973

Αριθμός τεύχους

502

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

28/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Τηλεφ 4—40
  Ύΐϊεύ&ννος:
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΒΔΟΑΙΔΑΚΗΣ
  ΟΡΓΑΙΜΟ ΤΟΥ ..
  1......ΗΙ11'..............'......'..........................■.....«—»...........................................,......
  ΜΟΝΑΑ|ΚΗ_ΛΥΣΗ
  •Η «ιβ «ρόχειρη ί.χα.ολβγίοί τής κυβερνήσεως των
  Γ..,ιτ«ν στΐς οΐκβνομικές διβκδικήσ-------- -
  ΐβ Κράτος μας, βΐναι φτωχό, είναι
  ΚΡΙ.ΤΊ1
  ΤΟΥ Ε Α Μ Ν. ΗΡΑΚΛΕ,ΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙΟΔ.2η
  ΑΡίΘ. ΦΥΛΛΟΥ 502
  ΠΕΜΪΙΤΗ
  26
  1946
  πμη φυλλου αραχ.200
  ™!1Ϊ1 Μ ΤΟΥ Ε Α Μ Ν. ΗΡΑΚΛΕ,ΟΥ | μη φυλλου αραχ.200
  !................................................................................................................■..................................................-.....................................................:
  Μέ τη βικαιολονΐα αύτη αρν.Ιτα. νά ίώοβΙ
  λβΰ
  Ιιατπρηση τβυς στίι ζ«ή. Μέ την ϊδικ δικαιολογία επιβάλλει τβν
  ϊνχ φέ-ρβ πάνω στβν αλλο, στά γβΜργικά πρβϊόντα ποΰ πβλλές
  φβρές βτάνβυν στβ τρίτβ τής «ξίοτς τους δπως «.χ. στό κρασί. Μέ
  την ϊδ«« δικβιβλβγία (ΐουλάει τα τρόφιμ* καΐ τ' άλλα έφβδιχ
  »βύ ϊφβρβ ή Ουνρ« γιά νά τα μοιράββι δωρεάν στό. λαό μ«ς, οέ
  πμίς μαύρης «γορ«ς.
  Μέ την ιδία ώικαιολογία ϊϊζουμίζΒΐ τους βηαγγελματίβς κ«1
  τ««5 βιβτέχνες μέ άβάσταχτους φόειβυς.
  Μί τή δικαιβλογΐα «ώς καταοτραιρήχαμε, πώς δέν βχβμβ, πώς
  ηρΐπΐι
  V
  «νβρθΜθβϋμβ κλπ, ξεζβυμίζει τβ ούνολβ τβΰ εργαζό-
  μίνβυ λαοΰ μας μέχρι πού τόν ϊφβρε στή σημερινή οιπβλπιστική
  χϊτάστασπ. Κι' ή θεωρία αυτή ίσχύβι καΐ έφαρμίζβται μόνο γιά
  ιί> λαό, γιά τοΰς έργαζόμβνβυς. Γιά τοΰς αλλ*. υς, γιά τβύς έκ-
  μίίαλλεοτές, γιά τβύς μκυρκγορίτες, γ.ά τβύς μεγαλεμπόι
  χαί μιγαλοβιομηχάνους, γι' αύτούς πού πλβύτισαν οτήν κ< χή άιτό τβ αίμα τοΰ λαβΰ μας καΐ μέ ,τή συνεργασία τβυ; μέ τβν χκτβχτπτπ, ϊσχύει άντίθετη θεωρία. Σ' αΰτβύς νά δώσουμε, νά :βΒ; βοπΒπαουμε τβΰς φβυκκράδες ν' άνορθωθοϋν. Νά μην τούς Ιϋλβυμβ καμμιά ςρορολογία, νά τοΰς δώσουμε καί δάνεια καΐ ιΙ; ηρ&τΐς ΰλες πβύ έφερε ή θ&νρα γιά νά τίς πβυλήσει άργό- πρκ στό λκό δββ βαστάει ή συνείδησή τους, άν ύποθέσουμε πώς Εχουν. Αύτβΰς νά τβΰς άφίαουμε ελευθέρους νά κλέββυν τα πρβϊ οντα την παραγωγών μας καΐ τα μεροκάματα των έργατών. Νά κλέβοον τόν παραγωγό πάν» ά π© 1400 δραχ. στήν οκά τό στα- φΰλι. Νά δώοουμε καΐ οτοΰς «προατάτβς» μας τβύς "Άγνλβυς τή παφίόα μας γιά Ινα κομμάτι ψωμί. "Εται σκβπτβνται, έται μιλάνε, κι' έτοι ένεργβϋνε βί δοοίλβ- ϊ«ι άντΜΐρόσωποι τβΰ μεγάλβυ κβφαλαίβυ ποΰ κυββρνάνβ σήμε- ρ»τπχώρα μας. Τβυλάχιστον αΰτά ·πβΰ εΐσπράττει τό κράτος άπό τό λαό τα ίικίέ«ι γιά την άνβρθωση της χώρας μας; Ό έμφόλιος πώλεμος μαίνεται κυριολεχτικά στήν αλλη Έλ- 1*ί«, άιΐο τό Νοτιώτερο άκρο της Πελοπβννήσου ώς τα Βαρεία βύνβρά μας. Μάχες έκ παρατάξεως μέ τάνκς καΐ άεροπλάνα, μέ κικλικ* οχίδια καΐ μέ πβλεμικά ανακοινωθέντα. ΚΓέηόλϊμβςαύτός βέλει χρήμα, «βλύ χρήμα γιά τίς σε>αΐ-
  ΡΗ, ¥·* τίς όβίδβς, γιά τβύς μισββύς των «άνευ θητείας» καΐ όλα
  <' &λλα τεραστία έξοδα πού άπαιτεϊ εν«ς πόλεμβς. Έπεϊ ιτάνε τα έσοδα τοΰ κράτους, έκεϊ πάει ό μόχθβς κι' ο Μρώτ-ς τβΰ έργ:τ.;όμ«νο» λαοΰ μας. Γίνβται καυτό οίδερί γιά νά βκβτά-ΐι τα παιδία τού, γιά νά μαυρβφβρέσβι τίς μανάδβς, γιά ή μβντυλβδέσει τις άρραβωνιαστικιές. Τ* χαμόγελβ πάβι νά σβυσει άπό τό «ρβσΜπο τβΰ συγχρόνου 'ϊλληνα. "Ενα τρβμερό έρωϊηματικό γιά τό πβύ πάμε βαβανίζβι «•Κ ΐίμιβ Έλλην*. Μ·ναδιχή λύση στό άδιίξβδβ «ΰτό πβύ μάς ωδήγησαν βί και- μβι χ*τ«»Γητκί· *Άΐ τί δονανά τβικ υπβδεικνύβι « πβλιτι- ΝΕΟ ΣΚΑΝ1ΛΛ0 ΤΟΝ ΑΑΟΠΡΟΒΑΗΤΟΗ Πώς Διατέθηκί τό μβνα- δικό πλβίβ πβΰ ππραμε άπό τούς Γερμανοΰς— — ΑΘΗΝΑ 27 (Ιδ. ύπ.).