97331

Αριθμός τεύχους

5174

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

26/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΠΆΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΤΑΥΡΟν
  ΪΗΕΪΟΥΝΟΣ ΣτΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  βτησια λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  Ιξά μηνός » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΗΑΙΛΕΙΑΣ
  ΕίΙΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΒΑΣΕΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5171
  Τό σχολικόν Ιτος έγγίζει
  ηδη πρός τό τέλος τού καί
  τα εκπαιδευτήριον μέσης
  καί δημοτικής, όργανώνουν
  τάς έτησίας ενδείξεις των.
  Παρουσιάζουν δέ οί μαθηταί
  θέαμα πραγματιχά ευχάρι¬
  στον όσον καί εύοίωνον. Εύ·
  οταλεΐς, πειθαρχημένοι, μέ
  την έκφρασιν τής αύτοπεποι-1
  θήσεως καί τής αίσιοδοξίας
  δημιουργοΰν την εντύπωσιν |
  καί την έλπίδα ότι ή νέα
  γενεά θά είνε όντως άξία νά
  κρατήση είς τούς ώμου; της
  τα πεπρωμένατή; φυλής καί
  ν' ανοίξη τόν δρόμον τοΰ
  πολιτισμοΰ, τόν δρόμον πού
  βδηγεΐ πρός τάς υψηλάς κο·
  ρυφάς τοΰ ίδεώδους όπως τό
  καθώρισε τό άθάνατον ελλη¬
  νικόν πνεΰμα. Είνε καί τοϋ
  το άποτέλεσμα τής έχπαιδευ
  τικής πολιτικάς τοΰ κράτους
  κκί απόδειξις τής μερίμνης
  καί τοΰ ένδιαφέροντος τής
  κυβερνήσεως υπέρ τής ν ε©·
  τητος καί τής σωμκτιχής, τής
  πνευματικής καί ψυχικής δι
  απλάσεώς της.
  Πρέπει νά όμολογηθή ότι
  ή κυβέρνησις έλαβεν όντως
  σειράν μέτρων πρός άναδιορ
  γάνωσιν καί αναπροσαρμο-
  γήν τής έκπαιδεύσεως είς
  τάς συγχρόνους άντιλήψεις
  χαί τάς συνθήκας καί είς τάς
  Ιδιαιτέρας έθνικάς ανάγκας
  Είς την 'Ελλάδν, όπως συν
  έβαινε μέ όλα, έκπαιδευτι·
  χον πρόγραμμα ούσιαστικώς
  δέν^ΰπήρχεν.Οΰτε καί σύστη-
  μα. Μετβφέροντο απλώς ξέ-
  να προγράμματα καί συστή-
  ματα, >αί μετεφυτεύοντβέ
  οώ, αδιάφορον άν ήσαν ά-
  προσάρμοστα εί; την χώραν
  μας ή καί άντίθετα πρός
  την ψυχοσύνθεσιν καί τάς
  άντιλήψεις τοϋ "Ελληνος *αί
  άνίκανα νά έξυπηρετήσουν
  τάςάνάγχαςτής χώρας."Ηρχει
  ©π ήσαν ξένβ,ότι εϊχαν επι
  νοηθή άπό χώρας πού εθεω¬
  ρούντο καί είναι πράγματι
  πρβηγμέναι. "Ετσι είς τα
  σχολεΐά μας έφηρμόζετο πρό¬
  γραμμα πού δέν ανταπεκρί¬
  νετο διόλου πρός την ελλη¬
  νικήν πραγματικότητος Επί
  πλέον δέ, ίδρύοντβ παντβΰ
  σχολεΐα κλασσικής μορφώ-
  σεως καί δέν ίδρύετο μία
  πρακτιχή γεωργιχή, έπαγ-
  γελματική, βιοτεχνική σχο-
  λή διά την τεχνιχην μόρφω¬
  σιν των νέων, διά την υπο-
  βοήθησιν τής συατηματοποιι-
  ήσεως καί επιστημονικάς ορ¬
  γανώσεως τής παραγωγής
  καί τής οίκονομίας μας.Έπί
  πλέον δέ ύπήρχε πλήρης ε¬
  λευθερία είς την έγγραφήν
  ϊίς τάς διαφόρους σχολάς.
  Καί έτσι άπεφοίτουν κατ' έ-
  τος πλήθη νέων άκό τα κλασ
  σικά γυμνάσια, άπό τα δι-
  δασκαλεΐα, τάς Παιδαγωγι·
  κάς 'Αχαδημία; καί τάς σχο¬
  λάς των Πανεπιστημίου, χω·
  ρΐς όμως νά ύπάρχβυν καί
  άνάλογοι θέσεις διά νά Το-
  πβθετηθβΰν. Καί έδημιουρ-
  γήθησαν αί ατρατιαί των ά-
  διορίστων διδασκάλων χαί
  καθηγητήν, ό κόαμος τβΰ
  λεγομένου διανοητικοΰ προ·
  λεταριάτου πού εμενε χωρις
  εργασίαν, χωρίς τα μέσα της
  ζωής, έρμαιον των δημαγω·
  γών καί των άν έμ ών τής ά-
  ναρχίας καί έχανε τα ίδανι·
  κά τού καί παρεσύρετο είς ά-
  κρότητας, έν τή άπελπιαία
  πού έδημιούργει ή αθλιότης
  τβυ. "Ετσι προέκυψαν καί
  τα σμήνη των θεσιθηρών
  πβύ απετέλεσαν μάστιγα διά
  τόν κρατικόν μας πρβϋπβλο*
  γισμέν, πληγήν διά την ε¬
  θνικήν οίκονομίαν, αιτίαν
  τβΰ πολιτικοΰ έχτροχιασμοϋ.
  Διότι πρέπει νά όμολογηθή.
  Ή θεσιθηρία υπήρξεν έν ά¬
  πό τα μεγαλύτερα κακά πού
  έβλαψκν την χώραν.
  "Επρεττε λοιπον νά γίνη
  άναπροσαρμογή τής έχπαι-
  δευτικής πολιτΐΜής τοΰ κρά¬
  τους είς τάς συγχρόνους άν¬
  τιλήψεις καί είς τάς ίδιαιτέ
  ρας συνθήκας τής χώρας
  Κ «ι αυτήν την άναπροααρ
  μογήν ήρχισε καί συνεχίζει
  ή κυβέρνησις. Ευρίσκεται φυ
  σικά είς την αρχήν τής
  προσπαθείας της. Καί οί επι
  διωκόμενβι σκοποί δέν επε¬
  τεύχθησαν είσέτι έξ όλοχλή-
  ρβυ. Ή προσπαθεία όμως συν-
  εχίζεται. Καί τό όλον έκ-
  παιδευτικόν πρόβλημα θά ε¬
  ξετασθή πάλιν τώρα έπ' εύ·
  καιρία' τής λήξεως τού σχο-
  λιχοΰ έτους. Καί δέν ύπάρχει
  άμφιβολία ότι 5ά συντελε
  σθή ταχέως ή άναδιοργάνω-
  σις τής έκπαιδεύσεως σύμφω-
  να μέ τή ν ελληνικήν πραγ-
  ματικότητα.
  μπορεΐ Χϊί νά λείπη δλωσδιάλου
  καί νά μείνη ώ; δημιουργία μόνο
  τί μοντέλο ! Έτσι πού πιρουσιά-
  ζονται τα κεράσια είς τα κάλαθά
  κια τους ναΐ μέ τα φυλλαράκια
  κάποτε τής κερασιάς ώς πλαίαιον
  δέν μδς θυμίζου·· άαλδς την έπο
  χήν των φρούτω*. Μά; θυμίζουν
  άκόμη την εύλογΕαν τού αγροϋ,
  τούς παναρχαίους θρύλους της, τα
  διονυσιακάς άποχρώσεις " της.
  τό αίμα των ληνών, τα ρέ5α
  τοΰ Άνακρίοντος. Πλαισιώνουν
  με|έλπ(βεςτήν ζωήν καί δίδουν ίνα
  εύρυώφελίμισιιχόν σκοπόν είς τάς
  σχέσει; άνθρώπου καί φύσεως. Ή
  προσπαθεία τοθ πρώτου νά ζήση
  άρμονικά καί γόνιμα μέ την δευ
  τέραν άποχτά νέους γενικούς καί
  είϊικούς δρους. Ό Ζχν Ζάκ Ρου
  οώ δέν θά ήθελε Ιαως ίλλην κα
  λυτέραν προπαγάνδαν άπό ίνα χά
  λαθάχι κεράσια.
  • *
  Δ.ά την Έλλαδα ί πρίλογος
  των χεραοιών χρατεΐ είς τό βαθος
  τού χαί τουρΐσΐιχές χατειιθύνθεις:
  Ή φύσις τής χώρας είνε ό μέγα
  λύτερος παράγων είς την προσέλ
  χυσιν ξίνων Ό Μπαίνΐεχερ κρί
  νεται δεΐγμα ανευ άξίας χωρίς
  αύτές τίς πραγματικές έλληνικές
  αξίες. Χω;ίς ίνα άνθισμένο χλα
  δάχι, χωρίς ίνα ώριμο φροθτο,
  χωρ ίς μιά οιανδήποτε ζωντανήν
  ίχ5ήλο)3ΐ άπό τδ χιλιοτραγουϊι
  ομένο έλληνικό τοπεΐο. Καί είνε
  ευτύχημα δτί πρός αυτήν την &·
  ποψί τείνουν σήμερον αί γενιχαί
  προσπάθειαι. Τα }κεράσια σχετι-
  κώς Ιρχονται ώ; μία άρχή καί
  μία Οπενθύμισις.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ά πά τό ΜυΑοπάταμον
  ΤΑ ΑΙΜΕΗΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΟΡΗΟΥ
  ΟΠ82 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
  Η ΓΟΗΤΕΙΑ
  ΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ
  Ό μανάβης Ιχει νά επιδείξη
  αυτήν την εποχήν τίς ώραιότερες
  ναιύρ μόρτ: Τα κεράσια. Ή έπο
  χή των φρούΐων — μία έποχή γε
  μάτη κίνησιν καί ζωήν διά τόν
  τόπον μας—κυρίω; είς την έμφά
  νισιν των χερασιων έ"χει τό «πρΐ
  λούντιό» της, τί προανάκρουσμά
  της. Καί είνε τδ προχνάκρουσμά
  της αύτό, ανάλογον είς χρωμα
  χαί θυσίαν. Τό χεράσι είνε χάπο
  τε σπουϊαΐο άπά τής διπλής αύ
  τής άπόψιω; ώστε νά διχαιώνη
  πλήρως μΐρικούς έμπΐιροτέχνας
  διαφημιστάς τοθ είδους
  Άλλά τί «απουδΛΐα χεράοια
  ΐτ]ί Κηφισοίς ή τής ΚρήΐΓ,ς» εί¬
  νε χυρίως τίνο; χαί χαρακτήο
  Ή έποχή των φρούτων δέν είνε
  απλώς έποχή ίμποριχή ή ™ΡΧ
  γωγιχή. Είνε χαί έποχή ώμορ-
  φι«ς. Κάθε γοθοτο έπαγγελμβτι
  Χβ πού είνε χάτι τό αύτονόητον
  χ»ί διά την έμπορείαν τοθ εΐδους
  —ή συσκευασία ώς γνωστόν άπο
  τελεΐ βάσιν διαφημισϊΐχήν—άμιλ
  λ3χαι μέσα είς τόν χύχλον αυ
  ιόν. Άφήνομεν χώρα 8ΐι χά χ«
  ράσια είνε ώμορφα άπό την χέρα
  σία. Άπό έκεΐ κατανοοθμεν την
  ί των μέβα είς τό μεγάλο
  ή ύί κ«1 «»Υ
  χεκρίμένως τίς ελληνικάς.
  —Ή φύσις δέ/ είνε τίχνη.
