97311

Αριθμός τεύχους

5170

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

21/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έΐησία λίραι 8
  ίξάμηνος 9
  Αμερικής
  «ιησιο δολ. 16
  βξάμηνος > Β
  Τ.μή
  κατά φύλλον
  Δραχ, 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "-**· ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  νΠΕΥΙΐνΐΙΟΣ ΣτΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5170
  ΟΙ ΑΝΟΣΙΟΙ ΔΙΑΔΟΣΙΑΙ
  ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Καθ" ήν στιγμήν παντβδ
  τοϋ κέσμου, οί λαοί ουσπει
  ρβθνται περί τάς κυβερνή¬
  σεως των διά νά δυνηθούν
  ν' άντιμετωπίσουν άποτελδ
  οματικώτϊρον την ορμήν τής
  πολεμικής θυέλλης πού ά-
  πειλεΐ νά έκσπάση καί νά
  έρημώση την γήν, είς τήν'
  Έλλάδα ευρέθησαν καί πά¬
  λιν ολίγοι, έλάχιστοι εύτυ
  χως, νά θέσουν διαφόρους ά-
  συστάτους φήμας είς κυκλο
  φορίαν σχετικώς μέ τόν προ
  σανατολισμόν τής Κυβερνή
  σεως καί την θέσιν των έθνι
  κων μας συμφερόντων. Καί
  διέδνσαν {τι δήθεν διακυ
  βεύονται τα έθνικά ίδεώδη,
  ότι διατρέχει κίνδυνον ή έ-
  δαφική μας ακεραιότης, ίτι
  άπειλεΐται ή ελευθερία καί
  ή άνεξαρτησίκ μας, ότι έχο
  μέν άπβμονωθή, ότι μάς έ
  χούν έγκαταλείψει οί πάν
  τες, ότι έχομεν μόνον έχ-
  θρούς... "Οτι τέλος πάντων
  διατρέχομεν τόσβυς κινδύ-
  νβυς ϊσβυς αί έξημμέ-
  ναι άπό τόν πυρετόν της
  κακίας καί τής μωρίας κεφα
  λαί των έφαντάζοντβ...
  Εύτυχως ίμως είναι όλί-
  Ϊοι, έλάχιστοι οί διαδοσίαι,
  αί δέν γίνβνται πιστευ-
  τοί άπό κανένα. Είναι ολί¬
  γοι διότι οί πολλοί, ή μεγί¬
  στη πλειονότης των 'Ελλή-
  νων έχει έγκαταλείψει την
  στεΐραν καΐ αγονον πολιτι
  κολογίαν καί έχει επιδοθή
  είς τα δημιουργικά ίργα καί
  έχειάφοσιωθή είς την προα-
  γνγήν τοΰ τόπου, είς την
  αύξησιν τής παραγωγής, είς
  την προσπάθειαν της περισυλ
  λβγής καί τής έξυγιάνσεως
  της χώρας. ι
  Είναι έλάχιστοι διότι οί
  πολλοί έχουν αφοσιωθή είς
  τα είρηνικά έργα καί βαδί
  ζουν είς τόν δρόμον τόν ό
  ποίον ήνοιξεν είς τό έθνος ή
  Κυβέρνησις. Καί είναι γνω-
  βτοί οί ανθρωποι. Άπομεινά
  ρια τβϋ κακοΰ παρκλθόντος.
  Είναι οί γνωστοί ανθρωποι
  πού έχαβαν την αίσθησιν
  τής πραγματικότητος, πού ά
  πκξκνώθησαν άπό τόν σύγ¬
  χρονον κόσμον, πού έχασαν
  την επαφήν των μέ τόν
  λαόν καί μέ τό δημόσιον α·
  σθημα καί δέν ειμπορούν
  ν' αντιληφθοΰν ότι ήλλαζαν
  οί καιροί καί ότι μαζί μ έ
  την αλλαγήν των καιρών
  μετεβλήθησαν καί τα πράγ
  ματα καί αί Ιδέαι καί ή ψυ
  χολογία τού κέσμου. Άπομο
  νωμένοι, ζοΰν μέ τό παρελ
  θόν, μέ τας παλαιάς άντιλή-
  ψεις των, μέ τάς παλαιάς με
  θόδους των, μέ τάς κακίας
  καί τα μίση των. ΔΓ αύ
  τό δ' ακριβώς καί δέν γίνον
  ται πλέον πιστευτοί άπό κα¬
  νένα. Δι" αύτό καί κανείς
  δέν προοέχει οσα λέγουν
  καί οσα πράττουν.Ύπάρχουν
  αλλωστε τόσοι λόγοι ένεκα
  των οποίων ό λαός δέν δί¬
  δει προοοχήν είς τάς δια
  βολά;, είς τάς διαδόσεις καί
  τάς φήμας πού έντέχνως θέ-
  τουν είς κυκλοφορίαν οί αν
  θρωκοι αύτοί.
  Ό λαός γνωρίζει κάλλιστα
  •τι σήμερον ή Ελλάς δέν
  διατρέχβι κανένα κίνδυνον.
  Ή Ελλάς ζή βεβαία καί
  «ύτή την αγωνίαν τοΰ ένδε-
  χομένου πολέμου πού ζοΰν
  όλαι αί χωραι, 2λα τα έθνη
  τής γής. Τίποτβ δμως άλλ»
  περισσότερον. Αντιθέτως,
  ή Ελλάς, ειμπορεί νά ίϊπη
  κανκίς, ευρίσκεται είς πλεο
  ν θέσιν Προ ολίν·»
  άκόμη καιροΰ έλαβε πρόσω
  πικήν βεβαίωσιν τού κ Μου
  σολίνι ότι ή Ιταλία δέν τρέ
  φεΐ έχθρικά αΐσθήματα καί
  δέν εχει έδαφιχάς βλέψεις
  είς βάρος τής ήπειρωτιχής
  η τής νησιωτικής Ελλά¬
  δος. Έν συνεχεία εδέχετο
  την εγγύησιν τής Γαλλίας
  καί τής Αγγλίας διά την έ
  δαφικήν της άκεραιότητα
  χαί την κρατικήν της ανε¬
  ξαρτησίαν»
  "Ελαβε * δηλαδή ρητάς δια
  βεβαιώσεις έκ μέρους των
  τριών μεγάλων δυνάμεων
  τής Εύρώπης ότι δέν δια
  τρέχει κίνδυνον κ«ί ότι άντι
  θέτως ευρίσκεται υπό την
  προστασίαν των. Επί πλέον
  ή Ελλάς συνδέεται διά συμ
  μαχίας μετά τής Τουρκίας
  καθώς καί μετά των άλλων
  Βαλκανικών χωρών καί έ-
  πομένως έχει διασφαλίσει
  τα σύνορά της καί Ιχει έ-
  ξασφαλίσει την φιλίαν καί
  την συνεργασίαν ϊλων των
  γειτόνων της. Καί τέλος ή
  Ελλάς ειμπορεί νά στηρί
  ζεται σήμερον είς τάς ίδί
  άς δυνάμεις καί νά κοιμάται
  ήίυχος. Χάρις είς τάς άό-
  κνους προσπαθείας τής Κυ·
  βερνήσεως, αί πολεμικαι δυ
  νάμεις τής χώρας άναδιωργα
  νώθησαν πλήρως χαί ένισχύ
  θησαν σπουδαίως. Ό στρα-
  τος έχει ~&ΐγυμνα3θή, Ιχ$ι
  οργανωθή καί Ιχει όπλισθή
  μέ τα τελειότερα σύγχρονα
  μέσα. Ό ναυτικός στόλος Ι¬
  χει ενισχυθή μέ νέας μονά·
  δας, Ιχει άνακαινισθή καί
  Ιχει προσαρμοσθή πλήρως
  πρός τάς συνθήκας τής χώ
  ρας καί τάς συγχρόνους άν
  τιλήψεις. Ή άεροπορία επί
  σης έχει ενισχυθή μέ νέα
  σκάφη. Καί επί πλέον ή
  χώρα Ιχει πλουτισθή μέ άξιο
  λογώτατα οχυρωματικά Ιργα
  καί μέ σημαντικήν άντιαε-
  ροπορικήν άμυναν. Διαθέ
  τει δέ καί εν άκόμη μεγά-
  λο, άκαταμάχητον ειμπορεί
  νά είπη κανείς, ίπλον. Την
  ψυχικήν ένότητα καί την
  φρονηματικήν εύρωβτίαν τοΰ
  λαοϋ της. Καί την διαρκη έ
  παγρύπνισιν τής Κυβερνήσε¬
  ως της. Ή Ελλάς έπομένως
  οχι μόνον κίνδυνον ουδένα
  δέν δικτρέχει, άλλά καί άν
  τιθέτως ευρίσκεται είς ίδιαιτέ
  ρως ευχάριστον θέσιν. Ό
  έλληνικός λαός τό γνωρίζει
  καλώς. —1' αύτό καί δέν δί
  δεί καμμίαν προσοχήν είς τα
  άνόαια ψευδολογήματα των
  διαδοσιδν.
  0Π02 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΟ ΝΟΗΜΑ
  ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ
  Γιατί νά μή πληρώνεται είς
  χρυσόν δ χρόνος; Νά τί άπησχό
  λησε προχθές ίνα όπαίθριον κύ¬
  κλον. "Ετυχε νά σημειωθή—έδώ
  ή άλλοθ δέν έξηχρίβωσ* — μία
  περίπτωσις τοιαύτης πληρωμής.
  Καί συνεζητήθη είδικώτερα, ή ιύ
  ρυτέρα αυτής δικαιολογία
  'Υπάρχουν καί σήμερον έχεΤνοι
  που τα βάζουν μέ την ταχύτητα.
  Οί ανθρωποι αύτοι είνε κυρίοις
  περίεργοι τύποι αίσθητικων. Πέρ-
  νούν καί την πρόοδον υπό τό πρΐ
  ομα τοθ ώραίου. Ή ταχύτης πού
  δέν μ&; άφήνει χαλά-χαλά νά
  δοθμε τίποτα, νά άπολαύσωμε τί
  ποτε, είνε κατακριτέα.Άφ' δτου ή
  ταχύτης αυτή εσημείωσε τα πρω
  τα ρεκόρ, οί άντιρρησίαι απετέ¬
  λεσαν ίνα ζιοντανό τεΐχος:
  —Γιατί νά τρίχωμε τόσο; Έκ
  πληροθμι κανένα πνευματικό ή
  χοινωνιχί προορισμό; {
  Ό («ν τα πρωτα «ιροπλάν» Ι
  ξύρισαν τούς^αίθέρας, προεκλήθη
  θαυμασμός. Εγεννήθησαν δμιος
  καί άπορίαι. Ό άνθρωπος ϊλεγαν
  οί πολλαί, χαταργεΐ τάς άποστά
  σεις. Διά Βώϊον δμως λόγον; Ι¬
  δού τί δέν ήτο δυνατόν νά χα·
  ταλάβουν. "Οταν ί Μπλεριό επέ¬
  ρασε την Μάγχην θυμοθμοπ ένθου
  σιασμούς άλλά καί αταυροκοπή-
  ματα. Ήτο βεβαία ή έποχή τότε
  τοθ μονίπποιι καί των λαντώ. Αί
  ώραΐα:, χανοιιμοειδεΐς κυρίαι, μπο
  ροθσαν άπό έκεΐ νά θαιιμάζουν ώ
  ρας ολοκλήρους «τα πέριξ». Άλ¬
  λά καί νά φλερτάρουν αναλόγως
  μέ τούς συνοδούς των. Ώστέαο θά
  τό πιστέψίτι; Καί σήμερον πού
  καθιερώθη έ ϊλιγγος τοθ άεροδυ
  ναμικοθ καί τό άεροπλάνον έγινε
  τό προσφορώτερον μέσον συγκοι
  νωνίας, αί αντιροήσεις διετηρή
  θησαν.
  —Δέν μποροθμε νά μποθμε είς
  τό νόημα τής ταχύτητος, άπλού
  στατα διότι δέν αντελήφθημεν ά¬
  κόμη την αξίαν τοθ χρόνου ώ;
  τράπου καί μέσου ζωής.
  Τό συμπέρασμα αδτδ δποθέτω
  δτι έθετε τα πράγματα είς την
  θέσιν των. Καί τα ίθετε άπό κάθε
  πλευρδς. Τό: χρόνου φείδου, των
  άρχαίων—καί τί δέν κατετόπιααν
  μέ ακρίβειαν ίδεώδη καί προνοη
  τικότητα μοναδικήν οί μεγάλοι
  μας πρόγονοι;—υπήρξεν ή βάσις.
