97271

Αριθμός τεύχους

5162

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

12/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  £ξά μηνός 9
  Άμερικής
  έτηθΊα δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΗΑΡΛΣΚΕΥΗ
  12
  ΜΑΪΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ι ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5162
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΪΠΕΥΟΥΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  Ι
  ΤΗΣ
  Β1ΛΚΑΝΙΚΙΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ
  Την 17ην τρέχοντος μηνός
  θά συνέλθη είς Βουκουρέστι¬
  ον τό Οικονομικόν Συμβού¬
  λιον τής Βαλκανικής Συνεν
  νοήσεως, πρός εξέτασιν δια¬
  φόρων ζητημάτων πού ένδι-
  αφέρουν τάς τέσσαρας χώρας
  καί εξεύρεσιν των τρέπων
  στενωτέρας συνεργασίας των
  καί επί τοΰ οικονομικόν πε·!
  δίου. Δέν γεννάται δέ άμφι-
  βολία ίτι ή έπιτυχία τής οί-
  κονομικής αυτής διασκέψεως ]
  των τεσσάρων φίλων καί συμ
  μάχων χωρών θά είνε πλή-
  ρης. Τα τέσσαρα κράτη πού
  άπαρτίζουν την Βχλκανικήν
  Συνεννόησιν, συνεργάζονται
  στενώτατα επί τοΰ πολιτικοΰ
  τομέως. Άκολουθοϋν κοινήν
  πολιτικήν έναντι των διε-
  θνών προβλημάτων καί είς
  τας πλείστας περιπτώσει έ-
  χούν κοινήν εμφάνισιν. Ή
  αποφασισθείσα δέ επίσκεψις
  όλω ν των βαλκανικών πρω¬
  τευουσών υπό τοΰ μ. Γκαφέν-
  κο, πρόεδρον της Βαλκανι
  κης Συνεννοήσεως, μετά τό
  τελευταίον άνά τάς πρωτευ¬
  ούσης των εύρωπαΐκων κρα
  των, ταξίδιόν τού, είνε μία
  απόδειξις τής στβνωτάτης πό
  λιτικής συνεργασίας των τεα
  βάρων κρατών τής χερσόνη¬
  σον τοΰ Αΐμου.
  Άπό μιάς πενταετίας ήδη,
  ή Ελλάς, ή Τουρκία, ή Ρου¬
  μανία καί ή Γιουγκοσλαυία
  ευρίσκονται είς στενωτάτην
  επαφήν. Δέν είναι απλώς
  καλοΐ γείτονες. Είναι φίλοι
  εΐλικρινεΐς, συνεργάται, σύμ-
  μαχοι. Άποτελοΰν ενα συ-
  νασπισμόν ίσχυρότατον, έμ-
  φανίζονται είς εν ενιαίον
  συγκρότημα λαών πενήντα
  καί πλέον έκατομμυρίων πλη
  θυσμοΰ, συγκρότημα τάξεως
  καί είρήνης, πού λαμβάνε-
  ται σοβαρώς ύπ' όψιν καί βα
  ρύνει αποφασιστικώς επί τής
  εύρωπαϊκής καταστάσεως. Ά
  πό μιάς πενταετίας ή Β«λ·
  κανική Συνεννόησις είναι
  μία πραγματικότης, ένας
  ζωντανός δρών, όργανισμός.
  Χάρις δέ είς τόν οργανισμόν
  αυτόν τα τέσσαρα κράτη ε-
  ζησαν έν ειρήνη καί άσφκ-
  λεία καί δέν ύπέστησαν ου¬
  δεμίαν προσβολήν. Τό δόγ-
  μοί: ή Βαλκανική δια τούς
  Βαλκανίους, είχεν απολύτως
  την αξίαν τού, τουλάχιστον
  διά τούς λαούς πού τό ήσπά-
  σθησαν, πού τό έφήρμοσαν,
  παύύπέγραψαν διά των κυβερ
  νήσεών των τό Βαλκανικόν
  Σύμφωνον των Αθηνών
  Καί κατά την τελευταίαν
  κρίσιν έδοκιμάοθπ καί ή ά-
  ξία καί ή αντοχή τοΰ Συμ
  φώνου. Καί εξήλθεν άπό την
  δοκιμασίαν αυτήν περισσό¬
  τερον ένισχυμένον καί ισχυ¬
  ρόν. Έφόσον λοιπόν τα τέσ¬
  σαρα κράτη συνεργάζονται
  τόσον στενά καί είλικρινά ε¬
  πί τοΰ πολιτικόν βπιπέδου
  επί μίαν ήδη πενταετίαν,
  δέν γεννάται άμφιβολία «τι
  ειμπορούν ν' άναπτύξουν καί
  στενωτάτας οικονομικάς καί
  εμπορικάς σχέσεις. Είς αύτό
  δέ αποβλέπει καί ή συνερχο¬
  μένη μετ' ολίγον είς Βοο
  κουρέστιον οίκονομική διά
  οκεψις.
  Καί πρέπβι νά σημειωθή *
  τι ύπάρχουν πλείστα βσα οί-
  κβνβμικήί φύσεως ζητήματα
  πού ένδιαφέρβυν τάς τέσσα¬
  ρας χώρας καί πρέπει καί
  είνε δυνατόν νά διευθετη-
  •βΰν. 'Ϋπάρχβυν ςοτηματ
  συγκοινωνιακόν παραγωγικ»
  έμπβρικά, τβυριστικά, ,τελω-
  νιακά, πβύ μένβυν άκομη α-
  λυτα, πβύ άπαιτβΰν μίαν λύ¬
  σιν καί πβύ 8ταν λυθοΰν θα
  ώφελήσουν ολα γενικώς, καί
  τα τέσσαρα μέρη. Αί βαλκα-
  νικαί χώραι, παράγουν εν
  πολλοϊς, τα ϊδια προϊόντα.
  Φά ε.μηοροΰθΜν λοιπόν
  νά έχουν κοινήν εμπορικήν
  πολιτικήν είς τάς κατανα
  λωτικάς άγοράς ώς πρός τα
  πρβΐόντα αύτά, όπως είχον
  προτεΐνει άλλβτε αί κυβερ-
  νήσεΐς Ελλάδος καί Τουρ-
  κίας. Παράγουν έπίσης χαί
  διάφορα άλλα προϊόντα, τα
  οποΐα θά είμποροΰσαν ν'
  ανταλλάσσουν βάσει είδικών
  συμφωνιών. "Εχβυν άκομη
  άλλα ζητήματα. Γεφυρώσεις
  πβταμών, έπεκτάσεις σιδη¬
  ροδρομικήν γραμμήν καί
  αύτοκινητιχών έδών, ώστε
  νά πυκνώσβυν τό δίκτυον
  των μέσων τής μεταξύ των
  έπικβινωνίας. Καί τέλος ε¬
  χβυν συμφέρον νά διευκο
  λύνβυν την μεταξύ των κί
  νησιν καί των πληθυσμόν
  καί των έμπορευμάτων καί
  των ταχυδρβμείων καί τηλε
  γράφων πρός κοινήν' έξυπη
  ρέτησιν. Τα ζητήματα αύ¬
  τά αλλωστε εξητάσθησαν
  λεπτομερώς ή έθίγησαν α¬
  πλώς είς τάς προηγηθείαας
  τής έφετεινής, έτησίας, τα¬
  κτικάς διασκέψεις τβΰ Οίκο
  νομικβΰ Συμββυλίβυ τής Συ
  νεννοήσεως. Καί πολλά είναι
  ήδη έτοιμα καθ* βλα πρός
  λύσιν. Δικαιβλβγεΐται λοι¬
  πόν χάθε ελπίς καί αΐσιο
  δοξία διά τό άπβτέλεσμα της
  διασκέψεως. Άλλ' ή σύνο
  δος αυτή τοΰ Οίχονβμικβΰ
  Συμββυλίβυ τής Βαλκανικης
  Συνεννοήσεως, έχει καί άλ¬
  λην άκβμη σημασίαν, πό
  λύ γενικωτέραν, έκτεινομέ
  νην καί πέραν των βαλχα
  νίκων όρίων. Άποδεικνύει
  τί μπορεϊ νά επιτύχη ή κα
  λη θέλησις καί ή είλικρι
  νής διάθεσις των λαών πρός
  συνεργασίαν. Αποτελεί ενα
  λαμπρόν παράδειγμα τό ο¬
  ποίον θά έπρεπε νά μίμη
  θοΰν βλοι οί λαοί. Καί φω
  τίζει τόν δρόμον πού θά
  ήτο εύτύχημα ν' ακολβυθή-
  σουν οί ηγέται των μέγα
  λων εθνών. Καθ' ήν στιγμήν
  είς ίλβν τόν άλλον κόσμον
  ή θύελλα άπειλεΐ νά έκσπά
  ση καί ν' ανατρέψη τα πάν
  τα, είς την Βαλκανικήν
  έπικρατεΐ τόση ήρεμία ώστε
  αί κυβερνήβεις των τεσσά¬
  ρων φίλων χωρών νά εύρί
  σκουν όλον τόν καιρόν κα
  την διάθεσιν νά έργάζων
  ται διά την προαγωγήν των
  βίκβνβμιχών σχέσεων των.
  Όφείλεται τουτο έξ όλοκλή
  ρου είς τό αΐσθημκ άσφα
  λείας πού δημιουργεΐ ή ύ
  παρξις τής τετραμερβΰς συ
  νεννβήσεως.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Ο ΠΕΡίΠΑΤΗΤΙΚΟΣ
  "Εχουν νά ποθν τελευταία διά
  τόν «περιπατηταί/». Καί έννο
  οθν τό περιπατητιχόν φλίρτ
  Αί σχέσεις των δύο φύλων άπο
  κτοθν δεσμούς καί συνεχίζονται
  πολύ περισσότερον στεναί άπό
  προτήτερα, χάρις είς τάς τυχαί
  «ς περιπατητός ουναντήσεις
  Οί περίπατοι δίδουν την βΰκαι
  ρΕαν άναζητήαιων καί έρευναν.
  Άρχεϊ ή πρώτη αγνωστος διά
  νά ενδιαφερθή 6 περιπατών. Ζή
  χεί πρώτα δι9 αυτήν πληροφο
  ρίες άπο τον πλησίον τού. Συ
  νήθως δμως δέν ϊκανοποιεΐται.
  Άποτείνεται λοιπόν άπ' εύθεί
  α; είς την άγνωστον. Ή άρχή
  αυτή, είνε όμολογουμένως τί
  ήμισυ τοθ παντός διά τον περιπα
  1 τητικόν.
