97321

Αριθμός τεύχους

5172

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΛΙγΰπτου
  βτησία λίρσι 3
  βξάμηνος 3
  Άμεριχής
  έτησια σολ. 15
  ίξάμηνός » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  24
  ΜΑΪΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ « ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5172
  ΥΠΕΥΒΥΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΝ ΕΞΑΓΟΓΟΗ
  ΤΟΗ ΓΕΟΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΟΗΤΟΗ
  Αί αρξάμεναι πρό ημερών
  είς τάς Αθήνας συνβμιλίαι
  μεταξύ τού άρχηγΟϋ τής άγ-
  γλικής οικονομικάς άπβστο-
  λής κ. Λήϊθ Ρός καί τού
  "Ελληνος πρωθυπουργόν κ.
  Μκταξά πρός σύναψιν νέας
  οίκονβμικής καί έμπορικής
  συμφωνίας Αγγλίας καί Έλ
  λάδος, ετερματίσθησαν, άφοϋ
  έθεσαν τάς βάσεις επί των
  οποίων θά συνεχισθοΰν αί σχε
  τικαί διαπραγματεύσεις. Κα-
  θώς δέ προκύπτει έκ τοΰ έκ-
  δοθέντος σχετικοΰ ανακοινω¬
  θέντος, αί συνομιλίαι διεξή-
  χθησαν είς ατμόσφαιραν έγ
  κοφδιότητος καί έν πνεύμα
  τι αγαθών προθέσεων διά μί
  αν στενωτέραν συνεργασίαν
  τής Αγγλίας καί τής Ελλά¬
  δος επί τοΰ οίχονομικοΰ καί
  έμπορικοΰ πεδίου όπως καί
  επί τοΰ πολιτικόν. Δημιουρ-
  γεΐται λοιπόν βάσιμος ή ελ¬
  πίς ότι αί διαπραγματεύσεις
  πού θ' άρχίσουν μετ* ολίγον
  είς Λονδίνον οπου θά μετα
  βή άντιπροσωπεία τής Έλλη
  νίκης Κυβερνήσεως θά φθά-
  σουν είς αΐσιον πέρας καί θά
  έπισφραγισθοΰν διά τής υπο-
  γραφής νέας ελληνοαγγλικής
  οίκονομικής καί έμπορικής
  συμφωνίας. "Ηδη άλλωστε έ-
  χει σημειωθή σημαντική πρό
  οδος καί βελτίωσις είς τάς με
  ταξύ των δύο χωρών συναλ¬
  λαγάς, ώς άποδεικνύεται έκ
  τής ζωηράς ζητήσεως έλλη
  νίκων προΐόντων είς τάς αγ
  γλικάς καταναλωτικάς άγο
  ράς. Καί τό γεγονός αύτό θε
  ωρεϊται ώς καλός οίωνός διά
  τό άποτέλβσμα των άρξαμέ-
  νων είς Αθήνας καί συνεχι-
  σθησομένων είς Λονδίνον
  συνομιλιών.
  Ή συναψις δέ νέας έμπο-
  ρικής' συμφωνίας μέ την 'Αγ
  γλίαν θά έχη, ώς καί άλ¬
  λοτε ετονίσαμεν, έξαιρετι-
  κώς ευχαρίστου^ συνεπείας διά
  την έν γένει οικονομικήν
  μας κατάστασιν. ©ά εξασφα¬
  λίση την απορρόφησιν των
  έλλη νίκων προΐόντων καί
  ιδία τοΰ καπνοΰ, τής σταφί¬
  δος, των νωπών οταφυλών
  είς υψηλάς τιμάς, πράγμα πού
  θά συντελέση είς την οικο¬
  νομικήν μας άνάρρωσιν καί
  είς την γεωργικήν ανάπτυ¬
  ξιν τής χώρας μας. Δεδο-
  μένου δέ ότι ή Αγγλία ά-
  γοράζει δι' έλευθέρου συ-
  ναλλάγματος καί οχι μέσω
  κλήριγκ, ή τόνωσις των είς
  την χώραν αυτήν έξαγωγών
  μας θά έχη ώς άποτέλε-
  σμα καί την αύξησιν τοϋ
  καλύμματος τής δραχμής
  καί την βελτίωσιν γενικώς
  της συναλλαγματικάς μας
  καταστάσεως. Ή νέα λοιπόν
  έλληνοαγγλική ©ίκονομική
  καί έμπορική συμφωνία θά
  είναι μία μεγάλη έπιτυχία
  καί θ' άποτελή γεγονός έ-
  ξαιρετικώς ευχάριστον διά
  την χώραν μας.
  'Αλλ' ή κυβέρνησις δεν
  περιορίζει την προσπάθειαν
  της είς την βελτίωσιν των
  έμπορικων καί οίκονομικών
  σχέσεων μας μετα τής Αγ¬
  γλίας μόνον. Στρέφει την
  προσοχήν καί τάς φροντίδας
  της καί πρός άλλας κα·
  τευθύνσεις καί πρός άλλας
  χώρας. Καί έργάζεται διά
  την ανανέωσιν των ύφιστα
  μένων παλαιών συμβάσεων
  καί την σύναψιν τοιούτων
  μετ* τδν χωρών έκείνων
  μεθ' ών δέν έχομεν συναλ
  λαγάς είναι ίμως δυνατόν
  να δημιουργήσωμεν. Καί έ-
  Λΐτυγχάνει είς την προσπα
  Βειάν της αυτήν. Έχει αλ
  λωστε, εύτυχως, καί ένα με¬
  γάλον σύμμαχον είς τας
  ενεργείας της. Την ποιοτι
  κήν ύκεροχήν των προ.
  έντων τής έλληνικης γήί·
  Καί επί πλέον τό γεγονός
  •τι ή Ελλάς έξάγει όλιγώ
  τερ« των οσων είβάγει καί
  ίπβμένως είναι ε&κβλβς ή
  συναψις έμπορικων συμφω-
  νιών υπό τόν όρον τής ά-
  μοιβαιότητος. Καίεΐναι έξα
  ρετικώς ευχάριστον τό γεγο
  νός ίτι έκ παραλλήλου πρός
  την αύξησιν τής παραγω¬
  γήν—καί συντελεΐται ή αυ-
  ξησις αυτή είς έξαιρετικά
  Ικανοποιητικόν βαθμόν—δή
  μιουργοϋνται αί προϋιτοθέ
  σεις αυξήσεως καί των έξα
  γωγων μας καί μάλιστα
  υπό εύνοϊκούς έρους διά
  τάς τιμάς των προϊόν
  των μας. Διότι χωρις την
  αύξησιν των έξαγωγών ή «ΰ
  ξησις τής παραγωγής δέν
  θά ειχε βεβαία καί πολλήν
  αξίαν ούτε διά τούς πκρα-
  γωγούς οΰτε διά την χώ¬
  ραν
  Έν πάση δμως περιπτώσει,
  η βελτίωσις των μετά τής
  "Αγγλίας συναλλαγών μας
  θά έχη,επαναλαμβάνομεν, ι
  διαιτέραν όλως σημασίαν. Δι
  ότι έκτός τής ύλικής, της κα
  θαρως οίκονομικής καί έμπο
  ρικης, θά έχη καί ηθικήν ά-
  ξίκν. Θά συντελέση είς την
  ενίσχυσιν των δεσμων πού
  συνδέουν τάς δύο χώρας, είς
  την άναζωπύρωσιν τοΰ αίσθή
  ματος τής φιλίας πού ήνω
  νεν άνέκαθεν τούς δύο λα
  ούς, τόν αγγλικόν καί τόν
  ελληνικόν. ΚαΙ δέν είνε βε¬
  βαία άμελητέον τό ηθικόν
  κέρδος. "Εχει τόσην αξίαν
  τουλάχιστον ίσον καί τό ύ
  λικόν. Δι' αύτό καί αί συνο
  μιλίαι τοΰ κ. Λήϊθ Ρός μετά
  τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Μετα
  ξά παρηκολουθήθησαν μέ ι
  διαιτέραν προσοχήν άπό τόν
  ελληνικόν λαόν. Καί δι' αύ
  τό ή υπογραφή της νέας αγ-
  γλοελληνικής συμφωνίας ά
  ναμένεται μέ τόσον μέγα
  ενδιαφέρον.
  ΟΠΟ.2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Ο ΟΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΛΛΟΥ
  Ο£ τρελλοί γίνονται έπικίνδυ
  νοι. Είς την Κεφαλληνίαν ϊνας
  τέτοιος, «έφόνευσε τόν θείον τού
  χαί έτραυμάτισε θανασίμως τόν
  αδελφόν τού». Καί ευρέθη δ έγχώ
  ριος παρατηρητής δ δποϊος συνε
  σχέτισε τό γεγονές μέ την έμφά
  νισιν άκδμη είς τάς όϊούς τής ή
  μετέρας πόλεως αγαθών τρελ
  λων.
  —Ποίος ξεύρει άν δέν γίνουν
  καί αύτοι σιγά σιγά έπικίνδυ
  νοι !. ■
  Όμολογουμένως τό πράγμα είνε
  αξιοσημείωτον. Δέν έχλείπει μό
  νόν ή ποίηοις τοθ «τρελλοθ τοθ
  χωριοθ» πού ήτο συνήθως Ινας
  φαιδρός καί χίποτε καί... αο
  φός τύπος. Έκλείπει γενικώς
  ή παράδοσις τοθ τρελλοθ. Άπν
  τόν μεσαίωνα δ τρελλός αύτός
  καί μάλιστα έ τρελλός μέ τα κου
  δουνάκια, ουδέποτε άγρίευεν. θά
  πήτε δτι ό τρελλίς ήταν μόνον
  κατ' εύφημισμόν. Ήτο μάλλον γε
  λωΐοποιός. Μέ αυτόν διεσχέδαζον
  άρχοντες καί άρχόμενοι. Τα αίνιγ
  ματικά τού άατεϊα—ποϋ ήσαν έν
  τούτοις πολύ κατατοπισμένα κατά
  δάθος—τό άνώδυνβ,, κουτσομπολιό
  τού γιά τίς ώραΐες δέσποινες,
  τους συζύγους των καί τ&ύς τρί-
  τους οτό τραπέζι, δέν ήσαν απλώς
  τρέλλα ίιά τούς άλλους.Έσαν λί-
  γο πολύ τό άλατι τής ζωής τους
  ή δποΕα έπερνοθαε διασκεδαοτική
  ίσον χαί είρηνική. Έν πάση περι
  πτώσει ή Εστορική αυτή μορφή
  τοθ τρελλοθ ίγενικεύθη άργότερα
  καί διά τόν τρελλόν τοθ χωριοθ
  τόν τρελλόν των πόλεων.
  Δυστύχημα είνε, λοιπόν 8τι δ
  τρελλός αύτάς άγριεύει. ΚαΙ δυ
  ατύχημα, δχε μόνον διά τούς φι-
  λησύχους συμπολίτας άλλά καί
  διά την γραφικότητα. Ό τρελλός
  αύτός ήταν άναπόσπαστον μέρος
  τής καθημερινώς ζωής. Τό θέα¬
  τρον τοθ δρδμου ήτο αδύνατον νά
  υπάρξη χωΡ!« τόν κομπάροον τής
  τρίλλβς. Είτε φαινομενικός ή
  το, είτε πραγματικάς, εΐχε είς
  τα λόγι* τού την τρίλλαν μιτου
  σιωμένηνείς γνωστικάδα.Κάθε πρό , τρελλός είνε
  σωπον καί πράγμα άπετέλει δι' αύ
  τόν αντικείμενον κρίσεως έκτάκτως
  ένίοτβ φωτεινής: "Ηρκουν δυδ λό
  για το9 τρελλοθ διά νά στυλιζα-
  ρισθοθν δχι μόνον δ! άνθρωποι
  τής έποχής άλλά καί αυτή ή βα
  θυτίρα, αυτή ή έκπληκτικώς ά-
  ληθινή πραγματικότης.
  Οί τρελλοί των Αθηνών δπήρ
  ξαν τόσον συμπαθεΐς άνέκαθεν
  ώστε νά άποτελέσουν λίγο πολύ
  κοινωνικά σύμβολα. Καί αύτός δ
  'Υμηΐτός διά νά τοποθετηθή σύμ-
  μετρα μέσα ε!; την γραφικότητα,
  παρέστη άνάγκη κάποτε άπό «ώ
  ραιογράφον» λογοτέχνην νά ένο
  μ»σθη.. τρελλός. Είχε λέγει τόν
  ίίπνό τού γιά τρέλλα, δπως επάνω
  κάτω όΣαχχουλές Τώρα διιως πού
  δ τρελλός ξισπαθώνιι, οί λίγΐοι
  έγκαταλείπουν καί τα έπίθετα
  καί τούς δραματισμούς. ΚαΙ στόν
  ΰπνο τού καί στόν ξύπνο τού δ
  Ιπικίνδυνος.
  *
  'Υπάρχουν στιγμαί πού αί με
  ταβολαί των φαινομένων συνταυ
  τίζονται μέ οίκουμενικούς δρευς.
