97281

Αριθμός τεύχους

5164

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

14/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  £ΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΛΙγύπτου
  έτησία λίςιαι 3
  'ξάμηνος 3
  Άμερικής
  έιησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΧΥΡΙΑΚΗ
  14
  ΜΑΓΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "**■ ΟΔθε ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ ^
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ ■ ΕΤΌΕ 84Ον
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5161
  ΥΙ1ΕΥΒΥΜΟΣ ΣΥΗΤλΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΧΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΕΞΥΠΑΗΣΕΟΣ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ
  Ανεκοινώθη τελευταίως
  •τι τα νοαοκομεΤα χαί θε-
  ραπευτήρια τής πρωτευούσης
  είναι πλήρη καί ίτι κατά
  συνέπειαν δέν πρεπει νά
  μεταφέρωνται άαθενεΐς έκ
  των έπαρχιών, έχτός έ» ν
  πρέκειται περί κατεπειγού-
  σης χαί σοβαράς άνάγκης,
  διότι άλλως θά κινδυνεύσουν
  νά μείνουν έκτεθειμένοι χω·
  ρίς Ιατρικήν καί νοσοκομει
  ακήν περίθαλψιν. Ή άνακοί
  νωσις είναι χρήσιμος βε¬
  βαία, όσον ήτο καί έπιβε
  βλημένη. Διότι θ' άνακόψη
  τό ρεΰμα των ασθενών πού
  έσπευδαν έκ των έπαρχιών
  είς τας Αθήνας διά νά εί-
  ααχθοΰν είς νοοοχομεΐα καί
  θεραπευτήρια πρός δωρεάν
  νοσηλείαν, χωρΐς νά έχουν
  εξησφαλισμένην την είσο¬
  δον των είς τα ίδρύματα αύ·
  τα, χωρίς νά γνωρίζουν ε¬
  άν θά εύρισκον διαθέσιμον
  χλίνην. Έχει δμως καΐ μ{
  «ν άλλην σημασίαν ή άνα
  κοίνωσις την οποίαν πρέ-
  πει νά λάβωμεν σοβαρώς
  ύη' όψιν. Άποδεικνύει ότι
  ή ύγειονομική μας όργάνω
  σις είναι άνεπαρκής εισέτι.
  Καί εχει μεγάλην αξίαν
  τουτο διά τόν εξής λόγον:
  Κατά τα τελευταία τρία ετη,
  είναι αναμφισβήτητον οπ
  ελήφθησαν έξαιρετικά μέτρα
  κεριστολης τής νοσηρότητος
  καί ένισχύσεως τής ίατρι
  κης, νοσοχομειακής καί φαρ
  μακευτικής περιθάλψεως τοΰ
  λαοΰ είς την χώραν.
  Είς την πρωτεύουσαν καί
  είς τάς περισσοτέρας επαρχι¬
  ακάς πόλεις ίδρύθησβιν καί
  έλειτούργησαν νέα πολυϊα-
  τρεΐα, νοσοκομεΐα, σανατό ■
  ρια, λα'ίκά ίατρεΐα. Επί πλέ
  όν δέ άνεκαινίσθησαν καΐ
  έπεξετάθησαν τα ύπάρχβντα
  παλαιά θεραπευτήρια. Διά
  πρώτην φοράν άπό τής συ
  στάσεως τοΰ έβυ έλληνι-
  κοΰ κράτβυς, διετέθησαν τό
  σα πολλά χρήματα καί κα
  τεβλήθη τόση φροντίς διά την
  οργάνωσιν τής ύγειονομικής
  υπηρεσίας διά την καταπο
  λέμησιν τής νοσηρότητος,διά
  την δημιουργίαν ίδρυμά-
  των ύγείας, διά την ίδρυσιν
  νοσοκομείων καί σανατορίων
  καί παντοειδών θεραπευτη-
  ρίων. Καί έμως δέν είμπο
  ροΰμεν άκόμη νά έπαρχέσω
  μέν είς τάς υπαρχούσας α¬
  νάγκας. Πιστοκοιε. τό γεγο
  νός αύτό, ότι τό παλαιόν
  κράτος είχεν έγκαταλείψει
  το ζήτημα τής ύγείας τοΰ
  λαοϋ. Ότι δέν εΐχε λάβει
  καμμίαν σοβαράν μέριμναν,
  κανέν άιτοτελεσματιχόν μέ
  τρον πρός περίθαλψιν των
  πτωχών ασθενών, πρός νοαη
  λείαν των πασχόντων καί των
  ένδεών.Ότι ε χεν έγχαταλεί
  φεΐ τόν λαόν είς την τύχην
  τού,είς τό'έλεος κυριολεκτικά
  τοΰ ©εοϋ. Είνε μία θλιβερά
  διαπίστωσις αυτή, άλλά πραγ
  ματική, άληθινή, άδιαμφισβή
  τητος. Τό γεγονός άλλωστε
  ότι είχομεν σχεδόν δύο έκα
  τομμύρια έλονοσοΰντας. Ότι
  κατ' έτος άπέθνησκον 13—
  15 χιλιάδες άνθρωποι έκ φυ
  ματιώσεως, γεγονός πού μαρ-
  τυρεΐ ίτι πλέον των 150—200
  χιλ. Έλληνων ίπασχον έκ
  φυματιώσεως, τό γεγονός ίτι
  ο δάγχειος, ό τύφος καί διά
  φοροι μολυαματικαί ασθενει
  αι—χωρίς ν' αναφέρωμεν την
  τληγήν των άφροδισίων των
  οποίων στατιστική δέν τη-
  ρϊϊται — είχον καταντήσει
  ένδημικαί είνε αρκετόν νο
  μίζομεν διά νά καταδείξη
  είς ποίαν κατάστασιν είχεν
  έγχαταλειφθή ή χώρα.
  Εύτυχώς, ή σημκρινή Κυ¬
  βέρνησις αντελήφθη την κα
  τάατασιν αυτήν. Ενήργη¬
  σε διά των αρμοδίων υπη¬
  ρεσίαν της εύρείαν καί λε
  πτομερή έρευναν ώς πρός
  την ύγιεινήν της χώρας. Ώ
  μολόγησε μέ θάρρβς την
  αλήθειαν. Απεκάλυψε χω
  ρίς φόβον, χωρίς δισταγμόν
  καί ύπβκρισίαν την πραγμα
  τικότητα. Καί υπεσχέθη νά
  την μεταβάλη. Υπεσχέθη
  νά έξυγιάνη τόν τόπον. Ν«
  εξασφαλίση υγείαν είς τόν
  λαόν. Χωρίς δέ άναβολάς
  χά) άπεραντολόγους συζητή
  σεις, επεδόθη άμέσως είς
  τό Ιργόν της. Άνεχαίνισε,
  συνεγχρόνισεν, έπεξέτεινεν
  καί άναδιωργάνωσε τα ύηάρ
  χοντα νοσοκομεΐκ καί ·θε-
  ραπευηκά ίδρύματα. Καίήρ
  χισε ν' άνεγείρη παντοΰ νέα
  τοικΰτα. Τα νοσοκομεΐα τής
  πρωτευούσης άνεχαινίοδησαν
  πλήρως. Τό Σανατόριον «_ω
  τηρία» μετεβλήθη «πό κόλα--
  βις πού ήτο είς πραγματικόν
  άνθρωπιστιχόν ΐδρυμα. Καί
  τώρα απεφασίσθη νά δημι¬
  ουργηθή νέον μέγα νοσο¬
  κομείον, τό μεγαλύτερον καί
  τό τελειότερον τής 'Λνα-
  τολής, μέ χιλίας κλίνας
  ασθενών καί μέ ολα τα τε
  λευταΐα έπιστημονικά μέσα,
  μέ όλα τα σύγχρονα έργα
  λεΐα καί μηχανήματα.
  Δέν περιωρίσθη δέ είς την
  πρωτεύουσαν μόνον ή κυβερ
  νητική μέριμνα.Εξεδηλώθη
  καί είς τάς επαρχίας. Ήδη
  μάλιστα απεφασίσθη ν' άνε
  γερθοϋν νέχ μεγάλα νοσο
  κομεΐα καΐ πολυϊκτρεΐα είς
  πλείστας, τάς κυριωτέρας, ε¬
  παρχιακάς πόλεις χαΐ σανα
  τόρια είς ολα τα διαμερί·
  σματα τής χώρας. Αί πιστώ
  σεις άνεγράφησαν είς τόν
  προϋπολογισμόν τοΰύπουργεί
  ου Ύγιεινής. Καί αί έργασί
  αι θ' άρχίσουν συντόμως.
  Ειμπορούμεν λοιπόν νά ελ¬
  πίζωμεν πλέον δικαίως καί
  νά πιστεύωμεν ότι χάρις είς
  την στοργιχήν μέριμναν τής
  κυβερνήσεως ή πλήρη* έξυ
  γίανσις τής χώρας θά συντε
  λεσθή ταχέως.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ
  Ο ΑΑΟΤΡΑΦΙΧΟΣ ΟΑΟΥΤΟ!
  Ό γνωστός καθηγητής καί ά-
  πό τοιις πρώτους σήμερο Γερμα
  νους έλληνισχάς κ. Α. Στάϊνμετζ
  μας δίδει στό τελευταΐο τεθχος
  των «Κρητικών Σϊλίδων» ένδιαφί
  ρουσες πληροφορίες γιά τόν
  «Γκαΐτϊ καί τή νέα Έλλάδα» Έ
  πίκαιρη περισσότερο είνε ή δπΐν
  θύμιοι τοθ κ. Στάϊνμετζ γιά τίς
  έργασίες τοθ μεγάλου ΓκβΙΐε έπά
  νω στά έλληνικά δημοτικά τρα
  γούδια. -Ό μΐγάλος Γερμανός ποι
  ητής διάλεξε χαί μετέφρασε με
  ρικά άπά τα χαρχκτηριστιχώτε
  ρα, διεσκευααε δέ άλ,λα άπδ τή
  συλλογή τοθ Γουλιέλμου Μύλλερ
  (1825) Γενιχά δ Γκαίτε ενδιεφέρ
  θηχε ιδιαιτέρα, μέ τή δημοτιχή
  μας ποίηαι καί ώ; φιλέλλην καί
  ώ; μεγάλος καλλιτέχνης. Τό δή
  μοτικό μας τραγοθδι τάν άπησχό
  λησε ώς μιά επί πλέον δυνατή
  έκφρασι μέσα στόν παγκόομιο κύ
  χλο τοθ ώραίου.
  Τό άρθρο τοθ κ Σΐάϊνμετζ Ιρ
  χεται επάνω .στήν ώρα: Οί έν
  τόπι«ς φροντίδες για την άπαθα-
  νάτιση καί τοθ τελευίαίου άγνώ
  ότου 8σ3 χαί άξιοπρόσεκτου σή
  ] μερον δημοτικοθ τραγουδιοθ ε*ρ
  χονται επί τίλους συστηματικαί
  «ρες, στόν ϊδιο τόν τόπο μ»ς
  Γιατί είνε νομίζω άκριβής ή όμο
  λογία 8τι τα δημοτιχό μας τραγοθ
  ; δι απησχόλησε περισσίτερον τούς
  ' ξένους.^ ΑύτοΙ το έπρόαεξαν καί
  ' συγχινήθηκαν περισσότερο μέ
  τού; οτίχους χους. "Άν Ιξαιρί
  σωμε τοος λογοτέχνες έκείνους
  πού τό πήραν ώ; δτ]μιουργιχή
  βάσι ή συνχαύτισαν, άπό λό
  Ιγους ουνιιδητοΰς, την χαλλιτεχνι
  χή τους πρίσωπιχότη-τα μέ τίς
  ρίμις τής δημώδους ποιήσεω;,
  οί άντικειμενικώτεροι ερευνηταί ή
  μελετηταΐ άπουσίασχν. Οί ξίνοι
  έμπήχαν περισσότερο στή μορφή
  καί τό νόημα τοθ δημοτικοθ τρα
  γουδιοθ, ώς είϊους τέχνης άλλα
  καί ώ( έχφράσίω;, είτε όμοιογε
  νοθς, είτε χατά τόπους παραλ
  λαοσομένης, τής αίωνίας Ελλά¬
  δος.
  Σίό σημιϊί αυτό άξίζει νά έ-
  ξαρθοΰν σήμερο οί προαπαθεΐες
  τού νίου Κράτους άλλά καί των
  μορφωμένων ϊδιωτών καί ιδία
  των έκπαιδεατιχών γάρω άπό τή
  6'άσωσι των δημοπκών μοτίβων.
  Δέν άναφέρω έδώ έργασίες γιατί
  είναι νομίζω παραπολλέ; καί λίγο
  πολΰ 2λ*ς τού; άξιοπρόσεκτες.Καί
  τό σπουδαιό-ερο, γιατ! βέν πιριο
  ρίζονται μόνο σέ οτίχους άλλά
  καί σ' αλλους τρόπους τ&0 /ό-
  γου χαί τής χαλλιτεχνική'ς έκ
  φράσεως γενικώτερα, πού άπχι-
  τοθν ίόιαίτίρη ίξιραη καί {δι
  αίτερη διάχριοι. Ώστέσο και μί
  σα στά σιε>ά βρια ενός καθημι
  ρινεΰ σχεβιάσματος, μπορεί νά 6
  πογραμμίοθη ή οημχαίχ α&τή τής
  ερεύνης γύ;ω άπό τα άθάνατα λαο
  γραφιχά σΐοιχεία τής φυλής
  μας. Καί αυνεπώς καί ή άνάγκη
  τής συνεχίσεως αυτής εί; τρόπον
  ώστε νά καταρτισθοθν μίαν ήμέ
  ραν αί άρτιώτεραι συλ/ογαί άπό
  κάθε ε!δ'-ς χαί αί άχριβέστε
  ραι μελέται, πού θά άποτελέσοιιν
  καλλιτεχνιχά καί έθιογραφικά
  μνημεία διά τάς έπερχομένα; γε
  νιάς.
