97326

Αριθμός τεύχους

5173

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

25/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  Ιξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν ^
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5173
  ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΟΥΗΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΓΕΟΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΣΕΩΙ
  Τελευταίως πάλιν έξεδήλω πβλιτιστικβδ έπιπέδβυ. Εύτυ
  σε ζωηρόν τό ενδιαφέρον χως δέ κατά τα τελευταία
  της δια την οργάνωσιν των Ιτη τό συνεταιριστικόν ίδεώ
  ργ
  γεωργών είς ουνβταιρισμούς
  καί παρεμφερεΐς όργανι-
  ομβύς, ή Κυβέρνησις. Ό 'ί-
  διός δέ ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς μετέβη είς τα γρα.
  φεΐα τής Έθνικής Σ,υνομο-
  σπονδίας Συνεταιρισμών τής
  Ελλάδος καί προήδρευαε συ¬
  σκέψεως άσχοληθείσης μέ τα
  γεωργικά ζητήματα. Έξ άλ
  λου καί τό υπουργείον τής
  Γεωργίας, επιδεικνύει Ιδιαί¬
  τερον ενδιαφέρον διά την
  καλυτέραν όργάνωαιν καί
  την παντοκιδή ενίσχυσιν
  των «Οϊκων τού Άγρότου»,
  τδν Γεωργικών Ταμείων καί
  των Γεωργικών Συνεταιρι¬
  σμόν. Χωρίς ύκερβολήν καί
  χωρις προκατάληψιν, ουδέ
  ποτε είς την Έλλάδα εδό¬
  θη τόση προσοχή είς τό πρό-
  βλημα τής οργανώσεως των
  γεωργών χαί ουδέποτε οί
  γεωργικοί όργανισμοί ετυ-
  χον τόσης υποστηρίξεως, προ
  στασίας καί ένισχύσεως έκ
  μέρους τού Κράτους Ισον
  σήμερον. Πρόκειται περί μι-
  άς διαπιστώσεως πού τιμά
  την σημερινήν κυβέρνησιν
  καί πού πρέπει νά ομολο-
  γηθή καί νά έξαρθή. 'Αλλ'
  είνε επιβεβλημένον έπίσης
  νά λεχθά ότι χωρις τ«ς α¬
  γροτικάς όργανωσεις δέν
  ε ναι δυνατόν νά επιτευ¬
  χθή ή άναδημιουργία τής
  ύπαιθρον, ό συγχρονισμός
  τής γεωργίας, ή αύξησις της
  παραγωγής καί ή βελτίω¬
  σις τϋν δρων διαβιώσεωδ
  των άγροτών μας. Καί εί
  ναι πρός τιμήν τής Κυβερ¬
  νήσεως ότι διέγνωβε καί
  πβρεδέχθη την αλήθειαν «ύ
  την. Πράγματι, οί γεωργικοί
  ουνεταιρισμοί είναι έκεΐνοι
  πού θά φέρουν την πρόοδον
  κ«ί θά δημιουργηθεν τόν
  νέον πολιτισμόν. Οί συνε-
  ταιρισμοί θά φροντίσουν διά
  την εκτέλεσιν έγγειοβελτιω
  τικών, άντιπλημμυρικών, ά-
  ποξηραντικών, έξυγιαντιχών
  καί άρδευτικών έργων. Οί
  συνεταιρισμόν θά δημιουργή
  σουν έργοστάσια έλαιουρ-
  γίας, οίνοποιΐχς, κατεργκσίας
  καί έξευγενισμοΰ των δια¬
  φόρων άγροτικών προϊόν-
  των. Οί συνεταιρισμοί θά
  συντελέσουν είς την ανά¬
  πτυξιν τής μελισσοκομίας,
  τής κτηνοτροφίας, τής οη-
  ροτροφίας. Οί συνεταιρισμοί
  θχ φροντίσουν διά την λύ¬
  σιν των διαφόρων τοπικών
  προβλημάτων, διά την κα¬
  λυτέραν καί επί έπωφελε·
  στέρων βάσβων οργάνωσιν
  τής άγροτικής πίστεως, διά
  την βελτίωσιν τής στέγης
  των άγροτών διά την δη¬
  μιουργίαν σχολών έχπαιδεύ-
  οεως καί έπιστημονικής μβρ
  φύσεως των άγροτβπαίδων,
  εργαστηρίων μελέτης βελτι-
  ώσεως της ποιότητος των
  διαφόρων προϊόντων, δια
  η ύξ παραγω
  φρ
  την αύξησιν
  γής, διά τόν
  τής ύπαίθρου.
  Οί
  της παραγω
  εκΓΤβλιτισμον
  ς ύπρ
  Οί συνεταιρισμοί, άναπτυσ
  οόμενοι, θά ύποκαταστήσουν
  τελείως τα άτομα, θά φέρουν
  είς άμεσον επαφήν την πά
  ραγωγήν καί την κατανάλω-
  σιν, θά έξαλείψβυν τόν παρα-
  οιτισμόν καί την έκμετάλλευ
  οιν καί θά έξυπηρετήσβυν οχι
  μόνον τα μέλη των,όχι μονον
  τβύς άγρότας,άλλα τό εθνικόν
  σύνολον. Όπβυ άλλωστε ύ
  πάρχβυν άπό έτών καί έργα-
  ζβνται κανονικώς συνβταιρΐ;
  ομβί, ίπβυ ύπήρχε μέχρι τω
  ή δράσις εκε»
  μ, ήρχ
  ρα συνεταιρική δράσις,
  ουνετελέβθη καί άναδημι
  •υργία τής ύιιαίθρβυ, έκεϊ ί
  πετεύχθη καί αδξηοις τής κ«
  ραγωγής, ΐκβϊ παρετηρήθη
  1 ή τής οχάθμης τ·δ
  ταιριστικόν ίδεώ-
  δες εσημείωσε μεγάλους θρι·
  άμββυς. Τό πνβδμχ τής συν-
  εταιριστικής οργανώσεως κ«-
  τέχτηβε πλήθη γεωργών καί
  εγινε συνείδησις χιλιάδων Έλ
  λήνων άγροτών. Καί έδω
  είς την Κρήτην καί ίδιαιτέ-
  ρως είς τόν νομόν μας ή
  συνεταιριστική κίνησις εση¬
  μείωσε μεγάλας προόδους
  καί κατάκτησις. Αναμφι¬
  σβητήτως δέ ή' κίνησις αυτή
  Θ* γίνη ζωηροτέρα καί θχ
  σημειώση μεγαλυτέρας έπιτυ
  χίας είς τό εξής Διότι θά ε-
  ΧΠ καί την προστασίαν
  τοΰ Κράτουι καί των ύ-
  πηρεσιών τού καθώ; καί
  τής 'Αγροτικής Τραπέ¬
  ζης. Χρειάζεται μόνον προ-
  οοχή είς την Ίδρυσιν των νέ
  ών συνεταιρισμόν. Καί πρό
  πάντων είνε άνάγκη νά μή
  περιορισθή ή κίνησις αυτή
  είς την ϊδρυοιν πιστωτιχών
  μόνον συνεταιρισμόν άλλά
  ν' άποβλέψη είς την ίδρυσιν
  παραγωγέων καί ύγειονομι
  κων τοιούτων. Διότι οί συν¬
  εταιρισμοί αύτοί, ώς έχομεν
  τονίσει καί άλλοτε, θά είναι
  οί μάλλον ώφέλιμοι καί άπο
  δοτικοί καί διά τα μέλη των
  καί διά τό σύνολον.
  Ή Ελλάς είναι μία χώρα
  άνεκμετάλλευτος άκόμη Καί
  χωρίς ώργανωμένην οίκονο-
  μίαν. Κυρίως δέ, δέν έχει
  γεωργικήν βιομηχανίαν, ό¬
  πως δέν έχει κκί συστημα·
  τοποιημένην, επί συγχρόνων
  επιστημονικήν βάβεων, την
  εκμετάλλευσιν των πλουτο-
  παραγωγικων πηγών τής γής
  μας. Έχει δέ πλούτον ά-
  φθβνβν, παρ' 2σα έλένον-
  το μέχρι σημερον ότι είναι
  χώρα πτωχή καί άγονος. Καί
  έφ' δσον τό ίδιωτιχόν κεφά¬
  λαιον δέν έκινήθη διά την
  οργάνωσιν αγροτικάς βιομη
  χανίχς, διά την εκμετάλ¬
  λευσιν των διαφόρων πλου-
  τοπαραγωγιχών πηγών τής
  χώρας, πρέπει νά έπιδιωχθοϋν
  ολχ «ύτά διά των συνεται
  ριχων όργανώσεων των ά-
  γροτών. Έτσι άλλωστε θά
  είναι καλυτέρα. Τό κέρδος
  θ' ανήκη έξ ολοκλήρου είς
  όργα-
  σύνο·
  τούς γεωργούς, τάς
  νώσεις των καί τό
  Π
  ς
  λον. Πιστεύομεν δέ ότι δλα
  θά γίνουν συν τω χρόνω.
  Τό ενδιαφέρον τής Κυβερ¬
  νήσεως διά την ανάπτυ¬
  ξιν των συνεταιρισμόν καί
  την πρόοδον των άγροτών
  καί της ύπαίθρου, είναι άρ-
  κετή περί τούτου εγγύη¬
  σις.
  Τάδΐεθνή ζητήματα
  αρχήν νά στηρΐζεται πρωτί-
  στως κσί κυρίως είς τάς Ιδίας
  της δυνάμεις καί έπικουρικώς
  μόνον είς τούς φίλους της. Έ-
  πειτσ, φαΐνεται δτι δέν ήτο
  καί απολύτως βεβαία διά την
  στάσιν τής Άμερικής. Δι* αύ-
  τόκαί ήτο διστακτική.
  Έν τούτοις, τώρα, ώς λέγε-
  ται, ένέδοσεν είς τάς ρωσσι-
  κάς αξιώσεις κατόπιν μεσολα
  βήθεως καί έπιμονής καί τής
  ΓαλλΙας. Τί συνέβη λοιπόν
  καί την έκαμε νά μεταβάλη
  στάσιν; "Επείσθη 8τι ούτως ή
  άλλως ό πόλεμος θά γίνη καί
  δτι ή Ίσπωνία θά ταχθή μέ
  τό μέρος τής ΓερμανΙας καί
  Ιταλίας; Έλαβε ρητάς διαβε-
  βϊΐώσεις έκ μέρους τής Ούά-
  σιγκτων 8τι έν περιπτώσει πό
  λέμου ή Άμερική θά σπεύση
  είς βοήθειαν της, ή κρΐνει δτι
  αί Ιδικαί της, τής ΓαλλΙας καί
  τής Ρωσοίας αι* δυνάμεις επι-
  κουρούμεναι καί άπό τούς
  συμμάχους των, είναι αρκε¬
  ταί νά έξουδετερώσουν οιαν¬
  δήποτε απειλήν καί οΐονδήπο-
  τε κίνδυνον προερχόμενον έκ
  τοΟ τριγώνου Τόκιο—Ρώμης
  —ΒερολΙνου; Βεβαίως έπ' αυ¬
  τού δέν είναι εΰκολος ή άπαν
  τησις. Τό μόνον πού ειμπορεί
  νά είπη. κανεΐς είναι δτι ή αγ
  γλορωσσική συμμαχΐα θά α¬
  ποτελέση γεγονός παγκοσμί¬
  ου οημασΐας καί θά έχη. τερα
  στ (αν επίδρασιν επί τής εξε¬
  λίξεως τής διεθνοθς καταστά
  σεως.
  ΑΙ ΔΙΑΟΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (ίδ. ύ·
  πηρεσίσ).—Τώρα όπότε τερμα
  τίζονται πλέον αί άγγλορωσ
  σικαί διαπραγματεύσεις καί
  πρόκειται νά έπισφραγισθοθν
  διά τής ύπογραφής τής πολυ
  θρυλήτου συμφωνίας, εγνώ¬
  σθη ποίον υπήρξε τό κυριώ
  τερον σημείον τό οποίον
  ήιιπόδιζε την -πρόοδον των.
  Τό σημείον δέ αύτό δέν εύρί
  σκεται είς την Ευρώπην ώς έ-
  νομΐζετο άλλ' είς την Άπω Ά
  νατολήν. Τα Σοβιέτ εζήτουν
  νά συνάψουν μέ ιήν ΆγγλΙ
  αν μίαν συμμαχίαν καθαρώς
  στρατιωτικάς μορφής, πού νά
  έκτείνετσι είς δλα τα πλατή
  κσί τα μήκη τής γής δπου αί
  δύο χώρσι θά έχουν συμφέ
  ροντα ή ύποχρεώσεις. Φυσικά
  δέ εζήτουν νά προβλέπη ή
  συμμαχία ούτή καί την περί
  πτώσιν έπιθέσεως τής Ίαπω
  νΐας έξ Άνατολών κατά των
  σοβιετικών εδαφών καί νά υ¬
  ποχρεώνη την Αγγλίαν είς πά
  ροχήν βοηθείας πρός την συμ
  μαχόν της καί είς κήρυξιν πό
  λέμου κατά τής Ίαπωνίας.