  Μέ τί δμοιάζει σήμερον ή άνθρω
  πόττ,ς, Μέ , ήφαίατειον πού κα-
  πνίζει καί πού άπειλεϊ άπό σπγ-
  μής είς στιγμήν νά έκραγη^ καί
  νά καλύψη μέ την λάβαν τού τα
  πάντα. Ήτο δυνατόν λοιπόν μέ
  την κατάστασιν αυτήν νά μή συγ
  χρονισθη^ άκόμη καί δ ή'συχο,
  τρελλός τής παραδόσεως; ΆφοΟ
  τόν υπερβάλλουν είς μανίαν δλοι
  εί έπίσημοι ή άξιοπρεπεΐς φρό
  νιμοΐ, επόμενον ήτο νά... φρονιμέ
  ψη καί αύτός. Νά δπλιαθη^ δηλα-
  δή μέχρις οδόντων καί είς δέ
  μένην στιγμήν νά εφαρμόση έναν
  τ!ον δικαίων καί άδΕκων τόν ά
  κήρυκτον πόλεμον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τα διεθνή ζητήματα
  ΑΙ ΛΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙί ΤΟΥ ΑΞΟΗΟΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΔΥΤΙΚΑΙ ΑΥΝΑΜΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαΐου (ίδι
  αιτέρα ύπηρεσία).— Όλόκλη
  ρος 6 άγγλικός τύπος άσχο·
  λεΐται σήμερον μέ την ύπογρα
  φεΐσαν χθές έν Βερολίνω νέ
  αν γερμανοϊταλικήν συμμα¬
  χίαν την οποίαν θεωρεΐ ώς
  μίαν επιτυχίαν τοθ Χίτλερ είς
  βάρος τής Ιταλικάς διπλωμα
  τίας. Καί πράγματι έξ δσων
  εγνώσθησαν συνάγεται δτι
  διά τής συμφωνίας αυτής καί
  των συνημμένων μυστικών
  πρωτοκολλον τηο, ή Ιταλία
  προσεδέθη είς τό άρμα τοθ Γ'
  Ράϊχ, ώς δορυφόρος τού κσί
  δχι ώς ίσότιαος δύναμις. Αύ
  τό δμως βιβαίως δέν είνε τό
  σημείον έκεϊνο πού ένδισφέρει
  περισσότερον την Αγγλίαν
  καθώς κσί την Γαλλίαν. Κα¬
  θώς δέν θά τάς ένδιέφερε καί
  άν οί δροι ήσαν άντίστροφοι.
  'Εκεΐνο πού ένδιαφέρει καί
  Εύρώπη. "Ήδη μάλιστα, λέγε
  ται δτι έχει έπέλθει {οϋσιαστι
  κώς συμφωνία μεταξύ Αγγλί¬
  ας καί Σοβιέτ κατόπιν έπιμό
  νού καί αποτελεσματικήν; με
  σολαβήσεως τής Γαλλίας καί
  δτι επίκειται ή υπογραφή τής
  συμφωνίας αυτής. "Αλλη ε¬
  νεργεια θά είνε νά ζητηθή
  άπό τόν κ. Ροθσβελτ έντονω
  τέρα ανάμιξις είς τα εύρω
  παΐκά πράγματα. ΚαΙ τρίτη
  ενεργεια θά είναι ν' άπαιτη
  θη άπό τή ν Ιταλίαν καί Γερ
  μανίαν ν' άποσύρουν άμέσως
  τα στρατεύματα καί τούς τε-
  χνικούς των άπό τα ίσπανικά
  έδάφη, ώστε νά κλείση ή γά
  γραινα τής Ίβηοικής πού άπει¬
  λεϊ νά δηλητηριάσρ καί ν' ά
  ποσυνθέση τόν οργανισμόν
  τής εύρωπαικΓ]ς είρήνης. Καί
  πιστεΰεται δτι τα Κράτη τοθ
  άξονος θά ύποχωρήσουν. Διό
  ή
  σχολιόζεται ένταΰθα μέ ποιάν τι κήρυξις πολέμου εναντίον
  τίνα νευρικότητα είνε ή γνω ενός ουνασπισμοθ είς τόν ό
  σθεΐσα σήμερον είδησις καθ" (ποίον θά μετεΐχον ή Αγγλία
  ήν μετά την υπογραφήν τοϋ ή Γαλλία, ή Ρωσσία, ή Πολω
  συμφώνου συμμαχίας αί δύο'νία καί τα περισσότερα έκ
  εύρωποικαΐ δυνάμεις τοθ ά- των μικροτέρων εύρωπαικΛν
  ξονος θά θέσουν επισήμως κρατών καθώς καί αί Ήνωμ.
  πλέον καί όλοκληοωμένας τάς Πολιτειαι τήςΆμερικίΙς θά ίσο
  διεκδικήσεις των άπό κοινοΟ. δυνάμει πρός παραφροσύνην,
  1^· _ ι ι ι . ι—-3..___ι_ ΛΛ. »*....& Χ___ΑΙ ^________________Α- ί^ — ί *__
  Καί ή ιιέν Γερμανίσ θά
  ση τό Δόν σ γκ καί τάς
  ζητή
  πα·
  τουλάχιστον πρός άπόφα
  [σιν ούτοκτονίας. ΚαΙ οί κ. κ.
  λαιάς άτϊοικίας της, ή δέ Ίτα Χίτλερ καί Μουσολίνι χαρα
  λία την Τύνιδα καί τό Τζιμ( κτηρίζονται δχι μόνον ώς σώ
  πουτί καί συμμετοχήν είς τήν|φρονες άλλά καί ώς έξαιρετι-
  διοίκησιν καί τόν ίλεγχον τής | κώς διορατικοί άνδρες. Δένθά
  έταιρίας τής διώρυγος τοθ άποτολμήσουν έπομένως πό-
  Σουέζ, μέ πρωτεύουσαν θέσιν | λεμον. Έκτός εάν ό πόλεμος
  8τι θά θέσουν
  κατά τοιοθτον
  Καί εγνώσθη
  τα ζητήματα
  τρόπον ώστε νά
  δυτικάς δυνάμεις
  λήμματος. "Η άμεσον ικανο¬
  ποίησιν των γερμανοίταλι-
  κων άξιώσεων ή πόλεμον.
  Τόσον δμως ή κυβέρνησις
  τοϋ Λονδίνου δσον κσί ή κυ¬
  βέρνησις των Παρισίων δέν
  φαίνονται νά στέρξουν είς ού
  δεμίαν ύποχώρησιν καί νά
  ύποκύψουν είς κανενός εΐδους
  εκβιασμόν. Αντιθέτως μάλι¬
  στα οί καλώς πληροφορημέ
  τούς άτιέμεινε μοναδική διέ-
  ξοδος. Άλλ' αύτό δέν τό πι
  φέρουν τάς|στεόουν έδώ τουλάχιστον,
  πρό τοθ δι-
  Νά συνεχισδοϋν
  οί ψεκασμοί.
  Άπό προχθές ό καιρός ε-
  κλινρ πρός την βροχην καί
  διατηρεΐται ύγρός καί νεφελώ
  δης. Δημιουργεΐται ώς έκ τού
  νοι πολιτικοΐ καί δημοσιογρα τοϋ σοβαρώτατος κίνδυνος έμ
  φικοΐ κυκλοι φρονούν δτι είς < φαν(σεως το0 6|; τάς αξιώσεις τού άξονος ήα1 τβν Αγγλία καί ή Γαλλία θ ά-' παντήσουν μέ έν δχι, άντιτάσ πού εύνοοθνται γρασίαν, καί σουσαι μέ σταθεράν απόφασις άμπελουργ(ας, στ.κότητα τόν τεράστιον δγκον λ£ται λοιπ6/γνά" τήςηθικής καί υλικής δυνάμε περονοσπόρου φυτονόσων άπό την ύ· καταστροφάς ώς των. ' σθοθν λοιπόν άμέσως κι έντατικά καθ" Διάνά είναι δέ μεγαλυτέρα ^νομον' 'οΐ""ψβκάσμοΙ "των καί αποτελεσματικωτέρα ή δυ,α λιων έ θ* 0 >* χ
  αμις τής άντισ τάσεως των, ^ Α '
  θά φροντίσουν νά όλοκληρώ
  σουν έν τώ μεταξύ τό μέτω-
  μ μ χ,
  διά νά άποτραπή κάθε κίνδυ
  Αί ί λ
  νος. Αί τιμαί των άμπελουρ
  γικών
  έσοδεΊα
  πλοϋ
  Η ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
  Ή Κρήτη, αποτελεί ώς γνω
  στόν τό σημαντικώτερον έλαι
  οπαραγωγικόν διαμέρισμα τής
  χώρας. Έν τούτοις ή Ιλαιουρ
  γία ευρίσκεται άκόμη είς πρω
  τόγονον κατάστασιν. Ή Ικ·
  θλιψις των ελαιών γίνεται είς
  άρχέγονα έλαιοτριβεΐα καί
  το έ'λαιον ώς έκ τούτου Ι-
  χει όξύτητα πού τό χαθιστδ,
  είς πολλά διαμερίσματα του¬
  λάχιστον, άκατάλληλον πρός
  βρώσιν. Εύτυχως, τελευταίως
  ίδρύονται παντοθ μέ την ένί
  σχυσιν τής Άγροτραπέζης συ
  νεταιρικά έλαιόυργεΐα καθώς
  καί ί&ιωτικά έργοστάσια, γίνε
  ται δέ καί χάρις είς την ραφι
  νερίαν, διύλισις καί έξευγενι-
  σμός μεγάλων ποσοτήτων έκ
  τής έπιτοτιίου παραγωγής ε¬
  λαίου.
  "Ετσι έπιτυγχάνεται συν
  τώ χρόνω ή βελτίωσις τής ποι
  ότητος καί ό έξευγενισμός τοθ
  ελαίου έκ παραλλήλου πρός
  την έκδηλωθεΐσαν 4κ νέου
  στροφήν των άγροτών μας
  πρός την έλαιοκαλλιέργειβν.
  Δυστυχώς δμως, είς την Κρή
  την εχει παραμελεθή εντελώς
  ή παραγωγή καί συσκευασΐα
  έπιτραπεζίων ελαιών. ΚαΙ επί
  τοθ ζητήματος αύτοθ θά Ι
  πρεπε νά στραφή ή προσοχή
  καί των παραγωγών καί των
  αρμοδίων γεωργικων ϋπηρε·
  σιων καί Ιδιαιτέρως των άσχο
  λουμένων μέ την έλαιοκομίαν.
  Διότι πρόκειται περί ζητήμα¬
  τος εξαιρετικήν σπουδαιότη¬
  τος διά τόν τόπον μας. Ή
  Κρήτη εύτυχως παράγει έλαί-
  άς έξαιρετικής ποιότητος, μέ
  θαυμάσιον γευστικότητα και
  Ιδιαίτερον άρωμα. Οί κρητι
  κές σταφι&οληές είναι όνομα
  στές δσον καί σπάνιες. Άλ
  λά δέν Ιχουν τύχει τής προ
  σοχής πού επρειτε. Δι" αύτό
  καί παράγονται είς μικράς
  ποσότητας. Καί είναι άδικαι
  ολόγητος αυτή ή άοιαφορία
  πρός έν εΐδος έξαιρετικά προ
  σοδοφόρον καί έπικερΒές. Διό
  τι αναμφισβητήτως τό πλέον
  έπικερδές είσόδημα είναι αί έ
  πιτραπέζιοι ελαίαι. Πωλοθν
  ται κατά μέσον δρον πρός
  15—20 δρ. κατ' όκδν ένώ τό
  λάδι πωλεΐται
  δρ. κατ' όκδν
  ται τέσσαρες
  πρός 25—-27
  ΚαΙ χρειάζον
  οκάδες ελαίαι
  διά την παραγωγήν μιδς ό·
  κάδος ελαίου! ΚαΙ είναι πε
  ρισσότερον αδικαιολόγητος ή
  άδιαφορία αυτή δεδομένου
  Οτι είς τα περισσότερα διαμε
  ρίσματα τοθ νομοθ μας, ιδίως
  δέ είς την Κάτω Μεσσαράν
  καί τό Μαλεβύζι καθώς καί
  είς ολόκληρον την Δυτικήν
  Κρήτην οπου καλλιεργεϊται ή
  ποικιλία τής χοντροληάς πά
  ράγονται ελαίαι τελείως κα
  τάλληλοι νά παρασκευασθοθν
  καί νά προσφερθοθν είς την
  ελληνικήν καί την ξένην κατα
  νάλωσιν ώς έπιτραπέζιοι. Θά
  ήσαν μάλιστα,
  αζόμεναι καί
  καλώς συσκευ
  έπεξεργαζόμε
  ναι, ασυναγώνισται άπό ποιο
  τικής απόψεως. "Ας σημειωθή
  δέ ότι δέν θά διέτρεχαν ποτέ
  τόν κίνδυνον νά μείνουν ά-
  πώλητοι. Διότι ύπάρχβι πάντο
  τε μεγάλη ζήτησις είς τό έ
  ξωτερικόν καί (δία είς την Ά
  μερικήν δπου θά ηδυνάμεθα
  νά εξασφαλίσωμεν έξαγωγάς
  μεγάλων ποσοτήτων καί είς
  έξαιρετικώς Ικανοποιητικάς τι
  μάς.
  Άρκεΐ νά έστέλλσμεν βε¬
  βαία πράγμα έξσιρετικής ποι¬
  ότητος καί καλώς συσκευα
  σμένον. Ήδη άλλωστε μελε
  τδται, κατόπιν είσηγήσεων
  παρά τρ Κυβερνήσει, των ε·
  λαιοπαραγωγών Πηλίου, ή Υ·
  δ λ ό
  η
  δρυσις πανελληνίου
  όργανι-
  έμπορί·
  έ
  σμοθ προστασ|ρ:ς καί
  άς των βρωσίμων έλαιων.
  ΚαΙ άν γίνη κα' λειτουργήση
  ό όργανισμός αύτάς, τότε τό
  μέλλον τής παραγωγής βρω
  σίμων ελαιών θά έξασφαλι
  σθή λαμπρόν. ΚαΙ θά πρέ-
  πει νά έπωφεληθώμεν καί
  ημείς έδω κάτω οί Κρήτες.
