97301

Αριθμός τεύχους

5168

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

19/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝδΤΑΥΡΟΥ
  ΪΒΕΥβΐΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  έτηοία λΐραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έιησία δολ, 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  19
  ΜΑΪΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  1ΟΛΡΛΓΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΚΑΙ Η ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ β40κ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5168
  Ομιλών είς τό συνελθόν
  πρό ημερών έν Λαρίσση κτη
  νοτρβφικόν συνέδριον ό ύ-
  πβυργός τής Γεωργίας κ. Κυ
  ριακός, άνέφερε μεταξύ άλ¬
  λων ότι τό ετήσιον εθνικόν
  είσόδημά μας άνέρχεται είς
  55 δισεκατομμύρια δραχμων
  Καί πρέπει νά πιστεύσωμεν
  βεβαίως ότι ό αριθμός αύ·
  τος άνταποκρίνκται έξ ολο¬
  κλήρου πρός την αλήθειαν
  καί την πραγματικότητα. Τοΰ
  το δέ καί διότι ένας έκπρό
  σωπος της Κυβερνήσεως δέν
  είναι δυνατόν νά χρησιμο
  ποιη ψευδεΤς άριθμούς άλλά
  χ«1 διότι ειδικώτερον ό κ
  Κυριακός έκτός τής υπουρ-
  γικής τού ιδιότητος είναι
  καί επιστήμων μεγάλον κύ¬
  ρου;, εΐδικώς ασχοληθείς επί
  μακρά έτη μέ τα παραγω-
  γικά προβλήματα τής χώ¬
  ρας καί ιδιαιτέρως μέ τα
  γεωργικά ζητήματα. "Εχει
  δέ ώς γνωστόν βραβευθη καί
  άπό την Ακαδημίαν Αθη¬
  νών δια τό περισπούδαστον
  σύγγραμμά τού περί τοΰ δυ-
  νατοΰ η μή τής έπιτεύξε-
  ως σιταρκείας τής χώρας. Ή
  βεβαίωσις λοιπόν ότι τό έθνι
  κον μας είσέδημα άνέρχε
  ται είς 55 δισεκατομμύρια,
  παρεχομένη άπό τόν κ. Κυ·
  .ριακόν, άνταποκρίνεται έξ
  ολοκλήρου είς την πραγ-
  ματικότητα. Ό άριθμός δέ
  αύτές, αποτελεί τόν καθρέ
  πτην τής παραγωγικης μας
  δραστηριότητος καί δίδει
  την είκονα της οικονομικάς
  μας καταστάσεως. Εάν δέ
  λάβωμεν ύπ' όψιν ίτι πρό
  όχταετίας ή δεκαετίας τό
  ετήσιον εθνικόν μας είσό
  δημα δέν υπερέβαινε τα 35
  —38 δισεχατομμύρια δραχ¬
  μδν αντιλαμβανόμεθα άμέ-
  α»ς πόαη τεραστία πρό©·
  δος εχει σημειωθή, πόση ά-
  πίστευτος δραστηριότης εχει
  αναπτυχθή τελευταίως. Είς
  διάστημα μιάς δεκαετίας τό
  ετήσιον είσόδημα τής χώ¬
  ρας ηυξήθη κατά 20 περί-
  που δισεκατομμύρια δραχ¬
  μάς, ηυξήθη δηλαδή ^κατά
  ποσοστόν έβδομήντα περί·
  πβυ τοίς εκατόν. Καί δέν
  είναι μικρός άθλος αύτός.
  Αντιθέτως είναι ένα άλη-
  θινόν θαΰμα όφειλόμενβν
  είς την έντασιν τής δημι-
  ουργικής προσπαθείας τής
  χώρας, είς την ανάπτυξιν
  της δραστηριότητος καί τοΰ
  Κράτους καί των παραγωγι-
  κων δυνάμεων. Είναι δέ ι
  διαιτέρως αξιοσημείωτον ότι
  η αύξησις τής παραγωγής έ-
  σημειωθή κυρίως είς δημη
  τριαχά, είί κηπευτικά, είς
  πατάτες καί βάμβακα, είς
  άμπελουργικά καί κυρίως
  σουλτάν (νας είς γεωργικά
  δηλαδή προϊόντ», χωρίς ί-
  μως νά ύπολειφθοΰν είς α-
  νάπιυξιν καί οί αλλοι κλά
  δοι της έθνικής οίκονβμίας,
  ή βιβμηχ«νία, τό εμπόριον,
  ή ναυτιλία. 'Απβδεικνυει
  τό γεγβνός αύτό, ίτι ή έλ·
  ληνική γή, πού εθεωρείτο
  άγονβς καί άνίκανβς να δι
  αθρέψη τόν πληθυσμόν της,
  είναι έκτάκτως άπβδβτικη
  άρκεΐ νά καλλιεργηταί «ν
  τατικά, μέ μέθοδον καί ε-
  πιβτημοσύνην. Καί τό ότι
  βντός των δέκα τελευταίων
  έτδν κατωρθώθη ν' αυξηθή
  ή παραγωγή τδν σιτηρων
  τόσον ώστε νά καλυπτη τα
  έπτά δέκατα καί πλέον των
  άναγκδν της καταναλωσε
  ως καί νά επιτευχθή ηλη·
  ρης έπάρκεια καί περίσσεια
  είς βάμβακα, έπάρκεια είς
  πατάτες καί χηη*»™*> °η
  μιουργεΐ πλέον βάσιμον την
  έλπίδα ότι ή Ελλάς δυνα
  ται νά καταστή αύταρκος
  γεωργικδς.
  βάκαταστό δέ ασφαλώς
  καί συντόμως μάλιστα. Η
  παρ«γωγιχή δραατηριότηί βυ
  νβχίζιτκι ιύτυχδς μ* ·λ·ΐν
  έκτεινόμενον καί έπιταχυ-
  νόμενον ρυθμόν. Ή σημε
  ρινή κυβέρνησις διαγνώσα-
  σα ίτι ή σωτηρία τής Έλ
  λάδος δέν πρέπει νά έξαρ
  τάται έκ τής έξωθεν βοη¬
  θείας άλλά πρέπει νά επι-
  ιζητηθή διά των ίδίων δυνά·
  'μεών της, διά τής αύξήσε
  ως καί έντατιχής εκμεταλ¬
  λεύσεως τού πλούτου της,
  οχι μόνον ένισχώει κάθε
  δημιουργικήν προσπάθειαν
  άλλά καί κάμνει τό πάν
  διά νά άναδιοργανώση, νά
  ,συγχρονίση καί νά όυστη
  ματοποιήση επί όρθολογι
  1 στικδν βάσεων την εθνι¬
  κήν οίκονομίαν. Συνεχί
  ζει την κατασκευήν μεγά-
  λων παραγωγιχών καί συγ-
  κοινωνιαχών έργων καθ* ί-
  λην την χώραν ώστε νά
  καταστήση δυνατήν την Ιν
  τάσιν καί έκτασιν των
  καλλιέργειαν καί την έκ
  μετάλλευσιν δλων των πλου
  τοπαραγωγικων πόρων τής
  έλληνικής γής. Καί διά τού
  συστήματος τής διευθυνομέ
  νης οίχονομίας τό οποίον
  έφαρμόζει μεθοδικδς καί
  βαθμιαίως δίδει τάς κατευ
  θύνσεις καί τόν τόνον καί
  τόν ρυθμόν είς την παρα
  γωγιχήν προσπάθειαν. Επι
  βάλλεται ίμως νά ουντονί-
  σοιν καί οί πολίται κα)
  αί όργανώσεις καί αί έπι-
  χειρήσεις χαί τα άτομα την
  δράσιν των πρός τάς κρα
  τιχάς ενεργείας. Έπιβάλλε
  ται νά έννοήσωμεν καί νά
  πιστεύσωμεν ολοι, ίδιαιτέ
  ρως δέ τό κεφάλαιον, ότι
  διά νά γνωρίσωμεν ένα κα
  λύτερον μέλλον καί ώς έ-
  θνότης χαί ώς άτομα πρέπει
  νά καταβάλωμεν μίαν πραγ
  ματικά γιγαντιαίαν προσπά
  θείαν αυξήσεως ταΰ έθνι
  κου εΐσοδήμκτος μέχρις έ
  πιτεύξεως πλήρους αύταρχεί
  άς. Διότι χωρίς την πλή¬
  ρη οικονομικήν αύτάρκειαν
  δέν είναι δυνατή καί ή
  πνευματική καί ήθιχή άνε
  ξαρτησία. Ή κεΐρα άλλωσ
  τε μάς διδάσχει ότι λαοί
  πβύ δέν είναι ίκανοί νά
  ;ήσβυν διά των ίδίων των
  ίυνάμεων είναι χαταδικασμέ
  νοι είς καταστροφήν, είς
  άφανισμόν καί υποδούλω¬
  σιν.
  Άλλά καί ή ίστορία μας
  αποδεικνύει ότι ό έλληνι
  χός λαός δταν χυβερνάται
  καλώς είναι Ικανός δι' όλα.
  Άχόμη Μ«ί δι' άληθινά θαύ
  ματα. Καί τώρα θά επιτύχη
  ασφαλώς τό θαϋμα τής πλή
  ρους αύταρκείας τού.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΑ ΤΡΩΤΑ
  ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΠΑΣ
  Φυσιολόγοί κυροιις άπηαχολή
  θησαν τελευταίως μέ πειράματα
  επί των χρωματιστών γυαλιών.
  Άπό τα πειράματα αύτά κατεδεί
  χθη 8τι ωρισμένα γυαλιά, χρώμα
  τος μπλέ ιδίως, είναι καταατρεπτι
  κά διά τόν άμφιδληστροειδή. Άλ
  λά τέτοια γυαλιά συνηθίζει νά
  φορή τό χαλοχαϊρι δλος ό θηλυκό
  κοσμος. Οί γράφοντες διά την έ
  ρευναν αυτήν τό εσημείωσαν. Καί
  φυσικά εζήτησαν αλλαγήν γυαλι-
  ών. Τό πράγμα δμως έληαμονήθη
  χαί χά μπλέ γυαλιά έχυριάρχησαν
  πάλιν.
  Άν κρίνωμεν άπό τό'Ηράκλειον
  αί προτιμήσεις αυταί είνε χαθη
  μεριναί μεταξύ έκείνων πού θέλουν
  νά διατηροθν παντοθ τό στυλ τής
  έποχής. Κατά την ώραν τοθ άπε
  ριτίφ ευρέθη κάποιος νά τδ παρα
  τηρήση χαί νά θυμηθή συγχρόνως
  τα πειράματα των φυσιολόγων.
  __"Αλλο φυσιολογία, άλλο μέ
  5α τοΒ απήντησαν μερικοί.
  Καί εϊχαν απόλυτον δίκαιον.
  "Οταν τό θήλυ θιωρή"ση χίτι άπα
  ραίτητον δι' αυτόν ή εκείνον τόν λό
  γον, ό κθβος έ*χει ριφθή". Παραμερί
  ζονται 8λα. Άκόμη χαί α&τό το ηο
  λύπμον άγαθόν πού ονομάζομεν
  δγείαν. "Αν παρακολουθήσωμεν τα
  παραγγέλματα τοθ σορμοθ, θά
  βροθμεν άλλα δγιεινά χαί ίλλα
  άνθυγιεινά. Ή διάχρισις ώστόσο
  αυτή, κάθε ίλλο παρα σκοτουριά
  ζει τάς ίνδιαφερομίνας. "Ας λέη
  δ,τι θίλει ή χ. Κατσίγρα. ΈκεΙ
  νο πού χυριαρχή άλλοθ είς βάρος
  τής δγείας, θά χυριαρχήση χαί έ·
  δώ. Τό ούαιώδες είνε δτι ή χυρι
  αρχία τού είνε ζήτημα συρμοθ ή
  μΐμτ)τικής. Τα ίίλλα είναι χατά
  χανένα μικροπράγματα.
  Έτσΐ χαί μέ τα μπλέ γυαλιά.
  Άρχεΐ 6π είναι «χσορτί». Άρκε!
  δτι δίδουν ίνα τόνον έξωτισμοθ
  καί εμποδίζουν μεριχές πονηρίς...
  άποχρώσεις ματιών νά έλθουν είς
  φώς— άρκιϊ επί ιίΧουι; δτι τα
  φοροθν αί Άτθίδες ή οί Παριζιά
  νες, διά νά γίνουν κτήμα κοι¬
  νόν. Οί φυσιολβγοι χάνουν τάν
  καιρόν τους χαί πρό παντός θυσι
  άζουν ίδικα τέσου; βατράχους—
  διότι μέ βατράχους γίνονται τα
  πειράματα. Ή σύγχρονη γυναϊκα
  δταν θέλη νά καταχχήση γίνεται
  θηρίον, θηρίον διά τόν εαυτόν
  της—θηρίον χαί' διά χούς αΖωνί
  ούς άρτηριοσκληρωτιχούς πού
  πρεσβεύουν την καθαρώς έπιστη
  μονιχήν άποψιν. Μερικοί Άσχλη
  πιάδαι συγχεκριμίνιυς {χούν νά
  λένε δι' αΰτοθ τοθ εΐδους τάς θη
  ριωδίας.