  Ή Αγγλία δμως φαΐνεται
  δτι έλαβεν ειδοποίησιν έκ μέ
  ρους τής κυβερνήσεως τοΟ Τό
  κιο δτι εάν εδέχετο τούς δ-
  ρους των Σοβιέτ καί ΰπέγρα
  φε μετ* αυτών σύμφωνον συμ
  θά
  την
  τής
  ή
  μαχΐας, ιότε ή ΊαπωνΙα
  προσεχώρει άμέσως είς
  στρατιωτικήν συμμαχίαν
  Ι Ιλί Κ
  στρή μμχ ή
  ΓερμανΙας — Ιταλίας. Καί ή
  είδοποΐησις αυτή Εκαμε διστα
  κτικήν την κυβέρνησιν τοΰ κ.
  Τσάμπελαιν. ΑΙ αξιώσεις τής
  κυβερνήσεως τής Μόσχας ή
  σαν βεβαία λογικαΐ. Άλλά
  καί οί δισταγμοΐ τοΟ κ. Τσάμ
  περλαιν ήσαν δικαιολογημέ
  νοι. Τα Σοβιέτ ήθελον νά δι
  ασφαλΐσουν δχι μόνον τό εύρω
  παΐκόν μέτωπον των. Άλλά
  καί τα νωτά των έξ Άπω Ά
  νατολής. Διότι ναί μέν διαθέ
  τουν Ισχυρόν ύποβρυχιακόν
  καί άεροπορικόν στόλον είς
  ιήν βάσιν τοΟ Βλαδιβοστόκ
  καί είς τα παρά την νήσον
  ΒαϊΉάλην καί τα παράλια
  τής "Απω Ανατολάς άεροδρό
  μιά των, άλλά είνε αμφίβολον
  αν θά ηδύναντο ν' άνθέξουν
  είς Μίαν επίθεσιν άπό θαλάσ
  σης καί αέρος των Ιαπων ι
  κων δυνάμεων, έφόσον θά 7
  σαν ύποχρεωμένα νά διαθέ
  τουν τό μέγιστον μέρος τοΟ
  στρατοθ καί τής άεροττορΐας
  των είς τό εύρωπαϊκόν μέτω
  πον πρός αντιμετώπισιν τοΟ
  γερμανακοθ χειμάρρου Έξ άλ
  λου ή Αγγλία δέν ήθελε νά
  έξοργΐση περισσότερον την
  Ιαπωνίαν καί νά την εξωθήση
  είς στρατιωτικήν συμμαχίαν
  μέ την Ίισλίαν καί ΓερμανΙ
  αν. Διότι έν περιπτώσει πολέ
  μου έν Εΰρώτιη, ή ΊαπωνΙα
  σπεύδουσα είς ενίσχυσιν των
  συμμάχων της, θά προσέβσλ
  λε τάς έν τή Άπω Ανατολή
  κτήσεις καί άποικίας τής Αγ
  γλίας, τάς'Ινδίας, την Αύστρα
  λίαν καί τάς νήσους τοΟ Εί
  ρηνικοθ, διά τοΟ ίσχυροτάτου
  στόλου ιης. Δέν θά ηδύνατο
  δέ ή Αγγλία ν' αμυνθή δεδο
  μένου δτι τό μέγιστον μέρος
  των ναυτικών της δυνάμεων
  θά ήτο ύποχρεωμένη νά τό
  κρατή είς την Μεσόγειον καί
  τόν Ατλαντικόν διά την άντι
  μετώπισιν των στόλων Ίταλί
  άς καί Γερμανίας καί την
  εξασφάλισιν των νηοπομπών
  καί τής αμύνης τής μητρο
  πόλεως.
  Διότι πρέπει νά σημειωθή
  δτι ή Ίαπωνία διαθέτει στό¬
  λον άνω των 750 χιλ, τόννων
  έκτοπίσματος ένφ ή Γαλλία
  καί ή Αγγλία δέν ειμπορούν
  νά διαθέσουν περισσότερον ά
  πό 500 χιλ. τόννων έκτοτιίσμα
  τος στόλον είς την "Απω Ά
  νατολήν, έφόσον θά διεξά·
  γουν πόλεμον καί είς τάς άλ
  λας θαλάσσας. Ή Ίαπωνία
  έπομένως θά ηδύνατο νά
  δράση αποτελεσματικώς. Καί
  ναί μέν ύπάρχει βεβαία ό ά-
  μερικανικός κολοσσός πού έλ
  πίζεται δτι έν περιπτώσει πο¬
  λέμου θά ταχθή μέ τό μέρος
  τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας
  κσί θά εξουδετερώση τελείως
  μέ την άκατάβλητον δύνα¬
  μίν τού, τόν στόλον τής χώ
  ρας τοΟ Άνατέλλοντος Ηλί¬
  ου.
  Άλλά, ή Αγγλία ΙχΕΐ ώς
  Ή έθνική όδός
  Χάρακα—Φαιστού.
  Πληοοφορούμεθα δτι επί τή
  άποπερατώσει τής όδοθ Χου
  δετσίου—Χάρακα, μελετατοα
  υπό τοΟ ύπουργείου τής Συγ
  κοηωνΐας ή προέκτασις τής
  όδο'Ο αυτής μέχρι Σταβιών—
  Βαγιωνιάς καί εκείθεν είς
  Πλάτανον καί Φαιστόν. Πρό
  κείται περί μ.δς όδοθ πού
  θά διασχΐζη κατά μήκος όλό
  κλήρον σχεδόν τόν κάμπον
  τής Μεσσαράς καί θά έξυπη
  ρετή σπουδαίως τάς συγκοι
  νωνίας καί θά συμβάλη είς
  την παραγωγικήν ανάπτυξιν
  τοθ τόΐτου.
  Φιλαγροτισμ6ς.
  Δι' έγκυκλίου τού τό υπουρ
  γεΐον των ΟΙκονομικών πρός
  τούς επιμελητάς είσττράξεων
  φόρων παραγγέλλει ν' άπο-
  φεύγουν την δίωξιν των άγρο
  ν καί την } είσπραξιν παρ'
  αυτών φόρων, έκ χρημάτων
  τα όποΐα έδανείσθησαν έκ μέ¬
  ρους τής Άγροτραπέζης διά
  καλλιεργεΐας. Συνιστά δέ νά
  έντεΐνουν τάς προσπαθείας
  των πρός είσπραξιν των φό¬
  ρων κυρίως κατά την περίο¬
  δον τής συγκομιδής. Ή έγ-
  κύκλιος, έμπνεομένη άπό όρ-
  θήν εκτίμησιν των πραγμά-
  των κσί άτιό πνεθμα πραγ
  ματικής εξυπηρετήσεως απο¬
  τελεί στοιχείον εύρεΐας αντι¬
  λήψεως. Αποτελεί δ' επί πλέ
  όν καί νέαν απόδειξιν τοθ
  φιλαγροτισμοθ τής σημερινής
  Κυβερνήσεως.
  ΑελτΙα καϊ συντάξεις
  Είς τούς συνταξιούχους ά
  ναπήρους καί θύματα των πό
  λέμων, χορηγοθνται ήδη νέσ
  δελτΐα διαρκεΐας δέκα έτών.
  'Ετΐί πλέον αί συντάξεις των
  θά καταβάλλονται κατ' οίκον
  παρ' είδικών ύπαλλήλων. Καί
  αί δύο αύται άποφάσεις είναι
  όρθαΐ καί δίκαιαι. Άποτελοθν
  εκδήλωσιν των αίσθημάτων
  συμπαθείας καί σεβασμοθ τοΟ
  Κράτους πρός έκείνους πού
  εθυσιάσθησαν ύηηρετοθντες
  την, πατρίδα. Ά παλλάσσει τούς
  συνταξιούχους άπό ταλαιπω
  ρίας καί, κόπους καί έξοδα
  πού έμείωναν την αξίαν τής
  ΤΟ
  ΔΙΑ ΤΑ ΙΑΡΟΥΟΙΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Τα χαρούπια, ώς είνε είς
  δλους γνωστόν καί ώς έχει
  κατ' επανάληψιν τονισθή, άπό
  τελοθν έ'ν άπό τα κυριώτερα
  προΐόντα τής Κρήτης. Ή πα-
  ραγωγή των άνέρχεται είς δε-
  κάδας έκατομμυρίων οκάδων
  κατ' έτος. Καί δέν έχουν πολ
  λά έξοδα καλλιεργείας. Ή χά
  ρουπιά καθώς καί ή βελανι
  διά είνε δένδρον πού αποτε¬
  λεί εύλογΐαν τής φύσεως διά
  την Κρήτην. Σχηματίζει δάση
  όλόκληρα είς τα βουνά καί
  τα πετρώδη έδάφη, πού εΤνε
  άκατάλληλα δι* οιανδήποτε
  άλλην καλλιέργειαν. Δίδει υ¬
  γείαν καί ώμορφιάν είς τόν
  τόπον καί έν σημαντικώτα-
  τον καί μάλλον ώνέξοδον εί-
  σόδημα είς τούς κατοίκους.
  Άλλά τό χαροθπι δέν έπρο-
  στατεΰθη μέχρι σήμερον. Μδλ
  λον εθεωρήθη ώς άμελητέον
  εΐδος. Δι* αύτό καί αί τιμαί
  τού έξηοτώντο έξ ολοκλήρου
  άπό τάς ξένας άγοράς.
  Εάν εΐχε ζήτησιν είς την
  Γαλλίαν καί την Γερμανίαν,
  ήγοράζετο καί έδω είς όπωσ
  δήποτε καλάς τιμάς. Εάν δ-
  χι, τότε ή παρέμενεν τελείως
  είς χείρας των παραγωγών
  ή ήγοράζετο είς εξευτελίση-
  κάς εντελώς τιμάς. Διότι έδω
  τό χαροΰπι εθεωρείτο κατάλ
  ληλον μόνον διά τροφήν των
  κτηνών. Ή τεραστία βιομηχα
  νίκη άξία τού, οϋΐε εΤχε υπο
  λογισθή άπό τό κράτος καί
  τό κεφάλαιον.
  Έν τούτοις, τό χαροθπι, ώς
  διατείνεται ή έπιστήμη καί ά-
  πέδειξαν σχετικαί εργασίαι,
  ερευναι καί πειράματα, απο¬
  τελεί θαυμάσιον πρώτην ύλην
  διά την παραγωγήν ζαχάρε
  ως, οίνοπνεύματος, μελάσσης
  6πως καί ό χαρουπόσπορος
  αποτελεί την πρώτην ύλην
  παραγωγής, διά βιομηχανικής
  κατεργασίας, χρωστικων ύλών
  καί ζελατίνας διά τάς κινημα
  τογραφικάς ταινίας. "Ετσι δέ
  καί χρησιμοποιεΐται είς τάς
  άλλας χώρας, είς τα άλλα
  προηγμένα μέρη. Μόνον τα
  ύποπροϊόντα τοθ χαρουπιοθ,
  μετά την βιομηχανικήν κατερ
  γασΐαν τού, τα άπομεινάρια
  δηλαδή, γίνονται χαρουπόπη-
  τες καί χρησιμοποιοθνται ώς
  τροφή των κτηνών. Καί είς
  τήνΚΰπρον πού παράγει χαροθ |
  πι ώς καί ή Κρήτη, ύπάρχει'
  άνθοθσα βιομηχανία έπεξερ-
  γασίας τοΟ χαρουποσπόρου
  κυρίως.
  Εύτυχώς ή σημερινή κυβέρ¬
  νησις αντελήφθη την αξίαν
  καί την πολλαπλήν χρησιμότη
  τα των χαρσυπιων. Καί έδει
  ξεν Ιδιαίτερον ενδιαφέρον
  διά την προστασίαν τής πα¬
  ραγωγήν."Ηδη, απεφασίσθη ή
  έξαγορά 10 χιλ. τόννων υπό
  τοθ ΓενιχοΟ Χημείου τοθ Κρά
  τους διά την παραγωγήν οίνο
  πνεύματος. Είδοποιήθησαν δέ
  σχετικώς καί τα ύποκαταστή
  ματα τής Άγροτραπέζης καϊ
  τό Έμποροβιομηχανικόν'Επιμε
  λητήριον καί οί «ΟΤκοι τοθ Ά
  γρότου» Ηρακλείου καί Λα¬
  σηθίου.
  Θά πληρωθή δέ χό χαροθπι
  αύτό υπό τοΰ Αΰτονόμου Στα
  φιδικοθ ΌργανισμοΟ πού θ' ά
  ναλάβρ. καί την οίνοπνευμα-
  τοποίησίν τού, πρός 2.20 δρχ.
  κατ'όκδν.Άλλά τό χαροθπι εϊ
  πομεν αποτελεί θαυμασίανπρώ
  την Ολην διά την παραγωγήν
  δχι μόνον οίνοπνεύματος, άλ
  λά καί μελάσσης καί ζαχάρε
  ως κσί σιροπίων καί πλεί¬
  στων άλλων είδων. Καί ελ¬
  πίζωμεν δτι θά μελετηθή ή όρ
  γάνωσις βιομηχανίας έκμε^
  ταλλεύσεώς τού. Διότι είναι
  άμαρτίσ, έγκλημα είς βάρος
  τή; έθνικής μας οΐκονομΐας,
  νά έξάγωμεν κατ' έτος τερα¬
  στία ποσά συναλλάγματος διά
  την προμήθειαν ζαχάρεως, με-
  λάσσης, χρωστικων ύλών καί
  άλλων είδων, ένώ είμποροϋ
  μέν νά τα παράγωμεν έπιτοπί
  ως διά βιομηχανοποιήσεως
  τοϋ χαρουπιοθ. Μία τοιαύτη
  βιομηχανία άλλωστε, θά έχη,
  ώς καί άλλοτε ετονίσαμεν,
  καί πλείστα άλλα άγαθά
  διά τόν τόπον άποτελέσμα-
  τα. Θά εξασφαλίση καλάς
  τιμάς είς την χαρουποπαραγω
  γήν. Καί θά δώση εργασίαν
  είς εκατοντάδας έργατικών
  χειρών. Άλλ' έφόσον ή κυ
  βέρνησις εξεδήλωσε τό ένδια
  φέρον της, πρέπει νά τα έλ
  πΐζωμεν δλα. Ευρισκόμεθα
  άλλωστε είς τάς αρχάς μιας
  περιόδου πλήρους όργανώσβ
  ως καί συστηματοποιήσεως
  τής παραγωγής καί τής έν
  γένει έθνικής οίκονομίας μας.