  Μέ τόν τΐρόλογον ή τόν έπίλο
  γ%ν αυτόν έσυνήθιζε νά έπικυρώ
  νη τίς θεωρίε; τού Ινας μανιώδης
  φυσιολάτρη-ς, Κάθε χαλοχαΐρι έ
  χάνετο χυ?ιολε<τιχ6ς χάτω άπό μία τεραστία χάσκα χαί χωρίς νά είνε χτηματίας περιεπλανάτο 8λην την ημέραν είς τούς ά- γρούς, είς τάς ωραίας έξοχάς τής περιοχής τού, είς τα βϊυνά χαί τούς λόγγου;. "Οταν τόν συναν τοΌςΐαν οί «ίξωμάχοι» σέ χανένα γνώριμοσταυροϊρίμι, Ιμπλεχαν.Ή κουβίντα τού δέν διηνθίζετο μόνον άπό πραχτικές συμβουλίς. 'Εχλαί χιυε χαί ανωτέρας ΰφής θεωρί ε;. Ό άνθρωπος έκεΐνος άνέπτυσ σι διατί άπεστρέφετο τούς ποιη τάς χαί τούς καλλιτίχνας χαί διατί ήρχεΐΐο πάντοτε μέ τα πρωτέτυπα. Βεβαία εμείς δέν θά φθάσωμεν Ιΐΰί έ«εΙ. — σιόσο είνε άκριβές δ χι ίνα χαλαθάκι κεράσια σήμερο μάς (κανοποιεΐ είς τό πρωΐότυπον. Μία άντιγραφή τους καί άπό τόν μεγαλύτερον καλλιτέχνην δέν θά μπορέαη νομίζω νά μ&ς μεταδώση τόν τόνον των. Τα χερασίνια χεί λη τοθ ποιητοθ είνε σήμερον... δαμμίνα. Ένας ζωγραφιχός πί ναξ, μίλονίτι προοεγγίζει πολύ περιοσόιερον την φύσιν άπδ χά χείλη »υτά, ή άλήθεια είνε δτι Έπειτα άπό μακροχρονίους προσπαθείας κσΐ κόπους ήρ¬ χισε πρό τίνων ημερών ή εκτέλεσις σημαντικήν λιμένι· κων έργων είς τό Πάνορμον. Ή έπιτυχΐα των προσπάθειαν όφεΐλεται κατά μέγα μέρος είς την θέλησιν καί τάς ένερ γείσς των νέων τοθ Πανόρ- μου, οί όποΐοι ιδρυσαν τόν «Σύλλογον Τοπικών Έρευνών Πανόρμου» πρωτοβουλ'α τοθ κ. Δ. Κισζιά, μέ σκοπόν νά θέσουν τέρμςχ είς την άπο γοήτευσιν καί την νάρχην, ή όποΐα εΐχε καταλάβει τούς ΠανορμΙταο," ϋστερα άπό τα άλλεπάλληλα κτυτιήματα πού υπέστη οικονομικάς καί έμ- πορικώς τό Πάνορμον. Μόνη παραλιακή κωμόπολις τής επαρχίας Μυλοποτάμου, τό Πάνορμον είχεν άλλοτε τε ραστίαν διά τό μέρος εξαγω γικήν καί είσαγωγικήν διά θαλάσσης κίνησιν. Κίνησιν δέ σημαντικήν έ ξακολουθεΐ νά εχ~ έν μέ ρει καί σήμερον, καίτοι Ι- χει μειωθή σηααντικώς λόγφ διαφόρων αίΐΐων. Έν έκ των οίτΐων τής χαλα ρώσεως τής είσαγωγικής καί έξαγωγικής κινήσεως ήτο κοί ή μή ϋτταρξις λιμένος, πού νά διευκολύνη τα προσεγγί ζοντα πλοϊα είς ιήν ταχεί¬ αν φόρτωσιν κσί έκφόρτωσιν, διότι σήμερον, είς την επο¬ χήν τής ταχύτητος, δέν δύ ναται πλέον ε"να πλοϊον νά καθυστερή άναμένον τόν κα τάλληλον καιρόν διά νά φορ· τώση. Σήμερον δμως έπειτα άπό πολλούς μόχθους καί προσπα θείας τής Λιμενικής Έπιτρο- πής, τού Συλλόγου Λιμενερ· γατών Πανόρμου καί τοθ Συλ λόγου Τοπικών Έρευνών Πά νόρμου, ήρχισεν ή κατασκευή ενός λιμενοβραχίονος ή μάλ λον μιάς προβλήτος, ήτις έπε κτεινομένη αργότερον, θά σχηματίση £να μικρόν λιμενο βραχίονα. "Η απαρχή λοιπόν έγινεν. Δέν πρόκειται βεβαίως νά κα τασκευασθ[) κανεΐς σπουδαΐ- ος λιμήν, διότι τα ύπάρχοντα χρήματα είναι ολίγα (600 χιλ. δρ. περίπου), ύπάρχει δμως ή ελπίς δτι τα έκτελούμενα Ιργα, άρκετά σημαντικά άλ- λωστε, θά έπεκταθοθν είς τό μέλλον, ώστε ν' άττοτελεσθή ίίνας μικράς λιμήν ώς τής Ρε θυμνου. Τοθτο θά είνε εύκο λώτερον καί θά συντελεσθή ταχύτερον εάν ή Λιμενική Επι τροπή Πανόρμου, επιτύχη σχε τικόν δάνειον. Ποίαν σημασίαν τώρα έχει ή κατασκευή λιμένος είς τό Πάνορμον δι' ολόκληρον την επαρχίαν Μυλοποτάμου είνε πασιφανές: Τό Πάνορμον ά ποτελεΐ τό μοναδικόν παρα λιακόν κέντρον τής επαρχίας* είνε ή θύρα τοθ Μυλοποτά μου πρός τόν ίξω κόσμον. Καί έκ τής προόδου τού έξαρ τάται τό μέλλον τής έπσρ χίας. Έφ' 6σον τό Μυλοπόταμον δέν αποκτήση Ιδικόν τού λι μενά, θά είνε ηάντοτε μία έ- παρχΐα έξηρτημένη άπό τάς γειτονικάς επαρχίας πού Ι χούν λιμένος, θά είνε έπαρ χία δευτερευούσης σημασίας καίτοι ή παραγωγή της την κατατάσσει μεταξύ των πρώ των τής Κρήτης έπαρχιών. Ή κατασκευή λιμένος είς τό Πάνορμον θά ώφελήση με γάλως Ολον τόν άγροτικόν καί εμπορικόν κόσμον τής έ παρχίας, καθ' 6σον θά συντε λέση είς την αύξησιν τής πά ραγωγής, διότι τα προϊόντα, (χαρούπισ, Ιλαια, κίτρα κτλ.) θά φορτώνωνται άπό τό Πά νορμον μέ μικρότερα υεταφο ρικά καί λιμενικά Ιξοδα ή δια μέσου Ρεθύμνης. Όλην δέ την διαφοράν των έξόδων τούτων θά την κερδίζη ό πσ ραγωγός. Διατί λοιπόν τό Μυλοπότα¬ μον νά μην αποκτήση Ιδικόν τού λιμένα,/έξυπηρετικόν των άναγκών τού, άλλά νά ζητβ την εξυπηρέτησιν άπό άλλους λιμένος μακρυνούς πού καί τό κόστος των έξαγο μένων είδών επι βαρύνουν καί τούς κατοίκους τής ε¬ παρχίας ύποβ4λλουν είς πε· ρισσοτέρους κόπους καίεξοδσ; Καθήκον δθεν ολων των κατοί^ων τοθ Μυλοποτάμου είναι νά βοηθήσουν διά την αποπεράτωσιν καί την έπέ κτοσιν των άρξαμένων λιμε νίκων έργων Πανόρμου, πού τόσον έξυπηρετικά θά είναι Βι' βλους. Τό συμφέρον τοθ Μυλοπο¬ τάμου τό ζητεί. Πάνορμον, Μάίος 1939. ΓΕΩΡΓ. Ν. ΠΕΡΑΝΤίϊΝΑΚΗΣ Αί άσφαλίσεις. 'Εκδηλώνουσα την στοργήν καί τό ενδιαφέρον της πρός τούς έργαζομένους ή κυβέρνη σις απεφάσισε τώρα την ΐδρυ σ^ν κλαδικών ταμείων συντά¬ ξεως διά τούς ύπσλλήλους καί εργάτας πού δέν είχον ύπ αχθή άκόμη «είς τάς άσφαλί- σεις. Έτσι όλοκληρώνεται ό θεσμός των Κοινωνικήν Άσφα λίσεων καί πσρ' ημίν καί ά- ποκτοθν δλοι οί μισθωτοί καί οί ήμερομΐσθιοι τό ταμείον συντάξεως των. Δέν είνε δέ μικρόν τοθτο. Τό αΐσθημα τής ασφαλείας δημιουργεϊ τόν ζή λον πρός εργασίαν κσί συντε¬ λεί είς συνεργασίαν τΟν ερ¬ γαζομένων μέ τούς έργοδό τας. Άξίζει έπομένως νά έ ξσρθ[) τό κυβερνητικόν έργον είς τόν τομέα τής κοινωνικάς πολιτικάς. *** Ή Παχεϊα "Αμμος. Είς τόν μυχόν τοθ κόλπου τοθ Μεραμβέλλου ή Παχεΐα Άμμος, αποτελεί έπίνειον τής επαρχίας Ιεραπέτρας μέ σημαντικήν εμπορικήν κίνησιν, είσαγωγικήν καΐ έξσγωγικήν, καί διακρίνεται διά την φιλο¬ πρόοδον τάσιν καί την 6ρα· Η ΔΕΝΔΡΟΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΙ ΟΒΓΗ ΟΑΟΥΤΟΙΛΙΑ ΤΗΗ ΚΡΗΤΗΝ Αί υπάρχουσαι μέχρι τής στιγμής πληροφορίαι ώς πρός την κσρποφορίαν των δέν- δρων είναι εύχάριστοι. Προ βλέπεται δέ ή έφετεινή παρα· γωγή όπωρών άρκετά μέγα λη ωστε καί αί άνάγκαι τής τοπικάς καταναλώσεως νά θε- ραπευθοθν καί περισσεύματα μεγάλα πρός εξαγωγήν νά μείνουν. Έξ άλλου καί αί πληροφορίαι των Γεωργικών 'Υπηρεσιών ώς πρός την έξη μέρωσιν των άγρΐων δένδρων καί την καλλιέργειαν νέωνεΐνε ένθαρρυντικαί καί άρκούν τως (κανοποιητικαΐ. Είς όλην την χώραν, ό έμβολιασμός των άγρίων δένδρων, πού γΐνεται κστά τούς μήνας τής ανοίξεως, ήρχισε καί συνε χίσθη μέ ίκανοποιητικά άπο- τελέσματα. Καί έδω είς την Κρήτην, δεκάδες χιλιάδων άγρίων δένδρων, χαρουπεών, έλαιων, άχλαδεών, άδραμυ- τιων έξημερώθησαν. Επί πλέ όν δέ έφυτεύθησαν καί χιλι άδες νέων δενδρυλλίων. Είς την Μεσσαράν επί παραδείγ¬ ματι, δτιως καί είς τα Μάλ λια, τό Καλό Χωριό καί πλεΐ στα άλλα χωρία των νομών Ηρακλείου καί Λασηθίου, έ φυτεύθησαν εφέτος πολλαί χιλιάδες ξυνόδενδρα, πορτο καλλιές, μανταρινιές, λεμο νιές καί χιλιάδες έπίσης μπα νανόφυτα. Ύπολογίζεται δέ ότι μετά μίαν πενταετίαν ή Κρήτη θά έχη τεραστίαν παραγωγήν έσπεριοοειδων καί μπανανων, εάν έννοεϊται φυ τονόσοι καί (δία κορυφοξή ρα δέν κατσστρέψουν τάς καλλιεργείας αύτάς. Καί ή παραγωγή θ' αυξάνη συνε- χώς δεδομένου 8τι καί αί καλλιέργειαι των δένδρων θά ουνεχισθοθν καί θά συ σΐηματοποιηθοθν. Κανέν άλ· λωστε εΐδο», εέν είναι τό¬ σον προσοδοφόρον δσον ή δενδροκαλλιέργεια. Σύμφωνα μέ μελέτας, τιειράματα καί στατιστικάς, ή στρεμματική απόδοσις τής μπανανοκαλλι εργείας άνέρχεται είς 20 χιλ. δραχ. ετησίως, "ίση δέ πε¬ ρίπου είναι καί ή άπόδο σις των έσπεριδοειδων. Καί έφόσον κατενοήθη τοθτο άπό τούς γεωργούς μας ή καλ- λιέργεια των ξυνοδένδρων καί των μπανσνεων θά συνεχι σθη έντατική καί συστηματο ποιημένη. Τα τελευταία δμως έτη έχει παραμεληθή ή καλλι έργεια ενός άλλου εΐδους. Τής καρυδιδς. Καί δχι μό νόν τούτο, άλλά καί πλεΐ στα άπό τα θαυμασία αύ· τα δένδρα έξερριζώθησαν πω ληθέντα ώς ξυλεία είς δια Φόρους ξυλεμπόρσυς πού εί χαν ίλθει έδώ πρός τόν σκο πόν αυτόν. Καί δμως τό δέν δρον αύτό κοί εύδοκιμεϊ καί προσοδοφόρον εΤναι. Καί θά Ιπρεπε νά προστατευθή καί νά καλλιεργηθή* έκ νέου έν τατικά. 