97336

Αριθμός τεύχους

5175

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

27/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμεοιχής
  ίιησια δολ. 16
  ίξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓ ΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΙΑΥΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5175
  ΥΠΕΥ8ΥΜ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  ΚΑΙ
  II
  ΣΤΕΓΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  Ό αγών διά την έξυγίαν-
  σιν τής χώρας συνεχίζεται
  έντατιχός Παντοΰ, είς την
  πρωτεύουσαν καί τάς επαρ¬
  χίας, ίδρύονται νοσοκομεΐ»,
  αανατόριοτ, πολυϊαΐρεία, ύ-
  γειβνομικοί σταθμοί, άνθε-
  λονβσιακά ουνεργεΐα χά) όρ·
  γανοΰται ή ύγειονομιχή ύ
  πηρεσία επί νέων βάβεων
  Μία άληθινή άναδημιουργι
  χή προσπαθεία χαταβάλλε
  ται είς τόν τομέα αυτόν. Μ (ο
  πραγματιχή αταυροφορία δ £
  ξάγεται ύιτέρ τής ϋγείας του'
  λαοΰ. Ποτέ ΐσως άλλοτε δέν
  κατεβλήθη τόση προσπαθεία
  διά την νοσοκομειαχήν, την
  ίχτρικήν καί φαρμακευτιχην
  περίθαλψιν των ένδεών χαί
  διά την δημιουργίαν ίδρυμά-
  των ύγείας. Έξ άλλου τό χυ·
  βερνητιχόν ενδιαφέρον δέν
  περιωρίσθη είς την λήψιν
  αυτών των μέτρων μόνον.
  Αύτά υπήρξαν τό έπιστέγα-
  σμα μιάς εύρείας, φωτισμέ-
  νης πράγματι κοινωνικής
  καί έξυγιαντιχής πολιτικής
  τής οποίας αί βάσεις ετέθη¬
  σαν ήδη πρό πολλοΰ. Ή ση·
  μερινή κυβέρνησις άντελή
  φθη ότι δέν είνε δυνατόν νά
  έξυγιανθή ή χώρα, νά χατα-
  πολεμηθή αποτελεσματικώς ή
  νοσηρότης καί νά περιορι¬
  σθή είς τα φυσιολογιχά ίρια
  ή θνηαιμότης εάν, έκ παραλ-
  λήλου πρός την οργάνωσιν
  χαί την συστηματοποίησιν
  της ύγειονομικής περιθάλψε¬
  ως των άπορωτέρων τάξεων,
  δέν έλαμβάνοντο καί ριζικά
  μέτρα βελτιώσεως των ϊρων
  διατροφίΤς, διαβιώσεως έν γέ¬
  νει καί εργασίας των εργα¬
  ζομένων.
  Διέγνωσε δηλαδή τα βα-
  θύτερα γενεσιουργά αΐτια τοΰ
  καχοΰ. Καί μέ θάρρος χαί
  άποφασιστιχότητα, ανέλαβε
  μετά την διάγνωσιν, την θε¬
  ραπείαν. Ανέλαβε λοιπόν
  κατά πρώτιστον λόγον νά έξα
  λείψη τα αΐτια πού έδημιουρ-
  γοΰσαν τό κακόν. Καί έν
  πρώτοις απεφάσισε νά συνε¬
  χίση καίνά όλοχληρώβη την
  κατασκευήν
  παραγωγικών
  των μεγάλων
  καί έξυγιαν-
  τιχών έργων χαθ' δλην την
  χώραν, δι' άποξηράνσεως δ-
  λων των έλών καί τελμά-
  των.Καί έπρβχώρηοεν είς την
  εφαρμογήν ·τής αποφάσεως
  αυτής μέ ταχύτητα καί μέ¬
  θοδον διαθέτβυσα όσας ήτο
  δυνατόν πιοτώσεις έκ τοΰ
  κρατιχοΰ προϋπολογισμόν.
  Διότι έπίστευε—καΐ πβλύ όρ-
  θΰς — ότι ή κατασχευή των
  έργων αυτών θά έχη ώς ά-
  πβτέλεσμα την περιστβλήν
  τής έλονβσίας άφ' ενός
  την αύξησιν τής
  άφ' ετέρου άρα καί
  την έγχυμοσύνην καί την μη
  τρότητα , των εργαζομένων
  γυναιχών. Τέλος δέ έλαβε
  μέτρα διά την βελτίωοιν χαί
  τής στέγης των εργαζομένων
  χαΐ άΐτόρων τάξεων. Καί τώ-
  ρα μελετα τόν τρόπον τής ό-
  λοχληρώσεΜ;, τής συμπλη-
  οωοεως των μέτρων αυτών
  ωστβ ά λυθή „πλέον οριστι¬
  κώς χαί ριζιχβάς τό στεγχστι·
  «όν πρββλημα. Διότι πρέπει
  νά σημειωθή ότι έξ αίτίας τής
  αθλιότητος; τοΰ χομματιχοΰ
  χράτους καί τής πλήρους ά.
  διαφορίας τού πρός την αν¬
  θρωπίνην δυστυχίαν, είς την
  χώραν μας, εδημιουργήθη χαί
  παρέμεινεν όςυτατον στεγα-
  στιχόν πρόβλημα.
  Κατά τάς επισήμου; ανα¬
  κοίνωσις πού εγίνοντο χά
  τόπιν ερεύνης των αστυνο¬
  μικον καί ύγειονομικών άρ-
  χών, μόνον είς την πρωτεύ·
  ουσαν στεγάζονται είς άνή-
  λι«, σχοτεινά, ύνρά ύπόγεια
  χαί είς τρώγλας άνω των 40
  χιλ. άτόμων. Άνάλογος δέ
  αθλιότης ύπήρχε χαί είς τάς
  άλλας πόλεις. Φυσιχά δέ
  καί είς τα χωρία δέν ήτο
  καλυτέρα ή κατάστασις.
  Γνωστόν είνε άλλωοτε ότι
  ύπτάρχουν άκόμη πλείστα χω¬
  ρία οπου οί άνθρωποι μέ-
  νούν είς τα Ιδία οίχήματα
  όπου σταυλίζωνται καί τ«
  ζώά των. 'Αλλ* τό ατεγασΐι-
  κόν πρέβλημα δέν ήτο καί
  δέν είνε ευκολον νά λυθή
  άπό τής μιάς ημέρας είς τή ν
  άλλην ή έοτω χ»ί εί; δικ-
  στημα μηνων Διότι διά την
  λύσιν τού άπχιτοΰνται τερά-
  στιοτ χρηματιχά ποαά πού δέν
  είνε ευκολον νά ,έξευρε·
  θβΰν χαί νά διατεθοΰν. Παρά
  ταυτα ή κυβέρνησις ξπραξε
  καί είς τόν τομέα αυτόν
  πολλά. Όλοκλήρωοε την α¬
  ποκατάστασιν των προσφύ¬
  γων. Ανήγειρε συνοικισμούς
  καί πολυκατοικιας είς ό¬
  λην την Έλλάδα. Καί
  έστέγασε χιλιάδας άτό·
  μων. Τώρα άποκαθιστά έρι
  στιχώς χαί τούς γεωργους
  διά τής τροποποιήσεως τοΰ
  άγροτικοΰ νόμου. Επί πλέον
  έδωκεν εντολήν είς την Ά"
  γροτράπεζοιν νά χορηγή στε
  γαστιχά δάνεια καί μελετά
  διαφόρους τρόπους άντιμετω-
  πίσεως τοΰ στεγαστικοΰ προ
  βλήματος. Καί ασφαλώς θά
  επιτύχη ηλήρως. Τό ει>-
  χόμεθα ολοψύχως. Διότι ή
  βελτίωσις τής στέγης τοΰ λα¬
  οΰ, άστικοΰ καί άγροτιχοϋ,
  θ' αποτελέση νέαν μεγάλην
  κατάκτησιν τοΰ πολιτισμόν,
  νέαν απόδειξιν προόδου
  Τα διεθνή ζητήματα
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΟΗΙΑΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΗ ΣΟΒΙΕΤ
  'Ενας τρομερός συνασπισμός.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Μαΐου (15. νίσς—Ιταλίας—Ίαττωνίας καί
  ύπηρεσΐσ).—Όλόκληρος ό αγ των συμμάχων καί άποί<ων γλικός ΐύπος άσχολεΐται σή· γ μερον μέ την επελθούσαν συμ φωνίαν μεταξύ των κυβερνή σεων Λονδίνου καί ,Μόσχας καί την επικειμένην ύπογρα φήν τής τριπλής άγγλογαλλο σοβιετικάς στρατιωτικάς συμ ί εξί η της την τερα καί την μαχίας καί εξαίρει στΐαν σημασίαν αποφασιστικήν θά Ιχη επί της παγκοσμίου καταστάσεως. Γε νίκη δέ είνε ή αντίληψις δτι ή άγγλοσοβιετική συμφωνίσ ά ποτελεΐ τό σημαντικώτερον μεταπολεμικόν γεγονός, τοθ όποίου αί συνέπειαι δέν θ' άρ γήσουν νά έκδηλωθοθν. Αύ την την στιγμήν δμως δέν έξε τάζονται τόσον αί συνέπειαι, δσον ή των. Άναλυτικώς οί δυνάμεις των τριών χωρών ύπολογίζον ται προχείρως ώς εξής: Στρατοί: Ή Ρωσσία δύνα ται νά παραΐάξη 12—15 έκα τομμύρια άρτίως έξωπλισμέ νόν καί καλώς ώργανωμένον στρατόν, έν άνάγκη 6έ ή 6ύ επίδρασιν πού ναμίς τού είμπορεϊ νά φθάση εξελίξεως τής καί τα 17 έ<ατομμύρια. Ή Γαλλία είμπορεϊ νά παρατά ξη περΐ τα 6—7 έκ. μητροπολι τικοθ καί άποικιακοθ στρατοθ ποΰ θεωρΕΐτσι ό καλύτερος τοθ κόσμου. ΉΆγγ>ία δύνα
  ται ν' αποδώση μετά εν έξά
  μηνον τρία έκατομμύριά. Δή
  λαδή μόνον αί τρείς χώραι
  θά παρατάξουν εν περιπτώ
  πολιτικαί
  στρατιωτι
  κή άξία τοθ δημιουργουμένου
  συνσστΐισμοθ ΈτιΙ' τοθ^ρημεί
  ου δέ αύτοθ, δλοι έπικολοθν
  ται καί χρησιμοποιοθν την
  γλώσσαν των αριθμών. Παρα
  τηροϋν λοιπόν οί είδικΜ συν
  εργάται των εφημερίδων δτι
  διά τής υπογραφάς τής τρι
  -πλή"ς συμμαχίας θά δημιουρ
  άκατά-
  Α{ ιρ£χς δυνάμεις, Αγγλία,
  Ρ άλθ
  φ ρ ρ ^ Α{ ιρ£χς μς, γγ,
  λυτέραν διατροφήν τοΰ λαοΰ ραλλία κα( Ρωοσ α άποτελοθν
  έ 27Ο'"έΙ λ
  χατά λογικήν
  καί την βελτίωσιν τής ύγεί-
  ««ΰ ιι(α άπό τάς αί
  άς
  δέ συνέπειαν δύναμιν27Ο'"έκατομμυρΙων πλη
  θι σ,ιοθ. Μαζί δέ μέ την Πό
  λωνίαν ό πληθυσμός των
  300
  φοΰ μια άπθ τας αι Λωνιι»* « ι1#ιι«υν^^^/^ .«,,«..νΚ
  νοσηρότητος καί βαίνει τα 300 έκατομμύριά
  Είαβ τοΰ λαοΰ μας χωρίς νά ύπολογισθοθν αί κτή
  δΑ ι.τίτπί. δηλαδή σε ς καί άποικίαι των, που
  μ5
  λπλαδπ
  " 4
  άποικ αι των,
  400
  έκατομμύρια πληθυσμοθ
  6 έ
  τής
  έμμ η
  Αγγλίας καί 60 έκατομμύρια
  καί πλέον τήςΓαλλίας, καθώς
  εινής είς
  γααίας, περί
  52
  ϊόΤσυνασ^σμόν. 'Κν δέ είς
  ΓαΓτ ι Κ^ μΤτά
  % κα, -λέοην έκατομμύριά
  ,ητ6τ6 έχομεν ένάμ.συ δ.σε
  κατομμύριονλαων έναντι των
  250 έκατομμυρίων κατ' άνώ
  τατον Βριον πού συγκεν
  Γερμα
  ρξ ρ
  σει πολέμου,πλέον των 25 έ·
  κατομμυρ'ων στρατοθ. Δέν
  τίθεται δέ ζήτημα έφοδιασμοθ
  καί διατροφής τού διότι καί
  αί τρείς χώραι μέ τάς κτήσεις
  καί τάς άποικίας των Ιχουν
  άνεξαντλήτους τιηγάς πλού·
  τού καί αφθονίαν πρώτων ϋ·
  λών καθώς καί τελειοτάτην
  βιομηχανίαν. Ναυτικόν: Ή
  Αγγλία Ιχει σήμερον στόλον
  συνολικοθ έκτοπίσματος πλέ
  όν των 1200 χιλ. τόννων Μέ
  χρι δέ τοθ 1940 θά Ιχη υπέρ
  τό ένάμισυ έκατομμύριον τόν
  νους έκτόπισμα. Ή Γαλλία
  δχει στόλον 600 χιλ. περΐπου
  τόννων έκτοπίσματος μετ* όλί
  γον δέ θά φθάση καί θά υ¬
  περβή τούς 750 χιλ. τόννους.
