97261

Αριθμός τεύχους

5160

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

10/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ . ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 9
  'Αμερικής
  βτησία οολ. 15
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  10
  ΜΑΊ'ΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟ2
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5160
  ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΑΗΓΜΑ
  'Η'Υπηρεσία'Λσφαλείαςτοΰ
  κράτους, εσημείωσε νέαν πά
  λιν επιτυχίαν. Μετά μακράς
  άναζητήσεις, μετά άγρυπνον
  παρακολούθησιν καί έντε-
  ταμένην προσπάθειαν ι ανε¬
  κάλυψε τό κρησφύγετον των
  ύπολειμμάτων τοΰ κομμου-
  νισμοϋ καί συνέλαβε τόν μό
  νόν άπομένοντα εισέτι ά-!
  σύλληπτον έκ των παλαιών'
  κομμουνιστήν Θεόν καί τούς'
  συνεργάτας τού. Έται ή Δή-,
  μοσία 'Ασφάλεια κατέφερε
  κχί τό τελευταίον κτύπημα,'
  την χαριστικήν βολήν κατά
  τής κομμουνιατικής οργανώ¬
  σεως. Τό. έν άποσυνθέσει
  άλλωστε εύρισκέμενον κομ¬
  μουνιστικήν κόμμα, χάνει
  ήδη καί τόν τελευταίον αρ¬
  χηγόν τού καί μένει άκέφα-
  λον. Καί δέν ύπάρχει άμφι-
  βολία ότι κατόπιν τούτου, τό
  κόμμα αύτό, τό ξένον πρός
  την χώραν καί την ψυχοσύν-
  θεσιν τοϋ λαοΰ καί τάς ελ¬
  ληνικάς παραδόσεις, θά δια¬
  λυθή τελείως, θά παραλύση
  καί θά παύση ύφιστάμενον.
  Άπό μακροϋ άλλωστε ό κομ-
  μουνισμός έπαυσε ν' άποτε-
  λή ύπολογίσιμον οργάνωσιν
  είς την χώραν μας.
  Ευθύς μετά την μεταβο¬
  λήν τής 4ης Αύγουστον ήρ¬
  χισεν ή διαρροή καί ή άπο-
  σύνθεσίς τού. Οί όιταδοί τού
  τό έγκατέλειπαν ό είς κατό¬
  πιν τοΰ άλλου. ΟΙ εργάται,
  αΐσθανθέντβς την κρατικήν
  στοργήν καί προστασίαν, τό
  άπεστράφησαν. Οί άφελεϊς,
  διαφωτισθέντες άαό τούς έκ·
  προσώπους τού νέου κράτους,
  είδον την πλάνην των. Οί
  πλανηθέντες, εύρον τόν ορ¬
  θόν δρόμον. Καί αύτοι άκό·
  μη οί φανατικοί, άνεθεώρη-
  σαν τάς ίδέκς των, έγκατέ-
  λειψαν τό κόμμα καί τάς
  αρχάς τού διεθνιστικοΰ κομ-
  μουνισμοΰ καί έγιναν οί φα·
  νατικώτεροι έθνικισταί πολί¬
  ται, οί πλέον ένθερμοι φ(λοι
  καί υποστηρικταί τοΰ νέου
  κράτους. Τό παράδειγμα τοΰ
  Μανωλέα, είνε νομίζομεν
  τόσον εύγλωττον ίσον καί
  πειστικόν. Άρκεϊ νά σημει¬
  ωθή ότι πλέον των 43 χιλιά¬
  δων δηλώσεων μετανοίας ύ-
  πεγράφησαν καίύπεβλήθησαν
  είς τό υπουργείον τής Δη¬
  μοσίας Ασφαλείας διά νά κα-
  ταδειχθή πόσην φθοράν υπέ¬
  στη τό κομμουνιστήν κόμ¬
  μα καί πόση μεταοτροφή έ-
  πήλθεν είς τάς συνειδήσεις
  καί τό φρόνημα τού λαοΰ.
  Έμειναν ομως καί μερικο),
  ολίγοι, έλάχιστοι, άμετανόη-
  τοι, πού έπέμειναν είς τάς
  μεθόδους των, είς τάς άντι-
  λήψεις των, είς την πρβσκόλ
  λησίν των είς τόν κομμου¬
  νισμόν. Καί άπεπειρωντ© είς
  κάθε περίστασιν νά έμφανί-
  ζωνται, νά θορυβοϋν, νά ύ-
  ψώνουν έμπόδια είς τό κυ¬
  βερνητικόν έργον. τΗααν ό
  λίγοι είπομεν. Καί αί από¬
  πειραι των έμειναν άνευ ά-
  πηχήσεως καί άνευ άποτελε-
  σμάτων. Κανε)ς δέν τούς η¬
  κολούθει. Κανείς δέν τούς η-
  κουεν. Ή κυβέρνησις όμως
  δέν ήτο δυνατόν νά παρίδη
  την υΐταρξίν των,νά άγνοήση
  τάς ενεργείας των καί ν' ά*-
  φήση ελευθερίαν είς την
  δράσιν των. Εγνώριζεν ότι
  ό χομμουνισμός εΐχε δημι-
  ουργήσει τόσα καί τόσα δεί
  νά πρό της 4ης Αύγουστον.
  Καί ήθελε νά τόν εξάλειψη
  εντελώς, νά τόν αφανίση
  πλήρως άπό την χώραν.
  Καί εκήρυξεν έκτός νόμου
  τούς άμβτανοήτους. Έντός
  δέ έλαχίστου διαστήματος,
  ανεκαλύφθησαν τα κρησφύγε
  τα των καί συνελήφθησαν
  οί πλεΐστοι ηγέται των. Έ.
  μειναν άσυλληπτοι ολίγοι
  Καί έπάσχιζαν ν' άνασυγκρο
  τήσουν τό κόμμα. Δέν ύπήρ
  ξαν 2μως αύτοι περιβσότερον
  τυχηροί άπό τούς άλλους.
  Διότι είς καταδίωξιν των
  ετέθησαν τα οργανα τής
  ασφαλείας. Καί προχθές συ¬
  νελήφθησαν. Συνελήφθη ό
  παλαιός ήγέτης Κ. ©έβς πού
  εθεωρείτο μυστηρίώδης, ά-
  σύλληπτος, ικανώτατον νά
  δρά έν παρανομία. Μαζί
  τού δέ συνελήφθησαν καί
  τα άλλα έναπομένοντα στε
  λέχη τοΰ κομμουνισμοΰ. Έ-
  τσι, τό κομμουνιστικόν κόμ¬
  μα διελύθη πλέον τελείως.
  Ό κομμουνισμός, ειμπορεί
  νά είπη κανείς ίτι έξερριζώ
  θη άπό την χώραν. Ή Έλ
  λάς ελευθέρα πλέον καί ά
  περίσπαστος θά βαδίση τόν
  δρόμον των πεπρωμένωντης.
  Καί θά τό όφείλει είς τήνση
  μερινήν Κυβέρνησιν καί είς
  τα οργανα τής υπηρεσίας
  Δημοσίας Ασφαλείας.
  ΟΠΡ.2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
  Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
  ΤΗΣ ΕΥθΑΝΑΣΙΑΣ
  Τό θέρος έγγΕζίΐ. Καί ή Ιποχή
  των αύτοκτονιών... Τώ καθημερι¬
  νόν ρεπορτάζ είνε δύσκολον νά μή
  διανθισθί κάθε πρωΐ καί βράδυ
  καί άπό μίαν. Τα είδός των ποι-
  χίλλει. Άλλ' επί τέλους ποιχίλ-
  λει καί ή εδθανασία! "Η καλύιΐ
  ρα, χατατοπίζει αϊσθητικά τα
  πράγματα καί ίξυψώνει τό πεζόν
  αύτό είδος τοθ θανάτου. Είς τό
  σημείον τοθτο δποθέτω δτι δέν θά
  ίχουν παράπονον οΕ φαρμαχοποιοί.
  Διότι τό μέσον τής εδθανασΕας ά«ά
  γεται είς τόν καταναλωτιχόν των
  κύκλον: "Αν παλαιότερα -ήτο τό
  βερονάλ, τώρα είνε ή κινίνη.
  θά ελεγε κανεΐς δτι τα κουφέ-
  τα τής κινίνης είνε δ προσφορώ
  τερος των θανάτων. Άλλά καί ο
  διαφημιστικώτερος. Διά τούς πε-
  θαίνοντας έθελουσίως είνε νομίζω
  προϋπόθεσις άπαραίτητος ή ...δα
  φνη. Μιά φορά κανίΐς πεθαίνει
  λέ^ει ό Μιστράόλ. Καί ΐτρέπβι του¬
  λάχιστον νά πεθάνη άξιοπρβπως.
  Ή έκκεντρική ή άνήΐυχος ή έγω
  παθής ή ώραιοπαθής ή δέν ξεύρω
  τί άόλλο, ήρωτς τοθ "Ιψεν, ή Έντα
  Γχάμττλερ, ήθελε τόν Λέδμπορχ
  καί νεκρόν ϊσω; άχδμτ], στεφανω
  μίνον μέ χλήματ*. Έλιπτολόγει
  Ι γιά τό μέρος πού έπρεπε νά κα¬
  τευθυνθή ή σφαΤρα: Τα στήθος ή
  τό χεφάλι. Ήτο γι' βύΐήν κάτι
  αάν έσχατος έξευτελισμός δταν
  έμαθε δτι έσχοτώθηχε μέ μιά
  σφαϊρα στήν κοιλιά. Φαντάζομαι
  δτι είνε ίνα σημεΓο έδω πού ή έ
  ξαιρετική αυτή ήραής συμφωνεΐ
  έπάνω-κάτω μέ την κοινήν άντίλη
  ψιν. Ό θάνατος θέλει άρχοντιά.
  Όταν πρό ημερών μία νέα σ'
  ίνα συνοιχισμά τοθ Ηρακλείου
  δέν έλ,ιπήθηχε τή ζωή της χάρις
  είς την προχειρότητα τοθ κινίνου,
  κάποιος είπεν:
  —Απέθανε οεμνά.
  Καί δέν είχεν 55ικο. Άν απέ¬
  θανε δι' αϊσθηματικ&ύς λόγους,
  δέν ήτο ιυΐε χαν σοβαρόν. Ένδι
  αφέρον ήτο πώς απέθανε: Χωρίς
  θόρυβον καί πρό παντός χωρίς
  αί'ματα. Άν είς τδν πόλεμον ή
  δάφνη είνε κοινή καί διά τοδς
  πολτοποιημένους άχδμη χαί ά
  πηνθρακωμένους—δλοι είναι ήρω
  ες—είς νήν κοινωνίαν ύπάρχει δι
  αφορά. Ή αίσθητιχή καί ή άξιο
  πρέπεια είναι πάντοτε ή σχεδόν,
  άρεταΐ άπό τάς χυριαρχούσας. Ή
  φήμη δεν έννοεΓται χωρίς αύ
  τάς."Οσον χαί άνθεωρηθη^ τα πράγ
  μα σαρκαστιχάν, ή άλήθεια είναι
  8τι οί πολλοί άπεχθάνονται τα
  σφαγεΐα. Οί ίπίδεσμοι χαλοθν τό
  δραμα ενός πενθίμου ξεπροδοδί-1
  σματος χ«ί τα ήρίνθιμκ ή οί
  βοκαμβίλλιες δέν ταιριάζουν είς
  παραμορφωμένοιις αύτόχειρας.
  ΜπορεΙ νά πη^ χανείς δτι ή έ
  ποχή μας είναι άπαιτητιχή άπέ
  ναντι των α&τοχτονούντων. Δέν
  ανέχεται χακδς έννοουμίνους ή
  ρωϊσμούς.
  * *
  Άν χατά τόν Λεοπάρδι δ κό
  σμος Ιχει δύο ^ώραΓα μδνο πράγ
  ματα: τόν Ιρωτα κ*ί τό θάνατο,
  δ αίών μας έχει δύο διακρίσεις.
  Δέν είνε ρωμαντικός. Άπααεί
  δμως χαλοτοποθετημένα πράγμα
  τα παντοθ. Δέν τόν ένδιαφέρει
  ή καθημερινή τραγικδτης. Τόν
  ένδιαβρέρει ή αίσθητιχή τής τρ*
  γιχόττ]τος."Οΐΐως χαί άν «άρη κα
  νείς τα γεγονότα, αυτή είνε ή άλή¬
  θεια. Ή διαφήμισις είνε σχεδόν
  παντοτε ζήτημα εξωτερικάς έμφα
  νίσιως. Καί θά τό πισΐεύσετε; Ή
  έξωτεριχή εμφάνισις χαταντά χαί
  υπόθεσις κοινής πλέον ψυχολογίας!
  Αύτοχτονία χωρίς πολλήν ή όλί
  γ»}ν δποβλητιχδτητα είς τούς τρδ-
  πους της, είνε άπχράδεκτος δια
  φημισΐικώς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή άνήσυχος Εύρώπη
  ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
  ΙΙΟΑΟΜΑΤΚΑΣ ΖΥΜΩΣΕΙ!
  Πρός την οδόν
  των διαττραγματεύσβον;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Μαΐου (ίδ. ύ·
  πηρεσΐσ).— Μεταξύ των πο¬
  λιτικών καί διπλωματικόν κύ¬
  κλων έσχολιάζετο καί σήμε¬
  ρον ευρύτατα τό ανακοινω¬
  θέν πού εξεδόθη μετά τάς
  συνομιλίας των κ. κ. Τσιάνο
  καί Ρίμπεντροπ έν Μιλάνω
  αί έφημερίδες δέ άσχολοθν-
  ται διώ μακρών μέ την έξαγ
  γελθεϊσαν νέαν ίταλογερμανι
  κήν συμφωνίαν. Γενική είναι
  δμως έν προκειμένω ή αντί¬
  ληψις ότι είς τό Μιλδνον άντΐ
  νά επιτευχθή ή στενωτέρα προ
  σέγγισις Ιταλίας καί Γερμα
  νίας διεπιστώθη ή ύπαρξις
  τοθ χάσματος πού έδημιούρ
  γησε τό πολωνικόν μεταξύ
  των χωρών τοΰ άξονος. Διότι
  είναι γεγονός δτι παρά τα
  έξαγγελθέντα περί όλοκληρώ
  σεως καί τυπικώς έπισφραγί
  σεως τής ίταλογερμανικής
  συμμαχίας, ό κ. Μουσολίνι
  εδήλωσε ρητώς διά τοθ κ.
  Τσιάνο δή δέν είναι διατε
  θειμένος νά αποδυθή είς πό
  λεμικήν περιπέτειαν διά νά
  ενισχύση την Γερμανίαν νά
  κατακΐήστ] την Πολωνίαν.