  Άπό έκεΐ ή αύξησις καί ή επι
  κράτησις τής ταχύτητος άπίκτη
  σεν αυτοδικαίως την κοινήν έκτί
  μηοιν. Οί Άγγλοσαξωνες πού συνε
  ταύτισαν τόν χρόνον μέ τό χρήμα
  έχωσαν είς την κατάργησιν
  των άποστάσιων ηθικόν περιεχέμε
  νόν. Άλλά καΐ αξίαν αίσθητικήν:
  "Οταν μπορήτε νά τρέχετι, θά
  μπορήτε νά είσθε άκριβεϊς παν-
  τοθ. Καί δταν θά είσθε άκρΐβεΐς,
  θά ϊχετε καί δλον τόν διαθέσι
  μόν χρόνον νά συγκεντρώνεσθε
  κάποτε είς τόν εαυτόν σας ή νά
  επιδίδεσθε μέ ανεσιν είς τα κα
  πρίτσια αχς. Έ έξοικονέμησις
  τοθ χρόνου θά, σά; έξοιχονομη'
  χαί χρήιια χαί διάθεσιν χαί,θαυ
  μααίαν έναλλαγήν είχδνων καί χά
  ταατάσεων.
  *
  "Οταν πρό ημερών σομπολίτης
  ανεχώρησεν άεροποριχώς την μίαν
  ημέραν τό άπύγευμα δι' ατομικάς
  υποθίσεις χαί ευρέθη την άλλην
  ημέραν τό πρωί. είς τό σπΕτι τού,
  όπεστηρίχθη ότι 2λα τα περί
  την ταχύτητα προβλήματα είχον
  λυθνη. Καί ίτι 5λαι αί άλλαι συ
  ζητήαεις ήσαν περιτταί*. Συνεπώς
  χαί έκεΕνη ή συζήτησις, ή περί
  πληρωμής λ. χ είς χρυσόν ενός
  άεροπορικοθ είσιτηρίου, δέν είχεν
  ώρισμένως τόν τίπον της. Ό δια
  πορων άκόιιη διά την ταχύτητα
  νεοίλλην ήτο μάλλον φαιδρός τύ
  πος. Καί μά την αλήθειαν, οί &
  ποστηρίζοντες τα ανωτέρω δέν εί
  χνν σχέσιν μόνον μέ τα νόημα τής
  ταχύτητος. Είχαν σχέσιν καί μέ
  την θυσίαν τής ζωής, ή δποία χαί
  παλαιότερα χαί σήμερον υπήρξεν
  υπόθεσις ταχύτητος Αί βραδεΐαι,
  αί νωχελεϊς εποχαί—άν έπιτρέπε
  ται δ όρισμός—υπήρξαν άνίχαθεν
  χαταστρεπτιχαΐ*.
  ΑΕΜ0ΔΑΙ05
  Γεωργικά ζητήματα
  Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
  ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΟΠΠΩΙΣΤΙΦΥΑΩΝ
  Ενέργειαι τοΰ ΟΙκου τοθ Άγρότου
  Είς την προχθεσινήν συνε-
  δρΐασΐν της ή Διοίκησις τοθ
  «Οϊκου τού Άγρότόυ» ήσχο-
  λήθη μέ δύο ζητήματα μεγΐ
  σιης πράγματι σημασΐας διά
  τόν νομόν μας: Μέ την επέ¬
  κτασιν καί έδώτοθ θεσμοθ
  τής συγκεντρώσεως τού σί-
  του καί μέ την καλύτερον ορ¬
  γάνωσιν τής έξαγωγής των
  νωπών στσφυλων. Έλαβε δέ
  καί άποφάοεις άξίας πολλής
  προσοχής καί ιδιαιτέρας έξάρ
  σεως. Ό «ΟΤκος τοϋ Άγρό¬
  του» απεφάσισε νά εισηγηθή
  είς την Κυβέρνησιν την συγ¬
  κέντρωσιν τοθ σΐτου Μεσσα¬
  ράς άπό τής προσεχοθς έσο
  δε(ας. Καί ή εισήγησις θά
  γίνη ασφαλώς δεκτή, δεδο-
  μένου δτι ήδη ή Κυβέρνησις
  έχει επιληφθή τής μελέτης
  τοϋ ζητήματος. Μολονότι οέ
  εφέτος δέν θά είναι πλουσία
  ή έσοδεία, λόγφ τής άνομβρΐ-
  άς των έαρινών μηνών, πού
  επέφερε μεγάλας ζημίας, έν
  τούτοις έκ τής συγκεντρώ¬
  σεως θά ώφεληθοθν σπου-
  δαΐως οί παραγωγοΐ. Ή ύ·
  πηρεσΐα συγκεντρώσεως θά
  πληρώση είς υψηλάς τιμάς
  τόν σΐτον. Τό γεγονός δ' αύ
  τό πιστεύεται δτι θά έχη ώς
  συνέπειαν την άνατΐμησιν δ-
  λων έν γένει των σιτηρών.
  "Οταν δέ οί Μεσσαρΐται πω
  λήσουν είς καλάς τιμάς τα
  σιτηρά των, τότε θά κινηθ{)
  καί ή άγορά τοθ Ηρακλεί¬
  ου καί θά επέλθη βελτίωσις
  είς την οικονομικήν ζωήν δ·
  λου τοθ νομοθ γενικώς.
  ΈπΙσης ό «ΟΐκοςτοΟ Άγρό
  τού» απεφάσισε νά επιδιώξη
  μέ κάθε τρόπον την τοποθέ
  τησιν ταχυπλόων ελληνικόν
  αποκλειστικώς σκαφών είς
  την γραμμήν "Ηρακλείου—Ά-
  λεξανδρεΐας διά την μεταφο¬
  ράν των έξαχθησομένων είς
  Αίγυπτον σταφυλθν. Καί είς
  την επιδίωξιν τού αυτήν θά
  έχη ασφαλώς καί δλην την
  συνδρομήν τής κι,βερνήσεως.
  Ή μεταφορά δέ των σταφυ-
  λών είς Αίγυπτον μέ ταχύ-
  πλοα έλληνικά σκάφη θά Εχη
  έξαιρετικώς εύχάριστα καΐ εύ
  εργετικά άποτελέσματα. Καί
  πρώτον θά διευκολύνη τάς
  έξαγωγάς. Διότι τα σκάφη
  σύτά θά μεταφέρουν ταχέως
  καί καθ" ωρισμένα διαστήμα
  τα τό προϊόν άπό τόν τόπον
  τής παραγωγής είς την άγο
  ράν τής καταναλώσεως.
  Θά τό μεταφέρουν δέ καί
  είς καλυτέραν κατάστασιν
  δεδομένου δτι οί Έλληνες ναυ
  τικοί θά φροντίζουν νά γΐνε-
  ται μέ προσοχήν ή φόρτωσις
  καί ή έκφόρτωσις ώστε νά μην
  υφίσταται ζημίας καί κατα¬
  στροφάς. Έκτός &' αύτοθ θά
  έξασφαλΐζεται καί τό άλλο
  μεγάλο κέρδος. "Οτι οί ναΟ-
  λοι θά πληρώνωνται είς δραχ
  μάς, θά μένουν είς την χώραν
  καί δέν θά γίνεται έξαγωγή
  συναλλάγματος, δπως θά έγ(
  νετο εάν έναυλώνοντο ξένα
  σκάφη διά την μεταφοράν
  των σταφυλών είς Αίγυπτον.
  Άλλ' έκτός αυτών ό«ΟΤκος
  τοθ Άγρότου» ένδιεφέρθη καί
  διά κάτι άλλο. Διά την εξα¬
  σφάλισιν καλής συσκευασίας
  των έξαχθησομένων σταφυ¬
  λών. Καί είνε δντως τό ζήτη
  μα τουτο σπουδαιότατον. Δι¬
  ότι έκ τής καλής συσκευασίας
  καί έκ τής έπιλογής των έξα
  γομένων σταφυλών έξαρτα-
  ται ή άφιξίς των είς τόν τό¬
  πον τής καταναλώσεως είς
  αρίστην κατάστασιν καί ή
  προτίμησίς των υπό τοθ κατα
  ναλωτικοΟ κοινοθ.
  Φυσικά δέ ή έπιλογή καί ή
  καλή συσκευασΐα έπιβάλλεται
  6χι μόνον διά τα είς Ευρώπην
  έξαγόμενα σταφύλια άλλά
  καί διά τ* άποσιελλόμενα είς
  Αίγυπτον. Δέν πρέπει άλλωσ
  τε νά λησμονώμεν δτι δσον
  καί άν αΰξηθοθν αί έξαγω-
  γαί μας είς Ευρώπην, ή Αί
  γυπτος θ' άποτελή πάντοτε
  την καλυτέραν αγοράν, τόν
  καλύτερον πελάτην διά τα
  σταφύλια μας. Καί πρέπει νά
  διατηρήσωμεν την αγοράν αύ·
  τ ήν μέ κάθε τρόπον, μέ κάθε
  προσπάθειαν.
  Ή οημερινή έπιττειος
  Η ΕΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΤΑΝΚΣΟΥ
  1ΑΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΓΓΛΙΑΣ
  Συμπληροθνται σήμερον ε¬
  βδομήκοντα πέντε ετη άπό
  τής ενώσεως των έπτανήσων
  μετά τής μητρός Ελλάδος.
  Καί τό Ιθνος έορτάζει την
  μεγάλην αυτήν Ιστορικήν έπέ |
  τειον. Είς τα μαγευτικά νη
  σιά τοθ Ίονίου θά γίνουν
  σήμερον έορταί, δοξολογίαι,
  παρελάσεις, λαμπαδηφορΐαι.
  Θά έκφωνηθοθν πανηγυρικοί,
  θ' άκουσθοθν παιανες, θ' άν
  τηχήσουν θούρια, θά κροτή
  αουν κανόνια επάνω είς φρού
  ρια, θά όργανωθοθν χοοοΐ
  καί τρσγούδια καί λαΐκά πά
  νηγύρια. Είς τα έπτά νησιά
  πού άποτελοθν τό περιδέραιον
  των μαργαριταριών τοθ Ίονί
  ου, λαός καί κρατικοΐ έκπρό
  σωττοι θά πανηγυοίσουν την
  σημερινήν μεγάλην ημέραν.
  ΚαΙ είς τάς Αθήνας έπΐσης
  θά έορτασθή ή έπέτειος αύ
  τή μέ δλην την έπιβαλλο
  μέν ην έπισημότητα. Διότι
  πράγματι ή έπέτειος αυτή
  αποτελεί σταθαόν υεγάλον
  είς την νεωτέραν ιστορίαν
  τοθ έλληνικοθ έθνους.
  Τα έπτάνησα, δέν έγνώ
  ρισαν τα δεινά τής σουλτα
  νίκης δεσποτεΐας. "Εμειναν
  υπό την Φραγκοκρατίαν. Καί
  τελευταίως διετέλουν υπό τό
  σχήπτρον τής Άγγλικής Αύ
  τοχρατορίας. "Οταν δέ τό
  1864 ανήλθεν είς τάν θρόνον
  τής Ελλάδος ό Γεώργιος ό
  Α', ή Αγγλία έξεχώρησεν
  ώς δώρον τα έπτάνησα είς
  την 'Ελλάδα. Απέδωκε τα τέ
  κνα είς την μητέρα.
  Υπήρξε τό γεγονός αύτό
  μία εύγενής καί πολιτισμένη
  χειρονομΐα τοθ μεγάλου άγ·
  γλικοθ έθνους. Απετέλεσε
  μίαν εκδήλωσιν—την καλυτέ¬
  ραν καί εύγενεστέραν —των
  αίσθημάτων τής Άλβιόνος
  πρός την Έλλάδα. Καί συνε
  τέλεσεν είς την σύσφιγξιν των
  δεσμων αίωνΐας φιλίας πού
  συνέδεον άνέκαθεν τα δύο
  ίθνη. Ή έπτάνησος είνε ό
  άρραβών πού συμβολΐζει την
  άκαταλυτον φιλίαν Ελλάδος
  καί Αγγλίας. Ή έπτάνησος
  ΰπενθυμίζει είς τούς Άγγλους
  καί τούς "Ελληνας δτι ύτττ)ρ
  ξαν πάντοτε είλικρινεϊς άπέ
  ναντι αλλήλων, άδελφωμένοι,
  πιστοί είς τάς παραδόσεις
  καί τα ίδεώδη των, συνεπεΐς
  είς τάς αρχάς τής ελευθερίας
  καί τής αξιοπρεπείας. Δι9 αύ¬
  τό καί κατά την επέτειον τής
  ενώσεως τής έπτανήσου μέ
  την Έλλάδα, αί έορταί γίνον
  ται πάντοτε μέ συμυετοχήν
  καί τής Αγγλίας καί δίδεται
  ή εύκαιρΐα διά κοινάς έ·δη
  λώσεις άμοιβαιότητος καί έμ
  τιστοσύνης καΐ παρέκετσι ή
  άφορμή είς μέν τούς Έλλη
  νας νά έκδηλώσουν τή^ ευ¬
  γνωμοσύνην των πρό€ την
  Μεγάλην Βρεττανΐβν, είς 66
  τούς Άγγλους ν ά φα«βρώ-
  σουν την αγάπην καί τόν θαυ
  μσσαόν των πρός την αιωνί¬
  αν Έλλάδα τοθ πνβύμστος
  καΐ τοθ κάλλους. Κιί εφέτος
  θά συμβή πάλιν τό ίδιον.Έχβι
  δέ τουτο ιδιαιτέραν οημα-
  σΐαν.
