97346

Αριθμός τεύχους

5177

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

30/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  1 Μ1ΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  βτησία λίραι 3
  ίξάμηνος 3
  Άμεριχής
  ΐΐησιυ βολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΙ
  30
  ΜΑΪΟΥ
  1959
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΟΣ
  Μετά τόνάνθίλονοσιχκόν,άνοιξιν, ή φυματίωαις θά ε-
  αγών», πού ήρχισε καί συνε
  χΐζεται καθ* όλην την χώ¬
  ραν, άρχίζει τώρα καί συστη
  ματβποιεΐΓαι, έ «ντιφυματι-
  κός. Τριακόσια έκατομμΰρια
  δρχ διατίθενται κατόπιν α¬
  ποφάσεως τής κυβερνήσεως
  διά την σταυροφορίαν κκτά
  τής έκαράτ*υ νβσου, ώς άνα
  φέρουν σχετικαί έξ Αθηνών
  πληροφορίαι. Τριακβοια έκα-
  τομμύρΐΜ δραχμα), δέν είνε
  βεβαία μικρόν καί ασήμαν¬
  τον ποσόν. Αντιθέτως μάλι·
  στα, άν λάβωμεν ύιτ' όψιν
  ότι ουδέηοτε κατά τό παρελ¬
  θόν διετέθησαν περιασότερχ
  άπό τριάντα έχατομμύρια είς
  εν έτος διά τόν άγώνα
  τής φυματιώσεως, θά
  καλυτέρα, πόσον μεγχλ'ο εί-1
  νέ τό ποσόν αύτό Καί είνε)
  πρό τιμήν της κυβερνήσεως!
  ότι έλαβε την απόφασιν τής
  διαθέσεως τόσου χρήματος
  διά την μάχην κατά τής φυ-
  ματιώςιεως. Δέν θά υπάρχη
  δέ "Ελλην πού νά μην επι-
  δοκιμάση αυτήν την απόφα¬
  σιν τής κυβερνήσεως καί
  νά μην συνδράμη την προ
  σπάθειάν της.
  Ή φυματίωσις έχει λάβει
  τεραστίαν έξάπλωοιν, δυστυ
  χως, κατά τα μεταπολεμικά
  έτη είς την χώραν μας. Καί
  εχει άπσβή μάατιξ πού άπο-
  δεχατίζει τόν πληθυσμόν.
  Μαζι μέ την έλονοσίαν είνε
  ό τρομερώτερος έχθρός τής
  φυλής. Αί καχουχίαι τοΰ πο¬
  λέμου, ή κακή διατροφή
  καί άδλία διαβίωσις των ερ¬
  γαζομένων τάξεων κατά τα
  μεταπολεμικά έτη, ή συρροή
  ενός έκατομμυρίου προσφύ¬
  γων πού έαειναν επί μα¬
  κρόν χ^ρΐς ύγιεινήν στέγην
  κκί περίθαλψιν, οί άνθυγιει-
  νοί ορβι εργασίας καί ή έ-
  λονοσία άπό την οποίαν έ
  πασχε τό έν τέταρτον 'τοΰ
  πληθυβμοΰ μας κ«ί πλέον,
  συνετέλεσαν είς τό νά ση
  μειώαη τρομαΗΠΗήν δρασιν
  κ*ί έξάίτλωσιν ή φυματίωσιν
  Καί τό κράτο; περί άλλα α¬
  σχολούμενον καί περί πολ¬
  λά τυρβάζον, δέν έδιδε την
  άπαιτουμένην προσοχήν, δέν
  αντελήφθη την έκτασιν κα*
  την σοβαρότητα τού κινδύ-
  νβυ. Δύο μεγάλα σανατόρια
  υπήρχον, καθ' όλην την χώ
  - — · ' -Ίΰ'Α
  πρεπε νά
  δέν θά εϊχε
  πήρχεν ωργανωμένη κατ
  αυτής άμυνα.
  Άλλ' είπομεν,
  διαμερ(σματα τής χώρας.Έ-
  πί πλέον, ώργάνωσεν άντιφυ
  ματικά ίατρεϊα, ϊδρυσε παν-
  τοΰ διαγνωστικά ίνστιτοϋτα,
  έβελτίωσε τούς όρους διατρβ-
  φής, διαβιώσεως κχί εργασί¬
  ας των άπβρωτέρων τάξεων,
  περιέστειλε την έλονοσίαν,
  πού ανοίγει ώ; γνωστόν τόν
  δρόμον είς την φυματίωσιν,
  ώργάνωσε την ιατρικήν καί
  φχρμακευτικήν περίθαλψιν
  βύ.ι»τ« έ»., ,'ΊΤ4αν «τβρων. Κα» τώρα, δια-
  «Ενη
  IX
  8έτει ^««6Τ έλ6/ληρ* έ·
  ».ι λ<*. κατβμμυρια δρκχ διά την λ««^^ϊ^- όλβκλήρωβιν τής όργανώσε- Αηβτελει ■....." αντιφυματικον άγώ- ϊδρυσιν παντβΰ νος, δια τούς κ. κ Ν. Κωνσταντινίδην γραμ ματέα τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμελη τηρίου, την κ. καί την δίδα Άν δρεαδάκη, τόν δδοντίατρον κ. Λο γιάίην, τούς κ. κ. Νικ. Σ*κλαμ πάνην, Πρωιμάκην, Ί ΙΙολυχρο νίδην, Φραγκιουδάκην, Σουσίρην, Σ<οι»λιδάν, Παπαματθαιάκην, Ζ Διακάκην, Μικεδάκην, τάς δίδας Βαριτάκη καί Γιαννακάκη, τήν κ. Κατίνα Μπαρμπετσέα Διοικη τοθ Άσΐυνομία; Πόλεων Ιΐειραι ©ί, τον κ. Ίιο. Άλικιώτην κ. ά Κατά τήν διάρκειαν τοθ γεύ ιιατος 6 πρόεδρος τής έπιτροπής κ Καδδάλης ήγειρε πρίποσιν δέ 4 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5177 η γρ ρ δπέρ τής προ45ου τής Σάρχου καί ηύχαρίατηαε τούς κατοίκους δ ή δδ Χ«ί ή φυματίωσις εν άπό; τα πολλά κακά πού έδηιιι-' ■ , - » «» * ,- . - , < * ούονησε *«1 κατέλιηε τ*Ινεων β«ν«τβρ{&»ν κ*1 θερα- της δια την γενομένην δποδο παρελθό,ε^ τήίχώρ'αν. Κα>5»τηρί.ν πρός περίθαλψιν χήν.
  βτ ί% ι > ·>ιν χ«ρβςν. λοτι ων ΚΠβρων α09ενων> ΠβΛ Μετά τό γεθμα έπωφελούμεθα
  βα εξαλειφθή τό κακόν αυτό|Λένβυν τώρα είς τάς πόλεις διά νά ομιλήσωμεν επ" ολίγον
  μαζί μέ τό παρελθόν πβύ καί τα χωρία καί πάσχβυν μέ τόν πρόεδρον τής Κοινίτη
  χάνεται είς την λήθην.'καί μβλύνουν καί τούς άλ- τος κ. Γεώργ. Χριστοδουλάκην.
  •Η κυβΐρνησι; άνέλαβεν ήδη >©υς. Ή άηέφοισις αυτή τής
  ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑΙ ΤΟΝ
  βρ; β ήη ς Ή φσς αυτή της
  άγων«. Κα. κατώρθωσεν κυβερνήσεως είνε μεγάλης έ
  ε1? τό τελευταίον διετές διά- θνικής όντως σημασίας. Καί
  λλ Αδ * δί ά έξαρΒή.
  ς
  «λλ». Αναδιωργά- ε*ινε
  °»νεγχρονισε τ* σ«
  κνθώς καί τα άλλα μιχρότε-
  ρα. 'Ενίσχυσά τα σκνατόρια
  ~ Βιτίνας καί Χα¬
  νίων. Κκί έμερίμνησε διά
  σβεστοχωρίου καί δώο η τρία
  μικρότερα Καί ήα*ν σ«ν«-
  τόρια κατ' εύφημ»ομόν μο
  νόν. Όίοι είσήρχβντο έκε
  εχανκν κά8ε έληιίδα. Άντ»
  νά έηανευρίσκουν την ώγεί-
  αν, εύρισκον τόν θάνατον,
  Άντιφυματικά ίχτρεΐα επί·
  σης ύπήοχον έλάχιστα. Κα
  διαγνωοτικά Ινστιτοϋτα ακο
  μη ολιγώτερα. Ελειτούργουν
  δέ κατά πλημμελ€βτ«τον
  τρόπβν. ·Υηό τάς συνθήκας
  λβιπβν αύτάς, ή φυματίωσις
  δέν η*β δυνατόν νά περιστα
  λή· "Ετσι οί φυματικοί έπλη
  θύνβντο άπό ήμέ?«ς είς ήμι
  ρκν καί τό ποοοατόν των εκ
  φυματιώσεως θκνάτων συνε-
  χώς ηυξανε. Κατά τας επι
  αήμβυς στατιστικάς, εΐι
  την Έλλάδα άπβθνη
  σκβυν κατ' έτβς 14-16 χιλι
  άδας άτβμα έκ φυματιωσε
  ως. Δδδβμένβυ δέ ίτι ηρβ.
  κειμένου περί% φυματιώσεως
  ή νοσηρότης ε»ν6,«ιτερδεκ«
  πλασία τήςθνηιιμβτητος, προ
  κύπτει τό θλιβερόν όαον κ«»
  τραγικον συγχρόνως; ««μ™
  ρ«σμα δή έχομεν πλέον των
  160 - 200 χιλιάδων φυματι
  κου;. Άριθμός τρ·μ«*«;«*
  όμβλβγουμένως. Διότι είς μ
  αν χώραν πβύ κατακλυζετα
  χειμώνα καί καλβκαιρ»
  τα χρυσάφια τβθ
  ρου ηλίου, πβύ ■ > „
  τόν αφρόν τού κυματβς
  •Ις
  ήν ίδρυσιν νέων είς ολα τα σεως.
  δίναιβν νά
  ή ρωμαλεωτέρα προ-
  πβύ άνελήφθη μέ·
  σήμερον πρός έξυγίαν-
  τής χώρας κκί άπαλλα-
  γήν τβΰ λαβΰ άπό την τρο¬
  μεράν μάατιγα τής φυματιώ-
  χρι
  σιν
  Είναι όμολογουμένως £νας φιλο
  πρόοδος κοινοτάρχης έχει !έ
  έπιτελέσει έν συνεργασία μετά
  των κοινοτικόν συμβούλων Σάρ
  χου πολλά, παρά πολλά υπέρ
  τοθ Σάρχου, πού έξελίσ
  σιται είς ίδεώϊη τόιτον θερινής
  διαμονής. Ό κ. Χριστοδουλάκης
  μάς άναπτύσει την φιλεργατικό
  τητα των κατοίκων έκδηλωθείσαν
  σ' δλους τούς τομεϊς τής κοινο
  τικής δράσεώς. Διά προσωπικής
  εργασίας διήνοιξχν χό τμήμα
  άπό' Πενταμοδίου είς Σάρ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΡΧΟ
  ΜΕΤΟΥΣΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ
  Κυριολεκτιχά άποθίωσιν τής
  δέας τ(Ό έκδρομισμαθ απετέλεσε
  καί είς οργάνωσιν καί τάξιν ή
  προχθίαινή μϊγάλη ίκδρομή των
  ραπ.ζιτικών Ηρακλείου είς τόν
  «ατάφυτον άπό κερααιές, βερυκο
  κιές καί μουσμουλιές κα! γοητευ
  τικως γραφικόν δσον καί φιλόξενο
  Σίρχο. Περισσότεροι άπω δγδοή
  κοντα έκϊρομεΐς, ά>5ρις καί γυ
  , ήσαν οί επ οχεφθίντες τό
  ρίθμους βιρτουόζους πού κρύβον
  ται στά πυκνά φυλλώματα των
  δένδρων. Στεκόμιθα διά νά άκού
  σωμε τίς πειό τρελλές συναυλίες
  των άηίονιών καί των κοτσυφιων
  έ
  μ
  χον. Τό τμήμα δμως αύΐό χρειά
  ζεται τώρα νά σκυροστρωθή. Καί
  πρός τόν σκοπόν αυτόν δέν άπαι
  τεΐται παρά μικρά δαπάνη την
  όποιαν καί έλπίζουν δτι θά δια
  θέση είς πρώτην ευκαιρίαν τό
  Έπαρχιακόν Ταμείον. Έπίσης
  κατώρθωσαν Ινα άλλο άξιόλογον
  έργον. Μετέφεραν διά τσιμεντο
  σωλήνων τα 05ατα τής πηγής
  «Μάγια» μέχρι των προθύρων
  τοθ χωρίου των διαθέτουν δέ άκέ
  μη δπέρ τάς 50 000 δρ. διά τήν
  Τα Άνώγεια τοθ Μυλοπο¬
  τάμου είναι ξακουστά είς δ
  λην τήν Κρήτην. Καί πέραν
  αυτής. Δέν είναι μεγάλη καί
  πλουσΐα μόνον κωμόπολις.