'Επίσης είς την Κρή την εύδοκιμοθν οί φυστικιές, οί κερασιές, οί φουντουκές, οί βερυκκοκιές. Καί θά Ιπρεπε νά κσλλιεργηθοθν. Τα άγρο κήπια πού ίχουν Ιδρύθη είς διάφορα μέρη έΐτιβάλλεται νά καλλιεργήσουν δενδρύλλια καί νά τα διανεμουν είς τούς χωρικούς μας δωρεάν ή είς τό κόστος. Όπως έπιβάλ λεται καί νά προμηθευθοθν έμβόλια φυστικιδς διά τόν έμ βολιασμόν των άδραμυτιών πού ευρίσκονται είς τόν Ν. Λασηθίου. Άκόμη δέ πρέπει νά φροντίσουν αί Γεωργικαί 'Υπηοεσίαι διά την διατήρησιν καί την βελτιωσιν τοθ εΐδους τής μηλιάς καί άπιδιας πού καλλιεργεΐται είς τό όροπέδι όν τοθ Λασηθίου, δπως θά πρέπει νά φροντίσουν διά την εισαγωγήν καί τόν έγ κλημστισμόν καί άλλων ποι κιλιών- όπωροφσρων δένσρων. Ό τόπος μας εύτυχως Ιχει την εϋλογίαν τής φύσεως. Καί εύνοεΐ κάθε εΐδους καλλιέρ γειαν Είς την Γεωργικήν Σχο λήν Μεσσαράς επί παραδείγ ματι έκαλλιεργήθησαν μέ θαυμάσιον επιτυχίαν λωτοί. Άλλοθ έκαλλιεργήθησαν άνα νάδες καί φράουλες. 'Εδω λοιπόν εύδοκιμοθν δλαι αί ποικιλίαι καί δλα τα εΐδη των καλλιέργειαν. Καί πρέ πει νά έπωφεληθώμεν αΰτοΟ τοθ προνομΐου τοθ τόπου μας. Θά έχωμεν νά κερδίσωμεν πολλά. Ή Κρήτη θά μετσβλη θή είς έ'να άληθινόν παρά δεισον οπου θά κυριαρχή μα ζί μέ την ώμορφιά καί δ πλοϋτος καί ή χαρά. στηριότητα των κατοίκων της. Δεϊγμα τής δημιουργικότητός των αποτελεί καί ή άπόφα σις τής εκτελέσεως σημαντι- κων λιμενικων έργων πρός δι- ευκόλυνσιν των φορτοεκφορτώ σεων καί τής έν γένει κινήσε¬ ως, έπιβατών καί έμπορευμά- των. Τα ε"ργα δέ αύτά θά συν τελέσουν κσί είς τόν έξωραϊ σμόν τής άποβάθρος τοθ ώ ραίου παραθαλασσίου χωρι- οθ, πού πρέπει νά σημειωθή δτι αποτελεί καί (δεώδη τό πον θερινής διαμονής μέ τα πεοίφημοτ γαληνεμένα άκρο- γιάλια τού. Έκδρομαί. Περί τα έβδομήντα άτομα, δημόσιοι ύπάλληλοι, έπιστήμο νες καί μέλη τής Έθνικής Όρ γανώσεως Νεολαίας τοθ Πύρ γου Μονοφατσίου εξέδραμον την παρελθούσαν Κυριακήν είς Στάβιες δπου διήλθαν την ημέραν των, έν μέσω των έκ- δηλώσεων τής άγάπης καί τής συμπαθείας των Σταβια νών. Καί έμειναν κατενθουσια σμένοι έκδρομεΐς καί κάτοι- κοι, ή ήμέρα δέ αυτή θά μεί¬ νη άλησμόνητος είς δλους, ώς μάς γράφουν. Ό έκδρομι- σμός λοιπόν, χάρις καί είς την πρωτοβουλίαν τής Ε.Ο.Ν., κατσκτδ παντοθ έδαφος καί σημειώνει προόδους. Είναι δέ αί έκδρομαί, τό έπαναλαμβά νομεν κάί σήμερον, μέγα άγα Θ5ν. Καί θά ήτο εύτόχημα εάν έπωφελοθντο δλοι των έορ- των καί των εύκαιριών πού δίδονται διά την οργάνωσιν καί την συμμετοχήν των είς έκδρομάς έστω καί μικράς. *** ΜΙα άσχημία, Τό δικαστικόν μέγαρον ά πεπερατώθη καί τα δικαστή ρια έγκστεστάθησαν είς αύ τό. Αποτελεί δέ τό κτίριον αΰτό πραγματικόν κόσμημα διά την πόλιν. Είς την μι κράν αύλήν έν τούτοις τής βορειανατολικήςπτέρυγος, πού προορίζεται νά γίνη καί αυτή μικρός κήπος, παρσμένουν άκό μη στοιβαγμένα ξύλα, τιέ τρες, παληοσάνιδα, παληοσί δερατ, άπομεινάρια τής πάλαι άς οίκοδομής, πού άποτε λοθν ασχημίαν είς τό κεντρι κώτερον σημείον τής πόλεως. Ν4 καθορισθή λοιπόν, "τό μέ ρος αύτό είτε άπό τόν έργο λάβον είτε άπό οιονδήποτε άλλον. Καί άκόμη, νά όλο κληρωθή, ν' αποπερατωθή ό κεντρικάς έξώστης τοϋ μέγα ρου καί νά φύγουν τα άθλια σιδηρδ κιγκλιδώμστα πού έ χούν τοποθετηθή προσωρι νώς, δπως άλλωστε ,Ιχει ά ποφασισθή καί άπό τούς άρ μοδίους μηχανικούς καί άρ χιτέκτονας.
  ΑΗΘΡΘΩΣ.8
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον ωρα 10 μ. μ. ό νειραμα-
  τιστής Τ. Βουδούρης μέ νέον πρό·
  γραμμα. _______
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον: «Ναύτης μέ
  τό στανιό» μέ τόν Τζόε Μπράουν.
  Έκτός «ρ^γράμματος ζουρνάλ.
  δευτέρα, Πέμτιτ", Σάββατον.
  Κυριακή ώρα 6 1)2 απογευματινήν
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 26η; Μαΐου.
  "Ωρα 12 25 Σήμα.-'Εθνικός »
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ωρα τοΰ 'Βργάτου:
  1) «Μετά την ίργασία-». Όμι
  λί* τοθ χ. Δ. Μπόγρη —2) Έλα
  φρά μουσιχή.
  13 Τραγοΰδι μέ την ΰψίφωνον
  'Ερνα Σάκ (Δίσχοι),
  13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή
  ο«ις.
  "£2;α Άσιεροσχοπείου Αθηνών
  13,55 Μοναική χοροΰ (ίίσκοι)
  14 Έλαφρά μουσικη.
  (Υπό τής ό'ρχήστρας Α. Άθα
  νασ-άϊη).
  14 45 Είδήσϊΐς. - Μβτεωρολογι
  κον δελτίον.
  19 £ημα— Έβνικοςυμνβς.Ύμνος
  Νϊολαίας—υμνβ{ 4πς Αύγοΰστβυ.
  1910 Χρηματιστήριον — Κίνη
  οις άγορά; Πειραιώς.
  19.20 Ή ωρα της 'βλληνίδος:
  «Πορτραϊτα γυναικών: Σαμφώ».
  Υπό τής κ. Άντιγόνης Μεταξά,
  μέ άπαγγελίας τραγουοΊών τής
  μεγάλης ποιητρίας
  19,35 Δημοτικ© τραγοϋδι:
  20 05'θμιλία διά την Ε.ΟΝ.
  20.20 Δυυδίαι.
  20.50 Ειύπσεις- Μετίωρολογι
  χον Δελτίον.
  21 05 Μβυσικές έπιτυχίβς άπό
  παληές άθηναϊκές έπιθεωρήαεις
  21 50 *Ώρα Τουρισμοΰ:
  Ό αρχαίολόγος. «Ποίον τόν νο
  μίζουν καί ποίος είναι». Υπό
  τοθ άρχαιολόγου κ. Ιω. Μηλιάδη.
  22 05 Μικρά όρχήστρα.
  22 15 Νυκτερινάς είδΐίσεις,
  22.25 Ρβσιτάλ τραγουδιοΰ.
  22 55 Συνέχβια μικράς βρχή
  οτρας.
  25.15 Μβυσική χοροΰ (δίοχοι).
  0.15 Τελευταίαι εϊδήβεις.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΤΟ
  ΤΕΛΕΪΤΑΙΟ
  ΦΥΑΑΚΙΟ
  Τό φίλμ χον ηρωϊσμόν, τού
  έρωτα καί τχΰ καθήκοντος!
  Τό δράμα της ψυχης δύο
  άχώριστων φίλων αξιωματι¬
  κών τοθ Βρεττανικοΰ βτρα-
  τού ποΰ ή άγάπη τζνζ γιά
  την ιδία γυναικός τοΰς μετέ
  βαλε σέ ασπονίους έχβρούς!
  Πρωταγωνιστοδν:
  Κόρυ Γκρόντ
  Κλώντ Ρέϊνς
  Γερτρούδη Μικαέλ
  Κόδλιν Μπρούκ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή όπερέττα—θαΰμα:
  Νέ τού;
  ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΚ
  Γιοχόνες Χέστερς
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Εμμανουήλ Ι. Μαροώλη χατοί
  κου τοΰ χωρίου Δαφνών Τεμί
  νους.
  Κατά
  Αικατερίνης ή Κατίνα; Γ. Ά
  ναγνωστάκη ώς νομίμου
  που τοθ άνηλίκου τέχνου της Νι
  χολάου Γ. Αναγνωστάκη χατοί
  κου Σίββας Μαλεβυζίου.
  Ή χαθ' ής τό παρδν πρόγραμ
  μα πλειστηριασμοθ καίτοι έπετά
  γ τ] νομίμως υπό την ίνα) ίδιότη
  τα της διά τής άπό 3 Νοεμβρί
  ου 1938 άπλής έπιταγής μου κα
  τής άπό 2 Μαΐου 1939 κατασχε
  τηρίου τοιαύτης ώς δείχνυται έκ
  των δπ' άριθμοΰς 17953 κχ
  18469 άποδεικτιχών έπιδόσεως
  τοθ δίχαστικοθ κλητήρος Ί
  Κηλαϊδάχη δττως δυνάμει κα'
  πρός εκτέλεσιν τής δπ' αριθ
  μόν 1458 τοθ 1938 ποινικής
  αποφάσεως τοθ Δικαστηρίου των
  έν Ηρακλείω ΙΙλημμελειοδικιον νο
  μίμως περιβεβλημένης τόν έκτελε
  στήριον τύπον μοί πληρώση δι
  έπιδιχαιθέν ποσόν ψυχΐκής δδί
  νης τόκους καί έξοδα μέχρι τής
  τελευταίας έπιταγής δραχμάς
  1062,50 έν τούτοις μέχρι σήμε
  ρον άπίσχε νά πράξη τοθΐο.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ανωτέρω
  ποσοθ των δραχμήν 1062,50
  των άπό τής τελευταίας έπιταγής
  τάχιον αυτών καί των γενησομέ
  νων έξόδων εκτελέσεως έκτίθημ
  είς δημόσιον αναγκαστικόν πλε
  στηριασμόν τό έν τρίτον έξ άδια
  νεμήτου καί άδιαιρέτου των έπο
  μίνων άχινήτων κτημάτων κε
  μίνων είς την περιφέρειαν τοθ
  χωρίου Σίββας Μαλεβυζίου τοθ
  Είρηνοδικείου Ηρακλείου ήτο
  1) είς θέσιν «Ποταμό ή Κοτσιφά
  λι» αμπέλου εϊδους σουλτάν
  χαί ταχτας εκτάσεως δίκα πιρ
  που έργατών συν. κτήμασι Ιω
  άννου Λουλουδάχη, Κωνστ, θαλασ
  σινάχη χαί ποταμώ. 2) Έντός
  τοθ χωρίου Σίββας μιάς οικίας
  συνισταμένης άπό ίσόγειον δωμά
  τιον (πόρτεγον), μαγειρεΐον κα
  σταθλον συν. κτήμασι Γ. Στα
  ματάχη," Μαρίαν Σταματάκη καί
  δρόμφ ||χαΙ 3) είς θέσιν «Σώχω
  ρο» άμπελον εϊδους ταχτα έκτά
  αειος δύο έργατών συνορ. κτή
  μασι Νικολ. Καραβελάκη, Έμμ
  Αναγνωστάκη καί δρόμφ:
  Ό πλειστηριασμός των άνωτέ
  ρω άχινήτων κτημάτων γενήσε
  ται την 2αν Ιουλίου 1939 ή
  μέραν Κυριακήν καί ώραν 10
  —12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμβο
  λαιογράφου Ηρακλείου Κωνσταντ.
  Χρυσάκη ή τοθ νομίμου, αύτοθ
  άναπληρωτοθ χαί έν τώ ενταύθα
  ι χαί παρά την οδόν Σελίνου
  ναντι τής Άγροτικής Τραπέζης
  κειμένφ συμβολαιογρα;ιχώ γρα
  φείφ τού ένθα καί ίτε καλοθνται
  οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσω
  ί Άρμόδιος διχαατικές
  , ένεργν σάτω πάντα τα νόμιμα
  επί τοΰ προχειμίνου.
  Έν Ηρακλείω τή 22 Μαΐ-,υ 1939
  ί Ό πληρεξούσιος διχηγόρος τοθ
  ίπιαπεύδοντος καί παραγγέ)λον
  'τος
  Μιχ. Χ.
  ΧΛΡΙΛΗΜΟΣ ΟΑΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όί«ί Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ξητεϊται διά χά
  Εινοδοχεΐα ε'Ελλάς», «Κνιο·
  θός». 2υστάβιΐί άί
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ .
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΠΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Προκηρύσσει ότι:
  Κατατεθείσης μεΐζοντοςπροσ
  φοράς έκιίθεται είς φανεράν
  επαναληπτικήν πλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν ή κατεδάφισις
  καί παραλάβη των υλικών τοθ
  οΐκήματοςτής παλαιάς Νομαρ
  χΐας ενώπιον τής Δημαρχια
  κης Έπιτροπής την 3ην Ίου-
  ν(ου 1939 ημέραν Σάββατον
  καί ώραν 11—12 π.μ. συιιφώ-
  πρός τούς δρους τής τελευ
  τσίας διακηροξεως ής δύναν
  ται νά λάβωσι γνώσιν οί έν
  διαφερόμενοι είς τα γραφεϊα
  τής Τεχνικάς 'ΥπηρεσΙας τοθ
  Δημου.
  Έν Ήραχλεΐφ τή 25η Μοί
  ου 1939.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Κ. ΜυΑοποταμϊτης
  ΈΐΙ τριακονταιτίαν ά«ο-
  κλειστικώς καί μόνον ι(ς τα
  Αοθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, Βέχεται, τούς «άσχοντας
  τούς οφθαλμούς βΐς τό ό^θαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον καρά
  τ^ Καμαράκι πλησίον ττΐς
  ΠολυκλινικΙΙς Ήρακλβΐου.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ ο!χία και-
  νουργής, παρά την ί5άν Άηοχο-
  ρώνου.
  Πληροφορίαι παρά τοθ κ. Σΐε·
  φάνφ Μπλαβάχη, πλατιία Καλ-
  λιργών,
  Ή στήλη τού ώροιόκοσμου·
  Ό κανονικάς ϋπνος έξασφαλίζει
  ύγείσ, φρεσκάδα, κανονικήν εκφρασι.
  Ό ΰΐνος είνε Ενα θει'κό δώρον.
  Όπως συμβαΐνει μέ δλα τα αΰ¬
  ρα, δέν πρέπει διόλου νά χάνω·
  με οθτε ψιχίον. Ή καλλονή σας
  θά οφείλη, πολλά είς μίαν τταοα-
  τεταμένην ονάτταυσιν. Μάθετε λοι
  πάν νά κοιμασθε.·..
  Πρέπει νά χοιμώμεθα πολύ εί;
  την ηλικίαν των εΤκοσι έτών; "Η
  πρέπει, αντιθέτως νά χχΐρετώμεν
  την ρίδινη αύγή, μέ μιά φιλική
  χεΐοονομ'α;
  Άσπάζομαι την γνώμη ενός με
  γίλο>> είδικοθ ίατροθ τής καλλονής
  (ενός ΆμερικανοΟ) δ οποίος χαθυ>
  δήγηοε φιλόστοργα είς την οδόν
  τής όγείας καί τής αίαθτΊτικής Ι
  να σεβαστό άριθμό ενδόξων βενΐε
  των. Είνε, άνευ έττιφυλάξεω;, δ
  παδός τοδ Οπνου διά τίς νέες γυ
  ναΐκες καί αύτό τόσ-)ν περισσίΐε
  ρον 8σον είνε νεώτερες.
  Είς την ηλικίαν των είκοσι έτών
  άντέχομε θαυμασία είς τίς παρατε
  ταμένες άγρύπνιες,... άλλά έχομε
  ώς συνεπεία χίλιες δύο άδιαθεσ!
  ες καί μία κατάπτωσι τοθ νευρι
  κοθ συστήματος πού ίδηγεΐ χάπο
  τε είς την νΐυρασθένεια.
  ΟΕ νεώτερες καί οί πλέον όνο
  μαστές στάρ τοθ Χόλλυγουντ όμο
  λογοθν χωρϊς ντροπή 8τι κοιμοθν
  ται βσον τούς είνε δυνατόν, δταν
  φυσικά μποροθν. Άναχτοΰν πάν
  τοτε τίς ώρες που Ι χασάν κατά
  τάς περιίδους δπερβολικής έργα
  σίας' διότι άποδίδουν μεγάλη ση
  μασία είς την φρεσχάδα των! Εί
  νί γι' αύτέί ζήτημα ζωτικό τής
  Ιχαλλονής των.
  ■ Έφαρμόσετε την άμεριχανική
  συνήθεια νά κοιμάαθε ΐσια επάνω
  είς τό στρδμα σας χωρϊς μαξηλά
  ρι. 'Υπάρχει ή γνώμη δτι κοιμ*
  ται χανείς καλυτέρα, βαθύτερχ καί
  5τι έξ άλλου, α&τό τό τέλειο τέν
  τωμα τοθ σώματος χρησΐμεύει είς
  την καλλονήν.,.Ό λαιμίς ϊέν είνε
  έκτεθειμένος είς τίς ρυτίδες, οί
  μϋς τού προσώπου μένουν καλύτε
  ρα είς την θέσιν των, ή χυκλοφο
  ρία τοθ οΓματος είνε χανονιχώΐε
  ρη χαί άφθονώτεοη είς την χεφα
  λή καί τόν έγκέφαλο.
  Οί νεαρές Άμερικανίδες Ιχουν
  άκόμη κ»1 μερικά άλλα βτρύκ. Έ
  πί παραδείγματι, φοροθν την νύ
  χτα επάνω είς τα μάτια μισές μά
  σχες (χωρίς τρύπες) πού τίς έμπο
  δίζουν νά ένοχληθοθν άπό την έ
  λάχιστη φωτεινή άκτϊνα Κα! χρη
  σιμοποιοθν τίς περίφηαες πλαστι
  κές «άηχες σφ»ΐ?ες» πού βάζουν
  μέσα είς τα αυτιά των δταν φο
  βοθνται την ένόχλησι τοθ θορύ
  βου.
  Είς αυΐά προσθέσετε την έξαι
  ρίΐική συνήθεια νά κοιμασθε μέ
  άνοικτό πάντοτε παράθυρο, μέ δ
  λας τάς καιρικάς συνθήκας, άφοθ
  θά σχεπάζεσθε άρχετά άλλά πάν
  τοτε κατ' ελάχιστον...
  "Ολα αυτά είνε συμβ·>υλές καλές
  γιά δλα τα χορίτσια, άλλ' είδικώ
  τερον γι' αύτάς ποΰ ζοθν την έν
  τονη ζωή των πόλεων.
  ή Ντιστεγκέ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Ι!
  ΚΟΙΙΊΩΓι
  Τού "Αρμστρονγ.
  74βν
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ο
  ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  !■■■«■■■*■■■■■■■■
  ■ ■«■■■ επΜ
  ΕΑΝ ΕΡΩΤΗΘΗ
  Ο ΕΛΛΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
  «πώς θέλει την εφημερίδα τού»
  είναι βέβαιον δτι θ' απαντήση;
  Νά έχη Π ρ ώ τ η τάς ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ: άκρι-
  βεΐς εσωτερικάς καί εξωτερικάς είδήαεις.
  2ον
  Νά έχη την άλλην ύλην τόσον ζωντανήν πρω-
  τότυπον καί ποικίλην ώστε ν« την ευρίσκουν εν¬
  διαφέρουσαν ΟΛΑ τα μέλη τής οικογενείας τού.
  3ον
  Νά έχη έκλεκτά καί συναρπαστικά άναγνώ-
  σ(|ατα, γραμμένα άπό τονς καλλιτέρους Ιδικβύς
  μας καΐ ξένους συγγραφεΐς.
  Νά έχη γενικώς ΑΡΙΣΤΗΝ τυπογραφικήν έμ
  φάνισιν με πλουσίαν επίκαιρον καί καλλιτεχνι-
  κήν είκονογράφησιν.
  ΑΥΤΑ ΟΜΟΣ ΑΚΡΙ10Σ ΥΠΟΣΧΕΤΙΙ ΝΙ ΤΑ ΕΚΗ
  Η ΥΠΟ ΕΚΛΟΣΙΝ ΝΕΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΠ ΑβΗΝΟΝ
  ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
  ΜβΧ£*ΚΙ·η>**Β<β«ΒΒΜΜΜΒΒΒΒΒΙβΒη* ■■■·■ «ΑΛΜΑ» »■■(·.■«■■■ Τα άπηρχαιωμένα Εερατικά δι κασίήρΐα χαί ίεραηκοί κώδικες | πρέπει ν'άντικαταστίΐθοθν δπό συγ χρονισμένων έπιστημονικών άστι κων χωδίκων. Τα ίεροδιδασκαλεϊα πρέπει νά παραχωρήσουν την θε σιν των είς λαϊκά, χυβερνητιχά σχολεΐ». Πολιτεία χαί θρησιεία όφϊίλουν νά χωρισθοθν. Ή δημο κεατία πρέπει νά καταστή Ινα λαϊκόν %ράτος. Τό διάταγμα εψηφίσθη χωρϊς νά προηγηθ^ καμμιά συζήτησις. Μέσα εί; μίαν ώραν δ Μουσταφά Κεμάλ είχεν έ<θεμελιώσει δλα τα θεμέλια τής παλαιά; πολιτείας. Την ίδιαν νύκτα μετεβιβάσθη- σαν διαταγαί είς τόν κυβερνήτην Κωνσταντινουπόλεως δΐτως ό Ά βδούλ Μετζήτ άπομαχρυ-θ^ έκ Τουρκίας πρίν ξημερώση Μέ ολίγους άστυνομικούς καί μικράν στρατΐωτιχήν .δύναμιν έ κυβερνήτη; Κωνσταντινουπόλεως τό μεσονύκτιον, χωρίς πολλάς δια τυπώσεις καί ιδιαίτερον τίνα σι βασμόν, έφόρτωσε τόν χαλίφην, την σκιάν-τοθ θείθ επί τΐ)ς γής, επί ενός αύτοχινήτου, τόν άφησε νά πάρη μιά βαλίτσα ροθχα, τοθ έξωσε ολίγας λίρας διά τό ταξίδι όν χαί τόν ηνάγκασε νά διαβΐ τα σύ/ορα κατευθυνόμενος είς Έ'.βε τίαν. Μετά δύο ημέρας, μέ τόν αυτόν άγροϊ<ον τρ6η·3ν, δλοι οί πρίγκη πες καί δλαι αί πριγχήτιισσαι τοΰ παλαιοΰ καθεστώτος ΐξηναγ χάζοντο νά έγχαταλε!ψ2υν τό έδαφος τής Τουρκίας. Καθ' δλην την Τουρκίαν ούδε μία διαδήλωσις ή άντίστασις έ σημειωθή, ούδεμία ηκούσθη δια μαρτυρία. Ό Μουσταφά Κεμάλ είχε θριαμβεύσει. Ό Μουσταφά Κεμάλ είχεν άπομιίνει άπόλυτος κύριος, άλλά χαξώ; έκανε νά σφί ξη μέσα είς τό χέρι τού δλην την Ιξουσ'αν ποΰ είχε συγκεντρώ σε·, τό χέρι τού δέν έσφιγγεν είς πυγμήν ηοΰ δλοι έπερίμβναν. Τοθ το ωφείλετο Ι* μέρει είς αυτόν τόν Ιδιον καί έν μέρει είς τάς έξω τεριχάς περιστάσεις. (συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ.-Επανήλθε χθές έξ Αθηνών ό Διευθυντής τής Λαϊκάς Τραπέζης κ. Ιωάν. Σακελλαρί δης. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την ιταρΕλθοΟ σαν Κυριακήν ό κ. Νικητάς Στρα τάκης ϊβίπτισε τό αγοράκι τοΰ κ. Βρασίοα Τρουποσκιαδη όνομά σας αύτό Παναγιώτην, Νά τοίς ζή°Π· —Διήλθε χθές διά Νεάπολιν δ κ. Κώστας Λογαριαστάκης. *** Γίιρω στήν πόλι. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό βασιλεύς τής χαράς σκορπίζει άφίονα χά δώ· ρα τού σέ ανδρες καί γυ- ναϊκες, μικρούς καί με- γάλους. Ό μεγαλυτερος κωμι κός τοΰ κόσμου: ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ ή πηγή τής εύθυμί^ς στήν τελευταία μεγάλη έξωφρενική δημιουργία τού: ΝΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ καί μέ την ώροαοτάτη ΤΖΙΝ Μθν Ι·Ρ. Έκτός προγράμματος 2ΟΥΡΝΑΛ. Προσεχώς: ΒΐΛίϊΗΗΗ ΠΕΡΐηθλΟΣ Μ έ τούς Ριτσάρ Γκρήν Νανσύ Κέλλυ. ΗΙΙε-ΙΙΙΙ-ΗΗΙ ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1Ι II ΙΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1111ΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙ11Ι1ΗΙ ΗΙΙΙΙΙΐΐηΐ ΙΙΙ1Ι11ΙΙΙ1ΙΙΙΗ ! στο .ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ' ί Ι ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ | Παρελήφθησαν 5000 Ζέρσεϋ υποκάμισα σέ έν· Ι τελώς καινούργια οχέδια καί χρώματα. 3 Των καλύτερον ελληνΐκών εργοστασιον «ΛαΤδος» Ε αΠλύφα», «Βΰκο» κ.