97276

Αριθμός τεύχους

5163

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

13/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *»ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 8
  έξάμηνος 3
  Άμεριχής
  βΐησια δολ. 15
  ίξάμηνός > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  13
  ΜΑΪΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "*** ΟΔΟΕ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5163
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΧΑΙ ΤΑ ΑΙΕΘΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  Είς τάς εφημερίδας τού
  εξωτερικόν καί ιδία τής
  Δυτικής Εύρώπης δημοσιεύ
  ονται πολλά τόν τελευταΐ
  όν καιρόν άρθρα διά των ο¬
  ποίων έξαίρεται ή ψυχραιμία
  καί ή νηφκλιότης μέ την
  οποίαν ή Ελλάς παραχολβυ
  θεΐ την εξέλιξιν τής διεθνβϋς
  καταστάσεως καθώς καί ή
  αύτοπεποίθηοί; της. Όμολο
  γεΐται δέ γενικώς επί πλέον
  ότι ή Ελλάς ευρίσκεται σή¬
  μερον είς πλεονεκτικήν πράγ
  ματι θέσιν τόσον άπό έαω-
  τεριχής ίσον καί άπό εξωτε¬
  ρικάς απόψεως. Βεβαίως, ή
  γεωγραφικη θέσις της, γρά-
  φουν, ή στρατηγική σημα
  σία της, της προσδίδουν ιδι¬
  αιτέραν όλως αξίαν ώς πα¬
  ράγοντος είς την ανατολικήν
  πλευράν της μεσογείου. Αί
  συμμαχίαι της ίμως μέ την
  Τουρκίαν καί τα άλλα κρά-
  τη τής Βαλκανικής Συνεν
  νοήσεως, αί έγκάρδιαι, είλι
  κρινεΐς φιλικαί σχέσεις της
  μέ τας μεγάλας δυνάμεις
  τής Εύρώπης καί μέ ολα
  γενικώς τα Κράτη, απομα¬
  κρύνουν κάθε απειλήν καί
  κάθε κίνδυνον άιτ' αύτη;.
  Καί τελευταίως άκόμη, οταν
  εξεδηλώθη ή κρίσις έν Εύ
  ρώπη χαί ενεφανίσθη υπό
  την όξυτέραν μορφήν της
  έξ αίτίας τοΰ ίταλοκλβανι-
  κου, απεδείχθη χατά τόν πλέ
  όν έκδηλον τρόπον ίτι ή
  Ελλάς ευρίσκετο είς εντε¬
  λώς ίδιάζουσαν θέσιν. "Ελα¬
  βεν έκ μέρους τοϋ Ιταλού
  Κυβερνήτου κατηγορηματι-
  χήν διαβεβαίωσιν ότι ή Ί
  ταλία δέν τρέφει ουδεμίαν
  βλέψιν επί έλληνικών εδα¬
  φών ή λιμένων. Καί συγχρό
  νως εδέχετο την δήλωσιν
  τής Αγγλίας καί τήςΓαλλίας
  ότι τίθεται υπό την έγγύ
  ηαιν καί την προστασίαν
  των καί ίτι οιαδήποτε ά
  πόπειρα κατ' αυτής θά έσή
  μαινε έχρηξιν πολέμου καί
  θά είχεν ώς άμεσον, αύτό
  ματον συνέπειαν την κινη¬
  τοποίησιν τοΰ πολεμικοΰ μη-
  χκνισμοΰ των δύο αυτών
  μεγάλων Δυνάμεων τής Δύ·
  σεως. Άλλ' έκτός των συμ-
  μκχιών καί των φιλιών της,
  ή Ελλάς διαθέτει σήμερον
  καί άλλας δυνάμεις επί των
  οποίων ειμπορεί νά στηρίζε
  ται: Τάς Ιδικάς της πολεμι
  κάς δυνάμεις. Τόν στρατόν.
  τόν στόλον, την άεροπορί
  αν καί τα όχυρωματικά της
  ίργα. Καί τό ψυχικόν οθένος
  χαί την φρονηματικήν εύ-
  ρωστίαν τοΰ λαοΰ της. Σή¬
  μερον ή Ελλάς ευρίσκεται
  είς ευχάριστον όντως κατά
  στάσιν. Τό παλαιόν χάσμα
  πού έχώριζε τόν λαόν της
  Ιχει γεφυρωθή. Οί 'Ελλη-
  νες είναι σήμερον ψυχικως
  ηνωμένοι, άδελφωμένοι κυ·
  ριολεκτικά καί ετοιμοι διά
  χάθε θυσίαν, διά κάθε ά-
  γώνα, διά κάθε προαπάθει
  θείαν. Είναι βαθύτατα πρα-
  σηλωμένοι είς τό ίδε&δες
  τής είρήνης. Άλλά καί έ-
  χούν στερράν απόφασιν *νά
  μην έπιτρέψουν είς ουδένα
  νά παρχβιάση τα σύνορα
  τής χώρας των καί νά ά-
  ποπειραθή βιαία ν καθυπότα
  ξίν των. Γνωρίζουν αλλωοτε
  καί νά μάχωνται χαί νά
  αποθνήσκουν καί άν πίπτουν
  κάποτε νά έγείρωνται πάν
  τοτε χαί νά νικοϋν. Τό ά
  πέδειξαν μέ τούς μαχρούς
  αγώνας των, μέ τάς έπανα
  στάοεις καί τάς αύτοθυσίας
  καί τα όλοκαυτώματα χά)
  τούς απαραμίλλους ήρωΐ
  σμούς των, μέ τα έπικά
  κατορθώματά των πού έξέ
  πληξαν άλλοτε τόν κόσμον
  ολόκληρον χαί διήγειραν
  τόν πανανθρώπινον θαυμα
  σμόν.
  Έκτός τούτου, ή Ελλάς,
  χάρις είς τάς φροντίδας τής
  αημερινής κυβερνήσεως έχει
  άναδιοργανώσει πλήρως τάς
  άμυντικάς δυνάμεις της.Έ-
  χει στρατόν άξιολογώτατον,
  έμπειροπόλεμον, θαυμασίω;
  ώργανωμένον χαί έξοπλισμέ
  νόν. "Εχει στόλον ισχυρόν
  έν συγχρίοει πρός τόν όγκον
  της. Καί άεροπορίαν Ικανήν
  νά εξασφαλίση την άπό αέ¬
  ρος άμυναν τής χώρας. Επί
  πλέον δέ εχει καί τα σύνο
  ρά της ισχυρώς όχυρωμένα.
  Αύτός δ' ακριβώς ό ίσχυρός
  άμυντιχός όργανισμός της
  την χαθιστα ύπολογίσιμον
  χαί είς φίλους χαί είς έχ-
  θρούς χαί τής έξασφαλίζει
  πολυτίμους φιλίας καί συμμα
  χίας. Αύτός έπιτρέπει χαί είς
  τόν λαόν της νά παρακολου¬
  θή μέ ψυχραιμίαν χαί νηφα
  λίότητα την πορείαν των δι
  εθνών γεγονότων. Είναι αλ
  λωστε γνωστόν ότι ίσοι είνε
  ετοιμοι χαθ' ϊλα καί άποφκ
  σισμένοι δι' ολα, ειμπορεί
  νά είνε χαί γαλήνιοι καί
  άτάραχοι. Καί ή Ελλάς επι
  θυμεΐ μέν διακαως την εί
  ρήνην καί θά φροντίση μέ
  κάθε τρόπον νά την διαφυ
  λάξη άλλά είνε καί άποφα
  σισμένη νά ύπεραμυνθή των
  δικαίων της, εάν ήθελεν
  κινδυνεύση. Εύτυχϋς τοιοΰ
  τος κίνδυνος δέν παρουσιά
  ζεται επί τοϋ παρόντος τού
  λάχιστον. Κα) ελπίζομεν ίτι
  δέν θά εμφανισθή ούτε είς
  τό μέλλον.
  Τουρισμός καΐύγεΐα
  ΤΟ
  ΤΗΣ
  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟ2ΕΩΣ
  ΤΟΥ ΑΕΝΤΑ
  Άτιό προχθές άφΐχθη είς 1
  την πόλιν μας κσί ανεχώρησε
  διά τόν Λέντα ό διευθυντής
  τοθ ύφυπουργεΐου Τύπου κσί
  ΤουρισμοΟ κ. Λέκκας. Έκεΐ
  κάτω, ό κ. Λέκκας, εΐδικός
  διά την οργάνωσιν καί εκμε¬
  τάλλευσιν των λουτροπόλεων
  τής χώρας, θά μελετήση τόν
  καλύτερον τρόπον όργανώσε
  ως καί εκμεταλλεύσεως τοθ
  Λέντα μέ τα θαυματουργά νέ
  ρά των Ιαματικήν τού πηγών
  καίτης άναβιώσεως τής νεκράς
  λουτροπόλεως την οποίαν οί
  άρχαΐοι εΤχαν πλουιΐσειμέ ά-
  σκληπιεΐα, μέ στάδια, μέ ερ
  γα τέχνης, μέ παν ο,τι έχα
  ρακτήριζε μίαν πόλιν οπου ή
  δρευεν ή θεά 'ΥγβΙα. Καί δέν
  ύτιάρχει άμφιβολία 5τι ό κ.
  Λέκκας θά αντιληφθή πόσον
  είναι επιβεβλημένον καί έπεΐ
  γον νά οργανωθή ή λουτρό
  πόλις αυτή. Τα νερά της εί
  ναι μοναδικά καθ* δλην την
  Έλλάδα. Δύο μόνον ή τρείς
  ■πηγαι μέ τάς Ιδίας θεραπευ
  τικάς ίδιότητας ύπάρχουν
  καθ" όλην την Ευρώπην. Καί
  είναι όνομασταΐ είς δλον
  τόν κόσμον. Άποτελοθν δέ δ
  χι μόνον άληθινάς πηγάς Σι
  λωάμ διά τούς πάσχοντος έ
  πισκέπτας.των άλλά καί πηγάς
  χρυσοθ καί πλούτου διά τάς
  χώρας δπου ευρίσκονται. Έ
  πειτα ό Λέντας έχει καί 8λα
  τα άλλα προσόντα διά νά
  καί πάλιν ώς ήτο κα
  άό
  πολιτικήν λουτρό πόλιν. Εύρΐ
  σκεται έγγύτατα τής θαλάσ
  σης είς μαγευτικήν θέσιν. Τ'
  άκρογιάλια είναι γραφικά, ή
  ρεμα, γαληνεμένα. Καί τα δεί
  λινά στόν τόπον αυτόν έχουν
  μίαν ύπερκόσμια ώραιότητα,
  άτταλά, γεμάτα γαλήνη καί
  μυστήριο καί φαντασμαγο-
  ρία.
  Άπέραντες άμμουδιέςάπλώ
  νονται, 8που μποροθν νά δή
  μιουργηθοθν περίφημες πλάζ,
  ένώ πάνω ύψώνονται γήλο
  φοι πού εΤναι εϋκολο νά φυ
  τευθοϋν, ν' άνσ&ασωθοθν νά
  μεταβληθοϋν είς άλση καί ή
  μερους δρυμούς. 'Υπήνεμο μέ
  ρος, μέ τή θάλασσα τοθ Λι
  βυκοθ άπλωμένη νωχελικά,
  πρός νότο, είναι θερμό τόν
  χειμώνα καί δροσερό τό καλο
  κοΐρι. Κι' έ"τβι είναι ίδεώδης
  τόπος διαμονής γιά δλες τίς
  έπογές τοθ εταυς.
  Είνε έξ άλλου ύγιεινότατο
  μέρος. Χωρίς ελη καί στάσι-
  μα νερά, έ ώ εχει πλησίον
  τόν κάμπο τής Μεσσαράς άπ'
  Βπου θά τροφοδοτεΐται μέ
  φροϋτα, κηπευτικά καί δλα τα
  άλλα τρόφιμα είς έκλεκτάς
  ποιότητος καί εύθηνάς σχετι
  κώς τιμάς.
