97256

Αριθμός τεύχους

5159

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

9/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΡ.ΤΑΥΡΟΥ ""
  .ΥΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΗΤΛΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύπτου
  βτησία λίραι 3
  βςά μηνός 3
  'Αμεριχής
  βιησίσ δολ. 15
  έξάμηνος > 8
  Τ»μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  9
  ΜΑΪΟΥ
  1939
  Τ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο κ. ΑΝΑΡ ΜΑΡΚΕΑΑΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5159
  Εγνώσθη χθές «τι ό άχομμά
  τιστβς καί Ιδεώδης νομάρχης
  κ.Μάρκελλος εκλήθη υπό τής
  κυβερνήσεως είς "Αθήνας
  προκειμένου ν' αναλάβη α¬
  νωτέραν θέσιν είς κεντρικήν
  υπηρεσίαν. Καί μόνη ή εϊ-
  δησις αυτή προεκάλεσε βα¬
  θείαν λύπην είς τόν λαόν
  τόσον τής πόλεως ίσον καί
  τής ύπαίθρου. Διότι, ησθάνθη
  μέν Ικανοποίησιν ή κοινωνία
  μας έκ τή; προαγωγής τοΰ
  μ. Μαρκέλλου, είς έπιβρά-
  βευσιν των ίκανοτήτων, τής
  λαμπράς δράσεώς τού, των
  εξαιρετικήν διοικητικόν προ
  σόντων τού. Άλλά ή δικαία
  αυτή προαγωγή, στερεΐ τόν
  τόπον μας τοΰ άξίου διοικη-
  τοΰ, τοΰ δραστηρίου άρχον¬
  τος, τοΰ Ικανοΰ ανθρώπου,
  τοΰ αφιερωμένου είς τό κα¬
  θήκον καί είς την ίδέχν τής
  εξυπηρετήσεως τοΰ κράτους
  καί των κοινών.
  Διότι πρέπει νάόμολογηθή
  καί νά διακηρυχθή δημοσία
  πανηγυρικώς είς αυτήν την
  ώραν: Ό κ. Ανδρέας Μάρ-
  κελλος υπήρξεν όντως ό ίδε-
  ώδης Νομάρχης δια τό Ήρά
  κλειον. Υπήρξεν ό άνθρω-
  πβς πού συνέδεσε τό όνομά
  τού μέ την Ιστορίαν τοΰ τό-
  που αύτοΰ δι' έργων πβύ θά
  μείνουν αίώνια καΐ θά άπο-
  τελοϋν τό ώραιότερον σύμβο¬
  λον καί τόν φωτεινότερον
  όδηγόν δια τούς έπιγιγνομέ-
  νους.
  Δίκαιος, συνετός, άμερό
  ληπτος, μέ απόλυτον εύθι-
  κρισίαν, μέ ταχύτητα αντι¬
  λήψεως καί κρίσεως, μέ ίβχυ
  ράν θεληματικότητα καί έκ-
  πλήσαουσκν εύστροφίαν όχι
  μόνον είς την σύλληψιν των
  ίδεών άλλά καί είς την λή¬
  ψιν κκί εφαρμογήν των ά-
  ποφάσεων,άνεδείχθη ό απαρά
  μιλλος πράγματι έκπρόσωπος
  κράτους δικαίβυ, κυβερνήσε¬
  ως έθνικης, πολιτείας ήθικης,
  ίδανικδς άκομματίστου.
  Είς διάστημα τριών έτών,
  ακολούθων καί έπιταχύνων
  τόν είς τόν τομέα τού ρυθμόν
  πβύ έδωσε τό νέον κράτος
  είς την ζωήν τής χώρας, έδω
  σε λύσεις είς κεφαλαιώδους
  οημαβίας τοπικά προβλήματα
  χαί επέτυχε την είς σημαντι
  Μόν βαθμόν αναδημιουργίαν
  τοΰ νομοΰ μας. Έμελέτησε
  τα ζητήματα καί διέγνωσε
  τας ανάγκας τοΰ τόπου* ή-
  αθανθη τούς πόθους τοΰ λαοϋ,
  έφερεν είς άμεσον επικοινω¬
  νίαν τό κράτος μέ τούς πο¬
  λίτας- Ιλυσε τα προβλήματα
  τής δικαιοδοσίας τού κκΐ εισ¬
  ηγηθή είς την κυβέρνησιν
  την ρύθμισιν όλων έκείνων
  των ζητημάτων έκ των όιτοί
  ών έξηρτάτο ή πρόοδος καί
  ή ανάπτυξις τόσον τής πό¬
  λεως ίσον καί τής ύπαίθρου.
  Έν στενωτάτη πάντοτε συν-
  εργασία μετά τοΰ ύπουργοϋ
  Γενικοΰ Διοικητοΰ κ. Σφα
  κιανάκη καί έντός τοΰ πνεύ
  ματος καί των χατευθύνσεων
  τής μεταβολής τής 4ηςΑύγού
  στου, όκ.Μάρκελλος ειργάσθη
  αθορύβως χαί έμόχθησε διά
  τό καλόν τοΰ τόπου τοΰ ό-
  ποίου έτάχθη άρχων. Καί έ
  πέτυχε. Έδωκε νέον έργώδη
  παλμόν καί νεαν δημιουργι
  κήν ώθησιν είς ολους τούς
  κλάδους της οίχονομίας χαί
  είς όλας τάς έκδηλώσεις τής
  ζωης. Έβοήθησε τόν Δήμον
  είς την εκτέλεσιν έργων συγ
  χρβνισμοϋ, έξυγιάνσεως, έξω-
  ραϊσμβΰ, έχπβλιτισμβϋ γενι¬
  κώς τής πόλεως. Έκ παραλλή-
  λβυ έστράφη πρός την υτται-
  βρβν μέ στοργήν, μέ ενδια
  φέρον, μέ πατρικήν όντως
  αγάπην. Ή διάνοιξις τής β< δοΰ Βιάννου χαί ή «πιχοινω νία τής γραφικής ίσον Χ«ί φιλοπροόδου καί παραγωγι χϋς αυτής επαρχίας. Ή άπό φασις εκτελέσεως των παρα γωγικών— έξυγιαντικων έρ¬ γων Μεσσαράς. Ή αποπερά¬ τωσις τής όδοΰ Χάρακα. Ή κατααχευή πλείστων αλλων ιδικών χαί συγκοινωνιακών έργων καθ* όλον τόν νομόν. Ή ίδρυσις Πρκκτορείου τής Άγροτραπέζης έν Μοίραις. Ή ανέγερσις πλείστων νέων σχολικων κτιρίων καί ή έπι- σκευή πλείστων παλαιών. Ή χατασκευή πολλών χαί οη- μαντικών έργων είς τάς κοινότητος τοΰ νομοΰ. Ή προσπαθεία έξυγιάνσεως τοΰ νομοΰ. Ή πλήρης παγίωσις τής δημοσίας χαί τής άγρο- τιχης ασφαλείας είς σημείον τελείας έκλείψεως τόσον τής ζωοχλοπής όσον κ«ί των ά- γροζημιών. Καί τόσα καΐ τό σ« άλλα έργα προόδβυ καί πολιτισμοΰ όφείλονται κατά πρώτιστον λόγον είς τό θερ¬ μόν ενδιαφέρον, είς τάς άό- κνους προσπαθείας, είς τάς θερμάς είσηγήσεις τοΰ κ. Μβτρχέλλου πρός την κυβέρ νησιν. Όπως έπίσης όφείλε ται είς την ένθάρρυνσιν, την ενίσχυσιν χαί τάς είσηγή σεις τού ή αύξησις τής παρα γωγής χα6ώς χαί ή ληψις μέ τρών προατασίας των γεωρ γιχών μας προΐόντων. Ό χ. Μάρκελλος, ώς άνώ τερος χρατιχός έχπρόσωπος τοΰ τόπου αύτοΰ, ευρέ¬ θη πάντοτε είς τό πλευρόν τού μοχθοΰντος καί έργαζο- μένου λαοΰ, φίλος, σύμμα¬ χον, σύμββυλος, βοηθός χαί διερμηνευτής των πόθων χαί των δικαίων τού, όπως εύ ρέθη χαί άντιμέτωπος πάσης παρεχτροηής, τιμωρός χάθε παρανομίας, φρουρός τοΰ νό· μου χαί της έννοίας τοϋ κράτους. "Εχων^ ώς γνώμο- να των ένεργειων τού την δικαιοσύνην χαί ώς μέτρον την ίσότητα άπέναντι ολων, παρέμεινεν υπεράνω προσω¬ πικών συμπαθειών ή άντι» παθειών, μακράν ο'ωνδήποτε προτιμήσεων, προσηνής είς τόν λαόν καί άπρόσιτος διά τούς έπιτηδείους καί τούς Ι- διοτελεΐς. ΔΓ αύτό καί ε¬ κέρδισε την γενικήν αγά¬ πην χαί εκτίμησιν καί έγνώ ρισε την συμπάθειαν καί τόν σεβασμόν άλλά καί την ευ¬ γνωμοσύνην ολων. ΔΓ αύτό ή είδησις της απομακρύνσε¬ ως τού έκ τής νομαρχίας Η¬ ρακλείου έπροξένηαε βαθυτά¬ την λύπην. Δι' αύτό καί τα σωματείον, αί όργανώσεις, ό λα«ς έτοιμάζεται νά ζητήση άπό την κυβέρνησιν νά μην πραγματοποιηθή την άκόφα- οίν της καί νά μην στερήση τόν νομόν τοΰ πραγματικά ίδεώδους άρχοντος τ«υ. Καί είνε γενική ή ελπίς δτι ό τέ σον άγαπών τό Ηράκλειον άρχηγός τής κυβερνήσεως χ. Μεταξάς δέν θά χω· φεύση είς την φωνήν τής πά ρακλήσεως τωνΉραχλειωτών. Τόμέχρισήμερον ενδιαφέρον τού κ. Πρωθυπουργοΰ καί ίδι αιτέρως ή συνεχής στοργή πού επιδεικνύει χάθε τόσον πρός τόν τόπον μας» δι καιολογβΰν την έλπίοα αύ την. Πιστεύεται δέ δτι καί ό χ. Μάρκελλος θά δεχθζι νά παραμείνη χαί νά βυνε χίση ύπηρετών τόν τόπον έστω χαί μέ θυσίαν της προαγωγής τού, έστω καί μέ ατομικήν ζημίαν τβυ. Ή άνιδιοτελεια άλλωοτε καί ή άφιλοχέρδεια υπήρξαν πάν τοτε αί βασικαί καί χαραχτη ριστιχαί άρεταί τού χαί ώς δημοσίου άνδρός χαί ώς κοι νωνικοϋ άνθρώπου. Ή ονήσυχος Εύρώπη ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΝΤΑΣΕΟΣ ΤΗΣ 1ΙΗΑΟΜΑ1Η! ΔΡΑΣΕΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Μαΐου (ιδιαιτέρα δπηρεαία) — Ή μεσολάβησις τοθ Σαββατοκΰριακου, ιΓχεν ώς συνέ πειαν την χαλάρωσιν τής ένταθεί σης τελευταίως διπλωμαπκής δρα στηριότητος. ΟΟτω τό διαρρεθ- σαν είκοσιτετράωρον δέν υπήρξε γόνιμον ά πό απόψεως έξελίξεων τής πολιτικής καταστάσεως έν Εύ ρώπη. Πιστεύεται δέ δπ άπό σή μερον θά ζωηρεύοη έκ νέου ή δρδσις τής διπλωματίας χωρίς δ μως καί ν' αναμένονται άμεσα ά ποτελέσματα ή άποφασιστικαί τολμηραί ενέργειαι. Ή Ιξαγγελθεΐσα πλήρης συμ- φωνία καί ταυτότης αντιλήψεων των κ.