9732

Αριθμός τεύχους

116

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η οργάνωσις τής κομμουνιστάς προπαγάνδας είναι
  άρτια. Μόνον εδώ στό Νομό μα; έκατοντάδες ά'ν-
  θρωποι, καλα παρασκευασμένον περιφέρονται μερά
  καί νύκτα, νύκτα καί, μερά καί -ργάζονται γιά την <ι- ποσυνί)εσι τής Έλληνικης κοινωνίας. Αυτή είναι ή , ου- λειά των, τό έπάγγρλμά των. Άΐ' αύτό ζοΰν καί μά- λιστα καλοζοΰν. Έσκεφθήκατέ ποτε πώς, κι' άπό ποϋ συντηροΰνται οί παράσιτοι αύτοι, ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΠλ: ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55 ΤΥΠΟΓΡΑΦ. 2-06 ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΛΙΙΥΘΥΝΤΗΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΙ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 116 ΚΥΡ1ΑΚΗ 11 ΜαρτΙου 1945 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20 ΔΙΕΥβΥΝΤΗΧ ΪΥΝΤΑΗΕΟΪ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ Η ΣΗΜΕΡΙίΊΗ ΓΕΜΕΗ ΦΕΡΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗΝ Είς την Σοφίαν την πρωτεύ ουσαν τής Βουλγαρίας συνήλ θε Πανσλαυίστικόν συνέδριον τοΰ όποΐου προΐσταται ό στρα τηγός Γκοντορώφ, πρόεδρος τής έν Μόσχα έδρευούσης παν- σλαυϊτικής Έπιτροπής. Κατά την έναρξιν των εργασιών τοθ συμβουλίου άνεγνώσθη καί ένε κρίθη ομοφώνως ψήφισμα πρός τούς τρείς συμμάχους τοϋ ό- ποΐου τό περιεχόμενον δέν έ γνωσθή. Ασφαλώς δμως είναι είς βάρος τοθ ΈλληνισμοΟ. Σκο πός ,τοθ συνεδρΐου είναι ή προαγωγή των συμφερόν- των των Σλαύων έν τή χερ- σονήσφ τοθ Αϊμου καί η α¬ ποκατάστασις στενωτέρας με· ταξύ των έπαφής είς τρόπον ώστε ή πολιτική των κρατών είς τα όποϊα τό σλαυϊκόν στοι χεΐον έπικρατεΐ νά έμφανίζε- ται'άλληλέγγυος είς μέτωπον ενιαίον. Ημείς οί Έλληνες δέν έκ- πληττόμεθα διά την βουλγαρι¬ κήν τακτικήν τής οποίας έχομεν πικράν πείραν. Έκεΐνο πού μδς κάνει κατάπληξιν είναι ή συμ- περιφορά των άλλων σλαυικών κρατών τα όποΐα συμμετέχουν τοθ συνεδρίου. Τα κράτη ταυτα ύπέστησαν την βαρβαρικήν γερ¬ μανικήν εΐσβολήν έξ ής ήρημώ θησαν αί χώραι των καί κατε¬ στράφη ό πληθυσμόςτων. Τώρα μετά την ήτταντοθ κατακτητοθ, πώς δέχονται νά συνεργάζων- ται μετά άντιπροσώπων κρά- τους, δπως ή Βουλγαρία, τό οποίον ήτο σύμμαχος τοθ άπαισίου κατακτητοϋ καί έβοή θησεν αυτόν είς τό έργον τού καί είς βάρος των σημερινών συνεργατών τού καί συμπαρα- καθημένων είς τό σημερινόν σλαυϊκΦν συνέδριον; Πώς άνέ- χονται νά συμπράξουν μετά των χθεσινών πολεμίων των καί συμμάχων τοθ άσπόνδου έχ- θροθ των έπ' ωφελεία τούτου καΐ είς βάρος φίλου καί συμμά· χου κράτους κατά τόν παρόν- τα καί κατά τούς παρελθόντας πολέμους, £πως ή "Ελλάς, ή ό ποία προέταξε άνδρικά καί τί- μια χθές άκόμη την ύπαρξιν της διά νά δώση καιρόν είς τούς λοιπούς συμμάχους καί έξ αυτών πρωτΐστως είς την Ρωσσίαν διά νά λάβη καιρόν καί ετοιμάσθη νά αποκρούση τόσον νικηφόρως καί άποτελε- σματικά τόν εΐσβολέα τ·0 ό- ποΐου σύμμαχος ήτο ή Βουλγα¬ ρία; Διότι δέν