  μικράς συντάξεως των. Καί
  θέτει τα πράγματα είς την
  θέσιν των.
  Διά την Σητείαν.
  ΤριακοσΙων χιλ. δρ. δάνειον
  χορηγβΐ ή Άγροτική Τραπέζα
  είς τόν συνεταιρισμόν έπε-
  ξεργασΐας καί πωλήσεως σουλ
  τανίνας Σητείας καί εκατόν
  τριάντα χιλ. δρ. έτερον δάνει
  όν χορηγεΐ είς την Ενωσιν
  οίνοποιηπκών συνεταιρισμών
  τής Ιδίας επαρχίας. Τα δάνεια
  αΰτά θά χρησιμοποιηθοθν
  άπό τούς συνεταιρισμοΰς διά
  την ενίσχυσιν των μελών των
  καί την βελτίωσιν των έγκα-
  ταστάσεών των. Καί θ' άπο-
  βοθν παραγωγικά δσον καί
  εύεργετικά. Καλώς λοιπόν έ-
  χορηγήθησαν. Πρέπει δμως
  νά όμολογηθή έπ' εύκαιρία
  δτι τόσον ό συνεταιρισμός
  σουλτανίνας δσον καί τα
  οίνοποιεΐαΣητείας έχουν προσ
  φέρει πραγματικάς ύπηρε
  σίας είς τούς άμπελουργούς.
  Κυριολεκτικά, εσωσαν την
  άμπελουργίαν τής Σητείας.
  Φήμαι.
  Εκυκλοφόρησαν προχθές
  φήμαι δτι είς τα έλληνο
  βουλγαρικά σύνορα συνέβη
  σαν έπεισόδια. Καί διεψεύ
  σθησαν αί φήμαι κατηγορη
  ματικώς δχι μόνον άπό την
  Κυβέρνησιν χΰ>ν Αθηνών άλ
  λά καί άπό την Κυβέρνησιν
  τής Σόφιας. Τώρα έκυκλοφό
  ρησαν πάλιν φί)μαι προσκλή¬
  σεως ήλικιών τίνων υπό τα
  δπλα έν Ελλάδι. Καί πάλιν
  αί φήμαι διεψεύσθησαν κατη
  γορηματικώς άπό την έλλη
  νίκην Κυβέρνησιν καί άπεδεί-
  χθησαν άνυπόστατοι. Νά ό'
  μιλήσωμεν καί πάλιν διά τούς
  διακοσίας καί τό άνόσιον
  Ιργόν των; Άλλ' άπεγυμνώ
  θησαν έντρλως. Τα ψευδη
  των άπεκαλύφθησαν. Καί ού
  δείς πλέον τούς πιστεύει. ΟΙ
  Έλληνες μένουν ήσυχοι. Διότι
  γνωρίζουν δτι ή χώρα φρου
  ρεΐιαι καλώς καί δέν άπει-
  λεΐται άπό κανένα.
  Ή όδός Μεσελέρων.
  Προχθές έγινεν είς "Αγιον
  Νικόλαον ή δημοπρασία διά
  την κατασκευήν των τεχνικών
  Εργων τής άποπερατωθείσης
  διά προσωπικάς εργασίας των
  κατοίκων όδοθ ΚαλοΟ Χωρίου
  —Μεσελέρων. Έλπίζεται λοι
  πόν δτι τα έργα θά κατασκευ
  ασθοθν τό συντομώτερον, δτι
  θά επακολουθήση ή σκυρό·
  στρωσις καί δτι θά έξασφαλι
  σθή μονίμως πλέον ή δι' αύτο
  κινήτου συγκοινωνία. Έτσι οί
  κάτοικοι των χωρίων τοθ νο
  μοθ Λασηθίου, ένισχυόμενοι
  καί άπό τό κράτος καί τό έ-
  παρχιακόν ταμείον όδοποιΐας
  λύουν διά προσωπικής έργα
  οίας τό πρόβλημα των συγ·
  κοινωνιών των. Καί είνε άξι
  οί παντός έπαίνου διά τοθτο,
  ΑΠΟΡΘΩΣΙ-
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Τό ΤελευταΐοΦυλάκιο».
  "Ενα φΐλμ ήρωισμοϋ, Ερωτος καΐ
  καθήκοντος.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον: «Ναύτης μέ
  τό στανιό» μέ τόν Τζόε Μπράουν.
  Έκτός προγράμματος ζουρνάλ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Πρόγραμμα 25ης Μαΐου.
  'ίίρα 12.25 Σήιια.—'Εθνικό'ς υ
  μνβς—"Υμνος Νεολαίας.
  12.50 Ποικίλη μουσική (ίίσκοι).
  13.30 Χρπματιστήριον-Εΐίπ
  ββις.
  "Ω',α Άστεροσχοπειου Αθηνών
  13 45 Άΐτοσπάσματα άπβ οπε·
  ρέττες τού Γ. Στράους (δίσκοι).
  14 Έλαφρά μουβική.
  (Υπό τής όρχήστρας Α. Καρά
  μαούνα).
  14.45 Εϊίήσεις. - Μετεωρολογι
  χον δελτίον.
  19.10 Χρηματιστήριον — Κίνπ
  αίς άγοράς Πειραιώς.
  19.20 Ή ϋρα τβΰ Παιδιβϋ:
  «Ή τούρτα τοθ Ρε&ύθη» 'Υπ*
  τοθ χουκλοθεάτρου τοΰ κ. Γεωργ.
  Ρώτα.
  19,50 Έλαφρό έλληνικο τρα-
  δ£δί
  Ό σατανδς καλόνηρος
  20 Ή ωρα τοϋ αγρόται»:
  «Ή άνάγκη έφοδιασμοθ των ά
  γροτών διά γεωργινών μηχανη
  μαΐων».
  ?0 20 Χβιβανέζικο Κβυοιρτέττο
  «ΓαΑάζιες κιθάρβς».
  20.50 ΕΙΰήοϊΐς—μβτεωρολογικόν
  Δελτίον.
  21 05 Ρεσιτάλ φλάουτβυ.
  21 30 Όμιλία:
  «Ή ένωσις τής Έπτανήσου καί
  ή Έλληνική Δυναστεία». "Υπο
  τοθ κ. Κώστα Καιροφϋλλα.
  21.45 Συμφωνική ©ρχπστρα τού
  σταθμοΰ.
  23,15 Μβυσική χοροϋ (δίσκοι)
  0.15 Τελευταίαι εϊίήσεις.
  ΠΟΐΛΑΙΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
  ΦΥΑΑΚΙΟ
  Τό ςρίλμ τβΰ ηρωϊσμοΰ,τοΰ
  ερωτα καΐ τοΰ καθή «όντος!
  Τό δρκμα τής ψυχής δύο
  άχώρισιων φΐλων αξιωματι¬
  κών τοδ Βρεττανικβΰ στρα-
  τοΰ. πού ιί άγάπη τους γιά
  την ϊίια γυναϊκα τβύς μετβ
  βαλε σέ άσπονίους έχθρούς!
  Πρωταγωνιστοδν:
  Κορυ Γκράντ
  Κλώντ Ρέϊνς
  Γερτρούδη Μικαέλ
  Κά9Αιν Μπρούκ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή όπερέττα—δανμα:
  ΓΚΑΣΠΑ-
  Νέ τοϋς
  ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΚ
  Γιοχάνες Χέστερς
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΩΠΩΙΙ ΤΣΙΡΟΚ
  72ον
  Ό Τσάρος έσήμανε τό κου
  δοϋνι τής υπηρεσίας.
  —Νά ειδοποιηθη άμέσως
  διέταξε, ό Πρίγκηψ Τσεγκόν
  τιεφ δτι έπιθυμώ νά τόν ίδώ.
  Μ°τά ήμίσειαν ώραν 6 Πρίγ
  κηψ Παϋλος παρουσιάζετο ε
  νώπιον τοθ Τσάρου.
  —Μέ έζητήσατε Μεγαλειό
  τατε;
  ~Ναί^ύψηλότατε. Άπαιτώ
  νά μοθ ίξηγήσετε τί συμβαΙ
  νει μεταξΰ υμών καί τοθ πά
  τερ Ρασποθτιν.
  —Μεγαλειότατε πιστεύσστε
  δτι έργάζομαι γιά τό καλόν
  τής ΡωσσΙας.
  —Έργάζεσθε γιά τό καλόν
  τής Ρωσοίας την στιγμήν πού
  έπιδιώκετε δολοφονίας κσ!
  μάλιστα κατά προσώπων είς
  τα όποΐα ό θρόνος όφείλει πολ
  λά;
  —Μεγαλειότατε ή Ρωσσία
  κινδυνεύει.
  "Εχετε λάθος Πρίγκηψ. Κιν
  δυνεύει ή ζωή τοθ Τσάρεβιτς
  μέ τάς πράξεις σας..»
  —Μεγαλειότατε τταρετήρη
  σεν έξβιρετικά συγκεκινημέ
  νος ό Πρίγκηψ Πσθλος. "Ηδη
  προέχει ή σωτηρΐα τής Ρωσ
  οίας καί ή ζωή τοθκληρονόμου
  τοθ θρόνου, μεγαλειότατε, δέν
  είνε όσον στΐουδαία είνε ή
  ζωή τής ΡωσσΙας.
  'Ο τσάρος .παρέμεινεν ά
  ναυδος μερικές στιγμές, κυτ
  τάζοντας τόν Παϋλον. Έπει
  τα μέ φωνήν πού επνιγεν ή
  συγκίνησις είπεν:
  —Άγαπώ τόν γυιό μου!
  Πρός στιγμήν οί τρείς άν
  δρες άλληλοεκυττάχθησαν ά
  φωνοι.
  'Έπειτα ό τσάρος συνωφρυ
  ωμένος, μέ ψοχρόν τόνον τοθ
  εΐπε:
  —Δέχομαι την παραίτησιν
  σας άπό την διοίκησιν τοϋ συν
  τάγματος των Ιπποτών, πρίγ
  κηψ Τσεγκόντιεφ.
  Ό ττρίγκηψ Παθλος έκαμε
  νά χαιρετίση, στρατιωτικώς,
  άλλ' ένεθυμήθη δτι μέ τάς
  λέξεις έκείνας ό αύτοκράτωρ
  τόν άπεστέρει τής διοικήσεως
  τοθ συντάγματος καί τοθ βαθ
  μοθ τού.
  Δέν εΐχε πλέον τό δικαίω
  μα νά χαιρέτη,στρατιωτικώς.
  Ήρκέσθη είς τό νά χαιρέτη
  ση μέ κλίσιν τής κεφαλής τού
  καί έπειτα μέ βαρύ βήμα έ
  ξήλθε τής αιθούσης κλείσας
  την θύραν, μόλις ευρέθη είς
  τόν διάδρομον.
  (συ εχΐζεται)
  •Η στήλη τού ώραιάκοσμου.
  Διατηρήσετε την Φρεσκάδα
  καί την ώμορφιά των εί'κοσι χρόνων.
  Άριθμ. 22332
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Καστελλί-
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ιδομε¬
  'ΓΊτάρχιι ε"να παλαιό τραγοθϊι
  πού λέγει: «Περάσαμε δλοι άπό
  τα εϊχοσι χρδνια...» Είνε άλήθεια
  σημαίνει δτι στερήσθε ΰγΐίΐν&ν δ
  ρων είς την ζωήν σας.
  ΙΙαρατηρήσετε δτι 8λα αύΐά άλη
  αύιό; Μοθ φαίνεΐαι, μετά μακράν θεύουν έπίσης σέ πρόσωπα ήλικί
  πείραν, δτι ωρισμένα πρόπωπα δέν | άς μεγαλυτέρας των εϊχοσι έτών.
  πέρασαν ποτί την ήλικία των εί 'Αλλ' είς αυτοίς προϋτίθενται «λ
  κοσι έΐδν διήλθαν την παιδική λες φροντίδες, ένφ σέ ο*; πού εί
  των ήλιχΐα χωρίς καμμιά τέρψι σθε εϊκοσι έτδν ό βρος «δγεία»
  μέσ* είς ίνα είδος προώρου ι!»?ι· είνε συγχρόνως βασιχός χαί έπαρ
  μότητος άλλά κυρίως νεχνικήν ήλι
  κία, δέν έζησαν διίλου. Τί άνεπα
  νόρθωτο σφάλμ»! .,
  Πρέπει νά είμεθα είκοσι έτών...