  Είς στιγμάς καθ' άς ό κό·
  σμος ζή υπό την αγωνίαν μι·
  δς άβεβαΐας αυριον, υπό
  τόν φόβον πού γεννςϊ ή έλλει¬
  ψις έμπιστοσύνης μεταξύ των
  κρατων, ό έορτασμός τής ε¬
  νώσεως τής έττανήσου μέ την
  Έλλάδα δμοιάζει πρός φω·
  τεινήν άκτΐνα πού πίπτει είς
  τό σκότος. 'Υπενθυμίζει μίαν
  εύγενή χειρονομίαν. Καί πι-
  στοποιεΐ δτι ή συνεργασία καΐ
  ή φιλία μεταξύ των λαων έ-
  ξασφαλίζεται μέ πράξεις γεν
  ναιοφροσύνης καΐ δχι μέ ε¬
  νεργείας βίας καΐ μεθόδους
  τυραννίας. ΚαΙ ΐσως άπό την
  ύπενθύμισιν τοθ παραδεΐγμα
  τος αύτοθ νά προκύψουν χρή
  σιμα καΐ άγαθά διά τόν κό¬
  σμον καΐ την ειρήνην διδάγ-
  ματα.
  Ή λεωφόρος Γεωρ-
  γίου Β.
  Τώρα όττότε ήρχισεν ή επι
  σκευή των ό δών τής πόλεως
  καΐ των προαστείων, έλπίζο
  μέν δτι θά ληφθή φροντίς
  καΐ διά την ριζικήν έπιδιόρθω
  σιν καΐ πισσόστρωσιν τής Λε
  ωφόρου Βασιλέως Γεωργίου
  Β'. Τα σκθρα ύπάρχουν. 'Η πί
  στωσις έχει άναγραφή είς τόν
  δημοτικόν προϋπολογισμόν, ή
  λεωφόρος αυτή αποτελεί μο
  ναδικόν τόπον περιπάτου καΐ
  ζώνην τουριστικήν. ΚαΙ δμως
  ευρίσκεται ρ.Ιι, οικτράν κατά
  στάσιν. Νά πισσοστρωθή λοι
  πόν τό ταχύτερον.
  Άνθελονοσιακά.
  Τά καταρτισθέντα άπό ήμε
  ρών άνθελονοσιακά συνεργεΐα
  άρχίζουν ήδη έργαζόμενα είς
  τάς περιφερείας Γάζι, Καβρο
  χωρίου, Τυλίσσου, ΚαρτεροΟ
  καί Μαλλίων. Τό γεγονός εί
  ναι εύχάοιστον καΐ άξΐζει
  νά έξαρθ{|1διαιτέρως. Άξίζουν
  δέ ίδιαιτέρων έπαΐνων καί τό
  Ύγειονομικόν Κέντρον καί τά
  κοινοτικά συμβούλια των ά
  ναφερθέντων χωρίων διά την
  οργάνωσιν των συνεργείων.
  Δυστυχως δμως, έλονοσία
  ύπάρχει παντοθ είς ολόκλη¬
  ρον τόν νομόν, πρό πάντων
  δέ είς την Μεσσαράν. Επι-
  βάλλεται λοιπόν νά καταρτι-
  σθσθν παντοθ άνθελονοσια
  κά συνεργεΐα καί ν' άρχίσουν
  τό Ιργόν των τό ταχύτερον.
  Διότι πλησιάζει τό καλοκαΐρι
  πού εύνοεΐ την έκκόλαψιν
  Ι των κωνώπων καί την έξά-
  'πλωσιν τής έλονοσΐας.
  Οί φίλοιτού ΜουσεΙου
  Ή Έταιρΐα των φΐλων τοθ
  Μουσείου μας, είναι ενα λαμ
  πρόν πράγματι σωματείον
  πού έργάζεται εντελώς άθο
  ρύβως διά την προστασίαν
  των άρχαιολογικών θησαυρων,
  διά τόν πλουτισμόν τοθ Μου
  σείου μέ νέα εύρήματα καΐ
  διά την ενέργειαν άνασκα-
  φών είς τούς άρχαιολογικούς
  χώρους. Δεΐγμα δέ τής ερ¬
  γασίας καί τής δράσεώς τού
  μάς έδωκε πάλιν τώρα διά
  την συγκεντρώσεως καΐ πά
  ραδόσεως είς τό Μουσείον
  σπουδαιότατον άρχαιολογι
  κων εύρημάτων. Άξίζει των
  γενικών εύχαριστιών τό κα
  λόν αύτό σωματείον. Όπως ά
  ξΐζει καί τής γενικής υποστή
  ρΐξεως διά νά συνεχίση τό ώ
  ραΐον Εργον τού.
  Ελλάς καί Τουρκία.
  Ταξιδεόων είς την Άνατο
  λικήν Θράκην ή Α. Μ. ό Βα
  σιλεύς Γεώργιος Β'. εισήλθεν
  είς τό τουρκικόν Εδαφος. Καΐ
  αί τουρκικαί αρχαί τοθ άπέ
  δωσαν έξαιρετικάς τιμάς ό
  δέ τουρκικός λαός τόν άπε-
  θέωσε κυριολεκτικά καΐ τόν
  έπευφήμησε μέ ζητωκραυγάς:
  «Γιασασϊν Βασιλεύς». Εξεδη¬
  λώθη ίτσι δι* άλλην μίαν φο
  ράν κατά τόν πλέον πανηγυ
  ρικόν τρόπον πόσον στενή εΐ
  ναι ή έλληνοτουρκική φιλία,
  πόσον τό αίσθημα τής άμοι-
  βαίας άγάπης είναι βαθέως
  ριζωμένον είς τάς καρδίας
  των δύο λαών. ΚαΙ έχει _ίδιαι
  τέραν σημασίαν ή εκδήλωσις
  αυτή τής ελληνοτουρκικάς φι
  λίας καΐ συνεργασΐας 6πό
  τάς σημερινάς συνθήκας. Ά
  ποτελεΐ εκδήλωσιν τής άπο
  φάσεως των δύο λαών νά ζή-
  σουν έν ειρήνη καΐ νά ύπερα
  μυνθοθν άπό κοινοθ των (οανι
  κων των.
  ΑΗΘΡΘΩΣΙ8
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Αύτοκρατορική έπέλα
  σις». Έκτός προγράμματος ή με·
  γαλειώδης τοινΐα τής Έθνικής
  εορτής 25 ΜαρτΙου.
  Αυριον «Σεμπλόν Όριάν Εξ¬
  πρές» μέ τούς Κάτε Φόν Νάγκυ
  Πιέρ Φρεναί.
  ΜΙΝΩΑ - Σήμερον: ή «ΈκδΙκη
  σις τοθ Ταρζάν». Έκτός προγράμ
  ματος ζουρνάλ.
  Σήμβοον ώρα 2 μ.μ. Νέον έπε
  σοδιακόν.
  Την Δευτέραν, 2να φίλμ γεμάτο
  νειάτα καί δροσιά «Μπρόντ Γου
  α(η Μέλοντυ 1938-, Ρομπέρτ Τευ
  λόρ Έλλινόρ Πάουελ.
  Δευτέρα, Πέμτιτ", Σάββατον
  Κυριακή ώρα 6 1)2 άπογευματινή
  ΚΑΤΕ
  ΦΟΝ
  ΝΑΓΚΥ
  ΠΙΕΡ
  ΦΡΕΝΑΙ
  ΣΤΟ
  ΟΡΙΑΝ
  ΕΞΠΡΕΣ
  "Ενα άριστούργημα μέ ε¬
  ξαιρετικόν ενδιαφέρον γεμά·
  το ίράσι, ζωή καΐ περιπέτειαι.
  ΑΥΡΙΟΝ ΣΤΟΥ
  ΥΛΛΚΑΚΗ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή νέα καί ττειό κα
  ταπληκτική, ιτ,εριπε-
  τειώδης ταινία γυρι-
  σμένη στά βάθη τής
  Ζούγκλας.
  Έκδίκησις
  ΤΟΥ
  ΤΑΡΖΑΝ
  Νέ την ώραιοτάτην:
  ΕΛΕΟΝΟΡ ΧΟΛΜ
  ΓΚΛΕΝ ΜΟΡΡΙΣ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΪΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΗ
  Ή αύτοκράτειρα έξαιρετικά
  άνήσυχος έσπευσε πρός τόν
  μικρόν υϊόν της, περιστοιχουμέ
  νη υπό των κυρίων της επί
  των τιμών καί τόν άνεσήκω-
  σε. Ταυτοχρόνως έσπευσε
  πρός τόν Τσάρεβιτς κσΐ ό
  Αύτοκράτωρ Νικόλαος.
  Ό κλονισμός τής ύγείας
  τού Διαδόχου τοθ ρώσσικου
  θρόνου έγινεν άφορμή νά δια
  κοπή πρός στιγμήν ή μεγαλει
  ώδης παρέλασις καί νά ζω
  γραφισθήείς τα πρόσωπα δ-
  λων, αύλικών, * αξιωματικών
  καί στρατιωτών ζωηρά συγκί
  νησίς.
  Ό Τσάρεβιτς ήτο κατά-
  χλωμος, καταφανώς έξηντλη
  μένος, ένώ πρό μικροΰ μόλις
  άκόμη έσφυζεν άπό ζωήν
  καί Ιλαμπεν γεμάτος χαράν
  μέσα στή" όλόχρυση στολή
  τού.
  —Κύτταξε, είπεν αίφνης ό
  καλόγηρος πρός την Νατάσ-
  σαν ή όποΐα άπορροφημένη
  άπό τάς σ<έψεις της έφσΐνε το πώς δέν εΐχε συναίοθη σιν των 8σων συνέβαινον γύ ρω της. Κύτταξε. Ό αικρός διάδοχος τοθ ρώσσικου θρό νού δέν μπορεϊ νά ζήση άν έ>ώ τό θελήσω. Θάχτις λοιπόν
  τό θάρρος νά σκοτώσης μέ
  τα ϊδιά σου τα χέρια τόν
  Άλόϋσα; Την ψυχήν τής Ρωσ
  οίας; 'Έπειτα δέν σκέπτεσαι
  την σύτοκράτειραν, τόν τσά
  ρον, τούς Ρώσσους; Δέν ά
  ξίζει λοιπάν ή ζωή δλων αύ
  των, μπροστά στή προσωπι-
  κή έμπάθεια; 'Εμπρός τότε, έ
  ξηκολούθησεν αμείλικτος ό
  Ρασποθτιν ό οποίος παρακο
  λουθοϋσε μέ έπιστσμένην προ
  σοχήν τούς συσπασμοΰς τοθ
  προσώπου τής Νατάσας έ"-
  πειτα* άπό κάθε δηλητηριασμέ
  νη πσρατήρησΐ τού. Έμπρός.
  Τί κάθεσαι. Τρέξε στήν αύτο
  κράτειρα, στόν Τσαρο, στόν
  δολοφόνο ΠρΙγκηπα Τσεγκό-
  ντιεφ. Πές τους τί συνέβη με
  ταξύ μας.
  Ό Ρασποθτιν χαμήλωσε τώ
  ρα την φωνήν τού.
  —Εΐμαι βέβαιος έξηκολούθη
  σε μέ Οφος ουντετριμένο τώ
  ρα πώς δέν άξίζει ή ζωή ε¬
  νός καλογήρου τόσης μέγα
  λης- τιμής. Νά παρασύρη μέ
  τόν άφανισμό τού, πίσω τού,
  την κολοσσιαΐαν Ρωσσίαν,
  (συνεχΐζεται)
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Χρώματα κσι λουλούδια
  Χαρακτηρισμοΐ τής μόδας.
