97251

Αριθμός τεύχους

5158

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

7/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ΐΐηοία λίραι Β
  έ ξά μηνός 3
  Λαεριχής
  Ίησια δολ. 16
  ξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΗΊΙ
  7
  1939
  ΓΡΑΦΕΓΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  """* ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΓΛΥΡΟΥ "^
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5158
  ΤΗΕΥβΥΙΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΦΙΑ0Ν
  ΟΡΟΒΛΕΟΟΝΤΙΙΙΙΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΙΙ
  . χούν θκτικαΐ πληρο¬
  φορίαι ότι ή Αγγλία 8α
  δείξη εφέτος ιδιαιτέραν προ
  τίμηβιν πρός τας ελληνικάς
  σταφίδας καί Ιδιαιτέρως τάς
  σουλτανίνας καί «τι θά προ
  βή είς μεγάλας προμηθείας.
  Έξ άλλου, είδήσεις έξ Αύ-
  οτραλίας άναφέρουν ότι λό¬
  γω δυσμενών συνθηχών τό
  μέγιστον μέρος τής παραγω
  γης σταφίδος τής χώρας αύ·
  τής κατεστράφη. Αί προβλέ·
  ψεις έπομένως δια τάς τιμάς
  των Ιδικών μας σταφίδων κα ι
  τα την προσέχη εσοδείαν
  είναι λίαν ενθαρρυντικόν. |
  Ή έλλειψις συναγωνισμοΰ
  εκ μέρους της Αύστραλίας
  καί ή απόφασις τής αγγλι-
  κής κυβερνήσεως νά ένισχύ
  ση τας συναλλαγάς τής Μ.
  Βρεττανίας μέ την Έλλάδα,
  δι' άγορας μεγάλων ποσοτή
  των καπνών καί σταφίδων
  δημιουργοΰν βαοίμους ελπί¬
  δας ότι αί αταφίδες μας θά
  πωληθοΰν είς υψηλάς τιμάς.
  Ήδη αλλωατε εξεδηλώθη τό
  ενδιαφέρον τοΰ άγγλικοΰ έμ
  πορίου δια τό ιτροΥόν μας
  χαί παρετηρήΒη κάποια ζή-
  τηοις καί βελτίωσις των τι-
  μών.
  Άλλά τό γεγονός αύτό
  δέν πρέπει νά μας κάμη νά
  ήσυχάσωμεν. Δέν έπιτρέπε-
  ται νά μάς δημιουργήση κα
  νέν αΐσθημα μακαριότητος.
  Αντιθέτως μάλιστα, αί έν
  θαρρυντικαί αύται προβλέ-
  ψε·ί, αί ευνοικαί προϋπΕβθέ*
  σεις δια την τοπεθέτησιν
  τοδ προϊόντβς μας είς τάς
  έγγλικάς άγβράς, μας δη·
  μιουργοΰν πολλά καί μεγά-
  λα καθήκοντα. Καί μάς επι
  βάλλβυν ύποχρεώσεις τίς ο¬
  ποίας δέν πρέπει βυτε νά
  παραβλέψωμεν ούτε καί νά
  παραμελήσωμεν.
  Ή Αγγλία, ώς είνε γνω¬
  στόν, εχει Ιδιαιτέραν πρβτί
  μηβιν είς τάς κρητικάς σουλ
  τ«νίνα?, άλλά θέλει νά είνε
  έξαιρετικής ποιότητος. 'Αγβ
  ράζει δέ κάθε χρόνον μόνον
  τα «πρώτα πράγματα». Δευ-
  τέρας ποιότητος σταφίδας δεν
  προμηθβύεται ποτέ. Δι* αύτό
  καί βταν άγοράζει ή Αγ¬
  γλία ή διαφβρά τιμών μετα
  ξύ τδν πραγμάτων πρώτης
  ποιότητος καί των «παρακα
  τινών» είναι έξαιρετικά με
  γάλη. Είναι βπομένως βέ·
  βαιον ότι καί εφέτος ή Αγ¬
  γλία θά ζητήση
  V
  αγοράση
  θβολτανίνας έξαιρετικων ποι
  οτήτων. "Οπως είναι έπίσης
  Βέβαιον ότι θά τάς πληρώση
  ϊ15 έξαιρετικά υψηλάς τιμάς.
  Καί θά πρέπει νά έχωμεν να
  προσφέρωμεν τας ποιότητος
  πού θά μάς ζητήση. ®*
  πρέπει δηλαδή νά διαθέτω-
  μέν μεγάλας ποσότητας στα
  φίδων έξαιρετικής ποιότητος.
  Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν
  οφείλομεν νά έργασθώμεν
  μέ σύστημα άπό τώρα.
  Αί κρητικαί σουλτανίνες,
  είνε εύτυχδς καί είς μέγεθος
  καί είς εμφάνισιν καί είς
  περιεκτικότητα ζ«Χ*>«»' θ«»
  μάοιαι. ΑΙ κλιματολβγι*«ϊ
  συνθήκαι εύνββδν καί εςα-
  σφαλΐζουν την καλήν των
  πβιότητα. Ή έξαιρετική δέ
  κατεργασία, ή τυπβποίησις
  καί συσχίυαοίβ των «πό τα
  τελείως ώργανωμένα σταφι-
  δεργβστάσιά μ«5 πρβσΕετβυν
  αξίαν μεγάλην καί *«βι-
  οτοδν τό πρβϊόν ^τως πε-
  ριςήτητβν καί άσυναγωνι-
  °ΤΆλλ' είς τό «δαφβς, τό
  χλϊμα, τόν καιρόν, πρέπει
  νά έρχεται έπίκβυρβς καί ό
  άνβρώπινβς μόχθβς, Π «ΡΥ«;
  βία τβδ παραγωγοΰ, οι« να
  έξασφαλίΐεται καί νά επιτυγ-
  χάνεται ή καλη ποιότης. Ε*·
  έη' αυτού οφείλομεν νά πρβ-
  σέξνμεν εφέτος Ιδιαιτέρως.
  Εύτυχβς, ή παραγω^ή πρ·-
  ^λί πλουσία. Καί μ'ΧΡ>
  τής οτιγμής δέν παρουσιάσθη
  βυτε περ&νόσπορος οϋτε αλ-
  λη νόσος.
  Έλπίζεται δέ ίτι καί ή α¬
  νάπτυξις των σταφυλών καί
  ή ώρίμανοίς των θά συντε¬
  λεσθή χωρις έμπόδια. Θά ε¬
  πιτευχθή Ιμως τουτο, εάν ββ-
  ηθήβουν καί οί άμπελουργοί.
  ΔΓ αύτό καί έπιβάλλεται νά
  γίνουν κανονικά καί τα κου
  τσοκορφίσματα καί τα ραν-
  τίσματα μέ θειϊκόν χαλκόν
  καί τα θειαφίσματα καί δ-
  λαι αί άλλαι εργασίαι πού θά
  συντελέσβυν είς την ματαίω-
  σιν τής εμφανίσεως νόσων
  Οΐερονοβ κόρον, εύδεμίδος,
  χολέρας) καί είς την ανά¬
  πτυξιν των σταφυλών ώβτε
  νά παραχθοΰν σταφίδες εξαι¬
  ρετικήν ποιοτήτων.
  Δέν πρέπει νά λησμονώ-
  μεν αλλωστε δτι εφέτος ή
  παραγωγή τής σταφίδος είς
  τόν νομόν μ«?, εάν εύνοη-
  σουν μέχρι τέλους αί καιρι-
  καί συνθήκαι, θά φθάση καί
  θά υπερβή ασφαλώς τάς εί-
  κοσι, χιλιάδας τόννους. Καί
  είνε άνάγχη νά έξασφαλι-
  σθοΰν όπυσδήποτε καλαί ποι
  ότητες διά νά διευκολυνθή
  ή είς καλάς τιμάς πώλησις
  της. 'Αλλ' ή εξασφάλισις κα
  λών πβιοτήτων έπιβάλλεται
  καί δι' άλλον άχόμη λόγον:
  Διά νά κατακτήσωμεν μονί-
  μως την αγγλικήν αγοράν.
  Διότι εάν εύρη εφέτος τής
  άρεσκείνς της τάς ελληνικάς
  σταφίδας ή αγγλικη κατανά¬
  λωσις, τότε θά τάς προτιμά
  καί είς τό μέλλον καί θά τάς
  αγοράζη· Καί τότε ή σουλτα-
  νοπαραγωγή μας θά σωθή
  πραγματικά, θά ωφεληθή δέ
  σπουδαίως χαί ή καθόλου έ-
  θνική οίκονομία.
  ΟΠΟ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΤΑ ΚΙΑΙ ΜΙΑΠΕΡΛΟΕΙΑ!
  Μεταξύ δύο ποτηρίων μπύρας,
  έγχώριο; βιβλιδφιλος έξεθείαζε
  έν έγν,ειρίδιον γελωτοθεραπείας.
  Το εξέδωκεν δ έν άπσστρατεία άρ
  χίατρος κ. Χριστόπουλος διά να
  άνχλύοη ϊσως ίχι δια πρώχην φο
  ράν την φυσιολογικήν, φιλοσοφι·
  κήν χά Ι ψυχολογιχήν άποψιν τοθ
  χλαυθμοθ ν αί τοθ γίλωτος. Καί
  δια νά ταχθή τιλικώς υπέρ τής
  γελωτοθεραπείας.
  —"Ωστε γι' αύτό ϊχεις κέφι
  άπόψε καί γι' αύτό γελ^ς κάπως
  διαφορετιχά άπό χθές χαί προ
  χθίς;...
  —'Οφείλεις νά ομολογήση; δτι
  τα γέλιο μου δέν πειράζει χανέ-
  να. Δέν είσέρχεται είς άπηγορευ-
  μενά οίχδπεδα. Δέν θέλει νά γε·
  λιιοποιήση έκ τοθ μή δντος.
  Ό μωρίς τοθ μύθου δέν γνωρί
  ζω ακριβώς ποία προτερήματα ή
  ίλαττώματα είχεν επί τοθ σημεί-
  ου αύτοθ. Πάντως τό γεγονός είνε
  δτι ή^γελωτοθεραπεία δέν είνε
  διόλου περιφ;ονητέα. Ό Μωρεάς
  είς εκείνην την οελίία τού διά
  την ψιλοκουδεντοθλαν τοθ "Ελλη¬
  νος ή ίποία τδν άπεχοίμιζε θαυ¬
  μασία, Ι έν σημειώνει τίποτε διά
  τα ιΰθυμα ϊιάμεσά της. Τό γέλιο
  ίέν τόν ίνδιοφέρει φαΐνεται. Έν-
  διαφέρει βμω; ασφαλώς τόν Έλ
  ληνα καί μάλιατα τόν σημερινόν.
  Ανεξαρτήτως ι&ν Ιπιστημονιχών
  δεδιμένων ενός βιβλίευ, ή γελω
  τ&(?εραπε(α δι' αυτόν χαί παράδο
  αίς είνε χαί άνάγχη. Ή άρχαία
  άγορά μέτά τζιτζίχια της, τούς
  παλαιούς Άθηναίους, ήτο νομίζετε
  μόνον χουβεντολέϊ; Άν κρίνωμεν
  τα πράγματα άπό πολλ&ύς έχ-
  προαώτιους τής ίποχής έκείνης,
  ή ζωή τότε δέν ήτο απλώς ζήτη-
  μα ώραίευ ίιαλόγου. Ή ένατίνι
  αίς αυτής αφεώρα ,νατά βάθος Ι
  να ραφιναρισμίνο πνεθμα αίσιοδο
  ξ[»ς. Ήτο μία βάσις Ιοως διά νά
  ύπειοέρχεται συχνά είς την ζωήν
  ή γιλωτ&θεραπεΐα.
