97286

Αριθμός τεύχους

5165

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

16/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ Μ1Ν£ΤΓΑΥΡΟΥ
  νΠΕΥΒΥΜΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έΐησία λίραι 3
  έξά μηνός 3
  Άμερικής
  έτ,ησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  καιά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  16
  ΜΛΐΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5165
  ΚΟΡΕΣΜΟΣΙΑΙ (ΑΤΟΙΥΡΟΣΙΣ
  ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΟΑΓΓΕΑΜΑΤΟΙΙ
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών
  άναφέρουν ότι αί υπηρεσίαι
  τού Ύφυπουργείβυ Έργαοίας
  μελετβϋν τό ζήτημα τής
  κατβχυρώσεως των διαφόρων
  έπαγγελμάτων. Προσθέτουν
  δέ αί αύται πληροφορίαι ότι
  νά ©λοκληρώση τα μέτρα
  διά των οποίων θ' άναχαι·
  τισθή τβ κΰμα τής άστυφιλί-
  ας, ώ3τε ό κίνδυνβς τού ύ»
  περεπαγγελματισμοϋ νά μην
  ΙμφανισΒή '
  εμφανισθή
  τό μέλλον.
  ποτέ πλέον είς
  ΕΙξεύρομεν έπί-
  ά
  _, β. __ - · . , Γ--------- ΕΙξρ
  θ* καταβληθη καθε δυνατή σης δτι μελετα νά κηρύξη
  θ τε νά λη' ωρισμένα έπαγέλ ό
  προσπαθεία ωστε νά λη,
  φθοϋν όριστικαί άποφάσεις
  είς όσον τό δυνατόν συντο
  μώτερον χρονικόν διάστημα.
  Φυσικά δμως, δέν πρέπει ν'
  άναμένεται ότι θ' αποπερα¬
  τωθή ή μελέτη τοΰ ζητήμα·
  τος έντός ολίγων ημερών
  καί ότι θά τεθοΰν άμέσως εί;
  εφαρμογήν αί σχετικαί άπο
  φάοεις. Διότι τό ζήτημα εί¬
  νε τόσον σοβαρόν όσον καί
  άκανθώδες. Καί παρουσιάζει
  τόσας πλευράς οσα είνε χαί
  τα συμφέροντα πού είναι
  συνδεδεμένα μέ αύτό. Πλη
  θωρισμός ύπάρχει άναμφισβη
  τήτως είς πλείστα έπαγγέλ-
  ματα. Όμολογεΐται τουτο
  άπό τούς άμέσως ένδιαφερο
  μένους. Διαπιστώνεται δ' επί
  πλέον καί άπό σχετικάς με
  λέτας χαί στατιστιχάς, κα-
  θώς καί άπό την κρίσιν πού
  μαστίζει τα έπαγγέλματα
  αύτά. Είνε χαί αύτό εν άπό
  τα μεγάλα κακά της μεταπο
  λεμιχης περίοδον. Μία άπό
  τάς όλεθρίας βυνεπείας πού
  είχεν ή άστυφιλία των τελευ
  ταίων έτών. Οί άνθρωποι
  πού έγχατέλειπαν τό χωριό
  των καί έσπευδαν είς τάς πό
  λει< δπβυ έφαντάζοντο την ζωήν γεμάτην άπό θέλγητρα καί χαρές, δέν έγιναν βε¬ βαία όλοι ήμερομίσθιοι ερ¬ γάται ή μιοθωτοί γενικώτε- ρον. Πολλοί έχρησιμοποίη- σκν τάς οίκονομίας ή τό άντίτιμον τής άγροτικης πε¬ ριουσίας των, την οποίαν έπώ ληοαν, διά νά άνοίξουν εν μικρόν μαγαζείον, εν μι¬ κρόν έργαστήριον διά νά κάμουν μίαν οιανδήποτε ίδι κήν των εργασίαν, νά γίνουν επαγγελματιαι είς τάς πό¬ λεις. Κατ' αυτόν τόν τρό¬ πον «έξεφύτρωναν» κυριολε- κτικά καθημερινώς καί νέα χαταστήματα παντοΰ χωρίς νά μελκτάται προηγουμένως εάν θά ύπήρχε πελατεία νά ουντηρήση τόσον κόσμον πά λαιών καί νέων έπαγγελμα τιών. Κχί τό άποτέλεσμα υ¬ πήρξε μοιραίον, αναπόφευ¬ κτον. Ό ύπερεκαγγελματισμός έ- δημκύργησε την κρίσιν, την άπραξΐαν,τάς χρεωχοπίας καί ωρισμένα έπαγγέλματα κεκό ρεσμένα ώστε νά μην είναι δυνατή ή άσκησις των άπό νέους χωρΐς νά κενωθή θε σις. Θά μελετηθή δμως τό μέ τρον καί θχ ληφθή χατά τρόπον πού νά μην άδική τούς νέους καί νά μή δή μιουργή άνεργίαν. Είξεύρο μέν άκόμη δτι ή Κυβέρνη σις μελετά την οργάνωσιν τής έπκγγελματικης καί βιοτεχνικής πίστεως καί την λήψιν διαφόρων άλλων σοβα ρών μέτρων πρός ενίσχυσιν χαί τόνωσιν των έπαγγελμα τιων καί βιοτεχνών τής χώ ρας. "Ηδη άλλωστε τό σημε ρινόν Κράτος* εχει έκδηλώ σει παντβιοτρόπως την μέ ριμνάν τού υπέρ των βιο- παλαιστών των πόλεων, υ¬ πέρ τής τάξεως αυτής πού α¬ ποτελεί την σπονδυλιχήν στήλην τοΰ χοινωνιχοΰ μας όργανισμοΰ. Καί είναι δίκαιον, ©ρ θόν, επιβεβλημένον, χοινω- νικώς συμφέρον νά ένισχυ θοϋν καί νά προστατευθοΰν οί επαγγελματιαι κ«ί βιοτέ χναι, νά χατοχυρωθοΰν, νά διασφαλισθοΰν άπό μέλλοντι χούς χινδύνους. Είναι οί πλέον φίλεργβι χαί νβμοταγεϊς πολίται. Εί ναι τα στοιχεΐα πού έξασφα- λίζουν την κοινωνικήν ί· σορρόπησιν, είναι έκεΐνοι πού σνινεισφέρουν πάντοτε είς αΐμοτ, είς χρήμα είς θυ σ(ας, πού παράγουν καί δή μιουργβϋν τόν εθνικόν πλοΰ τον χωρ)ς θόρυβον, χνριςμεμ ψιμοιρίας,χωρίς αξιώσεις προ νομκχκώνάνταλΐαγμάτων. Εί ναι άνθρωποι πού εί; ένα Κράτος διχαιοσύης χαί τα ξεως χαί ίαοπολιτείας δικαί ως πρέπει νά έχουν την πρώ την θέσιν. Αυτήν την θέσιν, την οποίαν θέλει νά έξα σφαλίση είς «ύτούς τό σημε ρινόν Κράτος, ή σημερινή Κυβέρνησις. Ή άνήουχος Εύρώπη ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΡΟΙΘΕΣΙΝΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΠΡΟΟΥΟΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Μαΐου (Ιδιαι¬ τέρα ύπηρεσίσ) — Μετά μίαν έβδομυδα πρωτοφανοθς διπλω ματικής δραστηριότητος, άγω νίας καί φόβου, τό Σοββατο κύριακον διέρρευσεν ήσυχον, έν απολύτω γαλήνη είς την Δυτικήν Ευρώπην. Οί Άγγλοι ι σεως όπουργοί άνεπαύθησαν είς την1 των. ποροθν νά λυθοϋν δι' είρηνι κων διαπρσγματεύσεων, δτι μολονότι ύπάρχουν πολλοί κόμβοι ή δεσμοί έν Εΰρώττη, δέν είναι 8μως «Γόρδιοι δέ σμοΙ» καί έτομένως δέν πά ρΐσταται άνάγκη χρησιμοποιή τοθ ξίφους πρός λύσιν ΕΤναι δέ Ιδιαιτέρως χά ρξ,ς χρς τάς καταστροφάς. Τό ίδιον δέ συνίβη καί ώς πρός τούς βι οτέχνας. Ύπερεπαγγελματι- σμός καΐ μεταξύ αυτών. Καί επί πλέον ό συναγωνισμός τής άναπτυσσομένης έν τω ργ εξοχήν ώς άνσφέρουν τα έκ ρακτηρισπκόν δπ ό Ιταλός Λονδϊνου τηλεγραφήματα καί ( δικτάτωρ άπίφυγε την φοράν είς τό Φόρεϊν δφφις καί τό Κσί ντ' Όρσσί έπεκράτησεν ήρεμος ρυθμός. Εάν μάλιστα Ιλειπε καί ό χθεσινάς λό γος τοΰ ΊτσλοΟ Ντοθτσε είς τό Τουρίνον, τό τελευταίον ίίκοσιτετράωρον θά ένεφάνι ζε λευκόν δελτίον, πλήρη ά πραξίαν. Δι'σύτόκοίό λό- γος αύτός τοθ κ. Μουσολίνι πού εΤχε προσναγγελθή καί ανεμένετο μέ εξαιρετικόν έν διαφέρον, αποτελεί σήμερον τό αντικείμενον των σχολΐων τόσον, των πολιτικών καί δι πλωματικών κύκλων όσον καί των εφημερίδων τΛν Πσρισί ών καί τοΟ Λονδϊνου. Παρα ό λό ώ τπρεΐται δέ γενικώς δπ ό λό δέ έθ ί γος αύτός ί δέν προσέθεσε τί ποτε καί δέν μετέβαλε κατά τΐποτε την υφισταμένην κα τάστασιν. Κατέστησε μόνον έκδηλον την αμηχανίαν είς την όποιαν ευρίσκονται αί μϊταξύ κ«θημέρ«ν καί περισ κυβερνήσεως τής Ρώμης καί ϊότεΐον βιομηχανίας. τοθ Βερολίνω καί άηεκάλυ ©ά ήσαν δέ τεράστιαι αί ψεν δή ό τόνος των δύο άο καταστροφαί, εάν έν τώ με χηγών των δλοκληρωτικών ταξύ δέν έπενέβαινεν ή ση- Κρατών ηλαξε άφ δτου μερ,νή κυβέρνησις. Άλλ' *|εΙς τό πελώριον τειχος παρέμβαοις τής κυβερνήσεως ην1 . καί ή λήφις σοβαρών μέτρων μειο τής Αγγλίας υπέρ των έπαγγελματιών άς καί βιοτεχνών άνέκοψε τόν κατήφορον καί άπέτρεψε κα¬ ταστροφάς. "Ηδη μάλιστα παρουσιάζβται σημαντική βελ τίωσις καί άρχίζουν νά φαί¬ νωνται σημεία άναρρώσεως. Ύπάρχει ίμως οπωσδήπο Ύπάρχει ίμς τε άκόμη μεγάλβς ύπερε πό υ δυνά Γαλλί κσί πρό τοΟ όποίου άνε χαιτίσθη ή όρμή των έξαπλω τικών Κρατών. ΑΙ αγγλικαί έφημερΐδες, σχο λιάζουσαι τόν λόγον αυτόν τοθ κ. Μουσολίνι γοάφουν, δτι ηκούσθη μέν μέ ένδιαφέ ρον καί προσοχήν δέν έπρο ξένησεν δμως μεγαλυτέραν εντύπωσιν άπό εκείνην πού αγ ^αύτό θά . οηΛώρ« νά.