97266

Αριθμός τεύχους

5161

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  ίτησία λίραι 8
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίΐησία οολ, 15
  ίξά μηνός > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΠΕΜΠΤΗ
  11
  ΜΛΪΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ;ι ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Β40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5161
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΪΜΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΛΙΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Μετά τετραήμερβν, ήτοι
  την 15 τρέχοντος μηνός,
  έρχεται είς Αθήνας, ώς ά-
  ναφέρουν σχετικαί τηλεγρα
  φικαί πληροφορίαι μας, Επι
  χρβπή άπό "Αγγλους οίκονβ
  μολόγους καί είδικούς διά
  την διαξαγωγήν διαπραγμα
  τεύσεων μετά τής έλληνικής
  κυβερνήσεως πρός διακανο¬
  νισμόν τδν έλληνοαγγλι-
  κών έμποριχών καί οίχονο
  μικων αυναλλαγων επί νέ-
  ων βάσεων. ©εωρεΐται δέ
  βέβαιον, ώς έγράψαμεν καί
  είς προηγούμενον άρθρον
  μας, ότι αί διαπραγματεύ·
  σεις θά προχωρήσουν χωρίς
  έμπόδια καί θά φθάσουν τα
  χέως είς αΐσιον τέρμα. Αί
  έγκάρδιαι πολιτικαί σχέσεις
  πού συνδέουν τάς δύο χώ¬
  ρας, την Έλλάδα καί την
  Αγγλίαν. Ή είλικρινής,
  πατροπαράδοτος φιλία. Καί
  τό ενδιαφέρον πού έςεδή
  λωσεν εσχάτως η Αγ¬
  γλία, όπως απεδείχθη καί ά¬
  πό τάς σχετικάς συζητήσεις
  είς τάς βουλάς των Λορδων
  καί των Κοινοτήτων, διά την
  τόνωσινμετάτών Βαλκανικών
  χωρών των συναλλαγών της,
  πβρέχουν βάσιμον την πεποί¬
  θησιν ότι αί διαπραγματεύ-
  σεις των Αθηνών θά έχουν
  ώς άποτέλεσμα την ταχείαν
  υπογραφήν σοβαράς οίκονομι
  κης καί έμπορικής άγγλοελ-
  ληνικής συμφωνίας. Θά έχη
  δέ ή συναψις τής συμφωνίας
  αυτής τεραστίαν αξίαν διά
  την χώραν μας. Πρώτον διό¬
  τι ή Αγγλία άγοράζει μέ ε¬
  λεύθερον συνάλλαγμα καί
  όχι μέσω κλήριγκ. Έπομέ-
  νως ή έξαγωγη έλληνικών
  προϊόντων είς Αγγλίαν θά
  έχη ώς άποτέλεσμα την α¬
  θρόαν εΐσαγωήν είς την χώ¬
  ραν μας ύγιοϋς συναλλάγμα-
  τος, δηλαδή λιρών Αγγλίας,
  πράγμα πού θά βελτιώση καί
  την νομισματιχήν καί την
  έν γένει δημοσιονομιχήν
  κατάστασιν μας.
  Δεύτερον διότι ή Αγγλία
  ίχει ανάγκην καπνών καί
  σταφίδων κυρίως. Δύο δηλα¬
  δή έκ τδν σημαντικώτεραι
  προϊόντων μας. Καί τρίτον
  διότι η αγγλικη άγορά προσ-
  φέρει πάντοτϊ τάς καλυτέ-
  ρας τιμάς, όπως προτιμά καί
  τάς καλυτέρας ποιότητας.
  Ιδιαιτέρως λοιπόν διά τόν
  νομόν μας, ή συναψις τής
  νέας έλληνοαγγλικής «1*©-
  νομικής συμφωνίας θά έχη
  μεγίστην σημασίαν. Θά οη-
  μάνη την δημιβυργίαν νέας
  εντελώς ευχαρίστου καταστά¬
  σεως διά τό σπουδαιότατον
  προϊόν μ«ς: Την σταφίδα.
  ©ά σημάνη την σωτηρίαν
  τής άμπελβυργίας μας. Ή
  αγγλικη άγβρά θ' ανοίξη διά
  τα άμπελουργικά μας . προΐ-
  όντα, νωπά σταφύλια καί
  βταφίδας, όπως καί διά τα
  καπνά. Καί θ' άπορροφήση
  μεγάλας ποσότητας καί δίς
  υψηλάς .τιμάς.
  Δεδομένο» μάλιστα ότι
  εφέτος, κατά τάς υπαρχού¬
  σας τουλάχιστον πληροφο¬
  ρίας, ή αύστραλιανή παρα¬
  γάγη κατεστράφη κατά μέ¬
  γιστον κοβοαΥόν, υπέστη»
  σαν δέ μεγάλας ζημίας έκ
  παγετώνων καί τα άμπέλια
  τής Μικράς Άσίας, έπομένως
  θά είνε μικρά καί ή τουρκι-
  κή παραγάγη σταφίδος καί
  όχι εξαιρετικήν ποιότητος,
  δημιουργοϋνται έξχιρετικά
  ευνοικαί προϋκββέσεις διά
  την ζήτησιν τής Ιδικής μ*5
  σουλτανίνας εις υψηλάς τι¬
  μάς.
  Έχομεν όμως νά έπανα-
  λάβωμεν έπ' εύχαιρία μίαν
  συμβουλήν την οποίαν καί
  πρό ημερών έδώσαμεν: Νά
  φροντίσουν οί άμπελουργοί
  μας νά έξασφαλίσουν κα¬
  λάς ποιότητας. Διότι ή πά
  ραγωγή έξαρτάται βεβαία
  άπό τάς καιρικάς συνθή¬
  κας, άλλ' έξαρτάται έπίσης
  καί άπό τάς φροντίδας καί
  την προσπάθειαν των άμπε-
  λουργών. Καί πιστεύομεν δ
  τι οί άμπελουργοί δϊν θά
  παραλείψουν νά άφιερώαουν
  όλας τάς δυνάμεις των, όλην
  την προσοχήν των ώστε, έ
  άν συν&χισθοΰν ευνοικαί
  καί αί καιριχαί συνθήκαι,
  νά παραχθοϋν εφέτος σταφί
  δες έξαιρετικών ποιοτήτων,
  ακριβώς όπως τάς θέλει ή αγ
  γλική οΥγορά. Όπως πιστεύ¬
  ομεν ότι την προσπάθειαν
  των άμπελουργών θά ένι
  σχύαουν καί ή 'Αγροτιχή
  Τραπέζα, διά τής χορηγήοε
  ως των υλικών μέαων καί
  αί Γεωργιχαί Υπηρεσίαι διά
  της καθοδηγήσεως καί των
  επιστημονικήν συμβουλών
  των.
  Ύποχρέωσις όλων μας ε!
  ναι αλλωστε καί άπέναντι
  έαυτών καί άπέναντι τοΰ
  τόπον καί τοΰ έθνους γενι-
  κώτερον, έφ' όσον ή Κυβέρ
  νησιςέργάζεται διά τό άνοιγ
  μα των ξένων άγορων διά
  τα προΐόντκ μας, νά έργα
  σθώμεν καί ημείς διά την
  εξασφάλισιν πλουσίας καί έ-
  ξαιρετικής είς ποιότητας πά
  ραγωγής. Καί την ύποχρέω
  σιν αυτήν δέν θά την πα-
  ραμελήση ασφαλώς κανείς.
  ΓΥΡΒ ΣΤΟ 8ΕΑΤΡΟ
  ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
  ΚΑΙ ΘΙΑΣΟ1
  "Αναψιν δ καυγδς άπό τίς οτή
  λες των άθηνβϊκών εφημερίδων
  Καί δέν ϊχει τελιιωμό. Αίώνιο
  Ρωμί'ικο· Πεθαίνει χυριολεχτιχά
  γιά λογομαχία. Καί άμα βρή αί
  τία χάνεται στήν άπεραντολογία
  Ό βυζαντινισμός ήταν άνέκαθεν έ
  μεγάλος εχθράς τής φυλής. Κου
  βεντολίι άτελεύτητο, έξάψεις, καυ
  γάδεί, (ίγονις, στεΐρες συζητήσεις
  γιά δλα. Καί γιά τό τίποτε. Ά
  κόμη καί περΐ ονου σκιάς. Καί
  δέν έννοεϊ νά κλείση αυτή την
  πληγή πβύ εδημιούργησε τόσες
  ουμφορές. Νάτο δέ πάλι τό Ρω
  μίϊκο. Ευρήκε κάτι. Κι' ίκριμά
  σθηκε γιά νά αΖωρί)ται σιό χενό
  καί νά σχιαμαχη θλιβιρδς δονχι-
  χωτισμός ά π' την ανάποδη, θέλετε
  χαΐ την ίστορία; Ιδού αυτή: Ά
  θηναϊος, διαπρεπής συνάδελφος,
  πήρε !να γράμμα άπό χάποιο Λάμ
  προ Παπαδάκη, Ήρακλειώτη,
  μέ τό όποίο τόν πληροφορούμεν
  ότι έρώτησε τόν κ. Αποστολίδη
  χοθ θιάσου τής κ. Κατερίνας Άν
  δρεάδη γιατί δέν παίζει δ θίασος
  χι' έλληνικά Ιργα χι5 ό χ. Άπο
  στολίδης, λέγει, απήντησε: «Μ'
  άπλούστατα, γιατί δέν υπάρχον]
  σοβαρά Ιλληνιχά θιατριχά |ργ«»,'
  Κι' άνΐί νά ρωτήση δ ΆθηναΤος
  χρονογράφος, άν υπάρχη πραγμα
  τιχά Ήραχλειώτης μέ τέτοιο δνο
  μα, πού ναναι μάλιστα καί θεα
  τρόφιλος καί θιασώτης τής Ιλληνι
  κης συγγραφιχής παραγωγήν, έρώ
  τησε μέ ίερήν άγανάχτησι, ά"ν
  είνε άληθινή ή άπάντησι τοθ χ.
  Αποστολίδη στό διαποροθντα θεα
  τρόφιλον Ήρακλειώτη, χαΐ ποία
  μέτρα έν τοιαύτη περιπτώσει πρό
  κείται νά λάβη ή έταιρία των Έλ
  λήνων συγγραφέων. Καί άναψαν
  άμέσω; τα αί'ματα. Οί έταϊροι—
  θεατοιχοί συγγραφείς—έξιφούλχη
  σεν ώς παλαιοί σιδηρόφραχτοι (π
  πότες χι' έρρίχτηχαν νά χατασπα
  ράξουν τόν πρωταγωνιστή τοθ θι
  άσου τής χ. Κατερίνας Άνδρεάδη
  καί νά γράψουν μέ τό αίμά τού
  δράμα χαθαρτήριον, άφοθ δέν τα
  χατάφεραν, εφέτο; τουλάχιστον, νά
  μ&ς παρουαιάαουν ίνα δραματικβ
  έργο γιά το θέατρο. Μάταια δ κ.
  Αποστολίδης διαμαρτυρήθηκε κι'
  ετόνισε π ώ; ποτέ χαΐ αέ κανένα
  βέν έκαμε τίς δηλώσεις πού τοθ
  άπεδόθησαν.
  Ή έταιρία των θεατριχών συγ
  γραφειον, θεωρεΓ τδ γεγονός δρα
  ματικδν. Καί δέν έννοεΐ νά παρα
  δεχθ^ τίποτε. Δέν δέχεται νά 6-
  ποχωρήση, δπως δέν δέχεται χαί
  τίς έξηγήσεις πού δίδονται, δπως
  άκόμη δέν άντιλαμβάνεται δτι ή
  υπόθεσις πήρε χωμιχό δρίμο. Τδ
  περίβργο δέ είναι ίτι ή συζήτη¬
  σις ουνεχίζεται σέ τόνο πού γίν«
  ται διαρκώς όξύτερος. θά ίπιτρα
  «ί έν τούτοις στή στήλη αυτή
  πού αποτελεί μιά γωνιά έπαρχί
  άς, πού δέν φιλοδοζεΐ δάφνες συγ
  γραφιχές, πού δέν κάνει χριτική
  χαί δέν έμπνέεται άπό τδ αϊσθη
  μα τής άμοιβαιέτητος — παίνεοέ
  με γιά νά σέ παι-έσω—νά π^ τή
  γνώμη της, χωρΐς αύτδ νά σημαί
  νη άπόπειρα είσόϊου σέ ξένα ο!