  Ι Είς την γνωστήν λεωφέρον τοθ
  ' Ηρακλείου π<Λ γίνονται κάθι βράδυ οί περίπατοι, · τα ένσταν- τανέ τοΰ περιπατητιχοθ ποικίλ λοιιν, επάνω—χάτω δπως χλΙ είς τό Ζάππειον. Οί ήθικολδγοι έ- δώ είνε Ιταιμοι διά τούς φι· λιππικούς των άπό την πρώτην στιγμήν. 'Υπογραμμίζουν την α¬ ναίδειαν έκείνων πού έπιχειροθν νά συνάψη περιπατητός °χέ|άνθ τη-ς σεις. Αλλά καί την εύρυτέραν ' ποικίλλωμεν την πεζήν ζωήν μας μέ πολλήν ή δλίγην φαντα¬ σίαν. —Καϋμένη Μχρσέλ πδσο θά α9 άγαποδσα άν είχα καιρέ! Αύτό τό παράπονο έχδηλώνεται σέ μιά γαλλική κομεντί άπό !ναν κοινωνικήν διαφθοράν ή όποία έπιτρέπει τάς έπιχειρήσεις. Ό περιπατητός τίθεται ούτω άμέ σως υπό δίωξιν. Καί... έξορχι σμίν. Τό γνωστό σονέττο τοθ Λασχαράτου διά τόν υϊόν τής Ά φροδίτης θά είχε, κατά τούς πουριτανούς, την θέσιν τού σή¬ μερον κυρίως μεταξύ των πιρι πατητικών. Ένας άπό τούς δύο ή καί οί δύο μαζύ—γιατί δχι; —άποβλίπουν είς τούς άνομο λογήτους σκοπούς τοθ φαρετροφό ρου. Νά λίμε τοθ στραβοθ τό δί χηο, αί στιγμιαΤαι αυταί σχέσεις δέν είναι άσυμπβθείς. 'Υπάρχει τόση άνία σήμερον είς την ζω¬ ήν μας—τίστ] έλλειψις σχοπών τόσο ι περιορισμοΐ χαί τόση τιι πικότης! Γιά νά βρούμε λιγά χι ενδιαφέρον γύρω μας πρέ¬ πει νά κοπιάσωμεν. Ό περιπα τητικός είνε μία λύσις: θά προ αέξωμεν μίαν σιλουίτταν. βά ένδιαφερθώμεν διά τδ παρίν της. Ηά χατακοποθμε διά τό μίλλον της θά περιαυτολογήσωμβν διά τό συμφέρον της, πού είναι έννο εΐται καί συμφέρον ιδικόν μας. Γενιχά θά έροθμε χάτι γιά νά φαιδ^ύνωμεν τό πνεθμά μας καί ν'άνακαλύψωμεν είς τόνέαυΐέν μας... προτερήματα άγνωοτα. θχ -Αν ψϋχο· λογήσωμεν τούς σημερινούς περι- πατητιχούς ή φράσις αυτή γ£νε· ται άξίωμα. Ό χαΐρός ποιείται μέ τόν καλύτερον τρό¬ πον. Καί διά την αγάπην τοθ εί χοσιτετραώρου. Καί διά τόν δε- σμόν τόν ΰπολογιατιχώτερον Ισω; άλλά χαί τόν χάπως μακρύτερον. Άκόμη χαί διά την περιπέτειαν εκείνην ή έποία ξεπερνά τα δρια τής χοινοτοπίας. * • * Καί δ ε*νας χαί δ άλλος ή άχρι- βέατερα «ή άλλη» των περιπα τητιχών σχέσεων δουλεύοιιν είς τόν Ιδιον κύριον: Τάς σημερι νάς κοινωνικάς συνθήκας χαί τούς σημερινούς δρους τής ζωής. Άπορρέουν άπό μίαν ψυχολογί αν κοινήν σήμερον είς δλον τόν κόσμον καί αρκούντως διχαιο λογημένην. "Ας μή τούς χατη- γοροθμΐν λοιπόν. "Υπό οίανδήπο τε... γεωμετρικήν μορφήν καί άν παρουσιάζοντα!, 5ν λάβωμεν δπ' δψιν καί τό αιώνιον τρίγωνον, ή άλήθεια είναι ϊτι δέν διαφέ ρουν άπό 8,τι λέμε κάποτε άνα πόφευκτον ή μοιραίον. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τα διεθνή ζητήματα ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ «ΓΓΛΟΡΟΣΣΙΚΙΙΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ Ποΐαι αί εκατέρωθεν άπόφ»;. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Μαίου.-Κατά τάς δπαρχούσας ένταθθα μέχρι τοθ άπογεύματος ιίδήσεις, αί άγ· γλορωσσιχαί διαπραγματεύσεις ε¬ σημείωσαν άρκετήν πρόοδον. ΟΟ τως άναφέρεται πληροφορία τοθ πρακτορείου Ρώυτερ έκ Μόσχας καθ9 ήν είς την χθεσινήν των ου- νομιλίαν μετά τού "Αγγλου πρε- σβευτοθ κ. Σήντς δ έπίτροπος των Εξωτερικών κ Μολότωφ διε βεβαίωσεν 2τι ή αντικατάστασις τοθ χ. Λιτβίνωφ δέν σημαίνει με¬ ταβολήν τής εξωτερικάς ρωσσικής πολιτικής. Έξ άλλου ό διπλωματι κός συνεργάτης τοθ ίδίου πρακτο ρείου παρέχει την πληροφοοίαν βτι ή συνομιλία Σήντς—Μολόΐωφ υπήρξεν εγχαρδιιοτάτη καί προσ· θέτει δτι άπαιτείται χρονικόν διάσιημα διά νά μελετήση δ επί των Εξωτερικών έπίτροπος τάς άγγλικάς προτάσεις. Δ'αβεβαίωσιν περί τοθ άμεταβλήτου τής ρωσσι χής πολιτιχής παρέσχε καί δ έν- ταθθα Ρώσαος πρεσβευτής κ. Μαΐ σχυ είς τόν λέρδον Χάλιφαξ, τόν οποίον επεσκέφθη τό άπόγευμα χ αί μέ τόν οποίον είχε μαχράν ου νομιλίαν. "Οσον άφορά τάς ενεργείας τοθ κ. Ποτέμχιν, δ οποίος έσχε χθές τρίωρον συνομιλίαν μέ τόν χ Γκα- φίνκο καί απεφάσισε νά έπισκε φθ^ καί την Βαρσοβίαν πρίν επι στρέψη είς Μόσχαν, δ έν Βουκου ρεστίψ άνταποκριτής τοθ πρακτο ρείου Ρώυτερ τηλεγραφεϊ δτι ή ρωσσική διπλωματία επιδεικνύει ιδιαιτέραν δραστηριότητα είς την ανατολικήν Ευρώπην. Ή Ρωσσία προσέφερεν ήδη έγγυήσεις πρός τα μιχρότερα χράτη είς τα δυτιχά της σύνορα, ομοίας πρός τάς πα- ρασχεθείσας άπό την Αγγλίαν πρός την Ρουμανίαν καί την Έλ- λάδα. Τα γείτονα πρός την Ρωσσί αν κράτη φαίνωνται διατεθειμένα ν9 άποδιχθοθν τάς άμυντικάς ένι- σχύσεις τής Μόσχας, υπό την προϋπόθεσιν δτι αύται δέν θά προσλάβουν προχλητιχήν μορφήν έναντι τοθ Ράϊχ. "Οσον άφοροΐ τάς άγγλικάς προτάσεις, τάς οποίας διεβίβα σε χθές καΙ ανέπτυξεν ιίς τόν ι κ. Μολότωφ δ κ. Σήντς κατά την μακράν συνομιλίαν των, εί νέ άκομη ενωρίς νά διατυπωθή άσφαλής πρίβλεψΐς. "Εκθεσις τοθ κ. Σήντς επί τής χθεσινής συνομιλία; τού μέ τόν κ. Μολό τωφ ελήφθη είς τό Φόρειν "Οφ- φις. Συγχρόνως δέ αγγέλλεται έκ Μόσχας δτι χαί ή σοβ.ιπκή κυβέρνησις μελεΐα μετά πολ λής προσοχής τάς άγγλικάς προτάσεις, καί τάς παρατηρή σεις, τάς οποίας προσέθεσε προφοριχώς δ κ. Σήντς. Προβλέ πεται δτι θά γίνη καί νέα συ νάντησις μΐταξύ τοθ Άγγλου πρεσβευτοθ καί τοθ κ. Μολό¬ τωφ έντός δλίγων ημερών, όπό τε ΐσως νά επιδοθή ρωσσική απάντησις είς τάς άγγλικάς προ τάσεΐς. Καί αί αγγλικαί έφημε- ρίδες φαίνοντο» σήμερον αίσιό δοξοι ώς πρός την εξέλιξιν των άγγλοσιβιετιχων συζητήσε ών. Οϋτω δ «εΗμερήσιος Τηλέ γραφος» δημεσιεύει την πληρο φορίαν βτι ή χθεσινή συνομιλία τοθ πρεσβευτοθ τής Αγγλίας μετά τοθ κ. Μολότωφ, καίτοι δέν κατέληξεν είς όριατικά άποτε λέσματα, δικαιολογεΐ πολλάς ελπίδας. Παρά τα ανωτέρω αί νυχτερι ναΐ πληροφορίαι άναφέρουν δτι ή Μόίχα θά διατυπώση πλεί στας άντιρρήσεις είς τάς βρετ τανικάς προτάσεις περΐ τοθ συ στήματος ασφαλείας, τό οποίον προϋποθέτει την ανάληψιν έκ μέρους τής Ρωσσίας τής δπο χρεώσεως νά παράσχη βοήθειαν κατ' αίτησιν τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας, εάν αί δύο αυται χώραι έμπλαχοθν είς πόλεμον έν τη έχπληρώσιι των έγγυή σεών των πρός την Πολωνίαν κ αί την Ρουμανίαν. Ώς εγνώσθη, 4 κ, Σήντς Ιτί Ό κ. Μάρκελλος. Συνοδευόμενος άπό τάς ευ¬ χάς καί τα αίσθήματα βαθεΐ άς άγάπης καί εκτιμήσεως, α¬ νεχώρησε χθές ό Νομάρχης . Ανδρέας Μάρκελλος δι' Αθήνας Βπου καί τοποθετεΐ· ται σύμβουλος τοϋ Έλεγκτι- κοθ ΣυνεδρΙου. Υπήρξαν αί έκδηλώσεις πρός τόν κ. Μάρ κελλον ή καλυτέρα απόδειξις των αίσθημάτων τοθ λαοθ τής πόλεώς μας πρός τό νέον κράτος καί τόν επί τριετίσν έκπρόσωπόν τού είς τόν νομόν μας. Καί άνέβλυσαν τα αίσθή ιατα αύτά αύθόρμητα κσί εί¬ λικρινά, πηναΐα εντελώς. ΤΗ· σαν αίσθήματα άγάπης καί εύγνωμοσύνης.Διότι ό κ. Μάρ κελλος, χάρις είς την γόνιμον δρασιν τού, την δικαιοσύνην, την εύθυκρισίαν καί τό ακέ¬ ραιον τοθ χαρακτήρος τού, εκέρδισε την γενικήν έκτΐμη νισεν είς τόν χ. Μολότωφ καί δ λόρδος Χάλιφαξ είς τόν κ. Μαίακυ δτι τό αγγλικόν σχέδιον προβλέπει δτι ή Αγγλία χαί ή Γαλλία θά έχπληρώσουν πρώται τάς δποχρεώσεις των καί δτι κατά συνέπε'αν άιτοχλείεται ή δυ νατέτης νά παρασχεθή ρωσσική βοηθεία είς την Πολωνίαν χαί την Ρουμανίαν, παραμένουσαι ούδετέρων των δυτικών δυνάμεων. Οί ένταθθα διπλωματικοί κύκλοι παρατηροθν δτι τό ελάχιστον όριον των σοβιέτ διά την προσχώρησιν είς τό αγγλικόν σχέδιον είνε δτι αί διτοχρεώ σεις &ί θ' αναλάβη ή Ρωσσία πρέπει νά συμπληρωθβθν διά στρατιωτικών συμφωνιών καί δτι αί έγγυήαεις δέον νά έπεκτα θοθν καί είς τα βαλτικά κρά τη. Οί αγγλικαί κύκλοι, είς ά πάντησιν πρός τ' ανωτέρω, πά ρατηροθν δτι αί έπιτελικαί θϋ νομιλίαι δέν άποχλείονται, άλλ' ότι ή επέκτασις των έγγυήσε ών καί πρός τα βαλτικά κρά τη δέν έξαρταΐαι μόνον άπό την αγγλικήν κυβέρνησιν. Οί αύΐοί κύκλοι φρονοθν δτι αί αγ γλορωσσιχαί διαπραγματεύσεις θά παραταθοθν επί τι χρονικόν διάστημα εισέτι. Αγγέλλεται έκ Μόσχας δτι τό ημιεπίσημον σ:6ιετικόν πραχτο ρεΐον εξέδωκεν άπόψε άνακοινω θέν διά τοθ όποίου άναγγέλλει δτι αί βρεττανικαί προτάσεις δ πεβλήθησαν χθές καί δτι δι' αυτών ζητεΐται δπως ή ρωσ σική κυβέρνησις αναλάβη την υποχρέωσιν νά παράσχη άμέσως βοήθειαν