άφίνει καμμίαν αμφιβολίαν ΰτι τό συνέδριον αύτό γίνεται έπ' ωφελεία τής Βουλγαρίας καί ζημία τής Ελ¬ λάδος. Την Βουλγαρίαν την γνωρίζομεν καλά. Ουδέποτε έπολιτεύθη τίμια καΐ είλικρινά άπέναντι των γει· τόνων της. Γιά νά κυριαρχήστ] τής Βαλκανικής καί ένώ άκόμη ήτο σύμμαχος τής Ελλάδος κα¬ τά τόν πόλεμον τοθ 1912 επε¬ χείρησε την εξόντωσιν δλου τοθ ΈλληνικοΟ πληθυσμοθ των έ- παρχιών πού κατέλαβεν άπό την Τουρκίαν. Άμέσως δέ μετά την ή~τταν τής Τουρκίας, υπουλα άπό σύμμαχος] έστρεψε τα δ- πλα κατά των σύμμαχον καί συναγωνιστών της. Την παρα- σπονδίαν της δμως αυτήν την έπληρωσε τότε η Βουλγαρία διά τής ήττης της. Καί μόνον μέ την επέμβασιν καί τηνπροστα- σία τής Ρωσσίας εσώθη τότε. Την Ρωσσικήν δμως βοήθει¬ αν δέν επέρασε σωστός χρό- νος νά την άνταποδώση μέ άγνωμοσύνην ή Βουλγαρία στόν πόλεμον τοθ 1914. Έπολέμησε κατά των συμμάχων καί Ρώσ- σων υπέρ τής Γερμανίας. Ώς σύμμαχος τής Γερμανίας μετε· χειρίσθη καί τότε πάσαν άτιμί- αν διά νά πραγματοποιηθή τόν σκοπόν της, ήτοι την κυριαρχί¬ αν της #πί τής Βαλκανικής, μέ την εξόντωσιν παντός άλλου λαοθ έν τή Χερσονήσω καί ι¬ δία τοθ ΈλληνικοΟ. Καί 'δταν ευρέθη μέ τό μέρος των ήττη- μένων, ανάνδρως καί άτίμως έγκατέλειψεν τούς ήττημένους πλέον συμμάχους της καί έ- στράφη πρός έκείνους εναντί¬ ον των οποίων μέχρι τής ημέ¬ ρας έκείνης έπολέμει, ίνα σω θη παρ' αυτών. Καί κατώρθω¬ σε πάλιν λ ά διαφύγη την τιμω ρίαν πού τής έπρεπε: Καί κατά τόν σημερινόν πόλεμον, έπολέ¬ μησε κατά των συμμάχων καί κατά τής Ρωσσίας καί υπέρ τής Γερμανίας την όποιαν συνεδρα- Εύτυχώς ή ίστορία τής τελευ¬ ταίας τριακονταετίας είναι πρόσφατος. Ό δόλος, ή άπά- τη πού απετέλεσαν τό δόγμα τής Βουλγαρικής πολιτικής, δέν πρέπει καί την φοράν αύ την νά μείνουν άτιμώρητα. Με· γάλοι άνδρες δπως ό Ροΰσβελτ, ό Τσώρτσιλ καί ό Στάλιν δέν θά άνεχθοϋν νά μείνη, άτιμώ- ρητος ή Βουλγαρική ' άνηθικό- της. Τουλάχιστον τώρα θά την κάμη άνίκανη νά βλάψη πλέον. Ημείς οί Έλληνες άνέκαθεν, άλλ' Ιδίως τα τελευταία τρι· άντα χρόνια έχομεν πληρώσει άκριβά καί είς αΤμα την βουλ¬ γαρικήν κακοπιστίαν. Πρέπει ά- γρυπνοι, μέ σύνεσιν καί ηνω¬ μένοι νά παρακολουθώμεν τάς κινήσεις τοθ ύπούλου έχθροθ καί νά τάς έξουδετερώνωμεν "Έχομεν τό δίκαιον καί την ήθι κήν μαζύ μας καί ό αγών μας είναι δίκαιος καί τίμιος. Άρ κεΐ νά έχωμεν ομόνοιαν. Α.ύ· την την φοράν δέν ιιρέπει. νά μείνη Έλληνική χώρα υπό βουλ γαρικήν ή άλλην κατοχήν. Ε¬ άν δέν τό κατορθώσωμεν ή ση μερινή γενεά θά φέρη ευθύνην άπέναντι τής ίστορίας. -Α.Ι.8..ΒΙΛΗΗΟΑΓΓΑΙΙΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΙ ι ΜΑΣ ΣΤΟΛΟΣ Τόν Φεβρουάριον τοθ 1944 ύ- πήρχε στίς φυλακές τής Άμιέ- νης μεγάλος άριθμός Γάλλων πατριωτών καταδικασμένων σέ θάνατο έπειδή έβοήθησαν τούς συμμάχους. Μερικοί άπ' αύ- τούς εΤχαν συλληφθεΐ γιατί έ¬ βοήθησαν συμμάχους άεροπό- ρους νά δραπετεύσουν. Αύτά πού θά σδς διηγοθμε είναι ή ίστορία τοθ πώς κα¬ τώρθωσε ή Ρ. Α. Φ. νά βομβαρ δίση τούς έξωτερικούς τοΐχους τής φυλακής νά ανοίξη καί αύτό άκόμη τό ϊδιο τό "κτίριο τής φυλακής, νά σκοτώση πολ λούς Γερμανούς άπό την ίσχυ ρά φρουρά καί νά βοηθήση ^τσ πολλούς άπό τούς κρατουμέ νους νά δραπετεύσουν. Ή φυλακή ή*ταν Ενα σταυρο ειδές κτίριο μέσα σέ μιά μέγα λη αύλή περιστοιχισμένη μέ τοϊχο ΰψους 20 ποδιών καϊ πά- χους τριών. Ένώ έπρεπε νά διατεθή γιά τα κυρίως κτίρια τής φυλακής ή .