  Τό σπουδαιότερο δμως ζή-
  τημα γιά ιήν όργάνωσι καί
  έκμετάλλευσι τής λουτροπό¬
  λεως τοθ Λέντα ή μάλλον τό
  σπουδαιότερον έμπόδιο, είνε
  ή έλλειψις αμαξιτής όδοϋ, πού
  κράτει είς άπομόνωσιν τόν
  τόπον αυτόν. Καί επί τοθ ζη·
  τήμστος αύτοθ θά έχη ν' απο¬
  φασίση τώρα ό κ. Λέκκας.
  Εύτυχώς οί κάτοικοι προσ
  φέρονται νά βοηθήσουν διά
  προσωπικής εργασίας είς την
  διάνοιξιν τής 6δοΟ. Άλλά πρέ
  πει ν' αποφασισθή άπό ποΟ
  θά χσραχθή ή όδός. Άπό Πλα
  τα νού είς Πλώραν καί έκεΐ
  θεν είς Μιαμοθν καί Λέντα
  ή άπό Άγίων Δέκα είς Βαγι-
  ωνιά—Βασιλικήν καί εκείθεν
  είς Λέντσ. Ή δευτέρα γραμ-
  μή είνε αναμφισβήτητον δτι
  είναι εύκολωτέρα καί πλέον
  όλιγοδάπανος λόγω τοθ δτι
  τό έδσφος είναι όμαλώτερον.
  Θά εξυπηρετήση δέ καί περισ
  σότερα χωρία: Την Βαγιωνιά,
  τ' Άνώγεια, την Κανδύλα,
  την Βασιλική, τίς Στάβιες, τό
  Φουρνοφάραγκο, την Λούκια,
  τα Καπετανιανά, την Κουμά
  σα, φυσικά δέ καί τόν Κρότο
  κσί την ΜιαμοΟ. "Επί πλέον
  δέ θά είναι καί περισσοτέ
  ρα ή τιροσωπική έργασΐα την
  οποίαν θά συνεισφέρουν ο
  κάτοικοι. Αντιθέτως άπό την
  πρώτην γραμμήν θά είναι
  περισσότερον δαπανηρά ή ό
  δός καί ολιγώτερα ή πρόσω
  πική έργασίσ, θά καταστή 8
  μως έκμεταλλεύσιμος καί μΐα
  άλλη ίαματική τιηγή τής ΆγΙ
  άς Μαρίνας πού ευρίσκετο
  μεταξύ Πλώρας καί Μ
  αμοθς. Έναπόκειται έπομέ
  νως είς τόν κ. Λέκκαν ν
  αποφασίση. Ημείς έκθέτομεν
  απλώς τα πράγματα, ώς Ι
  χούν καί ώς μάς τ' άνέπτυ
  ξαν οί ένδιαφερόμενοι κα
  των δύο μερών. Καί τό υό
  νόν πού ευχόμεθα εΤνα
  ν* αρχίση άπ' δπου δήποτε ή
  έργασΐα τό ταχύτερον. Διότ
  υπέρ πάν άλλο προέχει ή έκ
  μετάλλευσις των πηγών Λέν
  τα καί ή οργάνωσις καί δή
  μιουργΐα μιάς συγχρόνου
  λουτροπόλεως πού θά προσελ
  κύη πλήθη ξένων έξ δλης
  τής Ελλάδος καί τής Αίγύ
  πτου, έξ δλης τής Ανατολάς
  καί τής Εύρώπης άκόμη. Δι
  αύτό καί πιστεύομεν Οτι οί
  κάτοικοι των ενδιαφερομένων
  χωρίων θά βοηθήσουν άπω
  σδήποτε καί έι' Βλων των δυ
  νάμεών των τό Κράτος είς
  την άνσληφθεΐσαν ήδη προ
  σπάθειάν τού. Αύτοι άλλω
  στε θά ώφεληθοϋν πρωτΓστως
  έκ τής δημιουργίας τής λου
  τροπόλεως αυτής.
  ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  γίνη ς ήτο καίί
  είς την άρχαιότητα καί νά έξε
  λιχθή ε^ Μίαν μεγάλην κοσμο
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών άναφί
  ρουν δτι έκ των δύο εχατεμμυρί
  ών δραχμών πού διατίθενκαι
  εφέτος διά τόν άντιτραχωματι·
  κόν άγώνα 222 500 ϊρχ. χορη
  γοθνται είς τόν νομόν Λασηθίου.
  Τ4 γεγονός είνε σημαντικόν. Καί
  άξίζιι νά τονισθή καί νά έξαρ
  θή ιδιαιτέρως. Άποδεικνυει 8τι
  ή σημεοινή κυβέρνησις έπιδεικνό
  εί Ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την
  έξυγίανσιν τής χώρας. Καί 5τι
  στρέφει δλην την σΐοργικήν μέρι
  μνάν της καί πρός τόν τόσον πα-
  ρηγκωνισμένον καί άδικημίνον
  κατά τό παρελθόν, νομόν Λαση
  θίου. "Εχει Σέ μεγίστην σημασί
  αν ή οργάνωσις χαί συστηματο-
  ποίησις τοθ άντιτραχωματικοθ
  αγώνος είς τόν γείτονα νομόν. Δι
  ότι έκεΐ τα τραχώματα—ίδιαιτέ
  ρως δέ είς τδν "Αγιον Νικόλαον
  χαί την Ίεράπετραν — απετέλουν
  μέχρι πεό τινος πληγήν καί μά-
  λιστα τρομεράν, πού Ιχει περιο
  ρισθή ή5η ευτυχώς χάρις είς τα
  ληφθέντα εσχάτως υπό τοθ κρά
  τ?υς μέτρα.
  Άλλ' ή κυβέρνησις δέν περιο
  ρίζει τό ενδιαφέρον της πρός τάν
  νομόν Λασηθίου είς δ,τι άφορα
  τα τραχώματα μόνον. Φροντίζει
  διά την οργάνωσιν χαί τοθ άνθε
  λονοσιακοθ αγώνος, διά φ κα¬
  ταπολέμησιν των διαφόρων αλλων
  νίσων, διά τόν έξανθρωπισμόν
  τοθ Λεπροκομείου ΣπίναΛόγκας,
  διά την έκτέλεαιν διαφόρων έξυ
  γιαντιχών έργων, Εδρύει Παιδικόν
  Σταθμόν είςΊεράπετραν χαί 'Υγειο
  νομιχόν Σταθμόν είς Ί'υχρό καί
  δργανώνιι την δγιιονομιχήν 6πη-
  ρεσίαν επί νέων βάσεων. Επί
  πλέον δέ ένιοχύει χαί την προ¬
  σπάθειαν οργανώσεως χαί λειτουρ
  γΕας τοθ Νοσοχομείου Άγίου Νι
  χολάου. Καί δέν ύπάρχει κμφιβο
  λία δτι θά συνεχίση τό ίνδιαφέ
  ρον της χαί είς τό μέλλον ώσ:ε
  νά κατορθωθή ή είς τό συντομώτε
  ρον δυνατόν διάστημα έναρξις τής
  λειτουργίας τοθ νοοοχομείου αατοθ.
  Θά πληρωθη^ τότε μία μεγάλη
  έλλειψις
  θά θεραπευθη" μία μεγάλη άνάγ
  κη τοθ νομοΕ. θά όλοχληρωθή
  ή προσπαθεία πλήρους έξιιγιάν
  σεως τοθ νομοθ Λασηθίου. Τό νο
  σοχομεΐον αύτό θά είνε ίπαρκές
  έξ ολοκλήρου. Διότι πρίπιι νά
  σημειωθή δτι τδ άνατολικόν δια
  μέρισμα τής Κρήτης ϊχει σχετι¬
  κώς μικράν νοσηρότητα. Έχει
  τούς θλιγωτέρους φυμαΐΐχούς έξ
  δλων των διαμιρΐσμάτων τοθ κρά
  τους. Μέ μίαν συστηματικήν λοι
  πόν προσπάθειαν ειμπορεί νά γίνη
  6 τίπος τής δγείας χαί τής χα·
  Ράς.
  Οί άγώνες τής Ε.Ο.Ν.
  Είς τούς τελουμένους έν
  Αθήναις αυριον αγώνας
  τής Εθνικήν Νεολαίας θά με
  τάσχπ ώς γνωστόν καί ή έξ
  Ηρακλείου είδική άθλητική ο¬
  μάς ί)τις καί ανεχώρησεν ήδη
  διά την πρωτεύουσαν. Οί
  άγώνες οδτοι προώρισται νά
  έπιδείξουν τό άπό απόψεως
  φυσικής άγωγής έργον έν
  τ{| έθνική νεολαία καί τάς ά-
  θλητικάς επιδοθείς αΐτινες
  χαρακτηρίζουν σήμερον μίαν
  έλληνοπρεπή μόρφωσιν καί μί¬
  αν ανάπτυξιν των νέων συμ
  φωνον απολύτως μέ τα έθνι-
  κ ά Ιδεώδη. Πιστεύομεν δέ
  ότι ή συμμετοχή τοθ Ηρα¬
  κλείου καί τής Κρήτης γενι-
  Ο ίΙΝΔΪΐΙ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ
  ΚΛΙΗ ΑΗΑΓΚΗ ΤΟΗ ΨΕΚΑΣΜΟΝ
  Μετά μακράν, παρκτεταμέ
  νην περίοδον άνομβρίας καθ'
  ήν ύπέστησαν μεγάλας ζημίας
  τα δημητριακά χυρίως χαί
  αί άλλαι χαλλιέργειαι τής
  Κρήτης, εσημειώθη χθές ση-
  μαντιχή πτώαις βροχής, συ-
  νεχίζεται δέ εισέτι ύγρός,
  νεφελώδης ό καιρός. Αί βρο-
  χαί ομως την εποχήν αυτήν
  δέν ώφελοϋν δυστυχώ;. Κ
  ταστρέφουν τούς άνθούς χαί
  παρεμποδίζουν την γονιμο
  ποίηοιν. Αί βροχαί άιιοβκί-
  νουν έπιζήμιαι χαί διά τα
  δημητριακά καί διά την ε¬
  λαιοπαραγωγήν καί διά την
  άμπελουργίαν. Καί άν ώφε
  λοϋν είς μερικάς περιφερείας
  ή ωρισμένα ειδή καλλιερ
  γειών, τό άντιστάθμισμα της
  ωφελείας είνε ελάχιστον καί
  εντελώς ασήμαντον έναντι
  τής τεραστίας ζημίας πού
  προσγίνεται.
  Κυρίως ή βροχή την έπο
  χήν αυτήν χαθώς χαί ή ύ
  γρασία έν γένει περιχλείει
  μεγάλους κινδύνου; διά την
  άμπελουργίαν. Ή βροχή χαί
  ή ύγρασία προκ«λοϋν τόν
  περονόσπορον των άμπελι-
  ών. Είνε σπάνιον, άν οχι α¬
  δύνατον, νά μην εμφανισθή
  μετά την βροχην περονό-
  σπορος. Καί είνε γνωστόν
  πόσον τρομεράς έχθρός διά
  την άμπελουργίκν είνε ή φυ
  τονόσος αυτή. Έδω τούλάχι
  στον είς τόν τόπον μας έχο¬
  μεν πιχράν πείραν. Πέρυσι
  κατεστράφη τό Ι ν τρίτον
  σχεδόν τής παρκγωγής· Κί
  ύπέστηοκν ζημίας χαί τα
  χλήματα, ζημίας των οποίων
  αί συνέπειαι διατηροΰνται
  χαί εφέτος. Τα άμπέ
  λια πού ευρίσκονται είς
  χαμηλά Ιδίως μέρη χατε-
  στράφησαν τελείως. Καί οί
  άμπελουργοί ύπέστηακν τε¬
  ραστίας ζημίας. Τουτο δέ
  διότι δέν έπρόλαβαν τόν
  εχθρόν. Διότι δέν έράντισαν
  εγκαίρως πρίν εμφανισθή ό
  περονόαπορος. Ή πεΐρα λοι-
  πόν τοΰ παρελθόντος, θά
  πρέιτει νά μάς χρησιμεύση
  εφέτος. Τό πάθημα τοΰ προ
  ηγουμένου έτους θχ πρέπει
  νά μάς γίνη μάθημα. Τό
  κακόν δέν πρέπει νά επα¬
  ναληφθή· Καί έξαρτάται άπό
  ημάς τούς ίδίους νά προλά-
  βωμεν καί νά εξουδετερώ¬
  σωμεν τόν κίνδυνον, νά μα·
  ταιώσωμεν την εμφάνισιν
  τοΰ περονοσπόρου καί νά ε¬
  πιτύχωμεν ν' αποβή δημι-
  ουργική χαί ώφέλιμος διά
  την άμπελουργίαν ή βροχή,
  άντί νά προκαλέση καταστρο
  φάς.