  Ή Ρωσσία, δέν γνωρίζει κα
  νείς τί τοννάζ στόλου διαθέ-
  τει. Πάντως είς τάς τρείς
  Θαλάσσας, τής Βαλτικής, τοθ
  ΕύξεΙνου Πόντου καί τής Ά
  πω Άνατολής πιστεύεται ότι
  θά διαθέτη στόλον έξ άντιτορ
  πιλλικών, ελαφρών καταδρομι
  κων καί ϋποβρυχΐων πού θ' ά-
  νέρχεται είς 500—600χιλ. τόν
  νους. Άρα αί τρείς σύμμβ-
  μοί χοραι θά διαθέτουν στό
  λον επιφανείας καί ύποβρύχιον
  συμποσούμενον είς έκτόπισμα
  δύο καί ήμισυ έκατομμυρίων
  τόννων.
  Καί είς τόν στόλον αυτόν
  περιλαμβανονται τα μεγαλύ
  τερα καί τα (σχυρότερα σκά
  φη πού έναυπηγήθησαν μέχρι
  Οήμερον, άληθινοΐ χαλύβόινοι
  κολοσσοΐ τής θαλάσσης, άπόρ
  θητα πλωτά φρούρια. Άερο
  τίορία: Είς τό δπλον αύτό ή
  Αγγλία καί ή Γαλλία πσρου-
  σΐαζαν έλλείψεις μέχρι τιέρυ-
  σι καί έμειονέκτησσν. Κατά
  τό τελευταίον δμως ετος τα
  πράγματα μετεβλήθησαν. Ή
  Γαλλία ένέτεινε τάς προσπα
  θείας της, έκινητοποίησε την
  βιομηχανίαν της κσΐ προέβη
  είς μεγάλας παραγγελίας άε
  οοπλάνων είς την Αμερικήν.
  Ή δέ Αγγλία κατώρθωσεν δ
  χι μόνον νά φθάση άλλά καί
  νά υπερβή την Γερμανίαν
  ϊίς παραγωγήν κατά μήνσ.
  Ήδη πλησιάζει νά επιτύχη
  την παραγωγήν 700 άεροπλά-
  νων μηνιοίως. 'ΥπολογΙζεται
  λοιπόν δτι έν περιπτώσει πό
  λέμου ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  θά δυνηθοθν νά διαθέσουν
  τούς πρώτους άμέσως μήνας
  περΐ τάς 10 χιλ. άεροπλάνα
  Καί άλλας 10 χιλ. ή Ρωσσία.
  Θά δύνανται δέ νά συνεχί-
  σουν κσί ν' αύζήσουν τερα-
  στίως την παραγωγήν των
  καί κατά την διάρκειαν τοθ
  πολέμου δεδομένου δτι καί
  βιομηχανίαν άνεπτυγμένην έ·
  χούν καί όλας τάς πρώτας ΰ
  λας, είς άνεξάντλητα άποθέ
  ματα διαθέτουν. Αυτή είναι ή
  δύναμις των τριών μόνον χω
  ρων, παρατηοοθν αί αγγλικαί
  έφημερΐδες, χωρίς νά ύπολογι
  σθή καί ή σηααντικωτάτη διό
  ναμις τής Πολωνίας καί των
  άλλων μικροτέρων κρατών.
  ΚαΙ αυτή ή δύναμις, πιστεύε
  ται δτι θά κατορθώση νά επι
  βάλη την τάξιν καί νά περι
  φρουρήση την είρήνην τοθ κό
  σμου.
  Ή όδός Σητείας.
  Πληροφορούμεθα δτι αί έρ
  γαοίαι πρός κατασκευήν τής
  όδοθ Παχείας Άμμου—Σητεί¬
  ας, πού εΤχαν χαλαρωθή έκ
  τής έλλε'ψεως έργατων λόγω
  τής άπασχολήσεώς των μέ-
  χρι τώρα είς γεωργικά έργσ,
  θ' άρχίσουν έκ νέου έντατι
  καί, ώστε τό Εργον αύτό ν' ά
  ποττερατωθή τό συντομώτε
  ρον. Έν τώ μεταξύ μελετδται
  ή κατασκευή προχείρων έργων
  προσπελάσεως ώστε μέχρι τοϋ
  Αύγούοτου ί) τοθ Σεπτεμβρί
  ου νά κατορθωθή ή διέλευσις
  αΰτοκινήτου καί ή έπικοινωνία
  τής Σητείας αέ την άλλην
  Κρήτην. Γεννάται λοιπόν έ
  δραία πλέον ή ελπίς καί ή
  πεποίθησις ότι ταχέως θά
  ■πέσουν τα τείχη πού έκλειον
  την ωραίαν επαρχίαν τής Ση
  τείας καί την εκρότουν είς ά
  πομόνωσιν. Θά είναι ή ήμέ
  ρα αυτή πραγματικά ίστορι-
  κή διά την ανατολικήν Κρή
  την.
  ***
  Τό Λασήθι.
  Άποπερατοθται ήδη ή ό·
  δός Άγίου Νικολάου—Όρο
  πεδίου Λασηθίου. Έν τώ με
  ταξύ δέ κατασ<ευάζονται διά προσωπικής εργασίας των κατοίκων κσί ό5οΙ πού θά έ νώνουν τα χωρία μεταξύ των καί θά έξυπηρετοθν τάς συγ κοινωνίας είς ολόκληρον την επαρχίαν. Έκ παραλλήλου, είς τό Ψυχρό άνεγείρεται ώ ραΐος ξενων μέ 8λα τα κομ φόρ χάρις είς τάς ενεργείας τοθ ίατροΰ κ. Κασάπη καί τοθ κοινοτικοΟ Συμβουλίου, διαρ ρυθμίζεται δέ καί ή περίφη μη μονή Κρουσταλλένιας καί άποκτ^ νέα οίκήματα. Τό Λασήθι λοιπόν συγχρονίζεται, προοδεύει, έξελίσσεται. "Άς ελπίσωμεν δτι σύντομα θά είναι προσιτόν είς δλον τόν κόσμον πού θέλει ν' άπολαυ !ση τίς ώμορψιές τού, ν' άντι Ι κρύση τό δραμα των μύλων τού, ν' άναπνΕΰση τόν άέρα ΤΑ ίΕΡΙΗ ΕΚ ΤΗΣ ΑΗΑΟΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΟΡΙΚΗΣ (ΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Τό ενδιαφέρον τής σημεοι- νής Κυβερνήσεως διά την ε¬ νίσχυσιν καΐ ανάπτυξιν τής χωρικής βιοτεχνίας είναι γνω στόν. Καί είς την τελευταί¬ αν συνεδρίασιν τής Διοική σεως τΡ,ςΈθνικής Συνομοσπον δίας Συνεταιρισμών "Ελλάδος, συνεζητήθη τό ζήτημα καί μά λιστα υπό την προεδρίαν τοθ ίδίου τοΰ πρωθυπουργοθ κ. Μεταξδ. Απεφασίσθη δέ νά ενισχύση άφ' ενός ή Άγροτι κή Τραπέζα δι' εΐδικων δα νείων τάς αγροτικάς οίκογε νείας διά την επίδοσιν των εί< βιοτεχνικάςέργασίας,νά 16ρυθ{] δέ άφ' ετέρου καί ί^στιτοθτον μελέτης καί οργανώσεως τής χωρικής βιοτεχνίας. Τό πρό βλημα έπομένως ετέθη επί κα λής βάσεως καί λύεται κα τα τόν πρακτικώτερον καί μάλλον ουμφέροντα τρόπον. Ή βιοτεχνία πράγματι, ά πετέλει πάντοτε μίαν πηγήν πλούτου διά τόν λαόν καί (- δία τόν άγροτικόν. Τα προ ίόντα δέ τής χωρικής βιοτβ χνίϊς τής Ελλάδος ήσαν ό- νομαστά καί Ιξω των ό?(- ων τής χώρας, είς βλην την Ευρώπην άκόμη δέ καί είς την Αμερικήν. Τα ύφαντά τής Ηπείρου, τής Κρήτης, τής Μακεδονίας καί των νη σιών τοθ Αίγαίου, τα πλεκτά, τα Ιπιπλα, τα κεντήματα τής ύπαΐθρου ήσαν παντοθ περι ζήτητα. Διότι ήσαν πραγμα τικά θαύματα τέχνης, κα- λαισθησίας, λεπτότητος καί χάριτος. "Ολίγοι ΐσως λαοΐ είς ολό¬ κληρον τόν κόσμον άνέπτυ ξαν τόσον πολΰ καί είς τό¬ σον βαθμόν τελειότητος την εθνικήν, λαϊκήν τέχνην όσον 6 ελληνικάς. Έδοσεν όλην την ψυχήν τού διά νά δημι¬ ουργήση μέ τα χέρια τού ά- ληθινά άριστουργήματα. Μέ την πλουσίαν φαντασίαν τού έ'πλασε σχέδια, σχήματα, συνδυασμούς χρωμάτων καί είκόνων καί δ λ. α αύτά τα παρουσίασεν είς ύφαντά, είς κεντήματσ, είς πλεκτά. Καί ή πρόοδος τής ταπητουρ γίας πού σημειώνεται τα τε¬ λευταία χρόνια όφείλεται α¬ σφαλώς είς την προεργαοίαν είς την καλλιέργειαν, είς την προδιάθεσιν πού υπήρχεν έξ αίτίας τής άνθήσεως άλλοτε τής λαϊκής τέχνης. ΤΗτο δέ Ο¬ πως είπομεν ή χωρική βιοτε χνία δχι μόνον ώραία ένασχό λησις, άλλά καί πηγή σημαν· τικοθ εΐσοδήματος διά τάς γε· ωογικάς οικογενείας. Διότι συ νήθως ή οίκογένεια παρήγε καί διέθετε τάς πρώτας ΰλας: Τό μαλλΙ, τό μπσμπάκι, τό μετάξι πού έπεξειργάζετο καί ΰφιινεν είς τούς άργαλειούς. Άλλά, ή πρόοδος τής τεχνι· κης, ή εξέλιξις τής βιΟμηχανΓ άς καί ό έκ τούτων συναγωνι σμός, οί πόλεμοι καί ή άλλαγή συνηθειών καί αντιλήψεων συν ετέλεσαν είς τό νά παρακμά- ση ή χωρική βιοτεχνία, δπως έπΐσης υπέστη ζημίας καί ή βιοτεχνία των πόλεων, ή λεγο μένη άστική' καί περιωρίσθη είς τό ελάχιστον. Ή παρακμή δέ τής χωρικής βιοτεχνίας έκτός των άλλων ό5υνηρών συνεπειων πού εΐχε διά την οικονομικήν κατάστα¬ σιν χΰ>κής Τραπέ
  ζης βιοτεχνικής πίστεως, διά
  χορηγήσεως δανείων είς τάς
  γεωργικάς οικογενείας, πού θε
  λουν νά άσχοληθοθν συστη
  ματικά μέ την βιοτεχνίαν. Ή
  άρχή λοιπόν Ιγινε. Καί είμπο
  ροθμεν νά ελπίσωμεν δτι ή βι
  οτεχνία καί ή λσϊκή τέχνη θά
  παρουσιάση καί πάλιν συντό
  μως νέαν άνθησιν είς την ύ¬
  παιθρον. "Οπως έπίσης είμπο
  ροθμεν νά πιστεύωμεν ότι τα
  χέως θά οργανωθή καί θά ε¬
  νισχυθή καί ή άστική βιοτε·
  χνία διά τής λήψεως καί άλ
  λων μέτρων υπέρ αυτής. "Η
  δή άλλωστε ή κυβέρνησις έξε
  δήλωσε τό ενδιαφέρον της. Με
  λετα δέ καί την ίδρυσιν είδικής
  Τραπέζης έπαγγελματικίίς καί
  βιοτεχνικής πίστεως, πού θά
  συντελέση τα μέγιστα είς την
  ενίσχυσιν δχι μόνον των βιοτε
  χνών άλλά καί των έπαγγελ
  ματιών καί δλων των βιοπα
  λαιστών των πόλεων.