  Είς δλες τίς τελευΐαϊες συλλο-
  γές των μεγάλων παριαινών οί-
  κων, τό λευκό Ιμφανίζεται μετά
  τόσης Ιπιμονής, είς τα βραδυνά
  ιδίως φορέματα, ώΐτε νά φχίνε
  ται 8τι πρόκειταί περί μΐας νέας
  άποχρώσεως. Τ4 σ.>ναντοΟμε τόσο
  είς τα καλοκαιρινά μοντέλα, για
  τί συχνά παρουσιάζεται συνδυχ-
  σμένο μέ δίάφορα χρώματα, άλλο¬
  τε ζωηρά καί άλλοτε σχοϋρα. Καί
  αύιό χάρις σέ κεντήματα ή Ιν·
  κρυατασιόν ή άκόμη καλυτέρα
  είς την άντίθεσιν μιας φχρδειάς
  ζώνης ή ενός μπουχίτου λουλου
  διων.
  Τα μπλέ έξαχολουθοθν πά«τοτε
  νά έχουν επιτυχίαν. Φαίνονται
  μάλιστα νά πολλαπλασιάζωνται
  πλάι είς τα ρόζ. Τό πράσινο έπε
  βλήθη ώ; χρώμα διά τό χαλοχαΐ-
  ρι. 'Υπάρχει άκόμη τό χόχχινο,
  καί οί φυσ:χές άποχρώσεις είνε
  δλον καί περισσότερον περιζήτη
  τες. Τέλος, βλέπομε νά κάνη έκ
  νίου την εμφάνισιν της, άλλη άνά
  μντισις τής έποχής τοθ 1900, τό
  χρωμα τού τσαγιοθ.
  Άνθτ] καί φροθτα ώ; γαρνι·
  τοθρες. Τα τελευταία αύτά άν καΐ
  είνε νεώτερα, έν τούτοις δέν άφαι
  ροϋν τίποτε άπό την επικράτησιν
  των πρώτων. Τα λουλούϊια γαρνί-
  ρουν δχι μόνον τα καπέλλα, άλλά
  στολίζουν καί τα φορίματα. Πά
  ρατηροθμε δτι έμφανίζονται σέ
  μπουκίτα επί των βραδυνών φορε
  μάτων, τα ίποΐα γαρνίρουν είς
  τ4ν ώμο ή την μέση. Τέλος κερ-
  δίζουν έδαφος είς τα αξεσουάρ
  τής τουαλέττας δπό μορφήν ιδίως
  βεντάλιας.
  "Οσον άφορό^ τα φροθτα τα δ-
  ποία έκαμαν ή5η την εμφάνισιν
  επί των ρεδέρ των γυναικείον τα
  γιέρ, θά γαονίρουν μετ' ολίγον τα
  καπέλλα καί οί δημιουργοί τής
  μόδας ?έν θά διστάζουν νά
  εμφάνισιν μΕα τόκα, άποτελου
  μένη άπό Ινα χο;δρό τσαμπί ατα-
  φύλι τοποθετϊ]μένο επάνω σέ φύλ
  λα.
  ή Ντιτεσγκέ
  ΘΕΙΑΦΙΑ
  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  Είς τό καταστήμα:
  ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ
  «ΛΛ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ
  ΣΥΓΚΟΙΝ
  Άσψάλεια 100 ο)ο
  ταχύτης - πολυτέλεια
  - άνεσις ξ===
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ' ΑΘΗΝΑΣ
  Μ Ε ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον
  ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν.
  'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας.
  ι.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έκδίδονται είσιτήρια δι' ίλας τάς Ελληνι¬
  κάς Άεροπορικός γραμμάς καί έν συνεπεία δι' όλας τας Εύρωπα'ίκάς τοιαύτας.
  Έκδίδονται φορτωτιχαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τού προορισμόν των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  Άρ. Τηλ. 8-18
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ Άρμστρογγ
  71©ν
  Ή εθνοσυνέλευσις εκυριεύθη ά
  π4 λυασώϊτ] αγανάκτησιν. Οί ρή
  τερες έκαυτηρίαζαν τούς χοτζά
  δέ;, τού; ίερεϊς, τούς ηγέτας τής
  αντιπολιτεύσεως, τό χαλΐφατον,
  τόν χαλίφην, καί ή εθνοσυνέλευσις
  εψήφισε νόμον δυνάμει τοθ όποί-
  ου 8λοι οί σιιμπαθοϋντες πρός τάν
  έκπτωτον βουλτάνον ήσαν προδί
  ται καί ετιμωρούντο διά τής πό ι
  νής τοθ θχνάτου.
  Μίλις μιρΐκοί βΐυλευταί έκαμαν
  νά δμιλήσουν περί τής άξίας τού
  χαλιφάτου διά την Τουρκίαν, άπό
  διπλωματικάς απόψεως, ή πλειό
  ψηφία των βουλευτδν τους έξψάγ
  κασε νά παραιτηθοθν τοθ λόγου.
  Είς την σιωπήν πού έπηκολούθη
  σε, δ Μουσταφδ Κεμάλ Ιστράφη
  πρός αύτούί: «Επί αίωνας οί χω
  ρικοΐ τής Τουοκίας δέν ήγωνίζον
  το καί δέν άφιναν τα κόκκαλά
  των είς διάφορα σημεΖα τή; γής
  διά τόν χαλίφην, τόν Ζσλαμισμόν
  τούς ίερεϊς καί τούς δμοίους των;
  Είνε καιρός νά παύση νά ένδιαφέ
  ρεται ή Τουρκία διά τούς δλλους
  χαί νά ένδιαφέρεται μόνον διά
  τόν εαυτόν της, ν' άγνο? τούς Ίν
  δούς καί "Άραβ'χς, ν' απαλλαγή
  τή! άρχηγίας τοθ ίσλαμισμ&Ο
  Την φθάνει την Τουρκίαν νά
  φροντίζη μόνον διά τόν εαυτόν
  της. Τα χαλιφάτον απερρόφησε
  τό αΐμά μας επί μακρους αίω
  νας».
  Καί την προπαγάνδαν τού αυ¬
  τήν την διέσπειρεν είς ολόκληρον
  την χώραν. Οί έκδόται των έφη
  μερίδων τής Κωνσταντινουπόλεως
  πού είχαν δημοσιεύσει την ίπιστο
  λήν το5 Άγά Χάν, εισήχθησαν
  είς δίκην. Τα πραχτικά τής δίκης
  διεδίδοντο διά των κυβερνητικήν
  εφημερίδων, των πρακτόρων τής
  κυβερνήσεως καί των κατά τό
  πους όργανώαεων τοθ λαΐχοθ κίμ
  ματος.Οί δικαζόμενοι δημοσιογρά
  φοι, μοιζί μέ τόν Άβδούλ Μετζήτ
  παριστάνοντο ώς προδόται έργαζό
  μενοι διά λογαριασμόν τοθ μιση
  τοθ ΙχθροΟ τής Τουρχίας, τής
  Αγγλίας.
  Ή θρησκβυτιχή κίνησις κατά
  τοθ Κεμάλ, έκόπασε. Καί έφούντω
  σεν ή κίνησις τοθ Κεμάλ κατά
  τής θρησκείοςς. Ή Χουρχία εδρί
  σχετο έν χινδύνφ. Ό Μουσταφά
  Κεμάλ Ιπρεπε νά σώση τό ίθνος.
  Άλλ' δ Μουσταφά Κεμάλ άμφέ-
  βαλλεν άκόμη αν ήμποροθσε νά
  δράση μετά βεβαιότητος. Έπρεπε
  νά είνε βέβαιος περί τοθ στρατεύ
  ματος. Άνευ τοθ σΐρατεόματος
  δέν ήμποροθσε νά κάμη τίποτε.
  Επήγε νά παρακολουθήση τα έτή
  σία γυμνάσια πού εγίνοντο πλη
  σ'ον τής Σμύρνης. Επ! ημέρας εί
  χε μακράς επί τοθ ζητήματος συ
  ζητήσεΐς μέ τόν Φ»5,ζή καί τόν
  Ίιμέτ, προίβαινε μέ τρόπον είς
  βολιδοσκοπήσεις, διά νά γνωρίζη
  ϊά αίοθήματα των νε'οτέρων άςιω
  μχτικών καί τώ> στρατιωΐώ)* Τί
  θά έκαμνε τό στράτευμα άν έξεδί
  ω<ε τόν χαλίφην, έχώρΐζε την πολιτείαν άΐτό την Ηρησχείαν καί καθίστα την Τουρκίαν μίαν λαϊ κήν δημοκρατίαν; Οί στρατιώται θά ήινοθντο νά ταχθοθν παρά τό πλευρόν τού, Δέν κατέληγε νά πά ρη μίαν απόφασιν. (συνεχίζεται) ΝΙΚΗ ΑΥΣ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ Έπανβλθοϋσα έξ Άθη- θηνών δπου έξεπαιδεύθη τελείως είς τό ΠανελληνΙ- ου Φήμης κομμωτήριον «ΒΙ- ΛΗΣ καί ΜΑ1ΡΗΣ» ϊδρυ- σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬ λει. Έκτελοϋνται εργασίαι: Περμανάντ, Όντουλκσιόν, Μιζαμΐχλί, Φριξιβν, Μβνικιβύρ. Βαφαί κεφαλής είς πολλοΰς χρωμαιισμούς. ΑΑΜΟΗΣ Γ. ΑΑΜΙΑΗλΚΒΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ5 Όδέις Χάνδακος Ηράκλειον ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία εύήλιος χαί εύάερος αποτελούμενη έκ τρι¬ ών δωματίων χαί χουζίνας. Πληροφορίαι παρά τώ χ. Ευ- σταθίψ Ζ«ρ6άχη ώλ Κό γιιτονκί. ΚΟΙΙΊΩΙΊΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφίχθησαν χθές ο· εροπορικώς έξ Αθηνών ή κ. καί ό κ. Κ. Ανεμογιάννης, δ άρχιτέκτων κ. Τριτιοδάκης καί 6 Ιατρός κ. Ί. Σταυρακάκης. ΕΟΡΤΑΙ.— Σήυερον Κωνσταν¬ τίνου καί Ελένης δέν έορτάζει ή χ Έένη Α. "Ανεμογιάννη. —ΈπΙσης δέν έορτάζει οΰτε δέ χεται έπισ^έψεις ό κ. Κ Πολυ- δάκης Ιατρός. —Ό κ. καί ή κ. Κ. Τσατσάκη ταμΐου Δήμου δέν έορτάζουν οΟ· τε δέχονται έϋΐσ-τέψΒΐς σήμερον. —Ή κ. Ελένη Άντ. Γιάνναρη συμβολαιογράρου δέν έορτάζει οθτε δέχεται έπισκέψεις. —'ΕπΕοης δέν έορτάζει οθτε δέχεται έπισκέψεις δ κ. Κωνστ. Πινακουλάκης. —ΌμοΙως δέν έορτάζίι οθτε δέχεται έπισκέψίις ή ΔνΙς "Ελένη Ιωάν. Πετράκη· , —'Επίσης δέν έορτάζει δ κ. Κωνστ. Μποθλος. —"Ετπσης δέν έορτάζει δ κ. Κωνσταντίνος Σ. Παπαδάκης επι πλοποιός. —'ΕιΐΙσης δέν έορτάζει οΰτε δέχβται έπισκεψεις δ δικηγόρος κ. Κωνστ Γ. Αναγνωστάκης, —'ΕπΙσης δέν έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις ή κ. Ελένη Δημ. Τσαμιΐουράκη μηχανικοΰ. —'ΕπΙσης δέν έορτάζει, οίότε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Κωνστ. Γ. Κοκκινάκης δικηγόρος. —ΈττΙσης δέν έορτάζει δ κ. Κωνστ. Ε. Λασσιθιωτάκης μηχα· νικ6^, Μνεκα ττένθους. —Σήμερον εορτήν των αγ. Κων. καί "Ελένης δέν έορτάζει οΰτε δέ¬ χεται έπισκέψεις ή κ. Λιλίκα Γ. Κανετάκη. —'Ειιίσης δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις ό κ. Κωνσταν. Βρεττάκης Ιατρός. —"ΕιιΙσης δέν έορτάζει δ κ. Κωνσ. Μιχ. Άνυφαντάκης —"Ομοίως δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις ή κ. "Ε· λένη Ί. ΟΙκονόμου. —Δέν έορτάζει έπΐσης ή δνΐς Λιλίκα Τζεδακη. —'ΕττΙο-ης δέν έορτάζει καί δέν δέγ,εται έπισκέψεις ή κ. "Ε¬ λένη θ. Βουρδουμπάκη. —"ΕπΙσης δέν έορτάζει ή κ. "Ε¬ λένη Μ. Μαρχίδου. —Δέν έορτάζει οϋτε δέχεται έτιισκέψΕΐς σήμερον ή κ. "Ελένη Μιχ. Μανασσάκη δικηγόρον —ΈττΙσης, δέν -έορτάζει ή οΐκο γ*ν«β—Ρ44*ολάου Ί, "Ανδρεαδάκη, διά την κόρην των. —"ΕτιΙσης δέν έορτάζει ή κ. Ελένη Μηνδ Σπετσάκη. —Σήμερον εορτήν τού ΆγΙβυ Κωνσταντίνου δέν έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέψεις δ κ. Κωνσταντ! νος Άρετάκης λογιστής τοθ Δή¬ μου. —ΈπΙσης δέν θά δεχθή έπι¬ σκέψεις ή κ. Ελένη Γ, Βαρδάκη ύποδιευθυντοθ Έθν. Τραπέζης. —ΈπΙσης δέν έορτάζει οθτ· δέχεται έπισκέψεις δ κ. Κωνστ. Φρουζής. —Ή κ. "Ελένη Ν Παιτυράκη δέν έορτάζει οϋτε δέχεται έπι¬ σκέψεις σήμερον. —'ΕπΙσης δέν έορτάζει δ κ. Κωνστ. Καραπιδάκης ύττάλληλος Τραπέζης. —Έτίσης δέν θά δεχθή έττισκέ· ψεις ή κ. "Ελένη Κ(μ. Ανεμογιάννη. —'ΕπΙσης δέν έορτάζει σήμεοον τί κ. "Ελπίς Ίατράκη συ,ι)ρου, διά την μικοοϋλαν της. —Έ-τΙσης δέν έορτάζει δ κ. Κωνστ. Κλινάκης. —Ή κ. καί δ κ. Μιχ Μανουσά κης Βέν θά δεχθοΓν ίιτισκ'ψεις επί τρ έορτ{) τοϋ υΐοθ των Κώΐτα. ΣΥΓX^ΡΗΤΗΡIΑ.