  κόπεδα, μιδς καί ο£ ΆθηναΙοι
  συγγραφεϊς άποδεικνύίνται τόσο
  αύσιηοοί οίχοπεδοθχοι: Καί πρώ
  τον: Ή έπιστολή πού έστάλη στδν
  κ. Χ. είνε προφανως πλαατή Γι
  ατί θεατρόφιλο Α. Παπαδάκη, έ
  μεΐς οί Ήρα<λειώτ.ες— καί εΐμα- στε τόσο λίγοι ώστενά γνωριζόμα στε μεταξύ μας—δέν ξέρομε. "Ι σως νά/αι χανεΐς άποτυχημένο; «Ιγχώριος θεατριχδς συγγραφέ· άς» πού ΐγραψΐ μέ ψεύτιχο 5νο μα, ψεύτιχα πράγματα. Άρα ή συζήτησις είνε χυριολεχτιχά περΐ ...5νού σκιάς. Δευτέρα: Άν τα ιιίλη τής θεατριχής έταιρίας των συγγραφίων, άσχολοθνταν τδσο πό λύ μέ τδ έργό των, βσον άσχο- λοθνται τώρα μέ τδν καυγα γύρω άπο τίς δήθεν δηλώσεις τοθ χ. Αποστολίδη, ασφαλώς ή σϋγγρα φική των παραγωγή θά ήταν με γαλύτερη χαί χαλύτερη. Γιατί πρέπει νά τδ μάθουν άπδ ίμας, τδ κοινό, τούς θεατές χαΐ άναγνώ στες. Ή παραγωγή σοβαράν θεα τριχών έργων χατά τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, ένθομίζει την περίοδο των ίσχνών άγελάδων τής γραφής. Τρίτο: 2νας ήθοποιδς πού σΐβεται τό θίατρο καί τδν έαυτό τού καί την τέχνη — δπως δ χ. Αποστολίδης δέν μπορεΐ παρά νά σέβεται καί τδν τέπο τού χαί τούί συγγραφεϊς τής χώρας τού. Τέταρτο: Γιά την χαλλιτεχνι- χήν άξία των θιάσων καί των ρε- τχερτορίων τού, άρμοδιώτερο είναι τδ θεατρόφιλο χοινδ νά κρίνη, άπδ την έπίσημη χριτική. Γιατί άπλούστατα χριτική μέ δημιοιιρ- γιχή πνοή χαί διάθεσι δέν υπάρ χει. Άν εξαιρέση χανείς δυδ— τρείς τεχνοχρΐτες, καί πέντε έξη συγγραφείς, στήνΈλλάδα, δλοι ο! αλλοι είναι αύτοσχέδιοι καί αύτο- χειροτένητοι. Κι' δσο γιά τδ θία- σο τής χ. Κατερίνας Άνδρεάδη, εμείς οί Ήραχλειώτες πού εϋτυ χήσαμε νά παραχολουθήσωμε τίς τελευταΐες χαλλιτεχνιχές έπιτυχί- ες τού, άληθινές δημιουργίες χαί νά αίσθανθοθμε τή χαρά χαί τή συγκίνησι πού μ<2ς χάρισε μποροθ με νά ποθμε δτι χαί τιμά χαί εξυψώνει την έλληνιχή τέχνη.-Μα χάρι δέ νά έργαζόταν γιά τδ έλλη νιχδ θίατρο καί ή έταιρία των συγγραφίων τίσο βσο ίργάζεται έ θίασος τής χ. Άνδρεάδη, μέ την ανώτερη πνοή χαί την Ιμπνευ σι τής χ. Κατερίνας. Άντί νά ά- ναλίσχεται σ' άγονε; συζητήαεις χαί στείρους χαυγάδες θά έπιδιδο ταν σέ γόνιμη έργααία, δπως χά- νει δ θίασος. , Μ.ί.μ. Η ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Είς την Λάρισσαν συνήλθε πρό ημερών κτηνοτροφικόν συνέδριον είς τό οποίον έ¬ λαβον μέρος διακόσιοι άντι πρόσωποι των κτηνοτρόΦων ΘεσσαλΙας καί Στερεάς Ελ¬ λάδος. Παρέστη δέ είς αύ- τό καί ό ύπουργός τής Γεωρ¬ γίας κ. Κυριακάς, όστις καί ωμίλησε διά μακρών καί πα¬ ρέσχε την διαβεβαίωσιν δτι ή Κυβέρνησις έκτος των μέ- τρων τα όποΐα έλαβεν ήδη πρός προστασίαν τής κτηνο τροφίας θά λάβη κσ' άλλα σοβαρώτερα καί άποτέλεσμα τικώτερα. Δικαΐως άλλωστε. Διότι ή κτηνοτροφία άποτε λεΐ τόν σοβαρώτερον κλά¬ δον τής έθνικής μας οίκονομΐ άς. Ώς ό ϊδιος ό κ. Κυριακάς ανέφερεν είς τόν λόγον τού, τό συνολικόν ετήσιον εθνικόν είσόδημα, άνέρχεται είς 55 δισεκατομμύρια δραχμών, έκ των οποίων τα 22 προσφέ ρει ή κτηνοτροφΐα. Πρόκει- ται περί πραγματικής ά ποκαλύψεως, τόσον έκπλη κτικής δσον καί άληθοΰς. Διό¬ τι ό πολύς κόσμος δέν έ- φαντάζετο ασφαλώς ποτέ, οϋτε εσκέφθη κάν, 8τι τό ήμισυ σχεδόν τοθ έθνικοθ εΐσοδήματός μας τό προσφέ ρει ή κτηνοτροφία, οΐκόσιτος καί νομαδική. Καί δμως αύ τή είναι ή άλήθεια, δπως την διακηρύσσουν οί μή έ· πιδεχόμενοι διάψευσιν αριθ- μοί, δπως την παρουσιά- ζουν α( στατιστικαΐ. Δικαιοθνται λοιπόν ίδιαιτέ ρας μερίμνης, προστασίας κα! στοργής ή κτηνοτροφία. Καί ορθώς ή σημερινή κυβέρνησις εξεδήλωσε τό ενδιαφέρον της. Πρέπει νά σημειωθή άλλωστε δτι ή κτηνοτροφία ευρίσκεται άκόμη είς πρωτόγονον κατά ι στάσιν είς την χώραν μας. Όπως πρέπει καί νά λεχθή δτι ύπάρχουν τα περιθώρια καί αί προϋποθέσεις μεγάλης άνατπύξεως τής κτηνοτροφΐας Καί θά ευρίσκετο ασφαλώς είς πολύ καλύτερον κατάστασιν ή κτηνοτροφία εάν δέν πάρη- μελεΐτο τελείως κατά την τε¬ λευταίαν περίοδον άπό τό κομματικόν κράτος, εάν δέν έμαστίζετο υπό τής ζωοκλο- πής καί εάν δέν έκηρύσσετο ούσιαστικώς υπό διωγμόν διά νά ένισχυθ{) δήθεν ή γεωργία. Όττως έξ άντιθέτου, θά εΐχε περιέλθει είς μαρασμόν καί πλήρη παρακμήν, εάν ή σημε ρινή κυβέρνησις δέν έπάτασ- σε την ζωοκλοπήν καί δέν ε¬ λάμβανε τόσα μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων καί τής όργανώ σεως τής κτηνοτροφΐας έπΐσυγ χρόνων βάσεων. Είς την χώραν μας Βμως, δπως ετόνισε καί ό κ. Κυρια κός, δύναται νά έύδοκιμήση καί ν' άναπτυχθί) περισσότε¬ ρον ή οΐκόσιτος κτηνοτροφία. Καί αυτή πρέπει νά ένισχυθί) περισσότερον. Ή νομαδική δέν δύναται νά υπερβή ώρι σμένας δυνατότητας, ωρισμέ¬ να περιθώρια, έντός δέ των περιθωρίων αυτών θά οργα¬ νωθή. Θά ενισχυθή διά τής απαλλοτριώσεως των βοσκο- τόπων ύπέρτών κτηνοτρόφων, διά τής χορηγήσεως πιστώσε ών πρός κατασκευήν ύποστέ- γων προφυλάξεως των ποιμνί- ων έν καιρφ χειμώνος, διά τής προμηθείας ξηροθ χάρ¬ του καί άλλων τροφών κατά τούς μήνας τής ελλείψεως χλωρίδος καί άλλης τροφάς. Ή οίκόσιτος κτηνοτροφία δ¬ μως ίχει ευρύτατα περιθώρια καί μεγάλας δυνατότητας ά- Πρός τόν Λαόν της Κρήτης. Ή έπιδειχθεΐσα πατριωτική δσον καί εύγενής άμιλλα των διαμερισαάτων τής Μεγαλονήσου διά την ώς οΓόν τε έπιβλητικωτέραν ύποδοχήν τοθ Κυ- βερνητικοθ 'Επιτρόπου τής Ε.Ο Ν. άνταπεκρίθη πλή· ρως πρός τάς προσδοκίας μας καί έδικαίωσε την φήμην ενός υπερηφάνου ΛαοΟ, οΤος ό Κρητικός, ώς θεματοφύλακος των πλέον άγνών Έθνικών πα· ραδόσεων. ΑΙ έν τώ προσώπω τοθ ΚυβερνητικοΟ Έπιτρόπου τής Ε.Ο.Ν. αύθόρμητοι κα! τιηγαΐαι έν θουσιώδεις καί συγκινητικαί έκδηλώσεις λατρείας, άγάπης καί άφασιώσεως πρός την Α. Μ. τόν Βα· σιλέα Γεώργιον Β' καί τόν Εθνικόν Κυβερνήτην Ιω. Μβταξάν, αΐτινες άπ' άκρου είς άκρον συν*· κλόνισαν την ατμόσφαιραν τής ήρωΐκής Μεγαλο¬ νήσου, άπηχοθσι τα βαθύτατα αίσθήματα των Κρη των πρός την Ιστορικήν 4ην Αύγούστου την δια- νοίξασαν τόν δρόμον πρός τό Εθνικόν μεγαλείον διά τής ΠανελληνΙου (σοτιμίας καί συναδελφώσεως. Ώς έκπρόσωπος τής Έθνικής Κυβερνήσεως καί Ά· ναπληρωτής τοθ ΎπουργοΟ Κρήτης έκφράζω τάς απείρους μου ευχαριστίας πρός τόν Κρητικόν Λαόν ουδέποτε παραλείποντα νά εκδηλώνη τόν πατριω¬ τισμόν καί τό μεγαλείον τής ψυχής τού. ό Άναπληρωτής Υ.Γ.