9729

Αριθμός τεύχους

115

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  'Γ'εράβτια-οσά έξοδεύει γιά την προπαγάνδα τού
  1 τό Κ. Κ. Ε. Χιλιώδες χρυσών λιρών κατηναλώ¬
  θησαν μόνον γιά μιά διαδήλωσι πού έκαμε στάς
  Αθήνας πρό τής Δεκεμβριανής έπα αστάσ ως.
  Πού βρίσκονΐαι τα μέσα αύτά,
  ΓΡΑΦΕ1Α: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ γραφείων αρ. 4-55
  ---------------------------------------ΤΗΛΕΦΟγ,γ* τυπογραφ. » 2—06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙίΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚ«?;
  ΕΤΟΣ Β'Π£Ρ(ΟΛΟΣ 8' ΡΡ. ΦνΛΛΟΥ 115
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10 Μπρτίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΖνβΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΒΕ
  ΕΜΝΛΝ. ΒΟΕΤΡΑΚϋΒ
  ΠΟΙΟΣΟΒΠΟ^ΩΡΩΜ ΚΥΒΕΡ¬
  ΝΗΤΙ ΚΟΣ ΚΜΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
  Όταν ήτο ώκόμη έδώ καί κα
  τεϊ-χεν ύπεύθυνον θέσιν καΐδιε-
  χειρΐζετο τα ζητήματα τοΰ τό-
  που μας, μέ την μαεστρΐαν, μέ
  την οποίαν τα διεχειρΐζετο ό
  κ. Έμμ. Παπαδογιώννης δέν
  μδς ήτο εΟκολο νά ομιλήσωμεν
  δημοσία ο£5τε γιά την προσωπι·
  κότητά τού ουτε γιά τό έργον
  τού.
  Διότι 'άφ'ένός έγνωρΐζαμεν
  δτι θά προσκρούσωμεν είς την
  μεΐμιοφροσύνην τού καί άφ' έτέ
  ρου δτι θά έκινδυνεύαμεν νά
  παρεξηγηθώμεν ϊσως άπό άλ-
  λους ώς κόλακες καί άρχολί-
  παροι. Τώρα δμως πού έφυγεν
  άπό τό "Ηράκλειον, καί μάλι-
  στα ώς άπλοθς ίδιώτης, τίποτε
  δέν μδς έμποδΐζει νά ποθμεν
  δλόκληρη τή σκέψι μας καί γι-
  αύτόνκαίγιά τάςπρόςτήν Έλλά
  δα υπηρεσίας τού. Καί μάλιστα
  γιά τάς υπηρεσίας πού προσέ-
  φερε κατά την διάρκειαν τής
  Γερμανικής Κατοχής —δηλαδή
  στή δυσκολώτερη περίοδον δ-
  λης τής μακραΐωνος ιστορίαν
  μας.
  "Αν μεταξύ έκείνων, πού μέ
  την πατριωτική φλόγα στήν
  καροΐά καί μέ τή σημτχία των
  (δεωδών τής Έλληνικής ΠατρΙ
  δος στό χέρι έβγήκαν στό βου
  νό σά·ν έμψυχος διαματυρία
  κατά τόθ κτηνώδους ζυγοϋ τοθ
  βαρβσρωτέρου των Κατακτη
  των, διεκρίθησαν καί άξιωμα-
  τοθχθι ολίγοι καί Ιδιώται] πολύ
  περισσότερον έκ τοθ πολιτευο-
  μίνου κάσμου ολοκλήρου τής
  Ελλάδος, μόνος, έξ δσων του¬
  λάχιστον .γνωρίζομεν, μόνος ό
  κ. Παπαδογιάννης Ιζησεν επί
  τριετΐαν τή ζωή τοθ άντάρτη
  κι' έγεύθη τίς κακουχΐες καί
  τούς κινδύνους καί τίς άγωνΐες
  της. Γιά νά γίνη κιαυτός σύμ-
  βολο ιταληκαριας, σύμβολο τής
  Έλληνικής ίδέας.
  Είς τό Άμάρι, τό οποίον κα¬
  τά τόν παρόντα πόλεμον άπετέ
  λειΐε την Κρήτην τής Κρήτης, ό
  «Παπποθς»— μ' αύτότό δνομα
  είναι γνωστάς στούς έπαναστα
  τικοός κύκλους καί στόν ττληθυ-
  σμόν ό κ.Παπαδογιάννης—ή-
  τσνψυχή τοθ αγώνος, Ιμπιστος
  συμβουλάς των άντιπροσώπων
  τοθ ΣυμμαχικοΟ ΣτρατηγεΙσυ
  καί άτρόμητος πολεμάρχος,
  Οσάκις τόέπέβαΚλεν ή άνάγκη.
  Στόν Ιερόν αυτόν άγώνα γιά
  την Λπελευθ*ρωοι τής Κρήτης
  έχασεν άπό τούς Γερμανούς
  τρία μέλη τής οΐκσγενείας τού
  •κοτί δεκάδα όλόκληρη στενών
  «αί άττωτερων συγγενών τού...