-Τόν έκ Νεαι πόλεως έξάδελιρόν ιχου Μιχ. Σαρ- οίΐν δώσαντα ίζβτάσεις καί λοβόν τα τώ πτυχίον τής Ιατρικής μέ βαθ μόν αρίστα, συγχαΐρω θερμώς. Ε Λ. *** 'ύρω στήν πόλι. ΈξαιρετικοΟ ένδιαφέροντος ύ· πήρξεν ή προχθεσινή διάλεξις είς την Λέσχην Έπιστημόνων τοθ καθηγητού" τής Νδολληνικής είς την "Ακαδημίαν τού Μονάχου <. Ά. Στάίνμετζ. —Ό κ. Στα'ίνμετζ έπιδεικνύων Είς ωραίας φωτεινάς εΐκόνας τα τόσα Ιστορικά όσον καί άξιοθέ ατα της έκτάκτως σημαντικής δι* την εξέλιξιν των εθνών έν Εύ· οωπη, Βαυαρικής πρωτευούσης. —Συνεσχέτισε την μορφήν τής πόλεως δσον καί τα εκάστοτε γεγονότα ταύτης, μέ την άέναον ελληνικήν παράδοσιν ή δποΐα υ¬ πήρξεν μΐα κυρΐως άναμορφωτική καί καλλιτεχνική κατεύυυνσις καί πρό κοΐ μετά την βασιλεΐαν τοθ τόσον άγαπήσαντος την Έλ- λάδα "Οθωνος τοΟΑ'. —Ιδιαιτέρως χαρακτηριστική υπήρξεν ή διάλεξις τοθ κ. Στάίν¬ μετζ διά την βασιλείαν καί τοΰ έίλλου έκεΐνου φιλέλληνος Βαυα ροΰ μονάρχου, Λουδοβίκου. —Ή σημερινή έκδρομή τοθ Ό ρειβατικοϋ συνδέσμου είς τό γρα Φικόν ΠαλαΙκαστρον — "Αγίαν Πε λαγίαν, έγγυάται ;πολλήν ένιτυ χΐαν. — Ό Ζωοφιλικός Σύνδεσμος "Η¬ ρακλείου άπένειμεν είς τόν Μη· ναν Έμμ. θεοδωράκην, μαθητήν τοθ 8ου Δημοτικοΰ ΣχολεΙου, τόν «Ζωολογικόν "Επαινον» είς Ινδει ξιν εκτιμήσεως διά τα πρός τα ζώα αΐσθήματά τού. —Ή πράξις αυτή τοθ Ζωοφι· λικοΰ Συνδέσμου, τιμ&σα καί αύ τόν καί τόν έπαινούμενον, άτιο- τελβϊ δείγμα έκπολιτισμοθ καί εγγύησιν διά την άπό μέρου., των πολιτών κατανόησιν τής χρησιμότητος των ζώων. —Ή προβολή τής «Αΰτοκρατο· ρικής έπβλάσεως» είς τού Πουλα κάκη θά συγκεντρώση καί σήμε¬ ρον κόσμον. Αυριον προβάλλε- ται τό «Σεμπλόν Όριάν Εξπρές» μέ την Κάτε φόν Μάγκυ καί τόν Πιέρ Φρεναί, ίνα Από τα νεώτε- ρα και Δριοτουργηματικώτερα φίλμ. • Ρίηοριεο
  ΛΗ0ΡΘΩΣΙ2
  Τ6 μεγάλο Εργον
  •τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  576ον
  Εβαρύνθη 6 κ. Γιλνορράνδος νά τόν άκούη διη
  γουμενον δσα κατώρθωνεν έν ταίς οίκογενεΐσις
  των κατοικούντων πέριξ τοθ στρατώνος.
  Καί τέλος πάντων, ό Θεόδουλος ήρχετο φο-
  ρών ένΐοτε έθνόσημον τρίχρωμον τοθτο δέν ύπέφε
  ρεν ό κ. Πλνορμανδος.
  ^ Είπεν είς την θυγατέρα τού μίαν των ημερών —
  Ακουσε νά σοΟ είπω" τόν Θεόδουλον τόν έχόρτα
  σα άρκετά.
  Δέν έχω πολλήν κλίσιν πρός τοΰς άνθρώπους
  τού πολέμου έν ώρα είρήνης. "Αν θέλης σύ, δέ-
  χου τον.
  Τό^κατ' εμέ, περισσότερον νοστιμεύομαι τούς
  μαχαιροκόπους έκείνους τούς φοβερούς, παρ' αύ
  τούς 8που περιπατοθν είς τόν δρόμον κσί σύ·
  ρουν τό σπαθί των επάνω είς τόν λιθόστρωτον.
  Βεβαίως, μάλλον ύποφερτή είνε ή κλαγγή των σπα
  θιων είς την μάχην, πσρά τόν κρότον αυτόν δπου
  κάμνουν τα θηκάριά των. Τάν, τάν, άξιωματικός
  περνφ.
  Όταν εΤνε έ"νας άνδρας, άληθινός άνδρας, ου
  τε κομποφονΐαις τοισύτσις καταδέχετσι, οϋτε την
  μέσην τού προσπαθεϊ νά σφΐξη ώσάν ντεμοα-
  ζέλλα.
  Ουτε τρομάρα καί φοβέρσ, οΰτε εύαισθησΐαις
  άνανδραις.
  Φύλαξε τόν Θίόδουλον διά τόν εαυτόν σου καί
  συγχώρα με καί ό Θεός συγχωρέσοι σε.
  Ήθέλησεν ή θυγάτηρ τού νά τώ εϊππ· —Άλλ'
  έν τούτοις είνε μικρός σου ανεψιός.—Ό κ. Γιλνορ
  μάνδος ίίτυχε μέν νά είνε πάππος άπό κορυφής μέ
  χρις όνύχων, μέγας δέ θεΐος ουδαμώς.
  Έχων πνεθμα κατά βάθος πολύ καί καλώς γι
  νώσκων νά συγκρίνη, έλυπήθη ετι μάλλον διά την
  απώλειαν τοθ ΜαρΙου, άφοθ παρέβαλλε μετ5 έκεΐ
  νού τόν Θεόδουλον.
  Εσπέραν τινά, την εσπέραν τής 4 Ίουνίου, έ-
  κάθητο πλησίον τής έσΐΐας τού, ήν καίτοι έν
  ώρα θέρους, εΤχε καλώς άνημμένην καί έθερμαΐ
  νετο.
  Ή θυγάτηρ τού ευρίσκετο είς τόν προσέχη" θάλα
  μόν ράπτουσα.
  Πλησίον τού έκειτο τραπέζιον, έφ' οδ έστή
  ριζε τόν άγκώνα, εξηπλωμένος είς τό θρανΐον τού.
  Δύο κηρΐα ϊσταντο επί τοθ τραπεζΐου φωτΐζοντα τό
  δώμα έκεΐνο.
  Ανεπόλει δέ τόν Μάριον κατ' εκείνην την ώ
  ραν μετά στοργής καί άμα πικρίας, ταύτης έπικρα
  τούσης κατά τό σύνηθες.
  "Οταν παρωξΰνετο ή πατρική στοργή τού. ήρ
  χετο πάντοτε είς άναβρασμόν, καί μεταβάλλετο
  είς οργήν.
  Προσεπάθει λοιπόν νά κατευνάοπ την οργήν
  τού ταύτην, λέγων καθ" εαυτόν Οτι ήτο χρεΐα ΰ
  ττομονής καί έπείθετο ότι ουδέποτε θά επιστρέψη
  ό Μάριος, άφοθ δέν επέστρεψε., μέχρι τοθδε
  (συνεχΐζεται)
  ΤΟ "ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ,
  ΑΘΗΝΩΝ
  Το διευθυνόμενον υπό τοδ αομηβλίτβυ μας κ. Γεωργ
  Δασκαλάκη.________ ------
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕβΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟ5ΗΜΑΤΑ ΕΑΡΔΙΑΪ
  Τ Ε Ίατρβς τβδ Κ«ρο«βλβγικββ δβι-νΐοβ τϊΐς Α'
  ΠαββλβγΙκήί Κλινιχηί τβϋ Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Δίνετοι έν τώ Ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ·
  μολο&Κλ-ι^ Γεωργ. Φωτακη συνοικία ΠεΡ·
  βολά, καθ1 εκάστην 8-12 π. μ. 3-7 μ, μ.
  'Αριβ. τηλεβ. 8.25
  ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ ΜΕΑΟΝΤΥ 1938
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις τον.
  'Ατΐό δλα δι* δλους.
  ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  Τα σχυλιά χατααιταράσοουν τα
  πτώματά των. Πολλάκις μάλιστα
  τα σχυλιά μαζεύονται καί περιμέ
  νούν μέ μεγάλην δπομονήν νά πε
  Θάνη Ινας άπό δυστιιχεΐς αυτοίς
  γιά νά χορτβσουν μέ τάς σάρκας
  καΐ τα όσια1 τού.
  ΝΟΜΑΔΕΣ.
  __ Ο£ Μογγόλοι τής φυλής των
  Καλχάς είνε τύποι νομάδων ποι
  μένων τού; ίποίους τό άγονον Ι
  δαφος τής μογγολικής στέππης έ
  ξαναγκάζει είς συχνήν αλλαγήν
  τής θέσεως δποϋ αΐήνουν τάς σκη
  νάς τω/ επάνω είς καμήλους καί
  τάς στήνουν έκ νέου, έντάς μι-
  κροθ χρονικοθ διαστήματος, είς
  απόστασιν χιλιόμετρον τίνων. Ό
  6ίος διά τούς νομάδίς αυτού;, εί;
  την στέππην πού ζοθν, δέν είνε
  διόλου ευκολος. 'Υποφίροιιν άπό
  έλλειψιν νεροθ
  τούς παρέχουν
  καί τό νερό
  τα πηγάδια
  πού
  δρύσσουν έδώ καί έκεΐ, δέν είνε
  ποτέ καλής ποιότητος Τό μετ»
  χειρίζονται διά νά πίνουν καί νά
  ποτίζουν τα ζώά των, άλλ' είνε
  φειϊωλοί έν γένει είς την χρήσιν
  τβυ, καί δέν τό θυαιάζουν ποτέ
  πλϋθοθν! Διά τό λόγον
  άκαθαρσία των νομάδων
  διά νά
  αυτόν ή
  αυτών είνε άπερίγραπτος, κάτι
  τό αφάνταστον καί τα μαλλιά των
  είνε γεμ&τα ψεΐρες. Μή έχοντες
  ξύλα διά ν' άνάψίυν φωτία καί
  νά θερμανθοθν ή νά μαγειρεύσουν
  είνε δποχρεωμένοι νά μεΐαχειρί
  ζωνται ώ; καύσιμον Ολην την άκα
  θαρσίαν των ζώων των, την ο¬
  ποίαν ξερχίνουν ειδικώς πρός τόν
  σκοπόν τοθτον. Ώς τροφήν, έχτός
  τοθ σπανίου εί; τάς περιοχάς δ¬
  που ζοθν θηράματος, τούς χρησι
  μεύει τό κρίας των κατοιχιδίων
  ζώων των. Χάρις είς τα δέρματα,
  τα χτήνη των κτλ τα ό ποία άν
  ταλλάσσουν μέ τού; Κΐνέζους χαί
  τού; Ρώσςΐους, μποροθν καί προ
  μηθεύινται διάφορα άντιχείμενα
  ώ; παλαιά 8πλα, ,&φάσματα, άντι
  χείμενα άπό μέταλλον καί κοράλ
  λι, ταμπαχέρες, βελόνε; κτλ, καί
  ιδίως ταάι.
