97291

Αριθμός τεύχους

5166

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑ0ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ίξά μηνός 2
  Άμερικής
  έτησία βολ, 15
  έξάμηνος > 8
  ή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ ^
  ΥΠΕΥΘΥΜΟΣ ΣΥΗΤ&ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΠΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  17
  ΜΑΪΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ »4Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5166
  Η
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ [ΗΣ
  Είς την σειράν των μέ·
  τρών τα όπβϊα έλαβεν ή
  σημερινή Κυβέρνησις υπέρ
  των κατοίκων τής ύπαίθρου,
  προσετέθη τώρα καί ό τε-
  λευταΐος νόμος περί άποκα-
  ταστάσεως των άκτημόνων
  άγροτών. Πρόκειται περί νο-
  μου τροποποιβδντβς τόν πά
  λαιόν άγροτικόν νόμον καί
  διευκολύνοντος την άπόκτη
  σιν κυριότητος επί των καλ
  λιεργουμένων υπό των άγρο
  των μας κτημάτων. Πρόκει
  ται δηλαδή περί νόμου πού
  αποβλέπει είς την λύσιν
  ενός ά πό τα σοβαρώτερα
  άγροτικά προβλήματα τής
  χώρας. Καί άξίζει νά έξαρ
  88 ή σημααία τού καί νά
  έκφρασθοϋν αί εύχαριστίαι
  τού γεωργικοΰ κόσμου καί
  τής κοινωνίας γενικώτερον
  πρός την Κυβέρνησιν διά
  την έκδοσιν τού νόμου αυ¬
  τού. Κάθε μέτρον άλλωστε
  πού αποβλέπει είς την βελ¬
  τίωσιν τής ζωής καί τής
  θέσεως των αγροτών £έν εί¬
  ναι δυνατόν παρά νά γίνε
  ται δεκτόν μέ χαράν καί
  ενθουσιασμόν. Καί πολύ όρ
  θώς καί δικαίως.
  Ή Ελλάς, ώς είναι γνω-
  στόν, είναι χώρα κατ' εξο¬
  χήν γεωργική. Τό μεγαλύ¬
  τερον μέρος τοΰ πληθυσμοΰ
  της, ζή είς την ύπαιθρον
  καί άσχολεΐται μέ την καλ¬
  λιέργειαν της γής. Καί τό
  μέγιστον ποσοστόν τοΰ εί-
  αοδήμχτό; της πηγάζει «πό
  την γήν, άπό την γεωρ¬
  γίαν καί την κτηνοτροφί-
  αν. Άλλ' ή Ελλάς, είναι έξ
  ϊαου καθυστερημένη άπό α¬
  πόψεως πολιτιστιχής εί; την
  ύπαιθρον, ίσον είναι κατ'
  εξοχήν γεωργική. Είναι ,μία
  άλήθεια αυτή, την οποίαν
  καί διεπίστωσε καί ώμολό-
  γησεν ή σημερινή κυβέρνη
  σις καί απεφάσισεν επί πλέ
  όν νά μεταβάλη. Είς πλεί¬
  στα διαμερίσματα αί καλλι
  έργειαι εγίνοντο μέχρι προ
  χθές άκόμη κατά τρόπον
  πρωτόγονον. Μεγάλαι έκτά
  σεις γής έμεναν καί μένουν
  άκαλλιέργητοι διότι καλύ-
  πτονται άπό τέλματα καί
  έλη. Καί άλλαι έκτάσεις καλ
  λιεργοΰνται πλημμελώς καί
  άμελετήτω;. Έξ άλλου, λό¬
  γω ατελείας τοΰ άγροτικοΰ
  νόμου, παρημποδίζετο ή α¬
  ποκατάστασις των άκτημό¬
  νων καί ή άπόκτησις κυρι¬
  ότητος των καλλιεργουμέ
  νων ύπ' αυτών άγρών. "Ολα
  δέ αύτά, καθώς καί ή έλ¬
  λειψις έπαρκών συγκοινωνι ·
  ακών, παραγωγικων, έξυγι
  αντικών καί εκπολιτιστικήν
  έν γένει έργων συνέτειναν
  είς τό νά μείνη καθυστε
  ρημένη ή υπαιθρος καί νά
  διατηρήται μία κατάστασις
  αθλιότητος είς τα πλείστα
  χωρία.
  Οί χωρικοί μας Ιζων υπό
  δυσμενεΐς συνθήκας. Έστε
  γάζοντο είς οίκήματα ά»
  Βλια, παλαιά, ύγρά, χωρίς
  τζάμια, καί πολλοί έμεναν
  εις τ<χ Ιδία δωμάτια όπου έσταύλιζαν καί τα ζώά των. Έτρέφοντο κακώς καί ειρ¬ γάζοντο σκληρώς ημέραν καί νύκτα χωρίς έμως νά έχουν καί ανάλογον άποδο- τικότητα δεδομένου δτι I- λειπε τό σύστημα, η μέθοδος ή έπιστημονική γνώσις. Έτσι ή ζωή εϊχε καταν τήσει άχαρις εντελώς. Καί ή ώραία, ή τόσον γρ«φι*η έλληνική ίίίΐαιθρβς παρου· αιάζετο είς τα όμματα των κατοίκων τηβ ώ$ φρικτη κό- λασις. Δι' αύτο καί παρετη¬ ρήθη κατά τα μεταπολεμι- Χά {τη τό φαινόμενον τής όμαδικής έγκαταλείψεως τής ύπαίθρου καί τής συρροής των άγροτών είς τάς πόλεις. Δι' αύτό καί ενεφανίσθη «ύτό πού ώνόμαοαν κΰμα *»*η>φ·λί«$. Είί τ* χωρία ή
  ζωή δέν εΐχε θέλγητρα.
  Έλειπεν άπό τό χωριό τό
  κέντρον τής άνχψυχής, τό
  ραδιόφωνον, ό κινηματογρά
  φός, ή βιβλιοθήκη, ή πνευ
  ματική κίνησις. Έλειπαν τα
  πάντα. Έμενε μόνον η έρ-
  |γασία χαί ή στέρησις την
  οποίαν οί δημαγωγοί ώνό
  μάζαν λιτότητα καί έξεθεία-
  ζαν ώ; την μεγίστην αρε¬
  τήν τοΰ έλληνικοΰ λ«οΰ!
  Έμεναν άκόμη καί οί το
  κογλύφοι, τα χρέη, ή έκμε
  τάλλευσις, ό παρασιτισμός.
  Εύτυχδς ή σημερινή κυ
  βέρνησις αντελήφθη την
  κατάστασιν αυτήν. Διέγνω·
  σε την υπάρχουσαν άθλιό-
  τητα. Ησθάνθη τόν πόνον
  τού λαοϋ. Διεπίστωσε καί ά
  νεγνώρισε την ανάγκην μι·
  άς ριζικής, έκ βαθέων με·
  ταβολής. Καί έπροχώρησε μ έ
  θάρρος είς άποφάσεις. Έξέ-
  δνκε τόν νόμον περί ρυθμί
  σεως των άγροτικών χρεων
  Ένίσχυσε την άγροτικήν πί¬
  στιν διά την βελτίωσιν των
  καλλιέργειαν καί της στέ-
  γης των άγροτών. Συνέχισε
  την εκτέλεσιν των παρκγω-
  γικών, των άποξηραντικών
  καί έξυγιαντικών έργων. Κα
  τήρτισε καί έθεσεν είς έφαρ
  μογήν πενταετές πρόγραμμα
  όλοκληρώσεως τοΰ συγκοινω
  νιακοΰ δικτύου τής χώρας.
  Είσήναγε τόν θεσμόν τής
  άποκεντρώσεως καί έβοήθη-
  σεν ούτω είς την ταχείαν
  διευθέτησιν πλείστων τοπι-
  κών ζητημάτων. Έπαγίωσε
  την άγροτικήν ασφάλειαν,
  ένίσχυσε καί συνεχρόνισε
  τάς καλλιεργείας καί κατέ¬
  βαλε κάθε προσπάθειαν πρός
  αυξηοιν της παραγωγής καί
  βελτίωσιν της καταστάσεως
  είς την ύπαιθρον. Τώρα δι
  ευκολύνει διά νέου νόμου
  την αποκατάστασιν των ά¬
  κτημόνων. Καί δέν ύπάρχει
  άμφιβολία ϊτι θά συνεχίση
  καί είς τό μέλλον νά επι-
  δεικνύη μέριμναν, στοργήν,
  ενδιαφέρον διά την ύπαι¬
  θρον. Άπό την ύπαιθρον
  έξαρτάται ή ανάρθωσις καί
  ή σωτηρί« τής χώρας. Άπό
  την γήν θ' άντλήσωμεν την
  ύλην καί είς την γήν θά
  στηρίξωμεν τό βίκοδόμημα
  τοΰ νέου πολιτισμοΰ μας.
  Δικαίως έπομένως κ«ί ορ¬
  θώς πρέπει νά έπιδεικνύωμεν
  ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά
  την γήν καί τούς καλλιερ¬
  γητάς της πού μάς τρέφουν
  μέ τούς καρπούς καί τόν
  μόχθον των.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΣΕΙΡΗΝΩΝ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Μέ τάς άσκήσεις τ&ι σειρήνων
  άνπαεροποριχοθ συναγερμοθ έβο
  λΐδοσχοπήθη κυρΐιοζ ή άντιπολε
  μική ψυχολογΕα. Ό Ούέλς δέν
  ήΗελε καλύτερον έρμηνευΐήν των
  σελίδων τού. Ό ήχος τής σειρήνος
  πούέχει κάτι τό πένθιμον κα! μαζύ
  τό σαρκαστικόν, αποτελεί την κα-
  λυτέραν προειδοποίησιν τοθ «Πό
  λέμου των κόσμων». Προειδοποίη
  σιν έκτάκτως τρομα<τικήν. Άφ' 5του δ ήχος αύτός υπεισήλθεν, εί; τούς άλλου; κοινού; ίσον καί εί- ρηνικού; θορύβου; — έτελείωσε: Δέν δουλεύει πλέον διά την είρή νην ή φαντασία τοθ συμπολίτου Ό πόλεμος είνε εί; τό α Γμα του.Ή σειρήν δέν είνε ουΐε^κάν ή μυθο λογική, ή όπο!α τουλάχιστον εί¬ χεν ωραίαν φωνήν. Ούσιαατικώς κρίνεται τό τίρας τής καταστρο¬ φάς πού φωνάζει είς την διαπα- σών. Μία άόριστος προαίοθησις ά- τΐαισιοδοξίας δονεΐ τάς ψυχάς μέ την σειρήνα. ΟΕ πολλοί. ά- χέμη καί οί περισσότερον ψύχραι- μοι, δεν έξετάζουν την πρακτι- 'κήν άποψιν τοθ μέτρου. Κάθε 1 ϋΧΧο. Άκοθν κάτι πού ςρθάνει άπ' ' εύθιίας άπό τόν δλεθρον. 'Η φ«ν κτασιν καί τό είδος δέν θά εί¬ χεν έπιθυμήση ποτέ Ισως, ου ,ταοία πλέκει χάθε τόσο τάν I- |στόν της. Καί είνε τό πλίξιμο αύτό μία άδιάκοπος έναλλαγή εί-1 τε ό άγριώτερος έξτρεμισιής, κώνων. Ολα τα χαταστροφικά , Άλλά καί έδω είς τόν τόπον μας συνεργα παρουσιάζονται είς συν 'είρηνικαί διελεύσεις άεροπλανων δυασμους όραμάτων λαμπρδν 8-1 πού έρριχναν διαφημιστιχάς προ οον χαί απαισίαν. "Ολαι αί πολε Ι χηρύξεις ή εφημερίδας δέν παρε μιναί «πρίοδοι»: αί ίμπρηστ,ιχαί ι ξηγήθησαν εξωφρενικάς; Τποθέ 6όμ6αι, αί ίναεριοι χορ-πΕλλαι, τα τω 8τι τό σφάλμα εύθύνει έξ ό λοκλήρου τους φίλους τής είρή νης. Ή άπέχθεια τοθ πολέμου δύναται νομίζω νά προκληθή μέ μέσα θετικώτερα. Μέ την καλ¬ λιέργειαν τοθ φόβίυ τού άλλά καί την λελογισμένην, την μεθο διχήν ανάλυσιν των κινδύνων καί ταύτοχρίνως των μέσων έ των. * * ηηρη ρια, έκτυλίσσονται καί ώ; σκοποί καί ώς αποτελίσμα τα μέ καταπληκτικήν ίνάργειαν. —Μέ την σειρήνα θέλει; νά πής δα δημιουργεΐται προϋαόθι- σις πανικοϋ μάλλον πχρα συγ κεντρώσεως. —Κάτι χίτοιο. —Άλλά τότε ποία ή άφορμή καί αί κατευθύνσεΐ; τής ασχήσεω; αυτή; κα! ποία πρό παντός τα ώφελήματα; Ό έρωτών ήθελε μίαν απάν¬ τησιν σαφή καί κατηγορημαΐι- κήν. Ή απίντησι; αυτή 8μω; α¬ πήτει σκέψιν: Τα παντός εϊϊους άντιπολεμικά μέσα τα δηοΧτ. Ι φαρμόζονται σήμερον χρειάζονται χρόνον καί διά νά έννοηθοθν α¬ πλώς καί δια νά έπιβληθοθν ώφε λιμιστιχως. Οί είρηνισΐαΐ μέ τό νά άναπτΰοσίυν διαρκώς μέ τα μελανώτερα χρώματα τα γιγονότα μιά; μελλοντικής παγκοσμίου συρ ρήξεως, δέν εδημιούργησαν μόνον τΰπους έμπαθών. . πολεμίων τοθ πολέμου. Εγέννησαν τόν ςρόβον ώ; χυριαρχοθν πλέον συναίσθημα τή"; ήμέρα;. 'Π άντιπολεμική ψυ χολογία έξίΐλίχθη εί; μίαν παοο λογικήν σύγχυσιν. Εί; την Ά- μερικήν, φυσικά φαινόμενα 2ξε λήφθησαν ώς άεροπορικα! επι δρομαί των οποίων την £· αί σιιρήνες έ χούν καί τα καλά των Επί τέλους μάς συ θίζ είς τόν φόβον! Καί ό έξλθ δέ ϊ ς φ φίβος διά νά έξευτελισθ^, δέν χει άλλο καλύτερον τρόπον άπό την συνήθειαν. Άφήνω 5τι ή συ νήθεια αυτή συντελουντων καί των άλλων μίσων διά τόν όποί ών έξασφαλίζεται πρό; ϊλας τάς κατευθύνσεις έ άντιαεροπορικός συναγεριιός, θά περιορίση τούς πά νικοβλήτους. Καί θά αυξήση τούς ψιαχραίμους, οί όποΤοι είς τοιαύ τας στιγμάς άκούουν την λογι κήν καί δύνανται μέ ταχύτητα σκέψεως καί ασφάλειαν κινήσεων νά έξασφαλίσουν εαυτούς καί άλ λήλους. Άς μή λησμονοθμεν ίλ λως τε δτι δλα τα μέσα ζωής σή μερον, αύτό κυρίως προϋποθίτουν: Χαλύβδινα νεθρα καί πρό παντός έλλειψιν καί τής ελαχίστης φχν τασιοπληξίας. ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ ΟΡΟΣ ΤΟΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΗΑΛΑΑΓΩΗ ΕΑΑΑΑΟΙΚΑΙΜΕΓΑΑΚΪ ΒΡΕΤΤΑΝΊΑΣ Είς τάς Αθήνας αφίχθησαν άπό ττροχθές τα μέλη τής υπό τόν κ. Λήίθ Ρός άγγλι- κης άποστολής έξ οίκονομο- ίλόγων κα! είδικών περί τα έμπορικά ζητήματα κσί ήρχι¬ σαν διαΐτραγματεύσεις διά την σύνοψιν νέας έλληνοαγ γλικής εμπορικάς συμφωνίας καί την προμήθειαν μεγάλων ποσοτήτων έλληνικών προί- όντων καί Ιδ'9 καπνοθ καί σταφίδων. Πρόκειται περί τής ιδίας άντιπροσωπεΐας ποΰ εί χε μεταβή προηγουμένως είς Βουκουρέστιον 6που διεπραγ- ματεύθη καί υπέγραψε νέαν άγγλορουμανικήν εμπορικήν συμφωνίαν Πρόκειται δηλα δή περί εΐδικής άποστολής τής άγγλικής κυβερνήσεως είο τα Βαλκάνια διά την άνανέω σιν καί την τόνωσιν των υ¬ φισταμένων παλαιοτέραν στε νών εμπορικώ ν καί οίκονομι κων σχέσεων μεταξύ τής Με γάλης Βρεττανίας καί των κρατών τής Χρρσονήσου τοθ Αϊμου. Τό γεγονός δ' αύτό ένισχύ εί την έλπΐδα δτι αί διαπραγ ματεύσεις πού ήρχισαν ήδη είς Αθήνας θ'άχθοθν ταχέως είς αΐσιον πέρας καί δτι δέν θά καθυστερήση επί πολύ ή υπογραφή τής νέας έλληνο- άγγλικής έμπορικής συμφωνί¬ ας. Χαρακιηοιστικά άλλωστε είναι καί τα άρθρα τΟν έγκυ- ροτέρων δημοσιογραφικών όρ γάνων τοθ Λονδίνου, επ* εύ καιρία τής άφίξεως τής αγ γλικής αυτής αποστολάς είς τάς Αθήνας. Τα έγκυρα αύτά δργανα τής άγγλικής κοινής γνώμης —φυσικά δέ καί τής κυβερνή¬ σεως—μέ επί κεφαλής τούς «Τάϊμς» σχολιάζουν εύμενέ στατα την άφιξιν τής υπό τόν κ. Λήϊθ Ρός έπιτροπής είς Αθήνας καί την έναρξιν διαπραγματεύσεων μετά τής κυβερνήσεων τοθ κ. Μεταξδ καί τονίζουν δτι είναι άνάγ κη νά ενισχυθή οικονομικάς είς αυτήν την περίοδον τήςδιε θνοθς κρίσεως ή'Ελλάς διά νά δυνηθήεϋκολώτΕρον νά προχω ρήσπ είς τόν δρόμον τής ά· ναδημιουργίας καί τής προό- δου. Συνιστοθν δέ την άγο ράν μεγάλων ποσοτήτων κα πνών καί σταφίδων, των δύο κυριωτέρων δηλαδή έλληνικών ττροϊόντων, καί την μονιμοποΐ ησιν καί διατήρησιν καί είς τό μέλλον στενών έμπορικών καί οίκονομικων σχέσεων τής Αγ γλΐας μέ την Έλλάδα. Υπό τό αύτό πνεθμα, εγένοντο συ ζητήσεις καί είς την Βουλήν των Λορδων καθώς καί εί», την Βουλήν των Κοινοτήτων. 'Εξε φράσθησαν δέ καί τα μέλη τοθ Κοινοβουλΐου καί οί υπουρ γοί υπέρ τής μεγαλυτέρας το νώσεως των οίκονομικών καί έμπορικών συναλλαγών Αγ¬ γλίας καί Ελλάδος. Πράγμα τι δέ Ιχουν απόλυτον δίκαιον δσοι εχουν την άντΐληψ ν δπ ή άγορά καπνών, στα¬ φίδων, νωπών στσφυλών, ύττό τής Αγγλίας θά ενισχύση την χώραν μας σοβαρώς είς την ά νορθωτικήν της προσπάθειαν. Διότι τό άνοιγμα τής άγγλι κης άγοράς θά έχη ώς συνέ πειαν καί την βελτίωσιν των τιμών των προϊόντων μας καί την καλυτέρευσιν τής συναλλαγματικάς μσς κατα στάσεως καί την άπαλλαγήν μας έκ τής έξαρτήσεως των άλλων άγορών. Καί τοθτο χωρίς νά ζημιωθη βεβαίως καί ή Αγγλία, δεδομένου δτι θά προμηθευθή όπωσδήπο- τε τα ειδή αύτά έκ τοθ έξωτε ρικοθ. Καί άν δέν τα τ' αγο¬ ράση άπό την Έλλάδα θά τ' αγοράση άπό άλλην χώραν. Συμφέρον της δμως είναι νά τ' αγοράση άπό μίαν χώραν πού τρέφει αΐσθήματα είλι κρινοθς φιλΐας άπέναντΐ της. Άλλά δέν πρόκειται ν" ά- ναπτύξωμεν άπό τής στήλης αυτής τα όφέλη πού θά έχη μ[α νέα άγγλοελληνική συμ φωνΐα καί τα κέρδη πού θά προκύψουν διά την χώραν μας άπό την προμήθειαν μέγα λων ποσοτήτων σταφίδων, καπνών, στά"φυλών υπό τής Αγγλίας. . Την σημασίαν τής τονώσεως των άγγλοβλλη νίκων έμπορικών καί οίκονομι κων συναλλαγών άντιλαμβά νσνται ολοι καλώς. Καί πολύ περισσότερον οί Κρήτες καί Ιδιαιτέρως οί Ηρακλειώται άμπελουργοΐ. Ημείς περιορι ζόμεθα απλώς νά εύχηθώμεν 6π»ς ύπογραφϋ τ'ό ταχότε- ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΣ Έγράψαμεν προχθές καί ε¬ τονίσαμεν την ανάγκην τής έ ξευρέσεως τρόπου πού νά επι τρέπρ την εγκατάστασιν αύτο μάτου τηλεφώνου είς τό άερο δρόμιόν μας. Διότι μόνον αύ τόματον τηλέφωνον δύναται νά εξυπηρετήση την έπικοινω νΐαν πόλεως καί άερο&ρομΐ ου χωρίς καθυστέρησιν καί χρονοτριβήν. Καί παρ' όλον ότι αύτόματα τηλέφωνα δέν τοποθετοθνται έκτός τοθ σχε δίου τής πόλεως, ειδικώς διά τό αεροδρόμιον πρέπει νά γί νη εξαίρεσις 'έσχω καί άν πρό κείται νά παραμερισθοθν οί τύποι. Σήμερον θά γράψωμεν δι' έν άλλο ζήτηιασ: Πρόκειται πε ρί τής στεγάσεως των ύπηρε σιών τοθ άεροδρομΐου. Ή κυ βέρνησις έχορήγησε πίστωσιν διά την κατασκευήν ξυλίνου παραπήγματος μέχρι τής άνε γέρσεως τοθ μεγάρου τοϋ άε ροσταθμοθ. Καί τό περΐπτερον κατεσκευάσθη. Δέν χρησιμο ποιείται δμως έπειδή δέν έ- χει έλαιοχρωματισθή, δεδομέ νού δτι ή πίστωσις δέν έπήρ κεσεν. Έν τούτοις νομίζομεν δτι αί άρμόδιαι υπηρεσίαι θά πρέπει νά παραδώσουν τό πε ρίπτερον αύτό καί άς φροντί σουν άργότερα διά τόν έλαι οχρωματισμόν τού. Επί τέ· ' λους δέν είνε έποικοδομητι 1 κόν διά τόν πολιτισμόν μας 'νά γίνεται ό έλεγχος των έ· πφαττών καί των άποσκευών των—άκόμη καί τ©ν ξένων— είς τό ύπαιθρον, υπό ήλιον καί σκόνην. Καί δέν έπιτρέπε ται νά μείνη άχρησιμοποΐητον τό περΐπτερον έπειδή δέν έ· χει έλαιοχρωματισθή. Έ—Ι τέλους ύπάρχουν καί ύπηαεσίαι, άερολιμεναρχεΐον, τελωνείον, έλεγχος καί άντι προσωπεΐα τής ελληνικάς έ ταιρίας έναερίων συγκοινω νιών πού πρέπει · όπωσδήποτε νά στεγασθοθν. Καί έφόσον ή κυβέρνησις έχορήγησε τόσον προθύμως πιστώσεις διά την κατασκευήν τής στέγης αυτής ή στέγη πρέπει νά χρησιμο· ποιηθή τό ταχύτερον. Φυλακαί φυματικών. Ή απόφασις τοϋ ύττουργεΐ ου Δικαιοσύνης, νά ίδρυθοθν είδικαί φυλακαί διά τούς φυ- ματικούς ύποδΐκους καί κατα δΐκους, είναι καθ' δλα όρθή ή«ο6σθη βέ μέ Ικανοττοτησιν. Αί φυλακαί αύται θά είναι εύήλιοι, εύάεροι, ύγιειναί, πό λιτισμέναι. Θά είναι φυλα καί—σανατόρια δττου οί τρό- φιμοι θά έπανακτοθν την ύ γεΐαν των. Έτσι θά έπιτυγ- χάνεται διτιλοθς σκοπός. Θά διαμένουν οί φυματικοί είς ύ· γικινάς φυλακάς. Καί οί ύ γιεΐς δέν θά συμβιοθν πλέον μέ τούς άσθενεΐς καί δέν θά διατρέχουν τόν κίνδυνον τής μολύνσεως. Ν ά γίνουν λοι- πόν αί φυλακαί αύται πού θ' άποτελοθν 'ίδρυμα πραγ¬ ματικάς προόδου, άληθινοθ πολιτισμοθ. Τό παιδί. Τό τμήμσ τύπου καί προπα γάνδας τοθ ΠατριωτικοΟ Ίδρΰ αατος ΠροστασΙας τοθ Πσι- διοθ, τοθ όποΐου προεδρεύει ό κ. Λουκάς Κανακάρης ΡοΟ φός, έκδίδει ώς γνωστόν έ'να θαυμάσιον περιοδικόν τό «Παι δι» τοθ όττοιΌυ τό τεθχος Ά πριλΐου εξεδόθη κατ' αύτάς μέ εξαιρετικήν Ολην καί πλου οίαν είκονογράφησιν. Πρό¬ κειται περί ενός λάμπρου πε ριοδικοθ άξΐου ιδιαιτέρας προ σοχής καί ένισχύσεως. Άλ¬ λωστε κάθε προσπαθεία τοθ Π. Ι. Π. Π. άξΐζει ιδιαιτέρας συμπαθείας καί συνδρομάς. Αποβλέπει είς την σωματι¬ κήν καί πνευματικήν διαπαι δαγώγησιν καί την ψυχικήν διάπλασιν τοθ παιδιοθ καί είς την προστασίαν τής μητέρας. Καί πρέπει ν' άφιερώνωμεν τα πάντα γιά τό παιδΐ, γιά τή μητέρα. Γιατί τό παιδί εί ναι τό μέλλον καί ή έλπίδα τής φυλής. Ό αγών κατά τού δά- κου. Τό υπουργείον τής Γεωργ! άς διέταξε τάς κατά τόπους υπηρεσίας τού νά περιέλθουν τα έλαιοπαραγωγικά διαμε· ρον ή νέα μεταξύ Άγγλί άς καί Ελλάδος οίκονομική καί έμπορική "συμφωνία καί δπως κατά την σύνταξιν τής συμφωνίας αυτής |ληφθή ;είδι κή μέριμνα καί διά την κρη τικήν σταφίδα. Καί θά γίνη τοθτο ασφαλώς χάρις είς τό ενδιαφέρον ττ)ς κυβερνήσεως μας. ρΐσματα διά νά διαπισχώσουν | ποθ είναι τόση κσρποφορίσ, ώστε νά καθίσταται συμφέ ρούσα καί έπιβρβλημένη ή διά ψεκασμων καταπολέμη- σις τοθ δάκου. Ή διαταγή, είναι βεβαίως όρθή. Προκει μένου δμως διά την Κρήτην, ειμπορούμεν νά είπωμεν ότι ή καρποφορΐα είναι παντοθ πλουσΐα, ιδιαιτέρως δέ είς τούς £ύο άνατολικούς νο· μούς. Έττιβάλλεται λοιπόν νά γίνουν ψεκασμοί παντοθ, χωρίς έξαιρέσεις. Ό άντι- δακικός αγών πρέπει νά λά ββ μορφήν καί έκτασιν σταυ· ροφορίας. Τα λάθη τοθ άπω τέρου παρελθόντος δέν πρέ πει νά επαναληφθοθν. Καί 1 δέν θά επαναληφθοθν διότι ή5η έλαβον τάς όρθάς άπο· φάσεις τα Γεωργικά Ταμεΐα ! καί ό Φυτοπαθολογικός Σταθ Ι μος τής πόλεώς μας. *τ* 'φ *Κ Ή κινίνη Ή έκδοσις διατάγματος διά τσθ όποίου όρΐζεται ότι είς δσα μέρη δέν ύπάρχουν φαρμακεΐα θά πωλοθν την κΐ νίνην τα ταχυδρομικά γρα- φεΐα, υπήρξεν ενεργεια τής κυβερνήσεως άπό πάσης άπό ψεωβ έπαινετή. Τό καλοκαΐρι πλησιάζει καί ή έλονοσΐα θά εμφανισθή καί πάλιν ώς κατά ρα είς την χώραν. Πρέπει λοι πόν νά υπάρχη παντοθ κινί νη ώστε νά είναι εθκολος ή προμήθειά της. Καί έφόσον δέν ύπάρχουν παντοθ φαρμα κεΐα άπαγορεύεται δέ καί τό ελεύθερον εμπόριον, έπεβάλ λετο νά πωλήται ή κινίνη ά πό μίαν κρατικήν υπηρεσίαν. Καταλληλοτέρα δέ ύττηρεσία είναι δντως ή ταχυδρομική. Φρονοθμεν μάλιστσ δτι τό έρ γον θ' ανατεθή είς τούς ά· γροτικούς διανομεΐς, μέ μι κρόν κέρδος. Ή έξυπηρέτη σις θά είναι πλήρης καί ά- σφαλής. Τα δημοτικά μας. Άπό τάς έν άλλη στήλπ δημοσιευομένας ιδιαιτέρας μας πληροφορίας, γίνεται φανερόν δτι τό ταξΐδιον τοθ κ. Δημάρ χου είς Αθήνας άποβστίνει έ¬ κτάκτως γόνιμον. Ίδιαιτέ ρως άξΐα λόγου είνε ή οίκονο μική ενίσχυσις τοθ Πανανείου ΔημοτικοΟ ΝοσοκομεΙου καί ή ίδρυσις δύο τιαιδικών σταθ μών, αΐτινες συμπληρώνουν σηουδαΐως την έν τη" πόλει μας κοινωνικήν πρόνοιαν,
  ΑΠβΡΘΩΣΙ-
  |(3ΕΤΜΛΆ1Ά Ι
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον τό άριστούργημα τού Β.