κ. Τσιάνο καί Ρίμπεντροπ, των οποίων αί συνομιλίαι είς τί Μιλάνον προσίίλκυσαν τό παγκό σμιον ενδιαφέρον, αποτελεί βε¬ βαία γεγονός αξιοσημείωτον. Ό χι δμως καί ιδιαιτέρας βαρύτητος Διότι έπιστεύετο γενικώς δτι, πά ρά τάς υφισταμένας διαφωνίας μεταξο Ρώμης καί Βερολίνου, αί συνομιλίαι των δύο δπουργων των Εξωτερικών θ' άπέληγαν είς συμ φωνίαν. Τοθτο δέ διότι ή διεθνής κατάστασις, αυτή οθτη ή πραγμα τιχότν,ς, άναγκάζει τάς δόο χώ ρας, την Ιταλίαν καί την Γερμα νίαν, νά έμφανίζωνται ηνωμεναι Καί τό μόνον πού ειμπορεί νά έ ξαχθή ώ; άσφαλές συμπέρασμα των αυνομιλΐών τοθ Μιλάνου εί ναι δτι αί γερμανικαί άπόψεις κατίσχυααν χαί πάλιν καί δτι ή Γερμανία θά εξακολουθήση νά ϊχγ] την πρωτιβΐυλίαν είς τάς περαιτέρω κατευθύνσεις κ α Ι ένερ γείας τοθ άξονος. Διερωτώνται δέ δλοι σήμερον {άν ή Γερμανία θά τολμήση ν" άποττιιραθς προσάρτησιν τοθ Δαν- τσιγκ χωρίς δμως καί νά δίδουν απάντησιν κατηγορηματικήν. Δι ότι ναί μέν ή άρθρογραφία τοθ γερμανικοθ τύπου είναι σήμερον βιαιοτέρα άπό πρΐν καί ή γλώσ σα πού χρησιμοποΐεΐται διά την Πολωνίαν είναι έξαιρετικα τρα ' χεΐα.Παρά ταθτα δμως, ένταθθαπι στεύιται δτι Σιν θά διαδιχθοθν τα μαχητικά &?Βρα, βίαιαι Ινέρ γειαι, άφοΰ ό Φύρερ γνιορίζει πλέον χα?ώ; δτι διατάραξ-ς τοθ καθεστώτος τοθ Δάντσιγχ θά έχη ώς άμεσον, μοιραίον άποτέλεσμα τόν πόλεμον. Καί θά σκεφθή ά σφαλώς πολύ πρίν αποφασίση νά δ δηγήση την χώραν τού καί τον κόσμον είς την κόλασιν νίου πολέ μου. Πρέπει άλλωστε νά σημειωθή δ:ι αί προβλέψεις διά την έκβα¬ σιν ενός νέου πολέμου, δέν είναι ένθαρρυντικαί οδτε χίν απλώς νίΐχαί διά την Γερμανίαν σήμε ρον.'Η θέσις των Σοβιέτ, παρά την αντικατάστασιν τοθ κ. Λιτβίνωφ δεν μετεβλήθτ] ούσιαστιχως. Ή μεταβάλη είς τό έπιτροπατοντών Εξωτερικών, αποβλέπει ώ; άποδει κνύιται ήδη, δχι είς ματαίωσιν των άγνλορωσσιχίδν συνεμιλιών άλλ' είς έπίσπευσιν τής υπογρα φής συμμαχίας μεταξύ Ρωσσίας, Αγγλίας χαί Γαλλίας. Καί είς περίπτωσιν ποΰ θά έξερρηγνύετο πόλεμος, τα Σοβιέτ, είτε ίχουν συμμαχίαν μέ τάς Δυτικάς δυνά μεις είτε δχΐ, θά εύρεθοθν φύ σει καί θέσει άντιμέτωπα πρός την Γερμανίαν. Αί ενέργειαι τοθ χ. Ποτέμχιν είς τα Βαλχάνια χαί αί συνιχιζόμεναι εισέτι συνο μιλίαι τού είς Σοφίαν χαί Βου κουρέστιον άποτελοθν σαφή περί τούτου απόδειξιν. Έκτός δέ των Σοβιέτ είς περί πτώσιν πολέμου, θά ίσπευδεν α¬ σφαλώς είς βοήθειαν τοθ Άγγλο γαλλιχοθ συνασπισμοθ χαί ή Άμε ρική Ακριβώς δέ ή βεβαιίτης αύ τή χαθιστα έφεχτιχήν χαί την Ιαπωνίαν χαί έμποδίζει την μετατροπήν τοθ άντικομμουνιστι καθ συμφώνου Βερολίνου—Ρώ μης—Τόχιο, είς οτρατιωτιχήν συμμαχίαν. 'Όπωσδήποτε δμως δέν άποκλείεται τελείως τό έν5ε χόμενον στρατιωτιχής δράσεώς τοθ Ράϊχ. Εάν μάλιστα κρίνη τις ά πό την σημερινήν άρθρογραφίαν τοθ ιερμανικοΰ τύπου, θά συνα γάγη τό συμπέρασμα 8τι τό Βε ρολΐνον προσπαθεΐ ήΒη νά προε τοιμάαη ψυχολογιχίδς την κοινήν γνώμην δι' ε/οπλον επέμβασιν είς Δάντσιγκ καί Πολωνίαν. ΔΓ αυτδ χαί ώργάνωοε σήμερον δ τύπος σταυροφορίαν υπέρ των καταΐυνα στεοΐμένων δήθεν Γερμανων τής Πολωνίας καί τοθ Δάντσιγκ. ΔΓ αΰ:ό χαί άπό συμφώνου αί ίφτ) μερίδες τονίζουν: Οί Γερμανοί τής Πολωνίας καταδιώχονται, βα σανίζονται, δφίστανται τελευταί ως τα πάνδεινα. Άλλ' εάν ή Βαρσοβία θέλη νά εφαρμοσθή δ νόμος τοθ: όφθαλμόν άντί δφθαλ μοθ χαί όδόντα άντί όΐόντος, τέ τε καί ή Γερμανία θά λάβη μέτρα χαί θά προβή είς ενεργείας αποτελεσματικώς. Καί δέν θά είμεθα ημείς ίκιϊνοι πού θά με ταν&ήσουν. Παρά ταθτα, επαναλαμβάνομεν, ενταύθα πιστεύεται δτι διά την έβδομάδα αυτήν τουλάχιστον δέν πρέπει ν' άναμένεται στρατιωτική δράσις, θά συνεχισθή απλώς χαί θά ένταθ^ ή δραστηριότης τής διπλωματίας. "Ισα'ς δέ χαί ν' άποχρυαταλλωθ^ είς άποτελί- σματα. Πρέπει άκόμη νά σημιιω θ^ <αί τουτο. ΙΙολλοΙ πιστεύουν δτι έφ' δσον ευρισκόμεθα είς τάς παραμονάς ενάρξεως τής συγχο μιδής των σιτηρων, οί φίβοι έκ ρήξεως τοθ πολέμου άν δέν είναι εντελώς ά^ικαιολόγητοι, είναι πάντως υπερβολικαί. Καί έπιχα λοθνται την ιστορίαν διά ν' ά ποδε'ξουν έρθήν την γνώμην των. "Ισως ?έ χαί νά ίχουν δίχοα όν μέχρις ενός σημείου τούλα χιστον: Όπωσδήποτε, έλπίζετοι δτι μίχρι τέλους τοθ μηνός ή κατάστασις θ' άποσαφηνισθ^ Περί τα μέσα άλλωστε Μβΐου θά γίνη χαί ή περί^ημος παρέ λασΐς τής νίκης είς την Μαδρί την. Καί ώς γνωστόν, ϊχει δηλώ θή υπό τής Ιταλίας δτι μετά την παρέλασιν αυτήν, θά άναχωρή σουν έξ Ίσπανίας οί έθελονταί της. θά τηρςθη" δμως ή δπόσχε σις αύΐή; Τουτο θά Φαν^ μετά την παρέλασιν ίπότε θά κατασιοθν φανεραί χαί αί πραγματικαί προ θέσεις των Ί:αλών χαί Γερμανών έν Ισπανία, πράγμα πού θά βοη θήσηείς την πλήρη χατανόησιν καί εξέλιξιν τής εύρωπαιχής καταστά σεως. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Είς την αΐθουσα των συνε δριάσεων τοΰ Δημοτικοϋ Συμ βουλΐου ήνοιξε τό ό,πόγευμα ιοθ περασμένου Σαββάτου ή έκθεσις έργων τοθ συμπολίτου σκηνογράφου κ. Γ. Άνεμογι άννη. Πρόκειται περί των (61 ών έργων πού έξετέθησαν πρό όλΐγου καιροΟ καΐ είς τάς Ά θήνας καί επροκάλεσαν ζωη ρόν ενδιαφέρον των φίλων τοθ θεάτρου καί ένθουσιαστικάς κρΐσεις καί σχόλια θαυμασμοό των τεχνοκριτών τής πρωτευ ούσης. Καί πρέτιει νά σημειω θή δτι πρώτην φοράν γΐνεται είς την 'Ελλάδα παρομοία έκ θέσις. Διότι άν έξαιρέση κα νείς την έκθεσιν- έργων τοθ αειμνήστου οεχηνογράφου Ά ρσβαντινοΰ πού Ιγινε στήν 'Αθηνά μετά τόν θάνατό τού στή Γερμανΐσ, δπου ετίμησε τό δνομα τής Ελλάδος, καμ μιά άλλη έκθεσις σκηνογρα φΐας δέν ώργανώθη<εν ώς τώ ρσ. Δέν είχαμεν άλλωστε ώς τώρα σκηνογράφους μέ έπιστη μονική κατάρτισι καί συστη ματικές σπουδές σέ είδικές σχολές. Είχαμε μονάχα έν πολλοΐς αύτοδΐδακτους καί αύτοσχέδι ούς σκηνογράφους. Καί μόνο λοιπόν άπό τής απόψεως 8τι άποκτοθμε επί τέλους ενα θεωρητικό τοθ θεάτρου άξιο νά υψώση καί στή χώρα μσς τΟ μεγάλη θεατρική τέχνηστίς κορυφές πού προορΐζονται γι' αυτή, άξίζει νά εκδηλωθή ή γε νίκη ΙκανοποΙησις. Φυσικά, δέν θά έπιχειρή Ε·ς την Σούδαν. Άπό προχθές ευρίσκεται είς Σούδαν μοΐρα άντιτορπιλλι κων τοθ άγγλικοθ στόλου τής Μεσογείου. Έδωκε δέ ό κα τάπλους των αγγλικών σκα φων την ευκαιρίαν είς τόν λαόν των Χανίων νά έκδηλώ σρ τα πρός την κραταιάν Άλβιόνα αίσθήμστα τής άγά πης καί τής εύγνωμοσύνης τού. Καί τα ιδία αίσθήματα τρέφει όλόκληοος ό κρητικός λαός, δλη ή Ελλάς. Ή έλλη νοαγγλική φιλΐα υπήρξεν άνέ καθεν στενή, είλικρινης, έγκαρ δία. Κσί διατηρεΐται πάντοτε σταθερά, άρραγής, άκλόνη τος 'Εκδηλώνεται δέ είς καθ" ευκαιρίαν πού δίδεται, κστά σωμε κριτική τής εκθέσεως αυτής. Έκεΐνος πού θά έπιχει ροθσε τό έργο αύτό θάπρεπε πρώτα άπ' δλσ νάχρ μελετή σει δλα τα έργα γιά τα ό- ποία Ιχουν γίνει οί μακέττες, τα σκίτσα, τα σχέδια κοστου μιών. Θάπρεπε άκόμα νάχη ίδεΐ τα έργα αύτά άνεβασμένα σέ μεγάλες σύγχρονες σκηνές τής Εύρώπης καί παιγμένα ά πό άρτίους θιάσους, γιά νά μπορή νά έχη έγκυρη γνώμη καί νά Ιδή κατά πόσον ή έρ γασΐατοθ κ. Ανεμογιάννη άν ταποκρΐνεται στό πνεθμα των συγγρσφέων των έργων πού σκηνογραφεΐ. Καί ό ύττοφαινό μενος δέν Εύτύχησε νά κάμη τόση γνωριμΐα μέ τό θέστρο Μπορεΐ δμως νά πή 8τι ένοιω σε μιά βαθειά αίσθητικήν ί· κανοποΐησι, δτι έδοκίμασεζωη ρή καλλιτεχνική συγκΐνησι καί χαρά άπό την έκθεσιν αύΐή. Καί τα ιδία συναισθήμα τα εδοκίμασαν καί δλοι οί άλ λοι είλικρΓνίϊς φΐλοι τής τέ- χνης κσί είδικώτερα τοθ θεά τρου, Άλλά ή έ« θέσις αυτή, μδς έκαμε νά αίσθανθοθμε καί κάτι άλλο άκόμη. ΜΙα μργά· λη έλλειψι τής πόλεώς μας: Την έλλειψι συγχρονισμένου θεάτρου μέ μεγάλη σκηνή καί τεχνικόν έξοπλισμό. Καί είναι άλήθεια μεγάλη άμσρτία πού δέν κατωρθώθη άκόμη ή πλήρωσις τής ελλείψεως αύ τής, ή θεραπεία αυτής τής μεγάλης άνάγκης. Τό Ήρά κλειο έχει κοινό πού άγαπα τό θέατρο καί είναι σέ θέσι νά κρίνη καί νά διακρίνη τό κολό καί τό κακό. Τό άπέ δειξε καί