97356

Αριθμός τεύχους

5179

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  βΐηοία λίραι 8
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  βϊηαία δολ, 15
  έξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΕΜΡΤΗ
  1
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1959
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 517"»
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ
  Κατόπιν έρωτήματος τοΰ
  πρωθυπουργβΰ κ. Μεταξά, τό
  Ανώτατον Οικονομικόν Συμ
  βούλιον συνήλθε τελευταίως
  είς επανειλημμένας μακράς
  συνεδριάσεις προκειμένου νά
  γνωμοδοτήση επί τού καλυ·
  τέρου τρόπου άντιμετωπίσε-
  ως τοΰ γεωργικοΰ προβλήμα·
  τος. Κ«ί ή γνωμοδότησιν
  τού, άπορροια τής πείρας
  καί της εύρείας μορφώσεως
  των μελών τού καΐ τής πολυ
  μεροΰς μελέτας τοΰ υπό έξέ
  τάσιν προβλήματος, υπήρξεν
  οχι μόνον πλήρης καί άπο-|
  λύτως θετική άλλά καί έξ ό !
  λοκλήρου ίκανοποιητική καί
  αίσιόδοξος διά την χώραν.
  Τό "Ανώτατον Οικονομικόν
  Συμβούλιον, άφοΰ εμελέτη¬
  σεν όλα τα στοιχεϊα πού συν
  έλεξε καί τας Ιδιαιτέρας έ-
  δαφολογικάς, κλιματολογι-
  κάς καί γεωγραφικάς συνθή¬
  και τής χώρας, κατέληξεν
  είς τό συμπέρασμα ότι ή γε-
  ωργική παραγωγή είνε ου
  νατόν ν' αυξηθή σημαντικά
  ΐσως δέ καί νά διπλασιασθή.
  Καί δέν περιωρίσθη είς την
  διαπίστωσιιν αυτήν, την άπό
  πάσης απόψεως ευχάριστον
  μόνον, άλλά καί υπέδειξε
  τάς χατευθύνσεις πού πρέπει
  ν' ακολουθήσωμεν είς τό ε¬
  ξής καί τό γεωργικόν πρό.
  γραμμα τό οποίον οφείλο¬
  μεν, έκ λόγων καλώς έννο-
  ουμένου συμφέροντος, νά έ
  φαρμόσωμεν διά νά επι
  τύχωμεν πραγματικώς ώφέλι
  μα καί θετικά άποτελέσματα
  χαί νά ζήαωμεν καλυτέρα
  είς τό μέλλον. Καί είνε οη*
  μαντικόν ότι ή γνωμοδότη·
  σις τοΰ Ανωτάτου Οίκονο
  μικοϋ Συμβουλίου συμφωνεΐ
  είς πλείστα σημεΐα μέ την
  μελέτην πού έκαμε πρό έ
  των, κατόπιν παρακλήσεως
  τής Άχαδημίας, ό σημερινάς
  ύπουργός τής Γεωργίας κ.
  Κυριακάς, επί τοΰ προβλήμα
  τος τής σιταρκείας.
  Τό Ανώτατον Οικονομι¬
  κόν Συμβούλιον άποφαίνε-
  ται ϊτι είναι δυνατόν νά
  έπεκταθοΰν άκόμη σημαντι-
  κά αί χαλλιέργειαι έν Έλλά
  δι, άρκεϊ νά χατασκευα-
  οθοϋν παραγωγικά εργα, ν'
  άποξηρανθοΰν όλα τα έληκαί
  τα τέλματα καί νά άξιοποι-
  ηθοΰν αί άποκαλυφθησόμε·
  ναι γαϊαι. Φρονεί όμως δ·
  τι δέν πρέπει νά έπεκταθή
  περισσότερον ή καλλιέογεια
  των δημητριακών Διότι τό
  τοιοΰτον θ' αποβή είς βχ-
  ρος τής παραγωγής άλλων
  γεωργικών είδών, περισσό¬
  τερον προσοδοφόρων, είδών
  πού πωλοΰνται είς υψηλάς
  τιμάς είς ξένας άγ·ράς καί
  έκ της έξαγωγής των όίτοί-
  »ν είσρέει κατ' Ιτος συνάλ-
  λαγμα άπό τό οποίον τόσον
  έχομεν ανάγκην. Τονίζει
  λοιπόν ίτι θά πρέπει νά ε¬
  πιδιωχθή ή έντατική καλλι
  έργεια. Ή είσαγωγή μη-
  χανικων μέσων καί έπιστη-
  μονιχών μεθόδων καλλιερ-
  γείας. Καί ή χρησιμοποιή
  σις καλυτέρων σπόρων, κα
  λυτέρων δενδρυλλίων, έξευ-
  γενισμένων ποιχιλιων γε
  ωργικών είδών. Καί καταλη
  γει ότι διά νά γίνουν αυτα,
  δέν χρειάζεται ή ύλική μο¬
  νον ενίσχυσις των άγροτών
  έκ μέρους τοΰ Κράτους, τής
  Άγροτικής Τραπέζης *«»
  τδν άλλων πιστωτιχών
  I-
  δρυμάτων, άλλά καί ή ύ¬
  παρξις φωτισμένων ανθρω-
  πων πού
  V
  άναλάβουν το
  έργον τοΰ βυγχρβνισμοϋ κα»
  τής συστηματβπβιήσεως των
  γεωργικών εργασιών, της
  ορθβλβγιστικής επί έ«ιβτη·
  μβνικδν βάσεων όργ«νω-
  αεως τής αγροτικάς οίκονβ-
  μίας, τής νέ«ς ««Ρ«Υ.ΜΥ'
  κης προσπαθείας. -Γ «»τ«ν
  δέτόν λόγον καί «?««♦;
  νει νά ίδρυθοΰν παντου
  γεΝργικαί σχολαί δι« την
  τεχνικήν μόρφωσιν των νί·
  «ν, διά την έίιΐβτημβνικήν
  *«τ*ρτιο»ν τδν *γρ·τ·««*
  δών πβύ θ' άναλάβουν τό έρ
  γον τής έντατικής, τής έ-
  πιστημονικής οργανώσεως
  τής γεωργίας χ«ι των καλ-
  λιεργειών. Επί πλέον τό
  Ανώτατον Οικονομικόν Συμ
  βούλιον άποφαίνεται ότι πρέ
  πει ^νά επιδιωχθή παντοΰ
  είς όλην την χώραν ή κατα
  σκευή διαφόρων έγγειοβελ-
  τιωτικων, άντιπλημμυρικων,
  άρδευτικών έργων διά κοι-
  νής προσπαθείας των Κοινο
  τήτων, των Συνεταιρισμόν
  καί τής 'Αγροτραπέζης κα
  8ώς καί ή δημιουργία έρ-
  γοστασίων χαί βιομηχανίαν
  συσχευκσίας,έξευγενιβμοΰ καί
  τυπβποιήσεως των διαφόρων
  πρβϊόντων τής γης καί κα-
  τεργασίας των διαφόρων ά-
  ρωματωδών φυτών ώβτε νά
  βλοκληρωθή ή έκμετάλλευ
  σις τοΰάγροτικοΰ μας πλού-
  τού καί ή οργάνωσις τής γε
  ωργικης μας οίχονομίας.
