97341

Αριθμός τεύχους

5176

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

28/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕ/Α ΤνΠϋΓΡΑΦΕ/Α
  ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 8
  έξαμηνος 3
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1ΒΙΪΒ1ΗΙ ΣιΚΤΙΐΙΠΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5176
  ΤΑ* ΚΥΒΕΡΗΗΤίΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΒΕΑΤΙΩΣΕΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΙΟΙΝΟΝΙΩΝ
  Είς βλβυς τούς λόγους τβύς
  β/τβίους εξεφώνησε πρός τόν
  λαβν μέχρι σήμερον κατ*
  τάς μακρά; άνά την χώ¬
  ραν περιοδείκς τού ό πρω-
  θυιτουργός κ. Μεταξάς άνέ-
  φερε μεταξύ των μενάλων
  προβλημάτων των οποίων
  έπιδιώκει την ταχείαν καΐ
  ριζικήν λύοιν καί τό συγκοι
  νωνιακόν. Δέν παρέλειψε
  δέ νά εκδηλώση καί έμ-
  πράκτως τό ενδιαφέρον τού
  διά τα συγκοινωνικκά ζή.
  τήματα. Καί πολύ καλώς
  βεβαία. Διότι χωρίς πυκνόν
  δίκτυον συγκοινωνίαν, χω·
  ρίς αφθβνα, ανετα, ταχέα
  κ«ί εύθηνά μεταφορικά μέ-
  σα δέν ειμπορεί μία χώρα
  νά εκμεταλλευθή τόν πλοΰ
  τόν της, ν' αυξήση την πά
  ραγωγήν της, να προαγάγη
  τόν πολιτισμόν της.
  Δυστυχώς ή Ελλάς εμεινε
  χαβυατερημένη άπό απόψεως
  συγκοινωνίαν. Τό σιδηροδρο
  μικόν δίκτυον της έμεινεν
  έλλιπές. Καί τό υλικόν πά
  λαιόν καί έν πολλβΐς άθλι·
  όν. Οί άμαξιτοί δρέμβι ή¬
  σαν έπίσης ολίγοι Τόσον
  ολίγοι μάλιστα, ώστε όλό-
  κληρα διαμερίσματα νά μέ·
  νβυν άκομονωμένα τελείως
  χαί άηροσπέλαστα. Καί αί
  Βαλάσσιαι βυγκοινωνίαι έπί-
  οπς δέν ευρίσκοντο είς ίκα
  νοκοιητικήν κατάστασιν. Τα
  ξις δέν υπήρχεν είς την εκ¬
  τέλεσιν των δρομολογίων.
  Τα άτμόπλοια, αί μηχαναί,
  τοΊ βαγόνια των σιδηροδρό-
  μων ήσαν παλαιά καί τα
  αύτοκίνητα έστοίβαζαν επι
  βάτας καί έμπορεύματα μα·
  ζΐ καί καθίστων μαρτυρικόν
  Ισον καί επικίνδυνον τό τα
  ξίδιον λόγω καί τή; αθλιό¬
  τητος των δρόμων πού δέν
  έπεσκευάζοντο μετά την φθο-
  ράν των. Τα αΐτικ τής άθλι
  ότητος αυτής ηοαν πολλά.
  Τα πτωχά μέσα πού διέθε-
  τεν ό κρατιχός προϋπολο-
  γισμός διά την κατασκευ
  ήν συγκοινωνιακών έργων.
  Τό μικρόν σχετικώς διάστη
  μα πού διέρρευσεν άπό της
  παλιγγενεσίας καί της άπε
  λευθερώσεως κυρίως των νέ
  ών χωρων. Οί μεσαλαβησαν
  τες μεγάλοι ίσον καί μκ
  κροί έθνικοί άγώνες πρός
  απελευθέρωσιν των ύποδού
  λων άδελφών, άγώνες πού
  διήρκεσαν πολλά έτη καί
  άπερρόφησαν όλας τάς δυ
  νάμεις τής χώρας. Καί τέ
  λος καί τό κυριώτερον, ή
  πολιτική άταοθκλία, αί άνω
  μαλίαι, ή συναλλαγή καί ή
  αθλιότης τοΰ κομματικοΰ
  κράτους πού έσιτατάλει τό
  χρήμα τού λ«οΰ είς κομ
  μκτιχάς παροχάς χαί ήδιαφό
  ρει διά την εκτέλεσιν πά
  ραγωγικ&ν, συγκοινωνιακών,
  έξυγιαντικών, εκπολιτιστικήν
  έργων. Ό ελληνικάς λαός
  υπέστη τάς συνεπείας αυτής
  τής αθλιότητος χαί τάς γνω
  ρίζει καλώς. Ιδιαιτέρως η
  Κρήτη έχει πικράν πείραν
  τής δράσεώς τοΰ κομματισμοΰ.
  Όλόκληροι επαρχίαι όπως
  τό Μονοφάτσι, ή Βιάννος,
  τό Λασήθι, ή Σητεία έστε·
  ροΰντο μέχρι προχθές άκο-
  μη δρόμων άμαξιτων καί
  συγκοινωνίνς δι' αύτοκινη*
  τβυ Καί θά έστερβΰντβ καί
  σήμερον άκόμη β«ν κατα
  τα τελευταία Ιτη, Χ«Ρ«5 ε1$
  την αθρόαν χορήγησιν πι·
  οτώσεων υπό τής κυβερνήσε¬
  ως καί τό ενδιαφέρον τής
  Γενιχής Διοικήσεως δέν κα-
  τεβάλλετο μία πραγματικα
  όκεράνθρωπος προσΐτάθεια α¬
  ποπερατώσεως των όδών των
  επαρχίαν αυτών καί έξασφα-
  λίσεως συγκοινωνιών δι «ΰ-
  τοκινήτου. .
  Εώτυχδς 2μως, ή σημερ»νη
  κυβέρνησις αντελήφθη την
  οαουδαιότητα των συγχοινω-
  νιδν. Καί όχι μόνον τούτο.
  'Αλλά χ«1 άηεφίσισΐ νά ο»γ-
  χρονίση πλήρως τάς συγχοι-
  νωνίας, χερβαίας, θαλασσίας
  καί έναερίβυς κατά τρόπον
  ανάλογον χαί πρός τάς ά-
  νάγχας της χώρας χαί πρός
  τάς σημερινάς άπαιτήαεις
  τής πολιτιβμένης ζνής. Κ«1
  δέν ποφέλειψε τίποτε πρός
  επιτυχίαν τού σκβποΰ της
  αυτού. Καί εν πρώτοις έμε-
  ρίμνησε διά την άνακαίνι·
  σιν των σιδηροδρομικώς γραμ
  μών καί την ανανέωσιν τοδ
  τροχαίου ύλικοΰ, άτμομπχ*
  νων, βαγονίων κλπ. "Επειτα
  διέθεσε μεγάλας πιστώσεις
  διά την πύκνωσιν τοΰ δικτύ
  ου άμαξιτων δρόμων. Καί ε¬
  πέτυχε νά κατασχευκσθοϋν
  πλέον των χιλίων χιλιομέ-
  τρών νέων δρόμων είς τό δι-
  άστημα τής τριετίας. Έκ πά
  ραλλήλου έρρύθμισε τα ζη-
  τήματα των αύτοκινηηστών,
  ϊδρυσε τάς κοινάς διευθύν
  σεις αύτοχινήτων καί καθώ¬
  ρισε διά νόμου καί χανονι-
  σμών καί τα δρομολόγια καί
  τάς τιμάς των κομίστρων καί
  είαιτηρίων των αΰτοκινήτων.
  Κατόπιν έπεξέτεινε τάς άε·
  ροπορικάς συγκβινωνίας, είς
  την πόλιν μας καθώς καί είς
  την Ανατολικήν Μαχεδονί-
  αν καί τό Άγρίνιβν. Καί
  τελευταίως διά τής Ιδρύσεως
  τής Κοινής Διευθύνσεως ά-
  τμοπλο'ίχών συγκοινωνίαν έ-
  πιχειρεΐ καί την πλήρη ρύθ¬
  μισιν των θαλασσίων δρομο¬
  λογίων καί την βελτίωβιν
  των συγκοινωνιών.
  Τώρα ,* καθώς άναφέρουν
  σχετικά τηλεγραφήματα έξ
  Αθηνών, ό κ. Πρωθυπουρ-
  γός συνεργάζεται μετά των
  ύπουργών Δημοσίων Έργων
  καί Συγχοινωνίας διά την
  διάθεσιν πιστώσεων πρός έχ
  τέλεσιν καί αλλων συγκοι
  νωνιαχών έργων χαί την
  χαλυτέραν εφαρμογήν τοΰ
  πενταετοΰς όδικοΰ προγράμ
  ματος. Ειμπορούμεν λοιπόν
  νά πιστεύωμεν ότι τα συγχοι
  νωνιαχά πρββλήματα θά λυ·
  θοΰν έξ ολοκλήρου ταχέως
  καί κατά τρόπον ριζικόν. Τό
  ευχόμεθα έξ αλλου ολοψύχως.
  Διότι έκ τής ριζιχής άντιμί-
  τωπίσεως τοϋ συγχοινωνια-
  κου προβλήματος θά έχη πολ
  λά νά ωφεληθή *«ι ή κΡή-
  τη ««» είχεν έγκαταλειφθή
  είς τό παρελθόν κατά τρό¬
  πον έγχλημ«τικόν.
  ΟΠΟ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  ΚΑΙ Ε Ι Ρ Η Ν Η...
  Μίαν λύτρωσιν είχαν άναγγεί
  λει πρό ημερών οΕ χρονογράςροι
  Την λύτρωσιν άπό τα παπούτσια
  τα δποΐα ήσζν κατά κανόνα κομ
  ψχ καί στενά: Ό γυναιχεΐος κί
  σμος έλυτρώθη άπό τό έκούσιον
  αϋτό μαρτύριον Τα σύγχρονα
  κατασκευάσματα τής δποδη·. ατο
  Π5ΐί»ς π&ύ άφήνουν Ιξω την
  πτέρναν καί ελευθέρα)/ουν ίπο>3
  δήποτι τα δάκτυλα, είναι οί καθη
  μερινοί··· έκπρο'σωποι τής λυτρώ
  σιως αυτής. Ή παροθσα έποχή,
  μία έποχή στενοχωριών, άνηου
  χιών, κινδύνων, δίατηριΐ εύτυχώς
  χο ευχάριστον αύτό γεγο
  νός: Την ελευθερίαν των κάτω
  άκρων ττοΰ ιίναΐ κατά τού; εϊ5ά
  τας, Ινας τόνος πολιτισμόν καί
  ίή
  ρήης
  Την περΐ λυτρώσεω; άντίληψ.ν
  μοθ ϊθύμισεν επιτοπίως μία θερμή
  θιασώτΐς αυτής τής ελευθερίας.
  Μέ πόσην άνισιν έστέκΐτο είς τό
  πεζοδρόμΐον, μέ πόσην ιύλυγισ'αν
  καί πρό παντός μέ πασην ή?ε
  μίαν καί θελκτικήν εύφοάδειαν
  χατέρριπτεν ίνα—ίνα τα έπιχειρή
  ματα τοθ άντιπάλου της. Διότι
  περί αντιπάλου Ιπρόκιιτο: Ό αν-
  θρωπος έξήντλει τό παθμα καί
  τάς έπινοήοΐις τού,επί ένές χοινω
  νικοθ ζητήματος, μέ διαθέσεις καί
  προθέσιις κάθβ αλλο παρά φεμινι
  στικίίί. Άηενανΐίας Ιξεδήλιονι
  άγρια άντι^εμινιστιχά
  —Πΐστέψετέ με Τό γυναιχεΐΐ
  ττεΐσμα σταματά την πρόίδον Προ
  έχιι έδώ τί π?οσωπικόν συμφέρον
  πασά τό γενικόν.'...
  Ένα χαριτωμίνο χαμόγελο ή*
  το ή άπαντας. Άλλά χαί ϊ/α
  καταπΐλτωδες έπιχεΕρτ;μα Έηη
  κολούθει άντεπίθεσις άλλά χωρίς
  άποτέλεσμα Ήττα γενική ίχαρα
  χτήίΐζε τόν αντίπαλον. Άλλοτε
  άπενιντί τού θά εξισπάθωνε πάνο
  «λος ό γυναιχεΐος έτσιθελισμίς.