  Υπεστήριξαν μΐριχοί δτι ή γ«
  Χα)Τ&θιρ«ι»«ί* είνε ^άρχή οχιπτΐ
  χισμοθ: Τό νά άρνεΐσαι «Ες πολ¬
  λάς περιπτώοεις τής ζωί)ς, αυτήν
  την ίρθολογισηχήν άπεψ:ν, είνε
  χάποτε πολϋ εύθυμον. Δ ότι ή
  άρντ,σις αυτή συμδα'νει νά έχη
  πρός τό μίρος της χαί μέ τόν έκ-
  πλη<τιχώτερον τρόπον μαλιστα δλα τα σωστά χαί τα δίκαια. Δέν φαντάζομαι ώΐτόσο δτι άπό έχεΐ &χΚ*ι ή γΐλωτοθεραπεια σήμε¬ ρον Τό γέλιο διά νά είνε άποθε ραττευτικόν πρίπει νά ευρίσκεται έξω άπό την άντίληψ.ν αυτήν. Νά πέρνη τα πράγματα μέ μίαν χριστιανικήν συγχατάβϊστν. Νί μην είνε πράόν φθόνου ή έξόρμη σι; δπολογισμοθ Νά ακούεται να! διά τα έλαττώματα ή τα φα:ίρά των άλλων άλλά χαί τοθ ίδΕου δ ίποϊίί Ιχει σχηνίθετήση τα πε ρΕεργά των. * "Αν λάβωμεν 5π' δψιν την ελ¬ ληνικήν παράδοσιν ή υγιής θέσις τής γελωτοθεραπείας είνε μέ σα «ις την γενικήν αντίληψιν πε ρΐ τοθ χαλοδ Άλλά τί τα θίλε- τε· Τό γέλιο είνε πρό πά/τος ά¬ νάγχη. Καί μάλιστα είς την έιτο χήν αυτήν μέ τάς ανησυχίας χαί αβεδαιόττ}ταί, μέ'τήν άντιπνευμα τικίτητα καί την γενικήν τάσιν τής ανατροπάς των αξιών. Τό έγ χιιρίοΊον γελωτοθεραπείας είνε' ϊσως τό μόνον βιβλίον διά τό δ ποΐ^ν άποβχίνεΐ, άνωφελής χάθε χριτιχή Τα μόνχ πράγματα πού δέν ώρελοθν σή ιερόν &υΐε τή ν δ λίττμχ, ιυ:ε τό άτομον είναι οί ΙχλαυθμοΕ. Έ οίχουμέντ] μόνον ώ; άφορμή γελωτοθεραπείας είνε δυ νατόν νά προχέψη. Γελώντες οί άνθρωποι τοθ έλιεινοΰ αύΐοθ πλανήΐου, θά μάθ:υν μίαν ήμέ ραν διατί είναι χαλοί ή χαχοί. Ό 'ίδσμος θά άναδτ)μιουργηθή γε λώ/. Μέ διάκρισιν ίννοεΐται χαί χω,ΐΐς νά ενοχλή τα .. αύτιά των διπλανόν τού. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Μετά τάν λόγον τού κ. Μπέκ ΟΡΟΣ ΡΑΓ1ΑΙΙΝ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΗΣ ΕΥΡΟΠΑΙ ΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ρώ αί ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Μαί^υ (ιδιαιτέρα δπηρΕσί») — Αντικείμενον των ου ζητήσιων των πολιτινών χά Ι δι πλωματιχων κύκλων αποτελεί σή μερον δ εκφωνηθείς χθίς ένώπι όν τής Πολωνιχής Διαίτης λίγος τοθ ύπουργοΰ των Εξωτερικών συνταγματάρχου χ. Μπέχ. Γενικώς {έ ίξαίρεται ή άξιοπρέπεια, ή θ'-αθερόιης χαί ή σαφήνεια μέ την όποιαν ωμίλησεν δ Πολωνό; 6πουργί(, ακριβώς δπω; θά ώιί λει είς, πραγματικός ήγέιης ενός υπερηφάνου εθνου; πού γνιβρίζιι νά ύπεραμύνεται των διχα'ων τού χαί νά μάχεται διά την τιμήν χαί την αξιοπρέπειαν τού. Αί ϊφημε ρίδες έπίσης, δί/μοσΐεύουν τόν λόγον τοθ κ. Μηέκ γράφουσαι δτι δέν άπομένει κατόπιν αύΐοθ ού δεμία άμφιβολία ώ; πρό; την στά'χαΐ έκ των άποτελεσμάτων των σιν τής Πΐλωνίας, πίάγμα τό δ ένεργειών τής άγγλικής χαί γαλ- ποίον, προσθέτΐυν, θ' άντιλαμ λιχής διπλωματίας. "Η5η πραγ βάνωνται άσφαλδς καλύτερον παν ' ματοποιεϊται τό ταξίδιον των "Αγ νίς χαθισ·,ά έφΐχτικά τα χράτη τοθ 5ξονος χαί δισταχτιχούς τούς διχτάτορας τής Ιταλίας χαί Γιρ μανίας: Ή άντιπάθεια τ&0 (ταλικοθ χαί γερμανΐκοθ λαοθ πρός τόν πόλε¬ μον. Διότι παρά τάς κατηγορημα τιχάς διαψεύσεις τόσον τής μης δσ ν χαί τι Ο Βερολίνου, παρισιναί έφημερίδες ίπιμένουν δτι χαθ' ά'ς 2χουν άσφαλεΤ; πλη ροφορίας, είς πλείστας πόλεις τής Ιταλίας καί Γερμανίας έγιναν θο ρυό'ώδεις εκδηλώσει; τοθ λαοθ κα τα τοθ πολέμου χαί τής πολιτι χή; των κ. χ. Μουσολίνι καί Χί- τλερ. Πρέπει άχόμη νά σημειωθή δτι ή περαιτέρω εξέλιξις τής κατα¬ στάσεως θά εξαρτηθή έν πολλ&ΐ; τος άλλου οί ηγέται τοθ Γ' Ράϊχ. Καί είς τό Λονδίνον έπίστ]; χαθώ; χαί είς την Ούασιγκτδνα ό λόγος τοθ κ. Μπέκ ένεποίησεν αρίστην έντύπασιν χαί σχολιάζε ται μέ Εχανοποίηαιν χαί ίνθου σιασμόν. Τα γεγονός δέ δτι έν Βερολίνω εξεδόθη ανακοινωθέν είς τό οποίον τονίζεται δτι ή Γερμα νία άναμένει μίαν εύγινή χειρονο μίαν έκ μέρους τήςΠολωνίας διά την διεκδίκησιν τοθ ζητήματος τοθ Δάντσιγκ χαί τ&ν άλλων προ βλημάτων πού δημιουργοθν την γερμανοπολωνιχήν έντασιν, χρίνε ται ώς ένΓε χτικόν τής περισχί ψεως πού εδημιούργησεν είς τού; Γερμανούς ίθύνοντας δ λόγος τοθ ΠολωνοΟ ύπουργοθ. Όπωσδήπο τε πιστεύεται δτι χαί μετά τόν λόγον τοθ χ. Μπέχ είναι άίύνα τον νά γίνουν άσφαλιΐς προβλέ ψεις διά τό μέλλον. Έφόσον άλ λωστ» θά ευρίσκωνται έν δράσει ή διπλωματία. τό δπλον θ' ά δρανή. Καί ή διπλωματία άνα- πΐύσσει τάς ημέρας αύτάς πρωτο φανή δραστηριότητα. Πιστεύεται έξ άλλου ένταθθα δτι μεταξύ Βερελίνου καί Ρώμης ύφίατανται ριζικαί διαφωνίαι ώς πρός την δρασιν «Ο άξονος είς τό έγγύς μέλλον Τό γεγ&νός ίέ δτι μετέβησαν είς "Ιταλίαν έχτός τοθ ΓερμανοΟ έπιτελάρχου φόν ί δ στάρχης Μπράουχιτς Γκοΐριγχ ρχ χαί δ σΐρατάρχης ύπουργές των Έ θ Γκοΐριγχ ργ ξωτερικων φόν Ρίμπεντρ&π θεώ ρεϊται ώς απόδειξις τής δπάρξε ως των δΐαφωνιων ούΐιον καί ιής αρνήσεως τοθ χ. Μουσολίνι νά ενισχύση τόν χ. Χίτλερ είς πρα ξιχοπηματικήν κατάληψιν τοθ Δάν τσιγχ χ«1 ένδεχομένην μετά ταθ τα πολεμικήν περιπέτειαν. Καί πρός ίροιν τδν διβφωνιών αυτών έργάζονται ήϊη οί Γερμανοί επί σημοι έν Ίταλί». Έπομένως δέν πρέπει ν5 αναμένη χανείς σοβαρά γεγονότα πρό τοθ τερματισμοθ των ίταλογερμανικδν συνομιλι ών, πού ήρχιαβν ήδη χαί συνε νίζονται έν Μιλάνφ χαί Ρωμη Οί ένταθθα δμως πολιτιχοί χα χύχλοι ίσχυρίζον λλ άί ίιπλωματικοί ται 5τι χ«1 γιγο γ)ών Βασιλέων εί; Αμερικήν. Καί πιστεύεται δκ θά συντελέση είς στενήν συνεργασίαν των δύί μεγάλων άγγλοφώνων δυνάμιων πού δισπόζ&υν τοθ χαί χυριαρχοθν τοθ ΆτλαντικοΟ κόσμου καί ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΝ ΖΩΝΗΝ Μάς εδόθη ή εύκαιρία νά ασχοληθώμεν κατ' έπανάλη ψιν καί διά μακρών μέ τα ζητήματα τής πόλεως. Καί ανεγνωρίσαμεν ίτι διά νά άναοημιουργηθή καί νά συγ χρονισθή πλήρως τό Ηρά¬ κλειον πρέπει νά εφαρμοσθή τό σχέδιον πού έξεπονήθηχαί ενεκρίθη χάρις είς τάς φρον τίδχς τής σημερινάς δημοτι ης άρχής. Διεπιστώσαμεν δέ.προσέτι ότι ό Δήμος καί Ιδιαιτέρως ό δήμαρχος κ. Γε ωργιάδης, έν τή μερίμνη τού νά άνακαινίση την πό λιν ανέθεσεν είς τό τεχνικόν γραφείον Μχυροκουκουλάκη —Φθενάκη την χωροβτάθμη σιν καί την εφαρμογήν τοΰ σχεδίου τής πόλεως Καί έη' αύτοΰ θά ηθέλαμεν V άβχο ληθωμεν. Βεβαίως, ή έφαρμογή τοϋ σχεδίου, άφοΰ οέν είναι ζή τημα ολίγων ημερών, άλλά θ' άπαιτήοη μακρόν χρονι κόν διάστημα, είναι ορθόν καί δίκαιον ν' αρχίση άπό τούς τομεΐς έκείνους οΐτου παρατηρεΐται οίχοδομικός όργασμός καί ίπου ύφίσταν ται έπείγουσαι άνάγκαι. Τοΰ το άκαιτεϊ άλλωστε καί τό κοινόν συμφέρον. Άλλά πρέ πει νά ληφθή έπίσης ύπ' όψιν ότι τό Ηράκλειον είναι πό λ«ς παραθαλασοία καί ότι έπομένως πρέπει νά έχη δτι θά ίπιδράση είς την άρσιν τοθ νόμου περί ούδετερότητο; των Ήνωμένων Γολΐ'ειών χαί εί; έ νεργόν ανάμιξιν των είς τα εύρω παΐ<ά πράγματα. Ταυτοχρόνως έ χλήθη είς Λονδίνον δ ύπουργός των Εξωτερικών τή; Γιουγκο¬ σλαυία Καί έλπίζεται δτι θά πεισθή νά προσχωρήση εί; τό κοι νόν μέτωπον άμύ-ης κατά των έ ξαπλωτικών τάσεων των όλοκλη ρω:ικών χρατών. Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει, θεωριΐται βέβαιον δ τι ή Γερμανία καί ή Ιταλία θά παραίτησιν των σχεδίων των καί δέν θά άποτολμήσουν ουδεμίαν ένέρ γειαν δυναμένων νά έχη ώ; άπο τέλεσμα την διατάραξιν τής είρή ής τοθ κόσμου. Έχτός εάν συμ μαχήαη καί ή Ρωσσία μέ τα χρά τη τοθ άξονος. Άλλά τοιοθτον ενδεχόμενον πι στεύεται ώς εντελώς απίθανον έν Λονδίνω χαί Παρισίους χαί άπο χ?είεται υπό τής στοιχειώδους λογικάς. Έχτός εάν υποτεθή δτι δ Στάλι^ απεφάσισε νά εγκαταλείψη τελείως τόν μαρξισμόν χαί νά προσχωρήση είς τό φασιστικόν ή τό έθνικοσοσιαλιετικόν δόγμα. Πάντως καί τό μυστήριον τής πό λιτικής τής Μόσχα; δέν θά διαρ χέση επί πολύ. Έπομένως ή κα τάστασι; δέν θά άργήση ν' άποσα φηνιαθή πλήρως. Αύτό τουλάχι στον πιστεύεται μεταξύ των κα λ&ς πληροφορημένων κύκλων, τό σον ένταθθα ίσον χαί είς τό Λον Εϊνον. Επαρχιακαϊ οδοί. Υπό τοθ ΈπσρχιακοΟ Τα μεΐου Όδοποιΐας τοθ νομοθ μσς κατηρτίσθη έκ νέου εύρύ τατον τιρόγραμμα εκτελέσεως συγκοινωνιακόν έργων είς την καί θ*λοισσινόν χαρακτήρα καί ν' άναπνέη θάλασσαν καί Ιω διον. Έπιβάλλεται ά ρα νά στραφώμεν μέ οτορ γήν καί ενδιαφέρον ευθύς έξ άρχής καί πρός την παρα λιακήν ζώνην. Ήδη, ή Λιμενική Έιτι τροπή διαρρυθμίζδΐ την Κ« ραλίαν τοΰ Μπεντενακιοΰ* ©χ ήτο καλόν νά ληφθή φροντίς καί διά την διαρρύθ μισιν καί τόν έξωραϊσμόν της προκυμαίας τοΰ νέου λι μένος. Όπως έπίσης θά ήτο ευχης έργον νά έμελετάτο ή ίοέα, την ό «οίαν πρό ό· λίγου κκιροΰ έγράψχμεν, πε ρί κατασκευής εύρείας λεω φόρου κατά μήκος τής πά ραλίοις άΐτό τοΰ νέου λιμέ νος μέχρι τοΰ άεροδρομίου. Μια τοιαύτη λεωφόρος ά σφαλτοστρΝμένη, με διπλά πεζοδρόμια καί δενδροστοι χίας θά προσέδιδε νέαν όψιν καί νέαν ζωήν είς την πόλιν. Θά ήτο εν μνημειδδες πράγ ματι έργον πολιτισμόν. Καί 'θά ήτο δυνατόν νά κατα 'σκευασθή έν συνεργασία τβΰ Δήμου χαί τοϋ Ταμείου Μο Ινίμων Ό2θ3τρωμάτΜν. Δέν αμφιβαλλομεν δέ ότι τό ζή Ιτημα θά μελετηθή ύτό των | αρμοδίων άρχών, «ού τόσον ι άλλωστδ ενδιαφέρον δεικνύ ουν διά την πρόοδον τής πό 'λεως. ΰπαιθρον κατά τό αρχόμε¬ νον ή*ε.η νέον οικονομικόν έ τος, τό οποίον καί υπεβλήθη είς τα ύπουργεΐα ΣυγκοινωνΙ άς καί Οίκονομικών πρός Ιγ κρίσιν. ΈλπΙζετσι κατόπιν τούτου ότι χάρις είς τό Έπαρ χιακόν Ταμείον θά κατασκευ ααθοθν δλα έκεΐνα τα Ιργα διά των οποίων θά λυθή τό συγκοινωνιακόν ττρόβληαα είς πλείστα διαμερίσματα τοθ νομοϋ^ Κα] άξιζει νά πανηγυ ριοθή τόνε>»ν_6ς. Διότι ή λύ
  σις τοϋ συγκοινωνιακοϋ προ
  βλήμστος θά συντελέση είς
  την πλήρη αναδημιουργίαν
  τοθ τόπου.