  Ζυμωμένος μέ την ΙστορΙα τοθ
  τόπου καί μ£ τος ανάγκας τού
  κατά τή μαύρη περΐο&οτής σκλα
  βιας, εγνώρισε πρόσωπα κα
  πράγματα δσον ολίγοι, καί ώς
  άντιπρόσωπος τής Κυβερνήσε
  ως είς τούς άνατολικούς Νο
  μούς τής Κρήτης δέν περιωρί
  σθη είς τό νά κατατοπίση μό
  νόν τούς Συμμάχους καί την
  Κυβέρνησιν επί των προβλη
  μάτων πού άντιμετωπίζομεν με
  ταπολεμικώς άλλά, καί θετι
  κώς συνέβαλλεν είς τάς λύ
  σεις των μ' άσυνήθη διαύγει
  αν πνεύματος καί μέ θαρρα
  λέαν καί φωτισμένην πρωτο¬
  βουλίαν.
  Φανατικός όπαδός τής ένό-
  τητος τοθ έθνικώς σκεπτομένου
  κόσμου κατά τούς ταραγμέ-
  νους αύτούς καιρούς πού περ
  νοθμεν ανεξαρτήτως κομματι-
  κών καί προσωπικών βλέψε-
  ων, εΐργάσθη καί έργάζεται
  μετά θέρμης πρός την κατεύ·
  θυνσιν αυτήν. Διότι πιστεύει,
  δτι άν έσωσε την Κρήτην ά¬
  πό τόν εμφύλιον σπαραγμό
  (πού άπεκεφάλισεν έθνικώς άλ-
  λα τμήματα τής Ελλάδος) ό
  «συγκρητισμός» ή ιδία αυτή ό-
  μοφροσύνη τοθ μεγίστου μέ-
  ρους των Κρητών πρός αντι¬
  μετώπισιν θανασίμου κινδύνου,
  δύναται καί πρέπει νά χρησι-
  μεύθΓ) ώς ύπόδειγμα καί όδη
  γός διά την σωτηρίαν τής Έλ
  λάδος έν τώ συνόλω της.
  Δέν γνωρίζομεν τίνες λόγοι
  υπηγόρευσαν την άντικατάστα
  σίν τού «ίς την υπηρεσίαν την Ι
  οποίαν τόσον επιτυχώς έξε-
  τέλει ό κ. Παπαδογιάννης. Ύ
  ποθέτομεν δμως δτι τουτο έ-
  γινε διά νά τοϋ άνστεθοθν
  εύρύτερα καθήκοντα καί τιμη
  θή έν τώ προσώπω τού ή στά¬
  σις τής Κρήτης καί επί κατο
  χής καί τώρα μετ* αυτήν.
  £4/ϊ
  διότι ή κοινότης έπιμένει νά
  πληρώση έκε^νους πού Οά άνα
  λάβουν τή δουλειά.
  "Αλλο. Τό έδώ ΚΚΕ εζήτησε
  τό ξενοδοχείον «Μίνως» νά τό
  έπισκευάστ] δι' έξάδων τού καί
  νά εγκαταστήση «κεΐ τα γρα
  φεϊα τού. Αί έπισκευαί βμως
  ώς πληροφορούμεθα, θά ίστοί
  χιζαν ένάμισυ ϊως 6ύο έκατομ
  μύρια δραχμών.
  Καί έρωταται: Πού τα ευρί¬
  σκει τόσα χρήματσ τό .. πτω¬
  χόν ΚΚΕ ωστε καί ιτολοτελεϊς
  εγκαταστάσεως νά είναι είς "θε
  σιν νά κάνη καί δωρεες,.. γιά
  τό ψάρεμα συμπαθειών;
  Ξέρομεν τί θά μποροΰσεν νά
  μας απαντήσουν οί σύντρσφοι
  άν ήθελαν:
  —"Ας είναι καλά οί κουτοί
  πού ένώ λένε πώς είναι
  νες πληρώνουν καί αύτά τα
  £ξοδα καί δλα τα άλλα τερά
  στια τοιαϋτα πού άπαιτεΐ ή
  συντήρησις των «Καθοδττγητά-
  δών» καί ή προπαγάνδα πρός
  υπονόμευσιν τής Ελλάδος καί
  υποδούλωσιν τής κοινωνίας.

  ««»νε^
  ΗΠΟ ΗΜΕΡΒΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΝ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10 ;Μαρτίου
  ΠΟΥ ΤΑ ΒΡ1ΕΚ0ΥΝ
  Μδς άναφέρεται δτι ·εϊς τίνα
  κοινότητα τοΰ ΝομοΟ είς
  μειοδοτικόν διαγωνισμόν πρός
  κατεδάφΐσιν τοΰ παλαιοΰ αύλο
  γύρου τής Έκκλησίας (500
  τετραγ. μ.) κσί άνοικοδόμησιν
  νέου, οί κομμουνισταί έμειοδό-
  τησαν διά 3 τελείως άφερεγ·
  γύων προσώπων μέχρι τού μη·
  δενος. Έδέχθησαν δηλ. νά κά¬
  μουν τό έργον τελείως δωρεάν.