τελευταία μέ την ύποστήριξι πού έκαμε στό λαμπρό θεατρικό συγκρότημα τοθ θιάσου τής κ. ΚατερΙνας Άνδρεάδη. Τό άποδεικνύει καί τώρα μέ τό ένδιαφέρο πού έκδηλώνει γιά την έκθε σι τοθ κ. Ανεμογιάννη. Καί τό γεγονός άλλωστε 6τι ή πό λις αυτή έγέννησε £να σκη νογράφο τοθ όποΐου τό έργο γίνεται ευθύς έξ άρχής δεκτό μέ τόσον ένθουσιασμό, άπο δεικνύει, εάν είνρι αληθής ή θεωρΐα δτι ή τέχνη κοΐ οί καλ λιτέχναι είναι δημιοοργήματα τοθ περιβάλλοντος καίτης έπο χής των, δ τι έχει καί παράδο σι καί ώριμότητα καλλιτεχνι κή. Καί είνε κρΐμα νά μην έχη στέγη γιά την τέχνη. ΓΓ αύτό καί πιστεύομε Οτι, ό Δή μος θά έντείνη τίς προσπά θειές τού γιά τή δημιουργΐα τοϋ θεάτρου τό συντομώτερο. Είνε μιά άνάγκη πού πρέπει νά θεραπευθή με κάθε θυσΐα, μέ κάθε τρόπο, τό ταχύτερο. Φιλότεχνο; τόν καλύτερον τρόπον: Όπως ακριβώς έκ^ηλώνονται τα πή γαΐα, άδολα αίσθήματα. Ή 'Εμπορική Σχολή. Έπ' εύχαιρία τής ίνταθθα ά- φίξεως τοθ έπιθεωρητοθ των Έμ ποριχών Σχολών, άνεχινήθη καί πάλιν τδ ζήτημα τής άποπερατώ σεως τοθ κτιρίου τής έμπορικής μας σχολής καί εγνώσθη δτι ή Κυβέρνησις ίδρυσεν ειδικόν ταμεΐ αν ανεγέρσεως εκπαιδευτήριον καί δτι έλπίζιι νά λύση τό πρό ρλημα τοθτο τό ουντομώΐερον. Εί μποροθμεν λοιπόν νά πιστεύω μέν δτι ταχέως θά καταστή δυνα τή ή αποπεράτωσις τού μεγάρου τής έμπορικής μας σχολής. Τό έν διαφέρον τής κυβερνήσεως διά την παιδείαν αποτελεί άρκετήν έγγύη σιν περί τούτου. Ή Αικαιοσύνη. Ή έγχύ<λιος τοΰ 5ηουργιίου τής Δικαιοσύνης πρός τάς διχα σΐιχάς αρχάς, νά αυντάσσουν τα ίγγραφα χαί τάς διχαστιχάς ά- ποφάσεις είς γλώσσαν απλήν χαί είίληπτον, ίξίζΐι πράγματι πολ λτ)ς προσοχής Είναι μία προ σπάθεια άτταλλαγής τής Δίκαια σύνης άπό τόν σχολαστιχισμόν χαί την άχατάληπτον φοασεολο γίαν πού έπιτρέπει τόσας παοα νοήιεις χαί παρερμηνΐίας ΕΙ ναι Εν δεϊγμα τοθ χυβε&νητικοθ ένδιαφέροντος πρός συγχρονιαμόν χαί απλοποίησιν τής Διχαιοσύνης. Καί άξίζει ιδιαιτέρας έξάρσεως. Διότι ί συγχρονισμός τής νομο θεσίας καί ή άπλοποίησις τής Δι καιοσύνη; θά συνιελέσνυν απού- δαίως είς την δνοϊον τής στάθ μης τοθ πολιτισμοθ μας. ^ *ρ ^· Οί ξένοι. Υπό άρίστους οίωνούς ήρχι σεν εφέτος ή τουριστική περίο δος είς τόν τόπον μας. Έβδο μάς δέν παρέρχεται χωρίς νά έχωμεν την επίσκεψιν μέγα λου καραβανίου περιηγητων μέ δλα δέ τ* άτμόπλοια τής γραμμάς φθάνουν είτε καθ' ό μάδας εΤτε μεμονωμένοι ξένοι επισκέπται. 'Η προπαγάνδα καί ή διαφήμισις των άρχαιο τήτων καί των καλλονων τής χώρας μας, την οποίαν ένήρ γησε τό ύφυπουργεΐον Τύπου καί ΤουρισμοΟ είς την Εύρώ πην καί την Αμερικήν, έδωκε τα πρώτα εύχάριστα άποτελέ σματα. Άπομένει νά κάμω μέν καί έδώ δ,τι χρειάζεται ώστε οί ξένοι νά μένουν εύχα ρισιημένοι καί επιστρέφοντες είς τάς χώρας των νά γΐνων ται κήρυκες καί προπαγανδι σταί τοθ ταξιδΐου είς Έλλά δα καί ειδικώτερον είς Κρή την. *** ΜΙα διάλεξις. Είς την μεγάλην αίθουσαν τής Λέσχης Ηρακλείου θά ό μιλήσπ αυριον τό εσπέρας είς τάς 7 30' ό έκλεκτός ποιητής καί διακεκριμένος διανοούμε- νος κ. Λευτέρης Αλεξίου μέ θέμα: «Τό έλληνικό πνεθμα σιήν Κρήτη επί ΒενετοκρατΙ- άς». Πρόκειται περί τής δια· λέξεως πού έδωκεν είς Αθή¬ νας κατά την δεξΐωσΐν τού είς την έταιρίαν των Έλλή- νων λογοτεχνών, τής οποίας εξελέγη τελευταίως μέλος είς αναγνώρισιν των μεγάλων ύ· πηρεσιών τού πρός τα έλληνι κά γράμματα καί πού προεκά- λεσε βαθείαν εντύπωσιν καί εύμενέστατα σχόλια των λσγο τεχνών καί διανοουμένων τής πρωτευούσης. Θ' ακουσθή λοι πόν καί έδω μέ ζωηρόν ένδια φέρον άπό τόν κόσμον πού θά κατακλύση την αίθουσαν τής Λέσχης διά νά φωτισθή κσί νά γνωρΐση μίαν άγνωστον σελίδα τής ΙσΐορΙας μας καί διά νά χαρή μίαν γλαφυράν όμιλίαν.
  ΑΠΟΡΘΩΣΙ3
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Ό ύπόκοσμος» τοΰ Μα·
  ξΐμ Γκόρκυ μέ τούς Ζάν Γκαμπέν
  Τζένυ Άστορ.
  ΤήνΠέμττην«τό Τελεσίγραφον))
  τοθ Ζεροβιέβο ή ό πόλεμος τοΰ
  1914.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Τό τέλοι:
  τής Κάς Τσέντυ». Κυριακή ώρα 2
  μ. μ. ολόκληρον τό έπεισοδιαχόν
  «Στή Κόλασι τής Ζοογκλαζ».
  Δευτέρα-, Τετάρτη, ? Πέμπτ",
  Σάββατον, Κυριακή ώρα 6 1)2 ά·
  ττογευματινή. ;
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 9ης Μαΐου.
  'ίίρα 12 25 Σήμα-Έθνικός υ
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Έλ«ψρότ μουβιχη (ίίσκοι).
  13 Δυωδίαι.
  (■Υπό τής κ. Χούλας Στήβενς
  χαί τοθ κ. Ά. Άθανασίάδη).
  13 30 Χρηματιστήριον—Είδιίσεις
  13.45 'Ελαφρά μουαική
  (Υπό τής όρχήστρας Σεϊτανίδη
  — Βισβαρδϊ}).
  14 10 Νουσικη χοροΰ (δίσχοι)
  14 45 Είέήσεις. - Μϊτβωρολογι
  κον δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  αγοραίς Πειραιώς.
  19 20 Χορωδία προσωπικού ΤΤΤ
  (Υπό την Δ)οιν τοθ κ. Γ. Άθα
  νασιάξη).
  19.45 Τμιλί* διά την Κ.Ο Ν.
  Ίδιολογική καί πολιτική δια-
  παιδαγώγησις.
  20 05 Ρεσιτάλ Πιάνου.
  (Υπό τής κ. Λιανάς Σωμερίτη)
  20.50 Εΐδήσβις—μϊτεωρολογικον
  Δελτίον.
  21.05 Κουαρτέττο Αθηνών.
  21 45 Όμιλίκ.
  «Τό θ;α>ιχό παραμύθι». Υπό
  τοθ κ. ΙΙολυξώροι» Παπαχριστο
  δούλου.
  22 Μιχρά όρχήατ'ρα.
  (Υπό την Δ)σΐν τοθ κ. Γ. Βι-
  τάλη).
  22.15 Νυκτερινόν είδήσεις,
  22 25 Συνέχεια μικράς ορχή
  στρας.
  23 30 1*Όυοική χοροΰ (δίσκοι)
  0.15 Τελευταίαι ίίδήσεις.
  Π Ο ΥΑ Α Κ ΑΚΗ
  Σήμερον
  Τό άριστούργημα τοΰ
  μεγάλου συγγραφέως
  ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ
  Ο ΙΟΟΚΟΣΜΟΣ
  Πρωταγωνιστοΰν οί άσ
  σοι τής Γαλλικής κινημα
  τογραφίας:
  ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ
  Λουΐ Ζουβέ, Τζού-
  νι "Αστορ, Ιούζι
  Πρίμ, Βλαντψ.ρ Σο
  κολώφ.
  Την Πέμπτην
  ΙΩ ΤΕΑΕΣΙΙΡΙΦΩΙ
  ΤΙ Ι ΣΕΡΑΓΙΕΘΩ
  Ο
  Σ
  ΤΟΥ 1914
  Τό γεγονέ-ς ποϋ ίκράτησε
  σέ άγωνία όλόκληρο την ύ·
  φήλιο!
  Τραγικές στιγμές τής Άν
  θρωπύτητος στό χβΐλβς ολί
  θριΌις άβύσβου!
  Τό τελεσίγραφον της
  Αυστρίας πρβς την Σερ¬
  βίαν! 1914 ή Εύρώπη ά-
  νάστατοζ!
  Τό τϊλευταΤ© £ημιούργημ«
  της Γαλλικής Κινημοττογρα
  φΐας:
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ
  ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΙΑΙΜ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΠΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τό βάσει νέων στοιχβίων
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροτιή προ
  κειμένου νά προβή είς την α¬
  σφάλειαν άποθηκών καΐ τοθ
  ουνεργεΐου έπισκευών ού τής
  παρακαλεϊ τούς ένδιαφερομέ
  νους νά υποβάλωσι τάς προσ
  φοράς των μέχρι τής 18ης Μα
  ΐουί. έ.
  Έν Ήρακλείφ τ(| 5 Μαίου
  1939.
  Ό Άντιπρόεδρος τής Λιμε
  νίκης Έπιτροπής
  Γΐώρ. Γδ
  59ον
  —Νομ'ζετε, πάτερ μου, δτι
  πρέπει νά μείνη εξω στό ΰπαι
  θρο μαζί μέ τό επιτελείον; Ή
  επιθεώρησις θά διαρκέση δύο
  ώρας. Νομίζω πώς είνε πολύ
  διάστημα νά μείνη ό Άλέξης
  εξω στόν ηΛιο. Ποία είνε ή
  γνώμη σας πάτερ μου;
  Ό ΡασποΟτιν Ιγέλασε μέ
  υφος καθησυχαστικόν πρός
  την αύτοκράτειρα καΐ είπεν ε·
  πειτσ:
  —Τα μικρά χωριατόπουλσ,
  κόρη μου, δουλεύουν δλη με¬
  ρά στάν ηιο καί είνε θηοΐα
  —"Ωσΐε λοιπόν δέν ύπάρχει
  φόβος;
  —Κανένας απολύτως.
  Καθησυχάσασα ή τσαρΐνα
  έστράφη τώραρός τάς θυγα
  τέρας της:
  —Μοιάζετε σάν τρΐα ώραϊα
  λουλούδια, είπεν.
  Ή Αναστασισ, έρυθριάσα·
  σα, απήντησεν έξ όνόματος
  καί των τριών.
  —-Ή Νατάσα μας έντυσε
  μσμά.
  —Νσί;
  —Μάλιστα.
  —Καί ξέρεις τί μάς εΤΐτε,
  μσμα;
  —Τί σδς είπεν;
  —Ότι δλοι οί νεαροΐ άνθυ-
  πολοχαγοί μόλις μάς ίδουν θά
  πέσουν άπό τ' άλογά τους
  κάτω!
