97296

Αριθμός τεύχους

5167

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~~* ΟΔΟΣΓ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ^
  ΪΚΥβτΝΟΣ ΣΥΙΤίΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ;
  ΑΙγϋπτου
  έτησία λίραι 8
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ε'ξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΑΙ ΣΥΝΕ
  ΡΓΑΣΙΑΙ
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Δι' άλλην μίαν άκόμη φο
  ρ«ν, ή κυβέρνησις καί Ιδι¬
  αιτέρως ό Πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς, έδωκαν την από¬
  δειξιν καί τό μέτρον τής
  στοργής καί τοΰ ενδιαφέρον
  τος των δια την Κρήτην
  καί την πόλιν μας είδικώτε-
  ρον. Όπως έπληροφορήθη ό
  κρητικός λαός, άπό μακρά
  τηλεγραφήματα τοΰ έν Ά-'
  θήναις εύρισκομένου διευ-'
  θυντοϋ τής «Ανορθώσεως», ό
  πρωθυπουργός εδέχθη προ-!
  χθές την μεσημβρίαν τόν
  έπανακάμψχντα έκ Γερμα¬
  νίαν ίπου εΐχε μεταβή διά
  λόγους ύγείας Υπουργόν Γε
  νικόν Διοικητήν κ. Μπό-
  την Σφακιανάκην μέ τόν ο¬
  ποίον καί συνειργάσθη επί
  μακρόν επί των κρητικων
  ζητημάτων, δια την ταχυτέ¬
  ραν ριζικήν επίλυσιν των ο¬
  ποίων ένδιεφέρθη ζωηρώς.
  Έν συνεχεία δέ εδέχθη είς
  συνεργασίαν καί τόν Δή¬
  μαρχον Ηρακλείου κ. Μη-
  νάν Γεωργιάδην διά ζητή-
  ματα τής πόλεως καί τοΰ νο-
  μοΰ μας γκνικώτερον.
  Κατά τάς συνεργασίας αύ¬
  τάς ό κ. πρωθυπουργός έξη
  τησε λεπτομερείς πληροφο¬
  ρίας δια τα φλέγοντα κρη-
  τικά προβλήματα έκ τής ε¬
  πιλύσεως των οποίων έξαρ-
  τάται ή πρόοδος της Μέγα-
  λονήσου. Εξεδήλωσε τό έν
  διαφέρον τού δι' ολα, δια
  τα παραγωγικά, τα συγκοι¬
  νωνιακόν, τα έκπαιδευτικά,
  τα έξυγικντικά, τα έκπολι-
  τιστικα έργα. Καί φυσικά τό
  ενδιαφέρον αύτό θάέκδηλώση
  καί έμπράκτως, δπως άλλωσ
  τε καί μέχρι σήμερον. Γεν¬
  νάται λοιπόν έδραία πλέον
  ή πεποίθησις, ότι μετ* ολί¬
  γον, ίταν θά επανέλθη είς
  την έν Χανίοις έδραν τού
  ό Ύπουργός Γενικός Διοι-
  κητής κ. Σφακιανάκης, θά
  καταστοΰν έκδηλα τα άπο-
  τελέσματα καί αί εύεργετι-
  καί δια τόν τόπον συνέπει
  αι τής τελευταίας μετά τοΰ
  'Αρχηγοΰ της κυβερνήσεως
  κ. Μεταξά συνεργασίας τού.
  Δημιουργεΐται καί ένισχύε-
  ται ή πίστις, ότι θ' αρχίση
  νέα περίοδος εργασίας καί
  δραστηριότητος.Ότι θά πνεύ·
  ση νέος πραγματικά άνεμος
  πού θά τονώση τόν παλμόν
  τής δημιουργικηςέργασίαςκαί
  θ' αναζωογονήση τας παραγω
  γικάςδυναμεις.'Αλλωατε ό κ.
  ύπουργός, καθ' άς έχομεν ίδι
  αιτέρας πληροφορίας, έπ«-
  νερχόμενος είς Χανία την
  ερχομένην έβδομάδα, θά ε¬
  πιχείρησις άμέσως περιοδεί¬
  αν είς όλόκληρβν την νή
  οον. Θά μεταβή είς ολα τα
  διαμερίσματα. Θά επισκεφθή
  όλας τάς επαρχίας καί τα
  πλέον άπόμερα χωρία.
  ©ά φέρη τόν χαιρετισμόν
  τής κυβερνήσεως, ©α ανα¬
  πτύξη τας διαθέσεις τοΰ νέ
  ου κράτους έναντι της Κρή
  της. ©ά μεταδώοη την πί¬
  στιν καί την αισιοδοξίαν, τόν
  έργώδη παλμόν τής κυβερ¬
  νήσεως πρός τόν λαόν. Καί
  τέλος θά προβή επιτοπίως είς
  τάς λύσεις των προβλημά
  των πού απασχολοΰν εν εκα
  οτον δι*μέρισμα, ούμφωνα
  πρός τ ό πνεΰμα καί τάς κα
  τευθύνσεις τοϋ νέου κράτους,
  ούμφωνα μί τάς επιθυμίας
  καί την θέληοιν τοδ κ. Πρω
  θυπουργοΰ, όπως έξεδηλώθη-
  βαν καί διετυπώθησαν κ«τα
  την τελευταίαν μ«τ' «υτβυ
  βννεργασίαν τού.
  Έξ αλλου, καί ή συνεργα
  ο(α τβΰ κ. Δημάρχβυ
  V*™
  τού κ. Προέδρβυ τής -«-
  βερνήσεως καί ίλων σχε-
  δέν τδν ύ«·υργδν, είχεν
  ΐύχάριατ* *κ·Τΐλ·0μ«ΤΚ. Η
  δή καθώς άνέφερον τα χθε
  σινά τηλεγραφήματα μας, ό
  κ. Δήμαρχβς επέτυχε κατά
  την συνεργασίαν την οποί¬
  αν εϊχε μετά τοΰ ύπουργοΰ
  Κρατικής Προνοίας καί Υ-
  γιεινής κ. Κορυζή, την χο¬
  ρήγησιν σημαντικήν πιστώ·
  σεων πρός ενίσχυσιν άφ' έ
  νός τοϋ Πανανείου Δημοτι
  κου Νοσοκομείου καί ανέ¬
  γερσιν καί λειτουργίαν άφ'
  ετέρου δύο παιδικδν σταθ¬
  μόν είς την πόλιν τού Ήρα
  κλείου.
  Καί εχει μεγίστην σημα*
  οίαν διά την πόλιν μας ή έ
  πιτυχία αυτή. Διότι άφορά
  την νοσοκβμειακήν περίθαλ
  ψιν των πτωχών καί την
  προστασίαν, την ψυχικήν καί
  σωματικήν διάπλασιν των
  άιτόρων παιδιων. Κατά την
  συνεργασίαν τού έπίσης με¬
  τά τοΰ κ. ύφυπουργοΰ τής
  Παιδείας ό κ. Δήμαρχβς ε¬
  πέτυχε νά τεθβϋν αί βάσεις
  τοΰ Ταμείου Έκπαιδευτικής
  Προνοίας καί νά λυθή τό
  μέγα πρββλημα τής στεγά-
  σεω; των σχολείων μέαης
  καί δημοτικάς έκπαιδεύσεως.
  Κατά δέ την επίσκεψίν τού
  παρά τώ ύπουργώ της Δικαι-
  οσύνης συνεζητήθη τό ζήτη
  μα τής ταχυτέρας αποπερα¬
  τώσεως των φυλακδν Ν.
  'Αλικαρνασσοϋ, ώστε νά κα¬
  ταστή δυνατή ή έκκένωσις
  καί κατεδάφισις των Κάτω
  φυλακών διά την δημιουρ¬
  γίαν πάρκου είς τό γήηεδον
  πού καταλαμβχνουν σήμε¬
  ρον. 'Ανάλογα υπήρξαν τα
  άποτελέσματα των συνεργα
  σιώγ τοϋ κ. Γεωργιάδη καί
  μετά των ά)λων ύπουργων
  καί των υπηρεσίαν των δια
  φόρων υπουργείων.
  "Ολα τα μέλη της Κυβερ
  νήσεως, επέδειξαν Ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον διά τα ζητήμα-
  τα τής Κρήτης καί της πόλε
  ως Ηρακλείου ειδικώτερον.
  Τόσον οί κ. κ. Ύπουργοί ί¬
  σον κκί ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς εξεδήλωσαν στορ
  γήν καί αγάπην πρός την
  Κρήτην καί τό Ηράκλειον
  καί εκτίμησιν κα) έμπιστο
  συνην πρός τούς έκπροσώ
  πους τοΰ Κράτους καί τοΰ
  λ«οΰ έν Κρήτη· Τό ένδια
  φέρον δέ αύτό τοΰ άρχη-
  γοΰ της Κι βερνήσεως πρός
  τα κρητικά ζητήματα, ή ά-
  γάπ« καί συμπάθειά τού
  πρός τόν Κρητικόν λαόν,
  καί ή έκτίμησις καί έμπιστο
  αύνη τού πρός τόν υπουργόν
  Γεν. Διοικητήν Κρήτης κ.
  Σφκκιανάχην, άξιον πράγμα
  τι έκπρόσωπον τοΰ νέου
  Κράτους καί εκλεκτόν τέ¬
  κνον τής Μεγαλονήσου, κα
  θώς καί πρός τόν φιλόπολιν
  καί φιλοπρόοδον ίσον καί
  δραστήριον καί δημιουργι
  κόν Δήμαρχον Ηρακλείου
  κ. Μηνάν Γεωργιάδην, άπο
  τέλει την καλυτέραν έγγύη
  σιν ίτι είς ολόκληρον την
  νήσόν μας θά συνεχισθή ή
  άναδημιουργική προσπαθεία
  μέ ταχύτερον ρυθμόν, μέ
  έργώδη παλμόν.
  Τα διε&νή ζητήματα
  Η
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΤΗ! ΛΓΓΛΟΡΟΣίΙΚΗ!
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μοΐου (Ιδιαι¬
  τέρα ύτΐηρεσΐα).— Θέμα γε
  νίκων συζη'ήσεων μεταξύ των
  πολιτικών καί διπλωματικήν
  κύκλων απετέλεσαν καί σή
  μερον αί διεξαγόμεναι μετα
  ξύ Αγγλίας καί Σοβιέτ δια
  πραγματεύσεις διά την σύνα
  ψιν συμφωνίας των δύο χω-
  ρών. Αί πσρισιναΐ δέ έφημε
  ρΐδες, σχολιάζουν ευρύτατα
  την απόρριψιν των αγγλικών
  προτάσεων υπό τής Μόσχας
  καί την απόφασιν τής Σοβιε¬
  τικάς Κυβερνήσεως νά μή
  μεταβή ουΐε ό κ. Μολότωφ
  ου τε ό κ. Ποτέμκιν είς την
  Γενεύην. Καί είναι χαρακτηρι
  στικόν έν προκειμένο ότι δ
  λος ό τύπος, δεξιός καί άρι
  στερός, ανεξαρτήτως πολιτι
  κων άποχρώσεων συνιστά την
  ταχυτέραν σύναψιν άγγλοσο
  βιετικής συμφωνίας δι' έκατέ
  ρωθεν ύποχωρήσεων, προτεί
  νει δέ κσί την μεσολάβησίν
  τής Γαλλικής Κυβερνήσεως
  πρός τουτο. Φαίνεται δέ δτι
  καί ή κυβέρνησις τοΟ κ. Ντα-
  λαντιέ σκέπτεται νά μεσολα
  βήση μεταξύ Μόσχας καί Λον
  δίνου. Λέγεται μαλιστα δτι
  έχει ήεη έτοιμον σχέδιον αγ
  γλοσοβιετικής συμφωνίας καί
  δτι είς την μεσολάβησίν καί
  την προσπάθειαν της αυτήν,
  θά έχη την ενίσχυσιν καί των
  Ηνωμένον Πολιτειών. Σχετι
  κώς μέ τούς λόγους πού έμ
  ποδΐζουν την σύναψιν τής
  άγγλοσοβιετική'ς συμφωνίας
  εγνώσθησαν σημερον τα εξής:
  Ή Αγγλία, φοβουμένη την
  κομμουνιστικήν προπαγάνδαν,
  δέν στέργει είς σύναψιν συμ
  μαχίας στρατιωτικής φύσε¬
  ως μέ την Ρωσσίαν. Διότι έν
  τοιαύτη περιπτώσει θά πρέ-
  πει νά υπάρχη στενή, όλο
  κληρωτική συνεργασΐα των
  πολεμικήν επιτελείων των δύο
  χωρων καί νά μην υπάρχη
  ουδέν στρατιωτικόν, ναυτικόν
  ή άεροπορικόν μυστικόν μετα¬
  ξύ των. Αντιθέτως, ή Μόσχα
  έπιμένει είς την σύναψιν στρα
  τιωτικής συμμαχίας, 6χι διά
  νά μάθη τα μυστικά τοΟ πό
  λεμικοθ μηχανισμοθ τής Αγ
  γλίας άλλά διά νά είναι βε
  βαία ότι έν περιπτώσει έκρή
  ξεως τοΟ πολέμου θά διαθέ
  σουν όλας τάς δυνάμεις των
  ή Αγγλία καί Γαλλία εύ
  θΰς άπό τής πρώτης στιγμή"ς
  διά νά είναι άποτελεσματική
  ή ενεργεια των καί είλικρινής
  ή δήλωσις εγγυήσεως τής ά
  κεραιότητος καί άνεξαρτησίσς
  των Βαλκανίων, τής Πολο
  ν(σς καί των Σοβιέτ, έκ μέ-
  ρους των. Καί επί τοϋ ση
  μείου αΰτοΟ έκδηλοθται ή δια
  στάσις. Πιστεύεται δμως δ π
  διά τής μεσολαβήσεως τής
  Γαλλίας θά ευρεθή μ(α μέ-
  ση λύσις δι' αμοιβαίαν υπο
  χωρήσεων ότι θά συναφθή έ
  πί τέλους συμφωνίσ καί δτι
  πρός τή ν συμφωνίαν αυτήν
  θά άναπροσαρμοσθή καί τό
  γνωστόν γαλλορωσσικόν συμ
  φωνον. Ήδη άλλοστε ή Αγ¬
  γλία φαίνεται δ.αλλακτικωτέ
  ρα. Καί αί νέαι προτάσεα
  τάς οποίας θά υποβάλη έν
  τος τής εσπέρας είς την Μο-
  σχαν, πιστεύεται ότι θά πά
  ρέχουν άσφαλή βάσιν συνεν
  νοήσεως. Έν τοιαύτη δέ πε
  ριπτώσει έλτιΐζεται δηθά ύ
  πογραφή συντόμως ή άγγλο
  σοβιετική καί δτι θά μεταβή
  είς Γενεύην έκ μέρους των
  Σοβιέτ είτε ό κ. Μολότωφ εί
  τε ό κ. Ποτέμκιν.