  Είς ολόκληρον την Μογγολίαν
  γίνεται τεραστία κατανάλωσις τε
  ι5ΐ*, πού είνε τό εθνικόν τρόπον τι
  νά ποτόν των Καλχάς, τόσον των
  νομάδων, ίσον χαί των μονΓμως
  έγκακστημένων είς πόλεις. Οί
  πλούσιοι άγοράζουν ωσαύτως με
  ταξωτά, ωρολόγια κλπ. "Οταν τα
  ξιδεύση κανεί; είς την Μογγολί
  αν δέν Ιχει ανάγκην νά σέρνη πολ
  λάς άποσχευάς, άρχεϊ νά είνε έ
  φαΜΐααμένος μέ άργυρά χέρματα
  "Ολαι αί όρδαί των Μογγόλων
  αυτών νομάδων Ιχουν άληθινόν πά
  θος διά τό μέταλλον αύτό. Άλλά
  τού; άρέσουν τα παζαρεύματα,
  καί διά ν3 αγοράση χανείς ίνα
  άρνΐ, πρίπει νά τό έχη απόφασιν
  πώ; θά υποχρεωθή είς άτελευΐή
  τού; συζητήσεις κατά την διάρκει
  αν των οποίων άδειάζονται άμέτρη
  τα φλυτζάνια τσάι. Διότι ό Μογ-
  γάλος γιά τρ!α πράγματα ίχει ά
  λί]θινόν πάθος: Τό τσάϊ τό άσί)
  μι καί τόν καπνόν. Ό νομάς βο
  σχός, άφοθ έπιθεωρήσει τα ποΕ
  μνιά τού, περν$ τόν καιρόν τού
  πίνοντα; τσάι, καπνίζοντα; χαί
  χοιμώμενος!
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  Άρ«στ«
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχσνήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτε έπισκεφθή'τε μας.
  λθνικηί.
  Καβοΰσι
  τό χωριό τής προόδου.
  ΚΑΒΟΥΣΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Μάι
  ο; (άνταποχριτοθ μας) — Είς τα
  σύνορα των έπαρχιών Ιεραπέτρας
  καί Σητείας εδ^ίσκεται τό ΚαβοΟ
  αι. Είνε Ινα χωριό κτισμίνο,'στΐς
  ιδιαιτέραν εχπολιτιστιχή χαί πνιυ
  ματιχήν Ιξέλιξι. Χάρις είς τόν
  προοδευτιχόν χαί τουριατικόν σύλ
  λόγον τού, χάρις εί; τόν πραγμα
  τικά πολιτισμένον δάσκαλον
  υπώρειε; των σητειακδν βουνών έχει δενδροφυτεύσεί τοΰς
  τού,
  δρό
  πού δψ ίινουν πάνω άπότομα τού;' μου; καί τα πέριξ τοθ χωρίου,
  πηλώριους δγκους των, των 6ου ίχει συγχρονίσει τίς καλλιέργειες
  νων πού μέ την δγρια μεγαλοπρέ έχει κάμει έργα ίξωραϊστικά.
  πειά των δίδουν πραγματιχά την
  έντύΐτωσι χαί την εί «ίνα τής χο
  σμογονία;. Καί χάτω άτλώνεται
  δ κάμπος τοθ Καβουσιοθ χατάφυ
  Πρόθυμο ίλλωστε ευρέθη πάνιβτε
  είς χάθε ωραίαν προσπάθειαν χαί
  τό Κοινοτικόν Συμβούλιον. Άρ
  κεΐ δέ νά άναφερθ^ δτι χαί περιο
  τος άπό εληές χαί χαρουπιές πού'δικό άκόμη, χειρόγραφο βεβαία,
  σχημαΐΐζουν δάσος όλόκληρο. Εί έχδίδει δ προοδευιικό; σύλλογος,
  νέ ένα χωριό πού διαχρίνιται
  πραγματικά γιά την
  προοδευτι¬
  κάς τα των χατοίχων τού καί γιά
  την τάσι τού πρός κάθε τι τό
  νίο, πρός τόν έκπολιτισμί. Παρ'
  δλο τό άγονο των εδαφών, έν τού
  μέ άνέχδοτα, μέ λαογραφιχό 6λι
  νά άντι
  έπιχρα
  χό χαί σατυρίσματα, γιά
  ληφθή χανείς τί πνεθμα
  τεΐ ίδώ χά τω.
  "Εχει δμω; μίαν μεγάλην ϊλλε:
  ψι τό Καβοθσι: Τοθ νεροθ Άλλά
  γ φ ψ[ τ4 Κα6ο0σι Το
  τοις αί χαλλιέργειαι Ιχουν δργα ηιατιύιΧΛΙ 8τ( κα1
  θή εν σσηπθή ί
  γ χ ργ
  νωθή, εχουν συσχηματοποιηθή χαί
  άνάγχη αύ
  ήγή αποδίδει. Τίποτε δϊν Ιχει ϊ} θά β·Ρ««·»θ*1 τώρα Ή χυ
  μείνει άνεχμετάλλευτο στό χωριό 6|Ρνίϊσί« ίσ"'λΐ γ«ωτρύπανο, τό
  μά/ητα χρησιμοποι
  άρωματικά φυιά
  μ
  αυτί. Έδώ
  οθνται χαί τ'
  όΐτοΙΌ χαί εργάζεται ή5η γιά την
  «νώυυξι άρτεσιανοθ φρέατος Καί
  πού άφθονοθν στά γύρω βουνά έλπίζίτο'ΐ δτι άιτό τα βάθη τή*;
  γιά την παραγωγή αίθερίων ελαί γής θ ά#α6λύαουν νερά άφθονα,
  ών. Καί δπολογίζεται ότι πλέον άίκετά γιά 8»ες τίς ά'άγκες τοθ
  των 150 — 200 χιλ. δραχμήν εισ Καβαυσι&Ο. "Οίαν δέ λυθή χιχί τό
  πράττει κάθε χρίνο τό Καβαθσι πράβληιια τοθ νεοοθ τ6τΐ τί Κϊ
  άπό Χ'Ϊε αίθέρια ελαια. Έπειτα βοθσι θά σηαειώοη νέα; μεγάλας,
  τό χωριό αύτό παρουσιάζει καί άλματικάς προόδους.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι χά
  τοιχοι Μασταμπά αισθανόμεθα την
  ψυχικήν ανάγκην χαί έπιδϊϊίλημέ
  νην υποχρέωσιν δπω; χαί δημο
  σία εκφράσωμεν την εύγνωμοού
  νην ημών πρίς τδν δήμαρχον χ.
  Μηνίίν Γεωργιάδην χαί άπαν τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον διά τό εν¬
  διαφέρον δπερ έπιδβιχνάουν διά
  τό προάστειον μας καί είς τό πά
  ρόν συνεχίζοντες τό αδιάπτωτον
  τοιούτον αλλω/ έτων ώς χαί την
  πεποίθηαιν ημών δτι καί είς τό
  μέλλον θά^περιβάλλωσι τοθτο μετά
  τή; ιδίας στοργής.
  Οί εΰχαρισιοθντ'ς άπό. μέρους
  των κατοίκων.
  Ίν Μπαοΰλος
  Νϊκος Σφακιανάκης— Μεοσαρίτης
  ("Επονται 25 δπογραφαί).
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεΐται διά τα
  Ξενοδοχεΐα «Ελλάς», <Κνω· αί;». Συστάσΐι; άπαραίτητοι. ^,ίυκμΐΜΜΙΙΙΙΙΠ!ΙΗΙ1Ι!ΠΙΙ(ΠΙΙίΙΙΠΙ1ΙΠΠ«ίΙΙΙΜΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΠ1ΙΠΗ!ΙΙΙ!ίΙΠΗΠ!ΠΙ1ΙΙ1ΠΙΠΙΙΙΙ!ΙΗΙ!ηΠΙΙΗ?ΠϊΙ!!ΙΙΙΗ Ξ £ Ξ Η ΠΡΟΣΕΧΩΣ .ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ' ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ25 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕ5ΙΣ3 ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Ο .ΑΣΥΡΜΑΤΟΓ ΦιλοδοξεΙ νά ίκανοποιήση τάς σημερινάς άπαιτήσεις ενός αναγνώση- κου κοινοΰ ποϋ διψά να ένη'μεροΰται άμέσυς καί έπακριβώς εί; τα έςε- λισσόμενα μέ κεραυνοβόλεν ταχύτητα γεγονέτα. Ο 'ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ, 'Εκτός άπό μίαν ίρτιωτάτην χαί απολύτως έξηκριβωμένην εσωτερικήν καί έξωτερικήν ειδησεογραφίαν, θά προσφέρη είς τβύς αναγνώστας τού την πλέον ενδιαφέρουσαν καί πρωτβτυπβν ύλην, ώστε νά διαβάζεται εύχα ρίστως άπό έλα τα μέλη μ»«5 ίλληνικης οικογενείας. ΑΝΑΜΕΙΝΑΤΕ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΤΟΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΝ, —Τό προάστειον Άκ—Τ«μ· πικς καί ό κ. Δήμαρχος. Κατά την προχθεσινήν εορτήν τής 'Αναλήφϊως ιϊς "κ Ταμιτιαιν άΐΐίστάλ η παοα τοθ κ Δημάρ χου πρός την 'Βνορικχήν Επ» τροιτήν *Ακ Τάμπιας τό κ>τμΘι
  τηλϊγράφημα:
  «Επί σημβοινφ κκνηγυρισμφ
  θείας άναλήφίως διαβιβϊζω ουγ
  χαρητήρια πρωτ«ργάτας άνΐγέρ
  σβως ναού καί ευχάς «ΙςκατοΙκονς
  άγαπητοθ προαατείου.
  Δήμνρχβς Γεωργιάδης»·
  —Δωρεά.
  Ή οικογένειαι Έμμ Άκράτβυ
  κατέθηκϊ δρ. 300 όπως τρβφθδο
  τηθϊ3 σημερον 21 Μαϊου τ6 "Ασυ
  λον της Γεροντισσας .είς μνήμην
  τοδ προσφιλοθς υΐοΰ αυτής Κώ
  στ«. Ό Μορφωτιχβς Σύλλογος
  βύχαριστεΐ θβρμώς.
  —Αρχαιρεσίαι Συνεταιρι-
  σμοΰ.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν 14
  Μκΐου γβνομένΜν άρχαιρββιδν
  προ; εκλογήν μελ&ν Έιτοκτικοδ
  καί ΔιοικητΐΜθΟ Συμβουλίου τού
  Έλαιουργικοΰ Συν)αμού 'Αποβτβ
  λων έξελϊγπσαν κατά βειράν χλει
  οψηφίας οί εξής Ιον) Έΐτοπτι·
  χον: Έμμ. Σαμιταδιανάκης, Μιχ.
  Ν Μιτιτζβιράκης, Σωκράτπ; Φ«ρ·
  ακράκης, Ιωάν Γωνιωτάκης, Γ.
  Φαρβαραχης, Ίωίν. Δαμιανάκη;·
  2ον) Διοικητικόν: Ζαχαρ. Δ. Στρα
  τάκη;, Γβώργ. Α. Δαμιανάχης.
  Γεώργ. Δ. Πετρομιχβλάκης, Μη¬
  νάς Περάκης. Γρηγόρ. Οερται-
  λάκης, Δημοσθ. Ήγουμβνάκης
  τέως αρόβδρος, £«τήριβς Μπιτζα
  ράκης, Ιω. Ήρ. Παπ«δάκης.
  —Διημερεύοντα χκί διανυ-
  Μτερεύοντα φ«ρμ«κ&ΐ«.
  Σήμερον 2Ιην Μκΐου θά διπμε
  ρευοουν τα ςραρμακϊϊα Έμμ. Μ«
  τζαπβτάκη, Έμμ. Ζαχαριάδπ, Γ.
