97351

Αριθμός τεύχους

5178

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "- ΟΥΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 8
  βξάμηνος 8
  Άμεριχής
  ετήσιαι δολ. 15
  Βξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ .
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5178
  Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
  ΤΗΣΓΗΣΚλΙΤΟΝΘΑΑΑΣΣΟΝ
  Ότι ή σημερινή Κυβέρνη
  αίς ένίσχυσε παντοιοτρόπως
  την γεωργίαν καί έπραξε
  πάν ϊ,τι ήτο δυνατόν δια
  την επέκτασιν καί την συ-
  στηματοποίησιν των καλλι-
  εργειών καί την αύξησιν
  τής παραγωγήν είναι τόσον
  γνωστόν όσον καί αναμφι¬
  σβήτητον. Τα άποτελέομα-
  τα δέ τής κυβερνητικής αυ¬
  τής προσπαθείας πού έστη-
  ρίχθη είς μίαν πραγμχτικα
  φωτισμένην γεωργικήν πολι
  , τικήν, εγένοντο ήδη άντι-
  ληπτά. Καί είναι τόσον εύ·
  χάριατα όσβκ· καί ίκανοποι-
  ητικά. 'Αλλ' ή Κυβέρνησις
  δέν άρκείται είς τάς μέχρι
  τούδε επιτυχίας της. Καί ή¬
  δη έργάζεται πρός όλοκλή
  ρωσιν τού Γεωργικοΰ προ-
  γράμματός της. Καβώς δέ ά
  νέφερε χθεσινόν έξ Αθη¬
  νών τηλεγράφημά μας, τό
  υπουργείον Γεωργίας άπεφά
  σισε νά ενισχύση την επέ¬
  κτασιν καί την αυοτηματο
  ποίησιν των δενδρωδών καλ
  λιεργειών καθ* όλην την χώ
  ραν. Τουτο δέ διότι καθώς ά
  πέδειξεν ή πεϊρα ή δενδρο-
  καλλιέργεια εύδοκιμεΐ ίδιαι
  τέρως είς την χώραν μας καί
  αποδίδει μεγάλο καί απολύ
  τως ίκανοποιητικόν είβόδη
  μα. Καί δέν ένδιαφέρεται
  διά την δενδροκαλλιέργειαν
  μόνον τό υπουργείον. Φρον-
  τίζει καί διά την ενίσχυσιν
  χαΐ αυστηματοχοίησιν καί
  τής βαμβακοκαλλιεργείας
  δι' απαντήσεως τού μάλιστα
  είς σχετικόν άρθρίδιόν μας
  μας πληροφορεΐ ότι ίδρύει
  πρότυπον πειραματικόν
  αγρόν βαμβακοκαλλιεργεί
  άς καί έν Μεσσαρά—καί τής
  μελισσοκομίας καί τής πτη-
  νοτροφίας, νομαδικης καί
  οΐκοσίτβυ, καί τής καλλιερ
  γείας καί εκμεταλλεύσεως ά
  ρωματωδων φυτών καβώς καί
  δια την ίδρυσιν καί λειτουρ
  γίαν βιβμηχανίας έπεξεργα
  σίας, έξευγενισμοΰ καί τυπο
  ποιήσεως των γεωργικών
  προϊόντων.
  'Αλλ' ή Κυβερνητική μ|
  ριμνα δέν περιωρίσθη είς ο,
  τι άφορα την γεωργίαν καί
  την κτηνοτροφίαν μόνον.
  Εξεδηλώθη δΓολους τούς κλα
  δούς τής έθνικής οίκονομί
  άς, δι' δλα τα εϊδη τής πά
  ρβγωγής. Διότι πρόγραμμα
  της έθεσεν ή Κυβέρνησις
  την πλήρη <*·. αδιοργάνωσιν καί τόν συγχρονισμόν τού οίκονομικοϋ καί παραγωγι κου όργανισμοϋ τής Χ«Ρ*| χαΐ την έντατιχήν καί δι ο λων των μέσων έκμεταλλευ σιν ©λων των πλβυτοπαρα γωγικώνπόρων της Ρ φη λβιπόν καί πρός την θα λ«οσαν μέ την Ιδίαν στορ γήν, με τό αύτό ενδιαφέ¬ ρον πβύ εδειξε καί ηρύζ την γήν. Καί πβλύ ορθώς. Διότι ή Ελλάς δέν είναι γεωργική μόνον χωρα αλλ είνε έξ ΐσου καί ναυτικη έμπορική ναυτιλία της * χει πρωτεύουσαν θέσιν με ταξύ των στβλων ίλβυ το κόσμβυ. Ή έλληνιχη οημ«ί<* περιφέρειαι ύπερήφ«νβς είς όλας τάς θαλάσσας καί τβύς ώχεανβύς, είς βλους τβύςχλι- μέναςτβΰ κόσμβυ, είς *λα τα νεωγρ*φιχ« πλατή μήκη. Μέ τό ύγρόν βν είναι ζυμωμένηή ΨΧ καί ή σκέψις *«* * σ£νΙί" δησις των Έλλήνων. Η Κρη τη μόνβν, μβλβνότι εΐνα νήσβς, ύστερεϊ ναυτικως. Δεν ίχει βΰτε εν ατμόπλοιον, μβλβνότι καί έπιβατηγόν κί¬ νησιν μεγάλην ·Χ«,»«ι·*2" γ«γ«ς χαί έξαγωγ«ς λας-πρό πάντων έξαγωγ«5 -Ινεργεί καθ' ίλον τ* Ι- το5 διά Βαλάβοηί *«τ «- ναγκην. Καί 9* ητ· ·ώτ» * ΐΜΐνιϊτ· τ· *ί>η
  τικόν κεφάλαιον καί νά δι-
  ετίθετο καί διά ναυτιλιακάς
  εργασίας τώρα ό πέτε ή κυ¬
  βέρνησις λαμβάνει τόσα προ-
  στατευτικ* μέτρα υπέρ τής
  ναυτιλίας καί των θχλασαί-
  ων έπιχειρήσεων-
  Άν ομως ή Έλλ«ς Ιχει
  απουδαίαν ναυτιλίαν, Ιχει
  αντιθέτως παραμελησει τελεί
  ως την αλιείαν. Καί ένω
  περιβρέχεται πανταχόθεν ά
  πό θάλασσαν, ένω έχει ά-
  πειρα νηαιά, μέ ορμους ά-
  βαθεϊς, μέ κόλπους ύπήνε-
  μους καί γαληνεμένους πάν-
  τα, πού θά ήτο δυνατόν κάλ-
  λιστα νά μεταβληθβϋν είς Ι-
  χθυοτροφεΐα. Καί ένω άκβ-
  μη είς τάς θαλάσσας της είναι
  δυνατόν νά έκτραφοΰν ολα
  τα ειδή των ψαρικών, έν
  τούτοις ή άλιεία εύρισκε
  ται είς ύποτυπώδη κατάστα¬
  σιν. Καί έξάγεται κατ' ε-
  τος συνάλλαγμα πλέον των
  τριακοσίων—τετρακοσίων έ-
  κατβμμυρίων δραχμων διά
  την εισαγωγήν άλιπάστων
  καί νωπών ψαριών έκ- τβΰ
  έξωτεοικβΰ. Τό χειροτέραν
  δέ είναι ότι ή δυναμΐτις
  κατέστρεφε τούς θησαυρούς
  των έλληνικών θαλασσών
  διότι ό δυναμιτισμός άπε-
  τέλει τό κυριώτερον μέ¬
  σον άλιείας είς την χώραν.
  Είναι έπομένως εξαιρετι¬
  κόν σπουδαίον τό ότι ή κυ
  βέρνησις εσκέφθη την ένίσχυ
  σιν, την οργάνωσιν επί βά
  σεων έπιστημβνιχών καί
  την συστηματοποίηβιν τής
  άλιείχς. Διότι, καθώς πληρβ
  φορβύμεθα, κατόπιν έντολής
  της κυβερνήσεως, αί άρμόδι
  αι υπηρεσίαι τού ύπβυργεί
  βυ τής Έθνικής Οίκονομί-
  ας ήρχισαν την μελέτην
  τής οργανώσεως τής «λιεί
  άς, τής δημιβυργίας παν·
  τβΰ βπου είναι δυνατόν
  επιστημονικώς ίχθυβτρβφεί
  ών καί την προστασίαν ά< πό τάς δυναμίτιδας καί την επιστημονικήν έκμετάλλευ σιν των θκλασοίων θησκυ· ρδν. Επί πλέον δέ ή κυ βέρνηβις απέστειλεν είς τό εξωτερικόν καί άρκετβύς ά πβφβίτβυς των Γυμνασίων καί τού Πανεπιστημίου διά να σπουδάσουν ειδικώς την Ι χθυβλβγίαν καί την αλιεί¬ αν. Έκ παραλλήλβυ λβιπόν πρός την εκμετάλλευσιν τής γής β' <«ΡΧίοΐ> *«ι « συστη
  ματική εκμετάλλευσις καί
  τής θαλάσσης διά τής όργα
  νώσενς καί ένισχύσεως τής
  ναυτιλίας καί άλιεία;. Καί
  θά είναι τό κέρδος τερά
  στιβν καί διά την ίδιωτι
  κήν καί διά την εθνικήν
  έν γένει βΐκονβμίαν.