  "Αν σήμερον τό δημοτιχό τρα
  γοθδι αποτελεί βάσι κριτικής,
  προχειμένου νά £οθ$ ίνα: δημ ι
  ουργικός χαρακτήρ στήν ηοίησι
  καί χπί τοΰς μάλλον άδιαλλάχτους
  άντιφορμαλιατές,εΓνε γιατί τό τρα
  γοθδι αοτό έγινε ή γίνεται επί
  μάλλον καί μάλλον κτήμα κΐί
  συνείδησιν γιά τούς πολλούς. Άλ
  λά μήπω; καί τό περιωρισμίνο
  δίστιχο—μάλιστα τό τόσο έπιγραμ
  ματικό κάποτε τήςΚρήιτϊς—χαί τό
  γνωμιχό χαί τό παραμύθι, δέν
  Ίρχίζουν νά έπιβάλλωνται περισ
  οόΐερον άπό άλλοτε ώ; δημιουργι
  καί άξιαι; Ή λεγομίνη έκπροσώ
  ιτησις, ίστορική καί ψ^χολογι
  χή, τής φυλής, τί άλλο είνε παρά
  τέτοια πράμματα, χατατοπισμένα
  ακριβώς τόσο στό γλωσσιχό δσο
  χαί τό συναιαθηματιχό τους ατοι
  χεΐο; Καί είνε εϋτύχημα τελευ¬
  ταία δτι χαί ή μουαιχή κίνησις
  άρχίζει νά ατρίφεται μέ περισσά
  τερη στοργή πρός τα περίφημα
  ίδιωμϊτικί χαί έθνολογικώς άΌ
  τια μοτίβα τή*; άνώνυμης λαϊ-
  χής δημΐ'/υργίας. Τό κοινόν ώς
  εθνικόν σύνολον φθάνει νά άνα
  δημιουργήται μέ την πνοή καί την
  χατεύθυνσι αυτή.
  Οί μεγάλαι ξέναι πού ένδια
  φίρθηχαν γιά τόν λαογραφικό
  μας πλοθτο χαί ολα τα συναφή
  μέ α,ύτόν άντιπροσωπευτιχά μνη
  μεϊα δέν είναι ολίγοι. Μέ τό
  ώραΐο σημείωμα τοθ κ. Στάϊνμετζ
  είσέρχεται εί; την χορείαν αυτήν
  μέ συγκεκριμένα στοιχεία, δ μέγα
  λος ΓχαΙτε. Αύτό ο'μως χρησι
  μεύιι γιά να δπομνησθ^ συγχε
  χριμένα δτι χαί οί "Ελληνες σή
  μερον —μεγάλοι ή μιχροί, άλλο
  ζήτημα — άρχίζουν νά συγκατα
  ριθμοθνται ώ; διασχευασταί
  ερευνηταί ή Γαξινόμοι τής δημώ
  δούς ποιήυεως καί τής λαογραφί
  άς γενικώτερα, μέ βάσι πλέον τάς
  νέας έθνικάς έξορμήσεις. „
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τα διεδνή ζητήματα
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΟΑ ΚΡΙΘΗ
  Η ΤΪΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ «ΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Μαΐου (ιδιαι¬
  τέρα ΰτιηρεσίσ).— ΑΙ σημερι
  νοί έφημερΐδες σχολιάζουν
  ευρύτατα τόν τελευταίον λό
  γον τοθ ττρωθυπουργοθ κ.
  Ν αλαντιέ ώς πρός την διε
  θνή κατάστασιν καί την πολι¬
  τικήν τής ΓαλλΙας, κσθώς
  καί τό άποτέλεσμα τής χθεσι
  νοβραδυνής ψηφοφορίαςείςτήν
  Βουλήν. Παρατηοοθν δέ γενι
  κώς δλοι οί άρθρογράφοι, ότι
  ή θέσις τής Γαλλικής Κυβερ
  νήσεως είναι Ισχυραί καί ά
  κλόνητος δπως είναι σταθε-
  ρά καί ή πολιτική της. Έξ
  άλλου, τηλεγραφήματσ έκ
  Λονδίνου καΐ έκ των πρωτευ
  ουσων των Βαλκανικών Κρα
  των άγγέλλουν δτι ή δήλωσις
  τοθ Γάλλου ΠρωθυπουργοΟ
  δτι ή Γαλλία έττιθυμεϊ την
  είρήνην άλλά καΐ δέν θά επι
  τρέψη προσβολήν κατά μι-
  κρών κρατών καΐ απόπειραν
  ύποδουλώσεως καΐ άλλων λα
  ών καΐ δτι έχει πάντοτε Ιτοι
  μόν τό ξΐφος νά τό έμπήξη
  είς εκείνον πού θά ένήργει
  επίθεσιν, ένεποίησεν αρίστην
  εντύπωσιν τόσον είς τούς επι
  σήμους κύκλους δσον καΐ είς
  την κοινήν γνώμην. Την ίδΐαν
  δ' ευχάριστον αίσθησιν προε
  κάλεσαν καΐ αί παρόμοιαι σχε
  δόν δηλώσεις τοθ Άγγλου
  πρωθυπουργοϋ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν. Μέ αΐσθημα βαθεΐας Ι
  κανοποιήσεως έττίσης ύπεδέ
  χθησαν καί ενταύθα καΐ είς
  δλας τάς είρηνοφίλους χώ
  ρας την ανακοίνωσιν περί έ
  πιτεύζεως πλήρους συμφωνΐ
  άς μεταξύ Αγγλίας καΐ Τουρ
  κΐας καΐ περί πρεσεχοθς υπο
  γραφής συμμαχίας μετσξύ
  των δύο αυτών χωρών.
  Παρά ταυτα, οί ένταθθα
  πολιτικοΐ καί διπλωματικαί κύ
  κλοι έφαίνοντο σήμερον περισ¬
  σότερον άνήσυχοι παρά τάς
  | προηγουμένας ημέρας. Άφορ-
  Ι μή δέ των ανησυχίαν καΐ τής
  νευρικόιητος είνε ή Ικρυθμος
  κατάστασις πού εδημιουργή¬
  θη τελευταίως είς τό Δάν-
  τσιγκ καΐ αί ΰτιοπτοι ζυμώ·
  σεις πού συντελοθνται είς την
  επικίνδυνον αυτήν περιοχήν
  τής Εύρώπης. Καθώς άναφέ-
  ρουν τα σχετικά νυκτερινά τη-
  λεγραφήματα,οί Γερμανοΐ τοθ
  Δάντσιγκ επετεθησαν χθές κα
  τα των Πολωνων, των οίκιών
  καΐ των καταστημάτων των,
  των οποίων έθραυσαν τούς ύε
  λοπΐνακας καί έλεηλάτησαν
  τό εσωτερικόν, χωρίς νά λά
  βΠ έιαρκή μέτρστ ή άστυνο
  μία Επί πλέον, άφΐχθη δλως
  άπροόπτως καί ό ύπαρχηγος
  καΐ ΰπασηιστής τοθ κ. ΧΙτλερ
  φόν Έςς, συνηντήθη μετά τοθ
  Προέδρου τής ΓερουσΙας τοθ
  Δάντσιγκ, γνωστοΟ διά τα
  έθνικοσοσιαλιστικά τού φρονή
  ματα κσΐ των άλλων έθνικο
  σοσιαλιστικών παραγόντων
  τοθ Δάντσιγκ, συνωμΐλησε
  μετ* αυτών διά μακρών καΐ
  κατόπιν ανεχώρησε διά Βερο
  λίνον χωρίς ν' άνακοινωθή τί
  ποτε απολύτως.
  Τα γεγονότα δέ σύτά εδη¬
  μιούργησαν την εντύπωσιν δτι
  ή Γερμανία 2χει απόφασιν
  νά δράση πραξικοπηματικως
  καΐ δι' αύτό ακριβώς υπο
  δεικνύει την δημιουργίαν τα
  ραχών είς Δάντσιγκ, διά
  νά εύρη μίαν πρόφασιν έ
  πεμβάσεως καΐ στρατιωτικάς
  καταλήψεως τής ελευθέρας
  πόλεως, διά νά επιβάλη δή"
  θεν την τάξιν καΐ νά προ
  στατεύση, τούς Γερμανούς.
  Την εντύπωσιν δέ αυτήν ένί
  σχυσε περισσότερον καΐ ή
  είδησις δτι είς την ΜοραβΙ
  αν καΐ την ΒοημΙαν, είς
  την Τσεχίαν δηλαδή, έγένον
  το χθές μεγάλαι συγκεντρώ
  σεις στρατοθ κινητοποιου
  μένου πρός τα πολωνικά σύνο
  ρα. "Υπήρχεν δμως καΐ ή
  πληροφορΐα δτι αί συγκεν
  τρώσεις αυταί τοθ γερμα
  νικοθ στρατοθ καΐ αί κινη
  τοποιήσεις εγένοντο διότι είς
  τάς δύο τσεχικάς περιφερεί
  άς, την Μοραβίαν καΐ την
  ΒοημΙαν, ύπάρχει μεγάλη δυσ
  φορΐα τοθ λαοθ καΐ έξέδη
  λώθησαν τάσεις οτάσεων καΐ
  έξεγέρσεων.
  Ι Όπωσδήποτε τό Δάντσιγκ
  0 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  Καθώς άναφέρει τηλεγρά
  φημά μας, έξ Αθηνών, ό
  ύαουργός τής Δικαιοσύνηι;
  κ. Ταμτιακόπουλος επεσκέφθη
  χθές τόν Αρχιεπίσκοπον Ά
  θηνων καΐ πάσης Ελλάδος
  κ. Χρύσανθον καΐ συνειργά
  σθη μετ* αύτοθ επί μακρόν
  διά την τροποποίησιν καΐ
  τόν συγχοονισμόν τοθ Οίκο·
  γενεισκοθ Δικαΐου. "Η συνερ
  γασία δέ θά έπαναληφθί) καΐ
  θά επιδιωχθή πλήρης έναρ
  μονισμός αντιλήψεων ΠολιτεΙ
  άς καΐ Έκκλησίας επί τοθ
  επιμάχου ζητήμαιος, δεδομέ
  νού άλλωστε δΐι ή Κυβέο
  νησίς έπιδι&κει την ταχυτέ
  ραν αποπεράτωσιν τής συν
  τάξεως, την έγκρισιν καΐ έ
  φαρμογήν τοθ νέου ΆστικοΟ
  Κώδικος.