  επί πολύ. Έπιβάλλεται είς την γυ
  ναΐ«α νά ξϊύρη νά είνε νέα, νά
  είνε φρέσκη, νά είνε γεμάτη «πό
  ζωή, νά ϊχη περΕβσεια άπό διάθε
  σι καΐ έλπίία
  Άς άποδώσωμε είς την σημε
  ρινή ζίι)?) δικαιοσύνη, πού £ν χαί
  είνε τόσο σχληρή ε/ς ωρισμένα
  της σημεΐα, έν τούτοις εύνοεΐ τό
  αον την τραράτασΐ τή; νεότητο;
  υπό τόν δρον φυ^ιχά νά ξεύρομε
  νά έπωφεληθοθμε.
  θί ήθελα νά σας πώ έπ' εδκαι-
  ρία ολίγας λέξεις γιά τα «σπόρ»
  έν σχέσει μέ την χαλλονή
  Τα σπόρ είνε τα καλυτέρα μέ
  σα πού σας έξασφαλίζουν ώιορφιά
  είς τα εΐχοσΕ σας χρόνια, διότι
  είνε δ άσφαλέστερος τΐόπο; διά
  νά είσθε όγιής, διά νά έχετε αίμα
  καθαρό, ατομίχι σταθιρό, ώραι
  ούς γυμνασμένους μθς, χωρίς κα
  νένα λιπαρό περίσσευμα είς τόν
  όργαησμό σας.
  Έ δροσερότης καΐ ή εύστροφία
  κης.
  θά ήθελα νά σ8ς ψίλλω Ινα
  5μνο γιά τόν χαθαρο άέρα, τόν
  ίνεμο, τόν ήλιο... Γιατι αύτά εί
  νέ τα άληθινά γιά σάς προϊίντα
  τής χαλλονής.
  Όποια καί #ν είνε ή χαθημε
  ρινή σας ζωή, μποεήτε πάντ»τε
  νά ερχεσθε είς επαφήν μί την
  φύσιν ώρισμένίς τουλάχιστον ώρες
  τής έβίομάϊος.
  Ευρισκόμεθα είς την έποχή πού
  μπορεΐτε νά έφαρμόσετε τα πρωϊ
  νά ^μτΐάνια τοθ αίρος,». Ή άπλου
  σιέρα καί περισσότερον αποτελεί
  ςματική μίθοδος είνε νά μένετε
  καθ» πρωί δέκα Ιως δέχα πέντε
  λεπτα, έμπρίς σέ άνοικτβ παράθυ
  ρο ίσον τό δυνατόν έλαφρότερα έν
  δίδυμένη· είνε προτιμέτερον νά χά
  νετε ταυτοχρόνως γυμναατική γιά
  νά μην κ^υώνετι χαί διά νά α ν α
  πτύξετε την χυκλοφορία χοϋ αΐ'μα
  τος.
  Τό πρωτβν, τδ στοιχειωδες
  σπόρ είνε ή πεζοπορία, τό ίποΐον
  πρό πάντων είνε προσιτό είς 8-
  λους. Άλλά γι' αΰτό κχΐ 8λα τα
  είνε «χανονιχά» είς την ήλικία'ίίλλα σπόρ θά σόΕς δμιλήσω άλλοτε,
  των εϊκοσι έχων: εάν έλλείπουν' ή Ντιστβγκί
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  Ο
  ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΔιαχεΙρισις κτημάτων έξ άνταλλαγής.
  Προκήρυξις Δημοπραβίας πωλήσεων.
  Προσχαλω τόν έγγεγραμμένον
  πιστωτήν Κωνσταντίνον Μιχαήλ
  Μελισσουργάκην κάτοικον Αύλής
  Πεδιάδος, τό Ελληνικόν Δημόσι¬
  ον καί την έν Αθήναις Ι5ρ»ύου·
  σαν Άγροτιχήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος ώς χαί πάντα έτερον
  έχοντα τυχόν διχαιώματα ή άξιώ
  σεις επί τοΰ έκ δραχμων έξ χιλι¬
  άδων έπταχοσίων (0700) έκπλει-
  στηριάσματος τοθ ενώπιον μου
  χθές έπισπεύσει τοθ Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνου Καρυωτάχη δικηγί
  ΚΟΙΓΗΩΜΙ ΚΡα
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ετιανηλθον άεροτιο-
  ρικδς έξ "Αθηνών ή κ. καί ό κ.
  ΊατρΙδης.
  —Άεροττορικδς έτιίσης έπανήλ·
  θον οί κ. κ. Κ. Καστρινογιάν.
  νης χημικόΓ, ΝΙκος Δημητριάδης,
  Κ. Μαθιουδάκης, Τ. Άνδρουλά,·
  κης κσΐ Ν. Κοκολογιάννης.
  —Έπίσης επανήλθεν 4ξ Α¬
  θηνών 6 Εμττορος νβοτερισμών
  κ Μάρκος ΆνδρΕβδάκης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Πάντας
  τού; παρακολουθήσαντας την κη·
  δείαν τής προσφιλαθς μητρός μας
  Μαρίας Δροσατάκη καί όπωσϊή
  ποτε σμμμερισθέντας τ6 «ένβος
  μας καί ιδιαιτέρως τόν θεοάττον
  τα Ιατρόν κ. Γεώργιον Σπανογι-
  αννά,κην τα μέγιστα άν5*οϋφ(·
  αο ταύη ά η ό
  . (,η μγ
  ρου χαί χατοίχου Καατελλίο^ Πε.^αντο ταύτην κατά
  δ[άξ9ς
  κατά την
  θ
  η
  αριθμόν 22325 σχετικήν 1<θεσίν μου έκποιηθέντος ακινήτου κιήμα το{ τής ίφειλετρίας Θ;ο5οσίας συ ζύγου Πέτρου Φραγκιαδάχη τό γένος Νιχολά^υ Κανα^ουβάχη χά- τβίκου Παναγίας Πεδιάδος δπως Ιντός τής νομίμοιι προθεσμιας προσαγάγωσιν ίνώηιον τοθ άίρμο δίου Διχααΐηρίου παρ' φ γενή σεται ή χα:άτ*ξις χαί διανομή τοθ έχπλειατηοιάσματος τούς τί τλους των χαί λοιπά διχαιολογη τιχά των άπαιτήσεών των έγγρα- φα χαθ' δσον πάοια Ιίπρίθεσ,μος προααγωγή ϊσται άτιαράδεχϊος.' Έ γένετο έν Καατελλίφ Πεδιάδος χαί έν τώ ίνταθθα χαί χατά την ουνοιχξαν Πολεμάρχη δημοσίφ γραφείφ μου ίδιοχτησία τέχνων Γεωργίου Ααγουδιανάχη σήμερον την είχοστήν δευτέραν Μαΐου τοθ χιλιοσ,τοί} έννεαχο(?ιοαΐοθ τριαχο- βΐοθ έννάτου ίτους ημέραν Δευτέ ραν, ληφθέντων τελων χαί δικαίω μάτων πρωτοτυπου δραχμων έχα τδ> δέχα πέντε (115) καί (ιπεγρά
  ό ββί ' έΰ θ
  σων
  μ«ν
  την άλιγοή·
  .: διά των μ έ
  Της Ιιιιειτήμης,' ευχαρίστου;.
  Βερμώς.
  Τα τέκνα.
  Έμμ. Δρβοατακης, Ιωάννης Δρβ-
  βατβικη;, Κλεάνθη Κονδυλακη,
  Χβτρίκλεια Ματζαβάκη.
  ***
  Γύρω στήν πόΑι.
  •Εξωθεν τής γραμματείαν τοθ
  Δήμου άνηρτήθη ό προσοάτως
  ψηφισθείς πρτϋιτολογισμός χρή¬
  σεως 1939—40.
  —ΤεθεΙς οϋτω είς την δ»ά9β
  σιν καΐ τόν Ιλεγχον ηβιντός έν
  διαφερομένομ καί γενικώτερον
  των δημοτών.
  — Η Διοίκησις Χωροφυλακης Ή
  ρακλείου μετεφέρθη άπό τίνων
  ημερών είς τό οίκημα 6που ϊτ,ααν
  μέχρι τούδε |γκατ«στημέναι αί
  ύπηρβσΐαι τής ΕΙσαγγελίας Η¬
  ρακλείου.
  —"Εναντι τής Διοικήσεως μβ·
  τεΦέρθησαν έπΐσης αί όπηοβσίσι
  τοθ ΠταιηματοδικεΙου, αΐτινες
  ώς γνωστόν έστεγάζοντο προη¬
  γουμένως είς τό υπό κατεδά·
  φισιν κτΐριον τής παλαιάς Νο·
  μσρχΐας.
  —ίυνεργιΐα τοθ Δήαου κατα·
  γΐνονται τελευτοΐως είς τόν κα
  () γρ ___ ____
  πρός βεβαίωβιν παρ' έμοΰ τοθ _ θαρισμόν των ϊδών.
  βλά "
  η
  συμβολαιογράτου.
  ΜΙΝΩΑ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Προκηούσσει δτι:
  Έκτίθεται είς φανεράν μειο
  δοτικήν δημοπρασίαν ή κα
  τασκευή των κάτωθι έργων:
  1) Ύπονόμου μετά σχετι-
  κου βόθρουπαρά τόν νέον λι¬
  μένα.
  2) Επέκτασις όχετοθ έξω
  θι Πύλης Χανίων.
  3) Επέκτασις ΈνετικοΟ όχε
  τοθ πσρά την άκτήν,Δερματά.
  4) Κατασκευή βόθρων όχε
  τοθ κάτωθι μεγάλου έπιχώμα
  τος πλατεΐας Ελευθερίας.
  Ή δημοπρασία ενεργηθήσε¬
  ται την 30ην τοθ μηνός Μαΐ
  ου έ. ε. ημέραν Τρίτην καί
  ώραν 11—12 π. μ. ενώπιον
  τής Δημαρχιακής Έπιτροπής.
  Τα σχετικά ευρίσκονται κα
  τατεθειμένα είς την Μηχανι-
  κήν "Υπηρεσίαν τοθ Δήμου
  πρός γνώσιν των ένδιαψερο
  μένων.
  Έν Ήρακλείφ τή 23η Μαΐ
  ου 1939.
  "Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γϊωργιάδης
  Έχτί&εται είς άρχιχήν καί β' επαναληπτικήν δημοπρασίαν
  πωλήσεως ένεργηθησομένην την Ρην Ιούνιον 1939 ημέραν Παρασκευήν
  «αί ώραν 11—12 π. μ. είς το νηοχατάοτημα τής '-Εθνίκής Τραπέζης ή
  έκποίηοις των κάτωθι χτημάτωνι
  Άριϋ·. χτήματος είδος θέσις κτήμ. "Εχτ. τ.μ. α' προοφορά
  265 Οικόπεδον Κιξίλ Τάμπια 89 20.000
  307 » » » 48 8.000
  308 » » » 45.50 · 8.000
  1100 Οϊχία Γενϊ Τζαμί 63 34,000
  ίνυπό&ηχον διά δραχ. 9641 π 9 ο)ο από 1—11—22
  1431 οίχία (βνραοδεψεΐον) Καινονργιος Μαχαλας 42 95.000
  1437 Κατάατημα Τονλουπανα Φονρνος 15.50 30.000
  2365 ο'ιχία "Αχ Τάμπια 8.50 6.000
  Χωρίον Μελέσσες |
  4249 Οίχία χαι οικόπεδον Έντός Χωρίου 169.50 30.000
  Τοϋ κάτωθι χτήματος ή δημοπρααία έσεται β' έπαναληπτιχή. |
  207 Οίχία Γυμναστήριον 1110 1.338.750 ,
  Των κάτωθι χτημάτων ή δημοπρααία είνε είς βάρος των εχπτώτων. |
  274 Οίχία ΚιζΙλ Τάμπια 23 25.000
  2482 640)960 Σπήλαιον χαί οικόπεδον Χρνσόπηγή 198 5,000
  2501 ^ ^ Οικόπεδον καί Σπήλαιον » » 170 5.000 '
  Οί άναλυτικοΐ ό'ροι είναι χατατεϋειμένοι είς τό νποχατάστημα τής Έ·
  θνικ ής Τραπέζης ένθα δύνανται προσερχύμενοι οί ενδιαφερύμενοι ν,'
  λαμβάνωσι γνώσιν.
  (Έκ τοϋ Γραφείον).
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό βασιλεύς τής χαράς
  σκορπίζει άφθονα τα οώ-
  ρα τού σέ ανδρες καί γυ-
  ναΐκες, μικρούς καί με-
  γάλους.
  Ό μεγαλύτερος κωμι
  κός τού κόσμου:
  ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ
  ή πηγή τής εύθυμίκς
  στήν τελευταία μεγάλη
  έξωφρενική δημιουργία
  τού:
  ΝΑΥΤΗΣ
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιαήσεος δλων των
  "Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άναχαινισθέν κ«1 πάλιν έξαοφαλίζε» ίλα τ*
  πλεονεκτήματα τής άνέσενβ χ»ϊ ευχαρίστου δι«-
  μ·νϋς.
  «ίρμαναις—λβυτρβ χ. λ. η.
  ΑΘΗΝΑ Ι ΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  Όδός Σταδίου
  Τηλ 30236
  70 ΔΙΠΛΑ καΐ 70 ΝΟΝΑ
  ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
  Πλατεϊα Όμονοίας
  Τηλ. 30495
  70 ΔΩΜΑ.ΤΙΑ
  Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
  Πσοέχουσι συγχρονισμένα ώραϊα μεγάλα δωμά
  τισ, εύάερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καΐ κρύα νερά.—'Υπηρεσία
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοί.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  Ν02ΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρος τού Καρδιβλογικβΰ δβι-ν!εβ τής Α'
  Παθολβγικής Κλινικής τοδ Πανϊπιστημίου 'Αθην&ν.