  Η δωρεά αυτή δέν εγινε δεκτή
  ΠΕΡΙΥΙΊΟΒΟΛΗΣ
  ΔΗΛΩΣΕΠΗ Ζ Η ΜΙ ΩΝ
  Ζημίαι ώς εμπίπτο'υσαι είς την
  έννοιαν τής παρούσης δέν δύναν
  ται νά θεωρηθώαιν αί προξενη
  θεΐσαι παρ' ίδιωτών οίασδήποτε
  ύπηκοότητος εφόσον τό αίτιον τό
  προκαλέσαν ταύΈας. δέν δύναται
  νά θεωρηθή ώς έχον σχέσιν μέ
  τόν πόλεμον. Αί αξιώσεις άποκα
  ταστάσεως τοιο"ύτω·ν ζη^ιών δέον
  νά προβληθώσι είς τα τακτικά
  Δικαστήρια κατά τάς σχετικάς δια
  τάξεις τής Πολιτικτνς Δικονομίος.
  Έπίσης ώς ζημίαι έμπίπτουσαι
  είς την έννοιαν τής παρούσης δέν
  δύναται νά]θεωρηθώσι αί προκλη
  θεΐσαι εκ τής είς έχθρικάς χώρας
  οϊκειοθελοϋς μεταβάσιως πρός ερ¬
  γασίαν.
  Δι' έκαστον υπαίτιον τής ζημί¬
  ας θά υποβληθή ιδιαιτέρα δήλω¬
  σις.
  Ένδεικτικώς ώς ζημίαι δύναν¬
  ται νά σημειωθώσι: θάνατος, τραυ
  ματισμός, όμηρεία ζημίαι είς άκί-
  νητον ϊδιοκτησίαν περιλαμβανο-
  μένων καί των είς χαλλΐϊργησί-
  μους τόπους προξενηθεισόΐν ζη-
  μιών, ζη,μίαι είς κινητήν Ιδιοκτη
  σίαν περιλαμβανομένων των είς
  πλωτά καί τροχοφόοα μέσα καί
  ζώα προξενηθεισών ζημιών ανε
  ξόφλητοι άπαιτήσεις ?ξ *'πιτά|εως
  κινητών καί άκινήτων καί έκ προσ
  φερθεισών ύπηρεσιών κλπ. ώς καί
  πάσα ζημία προκληίεϊσα έκ πολε-
  μικής ενεργείας (βομβαρδιβμός
  κλπ.) καί έκ γεγονότων
  ΔΗΛΩΣΕ1Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΓΕΠ.ΚΟΥ Δ1Ο1ΚΗΤΟΥ
  ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΠ 'ΝΙΚΗιΊ'
  'Η|διβίκ^σίς μου θά είναι
  λαμβανόντων χώραν καυα τόν πό
  λεμον (έμ,πρησμός, διαρπαγή κλπ,)
  (Ανριον τό τέλος)
  Ό ύπουργός Γινικός Διοικητής
  Κρήτης κ. Μανοΰσος Βυλουδάκης
  εδήλωσεν είς τόν Διευθυντήν της
  εφημερίδος μας ότι κατά την έν
  Αθήναις ολιγοήμερον παραμονήν
  τού έσχεν συνεργασίαν μετά των
  ύπουργών τής Έλληνι·κ.ής Κυβερ¬
  νήσεως καί «λλων ανωτέρων αρ¬
  μοδίων ύπαλλήλων δι-ά τα έν Κρή
  ΧΠ εκκρεμούντα πρός επίλυσιν ζή
  τήματα.
  Ό κ. 'Υπβνργβς ίτόννσεν την
  άμεσον ανάγκην άποστολής τρο-
  φίμων διά χόνΚρηΐικόνΛαόν ή έλ
  λειψις των οποίων έπεσυσσώρεν·
  σεν δεινά καί συμφοράς κατά τό
  το τελευταίον διάστημα είς τόν
  πληθυσμόν καί έσχεν την κατηγο-
  ρηματικήν διαβεβαίωσιν άπό τόν
  αρμόδιον Υπουργόν ότι τό έπισι-
  τισΐικόν ζήτημα ΐής Κρητός ελύ¬
  θη οριστικώς άφθονοι δέ ποσότη
  τ-ες π«ντβειδ«ν τρ»φί-μων
  θησαν και -ευρίσκονται έν πλώ.
  Είς τό σημείον «ύτό -δ ν.. Ύ
  πουργός είπεν οή ή έν Αθήναι
  άπεργία καί τα έπακθλουθήσανΐα
  αύτην λυπηρά γεγονότα
  σαν σοβαρόν κώλυμμα διά την έ'γ-
  καιρον άφιξιν άεμοπλοίων τα ό
  ποία μετέβησαν είς άλλους λιμέ-
  νας (Βόλον Πάτρας κ.ά,),
  Μεταξύ των ^ρώτων άποστο
  λών τροφίμων τα οποΐα χροορί
  ζονται ·διά ιήν Κρήτην είναι καί
  6 ίστιοφόρα πλήρη άλεύρου, γά¬
  λακτος, άσπρίων καί οίλλα>ν εί-
  δών πρώτης άνάγκης.
