97306

Αριθμός τεύχους

5169

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

20/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  βξάμηνος 9
  'Λμεριχής
  έτησία βολ. 15
  Βξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΟΒ1ΤΟΝ
  20
  ΜΑΪΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  " ΟΛΟΣ Μ1Ν0ΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β40Κ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5169
  τπενβΥΐιαΣ συντακτησ θρ. ν. σταυρακησ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σ
  ΤΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΝ
  Είς τό Βουκουρέστιον ήρ¬
  χισαν αί εργασίαι τής οίκο
  νομικής διασκέψεως τώνκρα
  των τής Βαλκανικής Συ¬
  νεννοήσεως. Ευθύς δέ έξ αρ
  χής αίέργασίαιτήςδιασκέψεως
  έπροχώρησαν μέ ταχύτητα.
  Αί συνομιλίαι διεξήχθησαν
  είς ατμόσφαιραν εγκαρδιό¬
  τητος καί φιλίας, άτμόσφκι·
  ραν θερμαινομένην άπό την
  αγαθήν πρόθεσιν καί την
  καλήν θέλησιν έλων των
  άντιπροσωπειών νά άχθοΰν
  αί εργασίαι τής διασκέψεως
  είς αΐσιον άποτέλεσμα. Τό>
  πνεϋμα της άμοιβαιότητος
  καί τής συνδιαλλαγής έκυ
  ριάρχησε. Καί ή διάσκεψις
  προσέλαβε την {μορφήν φιλι
  κης συνεργασίας των άντι-
  προσώπων πρός διευθέτησιν
  των οίκονομικων, έμπορι-
  κών και ουγκοινωνιακών
  προβλημάτων πού άπασχο
  λοΰν έξ ΐσου καί άπό κοι
  νού τα τέσσαρα κρήτα τού
  Βαλκανικοΰ Συμ φώ νού. Πι< στεύεται λοιπόν ότι τ' άπο τελέσματα τής Συνδιασκέψε ως αυτής θά είναι σημαν- τικά και ίτι θά γίνουν αί- θθητά λίαν συντόμως. Γενι κή δέ είνε ή πεποίθησις ό¬ τι αί συνομιλίαι καί αί συμ φωνίαι τοΰ Βουκουρεστίου θ' άνοίξουν τόν δρόμον δια την στενωτέραν συνεργασί «ν των τεσσάρων φίλων καί συμμάχων χωρών καί επί τού οίκονομικοΰ καί τού πνευματιχοΰ έπιπέδου όπως γίνεται ήδη επί τοΰ πολι τικοΰ. Αί τέσσαρες άλλωστε χώ· ραι, όπως καί πρό ημερών άνεφέραμεν είς σχετικόν άρ θρόν μας, έχουν έν πολλοϊς κοινά συμφέρεντα. Παρά- γουν όμοειδή προϊόντα καί έπομένως έχουν συμφέρον ν' άκολουθοϋν κοινήν πολιτι κήν άπέναντι τής διεθνοΰς καταναλωτικης άγοράς άντί νά προσφεύγουν είς τό ο- πλον τού συναγωνισμοϋ πού άποδεικνύεται συνήθως τόσον όλέθριον δι' εκείνον πού τό χρησιμοποιεΐ ίσον καί δι' εκείνον κατά τού οποίον στρέφεται. Π«ρά γουν έπίσης καί έτεροειδή προΐόντα πού είμποροΰν κάλ λιστα ν' άνταλλάσσουν καί νά θεραπεύουν .διά τοΰ τρόπου αύτοΰ τάς ανάγκας τής καταναλώσεως των, άντί νά προσφεύγουν είς άλλας μακρυνάς χώρας διά προμη¬ θείας. Έχουν προσέτι προ- βλήματα κοινά, πού άπασχο λοΰν έξ Ισου καί τάςτέσσχρας όμόρους χώρας καί πού πρέ- πει νά λύσουν άπό κοινοΰ όπως είναι τα προβλήμκτα της γεφυρώσεως ποταμών της πυκνώσεως καί προεκτάσεως οιδηροδρομικών γραμμών καί άμαξιτών όδών, των τε- λωνιακών διευκολύνσεων, τής ταχυδρομικης, τηλεγρα φικης καί τηλεφωνικής συνερ γασίας, τής διευκολύνσεως τής κινήσεως των πληθυσμών καί τής άναπτύξεως τοΰ του- ρισμοΰ καί πλείστα άλλα που δέν είνε δυνατόν οΰτε άπα ρκίτητον βεβαία ν' αναφέ¬ ρωμεν τώρα άπό τής στήλης αυτής. Καί ·λα «ύτά τα προ βλήματα ζητοΰν την λύσιν των.· Ή δέ λύσις των θα συν τκλέση σπουδαίως είς την α¬ νάπτυξιν τής δημιουργικήν καί βίχονομικής έν γένει δραστηριότητος των τβσσα- ρ»ν χωρών, είς την αύξησιν τηδ παραγωγικότητός των καί είς την πλήρη οικονομικήν καί νομισματικήν άνόρβω- οίν των. Επί πλέον δέ ή λύσις των προβλημάτων αυτών καί ή στενωτέρα οίκονομική καί ε μπορική συνεργασία θά το¬ νώθη περισσότερον καί τβύς πολιτικόν; δεσμβύς πού ύφί 0Τ«ντ«ι 9ή"·ρ·ν *«ι 8<* ** ταστήσουν την Βχλκανικήν Συνεννόησιν ένα πραγματι κά Ισχυρόν, ακλόνητον καί ρωμαλέον οργανισμόν ίκα νόν νά έπιβάλλεται είς την νοτιανατολικήν Ευρώπην καί νά βχρύνη σημαντικώς είς τα διεθνή ζητήματα. Διότι ώς είναι γνωστόν καί παγ- κοίνως παραδεδεγμένον, δ- που ύπάρχει αίκονομική συν εργααία ύπάρχει καί άνα πτύσσεται καί ή πολιτική φι λία καί αντιστρόφως Άλλά ή έφετεινή σύνοδος τοΰ Οί» κονομικοΰ Συμβουλίου τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως προσέλαβεν Ιδιαιτέραν όλως αξίαν καί έξ ενός άλλου γε γονότος: Έκ τής παρουσί- άς Βουλγάρου παρατηρητοΰ. Διά πρώτην φοράν ή Κυ βέρνησις τής Σόφιας έπέ δειξε τόσον ενδιαφέρον διά την Βαλκανικήν Οίκονομι- κήν Διάσκεψιν. Καί άπέστει λεν είς Βουκουρέστιον είδι κόν παρατηρητήν διά νά παρακολουθήση τάς έργασί άς τοΰ Οίκονομικοΰ Συμ βουλίου καί νά την κρατή ση ενήμερον. Κρίνεται τό γεγονός αύτό ώς μία ένδει ξις περί τοΰ ότι ή Βουλγα¬ ρία έπιθυμεϊ την συνεργασί¬ αν μέ τα άλλα Βαλκανικά Κράτη καί ώς εν σημαντικόν βήμα πρός την οδόν τή συνεργασίαν αυτής. Εάν δ; ληφθή «π' όψιν καί τό γε γονός τής ύπογραφής τής συμφωνίας τής Θεσσαλονί¬ κης μεταξύ τής Βούλγαρι άς καί τής Βαλκανικής Συ νεννοήσεως καί άν συνδυα σθοΰν καί αί τελευταίαι συ νομιλίαι τοΰ κ. Ποτέμκιν μετά των Βουλγάρων έπισή μων καθώς καί μετά τωνΤούρ κων καί Ρουμάνων κυβερ- νητών, τότε θά πρέπει νά ελπίζωμεν είς στενωτέραν συνεργασίαν καί τής Βουλ γαρίας μέ τα άλλα Βαλκά- νια. Συνεργασία δέ όλων των Βαλκανίων τόσον επί τοΰ πολιτιχοΰ όσον καί επί τοΰ οίκονομικοΰ πεδίου θ' άποτελή γεγονόί μεγί¬ στης σημοιοίας. Ο* έξα σφαλίζη απολύτως την γα λήνην είς την Χερσόνηοον τού Αϊμου καί θά καθιατά ζωντανήν, κραγματικότητα τό δόγμα: Τα Βαλκάνια διά τούς Βκλκανίους. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΖΟΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΞΕΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ Όσοι επερίμεναν τόν έρχομδ τής ανοίξεως καί τοθ καλοκαι- ριοθ γιά νά χαροθν τή ζωή καί τα θέλγητρά της, θά δοκι- μασουν ασφαλώς άπογοήτευσι. Τουλάχιστον άν πισιεύσωμε τίς πληροφορίας πού υπάρχουν, τδ Κάστρο μας θά μείνη εφέτος Ιρημο Χ«ί 6οιι6ό. Οί νύχτε- δέβαια δέν θά χάσουν τή γοης τεία των. Ή Σελήνη θά σκορ πά τ' άσήμια της, θά φωτίζη τα καστρα καί τα τρίστρατα, θά ρίχνη σκιές κάιω άπό τα τείχη θά στήνει μάγισσες στά σταυρο- δράμια χαί θά εύλογή είδύλ- λια στΐς γείτονος μέ τα λιθό στρωτα αοκχάκια καί τα στενά μέ τ' άπειρ« καντούνΐα. Καί οί αύ ρες θάναι δπως πάντα, χλιαρές τα δειλινά, δροσάτες τίς νύχτες τίς γαληνεμένες, γεμάτες μύρα τις αύγές πού οκάζουν τα μπουμ- πουκια καί άνοίγουν οί άνθοί γιά νά πεθάνουν ώσάν άγάπες συγχρόνων γυναιχίδν. Κι' 4 χό- σμος θά ξεχύνεται καί πάλι δπως πάντα σΐίς πλατεΐες καΐ στά κέντρα χαΐ στΐς άχρογιαλιές, έκεΐ δποιι θά ειμπορή ν' άνα ζητήση Χ«ί νά βρή λίγη δρο· οιά χαι περισοότερην άναψυχή θά λιίηΐ δμως φαίνεται εφέτος ι, ή * ^ ζή σική, θά λείπουν τα νουμιρα, τα τραγούϊια, τα σκέτς, οί ντι· ζέρ καί οί ντιζέζ καί οί χορευτές χαί οί χορεύιριες. ΚανεΙς έηι χειρηματίας δέν έκινήθηκε γιά την ώρα. Καί δλοι διατείνον¬ ται δτι εφέτος δέν {χούν «λΐ- φτά γιά χάσιμο». Οδιε χαί νέ· οί χινηματογράφοι θα λειτοιιρ- γήσουν δπως ελέγετο προ και ροθ πού κυκλοφοροθσαν φήμες φρς θα μείνουν πάλιν οί δύα: Τοθ Πουλακάκη χαί τοθ «Απόλλω¬ νος». Καί επί πλέον τα μεγάφω να των καφενεΕων. Ή ζωή λοιπών πού κατά τόν Σοπιγχάουΐρ, μοί· άζει μέ έκκρεμές πού κινεΐται μεταξύ πλήξεως καί άνίας, έδώ στό Κάστρο μας θά κινήται εφέ τος το καλοχαϊρι μεταξύ σινεμά χαί χαφενείου. Οιισιχστικώς δη· λαδή θά κινήται μεταξύ τής πλή ξεως τής μοναξιας καί τοθ μέγα φώνοιι τοθ σινεμά ή τοθ κανενεΕ ου. Έχτός εάν ίπιχειρήση ήριοΐ' κήν έξοδο άπ' τό Μεγάλο Κά¬ στρο. Δέν είνε δμως ιΰχολη ή £ ξοίος. Γιατί χρειάζεται δχι ό ψϋ χικβς ήρωϊομδς άλλά ή άντοχή τοθ χρηματοφυλακίου. Καί ώς γνωατόν των πιό πολλων άνθρώ πων τό πνεθμα μέν είνε πάντοτε πρόθυμον, τό πορτοφόλιον δμως είνε ίσχόν καί άσθενές. Άν 5λ λωατε υπήρχαν πορτοφέλια εύτρα φή θά ήΐαν δυνατόν νά συνττιή σουν καί μουσικές καί νούμερα χαί β-χριετέ. Καί οί έπιχειρημα τίες δέν θά ήσαν τόσον αχεπτι κοί χαί άναποφάσιστοι.