  ΣαρδοΟ «Άδριανή Λεκουβρέρ»
  'Υβόν Πρεντόν—Πιέρ ΦρεναΙ.
  Την Πέμπτην ό έΎχρωμος κινη·
  ματογραφικός κολοσσός «ΑΟτο
  κρατορική έπέλοσις».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Σοζυγος
  εναντίον δακτυλογρά·ου». Την
  Πέμπτην ή «'ΕκδΙκησις τεΰ Ταρ
  ζάν».
  "Επί πλέονπροβάλλεταιτό ζουρ
  νάλ της μεγαλειώδους παρελάσε
  ως εν "Αθήναις κατά τάς εορτάς
  τής 25 ΜαρτΙου.·
  Δευτέρα, Πέμπτ", Σάββατον,
  Κυριακή ώρα 6 1)2 Απογευματινή.
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΡΙΟΝ ΤΣΑΡΟΗ
  'ΕκΙ τρ βάσει νέ«ν στοιχιίων
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμ» 17ης Μιχΐου.
  "Ωρ« 12 25 ΧήΗα.-Έθνικός υ
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ώρα τού έργάτου.
  1) Χρήσιμοι γνώαϊΐς. 2) Κρη
  τιχή μουσιχή αιτο τόν δμιλον
  Άλέχου Καραβίτη.
  13 Ποικίλπ μουσική (δίσκοθ.
  13.30 Χρηματιστήριον—ΕΙδήοεις
  "Ωρα 'Αστεροσκοπείου Αθηνών.
  13.45 'Ελαφρο τραγοϋίι άπό
  την κ Δανάην Στρατηγοπούλου
  14 15 Έλαφρά μουσική.
  (Υπό τής όρχήστρας Ιωάννου
  Βίλλα).
  14 45 ΕΙδήβΕΐς. - Μβτϊωρολογι
  Μόν δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον—Κίνησις
  αγοραίς Πειραιώς.
  19 20 Ή ώρα τού παιδιοΰ.
  19 50 Μικρά όρχήστρα,
  (Υπο την διεύθυνσιν τοθ κ.
  Γ. Βιτάλη).
  20.50 Είδήσϊΐς—μβτεωρολογικόν
  Δελτίον.
  21.05 Δημοτικό τρανουδΊοΰ
  ("Υπό τοθ όμίλου Ε. Νικολο
  πούλου).
  21.35 Όμιλία:
  «Τό Βαλτέται καί ή έπέτειό;
  τού». Υπό τοθ κ. Γεωργίου Άσ·
  πρέα.
  21 50 Ρεσιτάλ βιολιοΰ.
  (Υπό τιθ κ. Φρειδ.^Βολωνίνη).
  22 15 Νυκτερινόν βϊδήσεις.
  22.25 Μικρά όρχήστρα.
  ("Υπό ΐήν διεύθυνσιν τοθ κ.
  Γ. Βιτάλη).
  23.30 Τλληνική καντάδα.
  (Υπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ.
  Άθανααιάδη)
  23 50 Μουσιχή χοροϋ (ίίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι είδήαεις.
  ΤΑΧ.Υ4ΡΟΜΕΗΟΝ
  Τελευταία ώρα καταθέσεως είς
  γραμματοκιβώτια τοθ Ταχυδρο-
  μείου:
  Άεροποριχώς δι* Αθήνας, λοι
  τι ήν Έλλάδα χαί εξωτερικόν ε¬
  κάστην Δευτέραν, Τρίτην, Ιΐίμ
  πτην, Σάββατον, 2.10' μ. μ. Δι"
  αύτοκινήτων χαθ εκάστην: Διά
  Χερσόνησον, Μοχόν χαί Νομόν
  Λασηθίου, 8.30' π. μ, διά Νεάπο
  λιν, Άγιον Νικόλαον 8 30' καί
  11.40' π. μ. Διά Ρέθυμνον, Χά
  νιά 8 π. μ. χαί 11.40' π. μ. Διά
  Βιάννον, Αρκαλοχωρι, Πύργον,
  Άγιον Μΰρωνα, Άγίους Δέχα 8
  π. μ. Διά Μ&ΐρες—Τυμπάκι 8 π.
  μ. χαί 3 30' μ.μ. Δι3 Άρχαναις,
  11.40' χαί 140' μ. μ. Διά Κα
  οτέλλι Πεδιάδος 4 μ. μ.
  Μ1ΝΩΑ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ή νέα καί ττειό κα
  ταπληκτική, περιπε-
  τειώδης ταινίαγυρι-
  σμένη στά βάθη τής
  Άφρικανικής Ζούγ-
  κλας μέ δλο τόν ά-
  γριο κόσμο της έν
  δράσει.
  ΕΚΪΊΚΗΣΙΣ
  ΤΟΥ
  ΤΑΡΖΑΝ
  Μέ την ώραιοτάτην:
  ΕΑΕΟΝΟΡ ΧΟΛΜ
  χαΐ τόν
  ΓΚΛΕΝ ΜΟΡΡΙΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΥΖΥΙΟΣΕΝΑΝΙΝ
  ΑΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ
  65ον
  —Όχι.Άλλά πρέπει νά λά
  ι βης ύπ' δψει σου ενα πρδγμα:
  δτι αί παλαιά! παραδόσεις
  τής αξιοπρεπείας πρέπει νά
  τηροθνται...
  "Η τσαρΐνα έμάνταυσεν δτι
  οί δύο κυρίαι μιλοΰσαν διά
  την νεαράν κ. Ζουμπρόβα
  τής οποίας τό έρωτικόν μυθι
  σιόρημα μέ κάποιον ωραίον
  λοχαγόν των δραγόνων ήτο
  γιά την αύλήν τό μεγαλείτε
  ρον κοινωνικόν σκάνδαλον
  καί έδιδε δέκα πέντε ήμέρες
  τώρα αρκετόν υλικόν είς τό
  κουτσομπολιό.
  Καθώς έστράφη νά κυττά
  ξη τάς δύο κυρΐας, πού συ
  νωμιλοθσαν ή αύτοκράτειρα
  εΐδε ξαφνικά την Ναι-άσαν
  ή όποΐα εκείνην την στιγμήν
  έβγαινε στό μπαλκόνι. 'Ηταν
  ντυμένη ώραιόΐατα μέ μιά
  γκρΐζα τουαλέττα μεταξωτή,
  ή όποία έφερε στή μέση ζώνη
  ρόζ καί στό κεφάλι της φορου
  σε μεγάλη ψάθα. Τα μάγου
  λά της ομως ί|σαν χλωμά
  καί τα μάτια της έπρόδιδαν
  δτι εΐχε κλάψει πολύ
  Καθώς βγήκεν είς τό μπαλ¬
  κόνι ό Ρασποθτιν έκαμε μιά
  κίνησι ώσάν νά ήθελε νά πά
  ρεμβληθή μειαξύ τής νεαράς
  πριγκηπίσσης καί τής αύτο
  κρατείρας.
  Τόν προσπέρασε χωρίς νά
  γυρίση τό κεφάλι της, έπρο
  χώρησεν είς τό πλευρόν τής
  τσαρΐνσς καί έκαμε την τυ
  πικήν ύπόκλισιν.
  —ΜοΟ έμηνύσατε νά 'ρθώ,
  μεγαλειοτάτη;
  Ή αύτοκράτειρα χαμογε
  λάσασα μέ καλωσύνη, έκαμε
  θέσιν είς την Νατάσαν νά
  καθήση. επί θρανίου δίπλα
  της.
  —Ναί, Νατάσα τής είπεν.
  Έπειτα,^έσήκωσε τα μάτια
  της, την έκύτταξε καλά στό
  πρόσωπον καί έξηκολούθησε:
  —Δέν μοθ λές τί εχεις;
  •—Τίποτε, μεγαλειοτάτη...
  —Καλά, δέν θέλεις νά Ι
  δής την έπιθεώρησι; Κάθησε
  λοιπόν.
  Ή Νατάσα έδίστσσεν, έ
  πειτα ηρνήθη νά καθίση.
  —Μεγαλειοτάτη...
  Ή τσαρίνα άνοιξε τα μά
  τια της περισσότερο καί την
  κυττοθσε μέ περισσοτέρα προ
  οοχή.
  —Τί συμβαίνει, Νατάσσ;
  —Τίποτε σοβαρό.
  —Μήπως ό Παθλος;
  —"Α! Όχι, δχι, μεγαλειο-
  τάτη, εΤπε, καί ενα δάκρυ έ
  γλύστρησεν άργά πάνω είς τό
  πουδραρισμένο της μάγουλο.
  —Μά δέν μπορεΐ, κάτι εχεις
  είπεν ή τσαρίνα σοβαρώς.
  (συνεχίζεχαι)
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  κβΐ ωρολόγια τσέπης καί
  νβιρός των πλέον φημισμένων
  έργοίτασίων, θά: εΰρητε είς το
  ώρολογοπωλβίβν τού χ.
  Κωνστ. Χατζάκη
  Παρά τ» Μεϊντάνι
  'Επίσης αναλαμβάνη την
  έπιδιορθωσιν παντός ύρολο
  γίου. 'Εργααία Αγγυημένη.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Γιώργιος Μαυρόχωστας ή
  Γρύλλος κάτοικος ΚαλοΟ ΧωριοΟ
  Μονοφατσίου καθιστ^ γνωστόν είς
  τούς ενδιαφερομένους 8τι είς την
  περιφέρειαν τοθ ανωτέρω χωρίου
  δίδει πρός θερισμόν τα δημητρια
  χά τού μέ παραγωγήν προβλεπο¬
  μένην μέχρι 12 χιλιάδες οκά¬
  δες καί μέ διχαίωμα συλλογής
  άπό τα πεντε. ίνα ήτοι κοινώς
  πενταρολόγιχα.