  Ή είδησις εχει Ιδιαιτέραν
  σημασίαν καΐ τό γεγονός
  άξίζει νά χαιρβτισθή μέ (κα
  νοτ<θ[ησιν. Τό ΟίκογενΡΐακόν Δίκαιον πού Ισχυει έν εΕλλάδι είνε τιε παλαιωμένον, άναχρονιστικόν, άπροσάρμοστον είς τάς σημε ρινάς συνθήκας καΐ άντιλή ψεις τής ζωής καΐ τής έπιστή μης. Περιέχει κωλύματα γά μου, άκατσνόητα διά την λο γικήν κσΐ έν πολλοΐς άστήρι κτα άπό έπιστημονικής άπό ψεως. Καΐ καθιστα τόσον δύ σκολα καΐ δαπανηρά τα διαζύ για πού χρειάζεται όλόκληρος ζωή κσΐ περιουσία διά μίαν δίκην διαλύσεως γάμου. Έξ αίτίας δέ των άναχρο νιστικών αυτών διατάξεων τοθ ΟΙκογενειακοΟ Δικαΐου πά ρημποδΐζετο ή νόμιμος ένωσις καΐ ό γάμος καΐ έπληθύνοντο αί παράνομοι συμβιώσεις. Ά νεγνωρΐσθη τοθτο καΐ άπό τούς νομομαθεΐς καΐ άπό τούς κοινωνιολόγους καΐ άπό την κυβέρνησιν καΐ άπό πολλούς ιεράρχας Κ τί έγινε άντιληπτή ή άνάγ <η τής προσ --ρμογής των δια τάξεων τοθ ΟΙκογενειακοΟ Δι καΐου είς τάς σημερινάς συν θήκας, είς τάς σημερινάς άντι λήψεις, είς τα σύγχρονα ή"θη καΐ ίθιμσ, χωρίς βεβαία νά επέλθη κλονισμός τοθ θεσμοθ τής οικογενείας καΐτοθ γάμου. ΚανεΙς ομως μέχρι σήμερον δέν εΤχε τό θάρρος νά απο¬ φασίση αυτήν την μεταρρύθμι σιν. ΚανεΙς δέν ετόλμα νά δώση λύσιν είς τό μέγα αύ τό πρόβλημσ. Ευρέθη δμως ή σημερινη κυβέρνησις πού 6- χει απόφασιν νά συγχρονΐση. την νομοθεσΐαν καΐ την ζωήν τής χώρας. Καΐ τό ζήτημα θά λυθή ταχέως καΐ (κανοποιητι κΐις. Αί σταφίδες. ν Αί προβλέψεις διά τάς τι¬ μάς των σταφίδων έπσληθεύ- συν ήδη. Είς τό Λονδίνον παρατηρεΐται τελευταίως ζωη ρά κίνησις κρητικών σουλτα- νινών καΐ ώς έκ τής ζητήσε- ως αυτής σημαντική βελτίω¬ σις των τιμών. Θεωρεΐται δέ ! βέβαιον δτι έντός τοθ Μαΐου κσΐ Ίουνίου θ' άπορροφηθοθν δλα τα ΰπάρχοντα εισέτι ά- ττοθέματσ, πραγμα πού θά έχη εύεργετικάς συνεπείας δια τάς τιμάς των σταφίδων νέας εσοδείας. Οί άμπελουρ > <·ννν<*»/ννν//ννν/ έξακολουθεΐ νά είναι τό πλέον νευραλγικόν σημείον τής Εύρώτιης, τό σημείον άπ' οπου ένδέχεται νά προέλθη ό σττινθήρ τής γενικής άνα φλέξεως τής Εύρώπης. Τα γε γονός δμως δτι καθ' ά άγ-' γέλλεται έκ Λονδίνου, άνε-' χώρησεν σήμερον ό πρωθυ πουργός κ. Τσάμπερλαιν διά Τσέκερς καί ό ύττουργός των "Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ διά Γιορκσάΐρ, διά τό Σαβ βατοκύριακον, κρίνεται ώς' ενδεικτικόν δτι είς τό Λονοΐ νόν δέν φοβοθνται άμεσον πραξικοπηματικήν δράσιν τής Γερμανίας είς την περιοχήν τοθ Δάντσιγκ ή άλλοθ. 'Εκτός τούτου καΐ τό γεγο νός δτι αί άγγλοσοβιετικαΐ ι δισπραγματεύσεις εσημείωσαν τόσην πρόοδον ώστε νά έλπί ζεται ότι ταχέως θά τερματι| σθοθν διά τής ύπογραφήο συμ φωνίας συνεργασίας των δύο χωρών καθώς καΐ τό γεγονός [ ότι ή Ισπανία ήρχισε νά προ | σανατολΐζεται πρός τό Λονδΐ ! νόν καΐ τούς Παρισίους ά-1 πό δπου ζητεί η'τ.η δάνειον διά την άνοικοδόμησιν των έ· ρειπίων τοθ έμφυλίου πολέ¬ μου, πιστεύεται ότι θά έπιδρά σουν κατευναστικώς επί τής πολιτικάς τοθ άξονος Βερολί νού— Ρώμης καΐ θ' άποτρέ- ψουν τούς κινδΰνους τοθ πολέ μου. Άλλ' όπωσδήποτε μέγα λη αίσιοδοξία δέν δικαιολο γεΐται σήμερον. Τό μόνον πού ειμπορεί νά θεωρήται βέβαιον καΐ άσφαλές είνε 6τι ήέξέλιξις τής^καταστάσεως θάσυνεχισθη ραγδαία, μέ όλονέν περισσότε ρον έπιταχυνόμενον ρυθμόν. Δι' αΰτό καΐ έπιβςτλλεται νά παρακολουθή ται ή κατάστα σις μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον κ αί έντβτσμένην προσοχήν. γσί μας λοιπόν άς μένουν ήσυχοι κσΐ άς αίσιοδοξοθν διά τάς τιμάς. Καΐ πρό πάν των άς στρέψυυν βλην την προσοχήν καΐ την προσπά¬ θειαν των είς την έξσσφάλι σιν πλουσίας εσοδείας ^ καλών ποιοτήτων. *£κ6ρομαΙ. Πλήθη συμπολίτην θά έκ- δράμουν σήμερον είτε καθ' όμάδας είτε μεμονωμένως είς τάς έξοχάς τοθ νομοθ διά νά διέλθουν είς την ύπαιθρον την Κυριακήν των. Ό έκδρο μισμός κατακτα καΐ έδώ έ- δαφος καΐ έξελίσσεται είς νέαν θρησκείαν, τής φυσιο- λατρείας. Έχουν δέ ωρισμέ¬ ναι επαρχίαι, ωρισμέναι έξο- χαΙ, την προτίμησιν των έκ· δρομέων. Μεταξύ αυτών εί¬ ναι καΐ ή Βιάννος δπου θά πραγματοποιηθί) σήμερον ή έκδρομή τής Λέσχης των 'Ε πιστημόνων. Φανταζόμεθα λοι πόν καΐ ελπίζομεν δτι τα μέρη πού προσελκύουν έκ- δρομεΐς, θά πλουτισθοθν μέ κέντρα, θά έξωραϊσθοθν καΐ θά καταστοθν πραγματικά ά- ξια τής φήμης των, τόποι προ σιτοΐ καΐ εύχάριστοι είς ο· λους. Τα λουτρά. Είναι έξαιρετικώς ευχάρι¬ στον δτι ό Δήμος διαθέτει έ- ξακοσίας χιλιάδας δρ. έκ τοθ έφετεινοθ προϋπολογισμοθ τού διά την κατασκευήν των λα ΐκών θερμων λουτρών πού θά στοιχίσουν περί τό ένά· μισυ έκατομμύριον. Όπως είναι ευχάριστον καΐ τό Οτι θά παραδώσρ εφέτος πρός εξυπηρέτησιν τοθ κοινοΰ τα νέα θαλάσσια λουτρά παρά τόν Πόρον. Θά είχαμεν δμως νά παρατηρήσωμεν δτι επι- βάλλεται νά έξωραϊσθή καΐ νά διαρρυθμισθί) όλος 6 πέ¬ ριξ των θαλασσίων λουτρών χώρος καΐ νά πλουτισθβ μβ ϊνα εύπρεπές,πολιτισμένονκέν τρον δπου νά βίμποροθν'ν' άναπαύωνται καΐ νά ευρίσκουν £ν άναψυκτικόν οί λουόμενοι. Θά ελέγαμεν μάλιστα νά δη¬ μιουργηθή ένα μπάρ μέ πί· σταν χοροθ, ένα κέντρον δή λαδή άντάξιον μιας τουρι- στικής πόλεως, δπως είναι τ ό Ηράκλειον·
  ΑΠΟΡΘΩΣΙΗ
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «τό.Τελεσίγραφο τοΰ Σε
  ράγιεβο» Γαλλική όμιλοΰσοτ.
  Την Δευτέραν «Άδριανή Λε
  κουβέρ» τού Β. Σαρδόν.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Στή Κόλα
  σι τής Ζούγκλας».
  Δευτέρα Πεμπτ", Σάββατον,
  Κυριακή ώρα 6 1)2 άπογευματινή
  στοΰ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Τ© «ργον πεύ συνεκίνηαε
  περισσότερον ά πό κίθί «>λ»
  την άνδ{ ώπινη ψνχή:
  Α Α ΡΙΑ Ν Η
  Το έργον ποϋ έκαμε νά
  χυδοΰν ποτο·μοί άπο ίάκρυα
  γιά τό ίρωτικό μαρτύριο μιάς
  δάϋι.Μέ3 τούς £&
  Ί6όν Πρεντάν
  Πιέρ Φρεναί.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'Αφάντσστες πε-
  ριπέτειες μέσα
  στή Ζούγκλο·, πά-
  λη μέ λέοντες. μέ
  αίγρεις, μέ κροκο
  δεί>ους,μέ πάνθη
  ρες, κάβε λεπτό
  καΐεναςκίνδυνος
  ΚΟΛΑΣΙΣ
  ΤΗΣ
  ΖΟΥίΚΑΑΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΣΥΖΥΓΟΣΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΔΑΚΤΥΑΟΓΡΑΦΟΥ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίχία ξιώρο-
  ψος, είς κεντρικήν θέσιν τής πό
  λεως, μέ δλας τάς άνέσιις τής
  οίκοχυρικής.
  Πληροφορίαι! είς τα γραφιΐα
  ϊτςϊς «'Ανορθώσί»ς>. 1—5
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ λΥΚΟΦΟΠΟΚ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τρ βάσει νέων στοιχείον
  —Κεφαλή δεξιά!
  Μΐα άναφώνησις άγαλλιά
  σεως διέφυγε άπό τα χείλη
  τοϋ τσάρου καθώς τό σύνταγ
  μα τουτο των Οΰσσάρων περ
  νοϋσε μέ βοαδύ τροτάρισμα,
  κάθε δέ εφιππος ευρίσκετο
  είς μαθηματικώς άκριβή" άπό
  στάσιν άπό τόν διπλανόν τού,
  αί δέ οίχμοί των σπαθ.ών ή
  σαν είς την Ιδίαν ακριβώς
  γραμμήν, έ1 ώ τα καλώς ή
  σν ημένα άλογα έτροτάριζαν
  ολα ώς νά ήσαν Ινα ά
  λ,ογο.
  Ό τσάρος έστράφη ένθου
  σισσμένος πρός τόν υπουρ¬
  γόν τού των Στρήτ ωτικών.
  —Πώς οας φαΐνεται αύτό
  τό θέσμκΤ:
  — Ύτιέροχο.
  —Άληθινά, κυττάζοντας
  κανεΐς ν ά παρελαύνπ. αύτό
  τό σύνταγμα χάνει κόθε ίδέ
  αν φί,βου.
  Έχετε, δίνηο μεγαλειότσ
  τε, άπεκρ θη χσμογελών ό
  ύπουργός των Στρατιωτικών.
  Όποίγνηψ ΠαΟλος δμως,
  6 οποίος ίστατο ·πας·ά τό
  αριστεράν πλευρόν τοθ τσά
  ρου Ισκυψε καί έψιθύρισε:
  —Δέν πρέπει νά ληομο
  νήτε κάτι δμως, μεγαλειό
  τατε.
  —Τί πράγμσ; ηρώτησεν ό
  τσάρος.
  —"Οτι αύτό τό ϊδιο συν
  ταγμα άπεδεκατίσθη είς τάς
  ριζΓφυτείας τής Κορέας.
  Άλλ' ό ύπουργός των
  Στρατιωτικών πού ήκουσε τα
  λόγια τοϋ Παύλου, έπενέβη ά
  μέσως καί είπεν:
  —ΈκεΤνο δμως ήτο δυσκο
  λώτατο δδαφος ττρός ττόλεμον.
  Εκ-ός τούτου γιά πρώτη φο
  ρά τό σύνταγμα εδοκίμαζε τό
  πθρ των πολυβόλων. Τώρα δ¬
  μως τα πράγματα άλλαξαν.
  Δέν τούς φ'-βΐζουν τα πολυ
  βολά.
  Ό τσάρος απέδωκεν τόν
  χαιρετισμόν ενός έφΐππου συν
  τάγμστος πυροβολικοθ, πού
  παρήλαυνε, εΊτειτα έστράφη,
  χαμογελών καί εΐπε πρός τόν
  υπουργόν των Στρατιωτικών.
  —Άς έλπ'σωμεν δτι ουδέ¬
  ποτε πλέον θά μάς δοθή ή
  εύκαιρία νά έξακριβώσωμεν
  πώς θά συμτιεριφερθή τό συν
  ταγμα υπό τό πθρ των πολυ
  βόλων
  —Άς τό ελπίσωμεν, μέγα
  λειότατε άπεκρΐθη ό ύπουργός
  των Στρατιωτικών. 'Όλοι τό
  ευχόμεθα. Απλώς έξηγοθσσ
  είς την ύμετέραν μεγαλειό τη
  τα, δτι τό σύνταγμα είνε σήμε
  ρον μονάς μέ μεγαλειτέρον
  μσχητικήν έπάρκειαν ή άλλο
  τε. "Εχ, υν άσκηθή Ιδιαιτέρως
  κατά τοΰ πυρός των πολυ
  βόλων.
  (συνεχίζετα )
  ΣΓ.
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Χίος Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΝΙΚΗ ΛΥί. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  'ΕπανελθοΟσα έξ Άθη
  θηνών δπου έξεπαιδευθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ-
  ου φήμης κομμωτήριον «ΒΙ-
  ΛΗΣ καί ΜΑΙΡΗΣ» ϊδρυ·
  σε κομμωιήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  Έκτελοθνται εργασίαι:
  Πϊρμανάντ,
  Όντουλααιέν,
  Μιζαμπλί,
  Φριξιον,
  Μανικιούρ.
  ΒαφαΙ κεφαλής ε[ς
  πολλούς χρωμαησμούς.
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  καί ωρολόγια τσέπης καί
  χειρός των πλέον φημισμένην
  έργο?τασίων, 8ά εΰρητε είς το
  ύρολογοπ&ιλκΐον τού μ.
  Κωνστ. Χστζάκη
  Παρά τμ Μεϊντάνι
  'Κηίσης αναλαμβάνη την
  έιτιδιέρβωσιν παντός ύρολβ
  γίο». Έργαοΐα ήνγυημένη.
  ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πρωτοβάθμιος
  χαθηγητής έχτίς θέσεως παραδί
  διι μαθήματα «ίς μαθητάς χλπ
  Πληροφορίαι παρ* ημίν.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα έπιτρέπει εφέτος
  μεγάλη ποιχιλίο: είς το: ταγιέρ.