Άλλ' άν δ ΣοττεγχάοιΐΕρ έπιμένει δτι ή ζωή κινεΐται μεταξύ πλήξεως καί άνί άς, υπάρχουν δμως καί έκεΐνοι που πιστευουν δτι αντιθέτως ή ζωή χι νεΐται μεταξύ προσδοκίας καί έλ πίΐος Μποροθμε λοιπόν νά έλπί ζώμεν δτι τα πράγματα θ' άλλά ξουν καί νά προσδαχοθμε καλύτε ρη δργάνωσι τής καλοκαιρινής ζω ής στήν πόλι μας. Τα Κάστρο μας άλλωστε δέν ϊχει παράδοσι καί φήιχη. "Εχει καί κίνησι με γάλη. Καί ζωή νιιχτερινή. Είν« Ινα μεγάλο κέντρο τουριστικό, πού δέν έπιτρέπεται νά καταδικαι σθή σέ μιά «ζωή»ν«κρή,άσκηαχή, γιά νά ακούωνται μονάχα τα με γάφωνα ώς θρηνωδία μιάς περα ομένης δόξχς. Π χ. Τα διεθνή ζητήματα Ι ΜΕΓΑΑΗ 1ΡΕΤΤΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Μαΐου (Ιδι¬ αιτέρα ύπηρεσΐσ) — Μολονό¬ τι η γερμανοπολωνική διένε ξις δέν διηυθετήθη καί ή 8ν· τάσις δέν έχαλσρώθη, έν τού τοις ενταύθα πιστεύετσι σή μερον δτι δέν υφίσταται ά¬ μεσος κΐνδυνος άναφλέξεως έξαΐτΐας τοΟ Δάντσιγκ. Τού λάχιστον μέχρι τής 28ης τοθ μηνός, όπότε τιρόκειτσι νά συνέλθ[) ή Γερουσίσ τοθ Δάν- τσιγκ δια νά αποφασίση, ώς λέγεται, την διενέργειαν δημοψηφίσματος πρός ένωσιν μέ τό Ράϊχ, πιστεύεται δτι δέν θά ευρεθώμεν πρό όδυ νηρών έκπλήξεων. Καί είναι άμφ βολον εάν τολμήση ή ΓερμανΙα νά προβή είς πρα ξικοπηματικήν ενέργειαν πά- ρά τό δτι ή επιθεώρησις των δυτικών όχυρών υπό τοθ ΧΙτλερ διά νά διαπιστωθη τό άπόρθητον ή μή αυτών άπό ένδεχομένην επίθεσιν έκ μέ ρους τοθ γαλλικοθ στρατοθ, έξηγεΐται ώς πρόθεσις στρα τιωτικής δράσεώς είς την ά νατολικήν πλευρόν, είς βάρος δηλαδή τής Πολωνΐας, μέδ ασφσλισμένα τα νώτσ. Άλλ ή έξήγησις αυτή δσον καί άν είναι άληθοφανής καί πιθανή δέν σημσίνει κατ' ανάγκην δ¬ τι θά έχη καί δλας τάς λο γικάς συνεπείας της. Δι' αυτόν τόν λόγον καί ή Αγγλικη Κυβέρνησις στρέ- φει την στιγμήν αύτήν^ την προσοχήν της πρός την Άμε ρικήν άφ' ενός δπου ταξι δεύουν οί Βασιλείς της Με γάλης Βρεττανίας καί είς την Άπω Ανατολήν δπου ή Ία πωνΐα προβαίνει είς παραβιά σεις των διεθνών νομΐμων καί είς καταπάτησιν των αγ γλικών συμφερόντων, χωρίς βεβαία νά έλαττώνη καί τα μέτρα πού έλαβεν είς την Μεσόγειον καί την Βαλτικήν διά την περίπτωσιν δράσεώς των κρατών τοθ άξονος. Ή αγγλικη κυβέρνησις στρέ φεΐ την προσοχήν της πρός την Αμερικήν δχι μόνον διό τι ταξιδεύει είς την "Ηπειρον αυτήν 6 Βασιλεύς Γεώργιος. Άλλά διότι τό ταξΐδιον αύτό τοθ Άγγλου Βασιλέως, αί συνομιλίαι τού μέ τόν Πρόε δρον κ. Ροθσβελτ καί τούς Άμερικανούς ύπουργούς καί αί συντελούμεναι ήδη μεγάλαι πολιτικαί ζυμώσεις μεταξύ των Ιθυνόντων την Βορειοαμε ρικανικήν ΣυμπολιτεΙαν, έλπί ζεται δτι θά έχουν ώς άμε¬ σον άποτέλεσμα την έντονω τέραν ανάμιξιν των Ήνωμέ- νων Πολιτειων είς τα έξωαμε- ρικανικά πράγματα καί την στενωτέραν πολιτικήν καί οί κονομικήν συνεργασίαν των ιέ την Αγγλίαν. Τοιαύτη δέ Ιντονος πολιτικτ) τής Άμερι· κης, πιστεύεται δτι θά έχη κατευναστικήν επίδρασιν είς δλσν τόν κόσμον καί θ' άπο- μακρύνη τούς κινδύνους έκρή ξεως πολέμου. Έξ άλλου ή αγγλικη κυ βέρνησις φαΐνεται νά επείσθη δτι έπιβάλλεται νά τηρηθ{) αύστηοά πολιτική καί έναντι τής ΊαπωνΙας καί νά τε πλέον φραγμός είς τάς έκνό μους ενεργείας της. Καί δι' αύτό δχι μόνον συμφωνεΐ μέ την Αμερικήν καί την Γαλλί α> είς την λήψιν άπό κοινοθ
  μέτρων άναχαιτίσεως τοθ (α
  πωνικοθ ίμπεριαλισμοθ άλλά
  καί πρωτοσταχεΐ είς την ση
  μειουμένην σχετικήν κίνησιν.
  Δέν είνε άλλωστε δυνατόν
  νά διασφαλισθή ή είρήνη τοθ
  κόσμου καί νά άποτραποθν οί
  κΐνδυνοι άναφλέξεως, χωρίς
  νά κατασβεσθή ή έστΐατοθ πυ
  ρός τής Άπω Άνατολτ]ς καί
  χωρίς νά άφαιρεθή ό έμπρη
  στικός δαυλός άπό τάς χεΐ
  ρας τοθ ίαπωνικοθ [μπερια
  λισμοΟ. Έφόσον δέ υφίσταται
  συνεργασία τής Ίαπωνίας μέ
  τα έξαπλωτικά κράτη τής Εύ
  ρώπης, θά πρέπει νά ληφθοϋν
  μέτρα έξουδετερώσεως καί πε
  ριορισμοθ καί τής Δυνάμεως
  αυτής διά νά καταστή άδύνα
  τος ή πολεμική δράσις τοθ
  άξονος. Ποία δμως μέτρα θά
  ληφθούν καί πώς σκέπτεται
  νά δράσπ ή Αγγλία είς τόν
  τομέα αυτόν τής γή*ς, δέν εΤ
  νέ γνωστόν. Καί είνε πρόω
  ρον καί παρακεκινδυνευμένον
  νά έπιχειρήση κανείς προβλέ-
  ψεις.
  Διά τό Ηράκλειον.
  Καί διά δευτέραν φοράν ό
  πρωθυπουργός κ. Μεταξάς έ
  δεχθή είς μακράν συνεργασί¬
  αν τόν Δήμαρχον κ. Γεωρ
  γιάδην διά τα ζητήματα τής
  πόλεως μας καί τόν φεβαΐω
  σεν δτι τρέφει ιδιαιτέραν α¬
  γάπην καί στοργήν πρός την
  Κρήτην καίτην πόλιν τοθ Ή
  ρακλείου ειδικώτερον. Ή νέα
  αυτή εκδήλωσις τοθ ένδιαφέ
  ροντος τοθ κ. Προέδρου τής
  Κυβερνήσεως υπέρ τής πόλε
  ώς μας, όφειλομένη καί είς
  τάς ενεργείας τοθ κ. Δημάρ
  χου πού έχει άφοσιωθή είς
  την προαγωγήν των ζητημά
  των τής πόλεως, εγένετο 6ε-
  κτή μέ γενικήν χαράν καί
  Ικανοποίησιν. Δέν γεννάται
  δέ άμφιβολΐα δχι ταχέως θά
  ψανοθν τα εύχάριστα άποτε
  λέσματα των συνεργασίαν
  τοθ κ. Δημάρχου μετά τοθ)
  κ. ΠρωθυπουργοΟ καί των δια
  ΙΑΙΤΑΙΡΗΤΙΚΑΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Κατ' Ιδιαιτέρας πληροφο¬
  ρίας μας ό ύπουργός Γενικός
  Διοικητής κ. Σφακιανάκης, θά
  παραμείνη πιθανώτατα, επί
  τινάς ημέρας είς Αθήνας, ά
  ναβάλλων την είς Χανιά κά-
  θοδόν τού, διά νά συνεργα¬
  σθή μετά τοθ κ. Πρωθυ¬
  πουργοΟ καί των συναδέλφων
  τού πρός λύσιν των σπουδαι
  οτέρων κρητικών προβλημά¬
  των. Διότι ό κ. Σφακιανάκης
  έπιθυμεϊ, οίαν θά έλθη είς
  Κρήτην νά κομΐση καί τάΓ
  λύσεις των ζητημάτων πού
  έκκρεμοθν καί άπασχολοϋν
  την νήσον καί τούς κατοι
  κους της Κυρΐως ό κ. ύπουη
  γός ένδιαφέρεται διά τα ό
  δικά καί πσραγωνικά Ιργα.
  Καί θέλει νά ευρίσκεται Είς
  Αθήνας κατά την κατανομήν
  των πιστώσεων πού άνεγρά
  φησαν είς τόν κρατικόν προθ
  πολογισμόν διά νά ύποδεΐξη
  είς τάς αρμοδίας ύπηοεσίας
  κατά ποίον τρόπον πρέπει νά
  γίνη ή κατανομή αυτή, προ
  κειμένου περί των εκτελεσθή
  σομένων έν Κρήτη δημοσΐων
  έργων, &3χβ νά θεραπευθοθν
  αί μάλλον έπείγουσαι καί με
  γάλαι άνάγκσι καίνά πρυτα-
  νεύση τό πνεθμα τής δικαιο-
  σόνης ώς πρός δλας τάς έ
  παρχίας τής Κρήτης. Συνεχί
  ζει δηλαδή καί τώρα ό κ.
  Σφακιανάκης την πολιτικήν
  την οποίαν ενεκαινίασεν ευθύς
  άπό τής πρώτης ημέρας τής
  άναλήψεως τοθ ύπουργήμα
  τος τής Γενικάς Διοικήσεως
  τής Κρήτης. Καί δέν γεννάται
  άμφιβολΐα ότι ή έν Αθήναις
  παραμονή τού θά έχη έξαιρε
  τικώς εύχάριστα διά τόν τό
  πον μας άποτελέσματα "Αλ
  λωστε καί τό μέχρι σήμερον
  έργον τού είναι όντως μέγα.
  Ό κ. Σφακιανάκης, άπολσμ
  βάνων τής Ιδιαιτέρας έκτιμή
  σεως καί έμπιστοσύνης τόσον
  τοθ κ.Προέδρου τής Κυβερνήσε
  ως δσον καί τοθ Βασιλέως,
  καί έχων την ενίσχυσιν τής Κυ
  βερνήσεως είς δλας τάς προ
  σπαθείας τού, κατώρθωσε
  πραγματι είς τό διάστημα των
  τριών έτών πού διοικεϊ την
  μεγαλόνησον νά επιτύχη τόσα,
  οσα δέν Ιγιναν είς ολόκληρον
  δεκαετίαν άλλοτε. Επέτυχε
  νά χορηγηθοθν πιστώσεις διά
  την συνέχισιν εκτελέσεως καί
  αποπερατώσεως των μβγαλων
  άδικών άρτηοιων τής νήσου,
  δπως τής ό&οθ Ηρακλείου—
  Βιάννου, Ηρακλείου— Χάρα
  κα Άγίου Νικολάου—Λαση
  θίου, Παχείας "Αμμου—Σητεί
  άς, πού έλπΐζεται νά διανοι
  ΧΘΠ Μέχρι τοθ προσεχοθς φθι
  νοπώρου καί πλείστων δλλω ',
  Μΐκροτέρων μέν είς έκτασιν με
  γίτλων δμως είς αξίαν διάτόν
  'όιταν Καώοθωσε νά άοχί
  σπ ή μβλέτη των μεγάλων πά
  οαγωγικών καί Ιξυγιαντ κων
  Ιργων τής Μεσσαράς, τοθ
  Κουρνά, τοθ Κολυμπαρίου «αί
  των άλλων διαμερισαά^ων.
  Προώθησε τή ν κατασκευήν δι
  αφορών άλλων έργων καί συν
  ετει νέ ν είς τό νά αρχίση μ*α
  τφαγματική άναδημιουογική
  έργασΐα είς βλην την Κρήτην.