ολιγώτερα δυ- νατή άερθπορική δύναμις γιά νά άποφευχθοθν πολλά δυστυ· χήματα επί των κρατουμένων τουναντίον γιά την πτέρυγα στήν όποιαν έστεγάζετο ή Ό πλέον ζωτικός πόρος τής|φΡ°υρά, Ιπρεπε νά διατεθή άρ Ελλάδος είναι ή έμπορική της|κετή δύναμις, ώστε ή έξολό Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε εύγενώ; ποός δημοσίευσιν τα κάτωθι: ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣ λευταΐοι είδοποιοθντο έγκα'" ρως την άκριβή ώρα τής έπιδρ° μέν είς τό έργον τής κατα- κτήσεως. Κατέλαβεν έλληνικά έδάφη καί τα προσήρτισε είς την «Μεγάλην Βουλγαρίαν» καί διά νά είναι ήσυχη δέν αφήκε ρουθοθνι ελληνικόν. Μό- λις δμως εΤδε τούς συμμάχους της καί πάλιν ήττημένους, τούς έγκαταλείπει καί στρέφεται πρός τούς άντιπάλους της ήδη νικητάς διά νά αποφύγη καΐ πάλιν την τιμωρίαν. Δι' αυ¬ τόν τόν σκοπόν γίνεται υπό των Βουλγάρων τό σημερινόν Πανσλαυϊκόν Συνέδριον τής Σόφιας. Ναυτιλία. "Ανευ ταύτης, ή οίκονο μΐκή της ζωή περιοριζομένη έντός τοϋ πλαισίου τοθ σχετικώς άγό- νού έθνικοθ της έδάφους, μοιραί ως θά ατονίση. Αί έκ τής θα¬ λάσσης άποκομιζόμεναι σχετικώς καλαί πρόσοδοι της, συνδιαζόμε- ναι μέ τα ολίγα προίόντα τοϋ έδάφους της, δίδουν εύεξίαν τινά ήτις Ρπιτρέπει είς ταύτην νά ζή καί να κινήται, έστω καί κατ' εύφημιαμόν. Έπελθούσης ομως τής παρού¬ σης παγκοσμίου σιορράξεως, ή Ελλάς, έν συγκρίσει πρός τα ύ· πόλοιπα εύρωπαίκά κράτη, εδέ¬ χθη τό τρομερότερον κτύπημα. Ή Έθνική της οϊκονομία, συνεπεία τής υπό τοΰ έχθροΰ καταστροφής τής Έμπορικής Ναυτιλίας της, έ Θρευσίς της νά είναι ή δυνα¬ τόν τελεία. Ή ώρα τής έκτελέ οεως θά εΐχε μεγάλη σημασία γιατί δοοι κατάδικοι θά κα- τώρθωναν νά σωθοθν καί νά δραπετεύσουν θά έλ-άμβαναν σπουδαιώτατη βοηθεία άπό τούς γύρω πατριώτας άν οί τε- Ή δουλεία ώς έκ τούτου ά- πετοθσαι μυστικό καί λεπτομε- ρές σχεδίασμα. Ένα σχέδιο τής ψυλβκής καί, των πέριξ εί- χε κατασκευασθή άπό φωτο- γραφίες καί άλλες πληροφορί- ες. Ένα άεροπλάνο τύπου Μο- σκΐτος τής Ρ. Α Φ. μέ διοικη- τή τού [όν σμηναγόν Πικάρ δναν άπό τούς πιό καλούς τούς πιό πεπειραμένους πιλότους βομβαρδιστικών τής Ρ. Α. Φ., έξελέγει ώς έπικεφαλής των δύο σμηνών πού θά Ικανόν την έπίθεσι. Ή 12η Φεβρουαρίου ήταν ή ώρισμένη ήμέρα. Όταν έξημέ- ρωσε τό πρωΐ τής ημέρας αυτής τό αεροδρόμιον ήταν σκεπασμέ νο άπό χιόνι καί ό ούρανός εΤχε χαμηλά νέφη μέ πολύ λίγη έλ- πίδα 8τι ή όρατότης θά ή"ταν καλή. Άλλά οίαν τα πληρώματσ άκουσαν τό σχέδιο οί πιό πε- πειραμένοι άπό κάθε σμήνος α¬ πεφάσισαν νά έπισπεύσσυν την έπίθεσ,ι στό πεΐσμα τής