  Ή άνοιξιάτικη δμπρέλλα είνε1
  ίπό ταφτά έμπριμέ μέ πουά ή
  μεγαλα λουλούδια. Φόντο χόκκι ι
  νο, πράσινο ή βιολέ καί μονό
  χοωμα λουλούδια σέ άνίθετο
  άλλ' άρμονικά χρυ'ματισμί.
  Τής μόδας είνε, γιά τα πραί,
  ίνα κοστοθμι ταγιέρ άπό μάλλι
  νο ΰφασμα έχεσέ σέ τρία χρώμα·
  τα: μαθρο, άσπρο καί χόχχινο,
  Μπλούζα άσπρη λενζερί μέ κό<· κινη γροβάτα χαί κατεδασιδ για νά. Τδ ίδιότυπο αύτδ κοσΐοθμι αυνοδεύειαι άπό ίνα άσπρο πι· κεδένιο έτϊανωφοράχι χαί πικεδέ νιο χαπέλλο σέ φόρμα κοτσχέ- του. Ή μόδα ίπιτρέπει μεγάλη φαν τασία καί ποιχιλία είς τα τα¬ γιέρ τής έποχής. Γι' αύΐά χρη σιμοποΐίί διάφορα δφίσματα χαί σχέδΐα. Τα πρα,ΐνό ταγιέρ είνε μονόχρωμο, σ^ωτσέζικο ή γραμ- μωΐό μέ πολΰ λεπτές σχεδόν άνεπαίσθητες γραμμές. Ώς γαρνιτοθρα τοθ ταγιέρ χρη σιμοποιοθνται πολυ εφέτος τα κουμπιά είς 3*α τα σχήματα καί 5λα τα μεγέθη. Έπίσης χά πι- χεδένια γιαΓ<αδάκια πού γαρνΕ ρουν μέ ττολύ χάρι τα χαλοκαι ρινά ταγιέρ χαί φορέμχτα μέ δ μοιΐς μανσέτες. Άπαραίτητο συμ πλήρω,ια τοθ ταγιέρ είνε ή μπουτονιέρα άπό λοιιλουδάχια τοδ άγροΰ: παπαροθνες, μπλυέ, μαρ γαρίτες χαί στάχυα. Δ-ακοσμητικές, ίπίσης λεπτο μέίειες τής μόδας είνε οί τρέ σες, τα γαλόνιχ χαί δλες έν γένει οί λενζερί γαρνιτοϋρες. Πολ )ϊ; ζαχέττες σΐριφώνονται μέ μία λεπτή μεταξωτή τρέσσ» ή μέ Ι να «ντεπ*σ*ν» άηό υφασμαέμπρ μέ. Έπίσης μέ Ινα κεντητό γα λόνι πού γαρνίρει καλχίσθητα τό στρίφωμ* τής ζακίττας καί τή; φούστας. Γιά 6ρα5υνδ ταγιέρ μέ μαχρυά έννοεΐται φούστα, τό πλέον πε ρΐζήτητο ΰφασμα είνε έ γραμ μωτος ταφτάς, Ενας ταφτδς ίξαι ρετικά σούπλ σέ ζωηρά χρώμα χχ ή έμπριμέ μέ μεγάλα άνθη Τό βραδυνθ ταγιέρ τής μόδας αυμπληρώνει μία μτιλούζα άπό τ&Ολι οουρωτό, χεντημένο μέ μαΰρα χεντημένα μοτιφ, πού παρΐστάνουν μεγάλες πεταλοθ δες. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Οί ύποφαινόμενοι Μαρία χήρα Νικ. Παπαδάκη καί Γεώρ γιος Ν. ΠαπαδάκηΓ ή Παπαδιανός κάτοικοι Ηρακλείου, θεώ ροθμεν καθήκον μας δττως εύνσριστήσωμεν καί δημοσ.σ. την Άσφαλιστικήν 'Εταιρίαν «ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΕΡ¬ ΓΕΣΤΗΣ» ώς κς ι τόν έν Ήρσκλε φ Πράκτορα αυτής κ ΙΩΑΝΝΗΝ Γ, ΚΑΡΟΥΖΟΝ έκπροσωπούμενον παρά τοθ κ Νικ. Α Νικολαΐδου, διά ιήν ταχύτητα μεθ' ή~ς "έσπευσαν νά μδς κατοβόλωσι ένιός 20 ημερών άπό τής προσαγ&<γή"ς σχε τικων εγγράφων, διά τοθ ύπ' αριθ. 12161 τής 29ης Απριλίου 1939 συμβολσίου τοΰ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου κ. Κ Ζα γαριάδου, τό ποσόο των δραγ. έχατόν χιλιάδων έπτακβσίων έν&νήχβντκ όκτώ (αριθ. 100 798.) διά τό οποίον εΐχε τιαρ ούιή άσφαλίοει την ζωήν τού ό μακσρίιης ούζυγος καΐ πσ τήρ μας. Έν Ηρακλείω ιή 2 Μοΐου 1939. Οί εύχαοιστοθντίς Μαρία χήρα Νικ. Παπαδάκη Γεώργιος Νικ Παπαδιανός Κ6ΠΤΪΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ ιΜΠΡΕΝΤ' Όδ«ς Πετράκη 3 Πλατεΐα Συντάγματβί, Αθήναι. Την ερχομένην έβδομάδα αφικνείται είς την πόλιν μας δ Διευθυντής τί.0 ίϊκου «Μπρέντ» διπ^ωματοθχος χα¬ θηγητής τή; θΓΗπάβ Εεοΐβ ΡΓοίεβδίοηπεΙΙθ ύβ ΡΓβπςβ, πρός ίδρυσιν παραρτήματο; τό οποίον θά λπ- τουργήοη άπδ 1ης Σ)6ρίου. Επί τή εύχα-ρ'α τής καθό- δου τού παρακληθείς εδέχθη νά διδάξη επί δίμηνον τάς πραχτιχάς ραπτρία; Κρήτης 2,τι χρειάζεται διά τόν τέ· λειον καταρτισμόν αυτών ιίς τό σχέδιον, κοπτικήν, χρω- ματολογΐαν, κατασκευήν μοδέ>ων, γυναικείων καΐ
  πσιδικών φορεμάτων, ταγέρ, παλτών κλπ. Αί μα¬
  θήτριαι θά έφοδιαοθοθν μέ δίπλωμα τοθ οίχου «Μπρέντ».
  Τα μαθήματα άρχονται την 2Οήν Μ^ΐ^^ Δ·ά πασάν πλη¬
  ροφορίαν κοί έγγραφήν άποτείνεσθε είς χον χ. Στυλ. Ά-
  λοίζον χαθ' έΛάσ;ην 3—5 είς τδ Ύπ)μα Ν. Άλικιώτη
  δδός 1866 (παρά τα Κρεο-ωλιϊα) χαί 6 — 8 είς τό χαφε-
  νεϊον «Εθνικόν».
  Ή εΰνοουμένη
  • "ών γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ 5ΓΌΗΑΤΑ &ΙΜΑΝ ΣΤίΠΡ, ΟΡΙΓΚΑΙ.
  καΐ είς 14 ώραίους κα'ι ζων
  τβνούς χρωμοτισμοΰς έν·
  σωματοΰται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά αλλη, καί τοθ
  δϊνει δψι βελουδένια
  καί
  "ΑΝ0ΙΞ1ΑΤΙΚΗ ΛΡ0Σ1Α,,
  Άντιπρέσωπβς Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ "Αρμστρογγ·
  ΚΟΙ ΜΩΙΊΙ Κγ
  Αυριον θ'άνακηρύξωμεν την
  χρατίαν. Είνε δ μόνος τρόπος
  νά εξέλθωμεν δλων αυτών των δυ
  σχερειών. Έσΐ Φετχή—είπεν α¬
  ποτεινόμενος πρός τάν Φετχή —
  θά κυττάξιτι; νά περιπλέξης »υ?ιον
  δσον περισσότερον μποριΐς την
  συζήτησιν είς τήν_ Βουλήν. Μην
  τούς αφήσης ησύχους παρά μόνον
  ϋταν αισθανθή» 8π έχουράσθηκαν,
  ϊτι δέν έχουν πλέον άλλην άντο
  χψ. Τότε, έσύ Κεμαλεντίν, θά προ
  τείνης, έφ' 8σον ή Έθνοαυνέλευ
  σ·ς περιήλθεν είς άδιέξοδον χαί
  45υ/ατεΐ νά δώση είς την χώραν
  κυβέρνησιν, νά κληθώ έγώ νά δώ
  σα> διέξοδον είς την χατάστα
  σιν»
  Καί χγοϋ οί αόλλοι ί*υγαν, άρ-
  γά, πρός τάς προχωρημένας ώρας
  τής νυκτός, ό Ισμέτ χαί δ Μου
  σταφα έμειναν συνεργαζόμενοι δ:
  ατ,υηώνοντες τό διάταγμα τό δ
  ποίον θά μετέβαλλε την Τουρκίαν
  είς δημοκρατίαν.
  Ή μιχρά αυτή πλεκτάνη έξυπη
  ρέτησεν—5πως χαί άπέβλεπεν δ
  Κεμάλ—τό σχέδιον τού Ήέθνοσυ
  νέλευσις έχει περιέλθει εί; άδιέ
  ξοϊον. Οί πληρεξούσιοι είχαν δι-
  αιρεθή* εί; μικρά; δμάδας, Ιχάσΐη
  ίμάς ένϊιεφίρε:·) μό/ον διά τα
  συμφέροντά της καί 5πενόμευε τάς
  άλλας. Μέ μεγάλην προθυμίαν ά
  πεδέχθησχν την πρότασιν τοθ Κε
  μαλεντίν 8πως κλη^ή ό Μουσΐαφά
  Κεμάλ κχί τοθ δοθή ΐξουσιοδόιη
  σις διά νά σχηματίση μίαν νέαν
  κυβέρνησιν.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ ευρίσκετο
  είς τό σπίτι τού είς Τσάν Καγιά
  Εί; τάς αρχάς ' προσεποιήθη ϊτι
  δέν ήθελε κατ' ουδένα τρόπον ν'
  ανεμίχθη" χαί ίέν έκικινήθη παρά
  μόνον 5ταν διά δευτέραν φοράν ή
  εθνοσυνέλευσις τοθ διεβ 6ασε την
  παράκλησιν νά ηρααϋ^ κ»ί ν
  αναλάβη αυτός νά δώση είς τή
  χώραν την νέαν κυβέρνησιν.Άλλά
  καί τότε άχόμη με'έβη μόνον ύ
  πό τόν δρον δτι αί άποφασΐις τού
  θά εγίνοντο οριστικώς δεκταί.
  Είς τόν προθάλαμον τής οικίας
  τού συνεκέντρωσε τού; φίλου; τού;
  δποίους είχεν έκλέξει διά νά σχη
  ματίσουν την νέαν κυβέρνησιν—
  τούς άντιπάλους τού τού; είχεν 8
  λους άποχλείσει—χαί ΰηιε^α μ ι
  τέβη είς τό βουλευχήριον χαί ά
  νήλθεν είς τό βήμα.
  Πρό; στιγμήν έκύτταξΐ χάτω
  πρό; τα; σειρά; των βουλευτων
  Τδ πρόσωπον των είχε την ϊδια
  στυγνήν έκφρασιν σκληροτέραν
  και σαρναστιχωτέραν άπδ χάθε
  άλλην φοράν. "Ωσχε αύτοι οί μι
  κροί άΊιθρωποι έκεϊ χάτω τού ϊ
  δίΐχναν τόσον κ-ι^ό τα δόντια
  Ησθάνετο ήδονήν αναλογιζόμενος
  την έ*π)ηξιν τΐου τούς έπεφύλασ
  σε. Αδτοί πού τόσον χαιρδ τοΰ
  έκαμ'-αν τδν εχθρόν, τώρα πάλιν
  πού άντιμετώπίζαν μίαν δύσκολον
  στιγμήν, είχαν βάλει την ουράν
  δπδ τα σκέλη, μπροστά τού. Τώ
  ρα τόν (ίχαν πάλιν ανάγκην χαί
  ή'ένιζαν πρός αυτόν έν σΐωπή,
  μέ ελπίδας, ώς πρό; σωτήρα
  (σονεχίζεται)
  ΧΑΡΙΑΗΜΟ! ΟΛΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όίβς Χάνδβοιβς
  Ηράκλειον
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Γιώργιος Μαυρόχωστας ή
  Γρύλλος χάτοικος ΚαλοΟ ΧωριοΟ
  Μονοφατσίου καθ σΐ£ γνωστόν είς
  τούς ενδιαφερομένους 8τι είς την
  περιφέρειαν τοθ ανωτέρω χωρίου
  δίδει πρός θερ'σμόν τα δημητρια
  κά τού μέ παραγωγήν προδλεπο
  μένην μέχρι 12 χιλιάδες οκά
  ϊες χαί μ έ διχα'ωμα συλλογή;
  άπδ τα πέντΐ ?να ήτοι χοινως
  πενχαρολόγιχίχ.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την τταρελθοϋ
  σαν Κυριακήν ή διθασκάλισσο Κα
  μαριου κ. ΚατίντΚουκουλάκη έ·
  βάττησε τόν υϊόν τοθ ττροέδρου
  της Κοινότητος κ. Έμμ. Σττανου
  δακη ονομάσασα αυτόν Παθλον.