—Ά- ποκαλύφθηκε νέο σκάνδαλο τής κυβερνήσεως. Σ' έ"να έφοπλιστή ένοικιά- στηκε τό άτμόπλοιο <Σκρα», πού προέρχεται άπό τίς γερ- μανικές έπανορθώσεις άντί 1100 λ(ρες αγγλίας τόν μήνα. Ό έφοπλιστής αΰτός είναι μέλος τής «Έπιτροπής δια· χειρήσεως των έκ γερμανι- κών έπανορθώσεων πλοΐων» πραγματοποίησε δέ ναϋλο γιά τό πρώτο ταξίδι τοθ οκά φους πού ένοικιάστηκε σ' αύ- ι-1 τόν λΐρες αγγλίας 4.000 καί ιπολογίζεται δτι θά κερδίζει '~ " δηλ. ΠΟΑΥΟΡΕΣ ΜΛΧΕΣ ΣΤΗΝ «ΜΟ ΕΛΑΑΔΛ Μ ΑΙΝ Ε Τ ΑΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 27 (Ίδ. ότι).—Άν ταποκριτής μοναρχικής εφη¬ μερίδας τηλεγραφεϊ δτι ό τα- ξίαοχος κ "Ιά μρς ξίαοχος στρεψε ηγρφ δτι ό τα κ. "Ιωάννου κατέ- έ τησε 6 ωρες. Οί 'άντάρ,τες | δες, δπλα καΐ τρόφιμσ 3 μη- χρησιμοποιησαν πολυβόλα, ι νών. αύτώματα καί χειροβομβ δες., Στή Θεασαλία οί ά^τάρΐες Στό Νυμψαϊο κοντά σΐό Ά·'κστάστοεψαν ι υύνταιο 300 ΑντΑ-τβ» ν κάθε μήνα 6.300 126.008.000 δραχμές. Τό ύπουργεΐο Έμπορικής Ναυτιλίας δέν μπόρεσε νά δικαιολογήσει την δωρεά αύ- τή. .. . _ Λ_.,,.,^^-., ποϋ δρά ή ταξιαρχία τού, γιά νά μην έφοδιάζονται οί άντάρ¬ τες μέ άλευρα. Δημοσιογραψικά τηλεγρα- φήματα καί πληροφορίες ά- ναφέρουν έξαιρετικά πολύω- ρες καί αίματηρές μάχες σ' δλη τή χώρσ. Έτσι στήν περιοχή τής Τζέ «άς άεροπλάνα βομβαρδΐ ζουν καί πολυβολοόν θέσεις άντστρτών ένώ σέ άλλα ση μεϊα τής ιδίας περιοχής άν¬ τάρτες επετεθησαν εναντίον στρατοΟ καί χωροΦυλακής. Στό χωριό Πρόμαχος ή μάχη ιέ δύναμη χωροφυλα- κής. Ή μάχη κράτησε 6 ώ- ρες. Τραυματίσθηκαν ό σταθ- μάρχης καΐ 3 χωροφΰλακες. Οί άντάρτες πήραν μαζί τους τρόφιμα καί τό τηλέφωνο. Άπό το χωριό Δροσίνη τής Θράκης οί άντάρτες πήραν 70 ζευγάρια όρβυλσ,200 κου- βέρτες, χλένες, χεΐροβομβί- τοθ ο , ,.. καί τίς σιδηοοδρ:>μικές γρα,ιμες.
  Στή θέση Λατομεΐο 7 χιλιό
  μετρα έ'ξω άπό τό Βόλο, άν¬
  τάρτες έγκατάστησαν φυλά-
  κιο τή Δευτέρα καί έλέγχανε
  τα αύτοκίνητα πού περνοΟ-
  σαν.
  Στό χωριό Γουμενίτσα της
  Ηπείρου οί άντάρτες στρα-
  τολόγησαν 30 νέους.
  κράτησε δλη τή νύχτα τής
  Κυριακής.
  Στή Μσκεδονία στό χωριό
  Φλαμουριά κοντά στήν Έ·
  δεσσα Ιγινε μάχη πού κρά
  ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
  ΝΕ Α ΝΙΚ1Ι ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
  ΟΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
  αδική λύση στβ άδιίξοδβ αύτβ κου μάς βώήγη
  κβτταχτητές χαΐ τα έργανά τβυς ΰπβδειχνύει * πολιτι
  β»ν«σπιομβς τδν κομμάτων τβδ ΕΑΜ.
  Κϋβέρνπση Έθνικής Ένότητας άη' ίλα τα κομματα πού εΐ-
  ϋα κι' ϊξω άπό τή βο^λπ.
  Ν» οταματήσει 6 έμφύλιβς πβλεμος, νά παραδώσβυν βλβι τα
  *λ« τοϋς, ν· άπβφυλακιο·βάν οί έξόριστβι χι' βί φυλαχιαμένβι.
  η ϊ<νο«ν έλεύβερες έκλογές, γιά νά στείλει στή Βουλή 6 λα«νς 'β|< ΥνΛοιους άντιπρβσώπβυς τβυ, «βώ βά τβν ©δπγήόαουν στήν "Ρίβίβ χ»! οτίιν άνοικβδβμηση τής πατρίδας μας. Ό Γαλλικός λαο; κατέβηκε την περασμένη Κυριακή γιά όγδόη φορά, ΰστερα άπο την άπελευθέρωση, στίς κάλπες. Ά φού πέρασε άπό τίς άλλε- πάλληλες ταλαιπωρίες των δη- μοψηφισμά.ων, των έκλογών, προσωρινών Συντα^τικών Συ- καί των βουλευτι- κών έκλογών τής ΙΟος Νοεμ- βρ·'ου, έκλήθηκε νά εκλέξει τό λεγόμενο «Συμβούλΐυ τής Δη¬ μοκρατίας», πού είναι Σώμ>
  σάν τή Γερουσία άλλά πολ
  άσθενέσΐερο άπό εκείνη. Ή κυ
  ριώιερη χ-ου δύναμη έγκειται:
  «') στό ότι τα 315 μέλη τού μα¬
  ζί μέ τους 619 βουλευτές έκλέ-
  γουν τόν Πρόεδο τής Δημο
  κρατίας πού θά ύπυδείξει
  Π ί ω
  ΝΑΑΗΜ10ΥΡΓΗΘΕ1 ΠΑΝΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  γούμενο φΰλλο
  άζτες» Στήν
  Πρίν λί>ες μέρει-, δπως γράψαμε καί σέ προ γούμεν
  %άΐΐελύθηοαν 300 πίρίπβυ σιμαχ ώτες ώς «τΐλεονάζον.., _..,
  """"'ϊεβινή π*ι ποοσέλευση των κλάσεων 1940 καΐ 1943 Μνι με
  μίρος των προσερχομένων, βρέθηκε νά «πάσχοΐ» άπό δι^φο
  ""Α~-:ΐες καί τούς Μδωσαν άναβολή.