λύση,ριζ^^ τ^πορε(σς τών 6ιεθνων πολι ουδεμίαν επίδρασιν επί διά των τοδ ύ τικών καί διπλωματικών πραγ μάτων. Πολλοί πιστεύουν δ τυχ- χαί θά τό δέν VI ναι βεβαία κεΐνο αυτήν νά ομιλήση περί διεκ δικήσεων τής Ιταλίας. Δέν Εκαμε μάλιστα οϋτε ύπαινιγ μόν διά τάς διατυπωθείσας ύπ' αύΐοθ πρό καιροθ Ιττισή μως, διεκδικήσεις τής ΊταλΙ άς είς βάρος τής Γαλλίαι, κσί συγκεκριμένως είς Τύνι δα, ΤζιμπουτΙ, Σουέζ, μολονό τι ανεμένετο δτι θά εθετεν έ πισημώτερον καί κατηγορημα τικώτερον τό ζήτημα τουτο. Δίδεται δ' ενταύθα ή Ιξήγη σις δτι πρό τής σθεναρας στά σεως καί τής κινητοτιοιήσεως τής Γαλλίας καί τήςΆγγλίας δ κ. Μουσολίνι χωρίς νά πά ραιτηθβ των βλέψεων καί των σχεδΐων τού, κρΐνει φρόνιμον νά παρασιωπήση καί ν' απο¬ φύγη νά ομιλήση διά σχέδια πού καθίστανται άπραγματο ποίητσ. Καί ασφαλώς, προτί- θεται, θ* ακολουθήση καί είς τό μέλλον την Ιδίαν τακτικήν τη"ς λογικής έφόσον θά έμφανί ζεται άρραγές τό άγγλογαλ λικόν μέτωπον. Παρά την διολλακτικότητα δμως καί την είρηνοφιλίαν τοθ λόγου τοθ κ. Μουσολίνι, οί ένταθθα κύκλοι δέν φρο¬ νούν δτι παρήλθεν ό κίνδυνος πολέμου, δτι εμειώθη όπωσ δήποτε. Αντιθέτως έχουν την αντίληψιν δτι δέν άποκλείον- ται οϋτε αί πλέον όδυνηραί έ ξελίξεις. Διότι εάν άπό τής πνευράς τής Ρώμης παρουσιά ζή άοράνειαν ό άξων άπό τής πλευράς τοθ Βερολίνου, έμ- φανΐζει αντιθέτως μεγάλην δραστηριότητα. Φαίνεται ετοι μος νά στραφή κατά τοθ Δάν¬ τσιγκ καί εκείθεν κατά τής Πό λωνίας. Καί αύτό είνε τό μδλ Χον άνησυχαστικόν σηυεΐον την στιγμήν αυτήν. Διότι 6- άν ή Γερουσία τοθ Δάντσιγκ αποφασίση είτε άμέσως είτε κατόπιν Βημοψηφίσματος την ένωσιν μέ τό Ράϊχ καί κινη ' τοποιηθή ή Ράϊχσβερ πρός] πραγματοποίησιν τής ενώσεως' αυτής, τότε *· η σύγκρουσις μέ την Πολωνίαν θά καταστή άν δχι άναπόφευκτος πάντως λί¬ αν πιθανή. Γερμανοπολωνική δμως σύγ κρουσις θά προκαλέση παγ¬ κόσμιον άνάφλεξιν. Άλλά μέχρι τής 28ης Μαΐου όττό- τε ύπάρχει πιθανότης νά λη φθοθν αί άποφάσεις τής Γε- ρουσΐας τοϋ Δάντσιγκ θά Ι ΧΠ συγκληθή* ή Σύνοδος τής Κ.Τ.Ε. καί ϊσως Ιχει ύπογρα φή καί άγγλοσοβιετική συμ φωνία. €Επομένως ύπάρχουν πιθανότητες νά μεσολσβήσουν πράγματα πού νά μετσβά λουν την (σορροπίαν των δυ νάμεων καί νά βαρύνουν κα τευναστικώς επί τής εξελίξε¬ ως τής καταστάσεως. Θά Ι χούν πραγματοποιηθή έπίσης καί αί συνομιλίαι τοθ "Αγ γλου Βασιλέως μετά τοθ ΆμερικανοΟ Προέ&ρου πού θά συντελέσουν ασφαλώς τό μέγιστα είς κατάργησιν τοϋ νόμου τιερΐ ούδετερότητος των Ήνωμένων Πολιτειών. "Ι σως δέ ώς λέγεται νά γί«η κοΐ άλλη ένεργοτέρα έπέμ βάσις τοθ κ. Ροθσβελτ είς τα εύρωποΐκά πράγματα. Ό λα δέ αύτά τροφοδοτοθν καί σήμερον τάς ελπίδας έ κίίνων πού δέν {[χασάν άκό μη τελείως την αισιοδοξίαν των διά την τύχην τής είρή νης καί δέν άπεγοητεύθησαν έξ ολοκλήρου διά τό μέλλον τής ανθρωπότητος καί τοθ πολιτισμοθ. Καί ϊσως νά επ κρατήση πράγματι την τε λευταίαν στιγμήν ή λογική καί ή σύνεσις καί ν' άποτρα πή ή συμφορά πού άπειλεϊ νά μεταβάλη τόν κόσμον είς φρικτήν κόλασιν. Ή όδός Κασταμονίτσας. Ώς γνωστόν τό Ταμείον Έ παρχιακής Όδοποιΐας άπεφά σισε την αποπεράτωσιν τής ό δοϋ ΚσστελλΙοο — Ξυδά—Κα στσμονΐτσας. Καθώς δέ πλη ροφορούμεθα γΐνεται σκέψις νά διέλθη ή ο5ί)ζ κα1 έ^ >Λ
  μαριανοθ διά νά έξυττηρετή
  ση καί τό χωρίον τουτο κα¬
  θώς καί τό παρακε'μενον χω
  οίον Μαθ α Ή σκέψις είνε
  όοθή καί πρέπει δντως νά
  πραγματοποιηθή. Είς την πε
  ρίπτωσιν άλλωστε αυτήν θά
  συνδράμουν είς την κατασκευ
  ήν τής όδοϋ καί οί κάτοικοι
  των ώς άνω χωρίων διά προ
  σωπικής εργασίας των.
  Οί άδέσποτοι.
  τής χθές ήοχισεν ό
  πό τής άστυνομίας ή δηλητη
  ρίασις των άδεσπότων κυνών.
  Οί ζωόφιλοι είμπορεΐ νά θεώ
  ροθν τό μέτρον σκληρόν. Οί
  άλλοι δμως, οί πολλοί, τό εύ
  ρίσκουν, λογικόν, έΐτιβεβλημέ
  νόν καί ωφέλιμον. Ό κίνδυ
  νος τής λύσσης έμφανίζεται
  πάντοτε σοβαράς κατά τεύς
  θερινούς μήνας Φορεΐς δέ
  τής λύσσης ώς γνωστόν εί¬
  ναι οί κθνες. Όρθώς λοιττόν
  δηλητηριάζονται έφόσον εί
  ναι άδέσποτοι καί δέν φέρουν
  φίμωτρον. Άρκετά άκριβά
  άλλωστε έπληρώσσμεν πρό-
  περσι την λυσσαν έδώ, ώστε
  νά μή δικαιολογήται τώρα
  έπιείκεια έκ δήθεν ζωοφιλίας
  καί παραμελήσεως έξοντώσε
  ως των άδεσπότων κυνων.
  ***
  Ή άεροπορική.
  Ή άττοφασισθεΐσα υπό τής
  Έταιρίας ΈναερΙων^Συγκοινω
  νιων πύκνωσις των δρομο
  λογίων Αθηνών—Ηρακλείου,
  ηκούσθη μέ χαράν καί έπρο-
  ξένησεν αΤσθημα ίκανοποιή
  σεως.Έπΐ πλέον εδημιούργησε
  την πεποίθησιν δτι ταχέως, δ
  ταν κατασκευασθοθν τα υπό-
  στεγα είς τό αεροδρόμιον,
  θά καθιερώσχ) καθημερινάς ά
  φΐξεις καί άναχωρήσεις, ό πό
  τε καί ή εξυπηρέτησις θά
  είναι μεγίστη. Κίνησις έπιβα-
  των καί έμπορευμάτων ύττάρ
  χει εύτυχως, 'Υτιάρχουν έπο
  1ΥΝΑΜΕ1Α Ν Α ΠΑΡΑΓΑΓΟΜΕΝ
  ΖΑΧΑΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΡΟΥΠΙΑ
  Έπεξηγοϋαα ή Κυβέρνη¬
  σις τούς λόγους πού έπέβα·
  λάν την αύξησιν έκ νέου τής
  φορολογίας της ζαχάρεω;, ά
  νέφερε μεταξύ άλλων καί
  τό ότι τα τελευταία έτη ε¬
  γένετο μεγάλη είσαγωγή
  καί ώς έκ τούτου ύπέρμε-
  τρος έξαγωγή συναλλάγμα
  τος. Καί πράγματι παρετη¬
  ρήθη τεραστία αίτησις των
  είσαγωγων ζαχάρεως άπό τοΰ
  1935 καί εντεύθεν. Καί έ-
  πρεπε νά περιορισθή όιτωσδή
  ποτε τό κακόν, έφόσον εί-
  χενάμέσους συνεπείας επί τής
  συναλλαγματικής χαταβτάσε
  ως. 'Επ' εύκαιρία βμως τί
  θεται καί πάλιν επί τάπη¬
  τος τό όλον πρόβλημα τής
  ζαχάρεως συζητεΐται δέ καί
  άπό των στηλών των Αθηνά
  ϊκών εφημερίδων. Καί έξε
  τάζεται τό χατά πόσον θά
  ήτο δυνατόν νά παράγεται
  επιτοπίως ή ζάχαρις πού ά
  ναγκοιιβΐ διά την κατανάλω¬
  σιν.
  Θά μάς επιτραπή έν τού¬
  τοις νά παρατηρήσωμεν ότι
  τό πρόβλημα, θεωρητικως
  τουλάχιστον, έχει λυθή. Ζά·
  χάρις είνε δυνατόν νά παρα
  χθή άπό τεΰτλα. Όπως είνε
  δυνατόν νά παραχθή καΐ ά¬
  πό χαρουΐτιχ. Τό πράβλημα
  έχει μελετηθή καί έχει λυθή
  άπό τόν καθηγητήν τοΰ Πο·
  λυτεχνείου κ. Βέη ν. Δέν ά-
  πομένει έπομένως π«ρά ή
  πρακτική έφαρμογή τής με
  λέτης. Εύτυχώς, ή παραγωγή
  των χαρουπιών είνε τόσον
  μεγάλη είς την χώραν μας
  καί Ιδιαιτέρως έδώ είς την
  Κρήτην ώβτε νά έπαρκή
  πλήρως διά την δημιουργίαν
  μεγάλης βιομηχαιίας "Επει
  τα άπό τα χαρούπια δέν θχ
  παράγεται ή ζάχαρις μόνον
  πού θ' άναγκαιοΐ είς την χώ
  ραν. Οά παράγωνται άπό μέν
  τα ύκοπροϊόντα των τροφαί
  διά τα κτήνη καί τα ζώα γε
  νικώς άπό δέ τούς απόρους
  χρωστικαί ύλαι καί ζελατί-
  ναι δια τάς ταινίας των κι·
  νηματογράφων πού πωλούν
  ται πανάκριβα.
  "Ήτοι μέ τα χαρούπια ώς
  πρώτην ύλην είνε δυνατόν
  νά δημιουργηθή μία βιομη-
  χ«νία κεφαλαιώδους σημασί
  άς διά την χώραν. Πρώτον
  διότι θά εξασφαλίση καλάς
  τιμάς είς τα χαρούπια. Δεύ¬
  τερον διότι θά παράγη ζά
  χαριν, χρωατικάς ύλας, ζελα
  τίνας πού προμηθευόμεθα έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ έξάγον-
  τες συνάλλαγμα. Καί τρίτον
  διότι είς την βιομηχανίαν
  αύτην θά εύρουν εργασίαν
  έκατοντάδες έργατιχών χει¬
  ρών. &ά ήτο δέ εύτύχημα ε¬
  άν έκινεϊτο τό κεφάλαιον
  καί άν εχρησιμοποιείτο διά
  την ίδρυσιν τής βιομηχανί-
  άς αυτής.
  Όπως θά ήτο καλόν νά
  έμελετάτο τό δυνατόν τή5
  Ιδρύσεως συνετοτιρικών έρ
  γοστασίων πρός τόν σκοπόν
  αυτόν, είς την περίπτωσιν
  πού δέν θά έδείκνυεν εν¬
  διαφέρον τό ατομικόν είτε
  τό τραπεζιτικήν κεφάλαιον.
  Καί έπειδή βέβχικ δέν είμ
  πορεΐ νά μελετηθή τό ζή
  τημα άπό τούς χαρουποπα
  ραγωγούς θά Ιπρεπε νά έ
  ξετασθή άπό την 'Αγροτι-
  κήν Τράπεζαν. Ή ίδρυσις
  βιομηχανίας έπεξεργασίας
  των χαςρουκίων πρός παρα
  γωγήν ζαχάρεως καί δικφό
  ρων άλλων προΐόντων θ' ά
  πετέλει μίαν μεγάλην πρόο
  δόν διά την χώραν καί θά
  έλυε ταυτοχρόνως πολλά
  προβλήματα κεφαλαιώδου;
  σημνσίας διά τα δημοσία
  χαίίδιντιχά μας οίκονομιχά.
  μένως οί προϋποθέσεις πού
  καθιστοϋν δυνατήν την καθη
  μερινήν εκτέλεσιν των έναερί
  ών δρομολογίων.
  Η όδός Ανωγείων.
  Τό ενδιαφέρον τής Κυβερ
  νήσεως διά την λύσιν τοϋ συν
  κοινωνιακοΰ προβλήματος εί¬
  ναι τόσον γνωστόν δσον καί
  αναμφισβήτητον. "Εξεδηλώθη
  ζωηρόν, δι" έ'ργων, μέχρι σή
  μερον. Καί σι/νεχίζεται. 'Εξε
  δηλώθη κοί πάλιν διά τής
  άναγραφής είς τόν νέον κρα
  τικόν πρεϋτολογισμόν σημαν
  τικών ποσών δι' εκτέλεσιν
  όδικών Ιργων καθ" δλην την
  χώραν. Πιστεύομεν λοιπόν δ
  τι κατά την κατανομήν των
  ποσών αυτών υπό των αρ¬
  μοδίων ύπηρεσιών δέν θά λη
  σμονηθοϋν καί τ' Άνώγεια
  Μυλοποτάμου. "Αλλωστβ διά
  ήν αποπεράτωσιν τής δδοθ
  αυτής έχει εκδηλωθή έμπρά-
  κτως τό ενδιαφέρον καί τής
  Κυβερνήσεως καί τής Γενικάς
  Διοικήσεως Κρήτης.
  * "*)* 'Ιλ
  Τό δικαστικόν μέγα¬
  ρον τής Νεαπόλεως.