  Είς τοιός γονεΐς καΐ την άνάδο
  χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  ♦**
  Γύρω στήν πόλι.
  Χ9ές είχαμεν πάλιν άνοιξιν Λ
  τουλάχιστον τάσιν πρός αποκατά¬
  στασιν τοΰ άνοιξιάτικου καιροϋ.
  —Μολονότι τα συννεφάκια δέν
  έννοοθσαν νά ίζαφανιαθοϋν δλως
  διόλου ώστε νά δώσουν καιρόν
  πάλιν είς τούς πρακτικοϋς καιρο-
  σ<όπου-· νά... καιροσκοπήσουν. —Ποολέγοντες ώς πιθανήν την επανάληψιν τής βροχής' —Άρκετόςκόσμος εΐχε κατέλθει είς την παραλίαν χθές διά νά πα¬ ρακολουθήση τόν καΐάπλουν τοθ άγγλικοϋ άντιτορπιλλικοθ. —Διά τούς έπιβαΐνοντας αύτοθ "Ανγλους άξιωματικούς είχον λη¬ φθή ϋιιό τοθ ενταύθα Προξενείου δλα τα μέτρα, ίνα διευ<ολυνθώσιν οδτοι κατά την μετάβασιν των είς τα άξιοθέατα. —Καΐ συγκεκριμένως είς την Κνωσόν καΐ Φαιστόν τάς οποίας θά έπισκέπτοντο έν συνδυασμώ μέ την επίσκεψιν τοθ ΜουσεΙου Ηρακλείου. — Είς την σημερινήν διάλεξιν ίν "Αρχάναις τοϋ καθηγητού κ Μ. Σεργάκη την όργανουμίνην ώς γνωστόν υπό τοθ ΜορφωτικοΟ συλ λόγου. —'Αναμένεται δτι θά παρευρε· θοθν καΐ πολλοΐ έξ Ηρακλείου. —Τό θέμα άλλως τε τής δια· λέξεως: ή «Σελήνη καΐ τα προβλή ματά της· δέν είνε δυνατόν παρά νά κρΐνεται ενδιαφέρον καΐ άπό έπιστημονικής απόψεως καΐ άπό γενικωτέρας, -Χθ*ς 12 Μοΐου '939 ήτο ή 14η έπέτειος τοθ θανάτου τοϋ Αμερι¬ κανόν άρχαιολόγου Ριχάρδου Σή· γερ. — Ή έργασΐα τοθ Σήγερ είνε γνωστή Ιδία είς την Ανατολικήν Κρήτην ώΐτε οί άρχαιολογικοΐ κύ κλοι τής Ελλάδος καΐ ή Κρήτη ειδικώτερον νά στρέφουν εϋγνώμο νετ την διάνοιαν των πρίς την μνήμην τού" σεμνοϋ άρχαιολόγου. —Τοθ όΐθίου άλλως τε ήΐαν γν&'στά τα βοθύτατα αΐσθήματα άγάπης πρός την Κρήτην καΐ την 'Ελλ^δα. — ΟΙ ύπαιθριόφιλοι δέν θά δστβ ρήσουν ασφαλώς εΰτβ σήμερον άπό τος έξορμήσεις των άνά τό Οηαιθρον. — ΑΙ έξορμήσεις τΰται βεβαίως είναι άνεξαρτητοι των όμαδικων τοιούτων. —Διά τάς οποίας σήμερον τα πρωτεΐα ϋχουν οί έπιστήμονες Ή ρακλεΐου μέ την έκδρομήν των είς την γραφικήν Βιάννον καΐ οί έμ- πορευίάλληλοι είς την Ιστορικήν μονήν των Σαββαθιανών. —Χθές ιό εσπέρας τελευταίαν, ήμέροντής &κθέσενς τοΰ κ. Γ.Άνβ μογιάννη επεσκέφθη αυτήν αρκετάς κόσμος έκ των φιλοτέχνων καί νέ νικίς τοΰ κοινοθ ττς πόλεώς μας. —Ή Εκθεσις αϋ η οξΐζει νά οη μειωθή δτι απετέλεσε σταθμόν διά την καλλιτεχνικήν κίνησιν τής πόλεως. —Άλλά καί την άνάδειξιν αυ¬ τής ώς κέντρου καλλιτεχνικοΰ μέ τόσεις Ιδιαιτέρας προόδου είς δ ίας τάς καλλιτεχνικάς εΙΡικότη· τας, Ιδιαιτέρως δέ είς την σκηνο γραφΐαν, τί,ς οποίος ό κ. Άνεμο γιάννης παρουσιάζει τόν πλέον συνειδητόν σήμερον έκπρόσωπον έν Ελλάδι καΐ τόν μοναδικόν έν ή η Είς τό κινηματοθέατρον Που λακάκη θά συνεχισθή καΐ σήυβ οον μέ κοσμοσυρροήν ή προβολή τοΰ «Τελεσιγρσφου τού Σεράγε- βου> ενός άληθινοΰ ΙστορικοΟ άρι
  στουρνήματος.
  — Είς την «Μινώαν» έπίσης θά
  ιροβληθη μέ εξαιρετικήν έπιτυχΐ
  αν ή €Κόλισ ς τής Ζούγκλας» Εν
  Εργον άπό τα άριστοτιχνικά
  είΰ τό εΐδος των καί τα μάλλον
  ένδιαφέροντα.
  6 Ρέιτορτερ
  —Τό ρεσιτάλ τής ΤρΙτης.
  ΎπενθυμΙζομεν καΐ σήμερον τό
  ρεσιτάλ τοθ έκλεκτοϋ τυφλοΰ καλ
  λιτίχνου τοθ πιάνου Βασ. θαναη
  Μδου (άποφοΐτου τοθ 'ΕλληνικοΟ
  ΏδεΙου) τό οποίον θά δοθή όριστι
  κί?ς την προσεχίί Τρίτην 16ην τρε
  χοντος καΐ ώραν 7 μ μ. είς την
  αίθουσαν τοΰ Ώδείου. Τό πρό·
  γραμμα τοϋ ρεσιτάλ άποτελούμΐ
  νόν άπό τα ωραιοτέρα έ'ργα των
  Μπάν, Μπετόβεν, ΛΙστ κλπ. άλλά
  καΐ ή ιδιαιτέρα τέχνη τοΰ έκτελβ
  στοθ ή'ΐς προεκάλεσεν αλλαχού*
  της "Ελλάδος ά>η6ινήν κατάπλη
  ξιν τοΰ κοινοΰ καί τα εύμενέστβ
  ρα σχόλια των μουσικο»ρπικών
  εγγυώνται πρώτης ιάξεα-ς έπιτυ
  χίαν είς τό ρεσιτάλ τουτο.
  ίΤό γν.
  . 4
  γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως δλ©ν των
  "Ηρακλειωτών,
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισβέν καί πάλιν έξασφαλίζει βλα τα
  πλεβνεκτήματα τής άνέσεως χαί ευχαρίστου δια-
  μβνής.
  Φέρμανσις—λβυτρβ κ. λ. π.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  571ον
  —Σήμερον τό πρωΐ, έαανέλαβεν ή κόρη, ό πά
  τέρσς μοθ εΐπε νά έιοιμασθώ διά ν' άναχωρήσωμεν
  έπειδή είνε ήναγκασμένος νά κάμη ενα ταξΐδι- 8·
  τι έχρειάζετο ν' αγοράση ενα κιβώτιον εύρύχω
  ρον διά τα φορέματά μου, δερμάτινον, κι' ενα άλ
  λο μικρόν διά τα (δικά τού1 ότι έντός μ'άς έβδομά
  δος πρέπει νά είνε δλα Ιτοιμα, καΐ ότι θά άποδη
  μήσωμενείς την Αγγλίαν.
  Αλλ' ούτό είνε πράγμα τυραννικώτατον! άνέ
  κραξεν ό Μάριος.
  Καί είνε βίβλον, δτι κατ' εκείνην την στιγμήν,
  έν τώ πνευματι τοΟ ΜαρΙου, δέν υπήρξε κατάχρη
  σις έξουοίας, πσροβΐασις, τυραννία, βαρβαρότης ό
  μοΐα πρός αύιήν ν' άναχωρή ό κ. Θερσανέμης
  μετά τής θυγατρός τού είς Αγγλίαν, διότι έκεΐ τόν
  εκάλουν αί ύποθέσεις τού.
  —Καί πότε άναχωρεϊτε, την ηρώτησεν ασθενει
  πάλιν φωνή.
  —Δέν μοθ είπε
  —Καί πότε έπιστρέφετε;
  —Δέν εΐπε πότε.
  Ό Μάριος ανηγέρθη καί ηρώτησε ψυχρως —
  Τιτίκα, καί ού θά πφς;
  Ή Τιτίκα εστρεψε πρός αυτόν τούς ώραΐους
  οφθαλμούς της, πλήρεις ανησυχίας καί άπεκρΐθη
  τεθορυβημένη.—ΠοΟ;
  —Είς την Αγγλίαν; θά τφς καί σύ;
  —Πώς άλλως θέλεις έ>ώ νά κάμω; απήντησε συ
  νάψΐσα τάς χείρας.
  —Λοιπόν θά πφς;
  —Άν τιάγη ό παιέρας μου...
  —Λοιπόν θά πφς.
  Ή Τιτίκα έλαβε την χείρα τοΟ Μαριου καί
  την έθλιψεν ουδέν άποκρινομένη.
  —Καλά, είπεν ό Μάριος. Τότε λοιπόν, κ* έ>ώ
  θά πάγω κ απού άλλοθ.
  Την σημασίαν τοΟ λόγου τούτου ή Τιτίκα ήσθάν
  θη μάλλον ή ένόησε. Τόσον δέ ώχρΐσσεν, ώστε τό
  πρόσωπον της κατέστη κατάλευκον έντός τοΟ σκό
  τους.
  —ΤΙ θέλεις μέ αύτό νά είπήο; ύπετραύλισεν.
  Ό Μάριος ήτ,ένισεν £(ς ούιήν, έπειτα ανήγει¬
  ρε βραΕέως πρός τόν ουρανόν τούς οφθαλμούς
  καί άπεκρΐθη.—Τίποτε.
  "Οτε κατιβ βαοε πάλιν πρός την γήν τα βλέφα
  ρα, εΤδε μειδιωσαν ού ώ την Τιτΐκαν.—Τό μει¬
  δίαμα γυναικός, άγατΐωμένης έχει μσρμαρυγήν,
  ήτις την νύκτα διακρίνεται.
  —ΤΙ παιδία είμεθα! Ξεύρεις, Μάριε, μ(α ίδέα μ"
  έρχεται.
  -Τ(;
  —Ν' αναχωρήση καί σύ, άν ημείς άναχωρήσω
  μέν! Έγώ θά σοϋ είπω τιοϋ! Όπου καί άν εΐμαι,
  νά Ιλθης καί ού.
  Ό Μάριος ήδη είχεν έξυπνήσει' ήδη είχεν έ·
  πανέλθει είς τό πραγματικόν τής ζωής.—Ν' άναχω
  ρήσω'*κι' έγώ μαζί σου άνέκραξεν! Τρβλλή εΤσαι
  σύ; Έγώ^διά ν' άναχωρήσω χρειάζοντσι χρήματσ,
  καί ποθ; (συνεχίζεται)
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  _^ΤΤ^ΛΑ^[Σ__
  ΚΟΠΤΙΚΗ-ΡΑΠΤΙΚΗ
  ΚΕΛΛΕΝ
  ΟλατίΐΤα^ΑγΙβις Εΐρήνης* ΑΦΗΝΑ1
  Τηλέφ. 24.263.