  Καί άν συμβή τοθτο, τότε
  είς την έλβετικήν πόλιν θά
  κατσβληθη προσπαθεία άνα·
  διοργανώσεως τοΟ θεσμοθ τής
  Κοινωνίας των Εθνών καί α¬
  νασυγκροτήσεως τοϋ συστή-
  ματος τής ομαδικάς άσφαλεί
  άς. Διά την επιτυχίαν δμως
  τοΟ τελευταίου τούτου δέν ύ·
  πάρχουν είσέτι πολλαί έλπΐ-
  δες. "Αλλωστε καί είς την
  περίπτωσιν άκόμη πού θ' άπε
  μακρύνοντο οί κίνδυνοι τοΟ
  πολέμου θά έχρειάζετο μα¬
  κρόν διάστηαα καί έπίπονος
  προσπαθεία διά την έκκαθάρι
  σιν των έμποδίων πού ηαρενε
  βάλλοντο διά τΐ)ν προσέγγισιν
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  των κρατων καί την καλλιέρ¬
  γειαν έκ νέου τοθ αίσθήμα-
  τος τής έμπιστοσύνης καί τής
  άμοιβαιότητος.
  Όπωσδήποτε, ένταθθα πι¬
  στεύεται δτι ή έβδομάς την
  οποίαν διανύομεν ήδη καί ή
  έπομένη θά χρησιμεόσουν
  πρός πλήρη διευκρίνισιν τής
  διεθνοΰς καταστάσεως. Ή έ
  π θεώρησις των πρός την Γαλ
  λίαν συνόρων τής Γερμανίας
  καί τής Ιταλίας υπό των κ.κ.
  ΧΙτλερ καί Μουσολίνι, ή ενί¬
  σχυσις των ένόπλων δυνάμε
  ών δλων των κρατών, ή συ
  νέχισις των αίματηρων έπεισο
  δ'ων μεταξύ Γερμανών καί
  Πολωνών, ή βξυνσις τής γερ
  μανοπολωνικής κρίσεως καί
  ή παρέλασις τής νίκης πού θά
  γίνη μεθαύριον καί μετά την
  οποίαν θά φανή εάν θ' άπο
  χωρήσουν πράγματι αί ίταλι
  καί γερμανικαί φάλαγγες έξ
  Ίσπανίας καθώς καί αί συνο-
  μιλίαι τάς οποίας θά έχη είς
  Αμερικήν ό Άγγλος Βασι
  λεύς, ένώ έκ παραλλήλου
  θά συνεχΐζωνται αί άγγλορωσ
  σικαί διαπραγματεύσεις, κρί
  νονται ώς ενδείξεις δτι εύρι
  σκόμεθα είς παραμονάς άπο-
  φασιστικών γεγονότων καί δ
  τι πρέπει ν* αναμένομεν ρα
  γδαίαν την εξέλιξιν τής κατα
  στάσεως.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΖ 2 «
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5167
  Ό Βασιλεύς.
  Ανεχώρησε προχθές είς ο¬
  λιγοήμερον ταξΐδιον είς την
  Ανατολικήν ΜακεδονΙαν καί
  την Θράκην, ή Α- Μ. ό Βασι
  λεύς Γεώργιος, συνοδευόμε
  νος καί υπό τοθ ύπουργοΰ
  των Σιδηρόδρομον κ. Νικο
  λαΐδη. Άλλ' ό Βασιλεύς ποΰ
  συμβολΐζει την ένότητα τοθ
  Ιθνους καί την απόφασιν τής
  φυλής νά χορήση είς τόν δρό
  μόν των πεπρωμένον της, συ
  νοδίύεται είς τό ταξίδιόν τού
  άνά την βορειανατολικήν Έλ
  λάδα καί άπό τάς ευχάς δ¬
  λων των 'Ελλήνον, πού θέ-
  λουν νά ζήσουν ήνωμένοι,τί,συ
  χοι, έν εΐρήνη καί άσφαλεία.
  ***
  Ή παραγωγή.
  ΑΙ συγκεντρονώμεναι είς τό
  υπουργείον τής Γεοργίας πλη
  ροφορίαι έξ δλης τής Έλλά
  δος, είναι λίαν ένθαρρυν-
  τικαί καί αίσιόδοξοι διά την
  προσέχη παραγωγήν τοθ έ
  λαίου καί των δενδρωδών
  προϊόντον. Ή έσοδεία τοΟ ε¬
  λαίου προβλέπεται ανωτέρα
  πάσης προηγουμένης. Καί ή
  παραγωγή όπωρικών καί κσρ
  τιών γενικώς προβλέπεται Τ
  ση τουλάχιστον άν δχι ά
  νωτέρα πρός την περυσινήν.
  Ή έλληνική γή καλλιεργηθεΐ
  σα επιμελώς, αποδίδει πλου
  οΐους καρπούς. Ή δέ δενδρο
  καλλιέργεια, άποδεικνύεται ή
  μδλλον προσοδοφόρος καί
  συμφέρουσα διά την χώραν
  μας. Καί θά πρέπει νά ένι
  σχυθή, νά έπεκταθή, νά συ
  στηματοποιηθή.
  ***
  Αί λουτροπόλεις.
  Ό αφιχθείς προχθές ένταθ
  θα καί μεταβάς είς Λένταν
  διευθυντής τοθ ΰφυηουργεΐ
  ου Τύπου καί ΤουρισμοΟ κ.
  Λέκκας, εξέφρασε τόν ένθου
  σιασμόν τού, είς σχετικάς
  συνομιλίας τού, διά τό κρη
  τικόν κάλλος, διά την φύσιν
  καί τό κλΐμα τής Κρήτης καί
  διά τόν πλοθτον των ίσμστι
  κων πηγών·. Υπεσχέθη δέ δτι
  θά είσηγηθί! ε1? τήν Κυβέρ¬
  νησιν την ταχυτέραν οργά¬
  νωσιν καί εκμετάλλευσιν καί
  των λουτροπόλεων καί των
  άλλον τουριστικων κέντρον
  τοθ νομοΟ μας. Άς έλπίσο
  μέν λοιπόν δτι ταχέος θ' ά·
  ποκτήσομεν καί έδώ λουτρο
  πόλεις, θέρετρα, τουριστικά
  κέντρα, ώρ^ανωμένα,' συγ
  χρονισμένα άξια ν' άνταπο-
  κριθοθν είς την κίνησιν τΛν
  ΤΗΣ ΜΙΗΩΊΊΗί ΚΡΗΤΗΣ
  Είς την Σητείαν ευρέθησαν
  πρό καιροθ άρχαιότητες μέγα
  λης άξΐας καί παρεδόθησαν
  είς την αρχαιολογικήν υπηρε¬
  σίαν. Είς τό Λασήθι καί πα¬
  ρά την θέσιν «Κσρφί» ένηρ
  γήθησαν πέρυσι άνσσκαφαί
  πού έφερον είς φώς £να όλό
  κλήρον μινωΐκόν συνοικισμόν
  καί σπουδαιότατα εϋρήματα.
  Παρά τήν Νεάπολιν έπίσης
  καί είς τόν Σχοινιά ανεκα¬
  λύφθησαν άξιόλογοι άρχαιό
  τητες. Τώρα, ή άρχαιολογι
  κή ύπηρεσΐα τής πόλεώς μας
  ένεργεΐ ανασκαφάς είς Ίερά
  πετραν καθώς καί είς τό προ
  αστείον "Αγιος Ιωάννης δπου
  ευρέθησαν λείψανα τής Μινω
  (κτ]ς έποχής. Έκ παραλλή¬
  λου δέ έργάζεται καί ό Αγ
  γλος άρχαιολόγος κ. Χότκιν
  σον είς την επαρχίαν Κισσά
  μου, δπου έλπίζει ν' άνακαλύ
  ψη τα λείψανα τοθ άρχαίου
  κόαμου πού είνε τώρα κρυμ
  μένος είς τα σπλάγχνα τής
  Δυτικής Κρήτης. ΑΙ άρχαΐαι
  πόλεις προσελκύουν καί πά
  λιν τό ενδιαφέρον τής Επι
  στήμης. Τα λείψανα τοθ Μι
  νωϊκοό πολιτισμοθ, έρχονται
  είς φώς καθημερινώς, πλούσια
  άπό πάσης απόψεως. Είνε
  δέ αξιοσημείωτον δτι δχι μό
  νόν των άρχαιολόγων ή σκα
  πάνη, άλλά καί των καλλιερ
  γητων τής γής τό άροτρον
  φέρει πολλάκις είς τήν έπιφά
  νειαν τούς θαμμένους θησαυ
  ροΰς, τόν κρυμμένον υπό την
  επιφάνειαν τοθ έδάφους αρ¬
  χαίον κρητικόν κόσμον καί
  πολιτισμόν.
  Άποδεικνύει τουτο δτι όλό
  κλήρος ή Κρήτη είναι κατε-
  σπαρμένη άπό λείψανα τοθ
  πολιτισμοθ αύτοϋ πού ήκμα-
  σε πρό τεσσάρων καί πλέον
  χιλιετηρΐδων καί Ιδωκε μέ τήν
  λάμψιν τού τό ψως τής γνώ·
  σεως καί τής προόδου είς την
  άνθρωπότητα ολόκληρον. Ά
  ποδεικνύει δτι όλόκληρος ή
  Κρήτη, αποτελεί είνα άπέραν
  τον Μουσείον τέχνης καί Ι
  στορίας άπό τό οποίον θά εί Ι
  χε νά ωφεληθή πολλά τό πνεθ
  μα καί ή Έπιστήμη. Καί θά
  ήτο εΰτύχημα άν κατωρθώ
  νετο νά γενικευθοθν αί ερευ
  ναι καί αί άνασκαφαΐ είς 6
  λην την νήσον ωστβ νά έλθουν
  είς φώς δλοι οί θησαυροΐ
  τον εκατόν όνομαστον πόλε
  όν τής άρχαίας Κρήτης, τα
  λείψανα τοϋ ύπερόχου Μι·
  νοϊκοθ πολιτισμοθ. Δέν εί¬
  ναι δμος βεβαία δυνατόν
  νά γίνη τουτο δαπάναις τοθ
  κράτους. Διότι αί άνασκαφαί
  έν Κρήτη θά έστοΐχιζαν πά
  ρά πολλά. Τόσο, δσα δέν εί
  ναι δυνατόν νά διαθέση 6
  κρατικός προϋπολογισμώ.
  Θά επρεπε λοιπόν να μελετη
  θοθν άλλοι συνδυασμοί. Καί
  αύτό τό έργον θά ήμποροθσαν
  νά τό άναλάβουν ή Τοπική
  Έπιτροπή ΤουρισμοΟ, ή Έται
  ρία των Φίλον τοθ Μουσεί
  ου καί αί έφορεΐαι άρχαιοτή
  των Κρήτης. Καί αί ξέναι άρ
  χαιολογικαί Σχολαί θά ήσαν
  ασφαλώς πρόθυμοι νά βοηθή
  σουν είς μίαν προσπάθειαν
  τείνουσαν είς τήν άνακάλυ
  ψιν δλον των αρχαιολογικήν
  θησαυρών τής Κρήτης. 'Η Έ¬
  πιτροπή τουρισμοΰ δμωι, καί οί
  άρχαιολογικαΐ υπηρεσίαι τής
  Κρήτης, θά ήτο καλόν νάφρον
  τίσουν καί δι' έν άλλο ζήτη
  μα άκόμη.
  Διά τήν εξασφάλισιν τής κα
  θαριότητος καΐτήςπολιτισμένης
  έν γένει έμφανίσεις των αρχαί
  ολογικον χώρον. Διότι άν έ-
  ξαιρέση κανείς τήν Κνωσόν,
  την Φαιστόν, τήν Αγίαν Τρι
  άδα καί την Γόρτυνα είς
  τούς άλλους άρχαιολογικους
  χώρους ύπάρχει αθλιότης πού
  μάς έκθέτει καί μας δυσφημεϊ
  τρομερά είς τα δμματα καί
  την συνείδησιν των ξένων πε
  ριηγητών καί των πολιτισμέ
  νόν έν γένει άνθρωπον. Θά
  ήτο δέ εύτύχημα άν ίδρύετο
  είς τήν πόλιν μας καί είδικός
  σύλλογος πού νά ενδιαφερθή
  διά τούς άρχαιολογικους θη
  σαυρούς τής νήσου.
  ξένον καί είς τάς άπαιτήσεις
  τοθ πολιτισμοθ.
  Ή κτηνοτροφΐα.
  Είς τόν νομόν Λασηθίου,
  ίδρύεται σταθμός βελτιοσεος
  τής κτηνοτροφΐας καί άναπτύ-
  ξεως τής παοαγωγής ίππων
  καί ήμιόνων. Τό γεγονός είνε
  σημαντικόν. 'Η σχετική δέ α¬
  πόφασις άξίζει κάθε έπαίνου.
  Ή απόφασις αυτή αποτελεί
  τήν πρώτην εκδήλωσιν ένδια
  φέροντος υπέρ τής κτηνοτρο-
  φΐας είς τόν γείτονα νομόν.