  Καί υπέδειξε τόν είρηνικόν
  διακανονισμόν των διαφόρων
  πού χωρΐζουν τό Βερολίνον
  καί την ΒαρσοβΙαν. Λέγεται
  μάλιστα δτι προσεφέρθη καί'
  νά μεσολαβήση παρά τή κυ|
  βερνήσει τής ΒαφσοβΙας διά
  την έναρξιν διαπραγματεύ Ι
  σεων. ΦαΙνεται άλλωστε ότι
  τόσον έν Ρωμη δσον καί έν
  Βερολίνω άντελήφθησαν δτι
  οί δροι άντεστράφησαν ήδη
  καί έγιναν δυσμενέστεροι. Τόν
  παρελθόντα Σεπτέμβριον επί
  παραδείγματι, όπότε έξερρά
  γη ή κρίσις έξ αίτΐας τοθ
  ΣουδιτικοΟ, ή ΠολωνΙα ήτο
  μέ τό μέρος τοθ άξονος μαλ
  λον. Ή στάσις των μικρβν
  κρατών ήτο άκαθόριστος. Καί
  αί μεγάλαι Δυτικαί Δυνάμεις
  δέν εΐχαν όλοκληρώσει τούς
  έξοπλισμούς των. Σήμερον
  αντιθέτως, ή ΠολωνΙα είναι
  άντιμέτωπος τοθ άξονος. Αί
  δυτικαί δυνάμεις είναι έΊοι
  μοί δι' οιονδήποτε ένδεχόμε
  νόν καί τα περισσότερα έκ
  των μικρών κρατών τής Εύ
  ρώπης Ιχουν προσανατολισθή"
  •πρός τόν άγγλογαλλικόν
  συνασπισμόν. Επί πλέον δέ,
  σήμερον είναι εΰκολον νά
  εξέλθη τής ούδετερότητος ή
  Άμερική ένφ τόν Σεπτέμβρι
  όν ήτο αδύνατον. Έξ άλλου
  σήμερον ευρίσκονται είς πό
  λύ καλύτερον σημείον καί
  αί άγγλοσοβιετικαΐ σχέσεις.
  Αί έλπίδες έπομένως επι¬
  κρατήσεως είς Ινα ενδεχόμε¬
  νον πολεμικόν άγώνα των
  κρατών τοΰ άξονος Ιχουν μει
  ωθή κατά πολύ. Διότι ναί
  μέν ή ΓερμανΙα, ή Ούγγαρΐα
  καί η Ιταλία, μέ τάς καταλη-
  φθεΐσας υπό τοθ Ράϊχ χώρας
  τής Αυστρίας χαί Τσεχΐας ά-
  ποτελοθν συγκρότημα 140 έκα
  τομμυρίων πληθυσμοθ έκτει
  νόμενον άπό τής Βαλτικής
  είς την Μεσόγειον. Καί είνε
  επί πλέον ένισχυμέναι καί μέ
  την πολεμικήν βιομηχανίαν
  καί τόν μεταλλευτικόν ττλοθ-
  τον τής Βοημίας καί Μοοα-
  βΐας. Άλλά, έναντι τοθ συγ-
  κροτήμστος αύτοθ είνε ή Αγ
  γλΐα, ή Γαλλία, μέ τάς άπε
  ράντους αύτοκρατορΐας των,
  ή ΠολωνΙα, τό Βέλγιον, ή Όλ
  λανδΐα, ή Ελβετία, άσφα
  λθς δέ καί ή Σοβιετική Ρωσ
  σία καί ή Άμερική καί δλσ
  τα άλλα μικρά κράτη τής Εύ
  ρώπης. Καί φυσικά ό συνασπι
  σμός αύτάς θά είναι άκατα
  μάχητος, έστω καί άν επιτεθή
  κατά τής ΡωσσΙας έξ άνατο-
  λών ή ΊαπωνΙα, συμπράττου-
  σα μέ την Ιταλίαν καί Γερμα
  νίαν. Διότι ούσιαστικώς τα
  κοάτη τοθ τριγώνου Τόκιο—
  Ρώμης—Βερολίνου, θά εύρε
  θοθν άντιμέτωπα ολοκλήρου
  τοΰ άλλου κόσμου.
  Αυτή τουλάχιστον είνε ή έ
  πικρατοθσα σήμερον μεταξύ
  των πολιτικών καί δημοσιο
  γραφικών κύκλων τής Γαλλί
  άς αντίληψις. Καί ή άντΐλη
  ψις αυτή ένισχΰει την έκδηλου
  μένην άπό προχθές αΐσιοδοξί
  αν ώς πρός την περαιτέρω έ
  ξέλιξιν τής καταστάσεως. Διό
  τι πρέπει νά σημειωθή δτι πολ
  λοί πιστεύουν δτι παρά τό δτι
  ολα τα κράτη ευρίσκονται έν
  έπιστρατεύσει καί ή είρήνη
  στηρίζεται επί λογχών καί τη
  λεβόλων, οί κίνδυνοι τοθ πολέ
  μου ήρχισαν νά ύποχωροθν
  καί νά όλιγοστεύουν.
  Ύποσ-ηρίζουν μάλισια δτι
  ποτέ δέν υπήρχον πραγματι
  κά κΐνδυνοι πολέμου, άλλά
  μόνον άτΐειλσί έκ μέρους των
  κρατών τοθ άξονος, πού εί¬
  χον διαγνώσει την αδυναμίαν
  καί την ύποχωρητικότηΤα των
  κυβερνήσεων Λονδίνου καί Πά
  ρισίων καί «έμπλοφάριζαν». Ί
  σχυρίζονται δτι εάν ευθύς έξ
  άρχής αί δύο δυτικ4ί δυνά
  μεις αντετάσσοντο είς τα σχέ
  δια τής Γερμανίας καί Ίταλί
  άς ουτε ή Άβησσυνίσ, οΰχε ή
  Αυστρία, ου τε ή Τσεχοσλοβα
  κια, ουτε καί ή Άλβανία θά
  είχον καταληφθή. Καί τό κα
  θεστώς τής είρηνης δέν θά
  εϊχε διαταραχθή διόλου. 'Υ-
  ποστηρίζουν δέ καί τώρα δτι ό
  Φύρερ δέν θά τολμήση ν> α-
  ποφασίση πόλεμον παρά την
  τεραστίαν ανάπτυξιν πού έχει
  λάβει τελευταίως τό Ράϊχ
  μετά την προσάρτησιν τόσων
  νέων χωρών, έκτός εάν έσω
  τερικώς κλονΐζεται καί έχει
  φθάσει είς τό άπροχώρητον
  καί θέλει ν' ανοίξη μίαν διέ
  ξοδον διά τοϋ πολέμου.Άλλ'
  αύτό θά εγίνετο εάν αί άλλαι
  δυνάμεις είχον κλείσει τελεί
  ως την θύραν των διαπραγμα
  τεύσεων. ΤοιοΟτόν τι 8μως
  δέν συμβαίνει. Αντιθέτως αί
  Μεγάλαι Δυνάμεις εχουν
  άφήσει ελευθέραν τελείως
  την οδόν τοθ εΐρηνικοΟ δια
  κανονισμοθ δλων των παγ-
  κοσμίων προβλημάτων. Φαίνε
  ται δέ 6τι καί ή προσεχής σύ
  νοδος τής Κοινωνίας των "Ε¬
  θνών θ' άσχοληθπ μέ τό ζήτη
  μα τουτο. Δι' αύτό καί οί πα-
  ρισινοί κύκλοι, χωρίς ν' άπο
  κλείουν τό ενδεχόμενον πολε
  μικής ρήξεως, βλέπουν σήμε
  ρον ίνισχυομένην την πιθανό
  ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΚΙΙΡΘΗΑΡΛΙΙΓΗΣ ΚΡΙΤΗΣ
  Τό κίτρον αποτελεί ώς γνω
  στόν εν άπό τα σημαντικώτε
  ρα είαοδήματα τής νήσου
  μας. Είναι μάλιστα ειμπο¬
  ρεί νά είπη κανείς προνό¬
  μιον τής Κρήτης. Μόνον ή
  Νάξος παράγει έπίσης κίτρα
  είς την άλλην Έλλάδα. Καί
  έτσι ή Κρήτη άπομένει, μαζί
  μέ την Ιταλίαν, μοναδική
  προμηθεύτρια διά τόν κό
  σμόν ολόκληρον. Δι' αύτό
  καί τό κίτρον είχεν άν έκα
  θεν καλάς τιμάς καί άπετέ
  λει είσόδημκ πλούσιον. Διό
  τι μέ έλάχιατα έξοδα καλλι
  εργείας ή κιτρέα άπέδιδε
  πολλά. Ή στρεμματιχή άπό
  δοσις είναι έξαιρετιχή. Καί
  έφόσον ηβκν ύψηλαί καί αί
  τιμαί, ή κιτροκαλλιέργεια
  εθεωρείτο καί ήτο πραγματι
  ή πλέον συμφέρουακ καί προ
  αοδοφόρος. Μόνον δι' ολίγα
  επι «ί τιμαί των κίτρων έ-
  πεσαν καί έφθασαν εί; έξευ
  τελιστικά έπίπεδα. Καί τότε
  τό προΐόν διήλθε πραγματι
  κώς οξείαν καί καταστρεπτι
  κήν κρίσιν. Εύτυχώς ομως, έ-
  κινήθηο«ν οί παραγωγοί. Ά
  νεγνώρισε τό κράτος τό δ(
  καιόν των. Καί έβοήθηοε δι'
  είδικοΰ νόμου την ίδρυσιν
  τής Ενώσεως Κιτροπ«ραγω
  γών, άναγκαστικοΰ συνεται
  ρισμοΰ προνομιακής συγκεν
  τρώσεως, έπεξεργασίας καί
  πωλήσεως των κίτρων. 'Εκτο
  τε δέ ή κατάστασις βαίνει
  αυνεχώς βελτιουμένη· Καί
  άπό Ετους εί; ίτος τό κίτρον
  πωλεΐται είς καλυτέρας τι
  μ άς. Δέν έφθασε βεβαία τα
  έπίπεδα των 30 δραχμών πού
  έπωλεϊτο κατά τα πρώτα με
  τκπολεμικά ετη, έκκαθαρ(ζει
  2μως 12—15 δρχ. κατ' οκάν
  διά τόν παραγωγόν. Καί η
  τιμή αυτή είνε έξαιρετική
  υπό τάς σημερινάς συνθήκας
  καί έκτάκτως συμφέρουαα
  καί ίκανοποιητιχή διά τόν
  παραγωγόν. Ή "Ενωσις των
  κιτροπαραγωγών, είς τα έπτά
  έτη τής δράσεώς τη, άνταπκ
  κρίθη πλήρως είς τόν προβ
  ρισμόν της. Απεδείχθη άξία
  τής έμπιστοσύνη; Η1» την ο¬
  ποίαν την περιέβαλον ό γε
  ωργικός κόσμος καί ή κυβέρ
  νησίς* Όσοι ανέγνωσαν την
  έκθεσιν τής Διοικήσεως, επί
  των πεπραγμένων τοΰ παρελ
  θοντο; έτους, πού εξεδόθη
  κατ' αύτάς είς τεΰχος, διεττί
  στοααν μέ ίχκνοποΐηαιν «τι
  ή'Ένωσις σημειώνει διαρκώς
  προόδους.
  Τώρα, ή Κιτρένωσις, έστρά
  φη καί πρός μί«ν άλλην κα
  τεύθυνσιν: Είς την άνακάλιι
  ψιν των μέσων καταπολεμή¬
  σεως των διαφόρων νόβων
  τής κιτρέας καί είς την όρ·
  γά·ωσιν τοΰ αγώνος αύτοΰ.
  Καί πρός τουτο εζήτησε την
  επιστημονικήν επέμβασιν,
  των καθηγητήν τής δενδρο-
  κομίας καί των φυτοπαθολό-
  γων. Καί όντως έπρκπε νά έκ
  δηλωθή ιδιαιτέρα μέριμνα
  διά την προστασίαν των κι·
  τρεών άπό τάς διαφόρους φ«
  τονόσ«υς. ©ά ήτο δέ μέγα
  εύτύχημα άν έπετυγχάνετο
  ή άνακάλυψις φαρμάκων κα¬
  ταπολεμήσεως τής κορυφοξή-
  ρας.Θ&έσώζετοή κιτροπαραγω
  γή. Καί θά ηύξανε σημαν
  τικά. Η Κρήτη δέ θά είχεν
  ενα είσόδημα πού θά την
  καθίστα πλουσιωτάτην. 'Αλ
  λά τα κιτρικά ζητήματα
  είναι πολλά. Καί ϊσως έπα
  νέλθομεν.
  Ό Κρουσώνας.
  Διά την κατασκευήν όδικών
  έργων έν Κρήτη κατά τό τρέ
  χον Ετος, ή Κυβέρνησις άνέ
  γραψε. σοβαρά ποσά είς τόν
  νέον προϋπολογισμόν. Πρό
  κείται δέ νά γίνη τώρα υπό
  των αρμοδίων ύπηρεσιών ή
  κατανομή των πιστώσεων αύ
  των. Πιστεύομεν λοιπόν δτι
  θά ληφθή ύπ' όψιν καί ή άνάγ
  κη τής ταχυτέρας άποπερατώ
  σεως τής- όδοθ Κρουσώνα.
  Άλλωστε καί ή Γενική Διοί
  κησις καί ή ΝομαρχΙα Ιχουν
  προβή είς είδικάς είσηγήσεις
  καί Ιχουν εκδηλώσει τό έν
  διαφέρον των διά την οδόν
  αυτήν. Καί δικαίως βεβαία.
  Διότι θά εξυπηρετήση μίαν
  πλουσιωτάτην περιφέρειαν
  καί την μεγαλυτέραν κωμό-
  πόλιν τοθ νομοΟ μας, τόν ή
  ρωΐκόν Κρουσώνα, μέ τούς έρ
  γατικούς καί φιλοπροόδους
  κατοίκους.
  ***
  Αιά την πόλιν.
  Ευχαρίστως πληροφορούμε¬
  θα δτι υπό τής Δημοτικής άρ
  χής καί τής άρχιτβκτονικής
  υπηρεσίας της, μελετάται τό
  πρόβλημα τοθ καθορισμοθ έ-
  λαχΐστου οΐκοδομησίμου έμβα
  6οΟ καί έλαχίστου ΰψους οί-
  κοδομών είς τάς κεντρικάς
  όδοΰς τής πόλεως καί τής
  εξευρέσεως λύσεως πού νά
  διευκολύνη την άνοικοδόμησιν
  των παλαιών μικρών καταστή
  μάτων καί νά συντελή είς την
  αίσθητικήν διαμόρφωσιν καί
  εμφάνισιν των κεντρικών ση
  μείων ιδιαιτέρως. Καί έλπίζο
  μέν δτι θά συνεχισθή ή με
  λέτη τοθ προβλήματος μέχρι
  πλήρους ρυθμίσεώς τού. Άλ
  τητα καί την έλπίδα δισσώσε
  ως τής είρήνης καί πιστεύουν
  ότι ή ίδέα μιας παγκοσμίου
  διασκέψεως τιοΰ άπεκρούετο
  μέχρι προχθές άκόμη τελείως
  δέν φαίνεται σήμερον τόσον
  άπραγματοποίητος.
  λά τό ζήτημα είναι τόσον
  σοβαρόν όσον καί μέγα. Καί
  θά επανέλθωμεν άλλοτε, όπό
  τε θά έχωμεν 8λα τα στοι
  χεΐα πού χρειαζόμεθα διά
  μίαν εύρεΐαν καί ,έμττεριστα-
  τωμένην έρευναν καί άνάλυ
  σιν τού.
  Συνέδριον έμπορον.