Δ. Κρήτης Δ. ΞΥΔΙΑΣ Ή έλαιοπαραγωγή. Έντατικαί συνεχΐζονται αί προετοιμασίαι πρός όργάνω σιν τοθ αγώνος καταπολεμή σεως τοθ δάκου των έλαιων καθ" δλον τόν νομόν. Έν τώ μεταξύ καί αί υπάρχουσαι πληροφορίαι καί αί προβλέ ψεις διά την προσέχη έσοδεί αν είναι έκτάκτως ένθατορυν τικαί καί εύχάριστοι. Ή πά ραγωγή τοθ ελαίου, εάν συ νεχισθοΰν μέχρι τέλους εύνο ϊκαΐ αί καιρικσί συνθήκαι, προβλέπεται εφέτος μεγαλυτέ ρα πάσης προηγουμένης. Έ πί πλέον δέ ΰπάρχουν καλοί οίωνοΐ καί ώς πρός τάς τιμάς. Νά οργανωθή λοιπόν ό αγών κατά τού δάκου καί τοθ ρυγ χίτου καί νά διεξαχθή είς ο λον τόν νομόν μέ σύστημα, μέ επιμονήν, κατά τρόπον πού νά εξασφαλίση απολύτως την παραγωγήν άπό παντός κιν βύνου. *** 'ΛρουραϊθΝ. Είς πλείστα χωρία τοθ νο μοΟ ενεφανίσθησαν άρουραΐοι καί μεγάλα διαμερίσματα ε¬ κηρύχθησαν άρουραιόπληκτα. Ηρχισε δέ καί συνεχΐζεται συστηματικός ό αγών κατά των άθλίων τρωκτικων. Ήδη μάλιστα παρελήφθησαν μέγα λαι ποσότητες στρυχνοκάρπου καί διενεμήθησαν είς τα χω ρία πρός καταπολέμησιν των άρουραίων. Θά πρέπει μόνον τόν άγώνα αυτόν νά τόν άνα ναπτΰξεως. Κάθε άγροτική οί κογένβια είμπορεϊ κάλλιστα νά τρέψη καί ολίγα Ιστω ζώα δύο—τρείς άγελάδες, ολίγα πρόβατα, μικρόν αριθμόν χοΐ ρων, σημαντικόν αριθμόν όρ νίθων, κουνελιων καί διαφό ρων άλλων οίκοσίτων ζώων καί πτηνών, χωρίς νά πσρεμ ποδίζεται άπό την εκτέλεσιν των άλλων εργασιών της, των κυρίως γεωργικών, χωρίς νά παραμελή την καλλιέργειαν των κτημάτων της. Ή Κυβέρνησις θά ενισχύση την προσπάθειαν αυτήν. Καί ή Άγροτράπεζα θά χορηγή¬ ση είδικάς πρός τοθτο πισΐώ- σεις. Άλλά τα ζητήματα της οργανώσεως, τής ένισχύσεως καί προστασίας τής κτηνοτρο φίας είς την νήσόν μας είναι πολλά. Καί θά ήτο καλόν, εάν έμιμώντο καί οί ίδικοί μας κτηνοτρόφοι τό παράδειγ- μα των Θεσσαλών καί Στε- ρεολλαδιτων συναδέλφων των καί συνεκρότουν καί έδώ ίνα παγκρήτιον κτηνοτροφικόν συ¬ νέδριον, δπως καί πρό ημε¬ ρών υπεδείξαμεν. Τό κέρ- 6ος θά ήτο μέγα καί δι' αύ τούς καί διά την έν γένει τοπικήν οΐκονομίαν. λάβουν οί ΐδιοι οί αγρόται μας διά νά είνε άποτελεσματικός. Διότι ου τε τό Γεωργικόν Τα¬ μείον, οθτε άλλη κρατική ύπη ρεσία ειμπορεί νά έπαρκέση είς Ινα άγώνα πού χρειάζεται συστηματικήν, επίμονον, μα¬ κράν προσπάθειαν. Ο! χωρι κοί μας λοιπόν θά πρέπει νά συμμορφωθοϋν πλήρως με τάς όδηγίας των είδικων, διότι 6 κΐνδυνος είνε μέγας. *** Ραδιόφονον καί άεροπλάνον. "Οαοι είχαν προχθές τό άπ<5· γευμα άνοιχτά τα ραδιίφωνά των ήχουσαν είς τάς έπτά παρά δέχα μέ έκπληξιν των αυνομιλίαν μετα¬ ξύ Ηρακλείου—Δεχελείας—Ιωαν νίνων χαί θεσσαλονίκης. Καί δέν έγνώριζαν βεβαίως περί τινος επρόκειτο. Εγίνετο ή πρώτη δο χιμαστιχή συνομιλία τοθ άσυρμά τού τηλεφώνου, τοθ σταθμοθ ά- συρμάτου τοθ άεροδρομίου μας, μέ τα άεροδρέμια τής άλλης Ελ¬ λάδος. Καί επέτυχε πλήρως. Τό αεροδρόμιον μας έχτος τοθ άσυρ- μάτοα τηλεγράφου, έχει έφοδια σθή χαί μέ ασύρματον τηλέφωνον, δέχτην χαί πομπόν, δπως χαί δ- λα τα άεροσχάφη τής Ιταιρίας έναερίων συγχοινωνιών. Έτσι ΐ& ρίσχονται είς διαρχή ραδιοφωνι χήν επικοινωνίαν τα άερυδρδιιια μεταξύ των χαί μέ τα άεροσχάφη πού ταξιδεύουν χαί χρατοθνται συ· νεχδς ένήμερα κ»1 τής πορείας τοθ ταξιδΕου καί των χαιριχων συνθηχών. Πρόχειται δντως περί ένδς θαύματος τής ανθρωπίνης δια νοίας καί έφευρετιχότητος, άλλά καί περί μιάίς νέας μεγάλης προ· δδου τής πόλεώς μας καί τοθ άε¬ ροδρομίου μας. Οί ταξιδεύΐντες συμπολίται θά ευρίσκωνται είς διαρκή επικοινωνίαν διά τοθ ραδι οφώνου μέ τό αεροδρόμιον μας χαί μέ δλον τδ κόσμον, ίνψ τό άεροσχάφος τοθ δποίου θά ίπιβαί νούν θά διασχίζη τούς αιθέρας. Τδ πρ3γμα έχει μεγίστην σημα οίαν άπό απόψεως ασφαλείας χαί ψυχιχής ήρεμίας. Τουριστικά. Είς την Θεσσαλονίκην σο νήλθε προχθές τό συνέδριον των μισθωτων των τουριστι κων έπαγγελμάτων. Είς τό συνέδριον δέ αύτό συνεζη τήθησαν 6χι μόνον τα καθα ρώς έπαγγελματικά ζητήματα άλλά καί τα γενικώτερα τού ριστι.-ίά τοιαθτα. Καί έλπίζε- ταιδτι αί ληφθεΐσαι άποφάσεις θάεΤναιδντωςέξυπηρετικαΙ διά τόν τουρισμόν καί συντελε- στικαΐ διά την καλύτερον ορ¬ γάνωσιν τής βιομηχανίας των ξένων. Είς τό συνέδριον άλ λωστε μετέσχε καί τό Κρά τος δι* εκπροσωπών τού. Καί αύτό δημιουργεΐ την πεποίθη σιν δτι ελήφθησαν άποφά- σεις όρθαί, φωτείναί, άνάλο γοι πρός τάς υφισταμένας έν τ8 Χώργ ανάγκας.
  ΑΠβΡΘΩΣΙ-
  ΘΕΐΜΛΆΊΆ Ι
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΧΙ-
  Σήμερον «τό»ΤελεσΙγραφο τοΰ Σ
  ραγιέβο» Γαλλική όμιλοθσα.
  Την Δευτέραν «Άδριανή Λε
  κουβέρ» τοθ Β. Σαρδόν.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: Μνα .
  χον φΐλμ «Όταν ή τύχη κυβερνά
  Κυριακή ωρα 2μ. μ. όλόκληρο
  τό έπεισοδιακόν«Στή Κόλασι τή
  Ζούγκλας».
  Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτ"
  Σάββατον, Κυριακή ώρα 6 1)2
  πογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα 11ης Μαΐου.
  Ώρ« 12 25 Σή»α.—'Εθνικός
  μνος—"Υμνβς Νεολαίας.
  12 30 'Εμβατηοια (ώίσκοθ,
  13 Μουσική τζάζζ
  Άπό τόν κ. Νεοκλήν (πιάνο,
  13 30 Χρηματιστήριον—Εΐίησει
  Ώρα Άστεροοχοπείου Αθηνών
  13.45 Άποβπάσμκτκ άπο τή
  οπϊρέττα Α «Νυχτερίδα» τοδ Γιόχ
  Στρβους (δίσκοι)
  11 Έλαφρά μουσικη.
  (Υπό τής όρχήστρας Α. Καρ
  μαούνα).
  14 45 Είδησις. - Μβτίωρολογ
  κον δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον— Κίνπσ
  άγοράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ωρα τοΰ παιδιβΰ
  Ή ζωή καί τό έργο το0 Σοπέν
  Μέ <ομμάτια τού άπό δίσκους 19.50 Έλαφρβ 'Ελληνικο τρα γοΰδι (δίσκοι). 20 Ή ώρ« τοϋ άγρότου. Ή διαπαιδαγώγησις ττ]ς άγρό τιοσας. Υπό τής χ. Ελένης Σι φναίου. 20.20 Λβϊκές καντάδες (Άπό τάν δμιλβν Τσακίρη). 20.50 Είίησίΐς— μιτεωρολογικόν Δελτίον. 21 05 Ρίαιτάλ βιολιοΰ. 21 30 Όμιλία. «Ή άγάπη στήν Κρητική ποίη σι» Τοθ χ. Μ. Άρκαδικοθ. 21.45 Συμφωνική όρχήστρα τοΰ Σταθμόν. 23 15 Έλαφρβ τραγούδι. 0 15 Τελευταίαι βΐδήσεις. ΗΟΥΛΛΙΑΚΗ Σήμερον Τό γενονάς που ίκράτησε σέ άγωνία όλόκληρο την ΰ· φήλιβ! Τραγικές στιγμέ; της Αν¬ θρωπότητος στβ χεΐλβς ολε θρΐας άβυσσον! Τό τελεσίγραφον τής Αυστρίας πρός την Σερ¬ βίαν! 1914 ή Εύρώπη ά· νάστατος ίλβς ό κβσμος άναμένει μέ άγωνία την μοιραία άπάντησι! ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΣΕΡΑΓΙΕΒΟ Το τΐλευταίβ ίημιούργημα τής Γαλλικής Κινηματογρα φίας: Πρωταγωνιστοΰν: ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΪΜ Μπερνάρ Λανγκρέ Την Δευτέραν Τό άριστούργημα τοΰ Β. Σαρδοΰ: ΑΑΡΙΑΗΗ Ίβόν Πρεντάν Πιέρ ΦρεναΙ. ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ χατΐ ίιρολογια τοίκης χ*1 χειρός των πλέον «ημισμέναν έργβοτασίΜν, 0α εΰρητε, «Ις τβ (φθλογοπνλ'Ιον τοδ μ. Κωνστ. Χατζάκη Παρά τφ Μεϊντάνι Έπίσπς αναλαμβάνη την έΆιοΊβρΟκστν παντός &ρολο γίου. Έργαο(« ήγγυημίνη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία διώρο φοί, είς κεντρικήν θέσιν τής πό λεως, μέ δλας τάς άνέσεις τή; οίκοκυρικής. Πληροφορίαι αίς τα γραφιϊα 'Αθώ 1& Ό σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΛΡΟΝ Επί τρ βάσει νεων στοιχείων 61ον —Θά είνε επί κεφαλής τού συντάγματός τού, τής αύτο κρατορικής φρουράς των ίππο των είπεν ή Τάνια. Ή Μαρία έπεμβαίνουσσ είς την συνομιλΐαν εΤτΐε μ' έν θουσιώδες υφος: —Πόσο θά ύπερηφανευθ^; ή Νατάσα, πόσο θά τόν κα μαρώθΓ| μόλις τόν Ιδη σήμερα Ψέμματα κορίτσια; Ή αύτοκράτειρα περιέφερε γύρω τό βλέμμα. Μόλις άκου σε τό δνομα τής Νατάσας έ θυμήθηκεν δτι δέν είχεν Ιδή δλο τό πρωΐ την πριγκήπισ σαν. Έστράφη πΐσω ενευσε πρός έ"να άπό τούς άναμένον τας βαλέδες. Ό άνθρωπος ε¬ προχώρησεν ύπεκλΐθη έδαφι αίως καί έστάθη είς προσο χήν. —Σέ παρακαλώ, πήγαινε νά πβς είς την πριγκήπισσσν Νατάσαν νά έλθη έδώ μαζ( μας. Ό βαλές ύπεκλΐθη πάλιν χωρίς νά προφέρη λέξιν καί έστράφη όπως εκτελέση την διαταγήν τής τσαρΐνσς. Επί τής πλατεΐας δπου θά εγίνετο ή επιθεώρησις μΐα ό μάς έφΐππων σαλπιγκτών