  Δι' αύτό καί 'ό δνομά τού συ
  νε5έθη μέ την (ιιορίαν τοθ
  Γόπου αϋτοθ άροή<τως. Δι' αύτό ήγαπήθη άπό τόν λαόν καί κατέστη ό (δεώδης πράγ ματι άρχων τή ήρωί<ή·ς μβ- γαλονήσου. Τωοα συνεχιζει την προσπάθειαν καί τος έ νεργβίας τού, πρός όλοκλήρω σιν τοθ προγράμματός τού, προγράμματος έναρμονισμέ- νου πληρως πρός τό πνεθμα καί τάς κατευθόνσεις τοθ νέου κράτους. Καί δταν μεθαύριον, μετά μακράν άπουσίαν, θά κα τέλθη είς Χανιά καί θά πβρι οδεύση τα διάφορα διαμερί σματα τής Κρήτης, θά φέρη μαζί τού καί τάς λύσεις των κυριωτέρων προβλημάτων, πού άπασχολοθν τόν τόπον. Καί 6 κρητικός λαός θά τόν υπο δεχθή μέ χαράν καί ένθουσια σμόν, μέ αΐσθήματα είλικρι- νοθς άγάπης, μέ έκδηλώσεις εύγνωμοσύνης καί εκτιμήσεως. Θά τόν ΰποδεχθβ δπως γνω ρΐζει ό Κρητικός λαός νά ύ· ποδέχεται καί νά τιμςϊ έκεΐ- νους πού έργάζονται καί μο χθοθν διά τό καλόν καί την πρόοδον τής Κρήτης. φόρων ύπουργών, δπως δέν εγεννήθη ποτέ άμφιβολία καί διά τα άπέναντι τοθ Ήρακλεί ου στοργικά αΐσθήματα τοθ κ. Μεταξδ. >Ρ * *Ρ^
  Ζωοφιλία.
  Προχθές συνεκλήθη καί είς
  την πόλιν μας τό πρώτον τοπι
  κόνζωοφιλικόν συνέδριον. Μετ'
  ολίγας δέ ημέρας θά έπανα
  ληφθοθν αί διακοπείσαι έρ
  γασίαι τού. Πρόκειται πβρί ε¬
  νός συνεδρίου, έπιδιώκοντος
  σκοπόν εύγενή καί πολιτισμέ
  νόν. Καί άξΐζει νά χαιρετι-
  σθή μέ χαράν καί νά ένισχυ
  θή μέ κάθε τρόπον. Ή άγά
  πή πρός τα ζώα άποδεικνύ
  εί ψυχικήν ευγένειαν, άνε
  πτυγμένον πολιτισμόν. Ή δέ
  προστασία των ζώων, καί Ι¬
  δία των εργαζομένων, έπιβάλ
  λεται δχι μόνον έκ λόγων πό
  λιτισμοθ άλλά καί συμφέρον
  τος. Δυστυχώς δμως ή ά-
  γραμματωσύνη καί ή άμορφω
  σιά κάμνει σκληρούς τούς
  άνθρώπους πρός τα ζωα.
  Καί πρέπει νά τούς διοπαιδα
  γωγήσωμεν, νά τούς κάμω
  μέν νά αίσθανθοθν στοργήν
  πρός τα ζωα. Αύτό ακριβώς
  έτιδιώκει 6 σύλλογος των
  ζωοφίλων.
  Ή ελληνοσουηδική.
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά-
  ναφέρουν δτι απεφασίσθη ή
  παράτασις τής έλληνοσουηδι
  κης έμπορικής συμφωνίας μέ
  χρι τοθ Φεβρουαρίου το01940.
  Έν τώ μεταξύ θά διεξαχθοθν
  διαπραγματεύσεις διά την σύ
  ναψιν νέας συμβάσεως. Καί
  δέν γεννάται άμφιβολΐα δτι
  είς την νέαν σύμβασιν θά τε
  θοθν δροι εϋνοοϋντες τάς εί
  σαγωγάς καί των κρητικών
  προϊόντων είς την Σουηδίαν.
  Τα κρητικά σταφύλια Ιδιαιτέ
  ρως προτιμοθνται άπό τόν
  σουηδικόν λαόν. Καί θά ήτο
  δυνατόν νά τονωθ(| ή έξαγω
  γή των είς την χώραν αυτήν
  τοθ Βορρά. Άλλά δι' δλα
  αύτά θά μεριμνήση ασφαλώς
  ή Κυβέρνησις, πού τόσον έν
  διαφέρον δεικνύει διά την
  εξαγωγήν των γεωργικων μας
  προϊόντων.
  Ανταλλάξιμοι.
  Κατόπιν αποφάσεως τής Κυ
  βερνήσεως καί έν συνεννοή
  σει μετά τής "Εθνικήν Τρα
  πέζης, είς τό εξής, ώς άνα
  φέρουν σχετικαί εΐδήσεις έξ
  Αθηνών, ή διαχεΐρισις των
  κτημάτων έξ ανταλλαγήν θά
  άσκήται υπό τοθ Κράτους,
  ή δέ σχετική ύπηρεσία θά γΐ
  νη κρατική. Δέν γνωρίζομεν
  πώς ακριβώς ρυθμίζονται τα
  σχετικά ζητήματα. Πάντως πι¬
  στεύομεν δτι διά τής έπερχσ-
  μένης μεταβολάς, δχι μόνον
  δέν θά ζημιωθοθν οί άγορα-
  σταί ανταλλαξίμων άλλά καΐ
  θά ώφεληθοθν καί θά διευκσ
  λυνθοθν είς την εξόφλησιν
  των χρεων των καί την άπό
  κτησιν όριστική"ς κυριότητος ε¬
  πί των κτημάτων πού εχουν ά
  γοράσει. Αυτή είναι άλλωστβ
  καί ή έπιθυμία ττ)ς Κυβερνή¬
  σεως.
  ^
  ΑΠΘΡΘΩ219
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Αύτοκρατορική έπέλα-
  σις». Έκτός προγράμματος ή μ_ε
  γαλειώδης ταινΐα τής Έθνικη
  εορτής 25 Μσρτίου.
  Την Δευτέραν ,«Τό τελευταΐι
  Φυλάκιο» (τιολεμική ταινΐο).
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: ή «ΈκδΙκ
  σις τοΰ Ταρζάν». Έκτός προγράμ
  ματος ζουρνάλ.
  Την Δευτέραν, ίνα φΐλμ γεμάτ
  νειάτα καΐ δροσιά «Μτΐρόντ Γοι
  αίη Μέλοντυ 1938·, Ρομιΐέρτ Τευ
  λόρ Έλλινόρ Πάουελ.
  Δευτέρα, Πέμιττ", Σάββατον
  Κυριακή ώρα 6 1)2 απογευματιναί
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Προγραμμα 20ης Μαΐου.
  -ίϊρα 12 25 Χήιια.-Έθνιχός
  μνβς—"Υμνβς Νϊβλαίας.
  13 Ποικίλη μουαική (δ(σχοι).
  13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή
  σιις.
  "Ω:α Άστεροσχοπείου Άθηνδν
  14 45 'Ελαφρά μουαΐΜη.
  (Όρχήστρα Κορινθίου).
  14 45 Εΐδπσβις. - Μβτβωρολβγ
  κον δελτίον.
  19 10 Χρηματιστήριον — Κίνη
  σις αγοραίς Παιραιϋς.
  19 20 'Η ώρκ τού παιίιοδ:
  1) «Ή άλεποθ καί δ τράγος»
  κ. λ. π.
  19 50 Έλαφρό Έλληνιχο τρ»
  γοΰβι (δίσκβι).
  20 Ή ώρα τβθ άγρότου-
  «Ό λύκος καί τό τσακάλι». (Ά
  πό τα άγρια καΙ τα ήμερα ΐ τοθ
  βουνοθ καί τοθ λόγγου).
  20,20 Δυωδίαι.
  ("Υπό τδν χ. κ. Διον. θάνου
  τενόρου, καί Δημ. Εαστρατίου
  δαρυτόνου).
  20.50 Είύήσβις—μΐτεωρολογικόν
  Δβλτίον.
  21.05 Μικρά ορχήατρα.
  (Υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ.
  Βιτάλη).
  21 30 Όμιλία:
  «Οί άγωνις των Έπτανησίων
  διά την ένωσιν μετά τή; μήτρος
  Ελλάδι. Υπό τοθ κ. Φανή Μι
  χ»λοπουλου (Επι τή ενάρξει των
  έορτων τής ενώσεως τής Έπτ,ανή
  σου μέ την Έλλάδα).
  21.45 Συνέχεικ μικράς όρχή
  στρας.
  22.15 Νυκτεριναΐ είδηβΕΐς.
  22,25 Μονσική χορού (δίσκοι)
  23 'Ελαφβρό τραγβδδι.
  23 30 Μουσική χβροδ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι βΐδήσκις.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή εγχρωιιβς κινηματογρα
  φιχή έπβποιΐα!
  ΑΥΤΟΚΡΑ¬
  ΤΟΡΙΚΗ -
  ΕΙ1ΕΑΑΣΙΣ
  (ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥΣΑ)
  Μιά γιγαντιαία δημιουρ
  γία πού την έμψυχώνβυν
  ό περίφημος Ίνδός ΣΑΜ
  ΠΟΥ, ή γοητευτική ΒΑ-
  ΛΕΡΙ ΧΟΜΠΣΟΝκαΙό
  ύπέρβχβς ΡΑΥΜΟΝΤ
  ΜΑΣΣΕΥ·
  'Εκτός προγράμματο; Α
  μΐγαλβιώδπ; ταινία της εθνι-
  κης εορτής 25 Μαρτίου.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΛΙΟ
  Υ
  Τ ό φί*μ τού Ήρωϊαμοϋ,
  τοΰ καθκκοντβς καί τοΰ ερω
  τα Τα ώραμα δΰο άχώριστων
  φΐλων αξιωματικών τοΰ Βρετ
  τανικοϋ Στρατοϋ πβϋ ή άγά
  πή τους νικ την ιδία γυναΐ
  κ«, τβυς μΐτέβαλϊ σέ οΐοπβν
  δβυ; Ιχθρβΰς
  Πρωταγων ιβτβΰν:
  Κάρυ Γκράντ,
  Κλώντ Ρέϊνς
  Γερτρούδη Μικαέλ
  Κοίθλιν Μπρούκ.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία εδήλιος
  χαΐ ιυόαρος, αποτελούμενη έκ τρι¬
  ών δυ>ματ ί ών χαΐ κουζίνας.
  Πληροφορίαι παρά τώ χ. £δ
  αταθίψ Ζιρβάχη πχντοπώλη
  Κ γιιτονιί.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τοϋ "Αρμστρογγ.
  70ον
  Ό Μουσταφά Κεμάλ είδε τόν
  κίνδυνον. Εί; την εχθρικήν δΓ αύ
  τόν ατμόσφαιραν τής Κωνσταντί-
  νουπόλεως, 8που ό λαί; τ όν έμ(
  σει, συνησπισμένος περί τόν χαλί
  φην καί τοΰς Εκανωτέροιις άντιπ»
  λους τού, έσχηματίζετο μία μο
  ναρχική χαί θρησχευτική κίνησις
  εναντίον τού. Καί είς την Οπαι
  θρον έπίσης, ή θρησχευτιχή κ£νη
  σι; εναντίον τού, ένβτείνετο ώσαύ
  τως. Ό λαδς άπίβλεπε πρός τόν
  χαλίφην ώς πρός τον θρτ)σκευτι
  κίν τού αρχηγόν. Άν αί δύο αύ
  ταί κινήσεις ώργανώνοντο χαί έ
  ταυτίζοντο, εκινδύνευε νά ήττηθζ
  Δέν ήξευρε πως ν' αντιμετωπίση
  την κατάστασιν. Εάν έπενέβαινε
  προώρως, θά εκινδύνευε νά πλη
  σιάση την θρυαλλίδχ ώς μία συσ
  σωρευμένη έκρηκτική ΰλη πού
  θά ηπείλει νά τόν άνατινάξη ϊω;
  τον ουρανόν! Εάν δφινε καιρόν
  είς τούς άντιπίλους τού, δ κίνδυ
  νος δέν ήτο μικρότΐρος.
  Καί έν ώ ευρίσκετο έν «μηχανία
  δι* άλλην μίαν φοράν ή τύχη τόν
  ηύνόησ· δι άλλην μίαν φοράν ή
  Αγγλία τόν έφωδίασε μέ Ινα 8
  πλον!