  Τό Ιδρυθέν δι* άναγκαστι-
  κοϋ νόμου Ειδικόν Ταμείον
  Ανεγέρσεως ΔικαστικοΟ Με
  γάρου έν Νεαπόλει, ήρχισεν
  ή5η νά λειτουργή καί νά εισ¬
  πράττη τούς υπέρ αύτοθ θε
  σπισθέντας είδικούς φόρους.
  Η επιβληθείσα δέ είδική φο-
  ρολογία θά εΐσπράττεται είς
  δλον τόν νομόν Λασηθίου.'Ελ
  πίζεται λοιπόν δτι ταχέως
  θά κατορθωθή καί ή έναρξις
  ανεγέρσεως τοθ Μεγάρου, ω
  στε νά αποκτήση ή Δικαιοσύ
  νη στέγην άνετον, μεγαλο
  πρέπη, έπιβλητικήν καί νά
  πλουτισθή μέ μίαν σύγχρο¬
  νον μεγάλην οίκοδομήν ή Νεά
  πόλις. Ή επιβληθείσα φορο-
  λογία θ' αποδώση πολλά. "Ο
  σα χρ£ΐάζονται διά την ανέ¬
  γερσιν τοθ μεγάρου.
  Αιίο γραφεϊα Τ.Τ.Τ.
  Παρεσχέθη αρμοδίως ή ββ·
  βαίωσις δτι ταχέως θά τοπο
  θετηθοθν οί άναγκαιοθντες ύ
  πάλληΧοι είς τα ΤΤΤγραφεΐα
  Παχείας Άμμου καί Μαλλών
  ώστε νά δυνηθοθν ταθτα νά
  λειτουρνήσουν έκ νέου κανο¬
  νικώς. Ελπίζομεν λοιπόν δτι
  θά γίνη τοθτο τό συντομώτε-
  ρον πράγματι. Διότι αί περι
  φέρειαι αύται έχουν μεγάλην
  κίνησιν καί εμπορικήν καί
  τουριστικήν. Καί εΤνσι ορθόν,
  επιβεβλημένον άλλά καί συμ
  φέρον νά υπάρχη τακτική τα
  χυδρομική καί τηλεφωνική συγ
  κοινωνία. Ή περιφερειακή δι¬
  εύθυνσις Τ.Τ.Τ. θά λάβη α¬
  σφαλώς μέριμναν.
  Μία ταινΐα.
  Άπό τής χθές ήρχισεν είς
  τόν κινηματογράφον «Μινώα»
  ή προβολή τής ταινίας τής
  έθνικής εορτής τή·ς 25 Μσρτί
  ου θά συνεχισθή δέ καί σήμβ
  ρον καί αυριον είς τόν κινη-
  ματογράφον αυτόν μεθ' 8 θά
  προβλη9{) άπό τής Πέμτττης
  μέχρι τής Κυριακάς είς τό κι
  νηματοθέατρον Πουλακάκη.
  Πρόκειται περί μιάς ταινίας
  έθνικής άξΐας, την οποίαν πρέ
  πει νά παρακολουθήσουν δ·
  λοι. Καί θά την ίδουν άσφα
  λώς. Είνε ή ταινία είς την ο¬
  ποίαν άπεικονίζεται τό μεγα¬
  λείον τοθ έθνους, 6 έορτασμός
  τής μεγάλης έπετείου μέ επί
  κεφαλής τόν Βασιλέα καί τόν
  άξων κυβερνήτην,
  ΑΜ0ΡΘΩΣ.1
  Ό σατανας καλόγηρος
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον τό άριστούργημα τοϋ Β.
  ΣαρδοΟ «Άδριανή Λεκουβρέρ»
  Ύβόν Πρεντόν—Πιέρ ΦρεναΙ.
  Γήν Πέμπτην ό Εγχρωμος κινη-
  ματογραφικός κολοσσός «Αύτο
  κρατορική έιτέλασις».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Σοζυγος
  εναντίον δακτυλογρά·ου». Την
  Πέμπτην ή κ'Εκδίκησις τοΰ Ταρ
  ζάν».
  "Επί πλέονπροβάλλεται τό ζουρ
  νάλ τής μεγαλειώδους παρελάσε
  ως έν Αθήναις κατά τάς εορτάς
  της 25 ΜαρτΙου.·
  Δευτέρα, Πέμτιτη, Σάββατον,
  Κυριακή ώρο 6 1)2 άπογευμαπνή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Πρόγραμμα Κης Μαίου.
  Ώρα 12 25 Χήμα.-'Εθνικός υ
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 ΠοικΙλη μουσική (ίίσκοθ.
  13.30 Χρηματιστήριον—Είδήσεις
  "Ωρα Άστεροσκοπϊίου Αθηνών.
  13.45 'Ελαφρά μουσικη.
  (Υπό τής ορχήστρας Βίσου
  Σι'ιτανίδη καί Πάνου Βισβάρδπ)
  14.10 Μουσική χοροΰ (δίσκοι).
  14 45 Εΐδήσεις. - Νΐτ&ωρολογι
  Μόν δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  άγοράς Πειραιώς.
  19 20 Δυωδίαι.
  (Υπό των κ. κ. ΓΐωργΕου Πα·
  παοικονόμου, τενόρου καΐ Τζών
  Βλαΐσχου. βαρυτόνου).
  19 45 Όμιλία διά την Ε. Ο. Ν:
  Ίδεολογική καί πολιτιχή δια
  παιξαγώγησις. θίμα: «Ή παρε-
  χομένη άγωγή δπό τής Ε Ο. Ν
  χαί δ σκοπός τής άγωγής ταύ¬
  της».
  20 "Αγγλικη μουσική (δίβχοι).
  20.50 ΕίδήθΕΐς—μετεωρολογικον
  Δελτίον.
  21.05 Ρεσιτάλ τραγουδιοΰ.
  (Υπό τής κ. Κλ. Καραντινού—
  Φιλιππάκ»), μέ Ιργα Πετρίδη).
  21.30 Μουσική δωμκτίου (δί
  σκοι).
  21 45 Όμιλία:
  «Ωερί Βυζβντινής Εκκλησια¬
  στικήν Μουσιχής» Υπό τής κ
  "Εδλας Γεωργ. Νάζου. ι
  22 Μικρά ορχηστρα.
  ('Υπά την διιύσυνσιν τοθ κ. Γ.
  Βιτάλί)).
  22 15 Νυκτϊριναΐ εϊόΐίσίΐς.
  22.25 Συνέχϊΐα μικράς ό
  στρβς.
  23 30 Έλβίφρο τραγοθδι (υπο
  τής κ. Ελένης Ντέ Ροζέ) καί μου
  οικη χοροΰ (δίβκοι).
  0 15 Τελευταίαι είδήσεις.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΉίΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τό βάσει νέων στοιχείων
  ΙΛΑΚΑΚΗ
  Την Πέμπτην
  Έξαιρετική πρεμιέρα
  Ή έγχρωιιος κινηματογρα
  φΐχή έποποιΐα!
  Ένας σκηνοθετικές άθλος!
  Στή χώρα μέ τα άμΰβητα
  πλούτη καί τίς έξωτικές ώμορ
  φιβς Στή χώρα μέ τό αΐώνιο
  μυστήριο καί τα άχαλίνωτα
  πάθη
  'Η φΐλοδοξία ενός προδό'
  τού. σάν πβλώριο κΰμα άπω
  μανιαομένη θάλαααα άπειλεϊ
  νά παρασύρη τα πάντα.
  Μέσ* βτήν τρομακτικη αύ
  τή θυελλα σάν ίίλιθί λάμιτει
  π ίστορία μ ι άς ΰπέροχης ά-
  γάππς.
  ΑΥΤΟΚΡΑ
  ΤΟΡΙΧΗ
  ΕΗΕΑΑΣΙΣ
  (ΓΑΛΑΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ)
  Μιά γιγαντιαία δημιουρ
  γία πού την έμψυχώνουν
  ό περίφημος Ίνδβς ΣΑΜ
  ΠΟΥ, ή γοητευτιχή ΒΑ-
  ΛΕΡΙ ΧΟΜΠΣΟΝκαίό
  ύπέρβχβς ΡΑΥΜΟΝΤ
  ΜΑΣΣ,ΕΎ·
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία και
  νοκργής, παρά την 45ον Άποχο
  ρώνου.
  Πληροφορίαι παρά τοθ χ, Σΐε
  φάνφ Μπλαβάχη, πλβτεί* Καλ
  λεργών,
  64ον
  Ό πρίγκηψ Παθλος, χωρΐς
  νά θέλη έχαμογέλασε είς την
  τελευταίαν εκείνην πιστοτΐοΐ
  ησιν.
  Εΐχε παρακολουθήσει ό Τ
  διός τα γυμνάσια τού συν
  τάγματας κατά τού πυρός
  των πολυβόλων.
  Συνίσΐαντο είς την έκπυρ
  σοκρότησιν μερικών άσφαί-
  ρων φυσιγγΐων πολυβόλων
  δπως συνηθΐσορν τα άλογα
  είς τό ράτ-τάτ-τάτ των νέων
  βπλων.
  Τοθτο δμως βεβαία δέν ή"
  το έπαρκής απόδειξις, δτι
  θά ημπορούσαν ν' άντιμετω
  πΐσουν ("επιτυχώς πραγματι
  κόν πϋρ.
  Είς την Κορέαν, διαρκοϋν
  τος τοθ ρωσσοΐαπωνικοϋ πό
  λέμου, τό ανωτέρω σύνταγμσ
  εδρασε μέ εξαιρετικήν άνδρεΐ
  αν, άλλά τάς έφόδους τού ά
  νεχαΐτιζε τό πϋρ των πολυ
  βόλων, κρυμμένων μέσα είς
  τούς θάμνους τοϋ ρυζιοΰ. Καί
  ί|το τόσον, τάποτελεσματικόν
  τό πθρ των πολυβόλων ώστε
  τό σύνταγμα είς τό τέλος εί
  χεν έκμηδενισθή.
  Αφησεν επ] τοθ πεδΐου τής
  μάχης πλέον των τριών τε
  τάρτων τής δυνάμεώς τού
  νεκρούς κατά την πρώτην
  μεγάλην σύγκρουσιν μετά των
  Ίαπώνων πολυβολητών.
  *
  Επί τοθ εξώστου, οί κυ
  ρ(αι τής αύλής εΐχαν βαρε
  θη φαΐνεται νά κυττόζουν την
  άτελείωτον σειράν των έπιθε
  ωοουμένων ατρατευμάτων καί
  ιδρριξαν στήν κουβέντα καί
  τό κουτσομπολιό.
  Ή ούτοκράτειρσ, ή όποία
  παρηκολούθει τώρα την επι
  θεώρησιν χωρίς όρεξιν, διότι
  άρχισε καί σύιήν νά την κου
  ραζη επαιρνε κάθε τόσο κομ
  μάτια καί φράσεις άπό τΐς'
  κοίβέντες των κυρίων επί των '
  τ μών.
  — Δέν έχεις δίκρο, Ι)εγε
  μιά νεαρά κυρΐα είς άλλην Λ,
  λικιωμένην, ή όποία τη,ς άτιήν
  τησεν είς ϋφος κάπως ούσ>η
  ρόν:
  —Φιλτάτη μοο, έσύ φυσικά
  εΐσαι κυρΐα τοθ οΐκου σου
  καί μπορεΐς νά κάνης δ,τιΙ
  θέλεις. ι
  — ΆφοΟ σ' άρέσει μπορεΐς
  νά δέχεσαι αυτήν την γυναΐ_
  κα σπΐτι σου.
  — Δέν πιστεύω νά ένοχλώ
  κανένα άν τό κάμνω ..
  (συνεχ(ζβται)
  Κεμάλ Άτατοόρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΪΪΟΣ
  'Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διάφορα έξοτρτήματα
  δίδουν χαρούμενο τόνο στή νέα μόδατ.
  Τά διάφορα έξαρτήμχτχ τής γυ
  ναιχείας μόδας παρουσιάζουν ά
  φάνταστη ποικιλία καί παίζουν
  σπουδαιότατο ρόλο είς την κομ-
  ψήν καί χαρούμενη έμφχνισι τής
  γυναίκας
  Οί τσάντες έχουν τά πιό περί-
  εργχ σχήμιτα. Διά τά χουμπιά
  χρησιμοποιοθνται τά πιό χπρόο
  πτα 6λικά: χρυσό μέταλλο, άσήμι,
  ξύλο, γυαλί, πορσελάνη, πολύχρω
  μις πίτρες κλπ. Τά γάντια δέν
  στεροθνται έιτίσης έκκεντρικότη
  τος. Λχνσάρονται γάντια άπό ρι
  γωτό ζερσε παρόμοιο μ3 έχείνο
  πού χρησιμοποιοθν γιά μαγιό τού
  μπάνιου.
  Πολλά άπογευματινά ταγιέρ
  γαρνίρονται στό ρεβέρ μέ μιά με
  γάλη κχρφίτσχ μέ διαμάντια, πού
  παριστάνει τό κεφάλι ενός λεοντα
  ριοθ ή μία χελώνα. Άφθονα χρυ
  σά βραχιόλια, καρφίτσες χαί σ*ου
  λαρίχια φχνταιζί συμπληρώνουν
  τίς περισσότερες βραδυνέ; τουα
  λέττες. Σ' αύτές τίς γαρνιτοθρες
  πρέπει νά προσΐεθη" ή «ναρίθμητη'
  ποιχιλία λουλουδιών ώστΐ νά μπο'
  ρήτε νά φαντασθήιε πίσο θά εί
  νέ εδθυμο τό έφετεινό χαλοκαϊρι!