  τού, νά ζήση την γραφική ζωή
  τού.
  Ή Παιδαγωγική
  Άκαδημία.
  Ή άφιξις είς την πόλιν μας
  τοθ ανωτάτου έκπαιδευτικοό
  Συμβούλου τοθ ύπουργείου
  τής Παιδείας κ. Καλλιάφα
  πρός επιθεώρησιν τής Παιδα
  γωγικής ΆκαδηαΙοτς, έδωκε
  την ευκαιρίαν νά άνακινη
  θη έκ νέου τό ζήτημα τής α¬
  ποπερατώσεως τοθ νέου μέγα
  ρου τοθ άνωτέρου αύτοθ έκ
  παιδευτικοθ ίδρύματός μας.
  Δέν ύπάρχει δέ άμφ βολία δτι
  τό ζήτημα θά διευθετηθή καί
  δτι ταχέως θά έπαναληφθοθν
  αί εργασίαι ανεγέρσεως τοθ
  Ιξω τής Καινούργιας Πόρτας
  μεγάρου τής ΆκαδημΙσς μέ¬
  χρις αποπερατώσεως τού. Τό
  ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως
  διά την παιδείαν είναι άρ
  κετή περί τούτου εγγύησις.
  ***
  Κρητικά τοπεϊα.
  Άπό τα περιοδικά καί τα ίν-
  τιιπχ πού ίκδίδει τό ύφυπουργεί-
  ον ΐύπου χαί Τουρισμοΰ διά νά
  προπαγανδίση τάς αρχαιότητάς
  χαί τάς φυσικάς χαλλονάς τής
  χώρας μας, Ιλειπαν μίχρι τώρα
  | κίχδνες άπό την Κρήτην. Ί5οΰ δ
  μως δτι τό 6φυπουργεΙον άπέσΐει
  λεν ήίγ} την γνωστήν, διεθνοθ;
  φήμης χαλλιτέχνιδα «ωτογράφον
  χ. Νίλλην Σιραϊϊάρτ) νά φωΐογρα
  φήη άρχαιέτητα;, τοπεΐα, σκηνΐς
  άπ& την Κρατικήν ζωήν διά νά
  δημοσιευθ^Ον κρητικχί είκόνες
  είς τι προπαγανδιστικά ϊντυπα.
  ΚαΙ ή χ. Νίλλυ άφοθ περιώϊευσε
  τόν νομίν μας ανεχώρησε διά τό
  Λασήθι. Καθώ; δέ πληροφορού¬
  μεθα δέν θά άρχεσθη~ είς την λή
  ψ.ν φωτογραφιών μόνον, θά φρον
  τίση καί νά χινηματογραφήοη τό
  γραφιχόν έροπίδιον μέ τίς χιλιά-
  δες τού; μύλους τού. Χάρις λοι¬
  πόν είς τό ενδιαφέρον τοθ 6?ιι-
  ποιιργειΌυ Τύπου χαι ΤουριαμοΟ
  χαί την απαράμιλλον τέχνην τής
  χ. Νέλλης. τό υπέροχον κάλλος
  τής Κρήτης θά γίνη παντοθ γνω¬
  στόν.
  Τα συγκοινωνιακά.
  Τηλεγραφήματ» ίξ Αθηνών ά-
  ναφίρουν 8τι προχθές συνειργά¬
  σθη επί μακρών 6 ποωθυποιιργός
  χ. Μεταξάς μετά τοθ δπουργοθ
  των Δημοσίων "Εργων. Καθώ; δ'
  εγνώσθη ή συνιργααία περιεστρά
  φη είς τα συγκοινωνιακά ζητήμα
  τα τή; χώρας χαί ΐίς την εκτέλε¬
  σιν των άηαραιτήτων ίργων πρός
  ίλοκλήρωσιν τοθ ϊδιχοθ διχτύου.
  Γεννάται κατόπιν τή; αυνεργασίας
  αυτής έίραία ή πεποίθησις δτι
  τ4 δλον συγκοινωνιακόν πρόβλη
  μα τής χώρας θά λυθ£ ταχέως
  χατά τίν πλέον Εχανοποιητιχόν
  τρόπον. Φυσιχά δέ έχ τί)ς λύσεως
  τοθ συγχοινωνιακοθ θά ώρεληθ^
  χαί ή Κρήτη, πού τυγχάνει ά"λλ·Λ
  στε καί τής ιδιαιτέρας προσΐχίχ
  χαί μερίμνης το0χ.Ορωθυηονργο9/
  ΑΠΘΡΘΩΣΙ-
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Τό Τελευταϊο Φυλάκιο*.
  *£να φΐλμ ήρωίσμοΰ, έρωτος καΐ
  καθήκοντος.
  Την Δευτέραν ή θαυμασία ό·
  περέττα «Γκασπαρόνε».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον: «Ναύτης μέ
  τό στανιό» μέ τόν Τζόε Μπράουν.
  Έκτός προγράμματος ζουρνάλ.
  Δευτέρα, Πέμπτ", Σάββατον.
  Κυριακή ωρα 6 1)2 άπογευματινή
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα 27ης Μαίου. '
  -Ωρα 12.25 Γήμα.-Έθν,ικός »
  μνβς—"Υμνος Νεολαίας.
  12 3Ο.Πβικίλη μουσιχή (δίαχοι)
  13.30 Χρηματιστήριον—Εϊώή
  σεις.
  13 45 Έλαφρό τρκνοΰδι.
  (Υπό τή; κ. Μαριάννας.Λάζου,
  συνοδεία πιάνου υπό τής ιδία;) καί
  Μονσική χοροθ (δίακοι).
  14 45 Είοήσβις. - Μβτεωρολογι
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΠ ΤΣΛΡΟΝ
  ._ δελτίον.
  19 Σήμα—Έθνικόςϋμνβς.Ύμνος
  Νβολαίας—«μνος 4ης Αύγουστον.
  1910 Χρηματιστήριον — Κίνη
  αίς άγοράς Πειραιώς.
  "Ω;α Άστεροσχοπείου Αθηνών
  19.20 Ή ωρα τού Παιδιοΰ:
  α) «Ό Μήδας, μθθος, υπό τής
  χ. Αλεξ. Λαλαούνη. 6) Χορωδία
  τοθ Ε' Γυμνοσίου αρρενων, υπό
  την διεύθυνσιν τοθ κ. Κ. Χάγιου.
  19,50 Έλαφρό Έλληνιχό τρ α
  γοΰδι (δίβκοι).
  20 Όμιλία:
  «Ό κόσσυφας χα>. δ πετροχόσ
  συφα;». (Άπό τα ή'μιρα καί ά
  γρια τοϋ βουνοθ καί τοθ λόγγου).
  20.?0 Ρίσιτάλ Ιτραγουίιοΰ:
  ("Υπό τοθ κ. Δημ. ΕύστρατΕου,
  βαρυτόνου).
  20.50 Εϋήσεις-Μίτεωρολογι
  Μόν Δελτίον.
  21 05 Μικρά ορχήστρα.
  21.40 Ομιλία.
  «θρθλος χαί παραδοσις τής
  Αφροδίτης έν Κύπρω».
  22.15 Νυκτεριναί εΐδήσεις,
  22.25 Έλληνιχό Κουϊντέττο.'
  ('Υπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Π
  Γλυκοφρύδη).
  25.55 Μουσική χοροθ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι ε'δήσβις.
  ΠΟΤΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΕΑΕΥΤΑΙΟ
  ΦΥΑΑΚΙΟ
  Πρωταγωνιστοδν:
  Κόρυ Γκρόντ
  ΚΑώντ Ρέϊνς
  Γερτροάδη Μικαέλ
  Κάβλιν Μπρούκ.
  1
  ,ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή όπερέττα—θανμα:
  ΓΚΑΣΠΑ-
  Μέ γλυχειά χαί πετα-
  χτή μουσιιή, άφθόνους
  χορούς, πλούσια καί θε-
  αματιχά. Μπαλέττα, πλού
  σία ντκκόρ, σχηνέςκωμι-
  κές ποΰ ουναρπάζβυν τό
  κοινόν.
  Νέ τβί>ί
  ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΚ
  Γιοχάνες Χέστερς
  73ον
  Ό τσάρος, άφοΰ έκλει-
  σεν ή θύρα έστράφη πρός
  τόν καλόγηρον καί τόν ένηγ
  καλΐσθη τρυφερά:
  —Πάτερ Γρηγόριε γιατΐ δέν
  μοΟ τό εΐιτες ένωρΐτερα 8τι
  εκινδύνευε ή ζωή σου, 8τι ό
  Πρίγκηψ Τσεγκότιεφ άπεπει
  ράθη νά σέ δολοφονήση;
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'
  Πόλεμος!
  Ό πρίγκηψ Παΰλος, φέρων
  πολιτικήν ενδυμασίαν έστσμά
  τησεν ενώπιον τής εξής προ
  κηρύξεως, πού εΤχε τοιχοκολ
  ληθή είς τούς δρόμους:
  Ημείς
  Νικόλαος Β'.
  Κηρύσσομεν την αύτοκρατο
  ρίαν ημών είς κατάστασιν πό
  λέμου.
  Πρό τής προκηρύξεως εΤχε
  συγκεντρωθή πολύς κόσμος—
  έ'νας δχλος ώς επί τό πλεϊ
  στον άπό χωρικούς, πού έμύ
  ριζαν βότκα καί οί όποΐοι συ
  νεζήτουν τό πρδγμα.
  Ή ίδέα τοθ έπικριμένου πό
  λέμου ήλέκτριζετά πλήθη Παν
  τοθ έσχηματίζοντο όμάδες πο-
  λιτών καί μικροδιαδηλώσεις,
  θά έλεγε δέ κανεΐς δτι δλοι
  κατελή'φθησαν άπό πολεμικόν
  μένος, δτι ό πόλεμος ήτο έκεΐ
  νο τό οποίον ολοι επερίμεναν
  δλοι έποθοθσαν.
  —Επί τέλους! άνέκραξε
  κάποιος μισομεθυσμένος χωρι)
  κός. Θάχουμε πόλεμο! "Ως|
  τώρα δέν έκάναμε ιίποτε. Ό
  πόλεμος θά μας σώση.