καχο· καιρίας. Οί τοΐχοι τοθ περιβό¬ λου τής φυλακής έπρεπε νά γκρεμιστοθν σέ δυό τουλάχι¬ στον σημεΐα γιά νά γίνη δυνα- τή ή δραπέτευσις καί τ& δύο ά¬ κρα τοθ κτιρίου έπρεπε, να γκρεμιστοθν γιά νά ελευθέρα· θοθν οί φυλακισμένοι. (συνεχίζεται) · ^αχόμενος κυρίως είς τόν κοινόν Συμμαχικόν άγώνα. Την εποχήν καθ1 ήν ό Ιχθρικός ύποβρυχιακός στόλος επετήρει τάς γραμμάς «ς ηκολούθουν τα έμπο- ρικά Συμμαχικά σκάφη πρός τό Γιβραλτάρ, τόν Βισκαι'κόν κόλ- πον, τό "Ινγλις Τσάνελ. τό Μπρί στολ Τσάνελ καί τό Σάν Τζώρτζ Τσάνελ, τα Έλληνικά πλοΐα, δια- πλήγη θανασίμως. Άπό την άλ- *όρων χωρητικοτήτων, έταξεί· λοτε άκμάζουσαν ναυτιλίαν της, |δευον σχεδόν όλα, άνεφοδιάζοντα δέν ύφίστανται ειμή ύπολείμμα· Ι τ«? Βρεττανικάς νήσους, παρά τόν τα τινά, άτινα παρά την κατα- βαλλομένην τιτάνειον προσπάθει¬ αν, δέν είναι δυνατόν ν' ανα¬ πληρώσωσι την ζωτικήν εκείνην πνοήν, τής οποίας ή Ελλάς ε- χει ά'μεσον ανάγκην, ίνα δυνηθή νά αναλάβη, Ικ των πολυετών στερήσεών της. Ό Ελληνικάς Έμπορικός Στό¬ λος δέν επλήγη εις τάς έπάλξεις τοΰ Έθνικοΰ μας αγώνος, άλλά τρομερόν κίνδυνον όν διέτρεχον. Πολλάκις δέ διέσπων τόν άποκλει· σμόν καί άφικνοΰντο είς τόν προ¬ ορισμόν των, μόνα, λόγφ τής μι· κρής των ταχύτητος, άνευ ούδε- μιας προστασίας ή συνοδείας Πά ραλλήλως, διέτρεχον άενάως την Μεσόγειον υπό τα δμματα τοΰ ετέρου ίσχυροΰ ύποβρυχιακοΰ στό- λου, τοΰ Ίταλικοϋ, καί τόν κόλ- πον τής Βεγγάλης, τής Σιγκαπού¬ ρης κατεχομένης υπό των Ίαπώ- νων. Επί πέντε έιη δ Έλληνικός Εμπορικάς στόλος διασχίζων τάς θαλάσσας υπέστη πλήγματα τρο¬ μερά. Καί σήμερον, όπότε ή Ελ¬ λάς έ'χει άμεσον ανάγκην των σκα φών της, δέν έ'χει ουδέν έκ τού¬ των. Παρά ταυτα είμεθα βεβαιοί ότι οί Σύμμαχοί μας, τόσον οί "Αγ¬ γλοι όσον καί οί Άμερικανοί, οΐτινες εμφοροϋνται υπό αίσθη- μάτων άδόλων καί φιλικών πρός την Έλλάδα, καί πρός ούς καί μό νόν ύπολογίζομεν επί τής Έθνι- κής μας ανορθώσεως, είμεθα βε¬ βαιοί ότι θά μεριμνήσωσι τό τα¬ χύτερον διά την αποκατάστασιν τοΰ Έθνικοΰ Έμπορικοΰ Στόλου' μας, άνευ τοϋ όποίου μοιραίως ή Ελλάς καταδικάζεται είς τόν εξ άσφυςϊας θάνατον. ΓΕΩΡΓ. Β. ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΕΤμ' ύπέρήφανη γιά σάς. Σάν Ι Βλα τα παιδία μου πού πέντ' ε£η νιλιάδεο νοόνια τώοα. αέι Κι' άπ' τή χοιρά μας, ξεχνοθμε της σκλαβιάς τόν πόνο. Δυό λευτεριές μτιροστά στόν "Αγγελο αέ σέ σταθήκανε. Γ V. ~....."....."■"....... '........■•"•κη.ι, ι-ιιυιναυιυιυ·*·.», »« ,»«'^,αι, ιων συμπο Ημέραι παρουσιάσεως τώνΐκά καί έμπορικά >«υ^Μ6;^οόρων έξαγωγέων
  τσνοιιίνΛΐν ίκ τηΠ ΝηιιηΠ Ή Ι ππηί'ιτηΐίνπν τιΊλ/ Ά)»>ΙίΎ »ίι/- ^.««----1 _-- -
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜαρτΕου 1943
  ΤΟΠΙΚΑ ΪΝΕΑ
  ΠΕΡΙΥΠΠΒΟΑΗΣ ΔΗΛ» ΖΗΜΙΩΝ
  Εάν ή ζημία προχαλεΐται έκ
  τοϋ θανάτου ή τής όμηρείας συνβ
  χ'ζομένης εισέτι πρέπει νά άνει-
  γραφή έν τη δηλώσει καί τό όνο
  μστεπώνυμον καί ή ήλικία τού θα
  νατωθέντος ήέν όμηρεία εισέτι τε-
  λούντος.