  Κάποιο; ίκιισι τόν Άγαν Χάν
  καί κάποιον Άμήρ Άγίί, δύο
  Σΐυνίτας Μωαμεθανούς των Ίνδι
  ών νά γράψουν μίαν επιστολήν
  διαμαρτυρίας έν ονόματι των Μω
  αμεθανών των Ίνδιων, ζητοθν
  τες 8πω; τό κϋρος τοθ χαλίφευ
  παραμείνη σεβαστόν. Ή ίπιστολή
  αυτή έστάλη είς Κωνσταντίνου
  πόλιν καί εδημοσιεύθη είς τόν
  τύπον, προτοθ φθάση είς την χυ
  βέρνησιν τής Άγκυρας.|
  Αυτή ήταν εύχαιρΕα διά τόν
  Μουσταφά Κεμάλ. Συνεκέντρωσε
  στοιχεϊα περΡ,τή; ίστορίας τοθ
  Άγ3 Χάν. Ήταν ϊνας Μωάμεθ»
  νός των Ίνδιών δ οποίος είχε κά"
  ποιαν σημαίαν. Έζη είς την Αγ
  γλίαν, τα αλογά τού ίτρεχαν είς
  τάς άγγλικά; ιπποδρομίας, ήτο
  γνωστάς είς τούς κοσμικούς κύ
  χλους τοθ Λονδίνου καί είχε σχέ
  σεις μέ Άγγλους πολιτιχούς καί
  διπλωμάτας.
  Κατά την διάρκειαν τοθ πολέ¬
  μου οί Άγγλοι τεχνηέντως εΓχαν
  προπαγανδίσει υπέρ αΰτοθ Ιως β
  τοιι κατώρθωσε ν' αποκτήση τόσον
  κθρος ώσιε νά θεωρήται ώ; ί
  άρχηγός των Μωαμεθανών των
  Ίνδιών Καί τόν είχαν μεταχειρι
  σθη ώ; άντίρροπον κατά τοΰ σουλ
  τάνου τής Σταμπούλ καί τής προ
  παγάνδας των Τούρκων είς την
  Ανατολήν.
  —Αύτός δ Άγά Χάν—είπεν ά
  μέσως δ Μουσταφά Κεμάλ—είνε
  δργανον τής Αγγλίας!
  Κατόπιν τούτου δέν ήταν δύσχο
  λον νά ενεργήση την προπαγάν¬
  δαν τού 'Η Αγγλία, δ εχθράς
  ποΰ παρ' ολίγον θά είχε καταστρέ
  ψει μέ τού; "Ελληνας την Τουρ
  κίαν, ή Αγγλία ήρχιζεν έκ νέου
  τάς καταχθονίους μηχανορραφίοις
  της χρησιμοποιοθσα τόνΆγά Χάν
  καί τού; Μωαμεθανοϋς των Ίνδΐών
  καί τάσσουσα αυτού; παρά τό
  πλευρόν τοθ Χαλίφου μόνον κα!
  μόνον διά νά διχάση τοΰς Τούρ
  κου; είς δύο στρατόπεδα.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Τουαλέττες τής έποχής
  πού εύνοοθνται ιδιαιτέρως άπό τή μόδα
  Ταχάταται
  έπιοκΕθο! ώρολογΐων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  ίπ«β& τί ΧυντριΒ&νι).
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΜ έξ Αθηνών κομί
  σασα «λουσιωτάτην συλλογήν
  μοντέλων τής θερινής ττεριόδου
  ή μοδΐστα χ. Αλεξάνδρα Ρεθεμνι
  ωΐάκη.
  Τό φίρεμα τή; μόδας, γΐά τό
  πρωί δσον καί γιά τό άπβγευμα,
  είνε άπό κρέπ ντέ σιν, μπλέ μα-
  ρίνμέ μικροσκοπικά άσπρα πουί
  Καπέλλο άπό δστΐρη ψάθα μέ
  κορδέλα μπλέ μαρίν, πού δένε
  ται μέ Ινα μεγάλο φιόγχο.
  —Γιά τό άπίγευμα έξ άλλου εί
  νέ Ινα φόρεμα άπό κρέπ ντέ σιν
  μαθρο μέ πολύχρωμα π,ουά καί
  μ,ούρη φαρδειά πέτσινη ζώνη
  Καπέλλο σέ φόρμα χανοτιέ μέ
  μεγάλα μπόρ γαρνιρισμένο μέ
  τό ΐδιο Οφασμα τοθ φορέματος.
  Τό άπογευματινό έπανωφόρι
  Είνε σέ φόρμα ρεδιγχότας, μέ μι¬
  κρά ρεβέρ.
  Γιά τό άπόγευμχ έπίση; προ-
  ορίζεται μία του^τλέττα άπό κριπ
  ντέ σιν έμπριμέ μέ πολύχρωμα
  λουλούδια. Φβύστα λοξή πολύ
  πλατειά χαί κορσάζ μπλουζέ.
  Έπανωφόρι μονόχρωμο, φοδραρι
  σμίνο μέ τό ΐδιο έμπριμέ Ο
  φασμα τοθ φορέματος
  Οί φοθστε; των φορεμάτων
  τή; έποχή; είνε κλός, στενέ;
  επάνω καί κάτω πολύ πλατειί;.
  Τα κορσάζ είνε μπλουζέ, μέ κον
  τα καί φουσκωτά μανίκΐα.
  'Η άπογευματινή μπλούζα είνε
  άπό ΰφασμα μεταξωτό Ιμπρΐμέ
  μικρά κάρρο, γραμμοθλες ή άν
  θάκια. Γαρνίρεται μέ ίνα μυτε
  ρό ή στρογγυλό άμπιεσμάν Ή
  πιό κομψή μπλούζα τοθ άπογεύ-
  ματο; γαρνίρεται μέ χενιημένα
  κίτρινα στάχυα επάνω σέ φόντο
  μπλέ πάλ ή κίτρινο άνοιχχό
  Οί κεντημένε; μπλοθζε; είνε γε
  νιχά περιζήτητε; γιά τό άπόγευ
  μιχ.
  Ή πρωινή μπλούζα είνε πολύ
  άπλή, άπό βατίστα άσπρη ή ρόζ
  πάλ, σΐολισμένη μέ πιετάκια λεν
  ζερί ή &^ο!)ρ κεντημένη εί; τό
  χέρι. Γιακά; χαμηλός καί γρχ-
  βάτα άπό ταφ:ά <όκκινο, μπλέ ρουά ή φραίζ. ή Ντιτεσγκέ ΟΙΚΟΣ .ΜΤΤΡΕΝΤ'μΟΔΑΣ ΚΘΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ Όδός Πετράκη 3 Πλατεΐα Συντάνμ«τος, Αθήναι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (οδος Άνωιτέλεω;). ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιοθνται αί εγγραφείσα! ώ; καί αί βουλόμενοι νά Ιγγραφωσιν 8τι αφιχθη δ διευθοντή; τοθ οϊκου ΜΠΡΕΝΤ καί άρχίζει μαθήματα άπό τής Δευτέρα; 22 Μ» ίου. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Ή σϊΐρά όλων των μαθημάτων κοπτικής—ραπτιχής δρ. 2000 » μετά οϋΓΐϊΓϊοπΙ » 2500 » » καΐ βιβλίβυ μ άς » 3000 » » » » καΐ 15 ρίΐΐΓθΐΐδ » 3500 Βιβλία μ άς «Κοπτιχή—Ραπτικίι» Μπρίντ καΐ πωλοΰνται καΐ ιδιαιτέρως. ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ Πληροφορίαι—εγγραφαί καθ' εκάστην άπό τδν Ιδιον κ. ΜΠΡΕΝΤ εί; τό δποχατάσΐημα Άλικιώτη. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: .ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ' ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΑΛΜΑ» Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΪΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε. Ίατρος τοϋ Κκρδιολογικοΰ δοτνϊΰε τής Α' Παθολογιχης Κλινικης τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Δεχεται έν τώ ίατρείω τού παραπλεύρως όψθαλ- μολογικής Κλινικης Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ- βολά, καθ1 εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ. Αριθ. τηλεφ. 8.25 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ·*— θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σκελρτών. Πσρελάβαμε μηχανήματσ διά κατεργασιαν κρυστάλλων Πρΐν προμηθευθήτε έπισκβφθτ]τε μας. ΤιυαΙ λθνικαΐ. ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ ΚΕΛΛΕΝ ΑΘΗΝΑΙ τηλ 24-265 Ό σατανάς καλόγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ_ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΗ Έ«1 τή βάσει νί&ιν στοιχείον 68ον Έτέντωσε τό χέρι τού κα μέ τόν δεΐκτην τουέδειξε πρός τόν μικρόν τσάρεβιτς, πού έ- στέκετο δρθιος, άλύγιστος μικροκαμωμένος δΐπλα είς τόν πατέρα τού αύτοκράτορα, μέ τό πηγοθνι ψιλά σάν στρα- τιωτικός. —Κύττα τόν τσάρεβιτς, τόν βλέπεις; —Ή Νατάσα δέν άτιήντη σεν. Ό καλόγηρος μέ 'περισσό τερον επιτακτικήν, πιό έντο νόν φωνήν εξηκολούθησεν: —Κύτταξε τόν τσάρεβιτς. Ένσς μικρός στρατιωτάκος 6; Ένα παιδ! γεματο ύ γείσ Ι; Ή Νατάσα έκύτταξε καΐ κατένευσε. Πράγματι τό παιδΐ εφαίνε¬ το πολύ ώραΐο καί γεματο ύγεΐα μέσα στήν κοζάκικη στολή τού. —ΝαΙ, κύτταξέ τον είπεν ό Ρασποθτιν μέ είρωνικόν τό νόν αύτός είνε ό τσάρεβιτς. Ό διάδοχος ολοκλήρου τής ρωσσικής αύτοκρατορΐας. Καθώς ό Ρασποθτιν μιλοθ σεν ή Νατάσα δεν παρετήρη σε μέ πασην επιμονήν τα μά τια τού ήσαν κσρφωμένα * έ πάνω στόν τσάρεβιτς. Τό μό νο πού αντελήφθη ήταν ότι τό παιδί έστρεψε τα κεφά λι τού καί έκύτταξε πάνω στό πσράθυρο. —Μόλις τα μάτια τού συ νήντησαν τα μάτια τοθ τσά ρεβιτς, ό Ρασποθτιν τοθ έκα με ενα γρήγορο σημεΐο. Τα μάτια τοϋ παιδιοθ έγιναν πά λιν άπλανή, δΐχως έκφρασι καΐ μέ τό κεφάλι τού κατέ νευσε. Έστράφη διά νά παρακο λουθήσρ. την παρέλασι των στρατευμάτων. Έπερνοθσαν αί σημαΐαι τοϋ συντάγματος των Γρενα διέρων. Ό τσάρεβιτς άργά σήκωσε τό χέρι τού νά χαιρετίσπ, έκλο νίσθη έλαφρώς κοί έπειτα Ι πεσε πάνω στήν έξέδρα. (συνεχίζεται) ΜΙΝ2Α ΣΗΜΕΡΟΝ 'Η νέα καί πειό κα ταπληκτική, περιπε- τειώδης ταινία γυρι- σμένη στά βάθη τής Ζούγκλας. Έκδίκπσις ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ ΚΟΙΜΩΓΗΙ ΚΡ Μέ την ώραιοτάτην: ΕΛΕΟΝΟΡ ΧΟΛΜ καΐ ΓΚΛΕΝ ΜΟΡΡΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία και- νουργή;, παρά την οδόν Άποκο- ρώνου. Πληροφορίαι παρά τοθ κ. Σΐβ φάνφ Μπλαβίκη, πλατεία Καλ¬ λεργών. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητ,ϊιαι διά τα Ξενοδοχεϊα «Ελλάς», «Κνω· οός». 2ά ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την ιταρΕλθοΟ. σαν Κυριακήν ό κ. Στέλιος Πα¬ παδάκης Διευθυντής τοθ 'Υποκα.