  Καθ" ά έγνώρισεν δι' έγ·
  γράφου της ή Ένωσις Έμπορι
  κων καί Βιομηχανικών Έπιμε
  λητηρίων, τό συνέδριον των'Επι
  μελητηρΐων θά συνέλθη είς Κα
  λάμας την 4ην Ίουνίου. Καί
  είς τό συνέδριον αύτό ,θ' άντι
  προσωπευθοθν δλα τα Έμπο-
  ρικά καί Βιομηχανικά Έπιμελη
  τήρια τής χώρας καί θά συζη-
  τηθοθν δλα τα ένδιαφέροντα
  τό εμπόριον καί την βιομηχα¬
  νίαν ζητήματα. Γεννάται λοι
  πόν έδραία ή ελπίς δτι χάρις
  είς τό συνέδριον αύτό, τοθ 6·
  ποίου τάς εργασίας θά παρα
  κολουθήσουν καί άντιπρόσω-
  ποι τής κυβερνήσεως, θά λυ·
  θοθν πλείστα δσα προβλήμα·
  τα άπασχολοθντα τόν έμπορο
  βιομηχανικόν κόσμον. Τό κυ¬
  βερνητικόν άλλωστε ενδιαφέ¬
  ρον υπέρ τοθ έμπορίου καί τής
  βιομηχανίας είνε άρκετή περί
  τούτου εγγύησις.
  ***
  Ό έρανος.
  Αί είσφοραί των Δήμων των
  Κοινοτήτων, των Όργανι-
  σμών,των Νομικών Προσώπων
  καί των μεμονωμένων άτόμων
  υπέρ τής πολεμικής άεροπορί
  άς, συνεχίζονται άκόμη μί
  τόν ίδιον πάντοτε ζήλον καί
  ενθουσιασμόν μέ την αυτήν
  προθυμίαν. Είνε καί τουτο
  μία απόδειξις—ή καλυτέρα—
  τής άναζωπυρώσεως τοθ έθνι
  κου φρονήματος, της τονώσε
  ως τοθ πατριωτισμοθ, τής με
  ταβολής γενικώς πού επήλθεν
  είς τάς συνειδήσει των Έλ
  λήνων μαζί μέ την μεταβολήν
  τής 4ης Αύγούστου. Καί εί¬
  νε τουτο έργον τής σημερινάς
  κυβερνήσεως, δυναμένης δι'
  αύτό δικαίως νά ύπερηφανεύε
  ται.
  ΛΠΟΡΘΩΣΙ-
  | ΘΕλΜλΤλ
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Ό ύπόκοσμος» τοθ Μοτ-
  ξΐμ Γκόρκυ μέ τούς Ζάν Γκαμπέν
  Τζένυ "Αστορ.
  ΤήνΠέμηην«τό Τελεσίγραφον)»
  τοθ Ζερσβιέβο ή ό πόλεμος τού
  1914. _______
  ΜΙΝΩΛ.— Σήμερον: «Τό τέλοί
  τής Κάς Τσένχϋ». Κυριακή ωρα 2
  μ. μ. ολόκληρον τό έπεισοδιακόν
  «Στή Κόλασι της Ζοόγκλας».
  Δευτέρα. Τετάρτη, < Πέμπτ", Σάββατον, Κυριακή ώρα 6 1)2 ά- πογευματινή. , ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμός Αθηνών Πρέγραμμα 10ης Μ«ΐβυ. 'ίΐρκ 12 25 Σήι»α.-Έθνικος ίί μνος—"Υμνος Νβολαίας. 12 30 Ή ωρ« τού έργάτου. ΊΙ έργατική ανάπαυσις. Όμι· λία. Μουσική χορεθ. 13 Έλαφροτ 'Ελληνικά τραγού δια. (Άπό τίν Έπιτροπάκην). 13.30 Χρηματιστήριον—Εϋιίσβις "ίϊρζ ΆστεροσκοπεΕου Αθηνών. 13.45 Δημ«τικό τραγοϋδι. (Υπο τοθ κ. Κ. ΖακυνθινοΟ, συνοδεία λαϊκήν όργάνων). 14.15 'Ελαφρο τραγοΰίι. (Άπό την κ. Δανάην Στρατηγο· πούΧου). 14 45 Εΐδήαβις. - Μετεωρολογι κβν δελτίον. 19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις άγοράς Πειραιώς. 19 20 Ή ώρα τού πατδιοϋ. 14.50 Έλληνιχή καντάδα. ('Υπδ την δ)σιν τοθ κ. Γεωργ. Άθανασιάδη). 20 20 Δίσκβι μέ διοιαήμβυς τρ α γουίιστβς. 20.50 ΕΙδήοεις—μετεωρολβγικόν Δελτίον. 21.05 Μανίολίνο μκΙ κιθάρ». (Υπό τής κ. Λιλής Μπαρότση καΐ τοθ κ. Σωκράτους Βούλγαρη) 21 35 Όμιλία. «Τό Χάνι τή; Γρ«6ια"{» δπό τού κ. Γεωρ. Άσπρέα. 21.50 Νουοική Βασιλικοΰ Ναυ τΐχοϋ. (Υπό την δ)σιν τοθ άρχιμουσι- κοθ κ. Γ. Φρέν. 21.15 ΝυχτερινβΙ εΐδησβις. 22.25 Μιχρά ορχήστρα 23.15 'Αποσπάσματα άπό την έπβρα «Λόινγκριν» τοδ Βάγκνερ (όΐσχοι). 0.15 Τβλευταΐαι είδήσεις. £ΝΟΙΚΙΑΖ£ΤΑΙ οίχία ϊιώρο- φός, είς κεντρικήν θέσιν τής πό λεως, με όλας τάς ανέαεις τής οίκοκυρΐκής. Πληροφορίαι είς τα γραφεΐα τί)ς «Ανορθώσεως». 1—5 Ό σατανάς καλ^γηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΗΝ Τ2ΑΡ0Ν 'ΕπΙ τρ βάσει νέΉν στοιχείων 60ον Τό επεισόδιον Ικεϊνο, ε¬ λέγετο, έκαμε πολλούς Ρώσ σους εύγενεΐς νά άποβλέ- ψουν είς αυτήν μέ δυσμένειαν καΐ δυσφορίαν. Κατά την γνώμην των ή τυχαΐα πτώσις άπό τό άλογο εφαίνετο ώς κακός οίωνός, σημάδι πολύ άσχημο διά την βασιλεΐαν τής τσαρίνας. Γρήγορα δμως εδιωξε την σκέψιν. Έστράφη πρός τάς θυγατέ- ρας της καί εΐπε: —Έλατε, κορίτσιά μου, έ- λάτε μσζί μου. Θά παρακο- λουθήσωμε την επιθεώρησιν άπό τό μπαλκόνι. Άλόϋσα, πήγαινε σύ, παιδΐ μου, μέσα στό γραφεΐο τοθ μπόμπα σου καί περΐμενέ τον έκεϊ. Θά σέ πάρη ό μπαμπάς σου Ιξω μα ζί τού καί θά σταθήτε είς την έξέδραν μαζί μέ τό γενικόν επιτελείον. Προηγουμένης τής σύτοκρα τεΐρας, άκολουθούντων των κοριτσιών καί τοθ Ρασποθτιν μαζί μέ μικράν όμάδα κυρίων επί των τιμθν— αποτελουσών τρόπον τινά την όπιοθοφυλα- κήν—εξήλθον ολοι είς τόν ε¬ ξώστην καί έλαβον έκεΐ θε- σεις. Ή Τάνια καί ή Όλγα ήσαν ένθουσιασμένες μέ την εορτήν τής επιθεωρήσεως, "Η¬ δη αί μουσικαΐ ήρχισαν νά παιανΐζουν. Πέραν άπό την αύ τοκρατορικήν έξέδραν έβλεπον τα παρατεταγμένα στρατεύ- ματσ, έβδομήντα χιλιάδες στρατιώτην μέ Ιππικόν καί μεταγωγικά πού περΐμεναν νά τούς δοθή τό σύνθημα δπως άρχίσουν νά παρελαύνουν πρό τοθ τσόρου. —Τόν Παθλο ιόν βλέπεις; ηρώτησεν ή Όλγα. —Όχι, άπεκρΐθη ή Τάνια. —Πρέτιει νά κυττάξουμε νά τόν βροθμε μέ τό μάτι. (συνεχΐζεται) ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται διά τα Ξενοδοχεΐα «Έ>λάς», «Κ>ω
  αίς». Συοτάσιις άπαραίνητοι.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα τελευταία καπέλλα τής μόδας
  Παρά την φαινομενικήν άπέραν
  τη ποιχιλία μοντέλων, ή μάδα,
  εάν την έξετάσουμε μετά ηροαο-
  χτίς, παρουσιάζει την εξής περίερ
  γη λεπτομέρεια. Ότι δλα σχεδάν
  τα άνοιξιάτιχα καί χαλοκαιρινά
  καπέλλα γίνονται επί τη^ βάσει
  τεασάρων μοντέλων. Τέσαερις μό
  νόν φίρμ«ς χρησιμεύουν ώς μον-
  τέλα γιά δλα τα σημερινα χαπέλ
  λ*. Τό χανοτιέ πού ίχει εφέτος
  μικρότερα μπδρ χαί ύψηλότερο τε
  πέ άπό πέρυσΐ, τό μπρετόν ή
  «μπόμπυ», πού φοριέται πολύ
  πρός τα έμπρός, ή μικροσκοπι
  κή τόκα χαί τό νέο ριλεΡέ πού
  φοριέται πολύ πρός τα οπίσω.
  ΟΙ γαρνιτοθρες, έννοεΐται, πα(
  ζουν σπουδαΐο ρόλο είς τα χαπέλ
  λα τής έποχής. Κυριαρχοθν τα
  λουλούδια. Λουλούδια, παντοθ.
  Τα φτερά, οί χορδέλλες χαί ιδί¬
  ως οί βουαλέττες χρησιμοποιοθν-
  ται συχνά έπίσης ώς γαρνιτοθ-
  )ΐς·
  Οί βουαλέττίς τής μόδας δέν
  [εχουν καμμία σχίσι μέ τή μι-
  κρή βουλέττα ποΰ εκάλυπτε ώ;
  πέρυσ: τό επάνω μέρος τοθ προ-
  σώπου κα! τα μάτια. Οί μόν
  τέρνες βουαλέττες είνε πολύ με-
  γάλες, συνήθως άπό τοθλι, χαί
  δένονται, ντραιτίρονται, ένφ καλυ-
  πτουν δλόκληρο τό πρόσωπο.
  Ό οίκος Ράζ Μαρί λανσάρει χά
  ριτωμίνες βουαλέττες μέ χρωματι-
  στά καί κεντητά πουά.
  Ή Σουζύ επιδεικνύει Ινα ώραι
  ότατο χανοτιέ άπό μαθρο παγια
  σόν, γαρνιρισμένο μέ μία μέγα .
  λη μαύρη βουαλέττα μέ μικραί
  άστράχια άπό ψίθα άρζάν. Ό
  αύτός οΐχος λανσίρει Ινα κανοτιέ
  άπό μαθρο σατέν πικέ: Γενικά, |
  τα κανοτιέ προ τι μώ ντα ι ίδιαιτέ-|
  ρως αυτή την έποχή. Τοποθετο0ν|
  ται πολύ πρός τα έμπρός, Ιται
  ώστε νά μένη έλεύθΐρο τό πίσω
  μέρος τής κεφαλής.
  ή Ντιστβγχέ
  Διακήρυξις Δημοπρασίας
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρύττει Οτι:
  ΈκτΙθετσι είς πλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν ή ένοικΐασις διά
  τό οίκον, έτος 1939—40 τοθ
  ΔημοτικοΟ φόρου επί των πα-
  ραγομένων έν τώ Δήμφ Η¬
  ρακλείου καί μέχρι τέλουςΣε
  πτεμ βρίου 1939 συγκομιζομέ
  νων ακολούθων ' προϊόντων
  γής, ήτοι σΐτου, κριθής, βρώ
  μης καί σμιγοθ συμφώνως
  πρός τό άρθρον 318 τοθ Κώδι
  κος τής Δημοτικής Νομο-
  θεσίας.
  Ό φόρος έχει ορισθή είς
  6ύο τοίς εκατόν (2 ο)ο) επί
  τής κατ' οίαν τιμής χονδρι
  κήο πωλήσεως των ποοΐόντων
  τούτων ώς ή τιμη αυτή καθω¬
  ρίσθη υπό τοΟ ΔημοτικοΟ Συμ
  βουλΐου.
  Ό τρόπος τής βεβαιώσεως
  καί είσπράξεως τοΰ φόρου υ¬
  πό τοθ ένοικιαστοθ κοθορΐζε-
  ται διά τοθ άπό 15)20 Όκτω
  βρίου 1926 σχετικοθ διατάγμα
  τος.
  Μετά τοθ φόρου τούτου θά
  συνενοικιασθή καί ό πρόσθε
  τος φόρος υπέρ τής Άγροφυ
  λακής, δστις καθωρίσθη είς
  ποσοστόν (1 ο)ο) έν επί τοίς
  εκατόν επί τής αυτής τιμής.
  Ή δημοπρασία θά διεξαχθή
  είς τό Δημοτικόν Κατάστημα
  ενώπιον τής Δημαρχιακής Έ
  τροπής την ΙΟην Μοΐου ήμέ
  ραν Τετάρτην καί ώραν 11 —
  12 π. μ.
  Πρώτη προσφορά όρΐζεται
  διά μέν τόν Δημοτ. φόρον 2
  ο)ο, δρσχμαί 15.000 διά δέ
  τόν ύ·"έρ τής Άγροφυλακής
  πρόσθετον 1 ο)ο δρ. 7 500,
  δι3 έκαστον δέ φόρον θά γΐνε-
  ται χωριστή προσφορά. Ή έγ
  γΰησις όρΐζετσι είς δρ. 2 000.
  ΟΙ σχετικοί δροι ένοικιάσε
  ως ευρίσκονται είς την Οικο¬
  νομικήν "Υπηρεσίαν τοθ Δή
  μου ένθα δύνανται οί βουλόμε
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σημερον
  Τό άριστούργημα τοΰ
  μεγάλου συγγραφεύς
  ΜΑΞΙΜ ΓΚΟΡΚΙ
  Πρωταγωνιστοΰν οί άσ
  αοι τής Γαλλικής κινημκ
  τογραφίας:
  ΖΑΝ ΓΚΑΜΠΕΝ
  Λουΐ Ζουβέ, Τζού-
  νι "Αστορ, Σούζι
  Πρΐμ, ΒλαντιμΙρΣο
  κολώφ.
  Την Πέμπτην
  ΤΟ ΤΕΔΕΙΙΙΡΛΦΟΗ
  ΤΙ Ι ΙΕΡΑΠΕΒΙ
  Ο
  Σ
  ΤΟΥ 1914
  Το γεγονός πού έκράτησε
  σέ άγωνία ολβχληρο την ύ·
  φήλιο!
  Τραγικές στινμές της Άν-
  θρωποτπτβς στό χκΐλος ολβ
  θρία; άβύσσου!
  Τό τελεσίγραφον τής
  Αυστρίας πρός την Σερ¬
  βίαν! 1914 ή Εύρώπη ά-
  νάστατος!