  Η
  των ή κοινή ευπρίπεια την ο¬
  ποίαν δπιστηρίζει χαί περιφρουρζ
  παντοθ ήχοινωνία.Είς τήν'Ελλάϊα
  συνέδη νά αποκτήση ελαστιχάτη
  τα ή περιφρουρήση αυτή δεϊομέ
  ου δτι ήρχισε νά Ιπικρα
  η έ5ω ή λεγομένη «ιύρωπαϊκή»
  αντίληψις. Τα ζευγαράχια τοθ
  Ζαππείου, πού κατά τό μάλλον
  κ«1 ήττον, είνε κοινόν μυστικόν,
  ήρχισαν νά παίζουν τδν ρόλον των
  καί είς τα έπαρχιακά πάρκα ου
  μην άλλά καί είς τάς δημοσίας
  όδού;. Άπό έ<εϊ ό χατήφορος ήτο ζήιημα άντιλήψιων. Καί είνεγνω αιόν πόσον δ "Ελλην δταν συνηθί ση είς τάς έλαφράς άντιλήψεις, πέρνει τόν κατήφορον. Κάποτε είς τό θέατρον Πουλα χάκη εδόθη άφορμή νά προσίξουν πολλοί δπεράγαν φανερούς έναγ καλισμούς. 'Αλλ' διαν εζητήθη ή ίπέμδασις, ή συζήτησις έγενικεύ θη διά νά άνασηχώσουν άρκεΐοί τούς ώμ&υ;. Γενικώς παρετηρήθη δτι δέν δπήρχε διάθεσις ί'να ζή ηθή ή επέμβασις αυτή άπό τοΰς έντεταλμίνους. —"Ωχ άδερφέ, είΐτε κάποιος Αύτά γίνονται καί είς Παρισίους. Γίνονται, £έν Εχει κανείς (ΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΤΟ ΛΙΚΑΙΟΝΚΑΙΤΟ ΑΔΙΚΟΝ Κ<αΙ ίδώ εσημειώθη άπήχησις τοθ ζητήαατος πεοί των έν δημο αίφ τόπφ άσπασμων. Ώς γνω ατόν είς τό «Αυρικόν» των Άθη νών κομψοενδιδυμένος νίος αυνο δεύων μία» δεσποινίδα —μνησΐήν τού ώς εβεβαίωσεν —έακυψε καί ΐήν έφίλησεν έπανειλημμένως καθ' ί)ι στιγμήν είς την σκηνήν έξετε λεΐτο «μία ρομάντζα» άπό την ή θοποιόν Ποζέλι. Ό νέος είς παρα τηρήσεις θαμώνος τοθ θεάτρου ή πείλησε συνέχισιν. Έπενέβη δμως ή άστυνομία χαί ή εύταξία τοθ ζεύγους αποκατεστάθη Υπεβλήθη πάντως ή σχετική μήνυσις καί τό ΠλημμελειοδικεΓον Αθηνών θά χληθί κατ' αύτάς νά ρυθμίση τό άχανθδδες βύτό ζήτηια. Είς την προκειμένην περίπτω α ι ν υπάρχει νεμίζω κάποιο δι χαιον: τό δίκαιον τοθ μνηστη'ρος ϋν ήτο βεβαία μνηστήρ ό Ινδια- φβρόμινος. 'Υπάρχιι δμιος χαί τό δίν τοθ άλλαι* καί προ πάν χ ς μίαν άντίρρησιν. Άλλά γίνονται είς τόπον τοιούτον καί κατά τρό πον τοιοθτον ώσΐε ή ιύθιξία τοθ άλλου νά μην ίχη έπαρκή δικαιο λογίαν Αύΐό τουλάχιστον άναφί ρουν μερικοΐ πού ίΐυχε νά παρα κολουθήσουν μέ άμεροληψ'αν καί διακριτικέτητα πρόσωπα χαί πράγ ματα είς τό εξωτερικόν. Ή Εύ ρώπη δέν είνε τόσον δσον την πιστεύομεν έλαφρά. Γνωρίζουν ε- χεϊ νά σέβωνται τόν άλλον νά τιμοθν ή νά μην τιμοθν έστω Ινα πράγμα άλλά μέ τούς λόγους έκείνους πού ΐχουν άναγραφή, ί τσι ή άλλοιώς, είς τοίς άγρά- φους κανόνας τού πολιτισμοϋ. Νά χαθορίζουν τάς προλήψεις άλλά νά μή στεροθν θυσίας μερικούς τύπους τής ζωής. Ό έλληνικδς μιμητισμδς έξελίσ οεχαι έποααιωδώς πρός αύτά τα πράγματα. Καί είνε φυσικόν ένίο τε νά σημειώνη την άνορθρογρα φίαν καί την παρεκτροπήν. Νά ύπερβάλλη είς έλευθεριίτητα προ καλών τόν άλλον είς στιγμάς πού 6 σεβασμός πρός αυτόν είνε κάτι ΤΑ ΑΙ Μ ΕΝ ΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΙ ΤΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΟΦΕΛΗ τό λογικόν επί πρωτα χαθίσματα τέλους! Είς τα ενός θεάτροι. υπό πλήρες φώς, ανεξαρτήτως πρός την παθητικότηι:α μιάς ρο μάντσα;, τό φιλί άπαγορεύεται. "Οσον αυθόρμητον, είλΐκρινές, ά γνόν ή... πατρικόν τό πάρη κα νείς. • * Ή ποίησις τοθ φιλιοθ την ό¬ ποιαν τόσον είχεν κατατοπίσει τό δημοτικό μας τραγοθδι, δέν θά υποστή φρονώ τίποτε, από μίαν καταδικαστιχήν απόφασιν τοθ μο νομιλοθς. Άπεναντίας έχει νά ώ φεληθη" πολλά καί αυτή καί ή αίσθητική τού. Οί ιίρωνες &ς μή προσθίαουν μέ καγχασμόν: Καί ή δημοσία αίδώς;... Δέν έχει ΰ αυτή νά πάθη τ,Ιποτε;... "Ας ή ή η ς θεωρηθή αυτή ή τελευιταία είς την όποιαν Ιχει νά δπολογίζη κα¬ νείς. Τό ούσιώδες είνε δτι ίέν είνε σωστό νά φιλιοθνται, μνη στευμένοι ή άμνήστευτοι, κατά τρόπον κινηματογραφικόν. Ή ε¬ πι ρροή έξ ϊλλου τοθ κινηματο γραφικοθ φιλιοθ άς μή ξεχνοθμε μέ τό μίρος της τό δτι έχει σκότος. Και αύτό τό τελευ¬ ταίον είναι στιγμές πού έξυπη ριτιί την κοινωνικήν πειθαρ χίαν καΐ την στοιχειώδη λεπτότη τα. Ή κοινή θέα δέν είνε ϊσως άν/; θικος μόνον. Είνε χαί έξεζητημέ νη χαί άντιαισθητιχή. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τάδιεβνή ζητήματα ΠΡΟΣ ΑΝΑΖ20Γ0ΝΗΣ1Ν ΤΟΥ ΙΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Μαΐου ((δ. ύπηρεσ(ο).—Ή προσοχή των πολιτικών καΐ δημοσιογραφι- κών κύκλων στρέφεται τάς τε¬ λευταίας ημέρας είς την Άττω Ανατολήν δτου αί αύθοτιρε- σίαι τής ΊαττωνΙας συνεχΐζον ται πορά τα κοινά διαβήματα τής Αγγλίας, ΓαλλΙας καί Άμερικής πρός την κυβέρνη σιν τοθ Τόκιο. Διεγείρουν δέ περισσότερον τό ενδιαφέρον κσΐ τα αΐματηρά γεγονότα πού λαμβάνουν χώραν είς τα ρωσσομαντζουριανά σύνοραμε ταξύ τί5ν ίαπωνικών καί σοβι ετικών στρατευμάτων, έπεισό δια πού ξχουν την Ικτασιν ά- ληθινων μσχων μέ συμμετο- χήνδχιμόνον τοΰστρστοθ άλλά καί τής άεροπορΓας κοΙ τοθ βαρέως πυροβολικοθ ««ι των τάνκς. Πιστεύετσι έν πάση πε ριπτώσει δτι τα έπεισόδια αύτά δέν θά Ιχουν γενικωτέ ραςσυνεπεΐαςκαΐ δένθάκαταλή ξουν είς πολεμικήν σύρρα ξιν μετσξύ Σοβιέτ κσΐ Ίατΐω νΐας. Όπως έπΐσης πισΐεύεται ότι τελικώς ή κ^βέρνησις τοθ Τόκιο θά δείξη τόν άπαιτού μενον σεβασμόν πρός τα έν Κ(να συμφέροντα των ξένων δυνάμεων διά ν' αποφύγη την λήψιν σκληρόν μέτρων είς βάρος της έκ μέρους τής Αγγλίας, ΓαλλΙας καί Ήνω μένων Πολιτειθν. Δεδομένου δέ δτι καί έν Εύρώτιη παρατηρεΐται ήδη ση μαντική Οφεσις, αί έλπίδες ά- ποφυγής τοθ πολέμου θεώ ροθνται ένισχυμέναι. Σχολιά ζων μάλιστα ό τύπος τα τε λευταΐα διεθνή γεγονότα έκ φράζεται σήμερον μέ πολλήν αισιοδοξίαν διά την μέλλοντι- κήνέξέλιξιν τής καταστάσεως. Ιδιαιτέρως δ' δλως σχολιάζε ται ή είδησις καθ' ήν ό Γερ μσνός καγκελλάριος θά έπιδι ώξη "«ήν διευθέτησιν τοθ ζητή ματος τοθ Δάντσιγκ διά τής ειρηνικήν όδοθ καθώς καί ή δήλωσις Ιταλικάς προσωπικότη τος Οτι 6 κ. προσπαθή στ) Μουσολίνι θά όπωσδήποτε ν αποφευχθή ό πόλεμος. Καί έκ φράζεται γενικώς ή γνώμη 6 τι ό άξων έκάμφθη, δτι ή όξύ ήρχισε νά ύποχωρίϊ κα νά σημειοθται κστε<ονασμός Ενδεικτικόν δέ τής έπελθού σης βελτιώσεως είνε καί τό δτι πολλά κράτη ήοχισαν νά χαλσρώνουν τα άμυνΐικά μέ τρα πού εΐχαν λάβει τελευ ταίως. Ενδεικτικόν έαΐσης ε νέ καί τό δτι ήρχισεν ήδη ι άποχώρτσις τ&ν ίταλικών κα γερμανικΛν στρατευμάτων έκ τής ΊσπανΙας. Πρό τής τερα στίας δυνάμεως την οποίαν εδημιούργησεν ή σύμπραξις Αγγλίας, ΓαλλΙας καί Ρωσσ άς, ό άζων έκάμφθη. Τό Βε ρολϊνον καί ή Ρωμη ετράπη σαν πρός την οδόν τής συνέσε ως καί έχασαν μέρος τούλα χιστον άπό τό πολεμικόν μέ νος των. 'Εκεΐνο τό οποίον σχολιά ζεται έπίσης Ιδιαιτέρως σή μερον άπό τόν τύπον εΤναι χαρακτήρ καί ή μορφή πο δίδεται είς τό πρός ύπογρα φήν έτοιμαζ'ίμενον τριμερέ άγγλογαλλοσοβιετικόν στρα τιωτικόν σύμφωνον. Ή συμμα χΐα αυτή, ώς τονίζεται, θά ί αποκλειστικώς άμυντικό χαρακτήρα καί θά προσαρμ πρός τώ πνεθμα τής ι μαοικής ασφαλείας. Δι' αϋτ καί ώς ελέχθη, θά ένσωμα είς τόν οργανισμόν τή ΚοινωνΙας των Εθνών. Δηλα δή τό σύμφωνον αύτό τώ τριών μεγάλων δυνάμεων πό έμειναν πισταί είς τόν όργα νισμόν τίΐς Γενέυης καί τα εΐρηνιο-τικά ίδεώδη τού, θ' ποτελέση την βάσιν επί τή οποίας θά θεμελιωθή τό νέο καθεστώς τής είρήνης. Δι' αι τό καί οί πολιτικοί καί δ μοσιογραφικοΐ κύκλοι κρίνου την τριπλήν συμμαχίαν ώς τή ρωμαλεωτέραν προσπαθεία· άναβιώσεως τοθ συστήματο τής όμσδικής ασφαλείας κα άναζωογονήσεως καί τονώσ ως τοϋ όργανισμοϋ ττ]ς Κο νωνΐας των Εθνών, πού εΐχ "Κατ' ανακοίνωσιν τοθ έπαν λθόντος έξ Αθηνών προέ- ιρου τής Λιμενικής 'Επιτρο- [ής κ. Γ. Γερωνυμάκη, δημο ιευθεΐσαν είς τό χθεσινόν >ύλλον μας, ή Διοίκησις τής
  Εθνικής Τραπέζης έχορήγησε
  ταί τό υπόλοιπον έκ 10 έκα-
  ομμυρΐων δραχμών δάνειον
  >ιά την συνέχισιν καί όλο
  λήρωσιν των κρηπιδωμάτων
  αί των άλλων πσραγωγικών
  ργων τοθ λιμένος μας. Ό
  εΐλεται ή χορήγησις τοθ δα·
  είου είς τάς ενεργείας τοθ
  προέδρου τής Λιμενικής
  καί είς την εύρωστίοχν τοθ τα
  μεΐου της, πού έπιτρέπει την
  κανονικήν έξυπη ζέτησιν των
  !»φειλων της. ΌφεΙλεται δμως
  ιυρΐως καί πρωτΐσΐως είς τάς
  έπιμόνους συστάσεις τοθ ύ-
  πουργοϋ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ
  Κρήτης κ. Σφακιανάκη, πού
  ■Τχε θέσει ώς μίαν των κυ
  ΐωτέρων έπιδιώξεων τής έν
  Αθήναις διαμονής τού καί
  [ήν ενίσχυσιν τής Λιμενικής
  Επιτροπήν τής πόλεώς μας
  ιΐά τής όλοκληρώσεως τοθ
  δανεΐου παρά τής Έθνικής
  Τραπέζης. Καί επέτυχε πράγ
  ματι έντός έλαχΐστου Βιαστή
  ματος την διευθέτησιν τοθ ζή
  τήματος αύτοΟ πού έχρόνιζε
  καί παρέμενεν έκκρεμές άπό
  μακροθ.
  Πασην σημασίαν έχει ή χο
  ρήγησις τοθ δανείου αύτοθ,
  εΤναι περιττόν νομίζομεν νά
  τονίσωμεν. Διότι είναι κατα
  νοητή είς Βλους. Μέ τό ποσόν
  αύτό θά κατορθωθή δχι μόνον
  ή συνέχισις άλλά καί ή επι
  τάχυνσις των εργασιών μέχρις
  αποπερατώσεως των κρηπιδω
  μάτων καί των προκυμαίαν.
  Έτσι κατά τούς θρρινούς μή
  νας θά ένταθοθν αί εργασίαι
  8που θ' άπασχοληθή μεγάλος
  άριθμός εργατικόν χειρών
  καί θά καταβληθη κάθε δυ
  νατή προσπαθεία ώστε ν' ά
  ποπερατωθοθν τα Ιργα είς
  τό συντομώτερον δυνατόν χρο
  νικόν διάστημσ.
  Ή αποπεράτωσις δέ των
  έ'ργων αυτών θά 'έχχ άνυπο-
  λόγιστον αξίαν διά την πό¬
  λιν κσί τόν νομόν μας ο¬
  λόκληρον. Διότι τότε θά κα¬
  ταστή παραγωγικός καί ώ-
  Φέλιμος δντως ό λιμήν. Τότβ
  θά λειτουογήσπ ό'Οργανισμός
  Λιμένος. Θά πλευρΐζουν είς
  τάς προβλήτας τα έπιβατικά
  καί έμπορικά σκάφη. Καί ή
  κίνησιο, τόσον ή έπιβατική 8·
  σον καί ή έμπορική, θά ν'νε-
  ται χωρίς την μεσολάβησίν
  λέμβων καί φορτηγΐδων πού
  συνεπάγονται καθυστέρησιν,
  κινδύνους, φθοράς, ζημίας
  καί ϊ£ο8α μεγάλα ποΰ έπιβα
  ρύνουν τάς τιμάς καί κατά
  συνέπειαν τό κόστος τής ζω-
  ής. Τότε δηλαδή θά έχωμεν
  πραγματικά σύγχρονον λιμέ¬
  να καί δχι £να άπλοθν τε-
  χνητόν δρμον. Επί πλέον
  δέ, τότε θά λάβη άλλην δψιν
  καί ή πόλις. Διότι ή κατα·
  σκευή των αποβάθραν θ'
  άλλάξη την μορφήν τοθ παρά
  τόν λιμένα τμήματος, πού α¬
  ποτελεί καί την προθήκην
  τής πόλεως καί θ' άπαλλά
  ξ τόν τόπον εκείνον άπό
  τάς σημερινάς αθλιότητος.