  Ώς ζημία νοεΐται ούχι μόνον ή
  θετική άλλά καί τα διαφυγόντα
  κέρδη.
  Ή περιγραφή τής ζημίας 3ν
  τή δηλώσει δέον όπως είναι σύντο
  μος άλλά καί πλήρης.
  Ή άποτίμησις τής ζημίας θά
  γίνη υπό των ενδιαφερομένων είς
  σημερινάς δραχμάς.
  Δι' όσας ζημίας έχουσιν άποζη
  μιωθή οί παθόντες μερικώς είτε
  υπό τοΰ προκαλέσαντος ταύτας,
  είτε υπό τοϋ Έλληνικού Δημο¬
  σίου θά άναγραφί έν τη δηλώσει
  τό υπολοιπόμενον πρός|πληρωμήν
  ποσόν.
  Αί κατά την παρούσαν διαταγήν
  δηλώσεις είναι ασχετοι πρός την
  ένεργουμένην υπό τοϋ ύπουργείου
  Προνοίας απογραφήν άποβλέπσο-
  σαν είς την συλλογήν στοιχείων
  επί των οποίων θά βασισθή ή
  Κρατική Αντίληψις.
  Είς την υποβολήν των κατά την
  παρούσαν διαταγήν δηλώσεων υπο
  χ#εούνται και οί κατά τό παρελ¬
  θόν υποβαλόντες ημίν ή είς οιαν¬
  δήποτε Αρχήν |τοιαύτας.
  Έν'Αθήναις τη 23Ίανουρίου194δ
  Ό Ύπουργός
  Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ
  ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  ΕΦ. ΑΞ1ΩΜ. ΧΩΡ)ΚΗΣ
  Τη~ν προσέχη Τετάρτην καί
  ώραν 9.30 μ. μ.θά δοθή είς τάς
  αιθούσας τοϋ «Ντορέ» μεγάλη
  χοροεσπερίς τοϋ Συλλόγου Έ-
  φεδρων Άξ)κών καί όπλιτών
  Χωρ|κής υπο την προστασίαν
  τοθ Σεβ. Μητροπολίτου καί των
  Στρατιωτικών καί Πολιτικών
  άρχών. Είς την έν λόγω χοροε-
  σπερΐδα θά λάβη μέρος χωρο-
  δία υπό δεσποινίβων καί νέων
  τής πόλεώς μας ήτις θά εκτελέ¬
  ση διάφοραι πατριωτικά άσμα-
  τά. Ό Ιστορικός συγγραφεύς1
  κ. Μουρίλλο,ς θά ομιλήση δι'ό-
  λΐγων περί τής δράσεώς έν γέ¬
  νει των αξιωματικών καί όπλι¬
  τών Χωρ)κής Κρήτης. Ακολού¬
  θως νεάνιδες καί νέοι θά χο·
  ρεύσουν Κρητικούιΐχ,καΙ Έλληνι-
  κοός χορούς. Καί τέΧος θά χο-
  ρευθοόν Βάλς, Ούάν-Στέπ, Ταγ
  κό,,νΦόξ-Τρότ, Έζιτασιόν κλπ.
  Μ«τά τό διάλειμα θά επανα¬
  λάβη τό αϋτό πρόγραμμα Εύ-
  ρωπαίκών χορών. Παρεκλήθη-
  σαν καί θά παραστώσιν οί κ. κ.
  Άγγλοι άξιωματικοί, οί άξιω-
  μστικοί τοθ ναυλογοθντας είς
  τόν λιμένα Έλλ. Στόλου, οί ά-
  ξιωματικοί τής φρουράς καί τής Ι
  Χωροφυλακής καί άπασαι αί
  αρχαί τής πόλεως,
  ΛΑΧΕΙΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ε Ο.Χ Α
  Την 18ην τρέχ καί περί ώραν
  11 π. μ γενησεται έν τή αίδού-
  ση τοθ ΆκαδημαικοΟ Κοινωνι-
  κοθ Συλλόγου (Μέγαρον Όρφα-
  νού) ή κλήρωσις ενός πολυτε-
  λοϋς γούνινου γυναικεΐου παλ-
  τοθ καί μιας πολυτελοϋς κου-
  βέρτας
  ΟΙ έκτυπωδέντες λαχνοΙ δα
  πωληθοϋν έντός των ημερών
  παρ' επιτροπών τοϋ Ε.Ο Χ Α., ώ-
  ριαδεΐσης τής τιμής εκάστου είς
  δραχ. διακοσίας (άρισ. 200).