  Εάν άρχίσουν άμέβως τα
  ρκντίσματα, χωρίς λεπτοϋ ά-
  ναβολην χ« χρονοτριβήν
  χαΐ γ$νικευθοΰν καθ' όλον
  τόν νομόν χωρίς εξαίρεσιν,
  ασφαλώς ό κίνδυνος θά έξου
  δετερωθ^. Ό περονόαπορβς
  δέν θά εμφανισθή· Καί πρέ
  πει ν' άρχίβη άμέσως ή
  έργασία. Οί άμπελουργοί ό·
  φείλουν νά χινηθοΰν μβ
  ταχύτητα χαί δραατηριότητα.
  Ή Άγροτική Τραπέζα θά
  χορηγήση άβφαλώς τα μέσα,
  θά ενισχύση τόν άγώνα κα
  τα τοΰ περονοσκόρου. Ή
  φυτοπαθολογική ύπηρεσία έ¬
  καμε τό καθήκον της· Έ"
  κρουσε τόν κώδωνα τοΰ
  κινδύνου. Υπέδειξε την α¬
  νάγκην τής διενεργείας των
  ψεκασμών. Άς κάμουν λοι·
  πόν καί ίλβι οί άλλοι τό
  χρέος των. Πρόκειται αλ-
  λωστε περί αγώνος πού άφο
  ρά την τύχην τοΰ τόπου.
  Ή σταφίς θά £χη εφέτος
  ε3πως κατ' επανάληψιν έγρά
  ψαμεν έξαιρετιχά Ικανοποι¬
  ητικάς τιμάς. Εάν θά έξα
  σφαλισθή μεγάλη παραγωγη,
  ό τόηος θ' άνορθωθή οίκον©
  μιχως, θ' άναπνεύση, θά δυ¬
  νηθή νά δημιουργήση μίαν
  καλυτέρκν αύριον. Εάν εξα¬
  σφαλίσωμεν εφέτος μεγάλην
  εσοδείαν καί καλάς ποιότη-
  τας θά έχωμεν έξησφαλισμέ
  νην καί την οικονομικήν
  άνάρρωσιν τοΰ τόπου μας.
  Καί πρέπει καί ειμπορού¬
  μεν νά την εξασφαλίσωμεν.
  'ΑρκεΙ νά αρχίσωμεν άμέσως
  χωρίς κκθυατέρησιν καί χρο-
  νοτριβήν τούς ψεκασμούς.
  κώτερον είς τούς αγώνας τού
  τους, θά άναδείξη καί τοπι-
  κώς την νεολαίαν μέ τόν
  καλύτερον τρόπον, είς την γε
  νίκην βαθμολογίαν των άγώ
  νων.
  ΑύοόδοΙ.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  ένέγραψεν είς τόν νέον προϋ
  πολογισμόν τού Δήμου πίστω
  σιν διά την αποπεράτωσιν
  των άγροτικών—άμαξιτών 6
  δών Φοινικιάς καί Μεσαμπε
  λιών. Ελπίζομεν λοιπόν δτι
  αί σχετικαί εργασίαι θ' άρ
  χίσουν τό ταχύτερον ωστε αί
  δύο οδοί νά είναι καθ' δλσ
  'τοιμοι, μέχρι τοθ προσεχούς
  Αύγούστου όπότε άρχΐζει ό
  τρυγητός καί ή έσοδεία των
  άμπελουργικών προϊόντων.
  Διότι αί οδοί αυταί έχουν
  σκοπόν νά έξυπηρετήσουν την
  άμπελουργίαν πού είναι έξαι
  ρετικά άνεπτυγμένη είς τα
  δύο αύτά διαμερίσματα τής
  περιφερείας τοθ Δήμου Ήρα
  κλείου.
  Ή Σητεία.
  Υπό τής Λιμενικής Έπιτρο
  πής Σητείας προεκηρύχθη δια
  γωνισμός διά την έκπόνησιν
  μελέτης κατασκευάς λιμενικών
  έργων είς την ωραίαν πρω
  τεύουσαν τής όμωνύμου έπαρ
  χίας, συνολικής άξίας πέντε
  έκατομμυρίων δραχμών. Τό
  γεγονός είναι ευχάριστον.
  Καί άξίζει νά έξαρθή Ιδιαιτέ
  ρως. Τα λιμενικά έργα θά δώ
  σουν νέαν ζωήν καί νέαν κί
  νησιν είς τόν λιμένα τής Ση
  τείας. Θά τονώσουν τό έμπό
  ριον, θά διευκολύνουν την
  ναυτιλίαν καί τάς φορτοεκφορ
  τώσεις, θά συντελέσουν είς
  τόν έξωραϊσμόν τής προκυ
  μαΕας, θά κατσστήσουν τήνΣη
  τεΐαν σπουδαιότατον κέντρον.
  "Ελπίζομεν δέ δτι δέν θά κα
  θυστερήση ή σύνταξις των
  σχετικών μελετών καί σχεδί
  ών καί ή έναρξις εκτελέσεως
  των έργων.
  π» Φ
  "V
  ΕύοΙωνον σημείον.
  Ή έπιστολή τοθ Άγγλου
  προσκόπου κ. Σίμλυ την δποί
  αν εδημοσίευσεν είς την με¬
  γαλυτέραν αγγλικήν έφημε
  ρίδα προκειμένου νά έκδηλώ
  ση τάς ευχαριστίας αύτοθ καί
  των συναδέλφων τού διά την
  ύποδοχήν των έν Ήρακλείφ,
  έκδηλώνει καί τοθτο: "Οτι με
  ταξό των λαών των δύο εθνών
  ύπαρχει άμοιβαία κατανόη-
  σις καί βαθεΐα έκτίμησις των
  εκατέρωθεν αΐσθημάτων. Τό
  γεγονός δ* αύτό είνε εύοΐω
  νόν ακριβώς διά την στιγμήν
  ταύτην, καθ' ήν τοιαθται ά-
  μοιβαΐαι κατανοήσεις ίστορι-
  κής καί εκπολιτιστικάς σημα
  οίας είναι ίκαναί νά ασκή-
  σουν επίδρασιν διά μίαν
  εύρυτέραν συναδέλφωσιν των
  λαών. Καί φυσικά, διά μίαν
  αποτελεσματικωτέραν περι¬
  φρούρησιν τής κινδυνευούσης
  πάλιν σήμερον εύρωπαϊκΑς
  είρήνης.
  ΑΠ0ΡΘΩΣΙ3
  6ΕΆΙΛΆ1Ά
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΧΗ
  Σήμερον «τό^ΤελεσΙγραφο τοΰ Σ
  ραγιέβο» Γαλλική όμιλοϋσα.
  Την Δευτέραν «Άδριανή Λε
  κουβέρ> τού Β. Σαρδόν.
  ΜΙΝΩΑ — Σήιιερον: «Στή Κόλ
  σι τής Ζούγκλας».
  Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτ'
  Σάββατον, Κυριακή ώραι 6 1)2 ά
  τιογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμδς Αθηνών
  Πρέγραμμα 13ης Μαΐου.
  *Ωρ« 12 25 Σημα.—'Εθνικός
  μνβς—"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Δημοτικα τραγουδια (δ
  σκοθ,
  13 'Ελαφρά μουσική.
  13 30 Χρηματιστήριον—Είδήσει
  "Ωρα Άστεροσκοπείου Αθηνών
  13.45 Έλαφρά τραγούίια.
  ("Υπό τής κ. Μαριάννας Λάζου
  συνοδεΐα πιάνου υπό τής ιδίας)
  14 45 Είδησεις. - Μετεωρολογ
  κόν δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνηοι
  άγβρά; Πειραιώς.
  19 20 Ή ώροο τοΰ ποηδιοϋ.
  19 50 Έλαφρό 'Ελληνικό τρα
  γβϋίΐ (δίβΜΟΐ)
  20 Ή ώρ« τοΰ άγροτου.
  20 20 Κρητική μουσική,
  (Υπό τοΰ δμίλου Καραβίτη).
  20.50 Είδήσεις—μετεωρολογιχον
  Δελτίον.
  21.05 Μικρά όρχήστρα
  (Υπό την δ)σιν τοθ κ. Γ. Βι
  τάλη).
  Όμιλία.
  21 45 "Εργα διά δύο βιολιά.
  (Υπό των κ. κ. Φρ. Βολωνίτη
  χαί Γ. Λυκούδη).
  22 15 Νυκτΐριναΐ εΐδήσεις.
  22,25 Πειραϊκή χορωδία.
  (Υπό την δ)σιν τοΰ χ. Γ. Τσα
  ρή).
  22 55 Μουσική χοροϋ (δίσκοι)
  23 30 'Ελαφρά μουσική.
  ( Ορχήστρα Κορινθίου).
  0.15 Τελευταίαι εϊώήσδΐς.
  Την Δευτέραν στοΰ
  ΟΙΥΛΑίΜΗ
  Τό έργον πού συνεκίνησε
  περισσότερον ά πό κάθε άλλβ
  την ανθρωπίνη ψνχή:
  ΑΔΡΙΑΝΗ
  Τό έργον πού έκαμε νά
  χυθοΰν ποτοιμοΐ ά πό ύάκρυα
  γιά τό έρωτιχό μαρτύριο μιάς
  καρδίας. Νέ τοΰς
  Ί6όν Πρεντάν
  Πιέρ ΦρεναΙ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Γι ώργιος Μαυρόκωστας ή
  Γρύλλος κάτοιχος Καλοΰ Χωρίου
  Μονοφατσίου χαθ.στ^ γνωστόν είς
  τ&ύς ενδιαφερομένους δτι είς την
  περιφέρειαν τοθ ανωτέρω χωρίου
  είδει πρός θερισμόν τα δημητρια
  χά τού μέ παραγωγήν προβλεπο¬
  μένην μέχρι 12 χιλιάδες οκά¬
  δες χαί μέ διχαίωμα συλλογής
  άπό τα πέντβ ίνα ήτοι χοινώς
  πενταρολόγιχκ.
  ΚΑΜΑΡ1ΚΡΑ ζητείται διά τ«
  Ξενοδοχεία «Ελλάς», «Κνω·
  αίς». Σ
  ΜΟΡΦΑΙ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ
  ΙΩΣΗΦ Α.ΡΑΣΟΥΛΗΣ
  Άττίθανϊ είς Φίδελε καί έκη
  δεύθη την ΙΟ^ν τρέχοντος είς την
  γενέτειράν τού ΣεΓσες τοθ Μυλο
  ποτάμου έν μέσω γενικοθ πένθους
  δ Ιωσήφ Δ. Ρασούλης. Υιός τοθ
  όπλαρχηγοθ Μυλοποτάμου Δημη
  τ&ίου Ρασουλη συνέχιαε την δρα
  σιν χαί την παράδοσιν τοθϊπα
  τρός τού άναδειχθείς δπλαρχηγος
  τής Επαρχίας κατά την έπανάσΐα
  σιν τοΰ 1897 χαί δΐακριθείς διά
  τό θάρρος, την άνδρείαν καί
  τόν φλογερόν πατριωτισμόν τού.