  Αί ύττβδείξεις αυταί, κατά
  βάσιν όρθαί καί πρακτιχώς
  έφαρμόσιμοι δέν ύπάρχει
  άμφιβολία ότι θά ληφθούν
  σοβαρώς ύπ' όψιν καί ότι
  θ' άποτελέοουν τόν σκελε-
  τόν τής νεωργική; πολιτι-
  κής πού θ' ακολουθήση είς
  τό εξής τό κράτος. Κατά
  τούτο δέ ή γνωμοδότησις
  τού Ανωτάτου Οίχονομιχοϋ
  Συμβουλίου είναι άξία όχι
  μόνον προσοχής άλλά καί
  ιδιαιτέρας έξάρσεως. Είναι
  μία γνωμοδότησις πηγάζου
  σα άπό την επιστημονικήν
  γνώσιν καί την ελληνικήν
  πραγματικότητα καί άντα-
  ποχρινομένη πλήρως είς τάς
  έθνικάς ανάγκας. Ή δέ
  πραχτιχή έφαρμογή τής γνω
  μοδοτήσεως αυτής θά έχη
  αναμφισβητήτως εύεργετικά
  άποτελέσματα διά τόν λα¬
  όν καί την έν γένει έθνι
  κήν οίκονομίαν.
  'Επίκαιρα
  Η ΕΞΟΧΗ
  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
  Ό έρχομός τού καλοχαιριοθ, έ-
  φερε πάλι στήν Ιπικαιρότητα την
  όργάνωσι των παιδικών έξοχών
  καί τό πρίβλημα τής περιθάλψιως
  τοθ παιδιοθ γενίχώτερα. Παλαιά
  υπόθεσις. ΆριθμεΙ τόσα χρόνια
  δσα καί τό νεοελληνιχό κράτος
  Καί μοναχά τώρα ρυθμίζεται. ΟΕ
  παι5ιχές έξοχές δέν ύπάρχουν
  πλέον μονάχα στά χαρτιά. 'Υπάο
  χούν στήν π5αγματικότητα. Κ·»1
  τίς χαίρονται τα φτωχά, άπορα
  παιδάκια πού βρίσχουν σ' αύτές
  ΐή χαρά καί τή Ιροσιά τοθ νεροθ,
  τόν άέρα τοθ βουνοθ, την ώ^ορ
  φιά καί τό τραγοθδι τοθ δάσους,
  την καλή τροφή, τή ατοργή τής
  • αλής δασχάλ^ς καί τής αδελ¬
  φής, τό χαμόγελο καί τόν γλυκό
  λόγο, τό φωτεινδ παράδειγμα τής
  άγάπης καί την υγείαν τή; ψιι
  χί)ς καί τοθ σώματος.
  Σ' ίλες τίς πόλεις, Εδρύθησαν
  καί Ι λειτουργίαν τα τελευταία
  χρόνια παιδιχές έξοχές. Κοντά σ'
  άχρογιάλια, ή σέ βουνά ή αέ
  κάμπους άνοιχτούς. Κι' είχαν ά
  ποτελέσματα εύχάριατα χι' ένθου
  σιασϊΐχά. Τέτοιες έξοχές, μόνι
  μις, πολιτισμένες, πρόχειται τώ
  ρα νά δημιουργηθοθν κι' έδώ.
  Οί έγκαταατάσει; θά γίνουν με·
  χαξύ Κοχχίνη Χάνι χά Ι Χερσονή
  σου, στό πιό κατάλληλο χι' δγιΐι
  νό μέρος. ΈχεΙ δπου τό χθμα
  παίζει μέ την άμμο χι' άπλώνει
  ή θάλασσα τίς δαντέλλες των
  άφρων της καί συνθέτει τό άρμο
  νικώτίρο τραγοθδι τό μουρμούρι-
  σμοι τοθ κύματος. Έκεί δπου τα
  φτωχά παιδάκια τί)ς πόλεως θά
  βρίσχουν τό χαλοχοϊρι την εύιυ
  χ£α τοθ παιχνιδιοθ στά βοτσα
  λαχια χαί την άμμο, τή χαρά
  τοθ νΐροθ, την άγαλλίασι ποίι προ
  καλεΖ Ινα χαινούργιο φόρεμα, ίνα
  ώραΐο γλύχισμα μιά χαλή τροφή,
  ποί) συνεδεύεται άπό ίνα χάδι
  %ι' ϊνα γλϋχόλογο. "Ας είνε
  ε&λογημένη ή ώρα πού θβ μπΐ
  τό θιμέλιο τοθ ίδρύματος αύτοθ!