  Πιστεύομεν δέ δτι θά επακο¬
  λουθήση ή λήψις καί άλλον
  σοβαρών μέτρον υπέρ τής κτη
  νοτροφίας καί των κτηνο-
  τρόφων τοθ Λασηθίου. Ή κυ
  βέρνησις άλλωστε επιδεικνύει
  πάντοτε ιδιαίτερον ένδιαφέ
  ρον διά τα ζητήματα τής Κρή¬
  της.
  Τα δημοτικά εργα
  καΐ ό κ. Αήμαρχος.
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν
  τήν κάτωθι επιστολήν:
  «'Αζιοτιμϊ κ. Λιβυθυντά,
  Παρακαλούμεν δ,τως εύαρεστη
  θήτε καί δημοσ εύαητε είς την
  Ιγκριτον ημών εφημερίδα τα κά
  τιι)θι:
  Έντατικώτατα συνεχίζεχαι ή
  σκυρόατρωσις τή; διαπλατυνθείσης
  καί εύτρεπισθιίσης ΠλακΕας
  μας, ώς έπίσης καί ή λιθόσΐρω
  σις των δπολοϊπων δδών καί πά
  ρόδων τοθ προαοτείου μας (Άκ
  Ντάμπιας) καί ούτω έξωραΐζΐται
  καί τό προάστειον τοθτο χάρις
  είς χον Δήμαρχον μα; κ Μηνβν
  Γεωργιάδην, τό οποίον μέχρι σή
  μερον είχον εντελώς άγνοήσει
  πάντες οί διατελέσαντες Δημοτι
  κοί άρχοντες Ηρακλείου.
  Ό χ. Μηνδς Γεωργιάδης χά
  χιχόμινος άπδ μίαν άί
  τον αγάπην πρός χήν πίλιν ής
  προΐσταται, καί έχων την εύγενή
  φιλοδοξίαν νά ουνδέση άναποσπά
  στω; τ' δνομά τού μέ τήν δημο
  τικήν αυτής ιστορίαν, ίχει τ)έ·
  οει είς εφαρμογήν, άφ' ής ή
  έκτίμησι; των δημοτών τού,
  καί ή Ιμπισΐοαύντ) τής Σεδαστής
  Κυβερνήσεως χον άνεβίβασαν είς
  τό δημαρχιακον άξίωμα, Ινα ευ·
  ρύΐατον καί άληθώς πολιτισμέ¬
  νον διά τα Ηρακλειον πρόγραμ
  μα χό οποίον πραγματοποιεί
  σταθερώς χαΐ μέ χαχύτητα χα>·
  ταπλήοσουοαν.
  Σπανίως ή πόλις Ηρακλείου ε¬
  γνώρισε Δημοτιχδν "Αρχοντα τί)ς
  περιωπήί, τής δραστηριότητος,
  τής [κοινότητος, χαί των ψυχιχ&ν
  άρετών τοθ χ. Μη.& Γεωργιά¬
  δου. Όδηγούμενος είς τό έργον
  τού, είς τίς πράξεις τού, άπό
  τάς υψηλάς χαί ύπερόχου; αρ¬
  χάς τού Νέου ΈθνικοΟ Κράτους,
  έχων ώς χατιυθυντήριον γραμμήν
  χαί ώς στόχον χαθε ενεργείας
  τού, την ίσοπολιτείαν, τήν &χρι·
  βοδικαίαν κρίσιν, τήν αγάπην
  πρός τούς Δημότας τού, χαί τήν
  εξυπηρέτησιν αυτών, ηδυνή¬
  θη νά χαρίση είς χον Λαόν
  τής πόλεως Ηρακλείου, μίαν δ
  ποδειγματιχήν, χρηατήν, καί πο·
  λιτισμένην Δημοτικήν Διοίκησιν,
  συνδίσας τήν προσωπικότητά τού
  μέ την ιστορίαν τοθ Δήμου Ήρα
  κλείου, ήτις θ' άναφέρη εύφήμως
  χαί μέ ευγνωμοσύνην χ9 δνομά
  τού. 'ΥμεΙς δέ οί χαχοιχοθνχες
  είς "Ακ—Τάμπιαν θά είμεθα ώ
  γνώμονε;, καί διηνεκώς διαλαλη·
  ταί, των διοικητικών προχερημά·
  των χοθ χ. Μηνά Γεωργιάδου.
  Μΐχά τιμής
  Άπό μέρους των χατοίχων "Ακ
  Τάμπιας:
  Μιχαήλ Έμμ. ϊαγρβδάκης υχο
  μοΐρκρχος έ. ά., Μιχαήλ Μ«ραβ«
  λάκης, Εΰβτρ*τιβ$ Πολιός, Ί««ν< νπί Φονντουλκκη;.»
  ΑΠΘΡΘΩΣΪ2
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Αύτοκρατορική έπέλα-
  σις». Έκτίς προγράμματος ή μβ·
  γαλειώδης ταινΐσ. της "Εθνικη
  εορτής 25 ΜσρτΙου.
  Την Δευτέοαν ,«Τό τελευταϊ
  φυλάκιο» (ιτολεμική ταινΐα).
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: ή «ΈκδΙκ
  σις τοθ Ταρζάν». Έκτός προγράι
  ματοςζουρνάλ.
  Δευτέρα, Πέμτττ", Σάββατον
  Κυριακή ώρα 6 1)2 άπογευματινή
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Πρόγραμμα 18ης Μοιΐου.
  "ίΐρ* 12 25 Γήίΐα.—Έθνικός
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ιίΐίήαεις.
  13.43 'ΑΐτοίιτάσμαΤΛ άπο ο»
  ρέττΐς (δίσχοι),
  Η. 'Ελαφρά μουαιχη.
  (Υπό τής δρχήστρας Α. Καρι
  μαούνα).
  14 45 ΕΙδήσεις. - Μετεωρολογ
  χον δελτίον.
  19.10 'Ελαφρά μουαικίι (δίβκοι
  19 20 Ή ωρκ τού παιδιβθ.
  «Ό μαργαριταρένιος δνθρω
  πος». Παραμύθι τοθ κ. Δ Μ
  ναατηριώτη
  19 50 Ελοιφρο Έλλπνικο τραγο
  δι (δίσκοι).
  20 Ή ώρα τού άγρότβυ:
  Είδήσεις καΐ άνακοινώσεις έ
  διαφέρουααι τούς αγρότας.
  20.20 Άττικές κιθάρες.
  20.50 Είίήσίΐς-μίτεωρολογικόι
  Δελτίον.
  21.05 Τσιγγάνικη μουσικη.
  21 35 Σκέτς:
  21.45 Σνμφωνικη όρχπστρα τοΰ
  σταθμοΰ.
  (Υπό την διεύθυνσιν τοθ κ
  Ίαισ. ντέ Μπουστίντουϊ.
  23 15 Μουσιχή χοροΰ (δίσκοι),
  0.15 Τελευταίαι εΐδησβις.
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  Τελευταία ώρα καταθέσεως είς
  γραμματοκιβώχια τοθ Ταχυδρο-
  μείου:
  Άεροπορικως δι" Άθήναί, λο
  πήν Έλλάδα καΐ εξωτερικόν έ
  χάστην Διατίραν, Τρίτην, Πέμ
  πτην, Σάββατον, 2 ΙΟ' μ. μ. Δι
  αυτοκίνητον χαθ' εκάστην: Διά
  Χερσόνησον, Μοχδν χαί Νομό
  Λασηθίου, 8.30' π. μ, διά Νεάπο
  }ιν, "Αγιον Νικόλαον 8 30' κα
  11.40' π. μ. Διά Ρέθυμνον, Χά
  νιά 8 π. μ. καί 11 40' π. μ. Διά
  Βιάννον, Αρκαλοχωρι, Ούργον
  Άγιον Μ6ρωνα, Άγίους Δέκα 8
  π. μ. Διά Μοΐρες—Τυμπάκι 8 π.
  μ. χαί 3 30' μ.μ.' Δι' Άρχαναις,
  11.40' χαί 1 40' μ. μ. Διά Κα
  στέλλι Πεδιάδος 4 μ. μ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Έξαιρετιχή πρεμιέρα
  Ή εγχρωιιος κινηματογρα
  ψιχή έποποιΐα!
  "Εν«ς σκηνοθετικέ; αθλος!
  Στή χωρ α μέ τα άμύθητα
  πλούτη καΐ τίς έξωτικές ώμορ
  φιές ΙΝΔΙΑΙ. Στή χωρ» μέ
  τ© αΐώνιο μυατόριο καί τα
  άχαλίνωτ* πάθη ΙΝΔΙΑΙ
  Ή φιλοδοξία ενός προδο¬
  του, οάν πϊλώριο κΰμα άιτο
  μανιασμένη θάλαασα άπειλεϊ
  ν ά παρασύρη τα πάντα.
  Νέσχ στήν τρομακτικπ αΰ
  Τη θύϊλλα σάν ίίλιος λάμπει
  ή ίστορία μιάς ύπέροχης ά·
  γάπης.
  ΑΥΤΟΚΡΑ¬
  ΤΟΡΙΚΗ
  ΕΠΕΑΑΣΙΣ
  (ΓΑΛΜΚΗ 0ΜΙΛ0ΥΣΑ)
  Μιά γιγαντιαία δημιονρ
  γία πού την έμψυχώνευν
  ο περίφημος Ίνδός ΣΑΜ
  ΠΟΥ, ή γοητευτιχή ΙΪΑ-
  ΛΕΡΙ ΧΟΜΠΣΟΝ καί ό
  ύπέροχος ΡΑΥΜΟΝΤ
  ΜΑΣ23Ε Υ"
  'Εκτός προγ;άμμ«τος Α
  μϊγαλειώώπς ταινία τής έθνι-
  κής εορτής 25 Μάρτιον.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
  ΦΥΛΑΚΙΟ
  (ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
  Κεμάλ Άτατοΰρκ
  ΣΤΛΙΤΙ ΑΪΚΟΣ
  Τοΰ "Αρμστρογγ
  έδον
  Έσχέπτοντο τα χωράφια των
  επερίμεναν τα παιδία των πού
  ϊλειπαν είς τόν πόλεμον, έπερίμ
  ναν νά χςύς άποδώσουν τα κτήνη
  πού τούς εΐχβ πάρει ή έττίτα
  επερίμεναν μέ αγωνίαν την έμφά
  νισιν τοθ φοροεισπράχτορος. Αύ
  τα ήσ-χν τα ζητήματα πού τού
  άπασχολοθσαν, δι' αύτά τα ζητή
  μαΐα ένδιεφέρονΐο. Αί Θρηνω5ίαι
  των γυναικών των τούς ένδιίφε
  ραν πολύ περισσότερον άπό δλα
  τάς συζητήσεις τής έθνοσυνελεύσ
  ως είς ιήν Άγκυραν. Καί άν ό
  Μουσταφά Κεμάλ, 4 ήοως των
  εγίνετο σουλτάνος ή πρόεδρος δή
  μοχρατίας, ολίγον τούς ένδιέφΐ
  ρεν, ήρχει νά ϊχουν ειρήνην, ψα
  μΐ χαί νά μή τούς ξχναπίραυν τ
  παιδία τού;.
  "Ετσι δ Μουσταφά Κεμάλ εί
  χεν επί τέλους έπιτύχει δλη
  αχεδύν την άπεριόριστον άρχή
  πρός την όποιαν ευθύς άπ' άρχή
  χπίβλεπεν. Είς χαθε πόλιν χά
  είς καθ. χωριδ τό λαϊκόν κόμμα
  τό πολιτικόν δπλόν τού, ώργάνω
  νέ τάς εστίας τού. Τό ατράτευμα
  διετέλει υπό τάς άμέσους διατα
  γάς τοθ Γαζή. Είχε τό χέρι τού
  είς ολόκληρον τόν κρατικόν μηχ
  νισμόν. Καί 8μως Ζίι ίίχε φθά
  σει είς τό τέλος τοθ αγώνος τού
  Είς τούς στενούς; φίλους τού είχεν
  ήδη έξομολογηθή δτι έφιλοδόξε
  νά Ιξοβελίαη την θρησκείαν άπό
  την Τουρκίαν.
  Όταν ώμΐλοθσε περί θοησχε
  άς, εγίνετο εδγλωττος χαί βίαιος
  Ή θρηακεία ήΐαν γι' αυτόν τ
  άφιίνι πού ένεσάρκωνε τό ϊθνος
  ήταν ή παλαιά ψυχρά λάβα πο
  έπνιγβ άπό κάτω την φλογεράν
  ψυχήν τοΰ έθνους. 'Ηταν άποφχ
  σισμένος νά σπάση τό σ:ρώμα τής
  λάβας χαί ν' αφήση διέξοδον είς
  τάς έχρήξεις τής λαϊκής ψ^χ
  Τάς ένεθάρρυνε νά χορεύουν
  τούς νεωτέρους χορους, κολλημέ
  νες σώμα μ έ σώμα επάνω σέ
  ξένους χαΐ χριστιανούς.