  Έξ άλλου ή συναψις 2το°
  νέου δανείου, θά δημιουργή¬
  ση τόσην ταμειακήν ευχέ¬
  ρειαν είς την Λιμενικήν ώστε
  νά δυνηθή νά χορηγήση
  των ό
  σόν
  161ων πόρων της, τό πό
  πού άπαιτεΐται καί διά
  την αποπεράτωσιν των έξωρα
  ϊστικών έργων τής παραλΐας
  τοθ ΜηεντενακιοΟ.
  Θά ελέγαμεν μόνον δτι επι·
  βάλλεται νά καταβληθη τώρα
  κάθε προσπαθεία ώστε νά κα¬
  τορθωθή τό
  άτμοπλοΐων
  νουν κατά
  πλεύρισμα των
  πού θά φορτώ-
  την προσέχη πε
  έξ
  η
  ρίοδον σταφύλια πρός έξα
  γωγήν. Διότι εφέτος πρέπει
  νά γίνεται ή φόρτωσις των
  σταφυλων άπ' εύθείας έκ τής
  άποβάθρας είς τα σκάφη χω·
  ρίς την μεσολάβησίν φορτηγί-
  δων. Άλλά θά γίνη ασφαλώς
  καί αύτό, δπως θά επιτευχθή
  ταχέως καί ή αποπεράτωσις
  δλων των έργων τοθ λιμέ¬
  νος. Τό ενδιαφέρον τής κυ¬
  βερνήσεως καί ή ενίσχυσις
  πού παρέχει ό Γεν. Διοικη-
  τής κ. Σφακιανάκης είς την
  Λιμενικήν Επιτροπήν είναι
  άρκετή περί τούτου εγγύησις.
  Άντιαεροπορι καί
  άσκήσεις.
  Τάς ημέρας αύτάς θά γί¬
  νουν είς όλην την χώραν άν-
  τιαεροπορικαί άσκήσεις διά
  νά δσκιμασθή ή άποτελεσμα
  τικότης τής άμυντικής μας όρ
  γανώσεως καί διά νά διδα
  χθή 6 λαός πώς θά προφυ
  λάσσεται έν καιρφ πολέμου
  άπό έναερίους έπιδρομάς. Όρ
  θοτάτη ή απόφασις. Καί επι
  βεβλημένη πράγματι ή έκτέλε
  σις των άσκήσεων αυτών έφ'
  λήλους κακοτυχίας πού ύπέ
  στη, είς πλήρη άφάνειαν, είς
  πραγματικήν άφασίαν
  Εάν δ' επιτευχθή τοθτο, θά
  είναι δντως μέγα κέρδος καί
  μέγα άγαθόν διά την άνθρω
  πότητα καί τόν πολιτισμόν.
  Θ' άπομακρύνη τόν πόλεμον,
  θά εξουδετερώση τάς συνεπεί
  άς πού δημιουργεΐ ό φόβος
  τής έκρήξεώς τού. Καί θ' ά
  νοίξη νέαν περίοδον δημιουρ
  γικής εργασίας, ήσυχίας καί
  γαλήνης διά τόν κόσμον. Άλ
  λά δέν πρέπει ν' αναμένη κα
  νείς ότι θά συντελεσθή τό θαθ
  μα αύτό είς μικρόν διάστημα.
  Καί άν επιτευχθή ώς δλοι
  ευχονται καί πολλοί έλπΐζουν,
  θά χρειασθή άκόμη, έπΐμονος
  γιγαντιαία καί μακρά προσπά
  θεια καί χρόνοςάκόμη μακρότε
  ρος. Διότι όσον είναι εΰκολον
  νά έκρσγΡ, ένμιφ στιγμή 6 πό
  λεμος τόσονεΐναι δύσκολον νά
  δσον οί κίνδυνοι τοθ πολέ
  μου δέν έξηλεΐφθησαν εΐσέτι
  άπό την Ευρώπην. Πάντως
  ευχόμεθα ν' άποτραποϋν οί
  κίνδυνοι αύτοΐ τοθ πολέμου
  καί νά μην αντιμετωπίση πό
  τέ είς την πραγ<1ατικότητα ό κόσμος έναερίους έπιδρομάς. Διότι ενας νέος πόλεμος θά ένσπεΐρη την φρίκην καί τόν δλεθρον. Όπωαδήποτε δμως ό λαός πρέπει νά συμμορφω θβ απολύτως πρός τάς όδηγί άς πού θά δοθοθν πρό τής ενεργείας των άντιαεροπορι- κών άσκήσεων ωστε νά διευ¬ κολύνη την επιτυχίαν των. περιπέσει εσχάτως, μετά τα διασφαλισθη ή είρήνη χωρίς κτυπήματα καί τάς άλλ.επαλ μακράν, άγωνιώδη πάλην. Ή όδός Ασιτών. Έντός των ημερών άναμέ νεται νά έπιστραφή έγκεκρι- μένος άπό τό υπουργείον τής Συγ<οινωνίας ό νέος 'προθ πολογισμός τοθ Ταμείου Έ παρχιακής ΌδοποιΤας τοθ νο μοθ μας. Θ' αρχίση δέ άμέ σως ή κατασκειή των διαφό ρων όδικων καί άλλων συγ κοινωνιακών έργων υπέρ των οποίων έχουν άναγραφή πιστώ σεις. Πιστεύομεν λοιπόν δτι μεταξύ των έργων πού θά κατασκευασθοθν θά εΐναα καί ή όδός Άγίου Μύρωνος—Ά σιτών—Πρινιά—Άγίας Βαρ βάρας. Θά βοηθήσουν άλλω στε καί οί κάτοικοι διά προ- σωπικής εργασίας δεδομένου δτι εχει ληφθή σχετική άπό φασις έν συνεργασία των κοι νοταρχων των ενδιαφερομέ¬ νων χωρίων μετά τοθ κ. Νο¬ μάρχου.
  ΛΠΦΡΘΩΣΙ-
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον ή Βιεννέζικη όττερέττα
  «Γκασιταρόνε». Μέ τούς Μαρίκα
  Ρέκ, Λέο Σλεζάκ. Γιοχάνες Χ
  στερς. Την .Πέμπτην: «Ρασποΰτιν
  δαίμων της Σιβηρίας».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Μιά φωνή
  στό σκοτάδι». Κυοιακή ώρα 2 μ.μ
  ολόκληρον τό έπειοοδιακόν.
  Δευτέρα, Πέμπτ", Σάββατον
  Κυριακή ώρα 6 1)2 άηογευματινή
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα 31ης Μαιου.
  Ώρα 12.25 Σημα.—'Εθνικό;
  μνος—"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ή ωρα τού έργίτου.
  Είϊήσεις καί άνακοινώσεις.
  μοτικό τραγοθδι δπδ τού χ. Κ.
  Ζακ,ινθινοΟ.
  13 Ποικίλη μουσική (δίακοι)
  13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή
  σεις.
  13 45 'Ελαφρό τραγοΰδι.
  14 45 Είδηαϊΐς. - Μβτεωρολογι
  χον δελτίον.
  19 Σπμα—Έθνικοςΰμνβς.Ύμνος
  Νεολαίας—ΰμνος 4ης Αύγούοτου.
  19 10 Χρηματιστήριον — Κίνπ
  σις άγοράς Πειραιώς.
  "Ωζχ Άστεροσκοπείου Αθηνών.
  19 20 Ή ωρα τού Παιδιοΰ.
  «Τό βασιλόπουλο χαί ό γίγαν-
  τας» Παραμύθι τής δίδος Ιρμας
  Βιολάντη. Πιάνο. «Ή βασιλοπού
  λα χαί τό έλάφΐ» χλπ.
  19.50 Στρατιωτική μουσική
  (δίσχοι).
  20 Ή ωρα της ύγείας.
  «Πώς καί πέτε πρέπει νά γ£
  νωνται τα θαλάσσια λουτρί χαί
  τα ήλιόλουτρα». (Δΐάλογος) έκ
  μέρους τού ύπουογείου 'Υγιεινής.
  20.15 Μικρά ορχήστρα.
  20.50 Είδήσεις— Μετεωρβλογΐ
  Μόν Δελτίον.
  21.05 Ρίσιτάλ τραγβυδιοΰ.
  (Υπό τής δίδος Αφροδίτης Πά
  τρίλλη δψιφώνου).
  21.35 Όμιλία.
  21,50 Ρεσιτάλ πιάνβυ.
  22 15 Νυκτερινάς είδησκις,
  22.25 Μικρά ορχήβτρα.
  23.20 'Ελληνική καντάόα.
  23.50 Μουσική χοροϋ (δίακοι).
  0.15 Τβλευταϊαι εΐδπβεις.
  Ό σατανάς καλόγηρος|
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  ΑΥΡΙΟΝ ΣΤΟΥ
  ΗΟΥΛΑΚΑΚΙ
  Μεγάλη Πρεμιέρα
  Ό Ρωσσικός Κολοσσός
  τό δυνατό δράμα
  Άλφρέντ Νόΐμαν:
  Ο
  ΛΑΙΜΩΝ
  τού
  ΤΗΣ
  75ον
  Έπειτα θυμήθηκε δτι τόν
  περΐμεναν καί ΡΪπε:
  Άλλά μέ συγχωρεϊς, πάτερ
  μου.
  Είνε ώρα νά γυρΐσω. Ξεχά
  οθηκομάλιστα καί άργησα
  πολύ.
  Περιμένουν ά τούς άνακοι
  νώσωτήν άττόφασΐν μου.
  —Σέ παρακαλώ δμως νά
  μή ξεχάσης κάτι.
  Τί πραγμα; ηρώτησεν ό τσά
  ρος.
  —Ότι εΐπαμε. Δηλαδή πώς
  δέν πρέπει ,πάντοτε ό αύτο
  κράτωρ πασών των Ρωσσιών
  νά ύποκύπττ) είς τα κελεύσμα
  τα τοθ Κάϊζερ. Ό λαός σου
  θά αΐσβανθί) δτι ταπεινοθται
  άν φοβηθής τάς απειλάς τού,
  Ό τσάρος έπροχώρησε πρός
  την έξοδον χωρίς νά μιλήση
  Όταν δμως έφθασεν είς την
  θύραν ό καλόγηοος μέ μαλα
  κήν, θωπευτικήν φωνήν τόν έ
  σταμάτησε:
  —Μεγαλειότατε, μην ξεχά
  σρς τόν λαόν σου.
  Ό τσάρος έστράφη καί σέ
  μιά σπγμή οί δυό άνδρες έκυτ
  τάχθησαν κατάματα. Ό κσ
  λόγηρος τόν έκύτταζε μέ τα
  διαπεραστικά μάτια τού ώ
  σάν νά ήθελε νά καρφώσρ.
  την σκέψιν τού στό μυαλό τοθ
  αύτοκράτορος, δπως έκαμνε
  μέ τόν τσάρεβιτς καί δσους
  κατώρθωσε νά κρατήση υπό
  την ύπνωτιστικήν επίδρασιν
  ου.
  Ό τσάρος είτε διότι ήθελε
  ' απαλλαγή άπό την πυρΐ-
  ην εκείνην ματιάν, πού τοΰ
  κσιε τα σωθικά, είτε διότι έ
  πεθύμει νά καθησυχάση, τόν
  ,αλόγηρον, εΤπε:
  —Μή φοβεΐσσι τΐάτερ μου.
  Θά κάμω τό καθήκον μου.
  Μόλις ό τσάρος εβγήκεν ά
  πό τό δωμάτιον ό Ρασποθτιν
  άπέβαλε τό προσωπεϊον τοθ
  άγΐου άνθρώπου.
  Ξσνάγινεν ό όνθρωπος, τόν
  οποίον ό πρίγκηψ Παθλος
  περιέγρσψε πρός τόν αύτοκρά
  τορά τού, πλη(;ώσας διά την
  ειλικρίνειάν τού μέ τό άξίω
  μά τού ό πονηρός τυχοδιώ
  κτης χωρικός, ό έπικΐνδυνος ά
  πατεών.
  Μέ κυνισμόν έγκληματΐου,
  πού δέν αίσθάνεται τόν παρα
  μικρόν οΐκτον άκόμη καί βταν
  βλέπη τό θθμα τού έξουθενω
  μένον, έκύτταξε πρός την δι
  εύθυνσιν πρός την οποίαν ό
  τσάρος επροχώρει καί βέβαιος
  δτι διά την νίκην τού, βέβαι
  ος ό αύτοκράτωρ σάν άνδρεΐ
  κελλον θά έκαμνεν δ,τι ήθε
  λεν αύτάς, έξερράγη είς ε"να
  σιγανόν, σατανικόν γέλωτα.
  (συνεχ(ζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Χρώματα, καπέλλα, φορεματα
  πού εύνοουνται άπδ την έφετεινή μόδα
  Τό χρώμα τής μόδας είνε τδ
  μπλέ περδανς χχ! ποοορίζεται γιά
  τίς ξανθές χαί τίς χαστανές γυναΐ
  κες. Οί μελαχροινές θά προτιμή
  σουν τα ζωηρά μπλέ χαί τα χίτρι
  να είς δλες των τίς άποχρώαεις.