Α π. | ηίιαιυυιιιιιιΐΗΐιιιιιυιιιιηιιιηιιιιιιηιιιιιιυυιιηηΗ Ξ ΑΙ Εξοδοι των φυσιολατρών είς τάς έςοχάς καί τάς πλησι- εστέρας άκτάι, γενικεύονται. —Τα βράδυα έπΐσης καθΐϊροϋν ται οί μακρυνοΐ περίπατοι πολ¬ λάκις μέχρι τού θαυμασίου προ· αστεΐου Άγιος Ιωάννης καί τού πευκοφύτου Μτστσμτιό:. —Έκ παραλλήλου τα παγοποι- εΤα τταράγουν συνεχώς μεγάλος ποσότητας πάγου καταναλισκο. μένου είς τα ζαχαροττλαστεΐα καί τα καφενεΐα ώς επί τό πλείστον. —Ενδείξεις δηλαδή πεΐθυσαι δτι ή εΐσοδός μας είς τάς ήμέ· μας καύσωνος παρά τάς παρεμ· βαλλομένος «βροχεράς», είναι πλέον γενονός... άδιάψευστον —ΑΙ εργασίαι έξωραϊσμοϋ των πέριξ τοθ χώρου δΐτου ετοποθετή¬ θη ή προτομή τού ηρωος Δασκα¬ λογιάννη συνεχίζονται έντατικβς. —Έξ άλλου άιΐοτΐερατοΰντοι καΐ οί έξωτερκαΐ εργασίαι των νέων όρόψων τοΰ ΔημοτικοΟ με· γάρου Άκτάρικα άπό προχθές δέ ήρχισε καί ή τοποθέτησις των «κουφΐμάτων». —ΈλπΙζεται δτι τό οίκημα θά εΤναι έτοιμον έντός τοθ συντο- μωτέρου δυνατοθ χρονικοϋ δια- στήματος. —Έν τω μεταξύό εξ^ροιαμός καί είς τό σημείον ούτό τής πό λεως συνεχίζεται καί διά ρυμοτο μήσεων. —Εξαιρέσει τής μεγάλης έκ- δρομης τής διοργσνωθεΐοης πρό ημερών είς Βιάννον υπό τής Λέ· σχης Έπιστημόνων, οϋ^εμία 6Λ- λη άξΐα λόγου έκδρομή έτοιμά ζεται —Πέρυσιν έν τούτοις τα διάφο ρα σωματεΐα ΉοακλεΙου—σχε- δόν δλσ-διοργάνωσαν άπό μί¬ αν καί δύο έκδρομάς Μκαστον αί οποίαι μάλιστα έστέψθησαν υπό έξαιρετικών έπιτυχιών. — Καί σήμερον είς τό θέατρον Πουλακάκη, περΐ ώραν ΊΟην μ. μ. ό ύπνωτιστής Βουδούρης καί τό μέντιουμ Ζωή θά έκτε- λέσουν νέα ύπνωτιστικά πειρά· ματα. —Παρύμοια των οποίων ώς το νίζεται, δέν εξετελέσθησαν μέχρι τούδε ενταύθα. —Έπιβάλλεται λοιβόν νά τα παρακολουθήσουν οί ένδιαφερό μενοι δπως καί δλοι γενικώς, δεδομένου μάλισ,τα δτι πρόκει ται περί έξαιρβτικής εύκαιρΐας διά τό Ηράκλειον. — Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη θά συνεχισθή καί αυριον ή προβολή τοθ πολεμικοθ φίλμ «Τό Τελευταΐο Φυλάκιο». — Ε[ς την «Μινώα»προβαλλεται έπΐσης μέ πολλήν επιτυχίαν «Ό ναύτης μέ τό στανιό», £να φίλμ £ΰ9υμ(ας είς τό όΐτοΐον πρωταγω- νιστεΐ δ διάσημος κωμικός Τζόε Μπράουν. ί Ρέπορτερ —"Αψνξις Καλλιτέχνιδος. Αφίκετο είς την πόλιν μας ή άοπίστρια δνΐς Ξένη Μτουρεξάκη, έκ των γνωστοτέρων καλχ,τέχνι δών των Αθηνών. Ή δνΐς Μπου ρεξάκη θά δώσο ρεσιτσλ άοβας είς τάς τρείς μεγάλας τιόΚεις τής Κρήτης, παρέχουσαι την ευκαιρίαν είς τούς συμπολίτας της νά ίκτι μήσωσι τό μεγάλο της καλλιτβ χνικό ταλέντο. Τό ρεσιτάλ τής δί δος Μηουρεξάκη ωρίσθη διά την πόλιν μας την μεταπροσεχή ΤρΙ τη-1, οΰδεμΐα δέ χωρεϊ άμφΐβολΐα δτι τουτο θά στεφθή υπό πλήρους επιτυχίας. —Παλαιστικά. Ενα άθλημα πού συνδυάζει την ώραιοτέραν εκδήλωσιν τής άνδρικής ρώμΓ.ς, της ψυχικής ειο γενεΐας καί της τέχνην, είναι ασφαλώς ή ελευθέρα πάλη την οποίαν έγνώρισαν τόν τελευταί¬ ον καιρόν οί Ηρακλειώται, χά¬ ρις είς τάς προσπαθείας τής Ε. Γ. Ο. Η. ή όποΐα μετεκάλεσεν έξ "Αθηνών τούς έκλεκτοτέρους των έλλήνων παλαιστών Ήλιόποο λον, Τζΐμ Βλός καί Λαμπράκην. Τό άγώνισμα τής τιάλης είναι άρχαιότατον καί καθαρώς ελλη¬ νικόν, έκτός δέ τής καλλιεργεΐ άς των δυνάμεων, χαλυβδώνει καί τόν χαρακτϊϊρα των άθλου- μένων είς αύτό. Σχετικώς μάς άναγγέλλεται δτι την προ¬ σέχη" Κυριακήν είς τό θέατρον «Κοσμικάν» θά διεξαχβη ό πλέον ενδιαφέρον αγών έξ δσων ετε¬ λέσθησαν έδώ, μεταξύ των ιτρω- τοτταλαιστών 'Ηλιοπούλου, πρωτα θλητοθ Πελοποννήσου καί Τζίμ Βλός καθηγητού τής πάλης καί πρώην ιτρωταθλητοϋ Ελλάδος ένί μίαν έξαετΐαν. ΖΗΤΕΙΤΑ1 μικρός 6ηηρέτης διά τό γραφείον κ. Εύαγ. Άνωγεια νάκη. ΑΠΩΛΕΣΘΗ κύων θηλυκός (πι· τσόσκυλος) μικροθ άναστήματος χρωματος μαύοου μέ μπάλωμα λευκόν κάτωθεν τής κεφαλής, μέ ουράν μακράν καί φουντωτήν. Ο ευρών παρακαλβίται νά τόν παραδώση είς τό κατάστημα άν- ταλλακτικών αότοκινήτων Δ. καί ΕΟτ. Βασιλάκη (όδός Κόσμων) καί χ"—" μ* δρ, 300.
  Τ6 μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΝΟΡΘ0ΣΙ2
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ίσ
  Οί "Αθλιοι.
  580βν
  2*Υ0ΡΥΛς °~τ°ς τΡ6πο<· δι' «δ ήθελεν ό γέρων ?ΡΪΛ * !ΥΥΟν0ν Τ°υ Εΐς β'«βήι««τα σχοργής ▲ι* έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις τον. Άπό δλα δι' δλους. 0 ΠΙΘΗΚΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΒΑΤΑΒΙΑΣ Αί προχδεσιναί σχολικαί έπιδείξεις είς Κρουσώνα. σιωπήν Ό ΓιλνορμάνΒος έσταύρωοε λβιπόν τότε τάς χείρας σχήμσ παρ' αυτώ έπιτακτικώτατον. καί προσέθεσε μετά πικρΐσς.- Λοιπόν νά τελειώνω Ηθ6ά Τ1 μ —τΗλθσ, είπεν ό Μάριος μετά βλέμματος άν θρωττου κρημνιζομένου είς βάραθρον, Λλθα νά σας ζηιήσω την άδειαν νά νυμφευθβ. Ό Γιλνορμάνδος άνέκρουσεν ευθύς τα κωοώνι όν κοί παρουσιάσθη είς την θύραν ό Βάσκος. —ΕΙπέ τής κόρης μου νά έλθη. —Μετά μίαν στιγμήν ήν<:ίχβη πάλιν ή θύρα καί ιδού ή δεσποσύνη Γιλνορμάνδου δέν είσήλθε μέν. άλλά μόνον ενεφανίσθη. Ό Μάριος Ίστατο δρθιος, άφωνος τάς χείρας έχων κρεμαμένας, ιήν δψιν μεγάλου πταίστου. Ό Γιλνορμάνδος περιεπάτει κατά μήκος καί πλάτος τοθ θαλάμου. Στρέφεται τότε καί λέγει πρός την θυ γατέρα τού. —Τΐποτε. Νά. ό κύριος Μάριος. Χαιρέτα τον. Ή εύγενΐα τού θέλει νά νυμφΕυθή. Δι" αύτό σέ έζή τησα. Τώρα ήμπορεΐς νά τιηγα'νης. Ή ξηρά καί βραχεΐα φωνή τοθ γέροντος παρα δοξως έμορτύρει δτι έντός τού έβραζεν ό θυ- μός. Ή θε(α παρετήρησε τόν Μάριον έν άπορΐα καί ώς μόλις αύΐον αναγνωρίσασα, οΰΐε σχήμά τι δμως έκαμεν, οΰτε λέξιν έπρόφερεν, άλλ' άπέδρα κατά την πνοήν τοθ πατρός της ταχυτέρα πτεροΟ άπέναντι καταιγΐδος. ν Ό γέρων Γιλνορμάνδος έπλησίασεν έν τούτοις είς την έστΐαν, καί έστήριζεν είς τό μάρμαρον αυτής την ράχιν τού. —Νά νυμφευθης! είκοσιενός έτών ενας νέος. Καί ολα συμφωνημένα, ώς φαΐνεται. Μόνον μ(α αδεία σοθ μένει νά ζητήσης! Μόνον μΐα διατύπωσις άπο λεΐπεται. Κάθισε. Άφότου άνεχώρησες, άφότου δέν έλοβα πλέον την τιμήν νά σάς Ιδώ, έχετε κάμει μίαν επανά¬ στασιν. ΟΙ ξυπόλυτοι επήραν τα επάνω. Αύτό πρέπει νά σδς εύχαρΐστησε. Δέν είσθε, νομΐζω, δημοκρατικάς, άφότου είσθε βατρΛνος; Δέν ήξεύρω πώς ήμπορεΐτε καί τα συμβιβάζετε αύτά τα Βύο πράγματα. Έχεις τό παράσημον τοθ Ιουλίου; Ήσουν καί σύ μέ αύτούς, οί όποΐοι εκυρίευσεν τό παλάτι τοθ Λούβρου; Έδώ πλησίον τοθ Άγίου ΆντωνΙου, κα τάντικρυ τής όδοθ Νονανδιέρης, ύπάρχει μία σφαΐ ρα κανονιοθ κολλημένη είς τόν τοΐχον, μέ την επι γραφήν 28 Ιουλίου 1830. Πήγαινε νά την ιδής. (συνεχίζεται) Στή Βαταβία την πρωκύίυσ* | τής νήσου Ίάδας, ϊκανε την Ιμφά , νισ£ τού πρό ημερών Ινα πρωτο- ( φανές υποκείμενον, ποιι ίπαληθευ εί τή θεωρία τοθ Δαρβίνου περί τής καταγωγής μας... άπά τοϋς πιθήκου;. Πρόχειται περί ενός ά γριανθρώπου, ή μάλλον πιθη<αν θρώΐτου, ποί» ενεφανίσθη στους δρίμους τής Βχταβίας, με λου σιρινια παπιύτσια, παντελόνι γκόλφ καί μαδρη φανέλλα καί προσείλκυΐε άμέαως την γενικήν περιέργειαν. Ό πιθηχάνθρωπος τής Β*τα- βίας συ /ελήφθη άμέσω; καί μετε φερθή οτό πλησιέστερο «στυνομι κά τμήμ*. Σιίς ερωτηθείς τοθ ά- στυνόμου απήντησε., μέ άνάρ θρους γρυλλισμούς. Άλλά 3χι μό νόν ή φωνή τού, άλλά καί ή δλη διάπλασις τοθ σώματός τού ένθυμί ζει περισσότερον πίθηχον καί δλι γώΐερον άνθρωπον. Ηερπατα σκυ φτός. "Εχει τεραστία χέρια πού φθάνουν κάτω των γονάτων τού, ή μύτη τού ΐίνε σιμή χαί τα πά. χέα καί αχρ%&?ι χείλη τού, δί¬ δουν την εντύπωσιν έξημερωμένου γορίλλα Σχετικώς μέ τή γέννησί χου, άπά τούς γρολλιμοίις πού έβγαζε σΐήν άστανομία καί πού τού; ένί σχυι μέ τή διιθνή γλώσσα των νοημάτων, έξίγεΐαΐ τό συμπέρα σμα δτι δ πιθηχάνθρωπος αϋχος ε¬ γεννήθη στή Βαταβία, σέ μιά ά¬ πό τίς πυοές ζοθγκκες, πού ά πλώνονται είς τα κράαπεϊα τής πόλεως καί φθάνουν μέχρι τοΰ έ σοκερικοθ τή; νήίου Ίαδχς. Πρό κείται περί ανθρωπίνου δντος έχ φυλισμένου ή περί ζάηυ... έξαν θρωπισμένου ; Μήπως δηλ. ή φύ σις ηθέλησε νά κά·>η άνθρωπον
  τίνα πίθηχον ή έκανε πίθηχον άν
  θρωπον; Αί δλλανδικαί αρχαί τής
  Ίάδας πάντως είνε τής γνώαης
  8τι δ πιθηχάνθρωπος τής Βχτ&
  βία; είνε δ καρπός ενός έξωτικοθ
  εϊδυλλίου μιταξΰ κάΊΐοιου ίθαγε
  νοθς καί μιάς πιθηκίνας. Δέν άπο
  κλείεται δμιος... νά συνίβη καί
  τό ά/τίθετον !