  Ή σύζυγός τού περιεφέρετο μέ
  τό πρόσωπον άκάλυπτον, ντυμένη
  σάν άνδρας, χαί ένεθάρρυνε τάς
  γυναϊχας τής Άγκυρας νά ζή
  τοθν.πλήρη ίσότητα ϊικοαωμάτων
  πρός τούς άνδρας. Φήμη έκιικλο
  φίρει δτι οί χυβερνήται τής Αγ
  χύρας ήσαν άνήθικοι χ» ι άθρη
  σχοι. Είς τα τζαμιά χαί τα παζά
  ρια χοτζάδες χαί δερβίσηδΐς έκή
  ρυσσαν φαναχίζοντες τόν λαόν χά
  τα τής κυβερνήσεως. Κατήγγελλαν
  τόν Μουσταφά Κεμάλ, τάς ιδίας
  τού χαί τάς άνιέρους πράξεις
  τού. Άπό τάς ^θρησκευτικάς σχο
  λάς χαί τα μοναστήρια των δερ
  βισων έτίθεντο είς κυκλοφορίαν
  γελοιογραφίαι χαί λίβελλοι χατά
  τοθ Κεμάλ. Οί άντίπαλοί το^ ένε
  θάρρυναν την κίνησιν. Έξαπέ
  στει/αν πράκτορας έντίς τής πό
  λεως. "Αφησαν την "Αγχυ
  ραν καί συνησπίσθησαν πε
  ρί τόν Άβδοΰλ Μετζήτ, τόν χαλί
  φην είς Κωνσταντινοΰπολιν. Έχεΐ
  εθεώρουν δτι ευρίσκοντο επί εδά
  φους άσφαλοθς. Έπίσιευαν 8τι ό
  Μουσταφά Κεμάλ δέν θά ετόλμα
  νά θίξη τόν χ^λίφην. Ό Άβδούλ
  Μετζήτ, δ χαλίφη; ήτο ϊνας ά
  πλοθς, τίμιος, , συμπαθής καί ήσυ
  χος χύριος ήλικίας 50 έτών, δ δ
  ποίος είχε σπουδάσει ζωγραφικήν
  χαί άγαποθσε τα βφλία καί τάν
  κήπον τού.
  (συνεχίζεται)
  ΝΙΚΗ Αϊί. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  Έπανελθοθσα έξ Άθη·
  θηνών δπου έξεπαιδεύθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ·
  ου Φήμης κομμωτήριον «ΒΙ-
  ΛΗΣ καί ΜΑ1ΡΗΣ» 'ίδρυ·
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  'ΕκτελοΟνται εργασίαι:
  Περμανάντ,
  Όντουλοισιον,
  Μιζαμπλί,
  Φριξιέν,
  Μανικιούρ.
  Βαφαί κεφαλής είς
  πολλούς χρωμαιισμούς.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Γεώργιος Μαυρόχωσΐας ή
  Γρύλλος χάτοικος Καλοΰ ΧωριοΟ
  Μονοφατσίου καθιστ? γνωστόν είς
  τούς ενδιαφερομένους βτι είς την
  περιφέρειαν τοθ ανωτέρω χωρίου
  5(δει πρός θερισμόν τα δημητρια
  ά τού μέ παραγωγήν προβλεπο¬
  μένην μέχρι 12 χιλιάδες έκά·
  'ες χαί μέ διχαίωμα συλλογής
  πό χά πίντε Ινα ήτοι χοινίδς
  *=»
  ,'Οσατανάς
  στήλη τού ώρα.άκοσμου.
  Ή νέα μόδα έπιτρέπει
  πολλούς συνδυοίσμούς είς την μπλούζα.
  Μεταξύ των νεωτέρων στοιχεί
  ών τής μίϊας πρέπει νά σημειώ
  σωμε την διαφορά πού υφίσταται
  μεταξύ τοϋ κορσάζ καί τής φού
  στας είς τα βραδυνά ιδίως φορέ
  ματα, ποίι γίνεται δλο καί περισ
  αύπρον Εκδηλή. Διαφορά επί τοθ.
  χϊώματος δσον καί επί τοΰ δφά
  σματος. Μό#η της ή μπλούζα'
  λαμβάνει κατ' αυτόν τόν τρόπον
  μιά έξα:ρετική σπουδαιότητα κ?ί
  τό παιχνίδι των άνταλλαγών μετ.»
  ξύ μπλούζας καί φούΐτας γίνετκι
  ϊξ ϊσου διασκε^αστικό δσον καί
  γραφικό.
  Μποροθμε τοιουτοτρόπως νά συν
  δυάσωμϊ την μπλούζα τής ήμέ
  εα: μέ την βρχδυνή φοδστα. Καί
  ή ιδία μπλούζα μπορεΐ νά άρμό
  ζή θαυμασία μέ ϊύι ή τρΐϊς δια
  φορετικές φούατες, έ< των οποίων ή μία θά είνε γιά την ήμέρα οί αλλες βραδυνές, ή μέν θά είνε φαρδειά, οί άλλες στε*ές καί άν τιστρόφως. Είνε κάΊτοτε πολύ άνεχο νά φο ρίσετε κάτω άπό μιά μπλούζα ιής ημέρας μιά φούσΐα ή δποία θά την μεταβάλλη άμέσως είς «ρόμπ ντ' έντεριέ,'» ή φόρεμα γεύ μχτος. Μία μπλούζα άπό τοιπλ μπορεΐ θαυμασία νά συνοδεύεται άπό μιά φούσΐα τοθ ίδίου δφάσμα τος που Σέν θά φορεθζ πα?ά χα¬ τά τίς πολύ θερμές ήμέ?ες. ΜΕα πλισέ μπλούζα μπορεΐ ν* γίνη άπό μοιισελίνα ή λινό, οί δέ πιέτες της θά είνε χατά τέ- τοιο τρίπο δχευθετη'ΐένΐς ώστε νά φαίνωνται δτι ξεχινοθν μίσχ άπό ίνα άμπιεσμχν Μιά μικρή κλασιχή ζ'δνη θά συ/κρατήση την μπλούζα αυτή είς την μέαη, είς την περίπτωσι ποΰ θά συνοδεύη¬ ται άπό κοντή φούσια. Καμμίαν δμως ζώνη δέν θά φορέσετε μέ τή βραδύνη φούστα ή δποία μπο- ρεί έξ ϊσου νά γίνη άπό μεταξω τή μουσελίνα πλισέ. Ή μπλούζχ— χορσελέ γίνεται άπό συρά ή δφαίμα γραβίτας. 'Η μπλούζα αυτή έχει τό πλεο νέκτημ* νά φΐίνεται περισσότερο δτι είνε τό επάνω μέρος ενός φο ρίματος παρά μιά μπλούζα. Συν οδεύΐΐ έξ Ισου χαλά μία κοντή φούστα πλισέ 2σον χαί ίνα μακρύ φίρεμα σΐενό ή άχόμη καί φ*ρ δ6. Ή μπλούζα τελειώ^ει είς τάν λαιμό μέ Ινα γιακα πού μένει χλεισΐό; την ήμέρα χαί ά^οιχτός τό βράδυ. ή Ντιστεγχέ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε. Ίατρος τβδ Κβρδιβλβγικοϋ δβΓνΐοβ τής Α' Πβτθολογινης Κλινιχής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δεχεται έν τφ Ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ- βόλα, καθ" εκάστην^—12 π. μ. 3—7 μ, μ. Αριθ. τηλεφ. 8.25 ΚΟΠΤΙΚΗ ■ ΡΑΠΤΙΚΗ ^ΜΠΡΕΝΤ' Όδίς Πετράκη 3 Πλατεϊα Συντάγματος, Αθήναι. Την ερχομένην έβϊομάδα άφιχνεΐται είς την πόλιν μας δ Διευθυντάς τιΰ εϊκου «Μπρέντ» διπλωματοθχος κα- θηγητής τής ΟΓβηάβ Εοοΐβ ΡΓθίβββίοηηβΠβ ΰβ ΡΓβηςβ, πρός ίδρυσιν παραρτήματος τό δποϊον θά λει- τουργήση άπό 1ης Σ)6ρίου. Επί τη" εύχαιρία τής καθδ- δου τού παρακληθείς εδέχθη νά διδάξη επί δίμηνον τάς πραχτικάς ραπτρίας Κρήτης 8,τι χρειάζειαι διά τόν τε¬ λείαν καταρτισμόν αυτών ιίς τό σχέδιον, κοπτι^ήν, χρω- ματολογίαν, κατασκευήν μοδέλων, γυναικείων καί ποιδικών φορεμάτων, τογΐέρ, παλτών κλπ. Αί μα¬ θήτριαι θά έφοδιασθοθν μέ δίπλωμα τοθ οϊχου «Μπρέντ». Τα μαθήματα άρχονται την 20ήν Μαΐου. Διά πάσαν πλη¬ ροφορίαν καί έγγραφον άποτείνεσθε είς τόν χ. Στυλ. Ά- λοίζον χαθ' εκάστην 3—5 είς τό "Υπ)μα Ν. Άλικιώτη δδός 1866 (παρά τα Κρεοηωλιϊα) χαί 6—8 είς τα καφε- νεϊον «Εθνικόν». ΖΗΤΕΙΤΕ έηιμόνως, άπο ίλα τα καταστήματα η«1 αύτά / άχομη τ&ν έπαρχιίν ταίς Μλνσταΐς Μάρκας «Στβυρβς». 1 Ήτοι οβυγβχιβ, «ρ»κύμ«τ« *η&ίρ<χς, χ«ρύλι« κβντήμβι- το$, κβνβάρβς, Μβυλινί, Κοτόν «ερλπ, Βο>μβ«κκΜΐ«, κου-
  ?—Ρ<: Μβντήμ«τος μ. λ. κ. Όλαι τ« &« β ν»· β!δα «ινα: Α- φβάοτβυ κβιότατβς, μ«Ι χρ«ιμάτε*ν 6γγυημ*ν»·ν μ«1 ατιρι· βν. Ν(« δβκιμΑ ββ ο«ς ιηίθφ δι* την άνυτερβτιιτιχ τβν κλκβτβν τίίς μάρχαι «ΐτβορβς.» δι* ιββ{ Νβμβύ( Ήρ«κλ«ίβ«— λ Μ. ΕΟΡΠΗΖ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων. ΠρΙν προμηθευθήτβ επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαΐ. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ λΥΚΟΦΙΠΟΝ ΤΣΛΡΟΝ 'ΕπΙτό βάσβι νέων οτοιχ«ί«ν — Απλώς δέν αίσθάνομαι καλά τόν έαυτό μου σήμε ρα, μεγαλειοτάτη. ΤΙποτε σο βοτρό. Ή τσαρίνα έκύτταζε μπρο στά της τόν Παθλο, πού στε κόταν δίπλα^στόν τσάρο, έ πειτα πάλι την Νατάσα, ή ποία προσπαθοθσε νά κρύψρ τα δάκρυά της π(σω άπό £ να μικρό δαντελλένιο μαν τήλι. —Κατάλσβα, είπεν ή αύΐο κράτειρα καί έχαμογέλασε Κάποιος μικροκοαυγας. Δέν είνε τίποτε σοβαρό βέβκια Δέν μπορεΐ νάνε σοβαρό. Τέ τοια πράγματα συμβαΐνουν στούς έρωτευμένους... Άμέσως ησθάνθη συμπάθει αν διά την Νατάσαν. Ό έ ρωτάς της μέ τόν τσάρον καί ή ζωή τη; ώς συζύγου τού υπήρξε πραγματικόν είδύλλι όν, τό οποίον μονάχα ή ά σθένεια τοϋ τσάρεβιτς είχεν έπισκιάσει. Άληθινά μέ τόν αύτοκρά τορα δέν εγνώρισε παρά γα λήνην καί ευτυχίαν καί τό μό νο σύννεφο πεύ πέρασε άπό τόν αΐθριον ουρανόν τής εύ τυχΐας των ήταν ή άρρώσ.εια τοθ γυιοθ των. "Ετσι ή ευτυχία της στόν Ιρωτά της την έ<αμνε νά συμ πάθη περισσότερο έκεΐνους πού έστω καί παροδικώς ήσαν άτυχεΐς στήν άγάπη τους. Έστράφη πρός την Νατά σαν, τής έχτύχησε χαϊδευτ κά τό χέρι κοί εΤπε: —Λυποθμαι πολύ, άγαπητή μου. Άν μέ χρειόζεσαι σέ τΐπο τε, άν μπορώ οέ κΐτιοτε νά σέ βοηθήσω, πές μου το άμέ σως. Ό πρίγκηψ Πσύλος είνε τόσο καλός κοί άγαττητός.. Μέ γρήγορην ύπόκλισιν ί Νατάσα έστράφη καί σχε δόν ετράπη είς φυγήν. Τα μάτια τής αύτοκ ατεΐρας την ηκολούθησαν μέχρις δτου πέ ρασεν άπό την θύραν, πού ώ δήγει είς τόν εξώστην. ΆφοΟ ή τσαρίνα έστράφη καί πά λιν διά νά παρακολουθήση την επιθεώρησιν, ό ΡασποΟ τιν έσηκώθη άθορύβως κα κλεφτά, καϊ ηκολούθησε την Νατόσαν μέσα είς τό πά λάτι. ΕΤχε προχωρήσει ίίς τόν διάδρομον ή νεαρά πριγκή πισσα καί επρόκειτο νά στρί ψη είς άλλον κοί νά έξαφανι σθή, δταν ό ΡασποΟτιν πέρα σε την θύραν τοθ εξώστου, (συνεχ'ζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ 'Η νέα καί πειό κα ταττληκτική, περιπε- τίΐώδης ταινία ν^ρι- σμένη στά βάθη τής Άφρικανικής Ζούγ- κλας μέ δλο τόν ά- νριο κόσμο της έν δράσει. ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ Μέ τίιν ώραιοΐάτην: ΕΛΕΟΝΟΡ ΧΟΛΜ χαΐ τόν ΓΚΛΕΝ ΜΟΡΡΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ "Ενα βίλμ γεμ,ί,τβ νί1βΤα καί δροβιά. Μ ΠΡ Ο Η Τ ΓΟΥΑΙΗ ΜΕΛ0ΝΤΥ1938 ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕ ΥΛβΡ ΕΛΛ1ΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ Ι Κ Ο ί Μ Ο Μ ί ΚΙΝΗΣΙΣ.— ΈτιανήλΒον χθές έξ Αθηνών αεροτιορκώς ή κ. καί δ κ. Κουλούρας δικηγόρος. —ΈττΙσης επανήλθεν 6 κ. ·Ι. Πασαδάκης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Προχθές Κυρια- κήν οί κ. Γ. Παπαχατζάκης καί 1. Μττελιμπασάκης έβάπτισαν τα άγοράκια τοθ Δημήτρ. Ν. Λαμπρά κη ανομάσαντες αύτά Ζαχαρίαν — Νικόλαον. Κωνσταντίνον. Νά τοίς ζήσουν. — Είς Καστέλλι Φουρνη"ς ανεδί¬ ξατο τής κολυμβήθρας τό άγο· ρά-η τοθ κ. "Ιωάννου Σταίου 6 μι-ίρούλης Γεώργιος Εύαγ. Κοκο λάκης ονομάσας αύτό Εύάγγε· λον. Νά τοίς ζήση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Στήν όδύ· νην μας διά την έξαφνικήν απώ¬ λειαν τοθ πολυαγαηημένου συζ6· γου καί πατρός μας Ίοοάννου, ή. σθάνθημεν ανακούφισιν μέ την α¬ θρόαν συμμετοχήν ο' αυτήν της κοινωνίας μας πού απέδειξεν Ιτσι την τόσην πρός ^ύτόν άγάιην της. Δι' σύΐό θεωρούμεν υποχρέωσιν μας νά τής έκφράσωμε τος θερμάς «ύχαριστΐας μας, Ιδιαιτέρως δέ πρός τούς κ.κ. καθηγητάς μαθητάς καί μαθητρίας τοθ >υανασ(ου τού
  «ΛυκεΙου ό Κοοαής» της ε' καί στ"
  τάξεως, συνοδεύσαντας έν σώμα¬
  τι την έκφοράν τού, τούς καταθέ
  σαντας στεφάνους καί δνθη είς
  την σορόν τού, καθώς καί τού:
  διαθέσαντας χρημαηκά ποσά διά
  φιλανθρωπικούς σκοπούς είς μνή
  μην τού.