  Δύο φοιτηταί, νεαρώτατοι
  έπλησίασαν την όμάδα, άφή
  ρεσαν τα κσσ<έττα των καί άνέκραξαν: —Ζήτω ό πόλεμος! Οί άλλοι απήντησαν είς την ζητωκραυγήν. Ή Ιδέα έπλημ- μύριζε τούς πάντας σάν τερά στιο κΰμα, μέσα είς τό όποΐ όν κατεποντΐζετο καί ή λογι- κή καί κάθε σκέψις. 'Ηταν ό πρώτος τυφλός ένθουσια σμός πού καταλαμβάνει τα πλήθη, είς τα ό ποία προσ φέρεται ή άλλαγή αυτή, τό πρώτο μεθθσι, τό οποίον δχι σπανΐως άκολουθεΐ τραγι κή άφύπνισις. · | —Ζήτω ό πόλεμος! έφώνα ζεν ό κόσμος. | Ό μόνος νηφάλιος μέσα είς τόν κόσμον εκείνον ήτο ό πρίγκηψ ΠαΟλος.Αί ζητωκραυ γαί κοί α! φιλοπόλεμοι έκδη λώσεις ή"ταν δι* αυτόν δ,τι θά ήτο τό θέαμα άνθρώπων οί όποΐοι τραγουδοθν κσΐ δια σκεδάζουν ένώ συγχρόνως τό στίτι των καίεται. —Μωροΐ! έσυλλογίοθη. Αύ τές οί ζητωκραυγές θά σταμα τήσουν δταν θ' άρχίσουν οί πρώτες σφαΐρες νά σφυρίζουν καί νά κτυπούν. Τότε αί ζή τωκραυγαΐ θά μετοβληθοϋν είς κραυγάς πόνου καί άπελ πισίας. (συνεχίζεται) Έθνιχή Τράπϊζατής ΈλλάδοςΑ Ε. Κτπμάτων έξ Άν Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τα ^ έξαρτήματα άπαραίτητο συμπλήρωμα της τουαλέττας Επανειλημμένας έτίνισα, χυρί ες μου, την σπουδαιότητα τοθ ρό- λου των άξεσουάρ τής τουαλέττες είς την αρτίαν εμφάνισιν χάθε χομψής γυναίκας. Ένα καλοδια ίπρεπε νά εχετε ώς άρχή: νά μην άγοράζετε τιαρα έξαρτήματα άπλά, πολύ στερεά καί άνωτέ ρας ποιότητος. Άποφύγετε τώ ά ξεσουάρ ζωηίοϋ χρώματοί, ίκκεν λεγμένο άξεαουάρ δίδει δλη τού τριχοθ σχήματος, διότι θά «χρονο την χάρι είς μία τουαλίττα' καί την έπαναφέρΐι μάλισΐα συχνότα- τα είς την μό5α. "Αλλωστε παρά δνομά τού τό άξεσουάρ είνε ά παραίτητο συμπλήρωμα τής τού» λίττας. Άλλ' άπαιτεΐται μεγάλη σκέψις είς την έχλογή τού, διότι πρέπει νά συμφωνή μέ δλα μας τα * ένδύματα. Είς τα άξεσουαρ, ουμπεριλαμβά νονται: ή τσάντα, ή ζώνη, τα γάν- τια, τα παπούτσια, ή έοάρπα, ή όμπρέλλα, τό μανσόν, ή γούνα' αδτ* είνε, πράγματι, τα διάφορα στοιχίϊα πού προστίθενται είς τό Ινδυμα συμπληρώνοντά; το, ανα¬ λόγως των περιστάσεων καί των έποχών. Τα στοΐχεΐα αύτά, π,ού όνομά ζομε έξαρτήματα, στοιχίζουν σή μερά πολύ ακριβά' συμβαίνει λοι πόν συχνότατα νά στοιχΐζη μιά τσάντα ή ε*να ζεΰγος παπούτσια 8αον χαί ίνα φόρεμα. Γι' αύτό θά γη χαί ίτσι θά δπβχεεωθήτε νά τό άνανεώΐετε. Σάς χρειάζονται, τουλάχιστον: τρία ζεύγη παπούταια· δύΐ χαθη μερινής χρήσεως καΐ Ινα γιά τίς έπισημόΐερες Ιμφανίσε:;. Έπιβάλ λεται νά Ιχετε δύο τσάντες: μία πολΰ άαλή, άλλά χαλής ποιόττ) τος χαί μΕα πολυτελεστέρα γιά τάς απογευματινάς έξίδους. Γιά την σιτουδαιότητα των γα» τιων έχω νά παρατηρήσω δτι μία χαλοενδεδυμέντ] γυναϊχα δέν μπο ρε! νά περάση χωρίς αύτά. Γιά την ήμίρα προτιμήσετε την χλασ σιχί^ φόρμα. Γιά άπόγευμα καί βράδυ, τα μαθρα γάντια άπό πό λύ λεπτό σεβρό συμφωνοϋν γενι κώς μέ δλα τα φορέματα των 6 ποίων ή βάσις είνε τό μαθρο. Μην λησμονήτε έπίσης, την. όμ πρέλλα' είνε ή υπογραφή ενός χομ ψο-0 συνόλου. ή Ντιστεγκέ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΑΘΗΝΑΙ Κ Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ Πλατεϊα Όμονοίας Τηλ. .30495 70 ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 'θδάς Σταδίου Τηλ. 30236 70 ΔΙΠΛΑ χαΐ 70 ΜΟΝΑ Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών Άνακαινιοθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ Παοέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά- τια, εύάερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—Ύπηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοί. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΟΡΠΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟ2ΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Β. Ιατρός τού Καρδιολογικοΰ δβΓνϊΰβ τής Α' Παθολογικής Κλινικής τού Πανβπιστημίου Αθηνών. Δεχεται έν τώ Ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ· βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ. Αριθ. τηλίφ. 8.25 Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: 'ΑΠΟΛΛΟΝ, τής απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. 'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ίλα τα πλεονεκτήματα τής άνέσιως καί ευχαρίστου δια- ΜΡΙΛΗΜΟΣ ΟΑΕΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Ηράκλειον ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς δτιηρέτης διά τό γραφείον κ. Εύαγ. Άνωγεια *ά Διαχείρισις ταλλαγπς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕίδοποιοΟνται οί άφειλέται έξ άγοράς ανταλλαξίμων κτη μάτων οί δικαιωθέντες τής έκ πτώσεως 40 ο)ο καί μή έξο φλήσαντες εισέτι τάς τοκοχρε ωλυτικάς δόσεις τάς οποίας Ιπρεπε νά έξοφλήσωσι είς τάς 2)7)1938 καί 2)1)1939 δτι εάν μέχρι καί τής 2)7)1939 δέν έξοφλήσωσι τάς όφειλομέ νας δόσεις θά στερηθώσι τοθ εύεργετήματος τής έκπτώρε ως καί θά ύποχρεωθώσι νά κατσβάλωσιν ολόκληρον τό άρχικόν ποσόν τής έξαγοράς των κτημάτων μέ τόκον ύπερη μερΐας. (Έκ τοθ Γρσφείου)________________________________ ΗΙΙ-11—ΙΙϋ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ * στο .ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ" ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ Παρελήφθησαν 5000 Ζέρσεϋ ύττοκάμισα σέ εν¬ τελώς καινούργια σχιίδια καί χρώματα. Των καλύτερον ελληνικόν έργοστασΐων «Λαΐδος» «Πλύφα»! «χΒϋκο» κ.Α π. ^ιυΐΐΗΐιΐΗΐ ιιιιιιιπΐυ ιιιιιιιιιιαι ιιιιιιιιιιιν ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιΐιι ιιιιιιΐυιιι ΐ>Ηΐΐιυιιυ»^ιιιιιιιΐΐι ιιιιιιιιινιι ιχυιιηΐηιΐ
  ς
  •έρμαναις—λουτρα κ. λ. π.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  διακηρύσσει ότι:
  ΈκτΙθεται είς φανεράν πλειό
  δοτικήν δημοπρασίαν ή ένοικΐ
  ασις υπό τού Δήμου ΉοακλεΙ
  ου των κάτωθι άκινή των τού.
  1) Τοθ ύπ' αριθ. 7 μαγα
  ζεΐου Στοδς Μεγάρου Άκτά
  ρικα, ποώην Πρακτορείον Έρ
  ρΐκου Συγγελάκη.
  2) Ενός μαγαζείου πλατεΐ
  άς Δασκαλογιάννη (αύλή Δή
  μοτικής Μουσικήν) πρώην ένοι
  κος Σ. Μπετεινάκης.
  Ή ένοικίασις τούτων άρχε
  ται άπά τής κατακυρώσεως
  καί λήγει την 31 ΜσρτΙου
  1940.
  Ή δημοτφοσίστ θά 6 εξαχθί)
  έν τώ Δηαοτικώ καταστήματι
  'ήν ΙΟην τοθ μη ός ΊβυνΙου
  939 η ί
  1939,
  ώραν
  η
  ημέραν
  11 —12
  μη ς
  Σάββατον καί
  π. μ. ενώπιον
  έή
  μ
  τής Δημαρχιακής έπιτροπής.
  Οί δροι τής σχετικής διακη
  ρΰξεως εΐοί κατατεθειμένοι
  είς τό γραφείον τοϋ Λογιστη
  ρΐου τοθ Δήμου πρός γνώσιν
  των ενδιαφερομένων.
  Έν Ηρακλείω τη 24 Μαΐ
  ου 1939.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ή Λιμεν. 'Επιτροπή Ήρα
  κλεΐου προκηρύσσει μειοδοτι
  κήν δημοπρασίαν δι' ένσφρσ
  γΐστων προσφορών, £διά την
  προμήθειαν ή>εκτρικών λαμ
  πτήοων την 17ην ΊουνΙου
  1939 ημέραν Σάββατον καί
  ώραν 11—12 π. μ. συμφώνως
  πρός τούς δρους τής
  χρονολ. 24 Απριλίου
  υπό
  1939
  σχετικής"συγγραφτ]ς ύποχρεώ
  σεων εύρισκομένης είς τα
  Γραφεΐα τής Λιμεν. Έπιτρο
  πτ;ς είς την διάθεσιν παντός
  ένδιαφερομένου.
  Έν Ήρακλιίφ ιή 25 ΜαΤ
  ου 1939.
  Ό προεδρεύων τής Λιμ.
  Έπιτροπής.
  Μιχαήλ Κουναλάκης
  ΜΙΝ3Α
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό βασιλεύς τής χαρας
  σκορπίζει άφθονα τα δώ-
  ρα τού σέ άνδρες καί γυ-
  ναϊκες, μικρούς καί με·
  γάλους.
  Ό μεγαλύτερος κωμι
  κός τοϋ κόσμου:
  ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ
  ή πηγή τής εύθυμίχς
  στήν τελευταία μεγάλη
  έξωφρενική δημιουργία
  τού:
  ΝΑΥΤΗΣ
  ΜΕ ΤΟ
  ΣΤΑΝΙΟ
  καί μέ την ώραιοτάτη
  ΤΖΙΝ ΜΟΥ ΓΡ.
  Έκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Προσεχώς:
  ΒΙΑΛΣΣΙΝΗ
  Μέ τούς Ριτσάρ Γ,κρήν
  Νανσύ Κέλλυ.
  ΚΟΙ ΜΩίΊ Ι Κγ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Διήλθε τής πόλε¬
  ώς μας μεταβαίνων είς την γεν·
  νέτειράν τού Νεάπολιν δ έν "Αθή¬
  ναις έγκατεστημένος δικηγόρος
  κ. Άντών. Μουρονιάννης.
  — Ανεχώρησεν άεοοπορικΰς ί·
  πιστρέφων είς "Αθήνας ό έπιθε-
  ωρητής.τής Άγροτραΐιέζης κ. Πά-
  νος Κοκκέβης.
  ΑΦΙΞΕΙΣ.— Διήλθε της πόλεώς
  μεταβαίνων οικογενειακώς 4[ς
  Πεθκον Βιάννου ό έν Δαφνοϋδι
  Σερρών άοιστα ένκατεστηυένος
  Ιατρός κ. Γεώργ. Μαστρογαμβρο
  κης.
  —Αφιχθη ποοχθές ό δημοσι
  ογράφος κ. ΜΙνως Άνδρουλιδά·
  κης. ,
  —ΈπΙσης άφίχθη έκ θεσσαλο
  νίκης δ κ. Δ. Τσικρπσής,
  «**
  Γύρω στήν πόλι.
  Τό Πρωτοδικεΐον "Ηρακλείου
  διά τής ύπ' αριθ. 601 αποφάσε¬
  ως τού ανεγνώρισεν ώς επίσημον
  σωματείον τό μέχρι τοΰδε ιίνε¬
  πισήμως δρών είς την πόλιν μας
  σωματείον των Ζωοφίλων.
  —Τό Σωματείον τοθτο σκοπόν
  £χει νά άναπτύζη τα πρός τα
  ζώα αΐσθήματα καί νά συστη·
  ματοποιήσπ γενικώτερα τό ένδι
  αφέρον γύρω άπό την ζωοΦιλίαν.
  —Ή όποΐα παραλλήλως πρός
  άλλας άντιλήψεις των άτόμων
  είναι παντοΰ σήμερον δεΐγμα ττο-
  λιτισμοΰ καί προόδου·
  —ΑΙ συζητήσεις γύρω ά πό την
  διεθνή κατάστασιν δέν παύουν
  νά άπασχολοθν τούς συμπολίτας.
  — Οΐτινες καί τάς άνακοινοθν
  προ;* προυΐ είς τα καφενεϊα γύρω
  Από τάς εΐδήσεις των εφημερί¬
  δων καί τό στερεότυπον ερώτη-
  μα είς τό οποίον ώς συνήθως
  καταλήγουν δλαι αί συζητήσεις:
  — θά ?χωμεν επί τέλους εί-
  ρήνην Ρ| πόλεμον; "Αλλως τε ή
  συνεχιζομένη έκκρεμότης φθάνει
  νά εΤνβ άντίθετος καί πρός τό
  συμφέρον τής ανθρωπότητος καί
  πρός τάςύβοθέσεις καί τάς δι·
  αθέσεις των άτόμων.
  — ΟΙ κολυμβηταί αύξάνονται
  καί πλήθύνονται ωστε νά δημι-
  ουογήται ή εντύπωσις δτι όλΐ-
  γον άκόμη καί τό θαλάσσιο μπά
  νιο θά κσθιερωθη.