  — = παροπής.
  ^ΙΙΙΙΙΙΜΙΐυϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΠΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΐωΐΙΙΙΙΙΙΗυΐΙΙΗΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΗΜΙΙΙΠΙΙΙΙΗΙΙΗΙΐυ ΑΛΜΑ-™
  η ρ
  σβυν δέ τα φαρυακϊϊα Ιωάν.
  Λογιάδου καί Σωκ». Χανιωτά¬
  κη. Αυριον Δευτέραν 22 Μαΐβυ
  θά διανυκτερεύση τό φαρμβκβΐον
  Γ. Γβπβσάκη.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμενική 'Επιτροπή Η¬
  ρακλείου προκηρύσσει φανε¬
  ράν μειοδοτικήν δημοποσσΐαν
  την 17ην Ίουνίου 1939 ημέ¬
  ραν Σάββατον καί ώραν Π
  —12 π μ. διά την προμήθει¬
  αν ενός ΣυμπιεστοΟ καί έξαρ
  τημάτων αύτοθ συμφώνως
  πρός τούς βρους τής υπό
  χρονολ. 12 Απριλίου 1939
  σχετικάς συγγρρφής ΰποχρε
  ώσεων εύρισκομένης είς τα
  γραφεΐα τής Λιμεν. Επιτρο¬
  πήν είς την διάθεσιν παντός
  ένδιαφερομένου.
  Έν Ήρακλείφ τβ 19 ΜαΤ·
  ου 1939.
  Ό Προεδρεύων τής Λιμ. Έ·
  Μιχ. Κουναλάκης
  ΚΟΠΤΙΚ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΪ Ε1ΡΗΝΗΪ 4
  ΑβΗΝΑΙ - ΤΗΑΕΦ. 24.263.
  η ΚΕΛΛΕΝ
  Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  21 Μαίου 1939
  120
  ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΥΣΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ
  ΤΟΥΑΓΓΑΟΊίΊΙΡρθΥηθΥΡΓΟΥ
  ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΗ
  ΤΟΝ ΡΟΛΟΝΣΧΟΛΑΡΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).—-Τηλεγραφούν έκ Βε
  ρολίνου ότι ό γερμανικός τύπος σχο-
  λιάζει μέ δυσφορίαν τό* χθεσινόν λό¬
  γον τού Βρεττανού πρωθυπουργόν κ.
  Τσάμπερλαιν.
  Αί γερμανικαί έφημερίδες γράφουν
  ότι ό κ. Τσάμπερλαιν έπιμένει νά υπο
  κρίνεται άπέναντι τής Γερμανίας τόν
  ρόλον σχολάρχου.
  Τακρα συνεργασΤα
  ΤΩΝ κ. κ. ΛΟΫΔ ΚΛΙΑΗΪΘ ΡΟΣ
  ΜΕΤί ΤΟΥ κ. ΗΡΟΒΥΗΟΥΡίίΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).—Σήμερον την πρωΐαν
  ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη
  είς μακράν συνεργασίαν τόν αφιχθέντα
  χθές έκ Κύπρου λόρδον Λοϋδ καί
  τόν αρχηγόν τής άγγλικής οικονομι¬
  κάς έπιτροπής κ. Λήϊθ Ρός.Ή συνεργα-
  σία αυτή αφεώρα προφανώς τάς οικο¬
  νομικάς καί εμπορικάς βχέβεις Ελλά¬
  δος καί Αγγλίας.
  Ο ΛΟΡΔΟΣ ΧΑΛΙΦΑΞ
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2Ο Μαΐου (ίδ. ύπη-
  ρεσία).—'Ό λόρδος Χάλιφαξ συνοδευό·
  μενος υπό ανωτέρων ύπαλλήλων τού
  Φόρεϊν 'Όφφις έφθασεν είς Βουλώνην
  την 12.3Ο τής σήμερον. Μετ» όλι-
  γόωρον παραμονήν ό .,λόρδος Χ-άλιφαξ
  ανεχώρησε διά Παρισίους δπου έφθασε
  την 5>.3Ο' απογευματινήν.
  ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έκ Λον
  δίνου ότι είς την αγοράν τού Σίτυ
  Τό ταξίδιοντοΰ Τσιάνο είς Γερμανίαν Χί Πθ(λ)ΪΥή
  πρός κύρωσιν τοϋ γερμανοΙταλικού. ,^—^ϋο^~>~___Ι
  ΡΩΜΗ 20 Μαΐου (ίδ. ύπηΐλήλους λόγους, οΐτινες Θάΐσιλεύς έ->ρτάζει την ημέραν
  ρεσΐα).—Κατ' είδήσεις έκ Λον ιιεταδοθοθν ραδιοφωνικώς. Ά ταύτην μακράν τής Άγγλικής
  δΐνου, μετά τάς χθεσινάς δή
  Ι λώσεις τοΟ κ. Τσαμπερλαιν έ
  πικρατεΐ ή γνώμη δπ τα αγ
  γλορωσσικά ζητήματα βαδΐ
  ζουν πρός άποτυχίαν.
  Συγκεκριμένως οί ρωσσικοί
  κύκλοι τοΰ ΛονδΙνου φρονοθν
  8τι κατόπιν των χθεσινών δή
  λώσεων τοΟ κ. Τσάμπερλαιν
  είνε άδύνατος ή έπανάληψις
  των διαπραγματεύσεων.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΡΩΜΗ 20 Μαΐου (ίδ. ύπηρε-
  σία) —Κατ' είδήσεις έκ Πάλαι
  στΐνης συνελήφθησαν έκεΐ 300
  Εβραϊοι. Έκ παραλλήλου ά
  πηγορεύθη υπό τής Άγγλικής
  Κυβερνήσεως ή μετάβασις με
  ταναστων Εβραίων είς Πάλαι
  στΐνην επί ένα μήνα.
  ΡΩΜΗ 20 Μαΐου (Ιδ. ύπηρε
  σία).— Τόν αφικνούμενον αϋ
  ριον (σήμερον) είς Βερολίνον
  υπουργόν των Εξωτερικών
  τής Ιταλίας θά ύποδεχθώσιν
  6 φόν Ρίμπεντροπκαί άλλοι τι
  τλοθχοι ΓερμανοΙ. Πρός τιμήν
  τοθ κ. Τσιάνο θά δοθοθν γεύ
  ματα καί τελεταί. Την Δευ
  τέραν μετά την υπογραφήν
  τού στρατιωτικοθ συμφώνου,
  οί κ. κ. Ρίμπεντροπ κοΐ Τσιά
  κολούθως ό κόμης Τσιάνο
  θά γίνη ιδιαιτέρως δεχτός ύ
  πά τοΰ κ. ΧΙτλερ.
  Έν τω μεταξύ ό τύπος τού
  Βερολίνου άφιερώνει ένθουσι·
  ώδη όρθρα διά την άφιξιν
  τού ύπουργοθ των Έξωτερι
  κων τής Ιταλίας.
  Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΟΧΥΡΟΝ
  ΡΩΜΗ 20 Μαΐου (ίδ. ύπηοε
  σία),— Ό κ. Μουσολίνι έσυνέ
  χισε χθές την επιθεώρησιν
  των δυτικών ίταλικών συνό
  ρων καί παρέστη είς μεγάλα
  στρατιωτικά γυμνάσια τα ό
  ποία έλαβον χώραν κατά
  μήκος τής μεθορΐου.
  ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
  ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΙΣ ΚΑΝΑΔΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ" 20 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσ(α).— Κατ' είδήσεις έξ
  Όττάβος ό Βασιλεύς τής
  Αγγλίας έορΐάζει σήμερον
  τα γενέθλιά τού είς Κανα
  δδν. Έπ' εύκαιρίσ. των βσσι
  λικών γενεθλίων θά γίνουν
  έπΐσημοι τελεταί, στρατιωτι
  καί παρελάσεις καί μεγάλαι
  δεξιώσεις. Σημειωτέον δτι διά
  νο θά έκφωνήσουν καταλ'πρώτην φοράν "Αγγλος Βαί
  Ο κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΠΡΟΣΠΑΟΕΙ
  ΝΑ Ε Ξ Ε Υ Ρ Η ΤΡΟΠΟΝ
  ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΜΠΟΝΝΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Τηλέγραφον ν έκ ΙΙαρι-
  άδεςκόσμου αΐτινες εύρισκον! β£ω* οτι ° Γ*λλο? πρωθυπουργός κ.
  Μητοοπόλεως.
  ΡΩΜΗ 20 Μαΐου (ίδ. ύπηρε
  σία).— Πληροφορίαι έκ ΜαδρΙ
  της άγγέλλουν δτι ή μεγάλη
  παρέλασις έγινε χθές έκεϊ υπό
  βροχήν. Ή παρέλασις διήρκε
  α*, πολλάς ώρας. Οί Μα-
  ροκινοί στρατιώται παρελαύ¬
  νοντες εψατλλον τό «Ζήτω ό
  θάνατος».
  Τό μεσονύκτιον τής χθές
  οί κώδωνες τής Μαδρίτης
  ήοχισαν νόήχοϋν διά την μέγα
  λην νίκην των έθνικών στρατευ
  μάτων. Ευθύς άμέσως αί χιλι
  το είς τάς όδούς έγονυπέτη
  σαν. Τό αΰτό συνέβη είς δ-|
  λας τάς ίσπανικάς πόλεις
  καί την Ιδίαν ακριβώς ώραν. Ι
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου (Ιδ. ύ
  πηοεσία).— Είς τόν λόγον τόν ' άλλαι συνομιλίαι
  Νταλαντιέ έπιμένει νά έξεύρη τρόπον
  συνεννοήσεως τής Αγγλίας μέ τα Σο-
  Σχετικαί μέ τάς προσπαθείας τού κ.
  Νταλαντιέ ήια,ν αί χθεσιναί συνομιλίαι
  των κ. κ. Μποννέ χαί Φίπς χαθώς χαί
  αΐτινες διεξήχθησαν
  οποίον εξεφώνησεν ό στρατη; σήμ,ρον έν Π«ρίβίθίς. Άναμένεται ό-
  γός Φράνκο είς την Μαδρίτην ~ ■> «-
  εξέφρασε, την έλπΐδα καί την
  επιθυμίαν τού υπέρ τής εΐρή
  νης. Σχετικώς καί έν είδει συμ
  περάσματος άνέφερε τα έ-
  «Άς γνωρίσουν δλοι, 8τι η¬
  μείς οί Ίσπανοΐ θέλομεν ύπε
  ράνω δλων την ελευθερίαν
  καί την ανεξαρτησίαν μας».
  τι ο κ. Νταλαντιέ θά συζητήση εύρύτα
  τα επί των άγγλορωσσιχών μετά τού
  Λόρδου Χάλιφαξ.
  Ήίσχύς τοΰ συμφώνου Ίταλίας-Ράϊχ.
  Πολιτικάς Αόγος τού Γκαΐμπελς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου (ίδ. ύ Ι Θυσίας καί στερήσεις είς τάς αμφίβολον την σύναψινάγγλο
  πηρεσία). — Κατά πληροφορί Ι οποίας υπεβλήθη ό
  εσημειώθη βελτίωσις
  χρεωγράφων.
  των ελληνικήν
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΙΣ ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ »Ο Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Έκ Κομοτινής αγ¬
  γέλλεται ότι είς τόν αφιχθέντα έκεΐ Βα·
  σιλέα εγένετο ένθουσιώδης ύποδοχή.
  Παρομοία ύποδοχή επεφυλάχθη είς
  τόν 'Άνακτα καί είς την ΕΙάνθην. Χά
  ρακτηριστικαί είς θερμότητα υπήρξαν
  τόσον είς την Κομοτινήν όσον καί είς
  την Ηάνθην, αί καθαρώς λαϊκαί έκδη
  λώσεις.
  ΟΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΓΊεϊΙσ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).— Την προσέχη Δευτέραν
  (αύριον) άναχωροθν είς περιοδείαν άνά
  την Πελοπόννησον ή Α. Β. Υ. ό Διά-
  δοχος μετά τής συζύγου τού πριγκηπίσ
  σης Φρειδερίκης.
  ΕΑΗΜΟΣΙΕΥΒΗ ΤΟ ΔίΑΤΑΓΜΛ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟΚΗΝ ΦΑΝΕΡ1ΜΕΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άντ»-
  Ποκριτοΰ μας).— Σήμερον έδημοσιεύ·
  θη τό διάταγμα διά τού όποίου ή Μο·
  νή «Φανερωμένης Σητείας κηρύσσεται
  Ιστορικόν μνημεϊον.