  Το άσποο ταιριάζει πολύ καλά
  ατίς ξανθές ίσον χαί οτίς μελα-
  χροινίς. Μ£α άσπρη τουαλίττα μέ
  ίνα άσπρο καπέλλα θεωρεΐται ή
  τελευταία λέξις τής μόδας είς τό
  Παρίσι.
  Τό ώραιότερο χαπέλλο τής χά
  λοκαιρινής σαιζόν είνε μία τόχα
  σκβπασμένη μέ όρτανσίες, σέ λι-
  λά καί ρόζ αποχρώσεις. Τό χά
  πελλάκι αύτό αθα συνοδεύση την
  έπίσημη άπογειιματινή τουαλέττα
  τής χυρίας είς μία χοσμιχή έμ
  φάνισίν της.
  Ενεφανίσθησαν πάλιν τα φορί
  ματα άπό χεντημένη βατίστχ 5σ
  πρη, μπλέ πάλ ή ρόζ, πού φ3.
  ροθσαν χάΊτοτε οί χυρίες τής ρω
  μαντικής έποχής. Ή σημερινή
  μόδα έπανέφερεν έπίσης τό χα¬
  πέλλο «σαρλότ», άπά τοθλι ή δαν-
  τέλλα γαρνιρισμένο μέ ίνα πλού-
  σιο ταφταδένιο φιάγχο.
  Συνηθίζοντ ι πολύ εφέτος τα
  κοστούμια ταγιέρ φχνταιζί. ,Μέ
  μιχ 5σπρη πιχεδένια φούσΐα θά
  φορέσετε μία ζακέττα χοντή ά
  πό πράσινο σχωτσέζιχο ταφτα
  .χαί πράσινη τίχα. Είτε θά φορέσε
  τε πράσινη ή χόκκινη φούστα
  |μέ λευκή πιχεδένια ζακέττα ή
  μπολιρό. Ό χρωματΐσμός πού θά
  έ<λέξειε θά εξαρτηθή άπό τό χρώ μα των μαλλιων σας. Γό καλοκαίρι θά φορεθοθν πό λύ τα πιχεδένια ταγιέρ, έκ των οποίων τα περισσότερα είνε έμ πριμέ μέ μικρά λουλουδάχια, πουά ή γεωμετρικά σχέϊια. Ή μόδα εύνοεΐ εφέτος έξαιρετι χά τα έμπριμέ δφάσματα μέ πό λύ μικρά πουϊ. 'Ίίως διότι Ιχουν τό προνόμιον νά καθιβτοθν λε πτή χαί χομψκ] την σιλουέττα. Τα πλέον σίκ φορεματα είνε άπό κρέπ γκωτρέσέ χρώμα μπλέ μα ρίν μέ ασπρα πουά. Ή φ->ύστα
  γαρνίρεται μέ πιέτες, κορσάζ
  μπλουζέ γαρι?ιαμέν3 μέ γιαχα
  δάκι λενζερί, μία άσπρη ζώνη
  χαί χοντά μανίχια.
  ή Ντιστβγκέ
  ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  Την προσέχη" Κυριακήν 4ην Ίουνίου τελεΐται έν
  Πόμπια χαί έν τώ νσώ Άγίου Γεωργΐου υπό τής
  Κοινότητος, ΈνορΙας κπί ΓυμνασΙου Πόμπιας Άρχι
  ερατικόν μνημόσυνον είς δ θέλει χοροστατήσει ^ό
  Θεοφιλέστατος ΈπΙσκοπος Άρκαδΐας κ. Βασίλειος
  υπέρ τής ψυχής τοθ αειμνήστου
  ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΕΑΤΕΧΑΚΗ.
  Έν Πόμπια τή 29 Μαΐου 1939
  Έκ τής ΈνορΙας Πόμπιας.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή ύποφαινομένη Μαρία χήρα Ιωάννου Κοκολάκη κά-
  τοικος Νεαπόλεως, καθήκον μου θεωρώ νά εύχαρισιήσω
  καί Δημοσία τό Εθνικόν Ίδρνμα Ασφαλειαν Ρώ|ΐης καί
  τόν Γενικόν Πράκτορα Κρήτης κ. Μηάν Μβρχάχην διά
  την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν ά μοϋ κατσβάλουν διά
  τοΟ ύπ'άριθμ. 13 719 συμβολοίου τοθ Συμβολαιογράφου Ή
  ρακλεΐου. κ. Εύστρατΐου Γσρεφαλάκη τό ποσόν των Δραχ-
  μών Πεντήκοντα Χιλιάδων (50.000) διά τό οποίον ήτο
  άσφαλισμένος παρ' αυτώ ό μακαρΐτης σίζυγός μου.
  Έν Νεαπόλει τή 25 ΜοΓου 1939.
  Μαρία Χήρα Ιωάννου Εοχολάχη.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ Άρμστρογγ.
  75βν
  Μέ τούς
  ΧΑΡΥ
  ΜΠΩΡ
  Στβν ρόλο τού κολα-
  βμένου καλογήρου:
  Μαρσέλ Σαντάλ
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή έπερέττα—θαΰμα:
  Ε
  ΝΙΚΗ ΛΥ.. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
  ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
  Έπανελθοθσα έξ Άθη-
  θηνών 6που έξεπαιδεύθη
  τελείως είς τό ΠανελληνΙ-
  ου φήμης κομμωτήριον«ΒΙ·
  ΛΗΣ καί ΜΑΙΡΗΣ» ΐδρυ-
  σε κομμωτήριον έν Νεαπό¬
  λει.
  Έκτελοθνται εργασίαι:
  Περμανάντ, '
  Όντουλβσιόν,
  Νιζαμπλί,
  Φρι{ιόν,
  Νανικιβύρ.
  Βαφαί κεφαλής είς
  πολλοΰς χρωμαιισμούς.
  ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΤΗΣ ΗΜΚΡΑΣ
  22 ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ
  Ηκολούθει ίδίανπολιτικήνκατευθυν
  σιν χαί εξεδήλωνε άντιθίτους πρός
  τάς ιδικάς τού φιλοδοξίας. Τόν έ·
  πέκρινε τόσον χατ' ιδίαν ίσον χαί
  δημοσία. Άνεμηνύετο είς τό έρ¬
  γον τού καί τα χαθήκοντά τού.
  Έφ' δσον ή δράσις περιωρίζετο
  είς τα γυναιχιΐα ζητήματα, δ Κι
  μάλ δέν ε*λεγε τίποτε. Δέν έπέτρε·
  πεν ϊμω; είς χανένχ ν' ανϊμιγνύ
  εται είς τα ζητήματα τού, ώστε
  νά τδ επιτρέψη χαί είς αϋή
  Καί οί δυό τού;, τίσΐν ό* Κεμάλ
  δσ3ν χαί αυτή, ήτχν έξ ϊσου δα
  σποτιχοθ χαί αυθαιρέτου χαρα
  χτήοος, έξ ϊσου θεληματιχοί χαί
  σχληροί.
  Έ Λατιφέ ήταν επί πλέον τό¬
  σον χαυστιχή είς τάς άπαντήσεις
  της, δσον καί ό Κεμάλ. Δέν ήνεί
  χετο παρρτηρήσεις χαί έπιχρίσεις
  8πως δέν ήνείχετο οδτ εκιί αυτός.
  Δέν είχαν παιδί ώστε νά τούς
  γχρατηό^Κ'χΙ φιλονειχίαι των ε¬
  μεγάλωναν. Τό απίτι άνεστατώνε
  το άπό τάς φωνάς καί τούς'καυ
  γάδες των. "Εω; δτου δ Μουστα
  φ& Κεμάλ επήρε την απόφασιν
  τού: Ή Λατιφέ ίπΐεπε νά φύγη,
  άμέσω,-, χωρίς άναδολάς.
  Έπιφυλακτικός χαί έχέμυθος
  είς δ,τι αφεώρα τόν ίδιωτιχόν 6Ε
  όν τού, δέν συνεζήτησεν τό ζήτη
  μα μέ χανένα. Έγραψε μόνος
  τού χαί υπέγραψε μίαν αίτησιν
  διαζυγίου. Απηύθυνε πρός την
  εθνοσυνέλευσιν, τάς εφημερίδας
  χαί τάς πρεσβείας ίνα βραχύ άνα
  χοινωθέν περί τοθ διαζυγίου, χαί
  παρήγγειλεν είς την Λχιιφέ χά
  νούμ νά φύγη άμέσιος άπό την
  έπαυλιν τοθ Τσάν Καγιά.
  "Υστερα έγύρισεν είς τούς φί
  λους τού χαί τάς δλονυχτίας των,
  έγύρισεν είς τό ποτόν χαί τάς
  ψιμμυθ:ωμένας γυναίκας—τόν πα¬
  λαιόν βί-.ν τού. Δέν έθετεν
  είς τόν εαυτόν τού κανένα πλέον
  φραγμόν. ' "Επινε περισσότε¬
  ρον άπό χάθε άλλην φοράν. Ωργί
  αζε μέ γυναϊχες χαί μέ άνδρες.
  Οί ίφηβοι τόν προσείλχυχν. Έκα
  με είς τα άνοιχτά προτάσεις είς
  συζύγους χαί θυγατέρας των υπο
  στηριχτών τού! Καί σημχίνοντες
  άκόμη άνθρωποι άπεμάχρυναν τίς
  γυναΤκες χαί τα κορίτσια των"ά¬
  πό την Άγκυραν, διά νά μή τύχη
  χαί τα συναντήοη είς τόν δρόμον
  τού. Ή δύναμις, ή άπεριόριστος
  έξουσία είχαν έχθρέψει μέσα τού
  τό άχόλαστον κτήνος, τόν άγριον
  Τάταρον, τάν άγριον λύχον των
  στεπων τής Άσίας. Δέν τόν έμελ
  λεν ποίον θά έηείραζε χαί ποίον
  θά χαθίστα εχθρόν τού. Είς μίαν
  άπό τάς στιγιάς των άγρίων έ-
  χρήξεών τού, έκαμε σ/ουπίδι καί
  τόν Άρίφ, τόν παλαιόν τού ίμπΐ
  οίον χαί ό Άρίφ προσεχώρησεν
  είς τούς πολιτικούς άντιπάλους
  τού.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΙ ΜΩΜΙ Κγ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφίκετο άεροπορι·
  κώς ές Αθηνών ή κ. Έμμαν Τσου
  δεροθ ΔιοκητοΟ τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος.
  —ΆφΙκοντο χθές άεροπορικώς
  οί κ. κ. Γ. Μαντζαβΐνος, Γ. Μαθι
  ουδ&κης μετά της κυρΐσχ τού, Κα
  ραθανάσης καί "Ανδρ. Γιαννακ6·
  πουλος.
  —"Ανεχώρησεν άεροττορικίς δι'
  Αθήνας μετά τής δίδος αδελ¬
  φής τού 6 νευρολόγος Ιατρός κ.
  Γρηγόριος Ζερβουδάκης.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό καλλιτέγνης
  έπιπλοττοιός κ. Γεώργιος Παπά·
  χατζάκης καί ό κ. Ιω. Μαρκό>
  πουλος άνεδέζαντο είς Βοΰτες
  τό άγοράκι τοϋ κ. Έαμ. Μεσ·
  σαριτάκη ανομάσαντες αύτό Ι¬
  ωάννην.
  Νά τοίς ζήση.·
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Χθές την πρωΐαν *ά καιρικώ
  πράγματα έφαίνοντο άποκαταστα-
  θέντα.
  — Χωρίς δμως νά γνωρίζη κα·
  νεΐς δν ή αποκατάστασις αυτή
  θά έσυνεχΐζετο.
  — ΓνωστοΟ όντος δτι δ Μάϊος
  εφέτος κάθε άλλο παρά συνε·
  πης φαίνεται πρός την συνήθη
  ήμερολογιακήν τού εξέλιξιν ώς
  διαμέσου μεταξύ Εαρος καί θέ-
  ρους.
  —Σήμερον ημέραν τής λαΐκης
  άνοράς θά γίνη Λ κανονική έ-
  ξόρμησις των όψανιστών πρός
  την Καινούργιαν Πόρταν.
  —Διά τα εΙδη της ήμέοας αλ
  λά καί τα φροΰτα τής εποχής.
  —Τώ δποΐα έκτίθενται εκεΐ είς
  ποιδτητα σχετικώς καλήν καΐ
  είς τιμάς προσιτάς είς κάθε β-ΐ-
  λάντιον.
  —ΣυνεχΙζονται αί κάθοδοι των
  Φΐλων τής θαλάσσης είς τόν λι-
  μενοβραχΐονα.
  —Άπό έκεΐ δέν λεΐπουν έπ(·
  σης οΰτε οί έρασιτέχναι ψαρά-
  δες.
  — ΟΙ δποΐοι παραμένουν επί
  ώρας διά νά μή φύγουν χωρίς
  ένα μικρόν κέρδος τής άναμο·
  νής αυτής. '
  —Ή λβωφορειακή κίνησις πα·
  ρουσιάζει δσημέραι καί μεγαλυ¬
  τέραν ζωήν.