  Συνεχίζων την πατριωτικήν δρα
  σιν τού εξελέγη τό 1911 πληρε
  ξούσιος εί; την Συνέλευσιν ήτις
  εζήτησε την Ενωσιν τής Κρήτης
  μέ την λοιπήν Έλλάδα. Τα δέ
  1912 δτε έξερράγη δ Βαλκανικός
  πόλϊμος εσχημάτισε άνταρτικόν
  σώμα καί μετέβη είς "Ηπειρον
  δπου καί ϊπολέμησε διαχριθείς
  διά τα σπάν'α,προσόντοί τού τάς
  μεγάλας αρείας καί τόν ήρωι
  σμόν τού. Ό Ιωσήφ Ρασούλης
  δμως δέν υπήρξε πολεμιστής μό
  νόν, "Υπήρξε χαί μεγάλος άνθρω
  πιστής. Τώ 1894, παιδί άχόμη
  Ισωσε είς ΣεΤσες τόν πλοίαρχον
  Μπέρμπερ-Άλή καί τούς ναύτας
  τού οί δποΐοι έκινδύνευον άπό λη
  στοορυγοδίχους χαί άργότερα τώ
  1896 Ισωσε άλλην δμάδα Τούρ
  κων άπό επίθεσιν συμπατριωτών
  των.
  Τώ 1904 έσωβε μέ κίνδυνον
  τής ιδίας τού ζωής δύο χωροψύ
  λακας ποθ ε Ε χά ν παρασυρθή υπό
  των υδάτων τοθ ποταμοθ είς Γα-
  ράζο.
  Αργότερον δέ έσωσεν είς Ήρά
  κλειον έκ βεβαίου πνιγμοθ μίαν
  γυναΐκα καθώς καί τόν Ριχάρδον
  Μεφσούτ. Κατά δέ τω 1927 έσω-
  σε παρά την νήοον "Ιον, δπου
  έταξίϊευε μέ τό ιστιοφόρον τού,
  τούς άεροπόρους άξιωματικούς
  ΈρρΐκονΣημηριώτην καί Α. Δια
  μαντόπουλον πεσόντας έκ βλάβης
  τοθ ύδροπλάνου τοθ όποίου έπέ
  βαινον, είς την θάλασσαν καί πά
  λαΕοντας είς τα κύματα άπελπιν
  άγώνα. Διά τόν λόγον αυτόν χαί
  τοθ απενεμήθη διά Προεδρικοϋ
  Διατάγματος τό άργυραθν καί
  αργότερον τό χρυσουν μετάλλιον
  τοΰ 6πουργείου - Ναυτικόν.
  Άπειραι ϊέ είνε αί πράξει; φι
  λανθρωπίας καί άλτρου'ισμοθ τοθ
  Ιωσήφ Ρασούλη ιδίως άπό τοθ
  1915 χαί εξής δπότε αφήκε τό
  δπλον τ&5 πολεμιστοθ καί έπεδό
  θη είς τό έπάγγελμα τοθ ναυτι
  κου ώς πλοίαρχος. ΆναγνωρΕ-
  ζουσα δέ καί έπιβραβευουσα ή
  Επιτροπή τοθ Μαυρογενείου βρα
  βείου Άρετής τάς πράξεις τοθ έ
  ξαιρέτευ άνδρές τοθ άπένειμε τό
  1933 διά παμψηφίας τό βραβείον
  άρετής.
  "Εζησε έν μέσω τοθ γενικοθ
  σεβασμοϋ χαί απέθανε είς ηλικί¬
  αν 65 έτών έν μέσω γενιχοθ πέν
  θους. Ή πολιτεία τιμώσα τόν
  εκρόν κατέθεσε διά τής Ρενιχής
  Διοικήσεως Κρήτης χαί τής Να
  μαρχίας Ρεθύμνης στεφάνους είς
  ;όν τάφον τού.
  Ή γενέτειρά τού Ιϊ τόν έ*ή·
  δευσε μέ έξαιρετιχάς τιμάς.Επί
  τής σοροθ τού κατετέθησαν πλεΐ
  στοι στέφανοι, έπικηδε'ους δέ
  Ιξεφώνησαν δ κ. Νΐχος Κουβίδης
  διχηγόρος καί δ διδάσχαλος κ.
  Ι. Καλοχύρης. Διά τοθ θανάτου
  τοθ Ιωσήφ Ρασούλη έξέλιπε μία
  στορική φυσιογνωμία μία εύγε
  ής μορφή Ινας άπό τούς γνησιω
  :έρους έκπροσώπους τής Κρητι
  κης άνδρείας, τοθ πατριωΐισμοθ
  ής φιλαλληλίας, καί των μέγα
  Ιων άνθρωπίνων άρετών.
  *Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό γαρνίρισμα προσδίδει
  τό χαρακτήρα καί το στυλ στή νέα μόδα.
  Η δΐς ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ
  ΜΟΔ1ΣΤΑ
  'Επανβλθοΰσα έξ Αθηνών όπβυ
  παρηκολούθησε την τελευταίαν
  μοδκν γυναικείον ψορεμάτων,
  κεντημάτων, σολέγ κ. ά , έκόμισβ
  πλουσιωτάτην συλλογήν πατρόν
  δι' όλας τάς πλιχίας,
  'Επισκεφθήτε'τόνεον άτελιέ της
  ίς την οδόν Άγίου Μηνά, παρα
  πλεύρως φαρμακείου Γ. Σφακια¬
  νάκη.
  Τα θερινά μοντέλα των μεγά-
  λων Παρισινων οίκων έχουν ά
  πλουστάτην κουπ. Άποδίδεται δ¬
  μως ιδιαιτέρα σημασία είς τό γάρ
  νίρισμα των καί συχνά δλο τό
  σίκ τοθ φορέματος βασίζεται είς
  είς μίαν λεπτομέρεια.
  Όλων τδ> είδών οί γαρνιτοθ-
  ρες χρησιμοποιοθνιαι γιά νά δώ
  σουν χαοωπό τόνο είς τα σχοθ
  ρα φορέματα, τα δποΐα προτιμών
  ται αυτή την έποχή. Άνάμεσα
  στίς γαρνιτοθρες τής μό5ας σπου
  δαίαν θέσιν κατέχουν τα α3πρα
  μ'.σοφόρΐα καί οί λενζερί γαρνι
  τοθρες πού συνοδεύουν τα π:ό
  διαφορετικά άνσαμπλ. Μισοφόρια
  καί γαρνιτοθρες άπό λινό, δαν-
  τέλα χαί μπροντερί γαρνίρουν
  τα μάλλινα καθώ; καί τα με
  ταξωτά φορέματα χαί ταγιέρ.
  Οί κυρίες έν τούτοις, πού επι
  θυμοθν ν' άποφύγουν τόν δγκον
  τοθ μισοφορ'οθ, ήμποροθν νά
  τό άντιχατασιήσουν μέ Ινα φαρ
  δύ σχετικώς βολάν είς τό έσω
  τεριχόν τής φούστας. Τα φορέμα
  τα μάλΐστα πού κλιίνουν έμπρο
  σθεν ·τ}μποροΟν νά γαρνιρισθοΰν,
  εσωτερικώ;, μέ μικρή ποδιά άπό
  βχτίστα. Τα τελευταία κουμπιά
  τοθ φορέματος, μένουν άνοιχτά
  χαί ή ποδίά δίδει την έντύπω
  σι μισοφοριοθ.
  Τα βολάν άπό μπουγιονέ βα
  τίστα, πού ήσαν πολΐι τής μό5ας
  κατά τό 1890 χρησιμοποΐοθν
  ταΐ πολύ σήμερα ώς γαρνιτούρα
  είς τίς τσέπες καί ώ; μπορν
  τοΰ?α είς τα μανίχια χαί είς τή
  φούστα.
  ΙΙολλά β?α5υνά φορέματα γάρ
  νίρονται μέ φαρδειά ουρλέ άπό
  όργκαντί άσΐτρη, πού άκουμποΰν
  κάτω. Σχεδόν δλα τα βραδυνά
  μοντέλα άπό σιφόν ή μαθρο τοθ
  λι γαρνίρονται μέ ούρλέ.
  Έκτός δμως άπό τίς γαρνιτοθ-
  ρες λενζερί, σπουδαίο ρόλο είς
  τα σηαερινά φορέματα παίζουν
  τα διάφορα χασμήματα. Σχεδόν
  δλα τα κορσάζ γαρνίρονται μέ
  κολλιέ, πού έχουν μία ή χαί πε
  ρισσίτερε; σειρές. ΙΙολΡές έπίσης
  χομψέ; κυρίες φοροθν όλόκληΐες
  σειρές άπό χρυσο. βραχιόλια.
  ή Ντιστεγχέ
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τοΰ νεοανορα-
  σθένχος Ύττερωκεανείου:
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην Μαΐου 1939'
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ.
  Έξαιρετική εύχαιρία διά τούς επισκέπτας ΕΚ-
  ®ΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας διά την έκδοσιν διαβατηρίων,
  θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων
  καί πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήβατε έπει-
  γόντως είς τούς άντιπροσώπβυς της Έταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—40
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, ά πό ίλα τα καταστήματ* καί αύτοι
  των έπαρχιών ταίς κλΝβτκΙς Μάρκος «ίταυρός».
  "Ητοι σβυγ&κια, τρυηώματ» κιβκρας, καρβλιοι χβντήμα-
  τος, χουβ&ρις, ΜουλινΙ, Κοτβν πιρλε, Βαμβακάκια, χον-
  β*ρβς κ«ντάμ«τος χ. λ. «. Όλ« τ* &ς *ν%» (ίδη «Ινβι &·
  φθάστβυ ποιότητος, χαι χρ·ιμιχτΗν Ανγυΐιμίνλΐν χαιΐ στΐρι-
  Βν. Μία δοκιμη Ββι ακς ηείοή δι* την άνΗΤΐρβτπτα τβν
  Μλϋατϋν τϋ( μιχρχκς «Χτκυρός.»
  Άντικρίβειββς βι— «ούς Νβμούς Ήρ«Μλι{ο»-Λ«οα8(βα:
  1. Μ. ΚΟΡΠΗΖ
  ««17
  ΒΚΟΠΤΙΚΗ
  ΡΑΠΤΙΚΗ
  ΚΕΛΛΕΝ
  4-
  ΑΘΗΜΑΙ
  τλα 24Έ63
  Κεμάλ 'Λτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τοΰ "Αρμστρογγ.
  65ον
  Κατά την διάρκειαν τοΰ γεύμα
  τος συνεζήτησαν διά μακρών περί
  τής μορφής τής κυβερνήσεως, καί
  των μειονεκτημάτων τού χοινοβου
  λευτικοθ συσΐήματος, τό δποΐον
  χαθιστα τούς όπουργούς δποχειρΕ
  ούς είς την Βουλήν κ»ί τούς ι
  ταδιχάζει είς τάς έπεμβίσεις τοθ
  πρώτου τνχύντας βουλευτοθ.
  —Όφείλομεν νά δείξωμεν είς
  την εθνοσυνέλευσιν — είπεν δ Κε
  μάλ κφοθ ήπιαν χαλά —δτι μία
  χώρα δέν ημπορεί νά χυβερναται
  κατ' αυτόν τόν τρόπον. Σεϊς οί
  οπουργοί, ή κυβέρνησις, πρέπει νά
  κυβερνάτε. Καί νά παύσουν αί "
  πεμβάσεις των βουλευτών είς τό
  έργον σας».
  "Ολοι οί δπουργοί, άνευ έξαι
  ρέσεως, έμειναν σύμφωνοΐ. "Εφε
  ραν βαρέως τόν διαρκή έλεγχον
  των βουλευτών καί τάς έπεμβάσεις
  των.