  ΧΑΡΙΛΒΜΟΣ ΟΑΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδβς.Χάνδκκος
  Ηράκλειον
  Κ. ΜυλθϊτοταμΙτης
  σφβαλμίατρος
  Έ«1 τριακονταϊτΐαν Απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  οβθαλμολογικά άσχολούμ ε¬
  νός, δέχε,ται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς «Ις τό δοθαλ
  μιατριΐον τού, κείμενον καρά
  τβ Καμαράκι πλησίον τΛς
  Πολυκλινικθς Ηρακλείου.
  ι ε·ε*ι
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Παρισινοι νεωτερισμοΐ
  πού δημιουργουν χαριτωμένο σύνολο.
  "Ενας χαριτωμένας νεωτβρισμδς
  τής σαιζόν είνε τό φίρεμα «Ζι
  τάν». Τό φόρεμα αδτό αποτελεί
  ται άπό μιά αίθέρια μπλούζα άπό
  μονόχρωμη ζωρζέτα ή μουσελίνα
  χαί μιά πολύ πλατειά φούστα άπό
  χλαδωτό πολύχρωμο ταφΐα. Ζώ
  ντ, τοθ αυτοθ υφάσματος. Έπά
  νω σΐήν μπλούζα Ινα τριπλό χολ
  λιέ άπό χρωματ;στές χάνδρες.
  Συνηθίζονται πολύ είς τό Ιΐαρί
  σι, μπλοθζες βραδυνές άπό ζωρ
  ζέρ πράσινη, κίτρινη, τριανταφυλ
  λιά, έργασμένες «μπουγιονέ» μέ
  φοθστες άπό κρεπόν μετ»ξα>τό ίμοι
  όχοωμο.
  Έηίαης πολύ τής μόδας είνε
  καί ή πλεκτή απογευματινή τουχ
  λέττα. Τό πλίξιμό της είνε έκτά
  χτως λεπτί, σχεδόν άραχνιΰφαν
  το. Τό πλεκτό φόρεμα είνε μαθρο
  καί φορεΐται επάνω άπό ίνα τα
  φταδένιο φαυρί ζωηροθ χρώματος,
  χέκκινο, φραΐζ ή σομόν.
  Τό χίτρινο είνε τό χρδμα τής
  σέ δλη τού την ν,λίμακα.
  Μέ κίτρινο φόρεμα θά προτιμήσε
  τε ίνα καπέλλο άΌπρο ή μαΰρο,
  γαρνιοισμένο μέ μαογαρίτες ή άλ
  λα χίτρινα λουλούδια τοθ άγ/ροθ.
  Κομψίτατο είνε Ινα ταγιέρ άπο
  γευματινά άπό κρεπ μαροκέν μπλέ
  μαρίν, μέ μπλούζα άπό ταφΐα
  τοθ αυτού χρώματος. Τό ταγιέρ
  αύτό συνοδεύει ίνα καπέλλο μαΰ
  ρο μέ φτερά ουντονισμένα μέ τό
  χρώμα τής μπλούζας.
  Ή τσάντα πού συνοδεύι; την
  απογευματινή τουαλέττα είνε άπό
  δέρμα φιδιοθ σέ άνοικτό χρώμα,
  μπέζ, γκρί ή ά~3προ, μέ ασημέ-
  νιο φερμουάρ.
  . Τό καπέλλο πού συνοδεύει τή
  βραδύνη τουχλέττα §χε: σχήμα
  μπερέ. Είνε άπό ψαθχ ή τοθλι
  κα! γαρνίρεται μέ μικρά τριαν
  τάφυλλα, γαρύφαλλα ή μενεξέδες
  άπό λεπτή βατίστα.
  ή Ντιστεγχέ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  'ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ
  Όδος Σταδίου 24 Αθήναι
  Τηλέφωνον 23 044
  Συμπατριώται ποΰ έκισκέπτεσθε τάς Αθήνας,
  προτιμήσετε τό σύγχρονο Ξενοδοχείον ΣΙΤΥ
  ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρον τής πόλεως
  διευθυνόμενον άπό τόν ρέκτην Ήρακλειώτην κ.
  Γεώργιον Δασκσλάκην
  τρεχούμενα, ζεστά καί κρύα, θέρμαναις
  κεντρική, λουτρά ιδιαιτέρα, ν τούς είς τα δωμάτια,
  άνελκυστι'ιρ. Α'ίθουσαι δια χορούς γάμους τέϊα κ.
  λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα εύήλια μέ θέαν τή ν Α¬
  κροπολιν καί τόν Λυκαβηττόν.
  Τιμαί ασυναγώνισται. Μέ παραμονήν μακρο-
  χρονίαν Ιδιαίτερον συμφωνίαι.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΏΝ
  Ανωτέρα των Άθηναΐκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚ! ΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  Ή εύνοουμένη
  '■■ των γυναικών
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ 4Ρ0Μ4Τ4 ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ. 0ΡΙΓΚ1Ι.
  καί είς 14 ώραίους κσί ζων-
  τβνοΰς χρωματισμούς έν
  σωματοΰται είς τό δέρμα
  δσο καμμιά άλλη, καί τοθ
  δίνει δψι βελουδένια
  καί
  ΆΝ0ΙΞΙΛΤ1ΚΗ ΔΡ0Σ1Α,,
  ΠΟΥλΑΚΑΙίΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Έξαιρετική πρεμιέρ*
  Ή εγχρωιιος κινηματογρ»
  φΐκη έποποιΐα!
  Ένας σκηνοθετικός οτθλος!
  Στή χώρα μέ τα άμύθητκ
  πλουτη καί τίς έξντικές ώμορ
  φιές Στή χώρα μέ τό αίώνιο
  μυστήριβ «αί τα άχαλίνωτ*
  πάθη
  Ή φιλοδβξίοβ ένβς ηρβδβ·
  τού, σάν πελώριο κΰμα άπβ
  μανιασμένη θάλασσα «πειλεϊ
  νά παρασύρη τα ΐτάντα.
  Νέσχ στην τρομακτικη *»
  τή θύϊλλα σάν ίίλιος λάμπει
  ή ίστορία μιά; ύηέροχπ; *·
  γάπης.
  ΑΥΤΟΚΡΑ-
  ΤΟΡΙΚΗ =
  ΕΙΙΕΑΑΣΙΣ
  (ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ)
  ,Μιά γιγαντιαία δημιουρ
  γία πού την έμψυχώνβυν
  ό περίφημος Ίνδός'ΣΑΜ
  ΠΟΥ, ή γοητευτική ΒΑ-
  ΛΕΡΙ ΧΟΜΠΣΟΝ καί ό
  ύπέροχος ΡΑΥΜΟΝΤ
  ΜΑΣΣΕΥ·
  Άντιηρββ«ίϊ·ί Ι. Ν. ΕΟΡΠΗΪ
  ΑΓΩΓΗ
  Χαραλάμπους Οίχονομάκη χά
  ΐοίκου Ζαρού Κα νουρίου
  Κατά
  Ιωάννου Γ. Πιπεράκη χατο
  κου τέως Ζαρού καί νυν άγνώ
  στου διαμονής.
  Ενώπιον τοί Είρηνοδιχείο
  Μοιεων.
  Ό έναγόμενος μοί όφείλΐι δ
  νάμει τοθ υπό χρονολογίαν 3
  ουλίου 1937 λήξεως 31 Δεκεμβρ
  ου ίδίου Ιτους, γραμματίου εί
  διαταγήν τής υπογραφή; τού, δρα)
  μάς 4700 καί ταύτας έντόκως, ν
  μίμως άπό τής λήξεως άχρις έ
  ξοφλήσεως έλοσχεροθ;, α; δέν μο
  χατέβαλεν εισέτι καίτοι πρό πολ
  λοθ παρελθούσης τής προθεσμίαν
  καί επανειλημμένας δχληθέντο
  δι* & δέον νά υποχρεωθή πρό·
  τοθτο δικασπχώ;.
  Έπειδή νόμψ βάσιμος έστί ή
  παροθσά μου άποδειχθήσεται δέ
  διά τοΰ ανωτέρω ,γραμματίου είι
  διαταγήν τής υπογραφή; τοθ άν
  τιδίκου χαί παντός ετέρου νομί
  μου άποδεικτικοθ μέσου.
  Διά ταθτα
  Καί μέ την επιφύλαξιν πανΐός
  δικαιώμαιό; μου
  Αίτοθμαι
  Νά γίνη δεχτή ή άγωγή μου.
  Νά υποχρεωθή" δ άντίδικος ί'να
  διά την έκτεθεϊσαν αιτίαν μοί κα
  ταβάλη δραχμάς τέσσαρας χιλιά
  δας επτακοσίας (4700) χαί ταύτας
  έντόκως νομίμως άπό τής λήξεω;
  άχρις έξοφλήσεως όλοσχεροθς.
  Νά κηρυχθή προσωρινώς έχτε
  λεστή ή έκδοθησομίνη απόφασις
  καί
  Νά χαταδιχασθς 6 άντίδικος εί;
  άπαντα τα δικαστιχά ?απανήματα
  χαί την αμοιβήν τοθ πληρεξουσί
  ου δικηγόρου μου.
  Έν Μοίραις τ^ 10 Μαΐου 1939
  Ό πληριξο6οιος Διχηγόρο;
  τοδ ένάγοντος.
  Άντ. Έ. Τρυπάχης
  Ωρίσθη αίτήσει τοθ ένάγοντες
  χρόνος συζητήσεως τής παρούσης
  ή 8η Σεπτεμβρίου 1939 ήμέρα
  Παρασχευή χαί ώρα 9 π. μ.
  Έν Μοίραις^ τη" Π Μαΐου 1939
  Ό Γραμματεύς
  Δ. Ε. Πιλατάκης
  Εθεωρήθη διά την νόμιμον σή
  μανσιν χαί την χατά σειράν τή;
  παραγγελίας έκδοσιν.