πρός την Αγγλίαν καί την Γαλλίαν εάν αυταί έμ πλακοθν είς στρατιωτικάς έ πιχειρήσεις συνεπεία των έγγυ ήσεών των πρός την Πολωνίαν καί την Ρο,ιμανΕαν. Τό άνακοι νωθέν παρατηρεΐ δτι αί άγγλι χαί προτάσεις ουδέν άναφέρουν περΐ άγγλογαλλικής βοηθείας πρός την Ρωσσίαν επί τής 6ά σεως τής άμοιβαΐότητος, εάν ή Ρωσσία έμπλακη εί; σΐρατκοτι κάς έπιχειρήσεΐς έν τή έκπληρώ σει των ίγγυήσεών της πρός τάς δύο δυτικώς δυνάμεις ή πρός άλλας χώρας τής άνατολικής Ευρώπης. Κατ' άλλα τηλεγραφή ματα έκ Μόσχας, ιδιαιτέρα ση μασία άποδίδεται χαί είς την συ νομιλίαν, την οποίαν Ισχε προ χθές δ έκεΐ Πολωνός πρεσβευ τής κ. Βάσχαλ Γκρεμπόφσκι μέ τόν χ. Μολότωφ. Τηλεγραφοθν έκ Βαρσοδίας δτι ή Πολωνΐα δέν είνε διατεθει μένη ν9 αποδεχθή έκ μέρους των Σοβιέτ μονόπλεαρον εγγύησιν βοηθείας εναντίον επι θέσεως, έφ' 3σ5ν τοιουτοτρόπως θά έθυσιά ζιτο ή άρχή τής άμοιβαιίτητος την οποίαν ένθέρμιος ύποστηρί- ζουν οί έν Πολωνία. Εύχαρίστη αίς έν τούτοις έκδηλοθται έκ μέρους των πολωνικών πολιτι κων κύκλων διότι ένισχύθησαν τα μιχρότερα γειτονιχά χράτη τής Πολωνίας άπό την βοήθειαν την όποιαν συνεφωνήθη νά πρσσφέρη είς «ύΐά ή Ρωασΐα. Τό γυμναστήριον. Είς τόν νέον προϋπολογι¬ σμόν τοθ Δήμου, ανεγράφη σημαντικώτατον ποσόν καί διά την ενίσχυσιν καί όργάνω σιν τής φυσικής άγωγής τής νεότητος. Γεννάται λοιπόν ή ελπίς δτι θά κατορθωθή έφέ τος ή αποπεράτωσις τοθ Γυ μναστηρίου τής πόλεώς μας. Κσί πρέπει πράγματι νά γίνη τουτο. Διότι πόλις μεγάλη, ώς τό Ηράκλειον, μέ άθλητικήν παράδοσιν καί πλήθη άθλου μένων νέων δέν έπιτρέπεται νά μένη χωρίς σύγχρονον, άρ· τιον άπό πάσης απόψεως γυ μναστήριον. Άλλ' έκτός τοθ Δήμου έχει εκδηλώσει ένδια φέρον καί ή Κυβέρνησις. Έπο μένως τό ζήτημα θά λήξπ πλέον οριστικώς κατά τόν κα¬ λύτερον καί ίκανοποιητικώτε ρον τρόπον. ΆνασκαφαΙ. Είς τόν διευθυντήν τοθ Μου σείου κ. Πλάτωνα, έχορηγήθη δδεια ενεργείας ανασκαφήν είς Ίεράτΐετραν δπου άνεκα λύφθησαναί άρχαιότητες. Καί ή είδησις ήκούσθημέχαράν καί ικανοποίησιν. Άρχαιότητες 8- μως ύπάρχουν παντοό, είς πλείστα σημεΐα τής νήσου μας. Ή κρητική γτ) φυλάσσει είς τούς κόλπους της μέγα- λους θησαυρούς, άφθονα λεί ψανα, τής αρχαιότητος. Θά ήτο λοιπόν ρύτύχημα εάν κα· θίστατο δυνατόν νά γενικευ θοθν αί άνασκαφαΐ καί νά γΐ νη προσπαθεία άποκαλΰψεως δλων των μνημεΐων καί των θησαυρών τής αρχαιότητος. Θά εΐχε νά ωφεληθή πολλά καί ή έπιστήμη καί ό τόπος καί ό ελληνικάς τουρισμόςγε- νικώτερον. σιν των Ηρακλειωτών. Δι' ού τό καί ή άπομάκρυνσίς τού έξ Ηρακλείου έπροξένησε γε νίκην θλίψιν. Τό Καβροχώρι. "Εν άπό τα πλουσιώτερα διαμερΐσματα τοθ νομοθ μας είνε ασφαλώς καί ή περιφέ- ρεια τοθ ΚσβροχωρΙου. Τα γο νιμώτατα έδάφη τού άποδΐ- δουν πολλά καί είς σταφίδος καί είς ελαια καί είς άλλα προϊόντα. Ή συγκοινωνία δ¬ μως μέ τό Καβροχώρι γΐνεται μετά δυσκολίας καί μόνον τούς θερινούς μήνας, παρά τό δτι ή απόστασις άπό τής αμαξιτής άρτηρίας πρός Κρου σώνα είνε μικρά. Πιστεύομεν λοιπόν ότι ή κοινότης πού έ- χει μεγάλα έσοδα, θά Φρον* τ!θΓ) διά την διαμόρφωσιν καί την σκυρόστρωσιν τής όδοθ αυτής, έφόσον άλλωστε ό πο- ταμός ίχει γεφυρωθή καί έ¬ φόσον τό ταμείον επαρχιακάς όδοποιΐσς διαθέτει τόν ό- δοστρωτήρα καί 8,τι άλλο χρειάζεται. *** ΟΙ "Αγγλοι. Αυριον καταπλέβι είς τόν λιμένα μας αγγλικόν άνταορ- πιλλικόν, φέρον τούς άξιωμα τικοΰς τής μοΐρας πού ναυλο χεΐ είς Σοόδαν διά νά έπισκβ φθοθν τάς αρχαιότητάς τοθ Μουσείου, τής ΚνωσοΟ καί τής ΦαιστοΟ. Την Δευτέραν δέ θ' άφιχθοθν καί Άγγλοι έ πίσης καθηγηταί διά νά δώ· σουν διαλέξεις καί νά έξηγή- σουν τούς λόγους διά τούς όποίους ιδρύθη έν Αθήναις τό Ίνστιτοθτον Άγγλικής γλώσσης. Έτσι θά δοθή ή εύ καιρΐα νά γίνουν στενώτεροι οί δεσμοΐ πού υπήρχαν άνέκα θεν καί ήνωναν τόν λαόν τής Κρήτης μέ την Αγγλίαν καί νά έκδηλωθοθν τα αίσθήματα των Ηρακλειωτών πρός την κραταιάν θαλασσοκράτειραν,
  ΑΜΘΡΘΩ2Ι9
  ΘΕγαΜΗΤγλ Ι
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «τό*ΤελεσΙγραφο τοΰ Σε
  ραγιέβο» Γαλλική όμιλοϋσα.
  Την Δευτέραν «Άδριανή Λε
  κουβέρ» τοΰ Β. Σαρδόν.
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον: «Στή Κόλα
  σι τής Ζούγκλας».
  Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτ"
  Σάββατον, Κυριακή ώρα 6 1)2 ά
  πογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Πρόγραμμα 12ης Μαϊου.
  Ώρ« 12 25 Σήμα.—Έθνικός υ
  μνος—"Υμνος Νβολαίας.
  12 30 Ή ωραι τοϋ έργάτου.
  Άναχοινώσεις καί Είδήσεις
  Κρητική μουσική.
  13 Τραγούδιε! ά πό την Λυς
  ΓχΜΤϋ (δίσχοθ.
  13.30 Χρηματιστήριον-Είίησίΐς
  "ϋρα Άστεροσκοπείου Αθηνών.
  13.45 Μουσικη χβροΰ (δίακβι).
  14 Έλαφρά μουσική.
  "Υπό τής όρχήστρας Α. Άθα
  νασΐάδη)
  14 45 Είδήσβις. - Μβτβωρολογι
  κβν δελτίον.
  19.10 Χρημβιτιστήριβν—Κίνησις
  άγοράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ώρα τής Έλληνίδος
  19 35 Ρεβιτάλ πιάνου
  ('Υπό.τής κ. Δεσπ. Καραμαούνα).
  20 05'θμιλία διά την Ε Ο.Ν.
  20.20 Δυωδίαι.
  (Υπό των κ. κ. Διον. θάνου,
  τενόρου καί Δημ. Εύστρατίου, 6α
  ρυτόνου).
  20.50 Εΐδήσίΐς— μβτεωρολογικόν
  Δελτίον.
  21 05 Μουσιχές έιτιτυχίβς ά πό
  ηαληές 'Αβηναΐκές έπιθβωρησεις,
  21.50 Μικρά ορχήστρα
  22.15 Νυκτερινόν βΐδήσεις.
  22,25 ϊυνέχβια μικράς έρχή
  στρας και τραγοϋδι.
  23 15 Μουσικη χβροΰ (δίσκοι).
  0.15 Τβλεοταΐαι βίδησβις.
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  Σήμερον
  Τό γεγονός πβϋ έκράτησε
  σέ άγωνία όλόκληρο την ΰ·
  φήλιο!
  Τραγικάς στιγμές τής Αν¬
  θρωπότητος στό χεΐλος όλε
  θρίας άβυσσον!
  Τό τελεσίγραφον της
  Αυστρίας πρός την Σερ¬
  βίαν! 1914 ή Εύρώπη <&- νάστατος ίλος ό κόσμος άναμένει μέ άγωνία την μοιραία άπάντησι! ΤΩ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΣΕΡΑΠΕΒΟ Τό τβλευταϊο δημΐούργημα τής Γαλλικής Κινηματογρα φίας: Πρωταγωνιοτοΰν: ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ ΕΡΙΧ ΦΟΝ ΣΤΡΟΧΑΪΜ Μπερνάρ Λανγκρέ Την Δευτέραν Τό βριστούργημα τού Β. Σαρδβύ: ΑΔΡΙΑΝ Ίβόν Πρεντάν Πιέρ ΦρεναΙ. Ό σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΫίΟΦΟΠΟΗ ΤΣΑΡΟΝ Επί τρ βάσει νέοιν στοιχείων ΔΗΛΩΣΙΣ Τό ένταϋθα άρτοποιεΐονΚων σταντίνου ΤσουβαλΙδου δηλοί δημοσία ότι ουδεμίαν ύποχρέω σιν^ή' . οφειλήν άναγνωρΐζει εάν αϋτη&έν γΐνεταιάπ'εύθεΐοτς μετά τοϋ (διοκτήτου καί Διευ θυντοθ τοθ άρτοποιεΐου τού Τού κ. Κωσταντΐνου ΤσουβαλΙ- δου καί δέν φέρη την υπο γραφήν αύτοθ. Έν Ηρακλείω τη 6 Μαΐου 1939. Ό Δηλών (διοκτήτης τοΰ ά- νω άρτοποιείου. Κων. Τσουβαλίδης ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆφΕχθη έξ Αθηνών ή ΔνΙς Μαρΐνα Γ. Άνωγειανάκη μοδίστα κομίσασα πλουσίαν συλ λογήν κροκΐ χαΐ «ατρόν διά την γΐαν σαιζόν· 62ον Αλλοίμονον είς τόν έφιπ πον πού θά έπέτρεπεν είς τό άλογό τού νά διαταράξη την συμμετρίαν των γραμμών. Πρώτοι, έττειδή ήτο τό συν ταγμα τής τσαρΐνας, έπροχώ ρησαν οί άνδρες τής αύτοκρα τορικής φρουρότς των Ιππο των, φέροντες λευκάς στολάς καί χρυσδ κράνη, είς τό σττ) θος δέθώρακαςάπό μπροθντζο πού έλαμποκοποθσαν είς τόν η,λιο. Καθώς παρήλαυνον καί έ τέντωναν πρός τα κάτω τα ξΐφη των χαιρετώντες τόν αύ τοκράτορα, 6 πρίγκηψ ΠαΟ λος άφησε τό σύνταγμά τού είς την διοίκησιν τοθ ύποδιοι κητοθ τού καί έλαβε θέσιν ίΐς τό γενικόν επιτελείον τοθ ό- ποίου ήτο μέλος. Ό τσάρος έκίνησεν έλαφρώς τό κεφάλι τού πρός τόν Παόλον καί τόν έχαιρέτισε μισοκλείοντας μέ φιλικόν ΰφος τα μάτια τού Μετά τό σύνταγμσ τής φρου ρδς των Ιπποτών, ηκολούθη σεν ένα σύνταγμά Κοζάκων, διαλεκτοί άνδρες επάνω είς θαυμασία άλογα, οί όποΐοι ΐππευον μέ ζωηρότητα καί ξε γνοιαοιάν παρά τούς αύστη ρούς τύπους τής αύτοκρατο· ρικής επιθεωρήσεως, πού άπή τει οί έφιπποι νά στέκωντσι επί των "ίππων των άλύγιστοι καί εντελώς άκίνητοι. Οί αύ· τοκρατορικοί λογχοφόροι ήκο λούθουν μέ τα μεγάλα ά- σπρα λοφία των χορεύοντα πάνω άπό τό κεφάλι των κα θώς περνοθσαν έμπρός άπό την αύτοκρατορικήν έξέδραν. Επειτα παρήλασε τό δεύτερον καίτό καλλίτερον σύνταγμά