  —Καί τώρα — εξηκολούθησεν
  δ Κεμάλ—θέλω νά μοθ ύποβάλε
  τε αυριον 5λοι παραίτησιν, θά
  ζητήσω άπό την εθνοσυνέλευσιν ν'
  αναλάβη αυτή καί ν' άναδείξη κυ
  βέρνησιν. Κανένας άπό σας καί
  άν σάς τό προτείνουν, δέν θά δέ
  χθήτε, νά συμμιτάσχετε τής κυ
  βερνήσεως χαί θά κάμετε τό πάν
  ίπως κατασΐήσετε τό έργον τοθ
  σχηματισμοθ τή; κυβερνήσεως δ
  σον ήμπορεΐτε δυσχερέστερον. Καί
  μόνοι τους θά σάς ζητήσουν καί
  θά είνε εύτυχεΐς νά μας ξαναδοθν
  πίσω είς την αρχήν δλους μας!»
  Την επαύριον ή κυβέρνησις υπέ
  βαλε παραίτησιν καί ή Έσνοσυνέ
  λευσις ανέλαβε ν' άναδείξη την
  νέαν κυβέρνησιν. Έν άπουσία τοθ
  Ραούφ χαί των άλλων άρχηγών
  τής αντιπολιτεύσεως, οί πληρεξού
  σιοι τής Εθνοσυνελεύσεως δέν κα
  τώρθωναν νά συνεννοηθ&ϋν.Ό κα
  θένας ένδιεφέρετο διά τό άΐομό
  τού καί τεύς χροσωπικούς φίλους
  τού. Συνεζήτουν, Ιφλυάρουν, έμά
  λωναν εδημιούργησαν σύγχιισιν
  καί πανδαιμόνιον, άλλ' δχι χυβέρ
  νησιν!
  "Υστερα άπό δύο ημέρας δ Μου
  σταφά Κεμάλ παρέθεσεν Ινα άλλο
  γεΰμα είς ολίγους προσωπικού; φί
  λους τού. Μεταξύ αυτών ήσαν δ
  Ισμέτ, δ Φετχή καί δ Κεααλεν-
  τίν.
  Χαμογελοθσε χαθώ; τοθ ώμιλοϋ
  σαν διά την αύγχυοιν πού είχε
  δημιουρυγήσει ή κρίσις είς την
  Εθνοσυνέλευσιν. Τα βχέδιά τού ώ
  ρίμαζαν. Δέν είχε άκόμη σχματ
  σθή κυβέρνησις. Είς την Βουλήν
  !έν υπήρχαν παρά ραδιουργίαι
  χαί έριδες. Οί πληρεξούσιοι δέν
  κατώίθωναν νά συνεννοηθοθν.
  —Είνε καιρές πλέον—τούς εί
  πεν έξαφνα — νά τελειώνωμεν
  (αυνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άφάνταστες πε-
  ριπέτειες μέσα
  στή Ζούγκλα, πά-
  λημέ λέοντες. μέ
  ιίγρεις, μέ κροκο
  δείλους,μέ πάνθη
  ρες, κάθε λεπτό
  καΐ ένας κίνδυνος
  ΚΟΛΑΣΙΣ
  ΤΗΣ
  ΖΟ ΥΓΚΛΑΣ
  ΙΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΜΕΛΟΝΤΥ
  Ρομπέρ Τέυλορ
  "ΕΑινορ
  ΙΙΩΑΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρί-
  άς. μικρά δφλιοθήκη (Ιπιπλον)
  κατάλληλος χαί διά σαλόνι. Πλη
  ρίβι παρ ημίν.
  ΙΚ ΟΙΙΊ Ω Μ1 Κ Η
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν άεροτο
  ρικδς έξ Αθηνών ό κ. Μιχ. 'Α-
  λικιώτης βιβλιοχαρτέμπορος.
  -Έτιανηλθον έπίσης ό ίατρός
  κ. Στέφ. Χελιδόνης καί Χριστό*.
  Παντουβάκης Μμτιορος.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ- Ό κ. Κ. Μα¬
  στοράκης εμτιορος καί ή δνίς Εύ
  αγγελίαι Ε. Λαμηράκη δδωσατν
  αμοιβαίαν ύιιόσχεσιν γάμου. £ύ
  χόμεθα ταχείαν την στέψιν.
  Π. Χ.
  ***
  Γίιρω στήν πόλι.
  Ό καιρός μετεβλήθη άπό χθές.
  Την πρωΐαν εσημειώθη μάλιστα
  μΐκοας διαρκείας πτώσις βροχης
  πράγμα πού άνησύχησε μάλλον ή
  'κανοποίησε τους καλλιεργητάς.
  —Πάντως ύ«ό των γεωργικών 0
  πηρεσιών καί των γεωργών ίχουν
  ληφθή πάντα τα ένδεδειγμένα μί-
  τρα καταπολεμήσεως τοΰ περονο·
  σπόρου τής αμπέλου ό οποίος εΰ·
  νοεΐται έκ των δυσμενων καιρι·
  κων συνθηκων.
  —ΑΙ εργασίαι τοποθετήσεως
  των ύδρομέτρων συνεχΐζονται μέ
  γοργόν ρυθμόν.
  — "Ενεκα δέ τούτου οί δρόμοι
  συνεχως άνασκάπτονται, πολλά¬
  κις δέ δυσχβραίνεται καί ή κυκλο
  φορία, φυσικά δι' όλιγόωρον δι-
  άστημα.
  —Μέ τούς αλλεπαλλήλους πα·
  λαιστικούς αγώνας οίτινες 6σχά·
  τως διοργανώνονται είς την πό¬
  λιν μας, τό Ηράκλειον τεΐνει
  νά εξελιχθή είς κέντρον καΐ τοθ...
  παλαιστικοΰ στίβου.
  —Συγκεντρώνον μάλιστα την
  προσοχήν των μάνατζερ διαφό¬
  ρων κατηγοριων παλαιστων οΐτι¬
  νες άρχίζουν διαπραγματευόμε-
  νοι την οργάνωσιν τοιούτων ά-
  γώνων.
  —Μετά την τοποΒέτησιν των
  σειρήνων συναγερμοθ πρός ορ¬
  γάνωσιν ττΐς παθητικής άεραμύ·
  νης, οί συμπολίται άναμένουν την
  έναρξιν των δοκιμων καί την
  άνανγελΐαν τής οργανώσεως ά-
  σκήσεων.
  — "Αλλωστε αί δοκιμαί αυται
  θά καταδείξουν τόν βαθμόν τής
  άπό μέρους των πολιτών κατα-
  νοήσεως τοϋ έπερχομένου κινδύ-
  νού καί θά δημιουργήσουν τό άιτα
  ραΐτητον συναΐσθημα άναζητήσε
  ως τοϋ προσφορωτέρου τρόπου
  ασφαλείας άπό τοΰ ύποθετικοΰ
  βομβαρδισμοΰ.
  —Ή χθεσινή πτήσις ύδροπλάνου
  πραγματοποιήσαντος τρείς γύ·
  ρους ϋπερθβν τή^ πόλεως, εγένε¬
  το άφορμή έξόδου των πολιτών
  είς τάς όδούς οΐτινες καί τό πά
  ρακολοϋθησαν μέχρις απομακρύν¬
  σεως τού.
  —Τό ύδροπλάνον τουτο ήτα ελ¬
  ληνικήν.
  —Τα χορταρικά έχουν σχεδόν
  £κλε(ψει άπό την αγοράν.
  — Πρός μεγάλην λύπην των συ
  στηματικών χορτοφάγων οί όποϊ
  οί άποβλέπουν τώρα είς τώ κχ
  πευτικά.
  —Είς την ίχθυαγοράν προσκο-
  μΐζονται τάς τελευταίας ημέρας
  ΙκαναΙ ποσότητες ψαριων.
  —Ώς έκ τούτου ή κίνησις είναι
  ζωηρά, έττιβλεψει δέ τής άγορα-
  νομικής υπηρεσίας, αί τιμαί αυ¬
  τών είναι προσιταί δι' δλα τα
  βαλάντια.
  —Τό προαγγελθέν ρεσιτάλ πιά-
  νού τοθ τυφλοΰ καλλιτέχνου Βασ.
  θαναηλΐδου τό δποΐον είχεν δρι
  σθή διά την προσέχη Δευτέραν
  άνοβάλλεται διά την Τρίτην 16
  τρέχοντος.
  —Τό ρεσιτάλ τούτο θά δοθρ
  ώς γνωστόν είς την αίθουσαν
  τοΰ Ώδείου, είναι δέ βέβαιον δτι
  θά ύποστηριχθπ υπό τοΰ κοι·
  νοΰ,
  —'Εξακολουθεϊ μέ πυκνήν κο
  σμοσυρροήν ή προβολή «τοθ Τε·
  λεσιγράφου τοΰ Σεράγεβου» είς
  τόν κινημαιογοάφον Πουλακάκη.
  —'Επίσης είς την «Μινώαν» ή
  προβολή τοΰ οΐλμ «Κόλασις τής
  ζούνκλας» συγκεντρώνει πολύν
  κόσμον,
  * Ρίπορτΐρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ή κ Μαρία Χαρι
  τάκη- Βουτσαλβ αφιχθείσα έξ 'Α
  θηνών έκόμισβ τα καλλίτερα
  μοντέλα γυναικείων νΐλων, μέ
  την τελευταίαν λέξιν τής μ^δας,
  είς τιμάς ασυναγωνίστους, θά
  παραμείνη δέ ένταθθα μόνον επί
  ίνα μήνα.
  —Ή δνίς Ελένη Βασιλογαμβρά
  κη αφιχθείσα έξ Αθηνών έκόμισι
  πλουσίαν συλλογήν γυναικεΐων
  πίλων διά την νέαν σαιζόν μέ τι
  μάς κόστους. Μ(α έπίσκεψίς σας
  άρκεΐ νά σας πείση.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΛΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  προκηρύσσει δτι:
  ΈκτΙθεται είς φανεράν δή
  μοττρασΐαν ή ένοικΐασις τοθ
  δικαιώματος εκμεταλλεύσεως
  των δημοτικών θαλασσΐων
  λουτρών την 22σν Μαΐου 1939
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν
  11—12 π. μ. ενώπιον τής Δή
  μαρχιακής Επιτροπήν συμφώ
  νως πρός τούς δρους τής έγ
  κεκριμένης συγγραφής εύρι
  σκομένης είς τα γραφεΐα τής
  Μηχανικής Υπηρεσίας τοϋ
  Δήμου πρός γνώσιν των ένδι
  αφερομένων.
  Έν Ήρακλεΐφ τβ 12 Μαΐου
  1939.
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου
  Μιχαήλ Κασιμάτης
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 ο!χ(α ΪΊώρο-
  φός, είς κεντρικήν θέσιν τής πό
  λεως, μέ 8λας τάς άνέσεις τής
  οίκοχυρικής.