  ***
  Ή είδοποΐησις.
  Τό Δημόσιον Ταμείον είδο
  ποιεί τούς όφειλέτας τοθ Δή
  μοσίου έκ φόρων νά σττεύ
  σουν νά τούς έξοφλήσουν
  μέχρι τέλους τρέχοντος μη
  νός διότι άλλως θά πληρώ
  σουν έκτός των καθιερωμέ-
  νων τόκων ύπερημερίας καί
  πρόσθετον 10 ο)ο επί τοθ συ
  νολικοθ ποσοθ. Ή προειδο
  ποΐησις είναι σαφής. Έπρβ
  πε δέ καί νά γίνη διά νά
  μή δημιουργηθοϋ»· έ< των ύ σΐέρων παράπονα. ΟΙ όφει λέται λοιπόν άς φροντίσουν νά διακσνονΓσουν τάς όψει λάς των. Τό Ταμείον φανα ζόμεθα θά είναι διατεθειμέ νόν νά παράσχη κάθε δυνατήν ευκολίαν. *** Έκδρομικά. Πλήθη κόσμου θά έπωφελη θοθν καί πάλιν τής σημερι νής άργΐας διά νά έξέλθουν είς τάς εξοχάς, ν' άναπνεύ σουν καθαρόν άέρα καί ν' ά πολαύσουν τα θέλγητρα τής ανοίξεως είς την ΰπαιθρο*. Τό έκδρομικόν πνεϋμα κσί ή φυσιολατρεία ίχει σημειώσει καί έδώ προόδους. Φαίνεται δέ βτι κατά τούς μήνας τής ανοίξεως καί τοθ θέρους θά πραγματοποιηθοθν πάμπολ λαι έκ&ρομαϊ. Θά ήτο λοι¬ πόν καλόν, ϊσως μάλιστα καί επιβεβλημένον, νά καθιέρω νεν ή Κοινή Διεύθυνσις των Ύπεραστικων Λεωφορείων τα έκδρομικά είσιτήρια κατά τάς Κυριακάς καί εορτάς καί νά έπύκνωνε τα δρομολόγια είς τα μέρη έκεΐνα τουλάχιστον πού προσελκύουν ώς έκ τής φύσεως των την προτίμησιν τοθ κόσμου. Θά έξυπηρετεΐ το ό εσωτερικάς τουρισμός καί τό έκδρομικόν πνεθμα, χωρίς νά ζημιώνεται βεβαία καί ή διεύθυνσις των λεωφο ρείων. Τα λουτρά. Οί ζέστες ήρχισαν χαί μετ9 δ λίγον δ χόσμος θ' αρχίση νά ά ναζητά την δροσιάν είς την θά λασσαν. τα μπάνια χαί τα θα λάσσια σπίρ. Ελπίζομεν λοιπόν δτι θά ληφθή φροντίς διά την κανονικήν λειτουργίαν των δημο τιχών Ηχλασσίων λουτρών τό συν τομώτερον, δπω; πιστεύομεν δτι θά έπισκευασθή καί ή άγουσ» μέχρι των λουτρών δδός χαί δτι θά έξυπηρεττ]θή ή συγκοινωνία δι' είίιχών αύτοκινήτων. Τό Ή ράχλΐιον είναι πόλις παραθαλασ- σία. Καί πρέπει νά λάβη αυτόν τόν χαρακτήρα. Έπιβάλλεται νά ίχη καί λουτρά χαί παραθαλάσσια χέντρα καί πλάζ διά ναυτικά σπόρ καί διά χορούς. Ό Μασταμπάς. Ευχαρίστως πληοοφορούμε θα δτι κατόπιν υποδείξεως τοθ Νομάρχου κ. Μαρκέλλου, τα λεωφορεΐα τής άστικής συγ κοινωνΐσς άρχίζουν δρομολό για καί είς τα προάστϊΐα Μασταμπάς καί Άτσαλένιο. Τό γεγονός είναι ευχάριστον καί άξιζει νά πανηγυρισθή. ΆνοΙγεται νέα περΐοδος διά τα ττροάστεια αύτά, οπου θά ειμπορή νά έξέρχεται ό κό σμος πού ποθεΐ πράσινον καί δροσιάν. Ημείς πού εΐσηγήθη μέν προχθές μόλις την επέ κτασιν τής συγκοινωνίας καί είς τα προάστεια αύτά, έκ φράζομεν ευχαριστίας είς τόν κ. Νομάρχην, διερμη εύοντες έν προκειμένφ καί τα αίσθή ματα των κατοίκων τόσον τής πόλεως δσον καί των προα στείων Μασταμπας καί Ά τσαλένιο. Τό τηλέφωνον ΆεροδρομΙου. Είναι καταφανής 8σον χαί με γάλη ή άνάγκη τής τηλεφωνικής συνδέσεως τής πόλεώς μας μετά τοθ άεροδρομίου δι' αύτομάτου τηλεφώνου. Καί πιστεύομεν δτι παρά τα ύφιστάμενα τυπιχά χω λύματα θά εξευρεθή τρόπσς το ποθετήσεως αύτομάτου τηλέφωνον είς τό αεροδρόμιον. Είναι μία είδιχή περίπτωσις είς την δπιί αν οΕ τυποι πρέπει νά παραμε ρισθοθν,ι διά νά Ιξυπηρετηθή ή ούσία χαί νά θεραπευθή μία ζω τιχή άνάγχη.
  ΑΗΦΡΘΩΣΪ8
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον τό αριστούργημα τοθ
  Γάλλου Άκαδημαΐκοΰ ΚλώντΦίρ
  ρέρ «Ή Μάχη», μέ τούς Σάρλ
  Μιΐουαγιέ, 'Λνναμπέλλα ΊνκιτσΙ-
  νωφ. ΤηνΔευτέοαν τό βριστούργη
  μο τοΰ ΜαξΙμ Γκόρκυ «Ό ύπόκο
  σμος». _____
  ΜΙΝΩΑ — Σήιιερον: «τό άστέρι
  τοθ βορρδ». Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
  τό έπεισοδιακόν «Κόλασι τής
  Ζούγκλας».
  Τό άριοτούργημα τού
  μεγάλου συγγραφεύς
  ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ
  Ο
  Πρωταγωνιστοΰν οί άσ
  σοι τής Γαλλικής χινημα
  τογραφίας:
  ΖΑΝ ΚΑΜΠΕΝ
  Λουΐ Ζουβέ, Τζοϋ-
  νι "Αστορ, Σούζι
  Πρΐμ, ΒλαντιμίρΣο
  κολώφ.
  Σκηηνοθεσία:
  ΖΑΝ ΡΕΝΟΥΑΡ
  Ο
  Σ
  τοΰ ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ
  Σχηνές ζωντανές, δυ·
  νατές ρεαλιστικές.
  ΑΥΡΙΟΝ ΪΤΟΥ
  ΗΟΥΛΑΙΑΙΗ
  Σήμερον
  Η ΜΑΧΗ
  μέ τούς
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΛΠΕ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΩΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τρ βάσει νέων στοιχείων
  58ον
  —Μ' άρέσει ό ή"χος των
  οαλπίγκων, εΐπε μέ όνειροπό
  λον υφος.
  Ό Ρασποθτιν πού έστριφο
  γύριζε κοντά τού, έ'κλινε τό
  κεφάλι τού.
  | —Να(, είπεν άκουσε τίς
  | σάλπιγκες. "Ακουσέ τες, ό-
  κουσέ τες τίς σάλπιγκες.
  Τό παιδί έσήκωσε τό κεφά
  λι τού καί τόν έκύτταξε,
  άφησε τίς σκέψ?ις τού νά
  πλανηθοθν, νά χαθοθν μέσα
  είς τα λσμποκοποΰντα, άλ
  λόκοτα μάτια τοΰ καλογή
  ρου καί έπέτρεψεν είς την
  σκέψιν τού νά περιέλθη υπό
  την κυριαρχίαν τής σκέψεως
  τοθ Ρασποθτιν.
  Ό κσλόγηοος τόν έκύτταξε
  μέ έντονον βλέμμα.
  —Σ' άρέσουν οί σάλπιγκες.
  Άλέϋσα; τόν έρώτησε
  —Μ' άρέσουν οί σάλπιγκες,
  άπεκρΐθη τό παιδΙ, άλλ' αύ
  την την φοράν ή φωνή τού εί
  χε την νέκραν τοθ προσώπου
  πού ομιλεί έν ώ ευρίσκεται
  είς κατάστασιν ύπνώσεως Ό
  Ρσσΐτοϋτιν κατένευσεν έπιδο
  κιμαστικβς καθώς τό αύτί τού
  Ι άρπαξβ την νόταν εκείνην είς
  την φωνήν τοθ παιδιοθ.
  Άπό τόν δάδρομον ηκούσθη
  ή φωνή τής σύτοκρατεΐρας,
  ή όποΐα έλεγεν:
  Ι —Είσθε £τοιμα, παιδία μου;
  Κάμετε, γρήγορα γιατί ή έπιθε
  ώρησις άρχΐζει σέ δέκα πέν
  τε λ<=τΐτά. Ό Ρασποθτιν ένευσεν είς τόν τσάρεβιτς νά έξέ'θη είς τόν διάδρομον δπου τόν έπερϊ μενεν ή μητέρα τού. Καθώς εξήλθεν, άκολουθούμενος υπό τοθ καλογήρου, αί τρείς ά δελφαΐ τού, μέ φαιδρά καλο- καιρινά φορέματσ καί γραφικώ τατα καπέλλα βγί)καν τρέχον τας άπό τό δωμάτιον των. — Πόσο ώμορφος είνε ό Άλίίϋσα μέ τή στολή τού. Καλά τοθ τιηγαίνει, έκτακτσ, άνέκραξεν ή νεωτέρα κόρη τοθ τσάρου, καθώς τό βλέμμα της έπεσε τΐάνω στόν άδελφό της, ντυμένον μέ ιό μακρύ χρωμρτισα καφτάνι Κοζάκου τοθ Τερόνε καί φέροντα στό κεφάλι σκοθφον άπό γοθνα μαύρη. Ή αύιοκράτειρα έκύταζε τόν γυιόν της. Τής (*φάη δτι τα μάγουλά τού ήσαν λιγώκι χλωμΛ. Άνήαυνη ή 'ώ^ησ*· τόν Ρασποθτιν. (ΐυνεχιζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Νέες έπινοήσεις τής παρισινής μόδας γιά την άνοιξι. ^μΐΗΙΙΙΗΗ!ΙΠΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ'ΙΙΙΙ<ΙΙΙΠ|||||ΙΙΗ{τν.'κνν/ΐΗ!ΙΙΙΙΙΙ!=· _ Ξ ΚΤΗΜΑΤΙΑ Ή παρά τοϋ ύπουργείου Γε¬ ωργίας άναγνώρισις της ύπερο. χής των ψεκασΐήρων.· ίΙΗΤΙ-ΓΙΑΙΙΝΙΙΙΟΟΟΥλΙΙΥ διά τής ττροσφάτου άναθέσεως κατασκευής τού αναγκαιούντος άριθμου ψεκαστήρων δι' δλα τα Γεωργικά Ταμεϊα τοΰ κράτους αποτελεί τρανήν εγγύησιν τής ποιότητος των ττροίόντων μας. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΡΩΝ "Δ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,, ΗΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙΙΠΙΙΠΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΕπ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε. Ίατρός τβϋ Καρδιολογιχβδ δςΓνϊεο της Α' Παββλβγιχήί Κλινικης τβΰ Πανεπιστημίου "Αθηνών, Δεχετσι έν τώ Ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογικής Κλινικης Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ· βόλσ, καθ εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ. Άριβ. τηλίφ. 8.25 ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ "Οπως επανειλημμένας αας α- νίφερα, τα φορίματα τής μίδας δίδουν Οφ:ς έξαιρετικά νεανικί. Τα περΐσσίτερα συμπληρώνονται μέ λενζιρί γαρνιτοΰρις. Τα Ιγχρ μοστά κορσάζ έρχόμενα είς άντί- θεσιν μέ τίς πολύ φαρδειες φοθ- στες δημιουργοΰν την εντύπωσιν μιας πολύ χαριτωμένας αιλουίτταί. Τα λεπιά πλισέ κυματίζουν ίλό- γυρα εί; τα πόδ:α, χαί οί φαύ στες πού άποτελοθνται άπό λω ρίδες πού φαρδαίνουν μόνο πρός τα κάτω, προαδίδουν ξεχωρισΐή χαρ: είς τό περπάτημα καί νεχ νικό ΰφος σχήν γενική έμφάνΐσι Ή μέση έν συγκρίσει πρός τό κορσάζ καί τα ΐσχία, είνε δ περβολικά λεπτή. Συχνά ετιίΌη; κάτω άπό την φοθστα δια<ρίνε ται ίνα μΐσοφόρι άπό λινό, ίτΛ ταφ·α ή μουσελίνα. Πολλά λεπτά φορίμχΐα συμπλη ρώνονται έξ άλλου, μέ κοντά μι σοφόρια άπό ταφΐά. Τα μισοφί ρια άπό λινό χολλαριστό προο ρίζονται γιά φορίματα σέ στυλ 1900. Τέλος, λανσάρονται χαριτω μενά μΐσοφίρια άπό μουσελίνα καί μεταξωτό κρέπ πού φοριοθν Ι ται μέ άνεοι μ' δλα τα φοοέματχ. Ή τελευταία λίξις τής μίδας είνε μία μαύρη δαντελλένια 6ρα δυνή τουαλέττχ, δταν πέφτει έπά νω σέ ίνα φουρώ άπό κόχκινο ταφτά. Γιά τό βράϊυ προορίζει γνωσιός παρισινός οίκος, μία μακρυά κάπα άπό ταφτδ κόκκινο. Ή κά πά αυτή είνε αουρωτή καί σομ πληρώνεται μέ ίνα στενίμακρο γιακά πού δένεται ίμπρός σέ φιόγκο. Τής μίδας είνε καί ή πβλερί να άπό δαντέλλα μαύρη ή ασπρτ), πού θ^μίζει την μαντίλια των 'Ι σκανίδων. Φοριέται τό βράδυ είς τό θέατρο ή είς τό χορό. Ένα χαριτωμένο βραδυνό άν- σάμπλ άποτελεΐται άπό μία μα κραά μαύρη φούστα, άσιτρο κορ σαζ άπό σατέν καί μαθρο μπο λερό χωρί; μανίχια. Γιά βράδυ ίπίσης είνε ενα τα γιέρ άπό γυαλισΐερό σατέν άσπρο μέ ζακέττα κοντή, σέ σχήμα σμόκιν, γαρνιρισμίνη μέ 5ύο μαθ ρα ρεβέρ. ή Ντιστεγχέ ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ ΚΕΛΛΕΝ Πλατεία^Αγίβς Ειρήνη;* ΑΘΗΝΑΙ Τηλέφ. 24.263. Πρός τάς άξιοτίμους Κυρίας χαί Δεσποινίδας τοΰ Ηρακλείου Κρήτης. Έν τή έπιθυμΓα μου δτιως έξϋπτρετήσω κατά τόν πλέον καλ¬ λίτερον τρόπον την αξιότιμον πελατείαν μου, έτελειοπο'ησχ χατά πρότυπον δλως σύστημα τό ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ χαί έπλούτ.σα τόν οίκον μου μέ τα νεώτερα σχέδια είς σχίτσα καί Ρ&Ιγοπ, τοΟ {ν Παρισίοις οίκου Κχί£ΐιε1 Φρονώ σονεπως, δτι τκϊσα άπαίτησις ή ίδιοτροπία τής &ξιοιί· υ πελατείας μου, θέλει (ΰρη έν ιω ςϊ>φ μου την πλή-η ικανο¬
  ποίησιν Λψ, καί είμαι βεβαία, δτι καί ΰμιΐς θέλετΐ β'ιαπιστώση
  τοθτο, κατά την άναμενομίνην έπίοκιψίν σ?ς διά τίς τουαλέττας
  σας τής θερινής σαιζόν.