  —Έγκαινιαζομένων των νέων
  θαλσσσΐων λουτρων ή τής «πλάζ»
  ώς συνήθως τής παραλΐας Τρυπη
  της.
  -ΑΙ
  συνεχιζόμεναι έπιδεΐξεις
  τδν σχολείων άποτελοθν ένδει¬
  ξιν σχετ κήν μέ τό τέλος τής σχο
  λικής πκριόδου.
  —Μετ" ούτος οί μαθηταί εί-
  σέρχονιαι είς την περίοδον των
  άνησυχιων διά τάς εξετάσεις αλ·
  λά καί των φροντΐδων δπως τό
  άποτέλεσμα των έξετάσεων μή
  άΐΐοστπ. των έλπΐδων των γονί
  ών καί των κηδέμόνων των.
  —"Αλλως τε τα διαβόητα αό·
  τα κτυποκάρδια συντελοθν συ·
  χνά είς την αυτόματον έπΐτα·
  σιν των προσπαθειων διά τό «κα
  λόν τέρμα» τεΰ σχολικοϋ 6τοις,
  —Έντίς των ημερών θά έκτελε
  σθοθν είς την πόλιν μας ασκή·
  σεις πυρός κατά ΰπόθετικών έχ
  θρικών άεροτΐλάνων,·»
  —Παρόμοισι άσκήσεις θά έκτε
  λεσθοθν καθ' δλην την χώραν με
  ταίύ τοθ χρονικοθ διαστήματος
  τής 30 Μαΐου καί 4 ΊουνΙου.
  — Είς τάς άσκήσεις ταύτας οί
  τίνες θά διεξαχθώσιν τόσον έν
  καιρώ νυκτός δσον καί έν ήμέ
  ρςχ θά λάβωσι μέρος εΐδικαί
  άντιαεροπορικαΐ μοναδες την έμ
  Φάνισιν δέ τοθ κινδύνου
  δσον καί την απομάκρυνσιν τού
  τού θά άναγγέλλουν οί άντι
  αεροπορικαί σειρηνες.
  — Διά τάς προχθεσινές έπιδεΐ
  ξεις τής Πσιδαγωγικης ΆκαδημΙ·
  άς, περί των οποίων κατεχωρή
  σαμεν χθές ι σχετικήν πληροφο
  ρίαν.
  —ΆξΙζει νά σημειωθή ή έπιτυ
  χΐα αυτών τόσον είς τάς γυμνα
  στικάς άσκήσεις δσον καί είς
  τα άσματα καί τάς λοιπίς επι
  δείξεις.
  — ΟΙ παρευρεθέντες γον.ΐι;
  κοί κηδεμόνες ώς καί ό έπΐλοι
  πος έκλεκτός κόσμος, άνεχώρη
  σαν ιής.ΆκαδημΙος μέ τάς άρΐ-
  στας των έντυπώσεων διά τό
  συντελούμενον έκεΐ παιδαγωγικόν
  καί μορφωτικόνάργον.
  β Ρέπορτ«ρ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ
  ΕΝ ΜΑΛΛΙΟΙΣ 25 29 Μαΐου
  Έ π' ϊύκοπρία των έορτ&ν τής
  Πεντηχοατης καΐ τού ΆγΙου
  Πν&ύμ«τος όίίβται είς την «'Β·
  καλήν» μέγας χορ«ς έν ΟπαΙβρω.
  Μουσικβν ουγκρέτημκ άριστον,
  φωτισμός άπλετος, περιποίησις
  κψθκστος.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  ·φβ«λμί«τρ·ς
  Έ«1 τριακονταετΐαν άνο-
  κλιιστικΛς καί μόνον είς τα
  όοθαλμολογικά ασχολουμέ¬
  νη δίχιται, τούς ϊίσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
  μαΤί'1θν τ2°' "ιΙ*·νον *αρά
  τφ Καμαράκι «λησΐον
  Πολ«λινικ»|ς ΉρακλιΙοιι.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 01%1* χαι.
  νοκργής, παρα χήν όϊόν 'Αηοχο-
  ρωνου.
  Πληροφορίαι παρά χ0ο χ. 2ΤΙ.
  Μλ6ά Κ«λ·
  ΝΙΚΗ ΑΥ.. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  Έπανβλθοθσα έξ Άθη·
  θηνών δπου έξεπαιδεύθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ·
  ου φήμης κομμωτήριον «ΒΙ·
  ΛΗΣ καί ΜΑΙΡΗΣ» ϊδρυ·
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  Έκτελοθνται εργασίαι:
  Πΐρμανάντ,
  Όντβυλααιόν,
  Μιζβτμπλί,
  Φρι{ιόν,
  Μ«νιχιοόρ.
  ΒαφαΙ κεφαλής είς
  πολλούς χρωματισμούς.
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεΐταί διά τί
  Βενοδοχεΐα «Ελλάς», «Κ
  αίς». Σοστάσιις &ηχρ&ίχηχοι,
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  581 β ν
  —Κάμνει καλόν είς οποίον την βλέπει. "Α των
  Φΐλων σου τα κσμώματα είνε άριστουργήματο!
  ΚαΙ λοιττόν θέλεις τώρα νά νυμφευθής: ΚαΙ ύέ ποι
  όν, νά εχωμεν καλό έρώτημο, Η
  —Είμποοώ, χωρΐς νά φανβ άδιάκριτος. νά έρωτή
  σω ποία είνε σύτή ή κσλότυχη μέ την οποίαν θε
  λεις νά νυμφευθής;
  Έσιώτιησεν άλλά πρΐν ή λόβΠ καιρόν ό Μάρι
  ος νά άποκριθή, προσέθεσεν αποτόμως.— Είπέ μου
  πρώτον άπό δλσ, έ"χεις κανένα έτΐάγγελμσ, 'Εσχη
  μάτιοες τΐποτε περιουσίαν, πόσα κερδΐζεις άπό τα
  δικηνορικά σου;
  —Τΐποτε, είπεν ό Μάριος βλοσυρώς.
  —Τίποτε, Μόνον άπό τα χΐλια διακόσια φράγ
  κσ, δττου εχεις άπ' εμέ, περιμένεις νά ζήσης,
  Ό Μάριος δέν άπεκρΐνετο.
  —Τότε λοιπόν ένόησσ, έξηκολούθησε λέγων ό κ.
  Γιλνορμάνδος· ή νύμφη θά είνε πλουοία.
  —Όσον πλούσιος εΤμαι κ' έγώ.
  —Πβς; δέν έχει καμμίαν προΐκα,
  -"€>χι.
  ' —Ελπίδας ιίποτε;
  — Δέν πιστεύω.
  —Μέ τό ύποκάμισον λοιποί θά την πάρης; Κα(
  τί πράγμα είνε ό πατέρας της;
  —Δέν τόν ήξεύρω.
  —Αυτή πώς έπονομάζεται;
  —Δεσποινίς Θερσανέμη
  — Θέρισε τί, ..
  —Θερσανέμης έπονομάζεται ό πατήρ της.
  —Τττττ; έπεφώνησεν ό γέρων.
  —Κύριε! άνέκραξεν ώς δυσηρεστημένος ό Μά¬
  ριος.
  Ό Γιλνορμάνδος τόν διέκοψε. καί είπεν ώς λα
  „ λών καθ" εαυτόν.
  —Εκατάλαβε έτών είκοσιενός, έπάγγελμοτ τ(πο
  τβφ μόνον χΐλια διακόσια φράγκα τόν χρόνον. ..
  Ή κυρΐα βσρώνη Πομερόν θά πηγαίνη ώς φαίνεται
  μόνη ν' αγοράζη, ενός λεπτοΟ άνηθον.
  —Σ&ς παρακαλώ, άνέκραξεν ό Μάριος, βλέ
  πων έξαλειφομένην την τελευταίαν τού έλτιίδα
  δι5 αγάπην Θεοί! γονυκλινώς σας καθικετεύω, δό
  τε μου την άδειαν νά την νυμφευθώ.
  Ό γέρων έβαλεν όξύν τίνα γέλωτα, μεθ' οθ έ
  βηχεκοί έλάλει ταύτώ
  —Χά! χά! χά! Ή εύγενία τού ήλθε νά λάβη την
  άδειαν την Ιδικήν μου! άπό σέβας τάχσ πρός τόν
  πάππον τού!
  Καί νομίζεις δτι δέν εΐμσι μέσα είς τόν νοθν
  σου έγώ! Νομίζεις δτι πιστεύω έγώ Βτι άν εΐχες
  σήμερον τοθ νόμου την ηλικίαν, άν ήσουν είκοσι
  πενταετής, θά έσυλλογΐζεσο άν υπάρχη ό πάππος
  σου;
  Νομίζεις 8τι δέν καταλαμβάνω, δτι χωρΐς καθό
  λου νά μ1 ερώτησις θά έκαμνες δ,τι " σοθ κατέ
  Ίστορικά κτΐρια
  καλλιτεχνικόν μνημεϊα
  Ή ΛΑγγια τοϋ Ηρακλείου κατ' άναπαράστασιν είς την 8κθε·
  σιν τής Ρώμης.
  Διά την Ένετικήν Λέσχην]
  Ηρακλείου (Λίγγΐα) την όποιαν
  άνεγείρει ήίη 6 Δήμος ό" κ Στ '
  Σπανάκης, ίφορος τής Βίκΐλαί
  άς Βίβλιοθήκης, εδημοσίευσεν έμ
  περιστατωμένην μελέτην »ίς τό
  περιοδικόν «Κρητιχές Σελίδεί»
  έκδοθεΤσαν καί είς εκατόν άνάτυ
  πά. Ιΐρόχειται περί τής ίοτορίας
  τοθ κτιρίου αύτοθ πού αποτελεί
  χαί καλλιτεχνικόν μντ}μεΙον καί
  θ' άποβζ χόσμημα δια την πό¬
  λιν δταν άνοιχοδομηθη ·ξ ολο¬
  κλήρου.
  Σχετικώς μέ την μελέτην αύ
  την ό κ. Σπανάκης μά; απέστει¬
  λε την κατωτέρω επιστολήν την
  οποίαν καί δημοσιεύομεν εύχα
  ρΐστω;:
  Κύριί Αιευθυντά,
  Ή άθρόα ζήτησις τής δπό τόν
  ανωτέρω τίτλον μελέτης μου μέ
  συγκινεΐ βαρέως. Την ζήτησιν ταύ
  | την δυστυχώς ϊέν προέδλεψχ καί
  έξετυπώθί,σαν μόνον έχατό άνάτι»
  πά, τα όποία καί διενεμήθησαν
  άπαντα άιό τής ττρώτης ημέρας.
  Ηναγκάσθην μάλιστα νά δώσιο
  χαί το τελευταίον αντίτυπον τό δ
  ποίον είχον κρατήσει διά τάν έ-
  αυτίν μου καί λυποθμαι πολύ διό
  τι δέν κατώρθωσα νά ατείλιο ΐίς
  δλους τοΰς φίλους τής ίστίρίας
  τής ίστορικής πόλιώ; μ»ς.
  Εύτυχίίς ή μελέτη (.Οΐη έτυπώ
  θη ιίς τί άριστον πΐριοδιχάν «Κρη
  τικές Σελίδες» τό όποην πρό τριε
  τίας έκδίδιται ίν τ^ πόλει μας
  χάρις είς τους κόπου: καί την αύ
  τοθυίίαν τής κ. θίλ. Καλλιγι
  άννη
  Συνεπώς ίκεΐνοι οί όττοϊοι θά
  ήθελον νά άτΐοκτήσουν την , άνωτέ
  ρω μελέτην μου δύνανται νά άγο
  ράσουν τό περιοδικόν «Κρητικές
  Σελίδε;» καί τοιουτοτρόπως θά έ
  νιαχύσουν συγχρόνως καί τό πό
  λύτιμον τοθτο περιοξικόν, άξιον
  πάση; Ινισχύσεως έ« μέρους έχεί
  νων οί ίποίοι Ινδιαφέρονται διά
  την πνευματικήν κίνησιν τοθ τό
  που των.
  Στέργ Γ. Σπανάκης
  "Εφορος τής Βικελαίας Δημο·
  τικής Βιβλιοθήκην.