  σημειωθεΐ »ΐω· άρκετοί απ'οϋτους είναι τΐα*ηοι πολε
  ^λβαν(ας καί άντάρτες πού επί τέσσ ρτ χρόνια πολε-
  '»««ν γυμνοί.καΐ πεινασμένοι τον κα'αχτητή
  , Παράλληλα, κάθεαέρα καΐ πιό ϋψωμένη φτάνει ή φωνη άπο
  ™0|>ς καΐ διαμαρτυρίας τώ" Κρητΐ'δν φαντάρων ποΰ είναι κλει-
  Μ* σΐά σορματοπλίγματα καί βασανίζονται, γι τί σάν ννήσια
  διά τοϋ λαοθ δέν δέχονται νά γίνουν συνεογοί σ ο; έμφυλιο
  '^μο τιού έδημι06ργησαν στή χώρα μας ^ Ι σημερινοι Κυβερ-
  'η'3 αύτά δείγνουν τό άντικρητικό μϊσος των λαοπροβλήτων
  ξεσκεπάζουν άκόμα τΐιό πολύ τίς σκοτειν ς προβπάθειές
  1 δημΙΟυργήσουν στρατό βχι έβνικό. άλλα στρατό κομ-
  '. Ετο μο νίιοος εξυπηρετήσει στήν άντιλαική καί άντεθνι-
  ή Κυβέρνηση άπίτυχε στήν επι
  βολή τής τάξεω; πού ύποοχέ
  θηκε.
  Ό λαοπρόβλητος κ. Καλκάνη
  ύττουργός τή; Δημοσίας Τάξ ω
  ΐιού σάν τόν Πρωθυπουργό τ >■
  καΐ σαν δλους τούς άπίθανου
  συμερινοϋς κυβερνήτες, τρ'υε
  την ολήθεια καί προσπα^εΐ ν
  την πνίξε όπωσδήποτε, λυϊ~ών
  τας γ ά την κσινούργ α διακήρυ
  ξη τής κυβερνητικήςχρεωκοτΐίας
  ϋβρισε τό βυνάδελφό>' τού ώ
  'υμπΓρΐΛορά τοθ Κράτους τΐρ*ς τοθς Δημοκρατκους Φαν-
  . ■ της Κρήτης θΓγΕΐΙαθύτοτα την έθνική ψιλοτιμία τού Κρη-
  ' λαοθ, ό όποΐοτ: ά! ώνει έπαακτικά νά σταματήση τό άντε-
  1 ΛΛ'Α εργ.ΰ°νοξ;προβλήτων καΐ Λ δημιβυρχηθει στρατός
  ι παλλαικός.
  ' Λ«"λ- '"ίι"η'<ο τ°" τρόπου μέ ή1ί11°δ'^νεταιστΡήν'Αθή- Π των Γερμανδν δημΐων τό δτι έξετάσ'θη- Τ1.?ΤιίΡε<: ύπερασπίσεώς ιάλωτοι ; σέ θά- τούς αύτοι Χΐτλερικά κτήνη ι ■ —υ τ«λ " στί1 Κρήτη την Ι Ρ«ν ι,ί..ης κατο*ής και πού πή ^.ίντωση τοθ „--- άπό τ6ν κατακτη . οστβρα άτιό τή συμ- ςονται> ·ν«**"*ι-------_
  ενώπιον Έλληνικοϋ
  καΐ δικαιολογοθν τα άπ^ίσια
  έγκλήματα των Γερμανών,
  Ή νρησιμοποίηση των καβαρ·
  μάτων αυτών ώς μαρτύρων απο¬
  τελεί νέα ττρόκληση κατά τοθ
  μΓ-ρτυρικοΟ λαοθ της Κρήτης,
  ,αί σάν τέτοιατήν σημειώνουμε.
  Έξ Ιδίων τα βέλη
  Προχθές ένας μοναρχικός βου
  ■' ' "" τής
  Τα πραγμιτιχά δμως γενονό
  τα είναι τόσο ξεκαθαρισμ να
  ώοτε δέ > θά μπο^έσει οθτε ό κ.
  Καλκάνης, ' Οτε ό κ. Τσ λδάρης
  νά^τά δ ασ ρεβώσ ι καί νά τα
  άποκρύψει άπό τόν Έλληνικο
  λαό. Κα τό παοαμυθι τής «έξω¬
  θεν ένισ<ύσεως» πού ή λαοπρό- βλητη δημιούργησε γιά νά καλύ- ψει τίς τερ στιες' εύθύνες της, γιά τό σημερινό έσωτερικό άδιέ ξοδο δέν μπορεΐ νά ξεγελάσε καιένα. *ί|ί * Λαοπρόβλητη τα- χυδακτυλουργία Τό ενδιαφέρον των λαοτΐροβλή των γιά τούς ύτταλλή'ους είναι πραγματικ » συγκινητ κόΐ ΆτΐϊΦάσισαν νά δώσουν άντί γιά αθξηση τοθ μισθοϋ εΤδη I- ματισμου έσωτερικοϋ κα έξωιε- ρικοϋ, ά τί.... 250,000 δραχ. πού θά τίς ξετΐληρώσ^υν μέ κρατήση τοθ ίνός 15θημέρου—άτό τα δυό τοθ δώρου των Χριστουγίννων ____,__ .. Χριστουγίννων —καΐ τό υπόλοιπον σέ δόσεις μέ κρατήση άπό τΛ τό μισθό κά¬ θε μήνα! ΟΙ άντιπρόσωποι των ύπαλλή- λων πού εΐδαν τα εΤδη αύτά ά- νακοινωσαν ττώς είναι €έξετα- στέον» άν θά τα δεχθοΰν. "Ασχε τα δμως άτΐ' αύτό, ή έξαπά'ηση καί πάλι των ύπαλλήλων έγκει¬ ται άλλοΰ. "Αντί ή Κυβέρνηση νά τ χ 3 ρηγήσει δωρεάν—άφοϋ θέ'^ ι να ένισχύσει τούς Οπαλλήλου σ-' εΐδος καΐ ΰχ σέ χρήμα—θά κου- τσουρέψει τον κασικό 13ο μι- θά με ώσει ούσιαστι*ά .. _ ...-«^ν,,οι τον Πρωθυπουργό καί ωρισμένους ύπουργούς καί β') ότι σταματά γιά ουό μήνες τούς νομους πον δέν τοΰ άρέσουν. "Υστερα δμως άπό τή δίμηνη διορία άν τό θέλει ή Βουλή, τό νομοσχέδιο γίνεται νόμος. Πώς έκλέγεται τό Σνμβούλιο αύτό τής Δημοκρατίας; Ή έκ λογή τού είναι ά'μεση δπως καί τής παλιάς Γερουσίας μέ βάση τούς Δήμους καί τίς Κοι- νότητες. Άνανεώνεται δέ τό μισό μόνο κάθε χρόνο Την π«- ρασμένη Κυρχακή ό Γαλλικός; ΤΗΛ)ΜΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ Ή Νομαρχιακί) 'Ειιτροπιή Ήρα/ίλείου τού Πολιτικόν Συνασπι- σμοΰ των Κβμμ'ίτων τοΰ ΕΑΜ άτέσεειλε σ^ήν Κυπρκΐκί] Έθνική Ι^ρεαβζία πού βρίοκεται τώρη σεήν Άθήνα τό παρ<ί^άτω τηλβ- -γράιρημα : ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Νομαρχιακή 'Επιτροπή ΕΑΜ Ηρακλείου Κρήτης έκ- φράζει αμέριστον συμπάθειαν