  Ή κοινωνΐα μας παρακαλεΐται
  δπως συνδράμη καί πάλιν την
  προσπάθειαν ταύτην άποβλέπου-
  σαν είς την εξεύρεσιν πόρων
  Κοινωνικής περιθάλψεως.
  Τ' ανωτέρω προέρχονται έξ έ-
  πιλογής των άποσταλλέντων
  παρ' όμογενών έξ Αιγυπτου.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ
  Σήμερον Κυριακήν καί ώραν 5
  μ. μ. είς την αίθουσαν τή; Χρι-
  σπανικής Ενώσεως ό «Απόστο¬
  λος Παΰλος» (Κάτωθεν Νομαρχί-
  άς) θά ομιλήση ό ϊατρός κ.
  'Αλέξ. Στεφανίδης μέ θέμα: «Θρη
  σκεία καί Έπιστήμη».
  Εΐσοδος ελευθέρα.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΣΥΜ. ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν είς τό
  Κοινόν τής Πόλεως Ηρακλείου
  καί των περιχώρων δτι άπό τής
  προσεχοθς Δευτέρας άρχεται
  ή διανομή των υπόλοιπον
  τριών οκάδων σΐτου πρός
  δραχμάς 15 κατ' οκάν 300 δρα
  μ(ων λευκοθ άλεύρου πρός δρ.
  20 κατ' οκάν 50 δραμίων
  ζακχάρεως πρός δραχ. 160κατ*
  οκάν άπαντα τα άνω κατ' άτο
  μόν καί διά τοθ όπ' αριθ. 31
  κουπονΐου, των δέ θυμάτων πό
  λέμου διά τοθ άριθμ. 21 κου
  πονΐου.
  Έν Ηρακλείω 10—3—1945
  Έκ τοθ ΓραφεΙόυ τής ΕΥΣΒ
  ΠΑΡΑΚΑΛΕΪΤΑΙ όγνωρίζων περί
  τής κλ,οττής τής Μοτοσυκλέττας
  ΑΊ'Σ δπως διέλθτι των γραφείων
  τής υπηρεσίας καί δώσει τάς σχε¬
  τικάς πληροφορίας.
  ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΗΠΕΚΤΡΠ
  Σήμερον άπογευματινή ώρα 6.30
  μ. μ. βραδύνη ώρα 9 μ. μ. Ένα
  ώραιότατον φίλμ τής Κράρα Τόλ-
  ναϋ «Ό Πυργος των Φαντασμά-
  των».ΤάςΚυριακάς απογευματιναί:
  2.30', 4 30', 6.30'. Βραδύνη ώ¬
  ρα 9 μ. μ.
  ΕΙΝΕ ΠΠ1ΝΟΡ)
  ϊήμερον 4 παραστάσεις ώρα 2—
  4: Μέ τόν Κέν Μέυλα «Κυγηγώντας
  θησαυρούς». "Ωροχ 4—6, 6—8 καί
  8—10 «Ματωμένη Μπαλαλάίκα>.
  Αυριον: «Κυνηγδ^τας θησαυρούς»
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Δεχόμεθα άλευρα λευκά πρός κα
  τασκευήν ζυμαρικών μέ 'τοϋς αύ-
  τοϋς ώς καί πρότερον δρους μέ-
  χρι τής 10ηςΊουνΙου.3
  Διεύθυνσις Έργοσ. ΙΖυμαοικων
  ΚΑΡ ΟΥΖΟΥ-Κ Α-ΤΕΛΛ Α Κ11
  ΙΙΡΩΐΐνΑΧ,ΕΙΔΗΣ,ΕΙΣ
  Είς τέηροψβφύρωμα τού Βέζελ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ : Άμερι
  χσνικόν πεζικόν καί άρματα ύ
  πό την κάλυψιν χιλίων καταδιω
  κτικών καί βομβαρδιστικών έξε-
  χύνοντο χθές εκείθεν τοθ Ρήνου
  διά νά ένισχύσουν τό προγεφύ
  ρωμα τοθ Ρεμάγκεν. Κατελήφθη
  σαν Γερμανικαί θέσεις άρμάτων
  μάχης. Χθές 7 Γερμανικόν άερο-
  πλάνα επετεθησαν διά νά βομ-
  βαρδΐσουν την γέφυραν τοθ Ρέ
  μαγκενς Τό ϊν μόνον διέφυγεν.
  ΝοτΙως τοθ Ρεμάγκ-εν ή 1η
  καί 3 στρατιαί συνηνώθησαν πε
  ρικυκλώσασαι ούτω 6 Γερμανι
  κάς μεραρχΐας Ή συνένωσις έ
  γένετο είς σημείον μεταξύ
  Μπόχ καί Όντερναχ. Κατελή
  φθησσν ή Μπόντό Μαγι*ν*αΐ!