  Δέχεται έν τ^ ίατρείφ τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ-
  βολά, καθ1 εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλεφ. 8.25
  ΜΕ ΤΟ
  ΣΤΑΝΙΟ
  καΐ μέ την ώραιοτάτη
  ΤΖΙΝ ΜΟΥ Ι·Ρ.
  Έκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Προσεχώς:
  ΟΑΑΑΣΣΙΝΗ
  Μέ τούς Ριτσάρ Γκρήν
  Νανσύ Κέλλυ.
  —Συγκεκριμένως ττροχθές -
  καθαοίσθη τό τμήμα από 'πλοτεΐ
  σς Καλλεργών μέχρι τέρματος
  τής όδοΰ 25ης ΑΟγούστου.
  —Ό καθαρισμος οθτος έιραρμο·
  ζόμενος ώς γνωστόν συστηματι¬
  κώς υπό της υπηρεσίας τρΰ Δή·
  μου κατορθώνει συν τοίς άλλοις
  νά παρουσιάζη εκάστοτε εύπρο-
  σώπους είς τούς ξένους τάς κεν
  τρικάς μας όδούς.
  —'ΕίεΒόθη άστυνομική διάταξις
  διά τής οποίας έφαρμόζεται αυ¬
  στηρώς ή άπαγόρευρις,
  | —Ή άφορωσα την 'μή μετά&α·
  σιν έντός δημοσΐων κίντρων τής
  περιφερείας Ηρακλείου τής θεί¬
  ας λειτουργΐας ή άλλων θρησκευ
  τικών τελξΐφν Βιή τοθ ραδ(0·
  φωνικοΰ σταθμοΰ 'ΑΗηνών.
  1 —Μετεβλήθη πάλιν χθές ό και
  ρός είς αΐθριον,
  Ι —Έν πάση περιπτώσει οί πρα
  κτικοί ούρανοσκόποι δέν έφαίνον
  το Ικανοποιημένοι.,
  ι —Φοβούμενοι νέος έκπλήίεις
  τοθ Μαΐου καΐ συνεπδς έξαν
  τλούμενοι είς νέας.. άντιπερονο
  σπορικάς συστάσει*:.
  | —Προχθές τό εσπέρας 6 Ραδι·
  οφωνικός μας σταθμός έξέπεμ.
  ψεν ώς θέμα τής «Ώρας τής Ύγ«1
  άς» την Ιστορίαν της κινΐνης.
  ι —Επρόκειτο περΐ λίαν έδιαφέ
  ροντος θέματος, διατυηουμένου
  υπό μορφήν Ριαλόγου καΐ μέ
  χρησΐμους όδηγΐα^ διά την κινΐ·
  νην.
  — Είς τό θέατρον Πουλακάκη
  ανεμένετο χθές τό εσπέρας πυ·
  κνή συγκέντρωσις κόσμου μέ την
  επίδειξιν τοΰ μέντιουμ Ζωης Βου
  δούρη.
  —Τοιούτου εΐδους παραστά·
  σεις συγκεντρώνουν πάντοτε τό
  ενδιαφέρον τοθ έπιστηυονικοθ
  κόσμου άλλά καΐ τοΰ πολλοϋ
  κοινοθ, δεδομένου δτι αί επί τοθ
  ψυχικοθ πεδίου έΌευναι δέν £παυ
  σαν νά άπασχολοθν εΰτε σήμε
  ρον την άνθρωπότητα.
  — Είς τό κινηματοθέατρον «Μι
  νώα» τΐροβάλλεται άπόψε διά τε
  λευταΐαν φοράν«Τό Μπροντγουαίη
  Μέλοντυ 1938» ίνα άπό τώ ώραιό
  τερα κιηματογραφικά φίλμ τής
  έποχής.
  ο Ρεκορτερ
  Ταχιίταται
  έηιοκευάΙ ώροΑογΙων
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι,
  κίς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  τέ) ΖυντοιθΜνιΐ.
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεΐται διά τα
  Δενοδοχεϊα «Ελλάς», «Κνω-
  αίς». Συστάσεις άπαραίτητοι
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙ11ΜΙΙΗ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΗΗΙΙΙΙΙ || 111Ι1ΙΙΙΙΙΐΓΐ|Κ
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛ1Α ""
  | ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ
  Είδών ταξιδίου καί έξοχής
  τσάντες,
  Ι
  7ϊ,
  μιταοθλα,
  κρεββάτια έκστρα
  Ειδικόν 5υνεργεΙον έ«ισκε«ών!
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΔΟ3 ΑΓ. ΜΗΝΑ
  'Υποχατάστημα τού έν Αθήναις, εργο
  Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΗ......"■■■>■" ΙΙΙΙΙΠ1ΙΠΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΗΙΙ || |1||||||1|||||€
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί Άθλιοι.
  579βν
  "Εχεις τα δόντια σου τα τριανταδυο, τό γε
  ρό στομάχι, τα όξυδερκή μάτια, την υγείαν,
  την ευθυμίαν, την κόμην την πυκνήν. βλέ-
  πω τα ώραϊα μαθρά σου μαλλιά' είς εμέ δέν έ
  μειναν οθτε κάν τα λευκά μου' τα δόντια μου τα
  εχσσα· χάνω τα ττόδια μου, χάνω τό μνημονικόν
  μου, πάντοτε συγχέω τριών δρόμων τα όνόματα·
  άλλο θέλω νά είπω καί λέγω άλλο.
  Ιδού ή κατάστασις ή Ιδική μου. Σύ, έγ,εις έ
  μπρός σου δλον τό μέλλον ήλιοφεγγές· έγώ ήρχι
  σα πλέον νά μή διακρΐνω είς αύτό τΐπο'ε' τόσον
  έπροχώρησα πρός την νύκτα. Σύ Ιχεις ίδώ καί έ
  κεϊ έρωτας, έννοεΐται εμέ πλέον δέν άγαπφ κανείς
  είς τόν κόσμον, κανείς· κσί μοθ λές νά σέ σπλαγ
  χνισθω έσένσ; Πσράδοξον! Ιδού ε"να πρδγμα 6
  που δέν ήλθεν είς τόν νοθν τοθ κωμικοϋ Μολιέ
  ρου παντάπασιν.
  Άν καί είς τα δικαστήρια κατ' αυτόν τόν τρό
  πον παΐζβτε σεΐς, κύριοι δικηγόροι, σάς συγχαΐ
  ρω ειλικρινώς. Είσθε τωόντι εύτράπελοι!
  —Καί ό γέρων έπρόσθεσε διά θυμώδους πάλιν
  φωνής.
  —Λοιπόν, κύριε! τί μέ θέλεις καί ή"λθες;
  —Κύριε, άπεκρΐθη ό Μάριος, γνωρΐζω Βτι
  ή παρουσία μου οβς είνε δυσάρεστος, άλλ' Εν
  μόνον πράγμα ήλθα νά σδς ζητήσω, καί φεύγω
  παρευθύς.
  —ΕΤσαι ενας άμυαλος! είπεν ό γέρων. Ποιόι,
  σοϋ εΤπε νά φύγης!
  Τουτο δέ ήτο ή έκφρασις τής φιλοστόργου δρ
  μής; ήν ό Γιλνορμάνδος ησθάνετο έν τώ βάθει τής
  ψυχής· δηλαδή, ήθέλησεν ούτω νά είπη!—Άλλά ζή
  τησέ μου συγγνώμην! Πέσε είς τόν τράχηλόν μου
  γρήγορα!
  Ό Γιλνορμάδος έβλεπεν δτι ό Μάριος έμελλε
  μετά τινάς στιγμάς νά τόν αφήση, ότι ή ψυχρά ύ·
  ποδοχή τού Εθλιβε τόν νέον, δτι τό απότομον τοΰ
  τρόπου τόν άπεδΐωκεν.
  Ένόει λοιπόν ταυτα πάντα καί έλυπεΐτο καί
  έφοβεΐτο' έπειδή δέ ή λύπη τού έτρέπετο άμέσως
  είς οργήν, ή τραχύτης των τρόπων τού έπετεΐνετο.
  Ό Γιλνορμάνδος ήθελε νά τόν έννοήση ό Μά
  ριος καί ό Μάριος δέν έννόει τίποτε. Έλύσσσξε λοι
  πόν έκ τούτου ό άγαθός γέρων.
  Άποτείνεται έκ νέου πρός τόν Μάριον.—Πώς εί
  νέ δυνατόν! ι ώ λέγει, έλειψες άτιό τό προσήκον
  πρός εμέ σέβας, τόν τιαπποϋν σου, άφησες τό
  σπΐτι μου διά νά τιςις δέν είξεύρω ποθ' κατελύ
  ■ηησες την θείαν σου· ύπήγες (περί τούτου δέν ύ
  ■πάρχει άμφιβολ(α)νά ζήση,ς ελευθέραν νεανικήν
  ζωήν, νά κυττάζπς είς ποΐαν θά άρέσης. νά επι
  στρέφπς είς όποιανδήποτε ώραν ήθελες είς τό δω
  μάτιόν σον νά διασκεδάζης, νά ήβής· τόσον και
  ρόν δέν μ" έδωσες οΟτε σημείον άν ζβς" έκαμες
  χρέη, χωρΐς κβν νά αοθ είτιβς νά τα πληρώσω'
  Ισπασες βσα ύαλιά ήθέλησες, έκσμες άνω κάτω
  τόν κόσμον, καί έρχεσαι μετά τέσσαρα έτη είς
  τό σπΐτι μου, καί άλλο παρ' αύτό δέν Εχεις νά μοθ
  είπβς; ,_ .
  (συνεχΐζεται)
  ΘΕΙΑΦΙΑ
  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  Είς τ6 καταστήμα:
  ΕΥΑΓ. ΠΕΡΑΚΗ
  ■ϋΐιιιιιιΐΜΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιΐΗΐΗπιιιιιιΐιιιηιιιιπιιιιιιιΐιΐ
  5 —
  Ι Κυλινδρόμυλθ€ καί Άρτοποιεΐα |
  ΕηΐΧΕΐΡΗΣΐΣΑΑ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ1
  ΗΡΛΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗ- |
  Φέρεται είς γνώσιν τοδ κοινοδ ότι άπό σήμε |
  ρον έπαναρχίζει τ*β 'ΡΥ*0^ Τβυ ****·««; |
  σιόν μας καί Μ θέση είς την κατανάλωσιν τα —
  γνωατα είς εξαιρετικήν ποιότητα σ,ταλευρα τού, |
  χαβώς καί τόν λευκόν καί μέλανα άρτον τού. =
  (Έκ τοΰ Έργβστασίβυ).
  ^Ι1Ι1ΙΐηΐΗΙΙΙΙ1ΙΙΜΙΙΙΙΙΐ™ΐΙΙ11Ι-«1
  ▲ι* έκεΐνους ποϋ βέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
  Β.'
  Έχιΐ είδικοί έπιστήμονες το
  έγδαραν, διότι ίπρεπε νά τό κα
  θαρίσουν άπό τα άλατα καί τα
  όρυκτέλαια. "Υατερα ήρχισαν ν1
  άνασυγκροτοθν τό ζω?ν όλόκλη
  ρον. Σήμερα ποΰ τό έΌτηααν, μά
  λις φαίνωνται σχισμαί τίνες έπίτοθ
  δέρματος πού είχε φθαρή πρός τό
  αριστεράν μέρος τής κεφαλής καί
  τοθ λαιμοΰ. Τό περίεργον είνε
  5τε άπό τό δέρμα τού έλειπαν αί
  τρίχες αί όπ'.ΐαι - Ευρέθησαν μίσα
  είς την ίλυν πού περιίβαλλε τό
  ζώον. Έννοεΐΐαι ϊτι μέ μεγάλην
  επιμονήν οί έπιστήμονες έμάζευ
  σαν τάς τρίχας αύτάς ΆφοΟ χω
  ρίσθηχαν άπό τάς ξένας Ολας μέ
  τάς οποίας ευρίσκοντο άνακατω-
  μίναι, αί τρίχες αύται πρόβαλαν
  ξανθωπαί καί λεπταί.
  Μεγαλυτέραν φθοράν παρουσιά-
  ζουν αί σάρκες τοθ ρινόχερω. Ή
  γλώσσα, δ λαιμίς, δ ουρανΐσχος
  ευρέθησαν χατ« τό μάλλον καί
  ήττον άθικτοι. Ένα μέρος των έν
  τοσθίων ευρέθη κοντά είς τό σδμα
  τοΰ ζώου. Τα ίντάσθια είχαν πέ
  σει ε*ξω τοθ σώματος άπό μίαν
  μεγάλην δπήν πο£» ϊχαινεν είς
  την κοιλίαν τοθ ζώοι». Τα υπό
  λοιπά, μέσα είς την όαφυακήν χοι
  λότητα, απετέλουν ίνα μϊγμα δρ
  γάνων χαί λάσπης πού είχε παρα
  σύρει ε"ως έχεΐ τό ρεθμα τοθ Ο
  δατος/Όσον άφορά τόν σκελετόν,
  οί επιστήμονας τόν άνααυνεκρό
  τησαν μέ μεγάλας δυσκολίας. Με
  ρικά μέρη τοθ σχελετοθ κατέρ
  ρευααν είς τεμάχια κατά την
  διάρκειαν των εργασιών τής άνα
  συγκροτήσεως, ίδίω; δ λαιμός, Τα
  μεγάλα δμως δστά των μελδν χαί
  οί σπόνδυλοι διατηροθνται θαυ
  μίσια.