  ΟΕ γυναϊχες υίοθέτηααν μέ «ν
  θουσιασμό τίς φχρδειες φοθατες
  γΐχτί έπιτρέπϋυν Ινα ελευθέρα
  καί άρμονιχό βάδισμα, έλεύθερες
  κινήσεις. Έκτός τούτου τά φορέ
  ματχ μέ τίς φαρδειές φοθστες εί
  νέ έκτάχτως νκανιχά καί κομψί.
  Τό μισοφίρι πού συνοβεύει τίς
  φοΰστες αύτές, έπιβχλλεται νά εί
  νέ φαρδύ, γαρνιρισμίνο μέ Ινα λο
  ξό ή αουρωτό βολάν, δπως καί τά
  μισοφόρια των γιαγιάδων μας.
  Καί γιά νά έπανίλθωμε είς τά
  έςαρτήματα τής γυναικείας τουχ
  λέττας: Τής μόδας είνε γοβίκια
  «πό μαθρο σχτέν, μέ χρυσό ή άργυ
  ρό τακοθνι.
  Ή μπουτουνιέρα τής έποχής
  είνε 1*α. μπουκέτο άπό άσπρους με
  νεξέδες μέ πράσινα ζωηρά φύλλα
  Καί Ινα; τελευτίΐος νεωτερι-
  σμός: βραχιόλι άπό σΐενό μαθρο
  βελοθδο γαρνιρισμένο μέ Ινα μο
  τίφ χρυσό πού σχηματΕζει μιχ
  αΐθέρια πεΐαλούδα
  ή Ντιστεγχέ
  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΛΑΣΙΣ
  "£ν« όντως άσυναγώνιστβ τρίο ΚΛΑΡΚ ΓΚΕΗΜΠΛ, ΜΥΡΝΑ
  ΛΟΟΥ. ΤΖΙΝ ΧΑΡΛΟΟΥ. Σ' έ'να γβητευτικό ρωμάντζο γεμάτο
  ώμορφιά καί χάρι: »Σύζυγος εναντίον Δακτυλβγράφου» πού προ
  βάλλεται σήμερον στή «ΜΙΝΩ ».
  ΚΟΙΜΩΜ
  Βασίλειον της Ελλάδος
  Ίίρά Μονή Κρουσταλλίνΐας
  Άρ. Προατ. 45
  Διεκ 19
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ1
  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Ήγουμενοσυμβ&ύλ'ον τής Ί
  εράς Μονής Κ ρουσταλλινιας Λαση
  θίου,
  Διακηρύΐτει δτι,
  Έχτίθεται είς διαγωνισμόν μει- (
  οδοτικής άνευ βρίου δημοπρασίας
  δι' ένσφραγίσΐων πρεσφορών ή
  μεταρρύθμισις τής Ίερας Μονής
  Κρουσταλλένΐας συμφώνως πρός
  την όπό τοθ μηχανιχοθ Έμμανου
  ηλ Μαρκοπούλου έκπονηθεϊσαν με¬
  λέτην χαί δπό τους κάτωθι δρους
  Ή διά την πλήρη άποπερατω
  σιν τοθ Ιργου δαπάνη άνέρχεται
  κατά τόν προϋπολογισμόν είς τό
  ποσόν των δραχμών Ιξακεσίων δί
  χά χιλιάδων (610 000.00). Ή εκ¬
  τέλεσις 8μω; τοθ Ιργου έσεται
  μερική καί μέχρι τοθ ποσοθ των
  δραχμών 300 000.00 δυναμένου
  τοϋ έργοϊότου μετά την έξάντλη
  σιν τοθ ώς άνω ποσοθ νά διαλύση '
  την εργολαβίαν ειδοποιούμεν^ έγ
  χαίρως τοθ έργογάβου, χωρΐς ιο
  τος νά Ιχη ουδεμίαν αξίωσιν άπο
  ζημιώσεώς τινος ή άλλην τίνα ά-
  παΕτησιν.
  Ή δημοπρασία διεξχχθήσβτχι
  έντός τοθ γραφείου τοΰ Ο.Δ.Μ.ϋ.
  νομοθ Λασηθίου έν Νεαπόλει την
  Ιΐην Ίουνίου 1939 ημέραν Κυρ:
  αχήν χαί ώ-αν Ιΐην π. μ. δι"
  εγγράφων χαί ένσρραγίσχων προσ
  φορών.
  ΔβχτοΙ έργολάβοι πάσης τάξεως
  δι' Ιργα οίκοδομικά.
  Τά οχετιχά τής δημοπραα£ας
  εισί κατατεθειμένα ε?ς τά έν Νε¬
  απόλει γραφΐΐα τοθ Ο.Δ.Μ Π.
  Έν Κρουαταλλένια τ« Ιΐη
  Μαίου 1939
  Τό Ήγουμενοσυμβούλιον Ίερα;
  Μονής Κρουστχλλένιας.
  'Ερμ. Κασσαιτάκης
  Μ«ν. Σπανάκης
  Πρβηγ. Μκρτϊνοί Μιτκριτάχηί
  1-2
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τοθ νεοαγορα-
  σθέντος ΎτιερωκεανεΙου.
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27.000 ΤΟΝΝΩΝ
  Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην Μαίου 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ.
  Έξαιρετική εύχαιρία διά τούς επισκέπτας ΕΚ-
  ΘΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας διά την έκδοσιν διαβατηρίων,
  θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων
  καί πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήσατε έπει-
  γόντως είς τούς άντιπροσώπους τής Έταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—40
  Τού "Άρμστρογγ.
  67 β ν
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των Άθηναϊκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άηό δλους
  διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  —Έσΐείλαχι χαί μέ έφέρχτε —
  τους είπε—διά νά δώσω διέξοδον
  είς την κατάστασιν είς μίαν ατιγ
  μην δύσκολον. Την δυσκολίαν την
  έδημιουργήσχτε σεϊς οί Ιδιοι. Ή
  δυσχολΕα είς την ίιχοίαν δφείλετχι
  ή κρίσις δέν είνε έφήμερος. ΌφεΕ
  λεται είς θεμελιώδες έλάττωμα
  τής μορφής τοθ κυβερνητικοθ μχς
  συστήματος. Ή εθνοσυνέλευσις συγ
  κεντρώνει τδσον την νομοθετιχήν
  δσιν χαι την εκτελεστικήν έξουσί
  αν. "Εκαστος έξ υμών, Ικασΐος
  βουλευτής —εξηκολούθησεν — έν
  νοεϊ νά έξαρτά χχθε απόφασιν τής
  κυβερνήσεως έκ τής ψήφου τού, έν
  νοεϊ ν' ακούεται είς κάθε γραφείον
  υπ.ουργείου καί νά διευθύνη τόν
  υπουργόν. Κύριοι βουλευταί. υπό
  τάς συνθήκας αυτάς ου5ε!ς δύνα
  ται νά είνε δπουργάς. Πρίπιι νά
  έννοήσετε δτι δπ' αύτάς τάς συν¬
  θήκας είνε αδύνατον νά χυββρνή
  ση χανείς. 'Γιτ' αύτάς τάς συνθή
  κάς £χι κυβέρνησις είνε δυνχτή,
  άλλά τό χάος. Πρίπει ν' άλλάξω
  μέν σύστημα. Ή απόφασις μου
  είνε όπως ή ΤουρκΕα καταστή
  δημοκρατία μέ ίνα πρόεδρον.
  Ή άπροσδόκητος δήλωσις συνε-
  τάραξε την εθνοσυνέλευσιν. Οί
  βουλευΐαί ,είχαν έξουσιοδοτήσει
  τόν Μουσταφά Κεμάλ νά έχλέξη
  μίαν κυβέρνησιν πρός λύσιν μιάς
  έφημέρου κρίσεως. Καί αύτός τούς
  ώμιλοθσε περί νέου πολιτιύματος!
  Είχαν συμφωνήσει νά δεχθοθν τάς
  άποφασεις τού. Δέν τούς έμενε διέ
  ξιδος. Καί παρ' δλον δτι κατά μί
  αν αναλογίαν 40 ο)ο οί βουλευ
  ταί άπέσχον τής ψηφοφορία;, τό
  διάταγμα τό οποίον είχεν έπεξΐρ
  γασθή ό Μουσταφά Κεμάλ μέ
  τόν Ισμέτ καί διά τοθ έποιΌυ ή
  Τουρκία μετββάλλετο είς δημοκρα
  τίαν, εψηφίσθη, χαί ό Μουσταφά
  Κεμάλ εξελέγη πρώτος πρίεδρος
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον 6 Κεμάλ
  καθιέρωαε την δικτατορίαν τού
  'Ω; π^όεδρος τής δημοκρατίας ή
  ίύνατο νά έκλίγη άΐτ' εύθείας :όν
  πρωθυπουργόν τού καί τούς δ
  πουργού; τού. Ήτο πρόεϊρος τοθ
  Οπουδγικοθ σ^βουλίου, τής έθνο
  συνίλεύσεως καί τοΰ ?αι*οΟ κόμ
  ιιατος, τά όΐτοΐον πολύ γρήγνρχ
  έξειλίχθη ε?ί τόν κύριον πολιτι¬
  κόν μηχ«νισμάν τής χώρας Ή:ο
  άρχιστρίτηγος καί είς )(ίί|9άς τού
  ϊίχε τό στρίτευμα καί τόν λαόν
  ΑΕ κυβερνητικαί ίφημερίδες—5ιό
  τι τάς άντιπολιτευομένας έξηνάγ
  «αζεν είς αιωπήν ή λογοκριαία —
  έσχολίαζαν είς φλογεράς παρα
  γράφους τόν ενθουσιασμόν μέ τόν
  όΐτοίον έπανηγυρίζετο ή άνακήου
  ξ'ί τής δημοκρατίας. Έν τή πραγ
  μχτινόΐ^τι 8μω; οί Τοθρκοι χω
  ρικοί %αλ κά:οικοι των πόλειον,
  ελάχιστον ί5εΐξαν ενδιαφέρον πε
  οιορίσθέντες νά σχολιάζουν τό γε
  γονός είς τά χαφενιΐχ. "Αλλα ζή
  τήματα ήσαν δι' αύτούς ούσιω
  δίστερα: Τά ζητήματα τής βιοπά
  λης των.
  (συνεχίζεΐαι)
  ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ
  Α· & Γ· ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Α. Ε. Ε-
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενικής Συνελεύσεως των Νέ
  τόχων.
  Καλοθνται είς τακτικήν γενικήν
  συνέλευσιν οί χ. χ. Μίτοχοι των
  Κυλινδρομύλων Α. & Γ. Καστρι-
  νάχης Α.Ε.Ε. την 25ην Ίουνίου
  έ. Ι. 1930 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10ην π.μ. είς τά έν Ηρα¬
  κλείω γραφιΐχ τής έταιρΐίας.
  θέματα ημερησίας διατάξεως:
  1) Λογοδοσία Διοικητικοθ
  βουλίου χαί έκθεσις έλεγχτών.
  2) Έγκρισις Δ.' ίσολογισμοθ
  τής'Εταΐίείας χρήσεως 1938.
  3) Απαλλαγή εύθυνών Διοικη
  τιχοθ Συμβουλίου χαί έλεγχτών.
  4) Έχλογή έλεγκτών διά την έ
  πομένην χρήσιν.
  5) Συζήτησις διαφόρων ζητημά
  των άφορώνχων τάς εργασίας τής
  Έταιριίας.
  Οί έπιθυμοθντες έκ των κ. κ.
  Μετόχων νά μετάσχωσι τής γενι
  χής συνελεύσεως, χάτοχοι 10 τού
  λάχιστ&ν μεΐοχών, δφείλουσιν δ
  πως συμμορφωθώσι πρός τάς δια
  τάξεις τοθ άρθρου 28 τοθ Νίμου
  2190 περί Άνωνύμων Έταιρειων
  καί τοθ άρθρου Κ25 τοθ χατασιατι
  κοθ τής Έηιρείας.
  Έν Ήραχλιίφ τη" 14η Μαίου
  1939. '
  "(Τό Διοικητικόν Συμβούλιον).
  Ή όΐς ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ
  ΜΟΔΙ£ΤΑ
  Έπανϊλθβϋσα έ; Αθηνών «που
  παρηκολβυθησβ την τελευταίαν
  μοίαν γυναικβίων φορβμάτων,
  »<£ντημ«τ«ν, σολέγ χ. &., «κόμισ* πλουσΐΜτάτην συλλογήν «ατρβν ύι' Ολας τάς ήλιχίβτς, Έηιοχβφβήτθέ,νέ-ον άτελιί τπί την οδόν Άγίβυ Μην», η«ρ« »ρΜ{ ««ρμοιχιίου Γ. £β«Μΐ«· ΘΝΝΑΤΟΙ.— Είς Ψυχρόν Λαση θιου απέθανε καί εκηδεύθη πρό ημερών έν συρροη κόσμου ό Γε· ώρνιος Μαρκογιαννάκης. Ό άπο θανών είχεν ύπηρετήσει επί σει¬ ράν έτών παρά τζ> "Αγγλω "Αρ·
  χαιολόγω κ. "Εβανς οδτινος μάλι
  στα είχεν Αποσπάσει την Ιδιαι¬
  τέραν εύνοιαν. Άλλα καί γενι¬
  κώς έξετιματο διά τά ήθικά τού
  προτερήματα. Συλλυπούμεθα τούς
  οΐκεΐους τού.