μέ μεγαλοπρεπεΐς άπαστρατιτού σας στολάς έπροχώρησε καί έ τοποθετηθή έμπρός είς την πύ λην των άνακτόρων. Μέ τάς σάλπιγκας έμπρός είς τα χεί- λη των £τοιμοι άμέσως διά τό παράγγελμα, επερίμεναν. Έπειτα, καθώς ό τσάρος άκο λουθούμενος υπό τοθ τσάρε βιτς καί τοϋ γενικοϋ έπιτελεί ου, έπρόβαλε τρ(α σαλπΐσμα τα άντήχησαν, έστράφησαν πρός τ' άριστερά καί έπροχώ ρησαν πέραν τής αύτοκρατορι κης έξέδρας. Άπό τό άλλο άκρον τής πλατείας έκατοντά δες σαλπΐγκων ήρχισαν νά σημαΐνουν τό παράγγελμα τής έκκινήσεως. Κάθε σύνταγμα είχεν επί κεφαλής την Ιδικήν τού μουσικήν. Ή αύτοκρατο ρική φρουρά έπροχώρησε κα- τά τετράδας, ένώ οί άνδρες επάνω είς τα άλογά των έ στέκοντο όλόίσοι σάν άγάλμα τα. (συνεχΐζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Χρώματα και συνδυασμοΐ ποϋ εύνοοθνται άπό τή νέα μόδα. Ή τελευταία λέξις τής μόδας είνε μία τέχα γαρνιρισμίνη μέ τρΕα φτερά στρουθίχαμήλου, σέ τρΕα άντίθετα, άλλ' άρμονικά χρώμαια: πράσινο ζάντ, ρόζ πάλ χαί μαΰρο. Ή πιό χαριτωμένη άνοιξιάτικη ΐόκα είνε γαρνιρισμένη με άνθη δύο άποχρώσεων μπλέ καί δένε- ται πίσω μέ ίνα βελουδένιο φι· άγκο μπλέ ρουά Τό μπλέ έχει πι ρισσότερο άπό δλα τα άλλα την ιδνοια τής μόδας. Καί τουτο διά τι κολαχεύει δλες τίς γυναίκας, ξανθές χαί μελαχροινές. Ή μάδα εύνοεΐ πολύ εφέτος τα δίχρωμα ταγιέρ χαί φορέμα· τα, που έπιτρέπουν ώραίους καί άρμΰντκοϋς συνδυασμους χρωμά- των. Μεταξύ των μοντέλων, πού λανσάρουν οί παρισινοί ραπτιχοί οΐχοι, θά προτιμήσετε: Ένα ταγιέρ άνοιςιάτικο τοθ Λουσΐέν Λελόν: φούστα άπό έλα φρό λαινάζ χαί άσπρη ζαχέττα 4πό πιχέ. Αριθ. 10076 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬ ου Εμμανουήλ ΓεωργΕαυ Καλυτε ράχης έν Αι ιω Μύρωνι χατοιχοε- δρεύων. Προσχαλώ πάντας τούς ίχοντας τυχόν διχαιώματα ή αξιώσεις επί τοθ έχ δραχμών εκατόν εΐκοσι χι λιάδων πεντακοσίων (120 500) έχ πλειστηριάσματος των ενώπιον μου χθές άναγκαστικως τη' έπι- απεύσει τής Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος έν Άθή ναις έδρευούσης Ικποιηθέντων άχι νήτων χτημάτων τής χαταδιωχομέ νης δφειλετρΕας Άριστέας χήρας Ιωάννου Βτρβεράχι τδ γένος Γε- ωργίου Μηναδακη οίκιακά μετερ χομένης κατοίχου Άγίου Μ6ρω νος Μαλιβοζίου δι' εαυτήν καί ώ; νομίμου έπιτρόπου των άνηλί κων όρφανών πατρός τέχνων τη; Μαρίνης, Τιτίκας χαί Γεωργίου Ί. Βαρβεράχη ώ; κληρονόμον έξ άδιαθέτου τοθ πρωτοφειλέτου Ιω άννου Γ. Βαρβεράκη συζύγου τή^ πρώτης χαί τταΐρός των λοιπών χατά την δπ' αριθ. 10074 χαί χθεσινήν χρονολογίαν έκθεσιν ιου άναγκαστικοθ πλειστηρι Ένα ταγιέρ τοθ Βιονέ: φούσ: μπέζ χαί ζαχέττα ρόζ πάλ. "Ενα φόριμα σπόρ άπό φα- νέλλα λευχή μέ φούστα πλισέ καί ζακέττα πράσινη. Ή ζαχέττα είνε χοντή χαί ά νοικτή έμπρός. Σομπληρώνεται μέ δύο μικρά ρεβέρ άνδρικά καί πράσινη πέτσινη ζώνη. Κομψοτάτη είνε μία άπογευμ τινή τουαλέττα άπό μαροκέν μχθ ρο μΐ μανίκια άπό άσπρη ζωρ ζέττα, άσπρη τδχα χαί άσπρη τσάντα. Καί μία έπίση; χομψή, δίχρω μη τουαλέττα γιά βράδυ: ή φού· στα είνε μαχρυά άπό ταφτα μπλ: σάξ όλόχληρη πλισέ Κορσαζ επί σης πλισέ άπό μουαελίνα άσπρη μέ χοντά διαφαντ] μανίχια.Ή τουαλέτ τα συμπληρώνεται μέ μία στ νόμαχρη άσπρη έσάρπα πού το ποθετεΐται γύρω είς τή μέση χά δένεται είς τό πλά: μέ ίνα φι όγχο. ή Ντιατεγχέ ασμοθ ί'να έντός τή; ν μίμου προθεσμίας προσαγάγωσι ενώπιον τοθ άρμοδίου δικαστη ρίου παρ' ώ γενησεται ή χατάτα ξις, τούς τίτλους καί τα έγγρα φα έφ' ών στηρίζουσι τάς άπαι τήσεις των καθ' 8σον πάσα έκ πρόθεσμος ττροσαγωγή άπορριφθή σεται. Έφ' οί; εγένετο ή πά ροθσα δι* ή'ν ελήφθη τέλος κα νόμιμον διχαΕωμα δραχμών (115 έν ΆγΕψ Μύρωνι ΜαλεβυζΕου κα έν τφ συμβολαιογραφε'φ μου διοκτησία ΓεωργΕου Ι. Μισυρλά κη σήμερον την 8 Μοίου τοθ χιλΐοστοϋ ένεαχοσιοστοθ τριαχ στοθ ίνάτου ίτους (1939) ημέραν Δευτέραν καί υπεγράφη παρ' μοΰ τοθ Συμβολαιογράφου Ήρα χλείου. Ό Συμβολαιογράφος Ήρακλείο Έμμ. Γ. Καλυτεράχης ΑΑΜΠΗΣ Τ. ΑΑΜΙΑΝΑΚΗΣ Δ1ΚΗΓΟΡΟΣ Όδος Χάνδακος Ηράκλειον ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΞ1ΙΕΙ/ ΤΡΙΡίΕ (5 Α Ε 50) ΘΟίΟΕΝί5Α£60) Χρησιμοποιειτε αποκλειστικώς καΓ [μόνον: ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΣΕΛΛ· Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού "Αρμστρογν. Ή πλειοψηφία τοθ Μουσταφά Κεμάλ είς την εθνοσυνέλευσιν χά τέρρεε γρήγορα. Μέ την έλπίδα 8τι είς τό νέον «λαϊκόν χόμμα» θά επεβάλλετο άσφαλέστερα πρίν φανερώση αδυναμίαν μειοψηφών είς την εθνοσυνέλευσιν, διέλυσε την εθνοσυνέλευσιν χαί προεχή ρυξεν εκλογάς. Άλλά χαί ή βουλή πού προήλ θεν έχ των νέων έχλογών ήτο έξ ϊσου έχθριχή πρός αυτόν, εΐχε την αυτήν συναίσθησιν των διχαιωμά των της. Δέν ήταν διατεθειμένη νά ψηφίζη αύμφωνα μέ τας διατα γά; τού. "Οταν τής ώμιλοθσεν δ πως Ινας διδάσκαλο; ομιλεί είς τού; μικρους μαθητάς τού, ηρνεί¬ το νά τόν ακούση. Ήτο φανερόν δι3 αυτόν δτι δέν τοθ επετρέπετο νά χάνη καιρόν. Οί πράκτορές τού τοθ άνέφεραν δτι τό λαϊκόν χόμμα ίλονέν έστρέ φετο περισσότερον πρός αυτόν. Ό Φεβζή τόν διεβεδαΕωσεν δτι τδ στράτευμα ί'στατο παρά τό πλευ ρόν τού ώ; είς άνθρωπος: Έφ' δ- σον οί στρατιώται έλάμβαναν τα χτικά τα συσαίτιόν των, έφ' 5σον έπληρώνοντο τακτιχά χαί τους έ ( φέροντο χαλά, δέν τού; ένδιέφερεν 8,τι χαί άν έχαμνε. θά τοθ ήσαν πιστοΕ ΟΙ κυριώτεροι άντίπαλοί τού, δ Ραούφ, δ Κιαζήμ Καρά Μπεχήρ, δ Άλή Φουάτ χαί δ Νού ρεντίν, χατά σύμπτωσιν, εύρισκον το τότε δλοι μακράν τής Άγκύ ρα;. Ό Ισμέτ είχε σημειώσει λαμπράν επιτυχίαν είς την συνδι άσκεψιν τής Λωζάννη;: Οί Τοθρ- κοι είχαν έττιτύχει δλα σχεδόν, 8σα είχαν ζητήσει. Καί τα τελευ ταΐα των συμμαχικών στρατευμά των δπό τόν Χάρριγχτον, είχον έχκενώσει την Κωνσταντινούπολιν «μέ την ουράν υπό τα σκέλη» Δι' άλλην μίαν φοράν δ τουρκιχός λαός είχε την ευκαιρίαν ν' άνευ φημήση τόν Μουσταφά Κεμάλ ώ; τόν θριαμβευτήν στρατηγόν. Ήτχ λοιπόν ή στιγμή διά νά επέμβη καί νά ρίψη δλον τό βχρος τού διά νά καθορίση την οριστικήν μορφήν τής κυβερνήσεως τής νέα Τουρκίας, πρίν ή οί άντίπαλοί τσυ άποκτήσουν μεγαλειτέραν δύ ναμιν. Ή απόφασις τού ήΐαν ν άνακηρύξη την δημοκρατίαν χαί νά εκλεγή πρόεδρο; τής δημοκρα τίας αυτής. Άλλά δέν ηύταπατάτο' άν ή εθνοσυνέλευσις αφίνετο ελευθέρα νά ψηφίση, ουδέποτε θά έψήφιζεν υπέρ των άπόψεών τού. "Αν ήθε λε νά τής άΐτοσπάση αυτήν την απόφασιν, έπρεπε νά την έκβιάση Έαχεδίασε μίαν μικράν πολιτικήν πλεκτάνην: θά έπροχάλει μίαν κρίσιν καί θά την έξεμεταλλεύετο. Δέν εχασε καιρόν. Εκάλεσε τους όπουργούς τής κυβερνήσεως εί; γεθμα είς τό σπίτι τού, είς Τσάν Καγιά. (συνεχίζεται) ■- - ■ " ΙΙΙκοιιίωπικγι ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε προ· χθές άεροτΐορικώς δι' Αθήνας ή δνίς ΚαΙτη Όδ. θαλασσινοθ. —ΈπΙσης ανεχώρησε δι' "Αθή¬ νας προχθές ή δνίς Μαρίκα Ί. Παντουβάκη. —ΈηΙσης ανεχώρησεν δ κ. Ά. "Αποστολίδης μεχα της κυρΐας τού. ΘΑΝΑΤΟΙ.