Ιτ πικοθ τής Ρωσσΐας, οί Ούσσά ροι τοθ Γκρούντο είς στολάς μαύρας καί βυσσινΐ, μέ κρα νία καί σταυρωτά κόκκαλα άπό έλεφαντοκόκκαλο επάνω είς τό περιλαΐμιον τοϋ μανδύ ου των άπό στιλπνήν μαύρην γοθναν. Καθώς έφθασαν έμ¬ πρός είς τόν τσάρον, ό διοι | κητής των, συνταγματάρχης | Μαξιμιλιανός Σάρμπεβας Ύλ μπλουνιέλλι, ό οποίος εΐχει παρασημοφορηθή μέ τόν σταυ ρόν τοθ Άγίου Γεωργίου δι' έξαιρετικάς άνδραγαθίας είς τάς μάχας τοθ Πόρτ Άρθούρ, μέ γρήγορη κίνησι Ιφερε πρός τα κάτω τό ξίφος τού καί έ βροντοφώνησε τό παράγγελ μα: (συνεχΐζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τα πρώτα θερινά μοντέλσ. ΠολλβΙ των μεγάλων ραπτικήν οΐκων των Παρισίων, Ισπευσαν,ή δή νά παρουσιασθέν τα θερινά των μοντέλα, τα όποϊα, είνε Ευ¬ νόητον, δέν παρουσιάζουν μεγάλην διαφαρά άπό τα άνοιξιίτικα. Ή γραμμή παραμένει νεανική καί οί φοθστες δ'ατηροθν τό ύπερβο λικό φάρδος των. Μίταξύ των πρώτων αυτών θε- ρινδν μοντέλων δπάρχουν πολλά μονόχρωμα φορίματα πού σιινα γωνίζονται εφέτος επιτυχώς μέ τα έμπριμέ. Ό Λουσιέν Λελόν λανσάρει Ινα άπογευματινό φίρε- μα άπό ζωρζίΐτα σέ χρώμα μπ/έ μπλυέ, 8λο πλισαρισμένο, μέ κίτρινη ζώνη. Ή ζωρζέττα, ε*- χετ« 6κ' δψίν σας, κατίχει τα σκήπτρα τής καλοκαιρινής σαι¬ ζόν, μαζί μέ την μονόχρωμη μουσελίνα. Ό οϊκος Μολινέ επιδεικνύει χαριτωμένα φορέματα καί άν- σάμπλ άπό μονόχρωμα καί έμ¬ πριμέ δφάσματα καθώς καί πολ λά μοντέλα άπό θαυμασία λινά: μονόχρωμα, σέ τόνους παστέλ, ή φανταιζί μέ πουά καί καρρώ. Γιά τδ άπόγευμα, £ αυτδς οί- κος έπιδεικνύει,παρά πολλά λευκά φορέματα, γαρνιρισμένα συνηθέ- στατα μέ κόκκινο., Χαριτωμένα έπίσης φορέματα άπό κόχκινο μεταξακό μΐ άσπρα πουχ. Γιά τό βράδυ, μπλέ φορέματα, συν διιασμένα μέ κόκχινο. Γιά τό πρωί, χαριτωμένα, ά π)ά φορίματα άπό λινθ μπλέ μαρίν, γαρνιρισμένα είς τόν για χά, τα ρεβέρ καί τό στρύφωμα μέ άσπρες γχάνς. Γιά τό βραδυ, πολλά φορέματα σέ στυλ Αύτοχραχορίας, γιά τα δποΐα χρησιμοποιοθνται διάφορα μοντέρνα λαμέ άνοικτέχρωμα, σατέν, μουάρ, μαύρη μουσελίνα χαί άσπρο πικέ Άρκετά επί σης βραδυνά μοντέλα, τοθ ίδίου παντοτε οίκου, μέ πολί» φαρδειές φοϋστες αίς τα πλάγια, έμπνευ σμένες άπό τίς φοθστες «πανιέ» τής έποχήςτοθ Λουδοβίκου 14ου. Γιά τα τελευταία αυτά φορέματα χρησΐμοποιοΰνται ώραΐα μεταξω τα καί κρεπονέ θργαντί. η Ντιστεγκέ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Οί ύποφαινόμενοι Μαρία χήρα Νικ. Παπαδάκη καί Γεώρ¬ γιος Ν. Παπαδάκης ή Παπαδιανός κάτοικοι Ηρακλείου, θεω- ροθμεν καθήκον μας δπως εύγαριστήσωμεν καί δημοσία την Άσφαλιστικήν Έταιρίαν «ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΕΡ¬ ΓΕΣΤΗΣ» ώς κσί τόν έν Ηρακλείω Πράκτορα αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗΝ Γ, ΚΑΡΟΥΖΟΝ έκπροσωπούμενον παρά τοθ κ. Νικ. Α Νικολαΐδου, διά την ταχύτητα μεθ' ής έσπευσαν νά μας κατοβάλωσι έντός 20 ημερών άπό τής προσαγωγή"ς σχε τικών εγγράφων, διά τοθ ύπ' αριθ. 12161 τής 29ης Απριλίου 1939 συμβολσίου τοθ Συμβολαιογοάφου Ηρακλείου κ. Κ. Ζα χσριάδου, τό ποσόν των δραγ,. εκατόν χιλιάδων έπτακοσίων ένενήκοντα ©κτώ (αριθ. 100 798.) διά τό οποίον εΤχε παρ' αυτή άσφαλίσει την ζωήν τού ό μακσρίτης σύζυγος καί πά τήρ μας. Έν Ηρακλείω τή 2 Μαΐου 1939. ΟΙ εύχαριστοθντες Μαρία χήρα Νικ. Παπαδάκη Γεώργιος Νικ Παπαδιανός Έλληνικη Βασ. Χ.ωροφυλ*κη Διοίκησις Χωροφυλ, Ηρακλείου ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Έπαναληπτιχής ΙΙλειοδοτικής Δη· μοπρασ'ας. Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Ηρακλείου διακηρύττει &τι, μή έγκριθέντων δυνάμει τής ύπ' αριθ. 129)12)34 2(5.4 1939 αποφάσεως τοθ ΎφυπουργειΌυ Δημοσίας Α¬ σφαλείας των Πρακτικών τής ένερ γηθείστϊς την 19ην Μαρτίου έ. Ι. ίπαναληπτικής δημοπρασίας διά την μίοθωσιν τοθ δικαιώματος τής σφραγίσεως των μέτρων καί σταθμών τής περιφερείας της, διά τό χρονικόν διάστημα άπό 1ης Ίανουαρίου 1939 μέχρι τής 31ης Δεκεμβριού 1940, έπαναλαμβάνε ται αυτή την 14ην Μαίου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώραν ΙΟην Ιως 12ην έν τφ καταστήματι τοθ άστυνομικοθ τμήματος Ηρακλεί ου καί ενώπιον τριμελοθς έξ αξι¬ ωματικών έπιτροπής καί χαλοθν- ται οί βουλόμενοι &πως λάβωσι μέρος. Οί οχετικοΐ δροι τής δημοπρα¬ σίας εισί κατατεθειμένα: είς τα γραφεΐα τής Διοικήσεως ημών χαί είς τα τοιαθτα τοθ άστυνομι- <οΟ τμήματος Ηρακλείου καί είς τάς 'Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής, ένθα πρς-σερχόμενοι οί βουλόμε νοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν "Ηρακλείω τ^ δ Μαίου 1939 Ό Διοικητής Διοικήσεως Έμμ. Όρφανουώάκης Ταγματάρχης ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ Κ«1 ωρολόγια ταέπης κ«1 χειρό; των πλέον φημισμένων εργοστασιον, θάευρητ· είς τβ ύρολογοπωλΐΐον τβϋ κ. Κωνστ. Χατζάκη Παρά τφ Μεϊντάνι Έπίοης άνβτλοιμβάνίΐ την έηιδιορβωοιν ηαντός ύρβλβ ί 'Βί ηγγνημένη. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε. Ίατρόί τού Καρδιολογιχοϋ 5βΓν1οβ της Λ' Παΐβλογιχή; Κλινικής τοδ Πανεπιοτημίου Αθηνών. Δεχεται έν τώ Ιατρείφ τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία ΙΙερ- βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ. Αριθ. τηλεφ. 8.25 ΖΗΤΕΙΊΕ έηιμόνυς, ά πό 2λα τα καταστήματι* καί «ΰτα &Μόμη των έπαρχι&ν το·1ς κλκοταΐς Νάρχβς «Σταύρος». "Ητοι σβυγάκικ, τρυπίματ» χιβάρκς, καρύλια κεντήμα- τος, κο«β*ρ«ς, Μβυλινβ, Κβτβν χπρλί, Ββιμβακακι», κου- βαιρες κΐντηματος κ. λ. η. Όλα τα ύς &ν·) ·1δ— εΐνβη *· φΒάστου κοιβτητος, καΐ χρ*ιμάτ*·ν αγν»ημ·νιιν κοιΐ βτιρι- Βν. Μία όβκιμη Μ οκ$ ιιεΐοα Αι* την άν*ιτ·ρ*τοτ« τβν κλΝθτΒν τϋί μάρκος «Χτβτυρβς.» ΆντιιιρβθΗΐιο( οια τού; Νβμβύς Ήραχλείβο—Λ«αηβ(·υ: Ι Ν. ΚΟΡΠΗΖ Άριθμός 98 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ή Λιμενική Έπιτροπή Ση¬ τείας, Προκειμένου νά προβή κατασκευήν εσωτερικόν λιμε- νικών έργων έν τώ Λιμένι Ση τεΐας ήτοι επέκτασιν καί δια πλάτυνσιν τής προκυμαΐας τής πλακοστρώσεως, έπέκτα σιν καί διαπλάτυνσιν τοθ προ βλήτος, διαπλάττυσιν τής πά ραλιακής όδοθ κλπ. άξίσς πε ρίπου πέντε έκατομμυρΐων (5.000.000) δραχμών, Προσκαλεΐ Τούς βουλομένους Διπλω ματούχους Πολιτικούς . Μηχα νικούς οί όποΐοι έχουσιν άσχο ληθή μέχρι σήμερον είς τοιαύ της φύσεως Ιργα, δπωςι άφ' οδ λάβωσι γνώσιν δι' έπιτο πίου ερεύνης, των μελλόν των νά έκτελεσθοθν λιμένι κων έργων, υποβάλωσι τη Αι μενική Έπιτροπή Σητείας, έν σφραγίστους προσφοράς διά την σύνταξιν τής οριστικάς μελέτης των έν λόγω λιμένι κων έργων, έπισυνάπτοντες συγχρόνως έν αύταΐς άντΐ γραφα των διπλωμάτων αύ των, ώς κβΐ έγγράφους αύ των ύπευθύνους δηλώσεις περί των έργων των λιμενικών έν Ελλάδι, ών τυχόν την κα τασκευήν ή την σύνταξιν με λετών έχουσιν άναλάβει ή έκπονήσει. Ή μελέτη θά τιεριλαμβάνπ σχέδια, προϋπολογισμόν, συγ γραφήν υποχρεώσεων, άνάλυ σιν τιμών, τιμολόγιον κλπ. ΑΙ έν λόγω προσφοραί δέον δπως ύποβληθοθν παρά τή Λιμενική Έπιτροπή Σητείας έντός δύο (2) μηνών άπό σήμε ρον. Διά περισσοτέρας πληρο φορίας οί βουλόμενοι δύναν ται νά άπευθύνωνται είς τα Γραφεΐα τής Λιμενικής Επι τροπής Σητείας. Έν ΣητείαναΙ ποσό·
  τητες μελάσσης καί άλλων ύλι-
  :ών.
  —Έκ παραλλήλου αί άρμόδιαι
  γεωργικαί ύιτηρεσΐαι ττΐς πόλε¬
  ως καταρτΐζουν πάντα τα σχβτι
  κά μέ τόν αγωνα τοθτον στοι-
  χεΐα.
  —Χθές θ' άνεχώρει εντέυθεν
  δι' Αθήνας ή άντιπροσωπευτική
  ομάς της Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου
  ήτις θά μετάσχπ των πανελλή¬
  νιον άθλητικων άγώνων ττ)ς Όρ
  γανώσεως.
  -ΟΙάγδνες οθτοι θά λάβουν
  χώραν μετά πάσης έπιβλητικό
  τητος είς τό στάδιον των Ά
  θηνων.
  —Την 13ην Μαΐου έπαναλαμβά·
  νεται έν τφ άσΐυνομικω τμήμα
  τι ή Βημοπρασία ενοικιάσεως
  τοΰ δικαιώματος μέτρων καί
  σταθμων έν τί) πόλει Ηρακλείου.
  — Καί καλουνται οί ένδιαφερό
  μενοι δπως προσέλθωσιν εγκαί¬
  ρως είς αύ ήν.
  —Ή είδησις τοϋ κατάπλου αγ¬
  γλικόν άντιτορπιλλικοθ είς τόν
  λιμένα μας αυριον, έπροξένησε
  γενικήν χαράν.