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  'ΣΙΤΥ ΙΊΑΛΛΑΣ
  Όδός Σταδίου 24 Αθήναι
  Τηλέφωνον 23 044
  Συμπατριώται ποϋ έηισχέπτεσθε τάς Αθήνας,
  προτιμήοετε τό σύγχρονο Ξενοδοχείον ΣΙΤΥ
  Π ΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρον τής πόλεως
  διευθυνόμενον άπό τόν ρέκτην Ήρακλειώτην κ.
  Γεώργιον Δασκαλάκην
  Νερά τρεχάμεν», ζεστά καί «ρύα, θέρμανσις
  κεντριχή, λουτρά ίδ.αίτερα, ντούς είς τα δωματια,
  άνελχυστήρ. Αϊθβυσαι διά χορβυς γαμβυς τέϊα κ.
  λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα εύήλια μέ θέαν την Α¬
  κροπολιν καί τβν Λυκαβηττβν
  Τιμαί άσυναγώνιστβι. Διά παραμονήν μακρβ-
  χρονίαν Ιδιαίτεραι συμφωνίαι.
  ΚΑΛΥΤΕΡΑ! ΠΟΤΑΣΣΑΙ
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τοΰ σήματος:
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  Ο
  ΛΑΙΜΟΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΚΡβνϊΩΝΑΣ Νάϊος (άνταπο
  χριτοϋ μ»ς) — Την κ«ρ*λθο0β«ν
  Κνριοτκήν έ Κρουσώνας παρβυοί*
  σί άσυνήίη κίνηαιν. Έκ των
  | πέριξ χωρίων αφίχθησαν πβλλβί
  . καί γενικώς έδπμιουονβϊτο ίξ άρ
  | ΧΠ? ή εντύπωσις ίτι η ήμέρα ήτο
  πχνηγυριχή.'Επρόκειτο να διεξα
  ' χθ&σιν α! έτήΐιοι γυμναστικαί επι
  ίϊίξεις μέ συμμετοχήν των σχο-
  Ιλείων Κοουΐώιος, Κιθαρίδος, Σκρ
  ι χβυ, Κορφών χιχί Λβυτρακίβυ καί
  • τό γίγβνώς ήτο 1διαιτέρα{τοπΐΜης
  σπμασίας.
  Ή ουγκέντρωσις έγίνϊτο συμ
  φώνως τ$ προγράμματι τίιν 3.30
  μ. μ. διά κωδων&κρουαίας «Ις την
  πλατίϊβν Άγίου Χαρβλάμπους
  έξ ής έπηκολβύθπσεν έπιβλητικη
  παρέλασις δι& της κεντριχής ό
  δοΰ πρός τό μνημβΐον των π«3όν
  των ένβα τα σχολεία κατέδεσαν
  στεφάνους, προσφωνησάντων κα
  ταλλήλως των κ κ. ©εοχ. Ρββί
  θη, διευθυντού τού σχολείου Κρου
  σώνος, Κ. Περάκη διδασκάλου
  τοΰ σχολείου Κορφών, της δίδος
  Χρυσοΰλας Τσαφαντάκη διδασκα
  λίσσης Κιθα:ίδος, κ. 'Α,ναστ. αν
  λούρη τού σχολβίου Σάρχου καί
  μ. Εΐρηνης Καλλίργη τοδ σχο·
  λείου Λουτρακίου Μβτά τουτο
  τα σχολεΐα μετέβησαν είς τό σχο
  λικόν γήπεδον δπου μετά την Ε
  παρσιν τής σημαίνς εγένετο ή ι
  ναρξις της εορτής.
  Όλίγον προ τής ενάρξεως ο
  προεδρος τής κοινότητος Κρου
  σώνος ίατρός μ. Φουντουλάκης
  έχαιρέτιαΐ τοΰς έκ των πέριξ
  ι χωρίων αφιχθέντα;, εξάρας την
  | σημασίαν των έιτιώείξϊων. Είτα
  , εξετελέσθησαν μέ πολλήν έπιτυ
  χίαν σουηδιχηΐ άσκήσεις.
  Κατόπιν έν*νβτο έναρξις άθλο
  παιδιών μέ τό άγώνισμα άλμα
  είς μήχος καί συμμετοχήν των 6
  Κοινή Διεύθυνσις
  Άτμοτΐλοϊκών Συνκοινωνιών
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  ΠαρσκαλΓϋνται οί κ. κ. έπιβάται Βπως έφοδιά-
  ζοντσι εγκαίρως μέ τα είσιτήριά των έκ τοθ Πρα·
  κτορίίου καθόσον θά άπαγορευθ{| παρά τής λιμενι-
  κτ)ς άρχής ή έπιβ βάσις παντός επιβάτου έκ τής ά-
  ποβίιθρας άνευ επιδείξεως τοΰ είσιτηοίου τού.
  Έχ τοΰ Προικτορείου Τηλέφωνον 8-31.
  μάδων Κορφών—Λουτράκι, Κρου
  σϋνοί, ϊάρχου—Κιθ*ρίδος Νικιί
  τρια άνβδείχθη ή τοΰ Κρουα&νος
  Είς την σκυταλβδρομίαν αρρενων
  των βμάδων Κρουσώνος, Λβυτρβ
  κίβυ—Κορφών, νικήτρια ανεββ(
  χθη η δευτέρα, θηλέων των «ύ
  των ομάδων, νικητρια ήλθεν Α
  τοϋ Κρουσώνος.
  Είς τό αϋΓβ άγύνισμχ μέ συμ
  μετοχήν των όμάίων Κρουσώνβς,
  Σάρχου -Κιθχρίδος νιχήτρια ηλ
  θεν Α τοΰ Κρουσώνβς. Των βηλέ
  «ν Κορφών-Λουτροοιίβϋ καί ί*ρ
  χβυ -Κιθαρίδος νικητρια ήλθεν
  ή ομάς Κορφών—Λουτραχίβυ.
  Είς την διελκυβτίνδα: α)*όμ«ς
  Κρουαϋνος μέ Κορφών—Λοκτρα
  κίου' νικητρια ήλθεν ή τοΰ Κρου
  σώνος β) ομάς Κιθαρίδος—Σάρχου
  νικητρια ήλθεν η τής Κιθκρίδος.
  Είς την σαΕκκοδρομίκν ενίκησεν
  ή τοΰ Σάρχου. Είς τβν δρόμον
  100 μέτρων αρρενων μέ συμμβτο
  χήν Κρουσώνος, Κορφών, Λο«·
  τρκκίβυ, Σάρχου, Κιβκρίδος νι-
  κήτρικ ήλθεν ή ομάς Κορφών—
  Λβυτρακίου. "Ομοίως επί όμάδων
  θηλέων καί επί τοΰ αΰτοΰ άγω·
  νίσματος νιχΑτρια ήλθεν ή ομάς
  Κρβυσώνβς Είτα ίχβρεϋθηακν
  καθ' βμαδας διάφοροι χορο), δ·
  που έθαυμάσθπ τό πβράστημα
  των μάθη των κ«1 6 ζήλος των
  διδασκαλίαν.
  Μβτά όλιγέλίπτον διακοπήν
  ανηγγέλθησαν τα άποτβλέαμβτα
  των άγυνιαμάτων καί έγένβτο
  ή διανομη των βραβεί«ν καί
  έπάθλων υπο βΐδικής έπιτροπής
  καί π στέφις των σημαιών τβν
  σχολείων. Τίιν κατακλβϊδ» τής
  εορτής άπίτέλβσενό έβνιχοςθμνος
  μεθ' υ έ κόσμβς διελύθη άποχομί
  σας τάςκαλυτέρας ΤΜνέντυπώαΕ&ιν
  αυνεχαρη δέ καΐ ηύχαρίοτηβεν
  άπαντας τοώς" συμμϊτασχόντοις δι
  δασκάλους χαί διδασκαλίσβας.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Εμμανουήλ Ί. Μαρούλη κατοΕ·|
  κου Δαφνών Τεμένους.
  Κατά
  Αϊκατερίνης ή Κατίνας χήρας
  Γ. Αναγνωστάκη κατοίκου τοθ
  χωρίου Σίββας Μαλεβυζίου.
  Ι Ή καθ' ής τδ παρον πρόγραμ-
  'μα πλειστηριασμοθ καίτοι έπετά
  , γη νομίμως διά τής άπό 30 Α¬
  πριλίου 1939 καΐασχετηρίου επι
  ταγής μου ώ; δείκνυται ίκ τοθ
  ίίΐτ' αριθμόν 18468 άποδεικτικοθ
  ίπιδόσεως τοθ δικαατικοθ κλητή
  ρος Ιωάννου Κηλαϊδάκη δπως βυ
  νάμει καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ'
  αριθμόν 200 τοθ 1939 όρισΐικής
  και τελεσιδίκου αποφάσεως τοθ
  Είρηνοδικείου Ηρακλείου νομί¬
  μως περιβεβλημένης τόν έκτελε
  ΦΙΙΑ ί. 5.
  Γ.ν.κή «
  :Ν. Α ΠΕΤΡΙΔΗΪ
  Άβήναι-Πεβματςβνλου 5
  —Οί χαταλ«μβανόμενοι υπο
  βρίου ήλιχίας καθηγηταί.
  Ό ύφυπουργός τής Παιδβίοι; χ.
  Σπέντζας δι' έγκυκλίβυ τού -έν
  τβλλϊται πρός απάσας τάς Γάρχάς
  τής Μέσης 'Κχπ«ιδΐόσβ«ς δπως
  ύποβχλουν αύται τό ταχύτερον
  όνομαστικόν πίνακα των χατά
  την διάρκειαν τοΰ σχολιχοΰ τού¬
  του ίτους καταληφθέντων υπο
  τοΰ βρίου ήλιχίχς καθηγητών
  &ς καί των καταλαμβανβμίνων
  μέχρι τής ενάρξεως τοΰ ποοσε·
  χοθς σχολικοΰ ϊτους, συνυποβάλ
  λοντβς καί τα άηοδΕΐχτιχά τής
  ηλικίας «ΰτών στοιχβΐκ.
  —Αί είσαγωγαί άπό την
  Ββυλγαρίκν.
  ΔΓ αποφάσεως των αρμοδίων
  ΰπουργών βρίζίται δτι ή άξία
  των βΐσβγωμένων σιτηρών έχ
  Βουλγαρίας θά διβκανονίζεται
  έξ ολοκλήρου δι' έλευθβρου συ
  ναλλάγματος. Των σφανίων, τυ
  ροΰ καί βουτύρου ή άξία θά
  διακκνονίζβται κατά 35 ο)ο δι'
  έλευθέρου βυναλλάγμκτος χ«Ι
  κατά τό υπόλοιπον μέσω ίΰιωτι·
  κου ουμψηφΐσμοΰ.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμχ·
  κεΐα.
  Σήμερον 2ί Μαΐου θά δικνυχτε
  ρεύσουν τα φαρμκκεΐκ Γεωργ.
  Ι Μαδκριωτάχη χοιΐ Θεοδ. Φδ
  ίί
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΙΐϊΐΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΗΑΕΡΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΗΟΝΐαΗ
  Άσψάλεια 100 ο)ο
  ταχύτης - πολυτέλεια
  γ άνεσις =-----=
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΓ ΑΘΗΝΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον
  ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν.
  Άκριβής ώρα άφ.ξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έχδίδονται είσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬
  κάς 'Αεροπορικας γραμμάς καί έν συνεχεία δι' όλας τάς Εύρωπα'ϊκάς τοιαύτας.
  Έκδίδονται φβρτωτιχαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  είς τόν τόπον τού προορισμού των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  Άρ. Τηλ. 8-18
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  ατήοιον τ6πον μοί πληρώση δι'
  έπιδικασθίντα διχαατικά ίξιδα «αί
  λοιπά ϊξοδα έν 8λψ δραχμάς 1352
  έν τούτοις μέχρι σήμερον άπέσχΐ
  νά πράξη τουτο.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ανωτέρω
  ποσοθ των δραγμών 1352 των άπό
  τής επιταγής τόκων καί των πε¬
  ραιτέρω έξϊδων εκτελέσεως μέ¬
  χρις έξοφλήσεως εκτίθημι είς Ζι
  μόσιον αναγκαστικόν πλειστηοια-
  σμόν τα έπόμενα άκΕνητα κτήμα
  τα άνήκοντα εΖς την καταδιωκομέ
  νην όφειλέτιδα κείμενα είς την πε
  ριφέριιαν τοθ χωρίου Σίββας Μα
  λεβυζίου ήτοι: 1) Είς,θέσιν «Κα
  βάχια» έλαιέφυΐον εκτάσεως ώς
  έγγιστα βέκα μουζουρίων μέ εί
  κοσι περΕπου ελαιόδενδρα συνορ.