- ΆπεβΙωσε την £υ ριακήν καί εκηδεύθη αυθημερόν είς "Αρχάναις ό Νικόλαος Μπου· νάκης. Την κηδείαν τού γενομέ¬ νην μετά πάσης έΒφηΤιΚ6τητος παρηκολούθησε σύσσωμος ή κοι νωνΐα των "Αρχανών έκτιμδσσ τάς ά^ετάς τού. Τούς οΐκείους τού συλλυπούμεθα θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Όλους τούς συγγενεϊς καί φΐλους πού μβ ζύ μέ μάς, συνεμμερΐσβησαν τό πένθος μας γιά τό θάνατο τοθ Αγατιηυένου μας νατέρα, εϋχαρι- στοΰμεν θερμώς. Οίκογένεια: Μιχ. Χρυαβυ *** Γίιρω στήν ηόλι. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Κάτι πού ττοτέ έος τώρα δέν (ΧντΙκρυ- σαν μάτια άνθρώ- που.'.'! Κάτι πού ξε- περνά τα δρια καί τής πειό τολμηρής φαντασΐας! Τό ξργο θαϋμα.· ΟΤΑΝ ΤΥΧΗ ΚΥΒΕΡΝΑ Μέ τόν .'ιτερίφημο Φερνάντελ. καί την Μόνα-Γκόγια, στήν μεγαλυτέρα τους δή μιουργία. Είς την πλατείαν τής Άγροτι· κίς Τραπέζης δχουν συσσωρευ· θή βπό πολλων μηνών σκύρα διά την σκυρόστρωσιν φαίνεται των γύρωθεν άδων. —Τα σκύρο έν τούτοις αύτά πά ραμένουν έκεΐ άχρησιμοποΐητα πρός καταφανη παρεμπόδισιν τής «υκλοφορΐας καί διά νά διασκεϊ ρωνται τηδε κακεΐσε πρός ζημί¬ αν ίσως των συμφερόντων τοϋ Δήμου. —Δέν νομΐζει ή μηχανική ύπη οεσΐα δτι είναι καιρός πλέον νά χρησιμοποιηθοΰν οπου δεί νά μεταφερθοθν εκείθεν; —Άμετάβλητος ό καιρός, δ ά· νοιξιάτικος εννοούμεν, ώστε νά ττιστεθη κανεΐς ότι δέν άττομι- νει παρά ή δμαλή εΐσοδός μας είς τό θέρος. —Παρσμεριζομένων πλέον των προθέσεων έτιΐ τής βροχήι,.ή δ- πο(α μάλλον βλαβερά τεΐνει νά καταστή πλέον διά την παραγω γήν, παρά ώψέλιμος. —ΎπενθυμΙζομεν την αυριανήν διάλεξιν είς την Λέσχην 'Επιστη μόνων τοθ κ. Γ. Παπσματθαιάκη ήλ,εκτρολόνου μηχανικοθ —Ή διάλεξις είνε έπιστημονι- κου περιεχόμενον άπό τα έπικαι ρότερα. —Περιστρεφομένη ώς γνωστόν είς τάς προόδους καί τα προ· βλήματα τής άεροπορΐας. — Είς τόν Μφορον άρχαιοτήτων Άνατολικης Κρήτης καί Διευθυν την τοθ ΜουσεΙου μας κ. Πλά¬ τωνα, —Παοεσχέθη υπό τοΰ Άρχαιο λογικοΰ συμβουλΐου αδεία. —"Ινα ενεργήση ανασκαφάς είς την Ίεράπετραν. —Πυκνή κίνησις κάθε βράδυ είς τα κέντρα καί τάς πλατεΐ άς Ελευθερίας, Βενιζέλου καί τα πέριξ. —Έξ άλλου κίνησιν πυκνήν πά ρουσιάζει καί ή τέως λεωφόρος ΚνωσοΟ (ήδη Βασιλέως Γεωργίου)-. — Οί περιπατηταί εξ άμφοτ·· ρων των φύλων συχνάζουν έκεΐ μέχρι των εσπερινήν ώρων. κα ταλήγοντες είτα είς τα παρα κεΐμενα κέντρα διά τό βραδυνόν έπεριτιφ. —Τα έκπαιδευτήρια τής πόλε ως πραγματοποιοθν ήδη τάς κα· θιερωμένας θερινώς έκδρομάς. —Ούτω τό Γυμνάσιον θηλέ¬ ων έτοιμάζει διά τό προσεχές Σάββατον (μεθαύριον) έκδρομήν είς Μαλεβύζι. —ΑΙ μαΒήτριαι θά μεταβοθν είς την γραψικίιν μονήν τής Πά λρανής δπου θ* διημερεύσουν. —Ή άεροπορική κίνησις συνε· χίζεται ζωηρά πάντοτε. —Μέ τό άεροπλάνον τής Ε. Ε. Ε, Σ. τής Τρίτης ανεχώρησαν είς Αθήνας πλεΐστοι συμπολίται. —Ή Ιδία κίνησις άεροπορικως άναχωρούντων θά παρουσιασθή ασφαλώς καί σήμερον. —Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη προβάλλεται σήμερον ί¬ να ά πό τα μάλλον ενδιαφέρον τα Ιργα τής έποχής: Τ6 «Τελεσί¬ γραφον τοΟΣεράγεβόυ». —Είς την Μινώαν έξ δλλου θά προβληθή ένα νέον άρισιουρ γηματικόν 6ργον·. «"Οταν ή τύχη κυβερνά». ο Ρέπβρτΐρ Μ ΑΥΣ. ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 'ΕπανελθοΟσα έξ Άθη· θηνών οπου έξεπαιδεύθη τελείως είς τό ΠανελληνΙ- ου Φήμης κομμωτήρνον «Β1· ΛΗΣ καί ΜΑ1ΡΗΣ» ϊδρυ· σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬ λει. Έκτελοθνται εργασίαι: Πΐρμανάντ, Όντουλκσιόν, Μιζαμπλί, Φριξιόν, Μβνικιβώρ. ΒαφαΙ κεφαλής είς πολλούς χρωματισμούς. Ηδΐς ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ ΝΟΛΙΧΤΑ Έπανιλββδσ* έ, Άβηνδν ί«β» ««ρηκολούθησϊ την τελευταίαν μοδ«ν γυν«ικβί»»ν φβρεμάτων, κβντπμ*τ«ν, σολέγ χ. <*., έκβμιοε πλουσΐΜτ«την συλλ·ν<ιν πατρβν δι' ολβτς τ«ς ΛλΐΜίβΐς, Έπισχί»θπ«;τβνϊβν κτΐλιέ τπ| είς την βδβν Άγίβυ Μην», ιταρα πλΐύρως φαρμαχιίου Γ. £φκκια· νάκπ. Ι1ΏΛΒΙΤΑ1 είς τιμήν εύχαιρί· άς, μικρά βιβλιοθήκη (Ιπιπλον) χατάλληλος χαί διά σαλον ί. Πλη ί Ι' γ)μ!ν·
  ΛΝ0ΡΘΩΣ.2
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  568ον
  Μή ζητήσετβ νά έμβήτβ είς αύτό έδώ τό σπΐτι.
  επειδή σάς προειδοποιώ τιως γαυγίζω.
  Σας εΤττα πθς Ιχει σκύλο αύτό τό σπίτι καί
  δεν εψεύσθηκα.
  Ό σκύλος εΐμ' έγώ. Τραβάτε λοιπόν τόν δρό
  μόν σας· πηγσίνετε δπου θέλετε άλλοθ, 6μως έ
  δώ μην ερχεσθε, σάς τό άπογορεύω! Δέν φοβοθμσι
  κανένα σας.
  —Καί προσηλώσοσα τό βλέμμα της επί τοθ
  Θεναρδιέρου, προσέθεσεν.— Ουτε σένα, πατέρσ
  μου.
  • Ό Θεναρδιέρος πάλ«ν ηθέλησε νά πλησιάση
  πρός αυτήν.— Μή πλησιάσης! άνέκραξεν ή Έπο
  νίνη, γενομένη φοβερά.
  Έστάθη τότε ό Θεναρδιέρος, καί είπεν είς αύ
  την έν πραότητι. ·
  —Καλά, έγώ δέν πλησιάζω, άλλά μην όμιλής,
  βρέ κόρη, τόοον δυνατά. Άκουσε, μωρή Έπονί
  νη, άκουσε νά σοθ είπω.
  Διατί θέλεις νά εμποδίση τούς άνθρώπους ά
  πό τήδουλειά τους; Άμή πως άλλοιώς θά βγάλωμε
  τό ψωμί μας, Διόλου λοιπόν δέν έχεις άγάπη διά
  τόν πατέρα σου;
  Μέ σκοτΐζεις! απήντησεν ή ΈπονΙνη
  —Καί ομως πρέπει νά ζήσωμεν, μδς χρειάζεται
  ψωμ(...
  —Σκάσετε.
  Τοθτο δέ είποθσσ, έκάθισε πλησίον τής κιγκλί
  δος, τόν άγκωνα στηρΐζουσα επί τοθ γόνστος
  καί την σιαγόνα επί τής χειρός, ύποτονθορύζου
  σα ασμά τι, καί κινοθσα κατά ρυθμόν τόν πόδα
  της.
  ΟΙ εξ άλιτήριοι συνήχθησάν τότε ινα συμβουλευ
  θώσι τιερΐ τοθ πρακτέου.
  Τα σχήματά των έδήλουν θυμόν κατά τής κό
  ρης καί έν ταύτώ ταπεΐνωσιν ενώπιον αυτής. Ή
  ΈπονΙνη τούς παρετήρει μετά ήθους άγρΐουμέν, άλλ'
  ήσύχου.
  —Μωρ' αυτή κάποιο συμφέρον Ιχει, έλεγεν ό
  Ζομπετάκης. Μην είνε έρωτευμένη μέ τόν αύθεντι
  κό τοθ σπιτιοθ; Είνε κρΐμα νά άποτύχωμεν αυτήν
  την δουλειάν.
  Δύο γυναΐκες καί ενας γέρος καί αύτός κατοι
  κεΐ, άκοθς, είς την οπίσω αύλή, χωριστά άπ'αύ
  ταίς.
  Αυτόν πρέπει νά είνε Έβραϊος. Δέν πρέπει αύ
  την την δουλειάν νά την χάσωμε μέσ' άπό τα χέ
  ρια μας.
  —Αί, καλά! έμβήτε τό λοιπόν έσεΐς, είπεν ό
  Παρνασσός, κάμετε 6,τι θά κάμετε, καί έγώ μένω
  Εξω μέ αυτή, καί άν κάμη νά βάλη Φωνή...
  Ό Παρνασσός Ιδειξε την γυμνήν τού μάχαιραν,
  ής έλαμψεν ό σίδηρος υπό τό φέγγος τοθ φανοΟ
  τής όδοθ.
  Ό Θεναρδιέρος δέν ελεγε λέξιν, άλλ' έφαΐνε
  το τιρόθυμος νά πράξη ώς ήθελον* οί άλλοι.,
  (συνεχ(ζεται)
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τού νεοαγορσ-
  οθέντος ΎπερωκεανεΙου:
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Εκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην Μαΐοιι 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ.
  Έξαιρετική εύκαιρία δια τούς επισκέπτας ΕΚ·
  ΦΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας διά την έκδοσιν διαβατήριον,
  θβωρήοεις, ναύλβυς έπιβατών καί έμπορευμάτων
  χαί πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήσατε έπβι-
  γόντως είς τούς άντιπροσώπους τής Έταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—40
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των Άθηναΐκών.
  Άσ·ύγκριτα είς ποιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι έχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Δι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άτΐό δλα δι* δλους.