  ***
  Γίιρω στήν πόλι.
  Ό Μάι':ς φαΐνεται δτι θά εξα¬
  κολουθήση ομαλώς, άν κρίνωμεν
  άηό τος τελευταίας ωραίας ή.
  μέρας τού.
  —Ή παραγάγη εΐδικώτ, καθ* &
  φρονούν οί άίμόδιοι, έ"χει όσω
  σδήιοτε νά ωφεληθή αρκετά ά¬
  πό την καλήν αυτήν καιρικήν ε¬
  ξέλιξιν.
  —Αυτήν χήν εποχήν δέν λεΙ·
  πουν οί έρασιτέχναι ψαράδες Δ-
  πό τάς παραλιακάς περιοχάς
  καί ΙδΙςι τόν λιμενοβραχΐονα.
  — Καταλαμβάνοντες ένωρΙς·ένω
  ρΐς τά π6στα των καί Ικανοποι·
  ούμενοι κάποτε διά τό προιόν
  των πολυώρων αυτών μόχθων.
  —Ή προχθεσινή Κυριακή είχεν
  δμολογουμένως ρεκόρ προκειμέ-
  νού ττερί έξαρμήοεων άνά τό ϋ·
  παιθρον.
  —Ανεξαρτήτως των ώργανωμέ
  νων έκδρομων, αί δλιγάριθμοι
  φιλικαΐ όμάδβς παρουσιάσθησαν
  είς εύρεΐαν άκτΐνα Ανά τάς πλη
  σιεστέρας καί ωραιοτέρας έξοχι
  κάς περιοχάς.
  —Τό θαλάσσιο μπάνιο πότε-πότβ
  2χει τού; θιασώτας τού μεταξύ
  τού παιδοκόσμου ώς επί τό πλεί¬
  στον.
  — "Ολίγον άκόμη καί Θά καθιε-
  ρκθη ή «πλάζ». των νέων θαλασ
  σίων λουτρων έννοείται, εάν φυ-
  σικά ώς έλπΐζεται τα λουτρά
  ταυτα θά χρησιμοποιηθωσιν έφέ
  τος.
  — Η Μουσική τοθ Δήμου ώς ου
  νήθας ίπαιξε τό άττόγευμα τής
  παρελθούσης Κυρισ.κτ)ς' είς την
  πλατείαν Ελευθερίας καί έν μέσω
  πυκνοϋ άκροατηρΐου.
  —Τό ρεπερτουαρ της ήτο δπως
  πάντοτε εκλεκτόν, εκτελεσθέν μέ
  οολήν επιτυχίαν χάρις είς τόν
  καλόν άρχιμουσικόν της.
  — Πληθος φιλάθλων παρηκολού¬
  θησε τό δοθέν είς τό θέατρον
  «Κοσμικόν» παλαιστικόν μάτς
  μεταξύ των κ. κ. Τζΐμ Βλός καί
  τού νι«ητοϋ τοθ αγώνος Ήλιο-
  πούλου Λαμπράκη.
  — Διά τα άποτελέσματα καί την
  εξέλιξιν τής συναντήσεως ταύτης
  γράφομεν είς άλλην στήλην.
  —Ύπενθυμίζομεν τό άποψινόν
  οεσααλ τού τυΦλοΰ καλιτέχνου
  ΐοθ "ΐάνου κ. Β ΐσ. θιναηλΐδου.
  —Τό όηοϊον ώς γνωστόν θά δο
  θή είς την αίθουσαν τοθ ΏδβΙου
  Ηρακλείου είς τάς 7 30 μ. μ,
  —ΆρκετοΙ είναι πάλιν σό'ές
  τίς ήαίρες οί κατερχόμενοι είς
  τόν λι ;ε«οβραχΙονα συμπολίται
  Ρι' ϊνα ωραίον παραθαλάσσιον
  ττερίπατον.
  —"Επ" εύ<αιρ(α Αξίζει νομΐζο μέν νά διατυΐΓωθρ ή εϋχή διά την έπιδιόρθωσιν τοθ μενάλου Κόυλε καί τμήματος τοθ λιμενο β^αχΐονος τό όττοϊον καταστρέφε ται ήμέοα τί) ήιιέρα χωρΐς νά έπιδιορθοθται. — Έξαιρετική ποεμιέρα χθές τό έ->πέοας είς ιοθ Πουλακάκη
  μέ τό εξαιρετικόν Μργον «Άδρι-
  ανή Λεκουβρέτ» άπό τό όμώνυμον
  φιλολογικόν άριατοόργημΊ μέ
  τόν 'Υβνόν Πρεντάν καί τόν Πιέρ
  Φρεν ΐ(.
  — Είς τΛν Μινώαν έξ αλλου
  πολύ^ κόσμον ουνεκέντρωσε ή
  προβολή τοθ έίαιρετικοθ £ργου
  «Σόζυγος εναντίον Βα<τυλογρά· ό Ρέιτορτιρ ΝΙΚΗ Αϊ), ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 'ΕπανελθοΟσα έξ Άθη- θηνών δπου έξεπαιδεύθη τελείως είς τό ΠανελληνΙ· ου Φήμης κομμωτήριον«ΒΙ- ΛΗΣ καί ΜΑ1ΡΗΣ» ϊδρυ· σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬ λει. Έκτελοθνται εργασίαι: Πιρμκνάντ, Όντουλαοιόν, Μιζαμπλί, Φριξιόν, Νανιχιούρ. Βαφαί κεφαλής είς πολλούς χρωμαιισμούς. ΑΙΜΟΗΣ ί. &ΑΜΙΑΗΑΚΗΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Όδος Χάνδακος Ηράκλειον ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία εθήλιος χαί ιύχερος αποτελούμενη έχ τρι¬ ών δωματίων χαί χουζίνας. Πληροφορί«ι παρά τφ χ. Εδ· βταθίφ Ζερδάχη παντοπώλη Καινούργια γειτονιά. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητιΐται διά τα Ξενοδοχεία «Ελλάς», «Κνιβ- σός». Συστάσεις άπαραίτητοΐ. ΠΩΛΕΙΤΑ1 είς τιμήν ιύχαιρί- α;, μιχρά βιβλιοθήχη ^κιπλον) χαχάλληλος χαί διά οαλόνι. ΙΙλτ) ρίαι παρ' ημίν·
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ23
  Τό μεγάλο £ργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  572βν
  Δέν έχω! Είς την Αγγλίαν; Έγώ έδώ πρέπει νά
  χρεωστω, καλά δέν ένθυμοθμαι, άλλ' ύπέο τα δέ
  κα εικοσάφραγκα είς τόν Κουρφειράκον, ένα φί
  λον^ μου, τόν οποίον δέν γνωρΐζεις.
  Έχω έ"να παλαιόν πϊλον, δστις δμως δέν άξΐ
  ζει ουτε τρΐα φράγκα, Τίνα ένδυμα άπό τσόχσ,
  τού όποΐου λεΐπουν κάμποσα κουμβιά, άπό τα
  ίμπροσθινά' τό ύποκάμισόν μου είνε κατεσχισμέ
  νόν, περνοθν άπ' έξω οί. άγκώνές μου, είς τα ύ
  ποδήματά μου έμβαΐνουν τα νερά' τώρα Εξ έβδο
  μάδες οΰτβ έφρόντισα δι' αύτά πλέον, καΙ δέν σοθ
  τό εΤπσ.
  'Εγώ, Τιτίκα, εΤμαι ένας δυστυχής νέος. Μέ
  βλέπεις μόνον διά νυκτός καΙ μοθ παρέχεις τόν
  έρωτά σου· νά μ' εβλεπες ημέραν, δέν θά μ' Ιδι
  δες ουδέ λεπτόν! Νά πάγω είς την Αγγλίαν! Ου
  τε Βιά τό διαβατήριον μου έχω νά πληρώσω
  ΚαΙ ταυτα είπών, έσχήοιξε τό μέτωπον είς
  τόν κορμόν παρακειμένου τινός δένδρου, δρθ>ος Ι
  χων τάς δύο τού χείρας άνωθεν τής κεφαλής,
  μή αίσθανόμενος ουδέ τόν φλοιόν τόν καταξέοντα
  την έπιδερμίδα τοϋ μετώπου, ουδέ τόν πυρετόν δ
  στις τοΟ έσφυρηλάτει τάς μήνιγγας, άκΐνητος
  καΙ έτοιμος νά πέση, ώς άγαλμα τής Άπογνώ
  σεως.
  Έμεινεν Ικανήν ώραν είς ταύτην τή ν θέσιν. Είς
  τοιούτους κυκεώνας, ό άνθρωπος είνε Ικανός νά
  μείνη άκΐνητος διά παντός. Άλλά τέλος έστράφη,
  άκούσσς οπίσω τού τόν κλαυθμόν ήοεμον καΙ πε
  τινιγμένον.
  Έκλαιεν ή Τιτίκα· ϊίκλαυσεν υπέρ τάς 66ο ώ
  ρας, πλησίον τοΟ ΜαρΙου, μένοντος βυθισμένου είς
  διαλογισμούς.
  Τότε ήλθεν αύτός πλησίον της, Ιγονυπέτησε,
  καΙ κύψας έλαβε την άκμήν τού πόδας της, προέ
  χουσσν τής έσθήτος, καΙτην ήσπάσθη.
  Ή Τιτίκα τόν αφήκε νά πράξη τουτο σιωπώσα.
  δέν τόν έμπόδισεν.
  Είνε στιγμαί, καθ" άς ή γυνή άποδέχεται την
  λατρείαν τοΟ ερωτος ώς θεότης σκυθρωπή, άλλ'
  θελήμων.
  —Μην κλαϊς, τή εΐπε" μην κλαΐς.
  —Πώς! άφοθ έγώ θ' άναχωρήσω Τσως, καί
  ού δέν θές νά μέ ακολουθήση*:1
  —Μέ άγατκΐϊς, Τιτίκα; ηρώτησεν ό Μάριος.
  Ή Τιτίκα άπεκρίθη κλσυθμηρώς την λέξιν τοΟ
  παραοεΐσου εκείνην, ήτις θέλγει δταν ττροφέρεται
  έντός δακρύων δσον ουδέποτε.
  —'Ε>ώ σέ λατρεύω!
  — Μην κλσΐς, έπανέλαβεν ό Μάριος, διά φω
  νη"ς άνεκλάλη'ον τιεριεχούσης θωπεΐαν. ΕΙτιέ μου
  θέλεις νά κάμης αυτήν *·ήν χάριν (Ις εμέ, νά τταύ
  σης κλαίουσα,
  —Σύ μέ άγα»6«.; ήοώιη^εν ή Τιτίκσ.
  Ό Μάριος έλαβε την γίΐοά της.
  — Τιτίκα, τίο^έ ίτέν έ'Ρωσα λόγον τιμί)ς είς
  κανένα, διότι τόν λόγον ιής τιμής μου τόν φ^β
  μσι.
  —Πλησίον τοϋ λόγου αΐοθάνομοπ τόν ττατέρσ
  μου.
  Σοθ δί&ω λοιπόν τόν λόγον τής τιμή- μου τόν
  Ιερώτατον, 6π, άν ού άναχωρήσης, θ'άττοθάνω.
  (συνεχΐζεται)
  =2||Ι1ΙΙΙΜΙΙ1ΙΙ ΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ (ΠΙ1Ι1Ι111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙ ΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙ1Η
  Ή πρώτη έλληνική εφημερίς
  μέ τίτλον
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟ 1623 Ξ
  Ή πρώτη έλληνική εφημερίς
  μέ τίτλον
  ΤΗΛΕΓΡΑΦ!!
  Μ Ι
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΟ 1843
  Ή πρώτη έλληνιχή εφημερίς
  μέ τίτλον
  ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
  Ι
  ΤΟ 1939 |
  •Αναμείνατε προσεχώς τον «ΑΣΥΡΜΑΤΟΝ». [
  Θ* ν.ναΥ ή τελευταία λέξις τής δημοοιβγραφικης -
  προβδου εν Ελλάδι.
  Ι
  III
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΠΙΙΙΙΠΙΙΙΙΗ1ΙΠ1ΙΙΗΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΗΙΐαΐ ΝΓτΞ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ :
  κρυστάλλων
  ^ ρμη
  Τιμαί λογικσί
  Έγκυκλσπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεΐς των.
  'Από δλα δι* δλους.
  Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
  Β.'
  Πολλά άπό τί πτηνά αύτά γεν
  οθν τα αυγά των μόνον δταν ή
  ιελήνη ευρίσκεται εί; τό τελευ
  αϊον τέταρτον. ΟΕ νεοσσοί έκκο '
  ,άπτονται είς μίαν στιγμήν πού Ι
  ;Ε φάσεις τοΟ φεγγαριοθ προχω]
  ιοθν πρς την πανσίληνον. Έτσι,
  ταν δγοθν οί νεοσσοί, είνε πλί
  ιν πανσίληνος, αί νιίχτες είνε
  ωτεινότεραι, καΙ έτσι ή μάννα
  ;ών μιχρων κιινηγ^ εύκολώτερα
  ντομα, πιάνει περισσότϊρα καί
  ιξασφαλίζει έπάρκειαν τροφής
  :ά τα μικρά της. ' Άπδ τάς
  ,επτομερεία; αύτάς συμπεραί-
  εται 8τι ή 8λη άνταλλαγή
  τής Ολης των πτηνών αδιων δ
  πόκειται είς έ'ναώρισμένον ρυθ
  μόν, πού σχετίζεται μέ τοις δΐαφό
  ούς φάσΐις τής σελήνης.