  καί Μπότερσπογκ. Είς τών-Βορ
  ράν ή 1η Καναδική στρατιά ά
  ποτελβυμέ-νη έξ 9 μεραρχιών«σ
  λαβάνει τό προγεφόρωμοϊ
  Ν?ΤΟΛΙΚΌΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ρωσσικά στρατεύματα προ
  ελαύνοντα είς την Πομβρανισν
  μεταξΰ ΣτεττΙνουκαΙ-Ντάν—β>*
  διεχώρησαν τόν Γερμανικόν θύ
  λακα τής Άν ΠομερανΙας.
  Κατελήφθη τό Στόλπ, επί
  τής παραλιακής σιδ. γραμμτΚ
  Στεττΐνου—Ντάντσιγκ, καί έξον
  τώθησαν 4 χιλ. άνδρες τήςφρσυ
  ρας.
  Τηλεγραφήματα έκ Μοσχας
  άγγέλουν δτι Σοβ&ΤΗςαΙ μονά
  δες έφθασαν τό "Αλνταμ £να
  των προαστεΐων τού Στετττίνου
  επί της ανατολικώς δχσης το0
  "Ονΐ~ρ.
  ΈξακολσυδεΤ νά τηρήται ο,,
  ,γή επί των δΐεξα,γομένων έπιχ,ει-
  ρήσεων είς ΚεστρΙν.
  Είς την Ούγγαρίον, βθρεκρι».
  ναπ-ολικ—ς της λΐμνης Μπΰλα.
  τον άπεκρούσδησαν 14 Γερμανι¬
  καί άντεπιδέσεις.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ. ΈΙς την
  Βοθρμαν Ίνδικά στρατεύμστα έκ
  διώκουν τούς Ίάτπονσς έ< της Μανταλέϊ. Είς την·βόρεων Βσβρ- μαν οί Κινέζσι "αττέκσψαν την ο¬ δόν διαφυγΠς τΟν Ίαττώνων. ΕΣΟΤΕΡΙΚΛ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ κ. ΠΛΑΣΤΗ ΡΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 10 Μσρτίου. — Ανε¬ κοινώθη δτι ό Πρόεδρος τής Κυ βερνήσεως κ. Πλαστήρας θά ε¬ πισκεφθή λίαν συντόμως διαφό ρους επαρχιακάς πόλεις έν τή έπιθυμΐα τού διΐως έλθη είς ά¬ μεσον επικοινωνίαν μέ τόνλαόν. Η ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ διά τάς^ εκλογάς ΑΘΗΝΑΙ 10 ΜσρτΙου.—Είς τό "Υπουργείον των Έσωτερι κων ήρχισεν ή προπαρασκευα στική έργασΐα διά την όργάνω σιν τοθ δημοψηφΐσματος τό έ) ποίον ή Κυβέρνησις προτΐθεται νά διενεργηθή κατά τόν συντο μώ-ΐερον δυνατόν χρόνον διότι πιστεύει δτι ή χώρα πρέπει νά εισέλθη τό ταχύτερον είς την όμαλότητα. ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΝ ΤΩΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 10 ΜαρτΙου.— Υπό τού 'Υπουργικοϋ ΣυμβουλΙου ένε κρίδη οχέδισν νόμου αφορών την οργάνωσιν τής διαχειρίσεως των έκ τοΰ 'Εξωτερικοϋ άποστελ λομένων είς την 'Ελλάδα έφο- δΐων. ΜΕΤΡΑ διά τα έφεδρικά έπιδόματα. ΑΘΗΝΑΙ 10 ΜαρτΙου.— Έπει δή διεπιστώθη δτι ή καταβολή των έφεδρικών έπιδομάτων είς τάς οικογενείας των έπιστρα- τευμένων έφέδρων βραδύνει λό γφ των απαιτουμένων πολλα· πλών διατυπώσεων, δ ύπουρ¬ γός των Οίκονομικών έδωκεν έντολάς πρός τάς αρμοδίας υ¬ πηρεσίας δπως άπλοποιηθοθν αί διατυπώσεις καί καταβάλ- λωνται ταχέως τα έπιδόμοτα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άπαγορεύεται είς τούς πό λίτας νά έπιβαίνουν είς όχήμα τεχ τοθ Βρετ, στρατοθ άνευ είδι κης αδείας ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ έγκλη ματίαι τοΰ πολέου ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Μομτίου — Ό κ. ΤΗντεν εδήλωσεν <είς την Βουλήν των Κοινοτήτων δτι ό Γκαϊμπελς καί ό Ρ(μπ*ντρ©π θεωροΰνται υπό των Συμμάχων ώς οί μεγαλύτεροι έγκληματίαι ϋολέμου. ΣΥϋΤΟΜΟΙ ΕΙΑγΙΣΕϊΣ) ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΟ ΜαρτΙου. —« Εγνώσθη τώρα δτι είς τάς