  Ημείς θίγομεν απλώς τό
  ζήτημα σήμερον. Οί άρμοδιώ-
  τεροι έλαιοκόμοι, γεωπόνοι
  καί παραγωγοί άς τό μελετή-
  σουν είς τάς λεπτομερείας
  τού καϊ άπό δλας τάς πλευ
  ράς τού. Θά παράσχωμεν
  προθύμως την συνδρομήν μας
  καί τάς στήλας μας είς την
  έρευναν καί μελέτην τού. Διό
  τι πιστεύομεν δτι πρόκειται
  περί ζητήματος έκ τής καλής
  αντιμετωπίσεως τοϋ δποίου
  θά ωφεληθή πολλά ό τόπος
  μσς.'
  δαξ» δέν είναι ασφαλώς πρός
  τιμήν τοθ τοπικοθ άθλητισμοθ.
  Άποδεικνύουν δτι κάτι σά
  πιο ύπάρχει πού πρέπει νά
  έκκαθαρισθή, διά νά έξυγιαν
  θή καί νά προοδεύση ό ά-
  θλ,ητισμός καί είς την πόλιν
  μας. Διότι ό άθλητισμός παρ'
  ημίν νοσεΐ σοβαρώς. Είμπο-
  ρεΐ μάλκ/τα νά εΐπρ κανεΐς
  δτι άθλητισμός δέν ύπάρχει,
  άφοθ ευρίσκεται είς την κατω
  τάτην βαθμίδα καί έκδηλώνε
  ται καθ* δ ν τρόπον εξεδηλώ
  θη προχθές. Δι* σύτό καί έ¬
  νώ οί Κρήτες είναι οί πλέον
  ώραιόκορμοι καί ρωμαλέοι Έλ
  ληνες, δέν διεκρίθησαν μέχρι
  σήμερον ώς άθληταί. Καΐ εί
  ναι λυπηρόν αύτό, άπό πά¬
  σης απόψεως.
  Νέαρχος
  ό Κρής ναύαρχος.
  Υπό τοθ κ. Νικ. Καρυδάκη
  εξεδόθη έν Αθήναις είς κομ-
  ψότατον τόμον περισπούδα-
  στος ίσιορική μονογραφία υπό
  τόν τίτλον: «Νέαρχος, ό Κρής
  ναύαρχος τοθ Μεγάλου Αλε¬
  ξάνδρου». Πρόκειται περί έρ·
  Πρώτη πράξις δέ πρός την κα υιω ιιν
  τεύθυνσιν αυτήν θά είναι ή πον' και
  υποχώρησις τής Αγγλίας έναν
  τι των προτάσεων των Σοβιέτ
  καί ή υπογραφή τοΟ τριμεροθς
  άγγλογαλλοσοβιετικοθ συμ-1
  φώνου άμυντικής συμμαχίας — - ,
  καί άπό κοινοΟ άντιστάσεως ΠθΟθθφαΐρΐΚά.
  είς πδσαν απόπειραν διαταρά { Αί άσχημίαι πού παρετη-
  διαφυλάξωμεν λοι
  νά προστατεύσω-
  παραγωγήν καί νά
  'ά έξασφαλίσω
  ποιότητος.
  ^ γασΐας μεγάλης έπιστημονι-
  κί)ς άξίας πού τιμδ τόν Κρή¬
  τα συγγραφέα καί την Έταιρί
  αν Κρητικών Μελετών πού έν
  η
  διεφέρθη διά την Ερευναν καί
  την γνώσιν τής Ίστορίας τής
  Κρήτης. Μέ τό βιβλίον τοθ κ.
  Καρυδάκη χύνεται πλήρες φώς
  είς μίαν πτυχήν τής δράσεώς
  τοθ Μεγάλου Αλεξάνδρου
  καί άποδεικνύεται δτι ό πρώ-
  ξεως τής είρηνης καί ύποδου-' ρήθησαν την παρελθούσαν Κυ' τος μέγας ποντοπόρος καί
  λώσεως καί άλλων λαών έν ριακήν είς τό γήπεδον «Χάν θαλασσομάχος υπήρξεν ό!
  Κρής Νέαρχος, ναύαρχος τοθ
  απαραμίλλου Μακεδόνος έκπο
  λιτιστοθ. Καί πρόκειται περί
  Εργου πού χωρΐς ν3 άπομα-
  κρύνεται τής ίστορικής αλη¬
  θείας διαβάζεται μέ ευχαρί¬
  στησιν καί τέρψιν. Είναι άπό
  τα ώραϊα έκεΐνα βιβλία -ού
  κάθε μορφωμένος, φιλίστωρ,
  καί φιλαναγνώστης έπιθυμεϊ
  νά Ιχη είς την βιβλιοθήκην
  τού.
  Τό σχολείον Βιάννου.
  Τάς ημέρας αύτάς πρόκει
  ται ν' άρχίσουν αί εργασίαι
  κατασκευάς τής όδοθ Βιάν¬
  νου—Άμυρων. Καί θά προχω
  ρήσουν ταχέως δεδομένου δτι
  δλα τα προκαταρκτικά εχουν
  ετοιμάσθη1. Ή προέκτασις τής
  όδοθ αυτής θά συντελέση
  καί είς την ρυμοτόμησιν τοθ
  κεντρικοΟ μέρους τής κωμοτίσ
  λεως "Ανω Βιάννου καί είς
  την κατεδάφισιν τοθ παλαιοθ
  δημοτικοθ σχολείου, είς τόν
  χώρον τοθ όποΐου θά δημιουρ
  γηθή μία θαυμασία πλατεΐα
  σκιαζομένη άπό τόν πελώριον
  ιστορικόν πλάτανον. Πιστεύο
  μέν λοιπόν δτι οί τόσον φιλο-
  πρόο&οι Βιαννΐται θά μεριμ>ή
  σουν άπό τοθδε διά την άνέ
  γερσιν νέου ώραίου κτιρίου
  πρός στέγασιν τοθ δημοτι
  κοθ σχολείου. θά έχουν άλ
  λωστε καί την ενίσχυσιν τοθ
  Κράτους είς τοΟτο<
  ΑΠ9ΡΘΩ2Ι-
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον ώρα 10 μ, μ. δ πειραμα
  τιστής Βουδούρης.
  Αυριον: «Τό ΤΕλευταΐο Φυ/ά
  κιο».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήιιερον: τόάριστούρ
  νημα «Μπροντγουοίπ Μέλοντυ—
  1938». Κυριακή ώοα 2 μ. μ. τό έ-
  πεισοδιακόν «Γιγαντομαχΐα Έρυ
  θροδερμων»,
  Ό σατανας καλόγηρος
  Ιρασπουτιν
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  —>
  Κεμάλ 'Λτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  -ι-. ——-——■ .....- — . -...----
  (κθΙΝΩΙΉΚίΒ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στσθμός "Αθηνών
  Πρόγραμμα 24πς Μαΐου.
  "ίϊρα 12 25 Σημα.—Έθνικός υ
  μνος—"Υμνβς Νεολαίας.
  12 30 Ή ώραι τού εργάται»:
  1) Άνακοινώσΐις καί είδήσεις.
  2) ίΐουσική χοροΰ (δίσκοι).
  13 Ποιχίλη μουσική (δίσκβι).
  13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σΐις.
  "Ω.α Άστιροσκοπείου Αθηνών
  13.45 Δημοτικό τρκνοΰδι.
  (Υπό τ&Ο δμίλου Νίτσβς Μω
  ρέτττ]—Άναγνωσταρα).
  14,15 Έλαφρβ τραγο&δι.
  (Άπό, την κ. Δανάην Στρατηγο
  πούλου).
  14 45 Είδτίσβις. - ΜΐτΐΜρολογι
  Μόν δελτίον.
  19 10 Χρηματιστήριον — Κίνη
  σις άγοράς Πειραιώς.
  19.20 Ή ώρα τοΰ Παιδιβδ:
  Παιδική μουσική, ό «Καπεταν
  κίιρ Λάζαρος», τοαγοθδι— πιάνο.
  Τό πρόγραμμα θα έκτιλεσθή υπό
  τοθ θεάτρου τεθ Ηαιδιοθ τής κ.
  'Αντιγόνης Μεταξ& — Κροντηρά.
  19,50 Μικρά ορχήστρα.
  ("Υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ.
  Βιτάλη).
  20,50 Εΐδήβΐις—μβτεωρολβγικόν
  Δελτίον.
  21 05 'Ελαφρά μονσική.
  ("Υπο τής όρχήστρας Κορινθίςυ)
  2135Τρ(ο "Αθηνών.
  22.15 ΝυχτερινκΙ ιΐδήσεις.
  22.25 Μικρά ορχήστρα καΐ
  τρκγοθδι,
  23,20 Μουσική χοροΰ (δίσκοι)
  0.15 Τελευταίαι εΐδήσβις.
  ΥΛΑΚΑΙΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώ?α 10 μ.μ.
  ο πειραματιστής τής ψυ·
  χο-κοινυνΐολο^ικής Έ-
  ταιρίας Αθηνών:
  Τ.
  Σ
  στό
  ©ά παρουσιάση
  κοινόν Ηρακλείου:
  ΤΗΝ ΖΩΗ
  Τό μέντιουμ αΐνιγμα:
  Υπερμνησία- Αιαί
  σθησις,τηλεηόθεια
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΤΕΑΕΥΤΑΙΟ
  Το φ(λμ τού ηρωϊσμοδ,τβΰ
  Ζρωτκ καί τ«ϋ καθ/ίκβνΓβίί
  Τό δρ α μοί τή': ψυχής δυο
  άχώρισταν φίλαν άξιωμκτι-
  κων τού Βρεττανιχοΰ στρα-
  τοθ πού ιι ά γ» πή τους γιά
  την 'ίδια γυναϊκα κΰς μετέ
  βαλί σέ άσπονδους έχβρβύς!
  Πρωταγωνιστβδν:
  Κσρυ Γκράντ
  Κλώντ Ρέϊνς
  Γερτροϋδη Μικαέλ
  Κόθλιν Μττρούκ.
  ΧΑΡΙΑΗΜΟΣ ΟΛΕΥΡΗ2
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία ε&ήλιος
  Καί εύάιρος αποτελούμενη έκ τρί¬
  τον δωματίων καΐ κουζίνας.
  Πληροφορίαι παρά τφ κ. £υ·
  Ζβά
  φ
  θταθίφ Ζερβάκη
  Κοκνούργια
  παντοπώλη
  71ον
  —Πρίγκηψ, εύαρεστηθεϊτε
  νά μετοβιβάσετε είς τόν αύ
  τοκράτορα την διαβεβαίωσιν
  μου. .
  Ό Πρίγκηψ Γίαθλος λυσσων
  άπό οργήν κατέστησε προσε
  κτικάν τόν καλόγηρον.
  —Σατανα, τοθ εΐπε σέ προ
  ειδοποιώ νά φυλαχθής.
  Ό Ρασποθτιν άντΐ άπαν
  τήσεως τοθ έστριψεν τίς πλά
  τες.
  ν
  Τό πρωΐ τής επομένης ό
  Τσάρος Νικόλαος ευρίσκετο
  είς τό γραφείον τού. ΤΗτο
  εύδιάθετος, διότι ό Τσάρεβιτς
  εΐχε γίνει τελείως καλά χά
  ρις την επέμβασιν καΐ πάλιν
  τοθ πάτερ Ρσσποθτιν πρός
  τόν οποίον δπως καΐ ή Αύ
  τοκράτειρα ήρχισε νά' αίσθά
  νεται τώρα καΐ αύτάς (διαιτέ
  ραν αγάπην καΐ εκτίμησιν
  καΐ άπεριόριστον έμπιστοσύ
  νην.
  Την στιγμήν εκείνην ή πόρ
  τα τοθ γραφεΐου τού τσάρου
  έκτύπησε.
  —Έμπρός έκαμεν ό Αύτο
  κράτωρ. »
  Είς την είσοδον ένεφα
  νΐοθη ό Ρασποθτιν. "Τ1"
  —Πάτερ μου άνέκραξεν κα
  τσφανώς εύχαριστημένος ό
  Τσάρος. Σβς εύχαριστώ. Ξα
  ναδώσατε είς τόν Τσάρεβιτς
  την κλονισθεϊσαν υγείαν τού.
  Ή αύτοκράτειρα καΐ έγώ, δ
  τιως καΐ ή Ρωσσία όλόκλη-
  ρος, σάς εύγνωμονοθμεν.
  Ό Ρασποθτιν έπροχώρησε
  πρός τό μέρος τοθ Τσά¬
  ρου.
  —Μεγαλοιότατε εΐτιε. Ή
  μόνη μου φιλοδοξΐα είνε νά
  6ώ τελείως ύγια τόν Τσάρε
  βιτς. Καΐ πρός αυτήν την
  κατεύθυνσιν τείνουν δλσι α!
  προσπαθείαί μου. ΕΓμαι δμως
  ΰποχρεωμένος νά έπικσλε
  σθώ την προστασίαν σας. Ή
  ωή μου κινδυνεύει.
  —Πώς;άνέκραξεν ό Τσάρος.
  Ευρέθη Ρώσσος δστις έΐόλμη
  σε;. .