  'Η επίδρασις τής σελήνης είνε
  άναμφισβήιητος καθ' δσον άφορα
  την πιριοδικότητα πού παρατη
  ρεΐται εί; διάφορα θαλάσσια
  ζώα ιδίως στρείδια, καί διαφό
  ρους θαλασσίου; αχώληχας.
  Κλαασικόν παράδειγμα επι τοΟ
  προχειμένου είνε 6 σχώληξ «πά
  λ ό λ ο> πού άπαντα εί; τόν Είρη
  νικόν ώχεανόν. "Οταν οί τελευ
  ταϊοι δαχτύλιοι τοθ σώματο; των
  ακωλήκων αυτών γεμίσουν μέ δ
  ριμα αύγά, άποσπώνται καί έ-
  πιπολάζουν εί; πυκνά; μάζας εί;
  την επιφάνειαν τή; θαλάσσης. Οί
  ίθαγενεΐ; των νήσων Σαμόα, Φίν
  τζι καί Τόγκα άνοίγονται τότε
  εί; την θάλασσαν καί ψαρεύουν
  τα παρα εμισμένα αύτά μέ αύγά
  κομμάτια τοΟ σώματο; των σκω
  λήχων, ποΰ τα έκτιμοθν ώ; ίδι
  αιτέρω; άπολαυστιχόν μεζέ. Τό
  ψίρευμα αύτό, εί; τί ίποϊον λαμ
  βίνει μίρο; όλόχληρΐς άλιευτι
  χό; στόλο; άπό εκατόν καί πλέ
  όν πλοιάρΐα, διαρκεί τρείς νύ
  κτας. Συμπίπτουν δέ αί νύχτε;
  αυταί ΐΐάντοτβ μέ τα; παραμονά;
  το3 τελευταίοα τετάρτου τοΟ φεγ
  γαριυθ, εί; τα; άρχά; τοΟ φθι
  νοπώρου. Κατά την περίδον αυ¬
  τήν άκριδίδ; άΐτοσπώνται οί δα
  κτύλιοι των σχωλήχων. Τα Ιδιον
  συμβίίνει άν οί σκώληκε; «παλό
  λο» διαΐηροΰνιαι άχόμη καί μίσα
  εί; ένυδρείον.
  Άλλοι θαλάσσιοι σκώΧηκε; ά·
  νεβαίνουν εί; την επιφάνειαν τή;
  θαλάσσης καί γεννοθν τα αυγά
  των είς περίοδον πανσελήνοα, &
  λοι άντιθέτω; εί; ά'λλα; φάσει;
  τή; σελήνης. Πλείστα 8σα φαι
  νόμενα ανάλογον φύσεως παρα
  τηροθνται εί; τδν κόσμον των ζώ
  ών. Ή μόνη διαφορά είνε 8τι ι
  ως τώρα δέν τα έπρόαιξαν οί ζω
  ολόγοι.
  Ή Ιπίδρασι; τή; σελήνη; πά
  ρατηρεΐται καί εί; τόν κόσμον
  των φυτων, Άπό μακράν πιϊ',αν
  Ιχουν βγάλει τα; παρατη^ήυεις
  των οί χωρικοί, πού λέγουν 8τι
  ή σπορά κατά προτίμησιν πρίπει
  νά γίνεται δταν άρχίζη νά μέγα
  λώνη τό φεγγάρι. εί δυνατόν εύ
  θύς μετά τό νέον φεγγάρι, ενφ ή
  καταλληλοτέρα στιγμή γιά τόν
  θερισμόν ή τό κόψίμο τ,ΐόν
  δένδρων είνε δταν τό φεγγάρι βαί
  νη πρό; την μείωσιν. Τα ξύλον
  των δένέρων είνε έν τοιαύιη πε
  ριπτώσιι καλλίτερον καί παρου
  σιάζει μιγαλειτέραν άντοχήν καί
  οί καρποΐ διατηροθνται περισσό
  τερον. Ξύλο πού κόπτεται δταν
  Έκδρομή είς Βιάννον
  της Αέσχης Έπιστημόνων.
  ΒΙΑΝΝΟΣ Μάίο; (ανταποκρι
  «Ο μας).—Μέ την μονιμαποίησιν
  τή; καλοκαιρία; ήρχισεν ή τουοι
  στική κίνησι; εί; την Β.άννον Ξί
  νοι μά; έπισιτίπτονται τχκτΐκά.
  Καί 6πάρχουν έ/δείξεΐ; βτι ή κί
  νησίς ξένων θά είνε έξχιρετική
  κατά τό καλοκαϊρι. "Ηδη χθέ;
  μοί; επεσκέφθησαν όμαδικώς οί
  έπισιήμονε; Ήρακλε'ου. Την έκ-
  δρομήν ώργάνωσεν ή Λέαχη "Επι
  στημόνων. Καί έλαβον μέρο; πλεΐ
  στοι έπΐστήμονε; τή; πόλεως με
  τα των οίκογενειών των. Έτσι έ
  δοθή εύχαιρία εί; μέν τοιι; έκδρο
  μεΐ; νά περάσουν μίαν ευχάριστον
  ημέραν εί; ?έ την Βιάννον νά
  έλθη εί; γνωριμίαν μέ ίπίλεχτα
  μέλη τή; κοινωνίας Ηρακλείου
  καί νά ζή?η μίαν ημέραν εί; πε
  ριβάλλον ίνθουσιασμοθ καί εορτής.
  Οί έκδρομεϊ; τή; Λέσχκ;; Έπίθΐη
  μόνων αφίχθησαν εί; Βιάννον πε
  ρί την 9ην πρωϊνήν. Καί τού; 6
  πεδέχθησαν οί πρόσχοποι καί οί
  κάτοΐκοι δλοι γενικώς μέ επί κε
  φαλής τό προεδρείον τοΟ καλοθ
  προοδιυτικοθ όμίλου μα; 6 «Δια
  βίτης» μέ ίγκαρδιότητα, μέ αί
  σθήματα είλικρινοθς άγάπτ];. Ό
  πρόεδρο; τοθ «Διαβά'.Υ)» κ. Νϊ
  κο; Καισαράχης, ψυχή κάθε φιλο
  προόδου καί εύγενική; κιντ'ριιος,
  προσεφώνησε τού; ίκδρομιϊς δι'
  ωραίας προσλαλιά; κι' εξέφρασε
  την χαράν των Βιαννΐτών ποΰ &
  ποδέχονται τα μίλη τή; Λέσχη;
  τό φεγγάρι αρχίση νά μικραίνη
  δέν υπονομεύεται ευκολΐ άπό πά
  ράσιτα, διότι είνε σκληεότερον.
  Καί οί καρποί ϊταν κέπτωνται
  είς στιγμάς πού μιχραίνει τα φεγ
  γάρι, δέν σαπίζο,ιν.
  }
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΗΑΕΡΙΩΗ ΣΥΓΚΟΙΗΩΝΙϋΝ
  Άσφάλεια 100 ο)ο
  ταχύτης - πολυτέλεια
  : άνεσις —
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ' ΑΘΗΝΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Εκάστην Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον
  ώραν 3.50 μετά μεσημβρίαν.
  Άκριβής ώρα άφΐξεως είς Λβηνας 5 μ. μ.
  Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έκδίδονται έίσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
  κάς 'Αερβπβρικάς γραμμάς καί έν συνεχεία δι' όλας τάς Εύρωπαϊκάς τοιαύτας.
  'Εχδίδονται φβρτωτικαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα ^.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τού προορισμόν των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  'Αρ.Τπλ. β—15
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  Έπιστημίνων Ηρακλείου. Άπήν
  τησεν έχ μέοου; των έκδρομέων
  6 χ. Έμμ Πετράκη; λυκείάρχης
  εύχαριστήσας.
  Κατόπιν προσεφέρθησαν άναψυ-
  κτιχά μεθ' δ' οί έκδρομεϊ; εξήλ¬
  θον εί; τα δροσίλουατα καί
  μυρωμένα περιβίλια τή*; Βιάννου
  μέχρι τή; θαυμααίας τοποθεσία;
  «Σ«λαβό» μέ τ' άφθονα κρυσΐάλ
  λινα νερά πού άναβλύζουν άπό
  τί; πηγέ; τοθ εύλο^ημίνου τού
  τού κάμπου. "Αλλοι έκδρομεϊ; ά·
  ίβηκαν ώ; πάνω οίον «Γχαμπρι·
  έλλε», τή ρεμμαΐιά μέ την άκατα
  νίχηιη γοητεία των καταρρακτών
  των μυρσινων, των κισσών, των
  πλατάνων χαί των καρποφόρων
  δένδρων χι' άπεθαύμασαν την ώ·
  μορφιά τοθ τοπίου. Τό μεσημίρι
  «Διαβάτης» παρέθεσε γεθμα
  ατού; έκδρομεϊ;. Άρνιά οουβλι-
  ατά, έδίαματα πλούσια χι' έκλε-
  κτά, ποτά παγωμένα. ΚαΙ πνεθμα
  Βιαννίτικο, έ5ώ δέν πέθανι ποτέ
  ό Κονδυλακη;, οίκειέτητα, θίρμη,
  έγκαρ5ιότ»]τα. Ό δικηγόρος χ.
  Ίοάν. Παπαμαοταράχης ήγειρε
  ωραίαν πρόποαιν υπέρ των έκδρο
  μέων είς την όποιαν απήντησεν ά
  χ. Δημέπουλο;. Καί τό πνεθμα ηι>
  νεχίσθη μέσα εί; ατμόσφαιραν έγ
  καρδιόΐητος γιά νά εξελιχθή είς
  ίνα όμαδικόν έορτασμόν ίκδρομί
  ών καί Βιαννιτών μέ τραγουδια
  καί χορού;.
  'Η Βίάννο; ίζησε μίαν ήαέραν
  χαιρά!;. Καί οί έκδρομεϊ; ευρέθη
  ααν μέσα εί; έ'να περιβίλλον λα
  τρεία; τοθ ξενίου Διός, Ινα περι
  βάλλον έγκαρίιότητος, άγάπης,
  τόσο εύγενικό χαί πρόσχαρο.'Έζτ]
  σαν μίαν ήμέρα πού θά τού; μείνη
  άλησμόνητη. "Οταν τδ βράδυ, <τορ τω,ιίνοι ά>θοδέσμ<; ανεχώρησαν, 2να αϊσθημα έκ-αριαρχοθΐε στίς ■κα,ρΖιίς των: Νά επιαχεφθοιΐν ξα ν* αυτόν τόν τόπο τής μιγε'α; τή; είδυλλΐΐχή; ώμ .--φ οί «ϊΐ τδν πηγαίω , εύ(-*-ώ' Ιι^ηχί τι». —-Δωρίαί. Ό χ. 'Αρΐ3Τβ(δης Κουφάκης χατβθηχβν πρίν' δρ. 500 είς μνή¬ μην τού αποβιώσαντος Ιωάννου Φορτσάκη, υπέρ τού Πρεψοκβμϊί ου Ηρακλείου Έπίσης μάς κχ τετέθηβαν δρ. 300 παρά τής έται ρίας Κ. Ο Κουφάκης καί Σία υπέρ τοΰ Γηροκομβϊοα είς μνπ μην Δημητρίβυ Πατρικίου. —ΔικασηκκΙ μεταβολαί. Μβτίτβθηααν διά Β. Α ως άκο λούθως ο! Κρήτας προβδροι πρω- διχών Λεμπιδάκης έκ Καστορί- άς είς "Ε3ε3σαν χαί Μανωλι δάκη; έκ Σβρρδν αί; Λάρισσχν, 'Ρξ αλλου ο πρόβδρο; ποωτο δικών ΧρυοΐΜΟπουλος μετβτέθι έ* τοϋ Πρωτοδιχείου Πιιοαιώς β!; τό ΠρωτοίΐχίΙον Λαβηθιβυ -'Η πληρωμή συντάξεως Ι¬ ουλίου έ«ς Σεπτβμβρίου 1939. Κατ' ανακοίνωσιν τοϋ Δημοαί ου Ταμείου Ηρακλείου ή συν τάξις των μηνών Ιουλίου εως Σϊπτεμβρίου 1939 καταβλη θήοεται είς τούς σονταξιοΰ χους ώς εξής: 1) Την 22αν Μαΐ ου έ. ε. ή σύνταξις τβϋ μηνός Ί ουλίου έ. ε. είς τούς μή λαμβά νοντας μέρισμα έκ των Μϊτοχι χίν Ταμείων καΐ τό ήμισυ της τριμηνίκς συντάξεως των μην&ν Ιουλίου έως Σ)βρίου έ. ε. «Ις τούς λαμβϊνοντβς τοιούτον. 2) Τή·- 2έην Ίουνίου έ. 2. ή σύντιχ {ις τού μηνός Αΰ ούστου αίς τοΰς μή λ«μβάνοντ«ς μέρισμα καί τό έτερον ήμισυ τής τριμηνίας Ί ουλίου — Σεπτεμβρίου έ. έ. αίς τοΰς μεριοματούχους. 3) Την 27πν Ιουλίου έ ε είς τούς μή λαμβά νοντας μέρισμα 'Η σύνταξις θά καταβάλληταιι ϊναντι των Γί!δι χών έντϋπων έξοφλητικών άποδεί ξεοον, ώ; καβωρίσδη διά τής 6π' αριθ 81618)38 κοινής αποφάσεως των Ύπουργων Οΐχονομιχών κ«Ι 'Υγιεινής, βάσει των προσϊχώς ά ποαταλησομένων ·κ«ταστάσβων. —Διανυκτερεύοντα φχρμα· κεΐα. Σήμερον 16 Μαΐου θά διανυκτβ ρεύσουν τα φαρμακϊΐα Άριστ. Χαλκιαδάκη καί Άπόστ. Ζ«φ>ι
  ρίου.