  'Υπαρχουν Ιξαιρέσεις είς τα ά
  ποτελέσματα, θά ύπενθιιμίσουν ί·
  σως οί πολύξευροι. Ή ζωή πά
  ρουσιάζιι κάποτε περιπτώσεις χά
  θε άλλο παρά συμφώνου; μέ τού;
  δογματισμούς τής φυσιολογίαζ:
  Καί 6πό άνθυγιεινούς δρους έξυ
  ηηρετουμένη ή έξωτεριχή ^έμφάνι
  αίς τής πρώτης θελχτιχής υκάρ
  ξεω; χερδίζει χαί είς την κοι¬
  νήν εκτίμησιν χαί είς την υγείαν!
  Αί εξαιρέσει; δμως αύται, είναι
  δυνατόν νά άτονήσουν ,,δλως διόλου
  τάς επιστημονικάς άπόψεις; Δέν
  πιστεύομεν.
  *
  • *
  Κατά μέρος λοιπόν τα αοτεΐα.
  Οί καθηγηταί τοθ Πανεπιστημίου
  οί δποΐοι κατέφυγον είς τα πειρά
  ματα διά τα χρωματιστά γυα
  λιά, ειργάσθησαν !πω; πάντοτι
  διά την άνθρωπότητα χαί είίικώς
  διά την γυναΐχα. Άς φροντίση
  ή τελίυταία νά μάθη τα πορΕ
  σματά των χαί νά προφυλάξη τα
  ώραΐά τη; μάτια. Καί των άλλων
  χρωματισμών τα γυτλιά—των δ
  γιεινων διά τόν άμφιβληστροειδή
  —είναι δυνατόν νά σκιάσουν εύερ
  γβτικως τα μάτια καί άπό τόν
  ήλιον χαί άπό τίς έρευνητιχές μα
  τιές τοθ οιουδήποτε... έπιχινδύ
  νού Άλλά χαί νά ίναρμονίσουν
  τό σύνολον μιας σιλουέττας. Κά
  τι ωραίον είνε χαί ηθικόν έλεγεν
  δ Ούάϊλδ. Κάτι ωραίον ϊμως δέν
  νοεΖται χωρίς προφυλάξιις, άπο
  βλεπούσας είς την διατήρησιν τού
  χαί πέραν Γσως των Ιφημέρων
  δρων τής παρούσης ζωής. Αύτό
  νομίζιο χαταντ^ σήμερον δρος ά
  παράβατος.
  Α£ΜΟΛΑΙΟ£
  Τάδιεθνή ζητήματα
  ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΩ 1ΝΑΤΟΑΗΣ
  ΚΑΙ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (ΙΒιαι
  τέρα ύπηρεσ(α). — Μολονότι
  φαινομενικώς τουλάχιστον τΐ-
  ποτε δέν συνέβη κατά τό τε
  λευταΐον είκοσιτετράωρον,
  πού νά πσρουσιάζεται ώς ά-
  ποφασιστικόν στοιχείον είς
  την άνέλιξιν τής διεθνοθς κσ·
  ταστάσΕως, έν τούτοις ένταθ
  θα παρουσιάζετσι περισσότε¬
  ρον έν>σχυμένη ή αντίληψις
  8τι ευρισκόμεθα έγγύς τής
  ημέρας καθ" ήν θά τερματισθή
  ή άμφιβολία καί ή άβεβαιότης
  καί θά διευκρινισθη ή θολή σή
  μερον κατάστασις. Σχετικώς
  παρατηροθν οί πολιτικοί καί
  διπλωματικοΐ κϋκλοι δτι οί
  λαοί δέν ειμπορούν νά ζήσουν
  επί μακρόν είς ατμόσφαιραν
  άγωνΐας κσί άβεβαιότητος
  πού παραλύει τάς δημιουργι·
  κάς δυνάμεις, έπιτείνει την
  νευρικότητα καί προκαλεΐ την
  άπογοήτευσ.ν καί την αηδίαν.
  Ουτε τα κράτη ειμπορούν νά
  ευρίσκωνται διαρκώς έν έπι-
  στρατεύσει καί έν πολεμικφ
  συναγερμώ ώς σήμερον. Ό
  «Λευκός πόλεμος» ώς χαρα-
  κτηρΐζεται ή διαρκής πολεμι·
  κή έπιφυλακή είς την οποίαν
  ευρίσκονται τα κράτη άπό
  μηνών, ή θά τερματισθή διά
  τής παγιώσεως τξς είρήνης ή
  θά εξελιχθή είς πραγματικόν
  πόλεμον, είς νέαν τρομεράν
  άνθρωποσφαγήν. Καθώς άλ
  λωστε άποκαλΰπτεται τώρα,
  την 21 πρός την 22 Μαρτίου,
  «παρά τρΐχσ» νά έκραγή 6 πό
  λεμος καί νά βυθ.σθβ ή Εύ
  ρώπη είς το ο Γμα καί τάς
  φλόγας- Ή ΓερμανΕα είχεν
  απόφασιν νά καταλόβη την
  ήμερομηνΐαν αυτήν τό Δάν
  τσιγκ. Ή κινητοποΐησις 6μως
  έπτσκοσίων χιλιάδων στρα-
  τοθ υπό τής ΠολωνΕας έντός
  δύο νυκτών καί ή άποφσσι-
  στικότης την οποίαν άπέδει
  ξεν ή κυβέρνησις τής Βσρσο
  βΐας, Εκαμαν τόν κ. ΧΙτλερ
  νά φανή διστακτικός καί νά
  μή δώση είς την Ράϊχσβερ
  την διαταγήν τής προελάσεως
  παρ' δλον δτι ήσαν καθ" 8λα
  Ιτοιμαι αί ίννέα περΐφημοι μη
  χανοκΐνητοι μεραρχΐαι.
  Επηκολούθησε κατόπιν ή
  εγγύησις τής Αγγλίας πρός
  την Πολωνίαν, το ταξίδιον
  τοθ Μηέκ είς Λονδίνον, ή όπο
  γράφη τής άγγλοπολωνικής
  συμφωνίας καί ή ένεργοτέρα
  ανάμιξις των Σοβιέτ είς τα ιύ
  ρωπαϊκά ζητήματα καί έπηύ
  ξησαν περισσότερον τούς δι
  σταγμοθς τοθ κ. ΧΙτλερ. ΦαΙ
  νεται δέ δτι κσΐ άλλοι άκόμη
  παράγοντες έβάρυναν επί των
  άποφασεων τοθ Γερμανοϋ καγ
  κελλαρίου Κυρίως δέ ή έπελ-
  θοθσα χαλαρόιης είς τόν ά-
  ξονα Βερολΐνου —Ρώμης—Τό
  κιο. Φαίνεται πράγματι, ότι
  6 κ. Μουσολίνι, άνησυχών έκ
  τής ύπερτροφικής άναπτύξε
  ως τής ΓερμανΙας, έδωκε νά
  έννοήση ό Γερμανός Φύρερ
  δή ή Ιταλία δέν έστεργεν είς
  την βιαίαν κατάληψιν τοθ
  Δάντσιγκ έφόσον θά είχεν ώς
  άποτέλεσμα τόν πόλεμον καί
  πιθανήν καταστροφήν τής Πό
  λωνΐας. Θεωρεϊτσι έξ άλλου
  δτι καί ή (απωνική κυβέρνησις
  είνε δυσηρεστημένη μέ τό
  Βερολίνον καί την Ρώμην.
  Τουτο 6έ άποδεικνύεται καί
  έκ τοθ δτι δέν Ιστερξε νά
  μετατραπή τα γνωστόν άντι
  κομμουνιστικήν σύμφωνον είς
  τριμερή" στρατιωτικήν συμμα¬
  χίαν. 'Εξηγεΐται δέ ή δυσαρέ
  σκεια αυτή έκ τοθ δτι ή κυ
  βέρνησις τοθ Τόκιο εΤχε τε
  λευταίως πληροφορίας καθ"
  άς ή Ιταλία καί ή ΓερμανΙσ
  έφωοίαζαν την Κίναν μέ πό
  λεμικόν υλικόν διά την άντΐ
  στασίν της είς την (απωνικήν
  έπιδρομήν. Καί φαΐνετσι δα
  ή πληροφορΐα αυτή δέν άφΐ
  σταται τής αληθείας.
  Όπωσδήποτε, ή κατάστα¬
  σις δέν παρουσιάζει βελτΐω
  σιν. Απλώς παραμένει στά
  σιμος περικλείουσα καί έγ
  κυμονοθσα πάντοτε σοβα
  ρούς κινδύνους πολέμου.Ή
  δή μάλιστα είς την εύρωπαϊ
  κήν έντασιν έξ αίτίας τοθ Δάν
  τσιγκ προστΐθεται καί ή 6
  ξυνσις τής κρίσεως είς την
  "Απω "Ανατολήν. Την δξυνσιν
  δέ αυτήν εδημιούργησεν ή κα
  τάληψις υπό τής Ίαπωνίας
  ωρισμένων περιοχών πόλεων
  καί νήσων τής ΚΙνας 8που ή
  Άμερική, ή Αγγλία καί ήΓαλ
  λία εχουν μεγάλα συμφέρον
  τα. Καί δέν εΐμπορεΐ κανείς
  νά γνωρίζη π0° θα οδηγή
  σρ αυτή ή νέα κρίσις, δεδομέ
  νού δτι ή Κυβέρνησις τον Ή
  νωμένων Πολιτειων φαίνεται
  ΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Χθεσινόν έξ Άθ>}νδν τηλεγρά
  φημά μας, δηαοσιευόμενον είς
  άλλην στήλην, άναφέρει δτι 2κλή
  θη τό Βΐσιλιχόν θέατρον τής Έλ
  λάδος διά σειράν παραστάσεων
  άρχαίας τραγωδίας είς τό Λον
  δΐνον καί δτι συγχρόνως προσεχλή
  ση δπδ τής αγγλικη; κυβερνή
  σειος ί κ. Νΐχος Καζαντζάκη; ε¬
  πί Ιν εξάμηνον είς Αγγλίαν διά
  νά δώση σειράν διαλέξειον περί
  τής νεοελληνΐκής λογοτεχνίας είς
  τα μεγάλα πνευματιχά κέντρα τής
  Μεγάλη; Βρεττανίας.
  Τό εΰγενέ; αγγλικόν έθνος δέν
  περιορίζεται εί; την ίδρυσιν τοθ
  ίνστιτούτου χβ»> αγγλικών σπου
  δν έν Ελλάδι μόνον καί είς
  την διδασκαλίαν των άρχαίων
  Έλλήνων συγγραφέων είς τα
  άγγλικά κολλέγια χαί τα πανεΐτι
  στήμια. Ζητεί νά Ιδη ζωντανευμέ
  νόν τό ά&χαΐΐν θέατρον, άνα-
  στημένον τό πνεθμα των αρχαί
  ών τραγικήν. Καί καλεΐ είς τό
  Λονδίνον τό Βασιλικόν θέατρον
  διά σειράν παρ«στάσεων.
  Έπιθυμεΐ άκόμη νά γνωρίση
  την σύγχρονον πνευματικήν Έ λ
  λάδα. Διότι άντιλαμβάνεται δτι
  Ελλάς δέν είνε οί άρχαΐοι μό
  νόν συγγραφεύς, τα λείψΐνατοθ
  άρχαίοιι πολιτισμοθ, ή "Ακρό'πο
  λις καί οί Δίλφοί, αί Μυκή»αι
  λ»1 ή Κνωσίς, οί γχρεμισμένοι
  ναοί χαί οί σπασμένες μαρμάρινες
  κολώνες μέσα είς τό φέντο τοθ
  γαλάζιου ούρανοθ, άλλ' δτι δ
  πάρχει χαί ή σύγχρονος Ελλάς,
  πού πασχίζιι χαί μοχθεΐ χαί ορ
  γά χαί άνηφορίζει διαρκώς πρός
  τάς δψηλάς χορυφάς δπου την
  όϊηγεΤ τό φώς των πεπρωμένων
  της. Καί προσκαλεΖ τόν ίκπρόσω
  πον τοθ συγχρόνου έλληνιχοθ
  πνιύματος, τόν χ. Καζαντζά<ην, νά δώση μίαν" σειράν διαλέξεων είς τα μεγάλα χίντρα τής Αγ γλίας χαί νά γνωρίση είς τό αγγλικόν κοινόν την νεωτέραν ελληνικήν λογοτεχνίαν. 'Η απόφασις αυτή τής Άγγλί α; μας τιμ?. Ή Ικλογή δέ τοθ κ. Καζαντζάκη μα*ς χαροποιεΐ χαί μβς ίκχνοπβιεΐ πλήοως. "Υ πήρξιν απολύτως έπ-τυ/ή; Διότι ό κ Καζαντζάκης, είνε ποάγματι ό καταλληλίτερος νά ομιλήση 5ιά την σύγχοονον πνευματικήν κίνη σιν τής Ελλάδος. Είνε μία π,ευ ματικνι «ορυφή, ποΊ τί ^^ς *ή; άκτιν^ολίας της φθ.ίνει χχ πέραν των έλληνιχών όίίων. Είνε («άς μεγάλας διανοούμενος παγχοσμ'ου κύ^ους. Ή Κρήτη χαί ίϊιαιτέρως τό "Ηράκλειον πού τόν έγέννησε καί τάν έξέθρΐψε, αίσθάνεται δ. καίαν δ*ερηφά*ε^ν. Δ ότι ή τιμή την οποίαν περιποιεΐ ή αγγλικη κυβέρνησις είς αύτβν άποτελιΐ τι¬ μήν καί διά τό 'Ηίά«λειον καί την Κρ,ήτην γ»νι«ώ:ερον. Πολύ περισσίτεοον διότι δ χ. Κ^ζαντζά κης τονίζει καί διαχηρύσσει μέ δπερηφάνειαν δτι είνε κρηΐιχός, δτι είνε τέκνον τοθ μεγάλου Κά στρου. Ή παραλία. Πλησιάζει καί πάλιν τό κα λοκαΐρι καί ή παραλία τοθ «Μπεντενακιοϋ» μένει άπρο- σπέλαστος λόγω των έργων πού ήρχισεν άπό πέρυσινά έκ τέλη έκεΐ ή Λιμενική Έπι- τροπή. Ελπίζομεν πάντως 8· τι θά καταβληθή κάθε φρον τίς ώστε αί διακοπείσαι ερ¬ γασίαι νά έπαναληφθοθν καί ν' άποπερατωθοθν τό ταχύτε ρον, ώστε ή παραλία έκεΐ νη νά έξωραΐσθθ καί νά κα ταστή προσιτή είς τόν λαόν. Πρόκειτσι περί τοθ μοναδι κου μέρους δπου θά ήμποροθ σαν ν' άναπνεύσουν καί νά ζήσουν όλίγην θάλασσαν καί δροσιάν οί Ηρακλειώται κα τα τούς μήνας των καυμά των. Δέν αμφιβαλλομεν 8μα>ς
  δτι ή Λιμενική Έπιτροπή θά
  λάβη σχετικήν μέριμναν.