  —Μεγαλειόταχε. Καλέσαΐε
  έπ' παρουσία μου τόν Πρίγ'
  κηπα Τσεγ<όντιεφ κσΐ ζητήσα τέ τού άν έπιθυμήτε έξηνή σεις. —Ό Τσάρος άνεττήδησε. —Ό Ποΐγκηψ Τσεγκόντιεφ; Πο(αν σχέσιν μπορεΐ νά §χρ ό Πρίγκηψ Τσεγκόντιεφ μέ την ζωήν σας; —Μεγάλην σχέσιν μεγαλειό τατε.Τήν πρώ ην φ->ράν εσώθη
  ώς έκ θούματος τού δέν γνω
  ρΐζω άν επαναληφθή "Ηδη
  χθές 6 Πρίγκηψ μέ κατέστησε
  καΐ πάλιν ττροσεκτικόν. ■
  (σονεχΐζεται)
  *Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Πλισέ, βολάν τούλια καί δαντέλλες.
  Οί ναρνιτοΰρες τής μάδας.
  Τό ττρωϊνδ άνοίξιάτικο ταγιέρ
  είνε άπό πικέ άσπρο έμπριμέ μέ
  άνθάκια κόκκινα ή μπλέ μαρίν.
  Τό χοστοθμι συμπληρώνΐται μέ
  §να ψάθινο κανοτιέ γαρνΐομίνο
  μέ βελούδινη κορδέλλα.
  Τό κορσάζ τοθ καλοκαιρινοθ
  φορέματος στολίζιται μέ γαρνι
  τοθρες λενζερί: μικρά γιακαδά
  κια άπό δαντέλλα βαλανσιέν, ζ*μ
  πό τούλινα πλισσέ, γραδάτες δαν
  τελλένιες ή κεντημένες.
  Έκτάκτως νεανική ή καλοχαι
  ρινή μό5α απαιτεΐ φοόστες φαρ
  δειές πού έπιτρέπουν πλήρη ίλευ
  θερία κινήσεων. Τα μανίκια των
  καλοκαιρινών φορεμάτων είνε κατ'
  ϊνα γενικόν χανόνα κοντά κοί
  φουσκωτά. Σπανίω; κάνουν την
  εμφάνισιν των τα μακρυά μανΕκια
  πού καί ού τα είνε διαφανή, χά
  ποτε «ραχνοΰραντα
  Καί αότή ή ζα«έττα τοθ ταγι
  ίρ είνε κοντή Την συναγωνίζεται
  επιτυχώς τό μπολερό που θεωρεΐ
  ται πρακτιχώιερο.
  Γιά 'ί-χ καλοκαιρινό έπίσημο
  βράδυ πολύ τή; μόδας είνε ή δαν
  τελλένια τουαλέττα. Ή δαντέλλα
  εΝΐ ζωηοοθ χρώματος καί κατά
  προτίμησιν ίσπρτ), κρέμ ή μπέζ
  ροζέ. Την δοιντελλένια τουαλέττα
  1 συνοδεύει μιά χοντή βέστα άπό
  |ταφτά ζωη?ο5 χρώματος.
  ' Τής μίδας είνε καΐ ίνα άπο
  'γευματινό φόρεμα άπό ζωρζίττα
  ζωηροθ χρώματος καί κα-τά προ
  τίμησιν φρέζ, ρόζ σωμδν ή βερ
  ζάντ. Φνύστα όλόκληοη πλισσέ
  |χαί μπολερό κοντό άπά ·Ί> Ι5ιο
  Οφασμα μέ μεγάλα ρεβέρ. Καπέλ
  1 λο ψάθινο σέ φίρμα μπρεχόν χαί
  'σέ χρωμα σϋντονισμένο μέ τό ψ6
  ' ρεμα.
  | Τα βιολέ είνε τδ χρίδμα πού
  ευνΐεΐ εφέτος περισσότερο άπ' δλ»
  | τα άλλα χρώματα ή μόδα γιά
  γαρνιτούρα φορεμάτων χαί χαπέλ
  λων. Βιολέ είνε έπίσης τό έπα
  νωφίρι πού συνοδεύιι μιά ρόζ ή
  άσπρη χαλοκχιρινή τουαλέττα.
  Τό έιχανωφίρι αδτό είνε άπό μα
  λακό ταφ:« μέ χοντά μανίχια χαί
  άφοδράριστο.
  ή Ντιστϊγκέ
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διαχείρισις κτπμάτων έξ ανταλλαγήν
  Προκήρυξις Δημοπρασίο-ς πωλήσεων.
  Έχτί&εται είς άρχικην καί β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν
  πωλήσεως ενεργη&ηοομένην την 9ην Ιούνιον 1939 ημέραν Παρασκευήν
  καΐ ώραν 11—12 π. μ. είς τό νποκατάατημα της Έ&νιχής Τραπέζης ή
  εηποίηαις των κάτωθι κτημάτωνι
  Αριθ. χτήματος εϊδος θέσις κτήμ. "Εκτ. τ.μ. α' προσφοραι
  265
  307
  308
  1100
  Οικόπεδον Κιζ'ιλ Τάμπια
  Οίχία
  Γενί Τζαμι
  89
  48
  45.50
  63
  ενυπόθηκον διά δραχ. 9641 π 9 ο)ο άπό 1—11—22
  20.000
  8.000
  8.000
  34,000
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχθη έξ Άθη
  νών ή δνίς Τούλα Βαριτάκη με·
  τα τής έζαδέλψης της κ. Καΐ.
  "ΆοιιπτΛθνν της Π. Μπαρμιτετσέσ, ΔιοικητοΟ
  Αρΐΐστρογγ- .Α'σΤυνομ1σς Πόλεων, ΠβιραΙώ;.
  Ι —Επανήλθεν άεροπορικώς έξ
  Αθηνών δ κ. Τζαρδής δμπορος "(ε
  ΜεριχοΙ έκ των μετριοπαθων πά ραπέτρσς-
  ρεχάλεσαν τόν 'Μίυσταφά Κεμάλ · ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. -κ. Ανδρέας Ν.
  ίά γίνη «Οτός χάλκης ?ΜΙ- 1»· β'β&Χΐ™" Χ' Χελΐδώ^
  τροπή έξ Αιγυπτου χαί μία άλλη ( "!_Πολύβιος Κ. Γαρεφαλάκης
  έξ Ίνδιών δΐΐίβαλαν ταυτοχρόνως τραιτεζιτικός—"Αννα Γ. Βίρνάρ.
  την αυτήν αίτησιν. 'Η θέσις τοθ δου ηρραβωνίσθησαν. Συγχαρητή.
  χαλίφου είνε επίζηλον «1»» "2«,ρι?ΑΜοΐ - ΈτελΙαθησαν είς Έ.
  ήΐαν ή παράδοσις, χθρος κχΐ διε ζω Λακώνια Μεραμβέλλου οί Υ4·
  θνής σημαβία. Ο Μουσταφά Κϊ μ01 Τ0ο κ. Άριστ. Μαρνελάκη
  μάλ είχεν 8λας τάς ίδιότητας καΐ μετά της δίδος Αικατερίνης Κα·
  τους τίτλους που έχρειάζετο: Ή ΖΉ^^^&β®
  ταν Ινας νιχητής οτραχηγοί, δ °^ΓίώΎρ^ ΣακΕλάρης.
  άρχηγός ενός έλευθέρου μωχμεθ* . Συγχαρητήρια.
  νιχοα λαοθ, ή πλέον έξέχουσα φυ' ΒΊΠΤΙΣΕΙΣ.— Ανεδίξατο είς
  σιογνωμία τοΰ μωαμεθανιχοΰ χό- Μάλλες ·|εραπέτρας δ κ. Γεώργ.
  αμ/,
  V—
  ά Λ* _*« Ι^ϊ^κ^ΠΧΛ ώ
  θελε— νά διεχδικηση εθλόγως κ«ΐ|το Νΐκον. Νά τοίς ζήση.
  την ίδιό:ητα χαί τόν τίτλον τού", ΘΑΝΑΤΟΙ — Μετά ολιγοήμερον
  γαλίφου ι ασθένειαν άπεβίωσε την τιαρελ-
  Εί τους 6βΛ.«τ*ς οί οποΓοι | θοθα-ν Π^-ευήν ^,
  έπίατΐυχν 8ΐι τό χαλιφάτον συνέ κοδίσηοινα ή Μαρία Ν. Δροσατά
  φεεε την Τουρκίαν διότι τής έ
  ξησφάλιζε δΐεθνή δπίληψιν, ό* Κε
  μάλ απήντησεν διά στόματος τοθ
  Ισμέτ.
  «'Άν δλλοι ΜωαμεθανοΙ μ<χς έ· βοήθησαν ή θελήσουν νά μάς βοη θήσουν είς τό μέλλον, δέν τό £χα μαν χαι δέν θά τό κάμουν χάριν τοθ χαλιφάτου πού είνε £νας° τύ πος νεκρός, χωρίς δύναμιν. Τό κη μήτηρ τοθ φίλου διδασκάλου κ. Εμμανουήλ Δροσατάκη Την κηδείαν της γενομένην αυθημε¬ ρόν παρηκολούθησεν σύσσωμος ή κοινωνΐα Μηλιαράδου—Έμ·πά- ρου — Ξενιάκου καΐ Κατωφυ· γίου, έκτιμώσςι τάς άρετάς τής με ταστάσης. Τα τέκνα καΐ τούς οί· κείους της ή «'Ανόρθωσΐ'·» συλλυ· πεϊται θεομότατα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Μόλις σιν ελθόντες έκ της πληξάσης ημάς καΐ κ. Φιλόθεον, την Μέσα καϊ "Έξω Μουλιανων Σητείας καί πάντας τούς 1431 οίχία (βυραοδεψεΐον) Καινονργιος Μαχαλας 42 95.000 1437 Κατάστημα Τονλουπανα Φονρνος 15.50 30.000 2365 οίκία 'Ακ Τάμπια 8.50 6.0001 Χωρίον Μελέσσες Ι 4249 Οίκία καΐ οικόπεδον Έντός Χωρίου 169.50 30.000) Τοΰ κάτω&ι χτήματος ή δημοπρααία έσεται β' επαναληπτική. | 207 Οίκία Γυμναστήριον 1110 1.338.750 Των κάτωθι χτημάτων ή δημοπρααία είνε είς βάρος των έκπτώτων. 274 Οίχία Κιζιλ Τάμπια 23 25.000 2482 640)960 Σπήλαιον χαι οικόπεδον Χρυοόπηγή 198 5,000 ' 2501 Οικόπεδον χαι Σπήλαιον » » 170 5.000 Οί άναλντικοι ό'ροι είναι κατατεθειμένοι είς τό ΰποχατάατημα της Έ- θνική; Τραπέζης έ'ν&α δύνανται προσερχόμενοι οί ενδιαφερόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν. (Έκ τοϋ Γραφείον). ΛΙΜΟΗΣ Γ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ 'Οδος Χάνδακος Ηράκλειον Άτιοξηράνσεως σταφίδος είνε τοθ σήματος.· ΜΙΝΩΑ Γενική άντιπροαωπεί«:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ 'Αθήναϊ—ΠεαμαΓζόγλου 5 ΝΙΚΗ ΑΥ.. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ Έπανελθοθσα έξ Άθη- θηνών δπου έξεπαιδεύθη τελείως είς τό Πανελληνί- ου Φήμης κομμωτήριον«ΒΙ· ΛΗΣ καΐ ΜΑ1ΡΗΣ» ϊδρυ- σε κομμωιήριον έν Νεαπό¬ λει. Έκτελοϋνται εργασίαι: Περμανάντ, Όντουλ«σιβν, Μιζαμπλί, Φριϊιόν, Νανικιούρ. ΒαφαΙ κεφαλής είς πολλούς χρωματισμούς. Κ. ΜυΑοποταμΙτης οφβαλμίατρβς Έ«1 τριακονταΐτίαν Ακο- κλΐιστικβς καΐ μόνον ·1ς τα δοθαλμολογικά άσχολοθμο- νος, δϊχεται, τούς κάσχοντσις τούς οφθαλμούς ι!ς τό όοθαλ μιατρβΐον τού, κείμενον ταρά τ§ Καμαράκι τληοΐον τ»|ς ΠολυκλινικΠς 'ϋλί ΘΕΙΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Είς τό κατάστημα: ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία και· νουργής, παρά την ίϊόν Άποκο- ρώνου. Πληροφορίαι παρα τοθ κ. φάνψ Μπλαβίκη, πλαχιίκ [χΛΛ- ί λ·ργων. | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ &*™ θά βρήτε ολα τα νέα μοντέλα σκελετών. Παρελ-ιβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων Πρίν προμηθευθήτε έπισκίφθί)τβ μας. Τιμαί λιγικΐ όπωσδήηοτε συμμερισθέντας τοθ πένθους 'μας έτί τφ θανάτω τής ποοσφιλοθς μσς συζύγου, μη¬ τρός, μΛμμης, πρεσβυτέρας Ζαμπί¬ ας Π" Μ. θαλασσινοθ, τούς έκφω νήσαντας λόγους θάκην διευθυντήν κ. κ. Έμμ. Ξαν δημ. σχολείου κ. Μιχαήλ Γιαλεσά· Καραβελάκην καΐ Μι χαμαν καί θά τό κάμουν διότι έ-1 συμφοράς καθήκον έπιβεβλημ_ένον μεϊί οί Τοθρκοι εΐνοαβν χαί θά θεωΡ°υΜ6ν οιωζ Κα» διά τού τυ· μεις οί ι^υρκαι «'χοιιεν χαι σα μ έχφράσωμΕν τος απείρους έχωμεν δυναμιν». Η έπιτυχία τού | Ευχαριστίας μος πρός τόν θεο,ι έγκειτο είς την διαύγιιαν μέ την | λέστατον "Επίσκοπον '/ερο οποίαν ευθύς άπ' άρχής χαθώριζβ τούς σχοπούς του' άπό τους όποΕ- ους τίποτε δέν ήμποροθσε νά τόν κάμη νά παρεκκλίνη. Καί είς τόν περιορισμόν—έντός των όρίων τοθ ρεαλισμοθ πάντοτε— των φιλοδο¬ ξίαν τού έγκΐιτο ή πολιτική ί5ιο φυΐ-χ τού. Καΐ ήταν Ιΐοιμος. Ή έθνοσυνέ λευσις ήτο έξηγριωμίνη καί 6 λα ός καί τό οτράτευμα δΐεμαρτύρον το κατά τοθ έξωτερικοθ έχθροθ, τής Αγγλίας, πού ή5η εΓχε σύμ¬ μαχον της τόν χαλίφην δπως πρίν ιίχεν τόν οουλτάνον. Οί άντίπα λο£ τού είχαν τρομοχρατηθή ιδίως μετά την ψήφισιν τοθ νέου νόμου περΐ προδοσίας. Την Βψ Μαρτίου τοθ 1924, υπέβαλεν είς την έθνο συνέλευσιν ίνα διάΐαγμα διά τοθ όποίου ίπ^χιτο χωρισμός τής πολιτβίας άπό τής θρησχείας έν Τουρχία χαί ό χ*λίφης Ιξεδΐώ κετο. —Πάση θυσία —εδήλωσεν είς τούς έξηρεθισμίνους βουλευτάς— ή δημοκρατία πρίπει νά διαΐηρη θ^). Άπεΐίεΐται. Ή δθωμανιχή αύτο<ρατορία ή:ο ιίς θνηαιγενής δργανισμός οτηριχθείς επί ααθράς θρησχευτΐκής βίσεως. 