  Μοΐραι τή 11—5—1939
  Ό Πρ&ϊστάμενος τοθ τμήματος
  Μιχ. Νπουνι«λέτο{
  Νομίμως δημοσιευθήτω ή πά
  ροθσα είς την έν Ηρακλείω έχδι
  δομένην εφημερίδα «'Δνορθασις»
  διά τόν αγνώστου διαμονής δφει
  λέτην Ιωάννην Γ, Π(πΐΡάχην χά
  τοιχον τέως ΖχροΟ χαί νυν άγνώ
  σχου διαμονής πρός γνώσιν τού
  καί διά πάσας τάς νβμίμους συνε
  πείας χαλούμενον συγχρόνως ίνα
  πρβοίλθ^ χά, η<*ρ%9%% ενώπιον ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ — ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησε προ· χθές δι' Αθήνας δ κ. Ν. Πατ- μανΐδης ύφασματέμηορος. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την παρελθοθ- σαν Κυριακήν βΐς Γενή Γκοβέ οί κ.κ. Ί. "Ανεμογιάννης δμττορος καί ΕΟάγ. ΣταυριανΙδης όδοντΐατρος έβάητισαν τό άγοοά.κι τοθ κ. Έμμ. Βέργη καφειτώλου όνομά· σαντες αΰΐό Γεώργιον—Ροθσον Είς τούς γονείς καί άναδόνσυς ευχόμεθα νά το"ς ζήση. ΘΑΝΑΤΟΙ.-Άπέθανβ καί έκη· δεύθη τιροχθές έν συρροπ Κό· ομού καλώς συμτωλΐτης ε· «αγγελματίας, 6 Δημήτριος Πα· τρΐκιος. Τούς οΐκεΐους τοθ μετα· στάντος συλλυπούμεθα θερμδς. Γύρω στήν πόΑι. Ή πυκνωθεϊσα ώς γνωστόν άε· ροπορική συγκοινωνία Αθηνών —Ηρακλείου. · —'Επύκνωσε, ώς ήτο φυσικόν, καί την άεροπορικήν, έπιβατικήν κίνησιν. —Των άεροτιλάνων τής Ε. Ε. Ε. Σ. άναχωρούντων πάντοτβ μέ δ· λας τάς θέσεις αυτών κατειλημ μένας. — Τα διεθνη γεγονότο έξακο- λουθοθν νά άηασχολοθν εύρίως τόν κόσμον. —Μέ τό σύνηθες έρώτημα, πού τίθεται άπό μηνων χωρίς συγκε- κριμένην απάντησιν. —θά έχωμεν πόλεμον ή εΐρή- νην; Ιδού τί άπασχολεΐ δλους καί Ιδού τί συγκεντρώνει τάς προβλέψεις δλων. 'Εννοεϊται μέ ριζικάς διαφοράς αντιλήψεων. —Άτΐό τίνων ημερών έργάζεται είς ιόν μικρόν λιμένα καί συγ¬ κεκριμένως τιαρά τό παλαιόν στόμιον αυτού είς τόν μικρόν Κοθλε, ή βυθοκόρος των λιμένι· κων έργων. — Η έργασΐα αυτή άφορά την έκβάθυνσιν τοθ τμήματος τούτου τοϋ λιμένοΓ. — Οϋΐως ώατε νά διευκολύνεται ή κυκλοφορία έν αύτω. των Ιστιο· Φόρων καί των μικρών ατμοτιλοΐ ών. — Ό ψεκασμός των Αμπέλων συνεχίζεται καθ* ά μανθάνομεν έντατικώς. —Ό κίνδυνος τοΰ περονοσπό- ρου θεωρεϊται ώς έκ τούτου γεγονός δτι θά καταπολεμηθ{) εφέτος αποτελεσματικώς. —"Αλλως τε ώς καί αλαχοΰ έγρόψαμεν, τό μάθημα τοθ ηαρελ θόντος έτιΐ τοθ σημεΐου τούτου, άρκεϊ διά νά έντεΐνη τόν κατά τοθ περονοσνόρου συναγερμόν, —ΑΙ άσκήσεις των σειρήνων Μδωσαν... περιεχόμενον είς τάς συζητήοεις των συνοικιών. —"Οσον άφορα τα άντιαεροπο ρικά μέσα αμύνης καί τόν τρό νόν έξασφαλΐσεως τού καθενός έν περιπτώσει ά^ροπορικΰν κιν· δύνων. —Σημειωτέον δτι αί σεΐρήνες έδωσαν αφορμήν είς τίς άγαθές γρηοϋλες νά άρχΐσουν ηύν τοίς άλλοις τα σταυροκοπήματα καΐ τούς έξορκισμούς. —Αυριον τής "Αναλήψεκ^ έορ τάζει ό έν "Λκ Τάμπια φερώνυ· μος ναός. —Την πανήγυριν αύτοθ τιμοθν κατ' Ιτος αί έκκλησιαστικαί καί πολιτικαί Αρχαί καί πλήθη φιλο θρήσχων. —Τόσον έκ τού προαστείου τούτου δσον καί έκ τής λοιπής πόλεως. — Πλήθος κόσμου Ιδία έπιστη- μονικοθ καί έμπορικοθ παρεστά θη εΐο την προχθεσινήν διάλεξιν έν τίΐ λέσχη "Ηρακλείου των Αγ γλων καθηγητών. —ΤΓ]ς διαλέξεως προηγήθη διαφωτιστική εισήγησις τοϋ προ ζένου τής Μεγάλας Βρεττανίας κ. Ηλιάδου. —'ΕτιΙ τού θέματος κσί των γενικωτέρων σκοπών τής διαλέξε ως. ο Ρέπορτερ —«ΛΟΓΓΙΑ» Σ. Σπανάκη. Ή ώραΐα καί τόσον ένδιαφέρου σα τό Ηράκλειον μελέτη τοθ έφόρου τής Βικελαΐας Β.βλιοθή- κης κ. Σ. Σπανάκη διά την «Λ6γ γιαν» αποτελεί έκδοσιν των «Κρη¬ τικόν Σελίδων» τής κ. θαλείας Κολλιγιάννη είς τα δύο τελευ¬ ταία τεύχη των οποίων περιέ- χεται όλόκληρος. Τα εκδοθέντα ολίγα άντΐτυπα δέν προορίζοντο διά τό εμπόριον. ΕΠΑΝΗΛΘΕΜ έξ "Αθηνών κομ( σασα πλουσιωτάτην συλλογήν μοντέλων τής θερινής περιόδου ή μοδΐστα κ. "Αλεξάνδρα Ρεθεμνι ωτάκη. ΑΝΕΥΡΕΘΗ καί φυλάασεται Ις τα ενταύθα τμήμα Ασφαλείας μικράς χρυσοθς σταύρος (βαπτι· στικόί). Ό Απωλέσας καλείται νά διέλθη έκ των γραφείων τοθ τμή ματος καί τόν παραλάβη, ό0 ανωτέρω Διχαστηρίου δημο 'α χαί τακτικώς έπ' άχροατη ίψ τού συνεδριαζόντας την 8ψ Σεπτεμβρίου 1939 ημέραν Παρα ιχευήν καί ώραν 9 π. μ. πρός υζήτησιν τής παρούοης άλλως »0 τη συζητηθήσεται χαί έρήμτ,ν τού, Έν Μοίραις τή 11 Μαΐου 1939 Ό πληριξούσιο; δΐκηγόρο; τοθ αλοθντος χαί παραγγέλλοντος. Άν γ. Έ. Ίά ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεΐται διά τ* Ξενοδοχεία «Ελλάς», «Κνω- σίς». Συστάσιι; άπαραίτητοι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν ιδχαιρί- ς, μιχρά δφλιοθήχη 'ίπιπλον) ατάλληλος χαί διά σαλον ι. Πλτ] ιίιχι παρ' ημίν. ΤΑΡΖΑΝ
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  573ον
  Τοιαύτη δέ τις μελαγγ,ολΐσ, σοβαρά -εριείχετο
  είς τόν τόνον, δι' οδ ό Μάριος προέφερβ ταυτα ο
  στε κατέλαβε την ΤιτΙκαν τρόμος. Ησθάνθη τό ρΐ
  γος έκεΐνο, δ αίσθάνεται ό άνθρακος, 8ταν διέρχε
  ται διά τοθνοός τού ί&έα τΐς σοβαρά, άνεπίδεκτος
  άμφιβολίας.
  Τόσον δέ αυτή την κατέπληζεν, ώστε έπαυσε
  τοϋ νά κλαίη.
  —Τώρα άκουσε, είπεν ό Μάριος, αυριον υή
  μέ περιμένης.
  — Διατί;
  — Νά μέ περιμένη,ς μεθαύριον.
  —"Ω! άλλά διατί;
  — Θά Ιδής.
  —Μίαν ημέραν χωρίς νά σέ ίδώ ! Αδύνατον.
  —"Ας θυσιάσωμεν μίαν ημέραν, διά νά ϊχω
  μέν ϊσως όλην μας την ζωήν.
  —Καί ό Μάριος προσέθεσε, λαλων καθ" έαυ
  τόν.
  Είνε άνθρωπος δστις δέν μεταβάλλει καμμί¬
  αν άπό τάς έξεις τού, καί μόνον τό εσπέρας δέ
  χεται.
  — Διά ποίον λές; ηρώτησεν ή Τιτίκα.
  —Ποίος; έ)ώ, δέν εΐτΐα τίτΐοτε.
  —Λοιπόν είς τί έΊχεις τάς ελπίδας σου;
  —Περίμενε Εως μεθαύριον.
  —Τό θέλεις ανυπερθέτως;
  —Ν αί, Τιτίκα, τό θέλω αύτό.
  Έλαβεν ή Τιτίκα την κεφαλήν τού μεταξύ των
  δύο της χε ρών άνυψωθεϊσα είς τος άκρας τβν
  ποδών της, ίνα φθάση μέχρι τοθ άναστήματός
  τού, καί ήοεύνησεν έντός των ομμάτων τού, ζητοθ
  σα νά διακρίνη την έλπΐδα τού.
  —Άληθινά, είπεν ό Μάριος" είνε χρεία νό
  σοθ είπω ποθ κατοικώ, διότι ένδέχεται νά συμβή
  τι...καί τίς οίδε! Έ·)ώ κατοικώ είς τοθ φΐλου
  μου» περί τοθ όποΐου σοϋ προανέφερσ. Όνομά-
  ζεται Κουρφειράκος· «όδός Ύσλοτιωλείων, αριθ.
  16».
  Έν τούτοις, ή Τιτίκα έπανέλοβε την προτέραν
  θέσιν, βλέπουσα αυτόν έντός των όψθαλμών.—
  Είπέ μου την Ιδέαν «ου, Μάριε' ού Ιχεις κά¬
  ποιαν Ιδέαν αυτήν την στιγμήν είς τόν νοθν
  σου.
  —"Ω, είπέ μου την διά ν ά ττεράσω μίαν νύ
  κτα καλήν!
  — Θέλεις την Ιδέαν μου νά σοθ την είπβ. Ί
  δού είνε αδύνατον νά θελήση ό Θεός νά μάς χω.
  ρίση. Περίμενε με μεθαύριον.
  — Καί τί νά κάμω έ,ώ Εως τότε; ηρώτησεν ή
  Τιτίκα. Σύ... σύ εΤσαι εξω, τιηγαίνεις έρχεσαι.
  —Τί εύτυχεΐς είνε οί άνδρες! Έ·>ώ, τώρα
  θά μείνω κατάμονος! "Ω, πόσον θά εΤμαι περί
  λυπος! ΕΙπέ μου αυριον τό εσπέρας·, τί θά κάμης;
  Είπέ μου.
  (συνεχΐζεται)
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
  (ΕΛΛΑΣ) Α. Ε.
  Πρώτη άναχώρησις τού νεοαγορα-
  σθέντος 'ΥπερωκεανεΙου.·
  «ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ»
  27.ΟΟΟ ΤΟΝΝΩΝ
  Έκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διά ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  την 19ην ΜαΤου 1939
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ώραν 4 μ. μ.
  Έξαιρκτική εύχαιρία δια τούς επισκέπτας ΕΚ-
  ΦΕΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
  Πληροφορίας διά την έκδοσιν διαβατηρίων,
  θεωρήσεις, ναύλους έπιβατών καί έμπορευμάτων
  καί πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν ζητήοατε έπει-
  γόντως είς τούς άντιπροσώπους τής 'Εταιρίας:
  ΙΩΑΝ. Γ. ΑΔΑΜΗ ΥΙΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Τηλέφωνον 5—40
  ΚΟΠΤΙΚΗ · ΡΑΠΤΙΚΗ
  ).ΜΠΡΕΝΤ'
  Όδός Πετράκη 3
  Πλατεϊα Συντάγματος, Αθήναι.
  Την ερχομένην έβδομάδα αφικνείται εί; την πόλιν
  μας δ Διευθυντή; τοθ οϊχου «Μπρέντ» διπλωματοθχας χά-
  μας ο αι* _ , Εθθΐβ ΡΓθίβββΙθΠηβΙΙβ ύβ
  τουργήση άπό 1ης Σ)6ρίου. Επί $***
  δουϊου παρακληθείς εδέχθη νά διδάξη| επί δίμηνον τάς
  πραχτικά; Ρ«πτρι«ς Κρήτης 6.« χρειίζεται διά τόν τί-
  λειον καταρτισμόν αυτών είς τδ σχέδιον, κοπτικήν, χρο¬
  νολογίαν, κατασκευήν μοδέλων γυναικείον καί
  παιδικών φόρεμάτων, ταγιέρ τ.αλτών κλπ. ΑΙ μα-
  θήτριαι θά έ/οδΓασθοΟν μέ δίπλωμα τοθ οΐχου «Μπρέντ».
  ΤΑ ΓβΛ άογονται την 2Οην Μαίου. Διά πασάν πλη-
  Ιϊ έ/ή «πΟτ·ίν·οθΐ «ί; τόν χ. Στυλ. Ά-
  6—8 είς
  ιζΐ:^ο7
  όδός 1866 (παρά χά Κρεοπωλιΐα
  νιΐον «Εθνικόν». __
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙ2ΙΑΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Μιχελινάκη ίατοοθ χά
  τοΕχου Πετροκιφάλι Καινου¬
  ρίου.
  Κατά
  Νιχολάου Ι. ΜπιτσακάκΥ) πρω
  τοφειλέτου καί Γεωργίου Ι. Μ π ι
  τσαχάχη έγγυητοθ αλληλεγγυοσ
  λετ&ν χατοίχων Πετροκεφάλι
  Καινουρίου
  Έπειδή οί χαθ' ώ; τό πά
  ρόν νομίμως έπετάγηααν διά
  των 6πό χρονολογίαν 18 Μαρ
  τίοι» 1939 άπλών ίπιταγών μοί»
  καί ακολούθως διά των δπό
  χρονολογίαν 20 Απριλίου 1939
  κατασχετηρίων τοιούτων νομίμως
  κοινοποιηθεισών, Γνα δυνάμει καί
  πρός έχέλεσιν τής δπ' άριθμ.
  5)1939 όριστιχής χά! τελεσιδίχου
  αποφάσεως τοθ Είρηνοδιχείου Μοί
  ρων νομίμως περιβεδλημένης τόν
  έκτελεστήριον τύπον, μή πληρώσω
  σιν έντός τής νομίμου προθεσμίας
  ίιχ κεφάλαιον, τόχους, δικαστι
  χαι έξοδα, δι' έξοδα έγγρ»φί)ς υπο
  θήκης χαί δι' ϊξοδα πρώτης χαί
  δευτέρα; των έπιταγών μου άλλη
  λεγγύω; καί έκαστος είς δλόκλη
  ρον δραχμάς 0791 ούχ' ή:τον
  άπέσχον νά πράξωσι τοθτο μέ
  χρι σήμερον.
  Διά ταθτα
  Πρό; είσπραξιν τοθ ποσοθ
  τούτου των ώ; άνω έπιταγών
  μου, των τόκων αυτών άπό 20
  Απριλίου 1939 μέχρι έξοφλή-
  σεως χαί των έξόδων εκτελέσεως
  εκτίθημι είς δημόσιον αναγκα¬
  στικόν πλειστηριασμόν τα έπόμϊ
  να άχίνητα χτήματα άνήκοντα
  κατ' ίσομοιρίαν είς αμφοτέρους
  τού; δρειλέτας μου χείμενα έν
  τ$ χτηματιχ^ περιφερεία τοθ
  χωρίου Πέτρο* εράλι Καινου
  ρίου τέως Δήμου Πλατά-
  νού Είρηνοδικειακής περιφερείας
  Μοιρών ένυπόθηκά μοί ήτοι 1)
  Είς θέσιν «Μπαίρια» άγρός έκ
  τάσεως τεσσάρων στρεμμάτων συ
  νορευόμενος κτήμασι Εμμανουήλ
  Πιπεράκη, Ειρήνη; Καναχαράκη
  καί Στυλιανός Πεδιαδιτάχη, 2)
  εί; θέσιν «Καλΐιβιανά» τό 1)4
  έξ άδιανεμήτου αγροθ εκτάσεως
  2 μουζουρίων μέ 18 ελαιόδεν¬
  δρα συνορευομένου κτήμασι Στυ
  λιανής Μπιτσαχάχη, Ειρήνη; Κα
  ναχαράχη χαί δρόμφ, 3) είς
  θέσιν «ΐίοντικιά» τό 1)4 έξ «δια
  νεμήτου μιας αμπέλου εκτάσεως
  4 έργατων συνορειιούσης κτήμασι
  Στυλιανής Πεδΐαδΐτάκη Δέσποι¬
  να; Μιχελακάχη χαί Όλυμπία;
  Πρωϊμάκη, ν 4) είς θέσιν «Χά
  λήλ τάβλ»» τδ 1)4 έξ άδ-ανεμή
  τού άγροϋ εκτάσεως ενός οτρέμ
  ματος μέ 12 ελαιόδενδρα σανό
  ρεύίντος χτήμασι Γεωργίου Πε
  τράχη, Είρήνης Καναχαράκη,
  Στυλιανή; Πεδιαδίτάκη χαί δρό-
  μψ 5) εί; θέσιν «Πετρίκεφαλι
  ανό Πέραμα» τό 1)4 έξ ά*3ΐ
  ανεμήτου άγροΟ Ικτάσεως 3 μου-
  ζουρίων συνορεύοντο; χτήμασι Ί.