  Είναι καί ήρωϊκή. Τό φρό
  νημσ των κατοΐκων της εί
  ναιυψηλόν 6πως αί κορυφοί
  τοϋ Ψηλορείτη είς τάς ΰπωρεΐ-
  άς τοθ όποΐου ευρίσκεται καί
  ύγιές ώς ό άέρας τόν οποί¬
  ον άνσπνέουν. Καί τό πνεθμα
  των είναι διαυγές Βπως ή
  άτμόσφαιρα μέσα είς τήν ό
  ποίαν ζοθν Δι* αύτό καί οί
  ΆνωγειανοΙ διεκρίθησαν ά-
  νέκαθεν είς όλας τάς έκ6η
  λώσεις τής ζωής. Κατά τούς
  χρόνους τής ξένης ΒεσποτεΙας,
  οέν ύπετάχθησαν ποτέ. Έ-
  φευγαν είς τα ύπερήφανα
  βουνά των Βπου έζοθσαν την
  ελευθερίαν των. 'Επρωτοστά¬
  χουν είς τάς έξεγέρσεις καί
  τάς έπαναστάσεις πρός άπό
  κτησιν τής άνεξαρτησίας. Καί
  έμάχοντο μέ ηρωισμόν, μέ
  απαράμιλλον ττάθος, μέ άξι
  οθαΰμαστον πίστιν καί αύτο
  θυσίαν. "Ετσι, διέπλσσσαν τόν
  χαρακτήΌά των μέσα είς τόν
  συντονισμένες μέ τό φλοίσβισμα (άηοπεοάτωσιν " τής' δεξαμενής κάί
  τοθ έσωτερΐλοθ δικτύου ύδρεύσε
  ως. Άλλά διά την αποπεράτωσιν
  τοθ δλου έργου θά άπαιτηθοθν
  άλλαι 50.000 δρ. Καί πρός
  στίς
  χωριουδάκι αύιό Καί δλοι έμει Ιέ56> δμως οί κάτοικοι μάς έτοιμά
  ναν έκπληκτβι πρό τής αύθίρμή ζουν νίας έκηλήξεις Μά; ηροαφί
  τού, τής πηγαίας φιλοξενίας των ρουν κρασί άφθονο, έκλεκτό· άνα
  τοθ νεροθ ποΰ τρέχει νωχελικά
  κοίΐες μικροσχοπικών ρυα
  Άλλά τό μεσημέρι πλησι
  άζιι καί οί έκδρομιϊς έπείγονται ^3ως
  νά τό ρίξουν στό φαγοπότι. Καί Ι Χήν χατεύθανσιν αυτήν τείνουν
  "" ".......! ■"'·".......-"" ί—-ί ήδη αί ενέργειαι τοθ Κοινοτικοθ
  Συμβουλίου.
  δντως
  Καί πρέπει
  τό ποσόν
  νά έξευ
  αύτό.
  ατοίκων πού ξεπερνά καί αύτά, λαμβάνουν οί Ιδ οί την φροντίδα Είναι τό τελευταίον σοβαρόν ζή
  τα δρια τής φαντασίας· καί γοη ] τοθ κεράσμ*τος καί προσκομίζουν τημα που άπαοχολεΐ τοϋς κατοί-
  τευμένοι κυριολεκτικά άπδ τήν, νέας ποσότητας φρούΐων χωρίς χους, τοθ φιλοπροίδου Σάρχου.
  ώμορφιά τοθ τοπείου πού συνθέ- ] έννοεΐται νά δεχθίδν ο&τε μίαν'
  τει ή άγρία μεγαλοπρεπεία τής δραχμήν άΐτό κανίνα άπό τούς έκ
  δρομεΐ;.
  άέρα τής ελευθερίας καί είς
  τάς φλόγας τοθ πολέμου.
  Καί τήν πολεμικήν δρασίν
  των συνέχισαν κσί μετά τήν
  απελευθέρωσιν τής Κρήτης
  καί τήν ενωσΐν της μέ τήν
  λοιπήν Έλλάδα. Πρώτοι οί
  ΆνωγειανοΙ καί /πάλιν είς
  όλας τάς μάχας είτε ώς
  τακτικοί στρατιώται καί άξι
  ωματικοί, είτε ώς έθελονταί
  καί δπλαρχηγοί. Μακράς εΤ·
  ναι ό κστάλογος καί άτε
  λεύτητος ή λιτανεία των ψυ
  χών των Άνωγειανών πού 'έ
  πεσαν είς τα πεδΐα της τι
  μής κατά τούς μακρούς καί
  σκληοούς έθνικούς αγώνας
  Όταν δέ ή φλόγα τοθ πό
  λέμου είσβυσε καί ίπνευσεν
  είς τήν χώραν ό άνεμος τής
  ή
  φύσεως καί ή δημιουργία τής άν
  θρωπίνης εργασίας
  Οί ένδρομεϊς έπιβαίνοντες τεσ
  ν λεωφορείον ϊφθίχσαν ϊΐτβι·
  τα άπό μίαν θαυμάσιον διαδρο¬
  μήν είς Σάρχο την 8 30 περίπου
  πρωϊνήν τής Κυριακής Παρ' δ·
  λον δέ δτι οί περισσίτεροι των
  νατοίκων έκχλησιάζοντο, έν τού
  τοις προίβησαν είς συγκινητιχάς
  έκδηλώσεις φιλοξενίας. Είς —4ρ-
  χί,ν άνεπαύθηοαν οί έκδρομεϊς έπ'
  ολίγον, δσος χρόνος έχρειάζετο
  διά την τέλεσίν τής λειτουργίας^
  Έπειτα δέ οί κάτοικοι μάς ώ5ή
  γησαν είς τα περιβάλιά τους καί
  μάς... μετεβίβασαν την κυριότητά
  δι' ολόκληρον τήν ή'ΐέραν.
  θέ ή
  Οί έκδρομιϊς θέλουν νά εύχαριστή
  σουν τού; κατοίκους άλλά δέν ευ
  ρίσχοον λόγους νά ίξωΐερικεύ
  σουν τίς ευχαριστίας των αύτάς
  πρό των απροσδόκητον «ίσθημά
  των τής φιλοξενΕ«ς των Σαρχια
  νών πού μάς διαβίβαιοΰν καί πά¬
  λιν, δτι ϊέν ύπάρχει λόγος εύχα
  ριστιίδν, έφ' δσον τα περιβόλια
  είναι δικά μαςς...
  Ή γραφικόχης τοθ τοπείου εί
  ν»ι όμολογοαμένως θαυμασία Οί
  κερ«3ΐές καί οί μουσμουλιές κλί
  νουν «πό τό βάρος των γλυκόχυ
  μων καρπών χαθώς δέ τα πτριδό
  λια έκτείνονται είς άπεράντους έκ
  τάσεις, τα κεράαια καί τα μου
  σμουλα στίζουν τήνόλοπράσινη αύ
  τήν έκτασι καί προκαλοθν ίπιφω
  νήματ* έκπλήξεων. Μ^ιάζουν μέ
  θαυμασία ρουμπίνια καί μέ μι
  κρ&ύς βώλους χρυσοθ μέ τούς ό
  «οΐους οί Δρυάδες καί οί Βακχϊ5ες
  οτολίζουν τα έξωτικά χαλιά τής
  φύσεως. "Ενας ποιμενικός αύλός
  η&ς στέλνει άπό την 6ου/οπλαγιά
  τούς ήχουί μ'3« «ύΐοσχέδιας μου
  τούς ήχουί μ« χ μ
  σικής γεμάτης πόθους καί πάθος
  Λ,ίγη φαντασία άκόμη καί τό τρα
  γοθδι τοθ 6οσ«οθ ίκλαμδάνβται
  ώς Ινα έξωτικό τραγοθδι τοθ τρα
  γόποδος Πανός μέ τα δποΐχ ξελό
  ζ τίς Νύμφις. Άλλ' ώς έκ
  μτοί τό τραγοθδι τοθ βο
  άφυπνίζΐι λές τούς άπειρα
  Ή όργανωτική επιτραπή τής
  έκδρομής αποτελούμενη άπό τού;
  φίλους κ. κ. Β Καββάλην. Γ.
  Κανάχην, Β Μισΐίλογλου καί Ν.
  Μηλιαράκην παρακάθηται είς
  κοινόν γεΰμα μέ δικαίας ίκδρο-
  μέων μιτοξύ των οποίων ί δι
  ευθυντής τής «'Ί5η(» κ. Μιχ.
  Τήν 0.30' απογευματινήν οί έχ-
  ζροαϊς ανεχώρησαν έκ Σάρχου
  συνοδευόμενοι μέχρι των αύτοκι
  νήτων των δπό των φιλοξίνων
  Σαρχιανών. Είς Βοθτες έστάθμευ
  σαν περί την ώραν γενόμενοι
  καί έίώ δεκτοί μέ άναλόγου; εκ¬
  δηλώσει; φιλοξενίας περί τήν
  9 30' δέ μ. μ. επέστρεψεν είς
  Ηράκλειον διατηροθντες τάς ώ
  Μαρνελάκης, αί δίδες Μαρή Μου ραιοτέρας των άναμνήσεων έκ
  ρέλλου, Ίακωβίδου, Μπουρμπουδα τής θαυμασίας όμολογουμένως
  κη, Παπαδάχη, πλίι τους ίέ πά έκδρομής των.
  ρακάθηνται άλλαι όμάδες άπό
  Π.—
  Τα διεθνή ζητήμοτα
  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
  ΑΙΣ8ΗΜΛΤ» ΑΙΣΙΟΛΟΞΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Μοΐου (ίδιαι-ΙΙναντιτών διεθνών πραγμάτων
  ιέρα ύπηρεσία).—ΆνασκοποθΙκαί των διαμορφουμένων συνα
  έφημερίδες σπισμων κρατών. Συνήλθεν ή
  'Κ.ΤΕ. είς τακτικήν σύνοδον
  καί εξήτασε τα παγκόσμια
  προβλήματα, εξέφρασε δέ τήν
  ,,(. __Γ1___ . , ευχήν όπως δλα τα μέλη της,
  συνετελέσθησαν γεγονότα των! βοηθήσουν δι" οΐκονομικών ένι
  οποίων ή επίδρασις είναι ήδη — ■■'—..... -1" *■.......>-—.*..-.. λ.
  σαι σήμερον αί
  τήν διεθνή κατάστασιν παρα
  τηαοΰν δτι κατά τό τελευταί¬
  ον διάστημα καί ιδία κατά
  διαρρεύσσσαν έβδομάδα
  αίσθητή, θά βαρΰνη δέ άποτε
  λεσματικως δχι μόνον διά τό
  έγγΰς, άλλά κσί διά τό άπω
  τερον μέλλον. Καί έν πρώτοις
  κατά τό διάσΐημα αύιό συ
  νήφθη ή άγγλοτουρκική συμ·
  φωνία πού θεωρεΐται ώς ίσχυ
  ρότατον δπλον διά τήν περι
  φρούρησιν τής είρήνης είς τήν
  ΆνατολικήνΜεσόγειον καί την
  'Εγγύς Ανατολήν γενικώτε
  ρον. Ετέθησαν έκ παραλλή·
  λου αί βάσεις μιάς νέσς γαλ-
  λοτουρκικής συμφωνΐα πού
  θά αποτελέση τό συμπλήοω
  μα τής άγγλοτουρκικής. Διηυ·
  κρινΐσθη ή θέσις καί ή πολιτι
  κή των περισσοτέρων έκ των
  μικρών κρατών τής Εύρώτιης
  σχύσεων την άγωνιζομένην
  πέρ τής άνεξαρτησίας καί τής
  άκεραιότητός της ΚΙναν. Ε¬
  τροποποιήθη ό νόμος περί έξα
  γωγής πολεμοφοδίων έξ Άμε
  ρικής κατά τρόπον εύνοόθντα
  τάς Δυτικώς Δυνάμεις.
  Επραγματοποιήθη ή έμφά
  νισις κοινοθ μετώπου τής Αγ
  γλΐας, Άμερικής καί Γαλλίας
  έναντι τί^ς Ίαπωνίας καί των
  αύθαιρεσιών της είς τήν "Α
  πω Ανατολήν. Καί τέλος ε¬
  πήλθε κατ' αρχήν συμφΏνία
  διά τήν σύναψιν τριμεροθς
  στρατιωτικάς συμμαχίας Αγ
  γλίας, Γαλλίας καί Ρωσσίας
  πού θεωρεΐται ώς τό σπουδαι
  Άλλωστβ τόν
  καιρόν χάρις είς
  είρήνης, οί Άνωγειανοϊ, δπως' λούς λόγους.