'Η νέα 3η μοκρατία όφιίλϊΐ νά έχη στερεά θιμέλια καί Οφήν στερεάν, συγ- χρονισμένην, έπιστημονιχήν. Ό χαλίφης χαί οί όπόλοιποι κληρο νόμοι τής δυναστείας τού Όσμάν π^έπει νά φΰγουν. (συνεχίζεται) Μουλιανων καΐ Ιωάννην θαλασ σινόν. ΈπΙσης τούς θεράποντας Ιατρούς κ. κην. Έμμ. χαήλ Καταπότην διά τό μεγά¬ λον ενδιαφέρον τό οποίον επέ¬ δειξαν κατά την ολιγοήμερον ασθένειαν αυτής. Μέσα Μουλιανά τή 17 Μαΐου 1939. 'Η βαρυτενθοθσα οΐκογένεια Ό σύζυνος Παπά Μιχ. ©αλαοοιν&ς Τα τέκνα Ιωάννης ΰαλασσινός, Μαρία Σκαρβελάκη, Έμμ. θαλασσινός. Γεώργιος ©αλασαινός, Έμμοτν. Σκαρβίλάκης, Ετηερπη Ι. ίδαλασ σινοΰ. ΟΙ Εγγονοι *** Γύρω στήν πόλι. ΣΗΜΕΡΟΝ Μιά πραγματική άπ τϋί ΕΛΗΝΟΡ ΠΑΟΥΕΛ κ»Ι τβθ ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΎ'ΛΟΡ στο άριστβύργημα: ΜΠΡΟΗ ΤΓΟΥΑίΚ ΜΕΑ0ΚΤΠ938 "Ενα Εργβ πολυτελέ- σταΓβόνειρώδες: Μίχμου- σική απόλαυσις. "Ενα θέ· «μ« πρωτοφανές. "Ενα φίλμ γεμάτο νειάτα καί δροσιά. Τα πλουαιώτερα μπαλλέτα τοΰ κόσμον.Φαν τασμαγοριχαί σ«ηναί. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 'Η ώραίβτέρα κωμική ταινία τής σαιζόν: ΝΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ Μέ τβν ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ Παρά τάς καλός -προβλέψεις τής προχθές ό καιρές μο:ς τα έχάλασε πάλιν. —Τάς πρωϊνάς τουλάχιστον ώρας της χθές μδς έφιλοδώρησε μέ βροχήν έντατικήν. —Ή όποία ώς γνωστόν άποτε λει' κάτι τό πολύ άνεπιθύμητον τώρα διά τούς παραγωγούς καΐ Ιδία τούς άμιελοκτηματίας. —Ή ^ άλεζις ιής προσεχοθς Κΐ) ρ ακήςΐτοθ τόσον εϋ^οκίαα ς δρδν- ντος έν "Αρχάναις μορφωτικοϋ ουΚ λόγου, περΐ τής δτοΐας γράψο μέν αλλαχού. —ΌφεΙλεται είς τ^ν θεοφιλέ στατον Επίσκοπον Πέτρας δα ις ένδιαφερόμενος Οτΐέο παντός έκ- πολιτιστικοϋ σκοποθ, ώς τέλειος ποιμενάρχης καΐ συγχρόνως πρό εδρος της έν Νεαπόλει έιτιτρο ττής τής πνευ,ιατικης κινήσεως. —Παρεκάλεσε τόν κ. Κωνστ. Τσιχλήν δικηγόρον νά δώση την έν λόγω διάλεξιν περΐ Πατρίδος, πρός σύσφ.γζιν των πνευματικήν σχέσεων των δ6ο Ιστορικήν κω· μοπόλεων: Νεαπόλεως καΐ Άρχα νών. - ΟΙ φιλοτελΐσταΐ καΐ ε15ικ£·ς έκείνων οί δποΐοι δέν άφήνουν καμμίαν νεαν σειράν νέων γραμ ματοσήμων άνευ ζητήσεως. — θά συμπληρώσουν τάς συλ λογάς των αυτήν την στιγμήν | μ έ τα άναμνηστικά τής ενώσεως 'τ<3ν Έπταιήσων γραμματόσημα. —Των οποίων, ώς συμβαΐνει καί δι' άλα τοιαθτα είδη γραμ ιματοσήμων κυκλοφορήσαντα ή ι κυχλοφοροΰνχσ, ή άςΐα είναι ύ· τιολογΐσ'μος διά τ6 μέλΧον. —Έξαιρετϊκή προβλέπεται ή Ι άποψινή εμφάνισις είς τό θέα τρον Πουλακάκη (ώ^α 10 μ μ.) τοΰ ανεγνωρισμένου υπό τής Έ ταιρείας Ψυχικήν Έρευνων τής Ελλάδος μέντιουμ δίδος Ζωης Βου δούρη είς τα πειράματα ύτιερμνη- σίας-διαισθήσεως— τηλεπαθείας. ΕΙσιτήρια πωλοθντσι άπό πρωΐις σήμερον είς τό ταμείον τού θεάτρου Πουλακάκη. έ· Ρέκβρτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Α¬ θηνών δ θφασματέμπορος κ. Νικ. Πατμανίδης κομίσας ' πλουσίαν συλλογήν εΐδών διά τό ύφασμα- τοπωλεΐον τού. Τοχύτατοι έπισκευαΙ ώροΑογΙωγ —άσφαλεΐς τό ώρολογβηοιεΤον ΜΙΤΑΚΗ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  ι «β1
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  578ον
  —Τί ήλθβς έδώ; ηρώτησε τόν νέον.
  Ο Μάριος άπεκρΐθη έν άμηχανία.-Κύριε...
  υ γέρων Γιλνορμάνδος επεθύμει Ίνα ό Μάρι
  ος χυθβ άμέσως είς τάς άγκάλας τού· τάν δυσηρέ
  στησε λοιπόν καΐ τοϋ Μαριου ό τρόπος καί ό έ
  αυτοΟ.
  α .Ρίϊί1 8τι αύτό<: ^έν πΡ°σΐνέχθη αποτόμως, ο 66 Μάριος ψυχρώς. Άφόρητον ήτον είς τόν άγαθόν γέροντσ τό νά αίσθάνβται έντός τού τό σην άνάπην, τόσην συμπάθειαν, έν ώ 6έν ήδύ νατο έκτός τού νά φανή είμή σχληρός.' Επανήλθεν είς αυτόν ή πικρία. Διέκοψε τόν Μάριον θυμωδώς. —Καί τότβ λοιπόν διατί ή"λθες, Τό τότε τουτο έσήμαινεν, άφοθ δέν έρχεσαι νά με άσπασθής. ( Ό Μάριος ήτένισεν είς τόν πάππον τού, τόν ωχρόν ώς μάρμαρον, καί πάλιν εΤπε.—Κύριε... Ο γέρων έπανέλαβε τόν λόγον σοβαρώς.—Συγ γνώμην ί|λθες νά μοθ ζητήση; Άνεγνώρισες τό πταΐσμά σου; Ένόμιζεν 8τι οΰτω πως περιήγε τόν Μάριον είς την άρμοδΐαν οδόν, Οτι «τό παιδί» εμελλεν ου ιω πως νά καμωθ{) την μετάνοιαν. Ό Μάριος Βμως Ιφριξεν. Έζητεΐτο παρ' αύτοΟ νά άπαρνηθβ τόν πατέρα τού" δι" δ ταπεινώσας τούς οφθαλμούς, άπεκρΐθη. —Όχι. —Τότε λοιπόν, άνέκραξεν ό γέρων διά φωνής σπαραξικαρδίου καί δμοθ όργΐλης, τί μέ θέλεις; Ό Μάριος συνήψε τάς χείρας ίκετικώς, προε χώρησβν έτι Ιν βήμα, καί διά φωνής τρεμούσης καί άσθενοθς, —Κύριε, βΐπε, σπλαγχνισθήτέ με. Ή λέξις αυτή έσπάραξβ την καρδίαν τοθ γέ- ροντος· άν ήρχετο ταχύτερον, θά τόν έκαμπτεν άλλ' ήλθε λίαν βραδέως. Ό πάππος ηγέρθη σιηρΐξας επί τής ράβδου τού αμφοτέρας τάς χείρας· τα χεΐλη ήσαν λευ- κά, τό μέτωπον συνεσπάτο, άλλά τό υψηλόν άνά στημά τού ύπερεΐχε τοθ ΜαρΙου, προσκλινή την κεφαλήν έχοντος. —Έγώ νά οέ σπλαγχνισθώ! Ή μούρη σου, Ενας άνδρας πλέον έως έκεΐ επάνω, ζητεϊς νά σέ σπλαγ χνισθή £νας γέρων έτών ένενήντα ενός! Σύ έμ. βαΐνεις είς την ζωήν τώρσ, έν ώ έγώ βγαΐνω άπ' αυτήν. Πτ^ς είς τα θέατρσ, είς τοϋς χορούς, είς τα καφενεΐσ, είς τα σφαιριστήρια, έχεις εύφυΐαν, ά ρέσκεις είς τάς νυναΐκας, εΐσαι ενας εύειδής νέ ος, καί έγώ αΐγοπτύω επάνω είς τούς δουλσύς τής φωτιάς μου, μέσα είς την μέσην τοθ καλο- κσιριοϋ. Σύ πλούσιος, έχεις τα μόνα πλούτη αύτοΟ τοθ κόσμου' έγώ, όλας τάς τιτωχεΐας των γηρατείων, τάς ασθενείας, ιήν ίρήμωσιν! (συνεχΐζεται) ^|ΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΗΙΙΙΙ!ΐ11ΙΗΗΙΙΐηηΐΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ.ΙΕ Ι ΜΕΓΑΛΗ ΠΟ1ΚΙΛ1Α | Ι ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ | Ι Είδών ταξιδίου κσι έξοχής | | Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μιταοθλα, | Ε πολϋθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα | 5 τείας κ. λ. π. Ξ Β Β! | Ειδικόν ΣυνεργεΙον έπισκευών: | Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖ1ΩΤΗΣ 3 ΟΔΟ3 ΑΓ. ΜΗΝΑ | Ύαβκατάστημα τού έν Αθήναις, έργοβτασίβυ = | Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη | ΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΠΙΙΠΙΙΗΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΗυΐΙΙΙΙΙΐΓί ' Ε γκυκλοττα ιδ ε ία Αι* έκεΐνους πού βέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλ« δι* δλους. ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Α.' Ή παλαιά πόλις τής ΠολωνΕας Κραχββία άνάμεσα είς τα άλλα άξιοθίατα καί περίεργα πού Ιχει νά επιδείξη είς τούς επισκέπτας της—μεταξύ των άλλων τό άποτύ πωμα τοθ χεριοθ . τοθ διαβόλου είς ίνα χειράγραφον άποϊιδόμενον «ίς τόν άλχημισφ Τουαρντόφσκυ πού έπώλησε την ψυχήν τού είς τδν ίιάβίλον—ίχει άπό τινος νά Ιπιδεικνύη. είς τό μουσείον φυσι κης Εστοριας τής άκαδημίας της των επιστήμων, ίνα θηλυκδν ρινί κερω τής τεταρτογενοθς έποχής, έκταφέντα κατά τάς έκσκαφάς πού ένηργοθντο είς Σ;αρούνια Ό δόκτωρ Ι Φουντακδφσκυ πού άσχολεΐται μέ ιδιαιτέραν συμπάθειαν μέ τό ««ορίτσι αύΐό των δχχώ Ιτων»— έτσι άποκαλεΐ τόν εδρεθέντα νεαρόν θηλυχόν.. ρινόκϊρω πού ευρέθη Οατερα άπό δέχα χιλιάδες Ιχη, ίσχυρίζεται δτι δ προιστορικδς αύτός ρινδχε ρως είνε τό τελειότερεν δεΐγμα τής πανϊδος τής έποχής των μέγα λων χατακλυσμών. ΤΟ ΜΕΓΑΘΗΡΙΟΝ Ιδού μερικά σΐοιχεΐα πού παρέ χούν εί ζψολόγοι ποί» ήσχολήθη σαν ιδιαιτέρως μέ την μελέτην τοθ εδρήματος. Τό μεγαλειτέρον μήκος τοθ χρανίου φθάνει τα 80 έχατοστά στοθ μέτρου! Τό σώμα τοθ ζώου, άπό τοθ ρύγχους Ι ως την ού^άν άνίρχεται είς 4,09 μ Τό συνολικόν βάρο; τού ύπερβαί νει τα 2 000 κιλά. Μπροστά είς τόν πρ&ιστορικδν αυτόν γίγαντα οί σημερινοί ρινδχερω είνε μικρο σκοπικοί. θά έλεγε κανείς δτι ή φύσις έχει έκφυλισθή" .. Τό μοναδικόν αυτό προιστορι κόν εθρημα εγίνετο είς την νοτιο ανατολικήν Πολωνίαν, μέσα εί; την γήν, είς την θέσιν Στανισλά βωΐ>, είς απόστασιν μικροτέραν
  των 100 χιλο,ιίτρων άπό τής με
  γάλης πόλεως Λβόφ.