  Έκτός τούτων «αί Τον
  πλοιον φορτωθένι'ιδημέμΐκτϊθν φορ
  τίον πλέει διά Κρήτην
  Τό ενδιαφέρον τοθ κ. ύπβυργοϋ
  εστράφη Ιδιαιτέρως πρός ΐόν άγρο
  τικόν κόσμον δ«ά τόν οποίον, κ-α
  τόπιν τής μετά ΐοϋ ύπουργοΐ τής
  Γεωργίας συνεργασίας τού, επέ
  τυχεν την
  ποσοττ|των
  αποστολήν άφθόνων
  θείαΐ) καί θειϊκοΰ
  χαλκοϋ. ^Τό ζήτημα των τιμώντής
  σουλτανίνας ένεργετταιδρτατίτητοίωί
  καίέχουνάποσταλϋ «ίς τονς «αγγλι·
  κούς καί άμερικανικβύς -άγβρβίπι
  «ούς οί«σϋς τιμολβγια κβώ ·δείγ-
  ματοι, εν άναμσνπ άπ«ττήσ«βς
  διά νά αρχίση ευθύς ή φόρτωσις.
  Συνεχίζων δ κ. ύπουργός εδή-λω
  σεν στι έπ£5κύχθη παρά τοθ ύ-
  πουργοΰ των Οιχονομικών παρέ¬
  χη καλλιεργητικών δαν.είω"ν διά
  ς ·άν«γκ<τς των Λγρβΐ-ών. Ή άγροτική άσιρτίλεια, έδήλίοβεν ό κ. Βολουδάκης θά άπασχολήσχ; ιδι¬ αιτέρως είς τό Ιργον μοτ καί ά- παιτώ άπό κάθε άγρότην πειθαρ χίαν καί εργασίαν πρός ϊ οαν Γήν ή όπσία τ)ά σοβαρώς τόν 1πισι<ιΐΐμό>ν τής νή-
  σον μα;.
  Κατόπιν τής επεμβάσεως τοϋ κ.
  ύΛουργοΰ Ιπΐ της επιλύσεως ιοΰ
  ζητημαΐος τής μετά τής λοιπής
  "Έλλάδβς ουγκοινωνί«ς *ής Κρή¬
  της, απεφασίσθη υπό χον ύπου-
  γοΰ τής Συγκίκνωνίας ή τακτική
  συγκοινωνία άπό των άρχών τοδ
  Απριλίου,
  Αί Βιομηχανίαι, τα εργοστάσια
  καί αί^βΐτ—ΐχνι»«βί*Ιπιχειρήσεις θά
  έπανα^χίσονν λειτουργοΌντ<« κανο νκκΛΚ, λ>^φθείσης 5τρός ϋοΐ~ι Χδι-
  αιτέρας ;쀩ίμνης, ώβιε νά εκλεί¬
  ψη εί δυνατόν ή πα|ΐουσιαζ·ομέ-
  νη άνεργία Ό ύπουργός των Οί-
  κονομικών κ. Σίδερης εδήλωσεν
  είς τόν Γενικόν Διοικητήν Κρή¬
  της ότι εχορηγηθησαν σοβαραί
  πιστώσεις διά τα δημΟΒΐα Ιργα
  τής Νήσου τα δποΐα νπέστη-
  σαν σοβαρωτάτας ζημίας υπό
  τοΰ Ιχθροϋ (γεφυροποιΐα, όδο-
  ποιΐα κλπ.), ή έπιδιόρΐ)ωτης των
  οποίων θά -αρχίση λίαν συντό¬
  μως.
  Ό κ. ύπουργός εδήλωσεν έπί-
  δτι θά ενισχύση τό Σό»μα
  η μ
  των Προσκόπων ήθικώς καί ΰλι-
  κως καταβάλλων πρός τουτο πά¬
  σαν προσπάθειαν ί'να τουτο φθά-
  είς τό ϋψος τής άποστολής
  τού είς δ ευρίσκετο -πρό τής 4ης
  Αύγουστον.
  Τό ΣΦμα τΖ&ν Ιϊ^οσκόπω'ν—ε¬
  δήλωσεν ό κ. Βολουδάκης—ά*
  ϊ την ρίόν~/ οργάνωσιν ή·
  διαπ«ιι<δ«Γγ<ιιογήί?ειος των τέ- ων ««ι τυγχείι«« τής «αθ' «λβυ ύ-οστηρίξ«ατς τής Έλληνκής Κυ¬ βερνήσεως. Περαίνων ό κ, "Υπουργός Ιτό- νισεν δτι ί διοίκησίς τού 9ά είναι άμ&ράληπτος, άκομμάτιστος καί εί¬ πεν: «Άπαιτώ από τόν Κρητικόν Λαόν νά ββΐ!|βτ}θ'{ΐ τό επίπονον Ιογον ιμου τβ ολιοϊοιι' ά«έλε»ββη)άς )Μ»ρούσας ΙβίΓν-θήκαςαΙ οποίαι —α- ρβιοσιάζουν δυσχβρεί«ς προελ&βύ- βας υπό τοιΰ,'άπαισύου κατοκτητο'ΰ. Ή Δημοσία άβφάλε·ι.κ αποτελεί ΘεμέλΐΛν λΐθβν τοϋ μενακολε- μιχαϋ οίκβδομήμαϊος τής ψτααν καί επί τοϋ σημείου αύτοά) Λ«ρα- αλώ τόν σώφρονβ Κρ-^ΐΐΛίθν Αα ν νά έπιβ·τήβ·η 1«δ*βιτέρως την προσοχήν τού διότι φΐόνβ» τής βδραιώββως ττ^ς δη· μονίας ·4λλα κ«ί της άγ&οίΐΛΟΐί ασφαλείας θά Λροχωρή»»μ€ν μ έ αθβρόν -βήμα είς την ά9 ής "Ελλβδος κ<ιί δι« ί μας είς την ίκανοπβίησιν *ών κϋτν μας δικ«Μ»ν», ΕΤμ' ύπέρήφανη γιά σάς. ΣάνΙ βλα τα παιδία μου πού πέντ'Ι ϊ£ νιλιάδεΓ νοόνια τώοα. αέΙ Κι' άπ' τή χαρά μας, ξεχνοΰμε τής σκλαβισς τόν τΐόνο. Δυό λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε. "ΙΤΟνΓ Ι Η Ι νΤητΤΓτνηι Ημέραι παρουσιάσεως τώνΐκά καί Ι /-Λί ίι^· τηί Νηι ιηΠ 'ί-Ι Ι π/νηΛτΛΐ \ιη των συμπο έξαγωγέων Ϊ^,,',. __-ι -
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ.' 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10 Μαρτίου 1943
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Άξιωματικοι κοί οπλίται
  τού Ίερού Λόχου.