  ΔΙ ΟΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΗΣΙΑΠΩΝΙΚΗΧΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  άς έκ Βερολίνου τό (ταλογερ
  μανικόν στρατιωτικόν σύμφω
  νόν Θά Ισχύση διά δέκα έτή.
  Μετά τό διάστημα τουτο θά
  είνε δυνατόν νά διαλυθή.
  Βάσει τοϋ συμφώνου τα δύο
  κράτη θά είναι ύποχρεωμένα
  νάσυνδράμουν άαοιβαίωςάλλη
  λα δχι μόνον είς περίπτωσιν
  συρραξεως, άλλά καί οταν τό
  υποστή έπίθε
  γερμανι
  20 Μαΐου (Ιδ. ύ
  Ανεχώρησε σή
  Εν έκ των δύο
  σιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  πηρεσία).—
  μερον έκ Ρώμης σιδηροδρομι
  κώς διά Βερολίνον ό κάμης
  Τσιάνο συνοδευόμενος υπό
  τοθ ύφυπουργοϋτώνΣτρατιωτι
  κών,άλλων ανωτέρων άξιωμα
  τικών, πολλών επισήμων καί
  δημοσιογράφων.
  —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου Ιδ.
  ύτιηοεσΐσ)— Ό Δόκτωρ
  Γκαΐμπελς εξεφώνησε πολιτι
  κόν λόγον ό οποίος ένεποίησε
  ζωηράν εντύπωσιν. Είς τόν
  λόγον τού όΓκοΐμπελς ετόνισε
  την λύπην τής Γερμανίας διό
  τι οί άλλοι λαοΐ είνε πανικό
  βλητοι. Ημείς συνέχισεν ό
  Γκαΐμπελςδέν φοβούμεθα δεδο
  μένου δτι γνωρίζομεν καλώς
  ότι τα δημοκρατικά κράτη £
  χούν άδύνατα στήθη.
  Ακολούθως ό κ. Γκαΐμπελς
  άνεφέρθη είς τάς μεγάλας
  κός λαός διά νά είνε πάνο
  πλος καί ίσχυρότατος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου ((δ. ύπη
  ρεσΐα).— Τό πρακτορείον Χα¬
  βάς πληροφορεΐται δτι ή αγ
  γλική κυβέρνησις έξακολου-
  θεΐ νά διατηοβ ζωηράν έ
  πιθυμΐαν σϋνάψεως συμφωνί
  σς μετά τής Ρωσσίσς. Οί άν
  γλικοί κύκλοι θά έπιμείνω
  σιν έν προκειμένω άφοΟ ομως
  προηγουμένως έλθουν είς συ¬
  νεννόησιν μετά των ενδιαφε¬
  ρομένων κρατών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Ό λόρδος Ράν-
  σιμαν επέστρεψε σήμερον εκ
  τοθ ταξιδίου τού. Περιήλθε
  την Αυστραλιαν, Νέαν Ζηλαν
  δ!αν καί τόν Καναδαν.
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ι ΑΓΓΛΙΑΣ—ΣΟΒΙΕΤ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου (Ιδ. ύ-
  πηρεσΐα).— Κατά πληοοφορί-
  άς τοΟ πρακτορεΐου Χαβάς
  έ< Μόσχαο, αί ρωσσικαί έφη- μερΐδες δημοσιεύουν έκτά κτως τα τής χθεσινής συνεδριά σεως τής Άγγλικής Βου λής, τάς δηλώσεις τοϋ κ. Τσάμπερλαιν,τόν λόγον τοΟΛό ΟδΤζώρτζ καί την πρός ούτον απάντησιν τοθ Άγγλου πρω θυπουργοϋ Θεωροθν πάντως ρώσσικου συμφώνου. Οί γράφοντες τονίζουν 8τι άπό τής ενάρξεως των δια πραγματεύσεων, εΤχε προβλε φθή υπό των σοβιετικών κύ¬ κλων δτι τα πράγματα θά ήσαν πολύπλοκα καί άμφί- βολα διά τό άποτέλεσμα. ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Μαΐου ((δ. ύ1 πηρεσία).— Την 6 μ. μ. άφί χθη σιδηροδρομικώς (είς τόν σταθμόν τοθ Βορρδ) ό λόρ δος Χάλιφαξ μετά τής άκο λουθίας τού μεταβαίνων είς Γενεύην, γενόμενος δεκτός ό πό τοθ κ. Μποννέ, τοθ σέρ Έρικ Φΐπς καί πολλών άλ λων προσωπικοτήτων. Την 7.10, ό κ. Χάλιφαξ με τέβη έκ τής Άγγλικής Πρε σβείας είς τό πρωθυπουργόν μέγαρον δπου καί έσχε μα κράν συνομιλΕαν μετά των κ. κ. Νταλαντιέ καί Μτιοννέ, πά ρισταμένων καί πολλών ύπαλ λήλων τοΰ Καί Ντ' Όρσαΐ καί τοϋ Φόρεΐν'Όφφις. Προερχόμενος έκ Λονδίνου αφιχθη είς ΠαρισΙουςκαί όπρε σβευιής των Σοβιέτ κ. Μαΐ σκυ οπόθεν καί εΰτος θά με ταβή είς Γενεύην δπου θ' άν τιπροσωπεύση την χώραν τού ΙΔΡΥΣΙΣ ΝΗΠΙΑΓΟΓΕΙΟΥ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ Τό Δημοτικόν Συμβούλιον δι* αποφάσεως τού παρεχώρη¬ σε δωρεάν δόν επί τής φώρ είς τό δημοτικόν Λεωφόρου γήπε Μπο Πατριωτικόν "Ι ΤΟΚΙΟ 2Ο Μαΐου (ίδ βίοΐ.)—·Ή Ίαπωνιχή Κυβέρνησις συνήλ ί^Α ΐΕτχ ίΖΧΤ δρυμα Κοινωνικάς Προνοίας διά την ανέγερσιν νηπιαγω γείου.Άπεφάσ.σιν έπίσης την αποστολήν είς Αθήνας δύο ανωτέρων δημοτικών ύπαλλή¬ λων διά την παρακολούθησιν των μαθημάτων τοθ Σχολείου τής Παθηακής Άεραμύνης. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ Γενομένων αρχαιρεσιών τού νεοΐδρυθέντος Συνδέσμου Τε χνιτών ΣαπωνοποιΔν Ηρα¬ κλείου εξελέγησαν οί κάτωθι: Πρόεδρος Χαρ. Κεχαγιαδά- κης, Άντιπρόεδρος Σωιήρ. Σι ύπηρε· δέρης, Γενικός Γραμματεύς Σπύρ. Σαμούρακης, Ταμίας ί^Α ΐΕτχ ίΖΧΤ «ουργοΐ λέγεται δ™ έλαβον οριστικάς Ρ°υλ°ι 1ωάν· Φανιουδάκης, άποφάσεις πρός αντιμετώπισιν τής δυσχι Νικόλαος Καστάνης καί Γε- ροθς διά την Ιαπωνίαν καταστάσεως. ώργιος Παραδέλλης. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ Μεΐά δεκαήμερον παραμο νήν έν Αθήναις επανήλθε διά τής χθεσινής άεροπορικής συγκοινωνίας ό Δήμαρχος Ή ρακλείου κ.Μηνάς Γεωργιάδης γενόμενος είς τό αεροδρόμιον δεκτός μετά μεγάλου ένθουσι ασμοϋ υπό πλείστων φΐλων ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τό υπουργείον Δικαιοσύνης δι' έγκυκλίου τού πρός τούς κ. κ. Είσαγγελεΐς Έφετών καί Πρωτοδικών τοϋ Κράτους τΐα ραγγέλλειδπωςδοθή έντολή είς τα δικαστικά μέλη των κατά τόπους άγορανομικών έπιτρο ασμοθ υπό πλείστων φΐλων' πών δπως συμμορφοϋνται μέ τού. |τάς έγκυκλίους καί τάς υπο Είς συντάκτην μας ό κ. Δή δείξεις τοθ ύπουργεΙου'Αγορα Ο ΜΑΙΣΚΥ ΟΑ ΣΥΝΛΝΤΗΟΗ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥΜΠΟΝΝΕ ΚΑΙ ΤΟΥ κ. ΧΑΛ8ΦΑΞ ΑΘΗΝΑΙ * Ο Μαΐου (τού άν- ταποκριτού μας).— Ό έν Λονδίνω πρε· σβευτής των Σοβιέτ χ. Μαΐσχυ θά με. ταβή είς την Γενεύην όπου καί θά βυ- ναντηθή μετα των κ.κ. Μποννέ καί Χά¬ λιφαξ. Κατά τάς βυζητήσεις ταύτας λέγε ται ότι θά εξευρεθή τρόπος συνεννοήσεως επί τού άγγλορωσσικού ζητήματος. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΕ80ΡΙ0Η ΕΤΟΙΜΛΖΟΗΤήΙ 1ΙΗΙΑΝ ΕΝΕΧΟΜΕΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ *Ο Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας.)— Τηλεγραφούν έκ Ρώμης ότι ό κ. Μουσολίνι είς τόν λόγον τόν οποίον εξεφώνησεν είς την Άόστην πά- ρά την δυτικήν ίταλικήν μεθόριον, έτό νισεν ότι τα κράτη τού άξονος είναι ήρε- μα,Τ ταυτοχρόνως δμως έτοιμάζονται διά πάν ενδεχόμενον. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΕΙ! ΤΗΝ ΚΑΝΑΑΙΚΗΝ ΒΟΥΑΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άντα· ποκριτού μας.)— Τηλεγραφείται έκ Λονδίνου ότι οί "Αγγλοι βασιλείς ηλ- ρέστηιαν είς την συνεδρίασιν τής κανα- δικής βουλής έν Όττάβα. ΗΚΑΤΑ ΑΙ ΙΣ ΙΤΙΗΡΕΜΗΣΕΝ !ΙΣ μαρχος εξέφρασε την άπόλυ τον Ικανοποίησιν τού διά την έπιδειχθεΐσαν πρός αυτόν προ θυμίαν υπό των μελών τής έθνικής κυβερνήσεως είς δλα γενικώς τα ζητήματα διά των οποίων την λύσιν εΤχε μεταβή είς Αθήνας, Ιδιαιτέρως δέτοΟ Προέδρου αυτής κ. Μεταξά έπιδείξαντος καί πάλιν έν ιω προσώπφ τοθ κ. Δημάρχου δ- λην την στοργήν καί τό ένδια φέρον τού κλειον. πρός τό Ήρά· ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά κατέλθουν σήμερον είς άγώ να πρωταθλήματος αί ποδο- σφαιρικαί όμάδες Ε. Γ. Ο. Η καί «Ήρακλής». νομίας δσον άφορςΐ την έ φαρμογήν των άγορανομικών διατάξεων. ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ Είς τό «Κοσμικόν» οί πά λαισταί Λαμπράκης κσί Τζίμ Βλός θά συναντηθοόν σήμερον είς παλαιστικόν άγώνα. Μετά τόν άγώνα τοΰτον ό καλαι- στής Λαμπράκης θ' άνα χωρήση είς Λονδίνον ένθα θά άνσμβτρηθή μέ παγκοσμίου φή μης Άγγλον ^παλαιστήν. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΟΥΝΤΟΥ ΜΑΣ Επανήλθε χθές έξ Αθηνών ά- ερβποριχ&ς β Δκυθυντής τής «Ά θώ Ανδρ. £ωγρ«φβς. ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας.)— Νεώτεραι πληροφο· ρίαι έκ Λονδίνου βεβαιούν δτι ή κατά. στάσις είς Παλαιστίνην ήρέμησεν. Έν τώ μεταξύ ό έκεί "Αγγλος στρατιω¬ τικάς διοικητής, στρατηγός κ. Χά'έγκ, κατέστησε^ προσεκτικούς τόσιν τούς Έβραίους όσον καί τούς "Αρ*6ας, προ- κειμένου νάπαταχθή πάσα νέα διατάρα· ξις τής τάξεως, τυφεκιζομίνων των. ύπαιτίων. ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΝΝΕ ΕΠΙ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΝ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΙΣΤΟΥΥηθΥΡΠΚΟΥΣΥΜΒΟΥΑΙίϊ ΠΑΡΙΣΙΟΙ *Ο Μαΐου (ίδ. ύπη. ρεοία).—Τό γαλλικόν υπουργικόν συμ¬ βούλιον συνήλθε σήμερον την πρωΐαν υπό την προεβρίαν τού κ. Λεμπρέν.Ή βυνεδρίααις έληξε την 1*.4Ο. Ό κ. Μποννέ έκ*με συνολικήν έκθεσιν επί διεθνούς κατασ.άβεως.