  Ή αύτοκράτειρα άρχισε νά
  γελφ, Γρήγορα δμως μιά όδυ-
  νηρά άνάμνησις πέρασεν άπό
  την μνήμην της, την οποίαν
  έφερεν η είκών νεαρών άνθυ-
  πολοχαγών, πού πέφτουν άπό
  τ' άλογά τους. Ή άνάμνησις
  την έφερε π(σω είς τάς ήμέ-
  ρος τής πρώτης επιθεωρήσε¬
  ως τοϋ συντάγματός της των
  ίπποτών, οταν ή"ταν άκόμη
  £ένη είς την Ρωσσίαν, μιά πριγ
  κήπισσα τής Έσσης, πού ξα
  φνικά μετεφυτεύθη είς μίαν
  χώραν μέ εύρυτέρους όρίζον-
  τας. Ήταν τότε μιά έπιθεώρη
  σις πού εγινε πρός τιμήν της,
  ή επιθεώρησις πού άπέβλεπε
  ν' άφιερωθή ή σημαΐα τοό συν
  τάγματος έκείνου είς την ΰπη |
  ρεσίαν της. Κατά την έπιθεώ
  ρήσιν λοιπόν εκείνην τό όλο-!
  γό της σέ μιά στιγμή έτρόμα
  ξε καί την έρριψεν επί τοθ έ-
  δάφους. (συνεχίζετσι)
  Ή στήλη τοΰ ώραΐόκοσμου.
  Διάφοροι νεωτερισμοΐ
  πού έξασφαλίζουν άρμονικο σύνολο.
  Τό ρόζ χρδμα εύνοεΐται έςρέ-1 Μέ ?να άπλο Ζιπρο φορεματάχ
  τος έξαιρετιχά άπό την μόδα. Ιγιά ηραΛ θά φορέσετε μία κουμ
  Χρησίμοποιιίται γιά 'φοεέματχ, Ιπωτή ζχκέττα άπό σχωτσίζικ
  μπλοθζες, άκόμη καί επανωφόρια. | συρά.
  Πολύ σίκ θεωριίϊαι δ αυνδυαίμός ( Καί Ινα πραχτιχό πρΐίϊνό χο
  τοθ μαύρου χαί τοϋ ρόζ. Μέ σΐουμάκι τής έποχής, είνε άπί
  μία μαύρη μεταξωτή του*λέττα|πικέ μπλέ μαρίν μέ γιακά χά
  τοϋ άπογεύματος θά φορέσεΐε ίνα
  έπανωφόρι ρόζ. Τό σύνολον θά
  συμπληρώση μέ Ινα μαϋρο ψά
  θΐνο καπίλλο γαρνιρισμένο μέ ροζ
  πάλ τριαντάφυλλα.
  Μέ μία ασπρη ή ρόζ βραδύνη
  τουαλίχτα θά φορίσετε μακριιά
  μα3ρα γάντια χαί μαθρα γοβί
  κια άπό γυαλιστερό σατέν.
  Οί ζακίττες καί οί βέστες εί
  νέ τό άπαραίτητο συμπλήρωμα
  μ·άς έλαφράς καλοκαιρινής τουα
  λέττας. Μέ Ινα φόρεμα άπό £
  σπρο Χ(έπ ή πιχέ θά φορέσετε
  μία βέστα άπό κρέπ έμπριμέ μέ
  πουά ζωηροθ χρώματος. Ή ζα-
  χέττα τής μόδας είνε κοντή
  καί έφαρμοστή. Κουμπώνει μέ
  μία σειρά άπό χρυστάλλινα νουμ
  πιά καί γαρνίρεται μέ δύο μι¬
  κρά ρεβέρ, δμοια μέ ρεβέρ τοθ
  σμόκιν.
  ρεβέρ άπό σχωτσίζιχο τ^φτα
  Τσίπες έπΐσης σχωτσέζιχες εί;
  την φούστα χαί είς τό χορσάζ
  Ένα άλλο χομψΐτατο χαί πό
  λύ [ΐο^ύρνο χοστοϋμιι: φοθστα ά
  πό τ»φτά σ«ωτσέζιχο σέ χρώ,ια
  μπλέ σάξ χαί άαπρο. Μηλουζα
  δσΐιρη μέ γιαχά χαί γραβχτα έχ
  τοΰ ίδίοο δφααματος τής φούστας
  Γιά τίς άπογευματινές δεξΐώ
  σεΐς καΐ έπισχέψεις είνε
  φόρεμα «ντέ πΐές» άπό ταφτά
  μαθρο, διολέ ή μπ)έ μαρίν. Ή
  φούστα τού είνε λοξή χαί ή μι
  χρή ζαχέττα γαρνίρεται μέ χεν
  τητά )ό
  Τό χαπελλάχι πού συνοδιύε
  την άμπιγιέ τουαλέττα τοθ
  γεύματος είνε άπό ψάθα ά'σπρη
  ή χίτρινη, γαρ"ΐρισμένη μέ με
  γάλα χόχχινα τριαντάφιιλλα.
  ή Ντιστεγχέ
  Διακήρυξις Δημοπρααίας Ι Μετά τοθ φόρου τούτου θά
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου συνενοικισοθη καί ό πρόοθί
  Διακηρύττει δτι: | τος φόρος υπέρ τής Άγροφι
  Έκτίθετσι είς πλειοδοτικήν (λακής, δστις καθωρίσθη εί
  δημοπρασίαν ή ένοικίσσις διά ποσοστόν (1 ο)-) ε"ν επί το,ΐ
  τό οίκον, έτος 1939—40 τοΟ,έκατον επί τής αυτής τιμής
  ΔημοτικοΟ φόρου επί των πα-
  ραγομένων έν τώ Δήμω Ή
  ρακλείου καί μέχρι τέλους Σε
  πτεμβρίου 1939 συγκομιζομέ
  νων ακολούθων προϊόντων
  γής, ήτοι σίτου, κριθής, βρώ
  μης κοί σμιγοθ συμφώνως
  πρός τό άρθρον 318 τοθ Κώδι
  κος τής Δημοτικής Νομο-
  θεσίας.
  Ό φόρος εχει ορισθή είς
  δύο τοίς εκατόν (2 ο)ο) επί
  τής κατ' ό>δν τιμής χονδρι
  κης πωλήσεως των ποοΐόντων
  τούτων ώς ή τιμή ουτη καθω¬
  ρίσθη υπό τοθ ΔημοτικοΟ Συμ
  βουλΐου.
  Ό τρόπος τής βεβσιώσεως
  καί είσπράξεως τοϋ φόρου υ¬
  πό τοθ ένοικιαστοθ κοθορίζε-
  ται διά τοθ ά πό 15)20 Όκτω·
  βρίου 1926 σχετικοθ διατάγμα
  τος. '
  Ή δημοπρσσία θά διεξαχθή
  είς τό Δημοτικόν Κατάσιημα
  ενώπιον τής Δημαργιακής Έ
  τροπής την ΙΟην Μοΐου ήμ
  ραν Τετάρτην καί ώραν 11 —
  12 π. μ.
  Πρώτη προσφορά όρίζετα
  διά μέν τόν Δημοτ. φόρον 2
  Οο, δραχμαί 15.000 διά δ
  τόν ύ"έρ τής Άγροφυλακή
  •πρόσθετον 1 ο)ο δρ. 7 500
  δι5 έκαστον δέ φόρον θά γίνε
  ται χωριστή προσφορά. Ή έ>
  γύησις όριζετσι είς δρ. 2 000
  Οί σχετικοί δροι ένοικιόσε
  ως ευρίσκονται είς την Οίκο
  νομικήν Υπηρεσίαν τοθ Δή
  μου ένθα δύνανται οί βουλόμε
  νοι νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ήρακλείφ τβ 6 Μαΐου
  1939
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  5ΙΝ0ίΕ Γ5.Α.Ε. 201
  ΟθυΒίΕ (5.Α.Ε.30)
  ΟΟϋΒίΕ
  (5.Α.Ε 50)
  (5.Α£. 60)
  Χρησιμοποιειτε αποκλειστικώς καί μόνον:
  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Σ Ε Λ Λ·
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ "Αρμστρογν
  63ον
  Ό Ραχμή, δ Άδνάν, οί τέσσα
  ρες μεγάλαι στρατιωτικοΐ πασά
  δες, ό Κιαζήμ Καρά Μπεχήρ,
  Ρεφέτ, 6 Άλή Φουάτ καΐ δ Μο< ρεντΐν, ίλοι ^ί έπιφανέστεροι αν δρες έν Τουρχία ήσαν εναντίον τού. Ό Κεμάλ είχεν άπομονωθί] χαί είχε μείνει μόνον μέ τόν Ί σμέτ, τόν Φιδζή, τό στενόν πι βάλλον των πολιτικών φίλων τού καί των φίλων μέ τούς ά πό Ε ούς ίπινε, τα πρώτα μέλη τοθ νεοπα γοθς λαΐχοθ κόμματος χαί τό προ σωπικόν κΰρος πού είχεν είς τόν στρατόν χαί τόν λαίν. Ή εθνοσυνέλευσις ήγωνίζετο Ι ν* άγώνα αύτοσυντηίήσεως.Ό εΓ( βοιιλευτής μετά τδν άλλον προσε χώρουν είς την μερΐδα τοθ Ρα ούφ. Δέν ήσαν διατεθειμένοι ν άνεχθοθν δικτατορίαν, καί μάλιστα την προσωπικήν δικτατορίαν τοθ Μουσταφά Κεμάλ. Τόν έγνώριζαν άρκετά. Δέν ήταν χαμωμένος διά νά κυβερνά Δέν ιίχε δικαίω- μα νά επιμείνη νά μειώση τό Ιθνες διά μιάς διχτατορίας τού, μόνον χαί μόνον διότι τό είχεν 6 δηγήσει είς την νίκην. Τοθ άνΐ γνώριζαν δτι ήτο καλός στρατη- γός— άλλ' ήΐαν μόνον Ινας χαλός στρατηγός, τίποτΐ ίλλο. Δέν ήΐαν άνθρωπος είς τόν οποίον μποροθ σαν νά έχουν εμπιστοσύνην. Ήτο βίαιος, ΐχδιχητικός, μέ ίσχιιρά πάθη, χαί τό κε^ράλι τού ήταν γε μάτο άπό τρελλές έπαναστατιχες ίδίις. Υπό την άπολυταρχίαν έ νίς τέτοιου άνδρας, κανένας δέν θά μποροθσε νά αίοθάνβται τόν έ αυτό τού άσφαλή. Καί ίπειτα ποίος ήταν δ Μου σταφά Κεμάλ ωστε νά έννοή νά σφΐτερΐσθ^ 8λην αυτήν την δύνα μιν: Μήπως καί αύτοι —οί πλη ρεξούσιοι τής εθνοσυνελεύσεως, ο' άντιπρόσωτιοι τοθ λαοθ— δέν ιί χαν κάμει τό καθήκον των, £έ< ειργάσθησαν καί αύτοι διά την έ ξασφάλισιν τής νίκης; Δέν είνε Κιαζήμ Καρά Μπεκήρ δ οποίος είχε καταλύσει την Άρμενίαν κα ηνάγκασε την Ρωαοίαν νά δπογρί ψη μίαν συνθήκην; 'Δέν ώργάνω ναν δυνάμεις χαί δέν ήγωνίζοντο κατά των Έλλήνιον έν Σμύρνη 6 Ρεφέτ καί 6 Ραούφ καβ' 8ν χρό¬ νον 6 Μουσΐαφά Κεμάλ περιώρι ζεν δλην την δρασιν τού είς πολι τικάς συζήτησις καί ηηγαινοερ χόταν μακράν τοθ κινδύνου, ώ; ϋπασπιστής τοθ σουλτάνου, μεταξύ Σαμψοϋντος χαί Σεβαστείας; (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα άπό τα φίλμ πού γοητεύουν παρμένο άπό τό όμώνυμο θεατριχό ά- ριστούργημα τοΰ Φρέντε ρικ Λονστέηλ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ■ ■■· Κ» ΤΣΕΝΕΥ Ή Ιλιγγιώδης ζωή μιάς διεθνοϋς τυχοδιώκτιδος στούς απροσίτου; άριστο- κρατικούς κύκλους τβΰ Λονδίνου: Δυνατή πλοκή, γοργός ρυθμός σπιν9ηροβέλ«ςδιά λογος: ΤΟ ΤΡΛΟί ΤΗΣ ΤΣΕΝΕΥ ψ είναι ή μεγάλη θεατρι κή έπιτυχία τής κ. Μαρί κάς Κοτοπούλη χαί θά τό έρμηνεύση ή γόησσα Τζόαν Κράουφορντ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ "Ενα ίίπίροχο φίλρ: ιΟΤΑΝ Η ΤΥΧΗ ΚΥΒΕΡΝΑ ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ κ«1 4>ρολόγιβ τσίπης μ«1
  χειρβς τδν πλέον φημισμ*ν·»ν
  έργββτοιοίΜν, θάβυρητ. (1ς τβ
  ύρολογοπΜλεΐον τοδ μ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Π τ» Μεϊντάνι
  Β«ίσΐΐί «ν«λ«μβάνει τίιν
  έπιδιόρβωοιν ηβντβς (>ρολο
  Υΐ«» Έργααία ήνΐ
  ΚΟΙ ΓΊΩΓΗ ϊ ΚΡ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε δι'Ά-
  θήνας μετά τής κυρΐας τού μετά
  δίμηνον ενταύθα διαμονήν ό Φ(·
  λος έμποοοιιλοίαρχος κ. Ιωάν¬
  νης Παπαδόπουλος.