· ταστήματος Τροιτέζης "Αθηνών είς "Αγιον Νικόλαον άνεβέξατο είς Άγιον Γεώργιον, Σεληνάρη τό κοριτσάκι τού κ. Έμμ. Στρα· τάκη ονομάσας αύτθ Μαρίαν. Είς τούς γονεϊς καΐ τόν ανά¬ δοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση· —Την τΐαρελθοθσαν Κυριακήν είς ΒορρΙζα Καινουρίου οί κ. κ. Λεωνίδας Κουρμούλης, Γ. Γλαμ πεδάκης, Μάρκος Κωστάκης, Στ. Νικολούίης, Κωνστ. Παοΐαγατζά. κης, Κωνστ. Λενακάιης, Τσικρι· τσής Άστρινός, Τσιτερής Κωνστ. Σκουλοοδης Νικόδημος, Έ. Σταυ¬ ρακάκης Μιχ. Μαράκης, Νικ. Μα νιουδά«ης, Νικόλ. Γερωνυμάκης, Στυλ. Βασιλάκης καΐ Δημοαθέ νη. Νπσιττράκης *νεδέξαντο βκ της κολυμβήθρας τό χαριτωμέ- νο κοριτσάκι τοθ κ. Έμμ. Βεΐση ανομάσαντες αύτό ΧαρΙκλειαν— "Αρτεμιν. Επηκολούθησε τριήμε ρον γλέντι μέ τόν άθάνατον λυ· ράρην Κουκλινόν έπιστέγασμα τοθ όποίου υπήρξε πανδαισΐα είς την έξοχικήν θέσιν «ΒρυσΙ- δα». Είς τούς εύτυχεΐς γονεϊς καΐ άναδόχους ευχόμεθα νά τοίς ζήση. Β. ΕΟΡΤΑΙ.- Ή κ. Έλίνη Κ. Μα- θιουδάκη χημικοΰ δέν έορτάζει αυριον οΰτε δέχεται έιΐισ<έψεις. —ΈτιΙσης ή κ. Ελένη Γ Κοκ- κινάκη δέν έορτάζει, οϋΐε δέχε ται έπισκέψεις αυριον. —Δέν έορτάζει έτΐΐσης αυριον οϋτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Κ. Π. Ρασιδάκης —'ΕπΙσης δέν έορτάζει οΰ:ε δέ· χεται έπισκέψεις έν Νεαπόλει ό Ιατρός κ. Κωνστ. Αλεξ. Σεργά- κης. —Αυριον εορτήν των άγΕων Κων σταντΐνου καί Ελένης δέν έορτά ζει ή δνΐς "Ελένη Σαριδάκη. —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Κωνστ. Πολυχρονάχης δικηγόρος. —Ό κ. Κωνστ. Μαρκατατος δέν έορτάζει, οΰτε δέχεται επισκέ- ψεις οΰριον, λόγω|πένθους. —Αϋ^ιον εορτήν των "Αγ. Κων¬ σταντίνου καΐ "Ελένης δέν έορ τάζει οθτε δέχεται έβισκέψεις ό κ. Κ. Καναβαράκης. — Η κ. καΐ 6 κ. Μιχ Κουναλά κης δέν θά δεχθοθν έπισκέψεις επί τη έορτη τής κόρης των Έ λένηο. —Έτιίσης δέν έορτάζει ή κ. Στυλιανοΰ Γιαμαλάκη Ιατροΰ. —Έπίσης δέν έορτάζει οθτβ δέχεται έτπσκέψεις ή κ. Λιλίκα Μηνά Παντουβάκη τραπεζιτικοθ. —ΈπΙσης ή κ. Ελένη Μιχαη λίδου δέν δέχεται έπισκέψεις. —ΈπΙσης ή κ. "Ελένη Ν. Μη λιαράκη δέν έοοτάζει αυριον, ο6· τε δέχεται έπισκέψεις. —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Ελένη Σ. Παρλαμα. —Έτιίσης δέν έορτάζει αυριον ό κ. Κ. Χριστοφίδης. —ΈιτΙσης δέν έορτάζει οίότε δέχετσι έτΐισκέψεις ή δνΐς Έέ νη Σκουλιδά. —ΈπΙσης αυριον ή κ. Φραγ κισδου δέν θά δεχθή έπισκέψεις —Δέν έορτάζει έπίσης οΰτε δέ χεται έπισκέψεις 6 κ. Κωνστ. Μα θιουδάκης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ΟΙ ύπογε· γραμμένοι ίκφράζομεν τάς απεί¬ ρους ευχαριστίας μας πρός τόν διπλ. μηχανικόν κ. Δημήτριον Πατεράκην έξ "Ηρακλείου δστις διά της Ικανότητος καΐ πεΐρας τού έπεσκεϋασε καΐ έιτανέδωσε την λειτουργίαν είς τό άπό 15 θημέρου βλαβέν εργοστάσιον μας έν Γαράζω. Είχον μετακλη θή πρός τουτο προηγουμένας πλίϊστοι βλλοι, άνευ άποτελέσμα τος ένω εδτος έντές διώιου δι· έννωσε καΐ διώρθωσί ιήν βλά¬ βην. Τοιούτοι μηχανικοΐ τιμοθν τόν τόπον καΐ έςυπηρετοθν τα συμφέροντα τοθ συνόλου. Έν Γαράζφ τ() 18 Μαΐου 1939. Οί εύχαριοτοΰντϊς Χήροι Λαύιανοϋ,ΓΕωργ.Λιρώνης. *** Γύρω στήν πόλι. Ή άεροπορική κίνησις έξακο- λουθεΐ εντεινομένη είς τρόπον ώστε ν' άντιμετωπίζονται ζήτημα προτεραιότητος καΐ παράπονα παρά των έπιβατών. — Οϋτοα κατά την προχθεσινήν αναχώρησιν εντεύθεν διά «Τατό· ιον» τοϋ άεροπλάνου τής Ε. Ε. Ε. Σ. αί θέσεις αύτοΰ είχον προ καταληφθή, έχρειάσϋη δέ πολλοΐ των έηιβατών ν' άναβάλουν την αναχώρησιν των διά σήμερον λόγω συμπληρώσεως των θέσε- ών. —Κατόπιν τής γενικης ταύτην προτιμήσεως τού άεροπλάνου ελ ΓΐΙζεται δ'ΐ ή καθιέρωσις καθη· μερινής άεροπορικης συγκπνωνί- άς θά είναι λ(αν προσεχήί,. — Είς την άνοράν μας νροσκθ' μίζονται καθημερινώς μεγάλαι ποσότητες έφετεινών πατατών άπό τα Μάλλια, τωλούμεναι είς χαμηλάς τιμάς. —Έπίσης προσκομΐζονται ά- νάλογοι ποσότητες κηπευτικών νύρω άπό τα όποΐα στρέψεται την εποχήν αυτήν ή προτίμησις τού καταναλωτικοΰ κοινοθ. —Ή προβο>ή τής «Αύτοκρατο
  ρικης έπελάσεως» συνεχΐζεται μέ
  επιτυχίαν είς τόν κινηματογράφον
  Πουλακάκη
  —Έπίσης είς την «Μινωαν» συ
  νεχΐζεται ή προβολή τοθ Φΐλμ
  «Ή έκδίκησις τού Ταρζάν».
  4 Ρίπβρτΐρ
  ΧΑΡΙΛΗΜΟ! ΟΑΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΧ
  Ήράχλειβν
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ~Κα1 έστάθη'
  576ον
  νά προβή περαι
  —Πρός ποίον; ηρώτησεν ό γέρων.
  —Πρός τόν Μάριον, τόν πτωχόν,
  —Ανήγειρε βραδέως την κεφαλήν, έπέθεσεν έ
  πί τής τραπέζης τόν κάτισχνον καί κατηροτριωμέ
  νόν υπό ρυτΐδων γρόνθον τού καί άνέκραξεν 6
  σον έντονώτερον ηδύναντο οί πνεύμονές τού.
  —Τόν πτωχόν, λές; .. τόν πτωχόν! Ή εύγενία
  τού είνε διά την κρεμάλο! Ένας χαμένος έκεΐ Ε
  να παιδάριον άχάριστον, καυχησιάριχο, χωρίς καρ
  δ(αν, χωρίς σπλάγχνα, ένας άλαζών, έ"νας κακό
  τροπος. .
  —Καί άπέσιρεψε τό πρόσωπον ίνα μή παρατη
  ρήση ή θυγάτηρ τού £ν δάκρυ άναβάν είς τό βλέ
  φαρόν τού.
  Μετά τρείς ημέρας συνέβη πάλιν νά ευρεθή
  πλησίον τής θυγατρός τού μόνης.
  Παρήλθον ώραι τέσσαρες τελείας σιγής1 αί
  φνης άνακράζει πρός αυτήν θυμωδώς.— Είπομεν
  δα, είπομεν νά μην άναφέρεται πλέον μεταξύ μας
  αύτό τό δνομα!
  Ή θεΐα Γιλνορμάδου άπέφυγεν έκτοτε πάντα
  λόγον περί τοϋ Μαρΐου, ποιήσασα κατά νοθν τό
  βαθύ διαγνωστικόν τουτο.—Ό πατέρας ποτέ δέν
  ήγάπησε πολύ την άδελφήν τού, άφότου ύπήγεν
  έκεΐνη ή μακαρΐτισσα καί έκαμε την άνοησΐαν δ
  που έκαμεν είνε φυσικόν λοιπόν δτι έχει πρός τόν
  υϊόν της άπέχθειαν.
  Ή άνοησΐα δπου έκαμεν ή άδελφή της, ήτον ο
  τι ένυμφεύθη τόν συνταγματάρχην Πομερσύ.
  Έν τοσούτω, 8σον καί άν έπροσπάθησεν ή γε
  ροντοκόρη νά άντικαταστήοη τόν εύνοούμενόν της
  αξιωματικόν των λογχιτών είς την θέσιν τοθ Μα
  ρ(ου, δέν τό κατώρθωσεν.
  Ό Θεόδουλος ουδαμώς ηύμοΐρησε νά άρέση.
  είς τόν γέροντα.
  Τόν κενόν τής καρδίας δέν πληροθται έξ οίουδή
  ποτε πράγματος.
  Καί ό Θεόδουλος δμως, καίτοι τόν εϊλκυεν ή
  όσμή τής κληρονομίας, δέν ήθελε νά καταβάλη
  την πασάν προσπάθειαν" ν' άλλάξρ. τα συστήματα
  χάριν αυτής.
  Ό άγαθός γέρων έπροξένει είς τάν λογχίτην
  άνίαν, καί ό λογχΐτης ενέπνεεν άποστροφήν είς
  τόν γέροντα.
  'Ο Θεόδουλος ήτο βεβαίως νέος φαιδρός, άλλά
  φλύαρος" ήτο''-μάταιος, άλλ' έκ των χυδαίων Φίλος
  τής εύζωΐας, άλλά κακός σύντροφος είχεν έρωμέ
  νας, τουτο είνε άληθές, καί πολλά περί αυτών 2λε
  γεν, αληθή ταυτα· άλλ' έδυσφήμει. Όλαι αί άρεταί
  τού είχον έλάττωμα.
  (συνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά ττλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό ολα δί' δλους.
  ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Β.'
  Είς τού; χυματόΐριχας έκ τό>ν
  καθαρώς εύρωπαϊκών φυλων, άνή
  κουν καί οί Άϊνού τής Ίαπωνίας,
  έχοντες μορφήν Ε&ρωπαίων καί
  μεγάλην μετωωιχήν προεξοχήν,
  οί Άφγάνες, ίνδικαί τίνες φυλαί,
  Ι οί κάτοικοι τής νοτίου Μαλάκβς,
  τής Σίυμάτρας καί των Φιλιππί
  νων, οί ίθαγενεϊ; τής Αύσΐραλίας
  χαί φυλαί τίνες τής Άφρικής οί
  κοθντες μεταξύ τοθ Νείλο.» χαί
  τής Ερυθρά;.
  Μερικοί είς την κατηγορίαν αύ
  την περιλαμβάνουν καί τού; έρυ
  θροδέρμους τής Άμερικής, οί ό-
  ποΤοι 2μως κατ" ^λλαυς είνε λειό-
  Κ»ί τέλος ή ούλοτριχΕα Είς
  την κατηγορίαν αυτήν περιλαμβά
  νονΐαι φυλαί κατοικούσαι δυό ζώ
  νας χωριστάς, έκ των οποίων ή
  άνατολική έχτείνεται άπό τής Μι¬
  κρά; Άσίας μέχρι των νήσων
  ή δέ δυτική πείΐκλείει τό μεγα-
  ! λείτερον μ,ίρος ■ τής Άφρικής. Πι
  |θανώς αί 2ύο αύιαί ζδναι ήταν
  άλλοτε ηνωμεναι: Ή υπόθεσις αύ
  Ι τή τσηρίζεται επί τοθ ούλότριχες
  συναντοθν χαί Β. τοθ περσιχοθ
  Ι κόλπου, Βπου σώζονται τα υπο
  λείμματα νεγροειδών φυλών Οί
  ούλότριχες γενικώς έχουν βαθύ·
  χρουν δέρμα, χ&ποτε δέ τελείως
  1 μαύρον, πλατειά μύτη, μάλλον μι
  κράν καί δυσανάλογον πρός τδ
  Ι σώμα κεφαλήν, καί ανω άκρα μα
  κρά. Ή άνατολική ζώνη περιλαμ
  , βάνει τούς πυγμαίους Νεγρίτας
  των Άνδαμανών, των Φιλιππίνων
  [καί τής μαλοϊκής χερσονήσου,
  , τούς Παπούας χαί Μελανησίους, ή
  ϊέ δυτιχή δλους τούς ίθαγενεΐς
  | τής Κεντριχής χαί τής Νοτίου
  ι Άφρικής.