  , Μετ' εξαιρέτου τ'μής
  Ε. ΚβΙΊεη
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Στό θέλγητρο των χει
  μερινών σπβρτ. _τή ΥβΙι
  τεία των χιονισμένων
  βουνών τής Ν©ρβηγί«5·
  Μιά άγάπη άγνή σάν τό
  άσπιλο χιόνι γιεννιέται
  μέσα σ' ένα έκθαμβωτικό
  θέαμα ώμορφιδς, σ' ενα
  παραλήρημα μουσικής με
  λωδίας για ν* στήση στό
  θρόνο τής καρδίας μι«
  λευκή βασίλισσα την:
  'Υ'
  ΣΟΙΙΑ ΧΕΝΕ'Υ
  την γυναΐκα ϊλιγγο»
  την αίθέριαπρωτχθλήτρια
  τοΰ πατινάζ σ' ένα φίλμ
  όνειρο στό οποίον όργιά
  ζει ή χάρις καί τό ταλέν
  το της:
  το ΑΣΤΕΡΙ
  τουΒΟΡΡΑ
  Συμπρωταγωνιστβϊ καί
  ο γόης της όθονης :
  ΝΤΟΝ ΑΜΙΤΣΙ
  ι ΓΑΜΟΙ.— Βασίλειος Βασιλειά
  δης, Ειρήνη Φοινοκαλιώτη έτέλε
  !σαν τούς γαμους των την ναρ. Κυ
  ρισχήν.
  Παράνυμφος παρέστη ή κ. Μη
  λιαρα 6ικηγόρου,
  Συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Πρός &■
  τιαντας τούς μετασχόνταΰ τοθ πέν
  θους μας επί τφ αΐφνιδΐω, καί
  προώρω θανάτφ τοΰ προσφ λοθς
  μας Μιχαήλ Γ. Φουστανά·η μάθη
  τοΰ τής ΣΤ'. τάξεως ΓυμνασΙου
  οί οΐκεΐοΐ τού θεωρούμεν ύποχρί
  κσιν νά εκφράσωμεν καί δημοσία
  τίς ευχαριστίας μας. "Ιδιαιτέρως
  ευχαριστούμεν τόν Ιατρόν Μιχαήλ
  Κανακάκην»γυμνασιάρχην, πρόσω
  πικόν καί μαθητΰς τοθ ΓυμνασΙου
  καί δημοτικόν σχολείου Πόμπιας.
  ΟΙκογένεια
  Ίωίν.
  Γίιρω στήν πόλι.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Γιώργΐος Μαυρόκωστας ή
  Γρύλλος κάτοικος ΚαλοΟ Χωρίου
  Μονοφατσίου καθιστό^ γνωστόν είς
  τούς ενδιαφερομένους δτι είς την
  περιφέρειαν τοθ ανωτέρω χωρίου
  ! δίδει πρός θερισμόν τα δημητρια
  , κά τού μέ παραγωγήν προδλεπο
  μίνην μέχρι 12 χιλιάδες Οκά¬
  δες καί μέ δικαίωμα συλλογής
  άπό τα πέντκ ίνα ήτοι κοινως
  πενταρολόγιχα.
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεΐται διά τα
  Ξενοδοχεΐα «Ελλάς», «Κνω
  αίς». Συστάσιις άπχραίτητοι.
  Η ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑ ΕΝ ΕΛΛΑΛΙ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΣΜ
  ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΩΝ
  ΓΡΑΙΚΗ
  Ά πό 2-10 ΜοΤοιι 1959.
  Ή μενσλυτέρα εύκαιρία διά νά ένδυθήτε μέ έ-
  λάχιστα χρήμζκτα.
  ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΙΚΗ
  2-10 Μαΐου 1959.
  Αινά σατεκρουτ.
  Κουκουλάρικα
  ΈΛΛΗΝ1Κ 1:
  Κασμήρια
  Φανέλες
  Σκωτσέζικα
  » Α
  Κασμήρια Μάλΐινα
  » »
  4>ανέλλες Πενιέ
  Κασμήρια »
  » » έξτρα
  » Σκωτίας »
  » έξτρα-έξτρα
  Δραχ.
  »
  755 την ύάρδαν διπλόφαρδα
  1ΟΟ » » »
  ΛΓΓΛΙΚΑ:
  Φρεσ*ό
  έξτρα
  έξτρα—έξτρα
  95
  ι:;ο
  16»
  19Ο
  22 Κ
  2βΟ
  »9Ο
  32»
  375
  39Ο
  4ΚΟ

  0
  Κουκουράρικα διπλόφαρδα τό κοατοθμι 3 1)2 ύάρδες δρανμάς
  6»Ο. Ή ύάρδα δραχ. 18».
  'Έπωφεληθήτε τής πλουσίας εκθέσεως μας είς τιμάς, ποσότητας
  καί σχέδια.
  Ή έκθεσις θά διαρκέση κοι καθ* όλην την αρ¬
  χομένην έβδομάδα.
  Την παρελθοϊσαν νύκτα εσημει¬
  ώθη πτωσις βροχής μικράς διαρ-
  κεΐας.
  —Άρκετης πάντως δι^ νά εμ¬
  φανισθούν πλεΐστοι περιπατηταί
  μέ όμβρέλλας αί οποίαι ομως
  μόλιις εχρησιμοποιήθησαν, δεδο-
  μένου δτι ολίγον μετά την £ναρ·
  ζιν τής βροχης τα νέφη διελύθη¬
  σαν καί ττόλιν.
  — Χθές την εσπέραν ήνοιξεν είς
  την αίθουσαν των σονεδριάσβων
  τού Δημοτικοΰ ΣυμβουλΙου ή έ'κθε
  σις σκηνογραφίας τού συμπολίτου
  σκηνογράφου κ. Γεωργίου 'Ανεμο
  γιάννη. ■
  —Ή ίκθεσις, ή πρώ·η τοθ εί·
  δούς τούτου, ουνεκέντρωσί,πολύν
  καί εκλεκτόν κόσμον.
  —Μέ μεγάλην επιτυχίαν διεξή·
  χθησαν προχθές τό εσπέρας είς
  αίθουσαν τοθ κινηματογράφου
  Πουλακάκη αί σχολικαΐ έπιδίΐ·
  ξεις τοθ ΏδεΙου Ηρακλείου.
  —Πλήθος κόσμου κατεχειροκρό·
  τησε τάς έκτελεστρΐας καί τούς
  έκτελεστάς έργων διασήμων μου·
  σικοσυνθετων καί μάλιστα έκ των
  δυσκολωτέρων.
  - Διαπιστωθείσης οϋτω καί πά¬
  λιν ττϊς συντελουμένης προόδου
  είς τό Ωδειον μας.
  —ΠολλοΙ κυνηγοί θά έκστρατεύ
  σουν σήμερον είς ΔΙαν.
  —Έξ άλλου πλείσται μικροεκ·
  δρομσΐ διωργανώθησαν είς διάφο
  ρα γοαφικα τοπεΐα έν ώ έκ παραλ
  λήλου Αλλαι συζητοΰνται μεταξύ
  των φΐλων τού ύααίθρου.
  —Οϋτω τό έκδρομικόν πνεύμα
  κατακτα όλονέν τούς Ηρακλειω·
  τας πλεΐστοι των οποίων χαριτο·
  λογοΰντες χαρακτηρίζουν τάς έκ·
  δρομάς αύτάς ώς... έλληνικά
  γουήκ— Μντ.
  —Σήμερον θά λάβη χώραν είς
  τό γήπεδον Χάνδαξ ό τελικός ά.
  γών τής α' σειράς τοΰ ποδοσφαι
  ρικοΰ πρωταθλήματος μεταξύ των
  όμάδων Ε.Γ.Ο.Η καί Ο.Φ.Η.
  —Ό Αγών ούτος άναμένεται
  υπό των φιλάθλων μετ' έξαιρετι·
  κου ένδιαφέροντος.
  —Τα παγωτά κοθιεοώβησαν
  πλέον γενικώς είς βλα τα ζαχαρο
  πλαστεϊα καί τα μεγάλα καψι·
  νεΐα.
  —Γεγονός παρέχον τάς πβ·
  ρισσοτέρας ενδείξεις τΡ,ς οριστι
  κης εΐσόδου μας είς την καλοχαι
  ρινήν περίοδον...
  —Μέ πραγματικήν κοσμοσυγκέν
  τρωσιν συν*χΐζεται είς τόν κινη
  ματογράφον Πουλακάκη ή προβο
  λή τοΰ έξαιρετκοΰ φίλμ: «Ή Μά
  χη» τό σενάριον τοθ όποίου £χει
  ληφθή ά τό τό όμώνυμον έργον τοθ
  Κλώ τ
  — "Ενα ποαγματικό έκλεκτόΕρ
  γον είνε καί τό προβαλλόμενον
  είς την «Μινώα» «Άσ'έρι τοϋ Βορ
  ρ&» μέ την μεγάλην καλλιτέχνι
  δα Σόνια Χένιϋ καί τόν γόητα
  Ντόν Άμίτσι.
  β Ρέιτορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-'ΛφίχΘη έξ Αθηνών
  ή ΔνΙς ΜαρΙνα Γ. Άνωγειανάκη
  μοδΐστα κομίσασα πλουσίαν συλ¬
  λογήν κροκΐ καί πατρόν διά την
  νέαν σαιζόν.
  Λέσχη Ηρακλείου
  προσκλησισ;
  Άξιότιμε Κύριε,
  Έχομεν την τιμήν νά ή
  σωμεν υμίν γνωστόν, δτι την προ
  σεχή" Τετάρτην, ΙΟην Μίίου, χαί
  δραν 7 χαί 30' μ. μ. έν τί μι·
  γάλη «ίθούοη τής Λίσχης Ηρα¬
  κλείου, ό καθ. κ. Ελευθέριος
  Αλεξίου, θέλει δώσει διάλεξιν μέ
  θέμα:
  «Τό Έλλη'ΐκό πνεθμα οιήν
  Κρήτη επί Βινετοχραιίας», καί
  παρακα)εΐσθΐ δπνς τια;ευρεθήτε.