  Τό τελευταία δημιούργημα
  της Γαλλικής' Κινηματογρα
  φί«ς:
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ
  ΕΡΙΚ ΦΟΝ ΙΤΡΟΧΜΛΑ
  νοι νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν ΉρακλεΙφ τβ 6 Μαΐου
  1939
  Ό Δήμσρχος'" Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  (ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ΓΑΜΟΙ.—"Ετελέσθησαν είς Χου
  δέτσι οί γάμοι της δίδος Ελένης
  Μαλιωτάκη μετά τοθ κ. 'ΑντωνΙ·
  ου Μανουσάκη. Παράνυμφος πα¬
  ρέστη ή δνΐς Κατίνα Άνδρουλά-
  κη άπό μέρουςτης κ.'Λγλαίαι. Βο·
  γιατζά«η.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ύποχρέω-
  σ(ν μου θεωρώ δτιως χαί διά τού
  τύπου έκψράσω τάς απείρους μου
  ευχαριστίας πρός τόν διακεκριμ*..
  νόν Ιατρόν Ηρακλείου κ. Κων)νον
  ΚουβΙδην δστις μέ άδβλψικόν ένδι
  αφέρον καί δλτος άφιλοκερδδς μέ
  Εσωσεν έκ νόσου βαρεΐας μορψης
  ιτού επασχον πρό διμήνου.
  "Αίω ΆσΙτες 8-5—939
  Ό ευχαριστών
  Έμμ. Ν. Μ«τ8«ι4χΠς
  Γύρω στήν ιτόΑι.
  ΟριστικοποΕησις τής χαλοκαι-
  ρΐας. ΌριστικοποΙησις της ΛνοΙ·
  ξεωο
  —Μόνο τα βράδυα πού σημειώ·
  νετα^ι αΐσθητή ψυχρΐτσσ,
  — "Αζιος ίξάρσεως δ βρανος
  τοϋ ΑγΙου Άρκαδίας κ. ΒασιλεΙ-
  ου υπέρ τής παρασκευήν ^ΑγΙου
  Μύρου τοθ Οικουμενικού Πατριαρ
  χείου.
  —θέμο της ημέρας δλων των
  πολιτών καί των τάξεων ή άνα-
  χώρησις τοθ Νομάρχου κ. Μαρ·
  κέλλου.
  -Άπό τάς έκδηλώσεις μάλι-
  στα των λαίκών τόξεων καταφαί*
  νεται δτι ό κ. Μάρκελλος έμονιμο
  ποΐησε την αγάπην καί τος συμπα
  θείας τοΰ ^Ηρακλείου.
  —Ή άποψινή διάλεξις τοϋ καθη
  γητοΰ κ. Λευτέρη Αλεξίου είς
  την λέσχην Ηρακλείου προβλέπε-
  ται λίαν ίνδιαφέρουσα,
  —Καί δτι , θά συγκεντρώση πο¬
  λύν καΐ εκλεκτόν κόσμον.
  —Άπό την θεσσαλονίκην μας
  γράφουν δτι ό θίασος τής κ. Άν-
  δρεάδη κατογάγει άληθεΐς θριομ
  βους.
  —Τό «Άγρ(μι· επανελήφθη τρΐς
  μέ καταπληκτικήν κοσμοσυρροήν.
  —Εύγε είς τούς καφφεπώλας
  τής Νεαπόλεως.
  — "Εκαμαν μιά έκδρομήν είς
  "Αγιον Γεώργιον 'Επανωσήφη πού
  θά μείνη άλησμόνητη.
  —Κατ' αυτήν £δωκί κι' επήρε
  τό λογοπαίγνιο τοθ γνωστοθ Άμ·
  πραμάκη τοθ σπεσιαλΐστα κατα-
  σκευαστοθ τής περιζήτπτης Γίεατιο
  λίτικης σουμάδας.
  —Άλλά καί τό τραγοΰδι καί τό
  κέφι των έκδρομέων έπαγγκλμα·
  τιΩν τής Νεαπόλεως.
  ό Ρέκβρτιρ
  ΕΦΘΑΣΑΝ τα νέα ρα-
  διόφωνα
  "ΦΙΛΙΠΣ,,
  μέ μίαν μπαταρίαν 6 ββλτ.
  ου
  νχ
  ιΧ;
  ινι
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  «Χ
  -)Ιΐ3.
  ΑΙ3Γ
  Πρός καλυτέραν εξυπηρέτησιν τοΰ Άγροτικού κδσμου ;ίΊτ
  τοΰ Νομοϋ Ηρακλείου καί τής Κρήτης γενικώς ιδρύσαμεν ένταϋ- -φο
  θα παράρτημα τοϋ έν Πάτραις έργοστασίου μας ψεκαστήρων τό__
  οποίον έκτός τής κατασκευής των γνωστόν ψεκαστήρων τύπου
  ΣΙντα καί Βερμοσέλ. " ι ύ;
  ΑΝΑΑΑΜΒΑΝΕΙ γ:^
  Την ταχίστην καί ήγγυημένην επισκευήν παντός τύπου ^;
  ψεκαστήρων, '^.;
  ώς καί την μετατροπήν—άντί ελαχίστης δαπάνης—των
  παλαιών ψεκαστήρων Βερμοοέλ είς τύπον Χίντα.
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Ι
  «ΔΗΜ. Χ. ΠΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΣ;»
  Πάτρκι-Αθήναι—Ηράκλειον ^°!
  5—;υο
  ;».
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος
  Οί "Αθλιοι.
  Ε Ι ΣΦ Ο ΡΑΙ
  Υπέρ τής πχρκσκευης τού Άγίου Μύρου ύιτο τού Οίκου
  μενικβϋ Πατριαρχείου έχ τής Ίεράς Έπισχοπής 'Αρκα-
  δίας, τή μερίμνη τοΰ ©εβφιλεστάτβυ Έπισκβπου 'Αρ-
  χαδίας χ. Βασιλείου.
  567ον
  %
  Καί εδειξεν είς την ΈπονΙνην, δτι όπισθεν των
  δένδρων περιεφέρετο τωόντι εΓς λύχνος είς τα ά
  νωτή-ς οΐκΐας.
  Ή Παναγιώτα εΤχε πλύνει κατ' εκείνην την ή
  μέραν καί ήπλωνεν είς τό άνώγειον τα φορέματα
  δπως στεγνωθβσι.
  —Ήλθον κάηοιοι φτωχοί. καί έκατοΐκηατσν, εί
  πεν ή Έπονΐνη· άνθρωποι τής έλεημοσύνης.
  —Άμε, πήγαινε 'ς τόν διάβολον! άνέκραξεν 6
  Θεναρδιέρος.
  —'ΑφοΟ έμβοθμε μέσα καΐ (δοθμε, τότε σοθ
  λέγω άν είνε τής έλεημοσύνης αύτοΐ σου οί φτω
  χοΙ!
  ΚαΙ συγχρόνως την άπώθησε καί ηθέλησε νά
  προβή.
  —Παρνσσσούλη μου, εΤπεν ή 'Επονίνη, σύ ποθ
  μοθ εΤσαι τόσον καλάς, μην έμβήτε αύτοθ μέσα·,
  σάς παρακαλώ, νά μην έμβήτε.
  —Θά κοπής, σοθ εΐπα, απήντησεν ό Παρνασ
  σός.
  —Θά φύγης άπ' έδθ; προσέθεσε θυμωδώς ό
  Θενσρδιέρος, ν' αφήσης τούς άνθρώπους νό. κά
  μουν τή δουλειά τους;
  —Άποφαστικά λοιπόν θέλετε νά έμβήτε; ήρώ
  τησεν ή 'Επονίνη, αφήσασα τοθ ΠαρνασσοΟ την
  χείρα.
  —Λιγουλάκι! εΤπε χλευαστικώς ό έγγαστρίμυ
  θος.
  ΣτηρΙξασα τότε ή Έπονίνη τα νώτα επί τής κιγ
  κλΐδος, άπέναντι των εξ άλιτηρίων, βλων ώπλισμέ
  νων καί έντός τής νυκτός φαινομένων ώς τόσων
  δαιμόνων, είπεν έντόνω φωνή.— Έγώ λοιπόν δέν
  θέλω νά έμβήτε. Κάμετε δ,τι σάς περνδ.
  Έμειναν δλοι έμβρόντητοι.
  —ΌλΙγον άν δοκιμάσατέ, προσέθεσεν ή Έπο
  νΐνη, νά έγγΐσετε αύτά τα κάγκελλα, βάζω ταίς
  φωναίς, χτυπώ ταίς θύραις 8λων των σπιτιών, ξυ
  πνώ όλον τόν κόσμον καί σάς πιάνουν καί τούς Εξ
  οί χωροφΰλακες.
  —Τό κάμνει, είπεν ό Θεναρδιέρος κρυφΐως
  πρός τόν Βύζουναν καί πρός τόν έγγαστρΐμυθον'
  είνε Ικανή -νά τό κάμη.
  —ΆρχΙζοντας άπό τόν πατέρα μου προσέθεσεν
  ή Έπονίνη.
  — Ό Θεναρδιέρος τότε επλησίασε πρός αυ¬
  τήν.
  —Μην Ερχεσαι πολύ κοντά μου, καλέ άν
  θρωπε ! βΐπε πρός τόν Θεναρδιέρον, τόν πατέ
  ρα της.
  —Μ'Λρέ, τί έχει αυτή; εψιθύρισεν είς τούς οδόν
  τας τού ό Θεναρδιέρος. Μωρή σκύλου κόρη!
  —Ή Έπονίνη έγέλασε τρομεράς πως·— Λέγε
  δ,τι θέλης, μέσα δμως δέν έμβαΐνει κανείς. Έ
  γώ σκύλου κόρη δέν εΤμαι, άφοθ εΐμαι κόρη λύ
  κου.
  ΕΤσθε έ"ξη, άλ>ά δέν μέλλει τίποτε. ΕΤοΘε άν
  6ρες καΐ εΤμαι γυναΐκσ, ομως δέν οάς φσβοΰμαι
  καθόλου.
  (συνεχΐζεται)
  Άριθμός 98
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ση
  τείας,
  Προκειμένου νά προβή είς
  κατασκευήν έσωτερικών λιμε-
  νικών έργων έν τώ Λιμένι Ση
  τείας ήτοι επέκτασιν καί δια
  πλάτυνσιν τής προκυμαίσς
  τής πλακοστρώσεως, έπέκτσ
  σιν καί διαπλάτυνσιν τοθ προ
  βλήτος, διαπλάττυσιν τής πά
  ραλιακής όδοϋ κλπ. άξίας πε
  ρίπου πέντε έκατομμυρΐων
  (5.000.000) δραχμών,
  Προσκαλεΐ
  Τούς βουλομένους Διπλω
  ματουχους Πολιτικούς ι Μηχα
  νικούς οί όποΐοι έχουσιν άοχο
  ληθή μέχρι σήμερον είς τοιαύ
  της φύσεως Ιργα, δπως, άφ'
  ου λάβωσι γνώσιν δι* έπιτο
  πίου ερεύνης, των μέλλο ν
  των νά έκτελεσθοθν λιμένι
  κων έργων, υποβάλωσι τή Λι
  μενική Έπιτροπή Σητείας, έν
  σφραγΐστους προσφοράς διά
  την σύνταξιν τής οριστικάς
  μελέτης των έν λόγω λιμένι
  κων έργων, έπισυνάπτοντες
  ουγχρόνως έν αύταΐς άντ!
  γραφα των διπλωμάτων αύ
  των, ώς καί έγγράφους αύ
  των ΰπευθύνους δηλώσεις,
  περΐ των έργων των λιμενικών
  έν Ελλάδι, ών τυχόν την κα
  τασκευήν ή την σύνταξιν με
  λετων έχουσιν άναλόβει ή
  έκπονήσει.
  Ή μελέτη θά περιλαμβάνη
  οχέδια, προϋπολογισμόν, συγ
  γραφήν.υποχρεώσεων, άνάλυ
  σιν τιμων, τιμολόγιον κλπ.
  ΑΙ έν λόγω προσφοραί δέον
  δπως ύποβληθοθν παρά τί)
  Λιμενικβ Έπιτροτΐή Σητείας,
  έντός δύο (2) μηνών άπό σήμε
  ρον.
  Διά περισσοτέρας πληρο
  φορΐας οί βουλόμενοι δύναν
  ται νά άπευθύνωνται είς τα
  Γραφεΐα τής Λιμενικής Επι-
  τροπής Σητείας.
  Έν Σητεΐα τη 4 Μαΐου 1939
  Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής
  Έπιτροπής Σητείας.
  Χαρ. Μαρκάκης
  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. πρωτοβάθμιος
  καθηγητής ίκτίς θέσεως παραδί-
  δει μαθήματα είς μαθητάς κλπ.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν·
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα άπό τα φίλμ πού
  γοητεύουν παρμένο άπό
  τό όμώνυμο θεατρικό ά-
  ριστούργημα τού Φρέντε
  ριχ Λονστέηλ:
  ΤΩ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
  ■ ■■■
  |Β ΤΣΕΝΕ'Ϊ
  Ή Ιλιγγιώδης ζωή μιάς
  διεθνοΰς τυχοδιώχτιδος
  στούς άπροσιτους άριστο-
  χρατιχούς χύχλους τοΰ
  Λονδίνου:
  Δυνατή πλοχή, γοργός
  ρυθμός σπινθηροβόλος διά
  λογος:
  ΤΟ ΤΕΑΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΝΕ.
  ΡΓ είναι ή μεγάλη θεατρι
  χή έπιτυχία τής χ. Μαρί
  χας Κοτοπούλη χαί θά
  τό έρμηνεύση ή γόησαα
  Τζόαν Κράουφορντ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενα υηίροχβ φίλμ:
  ΟΙΑΝ Η ΤΥΧΗ
  ΚΥ ΒΕΡΝΑ
  ΛΙΜΒΗΣ Τ. Λ1ΜΙΙΝ1ΚΙΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδος Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον' έ
  πιπλωμένον παρα χαλ$ οΖχογΐ.