  Κι° &ί <^νι πΡ* χανίων 8σο τό δυνατο πιό χοντινή ή μίρα ποίι θά σημειωθή αύτό τό ευχαριστο πράγμα. Οί ίξοχέ; δέν συντελοθν στήν Ιξασφάλισι τής σωματικάς δγείας των παιδιών μοναχά. Έπιδροθν πρό πάντων σιδν χαρακτήρα καί στήν ψυχολογΐα τοθ παιδιοθ Κι' αύτό Ιχει την μεγαλύτερη άξία Άνώφιλη, ϊσω; καί έπιζήμια. είνε ή σωματική άλκη, χωρίς την ψ^χική άνωτερότητα, τή φρονή ματική εύρωοτία. Κι' ή ψ^ιχή εύγένεια, δέν είνε πάντα έμφυ ττ). Είνε συνήθως ίττίκτητϊ) άρε τή. Ή μητρόχης, πού θεωριΐ ται, χ»1 είνε ασφαλώς, τό εύγε νέστερο χαί τό ίσχυρότερο αϊσθη μα, ποίι άνυψώνει τή γυναΐκα στή σφ*1ρα των θεων, είνε ένστι κτώδης. Ή υίιχή στοργή ίμως είνε άρετή π'-ύ χρειάζεται είδική, έπιμελημένη, μεθοδική καλλιέρ γεια γιά ν' άναπτυχθη Είνε αύ τό έ'να ζήτημα πού δέν τό προ σίξαμεν Ϊσως διόλου, ή τουλάχι στον δπως πρέπει. ΕΓδαμε τίς λβχτάρες τοθ παιδιοθ. Δέν έμελε τήσαμεν δμως τούς καημούς τού. "Επειτα, έγράφηχαν τόμοι γιά την μητρότητα Ποίος δμως ίμΕλη οε γιά τόν πόνο τοθ παιδιοθ πιύ πάαχει άπό φόβο μην ττάθοιιν κα κό οί γονιϊς τού; βά ηήτε δτι δέν είνε τόσο σύνηθες τό γαινό μενο παιδιών πού ύποφέρουν χαί θυσιάζονται γιά τούς γονεΐς των, ένώ εΝε γενιχός σχεδόν 4 χανών τής θυσίας των γονέων γιά τό παιδί Μά έδώ είνε ακριβώς τό ζήτημα Σϊήν πρώτη περίπτωσι, ιΐπαμ», χρειάζεται καλλιίργεια τής ψαχής, άγωγή. Στή δεύΐερη ένεργιΐ αύΐόματα τό ίνστικτο πού πηγάζει άπό τό νόμο τής διαιωνίσεως τοδ εΐδους. Γι' αύτό ακριβώς καί οί εκδηλώσει; τή; υίική; στοργής εί«ε τόσον ώραΐεΓ, τόσον σ^γκινητιxέ;, τόσον 6πίρο χες Είναι τα άνθη μιάς ψκχή; λεπιής, πολιτισμένη;, καλλιεργη μένης. Άν άντιχρύσατε ποτέ την ά· γωνία παιδιοθ πού έπασχεν άπό φόβο μην πάθίυν κακό οί γο νεΤ; τού, θά ίμολογήσετε δτι Σέν ε!5ατε συγκινητικώτερη, σιιγ κλονιστιχιίκερην εΐκόνα. Άλλά καί θά άναγνωρίσετε, δτι την είκίνα αυτή την ίδοσαν παιδία ποΰ είχαν γονεΐ; αξίους τή; ά ποστολή; των, παιδία πού έτυ χαν ψυχικής καί διανοητική; καλλιεργιίας. Αυτή λοιπόν την άγωγή, αυτή την χαλλιέργεια, αυ τή την ψ,ιχική χαί αίσθηματι- κήν έξύψιοσι πρέπει νά έξασφα- λίσωμε σ' δλα τα παιδία, άρχΕ- ζοντες άπό τού; δρεφοκομικούς σταθμούς, τού; παιδικούς κήπου;, τί; παιδικές έξοχές. Γι' αύτό καί πρέπει νά ενισχύωμεν μ' δ- λε; μα; τί; δυνάμεις τα παι- διχά ίδρύματα. ΕΙΝΑΙ ΕΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΙ ΝΟΟΕΥΤΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ Ό εμπορικάς άκόλουθος τής έν ΛονδΙνφ πρεσβείας μας, προβαίνει είς μίαν δηαοσίαν καταγγελίαν, την οποίαν νο¬ μίζομεν δτι πρέπει νά προσέ ξωμεν δλοι δσον πρέπει. Δι ότι άφορφ την τύχην τοθ κυρι ωτέρου προϊόντος μας, τής σταφίδος, κατά συνέπειαν δέ αυτήν την τύχην καί την ζω ήν τοθ τότιου μας, δλων μας. Καταγγέλλει λοιπόν ό έν Λον δΐνω Έλλην εμπορικάς άκό λουθος, δτι αί τελευταίως στα λεΐστϊΐ έκεΐ κρητικαί σταφΐδες —ψιλά πράγματα— περιεΐχαν μεγάλας ποσότητας πετρων, άμμου, άκαθαρσιών, πράγμα πού εδημιούργησε χειρΐσιην εντύπωσιν, έδυσφήμησε τα προ ϊόν καί είχεν ώς φυσικόν, δ¬ σον καί όέθριον άποτέλεσμα την τιτβσιν των τιμών. Κσί ου νιστα νά λαμβάνεται είς τό έξήζ'ή έπιβαλλομένη πρόνοια, ώσΐε ν' άποκλεΐεται έπανάλη· ψις αυτών των άθλιοτήτων καί νά στέλλωνται σταφίδες κακής συσκευασίαΓ, νωθευμέ ναι μέ άμμον καί άλλας ξέ¬ νας Ολας. Ή καταγγελΐο είνε δντως βαρεία καί σοβαρά. Καί δέν γνωρίζομεν βεβαία ποίον βα ρύνει. Δέν θέλομεν μάλιστα νά πιστεύσωμεν δτι πρόκει¬ ται περί Κρητός έμπόρου.Έλ πΐζομεν 8τι θά πρόκειται περί ξένου, έκτός τής Κρήτης έμ πορευομένου, περί παρασΐτου πού δέν ένεργεϊ τό εμπόριον τής σταφίδος κατ' έπάγγελμα άλλά προέβη είς εξαγωγήν μικράς ποσότητος σταφίδος διά κερδοσκοπικούς λόγους. Διότι ώς πρός τό ζήτημα τής έπεξεργασίας, τής συσκευασΐ άς καί τής έπιλογής των έξα γομένων σταφίδων, οί έμπο· ροι καί οΐβομήχανοι τής πό λεως μας επέδειξαν μέχρι σή μερον εύσυνειδησίαν παροιμι ώδη, εύσυνειδησίαν τιμωσαν αϋτους καίσυντελοθσαν είς τό νά εξασφαλίση την καλυτέ ραν φήμην ή σουλτάν Ινα μας παντσθ, είς 6λας τάς χώρας. Όπωσδήποτε Βμως τό κακόν Ιγινε. Τό εγκλημσ είς βάρος τοθ προϊόντος μας συνετελέ σθη. Ύπάρχει τό σώμα τοθ έγκλήματος, δπως βεβαιοί έ τιισημως ό εμπορικάς άκόλου θος τής έν ΛονδΙνφ ελληνικάς πρεσβείας. Καί έπ' αυτού πρέ πει νά προσέξώμεν, Τό κράτος δέν ύπάρχει άμ φιβολΐα δτι θά ζητήση καί θά εϋρπ τόν άσυνεΐδητον κερδο σκοπόν πού