  ***
  Κερασιές.
  Άπό ημερών έκαμαν την
  εμφάνισιν των είς την άγο
  ράν μας τα πρώτα κεράσια
  Ιπωλοθνται δέ είς έξαιρετικά
  ■ υψηλάς τιμάς, λόγω καί τής
  ίμεγάλης ζητήσεώς των είς
  τάς άγοράς τοθ έξωτερικοθ.
  Άποδεικνύεται λοιπόν καί τό
  προίόν αύτό άρκετά προσο
  δοφόρον διά τούς καλλιερ
  γητάς καί παραγωγοος,Δυστυ
  χβς Βμως τα τελευταία έτη,
  είς ωρισμένα τουλάχιστον
  διαμερίσματα, Βπως είς την
  Αγίαν Βάρβαρον, οί κερα
  σιές ξηραίνονται, προφανώς
  άπό ασθένειαν την οποίαν
  δέν γνωρΐζουν νά καταπολε
  μήσουν οί γεωργοΐ μας. θά
  ήτο λοιπόν καλόν νά μελετή
  ση τό ζήτημα ή φυτοπαθολο
  γική ύπηρεσία καί νά λάβη
  τα κατάλληλα μέτρα κατα
  πολεμήσεως τής άσθβνείαΤς
  των κερασιων. Πρόκειται περί
  ζητήματος σοβαρωτάτου, ',ά
  φοΟ τα κεράσια άποτελοϋν
  σημαντικόν είσόδημα τοθ τό
  άποφασισμένη νά τηρήση αυ
  στηροτέραν καί έντονωτέ
  ραν στάσιν έναντι τής Ίαπω
  νίας καί των αύθαιρεσιών
  της είς την Κίναν καί τόν
  Ειρηνικόν ωκεανόν. Ειμπορεί
  δμως νά είπη κανείς μετά
  βεβαιότητος, ώς παρατηροθν
  οί έγκυροι διπλωματικαί κύ
  κλοι, ότι είς τούς τόσους κιν
  δύνους πού ϋφίστανται έν
  ΕύρώτΐΓ) διά την ειρήνην, προ
  στίθενται τώρα καί αί έκ τής
  Απω Ανατολάς απειλαί.
  Τούς κινδύνους δέ αύτούς
  έπαυξάνει καί ή βραδύτης
  πού παρατηρεΐται είς τάς
  άγγλοσοβιετικάς διαπραγ-
  ματεύσεις καί ή καθυστέρησις
  τής υπογραφάς τής τριπλής
  συμμαχίας Αγγλίας, Γαλλίας
  καί ΡωσσΙσς. Διό ι ή καθυ¬
  στέρησις ούτή δέν είναι ά
  π θανον νά ένθαρρύνη τόν κ.
  Χιτλερ είς την λήψιν άποφά
  σεως πραξικοπηματικής δρά
  σεως είς την περιοχήν τοθ
  Δάντσιγκ, πραγμα πού θά
  σημάνη την έναρξιν νέου παγ
  κοσμΐου πολέμου.
  Πάντως, ενταύθα τονΐζεται
  καί πιστεύεται—ώς καί έν άρ
  χή σημειώνομεν—8τι ή κατά
  στάσις θά διευκρινισθη όπωσ
  δή πό τε έντός των ημερών
  δεδομένου δτι ή σημερινή έκ
  κρεμότης δέν είναι δυνατόν
  νά παραταθή βπΐ πολύ.
  που μας.
  ***
  'ίδνικόν άπόκτημα.
  Παρισταμένων τοθ Διαδοχι
  κου ζεύγους, τοθ κ. Πρωθυ
  πουργοθ, τοθ έν Αθήναις Ά
  μερικανοΟ πρεσβευτοθ κ. Μάκ
  Βί), πολλών ύπουργών καί
  άλλων επισήμων, έ τελεσθή
  προχθές, υπό τοθ Μακαριώ¬
  τατου άρχιεπισκόπου Αθη¬
  νών κ. Χρυσάνθου άγιασμός
  επί τοθ ύπερωκεανείου «Νέα
  Ελλάς» πού θά έκτελβ την
  συγκοινωνίαν Ελλάδος—Νέ
  άς Υόρκης. Τό σκάφος, 27
  χιλ. τόννων έκτοπίσματος
  καί ταχύτητος 18 μιλίων καθ"
  ώραν, θά έπιχειρήση σήμβ
  ρον τό πρώτον ταξΐδιόν τού
  άναχωροϋν έκ Πειραιώς διά
  Νέαν Υόρκην. Μβτ' ολίγας
  δέ ημέρας θά φέρη τόν χαι
  ρετισμόν τής Ελλάδος είς
  τα ξενητευμένα είς την πέραν
  τοΰ ΆτλαντικοΟ μεγάλην
  καί εύγενϊ) χώραν τέκνα της.
  Είς τό ταξίδιον τού αύτό,
  τό νέον ύπβρωκεάνειον συν»
  δεύεται άπό τάς ευχάς τοθ
  ' ίθνους. Διότι είναι εθνικόν
  1 άπόκτημα διά τό οποίον έν
  διαφέρβται δλη
  ΑΠΘΡΘΩΣΙ-
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Αύτοκρατορική έπίλα·
  σις». Έκτέζ ιτρογράμματος ή μβ·
  γαλειώσης ταινία τής Έθνικής
  εορτής 25 ΜσρτΙου.
  Την Δευτέραν ,«Τό τελευταΐο
  φυλάκιο» (πολεμική ταινία).
  ΜΙΝΩΑ — Σήαερον: ή «Έκδίκη
  σις τού Ταρζάν». Έκτός προγράμ
  ματος ζουρνάλ.
  Την Δευτέραν, 6να φΐλμ γεμάτο
  νειάτα καΐ δροσιά «Μιιρόντ Γου
  αίη Μέλοντυ 1938», Ρομπέρτ ΤεΟ
  λόρ Έλλινόρ Πάουβλ.
  Δευτέρα, Πέμπτι Σάββατον.
  Κυριακή &ρα 6 1)2 άπογευματινή,
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Μαΐου.
  Ώρκ 12 25 Γίϊμα.—'Εβνικβς Β
  μνβς—"Υμνος Νβολαίας.
  12.30 Ή ωριχ τού έργάτβυ:
  1) Είδήσεις ενδιαφέρουσαί τοϋς
  εργάτας. 2) Έλαφρά μουσΐκή (5ί·
  σχοι).
  13 Ποικίλη μβυσική (ίίσκοι).
  13.30 Χρηματιστήριον—Εΐδή
  σεις.
  Ώ τ χ Άστεροσχοπείου Αθηνών
  13 45 Μουσιχή χβροΰ (δίβχοι).
  14. Έλ«ΦΡβτ μοναική.
  (Υπό τής όρχήστρχς Α. Άθα
  νασιάδη)
  1* 45 Είδησις. - Μετβωρβλογι
  κον δελτίον.
  1910 Χρηματιστήριον —;Κίνη
  σις άγοράς Πειραιώς.
  19 20 Ή ώρκ ,τής Έλληνίύος.
  (Τπό τής παιδαγωγοθ Κάς Α.
  Φωτοπούλου.
  19 35 Ρΐσιτάλ πιάνου.
  (Υπό τής δίδος Καίτης Παπά-
  λεονάρδου).
  20.05 'θμιλία διά την Ε. Ο. Ν.
  20 20 'ϊλαφρό τραιγοΰδι.
  ("Υπό τής κ. Μαριάννας Λά·
  ζου, αυνοδεΓα πιάνου υπό τής ι-
  βίας).
  20.30 Εΐδησβις—μιτεωρολβγικβν
  Δβλτίον.
  21.05 Μουσιχές έπιτυχίες ά πό
  παληές άθηναΐχές έπιβΐωρήσίΐς.
  21.50 Μικρά ορχήστρα.
  (Υπό την δ)σιν τού κ. Γ. Βι
  τάλη).
  22.15 ΝυκτβριναΙ βϋήσεις.
  22 25 Σννέχεικ μικράς *ΡΧπ
  βτρας.
  23.15 Μβνσική χοροΰ ,Γ (δΐσχοι).
  0.15 Τελευταίαι εϊδήοεις.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  ΤοΟ "Αρμστρογγ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή £γχρωυος κινπματογρα
  φΐΜη έποποιΐα!
  ΑΥΤΟΚΡΑ-
  ΤΟΡΙΧΗ =
  ΕΠΕΑΑΣΙΣ
  (ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ)
  .Μιά γιγαντιαία δημιοιιρ
  γία πού την έμψυχώνβυν
  β περίφημος Ίνδός ΣΑΜ
  Π©Υ, ή γβητευτική ΒΑ-
  ΛΕΡΙ ΧΟΜΠΣΟΝκαί ό
  ύπέρβχος ΡΑΥΜΟΝΤ
  ΜΑ22ΕΥ-
  'Εκτός προγράμματος ή
  μϊγαλβιώίπς ταινία της έθνι·
  κης εορτής 25 Μαρτίου.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΤΟ ΤΕΑΕΥΤΑΙΟ
  ΦΥΑΑΚΙΟ
  Τίι φί>μ τού Ήρωϊσμοΰ,
  τβδ ΜΜθήκοντος καί τού 'έρα
  τα. Τ© δράμα ίύο άχώριοτων
  φΐλων αξιωματικών τοΒ Βρετ
  τανικοϋ Στρατου πβδ ή άγά
  πή τβυς γιά την ϊδιβι γοναί
  κ*, τού; μετέβαλε σέ άαπβν
  δου; έχθρούς.
  Πρωταγων ιστοΰν:
  Κάρυ Γκράντ,
  Κλαίντ Ρέϊνς
  Γερτρούδπ Μικαέλ
  Κκθλιν Μπρούκ.
  Άπό τής παιδικής ήλικίας τοι
  είχε ζήαει άπλά είς τό παλάτ
  τού είς τόν Βόαπορον. Καί αυτή
  άκέμη ή χαχόγλωσση Σταμπού
  δέν είχε νά π^ τίποτε είς βάρο
  τού. Άλλά μετά την φυγήν χο
  Βαλΐντίν, ίκλεγβίς υπό τής έθν
  συνελεύσεως χαλίφης, άρχηγβδ 8
  λ ών των πιστ,ών, σκιά το0 θεο
  επί τής γής, ανέλαβε τα άξίωμ
  τού μέ χάθε σίδαρότητα. Άναζω
  ογόνησε τάς παραδόαεις των μεγ
  λ ών σουλτάνων καί χαλιφών.Άντ
  νά μ«ταχειρ(.ζ>ται αμαξαν ώς
  προχάτοχός τού, ιππευε μεγαλ
  πρεπώ; ώ; ό Μωάμεθ έ κατακτη
  τής, ίίναν λευκόν ίαπον καί έπή
  γαινε χαθι Παρασκευήν είς τή
  Αγίαν Σοφίαν νά προσευχηθη^ α
  χολουθούμενος άπό ίππεϊς χαί ά
  νευφημούμενος άπθ τό πλήθος. "Ο
  ταν πάλιν επήγαινε νά προαίνχ
  θη" είς τό μεγάλο τζαμί τής Χρ
  σουπόλεως (Σκούταρι) επί τής άα
  ατικής άκτής διέσχιζε τόν Βίσηο
  ρον επί 'μιάς αύτοχρατοριχής λέμ
  6ου μέ 14 κωπηλάΐας μέ θαυμα
  σίας στολάς, ένδ πλήθη κόσμου
  ήσαν σ,ιγχεντρωμένα καί επί των
  δύο άκτων. Εδέχετο επισκέπτας
  πρεσβευτάς κι' άπεσΐαλμίνους είς
  τό άνάκτορίν τού μέ βασιλικόν
  μεγαλείον, έν τή συναισθήσει 8τ
  ήτο ό θρηοκευτιχός «ρχηγός έχα
  τό έχατομμυρίων Μωχμεθανών
  Και παρ' δλον 5τι δέν ιίχε πό
  λιτιχάς φιλοδοξίας, ούΐε χαί πό
  λιτιχήν δύναμιν, Ιν τίσούτφ
  Άβδούλ Μετζήτ προσείλχυΐν έν
  είδει μαγνήτου δλα τα στοιχεΐα
  πού ήσαν δυσηρεστημίνα έν Τουρ
  κια. Όλα τα. λείψανα τής νεκρίι
  όθωμανικής αύτοκρατορίας, ο! ίε
  ρεϊς, οί χοτζάδες χαί ούλεμάδες
  οί άνεργοι αυλιχοί, οί άπολυθέν
  ΐες άξιωματιχοί τοΟ παλαιοθ κα
  θετώτος, οί δυσηρεστημένοι χά
  τοιχοι τής Κωνσταντινουπόλεως
  ή δποία είχε παύσει^νά είνε πρω
  τΐύουσα, συνέρρεον πρός αυτόν.