  νι!α. Πληροφορίαι παρ" ημίν
  1" Ό 'ΑρχαΜας
  Βασίλειος Δρχ. 1.610
  Ένορία Χάρακος » 1 065
  Ίερά Μονή Άπεζανων » 1.000
  ΈνορΕα Πετροχεφάλι » 600
  Ί Μονή Όδηγητρίας » 500
  Ίερά Έκκλτρία
  Καλυδιανής » 500
  ΈνορΕα Άγίων Δίχα » 500
  » ΚαστελλΕου » 500
  » Τκμπαχίου » 400
  » Καμηλάρι » 325
  » Φανερωμίνης » 300
  » Μαγαρΐκάρι » 300
  » ΙΙομπηας » 300
  » Στερνων » 300
  » Λαγούτας » 300
  » Ραρύπας » 300|
  » ΜεσοχωρΐοΟ » 250
  » Μητροπόλεως » 250
  » ΜιαμοΟ » 250
  » Άμπελούζου » 200
  » Καπετανιανών » 200
  » Βίρρων » 200
  » Σφδας » 200
  » Μουσούτας » 200
  » Σχοινιά » 200
  » "Ινι » 200
  » Γρηγοριδς » 200
  » "Εθιας » 200
  » Σταυγιων » 200
  » Πύργου » 200
  » Παρανύμφιον » 200
  » Φ&ιιρνοφα-
  ράγκου » 200
  » Πιτσιδίων » 200
  » Λούχιας > 200
  » Μορωνίου » 200
  » Μοιρών » 200
  » Γαλιας » 200
  » Καλυδίων » 200
  » Σωκαρά » 200
  » Άχινιριά » 200
  » Αγ. Ιωάννου » 200
  » Ληστάρου » 200
  » Πλουτής » 200
  Σύνολον
  Έν Ά^Ιοις Δίκα τη"
  Τ "Ο
  Πλατανιά »
  200
  ΠραιτωρΕων »
  200
  ΒουτουφοΟ »
  200
  Πλατανου »
  200
  Άντικαρίου »
  200
  Παναγίας »
  200
  Πηγαιίαχίων »
  200
  Διονύσι »
  200
  Ρουφά »
  200
  Βασιλική; *
  150
  Χουστουλιανίδν »
  150
  Άρκαλοχωρίου >
  150
  Δεμάτι »
  150
  Βασ.ΆνωγεΕων »
  150
  Άλάγνι »
  150
  Άΐτεσωκάρί »
  150
  Κουσσέ »
  150
  ΛαγωλιοΟ »
  100
  Άλητζανή'ς »
  100
  Ζήντα »
  100
  Δοαπίτι »
  100
  Καμάρων »
  100
  Παρτήρων »
  100
  Κάτω Κα-
  στελλιανών »
  100
  Κρότου »
  200
  "Ανω Καστελ-
  λιανών »
  100
  Νεοχωρίου »
  100
  Αγ. Κυρίλλου »
  100
  Χουμέρι »
  100
  ΙΙατ,σιδίρου »
  100
  Ηέρι »
  1ΓΟ
  Πλώρας »
  100
  Άλτ,θινή »
  100
  Πρινιά »
  100
  Μαχαιρά »
  100
  Ηοιιλλιών »
  100
  Καλοχωραφίτη »
  100
  Κανδήλας »
  100
  Μουρνιά »
  100
  Δΐράκι »
  100
  Αγ. Άντωνίου »
  100
  Π" Στυλ. Συ
  Άττό Νεαπόλεως
  είς Έπανωσηφην.
  μιανάκη-
  100
  20.000
  4 Μίίου 1939
  Άρκαδία; Βασίλειος
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  Ή έπαγγϊλματικίι τάξις των
  καςρφεπωλων τη; Νεαπόλεως, συ
  νεγιζουβα τβ πρέγραμμα των έ
  τησίων ίκδρομών της, έξέδραμϊν
  εφέτος είς "Αγιον Γεώργιον 'β
  πανωσπφην 2πβυιταρέμβινεν επί έ
  λόκληρον σχΐίόν διήμβρον. Τβ
  καλόν σωματείον συνεδυασβ ου
  τω τό θρησκευτικόν μέρος τής νέ
  α$ τού έκδρομής μέ τό ψυχαγωγΐ
  κέν, κχτορδίισαν νά σοσφίγξη τβΰς
  δεσμους των μελών τού καΐ νά
  δώση άδρά σημϊΐκ τοθ πολιτΐ
  σμοΰ ιτβυ τα έμπνέει Οί κ«φ?β
  πΜλαι Νεαπόλεως έφθασαν είς
  Έπανωσήφην τό παρελθόν Σάβ
  βχτον, γενόμενοι ένθουσιωδώς
  δΐκτοΐ υπό τοΰ ήγουμένον κ. Τι
  μοθέου Τβχγκαράκη καί τού προ
  ηγουμένου κ. Στεφάνου Μαραγ
  κουίάκη. Πα;ηκβλουθησαν σύσ
  αωμοι τον έσπερινόν, είτα δέ πά
  ρεκάθηααν είς γεΰμα πλήρους συ
  νκδβλφώβεω; πολλής βΰβυμίας
  καί έγκαο5ιότητο£.
  Είς την έμάδα των έκδρομέ
  ών μετεΐχον μ! δίδες Τσαγκαρβ
  κη. Χαρρή, Γουβάκη, Άμπραμά
  κη, Χουρδάκη, Φιβρίντζη, Χαλ
  κιαδάκη χαί άρκβταΐ % κυρίαι.
  Πλήν τοΰ Προέδρου των χ. Χαρ.
  Τβαγκαράκη μβτεΐχβν τής ώραι
  άς έκδρομής οί χ κ. Μιχ. Σαρ
  ρή5, Ιω Φοΰσκη;, 'Εμμαν. Φού ν
  τούλης. Εύαγ. Βασιλάκης, Εύάν-
  Κβνταράκης, Φωτ. Φιορέντζης,
  Ιωάν. Άμπραμάκης Έμμ Γου
  βάκη?, Έμμ. Χουρδάκη;, Ιωάν.
  Ζερβάκης, Νικόλ. Παπαμιτσάκης
  Κωνστ. Διαλλυνά;, Ιωάν. Χρυσά
  κη« μ. α.
  Μέ τό ξημίρωμ» τής Κυρικ
  χής οί έκδρομϊϊς παρηκολούθη
  σαν την θείαν λΐιτουργίαν καθ"
  Ην εγένετο «ρτοκλβσία, ηΰλο
  γΑθησχν δέ οί αρτοι τοθ αωμα
  τβίου των. 'Βηπκολούθηβε πλου
  σιώτατον γεΰμα είς την μεγάλην
  αίθουσαν τοΰ ήγουμενβίου κατά
  ι την διάρκειαν τοΰ Αποίου έχαι
  ' ρέτισϊ τους συναδέλςρους κυ β ά
  'φΐχθεΐς πρόεδρος των καφφϊπω
  λών Ηρακλείου κ. 'Εμμαν. Χά
  νΐΜτάχπς. Ακολούθως έ άντιπρβ
  βδρος τοΰ συνδέσμου καφφβπω
  λών Νεαπόλεως κ Ιμ. Φούσκπς
  προσβφώνησβν εύχαριστήαας θβρ
  μ»ς τόν ηγοΰμβνον της μονής
  Μ. Τιμόθεον.
  ! Τό άπογευμα οί έχδρομεΐς άν«
  χώρπσαν δι' Ήρακλίίου ϊίς Νβ
  άιτολιν μέ τάς καλυτέρα; των έν
  τυπώσυων, κυριολεκτικώς νοητευ
  μένοι έκ της φιλοξενίαο τοΰ ήγου
  μένου καί τώ" μοναχών Έ παν»»
  σήφη. Είς Κουνάβους οί συν»
  δίλφοί των καί πλείστοι κάτοι
  μοί τοΰ φΐλοξένου χωρίου τούς
  ΰπβδίχθηααν φιλοφρονέστατα, πά
  ρασχόντβς είς αύτούς πλείστας
  περιποιήσΕΐς.
  Οί έχδρομεΐς έπαγγελματίβι
  Νίαπόλεωςέφθασαν είς την πό
  λιν μας την 9πν εσπερινήν μετ'
  έλιγόωρον δέ ανάπαυσιν άνβ
  χώρησαν διά Νεάπολιν μέ τάς
  ζωηροτέρας των έντυπώσίων 6&
  τό αλησμόνητον διήμκρον πού Ι
  πέρασαν είς την φιλόξβνβν μονήν
  τοΰ Έπανωσήφπ.
  —Ή πίστωσις προμηθείας ψε-
  καστήρων.
  Μάς ανεκοινώθη αρμοδίως ότι
  το ενταύθα ϋπβκατάστημα [της
  Άγροτικης Τραπέζης ενέκρινε
  έκ νέου την χορήγησιν Ιπιστώσβ
  ών είς τούς συνεταιρισμους τοΰ
  νομοΰ διά την προμήθειαν ψεκα
  στήρων.
  Σχετικώς πληροφοροΰμεθβι ότι
  ή προμηθεύτρια Μεταλλουργία
  «Δ. Χ. Γιανναχοπουλο;» θά πά
  ρατείνη την παράδοσιν είς τού; ά
  μέσω; ενδιαφερομένους μέχρι τή;
  20ης τρέχοντος μηνός Μαΐου.
  —Έχτοπισμός.
  Υπο τής χωρβφυλαχης Επί
  σχοπης συνελήφθησαν έ Γβώργ.
  Ιωάν. Βρουλιδάχης έχ Μαρου
  λά Ρεθύμνης καί Στυλ Μ. Π «υ
  λιδάκης έξ 'Αρχοντικης τοΰ Ιδίου
  νομοΰ έκτοπιζόμενοι ώς ϋποπτοι
  ζωοχλοκης είς 'Αμοργόν χαί Μή
  λον επί οκτάμηνον.
  —Όχατάπλους αγγλικών είς
  Σούδαν.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΝΟ1ΝΩΝΙΩΝ
  Μέ την χαθιέρωσιν της ταχτιχής άεροπβριχής συγχοιχωνίκς "Αθη¬
  νών — Ηρακλείου καί τάιαπάλιν απεδείχθη ηδη, ίτι:
  Τα άσφαλέστερα, τα ταχυτέρα, τα άνετώτερα καί ευ¬
  θηνοτερα ταξΐδια
  Είναι τα άεροπορικά.
  ΤΑΞΙΔΕΥΟΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΛ ΑΕΡΟΟΛΑΗΑ
  έχετε άποδεδειγμένην ασφάλειαν 100 τοίς 100.
  ΚερδΙζετε χρόνον πολύτιμον,
  έξασφαλεζετε απόλυτον δνεσιν.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον
  ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν.
  'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον εκδίδβνται ιΐσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
  κάς 'Αερβποριχάς γραμμάς χαί έν συνεχεία δι' όλας τάς Εύρωπαΐχάς τοιαύτας.
  Έχδίδενται φορτωτιχαί δι' έμπορεύματα, δείγματα χ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τοϋ προορισμόν των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  Άρ. Τηλ. 8-18
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  νν/1
  ^ν%
  Τό παρβλβόνΣάββατον_______
  βενείςΣοΰδαν μοϊρα τοΰ άγγλικοΰ
  ατίλου τής Μεσογείου Ή μοϊρ« ά
  ποτελεΐται έκ δώο θωρηκτων κ«ί
  έννέα άντιτορπιλλικων. Ό διοιχη
  τής τής μοίρας συνοδβυόμβνος
  υπό τοΰ ύπααπιοτοΰ τού έπ«σχβ
  φθπ άιια τω κατά πλώ αυτή τόν
  άναπληρ&ι την τοΰ ΰπου γοΰ Γβν.
  Διοικητοΰ κ Ξυίιάν όΌπς καΐ
  άνταπκδωχβ την έπιβΜΐψιν ταύ¬
  την επί τής ναυαοχιδ«ς τής
  μοίρας. Έπισης ο ΔιοΐΜητης τ<ν μοίρας επισκεφθή τόν κ Μβοαο Ι χον χ«ί τόν κ.Δήμαρχον Χανίων —Φιλάνθρωποι δωρεαί Ήοίκβγένεια Δημ. Κ. Κ«3αλ έτροφοδΟΓπαϊ τό α" συλβν Τής Γεροντΐσαας» ολόκληρον την Κυριακήν 7η; τρ μ μέ πλούσιον εκλεκτόν φαγητόν μ«?ά φροΰτων αρτου καί οίνβυ είς μνήμην τοϋ προσφΐλοΰς της νεκροΰ, άληαμο νήτου Κίμωνος Δοκουμετζίδου. Ό Μορφ&ιτικός Σύλλογβς *ύχ* ριστεΐ ββρμώς. — Οί χ.χ. Γ. Μαψαζάχης χαιΐ Κ Μεντιδάχπς χατέθπκκν «^ τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοβοχο μεΐον δρ. 400 είς μνήμην Τθ9 Στρατηγοϋ Γ. Κατεχάκη. —Διανυχτερεύοντα φαρμα· κεΐα. Σήμερον 10 Μαΐου θά διανυκτι ρεύσουν τα φαρμακεϊα των χ χ. Γεωργ. Μαδαριωτάκη Χ«ί ©εοδ. Οίοδωρίδη. —Διάλεξις είς 'Αρχάνε;. Ό χ. Μιλτιάδης Σβργάκη; κα θηγητής, θά ομιλήση την προσε χή Κυριακήν 14 Μαίου είς την αϊθουαονΓβΰ χινηματογράφου Άρ χανών μέ θέμα: «Ή ίβληνη χαί τα προβλήματά της». Εϊσοδος "Ελευθέρα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς μυστικήν δι' ένσφραγΐστων προσφορών μει οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ μήθεια είς την Επιτροπήν Έκ μεταλλεύσεως Ήλεκτρικών Έγκαταστάσεων Ηρακλείου 56ΟΟ χιλιογράμμων όρυκτελαΐ ου εσωτερικάς λιπάνσεως μη χανών (Δ(ζελ). Ή δημοπρασΐα θέλει λάβη χώραν έν τώ Δημαχριακφ Καταστήματι καί ενώπιον τής Έπιτροπης Εκμεταλλεύσεως την 8ην τοθ μηνός Ίουνίου 1939 ημέραν Πέμπτην καί ώ ραν 11—12 π. μ. ΟΙ δροι συγγραψής ύποχρεώ σεων ε(σί κατατεθειμένοι είς τα γραφεΐα τής Έκμεταλλεύ σεως των "Ηλεκτρικήν Έγκα ταστάσεων Ηρακλείου οπόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τβ 8 Μαΐου 1939. Ό Πρόεδρος της Έπιτρο τιής Εκμεταλλεύσεως. Μην«{ ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2 Τό μεγάλο Εργον τού Βίκτωρος Οί "Αθλιοι. Ε Ι ΣΦ Ο ΡΑΙ Υπέρ τής πχρκσκευης τού Άγίου Μύρου ύιτο τού Οίκου μενικβϋ Πατριαρχείου έχ τής Ίεράς Έπισχοπής 'Αρκα- δίας, τή μερίμνη τοΰ ©εβφιλεστάτβυ Έπισκβπου 'Αρ- χαδίας χ. Βασιλείου. 567ον % Καί εδειξεν είς την ΈπονΙνην, δτι όπισθεν των δένδρων περιεφέρετο τωόντι εΓς λύχνος είς τα ά νωτή-ς οΐκΐας. Ή Παναγιώτα εΤχε πλύνει κατ' εκείνην την ή μέραν καί ήπλωνεν είς τό άνώγειον τα φορέματα δπως στεγνωθβσι. —Ήλθον κάηοιοι φτωχοί. καί έκατοΐκηατσν, εί πεν ή Έπονΐνη· άνθρωποι τής έλεημοσύνης. —Άμε, πήγαινε 'ς τόν διάβολον! άνέκραξεν 6 Θεναρδιέρος. —'ΑφοΟ έμβοθμε μέσα καΐ (δοθμε, τότε σοθ λέγω άν είνε τής έλεημοσύνης αύτοΐ σου οί φτω χοΙ! ΚαΙ συγχρόνως την άπώθησε καί ηθέλησε νά προβή. —Παρνσσσούλη μου, εΤπεν ή 'Επονίνη, σύ ποθ μοθ εΤσαι τόσον καλάς, μην έμβήτε αύτοθ μέσα·, σάς παρακαλώ, νά μην έμβήτε. —Θά κοπής, σοθ εΐπα, απήντησεν ό Παρνασ σός. —Θά φύγης άπ' έδθ; προσέθεσε θυμωδώς ό Θενσρδιέρος, ν' αφήσης τούς άνθρώπους νό. κά μουν τή δουλειά τους; —Άποφαστικά λοιπόν θέλετε νά έμβήτε; ήρώ τησεν ή 'Επονίνη, αφήσασα τοθ ΠαρνασσοΟ την χείρα. —Λιγουλάκι! εΤπε χλευαστικώς ό έγγαστρίμυ θος. ΣτηρΙξασα τότε ή Έπονίνη τα νώτα επί τής κιγ κλΐδος, άπέναντι των εξ άλιτηρίων, βλων ώπλισμέ νων καί έντός τής νυκτός φαινομένων ώς τόσων δαιμόνων, είπεν έντόνω φωνή.— Έγώ λοιπόν δέν θέλω νά έμβήτε. Κάμετε δ,τι σάς περνδ. Έμειναν δλοι έμβρόντητοι. —ΌλΙγον άν δοκιμάσατέ, προσέθεσεν ή Έπο νΐνη, νά έγγΐσετε αύτά τα κάγκελλα, βάζω ταίς φωναίς, χτυπώ ταίς θύραις 8λων των σπιτιών, ξυ πνώ όλον τόν κόσμον καί σάς πιάνουν καί τούς Εξ οί χωροφΰλακες. —Τό κάμνει, είπεν ό Θεναρδιέρος κρυφΐως πρός τόν Βύζουναν καί πρός τόν έγγαστρΐμυθον' είνε Ικανή -νά τό κάμη. —ΆρχΙζοντας άπό τόν πατέρα μου προσέθεσεν ή Έπονίνη. — Ό Θεναρδιέρος τότε επλησίασε πρός αυ¬ τήν. —Μην Ερχεσαι πολύ κοντά μου, καλέ άν θρωπε ! βΐπε πρός τόν Θεναρδιέρον, τόν πατέ ρα της. —Μ'Λρέ, τί έχει αυτή; εψιθύρισεν είς τούς οδόν τας τού ό Θεναρδιέρος. Μωρή σκύλου κόρη! —Ή Έπονίνη έγέλασε τρομεράς πως·— Λέγε δ,τι θέλης, μέσα δμως δέν έμβαΐνει κανείς. Έ γώ σκύλου κόρη δέν εΤμαι, άφοθ εΐμαι κόρη λύ κου. ΕΤσθε έ"ξη, άλ>ά δέν μέλλει τίποτε. ΕΤοΘε άν
  6ρες καΐ εΤμαι γυναΐκσ, ομως δέν οάς φσβοΰμαι
  καθόλου.