έδυσφήμησε τό προϊόν μας διά ν' άποκομΐση εόκολα όφέλη Καί οί έμποροι έξαγωγεΐι; θά βοηθήσουν είς τουτο, διότι έχοον καί συμφέ ρον καί ηθικήν υποχρέωσιν νά έκκαθαρΐσουν τό έπάγγελ μάτων άπό τα παρασιτικά καί άσυνεΐδητα στοιχεϊα. Ίσως δέ καί νά ύτοστβ την ανάλογον τιμωρίαν ό έγκληματήσας. | Δέν πρόκειται δμως περί αύτοθ. Αυτήν την στιγμήν ! προέχει τό πως θά άποκλει- (σθη ή έπανάληψις παρομοΐ- ών κςχκουργιών είς τό μέλ¬ λον. Καί σύτό πρέπει νά προ οέξωμεν. Ή σημερινή κυβέρ νησίς, εδημοσίευσεν ειδικόν νόμον περί έλέγχου καί προ σταοίας τής ποιότητος των έξαγομένων προϊόντων. Ό ταν λοιπάν λειτουργήση καί εφαρμοσθή ό νόμος αύτός, παρόμοιαι οΐκτρότητες δέν θά έπαναληφθοΰν. Καί είναι άνάγκη νά γΐνεται αύστηρό τατος δ ελεγχος είς βλας τάς πόλεις, είς δλα τα τελωνεϊοτ, άκόμη καί είς τάς αποθήκας συσκευασίας. Καθ" ¥ν στιγ¬ μήν ή κυβέρνησις καταβάλ λει τόσας προσπαθείας καί ΰποβάλλεται τό κράτος είς τό σας θυοίας διά την αύξησιν καί την βελτίωσιν τής πά ραγωγής καί διά την έξασφά λισιν άγορών καταναλώσεως καΐ ένώ απαιτούμεν άπό τούς" παραγωγούς νά έντεΐ- νούν τάς προσπαθείας των διά νά έξοσφαλίσουν όσον τό δυνατόν καλυτέρας ποιό τητας, Ιχουν πιστεύομεν χρέ ος καί οί άλλοι, οί έντεταλ μένοι τόν έλεγχον των έ€αγω γών, νά πράττουν ακέραιον τό καθήκον των, δπως τό κα θορίζουν οί νόμοι καί αι* δι ατάξεις τής πολιτείας. Ή σταφίς αποτελεί τό πό λυτιμώτερον προϊόν μας. Εί- νσι ή ελπίς καί τό στήριγ μά μας. Είναι ή ζωή μας. Καί έχομεν χρέος δλοι νά την προστατεύσωμεν. Δυοφή μησις τής σταφίδος μας, ά ποτελιΐ καταδΐκην τοθ τότιου αύτοθ είς μαρασμόν καί δυ¬ στυχίαν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠ1 ΑΝΑΤΟΛΗΝ Αί έκ τοΰ εξωτερικόν δια- βιβκζόμεναι πληροφορίαι βε βαιοϋν ότι ή κατάστασις είς την "Απω Ανατολήν είτε· δεινώθη, ότι αί σχέσεις με- ταξύ Ίαπωνίας καί Σοβιέτ έξετρχχύνθησχν χαί ότι δέν άιιοκλείονται αί θλιβεραί ό¬ σον καί όδυνηραί διά τόν κόσμον έξελίξεις. Ή Ίαπω νία, άναφέρουν τα αχετιχά τηλεγραφήματα, άντιμετω- πίζουβχ τεραστίας δυσχερεί¬ ας είς την έν Κίνα εκ¬ στρατείαν της, λαμβάνει σκληρχ μέτρκ διά νά δια¬ τηρήση τα κεκτημένα καί νά επιβληθή έν Ά σία. Ού¬ τω τόν τελευταίον καιρόν, ή Ίαπωνία δέν περιορίζε ται μόνον είς άγρίους βομ- βκρδισμούς άνοχυρώτων πό¬ λεων καί άμάχων πληθυ- σμων έν Κίνα, άλλά καί κα- ταπατεϊ τα συμφέροντα των Δυτιχών Δυνάμεων καί πα· ραβιάζει τάς διεθνεΐς ζώνας καί χαταλαμβάνει οΰδέτερα έδάφη, γεγονότα πού ηνάγ¬ κασαν την Αγγλίαν, την Γαλλίαν κ«ί την Αμερι¬ κήν νά προβούν είς έντο- να διαβήματκ παρά τή κυ βερνήσει τού Τόχιο καί ν' άπειλήσουν την άπό χοινοϋ εφαρμογήν σχληρων άντιποί νων κατά τής 'ίαπωνίας ε¬ άν συνεχισΒοϋν αί αύθαιρε σίαι. Έξ άλλου τάς ημέρας αύτάς έκανελήφθησαν έκ νέ ου τα αίματηρά έπεισόδια μεταξύ ίαπωνικών καί σοβιε- τικων στρατευμάτων παρά τα ρωσσομαντζουρικνά σύνο ρα. Καί είναι τόσης έχτά σεως τα έπεισόδια αύτά ώατε νά λαμβάνουν την μορφήν άληθιν&ν μαχών μέ συμμε τοχήν έκατοντάδων άερο κλάνων καί τάνχς Συνεπεία μάλιστα των έπεισοδίων αύ των υπήρξεν ή έσπευβμένη ενίσχυσις των πολεμικήν δυ νάμεων των Σοβιέτ έν τί "Απω Ανατολή πράγμα πό εδημιούργησε τούς φόβους πολεμιχής ρήξενς μεταξύ αυτών χ«Ι Ίαπωνίας χαί γε¬ νικωτέρας άναφλέξεως. Έν τούτοις, χαθώς άναφέ¬ ρουν τα έχ Παρισίων καί Λονδίνου τηλεγραφήματα, οί έπίσημοι γαλλικοί καί άγγλιχοί κύχλοι πιατεύουν ότι ή Ίαπωνία θά φανή πε¬ ρισσότερον συνετή καί ότι θά υποχωρήση τελικως. Ή υπογραφή άλλωστε τού άγγλο γαλλοσοβιετιχοΰ συμφώνβυ θχ ύποχρεώση τούς ίθύνοντας τού Τόκιο νά δείξουν μεγχ λυτέραν περίσκεψιν καί νά μην έξωθήσουν τα πράγμα τα είς τα άκρα. Διότι έχεί- νος πού θά έκρημνίζετο είς τό βχραθρον θά ήτο ή Ίαπω νία πού θά ευρίσκετο περικυ κλωμένη άπό την Αγγλίαν, Γαλλίαν, Ρωσσίαν καί Αμε¬ ρικήν χαί θά ύφίατατο τό ά- νηλεές σφυροχόπημχ των θα λασσίων χαί έναεριων στό- λων των τεσσάρων αυτών δυ νάμεων. Κρίνεται άλλωστε ότι αί τελευταίαι αΰθαιαε- σίαι της Ίαπωνίας δέν είνε ένδειξις περιφρονήσεως των άλλων, άλλά άποτίλεσμα ά- δυναμίας μέ σκοπόν τόν εκ¬ βιασμόν των, καί την τόνω- σιν τοΰ ήθιχοΰ τοΰ ίαπωνι- κου λαοΰ, πού ήρχισε νά κλονίζεται μετά τάς τελευ¬ ταίας επιτυχίας των Κινέ- ζων. Καί φυσικά, έφόσον ή Ίαπωνία ευρίσκεται είς άδυ ναμίαν ν' αντιμετωπίση απο¬ τελεσματικώς την Κίναν με· μονωμένην, είνε απίθανον νά διαπράξη την μωρίαν νά έμπλαχή είς