  ΓΑΜΟΙ.- Ετελέσθησαν είς Δρβ
  πέτι Μονοφατσίου οί γάμοι τοθ
  κ. Μάρκου Φραγκουλάκη μετά
  της δίδος Στυλιανης ·Μ. Σφακιανά
  κη. Παράνυμφος παρέστη 6 κ.
  Πρόδρομος ΆφθονΙδης μεγαλο-
  κτηματίας.
  Συγχαρητήρια.
  — Ετελέσθησαν είς Γαρύπαν οί
  γάμοι τού κ. ΔημητρΙου Σωμα-
  ράκη μετά της δίδος ΕύθυμΙας
  Άγγελάκη. Παράνυμφος παρέστη
  ό κ. Δημήτριος Πατεράκης.
  Συγχαρητήοια
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν
  είς "Αγιον Γεώργιον Έπανωσήφη
  ετέλεσαν τούς γάμους των ό κ.
  Έμμ. θβοδωράκης καί ήδνΙςΜαρΙ
  κα Ε Τρουλάκη. Τούς νυμφικούς
  στεφάνους αντήλλαξεν δ κ. Στ.
  Σγουράκης.,,Μά ζήσουν. Κ.
  -Γεώργιος Διαμαντάκη-Χρι¬
  στίνα Άοάζου ετέλεσαν τούς γά
  μους των είς Αθήνας.
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.- Ή κ. Ελένη Νι
  κήτα Στρατάκη άνεδέξατο τής
  κολυμβήθρας είς Πετροχεφάλι τό
  άγοράκι τοθ κ. ΣτυλιανοΟ Βελι-
  γραδάκη ονομάσασα αύΐό Γιώρ-
  γον—Δράκον.
  ***
  Γίιρω στήν πόλι.
  Ή Εκθεσις σκηνογραφίας τοθ
  κ. ΓεωργΙου Ανεμογιάννη συγκεν
  τρώνεικαθ' ημέραν πλήθη «όσμου
  πϊριεργαζομένου μετά μεγάλου
  ένδιαφέροντος αυτήν.
  —Τα έγκαΐνια τής εκθέσεως έ·
  τΐμησαν διά τής τιαρουσΐας των
  δ Νομάρχης κ. Μάρκελλος, ό Δή
  μαρχος κ. Γεωργιάδης, ό Φροιό
  ραρχος κ. Διαμαντώπουλος, αί
  λοιπαί αρχαί, ηλεΐστοι* έπιστή-
  μονες καί άλλος έκλεκτός κό·
  σμος.
  —Ή διάλεξις τοΰ μηχανικοθ κ.
  Γεωργ. Παπαματθαιάκη ή ορι¬
  σθείσα διά την 10 τρέχ. άναβάλλε
  ται δ ά την προσέχη Παρασκευήν.
  —Κατ' αυτήν ώς γνωστόν δ κ.
  ΠαπαματθαιάκΓ,ς θά ομιλήση τιερΐ
  των προόδων καί των ττρορλημά·
  των της άεροπορίας.
  —Τα προάστεια καί αί πλησιέ·
  στεραι έξοχαΐ κατεκλύσθησαν
  καί την παρελθούσαν Κυριακήν
  άπό κόσμον επιστρέψαντα ,εΐς Η¬
  ράκλειον κατά την εσπέραν.
  —Οδτω τα έκτελοθντα τάς
  γραμμάς Ηρακλείου—προάστειον
  λεωφ.'-ρεΐα εσημείωσαν ζωηράν
  κίνησιν δπως ζωηρόν δράσιν έση
  μείωσαν καί πλεΐστοι... ντιζέρ
  καί ντιζίζ, συνεχΐσαντες καί μετά
  την επιστροφήν των έκ των έζο-
  χ ών.
  —'Εκτός δμως των Ιδιωτών σιι·
  χνάς έκδρομάς διοργαιώνουν καί
  οί πρόσκοποι Ηρακλείου.
  —Την παρελθοθσαν Κυριακήν
  όμάδες τούτων κατεσκήνωσον είς'
  την Αγίαν ΕΙρήνην έπιδοθέντων
  κατά την διάρκειαν τής διημερεύ
  σεώς των είς διαφόρους στρατιω
  τικάς άσκήσεις καί παιγνίδια.
  —Τα θερινά κοστούμια ήρχι¬
  σαν νά κάμνουν την εμφάνισιν
  των.
  —Ή γενΐκευσίς των δμως άνα
  μένεται έ"ππτα άπό όλΐγσς ημέ¬
  ρας &ν κρίνωμεν άπό τάς δοθεί¬
  σας παραγγελίας είς τα έμνορορ
  ραφεΐα.
  —Είς τόν κινηματογράφον Που
  λακάκη προβάλλεται σήμερον Εν
  εξαιρετικόν £ργον«Ό ΰπόκοσμος»
  παρμένο άπό τό δμώνυμον έργον
  τοθ μεγάλου Ρώσσου συγγρσφέ·
  ως Μαξίμου Γκόρκυ.
  — Είς την Μινώαν έκ ταραλλή
  λου πρεβάλλεται τό φίλμ «τδ
  τέλος της Κάς Τσένιϋ·.
  6 Ρί«βρτ«ρ
  Κρητικές Σελίδες.
  Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε τό
  θαυμάσιον περιοδικόν της κ. θά·
  ειας Καλλιγιάννη «Κρητικές Σε·
  ίδες» ιΐς κομψότατον τόμον πε
  ριλαμβάνοντα τα τρΐα τεύχη των
  μην ών Ίανουαρίου, Φ·βρουαρ(ου
  καί ΜαοτΙου 1939 μέ πλούσιον
  <αΙ εκλεκτόν περιεχόμενον. Με¬ ταξύ αλλων περιλαμβάνει ποιήμα α, αρθρσ, μελέτας, διηγήματα ών κ. κ. Λευτέρη "Αλεξίου,"Ανδρ, Ζωγράφου, Χρ. Πέτρου, Γ. Άν«· ογιάννη. Μ. Πετρίδη, "Α. Μυστα κίδη, Κ. ΚαρθαΙου. 'Αλ. Στάιν μετς, Στεργ. Σπανάκη, κριτικήν ου βιβλίου σημειώματα καί πλου 'ίαν άλλην καί έκλεκτήν Ολην. έ την νέαν αυτήν δκδοσίν τού, ό λαμπρόν Από πάσης άπόψεωι; περιοδικόν τοΰ τόπου μσς, σημειώ εί νέαν πρόοδον καί παρουσιά· εί μεγάλην βελτίωσιν κατατασ- >όμενον μεταξύ των ολίγων κα
  ών περιοδικων τής χώρας.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ή δν'ςΕλένη Βασι
  ,ογαμβράκη αφιχθείσα έξ 'Λθη
  ών έκόμισε πλουσίαν συλλογήν
  υναικείων πίλων διά την νέαν
  αιζόν μέ τιμός κόστοι.'ς. Μία έ
  (σκέψις σας άρκεΐ νά σάς πείση,.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Τό ένταθθα άρτοτιοιεΐον
  Κωνσταντίνου ΤσουβαλΙδου
  ιηλοΐ δημοσία δτι, ουδεμίαν
  υποχρέωσιν ή οφειλήν άναγνω
  ρίζει εάν οΰτη δέν γίνεται
  άπ' εύθείας μετά τοθ (διοκτή
  ου καί ΔιευθυντοΟ τοθ άρ
  οποιείου τούτου κ. Κωνσταν
  ίνου Τσουβαλίδου καί δέν φέ
  ιει την υπογραφήν αύτοθ.
  Έν Ήρακλείφ τβ 6 Μαΐου
  1939.
  Ό δηλών Ιδιοκτήτης τοθ &
  νω άρτοποιείου.
  Κωνστ. Τσουβαλίδης
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητιϊται διά τ*
  ΞενοδοχεΙα «Ελλάς», «Κνω-
  οός». Συστάαιις απαραίτητον,
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  566ον
  φυ-
  Ναΐ, ναι, ήμπόρεσα καί έβγήκα άπό την
  Αακη. '
  Τώρα ττήγαινε, καί άφες μας.
  «α .Λλλ'«ί Έ*ον1νΐ1 6έν τονπαρήτβΓ εξηκολουθεί
  Γ.ί.ι ι** θωπευΠ^έ ^ιαντοΐους τρόπους.-Παπάκα
  μου! >έγουσα, καί πώς ήμπόρεσες καί τό κατώρ
  Έχρειάσθη βεβαία πολύς νοθς διά νά κατορ
  θωθπ.
  ΕΙπέ μου, είπέ μου, πώς! Καί ή μητέρα; ποθ
  είνε τώρα ή μητέρα μου;
  —Καλά είνε, άττεκρΐθη ό θεναρδιέρος* δέν ξεύ
  ρω ποθ βρίσκεται. Άφες μας τώρα· πήγαινε.
  ^—Ά! αύτό δέν είνε πραγμα νά γίνη, ύπέλοβεν
  ή Έπονίνη νά Ιχω τέσσαρας μήνας νά σέ ίδώ καί
  μόλις νά ήμπορέσω νά σέ φΐλήσω καί πάλι άμέ
  σως νά φύγω!
  —ΚαΙ έκρεμάσθη έκ νέου περί τόν τράχηλον τοθ
  πατρός της.
  —Ά! μά τί είνε αύτό τό πραγμα! άνέκραξεν
  ό Ζαμπετάκης.
  —Ξεμπέρδευε! προσέθεσεν ό Γουλομάρας' δπου
  καί άν είνε, ημπορεί νά περάση, άπ' έδώ ή νυκτο
  φυλακή.
  —'Η Έπονίνη έστράφη πρός τούς πέντε άλιτη
  ρίους"
  —Ά! είπεν είνε ό Βοζουνας· Τί κάμνεις, Ζσ
  μπετάκη; ΤΙ κάμνεις, Μαγκοπαραδιά; Γουλομά
  ρα, δέν μ' έγνώρισες; Παρνασσέ, τί καινούρ-
  γισ;)
  —Μωρέ, ολοι σ' έγνώρισαν' πάγει καλά, είπεν
  ό Θεναρδιέρος· άλλ' άμε πήγοινε είς τό καλό. Κα
  λή νύκτα" άφες μας ησύχους·
  —Αυτή είνε ώρα διά τα τσακάλια, καΐ ΰχι διά
  ταίς δρνιθαις, είπεν ό Παρνασσός.
  —Καταλοβαίνεις ·πώς έδώ ήλθαμεδιά δουλειά,
  προσέθεσεν ό Ζαμπετάκης.
  Ή Έπονίνη έλαβε ιόν Παρνασσόν έκ τής χει
  ρός.
  —Πρόσεξε! άνέκραξεν ούτος· θά κοπβς' κρατω
  μαχαΐρι είς τό χέρι μου.
  —Ξεύρεις, Παρνασούλη μου, εΤμαι κόρητοΟ πά
  τέρα μου' πιστεύσατε δταν σας λέγω. Ζαμτιετάκη,
  κύρ Γουλομάρα, αυτήν την υπόθεσιν την εΤχαν ά
  ναθέσει είς εμέ, διά νά λάβω πληροφορίας. Έπλη
  ροφορήθηκα λοιπόν, καλά πώς έδώ δουλειά δέν
  είνε.
  Σάς κάμνω ορκον πΛς είς αύτό τό σπΐτι δέν εί
  νέ νά γίνη δουλειά. Ξεύρετε άπό άλλοις περιστά
  σεις τί σωσΐά σάς έπληροφόρησα.
  —Μοναχά γυναΐκες κατοικοθν, είπεν ό Γουλο
  μάρας.
  —Όχι' έπήγαν είς άλλο σπίτι. Είς αύτό τώρα
  κανένας δέν κατοικεΐ.
  —"Ομως έγώ βλέπω, καί είνε φώς, είπεν ό
  Ζαμπετάκης.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  ΠΕΡΙ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Έμιλήσαμε χι' άλλη φορά γιά
  τό ζήτημα αύτό κα! μποροθμι νά
  επανέλθωμεν καί πάλιν, γιατί χαΐ
  επίκαιρον είνε καί άρχετά πράγ
  ματα μένουν άχίμη νά λεχθοθν.