  βιινε;
  (συνεχίζεται)
  ΐ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΗΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΗΙΝΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Π|
  Ι Ι
  Ι
  Ι
  = ΚυλινδρόμυΧος καί 'Αρτοποιεΐσ |
  Ι ΣΤ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ 1
  ί
  Ι
  ΕΟ1ΙΡΗΣΙΣΑΑ.ΣΤΡΑΤΑΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗ2
  Φέρεται είς γνώσιν τοθ κοινοδ ίτι έιτανήρ-
  χισε τάς εργασίας τού τό εργοστάσιον μας θέ¬
  τει δέ είς την κατανάλωσιν τα γνωστά είς ε¬
  ξαιρετικήν ποιότητα σιτάλευρά τού, καθώς καί
  τον λευκόν καί μέλανα άρτον τού.
  (Έκ τού Έργοστασίου).
  3ΪΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ ΐηΐΙΙΗΙΙΙΙ 1ΙΙ1ΙΙΙΙΠ1ΙΙ11ΙΙΙΙΙ1ΗΙΗ1ΙΙΙΙΙΙ-» ΙΗΙΙ1Ι1ΙΗΙ1ΙΗ
  Κοινή Διεύθυνσις
  'ΑτμοπλοϊκωνΣυγκοινωνιών
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Παρακαλοθνται οί κ. κ. ετπβάτσι δπως έφοδιά-
  ζονται έγκοίοως μέ τα είσιτήριά των έκ τοθ Πρα-
  κτορείου καθόσον θά απαγορευθή πσρά τής λιμενι-
  κη? άρχής ή έπιβίβασις παντός επιβάτου έκ τή·ς ά-
  «οβάθρας άνευ επιδείξεως τοθ είσ^τηοίου τού.
  'Εχ «6 Πρακτορείον Τηλέφωνον 8-31.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  Ο
  ΛΑΙΜΟΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  22 ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ
  /ΙΛΜΚ"
  ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΕΛΛΗΠΙΚΟΜ
  ΛΆΜΠΤΗΡΑ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠρΔΡΣΙΣ
  Χάρις είς" τα τεΓΐέιότατά κμεριΚανΐΚδι Μπχοί:
  νήματα «αι: έπιστπμονικήι/ κατασκευήν
  ΓΕΝΙΚΜ γΙΛΕΚΤΡΟΒΙΟΜγΙΧΑΝΙΑ Α.Ε.
  ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 1 ΤΗΛΕ©. 23.39!
  Μάλλαις Ιεραπέτρας
  ή γραψική κωμόπολις.
  ΜΑΛΛΑΙΣ Μίιος (ίνταποχρι
  τοθ μας) — Πρέπει νά,θτ] κανείς
  έ5ώ σιίς Μάλλαις γιά νά άντιλη
  θ^ καί ν' αντικρύση την ώ ιορ
  φιά τοθ κρητιχοθ τβπίου σ' 5λο
  τό μεγαλεΐι καί την πληϊότητά
  τού. Οί Μάλλαις είνε άναμιφισβή
  τητα προνομ'ιοθχος κωμόπολις.
  Εχει την εύλιγία τοθ δάσους
  καί τοθ νεροθ Δίσ^ς άπέρανιο
  μέ αίωνέβια δένδρα, μέ έιτίβλητι
  κή μεγαλοπίέπεια. Καί νερά ί-
  φθονα που κυλοθν άτό τίς πηγές
  μέ παφλασμό ατίς ρεμματ ές καί
  στίς πλαγιές καί ποτίζουν τα πε
  ριβόλια καί γονιμοποιοθν τή γή
  Κι' αύτά τα δυν στοιχεϊα, τό δα
  σος καί τό νερό δίδουν ίιγεία,
  ώ,ιορφιά, πλοθτο κι' έξασφαλί
  ζουν τό θαυμάσιον κλΐμα στίς
  Μάλλαις. "ίσως αύτά νά συντε
  λοθν κ«ί σΐήν άνάπτυξι τοθ ίδι-
  αίτερου πολιτισμοθ αυτής τής κω¬
  μοπόλεως. Γιατί πραγματικά έδώ
  πνέει άνεμο; προόδου καί πολιτι
  σμοθ. 'Άνεμος που τονώνει καί
  κινεΐ τόν έργώδη παλμόν καί την
  ίηιΐιουργική προσπαθεία.
  Διΐγμα τής προοδευτικότητος
  των κατοίκων είνε καί τό θαυμα
  σιον συνεταιρικόν ελαιουργείον,
  άπό τα πρώτα που ίδρύθησαν
  στήν Κρήτη μέ την ένίσχυσι τής
  Άγροτραπέζης καί που λειτουρ
  γεί θαυμασία. Καί πρέπιι νά οη
  μ(ΐωθ^) δτι δέν ήταν μικρός 6
  ά4λος τής μεταφορδς των μηχΛνίδ»
  καί των λοιπών έξαρτηιιίτων τοθ
  έργοστασίου Γιατί δέν υαάρχει
  δρόμος αμαξιτής. Κι' έγινεν ή
  μεταφορά άπό μονοπίτια δύσβα
  χχ, άφ?Ο τό μέρος είνε εντελώς
  όρεινό καί άνώιιαλο.
  Άλλά οί Μάλλαΐς εχτός τοθ
  γεωργιχοθ πλούτου Ιχουν καί ση
  μαντική* εμπορικήν κίνησιν Με
  γάλα καταστήματα, καθώ; καί ώ
  ρχΐχ κέντρα^άναψϋχή";. °Ε5ρα ΙπΙ
  πλέον άοτυ<ομικοΟ σταθμοθ χαΐ γραφείου Τ Τ Τ. συγχεντρώνει χαΐ διά τοθτο ξένου; καθηιέοαν. Τώ ρα, υηάρχει βεβαίωσις 'ύη θά το ποθετηθ^ καί προϊσταμενος είς Τ Τ.Τ. γραφείον διά την καλυτέ ραν λειτουργίαν τού, γιατί άπό καιρό δέν ΰιτήρχε. Επί πλέον δέ δημιουργεΐται τώ:α ή ελπίς βτι θ' αποπερατωθή συντόμως καί ή άμαξιτή όϊός δεδομένου δτι καί οί χάτοικοι προθυμοποιοθνται πάν τοτε νά έργασθοθν καί τό χράΐος καί τό Έπαρχιαχόν ταμείον δει¬ κνύουν ενδιαφέρον. Καί τότε δταν εξασφαλισθή ή δι' αΰΐοχινήτου συγχοινωνία, θ' αρχίση μιά νέα εντελώς περίοδος γιά τή μαυγευτι κή, δροσίλουστη κωμόπολι. ΕΠ4ΝΑΑΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΐΓΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥ3ΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Τό Έκχλησιαστικόν Συμβούλι¬ ον Έληας Πεδιάδος. Διακηρύτει δτι. Έχτίθητιν είς μυστιχήν μειο δοτικήν άνευ όρΐου δημοπρασίαν δι' ένσφρογίστων προσφορών την αποπεράτωσιν τοθ ίεροθ ναού τής Έληας Πεδιάδος συμφώνως πρός' την άνασυ/ταχθεϊσαν μελέτην καί έγχριθκσχν υπό τοθ ύΐτουργε' ου Έθνικής Παιδείος καί συμ φώνως πρός την λιπτομερή διακή ρυξιν. Ό ττρ&ϋτολογισμός τής δαπά- νης διά την αποπεράτωσιν τοθ ίεροθ ναοθ άνέρχεται είς τό πό σον των δραχμών έξαχοσίων ό γδοήχοννα μιά: χιλιάδων έξαχο κοσίων (681 000 ΟΟ'. Μετά την εκτέλεσιν εργασιών άξίας τριακοσίας χιλιάδων (300. 000 00) δύναται τό Έχχληαιαστι χον Συμβούλιον νά διαλύση την εργολαβίαν Ή εγγύησις διά την συμμεΐο χήν όρίζεται είς δραχμάς δέχα χιλτ4δας (10 000 000). Είς την εργολαβίαν γίνονται ϊεχτοί Ιργολάβοι δημοοίιον ίργων κεχτημέιΌΐ δίπλωμα δι' ίργα οί- κοδομικά. Ή δημοπρασία διεξαχθήσεται είς τό γραφείον τοθ άρχιτέχτο νος μηχανικοθ Εμμανουήλ Ι. Μαρκοπούλου όδός Βΐρωνος (τηλ. 444) την 11τ)ν ΊιννΙον 1939 ήμέ ραν Κυριακήν καί ώραν Ιΐην π. μ. Άπαντα τα σχετιχά ε&ρίσχον ται είς τό γραφείον τοθ άρχιτέ κνονος μηχανικοθ Εμμανουήλ Μαρκοπούλου (Τό Έκκλησιαστικόν Συμβού λιον). —Αί μισθώαεις των δημοοί- ων δασων. Είς την Εφημερίδα της Κυββρ νπσεως ίημοσιεΰϊτβι άνβΕγχαστι κώς νόμο;, διά τού οηοίου λαμ βάνετ»ι πρόνοια όπως ή έκμετάλ λευσις δημοσίαν δαβ&ν ύΐτό ΐδιω των μή παραχωρήται είς το μ·λ λον διά χοόνον μεγαλειτέρον τϋν 5 έτών. Την λήψιν τοϋ νο μοθβτιχοΰ τούτου μέτρου πρ^κά λβσε το γΐγονός, ότι πολυετεϊς μισθώβίΐς εκμεταλλεύσεως άπίβη αχν λίαν έιτιζήμιοι είς την δημο οίαν ώασοίτοιΐαν κ«9ώ; καί είς τό Δημόσιον Ταμϊϊον. Ι ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. ΛΑΜΟΗΣ Γ ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ! Δ1ΚΗΓΟΡΟΣ Όδός Χάνδακος Ηράκλειον —Ή ενίσχυσις τοΰ προσωπι¬ κού των γραφείων Τ.Τ.Τ. Σχετικώς μέ τα αναγραφέντα αίς την « Ανόρθωαιν» τής 6ης Μαΐ ου 1939 διά τό ζήτημα τής ένι· σχϋσεωα τοΰ προσωπικού τοΰ νρ« φϊίου Τ Τ.Τ Παχεί«ς° Αμμου τό ύφ υπουργείον παρα τώ χ.Πρωβυπουρ γφ γνωρίζει ημίν, ότι απέστειλε τό σχετικόν άιτόχομμαι είς τό ύφ» πουργεϊον Τ.Τ.Τ. ώς αρμόδιον καί μέ την παράκλησιν έπως ά ναχοινώση τάς επί τού προκιι μένου άπόψεις ίί ένβργΕίοις τβυ. —Δωρεά. Έϋ' εύχαιρία τού ΊΟθημέρου μνπμοσώνου τού αειμνήστου Γβ ωργίβυ Μιτσοτάκη ή οΐχογένειά τού κατέθίσβν είς τόν χ. Δήιιαρ χον Ηρακλείου δραχ. 5,000 όπως διανβμηθΰσιν ύς κάτωθι: Είς τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον Ηρακλείου 3 000. Είς τόν ΝορφΗτιχόν Σύλλογον Ηρακλείου 1.000. Είς τό Βρεφθ χομεΐβν Ηρακλείου 1 000. Ωσαύτως κατετέθησαν είς τόν χ. Δήμαρχον υπό τής οίκογενεί άς Γ. Μιτσοτάκη καί υπέρ τού 'Ασύλβυ τής Γβρόντισσας ·ρ«χ. 1000 είς μνήμην τής Σκεύως Κα λοχαιρινοθ —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον 27 Μαΐου θά διαννχτ' | ρεύαουν τα φαρμαχεία Έμμ Μα 'Αροτστ* ΑΠΩΛΕΣΘΗ κύων θηλυκός (πι· τσόσκυλος) μικροθ άναστήυατος χρώματος μαύοου μέ μπάλωμα λευκόν κάτωθεν τής κεφαλής, μέ ουράν μακράν καί φουντωτήν. Ό ίϋρών παρακαλεΐται νά τόν παραδώση είς τό κατάστημα Αν· ταλλσκτικων αυτοκίνητον Δ. καί Εύτ Βασιλάκη (δδός Κόσμων) καί άμειφθήσεται μέ δρ. 300. Σύνδεσμος Έργολάβυν θίχοδομ&ν καΐ Τεχνιχνν "Εργων Νομοΰ Ηρακλείου ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Γενικής Συνελεύσεως Μή γενομένης άιταρτΐαϋ κα· τα την 11 Μαΐου έ. ϊ. καλοθν ται άπαντα τα μέλη τοθ ήμβ τέρου Συνδέσμου είς γενικήν Συ νέλευσιν την 28 Μαΐου έ. Ι, καί ώραν 9 π μ. είς τόν αυτόν τό πον καί μέ τα αύτά θέματα. Έν άπαρτΓα θέλομεν θεωρηθ{) μέ δσα δήποτε μέλη ιταρόντα. Ό Πρόεδρος Ό Γεν. Γραμματεύς ■■!■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ι ΕΚΔ1ΔΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑ- ΦΟΥΣ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΜΙΑ ΦΙΛΟΔΟ-ΙΑ ΕΝΛ ΣΥΝΘΗΜΛ ΕΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ «ΠΡΩΤΟΣ ΕΙΣ ΟΛΑ ■·■■■■■■■ ■■■■·■■**·■··■■■·■"*■■■■■■··*·*■■■■■
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρ-Ισ Σαββάτου
  27 Μαίου 1939
  Ο ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΥΠΕΓΡΑΨΕ
  ΝΟΜΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΝ ΠΙΣΤΟΣΕΩΝ
  ΟΟΛΛΟΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΑΟΛΑίΡΙΟΝ
  ΛΙΑ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΕΟΙΝΕΙΟΠΑΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2« ΛΙαΐου (τού άνταπο·
  ποκριτού μας).—Σημεριναί πληροφο·
  ρίαι έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι ό
  πρόεδρος των Ήνωμένων Πολιτειώνκ.