  Πρός τας άξιοτίμους
  Κυρίας χαί Δεσπβιχίδας τοϋ Ηρακλείου Κρήτης-
  Έν τή έπιθυμ'α μου δττως ίξαπηρετήσω χατά τόν πλέον καλ¬
  λίτερον τρόπον την αξιότιμον πελατείαν μου, Ιτελειοπο'ησα χατά
  πρότυπον δλιος σύστημα τδ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ
  *αΙ έπλούτισα τόν οίκον μου μέ τα νεώτερα σχέδια είς σχίτσα καί
  ρβίΓθη, τ&Ο έν Παρισίοις εΐχου Κε<ΐ£ΐΐ<ΐ1 Φρονώ συνεπως, δτι πασά άπαίτησι; ή ίδιοτροπία τή; άξιοτί- μου πελατιία; μου, θέλει εϋρη έν τώ οΐχω μου την πλήρη ικανο¬ ποίησιν τη; χαί είμα' βεβαία, δτι χαί δμεϊς θέλετε διαπιστωθη τουτο, χατά την άναμενομένην επίσκεψίν σα; διά τάς τουαλέττα; σας τής θερινής σαιζόν. . , ,, . 1 Μετ έξαιρέτου τιμής Ε. ΚβΗβη ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε. Πρώτη άναχώρησις τοΟ νεοαγορα- σθέντος 'Υπερωκεανείου: «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ» 27.ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ Ικ ΠΙΙΡΑΙΛΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ την 19ην ΜαΤου 1959 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί δρ«ν 4 μ. μ. Έϊαιοβτική ίύκαιρί» δια τούς ίπισχέπταβ. ΕΚ- ΦΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. Πληροφορίας δι* την έκδοσιν δι«βατηρί«ν, θεωρήσεκ, ναύλους επ.βατδν καί έμπορευματων καί ηασαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήσατε έπει- γΣντως είς τούς άντιπρ·οώπουδ τήδ Έταιρίας: ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥϊ ηρακλειον Τηλέφωνον 5—40 ' Ε γκυκλοττ α ιδ ε ία ΑΓ έκείνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους. Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ Έπηρΐάζει ή σελήνη τόν χαι ρόν; Αύτό τό ζήτηαα δέν έπαυσε νά βυζη'ήται μεταξύ των είδιχων. 'Υπάρχουν πολλοί—αγρόται ιδίως —που ίαχυρίζονται 8« είς την τελευταίαν φάσιν τού φεγγαριοθ ό καιρδς γυρίζει πρίς την 6ρο χήν. Αντιθέτως τα νέο φεγγάρΐ σ^επάγεται πίντοτε χαλλιτέρευ σιν τοϋ χαιροθ. Οί μετεαιρολόγοι δμω; δέν είνε συμφωνοι έφ' δλων αυτών. Πολλοί τα θεωροθν ώ; λαϊκήν πρόληψιν. Ό λαός ίμως έπιμένει είς τάς άπόψει; τού χαί ίέν άποκλείεται, βπως είς ΐόαα αλλα πράγματα, νά έχη χαί επί τοθ προκειμίνου δίκαιον ό λαός. * * * "Αν δμως άμφισβητεΓται ή έ πίδρασις τής σελήνης επί τίθεται ροθ, έν τοαούτφ ίχει κινήση την προσοχήν πολλών ή σχέσις πού παρατηρήται μεταξύ ωρισμένων έχδηλώσιων τής ζωής των άνθρώ πων, ζώων χαί φυτών μέ τάς φά σεις τής σελήνη; Ό επιστήμων δρ Α. Γιόρες τοθ "Αμβςύργου, ποΰ άσχολείται ιίδι*©; μέ την περιο δικίτητα των έχδηλώσεων τής ανθρωπίνης ζωής, εξήτασε πάλαι οτέρας παρατηρήσας επί των χυ μάνσεων πού παρεχώρησεν είς την έγκρισιν τού ούρικοθ δξέος, καί διεπίστωσεν δτι ή λειτουργία των νιφρών φθάνει είς τό χατώ τατον βριον ευθύς μετά τό νέον Φεγγάρι, ένώ άπό έκεΐ καί έπειτα καί υιός την φάσιν τής πανσελή νού αύξάνει διαρκώς, διά νά άρ χίση μετά ιήν πανσέληνον χαί πάλιν νά έλαττοθται. Ό Γιόρες κατέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι ή δλη άνταλλαγή τής Ολης είς τ4ν άνθρωπον δπόχειται ιίς Ινα τρΐαχονταήμερ&ν ρυθμόν, 8σιις αναλόγως τδϊν φάσεων τής σελή νης, χατανέμεται είς βραχυτίρας περιέδους. Ένας Γάλλος ίατρό; διεπίστω σεν δΐι ά πό ίτών συμβαίνει νά καλήται συχνότερα είς τό προσ χέφχλον ασθενών χατά τάς νύχτας πού συμπίπτουν μέ τάς αρχάς τοθ νέου φεγγαριοθ. Ό ίατρίς πά ρεχήρηαεν έπίσης δτι πλήθος νο σήματα ή κατάστασις τοθ άσθε νοθ; χειροτερεύει: δταν είνε νέον φεγγάρι καί δύο ημέρας π?Εν Όμοίως, χαί είς την περίπτωσιν χρονίων νοσημάτων, οί θάναΐοι είνε αυχνότεροι χατά την εποχήν τή; νέας σελήνης. * ΟΕ πληθυσμοί πού είνε έγκατε σΐημένοι είς τα παράλια, ίχουν παρατηρήσει δτι τα περισσίτερα παιδία των άνθρώπων χαί τα πε ρισσδτερα νεογνά των ζώων γεν ν&νται είς περιόδους παλιρραίας Ή στατΐσπκή ίπιχυρώνει τάς πά ρατηρήσεις ούτάς. Δεδομένου δπ ίμπωτις χαί πλημμυρΐς έξαρτών ται άπο την σελήνην, δέν είνε πά ράλογον νά λεχθ^ 8τι καί είς τούς τοχετού; παίζει ρόλον τί φεγγάρι. Κατά πόσον τώρα τό Ιδιον Ζσχύει καί διά τα ζωα πού ζοθν ελευθέρα Ι* % φύσει, είνε χάτι τό δυσκολοκαθόριστον. Έν πάσει περιπτώσει ίχει παρατηρη θή άμεσος σχέσις μεταξΰ ώρισμέ νων έκδηλώσεων τής ζωής των ζώων χαί των φάσεων τής σελή νης. 'Υπάρχουν πολλά πουλιά ποι» μόνον την νύκτα κυνηγοθν ίντο μα, την ημέραν κουρνιάζουν είς ίνα κορμίν δένδρευ, μέ τό δ ποίον ώς επί τό πλιΐσιον συγχέεται τό χρώμα των πτε ρών των. (συνεχίζεται) ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ Ανωτέρα των ΆθηναΙκών. Άσύγκριτα είς ποιότητα. Άτΐαράμιλλα είς εμφάνισιν. ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Προτιμώμεθα <χτι6 δλους διότι εχομεν έξσιρετικάς τιμάς. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΌΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Β. Ίατρος τοθ ΚαρδιολογικοΟ δεΓνΙςβ της Α' Παθβλογικής Κλινιχής τού ΠανβπιστημΙου Αθηνών. Δεχεται έν τώ ίατρείφ τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ· βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ. Αριθ. τηλϊφ. 8.25 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργσσΐαν κρυστάλλων. ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λονικαΐ. Σφάκα - Αάστρος δύο προοδευτικά χωρία. ΣΦ4ΚΑ ΣΗΤΕΙΑΣ (ανχαπο- χριτοθ μας) — Γνωστή είναι α" δλη την Κρήτη ή φήμη των χά τοΐκων τδν δύο ξεχωριστών χω οιδν τής επαρχίας Σητείας, τή; Σΐιάχα; χαί τή; Λάσΐρου, γιά την φιλοξενία, τόν πολιτισμό καί την προοδευτικότητά των Τα δυό αυτά χωρία είναι τα πρώται πού συναντα κανε!; πη/αίνοντα; σΐή Σητεία. Καί τοΰ δημιουρ γοθν τίς πλέον ευχάριστες έντυ πώσεΐ;. Πρώτα ή Λάστρο; μέ τοϋ; άνοιχΐόχαρδοας χατοίχου; τη;, πού έχουν ώ; δόγμα στή ζωή ν ά συνίυάζουν τή χαρά μέ την έργασία, νά μοχθοθν καί νά δηαιουργοθν μέ τό τραγοΰδι χαί τό γέλιο στό στόμα. Καί Οστε ρα ή Σφάχα, τό Ιδιο πολιτισμένη χαί προοδευτιχή χι' αυτή. Τελευ ταϊο, ζωντανό, δπέροχο διΐγμα προόδου τή; Σφάκας είναι τό θαυ μάσιο συνεταιριχό έλα·ουργιϊο, £ να έργοσιάσιο πού θά τό έζή' λευε καί θά ήθελε νά τό έχη καί' δποιοίήποτε Οίλλο μεγάλο έλα ο παραγωγιχο διχμέρισμα τή; Κρή Και πρέπει νά σημειωθή δτι δλη αυτή ή θαυμαστή πραγμα τιχά πρόοδο; συνετελέσθη χάρις εί; την πρωτοβΐυλίαν τώ/ κατοί κων. Τα χωρία αύτά, δπω; άλω σΐε όλόχληρη ή έπαρχία ΣητεΕας. ίστεροθντο καί στεροθνται άχό μ η συγχοινωνίας δι9 αΰτοκινήτου. Καί εδρΕσκοντο είς τελείαν ά πομόνωσ:ν. Έν τούτοις μέσχ ιίς την μοναξιάν των έθαυματούργη σχν. Άλλά έλπΕζεται δτι τό συγ χοινωνιακόν πρόβλημα θά λυθή πλέον ταχέως καί άσφχλώς. Ήδη δέν ύπολεΐπεται νά διανοιχθζ παρά μικρόν τ.ΐήμα τής άρτηρί άς Παχείας "Αμμου — Σητείας, Καί πιστεύεται δτι ή διανοιξις θά κατορθωθή μέχρι τοθ προσι χοθς φθινόπωρον, ίπίτε θά αη μειωθ^ καί τό ευχάριστον γεγο νός τή; έιτικοινωνία; τή; Σητείας μέ την έλλην Κρήτην. Δεδομένου δέ δτι ή σημερινή Κυβέρνησις έχ δηλώνει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την ταχυτέραν κατασκευήν τής όδοθ αυτής, ελπι'ζεται δτι μέ χρι τοθ 1940, δηλαδή τό έπο μενον χαλοκαίρι, θά όλοκληρωθή "αί θ' αποπερατωθή τελείως ή ό ίός ώσ:ε νά εξασφαλισθή μόνι μος, καί τακτική πλέον δι' αύτο κινήτου συγκοινωνία. Τ6« δέ χαί ή Σφάκα καί ή Λάσΐρος χά Ι ή Τουρλωτή χαι ή Μυοσίνη χαί όλόκληρη ή έπαρχία Σητείας θ' άναπνεύσουν καί θά έξελιχθοθν μέ ταχύν ρυθμίν. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Κωνσταντίνου Σουριαδάκη ζυλουργοθ κατοΐκου Ήρα κλεΐου. Κατά Φωτεινής Σκανδαλάκη κα τοίκου έπΐσης. Καίτοι ή καθ" ής τό παρόν μου πρόγρσμμα νομίμως έηε ταγη διά των άπό 12 Άπρι ι λίου 1939 άπλής έπιταγής καί, 21 Απριλίου 1939 κατασχειη ρίου τοιαύτης ώς δεΐκνυται έκ τώνύπ'άριθ.9285 9305 καί 9307 έπιδοτηρΐων τοθ δικσστικοθ κλητήρος Άνδρέου Κοντζεδά κη ίνα δυνάμει καί πρός ε¬ κτέλεσιν των ύπ' άριθμ. 1) 16 τής 19 Μοΐου 1938 δσνει [ στικοθ ένυποθήκου συμβολαί ου τοθ συμβολαιογρόφου Ή ρακλεΐου Ζαχαρίου Βογιάκη καί 2) τοθ ύπ' αριθ. 121 τής 12 Ίουλίπυ 1938 δανειστι- κοθ ένυποθήκου συμβολαΐου τοθ σύτοθ ώς άνω συμβολαί ογράφου. νομίμως κηουχθέν των έκτελεστ&ν, μοί πληρώ σ[), έν Κλφ διά κεφάλαιον, τόκους κσί Ιξοδα μέχρι τής χρονολογΐας τής κατασχετη- ρίου έπιταγής μου δραχμάς 11 837, πλήν άπέσχε μέχρι σήμερον νά πράξη τουτο. Διά ταυτα 'Επιφυλασσόμενος πάντων των δικαιωμάτων μου δι' έ τέραν κατ' ούτής άπαΐτη- σ(ν μου. Πρός είσπραξιν τοθ ώς άνω ποσοΟ των δραχμών 11.837,των τόκων τώνέξσύτών τοκοφόρων ποσών καί λοιπών συμβησομένων έξόδων έκτελέ σεως, έκθέτω είς δημόσιον ά ναγκσστικόν πλειστηριασμόν! τό κάτωθι άκΐνητον κτήμα τής ' όφειλέτιδός μου ένυπόθη<όν μοί διά την προκειμένην άπα( τησιν ήτοι τό ήμισυ έξ ά δια νεμήτου μ άς ,οίκΐας κειμένης έντός τής πόλεως Ηρακλείου επί τής όδοθ "Λλπερτ αποτε¬ λούμενης έκ τριών Ισογείων' δωματίων, ενός άνωγείου αύ-1 λής, "φρέατος καί άφοδευτηρΙ ου συνορευομένης κτήμσσ.