  Άπό άμνημονεύτων χρόνων άπό
  την περιοχήν αυτήν των Κχρπχ
  ΘΕων έξάγονται δρυκτά καί δρυκτέ
  λαια. Είς τό έδαφος αύΐό, πού έ-
  σχηματισθή κ*τά τούς γεωλόγοιις
  κατά την μειόκαινον εποχήν καί
  περιέχει είς μεγάλην αναλογίαν
  αλατα, ευρέθησαν κατ' έπανάληψ ν
  χαΐ Ινώ ώρύσσοντο φρέατα πρός
  εκμετάλλευσιν τοθ πετρελαίου, έν
  διαφίροντα εδρήματα αναγόμενοι
  είς την πανίδα καί την χλωρίδα
  τής τεταρτογενοθς ίποχής. Αί τε
  λευταΐχι έκσχαφαί ίφεραν είς φως
  τόν περίφημον ρινόκερω, δσΐις εκ
  τής θέσεως είς την οποίαν ευρέθη
  —άνάσκελα, με τα τίααζρχ πό δια
  είς τδν άέρα —διτοτίθεται δτι έ
  ψίφησεν αιφνιδίως συνεπεία κα-
  ταρρεύςιεω; π. χ τοθ έδάφους έ< σεισμών ή ά"λλη; άφορμή;. Πέσων ό ρινόχερως παρεσύρθη άπό ρεθ μα υδάτων. Τα άλκαλικά αύτά δϊατα χαΐ ή ίλύ; ή διαπεποτισμένη μέ δρυκτέ λαια ουνέβαλον ασφαλώς4 άπονα σιστικώ; είς την διατήρησιν τοθ ζώου Έβγαλαν μέ μεγάλους κό πους τό μεγαθήριον άπό τόν τα φόν, εί; τόν οποίον παρέμενε κα ταχωαμένον επί χιλιάδας έτών. καί τό μετέφεραν εί; τό έργα στήριον τής Άκαδΐϊμία; των Ε¬ πιστήμων εί; την Κρακοβίαν. (συνεχίζεται) Κοινή Διεύθυνσις Άτμοπλοϊκών Συγκοινωνιων Πρακτορείον Ηρακλείου Παρακαλοϋνται οί κ. κ. έπιβάται βπως έφοδιά· ζονται έγκοΐρως μέ τα εΐσιτήριά των έκ τοθ Πρα- κτορβίου καθόσον θά απαγορευθή παρά ττ)ς λιμενι- κής άρχής ή έπιβ'βασις παντός επιβάτου έκ τής ά- ποβάθρας άνευ έπιδ€ίξεως τοθ είσπηρΐου τού. •Β* τού Πραχτβρείο» Τηλέφωνον 8-31. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΦ2ΗΜΑΤΑ ΒΑΡΔΙΑΪ Τ ϋ Ίατρβί τοδ Κ«ρβ»βλβνι>«βδ 5βι-ν1οβ τής Α'
  ΙΙ«ββλβγ·*!,ς Κλ.νικτΐς τβδ Π.νβπιοτπμίβυ 'Αβηνδν.
  Δεχεται έν τώ Ιατρβίφ τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογίκής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ·
  βολά, καθ1 εκάστην 8-12 π. μ. 3-7 μ, μ.
  Αριθ· τηλϊβ. 8.25
  ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑλΛΑΣ,,
  Τό διευθυνόμενον υπό τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ.
  Δασχαλάκη.
  »|ΙΙ1Π1ΙΙΙΙΙΙΙ 1Ι11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ11ΙΙΙ1ΗΙ
  II
  ΙΙΙΙ11Ι1ΙΙ1Ι Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ&Ι
  1
  Ξ
  Ι Κυλινδοόμυλος καί Άρτοποιειο: §
  ΣΤ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
  ε··*
  Ξ
  Ι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗ5
  Φέρεταΐ είς γνδσιν τοΰ κοινοΰ 2τι από αυ¬
  ριον έπαναρχίζει τας έργαοίχς τού τό εργοστά¬
  σιον μας καί θά θέση είς την κατανάλωσιν τα
  γνωστα είς εξαιρετικήν ποιότητα σιτάλευρά τού,
  καθώς καί τβν λευκόν καΐ μέλανα άρτον τού.
  (Έκ τοΰ Εργοστασιον).
  §ΙΓΠΗΠΠΠ1ΙΙΙΙΙΙ1ΜΠΠ1ϋΙΙΙϋΜΗΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΠ1Η1ΙΠΙΙ1ΙΗΙΙΙΗΙ'ΐ|ΙΙ1ΙΙΗΙΙΙΙΙΙΐΈ
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Ή νεολαία Μυρσίνης
  έξέδραμεν είς Έλούντα-
  ΕΛΟΥΝΤΑ Μάιος (ίνταποχρι
  τοθ μας) —"Ενα; άπό τού; ώ?α£
  ου; οκοπού; τή; Έθνιχί);Όργανώ
  σεω; Νεολαία; είνε ώ; γνωστόνκαΐ
  οί έκδρομέ; διά νά καλλιεργοθν
  ται αί γνωριμίαι τω>< νέων μετα ξύ των καί τα αίσθήμαΐα τής ά- μοιβαιίτητος καί τή*; άγάπη; πρό; τόν τόπον. Αυτόν τόν σκοπόν εΐδαμεν πραγματοποιούμενον σή|ΐε ρον.ΤήνΈλούντα επεσκέφθησαν τα μέλη τής δργανώσεω; ΝεολαΕα;, τή; δροαολούστου χαΐ γραφικής Μυρσίνης Σητείας, 30 έν δλφ. Μέ επί κεφαλής τόν όμαδάρχην, δΐδάσκαλον Μυρσίνης χ. Γεώργ. Γαλετάχην, τόν πρόεδρον τή; χοι νότηΐο; χ. Έμμ. Μαχρυδάκην με τα των κυρίων των, τού; ένωμο- τάρχα; νεολαΕα; Μιχ. Ζΐρδουδά χην, Έμμ. Γ. Δριβάχην χαί Γεώρ γιον Τσαγχαράχην αφίχθησαν τό πρωί τή Κυριακάς, γενόμενοι έν- θουσιωϊώς δεκτοί άπό τού; ουνα δέλφους των χα( τού; λοιπού; χά τοίκου; τής Έλούντας. ΟΕ έκδρομεΐ; χατηυθύνθηοαν είς Σπίνα—Αόγχαν δπου, άφοθ επεσκέφθησαν τάς έγκατααΐάσει; τοθ λεπροχομεΕου, ώργάνωσαν χο ρόν εί; την μεγάλην αίθουσαν τή; βιβλιοθήκης χαί ίτσι έποί χιλον την μονότονον πληκτιχήν ζωήν των άποχλήρων πού μένουν χαθηλωμένοι εί; αυτόν τόν βρά- χον χαί έχάρισαν είς αυτού; ολί¬ γας στιγμάς χαρ£; καί εύθυμίας. Την μεσημβρίαν οί έκδρομεΐς έπέσιρ»ψχν είς Έλούνταν βκου τούς παρετέθχ] γεθμα εί; τό έστια τόριον τοθ χ. Μαρή μεθ' δ έ πή χολούθησε χορός δπό τούς ήχους των βιολιών των Σητειακών καί εσυνεχίσθη χαθ' δλον τό άπόγευ μα. Έχδρ>3με?; χαί χάτοιχοι τή;
  Έλούντα; μέσα εί; άτμίοφαιραν
  εγκαρδιότητος, άγάπης χαί σ,ινα
  δελφώσεω; ίζησαν μίαν ημέραν
  άληθινής χαρβς χαί άπολαύαεως,
  μίαν ημέραν πού θά μείνη άλησμό
  νητη είς δλους. ^θά ήτο δέ ε&τύ
  χημα εάν παρόμοιαι έχδρομαί ώρ
  γανοθντο υπό των τμημάτων τή;
  Ι Ε.Ο.Ν. χαί δπό τδν] κατοίκων δ-
  λων των χωρίων, θχ εγνώριζεν
  οί χάτοιχοι τοθ τόπου αύτοΟ την
  πατρίδα των, θά ήρχοντο είς επι¬
  κοινωνίαν μεταξύ των, θά ήγα
  πώντο μεταξύ των χαί θά εγίνον¬
  το περισσότερον χαρούμενοΐ, αίοι
  όδοξοι, ευρωατοι φρονηματικδς.
  Ό ίκδρομισμός είνε τό καλύτε¬
  ρον μέσον σωματικάς καί ψ^χι-
  κης τονώσεως των άνθρώπων δχι
  μόνον των πόλεων άλλά καί των
  χωρίων.
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΓΡΑΦΕ-ΙΟΥ
  ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ή Έπιθεώρησι; Εργασίας Ή
  ρακλεΕου φέρει εί; γνώσιν των
  πάση; φύσεως Ιργοδοτων δτι βά¬
  σει τοθ νόμου 5228, ώ; ίύΐος έτρο
  ποποιήθη μεταγενεστέρως, συνεστή
  θη ένταθθα άπό 1η; Μαίου έ έ
  γραφείον εορέσεως εργασίας σχο-
  πό; τοθ δποίου είναι ή παραχο-
  λούθησις τή; άνεργία; διά τής τη
  ρήσεως μητρώου άνέργων, ή ίξεύ
  ρεσις εργασίας εί; άνέργου; χ.λ.π
  Διάτ*θ ίδίου νόμου οί πάση;
  φύσεως έργοδόται βιομήχανοι
  βιοτέχναι Ιμποροι, Διευθυνταί ερ¬
  γασιών χαί έιτιχειρήσεων, έχ-
  μεταλλεύσεων, οί διοιχοθντε; ή δι
  ευθύνοντες δργανισμού; τοπιχή;
  αύτοδιοιχήσεω; ή «ύτονόμου;
  νγκνισμού; δημοσίου δικαί-
  ου ή έπιχειρήσει; ή έ<μεταλλεύ- σει; άσκουμένας διά λ)σμόν τοθΚρά τού; ή συνεπεία παραχωρήσεως τούτου, υποχρεούνται νά γνωστο- ποιωσιν εί; τό οικείον γραφείον ευρέσεω; εργασίας πάσαν απόλυ¬ σιν ύτταλλήλωι', έί-γατων καί ύπη ρΐτών ή γενικώ; κένωσιν θέσεω; έξ οιουδήποτε λόγου καί νά ,πα- ρέχωσιν αύτω λεπτομερείς πλη¬ ροφορίας περί τοθ δνομα;ε«ωνύμου των ίξερχομένων καί ιών θέσεων ά; χαΐεΐχον παρ' αυτοίς χαί των άντιμισθιών των. Οί δρν,ανισμοΐ τοπιχής Αύτο- διοικήσ ω;,οίαύτίνομοι όργα'ΐσμοί δημοσίου δικαίου ώ, καί αί ερ¬ γασίαι, επιχειρήσας, ή έ<μεταλ- λεόσβΐί, αί άσκ ύ .εναι διά λ) σμόν τοθ Κράτους ή δυνάμει Κρα τικής παραχωρήσεως ύποχρεοθνται ά προσλαμδάνουν τό άναγκαΐον εργατικόν χαί υπηρετιχόν πρασωπι κόν μέσω τοθ οίκεΕου γραφείου εόρέσεως έργασ'α; έφ ίσον οί πά ρά τούτου προστατιυέμινοι ίμφανί ζουν την άπαιτουμένην χαταλλη λότητα Οί παραλείποντε; νά συμμορφο θώσι πρός τάς τα νωτέρω θά διώ κωνται ποινικώς ΐχατά τάς διατά· ξει; τοθ άρθρου 20 τοθ νόμου 5228 διά κρατήσεως 10 — 60 ημερών ή διά προστίμου 500 μέχρι 5000 δραχμών διά πάν πρόσωπον. (Έκ τοθ Γραφείου "Επιθεωρή¬ σεως Εργασίας). —ΟΙ νέοι στα9μοΙ λεωφορεί- ων χαί φορτηγ&ν αύτοκινή- των. Διά τροποπβιητιχης διατάξεως τής Διοικήσεως Χωρβφυλακής Ηρακλείου καθωρΐσθησαν οί κα· τωτέρω σταθμοΐ των αυτοκίνητον: Είς την πλατείαν καί παρ« την είσοδον τοΰ παλαιοϋ νομαρχια- κου καταστήματος θα σταθμβύ βυν τέσσαρα άγοραϊα αϋτοκίνη τα. Τα ύπόλοΐΛα των άγοραίων αύτοκινπτων θά στβθμβυωσι είς τβν πρός βορράν χώρον τού επί της πλατείας 'Έλευθϊρίας δημοτι χοΰ κήπου. Είς την πλατείαν Δα· σκχλογιάννη θά στα9μεώωσι τάά- φικνούμενα έκ τοΰ νομού Λασηθι ου καί των έπαρχιών Μονοφατσί ου, Πεδιάδος καί ^Βιάννου λ*ω φορϊΐα αϋτοκίνητκ,' είς δέ την πλατείαν Άγίας Αικατερίνης τ« άφικνούμενα έκ των έπαρχιών Μαλεβυζίου, Καινουρίου, Πυργιω τίσσης, κωμοπόλεως Αρχανών καί Κανλΐ Καστελλίου. Άναλογος ά- ριθμός φορτπγων «ΰτοκινήτων θά σταθμδύωσιν αίς τάς ανωτέρω πλατΐίας Δασκαλογιάννη καί Άγΐας ΑΙκατκρίνης καί εΐςΐδιοιιτί ραν θέσιν στα9μεύσευς. —Έκδρομή τού Μορφ«τικ·0 Συλλογου. Την ?8ην Μαΐου ημέραν Κυρι ακήν καί ώβαν 8ην πρωϊνην δι βργανοΰται έκδρομή των μΐλων τού Μορςρωτικοδ £υλλόγ»υ αίς Άγιές Παρασκιβ{. Δηλώβεις γΐ- νονται δεκταί μίχρι τής Π*μ πτης τό εσπέρας τό αργότερον, είς τον ϊΐσίτοάκτορα τού Συλλό γου τί είς τό "Ασυλον τής Γβρόν τιασσας έναντι "Αγίου Νηνά. Τιμή βΐβιτηρίου μέχρι δρ. 25. —Διανυκτερεύβντα φαρμα- χβΤα. Σήμερον 24ην Μαίου διανυχτε ρβύουν τα φαρμακεϊα Άριστ* Χαλκιαδάκη καί ,'Αποστ. Ζ«φει ρίβυ. —Διάλεξις είς Άρχαναις. Την 2δην Μαΐου ημέραν, Κυρι ακήν καί ώραν 4 1)2 μ.μ. έ κ. Κ. Τσίχλης ύικηγβρος έκ Νϊαπολ· ως θά δώση διάλβξιν έν τή αΐθού σπ τοΰ Μΐνηματογράφβι» μέ θέμα: •Πϊρΐ της 'Ελληνικής Πατοίδος καί των πρβς ταύτην καβηκοντων μα$» μετ" άπαγγβλίας ΈθνικοΟ πβιηματος υπό της Δίδος Κλιιοθς Γ. Καλπαδάκη) Είαοδος έλκυθίρα. ΟΙΚΟΣιΜΤΤΡΕΝΤ'ΜΟΔΑΣ ΚΘΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ Όδός Πετράκη 3 Πλατεϊα Συντάγμ«το{,'Αθήναι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (άδό; ΆνΜΐτόλεω;), ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιοθνται αί έγγραφεΐσαι ώ; χαί αί βουλίμεναι νά έγγραφωσιν δτι αφιχθη δ διευθυντής τοθ οΐκου ΜΠΡΕΝΤ καί ήρχισαν μαθήματα άπό τή; Δευτέρα; 22 Μαίου. Δ1ΔΑΚΤΡΑ Ή σβΐρά ϋλων των μαβημάτων κβπτικής—ραπτικής δρ. 2000 » μβτα ϋβΓΐΐίΐααΙ » 2500 Ι κ«1 βιβλίου μας » καί 15 » 3000 » 3500 » » » » Βιβλία μας «Κβπτικίι—Ραπτική» Μπρίντ καί ραΐΓ«η5 πωλοΰνται καί Ιδιαιτέρως. ΕΓΓΡΑΦΗΤΒ ΕΓΚΑΙΡΩΣ Πληροφορίαι—εγγραφαί χαθ' εκάστην άπό τόν (διον χ. ΜΠΡΕΝΤ εί; τό δποχατάστημα Άλιχιώτη.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΏΣΙ'Σ