  Ό Πρόεδρος
  Ν. Γ. Ββνι«τζάχης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Ν. Κουναλάκης
  ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
  Τα νέκ ραδιύφων» ΦΙΛ1ΠΣ
  ρΐύματβς καί μπατταρία;,
  προμηθϊυβήτΐ πρωτοδ έξαν-
  τληθουν.
  Άντιπρόσωποΐ:
  Χκζηδάκης Τσιλέν'ης κοι Ι £ί«
  Η δΐς ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ
  ΝΟΔΙ2ΤΑ
  Έπ«νελ8ούσα <{ Άβηνδν οιτβυ παρηκολούθπο» την τΐλευτβίαν μβδαν γυναικίίων φορίμάτΚν, κβντπμάτων, σολέγ κ. ά , έχομιβε ηλουσιωτάτην ουλλβγήν κατρέν δι' δλ«ς τάς ήλικΐας, Επισκεφθήτε*τβνε«ν «τελιΐ της είς την βδέ)ν Άγίθυ Μην«, κ«ρ« πλΐύρως φαρμακείον Γ. Σφακια¬ νάκη.
  Τό μεγάλο €ργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  565ον
  —Έδώ είνε, εΤπεν 6 είς έξ αυτών.
  —Είνε μέσα είς τό πβριβόλι κανένας σκύλος;
  ηρώτησεν Ετερος;
  —Δέν ξεύρω· βμως διά καλό καΐ διά κακό,
  έγώ ττήρα μσζ( μου Ινα καλό κομμάτι νά τοθ ρί
  ψουμε.
  —"Εχεις μαστίχα διά τα ύαλιά;
  —Να(.
  —Τα κάγκελλα είνε παληά, εΤπε πέμπτος τις έ
  χων φωνήν εγγαστριμύθου,
  —Τόσον τό καλλίτερον, άπεκρΐθη ό λαλήσας
  δεύτερος- δέν θ' ακουσθή τό τΐριόνι, σάν θά την
  κόφτη.
  Ό έκτος δέν είχεν άνοίξει ετι τό στόμσ ίνα
  ιη τι, άλλά μόνον παρετήρει έξεταστικώς τή ν
  κιγκλΐδα, ώς εΤχε πράξει πρό μικροθ καΐ ή Έπο
  ν(νη, λαμβάνων αλληλοδιαδόχως τάς ράβδους της
  καΐ σείων αύτάς μετά προφυλάξεως. "Αμα ώς ή"γ
  γισεν εκείνην, ήν ό Μάριος είχεν άπεσπασμένην,
  εξήλθεν αιφνιδίως άπό σκιδς μΐα χεΐρ καΐ πεσοθ
  σα επί τοθ βραχΐονός τού, τόν άπώθησε βιαίως.
  Συγχρόνως δέ καί φωνή τις είπεν είς ούτον.—"Ε
  χει μέσα σκύλο.
  —ΕΤδε τότε ενώπιον τού όρθ!αν μίαν κόρην
  ώχράν.
  —Μωρί, ποία εΐν' αυτή; άνέκραξεν 6 άνθρω
  πος ούτος έξαφνισθείς.
  —*Η κόρη σου, άπεκρΐθησαν είς αυτόν οί άλ-
  λοι.
  Τωόντι, ή"τον ή ΈπονΙνη, αποτεινομένη πρός
  τόν θεναρδιέρον.
  Τότε λοιπόν οί άλλοι πέντε άνδρες, ήτοι ό Μαγ
  κοπαραδιας, ό Γουλομάρσς, 6 Ζαμπετάκης, ό Παρ
  νασσός καί 6 Βύζουνας, προσήλθον σιγηλώς καί
  μβτά τής απαιτουμένης έκε'νης βραδύτητος τής συ
  νήθους είς τούς τοιούτους άνθρώπους τοθ σκότους,
  φέροντες άνά χείρας έκαστος καΐ έ"ν έργαλεΐον
  σιδηροθν.
  —Τί κάθεσαι έδώ καί κάμνεις; Τί θέλεις άηό
  μας; Έτρελλάθηκες; άνέκραξεν ό Θεναρδιέρος.
  Ήλθες νά μας έμποδΐσης άττό την δουλειά
  μας;
  Ή 'Επονίνη έπήδησεν είς τόν τράχηλον ούτοθ
  γελώσα.
  —Όχι, παπάκα μου1 έγώ άπό την δουλειά σας
  δέν οδς έμποδΐζω ποτέ.
  Άλλά δέν σάς έμήνυσα έγώ μέ τό μέσο τής
  Γεωργούλας. πώς δέν είνε νά γίνη έδώ δουλειά;
  Παξιμάδι δέν σας τό έμήνυσο; Φΐλησέ με! Δέν μέ
  φιλεΐς, παπάκα μου, ΰστερ' άπό τόσον καιρόν ο
  που εχω νά σέ (5ώ! ΕΤσαι λοιπόν έξω άπό την
  φυλακή; .
  Ό Θεναρδιέρος έπειράθη ν' άποσπασθ{) άπό
  τής άγκάλης τής 'Επονίνης ύπογογγύζων—Αί, κσ
  λά' αϊ κσλά, ν ά ποθ μέ φ(λη?ες πλέον.
  (ου
  Αριθ. 13485
  Περίληψις προγοάμματβς
  πλειστηριασμ«ΰ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  <~|-1 ι » ι—■ . π «ι. . — — _ _. _. _ __ Δι' έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΚΑΤΑΜΕΤΡΑΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΞ ΑΠΠΗΛ! Β' Ό χ. Ζιβελέ επεχείρησε, πα¬ ραλλήλως, νά £ώ?η χαΐ τόν φυσι ολογιχον άρΐσμδν τοθ «σέξ άππήλ». Καί διετύπωσε: «Σέξ άππήλ είνε ή, είδιχή μορφή τής ραδιενεργεΕας παντός ζώντος δντος, ανθρωπίνου ή δχι. "Οσον άρτιωτέρα είνε ή κατάστασίς τής δγε'ας τοθ δντος, τόσον έντονωτέία είνε ή υπό τοθ γαλβανομέτρου σημειουμένη έκπομ πή ραδιενεργών άκτίνων. Τό ου τα>ς ευρισκόμενον μέτρον τής ραδι
  ■νεργεΐας αυτής μας δίδει επί
  ή βάσει μαθηματικοθ τύπου τό
  μέτρον τοθ «σέξ άππήλ» πού κα
  τέχει τό υπό εξέτασιν άτομον».
  Παρά την σχοτεινότητα τής δι¬
  α τυπώσεως αυτής τοθ Γάλλου
  φυσικοθ καί τάς άμφιβολίας που
  έπικρατοθν σχετικώς πρός την
  άποτελεσματικότητα τοθ περιφή
  μου αΰτοθ μηχανήματος, τό εν¬
  διαφέρον διαφόρων κύκλων διά
  τό μηχάνημα τοθτο είνε παμμέ
  γιστον Ηρώιη πρώιη παρουσιά
  σθη ή χινηματογραφούπολις Χόλ
  λυγουντ, τή; οποίας οΕ χύριοι
  δέν ένδιαιρέρονται διά τίποτε άλ-
  λο, παρά διά τό «σέξ άππήλ»
  των κινηματογραφικών των αστέ¬
  ρων. Τώρα ϊχουν πλέον είς την
  διάθεσιν των τό μέτρον κοί την
  πρεϋπβθεσιν τής άσφαλοθς επι¬
  τυχίας των ταινιών των, είς τάς
  8ΪΔΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Μάϊος
  (ίνταποκριτοθ μας).— Γνωοτος εί
  ναι είς δλην την Κρήτην δ Ξυδα";
  χνρ'ωι άπό τό θαυμάσιο ίαματικό
  —Γ-..........-Κ- ,,νν*. μβ »α»ν νερό τού, τδ δνομαοτδ νερδ τοθ
  τό δυνατόν μεγαλειτέρον «σέξ | ΣπυριδιανοΟ. Καΐ αποτελεί Ινα
  άππήλ». Πρωτα θά γίνεται ή,άπδτά ίδεωδέστερ» μέρη θερινής
  έξέτασις τοθ όποψηφίου ή'ριοος (διανομής. Τό δπέροχο χλΐμί τού,
  οποίας δέν θά πρωταγωνιστοθν
  τώρα πλέον, παρά ήρωες μέ δσον
  «ο* **
  οοου
  '1Η[ κατασκευή της
  Ξυδά- Κασταμονίτσας.
  ---Ι (Ι----
  II
  -----■
  μέ τδ μηχάνημα τοθ χ. Ζιβελέ
  καί έπειτα θά δπογράφεται τό
  συμβόλαιον τής προσλήψεως αδ·
  τοθ ή ίκείνου τοθ ήθοποιοθ.
  Ένδιαφέρουσχι είνε μερικαί δι-
  αηιστώσει;, ί
  σέξ-άίτπήλ» πού κατώρθωσε νά
  επιτύχη μέ τα πειράματά τού
  δ χ. Ζιβελέ: Φίλοι τού άλκοόλ,
  τοθ κρασιοθ, δέν Ιχουν «σέξ
  άππήλ» ή ελάχιστον. Τό περισ¬
  σότερον «σέξ άππήλ» ίχουν οί
  μρ
  σχετικαί πρός τό
  πού κατώρθωσε νά
  . ■ - · #λ......ι—-------■
  δ καθαρός χαΐ δροσερός άέρας τού
  τα περιδόλια τού μέ τα έχλεχτά
  φροθτα χαί τα χηπιυτικά,τά γσαφι
  κάτοπιΐα του,ή μαγευτιχή θέα τοθ
  κάμπου τοθ ΚαστελλιοΟ χχΐ τής
  χατάφυτης ρεμματιδς τής Λ*γ
  χάδος καί πάνω οί έπιβλητικοΐ
  δγκοι των Λααηθιώτικων βίυνών
  δίδουν μία θέσι πραγματιχά προ
  νομιοΰχο στόν Ξυδα'. Άναμφι
  σβητήτως δέ θά έξιλίσαετο είς
  Ινα θαυμάσιον θέρετρον εάν είχεν
  πνισταί χαί έχεϊνοι πού άγαποθντό 'ίνετον, τακτικί,ν συγκοινωνίαν.
  δυνατδ τσίι καί τόν δαρυν καφίν!
  Έπίσης ή δύναμις τοθ«σέξ άππήλ»
  έ<δτ]λοθται καί ένεργεΐ έντατικώ τΐρον χατά την νύκτα παρά χατά την ημέραν. Κατόπιν τή; διαπιστώσεως ταύτης τό Χόλλυ- γολντ απεφάσισε νά μή «γυρίζη» πλέον ερωτικάς κινηματογραφι- χάς σκηνάς τό πρωί ή τό μεση Όπως έπίσης θά συνεκέντρωνε πολύν κόσμον τού; θερινούς μή νας χά! ή Κασταμονίτσ», πού ευρίσκεται δψηλδτερα >ί; τάς
  δπωρεία; των Δασηθΐώτιχων βου
  νών. Είναι άλλωστε καί τα δύο
  χωρία πλούσια καί παραγανιχά.
  Καί ή Οπαρξις συγκοινωνίας δέ
  είς την χαλυτέραν οργάνωσιν τής
  γεωργίας χαί κτηνοτροφίας, είς
  την συστηματιχωτέραν δημιουργι
  χήν προσπάθειαν των χατοίχων
  καί χατά συνέπειαν είς την αύξη
  σιν τή; παραγωγής. Εύτ^χδς
  δμως, χάρις είς τό ενδιαφέρον,
  τοθ Νομάρχου χ. Μαρκέλλου τό
  πρόβλημα τής συγκοινωνίας τοθ
  Ξυδά χαί τής Κασταμονίτσας πι-
  στεύιται !τι θά λυθή εφέτο;.Έ 6
  δός έ*χει χαραχθήάΐτό Καστελλίου.
  'Υπολείπονται λοιπόν τα τεχνιχά
  χαί ή σχυρόστριοσις. Καί έλπί
  ζεται δτι τα ίργα αυτά θά γίνουν
  έντός τοθ τρέχοντος έτοος.
  "Ηδη τό ταμείον έπαρχιαχής
  όδοποιίας έλαβε σχετικήν από¬
  φασιν χαί άνέγραψεν είς τόν προ
  ισολογισμόν τού την άπαιτουμέ
  νην διά την κατασκευήν τοθ ίρ
  γου πίστωσιν. Δέν δπάρχει λοιπόν
  άμφιββλία δτι ταχέως θ' αρχίση
  ή έργασία. Καί τότε, δταν έξασφα
  λισθή ή αύτοκινητιχή συγκοινω
  νία, ό Ξαδάς καί ή Κασταμονίτσα
  θά σημειώσουν νέας προόδους καί
  νέα; χατακτήσεις πολιτισμοθ. θά
  εύγνιομονοθν δέ έκείνους που ίνδι
  θά έξυπηρετοθσε την τουριστικήν εφέρθησαν χαί μεριμνοθν χαί τώ
  μόνον κίνησιν καί τού; παραθερι ρα διά την κατασκευήν τοθ δρό
  μέρι, δπω; εγίνετο μέ'χρι τώρα, | όϊάς. θχ συνετέλει βηοϋδβίως χαί μου των.
  άλλά τό άπόγευμα, τδ βραδάόιι.
  Γενικώς άποφαίνονται οί έμπει·
  ρογνώμονες £τι ή εφεύρεσίς τοθ
  Γάλλου φυσικοθ θά £χη μεγά¬
  λην επίδρασιν επί τής μελλον
  τιχής εξελίξεως τοθ θεάτρου καί
  τοθ κινηματογράφου.
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  Δικνυκτερεύοντα καί διη —Ή δικνομή των συνταξιο
  μερεύοντα φκρμαχεΐ». , δοτικών φυλλαδίων.