έπι- χειρήσεις τοθ ΔυτικοΟ μετώπσυ λαμβάνει μέρος καί τό 1'5ον Α¬ μερικανικόν Σώμα υπό τάν στρατηγόν Τζεράου. Τό σώμ-α' τουτο είναι τμήμα τής υπό τόν στρατάρχην Μπράκλεϋ 12ης στρατιδς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10. — Ό Στρα τάρχης Άϊζενχάουεράπι~τειλε συγχαρητήριον μήνυμα πρός τόν Διοικητήν τής 1ης Στρατι&ς Στρατηγόν χότζες είς τό οποί¬ ον μεταξύ άλλων λέγει: «Ό^ λαι αί συμμαχικαί στρατιαΐκα τεγοητεύθησαν άπό τήνθεαμα- τικήν προέλασιν τής 1ης στρ«· τιάς καί τής ίγκαταστάτϊεως τοθ πρώτου προγεφυρώματος είς την ανατολικήν ΰχβττν τοθ Ρήνου». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10. —Οί Γερμανι- κοί ραδιοσταθμοί δέν άνέφερον άκόμη είς τόν Γερμανικόν λαόν την υπό των Συμμάχων διάβα¬ σιν τοθ Ρήνου, ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 10. — Κατ' αύ¬ τάς αναχωρεί δι' Έλλάδα Ά- μερικανική ύπηρεσία Δημοσίας ύγεΐας, κατόπιν παρακλήσεως τής Έλληνικης Κυβεβνήσεως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Μαστίου - Δέκβ τέσσερα μέλη τής Τσεχοσλο- βακικής Κυβερνήσεως ανεχώρη¬ σαν διά Μόσχαν προκειμένου νά μεταβοϋν είς Τσεχοσλοβακίαν ΚΑΊ-ΡΟΝ 10 Μαρτίου.— Είς την Μανίλλαν ό Πρόεδρος των Φιλιππίνων κ. Όσμένα εξέλεξε την νέαν Κυβέρνησιν ή όποία συμπε- ριλαμβάνει 8 Φίλιππίνους οί δ- ποΐοι έδρασαν κατά των Ίαπώ- νων. είς Ίνδακίναγ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 ΜαρτΙου.—Οί Ίάπωνες άνέλοφον τόν πλήρη χχτρατιωτικόν έλεγχον τής'Ινβο- κΐνας. "Ο σταθμός τοθ Τόκιο ανεκοίνωσε δτι ελήφθησαν αύ- τά τα μέτρα διότι αί Γαλλικαί αρχαί ηρνήθησαν νά έργβσθοθν δια την άμυναν τής χώρας καί διότι δεΐχνουν συμπαθείας πρός τούς Συμμάχους. Δηλώοεις χον Τίτο ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Μαηκιίαυ.— Ό Στρατάρχης Τΐτο, ώς έκ- πρόσωπος τής Γιουγκασλαυί- κής Κυβερνήσεως, ανεκοίνωσε σήμερον τούς σκοπούς της νΐ όποΐοι είναι: Ή ττλήρης άτιελεοθέρίΜΐις ·τΤ|ς Γιουγκοολτΐαϊας, ή προ· σάρτιαις των περιοχών ο1.ό—οϊ- αι πρό τοϋ πολέμου ήσαν υπό Γιουγκσσλαυϊκήν επιρροήν, ή Κυβέρνησις αναλαμβάνη -ϊήν ετξ·ασφότλισιν των Δημοκρατι¬ κήν *λευθΐριων, οί ^«ϊήϊμα- τίαι πολέμου καί οί τΐροσοχαι •ά τιμωρηθοθν, ή άμκοος ώΙ- κσνομική άνοτσυγκρό-ισις τής •χώρας, πρόκειται νά γΐνττ,α- νροτική μβϊαρρΐθμισις καί τέ- ,λος ή Κυβέρνησις θά έξαβψβ- λση συ.νταγματικήν συ.νέλε«· σιν μόλις συμττληρωθί) ή άπε- λβυθέρο>·ις της χώρας.
  Άπο&άαεις είς Μ ίν¬
  τα ν άο
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Μαρτίου.—
  Κατά πληροφορίας έγκύρων ά-
  μερικανικών κύκλων, άμβρικα-
  νικά στραχεύματα άπεριβάσθη
  σαν επί τής νήσου Μινταλ'άο.
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΓΟΙΚΗΤΗΣ
  Ανεχώρησε σήμίρον όλως
  φνι-δίως ό ύπουργός Γενίκός
  Διοικητής Κρήτης κ. Βολονδά-
  κης δι* Έπισκοττην Ρεθύμνης.
  Ό κ. Βσλουδάιατς θά σονσν·
  ηθή έκεΐ μετά τού ΈτηβκότΓου
  Χανίων.
  Ό κ. Ύπουργός θά άττουβι-
  άστ) επί τετρσήμβρον:
  (κονομικής έφο,μεν τόν Ιατρόν κ. Δηρήτριόν Πο-|εΙς τό'ΥπουονικΛν
  άπίφασίσ'θπ κπτ'
  χΙΈπίσης εΨ/αοΐατϊΓΊ,ι η