  είχον ώς άποτέλεσμα νά ση
  μειωθή έστω καί έλσφρός κα
  τευνασμός είς τήν Ευρώπην,
  ν' άνακοπή ή δρμή των έξα
  πλωτικών Ευνάμεων καί νά έ-
  νισχυθ|) τό αΐοθημα τής σΐσι
  οδοξΐας πού είχεν άρχΐσει
  πρίν νά χάνεται άπό τάς καρ
  δΐας δχι μόνον των λαών
  τής Εύρώπης άλλά καί των
  άρχηγών των κρατών. Πράγ
  ματι δέ τα σημερινά άρθρα
  καί σχόλια των γαλλικών έφη
  μερΐδων χαρακτηρΐζονται άπό
  6να τόνον έκδήλου αΐσιοδο-
  ξΐας καί προσ&οκίας. Καί τό
  αίσιόδοξον αύτό αΐσθημα ένι
  σχύει καί ή γνωσθείσα σήμε¬
  ρον είδησις Κτι 6 ΰπουργός
  των Εξωτερικών των Ήνωμέ
  νων Πολιτειών κ. Κόρντεν
  Χάλλ, κατόπιν συνεννοήσεως
  μετά τοθ προέδρου κ. ΡοΟ
  σβελτ, ανέλαβε έντονον καί
  ζωηράν πρωτοβουλίαν καταρ
  γήσεως τοϋ περιφήμου νόμου
  περί ούδετερότητος τής Άμε
  ρικής καί ότι ό αγών αύτός
  εύοδοθται ήδη, οεδομένου δτι
  οί περισσότεροι γερουσιασταί
  καί βουλευταί Ιχουν πεισθή
  περί τής άνάγκης ένεργοθ ά·
  ναμΐξεως τής χώρας των είς
  τα εύρωτιαΐκά ζητήματα. ΕΙ
  ναι δέ είς δλουςάντιληπτόν,οτι
  εάν εξέλθη έμφανώς καί έ-
  νεργώς τής ούΒετερότητος ή
  Βορειοαμερικανική Συμπολι
  τεΐα—καί πρός τοθτο έργάζε
  ται φαΐνεται ό 'Άγγλος Βασι
  λεύς —ή διεθνής κατάστασις
  θά μεταβληθί) άμέσως καί ή
  καί δλοι οί Κρήτες, έπανήλ-
  θαν είς τα εργά των καί άν-
  ε&εΙχθΓ,σαν πάλιν ήΌωες έρ·
  γαοίστς δπως ήσαν πρίν τρω
  ες τοθ πολέμου. Άλλά τ"
  Ανώγεια, μέ τούς θρΰλους
  των καί τα έπη των, μέ τόν
  πλοθτον καί τήν πρόοδον των,
  μέ τόν μεγάλον πληθυσμόν
  καί τόν έργώδη δημιουργικόν
  παλμόν των, έμειναν δυστυ·
  χώς άπομονωμένα, έγκατα-
  λελειμμένα άπό τό επίσημον
  Κράτος, χωρίς δρόμον άμα-
  ξιτόν, χωρίς συγκοινωνίαν, ά-
  πρόσιτα ώσάν άετοφωληά.
  Ή κατασκευή τής αμαξιτής
  όδοΟ πού είχεν άρχΐσει πρό
  έτών, διεκόπη διότι τό κομμα-
  τικόν κράτος, έπαυσε νά χο¬
  ρηγή πιστώσεις.
  Εύτυχως δμως, ή σημερινή
  κυβέρνησις έστραφη μέ στορ
  γήν καί πρός την ήρωϊκήν κω
  μόπολιν. Καί ή Γενική Διοίκη¬
  σις ένδιεφέρθη διά τήν κατα
  σκευήν τής όδοΟ καί τήν έ
  ξασφάλισιν τακτικής δι* αϋ
  τοκινήτου συγκοινωνίας. Έ
  χορήγησε λοιπόν πιστώσεις
  σημαντικάς καί ή κατασκευή
  τής όδοΟ επροχώρησεν άρκε
  τα. "Ηδη ΰπολείπεται ή κα¬
  τασκευή ολίγων μόνον χιλιο
  μέτρων όδοΟ, ώστε νά φθάνη
  τό αυτοκίνητον είς τήν κωμό-
  πολιν. Καί ασφαλώς τό τμήμα
  αύτό θά κατασκευασθή τό συν
  τομώτερον. Ό Γενικάς Διοι-
  κητής κ. Μπότης Σφακιανάκης
  ένδιαφέρεται Ιδιαιτέρως διά
  τα Άνώγεια. Καί φροντΐζει
  τώρα όπότε γίνεται ή κατανο
  μή των πιστώσεων, πού άνε
  γράφησαν είς τόν προϋπολο
  γισμόν διά την κατασκευήν
  όδικών έργων έν Κρήτη, νά
  χορηγηθή σεβαστόν κονδύλιον
  καί διά την κατασκευήν τής
  όδοθ αυτής. Διότι γνωρίζει
  δτι πρόκειται περί συγκοινωνι
  ακής άρτηρίας, τής οποίας ή
  αποπεράτωσις έπεΐγει διά πολ
  ότερον μεταπολεμικόν πολι εξέλιξις θά χαράξη άλλην
  τικόν γβγονός. Όλα δέ αύτά τροχιάν,
  όδικά Λασηθίου.
  Προχθές συνήλθε τό Διοικη
  τικόν Συμβουλιον τοθ ΤαμεΙ
  ου 'Επαρχιακής Όδοποιΐας
  ΝομοΟ Λασηθίου προκειμένου
  νά ρυθμίση ωρισμένα ζή τή
  ματα τής άρμοδιότητός τού
  καί ν' άσχοληθή μέ τα όδικά
  προβλήματα_ των τεσσάρων
  έπαρχιών. ~ "
  αποφάσει·.
  Πιστεύομεν δτι αί
  τοθ Συμβουλίου
  είναι τοιαύται ωστε νά συντε
  λέσουν θετικώς είς τήν λύ
  σιν των συγκοινωνιακόν προ
  βληαάτων τοθ γείτονος νομοθ.
  τελευταίον
  τό ένδιαφέ
  ρον τής Κυβερνήσεως καί τοθ
  έπσρχιακοθ ταμείου καί χάρις
  έπίσης είς τήν προσωπικήν έρ
  γασΐαν των κατοίκων πλεί¬
  σται οδοί κατσσκευάζονται
  καί τό άδικον δίκτυον τοθ νο
  μοθ τεΐνει νά όλοκληρωθή.
  Ή όδός Φαιστού.
  Πλήθη ξένων καταφθάνουν
  καθημερινώς είς τήν πόλιν
  μας πρός επίσκεψιν των άρ
  χαιοτήτων, τού ΜουσεΙου καί
  των άλλων άξιοθεάτων. Φαί
  νεται δέ δτι εφέτος θά μας
  έλθουν καί παρά πολλά κα
  έξ Έύ·
  Καί εί
  ναι βεβαία ευχάριστον τό
  πραγμα. Έπ' εύκαιρία 6μως,
  θά είχομεν νά παρατηρήσωμεν
  δτι έπιβάλλεται ή κατασκευή
  αμαξιτής όδοΟ προσπελάσεως
  είς Φαιστόν, τό ταχύτερον.
  'Η πίστωσις, καθόσον γνωρί
  ζομεν, Ιχει χορηγηθή υπό τοθ
  Κράτους. Έπομένως κώλυμα
  δέν υφίσταται διά τήν εναρ
  ξιν των εργασιών.
  ραβάνια περιηγητήν
  ρώπης καί Άμερικής.
  ΑΠΘΡΘΩΣΙ2
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον ή Βιεννέζικη όπβρέττα
  «Γκασπαρόνε». Μέ τούς Μαρίκα
  Ρέκ, Λίο Σλεζάκ, Γιοχάνες Χέ
  στερς. Την Πέμπτην: «Ρασποϋτιν»
  δαίμων τής ΣιβηρΙας».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Μιά φωνή
  στό σκστάδι». Κυοιακή &ρα 2 μ.μ.
  ολόκληρον τό έπειοοδιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ό σατανάς κα,λόγηρος
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα 30ης Μαΐου.
  Ώρα 12 25 Σήμα.-Έθνικος &
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ποικίλη μουαιχή (δίβχβι
  13.30 Χρηματιστήριον—ΕΙδπ
  σιις.
  13 15 'Ελβφρά μουσικη
  14,10 Μουσικη χοροΰ (ύίσκοι)
  14 45 Είύησβις. - Μβτβωρολογι
  κβν δελτίον.
  19 Σήμα—Τθνικβςϋμνβς.'Υμνος
  Νεολαίας—ΰμνος 4ης Αύγούατβυ.
  19 10 Χρηματιστήριον — Κίνη
  βις άγοράς Πειραιώς.
  "Ω?α Άστεροσχοπείοιι Αθηνών
  19.20 Δημοτιχό τραγοΰίι.
  (Υπό τοθ χ. Κ. Ζχχ^θινοΟ,
  συνοδεία Χα'κων δργάνων)
  19.45 Όμιλία διά την Ε Ο.Ν.
  20 "Εργα διά βιολοντσίλλο.
  (Μέ έκτελΐστήν τάν Κασσαντό).
  20 70 Ρβσιτάλ τραγουδΊοΰ:
  (Υπό τοθ χ. Σπ. Σαλιγγάρου,
  τενόρου).
  20.50
  ΕΙδπ σει ς— Μβτε&ίρολογι
  χον Δελτίον.
  21 05 Ρβσιτάλ πιάνου
  (Υπό τής δίδος Λούσης Κό·
  χλα).
  21.30 Ή ωρα τού Τουρισμοΰ.
  21 45 Μικρά όρχήστρα.
  (Υπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ.
  Βιτάλη).
  22 15 ΝυκτβριναΙ ει&πσεις.
  22.25 'Αγγλικη μουσικη (δίσχοι)
  23 30 Έλαφρό τραγοΰύι καΐ
  Μουσική χοροθ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι εΐδήσβις.
  ίίΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή βπερέττα—θανμα:
  ΓΚΑΣΠΑ-
  Μέ γλυχεια χαί πετα-
  χτή μουσικη, άφθόνους
  χοροΰς, πλβύσια καΐ θε-
  αματικά| μηαλέττα,πλβύ
  σία ντεκόρ, σχηνέςχωμι-
  κές ποΰ ουναρπκζουν τό
  κοινόν.
  Νέ τούς
  ΜΑΡΙΚΑ ΡΕΚ
  Γιοχάνες Χέστερς
  Λέο Σλέζακ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ο ΔΛΜΩΝ
  ΤΗΣ.
  ΙΙΒΗΡΙΑΣ
  Νέ
  ΙΑΡΡΥ ΜΠΟΡ
  Μαρσέλ Ιαντάλ
  Πιέρ Ριοάρ Βίλμ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΛΡΟΝ
  74ον
  Ή (δέσ τής επαναλήψεως
  τής δολοφονικής αποπείρας
  κατά τοθ έχθροϋ τής πατρί
  6ος τού τοΰ επέρασεν άπό
  τό μυαλό ώς ύπέρτατον κα
  θήκον πρός την Αγίαν Ρωσ
  σΐαν.
  Άλλά τώρα βεβαία τέτοια
  άπόπειρα δέν θά ήμποροΰσεν
  έπ' ούδενΐ λόγω νά επι
  ύ
  η
  Ό Σατανάς ούτος,θά Ιφέρε
  το ώς σωτήρ τής Ρωσσίας
  θά έφρουρεΐτο Ισχυρώς, θά
  εΐ<ε παντοθ κατασκόπους Αυτή ή ούτοκρατορική οίκο γένεια θά έπέβλεπεν δπως μή κινδυνεύση ό προστατευ όμενός της. * * Έν τώ μεταξύ είς τα άνά κτορα ό Τσάρος Νικόλαος κα θισμένος στό γραφείον τού έ πέπληττβ καΐ πάλιν φιλικά τόν καλόγηρον έπειδή δέν τόν εί χε είδοποιήση εγκαίρως διά την απόπειραν τοθ ΠρΙγκη πος Παύλου. —Καί γιατΐ νά σοθ τό πώ; είπεν ό Ρασποθτιν μέ σκυμμέ νο κεφάλι, ύποκρινόμενος τόν άγιον άνθρωπον, πού δέν λο γαριάζει την ζωήν τού. —Πά νά λάβω τα μέτρα μου. Πά νά κυττάξω νά μην έ παναληφθπ τό πρδγμα. Δέν εΐδες πώς μΐλησεν ό πρίγκηψ Τσεγκόντιεφ; Ώσάν νά έχη όρεξιν νά έ παναλοβη την απόπειραν. Φυ σικά δέν θά μπορέση τώρα πιά νά τό κάμη, Άλλά θά μποροΓσε νά τό ίίκαμνε προιήτερα. Ώ πάτερ Γρηγόριε, έπρεπε άπ' άρχής νά μοθ τό πής, έμένα, γιατϊ δέν μοθ τό εΤπες; —Καί τί σημασίαν έχει "ίνα τόσον ασήμαντον γεγονός, εί πεν ό καλόγηρος έξακολου θών νά παίζη τόν ρόλον τού. — Ασήμαντον γεγονός; ά νέκραξεν κατάπληκτος ό τσά ρος. Καί βεβαία, Μ(α άπόπει ρα κατά τής ζωής μου είνε κάτι σπουδαίον; Καΐ μιά φο ρά πού τιέρασεν, δπρεπε τα χά τίς τόσες σκοτοθρες καί έγνοιες πού έχεις νά τίς αύ ήσω μέ τίς δικές μου περιπέ τειες; Ά! Όχι. Ποτέ. Δέν είνε τΐποτε. Πέρασε.^ Οχι, πάτερ Γρηγόριε, μοθ κακοφαίνεται πολύ πού δέν ή~λθες άμέσως νά μέ κα τσστήοης ενήμερον τοθ άπε- γνωσμένου, πσράφρονος δια βήματος τοθ πρίγκηπος. —Ύπάρχει 8μως καί Ενας άλλος πού θά μποροϋσε νά μέ συγκροτήση κσΐ νά μέ καθησυχάση. —Ποίος; ηρώτησεν ό τσά ρος. —Ή εξής σκέψις. Δέν νο- μΐζεις δτι άν ό Θεός θέλη νά ήοη ό τσάρεβις καί νά τόν >ιαφυλάξη άπό τόν θάνατον
  θά σώση καί έμένα ό Θεός,
  δέν θά θελήση δηλαδή νά
  χαθή τό Οργανον τό οποίον
  έξέλεξεν δπως σώση τόν υϊόν
  σου;
  Ό τσάρος έκτύπησε άπαλά
  μέ στοργήν τόν ώμον τοθ κα
  λογήρου λέγων:
  —Εΐσαι άληθινά έ"νας άγι
  ος άνθρωπος, πάτερ Γρηγό¬
  ριε.