  * *
  *
  Ο£ Μογγόλοι κατοικοθν τήνπε
  , ριοχήν πού κεΐΐαι μεταξύ τής με
  σημβρινής ΣιβηρΕα;, τής Μαντζου
  ρίας, τής Κίνας, τοθ θιβέτ χαί
  τής Τσουγγαρίας. Πρός ανατολάς
  τής Τσουγγαρίας είνε άκόμη άρ·
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  κετά πολυάοιθ*οι χαί χαρακτηρί
  ζονται μέ την γενικήν δνομασίαν
  Τοργοθτοι. Πρό; νότον είνε διη
  ρημένοι ε!; διαφόρους φυλάς, ώ;
  οί Τουμίτ, οί Τσαγχύρ κλπ. Πρός
  βορρδν σχηματίζουν ίνα μόνον Ι-
  θ-ος, τό έθνος τών,Καλχάς. Οί
  Μογγόλοι αύτοι τοθ Βίρρια συμ·
  ποσίθντται είς διακοσίας περί-
  που χιλιάδας, έχουν έντονον τόν
  μογγολικόν τύπον καί έχου πε
  ρίεργα έθιμα. Φβροθν ένδυμασί-
  ας καί υποδήματα κινεζικά, δπο-
  στάντες την επίδρασιν των Κι
  νέζων.
  Κατοιχία το3 Μογγίλου τής
  φιιλής των Καχλάς είνε ή δερμα
  τίντ} σκηνή, έκτδς των πόλεων, 8-
  που, ώς π.χ. οί Ούργκα, κτίζουν
  σπίτια.
  Τόσον τα σπίτια των. ίσον καί
  τάς σκηνάς των τάς περιβάλλουν
  μέ πασσάλους. Τόσον αί μόνιμοι
  κατοικίαι των, βσον καί αί σκη
  ναί των, είνε άπίριγράπτως άκά
  θΛρτοι. Φημίζονται διά την άκα-
  θαρσίαν των καί οί δρόμοι έν γέ
  νει των πόλεων που κατοικοθν-
  ται άπά Μογγόλους.
  ΑΠ1ΣΤΕΥΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΑ
  Ό μέγας Ρώασος περιηγητής
  καί έξερευνητής Πριεβάλσκυ πά
  ρέχει φριχιαστικήν περιγραφήν
  των δρόμων αυτών. Τούς περιγρά
  φεΐ γεμάτου; άπό ζητιάνου; μέσχ
  στά κουρίλια πού περνοθν την
  ζωήν των μέσα είς την άκαθαρσί
  αν χαί τα ακουπίδια προστατευέ
  μενοι άπό την κακοκαιρίαν μέ τα
  παληά χομμάτια δέρματος πού
  τούς δίνουν ώς έλεημοσύνην.'Όταν
  κάνη κρύο, οί ζητιάνοι αυτοΐ μαλ
  λώνουν δΐεκδικοθντες δ καθείς
  διά λογαριασμόν τού τα δερμάτι
  να αυτά ράχη, καί βσοι δέν ήμπο
  ροθν νά τα έξασφαλίαου/, πεθαί-
  νουν μέσα εί; τόν δρόμον άπό τό
  Ι κρύο.
  1 (συνεχίζεται)
  Ή εξέλιξις τώνΜαλλίων
  συνεχίζεται άλματωδώς.
  ΜΑΑΛΙΑ Μάϊος (άνταποκριτοθ
  μας).—Είκόν* αληθινοθ παοαδεί
  σου παρουσιάζει την εποχήν αύ
  τή ή περιφίρεια των Μαλλίων.
  Όλάνθιστες ο! χαταπρασινες έλη
  ές που σχηματίζουν δάσος άπί-
  ραντο μαζί μέ τίς χαρουπιές καί
  τ' 5.11% δένδρα. Είς την ανάπτυ¬
  ξιν των τα κηπευτικά καί τα μπο
  στανικά κάτω πρό; την παραλία.
  Όλάνθιστες κι' οί λεμονιές, οί κι
  τριές καί οί πορτοκαλλιί;, πού
  τώρα τελευταία καλλιεργοΰνται
  έντατικά, γεμίζουν την άτμόσφαι
  ρα μέ τα μαρα των λευχων λου
  λουδιών των. Καί οί μθλοι—τε
  ράστιες μαργαρίτε;—μ3 άνοιγμένα
  τα πανιά γυρίζουν όλημερίς κι'
  άντλοθν τό νερό πού ποτίζει τού;
  κήπΐυ; καί τα περιβόλια. Ό ρυθ
  μικός κροταλισμό; των καί τό
  φρίσσισμα των πανιών των «π' τίς
  πνεέ; τ' άνέμου, σμ'γουν μέ τό
  μουρμούρισμα τοθ κύματο; καί μέ
  τό βοητό τοθ δάσους εί; μίαν ά?
  μανίαν, μαγευτικήν έαρινής συμ
  φωνίας.
  Πλοάσια καί παραγωγικό χωριό
  τα Μάλλια, μ' έργατιχού; χαί φι
  λοπροίδους κατοίχους, πρωτοπο-
  ρεΐ είς 8λα. ΠαντοΟ ύπϊρχει ή
  σφραγίδα τοθ πολιτισμοθ. ΠχντοΟ
  ή άνθησις καί ή δημιουογικότης,
  ΠαντοΟ έκδηλα τα άποτελίσματα
  καί τή; χοινοτική; δράσεώς χαί
  τή; ίδίωπχή; πρωτοβουλίας. Δρί
  μοί ώραΤοι, σχολεΐα, οίχήματα
  θαυμασία, καταστήματι χαί κέν-
  τρα άναψυχής έξοχα, δίδουν τό
  μέτρον τής κοινοτικής καί άτομι
  χής δραστηριότητος καί τού πολι
  τισμοθ. Καί θά συνεχισθή άοφα
  λώ; καί είς τό μέλλον ή ιδία φι
  λοπρόοδος προσπαθεία. Ή συγκο
  μιδή προβλέπεται εφέτος έξαιρετι
  κά πλουσία. Ή παραγωγή των
  πατατών είνε καλή Καί αί τιμαί
  των συμφίρουσαι. Έπίσης ή πά
  ραγωγή των κηπευτιχών πού ή?
  χισεν ήδη χαθώ; καί των μποατα
  νίκων, πιστεύειαι 5τι θά είνε ση
  μαντιχή εφέτος. Έξαιρετιχή δέ
  ττροβλέπεται καί ή προσέχη; έσο
  δεία τοθ ελαίου καί των χαρουπι
  ών. "Ετσι χάρις είς τα πλούσια
  προϊίντά των τα Μάλλια ίξελίσ
  συνΐαι,προοδεύουν δημιουργοθν τόν
  ' πολιτισμόν των, ίνα πραγματικαί
  ανώτερον πολιτισμόν, άφοθ είνε
  πολιπσμό; τοθ μόχθου καί τής
  &Ίας εργασίας, πολιτισμός ζυμω
  μένος μέ τόν Εϊρώτα τίδ« χωοι
  ι κων. Καί άξίζει νά τυγχάνη πίν
  <·οτβ ιδιαιτέρας μερίμνη; καί στορ γής, ιδιαιτέρα; ένισχύσεω; τό χω ριό αύτ,ό, τόσον έκ μέρους τοθ κράτους ίσον καί εκ μίρους τής Αγροτικάς Τραπέζης, ΔΙΟΡβΩΣΙΣ Είς τό δημοσιευθεν την 29—3 —1939 έν τφ ΰπ' αριθ. 5126 φύλ λφ τής εφημερίδος «Ανάρθωσις» πρόγραμμα πλειστηριασμοθ μου δπό χρον. 17 Μαρτίου 1939 κατά Άντωνίου Έμμ. Έργαζάχη χατοί κου Πολυθίας, έκ παραδρομής έ τεθή ήμέρα τελέσεως χοϋ πλειστη ριααμοθ τούτου ή 7η Μα'ίου άντί τής πεαγματιχής τοιαύτης 23 Ί ουλίου 1939 καθ' δ καί διορθοθ ται τό είρημένον πρόγραμμα πλει στηριασμοθ. Καστέλλι Πεδιάδος 2—5—39 Ό έπισπεύδων δικηγίρος Γεώρ. Δρακάκη; ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ' ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΑΛΜΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Όδός Σταδίου 24 Αθήναι Τηλέφωνον 23 041 ΣυμπατριώΓβίΐ ποΰ έιτισκέκτεσθε τάς Αθήνας, προτιμήαε:ε τό σύγχρονο Βενοδοχείον ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρον τής πόλεως διευθυνόμενον άπό τόν ρέκτην Ήρακλειώτην κ. Γεώργιον Δασκσλάκην Νερά τρεχούμενα, ζεστά καί κρύα, θέρμανσις κεντρική, λουτρά ίδιαίτερα, ντούς είς τα δωμάτιοτ, άνελκυστήρ. ΑϊθουσΛΐ διά χορους γαμους τέία κ. λ. π. Δωμόαια εύρύχωρα εύήλια με θέαν την Α¬ κροπολιν καί τόν Λυκαβηττον. Τιμαί άσυνανώνιστοι. Μέ παραμονήν μ«κρο- χρονίαν ίδιαίτεραι συμφωνίαι. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ Ανωτέρα των Άθηναϊκών. Άσύγκριτα είς τΐοιότητα. Άτΐαράμιλλα είς εμφάνισιν. ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΥΦΡΑΓΚ1ΑΑΑΚΗ Πώθα άπό δλους Πποτιιΐώαεθα δλους διότι εχομεν έξαιρετικάς τιμάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΗ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΩ Άσφάλεια 100 ο)ο ταχύτης - πολυτέλεια ξξ=------= άνεσις__-= ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ' ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Έκαστην ΑευΤέραν, Τρίτην, Πέμπτην κ α Ι Σάββατον ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν. 'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας, —'Ακροπορική κίνησις. Ανεχώρησαν προχβές διά: τβθ κβροσκκΦΒυς τής Β Ε κ.£. οί *. κ Παν. Κυβέλθί, Κ. Δρ'ζινάχης, Γεώργ Βοΐλας μηχανικός, Γ. Κ» πριωτακης πρόίδρος λιμινεογα των, Κωνοτ. Κοκκινάχης ύικπγό- ρος, Τζανης, Ί. Μκνρομμάτης υ- πάλληλος υπουργείον Γίωργίβς μετκ τής κυρίας τού, Σ. Κάντα· κίτης Οπάλληλος υπουργβίβυ Γβ· ωργία Λ Βαρζβλιώτης, Γ Άν» γνωστάκης καί ε{ "Αγνλοι έκ των οποίων 2 ίημοσιογράφθι, 2 καβη γηταΐ καί 2 εμποροι ΧημβΐΝτέβν δτι τό άϊροσκάφος άφίχθπ ιΐς Τατόϊ μβτά παρέλευσιν 1 ώρας καί Η'. Ή ζήτησις δέ «Ισιτηρίων υπήρξεν δλως έξαιρετικη συυπλη ρωδϊΐαών των βκαεων §τοϋ άίρο· σκάφου; ευθύς άπό των πρώτων στιγμων τής προσγβιώσβώς τοι>.
  —Οί όρειβάται μας είς Νεά¬
  πολιν.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Μάϊος (&ντ«χο
  κριτοθ μας) — Την παρελθούσαν
  Κυριακην αφίχθησαν αίς την πό
  λΐν μας ό Προίδρος τού Έλληνι
  κοθ ΌρίιβατικοΟ Συνδίσμβυ Ή
  ρακλείου κ. Γκριδάκης, & Άν
  τιπρέεδρβς κ Δανδαρής καί λοι
  πά μέλη τοθ Συνδέομβυ ίχτελοθν
  τις την π'οαγγβλβΐΐακν έκβρομήν
  αυτών άπό Νιαπόλβως είς Τίμιον
  Σταύρον—Ηηρά Ευλα- Κ·υρβΟ
  νβς—Δρηρος, Άπό την μαγβυτι
  κήν θέαν των ώραιοτάτων τβό
  των τοπείων καί την ςριλος°βν(αν
  τού ΠανοβΐΝτάτου 'ΗγοομένΦυ
  τής Μονής Ηηρών ΐύλων κ. Καλ
  λινίκου Ψβλιίάκη ίμειναν άπβ
  λύτως ίκανοποιημίνοι καί κατβν
  δουαιασμέι οί, έπιστρέψαντες το
  άπόγευμα βίς Ήράκλΐιον μέ τάς
  άρίστας των ίντυπώσεων.
  —Πρόσφυγες είς Σητείαν.