πόλεμον καί μέ όλας τάς μεγάλας δυνάμεις τού κόσμου. Αυτή τουλάχι¬ στον είνε ή αντίληψις των επισήμων άγγλογαλλιχών κύ χλων. ρως υπέρ των πτωχών παι- διων. Οί πρόσκοπόΐ. Κατόπιν αποφάσεως τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου τοθ Σώματος καί μετά σύμφωνον| γνώμην τοθ κ. πρωθυπουργόν), ό προσκοπισμός διαλύεται καί οί υπάρχουσαι προσκοπι καί όογανώσεις ένσωματοϋν ται είς την Εθνικήν Όργά νωσιν ΝεολαΙας. Ό προσκο· πισμός ύπήρξβ μΐα όργάνω σις συμπαθής, μέ κοινωφελή δράσιν καί εύγενεϊς σκοττούς. Άλλά δέν ήτο δυνατόν βέ βοια νά ύπάρχουν είς την χώραν δύο όργανώσεις νέων, μέ διαφόρους κατευθύνσεις. Καί έφόσον ή 'Εθνική Όργά νωσις ΝεολαΙας είναι ώ φο ρεΰς των ίδεων τοθ νέου Κρά τους, τοθ όποίου είναι καί δή μιούργημα, ό προσκοπισμός δέν ήτο δυνατόν νά διατη ρηθ{|. Έτσι είς τό εξής θά υπάρχη μία οργάνωσις, μέ μίαν επιδίωξιν: Την παιδαγώ γησιν τής νεότητος σύμφωνα μέ τάς αρχάς καί τα ΐδεώδη τοθ μεταυγουστιανοΟΚράτους. Τα μαθητικάσυσσίτια. Αναμφισβητήτως, τα μάθη τικά συσσίτια άποτελοθν θε σμόν πολιτισμοθ καί άπόδει ξιν προόδου.Ή λειτουργΐα των δέ κατά τα τελευταία έτη ά πέδω<εν εύεργετικά άποτελέ σματα διά την μαθητιώσαν νεότητα. Είναι λοιπόν εύτύ· χημα ότι τό υπουργείον τής Παιδείας μεριμνά τώρα διά την εξεύρεσιν έπαρκών πόρων ώστε ή μόνιμος λειτουργία των συσσιτΐων νά έξασφαλι σθή απολύτως. Είναι καί τοϋ το μία απόδειξις τής φιλολαϊ κης τιολιτικής τής σημερινάς Κυβερνήσεως καί τής στοργι κης μερίμνης της όπερ των άτιορωτέρων τάξεων καΚδιααέ ΑΙ τιμαί των ωρούτων. Ή απόφασις τής κυβερνή¬ σεως νά τιροστατεύση τούς παραγωγούς φρούτων άπό τυχόν κερδοσκοττικάς διαθέ- σεις των έμπόρων νωπών καρπών ηκούσθη μέ χαράν καί εδημιούργησεν αΐσθημα Ι κανοποιήσεως καί εύγνωμο- σύνης. Πράγματι είς τό πά ρελθόν παρετηρήθησαν έκμε ταλλευτικαί τάσεις, ώργανύ>
  θησαν οί Ιμποροι είς τράστ
  καί έρριψαν τάς τιμάς είς
  τούς τόπους τής παραγωγής
  ένώ είς τάς άγοράς τής κα
  ταναλώσεως ήσαν ύψηλαί. "Ε
  πρεπε λοιπόν νά προστατευ-
  θοθν οί παραγωγοΐ. Πολΰ πε
  ρισσότερον μάλιστα έφόσον
  τόση καταβάλλεται προσπά
  θεια έκ μέρους τής Κυβερνή
  σεως καί διά την έπέκτα
  σιν τής δενδροκαλλιεργείας
  καί την αΰξησιν τής φρουτο
  παραγωγής.
  Οί δρόμοΝ.
  Είσερχόμεθα είς τό θέρος
  καί μετά δύο μήνας θ' αρχίση
  ό τρυγητός καί ή έξαγωγή
  των σταφυλών είς Αίγυπτον
  καί Ευρωπην. 'Επιβάλλεται
  λοιπόν, νά χρησ μοποιηθβ τό
  δίμηνον αύτό διάστημα διά
  την επισκευήν των δρόμων
  έκεΐνων διά των οποίων με
  ταφέρονται τα σταφύλια, όπως
  υπέδειξε καί τό υπουργείον
  τής Γεωργίας, διά νά μην ύ
  φίσταται ζημίας καί φθοράν
  τό προϊόν κατά την μεταφο
  ράν. Πιστώσεις διά συντήρη
  σιν καί επισκευήν των δρό¬
  μων, έχορήγησε πιστεύομεν
  τό Κράτος. Καί τό δημοτικόν
  συμβούλιον έπίσης εψήφισε
  κονδύλιον διά την έπισκευ
  ήν των κεντρικών δρόμων τής
  πόλεως. Νά γίνη λοιπόν ή
  έργασΐα τό συντομώτερον, έ
  φόσον ύπάρχουν τα μέσα καί
  έφόσον είναι άνάγκη νά γίνη,.
  ΑΗΘΡΘΩΣΙ2
  βΕΆΙΛΆΊΆ Ι
  Κινηματογοάφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον δ Ρωσσικός κολοσσό
  «ό δαίμων τής Σιβηοίακ» (Ρασποΰ
  τιν) Μέ τόν Χάρρυ Μπώο.
  Την Δευτέραν ίνα δραματικό
  Βημιούργημα «Απολύτως έμπιστευ
  τικών».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον: «τό ξύπνη
  μα». Μέ τόν Ρομπέρτ ΤέιΑορ.
  Κυριακή ώρα 2 μ.μ. ολόκληρον τό
  επειοοδιακόν έργον.
  Δευτέρα, Πέμπτ", Σάββατον
  Κυριακή ώρα 6 1)2 άπογευματινή
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα. Ιπς'Ιουνίου.
  "Υμνος
  12 25 Σήμα—Έθνικός
  —Τμνος Νεολαίας.
  12.30 ΠοικΕλη μουσική (δίσκοι)
  13 30 Χρηματιστήριον— Είδή
  σεις. "Ωρα Άστεροσχοπείου Α¬
  θηνών.
  13 45 Άποσπάσματα άπό γαλ-
  λιχές δπερέττες (δ(σχοι).
  14 Έλαφρά μουσική (υπό τής
  όρχήστρας Κορινθίου)
  14 45 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον.
  19 Σήμα— Έθνιχίς 'Ύ^ος—
  "Υμνος νβολαίας.
  19.10 Χρηματιστήριον— Κίνη
  σις άγορβς Πειραιώς.
  19.20 Έ ώρα τοθ παιδιοθ (τη"
  συμμετοχήν τής χορωϊίας {τού 9ου
  Γυμνασίου Αρρενων υπό την δι
  εύθυνσιν τής χ. Ζαχαριάδου—Δρο
  δελοπούλου).
  19 50 Έλαφρό έλληνιχό τρα
  γοθδι (δίσχοι).
  20 Όμιλΐα: «Ό αητός» (άπό τα
  ήμερα καί τα άγρια τοθ βουνοθ
  καί τοθ λόγγου).
  20 20 Κρητική μουσιχή (δπδ
  τοθ όμίλου Άλέχου Καραβίττ)).
  20.50 Είδήσεις— Μιτεωρολογι
  χον δελτίον.