  Παρ' αφιχθέντος οπλίτου τού
  Ιεροθ Λόχου μάς παρεδό&Ί ό κά
  τωσι καταλογος όνομάτων αξιω¬
  ματικών καΙ όπλιτών τού ώς δνω
  λόχου, οΐτινες χαΐρουν άκρας ύ-
  γεΐας.
  Λοχαγός Τσεπαπαδάκης Χαρ.
  έκ Χανίων, ύπολοχαγοΙ Σαββύ-
  κης Παναγιώτης έκ. Ρεδύμνόυ
  καΙ Βαϊλόχης Δημήτριος έξ |Ήρα
  κλεΐου, άνθυπολοχαγοΐ Παπαδά¬
  κης Παθλος έκ· Σητείας, Μαρής
  Γεώργιος έκ Φουρνοφαράγγου,
  Σωμαραγ/κάκης Ιωάννης έκ Γέρ-
  γερης, Παπαδάκης 'Αστ. έκ Μα-
  γαρικάρι καΙ Κουμαριτάκης Μι¬
  χαήλ έξ Ηρακλείου, έπιλοχΐαι
  Φραγκιαδάκης Κων)τΤνος Γέργε-
  ρης, Ξυλούρης "Ιωάννης ΉρακλεΙ
  ου καΙ Ντουσάκης Ιωάννης Χα¬
  νιά.
  ΛοχΙαι Χατζηγιαννάκης Γρηγό-
  ριος Σχοινιά, Δρυγιαννάκης Έμμ.
  Μάλες, Μετζογιαννάκης Ιω Ση¬
  τείας, Μαυράκης Γεώργ. Κουνά-
  6ους, 'Αρετάκης Έμμ, Χανίων,
  Ρδμπολας "Ανδρ. Ρεδύμνόυ:
  Δεκανεύς Κανακουσάκης Νικ
  Παναγίας Πεδιάδος, Βρέντζος
  Νικολ. Δοΰλι—Μονοφατσίου, Όρ
  φανάκης Σταύρος Δεμάτι, Σηφά-
  κης Γεώργ. Καστελλιανών, Τσα·
  γκαρογιαννάκης Γεώρ. Σχοινιά,
  Μπιτσαξάκης "Αντώνιος 'Ασκά-
  ροι, Σταυρακάκης Γεώρ. 'Ανώγεια
  Πυροβολάκης Γεώρ. Χανίων, Ρο·
  σμαράκης Έμμαν. Χανίων, Χα¬
  νίων, Μανωλάκης "Ιωάν, Χανίων,
  Κοομαδάκης Νικόλ. Ηρακλείου,
  ΠαπαματδαΤος "Ιωάννης Χανίων,
  Τζαμπιάκης "Ιω Χανίων.
  'Υπ)νεύς Κυριακάκης Νικόλαος
  Φαυριανά, Σαγουνάκης Κωνστ.
  Καστελλιανά, Παλιεράκης Γεώρ
  Πηγή Ρεδύμνης, Τρουλλινός Χαρ
  "Αποδούλου, Συμιανάκης Ευστ
  'Αγ. Γεώργιος, Παπαφραγκάκης
  Νικ. Χαβριανά, Σπανάκης Δημ.
  Καμάρες, Τσακυράκης Ίωρ Μάλ-
  λες, Χαροκόπος Γεωρ. Πατσάς,
  Παπαδάκης Λύσσανδρ. Καστέλλι
  Πεδιάδος, Φιλάκης Γεωρ. Καστα-
  μονίτσα, Μπαλαχούτης Δημήτρ"
  Τεκέ, Καλλέργης "Ιωάν 'Ανώγεια
  Μπεμπής Δημήτρ. Ρεδύμνης.