  Αί ύστΐριχαί έ<ζηλώαίΐζ Σέν βί έλειπον. Άλλά χαί ό γενιχος οίχτος Τώρα τα πράγματα διαφί ρουν. Καί δέν είνε πράγματι α¬ πίθανον αδτό τό σιοτήριον γεγο- νός νά βφιΕλεται έξ ολοκλήρου είς την ψχλλιδιάν τοδ όποδημα τοποιοθ. Ή πτέρνα χαί τα δάχτυ λα ήσχν δίιο έηΐφοβα χέντρα τής γυναικείας '^χολογίας. Πολιτισμίς χαί εϊρήνη λοιπόν τό έλιυθέρωμα αύτό. Άν οί ήθιχο λόγο' καί οί έσιέΐ ϊχουν τάς άν- τιρρή^εις των, ή χοινή >ογιχή
  συμφωνιΐ. Τό στενό παποθτσι 6-
  Γτήρξ* άνίκαθεν κάκιστος συμβου¬
  λάς χαί χάχΐστος παράγων. Δέν
  κατέστρεφΕ μόνον τό πόδι. Κατέ
  οτρεφε χαί ολόκληρον την διάθε
  σιν μιάς ημέρας Κατέστρεφι τό
  χέφι. Κατίσχρεφε τάς δημιοϋργι·
  χάς εκδηλώσει;. Κατέστρεφε τό
  π3ν. Ή ίργή άλλοτε ενός ίατρ&Ο
  πρός τούς όποι^ατοποιούς, δρ-
  γή εκδηλουμένη στερεοτύπως είς
  χ^θε πάθησιν τοθ ποίιοθ, είχεν
  ίμολογουμένως σπου5αιοτάτας 6ά-
  σεις. Ή σημερινή ψαλλιδιά πού
  έκαμε τα παποθτσι ίνα έλαφρότα
  τον συνάρτημα δερματίνω^ λωρΕ
  δών ίσωσε χαί την δημοσίαν δ-
  γείαν χβΙ την δημοσίαν ίμαλίτη
  τα. "Εσωαε δλχ τα τέ τ ά τέ τ τοθ
  δρόμου άπό τόν κίνδυνον νά γίνουν
  έπεισί'δί» χαί νά δίαταράξουν
  την κοινήν ησυχίαν. Οί φαχοί
  των παρατηρητήν συλλαμβά
  νούν τώρα πολιτισμίνα θεαματα.
  Τί σημαίνει άν δ άνδρας διαλα
  γΐκώς ήτ;άΊα'; Ή ήττί «υ δέν
  είνε τουλάχιστον «Ιΐύρρειος νί¬
  κη». Χάρις εί; την ελευθερίαν
  τοΟ ποίιοθ—θά τό πισίίψιτε; —
  συμβχίνει νά έχη πρός τό μέρος
  τού δλην την συμπάθειαν χαί
  ίλην την συγχατάβασιν άπό τόν
  νικητήν.
  *
  * *
  Δέν πρόχειται περί ρ
  λής. Τα χαλοχαιρινά θεαματα
  δέν είναι ά πλώ; αίσθητιχά ή
  άντιαισθητικ*. Δέν άνακινοθν τό
  πρόβλημα «:οΟ σεξουχλιχοδ μας
  σιιντρόφου» κατ' αυτήν ή εκείνην
  την κατεύθυνσιν. Είναι άκόμη βα
  θότερα. Κάτι ήξευραν οί Μινωί.
  χοί Κρήτες χαί είς τό σημείον
  αύτό. Ή σβελτέτσα μιάς μπαγιαν
  τέρας ή ενός ταυρομάχου ώφειλε
  το κατά πολύ είς την ίλευθε
  ρίαν των χάτω άκρων. Άφ'
  δτου τό τιόδι έϊίσμεύθη είς κομ
  ψά δποδήματα, επήλθον καί γενι
  χώτεραι άλλοιώαεις είς την χά
  θημερινήν ζωήν. Ή γυναΐχα μέ
  στενό παποθτσι Ιχασε πολλά άπό
  την αποστολήν της την χοινωνι
  κήν καί την κοσμικήν Έν οί οή
  μερον μέ έλεύθερο πό5ι δημιουρ
  γιΐ όμολογουμίνω; νέους δρου;
  ζωής καί δι' αυτήν καί διά τούς
  άλλους.
  Α5Μ0ΔΑΙ0Σ
  Ό κόσμος τού μέλΑοντος
  ΕΗΑ «ΑΗΟΙΗΟΝ ΘΑΥΜΑ
  ΤΟΙΑΝΟΡΟΟΙΗΟΪΟΝΕΥΜΑΤΟΣ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Μάϊος (ίδιαι
  τέρα ύπηρεσΐσ) — Ή παγκό-
  σμιος έκθεσις, μέ τα θαύματα
  τής ανθρωπίνης έπινοήσεως
  καί δημιουργικότητος πού πά
  ρουσιάζει, συγκεντρώνει την
  εποχήν αυτήν τό ενδιαφέρον
  δχι μόνον των Νεουρκέζων
  άλλά καί δλων τθν κατοΐ-
  κων τοθ Νέου Κέσμου. Όλα
  άλλωστε τα γνωσΐά καί ά
  γνωστα μέχρι σήμερον διαφη-
  μιστικά μέσα εχουν τεθή είς
  εφαρμογήν κσί κίνησιν διά νά
  διεγεΐρουν την περιέργειαν
  τοϋ κοινοΰ κοί νά προσελκύ
  σουν όσον τό δυνατόν περισ-
  σοτέρους επισκέπτας. Καί
  πράγματι, μολονότι οί προβλέ
  ψΕΐς τοθ όργανωτοϋ κσί γενι·
  κου διευθυντού τής εκθέσεως
  κ Χουέιλεν, πού επίστευεν δτι
  την πρώτην μόνον ημέραν οί
  επισκέπται θϊ Εφθανον τό ε ν
  έκατομμύριον, δέν έπηλήθευ
  σαν, έν τούτοις ή κίνησις ύ
  πήρςε πρωτοφανές έξαιρετι
  κή Πλέον των 600 χιλ. άτό-
  μων έλαβαν εισιτήριον καί έ
  πεσκέφθησαν την έκθεσιν την
  ημέραν των έγκαινΐων. Καί τό
  έκατομμΰριον συνεπληρώθη
  την τετάρτην ήιιέραν
  Ή Ιχθεσις έπομένως θά
  πραγματοποιηθή. είσπράξεις
  πού θά καλύψιυν έξ όλοκλή
  ρου τάς δαπάνας της καί θ
  άφήσουν καί σημαντικά κέρ
  6η. Άλλά σύτό άφορφ τούς
  ό^γανωτάς τής εκθέσεως, τούς
  οί<ονομολόγους καί τούς ά σχολουμένους μέ την στατι¬ στικήν. Ό άλλος κόσμος,οί πολλοΐ, ένδιαφέροντσι δι' άλλα. Διά τό εάν ή έκθεσις αυτή πού διεφημΐσθη ώς τό μεγαλύτερον δημιούργημα τοθ ανθρωπίνου πνεύματος παρουσιάζει πράγ ματι τόσον ενδιαφέρον δσον εΤχε διεγείρει καί Ιχει τόσην άξίσν 8σην τής άπέδωκαν. Χωρίς επιφύλαξιν δμως καί οί πλέον δύστροποι καί άπαι τητικοΐ επισκέπται έκφράζον ται μέ ενθουσιασμόν. Διότι πραγματικά ή έκθεσις τής Νέας Υόρκης δέν εχει τό προ ηγούμενόν της. Μολονότι δέ πολλά περΐπτέρα δέν ήνοιξαν άκόμη, έν τούτοις τό θέαμα είνε τόσον έκπληκτικόν, τόσον θελκτικόν, δσον καί άξιοθαύ μαστον. Οΰτε ή τολμηοοτέρα φαντασΐα δέν θά ηδύνατο νά συλλάβη δσα ή πραγματικό 'της -της εκθέσεως έμφανΐζέι είς τα δμματα των έπισκε •πτών της. Ύπέροχοι συντονι- σμοΐ χρωμάτων, ήχων, σχημά των καί φωτός συνθέτουν την γοητευτικώτερη άρμονΐα, την θελκτικώτερη φαντασμαγορΐ αν πού είνε δυνατόν να ό νειρευθη κανείς. Ένα θέαμα όνειρώδους πράγμαιι ώ,ιορ ,ψισς καί διακόσμου ά πλώ νέ ται έ μπρός είς τα μάτια των έπισκεπΐών. Ό ύλικός πολιτισμός τοθ άνθρώπου ευρήκε την καλυτέ- ραν έκδήλωσίν τού, την πραγ ματικήν άποθέωσίν τού είς την έκθεσιν αυτήν. Ό ήλεκ- τρισμός είς δλας τού τάς έφαρμογάς δίδει τόν τόνον καί τόν χαρακτήρα είς την έκθεσιν αυτήν, όπως καί είς τόν σύγχρονον πολιτισμόν. Ή κυριαρχΐα των φυσικών έ πιστημών, μέ την τεραστίαν πρόοδον των, είναι έκδηλος. 'Η φυσική καί ή χημεΐα κα¬ θώς καί τα μαθηματικά, έν τή έφαρμογή των, μηχανική— στατική, πορουσιάζουν άληθι νούς θριάμβους. Καί οί έπισκέ πται ευρίσκονται είς άμηχανί αντί νά πρωτοθαυμάσουν, ά¬ πό ποθ ν' άρχΐσουν καί ποθ νά τελειώσουν. Έκεΐνοομως πού προσελκύει περισσότερον τό ενδιαφέρον είναι τό τμήμα πού αποτελεί, ώς άποκαλεϊται, τόν κόσμον τοθ μέλλοντος. Καί είναι πράγματι υπέροχον τό θέαμα αύτοθ τοθ «κόσμου» Πατρέχει τΐλή&η την είκόνα τής ζωής καί τής οργανώσεως καί των ευκολίαν καί των θελγήτρων της, όπως θά είναι δχι μετά αίωνας, άλλά μετ* ολίγας δε· καετηρίδας, άν έννοεϊται ό ρυθμός τοθ κόσμου δέν κατα- στραφή άπό νέον πόλεμον καί δέν άνακοπη ή πρόοδος καί ή εξέλιξις τής ανθρωπότητος. Άλλ' αυτή ακριβώς είναι καί ή βαθυτέρα κοί ή μεγαλυτέ ρα άξ(α πού παρουσιάζει τό τμήμα αύτό τής εκθέσεως τής Νέας Υόρκης. Φανερώνει δτι καί είς αυτήν την ώραν τής τραγικάς άγωνίας πού προ- καλεΐ ή άπειλή έκρήξεως ΕΡΓΑ Κ0ΙΗΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΟΡΟΣΩΟΙΙΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άπό την ύπαιθρον μάς Ιρ χονται είδήσεις δτι οί κάτοι κοι έτοιμάζονται νά κατα- σκευάσουν διά προσωπικής εργασίας διάφορα Ιργα, συγ κοινωνιακά, έγγειοβελτιωτικά, άρδευτικά, έξυνιανπκά. Άπό τοΰς νέους τφου«ολογισμούς των Κοινοτήτων πληροφορού¬ μεθα έπίσης δτι τα περισσότε ραάν δχι ολα τα κοινοτικά συμ βούλια έπεβαλαν είς τούς δή μότας των άρκετών ημερών προσωπικήν εργασίαν διά την εκτέλεσιν Εργων κοινής ώ$ε λείας. Καί είναι ευχάριστον τοθτο. Άποδεικνυει δτι μετα ξύ των κατοίκων τής κρητι- κής ύπσίθρου καί των κοινο- τικών συμβουλίων ύπάρχει ολη ή καλΓ) διάθεσις άναδημι ουργΐας καί έκπολιτισμοθ. Δέν άρκεϊ 6μως ή διάθεσις μό¬ νον. Χρειάζεται καί τό σύ- στημα. Ή οργάνωσις καί ό συντονισμός τής εργασίας διά νά έχη απόδοσιν. Καί δυστυχώς, άν έξαιρέσωμεν ο¬ λίγας περιπτώσεις κατά τό παρελθόν ελειπε τό σύστη μα καί δι* αύτό ή προσωπι κή έργασΐα δέν είχεν άπόδο σιν καί άποτελέσματα. Μέ τό ζήτημα αύτό ήσχολή9ημεν καί άλλοτε. Έπανερχόμεθα δ μως καί πάλιν σήμερον διότι τό θεωροθμεν σπουδαιότα¬ τον. Φρονούμεν λοιπόν, δΐι δέν πρέπει να έκτελήται κανέν έργον διά προσωπικής έργα οίας των κατοίκων, έφόσον δέν θά υπάρχη σχέδιον καί μελέτη τοθ έργουαύτοθ υπό εί δκοθ μηχανικοθ ή 'άρχιτέκτο νος. Σχετικώς άλλωστε εχει εκδοθή άν δέν άπατώμεθα καί εΐδική διαταγή τοθ υπουρ γεΐου των 'Εσωτερικων καί πρέπει νά τηρήται μέ σχολα στικήν αύστηρότητα. Έπειτα, θά πρέπει νά καταβάλλεται ή προσωπική έργασία άπό κοινοθ υπό των κατοίκων πολ λων γειτονικών κοινοτήτων πού έχουν κοινά έργα νά έκ- τελέσουν, ώστε νά κατα- σκευάζωνται έργα άξιόλογα, μεγάλης διαρκεΐας καί