  κοήμασι Μιχ. Δασκαλάκη ποταμώ
  χαί δρόμφ, 2) είς θέσιν «Ξυδα*»
  άμπελον είδους ταχτόί εκτάσεως
  πέντε έργατών συνορ. κτήμασι Δή
  μητρίου Σακουλάκη δάμαχι καί
  δρόμφ.
  Ό πλειστηριασμός των άνωΐ,έ
  ρω άκινήτων γενησεται την 2αν
  Ιουλίου 1939 ημέραν Κυριακήν
  καί ώ;αν 10—12 π. μ. ενώπιον
  τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Κωνστ. Χρυαάκη ή τοθ νομίμου
  αυτοθ άναπληρωτοθ χαί έν τφ
  ένταθθα καί παρά την οίον Σελί
  νού έναντι τής Άγροτιχής Τραπέ
  ζή; κειμένφ Συμβολαιογραφιχώ
  γραφιΐφ τού ένθα χαί δτε χαλοθν
  ται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή
  σωσιν.
  Άρμόϊιος διχαοτιχος κλητήρ
  ένεργησάτω πάν τα τα νόμιμα επί
  τοθ προκειμένον
  Έν.ΉραχλιΕφ τή 22α Μαΐου
  1939.
  Ό πληρεξούαιος οΊχηγέρος τοθ
  έπισπεύδοντος χαί παραγγϊλλον
  τος.
  Μιχ. Χ. Φ«λ«βινε>|
  ύ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρα>Ισ Παρασκευής
  26 Μαΐου 1939
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Μαΐου (ίδ.
  ύπηοεσΐσ).—Έκ των αγγλικών
  εφημερίδων των ασχολουμέ¬
  νων μέ τάς χθεσινάς δηλώσεις
  τού κ. Τσάμπερλαιν τα «Χρο
  νικά» γράφουν δτι μέ άνσκού
  φισιν άναμένεται ή υπογραφή
  τού άγγλορωσσικοϋ συμφώ-
  νου. Ό «Ήμερήσιος Τηλέγρα
  φός» έξ άλλου τονίζει δτι διά
  τοθ άγγλορωσσικοϋ έπιτυγχά-
  νεται κυρίως ήπροσπάθεια τοθ
  λόρδου Χάλιφαξ διά την συμ
  πληρώσιν τοθ κοινοθ μετώπου
  καί διά τουτο τό έν λόγω
  σύμφωνον είνε όπωσδήποτε
  125 Ώρα
  II
  ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΠΟΝ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΤΑΙ ΟΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ
  ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΦΙΑΟΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 5 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Λον-
  δίνου ότι αί αγγλικαί έφημερίδες άνα-
  φερόμεναι είς την λίαν προσέχη σύνα¬
  ψιν τού άγγλορωσσικοϋ συμφώνου συμ¬
  μαχίας τονίζουν τα έξ αυτού προκύπτον
  τα άγαθά άποτελέσματα.
  Τό κοινόν μέτωπον των είρηνοφίλων
  κρατών, τονίζουν αί έφημερίδες τού
  Λον οίνου, όσονούπω όλοκληρώνεται,
  επ* άγαθω τής περιφρουρήσεως τής εύρω
  παϊκής ειρήνης καί τής χνεξαρτησίας των
  μικρών κρατών.
  ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΡΟΜΟΥ
  ΠΡΟΚΑΑΟΥΝ ΤΑΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Τ ΥΠΟ Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Έκ Βερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι τα έπεισόδια τα όποϊα συνέ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Μαΐου (Ιδ.
  βησαν χθές είς τόν πολωνικόν διάδρο- ύπηρεσ(α).—Σήμερον την πρωΐ
  μόν προεκάλεσαν τάς διαμαρτυρίας των αν απεστάλη είς τόν έν Μό
  γερμανικών εφημερίδων. Ό τύπος τού σχα πρεσβευτήν τής Μεγάλης
  Ράϊχ διατυπώνων τας διαμαρτυρίας Βρεττανίας τό κείμενον των
  αυτού δέν άποφεύγει καί συγκεκριμένως, χθεσινών δηλώσεων τοθ κ.
  Ή συζήτησις των νέων προτάσεων
  διάτήν σύναψιν τού άγγλοσοβιετικοΰ.
  παϊκήν ειρήνην.
  — Αναφορικώς μέ τάς νέας
  προτάσεις τής Αγγλίας πρός
  την Ρωσσίαν μεταδΐδεται ή
  πληροφορίαι δτι αυται πρό
  τής μεταβιβάσεως των είς την
  Μόσχαν, θά συζητηθοθν είς
  τό Λονδίνον, παρουσ'α καί
  ποίας θά διεξαγάγη άφοροθν
  κυρίως ζητήματα στρατιωτι-
  κά καί θά γίνουν έν στενή
  έπαφή μέ τό επιτελείον τοθ
  σοβιετικοθ στρατοθ.
  Τθ ΑΓΓΛΟΡΩΣΣΙΚΟΝ
  ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗ
  τοθ πρεσβευτού των Σοβιέτ
  κ. Μαΐσκυ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Μαΐου ((δ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Μαΐου (Ιδ. ό- ύπηρεσίσ) — Έκ Τόκιο τηλε-
  πηρεσία).— Ό ύπουργός των γραφεΐται δτι τό άγγλορωσ
  Στρατιωτικών τής Μεγάλης σικόν σύμφωνον περιλαμβά-
  Βρεττανΐας κ. Μπελίσα με- νει καί μυστικόν πρωτόκολ
  ταβαΐνων; είς Μόσχαν θά^λον αφορών την Άπω Άνα
  συνοδεύεται υπό πολλών επι τολήν καί συγκεκριμένως την
  τελικων αξιωματικών, δεδομέ ενίσχυσιν υπό των δύο δυνά
  απαραίτητον διά την εύρω νού δτι αί. συνομιλΐαι τάς ό μεων τοθ Τσάγ ΚάϊΣέκ.
  Αι νέαι αγγλικαί άπόφεις
  διεδιβάσδησαν εις την Μόσχαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Μαΐου (ίδ. Ιγλος πρεσβευτής θά επιδώση' κοσοσιαλιστών έκτενεΐς όδη
  ύπηρεσΐα)—Ό Γάλλος υπουρ Ι ταύτην είς την κυβέρνησιν τήςίγίας.
  γός των Εξωτερικών κ Μπον
  νέ εδέχθη σήμερον την πρωΐ
  αν τόν έν Μόσχα ποεσβευτήν
  τής ΓαλλΙας δστις Ιπανακάμ
  πτει αυριον είς την θέσιν τού
  Ή συνομιλΐα αθτη προφανώς
  περιεστράφη είς τα άγγλοσο
  βιετικά.
  —Ό κ. Μποννέ εδέχθη έ
  πΐσης σήμερον τόν έν Παρισι
  οις ευρισκόμενον υπουργόν
  τοθ 'ΕμπορΙου τήςΓιουγκοσλαυ
  Τας.
  απειλάς εναντίον τής Π όλω νέας
  ΤΟΥ ΟΑΗΡΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΗΟΒΡΥΧΊΟΥ
  ΑΘΗΝΛ.Ι 2£» Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ Νέας Υόρκης άγγέλλουν ότι
  οί ήμίσεις έκ των άνδρών τού βυθισθέν
  τος άμερικανικού ύποβρυχίου, κατωρ
  θώθη νά οιασωθουν. Οί λοιποί απέθα¬
  νον.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΦΘΑΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΠΡΑΝΤΟΜ ΤΟΥ ΚΑΜΑΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Κ Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Έκ Λονδίνου τηλεγρα
  φεΐται ότι οί Βρεττανοί βασιλείς συνε¬
  χίζοντες την περιοδείαν των άνα τόν
  Καναδάν έφθασαν σήμερον είς Μπράν-
  τον.
  Τσάμπερλαιν. Τό κείμενον
  συνοδεύει ή είδική επί τοθ αγ
  γλοσοβιετικοθ διακοίνωσις τής
  άγγλικής κυβερνήσεως. Έν
  τος τής ημέρας ό "Αγ
  Μόσχας. Των ανωτέρω έγ
  γράφων έλαβε γνώσιν ταύτο ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  35 Πρωϊνή
  Η ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΑΓΓΔΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΧΟΡ ΜΠΕΛΙΣΑ
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙΗΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Ρ1ΣΣΙΚΗΗ ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΑΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 25» Μαΐου (τού άντα
  ποχριτού μας.)—Νυκτερΐναί πληροφο¬
  ρίαι πρός τό αθηναϊκον πρακτορείον αγ
  γέλλουν ότι μετά την κατ' αρχήν έπελ
  θούσαν συμφωνίαν Αγγλίας καί Σοβιέτ
  ό ύπουργός των Στρατιωτικών τής Αγ
  γλίας κ. Χόρ Μπελίσα θά μεταβή είς
  Μόσχαν.
  Είς την ρωσαικήν πρωτεύουσαν ό χ.
  Μπελίσα θά έλθη είς επαφήν μέ τούς ί-
  θύνοντας τα σοβιέτ Κια την οριστικήν
  διατύπωσιν τού άγγλοσοβιετικοΰ συμ-
  φωνου.
  χρόνως καί ό Ρώσσος άντι
  πρόσωπος κ. Μαΐσκυ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Μαΐου (15.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Μαΐου (Ιδ. ύπηρεσία).— Ό πρωθυπουρ
  ύπηοεσία). — Κατά τα έκ Πά
  σημοι τής Γαλλίας φαΐνονται
  γός.. κ. Τσάμπερλαιν άνβχώ
  ρισΐων τηλεγραφήματα οί επί ρησε σήμερον μετά τής συζύ
  γου τού είς πόλιν τής νοτΐ ι
  πολύ ίκανοποιημένοι διά τόν ου Αγγλίας οπου θά έκφωνή
  ρόλον τόν ότοΐον διεδραμάτι
  σεν ή γαλλική κυβέρνησις
  είς τα άγγλοσοβ.ετικά. Άλ
  λως τε καΐ ό άγγλικός τύ
  πος έξοίοει τόν ρόλον τοϋΐον
  διά μακρών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα),— Ό άρχηγός των
  «ΝσζΙ» τοθ Δάντσιγκ έγινε
  σήμερον δεκτός παρά τοθ καγ
  κελλαρίου ΧΙτλεο.ΉσυνομιλΙα
  αυτή αφεώρα έξ ολοκλήρου
  τα ζήτημα τοθ Δάντσιγκ έ
  πί τοθ όποίου ό Φύρερ παρέ
  σχεν είς τόν αρχηγόν των έθνι
  Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΑΓΓΛΟΡΟΣΣΙΚΟ Υ
  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑ1 ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ
  ΟΤΙ ΔΕΟΝ ΝΑ_θΕ0ΡΗ8Η ΑΜΕΣΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Κ Μαΐου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Λον¬
  δίνου ότι ή υπογραφή τού άγγλορωσαι-
  κου συμφώνου δέον νά θεωρηθή ώς έπι-
  τής Γιουγκοσλαυΐας πρίγκηψ' χειμένη διότι τουτο είνε έπιθυιι,ία τής
  Παϋλος αφικνείται έντός των,Αγγλίας κ»1 τής Γαλλίας.Έξ άλλου αί
  ημερών είς ιήν Γερμανίαν δ ρωσσικαΐ άπόψεις δέν φαίνονται άντιτι-
  πό υ Θά φιλοξενηθή επισήμως θέμε·#αι ούιιωδΦς είς τό καταρτηθέν
  επί διήμερον υπό τοθ Φύρερ. νέον σχέδιον τού συμφώνου.
  ση αυριον πολιτικόν λόγον,
  άνασκοπών τα τελευταία δι
  εθνή* γεγονότσ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Μαΐου (ίδ
  ύπηρεσΐα).— Ό άνπβασιλεύς
  —Κατά τηλεγράφημα έκ Τό
  κιο μεγάλη κινεζοϊαπωνική
  μάχη διεξάγεται πσρά τό
  ΤσοΟ—ΚΙγκ μέ βαρεΐας άπω
  λεΐας των Κινέζων.
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
  Είς την πόλιν μας αφιχθη
  ό άνώτατος έκπαιδευτικός Συμ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμων τοθ Έμ
  ιτορικοθ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμε
  βουλος παρά τώ υπουργείω λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
  Παιδείας κ. Καλλιάφας πρός
  επιθεώρησιν τής
  κης ΆκαδημΙας.