  2105 Ρισιτόλ βιολιοθ (δπό
  τής χ. Έλέχτρ. Άργυροπούλου).
  21 50 Έργα δι' ίργανον (μέ
  έχτελεστήν τόν Κάρολον Τουρν
  μίρ) (δΕσχοι).
  21.45 Σαμ^ωνιχή δρχήστρα
  τοθ σταθμοθ (υπό την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Ε&αγγελάτου Σολΐστ ή χ.
  Λ. Σωμερΐτη).
  23 15 Μουσιχή χοροθ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι είδήσεις.
  ΜΜΑΚΜΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μεγκλη Πρεμιέρα
  Ό Ρωσσικός Κολοσσός
  τό δυνατό δράμα τοΰ
  Άλφρέντ Νέϊμαν:
  ΛΑΙΜΟΝ
  ΤΗΣ
  ΣΙΒΗΡΙΑΣ
  Νέ τούς
  ΧΑΡΥ
  ΜΠΩΡ
  ϊτόν ρέλο τού κολα-
  σμένου καλογήρου:
  Μαρσέλ Σαντάλ
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ
  Ό σατανάς καλόγηρο
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  76ον
  Ένώ ό κόσμος έώρταζεν εί
  τούς δρόμους καί τα κέντρσ
  την κήρυξιν τοθ πολέμου, εί
  τό σπΐτι ΐτοθ Ρασιτοθτιν δι
  ξήγοντο άλλαι έορτσΐ, Ινώ
  πιον των οποίων θά ήυ.ποροΐ
  σαν νά ώχριάσουν τα μέγα
  λείτερα δργια τού μβσαίωνος
  Τό βράδυ τής ημέρας, πού ι
  πρίγκηψ Παθλος έγύριζεν εί
  τούς δρόμους μέ την ψυχή
  βαρειάν άπό την λύπην διά
  την τύχην τής πατρίδος τοι
  είς την λαϊκήν συνοικΐαν,
  που ήτο τό σπΐτι τοϋ Ρασποί
  τιν—τό Τδιο άθλιο σπίτι, τό ό
  ποίον είχεν έξ άρχής διατηρή
  σει γιά νά ψαΐνεται ότι ό ά
  γιος αύτός άνθρωπος άπ
  φευγε την πολυτέλειαν κα
  τάς άνέσεις, καίτοι καλοπερ
  νοθσεν δλην την ημέραν ρ(
  τα άνάκτορα—διεδραματΐζετο
  ή τραγικωτέρα φάρσα. Μέσα
  είς τό μεγάλο βρώμικο δωμά
  τιο, τό στρωμένο μέ σανό
  γυναΐκες καί κορΐτσια τοΰ κα
  λοθ κόσμου πού ήρχοντο πρός
  τόν αποτρόπαιον καλόγηρον
  ό οποίος ή*ταν πιά ή μόδα
  τοθ καλοϋ κόσμου, άφοθ άπή
  λαυε τής εύνοΐας τής αύλής
  επερίμεναν τόν Ρασποθτιν
  νά επιστρέψη άπό τα άνά
  κτορα.
  *Ο καλόγηρος δέν άργησε
  νά έλθη καί άμέσως εκάλεσε
  την υπηρέτριαν τού Ντούνια
  νά φέρη βότκα καί : σαμπά
  νιες.
  Παρεδόθησαν δλοι είς τό
  πιοτό, ένώ ό Ρασποθτιν τού
  έλεγεν.
  —Ή ήμέρα σύτή θά μείνη
  ή μεγαλειτέρα ήμέρα είς την
  ιστορίαν τής Ρωσσίας. Ή ά
  γ(α Ρωσσία μέ επί κεφαλής
  τόν αγαπημένον τοθ λαοθ αύ
  τοκράτορά της θά βαδίση πρό
  την νίκην καί την δόξαν. Είς
  υγείαν τώτ ρωσσικών δπλων
  —Είς υγείαν, έκραύγαζον
  αί γυνοϊκες ίψοθσαι τό πό
  τήρι.
  Τό £να ποτήρι διεδέχθη τό
  άλλο καί έπειτα, δταν τα
  μάγουλα ήρχισαν νά βάφων
  ται κόκκινσ, τα μάτια νά
  βσραίνουν, ή γλώσσα νά
  τραυλίζη έλαψρώς, ό καλόγη
  ρος κρίνων δτι έφθασεν ή
  κατάλληλος στιγμή είδοποιοΟ
  σε μ' £να μυστικόν νεθμα
  την Ντούνια νά σβύση τό
  φώς καί ήρχιζαν τα δργια
  Υπήρχον έκεΐ μέσα γυναϊ
  κες καί κορίτσια, αί οποίαι
  δέν ήξεραν τί τούς έπερΐμενε,
  πού έφευγαν άπό τό στίτι έ
  κεΐνο τοθ κολασμένου σατύ
  ρου συντετριμμένες άπό .την
  έντροπή, άλλά ποθ καί πώς
  ά μιλήσουν;
  (συνεχίζεται)
  ΤΌ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ά-
  χρόπολΐς» τοθ χ. Ν. Μπαλτζακη
  άγοράζΐι χάπαρι διά χυνρθΐ ηρ&ί
  10 δρχ. κατ' δχα"ν.
  1-5,
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Έκκλησΐαστικόν Συμ
  βούλιον ΚουτουλουφσρΙου Πε
  διάδος.
  Διακηρύττει 8τι:
  ΈκτΙθησιν είς μυστικήν μειο
  δοτικήν άνευ όρίου δημοπρασΐ
  αν δι* ΙνσφραγΙστων προσφο
  ών την κατασκευήν ενός ,κω
  ωνοστασΐου τοθ ΊεροΟ Να
  οθ τοθ Άγίου Κωνσταντ!
  'ου συμφώνως τή μελέτη καί
  ώ σχεδΐφ των μηχανικών
  "εωργίου Τσαντηράκη καί
  Ιωάν. Βαρκαράκη καί τής έγ
  ρίσεως τοθ μητροπολιτικώ
  συμβουλΐου.
  'Ο πρ' ϋιτολογισμός τί}ς δα
  πάνης διά την εκτέλεσιν τοθ
  Ιργου άνέρχεται είς τό ποσόν
  των δραχμων έπτά χιλιάδων
  (7.000).
  Ή εγγύησις διά την συμμε
  τοχήν όρΐζεται είς δραχμάς
  πεντακοσΐας (500).
  Είς την εργολαβίαν γίνον
  ται δεκτοΐ έμπειροτέχναι κε
  κτημένοι σχετικόν δΐπλωμα.
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσε
  ται είς τό γραφείον τής Ένο·
  ρΐας την 18ην Ίουνίου 1939 ή
  μέραν Κυριακήν καί ώραν
  11—12 π. μ. καί θά είναι τε
  λειωτική.