  Ή ευχαριστούσα οΐκογίνεια
  Ιωάννου Π. Φορτσάκη
  ***
  Γίιρω στήν ηόλι.
  Έξβκολουθεΐ ή ομαλότης τοΰ
  καιροΰ καί μαζύ μέ την όμαλό-
  τητα αί ευνοικαί προβλέψεις διά
  την εξέλιξιν τής παραγωνής.
  —Έν τ$ μεταξύ τοθ ώραίου
  καιροΰ έπωφελοϋνται οί ύπαι·
  θριόφιλοι.
  —Οίίτως ώοτε νά δημιουργή·
  ται ζωηρά κίνησις άνά τα κέν-
  τρα τής πόλεως καί τα έξοχικά
  τοιαΰτα.
  —Καί προχθές δέν ύστέρησεν
  ή άεροπορική κίνησις.
  —Τό αύτό προβλέπιται καί σή¬
  μερον, δεδομένου μάλιστα δτι
  αί θέσεις τοθ άεροπλάνου ίχουν
  καταληφθή.
  —Έν γνώσει της ακριβείας τό¬
  σον ώς πρός την άφιξιν αύτοΰ
  δ^ον καί ώς πρός την άναχώρη
  σιν.
  —Ιδιαιτέρας άρχαιολογικής ά·
  ξίας είνε τα άνευρεθέντα ύχό
  των χωρικων διάφορα άντικεΐ·
  μενά είς τό χωρίον Σχοινιά Με¬
  ραμβέλλου.
  — Άλ*ά κσΐ ή σημασΐα τής
  διαπιστώσεως είς θέσιν «Βιτσέλι»
  τής υπάρξεως έκτεταμένου Μινω-
  ϊκοϋ συνοι«ισμο0 καί είς ^θέσιν
  «Ρουσάμπελα» πρωτοχριστιανικοθ
  νεκροταφείου είνε ασφαλώς μέγα
  λυτέρα.
  —Έκ των εύρημάτων τοΰ Σχοι-
  νιά άξια^πολλοΰ λόγου είναι, £να
  πωμα πΐθευ διακοσμημένον μέ
  θαλάσσια δστρακα, μία έτηγρα
  φή Μινα:ί<ή μετά συμβόλων λα τρεΐας, 8ύο πήλινει λύχνοι κ.λ.π. —Ώς καί χθές έγράφομεν συρ ροή φιλοθρησκών άναμένεται είς τόν πανηγυρίζοντα σήμερον είς "Ακ Τάμπια. — Ν'όδμητον ναόν τής Άναλή- ψεως. —Ή συρροή οϋτη ήτο εΰνόητος καί έκ τής τελέσεως έκεΐ χθές τοΰ μϊγάλου έσπεριοϋ τής πανηγύ¬ ρεως. —Ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος θά είνε ή προσεχής διάλεξις τίς την Λέσχην Έπιστημόνων τοΰ γνω στοθ έν "Ηρακλείω καθηγητού κ. Στάϊνμετζ. —ΠερΙ «ττϊς έλληνικης παρα5ό· σεωςτοΰ Μονάχου». —Ή κατάρτισις άλλως τε καί τό κΰρος τοΰ όμιλητοθ εγγυώνται ί διά την γενικωτέραν επιτυ¬ χίαν τ^ς διαλέςεως ταύτης. — Υποθέτομεν δτι πρέπει νά θή £να τέρμα είς τό διευρυνό μενον άνά τος ρύμος καί ά^υιός αυτήν την εποχήν ποδόσφαιρον: —Αποτελεί άληθινήν πληγήν διά τοιΐς έργαζομέο^ς είς τα πέριξ καί καθισιά δρόμον μετ" έμποδ'ων την διάβασιν άπό κεντρι κάς όδαύς. —Παιδονομικήν υπηρεσίαν άν δέν άπατώμεθα διατηροΰν τα έκπαιδευτήρια. —Μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ώς συνήθως άναυένεται άπόψε ή ποο βολή είς τοΰ Πουλακάκη τοϋ ώ· ραιοτάτου Ιστορικοΰ φΐλμ «Αύΐο κροτορική έπίλασις·. —Δέν πρέπει νά λείψη "κανε(<:. — Είς την Μινώαν έξ άλλου ποοβάλλεται άπίψε τό φ!λμ «Έκ δίκησις τοΰ Ταοζάν» μία θαυμα σία πράγματι ταινΐοτ τοΰ ϊ'ιρωος τΡ,ς ζοϋγκλος. 6 Ρέπορτβρ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. ~ Έκυκλοφόρηαε μέ πλουσίαν ϋλην τό εκλεκτόν λαογραφικόν καί ψιλολογικόν περιοδικόν τοΰ Μεραμβέλλου·. Δρηρος». —ΈπΙσης έκυκλοφόρησε μέ πολύ ένδιαφέροντα περιεχόμενα ή «Πνευματική Ζωή» τοΰ κ. Μελή Νικολοΐδη. ΛΊΜΟΗΣ Γ. 1ΛΜΙΑΝΑΚ1Σ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Όδος Χάνδακος Ήρ&χλβιον ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 οίκΕα ιυήλιος καί εύάερος αποτελούμενη έκ τρι¬ ών διοματΕων καί κουζίνας. Πληροφορίαι παρά τφ κ. £ύ- σταθίφ Ζερβάκη πΐχντοηώλη Κύ γΐιΐονιά.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  π* Γ
  Τ6 μεγάλο «ξργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  574ον
  —Κάτι θ' άποπειραθώ· κάποιο βήμα Ινω σκο
  πόν νά κάμω.
  ο α~ΤΊΤ! λοιπον· ένώ £ως τότε θά ποτρακαλώ τόν
  θεόν νά έπιτύχης. "Αλλο δέν σ' έρωτώ, άφοθ δέν
  σελεις.
  ΕΤσαι ό κύριός μου. Την αυριανήν εσπέραν θά
  την περάσω μέ την μουσικήν θά τραγουδήσω έκεΐ
  νο τό ά^μα τοθ Εύρυάνθου, τό οποίον ήΛθες έ"να
  βράδυ κσί ήχουσες έξωθεν τοθ παραθύρου μου
  καί σοϋ ήρεσε.
  Μεθαύριον δμως θά έλθης ενωρίς. Θά σέ περι
  μένω άπό τάς έννέα τής νυκτός, γνώριζε. Θεέ
  μου, Θεέ μου! τί θλΐψις! πόσον αί ημέραι είνε ά
  πέραντοι.
  "Ηκουσες; είς τάς έννέα ώρας ακριβώς, θά εί
  μαι είς τόν κήπον διά σέ.
  —Καί έγώ.
  Καί ώς αυτομάτως, παρορμηθέντες συγχοό
  νως καί οί δύο υπό των ήλεκτρικών έκείνων ρευ
  μάτων, άτινα βάλλουσιν είς συγκοινωνίαν άδιάλει
  πτον δύο ψυχάς, άμοιβαΐως άγαπωμένας, περιέπε
  σεν ό είς είς τάς άγκάλας τοθ άλλου, μηδόλως
  παρατηρήσαντες δτι τα χεΐλη των συνήφθησαν, έ
  ν ώ τα βλέμματά των, πρός τά4·άνω άνυψωμένα
  καί έμπλεα δακρύων κσί έκστάσεως, εθεώντο τα ά
  στρα τοϋ οϋρανοθ.
  ι Όταν ό Μάριος εξήλθεν, ή όδός η"τον έρημος
  Εξήλθε κσθ' ήν στιγμήν ή ΈπονΙνη ηκολούθει μέ
  χρι τοϋ βουλεβάρτου τούς κακοποιούς έκείνους.
  Καθ" ήν στιγμήν ό Μάριος εΐχε στηρΐξει τό μέ
  τωπον είς τόν κορμόν τοθ δένδρου, άνέβη τωόντι
  είς τόν νοθν τού Ιδέα τις, ίδέα βμως η"», φεθ! κα!
  αύτός εθεώρει ώς άφρονα καί άκατόρθωτον άλλ'
  έλαβε μίαν έσχάτην απόφασιν.
  Ε'.
  Γραΐα καί νέα καρδία καταντιχρύ.
  Ό γέρων Γιλνορμάνδος εΐχε κατ' εκείνην
  την εποχήν πλήρη, τα ένεννήκοντα καί έν έτη
  ζωής.
  Κατώκει δέ πάντοτε μετά τής θυγατρός τού
  είς την αυτήν οίκΐαν, 8που τόν είχομεν άφήσει. Έν
  θυμούμεθα τόν άνθρωπον τούτον, γέροντα έκ των
  άρχαϊκών έκείνων, οΐτινες περιμένουν τόν θάνατον
  όρθιοι, όρθιώτατοι, καί εθς ή ήλικία κατετΐιφορτί
  ζει μέν, άλλά δέν λυγίζει, ςύδ' αύτοί δέ αί λύπαι
  τούς κατακάμπτουν.
  Άλλ' βμως άπό τινος ήδη καιροθ ή θυγάτηρ
  τού έλεγεν. «Ό πατέρας έτσάκισε πλέον ό κου
  μένος».
  Ό γέρων Γιλνορμάνδος δέν έρράπιζε πλέον
  τάς θερσπαΐνας· ούδ' ίκρουε διά τής ράβδου
  τού τόσον στιβαρώς τό πρόθυρον τής οικίας τού,
  οσάκις ή Σόφια εβράδυνε νά τώ ανοίξη την θύραν.
  Βέβαιον είνε 8τι δ γέρων υπήρχεν έμπ,λεως άθυ
  μ(ας.
  Δέν έκάμπτετο μέν, ούδ' ένέδιδεν, άλλ' ένδομυ
  χως εΤχε χαλαρωθή:
  (συνεχΐζεται)
  ΤΑ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  "Ανωτέρα των Άθηναϊκών.
  Άσύγκριτα είς τΐοιότητα.
  Άτταράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚ» ΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό όλους
  διότι έχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής άττολύτου προτιμήσεος δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισβέν καί πάλιν βςασφαλίζει ολα τ«
  πλεβνεκτήματα τής άνέσε»5 *«ι *ύχ«ρίοτβ» δια-
  μονής.
  όέρμανσις—·λβ»τρ« »· λ. «·
  Αριθ. πρωχ. 525)938.
  Αριθ. άποφ 7.
  Τό Δικαστήριον
  των έν Λασηθίω Πρωτοδικών
  Σογν,είμενον έκ των Διχαστών
  Νικολάου Τερέζη . Προέδρου καί
  Είσηγητοθ, Σταύρου Σταυροπού-
  λου καί Ιωάννου Παννοϋράχου
  Πρωτοδικών. Συνεδρίασιν δημο¬
  σία έν τω άκροτηρίω αδτοθ την
  18 Ίανουαρί&υ 1939 παρόντων
  τοθ τ« Είσαγγελεύοντος! Έμμαν.
  Ρουσάχη διχηγόρου, χωλυομένυυ
  νομίμως τοθ Εισαγγελέως καί των
  άρμοδιωτέρων «ύτοθ άναπληρωτών
  χαί τοθ Διχ. γραμματέως β' Γε-
  ωργίου Φινοχαλΐώτη Γνα δικάαη
  έιτΐ τής ^επομένης αίτήσεως.