  — ΟΙ Ηρακλειώται οί δποΐοι ά-
  νέκαθεν τρέφουν εϋγνώμονα αί-
  σθήματα πρός την κραταιάν Άλ
  βι6να, θά λάβουν οΰτω την ευ¬
  καιρίαν νά έκδηλώσουν διά μίαν
  ά<όμη φοράν τα αΐσθήματά των αύτά πρός τα εύγενή τέκνα τής "Αγγλίας. —Έκ των μέγ,ρι τούδε υπαρ¬ χουσών ένδεΐξεων προκύπτει ότι ή έπιτυχΐα τής ώργανουμένης υ¬ πό τής Λέσχης Έπισΐημόνων ήμι ρηοίας έκδρομ{· είς την μαγευ τικήν Βιάννον την προσέχη Κυ ριακήν, θά σημειώση εξαιρετικήν επιτυχίαν. —Έν τφ μεταζύ οί κάτοικοι τής ωραίας κωμοπόλεως έτοιμά ζουν είς τούς έκΒρομεϊς θερμήν καί εγκάρδιον ύποδοχήν. —Ενώπιον πυκνοτάτου καί έ- κλεκτοΰ ακροατήριον εδόθη προ χθές την εσπέραν ή διάλεξις έν τη Λέσχπ Ηρακλείου τοϋ κα¬ θηγητού κ. Λευτέρη Άλίζίου «ιε ρί τοΰ ΈλληνικοΟ πνεύματος έν Κρήτη την έποχή τής Βενετοκρα τΐας». — Την διάλεξιν τού έκλεκτοΰ συμπολίτου μας άρχΐζομεν δημο σιεύοντες άπό σήμερον. —Μέ κοσμοσυρροήν συνεχΐζε ται είς τόν κινηματογοάφον Που λακάκη ή προβολή «Τοθ τελβσι- γράφου τοΟΣεράγιεβου» δπου ξα ν^ζη δλη ή ΦρΙκη τοθ παγκο¬ σμίου τ,ολέμου. 6 Ρέκβρτπρ —Ρεσιτάλ πιάνου. Την προσέχη Δευτέοαν 15 τρέ χοντος καί ώραν 7 30' ό τυφλός καλλιτέχνης τοθ πιάνου Βάσος θαναηλΐδης θά δώση είς την αί¬ θουσαν τοθ Ώδείου ρισιτάλ μέ εκλεκτόν πρόγραμμα. Ό κ. θα ναηλίδης εΤνε γνωστός άνά τό πανελλήνιον ώς πιανίστας έξαιρι τικό , πολλάκις δέ έν Ελλάδι έχει κατακλήξει τό κοινόν μέ τό δαιμόνιον πράγματι ταλέντο τού, δεδομένου δτι τα £ργα τα όποϊα εκτελεί είνε άπό τα δυ· σκολώτερα τής κλασσικής μου· σικής. Είς τό προσεχές ρεσιτάλ θά εκτελέση μεταξύ των άλλων την 3ην Σονάταν τοθ Μπάχ, 4 πρελούδια τοΰ Σοπέν, την Σονά τα Νο 3 τοϋ Μπετόβεν, την Πολωνέζ τοθ Σοπέν, (·ργα τοθ ΛΙστ καί τοθ Ραϊνόλ κ. λ. η. Τό κοινόν μας είνε βέβαιον δτι θά τιμήση την συναυλίαν τοθ συμπαθοθς καλλιτέχνου. ^ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ή κ Μαρία Χαρι τάκη Βουτσαλ{) αφιχθείσα έξ Ά θηνων έκόμισβ τα καλλίτερα μοντέλα γυναικείων νίλων, μέ την τελευταίαν λέξιν τής μδδας, είς τιμάς ασυναγωνίστους, θά παραμείνη οβ ενταύθα μόνον επί ίνα μήνα. ______________ —Ή δνίς Ελένη Βασιλογαμβρά κη αφιχθείσα έξ "Αθηνών ίκόμισε πλουσίαν συλλογήν γυναικείων πίλων διά την νέαν σαιζόν μέ τι μάς κόστους. Μία επίσκεψις σας άρκεϊ νά σας πείση. _______ 1112 Δ Ε ΠΆ 1 ΐϊς τιμήν ιύχαιρί- άς, μιχρά βφλιοθήχη ^ϊπιπλον) χατάλληλος καί δια αοςλόνι. Ιΐλΐ) ρ(«{ ,,ηαρ' ημίν.
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  569ον
  Ο Βύζουνας δμως ήτο ολίγον τι οίωνοσκόπος,
  καί αυτός έτηρεΐτο σιωπηλός καΐ περίσκεπτος, ένώ
  βις τοθτον έχρωστεϊτο ή εισήγησις τής προκειμένης
  αποπείρας.
  Εθεωρείτο ώς τολμηρότατος επιχειρηματίας, καί
  μόνον Οπως δείξη την άφοβΐαν τού είχε ^ποτε λαφυ
  ραγωγήσει ενα σκοπόν χωροφυλάκων.
  Προσέτι δ' έστιχοΰργει καί συνέθετεν άσματα1
  ωστε δι' δλα ταθτα πολύ τόν έσέβοντο οί συνέ
  ταιροι.
  —Σύ, μωρέ Βθζουνσ, τί μας λές; ηρώτησεν ό
  Ζσμπετάκης.
  —Έγώ τί νά σδς πώ; Ξέρω μόνον πώς σήμερα
  τό πρωΐ εΤδα έμπροστά μου δύο σπουργΐτια καί έ
  μάλλωναν καί πρός τό βοάδυ μοθ έτυχε μιά γυ
  ναΐκα βπου πιάσθηκε μσζί μου. "Ολσ αύτά δέν εί
  νέ καλά σημάδια. Έγώ, άν μ' άκοθτε, λέγω νά
  πηγαΐνωμεν άπ' έδθ.
  Τέλος ανεχώρησαν.
  Καθ" οδόν" Ινώ άνεχώρουν, ό Πσρνασσός Ιλε
  γεν.
  —"Οσον δι" έμένα, άν ή*θελα, έγώ την έκάρφω
  να καλά καί καλά, έκάμναμε μιά χαρά τή δου
  λειά μας.
  Ό Ζαμπετάκης, άπεκρΐνετο.—"Οχι ώς έκεΐ. Μιά
  γυναΐκα έγώ ποτέ δέν χτυπώ.
  Φθάσαντες είς την γωνίαν τής όδοθ εστάθησαν
  καί Ιγινε μεταξύ αυτών ό έπόμενος αίνιγματώδης
  διάλογος.
  —Αϊ, καί ποθ θά πάμε άπόψε νά πλαγιά¬
  σωμε;
  —Ύποκάτω άπ" τα ΠαρΙσια.
  —Κρατεΐς απάνω σου, Θεναρδιέρε τό κλειδί των
  καγκέλλων!
  —Καί λόγον έχει;
  Ή Έπονίνη τούς ηκολούθησε μακρόθεν, κατο
  πτεύουσα την διεύθυνσιν των μέχρι τοθ βουλεβάρ
  τού, βπου χωρισθέντες έχάθησαν έν τώ σκότει ώς
  άν άνελύθησαν.
  Δ'.
  Ό Μάριος δίδει την διεύθυνσιν τής κατβικίας τού
  είς την Τιτίχαν.
  —Ένώ ή 'ΕπονΙνη. κύων ανθρωπίνην έχουσα
  μορφήν, έκάθητο πλησίον τής κιγκλίδος, ταύτην
  παραφυλάττουσα κατά τής έηιθέσεως των εξ
  κακοτιοιών, ό Μάριος ευρίσκετο πλησίον τής Τι
  τΐκας.
  Ουδέποτε ό ούρανός υπήρξεν άστροφορώτερος,
  ουδέποτε τα δένδρα οΰτως ύποτρέμοντα' ούδέπο
  τε ή των χόρτων όσμή οθτω μοσχοβόλος. Τα πτη
  νά εκοιμώντο έντός των φύλλων άπαλώς πτερυγΙ
  ζοντσ έκ διαλειμμάτων άπασαι α( άρμονΐαι τής γα
  λήνης τού παντός ήσαν συνάδοοσαι πρός τ^ν έν
  δόμυχον μουσικήν τοθέρωτος. Ουδέποτε ό Μάριος
  υπήρξεν εύδαιμονέστερος. Άλλ' δμως εύρε περΐλυ
  τιον ιήν ΤιτΙκαν.
  Ή Τιτίκα εΐχε κλαύσει. ΟΙ όφθαλμοΐ της ήσαν
  έρυθροί.
  (συνεχΐζετοι)
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  νεοαγορα-
  Πρώτη άναχώρησις τοΰ
  σθέντος Ύττερωκεανείου:
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην Μαϊου 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ Μαί ώραν 4 μ. μ.
  Έζαιρετιχή εύχαιρία δια τούς επισκέπτας ΕΚ·
  ΦΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας διά την έκδοσιν διαβατηρίων,
  θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων
  χαί πασάν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήοατε έπει-
  γόντως είς τούς άντιπροσώπους τής Έταιρίβς:
  ΙΩΑΝ Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—10
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των Αθηναϊκήν.
  Άσύγκριτα είς τιοιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  Ν1ΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό 6λους
  διότι έχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΘΛΙΩΝ
  Β.'
  Μέσα στίς θυελλώδεΐς νύχτες
  πού ή θάλασσα έμαΕνετο καί δ
  άίρας οδρλιαζε σφυροχοπώντας
  τα τζάμια τής καμάρας τού, δ
  Οδγχώ ώραματίζετο τδΒατερλώ
  χαί ή βοή των χυμάτων τοθ μα-
  νιααμίνου ώκεανοθ τοθ έφερνε
  στό νοθ τόν κρότον των πυροβό¬
  λων
  Ό Ο&γκώ επήρε τέλος την ά-
  πόφασι νά πάη επί τόπου καί
  νά κάμη μίαν άναδρομικήν περι
  γράφη τής μάχης τοθ Βατερλώ.
  Είς τας 21 Μαρτίου τοθ 1861
  έγκαταλείπει την νήσον Ίερσίην,
  περνάει άπά την Αγγλίαν καί
  φθάνει είς τδ Βέλγιον. Είς τάς 26
  ευρίσκεται είς τάς Βρυξέλλας καί
  κατοικεΐ είς την οδόν τοθ Βορρα.
  Είς τάς 7 Μαΐου βγαίνει είς ά
  ναζήτησιν μιδς χατοιχ(ας πλησίον
  τοθ πεδίου τής μάχης. Δΐαλέγει
  τό ξενοδοχείον «Κολδν», τοθ ό-
  ποίου δ ίδιοχτήτης δδηγιί τούς
  ξένους είς την πεδιάδι. Αί δύο
  θυγατίρες τού διευθύνουν τδ ξενο
  δοχείον. Ό Οδγχώ εγκαθίσταται
  άμίσως στδ γωνιακά δωμάτιο, ε¬
  πάνω άπό την πόρτα τής είσδδου,
  ποϋ συνέχεται μ' ίνα μΐκρδ γρα
  φεϊο. Τρώγει μέ όρεξιν, άλλά βι
  αστικά. Βιάζεται νά περιέλθη την
  θλιβεράν εκείνην έκτασιν, πού έ
  6άφη μ! τόσον αΐμα. 'Ανεβαίνει
  (ίς τόν μικρόν λόφον καί κυττά
  ζει όλόγυρα τόν δρίζοντα: Είνε
  νευριχός τώρα καί περπατεΐ γρή
  γορα. Τρέχεΐ πρός τδ Οδγγομόν.
  «Ήταν πυργος χαί τώρα είνε χά
  λύβα!» Γράφει είς τούς «Άθλί
  ούς». Έπΐσκέπτεται τδ έρειπωμέ
  νο έχχλησάχι χαί άντιγράφει τί;
  έπιγραΐές, πού καλύπτουν άχδμη
  τού; έτοιμορρόπου; τοίχου;. Σκύ
  βει επάνω άπό τδ μεγάλο πηγάδι
  ϊπου έρρίχτηκαν, άναχατωμένα,
  άμέτρητα πτώματα, πού βρέθη¬
  καν μπροστά στδν πυρποληθίντα
  πύργον. Συντετριμμένος ψϋχικιος,
  σωματικάκουρασμίνος, έπΐστρέφει
  στδ ξενοδοχείον τού χαί γιά πρώ
  τη φορά κοιμάται χοντά στδν τέ
  παν δπου ετελείωσεν ή έπο·
  ποΐΐ*.
  Την άλλη μερά, δ Οδγχώ πή
  γαίνει στί; Βρυξίλλε;~χαί μένει
  έχεΐ μίαν έβδομάδα. Κατόπιν,
  σΐίς 15 Μαίου, έπανίρχεται στδ
  οροπέδιον τοθ Άγίου Ιωάννου τδ
  οποίον έγχζταλείπει μετά τρείς
  μήνβς.