  —Ό εμβολιασμος των άγρί-
  «ν δένδρων.
  Τό ΰφυπουργβΐον παρά τω Πο-
  λιτικω Γραφείω απαντών [αίς γρ«
  φέντα παρ' ημών πρό καιροΰ διά
  τόν εμβολιασμόν των άγρίων
  δίνδρων, μάς διαβιβάζϊΐ έγγρα¬
  φον της Γεωργικής 'Υπηρεσίβς
  "Ηρακλϊίου καθ" δ τή πρωτοβου-
  λίαρτής Γκωργικής "Υπηρεσίας ίίρχι
  σιν ο έμβολιασμος των άγρίων χ«
  ρουιτεΝ ντήςέπαρχΐας Μονοφατσίου
  άφθϋπροηγουμίνωςέγένβτο προ««
  ρασκευή των πρός εμβολιασμόν κ-
  γρίων δένδρων διά καβαρισμοϋ.
  Γήν εργασίαν ταύτην η Γίωργι
  κή ΰπηρεσία θέλει συνεχίση καί
  ίφίτος μβτά μεγαλυτίρας μάλι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  16 Μαίου 1939
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 15 Μαΐου ((δ.
  ύπηρεσίσ) — ΑΙ πολωνικαι έ-
  Ι φημερΐδες γράφουσαι επί τοθ
  χθεσινοϋ λόγου τοθ κ. Μου-
  ' σολΐνι συμπεραΐνουν δτι όΊ
  ταλός πρωθυπουργός είνε ττε
  πεισμένος περί τοθ δυνατοθ
  τί)ς σωτηοίας τής εΐρήνης."
  —Ό ύψυπουργός των Έξω
  τερικών τής ΠολωνΙας πρόκει
  ται νά μεταβή προσεχώς είς
  την Μόσχαν ίνα συνεχίση
  τάς διαπραγματεύσεις οΐτινες
  ήρχισαν κατά την διέλευσιν
  έκ ΒαοσοβΙας τοθ κ. Ποτέμ
  κιν. Αί διαπραγματεύσεις αυ
  ται ώς λέγεται άφοροθν τάς
  εμπορικάς σχέσεις των δύο
  χωρών. Συγκεκριμένως ή Πό
  λωνία θέλει νά προμηθεύρ
  είς την Ρωσσίαν χάλυβα έτι'
  άνταλλαγή άλλων έμπορευ
  μάτων.

  η: πολωνια εξακολουθει
  να εινε φιλη τησ ουγγαριασ
  Ο ΧΒΕΣ1ΝΟΣ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΙΣ
  ΤΡ ΑΝΗΣΥ1Ν ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιϊί Μαΐου (τού άντα·
  «οκριτού μας). — Οί *ύ«λοι των Παρι¬
  σίων χαί τού Αονδίνου ά σχολούμενοι
  μέ τόν χθεσινόν λόγον τού κ. Μπενίτο
  Μουσολίνι είς τό Τουρίνον ^ ύηογραμ-
  μίζουν ωρισμένας φράσεις αυτού αΐτι¬
  νες άποδεικνύουν ότι ή «ολιτική τής
  Ρώμης παραμένει διστακτική παρά την
  τελευταίαν στρατιωτικήν συμμαχίαν μέ
  την Γερμανίαν. Ή διστακτικότης αυ¬
  τή σήμερον έξηγείται υπό των ίδίων κύ¬
  κλων ώς άποτέλεσμα των τελευταίων
  διπλωματικήν επιτύχη ών τής Αγγλίας
  χαί Γαλλίας.
  Αί εφημερίδας των Παρισίων χαίΛον
  βίνου ύπογραμμίζουν ιδίως τό γεγονός
  ότι ό κ. Μουσολίνι άπέφυγεν ήδη καί
  α,πλοΰν υπαινιγμόν επί τώνίταλικώνάξιώ
  σεων, τονίσας ότι δέν ύπάρχουν είς την
  Ευρώπην ζητήματα, δικαιολογούντα
  παγκόσμιον πόλεμον.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ
  ΒΕΟΡΟΥΝ ΜΕΤΡΙΟΠΑΒΕΣΤΑΤΟΝ
  ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Μαΐου (τού άντα·
  ποχριτού μας).— Νεώτεραι πληροφορί¬
  αι έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι, κβί ή άγ'26 τρέχοντος μηνός.
  γλιχή κυβέρνησις έμόρφωαε την γνώ¬
  μην ότι ό χθεσινός,λόγος τού χ.Μουσο
  λίνι είνε λίαν μετριοπαθής, προφανώς
  έκ των γεγονότων άτινα εμεσολάβησαν
  Τελευταίως.
  Η ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝίΡΓΑΣΙΑ
  ΓΑΛΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
  ΠΟΑΟΝΟΣ ΥΟ0ΥΡΓΟ2 ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  Επεδόθη η απάντησις της Ρωσσίας
  είς τάς άγγλικάς άντιπροτάσεις.
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 15 Μαΐου
  ((δ. ύτιηρεσία). —Ό ύπουργός
  τών'Εξωτερικών κ. Κσάκι είς
  τόν λόγον τόν οποίον έξεφώ-
  νησε χθές επί τής καταστάσε
  ως, άτιεκάλεσε φΐλους τής
  Ουγγαρίας, έκτός των κρατών
  τοθ άξονος καί τούς Πολω-
  νούς. Ό κ.Κσάκι ηύχήθη μάλι
  σταείςτήνΠολωνίαν αίσίσν εκ
  βπσιν των ζητημάτων άτινα
  την άπασχολοθν την στιγμήν
  ταύτην.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Μαΐου ((δ.
  ύπηρεσίσ).— Ό χθεσινός λό
  γος τοθ κ. Μουσολίνι δέν κα
  τέχει πρωτεύουσαν θέσιν είς
  τάς άγγλικάς εφημερίδας ου
  τε προκαλεΐ εύρέα σχόλια.
  Τό «Νταίηλυ Μα'ϊλ» τονί
  ζει χαρακτηριστικώς δπ ή
  πρωτοβουλΐα επί των εύρωπα
  ϊκών πραγμάτων ήλλαξε χεί¬
  ρας αύτην την στιγμήν καί
  διευθύνεται υπό των δημο
  κρατικών κρατών. Ή έφημε
  ρίς «Νταΐηλυ Εξπρές» γρά
  φεΐ δτι ό λόγΓς τού κ. Μουσο
  λίνι υπήρξε πράγματι μετριο
  παθής καί ΰτι ή Εύρώπη ?εν
  θά έμπλακή είς πόλεμον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Μσΐου (ίδ.
  ύπηρεσία). — Ό πρεσβευτής
  τής Γαλλίας κ. Κορμπέν με
  τέβη την πρωΐαν είς τό Φό
  ρϊϊν'Όφφις ένθα συνωμΐλησεν
  έπ' αρκετόν μετά τοθ λόρδου
  Χάλιφαξ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Μαΐου (ίδ.
  ύχηρεσίο) — Περί τα τέλη τής
  εβδομάδος ό λόρδος Χάλι
  φαξ αναχωρεί διά Γενεύην
  Ίνα αντιπροσωπεύση την Αγ
  γλΐαν είς την νέαν συνέλευ
  σιν τής Κ. Τ. Ε.
  ΕΠΕΔΟΘΗ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Μαΐου ((δ.
  ύπηρεσία) —Είς τάς άγγλικάς
  πρός την Ρωσσίαν άντιπροτά
  σεις απήντησε σήμερον ήκυβέρ
  νησίς τΩν Σοβιέτ διά τοθ έν
  Μόσχα Άγγλου πρεσβευτού
  Περί τοθ περιεχομένου τής α¬
  παντήσεως ταύτης δέν εδόθη¬
  σαν μέχρι τής στιγμής έπίση
  μοί πληροφορίαι.
  ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ 15 Μαΐου ((δ.
  ύπηρεσία). —Ό Πάπας Πίος
  12ος εδέχθη σήμερον την πρω
  ΐαν τόν Γάλλον καί Ίταλόν
  πρεσβευτήν καί την κ. Φραν-
  σουά Πονσέ.
  Πολεμικά μέτρα τού Ράϊχ.
  Ό Φύρερ εις τάς δυτικάς όχυρώσεις.
  ΡΩΜΗ 15 Μοΐου (Ιδ. ύπη- επί τοθ δικαίου καί δτι ή συν
  ΑΘΗΝΑΙ
  II»
  Μαΐου (τού άνταπο
  νριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Παρι¬
  σίων ότι ό Πολωνός ύπουργός των
  Στρατιωτικών θά συζητήση έχεί την
  πρακτικήν πλευράν τής στρατιωτικάς
  ρεσΐσ).— Ή επίσκεψις τοθ κό
  μητος Τσιάνο είς Βερολίνον
  πρός υπογραφήν τοθ στρατιω
  τικοθ συμφώνου Γερμανίσς
  —Ιταλίας θά πραγματοποιη¬
  θή οριστικώς είς τάς 25 μέ
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΤΟΥ κ. ΜΠΕΝΙΤΟ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΡΩΜΗ 15 Μοΐου (Ιδ. ύπηρε
  σία) —Οί Ιταλικοί κύκλοι άνα·
  φερόμενοι είς τόν χθεσινόν >ό
  γον τοθ κ. Μουσολίνι, ύπο-
  γρσμμίζουν δτι οδτος ετόνισεν
  δτι ή Γερμανία καί ή Ιταλία
  θέλουν ειρήνην βασιζομένην
  θήκη των Βερσαλλιών κατέρ-
  ρευσεν.
  Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΜΕΤ&ΠΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Μαΐου (Ιδ. ΰ
  πηρεσία).— Μεγάλης σημασΙ
  άς κρΐνεται ή επιθεώρησις τοΟ
  ΔυτικοΟ μετώπου είς την ό
  ποΐαν προέβη χθές ό Φύρερ
  έξετάσας τα όχυρωματικά έρ
  γα είς Ατξ—Λέ—Μπαίν τοθ
  όποίου τα τείχη ίΐνε κατεσκευ
  ασμένα άπό χάλυβα καί τσι
  μέντο. Την επιθεώρησιν επί
  τοθ δυτικοθ μετώπου ό Φύρερ
  συνέχισε καί σήμερον καί άπό
  ΚΑΙ ΝΕ Α ΕΚΚΛ Η ΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ κ. ΡΟΪΣΒΕΔΤ
  ΟΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΙΝ
  ΔΙ Ε Β Ν Ο Υ Σ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΔΙΑ ΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑ ΕΥΡΟΠΑΪΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μαΐου (τού άν-
  ταποκριτου μας).— Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
  ρείον άναφέρουν ότι ό Πρόεδρος των
  Ηνωμένον Πολιτειών κ. Ροΰσβελτ θά
  απευθύνη νέαν ειρηνικήν έκκλησιν.
  Ό κ. Ροΰσβελτ είς την έκκλησίν τού
  ταύτην προτίθεται νά ζητήση την σύγκλη
  σιν διεθνούς διασκέψεως μελλούσης νά
  άπασχοληθή μέ τα εκκρεμούντα εισέτι
  εύρωπαϊχά ζητήματα.
  Κ ΓΕΡΜΛΝΙΑ ΑΑΜΒΑΝΕΙ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΝ ΣΤΑΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΙΙΜΑ ΤΟΥ .ΑΝΤΣΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαΐου (τού άντα-
  ηοκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι ή κυβέρνησις τού
  Ράϊχ λαμβάνει αποφασιστικήν στάσιν
  επί τού ζητήματος τού Δάντσιγκ.
  Φαίνεται ότι τό Ράϊχ έπιζητεΐ δη-
  μοψήφισμα είς τό Δάντσιγκ μετά τό ό·
  των πρώτων πρωϊν&ν ώρών.
  Έξ άλλου δλοι οί άνώτεροι
  άξιωματικοί τού γερμανικοθ
  στρατοθ μέ επί κεφαλής τόν|Λθνο;'ώς καί προηγουμένως" ανηγγέλθη
  φόν Μτ,ράουχιτς διετάχθησαν Οά προβή είς την κήρυξιν αυτού ώς ά-
  νά προβούν είς επιθεώρησιν Β6(ΧφέτΟυ τμήματος τού Ράϊχ.