  Ζήμερβν 7ην Μοιΐου 8ά διημβ . Παρβληφθίντιιιν τδν συντβιίιβ
  , , , *··>»<«» ■·' «1/ΐΛβΐί.υ αχ γίνη π ΟΙ9Ε 1 βπεσακη, χρ. Ζτθυραρη χαι ν«μή επί τού ποτρόντος πρός τβύς Σωχρ. Χανιωτάκη. Θά διανυχτβ στρατιωτικοϋς, ναυτικοϋ; καϊ πό ρβύοουν δέ τα φαρμακείω τδν χ ' λιτιχβύς ουντ«{ιούχους η τάς οί χ,Λάμ. Κανακάκη -,» Έμμ. Ζα φ^^^*£*£ χαρι«δη. Αυριον 8η Μοιΐβυ θα ξιβδβτουμένους χ«τά τάς δ ι «τα διανυκτβίεύσίΐυν τάφαρμακεΐατών ξ*ις τοΰ Δ]τος τής 31ης 8)βρ(ου χ,χ. Άριστ. Χαλκιαδάκη χ«1 Άη. |1935 Κ(ΧΤ* Γ τ«ν παράδοσιν θά ι προσκομισθοϋν υφ' εκάστου των | Ζαφειρίου.Την προσέχη δέ Τρίτην 9ην Μαΐου θά ύιανυκτβρεύσουν τα φαρμακκϊα των κ.Μ.Χριστ. Ζου ράρη καΐ Γϊωρ. Σφακιανάκη. ής τής Ελλάδος έν Άϋή ^ ρενοναης πρός άπόληψιν ί πο&ήχου άπαιτήσιώς της ρ )ών Στερλινώ* Αγγλίας Τραπέζης τής Ελλάδος έν Άϋή ναις έδρενονσης τής ίννποι ______ έκ Αιρών Στερληών Αγγλίας • /λ ν ο ι ι 'ίΐ ι - Εβδομηκοντα μιάς, αεΧλινίιον δέκα Ο Σνμβολαιθγράφος ΗραχΙίΐ / "' . - Ρ. ,*., ,η ερ· 1 / χ· ι οκιω κοί πεννων Ιιδεχα(71 — 18 όν Ενοτοάτιος θίοδωρου 1 αρε . , ... „' , , ,, , .Λ , , ι· / —11 ιις σννάλλανμα οψεως επί ψαλάχης εν Ηραχλιιφ Ιδρίνων] , ,. * , - ιι-ιχ ι ,. ψ . ' , .· . - » Λονδίνον χαι των έξόδων έκτελέ ΗΛΐ χατοιχων δηλοποιω υχι. >■ ι > > « ·
  ' - - - Ι οεως, οτηριζυμίιης εις τα ύπ
  άρι&μούς 10729 χαί 16734 ετονς
  1928 αυμβόλαια τοΰ Σνμβολαιο·
  γράφον Ηρακλειον Απόστολον
  Βαβονράχη χαί δι' ην άπαίτηοιν
  Ιπειάγη ό ά^χο.ός δφειλίτης Ι εώρ
  γιος Α. Λιοκονχονδάχης δυνάμει
  τής υπό χρονολογίαν 15 Φεβρονα
  ρίον 1930 εηιταγής τής έπΐοπεν
  δοναης Τραπέζης ώς διίκννται έκ
  τον νπ' άριϋμό* 727 τής 28 Φε
  βροναρίον 1930 άποδειχτ<κον τον δικαστιχον *λητήρος τής πε ριφερείας τον Πρωτοδιχείον Ήρα χλείον Στνλιανον Σταφνλάκη Ό Πλειατηριααμός γενησεται ενώπιον μόν η τοΰ νομίμου άνα πληρωτοΰ μόν την 14ην Μάϊον ένεοτώτος ί'τονς ημέραν Κυριακην καί ώραν 10-12 π. μ. χαί έν τω ενταϋΰα χαί παρά την οδόν Χάνδακος ΐΛιοχιήτω Σι μβολαιο γραφείω μόν ένθα χαί δτε καλοϋν ται οί βονλόμενοι νά πλειοδοτήσω αι. Ώς πρώτην προαφοράν ώρι αεν ή έπιοπεύδοναα τό ποσόν των δραχμών τεασάρων χιλιάδων (4 000) δι' έκαστον των ίχποιου μίνων άχινήτων, όστις δί προαφέ ρει την αναγκαίαν ασφάλειαν δι χαιοΐται νά πλειοδοτήσ^. Ό τελενταϊος νπερ&εματιστής νποχρεονται νά καταβάλη τό έκ πλειοτηρ'ιασμα είς την ίπιαπεύδου σαν δανείατριαν συμφώνως χφ νό Έχιί&ημί είς δημόσιον άχαγχα αχιχον πλειστηριασμόν τα ίηόμε· να ά*ίνν;το, χιίμοα Ιν τβ περι ψερεία Στανραχίων Μαλεβνζίου τ]ιοι: 1) Είς ϋίοιν Μαντάλι ϊίαηε λον σουλτανί εκτάσεως έ'ός στρέμ ματος χαι ενός τέταρτον μί έητά ελαιόδενδρα σννορινομίιην μί χτή ματα Ανατολικώς Είδοξίας Δαρ όαντη τό γέ*ος Λιαχονκονόάχη Νοτίως Ίωά*νον Άαμαργιανάχη χαί Δυτικώς Εμμανουήλ Γ. Ά σμαργιανάκη καϊ Βορείως κληρο νόμων Μηνά Φιλιηπάχη 2) Είς την Ιδίαν θέσιν Μαντάλι άμπελον αονλτανϊ ενός στρέμματος χαί συ- νεχόμενον Δντιχώς αγρόν ήμίαε ως ατρέμματης μί Ιννέα έλαιόδεν δρα αυνορενόμενον χτήμααι Άνα τολιχώς χαί Νοιίοος Γεώργιον Άομαριανάχη, Δντιχώς Ενδοξίας Λιυκονχονδάκη χαι ΒορεΙως Μα ρΐας Καλοχσιρινον τό γένος Α Σταματάχη καί 3) ιΐς ϋέσινΚάμ πον άμπελον εΐδονς λιάτιχο Ιχτά- αεως δύο χο ημίσεως στρεμμά των χαί αννεχόμειον 'Ανατοίιχώς αγρόν Ιχτάαεως Μς στρέμματος μί χέοοαρα ελαιόδενδρα σννορενο μένον Ανατολικώς μί δρόμον δή μόσιον άμαξιτόν, καΐ^μί χτήματα, Νοτίως Μιχαήλ Παρασύρη χαΐ ίενοργίον Μαραγχάχη, Δυτικώς χληρονόμων 'Εμμαν Μαραγχά¬ χη καί Βοριίως Ενδοξίας Λ. ^. άνήκοντα είς τα άνήλι- ά ό όΜ ^αρδαντ^. άνήκοντα είς τ ή κα δρφανά ηατρός χαι μητρόςΜα ρίαν, "Ανναν, Στυλιινήν, Άριστέ αν χαί Εμμανουήλ Ιεωργίον Λιοχονχονάάχη χατοιχονντα Ιν Σχανραχίοις Μαλεβνζίον ώς χΐη ρονόμου τού άρχιχον δφειλέτον ηατρός των Ιεωργίον Α. Λιοκον χονδάχη Ιηιτροπενόμενα υπό τον Ιωάννου Δ. Μαραγχάκη χατοί χον ίπίοης Στανραχίων τβ ίηι- οηεύοει τής Έ&νιχής Κτηματιχής μφ. Ή πσρονοα δημοτιευ&ήτω είς τάς εντανΰα έχδιδομένας εφημε ρίδας ιΔραοιν» την 12 Μαρτίου έ. Ι., «Ίδην» την 22 Άηριλίον Ιδιον ετονς χαί «'Άνόρϋωαιν» την Γ Μαΐον ίδιον ίτονς. Έν Ηρακλείω τρ 9 Μάρτιον 1939. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα Ι χλείον Ε. θ. ΙΑΙΕΦΑΛΑΚΗΣ Ε1ΔΩΝ 1<ΑΓ^ΤΗΜΑΟΠΤ ΙϋΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ λβ ΑΝ. Κ. θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλσ σκελετβν. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐσν κρυστάλλων. ΠρΙν προμηθευθήτε έπισκεφθτ)τε μας. Τιμαί λογικαΐ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΝΟ1ΝΩΝΙΩΝ Μέ την χαδιέρωοιν ιίς τκκτιχής άερεποριχής συγκοιχωίας Αθη¬ νών — Ηρακλείου Μ«ί τα* «πάλιν «πεδε(χ6η ήδη, ότι: Τό άσφαλέστερα, τα ταχυτέρα, τα όνετώτερο καΐ ευ¬ θηνοτερα τοξίδια Είναι χά άεροπορικά. ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΕΣ ΜΕ ΕΑΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟΟΛΑΝΑ έχετε άποδεδειγμένην ασφάλειαν 100 τοίς 100. Κερδίζετε χρόνον πολύτιμον, έξασφαλίζετε απόλυτον δνεσιν. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Εκάστιιν Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν. Άκριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έκδίδονται είσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬ κάς Άερβπβρικ«5 γραμμάς καί έν συνεχεία δι' όλας τάς Εύρωτταϊχάς τοιαύτας. Έχδίδβνται φορτωτιχαΐ δι' έμπβρευματ», δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις είς τόν τόπον τοΰ προορισμόν των. Πράκτωρ Ηρακλείου 'Αρ. Τηλ. 8-18 ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ώς όίνω συνταξιούχΐίν άνά δόο φω τογρκφίοΐι μιχροϋ μΐγέβους. Ή παράδοσις θά γί·η εΐτ· β(ς τούς ίδίου; αυτοπροσώπως Είτε αίς νβ μίμους πληρεξουσίους ή έκιτρό πβυς αυτών Έν τη δίυτέρα πβρι πτώσβι θά προσχβμισβώαιν βΐς δι πλούν αί φωτογεαφίαι των πλπρϊ ξουαί^ν η επιτροπών. ΑΙ χήραι ουνταξιοϋχοι των άνω κατπγορι ών θα α; οα*0μιβαισιν διά μέν τά θήλ;α όρφανά, βεβα ώ αί ς παρχ των οίκείων Λρμάρχων ϊ Προ* δρ&ιν Κβινοτήτων ότι ταυτα αί νέ άγαμιτ, δια δέ τα αΐρβνα τοι Ι αΰΐα άντΐγραφα ληξιαρχικών πρά ίξεων γενησ«ως, βίβαιώσίις δέ δι' όσας πίριΐττώβεις τούτο καθίστκ Ι ται «δυνατόν "Ακχααι *1 βίβαι 'ώαίΐς αύται θά συνταχ5ϊ>σιν έ«1
  τοΰ κβκανονισμένου χκρτοαημου.
  Ή παράδοβις των δελτίων ταυτα
  τη τος θά πραγματοηοιηται καθ*
  όλας τάς ημέρας ά πό 4ης ϊ·
  ω; έης ώ?α« μ μ καΐ θϊλϊΐ περκ
  τνθό Μέχρι 30ης Ίουνίου 1929 τό
  βραδύτερον, μετά δέ την ημβρο
  μηνίαν ταύτην ούδεμία πληρωμή
  ουντάξενς θά ένεργήται είς συν
  ταξιούχους φέροντας αριθμόν μη
  τρώου νέον, έφ' δσον ούτοι «ροα
  γουμέ> ως δέν έφθδιαοθΜσι μέ δελ
  τία ταυτότητος.
  —Δωρεαί.
  Η χ. Μαρία Ζ. Χατζάχη χατέ
  θηχεν εί; τό «Άσυλον τής Γερόν
  τισαας' δρ τριαχοσίας (300) δι'
  ών παρεσχέθη πλούσιον καΐ έχλε
  1 χτόν φαγητόν είς μνημόσυνον
  τεασαρακονβήμερον τής "Αννα;
  Καβχλλάκη. Ή χ 'Αριστία Γπρ
  μανάκη συνεχίζουσα τό υπέρ τοΰ
  «Άσυλου της Γβροντισσας» ΐνδια
  φέρβν αΰτήί, δέν παύϊΐ άπό τοΰ
  νά τό έφοδιάζη διά διαφόρων
  τρβφίμων Ό Μορφωτικος £ΰλλο
  γος ϊϋχαριστϊΐ θερμ&ς.
  —•Διάλεξις.
  Την προσέχη Τετάρτην ΙΟην
  τρέχ. χαί ώραν 7.30' μ.μ. θά όμι
  λήση είς την Λέσχην Έπιστημό
  νων ό χ Γεώρ Χαρ Παπαματθαι
  άχης διπλ. ηλ«χτρολόγος μηχανι
  χβς, μέ θιμα: «Πρόοδος κ*1 προ
  βλήματα τής άεροποριΌτς» μετά
  προβολής φΜτεινδν ϊΐχό.ων. ΕΚ
  σοδος έλΐυθίρα.
  Προκήρυξις
  έπαναλππτιχής δημοπρασίας.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προ
  κηρύσσει 8τι
  Έκτίθεται είς φανεράν Ιπανα
  ληπΐικήν πλειοδοτικήν δημοπραοί
  αν ή κατεδάφισις καί παραλάβη
  των &λικδν τοθ οίκήματος τής
  παλαιάς Νομαρχίας ενώπιον τής
  Δημαρχιακής Έπιτροπής την Ιδην
  Μαΐοϋ ημέραν Δευτέραν καί ώ¬
  ραν 10—12 π. μ. συμφώνως
  πρίς Χί-ος δρους τής νέας διαχη·
  ρύξεω; ώς αθΐη έτροποΐιοιήθη ίν
  ίρθρφ 6φ διαγρϊφιίσης τής 6ρι
  σθείοης πρώτης προοφορδς καί
  ής Ιύνανται να λάβωοι γνβ·
  σιν προσερχόμενοι είς τα γρα·
  φίΐα τής Τεχνικάς Υπηρεσίας
  τοθ Δήμου οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσιν.