  (συνεχΐζεται)
  Άριθμός 98
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ση
  τείας,
  Προκειμένου νά προβή είς
  κατασκευήν έσωτερικών λιμε-
  νικών έργων έν τώ Λιμένι Ση
  τείας ήτοι επέκτασιν καί δια
  πλάτυνσιν τής προκυμαίσς
  τής πλακοστρώσεως, έπέκτσ
  σιν καί διαπλάτυνσιν τοθ προ
  βλήτος, διαπλάττυσιν τής πά
  ραλιακής όδοϋ κλπ. άξίας πε
  ρίπου πέντε έκατομμυρΐων
  (5.000.000) δραχμών,
  Προσκαλεΐ
  Τούς βουλομένους Διπλω
  ματουχους Πολιτικούς ι Μηχα
  νικούς οί όποΐοι έχουσιν άοχο
  ληθή μέχρι σήμερον είς τοιαύ
  της φύσεως Ιργα, δπως, άφ'
  ου λάβωσι γνώσιν δι* έπιτο
  πίου ερεύνης, των μέλλο ν
  των νά έκτελεσθοθν λιμένι
  κων έργων, υποβάλωσι τή Λι
  μενική Έπιτροπή Σητείας, έν
  σφραγΐστους προσφοράς διά
  την σύνταξιν τής οριστικάς
  μελέτης των έν λόγω λιμένι
  κων έργων, έπισυνάπτοντες
  ουγχρόνως έν αύταΐς άντ!
  γραφα των διπλωμάτων αύ
  των, ώς καί έγγράφους αύ
  των ΰπευθύνους δηλώσεις,
  περΐ των έργων των λιμενικών
  έν Ελλάδι, ών τυχόν την κα
  τασκευήν ή την σύνταξιν με
  λετων έχουσιν άναλόβει ή
  έκπονήσει.
  Ή μελέτη θά περιλαμβάνη
  οχέδια, προϋπολογισμόν, συγ
  γραφήν.υποχρεώσεων, άνάλυ
  σιν τιμων, τιμολόγιον κλπ.
  ΑΙ έν λόγω προσφοραί δέον
  δπως ύποβληθοθν παρά τί)
  Λιμενικβ Έπιτροτΐή Σητείας,
  έντός δύο (2) μηνών άπό σήμε
  ρον.
  Διά περισσοτέρας πληρο
  φορΐας οί βουλόμενοι δύναν
  ται νά άπευθύνωνται είς τα
  Γραφεΐα τής Λιμενικής Επι-
  τροπής Σητείας.
  Έν Σητεΐα τη 4 Μαΐου 1939
  Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής
  Έπιτροπής Σητείας.
  Χαρ. Μαρκάκης
  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ. πρωτοβάθμιος
  καθηγητής ίκτίς θέσεως παραδί-
  δει μαθήματα είς μαθητάς κλπ.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν·
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα άπό τα φίλμ πού
  γοητεύουν παρμένο άπό
  τό όμώνυμο θεατρικό ά-
  ριστούργημα τού Φρέντε
  ριχ Λονστέηλ:
  ΤΩ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
  ■ ■■■
  |Β ΤΣΕΝΕ'Ϊ
  Ή Ιλιγγιώδης ζωή μιάς
  διεθνοΰς τυχοδιώχτιδος
  στούς άπροσιτους άριστο-
  χρατιχούς χύχλους τοΰ
  Λονδίνου:
  Δυνατή πλοχή, γοργός
  ρυθμός σπινθηροβόλος διά
  λογος:
  ΤΟ ΤΕΑΟΣ ΤΗΣ ΤΣΕΝΕ.
  ΡΓ είναι ή μεγάλη θεατρι
  χή έπιτυχία τής χ. Μαρί
  χας Κοτοπούλη χαί θά
  τό έρμηνεύση ή γόησαα
  Τζόαν Κράουφορντ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενα υηίροχβ φίλμ:
  ΟΙΑΝ Η ΤΥΧΗ
  ΚΥ ΒΕΡΝΑ
  ΛΙΜΒΗΣ Τ. Λ1ΜΙΙΝ1ΚΙΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδος Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον' έ
  πιπλωμένον παρα χαλ$ οΖχογΐ.
  νι!α. Πληροφορίαι παρ" ημίν
  1" Ό 'ΑρχαΜας
  Βασίλειος Δρχ. 1.610
  Ένορία Χάρακος » 1 065
  Ίερά Μονή Άπεζανων » 1.000
  ΈνορΕα Πετροχεφάλι » 600
  Ί Μονή Όδηγητρίας » 500
  Ίερά Έκκλτρία
  Καλυδιανής » 500
  ΈνορΕα Άγίων Δίχα » 500
  » ΚαστελλΕου » 500
  » Τκμπαχίου » 400
  » Καμηλάρι » 325
  » Φανερωμίνης » 300
  » Μαγαρΐκάρι » 300
  » ΙΙομπηας » 300
  » Στερνων » 300
  » Λαγούτας » 300
  » Ραρύπας » 300|
  » ΜεσοχωρΐοΟ » 250
  » Μητροπόλεως » 250
  » ΜιαμοΟ » 250
  » Άμπελούζου » 200
  » Καπετανιανών » 200
  » Βίρρων » 200
  » Σφδας » 200
  » Μουσούτας » 200
  » Σχοινιά » 200
  » "Ινι » 200
  » Γρηγοριδς » 200
  » "Εθιας » 200
  » Σταυγιων » 200
  » Πύργου » 200
  » Παρανύμφιον » 200
  » Φ&ιιρνοφα-
  ράγκου » 200
  » Πιτσιδίων » 200
  » Λούχιας > 200
  » Μορωνίου » 200
  » Μοιρών » 200
  » Γαλιας » 200
  » Καλυδίων » 200
  » Σωκαρά » 200
  » Άχινιριά » 200
  » Αγ. Ιωάννου » 200
  » Ληστάρου » 200
  » Πλουτής » 200
  Σύνολον
  Έν Ά^Ιοις Δίκα τη"
  Τ "Ο
  Πλατανιά »
  200
  ΠραιτωρΕων »
  200
  ΒουτουφοΟ »
  200
  Πλατανου »
  200
  Άντικαρίου »
  200
  Παναγίας »
  200
  Πηγαιίαχίων »
  200
  Διονύσι »
  200
  Ρουφά »
  200
  Βασιλική; *
  150
  Χουστουλιανίδν »
  150
  Άρκαλοχωρίου >
  150
  Δεμάτι »
  150
  Βασ.ΆνωγεΕων »
  150
  Άλάγνι »
  150
  Άΐτεσωκάρί »
  150
  Κουσσέ »
  150
  ΛαγωλιοΟ »
  100
  Άλητζανή'ς »
  100
  Ζήντα »
  100
  Δοαπίτι »
  100
  Καμάρων »
  100
  Παρτήρων »
  100
  Κάτω Κα-
  στελλιανών »
  100
  Κρότου »
  200
  "Ανω Καστελ-
  λιανών »
  100
  Νεοχωρίου »
  100
  Αγ. Κυρίλλου »
  100
  Χουμέρι »
  100
  ΙΙατ,σιδίρου »
  100
  Ηέρι »
  1ΓΟ
  Πλώρας »
  100
  Άλτ,θινή »
  100
  Πρινιά »
  100
  Μαχαιρά »
  100
  Ηοιιλλιών »
  100
  Καλοχωραφίτη »
  100
  Κανδήλας »
  100
  Μουρνιά »
  100
  Δΐράκι »
  100
  Αγ. Άντωνίου »
  100
  Π" Στυλ. Συ
  Άττό Νεαπόλεως
  είς Έπανωσηφην.
  μιανάκη-
  100
  20.000
  4 Μίίου 1939
  Άρκαδία; Βασίλειος
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  Ή έπαγγϊλματικίι τάξις των
  καςρφεπωλων τη; Νεαπόλεως, συ
  νεγιζουβα τβ πρέγραμμα των έ
  τησίων ίκδρομών της, έξέδραμϊν
  εφέτος είς "Αγιον Γεώργιον 'β
  πανωσπφην 2πβυιταρέμβινεν επί έ
  λόκληρον σχΐίόν διήμβρον. Τβ
  καλόν σωματείον συνεδυασβ ου
  τω τό θρησκευτικόν μέρος τής νέ
  α$ τού έκδρομής μέ τό ψυχαγωγΐ
  κέν, κχτορδίισαν νά σοσφίγξη τβΰς
  δεσμους των μελών τού καΐ νά
  δώση άδρά σημϊΐκ τοθ πολιτΐ
  σμοΰ ιτβυ τα έμπνέει Οί κ«φ?β
  πΜλαι Νεαπόλεως έφθασαν είς
  Έπανωσήφην τό παρελθόν Σάβ
  βχτον, γενόμενοι ένθουσιωδώς
  δΐκτοΐ υπό τοΰ ήγουμένον κ. Τι
  μοθέου Τβχγκαράκη καί τού προ
  ηγουμένου κ. Στεφάνου Μαραγ
  κουίάκη. Πα;ηκβλουθησαν σύσ
  αωμοι τον έσπερινόν, είτα δέ πά
  ρεκάθηααν είς γεΰμα πλήρους συ
  νκδβλφώβεω; πολλής βΰβυμίας
  καί έγκαο5ιότητο£.
  Είς την έμάδα των έκδρομέ
  ών μετεΐχον μ! δίδες Τσαγκαρβ
  κη. Χαρρή, Γουβάκη, Άμπραμά
  κη, Χουρδάκη, Φιβρίντζη, Χαλ
  κιαδάκη χαί άρκβταΐ % κυρίαι.
  Πλήν τοΰ Προέδρου των χ. Χαρ.
  Τβαγκαράκη μβτεΐχβν τής ώραι
  άς έκδρομής οί χ κ. Μιχ. Σαρ
  ρή5, Ιω Φοΰσκη;, 'Εμμαν. Φού ν
  τούλης. Εύαγ. Βασιλάκης, Εύάν-
  Κβνταράκης, Φωτ. Φιορέντζης,
  Ιωάν. Άμπραμάκης Έμμ Γου
  βάκη?, Έμμ. Χουρδάκη;, Ιωάν.
  Ζερβάκης, Νικόλ. Παπαμιτσάκης
  Κωνστ. Διαλλυνά;, Ιωάν. Χρυσά
  κη« μ. α.
  Μέ τό ξημίρωμ» τής Κυρικ
  χής οί έκδρομϊϊς παρηκολούθη
  σαν την θείαν λΐιτουργίαν καθ"
  Ην εγένετο «ρτοκλβσία, ηΰλο
  γΑθησχν δέ οί αρτοι τοθ αωμα
  τβίου των. 'Βηπκολούθηβε πλου
  σιώτατον γεΰμα είς την μεγάλην
  αίθουσαν τοΰ ήγουμενβίου κατά
  ι την διάρκειαν τοΰ Αποίου έχαι
  ' ρέτισϊ τους συναδέλςρους κυ β ά
  'φΐχθεΐς πρόεδρος των καφφϊπω
  λών Ηρακλείου κ. 'Εμμαν. Χά
  νΐΜτάχπς. Ακολούθως έ άντιπρβ
  βδρος τοΰ συνδέσμου καφφβπω
  λών Νεαπόλεως κ Ιμ. Φούσκπς
  προσβφώνησβν εύχαριστήαας θβρ
  μ»ς τόν ηγοΰμβνον της μονής
  Μ. Τιμόθεον.
  ! Τό άπογευμα οί έχδρομεΐς άν«
  χώρπσαν δι' Ήρακλίίου ϊίς Νβ
  άιτολιν μέ τάς καλυτέρα; των έν
  τυπώσυων, κυριολεκτικώς νοητευ
  μένοι έκ της φιλοξενίαο τοΰ ήγου
  μένου καί τώ" μοναχών Έ παν»»
  σήφη. Είς Κουνάβους οί συν»
  δίλφοί των καί πλείστοι κάτοι
  μοί τοΰ φΐλοξένου χωρίου τούς
  ΰπβδίχθηααν φιλοφρονέστατα, πά
  ρασχόντβς είς αύτούς πλείστας
  περιποιήσΕΐς.
  Οί έχδρομεΐς έπαγγελματίβι
  Νίαπόλεωςέφθασαν είς την πό
  λιν μας την 9πν εσπερινήν μετ'
  έλιγόωρον δέ ανάπαυσιν άνβ
  χώρησαν διά Νεάπολιν μέ τάς
  ζωηροτέρας των έντυπώσίων 6&
  τό αλησμόνητον διήμκρον πού Ι
  πέρασαν είς την φιλόξβνβν μονήν
  τοΰ Έπανωσήφπ.
  —Ή πίστωσις προμηθείας ψε-
  καστήρων.
  Μάς ανεκοινώθη αρμοδίως ότι
  το ενταύθα ϋπβκατάστημα [της
  Άγροτικης Τραπέζης ενέκρινε
  έκ νέου την χορήγησιν Ιπιστώσβ
  ών είς τούς συνεταιρισμους τοΰ
  νομοΰ διά την προμήθειαν ψεκα
  στήρων.