  Πληροφορίαι είς τα γραφιΐα
  τής «Ανορθώσεως», ι—5
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τ6 μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  <—ι _μ _η_η 570ον Τοθτο υπήρξε τό πρώτον νέφος είς τόν ουρανόν τβϋ οΰρανΐου όνεΐρου τού. Πρό παντός άλλου λόγου, ό Μάριος την ήρώ τησε. -Τί έχεις; Η Τιτίκα άπεκρΐθη —ΣοΟ λέγω Έπειτα δ' έκάθισεν είς εν εδώλιον, πλησίον τής θύρας της κατοικΐας της, καί ό Μάριος πλησί όν αυτής τρέμων. —Ό πατέρας σήμερον τό πρωΐ μοθ εΐπε νά έ τοιμασθθ, έπειδή θά χρειασθβ Γσως νά φύγωμεν, διά κάποιας ύποθέσεις τού. Ό Μάριος εφριξεν ό,πό κεφαλής μέχρι ποδών. Όταν ό άνθρωπος έγγίζπ είς τό τέλος τής ζωής, άποθνήσκω σημαΐνει άναχωρώ' δταν δμως εύρί σκεται είς την αρχήν αυτής, άναχωρώ σημοίνει ά ποθνήσκω. Πλησίον τής Τιτίκας ησθάνετο Βτι ευρίσκετο πλησίον τοθ κτηματός τού, πλησίον δεσπότου καί ό μοθ δούλου τού. Τόσον συνεταυτίσθησαν αί ψυχαί των, ώστε, εάν επρόκειτο νά επαναλάβη έκαστος την έαυτοΰ θά τοίς ήτο αδύνατον νά νάς άναγνωρΐσωσιν — Αυτή είνε ή (δική μβυ.— Όχι, είνε ή ίδική μου αυτή. —Σέ βεβαιώ δτι έχεις λάθος. Ιδού έγώ εΤμαι αυτή. —ΣοΟ φαίνεται αυτή εΤσαι σύ, άλλ' εΤμσι έγώ. Ό Μάριος ήτο τί, άποτελοθν μέρος τής Τιτί κάς, καί ή Τιτίκα ήτο τί, άποτελοθν μέρος τοθ Μαρίου. Ό Μάριος ησθάνετο την Τιτίκαν ζωσαν έντός τού. Τό νά έχη, τό νά κέκτηται την Τιτίκαν, πρός αυτόν δέν διέφερε τοθ άναπνέειν. Έν τώ μέσω λοι πόν τής πεποιθήσεως καί μέθης ταύτης/ έν τώ μέ¬ σω τής δλης παρθενικής ταύτης, απολύτου καί άρρήτου άποκτήσεως, έπεσαν αιφνιδίως αί λέ- ξεις, «θά χρειασθή νά φύγωμεν» καί μετ* αυτών είπεν ή φωνή των πραγμάτων είς τάς άκοάς τοθ Μαρίου.—Ή Τιτίκα δέν είνε Ιδική σου! —Ό Μάριος έξύπνησε. Άπό εξ ήδη εβδομά¬ δος, ό Μάριος εζη έξω ζωής' αί λέξεις, «θά φύ γωμεν»! τόν εισήγαγον πάλιν είς αυτήν αποτό¬ μως. ΟΟτε λέξιν ηδυνήθη νά εύρη" ή Τιτίκα ήσθάν θη μόνον την χείρα τού ψυχράν. —Τί έχεις; τοθ εΐπε τώρα καί αυτή. —Δέν ένόησα τί εΐχες είπη, άπεκρίθη ό Μάρι¬ ος, τόσον άσθβνώς, ώστε μόλις τόν ή'κουσεν ή Τι τίκα. (συνεχΐζεται) Αι* έκείνους πού θέλο νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ «ΑΘΛΙΩΝ» Γ.' Οί ήμέρες περνοθν χαί δ Οδγ χώ συμπληρώνει άχατάπαυστα τίς | σημιιώσεις τού. Οί χωριχοί, πού. τόν βλίπουν τόν νομίζουν Γάλλο ] άπόστρατο στρατηγό χαί πιστεύ ουν πώ; είνε έλαφρά τρελλός. Έ πισκίπτιται την άγροιχίαν τοθ Καγιού, τό τελευταίον στρατηγεϊ- ον τοθ αύτοχράτορος. Κάθεται έμπράς στό τραπέζι δπου 4 Να¬ πολέων έπεξειργάαθη τό σχέδιον τής μάχης. Στέχεται μπροστά στό τζάχι δπου την 17ην Ίουνίου δ Ναπολέων έστέγνωσε την γχρίζα ρεδιγχότα τού, πού έμούσχεψε ά πό την χαταΐγίδα. Στίς 18 Ίουνίου*1861 ό Οδγχώ βρίσχεται πάλιν στό πεδίον τής μάχης, χαί τό διατρέχει νευρικώ τερος. Είνε ήλικίας 46 έτών. Ή χαταιγίς ξεσπα δπως στά 1815 χαί δ ποιητής έπιστρέφει μουσκε μένος στό ξενοδοχείο «Κολόν». Άνεβαίνει στό δωμάτιό τού, χάθε ται στό τραπεζάχι τού καί γράφει, γράφει ΙΊος την αΰγή. Ένα Ινα τα χειρόγραφά τού τα πετα χατά Ό Έπίσκοπος Πέτρας παραμυθεΐ τούς λεπρούς γής χαί δέν προσέχει δτι ξη μίρωσε. Μιά νύχτα δ Οδγχώ στό δρο πεδίον τοθ Άγίοιι Ιωάννου Ιγρα φε μπροστά στό άνοιχτό παρά θυρο "Εξαφνα σηχώθηκε μέγα λος άέρας χαί τού αρπαξε πολλά χαρτιά άπό τό πολύτιμο ίργό τού. Ένα παιδάκι τα μάζεψί στό δρόμο καί τα παρέδωσε στόν αυγ- γραφέα. Στίς 30 Ίουνίου δ Οδγ χώ τελειώνει την τελευταία σελί δα τοθ ίργου τού. Στίς 14 Ίου λίου γυρίζει στίς Βρυξέλλες χαί στέλνει στόν ίδιοχτήτη τοθ ξενο δοχείου «Κολόν», Ιωσήφ Ντεχάζ την εξής επιστολήν: «Είμαι εύτυ χής 3τι ήμπορώ νά έκφράσω την ίχανοποίησΓν μου άπό τό περίφη μόν ξενοδοχείον σας δπου έπέρα σα δύο μήνας» Είς τάς 3 ΣεπτεμβρΕου δ Οδγ χώ φίρνει τέλος στήν Ίερσέη τελειωμένον τό χειρόγραφον των «Άθλίων», τό οποίον επλουτίσθη χατά την διαμονήν τού είς τό ξε νοδοχιϊον «Κολόν» μέ τό συναρ παστίχώτερον κεφάλαιον τού. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ Ανωτέρα των Άθηναίκών. Άσύγκριτα είς ττοιότητα. Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν. ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚ. ΑΔΑΚΗ Προτιμώμεθα άπό δλους διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς. ΠΛΑΚΑ, Μάίο; (άνταποχριτοθ μας).—Ένα νέο χωρίο τής έπαρ χίας Μεραμβέλλου πού σημιιώνιι έξαιρετικάς προόδους καί ίξελία σεται ραγδαία είνε ή Πλάχα. "Εδρα άστυνομιχοθ σταθμοθ χά "ώς χαί τής διευθύνσεως τοθ χατέναντι τής νησίδος Σπίνα— Λόγχας Αεπροχομείου, παρουσι άζει σημαντικήν κίνησιν. Έχει έξ άλλου καί σημαντικόν έμπόρι όν μέ χαταστήματα καί αποθήκας χαρουπιοθ χαί άμυγδάλου, πού έξϊγεται άπ' Ιδώ. Άλλωστε χαί δσοι θέλουν νά έπισκεφθοθν τό Λεπροκομιΐον πρέπει νά διέλθουν ύποχρεωτικώς άπό την ΙΙλάχα διά νά έφοδιαοθοθν παρά τής δι ευθύνσεως τοθ Εδρύματος μέ είδι χήν άδειαν. "Ετσι ή κίνησις γίνε ται άχόμα μεγαλυτέρα διότι δέν είνε ολίγοι οί μεταβαίνονΐις είς Σπίνα—Λόγχαν είτε δι' έμπορι χάς τ) άλλας ύποθέσεις, είτε διά νά έπισκεφθοθν συγγενεϊς άσθινεΐς είτε δι' άλλους διαφόρους λόγους. Πρέπιι νά σημειωθή 'άτι χατά τόν τελευταίον καιρόν έχει έπέλ θει σημαντιχή βελτίωσις είς τό ΛεπροχομειΌν, χάρις είς τό ένδια φέρον χαί την στοργιχήν μέριμναν τοθ χράτους, "Εχουν άνεγερθή νέα οίκήματα/ αΐθουσαι συγχεντρώσε ών, βιβλιοθήκη πού έχει πλουτι σθή μέ άρκετά βιβλία, έχουν γ( νιι νέα χέντρα μέ ραδιόφωνα χαί ίχει συντελεσθή σημαντιχή βελτί ωσις. Έχτός δμω; τοθ χρατιχοθ έν- διαφέροντος έχδηλοθται ήδη χαί ή σΐοργή καί ή μέριμνα τής έχ κλησίας. Ό θεοφιλέστατος Πέτρας χ Διονύσιος, πραγματιχός άντιπρό σωπος τοθ Χριοτοθ, άξιος θρη σκευτιχός ποιμήν, δέν παραλεί- πει ευκαιρίαν άπό τοθ νά άπλώνη την δρασιν τού νά χύνη βίλσαμον παρηγορίας είς τίς πονεμένες χαρ διές των λεπρών. Καί την πά ρελθοθσαν "Δευτέραν, επεσκέφθη τό Λεπροκομεΐον χαί έλειτούργη σιν είς τόν ναόν τοθ Άγίου Παν τελιήμονος χαί ωμίλησε πρός τούς έχχλησιασθέντας άσθενεΐς μέ συμ πόνοιαν χαί συγκίνησιν. Καί ετόνισεν βτι τόσον τό χρά τος ίσον χαΐ ή ίκκληαία δέν θά παύσουν νά φροντίζουν διά την βελτίωσιν των δρων τής ζωί)ς των άποκλήριον πού Ιχουν κλεισθή είς τό νεκροταφείον τοθ Λεπροχομεί ου, έγονυπέτησεν είς ίνα έκαστον τάφον καί άνέπεμψεν ευχάς πρός τόν ύψιστον δπέρ αναπαύσεως των ψυχων των νιχρων. Τέλος εδέχθη είς τόν περίβολον τοθ ναοθ τούς άσθενεΐς, ήκουσε τα παραπονά των χαί εύρε δι1 ένα έκαστον λό¬ γους παρηγορίας. Οί άσθενεΐς ε¬ τέθησαν ούτω υπό την αχίπην τής έχχλησίας. —Διανυχτερεύοντα φαρμα- κεΐκ. Σήμΐρον 13ην Μαΐου θέλουν διανυκτκρεΰση τα φαρμακΐΐα Ιω άννου Λογιάδου καί Σωκρ. Χανι ωτάκη. ΑΑΜΠΗ! Γ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Όβός Χάνδακος Ηράκλειον —ΑΙ Κρητικαί λουτροπόλεις. Αφιχθη είς την πόλιν μας 6 Δΐϊυθυντής τοδ τμήματος εκμε¬ ταλλεύσεως λουτροιτόλεΜν παρά τω υπουργείω Τύκου χαί Τουρι· σμοδ χ. Λέχας ηροκειμίνου νά μεταβή είς Λένταν πρός μελέτην της έκμεταλλεύσεωί χαί βργανώ σεως της λουτροπόλεως. —Φιλάνθρωποι δωρεαι. Ό κ. Γοργίας Φορτσάχης χατέ- βεοβν είς τό Πατριωτικόν "Ιδρυ μα χιλίας δραχμάς άντΐ στεφάνου είς τόν θανόντα αδελφόν τού Ίμ άννην. Ν*1"·* ε*ΝΛ/%Λ/» ΔΗΛΩΣΙΣ Πρός καλύτερον εξυπηρέτησιν τού Άγροτικοΰ κόσμου τού Νομού Ηρακλείου καί τής Κρήτης γενικώς ιδρύσαμεν ενταύ¬ θα παρσρτημα τού έν Πάτραις έργοστασίου μας ψεκαστήρων τό οποίον έκτός τής κατασκευής των γνωστόν ψεκαστήρων τύπου ΣΙντα καί Βερμοσέλ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Την ταχίστην καί ήγγυημένην επισκευήν παντός τύπου ψεκαστήρων, ώς καί την μετατροπήν—αντϊ ελαχίστης δαπάνης—των παλαιών ψεκαστήρων Βερμοσέλ είς τύπον Ζίντα. ΜΕΤΛΛΛΟΥΡΓΙΑ «ΔΗΜ. Χ. ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ» Πάτραι—Αθήναι—Ηράκλειον
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ί Σ
  Πρωία Σαββάτοο
  13 Μαΐου 1939
  123 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΙΛ Ε ΣΙ ΑΝ
  ΕΛΑΒΟΝ ΧΩΡΑΝ
  ΝΕΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ Ε Π ΕΙΣ Ο ΑΙΑ
  ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΚΑΜΙ ΟΛΟΝΩΝ
  ΕΚΤΡΑΧΥΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Σημεριναί πληροφο
  ρίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι
  είς την Σιλεσίαν έλαβον χώραν σοβαρά
  γερμανοπολωνικά έπεισόδια.