  Τελευταίαι έξ δλων ήλθαν οί πό
  λιτιχοί άντίπαλοι τοΟ Μουσταφά
  Κεμάλ, 6 Ραοίιφ, ό 'Αδνάν, δ
  Ρεφέτ χαί ό Κιαζήμ Καρά Μπε
  χήρ. Έσχεδίαζον νά καταστήσουν
  τόν Μετζήτ ουνταγματιχόν^ μονάρ
  χην τής Τουρχίας χαί αύτοι νά
  γίνουν ΰπουργοί τού. θά ήτο !δι
  ώδης πρός τοθτο—συνετός, σεβα
  στός,^άξιαγάπηΐος, θρηαχευτιχός
  χαί πολιτιχός ταυτοχρόνως άρχη
  γός χαί χωρίς τόν χαρακτήρα ή
  την φιλοδοξίαν νά έρχεται είς
  προσΐριβας μέ τούς ύπουργούς τού
  Καί ό Άβδούλ Μετζήτ παρά την
  θέλησίν τού καί παράτάς διαθίσεις
  τού εύρίθη κέντρον καί ϊπλον των
  άντιπάλων τοΟ Μουσταφά Κεμάλ
  καί τής Άγκυρας: Ό ήσυχος, πό
  λιτισμίνος, μετρημίνος κύριος. χά
  τα τοθ λυσαδντος θηρίου τής
  Άγκυρας.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Πρός άπαντα τα μέλη τού Συν
  δέομβυ Ραπτών Ηρακλείου.
  Καλοθνται &.π;αντα τα μέλη τοθ
  Συνδέσμου Ραπτών χαί Έμπορορ
  ραπ:ών Ηρακλείου δπως προσέλ
  θωσι την προοεχή Κυριακήν 21
  τρέχ. καί περί ώραν ΙΟην π μ
  είς την αίθουσαν τοθ 'Επαγγελμα
  τικοθ καί ΒιοτεχνιχοΟ Έπιμελη
  τηρίου Ηρακλείου, πρός συγκρό
  τησιν γενιχής συνελιύσεως.
  θέματα: 1) Έγκρισις άπολογι
  σμοθ 1938 2) Αρχαιρεσίαι.
  Έν περιπτώσει μή άπαρτίας
  χαλοθνται την μεταπροσεχή Κυρι¬
  ακήν 28ην τρέχοντος μέ τα αύτά
  ακριβώς θέματα.
  Ό Η;όε5ρ$ς
  Κωνστ. Βογιατζάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Ιωάν. Παρλαμάς
  ΕΓΕΡΤΗΡΙΑ
  κ«Ι ίιρολόνι* τοέηης κ«1
  χ*ιρβ{ τίιν πλέον φημισμένοίν
  έργοατοςσίων, θ* εΰρητε είς τέ)
  ώρβλογβποίλΐΐβν τοθ μ.
  Κωνστ. Χατζάκι]
  Π«Ρ* τφ Μεϊντάνι
  'Βηίαης «νκλβμβάνιι την
  έηιδιορβΜβιν κ«ντος ύρολβ
  γΐβυ. Έρν*βί* ΑνγνημΙνα.
  ΝΙΚΗ ΑΥΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  Έπανελθοθσα έξ Άθη·
  θηνών δπου έζεπαιδεύθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ-
  ου φήμης κομμωτήριον «ΒΙ·
  ΛΗΣ καί ΜΑΙΡΗΣ» 6ρυ-
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  Έκτελοθνται εργασίαι:
  Πβρμανάντ,
  Όντβυλασιόν,
  Μιζαμπλί,
  Φρι{ιβν,
  Μβνικιβΰρ.
  ΒαφαΙ κεφαλής είς
  πολλούς χρωμαιισμούς.
  Ι ΑΝΕΥΡΕΘΗ καί φυλάσσεται
  ϊΐς τό ενταύθα τμήμα ασφαλείας
  μικράς χρυοοθι, σταύρος (βαπτι·
  στικός). Ό απωλέσας καλείται νά
  διέλθη έκ των γραφείων τοθ τμή
  ματος καί τόν παραλάβη,
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα έπιστρέφει είς τα παλαιά.
  Τα μεσοφόρια των γιαγιάδων μας.
  Κυρίες καί δισποινίδες, νοιώ-
  θω πολΰ χαλά ϊτι δλες σας έπι-
  θυμήτε νά έχετε Ινα μεσοφόρι.
  Δικαίω; άλλωσΐε γιαΐί ίσον πε
  ριασότβρον Ινα πρδγμα είνε απρέ
  οπτο, τόσον είνε περισσότερον γο
  ητειιτιχό καί χαριτωμίνο.
  'Υπάρχουν πράγματι δύο είδών
  μισοφίρια: τα μεταξωτά καί τα
  λενζερί μεσίφόρια. Είνε διασχε
  δαστικά, πολύ γυναικεΐα, ολίγον
  τοθ «παλαιοθ καιροθ», χαί ίχουν
  τό πλεονέκτημα ν' άφίνουν νά
  πέφτη καλυτέρα τό φίρεμα. Ιδι¬
  αιτέρα προσοχή χρειάζεται είς
  την έχλογή τοΰ δφάσματος. Ώ?ι
  σμένα μεταξωτά φουσκώνουν καί
  άνεβαίνουν επάνω εί; τα γόναχα
  "Ενα μεσοφίρι λενζερί πρεπει
  νά είνε έλαφρως χολλαρισμένο
  Έν πρώτοις είνε ώραιότερο χαί
  ίΐτειτα τό φίρεμα γλυσΐρδ επάνω.
  Κάτω ά πό τίς πολύ φαρδειές φού
  στες τό μισοφίρι έπιβάλλεται νά
  εί.ε «ώραΐο», διότι ή μιχροτέρα
  κίνησις άφίνει νά φαίνεται ίνα
  βολάν, μιά πτυχή, μ:ά δαντέλλα
  Εάν είσθε έπιδεξία κάμετε ίνα
  σουτιέν—γκόρζ άπό τό ϊδιο 5φα !
  σμα. Τίποτε ωραιοτέρα άπό ίνα
  μεσοφόρι ταφτά βιέ—ρόζ π. χ.
  χαί ίνα σουτιέν—γκόρζ άσορτί.
  Βά Ιχετε Ισω; Ινα βραδυνό φίρε
  μα τό οποίον δέν πρόχιιται πλέ
  όν νά φορίσετε χαί τοθ έποίοιι τό
  ϋνασμα μποριϊ πολύ χαλά νά σας
  χρησιμιύίη.
  Κάτω άπό Ισιες φουστες φορί
  σετε ίνα στενό φο-ιρό σέ Ισια
  κλωσιή, άνοιχτό έστω είς τό ίνα
  πλάι, ή είς την ράχη επί 25 πε
  ρίπου έχατοστομέτρω/.
  Γιά χλός φοθστε; κόψιτε Ινα με
  σοφόρι σύμφωνα μέ την φούστα
  σας, διότι πρίπει νά έχουν άπο
  λυτως τό Γδιο φάρδος.
  Κάτω άπό φοθστες πλισέ άρμό
  ζει καλυτέρα νά φορήτε ίνα μεσο
  φόρΐ κομμίνο έπίσης μέ π* ν ό σέ
  ίσια κλωσιή, ωστε νά έφαρμόζη
  τελείως επάνω είς τού; γοφούς.
  Καί τώρα, έναπόχειται σέ σας
  νά ίχετε μισοφίρια δλων των εί-
  δών χαί των χρωμάτων διά νά
  συνοδεύετε μέ αύτά τα καλοχα:
  ρινά σα; φορίματα
  ή Ντιστϊγχέ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  .ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ'
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  «ΑΛΜΑ»
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Β. Ίατρός τού Καρδιολογικοϋ δατνΐϋβ της Α'
  Παθβλογικής Κλινικης τού Πανεπιοτημίβυ Αθηνών.
  Δεχεται έν τώ Ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικης Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ-
  βόλσ, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλεφ. 8.25
  ΚΘΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ
  .ΜΠΡΕΝΤ'
  Όδός Πετράκη 3
  Πλατεΐα Συντάγματος, Αθήναι.
  Την ερχεμένην έβδομάδα αφικνείται είς την πόλιν
  μας ό Δΐευθαντής τ&0 οΐκου «Μπρέντ» διπ)ωματοΟχος κα-
  βηγητής τής Οταηάε Εοθΐβ ΡΓθίβδδίοηπεΐίβ άβ
  Ρταηςβ, πρός ίδρυσιν παραρτήματος τό οποίον θά λιι-
  τουργήση άπό 1ης Σ)6ρίου. Επί τή εύκα:ρία τής χαθό-
  δου τού παρακληθείς εδέχθη νά διδάξτ] επί δίμηνον τίς
  πραχτικάς ραπιρίας Κρήτης 5,τι χρειάζεται διά τόν τέ-
  λειον καταρτισμόν αυτών είς τό σχέδιον, κοπτικήν, χρω-
  ματολογΐαν, κατασκευήν μοδέλων, γυναικεΐων καί
  πσιδικών φορεμάτων, ταγιέρ, παλτων κλπ. Αί μα¬
  θήτριαι θά έφοδιαοθοΰν μέ οίπλωμα τοθ οΐχου «Μπρέντ».
  Τα μαθήματα (Χρχονται την 2Οήν Μαΐου Διά πδσαν πλη¬
  ροφορίαν καί έγγραφήν άποτείνεοθε είς τόν χ. Στυλ. Ά-
  λοίζον χαθ' εκάστην 3—5 είς τό 'Υπ)μα Ν. Ά?ικιώτη
  όΐίς 1866 (παρά τα ΚρεοπωλεΤα) χαί 6—8 είς τό καφε¬
  νειον «Εθνικόν».
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΧΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Επί τρ Ράαίΐ νέων στοιχείον
  &7ον
  Ετάχυνε τό βήμα διά ; νά
  την προφθάση.
  Ένοιωθε σ' δλο της τό κορ
  μΐ τα βαρεία τΐατήματα άπό
  τα χονδρά, χωριάτικα παπού
  τσια τοΰ γΐγαντος καοογή-
  ρου.
  Μέ μιά μικρή, άκουσΐα κραυ
  γή ή Νατάσα ήρχισε νά
  —Νατάσα! Νατάσα! έφώ
  ναζε ό καλόγηρος.
  Χωρίς νά στραφή ή νέα έ
  τρεχε γρηγορώτερα. Κσθώς
  έφθασε πρό μιάς θύρας είς
  τό άκρον τοθ διαδρόμου έκεί
  νού, ό Ρασποθτιν ό οποίος
  έ τρεχε κι' σύτός, την έφθασε
  καί την ήρπασεν άπό τό
  χέρι.
  Έκύνταξε τό πρόσωπον τού
  μέ ήρεμη καί άποφασιστική
  ματιά.
  —Άφήσιε με, τοθ εΤπε μέ
  τραχύτητα.
  —Ό καλόγηρος έμόρψασε.
  —Γιατί ήθες έ"ξω σΐό μπαλ
  κόνι; Ξέρω τί μελέτας νά
  κάμης.
  Θά τΐας νά π{|ς στήν αύ
  τοκράτειρα δτι συνέβη μετα
  ξύ των δυό μας χθές τή νύ
  χτα, ψέμματα;
  Μέ σταθερά μάτια ή Να
  τάσα τοθ απήντησε.
  —ΝαΙ.
  —Θά τολμήσης νά τό κά·
  —Είνε τό καθήκον μου.
  Έγώ σδς Ιφερα έδώ μέσα.
  Έγώ έκαμα τό έγκλημα νά
  σδς φέρω.
  Έγώ λοιπόν έχω τό καθή
  κον ν' άποκαλύψω είς την
  αύτοκράτειραν τί εΐδους άν
  θρωπος είσθε καί νά προσ-
  παθήσω νά ζητήσω συγγνώ
  μην πού έγελάσθηκα τόσον
  καί έφερα μέσα στό παλάτι
  έναν... Είνε τό καθήκον μου!
  Ό καλόγερος ξέσπασε στά
  γέλια, γέλια γεμάτα περΐφρό
  νησι.
  —Τό καθήκον σου; τής βΤ
  πε είς τόνον σσρκαστικόν'
  αύτό είνε τό καθήκον σου
  πρός την εύτοκράτειραν, ε;
  Λοιπόν, γιά έλα έδώ στό πά
  ράθυρο.