μέγα λης εκτάσεως καί άξΐας. Τέ (λος δέ καί τό σπουδαιότερον. ) Έχομεν την αντίληψιν ότι θά πρέπει νά γίνη αύτό πού προτείνει ή νομομηχανικη μας ύπηρεσΐα: Νά έπιβάλλεται δηλαδή κατ' Ι τος είς Βλους τούς κα· τοίκους τής ύπαίθρου υπό των κοινοτικών συμβουλίων προσωπική έργασία 5—10 ημερών. Ν' άποτιμάται πρός 15—20 δρ. τό ημερομίσθιον καϊ νά είσπράττεται είς χρήμα, πού -θά είναι ευκολον. Όσοι δέ είναι πτωχοΐ καί δέν Ιχουν νά πληρώσουν είς χρήμα, νά έργάζωνται είς τα κοινο τικά ίργα μέ κανονικόν ή· μερομ'σθιον μειωμένον κατά 15 ή 20 δρ. μέ δσας δηλαδή εχει άποτιμηθή τό ήμερομΐσθι όν τής προσωπικάς εργασί¬ ας. Καί νά μην έκτελήται κανέν απολύτως έργον οΰτε μικρόν οοτε μεγάλο άν δέν ϋπάρχουν πλήρη σχέδια καί μελέται μηχανικοθ ή άρχιτέ- κτονος καί άν δέν γΐνετα1 ή έργασία υπό την επίβλε¬ ψιν εΐδικών έμττειροτεχνών καί έργοδηγών. Τό πρανμα δέν θά είναι δύσκολον, σ,ρ κεϊ νά υπάρχη έπαρκές προ¬ σωπικόν είς την μηχανικήν υπηρεσίαν Δήμων καί Κοινοτή των όπότε ή προσωπική έργα σία θά αποβή πραγματικά άποδοτική, δημιουργική, εύ- εργετική διά την ΰπαιθρον. Καί έντός ολίγων έτών θά κατασκευασθοθν είς Βλας τάς επαρχίας έργα μεγίστης εκτάσεως καί άξίας πού θά μεταβάλουν την δψιν καί την ζωήν τής ύπαίθρου, θα συντελέσουν είς την αϋξη· σιν τής παραγωγής, είς την έξυγίανσιν, την πρόοδον καί τόν έκπολιτισμόν τής χωρ Εύτυχώς δμως καί ζητήματα αύτά έξεδή ήδη ζωηρόν καί άμέρι τό ενδιαφέρον της ή σημερά. νή Κυβέρνησις. Καί θά τώ ρυθμίση ασφαλώς κατά τόγ καλύτερον καί τόν μάλλον έξυπηρετικόν των συμφέρον* των τής χώρας, τρόπον- Ο βόμβαξ. Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά ναφέρουν δτι δημοσιεύεται νό· μος διά την συστηματικωτέ ραν καλλιέργειαν καί την βελ τίωσιν τής ποιότητος τοθ βάμ βηκος. Ελπίζομεν λοιπόν δτι μετά την δημοσίευσιν τοθ νό μου αύτοθ θά ενισχυθή καί θά έπεκταθή καί ηαρ' ημίν, Ιδίως είς την Κάτω Μεσσαράν 8 που εύδοκιμεΐ σημαντικά, ή καλλιέργεια τοθ βάμβακος. Διότι κατά τα τελευταία 6τη, ένώ παντοθ άλλοθ, είς δλα τα άλλα διαμερίσματα τής χώ ρας έγινεν έντατική καλλιέρ νέας τιολεμικής θυέλλης. Καί δέν έξέλιπεν ή ελπίς. οί άνθρωποι Ιχουν την δύ ναμιν νά όρσματίζωνται τό μέλλον καί να δημιουργοθν τό περίγραμμα τής ζωής μετά πάροδον δεκαετηρΐδων. Φανερώνει δτι άν ύπάρχουν ανθρωποι πού άπεργάζονται τόν όλεθρον, ύπάρχουν δμως καί πολλοΐ πού έργάζονται διά νά προαγάγουν την έ πιστήμην, νά έξυψώσουν είς πνευματικώτερους κόσμους την άνθρωΐτόΐητα καί νά έξα σφαλΐσσον μίαν καλύτερον καί άληθινά χσρούμενη ζωήν διά τούς λαούς τής γής. Άποδει κνύει δα τό πνεθμα τοθ κα· λοθ δέν απέθανε. Ζή, πασχί- ζει, δημιουργεΐ. Καί ΐσως κα τισχύση τελικώς των σκότει- νων δυνάμεων τοθ κακοθ. Ό Νέος Κόσμος, παρέχει την έλ· πΐδα αύτην ώς μίαν άκτϊνα φωτεινόν. γεια καί ηυξήθη ή γγη τόσον δσον καί αύτάρκειαν νά εξασφαλίση καί περίσσευ .μα ν' αφήνη πρός εξαγωγήν, 'έδώ εγκατελείφθη ή βαμβακο «αλλιέργεια καί ή παραγωγή εμειώθη είς τό ελάχιστον, Τό Μουσείον. Ή έγκύκλιος τοθ Συλλόγου των φίλων τοϋ Μουσείου, ή άπευθυνθεΐσα πρός τούς ίε· ρεΐς, τούς κοινοτάρχας, τούς διδασκάλους καί τούς κατοί κους γενικά τής ύπαίθρου, νά ένδιαφερθοθν διά τάς άρχαιό τητας καί τό Μουσείον μας, είνε όμολογουμένως άξία πολ λ!)ς προσοχήι,. Δέν άμφιβάλ λομεν δέ δτι θά έχη βαθείαν απήχησιν καί Οτι θά φέρη τα προσδοκώμενα εύχάριστα ά- ποτελέσματα. Ή εκδήλωσις έν διαφέροντος διά τάς αρχαιό¬ τητάς καί άγάπης πρός τό μουσείον είνε ένδειξις πολιτι σμοθ. Τα σχολεϊα. Είς τό γήπεδον «Χάνδαξ» θά γίνουν σήμερον αί ετήσιαι γυμναστικαί έπιδεΐξεις των μα θητών των σχολείων τής μέ· σης έκπαιδεύσεως. Θά φανε- ρώσουν δέ αί έπιδεΐξεις αύ¬ ται είς τάς χιλιάδας των θε- ατών κου θά τάς παρακολου· θήσουν Βλας τάς τεραστίας προόδους πού έπετελέσθησαν είς τό κεφάλαιον τής σώματι κης άγωγής κατά τό διαρρέον σχολικόν ϊτος. Διότι όμολο· γουμένως, τόν τελευταίον και ρόν καταβάλλεται Ιδιαιτέρα φροντίς διά την άρτιωτέραν σωματικήν διάπλασιν των νέ¬ ων. ι
  ΛΠΘΡΘΩΣΙ8
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Τό ΤελευταϊοΦυΛάκιο».
  Ένα φΐλμ ήρκίσμοΰ, Ερωτος καΐ
  καθήκοντος.
  Την Δευτέραν ή θαυμασία ό-
  περεττα «Γκασπαρόνε».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον: «Ναύτης μέ
  τό στανιό» μέ τόν Τζίε Μπράουν.
  "Εκτός προγράμματος ζουρνάλ.
  "Ωρα 2 μ. μ. συνέχεια έπεισοδια
  κου. Αϋοιον λόγω τής εορτής συ
  νέχεια έπεισοδιακοθ καΐ τέλος.
  Δευτέρα, Πέμπτ", Σάββατον.
  Κυριακή ώρα 6 1)2 απογευματινήν
  ΠΟΪΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΕΑΕΥΤΑΙΟ
  ΦΥΑΑΚΙΟ
  Πρωταγωνιστοθν:
  Κάρυ Γκρόντ
  Κλώντ Ρέϊνς
  Γερτρούδη Μικαέλ
  Κάβλιν Μπρούκ.
  αυριον
  Ή ©περέττα—θανμα:
  -
  Μέ γλυχειά καί πετ«-
  χτή μουσιχΐΐ, άφθόνους
  χορούς, πλούοια καί θε-
  αματικά. Μπαλέττα, πλού
  σία ντεκόρ, σκηνέςκωμι-
  κές ποΰ συναρπάζ«υν τό
  κοινόν.
  Μέ τού;
  ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΚ
  Γιοχάνες Χέστερς
  Λέο Σλέζακ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό βασιλεύς της χαράς
  σχορπίζει άφθονα τα δώ·
  ρα τού σέ άνδρες καί γυ·
  ναΐκες, μικρούς καί με·
  γάλους.
  Ό μεγαλυτερος κωμι
  κός τού κόσμου:
  ΤΖΟΕ ΜΠΡΑΟΥΝ
  ή πηγή τής εύθυμίχς
  στήν τελευταία μεγάλη
  έξωφρενική δημιουργία
  τού:
  ΝΑΥΤΗΣ
  ΜΕ ΤΟ
  ΣΤΛΝΙΟ
  καί μέ την ώραιοτάτη
  ΤΖΙΝ ΜΟΥ Ι·Ρ.
  'Εκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Προσεχώς:
  ΟΑΑΙΣΣΙΝΗ
  Μέ τούς Ριτσαρ Γκρήν
  Νανσύ Κέλλυ.
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  73ον
  Είς Ενα προφητικόν σχεδόν
  δραμα ό πρίγκηψ Παΰλος ε
  βλεπε καθαρα τί επρόκειτο
  ν' ακολουθήση.
  τΗταν δύσκολο δμως νά έμ
  πιστευθή είς κανένα τάς σκ
  ψεις τού διότι δλοι δσους
  γνώριζε εΤχαν καταληφθή < πό τόν ενθουσιασμόν τοθ πό λέμου. "Άν μιλοθσε ειλικρινώς εί τούς πρώην συναδέλφους τού θά τόν έλιθοβόλουν την στιγ μην εκείνην, θά τόν Ιπαιρ ναν γιά τρελλόν, κανεΐς όπωσ δήποτε δέν θά έδιδε προσο χήν είς τα λόγια τού. Ό στρα τος, διοικούμενος άπό μέγα λους δοθκσς, οί περισσότεροι των οποίων παν άλλο ήσαν ή κατάλληλοι διά στρατιωτι κάς διοικήσε'ς εΐχε κυριευθή άπό πολεμικόν ενθουσιασμόν 'Ο στρατός δέν έβλεπεν δ τι δέν ήτο επαρκώς έφωδια σμένος πρός πόλεμον, δτι ι λειπαν πυρομαχικά, ρουχι- σμόο, άκόμη καί δπλα. Όλοι παρασυρόμενοι άπό τάς βεβαιώσεις των άρχηγών τού, επερίμεναν εύκόλους νΐ κάς. Ραγδαίαν είσβ-ολήν είς την ΓαλικΙαν καί είς τα Καρ πάθια. Άλλ' δταν έσυλλογίζετο ό Παθλος, θά περνοθσε τό κθ μα τοθ ένθουσιασμοθ, δταν θ' άρχιζεν ό στρατός νά αί σθάνεται τάς έλλιίψεις πυρο μαχικών καΐ άλλων έφοδΐων, τότε θάρχιζσν οί τραγωδίαι. Μέ την ψυχήν βαρειάν άπό την λύπην ό πρίγκηψ Παθλος έπλανάτο είς τάς όδούς σάν τόν άνθρωπον πού κυκλοφο- ρεϊ μέσφ ξένων, είς πεοιβάλ λον εχθρικόν. Όλα αύτά τα ένθουσιώντα πλήθη δέν ήξε ραν την στιγμήν εκείνην, δτι έσκαβαν τόν τάφον τής μέγα λης Ρωσσ'ας. Ήσαν δλοι άπό τοθ τσά- ρου μέχρι τοθ τελευταΐου μου ζίκου, τα τραγικά δργανα έ νός φρικαλέου άνθρώπου, έ νός βρωμερΌ προδοτου, πού παρουσιάζετο είς τα δμματα δλων ώς άγιος άνθρωπΓς— τοϋ Ρασποϋτιν. Ή αύτοκρατορική οίκογέ νεια κσί μαζί μ1 αυτήν ό πε ρισσότερος κόσμος έθεωροθ σαν τόν Ρασποότιν άπεσταλ μένον τοθ ΘεοΟ, διτως σώ ση την έλτιΐδα των Ρώσσων, τόν τσάρεβιτς, δπως έξαγνΐση., έξυψ-ί>ση, τίς λοϊκές τάξεις,
  πραγματικώς δμως ή κόλασις
  ουδέποτε Ιστειλε χειρότερον
  Σατανάν, ό . Θεός ουδέποτε
  καιηράσθη τόσον την Ρωσ
  οίαν.
  Δέν εΤχε καμμίαν αμφιβο¬
  λίαν ό πρίγκηψ Παθλος δτι
  δλαι αί τραγικαί έκδηλώσεις
  τοθ μεθυσμένου δχλου, δλη ή
  κίνησις πρός πόλεμον ήσαν
  έ"ργα τοθ άπαισίου καλογή
  ρου.
  (συνεχίζεται)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Πρός τούς κ. κ. Καταστή
  ματάρχας καφενείων καί κέν¬
  τρον άνο ψυχής.