  Μ Καλυβιανής, Σιυλιανής Πεδια
  διτάκη χαί δρόμφ, 6) έντός τοθ
  χωρίου Πετροχεράλι καί εί; θέ¬
  σιν «Μεσοχωριί» παρά την εκ¬
  κλησίαν τα 3)4 έξ άίιανεμήτου
  μιάς οικίας ϊσογείου αποτελού¬
  μενη; άπό 4 δωμάτια μετά ουνΐ-
  χομένου ίρειπίου καί αύλής έχτά
  σεω; 100 τ. μ. συνορεύοντο; τοθ
  δλου κτήματος μέ . χτήμασι
  Αλεξ. Μπαμπινιωτάχη, χληρονό·
  μων Βασ Κωοτάκη, Άνδρέου Ά
  λεξανδράχη, χληρονόμων Κωνστ.
  Σπυριδάκη.χαί ίρίμφ, καί 7)ένεός
  τοθ χωρίου Ηετροχεφάλι χαί είς
  θέσιν «Έχχλησία» τό 1)2 έξ άδι
  ανΐμήτου ένό; οίκήματο; Ζσογεί
  ου αποτελουμένου άπό εν δωμά¬
  τιον καί χρησιμοπουμίνου ώ; έ
  λαιοτριβείου μέ Ινα πιεστήριον
  μέ μθλον καί λοιπά έξαρτήμα
  τα διά την κανονικήν λειτουργί
  αν αύτοθ συνορεύοντο; κτήμασι
  χληρονόμων Μιχ. Ταΐχνάκη, Σχυ
  λιανή; Πεδιαδιτάκη. Κρυστάλλης
  Μπιτσαχάχη καί δρόμφ.
  Ό πλιισιηριασμίς των κτημά
  των τούτων γενησεται την δευτέ
  ραν Ιουλίου (2 Ιουλίου 1939) ή
  μέραν Κυριακήν χαί ώραν 10—
  12 π. μ. ενώπιον τοθ συμβολαι
  ογράφου Μοιρών Κωνσταντίνου
  Τζιϊρανάκη ή τούτου χωλυομένου
  τοθ νομίμου αϋτοθ άναπληρω-
  τοθ χαί έν τώ έν Μοίραις δή
  μοσίφ γραφείφ τού 8τε χαί 2 πό υ
  χαλοθνται οί βουλόμενοι νά πλει
  οδοτήσωοιν.
  Άρμόδιο; διχαστιχός χλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα.
  Έν Μοίραι; τ^ 10 Μϊΐου 1939
  Ό πληρεξούσΐο; δικηγόρο; τοθ
  , έηισΐτεύδοντο; χαί παραγγέλλΰν-
  'τος
  Άντ. Ε. Γρυπάχης
  ^ιΐυιιιιιΐιιΐ ΐΗΐιΐιιιιΐι Ι11Ι1Ι11Ι11Ι1Ι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιη
  Ι Ή πρώχη έλληνικη εφημερίς |
  | μέ τίτλον |
  ..
  ΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
  μ ι
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ ΤΟ 1823 =
  Ι
  Μ Ι
  Ή πρώτη έλληνικη εφημερίς
  μέ τίτλον
  ΤΗΛΕΓΡΑΦ ΟΣ
  ΕΞΕΔΟΘΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΟ 1843
  Ή πρώτη έλληνικη εφημερίς
  μέ τίτλον
  ΑΣΥΡΜΑΤΟΝ
  ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΟ 1939 |
  — "Αναμείνατε προσεχώς τέν «ΑΣΥΡΜΑΤΟΝ», δ
  =■ Θα είναι ή τελευταία λέξις της δημοσιογραφικήν Ξ
  Ξ προοδου έν Ελλάδι. =
  ε ξ
  ~ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΕ1Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙΙ ΙΙ11ΙΙΪΙΙΗΙΙΙ11ΙΙΙ1ΙΙ1ΗΜΠ=
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  ττ)ς απολύτου προτιμήσεος δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Αναχαινισθέν καί πάλιν εξασφαλίζει ολα τί
  πλεονεκτήματα τής άνίσε»ς καί ευχαρίστου δια-
  Φέρμανσις—λουτρα κ. λ. π.
  ΤόΠισκοκέφαλο Σητείας
  Ραγδαία εξέλιξις τού.
  ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΑΟ ΣΗΤΕΙΑΣ
  Μίί'ο; (άνταποχριτοθ μα;).—Εί;
  απόστασιν ολίγων χιλιόμετρον
  άπό τή; Σητείας, εδρίσκεται τό Πι
  σκοχέφαλο, προάστειον μπορεΐ νά
  πή χανεί; τής πόλεως. Είναι ίνα
  άπό τα μεγαλύτερον χαί τα πλέ
  όν πολιτισμένα χωρία τή; έπαρ
  χία; Σητεία;. Άναμφισβτίτήτως
  δέ τό πλουοιώτερο. Κτισμένο στή
  συμβολή δυό ποταμ<δν, αποτελεί την χαρδιά τής επαρχίας μέ τα γοκμώτιχτα έδάφη τού χαί μέ τάς εχλεχτά; χαλλιεργεία; τού. Εΰ?£ σκεται στό δάαο; των ελαιών χαί των άλλων χαρΐτοφόριον δέν- δρων. Τό λάδι, ή σταφίδα, τό χρασί, τό χαροθπι χαί τα δημη- τριαχά άποτελοθν τα κυριώτερα πρϊόντα τοθ χωρίου αύτοθ. Καί είνε μεγάλη ή παραγωγή των. Καί σημαντικάς ό πλοθτος π;ύ α- ποφέρουν στούς καλλιεργητάς των. Πρέπιι δμως νά σημειωθή βτι έδΰ εί; την περιφέρειαν αυτήν ή καλλιέργεια γίνεται συστηματι κή, έπίμονος, ίπιστημονική, μέ δλας τάς συγχρόνου; μεθόδου; Δι' αύτό καί ή απόδοσις είνε ϊξαιρετική "Αλλωοτε οί χάτοικοι τοθ Πισκοχεφάλου δέν διακρίνον- ται διά την έργατικότητά των μόνον. Είναι γνωστοί καί διά τόν πολιτισμόν κ«ί την τάσιν των πρό; πλήρη συγχρ&νισμίν, πρό χάθ< τι νέον. Εύφυΐίς φιλό τιμοι, φιλόξενοι, είνε συγχρόνως φίλοι τής μαθήσεως χαί των γραμ μάτων, Εδρίσκυνται άλλωστε εί; διαρ κή άμεσον επικοινωνίαν μέ τό Λιμάνι τής Σητείας χι' έτσι δέ χονται πρώτοι τόν πολιτισμόν χαί την πρόοδον ποΰ έρχεται έξωθεν στήν έπαρχία Ασφαλώς δέ Βταν άποπερατωθοθν αί ό5οί Σητεία;—Παχείας Άμμου χαί Ση τείας—Ίιραπέρας, τότε χαί τό Πισκοχέφαλο θά σημειώση νέας μεγάλας προόδους. Έπίσης θά ωφεληθή τα μέγιστα δταν κατα¬ σκευασθή ή όδό; πού θά ένώση ΐά άνατολιχά χωρία τή; έπαρχί άς, την Ρούσσαν Έκκλησιά, τό Καρύδι, την Ζάκρο χλπ. μέ την Σητείαν. Διότι ή όδό; αυτή θά εξυπηρετήση χαί τάς σϋγκοινωνίας τοθ Πισκοχεφάλου π&ύ ίχει πολ- λά χτήμαΐα είς την άντίπεραν τοθ ποταμοθ τής Μαρωνιδς όχθην. Καί έλπίζεται 8τι συντόμως θά κατασκευασθή ή όδός αυτή, δεδο μένου βτι μέ τό Ταμείον Έπαρ χιακής ίδοποιΐας ίχει ψηφίσει σημαντικόν ποσόν οί δέ κάτοικοι των ενδιαφερομένων χωρίων £ χούν άποφασίσει νά προσφέρουν προσωπικήν εργασίαν πολλών ήαε ρών. Έτσ: τό ΙΙισκοκέφαλι, θά σημειώση νέαν ραγδαίαν εξέλι¬ ξιν, πολΰ σύντομα. - Βασίλειον τής Ελλάδος Ίβρά Μονή Κρουσταλλβνια; 'Αρ. Πρωτ. 45 Διβκ 19 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΟΡΑΣΙΑΣ Τό Ήγουμενοσυμβούλιον τής Ί ερ«ς Μονής Κρουσταλλένΐας Ααοη θίου, Διακηούττει δα, Έχτίθεται είς διαγωνισμόν μει· οδοτικής άνευ όρίου δημοπρασίας δι' έναφραγίστων πρβσφο^ών ή μεταρρύθμισις τής Ίεράς Μονής Κρουσταλλένιας συμφώνως πρός την 6πό τοθ μηχανιχοθ Έμμανου ηλ Μαρκοπούλου έκπονηθείσαν με¬ λέτην καί υπό τούς κάτωθι 8ρους. Ή διά την πλήρη άποπεράτω σιν τοθ ίργου δαπάνη άνέρχεται κατά τόν προϋπολογισμόν είς τό ποσόν των δραχμών έξακοσίων δέ χά χιλιάδων (610 000.00). Ή εκ¬ τέλεσις 8μως τοθ έργου έσεται μερική καί μέχρι τοθ ποσοθ των δραχμών 300 000.00 δυναμένου τοθ έργοίότου μετά την έξάντλη σιν τοθ ώς άνω ποσοθ νά διαλύση την εργολαβίαν είδοποιουμένου έγ καίρως τοθ έργογάβου, χωρίς ού τος νά έχη ουδεμίαν αξίωσιν άπο ζημιώσεώς τινος ή άλλην τίνα ά- παίτησιν. Ή δημοπρασία διεξαχθήσεται έντός τοθ γραφείου τοθ Ο.Δ.Μ.Π. νομοΰ Λααηθίου έν Νεαπόλει την Ιΐην Ίουνίου 1939 ημέραν Κυρι ακήν καί ώ;αν Ιΐην π. μ. δι' εγγράφων καί ένσφραγίστων προσ φορ&ν. Δεκταί έργολάβοι πάσης τάξεως δι' έργα οίκοδομικά. Τα σχετιχά τής δημοπρασίας εισί κατατεθειμένα είς τα έν Νέ [όλει γραφεΐα τοθ Ο.Δ.Μ Π. Έν Κρουσταλλένια τ^ 11η Μαίου 1939. Τό Ήγουμενοσυμβούλιον Ίεράς Μονής Κρουσταλλένίας. 'Ερμ. Καασαπάκης Μαν. Σπανάκης Πρρηγ. Νκρτΐνος Μπαριτάκης 1—2 ΝΙΚΗ ΑΥ_. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 'ΕπανελθοΟσα έξ Άθη· θηνών δπου έξεπαιδεύθη τελείως είς τό Πανελληνί- ου Φήμης κομμωτήριον «Β1- ΛΗΣ καί ΜΑ1ΡΗΣ» ϊδρυ· σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬ λει. Έκτελοθνται εργασίαι: Περμανάντ, Όντουλασιέν, Μιζαμπλί, Φρι{ιόν, Μ«ν»κιούρ. ΒαφαΙ κεφαλής είς πολλους χρωμαιισμούς. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία ευήλιος καί ιύάιρος αποτελούμενη έκ τρι¬ ών δωματίων χαί χουζίνας. Πληροφορίαι παρά τώ χ. £ύ· σταθίφ Ζερβάχη παντοπώλη Κ^ινούργια γιΐϊονιά. —Διάλεξις είς Άρχαναις. Την προσέχη Κυοιακην 21 τρ*- χβντος θΐλΐι έκίράμη αίς Άρ¬ χαναις ο Προοδευτικος Σύλλο- γος «Διαβάτπς» Βιάννου. Επί τη ιύκαιρία ταύτη ό Μορφωτικός Σύλλογος Αρχανών ύιθΎανώ- νει διάλεξιν μΐ θέμα «ή Ζωή καί τό έργον τού Ι. Κονδυλακη» καί μέ ομιλητήν τον γβν. γραμμα- τΐα τού Συλλόγβυ <ιΛιβιβ«της» χ Ανδρ. Παπαδάκην. Εϊσοδος θ είς πάντας. —Δικνυκτερεύοντα φχρμα· κεΤα. Σήμερον 17ην Μαΐου Βίλουν διανυκτερίΰσΐι τα φ«ρμ«κεϊ« Χριστοφ. Ζουράρπ καί Γίωργίου Σφακιανάκη. —Δωρεά. Παρά τού χ. Θεοδώρου Φορτσά κη έκ Χανίων μάς απεστάλησαν δρ. 500 υπέρ τού Άσύλου τής Γϊ ρόντιοσας καί αίς μνήμην Ιωάν¬ νου Φορτσάκη. —Όρειβκτική έκδρομή. Ό Ελληνικάς Όρειβατικός Συν δεαμος [τμημα Ήρακλΐίου] διορ γανώνει την ΙΟύην έκδρομην τού είς Παληόκαστρο—Λιναριές—'Αγί «ν Πελαγίαν. Τό προνραμμα ϊχβι ώς έ{ης: Κυριακη 21 Μαΐου. 'Αν« χώρηοις 5.30' ακριβώς άπό τα γρα φβία τοθ τμήμαιτος δι' αΰτοκινή των ίίς ΓΜζανήν Καμάραν. 'Βχϊί θεν πεζη μέσω Άλμυροϋ—Λινοπε ραμάτων είς Παληοκαατρο έποιι ίιπμέρευσις της Βχς ομάδος. Ά ναχώρπσις τής Α ής ομάδος διά Λιγαριέ;—Αγίαν Πελαγίαν κ«1 έ πιστρβφή είς Παληώκαατοο κατά τάς απογευματινάς ώρας. Έπιστρο φη καί των δυο όμάδων πίζή ϊίς Γαζανήν Καμάραν καί δι' αϋτο κινητών έττιστροφπ είς Ήράκλΐι όν. 'Αρχηγός τής έκδρομής 6 κ. Νικόλ. Σακλαμπάνης. "Σύνολον πορείας Αης ομάδος ώραι 5 κ«ΐ ημίσεια Βας ομάδος ωραι 2 Δικαί ωμα συμμετοχής μελών δρχ. 30 μή μΐλών δρ. 10 Δηλώσΐις δΐκταί μέχρι Παρασκευήν έαπέρας ΐϊς τ« γραφεϊα τοθ τμήμ«το{ καΐ ώραν 8-9 μ. μ. —Έκδρομή είς Γερακάρι χαί Σχολήν 'Ασωμάτων. Διά την ί προσΐχοδς Ίουνίου όργανοθταιυπο ομάδος έπαγγΐλ ματιών τής πόλεώς μας έκδρομή εί; Γερακάρι καί Γεωργικήν Σχο λήν 'Ασωμάτων Ρεθύμνης. Διά την έκδρομην ταύτην θέλει έκδο 8ό προσεχώς «Ιδικόν πρόγραμμα. Πληροφορίαι δίδοντβιι άπο τοΰδϊ ϊϊς τό κατάστημα Ί. ^Γαρουδάκη παρά τό Καμαράκι. Η δΐς ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΗΛΙΑΡΑ ΜΟΔ1&ΤΑ Έπανϊλθοϋσα έξ Άβηνών δπβυ παρηκολούθησε την τελευταίαν μόδαν γυναικιίων φορ«μάτων, κβντπμάτων, σολέγ κ. &., έκομισε; πλβυσιωτάτην συλλογήν πατρόν δι' όλας τάς ήλικίας, Έπισκϊφθπτϊ"τόνίον άτ«λιέ της βΐς την οδόν "Αγίβο Μηνά, ποιραι πλβύρως φαρμακίίοο Γ. £φ«κι«· νάκη. ΑΙΜΠΗΣ Γ11ΜΙ1Ν1ΧΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όδός Χάνδακος Ηράκλειον
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προοΐα Τετάρτης
  17 Μαΐου 1939
  121· Ώθα' *■* κΜετα^35 εδέχθη είς συνεργασίαν
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΙΆ
  τόν Δήμαρχον κ. Μηνάν Γεωργιάδην.