  (συνεχίζεται)
  *Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Κομψά άπογευματινά φορέματα
  Προτιμήσεις τής μάδας.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΙΤΑΧΤΗΣ_ΑΥΚΟΣ
  Τού "Αρμστρογγ.
  ΝΩΝ
  ΧΑΡΙΑ8Μ0Σ ΟΑΕΥΡΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όόβς Χάνδακος
  Ηράκλειον
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  4 ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεος δλον των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άναχαινιαβέν χαΐ πάλιν εςααφαλίζει ίλα τβ
  πλεβνεχτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου διαο
  μβνί,ς.
  Φέρμανσις—λουτρα κ. λ. π.
  Τής μίδας ~εί>« μία άπογευιια-
  τινή τουαλέττα άπό ζωρζέττα 6ιο·
  λέ μέ ρόζ έπανωφίρι. Καπίλλο
  άπό ψίθα ρόζ γαρνιρισμένη μέ
  βχτιστένιους μενιξέδες. Ό συνδι»·
  ασμός τοϋ βιολέ καί τοθ ρόζ θεώ·
  ρεΐται άπό τούς πλέον άρμονικούς
  καί έπιτυχημένους.
  Γιά άπογευματινές δεξιώσεις
  προορίζεται ίνα φόρεμα άπό κρέπ
  —ντέ—σιν γκοφρέ, έμπριμέ μέ
  μεγάλα λουλούδια άσπρα έιτάνω
  σέ μαθρο φόντο. Φούστα πολύ
  κοντή καί πλατειά —ρος χά χά-
  τω. Τό φόρεμα αδτό συμπληρώ·
  νΐται μέ μία κοντή ζαχέττα μαύ-
  ρη μέ ρεβέρ άπό υρασμα έμπρι·
  μέ. Καπέλλο σέ φόρμα μεγάλη
  χανοτιέ γαρνιρισμίνο μέ ίνα μπου
  χέτο άπό άστΐρα τριαντάφυλλα.
  Ένα πΐριζήτηχο άπογευματινό
  Ιπίσης μοντέλο είνε άπό κρέπ—
  ντέ— οί * γκοφρέ σέ χρώμα μπλέ
  μαρίν, μέ πολύ μικρά άσπρα πουά.
  Φούστα γαρνιρισμένη μέ πιέτες
  καί χοΐσάζ σέ φόρμα μπλούζας,
  μέ πλατειά πέτσινη ζώνη.
  Την έποχή αυτή θά φορέσετε
  Ινα άπογευματινό φόρεμα άπό
  πλεχτές δαμβϊχερές χλωστές, πού
  παρουσιάζουν μία χαριτωμένη, ά
  ραχνίΰφανττ] δαντέλλα Ή δαντέλ
  λα αυτή είνε ρόζ, δσποη ή μπέζ
  ροζέ.
  Τα μπλέ πάλ είνε ή άπίχρω
  αίς ποΰ θά προτιμηθζ άπό τίς
  νιαρές δεσποινίδες. Ώραιοτάτη
  ιίνε μία χαλοχαιρινή τουαλέττα
  άπό όργκαντί μπλέ πάλ χεντημέ
  νη μέ άσπρες χαΐ χίτ,ρινες μαργα-
  ρίτες.
  Τό χόκχινο χρδμα συνηθίζεται
  πολύ ώ; γαρνιτούρα σέ μαθρα ή
  άσπρα φορίμα-α θλ ίδοθμε πολ-
  λές κόχκινες ζαχέττε; άπό ταφτά
  νά συνοδεύουν άσπρα άπογευμαι:
  νά φορέματα.
  Τό χαπέλλο τής μόδας είνε Ινα
  χανοτιέ μέ μεγάλα μπόρ σέ χρώ
  μα μαθρο, ίσπρο ή μπλέ μαρίν,
  γαρνιρισμένο μέ έ'να πλούσιο βε-
  λουδένιο φιόγκο.
  "£νας τελευταΐος νεωτερισμό;
  τής μάδας είνε μία ζώνη ή &
  ποία άποτελεΐται άπό τρείς δερ
  μάτινες λοιιρίδες σέ τρείς διαφο
  ρετιχοϋς χρωματισμούς.
  ή Ντιατβγκέ
  ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
  22 ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  Όδος Σταδίου
  Τηλ 30236
  70 ΔΙΠΛΑ καΐ 70 ΝΟΝΑ
  ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
  Πλατίΐα Όμονοίας
  Τηλ. 30495
  70 ΔΩΜΑΤΙΑ
  ι
  Τό: κεντρα των άπανταχοθ Κρητών
  Άνακαινισθέντα καΐ υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
  Πσρέχουσι συγχρονισμένα ώοαΐα μεγάλα δωμά
  τισ, εύάερα καΐ μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—'Υπηρεσία
  άρτιωτάτη. ΤιιιαΙ άνάλογοι καΐ λογιΚΓ Ι.
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τοΰ σήματος:
  Γ&νιχή άντιπροο«7τεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ}
  Άθην«ι—Πισμοίτζόγλβυ 5
  75βν
  Αί γυναΐκες γι' αυτόν ήσαν μό
  νόν περαστιχές άπό την ζωήν τού,
  απλώς έπεισόδια. Δέν τάς έχρειά
  ζετο πκρά γιά ολίγας μίνον στιγ
  μάς. Ό ταχχιχός οίχογενειαχός
  δίος είχεν άρχίσει νά τόν στινο-
  χωρί, νά τοθ δίδη είς τα νεΰρχ
  Μία γυναΐ<α πού δλη την ώρα ή ταν χοντά τού, τριγύρω τού, τοθ χτυποθσε εί; τα νεθρα. Καΐ χάΊΐοτε δέν συνεκρατήθη καί ιίπι: —θά ήθελα νά είμαι μόνος, έ λεύθερος, νά ζώ δπως θέλω χαί μοθ άρίσει!» Νοσταλγοθσε τάς παννυχίδα; τού μέσα είς δωμάτια γιμαΐα χαπνοΰς, μέ την παρέα των φίλων τού, των συντρόφων είς τό ποτόν, χαί των ψιμμυθΐωμένων υπόπτων γυναιχών. Ένας άνθρωπος δέν μπορεΐ νά νιχήση την ιδιοσυγκρασίαν τού Τό παρελθόν τού σημειώνει όλό κλήρον τάν βίον τού. Τα γοθστα τσθ Μουσταφά Κεμάλ ήσαν άνέ χαθεν τό ποτόν χαί δργια μέ χοι νάς γυναίκας. Ή Λατιφέ, μολονότι ίν τ? θεώ ρία ήΐο μοντέρνα γυναϊκα μέ ε¬ λευθέρας ιδίας, ήταν έξ ϊαοο ζηλό τυπος μέ τής Τουρχάλες τοθ χαρε μιοθ Τόν παρηκολούθει καί τοθ έπέρριπτεν βτι τής έκανε άπιστίες άντετίθετο είς την επιθυμίαν τού νά πίνη χαί,έξεδίωχε τούς φίλους τού. Είς "Αγκυραν είχεν ίλθει ή οίχογένειά της. Οί συγγενεΐς της εζήτησαν προνόμια χαί διχαιώμα τα, Ιως δτου απέβησαν διά τόν Κε μάλ τόσον φορτιχοί χαί άνυπόφο ροι, ώστε χωρίς πολλά τού; έξεδί ωξε είς Σμύρνην. Ή Λατιφέ δέν τοθ συγχωροθσε την συμπιριφοράν τού αύΐήν πρός τούς ίδιχεύ; της. Τοθ έχράτηαε μνησικακίαν. Έμάλ>ωναν διαρκώς. Ή Λατι
  ήθελε ν' άναμιγνύεται χαί είς την
  πολιτικήν. Έπρέαβευε τάς πλέον
  προχωρημένας ίδέας ώ; πρός την
  θέσιν τής γυναικός έν τή πολιτεία:
  'Υπιστήριζεν ίσότητα διχαιωμά
  των διά τα δύο φΟλα.Όαον ό Μου
  σταφα Κεμάλ άπίβαινε διχτατορι-
  χώτεροί, τόσον ή Λατιφέ διεφώνε
  πρός αυτόν καί τάς άντισυνταγμα
  τινάς πράρεΐς τού. Συνεπάθει πρός
  τάς ίδέας των άντιπάλων τού.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ένα ρωμάντζο, Ινα
  χάρμα, μιά πνοή άγνής
  άγάπης, μία παρθενική
  καρδιά:
  ΤΟ ΙΥ-
  ΠΗΗΜΑ
  Ένα φίλμ γεμάτο νειά
  τα καί δροσιά.
  Μέ τόν γόητα ΡΟΜ-
  ΠΕΡΤ ΤΕΥΛΟΡ κ«1
  τήνΖΑΝΕΤΓΚΕ'ΙΝΟΡ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΟ ΣΙΟΤΑΔΙ
  Νέ χον περίφημον:
  ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ
  Προσεχώς:
  01ΑΙΣ2ΙΝΝ ΠΕΡίΠΟΛΟί
  Μέ τούς Ριτσάρ Γκρήν
  Νανσύ Κέλλυ.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη πρό διημί
  ρου καΙ]έπανεχώρησεν άεροπορι
  κώς ό έν Πειραιεί έγκατεστη
  ---------~ κ Ιωαν Παπά
  ό κ.
  μένος Ιμπορος
  δάκης.
  —Έιτανηλθε έξ "Αθηνών
  Γεώργ· Βοίλας μηχανικάς.
  —ΆφΙχθη χθές άεροττορικώς
  έξ Αθηνών ό κ. Μιχ Σπινθουρά
  κης.
  —"ΑφΙχθη προχθές, δ έν ΆγΙφ
  Νικολάω Διευθυντήν τοϋ ύβοκατα
  στήματος της Τραπέζης Αθηνών
  κ. Στυλ. Παπαδάκης.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή βροχή τής Κυριακάς ήθε πά¬
  λιν ώς εΐδος εκπλήξεως.
  — Εύτυχάς διήρκεσεν ολίγον
  καΐ Ιτσι οί ένδιαφερόμενοι μέ τάς
  καιρικάς διακυμάνσεις έν σχέσει
  μέ την παραγωγήν.
  —Δέν ΙΧαβον σχεδόν τόν και¬
  ρόν νά διατυπώσουν τάς γνώμας
  των μέ βάσιν έννοεΐται την ζημί¬
  αν παρά την ωφέλειαν, άν κρΐνω
  μέν τουλάχιστον τα πράγματα α-
  πό τάς άμπελοκαλλιεργείας.
  — Δυστυχώς χθές ή βροχή έπα-
  νελέφθη.
  —Αί διεξαχθείσ,ϊΐ είς τό γήττε-
  δόν Χάνδας την παρελθούσαν
  Κυριακήν έπιδεΐξεις των σχολεί·
  ών της μέσης έκπαιδεύοεως.
  —Απετέλεσαν τό γεγονός τής
  ημέρας καΐ άπό απόψεως κοσμο-
  συρροής καΐ άπό απόψεως τώ·
  ξεως καί συνόλου επιτυχίας.
  —ΠερΙ των έπιδείξεων τούτων,
  τάς οποίας σημειωτέον παρηκολού
  θησαν ΰ πάσαι αί τοπικαί αρχαί
  γράφομεν λεπτομερώς είς άλλην
  στήλην.
  —ΟΙ μεμονωμένοι τουρισταΐ
  δέν λείπουν οΰτε αύτάς τάς ι"|·
  μέρας άπό την πόλιν μας.
  —Άνήκουν καΐ είς τα δύο $0·
  λα καΐ είναι ώς έττΐ τό πλεί¬
  στον σπουδασταϊ ξίνων Πανΐπι-
  στημΐων.
  —"Η καΐ καθηγηταί, οΐτινες
  έπωφελοθνται όλιγοημέρων Αδει·
  ών διά νά κατέλθουν δι" ε ιδικάς
  μελέτος είς Κρήτην.
  — Κοσμοσυρροή φΐλεόρτων χθές
  είς τόν γραφικόν ναΐσκον τής
  'ΑγΙας Τριάδος.
  —Τόν πανηγυρΕζοντα επί τη έ-
  ορτβ τοθ 'Αγΐου Πνεύματος.
  —Συγκεκριμένως ή κοσμοσυρ¬
  ροή παρετηρήθη άπό τόν έσπε·
  ρινόν τής Κυριακής, τόν οποίον
  χθές επηκολούθησεν ή άκολουθία
  τοθ δρθρου, μκτά τό πέρας της
  οποίας εγένετο ή λιτανεία τής
  ΆγΙαο Τριάδος καΐ ή θεΐα λει
  τουργΐα είς ήν προέστη ό μητρο-
  πολίτης Κρήτης.
  —Καΐ ή χθεσινή άεροπορική κί¬
  νησις υπήρξεν ηυκνή.
  —Έξ ΉρακλεΙουτοΰάεροπλάνου
  έπεβιβΐισθησαν οί κεκανονισμένοι
  έπιβάται.
  —Είς τρόπον ώστε νά συμ«λη·
  ρωθοΰν άπό τάς ποώτας άκόμη
  ώρας οί διατιθέμεναι θέσεις έ·
  πιβατών.
  — Ό τιαρεπιδηιαών έν τη πόλει
  μας άνώτατος έκπαιδευτικός συμ·
  βουλος κ. Καλλιάφας,
  —Έπεσκέφΰη προχΒές μετά τής
  κυρΓας τού. τοθ κ. καΐ τής κ.