  Φίρω είς γνώσιν υμών δτι
  καθωρίοθση τιμή των άεριού
  χων ποτών είς δρ. 28 κατά
  κιβώτιον των 24 φιαλΛν καί
  πσρακαλώ δπως την τιμήν αύ
  την πληρώνετε είς τούς δια
  νομεΐς τούτων.
  Μεθ' υπολήψεως
  Εύριπίδης Λαζος
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Βέστες, ζιλέ καί κουαφύρ
  της νέας μόδας.
  Προωρισμένες γιά βράξιι, οί θελ
  χτιχές «κουαφύρ» τής μόδας,
  προσ5Εδουν άπεριίριατη χάρι είς
  τί γυναιχίΐον πρίσωπο.
  Ανθη, τούλια, κορδέλλες,
  η ή έξ
  η
  δικοθν την τιμήν νά έξωραισουν
  την γυναΐχα ώστε κατορθώνουν έν
  συνδυασμώ τα τρί« αύτά ατοιχεϊα
  νά παρουσιάζωνται δπώ μουφήν μι-
  χρων καπέλλων τα ότΐεΐχ μποροΰν
  νά φορεθοθν είς κάθε βραδύνη ί
  ξοδο, άκόμη καί μέ ήμιεπίσημη
  τουαλέττα.
  Τα πτερά δέν χρησιμοποιοΒνται
  πολύ τα καλοκαΐρι ώ; βραδύνη
  «<ουαφύρ», προορίζονται μάλλον γιά τίς πολύ έπίσημες δίξ ώσεις. Ή σφηκοφωληές έπανηθραν 8 λη την πίρβσι πού είχαν πρό έ των, καί οί χα?ΐτωμένες ο,ύτές γαρνιτοθυες μέ άπλή σχβτιχώς έρ γασία, στολίζουν εφέτος πολλές μπλοθζες λενζερί ή νρωματιστές, άκόμη καί ωρισμένον αριθμόν με ταξωτών φορεμάτων. Τίς βλέπομεν λοιπόν, νά σχημα τίζουν άμπιεσμάν επάνω σέ φο- ρέματα ξεχινωντας άπό τό άνοιγ- μα τοθ ντεκολτέ καί χαταλήγον- τας χαμηλά οέ μύτη' τίς συναν- τοθμε επάνω σέ μιά λευκή μπλοθ ζα, νά σχηματίζουν Ινα ζιλέ καρ ρέ πού χαλύπτει την μισή μπλού- ζα, τίς ίπανευρίσκομε άκόμη νά γαρνίρουν γιακάδες, χαθώ; έ- πΕσης νά σφΕγγουν την μέση δπό μορφήν ζώνης Ή μακρυά βέστα έπιμένει νά ϊίνε τής μόδας τόσον γιά τό βράβυ όσον χαί γιά την ήμέρα. Παρου α.άζει μόνον μιταλλαγές είς τίς γενικές γραμμές της. Παρ' 5τι λοι πόν είνε μακρυά, δέν σταυρώνει, κουμπώνει μόνον έμπρίς. Μία μα κρυά βίστα τοθ Μαρσέλ Ροσά είνε άπό σχακσέζικο μουάρ μπλέ κα! σ.»νο5ε6ει μία φούστα άπό μαύρη μιυσελίνα πλιασέ. "Ιδιαιτέρως γοητευτικό καί γυ ναικιϊο ·ίνε ίνα ζιλέ χωρίς μαν κια, άπό ριγωτό τουίλ ή" χονδρό όΊτομάν. Συνοδεύει την ήμέρα 'έ να χοντό μποΧίρδ μέ μεγάλα ρε ά ύ Κεμάλ 'Λτοτούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοΰ "Αρμστρογγ 75ον μ μ μ βίρ, συμπληρωμένο μέ μιά φού σία πλισσε ή ά«όμη Ιν% ταγιέο σέ κλασσιχή φόρμα άπό τοιιάλ ή σαντούν. Τέλος, τό βράδυ, θά συμ πληρώση, μόνον τού, μία όλίγε πλατειά φούστα, ή θά φορεθή χά τω άπό Ινα μπολερό μέ μακρυά μανίχια καί μία στενή φούστα. ή Ντιστεγκέ Άποξηράνσεως σταφίδος είνε τοΰ σήματος: φιϊλ 6.8 Γενιχή άντιπροιτ»ηείοι:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Άθήνοΐί—Πεσματζόγλου 5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όδός Σταδίου 24 Αθήναι Τηλέφωνον 23 044 Συμπατριώται ποΰ έηιαχέπτεσθε τάς Άθήνοκ:, προτΐμήσετε τό σύγχρονο Ξενοδοχείον ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρεν τής πόλεως διευθυνόμενον άπό τόν ρέκτην Ήρακλειώτην κ. Γεώρνιον Δασκσλάκην Νερά τρεχάμενν, ζεστά καί χρύα, θέρμανσις ΜεντρΐΜή, λουτρά Ιδιαιτέρα, τοΰς «{ς τα δνμάτια, άνελκυστήρ. Αΐθβυσαι διά χορούς γάμους τέΐα κ. λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα εύήλια μέ θέαν την Α¬ κροπολιν χαΐ τόν Λυκββηττόν. Τιμαί άσυναγώνιστοι. Διά παραμονήν μαχρο- χρονίαν Ιδιαίτεραι ουμφωνίαι. 22 ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ Ήταν άρρωστος χαί χουρασμέ νος. Τό παλαιόν τού νόσηιια χάθ τόσον τόν προσέβαλλϊ. Διά νά μ , τριάζη τούς πόνους ίπινεν άγριω- , χαί δσον τό Ιρριπτεν είς τό ποτό· , τόσον άπέβαινε εύερέθιστοζ.Ή δ ρίντασΐς είς την όποιαν είχεν έ ξαναγχάσει τόν οργανισμόν ταύ¬ τας πνευματικάς καί σωματικά τού δυνάμεις κατά τόν σ«ληρό άγώνα τής τελευταίας έξαετίας— τόν είχε χαταβχλει. Την ώρα τοθ θριάμβου τού ευρέθη χουρα σμένος καί άρρωστος. Είχε πάλι περιόδους άπαθεΕας καί άπογνώσε ως, στιγμάς πού εχανε την πίστι ι τού επί τόν εαυτόν τού, την άπ>
  Ι στολήν τού χαί τόν άστέρα τού
  «'ΕνΕκησα τόν εχθρόν. Κατίκτη
  |σα την χώραν. Δέν ήμπορω λοι
  πόν νά χατακτήσω τόν λαόν
  Τοθτο είνε τό δυσκολώιερον!>:
  ϊλεγε.
  Είς την ιδιωτικήν τού ζωήν
  εύρισκεν ανακούφισιν. Δέν είχε κά
  ποίον είς τόν οποίον νά μπορή νά
  εμπιστευθϊ, είς τόν &ποϊον ν' ά
  νοίξη την καρδΐά τού χαί Ιΐσι νά
  εΰρη τή^ ήσ^χΕαν τού.
  Ή μητέρα τού είχεν άποθάνει
  Επί δυο έ*ΐη είχε ζήσει είς Τσάν
  Καγιά χαί ίίίτερα, είς τό τραχύ
  χλΐμα τής Άγκυρας, ή δγεία της
  ήρχισε νά καταρεέν Ή Λατιφέ
  την είχε πάρει εί: την Σμύρνην
  ν" άλλάξη άέρα. Έ*εΙ απέθανε.
  Έως τα τέ'η της ό Μουσταφό
  Κεμάλ είχεν εμπιστοσύνην εί< αύτην. Τής ώμιλοθσε, ή<ουε μέ προσοχήν την Ιμπειρον τετραγώ νού πάντοτε, χωριάτιχης λογιχής γνώμην της. Έ μάννα τού, δσας φοράς χαί άν είχει Ιλθει εί προατρ«βϊς πρός αυτήν, ήταν τώ μόνον πρόσωπον άπό τό οποίον ή νείχετο νά κρίνεται. Έγνώριζ δτι ή γρηά έκείνη μάννα ήΐαν τι μόνον πρόσωπον πού τόν άγαποΰ σεν άφιλονερδως. Καί 5ν Σέν ιίχ φθάσει έχε! πού έφθασεν, άν είχεν άπομείνει Ινοτς ταπεινός στραΤ:ω τιχός δΐχηρΐτων χαί γηράσχων ά πό φρουράς είς φρουράν, δ ταπε νότερος, των άνθρώΐτων, ή μάννα τού θά τόν άγαποθσε μέ την ιδία στοργήν. Τώρα πού είχε πεθάνει τοθ ϊλειπεν. Καί ή Λατιφέ. Τούς πρώτους μήνας μετά τόν γάμον είχε ζήσε ιίς ίνα άληθινόν παράδειςον.Άγα ποθσε την Λατιφέ μέ σφοδρόν οί σθημα. Ήταν ένθουσιασμένος πού την ιίχιν διαρκώς είς τό πλιυρό' τού, ώς σύντροφον. Ήταν ευτυχή^ μέ τόν τακτικόν οίκογενειακόν 6 όν πού άπελάμβχνε πα?ά τό πλευ ρόν της. Άλλ' ή ευτυχία αυτή ξ θύμ-χνε γρήγορα. Γι' αυτόν αί γυ ναϊκες ίνα μόνον σκοπόν είχαν Τάς εθεώρει άντικείμενα ήδονής. Καί ή Λατιφέ ήταν μιά γυναΐχα μέσα είς τής άλλες... Ή άγάτη ύ -^ρήγορα επέρασε χαί είς τάς σχέσεις τού μέ αυτήν γρήγορα έ πήλθεν ή ψ,ιγρότης. Καί ίσον έ $Λχραίνετο ιόίον Ιδιϊεν ιίς αυτόν τάς ελευθερίας πού είχεν δΐαν ή ταν έλεύθερος. (συνεχίζεται) ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΟΣ ΕΝ ΜΑΛΛΙΟΙΣ 28 29 Μαΐου "Επ' εύχαιρ'α των έορτ&ν τή; Π?νη»Ό5της καΐ τού Άγίου Πνεύματος όΐδεται ιίς την «Έ καλήν» μέγας χορόςέν ΰπαίθρω Μβυσικον ουγκίότημα «ριστβν, Φωτιαμός άπλετος, περιποίησις αφθκβτος. ΠΩΑΕΓΓΑΙ λεμοναδομηχανί, καλή χαταστάσει μ έ φιάλας τής μηύλιας. Ι1)ηοοφορίαι πχρά ψ κ Μάρχφ Τσαφαντάχη Κανλί Κασΐέλλι. 1—3 Κοινή Διεύθυνσις Ατμοπλοϊκων Συγκοινωνιών Πρακτορείον Ηρακλείου Πσρακαλοϋνται εί κ. κ. έπιβάτσι όπως εφοοιά- ζονται έγκοίρως μέ τα είσιτήριά των έκ τοθ Πρα· κτοριίου καθόσον θά απαγορευθή πσρά τής λιμενι- κής άρχής ή έπιβ'βασις παντός επιβάτου έκ τής ά- ποβάθρας άνευ έπιδιΐξεως τοϋ είσιτη.ίου τού. Έμ τού Πρακτορείον Τηλέφωνον 8—31. ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ Ο ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς ύπηρέτης διά τό γραφείον κ. Εύαγ· 'Λνωγεια ΚΟΠΤΙΚΗ ΚΕΛΛΕΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑ2 ΕΙΡΗΝΗΣ 4 ΑΟΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 24.263. Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Αφίχθησαν χθές α εροπορικως έξ Αθηνών, ό κ Ν. Λιαναντωνάκης, δ κ. Ί. Πατιαδα κης δμπορος καΐ 6 κ. Π. Κανελλό πουλος μετά τής κυρΐας τού, —ΈπΙσης αφίχθησαν ή κ. καΐ 6 κ. Ί Τσάτσοο ή κ. καΐ ό κ. Ά. Τσάτσος, 6 κ. Ά. Βλαχάκης, ό κ. καί ή κ. Πολέντα. —Αφίχθησαν έηΐσης άβροηορι κώς οί κ. κ. Ε. Παντουβάκης, Μ. Νικητόιτουλος, Φ. ΠερδικονΊ- αννης καΐ Γ. Μαλαγαρδήν —Έτιανηλθεν άεροπορικως έξ "Αθηνών 6 φίλος κ, ΕΟΛγ. Συκιω τάκης τριατατικός. ♦** Γύρω στήν ττόλι. Χθέβ καΐ προχθές εγένοντο είς τό γήπεδον «Χάνδαξ» δοκιμαστι καΐ έπιδείξεις των σχολείων μέ σης έκπαιδεύσεως. —Στεφθεΐσαι ύτό έξαιρετικής επιτυχίας. —Ώς έκ τούτου προβλ έπεται 8· τι αί σημεριναί έπιδείξεις των σχολείων καθώς καΐ οί έπ' εύ καιρ'α τούτων διοργανούμενοι σχολι'κοΐ άνώνες έν τω Ιδίω γηπέδφ Θά σημειώσουν Επιτυχίαν ανευ προηγουμένου. —Έξακολουθοΰν είς τόν λιμένα μας αί έκφορτώσεις μεγάλων πο· σοτήτων ξυλείας προοριζομένης δι* οίκοδομικός έργασίος, ώς 4 τι Ι τό πλείστον δμως διά την κατα¬ σκευήν σταφιδοκιβωτΐων. —Εξαιρέσει τοΰ έμπορεύματος τούτου καΐ των εισαγομένων έκ τοθ έξωτερικοΰ ε15ών πρώΐης ά- νάγκης δέν πραγματσποιοΰνται εΐσαγωγαΐ άλλων εΐδών ώς επί· σης καΐ αί έξαγωγαί μας είναι σχεδόν άσήμαντοι. — Τουτο όφείλεται είς τό γεγο· νός δτι εισήλθομεν είς την πε¬ ρίοδον των «άγόνων μηνών» οί όΐτοίοι διιοκοθν συνήθως μέχρι τέλους Ιουλίου ή αρχάς Σεπτεμ- βρίου. —Κατά συνέπειαν κατά την δι¬ άρκειαν των μηνών τούτων ή έμ· πορική κίνησις Ηρακλείω δέν παρουσιάζει άξιόλογον κίνησιν. —Ή άνταλλαγή των παλαιών διά καινουργών γραμματίων τοΰ έθν. Λαχείου βαίνειπρός τό πέρας της. — ΟΙ συνδρομηταί τοθ Λαχείου όφεΐλουν ν' άνανεώσωσι τα είς χείρας των ευρισκόμενα παλαιά γραμμαί ια μέχρι τής 9 Ίουνίου τό βραδύτερον, άλλως ταθτα θα διατεθώσιν είς τρΐτους. — Τό Γυμνάσιον θηλέων άιτεφά σισβ -την 6κδ-σιν λαχείου τό προΐόν τού όποίου θά διανίμη θϋ μεταξύ των άπορωτέρων μα· θητριών. —Ή σκέψιι; οΰτη είναι καθ" δ· λα έπαινετή καΐ ασφαλώς θά τύχη τής έ«θύμου υποστηρίξεως τοΰ κοινοθ τής πόλεώς μας. — Ώς συνήθως πλείσται έκ- δρομαΐ διοργανοΰνται καί σήμε¬ ρον είς τάς πλησΐίστέρας έξο· χάς. —Την ερχομένην Κυριακήν όρ· γανούται υπό ομάδος έπαγγελ- ματιών "Ηρακλείου μενάλη ήμε ρησία έκδρομή είς τό χωρίον Γε- ρακάοι Ρεθύμνης, τό γνωστόν ώς χωριό των κερασιών. — Είς τούς όργανωτός τής έκ δρομής ταύτης ύΐτΕβλήθησαν ή^η πλείσται δηλώσας συμμετοχήν. —Έπίσης μετοξύ των παντοπω λών μελειάται ή οργάνωσις με· γά*ης έκδρομτς είς Ξειδδ. —Σήμερον 6α έκδράμουν είς Σάρχον οί τραπεζιτικοΐ ύπάλλη λοι. — θαυμασία, έκλεκτής ποιότη¬ τος καλοκαιρινό ύφάσματα, έκτε θειμένα είς τάς προθήκας των κατασ'ημάτων προχαλοθν τό 4ν- διαφέοον τοθ γυναικόκοσμου. —'Λ»άλογος συνωστισμίς πα· ρατηρΕΪτοι καΐ πρό των προθηκών των ύποδημ τοποιείων δ'που έ< τίθενται όμολογουμένως ύΐτέρο· χά σχέδια γυναικεΐων Οτοδημά- των. —Ή Δημοτική Φιλαρμον.κή θά εκτελέση σήμερον ίΐς την πλατείαν Τριών Κομαρών Μνα εκλεκτόν μουσικόνπμόγοαμμα. —Σήμερον την πρωΐαν Οά ου νεχισθοΰν είς τόν κινηματογρα φόν Πουλακάκη τα πειράματα ύπνωτισμοθ τα όποΐα άπό τετρα· ημέρου εκτελεί ό ύπνωτιστής Βου Οούρης έν συνεργασ'α μέ τό ίί,αι ρετικΛν μέντιουμ Ζωη. — Διά τελευταίαν φρράν θά ιτρο βληθρ σήμερον είς απογευματινήν καΐ βραδυνήν(παράσταοιν είς τοθ Πουλακάκη τό πολεμικόν «φΙ>μ»
  «Τό Τελευταΐο Φυλάκιο».
  -Είς την «Μινώαν» έίακολου
  θεϊ μέ πολλήν έκιτυχΐαν ή προ
  βολή «τοϋ Ναύτου μέ τό στανιό»
  πρωταγωνιστήν τόν κωμικόν
  Τζόε ΜπΓάουν».
  ο Ρέκβρτιρ
  —Δύο νέα βιβλΐα.
  Υπό τού κ. Νικολάσυ Πατταδά·
  κη, τέως διευθυντού τοθ Ιστορι-
  κου άρχείου Κρήτης καΐ διακί
  κριμένου Ιστοριοδίφου, έξιδίθη
  πολυσέλιδος τόμος υπό τόν τί
  τλθ': «Ή άρχαΐα Άνατολική Κςή
  η, ήτοι αί άρχοΐαι πόλεις τα
  γραφικά μνημεια των καΐ ή διαι
  ησία επί έδαφικής διαφοράς με
  αξύ Ίτανίων καΐ ΊεραηυτνΙ^ν.
  "ό ίργον κεσμεϊται κ^ί δι' ε[κ6
  νων, χαρτών καί έπιγραφών έκτός
  κειμέ<ων. ΈπΙσης υπό τοΰ Ιδίου εξεδόθη ποίημα τοθ Σητειώτου ποιητοϋ Χ. ύΐό τόν τίτλον: «ΑΙ σφαγαΐ Σητείας 1897» μεγάλης άςίας. Καΐ ά δύο βιβλία άποτελοϋν στουδαί αν συμβολήν είς την γνώσιν Ρ,ς Ιστορίος τής Κρήτης κ-·Ι δι ακρΐνονται διά την ακρίβειαν καΐ την παρατηρητικότητσ, πού <αρακτηρ'ζουν δλο τό έργον τοθ Παπαδάκη. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεΐται διά τα Ξενοδοχΐΐα «Ελλάς», «Κνι·· " ». Συοτάσκς
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  »Λ/^^
  582βν
  τ —'Ε.>ώ β* την πάρω, θά μ" Ιλεγες — Καί ποία
  είνε σύτήή καλότυχη δπου θά πάρης,-Ή . άδ ά
  Φόρον ποία, κόρη τοθ...αδιάφορον ποΐου. Παποϋτσι
  δέν εχω νά φορέσω, αυτή ύποκάμισον δέν έγεινα
  Φορέση, αδιάφορον έγώ θέλω νά ρ[ψω ε1ςΧ τή°
  ήμ
  Θέλω νά κάμω μιά βουτιά μέσα είς τό πέλαγος
  τής δυστυχίας μέ μίαν γυναΐκα είς τόν λαιμόν. Θε
  λω νά κάμω τοθ ΚΕφαλιοΟ μου' πρέπει νά συν<α τανευσης καί ού είς ούτό! Έγώ δέ τότε θά τίαουν άναγκασμένος νά σοθ είπω — Παιδί μου, κάμε β πως σέ φωτΐση ό Θεός· δέσε την πέτρο τριγύρω τοθ λαιμοθ σου' νομφεύσου την Σπρωξανέμη, την Κοψανέμη σου, πώς την εΐπεο,,,. Αύτό κύριε, είνε -ρανμα Βπου δέν θά γίνη μέ την θέλησίν μου πό τέ! Πώποτε! —Πατέρα μου. —Ποτέ! Ό τόνος δι" εδ ό γέρων προέφερε τό «Ποτέ» τοθτο^ έκοψε πασάν έλτιίδα τοϋ Μαριου. Διήλ θεν ούτος τόν θάλαμον διά βραδέων βημάτων, κε κλιμένην έχων την κεφαλήν, κλονούμενος, καί μάλ λον ώς έκλείπων ή ώς αναχωρών. Ό Γιλνορμάνδος τόν ηκολούθει διά τοθ βλέμμα τος τού, εως εδ ό Μάριος αφίκετο είς την θύραν έγγύς τοϋ νά εξέλθη· τότε δ' ό γέρων προεχώρη σεν όρμητικώς, συνέλοβε τόν Μάριον άπό τοθ τραχήλου, τόν έφερεν οπίσω βιαίως, τόν έρριψεν έ πι μιας καθέδρας, καί τοθ εΐπε. —Κάθισε νά μοθ διηγηθής! Αύτη τοθ γέροντος η μεταβολή προήλθεν έκ τής λέξεως πατέρα μου, διαφυγούσης έκ των χειλέων τοθ Μαριου. Έμεινεν ό Μάριος βλέπων τόν πάππον τού —Λέγε μου, προσέθεσεν ό γέρων, διηγήσου μου, αυτόν τόν ίρωτα πώς έτυχε καί τόν συνέλσ βες; λέγε. 8λα νά μοθ τα πής. Τί εύχή ΚυρΙου! τί άγρΐμια, τα ταλαίπωρα, είνε αύτοι οί νέοι οί σημερινοί! —Πατέρα, έπανέλσβεν ό Μάριος... "Ολη ή δψις τοθ γέροντος έλαβεν άνέκφραστον ίλαρότητα. —Νσΐ, καλά πατέρα σου λέγε με. Τόση άγαθότης, τόση γλυκύτης καί τόση πατρι κήάγάπη ένυπήρχεν είς την τραχύτητα ταύτην τοθ γέροντος, ώστε ό Μάριος, επί τής αιφνιδίου ταύ της μετσβάσεως άπό τής άπελπιοίας είς την έλπΙ δα, Εμεινεν έκθαμβος' εΤχε καθίσει πλησίον τοΟ τρ α τιεζίου καί υπό τό φώς των δύο κηρΐων ό γέρων Γιλ νορμάνδος πσρετήρει τα δλως πεπαλαιωμένα τοθ νέου φορΐματα έν άπορίςτ. —Έγώ λοιπόν, πατέρα μου, είπεν ό Μά¬ ριος. (συνεχίζεται) ιιιιιιιιιι Η ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΙΝ ΝΕΑ ΑΟΙΕΥΜδΤΙϋΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΠ ΪΘΗΗ04 'Υττόσχεται νά σάς προσφέρη κάθε ήμέροεν καί άπό μίαν έκπληξιν ΕΝ ΤΩ ΜΕΤ>ΞΥ
  "ΑΣΥΡΜΑΤΟΝ,
  χ ργ
  Μεγάλας αποστολάς είς τό εξωτε¬
  ρικόν κοΙ γενικώς εχει συγκροτηθη
  είς τόν άρτιώτερον δημοσιογραφι-
  κόν οργανισμόν τής Ελλάδος.
  Αναμείνατε ττροσεχώς
  ΤΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΛΤΙΝΗΝ ΕΦΠΜΕΡΙΑΑ ΤΒΗΙΒΗΝΟΝ
  II
  ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
  «ΑΛΜΑ»
  ΐ!ΐιιιιιιιιιιυΐ!!ΐίΐιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιυ»ιιιιιιιιοηιιιυΐΗΐΗ
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους π ο υ σέλοιιν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΑΥΚΟΥΡΓΟΣ, Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΑΙΣΜΟΥ
  Α*
  ΤΙ είνε δικτατορία καί ποίον
  είνε τό περιεχόμενον της, Άλλά
  ποία διχτατορί», ιΥπάρχουν τοι
  αθται δι' δλα τα γίθστα.
  Ή δικχατορία, δπως έμφανίζε-
  ται είς τα 6άθη τής ίστορίβς, εί¬
  νε μία πολεμική μηχανή διεαθυ
  νομένη περισσότερον κατά τής ά
  ριστοκραΐίας πχρά κατά τοθ λα-
  οθ. Είνε τό δπλον τοθ άρχαιο
  τέρου τύπου τής κοινωνικής όργα
  νώσεω;.
  Αρχικώς είς την αρχαίαν Έλ
  λάδα, δέν δπήρχεν άλλη κοινω
  νία άπό την οικογένειαν καί ίντός
  τής οικογενείας ουδείς άλλος έ-
  ξουσιασιής έκτός άπό τόν πά
  τέρα.
  Ή οίκογένεια δμω; καθ' έαυ
  την δέν έπήρκει καί μοιραίως
  προσήγγισε καί ήνώθη πρός άλλας,
  αΐτινες έν τώ συνόλψ άπετέλε
  ααν μέ την σειράν των μίαν ό-
  μάδα ώργανωμένην, ή όποία έ
  πρεπε νά έχη Ινα αρχηγόν.
  Ή έ'νωσις ο υπο των οίκογενει
  ών* εσχημάτισε την φατρίαν καί
  ή Ινωσις των φατριών την φυλήν.