  Ροΰσβελτ υπέγραψε τόν νόμον τόν προ
  βλέποντατόν πλήρη έπανεξοπλισμόν τού
  πολεμικού ναυτικού τής Άμερικής.
  Συμφώνως πρός τάς διατάξεις τού
  νόμου τούτου πρόκειται διά τόν έπα-
  νεξοπλισμόντοΰ ναυτικού νά δαπανηθώαι
  πιστώσεις 773 έκατομμυρίων δολλα
  ρίων.
  ΤρομοκρατικαΙ απόπειραι έν Πραγα,
  Ό Βοροσίλωφ δα μεταβή είς Αγγλίαν;
  ΤΑ ΣΧΟΑΙΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
  ΔΙΑΤΗΝΑιΓΛΟΡΩΣΣΙΚΗΝ
  ΜΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βερο
  λίνου ότι αι γερμανικαί έφημερίδες έ-
  ξακολουθούν νά άφιερώνουν εύρέα σχό·
  λια διά την προσέχη υπογραφήν τής άγ·
  γλορωσβιχής συμφωνίας.
  Σχετικώς μέ την συμφωνίαν ταύτην
  ό γερμανικός τύπος ειδοποιεί την Ρωσ¬
  σίαν ότι τό Ράϊχ, μολονότι έχει νά
  διακανονίαη σοβαράν διαφοράν μέ την
  ■Μολωνίαν, ο έν έχει έπιθεχικούς σκο·
  πούς εναντίον τής Ρωσσίας.
  ΛΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
  ΤΗΣ &ΙΑΙΩΣΕΟΣ ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΝ
  ΤΟΥ ΒΪΟΙΣΟΕΝΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧ1ΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι πρός τό αθηναϊκον πρακτορείον με-
  ταδίδουν αύτόχρημα δραματικάς λε¬
  πτομερείας τής θιασώσεως Τού πληρώ-
  ματος τού βυθισθέντος άμερικανι-
  κού ύποβρυχίου.
  Ο
  ΕΚ ΤΗΣ
  ΑΠΟΛΟΧΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΙΑΪΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2<> Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Μό·
  σχας ότι ό έκεί πρεσβευτάς τής ΛΙε-
  γάλης Βρεττανίας χ. Σήντς συνωμίλη
  οε μετά τού Ρώσσου έπιτρόπου επί
  τώγ Εξωτερικών κ. Μολότωφ όστις
  καί εξέφρασε την ικανοποίησιν ^του διά
  την αποδοχήν των ρωσαικών προτά·
  σεων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ * β Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Αυριον (σήμερον)
  συνέρχεται τό στρατιωτικόν συμβούλι¬
  ον, προκειμένου νά άπασχοληθή μέ δι-
  άφορα βτρατιωτικά ζητήματα.
  ΨΥΧΟΠΑΘΗΣ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ
  ΤΟΗ ΑΙΕΥΒΥΜΤΗΗ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ »β Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας.)—■ Σήμερον ό ψυχοπα·
  θής Μπιρμπάκος απεπειράθη νά φονεύ¬
  ση τόν διευθυντήν τού ψυχιατρείου.
  Ό διευθυντής τού ψυχιατρείου έτραυ·
  ματίαθη σοβαρώς.
  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΜΕΤΡΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΙΑΑΙΕΡίΕΙΑΗ ΤΟΥ ΟΙΜΒΙΚΟ!
  ΑΘΗΝΑΙ *6 *Ι*ΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας.)— Δημοσιεύεται &ναγ->
  χαστικός νόμος διά τού ό«οίου λαμ·
  βάνονται μετρα διά την συστηματικαί·
  τέραν καλλιέργειαν καί την βελτίωσιν
  ποιότητος τού βάμβχχος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Μσΐου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα). — Αγγέλλεται έκ
  Μόσχας δτι κατά την χθεσι
  νήν συνεδρίασιν τοΟ άνωτά
  τού συμβουλΐου των Σοβιέτ έ
  νεκρΐθη διά τάς άμυντικάς
  προετοιμασΐας τής ΡωσσΙσς
  τό ποσόν των 40 000.000.000
  ρουβλίων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Μαΐου (Ιδ.
  ύπηρεσ(α).— Ό διασωθείς κυ-
  βερνήτης τοΟ βυθισθέντος άμε
  ρικανικοθ ύποβρυχίου «Σκου
  άλους» εδήλωσε σχετικώς
  μέ την επιτευχθείσαν διάσω
  σιν αύτοϋ καί 32 έκ των άν
  δρών τοΟ πληρώματος, δτι αϋ
  τη κυρίως όφεΐλεται είς τό
  εξαιρετικόν θάρρος καί τό
  μεγάλο σθένος 8σον καί την
  ύπεράνθρωπον ψυχικήν άντο
  χήν πού κατέβαλον οί δια
  σωθέντες.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Μαΐου (Ιδ.
  ύπηρεσίσ) — Κατ' είδήσεις έκ
  Παρισίων ή εφημερίς «Έρ¬
  γον» πληροφορεΐται δτι άκο
  λουθοθσα ή Γαλλική Κυβέρ-
  νησιο τό παράδειγμα τής Αγ
  γλικής θ' αποστείλη, προσε
  χώς στρατιωτικήν επιτροπήν
  είς την ρωσσικήν πρωτεύου
  σαν, ήτις θά λάβη μέρος είς
  τάς διεξαχθησομένας συζητή
  σεις των επιτελείων διά τόν
  καθορισμόν των δρων τού
  συμφώνου τής άγγλογαλλοσο
  βιετικίΐς συμμαχίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Μοΐου (ίδ.
  ΰπηρεσΐα).— Σχετικώς μέ την
  διάσωσιν μέρους τοΟ πληρώμα
  τος τοΟ άμερικανικοθ ύποβρυ
  χΐου «Σκουάλους», νεώτεραι
  πληροφορίαι έκ Πόρτσμουθ
  τοΰ ΝιοΟ Χαμσάϊρ των Ήνω
  μένων Πολιτειών, άναφέρουν
  δτι ό άριθμός των διασωθέν
  των άνέρχεται μόνον είς 26.
  Έτεραι πληροφορίαι μεταδΐ
  δουν δτι α( άμερικανικαί ναυ
  τικαί αρχαί μελετοθν ή5η την
  άνέλκυσιν τοΟ βυθισθέντος
  σκάφους. Έκ παραλλήλου δι
  ετάχθη καί ήοχισεν ή διενέρ
  γεια τεχνικών άνακρίσεων ύ
  πό τοΟ ναυαρχεΐου. Σχετικώς)
  μέ την ενέργειαν των άνακρϊ
  σεων μεταοΐδεται ωσαύτως ή
  λεπτομέρεια δτι άνακρΐσεις εύ '
  ρυτέρας φύσεως θά διεξα-1
  'χθοθν υπό αυτής ταύτης τής
  κυβερνήσεως
  ΠΡΑΓΑ 26 Μαΐου ((δ. ύπη
  'ρεσΐα).—Έντός τής έβραϊκής
  'συναγωγής, έγκατεστημένης
  επί (διωτικοθ οίκήματος έξερ
  ράγη σήμερον βόμβα κατα
  στρέψςτσα τελείως αυτήν.
  Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΒΟΡΟΣΙΛΟΦ
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΣΤΡΑΤΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Εγνώσθη σήμε
  ρον έξ έγκύρου πηγής ότι ή
  Αγγλικη Κυβέρνησις διεβίβα
  σε πρόσκλησιν πρός τόν Γε¬
  νικόν Αρχηγόν τοΟ ρώσσικου
  στρατοΰ καί )ύπουργόν τής
  Έθνικής Αμύνης τής Ρωσσϊ
  άς στρατάρχην κ. Βοροσίλωφ
  δπως ούτος παραστή είς τα
  μεγάλα γυμνάσια τοθ άγγλι
  κου στρατοθ τα όποϊα θά
  διεξαχθοθν τόν προσέχη Σε¬
  πτέμβριον.
  Είς τα γυμνάσια ταυτα θά
  παροστοϋν έπίσης στρατιωτι
  κοί άντιπρόσωποι πολλών άλ
  λων κρατών. Την διαβιβα¬
  σθείσαν πρός τόν Ρώσσον
  στρατάρχην πρόσκλησιν οί αγ
  γλικοΐ πολιτικοί καί δημοσιο
  γραφικοί κύκλοι θεωροΰν ώς
  ένδεικτικήν των σημειωθΗΐσών
  προόδων έφ' δλων των σημεί
  ών των άγγλοσοβιετικών δια
  πραγματεύσεων.
  ΑΜ0ΙΒΑ1ΑΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝ ΑΙ 9 6 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Λον-
  δίνου ότι ή αγγλικη κυβέρνησις είοο·
  ποίησε την Ρωσσίαν ότι δέχεται την
  σύναψιν στρατιωτικόν συμφώνου άμοι-
  βαίας βοηθείας.
  Τό σύμφωνον τούτο θά ισχύση μέ·
  χρι τής αυνάψεως τής συμμαχίας των
  τριών δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας
  καΐ Ρωβσίας. -
  Επερώτησις διά τό άγγλοσοβιετικόν.
  Δηλώσειςτοΰκ.ΤσάμπερλαινένΣκωτίςι
  ΟΛ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΟΙΝ
  ΔΗΛΩΣΙΣ ΥΠΟΣΧΟΜ
  Ι
  [ΝΗ
  ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι υπό
  των τριών δυνάμεων Αγγλίας ,Γαλλίας
  χαΐ Ρωσσίας θά υπογραφή κοινή δηλώ-
  βεις ύποσχομένη αμοιβαίαν βοήθειαν {είς
  περίπτωσιν έπιθέβεως.
  ΡΩΜΗ 26 Μαΐου (ίδ. ύπη
  ρεσ(α).— Πληροφορίαι έκ Λον
  δίνου άναφέρουν δτι είς την
  έπικρατοΓσοτν γενικήν αίσιο
  δοξΐαν έπ' εύκαιρία τής επι¬
  κειμένης συνάψεως τοθ αγ
  γλοσοβιετικοΟ συμφώνου, άν
  τιτΐθεται μερίς τοθ άγγλικοθ
  τύπου δσπς ήδη έκφράζεται
  μετά πολλής έν προκειμένφ
  έπιφυλακτικότητος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).—Ύπότής άγγλικής
  αντιπολιτεύσεως κατετέθη σή
  μερον είς την Βουλήν έρώτη
  μα σχετικόν μέ τάς άναλαμ
  βανομένας ύποχρεώσεις μέ
  τό άγγλοσοβιετικόν. "Η άντι
  πολΐτευσις εζήτησε νά πληρο
  φορηθή εάν ή Αγγλία κσί
  μβτά την σύναψιν τοθ άγγλο
  ρώσσικου συμφώνου θά είναι
  ελευθέρα νά συνάψη στρατι
  ωτικάς συμμαχίας καί μετ*
  άλλων κρατών. Είς τό δια-
  τυπωθέν έρώτημα απήντησεν
  ό'Άγγλος ύφυπουργός τών'Ε-
  ξωτερικών κ. Μπάτλερ δτι επί
  τοθ σημεΐου τούτου ή "Αγγλία
  θά είναι απολύτως ελευθέρα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Μοΐου ([δ.
  ύπηρεσία).—""Ο ευρισκόμενος
  είς ΣκωτΙαν πρωθυπουργός
  τής Μεγάλης Βρετανίας κ.