νι Ιωάννου Λεμονάκη Νικολάου , καί Φωτεινής Σκανδαλάκη' ΈλληνικοΟ δημοσίου, Γεωργ! ου Καροβίτη καί δρό1 ω. Ό πλειστηριασμός τοθ άνω κτή ] ματος γενησεται ενώπιον τοθ , Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ζαχαρίου Βογιάκη ή τοθ νο μίμου άναπληρωτοΰ αύτοθ καί εν τώ ένταθθα κειμένςρ δημο σίφ γραφείω τού την 9 ΊουλΙ-! ου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. Ενθα καί ότε καλοθνται οί ένδιαφερό —Αρχαιρεσίαι Συματείου. Γενομένων άοχαιοβσιών τοθ Συνδέομου Κρβοιτνλ&ν Νεκιτό· λϊως Ν. Λασηθίου εξελέγησαν οί κ*τω9ΐ: Προκδοος Ιωάννης Σχον τίνηί, 'Αντιπρέαδρος Ιωάννης Δατσέρης, Γ. Γρααματβϋς , Γ. Μεθυμάκης ΤαμΙβς Γεώργιος Ί Φαϊτέί, Συμβουλαί: Κ. Ζουλινά κης, Δ. Παυλάκης Έμμ. Δατσέ ρης. Έξελΐγκτική Έηιτροπή: ΕΔ άγγελος Νικητάκης. Έμμαν. Χά ραχηνος, Ιωάννης Βλάσσης. —Διανυκτερεύοντα καί διη- μερεύοντα φαρμακεϊα. Σήμερον Κυριακήν 14ην Μαΐ ου θά διημερεύσουν τα φβτρμχ κείχ Ιωάννου Λογιάδου, Λάμ¬ πρου Κανακάκη καί Μιχ. Τζομ. πανάκη- Θά ίιανυκτ«ρ«ύση δέ τό φαρμακϊϊον Γ. Γεπεβάχη. Α Ο ριον Ι5ην Μαΐου θά διανυκτε- ρΐύσουν τα φοι^μακβϊα Λάμπρου Κανακάκη καΐ Έμμ. Ζαχαριάδη. —Μετάθεβις Έπόπτβυ 'Αγρο φυλαχης. Δι' αποφάσεως τοΰ ΰπουργείου Έσωτεριχών κοινοποΐΓθβίσπς είς την Νομαρχίρν Λασηθίου μϊτίτί θη είς Μεσολογνιον έ Έπώπτης Άγροφυλαχής Λασηθίου η. Γ. Μβυλακάκης. Είς αντικατάστασιν αύτοϋ τοπβδϊτϊϊται ό μίχρι τ·0· όϊ έπόπτης 'ΛγροφυλοτΜης Σπάρ της χ Άθ. Δεδοΰσης. —Δηλητηρίασις των κυνών. Άπο της Δευτέρα; 15 Μαΐου πληρθφοροΰμεθχ δτι 8ά αρχίση ή ίηλητηρίασις των «δκσιτότΜν χυνων. Ή Διοίκησις Χωρβφυλα κης παρακαλβϊ τούς| {χατόχους κυνών νά έφοδιάαουν τούτους απαραιτήτως, μέ φίμωτρα. —Γνωστοποίησις. Καθιστώμβν γνωστόν είς τβ χοι νόν της πόλεως Ηρακλείου έτι την 15ην τρέχοντος ημέραν Δέ υ τέραν καΐ έφ' εξής καθ1 ίλην την έβδομάδβ, θά γίνωσι δοκι¬ μαί λίΐτουργίας τής υπό τού Δή μου τοποθβτηθείβης σβιρήνος άν τικρεπορικής αμύνης. Ό Δημκρχών Ηρακλείου Μιχαήλ Κασιμάτης μενοι δπως πλειοδοτήσωσιν. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Έν Ήρακλείφ τή 12 Μαΐου 1939. Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ έπισπεύδοντος καί παραγ γέλλοντος. Εύαγ. Ν. Χρυσος ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεΐται διά τβ ΞενοδοχεΙα «Ελλάς», «Κνω- σός». Συστάσει; άπαραίτητοι. ΠΩΛΕΙΤΑ1 είς τιμήν εύχαιρί- α;, μικρά δφλιοθήκη (ίπιπλον) χατάλληλο; καί δια σαλόνι. Πλη ρΐαι παρ' ημίν. ΚΟΠΤΙΚ ΚΕΛΛΕΝ ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ »^^^ ν
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊσ Κυριακής
  14 Μαΐου 1939
  120 Ώρα
  1
  :ξα ρει λ
  ΤΗΗ ΑΓ
  ίΥΡΟΠΑΊ'ΚΟΣ Π(
  ΑΜΑΚΡ
  Ι ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΗΣ ΣΥΜΦΩΙΙΑΣ
  γαλλια: και τοϊρκια;
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Σημεριναί πληροφο
  ρίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότ
  αί έφημερίδες των Παρισίων καΐ^ τού
  Λονδίνον) άφιερώνουν ευρύτατα σχόλια
  είς την υπογραφείσαν προχθές άγγλο
  τουρκικήν συμφωνίαν. Αί έφημερίδες έ-
  ξαίρουν την σημασίαν τής συνεννοήσεως
  ταύτης τόσον α πό διεθνούς άπόψεωςόσο
  καί ειδικώτερον άπό απόψεως άφορώ
  σης την ασφάλειαν τής ανατολικώς ΛΙε
  σογείου.
  Έκ παραλλήλου πρός τα σχόλια ταύ
  τα τού τύπου αγγέλλεται ότι δύναται νά
  θεωρηθή γεγονός ή υπογραφή έντός των
  ημερών τής γαλλοτουρκικής συμφοινίαβ.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΣΗ
  ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΜΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
  ΑΝΑΧΟΡΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΝ ΕΒΛΟΜΑΛΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Εγνώσθη σήμερον ότι
  ή Α. Μ. ό Βασιλεύς αναχωρεί την
  ερχομένην έβδομάδα είς Θράκην. Ή
  περιοδεία τού "Ανοκτος είς τάς περιφε
  ρείας τής €*ράκης, θά διαρκέση επί όλι
  γοήμερον.
  ΑΦΙΧΘΗ Η ΑΓΓΛΙΚΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΠΟΣΤΟΛΗ
  Α«Ι1ΝΑΙ 1» Μαΐου (τού άντα-
  ηοχριτού μας).— Σήμερον αφιχθη έκ
  Βουκουρεστίου ή αγγλικη οικονομική
  αποστόλη. Ή αποστόλη αυτή αποτελεί
  ται έκ τού βερ Λήθ Ρός καί δύο γραμ
  ματέων.
  ΑΙ
  ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΗΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΡΝ ΚΡΕΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Κατ' «νακοινώσβις έκ
  τού ύφυπουργείου τής Άγορανομίας
  μελετάται παρ' αυτού ή είσαγωγή έκ
  τού έξωτερινού χατεψυγμένων *ρεά-
  των.
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤαΝ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού|άνταπο
  κριτού μας).— Ηαρά την Άνάβυσσον
  αυνεκρούσθησαν σήμερον δύο πετρελαι
  οκίνητα πλοιάρια τό έν έκ των οποίων
  εβυθίσθη. Εις ναύτης έπνίγη.
  ΔΙΩΧΒΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΝ
  _______ΣΥΜΒΗ;
  ΑΘΗΝ ΑΙ 1 3 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Ό ύπουργός τής Δικαιο·
  σύνης κ. Ταμπανόπουλος συνειργάσθη
  μετά τού Μακαριώτατου άρχιεπισχόπου
  Αθηνών. Ή αυνεργασία αφεώρα την ά
  ναθεώρησιν τοθθίχογενειακού Δικαίου.
  Ιδιαιτέρα συζήτησις έγινε διά τάς
  παρανόμους συμβιώσεις.
  ΒΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΗΙΙΑΗΣΕΒΣ ΤΗΣ Ζ4ΧΙΡΕΟ2
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— ' %.νεκοινώθη σήμεραν
  Οτι μέχριτής εκδόσεως τώνέκτελεστικών
  νόμων διά την εφαρμογήν το1} ^ ηύξημέ
  νού δααμοΰ τής ζαχάρεως, αί τιμαί
  πωλήσεως αυτής θά παραμείνουν άμε
  τάβλητοι. Οί παραβάται θά διώκωνται
  αυστηρώς.
  Ι ΣΕΡΒΟΙ ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΙΓ
  ΡΩΜΗ 13 Μαΐου (ίδ. ύπηρε·
  σία)·— Οί άντιβασιλείς τής Γιουγκο·
  σλαυΐας Παύλος χαί 'Όλγα ανεχώρη¬
  σαν σήμερον την πρωΐαν διά την Φλω·
  ρεντίαν.
  Ή άγγλοτουρκικπ συμ<ρωνία άσφαλής έννύησις διά την ειρήνην. Αι χθεσιναί δηλώσεις τού κ. Σεϋντάν. ΑΓΚΥΡΑ 13 Μαΐου (Ιδ. ύπη ρεσία).—Ό πρωθυπουργός τής Τουρκίσς κ. Σεϋντάν είς τόν λόγον τόν οποίον εξεφώνησεν είς την "Εθνοσυνέλευσιν διά την υπογραφείσαν προκαταρ- κτικήν άγγλοτουρκικήν δήλω¬ σιν, ετόνισε τα εξής: «Όλοι οί πολιτικοί άρχηγοί των κρατών τής Εύρώπης ό φείλουν νά ένεργήσουν την στιγμήν ταύτην κατά τοιοϋ τον τρόπον ώστε νά έξυπηοε τήσουν θετικώς την είρήνην. »Ή ΤουρκΙα έφρόντιζε νά εξασφαλίση την ούδετερότητά της. Σήμερον δμως ήννόησεν δτι έπρεπε νά κινηθη διότι δέν ήτο απίθανον νά τεθ[) έν κινδύνω ή άνεξαρτησΐα της. »ΖητοΟμεν άπό την Έθνοσυ νέλευσιν νά έγκρίνη την συν¬ εργασίαν μας μέ την Μεγά¬ λην ΒρεττανΙαγ. Ή συνεργα σία αυτή περιφρουρεΐ καί την είρήνην καΐ την άμυναν καί ασφάλειαν τής τουρκικής δή μοκρατΐας. Έπαναλσμβάνω δΐι δέν στρέφεται εναντίον ού δενός άλλ' απλώς αποβλέπει νά περιφρουρήση του<» λαούς άπό τούς οΐουσδήποτε έπιδρο μεΐς». Ό κ. Σεϋντάν συνεχίζων ά- νέγνωσε τό κείμενον τής αγ γλοτουρκικής δηλώσεως, άνα φερθείς καί πάλιν είς την πρό θέσιν τής ΤουρκΙας νά άμυν θή άδιστάκτως διά των δ πλων εναντίον παντός προτι θεμένου νά έπιβουλευθή την ά νεξαρτησίαν της. Ακολούθως ό κ. Σεϋντάν ωμίλησε διά την συνεργασίαν καί μέ την Γαλ λίαν. «Διεξάγομεν παρομοίας συ νομιλΐας μέ την Γαλλίαν, εΐπε, αί οποίαι ούσιαστικώς εχουν προωθηθή πολύ, δέν θά βρα- δύνουν δέ νά κατσλήξουν είς τό ίδιον εύτυχές άποτέλε- σμα». Η ΤΟΥΡΚΟΡΟΣΣΚΗ ΦΙΛΙΑ Ό Τοθρκος πρωθυπουργός υπήρξεν έξαιρετικά σαφής δ σον άφορά την τουρκορωσσι κήν φιλίαν, τής οποίας έπλεξε τό εγκώμιον, τονίσας δτι αυ τη εΤνε άδιατάρακτος. Διά τόν βαλκανικόν συνασπισμόν ό κ. Σέϋνταν ϋπενθύμισε την ίσχυρότητά τοθ ηύχήθη δέ νά έπεκταθ(ΐ ούτος τό συντομώτε ρον ούτως ώστε ή συυβολή τού υπέρ τής διατηρήσεως τής είρήνης νά είνε άποτελεσμα τκωτέρα. Επηκολούθησε ψηφοφορία καθ' ην ή πολιτιχή τής κυβερ νήσεως εγένετο παμψηφεΐ δέ κτή υπό τής έθνοσυνελεύ-, σεως. ΠΒΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Μαΐου (ίδ. ύ πηρεσία).— Τα σχόλια τα ό· ποία άφιερώνουν αί γαλλι καί έφημερίδες είς την ύτο γραφεϊσαν άγγλοτουρκικήν συμφωνίαν, είς την όποιαν ά ναφέρονται καί αί χθεσιναί δηλώσεις τοθ κ. Τσάμπερ¬ λαιν, ύπογραμμίζουν δα ή Αγγλία έγγυάται την άκε· ραιότητα τής Τουρκίας έναν τι υποχρεώσεως τής τελευ ταίας νά επέμβη στρατιωτι- κώς είς περίπτωσιν άπειλής εναντίον τής Αιγυπτου ή τής Παλαιστίνης. Ούσιαστικώς το νίζουν αί έφημερίδες ή συμμα χία αποτελεί πλήρες διμε· ρές σύμφωνον. Κατά τάς έκ Λονδίνου πλη ροφορίας ή Τουρκία προτοθ υπογράψη την συμφωνίαν μέ την Αγγλίαν, συνεννοήθη μέ την Ρωσσίαν καί τουτο λό γω των φιλικών μετ' αυτής σχέσεων. Επι δύραις ή συναψις της συμφωνίας Αγγλίας και Σοβιετικής Ρωσσίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Μαΐχυ (ίδ. ύπηρεσία.)