  Πρωΐα Τετάρτης
  24 Μαΐου 1939
  120 Ώρα
  ΙΤΑΛΙΑΣ_ΚΑΙ ΡΑΪΧ
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΥΠΕΓΡΑΨΕ
  ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΡΰΜΗΣ
  ΕΙΣ ΤΩ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Σήμερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή
  εφημερίς αΉμέρα» γράφουσχ επί τί,ς
  ίταλογερμανικής συμφωνίας, ή«ις ώς
  γνωστόν υπεγράφη προχθές εις τό Βε¬
  ρολίνον, ύπογραμμίζει τα πλεονεκτή-
  ματα άτινα εξησφάλισεν ή Γερμανία.
  Ή αΉμέρα» τονίζει ότι ό κ. Μου¬
  σολίνι υπέγραψε την πλήρη ύποδούλω·
  σιν τής Ρώμης είς τό Βερολίνον. Επί
  σης σχόλια άλλων γαλλικών καί αγγλι¬
  κών εφημερίδων, άναφερόμβνα είς την
  ένιαίαν στρατιωτικόν διοίκησιν ήτις
  καθ* α. όρίζει ή ίταλογερμανική θά πε¬
  ριέλθη έν περιπτώσει πολέμου είς τό
  γερμανικόν επιτελείον,έκφράζουν την ίδί
  αν μέ την εφημερίδα «Ημέραν» γνώ¬
  μην. Ή Ιταλία, γράφουν, έχει τεθή
  ήδη υπό την γερμανικήν κηδεμονίαν.
  Ή λήξις της Βαλκανικης Διασκέψεως.
  Αί συζητήσεις εις την Γενεύην.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 23 Μαΐ|
  ου ((δ. ύπηρεσία).— Επί τή
  λήξει των εργασιών τής Βαλ
  κανικής ΟΙκονομικής Διασκέ¬
  ψεως, Θά εκδοθή, σήμερον, ά
  νακοινωθέν. Είς τό άνακοινω
  θέν θά άναφέρεται δτι οί άν
  τιπρόσωποι των βαλκανικών
  χωρών, ησχολήθησαν μέ τάς
  υφισταμένας οί<ονομικάς σχέ σεις αυτών καί τα ένδεικνυό μενά μέτρα διά νά αποβή πε ρισσότερον στενή καί άποτε λεσματική ή οίκονομική των συνεργασία. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤίΙΝ ΑΓΓΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαΐου (ίδ. ] βιέτ κ. Μαΐσκυ είχεν έκ παραλ ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΕΝΕΥΙ Η ΥΟΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΓΑΘΡ0ΣΣΙΚΗ2 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Κατά τάς έκ Γενέυης πληροφορίας αί συζητήσεις έκε! δια την υπογραφήν τής άγγλορωσσικής εύοδούν· ται. Ή συμφωνία άναμένεται ότι θά υ¬ πογραφή οριστικώς έντός τής εβδομά¬ δος. ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΗΣ ΚΙΗΑΣ Η ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΙΚΡΗ ΣΤΡΑΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άνταπο χριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Άνατολής ότι,,είς τα κινεζικά μέτωπα ή κατάστασις μετεβλήθη σημαν τικώς υπέρ των Κινέζων. Κατά τάς υ¬ παρχούσας πληροφορίας, ή πρωχοβου λία των έπιχειρήσεων περιήλθεν είς τόν κινεζικόν στρατόν. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΑΛΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας).—Έκ τού έξωτερικού αγγέλλεται ότι τα ύπογραφέντα μετά τής ίταλογερμανικής συμφωνίας, μυστικά πρωτόκολλον, άφορούν τάς ζώνας έπιρ ροής των κρατών τού άξονος. ΗΡΧΙΣΕΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ Η ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ^ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου^ (τού άν ταποκριτού μας).— Καθ9 α εδηλώθη υπό των διπλωματικών κύκλων των έν διαφερομένων κρατών, ή άγγλοτουρκι- κή συμφωνία ήρχισεν ίσχύουβα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσία).—Οί Άγγλοι Βασι λεΐς άναχωρήσαντες χθές τό εσπέρας έκ τής Όττόβας θά φθάσουν σήμερον είς τό Όν τάριο. ΓΕΝΕΥΗ 23 Μαΐου (Ιδ. ύ- πηρεσ(α).—Ή πρώτη συνεδρΐα σις τοθ συμβουλίου τής Κ.Τ. Ε. περιεστράφη είς την αίτη¬ σιν τής ΚΙνας —ερΐ οίκονομι κης αυτής ένισχΰσεως υπό τής έθνοκοινωνίας. Μετά μακοάν συζήτησιν ή αίτησις απερρί¬ φθη. Ή απόρριψις τής σίτήσβ ως άποδΐδεται είς την πρωτο βουλΐαν τής Αγγλίας ήτις ά ποφεύγει νά βλάψρ τα γενι κώτερα συμφέροντα τής Ίαπω ν(ας έν Κίνα. Έν συνεχεία συνεζητήθη τό παλαιστινιακόν "επί τοϋ όποί- ου ό λόρδος Χάλιφαξ προ¬ έβη είς μακράν έκθεσιν. Διά τό τσεχοσλοβσκικόν τα συμβούλιον τής έθνοκοινωνί άς δέν ευρέθη σύμφω¬ νον πρός τόν είσηγηθέντα του¬ το τέως πρόεδρον τής τσε- χοσλοβακικής δημοκρατίας κ. Μπένες, δστις έχαρακτηρΐσθη ώς Ιδιώτης καί στερούμενος συνεπώς τοθ δικαιώματος νά είσηγήται ζητήματα είς την Κοινωνίαν των Εθνών. Τάς καταρτισθείσα^ υπό τοθ κ. Μποννέ νέας προτά- σεις διά την υπογραφήν συμ¬ φωνίας μεταξύ Αγγλίας καί ΡωσσΙας υπέβαλε καί ό άν τιπρόσωπος των σοβιέτ κ. Μα ΐσκυ ύπ' δψιν τής κυβερνή σεώς τού. ύπηοεσία).— Ό «Μαγχεστρια νός Φύλαξ» γράφει σήμερον δτι ό κ. Μουσολίνι δέν Θά έχη ϊσως σοβαρούς λόγους νά είνε εύχαριστημένος άπό την υπογραφήν τοό Ιταλογερ μανικοθ καί δι" άλλας αφορ¬ μάς καί διότι μετά την υπο γραφήν τής άγγλοτουρκικής ή θέσις τής Ιταλίας είς την Μεσόγειον έκλονίσθη σημαντι κώς. Τό «Νταίηλυ Εξπρές» τονί ζει δτι δέν δύναται νά λη σμονηθή ουΐε υπό τής Γερ μανίας 8τι κατά τόν παγκό σμιον πόλεμον ή συμμαχία τής Ιταλίας μέ την Γερμανίαν ευρίσκετο είς τό £να μέρος καί είς τό αντίθετον ό στρα τος αυτής... Έν τούτοις τό Ι ταλογερμανικόν σύμφωνον ύ πεγράφη διά τόν εκφοβισμόν των δυτικών δυνάμεων. ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΥΣΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Μαΐου (15 ύπηρεσία).— Τηλργρσφοθν έκ Βερολίνου δτι είνε άνακριβή τα άναγραφόμενα υπό των ξένων εφημερίδων περί ύπάρ ξεως μυστικών άρθρων είς την ίταλογερμανικήν συμφω νίαν. ΤοιαΟτα άρθρα έπα νρλσμβάνουν οί Γερμανοί, δέν είνε δυνατόν νά ΰπάρ /ουν, δεδομένου δτι διά μό νης τής ύπογραφείσης συνθή κης Ιταλίας—Γερμανίας, έξα σφσλίζεται ή πλήρης συνερ γασία των δύο χωρών. ΓΕΝΕΥΗ 23 Μαΐου (ίδ. ύ πηρεσίσ).—Σήμερον ό Γάλλος ύπουργός των Εξωτερικών κ. Μποννέ έσχε μακμάν συνομιλί αν μετά τοθ λόρδου Χάλιφσξ, Ό κ. Μποννέ εδέχθη κατόπιν είς ιδιαιτέραν ακρόασιν, τόν αντιπρόσωπον τής Γιουγκο¬ σλαυία^ καί τόν γενικόν γραμ ματέα τοΰ όπουργείου των Εξωτερικών τής Ρουμανίας. €Ο τελευταϊος τόν ένημέρωσε πλήρως επί των τελευταίων συνομιλιών των κ. κ. Γκαφέν κο κοί Μάρκοβιτς είς τάς ο¬ ποίας άπθδίδεται Ιδιαιτέρα ση μασία, Ό άντιπρόσωπος των ~Σο- λήλου Ιδιαιτέραν συνομιλίαν μετά των άντιπροσώπων τής Τουρκίας. ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΙΣ Τό συμβούλιον τής Έθνοκοι νωνίας συνήλθε σημερον την πρωΐαν είς μυσηκήν σννε&ρΐα σιν. Την συνεδρίασιν ταύτην άπησχόλησεν έκ νέου τό κινε ζικόν ζήτημα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαΐου (ίδ. ύ πηοεσΐα).— Σήμερον άναχω ρεΐ έκ Γενέυης σιδηροδρομι κώς ό λόρδος Χάλιφαξ. Έκ Παρισίων 8που θά φθά η θά σήμερον ό αναχωρήση κ. Χάλιφαξ άεροπορικώς Ο Α Ξ 0 Ν Π Ρ Ο Κ ΕΙΤ ΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑΤΟΥΑΑΝΤΣΙΓΚ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΗΑΙ ΤΟΥ ΣΟΥΕΖ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΑΛΙΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άνταπο- κριτού μας).— Κατόπιν τής ύπογρα- φής τής συμμαχίας Ιταλίας καί Γερμα¬ νίας άναμένεται ότι αυται θά διατυπώ» σουν είς είδικά ύπομνήματα διεκδική- σειςίφορώσαςτήν απόδοσιν τούΔάντσιγκ, των άποικιώ* καί την ρύθμισιν είς Λονδίνον δεδομένου Οτι θά ι - , . μετάσχπ αυριον (σήμερον) τοθ Ι των <α«οικιώ* καί την ρύθμισιν των άγγλικοθ ύπουργικοΟ συμβου | ««λικών ^ιτηματων δια το Σουέζ λίου. Ό κ. Μποννέ άναχω "Λ" ~'-5! ρεΐ έκ Γενέυης αυριον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 ΜαΤου ((δ. ύπηρεσία).