όλοκηρου λαοΰ τοθ ΝομοΟ διά ιερόν εθνικόν έργον 'Υμειέρας Πρε9βείας. Κρητικός Λαός παραστέκει πλευρόν άδελφοθ ΚυττριακοΟ Λαοθ είς άγώνα Ενώσεως Κύπρου μετά μητρός Ελλάδος. "Ενθυ¬ μούμενος Ιδικούς τού παλαιοτέρους όμο'ους αγώνας εϋχε- ται καί πιστεύει δικαιω9ή έπίσης ίερός αγών ΚυπριακοΟ καί ολοκλήρου 'ΕλληνικοΟ λαοϋ. Νομαρχιακή 'Επιτροΐτιι ΕΑΜ Ηρακλείου Δ. ΣΤΑΥΡΙΛΝ^ΚΗΣ λαός εξέλεξε 84000 έκλέκτορες, πού θά έκλέξουν μέ τή σειρά τους 200 μέλη τοΰ Συμβουλίου άπό τα 315 πού θά'χει συνολι- κά. Τα ύπόλοιπα 50 μέλη θά τα ύποδεΐξει ή Βουλή, τα 14 τα δυό έκλογικά «Κολλέγια» τού Άλγερίου καί τα 51 θά τα έκλέξουν οί ύπερπόντιες γαλλι- κεο κτήσεις. Οί προχθεσινές έκλογές πή¬ ραν την μορφή δημοψιιφίσμα- •ς μέ τό σιωπηοό άλλα πανθο- μολογούμενο έρώτημα: Ποιό είναι τό ϊσχυρότερο κόμμα; Τό Κομμουνιστικό ή τό λαϊκο-δη· μσκρατικό; ή Άριστερά παρά- ταξη ή τό Κέντρο μέ τή Δεξιά; Όλόκληοος β τύπος τής Δεξιας έδωσε τή μάχη των έκλογών αυτών μέ τό σύνθημα: Ν' ά- φαιρέσουμε άπό τό Κομμουνι- κόμμα την ύπεοοχή πού Ι κέρδισε στίς βουλευτικές έκλο¬ γές καί νά τοϋ πάρουμε τα σκήπτρα τής εξουσίας πού διεκ δικεΐ. Ό αγώνας σύμφωνα μέ δλες τίς πληροφορίες άπό τή Γαλλία ήταν λυσσαλέος. Ή Γαλλική δεξιά έρριξε στήν πλά σπγγα όλες της τίς δυνάμεις. Κινητοποιήθηκαν δλ« τα μέσα, ήθικά -/.αί άνηθικα, εκκλησία, πουλημενος τύπος καΐ ξένο κε· φάλαιο. Τα τελικά άποτελέσματα δεί- χνουν τή νίκη τής Άριστεράς καί την συνίριβή τής άκρας δε¬ ξιάν, δ'χως τό Κόντρο νά ση- μειώσει έπιτυχίες πού θά άνοι- γαν σ* αύτό τό δρόμο πρός την έξουσία. Τό Κομμιυνιστικό κόμιχα πά ραμένει το πρώτο κόμμα τής Γαλλία; μέ διαφορι άπό τό Λαικό Καθολικό (τοϋ Μττιντώ) 500 χιλιάδες ψήφους καί 600 έκλέκτορες. Πρέπει νά αη^εχιΐ- θεΐ ότι τα αποτελέση α ι τ,Γιν άποικιών κατά γενΊκι] ^ε·;( >ίθη
  ά γενΊκι] ^
  ση θιΐ ένισχύσουν άκόαη πιί'ρκτ
  σότερυ τή θέση τού Κομμοκνι
  στΐΗοϋ κόμααΌ
  ΑΡΧΙΖΕΙΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣίΑ 1500 ΤΟΝΙϋ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  Όπως πληροφορούμεθα διαπραγματεύσεις
  1500 τόννων σταφ18ας.|γον6ς πούι άνάγκασε.
  ού
  Ό
  Οί διαπραγματεύσεις γιά
  τόν καθορισμό των έργατι-
  κών έπεξεργασΐας έληξαν μό¬
  νο χαρή σΐήν προσωπική έ-
  πέμβαση τής Διοικήσεως τοθ
  ΕΚΗ καΐ τή διαλλακτικάς-
  τα των οταφιδεργατών, πού
  ζήτησαν 87 δραχ. την οκά έ¬
  ναντι 90 πού πληρώνονται
  άπό τό έλεύθερο έμπόριο.
  Καν&νικά οί σταφοδεργάτες
  ΐχαν έπιχειρήματα νά ζητή-
  σουν περισσότερο κι' άπό 90
  δρχ., βασιζόμενοι στήν τιμή
  πού έπιβαρύνουν τή σταφΐδα
  γιά την έπεξεργασΐα οί βιο-
  μήχανοι, πού είναι 90 δρχ.
  :αί στήν περυσινή διαφορά
  ιεταξύ έργατικών, πού ήταν
  .45, καί έξόδω^ έργοσταβί-
  ων, τχού ήταν 5 41. Άν υπο-
  Σογίσουμε την περυσινή όια-
  ,ιορά θά Ιπρεπε τα έργατι-
  κά νά καθορισθοϋν 95 δρχ
  την όκά."Ετσι τό κέρδος πού
  τή
  σθό και θά με ώσει οιόσιαστΐ'ά , την οκά. ς,τσι το κεροος τιου
  τούς μ σθούς μέ τή μην αία κρα | προκύπτει γιά τούς παραγω-
  καΓμάλισταστ^^^^^
  τηςϊέτόνισε στή βουλή δ»
  Οί λαοπρ
  βλητο· είναι άνυπέρβλητοι ατή
  λογιστική ταχυδακτυλουργία'
  κά
  Παρ' δλα αύτά δμως οί
  οίκηση τοθ 'Εργατ. Κέντρου
  νά έπέμβει προσωπικά γιά
  τή λύση τής διαφοράς. Στή
  συζητήση πού επηκολούθησε
  διαπιστώθηκε ή άνάγκη τής
  8σο τό δυνατόγρηγορώτερης
  έπεξεργασίας των 1500 τόν
  νων, μιά πού πρέπει νά εΤ-
  ναι έτοιμοπαράδοτ,ος μέχρι
  τής 15ης τοθ Δεκέμβρη γιά
  την Τοεχοσλοβακία, χωρΐς
  θμως καΐ νά ύπάρχει ή άπαι
  τούμενη διαθέση κι' άτό μέ
  ρους τής Ενώσεως, για την
  έπίτευξη συμφωνίας, μια πού
  γο ΰλο ζήτηαα προσέκρουσε
  σέ διαφορά 2 δραχυών
  Ή Ένωση πρ >σέφερ& 85
  κι' οί έργάτες ζήτησαν 87
  δρχ. Μπροστά σ' αυτή την
  κατάσταση ή συνεδρίαση δι-
  ακόπηκε, γιά νά φέρουν οί
  έργατικοί άντιπρόσωποι τίς
  άπόψεις τής "Ενώσεως στή
  Γεν. συνέλευση των σ αφι-
  δεργατών, ή όττοία δέν έδέ
  χθη επ* ούδενί λόγω τή μεί
  ωση τής τιμης τής έπεξεργα
  σίας άπό 87 σέ 85 δρχ.