  Είνε άλήθεια 8τι ή ήλιοθεραπεία
  κατακτά καθημερινώς ίδαφος σ*
  δλον χον κόσμον καί αί τάξεις ί·
  κείνων πού θίλουν νά έπωφελη
  θοθν τής μεγάλας θεραπευτικής
  ιδιότητος των άκτίνων τοθ ηλίου
  αύξάνονται καί πληθύνονται. Κα
  νείς δέν ημπορεί νά αρνηθή τα
  εύεργετικά ^άποτελέσματα τής ή·
  λιοθεραπείας, πολλά καί διάφο
  ρα, δπως άναφέρει Ινχς είδικός,
  Ο δόκτωρ Ροβέρτος Κλεμάν. Αί
  φωτειναί άκτΓνες πού μάς ερχον
  ται άπό τδν ήΧιο κι' άχόμη αί
  άόρατοι άκτινοδολίαι πού ξεκινοθν
  πρό; την γήν μας άπό τό μεγάλο
  άστρο τής ημέρας καί πού λίγον
  τα; δπεριώδεις είνε άπαραίτητες
  γιά την άνάπτυξι καί την ά?μονι
  κήν εξέλιξιν τοθ παιδιοθ. Σέ πολ
  λά δτομα οί ίδιες άχτινοβολίε;,
  αύτές πού δέν βλέπουμε δηλαδή
  χι' είνε διάχυτες σΐήν άτμίσφαι
  ρα, σέ ώρισμένη δόσι άποροοφώ
  μιναι άπό τόν όργανισμό μα;, έ
  ξασκοθν επίδρασιν εύτροφικήν, το
  νωτιχήν χαί έρεθιστικήν. Έπειτα
  γιά πολλάς παθολογιχές χατχ
  στάσεις, ή προφυλακτική χι' ή θε
  ραπευτιχή των άξία είνε άξιόλο
  γος καί χάποτΐ θαυμαστή. Άλ
  λά σ' αύτές τίς πιριστάσεις όπως
  χαί στήν άπλή ήλιοθεραπεία δ τε
  λευταίος λόγος άνήχει στόν"θερά
  ποντα ιατρόν χι' αύτ&ς πρέπιι νά
  χανονίση τόν τρόπον μέ τόν ό"
  ποίον θά γίνεται καί τίς άλλεςλε
  πτομέρειες, γιά νά μή χαταντήση
  άπό Οεραπεία οέ πρόξενον κινδύ
  νων μεγάλων. Γιατί σέ ώρισμίνες
  περΐατάσεις, άντί τής εύεργετικής
  επιδράσεως, πού γενικώς πιατεύ
  ουμε χαί περιμένωμε, τα ήλιό
  λουτρα έξασχοθν άπεναντίας επί
  δρασί χαταστρεπτιχή. Έκεΐνοι, ε¬
  πί παραδείγματι, πού κάνουν ένέ
  σεις ένΤοφλεβικές είνε πιό υποκεί
  μινοι στήν κακή έπίδρασι των ή
  λιαχων άκτίνων. 'Η χρήσις, έΊιει
  τα, τοθ ρούζ των χειλέων χαί γενι
  κώς δλα τα χαλλυντιχά προκα
  λοθν χι' αύτά διαταραχάς. "Αλ
  λες χρωστικές ούσίες περιεχόμε
  νες ατά ποτά πού πίνουμε ή σέ
  πράγματα πού τρώμε — σιρόπια,
  λιχέρ ζαχαρωτά—είνε έπίαης ίχα
  νές νά προκαλίαουν διαταραχές
  μαζί μέ την χρήσιν τής ήλιοθερα
  πείας Καχήν έπίσης επίδρασιν
  ημπορεί νά εξασκήση τό άπόσΐαγ
  μα περγαμόντου πού περιέχουν
  ώ; άρωματιχόν πολλέ; χολώνιες.
  Τό άπόσταγμα αύτό στήν έπιδερ
  μίδα, έν συνδυασμώ μέ τίς ήλΐα
  κές άκτϊνες σιίς οποίες έχουμε
  εκθέση τό χορμί μας, προχαλοθν
  διάφορες βλάβες στό δέρμα
  μας.
  'Η ήλιοθεραπεία, δπως είνε
  γνωστόν, γίνεται οτή θάλαασα
  χυρίως, γίνεται δμως χαί σ:ό βου
  νό. Σ:ή θάλασσα ξαπλωνίμαστε
  οτήν άμμο. Στό βουνό δμως θά
  ξ»πλωθ&δμε, φυσικά, στά χόρτα
  Αύτό τό τελευταία πρέπει ν' άπο
  φεύγουμε, δταν τα χόρτα είνε
  χλωρά. 'Η φλωροφύλη, πού περιέ
  χούν, δηλαδή ό χυμός πού άντι
  χαθιστφ στά φυτά έν γένει τό αί
  μα, άποτυπώνεται στήν έπΐδερμί
  δα χαί όλιγόλεπτος (κθεσις Οστε
  ρα στόν ή'λιο είνε ίκανή νά ότε
  ρεώση την άποτύπωσι στά σχήμα
  τα πού ϊίχαν τα φύλλα των χίρ
  των, δπου ιΐμαστε ξαπλωμένοι.
  Αύτό έκτίς τοθ δτι είνε άντιαι
  σθητιχόν, είνε έπίσης χαί
  ρόν χάποτε.
  (αυνεχίζεΐαι)
  ΧΑΡΙΑΗΜΟΣ ΟΑΕΥΡΗ2
  ΛΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδος Χάνδαχβς
  • Ηράκλειον
  Τα όδικά έργα
  της επαρχίας Βιάννου.
  ΒΙΑΝΝΟΣ Μάϊος (ίνταποχρι
  τοθ μας).— Τό μέγα ποοβλημα
  τής Ιξασφαλίσεως μονίιιου, τακτι
  κης δι' αύιοκινήτου ααγχοινω
  νίας, φαίνεται Βτι Θ4 λυΗ-^ ιτλί-^ν
  όρισπχώς "Ηδη ή έεαιρ χ Φχ
  τσέα μετ-χφίρε· σχθρα είς τό τ^ή
  μ» θ-ΛΐΑίχδιανοΟ—Έμπάρου. Κ«ί
  ή έταιρία Διρμιτζάχη ίργάζεται
  πρός αποπεράτωσιν τής σκυρο
  στρώσεως τοθ τμήματος Έμπά¬
  ρου—Βιάννου. Διδομένου δέ δτι
  έκ τής νέας οίχο/ομιχή; χρήσεως
  θά χορηγηθοθν, ώς πισΐεύεται,
  αί άναγχαιοθσαι πιστώσΐις, έλπί
  ζεται βασίμως πλέον δτι έντός
  τοθ θέρους θά όλοχληρωθ^ ή κυ
  λίνδρωσις δλου τοθ δρίμου ό πό
  τε χαί ίέν θά διακίπτεται πλέον
  ή συγκοινωνία χατά τούς γ.αίΐρι
  νούς μήνας, ώς συνέβαινε μίχρι
  τώρα. Έκ παραλλήλου, θά ρυθμι
  σθοθν χατά καλύτερον τρόπον
  χαί τα δρομολόγια των λεωφορεί
  ών, ώστε τό ταχυδρομιχόν νά
  προχωρη* μέχοι Βιάννου άντί νά
  αμοτά είς "Εμπαρον, όπότε ή
  συγχοινωνία θά είναι ταχτιχή χαί
  ή εξυπηρέτησις τοθ χόσμου θά εί
  ναι πλήρης.
  Έν τω μεταξύ συνεχίζονται αί
  προετοιμασίαι διά την έναρξιν
  των εργασιών κατασκευάς τής δ
  δοθ Βιάννου—Άμυρών. Πιστεύε
  ται δέ δτι μετ' ολίγον, ίπότε θά
  ρχν χά! άφθονοι διαθίσιμοι
  εργάται, θ' άρχίαουν αί εργασίαι
  καί δτι θά προχωρήσ^υν αέ γορ
  γόν ρυθμόν. Δεδομέν υ'έ ϊΐιι ηοοα
  φίρονται χαί Έ λ-κομ* ·ι νά
  συνδράμουν *>ιί πο-ί-ΐωΐτικής
  εργασίας είς την διάνοιξιν τής ό
  δοθ γεννάται δάσιμος ή ελπίς 8τι
  ταχέως θά είναι δυνατόν νά φθά
  νη τό αυτοκίνητον μέχοις Άμυ
  ρών χαί νά έξυπηρετή όλόχληρον
  την επαρχίαν.
  Έτσι ή Βιάννος, χάρις είς
  την τακτικήν χαί άνετον συγχοι
  νωνίαν θά συγχεντρώνη πλήθη ξέ
  νων πού θά θίλουν ν' άποθαυμά
  σουν την ώμορφιά χαί τα θίλγη
  τρά της, θά προοδεύση, θά έξελι
  χθή, θά καταστή τό καλύτερον
  τΐράγμχτ! διαμέρισμα τοθ νομοθ.
  Χρειάζονται μόνον νά γίνουν μερι
  χά έξωραϊστιχά ίργα έντός τής
  κωμοπόλεως. Κατασχειιή πεζο
  δρομίων είς την μεγάλην χεντρι
  χήν οδόν, διαμόρφωσις χαί έ
  ξωρα'ισμός τής χεντριχής πλατεί
  άς. Φανταζόμεθα δέ δτι θά με
  ριιινήση ή μηχανική δπηρεσία
  κο.νοτήτων διά την ταχυΐίραν
  ίιπό-ηαιν έγκρισιν χά! εφαβμα
  γήν των σχεϊίων. "Αλλωστε, δταν
  θά γίνουν τα άποκαλυπτήρια τής
  προτομής τοθ αειμνήστου Κονδυ
  λάχη, θά πρίπει νά έχουν γίνει
  δλα αύτά τα έξωραΐ'σακά
  —Τα έπιδέματα άεροθερα-
  πείας των έργατων.
  Ό ύφυποοργός της Εργασίας
  χ. Δπμητράτος εζήτησεν ά πό την
  υπηρεσίαν έπιθεωρΙσΐΜς κ«1 έ·
  λέγχου των άσφαλιστικών όργανι
  σμ&ν, δπως υποβάλη ένΐος μη
  νός τα στοιχεΐα κινήσΐω; των ά-
  σφαλιστΐΜών κεφαλαίων τνν έρ·
  γανισμών, προκϊΐμένοο νά καθο
  ρισθοΰν τα πβσά τα όποία θα δι
  ατεθοΰν διά την χορήγησιν επι
  ίόματος άεροθβραπίίας είς τβΰς
  φυματικούς εργάτας, έργατρίας
  καί ΰπαλλήλονς. 'Ο Μ. Δήμητρα·
  τος εδήλωσεν, έξ άλλου, δτι τα
  έπιδόματα άεροθβραπείκς είς τβΰς
  καπνβργάτας. μυλαρυάτα;, τυπο
  νρέφβυ;, σιδηρβδρομικούς, τρβχι
  οδρομικοΰς, φορτοεφορτωτός καί
  λβιηβϋς εργάτας τής χλαδιχης
  ' άσςραλίσεως θά χβρηγηθοΰν κατά
  ' τάς αρχάς τβΰ Ίουνίου. διά νά
  ' καταστή δυνατός ο παραθβρισμός.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαί
  Ό χ Στυλ Γιαμαλάκης Ιατρός
  χϊΐροθογβς κατέβίσβ δρχ. 500
  είς Πανϊνβιβν Λημ Νοσοκομείον
  άντί στϊφάνβο είς την σορον
  τού στρατηγοδ Γ. Κκτβχάχη.
  —Διάλεξις είς "Αγιον Νι¬
  κόλαον.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν κ«1
  7 μ μ. ό Διευθυντης τβΰ έν
  'Αγίω Νικολάω ύποχ«τ«βτήμο< τος της Τραπέζης Αθηνών χ Στυλ. Χ. Παπαδάκης Ιδωσϊ διάλεξιν είς την αίθουσαν τής έκϊϊ Λίσχης μέ θβμα «Μϊλίτβι καί πορίσματαψοχικών έρευνών». —Διανυχτβρβύοντα φαρμα- κεϊα. Σήμερον 8 Ναΐου θ« διατνυχτι ρεύσουν τα φαρμαχεΐα των χ.κ. Λάμπρου Κανακάχη χαί Έμμ. Ζ«χαριάδη. Κτηματίαι, Τό Υπουργείον Γεωργίας κατεκΰρωοεν έπ' ονόματι* μας 2500— 4000 ψεκαστήρες τύπου ΣΙΝΤΑ Νο 1 διά τάς ανάγκας απάντων των Γεωργικών ΤαμεΙων τού Κράτους. Τό γεγονός τούτο καί μόνον αποτελεί τρανήν απόδειξιν τής ύ- περοχής των ψεκαστήρων μας. # ΜΕΤ4ΛΛ0ΥΡΓΙΑ «ΔΗΜ. Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ2» Πάτρκι—Αθήναι—Ηράκλειον
  11
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ ΤρΙτης
  9 Μαίου 1939
  120 Ώρα
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
  ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΠΑΡΟΜΟΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΤΡΑΦΕΝ ΕΙΣ ΜΙΛΑΝΟΝ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μ»ς)· — Σημεριναί ειδή·
  σεις πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  άναφέρουν ότι ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  θά ύπογράψουν προσεχές στρατιωτικόν
  σύμφωνον παρομοίου τύπου μέ τό υπο
  γραφέν είς Μιλάνον, μεταξύ Ιταλί¬
  ας καί Γερμανίας.