  Εξακολουθών νά την κρα
  τα άπό τόν καρπόν τής χει
  ρός την έσυρε πρός έ"να πά
  ρόθυρον, τό οποίον έβλεπε
  ίπΐ ·»ής πλατεΐας δπθυ έγένε
  το ή επιθεώρησις τού στρα
  τοΟ.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΙίΊΩίΊΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έπανήλθον χθές
  άεροπορικδς έξ Αθηνών οί κ. κ.
  Ν. Καζακίδης, Έμμ. 'Αγγελιδά.
  κης, Γ. Πετράκης καί "Α. Κουοά
  κης.
  —ΈπΙσης έηανήλθεν αερο«ο
  ρικώς δ κ. Π. Κοκκέβης Έτΐιθβω
  ρητής τίϊς Άγροτικτϊς Τραπέζης.
  -•Ανεχώρησεν άεροπορικώς
  είς Αθήνας ό κ Εύαγ. Συκιανά
  κης τριατατικός.
  -ΈιΙσης Αφιχθη άτμοιΐλοϊκώς
  ό κ. Μιχ. Τζουλάκης λοχαγός
  έ. ά.
  ΕΟΡΤΑΙ.— Μεθαύριον 2'ην Μα·
  ΐοι; 6 έν Νεακόλει δικηγόρος κ
  ΚωνσταντΐνΓς Μ. Τσίχλης δέν έ·
  ορτάζει οο:ε δέχεται επισκέψΐις
  £νεκα πένθους.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρβλθοθ·
  σαν Κυοιακήν 6 βΐλος κ. Άλέ·
  κος Μουντράκης φαρμακοποιός έ
  βςίπτισεν έν Μοίραις τό χαριτωμί
  νο άγοράκι τοΰ κ. Έμμ. Ζεινάκη
  κτηματίου δόσας είς αύτό τό 6νο
  μα Νικόλαος. Είς τούς γονιϊς καί
  τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς
  ζήση·
  Γύρω στήν πόλι.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ
  Ανωτέρα των ΆθηναΙκών.
  Άσύγκριτα είς ποιότητα.
  Άπαράμιλλα είς εμφάνισιν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ
  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ
  ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Προτιμώμεθα άπό δλους
  διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς.
  ΙΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή νέα καί πειό κα
  ταττληκτική, περιπε-
  τειώδης ταινία γυρι-
  σμένη στά βάθη τής
  Ζούγκλας.
  Έκδίκπσις
  ΤΟΥ
  ΤΑΡΖΑΝ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΑΑΓΑΡΔΗ :*_·
  θά βρήτε 6λα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΕαν κρυστάλλων.
  Πρΐν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικσΐ.
  Μέ την ώραιοτάτην;
  ΕΛΕΟΝΟΡ ΧΟΛΜ
  ΜΟΙ) Τβν
  ΓΚΛΕΝ ΜΟΡΡΙΣ
  ΚαΙ χθές την νύκτα εσημειώ¬
  θη πτωσις βροχ?ΐς, μικράς πάλιν
  διαρκεΐος, πάντως δμως λίαν επι
  «ινδύνου διά την εύνοικήν ανά¬
  πτυξιν τοΰ περονοσπόρου.
  —Έπιβάλλεται λοιπόν νά συνε
  χισθοθν επισταμένως οΐ ψεκασμοΐ
  των αμπέλων πρός έςουΒετέρω
  σιν κάθε κινδΰνου.
  —Άπό τίνων ημερών παρεπι-
  δημεΐ είς την πό>ιν μας το ζεθ-
  γος των καλλιτέχνην φωτογρά·
  φων Σεραι'5άρη (Νέλλυ'ς) έκτε-
  λοθν εντολήν τοθ ^φ
  Τύπου καί Τουρισμοϋ.
  —Συγκεκριμένος σκοπός των
  καλλιτεχνών είνε ή λήψις φωτο-
  γραφιών διαφόρων γραφικών ναί·
  σκων, τοιχογραψιών, Ιστορικών
  εΐκόνων, άρχαιοτήτων καί γραψι
  κων τοπεΐων πρός πλουτισμόν
  της εΐκονογραφήσεως τοθ τουρι-
  στικοϋ περιοδικοΰ «Έν Ελλάδι».
  —Τό περιοδικόν τουτο ώς
  γνωστόν έκδ15εται μερΐμνη τοθ
  ύφυπουργεΐου Τύπου καί Τουρι-
  σμοΰ είς την γαλλικήν, κυκλοοο-
  ρεΐ δέ είς δλον σχεδόν τόν κό
  σμόν διά τουριστικούς λόνους.
  —Ή πρώτη εμφάνισις κωνωπο
  ειδών εσημειώθη είς τίνα σημβΐα
  τής πόλεως έκ των πλέον άπο
  κέντρων.
  — ΟΙ κάτοικοι παραπονοθνται
  φυσικά διά τα δήγματα αυτών
  καί παρακαλοΰν νά έ«ισπευσθη
  ή σύστασις των εΐδικων συνερ-
  γεΐων καταπολεμήσεως των άπό
  μέρους τοΰ Ύγειονομικοϋ Κέν-
  τρου.
  —Ελπίζομεν καί ημείς δτι ή
  παράκλησις αϋιη θά ληφθή ύπ'
  όψιν.
  —Εξαιρετικήν ύποδοχήν ώργά-
  νωσαν κατά την χθεσινήν επΐσκε
  ψιν τής πόλεώς μας υπό τωτ
  έυαγγελματιών Βραχασιου οί έν
  ταθθα συνάδελφοί των.
  ( — ΟΙέκδρομεΐς Βραχασιώται έν'
  εύκαϊρία (στάθμευσαν είς Ρου-
  σές παρακολουθήσαντβς την νροσ
  γεΐωσιν τοθ έπιβατικοθ άεροπλά-
  νού τί,ς Ε. Ε. Ε. Σ.
  —Ή δηληιηριασις των άδεσπό
  των κυνων συνεχΐζεται μερΐμνη
  τής άστυνομίος πρός πρόληψιν
  εμφανίσεως κρευσμάτων λύσσής.
  — Διετάχθη ή έπισκευή τοθ προ
  τής 'Λγροτικής Τραπέζης τμήμα
  τος όδοθή όποία καί ήρχισεν ήδη.
  — ΑΙ έπιοκευαΐ των έφθαρμί-
  νων όδων θά γεν,κΕυθοϋν κατ'
  αύτάς μέ γοργόν ρυθμόν.
  —Μεγάλη έκδρομή διοργανοθ
  ται διά την προσέχη Δευτέραν
  υπό τής χορωδίας καί της Δρ·
  Γ.ήττρας τοό Γυμνασΐου αρρενων
  Ηρακλείου διά την Ανατολικήν
  Κρήτην.
  —-Τούς έκδρομεϊς μαθητάς θά
  συνοδεύουν ώ Γυμνασιάρχης κ.
  Κυριακάκης καί ό καθηγητάς κ.
  Χουρμούζιος, είς τος πόλεις δ*
  έκ των οποίων θά διέλθουν
  θά δώσουν ρεσιτάλ μουσικής.
  —Μέ ηυκνήν κοσμοσυγκέντρω
  σιν συνεχίζεται ή ιτροβολή «Ις
  τόν κινηματογράφον Πουλακάκη
  τού έξαιρετικοθ έργου «Αύτοκρα-
  τορική έπέλαοις».
  —ΈτιΙσης μέ την Ιδίαν επιτυ¬
  χίαν ποοβάλλεται είς την Μι·
  νώαν ή «ΈκδΙκησις τοθ Ταρζάν».
  ΛΑΜΟ12 Γ ΑΑΜΙλΗΑΚΙΣ
  δικηγόρος;
  Όδος Χάνδκκος
  Ήράχλειον
  ΚΑΡΙΑΗΜΟΣ ΟΑΕΪΡΗ!
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδβς Χάνδακος
  Ηράκλειον
  Τοχύταται
  έηισκευαΙ ώροΑογΙον
  —άσφαλεϊς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  (κ«ο4 «έ> Ζοντβιβεινο
  ΤΑΡΖΑΝ
  --------------——-———ι—·——
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  575βν
  Από τβσσάρων έτών ήδη περιέμβνε τόν Μά-
  ριον σταθερώ ποδΐ, ώς ορθώς βΐικΐν τόν' περιέαε
  νεν έν τβ πεποιθήσει, 6ΐι τό παληόπσιδο άύτό θά
  επανηρχετο σήμερον ή αυριον, καί θά Ικρουε την
  θύραν τού· άλλ' εσχάτως είς τινάς, ώρας. είς τάς
  μαυρας τού ώρας, καθ1 εαυτόν έλεγεν δτι ολίγον
  α* *£ ΜάΡι°ζ Λνέβαλλε την επιστροφήν τού...
  —Δέν εθλΐβετο δτι θά άπέθνησκβν έθλΐβετο 8τι
  Ισως δέν θά έηανέβλεπε τόν Μάριον.
  Τό νά μην Ιδη τόν Μάριον, ουτε στιγμήν άνέ
  ρη είς την φαντασίαν τού ώς δυνατόν μέχρι τής
  ημέρας έκεΐνης· νθν βμως ενεφανίζετο είς τό
  ττνεθμά τού αύΐή ή [δέα, καί τοθ έπάγωνε τό
  αιμα.
  Ή άπουσίσ, καθώς συμβαΐνει πάντοτε είς τα
  φυσικσ κα( γνήσια αίσθήμαΓσ, ηυξησεν ετι μάλ
  λον την φιλοστοργίαν τοθ πάππου πρός τό άχά
  ριστον τέκνον, τό άναχωρήσαν κατ' εκείνον τόν
  τρόπον καί παραιτήσαν ούτον.
  Τόν η"ιον, τόν ωραίον ήλιον, πολλώ ήδύτερον ά
  ναπολεΐ ό νοθς κατά τάς νύκτας τοθ' Δεκεμβριού,
  οταν τό ψθχος ϊΤνε 10 βαθμών.
  Ό κ. Γιλνορμάνδσς ή"τον, ή ένόμιζεν 8τι ήτον.
  δλως άνΐκανος νά κάμη, αύτός, πάππος. τό πρώ
  τον βήμα πρός τόν εγγονόν τού.
  —Κάλλιον νά σκάσω, Ιλεγε. Ουδέν ίβλεπε πταϊ
  σμα έκ μέρους του' άλλ' έν τούτοις ανεπόλει τόν
  Μάριον έν βαθυτάΐΓ| άγάτΐΓι' τόν ενεθυμείτο έν τβ
  άφώνω έκεΐντ) άπογνώσει άγσθοθ άνθρώπου υπέρ
  γήρου, άπερχομένου είς τό σκότος τής άλλης
  ζωής-
  "Ήδη τοθ έπιπτον καί οί όδόντβς' πραγμα έξ
  ου ηΰξανβν ή μελαγχολΐα τού.
  Ό κ. Γιλνορμάνδος, καίτοι δέν τόν ώμολόγε
  ούδ' είς εαυτόν, έτιειδή θά ήσχόνετο καί φοβερά
  θά ήγανάκτει εάν τό ώμολόγει, ούδέποτκ ήγάπησεν
  ερωμένην δσον τόν Μάριον.
  Εΐχε βάλει νά άναρτήσωσιν είς τόν τοΐχον τοθ
  κοιτώνός τού, άπέναντι τοθ προσκεφσλαΐου τής κλΐ
  ν ής τού, ώς πράγμα δ ή'θελε νά βλέπη πρώτον ά
  μα έξυπνων παλαιάν τίνα είκόνα τής .ετέρας θυ
  γατρός τού, τής αποθανούσης, τής κυρΐας Πομερσύ
  εΐκόνος ζωγραφηθεΐσης οταν αυτή ήτο δεκαοκτα
  έτις.
  Ήτένιζε πάντοτε είς την είκόνα ταύτην, κα
  μίαν των ημερών συνέβη νά ψιθυρΐσωσι τα χείλη
  τού ένώ την παρετήρει·—Εΰρΐσκω ότι πολύ όμοιά
  ζει...
  —Μέ την άδελφήν μου; ηρώτησεν ή δεσποσύνη
  Γιλνορμάνδου. "Ω, νοί πατέρσ ..
  —ΚαΙ μέ αυτόν... προσέθεσεν ό γέρων.
  "Αλλην τινά ημέραν ένώ έκάθητο Εχων τα δύο
  τού γόνατα συνηνωμένα καί τα δμματα κλειστά
  σχεδόν, έν σχήματι άθυμίας, έτόλμησεν ή θυγά
  τηρ τού νά τόν ερωτήση"—Πα,τέρα, πάντοτε είσθε
  άγανακτημένος; ..
  (συνεχ(ζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιό δλα δι* δλους.
  ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Α/
  Τα φοσιχά χαραχτηριστικά πού
  λαμβάνονται συνήθως 6π' δψιν ά
  πό τούς άνθρωπολόγους χαΐ τούς
  έθνογράφους πρός δΐάχρισιν τοθ
  ανθρωπίνου γένους είς φυλάς, είνε
  τα μαλλιά, τα χρώμα τής έπιδΐρ
  μίδος, το άνάστημα, τα σχήμα τής
  κεφαλής, τα πρόσωπον καί ώρι
  σμένα χαρακτηρίση χά τού, ιδίως
  ή μύτη χαΐ τα μάτια. Τό χαρα-
  κτηριστικβν επί τή βάσει τοθ ό
  ποίου δύναται νά γίνη εδχολα μ(α
  πρώτη, γενική είς χωριστάς όμά·
  δας διάκρΐσις τοθ ανθρωπίνου γέ
  νους είνε τα μαλλιά. 'Υπάρχουν
  διαφόρων είδών μαλλιά, έκ των
  οποίων χαρακτηρίζονται διάφοροι
  «νθρώπινοι τύποι. Τα μαλλιά ήμ-
  ποροθμεν νά τα χατατάξωμεν είς
  τάς άχολοΰθους χατηγορίας.
  "Ισια μαλλιά. Α&τα πέφτουν ι-
  οια, είνε σχληρά, χονδρά χαί μα
  κρυά. Λεία μαλλιά: Αδτά είνε λε
  πτότερα. άπαλβ καί έλαφρως κυρ
  τα ή μέ μίαν έλαφράν κυματώίη
  τάσιν. Μαλλιά κυματοειδή (όντυ
  λί). Αύτά είνε μαλλιά μέ έλα-
  φρούς ί) πυχνοτέρους χυματιομούς
  Μαλλιά σγουρά (φριζέ). Αύτά ι
  χούν πολλούς κυματισμούς, χω
  ρίς βμως ή τρίχις νά Ιχουν
  σχήμα σπειροειδίς.
  ΛΕΙΟΤΡΙΧΙΑ χτλ.
  Άπό γενικωτέρας άπίψιως δια
  χρΕνονται τρείς χατηγορίαι μαλλι
  ών, προχειμένοα τα μαλλιά νά
  χρησιμεΰσουν ώς φυλετιχόν χαρα
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  'ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ
  Όδός Σταδίου 24 Αθήναι
  Τηλέφωνον 23 044
  Συμπατριβται ποΰ έπισκέπτεσθε τας Αθήνας,
  πρβτιμήσετε τβ βύγχρβνβ Εενοδβχεϊβν ΣΙΤΥ
  ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Εέντρβν τής πόλεως
  διευθυνόμενον άπό τόν ρέκτην 'Ηρακλειώτην κ.
  Γεώργιον Δασκαλάκην
  Νβρα τρεχούμενα, ζεστά καί κρύα, θέρμανσις
  κεντρική, λβυτρά Ιδιαιτέρα, ντβύς είς τα δωμάτια,
  άνελκυστήρ. Αϊββυβαι διά χορβυς γάμβυς τέϊα κ.
  λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα εύήλια μέ θέαν την Α-
  κρόπολιν καί τόν Λυκαβηττόν.
  Τιμαί άσυναγώνιατοι. Μέ παραμονήν μακρο-
  χρονίαν Ιδιαίτεραι συμφωνίαι.
  ΖΗΤΕΙΤΕ 4ηιμ6νο*ί, άπβ ίλ« τ4
  τβν #«αρχιβν τβϊί κλ*»οτ«1ί
  «Σ5τβυρ*ί»
  Ητοι ββυν*>««·«. τρ»ί«*μ«τ·«τιβ·Ρ«ί.««Ρ·>λι«««ντΑμ«-
  τβί μ«ρι»«Ι
  ί. Μ. ΚΟΡΠΗΙ
  χτηριστιχο'ν:
  ΙΙρωτον: Ή λΐιοτριχία. Είς αύ
  την δπάγονται τα λεΐα μαλλιά
  Ό Χαΐχελ άντί τοθ δρου λειοτρι
  χία, μετΐχεΓρίσθη τβν ταυτόσημον
  δρον: λισσοτριχία. Άνθρωπολογι
  <ώς είς την κατηγορίαν των λειο τρ)χων όπίγονται αί άποτελοθσαι την μογγολιχήν, φυλετιχήν όμά δα, φυλαί, ήτοι: οΕ Μογγόλοι χαί Τάταροι, οί θιβετανοΐ, ΊνδοΙ χαί Σίναι, οί Φινλανδοί χαί Ουγγροι οί Μαλαΐοι καί οί ίρυθρόδερμοι τής Άμιρική-ς. Δεύτερον: Ή χυματοτριχία. Είς την κατηγορίαν αυτήν 5πάγονται γενικώς αί λευκαί φυλα!, χωρίς εν τοσούτψ οί ανήκοντες είς αδ τεύς νά είνε πάντοτε χυματότρι χες. Κυματόθριξ είνε δ 2χων χό· μην μεταξύ λείας χαί ουλης, χό· μην χυματώδη. Αντιθέτως πρός τάς άλλας διαιρίσεις, δηλαδή την λειοτριχίαν ή ουλοτριχίαν, είς τάς οποίας ή χόμη είνε μαύρη ή 6α θυχάστανος, ή χόμη των χοματο τρίχων παρουοιάζει την μεγαλει τέραν ποιχιλίαν, άπό τοθ άλαμ- ποθς μέλανος μέχρι τοθ άνοιχτοθ άχυρίνου μέ επικράτησιν τοθ χά σταν&Ο χρώματος. Μεγάλην ποιχι λίαν παρουσιάζει τό χρώμα τοθ δέρματος. Τό μέτωπον των αρρενων παρου σιάζει έμφανή προιξοχήν, τό δέ πρόσωπον ουδέποτε είνε πεπλατυ μένον χαί ούΐε τα χείλη είνε έ στραμμένα πρός τα ϊξω. Γενικώς τα Ή Χερσόνησος ώς τουριστικον κέντρον. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Μάϊος («ντα ποχριτοθ μα().— "Ενα άληθινό θαθμα ώμορψιβς χαί γοη-είας εί νέ τό τοπΕα τής Χ« οπνή^οα Ά πίρανχη θάλασσα άπλώνιτϊΐ νω- χελιχά κι' άλλοτε ύψώ/εται φουρ τουνιασμένη χαί πάντα λούζει μέ το άσπρο χθμα τη; τα κράσπεδα τής Χερσονήσου χαί παίζει μέ την άμιο χχί τούς δράχους χαί άιτλώνιι τίς όλόλευκες δαντιλλε; της στά άχρογιάλια, σωστά άρα βουργήματα λεπτότητος. Καί πά νω τα δάση των ελαιών χαί των χαρουηιών πού σχηματίζουν τό πράσινο, τα πλαισΐώνουν τα χάτα σπρα σπιτάκΐα των χωρίων Λιμέ νος. Χερσονήίου, Κουτοιιλουφάρι χαί ΠισχοπιινοΟ. Καί δέν είνε μονάχα ή ώραιότης τοθ τοπίου πού δίδει την άξία είς την Χερ σίνησο. Τό λίμαν: δπω; είνε γνω στόν, είνε έ'να χαινούργ'ο χωριό, μέ Ολίγων έτών ίστορία, άλλά μέ μεγάλην κίνησιν χαί άχόμη μέγα λύτερον μίλλον ασφαλώς. Έδοα Είρηνοδικείου, Άγρβνομείου, Σ^μ βολαιογρατείου, Άγρονομείου, Γραφείου Τ Τ Τ , Τελωνείον χαι ΆστυνομικοΟ σταθμοθ, συγκεντρώ νει καθημερινώς πλήθη ξένων. Αι μην είσαγωγ'γ]ς χαί έξαγωγής, 2- χει εμπόριον σημαντικόν. Καί θά είχεν άχόμη μεγαλυτέραν έμπορι χήν κίνησιν, εάν χατεσχευάζαντο τα λιμενιχά ίργα π<;ύ σχεδιάζον- ται χαί διηυχολύνιτο ή προσίγγι ΠΡΟΣΕΣ11Σ: .ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ' ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΑΛΜΑ» αίς πλοίων καί φοιτηγ'δων. Έξ άλλου ή κίνησις είνε α«γάλη καΐ έκ τοθ δτι δλα τα αΰτοχίνητα κΐΐ τα μεταφοριχα μίσα πού ίχτελοθν την συγκοινωνίαν τής Άνατολι- κης Κοή ής μέ τα Ηράκλειον, διέρχονται κατ' ανάγκην άπ' έδώ χαί σταθμεΰαυν διά την προμήθει αν βενζίνης, νεροθ, δι' ολιγόλε¬ πτον ανάπαυσιν των έπιβατών. Πρέπει νά σημειωθή άχόμη δτι ή Χερσόνησος ίχει χαί τα έργοστά- σιά της χαί άξιόλογον διά τόν τόπον, βιομηχανίαν. Διότι τό άνή· συχον, έρευνητιχον χαί δημιουρ· γιχον πνεθμα των χατοίχων Ιχει στραφή πρός δλας τάς κατειιθυν· σεΐς, πρός δλους τούς τομεΐς χαί δέν άφήνει τίποτε άνεκμετάλλευ· τον. Άλλ' ή Χερσόνησος θά ϊχη νά κερδίση πολλά άν οργανωθή τόν τουρισμόν της, άν συγχροτη- θή ώς κέντρον παραθεοισμοθ. Εί¬ νε ασφαλώς Ιν άπό τα ίδεωδέστι· ολ μέρη θερινής δίαμονής Συν ίυάζει τή θάλασσα μέ τό βουνό τό μου'μούρισμα τοθ χύματος μέ τό ψ.θύίΐαμί τοθ δάσους. ΚχΙ πρός αυτήν την χατεύθυνσι θά πρέ πει νά χινηθς χαί ή χοινότης χαί ή ίδιωτιχή πρωτοβουλία. Είς τό ίργον αύτό πρέπει νά βοηθήση— χαί θά βοηθήαη ασφαλώς—χαΐ ή θαυμασία δμάδα τής Έθνικής δρ γανώσεως Νολαίας πού ιδρύθη χαί ΐργάζεται άπό χαιρό. χαρακτηριστιχά αυτά χαρακτηρί ζουν τάς μάλλον προηγμένας φυ λάς, παρ' δλον δτι συναντοθν καί ύποδιαιρέσεις χαραχτηριστιχά χά τωτέρων φυλδν. (συνεχίζιται) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίχία εύήλιος χαί εύάερος αποτελούμενη έκ τρι¬ ών δωματίων χαί χουζίνας. Πληροφορίαι παρά τώ χ. Εύ σταθίψ Ζερβάχη παντοπώλη Καινούργια γειχονιά. Β5?" >|Ρ 'ΊΙΛ·1 ■ΛΚΛ55.**-""**""*"1
  ..·■ τ**
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον Ι9ην Μαΐου θέλουν
  διανοκτβρβύση τα φ«ρμαχ<1« Έμ. Ματζαιτβτάκη χΙΝΤζά >^Κ/Μ^^Νι^^νΝ>
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΗΑΕΡΙΟΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΝ
  Άσψάλεια 100 ο)ο
  ταχύτης - πολυτέλεια
  ~ άνεσις =====
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ1 ΑΘΗΝΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην ΑευΤέραν, Τρίτην, Πέμπτην καΙ Σάββατον
  ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν.
  'Ακριβής ώρα άφ.ξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σσς.
  Είς τό ένταδβα Πρακτορείον έκδίδβνται είσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
  κάς 'Αερβπορικάς γραμμάς καί έν ουνεχεί» δι' όλας τας Εύρωπαϊκάς τοιαύτας.
  Έκδίδονται φορτωτικαί δι' έμπορεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τβθ προορισμβδ των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  'Αρ.Τηλ. 8-1ί
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  —Ή έβρτή τής 'Αναλήψεως
  είς τόν γείτονα νομόν.
  Χθές εορτήν τής Άν«λήψε»ς 6
  θεοφιλέστατος ΈπΙσχοπος [Ιίτρκς
  Μ.Διονΰαιος κατήλθβν έχ Νβαπό-
  λεως βΐς Άλμυρόν Άγίου Νικο·
  λάβιι ίπου καί ίΕρούργηακ αίς
  τόν έκβϊ πανηγυρίσαντβ φβρώνυ
  μόν Ιερόν ναών.
  —Διορισμός δικηγόρων.
  Διά Β. Δ. διωρίσθησβιν βιχηγό
  ρβι οί Κρήτες πτυχιοθχοι τής
  Νομικής χ. μ Ιωάν. £ Μ«ν«λ«
  ρακης βί{ τό Πρωτοι}ικ«1«ν Χανί
  ών καί Εύθ. Π. Άνγελιδάχης
  [είς τό Πρωτοδικΐΐον Ρεθύμνης,
  —Σωματειακά.
  Γενομίννν άρχαιρεοιών τβθ
  Συνώϊομου εΙσπρκχτόρΜν Λεωφβ
  ρείων Αυτοκίνητον ΝομοΟ Ή
  ραχλίίου ίξίλβγησχν οί κάτωθι:
  Πρόβύρος Μιχ. Καπανταϊδάκιις,
  άντιπρόβίρο; Εύαγ. Πιρδιχάχης,
  Γεν. γραμματεύς Δημήτρ. Παν»
  γιωτάχης, Ταμίας Ιωάννης Π«·
  σχαλίύης, Σύμβοολβι: Έμμ Όρ
  Φ«νίδπς, Μβνέλαος Πατεράκης
  καΐ Γίώργ. Ββλεγράκης Άντι
  πρόσωπος Έργατικοϋ Κέντρον
  'ΗρακλΠ; Μανουσάκης. 'Ε{βλβγ·
  κτική έπιτρβηή 1) Γεώργ Γεωρ
  γαλής, 2) Αντώνιος Κ«ραμ«νώ
  λ ής.