  δι- ίτώρήωσβ νά πεισεί τούς
  φιδεργάτες νά δεχθοθν καΐ
  νά ύποστοΰν άκόμη μιά θυ-
  σία πρός χαρή των παρα-
  γωγών, δεδομένου 8τι κινδύ
  νευε νά χαθεΐ ή παραγγελία
  των 1500 τόννων. ΟΙ σταφι-
  δεργάτες ϋστερα άπό την έ-
  ηέμβαση τοθ άντιπροσώτου
  τοθ Έργ. Κένρου εδέχθη
  σαν νά έυναστ ->0>> τούς τιρώ
  τους 15ϋΟ τόννους μέ την
  τιμή των 85 δραχυών, γιά δέ
  Πν, ποσάιηιες αοϋ θά έπε-
  ξεργαοθοθν στό μέλλον Θά
  πληρωθοϋν σιήν τΐμη των 87
  δραχ.
  Τό α'ίχΓμα των σταψιδερ-
  γατών είναι δικαιότατο καί
  τπστεύομε δτι κσί ή Ένωση
  έκτιμοθσα καταλλήλως τό
  διαλλσκτικό πνεθμα πού διέ¬
  πει τούς σταφιδεργάτες, δέν
  θά θελήσει στό μέλλον νά
  δημιουργήσει 5υσχέρειες, άλ¬
  λά θά λύαει όλες τίς μικρο-
  διαφορές πάνω σέ πνεθμα ά-
  μοιβαΐας κατανοήσεο>ς.
  1
  Λ
  Λ ,
  «Ε
  κ ρ;η τ μ»
  ..ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμερον
  «Ό Τολμηρός Τζέντλβμαν» μέ
  τούς 'Ερρόλ Φλύνν ίΑλεξίς Σμίθ.
  "Επί πλέον ΖΟΥΡΝΑΛ
  Την Δευτέραν «Ό Κλέφτης Τής
  Βαγδάτης»
  «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερνός)
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. ΣυνΕχώς:
  «Στήν Κβλαση τής Δοονκέρκης»
  ΤάϋρονΠάουερ Μττέττυ Γκρέϊμττλ
  Την Κυριακή τώ τιρωΤ «Ή Πα-
  ρέλαβπ τής Νίκης στ ό Μ6οχ«»
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  α)π «Λήμνβς» Κυριακή 8 π. μ.
  Ρέθυμνον, Σούδα Πειραια.
  α)π «Ελένη» Τρίτη άπόγευμα
  Ρέθυμνο, Σούδα, Πειραια.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ:
  ΚάΘε Δευτέρα, Τεχάρτη κ ι
  Παρασχεθή.
  Διανυκτερεθον Φαρμακείον
  Γ. ΓΕΠΕΪΑΚΗ (Κέντρον)
  σινεΜΙΝΩΑ
  Σήμεοο
  5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  Ένα άξέχαστο ρομάντζο.
  Μιά ταινία μέ σκηνές άφάν-
  ταστης κολεμική, άγριότητας
  ΔΟΥΝΚΕΡΚΗΣ
  Μέ τόν άγαπημένο ήρ
  των γυναικών ΤΑ'ΥΡΟΝ Π ■> -
  ΟΥΕΡ ΚοΙ τό νέο εΐδωλο τού
  Χόλυγουντ Μιτέττυ Γκρέημπλ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ πρωϊνή τιαρά
  σταση μέ την ταινία:
  Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
  ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  — 'Η Ταχυδρομ. ύπηρεσί
  συνιστά στούς άλληλογραφοϋν
  τες νά άναγράφουν πίσω άπι
  τίς έπιστολές τό ονομα καί τ
  διεύθυνσή τους, καί νά έπικο
  λοΰν τό γραμματόσημο στήν ά
  νω δεξιά γωνζα τοθ φακέλλου
  — Μέ άπόφαση τού υπουρ
  γοΓ'. Ισωτβσικών παρατείνεται
  ή έκδοση άτομίκών ταυτοτήτω
  μέχρι τής 31 Δεκεμβριού.
  — Ή τΐμή τροφίμων μηόν
  Όκτωμβρίου δρίσθηκε σι
  δραχμάς 7.700 κατ' άτομο. Ο
  άποροι θά πληρώσουν 5.400
  Στίς κοινότητος όρίστηκε σί
  6.141 εκτός άπό τα έ'ξοδα με
  ταφοράς.