  Μπουρλώτου καΐ δλλων έκπαι·
  δευτικών τό Μουσείον Ηρακλεί¬
  ου.
  —Είς τούς έπισκεφθέντας τό
  Μουσείον, ό Διευθυντής αύτοι) κ.
  Πλάτων ήρμήνευσε λεπτομερώς
  τα άρχαιολογικά κειμήλια τής
  Μινωικής έποχής καΐ ιά άλλα
  έν ιω ΜουσεΙω άντικε(μενα.
  —ΑΙ άνώτεραι τάξεις τοθ Γυμνα
  σΐου Νεαπόλεως υπό τόν γυμνα¬
  σιάρχην κ. Τατάκην έκτελοθν
  τετραήμερον εκπαιδευτικήν έκ-
  δρομήν είς Άρκάδι.
  —ΟΙ μαθηταί των τάξεων τού
  των διήλθον τό παρελθόν Σάβ¬
  βατον έξ "Ηρακλείου άναχωρή·
  σαντες αυθημερόν διά Ρέθυμνον
  — Άρκάδι.
  — ΟΙ μαθηταί πρόκειται>ώ έ
  πιστρέψουν σήμερον είς την Εδραν
  τού Γυμνασίου.
  —Είς τήν.Σούδαν προσεθαλασ
  σίθηοαν κατά τό παρελθόν Σόβ
  βατον τρ(α μεγάλαΆνγλικά 65ρο
  πλάνα των γραμμών Νοτίου Άμ?·
  ρικής, Ίνδιών καΐ Αύατραλίας.
  — Τό άεροπλάνα μετά τόν άνε
  φοδιασμόν των έσυνέχισαν τος
  ιτήσεις τω·Λ
  —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ
  λεται άπό χθέ' ή έίαιρετική Βι
  εννέζικη όπερέττο «Γκασπαρόνε»
  μέ την Μαρίκα Ρέκ καΐ τόν Λ«.ό
  Σλεζάκ.
  — Είς την Μινώ^ν έξ άλου
  προβάλλεται τό ^ ωραίον ϊργον
  «Μιά φωιή σιό σκοτάδι» μέ τόν
  Χάρρυ Πήλ, £να άπό νεώτερα τής
  έποχής.
  6 ΡΙκορτιρ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Πρός τούς κ. κ. Καταστή·
  ματάρχας καφενεΐων καΐ κέν¬
  τρον άναψυχής.
  Φέρω είς γνώσιν υμών δτι
  καθωρίοθση τιμή των άεριοιό-
  χων ποτών είς δρ. 28 κατά
  κιβώτιον των 24 φιαλών καί
  πσρακαλώ δπως την τιμήν αύ
  την πληρώνετβ είς τούς δια
  νομεΐς τούτων.
  Μεθ' υπολήψεως
  Εΰριπίδης Λάζος
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή ύποφαινομένη Μαρία χήρα Ιωάννου Κοκολάκη κά-
  τοικος Νεαπόλεως, καθήκον μου θεωρ© νά εόχαριστήσω
  κοΐ Δημοσία τό Εθνικόν "Ιδρυμα 'Ασφαλειών Ρώμης καΐ
  τόν Γενικόν Πράκτορα Κρήτης κ. Μηνάν Μαρκάκην διά
  την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν νά μοθ καταβάλουν διά
  τοθ ύπ' άριθμ. 13 719 συμβολοΐου τοθ Συμβολαιογράφου Ή
  ρακλείου. κ. Εύστρατίου Γαρεφαλάκη τό ποσόν των Δραχ-
  μών Πεντήκοντα Χιλιάδων (50 000) διά τό οποίον ήτο
  άσφαλισμένος παρ' αυτώ ό μακσρΐτης σύζυγός μου.
  Έν Νεαπόλει τ« 25 Μαΐου 1939.
  Μαρία Χήρα Ιωάννου Κοκολάκη-
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό
  τού Βίκτωρος Ούνκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Β^Λ , * .σ°° ε(πώ' άνέι<Ρ διακόψας ούτον τωόντι δέν 583ον ό Γιλνορμάν Σέ άγιο ί ΡΡ ς, έλαβεν έξ πεζίου βαλάνΠ0ν κα' τό άπέθεσεν επί τοθ τρα Ανη7ΑΝ*' ?π6' λόβε έκαΤ0ν εικοσάφραγκα ν' άγοράοΓις ένα καινούργιον τΐίλον διά νώ φοο«ς —Πατέραμου, έξηκολοόθησε λέγων ό Μάριος- καλέ μου πατέρα! νά ήξεύρατε πόσ^ν την ά- γαπω! ' κ Πρώτην φοράν ιήν εΐδα είς τα ΛουξεμβοΟργον ηοχετο νά περιπατήση. Κατ' αρχάς δέν Ιδωσα τό σην προσοχήν έπειτα, δέν εΐξεύρω πώς, την ήγά πησα. ' Πόσα ύπέφερα! Τελος την βλέπω τώρα καθ" έ κάστην ι[ς την οίκΐαν τη-, χωρίς νά τό γνωρίζη ό πατήρ τη,;. Γ Μ| Τώρα άναχωροθν φαντάζεσθε την δυστυχίαν μου! Βλεπόμεθα είς τόν κήτον, άφοΟ νυκτώση Ο πατήρ ιης θέλει νά την πάρη είς την Αγ γλίαν. ' Γ Ώς έκ τούτου εστοχάσθην νά σάς εθρω καί νά οάς διηγηθώ τα πράγματα. Έ>ώ θά τρελλαθή,
  θ άποθάνω, θά άσθενήσω βαρέως, έγώ θά πνι
  γώ. Πρέπει ανυπερθέτως νά την νυμφευθώ αύϊήν
  την νέαν.
  Ιδού ή 8λη άλήθεισ. Νομίζω δτι δέν έληςτμόνη
  σατ τΐποτε.
  Κατοικεϊ είς την οδόν Πλουμέτου, είς Ενα κή
  τιον μέ θύραν καγκελλωτήν έκεΐ, πρός τό μέρος
  των Άπομάχων.
  Ό γέρων Γιλνορμάνδος έκάθητο πλησίον τοθ
  ΜαρΙου έμπλεως άγαλλιάσεως. Καθηδι,νόμενος
  υπό τής φωνής τού, κοθηδύνετο συγχρόνως καί
  ύτιό ι^ς 6εφρησΕως μιδς άφθόνου λήψεως ταμβά-
  κου, δν «κράτει μετσξύ των δύο δακτύλων υπό
  ιούς ρώθωνάς τού.
  Μόλις άκούσας την λέξιν Πλουμέτου, είς την δ
  δόν Πλουμέτου, διέκοψε την απορρόφησιν τοθ ταμ
  £6κου, 6φήαας τ,ό ύ-6Χ.ονπον νά χυθη έ— τω
  γονάτων τού.
  —Πλουμέτου, εΐπες! είς την οδόν Πλουμέτου;
  Στάσου, σέ παρακαλ£!—Δέν είνε νομΐζω 6νας
  σ,ρατών πρός έκεϊνο τό μέρος; "Ώ βεβαία. "Ηκου
  σα τόν Θεόοουλον, τόν έξάδελΦόν σου, νά μοϋ
  λέγη πβρΐ αυτής- τί}ς κόρης. Ξεύρεις τόν λογχίτην
  τόν αξιωματικόν.—"Ω, ναΐ, ήκουσα, ήκουσα καί άλ
  λοτε περί τής μικράς αυτής.—Κάποια κάγκελλα
  σ ιδής α είς την όοόν Πλουμέτου· μέσα είς ενα κή
  πον.
  Πιστεύω δτι ξεύρεις νά έκλέγης καλά" Αυτήν
  την λέγουν κάμποσον νόστιμην. Μεταξύ μας άς
  μείνη τοθτο' νομ/ζω ότι ό χάχας ούτος, ό λογχίτης,
  έεάοελφός σου, ήν έτριγύρισε κάμποσον. Δέν ξεΰ
  ρω πλέον μέχρι τίνος έπροχώρησε. Τέλος πάντων,
  αδιάφορον.
  (συνεχΐζεται)
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  Ο
  ΛΑΙΜΟΝ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΛΣ
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ££||11ΙΙΙΙ1ΙΙ»Ι Ι11ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1111ΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΗΙΙΙΗ1ΗΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙ11ΙΙ1111^
  Ι §
  1 Κυλινδρόμυλος καί 'Αρτοποιεΐα |
  ΣΤ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
  Ξ
  Ι
  Ξ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗ2
  Φέρεται είς γνώσιν τοδ κβινβδ «τι έπανήρ-
  νι« τάς εργασίας τβυ τό εργοστάσιον μας θε-
  τει δ* είς την κατανάλωσιν τα γνωστά είς ε¬
  ξαιρετικήν ποιβτητα σιτάλευρά τού, καθώς χ«
  τ·ν λευκόν καί μέλανα άρτον τού.
  (Έκ τβΰ Έργοστασίβυ).
  ^«1ΜΠΙΙ«Ι»ΙΙΙΠΙΙΙΙΗΗΙΙΙ1ΗηΐΙΙΠΙ»ΠΙΠ1ΙΠΙΙΠΠΙΙΠΙΙ!ΗΙΙΙΙΙ1ΗΜΙΙΙΠΜΙΙΙ1ΐΓί.
  Κοινή Διεύθυνσις
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  — % π »„■ λΙ κ κ έπιβάται όπως έφοδιά-
  Παρακαλοθνταιοίκ κ^ ε Ρ^νέκ ^ -
  ζονται ένκο1Ρ"ςμέθα0αΧορευθπ παρά της λ.μενι-
  Χβ'^ Γαΐτό'ς ώβ*του έκ τη, ά-
  επιδείξεως τοθ είσιτηρίου τού.
  Τηλέφωνον 8-31.
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΈγκυκλοπαιδεΙα
  Δι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνόσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΑΥΚΟΥΡΓΟΣ, Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΟΚΙΚΟΣΟΣΙΑΑΙΣΜΟΥ
  Β.'
  Βχσιλεύς εναντίον άριστοχρατί-
  α; ^άρίστοχρατία χατά δασιλεία;,
  λ»ό; κατά άριστοχρατία;. ΚλΙ
  είς τάς τρείς περιπτώσεις τα
  συμφέροντα τού λαοθ καί τοθ
  βασιλέως ήσαν στενώτατα συνδε
  δεμένα.
  "Οταν δ βασιλεύς είνε ίσχυρό-
  τερος μιτίβάλλεται αυτομάτως
  είς δικτάτορα. "Οταν αί δυνά
  μεις τή; άρισΐοχρατία; ίσορροποθν
  τάς ιδικάς τού κατορθώνει χαί
  έξέρχεται τοθ άϊιεξόδου δια
  μ<(ίς κοινή; συμφωνίας κατα την διοίαν τα διάφ'ορα κίμματα δ- ποδιικνύουν Ινα διαιτητήν, αν· δρα σ ;μπ3.θούμε>Όν παρ' 8λων
  δστις Ιξουαιοδοτιΐιαι προσωρι
  νδς νά ρυθμίση την άνώμαλον πό
  λιτιχήν κατάστασιν. Καί έ5ώ δ·
  μως δπάρχει δικτατορία.
  Τ4ν τύπον αυτόν τοθ δικτάΐο
  ρος-διαιτητοθ ένσαρχώ εί ί Αυ
  κοθργος καί πολύ περισσότερον
  & Σόλων. Ό Λυχοϋργος είνε £
  πρόγονο; τοθ Ιθνικοσοσιαλι-
  σμοθ. Ένώ δ Σόλων είνε
  πλέον μετριοπαθής. Είνε ό άν
  θρωπος ίστις, μίαν ωραίαν πρω
  ίαν, έπι6άλλεΐχι ιίς δλα τα κόμ
  ματα Βι* τής ϊμτίΐοτοαύνης την
  όποιαν έμπνέε' καί .των έλττί
  δών που γενν^ τό μειδίαμα τού.
  Δέν σκέπτεται παρά πώς νά
  ουμφιλιώο% Ιλον £τ&ν χίαμον χαί
  να ι>·ί] δυααρια·.ήατ^ χα,νΐνα. Ι¬
  δού δέ διατί άποτυν'χίί'. εί. Ή ά-
  ποτυχία τού Εέν μας έπιτρίπ5ΐ
  νά βγάλωμεν τδ συμτΐέρασμα^ 2τι
  ίνα; δικτάτωρ π&ύ θέλει νά έ
  πιτύχη ίέν πρέπΐι νά πολυφρον
  τίζει δια τας δυσαρεσκείας τάς
  οποίας ένδεχομένως θά δημιουργή
  αη. Απόδειξις δ Πεισίστρατο;
  ττου διεϊέχθτ] τον Σόλωνα, ι5ν
  ήθελε νά φανή ευχάριστος είς δ·
  λον τον κόσμον δέν θά χατώρ
  θωνε τίττοτε. Ό Πεισίστρατος είνε
  έ πρώτος πού ί'ξρυοε τα τμή
  ματα έφόδου χαί ό πρώτας ϊστις
  έίτηρίχθη ίπί τής δυνάμεώς
  των. Πραγματοποιηθή την «πό
  ρε'αν πρός τάς Αθήνας», έχυ
  βέρνηαε αύτάς ίπί τριάκοντχ έ"τη
  διά τής δυνάμεως μόνον τώ;
  όΊταδών τού, τους έποίοας έστρα
  τολίγει μεταξίι των πληβείων,
  καταταπιέζων την άριστοχρατίαν.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον έγινε σχε
  δόν δημοφιλής, οί υίοί τού 8μω;
  οΓΐινες τόν διεδέχθησαν άνετρά
  σαν υπό των άρισΐοχρατων.