  Έν Ηρακλειω τή 4 Μαίου
  1939.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  7 Μαΐου 1939
  ΑΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΔΛΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  Ο ΠΡΡΧ8ΕΣΙΝ0Σ ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΚ
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΟΣ
  ΑΙ ΕΦΗΜΕΡΊΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰμας).— Είς σημερινάς κρίσεις
  αυτών αί γερμανικαί έφημερίδες άναφέ
  ρουν ότι ό λόγος τού κ. Μπέκ είνε άν-
  τίθετος πρός δσα ανέμενεν ή Γερμα-
  νία άπό μέρους τής Πολωνίας.
  Οί ίρθρογράφοι παρατηροΰν ότι ό
  κ. ί%Ι«έκ έκλεισε την θύραν πρός συν
  εννόησιν με την Γερμανίαν καί ότι
  ούσιαστΐκώς ό λόγος αυτού 5έν παρέ-
  χει έοαφος πρός καμμίαν διαπραγ-
  μάτευσιν δυναμένην νά οδηγήση θετι-
  χώς πρός οριστικήν επίλυσιν των μετα
  ξύ των δύο χωρών έκκρεμών ζητημά-
  των.
  Νέοι έξοπλισμοι της Αγγλίας.
  Μέτρα είς την Γαλλίαν διά τόν έλεγχον
  των μεταδιδομένων πληροφοριών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Μαΐου (ίδ. ύπη
  ρεσία).—Τό Πρακτορείον Χά
  βσς μεταδΐδει έκ Βελιγραδίου
  την πληροφορίαν ότι μετά τό
  τιέρας των συνομιλιών των
  ύπουργών ,τών Εξωτερικών
  τής ΡουμανΙας καί Σερβίσς κ.
  κ. Γκσφένκο καί ΜάρΛθβ.τς έ
  ξεδόθη ανακοινωθέν τονΐζον
  δτι αί συνομιλΐαι των δύο ύ
  πουργών άφεώρων την άνταλ
  λαγήν σκέψεων καί γνωμών
  επί των άφορώντων τάς δύο
  χώρας ζητημάτων. Ί5(ως οί
  δύο ύπουργοΐ αντήλλαξαν
  τάς άπόψεις των επί των συν
  ομιλιών τάς οποίας άμφότε
  ροι Βιεξήγαγον εσχάτως κατά
  τάς είς τάς μεγάλας εύρωπαΐ
  κάς πρωτευούσας συναντήσεις
  30 Πρωϊνή
  μανικοθ κσί ΙταλικοΟ στρατοΰ
  κ. κ. Μττράουχιτς καί Παρι
  άνι. ______
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Μαΐου (ίδ.
  ύ-ηοεσία).— Χθές συνεδρίασεν
  ή Βουλή των Κοινοτήτων. Κα
  ό κ. Πβτέμχιν έπισ:ρέφ<ι)ν είς Μί σχαν θά διέλθη έ< Σόφιας καί Βίυκουρεστίου. ΣυναφεΤς πληροφο: ρία: τονίζουν ότι επί των αποτεΙ λεσμάτων των δΐεξαχθεισδν έν] Αγκύρα συνομιλιων τηρεΐται μυ ί η; —Τηλεγράφημα έκ Σόφιας άναφέρεΐ ότι κ. Λιτβίνωφ άφι τ'ά τήν'συνεδρΓασιν συνεζητή ,*™ύμ*νΟς, έχεϊ αυριον ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΣΙΑΝΟ ΚΑΙ ΡΙΜΠΕΝΪΡΟΠΕΙΣΙΛΑΝΟΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΙΤΛΕΡ - ΡΙΜΠΕΗΤΡΟΠ ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο χριτού μας).—·Τηλεγραφούν έκ Ρώμης ότι σήμερον άρχίζουν είς τό Μιλάνον αί αυνομιλίαι τοΰ ύπουργού των Ε¬ ξωτερικών τής Γερμανίας Ρίμπεντροπ μετά τού ύπουργού των Εξωτερικών τής »Ιταλίας κόμητος Τσιάνο. Σημειωτέον ι ότι ό φόν Ρίμπεντροπ μετέβη χθές δι* αύ"θ*ινήτου είς λΊΐτερχ τεσγκάντεν όπου έσχε μακράν συνομιλί- αν μετά τού καγκελλαρίου ΧίτΙερ. Ό φόν Ρίμπεντροπ αναχωρών διά Μιλά- νον συνωδεύετο υπό τού έν Βερολίνω πρεσβευτού τής Ιταλίας. των μετά των άρχηγών διαφόρων κρατών. των ΔΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΪΧΟΛΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΛΙΤΒΙΝΒΦ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΚΡΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΙ Σ11ΜΙΑΙΑΙ Α8ΙΙ1ΪΝ Σ Λ « ΗΝ ΑΙ β Μαΐου (τού νριτοΰ μας).— Ραδιογράφημα έκ ]%Ιι >άΓ.υ άναφΐρει ότι ό «(όν Ρίμτιεντροπ
  έ^θααεν έ» εί ι ήν 1 Ιην τ. μ. σήμερον
  γε',όμίντς έΝθουβιαδΦς ί,ιχιός.
  Αίουνομιλίαι Ρίμπεντροτι—Τσιά%ο
  θά διεξ&χθωσιν είς τό μέγαρΐινΔιοικήσε
  ως τού ϋΐιλίνου. _υγκιν.ριιι ένως αί
  συνομιλίαι επρόκειτο νά όρχίσουν ά-
  μέβως μετά ι ό «ρόγενμα τό οποίον
  πβρέθεσε πρός τιμήν ι ου ΓερμανοΟ
  ύπουργού ό κόμης Τσιάνο. Αί ου
  νομιλίαι 6ά διακοποθν τό εσπέρας,
  θα έτ.αναληφθουν δέ, αυριον (σήμερον)
  .όπό^ε «αί Θά τερματιβθώσι των δύο
  ύπουργών άναχωρούντων διά τό Λάκο
  ντί Κόμο.
  Ο ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣΤ ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΑΣ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  Α «ΗΝ ΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).—-Σήμερον ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη είς ακρόασιν
  τι,ϋς έν Αθήναις πρεσβευτάς τής Γερ·
  μανίας, Ιταλίας *αί Ρουμανίας.
  ΡΩΜΗ 6 Μαΐου (16. όπηρε
  σία).—Ό Ιταλικάς τύπος μολο
  νότι δέν άσχολεΐται ποτέ μέ
  τ' αφορώντα τα Σοβ.έτ έν
  τούτοις σήμερον σχολιάζει εύ
  ρύτατα την παραίτησιν τοΟ
  ύπουργοθ των Εξωτερικών
  τής ΡωσσΙας κ. Λιιβίνωφ, πα-
  ρατηρεΐ δέ ότι ώς συμπεραΐνε
  ται έκ τής προκληθείοης διά
  τής παραιτήσεως τού συγχύσε
  ως είς τούς άγγλογαλλικούς
  κύκλους,ό κ. Λπβίνωφ εΤχε πά
  ρασυρθή έκ τής πολιτικάς των
  μεγάλων δημοκρατικών κρα
  των.
  —Σήμερον έπιστρέφουν έν
  ταθθα έκ τοΟ είς Λιβύην τσξι
  δΐου των οί άρχηγοί τοΟ γερ
  θη ή διάθεσις νέων πιστώσε
  ών διά τούς έξοπλισμούς. Κα
  τα τάς σχετικάς πληροφορίας
  εψηφίσθη ή5η νέον χρηματικόν
  ποσόν υπέρ ένισχύσεως των
  άεροπορικών έξοπλισμών. Τό
  ψηφισθέν δμως ποσόν δέν άνε
  κοινώθη.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Μαΐίυ (ίδ. 6
  πηρεσία).— Σχολιάζουσα αί γερ
  μανικαί εφημερίδας τ4ν λόγον τοΟ
  5πουργοΟ των Εξωτερικών τής
  Πολωνίας συνταγματάρχου κ.
  Μπέκ έπαναλαμβάνουν 5« ουδέν
  στοιχ»ΐΌν περιίχεται έν αύτω
  διινάμενον νά δώση λαβήν πρός
  έναρξιν συνεννοήσεων διά την έ
  πίλυσιν τής επιμάχου μιταξύ των
  δύο χωρών διαφοράς
  κός τύπος τονίζει έν
  Ό γερμχνι
  τούτοις δΐΐ
  ή Γερμανία άναμένει κατά την ώ
  ραν ταύτην χειρονομίαν τής Πό-
  λωνίας ήτις θά επιτρέψη την
  ειρηνικήν λύσιν τοθ ζητήματος
  τοΟ Δίντσιγχ.
  ΑΓΚΥΡΑ (5 Μίΐου (ίδ. δπηρε
  σία).—Ό κ. Ποτέμχιν ανεχώρηΐε
  μίσφ Κωνσταντινουπόλεως διά
  Μόσχαν. Πληροφορίαι ξένου πρα
  κτορείου άναφέρουν σχετικώς 3»
  είς Μόσχαν ό κ. Ποτίμκιν επι
  ατρέφει κ*τόπ> έντολής τής ρωσ
  αικής κυβερνήσεως.
  ΡΩΜΗ (5 Μαΐου (ίδ. 6πηρεαία)
  —θεωρεΐται ένταθθα πιθανόν δτι
  μα αναχωρεί τό ίδιον εσπέρας
  διά Βουκουρέστιον.
  ΠΑΡΊΣΙΟΙ 6 Μαΐου (Ιδ. ύ·
  πηρεσία).— Σήμερον συνήλθε
  τό γαλλικόν υπουργικόν συμ¬
  βούλιον υπό την προεδρΐαν
  τοθ κ. Λεμπρέν Ό κ. Νταλαν
  τιέέθεσεν υπό την έγκρισιν τοΰ
  Γάλλου προέδρου σειράν νό
  μων. Έκ των πρώτων μεταξύ
  αυτών είνε ό νόμος ό προβλέ
  πων διά τόν έλεγχον επί τοθ
  ξένου τύπου.
  Ό ύπουργός των Έξωτερι
  κων κ. Μποννέ έκαμεν έξ άλ
  λου γενικήν Εκθεσιν επί τής
  εξωτερικάς καταστάσεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Μαΐου (16. ύ
  πηοεσΐσ).— Σήμερον έφθασε
  σιδηροδρομικώς είς Παρισίους
  ό έκεϊ Γερμανός πρεσβευτής
  έπιστρέφων είς την θέσιν τού.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Μαίου (16.
  ύπηοισ'.α).— Συνοδευόμενοι ύ
  πό των πριγκηπισσών ανεχώ¬
  ρησαν σήμερον την 12.45 διά
  τό Πόρτσμουθ οί "Αγγλοι Βα
  σιλιΐς ινα έτπβ βασθοθν τοθ
  ύπερωκεανεΐϋυ τό οποίον θά
  τούς μεταφέρη είς τόν Κανα
  δάν κσί "Ηνωμένας Πολιτείας.
  Τό παριστάμενον πλήθος έπευ
  Φήμησεν αύ ούς ζωηρότατα.
  Ή πορεία των καλλιέργειαν
  κατά τόν παρελθόντα μηνα Απρίλιον.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΗΣΗΜΑΣΙΑΤΗΣΟΕΩΡΕΙΤΛΙ
  ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΟΣ
  ΥΠΟ ΤΟΗ ΑΙΗΑΟΜΑΤΙΚΟΝ ΚΥΚΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Τηλεγραφήματα πρός τό
  Αθηναϊκον Πραχτορείαν άναφέρουν δ·
  τι υπεγράφη συμφωνία μεταξύ' Αγγλίας
  καί Τουρκίας άναγομένη είς την κοινήν
  στάσιν των δύο κρατών έναντι των διε·
  Θνών γεγονότων.
  Οί διεθνεϊς διπλωματικοί κύκλοι ά·
  σχολούμενοι μέ τό γεγονός τούτο υπο·
  γρνμμίζουν την σπουδαιότητά τού,ιδία
  όσον άφορά τό παρόν καί τό μέλλον τής
  είρήνης έν τή Γβαλκανική καί τή Έύρώ·
  ηη.
  Σ. Σ· Τό πρακτορεΐβν Ρώυτερ είς νυκτερινήν
  «ύτοΰ άνεικβΐνωαιν 9εω?εϊ πρόωρον την πληρβΦθ
  ρίαν ταύτην.