  Την παρΐλθβΰσαν Πέμπτην χ«
  τέπλευσεν είς Σητείαν άτμοπλοι
  όν επί τοϋ όποίου έπββαινον,πβρΐ
  τούς χιλίους, Ισραηλιται. Είς Ση
  τείαν τουτο παρέμεινεν ναυλο
  χούν μέχρι τής Λευτέρας οπβτβ
  άνϊχώρησϊν. Έπίσης την παρβλ
  θοΰααν Κυριακήν απεβιβάσθησαν
  είς Σητείαν 23 οικογένειαι προσ
  φύγων 'Ρλλήνων έκ Ρωσσίας πρός
  εγκατάστασιν.
  —Είς άίϊοατρατείαν.
  Διά Β. Δ. ετέθη ΐίς άιιοστρκ
  τβΐκν έ Κρής συνταγματαρχης
  Μ. Σ. Τ. Ποθουλέχης.
  ΝΙΚΗ ΛΥΙ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  Έπανελθοθσα έξ Άθη·
  θηνών Βπου έξεπαιδεύθη
  τελείως είς τώ ΠανελληνΙ·
  ου φήμης κομμωτήριον «ΒΙ-
  ΛΗΣ καί ΜΑΙΡΗΣ» ϊδρυ·
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  Έκτελοθνται εργασίαι:
  Περμανάντ,
  Όντουλβσιόν,
  Μιζαμπλί,
  Φριίιόν,
  Μκνικιβύρ.
  ΒαφαΙ κεφαλής είς
  πολλοΰς χρωματισμούς.
  Είς τό ένταδθα Πρακτορείον έκδίδβνται «ιΐσιτήρια δι" δλ«ς τάς Ελληνι¬
  κάς 'Αερβπορικό'ς γραμμάς καί έν συνεχεία δι" όλας τάς Εύρωηαϊκάς τοιαύτας.
  'Εκδίδβνται φβρτωτι«αί δι' εμπβρεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τοΰ προορισμόν των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  Άρ. Τηλ. 8-18
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  Α1ΜΠΗ! Γ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ!
  ΛΙΚΗΓΟΡΟΧ
  Όδβς Χάνδακος
  Ήβαχλειον
  ■■ξ
  ί
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρα>ΐσ Σάββατον
  20Μαΐου 1939
  123 Ώρα
  Νέαι δηλώσεις τού κ. Τσάμπερλαιν.
  Βαρυσήμαντον άρθρον τοΰ Τσώρτσιλ
  Σ Β Ε Ν Α Ρ Α Η ΣΤΑΣΙΣ διάτήν σημασίαν τής άγγλοτουρκικής.
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ, Γ ΑΛΛΙΑΣ
  ΚΑΙΗΝΟΜΕΝΩΝΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗ! ΣΑΤΚΑΗΣ
  ΑΒΟΚΡΟΥΟΝΤ1Ι ΑΙ ΙΑΟΟΝΙΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—· Πληροφορίαι έχ τού
  έξωτερικού άναφέρουν ότι ή Αγ¬
  γλία, ή Γαλλία καί ή Άμερική τη-
  ρούν επί τού ζητήματος τής Σαγκά·
  ής σθεναράν στάσιν. Καί αί τρείς δυ¬
  νάμεις άποκρούουν ΒιαρρήΒην τάς ά-
  πόψεις τοΰ Τόκιο επί τής διεθνούς
  ζώνης άηοφασιαμέναι νά διατηρήσουν
  απολύτως τα επ* αυτής δικαιώματά
  των.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ
  ΕΚΑΤΟΝΤΑΑΕΣ ΝΕΚΡΟΝ ΚΑΙΤΡΑΥΜΑΤΙΟΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰμας).—■ Τηλεγραφούν εκ Λον·
  δίνου ότι μολονότι έληξεν ή κηρυχθεί¬
  σα, υπό των Εβραίων άπεργία, αί
  αυγκρούσεις άνά την Παλαιστίνην συ-
  νεχίζονται.
  Τα χθεσινά άνά την Ίουδαίαν αίματη
  ρά έπεισόδια έστοίχισαν την ζωήν είς
  πολλά άτομα. Ύπάρχουν έκατοντάδες
  νεχρών καί σοβαρώς τραυματισμένων.
  ΣΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ"
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άνταπο-
  χριτού μας).—Έν ι μέσω ένθουσιωδών
  έκδηλώβεων συνεχίζεται ή περιοδεία
  τής Α.Μ. τού Βασιλέως άνά την Θρά
  κην.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Μαΐου ((δ.
  ύπηρεσ(α). — Κατ' είδήσεις
  έκ ΛονδΙνου ό κ. Τσάμπερ
  λαιν θά προβή σήμερον είς
  νέας δηλώσεις επί τής κατα
  στάσεως ενώπιον τής Βουλής
  των Κοινοτήτων. Λέγεται δ
  μως δτι δέν πρόκειται ν' α¬
  νακοινώση δι' αυτών τΐποτε
  τό νέον.
  ΡΩΜΗ 19 Μαΐου (Ιδ. ύιτη
  ρεσΐα).— Μετά την θριαμβευ
  τικήν είσοδον τοθ Φράνκο είς
  την Μαδρίτην δτΐου ό λαός
  τόν υπβοέχθη μετ" άπεριγρά-
  πτου ένθουσιασμοθ ήρχισεν έ
  νώπιον αύτοθ ή προαγγελθεί¬
  σα άπό μηνΩν μεγάλη παρέλα
  σις.Τής παρελάσεως κατ' άπαΐ
  τησιν τοθ Φράνκο προηγοθντο
  οί Ιταλοί λεγεωνάριοι. Ή
  παρέλασις ύπολογΐζεται δτι
  θά διαρκέση περί τάς 7 £ως 8
  ώρας.
  —ΡΩΜΗ 19 Μαΐου Ιδ. ύπη
  ρεσΐα).— Χθές είς την Αγγλι¬
  κήν Βουλήν έπεζητήθη υπό
  βουλευτών τίνων νά έξακρι
  βωθή ή πληροφορία καθ" ήν
  ή Ισπανία ζητεί μέγα δάνει¬
  ον άπά την Μ. ΒρεττανΙαν.
  ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΘΕ1ΤΩΣ ΤΗΣ ΖΑΓΚΑΗΣ
  ΡΩΜΗ 19 Μαΐου (ίδ. ύπη·
  ρεσία).—Κατ' είδήσεις έκ Τό·
  κιο ή άρνησις τής Άμερικής
  νά άναθεωρήση τό διεθνές
  κσθεστώ; τής Σαγκάης θά ώ·
  θήση την Ιαπωνίαν νά συνδε
  θή στενώτερον μέ τα κράτη τοθ
  άξονος, διότι ή Ισπωνική κυ
  βέρνησις θεωρεΐ ώς μάλλον έχ
  θρικήν την στάσιν ταύτην τής
  Άμερικτ)ς.
  ΡΩΜΗ 19 Μαΐου (16. ύπη
  ρεσίσ) —Αγγέλλεται έκ Με
  ξικοΟ δτι ό πρόεδρος κ. Κσρ
  ντένσς ήρχισε μεγάλην έκλο
  γικήν περιοδείαν καθ" δλον
  τό Μεξικόν έπιδιώκων νά έ-
  πανεκλεγή καί διά τρίτην φο
  ράν πρόεδρος.
  Ο ΙΤΑΛΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΡΩΜΗ 19 Μαΐου (Ιδ. ύπη-
  ρεσία) —Κατά πληροφορίας έκ
  Νέας Υόρκης παρά τάς επι
  σήμους ύποδοχάς των "Αγ¬
  γλων Βασιλέων καί τάς μέγα
  λοπρεπεΐς εορτάς πρός τιμήν
  αυτών είς Καναδδν, ή έκεϊ ύ-
  ποδοχή των δέν υπήρξεν Οσον
  ανεμένετο έγκάρδιος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐοτ) — Κατ' εΐδήσεις έξ
  Αθηνών σήαερον τό άπόγευ!
  λόρδος Λοϋδ.
  Ούτος θά παρακαθήση τό
  εσπέρας είς γεθμα διδόμενον
  υπό τοϋ ύπουργοΰ των Οίκο-
  νομικών κ ΆποστολΙ^οο πρός
  τιμήν αύτοϋ καί τής άγγλι-
  κής οίκονομικής έπιτροπής εύ
  ρισκομένης άπό ημερών είς Ά
  θήνας·. Είς τ 5 γ?0μα θά παρα
  καθήση καί ό Πρόεδρος τής
  κυβερνήσεως κ. Μεταξάς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Μαΐου (Ιδ
  ύπηρεσΐσ) — Ό κ. Τσώρτσιλ
  δημοσ εύει σήμερον σημαντι
  κόν άρθρον επί τής "συναφθεΐ
  σης άγγλοτουρκιχής συμμα
  χίας. Ό κ. Τσώρτσιλ τονίζει
  8τι ή συμμαχία αθτη άποτε
  λεΐ δυναμικόν παράγοντα διά
  την παγίωσιν τής καταστάσε
  ως έν ΜεσογεΙω.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Μαΐου (ίδ. ύ-
  πηοεσΐα).— Άπό τής μεσημ¬
  βρίας τής χθές βεβαιούται δ
  τι έπεδεινώθη ή κατάστασις
  είς την έβραϊκήν συνοικΐαν
  τής Ίερουσαλήμ. ΟΙ 'Εβραΐοι
  επετεθησαν επανειλημμένας
  κατά των "Αγγλων τραυμα
  τΐσαντες πολλούς άστυνομι-
  κούς. Ιδίως χθές τό εσπέρας
  είς τα νοσοκομεΐα τής πόλε
  ως υπήρχον 80 τραυματΐαι έξ
  ών 10 "Αγγλοι έκ των οποίων
  ^ —. .
  μα άναμένεται νά φθάση έ-1 μάλιστα οί δύο ήσαν βαρέως
  κεΐ άεροπορικώς έκ Κύπρου ό τραυματισμένοι.
  Οί Χάλιφαξ καί Μποννέ είς Γενεύην.
  Συνομιλίαι είς Παρισίους.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣΗΛΘΕΝ
  ΕΗΕΥΦΗΜΟΪΜΕΗΟΣ ΕΙΣ ΤΗΗ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άν-
  ταηοκριτού μας).—· Ή, Λ. Μ. ό Βα¬
  σιλεύς περιοδεύων την Θράκην εισήλθεν
  είς τό τουρκικόν έδαφος έπευφημούμε·
  νος υπό τού τουρκικού λαού καί των
  Τούρκων φρουρών. Οί Τουρκοι στρα*
  τιώται έζητωκραύγαζον: «ΓιασασΙν βα¬
  σιλεύς».
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΗΣΧΟΑ
  Μ Ε ΝΟΜΟΒΕΤΙΚ1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)—Τό συνελθόν υπό την
  «ροεδρίαν τού κ.Μεταξά σήμερον, καθ¬
  ιερωμένον υπουργικόν συμβούλιον εξή¬
  τασε νομοθετικά ζητήματα.
  Η ΑΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Κ ΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Καθ' α τηλεγραφείται
  έκ Ρώμης καί Βερολίνου αί έκεί έφη·
  μερίδες έπικρίνουν την αγγλικήν Λευ¬
  κήν Βίβλον επί τοΰ παλαιβτινιακού ζη¬
  τήματος καί προλέγουν νέας δυσχερεί¬
  ας διά την αγγλικήν διοίκησιν έν Πά-
  λαιατίνη.
  Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΑΟΣ ΑΠΟΚΡΟΥΕΤΑΙ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΑΒΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Τό τηλεγράφη
  μα τό οποίον ό κ. Μαΐσκυ
  θά επιδώση είς τό Φόρεϊν Όφ
  φΐς έκ μέρους τής κυβερνήσε
  ώς τού άναφέρει δτι αί άγγλι
  καί ύποδείξεις δέν είνε δυνα
  τόν ν ά συμβιβασθοϋν μέ τό
  μελετώμενον άγγλορωοσικόν
  σύμφωνον. Οί άγγλικοΐ κύ-
  κλοι άνυπομονοθν διά την
  σύναψιν τοθ συμφώνου.
  Σχετικώς ύπάρχει πληροφο
  ρ(α δτι έΐοιμάζετσι καί νέον
  σχέδιον υπό τής Άγγλικής
  Κυβερνήσεως τό οποίον θά ύ
  ποβληθή προσεχώς είς την
  Μόσχαν.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ
  ΧΑΛΙΦΑΞ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Μαΐου (ίδ. ΰ
  πηρεσΐα).— Ό Γάλλος υπουρ
  γός των Εξωτερικών κ. Μπο
  νέ εδέχθη σήμερον την πρωΐ
  αν τόν πρεσβευτήν τής Αγγλ!