  —Τό Δημόσιον Ταμείον Ρε¬
  θύμνης.
  Την διεύθυνσιν τβδ Ιν Ριθό
  μνη Δημοσίου ΤειμεΚου άνέλα·
  ββν άπο «ιροχθές 6 χ. Τσιτροόληΐ
  μβτατεβεΐς τελευταίως έ{ «λλθν
  ταμΐίου.
  —Ή Διαχείρισιν τ&ν Αν¬
  ταλλαξίμων.
  Ό παρά τ$ Γενικφ Λβγιστηρίω
  Διευθυντης κ. Βερνκρδής «νέλαι
  β< την οργάνωσιν τόσον τής νέ «ς κεντρικάς υπηρεσίας ίσον χ«1 τής περΐφ(ρ<ι«κή{ τοιαύτης τής άφορώσηί την διαχείρισιν τ&ν άντ«λλα$ίμιιν ήτις ώς γννατόν θ« άΐτοτελεσο το& λοιηοβ χρ«τι χην ύπηρεαίαν. —Ή αύριανή διάλεξις. Άφίχθη χθές «Ις την κόλιν μας ό χκθηνητης τής Νΐοΐλληνι χή$ έν τΟ.'ΑΜβΰημί* τοθ 3Μβνώ χου χ. Άλέ{«νορος £τάϊνμ«τζ όστις χ«1 βά δώση σημερον την προαγγελθείσα ν διάλεξιν είς την Λέσχην Έπιστημβνων μέ θίμα: «Ή Έλληνιχπ ηβράδββις τοθ Νο ν«χ·υ». Κ. ΜυΑοποταμΙτπς ·φ8ειλμ(«τρ«| Έ«1 τριακονταετΐαν β«ο- κλιιστικώς καί μόνον είς τα όοθαλμολογικά άσχολοΰμι- νος, Βίχεται, τούς «ασχοντας τούς οφθαλμούς είς τδ Α·θαλ μιατριΐον τού, κείμανον ταρβ τφ Καμαράκι «λησΐον τίς Πολυκλινικθς Ηρακλειον· ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έξ Αθηνών κομΐ οασα βλουσιωτάτην συλλογήν μοντέλων τής θερινής τΐεριό&ου ή μοοΐσια χ. Αλεξάνδρα Ρεθεμνι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έ'ναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  19 Μαΐου 1939
  12Π τΩήΠ Ή αγγλικη Λευκή Βίβλος προκαλεΐ ζή Πθ4_ΐΐνΠ
  ■-- ****** σοβαρά έπεισόδια είς Παλαιστίνην. "- ΙΛΗΤ#ΙΤΙΙ
  ΕΛ Π1ΖΕΤΑΙ ΤΕ ΑΙ ΚΗ
  ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΑΓΓΑΙΑΣ
  III
  ΣΘΙΙΕΤΙΚΙΣ ΡΩΣΣΙΑ!
  ΘΑ ΓΙΝΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ
  Ι ΙΙΙΙΙΙΙ ΙΠΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙ1ΙΜ1ΙΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18ΛΙαίου (τού άνταπο-
  χριτού μας).— Καθ" ά τηλεγραφείται
  σήμερον, αί άγγλορωσσικαί συνομιλίαι
  προσκόπτουν είς δυσχερείας.
  Ηαρά ταύτα έλπίζεται ότι θά έπέλ·
  θη τελικώς συμφωνία βάσει τής γαλ¬
  λικής προτάσεως, ήτις προβλέπει την
  εξασφάλισιν άμοιβαίας βοηθείας μετα·
  ξύ τής Αγγλίας, Ρωσσίας καί Γαλ-
  λί,ας.
  Συμπλοκαί είς την Ίερουσαλήμ.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ
  ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΔΙΕΒΝΟΥΣ
  Κ46ΕΣΤ0Τ0Σ ΤΗΣ ΣΑΓΚ4ΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άντα-
  πονριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Νέ-
  ας Υόρκης άναφέρουν Οτι ή κυβέρνη¬
  σις των Ήνωμένων Πολιτειών άντιτί-
  θεται αποφασιστικώς είς την μεταβο¬
  λήν τού διεθνοΰς καθεστώτος τής Σαγ
  κάης, την οποίαν φαίνονται έπιοιώκον
  τες τελευταίως οί Ίάπωνες.
  Κατά τάς υπαρχούσας ενδείξεις ή
  Άμερική προτίθεται νά αντιτάξη χαί
  βίαν άκόμη, εάν οί Ίάπωνες ήθελον
  διακινδυνεύση έξ ίδίων την μεταβο·
  λήν ταύτην, έπεμβαίνοντες είς την έν
  Σαγκάη διεθνή έχχώρησιν.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΑΟΣ
  ΠΡΟΕΚΑΛΕΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΤΑΡΑΧΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας.)— Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικού ή δημοσίευσις τής
  Άγγλικής Λευκής Βίβλου εγένετο ά
  φορμή νέων σοβαρών ταραχών είς την
  Παλαιστίνην.
  II
  δ(.άβις μάλιστα των
  τρομοχρατών είνε »ύ·τήν την φοράν
  έντονωιάιη ώστε νά προκληθή αειρά
  αύβτηρών στρατιωτικών μέτρων των
  "Αγγλων έν Παλαιστίνη.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άντα»
  πονριτού μβς).—- Ό ύφυηουργός των
  Στρατιωτικών κ. Πακαδήμας επέστρε¬
  ψε αήμερον έκ τής «νά ιήν Μακε·
  οονίαν περιοδείας τού.
  " ίΝΟΟΥΣΙΩΔΕΙΣΊΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΗ ΗΕΡΙΟΑΕΥΟΗΤΑ ΒΑΣΙΛΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Μαΐου (τού άντα.
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έξ Ά-
  λεξανδρουπόλεως ότι ό Βασιλεύς γίνε-
  ται άνιικείμενον ένθουσιωδών έκδη·
  λώσεων τού λαοΰ κατά την περιοδεί¬
  αν αυτού έν Θράκη.
  ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΟΝ
  8ΑΊΡ ΟΑΡΑΣΤΑΪΕΙί ΕΙΣ ΤΗΗ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Τό Βασιλικόν Θέα¬
  τρον τής Ελλάδος εκλήθη υπό τής
  άγγλικής κυβερνήσεως 'ινα δώση παρα-
  ά ί η λί
  ΡΩΜΗ 18 Μαΐου (ίδ. ύπη-
  ρεσ(α).— Οί ΙταλικοΙ κύκλοι
  χαρακτηοΐζουν μέ βαρεΐαο
  φράσεις την άρνησιν τής σο
  βιετικής κυβερνήσεως ν' άτΐο
  σιείλη τόν κ. Ποτέμκιν είς
  Γενεύην.Ήάσυνέπεια αυτή τοθ
  κ. Στάλιν, έπιλέγουν οί ίτα-
  λικοΐ κύκλοι, δέν θά είνε ϊ·
  σως ή τελευταία.
  —Κατ' είδήσεις έκ Λονδί-
  νού ό άγγλικός τύπος είνε
  λίαν έπιφυλακτικός διά τα
  άγγλορωσσικά.'Επιφυλακτικός
  άλλως τε υπήρξε χθές καί ό
  κ. Τσάμπερλαιν είς την Βου¬
  λήν των Κοινοτήτων επί τοθ
  Ιδΐου ζητήματος.
  —Ή Λευκή Βίβλ,ος επί τού
  ζητήματος τής ΠαλαιστΙνης έ
  δημοσιευθή είς τό Λονδίνον.
  Δι1 αυτής ή ΠαλαιστΙνη καθί-
  σταται ούσιαστικώς τμήμα
  συνδεδεμένον μετά τής Αγ¬
  γλίας δι" ενός συμφώνου. Οί
  Άραβες καί οί Εβραϊοι θ" ά
  πολαμβάνουν ϊσων δικαιωμά
  των.
  Οί Εβραϊοι πάντως προ-
  βαίνουν είς ζωηράς διαμαρτυ
  ρ!ας τονΐζοντες δτι θ' άντιστα
  θοθν κατά τής έφαρμογής τής
  Λευκής ΒΙβλου.Ή στάσις των
  Εβραίων προκαλεΐ ανησυχίας
  διότι είς ολόκληρον την Πα-
  λαιστίνην εξεδηλώθη ώργανω
  μένη αντίδρασις.
  Οί Εβραϊοι εκήρυξαν άπερ
  γίαν δι" όλόκληοον την ήμέ
  ραν σήμερον καί συγκεκριμέ
  νως μέχρι τοθ μεσονυκτίου.
  Διά νά μή μεταδοθή δέ είς Πά
  λαισΊνην τό κείμενον τής Λευ
  κης Βΐβλου όμάδες Εβραίων
  είχον άττοκόψει άπό ενωρίς τα
  τηλεγοαφιχά καλώοια.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μσΐου ((δ. ύ
  πηρεσία) — Κατ' είδήσεις έξ
  Ίεροσολύμων σοβατρά πράγμα
  τι έιεισόδια λαμβάνουν χώ λει νά προστατεύση τούς
  εναντίον των "Αγγλων άλλά
  μόνον ή παθητική άντίστα
  σις την οποίαν ενεκαινίασεν,
  άπό πολλοθ έν ΊνδΙαις ό κ.
  Γκάντι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσία).— Οί «Τάϊμς» τής
  Νέας Υόρκης γράφουν,,άναφο
  ρικώς μέ τό παλαιστινιακόν
  ζήτημα δτι χάριν τής τιμής
  της άλλά καί χάριν τής αν¬
  θρωπότητος ή Αγγλία
  ΑΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΜΥΝΗΣ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΠΑΡΕΣΤΗ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΑΧΗΣ
  ΑΝΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΕΒΟΡΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ τού ε¬
  ξωτερικόν ότε ή Γερμανία λαμβάνει
  δραστήρια στρατιωτικά μέτρχ αμύ¬
  νης.
  Ό καγκελλάριος Χίτλερ συνεχίζων
  την επιθεώρησιν των όχυρώσεων τής
  λωτών Εβραίων επετεθησαν | ρηνεύσεως. Πάντως ή προσπά δυτικής μεθορίου, παρέστη σήμερον
  εναντίον των γραφείων μετα ,θεια σβτη άττοτελεΐ υποχώρησις γενόμενα αύτόθι μεγάλα γυμνά-
  ραν μετά την δημοσίευσιν τής
  άγγλικής Λευκής Βίβλου. Είς
  τό μεταναστευτικόν γραφείον
  έξερράγησαν βόμβαι προκαλέ
  σασαι πυρκαΐάν. Κατ' εί&ή
  ΈβραΙους.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Μαΐου (ίδ.
  ύτιηοεσΐα) —ΑΙ αγγλικαί έφη·
  μερΐδες κρίνουν τό σχέδιον
  τής ΠαλαιστΙνης ώς μίαν κα·
  σεις έκ Τέλ Άβΐβ 5 000 διαδη λήν αγγλικήν προσπάθειαν εί
  ναστεύσεως ρΐψατντες βόμβας
  αί οποίαι προεκάλεσαν ανα¬
  στάτωσιν. Οί Εβραϊοι ΰπέ-
  σιν τής Αγγλίας άπέναντι
  τής βίας των Άράβων.
  Ή έφσρμογή τής Λευκής Β(
  οτειλαν έν τώ μεταξύ τάς αγ βλου συνεχΐζουν αί ΐδιαι έφη
  γλικάς σηααΐας ά^τικαταστή |
  σαντες αύτάς μέ εβραϊκός.
  Ακολούθως άντέστησαν είς
  την παρέμβασιν Ισχυράς άστυ
  νομικής δυνάμεως. Ύπάρχουν
  εκατέρωθεν πολλοί τραυμα-
  τίαι
  Τό Πρακτορείον Χαβάς πλη
  ροφορεΐται δτι οί έπίσημοι έκ
  πρόσωποι τοθ (ουδαΐκοΰ στοι
  χεΐου φρονοθν δτι δέν πρέπει
  νά προτιμηθή ή όδός τής β(ας
  μερίδες, άπαιτεΐ άμοιβαίας
  ύποχωρήσεις είς τάς έκατέρω
  θεν αξιώσεις.
  —Ό «Μαγχεστριανάς φύ
  λαξ> δμως έπιτΐθεται δριμύτα
  τα κατά τής Λευκής Βίβλου.
  Διότι γράφει τό σχέδιον τοθ
  το είχεν ώς βάσιν την άδικί
  αν καί έπομένως κάθε άλλο
  παρά την είρήνην πρόκειται
  νά εξασφαλίση είς την Πάλαι
  στίντγν.