  Έιτι τοθ Πίρικλέους τό παν
  μετεμορφώθη κ»1 ή Ελλάς έγνώ
  ρισε Εναν καλλιτέχνην δικτάτορα.
  Φροντίζοντα πρό παντός διά την
  ίσονομίαν, χωρίς ποτέ νά άπομα
  κρύνεταΐ καϊ τής έννοίας τής έ-
  ξουσίας. Τό καθεστώς τού, ίδίώ
  δι; κατ' αρχήν, συνπήγετο πολ
  λά άτοπα, έν τέλει δμως έπεβλή
  θη. Δέον έν τούτοις νά σημειωθή
  8τι ό ραφινάΐο; αύτό; διανοού
  μενοί, δ εύφυή; καί άκέραιο;,
  έδοαίμαα* πολι>ν κδπον δια να
  συγκρατηθή καί ηναγκάσθη, διά
  νά οωθ$, νά καταφύγη εί; μίαν
  λυπηράν λύσιν, τόν εξωτερικόν
  πόλΐμον, τό μόνον μίσον πού χίν
  Ιιηυνι4λυν6 δια να αναιιτήο·ξΐ μί¬
  αν εξουσίαν που τοθ διέφευγε
  τδν χειρών. Ή ή:τα δμως τόν
  έξηφάνιαε. Τα δίδαγμα δέ αδτό
  είνε τό Ιίύχερον κατά σειράν ποΰ
  βγαίνει άπό την ιστορίαν των δι
  κτατοριών.
  (συνεχΐζιται)
  ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΣ,,
  ΑΘΗΝΏΝ
  Τό διευθυνόμενον υπό τοδ συμπολίτου μας κ. Γεωργ.
  Δασκαλάκη.
  ^|Ι1Ι11ΙΙΙΙΙ11Ι ΙΙ1ΙΗΙ1Ι1ΗΙ1ΗΙΗΙΙ11111ΙΙΙ11ΙΙΠ1111ΙΗΙ1Ι1Ι1111Ι11Ι1Ι1Ι1
  II
  ΙΙΙ11111ΙΙΙΙΙ|Η
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ |
  Ι ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΙΜ ΕΙΔΩΝ |
  = Είδών ταξιδίου κοΐ έξοχης
  | Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοθλα,
  Ξ πολϋθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα
  β τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν ΣυνεργεΤον έπιοκευών:
  Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΔΟ5 ΑΓ. ΜΗΝΑ
  = Ύποκατάστημα τοΰ έν Αθήναις, έργοσΐασίου
  Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΗΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΠίΙΙΙΙΗΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΑυΐΗΙ-ΐΓπ
  —Σϋλλπψις σεσημασμένου
  Μχχοποιοϋ.
  Είς Χανιά ουνεληφδη ο σεοη
  μχομένος λω/τοίώτπί ;Γ. Παπ«<5ό· πουλος ίί Σπυρόπουλος ή Παπά ζβγλου κχτπνοοοώμίνος «3ιά σω ρεΛαν κλοπών άς διέπραξεν έν Χανίοις χχΐ χατιχύιαχέμενος δα νάμετ προηγουμένην κ«τα£ικ« σπκων Σύμη, ό παράδειαος της επαρχίας Βιάννου. ΣΥΜΗ ΒΙΑΝΝΟΥ, Μίϊος (ίν· ταποκριτοθ μας) —Παράίβισο τής Κρήτης άποκαλοθν τή Σύμη οί ξένοι πού την έπΐσκέπΐονται. Καί δχι άδίκως. Ένα; πραγ- μχτικό; παράδειοος είναι τα πε ριβόλια της μέ τί; πανύψηλε; καρυδιές, μέ τα άλλα όπωροφό ρα, μέ τα λουλούδια καί τα ηπευτικά πού γονιμοιτοιοθνται χαί άναπτύσσονται μέ τ' ά'φθονα νερά πού άναβλύζουν άπδ τί; πή γέ; καί τρέχουν στίς πλαγιέ; χαί συνοίεύουν μέ τό τραγοθδι των τόν άΎθρωπο σέ κάθε 6ί)μχ τού. Κανένα ίΌως άλλο χωρία τή; Κρήτη; δέν έχει τή γοητεία χαϊ τα θέλγητρα τής Σύμης. Άλ λά καί κανένα άλλο χωριό δέν είναι τόσον οϊγνιοστο, τόσιν άπρό σιτο δσο ή Σύμη. Καί τουτο έξ αίτία; τή; ίλλείψΐω; συγκοινωνίας. Χτισμένο τό χωριό αύτό στ,ό άνατολικώτερο &χρο τή; έπαρχί άς Β.άννου, ϊπω; διεμοιράσθη μετά την Ινωσί της μέ τόν νο μόν ΉρακλΐΕου, ευρίσκεται εί; μακρυνήν απόστασιν καί άπό τό Έράκλπο καί άπό την Ίεράπε τρα καί άπό οιονδήποτε άλλο ά- στικό χέντρο. Καί αύτό ίβάρυνε καί βαρύνει πολύ επί τή; τύχης και τή; εξελίξεως τού. Εύτυχώς, γεννοθνται τώρα πολ λέ; έλπίδε; 'όΐι ταχέως θά λυθ$ καί ή απομόνωσις τή; Σύμη; δ · πω; καί Βλων των άλλων χωρ ι ών πού ευρίσκονται ίδώ επά¬ νω, δπως τό Καλάμι, δ ΣυχοΧό γι; χαί πέρα δ Πεθχο;, δ Άγι "ο; Β*σ'λε:ο;, δ Κρββχ-«-, τό Κ« 'φχλοβρθσι, τ' Άμυρδ. Ή χυβέρ ι νησίς διέθισι χατά την παρελθοθ σαν χρήοιν σεβαστόν κονδύλιον διά την έπανάληψ.ν των έργασι ών εκτελέσεως τή; ίδοθ Ίεραπέ τρας—Βιάννου "Εγιναν τίτε αί μελέται χαί δλαι αί άλλαι προ εργασίαι. Πιστεύεται Χοιπ^ δτι θά συνε χισθοθν χαί εφέτος αί εργασίαι χαί δτι ή διάνοιξι; τή; όδοθ θά προχωρήση άρχετά. Έξ άλλου χαί τό έπχρχιαχόν ταμείον ό5ο· ποιίας διέθεσΐ περί τό ένάμισυ έχατομμύριον διά την κατασκευήν τή*; δΐοθ Βιάννου—Άμυρών. Καί άρχίζουν αί εργασίαι τάς ήμέ ρα; αύτάς. Έτσι ή όδό; Βίαν νού—Ιεραπέτρας πού εθεωρείτο Εα>; τώρα ώ; δνειρον χιμαιρινόν
  θά γίνη, ώ; έλπίζεται, συντόμως
  πραγματικότης. Καί τότε δχι μο
  νόν ή Σύμη,' άλλ' δλόχληρος ή
  έπαρχία Β.άννου μέ τα γραςριχα
  καί πλούσια χωρία χαί :ά μαγιυ
  τικά τοπεΐά τη; θλ γνωρίση νέαν
  ζωήν, νέαν περίοδον άκμής χαί
  ϊλ ζράοιω;.
  ΚΑΛΟΚ1ΡΙΝΕΙΟΣ ι
  ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓίίΝΙΪΜΟΣ
  Ό έφετρινός Καλοκαιρίνειος
  δρσμστικός διαγωνισμός διε¬
  ξήχθη υπό τοθ Φιλολογικοϋ
  Συλλόγου «ΠαρνασσοΟ» είς
  την αίθουσαν τού έν Άήναις
  την 20ην λήγοντος μηνός Μαί
  ου παρά τής Έπιτροπής απο¬
  τελούμενης άπό τόν κ. Ίππ.
  ΚαραβΙαν Πρόεδρον κ. Νικ.
  ΚυπσρΙσσην είσηγητήν καί Θ.
  Συνοδινόν.
  Έκ των 53 έργων τα όποΐα
  ύπεβλλήθησαν καί έκ των ο¬
  ποίων τα πλείστα έξαιρετι
  κως εφέτος ήσαν άξιόλογα,
  έβραβεύθησαν: τοθ κ Νικολά-
  ου Μαρσέλλου μέ Α'. βρσβεΐ
  όν έκ δρ. 10.000 ιό έργον
  «Ό Χρηματίσας».
  Τής κ. "Ελένης Ν. Σιφάκη
  μέ Β'. βροβεΐον έκ δρ. 4 000
  τό έργον: «Τό ΔακτυλΙδι
  τής Άδελφοκτής».
  Τοθ κ. Άλέκου Ι. ΓαλανοΟ
  μέ Γ'. βραβείον έκ δρ. 2 000
  τό έργον τού «Όργή τοθ Ά-
  χιλλέως».
  Τής κ. Φανής Γ. Μιχαλο-
  τιούλου μέ Γ'. βραβείον έκ
  δρ. 2 ΟΟΟ τό έργον: «Μα·
  ριέττα Ρόζη».
  Τοθ κ. Μιλτ. Ιωσήφ μέ
  '. βροβεΐον έκ 2.000 τό §ρ
  γον: «"Υλη καί Πνεθμα».
  Έπαινοι εδόθησαν είς τόν
  κ. Π. Φλωρον διά τό Ιργον
  τού «Καποδ(στριας>, είς την
  κ. Ροδόπην Βασιλειάδου διί
  τό έργον της «Ξεθεμέλιωμα»
  καί είς τόν κ. Εύάγ.Βενιζέλον
  διά τό έργον τού «Όλόψυ
  χά γιά πάντα».
  ίΙΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  (παρά τω Μεϊντάνι)
  Παρελήφθησαν παντός είίους
  ωρολόγια των πλέον «ρημισμένωνΙ
  Έλβετικών εργοστασιον είς τΐλου
  σιωτάτην συλλογήν ώς κσΐ τοιαθ-1
  τα τσέηης Λθραυστα. Έπΐσης ίνα
  λαμβάνει την έπιδιόρθωσιν παντός
  ώρολογΐου. Έργασία ήγγυημένη.
  —Αί γυμναοτικαί έπιδείξεις
  Χρυσοπηγής.
  Την παρβλβ. Κυριακην διβξή·
  νΰηοχν έν απολύτω έπιτυχίκ κβΐ
  ενώπιον πλήθους ββατών αί γυμν»
  στικαΐ έηιδείξβις τοΰ όημβτικοθ
  σχολείον) Χρυσοπηνής· Πλήν τδν
  γυμνασηχΜν άσχπσεων τβ πρό-
  γραμμα περιελάμβκνβ παιννίδι»,
  ααματα καί χοροΰς διδαχθ(ντας
  υπό της ι*ίΐι*ίασκαλίσσης δίδος Μ.
  Καιλικάχη. Τούς μ«3ητά; κ«τε·
  χϊΐροκρότησαν πάντες διά τό ω¬
  ραίον παράβτημά των και διά
  διά την καθβλβυ άρμονικπν των
  εμφάνισιν. Ιδιαιτέρως ίνεθβυσί»
  σβ τοϋς κατοίκουςί ή εμφάνισις
  της ομάδος Έρν>θροστ«υρντ»ν ήτις
  καί άπέσπααε τα θίρμά βυγχ«ρη
  τήριά των.
  —Διανυκτερεύβντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σπμερβν 30ήν Μβΐου βέλη
  διανυκτερεύσίΐ τό φαρμκκΐίον Γ,
  Γϊπϊθάκη.
  —Οί ύπάλληλοι υπηρεσίας άν
  ταλλαγής.
  Κατόπιν τής άποςρασιοθείσης ΰ·
  παγωγής της ύιτηρϊοίβς «νταλλκ
  γής £Ϊς τό υπουργείον τδν ΟΙκβ
  νβμικών πληρβφορβύμβθα δτι οί
  έν αύτη υπηρετούντες ύπάλληλοι
  θά 'έξακολουθήβουν εργαζόμεναι
  είς την Εθνικήν Τράπεζαν έ«1
  τρείς άκόμπ μήνας. Μϊτά την πά
  ρίλευσιν των τριών μην&ν θά γί
  νη έΐτιλογή καί Ιβά παραμϊίνουν
  ώρισμένοι έξ αυτών είς την ύπη
  ρεσίαν. Γί ϋλλοι θά άπολυθοδν
  άποζημιούμενοι. 'Όλοι ο! ύπάλ¬
  ληλοι τής υπηρεσίας άνταλλαγής
  άνέρχονται βϊς τβτρκκοβίους.
  —Αρχαιρεσίαι έμπορορρα-
  πτων.
  Γενομένων προχθές άρχαιρΐβι
  ών τού Γυνίέομου 'Εμιτορορρ*-
  πτών Ηρακλείου έξϊλ«γησαν Πρό
  βδρος Έμμ Καβτρινάκης, μέλη
  διοιχητικοθ συμβουλίβυ Ίωσηρ
  Κουναλάκης, Γ. Άνδρουλάκη;,
  Νηλιαράκης, Κοκκινάχης, Μουν
  τράκης,'Αφεντάκης,Κ ΚοχΜΐνΙδης.
  —Οί παρκγωγοί φρούτων.