  Κατά τάς κυκλοφορούσας φήμας αί
  συνεννοήσεις διά τό σύμφωνον τουτο ήρ·
  χιααν ήδη μεταξύ των ενδιαφερομένων
  χυβερνήσΐων.
  ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑΙΚΛΙ ΑΙ ΜΕΤΑΞΥ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΑΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Αναφορικώς πρός την
  διπ)ωματικήν κίνησιν ήτις προεκλήθη
  μεταξύ των δυτικών δυνάμεων κατόπιν
  τής υπογραφάς τού ίταλογερμανιχοΰ
  συμ^ώνου συμμαχίας κυκλοφορούν εύ·
  ρύταται φήμαι ότι Θέλουν έπισπευσθή αί
  συνεννοησειν Αγγλίας καΐ Ρωασίας.
  Αί συνεννοήσεως αύται άπί.βλίπουοιν ώς
  γνωστόν είς την σύνοψιν ευρυτέρας ατρα
  τιωτΐΜής' συμφωνίας έλπίζεται δέ ότι την
  φοράν αυτήν Θά καταλήξουν είς θετικά
  άποτελέσματα.
  Η [ΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
  ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑεΒΗΝΑΙ 8 ΛΙαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μβς).—1%'εώτεραι πληροφορίαι
  έν σχέσει μέ την στρατιωτικόν συμφωνίαν
  Ιταλίας καί Γερμανίας άγγέλλουν ότι ή
  έπίσημος υπογραφή ταύτης θά γίνη προ
  σεχώς είς τό (Βερολίνον μεταξύ των χ.
  κ. Μουσολίνι— Χίτλβρ.
  ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΟΪΠΜΑΙΕΐΊΐΕΛ ΕΛΛΑΣ,
  6 ΛΙαΐου (τού ονταπο
  χριτού μας).— Εις τόν Πειραια χατέ»
  πλευσε σνμερον έξ Αγγλίας τό νεοαγο-
  ρασθέν ύπερωχεάνειον «1%ϊέα Ελλάς».
  Ό *ατάπλους τού ύπερωκεανείου έχαι-
  ρετίσθη υπό τού κάβμου διά θερμών
  έκδηλώσεων υπέρ τής κυβερνήσεως καί
  τής προσπαθείας αυτής πρός εύρυτέραν
  άνασυγκρότησιν τής έμπορικής μας ναυ·
  τιλίας.
  Η ΑΡΧΑΙ6Λ6ΓΙΚΗ ΣΗΜΛΣΙΑ
  ΪΩΝΑΝΕΥΡΕΒΕΝΤΩΝΑίΑΛΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).—-Τούς άρχαιολογικούς κύ·
  κλους έξακολουθοΰννά άπασχολοΰν τα
  ίνευρεθέντα είς Δελφούς δύο χρυαελε-
  φάντινα άγάλματα καί άλλα ενδιαφέρον*
  τα ίρχαιολογικά κειμήλια. Άπάντο>ν.
  των άνευρεθέντων έξαίρεται ή μεγάλη
  άρχαιολογική σημασία.
  ΛΙΑΣΚΗΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΠΩΝ ΔΟΚΙΜΟΝ
  Α β ΗΝ ΛΙ β Μαΐου (τού άν.απο
  κριτού μας).— Ηαρουσία τού βασιλέως
  ήρχισαν σήμερον αί άανήσεις τής σχολής
  των δο*ίμων.
  Η ΕΝΩΣΙΣ ΕΝΙΚΗΣΕ
  ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Μαΐου (τού άντακο·
  κριτοΐ μας).— Είς την συνάντησιν ή ις
  έλαβε χώραν χθές μεταξύ τής « .
  Έ.Κ.» καί α'Εθνικοΰ» Πειραιώς ενί¬
  κησεν ή πρώτη διά τερμάτων τριών ε¬
  ναντίον ενός άνακηρυχθεΐσα πρωταθλή.
  τρια νοτίου συγκροτήματος·
  Πώς αγγέλλει ή Ρωμη την υπογραφήν
  τού συμφώνου Ιταλίας- Γερμανίας.
  Τό ταξίδιον των "Αγγλων βασιλέων.
  ΡΩΜΗ 8 Μαΐου (Ιδ. ύπηρε
  σία).— Τό πρακτορείον Στέ·
  φανι ανεκοίνωσεν δα κατά τ ν
  διάρκειαν των συνομιλιών αί
  οποίαι διεξήχθησαν μεταξύ
  κόμητος Τσιάνο καί φθν Ρίμ-
  πεντροπ τό άπόγευμα τοθ Σαβ
  βάτου καί τής Κυριακής, έξη
  τάσθη ή γενική πολιτική κατά
  στάσις καί διεπιστώθη πλήρης
  ταυτότης αντιλήψεων έφ' δλων
  γενικώς των ζητημάτων.
  ΟΙ δύο πολιτικοί άνδρες έ
  λαβον άπό κοινοϋ την άπόφα
  σιν δπως γίνη καί τυπική άπο
  κατάστασις των σχέσεων Ίτα
  λΐσς καί ΓερμανΙας διά της
  υπογραφάς μιδς στρατιωτικάς
  καί πολιτικής συμφωνίας ή ό
  ποία θ' αποβλέπη είς την πά
  γίωσιν'τής εύρωπαϊκής είρή
  νης. Τό σύμφωνον τουτο θά
  είνε μ(α απόδειξις τοθ ότι ό
  άξων ΒερολΙνου—Ρώμης είνε
  δργανον τής είρήνης καί
  ούχι ώς λέγουν ό πυρήν τοθ
  πολέμου.
  ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Μοΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Αί γερμανικαί έ
  φημερίδες άγγέλλουνδιά μέγα
  λων τίτλωντήν τυπικήν άποκα
  τόστσσιν των σχέσεων Ίτα
  λίας—Γερμανΐσς φρονούν θε
  δτι τοθτοθά Εχ- σοβαρωτάτην
  επίδρασιν έτιί των εύρωποϊ
  κώνπραγμάτων.
  Ό «Πσρατηρηιής» τοθ Βε
  ρολΐνου γρόφει Βτι τό σύμφω
  νόν τοθ Μιλάνου θά χρησι
  μεύση διά τό καλόν "των λα
  ών τής Εύρώττης. Θά άντιμε
  τωπίση ιήν δίωξιν εναντίον
  των δλοκληρωτικών κρατών,
  άποτελοθν έν πρώτοις προει
  δοποΐησιν πρός την Πολωνίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Μοΐου (ίδ. ΰ
  πηρεσΐα) — Ή εφημερίς «Ήμέ
  ρσ» μεταδίδει την πληροφο
  ρίαν δτι είς τάς συνομιλΐας
  τοθ Μιλάνου, ή Ιταλία έζή
  τησϊν άπό την Γερμανίαν νά
  καταβάλη αυτή κάθε δυνατήν
  προσπάθειαν ίνα λυθοϋν διά
  τής είρηνικής όδοθ αί μετά
  τής Πολωνίας διαφοραί τη;.
  —Ή εφημερίς «Όρντρ»
  γράφουσα σχετικώς μέ την
  συμφωνίαν τοθ Μονάχου ά
  ναφέρει τα έξή<: «Δέν γνωρίζομεν τί μά επι φυλάσση τα μέλλον. Ή συμ φωνία τοϋ Μονάχου είνε μία άπό τάς θορυβώδεις έκεΐνας ενεργείας των κραΐών τοθ ά ξονος ποΰ έττιδιώκουν νά ύ πενθυμ'ζουν είς τάς Δυτικάς Δυνάμεις δτι ό πόλεμος πλα νδται γύρωθεν». ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΟΤΕΜΚΙΝ - ΚΙΟΣΕ ΓΒΑΝΒΦ ΣΟΦΙΑ 8 Μαΐου (16. ύπηρε σία).—Ό ύφυπουργός των Έ ξωτερικωντών Σοβιέτκ. Ποτέμ κιν άφΐχθη χθές ενταύθα την 2 μ.μ. Είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν τόν ύπεδέχθη άπό μέ ρους τής κυβερνήσεως ό ύ πουργός των Εξωτερικών τής Βουλγαρίας. Την 5ην μ. μ. ό κ. Ποτέμκιν εγινε δεκτός υπό τοθ πρωθυπουργοθ κ. Κιοσεϊ βάνωφ καί αργότερον υπό τοί βασιλέως Βόριδος. ΤήνΙΟην μ. μ. ό κ. Ποτέμκιν άνεχώρη σε διά Βουκουρέστιον. ΡΩΜΗ 8 Μοΐου (ίδ. ύπηοε σΐο).— Είς διαφόρους ί σπανικοϋς λιμένος ήγκυροβό λησαν άπό χθές γερμανικά πολε,αικά. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Μαϊου (ίδ. δπη ρεσία). —Αί αγγλικαί εφημερίδι; δημοσΐϊύουν πολλάς λεπτομερείας διά τό ταξίδιον των Άγγλων βα σιλέων είς Κα»α£άν. Ό «Ήμερή αιος Τηλέγραφος» δημοβιεύει ά>
  θρον τοθ Αμερικανόν πρεσβευτού
  χ. Κέεντυ. Είς τό άρθρον τοθτο
  ό" χ. Κίνΐντυ τονίζει δτι ιί "Αγ
  γλοι βασιλείς θ' άγαηήσουν άσφα
  λιβς την Αμερικήν καί ή Άμιρι
  χή θά τούς αγαπήση έπίσης, Τοθ
  το δέ διότι ή άγάπη των δύο χω
  ρδν εί ε άμοιβαία, άπρίσωπας
  καί ανευ συμφέροντος ή δπολογι
  σμοθ.
  Κατά πληροφορίας τοθ εδρισχο
  μίνου έντός τοθ δπερωκεανείου
  «Αύτοχράτειριχ τή; Αύστραλίας»
  όπερ μεταφέρει τού; βασιλείς, άν
  ταποχριτοθ τοθ πρακτορείου Ρώϋ
  τερ, τό ταξίδιον εσυνεχίσθη χθές
  είς τόν Ατλαντικόν δπό βροχήν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Μϊΐου (ίδ. δπη
  ρεσία) —Ή συναψις τής συμφωνί
  α; τοθ Μιλάνου προχαλεΐ τό ζωη
  ρόν ενδιαφέρον τοθ γαλλιχοθ τύ
  που ά οποίος γράφει δτι μετά
  τάς επανειλημμένας έπιακέψίΐς
  πολλών κατά σειράν έκ των Γερμα
  νών ίθυνόντων τοθ Ράϊχ, έπετεύ
  χθη ή συναψις τής συμμαχίας. Ή
  συναψις αΰΐη δέν προχαλιΐ είς
  τούς Γάλλους καμμίαν απολύτως
  έκπληξιν. Σπουδαιότερον αύ'ήν
  την στιγμήν θεωροθν ιύυοι τό ζή
  τημα τοθ Δάντσιγκ χαί των πιθα
  νών ένδεχομένων τού.
  ΜΙΛΑΝΟΝ 8 Μαΐου (ίδ. δπη
  ρεσία).— Ό χόμης Τοιάνο άνεχώ
  ρησε σήμερον έπιτρέφων εί; Ρώ
  μην. Ό φόν Ρίμπεντροπ άναχω
  ριΐ πολύ πιθανώς αυριον την ,πρω
  ΐαν έπιστρέφων είς Γερμανίαν.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΑΝ ΝΤ' ΑΡΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Μίίου (ίδ. δπηρε
  σία).— Μεγάλαι έορταί έλαβον
  σήμερον χώραν είς Όρλεάνην επί
  τή σημερινη' ίπετείφ τή; Ζάν Ντ'
  "Αρκ μέ έξαιρετικά πανηγυ
  ριχόν χαραχτήρα Ό χ. Λεμπρέν
  έξίφώ- ησεν δπέροχον λόγον πατρι
  ωτιχ&Ο περιεχομένου.
  ΡΩΜΗ 8 Μαΐου (ίδ. δπηρεαία).
  —Τό επίσημον στρατιωτικόν συμ
  φωνον μεταξύ Ιταλίας χαί Γερμα
  νίας θά υπογραφή τοίς αρχάς τοθ
  μηνός'Ιουνίου δπό των κ.χ. Τσιάνο
  χαί Ρίμπεντροπ.
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 8 Μοΐου ((δ.