  Έξ αίτίας των έπεισοδίων τούτων έ
  δημιουργηθή κατάστασις ουχί εύχάρι< στος μεταξύ των δύο χωρών, αί σχέσεις των οποίων έχουν ένταθή ήδη εις επι¬ κίνδυνον σημείον. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ Η ΑΘΗΝΑΙ 1*2 Μαΐου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Την εσπέραν σήμερον αναχωρεί διά Βουκουρέστιον ή έλλην ι- κή άντιπροσωπεία ήτις πρόκειται νά με τάσχη τής οικονομικάς διασκέψεως των βαλκανικών κρατών, τής συνερχομένης είς την ρουμανικον πρωτεύουσαν. ΟΊΟΑΚ1Σ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΟΑ ΒΑΡΑΚΟΑΟΥ8ΗΣΗ 8 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ τού έξωτερικού φέρουν ώς πιθανήν την παρα χολούθησιν τής οικονομικάς διασκέψε¬ ως τού Βουκουρεστίου, υπό Βουλγά ρου παρατηρητού. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΑΕΙΣΙΟΝΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άντα· «ιοχριτού μας).— Εγνώσθη ότι περί τα τέλη τού τρέχοντος μηνός μοϊρα τού έλληνικού στόλου θά εκτελέση την δευτέ ραν σειράν των έτησίων μεγάλων ασκή σεων αυτού, είς τό Ίόνιον πέλαγος. ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΌΣΜΟΥ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).—Κατά τό χθεσινόν υ¬ πουργικόν συμβούλιον απεφασίσθη ή αΰ· ξησις τού δασμού τής ζαχάρεως χατά τρείς καί ήμίσειαν δραχμάς κατ' οκάν. ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΤΟΥ κ. Μ Π ΛΟ Υ Μ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΊΉΦΙΣΟΗ ΚΥΗΕΡΚΗΣΙΣ ΗΤΙΑΑΝΤΙΕ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Μαΐου (ίδ. ύπη ρεαία).—-Συνεχίσθείσης τάς άπογευμα τινάς ώρας τής συνεδριάσεως τής Γαλλι κης ΜΙουλής, ό κ. ΛΙπλούμ ωμίλησε διά μακρών επί τής εξωτερικάς κατα¬ στάσεως. Τερματίζων ό κ. Μπλοϋμ έ- τόνιβεν ότι τό ύπ* αυτόν χόμμα θά δώ ση ψήφον έμπιστοσύνης είς την κυβέρνη σιν μολονότι δέν υφίσταται ή προϋπό* θέσις τής άποτροπής τού πολέμου υπό τής κυβερνήσεως τού κ. Νταλαντιέ. Ώ μίλησεν ακολούθως ό χ. Νταλαντιέ ά« παντήσας είς πλείστα σημεία των ρητό- ρων, καταχειροκροτηθείς. Γενομένης είτα ψηφοφορέας ή κυβέρνησις Νταλαν· τιέ έλαβε 37Ι> ψήφους έναντι 23Ο.
  Ή Γαλλική Βθυλή διέκπψεν Ακολού¬
  θως τας εργασίας της δια τό άπόγευμα
  τής προσεχούς Τρίτης.
  Α
  ΤΗΣΙΣ ΑΝΟΤΕΡΟΥ ΑΓΓΛ
  ΥΠΑΑΑΗΛΪ
  ΑΙΠΛΩΜΑΤΙΚ6Υ
  Υ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Μαΐου (ίδ. ύ-
  πηρεσία).—Ό τέως Πρόεδρος τής Έ-
  πιτροπής μή "Επεμβάσεως καί μέχρι
  τούδε ύπογραμματεύς τού Ύπουργεί-
  ου Εξωτερικών τής Αγγλίας Λόρδος
  Ηλύμουθ υπέβαλε σήμερον την παράί¬
  τησίν τού, ύπαγορευθεϊσαν ώς ανεκοι¬
  νώθη διά λόγους, ύγείας.
  Ή άποφάσιστικότης των λόγων
  των κ. κ. Νταλαντιέ καί Τσάμπερλαιν.
  Ή πορεία των άγγλορωσσικών.
  ΡΩΜΗ 12 Μαΐου (ίδ. ύπη-
  ρεσΐσ).—Ή ίσπανική στρατιω
  τική αποστόλη παρίστατο είς
  τα γυμνάσια τοθ στόλου τα
  όποΐα έγιναν είς τόν δρμον
  τής Νεαπόλεως πρός τιμήν
  των Γιουγκοσλαύων άντιβα-
  λέων. Σήμερον οί πρΐγκηπες
  τής Γιουγκοσλαυΐας μετέβη¬
  σαν είς τό Βατικανόν πρός ε¬
  πίσκεψιν τοθ Πάπα.
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
  ΡΩΜΗ 12 Μαΐου (Ιδ. ύπηρε
  σία).—Κατ' είδήσεις έκ Παρι
  σΐων ή συνάντησις Χάλιφαξ—
  Μποννέ ή όποΐα επρόκειτο νά
  πραγματοποιηθή αυριον, κα-
  τά την διέλευσιν τοϋ λόρδου
  Χάλιφαξ, έκ τής γαλλικής πρω
  τευούσης ανεβλήθη επί μίαν
  έβδομάδα, άνσβληθίίσης έπί-
  σης καί τής συνελεύσεως τής
  Κ.Τ.Ε. διά μίαν έβδομάδα,
  έξ άφορμής των άγγλορωσσι-
  κων διαπραγματεΰσεων αί ο¬
  ποίαι δέν ετερματίσθησαν ει¬
  σέτι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα) —Ό κ. Ποτέμκιν ε¬
  πανελθών είς Μόσχαν έκ τοθ
  άνά την νότιον καί ανατολι¬
  κήν Ευρώπην ταξιδίου τού,
  συνηντήθη ευθύς μετά τοθ κ.
  Μολότωφ είς τόν οποίον καί
  εξέθεσε τα γεγονότα τοθ τα-
  ιδίου τού καί Ιδιαιτέρως τα
  διαμειφθέντα έν ΤουρκΙα καί
  Πολωνία μετά των άρχηγών
  των έν λόγω κρατών.
  ΑΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΣ ΔΑΝΤΣΙΓΚ;
  ΡΩΜΗ 12 Μαΐου (Ιδ. ύπη
  ρεσία).—Είς τήνΓερουσίαν τοθ
  Δάντσιγκ αγγέλλεται 8τι
  θά συζητηθή προσεχώς ή διε
  νέργεια δημοψηφΐσματος έκ
  μέρους τοθ λαοθ τής πόλεως.
  ΤΑ ΣΧΟΑΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Μαΐου (ίδ. ύ-
  πηρεσΐα).— Αί γαλλικαί έφη
  μερίδες σχολιάζουν διά μα
  κρών τόν λόγον τοϋ κ. Ντα¬
  λαντιέ.
  Ή εφημερίς «Ζουρνάλ» γρά
  φεΐ δτι έναντι τής σημερινής
  καταστάσεως ό λόγος τοθ κ.
  Νταλαντιέ αποτελεί διεθνέο
  γεγονός καί δτι θά έχη επί¬
  δρασιν πολύ πέραν των γαλ
  λικών συνόρων.
  Ή «Έποχή» γοάφει δτι τό
  σον ό λόγος τοθ κ. Νταλαν
  τιέ δσον καί τοθ κ. Τσάμπερ
  λαιν, ήσαν Ιξοχοι είς τόνον
  καί περιεχόμενον. Οί λόγοι
  εξεδήλωσαν έμμονήν είς την
  πολιτικήν εκείνην ήτις είνε
  καί ή μόνη (κάνη διά νά δια
  τηρήση την ειρήνην.
  Σημειωτέον δτι καί αί έφη
  μερίδες τής άκρας άριστε
  ρας ύποστηρίζουν τα λεχθέν
  τα χθές υπό τοθ κ. Νταλαντιέ.
  Ή εφημερίς «Έργον> φρο¬
  νεί δτι ή Αγγλία θά κάμη
  τελικάς^παραχωρήσεις είς την
  Ρωσσίαν ίνα επιτευχθή ή σύνα
  ψις τοθ συμφώνου.
  Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΞ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
  ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ
  ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ 12 Μαΐου (Ιδ.
  ύπηρεσία). — "Η παρέλασις
  τής νίκης είς Μαδρίτην ωρί¬
  σθη διά την 19 Μαΐου. Ευθύς
  μετά την παρέλασιν θά ά-
  ναχωρήσουν έξ αυτής οί Ίία
  λοί λεγεωνάριοι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Μαΐου (16. ύ
  τιηρεσΐα). Είς την Γαλλικήν
  Βουλήν ή συζήτησις επί τής
  εξωτερικάς πολιτικάς ή όποΐα
  ήρχισε χθές τό εσπέρας καί
  μετά τόν λόγον τοθ κ. Ντα
  λαντιέ συνεχισθή σήμερον
  την πρωΐαν καί τα άπόγευ
  μα, πρόκειται δέ νά τερμα
  τισθή τό εσπέρας διά ψηφο
  φορΐας.
  ΤονΙζεται σχετικώς δτι πά
  ρεμερΐσθησαν τα ' κόμματα
  καί 8τι ή συνομιλία είς την
  Βουλήν προσέλαβε πλέον πά
  τριωτικόν χαρακτήρα.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 12 Μαΐ¬
  ου (16. ύπηρεσία).—Οί ρουμα
  νικοί κύκλοι σχολιάζοντες την
  υπογραφείσαν προχθές άγγλο
  ρουμανικήν εμπορικήν συμφω¬
  νίαν τονΐζουν δτι αυτή δέν έ
  χει πολιτικήν σημασίαν, έξυ-
  πηρετοθσα απλώς την ειρήνην.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Μαΐου ([δ.
  ύπηρεσία).— Ό γερμανικός τύ
  πος γράφει δτι οί χθεσινοί λό
  γοι των κ. κ. Νταλαντιέ καί
  Τσάμπερλαιν έξεφωνήθησαν
  μόνον πρός εσωτερικήν κατα
  νάλωσιν καί ιδίως διά νά δι
  καιολογήσουν τάς οικονομικάς
  θυσίας τάς οποίας διαρκώς
  ύφίστανται οί λαοί τής Μέγα
  λης Βρεττανίας καί ΓαλλΙας
  προκειμένου νά εξασφαλισθή
  ή κύκλωσις τής Γερμανίας.
  Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ
  ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Σήμερον ό λόρ
  δος Χάλιφαξ εδέχθη διαδοχι
  κώς τούς πρεσβευτάς ΓαλλΙας,
  ΠολωνΙας καϊ Σουηδίας. Ή
  επίσκεψις έσχετίζετο μέ την
  προσέχη συνέλευσιν τής Κ.Τ.
  Ε. καί την δυνατότητα τής ά
  νακινήσεως έκεΐ τοό φλέγον
  τος ζητήματος τοθ Δάντ
  σιγκ, γεγονός τό οποίον δέν
  φαίνεται επιθυμούσα επί τοθ
  παρόντος ή Πολωνία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Μοΐου (16.
  ύπηρεσία).— Ό κ. Τσάμπερ
  λαιν θά κάμη σήμερον νέας
  άνακοινώσεις ενώπιον τής
  Βουλής των Κοινοτήτων άνα
  φορικάς μέ τάς άγγλορωσ
  σικάς διαπραγμστεύσεις. Ό
  κ. Τσάμπερλαιν θά καθορΐ
  ση την θέσιν είς την οποίαν
  ευρίσκονται αί διαπραγμα
  τεύσεις ούται καί θά άνα
  πτύξη πιθανώς τάς προβλέ
  ψεις τού διά τα άποτελέσμα
  τα των.Διάτό άποτέλεσμα τοθ
  το σημειωτέον έξακολουθοθν
  νά αίσιοδοξοθν πλήρως οί
  πολιτικοί κύκλοι τοθ Λον
  δΐνου.