  Μόλις έπιστρέφει δ Ουγκώ πλα
  ναται εί; την πεδιάδα. Ηηγαίνει
  άπό χωριδ σέ χωριό, ρωτα τού;
  χατοίχους. Σιαματά ίμπρδς σία
  δίνδρα, τού; «μάρτυρα;» τής τρα
  γωδίας. Άναζητα στούς τυραννι
  σμίνου; χορμούς των τα ίχνη τή";
  μάχης. Άναπνίει τόν μυρωμένον
  άπδ άνοιξιάτικα άρώματα άέρα.
  "Υατερα άπδ αυτά τοθ είνε δλα
  γνώριμα. Ξίρει καλά τδ κάθε μο
  νοπάτι, τδ κάθε κομμάτι τής αί-
  ματομίνης γής. Γνωρίζει τα μνη
  μεΐα, τίς ταφόπετρες. Συχνά τίς
  φεγγαροβραδυές βγαίνει χαί περ
  πατεΐ. Ό παραμικρότερος θόρυ
  βε; τόνχάνει ν' άνατριχιάζη. Κολ
  λάει τδ αύτί τού στό χώμα, τδ
  θρεμμένο μέ τδ αίμα των πιστών
  τοθ Ναπολέοντος. Δέν θά θελή-
  σβυν τάχα νά τοθ διηγηθοθν τίς
  περιπέτειες τή; μάχης;
  (συνεχίζεται)
  Νέαι πρόοδοι
  τού 'Αγίου Νικολάουι
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μάϊος
  (άνταποχριτοθ μας). —Πρέπιι νά
  ίλθη κανείς "την εποχήν αυτή
  στδν Άγιο Νικόλαο γιά νά άντι
  ληφθή καλυτέρα τί; ώμορφιές τού
  χαί νά χαρή τα θέλγητρά τού.
  Ή άνοιξις είνε ή ώραιδτερη έπο
  χή γιά τή μιχρή τούτη πολιτει
  οθλα. Δίδει ίδιαίτερτ) γοητεία
  χαί γραφιχίτητα στά δαντελλωτά
  ά^ρογιάλια τη;, χάνει νά λάμπ^
  ή πόλις ώυάν διαμίντι μίσα στδ
  γιαλό. Γιατί δ εΆγιο; Νικόλαος
  είνε κυριολεκτικά λουαμένο; μέσα
  στή θάλασσα.
  Καί ίχει τδση μεγάλη πρόίξο
  ή πόλις αυτή τα τελευταία χρό
  νια. Χάρις εί; τδ θαυμάσιο σχϊ
  διό τη;, ϊχει ρυθμδ χαί τάξι χαί
  άρχοντιά. Χάρις εί; την δημοτι
  χήν αρχήν τη; πού έργάζεται ά·
  χούραστα καί χάρις εί; την προο
  δευτικάτητα των χατοίκων τη;,
  πλουτίζεται καθημερινά μέ νίους
  δρόμους, μέ νέε; πλατείες, μέ κή
  πΐυς χαί πίδαχε; χαί δενδροοτοι
  χίες, μέ νίες* ώραιότατες χαί επι
  βλητικές οίκοδομές, μέ νεα θαιιμά
  σία χίντρα καί καταστήματα: Ξε
  νοδοχεία ΰπνου, έστιατόρια, έμπο
  ριχά, καφενιϊϊ χαί ζαχαροπλα·
  στΕΐα, χέντρα άναψυχή; χαί δια
  σκεδάσεως.
  Τώρα, δ Άγιος Νικόλαος ά-
  ποκτά καί δμιλοθντα χινηιιατογρά
  φόν χάρις είς τδν χ. Αάμπην Ά
  λεξάχην, Άργότερα δέ χάρις είς
  τδ ενδιαφέρον χαί την ωραίαν
  πρωτοβουλίαν τοΟ^'Εψεδροταμείου
  χαί τοθ Δήμου θ' αποκτήση χαί
  χειμερινόν χινηματοθέατρον, &ρ-
  τιον άπδ πάσης απόψεως, ,σύγχρο
  νόν, ίνετον πολιτισμένον. /Ήδη
  έτοιμάζει τα σχέδια όμηχανικάς χ.
  Κ. Αασηθιωτάχης. Κι' έλπίζεται
  8τι γρήγορα θ' αρχίση ή έχτέλε
  αίς των σχεδίων διά τή; ενάρξεως
  άνκγέρσεωςτοθ θεάτρου. θά ίπιτύ
  χη τότε δ Άγιος Νικόλαος μίαν
  επί πλέον πρόοδον διά την όποί
  αν θά ειμπορή" νά δπερηφανεύε-
  ται.
  Έν τώ μεταξύ, αυνεχίζονται
  αί προετοιμασίαι διά την δργάνω
  σιν τής 8ιρι^ς έποχής. Διότι
  πρέπει νά σημειωθή δτι δ Άγιος
  Νικόλαος ίχει χαί σημαντικήν
  κίνησιν ξίνων τούς θερινοϋ; μΐ}
  νας, άφοθ ίλλωστε είνε ίνα άπ' τα
  ίδεωδίστερα χίντραπαραθερισμοθ.
  Ή δδδς πρδ; «Άμμοθδι» άποπε
  ρατοθται ήδη. Καί ίτσΐ ή πόλις
  άποχτ$ μίαν θαυμαβίαν παραλια
  χήν λεωφόρον άσφαλτοστρωμένην
  πού δδηγεΐ μέχρι τοθ μίρους των
  θαλασσΐων λουτρών μέ την θαιιμχ
  οίαν πλάζ χαί πού αποτελεί ίδε
  ώδη τόπον περιπάτου. Έ τα ι δ
  Άγιος Νικόλαος δημιοκργεϊ την
  πρόοδό τοιι χαί άποβαίνει συν τώ
  χρόνφ μία άπδ τάς ωραιοτέρα; πό
  λει; τή; χώρα;.
  —Τιμή είς Κρήτα έπιστή-
  μονα.
  Ευχαρίστως ηληροφορούμεθα
  έκ Βορδω της Γαλλίας, δτι & ά<ΐ6 ώιετίας καί πλέον ίυρισκόμΐνος έχκΐ διακ&κριμένος στ>μπο> (της Ι-
  ατρές χ. Έμμ.ίΓαλανάκης, ίλαβε
  τό πτυχίον τού τής ώτορινολαρυγ
  γολογίας, άριβτεύακς. Ό καθηγη
  της χ. Γεώρ. Πόρτμαν έ$βφράσ9ι>
  κολακευτικως διά τόν Κρήτα επι·
  στπμονα.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σημερον 12 Μαΐου θά οιανυχτε
  ρεύσουν τα φαρμακεΐα των χ μ.
  @εοδ. Γεωργιάίου καΐ Κωνστ. Κ»
  νακάκη.
  —Ανάκλησις είς ένέογε.*ν.
  Ι Διά Β. Δ. ο>λ αχαλεΐται έκ τής
  Ι διαθεαιμβτπτος είς την έ^«ονβ«
  υπηρεσίαν έ τέως μερα^χος Κρπ
  της υποΐτράτηγβς κ Β Λβλχκης.
  —Είς την άεροπορίκν.
  Διά Β Δ. χαλβθνται είς την
  ένβρνόν όπηρϊσίαν διά ό
  δά 60 ή ί
  1 διάστημα 60 ήμΐρων οί Κρήτες Ι
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΝΛΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΜΙΝΩΝΙΩ
  Άσφάλεια 100 ο)ο
  ταχύτης - πολυτέλεια
  ~ άνεσις =------=-:
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΓ ΑΘΗΝΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον
  ώρα^ 3.30 μετά μεσημβρίαν.
  'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον βκδίδονται ιίσιτήρια δι' 8λας τάς Ελληνι¬
  κάς 'Αερβπορικβς γραμμάς καί έν συνεπεία δι* όλας τας Εύρωπαΐκάς τοιαύτας.
  'Εκδίδβνται φβρτωτιχαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τοΰ προορισμόν των.
  Πράκτωρ 'Ηρακλβίβυ
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  Άρ.Τηλ. 8—18
  •χ^—*
  μρ ρς
  φρ άρχισμπνίαι Ί. Μαρινά
  χης καί Άντ. Βολάνης.
  —Δωρεαί.
  Ό χ. Άβ«νάσιο$ χαί Α χ.
  Στέλλα Παπαδάκη έτροφοδότπ
  σαν επί διήμβρβν τό "Ασυλον
  τή; Γερόντισαας μ4 πλούσιον χαί
  εκλεκτον φαγητόν μβτά φροΰτων
  άρτου χαί οίνου είς μνημόσυνον
  τού αλησμονήτου πατρός των Ιω
  άννου, ίερέως Χβρσονήαβυ.
  —ΟΙ άίίλφοΐ Σπαγουλίδβυ χκ
  τέθηκαν υπέρ των άναγκων τοδ
  'άσυλον» τής Γερόντισβας δρ. 500
  είς μνήμην τού έν Αθήναις άπο
  θανόντος άδκλφοθ αυτών Γεωργ!
  ου Σπαγουλίδοι». Ό Μορφωτικές
  Σΰλλογος εΰχαριστεΐ θερμώς.
  —Άντ! στεφάνου επί τω βάνατω
  τού Ιωάν. Φορτσάκη, κατέθασαν
  ό κ ©εβί. Κουφάκης χιλίκς δρ.
  είς τό Πατριωτικόν "Ιδρυμα χαί
  ό κ. Λεων. Χατζιδάκης υπέρ των
  μαδητικών συσσιτίων δρ. πβντκ
  χοσίας.
  Άριθμ. 13008
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Ευστράτιο; θεοδώρου Γαρεφα
  λάκη; Ι* Ηρακλείω έδρεύων χαί
  κατοικών.
  Προσχαλώ την ν ίπισπιύδουσαν
  έν Αθήναι; έδρεύοιισαν Εθνικήν
  Κτηματιχήν Τράπεζαν τή; Έλλά
  δος, τδ Ελληνικόν Δημόσιον,
  την Άγροτικήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος ώς χαί πάντα άλλον έ·
  χοντα τυχόν αξιώσεις επί τοθ έκ
  δραχμών ίννέα χιλιάδων (9 000)
  (χπλειστηρΐάσματος, τοθ χατά την
  δπ' άριθμδν 13059 τ»ί; 7η; Μα£·
  ου ένεστώτος έτους ίκθεσίν μου
  άναγχαστιχοθ πλειστηριαομοθ έχ
  ποιηθέντο; ακινήτου τοθ Ιωάννου
  Γεωργίου Βλαχάχη χατοίχου Καν·
  λί Καστελλίου Τεμένους, δπως
  προσα-ιάγωσι παρά τώ άρμοδίφ
  διχαστηρίφ παρ' ώ γενησεται ή
  χατάταξις έντός τής νομίμου προ
  θεσμίας τού; τίτλου; χαί λοιπά
  διχαιολογητιχά των άξιώσεών των
  ίγγραφα καθ* όσον ή ίκπρόθεσμο;
  τούτων προσαγωγή ίσεται άπαρά
  δεκτος. Εγένετο,{ έν Ηρακλείω
  Κρήτης σήμερον την δεκατην τοθ
  μηνδ; Μαΐου τοθ χιλιοατοθ ένεα
  κοσιοσΐοθ τριαχοοτοθ ένάτου
  (1939) Ιτου; ημέραν Τετάρτην
  καί έν τω ίνταθθα χαί παρά την
  δδδν «Χάνδακος» ίδιοχτήτφ Συμ
  βολαιογραφείω μου δι' ή*ν είσ·
  πρακτέα τέλη χαί διχαιώματα
  δραχμαί εκατόν δέχα πίντε χαί
  υπεγράφη παρ' έμοθ.
  Ό Συμβολαιογρχφο;
  (Τ Σ ) Β. ®. Γαρεφθιλάκης
  Άχριβές αντίγραφον έν "Ηρα¬
  κλείω αυθημερόν.
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Β. Ο, Γλ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Μναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΤΣ
  Πρ©ΐσ Παρασκευής
  12 Μαΐου 1939
  123_Ώρα
  ΖΐΤΗΜΑ Η Μ ΕΡ ΒΗ
  Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΑΓΓΛΙΑΣΡΩΣΣΙΑΣ
  ΙΛ ΣΥΝΑΦΟΙ ΠΡΩΙΕΙΟ!
  III
  ΡΙΙ!ΟΙΟΔΩΙ|ΙΙΙΙ ΙΥΝΙΗΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Λονδίνου
  σημερινά τηλεγραφήματα, θεωρείται ζή
  τημα ημερών ή συναψις άγγλοβοβιετικοΰ
  συμφώνου.