  ΤΤροχωροϋν πέραν τού
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τεθω-
  ρακισμέναι μονάδες τής ΙηςΆ-
  μερικανικής στρατιας προχω-
  ροϋν βαθύτερον έντός τής Γερ-
  μανΐας πέραν τοϋ Ρήνου έκ τοθ
  προγεφυρώματός των επί τής
  Άν. δχθης τοΰ ποταμοΟ. Έκυ-
  ριεύθησαν μεγάλες Γερμανικές
  άποθήκεςπολεμικοΰ ΰλικοΟ. Αν¬
  ταποκριταί τηλεγραφοϋν δτι λό
  γψ τής πηθώρας των αίχμαλώ
  των δέν ύπάρχει καιρός καταμε
  τρήσεώς των. Άνδρες καί υλι¬
  κόν διαπεραιοθνται εκείθεν τοΰ
  ποταμοΟ. Ή Γερμανική άντί-
  στάσις εΐναπ σποραδική καΐ αί
  Συμμαχικαΐ απώλειαι έλαφραί,
  Είς τό βόρειον τμήμα τοθ με·
  τώπου οί Άμερικανοί έφθασαν
  τόν Ρήνον είς τό Άντερνακ καί
  άπέκοψαν την οδόν πρός την
  Μπόν. Εισήλθον έντός τής πόλε
  ως καί κατέχουν τό ήμισυ αυτής.
  Ή 1η Κανα*δική στρατιά έκυ;
  ρΐευσε τό Ξάντεν καΐ έφθασε
  τόν Ρήνον.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ενώ είς την Ούγγαρίαν άποκρού-
  ονται αί Γερμανικαί άντεπιθέσεις,
  είς τό βόρειον άκρον τού Μετώπου
  αύξάνεται ή άπειλή κατά τοϋ Ντάν
  τσιγκ καί τοϋ Στεττίνου Ρωσσικά
  στρατεύματα προελαύνουν πρός
  τό Στεττΐνον έκ Βορρά, Νόι;ου
  καί Άνατολών καί έκυρίευσαν 60
  θέσεις μεταξύ των οποίων καί τό
  Νούετσιν 100 χιλιόμετρα βορείως
  τής ιτ"λε·ως. Κατελήφθησαν 300
  νέαι θέπε-ις *<-η Ρωσσικά στρατεύ ματα άπέχουν 20 χιλιόμετρα έκ Ντάντσιγκ. ΙΤΑΛΙΑ: Κατελήφθησαν νέαι θέσεις επί των ύψωμάτων ανατο¬ λικώς τής δδοθ Βολωνίας—Πιοτό για. Έβομβαρδίσθη καί πάλιν ή δδός άνεφοδιασμοϋ τού Μποένεο ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς την Β,ρ μανίαν Κινεζικά στρατεύματα ίίσ- χωροϋν βαθύτερον έντός τής Μαν ταλέϊ, Επί τής Λουζόν κατελή¬ φθη τό Άριγκάϊ βορηοδυτικώς τής Μανίλλας. ΕΛΛΗΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΜΑΧ1ΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρός άπαντας τούς Προέ- δρους Κοινοτήτων ΝομοΟ Ηρα¬ κλείου Προκειμένου ή ύπηρεσία μας νά προβή είς εκκαθάρισιν των μέχρι σήμερον γενομένων ύΐτ' αυτής χορηγήσεων παρακαλοθν ται άπαντες οί Πρόεδροι των Κοινοτήτων τοθ ΝομοΟ δπως τό βραδύτερον μέχρι τής 14ης τρέχοντοο προσέλθωσιν αυτο¬ προσώπως είς τα Γραφεΐα μας καί έξοφλήσωσιν όλοσχερΏς ά¬ παντας τοΰς μέχρι σήμερον λο- γαριασμούς των Κοινοτήτων των έχοντες απαραιτήτως μεθ' έαυτών καί άπαντα τα πρός τακτοποίησιν των λογαριασμόν των τα άπαιτούμενα δικαιολο- γητικά τόσον των προηγούμενον τεσσάρων διανομών δσον καί τής τελεταΐας 5ης διανομής ύ- πογεγραμμένα κατά τα κεκανο- νισμένα υπό τοθ Προέδρου, τοθ Ίερέως καΐ τοϋ Διδασκάλου. Διά πδσαν καθυστέρησιν τα κτοποιήσεως λογαριασμοθ Κοι νότητος τινός θά εύθύνεται προ σωπικώς ό Πρόεδρος αυτής. Έν Ηρακλείω τή 8—4—1945 Έκ τοθ ΓραφεΙου τής Ε.Υ.Σ.Β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλοθνται άπαντες οί έν Κρήτη πρόσφυγες Άν. Μα- κεδονΐας, Δυτ. Θράκης οί προσ φυγόντες έν τή νήσω μετά την 28ην 8)βρ(ου 1940 καί επιθυ¬ μούντες νά έπιστρέψωσιν είς τάς έστΐας των νά υποβάλωσι ημίν ένταϋθα (όδός 1866 αριθ. 16) δήλωσιν περί|τούτου έφ' ά πλοϋ περιέχουσαν 1) τό ονομα¬ τεπώνυμον των μελών τής οίκο γενεΐας, 2) την οικογενειακήν σχέσιν, 3) την περιφέρειαν τη"ς Μακεδονίας ή Θράκης έξ ής α¬ νεχώρησαν καί 4) τόν λιμένα είς ου ήδη έπιθυμοθν ν'άποβι- βασθώσιν. ΑΙ δηλώσεις· αυται δέον