  ύηηρεσίσ).— Υπό τοθ στρατη
  γοθ Φράνκο ύπεγράφησαν τα
  έιατάγματα άποστρατεύσε
  ως 250.000 άνδρών.
  30 Πρωίνή
  Α
  ΑΠΩ ΚΙΑΚΑ
  ΙΥΡΑ"
  Χ Κ*
  ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΜ ΣΥΜΦΟΝΟΝ
  ΣΥΜΠ
  ΑΙΑΤΑΞ
  ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ
  Σ
  Ο
  Ή περιοδεία τοϋ Στρατιωτικοΰ
  Συμβουλίου Ηρακλείου -Λασηθιου.
  .^νοφορΐχβς μέ ιήν πρη
  οιν* ενώπιον των περιοϊίυίντων
  στρατιωτιχων συμβουλίων των
  χλϊ]Γΐοτι!ντί;ς χλάσιαΐς 1940, π?η
  ροφοριύμεθα δτι είς την χλίσιν
  ταύιην δπάγονται ο) οί γεννηθέν
  τες χατά τό Ιτος 1919 ή μετα-
  φερθέντες είς τευς γενντ,θίντος
  τό Ιτος τ&Οτο έκ πβ?αιοτέρων ά-
  πογρα^ών ώς άνήλιχοι χαί άή
  χοντες είς τόν στρατόν τής ξηρας
  ή τοθ Βασιλιχοθ Ναυτιχοθ β) οί
  ίν άναβελ^ λόγιρ σπουδων άνιξαρ
  ιήτως χλάσεω; ών ή άναβολή λή
  γει την 31 Δεκεμβριού έ. Ι., γ)
  οί έν άνββολη' λόγω δγείας ή άνα
  αχήματος ών ή άναβολή λήγει
  μέχρι τής 30ής ΈυνΕου 1939 δ)
  οί έν άναβολή λόγω δπηρετοθν
  τος άδελφοθ, άνιξαριήτως κλάσε
  ως ών ή άναβολή λήγει μέχρι
  31 Δεκεμβριού 1939 χαί ι) ^ί
  άτιοχτήσαντες χατά τό παρελθόν
  ίτος την ελληνικήν δπηχοότητα
  μετά ιήν συμπλήρωσιν τοθ 21ου
  ίτευς τής ήλιχίας των.
  Τό περιεδιθον β Στρατιωτικόν
  σιμβούλιον τό έπ&Γον 6ά περιέλ¬
  θη τό 43ον Στρατολογικόν Διαμέ
  ρισμα, ήτοι αμφοτέρους τούς νο
  μςύς Ηρακλείου χαί Λασηθι
  ου, θ' αρχίση τάς εργασίας τού
  άπό 1 Ιουλίου θά περιέλθη ίέ
  χατά σειράν τα εξής χέντρα επι
  λογής είς τα άττΛΪα. θά προσέρχων
  ται οί στρατιύσιμοι έκάστης πε-
  ριοχής:
  Την 1 καί 3 Ιουλίου την Ίερά-
  πετραν, την 5 καί (3 την Σητείαν,
  την 8 τόν Χανδρα, την 11 τόν
  Αγ. Νικόλαον την 13 τό Τζερ
  μιάδω, την 15 την Νεάπελιν, φ
  18 την Χερσόνησον, την 21 την
  Έπισχοπήν ϋεδιάδες, την 24 τό
  Καστέλλι Ιΐεδ., την 20 καί 27
  τό Αρκαλοχωρι, την 29 την Άνω
  Βιάννον, την 31 τίς Άγιαϊς Παρα
  σκιαϊί, την 2 ΑΟγούοτου τόν Πύρ
  γον Μονοφατοίου, την 5 τιύς Άγί
  ούς Δέχα, την 7 τίς Μ&ΐρις, την
  9 τό Τυ,ιπάχι, την 11 τόν Ζα-
  ρόν, την 14 την Μεγάλην Βρύ
  σην, την 17 τίς Άρχαναις,
  την 19 την Τύλισαον, την 21 τόν
  Άγιον Μύροινα, άπό τής 23 Σέ
  μέχρι τής 26 Αύγούστου θά ιδρί
  σχεται είς Ηράκλειον προχειμέ
  νού νά εξετάση τούς στρατευσίμους
  έκ τής πόλΐως,-των προαατείων,Νέ
  άς Άλικαρνασσοθ, Άγίου Σύλλα,
  Βαοιλιών, Μπαμπαλή Μετόχι
  Δαφνών, Δουβουρτζή, Κανλί Κα'
  στελλίου, Σίββας καί Βινιράτου_
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Ή Διιθνής "Εκθεσις θεσσαλο¬
  νίκης άπϊ,ύτίυνεν άπό τούδε τάς
  δεούσας όίηγίος 'πρίς τιύς Νο
  μάρχ^ς διά την συγκρότησις των
  τοπικών "Επιτροπών τής Έχθέ-
  σεωςαί'ιινες θάμεριμνήσουν διά χήν
  συγκέντρωσιν πλουσίας συλλογής
  παντοειδων πμόνιων εκάστου νο
  μοθ βσον κ»Ι διά την μεθοδικήν
  συσκευασίαν χαί αποστολήν αυ¬
  τών είς την έκθεσιν.
  ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Τό 'Υπουργεϊον Άεροπορίας
  εξέφρασε τάς ευχαριστίας τουπρός
  τίς Κοινόιητας Αδγενιχής χαί
  Λαρανίου διά τάς ψηφισθείσας
  άνά 3000 δραχ. δφ' έκάσΐηί, εισ-
  φοράς δπέρ τής Βααιλικής Άερο
  πό
  ιρίας.
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
  Διά Β. Δ. προήχθη είς τμη
  ματάρχην α'. τάξεως ό πσρά
  τή ΝομαρχΙσ Ηρακλείου άνώ
  τερος διοικητικός ύπάλληλος
  κ.. Ί. Σεργάκης.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
  Έντός τής εβδομάδος άναχω
  ρεϊ είς Αθήνας 6 νομάρχης Ή
  ρακλείου κ. Ανδρέας Μόρκελ-
  λος. Ό κ.Μόρκελλος ώ^ΐληρο
  φορούμεθα, τοποθετεΐται είς ά
  νωτέραν υπηρεσίαν έν Άθή
  ναις.
  Τόν άναχωροθντα Νομάρχην
  κ. Μάρκελλον έπεσκέπτοντο
  χθές έν έκδήλφ συγκινήσει επί
  τί} άναχωρήσει τού καί τόν
  άπεχαιρέτων πλεΐστοι συμπο
  λΐται, Πρόεδροι όργανωσεων
  καί φΐλοι τού.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΚΑΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Εκυκλοφόρησεν ή έβδομαδιαία
  κατάστασις τής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος. δπό ήμερομηνίαν 30 Απρι¬
  λίου. Κατ' αυτήν ό χρυσός χαί
  τό εξωτερικόν σανάλλαγμα άνήλ
  θον είς 4 274 505 394 δραχμάς,
  ήτοι έν συγχρίσει πρός την κα¬
  τάστασιν τής 23^ς Απριλίου, ηυ¬
  ξήθησαν κατά 65 518.397 δρχ.
  Αί δποχριώσει; είς εξωτερικόν
  συνάλλαγμα άνήλθον είς 367 «91
  307 δρχ., ήτοι, κατά την ιδίαν
  σύγκρισιν, ηυξήθησαν καιά 31.
  758 797 δραχμάς.
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΕΠ'ΔΟΜΑΤΑ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ
  Πρός τάς Άσφαλιστικας 'Υποε
  πιτροπάς τοθ Ταμείον Άσφαλίαε
  ως Άρτεργατών εγνώσθη δτι ή
  καταβάλη των μηνιαίων συντάξε
  ών χαί τακτι>ών έπιδομάτων θέ¬
  λει αρχίση άμέσως. ϋρός τούτοις
  άπεσιάλησαν πρός τάς κατά τό-
  1 πους αρμοδίας αρχάς τα άνάλογα
  χρηματιχά ποσά.
  ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
  Είς τό γήπιδον Χάνδαξ έλαβε
  χώραν την παρελθοθσαν Κυρια<ήν ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των όμάδων «Ενώσεως Γυμναστικών Όργανωσεων» καί «Όμίλου Φ^λά θλων» καταλήξας μέ δπεροχήν τής πρώτης (2-1). Είς Ρέθυμνον συν ηντήθησαν έπίσης είς φιλικόν ποδοσφαιρικόν άγώνα ή ομάς Ι0ο «'Εργ6,τέλου(»Ήρακλείου καίτης «Ενώσεως Άρμενίων Ρεθύμνης). Έχ τοθ αγώνος εξήλθε νιχητής ό «Έργοτίλη;»μέτέρματα 4—2. ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ τού «ξωτερ:κΓ.ύ ότι τό σύμφωνον τό οποίον υπεγράφη είς Μιλάνον μεταξύ Ιταλίας κ«ί Γερμανίας συμπεριέλαβε καί τάς ά- ποικιακάς βλέψεις. Περί αυτών λέγεται ότι ανεγράφη εί δικήδιάταξις ρυθμίζουσχ την κοινήν επ» αυτών ίταλογερμχνικήν πολιτικήν. ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΜΦΙΛΟΧδΡΟΥΣΙΝ ΑΙΑΦΡΝΙΑΙ ΡΑΊ Χ-ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Μαΐου(ίδ. ύπηρε· σία).—«ί γαλλικαί εφημερίδας άναφερό μεναι είς τό σύμφωνον*Ιταλίας—. Γερμα νίας, τονίζουν ότι παρά την έπικύρωαιν των σχέσεων των δύο κρατών δι*αυτού, έξακολουθοΰν υφιστάμεναι διαφοραίίντι λήψΐων μεταξύ Ράϊχ κ»1 Ιταλίας, α'ίΐΐ νες καί θα έλθουν είς ιήν δημοσιότητα. Οί γράφοντες παρατηρούν έν τέλει ότιή Γερμανία τείνει νά παρασύρη την Ιτα¬ λίαν είς θλιβερας περιπετείας. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΙΧΛΝ ΜΟΑΟΤΟΦ-ϋΓΓΑΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).— " Ό Αγγλος πρεσβευτής είς Μόσχαν κ. Σέπς θά συναντηθή σή¬ μερον μετά τού έπιτρόπου των Εξωτε¬ ρικών κ. Μολότωφ. Ό κ. Σέπς είνε κο μιατής τού πλήρους κειμένου των άγγλι κων άντιπροτάαεων. Έκ παραλλήλου πληροφορίαι έκ Βου κουρεστίου άγγέλλουν ότι ό Ρώασος ύφυ πουργός των ^Εξωτερικών κ. Ποτέμκιν αφιχθείς έκ εί σήμερον θέλει διεξαγάγη πολιτικής φύσεως συνομιλ(*ας μετά τού ύπουργού των Εξωτερικών τής Ρουμα νίας κ. Γκαφένκο. ΔΚΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΛΠΟΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Λ «ΗΝ ΑΙ 6 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ Τό· κιο άναφέρει ότι ό Ιάπων ύπουργός των Εξωτερικών προέβη σήμερον είς σοβαρού περιεχομένου δηλώσειςέπί τού μβλετωμένου στρατιωτικού συμφώνουΊ ταλίας —Γερμανίας —Ίαπωνίας. Σχε¬ τικώς ετόνισεν ότι ή έπιτυχία των διεξα- γομένων διαπραγματεύαεων θά έξαρτη θή έκ τής κατανοήσεως τής θέσεως έν τή Ανατολή τής Ίαπωνίας καί τής "Ιταλίας χαί Γερμανίας έν Έύρώπη. Ο ΣΑΧΤ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣίΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).—Τη)εγράφημα έξ Ούασι- γκτώνος ο.ναφέρει ότι σχολιάζεται ποι χιλοτρόπως ή μετάβασις τού Δρος Σάχτ είς τό Μεξικόν. Λέγεται ότι τό ταξίδιον τού Σάχτ σχετίζεται μέ τόν διακανονισμόν τού ζητήματος των πετρελαίων καί τάοΐκονομικά συμφέρον τα τής Γερμανίας. ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Μαΐου (ίδ. ύπη· ρεσία).—Συνήλθε -.ήν πρωΐαν σήμερον είς συνεδρίασιν τό Αγγλικόν υπουργι¬ κόν συμβούλιον υπό την προεδρίαν τού χ. Τσάμπερλαιν. Τό συμβούλιον ώς λέγεται άπησχολήθη μέ τό Παλαιστινια- κόν|ζήτημα. τρϊοΙειται ο λγρωτ¥σ ΑΟΗΝΑΙ 8 Μαΐου (τοΰ άνταποχριτοΰ μα>).— ΔΓ άναγχβστικού νέμου έπέρχον-
  ται σοβαραί τροποποιήσεις είς τόν άγροτι-
  κόν νόμον.