—Ή «Εφημερίς τής Γαλλίας» δημοσιεύει σημερον δη'ώσεις τοθ κ. Μποννέ επί των άγγλορωσσικών δισπραγ μστεύσεων. Ό κ. Μποννέ, έδή λωσεν δτι είνε είς Θέσιν νά βεβαιώση ότι κατόπιν των ί- διαιτέρων συνομιλιών τού με ι τα των κ. κ. Χ'τλιφσξ—Μαΐ·| σκυ είνε είς Θέσιν νά διατη; στώση ότι αί διαπραγματεύ- σεις Θά καταλήξουν ταχέως είς έν σύμφωνον πολύτιμονδιά την διατήοησιν τής είοήνης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Μαΐου ((δ. ύπηρεοίσ). — Τό ενδιαφέρον την Τύνιδα- Ή Αγγλία καί ή Γαλλία, δέν αχέ- πτονται, κατά τάς σχετικάς πληροφορί¬ ας, νά ίκανοποιήσουν τα ανωτέρω αίτή- ματα, άρνούμεναι μάλιστα κάθε συζή¬ τησιν επ* αυτών. Η ΓΑΛΛΙΑ ΥΠΕΒΑΛΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑΣ ΜΕ___ΤΌ____ΑΓΓΑΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΗ ΑΘΗΝ 1.1 23 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας)—Τηλεγραφήματα έκ Πα¬ ρισίων βεβαιούν ότι ή Γαλλία ύπέβα λεν είς την Αγγλίαν συμβιβαστικάςπρο έν σχέσει μέ την ρύθμισιν τού άγ- Αί τηρεϊται άπόλυτος έχεμύθεια υπό των επισήμων ίαπωνικών κύκλων. Κατά τούς κύκλους τοθ Τόκιο, τούς ευμενώς δια τεθειμένους πρός την Άγγλί αν, αί άποφάσεις ούται περι στρέφονται είς άορίστους ύ· ποσχέσεις πρός τα κράτη τοθ Η ΓΑΛΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠ1ΒΕΣΕΒΣ ΑΘΗΝΑΙ 93 Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας)—.Αγγέλλεται ότι τό ??- . . Α ρ μς).Αγγέλλεται ότι τό Κατ άλλους ή ίαπωνική υφιστάμενον γαλλοσοβιετικόν σύμφωνον κυβέρνησις ανέλαβε σοβαρω συμμαχίας θά ισχύση άμέσως, είς περί- τάτας υποχρεώσεις έναντι | πτώσιν έπιθέσεως υπό τω ~ " των κρατών τοθ άξονος αϊτι άξονος. νες ομως επί τι χρονικόν διά στημα Θά τηρηθοθν μυστικαί. των κρατών (Γυμναστικαι έττιδείξεις των σχολείων Μέσης Έκπαιδεύσεως Νεαπόλεως. ΕΠΑΝΗΛΘΕΝΟΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΚΟΜΙΛΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΪ Ι. ΜΕΤΑΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άντα. ποκριτοΰ μας).— Σήμερον επανήλθεν έκ τής περιοοείας αυτού ανά την Θρά κην καί Μακεδονίαν ή Λ. Μ. ό Βασι¬ λεύς εδέχθη δέ άμα τή έπανόΒω τού τόν Πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξάν όστις τόν κατετόπισεν επί διαφόρων ζητη- μάτων. ΝΕΑΠΟΛΙΣ(άνταποκριτ&0 μας). Μέ επιτυχίαν ^εξαιρετικήν ετε¬ λέσθησαν έν τω γηπέίψ τ&0 Γυ μναστηρίου μας αί έχήσιαΐγυμνασπ καί έπιδείξεις τδν Σχολείων Μ. Έκπαιδεύσεως Νεαπόλεως. Είς την τελετήν παρέστησαν ό Νομάρχας Λασηθίου κ. Παπά δημήτριος δ θεοφιλέστατος Έΐτί σκοπος Πέτρας κ. Διονύσιος, δ Εισαγγελεύς Ποωτοδικών κ. Γ. Τράμπος, δ Πρόεξρος τής Κοινό τητος κ. Σπανάκης, ό Δ)τής τής ένταθθα 'Υ)σεως Χωρ)κής κ. Κα λαποθάχης, ό Πρόεδρος τής Σχο λικής Έφορείας κ. Τσΐρακάκης κ. ά. Ή τελΐτή ήρξατο διά τής πά ρελάσεως των τμημάτων μαθητών καί μαθητριων, μέ στολάς άθλητι κάς, διά των κεντρικών όδών τής πόλεως, παραταχβέντων προ τοθ Μνημείου των Πεσόντων. Είς τα παραταχθέντα τμήματα ωμίλησεν δ καθηγητής τής Γυμναστικής κ. Δρακωνάκης διά τόν ηρωϊσμόν καί αυτοθυσίαν των ένδόξων προ γόνων μας καί κατέθηκε στέφα νόν. Είτα ή παρέλασις κατηιιθύν θη είς τδ γήπεδον τοθ Γυμναστη ρίου δπου 5 κ. Νιμάρχης έκήριι ξε την έναρξιν των άγώνων. Είς τα έπακολουθήσαντα άγω νίσματα διεκρίθησαν οί κάτωθι: Δρόμος 100 μ. έφήβων Εύαγγελι νάκης Νικόλαος, 60 μ. θηλέων Κλεισαρχάκη Φωφώ, 60 μ. £ων Χαβάκης Πολύδωρος, δρός Μιχαήλ, 80 μ. θκ))έων Κρη τσωτάκη Ελένη,Λαυϊάχη Έλεκθ. 1500 μ. Αρρενων Λϊυρεντάκης Άλίξ , Φθενάκης Γ. (ίσόπαλοι). Άλμα είς μήκος Κοκκίνης Γιώρ γιος.Άλμα παίδων Χαβάκης, Άλ παί Χον μα τριπλοθν έφήβων Κοκκίνης Γεώργιος, παίδων Χαβάκης Πό λύδ. Θηλέων Κρητσωτάκη Έλέ νη, "Αλμα είς Οψ?ς αρρενων Κοκ κίνη; Γεώργ. Λιθοβολία Ν. Τρανταλλίδης, Κοκκίνης Γ. (ίσόπαλοι). Άκόντιον Άνδρουλάκης Έμμ. θηλέων Πίδιώτου Πιστοθλα, Έλ· ληνική Δισκοβολία Χρυσός Μι χαήλ. Σφαιροβολία^ΓΐοΟργος Νικ. Μετά τα πέρας των άγωνισμά- των εξετελέσθησαν επιτυχώς ρυθ μικαί σουηδικαί άσκησις έκαΐέ ρωθεν καί διάφοραι πα.διαί, έχο ρεύθησαν διάφοροι χοροί Κρητ: κός, Χανιώτικος, Καλαματιανάς, Μενούσης καί άλλαι καί άπενεμή θησαν είς τοϋς νικητάς ύπότής,Έλ λανοδίκου Έπιτροπής τα έπα θλα. Τό τέλος τής εορτής ίπΐσφρά γισεν δ Έθνικός ΰμνος. ΑΓΟΡΑ ΧΑΡΟΥΠΙΟΥ ΕΚ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΒ9ΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΚΔΗΑΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙίΔΟΧΙΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άντα· Ποκριτοΰ μας).—Πρός τό διαδοχικόν ζεύγος, συνεχϊζον την περιοδείαν αύ.ού άνά την Ηελοπόννησον,σημειώνονται έν θουσιώδεις Ικδηλώσεις υπό των κατοί κων των διαφόρων πόλεων. Δι' έγγράφου της ή Άγρο τική Τραπέζα πρός τό Έμπο ρικόν καί Βιομηχανικόν "Επι μελητήριον Ηρακλείου γνω ρΐζει δα τό Γεν. Χημεΐον τοθ Κράτους απεφάσισε την οίνο πνευμοΐοποίησιν δέκα χιλιά¬ δων τόννων χαρουπίων οί ό ποΐοι θέλουσιν έξαγορασθή υπό τοθ Αύτονόμου Σταφιδι κου ΌργανισμοΟ πρός δρχ. 2 . καί λεπτά 20 κατ' οκάν γυ μνόν λιμένος Κρήτης καί διά πραγμα άλεσμένον ή αυτού οίον διά παράδοσιν μέχρι τέ λους Ίουνίου. Αί δηλώσεις των ενδιαφερομένων δέον νά ύποβληθώσιν είς τό ενταύθα Χημεΐον μέχρι τής 25 τρέχ. Οί χαρουπέμποροι Ρεθύμνης καί Λασηθίου θά ΰποβάλουν τάς δηλώσεις των είς τούς οί κονομικούς έφόρους των περι φερειών των, ΟΙΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΙ ΠΑΡΟΧΗΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΝ ΓΕΟΡΓΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Ό «Οΐκος τοθ Άγρότου» Ηρακλείου δι* έγκυκλίου τού κοινοποιηθείσης εύρέως μέσω των Κοινοτήτων καί των Γε- ωργικών Συνεταιρισμόν τοθ νομοθ έπεξηγεΐ τα τής όργα νώσεως, το5 προορισμοθ καί των έπιδιώξεων των Οί κων τοθ Άγρότου ώς καί τόν τρόπον τής έγγραφής μελών. Ιδιαιτέρως τονίζει την σπουδαιότητα τοθ ρόλου τόν οποίον πρόκειται νά παΐξουν οί Οΐκοι τοθ Άγρότου είς την έν γένει ζωήν τής ύπαί- θρου καί τα ώψελήματα τα όποΐα θά προκύψουν διά τούς προοδευτικούς γεωργούς οΐτι νες θά εγγράψουν μέλη είς αύτούς μέ δικοίωμα νά έκ λέγωνται μέλη των Διοικου σών Επιτροπών αυτών καί νά μετέχουν είς τα συνέδρια καΐ τάς συνελεθσεις, νά δοι Ή Έπιτροπή πιστώσεων τής Άγροτικής Τραπέζης ένέ κρινε την χορήγησιν δανεΐ ου 300.000 δραχ. είς τόν συν εταιρισμόν έτΐ&ξεργαοΐα'ς καί πωλήσεως σουλτάν ίνας Ζητεί άς διά την προμήθειαν ποτάσ σης, χάρτου άποξηράνσεως σταφίδος, ψεκαστήρων καί διάθεσιν αυτών είς τοΰς συν εταίρους. Έπίσης ενέκρινε την διάθεσιν είς την ε'Ενωσιν Οίνοποιητικών Συνεταιρισμών Σητείας δραχ. 130 000 διά τόν ίδιον σκοπόν. ρίζωνται άντιπρόσωποι αύ των είς διαφόρους έπιτροπάς καί έν τέλει νά προτιμωνται είς γεωργικάς υπηρεσίας καί έγκαταστάσεις. ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 23 Μαΐου (τού άντα· ποκρβτού μας.)— Επί των προτάσεων διά την ρύθμισιν τοΰ άγγλοσοβιετικού ΐεισών υπό τής γαλλικής κυ λ αποφασίση, καθ' α. τηλε , . - τό αυριανόν (σημερινόν) υπουργικόν συμβούλιον είς τό Λονδίνον. Η ΙΑΠΟΝΙΑ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗΤΟΥ ΑΞΟΗΟΣ ΤΟΚΙΟ 23 Μαΐου (ίδ. ύπηρε· αί*).— Ή ίαπωνική κυβέρνησις συνε- χαρή θερμώς τα κράτη τοΰ άξονος διά την υπογραφήν τού συμφώνου τού Βε ρολίνου. Ή Ίαπωνία, καθ» ά ανέφερεν πρός τάς *υβερνήσεις Ρώμης—Βερολίνου, ή κυβέρνησις τού Τόκιο, είνε άποφασι- σμένη να διατηρήση στενάς βχέσεις με τα των κρατών τοΰ άξονος. ΔΙΑΤΙ ΑΠΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΪΧ ΟΧΡΥΣΟΣΤΗΠΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ *3 Μαΐου (ίδ. ύπη ρεσία).— Είς την Βουλήν των Κοινο- τητων ανεκοινώθη χθές ότι αί είς χρυσόν καταθέσεις τής Τσεχοσλοβακίας άνερχό· μεναι εις 5-β έκατομμύρια λιρών οΐερλινών επεδόθησαν είς την Γερμα- δεδομένου ότι ήσαν κατατεθει νίαν μέναι εις την Διεθνή Τράπεζαν πληρω μών καί συνεπώς δέν ήτο δυνατόν νά κατοχκρατηθώσιν υπό τής Αγγλίας* ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΓΈΝΈΥΗ 23 Μαΐου (ίδ. ύπηρε- σία).- Εγνώσθη ότι ή επί τής αίτή- «ως τού τέως βασιλέως τής Άλβανίας 'Αχμέτ Ζωγουΐβυζήτησις,ανεβλήθη 8ιά -Λ- προσέχη _.«τέμ6ριον, τ όν