  Καί ή ένωσις των φυλών τό
  άστυ, τό οποίον κατ' αρχήν διω
  νεϊτο άπό τό συμβούλιον των άρ
  χηγων οίκογενείας, τό οποίον
  χατέληγε νά άναθέτη έν λευχψ
  την άσκησιν τής έξουσίας είς Ιν
  μέλος αδτοθ, τό γεροντόιερον. Αΰ
  τό δέ τό μέλος τού ήτο δ πρώτος
  βασιλεύς.
  Δέν είνε, λοιπόν, δπως είπεν ί
  ΒολταΙρος, ό βασιλεύς ένας εύ
  τυχής οτρατιώχΓς, είτε καί επι
  βάλλεται διά τής δυνάμεως άλλ'
  έκλέγεται άπλούστατα υπό των
  συμπολιτών τού. Ή έξουσία τού
  άλλωστι κατ' αρχήν δέν ήτο πά
  ρά θρησχειιτική. Ήτο ό πρωτος
  δπηοέτης τοθ θεοθ πού εξέλεξε
  τό άΌτυ, διότι διά νά έπιχειρή
  ση οίανδήποτε άλλην πράξιν διοι
  κήσεως των κοινών, έιτρεπε νά ι
  χη καί την όμόφωνον γνώμην τοθ
  συμβουλιον των άρχηγών οίκογε
  νειών.
  Ήλθεν δμα·ς μία ήμέρα, όπότε
  Ενας βασιλεύς, πλέον φιλόδοξος
  καί πλέον άνυπόμονος ήθέλη
  σε. νά έχη απόλυτον καί άνευ
  ουδενός φραγμοθ εξουσίαν. Τί ί
  καμε; Ανέτρεψε τούς κανόνας,
  καί έπειδή εγνώριζεν δτι μόνος
  δέν ηδύνατο νά αντιμετωπίση την
  σοφήν ιεραρχίαν των οίκογενειών
  καϊ των όμάδων,
  σΐήριγμ* έξωθεν
  εζήτησεν
  χαί τό
  ενα
  στή
  ριγμα αδΐό τό ευρεν είς δλου;
  έχείνους ιί'ανες, λόγφ τής κατα
  γωγής των, ήσαν άποκεκλεισμέ
  νοι τοθ άσιεως
  ρος αύΐοθ καί
  αύτοθ. Καί ή
  καί έζων είς
  συνυπήρχον
  μάζα αυτή

  μετ'
  άπε
  τελεΐτο άπό τού; χωρΐς οίκογενει
  αν, τούς άνεστίους,τους ξένους καί
  τα παιδία των ξένων.
  Πολιτικάς αύτοι ήιαν άνυπό
  στατοι καί β βασιλεύς προσφερό
  μενος νά τούς λάβη τοθ λοιποθ
  £>π' 2ψει ήγείτο αναμφισβητήτως
  μιας κοινωνικάς έπαναστάσεως.
  Ό πρίδτος, λοιπόν, δικτάτωρ 6
  πί)ρξεν δ βασιλεύς δστις είχε την
  τόλμην νά έναντιωθ^ έκ τοθ έμφα
  νοθς κατά τοθ κοινωνικοθ συσΐή
  ματος, τό οποίον τόν άνέδειξε.
  Ό πρόδρομος αύτάς, είχεν έν
  συνεχε'α πολυαρίθμους μιιιητάς,
  είς τρόπον ώστε ή έλληνική κοι-
  νωνία διεμορφώθί] ίπειτα άπό άνα
  ριθμήτους επαναστασισ είς τάς
  οποίας έπανευρίσκομεν πάντοτε
  παράγοντας, τόν βασιλέα,
  ί λ
  ργς β,
  την άριστοκρατίαν καί τόν λαόν,
  συνδεομένους μεταξύ των κατά
  τόν Ιίιον πάντοτε τρόπον:
  (συνεχίζεται)
  *'Ανεμος προόδου
  πνέει είς Ίεράπετραν.
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Μάϊος (άνταποχρι
  τοθ μας) —Είς κανένα άλλο ΐσως
  διαμέρισμα τής Κρήτης δέν έ
  χει τόαα θέλγητρα ή άνοιξις δοο
  καί μεταφέρονται είς τό 'Ηρά-
  κλειο, είς τόν Πειραια, είς τάς
  Αθήνας, είς δλας τάς μεγάλας ά-
  γορά; καταναλώσεως. Πωλοθνται
  στήν Ιεραπέτρα. Άπαράμΐλλη δέ τα προιόντα αυτά είς έξαιρΐτι
  ιίνε ή γοητεία τής νύμφης τοθ κά καλάς τιμάς καί έτσι οί ηαρα
  Αιβυκοθ αυτή την έποχή πού δλα'γωγοί Εκανοποιοθνται, άποχομί
  άναγεννοθνται γιά νά συνθίσουν
  την ώραιέτερη άρμονία, τόν γλυ
  κύτερον Ομνο πρός τό,Εεραπετρίτι
  κο τοπεΐο. Είνε δέ χαί περισσό'τε
  ρον έκδηλος την εποχήν αυτή ή
  πρόοδος πού ίχει συντελεσθή είς
  δλου; τού; τομεϊ; τόσο την Οηαι
  θρο ϊσο χαί είς την πόλιν. Κα·
  ταπράσινος είνε δ χχμπος τής
  Ιεραπέτρας μέ τα δάση των ε¬
  λαιών χαί των οπωΐοφόρων, μέ
  τ' άμπέλια καί τα περιβόλια τού
  χαί μόνο ποθ χαί ποθ στίζεται
  άπό τα χρυσάφια των δημητρια
  χών πού ϊχουν ώριμάσιι ίτοιμα
  γιά τό 'θερισμό*. Ί5ιαιτέοως δμως
  άξιο θαυμασμοθ είνε την εποχήν
  αυτή τό διαμέρισμα τής Γρα;
  Λυγι2ς. Τα ϋπέροχα περιβόλια
  πού ή έργατικόιης χαί ή φιλοπρό
  οδο; διάθεσις των γεωργών τής Ί
  εραπέτρας εδημιούργησεν εύρισκον
  ται την εποχήν αυτήν είς την άνά
  πτυξίν των.
  Καί ή παραγωγή εί; την άχ·
  μην τη;. Ντομάτες πρώιμες χαί
  άλλα χηπευτιχά συγχομίζονται χά
  θημερινώς είς μεγάλας ποσότητας
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
  Τ.
  ΏΡΑ 10 καΐ «5' ΠΡΟ Ι ΝΗ
  ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΨΥΧ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
  Τοΰ μέντιουμ Δίδος Ζ&2ΗΣ καί τοΰ πειραματιστοΰ
  ΒΟΥΔΟΥΡΗ.
  Πρόγραμμα πλούσιον καί έξαντρίκ.
  "Ενα πρωϊ έξοτιρετιχοϋ ένδιαφέροντος
  ΤΕΡΠΝΟΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ
  Τιμαί θεωρ. Λ'. θέσεως δρ. 30 Β'. δρ. 20 γαλχρ. 10
  προσκλησισ; οικογενειακη
  Ό φέρων την παρούσαν πρόσκλησιν είς τό ταμείον τοϋ ©βά-
  τρου κ«1 καταβίλλων δρ. 10 κατ' άτομον διχκιοΰται είσΐτηρίου
  θεωρείου η διαχεχριμένης βίσϊω;.
  "Ο τα ν χαταβίλη δρ, 5 γαλαρίβς. Ή παροΰσα πρόσκλησις ϊσχύβι
  διά 3 άτομα. όϊσεις ήριθμημέναι
  Τ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΒ
  ζουν κέρδη
  κατομμύρια
  σημαντιχά. Πολλά έ-
  δπολογίζεται δτι θά
  είσπράξουν εφέτος οί καλλιεργη¬
  ταί τής Γρά; Λυγιοΐ; άπό την πώ
  λησι των προιδντων τοθ εύλογη-
  μίνου αυτοθ τόπου. Καί άργότΐρα
  τα χέρδη θά είνε μεγαλύΐερα.
  Διότι ϊχι μόνον έπεκτείνονται
  συνεχώς οί χαλλιέργειι; με την
  δημιουργή χαί άλλων περιβολι-
  ών, άλλά χαί συστηματοποιοθνται
  χαί όργανώνονται καλυτέρα.
  Άλλά ή πρόοδο; δέν αυντε-
  λεΐται μονάχα στήν Οΐταιθρο τής
  Ιεραπέτρα;. Παρατηρεΐται χαί μί
  σα στήν ώοαία πόλι. ,Δρόμοι νέοι
  άνοίχθηκαν, πλατεΐε; διαμορφώθη
  σαν, χήποι έίημιουργήθησαν, οίχο
  δομές νέες άνηγέρθησαν χατα
  στήματα καί χέντρα άναψυχή; ή¬
  νοιξαν. Κοινοτιχή
  τοιχοι έργάζονται
  άρχή χαί χά
  έντατιχά, μέ
  ζήλον χαί δημιουργιχόν ένθουσι
  ασμόν γιά νά άναχαινίσουν τε
  λείως χαί νά συγχρονίσουν πλή
  ρω; την γραφιχήν πόλιν τής
  Ιεραπέτρας. Καί τό έπιτυγχά
  νούν Τώρα, χάρις εί; τα; προ
  σπαθεία; τής κοινότητος καί τό
  ενδιαφέρον τής κυβερνήσεως λύε
  ται χαί τό πρόβλημα τής υϊρεύ
  σεως χαί έτσι ή Ιεραπέτρα θά
  ζήση μετ* ολίγον νέαν περίοδον
  δγΐίας, προόδου, πολιτισμοθ, άκ·
  —Τα έσπεριδοειδή Κρήτης.
  Κατά πληροφορίας έκ Χανίων
  Α έφβτεινή έσοδίία των έσπβριίο
  ειδών είς τόν νομόν Χανίων αν¬
  ήλθεν είς 35 έκ. τεμάχια έν συν
  κρίσβι μέ 45 έκ. τού παρελβόντος
  ετους. Αί έπιτβυχθϊϊσαι δμως τι
  μαΐ είναι κ«λύτ(β«ι των πΐρυσι
  νών. Ή μέβη τιμή κατά τεμάχιον
  άνηλθβν είς 0 95 -1 δραχμήν. Είς
  την αύξησιν της τιμης τοΰ προϊόν
  τος συνετελίσε πολΰ ή έταιρΐα
  έξανωγής νωπών κβρπων καί ίσπβ
  ριίβειδων. Ή &τ«ιρΙ« ίξπγαγϊν
  είς "Αμβουργον, Βιεννην καί Πρά
  γαν άιτό τί ν νομόν Χανίων 2 1]2
  - 3 έκατομμύρια τεμάχι».
  —Διχνυκτερεύοντκ φαρμα-
  κεΐκ.
  Σήμερον Κυριακην 28ην Μ«ί-
  ου ίθιλουν ώιημϊρϊύση τα φαρ·
  μακεϊα Κωνστ. Καναχάκπ, Οϊοδ.
  Οεοδωρίδπ κ»1 Οίθί Γβωρνιάίπ.
  <3χ διανυκτερκύσουν δέ τα φχρμα κεϊα ®ίο& Γεωργιάίη, Κωνστ. Κανακάκη. Αύριον 29ην Μοΐίου 'θέλουν δΊανυκτΕρεύϋη τα φαρμ» κεϊχ Ίωχν Λογιάδη .£πυ-· Χ« νιντάκη Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΝ_ΣΥΓΚ Άσφάλεια 100 ο)ο ταχύτης - πολυτέλεια =------άνεσιςΞ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ' ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Έκαστην Δευτέραν, ρτιί, ΠδϋΤΓ^ν καί Σάββατον ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν. Άκριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας. Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έχδίδβνται εΐσιτήρια δι' ίλας τάς Ελληνι¬ κάς Άερβπβρικάς γραμμάς καί έν συνεχεία δι' ίλας τάς Εύρωπαϊκάς τοιαύτας. Έκδίδβνται φορτωτιχαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα χ.λ.π. Αυθημερόν παραδοσις είς τόν τόπον τού πρββρισμβϋ τα»ν. ' Πράκτωρ Ηρακλείου Άρ.Τηλ. β—1β ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ — Είς μνήμην τοΰ στρκτη· γοΰ Κατεχάχη. Ό έν Ξχνθη ίνκατβστημί» ο; διχηνοροςκ Νικ Ξυνιαβάκης ά* πΕατειλ<ν είς τόν Σββκσμιώτατον Μητροπολίτην Κρήτης χ. Τιμό βίον δρ. 500 ϋΐτέρ τού Έβνικβΰ Πτωχοχομείου Ήβκκλϊίου καί ·1ς μνήμην τοϋ στρατηγοΰ ΓΐωργΙοι* Κατεχάκη. —Σωματεικχά. Γενομένης έκλογης μεταξυ τδν μελών τού διοικητικοθ συμβου- λίου τού συλλογου αΰτοκινητι στών άνοραίων αυτοκίνητον Ή ρακλείου εξελέγησαν: Προβδρος ό Γεώρ. Λογυδίτηο, άντιπρόβδρβς ό Ιωαν. Σαατσάκη;, ταμίας ό Μιχ, Ββργης κ«ι γβνικβς γραμμκτευς ό Εμμ. Καλαϊτζάκης. —Μεταθέσεις. Ό παρά τό Γενική Διοικπσει Ήιτϊίρου γραμματεύς κ Γ. Κέκος μετετέθη είς την ΝομαρχΙ «ν Ήραχλείου Ό δέ παρά τί] νομκρχία Σερρών είσηγητης χ. 'Ελ. Σταμάλης είς χον νομόν Λα σηθΐβυ. ΕΠΛΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή Λιμεν. 'Ειτιτροπή γνω· σιοποιεΐ δτι ματαιωθεΐσης τής προκηρυχθβΐσης δηαοπρα οίας την 8ην Ν)βρίου 1938 διά την ενοικίασιν οίκήματος προ οριζομένου διά Γραφεΐα τής Εκμεταλλεύσεως τοθ Λιμένος Ηρακλείου, έπαναλαμβάνει ταύτην την 5ην τοθ μηνός Ί ουνΐου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11—12 π. μ. συμφώνως πρός τούς δρους τής υπό χρονολ. 25 Μοΐου 1939 σχετικάς συγγρσφής ύποχρεώ σεων εύρισκομένης είς τα Γροφεΐα τής Λιμεν. 'Επιτρο πΡ,ς είς την διάθεσιν παντός ένδιαφερομένου. Έν ΉρακλιΙφ τη 26 Μαΐ οο 1939. Ό προεδρεύων τής Λιμ. Έπιτροπή"ς. Μιχαήλ Κ«νν«λάΜΐ||
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακάς
  28 Μαΐου 1939
  12ί 'Ωρα
  ΣΙΟΑΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΡΕΟΣ
  Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΛΗ
  ΤΙΥΙΤΡΑΤΛΡΙΟΥ Ο0ΡΟΣΙ1ΟΦ
  Α» Ν(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ!!