  ΠΕΡΙ ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  Β'
  Άνεφέραμεν μερικά περιστατι
  κά' δέν είνε τα μόνα, δπάρχουν
  καί δλλα ίΐτειραι, μί τα ότϊοΐα
  δέν δπάρχει λόγος ν' άπασχολή·
  σουμε των αναγνωστών. Έκεϊνο
  μονάχα πού θέλουμε νά τοθ ποθ
  με είνε δΐι ή ήλιοθεραπεία, τό
  ήλιόλουτρον δηλαδή «σώζει, άλλά
  και σκοτώνει» συγχρόνως. "Ας
  μή φανή αύτό δπερδολή. Είνε πό
  λύ δύσκολον νά διακρίνη κανείς
  ποθ τελειώνουν τα Βρια τής σω
  τηρίας καί πού άρχίζουν τοθ σκο
  τώματος. Γι' αύτό προτοϋ κανείς
  αποφασίση νά κάμη μιά σιιστηιια
  Ιτική ήλιοθιραπεία είνε άπαραίττ]
  |χον νά συμδουλευθή τον γιατρό
  τού δ οποίος θά τόν εξετάση,
  θά κάμη τελεία διίγνωαι τοθ όρ
  γανισ,ιοθ. τού καί των άναγκών
  τού των ίδιοτήτων τού καί είτε
  θ' «ποτρέψη εντελώς την ήλιοθερα
  πείαν, είτε θ* την διατάξη δπό
  ωρισμένην μορφήν γιά νά είνε
  πράγματι εύεργετική. Εμείς μία
  μόνον συμβουλή έχουμε νά δώ·
  σουμε: Μην άρχίζετε ήλιοθερα
  πεία μόνοι σας προτοθ ρωτήσετε
  τον γιατρό σας, γιατί ήμπορεΓτε
  νά έχετε άποτελέσματα εντελώς
  διαφΐρετικά άπό έκιΐνα πού επι
  διώκετε
  ΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ
  Α'.
  Πρό τινος Ιξετίθη είς πλειστη
  ριασμίν Ιτδ ξενοδοχείον δπου κα
  τώχησε τώ 1861 δ ΒΕκτωρ Οδγ-
  κώ. Τό παληό αύτό κτΐριο, πού
  εδρίσχεται είς τό οροπέδιον τοθ
  Άγίου Ιωάννου, ίφιλοξένησεν ί
  πί δύο μήνας τόν μεγάλον ποιητήν
  καί μυθιστοριογράφον, δύο μήνες
  τούς δπο'ου; επέρασεν είς την
  τραγικήν ατμόσφαιραν τοθ πεδί
  ου τής μάχης. Είς τό οροπέδιον
  τοθ Άγίου Ιωάννου έγραψεν δ
  Βίκτωρ Ουγκώ τίς ώραιϊτερες σε
  λΐδις των «Άθλίων», έκεΐνες δπου
  εξιστορεϊ, μέ τόσην συγκίνησιν,
  την τελευταίαν μάχην τοθ Ναπο
  λέοντος.
  Ό Οδγκώ είχεν άρχίσει νά γρά
  φη άπό τοθ 1823 —ήτο τδτε ήλι
  κίας 21 έτών—τό δπίρχον αύτό
  |ϊργδν τού, πού κατ' αρχάς έτι
  τλοφόρησεν. «ΑΕ άθλιδτητες». Τα
  πρώτα χειρόγρατα έμειναν κλει
  σμένα σ' Ινα συρτάρι. Καί μόνον
  ϋστερα άπό πολλά χρόνια, τό
  1860, δταν έζοθοε ατήν νήσον
  Ίερσέη, πούιήν ϊδερναν αί άνεμοι
  καί ή θάλασαα, ξαναπήρε τό χει
  ρόγραφό τού μέ τή« σταθεράν
  πλέον απόφασιν νά τό τελειώση.
  Τότε άλλαξε καί τόν τίτλον καί
  «ΑΕ άθλιότητες» έγιναν: «Οί δ
  θλιοι».
  Ό συγγραφεύς θέλησε νά προ
  σθέση ίνα κεφάλαιον άφιερωμένον
  είς την μάχην τοθ Βχτερλώ. Άλ
  λά στό νησΐ, πού βρισκόιαν έχον
  τα; μπροστά τού μοναδική είκόνα
  την άτελείωτη θάλασσα, δέν μπο-
  ροθσε νά φανταστή την έπέλασιν
  των θωρακοφόρων τοθ Μιλώ καί
  Αι πρόοδοι τού Μοχοΰ
  και π όδόςπρόςΣταλίδα.
  ΜΟΧΟΣ Μάιος (άνταποχριτοθ
  μας).—Επάνω σέ δψίπεδο χτι-
  σμίνη ή κωμόπολις τοθ Μοχοθ
  δεσπόζει δλης τής πέριξ περι
  φερείας. Μέ γονιμώτατα ίδάφη τό
  δροπέδιο, μέ εύρεΐα πεοιφίρεια,
  μέ θαυμάσιες ρεμματιές δπου
  έχουν καλλιεργηθή περιβίλια μέ
  έπωροτόρα δένδρα καί κηπιιπ:
  χά, μέ τό δάσος τής Σελένας
  πάνω ψηλά, ίνα θαιιμάσιο δάσος
  άπό πρίνους, δ Μοχός ϊχει
  πλοθτον μεγάλο χαί είαοδήματα
  πολλά, έχει άνεπιυγμένη καί
  την γεωργία χαί την κτηνοτρο
  φία. "£χει δέ χαί κίνησιν έμπο
  ριχή, σημαντική. Είναι άλλωστε
  μία άπό τάς μεγαλυτέρας χωμο
  πόλεις τοθ νομοθ μας. Καί τάς
  πλέον φιλοπροόδους. Παντοθ βλέ
  πει κανείς την σφραγίδα τής προ
  όδου χαί τοθ πολιτισμοθ. Παν
  τοθ διακρίνΐι κανείς τα δείγματα
  τής εξελίξεως.
  Τα τελευταία ιδίως Ιτη, δ Μο
  χός εσημείωσεν άλματιχά; προό
  δούς. Άπέχτησεν ώραΐα χαταστή
  ματα, χέντρα άνζψ-ΐχής, χίχς άνέ
  τους, ύγιεινάς, ωραίας οίκοδομάς
  "Εκαμε δ' επί πλέον χατά τα
  Ιττ] αύτά καί την μεγάλην, την
  δντω; δπεράνθρωπον προσπάθει
  αν τής δΐανοίξεως αμαξιτής δΐοθ
  μέχρι Σταλίδος. Καί χατώρθω
  σε νά διανοίξη τό μέγιστον μέρος
  τής δδοθ αυτής διά προσωπιχής
  εργασίας των χατοίχων τού, πά
  ρά τό πετρώδες χαί δυαπρόσ:
  τον χαί δρεινόν τοθ μέρους άπ'
  δπαυ ίχει χαραχθή ή δδός αύ
  τή Καί τώοα είναι Ιτοΐμοι χαί
  πάλιν ο! Μοχιανοί νά συνεχί
  σουν την εργασίαν, άρχεΐ νά τούς
  δοθοθν έργοδηγοί, 'έργαλεΐα, μη
  χανήματα, δ,τι τέλος πάντων χρει
  άζεται Διότι ψλέγονται άπό τόν
  πόθον νά άποχτήσουν συγκοινωνί
  αν αΐτοκινητιχήν. νά έπιχοινωνή
  σουν μέ την Σταλίδα καί εκείθεν
  μέ δλην την άλλην Κρήτην, ϊι'
  αύτοχινήτου.
  Κ»1 είναι διατεθιιμένοι διά χά
  θε θυσίαν διά νά τό χατορθώσουν.
  Εύτυχώς δέ φαίνετα' βτι τό μέγα
  αύτό συγκοινωνιακόν πρόβλημα
  θά λυθή συντόμως. Κατά τό πά
  ρελθόν χαί ή Γενική Διοίκησις
  χαί τό Έπαρχιαχόν Ταμείον
  Όδοποιΐας τοθ νομοθ μας
  άνέγραψεν είδιχόν κονδύλιον
  διά την δδόν Σταλίδος—Μοχοθ
  θχ δώση δέ ασφαλώς ενίσχυσιν
  καί τό Κράτος. 'Έτσι μέ κοινήν
  προσπάθειαν Κράτους, έπαρχιακοθ
  Ταμείου, Κοινότητος χαί κατοί
  κων, πιστεύιται δτιθά χατοοθωθή
  ή διάνοιξις τής δδοθ, δηόΐι δ Μΐ
  χός θ' άναπνεύση, θά εξελιχθή, θά
  προοδεύση περισσότερον.
  την ήρωικήν άμυναν είς τόν πύρ-
  γον τοθ Οδγγομόν. Δέν έβλεπε
  νά ξεπροβάλλη ή σχιά των γρενα
  διέρων τής φρουρδς, οϋΐε μποροθ
  σε νά ιδή τόν άνήσυχον στρατάρ
  χην, πού παραχολουθοθσε την μά
  χην χαί έπαΐζε την τύχην τού
  (συνεχίζεται)
  ΕΛΛΗΓΊΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΗΑΕΡΙΟΗ ΣΥΓΚΟΙΗΟΝΙΟΝ
  Άσφάλεια 100 ο)ο
  ταχύτης - πολυτέλεια
  . άνεσις ■-------=
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ' ΑΘΗΝΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην ΤρΙτηνι Πέμπτην καί Σάββατον
  ώραν 5.50 μετά μεσημβρίαν.
  Άκριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Μην χόνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας.
  Είς τό Ενταύθα Πρακτορείον βκδίδονται &ίσιτήρια δι' όλας τάς Έλληνι-
  χας 'Αεροπορικάς γραμμάς καί έν βυνεχεία δι* όλας τάς Εύρωπαΐκας τοιαύτας.
  Έκδίδβνται φβρτντιχαί δι' εμπβρβύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τού πρβοριομοΰ των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  Άρ. Τηλ. 8-18
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 11 Μαΐου θά διανυκτ»
  ρεύσβυν τα φαρμακείω τ&ν κ κ.
  Έμμ. Μ«τζαπ«τάκη καί Μιχ.
  Τζομΐτανάκη.
  —Άγώνες πάλης.
  Ό γνωστος παλαιστίΐί ΤζΙμ
  Βλός μας άπέστβιλβν έπιατβλήν
  είς τίιν οποίαν δηλοί δ τι προχα
  λΐί χον νικητήν τού αγώνος Ήλι
  βπούλβυ—Λαμποάκη είς ααλαιστι
  κόν ματς έν Ηρακλείω δα νά ά
  ποδειχθη ποίος έκ των δάο είνε
  ό πραγματικάς πρΜτοπαλαιβτής
  Ελλάδος.
  —Δωρεά.
  Ή οΐκογένβια ΧρυσοΟ προβ
  έφερίν βίς τό ΠτΜχοχομβίον έχλε
  κτον φαγητόν διά έννβάμερον
  μνημόσυνον τοδ αειμνήστου Μι
  χαήλ Χρυσοΰ. Ή διεύθυνσις τοδ
  Ίδρύματος (ύχαριστεΐ θβρμάις.
  — Ή Κοινότης Κόξαρης προσί
  φερϊ δρ. 300 ϊ!ς μνήμην τοδ στρα
  τηγοδ Κατεχάκη.