  'Επιλύονται τα ζητήματα της πόλεως.
  ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΕΠΙ ΤΙΝΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣΕΤΙ
  16 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Κατά τα αηυχερινά
  τηλεγραφήματα πρός τό Αθηναϊκον
  Πρακτορείον, προκύπτουν σοβαραί δυ¬
  σχέρειαι διά την υπογραφήν τής συμ¬
  μαχίας Γερμανίας—Ιταλίας.
  Χά αύτά τηλεγραφήματα άναφέρουν
  ότι άντιμετωπίζεται σοβαρώς ή άναβο-
  λή τής επισήμου υπογραφάς τής συμ¬
  φωνίας είς τό Βερολίνον, επί τινάς ει¬
  σέτι ημέρας.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τοϋ[
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό εύ
  Ιρισχόμενος ενταύθα άπό η¬
  μερών Δήμαρχος Ήρακλεί-
  |ου κ. Μηνάς Γεωργιάδης, έ¬
  σχε μακράς συνεργασίας με
  τα των διαφόρων ύπουργών,
  καΐ των κεντρικών ύΐτιιρεσι
  ών πρβς επίλυσιν των μέγα
  λων προβλημάτων πού α-
  πασχολοΰν την πόλιν τοΰ Ή
  ρακλείου. Ό κ. Γεωργιάδης
  επεσκέφθη μέχρι σήμερον
  αλληλοδιαδόχως τούς ύπβυρ
  γούς των Εσωτερικήν, τής
  Άεροπβρίας, τής Συγκοινω
  νίας, των θίκονομικών, τη;
  Πρωτευβύσης, τής Δημοσίας
  Ασφαλείας, τού Τύπου καί
  Τουρισμοϋ καί τής Παιδεί-
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΑΕΝ ΔίΧΟΝΤΑΙ
  ΝΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΩΣ.Ν
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Λονδί
  νού ότι είς την έπιδοθείσαν χθές απάν¬
  τησιν είς τάς άγγλικάς άντιπροτάσεις,
  τα Σοβιέτ δέν δέχονται νά προσχωρή·
  σωσιν είς τό σχέδιον συνεργασίαν υφ'
  ούς όρους έννοεϊ την συνεργασίαν ταύ¬
  την ή βρεττανική κυβέρνησις.
  Τα Σοβιέτ διά νά δεχθούν τάς προ-
  τάσεις τής Αγγλίας άπαιτοΰν την σύνα
  ψιν προηγουμένως συμμαχίας Αγγλί¬
  ας, Ρωσσίας καί Γαλλίας.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΖΟΓΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙ&Ν ΤΟΝ ΕΘΝΩΝ
  ΑΘΙΙΝ ΑΙ 1 4» Μαΐου (τού άνταπο¬
  κριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τής Ί-
  σταμπούλ ότι ό τέως βασιλεύς τής Άλ-
  β&νίας Αχμέτ Ζώγου Απηύθυνε ζωη¬
  ράν διαμαρτυρίαν είς την Κοινωνίαν
  των Εθνών διά τάς ιταλικάς ενεργεί¬
  αις είς την Αλβανίαν.
  «ΗΣΕΝ» ΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΚΗΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΕΛΟΝΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Μαΐου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Ό Α.
  III.
  ό Βασι¬
  λεύς αναχωρεί απόψε διά την ανατολι¬
  κήν Μακεδονίαν καί Θράκην όπου ώς
  γνωστόν θά περιοδεύση.
  ΠΟΤΕ ΦΒΑΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΝΕΟΣ ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΕΙΒΕΥΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας).—Τόν προσιχΫι Ιούνιον
  ανεκοινώθη ότι ψθάνει είς * αθήνας καί
  άναλαμβάνει καθήχοντα ό νέος πρεσβευ
  τής τής Αγγλίας κ. Πάλαιρετ.
  ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ
  0 ΑΓΓΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άντα-
  ποκρ·τού μας).— Σήμερον ανήλθεν είς
  τα άνάκτορα όπου εγένετο δεκτός υπό
  τής Α.Μ. τού Βασιλέως, ό επί κεφα¬
  λής τής άγγλικής οικονομικάς άποστο»
  λής κ. Λήϊθ Ρός όστις καί συνωμίλη-
  αε μετά τού 'Άνακτος επί τίνα ώραν.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΔΕΧΘΗ
  ΤΟΝ ΗΡΕΣΟΕΥΤΗΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).— Ό πρωθύπουργός κ.
  Μεταξάς εδέχθη σήμερον είς συνομιλί-
  αν τόν πρεσβευτήν τής Τουρκίας.
  ΘΑ ΕΠΕΜΒΗ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΓΛΟΡΩΣΣΙΚΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Μαΐου (ίβ. ύπη
  ρεσία).—Ή εφημερίς α'Ημέρα» άν»-
  γράφει την πληροφορίαν ότι ε νέ πιθχ- !
  νή μία άποφαβιστική γαλλική επέμβασις
  πρός ρύθμισιν των αγγλορωασικών δια¬
  φόρων.
  άς μεθ' ών συνειργάσθη επί
  ζητημάτων τοΰ Δήμου "Ηρα¬
  κλείου.
  Σήμερον την μεσημβρίαν
  έπίσης εδέχθη είς μακράν σι>
  νεργασίαν τόν κ. Δήμαρχον
  ό Πρόεδρας τής ΚυβΕρνησε
  ως κ. Μεταξάς. Ό κ. Πρω
  θυπουργός εξεδήλωσεν Ιδιαί
  τερον ενδιαφέρον διά τα ζή
  τήματα τοΰ Ηρακλείου καί
  έβεβχίωσε τόν κ. Γεωργιά¬
  δην ότι θχ ενισχύση κάθε
  προσπάθειαν άναδημιουργίας
  τής πόλεως. Σήμερον έπίσης
  εδέχθη τον κ. Γεωργιάδην
  είς μακράν συνεργασίαν, ό
  ύπουργος της Ύγιεινης καί
  Προνοίας κ. Κορυζής, Κατά
  την συνεργασίαν αυτήν α¬
  πεφασίσθη ή ενίσχυσις τού
  Πανανείου Δημοτικοϋ Νοσο
  κομείου υπό τοΰ Ύπουρ-
  γείου καδώς χαί ή ανέγερ¬
  σις δύο παιδιπών σταθμών είς
  την πόλιν τοΰ Ηρακλείου.
  Ό κ. Γεωργιάδης έξέφρα
  σε τάς ευχαριστίας τής πόλε
  ως είς τόν κ. Πρωθυπουργόν
  καί τούς κ. κ. ύπουργούς,
  ώς δέ εδήλωσε, πιατεύει
  ότι κατά την ενταύθα π«ρχ
  μονήν τού, θά λυθοΰν 2λα
  τα μεγάλα προβλήμχτα τής
  πόλεως, χάρις είς τό θερμόν
  ενδιαφέρον τής κυβερνήσε¬
  ως καί ιδιαιτέρως τοΰ κ. Με
  ταξά.
  Αί κρίσεις των διεδνών κύκλων
  διά την πορείαν των άγγλορωσσικών.
  ΡΩΜΗ 16 Μαΐου (Ιδ. ύπη
  ρεσ(α).— Ή επίδρασις έκ τοθ
  προχθεσινοΟ λόγου τοό κ. Μου
  σολίνι υπήρξεν είς τό χρηαα·
  | τιστήριον τοθ Λονδίνου άρκε-
  τα εύνοϊκή. Όλαι αί άξΐαι
  εσημείωσαν σίσθητήν άνοδον
  ι ευθύς μετά τόν λόγον τοθ Ί
  ταλοθ ΠρωθυττουργοΟ.
  ) —ΡΩΜΗ 16 Μαΐου (Ιδ. ύ
  πηρεσία).—Κατ' είδήσεις έκ
  Ι Παρισίων τό περιεχόμενον τής
  ίρωσσικής, απαντήσεως είς
  ι τάς άγγλικάς άντιπροτάσεις,
  ι δέν ανεκοινώθη επισήμως.
  Ι Οί γαλλικοί κύκλοι Ιν
  [τούτοις φσΐνονται πολύ επι
  φυλακτικοί διά τό ζήτημα
  τουτο.
  Τό πρακτορείον Χαβάς με
  ταδΐδει σχετικάς έκ Μόσχας
  πληροφορίας καθ" άς ή χθεσι
  νή απάντησις έπαναλαμβάνει
  τάς άρχικάς γνωστάς άπό-
  ψεις τής Μόσχας.
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣΚΑΝΑΔΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Μσΐου, (ίδ.
  ύπηρεοίσ).— Κατ' εΐδήσεις έκ
  Κέμπεκ τοθ Καναδα τό ύπε
  ρωκεάνειον«Αύτοκράτειρα τής
  Αύστραλΐας» εισήλθεν άπό
  χθές τό εσπέρας είς τα ιοδα-
  τα τοϋ Καναδδ. (Ποταμόν τοθ
  Αγ. Λαυρεντίου.) Είς προϋ
  πάντησιν τοθ ύπερωκεανείου
  άπέπλευσαν δύο άμερικα
  νικά πολεμικά. Τούς βασιλείς
  έχαιρέτισαν ίπτάμενα είς χά
  μηλόν ϋψος πολλά άεροπλά-
  να. Άμα τή είσόδω τοΟ ύ
  περωκεανε'ου είς τα ϋΓ)ατα
  τοΰ Καναδα, έξεπέμφθη τηλε
  γραφικώς διάγγελμα τού Βα
  σιλέως έκφράζοντος τήυχαράν
  σύχοθ καί τής Βασιλίσσης. Την
  πρ·ΐαν τό ύπερωκεάνειον θά
  άγκυροβολήση, παρά την νηΌτον
  τη"ς Όρλεάνης ήτις άπέχει με
  ρικά μΐλλια άπό τό Κέμπεκ.
  Οί βασιλείς θά άποβιβασθοθν
  την 10 30 π.μ.
  ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΓΛΟΡΡ.ΣΣΙΚΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Μαΐου (Ι^.όπη
  ρεσία).—Ό υπουργόςτώνΈξω
  τερικών κ.Μποννέέδέγθη σήμε
  ρον την πρωΐαν τόν κ. Σούριτς
  πρεσβευτήν τ&ν Σοβιέτ, όστις
  τοθ ανεκοίνωσε τό πεοιεχόμε
  νοντής άπαντήσεωςτή'ςΜόσχας
  είς την Αγγλίαν δηλώσας δ
  τι ή Ρωσσική Κυβέρνησις δια
  τηρεϊ άντιρρήσεις ώς πρός
  τούς δρους τούς όποΐους έ
  πρότεινεν έκ δευτέρου ή Αγ¬
  γλία. Αί γαλλικαΐ έφημερΐδες
  σχολιάζουσαι ευρύτατα την
  ρωσσικήν απάντησιν τονίζουν
  ότι ή Αγγλία καΐ ή Ρωσσία
  πρέπει νά σπεύσουν νά κατα
  λήξουν είς οριστικόν άποτέ
  λεσμα,
  — Ή έφηοερίς «Ήμέρα» ά
  ναγράφει δτι ή Ρωσσία έ<τός μιδς σταθεράς συμμαχίας με ταξύ των κρατών Αγγλίας, Γαλλίας καί ΡωσσΙας, ζητεί καί συγκεκριμένως εγγύησις επί των Βαλτικών κρατών άπό μέρους τής Γαλλίας καί •ής Αγγλίας. Ή «Ήμέρσ» πάντως αίσιο δοξεΐ διά ιό τελικόν άποτέλε σμα των άγγλορωσσικών δια πραγματεόσεων άφ' ενός λό γω τής συνόψίως τοΰ άγγλο τουρκικοΰ συμφώνου καί άφ' ετέρου λόγφ τής βελτιώσεως των σχέσεων Ρωσσίας καί Ρου μανίας ώς κσί τής αίσθητής βελτιώσεως των πολωνορωσ σικΦν σχέσεων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Μαΐου (ίδι σιτέρα ύπηρεσΐα) —Ό λόρδος Χάλιφαξ αναχωρεί τό προσε χές Σάββατον άεροπορικώς διά Γενεύην. Διεοχόμενος έκ Παρισίων ό κ. Χάλιφαξ θά διεξαγάγη Ιδιαιτέρας συνομι λίας μετά των κ. κ. Νΐαλαν τιέ καί Μποννέ. —Κατ' εΐδήσεις έκ Βαρσο- βίας ό κ. Μπέκ πρόκειται πι θανώτατα νά παραστή είς την συνέλευσιν τής Κ.Τ.Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Μοΐου (16. ύπηρεσΐα). — Κατ' είδήσεις τοϋ ημιεπισήμου γερμανικοθ πρακτορείου ό Φΰρερ συνέ χισε καΐ σήμερον την επι θεώρησιν των όχυρωμάτων τοθ ΔυτικοΟ μετώπου. Ζυγ 1<εκριμένως έπεθεώρησε την περιοχήν τοθ Σάαρ. Ό καδορισμός των αγγλικών άπόφεων ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Μοΐου (ίδ. ύπηρεσίσ) — Τό πρακτορείον Τρανζόσεαν μεταδίδον λεπτο μερείας τής ρωσσικής άπαντή σεως πρός την Αγγλίαν άνα κοινοΐ δτι έκτός των άλ'ων ή Μόσχα ζητεί συνομιλίας των τριών επιτελείων διά τόν διακανονισμόν των λε πτομερειών #0 στρατιωτικοΰ συμφώνου. Αικαιολογοΰσα τάς έγγυήσεις διά τάς Βαλτι κάς χώρας ή Σοβιετική Κυβέρ νησίς, προσθέτει ότι ή Ρωσσία άπό τής πλευράς ταύτης εΤ ναι τελείως άπροστάτευτος. Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ Κ0ΙΝ0ΤΗΤ0Ν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Μαΐου (ί5. ύτιηοεσίσ).— Την προσέχη Πά ρασκευήν θά γίνη είς την Βου λήν των Κοινοτήτων συζήτη σις επί τής εξωτερικάς πολιτι κης. Ή συζήτησις αυτή συμ πίπτουσα μέ την παραμονήν καΐ αναχώρησιν τοθ κ. Χάλι φαξ θά ένέχη τόν χαρακτή ρα καθορισμοΰ των άπόψεων τής Άγγλικής Κυβερνήσεως. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Μαΐου (ίδ. ύπηοεσία). — ΟΙ γερμανικοί κύκλοι πληροφοροθνται έκ Λονδίνου 8τι αί αγγλικαί έ φημερίδες δέν σχολιάζου/ την ρωσσικήν απάντησιν.' Απλώςδη μοσιεύουν χωριστά τάς άγγλι κάς καΐ τάς σοβιετικάς προτά σεις. Οί Τδιοι κύ<λοι φρονούν 8τι αί διαπραγματεύσεις εισήλθον είς άδιέξοδον. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Μαΐου (Ιδ. ύπηοεσία).— Κατά την είς Γενεύην συνάντησιν άντιπροσώπων Γαλλίας Αγ γλίας καί Ρωσσίας ύττάρχουν πληροφορίαι δτι ή Γαλλία θά υποβάλη συμβιβαστικήν πρό τάσιν την οποίαν Ιχει ήδη έ τοΐμην. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Μοΐου ((δ. ύπηρεσίσ).— Καθ* ά τηλεγρα φοθν έκ Παρισίων, ή εφημε¬ ρίς «Σέ Σουάρ» γράφει δτι 9000 Ίσπανοί, πρώην κυβερνη τικοί, πρόσφυγες, κατετάγη σαν είς την γαλλικήν Λεγεώ να των Ξένων καί απεστάλη σαν είς Τύνιδα, δπου θά χρη σιμοποιηθοθν είς τα πρός την Λιβόην σύνορα· Κατά τάς ούτάς πληροφο¬ ρίας, οί γαλλικοί στρατιωτικοί κύκλοι ύπολογΐζουν πολύ επί τοθ κατά των Ίταλών μίσους των έν λόγφ Ίσπανών, ΠΑΡΙΣΙΟΙ ^6 Μαΐου (ίδ. ύ πηοεσία).— Ό άγγλικός ιύ πος είνε λίαν ίκανοποιημέ νος διά την επιτυχίαν τοθ δημοσίου δανείου τής Γαλλί άς. Αί αγγλικαί έψημερίδες πλέκουν τό εγκώμιον τοΰ ύπουργοθ των Οίκονομικών τής Γαλλίας κ. Πώλ Ρίϋνώ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Μσΐου (ί5. ύ πηρεσία).— Ή συριακή κυβέρ νησίς υπέβαλε παραίτησιν. Λέγεται μετ" επιτάσεως δή ό Βασιλεύς Ζώγου θά άνακηου χθί) βασιλεύς τής Συρίας, τρο ποποιουμένου τοθ καταστστι κοθ χάρτου τής χώρας υπό τής Γαλλίας καί τής'Αγγλίας. 33Γ]ρω]ίνή ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ ΒΑ ΕΠΕΛΘΗ ΣΥΜ Φ Ο ΗΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ ΑΙΣΥΝΟΜ«κ.αλΛΙΦΑΞ ΜΠ8ΝΝΕ Κ^Ι ΠΟΤΕΜΚΙΗ ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).—Την προσέχη Δευτέραν τηλεγραφείται ότι θέλουν συναντηθή είς Γενεύην οί κ. χ. Χάλιφαξ, Μηοννέ καί Ποτέμκιν. Κατά τάς συνομιλίας πιστεύεται ότι θά επέλθη πλήρης καί όριστική συμφω- νία μεταξύ τής Αγγλίας, Γαλλίας καΐ Ρωσσίας. ΤΗΣ ΜΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΕΙΝΕ ΑΟΟΛΥΤΟΣ ΑΙίΙΟΑΟΞΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άντα¬ ποκριτοΰ μας).—Παρά τάς γνωσθείσας ρωσσικάς άντιρρήσιις όσον άφορα τάς ίγγλικάς άντιπροτάσεις, οί άγγλικοί καί γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι διατη· ροΰν εισέτι την αισιοδοξίαν των φρο¬ νούντες ότι δύναται ευκόλως νά καταρ- τισθή|νέον σχέδιον άγγλογ,αλλοιοβιετικής συνεργασίας. Τό σχέδιον άναμένεται ότι θά καταρτισθή έν Γενεύη μεταξύ των κ. κ. Χάλιφαξ, Μποννέ καί Ποτέμκιν. ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΛΥΣΕΟΣ ΤΟΥ ΠΙΑΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).·— Τηλέγραφον ν έκ Λον¬ δίνου δτι^ αυριον (σήμερον) θά δημο¬ σιευθή ή αγγλικη λευκή βφλος διά τό πιλαιστινιακόν ζήτημα. Προβλεπεται ότι τό αγγλικόν σχέδι¬ ον επιλύσεως τοΰ παλαιστινιακού θά συναντήση ζωηράν αντίδρασιν έκ μέ¬ ρους των Εβραίων. "Ηδη :>Ο.ΟΟΟ
  Εβραίων έτοιμάζονται νά κατέλθουνείς
  απεργίαν είς ένδειξιν διαμαρτυρίας διά
  τό σχέδιον.
  ί
  ΒΙΑΙΟ
  ΡΜΑΝ
  ιραγια;
  II
  ΚΑΤΑΓ
  ΤΟΝ Ι
  Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
  ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΕΝ ΑΚ ΤΑΜΠΙΑ
  Χθές την εσπέραν δ σΐβασμιώ-
  τατος Μητροπολίτης Κρήτης κ.
  ΤιμιΘεος ετέλεσεν αγιασμόν είς
  τόν άποπεραΐωθέντα εν Άκ Τάμ
  πΐα ιερόν ναόν τής Άναλήψεως
  Ό Σεβασμιώτατος έπήνΐσεν είτα
  είς λόγον τού τόνΔήμον καί τό ένδια
  φίρον τό οποίον επέδειξαν οί έ
  νορϊται καί οί κάτοικοι τής πό
  λεως γενικώτερον δπως άνεγερθή
  δ περικαλλήςίύΐος δυζαντινοϋ ρυθ
  μοθ ναός, άποτιλών ιερόν σϋμβο
  λον θρησκευτικότητοςκαί προσηλώ
  σεωςτών ιύσεβων πρός την έκκλη
  οίαν μας. Έλπίζεται 5τι οί φιλό
  θρησκοι συμπολίται ^θα συνεισρί-
  ρουν δπως ό διάκοσμος τοθ ίεροθ
  ύ ναοθ γίνη έξ Χοον ώ?αΐο;
  χαί άνάλογος πρός τό λαμπρόν
  κτίριον.
  ΤΟ ΕΘΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  ένταϋθα Πρακτορείου τοθ
  Έθν. Λαχείου κατά τάς διε
  ξαχθεΐσας την 15 καί 6 τρέχ.
  κληοώσεις τοθ Έθν. Λαχείου
  εκέρδισαν έκ των είς την πό
  λιν μας διατεθέντων λαχνών
  οί εξής τα κάτωθι ποοά: 27.
  709 δρχ. 16 000, 85.865 δρχ.
  4000, 2 936χαί 99.698άνά2.000.
  Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΖΑλΑΡΕΟΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής άστυ
  νομίας άπό σήμερον ή ζάχαρις
  θά πωλήται λιανικώς μέν πρός
  δρχ. 25 κατ' όχα'ν, χονδρικώς 8έ
  πρός δρχ. 23,50 εξαιρέσει των
  πρατηρίων ΑαμπρινοΟ καί Λάζου
  καί Ραπίδη, άΈινα μέχρις Ιξαν
  τλήσεως των παρ' αυτοίς άποθε
  μάτων θα πωλοθν την ζάχαριν
  πρός 22 δρχ. κατ' δχΛν λιανιχ©{.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας.)— Κατα τα έκ Βερο-
  λίνου τηλεγραφήυ,ατα οί Γερμανοί κα·
  ταγγέλλουν πληθώραν βιαιοπραγιών ε¬
  ναντίον Γερμανών τής Πολωνίας.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΟΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Μαΐου (ίδ. ύ·
  πηρεσία).— Κατ' είδήβαις έκ Μποΰρ-
  γκος ό στρατηγός Φράνκο κατά την
  ημέραν τής νίκης έν Μαδρίτη θά έκ-
  φωνήση λόγον επί τής έξωτερ'ικής «ο-
  λιχικής ό οποίος άναμένεται μετ» έξαι-
  ρετικοΰ ένδιαφέροντος λόγω τού ότι
  ό Φράνκο θά ομιλήση διά πρώτην φο¬
  ράν μετά την λήξιν τού πολέμου έν Ι¬
  σπανία.
  ΕΚ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝ. ΛΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  κ. ΜΠΟΤΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  ΑΘΗΝ%Ι 16 Μαΐου (τού άντα¬
  ποκριτοΰ μας).—Ληξάσης τής άναρρω-
  τι*ής αδείας τού επανήλθε χθές έκ Βε·
  ρολίνου ό ύπουργος Γεν. Διοικητής
  Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανάκης. Χήν
  μεσημβρίαν σήμερον ό κ. Σφακιανάκης
  εγένετο δεκτός είς μακράν συνεργασίαν
  παρά τώ πρωθυπουργω κ. Μεταξά, κα¬
  τα την οποίαν εξητάσθησαν πλείστα ζη¬
  τήματα αφορώντα τί)ν Κρήτην. ΕίςΧ*
  νίχ ό κ. ύπουργος επιατρέφει την προ-
  αεχή έβδομάδ*