  Τσάμπερλαιν εξεφώνησεν έ
  νώπιον τοθ Μεγάλου Έκκλη
  σιαστικοθ ΣυμβουλΙου σημαν
  τικώτατον λόγον. Ό κ. Τσάμ
  περλαιν άναφερόμενος ει¬
  δικώς είς την έξωτερική
  Ι κατάστασιν ετόνισε καΐ τα
  εξής:
  «Αισθανόμενοι ύπευθύνου
  τούς εαυτούς μας έναντι έκα
  τομμυρΐων όλοκλήρων άνθρώ-
  πων άγωνιζόμεθα νά σώσω-
  μέν την ειρήνην ούχΐμόνον άπο
  μακρύνοντες άπό ημέρας είς ή
  μέραν τόν κίνδυνον τόνόποΐον
  όλλοι διατρέχούνάλλά έν ταύ
  τώ προσπαθούντες νά άπαλ-
  λαγώμεν οριστικώς άπό τόν
  έφιάλτην των κινδύνων τούς
  όποΐους δλοι διατρέχομεν».
  Αι αύριαναί έπιδείξεις των σχολείων
  μέσης έκπαιδεύσεως Ηρακλείου.
  Σχετικώς μέ τας έπιδείξεις των
  σχολείων Μέσης Έκπαιδεύσεως
  Ηρακλείου εξεδόθη χθές ή κατω
  τέρω ανακοίνωσις:
  «Την προσέχη Κυριακήν, 28
  Μαίου, ώραν 5 μ. μ. ακριβώς θά
  άρχίσουν είς τα γήπεδον Χάνδαξ
  οί Σχολικα! άγώνε; καί αί Γυμνα
  στικαΐ έπιδείξεις των Σχολείων
  τής Μέσης Έκπαιδεύσεως Ήρα
  κλείου άπό κοινοθ.
  Ή έξαιρετική σημασία, την δ
  ποίαν ό κ. 'Υπουργός τής Παιδεί-
  άς αποδίδει είς την εμφάνισιν των
  Σχολείων καί τόν άρτιώτερον κα¬
  ταρτισμόν των μαθητών καί μα-
  θητριών είς την αωμασκίαν καί
  την ψυχικήν τόνωσιν των άσχου
  μένων είμεθα βεβαιοί, δτι θά έ
  γινιν άφορμή, ώίτε νά παρου-
  σιασθοθν οί μαθηταί καί αί μα¬
  θήτριαι καλύτερον ή άλλοτε πα·
  ρεσκευασμίνοι διά τούς αγώνας
  καί τας γυμναστιχάς άσκήσεις
  Πρός χο&χοις, καί ή όργανωιική
  έπιτροπή κατέβαλε πασάν προσπά
  θείαν ί'να τηρηθη" τάξις παρα-
  δκιγματική κατά την διάρκειαν
  των έπιδείξεων παρά τάς μεγά¬
  λας δυσχολίας τάς οποίας παρου-
  αιάζει ή στΐνότης χώρου χαΐ τό
  άκατάλληλον αϋτοθ.
  Δυστιιχώς δέν κατωρθώθη μέ-
  χρΐ τής στιγμήν ή έξεύρεσις έ·
  παρκών καθισμάτων, ώστε πλήν
  των προακεκλημένων διά τούς δ
  ποίους θά διετεθοθν χαθίσμιτα,
  οί λοιποί πρίπει νά έχωσιν υ π'
  όψιν των, δπ είναι πιθανόν νά
  μείνωσιν δρθιοι, έκτός εάν εξευρε¬
  θή λύσις τοθ ζητήματος διά πΐοσ
  φοράς έηιχιιρηματίου τινός δια-
  τεθεΐμένου νά μεταφέρη χαθίσμα·
  τ% είς τό γήπεδον έπ' άμοιβή μή
  δπερβαινοόση τάς 5, δραχμάς χατ'
  άτομον.
  Είς ουδένα μή έφοδιαβμένον διά
  προσκλήσεως προσωπικής θά επι¬
  τραπή ή είσοδος έντός τοθ γηπέ-
  δου, διά τοθτο οί τυχόν ηροαιρχό-
  μενοί μή προσκιχλημένοι θά α¬
  ναγκασθώσι νά μείνωσΐν έχτος
  ύ έλλιίψΐι έπαρχοθς βεβαίως
  χώρου. Διά τούς μή προσκεχλη-
  μένους θά διετεθή έ συνήθης χώ-
  ρος, 6 ϊπισθεν τής μοναδιχής κερ
  χίδο; τοθ γηπέδου χαί ό πρός τέ
  αγροκήπιον τοιοθτος χαί τμήμα
  μόνον περιωρισμένον πρός τό δυ
  τιχόν μέρος αυτού, διότι τό πρός
  βορράν ΰψωμα τοθ Χάνδακος θά
  διετεθή διά τούς μαθητάς χαί τάς
  μαθητρίας. Έλευθεροι θά είνε φυ
  σιχά αί έπάλξιις των Τειχών διά
  τό κοινόν. Παραχαλοθνται δθεν οί
  χ. χ. γονεΐς καί κηδεμόνες των
  μαθητών έχοντες όπ' «δψιν ταθ-
  τα πάντα νά βοηθήσωσι χαί έχει
  νοι τό έργον τής έπιτροπής μή
  δυναμένης παρ' δλην 'τήν καλήν
  της θέλησιν νά έξοικονομήση τα
  πράγματα, δπως θά ίπεθύμΐι. Ή
  ίϊσοδος των μαθητών χαί μάθη·
  τοιών είς τό γήπεϊον θά γίνη ά-
  Ικριβώς την 4 χαί ημίσεια* χαί ή
  έναρξις των άγώνων χαί έπιδεί¬
  ξεων την 5 μ. μ. ακριβώς, μ ετά
  την οποίαν δέν θά επιτραπή ή εί
  σοδος είς ουδένα ούδε των χ. χ.
  προσκεκλημένωνέξαιρουμένων. Διά
  τουτο παραχαλοθνται ιδιαιτέρως
  ίύτοι νά ευρίσκωνται είς τάς θί-
  σεις των εγκαίρως,διά νά μην έμ-
  ποδίσωσι χαί την είσοδον των
  Σχολείων χαίδιά νά μή ταλαιπωρη
  θώσιν έκ τοθ συνωατισμοθ.»
  ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ
  ΚΡΗΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Μετετέθη, δ διδάσχαλος Κ. Νι-
  κίλιδάκης εκ το5 Ιΐαξίοιι Δημ
  Σχολείου Σκουρβούλων είς τό 2τά
  ξιον Δημ. Σχολείον Φανερωμένης
  Ηρακλείου τή αίτήσει τού. Ώσαύ
  τ ως μετετέθη ή" διδασκάλισσα Ε¬
  λένη Βλαχάχη έκ τοθ χαταργη
  θέντος ΔημοτιχοΟ Σχολείου Κεφα
  λάδων είς τό διά τοθ αύΐοθ δι
  ατάγματος ίδρυθέντος αντίστοιχον
  μονοταξίου Καλοθ ΧωριοΟ Ήρα
  κλείου. Έπίσης μεΐετέθησαν αί
  διδασχάλισσαι Μαρία Δχσχαλάκη
  είς την κενήν θέσιν τοθ μονοταξί
  ου Δημ. Σχολείου Χαρασσοθ χαί
  Εύαγ. Ψαράχη είς την χενήν
  θέσιν τοθ τβτρχταξίου Δημ. Σχολ.
  Θραψανού Ήραχλείου. Μετετέθη
  σαν έπίσης οί κάτωθι ψυλαχες
  τής χινητής φυλακής Ήρα«λείου:
  Ν. Μαρχάχης είς τάς φυλακάς
  Αίγίνης, Ηλ. Κραπιδάχης είς τάς
  αγροτικάς φυλακάς Λΐιβαδίου,
  Ν. Κουμαντάχης εί; τάς έγκλ, φυ
  λακάς Κερκύρας, Έμμ. Μχροηά
  κης είς τάς αγροτικάς φυλακάς
  Κασσαβιτιίας. < ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓύΓΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Σήμερον θά επισκεφθή την πόλιν μας τό Ανώτατον Παρ θεναγωγεΐον τοθ ΈλληνικοΟ ΈκκαιδευτικοΟ Συνδέσμου Ά θηνών. ΑΙ έκδρομεΐς θά πα· ραμείνουν ενταύθα επί τριή¬ μερον. Κατά την διάρκειαν δέ τής παραμονάς των θά επι¬ σκεφθούν τάς αρχαιότητάς τοΟ Μουσεΐου, τής ΚνωσοΟ, τής Γόρτυνος καί τής Φαι- στοθ. Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ Είς τό θέατρον «Κοσμικόν» θά διεξαχθή ώς γνωστόν αϋ ριοντήν 7 μ. μ. ό προαγγελ- θβΐς παλαιστικός αγών μετα ξύ τ©ν παλαιστών Τζίμ Βλός καθηγητοθ πάλης καί Ήλιο- πούλου. Ό αγών ούτος άναμένεται υπό των φιλάθλων μετ' έξαιρε τικοθ ένδιαφέροντος. ΟΕΩΡΕΙΤΑ ΗΣΥΝΛΨΙ; ΓΕ ΤΡΙ ΟΝΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ 1ΑΗΙΣΥΜΜΑΧ ΑΣ ΑΘΗΝ 1Ι%6 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλεται με- ταξύ των] αγγλικών καί γαλλικών κύ¬ κλων θεωρεΐται γεγονός τετελεσμένον ή αύναψις τής τριπλής άμυντικής συμ- μαχίας._________________ ΑΙ ΒΑΠΑΝΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΛΓΤΑΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙΟΝ 2β Μα¬ ΐου (ίδ. ύπηρεσία).— Ή εφημερίς «Ρουμανία» γράφει ότι ή άγγλοτουρ- κική βυμφωνία ουδόλως πρόκειται νά βλάψη την σταθερότητος των βαλκανικών σχέσεων. Τό γεγονός αύτό, καθ* ά γρά- φεΐ ή ιδία εφημερίς, διεπιστώθη κατά την πρόσφατον αυνάντηβιν των χ. κ. Γκαφένκο, Μάρκοβιτς καί τάςδιεξαχθεί σας σχετικάς συνομιλίας. ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΤΟΝ ΙΤΑΑΟΝ ΚΑΙ ίΕΡΜΑΗΟΗ ΕΘΕΛΟΗΤΟΗ ΡΩΜΗ 26 Μαΐου (ίδ. ύπηρε¬ σία).— Δέκα^ έννέα χιλιάδες Ίταλών λε γεωναρίων έπιβιβάζονται άτμοπλοίων είς τόν λιμένα τού Κάδιξ επιστρέφοντες είς Ιταλίαν. Οί λεγεωνάριοι συνοδεύον ται καί υπό Ά χιλ. Ίσπανών στρατιωτών οί όποίοι θά μετάσχωαιν είς την μεγά¬ λην στρατιωτικήν παρέλαβιν ή οποίαι θά γίνη προσεχώς είς την Νεάπολιν ενώ¬ πιον τού Ιταλού βασιλέως καί των Ίταλών επισήμων. Την παρέλαβιν θά παρακολουθήση καί ή ίσπανική έν Ιταλία αποστόλη. Έκ παραλλήλου ήρχισαν αποχω¬ ρούντες έξ Ίβπανίας καί οί Γερμα·οί έ- θελονταί. ΤΟ ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΔΕΝ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΚΑΤ' ΟΥΔΕΝΟΣ ύπη· ΠΑΡΙΣΙΟΙ *β Μαΐου (ίδ. ..... ρεσία).—■ Ό γαλλικός τύπος γράφει σή¬ μερον ότι τό προσεχώς ύπογραφησόμε νόν τριμερές σύμφωνον δέν στρέφεται εναντίον ουδενός. Απλώς τα τρί* βυμ-% βάλλόμενα μέρη Αγγλία, Γαλλία καί Ρωσσία προβλέπουν την παροχήν βο¬ ηθείας είς άλληλα έν περιπτώσει έπί- θέσεως άπό μέρους άλλων κρατών. Τό σύμφωνον, έπιλέγουν αί γαλλικαί εφημερίδες, είνε ευνόητον έκ τούτου ότι έχει καθαρώς άμυντικόν χαρακτήρα. ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ * β ΜαΓθυ (τού άνταπο- κριτου μας.)— Αυριον (σήμερον)τό ά- νοίτβιτον οικονομικόν συμβούλιον Θά ί* οώβη την γνωμοδότησιν αυτού επί τοβ γεωργςκού ζή