  Ζωηρά ή ζήτησις
  των κρητικόν σουλτανίνων έν Λονδίνω.
  Είς τόν Οίκον τοθ Άγρότου
  Ηρακλείου εκοινοποιήθη τό Ι9δο
  μαδιαΐον δελτίον τιμών καί κινή
  σεως τής αγγλικη; σταφιδαγορα;
  6πό τοθ έν Λονδίνω Έλληνος Έμ
  πορικοθ Άκολούθου τής αυτόθι
  Πρεσβείας.
  Έν τω δελτίψ άναφέρεται δτι εί
  ίικώς διά τάς κρητικάς σουλτα-
  Ένας έπεδείχθη εξαιρετικόν 8λω;
  νδιαφέρον. Επί εΰθηνών ιδία
  ποιοΐήτων καί δή διά τό Νο 7 κ.
  λ.π. εγνώσθησαν διάφοροι πράξεις
  ίιά σοβαράς μερίδας Γουλών καϊ
  ψιλων πρός φόρτωσιν πρός 23)—,
  23)6, 24)6 τσίφ. Μέτρια καλλιτέ
  ρας ποιότητος καί χρώματος ίπω·
  λήθησαν ωσαύτως πρός 28;—
  μέχρι 29)—τσίφ πρός οίμεσον πά
  ράδοαιν.
  Έν αυνεχεία έν τώ δελτίψ άνα
  φέρεται δτι μέ τόν υψωμόν των
  Αδστραλιανων σουλτανίνων είς τα
  δρ ι α πέραν των 40)—ό καρπός
  Κρήτης μετά την προσθήκην τοθ
  είσαγωγικοθ δασμοθ καί λοιπώ/
  έξόδων συγκρίνεται ευμενώς όπω·
  Ισδήΐιοτ», έναντι τοθ αυναγωνιστι
  κοθ ώς άνω δμοειδοθς προίόντος
  καί ήτο φυσικόν νά έφιλκύση τό
  ενδιαφέρον τής βιομηχανικώς άγο-
  ρ£ς πρός την οποίαν καί διοχε-
  τευονται αί ευθηναί αύται ποιό:η
  τε;. Είς τα έπίπεϊα δέ ταυτα των
  τιμων έξακολουθεΐ ή ζήτησις κρη
  τικών έν γένει χαί δή των ψιλών.
  Τό σύνολον των πωλήαεων κρητι
  κου καρποθ πρός φόρτωσιν κατα
  την παρ. έβδομάδα ύπολογΕζεται
  είς 12)15 000 κιβώτια
  ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ
  ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΟΥ
  ' Υπό τού Φυτοπαθολογικοθ
  Σταθμοθ Ηρακλείου εξεδόθη χθές
  ή κάτωθι ανακοίνωσις:
  «'Ο Φυτοπαθολογιχός Σταθμός Ή
  ρακλείου ανακοινοί δτι συνεπεία
  τής πεσούσης βροχής καί τής με-
  γαλης όπωσδήποτε θερμοκρααίας
  επιβάλλεται δπως άπαντες οί άμπε
  λουργοί προβώσι τό ταχύτερον είς
  την διενέργειαν ψεκασμών των
  άμπελώνων πρός αποφυγήν έκ τοθ
  περονοσπόρου, συμφώνως μέ τάς
  χορηγηθείσας έντύΐτους έδηγίας
  υπό τοθ φυτοπαθολογικοθ Σταθ¬
  μοΟ αίτινες επί πλέον έδημοσιευ-
  θησαν καί είς τόν τύπον.
  Έκ τοθ ΦυτοπαθολογικοΟ Σταθ
  μοθ Ηρακλείου »
  τα τουριστΤκΓαΤτοκινητα
  Είς τό ύπ' αριθ. 109 φύλλον
  ής Εφημερίδος τής Κυβερνή
  σεως εδημοσιεύθη ή ύπουργι
  κή απόφασις περί τοθ τρόπου
  όρισμοϋ των τουρισιικών αύ
  τοκινήτων.
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
  Την έκθεσιν τοθ συμπολίτου
  σκηνογράφου κ. Γ. Ανεμογιάννη
  ί επεσκέφθησαν οί μαθηταί τής Παι-
  δαγωγικής Άκαδημίας καί τοϋ
  ΙΙρακτικοΟ Λυκεϊου. Ή έκθεσις
  ώ; γνωστόν κλείιι οριστικώς σή·
  μιρον χο εσπέρας.
  ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑΙ ΥΠΘΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  30 Πρω ΐν ή
  Τό υπουργείον των Οικονο¬
  μικήν κοινοποιεΐ απόφασιν
  διά τής οποίας όρίζεται δτι
  επί έξαγομένων προπωλημέ-
  νων έμπορευμάτων, είς περι·
  πτώσεις φθοράς, έγκαταλεί
  ψεως ή μή πληρωμήν τής ά-
  ξίας επί πιστώσει έξαχθέντων
  τοιούτων, δύναται ή Τραπέζα
  τί|ς Ελλάδος, κατόπιν συμ¬
  φώνου γνώμης τής παρ' αύτη
  Έπιτροπής Έλέγχου Συναλ-
  λάγματος, νά απαλλάξη έν
  δλω ή έν μέρει τόν έξαγωγέα
  ττΊς άνειλημμένης υποχρεώ¬
  σεως είσαγωγής συναλλαγμα-
  τος.
  Ή διά τοθ άρθρου 5 τοθ
  άπό 28ης Σεπτεμβρίου 1931
  ΆναγκαστικοΟ Νόμου «περί
  προστασΐας τοθ Έθνικοϋ Νο
  μίσματος όριζομένη προθεσμία
  διά τή> είς συνάλλαγμα πά
  ράδοσιν τοθ άντιτΐμου έξα
  χθέντων έμπορευμάτων, προ
  σαυξάνεται κατά δύο μήνας,
  δυναμένη νά παραταθή είς εί
  δικάς περιπτώσεις καί ϊτι πε
  ραιτέρω, δι* αποφάσεως τοθ
  επί τής Έθνικής Οίκονομίας
  'Υπουργοθ.
  Ή έξαγωγή: 1) οίνοπνευ
  ματωδών ποτών, 2) νωπών
  όπωρών, 3) βιβλίων καί 4) σι
  γαρέττων έπιτρέπεται επί πά
  ραδόσει έλευθέρων των φορ
  τωτικών επί πρόσωπική έγ
  γυήσει 50 ο)ο επί τής άξίας
  τοθ έξαγομένου εΐδους καί
  υποβάλη ύπευθύνου δηλώσεως
  έκ μέρους τοθ έξαγωγέως
  δτι άναλαμβάνει την ύποχρέ
  ώσιν τής είσαγωγής τοθ άν
  τιστοίχου συναλλάγματος.
  ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΛ0ΝΙ1ΤΑΙ
  Ή Γεωρΐΐχή Ύπηρεσία τοθ
  ΝομοΟ Ηρακλείου ανεκοίνωσε
  χθές δτι ώς ίγνώρισΐν αύΐ^} τό
  Υπουργείον Γεωργίας άπαντες
  οί χάτοχοι πτυχίων είδικότητος
  άλωνιστικής μηχανής, άθεωρήτων
  παρά τοθ /Ϋπουργείυυ Γεωργίας,
  δίον νά υποβάλωσι ταυτα άμί-
  σιος πρός ϋεώρηοιν.
  ΣΧΟΑΙΑΖΕΤΑΙΕΥΡΕΟΣ
  Η ΧΒΕΣ1ΝΗ ΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ
  ΘΕίίΡΕΙΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
  ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1*2 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Αονδίνου
  τηλεγραφήματα ό χθεσινός λόγος τού
  χ. Τσάμπερλαιν σχολιάζεται ευρύτατα.
  Αί εύρωπαϊκαΐ έφημερίδες θεωροΰν
  τόν λόγον τούτον ώς ενδεικτικόν τής ά-
  ποφααιστικότητος τής Αγγλίας ή όποία
  φέρεται επιδεικνυούσα σθεναράν στάσιν
  μή δυναμένην νά μεταβληθή έξ οιουδή¬
  ποτε λόγου. Οί δημοαιογραφικοί κύ·
  κλοι παρατηρούν ότι ή στάσις τής ΛΙε·
  γάλης Βρεττανίας όσον άφορά τό Αάν-
  τσιγκ παραμένει πάντοτε ώς την καθώ-
  ρισεν αρχικώς ό κ. Τσάμπερλαιν, άντί-
  θετος δηλ. πρός πάσαν αυθαίρετον με¬
  ταβολήν είς την περιοχήν ταύτην καί α¬
  πολύτως παρά τό πλευρόν τής Ηολω-
  νίας.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙΠΟΤΕΜΚ Ν-ΜΐΊΕΚ
  ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑΙ
  ΑΙΑ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣΤΟΝΔΥΟ ΚΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Λΐαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—-Νεώτεραι πληροφορί¬
  αι έκ τού έξωτεριχού χαρακτηρίζουν
  ως ιδιαιτέρως Ικανοποιητικάς διά τάς
  σχέσεις, Πολωνίας — Σοβιέτ τας διε>
  ξαχθείσας προχθές είς την Βαραοβίαν
  συνομιλίας των κ. κ. Ποτέμκιν—-Μπέκ.
  ΕΑΠΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥΜΗΝΟΣ
  ΒΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΑΓΓΑ0Σ0Β1ΕΤ1ΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 ΛΙτΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Οί πολιτικοί καί δη·
  μοσιογραφικοί κύκλοι τού Αονδίνου
  καί των Παρισίων πιστεύουν ότι την
  2 3ην ΛΙαΐου θά ύπογραφή'είς την Γε¬
  νεύην ή συμφωνία Αγγλίας —Σοβιέτ.
  Η
  ΕΙΣ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—-Αγγέλλεται πρός τό Ά
  Οηναϊκόν Πρακτορείον ότι ή ίαπωνική
  κυβέρνησις προτίθεται νά μεσολαβήση
  πρός άρσιν τής εντάσεως είς τήν]ρωσσο«
  γερμανικήν διαφοράν.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ Βε-
  ρολίνου ότι ο γερμανικός τύπος έπιτί-
  θεται εναντίον τού κ. Τσάμπερλαιν έν
  σχέσει πρός τό περιεχόμενον τού προ·
  χθεσινού λόγου τού.
  Η ΡΩΣΣΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ &ΙΜΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας.)— Καθ'ά τηλεγραφούν
  έκ τού έξωτερικού ή Ρωσσία έπιμένει
  είς την διμερή συμμαχίαν μετά τής Αγ
  γλίας. Περί τούτου ή κυβέρνησις των
  Σοβιέτ είδοποίησε την βρεττανικήν
  κυβέρνησιν.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΡΩΣΣΙΑ! ΚΑ! ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΡΩΜΗ 1* Μαϊου (ίδ. ύπηρε¬
  σία).—Παρα την αισιοδοξίαν η οποία
  έπιχοατεί είς την Αγγλίαν καί την Γαλ
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Συνελθοθσα , ή επί τής
  διατίμησεως τοθ άρτου έπι-
  τροπή καθώρισε τάς νέας τι , .
  μάς των αλεύρων καί τοθ αρ|επικρατεϊ είς την »Αγγλία ν καί την
  τού ώς εξής: Άλευρα λευκά!λ£*ν σχετικώς μέ τα αγγΧορωσσικά, ή
  ,. 1Π 1β „„. . _ Γ»ωβσία έηιμίνει εις τοις αντιρρησεις
  δρ. 10.18 κατ οκάν, πιτυροθ ' τ,ς οοον 4φο^ τούς δρους τής συνάψε-
  χά 9.15 1)2. Αρτος λευκός ως «υμφώνου μεταξύ Γαλλία*—Αγγλ.-
  δρ. 9.70, πιτυροθχος 8.30. Λς ΚΛΓ