  Το3 αίτοθντος -.1Ιωάνν3υ Νίκη
  τάκη χατοίκου Πισκοχεφάλου Ση¬
  τείας παραστάντος διά τοθ πλη
  ρεξουαίου τού Νικολάου% Κολυ
  δάχη δικηγίροο. Ό «ίτών είσή
  γαγεν ενώπιον τοθ Διχαστηρίου
  τούτου την υπό χρονολογίαν 22
  Μαίου 1938 αίτησιν αΰτ4θ έ¬
  χουσαν οίίΐιο: Ό θεϊος μου Ί
  ωάννης Δ.Άλεξ*νδράχης συνεπεία
  πρωτογόνου άνοίας προερχομένης
  τί μέν έκ κληρονομιχότητος,'τό
  δέ έκ μεταγενεστέρας αίτίων
  οίνοποσίας κλπ. κατήντησεν είς
  παραφροσύνην ώς προκύπτει έκ
  των προσαγομένων πιστοποιητι
  κων ήτοι α') έκ τοθ άπό 23
  Νοεμβριού 1937 επισήμου πι
  στοποιητικοθ τοθ Διευθυντού Δή
  μοσίου ψυχιατρείου Χανίων Ε¬
  λευθερίου Μεταξάχη' δίτις κατ'
  επανάληψιν επεσκέφθη χαΐ εξή¬
  τασεν τοθτον υπό την προεκτε
  θεΐσχν ίϊιότητά τού καί ώς δύ¬
  νανται νά βεβαιώσωσι οί μάρτυ
  ρες 1) Κωνστ. Ν Λιναρδάκης
  χαί 2) Ιωάννης Κ. Τσιμινκά
  κης χάτοικοι ΙΙισκοκεφάλου Ση¬
  τείας οΐτινες πολλάκις είδον
  αυτόν προτοθ έγκλεισθή είς τό
  Φρενοκομείον νά ένεργή πρά-
  ξεις χαί έν γένει νά συμπερι
  φέρειαι χατά τοιοθτον τρόπον
  ώστε νά άπάδη τελείως τοδς
  χανόνας τής λογιχής χαταστάς
  έπικΐνδυνος διά τούς διαβάτας
  δι' 8 χαί ένεχλείσθη είς τό Δή
  μόσιον Φ'υχιατρείον Χανίων άπδ
  14 Αύγούστύυ 1919 δπου χαί
  ευρίσκεται άχρις σήμερον. Έπει
  δή & έν τοιαύτη χαταστάσεί
  διατελών βίΐος μου δέν δύναται
  νά διαχειρίζεται την περιουσίαν
  τού ήτις έκ τούτου σπουδαίον
  διατρέχει κίνδυνον καταληφθεΐ
  σα καί νεμομένη παρά διαφό
  ρων. Έπειδή τό συγγενιχόν Συμ
  βούλιον τούτου τό συνελθόν τη"
  αίτήσει μου έγνωμοδότησε διά
  τοθ προσκομιζομένου 6π' άριθμ.
  210)938 διασχίμματός τού περί
  άπαγορεύσεως αύτοθ ώς πάσχον¬
  τος τάς φρίνας, κα! αφαιρέση
  άπό αύτοθ την διαχείρισιν τής
  περιουσίας τού.Έπειδή χατά ταυτα
  δέον νά διορισθή" προσωρινάς δι
  αχειριστή; οΉως μεριμνά περί
  αΰτοθ χαί τής περιουσίας τού
  Έπειδή καθό πρώΐος άνιψιός τοθ
  παρόντος δΐκαιοθμαι νά ζητήσω
  την άηαγόρζυσιν αυτοθ χατά τό
  άρθρον 563 Κ Α.Κ. έν συνδυα
  σμψ πρός τό άρθρον 115 τοθ
  Νόμου Χ Π.θ. περί έπιτροπής
  άπαγορεύσεως χλπ Διά ταυτα
  χαί 8σα χατά την συζήνησιν
  προσθίσω. Αίτοθμαι. Νά γίνη
  δεχτή ή'5ε μου. Να κηρυχθή είς
  κατάστασιν άπαγορεύσεως δ έκ
  μητρός πρώτος θεϊος μου Ίωίν
  νην Αλεξανδράκης ώς πάσχων τάς
  φρένας. Νά διαταχθή ή έξέτασις
  τοθ άπαγορευτέου χαί των προ
  τεινομένων ύπ' έμοθ ώς άνω μαρ
  τύρων. Νά διορισθή άπό τοθϊε
  προσωρινός διαχειριστής δπως με
  ριμνα περί τοθ άπαγορευτέου
  χαί τής περιουσίας τού.
  Επί τής υποθέσεως ταύτης έξε
  δόθιι ή" δπ' αριθ. 308)938 άπό
  φασις τοθ δικαστηρίου τούτου.
  Όρισθείσης χαί αύθις διχα-
  σίμου τΐ)ς έν άρχη" τήσϊε μη
  μονευομένης ημέρας χαθ' ή'ν:
  Άχοθσαν τοθ πληρεξουαίου τοθ
  αίτοθντος χαί Είσαγγελεύοντος
  δποβαλλόντων τα έν τώ σχιτιχω
  πραχτιχώ άναφερίμενα.
  °Ι5όν την διχογραφίαν χαί σχε
  έν χατά τόν Νόμον.
  Έπειδή ή δΐτό κρίσιν υπόθεσις
  νομίμως χαί αύ9ΐς έπαναφίρεται
  πρός περαιτέρω ζήτησιν μετά την
  εκτέλεσιν τ(δν διά τής προεχδο
  θείοης δπ' αριθ. 308)938 άποφά
  σεως τοθ διχαστηρίου τούτου δια
  τεταγμένων ώ; χαί την νόμιμον
  διά την συζήτησιν χλήτευσιν τοθ
  ένταθθα Εισαγγελέως χαθ' & τοθ
  το δείκνυται έχ τοθ δπ' αριθ.
  5600 άποδεικτιχοθ έπιδόσεως τοθ
  διχαατιχοθ χληιήρος των ένταθ-
  θα Ηρωτοδιχών, Ιωάννου Ξωμε
  ριτάκη.
  Έπειδή
  έχ τής εκτιμήσεως
  των χαταθέσεων των ενώπιον η¬
  μών ένόρχως έξετασθέντων μ*ρ
  τύρων χαί τής δπ' αριθ. 404)938
  εκθέσεως έξετάσεως τοθ άπαγο
  ρευτέου δπό τοθ διορισθέντας διά
  τή"; ώς άνω δπ' αριθ. 308)
  938 αποφάσεως Είσηγητοθ Διχα
  στοθ μετά των λοιπων έπΐχαλου
  μένων χαί προσαγομένων άποδει
  χτιχώι στοιχείων, τό διχαστήρι
  όν πείθεται απολύτως περί τοθ
  βϊσίμου τής δπδ χρίαιν αίτή
  σεως, χαθ' δσον έκ των ώ; άνω
  ενώπιον τοθ Διχαστηρίου δπο
  βληθέντων άποδεικτιχών σΐοΐχεί
  ών, σαφ&ς προχύπτει δτι άπα
  γορευτέος είνε πρόσωπον εντελώς
  ανίκανον νά διοικζ εαυτόν ώς χαί
  νά διαχειρίζηται την περιουσίαν
  λόγφ τής των φρενών τού πάθη
  σεως έξ ής κατέπεσεν τοθτο δια
  νοητιχώς είς τοιούτον βαθμόν ώ
  στε νά μην έχη παντάπασιν συνεί
  δησιν τόσον τοθ έξωτεριχοθ χό
  σμου 8σον χαί των πραττομένων
  χαί ώς έκ τούτου έπομένως δέον
  δπως γίνη δεχτή ή δπό κρίσιν
  αίτησις χαί ώς κατ' θυσίαν βέ
  σιμος.
  Διά ταθτα
  Δεχόμενον την δπό κρίσιν αίτη
  σιν χαί ώς βάσιμον χατ' θυσίαν.
  Κηρύσσει είς κατάστασιν ά
  παγορεύσεως τδν Ιωάννην Δ. Ά
  λεξανδράκην. Επιβάλλει τα έ'ξαδα
  έν γένει τής παρούσης έχ δραχ
  μών τριών χιλιάδων τριακοσίων
  (3.300) έξ ώνδραχμβί δύο χιλιά
  £ε; διαχίσιαι πεντήκοντα (2250)
  δι' αμοιβήν τοθ πληρεξουσ'ου
  Ή τουριστική κίνησις
  είςτήνγραφικηνΝεάπολιν
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Μάίος (ίνταποχρι
  τοδ μας).— Έφόσον προχώρει ή
  άνοιξις χαί πλησ άζει τό χαλο
  χαΐρι έχτείνεται χαί ή προσπά
  θεια διά την χαλυτέραν οργάνω¬
  σιν τής τουριστιχής χαί παραθε-
  ριστικής σχιζόν είς την Νεάπο
  λιν. Έλπίζηαι δέ δτι εφέτος ή
  κίνησις ξένων θά είνε έξαιρετιχή
  Διότι έδώ θά είνε ή διαμονή πε
  ρισσότερον ευχάριστος άπ' δ κου
  δήποτε άλλοθ. Ή Νεάπολις συνδυ
  άζει δλα τα θέλγητρα τής έξο·
  χής μέ δλχς τάς άνέσεις τής πό
  λεως. Δροσόλουστος μέσα είς δα
  σος ελαιών χαί όπωροφόρων, έ
  χει συγχρόνως δλα τα μέσα ποίι
  χαθιστοθν άνετον την διαμονήν
  είς τόν ξένον. Ξενοδαχεΐα ΰπνου
  χαί φαγητοθ, χέντρα άναψυχής, ώ
  ραίους τόπους περιπάτου. 'Υπάρ
  χει ή θαυμασία άσφαλτοστρωμέ
  νη πλατείαι μέ τό έξαίσιον πάρ
  χον δπου παιανίζει χάθε Κυρια
  χή ή Φιλαρμονιχή τοθ Δήμοα ά
  ποτελουμένη άπό 35 μουσικού;
  δπό την διεύθυνσιν τοθ άρχιμου
  σιχοθ κ. Σερέπετση. 'Υπάρχει ή
  Αέσχη τοθ τουριατικοθ Μεγάρου.
  'Υπάρχει ό χινηματογράφος πού
  ποικίλει την ζωή, μέ την προβο
  δικηγέρου τοθ αίτοθντος είς 6ά
  ρος τής περιουσίας τοθ ώς άνω
  άπαγορευτέου.
  Εκρίθη, απεφασίσθη χαί έδη
  μοσιεύθη παραχ^ήμα.
  Έν Νεαπόλει τή 18 Ίανουαρίου
  1939
  Ό Πρόεδρος
  Ν. Τερέζης
  Ό Διχ. Γραμματιύς 6'
  Γ. Ν. Φινβκοτλιώτης
  Άκριβές αντίγραφον.
  Έν Νεαπόλει τή 7 Μαρτίου 1939
  Ή δικ. Γραφευς α'.
  (δπογρ. δυσανάγνιοστος)
  Άκριβές αντίγραφον, δπερ δή
  μοσιιυθήτα) έν τ^ εφημερίδι «Ά
  νόρθωσις».
  Έν Σητεία τή 12 Μ^ίου 1939
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  ΝΙκος Κολυδάκης
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ..
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  Όδάς Σταδίου 24 Αθηναι
  Τηλέφωνον 23 044
  Συμ πατριώται ποΰ έπισκέπτεσθε τάς Αθήνας,
  προτιμήσετε τό σύγχρονο Ξενοδοχείον ΣΙΤΥ
  ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρον της πόλεως
  διευθυνόμενον άπό τόν ρέκτην Ήρακλειώτην κ.
  Γεώρνιον Δασκαλάκην
  ερά τρεχούμενκ, ζεστά καί κρύκ, θέρμανσις
  κεντρική, λουτρά Ιδιαιτέρα, ντούς είς τα δωμάτιοτ,
  άνελκυστήρ. Αΐθβυσαι δια χορούς γάμους τέΐα κ.
  λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα εύήλια μέ θέαν την Α¬
  κροπολιν χαί τόν Λυκοιβηττόν.
  Τιμαί ασυναγώνισται. Μέ παραμονήν μακρο-
  χρονίαν ίδιαίτεραι ουμφωνίαι.
  λήν έχλικτών ταινιών. Τώρα λύε
  ται οριστικώς χαί χατά τρόπον
  απολύτως ικανοποιητικόν χαί τό
  πρόβλημα τής δΐρεύσΐως.
  ΙΙρέπει δέ νά σημειωθή δτι ή
  κίνησις ξένων ήρχισεν άπό τώρα.
  Την περασμένην Κυριακήν μ£ς
  επεσκέφθη ,μία ομάς όριιβατών
  Ιξ Ηρακλείου εξέδραμον είς τα
  Ξηρά Ξύλα, άνέβηχαν είς τόν
  «Σταύρον» χαί επεσκέφθησαν την
  αρχαίαν Δρήρον. Έφιλοξενή-
  θησαν είς τα Ξηρά Ξύλα χαί τό
  εσπέρας χατήλθον είς Νεάπολιν
  δπουχαίτοΰςέδεξιώθησανεΖςτήν Αέ-
  σχην οί Νεαπολΐται. Έπ' ευχαι
  ρία δέ τής άφίξεως των Ήρα
  χλειωτών Όρειδατών, άπεφασί
  σθη ή ίδρυσις παραρτήματος τοθ
  Όρειβατικοθ Συνδέσμου καϊ είς
  Νεάπολιν. Την σχετικήν φροντί
  δα ανέλαβον οΕ χ. χ. Ιιαννουρά
  χος πρωτοδίχης, Χατζηανδρέας
  δικαστής χαί Έμμ,. Πιτυκάχης μέ
  άλλους νέους τής Νεαπόλεως. Σχο
  πός δέ τοθ παραρτήματος είνε
  δχι μόνον ή ανάπτυξις τής δρει
  βασίας άλλά χαί ή ανέγερσις χά
  ταφυγίου είς τα Λασηθιώτιχα
  βΐυνά.
  Έπιβάλλεται δμως έπ' εύχαι
  ρία νά Ιξοιρθή ή δπέρ τής άνα
  πτύξεως τοθ ΤουρισμοΟ φροντίς
  τοθ Γυμνασιάρχου μας χ. Τατάκη
  χαθώς χαί τοθ Έπιμελητοθ Άρ
  χαιοτήτων χ. Μααροειδή. Δείγμα
  τα τής δραστηριότητος χαί τοθ
  ένδιαφέροντός τού μόίς ίδειξε πά
  λιν ό χ. Μαυροειδής, διά τής μι
  ταβάσεώς τού είς Σχοινια" δποιι
  άπεχαλύφθησαν άρχαιότητες χαί
  δπουπεριεσυνέλλεξεν δλουςτούς θη
  σαυρους χαί τούς μετέφερεν είς τό
  Μουσείον Νεαπόλεως. Άλλά διά
  τούς άρχαιολογιχους θησαυρους
  τοθ νομοθ μας Ισως θ' άσχοληθώ
  μέν άλλοτε άναλυτιχώτερον.