  Παιδαγωγι
  Έπ' εύκαι
  ΟΙ ΙΛΠΟΝΕΣ ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ
  ΕΛΕΓΧΟΝ ΕΠΙ ΑΓΓΛΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 ΛΙαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας.)— Καθ* ά τηλεγραφείται
  οί Ίάπωνες ένήργησαν έλεγχον επί αγ
  γλικού ατμοπλοίου μέ την αίτιολογί
  αν ότι είχον ύπονοίας ότι τούτο μετέ
  φερεν υλικόν πολέμου δια τούς Κινέ
  ζ
  ΥΠΕΒΛΗΘΗ Ε!Σ ΤΟΚΙΟ
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας.)— Αναφορικώς μέ τό έ
  πεισόοιον τού άγγλικοΰ ατμοπλοίου,νεώ
  τεραι πληροφορίαι άγγέλλουν ότι ύπε
  βλήθη υπό τής βρεττανιχής κυβερνήσεως
  είς τό Τόκιο έντονος διαμαρτυρίαι.
  ΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑΙ Ε
  ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ- ΡΙ
  ;τι
  ΙΑΣ
  ρία οί σπουδασταί τής Άκα
  δημίας διωργάνωσαν έκθεσιν
  των έργων των ή όποία άπό
  της άλλης εβδομάδος θ' άνοΐ
  ξη καί διά τό κοινόν Ήρα
  κλείου.
  ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
  ΣΟΥΗΑΙΚΟΝ ΠΡΟΓΟΝΤΟΝ
  Ή Τραπέζα τής Ελλάδος
  διά ιηλεγραφήματός της πρός
  τό Εμπορικόν καί Βιομηχα
  νικόν Έπιμελητήριον γνωρί-
  ζει δτι υπεγράφη ή έτησΐα
  ανανέωσις τής έλληνοσουηδι
  κης συμφωνίας άνταλλαγής.
  Κατόπιν δέ τούτου παρακα
  λεΐ δπως κληθώσιν οί ένδια
  φερόμενοι είσαγωγεΐς σουη
  δικών έμπορευμάτων ίνα ύ
  ποβάλωσι μέχρι τέλους τρέχ.
  μηνός σίτήσεις είς την έπιτρο
  πήνπαθητικώνύπολοίπων δπως
  συμμετάσχωσιν είς την κατα
  νομήν των έτηοίων κοντε
  ζάν.
  ΤΑ ΜΕΤΑΒΗ^ ΣΧΟΛΕΙΑ
  Τό Υπουργείον Γεωργίας απηύ¬
  θυνε, διαταγήν πρός τάς Γεωργι·
  κάς Υπηρεσίας, διά τής οποίας
  έντίλλονται αύται δπως έχδώσουν
  ιάς δεούσας διαταγάς πρός τα οί-
  χεϊα Γεωργικά Ταμεΐα ίνα κατα
  βάλλουν τα ήμερομίσθια των μάθη
  τευομένων είς τα συσταθέντα Με-
  ταβατικά ΣχολεΤα έργατών καί ά
  ευ τής πρΐσχομ'σιως πισΐοποιη
  τικών άπορΕοτς δεδομίνου ότι δέν
  είναι δυνατόν νά λειτοοργήσουν
  Μεταβχτιχά Σχολεΐ* είς τάς Κοι-
  νότητας, έφ' δσβν οί πρόεδρον διά
  την χορήγησιν των έν λόγφ πι-
  στοποιητιχών άπαιτοθν δπως οί
  νδιαφερόμϊνοι στεροθνται παντε
  λ 1 *
  διαφόρων εγχωρίων ττροιόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  ϊταφίίες α',β' δρ. 11.— 13.
  γ' » 8. 10.-
  Έλεμέδες σ', β' » 6.-7
  Ταχτάδες α', β'. » 4.50 5.50
  ■Ελαια 3-5ο » 26.-
  Σϊτος » 7.— 8.—
  Κριθή » 4.3Ο-5.5Ο
  Βρώμη »
  Βΐκος »
  Μέταξα »
  Κουκούλια »
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ*. »
  ΜαλεβυζΙου »
  Ελαιοπυρήναι »
  Σάπωνες:
  ΛευκοΙ α' »
  β'
  Μουργελαίου α' »
  Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΛΥΣΦΟΡΟΥΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΡΩΣΣΙΚΑ
  5.-
  5.-
  550.-
  Πυρηνέλαια
  β'
  25-
  3.50
  1.15
  21.50
  20.-
  17.-
  76.-
  15.—
  5.50
  28.-
  μερίδες τού, Βερολίνου ύπογραμμίζουν
  την επιμονήν τής Αγγλίας νά επιτύχη
  συγκατάθεσιν τής Ρωσσίας είς τό συμ·
  φωνον, άφιερώνουσαι είς αύτην πικρόχο-
  λα σχόλια.
  χα1
  «·ρι
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Μαΐου (ίδ. ύπη.
  ρεσία.)Τό πρακτορείον Τρανζόσεαν (Βε
  ρολίνον) μεταδίδει ότι είςτό Λονδίνον]*6»
  άναμένεται ήδη ή απάντησις τής Μόσχας """'
  είς τάς νέας άγγλικάς προτάσεις έπανα·
  λαμβάνεται Β' έν^τφ μεταξύ υπό των αγ¬
  γλικών κύκλων ότι είνε ζήτημα ημερών
  ή υπογραφή τούάγγλοσοβιετικοΰ συμφώ· Προεκηούχθη διαγωνισμός
  νού. Πάντως κρέιτει νά σημειωθή, ότι διά την "κατάταξιν 30 έθβλον-
  αί υφιστάμεναι εισέτι διαφοραί με των καί προτάκτων τηλεγρα·
  ι*ξύ *ΑγΥ>»ί·ς κ»1 Ρωσβίας οέν «τε- φητών ένεργηθησόμενος έν Ά-
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ρούνται σπουδαιότητος
  θήναις την 7 Δεκεμβριού.
  ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ
  ΕΡΕΥΝλ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ
  Τό Ύφυπουργεΐον τής Άγο
  ρανομίας συγκεντρώνει στοι-
  χεΐα έκ των διαφόρων έπαρ
  χιακών κέντρων, ινα έξακρι
  βώση την
  πρόοδον είς
  συντελεσθεΐσαν
  την παραγωγήν
  ωρισμένων είδών διστροφής,
  μετά την εφαρμογήν τής έν
  προκειμένω πολιτικής ήν εχά¬
  ραξε τό'Υφυπουργεΐον.ΑΙ λαμ
  βανόμεναι πληοοφορίαι είνε
  απολύτως Ικανοποιητικάς Ού¬
  τως άποδεικνύεται 8τι ή έφαρ-
  μογή τής σκαλισπκής καλλιερ-
  γεΐας τοθ σΐτου συντελεί είς
  την βελτίωσιν τής ποιότητος
  των χαραανίων, έκ των οποί¬
  ων παρασκαυάζεται ή σημερι-
  νή ποιότης τοθ άρτου. Σημαν-
  τική βελτίωσις, έξ άλλου, πά
  ρατηρεϊται είς την παραγωγήν
  τυροΟ, κατόπιν τής υπό των
  τυροκόμων εφαρμογήν των ύ·
  ποδείξεων τοθ 'Υφυπουργείου
  (δία δσον άφορφ την είς πο¬
  σοστόν ύγρασΐας περιεκτικό
  τητα τοθ τυροΟ.
  Σ ΧΟΛΙΚΑΙ ΚΤιΊΔΕΙΞΕΙΣ
  Χθές την εσπέραν διεξήχθη
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Ό γερμανικός τύ¬
  πος καθ* α τηλεγραφείται έκ Βερολίνου,
  Είς^ τό £π' αριθμόν 192 φύλλον έκφράζει την 4 δυσφορίαν τού διά τάς άγ-
  τής «Εφημερίδος τής Κυβερνήσε'γλορ^ασικάς διαπραγματεύσεις. Αί έφη
  ως» εδημοσιεύθη νόμος «περί ά """ - — - -
  ναγκαστιχων άπαλλοτριώσεων».
  Δι' αυτοθ δρίζεται δτι δφισταμέ
  νού νόμου έπιτρέπευαι διά δημο¬
  σίαν ωφέλειαν άναγχαατΐκή διά
  διατάγματος απαλλοτριώση άκινή
  των ή ή είς βάρος αυτών σύστασις
  έμπραγμάτων δικαιωμάτων. Επι
  τρέπεται ούχ' ήττον δπως τα
  περί" έγκρίαεως τής άπαλλοτριώ,
  σεως Διάταγμα έξαρτά την έ)
  3λφ ή έν μέρει εφαρμογήν αύ
  τοθ, αναλόγως των παρουσιαζο
  μένων άναγκών, έξ άποφάσεων
  τοθ άρμοδίου ύπουργοθ ίκδι
  δομένων έντός διετίας άπό τής
  δημοαιεύσεως τοθ ΒασιλικοΟ Δ
  ατάγματος. Των ανωτέρω διατά
  ξειον Ιξαιροθνται αί άναγχαστ
  χαί άπαλλοτριώσεις πρός έχτέ
  λεσιν έργων όδοποιίας ή δδραυ
  λιχών ώ; καί οί πρός εφαρμογήν
  τοθ εγκεκριμένου σχεδίου πόλε
  ως, είς ψ έφαρμόζονται αί ή"5η
  χεΐμεναι διατάξεις.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Συνελθοθσα χθές ή επί των
  διατιμήσεων τοϋ άρτου έπιτρο
  πή καθώρισεν ώς εξής τάς
  νέας τιμάς των αλεύρων κ^Ι
  άρτου: "Αλβυρα λευκά δρχ.
  10.18 κατ' ό<άν πιτυροθχα 9.151)2. Άρτος λευκός δρχ. 9 70, πιτυροθχος 8. 30. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Την προσέχη Κυριακήν θά συναντηθοθν είς τό γήπεδον Χάνδαξ είς άγώνα -ρωταθλή ματος αί ποδοσφαιρικαί όμά- δες τής πόλεως μας «Όμιλος Φιλάθλων» καί Τόν άγώνα θά μετακαλούμενος «Ήρακλής». δισιτητεύση έξ Αθηνών ό διαιτητής τής Ε. Π. Ο. κ. Άσπρογέρακας. Η ΑΝΑΔΑΣΩΣΙΣ Τό υπουργείον τής Γεωργί¬ ας απέστειλεν εγκύκλιον πρός τούς έπιθεωρητάς των δασών καί τούς δασάρχας, διά τής οποίας συνιστφ είς αύτούς δ- σαν στεφθεΐσαι υπό πλήοους πως στρέφουν κυρίως την προ επιτυχίας αί ετήσιαι γυμναστι σοχήν των 6χι περί την κανο- ΕΙΣΠΟΙΟΥΣΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜ1ΝΟΙ ΤΑ ΗΟΑΟΗΙΚΑ ΕΗΕΙΣΟΛΙΙΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 Λΐαΐου (ίδ. ύ πηρεσία).— Αί γερμανικαί έφημερί¬ δες ασχολούμενον μ έ τα έπεισόδια τού πολωνικού διαδρόμου είς βάρος Γερ μανών πολιτών, τονίζουν ότε ταυτα ύπε κίνησεν ό άγγλικός καί γαλλικός τύπος όστις γενικώς έξάπτει δια των καθ* ημέ¬ ραν άρθρων καί σχολίων τού την 5η· μοσίαν γνώμην τής Πολωνίας. ΕΥΜΕΝΕΣΤΑΤΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΗΑιΊΣΕΙΣ_ΤΟΪ ΤΪΑΜΠΕΡΑλΙΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2» Μαΐου (ίδ. ύ- πηρεσία).—■ Έυμενή σχόλια άφιερώνου σιΛ σήμερον αί αγγλικαί έφημερίδες διά τας χθεσινάς δηλώσεις τού *. Τσάμπερ λαιν επί των άγγλορωσσικών. Αί έφη μερίδες παρατηροΰν ότι ό Βρεττανός πρωθυπουργός αφήνων ν* εννοηθή δτι είνε ^ζήτημα ημερών ή υπογραφή τού άγγλοσοβιετικοΰ συμφώνου, ασφαλώς ή¬ το βέβαιος ότι αί νέαι αγγλικαί »*ροτά σεις προσεγγίζουν κατα παλύ αύτην την φοράν τας ρωσσικάς άπόψεις. ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΣΟΒΙΕΤ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2ΐ> Μαΐου (ίδ. ύπη*
  ρεσία.)Κατά πληροφορίας έκ Μόαχας
  τό ανώτατον συμβουλιον των Σοβιέτ
  πρό^ειται νά συνέλθη κατ' αύτάς διά νά
  εξετάση την διεθνή κατάστασιν.
  κσί έπιδείξεις των Προτύττων, νίκην διεξσγωγήν τί)ς έσωτε- σονπεριοδείκς των ή Α. Β'
  V
  ό βιά-
  ΤΟ ΔΙΑΔΘΧ]ΚΟΝ ΖΕΥΓΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Μαΐου (τοθ άνταπο·
  κρετοΰ μας).—Σήμερον τό άπόγευμα
  έπέβτρεψαν »κ τής άνβ την Πελοπόννη·
  δημίας