  Τό ΰρυπουργεϊον τής 'Αγορα
  νομίας δι' βϋικής άνακβινώ
  βεύς τού καθιστφ γνωστόν ότι οί
  συβτ«ιρισμένοι παραγωγοί φρβύ
  των καΐ λοιπών κρβΐοντων ένχω
  ρίου παραγωγής καδως καί οί ϊχ
  τος συνϊταιρισμών, οταν κρίνωβιν
  &τι άδιχοΰντοιι άπό τούς έμπό-
  ρους αγοραστάς τής παραγωγής
  των είς τα; τιμάς βϊτβ λόγω πρβα
  γοράς καί άνειλημμένων ύποχρβ
  ώσεων είτε λόγω τράστ τοτ οιτοϊον
  ουνήθως χρηοιμοποιοΰν ούτοι δια
  νά προΊαλέοουν άζητηαίαν κκί
  ύποτίμησιν των προϊέντων, νά ά
  πευθύνωνται πρός τό ύφυπουργβί
  όν 'Αγορανομίας τό οποίον Οά
  μϊριμνα διά την διάθεσιν τής π«
  ρκγωγής των μέσω τοθ ίπαγγβλ
  μκτιχοϋ ίμπορίου ή των λαϊκΜν
  άγορών.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΪ
  Τ. Ε. Ίατρός τοδ ΚαρδιολογικοΟ δβΓνΙςβ τής Α'
  ΠαθβλβγΐΜής Κλινικής τοθ Πανεπιστημίου Άβηνβν,
  Δίχεται έν τώ ΙαχρΐΙφ τού παραπλεύρως όφθαλ·
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ·
  βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Άρι·. τηλϊφ. 8.23
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προϊσ Τρίτης
  30 Μαΐου 1939
  122 Ώρα
  >_^—ν>"νν>~ν *~ν^ν~ν ^»~^~^ ^~^~""'....."*"* «**^*νν<* ΕΝΤΕΙΝΕΤΑ1 ΔΙΑΡΚΩΣ Ο ΕΠΑΝΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΤΛΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΧΙΛΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άνταπο κριτθύ μας).— Πληροφορίαι εκ Λον- δίνου άναφέρουν νέας πολεμικας έτοι- μασίας τής Αγγλίας. Ιδιαιτέρως πα- ρατηρεϊται ότι έντείνεται ό έπανεξοπλι· σμός είς την άεροπορίαν. Καθ* ά βεβαιούται ηυξήθη σημαντι κώς ό άριθμός των κατασκευαζομένου άεροπλάνων άτινα άνήλθον ήδη είς χίλια κατά μήνα. Ή έπιτάχυνσις αυτή των έξοπλισμών έν Αγγλία, άποδίδεται είς τάς νέας κατευθύνσεις αυτής όσον καΐ των δυτι κων δυνάμεων γενικώτερον. Ο ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ ΜΗΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥ ΑΑΝΤΣΙΓΚ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άνταπο- χριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ Βε· ρολίνου ότι ό ύπουργός Λαϊχής Αιαφω- τίσεως τού Γ' Ράϊχ δρ Γκαϊμπελς θά μεταβή την έβδόμην Ίουνίου είς τό Δάντσιγκ. Ό κ. Γκαίμπελς θά παραστή είς τας έ*εί τελουμένας έθνικοσοσιαλιστι κάς εορτάς. Ο ΜΑΙΣΚΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ε1ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ Η ΣΥΗΛΨΙΣ ΤΟΥ ΑίΤΑΟΣίΘΙΕΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 9 Μαΐου (τού άνταπο κριτού μας).—Σήμερον έπιστρέφει είς Λονδίνον ό έκεί πρεσβευτής των Σοβιέτ κ. Μαΐσκυ. Έκ παραλλήλου τηλεγραφείται ότι ή αγγλοσοβιετική αυμφωνία ήτις, ώς γνω¬ στόν, θά πραγματοποιηθή μέχρι τής 5ης Ίουνίου, θά συναφθή είς την Μό¬ σχαν, μεταξύ τού κ. Μολότωφ καί τού άντιπροσώπου τής Αγγλίας κ. Σήντς Η ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΙΜΪΝΤΙΚΗΝ ΕΠΙΦΥΛΛΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας).—Έ* Χάγης αγγέλλεται ότι ή Όλλανδία έλυσε την έπιφυλακήν των άμυντικών της δυνάμεων. Ο Κ ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑ Ή συνεργασία Ίταλίας-Γερμανίας καί ή οικονομική θέσις τοΰΡά'Γχ. ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας).— Ό πρωθυηουργός κ. Ί. Μεταξάς ανεχώρησεν είς τα Καμ- μενά Βουρλά οπου Θά παραμείνη επί ολιγοήμερον διά λουτροθεραπείανΐ Ο Κ. ΗΙΚΟΑΟΥΑΗΣ ΔΙΑ ΤΗΗ ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΟΥ ΕΣΡΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άντα· ποκριτού μας).— Κατά την χθεσινήν έκ- δρομήντής Ενώσεως Συντακτών είς τόν Μαραθώνα ό ύφυπουργός Τύπου καί Τουρισμού κ.Νικολού§ης ανέπτυξε την εξέλιξιν τού εσωτερικόν τουρισμού καί την μεγάλην συμβολήν τοϊ τύπου είς την εξέλιξιν ταύτην. ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΗ ΛΕΝΑΡΟΔΟΝ ΚΑΛΑΙΕΡΤΕΙΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι τό υ¬ πουργείον Γεωργίας μελέται την επέ¬ κτασιν των δενορωδών καλλιεργειών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Μαΐου ([δ. ύ πηρεσΐα).— Ή εφημερίς «Φιγ- καρώ> πληροφορεΐται έκ Βε
  ρολΐνου την έπικειμένην οίκονο
  μικήν συνεργασίαν τοθ Ράϊχ
  μετά τής Ιταλίας, τής Γερ-
  μανίας έξαντληθεΐσης ο'κονο-
  μικώς λόγω των τεραστίων
  πολεμικον προπαρασκευών είς
  τάς οποίας προέβη.
  Ή εφημερίς «Έργον» δημο
  σιεύει έξ άλλου την είδησιν
  6τι ή ύπογραφεΐσα (ταλογερ
  μανική συμμαχΐα περιέχει μυ-
  στικούς ορους μεταξύ των ό
  ποΐων σπουδαιότατος θεωρή
  ται ό δρος περί ένιαΐας άρχη-
  γεΐας των δύο στρατιωτικών
  δυνάμεων τοθ άξονος καί έν
  καιρφ είρήνης.
  Κατά την ίδΐαν εφημερίδα ό
  κ. Μουσολίνι, είνε άληθές δτι
  άναλαμβάνει προσεχώς την
  άρχηγΐαν τοθ γενικοθ ίπιτε
  λεΐου τοΰ στρατοϋ. Ό στρα
  τάρχης Μπαντόλιο θά έχη
  ταύτην έν καιρώ πολέμου.
  —ΜΟΣΧΑ 29 Μοΐου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα).— Τό πρακτορείον
  «Τάς» πληροφορεΐται δτι αγ
  γλική εφημερίς ανέγραψε την
  πληροφορίαν δτι αφιχθη είς
  Μόσχαν έμπορική έτιτροπή
  έκ Γερμανίας διά νά συζητή
  ση την εμπορικήν συνεργασΐ
  αν ΡωσσΙας—Γερμανίας, καί
  δτι ή Σοβιετική Κυβέρνησις ά
  πέκρουσε πασάν μετά τής έ
  πιτροπής συνομιλίαν καί έκ
  τούτου αυτή ηναγκάσθη νά
  εγκαταλείψη την Μόσχαν. Τό
  πρακτορείον ανεκοίνωσεν δτι
  ουδόλως ή πληροφορίαι αυτή
  ανταποκριται πρός την άλή
  θεια καί δτι ούδεμΐα γερμανι
  κή έπιτροπή άφΐχθη είς την
  σοβιετικήν πρωτεύουσαν.
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ Α'Ι'ΝΣΤΑ'Ι'Ν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Μοΐου (ίδ.
  ύτιηρεσΐσ) — Κατ' είδήσεις έκ
  Νέας Υόρκης ό κ. Ά·νϊστάϊν
  εξεφώνησε χθές άπό ραδιοφώ
  νού λόγον πρός τούς ΈβραΙ-
  ούς συστήσας είς αύτούς νά
  μή παρασύρωνται άπό την
  άπελπισΐαν έκφραζόμενοι τό
  σον δυσμενώς κατά τής Αγ
  γλΐας, διότι πρέπει νά λάβουν
  ύπ' 6ψ(ν των 8τι ή Αγγλία έ
  χει έχθρούςοί όηοΐοι είναι καί
  ίδικοΐ των έχθροΐ καί διά τοϋ
  το οί Εβραϊοι έχουν συμφέ
  ρον νά διατηρήση ή Αγγλία
  την έν τώ κόσμω σημερινήν
  θέσιν της.
  Αί προχδεσιναί σχολικαι έπιδείξεις.
  Τα άποτελέσματ,α των άγώνων.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν έ
  τελέσθησαν είς τό γήπεδον «Χάν
  δαξ» αί ετήσιαι έπιδείξειςτώνσχο
  λείων τής μέσης έκπαιδεύσεως.
  Τα σχολεΐα έν παρατάξει καί μέ
  τάς καθιερωμένας ειδικώς στο
  λάς, αφίχθησαν είς τα γήπιδον
  κατά την 4,30 απογευματινήν, ώ
  ραν ενάρξεως των έπιδείξεων. Είς
  το γήπεδον χατέφθαααν κατά την
  αυτήν περίπου ώραν ό Μητροπολί
  της Κρήτης, δ Νομαρχών κ.Σεργά
  κης, δ κ. Δήμαρχος, ό κ. Διοικη
  τής τοθ Συντάγματος, δ κ. Διοι
  κητής τής Χωροφυλακής, δ κ.
  Λιμενάρχης καί δ παρεπιδημών
  έν Ηρακλείω άνώτατος έχπαιδευ
  τιχός Συμβουλάς κ. Καλλιάφας.
  Οί έπίσημοι άνήλθον είς την επι
  τούτω στηθεΐσαν μικράν έξεδραν
  έξ ή; καί .παρηκολούθησαν τάς
  έπιδείξεις. Σημειωτέον δτι έκτός
  των εκπαιδευτικήν καί των άλ
  λων προσκεκλημένων τάς έπιδεί
  ξεις παρηκολούθησαν καί οί έν
  Ηρακλείω άρχηγοι των ξένων
  δογμάτων καί πλήθη κόσμου. Την
  τάξιν είς τό γήπεδον έχήρουν μέ
  λη τής Ε. Ο. Ν.
  Όλίγον μετά την 4 30 μ. μ.
  ήρχισε, κατά τό πρόγραμμα, ή
  παρέλασις χαί παράταξις των μα
  θητών πρό των επισήμων. Είτα
  έσαλπίαθη προσοχή χαί εγίνετο
  έπαρσις τής σημαίας είς την άνατο
  λικήν πλευράν τοθ ένετικοθ τ«ί
  χους, έν ώ ή παριαταμένη είς
  τούς αγώνας μουαική τοθ Δή
  μου άνέκρουε τό σχετικόν έμβατή
  ριον. Επηκολούθησεν εδλογία των
  βραδείων χαί των στιφάνων υπό
  τοθ Σεβασμΐωτάτου καί είτα δ
  Διευθυντής τής Έμπορ'κής Σχο
  λής κ. Τζοβενής, ώς δ άρχαιό
  τερος των έν Ηρακλείω έκπαι
  δευΐικών, εξεφώνησε κατάλληλον
  λόγον τονίσας την σημασίαν τής
  «ίσορρόπου άναπτύξεως τοθ θώμα
  τος χαί τοθ πνεύματος τοθ παι-
  ■ δός» την όποιαν είχαν καθιε
  ρώσει οί άρχαϊοι ημών ηρ6"{ο
  νοι έπ' άγαθω τής δλης πνευ
  ' ματικής καί χοινωνιχής έλλη
  νίκης άναπλάσεως, ήτις τόσα
  1 παραδείγματα "παρουσίασεν έν τή
  |άρχαιότητι. Ό χ. Τζοβίν-ής έν
  καταχλεΐδι έζητωχραύγασεν υπέρ
  | τοθ Βασιλέως, τοθ κ. Μεταξα
  ' χαί τής σπουδαζούσης νεολαίας,
  χηρύξας την έναρξιν των έπιδεί
  ξιων.
  Επηκολούθησεν δ δρχας τοθ
  άθλητοθ τδν οποίον εξεφώνησεν
  δ μαθητής τού Λυκείου δ «Κορχ
  ή;» Σαλοθστρος Χαρίτων. Ή μου
  σιχή τοθ Δήμου άνέκρουσενάκολου
  θως τόν Ομνον τής 4ης Αύγούστοα
  χαί επηκολούθησαν οί άθλητικαί
  άγώνες (β.' μερίς των έπιδείξεων)
  μέ τα εξής άποτελέσματα:
  "Αλμα τριπλοθν: 1) Άντ. Μου
  ζάχης τής Στ.' τάξεως τοθ γυμνα
  σ£ου αρρενων, 2) Ίερών. Πανσί
  νης τής Στ'. τάξεως τοθ Λυκείου
  «Κοραής». ΔισχοβολΕα: 1) Κ. Κα
  μάρας τή; Στ' τάξεως τοθ Πρα
  χτιχοθ ΛυκεΕου, 2) Βαράνης Εύ.
  τής Δ' τάξεως τοθ ΓυμνασΕου άρ
  ρένων. Δρδμος 300 μ. 1) Μαργιο
  λάχης τής Δ' τάξεως τοθ Πραχτι
  χοθ Λυχείου, 2) Ίατράχης τής
  Γ' τάξεως τοθ Παλλαδίου ΛυκεΕου.