  Μία δμάς ζωολόγων χαί πάλαι
  οντολδγων σΰμπληρώνει τάς έρεύ
  νας της προχειμένου νά δημοσι
  εύση προσεχώς λεπτομερή" στοι-
  χεία περί τής άχριβοθς περιόδοιι
  χαθ' ήν Ιζησαν χαί εξηφανίσθη
  σαν οί ρινόχερω τής τεταρτογε-
  νοθς περιδδοι», πού ζοΠσαν είς τα
  Καρπάθια. Έκ τής μεϊέτης τοθ
  ε&ρήματος τής Σταρούνια θά πλη
  ρωθοθν τα χενά πού άφησαν π*
  λαιδτερα προϊστοριχά εδρήματα.
  Ό ρινόκερως, χαθώς τόν έχουν
  οτήσει. τελείως άνασυγχεκροτη-
  μένον οί αοφοί ποϋ Οστερα άπό
  χιλιάδας αίώνων τόν άπήλλαξαν
  άπό τό ττετρελαιογόρον στρώμα
  ποϋ τόν εκάλυπτε, παρέχει έναρ-
  γή είχόνα των ζώων τής άπωτά
  της έχείνης Ιποχής πού £Ίος τώ
  ρα έγνωρίζαμεν άπό τα σχεδιά
  σματα τοθ προϊστοριχοθ άνθρώ
  που ίπάνω είς τα τοιχώματα των
  σπηλαίων έντός των οποίων εζοθ
  οε τότε δ άόθρωπος.
  Ή κατασκευη τής όδοΰ
  Άχλαδίων - Παρασπόρι.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  Ο
  ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  'ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  Όδός Σταδίου 24 Αθήναι
  Τηλέφωνον 23 041
  Συμπατριώται ποΰ έπισκέπτεσθε τας Αθήνας,
  προτψήσετε τό σύγχρονο Ξενοδοχείον ΣΙΤΥ
  ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρον τής πόλεως
  διευθυνόμενον άπό τβν ρέκτην Ήρακλειώτην κ.
  Γεώργιον Δασκαλάκην
  Κερα τρεχάμεν», ζεστά καί χρύα, θέρμανσις
  κεντριχή, λουτρα ίδιβίτερα, ντβύς είς τα δωμάτια,
  άνελκυστήρ. Αϊθβυσαι δια χορβύς γάμους τέΐα κ.
  λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα εύήλια μέ θέαν την Α¬
  κροπολιν καί τόν Λυκνβηττόν.
  Τιμαί ασυναγώνισται. Δια παραμονήν μαχρο-
  χρονίαν ίδιαίτεραι ουμφωνίαι.
  Κοινή Διεύθυνσις
  Ατμοπλοϊκών Συγκοινωνιών
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  ΠσρακσλεΟντσι οί κ. κ. έπιβάται όπως έφοδιά-
  ζονται έγκοίρως μέ τα είσιτήριά των έκ τοϋ Πρα- ·
  κτορείου καθόσον θά απαγορευθή ττσρά τής λιμένι- ι
  κης άρχής ή έπιβ'βασις παντός επιβάτου έκ τής ά- /
  ποβάθρας άνευ επιδείξεως τοθ είσηηΓίου τού. 5
  Έχ τού Πρ«κτορκ(ου Τηλέφωνον 8-31.
  ΣΗΤΕΙΑ Μάϊος (ανταποχριτοθ
  μας).—Είνε γνωστή ή προσπαθεία
  των χατοίχων τής Σητείας γιά
  την λύσι τοθ συγκοινωνιαχοθ προ
  βλήματος. Μέ προσωπικήν έργα
  οίαν των έχουν διανοίξει'βοιινά,
  έχουν γχρεμίσει βράχους χαί έ
  χούν κατασχΐυχσει δρόμους δεχά-
  δων χιλιομέτρων. Καί συνεχίζων
  την προσπάθειαν των αύτην. Έ¬
  χουν δέ τώρα * εύτυχως καί την
  ενίσχυσιν τοθ Ταμείου έπαρχια-
  χής όδοποιίας.
  Μία άπό τάς όδοιις πού χατχ-
  σχευάζουν οί χάτοιχοι έν συνερ-
  γασΓα μέμέ έπαρχιαχόν ταμείον εί
  νέ καί ή όδος^Πισκοκεφάλου—Ά
  χλαδίων—Παρασπόρι —Όροπ»δί-
  ου Ραυχάχας. "Ηδη ή δδός αυτή
  έχει φθάσει μέχρις Άχλαδίων. Σή
  μερον δέ άναμένεται νά έλθη διά
  νά χαράξη χαί νά δώση γραμμήν
  εργασίας άπό Άχλάδα είς Παρα
  σπόρι § μηχανικάς τοθ Ταμείου
  ίποφχιακής όδοποιίας κ. Κ. Αα
  σηθιωτάκης πού έργάζεται δμολο
  γουμένως άκούραστα γιά τή ν λύ
  αι των ό5ικών μας ζητημάτων.
  Πιστεύεται λοιπόν ίτι ίντός τοθ
  θέρους θά κατορθωθή ή διά
  νοιξις τοθ δρόμου αύτοθ {ως είς
  τό Παρασπίρι. Καί άργδτερα θά
  συνεχισθή χαί μέχρι Ρουχάχας
  καί εκείθεν είς Σταυροχώρι διά νά
  ένωθή είς Πιύκους ή Μαχρύ Για
  λόν μέ την οδόν , Σητείας—Μα·
  ρωνΐας—Ιεραπέτρας. Οί χάτοιχοι
  προσφέρονται νά έργασθοθν. Καί
  τό Ταμιΐον έταρχιαχής όδοποιίας,
  είνε πρόθυμον νά συνδράμη είς
  την χατασχευήν τοθ ίργου μέ την
  διάθεσιν πιστώσιων χαί έργαλΐί
  ών καί έργο^ηγών.
  Θά έχη δέ τεραστίαν αξίαν
  ή δδός αυτή· θά εξυπηρετήση
  μίαν σειράν χωρίων, παραγωγι-
  χων, πλουαίων, γραφιχών χαί θά
  λύαη την άπομόνωσ.ν τοθ δροπε-
  δίου τής Ρουχάχας πού είνε δνο
  μαστό γιά τόν πλοθτόν τού, γιά
  νήν γραφΐλόιητά τού, γιά τα έκλε
  κτά γεωργικά χαί χτηνοτροφΐχά
  προϊϊντα τού χαί τα γευστιχώτατα
  φροθτά τού.
  Καί φιισικά, ή εξασφάλισις ά
  νέτου ταχτική; δι' αΰτοχινήτου
  συγχοινωνίας θά συντελέση είς
  την αύξησιν τής παραγωγής, είς
  την βελτίωσιν των δρων διαβιώ
  σεως τοθ λαοθ χαί είς την άνά
  πτιιξιν τοθ πολιτισμοθ τού. Επί
  πλέον δέ θά χαταστήση προσιτά
  χαί τό οροπέδιον χαί τα προΐδντα
  τού είς τού; ξένους πού θά τό επι
  σχέπτονται τότε αυχνά χαί θά μέ
  νούν ιδίως τού; χαλοχαιρινούς
  μήνας πρός παραθερισμόν.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  ,ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
  Ό πρόεδρος τής Λιμβνικής
  Έπιτροπής 4Παχείσς "Αμμου.
  Γνωστοποιεΐ δτι:
  Την 11 Ίουνίου έ. Ι. ημέ¬
  ραν Κυριακήν καί ώραν Ιΐην
  π.μ. διενεργηθήσεται έν Πα·
  χεία Άμμφ καί έν τφ κατα
  στήματι τής Λιμενικής Επι
  τροτιής (Κοινοτικόν Γραφείον
  Παχείας Άμμου) δημοπρασία
  δι' εγγράφων καί ένσφραγΙ
  στων προσφορών μετά όρίου
  διά την κατασκευήν Άποβά
  θρας ΠαχεΙας "Αμμου.
  Ό προϋπολογισμός τοθ ίρ
  γου άνέρχεται είς £ν έκατομ
  μύριον εκατόν χιλιάδας (1.100,
  000).
  Ή "Εγγύησις ωρίσθη είς
  δραχ. 55 000.
  Δεκτοί είς τόν διαγωνισμόν
  έργολάβοι πάσης τάξεως δι'
  Ιργα Λιμενικά.
  Λεπτομερής διακήρυξις ^καί
  τα σχετικά τής μελέτης εύρί
  σκονται είς τό έν ΆγΙω Ν κο
  λάω γραφείον τοθ Μηχσνι
  κοθ Μ. Πετυχάκη καί είς τό
  έν Ηρακλείω γραφείον δ
  Μαυροκουλάκη—Φθενάκη.
  Έν ΠαχεΙσ. Άμμφ τή 15
  Μαΐου 1939.
  Ό Πρόεδρος τής λιμενικής
  Έπιτροπής ΠαχεΙας "Αμμου.
  Παν. Άγγέλου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  Προκηρύσσει δτι:
  ΈκτΙθεται είς φενεράν μειο
  δοτικήν δημοπρσοίαν ή έπι-
  σκευή τοθ ΝοσοκομεΙου Μετα-
  δοτικών Νοσημάτων την 30ην
  τοθ μηνός Μοΐου 1939 ημέ¬
  ραν Τρίτην καί ώραν 11 —12
  π. μ. ενώπιον τής Δημαρχι-
  κής Έτιιτροπής.
  Τα σχετικά ευρίσκονται κα
  τεθειμένα είς την Μηχανικήν
  εγπηρεσίαν τοθ Δήμου πρός
  γνώσιν των ενδιαφερομένων.
  Έν Ήρακλείφ τη 23 Μαΐου
  1939.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΛΑΜΟΗΣ Ι. ΛΑΜΙΑΝΙΧΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδός Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ^||Ι~1ΐυΐ1Ι1Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 111ΙΙΙΙΙΙΙΙ1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι1ΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΗΙ1ΙΙ111Η
  Ξ
  Ξ
  στο ..ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ
  Παρελήφθησαν 5000 Ζέρσεϋ υποκάμισα σέ εν¬
  τελώς καινοθργια σχέδια και χρώματα.
  Των καλύτερον ελληνικόν έργοστασΐων «Λαΐδος»
  «Πλύφα_ι «Βύκο- κ,λ.π.
  ^101111111111 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΗΙΙΐυ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ111 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ || ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΐΜ
  φαρμα·
  κεϊα.
  Σήμερον 25ην Μαΐου διανυκτκ
  ρεύουν τα φαρμακεΐα Χριοτοφ.
  Ζουράρη χαΐ Γεωργίου Σφβκια·
  νάκη.
  —Ή είααγωγή αίγδν.
  Διά κβινής αποφάσεως των κ.
  κ. ύιτουργων Οικονομικήν μ«1
  Έθνικης ΟΙκβνομίας κχΐ πρός δι·
  ευκόλυνβιν τής πρβστααίας τοΰ
  δασικοϋ πλούτου της χώρας, «πή
  γορεώθη ή εΐσαγωγή είς 'Ελ-
  λάία, άπο τής 21ης Μαΐου μέχρι
  τής 30 Σεπτέμβριον αίγών, τρά-
  ν ών καί έριφίων ζώντων Η ίαφαγ
  μένων.
  —Παράτασις αποφάσεως.
  Δι' αποφάσεως των ΰπουργών
  'Εθνιχης Οΐκονομίας καί ΟΙκονο
  μικ&ν παρατείνβται μίχρι 30ής
  Ίουνίου ή είσαγωγή βακαλάου
  ηροελβύσεως χωρών άνταλλαγής
  επί ίιακανονισμω τής άξίας αϋ·
  τοΰ δι' έλευθΐρου συναλλάγμα
  τος. Ή εΐααγωγή θά πραγματοιτβι
  ήται επί καταβολή ποσοστοϋ 25
  ο)ο επί της άξίας κΰτοΰ »φόμπ»
  υπέρ τοδ λ)σμοΰ «νισχύσεως βξα
  γωνιχοΰ έμπορίου.
  —-Αί στολαί των αξιωματι¬
  κών.
  Διά Β. Δ. εξέρχονται τρβποποι
  ήσεις είς τό άπό 3)11)38 διάταγμα
  περί καβορισμοϋ των στολών των
  αξιωματικών στρατβΰ, νβιυτικοΰ
  καΐ «Εροπορίας.
  —Ή βαθμολογία των αρχαί-
  ών έλληνικων.
  Ό ΰφυπουργος της Παιδείας
  κ. Σπένιζας δι' ίγκυκλίου τού
  εντέλλεται πρός ιους έπιθεωρη
  τάς τής Μέσης 'Εκπαιδεΰοΐως νά
  καταοτήσουν γνωστόν είς τούς
  Διευθυντάς των γυμνααίων καί
  προγυμνασίων, ότι καταργηβεί-
  β ής τής διδαβκαιλΐοΐς των Άρ
  χαίων Έλληνιχών έν τή Α'τά
  ξίΐ των όκταταςΊων γυμνασίων
  χαί «ρβγυμνασίων άπϊ τοΰ τρ*
  χοντος σχολικοΰ Ιτους δέν θά λο
  γισθή έ βαθμίς έηΐ τοΰ μαθήμικ
  τος τούτου διά τό Α' εξάμηνον,
  κατά τό Οποίον εδιδάχθη τό
  έν λόγω μάθπμα επί τή βασβι
  τού ίβχύοντος τοτϊ προγράμμκ
  τος, διά την βκδοαιν τοΰ γβνι
  κου δι' έκαστον μαθητήν άπβ
  τελέσμκτος.