  των νεωστίκατασκευασθέντων
  έργων εν τη όχυρωματικη"
  γρσμμή τοθ δυτικοθ μετώπου.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 15 Μοί
  ου (ίδ. ύπηρεσίσ). Ή ρουμα
  νίκη κυβέρνησις διέψευσε τα
  περί ρουμανοβουλγαρικών έ
  πεισο&ίων επ! τοθ έδάφους
  της δηλώσασοδπ ταυτα είχον
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΕΓΙΝΑΝ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΔΙ Α Δ ΗΛ ΩΣ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ
  Μαΐου (τού άντα-
  ό ί
  συνδρομάς ιήν οποίαν θά
  ι *^ ^ ι ^
  τιβέαεως
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΝ -
  ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΜΩΝΑΣ
  Πρόςτάς περιφερείας γεωργι
  κ«; υπηρεσίας εκοινοποιήθη Ιγ
  χύκλιος τής φυτοπαθολογικής 6
  πηεεαίας τοΰ δπου&γείου Γεω&γί
  ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ
  ΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
  Α«Ι1ΝΑ1 1« Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).—Την προσέχη Τετάρ¬
  την (.αυριον) αρχίζουν είς την Ισπανί¬
  αν αί έορταί τής νίκης. Μετά τάς εορ¬
  τάς ταύτας ώς γνωστόν άναμένετχι νά ά-
  ναχωρήσουν έκ τής Ίσπανίας οί Ιτα¬
  λοί καί Γερμανοί έθελονταί.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
  ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  παρασχη ηΙ έν ^ δποΓ(χ παρίχονΧ!Χι χεπτ0
  μερείς οδηγίαι διά την καταπο
  λέμησιν τοΰ δάκου των έλαιοΕέν
  δρων κατά την προσέχη περίοδον.
  Τό δπουργείον συνιστά δπως α
  μα τή ενάρξει τής γονιμοποιήσεως
  των έλαίοδένδρων χαί ανευ τής
  ελαχίστης χρανοτριβήί1, οί άρμό
  διοι δπάλληλοι περιέλθουν δλόκλη
  οον την ίλαιοκομικήν περιφέρειαν
  τοθ νομοθ των καί Ιξετάσουν ποΰ
  συμφέρει οΐχονομικώς ή χατα
  πολέμησις,
  ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΥΖΟ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΚΑΤΕΧΑΚΗΝ
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΟΣ
  Διά τηλεγραφήματος τού
  πρός τούς έπιθεωρητάς των
  δημοτικών σχολείων ό ύφυ
  πουργός τής Παιδείας κ. Σπέν
  τζας γνωρΐζει δτι την προσε
  χή Πέμτην, εορτήν τής Άνα-
  λήψεως, θά άργήσουν τα σχο
  λεΐα στοιχειώδους έκπαιδεύ-
  σεως.
  Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠλΡ. ΕΒΔΟΜΙΔΑ
  Ή κίνησις τής άγοράς Ή
  ρακλείου κατά την διαρρεύσα-
  σαν έβδομάδα υπήρξε ζωηοά.
  Είς τό έβδομαδαΐον δελτίον
  τοθ ΈμπορικοΟ καί Βιομηχα
  νικοΟ/Εταμελητηρ'ου άναφέρε·
  ται δτι κατ' αυτήν εξήχθησαν
  ... „ ποκριτοΰ μας).—»Αγγέλλεται ότι είς
  καθαρώς ληστρικάν χαρακτή τ6 Δάντσιγκ έχουν οργανωθή διά σήμε¬
  ρον υπο των εκεϊ έθνικοσοαιαλιστών,δια
  ,δηλώσεις ύπέρτής ένώσεωςϋαύτου μέ την
  Γερμανίαν,
  ρα.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Εκυκλοφόρησεν ή έβδομαδαία
  κατάστασις τής Τραπέζης τή; Έλ
  λάδος δπό ήμερομηνίαν 7 Μαίου.
  Κατ' αυτήν ό χρυσός καί τό ίξω
  ζΐρίχ^ συνάλλαγμα ηυξήθησαν
  κατά 14.961.069 δραχμάς.
  Τό χρέος τοθ Δημοσίου πρός
  ΠΟΛΥΑΡΙΒΜΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μαΐου (τού άντα-
  ΠρωτοβουΜα
  Ι
  Λαζανάκη ΊατροΟ καί Έμμ.
  ______________ Ματζαπετάκη φαρμακοποιοθ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Μαΐου (τού άνταπο-' έτ-ελέσθη είς-ΆμπελοΟζον μνη
  κριτού μας).-Τηλ.γραφο.ν έκ Παρι- | ί!ίΐ^ηΓ^1Ο°^1^°ϋ
  σίων ότι ή γαλλική κυβέρνησις εξακο
  λουθεί νά αρνήται την παροχήν
  μιχής σ^νδρομής είς την
  τού στρατηγοΰ Φράνκο.
  λα εντέυθεν 210 000 χιλιόγραμμα
  κ. κ Μιχ. σουλτανινών) 15οΟΟ ταχΤά
  Ε
  ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΨΙΣ
  ΣΥΜΦΩΝΟΥΚΙΝΛΣΚΑΙΡΩΣΣΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Μα?ου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας.)— Καθ* α μεταδίδε-
  ται έκ ϋΐόσχας, οί έκεϊ κύκλοι χαρακτη·
  ρίζουν ώς άνακριβή την πληροφορίαν
  περί συνάψεως συμφωνίας μεταξύΚίνας
  χαί Ρωσσίας.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ Α [Τ λ
  Κ.
  ΜΕΤΑΞΑ
  κη κατά τό οποίον π
  άπαντες οί κάτοικοι
  τιμώντες την μνήμην
  τού. Λόγον εξεφώνησεν δ ία
  τρός κ. Λαζανάκης εξάρας,
  τό έργον τοθ έκλιπόντος στρα
  τηγοϋ,
  τητος.
  εύεργέτου τής Κοινό
  Η ΤΜΗ ΤΗΣ_Ζ[ΚΧΙΙΡΕύΣ
  ΐό δφυπουργιΐον τής Άγορα-
  νομίας ανακοινοί δτι ή ζάκχαρις
  μέχρι τοϋ έκτελωνισμοθ νίων πο-
  σοτήτων, έφ' ώι* Θ ίθ
  βλθ
  ή, φ χ^
  ή επιβληθείσα φορολογία, θά πω·
  λήται μέ την τιμήν είς ήν έπω-
  λεΐτο καιά την 12ην τρέχοντος
  μηνός, έκ μέρδυς μέν των χον-
  δρεμπόρων κατ' ανώτατον δριον
  πρός δρχ. 20 κατ' δχάν, ϊχ μέ
  ρους £ε των παντοπωλών πρός τό
  κοινόν κατ' ανώτατον δριον πρός
  ΡΩΜΗ 15 Μαΐου (ίδ. ύπηρε- δρχ. 22 κατ' όχαν. "Εμποροι καί
  βία).— Ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς1 παντοπώλαΐ, οιΊινες Θά καταλη-
  εδέχθη σημερον τόν αρχηγόν τής άγ·' φθώσιν ρίτούμενοι μεγαλειτέρας
  γλικής οίκονομικής αποστολάς κ. Λήϊθ των ώ; ανωτέρω καθορισθείσαν
  Ρός. Τόν κ. ρός αυνώδευε καί ό πρε>
  ββευτής τής Μεγάλης Βρεττανίας
  Ούχτερλόου,
  τιμων ή μή Ιχοντες ίκτιθειμένην
  πρός πώλησιν ζάχχαριν, θά διώ
  επί «ίσχροχερδεία.
  δών, 100 000 ελαίου καί 10 000
  μαύρων σταφίδων.
  Η ΑΓΟΡΑ
  ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  Τό υπουργείον των Οίκο
  νομικών δι' έγκυκλΐου τού
  πρός τούς οίκονομικούς έφό
  ρους, γνωρΐζει ότι έπιτρέπε
  ται ή χορήγησις άδειών μετα
  φοράς ακαθάρτου πετρελαί
  ου έκ τιρακτορεΐων κειμένων
  είς την περιφέρειαν ετέρας οί
  κονομικής έφορεΐας, έφ' βσον
  τουτο ζητοθν οί ένδιαφερόμε
  νοι άγοραστα', οΐτινες δικαι
  οθνται νά καθορΐζουν τό πρα
  κτορεΐον παρ'οδ έπιθυμοθν ν'
  άγορόσουν τό άκάθαρτον πε
  τρέλαιον.
  ΟΙΑΓΩΝΕΣ ΠΑΛΗΣ
  Είς τό «Κοσμικόν» διεξήχθη
  σαντήνπαρελθοθσαν Κυριακήν
  άγώνες πάλης μεταξΰ των πά
  λαιστών Λομπράκη καί Τζίμ
  Βλός άφ' ενός καί Ήλιοπού-
  λου—Ψαράκη άφ' ετέρου Είς
  τόν ποώτον άγώνα ανεδείχθη
  νικητής ό Λαμπράκης, είς δέ ...
  τόν δεύτερον ό Ήλιόπουλος.' φαρμακείον.
  χοχρεος τού αημοσιου πρός πο1φ6το0 μ«ς).-ΐΐλϊ1ροφορί«ι έκ τού
  την Τράπεζαν ηυξήθη κατά 1.719. έξωτ.ρικοΰ άναφέρουν ότΤ /ίς τόν πολω
  003 δραχμάς. Είς τό παθητικόν νεκον διάδρομον συνέβησαν πολυάριθμα
  άναγράφεται δ-ι τό χυχλοφοροθν έΛβ{σοΟια μεταξύ Γερμανών καί Ηολω
  χαρτονόμισμα έν συγκρίσει πρός' νων# ^^
  την κατάστασιν τής 30ής Άπρ·-!.
  λίου εμειώθη κατά 39.150 400
  δραχμάς. ΑΙ είς δραχμάς υποχριώ
  σεις δψϊως ηυξήθησαν κατά 177.
  409.945 δραχμάς. Τέλος α[ δπο-
  χρεώσεις είς εξωτερικόν συν λαγ·
  μα ίμειώθησαν χατά 25.257 907
  δραχμάς.
  ΓΡλΜΜΑΤΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΝ
  Διά Β. Δ. προάγονται είς
  γραμματεΐς καί τοποθετοθνται
  είς τα κάτωθι είρη* ο^ικεΐα οί
  εξής: Π. Πενθερουδάκης είς
  Κάνδανον, Ν. Μαθιουδάκης
  είς Καστέλλι Πεδιάδος, Β. Χου
  λάκης είς Ίεράπετραν.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Αυριον τό άπόγευμα θά συ¬
  ν έλθη είς συνεδρίασιν τό Διαρ
  κές Στρατολογικόν Συμβού¬
  λιον πρός εξέτασιν ύποβλη-
  θεισών αίτήσεων τιερί άπαλλα
  γής στρατευσίμων καί συζήτη¬
  σιν επί άλλων συνσφώνζηιη-
  μάτων.
  ΑΙ ΕΠΙΛΗΜΙΚΑ1 ΝΟΣΟΙ
  Κατά τηλεγράφημα τής ύ
  ποδιοικήσεως χωροφυλακηςΚα
  στελλΐου είς τό χωρίον Άμα
  ριανό έοημριώθη έν κροθσμα
  όατρσκιάς. Διετάχθη η λήψις
  των ένδεδειγμένων μέτρων.
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΙΝΙΝΗΣ
  Διά διατάγματος ωρίσθη 8τε τα
  «χυδρομιχά γραφεία θά πωλούν
  χινίνην τοθ Κράτους είς δλα τα
  μέρη είς τα ίποΐα 5έν λειτουργιΐ
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΕί ΛΙαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Νέας Υ¬
  όρκης τηλεγραφήματα ή Άμερική πρό
  κείται διά των νέων αυτής έξοπλισμών
  νά καταλάβη την πρώτην θέσιν έν τώ
  κόσμω ώς άερθπορική δύναμις.
  ΟΧΙΤΛΕΡ ΕΠΕΘΕΩΡΗΣΕ
  ΤΑΣ ΔΥΤΙΚΑ2 ΟΧΥΡΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Κ ΛΙαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Τηλεγραφούν έκ Βερο·
  λίνου ότι ό ναγκελλάριος Χίτλερ προ¬
  έβη είς την επιθεώρησιν, των δυτικών
  όχυρώσεων τής Γερμανίας. Ό Χίτλερ
  συνωδεύετο καί υπό ανωτέρων αξιωμα¬
  τικών τοΰ γερμανικόν έπιτιλείου.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1Ε> Μαΐου (ίδ. ύπη
  ρεσία).—Τό άπόγευμα συνήλθεν ή Αγ
  γλική Βουλή α σχοληθείσα ειδικώς μέ
  την απάντησιν τής Ρωσσίας είς τας υπο
  βληθείσας είς την κυβέρνησιν τής Λΐό-
  σχας άγγλικάς άντιπροτάσεις. ^ Ό *Άγ-
  γλος πρωθυπουργός απαντών είς σχετι¬
  κάς έρωτήσεις τής αντιπολιτεύσεως παρε
  τήρησιν ότι ό λόρδος Χάλιφαξ κατα
  την προσέχη σύνοδον τής " Κ.Τ.Έ. θά
  συναντηθή έν Γενεύη μετά των άντιπρο
  αώπων τής Ρωσσίας μεθ' ών θά έλθη είς
  τελειωτικάς συνεννοήσεις επί των άγγλο
  βοβιετικών διαπραγματεύσεων.