  Δρό.ιος 100 μ. έφήβων: 1) Άρπα
  χουλάχης τής Σΐ' τάξεως τοθ Λυ
  χείου «Κοραής», 2) Σολοχάχης
  τής Ε' τάξεως τοθ Πραχτι χοθ Λυ
  χείου. Δρδμος 80 μ. έφήβων: 1)
  Κωνστ. Πετράκης τής Β' τάξε
  ως τοθ ΓυμνασΕου Αρρενων. Σφαι
  ροβολία παίδων 1) Χαρίτων Σχ
  λοθστρας τής Β'. τάξεως τοθ Λυ
  κείου «Κοραής».
  Δρδμος 80 μ. α' κατηγορίας θη
  λίων£Α. Μανουσάκη. Δρδμος 60
  μ. β.' κατηγορίας: Μάγδα Δετορά
  κη. Άλμα είς μήκος α' χατηγο
  ρίας: Δετοράχη Μάγδα. Άλμα
  είς ϋψνς α' χατηγορίας: Σΐεφανία
  Βαρδάκη. Άλμα είς μήχος 6 χά
  ιηγορίας: Σιαυροΰλα Πουλακάκη.
  "Αλμα είς Οψις β. κατηγορίας:
  Χρυίοθλα Κεφχλάχη Αί άνωτέ
  ρω νικήτριαι πλήν τής Α. Μανου
  σαχη άνήκουν είς τό Γυμνάσιον
  Θηλέων.
  Μετά την λήξιν των άθλητι
  κων άγώνων άνεκρούσθη δ Ομνος
  τής νεολαίας καί ήρχισαν μετ'
  ολίγον αί γυμναστικαί έπιδείξεις
  των μαθητών τοθ ΓυμνασΕου
  Αρρενων, Πρακτικοθ Λυκείου,
  Έμπορικής Σχολής, Λυκείου ό
  «Κοραής» καί τοθ Παλλαδίου Λυ
  κείου αίτινες παρουσίασαν όμο
  λογουμένως αρτίαν θέαμα τάξεως
  καί ακριβείας υπό τό παράγγελ
  μα τοθ γυμναστοθ τοθ Παλλαδίου
  Λυκείου χ. Μαρκοπούλου. Είτα
  έλαβον χώραν μέ την αυτήν άλ
  λά και ιδιαιτέρως χαρακτηρίση
  κήν επιτυχίαν αί έπιδείξεις των
  θηλέων υπό τό πρόσταγμα τοθ
  γυμναστοθ κ. Τερζάκη τής Έμπο
  ρικής Σχολής.
  Είτα τα σχολεΐα θηλέων έξετέ
  λεσαν δπό τού; ήχους τής μου
  σικής τοθ Δήμου τοπικούς χορούς
  μέ πλήρη επιτυχίαν. Ακολούθως
  εγένετο ή άπ^νομή των στεφάνων
  καί διπλωμάται είς τούς νίκη
  τάς δπό τοθΣεβασμιωτάτου καίδπό
  τα ραγδαϊα χειροκροτήματα των
  επισήμων καί τοθ πλήθους. '£
  γένετο κατόπιν ή δποστολή τής
  σηιαίας καί ή άνάκρουσις τοθ
  έθνικοθ ΰμνου.Είτα δέ ή άιτοχώρη
  αίς των μαθητών καί μαθητρι
  ών έν παρατάξει διά των όδών τής
  πόλεως χαί δπό τα χειροχροτήμα
  τα τοθ χόσμου, ό οποίος έκ των
  διαφόρων κέντρων παρηκολούθει
  μέ ενδιαφέρον χαί στοργήν την
  ωραίαν αυτήν συνολικήν έμφάνι
  σιν των εκπαιδευτήριον τής πό
  λεώ; μας, έκτιμών τό καθ1 ολου
  είς α&τά συντελουμένην ^μορφωτι
  χον έργον.
  Γ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ
  ΣΧΕΔΙΟΝ ΡΥΟΜΙΣΕΟΣ
  ΤΟΥΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΑΝΕΥ ΕΥΡΟΠΑΪΚΗΣ ΣΥΡΡΑΞΕΒΣ
  ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΝ;
  ΑΘΗΝ %Ι 29 Μαΐου (τού άνταπο
  χριτού μας).— Νυκτεριναί είδήσειςπρός
  τό Άθηναϊιΐίόν πρακτορείον άγγέλλουν
  ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ καταρτί*
  ζει σχέδιον ρυθμίσεως τού ζητήματος
  τού Δάντοιγκ άνευ εύρωπα'.χής συρρά·
  ξεως.
  Λέγεται ότι επί τού αχεδίου τούτου ό
  κ. Χίτλερ θα προτείνη κοινήν συζήτησιν
  πρός οριστικήν καί ομαλήν επίλυσιν τού
  προβλήυ.ατος.'
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΔΙΑΤΑΣΙΑΠΩΝΙΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 ΛΙαΐου (τοο άνταπο-
  κριτού μας.)— Ή αγγλικη κυβέρνησις
  προέβη είς έντονον προειδοποίησιν πρός
  1 την Ιαπωνίαν διά τάς ένεργουμένας
  • παρ' αυτής αύθαιρέτους νηοψίας επί άγ·
  γλικών^άτμοπλοίων.Ή Αγγλία έφιστά
  την προσοχήν τήςΊαπωνίας επί των συ·
  ' νεπειών τάς οποίας θά ηδύνατο νά έχη
  ή συνέχισις των νηοψιών.
  Ή ΟΛΛΑΝΔΙΑ Ν Α Υ Π Η Γ ΕΙ
  ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΑΟΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας.)— Κατά τα έκ τοΐ έ·
  ξωτερικού τηλεγραφήματα ή Όλλανδία
  βεβαιούται .ότι ναυπηγεϊ δύο μεγάλα
  θωρηκτά προωρισμένα διά την εξασφά¬
  λισιν των παραλίων αυτής καί των Οα·
  λαβσίων όδών.
  ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
  ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
  Τό Υπουργείον των Έσω
  τερικών διά διαταγής τού
  πρός τούς Νομάρχας παρα-
  καλεΐ δπως ύποβάλουν κατα-
  λόγους των είς τούς προϋτΐο-
  λογισμούς των Δήμων τής πε¬
  ριφερείας των έγγραφομένων
  υποχρεωτικών είσφορών κατά
  τό Ιτος 1939—40 υπέρ: α) τής
  Διοικήσεως, β) τοθ ΤαμεΙου
  Άσφαλίσεως Δημοτικών καί
  Κοινοτικών ύπαλλήλων καί
  γ) τής Ενώσεως Δήμων καί
  Κοινοτήτων τής Ελλάδος.
  ΤΑ ΜΙΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  Τό δπουργεΐον τής Παιδείας
  προκειμένου νά άντιμε,τωπίση τό
  ^ήημ των μαθητιχών σιισαιτίων
  επί νέων βάσεων καί μετά τής
  δεούσης προσοχής, προήλθεν είς
  την απόφασιν 2πως άπό τοθδε
  ηφζ ή σχβτιχή νομοθετική μέ
  ριμνα είς τρόπον ώατε άπό τής
  ενάρξεως τοθ προσΐχοθς σχολι
  κου έΐους νά λειτουργήσουν χανο
  νικώς τα μαθητιχά συσσίτια είς
  ολόκληρον την χώραν. Ούτω, κατ'
  ανακοίνωσιν τοθ χ. Σπίντζα, χά
  αρτίζεται χαί θά δημοσιευθή
  συντόμως νίμος, διά τοθ δποίου
  ) ρυθμίζωνται δλαι «Ι λεπτομέ
  τής λειτουργΐας των μα,θι,τι
  σασσιτίων.
  ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
  ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΙΜΕΝΙΚΗΣ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών ό
  Πρόεδρος τής Λιμενικής "Επι
  τροπής "Ηρακλείου κ. Γεώργι
  ος Γερωνυμάκης.
  Κατά την έν Αθήναις παρα
  μονήν τού επετεύχθη^ κατόπιν
  επίμονον συστάσεων τοθ Ύ
  πουργοθ Γενικοθ ΔιοικητοΟ
  Κρήτης κ. Μπότη Σφακιανά
  κη παρά τή Διοικήσει τής Έ
  θ νίκης Τραπέζης ή χορήγησις
  τοθ ΰπολοΐπου τοθ δανεΐου ά
  ποπερατώσεωο των λιμενικών
  έργων
  μών.
  έκ 10 έκατομ. δραχ-
  ΕΚΔΡΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Σήμερον άναχωροθν εντέυ¬
  θεν έπιστρέφουσαι είς Αθήνας
  αί έκδρομεΐς μαθήτριαι τοθ
  ΆνωτέρουΠαρθεναγωγείουτοΟ
  ΈκπαιδευτικοΟ Συνδέσμου Α¬
  θηνών. ΑΙ έκβρομεΐς κατά την
  ένταθθα τριήμερον παραμονήν
  των επεσκέφθησαν τάς άρχαιό
  τητας.
  κ Γ. ΠίίΠ
  Διά τής
  βύχβιρίας
  ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΟΙ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
  Ενώπιον πλήθους φιλά
  θλων έλαβε χώραν χθές είς
  τό γήπεδον Χάνδαξ ό αγών
  πρωταθλήματος μεταξύ των ό-
  μάδων«Ήρακλέους»καί Ο. Φ.
  Η. Νικήτρια ανεδείχθη ή ο¬
  μάς τοϋ «Ηρακλέους» διά τερ
  μάτων 4—^____________
  ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΑ
  Κατά τόν προχθεσινόν πα-
  λαιστικόν άγώνα Τζΐμ Βλός
  καί Ήλιοπούλου νικητής ανε¬
  δείχθη ό Ήλιόπουλος. Αμφο¬
  τέρους τούς παλαιστάς προσ-
  εκάλεσεν ήδη είς άγώνα 6
  ένταθθα διαμένων Έλληνοα
  μερικανόςπαλαιστήςΠιπεράκης
  —Ταρζάν ώς πληροφορούμε
  θα δέ αμφότεροι οί πάλαι
  σταί απεδέχθησαν την πρό
  σκλησιν.
  —————
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  "Εκυκλοφόρησεν ή έβδομα
  διαΐα κατάστασις τής Τραπέ
  ζης τής "Ελλάδος υπό ήμερο
  μηνίαν 23 Μαΐου. Είς αυτήν
  άναγράφεται βτι τό είς χρυ
  σόν καί συνάλλαγμσ κάλυμ'
  μα τής Τραπέζης τής 'Ελλά
  Ο ΧΑΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ
  ΤΟΥ ΗΟΜΟΪ ΟΕΡΙ ΟΥΛΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άντοτ-
  ποκριτοΰ μας.)— Σημεριναί πληροφο
  ρίαι ρκ των Ήνωμένων Πολιτειών άνα¬
  φέρουν ότι ό ύπουργός τών'Εξωτερικών
  τής Άμερικής κ. Χάλλ δι» έπιστολών
  'του πρός τούς βουλευτάς συνιστά την
  τροποποίησιν τού νόμου περί ούδετε·
  ρότητος.
  Ο ΣΑΡΑΤΣΟΓΑΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ! ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έξ^Άγ¬
  κυρας ότι ό Τούρκος ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Σουκρή Σαράτσογλου
  εδήλωσεν ότι ή Γαλλία θά άνακτήση
  συντόμως έν Τουρκία την παλαιάν αυ¬
  τής προνομιούχον θέσιν.
  Η ΡΩΜΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΡΡΣΣΙΚΩΝ
  ΡΩΜΗ 29 Μαΐου (ίδ. ύπηρε-
  σία).—Ή εφημερίς «Βραδυνήοτών Πα¬
  ρισίων γράφει ότι αί άγγλορωσσικαί
  διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμοι
  καί ότι τα γραφόμενα υπό τού άγγλι.
  κου καί γαλλικού τύπου άποβκοπούν είς
  την καθησύχασιν τής δημοσίας γνώμης.
  'Ολόκληρος έξ άλλου ό γαλλικός τύπος
  άναμένει, άγωνιωδώς την οριστικήν σύ¬
  ναψιν τού άγγλορωσσικού συμφώνου
  καί διερωτάται μέχρι ποίου σημείου
  είνε δυνατόν νά φθάσουν αί ρωσβι*αΙ ά·
  παιτήσεις.
  αΐ« της βοτΛαοαιας «υκ«ιΡι«5 δ εσημείωσε ιιείωσιν
  τη, Κυρι*κης αφίκετο είς την πβ- Χ ιη Λ-?ι ό τΑ Η-Εΐωσιν
  λιν μας ό δκχιτρβπής ίημβαιονρά-Ι3· 039.071 δραχ. Το χρέος τοθ
  ββ$ κ. Γβώργιβί Πώΐτ μΕτά τής | Δημοσίου πρός την Τράπεζαν
  Μ«ρί«{ τβ». ίπαρουσιάζίΐαθξηαιν 561 686δρ
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΣΙΑΝΟ
  ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΡΩΜΗ 29 Μαΐου (ίβ. ύπηρε-
  σία).— Ό άγγλικός τύπος αποδίδει ι¬
  διαιτέραν όλως σημασίαν είς την συνάν¬
  τησιν τού "Αγγλου πρεσβευτού έν Ρώ-
  μ.η μετά τού κόμητος Τσιάνο. Προ-
  βλέπεται μάλιατ» κ*1 νέ* δι* σήμερον
  συνάντησι^