  άς Σέρ "Ερικ Φίπς μετά τοϋ
  όποΐου συνεζήτησεν αναφορι¬
  κώς μέ την άφιξιν τοΰ Λόρ·
  δου Χάλιφαξ είς Παρισίους
  καί διά τάς άγγλορωσσικάς
  συνομιλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα).— Αυριον την πρωΐ
  Νορβηγία καί Φ^νλανδΐα δικαι
  ολογούμεναι διά τήνάπόρριψιν
  τής
  δ.ά
  γερμανικής προτάσεως
  την σύναψιν συμφώνου
  μή έπιθέσεως τονΐζουν έν ε
  δικβ διακοινώσει αυτών δτ
  3ΠΠρ^ϊνή
  Ο ΜΑ ΙΣΚΥ ΕΠΙ1Ι1ΕΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΟ Α Γ Γ Λ Ο Σ Ο ΒΙΕ ΤΙΚΟΝ
  Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝ 1119 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας);— Τηλεγραφούν έκ Λον
  δίνου ότι ό έκεί Ρώσσος .πρεσβευτής
  χ. Μαΐσκυ έπιοίδει σήμερον είς την
  Αγγλικήν Κυβέρνησιν τηλεγράφη ».α έκ
  Μόσχας «χετιζόμενον μέ τάς άγγλοσο-
  βιετικάς διαπραγματεύσεις.
  Τό περιεχόμενον τού τηλεγραφήμα·
  τος λέγεται ότι περιέχει διευκρινί-
  σεις επί των τελευταίων ρωσσικών προ-
  τάσεων καί ότι ένισχύει τάς ελπίδας
  διά την ταχείαν σύναψιν τής άγγλο-
  σοβιετικής συμφωνίας.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
  ΑΝΤΙΒΕΤΟΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Νεώτεραι έκ Λονδί-
  νου πληροφορίαι βεβαιούν ότι ή * Αγ¬
  γλικη Κυβέρνησις άντιτίθεται απολύ¬
  τως πρός τάς ίαπωνικάς προθέσεις
  διά τάς έν Κίνα διεθνείς ζώνας. Ή
  Αγγλία καθ' ά άναφέρουν αί ί'διαι
  πληροφορίαι, προτίθεται νά ενισχύση
  αν συνέρχεται τό υπουργικόν' έπιθυμοθν νά μείνουν πιστα
  συμβούλιον υπό την προεδρί! είς την πολιτικήν τής ούδι
  αν τοθ προέδρου τής Δημο
  κρατίας κ. Λεμπρέν. Τό συμ
  βούλιον θά εξετάση τάς συ
  νομιλΐας αΐτινες θά διεξα
  χθοθν μετά των κ. κ. Νταλαν
  τιέ—Μποννέ —Χάλιφαξ κατά
  την αυριανήν διέλευσιν τοϋ
  τελευταίου έκ Παρισίων.
  Τό άπόγευμα ό λόρδος Χά
  λιφαξ θ' αναχωρήση, συνεχί
  ζων τό ταξίδιόν τού διά Γε
  νεύην. Έπιστρέφων έκ Γε
  νεύης θά μεταβή είς Άρκα
  σόν (ΓαλλΙας) δπου θά παρα
  στβ είς συνεδρίασιν Π. Πό
  λεμιστών.
  Ό κ. Μΐτοννέ αναχωρεί
  μεθαύριον την πρωΐαν άεροπο
  ρικώς διά Γενεύην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα). — Ή Σουηδία, ή
  τερότητος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Μαΐου (ίδ. ι
  πηρεσ(α) — ΉρεμΙα έπανήλθ
  σήμερον είς την Παλαισΐίνην
  παρελθούσης τής πρώτης έν
  τυπώσεως έκ τής δημοσιεύσ
  ως τής Λευκής Βιβλου αι
  εργασίαι δέέπανελήφθηοαν κα
  νονικώς.
  ΤΟΚΙΟ 19 Μοΐου (ίδ. ύπη-
  ρεσΐα).—Σήμερον ό 'Άγγλος
  πρεσβευτάς μετέβη είς τό
  πουργεΐον των Εξωτερικών
  τής Ίαπωνίαςς δπου καί έ
  πέδωκε διακοίνωσιν τής Αγ
  γλΐας έν σχέσει πρός την
  απωνικήν πρότασιν περί μετα
  βολής τοθ διεθνοΰς καθεστώ
  τος τής Σαγκάης ήτις άπρο
  ρίπτεται άσυζητητί.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Πάλαι-
  στίνης τηλεγραφήματα ή αγγλικη Λευκή
  Βίβλος άποκρούεται τόσον υπό των Ε¬
  βραίων όσον χαί των υπό Άράβων.
  ΤΡΑΓΙΚΟΝ 1ΪΣΤΪΧΗΜ1 ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΑΣ"
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού ίντα-
  ποκριτού μας).—Είς τόν Πειραια τρείς
  εργάται, έργαζόμενοι είς βόθρον, απέ¬
  θανον έκ των άναθυμιάσεων.
  Η ΕΞΑΓΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΑΩΝ
  ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  Χθές τό άπόγευμα συνήλθεν
  είς συνεδρίασιν καθ' τί,ν άπη
  σχολήθη μέ τό7,ζήτημα τής έ
  ξαγωγής νωπών σταφυλών είς
  Αίγυπτον καί μέ τό ζήτημα
  τής συγκεντρώσεως τοθ σΐτου
  Μεσσαράς ή Διοκοθσα Επι-
  τροπή τοϋ Οϊκου τοθ Άγρό
  τού. Οϋτω ό Οΐκος τοθ ' Α
  γρότου θά επιδιώξη την το
  ποθέτησιν μικρών ταχυπλόων
  αποκλειστικώς έλληνικών σκα
  φφν διά την εξυπηρέτησιν τής
  γρααμής Ηρακλείου —Άλε
  ξανδρεΐας, θά φροντίση διά
  την καλήν συσκευασίαν καί
  ποιοτικήν ύπεροχήν των είς
  την Αίγυπτον αποστελλομέ¬
  νων σταφυλών καΐ θά καταβά
  λη έν γένει πάσαν προσπά
  θείαν ένισχύσεως έν προκει
  μένω καΐ των κυβερνητικών
  αντιλήψεων.Έν συνεχεΐα ήσχο
  ληθή μέ άλλα
  τήματα.
  ύπηρεσιακά ζή
  κοινοποιησισ νομου
  Πρός τάς τελωνιακάς άρ
  χάς εκοινοποιήθη ό ύπ' αριθ.
  1650)39 Άναγ<ασίικός Νόμος «πβρΐ ένισίας Προεδρ(α< τής Διοικήσεως τθν Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πληροφορούμεθα κατόπιν αποφάσεως τοθ τοθ έν τ^ πόλει Δ. Συμβουλίου μας Συλλόγου των φίλων τοθ Μουσείου Ήρακλε! ου, ήγοράσθησαν δαπάναις τοθ Σολλόγου καί παρεδόθησαν είς τό Μουσείον Ηρακλείου ίνα παραμεΐ νούν ίδιοκτησία αύχοθ αί κάτωθι άρχαιότητις: α) Χρυσουν ένώπον μετά μαργα ριτων, μεσαιωνικής έΐιοχή;. 6) Δύ3 τρίπλευροι σφραγίδες μεσο μινωΐκής έποχή; καί έν σφραγί διον τής αυτής έποχής. γ) Περί τα 200 νομίσματα διαφόρων έπο χών. ΌμοΕως δαπάναΐς τοθ ίδίου Συλλόγου εγένετο πρό μηνός έγκα τάσΐασις τηλεφώνου είς τό οίκημα το5 ΜουσεΕου Ηρακλείου πρός χά λυΐέραν εξυπηρέτησιν τής υπηρε σίας τοθ Μουσβίου. Ό Σύλλογος ανέλαβε καΐ την πληρωμήν των συνδιαλέξεων τοθ συνδρομήν καί τηλε'φώνου. Καΐά την τελευταίαν Ιπίσης συ νείρίασιν τοθ Σομβουλίου τοθ των φίλων τοθ Μυυσιί ου ενεκρίθη τή δποδείξει τής άρ υπηρεσίας δαπά^η δρχ. 5000"διά την ενέργειαν άνα ακαφής είς Κάτω Χωριό Ίιραπέ τρας, ίνθα άλλοτε Ιχουν άνευρε· νεολιθιχαί άρχαιόΐητες. Έΐέ- Ταμείων καΐ Ταμεΐων ΠρονοΙ Δ)αεως τοθ Μοασείου Ηρακλείου άς Πολιτικών καΐ κων ύπαλλήλων. Στρατιωτι- ποοβν δρ. 1000 επί γαριαομοθ διά την λο κροαρχαιοτήτων υΐχέο τοθ ου. Έξ άόλλου παρηγγέλθησαν είς τόν ζωγράφον τής πόλεώς μ*ς κ Στ. Μαρκογιαννάκην άντΐ δρ 5000 δύο μεγάλαι προσωπογρχφίαι των άειμνήστων άρχαιολόγων Σΐ. Ξ<ν θίδ Ί ρχ καί Ίωσ. Χατζιδάκη αΐ'τινες κατόπιν αποφάσεως τοθ Συλλόγου θά άναρτηθοθ; είς την αίθίυααν τής 6ιβλιοθή<ης τοθ Μουσείου Ηρακλείου είς ελάχι¬ στον δεΐγμα εΰγνωμοσύνης %1ς την μνήμην καί τό Ιργον αυτών δπέρ τής χρητικής άρχαιολογίας ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΑΝΘΕΛΟΝΟΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝ " Υπό τοθ'Υγειονομικοθ Κέντρου κατηρτίοθη έν άνθελονοαιακόν συ νεργείον τό όποΐιιν ήίχισε τάς εργασίας τού είς την περιοχήν Γά ζι, Έκ παραλλήλου καταρτίζονται ϊτερα άνθελονοσιακά συνεογεΐα με ρίμνη των Κοινοτήτων Καβροχω ρίου, Τυλίσσου κ. ί. Διά πρώτην φοράν ίπίσης άνθελονοσια<όν συ νεργεΐον θά περιέλθη εφέτος την περιφέρειαν τής Κοινότητος Μχλ λίων πρός οργάνωσιν τοθ άγώ νος χαχά των κωνωποειδών. Ή κίνησις τής άγορδς κατά την λήγουσαν έβδομάδα χαρακτΠ ρΐζεται ήθικώς καΐ ύλιχώς κάθε μέτρον τό ό· ποίον ή'θελε κριθή σκόπεμον έν Κίνα, άπό κοινοΰ μετά τής Γαλλίας *<χΙ Άμερικής. ΠΑΡΑΤΗΡΉΤΑΙ ΥΦΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τοΰ «ντα- ποκριτοΰ μας).—-Πληροφορίαι έκ τού έξωτερικού φέρουν τα > γερμανοπολω-
  νικά ώς είσελθόντα είς αίσθητήν ΰφεαιν.
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΒΤΤΑΒΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Τηλεγράφημα έκ Λον
  δίνου άναφέρει ότι οί Βασιλείς τής
  Αγγλίας έφθασαν είς Όττάβαν τού
  Καννδά δπου εγένοντο ένθουιιωδώς
  δεκτοί.
  ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΜΑΔΡΙΤΗΝ
  Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Καθ' ά αγγέλλεται
  έκ Μποΰργκος είς την Μαδρίτην ήρχι¬
  σεν ή μεγάλη παρέλασις τής νίκης ενώ¬
  πιον τού στρατηγού Φράνκο. Είς την
  παρέλασιν συμμετέχουν διακόσιαι χιλι
  άδες ατρατού.
  Ι
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλεται ό
  στρατηγός Φράνκο έπ' εύκαιρία τής
  μεγάλης έν Μαδρίτη παρελάβεως Θά
  έκφωνήση πολιτικόν λόγον.
  άγοράν μι· ονου,
  ) ΧΙΤΛΕΡ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  Αί ΕΟΙΟΕΟΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝ ΑΥΠΚΟΝ ΟΧΥΡΟΝ
  ΑΘΗΝΛΙ 19 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Ό καγκελλάριος Χί-
  λερ συνεχίζει καθ» δ τηλεγραφεϊ-
  αι έκ Βερολίνου τάς έπιθεωρήβεις των
  χών όχυρών. Τα όχυρώματα τού
  Μ-,γραμμ» Ο0υΛτανινων. Λ.ΐΑΝ ρήνου τονίζεται υπό των γερμανικών
  ταχτάδων, 15.000ελαίου καΐ 115 000, εφημερίδων, ότι είναι απρόαβλητα καΐ
  *νώ τερα των γαλλικών.