  Σχετικώς πληροφοροΰμεθβι ότι
  ή προμηθεύτρια Μεταλλουργία
  «Δ. Χ. Γιανναχοπουλο;» θά πά
  ρατείνη την παράδοσιν είς τού; ά
  μέσω; ενδιαφερομένους μέχρι τή;
  20ης τρέχοντος μηνός Μαΐου.
  —Έχτοπισμός.
  Υπο τής χωρβφυλαχης Επί
  σχοπης συνελήφθησαν έ Γβώργ.
  Ιωάν. Βρουλιδάχης έχ Μαρου
  λά Ρεθύμνης καί Στυλ Μ. Π «υ
  λιδάκης έξ 'Αρχοντικης τοΰ Ιδίου
  νομοΰ έκτοπιζόμενοι ώς ϋποπτοι
  ζωοχλοκης είς 'Αμοργόν χαί Μή
  λον επί οκτάμηνον.
  —Όχατάπλους αγγλικών είς
  Σούδαν.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΝΟ1ΝΩΝΙΩΝ
  Μέ την χαθιέρωσιν της ταχτιχής άεροπβριχής συγχοιχωνίκς "Αθη¬
  νών — Ηρακλείου καί τάιαπάλιν απεδείχθη ηδη, ίτι:
  Τα άσφαλέστερα, τα ταχυτέρα, τα άνετώτερα καί ευ¬
  θηνοτερα ταξΐδια
  Είναι τα άεροπορικά.
  ΤΑΞΙΔΕΥΟΗΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΛ ΑΕΡΟΟΛΑΗΑ
  έχετε άποδεδειγμένην ασφάλειαν 100 τοίς 100.
  ΚερδΙζετε χρόνον πολύτιμον,
  έξασφαλεζετε απόλυτον δνεσιν.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον
  ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν.
  'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον εκδίδβνται ιΐσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
  κάς 'Αερβποριχάς γραμμάς χαί έν συνεχεία δι' όλας τάς Εύρωπαΐχάς τοιαύτας.
  Έχδίδενται φορτωτιχαί δι' έμπορεύματα, δείγματα χ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τοϋ προορισμόν των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  Άρ. Τηλ. 8-18
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  νν/1
  ^ν%
  Τό παρβλβόνΣάββατον_______
  βενείςΣοΰδαν μοϊρα τοΰ άγγλικοΰ
  ατίλου τής Μεσογείου Ή μοϊρ« ά
  ποτελεΐται έκ δώο θωρηκτων κ«ί
  έννέα άντιτορπιλλικων. Ό διοιχη
  τής τής μοίρας συνοδβυόμβνος
  υπό τοΰ ύπααπιοτοΰ τού έπ«σχβ
  φθπ άιια τω κατά πλώ αυτή τόν
  άναπληρ&ι την τοΰ ΰπου γοΰ Γβν.
  Διοικητοΰ κ Ξυίιάν όΌπς καΐ
  άνταπκδωχβ την έπιβΜΐψιν ταύ¬
  την επί τής ναυαοχιδ«ς τής
  μοίρας. Έπισης ο ΔιοΐΜητης τ<ν μοίρας επισκεφθή τόν κ Μβοαο Ι χον χ«ί τόν κ.Δήμαρχον Χανίων —Φιλάνθρωποι δωρεαί Ήοίκβγένεια Δημ. Κ. Κ«3αλ έτροφοδΟΓπαϊ τό α" συλβν Τής Γεροντΐσαας» ολόκληρον την Κυριακήν 7η; τρ μ μέ πλούσιον εκλεκτόν φαγητόν μ«?ά φροΰτων αρτου καί οίνβυ είς μνήμην τοϋ προσφΐλοΰς της νεκροΰ, άληαμο νήτου Κίμωνος Δοκουμετζίδου. Ό Μορφ&ιτικός Σύλλογβς *ύχ* ριστεΐ ββρμώς. — Οί χ.χ. Γ. Μαψαζάχης χαιΐ Κ Μεντιδάχπς χατέθπκκν «^ τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοβοχο μεΐον δρ. 400 είς μνήμην Τθ9 Στρατηγοϋ Γ. Κατεχάκη. —Διανυχτερεύοντα φαρμα· κεΐα. Σήμερον 10 Μαΐου θά διανυκτι ρεύσουν τα φαρμακεϊα των χ χ. Γεωργ. Μαδαριωτάκη Χ«ί ©εοδ. Οίοδωρίδη. —Διάλεξις είς 'Αρχάνε;. Ό χ. Μιλτιάδης Σβργάκη; κα θηγητής, θά ομιλήση την προσε χή Κυριακήν 14 Μαίου είς την αϊθουαονΓβΰ χινηματογράφου Άρ χανών μέ θέμα: «Ή ίβληνη χαί τα προβλήματά της». Εϊσοδος "Ελευθέρα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς μυστικήν δι' ένσφραγΐστων προσφορών μει οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ μήθεια είς την Επιτροπήν Έκ μεταλλεύσεως Ήλεκτρικών Έγκαταστάσεων Ηρακλείου 56ΟΟ χιλιογράμμων όρυκτελαΐ ου εσωτερικάς λιπάνσεως μη χανών (Δ(ζελ). Ή δημοπρασΐα θέλει λάβη χώραν έν τώ Δημαχριακφ Καταστήματι καί ενώπιον τής Έπιτροπης Εκμεταλλεύσεως την 8ην τοθ μηνός Ίουνίου 1939 ημέραν Πέμπτην καί ώ ραν 11—12 π. μ. ΟΙ δροι συγγραψής ύποχρεώ σεων ε(σί κατατεθειμένοι είς τα γραφεΐα τής Έκμεταλλεύ σεως των "Ηλεκτρικήν Έγκα ταστάσεων Ηρακλείου οπόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τβ 8 Μαΐου 1939. Ό Πρόεδρος της Έπιτρο τιής Εκμεταλλεύσεως. Μην«{
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΤΣ
  Πρβΐα Τετάρτης
  10 Μαίου 1939
  120 Ώρα
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ
  ΝΑ ΜΗ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗ ΥΛΙΚΗ
  ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΠΡΙΝ ΔΟΘΟΥΝ ΠΑΡ' ΑΥΤΗΣ
  ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).— Αί ήμιεπίσημοι γαλλι·
  χαί έφημερίδες είς σημερινά των άρθρα
  άαχολούνται μέ την Ισπανίαν καί τό ου
  νατόν τής παροχής είς αυτήν υπό των
  δυτικών δυνάμεων οίκονομικής ένισχύ
  βεως.
  Αί έφημερίδες τονίζουν ότι ή Γαλλία
  δέν £θά συγκατατεθή είς την παροχήν
  τοιαύτης ένισχύσεως είς την Ισπανίαν,
  πρίν ή αυτή δώση έγγυήσεις ότι είς πε¬
  ρίπτωσιν διεθνο^ς συρράξεως δέν θά
  τ(αχθή εναντίον τής Γνλλίας καί Αγ
  γλίας.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΨΗΦΙΣΕ
  ΝΕΑΙ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΙΣΤΩΣ ΕΙΣ
  41*10 ΝΑΥΤΙΚΟΝ _ΚΙΙ_ρ ΑΕΡΒΠΟΡΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Καθ* α αγγέλλεται'έκ
  Νέας Υόρκης τό Κογκρέσσον ενέκρι¬
  νε την χορήγησιν νέων μεγάλων πολεμι-
  κων πιβτώσεων.
  Αί πιστώσεις αυται άφορούν τούς έ·
  ξοπλισμούς ιδία τού ναυτικόν καΐ τής
  άεροπορίας.
  Η Ι
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  ΠΑΝΙΑ ΑΠΕΧΩΡΗΣΕ
  ΤΩΝ ΕΒΝΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Μαΐου (ίδ. ύπη·
  ρεσία).—Τηλεγραφείται έκ Μποΰργκος
  ότι ή κυβέρνησις τού στρατηγού Φράν¬
  κο είδοποίησε την Κοινωνίαν των Ε¬
  θνών ότι ή Ισπανία άποχωρεί έξ αύ-
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΜΟΛΟΤΩΦ ΚΑΙ ΣΕΠΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άντακο-
  κριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγραφήμα-
  τα έκ Μοσχας άναφέρουν ότι αυνεχί-
  ζονται έκεϊ αί συνομιλίαι μεταξύ τού
  κ. Μολότωφ καί τού "Αγγλου πρε¬
  σβευτού κ. Σέπς έν σχέσει πρός την σύ
  ναψιν συμφωνίας μεταξύ Αγγλίας χαί
  Ρωββίας.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΕΝΤΖΑ-ΜΕΤΑΞΑ
  ΕΠΙΤΟ,Ν ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 ΛΙαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).— Σήμερον ό πρωθυπουρ-
  γός χ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη μετά
  τού ύφυπουργού τής Παιδείας χ. Σπέν-
  τζα επί διαφόρων έκπαιδευτικών ζητη·
  μάτων.
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΤΟΗ ΜΙΣ8ΟΤΒΝ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΗΑίίΕΛΜΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ο Μαΐου (τού άνταπο·
  χριτού μας).— Είς την Θεσσαλονίκην
  συνήλθε τό συνέδριον των μισθωτών των
  τουριστιχών έπαγγελμάτων.
  ΑΟΓΟΣ Τ
  Δ
  Α
  ΟΕΡ
  )Υ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑ1
  ΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ
  ΟΥ
  [ΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ,μας).—■ Ό ύφυπουργός τής Ερ¬
  γασίας ν. Δημητράτος εξεφώνησε σήμε¬
  ρον λόγον αναπτύξας τό έργον τής κυ¬
  βερνήσεως αναφορικώς μέ την εξυπηρέ¬
  τησιν τού έργατικού κόσμου.
  ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΠΡ0ΕΛΑΣ1Σ ΤΟΗ ΙΑΠΟΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Καθ* α τηλεγραφούν έ*
  τής "Απω Άνατολής συνάπτονται μα¬
  χαι Κινέζων καΐ Ίαπώνων είς εύρεϊαν
  κλίμακα. Αί κινεζικαί γραμμαί φέρον
  ♦χι Βιαστυιβθεϊκΐαι.
  ΡΩΜΗ 9 Μαΐου (ίδ. ύπηρε-
  σία).— Συνήλθε χθές τό άπό·
  γευμα τό ανώτατον στρατι¬
  ωτικόν συμβούλιον υπό την
  προεδρΐαν τοϋ κ. Μουσολίνι.
  Τό συμβούλιον συνεζήτησεν έ
  πί διαφόρων στρατιωτικών μέ-
  τρων επί των οποίων καί Ι
  λήφθησαν άποφάσεις.
  —ΑΙ Ιταλικαι έφημερίδες
  άσχολούμεναι επί τοθ όπονρα*
  φέντος ίταλογερμανικοΰ συμ
  φώνου έξακολουθοθν νά τονί
  ζουν δτι τουτο θά ασκήση
  σοβαρωτάτην επίδρασιν επί
  των διεθνων πραγμάτων.
  Κατά τηλεγράφημσ έκ Μι
  λάνου ό φόν Ρΐμττεντροπ ανα¬
  χωρών εκείθεν εγένετο άντι
  κείμενον θερμών έκδηλώσεων
  άπό μέρους τοϋ λαοΟ τής πό
  λεως ταύτης ΑΙ αύται έκδη
  λώσεις εσημειώθησαν καί είς
  άλλας Ιταλικάς πόλεις άπό
  δπου διήλθε χθές τό μεσονύ¬
  κτιον ό Γερμανός ύπουργός.
  Οί (ταλικοί κύκλοι πληρο-
  φοροθνται δτι ή αποχώρησις
  τοθ ΛιτβΙνωφ σχετίζεται πράγ
  ματι μέ μεταστροφήν τήςρωσ
  σικής πολιτικής ή όποία ήδη
  άποκλΐνει πρός την άπομόνω
  σιν ήτις καί θά επιτρέψη την
  συνέχισιν τής κοινωνικάς πολι
  τικής τής γ'. διεθνοθς.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΔΥΣΗΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑ!;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Μαΐου (ίδ. ύττη
  ρεσ(α).—Αί γαλλικαΐ έφημερϊ
  δες άφιερώνουν σήμερον δυ-
  σμενή σχόλια είς την πορείαν'
  Οί Γάλλοι διά τάς διαπραγματεύσεις
  Μεγάλης Βρεττανίας και Ρωσσίας.
  Ή Ίαπωνία καί τό ϊταλογερμανικόν.
  ]τών ρωσσοαγγλικών διαπραγ
  Ι ματεύσεων.
  Ή «Ποπυλαίρ» γράφει δτι
  αί άγγλορωσσικαί διαπραγμα
  τεύσεις δέν πσρέχουν μέχρι
  τής στιγμής ικανοποιητικάς
  ενδείξεις διά μίαν τελικήν
  συμφωνίαν. «Πάντως, έπιλέ
  γει ή Ιδία εφημερίς, τα Σο
  βιέτ πρέπει νά άντιληφθώσιν
  δτι ή μικροτέρα ρωγμή είς
  τάς άγγλορωσσικάς σχέσεις
  θά διευκολύνη, τα κράτη τοθ
  άξονος προκειμένου νά πραγ
  ματοποιήσουν σκοπούς κατα
  στρεπτικούς διά την Εύρώ
  πην».
  Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΕΚ ΤΗΣ'ΈθΝΟΚΟΙΝΟΝΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσΐσ).— Ή εφημερίς «Όρ
  ντρ» αναφερομένη είς την ά
  ποχώρησιν τής Ίσπανΐας έκ
  τής Κ. Τ. Ε., τονΐζει δτι τουτο
  αποτελεί ένδειξιν δτι 6 Φράν
  κο θά στραφή πρός την πό
  λιτικήν τοθ άξονος μετέχων
  είς τό ύπογραφέν ήδη (ταλο
  γερμανικόν σύμφωνον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Μαΐου— Ή
  Βουλή των Κοινοτήτων συνε
  δριάσασα καθ' δλην την χθεσινήν
  νύκτα ενέκρινε τάς πιστώσεις διά
  την εφαρμογήν τής στρατιωτικής
  θητείας
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Μαίου.—
  Ό Ίσπανός ίν Παρισίοις πρεσβευ
  τής έπισκεφθΐίς τό Καί Ντ' Όρ
  σα! δπενεθύμιοε είς την γαλλικήν
  κυβέρνησιν δτι ή Ισπανία άναμέ
  νει εισέτι την εφαρμογήν τής συμ
  φωνίας Μπεράρ—Γΐίρντάνα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9, Μαίου.— 'Υ
  πό των γαλλικών κύκλων έξαίρε
  ται ή απόφασις των Σοβιέτ νά ά
  ποστε;.λουν πρεσβευτάς είς Βου
  χουρέατιον «αί Βαρσοβίαν.
  ΡΩΜΗ 9 Μαΐου.— Ό Βχ
  σιλεύς τής Ιταλίας είνε πιθα
  νόν νά μεταβή είς Γερμανίαν κα
  τα την επίσημον υπογραφήν τοθ
  ίταλογερμανικοθ συμφώνου.
  Επ' εύκαιρία τοθ σημερινοθ έ
  ορτασμοθ τής έπετείουϊ τής ίτα-
  λιχής αύτοκρατορία; εγένοντο με
  γάλαι στρατιωτικαί παρελάσεις
  είς Ρώμην.