  ΤΑ ΣΙΡΛΤΙΩΤΙΚ» ΓΥΜΙΛΣΙΑ
  ΑΘΗΝ %Ι 27 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Λονδίνου
  τηλεγραφήματα άφιερώ·#ονται εύρέα
  σχόλια είς την πρόσκλησιν τού Ρώσαου
  στρατάοχου Βοροσίλωφ είς την Αγ¬
  γλίαν 'ινα παρακολουθήση τα διά τόν
  Σεπτέμβριον έ.έ. όρισθέντα μεγάλα
  γυμνάσια τού βρεττανικού στρατού.
  Ή πρόσκλησις αυτή τού Βοροσίλωφ
  θεωρείται υπό των πολιτικών καί δημο·
  σιογραφικών κύκλων τής Έύρώπης, χά
  ρακτηριστική διά την έπικειμένην συμ
  φωνίαν των τριών δυνάμεων Αγγλίας,
  Γαλλίας καί Ρωσσίας καί την στενήν
  αυτών τού λοιπού στρατιωτικόν συνερ¬
  γασίαν.
  Ή σπουδαιότης τού άγγλορωσσικοθ
  πολύ μεγαλυτέρα τήςσυμμαχίας.914.
  ΟίΆγνλοιδιά τήνένΚίνσ. κατάστασιν.
  ΕΚΔΗΛΟΣ ΧΑΛΑΡΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ
  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑίΤΛΟΡΡΣΣΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Πα¬
  ρισίων καί Λονδίνου πρός τό Αθηναϊ¬
  κον Πρακτορείον μεταοίδουν ότι ήρχι¬
  σε παρατηρουμένη σημαντική χαλάρω¬
  σις τής διεθνούς εντάσεως.
  Ή έκδηλος αυτή υφεσις τής κατα¬
  στάσεως, άποδίδεται είς τάς εύοδουμέ-
  νας ήδη συνεννοησειν διά την σύναψιν
  τού τριπλού άμυντικού συμφώνου.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΙΣ ΟΔΟΞΟΥΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΞΕΛΙΞΙΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).— Κατά τάς εκ Λον-
  δίνου πληροφορίας, οί "Αγγλοι έκδη-
  λώνουν ζωηράν αισιοδοξίαν διά την ο¬
  μαλήν γενικώς εξέλιξιν τής καταστά¬
  σεως.
  Ο ΜΠΕΛΙΣΑ Ολ ΜΕΤΛ
  ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ ΤΩ ΦΒΙΝ0Π1
  Η
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Μαΐου (τού άντοτ-
  ποκριτοΰ μας). | Νιώτερα τηλεγραφή¬
  ματα έκ Λονδίνου άγγέλλουν ότι ό ύ·
  πουργός των Στρατιωτικών τής Αγ¬
  γλίας κ. Μπελίσα θά μεταβή είς Μόσχαν
  τό προσεχές φθινόπωρον.
  ΠΕΡΙΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΟΞΥΤΗΤΑ
  ΑΙ ΔΙΠΛΠΜΑΤΙΚΑΙΣΧΕΣΕΙΣ
  ΙΑΠΟΗΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΐΟΝ
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙ4
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο·
  κριτοΰ μας).— Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ τής "Απω Άνατολής άγγέλ-
  λουν ότι περιήλθον είς όξύτητα αί σχέ
  σεις των Δυτικών δυνάμεων καί τής Ία
  πωνίας.
  Ή έντασις αυτή προήλθεν έκ νέων
  αύθαιρέτων ένεργειών των Ίαπώνων.
  Συγκεκριμένως ό Γάλλος έν τή "Απω
  Ανατολή ναύαρχος προέβη είς έντονω
  τάτην διαμαρτυρίαν διά την διενεργηθείς
  σαν υπό των Ίαπώνων νηοψίαν τού γ«λ-
  λικού ατμοπλοίου α'Άραμις». Ή νηο
  ψία αυτή αποτελεί συνέχειαν είς προη
  γούμενα έπεισόδια, προκληθέντα υπό
  των Ίαπώνων καί τείνοντα νά κατα-
  στήσουν προβληματικήν την ελευθέραν
  ναυσιπλοΐαν είς τα κινεζικά ϋδατα.
  Σοβαοόν άννλο ιταλικόν επεισόδιον |Μ ΙΑΠΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΨΙΣ
  2.οοαρον αγγΛο ι ταΛΐκον επεισοδιον. ΣΥΜΦΟΝΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαΐου (ίδ. ύ-
  πηρεσία).— Ή εφημερίς «Μα
  τέν» δημοσιεΰει σήμερον τό
  κείμενον τοθ νέου άγγλογαλ
  λοσσοβιετικοθ συμφώνου τό
  οποίον συμφώνως πρός τάς
  Ιδιαιτέρας της πληροφορίας
  . περιλαμβάνει καί διάταξιν,
  δυνάμει τής οποίας πάσα εύ
  'ρωπαϊκή χώρα ήτις ήθελε θεώ
  ΐ'ρήση την άκεραιότητά της έν
  κινδύνω καί άπεφάσ ζε νά ύ·
  περαμυνθή τής άνεξαρτησΐ
  άς της διά των οπλων εχει
  τό δικαΐωμα νά ζητήση τΐΊν
  παροχήν βοηθείας έκ μέρους
  των κρατων Γαλλίας, ΆγγλΙ
  άς καί Ρωσσίας.
  Εάν ή κινδυνεύουσα χώρα
  άπηυθύνετο είς την μίαν των
  τριών 'δυνάμεων, αί δύο ά
  λαι όφείλουν έπίσης νά έλ
  θουν είς άμεσον βοήθειαν
  της.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσία.)— Ό άγγλικός τύ
  πος έκφράζει σήμερον την
  γνώμην δτι τό άγγλογαλ
  λορωσσικόν σύμφωνον θά εί
  νέ πολύ σπουδαιοτέρας ση
  μασίας άπό την συμμαχίαν
  ήης είχεν υπογραφή κατά
  τάς αρχάς τοθ πολέμου τοθ
  1914 καί τουτο διότι τίθεται
  αυτομάτως είς εφαρμογήν
  ευθύς μέ την έναρξιν έχθρο-
  πραξιών είς βάρος τής μιάς
  των συμβαλλομένων χωρών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Μαΐου ((δ.
  ύπηρεσ(σ) — Ή γαλλική έφη
  1 μερίς «Φιγκαρό» προβλέπει
  |δτι ευθύς μετά την υπογραφήν
  τής άγγλογαλλοσοβιετικής
  συμμαχίας θά διεξαχθοθν εύ
  ρεΐαι στρατιωτικαί συνομιλΐ
  αι μεταξύ των επιτελείων
  των τοιΛν κρατών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Μαΐου (ίδ.
  ύπηοεσΐα).—Τό «Νταίηλυ Εξ¬
  πρές» τοθ Λονδίνου γράφει
  είς σημερινόν άρθρον 6τι ό
  άρχηγός τής αντιπολιτεύσεως
  κ. "Ατλυ διαδραμστΐζει σημαν
  τικόν ρόλον είς την μετασφο
  φήν τής άγγλικής έξωτερικής
  πολιτικάς, κυρίως είς την αγ
  γλορωσσικήν προσέγγισιν.
  ΡΩΜΗ 27 Μαΐου (Ιδ. ύπηοε
  σία).— Ό άνταποκριτής τοθ
  Πρακτορείου Στέφανι άγγέλ
  λει έκ Λονδίνου δτι ή σύνα
  ψις τοϋ άγγλογαλλορωσσικοΰ
  συμφώνου όφείλεται είς τό δ
  τι ή Αγγλία καί ή Γαλλία ύ
  πεχώρησαν πρό των ρωσσι
  κων άξιώσεων.
  —Κατά την χθεσινήν συνε
  δρίασιν τής άγγλικής βουλής
  ό κ. Λόϋ5 Τζώρτζ διεμαρτυρή
  θη δριμύτατα διά την υπό τής
  άγγλικής κυβερνήσεως άνα
  γνώρισιν τής προσαρτήσεως
  ί τής Μορσβίας καί Βοημίας
  υπό τής Γερμανίας.
  —Αί γαλλικαΐ έφημερίδες
  τής άριστερας έκφράζονται
  σήμερον ένθουσιωδέστατα διά
  την έκ μέρους τής Άνγλίας
  αποδοχήν των ρωσσικών προ
  τάσεων.
  —Τούς άγγλικούς κύκλους
  άττασχολεΐ ζωηρώς ή έν Κίνσ.
  κατάστασις. Είς την Βουλήν
  των Κοινοτήτων έγινε χθές
  σχετικώς ζωηροτάτη συζήτη
  σις.
  — Πέντε γερμανικά πλοΐα
  ανεχώρησαν χθές έκ διαφόρων
  ίσττανικών λιμένων άπ' βπου
  έπεβιβάσθησαν οί ΓερμανοΙ έ
  θελονταΐ επιστρέφοντες είς
  Γερμανίαν. Προσκεκληιιένοι
  τοθ Φύρερ συνταξιδεύουν μετ"
  αυτών άνώτεροι άξιωματικοί
  τοϋ ίσπανικοθ στρατοθ ίνα έ
  πισκεφθοΰν την Γερμανίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσίσ) —Υπό των άμερι
  κανικών άρχών συνελήφθη ό
  άρχηγός τής γερμανικής όμο
  σπονδίσς έν Νέα Ύόρκη.
  Ή χδεσινή σύσκεφις της Μόσχας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαΐου (ίδ. ύ
  πηρεσία).— Κατ' είδήσεις έκ
  Βερολίνου επ3 εύκαιρία τής ά
  φίξεως έκεΐ προσεχώς τοθ άν
  τιβασιλέως ιής Γιουγκοσλαυΐ
  άς Παύλου καί τής συζύγου
  τού πριγκηπίσσης "Ολγας το
  νίζεται υπό των γερμανικών
  εφημερίδων δτι δ άντιβασι
  λεύς Παθλος μετσβαίνει είς
  Γερμανίαν κατόπιν προσκλή
  σεως τοθ Φύρερ. ΎπογραμμΙ
  ζεται ακολούθως ή σημασία
  τοϋ ταξιδίου τούτου, ένδεικτι
  κου των
  χωρών.
  σχέσεων των δύο
  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΡΩΜΗ 27 Μοΐΰυ (ίδ. ύπηοε
  σία).— Ό «Εσπερινάς Ταχυ
  δρόμος» τοθ Μιλάνου πληρο'
  φορεΐται έκ Λονδίνου δτι ή
  Αγγλία θά
  δάνειον είς
  παράσχη μέγα
  τα Σοβιέτ διά
  την αύξησιν των στρατιωτι¬
  κών έξοπλισμών των.
  Σαγκάης ή Αγγλία θά παρά
  σχη καί νέον μεγάλον χοημα
  τικόν δάνειον είς την Κίναν
  πρός συνέχισιν τοθ πολέμου.
  Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 27 Μσΐου
  (ίδ. ύπηρεσίσ).— Ό υπουρ
  γλικαί έφημερίδες
  τι είνε απίθανον
  φρονούν δ
  εάν ό κ.