  —©έοεις όδοκαθαριστών.
  Πρβσκαλοΰνται οί βουλόμενοι
  νά καταλάβουν θβσΐις ε>δοχ«θΜ
  ριστών νά «πββάλουν είς τόν
  Δήμον μέχρι 10 Ίουνίου έ. ϊ'τουί
  αίτήσίΐς μβτά πιβτοποιητιχοϋ «β
  λιτικων φρονημάτων, ποινικοΰ
  μητρώου, Δήμου καί Στρβιτολΰ
  γικοΰ Γραφείου.
  Ήράχλΐιον τή 24 Μαΐου 1939.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΧΑΡΙΑΗΜΟ! ΟλΕΥΡΙΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδός Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΊΆΙ οίκία και-
  νουργής, παρά την ίϊόν Άποχο-
  ρώνου.
  Πληροφορίαι παρα τοθ χ. Στε·
  φάνφ Μπλαβάχη, πλατεία Καλ¬
  λεργών,
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  25 Μαΐου 1939
  Ωρα
  Ή εξέλιξις των συνεννοήσεως
  διά την άννλορωσσικήν συμφωνίαν.
  Νέα έπεισόδια έν Παλαιστίνπ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Μαΐου ((δ.
  ύπηοεσ(α).— Τό ημιεπίσημον
  γερμανικόν πρακτορείον μετα
  δίδει την πληροφορίαν δτι ό
  άγγελθείς ήδη προσεχής άνα
  σχηματισμός τής άγγλικής
  κυβερνήσεως σκοπόν Ιχει την
  αντικατάστασιν των παλαιο
  τέρων ύπουργών διά νέων άν
  δρών. Μεταξύ των υπό άντι
  κατάστασιν ύπουργών συμπε
  ριλαμβάνονται οί κ. κ. Ράν-
  σιμαν καί λόρδος "Ι σκιπ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (15. ύ
  τιηοεσία) —Ή Πολωνική ΔΙαι
  τα είς χθεσινήν αυτής συνεδρΐ
  ασιν ενέκρινε την εφαρμογήν
  των νέων έμπορικών συμβάσε
  ών τής ΠολωνΙας, μετά τής
  Ρωσσίας, ΓερμανΙας καί Με
  γάλης Βρεττανίας.
  ΡΩΜΗ 24 Μαΐου ((δ. ύπηρε
  σία).— Νεώτεραι πληροφορΐ
  αι έκ Παλαιστίνης βεβαιοθν
  8τι υπήρξαν σοβατρώτατα τα
  λσβόντα χώραν έκεΐ νέα
  έπεισόδια, συγκεκριμένως με
  ταξύ "Αγγλων καί Άράβων.
  Έκ των Άγγλων εφονεύθη
  είς άξιωματικός καί έτραυ
  ματίσθησαν δύο στρατιώται.
  Τα έπεισόδια ταυτα, ύηάρχουν
  φόβοι δτι θά έπαναληφθώσι
  λόγω τής έξάψεως των πνευ
  μάτων καί μεταξύ τοθ άρα
  βικοθ πληθυσμοθ.
  ΤΑ ΑΓΓΛΟΖΟΒΙΕΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΟΝΙΑ
  ΡΩΜΗ 24 Μχΐου (ίδ. δπηρε-
  σία).— Έκ Λανδίνου αγγέλλεται
  δ έκεΐ πρεσδευτής τής Κολωνίας
  άναχωρήσας έκ τής άγγλικής πρω
  τευούσης αφιχθη ήδη είς Βχρ
  σοβίαν. Ό πρεσβευτής θά λάβη
  δδηγίας παρά τοθ ΠολωνοΟ υ
  πουργοθ των Εξωτερικών κ.
  Μπέκ έν σχέσει πρός τα άγγλο
  σΐβΐετιχά.
  Η ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΕΝΕΚΡΙΘΗ
  ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ ΜΕΤΕΒΗ
  ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΟΣΗ
  ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΤΟΗ ΙΑΠΟΝΩΝ
  ΑΘΗΝ Α.Ι 24 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι
  πολλοΐ Γάλλοι άξιωματικοί μετέβησαν
  είς την Κίναν. Οί άξιωματικοί ούτοι
  θά άποτελέσουν μόνιμον στρατιωτικόν
  αποστολήν ήτις θά άναδιοργανώση τόν
  χινεζικόν στρατόν.
  Διά την μετάβασιν των αξιωματικών
  τούτων είς Κίναν, ως άγγέλλουν τα αύ
  τα τηλεγραφήματα, διετυπώθησαν ήδη
  σφοδραί διαμαρτυρίαι υπό τής κυβερνή¬
  σεως τού Τόκιο.
  ΒΕΒΑΙΟΙ Ο ΠΡΟΣΕΧΗ!
  ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΣΕΒΣ ΤΙΑΜΠΕΡΛΑΙΗ;
  ΑΘΗΝΑΙ 24 ϋΐαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Έκ Λονδίνου τηλε¬
  γραφείται * ότι κυχλοφορεί έκεί εύρέως
  ή πληροφορία, ότι ή κυβέρνησις Τσά¬
  μπερλαιν πρόκειται νά ανασχηματισθή.
  Σχετικώς λέγεται ότι ό άνασχηματι-
  αμός ούτος τής άγγλικής κυβερνήσεως
  θά πραγματοποιηθή τό συντομώτερον.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΊΑΣΟΣΙΗ ΤΟΥ ΠΑΗΡΟΜΑΤΟΣ
  ΤΟΥ ΒΥΒΙΙ8ΕΝΤ0- ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας.)— Νεώτεραι πληροφο· ν ι/ Λ ** ϊ~ *"· Π * *+
  &&£2&£ΤΈ^&£ Νεαι προσίριβαι Γερμανων - Πολωνων.
  δια την διάσωσιν τού πληρώματος τού
  βυθιαθέντος αμερικανικόν ύποβρυχίου
  εύρισκομένου είς βάθος 7Ε» μέτρων.
  ΡΩΜΗ 24 Μαΐου (ίδ.
  σία).—Κατ' είδήαεις έκ Λονδίνου
  ή Βυυλή των Κοινοτήτων καί
  'τών Λορδων ενέκρινε την Λευκήν
  Βίβλον. Κατόπιν τοότοα ή ΒΕβλος
  τίθεται είς εφαρμογήν έν Πάλαι
  σΐίνη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μοΐου (Ιδ. ύπη
  ρζσΐα).—- Την 6 30 π. μ. τής
  σήμερον αφίχθησαν σιδηρο
  δρομικώς έκ Γενέυης οί κ. κ.
  Χάλιφαξ καί Μποννέ. Ό λόρ
  δος Χάλιφαξ καί ή άκολουθία
  τού ανεχώρησαν άμέσως διά
  Λονδίνον άεροπορικώς.
  Αναφορικώς πρός τάς άπο
  φάσεις τάς οποίας θά λάβη
  τα σημερινόν αγγλικόν ύ
  πουργικόν συμβούλιον, ύτιάρ
  χούν πληροφορίαι ότι τό πε
  ριεχόμενον τοθ καταρτισθέν
  τος υπό τής Αγγλίας νέου
  συμφώνου είνε σχετικόν μέ
  τινάς παραλλαγάς, μέ τό
  προταθέν υπό τής ΓαλλΙας
  σχέδιον.
  Είς τάς πληροφορίας ταύ
  τας, αΐτινες σημειωτέον άνα
  γράφονται είς τούς σημερι-
  νούς «Τάϊμς», προστίθεται καί
  ή εξής λεπτομέρεια:
  Είς τό νέον σχέδιον τοθ αγ
  γλοσοβιετικοθ συμφώνου πε
  ριέχονται αί εξής ούσιώδεις
  διατάξεις:
  α) "Ενεργεια στρεφομένη έ
  ναντίον ενός των τριών κρα
  των Αγγλίας, ΓαλλΙας καί
  Σοβιέτ, θά θεωρηθή έχθρική
  δι' δλα τα ανωτέρω κράτη ά
  τίνα καί θά βοηθήσουν τό
  προσβαλλόμενον κράτος.
  β) Θά δοθοθν έξ ΐσου υπό
  των τριών κρατών έγγυήσεις
  πρός τα μικρά κράτη τής Εύ
  ρώπης.
  γ) Θά διεξαχθοθν συζητή
  σεις άπό κοινοό διά την άντι
  μετώπισιν άπροόπτων μελλον
  τικών κινδΰνων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Μιΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Έκ Γενέυης τη
  λεγραφεΐται δτι ό άντιπρό
  σωπος των Σοβιέτ κ. Μαΐσκυ
  έβολιδοσκοπήθη σχετικώς μέ
  τό δυνατόν τής μεταβάσεως
  τοθ κ. Μολότωφ είς τό Λον
  δΐνον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (ίδ δπη
  ρισία).— Ή εφημερίς «Ήμίρα»
  πληροφορεϊται δτι πιθχνώτατα έν
  τος τής αυριον δ κ. Τσάμπερλαιν
  θά αναγγείλη είς την άγγλι
  κήν βουλήν την επίτευξιν τοθ αγ
  γλοσοβιετικοθ συμφώνου.
  —Κατ' «ίδήσεις έκ Νέας
  Υόρκης, οί έντός τοθ βυθισθέν
  τος ύποβρυχίου μετέδωσαν την
  πληροφορίαν δτι ΰποφέρουν μό
  νόν έκ ψύχους καί δτι άναμέ
  νούν διάσωσιν.
  ΡΩΜΗ 24 Μαΐου (ίδ. δπηρε
  σία.—ι Ό ίαπωνικός τύπος ου-
  νεχίζει την εκστρατείαν τού έναν
  τΕον τής Γαλλίας έξ αφορμάς
  τής μεταβάσεως είς Κίναν .30
  Γάλλων άποστράτων αξιωματικών
  πρός διοργανώση τοθ χινεζιχοθ
  στρατοθ.
  ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ Ο ΤΣΙΑΝΟ
  ΡΩΜΗ 24 Μ»ΐου (ϊδ. δπηρε
  σία).— Ό Ιταλός δττουργδς των
  Εξωτερικών κόμη; Ταιάνο άνα
  χωρήσας έκ Βερολίνου έν μέσφ
  ίνθουσιωϊών έκδηλώσεων αΓτινες
  έπανελήφθησαν κατά την διέλευ
  σ£ν τού έκ Μονάχου, έφθασε σήαε
  ρον είς την Ιταλίαν.
  Ή άγγλοτουρκική καί ή Αϊγυπτος.
  ΕΙΣ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗΝ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
  ΝΕΑΙ ΑΙΜΑΤΗΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ^ (ής ρμής ής ρ
  %Ι 24 ΛΙαΐου (τού άνταπο- άς ώς έπιστεύθη κατ' αρχήν.
  .)— Καθ* ά αγγέλλεται είς | ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (ίδ. ύ
  έβ
  συμφώνου. 4*0 πρωθυπουργός
  ετόνισεν δτι τό ύπογραφέν συμ
  'φωνον δέν περιλαμβάνει ουδέ
  να δοον αφορώντα την προ¬
  στασίαν τήςΑΙγύπτου διά στρα
  -----------------------(τιωτικής συνδρομής τής Τουρκί
  κριτού μας.
  την Παλαιστίνην έλαβον χώραν πάλιν πηρεσΐσ).— Ό Γάλλος υπουρ
  συγκρούσεις μέ θύματα εκατέρωθεν.'γός των Εξωτερικών κ. Μπον
  Έν τώ μεταξύ αί αγγλικαί αρχαί λα- |νέ εδέχθη άμα τή αφίξει τού
  βουααι ενισχύσεις συμπληρώνουν τα σήμερον έκ Γενέυης τόν πρε
  "έ σβευτήν των Σοβιέτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαΐου (ί5.
  ύπηρεσΐα).— Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ επιβεβαιοί την πληρο
  φορίαν 8τι ή Βαρσοβία καί
  ΚΑΊ ΡΟΝ 24ρΜαΐου (ίδ. ύπηΐνόνισε τάς τεχνικάς λεπτοΐλιον απεφάσισε νά δεχθή ώς
  ρεοία). Ό πρωθυπουργός τήςΐμερείας τής πσροχής βοηθεί-1 βάσιν τό γαλλικόν σχέδιον
  Αιγυπτου προέβη είς δηλώ·.άς υπό των Σοβιέτ. τοθ άγγλοσοβ,ετικοθ συμφώ
  σεις επί τοθ άγγλοτουρκικοθ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μαΐου (ίδ. ύ- νού.
  πηρεσία).— Ό άγγλικός τύ —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαΐου
  πος αίσιοδοξεϊ είς τάς σημε (ίδ. ύπηρεσ(α).— Ό κ. Τσά
  ρινάς πρωϊνάς τού έκδόσεις μπερλαιν ερωτηθείς υπό τοθ
  διά την σύναψιν τοθ συμφώ κ, "Ατλυ διά την πορείαν
  νού Αγγλίας καί Σοβιέτ άνα των άγγλορωσσικών συνεννο
  φερόμενος Ιδίως είς τούς εύ ήσεων απήντησεν δτι είς Πά
  νοϊκούς λόγους των κ. κ. ριοίους καί Γενεύην ό λόρδος
  Μποννέ καί Χάλιφατξ είς την Χάλιφαξ εξήτασε μετά τοθ
  Γενεύην. Πάντως αί αγγλικαί Γάλλου συναδέλφου τού
  έφημερΐδες τηροθν καί ποιάν κσί τοϋ Ρώσσοι. άντιπροσώ
  τίνα έπιφυλακτικότητα.