νά ίδσιν είλικρινεΐς καΙ νά ύποβλη θώσιν υμίν τό βραδύτερον μέ- χρι τής 15ης Μαρτίου 1945. Ηράκλειον 5 Μαρτίου 1945 Ό πρόεδρος τής Διοικ. "Επι τροπής Έμμ. Γ. Γιαλιτάκης Ό Γραμματεύς Γ. Κουφαλιτάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Την 12ην Μαρτίου 1945 ημέ¬ ραν Δευτέραν καί περί ώραν 11 π. μ. θέλει λάβη χώραν είς τα Γραφεΐα τής Ύποεπιτροπή*ς τής Ενώσεως Έξαγωγέων Σουλ)νας παρά τή Σταφιδική Άκράτου καί Βασιλάκη πλει- οδοτική δημοπρασία διά την εκποίησιν: 1) 5.600 περίπου οκάδων σουλ)νων βιομηχανίας. 2) 4 600 περίπου οκάδων ά έρηδων. 3) 7.ΟΟΟ περίπου οκάδων Λι- κιών καί 4) 6.ΟΟΟ περίπου οκάδων λικι· ών καί άέρηδων άναμεμιγμέ- νων. Οί δροι πλειαδοσίας εισίν είς τα Γραφεΐα τής Ύποεπιτροπής δύνανται δέ οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ" εκά¬ στην 10—12 π. μ. Ό Πρόεδρος Γ. Ν. ΦΛΩΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ Αί ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΘΗΝ Μ9Μαρτ(ου.—Άναχω ρεΐ είς την "Αγκυραν Ιπιτροπή έξ ανωτέρων ύπιλλήλων τής Διευθύνσεως ΣυμβατικοΟ τοϋ ύπουργείου * των Εξωτερικών καΐ δύο ύπαλλήλων τοθ υπουρ γείου Έθνικής Οίκονομίας πρός διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων διά την συνομολόγησιν έμπορι- κης συμβάσεως μέ την Τουρ¬ κίαν. ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΙΚΑ γραμ- μάτια ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου.—Δι'ά ποφάσεως τοθ ύπουργοΟ των Οίκονομικών όρίζεται δτι τα κερματικά γραμμάτια των 10, 5, 2 καΐ 1 δραχμών τα έκδοθέν- τα τό 1941 άνταλάσσονται είς την Τράπεζαν τής Ελλάδος με την γνωστήν σχέσιν των πληθω ρικών δραχμών. Κ01ΝΩΝΙΚ" ΑΜΟΙ— Σπύρος Νιώτης Αώρα Γιαννίκου ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Ι. Χαβάκης Ιατρός. θερμά συγχαρη- τήρια. ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ.— Αυριον τβλοθ- μεν ετήσιον μνημόσυνον είς τόν Ί- ρόν Ναόν Άγίσυ Κωνσταντίνου είς μνήμην Τού υιού μας Γ. Μηναδάκη κα'ι παρακαλούμεν τοΰς βουλομέ¬ νους δτΐως τιμήσωσι την μνήμην τού. οίκογένβια Ι. ΜΗΝΑΔΑΚΗ ΛΑΜΠΗΣ Γ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ! Δικηγόρος Έναντι Άγροτικής Τραπέζης "Ελληνες Κομάντος είς Μήλον. ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου.— Έλ· ληνες Κομμάντος απεβιβάσθη¬ σαν επί τής νήσου Μήλου. Εφόνευσαν τόν Γερμανόν Δι¬ οικητήν, τούς δέ αίχμαλώτους μετέφερον είς την νήσον Κί- μωλον βορείως τής Μήλου. ΑΠΟ ΑΥΡΙΟΝ Κάνει έναρξιν των εργασι¬ ών τού τόΝέον ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ ,ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ, (Πρώην «ΦΕΜΙΝΑ») Θά προσφέρωμεν καφφέ ά- γνό. Περιποίησις—Καθαριότης —Έκπομπαί είδήσεων. Όλοι τό ΡαντεβοΟ σας στό «ΚΕΝΤΡΙ¬ ΚΟΝ». ΝΤΟΡΕ "Εναρξις άπό σήμερον ΣΑΒ¬ ΒΑΤΟΝ 4 μ. μ. χορός μετεμφιε σμένων καί μή. Όρχήστρα πλήρης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Καθίσταται γνωστόν είς τούς 'Υποψηφίους διά την Στρατιω- τικήν Σχολήν Εύελπίδων δτι ή Ύγειονομική έξέτασις αυτών υπό τής αρμοδίας Έπιτροπής άρχεται την 10ην τρέχοντος καί λήγει την 1 /ην ίδίου. Οί ύποψήφιοι θά προσέρχων¬ ται πρός εξέτασιν καθ* εκάστην είς τα γραφεΐα τής Στρατ. Δι¬ οικήσεως Κρήτης. (Διεύθυνσις 'Υγειονομικής Υπηρεσίας) καί ώραν 9—12 καί 3—6, έφοδια- σμένοι διά ταύτοτήτων 'Υποψη φίου Εύέλπιδος, άς θά χορηγή τό καθ" ημάς ΙΙΙον Γραφείον άπό σήμερον καί άπό τής 11.30" ώρας μέχρι 12.30. ("Εκ τής Στρατιωτικής Διοι¬ κήσεως Κρήτης). ΣΥΜΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ φθοθν ύπ' δψιν οΐαιδήποτε πσ· ρακλήσεις τής άκρας άριστεράς περί συμμετοχής της είς την Κυ βέρνησιν. ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου.- Χθές εγένετο ή έορτή των ,'άποκαλυ- πτηρίων τής πινακίδος επί τής όδοθ Σταδίου διά τής οποίας μετονομάζεται είς οδόν «Τσώρ¬ τσιλ». Ό Δήμαρχος Αθηναι- ών κ. Σκληρός ομιλών είπεν 8- τι ή τιμή αυτή πρός τόν κ. Τσώρτσιλ είναι ίνα ελάχι¬ στον δεΐγμα εύγνωμοσύνης διά τάς υπηρεσίας πού προσέφε- ρε ύπήρ τής ελευθερίας των λα ών καί Ιδιαιτέρως τής Ελλά¬ δος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Μαρτίου. — Κατά Γερμανικάς πληροφορίας οί Ρώσσοι έξακολουθοΰν την κατά μέτωπον επίθεσιν εναντίον τοθ Βερολίνου καί κατά τάς ι¬ δίας πληροφορίας οί Ρώσσοι έ¬ φθασαν είς σημείον 27 μίλλια έκ τής πόλεως π Τα Κέστριν ά εκόπη καί Ρωσ σικαί φάλαγγες είσέδυσαν είς τάς άμυντικάς γραμμάς αύτοθ τούτου τοθ φρουρίου έκ δύο ση- μεΐων, ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9. — Κατ'είδήσεις έξ Αθηνών τό ύπουργεΐο • των Εσωτερικόν προετοιμάζεται διάτό προσεχές Δημοψήφισμα. Καθώς δέ εδήλωσεν ό ύπουρ- γός των Έσωτερικών κ. Αθα¬ νασιάδης—Νόβας δλαι α£ προσ πάθειαι των ύπαλλήλων πρέ· πει νά τείνουν πρός την προπα ρασκευήν τοϋ Δημοψηφίσματος καί των έκλογών ώστε ό λαός νά δυνηθή ν ά εκφράση την γνώ μην τού καί κατά την δυνατόν συντομωτέραν προθεσμίαν. ΑΘΗΝΑΙ 9.—Άντιπρόσωποι τής άκρας άριστεράς επεσκέ¬ φθησαν τόν Άντιβασιλέα καΐ ε¬ ζήτησαν δπως διευρυνθή ή Κυ¬ βέρνησις διά τής συμετοχής καί ύπουργών τοϋ ΕΑΜ. Έπίσης εξέφρασαν τα παράπονά των διότι ή Κυβέρνησις δέν έκ.τλη- ροΐ τούς ύπογραφέντας δρους. Κατά καλώς πληροφορημένους ύκλους £έν £ύ>οτ ώ
  Δηλώσεις
  κ. Πρωθυπουργόν)
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Μαρτίου.—Κατό¬
  πιν των κυκλοφορουσών φη-
  μών περί διαψωνίας τής Κυβερ¬
  νήσεως καί τής Α. Μακαριότη-
  τος τοϋ άντιβασιλέως, ό Πρόε¬
  δρος τής Κυβερνήσεως Στρατη-
  γός Πλαστήρας προέβη είς τάς
  άκολούθους δηλώσεις: «Δηλώ
  δτι τα δημοσιευθέντα είς την
  εφημερίδα «Άσύρματος», περί
  δήθεν διαφω ίας μεταξύ τής
  Κυβερνήσεως καί τοθ Άντιβα¬
  σιλέως, στεροθνται πάσης α¬
  ληθείας. Ή Κυβέρνησις άντλεϊ
  τα δικαιώματά της έκ τοθ ί-
  σχύοντος Συντάγματος καί ε·
  χει την συγκατάθεσιν τοθ άνω
  τάτου άρχοντος. "Υφίσταται
  πλήρης άναγνώρισις τοϋ Άντι-
  βασιλέως καί άρμονία σκέ-
  ψεων»,
  Ή Διάβασις τού
  Ρήνου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Μαρτίου.—
  Τό Συμμαχικόν άρχηγεϊον κρα
  τεΐ απόλυτον έχεμύθειαν επί
  των λεπτομερειών τής διαβάσε¬
  ως τοθ Ρήνου. Ανταποκριταί
  τηλεγραφοθν δτι αθτη έλαβε
  χώραν μεταξύ Μπόν καΐ Κομ-
  πλέντς. "Αλλα τηλεγραφήμα-
  τα άναφέρουν δτι ή διάβα¬
  σις εγένετο 12 χιλιόμετρα Ν.
  Α. τοϋ Ρόεμαγκεν καΐ δτι άμε·
  ρικανικαί δυνάμεις έφθασαν
  την πόλιν. Τό σημείον αύτό
  τής διαβάσεως τοϋ Ρήνου ευ¬
  ρίσκεται έκτός άκτΐνος βολής
  τοθ ΓερμανικοΟ πυροβολικοθ.
  Υ».
  •Ικό^ομΤκής έφο,μεν'τόν1 Ιατρόν κ. Δηρήτριόν Πο-|είς ΤόΎπουονικόν^^'^',λ,'ΧνΊφέως άπεφα^ίσ§τΓκάν άηνλν'Μ Μΐσης εΰναοϊστει,
  Οί Γί ΤΠ ΙΊ'ΤΓΓΜΎ'ΤΓν ■