  μ· μ ε ■ Μ »ινι <■ Ή χδεσινή συνομιλία τού κ. Μαΐσκυ καί τού Λόρδου Χάλιφαξ, ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Μαΐου (Ιδ. ι τοθ όποίου διεξήγαγε μακράν (κώς δτι ή καθυστέρησις το° ΡΠ ΑΝ Ρ Π Α Ρ Υ5Ι* Ν ΐηρεσίσ) — Κατ' είδήσεις έκ|συνομιλίαν. Κατ' Ιδιαιτέρας ισχηματισμοθ κυβερνήσεως ό ίΐΐΗΠίΙΙΐΐί Ι εί ΙΠ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝ ΓΕΡΜΑΗΙΑ 11ΣΕΙΣ ΤΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΜΗ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΗΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΩΙΙΝ ΤΗΣ ίΕΡΜΑΝΟΐΤΙΛΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΝΙΛΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άντα ποκριτοΰ μας).—- Καθ' ά αγγέλλεται έκ Παρισίων ή εφημερίς «Ζουρνάλ» γράφει ότι ή γερμανική δημοσία γνώ- μη είνε δυσμενώς διατεθε&μένη έναντι τής γερμανο'έταλικής συμφωνίας ήτις ώς γνωστόν πρόκειται νά υπογραφή έντός των ημερών είς Βερολίνον. Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ ύπηρεσί Κεμτιέκ χθές καθ' δλην την ή πληροφορίας μέραν οί "Αγγλοι βασιλείς έτυχον ένθουσιωδών έκδηλώσε ών είς την καναδικήν ταύτην πόλιν. Δι" ειδικώς άμαξοστοι χΐας οί Άγγλοι βασιλείς άνε χώρησαν την 9.15 π. μ. διά τό Μοντρεάλ δπου έφθασαν την 2.15' τό άπόγευμα. Έκ Μοντρεάλ θ' άναχωρήσουν την προσέχη Δευτέραν δι' Ότ τόβαν περιοδεύοντες προηγου μέν ως τα πέριξ τοθ Μον¬ τρεάλ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (16. ύ πηρεσΐο) — Ό ανταποκριτάς τοθ «Φιγκαρώ» πληροφορεΐ- ται έκ Λονδίνου δτι οί άγγλι κοί κύκλοι φρονοϋν δτι θά υπογραφή λίαν προσεχώς τρι- μερές σύμφωνον άμοιβαίας βοηθείας των κρατών Άγγλί άς, Γαλλίας καί Ρωσσίας. Ή εφημερίς «Λαός» γράφει δτι οί διάφοροι σπασυ ωδικαί κινήσεις καί έπιδίίξεις των κρατών τοθ άξονος είνε ένδει ξις νευρικότητσς καί δισρκοθς ανησυχίας των άρχηγών των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Μοΐου (ίδ. ύτιηρεσ(ο).— Κατ' εΐεήσεις έκ Λονδίνου ό Ρώσσος πρεοβευ τής κ. Μοΐσκυ επεσκέφθη έκ δευτέρου χθές τό Φόρεϊν Όφ φις κατόπιν προσκλήσεως τοΟ λόρδου Χάλιφαξ μετά ό κ. Μαΐσκυ φείλεται είς την έπικρατοθ διηυκρΐνισε κατά την συνομι! σαν αντίληψιν δ π επίκειται έν λίαν τουταύτην μέ τόν λόρδον Χάλιφαξδτι αί δοθείσαι ρωσσι καί έγγυήσεις πρός την Ρου μανίαν καί την Πολωνίαν συ νεπάγονται την εκπλήρωσιν τής υποσχέσεως την όποιαν ζητεί ή Ρωσσία άπό την Αγ γλΐαν. Ένεκα δέ τούτου τα Σοβιέτ δέν δύνανται νά έξη- γήσουν τούς λόγους δι* οΰς ή Αγγλία άρνεΐται νά συνά ψη τριμερές σύμφωνον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (ίδ ύ τιηρεσίσ) — Αί έφημερίδες τοθ Λονδίνου καί των Παρισίων άσχολούμεναι μέ ιήν στάσιν των Βορείων κρατών τής Εύ ρώπης έναντι τής Γερμανίας παρατηροϋν δτι ταυτα άρ- νοθντοι νά συνόψουν «ψευδη σύμφωνα» μετά κρατών τα όποΐα ύπονομεύουν διαρκώς την ειρήνην. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (ίδ. ύ πηρεσία).—Ή κατάστασις έξα κολουθεΐ κρίσιμος είς την Συ ρίαν μή σχηματισθείσης εισέτι κυβερνήσεως. Ό πρόεδρος τής Συρίας άποφεύγει την συνερ¬ γασίαν μετά των γαλλικών άρχών διά την λύσιν τής κρΐ σεως συνεπεία δέ τούτου ύφΐ σταται έν Γαλλία έκδηλος δισσρέσκεια. Λέγεται σχετι Συρια κατάργησις τοθ νυν πό λιτεύματος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Μαΐου (ίδ. ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άν ταποκριτού μας).— Κατά τάς ύπαρχού- πληροφορίας έπανέπλευσαν ήδη έν Γερμανία βάσεις των πολλά υπηρεσίσ) — Είς την σημερι σ*ς νήν συνεδρίασιν τής άγγλικής β£ς τλς έν Γερμανία βάσεις των πολλά βουλής ό πρωθυπουργός κ. σ*άφη τού έπισκεφθέντος τελευταίως Τσάμπερλαιν ήρωτήθη ύπό' ' ■ ' τήν Ισπανίαν γερμανικού στόλου. ής ρργ Τσάμπερλαιν ήρωτήθη ύπό βουλευτοϋ εάν έχεται άληθεί άς ή πληροφορία καθ" ήν ου τος μεσολαβή μεταξύ Γερμα νίας καΐ Πολωνίας διά την εί ρηνικήν διευθέτησιν τοθ ζητή ματος τοθ Δάντσιγκ.Όκ.Τσάμ περλαιν διέψευσε την πληρο φορίαν ταύτην είτιών ότι δέν δύναται ν' αναλάβη τοιαύτην πρωτοβουλίαν έφ' δσον αί έν Τή* τ πρωΐαν τής προσεχούς Κυρςα διαφερόμεναι κυβερνήσεις δέν]>»ής αναμένεται νά φθάση είς Βερολΐ·
  εξεδήλωσαν παρομοίαν έπιθυ)^ον ο^ κόμης Τσιάνο διά να ύπογρά-
  μίαν. Ψϊΐ τήν επομένην μετά τού ύπουργού
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Μαΐου (ίδ. "«ών Εξωτερικών τού Ράϊχ φόν [Ρίμ-
  ύπηοεσία) Αγγέλλεται έκ Βε «εντροπ τό γερμανοϊταλικόν στρατιω-
  Ο ΤΣΙΑΝΟ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΣ ΒΕΡΟΑΙΜΟΗ
  ΡΩΜΗ 1 8 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσία).
  ρολίνου ότι ό Φύρερ συνεχΐ
  ζων την επιθεώρησιν των δυ-
  τικών συνόρων έφθασεν ήδη
  έναντι τής γαλλικής πόλεως
  Στρασβοθργον. Έκ παραλλή-
  λου συνεχίζεται ή επιθεώρησις
  των συνόρων ύττό τού Ίχα
  λοϋ ΠρωθυπουργοΟ κ. Μου
  σολίνι φθάσαντος καί τούτου
  είς Νοβάρρο(;)
  ρή
  στάσεις είς την
  έλληνικών έργων.
  η ρ
  Αγγλίαν αρχαίων
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΤΟΥ ΑΟΓΟΤΕΧΚθν__κ1__Η. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΑΘΗΝ
  II
  18 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Υπό τής άγγλικής κυ¬
  βερνήσεως εκλήθη είς την Αγγλίαν
  καί ό διαπρεπής Κρής λογοτέχνης
  κ. Ν, Καζαντζάκης. Είε τήν»*γγλί
  αν ό χ. Καζαντζάκης προσκαλείται
  νά δώαη διαλέξεις, περιοδεύων επί
  ξά άνά τα μεγάλα κέντρα τής
  εξάμηνον
  χώρας
  γοτεχνίας
  ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΒΡΑΧΑΣΙΩΤΑΙ
  ΕΙΣΙΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΚΝΩΣΟΝ
  τούς 40 έπαγγελματίαι
  έκ Βραχασιου συνοδευίμενοι οί πε
  ρΐσσότεροι καί υπό των οϊκογενει
  ών των, εξέδραμον χθές είς την
  πόλιν μας πρός επίσκεψιν αυτή
  καί τής Κνωσού Τού; έκδρομεί;
  έδΐξιώθησαν τό άπόγευμα εί'
  την αίθουσαν τοθ Έπαγγελματ
  χοθ καί ΒιοτεχνιχοΟ Έπιμΐλητι
  ρίου οί ενταύθα σϋνάδελφοί των
  κατά την δεξίωσιν δέ ταύτην ώ
  μίλησαν περΐ των ζητημάτων τής
  τάξεως των άπό μέρους των έκδρο
  μέων ό κ. Μ. Κοσμαδάχης καί άπό
  μέρους των ενταύθα έπαγγιλμα
  τιών ό Διευθυντής τοθ Έπιμελητη
  ρίου χ. Χρ. Καρύδης" ό Πρόεδρος
  αυτοθ χ. Κοσμαδάκης χαί δ Πρό
  εδρας τής Συνομοσπονδίας Έπαγ
  γΐλματιών χ. Γαρεφαλάκης.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Χθές συνήλθεν ή ίπιτροπή τής
  διατίμησεως τοθ άοτου χαθορίσα
  σα ώ; εξής τάς νέας τιμάς αΰτοθ
  καί των αλεύρων. "Αρτος λιυχός
  9.70 κατ' δχα>, πιτυροθχος
  ΑΥΡΙΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  Ο κ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  περΐ τής έλληνικής λο- 820, ίλευρα λιυκ* δρχ.
  9· 15. 60.
  10.18,
  Αυριον επιατρέφει έξ Αθηνών
  χαθ' & πληροφορούμεθα 6 Δήμαρ
  χος Ηρακλείου χ. Μηνάς Γεωρ
  γιάδης.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΠΡΩΤΟΝ ΥΛΩΝ
  Πρός τάςτελωνιακος αρχάς
  εκοινοποιήθη κοινή απόφασις
  των ύπουργών 'Εθν. Οίκονο-
  μίσς καί Οίκονομικών διά τής
  οποίας όρΐζεται δτι ή είσαγω-
  γή πρώτων ύλών, εισαγομέ¬
  νων 4πί προσωρινή άτρλεία
  πρός επεξεργασίαν καί έπανε
  ξαγωγήν,θά έπαρέπεται άσχέ
  τως τοθ είσαγωγικοθ πίνακος
  είς δν ύπάγονται, έστω καί άν
  ύπάγωνται είς τούς πίνακας
  Α'. ή Β'., αδεία τήςπαρά τή
  Τοαπέζη της Ελλάδος Έπιτρο
  πής Παθητικήν Ύπολοίπων
  Κλήριγκ καί συμφώνως πρός
  τάς διατάξβις τής ύπ' αριθ.
  92536)35 αποφάσεως.
  ΤΟ ΕΘΝ. ΛΑΧΕΙΟΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ ένταϋ
  θα ΙΙρακτορείου τοθ Έθν. Λαχείου
  οί κληρωθέντες είς τό αρτιον αριθ
  μοί έκ των οΊατεθέντων είς την
  πόλιν μας λαχνών κατά τάς χλη-
  ρώσεις τής 15 καί 16 τρέχοντος'
  εί*αι οί εξής:
  2914 8890 8893 19425 19428
  19473 20517 20564 27745 27762
  27765 32123 32142 32150 44233
  53074 53091 53097 60152 67315
  τικόν σύμφωνον.
  ΒΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΟΤΤΑΛΙΚΟΝ
  ΡΩΜΗ 18 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσία).
  'Έπ' εύκαιρία τής υπογραφάς τού
  γερμανοϊταλικου συμφώνου θά γίνουν
  καθ* α τηλεγραφείται έκ Βερολίνου,
  διαδηλώσεις υπέρ τής γερμανοϊταλι-
  κής φιλίας. Θα διεξαχθοΰν έηίαης πο¬
  λιτικαί συνομιλίαι μεταξύ των πολιτι
  κων άνδρών των δύο χωρών.
  Η ΡΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Λον
  ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΓνΙΒΜΕΙΣ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών έκοινοποΐησε πρός τάς
  τελωνιακάς αρχάς τό κείμε¬
  νον τοθ ύπ' αριθ. 1681)39
  άναγκ. νόμου ττερί κυρώσεως
  τής τροποποιήσεως τής έλλη
  νοτουρκικής έμπορικής συμβά
  σεως.Δι' ετέρας έγκυκλίου τού
  κοινοποιεΐ τόν ύπ' αριθ 1664
  Α Ν. διά τοθ όποίου κυροθται
  ωσαύτως ή συμφωνία περί τρο¬
  ποποιήσεως τοθ Παραρτήμσ·
  τος Β' τής έλληνοΐταλικής
  συμβάσεως έμπορίου.
  Σοβιέτ, χωρΐς νά λάβη απόφασιν επί
  τής άγγλικής άνταπα.τήαεως. Ή άπό
  φααις αυτή θά ληφθή πιθανώτατα μετά
  την συνάντησιν τού λόρδου Χάλιφαξ
  μετά των κ. κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ.
  Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤΙΔΙΑτΈΥΔΕΙ
  ΤΑ ΗΕΡΙΒΙΚΟΗΟΜΙΚΟΥΣΥΗΕΑ ΡΙΟΪ
  ΡΩΜΗ 18 Μαΐου (ίδ.ύπηρεσία.)—>
  Κατ' είδήσεις έξ Ούασιγκτώνος ό κ.
  Ρούσβελτ Βιέψευαε κατηγορηματικάς
  ότι πρόκειται νά συγκαλέση παγ*ό«
  βμιον οικονομικόν συνέδριον.