  Άριθμός 98
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ση-
  Ή Λιμενική Έπιτροπή
  τεΐας,
  Προκειμένου νά προβί) είς
  κατασκευήν εσωτερικήν λιμε-
  νικών έργων έν τώ Λιμένι Ση
  τε(σς ήτοι επέκτασιν καί δια
  πλάτυνσιν τής προκυμσίας,
  τής πλακοστρώσεως, έπέκτα
  σιν κσί διαπλάτυνσιν τοθ προ
  βλήτος διαπλάττυσιν τής πσ
  ραλιακής όδοϋ κλπ. άξίας πε
  ρίπου πέντε έκατομμυρΐων
  (5.000.000) δραχμβν,
  Προσκαλεΐ
  Τούς βουλομένους Διτΐλω
  ματούχους Πολιτικούς ^Μηχα
  νικούς οί όποΐοι έχουσιν άοχο
  ληθή μέχρι σήμερον είς τοιαύ
  της φύσεως Ιργα, όπως, άφ'
  οδ λάβωσι γνώσιν δι' έπιτο
  πΐου ερεύνης, των μελλόν
  των νά έκτελεσθοθν λιμένι
  κων έργων, υποβάλωσι τβ Λι
  μενική 'Επιτροπί) Σητείας, έν
  σφραγίστους προσφοράς διά
  την σύνταξιν τής οριστικάς
  μελέτης των έν λόγω λιμένι
  κων έργων, έπισυνάπτοντες
  συγχρόνως έν αυτοίς άντΐ
  γραφα των διπλωμάτων αύ
  των, ώς καί έγγράφους αύ
  των ύπευθύνους δηλώσεις,
  περί των έργων των λιμενικών
  έν Ελλάδι, ών τυχόν την κα
  τασκευήν ή την σύνταξιν με
  λετών έχουσιν άναλάβει ή
  έκπονήσει.
  Ή μελέτη θά περιλαμβάνη
  σχέδια, προϋπολογισμόν, συγ
  γραφήν.υποχρεώσεων, άνάλυ
  σιν τιμων, τιμολόγιον κλπ.
  Αί έν λόγω προσφοραί δέον
  όπως ύποβληθοθν παρά τή
  Λιμενική Έπιτροπή Σητείας,
  έντός δύο (2) μηνών άπό σήμε
  ρον.
  Διά περισσοτέρας πληρο
  φορίας οί βουλόμενοι δύναν
  ται νά άπευθύνωνται είς τα
  Γραφεΐα τής Λιμενικής Επι-
  τροπής Σητείας.
  Έν ΣητεΙσ τ{) 4 Μαΐου 1939
  Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής
  Έπιτροπής Σητείας.
  Χαρ. Μ
  ^^νν>
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητιΐται διά τα
  Ξινοδοχιΐα «Ελλάς», «Κν<*· ο&ί»· Συστάσιΐί «ηκραίτι,το»,
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  11 Μαΐου 1939
  120 Ώρα
  Ο ΜΠΕΚ ΕΙ Α
  ΤΗΝ ΜΕΓΑΛ
  Ν
  Ρ
  ΠΟΙΗΣΕ
  ΤΑΝΙΑΝ,
  ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΑΙ ΣΟΥΗΔΙΑΝ
  ΟΤΙ ΗΙΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟ ΑΑΝΤΣΙΤΚ
  ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άντ»-
  «οκριτού μας).—· Σημερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ Βαρσοβίας άγγέλλουν ότι
  ό Πολωνός ύπουργός των Εξωτερικών
  κ. Μπέκ προέβη είς σοβαρωτάτας άνα·
  χοινώσεις πρός τάς χυβερνήοεις Μέγα-
  λης Βρεττανίας, Γαλλίας καΐ Σουη¬
  δίας.
  Ό κ. ΛΙπέκ είδοποίησε σαφώς τάς
  κυβερνήσεις των τριών τούτων κρατών
  ότι οιαδήποτε άπόπειρχ τείνουσα είς
  μεταβολήν τού καθεστώτος τού Δάν-
  τβιγκ θά οδηγήση είς ένοπλον σύρραξιν.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΦΗΜΑΙ
  ΟΤΙ ΤΟ ΡΑΪΧ ΒΑ ΚΗΡΥΞΗ
  ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Μαΐου (τού άνταπο-
  χριτού μας).·— Νεώτεραι πληροφορίαι
  έκ τού έξωτεριχού άναφέρουν ότι τό
  πολωνεκόν διάβημα πρός τάς δύο δυ-
  τικάς δυνάμεις καί την Σουηδίαν εγένε¬
  το κατόπιν τής έπιμόνως κυκλοφορή-
  σάσης φ1|μης ότι ή γερουσία τού Δάν>
  τσιγκ θά κηρύξη την πόλιν άδιαίρετον
  τμήμα τού Ράϊχ.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ιΕΙΣ ΡΡ.ΜΗΝ
  ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΟ.Σ ΠΑΥΛΟΥ
  ΡΩΜΗ 1Ο Μαΐου (ίδ. ύπηρε-
  σία).—Σήμερον την 9.4£»' π. μ. αφί¬
  χθησαν είς την ίταλικήν πρωτεύουσαν
  οίάντιβασιλείς τής Γιουγκοσλαυΐας.
  Είς τ όν σταθμόν υπεδέχθησαν αύτούς
  οί Βασιλείς τής Ιταλίας, ό χ. Μουσο¬
  λίνι, τό διπλωματικόν σωμα καί άλλοι
  έηίσημοι. Ή ύποδοχή των Σέρβων άν
  τιβασιλέων υπήρξε έγκβρδιωτάτη τό·
  σον άπό μέρους των επισήμων όσον καί
  τού ιταλικού λαοΰ.
  ΠΛΗΡΗΣ ΟΜΟΦΩΝΙΑ
  ΑΓΓΛΙΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Πληροφορίαι πρός τό
  Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφέρουν ό¬
  τι μεταξύ Άγγλίας>αί Αύστραλίας δι ε
  πιστώθη πλήρης όμοφωνίν, όσον άφορά
  την κοινήν πολιτικήν τής τελευταίας με-
  τά τής βρεττανικής μητροπόλεως καί
  ειδικώς ώς πρός τα έν Έύρώπη ζητή-
  ματα.
  ΟΚΙΧΑΙΡΙΙΚ ΑΝΕΛΑΒΕ Νλ ΕΠΙΤΥΧΗ
  ΤΑΞΙΔΙΟΗ ΤΟ» ΦΡΑΝΚΟ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού έξωτε
  ρικού τηλεγραφήματα ό στρατάρχης
  Γκαΐριγκ θάπροσπαθήση νά πείση τόν
  Φράνκονά μεταβή τόν Ιούνιον είςΒερο
  λϊνον ίνα παρακολουθήση παρά τό ηλευ
  ρόν τού Ιταλού Βασιλέως τάς εορτάς
  αί οποίαι θά όργανωθοΰν έκεϊ διά τούς
  έπιστρέφοντας έκ τής Ίσπανίας Γερμα-
  νούς εθελοντάς.
  Πρός σύναφιν άγγλορωσσικής
  στρατιωτικάς συμφωνίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Μαΐου (Ιδ. ύ
  πηρεσΐα).—ΑΙ γαλλικαί έφη
  μερΐδες είς τάς σημερινάς έκ
  δόσεις των άφιερώνουν εύρύ
  τατα σχόλια είς την πληρο
  φορΐαν περί επεμβάσεως· τοϋ
  ΒατικανοΟ είς τα διεθνή ζή
  τήαατα. Ό Περτινάξ είς την
  «Όρντρ» γράφει ότι τό Βα
  τικανόν θά γίνη έν νέον
  Μόναχον, εύλογούμενον αύ
  την την φοράν, υπό τοθ Πά
  πσ. «Πάντως, συνεχΐζει ή Ι
  δία εφημερίς ή πρωτοβουλΐα
  τοθ ΒατικΌνοΟ δέν πρόκει
  ται πρός τό παρόν νά έπεκτα
  θή περισσότερον μιδς άπλής
  υποδείξεως».
  —Διά τάς άγγλορωσσικάς
  διαπραγματεύσεις αί γαλλικαί
  έφημερΐδες έκφέρουν την
  γνώμην, δτι τα Σοβιέτ τξλι
  κώς θά δεχθοθν τάς άγγλι
  κάς προτάσεις.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  —Νεώτεραι άνακοινώσειςέν
  σχέσει πρός την αυριανήν
  (σημερινήν) τακτικήν έβδομα
  διαίαν συνεδρίασιν τοθ γαλ
  λικοθ υπουργικοθ συμβουλίου
  άναφέρουν δτι ό κ. Νταλαν
  τιέ θά ζητήση τήν έγκρισιν
  τής εκθέσεως τήν οποίαν θά
  κάμη επί τής εξωτερικάς πό
  λιτικής ενώπιον τής Γαλλι
  κης Βουλής. Ό κ. Νταλαντιέ
  θά αναγνώση τό κείμενον
  των δηλώσεων τούτων πρός
  τα μέλη τοθ υπουργικοθ συμ
  βουλίου τής Γαλλίας. Βεβαι
  οϋται δτι αί δηλώσεις οδται
  θά καθορΐζουν τό ενιαίον τής
  άγγλογαλλικτΚ πολιτικάς ά
  πέναντι τής εξελίξεως τής διε
  θνοθς καταστάσεως.
  Είς τό γαλλικόν ύπουργι
  κόν συμβούλιον θά κοινοποι
  ηθοθν έπΐσης αί γενικαΐ γραμ
  μσί τοϋ διαγγέλματος τοθ
  κ. Λεμπρέν, κατά τήν έναρξιν
  των εργασιών τής Βουλής
  καί ΓερουσΙας, τό οποίον θά
  άνσφέρεται είς την έπανεκλο
  γήν τού.
  Ή κυβέρνησις Νταλαντιέ
  πιστεύεται γενικώς 8τι θά
  τύχη καί αύθις ψήφου έμπι
  στοσύνης τόσον είς τήν Βου
  λήν δσον καί τήν Γερουσίαν.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΕΡΓΟΝ»
  ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Μαΐου (!δ. ύ·
  πηρεσΐσ).— Ό κ. Ντιάλ, τοθ
  όποΐου τό τελευταίον άρθρον
  είς τήν εφημερίδα «"Εργον»
  επί τοθ Δάντσιγκ, προεκάλε
  σε μέγαν θόρυβον καί έξη
  νάγκασε τήν γαλλικήν κυβέρ
  νησιν νά προβή είς τήν έξήγη
  σιν δτι ή γαλλική πολιτική
  δέν άντιπροσωπεύεται άπό
  τό άρθρον τουτο, έπανερχό
  μενος καί σήμερον επί τοθ
  ίδίου ζητήματος είς τό «Έρ¬
  γον», τονΐζει, δτι δέν ΰπάρ
  χει λόγος νά δημιουργηθοθν
  διεθνεΐς περιπλοκαί έξ άφορ
  μής τοθ ζητήματος τοθ Δάν
  τσιγκ καί ότι τήν άποψιν τσύ
  την συμμερΐζεται ή γαλλική
  δημοσία γνώμη.
  —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Μαΐου
  (ίδ. ύπηοεσΐα).— Τό πρακτο¬
  ρείον Τρανζόντσεαν μεταδΐδει
  σήμερον τήν πληροφορίαν καθ"
  ήν ή αγγλικη κυβέρνησις δι
  στάζει νά συνάψη στρατιω¬
  τικόν σύμφωνον μέ την Ρωσ
  οίαν διότι θά άπομσκρύνη
  έξ αυτής πολλά εύρωπαϊκά
  κράτη θά ώθήση δέ πρός τόν
  όξονα ΒερολΙνου—Ρώμης τήν
  Ισπανίαν, Πορτογαλλίαν καί
  Ιαπωνίαν.
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΧΑΒΑΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΡΩΣΣΙΚΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Μαΐου (Ιδ. ύ
  πηρεσία).— Ό έν Μόσχα άν
  ταποκριτης τοθ πρακτορεΐου
  Χαβάς αγγέλλει δτι τα Σο
  βιέτ έπιμένουν επί τοϋ δρου
  τής άμοιβαιότητος. Συνεπώς
  ή συμμετοχή των είς τό συμ
  φωνον συμμαχίας θά έξαρ
  τηθή απολύτως έκ τής πά
  ροχής των ζητουμένων παρά
  τής Αγγλίας σαφών καί κα
  τηγορηματικών έγγυήσεων.
  Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 10 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Διά των εκδοθέν
  των διαταγμάτων υπό τοθ
  στρατηγοθ Φράνκο άπεστρα
  τεύθησαν 150 000 έφέδρων.
  Μακρά συνομιλία Ποτέμκιν ■ Μπέκ.
  Υπεγράφη τό άγγλοτουρκικόν.
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Μαΐου
  (Ιδ. ύτΐηρεσίσ).— Έξ ήμιεπι
  σήμων άνακοινώσεων βεβαι
  ούται ή πληροφορία δτι · έν
  Τόκιο Άγγλος πρεσβευτής
  διετάχθη νά προβή είς έντο
  νόν διαμαρτυρίαν διά τόν βομ
  βσρδισμόν υπό ίαπωνικών
  άεροπλάνων τοϋ άγγλικοϋ
  προξενεΐου είς Τσοϋ—ΚΙγκ.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 10 Μοΐου (Ιδ.
  ύτιηρεσΐο).— Σήμερον την πρω
  ΐαν ό κ. Ποτέμκιν έσχε δ(ω
  ρον συνομιλΐαν μετά τοθ κ.
  Μπέκ. Τάς απογευματινάς δέ
  ώρας ανεχώρησεν έπιστρέ-
  φων είς Μόσχαν.
  Επί των διεξαχθεισών συζη
  τήσεων των κ. κ. Μπέκ— Πο¬
  τέμκιν εξεδόθη ανακοινωθέν.
  Αί συνομιλΐαι τονΐζεται, δτι
  ήσαν άνταλλαγή γν ωμών επί
  τοθ ζητήματος τοθ Δάντσιγκ.
  Οί δύο πολιτικαί άνδρες συνε
  Ι φώνησαν επί τοθ οημεΐου, ότι
  [διά τό Δάντσιγκ δέν πρέπει
  νά αναμείνη τι Ηρακλείου έκδρομή ήμε
  ρησΐα είς Βιάννον διά λεω
  φορείων αύτοκινήτων. Τής έκ
  δρομής δύνανται νά μετά
  σχουν καί μή μέλη τής Λέ
  σχης, πρτεινόμενα υπό των με
  λών. Δηλώσεις συμμετοχής
  γίνονται δεκταί είς τα Γρα
  φεΐα τής Λέσχης μέχρι τής έ
  σπέρας τής Παρασκευής 12ης
  τρέχ. Διά τρόφιμα θέλει φρον
  έκαστος έκδρομεΰς δι*
  εαυτόν. Δικαίωμα συμμετοχής
  . 85.
  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
  Την προσέχη Δευτέραν άφι
  κνοθνται είς τήν πόλιν μας δύο
  "Αγγλοι καθηγηταί προκειμέ
  νού νά δώσουν ένταϋθα δια
  λέξεις διά τούς λόγους διά
  τούς όποίους Ιδρύθη τό έν Ά
  θήναις ίνστιτοθτον διαβάσεως
  Αγγλικήν; Γλώσσης.
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟΝ
  Είς τό δπουργιΐον Έθνιχής Οί
  χονομίας υπεβλήθη δπό τοθ Τε
  λωνείου Ηρακλείου στατιστική πε
  ρ! των είσαχθέντων καί έξαχθέν-
  των χατά τόν μήνα Απρίλιον έμ-
  πορευμάτων διά τοθ Τελωνείου Ή
  ρακλείου. Κατ' αυτήν κατά τόν ά
  νωτέρω μήνα εξήχθησαν 1295.
  860 χιλιόγραμμα διαφόρων εγχω¬
  ρίων εϊδών, συνολικής άξίας δρχ.
  24.216.. 101 καί εισήχθησαν διά;
  φορα έμπορεύματα δάρους χι-
  λιογράμμων;ΐ.876 643 άξίας δρχ.
  9 926 989.Έν συγκρίσει πρός τόν
  αντίστοιχον μήνα τοθ παρελθόντος
  ϊτους αί έξαγωγαί εγχωρίων προϊ'
  όντων ηυξήθησαν χατά 16. 186.)
  094 δρχ., αί δέ είσαγωγαί έμει
  ώθησαν χατά δρχ. 11. 775.412
  ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΝ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών δι" έγγράφου τού πρός
  τούς οίκονομικούς έφόρους τοθ
  κράτους γνωρΐζει δτι έπιτρέ-
  πεται είς αύτούς νά γορηγοθν
  είς τό ταμείον άσφαλΐσεως
  έμπόρων Ελλάδος στοιχεΐα α¬
  φορώντα τήν φορολογικήν κλά
  σιν είς τήν οποίαν έχουν κα-
  ταταγή οί είς αότό έγγεγραμ
  μένοι έμποροι καί έφ' όσον τα
  στοιχεΐα ταθτα θά χρησιμο-
  ποιηθοθν αποκλειστικώς διά
  τόν καθορισμόν των έναντι
  τοθ ταμείου υποχρεώσεων των
  άσφαλισθησομένων έμπόρων.
  Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΜΕΛΑΣΣΗΣ
  Δι* αποφάσεως των υπουρ
  γών Οικονομικήν καί 'Εθνι-
  κης ΟίκονομΙας, έγκρίνεται ή
  υπό τοθ ϋπουργείου Γεωργίας
  είσαγωγή, υπό των εκάστοτε
  ύπ' σύτοΰ όριζομένων τελω-
  νεΐων, τριών χιλιάδων κενών
  σιδηρών βαρελίων άπαξ μετα
  χειρισμένων, προελεύσεως Αί·
  γύπτου, προοριζομένων διά
  τήν συσκευασίαν μέρους τής
  είσαχθεΐοης μελάσσης σακχα-
  ροκαλάμου καταπολεμήσεως
  τοϋ δάκου τής έλαίας. Ή ά-
  ξΐα των βαρελίων τούτων έκ
  δραχμών τριακοσίας ένενή-
  κοντα χιλιάδων θέλει διακα¬
  νονισθή δι' έλευθέρου συναλ-
  λάγματος.
  τα αυτοκινητα
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως,
  δημοσιευθείσης είς τήν Εφη¬
  μερίδα τής Κυβερνήσεως απη¬
  γορεύθη ή εκτέλεσις συγκοινω-
  νίας επί κομίστρω κατ' επι¬
  βάτην είς πάν αυτοκίνητον, δ-
  περ δέν ετοποθετήθη επί ω¬
  ρισμένων γραμμών. Ή αυτή
  απαγόρευσις ίσχύει καΐ διά
  τήν μεταφοράν έμπορευμά-
  των.
  Οί παραβάτσι διώκονται ποι
  νικώς καί στεροθνται τής αδεί¬
  ας κυκλοφορΐας τοθ αύτοκι-
  νήτου των.
  30 Πρωϊνή
  Π ΑΓΓΛΙΑ Τ18ΕΤΑΙ
  ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΗΜΙΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
  ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΦΕΥΚΤΟΝ
  ΤΗΝ ΣΥΡΡΑΞΙΝ ΕΝ ΕΥΡΟΠΗ^
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Νυκτεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι σημει
  ώνονται έκεΐ έκτακτοι προετοιμασίαι
  προκειμένου νά τεθή έντός όλίγου ή χώ
  ρα είς κατάστασιν στρατιωτικάς ήμικινη
  τοκοιήσεως.
  Ώς άφήνεται νά εννοηθή έκ των πλη
  ροφοριών τούτων, οί άγγλικοί πολιτι-
  κοίχαί δημοσιογραιφικοΐ κύκλοι,θεωρούν
  ώς επί μάλλον καί μάλλον άφευκτον
  έν Έύρώπη τήν πολεμικήν σύρραξιν.
  Α
  Τ
  ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ
  ΑΛΛΟΥ
  Δ
  ΙΕΙΣ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Ιδιαιτέρας βημααίας,
  διά τήν πορείαν των διεθνών γεγονό·
  των θεωρούνται αί αύριαναί (σημερι¬
  ναί) δηλώσεις τού Γάλλου πρωθυπουρ-
  γού κ. Νταλαντιέ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
  ΑΙ ΑΓίΛΟΡΩΣΣΙΚΛΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας)-— Τηλεγραφούν έκ Λΐό-
  σχας ότι συνεχίζονται έκεΐ αί συνομιλί
  αι των κ. κ. Μολότωφ καί Σήντς πρε
  σβευτοΰ τής ΪΙΙεγάλης Βρεττανίας. Οί
  βρεττανικοΐ κύκλοι έξακολουθούν νά εί¬
  ναι σχετικώς αίαιόδοξοι. Αντιθέτως έκ
  Βερολίνου τηλεγραφείται, ότι ό Μολό
  τωφ εζήτησε νά δεχθή ή Αγγλία άσυ-
  ζητητΐ τας ρωσσικάς προτάσεις, δίδουσα
  εύρείας φύσεως στρατιωτικάς έγγυήσεις
  πρός την Ιϋόσχαν.
  ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΤΟΙΥΜΦΩΝ
  ΓΕΡΜΛΝΙΑΣ-ΣΚΑΝ&ΙΝΑΥΚ
  Ν
  ΑΘΗΝ %Ι 10 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ Παρι¬
  σίων ότι απερρίφθη ή πρότασις τής Γερ
  μανίας πρός τήν Σουηδίαν, Νορδηγί-
  αν, Δανίαν κ» ι Φινλανδίαν περί συνά-
  ψεως συμφώνου μή έπιθέσεως. Κατά
  τας έκ Στοκχόλμης πληροφορίας τα
  τέσσαρα ταυτα βόρεια κράτη κατά τήν
  σύσκεψιν των εκπροσωπών αυτών γενο
  μένην έκεϊ χθές, απεφάσισαν νά τη-
  ρήσουν πλήρη ούδετερότητα είς περί¬
  πτωσιν παγκοσμίου συρράξεως. Σχετι¬
  καί άνακοινώσεις θά γίνουν τόσον πρός
  τήν Γερμανίαν όσον καί τα άλλαι ένδια-
  φερόμενα εύρωπαϊκά κράτη.
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΔΙΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ
  Η ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΑΜΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Αύριον (σήμερον) ανα¬
  χωρεί διά Βουκουρέστιον ή έλληνική
  άντιπροσωπεία ή ό ποία θά μετάαχη είς
  τό οικονομικόν συμβούλιον τής Βαλκα
  νίκης Συνεννοήσεως τό οποίον Θά άρχί
  βη τάς εργασίας τού τήν 17 τρέχοντος.
  ΤΗΝ ΑΕΥΤ
  Η ΑΓΓΛΙΚΪ
  ΚΝΕΙΤΑΙ
  ΩΠΕΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τού άντα.
  ποκριτού μας).—Κατά τάς υπαρχούσας
  πληροφορίας τήν 1 ε» τρέχοντος μηνός,
  ήτοι τήν προσέχη Δευτέραν, αφικνείται
  είς Αθήνας ή αγγλικη αποστόλη ή μέλ-
  λουβα νά διαπραγματευθή δια την ρύθ¬
  μισιν των οίκονομικών σχέσεων Ελλά¬
  δος—Μεγάλης Βρεττανίας.
  ΤΟ
  ΤΑΞ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Μαΐου (ίδ. ύπη-
  ρεβία)__Τό ταξίδιον των "Αγγλων
  Βασιλέων συνεχίζεται κανονικώς, παρά
  τήν έπικρατούσαν θαλασσοταραχήν είς
  τόν Ατλαντικόν. Τό συνοδεΰον, τιμής
  ένεκεν τό ύπερωκεάνειον «Αύτοκράτει-
  ρα, τής Αύστραλίας», επί τού όποίου
  έπιβαίνουν οί βασιλείς αγγλικόν κα-
  ταδρομικόν, άπεχωρίσθη σήμερον καί
  είς τό μέσον τού διάπλου, τής λοιπής
  βυνοδείας άφοΰ αντήλλαξεν χαιρετισμόν
  διά των κεκανονισμένων βόλω ν.