  'Η Γιωργιχή 'Υτ.ηρεαΓα δτιέ^α μειω[.η" οημαντιΚΒς έν σχέσει μέ
  λεν είς την Νομαρχίαν χαί τό την πιρισινήν. Γενικώς χαί ή χά
  ύπουργιϊον τής Γεωργίας έκθεσιν τάστασις των ψυχανθων λόγω ής
  τιερί τής γεωργικής καταστάσεως ξηραοίίς Τί.0 Απριλίου είναι έ
  τοθ νεμοθ κατά τόν /ήξαντα μήνα| λαττωματιχή. ΊΊόνον τα πρΐίϊμ
  Άπρίλιεν. Έν αύτζ αναμένονται δΌπρια, κ αί δή τα κουχιά, έ 61
  ί λΐ | θ
  αί έπιχρατήσασαι μετεωρολογικαΐ
  συ6ήχαι οίτινες έν τ© αυνό)ψ
  δισμενιΐς διά ήν
  ( μ ή
  ξ των διαφόρων χ«>λιερ-
  γ,ίΐών χαί δή ιών σιιη;ων άτινα
  χής τελείας ξηρασίας τοΟ
  τούτιυ ί)Γ.έ?ιραν έκ τής
  >αί ιίς πο)>άς τιεριο
  μρς ρ
  χάς ή ηαίίλγ.ωιή έμΐιώΐη οημαν
  τικώς. Πογετός ένσχήψας χαιά
  τ,ήν 13 πρός χήν 14 τοθ μηνός
  τιύτου προσίβαλε τάς άμπίλευς
  12 χοινοιήτων τής επαρχίας Πε
  διάίίς »αί επί 2—3 χιλιάδων
  στρεμμαΐων επέφερε ζημίας 4—
  5 έχατομμυρίων δραχμων. Αεδο
  μένου δτι δ Άπρίλιος είνε ή
  χλείς τής εσοδείας των σαηρων,
  λόγψ τής τελείας ζηΐασίας εφέτος
  τ γ. 0 μηνός τούτου δύναται νά λε-
  θ δτι ή σιτοπαραγωγή μας θά
  κος χαί οί έρέβινθοι έχουν ίκα
  νοπειητιχήν ανάπτυξιν. Τα Ζψιμα
  υπέφεραν οημαντιχώς έκ τής ξη
  ρασίας. Είς τα έπιχλινή χαί πιω
  χά έδάψη μάλιστα ή παραγωγή
  τούτων έσεται άσήμαντος.
  Διά την αμπελουργίαν ή χαΐρι
  κή κατάστασις ?έν άπέβη καί
  τίσον δυσμενώς »αθ' δσον αί συ¬
  νήθεις εργασίαι τοθ μηνός (θειώ-
  σεΐς, ψεκάσματα, σχαφαί) διεξή
  χθτ,σαν δπό ιύναχάς συν6ήχας.
  χοΐ χαρπιφορία
  ιίναι αρίστη χαί
  Ή ,6/άσττ,σις
  τώνημπιλώνων
  ή ύγιεινή χατίστασις ιυνοίχή. Λ6
  γφ τοθ ξηροθ χαιροθ ίύΤεμία αο
  βαρά Εμφάνισις περονοθΓΟρου ίση
  μΐιώθη.
  Σημιιοθται ιδιαιτέρως ή διατή
  ρήσις των έργαιιχών ήμεοομισθί
  ών είς ύψηλά έπίπεδα χαί ή μι
  κρά άτ,όδοσΐς των έργατων λόγφ
  τή; ξηρασίας.
  Έπίσης διά την έλαιοκομίαν
  σημειοθται ιδιαιτέρως ή ιύνςϊκή
  κατάστασις αυτής τίσον άπό οί
  χονομιχής ίσον >αΙ χαλλιεργηΐι
  κηςάπέψιως.
  Ή άνθοφορία ίίνε λίαν Εχανΐ
  ποιητιχή είς τα διά?ορα διαμερί
  σματα τοθ νομ&Ο είς ?έ την περι
  φέρειαν Μεσσαράς είνε αρίστη.
  Ίσα·ς ανωτέρα χαί τοθ 1937. 'Η
  Μεσσα^ά εφέτος χάρις είς τάς ά
  φθόγΓ,υς βροχάς της παρέσχε τα
  μέσα πλουσίας άνθοφορίας των
  έλαιοίένδρων της.
  Διά την δενδροχομίαν παρατη
  ρεΐται γενιχΘς ίχανοποιητική 6λά
  στησις χαί χκρπεφορία πλήν των
  χηπουριχών χά Ι ιδία των πρωΐ
  μων γεωμήλων άτινα συγχομιζό
  μενά νΟν παρουοιίζουν μικράν α¬
  πόδοσιν.
  Ή ντηνοτροφία μΐτρΕα διότι
  λόγφ τής ξηραοίας ή ανάπτυξις
  τής φοσιχής νομής περιορισθή
  σημαντικώς.
  Η ΨΗΦΙΣΙΣ ]
  ΤΟΥΠΡθνΠΟΛΟΠΣΜΟΥΤΟΥΑΗΜΟΥ'
  1 Υπό τοΟ ΔημοτικοΟ Συμβουλί
  ου έψηφίστΐη προχί;ές δ προϋπολο
  γισμός τήςΈκμεταλλιύσιως Ήλεκ
  συνε
  τοθ
  Η ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΑΠ0ΖΗΜ1ΙΙ2ΙΗ
  ΑΗΙΑΛΟΤΡΙΟΣΕΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ·3 Μαΐου (τού άνχαπο-
  κριχοθ μας).— Είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως εδημοσιεύθη άναγκαστι-
  κός νόμος διά τού όποίου χανονίζον
  ται τα αφορώντα την έκδοσιν όμολο·
  γιών πρός αποζημίωσιν των άπαλλο·
  τριώσεων.
  ΒΕΛΤ1ΡΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑ1Ρ0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ Ο Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Κατά τό σημερινόν δελ
  τίον τής μετεωρολογικής^ύπηρεαίας πά
  ρατηρεϊται βελτίωσις τού καιρόν
  τριχών Έγχατασιασιων έν
  χεία δέ ήρξατο ή ψήφισις
  πρίϋπολογισμοθ τοΰ Δήμου χρή
  σΐως 193ί'--40 περατωθείσης τής
  συζητήσεως επί τοθ σχέλους των
  έσόδων. Αύριον τό εσπέρας ή
  συνεδρίασις τοθ ΔημοτιχοΟ Συμ
  βουλίου θά συνεχισθή.
  ΤΑ Φ1ΛΑΚΘΡ0ΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Συνήλθε χθές είς συνεδρίασιν
  είς την Νομαρχίαν ή Έπιτροπή
  διανομής μεταξύ των φιλανθρωπι
  κων καταστημάτων τής πόλεως
  ής είσπραττομένης είς τό τελω
  νεΐον εϊδιχής φορολογίας επί των
  έξαγομένων χαί εισαγομένων εί
  δών.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Κατ' αναφοράν τής ύποδιοι·
  κήσεως χωροφυλακής Βιάννου
  είς τό χωρίον Δραπέτι ηύτοκτό
  νησε άπαγχονισθιίς έντός τοθ
  νεκροταφεΐου τοθ χωρίου τού
  τού ό Έμμ. Άριστ. Δασκαλά
  *ν κης διότι έπασχεν έκ χρονίου
  νοσήματος.
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  Χθές τάς μιταμεσονυχτίουςώραςέξε
  δοθή ή άπόφασιςτοθ καχουργιοδι
  χείου'Ηρακλείου έπίτής υποθέσεως
  τουΐΐ. Δημητρουλάχη χατηγορ,ουμέ
  νού δι' αναίρεσιν. Διά τής άποφά
  αεως ταύτης δ χατηγορούμενος έ
  κηρυχθή ένοχες άναιρέσεως μετ*
  έλαφρυντικων χαταλογιοθείσης δέ
  είς αύτάν μετρΐας συγχύσεως χά
  «δικασθή είς είρχτήν 6 1)2 έϊών
  καί διά την δπλοφορίαν είς δίμη
  νόν φυλάκισιν. Ή ανωτέρω ποινή
  συνεχωνεύθη είς 6 έτών καί 7 ιη
  νόν είρκτήν χαί δίμηνον φυλάκι¬
  σιν διά την όπλοχρησίαν.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Προεκηρύχθη διαγωνισμός
  διά την κατάταξιν 40 υπο
  κελευστών μηχανικών β' διε
  νεργηθησόμενος έν Ναυστάθ·
  μω την 30ί|ν Αύγοόστου τρ.
  έ. Πλήν των απαιτουμένων
  πιστοποιητικβν σπουδών, κοι
  νωνικών ψρονημάτων,ποινικής
  καταστάσεως, κ. λ. π. ή ήλι
  κΐα των όποψηφίων καθορΐζε
  ται μεταξύ των 18 έτών συμπε
  πληρωμένων καί 28 έτών μή
  συμπεπληρωμένων.
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΜΙΚΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΜΑΣ
  Έν χθισινζ συνεδριάσει τής
  ίπιτροπής Μικράς ΒιομηχανΕας,
  συνΐλθούαης ιίς τα γραφεΐ» τής
  Νομαρχίας, ελήφθησαν αποφάσει;
  σχετικαί μέ την χορήγησιν άδει
  ών Ιδρύσεως ελαιουργείον, άλευ
  ρομύλων χ. λ. π. συνεζητήθησαν
  δέ χαί δΐάφορα συναφή ζητήματα.
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ 1940
  Πρός τό Στρατολογ.κόν Γρα
  φεϊον καί τόν Δήμον έκοινο
  ποιήθη ό πίναξ των περιοδει
  ών τοθΣτρατολογικοϋ Συμβου
  λίου διά την εξέτασιν των δι
  καιολογιτικών των στρατευσί
  μων τής κλάσεως 1940.
  ΔΩΡΕΑΙ
  'Υπδ τοθ κ. Γ. Λαγχωνάκτ} κα
  τετέθ^σαν ημίν δραχ. 200 υπέρ
  ΤίΟ Οανανείου ΔημοτικοΟ Νοσο
  κομείου είς μνήμην Μιχ. ΧρυσοΟ.
  Ό καθηγητής τής Έμ
  Σχολής κ. Ν;κόλ. Χροσος
  θέσιν έπίσης είς τα μαθητικά
  συσσίτια δραχ. 300 ιίς μνήμην
  τοθ θείου τού Μιχ. ΧΟ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ
  ΤΗΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΝΜΕ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ
  ΤΡ1ΠΑΗ ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΙΑ ΤΑΣ ΕΙΗίΕΣίΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ β ΛΙαΐου (τού άνταηο-
  κριτού μας).—Νυκτεριναί πληροφορίαι
  έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι ή * Αγγλία
  άποκρούει την συμμαχίαν μέ τα Σο¬
  βιέτ. Αντιθέτως προτείνΕΐ ινα ή Άγ·
  γλία, ή Γαλλία καί ηΡωσαία δημοαιεύ
  σουν δήλωσιν ότι Θα άντισταθούν κατά
  πάσης «προκλήτου έπιθέσεως είς την
  ανατολικήν Ευρώπην.
  Κατ' άλλας πληροφορίας εδόθησαν
  οδηγίαι είς τόν έν Μόσχα "Αγγλον πρε
  σδευτήν, αφορώσαι την ανακοίνωσιν των
  αγγλικών τούτων προθέσεων είς την αο·
  βιετικήν κυβέρνησιν.
  ΤΟ ΡΑΪΧ ΒΑ ΖΗΤΗΣΗ
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΛΔΙΑΤΟΔΑΝΤΣΙΓΚ;
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταηο-
  κριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Βερο-
  λίνου άναφέρουν ότι οί ,Γερμανοί θά
  ζητήσουν οημοψήφισμα δια την τύχην
  τού Δάνταιγκ. Ό «Ααϊκός Παρατη·
  ρητής» δημοσιεύει επί τούτω άρθρον
  διά τοΟ όποίου τονίζει ότι κατόπιν τού
  λόγου τού κ.Μπέκ βπόκειται είς τόν λα
  όν τής ελευθέρας γερμανικής πόλεως
  τού Δάντσιγκ νά αποφανθή άνιθέλη ή ό·
  χι νά ένωθή μέ την μητ'έρα πατρίδα.
  Σημειωτέον ότι καί άλλαι γερμανικαί
  έφημερίδες κρίνουν δυσμενέστατα τόν
  λόγον τοΰ κ. Μπέκ ώς «εριέχοντα μό
  νόν απειλάς, μολονότι ή στάσις τής
  Γερμανίας είνε φιλειρηνική.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΔΙΑ ΚΑΝΑ&ΑΝ
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΗΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β ]%Ιαΐου (τοΰ άνταπο·
  κριτού μας).—Κατά τηλεγράφημα έκ
  Λονδίνου σήμερον άναχωροΰν διά τόν
  Κανα' άν οί Βασιλείς τής Μιγάλης
  Βρεττανίας. Ό άγγλικός τύπος άφιερώ-
  νει είς τό ταξίδιον των Βασιλέων έν·
  θουσιώδη σχόλια τονίζων ότι αί εύ·
  χαί τής αύτοκρατορίας συνοδεύουν
  τούς άναγωρούντας βασιλείς. Οί «Τά¬
  ϊμς» γράφουν ότι τό βασιλικόν ταξίδιον
  θά αποτελέση μίαν απόδειξιν των φι
  λειρηνικών σκοπών τής Αγγλίας καί
  των συμπαθειών άς άπολαμβάνη αυτή
  είς ολόκληρον τόν κόσμον.
  ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΙΝΑ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
  Α «ΗΝ ΑΙ β Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Διά τοΰ έκδοθέντος νό«
  μου διά τάς άπαλλοτριώσεις ρυθμίζον-
  ται καί άλλα τινά ζητήματα σχετιχά μέ
  τό δημόσιον χρέος.
  Ο
  Σ
  ΑΘΗΝΑΙ β Μαΐου (τού &ντ«πο3
  κριτού μας).—· Διά Β. Δ. 6ιωρί>
  σθη οριστικώς πρεσβευτής τής "Ελλά¬
  δος είς την Ισπανίαν ο κ. Περικλής
  Άργυρόπουλος.