  ΚΟΠΤΙΚίΙ
  ΡΑΠΤΙΚΗ
  ΚΕΛΛΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ
  ύπα 24-263
  «:)-*<· -Διάλεξις. Αυριον Παρασκευήν 19ην τρ. ώραν 7 30' μ. μ. 0α γίνη διάλε; ξις είς την Λέσχην 'Επιστημόνων Ηρακλείου μέ ομιλητην τόν κα¬ θηγητήν της νεοίλληνικης έν τη Άκαίημία τού Μονά· χου κ. Άλ. Στάϊνμβτζ καί μέ θε· μα· «Ή έλληνική παράδσσις τού Μονάχβν»». ^2 Ή διάλεξις θ« γίνιι έλλπνιστί, θά επακολουθήση δέ προββλή φωτβινών βΐκώνων. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον Ιδην Μα{βυ βίλουν διανυκτϊρϊύση τα φαρμακεϊοι ΓϊΜργ. Μαδβριωτάκη κοιΐ Άντ. ΟβοδΝρίδβυ, —'Η ουμμετοχη τδν εκπαι¬ δευτικήν είς Σωματεΐα. Ό υπουργβς της Πβιιδεΐας χ. Ν. Σπίντζ»ς άπηύβυνε χθές έγκύ κλιβν πρός τούς έΐτιθΐωρητάς των σχολϊίων δι' ής ύηβνθυμίζβι ίτι ά παγορεϋεται βίς τοΰς έκπαιδευτι χούς νά μετέχουν είς διάφορα σω ματϊΐα καί οργανώσϊΐς. Ό κ. Ύφυπουργός ζητεί νά τοΰ άναφϊρδβΰν τα όνόματα των έκ παιδευτικ&ν ο) έποίοι βΐνε έν γεγραμμβνοι είς συματβΐα χωρΐς νά ϊχουν ζητήση την άιιαιτου μένην έγκρισιν τοδ υηουργαΐου, διά νά ληφθούν *1 ίίουααι κυ ρώσεις. Τονίζϊται «τι ϊγκριοις δέν απκιτεϊτΜΐ μόνον δια την έγγραφήν των έχηαιδευτιχ&ν βΐς την Έθν. "Οργάνωσιν της Ν«β· λαίας. —ΑΙ είσαγυγαί εί; την τέ¬ ως Αύστρίαν. Τό υπουργείον τδν θΐκονβμι χ&ν δι' εγκύκλιον τού πρός «άς τελωνιαχάς αρχάς έγνώρισϊν ίτι άπό Ιης Απριλίου ί. β. «Ι »1σ« γιαγαΐ χ» Ι έ5»γΜγα1 ίλληνικδν προϊόντων είς τα έδάφπ τού πρώ ην αυστριακοϋ Κρατους δι* πονται Οπο τβθ (σχΰοντος έλλη νογερμανιχοΰ χβθίοτδτβς τβΰ ππ γβζοντοί έκ τής άπο 21 Μαρτίου 1928 μΐταξυ Ελλάδος χαί γ«ρμα νικβΰ Κράτους συμφωνίας. Ταχύταται έπισκευοΐ ώρολογΐωγ είς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ (κ«ρ· τέ) ΧυντριβάνιΙ. ηΐΗΙΙΙΙΙΙΐυ ΙΠΙΙΙΙΙΙΙ» 1Ι ΜΙΙΙΗΙΙΙΙΗ ΙΗΙΙΙΙΙΐυΐ ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΗ ΙΗ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗΙΠΙ1ΙΙΠΙ1Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυ ΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ11ΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙ1ΙΙ1] 111.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΠΜΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ: Ι Προσεχώς 1 νέα άπογευματινη εφημερίς έν Αθήναις. «ΑΣΥΡιΜΑΤΟΣ,, "Ενα σύνθημα. Μιά φιλοδοξΐα. "Ενας σκοπός. Πρώτος είς ολα. .-ΑΛΜΑ»ΐαΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  18 Μαΐοο 1939
  12Ώ Ώρα
  Η ΑΓΛΑΙΑ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΕΑΜΑΤΙΚΑΣ
  ΕΗΙΟΕΙΡΗΙΕΙΙ
  III
  ΟΙΥΡΩΗ
  ΙΤΑΛΙΑ! ΚΛΙ ΓΕΡΜΛΙΙΑΣ
  ΗΜΙΤΒΠΙΤΙΗΗΙΡΙΙΜ Π! 'ΖΙΤΝΜ'
  ΑΘΗΝ 41 1Τ Μαΐου (τού άντα-
  ηοκριτού μας).— Σημερινά τηλεγραφή-
  μαχα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή
  «Ζουρνάλ» δημοσιεύει 'αήμερον χαρα-
  κτηριστικόν άρθρον έν σχέσει μέ τάς έ*
  πιθεωρήαεις των δυτικών συνόρων τής
  Γερμανίας χαί Ιταλίας υπό των κ. κ.
  Χίτλερ καί Μουσολίνι.
  Είς τό άρθρον τούτο, έμπνευσμένον
  προφανώς έκ γενικωτέρων αντιλήψεων
  των γαλλικών πολιτικών κύκλων, τονί-
  ζεται ότι ή Γαλλία την στιγμήν ταύτην
  άδιαφορεΐ δι* επιθεωρήσεως, γενομένας
  μ έ τόν ιυνήθη θεαματικόν τρόπον των
  κρατών τού άξονος καί μή συμβιβαζο-
  μένας μέ την άκριβή θέσιν των εύρωπαϊ·
  κων πραγμάτων.
  Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ Βλ ΓΙΝΗ
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
  ΤΙ ΠΡΟ1ΑΕΟΕΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΑΓΓΛΤΚΏΗ ΣΧΕΔΙΟΝ
  Αί νέαι ττ,ροτάσεις τής Αγγλίας
  διά την σύναψιν τής άγγλορωσσικής.
  άν'τα·
  ΑΘΗΝΑΙ 17 ΙΜαΐου (τού
  ποκριτοΰ μας.)— Κατά τάς υπαρχού¬
  σας πληροφορίας, ή Παλαιστίνη συμ¬
  φώνως πρός τό καταρτισθέν αγγλικόν
  σχέδιον ρυθμίσεως των ζητημάτων αυ¬
  τής, θά γίνη ανεξάρτητον κράτος Ή
  πραγματοποίησις τής ανωτέρω μεταβο¬
  λάς θά έχη συντελεσθή έντός μιάς 5ε-
  καετίας.
  , ΡΩΜΗ 17 Μαΐου ((δ. ύππρε-
  σία).—Κατ' είδήσεις έκ Βερο
  λΐνου ό Φύρερ μετεκάλεσε τόν
  έν Αγκύρα Γερμανόν πρεσβευ
  την φόν Πάπεν ίνα τόν κα
  ταστήση λεπτομερώς ένήμε
  ρον επί των προθέσεων τής
  ΤουρκΙας καί ειδικώτερον τοθ
  συμφώνου Αγγλίας καί Τουρ
  κΐας.
  ΡΩΜΗ 17 Μαΐου ((δ. ύπη
  ρεσίο) —Είς τούς άγγλικούς
  κύκλους (καθ" δ πληροφοροϋν
  ται οί κύκλοι τής Ρώμης) κυ
  ριαρχεΐ ποία τις άπαισιοδοξία
  διά την έκβασιν των άγγλο
  ρωσσικών.
  ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΩΝΙΚΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Μαΐου (ίδ.
  ύτιηρεσΐα).— Μετά δίμηνον ά-
  πουσίαν επέστρεψεν είς την
  θέσιν τού ό έν Γερμανία πρε
  σβευτής τής Πολωνίας.
  Ό Γερμανός έν Βαρσοβ'σ.
  πρεσβευτής δέν πρόκειται νά
  επανέλθη επί τοθ'παρόντος είς
  την έν ΒαρσοβΙα θέσιν τού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐου (ίδ ύ
  πηρεσΐο) — Τηλεγραφοθν έκ
  Μόσχας δτι ή σοβιεηκή κυ
  βέρνησις παρέτεινε διά νό
  μου την ύπηοεσΐαν είς τό ναυ
  τικόν άπό 4 είς 5 ετη, την
  δέ υπηρεσίαν είς την παρά
  κτιον άμυναν άπό 3 είς 4 Ετη
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Μαΐου ((δ
  ύπηρεσία).— Κατ' είδήσεις έκ
  ΛονδΙνου ή άρνησις των κ. κ.
  Μολότωφ καί Ποτέμκιν δπως
  μεταβοθν είς Γενεύην ήνάγ
  κασεν την Αγγλικήν Κυβέρνη
  σιν νά έντείνη τάς προσπαθεί
  άς της ποός ταχυτάτην επί
  τευξιν άγγλορωσσικής συμ
  φωνΐας.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 17 Μαΐου (Ιδ. ύπτρε
  σία).— Κατ' είδήσεις έκ Λον
  δίνου, ή Αγγλικη Κυβέρνησις
  έτοιμάζει νέας προτάσεις,
  τάς οποίας θά υποβάλη έν
  τος 24 ώρών είς την Μόσχαν.
  Ή «Ματέν» γράφει δτι ή
  Αγγλία έλαβε σοβαρώς ύπ'
  όψιν τάς γαλλικάς συστάσεις
  καί διά τόν λόγον τοθτον
  ή συνελθούσα χθές τό έσπέ
  ρας αγγλικη έπιτροπή επί
  των εξωτερικών ζητημάτων
  κατήρτισε νέας προτάσεις είς
  τάς όττοίσς ή Αγγλία προτεΐ
  νει αμοιβαίαν στρατιωτικόν ύ
  ποχρέωσιν μεταξύ των κρα
  των Γαλλίας, Αγγλίας καί
  Ρωσσίας, έγγυήσεις άπό μέ
  ρους των Σοβ έτ πρός τα κρά
  τη Ρουμανίαν, Πολωνίαν καί
  Τουρκίαν καί έγγυήσεις των
  δυτικών δυνάμεων πρός τα
  Βαλτικά έπίσης κράτη.
  Είς τάς επί τοθ σημείου
  τούτου ύποδείξεις τής Γαλλί
  άς συμπεριλαμβάνεται καί ή
  υπογραφή δηλώσεως των τρι
  ών κρατών συμφώνως μέ ιήν
  όποιαν τα Σοβιέτ θά σπεύ
  σουν είς βοήθειαν των κρα
  των Αγγλίας καί Γαλλίας
  ευθύς ώς παρασΐή άνάγκη.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Μαΐου ((δ.
  ύπηρεσία).— Είδήσεις έκ Κε
  μπέκ μεταδίδουν λεπτομερεί¬
  ας τής ένθουσιώδους ύποδο
  χής των Άγγλων βασιλέων
  είς τάν Καναδαν.
  Πολύ άργά χθές τό έσπέ
  ρας τό ΰπερωκεάνειον «Αύτο
  κράΐειρα τήςΑϋστραλΙας»ήγκυ
  ροβόλησεν είς "Αγιον Ιωάν
  νην τής Νέας Όρλεάννης 14
  μίλλια άπό τό Κεμπέκ. Διαρ
  κούσης τής νυκτός τό ύπερω
  Κϊάνειον έπλεύρισεν είςτήνπρο
  βήτα χαιρετισθέν μέτούςκεκα
  νονισμένουςκανονιοβολισμούς.
  Χιλιάδες λαοθ είχον κατέλθει
  είς την παραλίαν δπου ήνά
  φθησαν τεράστιαι πυραί διή
  κουσαι καθ" δλαν τό μήκος
  αυτής.
  Εϊκοσι χιλιάδες μάθη των ά
  νέμενον είς την προβλήΊα
  διά νά ύποδεχθοθν άπο
  βιβαζομένους τούς "Αγγλους
  Βασιλείς. Όλοι οί έπίσημοι
  είχον φθάσει ενωρίς είς Κεμ
  πέκ.
  —Κατά νεωτέρας πληοοφο·
  ρίας ό πρωθυπουργός τοθ Κα
  ναδά άνήλθβ σήμερον την
  πρωΐαν είς τό ύπερωκεάνειον
  «Αύτοκράτειρα τής ΑύστραλΙ-
  άς» και έχαιρέτισε τούς βασι
  λεΐς. Ενθουσιοδεστάτη ύποδο
  χή έιοιμάζεται ή*>η είς Κεμ¬
  πέκ δπου άποβ.βάζονται σήμε
  ρον (χθές) οίΆγγλοιΒασιλεΐς.
  Ο ΡΩΣΣΟΣ_ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Μαΐου (Ιδ.
  ύπηρεσ(α).— Κατ' είδήσεις έκ
  Μόσχας ή σοβιετική κυβέρνη
  σις δισιάζει εισέτι ν' άποστεί
  λη τόν κ. Ποτέμκιν είς την Γε
  νεύην.
  ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΟΧΥΡΑ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΡΘΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Αί γερμανικαί έφημε·
  ρίδες άναφερόμεναι είς τάς έπιθεωρή·
  σεις των δυτικών όχυρώσιων τού Ράϊχ
  υπό τού καγκελλαρίου Χίτλερ, παρα-
  τηροΰν ότι αί όχυρώσεις αυται είνε τε¬
  λείως άπόρθητοι.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡίΚΕΑΝΕΙΟΥ Μ ΕΛΑΑΣ'
  ΑΘΗΝΑΙ 17 ΛΙτΐου (τού άντα< ποκριτού μας).—Σήμερον την πρωΐαν εγένετο επί τού ύπερωκεανείου «Ν: Ελλάς» άναχωροΰντος έντός όλίγου δι* Αμερικήν, τελετή άγιασμοΰ είς την όποιαν παρέστησαν ή Λ. Β. Υ. ό Διά· δοχοο, ό κ. Ηρωθυπουργό;, ό πρεσβευ τής τής Άμερικής κ. άλλοι έπίσημοι. Μάκ Βή καί Η Λ. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΧΘΕΣ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Σήμερον διήλθεν έκ Θεσσαλονίκης μεταβαίνων ώς γνωστόν είς Θράκην καί ανατολικήν Μακεδονί- αν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος. ΠΟΤΕ ΑΗΓΟΥΝ ΤΑ ΜΛΒΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΡΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).—Διά διαταγής τοΰ άρμο- δίου υπουργείον), όρίζεται ότι τα μα· θήματα των σχολείων τής μέσης έκπαι* δεύσεως Θέλουν λήξη την Ι8ην Ίου· νίου. Ό ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ' ΤΟ ΪΑΞΙΑΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ Τό ζιίτημα τής άποστολης εις Γενεύην άντιπροσώπου των Σοβιέτ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐου ((δ. ύ πηρεσΐα).—Ό κ. Νταλαντιέ θά υποβάλη είδικόν σχέδιον συ νεννοήσεως μετά τής Ρωσσίας είς τόν λόρδον Χάλιφαξ. Οί γαλλικοί κύκλοι έλπί- ζουν δτι ή σοβιετική κυβέρνη σις θά μεταβάλη τελικώς γνώ μην καί θ' αποστείλη άντιπρό σωπόν της είς Γενεύην. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Μαΐου (ίδ. ύτιηοεσ(α).—Σήμερον την πρω ΐαν τό αγγλικόν υπουργικόν συμβούλιον εξήτασε την ρωσ σικήν απάντησιν καί συνεσκέ¬ φθη επί τής συντάξεως των νέων άγγλικώνπροτάσεων α'ίτι νες θ' άποσταλοΰν τηλεγραφι κώς είς τόν έν Μόσχα "Αγ γλον πρεσβευτήν. Είς την Μόσχαν κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας ή Αγγλία προτεΐνει σύμφωνον βάσει τοθ άρθρου 16 τοθ κα- ταστατικοθ τής Κ.Τ.Ε. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μοΐου (ίδ. ύ πηρεσία).—Ό άπό ημερών εύ τίορτογαλλικούς λιμέναςγερμα Ι οίας. Τό σύμφωνον τοθτο θά νικός στόλος ανεχώρησε σήμε Ι είναι μεγάλης σημασίας. ρον ίπιστρέφων είς τάς βά-{ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ^ 17 Μοί Π ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΑΠΕΔΕΧΘΗ ΤΑΣ ΡΩΣΣΙΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΡΙΠΛΟΥ ΣΥΜΦϋΝΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).—Νυκτερινά τηλεγραφήμα- τα πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον άγ- γέλλουν ότι ή Μεγάλη Βρεττανία απε¬ δέχθη τάς προτάσεις των Σοβιέτ πρός σύναψιν συμμαχίας. Καθ** προαθέτουν τα τηλεγραφήματα ταύτα πρόκειται ήδη νά αυναφθή τρι- μερές σύμφωνον Λονοίνου, Παρισίων, Μόσχας επί τή βάσει σχεδίου καταρτι- σθέντος υπό τής Γαλλίας. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Μ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Σ ΙΝΑΔΩΝ ΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντα- ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ βελ- γικής πηγής άναφέρουν ότι παρετηρήθη· ααν μετακινήσεις οτρατού μηχανοκινή· των μονάδων είς τα δυτικά γερμανικά σύνορα. * Αναφορικώς μέ τάς πληροφορίας ταύτας τό Βερολίνον βεβαιοί ότι ούδε· μία έκτακτος κίνησις στρατιωτικών μο· νάδων εσημειώθη είς τα δυτικά σύνορα. Ο κ. ΜΟΥΣ ΤΗΝΕΠΙΒΕΟΡ1 ΣΥΝΕΧ ΟΝ ΣΥΝΟ Ζ 1 ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Ρώ¬ μης ότι ό Ιταλός πρωθυπουργός χ. Μουσολίνι ήρχισε καί συνεχίζει την επι· σεις τού. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσΐσ). — Κατ' είδήσεις τοθ ημιεπισήμου γερμανικοΟ πρακτορείου μολονότι ή Αγ γλία δέν δέχεται ν' αναλάβη αμοιβαίαν υποχρέωσιν Ιναντι των Σοβιέτ, προβαίνει έν τού τοις είς μεγάλας παραχωρή σεις. "Υπό των αγγλικών κύ κλων πιστεύεται δτι κατόπιν τούτου Θά υπογραφή ταχέ ως ή άγγλορωσσική συμφω νία κσί δτι ό κ. Ποτέμκιν μεταβάλλων γνώμην θά μετα είς Γενεύην Ίνα παρασχη είς την συνέλευσιν τής Κ. Τ. Ε. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσία).—Ώς συμπέρασμα των αγγλικών κυβερνητικήν κύκλων μετά την λήξιν τοθ σημερινοΰ ύπουργικοΰ Συμβου λίου κρίνετσι ή λίαν προσεχής υπογραφή συμφώνου μεταξύ ρισκόμενος είς ίσπανικοΰς καί Μεγάλης Βρεττανίας καί Ρωσ Ιυν ι ιν ι γι-£. ι ινι ι ι' ί¥ιια ι ου (ίδ. ύπηρεσία).—"Επί τβ ση μερινή ενάρξει των εργασιών τοθ Συμβουλΐου τής Οίκονομι κης Διασκέψεως ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Ρουμα νίσς κ. Γκαφένκο εξεφώνησεν σπουδαιότατον λόγον τονίσας συν τοίς άλλοις καί την σπου δαιότητα τοθ βαλκανικοθ συμ φώνου άρραγοθς φιλίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐοο (Ιδ. ύπηρεσία )— Αγγέλλεται δτι άπόλυτος τάξις καί ήσυχία έ πεκράτησεν σήμερον είς Ντάν σιγκ. Ίοιαίτεραι πληροφορίαι άναφέρουν έν τούτοις δτισιδηρο δρομικοί συρμοί πλήΐ,εις πολω νικοΰ στρατοθ ανεχώρησαν διά την Γδύνιαν. ΠροστΙθεται έπίσης ότι ή Πολωνία προέβη καί αδθις είς νέαν δήλωσιν πρός την Αγγλίαν καθ" ήν πάσαν γερμανικήν απόπειραν κατά τοθ Ντανσιγκ θά πατά· ξη άμειλίκτως. ϊ'θ ων των παρχμεθορίων δυτικών "Αλπεων. όχυρώσε- ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΑΙ ΑΙ ΣΥΗΟΜΙΑΙΑΙΤΟΗ ΤΡ1ΟΗ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Μαΐου (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Κατά τας έκ Λον- δίνου πληροφορίας ή αγγλικη κυβέρ¬ νησις είνε ετοίμη νά δεχθή τάς συνομι- λίακς των τριών επιτελείων, Ρωσσίας Αγγλίας καί Γαλλίας, την οποίαν έ- πρότειναν τα Σοβιέτ. ΔΥ.ΤΥΧ ΤΟΝ ΗΝ ΙΜΑ ΕΙΣ ΑΕΡΟ 1ΜΕΝ0ΝΠ0Λ 1Λ0Ι0Ν Ε ΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΕΦΕΑΡΟΝ ΥΟΑΙΙΟΜΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Τηλεγραφικώς εκοινοποιήθη χθές ή κάτωθι διαταγή: «Λαβόντες ύπ' δψει α') τάς υφισταμένας κρατικάς άνάγ κάς, β') τό άρθρον 107 τού νό μου 6.086 «περί Ν. στρατολο- γίας» ώςέτροποποιήθη υπό τοθ δόλως ή έκπροθέσμως παρου σιασθησόμενοι θέλουσιν υπο στή τάς περί ανυποτακτων κυρώσεις τοθ νόμου 6 086 ώς αυται καθορίζονται έν άρθρω 119. Έξ άττάντων των α¬ νωτέρω δέν θά προσέλθωσι άρθρου 1 τοθ Άν. Νόμου Ι α) οί κατά τό παρελθόν 2τος 697)1937, γ') την ύπ' αριθ. Ε. κληθέντες καί μετά την έπακο Π. 11)2843) 6—5—39 γνωμο- λουθήσασαν έκπαδ-υσίν των δότησιν τοθ Γ. Ε. Ν. Άπο·] άπολυθέντες ώς έφεδροι ση φασίζομεν: Άνακαλοθμεν έκ μαιοφόροι καί β') οί κατά τής έφεδρείας είς την ένέργει|τήν ημέραν τής παρουσιάσε αν ϊνα ύποσΐώσι δίμηνον ώς των, 5 Ίουνίου 1939, εύρι εκπαίδευσιν είς τόΒ. Ναυτικόν] σκόμενοι είς την άλλοδατιήν». τούς ύπηρετήσαντας καί όνο μασθέντας κατά τόν χρόνον ής θητείας των ύπαξιωματι κούς καθόσον κατά την έπο ήν μα η εκείνην έκέκτηντο δίπλω άνωτάτης πολιτικοθ τεχνικάς σχο μηχανικοθ ή ί η ή άρχιτέκτονος καί άνήκοντας είςτάς εφεδρικάς κλάσεις 1923 ΑΘΗΝΑΙ 17 ΛΙαΐου(τοΰ άνταπο- £-ος 1937 β', ήτοι γεννηθέντας χριτού μας).—Νεώτεραι πληροφορίαι' κατά τα έκ Θεσσαλονίκης άναφέρουν ότι ή Α. Μ. τοθ 1916. έ τη 1903 μέχρι καί •Ημέραν παρου ό Βασιλεύς δέν χατήλθε τού σιδηρο· σ άσεως τούτων όρίζομεν την δρομικού συρμού είς Θεσσαλονίκην ό- 5ην Ίουνίου έ. ι. ημέραν Δευ που έφθασε την Ο π. μ. τής σήμερον χϊραν κιΐ ώραν 10 π.μ τόπον (χθές) άλλ' επηκολούθησε τό ταξίδιον προσελεύσεως δέ τό έν Άθή τού, μετά ήμίωρον_ παραμονήν έκεί ναις κάτωθι τοθ Άστβροσκο τής άμαξοστοιχίας, δι πόλιν τής Θράκης. αλεξάνδρου· πείου κατάστημα τής Ναυτι ΝΑΥΤΟΦΑΛΑΓΠΤΑΙ Καθ* οί πληροφορούμεθα άπε φασίαθη ή ίδρυσις ενταύθα τοθ πρώτου ναυτιχοθ τμήματος τής -· Ο. Ν., ήρχισε δέ άθρόα ή έγ η δδ λ γράφη είς Οΰ ρ ή γ φαλαγγιτών. θ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ Αυριον Παρασκευήν θά συνέλθη είς συνεδρίασιν ή Διοι- κοθσα 'ΕπιτροπήτοΟΟΪκου τοθ Άγρότου πρός συζήτησιν δια¬ φόρων τρεχούσης καί ύπηρε· σιακής φύσεως ζητημάτων. ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠλΛΛΗΛΩΝ Κατόπιν τηλεγραφικής δια- ταγής τρϋ ύπουργείου των Οί κονομικών άπό χθές ήοχι σεν ή πληρωμή των μισθών των δημοσίων ύπαλλήλων. Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ Τό υπουργείον των Έσωτε ρικών διεβΐβασε πρός τούς Επόπτας Άγροτικής Άσφα λείας καί τούς άγρονόμους τοθ κράτους λεπτομερείς ό δηγίας σχετικώς μέ τάς ύ ποχρ&ώσεις τής άγροφυλα- κης είς δ,τι άφορ^ την ένί σχυσιν των πολιτικών, στρα τιωτικών καί λοιπών είς τό κράτος άρχών. * Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ρον. ΖΩΓΡΑΦΟΣ κης Σχολής Πολέμου. ΟΙ μη'ρακλείου Οΰΐω μέ την έναρξιν τής θερινής πιριόδου οί φαλαγγϊται θ' άρχί σουν έκπαιδευόμενοι καί ι!; την θάλασσαν. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Χθές τα] εσπέρας επρόκειτο νά συνέλθη είς συνεδρίασιν ..... ... _.Η__,__ _______...._.______,.....^,, .... τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ή Ρεθύμνης ό νομάρχης κ. Κρεβ' Γερμανίαν έν σχέσει μέ αίτούμενον π*ρ· ΡΩΜΗ 17 Μαΐου (ίδ.ύπηρεαία.)— Κατ' είβήσεις έκ Νέας Υόρκης αμερι¬ κανικόν πηδαλιουχούμενον κατέπεσεν είς τό αεροδρόμιον τής Νέας Υόρκης είς την ιδίαν θέσιν όπου είχε θρυμματισθή τό γερμανικόν πηδαλιουχούμενων «Χίν· τεμπουργκ». Τό δυστύχημα έλαβεχώραν ένώ τό άερόπλοιον ήτοιμάζετο νά προα- γειωθή. 8 άξιωματικοί καί Ε»Ο άνδρες τού πληρώματος τού άεροπλοίου ά- νεαύρθησαν ώς έκ θαύματος ζώντε; υπό τα συντρίμματα αυτού. Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΔΕΧΘΗ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ ΤΩΝ .. Η ΑΓΑΠΗΤΡΥ ΔΙΑ Τί ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑβΗΝΑΙ 17Μαΐου).—ΤόνΔήμαρ χον Ηρακλείου κ. Μην άν Γεωργιάδην έδέχθηκαί πάλιν σήμερον την μεσημ¬ βρίαν όΆρχηγός τής Κυβερνήσεως χ. •Ι. Μεταξάς. Πρός τόν χ. Πρωθυπουργόν, ό Δή- μαρχος Ηρακλείου ωμίλησε δια μακρών επί των φλεγόντων ζητημάτων τού τό· που, παραμείνας παρ' ^ αύτω περί την ώραν. Ό κ. Μεταξάς έπ' εύκαιρία τής νέας ταύτης συνομιλίας αυτού μετά τού κ. Γεωργιάδου, εξεδήλωσε την όλως ιδιαιτέραν αγάπην τού πρός τό Ηρά¬ κλειον καί τόν κρητικόν λαόν γενικώτε- ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΡΑ7Η ΚΑΙ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Μαΐου '(ίδ. ύπη' 'ρεσία.)— Τα Βαλτικά κράτη επέδωκαν ΜετατεΘείς ανεχώρησεν έκ ' σήμερον ταυτόσημον απάντησιν πρός την εθύμνης ό νομάρχης κ Κρεβ' Γνίαν έν σχέσει μέ αίτούμενον πρ· βατάς ιχύτής σύμφωνον μή είσβολής.