  —Οί συμπολίται πυκνώνουν τάς
  άνά τα πλησιόχωρα έξόδους διά
  μίαν ώραν δροσιάς καί άναψυ-
  Ι Τό
  Ι_
  ΜΙΝΩΑ
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΛΑΜΠΑΙ Γ. ΐΑΜΙΑΝΑΧΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδός Χάνδακος
  Ηράκλειον
  ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητεϊται διά τα
  Εενοδοχεϊα «Ελλάς», «Κνω
  αίς». Συστάσεις άπαραίττιτοι.
  ' ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεως δλων των
  "Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  ΆναχαινισΘεν χαί πάλιν έξασφαλίζει ολα τα
  πλεβνιχτηματα της άνέσεως χαί ευχαρίστου δια-
  μβνής.
  Οέρμανσις-λβυτρα χ. λ. κ.
  Κοινή Διεύθυνσις
  Άτμοπλοϊκών Συγκοινωνιών
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Παρακαλοθνται οί κ, κ. έπιβάται βπως έφοδιά-
  ζονται εγκαίρως μέ τα είσιτήριά των έκ τοθ Πρα-
  κτορείου καθόσον θά απαγορευθή παρά τής λιμενι-
  κήγάρχής ή έπιβίβασις παντός επιβάτου έκ τής ά-
  ποβάθρας άνευ επιδείξεως τοθ εΐσιτηρίου τού.
  Έκ τοδ Πρακτορείον Τηλέφωνον 8-31.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. 'Ικτρος τοθ Καρδιολογικου 5βΓν1οβ της Α'
  Παθολογιχής Κλινικης τού Π«ν«ηιστημίου 'Αθην&ν.
  Δεχεται έν τώ ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ·
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ-
  βολά, καθ* εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλεβ. 8,25
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενα ρωμάντζο, Ινα
  χάρμα, μιά πνοή άγνής
  άγάπης, μιά παρθενική
  καρδιά:
  ΤΟ ΞΥ-
  ΠΝΗΜΑ
  Ένα φίλμ γεμάτο νειά
  τα καί δροσιά.
  Μέ τόν γόητα ΡΟΜ
  ΠΕΡΤ ΤΕΥΛΟΡ καί
  την ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΙΝΟΡ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΣΤΟ ΣΚ0ΤΑ1Ι
  Μέ τ«ν
  ΧΑΡΡΥ ΠΗΛ
  Προσεχώς:
  ΟΙΛιΉΙΝΗ ΟΕΡΙΟ0Α02
  Μ« τούς Ριτοαρ Γκρϊ,ν
  Νανσύ Κέλλυ.
  —ΈτιωφΕλούμενοι άλλως τε α¬
  κριβώς της υπάρξεως εύθηνής συγ
  κοινωνΐας.
  — ΑΙ γενικαΐ φροντΐδες γύρω
  άπό τάς άμπελοκαλλιεργεΐας
  συνεχίζονται έντστικά.
  —Οϋτως ώσΐε νά έκλε(π[) κάθε
  κΐνδυνος άπό τ9 άμπέλια καί νά
  ένισχύωνται αί έλπΐδες διά την
  καλήν εφετεινήν εσοδείαν.
  —ΑΙ δοκιμασΐαι άλλως τε τοθ
  παριλθόντος πού έν πολλοΐς δέν
  ήτο δυνατόν νά μή καταλογισθοθν
  είς άμέλειαν, άποτελοθν πάντο·
  τε πρέσφορον έν προκειμένφ μά·
  θημα. ·,
  —Ή χθεσινή κανονική κλήρω
  σις τοϋ λαχεΐου τοθ στόλου α¬
  νεμένετο μέ την σχετικήν προ·
  σδοκΐαν άπό τούς έδώ λαχειο
  φίλους.
  — ΟΙ όποΐοι ώς γνωστόν ήρ¬
  χισαν νά άποτελοθν τάξιν είς
  κάθε πόλιν μέ δνειρα καί ελπί¬
  δας... συστηματικάς.
  —Ή τάξις αυτή ϋχει τρόπον
  τινά την ευεργετικήν της, κάθε
  ημέραν κληρώσεως.
  — Άν λάβωμεν ύ«' δψιν μας
  την βαθμηδόν εντεινομένην είς
  την πόλιν μας ίκδρομικήν κίνη
  σιν, είς την οποίαν ά. ιλλώνται
  πλείστα σωματεΐα Ιδιαιτέρως δ'
  δως δ «Όρειβατικίς Σύνδ σμος·.
  —"Εχομεν Μνα επί πλέον λό
  γον διά νά ομολογήσωμεν δτι δ
  προχθεσινάς λόγος τού ύφυπουρ
  γοθ Τύπου καί Τουρισμοΰ άντα
  ποκρΐνεται πρός τα ποάνματα
  πληρέστατα έν συνδυασμώ μέ
  τάς φροντίδας τοθ ύφυπουργεΐ-
  ου διά την καλύτερον οργάνω¬
  σιν των καί την διαφώτισιν καί
  συνηγορίαν τοθ τύπου.
  —Ήτις δμολογουμένως άποτε
  λεϊ εξαιρετικόν γεγονός διά τα
  χρονικά τοΰ τόπου.
  β Ρέκορτιρ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ κύων θηλυκός (πι·
  τσόσκυλος) μικροθ άναστήματος
  χρώματος μαύοου μέ μπόλωμα
  λευκόν κάτωθεν τής κεφαλής, μέ
  ουράν μακράν καί φουντωτήν.
  Ό ευρών παρακαλεϊται νά τόν
  παραδώση είς τό κατάσιημα άν-
  ταλλακτικών αύτοκινήτων Δ. καί
  Εύτ. Βασιλάκη (όδός Κόσμων) καί
  Αμεΐφθήσεται μέ δρ. 300.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  Έ«1 τριακονταετίαίν ά«ο·
  κλειστικβς καί μόνον είς τα
  δοθαλμολογικά άσχολοόμε-
  νος, οίχεται, τούς «άσχοντας
  τοός οφθαλμούς είς τώ δφθαλ
  μιατρείον τού, κείμενον «αρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικης Ήρακλείοο.
  Ταχύταται
  έπιοκευαΙ ώροΑογΙυν
  —άσφαλεϊς
  είς τό ώρβλογοποιΐΤον
  ΜΙΤΑΚΗ
  (««α* «» Χυν*οιβ·νιΐ.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 οίχία χβι.
  'ουργής, παρά την οδόν "Αποχο-
  ρώνου.
  Πληροφορίαι παρά τοθ χ. Ιτι-
  φάνφ Μπλβδαχΐ, πλατιία Κ«λ·
  λεργών.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο ϋργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί Άθλιοι.
  584ον
  δέν
  σον
  τόν πιστεύΓι κσνείς τό
  1 » ^
  γ χι τ1 να ο0 ^
  Μίιριε! τό κατ εμέ, εύρΐσκω φυσικόν τό νά διστρέ
  ΦΓ» καποιον έρωτα ένας νέος ώσάν έσέ. Είνε της
  ήλικΐας σου Κάλλ έ
  πσ
  Γ» ρωτα ένας νέος ώσάν έσέ. Είνε
  ήλικΐας σου. Κάλλιον σέ σγαττώ έρωτόληπτον, πσ
  ρά (ακωβΐνον. Λόγον δέν Εχει. δτι περισσότερον
  έπιθυμβ νά σέ βλέττω περιπαθή πρός ίνα ττοδόγυ
  ρον... καΐ τί λέγω Ινα... 6έκα ποδογύρους. παρά
  πρός τόν Ροβεσπιέρον. ΚαΙ σέ δέχεται λοιπόν ού
  τη ή μικρά κρυφΐως τοθ τιατρός της; 'Εννοεΐτσι
  Είνε πρδγμα φυσικόν. Είς τόν καιρόν μου εΐχσ κ"
  έγω εα -λήθος ώσάν αυτή ΙστορΙαις. Ξεύρεις
  δμως; είς σύτά τα πράγματα πρέπει ν' ά-οφεύγης
  τό τραγικον μέρος των. Αποφύγη, μέ κάθε τρό
  πον, αποφύγη άπό στέφανα. Γλυστρφ 6 νέος, 6 στο
  χασπκός, καί ποτέ 6έν πιάνετσι. Έν ώ έγήρσσο
  είς ούτά. Άλλά τυχαΐνει έξαφνα καμμΐα στενο
  χωρία; ύπομονή' δ,τι έγινε, εγινε' κατσφεύγει ό
  Ιγγονος είς τόν παπποθν, άνθρωπον άγαθόν κατά
  βάθος κοί είς τοθ όποΐου τό παλαιόν συρτάρι εύ
  ρΐσκονται πάντοτε κόμποσοι κύλινδροι άπό λου
  δοβίκια καΐ τοθ λέγει, παπποθ μου, αύτό καΐ αύτό
  ΚαΙ ό παπποθς άποκρΐνετσι—πράγμα φυσικόν ού
  τα είνε τής νεότητος. "Ημουν κ" έγώ νέος· θά γη
  ράο[)ς μίαν ημέραν κσΐ ού, καί τα αύτά, παιδΐ μου,
  θ' άττοδώσης καί ού είς τα έγγόνια σου. Λάβε έ«χ
  τόν—διακόσια φλουριά. Διασκέδασε Μακράν δμως
  άπό ύπανδρεΐαν, μ' ένοεϊς;
  Ό Μάριος έμεινεν ώς λΐθος έξ άπορΐας' μή 6υ
  νηθεΐς νά προφέρη λέξιν, άνένευσε μόνον διά τής
  κεφαλής.
  Ό γέρων Πλνορμάνδος έβαλε τότε μέγαν γέ-
  λωτα, έμισόκλεισε τό γηραιόν βλέφαρόν τού, έκτύτΐη
  σε τό γόνυ τοθ ΜαρΙου διά τής παλάμης, ήτένισεν
  ούτον άσκσρδσμυκτΐ καί τώ εΐπε φιλοστόργως ά
  ναστέλλων τούς ώμους—Ζαβέ! παλσβέ! ερωμένην
  μόνον, ερωμένην σου Ιχε την!
  Ό Μάριος ώχρΐσσε. Δέν έννόησε τόν πάππον
  τού παντελώς. Όλα 6σσ ή«ουσεν έξ αύτοθ διήλ
  θον έμπροσθεν τού ώς φαντασμσγορΐα. Ουδέν έξ
  ούτών ηδύνατο νά εφαρμοσθή είς την Τιτίκαν, είς
  έκεΐνο ιό κρ(νον. Ό άγαθός άνθρωπος παρβλάλει,
  άλλά καί πσραλσλών, εΤπεν επί τέλους μίαν λέξιν,
  ήν ό Μάριος ένόησε, καί ή λέξις ουιη ί|το θανάσι
  μος υβρις πρός ιήν ΤιτΙκαν.—Μόνον ερωμένην σου
  Ιχε την" ό λόγος ςδτος ένεπήγη ώς μάχσιρα είς
  την καρδίαν τοθ σοβσροϋ νέου.
  Ηγέρθη, έλοβε τόν πΐλόν τού χαμόθεν καί κα
  τηυθύνθη πρός την θύρον βήματι στεριώ αποφάσε¬
  ως· έκεΐ δέ ψθάσας, έστράφη, ύπέκλινε ταπεινότα-
  τα ένώτιιον τοϋ πάππου, ήγειρε πάλιν την κεφα¬
  λήν καί εΐπε:
  —Πρό τιέντε έτβν καθυβρίσατε τόν πατέρα
  μου" σήμερον καθι,βρΐζετε την σύζυγον μου. Δέν
  οδς ζηιώ τιλέον τΐποτε, κύριε. Σδς -ροσκυνώ.
  Έκθσμβος ό γέρων Πλνορμάνδος ήνοιξε τό
  στόμα, ήπλωσε τος χείρας, απεπειράθη ν' άνεγερ
  θή άλλά πρΐν ή Γυνηθη νά προφέρη λέξιν, ή θύρσ
  εκλείσθη έκ νέου καί άπέδρσ ό Μάριος.
  (συνεχίζεται)
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  'ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ
  Όδός Σταδίου 24 Αθήναι
  Τηλέφωνον 23 014
  Συμπατριώται ποΰ έΐΓΐσχέπτεσθε τάς 'Αθήνα?,
  προτιμήσετε τό σύγχρονο Εενοδοχεΐον ΣΙΤΥ
  ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρον τής πόλεως
  διευθυνόμενον άπό τόν ρέκτην Ήρακλειώτην κ.
  Γεώργιον Δασκσλάκην
  Μερά τρεχάμενα, ζεστα κα. *ρύα, θέρμανσις
  κεντρ. "ή, λουτρά Ιδιαιτέρα, ντούς ε 5 .« δωματια,
  άνϊλίυστήρ. Αϊθουσ«. δ,α Χ°Ρ°*Γ&°£ τήΛΓ"
  λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα εύηλια μέ θέαν την Α-
  κρόπολιν καί τόν Λ«κ«βηττον.
  Τιμαί άσυναγώνιστοι. Δια παραμονήν μακρο-
  χρονίαν ίδιαίτεραι συμφωνίαι.
  3ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.......