  —Παραπέμφθηκαν προχθέι
  στό αύτόφωβο Πλημμελειοδι
  κεϊο γιά τβ γνωστό έπεισόδιι
  πού εγινε στό σπίτι τοΰ για
  τροΰ Κίμωνος Εύγενή οί Έμ
  Ν. Πλεύρη<- καί Άντ. Όρφα νός μέ την κατηγορία τής δια· ταράξεως τής οίκιακής είφήνης. Ή δίκη άναβλήθηκε γιά νά προσέλθουν οί μάρτυρες. 1ΟΑΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ ΝΑΥΙΟΝ Μας καταγγέλεται ότι Άμε- ρικανοί ναϋτες, τής ναυλοχού- σης στό λιμάνι μας μοίρας τού Άμερικανικυΰ στόλου άφαίρε- σαν άπό τόν οϊκο άνοχής τή Κατίνας Βαφειάδου ενα τρα- πεζομάνδυλο καί άπό τό δωμά τιο τής Ελένης Τσακαλάκη διάφορα ειδή ρουχισμον, άξίας 150.000 δρ· ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΙϋΜΟΧΙ Στοματολβγβς Χαιροΰργος οίοντίατρο; Ήλεκτροθεραπεΐαι Στομα- τικών νόσων Πλατβία Βενιζέλου' (Σαντριβάνι) έναντι Φαςμακεΐου Λ. Κανακάκη Τηλ. 3.89 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Την Ιην τοΰ μηνός Δεκεμ βρίου έ. ε. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 π. μ. Ικτίθειαι εις μειοδοτικόν διαγωνισμόν ή ε- πισκευή τού διδακτηρίου τοϋ 3ου Δημοτ. Σχολείου Ηρα¬ κλείου (ΙΊαρά την Αγίαν Τριά- δα). Οί βουλόμενοι δύνανται νά λαμ,βάνουν γνώσιν των ορων σττγνραφής άπό τόν Δ(ντήν τού ώς άνω σχολείου. Έν Ήρακλείωτϋ 26-11-1946 Ή Σχολική εφορεία τοΰ 3ου Δημοτικοϋ Σχολείου. ΓΕΩΡΓ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό Ιατρειον τού (παρά την πλατείαν Αγ. Μηνα) ΚάΘε Παρασκευή, Σάββατον καί Κυριακή δέχεται είς τό έν ΜΟΙΡΑΙΣ ιατρείον τού. ίέ λίγες μερίς κυκλοφορβί τώ πϊριοδικό τής μβλέτης Τδν ηροβλημάτων τού Κρητικού Λοιβδ Η 'ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ,. ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΟΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ β ί μ κ τ α : 1. Κοριο αρθρο : 28 χρόνια τοθ Κ.Κ.Ε. 2. Γ. Τσιτήλου : Ή ΜεγάΛη "Επανάσιαση τοϋ 1866. 3. Μ. Κορδαμά'η : ΟΙ Δημ. Όργανώσεις τού 1866. 4. Β. Κρητικοττούλας: Ή γυναίκα στήν Έπαν^σταβη τού 66. 5. Μ. Μιβιουδάκη : ΟΙ "Άγγλοι καί ή Έττανάσταση τοϋ 1866. 6. Μ. Μ. Τό Γρα·εϊο της Κ. Ο. Β. 7. Τ. Περακάκη : Τα προβλήματα τώ ι βομβοττλήκτων. ο. Μ. Βλαντά : Άπό την Προιστορία τής Κου. Όργά νωσης Ηρακλείου 9 Ζ. Μαρκάκη : Ή Μάχη τής Παναγίας. 10. Από μήνα σέ μήνα. ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» "Εναντι Άγίου Τίτου Ό Χειρουργός Ιατρός ΕΜΜ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ δέχεται καί χειρουργεΐ είς την Κλινικήν «ΑΠΟΣ 'ΕπΙσης λειτουργβϊ τμήμα παθολογικον καί πλή- ρες άκτινοδιαγνωστικόν καί άκτινοθεραπευτΐκόν έργαστήριον. ΤΩραι επισκέψεως 8—1 π. μ. 3—6 μ. μ. Αριθ. Τηλεφ. 7—20 Ν ΡΟΣΙΚΗ ΒΡΟΤΑΣΗ ΠΗΑ 3Ν» ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΙΙ2ΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΗ Ο. Η. Ε. ΛΟΝΔΙΝΟ 28 (Ίδ. ύπ ).— Χθές συνήλθε πάλι στή Ν. Ύόρκη ή πολιτική επιτραπή καί συνέχισε τή συζητήση πά νω στή Ρωσική πρόταση γιά τόν έλεγχο τοθ άριθμοθ των ξένων στρατευμάτων πού βρΐσκονται^σέ ψιλικές χώρες. Στό συμβούλιο εχουν ύπο- βληθεΐ διάφορες προτάσεις. 'Η Ρωσική πρόταση, ώς εί ναι γνωστό, ζητεί νά γίνει άνακοίνωση άπό τα διάφορα κράτη, γιά τόν άριθμό των στρατευμάτων πού έξακο- λουθοθν νά διατηροθν σήμε- ρα στ(ς διάφορες φιλικές χώ¬ ρες. Ή Αγγλικη πρόταση δέ· χεται νά γΐνει ό έλεγχος άλ- λά νά έπεκταθεΐ καί στά στρατεύματα πού ύπάρχουν στό έσωτερικό κάθε χώρας. Ή Άμερική ύποστηρΐζει την αγγλικη άποψη. Ή Πολωνία ύποστήριξε τή Ρωσική. 'Η ΝορβηγΙα υποστή ριξε τή Ρωσική άποψη καί τό- νισε δτι ή παρουσία ξένων στρατευμάτων σέ φιλικές χώ ρες δημιουργεΐ μεγάλη καχυ- ποψία σέ]δλο τόν κόσμο πρό- τεινε δέ την άμεση άποχώ- ρησή τους. 'Η Αΐγυπτος υπέβαλε δΐκή της πρόταση μέ την όποΐα ζητεί νά έπιστρέψουν άμέ- σως στά έδάφη τους τα ξένα στρατεύματα. Ή Σουηδία ύποστήριξε δτι τό ζήτημα τής παρουσίας των ξένων στρατευμάτων είναι άλλο άπό τό ζήτημα τοθ &φο πλισμοθ μέ τό όποΐο δέν θά πρέπει νά συνδέεται. Ή Αγγλία εδήλωσε δτι όν τό Συμβούλιο ψηφίσει τή Ρω· σική πρόταση, δέν θά άσκή- σει τό «Βέτο» γιά νά μή νο μισθεΐ δτι προσπαθεϊ νά πα- ρελκύσει τό ζήτημα. Ό Μσλότωφ ετόνισε πάλι δτι ή Έπιτροπή πρέπει νά υίοθετήσει τή Σοβιετική πρό¬ ταση. Ό "Αγγλος άντιπρόσωπος στήν πολιτική έπιτροπή τοθ ΟΗΕ κ. Μπαϊκερ άναχώρησε χθές άεροπορικώς άπό τή Ν. Ύόρκη γιά τό Λονδΐνο ΰστε- ρα άπό την τελευταία συνε- δρΐαση τής πολιτικήο έπιτρο- πής. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΛΣΗ ΪΓΒΗ ΕΑΑΑ Δ Α ΛΟΝΔΙΝΟ 28 (ίδ. τηλ)μα). ■Τηλεγραφήματα ά~ό την Άθήνα άναφέρουν δτι ή κα· τάσταοη στήν Έλλάδα βρί- σκεται σέ κρίσιμο στάδιο. Χθές ό ύπουργός των Στρα τιωτικών κ. Δραγούμης εΐχε σύσκεψη μέ στρατιωτικούς ή- γέτες κατά την όποία άπα- σχολήθηκαν μέ τό ζήτημα τής ασφαλείας. Έν τώ μεταξύ αγγέλεται δτι 700 άντάρτες κατέλαβον υστερα άπό έπίθεση τα χω¬ ρία Μαθρο καί Λάγκανο. Ό άνταποκριτής των «Τά¬ ϊμς» στήν Άθήνα άναψέρει ότι ή κατάσταση τοθ έμφυ- λΐου πολέμου στήν όποία πε¬ ριήλθε ή Έλλάδα είναι δυ- νατό νά έπιφέρει διεθνεΐς πε- ριπλοκές καί τονΐζει 8τι ή θε ση τοθ Τσαλδάρη γΐνεται 8λο καί πιό έπισφαλής κάθε μερά. ΟΙ ΤΕΙΣΑΡΕΣ ΣΥΜΦ0ΗΗΣ1Ν ΠΑ ΤΗΗ ΠΠΕΗΙ Τί ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΪΥΜΦΟΗΙΑϊ ΛΟΝΔΙΝΟ 28 (Ίδ. ύπ.) Τηλεγραφήματα άπό την Ν. Ύόρκη άναφέρουν δτι οί 4 ύπουργοί πού άσχολοθνται μέρες τώρα γιά την τακτο- ποίηση τοθ ζητήματος τής Τεργέστης,συμφώνησαν χθές σέ δλα τα σημεΐα. Τα τρία κυριώτερα σημεΐα τής συμ¬ φωνίας είναι: 1) Τα Άγγλοαμερικανικά στρατεύματα κατοχής θά φύ- γουν άπό την Τεργέστη 90 μέρες μετά την ένκαθΙδρυ0η τοθ Κυβερνήτη. ρυσ" 2) Τό προσωρινό Κυβεονη τ"ό -υμβούλιο θά τό δ'οϊ σει ό Κυβερνητης σέ συνΕν νόηση μέ την Ίταλική Κα| Γιουγκοσλαβική Κυβέρνηοη 5) Ό Κυβερνήτης4Ρμβ υστερα άπό την άνάληψη Τ« άρχής άπό αυτόν θάϊ,ένεργή σει έκλογές κατόπιν συνεν. νοήσεως μέ τό προσωρινό κυ βερνητικό συμβούλιο. ΑΝΤΙΟΡΟΣΟΙΙΕΙΑ ΤΟΥ ΕΑΜ ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΥΟΙΙΥΡΓΟ ΠΑ ΤΙΣ ΟΡ0ΧΒΕΪΗΙΕΣ_ΣΦ*ΙΕ^ΤΗΣ .:ΥΡΟΟΡΥΣ(ί ΑΘΗΝΑ 28 (Ίδ. τηλ)μα).— Άντιπροσωπεία τοθ ΕΑΜ συναντήθηκε μέ τόν Πρωθυ- πουργό καί διαμαρτϋρήθηκε γιά τα αίματηρά γεγονότα τής Ξυρόβρυσης πού ξεπερ- νοθν σέ φρΐκη τό ΔΙστομο. Ή άντιπροσωπεία Εζήτησε άπό τόν κ. Τσαλδάρη νά πλη ροφορηθεϊ τα μέτρα πού λή' φθησαν άπό την Κυβέρνηση Ό Τσαλδάρης άπάντηοε,, 8τι δέν έχει γνώση των γε. γονότων. ΤΕΑΕΥΤΑΙΕ21ΪΜ ΑΠΟΤΗΔΡΑΣΗ Τ1Ν ΑΝΤΑΡΤΟΜ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΜΠΙΝΤΟ ΒΑ ΪΠΟΒΑΛΕΙΙΗΡΑΙΤΗ2Η ΤΗΣ ΠΑΡΙΣΙ 28 (Ιδ. ύπ.).—Χθές συνήλθε σέ τελευταία συνε δρίαση τό Γαλλικό Ύπουργι κό Συμβούλιο. Αΰριο συνέρχεται ή παληά Εθνοσυνέλευση υπό την προ- εδρείατοθ ΚομμουνΐστοΟ βου- λευτοθ Κασέν. Στήν Έθνο- συνέλευση θά ύποβάλει την παραιτήση της ή κυβέρνηση Μπιντώ. ΛΥΣΤΗΙΗΜΑ ΣΟΒΙΡΟΣ ΤΡΑΥΜΙΤΙΣΜίΣ Χθές βράδυ στήν Πλατεία Βαλιδέ Τζαμί ό άχθοφόρος Κώστας Μανταλένιος έτραυ- μάτισε σοβαρώς μέ μαχαΐρΐ τούς Χρήστο Καριωτάκη κτί- στη κάτοικο Μασταμπά καί τόν Μιχαήλ Παπαδάκη έργά- τη άπό τό νέο Ήράκλειο. Κατά τίς όμολογίες των θυ- μάτων οί λόγοι τοθ έγκλήμα- τος είναι καθαρώς οίκογε- νειακοί. Ό δράστης δέν εΤχε συλ· ληφθεϊ μέχρι άργά χθές. Βασιλ. Κουγιουμτζής Όδοντίατρος Δέχεται είς τό Ιατρείον τού ναντι Γεωρ αντα 9—1 καί 3—7. Ι ΘΑΑΑΣΣΙΟΙ τό άπόγίυμα 4. μ. μ. ενα αύτοκίνητο, δδηγούμενο άπό σωφέρ Κ. Γαρεφαλάκη, παρέσυρε καί τραυμάτισε στή λεωφόρο Χρυσοστόμου ενα μικρό παιδί 4 χρονών. Ό σω¬ φέρ συνελήφθη καί κρατεΐται στό β' αστυν, τμήμα, ό δέ μικρός τραυματίας μεταφέρθη- κε στήν κλινική, οπου νοση- λεύεται. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 'Επειδή παρα τάς επανειλημ¬ μένας προσκληθείς ημών πρός τούς δικαιούχους ζώων προελεύ σεως έξωτερικοϋ δέν προσήλ¬ θον νά παραλάβωσι ταυτα πάντες οί έγκεκριμμένοι δι- καιοΰχοι, άπομένει δέ άριθμός τις μΐκροσώμων ήμιόνων προε¬ λεύσεως Βραζιλίας χαί μεγα- λοσώμων ϊπποειδών, ανακοι¬ νούται ότι ήρχίιαμεν την χο¬ ρήγησιν εις πάντα αύτοκαλ)γη- τήν[ προσκομίζοντα βεβαίωσιν τής Κ Ε Γ Ε τοθ χωρίου τού ότι στερμϊταΐ ζώβυ πρός κα- λιέργειαν. Είς την χορήγησιν των ήμιόνων παοτΐμώνται οί *αλ)γηταί των μή πεδινών πε- ριοχών. Ή Ν.Ε. Γ.Ε. Ηρακλείου. ΑΘΗΝΑ 28 (ίδ. τηλ)μα).