  Γκράντι θά συνεχίση άντιπρο
  ΑΓΓΛΙΑΣ Γ4ΛΛΙΛΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΠΡΡΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας.)— Εγνώσθη ότι ό πρωθυ
  πουργός κ. Ι. Μεταξάς ανήλθεν τας
  απογευματινάς ώρας τής σήμερον είς τα
  άνάκτορα ένθα έγινε δεκτός είς συνερ
  γασίαν μετά τής Α.Μ. τού Βασιλέως
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
  ΚΑΙΥΗΟΥΡΙΟΝ]Η1ΜΙΑΣ-ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας.)— Ό ύπουργός Έθνι
  κης Οίκονομίας κ. Άρβανίτης καί ό ύ
  φυπουργός τής Δημοσίας Ασφαλείας
  κ. Αΐανιαδάκης συνειργάσθησαν σήμερον
  μετά τού πρωθυπουργού κ. Μεταξά.
  ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ Τ0_Γ£ΟΡΠΙ[0Μ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας.)— Τό ανώτατον οίκονο
  μικόν συμβούλιον εξήτασε σήμερον ώς
  προανηγγέλθη τό γεωργικόν ζήτημα.
  ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΑΡΓΗΣΟΥΝ
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Συμφώνως πρός δια
  ταγήν τού ύπουργείου τής Παιδείας
  τα βχθλεϊα Θά άργήσουν την προσέχη
  Δευτέραν (αυριον), εορτήν τοθ Άγίου
  Ηνεύματος,
  γός των Εξωτερικών κ. Χάλ
  συνεκάλεσε χθές την έπιτρο
  πήν επί των εξωτερικών με
  τα τής οποίας συνεζήτησεν έκ
  νέου την αναθεώρησιν τοθ
  νόμου περί ούδετερότητος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Ή εφημερίς «Ή
  μερά» πληροφορεΐται δτι ή
  Γαλλία καί ή Αγγλία δέν ά
  πεδέχθησαν την ρωσσικήν πρό
  τάσιν νά δώσουν έγγυήσεις
  διά τα Βαλτικά κράτη.
  —Γσλλική εφημερίς δημοσι
  εύπ άρθρον έξεχούσης πρόσω
  πικότητος τής Γσλλίας διά
  τοθ όποίου έφιστθται ή προσο
  χή των ύπευθύνων έναντι τοϋ
  Ή ιδία εφημερίς αγγέλλει σοβαροθ κινδύνου τόν οποίον
  δτι ή Αγγλία συνιστά είς
  την Πολωνίαν νά συνεχίση
  τηροθσα άδιαλλαξίαν είς τό
  ζήτημα τοθ 'Δάντσιγκ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Μαΐου (Ιδ.
  ύπηοεσία).— Ό στρατάρχης
  Γκαϊριγκ θά ύποδεχθί) πρώ
  τος τούς άφικνουμένους την
  προσέχη Τετάρτην είς Άμ
  βοϋργον Γερμανούς εθελον¬
  τάς. Ό Γκαϊριγκ έπιβαίνων
  γερμανικοθ καταδρομικοθ θά
  προϋταντήσΓ) τούς εθελοντάς.
  έγκυμονεΐ ή συναψις συμμαχί
  άς μετά τοθ κομμουνισμόν.
  ΑΓΓΛΟ ΓΤΑΛΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσίσ) — Ό άγγλικός τύ
  πος είς τάς απογευματινάς
  τού έκδόσεις καυτηριαζει τόν
  λόγον τόν οποίον εξεφώνησε
  6 πρεσβευτής τής Ιταλίας κ.
  Γκράντι είς την ίταλικήν πρε
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άντα
  , , , ' ποκριτού μας).— Ό Ιάπων έν Λον-
  σωπευων την χώραν τού είς —£νω «ρβ06ευτής έπεακεφθείς τόν Βρετ-
  τό Λονδινον δβδομένου 6τι; ,βν£ν ί,«Ουργόν των Εξωτερικών λόρ-
  ουδόλως έσεβάσθη την άγγλι -ον Χάλ6φαξ επληροφόρησεν αυτόν ότι
  κήν φιλοξενίαν. ! - - Τ " -
  —Ό άνταποκριτής
  πρακΐορεΐου Ρώϋΐερ τηλεγρα
  φεΐ ίκ Μόσχας ότι σήμερον
  τό άπόγευμα θά επισκεφθούν
  τόν κ. Μολότωφ ό πρεσβευ
  ι θά προκαλέση δυσφορίαν είς Τόκιον ή
  το . συναψις τού τριμϊροϋς άμυντικού συμ-
  φωνου.
  Τό διάβημα τούτο τού Ίάπωνος
  | πρεσβευτού θεωρείται δηλωτική των ά·
  Γάλλου
  '/ννγΜας /ετά .το0.!νησυχιών άς προκαλή είς τό Τόκιο ή
  άντιττροσώπου ίνα
  ώ
  Γάλλου άντιττροσώπου ίνα , , , ·. „ , .
  τοθ άποδώσουν τάς κοινάς , «»*ειμένη υπογραφή τού συμφώνου τού
  άλλλά ά τ°υ καί ιδιαιτέρως αί έπιελικαί νο
  άοδώσουν τάς κοινάς ,
  άγγλογαλλικάς προτάσεις. ,τ°υ καί ιδιαιτέρως αί έπιτελικαί σν»νο
  Βεβαιούται ότι είς τάς διεξα μελίαι αΐτινες ώς γνωστόν δα διεξα¬
  χθησομένας συνομιλίας θά πά' χθούν μετά την σύναψιν τού τριμερούς.
  ρίσταται καί ό κ. Ποτέμκιν.
  Άποδίδεται μεγάλη σημασία
  είς την συνάντησιν, λαμβανο
  μένου ύπ' όψιν δτι κατ' αύ
  την Θά ρυθμισθή ή περαιτέρω
  εξέλιξις διά την υπογραφήν
  τοϋ συμφώνου.
  —Τό πρακτορείον Τρανσό
  σεαν μεταδίδει την πληοοφο
  ρίαν δτι κατά την αντίληψιν
  των γερμανικών κύκλων ή συσ
  σωμάτωσις τοϋ Δάντσιγκ είς
  τό Ράϊχ άποβαίνϊΐ απλώς ζή
  τημα χρόνου.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τοθ άν
  ταποκριτοθ μας).— Ήγγέλθη
  σαν σήμερον επισήμως οί άρ
  ρσβώνες τής Α Β.Υ. τής πριγ
  κηπΐσσης Είρήνης τής Έλλά
  σβείαν επιτεθείς διά δριμυτά δος, αδελφής τής Α. Μ. τοϋ
  ΡΩΜΗ 27 Μαΐοι. (ίδ. ύπη των φράσεων εναντίον των Βασιλέως, μετά τής Α Β.Υ.
  ρεσία). — Κατ' είδήσεις έκ δημοκρατικών κρατών. Αί αγ τοθ Δουκός τοθ Σπολέττο.
  Άπεφασίσδη κατ' άρχήνή συγχώνευσις
  τοΰΣώματοςΠροσκόπων μέ τήνΕ.Ο.Ν.
  Κατά τάς αρχάς Μαΐου τδ διοι βούλιον των Προαχόπων συνήλθεν λύτως την φιλοτιμίαν των Προ
  ΟΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  Π Ε ΡΙ ΕΞΑΓΟΓΗΣ ΟΠΛΟΝ
  ΕΚ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ Π0Α1ΤΕΙ0Η
  ΑΘΗΝ %Ι 9 7 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Νέ·
  άς Υόρκης ότι πρόκειται νά τροπο¬
  ποιηθή υπό τής άμερικανικής κυβερνή·
  σεως ό νόμος ό προβλέπων την άπα-
  γόρευσιν τής έξαγωγής όπλων, έπιτρεπο
  μένης τού λοιπού τής έξαγωγής τού¬
  των.
  χητικον συμβούλιον των Έλλή-
  ν ών Οροσκόπων εζήτησεν δπως
  παρουσιασθή καί παρουσιάσθη είς
  τόν κ. πρόεδρον τής κυβερνήσεως
  διά νά ζητήση παρ'
  γνώμας τού επί τής
  αύΐοθ τάς
  θέσεως κ»Ι
  τοϋ προορισμοθ τοθ σώματος μετά
  την ραγδαίαν ανάπτυξιν τής όργα
  νώσεως τής Έθνική; Νεολαίας
  έν Ελλάδι. Ό κ. πρόεδρος τής
  κυβερνήσεως άφοθ εξέφρασε πρός
  τό συμβούλιον δλην τού την συμ¬
  πάθειαν διά τό σώμα Προσχόπων
  καί την ιστορίαν αύτοθ ανεγνώρι¬
  σεν δτι ποάγματι προχύπτει σή
  μερον έν Ελλάδι δυσχέρεια περΐ
  την αυνύπαεξιν δύο όργανισμών
  Νεολαίας μή έπιδιωχόντων τούς
  αύΐού; σχοπού; καί παρεκάλεσε
  5πω; συνέλθη καί συσκεφθή επί
  τοθ ζητήματος καί γνωρίσει είς
  αυτόν κατόπιν τα σομπεράσμαΐά
  τού.
  Μΐΐά τ«Οτ« το διοικητικόν συμ
  δπό την προεδρίαν τής Α. Β Υ.
  τοθ Διαδόχου Παύλου, άνωτίρσυ
  άρχηγοθ, την 19ην Μαΐ'>υ καί ά
  πηύθυνεν αυθημερόν πρός τόν χ.
  πρόεδρον τής χυβερνήσεω; Ιγγρχ
  φόν διά τοΟ όποίου μετ'έξέτααιν τοθ
  ζητήματος ύποβάλλει την ευχήν 8
  πως είς τάς τάξεις τής Έθνικής
  Όργανώσεως Νεολαίας συγχωνευ-
  θή καί ή Προσχοπιχή Όογάνω-
  σις Τα διοικητικόν συμβούλιον
  των Προσχόπων διά τοθ ανωτέρω
  έγγράφου πρνΰθέτει τελικώς δτι
  τίθεται είς την διάθεσιν τοθ χ.
  προίδρου τής κυβερνήσεως 5Γ
  οιανδήποτε παροχήν υπηρεσίας
  Ό χ. πρόεδρος τής κυβερνή
  σεως, κατόπιν των ανωτέρω, άπε
  φάοισε νά μελετήση προσωπικάς
  την συγχώνευσιν των ΙΙροσχόπων
  μετά τής Όργανώσεως τής Έθνι
  χής ΝεολαΕας, σκοπεύει δέ δπως
  ή συγχώνευσις αυτή συντελεσθή
  κατά τρόπον πιριφρβυροθνΐα άπο
  σχόπων. Ου ιω, παραδείγματος χά
  ριν, οί Πρόοχοποι θά λάβωσιν είς
  την Εθνικήν οργάνωσιν Νεολαίας
  βαθμούς αναλόγΐυς έχείνων τούς
  όποίους είχον έν τή ίδιχή των
  όργανώσει καί θά διατηρήσωσι
  τα διαχριτιχά :ών είδιχοτήτων
  των χαί τα διάσημά των, ή δέ
  προσχοπιχή σημαία θά λάβη θέσιν
  επίτιμον μεταξύ των σημαιών τής
  Έθνίχής Όργανώσεως Νεολαίας
  καί οΰ:ω χαθ' εξής.
  ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Αί κατά την λήξασαν έβδο-
  ΠΟΤΕ Βλ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΟ ΤΡΙΜΕΡΕΠ]ΜΦΩΝΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μαΐου (ίδ. ύπη.
  ρεσία).·— Ή εφημερίς «Ήμέρα» δημο
  σιεύει έκ Λονδίνου την πληροφορίαν
  ότι τό άγγλορωσσικόν σύμφωνον θά "ύ
  πογριφή πρό τής επαναλήψεως των έρ
  γααιών τής Άγγλικής Βουλής αί όποϊ
  αι θ' άρχίσουν έκ νέου την εί Ίουνίου.
  Καί ότι άκόμη αί στρατιωτικαί συνομι
  λίαι των τριών επιτελείων "Αγγλίας,
  Γαλλίας καί Ρωσσίας θά διεξαχθούν πε
  ρί τα τέλη τού μηνός Ίουνίου.
  ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
  Κ
  ΑΙΑΚΟΣΜΕΙΤΛΙ Τί ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ 11ε
  μάδα σημειωθεϊσαι έξαγωγαί ρολίνου ότι ό άντιβασιλεύς τής Γιουγ
  επί των διαφόρων προϊόντων κοσλαυίας Παύλος άφικνούμενος προ-
  άνέρχονται είς 140.000 χιλιό σεχώς είς Γερμανίαν θά τύχη ένθουβιώ-
  γραμμα σουλτανινών, 14 000 δούς ύποδοχής.'Ήδη τό Βερολίνον δι*
  ταχτάδων, 120 000 ελαίου κοαμείται μεγαλοπρεπώς δι» την υπο-
  καί 27.000 κίτρων, οοχήν ταύτην.