  III
  Ι1ΙΙΙΙ1ΙΙΙ» 1ΜΜΜΙ1-"
  II
  Ι1ΗΙΗΙΙΙΙ1ΗΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1^
  Ι ΚυλινδοόιΐυλθΓ καί Άριοποιεΐο: |
  ΣΤ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
  επιϊειρηϊισΑΔ.ΣΤΡΑΤΑΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗ25
  (Έκ τβδ
  βέ. ι
  καί Ξ
  Ι
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άτΐό δλα δι* δλους.
  Αι σχολικαί έτπδείξεις
  είς Καστέλλι Πεδιάδος.
  ΑΥΚΟΥΡΓΟΣ, Ο ΠΡΟ&ΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΗΑΜΣΜΟΥ
  Γ'.
  Ή νίκη θ« τόν ίσωζε Χάρις
  !ς αυτήν ό Μάριος είνε 6 πρω
  τος Ρωμαίος δικτάτωρ, υπό την
  σημερινήν έννοιαν τής λέξεως.
  Ό Μάριος ήΐο Ινας άξιωματι-
  κός τη-ς σειράς δστις Ιγινε συν
  ταγματάρχης καί τζ δποστηρίξει
  τής συγκλήτου δηλονότι τής άρι
  στοκρατίας ολίγον κατ' ολίγον
  πραΕτωρ καί έν τέλει ίίπατος.Τήν
  στιγμήν αυτήν δ Μάριος σι&έφε
  ται πρός τούς πληβείους, πρός
  μεγίστην άνηαυχί&ν των άριστο
  κρατών Ηύξησε τόν στρατόν τού
  διά πληβείων, οΓτινΐς τόν άπεθίω
  νόν καί Ιπέτριψεν είς την Άφρι
  ήν, δποιι κατετράπωσε τόν 'Ιοιι
  ράθραν.
  Είς τβν κολοφωνα πλέον τής
  ρατιώτας δόξης τού καί εϊϊω
  λον των Ρωμαίων δέν τοθ άπέ
  μενε παρά νά νικήση καί την
  σύγκλητον, πράγμα τα οποίον ε¬
  πέτυχε ταχύΐατα.
  Ή άριστοκρατία είδε έν συνε
  χεία νά επιβαλλωντ,αι επί τής
  "όμης βροχή τα αύθαίρετα μέ
  τρα, τα όποΐα ένεπνέοντο υπό τοθ
  άνδρίς τάν δποϊον πρός στιγμήν
  ίξίλαβε ώς ιδικόν της χαί έκ των
  οποίων έκιϊνο πού υπήρξεν άσφα
  λώς τό πλέον λυπηρόν καί έκα
  τονταπλασίασε την δημοτικότητα
  τοθ Μαριου, ήτο ή διανομή είς
  ύς στρατιώτας των δηαοσίων
  γαιών καί δ:αν πλέον ούται έ-
  ξηντλήθησαν, των γαιών των πλου
  αίω-' ίδιοκτητών.
  Ή κατάστασις αυτή δέν ήδύνα
  το νά διαρκέση. Ή σύγκλητος έ
  ζητεί κάποιον αρχηγόν καί τάν
  άνεθρεν είς τόν αρχηγόν τοθ
  έπιτελείου τοθ Μαριου, τόν Σύλ
  λάν. Ό Σύλλας νικητής τοθ άρχη
  γοθ τού ·διέπραξε τό σφάλμα νά
  αναχωρήση διά την Ασίαν. Ό
  Μάριος έπωφελεΐται τής ιύκαιρίας
  χαί άνακαταλαμβάνει την Ρώμην
  καί την παραδίδει είς την σφα
  γήν, κυρίως των άριστο<ρατων οί'τινες τόν άνέτρεψαν. Ή έποχή αθτη όπήρξε διά την Ρώμην έπο χή έρυθρας τρομοκρατίας, την δ ποίαν μετά τόν θάνατον τοθ Μα ρ£ου καί την έπιστροφήντοθΣύλλα διεδέχθη μΕα περίοδος λευχής τρο μοκρατίας. Ό λαό; εγνώρισε τότε τάς πικρίας τής ή'ιτης. "Ο Σύλ λας δπήρξε πράγμαΐί δ μέγας δι κτάτωρ τής αρχαιότητος πού πήρε τό μέρος τής άριστοκρα τίας. "Οίαν απέθανεν δ λαός είχε πλέ όν σαντριβή, έν τούτοις ουδέποτε έγκατέλειψι την ιδέαν νά έκδιχη θζ. Άνίφαίνετοΐί τότε είς τόν δ ρίζοντα δ ΙΙαμπήΙος δστις έπανα λαμβάνει τβ πραξικόπημα τοθ Μαριου. Κληθείς ,παρά τής συγ κλήτου διεπΐστωσε 2τι δέν ήΐύνα το νά κάμη τίποτε δνευ τής 6ο ηθείας τοθ στρατοθ καί λογικώς συνεπέρανεν δτι, άφοθ ή πλά στιγξ ήτο μέ τό μέρος των πλη βείων, αύτός θά ήκουε την δύνα μιν στρατοθ καί λαοθ. Άλλά $έν δπάρχει δικτάτωρ δστις θά αναγνωρίση ποτέ άλλον δικτάτορα έκτό; έαυτοθ. Ό Πομπήϊος δέν ι Ιχε την πά ραμΐλράν δυσπιστίαν πρός τάν Καΐσαρα τόν άνεψιόν τοθ Μαριου τόν προσέδεσε λοιπόν είς εαυτόν ΚαΙ τότε δταν δ Καίσαρ στηρι ζόμενος επί ενός νικηφόρου στρα τοθ, ώ^θώθη εναντίον τού, δ ΙΙομ πήϊος είς τόν οποίον δέν άπέμενε πλέον* παρά ή σύγκλητος έσαρώθη μέ την σειράν τού. Δι' άλλην μίαν φοράν ή δημο- κρατική άριστοκρατία έπλήσσετο 6πό τής λαί'κής δικτατορίας. Ό Καίσαρ, διότι ήτο Καίσαρ, ήξυνή θη έν ι,έλει νά αναλάβη την ά ναδιοργάνωσιν τοθ χράτους χαί νά επιβληθή είς τόν λαόν έκ τοθ δ ποίου ήντλει την εξουσίαν τού. Εξουσίαν την όποιαν ήνείχοντο δυσκόλως οί πατρίκιοι, οί'τιντς τόν άνέτρεψαν τελιχώς διά νά τάν διαδεχθή ό Βροθτος, δστις ϊέν ήτο παρά άριστοχράτη;. Έν κατακλεΐξι, οί καταρρά χται χαί των δικτατοριών κατέ λήξαν είς την αντικατάστασιν τής συγκλητιχής δημοκρατίας διά τής αύτοκρατοριχής μοναρχίας, ήτοι διά τής αντικαταστάσεώς μιάς ά- ριστοχρατίας υπό μ(8ς άλλης. ΚΑΣΤΕΛΛΙ Πεδιάδος Μάϊος (ανταποχριτοθ μας).—Αί γυμναατι χαί έπιδείξεΐς τού Γυμνχαίου καί ΆστιχοΟ Σχολείου Καστέλλι ου Ε¬ γιναν ηροχθΐς μέ εξαιρετικήν 5ν- τως έπιβλητικόιητα καί τάξιν. Ε?ς τάς επιδείξεως προσήλθον έ< των πρώτων δ πρίεδρος τή; κοινότητος χ. Γ. Ζωγραφάκης, δ είρηνοδίχης χ. Κ. Μάτσας, δ διοι χητής τής δποδιοιχήαεως Χωρο φυτάκης χ. Νικολάου, τό πρόσω πιχόν τοθ Άγρονομείου έν σώμα τι χαί πλήθτ) κόσμου έκ τής κω μοπόλεως χαί των πέριξ χωρίων. Αρχικώς εγένετο παρέλασις πε ρί τό Γυμναστήΐΐον, δπου Ελαβον χώραν «Χ έπιδείξεις, υπό τού; ή· χους σάλπΐγγος χαί τυμπάνοι», ϊ· θαιιμάσθησαν δέ γενικώς οί μάθη ταί χαί μαθήτριαι διά τό παρά- στημά των τό δπιΐον άνεδειχνύε το Ιτι περισσότερον μέ τάς γρα- φιχάς άθλητιχάς στολάς. Επηκο¬ λούθησεν δ δρκος τοθ άθλητοθ τόν δποϊον εξεφώνησεν δ μαθητής Ι Βχοιλάκης Γεώογιος καί είτα ή Εναρξ'ς των άγώνων των οποίων' τα άποτελέσματα είχον ώ; εξής: Δρίμος 100 μ : Τσιριγωτάκη Μαρία τής Δ' τάξεως τοθ ΓυμναΙ σίου. Δρόμος 500 μ. Παπαδάκης Έμμ. τής γ.' τάξεως τοθ Γιιμνα- σίου Ιΐήδημα άπλοθν ή μαθήτρια β.' τάξεως τοθ Γυμνασίοιι Μαυραν τωνάχη Ριρίκα. Είς τό ακέντιον ενίκησεν ό μαθητής τής Ε.' τάξεως Γυμνασίου Παγκαλάκης έπιτυχων επίδοσιν 45 μ. Είς τόν δίσχον έ νίχησεν δ μαθητής τής Στ' τάξεως Γ Βασιλάκης Ιιτιτυχών έπίδοαιν 42 μ. Είς τό τριπλοθν πήδημα ενίκησεν δ μαθητής τής Ε' τάξε ω{ Χαλκιαδάκης Π. Μετά τό πέρας των άγώνων στίβου Ιξετελέσθησαν σουηδικαί άσκήσεις μετά μεγάλης ακριβείας παρουσιάσασαι Ινα σύνολον ρυθ μοθ χαί όιρμονίας άξιοπρίαεκτον. Τό παράγγελμα είχεν δ γυμνα- στής χ. Ί. Χουρδάκης. Ήκολού θησαν διάφοραι χοροί εκτελεσθέν τες μέ χάριν κα! ίπιβλητικότητα χαί ή ώραία έορτή έληξε άφοθ έψχλη δ έθνιχός ΰμνος. Οί παρευρεθέντε; άναχωροθντες σιινεχάρησχν θερμώς τόν Γυμνασι¬ άρχην χ. Κολυφίτην χαί τούς καθηγητάς τοθ Γυμνασίου ιί'τινες μέ τάς έπιδείξιις αύτάς άιτέδει- ξαν δτι έργάζονται φιλοπόνως καί φιλοπροό!ω; πρός συγχρονισμένην ανάπτυξιν τής έμπιστευμένη; αϋ τοίς μαθητιώσης ^νεολαίας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρός τούς κ. κ. Καταστή ματάρχας καφενείων καί κέν- τρών άνσψυχής. Φέρω είς γνώσιν υμών δτι καθωρΐοθση τιμή των άεριού- χων ποτών είς 5ρ 24 κατά κιβώτιον των 24 φιαλΏν καί πσρακσλώ δπως την τιμήν αύ την πληρώνετε είς τούς δια νομεϊς τούτων. Μεθ' υπολήψεως ΕύρικΙδης Λαζος ΧΑΡΙ1ΒΜ0Σ ΗΑΕΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όδος ΧάνδΜΚος Ηράκλειον ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός θττηρέτης διά τ5 γραφείον κ. Εύαγ. Άνωγαα νάκη. ΕΛΛΗΓ4ΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΩ Ο Άσφάλεια 100 ο)ο ταχύτης - πολυτέλεια γ άνεσις ^^^= ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ' ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ Έκαστην Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μετά μεσημβρίαν. 'Ακριβής ωρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Μίινχάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας. —Ίδρυσις σωφρονιστιχης ά· ποικίας. Παρά τβίΐ ΰπουρνϊίβυ της Αι καιοσύνης απεφασίσθη ή ίδρυσις είς την περιφέρειατ τής Καασαν ώρας (Χ«λκιδικήν)«σωφρονιβτικής βΐποιχίοτςχδυνβ'μΕνης νά περιλάβη μέγαν αριθμόν κρατουμένων.'Ηρ χισαν μάλιστα έκεί καί έντβτιχβΐ εργασίαι ώιά την ταχυτέραν πραγματοποίησιν τής αποφάσεως ταύτης διά τής οποίας θά άντι μετωπισθίί πληρέστκρον τό ζητη μα τής έγκληματικότητος. —Τα «περιβλήμκτα». Πρές τάς τελωνιακάς αρχάς τού κράτους τό ύπουργβΤον των ΟΙκονομ ι κων έγνώρισβν, ότι τα παντοϊΐδή δοχεία ή περιβλήμα τα (σάκκοι κλπ.) έντος τ&ν όποί ών ευρίσκονται συσκβυασμβνα τα εϊδη διατροφής ύπάγονται αίς τό ποσοστόν 3 ο)ο, τού φόρου κΰκλου εργασιών τό οποίον ίσχύ (ι διά πάντα τα λοιπά έκ τής άλλοδαπή; είσαγομενα «ίδη. —Ή επέκτασις έν Κρήτη της καλλιεργείας τοΰ βάμ- βακος. Σχετικώς μέ τα αναγραφέντα έν τη «Άνορθώβει» τής 28ης Ά- ηριλίοο 1939 διά τό ζήτημκ τής άναητύξεως τή; έν Κρήτη καλ- λιεργείας τοϋ βάμβακος τό ύφυ πουργεΐον παράτώκ Πρΐ)θυπβυργΜ διεβίβαοεν ημίν τό κάτωθι έν άν τιγραφω έγγραφον τβΰ Ύφυίτουρ γείου ^Γεωργίαις. ο^ΐς αιτχντησιν τοΰ ύπ' αριθ, 20716 2)5)39 ύμετέρου βγγράφβυ δι' ου διεβιβάσατε ημίν άιτβκομ μα τής έν Ήραχλϊΐω Κρήτης εκδιδομένης έφημϊρίδίς «Άνόρ Βωσι;» έν ω θίγβται τό ζήτημκ τής έπεχτάβεω; έν Κρήτη τής καλλι εργείας τού βάμβαχος καί αλλων έαρινών φυτών έχομεν την τι μην νά γνωρίσωμεν υμίν ότι την Ανάγκην τής επεκτάσεως ταύτης έχον υπ' οψιι το καθ' ημάς Υ¬ πουργείον απέστειλε πρό καιροϋ είς την Γίωργικήν υπηρεσίαν Ή ραχλείου ποσοτητα σπόρου βάμ· βαχος πρός διάθεσιν είς προο δευτικούς καλλιεργητάς τής πβ ριφερεία; ταύτης. Έκ παραλλή λου ή ώ; ά>ω Γεωργικη Ύπη
  ρεσία διετάχθη δπως έγκαταστη
  σο πειραματικόν βάμβακος έν
  τή περιφερεία Μΐσσαράς.