  ΤΟ ΟΛΙΚΟΝ ΠΟΣΟΝ
  ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 9 Μχΐαυ.— Τό
  όλικόν ποσόν των Ανέων πολε
  μικών πιστώσεων τής Άμερικής
  άνέρχεται είς 773 έχατομμύρια
  δολλάρια.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Μαΐου (Ιδ.
  ύπηρεσΐα).— Ό λόρδος Χά
  λιφαξ θά αντιπροσωπεύση την
  Αγγλίαν κατά την προσέχη
  συνέλευσιν τής Κ. Τ. Ε.
  —ΟΙ άγγλικοΐ κύκλοι κρΐ
  νούν άνευ 'μεγάλης σημασΐας
  την μετάβασιν είς Ιταλίαν
  τοθ άντιβασιλέως τής Σερβΐ
  άς Παύλου.
  —Ή Ίαπωνία φαΐνεται καθ'
  ά τηλεγραφείται έκ Τόκιο, δι
  ατεθειμένη νά μή μετάσχη είς
  τό Ιταλογερμανικόν σύμφω
  νόν εάν ή Αγγλία άπόσχη
  τής υπογραφάς συμφώνου συμ
  μαχΐας μέ την Ρωσσίαν.

  Ο προϋπολογισμός τού Δήμου.
  Ή κατανομή των κυριωτέρων έξόδων.
  Προχθές την εσπέραν συνεχισθή ι
  ή συνεδρίασις τοθ Δημοτικοθ Συμ Ι
  ιουλίου επί τοθ προϋπολογισμοθ
  τοθ Δήμου Ιληξε δέ μέ ψήφισιν
  αύτοθ. Ούτω δ δημοτικάς ποοϋ-
  πολογισμός χρήσεως 1939—40
  παρουσιάζεται μέ προβλεπόμενα ί
  σοδα δραχ. 34.221 145 χαί ίσίπο
  ;ον σύνολον έξόδων.
  Άϊαλυτιχώτερον, τα κυριώτε
  >α έξα§α τοθ δήμου κατά τό άρ
  |άμ»νον οικονομικόν ίτος κα
  :ανέμονται ώς εξής:
  Διά την υγειονομικήν ΰπηρε
  ίαν τής πόλεως δρχ. 300 700,
  διά την καθαριότητος πόλεως καί
  προάστειον 1 800 000, διά την
  λειτουργίαν καί συντήρησιν τοθ
  ιΐχτύου υδρεύσεως δρχ. 1.053.000
  ιά τόν φωτισμόν ό δών χαί πλα
  τειών δραχ. 700 000, διά δενδρο
  φυτιύσεις καί συντήρησιν κήπων
  καί δενδροστοιχιών δρχ. 729 000,
  ιά την υπηρεσίαν τής Δημοτικής
  Μουσικής καί διά τόν πλουτισμόν
  της διά νέων μουσικών όργάνων
  δραχ. 578.000, διά την συντή
  ρήσιν καί πλουτισμόν τής Βικε
  λαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης
  δραχ. 108.000, διά μελέτας δια
  φόρων δημοτικών έργων δραχ.
  260.000, δι' έπιχορήγησιν τοθ
  Ηανανείου ΔημοτικοΟ Νοσοκο
  μείου δραχ. 1500.000, διά
  παροχήν φαρμάκων είς άπό
  ρους δρχ. 20.000, δι' οικονο¬
  μικήν ενίσχυσιν των πόρων των
  συσσιτίων τοθ Πατριωτιχοθ Ί5?ύ
  ματο; δρ. 100 000, δπέρ των ,αχ·
  θητικών συσσιτίων δρ. 30.000.
  δπέρ τοθ Πτωχοχομείου δρχ. 30.
  000, υπέρ τοθ Γερωνυμακείου Βρι
  φοκομείαυ δρχ. 500 000, δι' εκ¬
  παίδευσιν, κοινωνικήν μόρφωσιν
  καί φυσικήν άγωγήν δρχ. 1.000
  Θ00. δπέρ τής Ε.Ο.Ν. δρχ. 100,
  000, δπέρ τοθ Σώματος Έλλήνων
  Προσκόπων δρ. 20 000, δπέρ τοθ
  Έργατικοθ Κέντρου δρχ. 35 000,
  διά δημοτικά Ιργα (έκπόνη-
  σις τοπογραφήσεως χαί πασσαλώ
  σεως σχεδίου πόλεως) δρχ. 300.
  000, δια ρυμοτομίας δρ. 750.000,
  διά διάφορα έξωραϊστικά χαΐ έξυ-
  γιαντιχά έργα δρχ. 50.000, διά
  την επέκτασιν τυθ δικτύου δ5ρε6
  σεως δρ. 100.000, δι" έ"ργα όδο
  ποιΐας δρ. 2.111 000. Διατίθεν-
  ται έπίσης διά τα κάτωθι άγρο-
  τικά Ιργαόδοποιΐαςτάκάτωθι ποσά:
  Διά την κατασκευήν των όδών
  πρός Φοινιχιάν δρχ. 100 000,
  πρός Μ.σαμπελιές δρχ. 100 000,
  πρός Άθανάτους δρ. 30,000 χαί
  πρός Γοθρνες δρχ. 30.000. Πλήν
  των ανωτέρω ποσών διατίθενται
  έπίσης μεταξύ άλλων χαί τα χά
  τωθι ποσά:
  Δι9 άποχετευτιχά έργα, δπονό-
  μοος καί όχετοΰς δρχ. 750.000,
  διά την ανέγερσιν θερμών λαϊχων
  λουτρών δρχ. 000.000, διά την
  ανέγερσιν μνημείου είς τόν Μ.χ.
  Κόρακα δρχ. 100 000, διά την
  οργάνωσιν τής Παθητιχής Άερα-
  μύνης δρχ. 100.000 καί διά την
  οργάνωσιν άνθελονοαιακών συνερ-
  γείων δρχ. 70.000.
  ΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑΙ
  ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  Περατωθείσης τής περιοδεΐ-
  ας τοϋ Σχολικοϋ άρχιτέκτονος
  Κρήτης κ. ΣταυρΙδη είς τόν
  νομόν Λασηθίου οδτος περιο-
  ιεύει άπό χθές είς τόν νομόν
  Ηρακλείου συνοδευομένη καί
  υπό τοθ ΈπιθεωρητοΟ δημο-
  τικών σχολείων "Ηρακλείου κ.
  . Βαλέργα πρός έπιτόπιον
  ξέτασιν των διδακτηριακών
  [ητημάτων τοθ νομοθ.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ
  Ανεχώρησε χθές άεροπορι
  ώς είς Αθήνας ό Δήμαρχος
  Ηρακλείου κ. Μηνάς Γεωργιά
  >ης.
  Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΑΣ
  Πρός προστασίαν τής, έγχωρίου
  ιταραγωγής γεωμήλων χαί έπιιδή
  ρχισε μεταφορά γεωμήλων νέας
  [σοδεία; έκ τής περιφερείας Κα
  μδν καί έκ ^ς νήσου Κρήτης,
  ϋτοφάσει τοθ δφυπουργοθ τής Ά
  ^ορανομίας ή?θη ή ίσχύουσα άγο
  ίανομική διάταξις περΐ ανωτάτου
  ρίου τιμής πωλήσεως των γιω
  μήλων.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών τοΰ Έμ
  πορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμε
  λητηρΐου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  Εταβίδβς α',β' δρ. Π.- 13.
  » γ' » 8. 10.—
  Ελεμέδες α , β'
  Ταχτάδες α', β'.
  Ελαια 3—5ο
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  ΒΙκος
  Μέταζα
  Κουκούλια
  θΐνοι:
  Αρχανών μΐστ.
  Μαλεβυζίου
  Ελαιοττυρήναι

  ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
  ΤΩΝ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  Δι' έγγράφου τού πρός τάς δη¬
  μοσίας, δημοτικάς, κοινοτιχάς
  καί έχχληαιαστιχάς αρχάς τό δ
  πουργεΐον των Οίχονομικών γνω
  ρίζει 8τι εφεξής χαί τα πχρά των
  δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικόν
  καί έχχλησιαστιχών άρχών έκ5ι
  δόμενα πιατοτΐοιητιχά, ή άντίγρα
  φα αυτών,πρός τοθς ήσφαλισ,ιένους
  ή τάς χήρας ή τα ορφανά αυτών
  πρός κτήςιιν ή λήψιν άσφαλιστιχών
  παροχών, θάχαρτοσημαίνωνται διά
  παγίου ινιαίοιι χίλους έχ δρχ. δ.
  6.-7
  4.50
  5.50
  27.-
  7.—
  8.-
  4.30 -5.50
  5.-
  5.50
  5.-
  550.-
  25-
  28.—
  3.50
  1.15
  ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
  Τό ένταθθα τμήμα τοθ Έλληνι
  χοθ Όρειβατιχοθ Συνδέσμου διορ
  γανώνει διά τήνπροσεχή Κυριακήν
  τήνΐθό έχδρομήν τού είς Κορυφήν
  Σταυοοθ—Μονήν Ξηρών Ξύλων
  χαί Νεάπολιν. Τό πρόγραμμα χα·
  ταρτισθέν έχει ώ; εξής:
  Σάββατον 13 Μαΐου: Άναχώρη
  σις 5. 30' απογευματινήν διά λιω
  φορείων έκ τής ΙΙλατείας Δασκα¬
  λογιάννη διά Νεάπολιν δπου δια·
  νυκτέρευσις. Κυριαχή 14η, Άνα
  χώρησις 5ην πρωϊνήν πεζή χαί ά"-
  νοδος είς Κορυφήν Σταύρος εκεί¬
  θεν χάθοδος είς Μονήν Ξηρών Ξύ·
  λων βπου διημέρευσις. Κάθοδος
  είς Μετόχι Κουροθνες χαί αρχαί¬
  αν Δρήρον. Έπιατροφή είς Νεά¬
  πολιν, οπόθεν δι' αύτοχινήτιον έ
  πιστροφή είς Ηράκλειον. ΙΙορεία
  5 ώ?ών. Άρχηγός τής έχδρομής
  ό χ Γεώργιος Γχριδάκης. Δικαίω
  μα συμμετοχής μελών δραχ. 115,
  μή μελών δραχ 130. Δηλώσεις
  δεκταί εκάστην εσπέραν είς χά
  Γραφεΐα τού Συνδέσμου μέχρι τής
  Παρασκευής εσπέρας.
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
  Ή έκθεσις τοθ συμπολίτου σχη
  νογράφου χ. Γ. Ανεμογιάννη είς
  την αίθουσαν τοθ Δημοτιχοθ Συμ
  ίουλίου Ηρακλείου, θά παραμείντι
  άνοικτή μέχριτοθ προσεχοΟςΣαββά
  τού 13 Μαΐου. Ώραι επισκέψεως
  11—1 π, μ. καί 7—9 μ. μ.
  30Πρωϊνή
  ΑΓΓΛΟΙ Α1ΣΙ0Α0Ξ0Ι
  ΔΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΤΕΛΙΚΩΣ
  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).—Τελευταίαι πληροφορίαι
  έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι οί "Αγγλοι
  φαίνονται αίσιόδοξοι διά την πορείαν
  των άγγλορωσσικών διαπραγματεύσεων.
  Οί κύκλοι τού Λονδίνου πιστεύουν ό¬
  τι θά κατορθωθή τελεκώς νά επέλθη
  συμφωνία μεταξύ Αγγλίας καί Ρωα·
  σίας χαί νάόλοκληρωθή οϋτω ή κοινή πά
  λιτική τής Αγγλίας, Γαλλίας καί Ρωσ
  σίας άπέναντι των έπιθετιχών χρατών.
  Ο ΠΟΤΕΜΚΙΝ ΕΦΘΑΣΕ
  ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΟΝΙΚΗΝΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ Βαρ-
  σοβίας άναφέρει ότι σήμερον τό άπό-
  γευμα αφικνείται έ*εϊ ό ύφυπουργός των
  Εξωτερικών των Σοβιέτ κ. Ποτέμκιν.
  Ό κ. Ποτέμκιν θά παραμείνη είς Βαρ-
  σοβίαν εως αύριον διεξαγάγων σπουδαί·
  άς συνομιλίαι; μετά των άρχηγών τού
  πολωνικοΰ κράτους.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ
  ΕΙΣ ΤΟ
  ΞΕΝΑΙ
  ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας)- — Έίδήσεις έκ Λον¬
  δίνου μέσω ξένης πηγής άγγέλλουν ότι
  ή Αγγλία πρόκειται νά μεσολαβήση
  διά την επίλυσιν τού γερμανοπολωνιχοΰ.
  Όπωσδήποτε έκφράζονται φόβοι ότι
  ή Γερμανία έν τοιαύτη περιπτώσει, θά
  προβάλη νέας άδιαλλάχτους αξιώσεις.
  ΣΕΡΒΟΙ ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΙΣ
  ΚΑΙ Ο κ. ΜΑΡΚΟΒΙΤΣ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑβΙΙΝΛΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού α.ας).—· Χθές την νύκτα ανεχώ¬
  ρησαν δι' Ιταλίαν ό άντιβασιλεύς τής
  Γιουγκοσλαυΐας Παύλος μετά τής συ·
  ζύγου τού πριγκηπίσσης· "Ολγας. Τούς
  Σέρβους άντιβασιλείς συνοδεύει ό ύ¬
  πουργός των Εξωτερικών χ. Μάρκο-
  βιτς όστις θά διεξαγάγη νέας πολιτικάς
  συνομιλίας μετά τού Ντούτσε χαί τού
  ύπουργού των ^Εξωτερικών τής Ιταλί¬
  ας χόμητος Τσιάνο.
  (10ΪΕ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ Ο ΓΚΑΦΕΝΚΩ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτού μας).—Τηλεγραφείται έχ Βου-
  χουρεστίου ότι τόν προσέχη Ιούνιον
  μεταβαίνει είς "Αγκυραν ό ύπουργόςτών
  Εξωτερικών χ. Γκαφένκο κατόπιν απο¬
  φάσεως, ληφθείσης άπό κοινοΰ υπό τής
  Ρουμανίας καί Τουρκίας. Ή μετάβα¬
  σις τού κ. Γκαφένκο είς "Αγκυραν κρί·
  νεται σχετική μέ την υπογραφήν έντός
  των ημερών άγγλοτουρκικού συμφώνου.
  ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ ΖΗΤΕΙ ΑΙΕΒΝΗ
  ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΔΙ Α Τ Ο ΑΑΝΤΣΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαΐου ;(του άνταπο-
  κριτοΰ μας.)— Έκ τής πόλεως τού Βα·
  τιχανού δίδεται ή πληροφορία ότι ό
  Πάπας Πίος ό ΙΒ.' άπετάθη πρός την
  κυβέρνησιν τής Μ. Βρετανίας 'ινα μεσο-
  λαβήιη διά την σύγκλησινδιεθνούς διασκέ
  ψεως πρός επίλυσιν τού ζητήματος τού
  Δάντβιγκ. Είς την διάσκεψιν ταύτην
  αυμπεριλαμβάνονται έκτός τής Αγγλίας
  καί Γαλλίας· τα Σοβιέτ, ήΗολωνία, ή
  Ιταλία κ«1 ή Γερμανί».