  που δλα τα οημεΐα άτινα
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μοΐου (Ιδ ύ; απέβησαν έμπόδια διά την
  πηοεσία).— €Υπό των άγγλι αίσΐαν έκβασιν των διαπραγ
  κων κύκλων άποτΜδεται μέγα ματεύσεων. ΈλπΙζεται, συνέ
  λη σημασΐα είς τάς άποφά; χισεν, ό κ. Τσάμπερλαιν δτι
  σεις τοθ σημερινοθ άγγλικοθ θά ύττερβληθοθν καί αί τελευ
  ύπουργικοθ συμβουΜου διότι
  άποφασισθέντα αύστηρά μέτρα πρός
  μπέοωσιν τής τάξεως.
  Ο ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
  ΝΛ ΤΛ-ΙΛΙΤν^Η ΓΙΤ ΕΓνΡΠΠυΜ βάλλουν πλέον έμπόδια είς ξουν σπουδαίον ρόλον είς την _„„,„, ,Ρι, Βί "Λ"
  ΝΑ ΙΡ-Ιβ-Τ-Η
  XXI
  _ΥΓΊ_ΙΙΗΝ ζό άγγλορωσσικόν σύμφωνον.'εξέλιξιν των άγγλορωσσικών Τ, "χ , Β*ρολ(νου *Υ
  -_, ,»τ ,~Γ^------1 / . Είς Βαρσοβίαν έγινε, καθ" συνεννοήσεων. γέλλεται δτι είς τόν πολωνι
  ΑΘΗΝΛΙ ^84 Μαιου (τού αντα α πληρθφορεΐται τό Ρώυτερ, —Πληροφορίαι τοθ πρακτο κόν διάδρομον εγένετο σπου
  ποκριτοΰ ν*·«ς)·—Πληροφορίαι εκ Νέας σ6σ)<εψις σήμερΟν την πρωΐαν ρεΙουΡώϋτεράναφέρουν δτι τό δαιότατον επεισόδιον είς βά Μθρκης καί Ουασιγκτώνος μεταθίοουν τ/2,ν έτΐιτελεΐων. ίίτιο καί διεκα άννλικόν ύπουονικόν συϋΒού οοο ΓεοαανΩν. τό Βουκουρέστιον δέν παρεμ;αυται προώρισται νά πα(· ταϊαι δυσκολίαι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Μοΐου (ίδ. ύ δηλώσιις τού προέδρου των Ηνωμένον Ηολιτειών κ.Ρούσβελτ διά τό ταξίδιον των "Αγγλων βασιλέων είς Αμερικήν. Εις τάς δηλώσεις τού ταύτας ό Άνιε- ρικανός Πρόεδρος τονίζει ότι επί τού παρόντος δέν είνε δυνατή ή παρ'αύτού άντακόδοαις τής επισκέψεως τού άγγλι· χού βασιλικού ζεύγους διά μεταβάσεώς τού είς την Αγγλίαν. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ *· ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τού άν ταποχριτού μας).— Ό πρωθυπουργός χ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη σήμερον τού έν Παρισίοις "Έλληνος πρε· των επιτελείων, ήτις καί διεκα αγγλικόν υπουργικόν συμβού ρος Γερμανών. Η ΑΙΦΙ.ΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΟΣΕΟΝ Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ Ταμείου Άσραλίαεως έκπροοώ πων καί δπαλλήλων των έπαγγελ ματικων, έργατιχών, καί δπαλλη ΑΙ Κλθ' ΥΠΕΡΒΑΣΙΝ ΕΙΣΑΓΟΓΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Δι' αποφάσεως τοθ δπουργοθ Έθνικής ΟίχονομΕας έξουσιοδοτεϊ ή ή ή μ ται ή χεντριχή επιτραπή άΐειών ΤΑ ΜΙΘτίΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Τό υπουργικον τής ΙΙχιδείας απηύθυνε χθές εγκύκλιον πρός —'" "".....-■"- έπιθεωρηΐάς των 50 Πρωϊνή ΤΟ Σ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).— Είς τό σημερινόν (χθε- σινόν) αγγλικόν υπουργικόν συμβούλιον ανεμένετο ώς γνωστόν ή λήψις όρι- βτικών άποφάσεων διά την σύναψιν τού άγγλοσοβιετικού συμφώνου συμμαχίας. Πάντως γενιχή αντίληψις έπικρατεί ότι ή συναψις τής συμφωνίας δύναται νά θεωρηθή γεγονός τετελεσμένον. Κατά τάς κυκλοφορούσας μάλιστα άπό των πρώτων πρωϊνών ώρών είδήσεις, είς τό Λονδίνον, εθεωρείτο βέβαιον ότι τό αγ γλικόν υπουργικόν συμβούλιον θά εξαν¬ τλήση την ύποχωρητικότητά τού προ· κειμένου νά διευκολύνη την Ρωσσίαν είς την άμεσον σύναψιν τού συμφώνου τούτου. ΠΟΑΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΡΟΥΜΑΝ Α [Ν 81 ΗΡΟΟΑΑΟΥΚ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙ! λικών δργανώσεων τής Ελλάδος είσαγωγής καθ' υπέρβασιν, βπωςι10"· Υιν"Χοιί« «πισεωρηιάς των απέστειλεν εγκύκλιον πρός άπαν κατά τό τρέχον εξάμηνον χορη-' σχολείων καθορίζον τάς ώρας δι- τα τα έν Ελλάδι λειτουργοθντα έργατικά υπαλληλικά καί έπαγ γελματικά σωματεΐχ καί ένώσεις αυτών διά τής οποίας γνωρίζει την Γδρυσιν τοθ Ταμιίου καί πά ρέχει δίηγίας διά την λειτουργί Γνωρίζει μ ρς σβευτού κ. Ν. Πολίτη. ΕΝΟΟΥΣΙΟΑΗΣ ΥΟΟΑΟΧΗ ΕΙΣ ΣΠΙΡΓΗΗ ΤΟΥ άΙΑΔΟΧΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ν{ ^Φς των δπαλλη λων καί δπηρετων των ανωτέρω αωματεΕων πρός τοθτο δέ χαλεϊ πρός : ώ^ησιν περαιτέρω. ΑΘΗΝΑΙ 9 4 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).— Κατά τηλεγράφημα1 έκΣπάρτης αί Α.Α.Β.Β.ν.ν. ό πρίγ κηψ διάδοχος Παθλος λ&Ι ή πρικήπιβ ΑΓΩΝΕΣ_ΙΤΑΛΗΣ Την 7. μ. μ. τής προσεχούς ρη ργ κηψ διάδοχος Παθλος λ&Ι ή πρικήπιβ· Κυριακάς "θά διεξσχθ3·είς" τό" σα Φρε:8ερίκη άφιχθίντες ^έκεϊ, έτυχον θέατρον «Κοσμικόν» αγών πά ένθουσιωοών έκδηλώβεων ά«ό μέρου; λης μεταξύ τώνπαλαιστώνΤζίμ *Ο λ*οβ, Βλός καί Ήλιοποθλου, γήση αδείας εϊσαγωγής έξ Ίταλί άς καθ' δπέρβασιν των είσακτέων ποσοτήτων των εξής εί δών: 1) Είδών τής δασμολογικής κλάσεως 216 αβ (τάπητες δποστρώσεως κλπ.) μέχρι τοθ ποσοθ των 15. 000 χιλιόγραμμα^ ή κεντρική έπιτροπή χαί μέχρι τοθ των πέντε χιλιάδων (δ 000) χι- λιογράμμων έν συνόλω ή έπιτρο- πή Μακεδονίας. 2) Λεπτών άλιευ τικών δικτύων δχσμολογικής κλά¬ σεως 286 μή χατασχίυαζομένων δπιδ τής έγχωρίου βιομηχανΕας μέχρι τοθ ποσοθ των τριών χι¬ λιάδων πεντακοσΕων (3 500) χΐ- λιογράμμων ή κεντρική έπιτροπή καί μέχρι τοθ ποσοθ των δόο χι λιάδων (2.000) χιλιο^ράμμων ή έπιτροπή Μακεδονίας. δασκαλίας των μαθηματικών των πρακτικτών Αυκείων. Ούτω; όρί ζεται δτι είς τό πρόγραμμα των μαθημάτων τής τρίτης τάξεως δια τίθενται διά την γειομετρίαν ώ;αι δύο, έ ώ αντιθέτως διά την αριθ μητικήν καί άλγεδρχν διατίΗΐν- ται ώραι τρείς. Τοθτο δτι τα μαθήματα ταθτχ θά διδά σκωνται έκ παράλληλον δι' όλ4. κλήρον τό σχολικόν Ιτος χατά τάς ανωτέρω έβ$ομαδιαίας ώρας •Ομοίως χαί ,,ΐίς τό πρόγραμμα τής τετάρτης τάξεω;. Είς την β' τάξιν δι' ήν όρίζονται τέσσαρες ω ραι διά την διδασκαλίαν τής ά ριθμητιχής χαί γιωμβτρίας, ή γεωμετρία θά δΐδάοχιται μόνον χατά τό 6' εξάμηνον επί δύο ώρας χαθ' — " ΑΘΗΝΑΙ 34 Μαΐου (τού άντα- ποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Βου>
  κουρεστίου καί Βαραοβίας ότι τόσον
  ή ρουμανική όσον καί ή πολωνική κυ
  βερ νησίς δέν θά προβάλουν άντιρρήσεις
  διά τόν προβλεπόϋλενπν τύπον της συμ¬
  φωνίας Αγγλίας καί Ρωσσίας.
  ~ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΗΟΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΡΩΜΗ 24 Μαΐου (ίδ. ύπηρε-
  βί«).—Τηλεγραφούν έχΛονδίνου ότιείς
  την βασιλομήτορα τής Αγγλίας Μαρί¬
  αν συνέβη χθές άτύχημα, τού αυτοκινή-
  τού επί τού όποίου έπέβαινε συγχρου-
  σθέντος μετά φορτηγού αύτοκινήτου.
  Τό αυτοκίνητον της άνετράπη άλλ' ή
  Βασιλομήτωρ υπέστη έλαφράς μόνον
  έκδοράς. Λόγω τού ίσχυρού νευρικού
  κλονιβμού ή Βασιλομήτωρ παραμένει
  κλινήρης είς τό άνάκτορόν της όπου
  μετεφέρθη άμέσως μετά τό άτύχημα.
  Νεώτεραι πάντως πληροφορίαι έκ Λον
  δένουάναφέρουνότιδιήλθενήσυχον νύκτα.
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΒΣΕΙΣ ΕΙΣ Τί ΚΑΡΑ!
  ΒΑ ΟΜΙΛΗΣΗ Ο κ ΤΣΑΜΠΕΡΑΜΝ
  ΑΘΗΝ 1.1 24 ΛΙαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Κατά τα έκ Λονδίνου
  τηλεγραφήματα είς τό Κάρδιφ θά γί
  νούν προσεχώς μεγάλαι λαϊκαί συγκεν
  τρώσεις κατά τάς οποίας θά ομιλήση
  διά μακρών ό χ. Τσάμπερλαιν.
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΥ ΧΘΕΣΙΝΟΥ
  ΑΓΓΛ1Κ0Υ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαΐου (ίδ. ύπη
  ρεσία).— "Τό Αγγλικόν Υπουργικόν
  Συμβούλιον συνήλθεν είς συνεδρίασιν
  την 11 π.μ. Τής συνεδριάσεως προη-
  γήθη ιδιαιτέρα συνομιλία των χ.κ. Τσά
  μπερλαιν χαί λόρδου Χάλιφαξ. Τό υ¬
  πουργικόν συμβούλιον διήρχεαεν επί
  δίωρον. Μολονότι δέν έγιναν εισέτι εύ·
  ρείας φύσεως άνακοινώσεις, υπό των αγ¬
  γλικών πολιτικών κύκλων πιστεύεται ότι
  αί βάσεις τού άγγλοσοβιετικοΰ συμφώ¬
  νου αίτινες ετέθησαν είς Γενεύην θ» γί¬
  νουν τελικώς άποδεκτα,ί.
  ΤΙΑΝΕΚΟΙΝΩΣΕΟκΤΣΑΜΙΙΕΡΑΐ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ *4 Μαΐου (ίδ. ύ·
  πηρεσία).—■ Πρό ολίγων στιγμών ανηγ¬
  γέλθη είς την Βουλήν των Κοινοτή·
  των υπό τού κ. Τσάμπερλαιν ότε τό υ¬
  πουργικόν συμβούλιον συνεζήτησε τούς
  νέους όρους τού συμφώνου Αγγλίας
  Ρωσσίας καί έλπίζεται ότι είς βραχύ
  ρονικόν διάστημα θά καταρτισθή πλέον
  ριστικώς τό σύμφωνον τούτο.
  ΝΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟίΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ *4 Μϊίου (τοΰ άντ*
  «οκριτού μας).*- »Εκ Θερμοπυλών αγ¬
  γέλλεται ότι ανεκαλύφθησαν έχεί νέ*
  πουδαϊα άρχαιολογικά εύρήματ».