  Ό Γ«ν. Γριχμματϊϋς
  Ν. Άλιβιζάτος».
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 31ην Μ«ΐου θά δια-
  νυκτκρεΰβουν τα φαρμαχεϊα Λάμ
  πρου Κανακάκη καί Έμμ. Ζ«
  χαριάδη.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έκδίδονται ιΐσιτήρια δι' Ζλας τας Ελληνι¬
  εροπορικας γραμμάς καί έν αυνεχεία δι* όλας τοις Εύρωπα'ίκάς τοιαύτας
  κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  ς ρρ ιΐσιτήρια δι Ζλας τας Ελληνι¬
  κάς 'Αεροπορικας γραμμάς καί έν αυνεχεία δι* όλας τοις Εύρωπα'ίκάς τοιαύτας.
  ΈΜδίδονται φορτωτικαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα λ Αυθό άδ
  ί ό ό ύ οισμόν των
  είς τόν τόπον τοΰ προορισμόν των.
  'Αρ.Τηλ. δ-18
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙΙΑΤΡΟΙ
  ΜΕΡ.ΔΥΔΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό Ιργαστή-
  ριόν της (ΠλατιΙα ΒαλιΒ*
  ΤζαμΙΙ.
  Την μεγαλυτέραν ποικι-
  λίαν ύφασμάτων τής ίηοχϋς
  την ίχει μόμβν ό
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  οδός Άγίου Μηνά
  ΠΩΑΕΠΆΙ λεμοναδομηχανή
  έν καλή καταστάσει μέ φιάλας
  τής μτιύλιας. Πληροφορίαι παρά
  τφ κ. Μάρχφ Τβαφαντάχη ΚβνλΙ-
  Καστέλλι. 1-3
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προοΐσ Τετάρτης
  31 Μαίου 1939
  120 Ώρα
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙΟ ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
  ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο
  κριτοθ μας).— Σημεριναί πληροφορίαι
  πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ά'να·
  φέρουν ότι είς τό αμερικανικόν κογκρέσ·
  αον θά κατατεθή σχέδιον νόμου διά τού
  όποίου άναθεωρείται ό παλαιός νόμος
  τής ούδετερότητος.
  Τό σχέδιον τούτο είνε κατηρτισμέ-
  νόν συμφώνως πρός τάς άπόψεις τής
  κυβερνήσεως Ρούσβελτ, των οποίων ή
  ορθότης άναγνωρίζεται υπό τής πλειο¬
  νότητος των κοινοβουλευτικών κύκλων
  τής Άμερικής.
  Ή σοβιετική βουλή καί ή σύναφις
  τού τριμεροΰς άμυντικοΰ συμφώνου
  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΑ ΕΒΕΙΣΟ.ΙΛ ΜΟίίΟΛΟΝ ΚΑΙ ΙΑΟΗΝΟΝ
  ΜΑΧΑΙ Κ1ΙΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ ΕΙΣ ΤΑ 2ΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Τελευταίαι είδήσεις έκ
  τής "Απω Ανατολάς όμιλούν περί νέων
  αίματηρών έπεισοδίων μεταξύ Μογγό-
  λων καί Ίαπώνων.
  Τα έπεισόδια ταύτα τηλεγραφείται
  ότι? ήρχισαν λαμβάνοντα διαστάσεις,'σήμεοον διά πάντα κίνδυνον
  Ούσιαατικώς πρόκειται περί μεγάλων δ ΟΤΪΟΐο<· εΤνε δυνατόν νά ά ' _Βν _■■ _ Α νκ 09 ■% IV _ι^ ■ 1 _Ι^ ^ Ι __■ 1 9^ _*^ % Ι _*** _Ή Ι Ι 09~ _■* ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσίσ).— Τό πρακτορείον «Τάς» μεταδΐδει έκ Μόσχας ότι τα μέλη τής σοβιετικής βουλής εζήτησαν άπό την κυβέρνησιν κοινήν συνεδρία¬ σιν ινα παρακολουθήσουν την έκθεσιν επί τής έξωτερικής καταστάσεως. Ή πρότασις Ιγινε δεκτή καί κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν τοϋ συμ βουλΐου των Σοβιέτ ό υπουρ γός των Εξωτερικών κ. Μο λότωφ εδήλωσεν ότι όμοθ με τα τού προέδρου τοϋ συμβου λίου θά προβοϋν είς δηλώ σεις αυριον 31ην Μαΐου καί ώραν 10 π. μ. ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΑΓΓΛΙΑΣΐ-ΓΑΛΛΙΑΣ-ΖΟΒΙΕΤ ΡΩΜΗ 30 Μαΐου (Ιδ. ύπη ρεσΐα).— Ό δημοσιογράφος κ. Γκάϋντα, ό οποίος ώς γνω στόν έκπροσωπεΐ την γνώ¬ μην τοθ κ. Μουσολίνι, δή- μοσιεύει άρθρον επί τής Αγ γλορωσσικί|ς προσεγγίσεως. Είς τό άρθρον τουτο ό κ. Γκάϋντα έκφράζει την γνώ¬ μην 8τι ή κυκλωτική προσπα¬ θεία των δημοκρατικόν δυ· νάμεων αποτελεί καθαράνπρό θέσιν πολέμου τονΐζει δ'δτιτά δημοκρατικά κράτη προτιμοΰν νά θυσιάσουν τέσσαρα ή πέντε έκατομμύρια των πο· λιτών των πρός διάσωσιν των αύτοκρατοριών των άντί νά παραχωρηθούν μερικά τετρα- γωνικά χιλιόμετρα γής είς αύτούς οί όποΐοι τα δικαι οϋνται, έχοντες απόλυτον α¬ νάγκην αύτΛν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 Μαΐου ({δ. ύπηρεσία).— Ή γαλλική εφημερίς «Ήμέρα» γράφει σή μερον είς άρθρον της δτι άπό τάς μακροχρονίους δια- πραγματεύσεις καί τα άλ- λεπάλληλα σύμφωνσ, ή κα· θιέρωσις ύποχρεωτικής θητεΐ άς έν Αγγλία συνετέλεσεν άποτελεσματικώτερον διά την αποσόβησιν τοΰ πολέμου. Ό¬ σον λοιπόν συνετέλεσεν ή κα- θιέρωσις ύποχρεωτικής θητεΐ άς έν Αγγλία άλλο τόσον θά συντελέση καί ή τροπο- ποΐησις τού νόμου περί ούδε τερότητος τής Άμερικής διά την απομάκρυνσιν τοθ πολέ μου. Τό ταξίδιον τοΰ ΣαράτσογΑου. Νέαι άγγλορωσσικαι συνομιλίαι. —ΡΩΜΗ 30 Μαΐου (ίδ. ύπη|ύπηρεσ(α).— Ή κυκλοφορήσα ρεσΐα).—Κατ' είδήσεις έκ Τόισα έκ Μόσχας είδησις περί κιο, ήρεμΐα έπικρατεΐ σήμε ρον είς τα Μαντζουριανά σύ νορα καί έκεΐ δπου την Κυρια κήν συνέβησαν τα άναγγελθέν τα σοβαρώτατα έπεισόδια. ΑΓΚΥΡΑ 30 Μαΐου (Ιδ. ύπη ρεσία).—Είς τόν βαρυσήμαν- τον λόγον τόν οποίον έξεφώ νησε χθές ό Τοθρκος πρόεδρος κ. Ισμέτ ΊνονοΟ ετόνισε τα εξής: «ΔιακανονΙσαντες δλας τάς διαφοράς μας μέ τούς γείτονος μας ένδιαφερόμεθα σχυραί δυνάμεις στρατού καί άεροπλά- να. Ούτω υπέρ τα σύνορα Μογγολίας —Μαντζουρίας σημειώνονται καί πει- σματώδεις άερομαχίαι. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑίΥΜΝΑΣΤθΤ ΤΟΥ Α' ΣΟΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα- ποκριτού μας).— "Εγνώσθη ότι προβκα λοΰνται είς τάς τάξεΐς τού βτρατού οί άγύμναστοι οί ανήκοντες είς την δικαιο¬ δοσίαν τού Α' Σώματος Στρατού. Οί καλούμενοι θά ηαραμείνουν επί όλιγό- μηνον είς τό στράτευμα πρός έκγύμνα- στραφή ώς είνε επόμενον καί εναντίον μας. Διά τουτο Θά διαθέσωμεν δλας μας τάς δυνάμεις διά νά άπομακρύ νωμεν κάθε τοιοθτον κίνδυ¬ νον. —ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μαΐου (ίδ. προσεχούς μεταβάσεως τοθ ύ πουργοϋ των "Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Σαράτσογλου είς Ρωσσίαν θεωρεΐται υπό των κύκλων τής Άγκυρας τού λάχιστον πρόωρος. Καθ* δ άνακοινοϋται δ κ. Σαράτσογλου δέν δύναται έ πί τοθ παρόντος ν" άπομα κρυνθή έξ Άγκυρας, άλλωστε δέ δέν γεννάται ζήτημα άν ταποδόσεως τής επ σ ;έψεως τοθ κ. Ποτέμκιν είς "Αγκυραν διότι αυτή ουδένα χαρακτήρα επίσημον εΐχε. Η ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑ ΕΠΕΔΩΚΕΝ ΕΝΤΟΝΟΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΡΩΜΗ 30 Μαΐου ((δ. ύττη ρεσία).— Διά τα έπεισόδια τής Κυριακής είς τα ρωσσο μαντζουριανά σύνορα έπεδό Ματντζουρίας πρός τα Σο βιέτ. ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Μοΐου (ίδ. ύ πηρεσΐα) — Καθ1 ά άγγέλλε ται έκ Βελιγραδίου αί ^είς Γιουγκοσλαυΐαν γερμανικαί μειονότητες προέβησαν είς μεγάλας διαδηλώσεις, κατά τάς οποίας ωμίλησαν πολ λοί ρήτορες. Ο κ. ' ΜΑ Ι'ΣΚΥ ΕΙΣ ΤΟ ΦΟΡΕ'ΓΝ-ΟΦΦΙΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Μαΐου (Ιδ. ύπηρεσία).— Ό πρεσβευτής κ. Μοΐσκυ μετέβη σήμερον την πρωΐαν Όφφις καί είς Φόρεϊν — απουσιάζοντος τοθ λόρδου Χάλιφαξ συνδιε λέχθη μετ" ανωτέρων ύπαλ * 10 ■ § ______ ^_^ _ _ _ -^--- --- _ ___, _ ____. _. __. ^_-_ ------ρ -- θη έντονος διαμαρτυρία τής λήλων τοθ ύπουργείου. σιν. ΡΩΣΣΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΒΙΜΒΑΡΑΙΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΗΤΖΟΥΡΙΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας).—Έν συνεχεία πρός τάς* πληροφορίας διά τα έπεισόδια είς την. βορειοδυτικήν Μαντζουρίαν αγγέλλεται ότι 17Ο άεροπλάνα των Σοβιέτ έπέ- δραμον την παρελθούσαν Κυριακήν είς ΛΙαντζουρίαν διάφορα σημεϊα τής ό· ποίας έβομβάρδισαν. ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΧΙΛ. ΕΘΕΛΟΝΤΟΝ ΛΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα ποκριτού μας).—Νεώτερα τηλεγραφή- ματα έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι εκλήθησαν 111» χιλιάδες έθελοντών διά τόν στρατόν ξηοάς τής ^ Άμερικής καί 2£ί χιλιάδες διά την άεροπορίαν ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ· ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο χριτου μας).—Καθ' ά τηλεγραφείται εκ Λονδίνου οί "Αγγλοι βασιλείς έφθα¬ σαν χθές είς την Βικτωρίαν. Είς τό# Λευκόν Οίκον έν Οΰασιγκτώνι έτοιμά- ζεται μεγαλοπρεπής ύποδοχή είς τούς βασιλείς. Η ΑΤΕΛΗΣ ΕΙΣΑΓΟ.ΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΑΣΣΗΣ Υπό τοθ δπουργίίου των Οίκο νομικών είδοποιήθησαν (V έγκυ κλίου τοθ 'Υπουργείου Γεωργίας, τα τιλωνεΐα καί χά γεωργιχι* τα- μΐΐα τοθ κράτου; περί τοΰ δτι σχετικώς μέ την εισαγομένων άτε· λως μελάσσαν πρός καταπολέμησιν τοθ δάκου τής ελαίας θά άπαιτή· ται είς τό έξη; μία μόνον πιοτό- ποίησις τοθ διευθυντού τοθ Γεωρ- γικοθ Ταμείου διά τής οποίας θά βεβχιοθται ^δτι ή παραληφθεΐαοι ποσότης μελάσσης κατηναλώθη τή έπιβλέψει τού αποκλειστικώς χαί μόνον διά την καταπολέμησιν τοθ δάκου τής ελαια; είς την περιφέ ρειαν τοθ έλαιοταμείου ή τοθ γεωρ γικοθ ταμείου. Ό περιορισμός ούτος των πιστοποιήσεων, συνεχί ζει ή έγκύκλιος, γίνβται διότι οί διευθυνταί των γΐωργικών τα μείων είνε αύιοί ούΐοι οί τεχνι κοί διευθυνταί τής καΐαπολεμή σεως τοθ δάχου τής έλαίας. ΟΙ ΕΞΑΓΟΓΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜλΤΟΝ ΕΙΣ Π ΟΛΟΝ ι ΑΝ Δι' έγκυκλίου τού τό'Υπουρ γεΐον τής Έθν. Οίκονομίας πρός τα Έμπορικά καί Βιομη χανικά Έπιμελητήρια παρα- καλεΐ νά γίνωσι συστάσεις πρός τούς έξαγωγεΐς νά μή προβσίνωσιν είς φορτώσεις καί πωλήοεις έμπορευμάτων προοριζομένων διά Πολωνίαν πρΐν ή βεβαιωθοθν δτι οί άγο ρσστσί τωνέχουν Ιξασφαλίσει την άπαιτουμένην άδειαν τής πολωνικής άρχής άφ ' ετέρου δέ νά φροντίζωσιν δπως τα άποστελλόμενα τοιαθτα μην υπερβαίνουσα την είς τάς σχε τικας αδείας άναγραφομένην αξίαν. ΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ ΕΚΑΡΟΜΑΙ Χθές διήλθον έκ τής πόλεώς μας επιστρέφοντες είς Νεάπολιν οί έχδραμόντες είς Ρέθυμνον καί Άρκάδι μαθηταί τοθ Γυμνασίου Νεαπόλεως. Ανεχώρησαν ίπίσης έπισιρέφουσαι χθές είς Αθήνας αί έχδρομεΐς μαθήτριαι τοθ'Ανωτέ ρου Παρθεναγωγείου τοθ 'Ε διυτικοθ Συνδέσμου Αθηνών. Η ΣΥΣΚΕςΎΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΣΤΑΦΙ&ΩΝ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Είς τόν Οίκον τοθ Άγρότου Ηρακλείου εκοινοποιήθη τό τε¬ λευταίον δελτίον τιμών καί κινή σεω; σταφιδαγορας Αονδίνου 5πό τοθ ΈμπορικοΟ Άκολούθου τής Ιέκεϊ Έλληνικής Βασιλική Πρ«- Ισβείας. Έν τφ δελτίω άναφίρεται 8χι κατά την παρελθοθσαν έβδομά , δα μερίδες τινές άλευχάατου κρη Τ'χοθ καρποθ ήλλαξαν χείρας πρός 38)—μέχρι 40)— είς άνάλωσιν, εκλείσθησαν ίέ'καί τίνες πράξει; διά παρόμοιον χαρπόν τής χά ιω τέρας ποιότητος πρό; 21)—22)— μέχρι 25)— τσίφ πρός άμεσ3ν φόρτωσιν. Όσίν άφορά την κίνη σιν των «Ψιλών» Κρήτης ό Έλ λην Εμπορικάς άκέλουθος πλη ροφορεΐ τόν οίκον τοθ Άγρότου δτι έπιβάλλετα: νά λτ,φ(ίή ή δέ ούσα πρόνοια άπό μίρους των έξα γωγέων χαθ' δσον παρετηρήθη 2 τι 5λα: αί τελευταίως αφιχθείσαι εί; Λονδίνον μερίδες τοιούτου καρποθ έμπΐριιϊχον μεγάλην άνα λογίαν πετρών πράγμα τό οποίον επίδρασιν ήδη σοβαρώς επι των τιμών. ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ κ. ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ Ανεχώρησε χθές άεροπορι- κώς ό Διευθυντής τής Νομαρ¬ χίας Ηρακλείου κ. Γεώργ. Συγγελάκης, μετατιθέμενος είς την Νομαρχίαν Σάμου. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΚΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ Καταρτιοθέν υπό των ρμ υπουργείων, απεστάλη είς τό Συμ¬ βούλιον τής Έπιχρατείας πρό; επεξεργασίαν διάταγμα διά* τοθ δποίου ρυθμίζονται τα τής αυσχευα σία; τής έξαγομένης εί; τό έξω τεριχόν χορινθιακή; σταφίδος. Διά τοθ έν λόγω διατϊγματο; όρίζον- ται συγκεκριμένως τα αφορώντα την χρησιμοποίησιν των πρός άπο σχολήν κιβώτιων, των οποίων ό· ρίζονται έπακριβώί αί διαοτάοιις, ή χωρητιχότη; κλπ. Η ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙ ΚΑΠΝΟΦΥΤΕΙΑΙ Τό υπουργείον των Έσωτβ ρικών δι' έγγράφου τού πρός τούς προϊσταμένους τώνΓεωρ γικών 'Υπηρεσιών των καπνο πσραγωγών περιφερειών, πά ρακαλεΐ αύτούς, δπως γνωρί σουν είς αύτό τίνα συμβο λήν παρέχει ή δύναται νά παράσχη ή άγροφυλακή διά των όργάνων της διά την φύ λαξιν των έκ τοθ καπνοθ φυτειών κατά τα διάφορα στά δια τής καλλιέργειαν καΐ συλλογής αύτοΟ. Τό υπουρ γεΐον παρακαλεΐ έπίσης 8 πως άναφέρουν πόσα στρέμ ματα περίπου γής είς την περιφέρειαν εκάστου νομοθ καλλιεργοθνται έιησίως διά καπνοθ καί πόσοι άγροφύ λακες άπαιτοθνται διά την φύ λαξιν των έκτάσεων τούτων. Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΡρΠΟίΕΙΩΝ Εδημοσιεύθη αναγκάσηχός νό- μο; κ»θ' δν αί μέχρι τοθδε θεΤσαι αποφάσει; περί χρηγήε ως αδείας ίδρύσεω; άρτεργεστασί- ων, άρτοποιιίων χαί πρατηρίων άίτου, &>ιν προηγουμένης γνωμΐ-
  δοτήαιως τή; προελεγκτιχής επι
  τροπής, θεωροθνται ϊγχυροι
  τή; εκδόσεως των, έφ' δσον
  ζονται είς γνωμοδότησιν τοθ άρ
  μοδίου Άγορανομιχοθ Συμβουλίου.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝ1Α
  Κατ' αναφοράν τής Ύτγο-
  διοικήσεως Χωροφυλακής Μα-
  λεβυζίου πρός την ένταΰθα
  Διοίκησιν Χωροφυλακής ~ρο·
  χθές άπηγχονίσθη διά σχοινί-
  ου είς την έν Κρουσώνι οικίαν
  τού ό Φίλιππος Πολυχρονά·
  κης έτών 31. Ώς διεπιστώθη
  ό Πολυχρονάκης ήτο φρενοπα
  θής.
  Ο Πρωΐνή
  Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΜΟΔΟΤΩΦ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
  ΒΕΒΑΙΑ ΠΛΕΟΝ Η ΣΥΝΑΨΙΣ
  ΤΟΥ ΑΓΓΑΟΓΑΑΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ
  ΣΤΡΑ1ΤΙΚ0Υ ΣΥΜ ΦΟΝ Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)— Κατά τα έκ τού έ-
  ξωτερικού τηλεγραφήματα αυριον (σή¬
  μερον) ό επί των Εξωτερικών έπίτρο-
  πος των Σοβιέτ χ. Μολότωφ θά έκφω-
  νήση λόγον επί τής έξωτερικής κατα··
  στάσεως.
  Έκ παραλλήλου αγγέλλεται ότι ή
  κυβέρνησις τής Μόβχας Θεωρεί βεβαίαν
  την σύναψιν τριμερούς στρατιωτικού
  συμφώνου.
  £.£. Ώς άναγοάφν>μ£ν είς άλλην στήλην, δ
  λόγος τοθ κ. Μολότωφ 3ά γίνη πρός Ιτήν έκτάκτως
  συνερχομένην αββΐϊτικήν βουλην.
  ΤΟ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ Α
  ΕΠΕΚΤΑ
  Ο ΑΝΑΤΟΑ
  II
  ΕΑΝ Η ΙΑΠΟΝΙΑ ΜίΤίϊίΗ ΤΟΥ ΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άνταπο-
  κριτού μας).—Αί υπάρχουσαι πληρο¬
  φορίαι σχετικώς μέ τό τριπλούν σύμ¬
  φωνον άναφέρουν ότι τουτο θά προβλέπη
  επέκτασιν καί επί τής "Απω Άνατολής.
  Πάντως ή επέκτασις αυτή θά πραγμα
  τοποιηθή εάν ή Ίαπωνία συνάψη συμμα-.
  χίαν μετά των κρατών τού άξονος.
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΔΙΑΠΝΕ
  Φ
  Δ
  ΑΟ
  [ΤΑΙ
  ΕΣΕΟΝ
  ΑΘΗΝ %Ι 3Ο Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Τηλεγράφημα έκ Ρώ«
  μης μέσω ξένης πηγής, αγγέλλει ότι,
  καθ" α εδήλωσεν ίταλική προσωπικό·
  της, ό Ιταλός πρωθυπουργός κ. Μου·
  σολίνι ρπιθυμεΐ την ειρήνην καί δέν
  προτίθεται νά εξωθήση τα πράγματα,
  ουτε νά καταγγείλη την άγγλοϊταλικήν
  συμφωνίαν.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΒΛΕΠΕΙ ΕΥΜΕΝΩΣ
  ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο ΙΙΙαΐου (τού άνταπο-
  κριτου μας.)— Έκ των Ήνωμένων
  Πολιτειών αγγέλλεται ότι ή άμερικανι
  κή κυβέρνησις βλέπει ευμενώς την σύν¬
  αψιν συμφώνου συμμαχίας υπό των δή
  μοκρατικών δυνάμεων καί τής Ρωσαίας.
  ΕΣΗΜΕΙΟΒΗΣΑΝ ΝΕΑ
  ΕΠΕΙΣΟ&ΙΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3Ο Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Κατ' είδήσεις έκ Πολωνί»
  άς χθές καί έντός τού καθεδρικοΰ ναού
  τού Κάτοβιτς οί Πολωνοί προέβησαν
  είς έπεισόδια είς βάρος των Γερμα-
  νών έκκλησιαζομένων οί όποΐοι ηναγ¬
  κάσθησαν νά έγκατχλείψουν την έκκλη
  σίοχν·
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  ΖΟΗ
  Σταφίδίς α',β' δρ.
  14.-
  16.
  Υ'
  10.
  12.—
  Ελεμέδες α', β' »
  6.-
  7.50
  Ταχτάδες α', β'. »
  4.50
  5.50
  " Ελαια 3—5ο »
  26.-
  θΐνβι:
  Αρχανών μίστ. ·
  Μαλεβυζίου »
  25.-
  28—
  3.50
  ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3Ο Μαΐου (ίδ. ΰπη
  ρεσία).—
  "II
  ίαπωνική κυβέρνησις θεω¬
  ρεί σοβαρωτάτην την κατάστασιν είς τα
  μαντζουριανά καί σοβιετικά σύνορα. Ή
  έπιδρομή των ύπερεκατόν ρωσσικών άε
  ροπλάνων θεωρεΐται γεγονός πολύ σο
  βαρώτερον άπό τα έπεισόδια τού
  1938.
  ΠΟΛΩΝΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
  Ολ ΜΕΤΑΒ011Σ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Μαΐου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Βαρσοβίας ότι ό άρχηγός τού πολωνι-
  κου στρατού Ρίτζ Σμίγκλυ καί ό υπουρ
  γός των Στρατιωτικών θέλουν μεταβή
  προσεχώς είς τό Λονδίνον. Οί δύο Πό
  λωνοί άνώτατοι στρατιωτικόν θέλουν δι¬
  εξαγάγη βυνομιλίας μετά τοβ άγγλι-
  κου έπιτελείου,