  'Εκ.παραλλήλου αγγέλλεται, ότι μετά
  την επίσκεψιν τού κ. Ποτέμκιν είς
  Βαρσοβίαν καί τάς συνομιλίας τού μετα
  τοΰ κ. Μπέκ, δύναται να θεωρηθή προ·
  βεχής καί ή συναψις ρωβσοπολωνικής
  συμφωνίας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΝ
  ΘΑ ΓΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΤΟΗ ΑΡΧΗίΟΗ Τ1Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΟΙΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τοΰ άνταπο
  κριτοΰ μας).—Πληροφορίαι πρός τό
  Αθηναϊκον Πρακτορείον άγγέλλουν ό¬
  τι είς την ναυτικήν βάσιν τής Σιγκα¬
  πούρης θά γίνη διάσκεψις των "Αγγλων
  σρχηγών ναυτινών μοιρών. Ή διάσκε»
  ψις αυτή θεωρεϊται σχετινήμέ την στά¬
  σιν τής Αγγλίας είς την "Απω Άνατο
  λήν «αί τα πολεμικά μέτρα τα όποϊα
  β-ΰιη προτίθεται να έτ?εκτείη είς την
  περιοχήν ταύτην.
  ΤΙΜΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ . Ε Ρ Β Ο Ν
  ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ_ϋΣ_ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 1 1 Μαΐου (ίδ. ύπηρε·
  σία).— Χθές τό άπόγευμα εδόθη είς τό
  Καπιτώλιον μεγάλη δεξίωσις πρός τι¬
  μήν των άντιβασιλέων τής Γιουγκο-
  σλαυΐας. Εις τό πρός τιμήν των δοθέν
  χθές τό εσπέρας γεθμα ό κ. Μουσολίνι
  καί ό άντιβασιλεύς Ηαύλος αντήλλαξαν
  Ένεκρίδησαν αί δαπάναι
  διά τόν θεσμόν τής δητείαςέν Αγγλία.
  ΡΩΜΗ 11 Μαΐου ((δ. ύπηρε
  σία).— Ό ΰπουργός των Ε¬
  ξωτερικών τής Ιταλίας κό-
  μης Τσιάνο εδέχθη χθές τόν
  πρεσβευτήν τής ΓαλλΙας κ.
  Φρανσουά Πονσέ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Ό ύπουργός των
  Στρατιωτικών τής Αγγλίας
  κ. Χόαρ Μπελίσσα υπέβαλεν
  είς την Βουλήν των Κοινοτή
  των τόν κατάλογον των πι·
  στώσεων τάς οποίας ή κυ¬
  βέρνησις απεφάσισε νά διαθέ
  ση διά τάς δαπάνας τής έφαρ
  μογής τής υποχρεωτικός θη
  τεΐας. Ή Βουλή ενέκρινε μέ
  μεγΐστην πλειοψηφίαν τα πο-
  σά ταθτα. Εναντίον τής έγ
  κρ'σεως των ποσών εψήφισαν
  μόνον 28 βουλευταί.
  Ή Βουλή καί ή ΓερουσΙα
  έπαναρχΐζουν ώς γνωστόν τάς
  εργασίας των σήμερον. Πι
  στεύεται δ' δτι ή κυβέρνησις
  Νταλαντιέ θά ύπερψηφισθή
  ουγκεντρώνουσα την μεγαλυ
  τέραν £ως σήμερον πλειοψη
  φΐαν.
  ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΠΙΤΕΑΙΚΑΙ
  ΣΥΝΟΜΙΛ1ΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ-ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Μαΐου (ίδ· ύ
  πηρεσίο).— Ή «Ματέν» γρά-
  φει ότι εάν ή Ρωσσία δεχθή
  τάς άγγλικάς προτάσεις ή
  Αγγλία πιθανώτατα θά δέ
  χθή περιωρισμένου χαρακτή
  ρος έπιτελικάς συνομιλίας
  μετά των (θυνόντων τόν σο
  βιετικάν στρατόν.
  —Άλλαι γαλλικαί έφημερΐ
  δες φρονούν 8τι ή προσεχής
  συνέλευσις τής Κοινωνίας των
  Εθνών θά γίνη. άφορμή νά δι
  αλυθπ κάθε παρεξήγησις με
  ταξύ Γαλλίας, Αγγλίας καί
  Ρωσσίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Μαΐου (15.
  ύπηρεσία).— Αί αγγλικαί έ-
  φημερίδες σχολιάζουν εύρύ
  τατα τάς χθεσινάς δηλώσεις
  τοθ' κ. Τσάμπερλαιν.
  Ό «Ήμερήσιος Τηλέγρα-
  φος> τονίζει δτι ή άπομάκρυν
  σις τοϋ κ. Λιτβίνωφ δέν έσή
  μαινεν ώς έπιστεύθη άλλαχοΟ
  απομάκρυνσιν των Σοβιέτ άπό
  τάς Δυτικάς Δυνάμεις καί δ¬
  τι ό κ. Μολότωφ φαΐνεται πε
  ρισσότερον διατεθειμένος άπό
  τόν προκάτοχόν τού, νά φθά
  ση σχετικώς είς Ενα ταχύ άπο
  τέλεσμα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Μοΐου (ίδ. ύ¬
  πηρεσία).— Ό άνταποκριτής
  τοθ πρακτορείου Χαβάς έν
  Μόσχα τηλεγραφεϊ δτι είνε
  αδύνατον νά εννοηθή άπό τούς
  σοβιετικούς κύκλους (μετά τάς
  χθεσινάς δηλώσεις τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν) άπό ποθ προέ
  κυψεν ή παρεξήγησις Άγγλί
  άς καί Ρωσσίας
  Τηλεγραφείται έτιΐσης ότι
  τα Σοβιέτ φαίνονται δυσηρε
  στηιχένα διότι ή Αγγλία καί
  ή Γαλλία δέν ζητοθν νά
  άναλάβουν άπό κοινοθ ύποχοε
  ώσεις είς την Ανατολικήν Εύ
  ρώπην. Τα Σοβιέτ φρονούν
  δτι θά επρεπε νά ληφθοθν ά-
  μοιβαΐαι ύποχρεώσεις υπό
  των τριών κρατών καί έφ' ο
  λων γενικώς των ζητημάτων.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα). — Τό πρακτορείον
  Τρανζόσεαν μεταδίδει έκ Βε
  ρολίνου δτι οί Λονδίνιοι «Τα
  ϊμς» γράφουν δτι ή Αγγλία
  έχει την πρόθεσιν νά αφήση
  τα Σοβιέτ νά συμμετάσχουν
  είς τάς έγγυήσεις πρός την
  Ρουμανίαν καί την Πολωνίαν.
  Όλαι αί άλλαι αγγλικαί έφη
  μερΐδες έκφοάζουν την έλπίδα
  δτι έπ' εύκαιρία τής προσε
  χοθς συνελεύσεως των μικρών
  Εθνών θά συνέλθη είς Γενεύ
  ην τριμερής διάσκεψις (Άγγλί
  άς—ΓαλλΙας καί Ρωσσίας) ή
  δποία θά επιτρέψη την πλήρη
  κατανόησιν εκατέρωθεν. Τό
  «Νταίηλυ Μαίηλ» γράφει δτι
  ή αγγλικη κυβέρνησις διστάζει
  νά συνάψη στρατιωτικόν συμ
  ψωνον μετά τής Ρωσσίας άνευ
  ορων.
  Βαρυσήμαντος Αόγος τοϋκ. Νταλαντιέ.
  Ό ουνασπισμός της ΑγγλίαςΤαλλίας
  φρουρός της παγκοσμίου ειρήνης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Μοΐου (ίδ. ύ·
  πηρεσίο)— Αί άνακοινώσεις
  τοθ κ. Νταλαντιέ ενώπιον τής
  γαλλικής βουλής ήσαν πλή
  ρεις πατριωτικοΰ πσλμοθ.
  Ό κ. Νταλαντιέ έκαμεν εύ
  νοψις τοθ Άγγλογαλλορωσσι
  κου συμφώνου.
  Ή έθνική άμυνα είνε είς
  αληθής ογκος βστις άτχαιτεΐ
  έν πρώτοις στρατιωτικά μέτρα
  εύρείας σημασίσς τα όποΐα έ
  Σημειωτέον δτι κατά την έ
  ναρξιν τής συνεδριάσεως τοθ
  κοινοβουλϊου (ώρα 5 30') άνε
  γν ώσθη τό διάγγελμα τοθ κ.
  3]!Πρ>ωϊνή
  ΕΞ ΑΙΡ ΕΤ Α1ΑΙΕΒΝΟΣ
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΟΝ
  ΣΥΝΟΜΙΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΥΗΝ
  ΤΩΝΚ.Κ.ΜΟΑΩΤΩΦ-ΧΑΛΙΦΛΞ
  Ο κ. ΜΟΛΟΤΩΦ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Μαΐου (τοΰ άντα-
  ποκριτού μας).— ΝυκτεριναΙ είδήσεις
  έκ Μόσχας βεβαιούν ότι ό νέος έπίτρο-
  πος επί των Εξωτερικών καί πρόεδρος
  των επιτροπών τού λαού κ. Μολότωφ
  απεφάσισε νά μεταβή αυτοπροσώπως
  είς Γενεύην.
  Είς Γενεύην ό κ. Μολότωφ θέλει συ·
  ναντηθή ;ιμετά τού έκεϊ μεταβαίνον¬
  τος έπίσης ύπουργού των Εξωτερικών
  τής Αγγλίας λόρδου Χάλιφαξ. Οί κύ-
  κλοι των Παρισίων καί τού Λονδίνου
  έξαίρουν ιδιαιτέρως την συνάντησιν ταύ
  την κατά την οποίαν πιστεύεται Οτι θά
  άρθούν όλα τα έμπόδια τα παρακωλύ
  οντα την σύναψιν τής άγγλορωσσικής
  συμφωνίας.
  (Ι.
  ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ/ΤΑΪΜΣ,
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΧΑΙ ΤΑΣ ΣΚΕΣΕΙΣ ΕΑΑΑΛΟΣ - ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΛΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τοΰ άντα«
  ποκριτοΰ μας).—Είς τούς «Τάϊμς» τού
  Λονδίνου δημοσιεύεται σήμερον έκτε
  νής άνταπόκρισις έξ Αθηνών δια τής
  οποίας γίνεται ανάπτυξις των τρόπων
  καθ* ούς θά είνε δυνατή ή οίχονομική έ
  νίσχυαιςτής Ελλάδος παρά τής Αγ¬
  γλίας. Ό έν τή έλληνική πρωτευούση
  ανταποκριτάς τής μεγάλης ταύτης άγ-
  γλικής εφημερίδος, τονίςει ότι ύπάρχει
  ρεΐαν άν,ασκότιησιν δλων των ξησφαλίσαμεν. Ύτΐέσιημεν ά
  τελευτα(ων γεγονότων τα ό- κόμη σοβαράς οικονομικάς Θυ
  ποία ώθησαν την Γαλλίαν άπό
  κοινοθ μετά τής Αγγλίας νά
  άρχίσουν τάς τελευτοίας έβδο
  μάδας εύρείας συνεννοήσεις
  ' ίίλ
  μεθ' δλων των είρηνοφίλων ναν».
  σίας διαθέσαντες 50 δισεκα
  τομμύρια μέχρι. τής στιγμής
  διά την όλοκλήρωσιν των μέ
  τρών διά την εθνικήν άμυ
  ότι τα
  ς ς
  θερμάς προπόαεις βεβαιώσαντες
  δύο κράτη Θά συνεργασθούν δια την ει¬
  ρήνην.
  ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Κατά τηλεγράφημα έκ-
  Ρώμης οί άντιβασιλεϊς τής Γιουγκο-
  σλαυΐας μετέβησαν σήμερον την πρωΐαν
  είς Νεάπολιν. Προηγουμένως ειχε με¬
  ταβή είς την πόλιν ταύτην καί ό κ.
  Μουσολίνι. Οί Σέρβοι άντιβασιλείς
  θά παρακολουθήαουν μετά τού κ. Μου¬
  σολίνι μεγάλα γυμνάσια τού ιταλικού
  στόλου, τόν οποίον είτα θά έπιθεωρή-
  σουν είς τόν όρμον τής Νεαπόλεως.
  ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ
  ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧ1ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Είς τούς «Τάϊμς» δημο-
  σιεύεται έπιστολή τού 'Άγγλου προ·
  σκόπου κ. Σίμπλυ,έκτών έπισκεφθέντων
  τό Ηράκλειον. Είς την επιστολήν ταύ¬
  την έκφράζονται θερμόταται εύχαριστί·
  αι "διά την ύποδοχήν των "Αγγλων προ
  σκόπων είς Ηράκλειον, ή όπο£α καθ ά
  ό έά
  ά
  τονίζει ό έπιατολογράφος, εξεδήλωσεν,
  ιδιαιτέρως όλως, την φιλίαν των δύο
  λαών καί αφήκε ζωηροτάτας άναμνή-
  σεις είς τούς Βρεττανούς προσκόπους.
  ΑΗΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΣ
  ΤΟΥ αΤΡΚΟΥ ΛΑΝΕΙΟΥ ΤΟΗ ΥΟ1ΛΛΗΑΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τοΰ άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Αρμοδίως ανεκοινώθη
  ότι άναβάλλεται επί έν έτος ή έξόφλησις
  τοθ άτόκου δανείου των ύ π αλλήλων των
  λαμβανόντων κάτω των 38ΟΟ δρ. Αιά
  τούς λοιπούς άρχεται ή πληρωμή των
  δόσεων άπό τοΰ προσεχούς 'Ιουνίου.
  Τό δάνειον θά εξοφληθή είς έξή*οντα
  οόσεις.
  μ
  κρατών, ακριβώς πρός τόν
  σκοπόν τής περιφρουρήσεως
  τής ειρήνης. «Την ειρήνην έτό
  νισεν ό κ. Νταλαντιί, άπει
  λοθν κάθε τόσον αί κατακτη
  ό
  τικαί βλέψεις
  των».
  η
  διαφόρων κρα
  Ό κ. Νταλαντιέ ανέφερεν ά
  κολούθως, κατά σειράν δλας
  τάς διενεργηθβΐσας διαπραγ
  ματεύσεις, τούς σκοπούς αύ
  των καί τα άποτελέσματά
  των ώς πρός τα διάφορα κρά
  τη τής Εύρώπης μετά των όπο
  ών επραγματοποιήθησαν α
  διαπραγματεύσεις ούται. Άν έ
  φερεν έπίσης την αγαθήν έ π
  δρασιν την οποίαν εΤχε τό δι
  άγγελμα τοθ κ. Ροθσβελτ επ
  τήςπαγκοσμίου κοινήςγνώμης
  «Είκοσιν έ"τη μετάτόν μέγαν
  πόλεμον προσέθεσεν ό κ. Ντα
  λαντιέ, έκατομμύριαάνθρώπων
  είνε έπιστρατίυμένα. Καί έν
  τούτοις ή άγάπη "πρός την ε
  ρήνην παρουσιάζεται βαθυτέ
  ρα παρά ποτέ είς τάς ψυχάς
  των λσών. Τοθτο μάς ώθη
  σε νά άνοτλάβωμεν τόν άγώ
  να αποκλειστικώς διά την διά
  σωσίν της».
  «Ή άγγλογαλλική άλληλεγ
  γύη, συνέχισεν ό Γάλλος
  πρνθυπουργός,εΐνε πολύ ίσχυ
  ροτέρα σήμερον παρά είς οί
  ανδήαοτε άλλην παλαιοτέραν
  εποχήν. Ό γαλλικός λαός
  στέλλει αυτήν την στιγμήν ά
  δελφικόν χαιρετισμόνπρός τόν
  λαόν τής Αγγλίας ό οποίος ά
  πεδέχθη την εφαρμογήν τής ύ
  ποχρεωτικής θητεΐας».
  Έδώσαμεν έγγυήσεις έτόνι
  σεν δ κ. Νταλαντιέ καί συνε
  χΐζομεν τάς συνομιλίας διά
  την επίτευξιν άλλων άποτελε
  σμάτων. Είς τάς συνομιλίας
  αύτάς συμμετέχουν λαοί οϊτι
  νες θέλουν ειλικρινώς την εί
  ρήνην τοθ κόσμου. Ύπεγρά
  ψαμεν μέ την Τουρκίαν
  σύμφωνον προωρ σμένον νά
  διατηρήση την ειρήνην είς την
  ανατολικήν Μεσόγειον.
  Μέ την Ρωσσίαν έξηχολού
  θησεν ό κ. Νταλαντιέ, συνεχί
  ζομεν τάς συνομιλίας μας.
  Μερικαΐ διαφωνίαι ύφίστανται
  άκόμη διά >ά επιτευχθή ή ού
  Ό κ. Νταλαντιέ ωμίλησεν
  ακολούθως διά την έσωτερι
  κήν άναδιοργάνωσιν τής χώ
  ρας, διά την καταπολέμησιν
  τής άνεργίας διά την πάτα
  ξιν των άπεργιών. Σχετικώς ό
  κ. Νταλαντιέ ετόνισεν δτι την
  στιγμήν ταύτην είς βλην την
  Γαλλίαν ύπάρχουν 13 άπερ
  !
  γοί!
  Ό κ.
  Νταλαντιέ περαίνων
  τάς άνακοινώσεις σύτοϋ έδή
  λωσεν:
  «Βασιζόμεθα είς την εθνικήν
  μας ένότητα, είς την δύναμίν
  μας νά σώσωμεν την ειρήνην.
  Ή θέλησΐς μαο δέν θά καμ-
  φθή. Εάν οί άλλοι θελήσουν
  μίαν δικαίαν είρήνην θά μάς
  εύρουν έτοίμους. Εάν θέλη
  σουν τόν πόλεμον θά εύρε
  θοθν άντιμέτωποι των τηλεβό
  λων μας».
  Ραγδαΐα χειροκροτήματα έ
  κάλυψαν τούς λόγους τοθ Γάλ
  λουπρωθυπουργοθέξ δλων τΟν
  τιλευρών τής γαλλικής βουλής
  ύ
  η 3Ο οιο. Ακολούθως ό γράφων έπαι
  νεϊ τό έργον τοΰ κ. Μεταξά τό όπ»ϊ
  όν μετέβαλε κατά πολύ την 'Έλλάδα
  άπό τοΰ 1936, προωθήααν τάς πάσης
  φύσεως έθνικάς αυτής προόδους.
  ΦΗΜΑΙ ΟΤΙ Ο ΦΡΑΝΚΟ
  γικόν συμβούλιον, διά τοθ ό
  ποίου δ Γάλλος πρόεδρος ηύ
  χαρΐσιησε την Βουλήν διά την
  έπανεκλογήν τού.
  Μετά τάς άνακοινώσεις
  τοθ κ. Νταλαντιέ των οποίων
  σχολιάζεται ή σαφήνεια, ό κ.
  Έρριω υπέβαλε τάς έπερωτή 1
  σεις αΐτινες είχον συνταχθή* Λ* ΠΟΑννΠΠϋνυ
  υπό διαφόρων βουλευτών κα
  V
  Α 11 ΝΓ 1/ Ζ Λ 36 Γ Π Ζ Π
  Τά * έ"°χήν τΟν δι"ΟΠΟϊ ΕΙΣ ΤΟ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ
  τής Βουλής.
  Ή συνεδρίασις τής γαλλι
  κης βουλής προτάσει τοθ κ.
  Μπλούμ καί άφοϋ ωμίλησαν
  άλλοι ρήτορες,διεκόπη διά την
  πρωΐαν αυριον χωρίς νά γίνη
  ψηφοφορία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ύπηρεσίσ). — Ό κ. Τσάμπερ
  λαιν προέβη σήμερον καί έν
  συσχετίσει μέ τόν λόγον τοθ
  κ Νταλαντιέ είς άνακοινώσεις
  δηλώσας έ/ συνόψϊΐ τά εξής:
  «Έκάμαμεν τό παν διά νά
  σώσωμεν την είρήνηνεΐπε.Εϊμε
  θα έτοιμοι, δπως πάντα, νά ά
  κούσωμεν τούς άλλους. Δέν
  είμεθα δμως διόλου διατεθει
  μένοι να ύποταχθβμεν είς
  την δικτατορίαν».
  Είς Βουκουρέστιον ΰπεγρά
  φη σπουδαιοτάτης σημαοίας
  ίμπορική συμφω^Ια μεταξύ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Μαΐου (τοΰ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Καθ* α αγγέλλεται, κυ
  κλοφορεΐ'είς τό εξωτερικόν φήμη ότι ό
  στρατηγός Φράνκο άν δεχθή νά μετα·
  Ι6ή είς τό Βερολίνον, θά συναινέαη είς
  Μοΐου (Ιδ. την προσχώρησιν τής Ίσπανίας είς τό
  " Τ~Α ίταλογερμανικόν σύμφωνον συμμαχίας.
  κοιτών Θεωρείων ταύτης. "Αγγλίας καί Ρουμανίας.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ Κ. ΑΝΔΡ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
  Χθές τό άπόγευμα άνεχώρη
  σεν άεροπορικώς είς Αθήνας
  ένθα πρόκειται ν' αναλάβη ά
  νωτέραν υπηρεσίαν ό νομάρ
  χης "Ηρακλείου κ. Άνδ,-έας
  Μάρκελλος. Τόν κ. Μάρκελ
  λον έττεσκέφθησαν καί χθές
  πλεΐστοι πρόεδροι
  καί όργανώσεων,
  σωματείων
  ύπάλληλοι
  καί Ιδιώται καί τόν άπεχαι
  ρέτισαν. 'Επίσης τόν κ. Μάρ
  κελλον επεσκέφθησαν καί τόν
  άπεχαιρέτισαν έκπρόσωποι
  των έκπαιδευτικών Ήρακλεί
  ου, οί προ'ίστάμενοι δλων των
  δημοσίων ύπηρεσιών καί πλή
  θος κόσμου. Πάντας τούς ά
  νωτέρω ό κ. Μάρκελλος κα
  τσφανβς συγκεκινημένος ηύ
  χαρίστησε θερμώς διά τόν κα
  τα την διάρκειαν τής διοική
  σεώς τού έπιδειχθέντα παρ'
  αυτών ζήλον έν τή έκτελέσει
  των καθηκόντων των, έτόνι
  σεν δτι θά διατηρή ζωηράν
  την ανάμνησιν αυτών γενικώς
  δέ τής πόλεως καί τοθ νομοθ
  Ηρακλείου, τοθ δποΐου την
  πρόοδον παρηκολούθησεν έκ
  τοθ σύνεγγυς έκτιμήσας αύ
  την δεόντως καί διεβεβαίωσεν
  ότι δέν θά παύση ποτέ ένδια
  φερόμενος διά τόν νομόν μας
  υπέρ τοθ όποίου άλλωστε κα
  θώς καί τής Κρήτης όλοκλή
  ρου τόσην στοργήν καί άγά
  πην επιδεικνύει καί δ Πρόε
  δροι, τής Κυβερνήσεως κ. Με
  ταξάς.
  Τόν κ. Μάρκελλον συνώδευ
  σαν μέχρι τοθ άεροδρομίου
  καί τόν κατευόδωσαν οί προ£
  στάμενοι διαφόρων ύπηρεσι
  ών πολλοί έκπαιδευτικοΐ κα
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  Η ΚΟΙΝΩΝΙΠΒΝ ΕΟΝΩΝ
  ΑΘΗΝ
  II
  11 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοθ μας).—Έκ Γενέυης τηλεγραφεϊ
  ται ότι την προσέχη Δευτέραν 1 Ϊ4ην
  θά συνέλθη ή Κοινωνία των Εθνών.
  Την Έλλάδα θέλει αντιπροσωπεύση ό
  μόνιμος έκπρόσωπος έν Γενεύη τής έλ-
  μόνιμος έκπρόσωπος
  ληνικής κυβερνήσεως κ.
  δης.
  ενεύη τής
  Πολυχρονιά·
  ΥΠΟΔΕΙΙΙΪ ΔΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΝ
  ΕΙΣ ΡΩΣΣΙΑΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Μαΐου (ίδ. ύπη-
  ρεαία).— Εις την χθεσινήν συνεδρίασιν
  τής Άγγλικής Βουλής, έργατιχός βου-
  λευτής επρότεινεν όπως μεταβή είς Μό
  σχαν αυτοπροσώπως ό κ. Τσάμπερλαιν.
  Ό "Αγγλος πρωθυπουργός απαντών ε¬
  τόνισεν ό« προτοΰ λάβη οιανδήποτε α¬
  πόφασιν έν προκειμένω είνε άνάγκη νά
  αναμείνη τας ρωββικάς άντιπροΐάσεις·
  Ο ΜΠΡΑΟΥΧΙΤΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΘΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΡΩΜΗ 1 1 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσία)
  Ό «ρχηγός τοΰ γερμανικοΰ στρατοΰ
  „, ι ^»τ^,Λ, *ι% 90ν Μπράουχιτς ανεχώρησε σήμερον
  Θως καί πλεΐστοι φίλοι τού |Η Μαάνου, έπκ,φίφων είς Βερολϊ-
  καί Ιδιώται.
  'νον.