— Τηλεγραφήματα γιά τή δρά- ση των άνταρτών άναφέρουν δτι άντάρτες έπετέθηκαν στό χωριό Μάνδαλο τής επαρχί¬ ας Γιανιτσών τό όποΐο φ^ου ρ&Οσε δύναμη 60 άνδρών Κατά τή διάρκεια τής μά- χης σκοτώθηκε ό ύπ)γός Κων σταντινΐδης καί 12 χωροφύ λακες τραυματίσθηκαν δέ άλλοι12 καί πυρπολήθηκαν 40 σπίτια. Έπίσης ύπάρχουν 5 άγνοούμενοι χωροφύλακες. 'Ενισχύσεις πού στάλθηκαν δέν κατόρθωσαν νά πλησιά- σουν στό Μάνδαλο, έμπλα- κέντες σέ άγώνα μέ άλλες όμάδες πού φρουροθσαν τίς άρτηρίες. Τό Μάνδαλο πυρ- ττολήθηκε άπό άεροπλάνα. Ό Διοικητής Χωρ)κής Για¬ νιτσών πού στάλθηκε νά ένι- σχύσει τούς μαχομένους έ'πε- σε σέ ένέδρα άνταρτών καί κατόρθωσε τελικά νά σωθεί. Στό Νομό Κοζάνης τμήμα· τα τής 15ης Μερσρχίσς μα. χόμενα σκληρά εναντίον 500 άνταρτών πού κατέχουν δλό κληρη την κορυφογραμμήά· πά Γκρούσα μέχρι Κοτύλη. Στήν περιοχή τής Τζένας ό στρατός κράτει άμυντική θέση. Άντάρτες άνετίναξαν τή σιδηαοδρομική γέφυρα τί|ς γραμμής Θεσ)νίκη— Κιλκίς. Μάχες συνάπτονται σέ πολλά σημεΐα τής θράκης, Ρούμελης, θεσσαλίας καί Πελοποννήσου Σχετικά μέ την έπίθεση τής όμάδας Μπαλή στό Νεο- χώρι τής Ύπάτης γνώσθηκε δτι οί άντάρτες πιάσανε α(χ· μάλωτη όλόκληρη τή φρουρά πού ήταν £νας λόχος. ΗΡΟίΗΙΒΕΙΑΪΗΣ ΕΠΕ-ΖΕΡΒΑ ΠΑ 2.ΗΜΛΤΙΣΜΟΚΥ11! ΑΘΗΝΑ 28 (Ίδ. τηλ)μα).— Στούς πολιτικούς κύκλους συζητεΐται τό ένδεχόμενο πα¬ ραιτήσεως τοθ Τσαλδάοη. Διάδοχοι τής σημερινής κα¬ ταστάσεως φέρεται Κυβέρνη¬ ση δήθεν «Έθνικής Ένώ- σεως»^άπό κοινοβουλευτικά Ικόμματα πλήν τοθ Σοφούλη, , Άλλωστε την κίνηση την κά¬ νουν οί άρχηγοί τής Ε.Π.Ε. ό Ζέρβας καί όμάδα Κυβερ¬ νητικήν βουλευτών. Σκοπός τους είναι νά συμ- πηχθεΐ άντιδημοκρατικό μέ· τωπο. Ο ΤΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΝ ΚΑΗΝΕΡΤΑΤΟΝ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΦΥΓΟΪΝ 81 ΑΓΓΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑ Ι ι ι ι ι ι ι ΤΑ ΜΟΤΟΡΣΙΤΤ ΣΠΙΘΑ-ΛΑΜτΊΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΚΛΑΣΙΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Α 100 ■ ΑΤΜΟ- ΠΛΟΙΩΝ ΤΑΧΥΤΗΣ 13 ΜΙΛΛΙΩΝ Τακτικά Δρομολόγια ΤΡΙ2 ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 0 ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ι Ι Ι ι ι ΑΘΗΝΑ 28 (ίδ. τηλ)μα).— "Ο Γενικάς Γραμματέας τής Άγγλικής Όροσπονδίας των Καπνεργατών Μπέλτσερ α¬ πέστειλε στό Μπέβιν έπιστο- λή καί ζήτησε έκ μέρους τής όμοσπονδΐας, την άττοχώρη- ση των Βρεττανικών στρατευ μάτων άπό την Έλλάδα, καί την άπόρριψη τής αίτήσεως τοθ Τσαλδάρη γιά νά δοθοθν δπλα. ΤΩ ΠΡΩΒΑΙΙΜΠΙΙΣ ΤίΡΓΕΣΤΚΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ 4 Ν. ΥΟΡΚΗ 27.— Άργά χθές -τή νύκτα συνήλθαν πάλι οί 4 Ύπουργοί των Εξωτερι¬ κών γιά νά συνεχίσουν τή συ¬ ζητήση πάνω στό πρόβλημα τής Τεργέστης. Λέγεται δτι ή ά'?ση δρισμενων δΐαφωνιών έπιτεύ- χθηκε κατά τή διάρκεια τής ι διαίτερης συνομιλίας πού εΐχε προχθές ό Μολότωφ μέ τόν κ. Μπένρς. Η ΟΙΧίΝΟΜΙΚΝ Ι1ΙΙΙ.» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλοθνται τα μέλη τοθ Πρ'ώκτορες Α. Π. ΚΟΡΠΗΣ & Σία ΤΗΛΕΦ. 551 ΕΙΙΗ Συνδέομου Σταφιδεργατών καί σταφιδεργατριών Ήρα κλεΐου σέ γενική συνέλευση την Κυριακή 1 Δ)βρίου καΐ ώρα 9,30' π. μ. στά Γραφεϊα τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου. Θέματα: Άνακοίνωση γιά την έπεξεργασία τής σταφί¬ δος. Ό Πρόεδρος Γ. Μπαλουρδβς Ό Γεν. Γραμματέας Τάσας Χατζηύιαμαντής 1—4 Τόν προσεΧή ται νά είσαχοϋν 12.000 τόννοι μήνα, πρόκει- στήν Έλλάδα θείου γιά τίς ΛΟΝΔΙΝΟ 27 (Ιδ. όπηρ.).- Ό διπλωματικάς συνεργάτην τοθ «Γιορκσάϊ,ο Πόστ», τού είναι δργανο τοθ κ. "Ηντεν γράφει τα εξής: «Ή προκα· ταρτική απαντήση τσθ κ. Μπέβιν στήν αΐτηση τής Ελ- ληνικής Κυβερνήσεως γι* πά ροχή οικονομικάς βοηθείας έφιστα την προσοχή στΐςσπα τάλες καί τίς άσκοπες δαπά- νες πού γίνονται στήν Έλλο δα. Ή "Αγγλικη κυβέρνηση δέν έχει πεισθεΐ δτι τα ίλλη· νικά οΐκονομικά διευθύνοντθ' μέ σωφροσύνη καί έπιδεξ^', τητα. Ή Αγγλικη οικονομ1" κή αποστόλη ύπόμνησε συνί'| χ©ς στήν Έλληνική Κυβέρνΐ ση την άνάγκη αύστηρών ο!" κονομιών. Ταυτόχρονα ή Κ«" βέρνηση δέν κατόρθωσε ν4 έξωστρακίσει την μαύρη ί ρά καί νά καταπολεμήσει πληθωρισμό». άνάγκες των σταφιδοπα γών κατά την προσέχη καΑ γητική περίοδο.