— Τα άρθρα των αγγλικών εφημερίδων διά την άγγλοτουρκικήν συμφω νίαν άναφέρονται συγκεκρι μένως είς τό γεγονός δτι δι' αυτής τονώνεται ή πρός την Ρουμανίαν,εγγύησις έξ άλλου δέ έξυπηρετοϋνται σπουδαίως αί άγγλορωσσικαί συνεννοή σεις. €Ο «ΉμερήσιοςΤηλέγραφος» τονίζει σχετικώς ότι ή φιλία' τής ΤουρκΙας μέ την Ρωσσί αν θά χρησιμεύση μετά την σύναψιν τής άγγλοτουρ κικής, ώς γέφυρα διά την δ- λοκλήρωσιν οριστικώς τής άγγλορωσσικής συμφωνίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Μαΐου (ίδ. ύ- πηρεσίο).— Αί γαλλικαί έφη μερίδες έξαίρουν την νίκην ττ]ς κυβερνήσεως τοθ κ. Νταλαν- τιέ συγκεντρωσάοης πλειοψη¬ φίαν 134 ψήφων. Την έπιτυχί αν ττ,ς κιβερνήοτως οί γρά φοντες θεωροθν ώς εκδήλω¬ σιν τής πλήρους άλληλεγγύ ής των Γάλλων έναντι των εξωτερικών ζητηιιάτων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσία).— Ή γερμανική οί κονομική έπιτροπή ανεχώρη¬ σε σήμερον διά την Σοφίαν. Ή έπιτροτιή αυτή θά διε ξαγάγη συνομιλίας διά την ανάπτυξιν των έμπορικων σχέ σεων των δύο χωρών ί5(α 8 σον άφορφ την εισαγωγήν έ- ρίου έκ Βουλγαρίας είς την Γερμανίαν. Η ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Μαΐου ((δ. ύπηρεσία) — Αί μεγαί ύτεραι έπαρχιακαί έφημερίδες τής Αγγλίας σχολιάζουσαι την άγγλοτουρκικήν συμφωνίαν, χαρακτηρίζουν αυτήν ώς την μεγαλυτέραν διπλωματικήν νίκην τής Αγγλίας άπό τής έποχής τής έγκαταλε'ψεως παρ' αυτής τής πολιτικής τού κατευνασμοΡ. Ή σύνσψ ς τής άγγλορωσσικής συμμαχίας επι λέγουν αί ϊδιαι έφημερΐδες θά συμπληοώση τόν συνασπι σμόν τοΰ είρηνικοθ μετώπου. ΑΓΚΥΡΑ 13 Μοΐου ((δ. ύ¬ πηρεσία). — Αί τουρκικαί έφη μερίδες έκφράζονται ένθουσι ωδώς διά την άγγλοτουρκι κήν. Γράφουσαι σχετικώς τονί ζουν δτι οί έφιάλται πού ή τιείλουν την Μεσόγειον διελύ θησαν. Ο ΦΥΡΕΡ ΕΙΣ ΓΚΟΤΕΣΜΠΕΡΓΚ ΜΟΝΑΧΟΝ 13 Μοΐου (ίδ. ύπηρεσία) — Ό Φύρερ άνεχώ ρησε σήμερον διά τό Γκότε- σμπεργκ δπου συνηθΐζει νά διέρχεται μερικάς ημέρας της ανοίξεως. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Μοΐου (ίδ. ύ- πηρεσία).—Ό κ. Μποννέ έξε φώνησε σημαντικόν λόγον διά την άγγλογαλλικήν συμμαχί¬ αν τονίσας δτι οί λαοΐ τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας άν τιπαθοϋν τόν πόλεμον. Έδωσαν δμως την ύπογρα φήν των ώς εγγύησιν τής άνε ξαρτησίας ωρισμένων κραΐών καί γνωρίζουν άν παραστή ά νάγκη νά τηρήσουν τόν λό¬ γον των καί νά τιμήσουν την υπογραφήν των. 5^Π£ί^νή ΦΗΜΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΡΑΪΧ ΥΠΟΒΟΗΘΕΙ ΚΙΝΗΣΙΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΑΝΤΣ1ΓΚ ΕΣΗΕΥΣΜΕΝΗ ΕΠ1Ν9ΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙΓΚ 13 Μαΐου (τού , άν· ταποκριτού μας).— Νυκτεριναί εί- δήσεις έκ τοΰ έξωτερικού άνα¬ φέρουν ότι κυκλοφορούν εύρύταται φή¬ μαι ότι ή Γ'ρουσία τού Δάντσιγκ αυνερ χομένη την 28ην τρέχοντος, θά προ¬ βή είς δημοψήφιβμα ρηρύττουσ* την ένωσιν αυτού μέ την Γερμανίαν. Μέ τάς φήμας ταύτας συνδυάζετχι έξ άλλου πληροφορία καθ* ήν ό στρατάρ- χης Γκχϊριγκ έπανέρχεται έσκευσμένως είς την Γερμανίαν, διακόπτων τό είς τό εξωτερικόν ταξέδ&όν τού. Η ΠΟΑΟΝΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΑΙΑΡΡΗΑΗΝ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ ΑΘΗΝ 1113 Μαΐου (τού άντ». ποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ Βαρσοβίας ότι ή Πολωνία άποκρούει αποφασιστικώς, πάσαν λύσιν διά δημο- ψηφίσματος τού ζητήματος τού Δάν- τσιγκ. ΠΥΚΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ.ΕΝΑΕΡΙΑ ΑΡΟΜΟΛΟΠΑ Κατ' Ιγκύρους πληροφορίας μας ή Έλληνική Έταιρία Έ ναερΐων Συγκοινωνίαν απεφά¬ σισε νά εκτελή τό δρομολό¬ γιον Αθηνών—Ηρακλείου καί ιήν Δευτέραν, ήτοι τετράκις ής εβδομάδος, Δευτέραν, Τρί την, Πέμπτην καί Σάββατον, μέ τάς αύτάς ώς καί σήμε¬ ρον ώρας άφίξεως καί άνα ωρήσεως. Την απόφασιν της Γύτήνή'Εταιρία Έναερίων Συγ ;οινωνιών ετηλεγράφησε χθές ό άπόγευμα είς τόν έν τή :όλει μας αντιπρόσωπον της . Μιχ. Κυζυράκην συνταγ ατάρχην άεροπορίας έ. ά. ΤΑ ΠΤΥΧΙ» ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ Είς την Εφημερίδα τής Κυ ερνήσεως εδημοσιεύθη άνα καστικός νόμος, διά τοθ ό Γθίου έπιτρέπεται δπως διά ιατάγματοςάναστέλλεται προ ωρινώς ή Ικδοσις πτυχίων ιρακτικών μηχανικών κινητηρί ν μηχανών, μηχανοδηγών αί θερμσσΐών. ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ~ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ Είς την πόλιν μσς άφΐχθη αν χθές πρός επίσκεψιν των ρχαιοτήτων έκδρομεΐς των νωιέρων τάξεων τοθ Γυμνα σίου Θηλέων Χανίων συνο- δευόμεναι υπό τοθ Γυμνασιάρ χου κ, Καισούλη. 0 ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΥ Την 11 π. μ. χθές κατέπλευ σεν είς τόν λιμένα μας τό άν Υλικόν άντιτορπιλλικόν «Ιπ^ΐί ίθΐά», άνήκον είς την μοίραν τοθ έν Σοόδα έλλιμενισμένου άπό τίνων ημερών άγγλικοΰ στόλου. Άμα τώ κατάπλω τοθ πολεμικοθ ανήλθεν έπ' αύτοθ καί εχαιρέτησε τούς αφιχθέντος ό ένταθθα πρόξε ξενος τής Αγγλίας κ. Μιχ. Ήλιάδης ολίγον δέ αργότε¬ ρον οί έπιβαίνοντες τοθ σκά- φους άξιωματικοί μεταξύ των οποίων καί ό ναύαρχος κ. Λά- 'ίντον, έξελθόντες είς την ξη¬ ράν, έπεβιβάσθησαν αύτοκινή των καί επεσκέφθησαν τάς άρ χαιότητας. Τό αγγλικόν πολε μικόν άπέπλευσε τό άπόγευ μα έπιστρέφον είς Σοϋδαν. ΗΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΠΝΩΝ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 1938 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ Δι' αποφάσεως τοθ κ. ύπουργοθ των Οικονομικήν κοινβποιηθείσης πρός δλας τάς δημοσίας αρχάς, γίνβται γνωστόν διι προκειμενου διά την καταστροιρήν καπνών έσο δείας 1938 καί εφεξής συνιστών- ται κατά τόπους τριμελείς έπιτρο παί, δποχρεούμεναι νά προδαίνου σιν έκ παραλλήλους καί είς την κατασΐροφήν άχρήστιον κοΐ μή έμπορευοίμων καπνών ίδ 1937 καί προγινιοΐίρων. ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α!Α ΤΑΣ ΣΧΟΛ»Σ_ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Κατά σχετικήν ανακοίνωσιν, οί επιθυμούντες νά μετάσχουν των διαγωνισμόν πρός εισαγωγήν είς τα τμήματα τ καί ΐ[ τής σχολί,ς Άεροπορίας δέον να 6πο βάλουν την σχετικήν αίτησίν των μέ χά άπαιτούμινα πιστοποιητικά είς τό υπουργείον Άεροπορίας (Στρατολογία) μέχρι τής 25ης Ίουνίου. Αί είσιτήριοι έξετάσεις θά άρχίσουν την Ιην Αύγουστου διά τί Ι τμήμα καί την ΙΟην ί δίου διά" τώ π τμήμα τής Σχολής. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ Ό κ. Ιωάννης Στεφανόποαλος έξ Άϋηνών διέθεσεν άντί ατεφά νού καί είς μνήμην τού αειμνή- ότου ΣτρατηγοΟ Γεωργίοιι Κατε χάκη τα κάτωθι ποαά: 1) Υπέρ τοθ ΈθνικοΟ Όρφανοτ,ροφείου θηλέων δρχ. 3000 2) Υπέρ τοθ Πανανείου ΔημοτικοΟ λοσοκομεί ου δραχ. 3000. 3) Υπέρ των Μα θητικών Συσσιχίων Ηρακλείου δραχ. 3000. καί 4) υπέρ τοθ Ά σόλου τής Γερόντισσας δρ. 1000. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΙΜΗ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ Σώματος Έλλήνιον Προσκό πων δι' αποφάσεως τού έγκριθιί σης δπό τής Α. Β Υ. τοθ Διαδόχου Παύλου, άπένειμβ πρός τόν θεο' φιλέστατον Επίσκοπον Πέτρας κ.' Διονύσιον, τό μετάλλιον των ΦΕ λίαν τοθ ΠροσκοπισμοΟ. Ο ΠΕΤΑΙΝ ΕΚ ΤΗΣ ΒΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα· ποκριτού μας.)— Καθ' ά αγγέλλεται έκλΐποΰργκος ό πρεσβευτάς τήςΓαλλίας ατρατάρχης Πεταίν πρόκειται νά υπο βάλη την παραίτησιν τού. Ή πληρο¬ φορία αυτή σχολιάζεται ποικιλοτρό- πως. ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΚΛΤΑΛΗΨΕΟΣ ΤΗΣ ΛΙΕ8ΝΟΥΣ ΖΟΝΗΣ ΕΙΣ Σ1ΓΚ1ΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ Σαγ κάης άναφέρουν οί Ίάπα>νες προτίθεν
  τχι νά καταλάβουν την έκεί διεθνή ζώ¬
  νην.
  ΕΠΗΛΘΕ ΡΗΓΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟ 4ΝΤΙΚ0ΜΜ0ΥΝΙΣΤΙΚ0Ν
  Π%ΡΙΣΙΟΙ 13 Μαΐου (ίδ. ύπηρε
  σία).—Κατ' είδήσεις έκ Τόκιο είς τό
  άντικομμουνισΐΐκόν σύμφωνον Ιταλίας
  —Γερμανίας καί Ίαπωνίας επήλθε
  σοβαρόν ρήγμα μετα την υπογραφήν
  τής στρατιωτικάς συμμαχίας μεταξύ
  των δύο τελευταίων.
  ΗΕΑΛ
  Τ
  Α
  ΙΣ
  ΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Μαΐου (ίδ. υπη-
  ρεσία.)—Τηλ)μα έξ Αθηνών άναφέρει
  ότι ζωηράν Ικανοποίησιν προεκάλεσεν έν
  Ελλάδι ή σνμφωνία Τουρκίας καί
  "Αγγλίας.Οί έλληνικοΐ κύκλοι ύπογραμ
  μίζουν ότι οί δεσμοί τής Ελλάδος μέ
  την Τουρκίαν είναι στενώτατοι. 'Άλ-
  λωστε ό Τοθρκος πρωθυπουργός
  αναφέρων την εξωτερικόν πολιτικήν τής
  Ελλάδος ετόνισεν ότι συμφωνεί άπολύ
  τως μέ αυτήν.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΑΝ
  ΕΝ ΒΑΟ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ 2ΤΕΨΕΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Μαΐου (ίδ. ύπη¬
  ρεσία).—Τό πρακτορείον Ρώυτερ με·
  ταδίδει έκ Δονδίνου ότι τό φέρον τούς
  'Άγγλους Βασιλείς ύπερωκεάνειον « Αύ
  τοκράτειρα τής Αύστραλίας» καί πάλιν
  συνήντησε πυκνοτάτην όμίχλην. Τό ί¬
  διον πρακτορείον μεταδίδει ότι οί "Αγ
  γλοι Βασιλείς έώρτασαν έν πλώ την
  β' επέτειον τής στέψεως αυτών. Τα
  συνοδεύοντα την «Αύτοκράτειραν τής
  Αύστραλίας» δύο πολεμικά πληβιάσαν-
  τα άπέδωσαν τας χεκανονιαμένας τιμάς.
  Λόγω των καιρικών άνωμαλιών τό ύπε-
  ρωκεάνειον δέν θά δυνηθή νά ευρίσκεται
  την προσέχη Δευτέραν είς Κίμπε*
  τοθ Καναβά ώς είχεν ύπολογισθή·