  "Απαντα τα σχετικά ευρί¬
  σκονται είς τό γραφείον τής
  Ένοοίας. |
  Τό Έκκλησιαστικόν Συμβοΰ
  λιον.
  Ό πρόεδρος
  Έμμ«ν. Ι. Μ. Μβυντράχπί
  Τα μέλη
  Π' Έμμαν. Κανέτος
  Ιωάν. Γ. Ν«οτβράΝπ$
  Έμμ. Ι. Ν. Μβνντβάχπβ
  Γεώργ. Έμμ,
  Ή στήλη τοϋ, ώραιόκοσμου.
  Κομψά σύνολα
  διά την καλοκαιρινή σαιζόν.
  Τδ χομψίτερο άπογευματινδ φό
  ρεμα είνε άπό χρέπ ντέ σΐν μαθ
  ρο μέ βαθύχρωμα μπλέ πουά.
  Συνοδεύηται άπό Ινα έπανωφόρι
  μαϋρο μέ ρεβέρ μπλέ καί μπλέ
  τόχα, γαρνιρισμίνη μέ άσπρα πτε¬
  ρά.
  Γιά τό βράδυ προορίζεται μιχ
  τουαλίττα άπό μαύρη πολύ λεπτή
  δαντέλλα, ή όποία πέφτει επάνω
  σέ φόντο πάλ ρόζ άπό σατέν. Ζώ
  νη άπό βΐλοθδο ρόζ πού σχημα
  τίζει πτοχές καί δένεται πίσω
  είς Ινα πλούσιο φιόγχο, τοθ δ·
  ποΕου οί άκρες φθάνουν ώς τό
  στρΕφωμα τής φούατας.
  Άνεγνωρισμένον γεγονός είνε
  πλέον, δτι τα μαθρα πηγαίνουν
  θαυμασία σ"1 δλες τίς γυναΤ<ες. Διά τα χαλοχαΐρι δμως επιβάλλε ται νά αυμπληρώνωνται μέ ζωη ρόχρωμες γαρνιτοθρες χαί Ιξαρ τήματα. Μέ τό χάθε άνσάμπλ θά φορέ- σετε τα άνάλογα χοσμήματα φαν· ταιζί. Εφέτος προτιμωνται τα χρυστάλλινα σκαλισμίνα χοσμή ματα είς δλους τούς ζωηρούς ή χαί άνοιχτούς χρωματισμούς. Τα άπό μουσελίνες μπροσέ χά μεταξωτά βραδυνά φορέματα, χομψή Παριζιάνα άνπχατέστησ μέ άιτλές τουαλέττες άπό βαΐίστ: κεντημένη μέ δαντέλλα καί δργ κανζά. Ή πλέον σΐκ βραδύνη τουαλέ τα είνε άπό λεαχή βχτίστα χεντι μένη επάνω σέ φουρά άπό σατέ ρόζ ή χΕτρινο. 'Ωραιοτάτη είνε μία άπογευμοτ τινή τουαλέττα άπό δαντέλλα χρώ ματος μπέζ ροζί. Καπέλλο άπ" ψαθα μπλέ ρουά μέ δύο μεγάλι όμοιόχρωμα 'τριαντάφυλλα. "Ενα πρακτιχδ ταγιέρ γιά τ πρωι, είνε άπό ίΐαμίν σέ χρωμ μπλέ μαρίν μέ όμοιόχρωμο καπί λο κανοτιέ μέ πολύ μεγάλα μτιόρ Μέ τό ταγιέρ αΰτό θά φορέσετ μ!α μπλούζα άπό βατίστα ρό πάλ, γαρνιρισμένη μέ μεγάλα ά ζούρ. Τό χομψίτερο έν τούτοις πρω νό ταγιέρ είνε άπδ <%3ίΐρο πικί μέ μπλούζα μπλέ μαρίν κα! όμο όχρωμο χαπέλλο. ή Ντιστϊγκέ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΛΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Προκηρύσσει δτι Έκτίθεται είς φανεράν μειο δοτικήν δημοπροσΐαν ή εκτέ¬ λεσις των κάτωθι δημοτικών έργων. 1)Ή κατασκευή όχετοθπαρά τό Γυαλί Κιόσκι τμήμα Λεωφό ρου Νόελ 2) Ή κατασκευή όχετοθ διά σιμεντοσωλήνων πρός άποχέ- τευσιν των υδάτων τμήματος συνοικισμοϋ Άτσσλένιου. Ή Δημοπρασία ένεργηθήσε ται την 5ην Ίουνίου 1939 ημέ¬ ραν Δευτέραν καί ώραν 11 — 12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρχια κης Έπιτροπής συμφώνως τή σχετική μελέτη τής Τεχνικής Υπηρεσίας ής δύνανται οί βου λόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν προσερχόμενοι κατά τάς έργα σΐμους ώρας των γραφείων. Έν Ηρακλείω τβ 31 Μαΐ- ου 1939. 'Ο Δήμαρνος Ηρακλείου. Μηνάς Γεωργιάδης ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ό ΣίιΧΙογος των Τράπεζαι κων υπαλλήλων Ηρακλείου θεώ ρεΐ ύποχρίωσίν τού δπως χαί διά τοΰ τύπου ευχαριστήση τόν χ Πρόεδρον χαί τούς χατοίκουι τοΰ μαγειιτιχοθ χωρίου Σάρχο διά την θερμήν κοί έγχάρδισ δποδοχήν τής οποίας Ιτυχε τή παριλθ&Οσαν Κυριακήν κατά τή1 έκεϊσε μετάβασιν τού. Εύχαρ στοθμεν θερμότατα έπίσης τοΰ χ. χ. Γεώργιον Παρασκευήν, Γ ώργιον Άδαμάκην, Κ. Καροθζον Ιωάν. Φιλιππίδην, Γ. Σαριδά χην, Μιχ. Φιλιππίδη», Γ. Ζα χαριάδην, Κ. Μοσχολάχην χά γενικώς δ'λους τούς χατοΕκου τοΰ Σάρχου, διά τάς τόσον εί γενικάς περιποιήσεις καί τα ψ λόξενα αίσΒήματά των, αΐ-να μα έπφάλλουν νά διατη^ήσωμεν τα καλλιτέρας των άναμνήσεων. Ηράκλειον 30 Μαίου 1939 Ό Πρόεδρος τοθ Συλλόγου @. Καβάλης =£11111111111111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Η Ι Κυλινδρόμυλος καΐ Άρτοποιεΐα 1 ΣΤ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ηϋΑΙΣΤΡλΤΑΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗ2 Φέρετκι είς γνώσιν τοΰ κοινοΰ 2τι έπανήρ- χισε τας εργασίας'. τβυ τό εργοστάσιον μας θέ¬ τει δέ είς την κατανάλωσιν τα γνωστά είς ε¬ ξαιρετικήν ποιότητα σιτάλευρά τού, καθώς καί τβν λευκόν καί μέλανα άρτον τού. (Έκ τοΰ Εργοστασιον). Ξ ^ΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠ II ΠΙΙΙΠΙΙΙΙ1 ΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙ1Ι2"!! ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΝΠγϊ Ή εύνοουμένη ' των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ λΓΟΜΑΤΑ ΙΙΗαΧ ΣΐΙΙΡ, ΟΡΙΓΚΑ». κα'ι είς 14 ώραίους καΐ ζων- τβνούς χρωματισμούς έν- σωματοθται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, καί τοθ δίνει όψι βελουδένια καί "ΑΝ01ΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΙΟΣ ΙΚ Ο ί Π Ω Μ ί Κ 7= Τοϋ "Αρμστρογγ. 76ον Κάποιος πασάς, άΐτολαύων άρκε τής φήιιης έπεσχέφθη ιίαν ημέραν τόν Γαζήν είς τό σπίτι τού. Τοϋ παρεπονέθη δτι μέ τίς φιλοφρο- νήσιις είς τάς οποίας προέβχινε δημοσ·» τρϊς την γυναίχα τού, τήνεξέθεσε Ό χόσαος είχεν άρχίσει κάτΐ νά ψιθυρίζη χαί θά ήτο εύγνώ μων άν ό Γαζής δέν εξεδήλωνε τό σον συχνά καί κατά τρόπον τόσον έπιδειχτικόν τάς φιλοφρονήσπς τού είς τήν*^γυναΐ<ά τού δημοσία Βεβαίως δέν τό έλεγε, διότι ίβλκ πε τίποτε τό τρωτόν είς αύτό, άλλ' είχαν άρχίσει τα σούσουρα τοϋ κόσμου. Είς απάντησιν δ Κεμάλ τόν έ κύΐταξε χατάμματα. —Σέ ξεύρω!— τοΰ είπε. "Ελα 6ες μέρος είς μηγανοροαφία; έναν τίον μου Να!! Είνε άλήθεια! Κα τέκτησα την γυναΐχά σου. Την I- καμα διχή μου διά νά σέ τιμωρή σω διά τάς μηχανορραφίας σου! καί διέταξε τόν φύλακα νά έκδιώ ξη τάν π-χσα ά πό τό σπίτί. Ό Ταμερλάνος ή οίοσδήποτε άλλος έκ των ήγετών άγρίων, βαρβίρων στιφδν, δέν θά εφέρετο διαφο ρετικά Καί μέσα είς δλα αοτά έπέστρε ψΐν ή Φικριγιέ—ή Φιχριγιέ πιί» είχε ζήσει μαζί τού τόσον καιρόν, ϊως την στιγμήν ποί» την βαρέθη χε καί την είχεν αποστείλει είς Μόναχον. Τουρχάλα χαί Άνατολί τισσα πού είχε θυσΐάσει τό πάν, είχε πέσει στά πόδιά τού σχλάβα, χαί ά"ν έ άφέντης ήθελε μποροθσε νά την πατήση. Χωρίς τόν Μου σΐαφα Κεμάλ ή ζωή δέν είχε δι' αυτήν καμμίαν αξίαν. Είς Μόνα χον είχε παραμείνει επί δύο ίτη. "Ηδη τολμοθσε πδτε πδτε νά έμφα νίζεται είς Τσάν Καγιά "Εκαμε νά παρουσιασθή είς τόν Μουσταφιχ Κεμάλ. Την έδιωξε βαναύσως. Την επαύριον ευρέθη νε<ρά είς μίαν πετρώϊη κοιλάδα κάτω άπό τό σπίτι, είς την ίποίαν είχε κρη μνισθή. Την λυηήθηκε δλδκληρος ή Τουρκία. Όλη ή συμπεριφορά τοθ Μου σταφα" Κεμάλ, δλος δ βίος τού ηλ λαξαν. Έπαυσε ν' άναμιγνύεται, ελευθέρα μέ τό πλήθος ή νά έξέρ χεται, δπως συνήθιζε, μέ τα χέρια είς τής τσίπες, κ«ί νά όμιλη^ μέ όποιοίήποτε συναντοθσεν είς τδν δρόμον τού. Κατέστη έπιφυλαχτι χός καί άθέατος. Εναντίον τού εγένοντο δύο δ>
  λοφονιχαί απόπειραι: Την μίαν
  φοράν έρριψαν βόμβας εναντίον
  τού, την άλλην είχαν ρίψει δηλη
  τήριον είς την τροφήν τού. Τό δή
  λητήριον είχεν ενεργηθεί είς τόν
  οργανισμόν τού, καί μόνον μέ μΐ
  γάλας δυσ^ολίας, Οστερα άπό φρ
  κτοϋς πόνους, κατέστη δυνατόν νά
  τδν συγχρατήσουν ° είς την ζωήν
  (συνεχίζεται)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν διακε¬
  κριμένον Ιατρόν γυνοικολόγον
  μαιευτήρα της πόλβως ΉρακλεΙ·
  ου κ. Μενέλαον Λυγνόν εύχα·
  ριστω θερμώς καί δημοσία διό¬
  τι διά ταχείας καί έπιμεμελημέ·
  νης επεμβάσεως καί τής έγνω·
  σμένης Εκανότητός τού ίσωσε έκ
  [δυσκόλου τοκετοϋ την σύζυγον
  μου καί τό τέκνον μου. Τοιού¬
  τοι έπιστήμονες άτίοτελοθοι καύ-
  χημα τοθ κ»άδου των ολλά καί
  τής κοινωνΐας ολοκλήρου.
  Πετροκέφσλο ΜαλΕβυζίου
  Γεώργιος Μ. Μανωλαράκης
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΜΙΝ0Α
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα ρωμάντζο, Ινα
  χάρμα, μιά πνοή άγνης
  άγάπης, μιά παρθενική
  καροιά:
  ΤΟ ΞΥ-
  ΠΝΗΜΑ
  Έν« φίλμ γεμάτο νειά
  τα καί δροσιά.
  Μέ τόν γοητα ΡΟΜ¬
  ΠΕΡΤ ΤΕ-Υ-ΛΟΡ καί
  την ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΊ-ΝΟΡ.
  Έκτός πρβγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΥΗΘΟΑΟΙΑΡΧΙ!
  Προσεχώς:
  ΒΑΛΑίίΙΗΗ
  Μέ τβύς Ριτσάρ Γκρήν
  Νανβυ Κέλλυ.
  Ή νυκτερινή κίνησις τΐυκνοθται·
  ώς έκ τούτου δέ οί διευθυνταί—
  επιχειρηματίαι ύτΐοιθρίων κέντρων
  απεφάσισαν την μετάκλησιν ίξ
  Αθηνών άρτίως κατηρτισμένων
  όρχηστρών.
  — Οϋτοο τό κέντρον Παπακαλιο-
  τά»η άνήγειρέν ήδη κομψόν ηβ·
  ρΐπτερον είς τό διΐοΐον θά στε¬
  γασθή ή ορχήστρα, τρόκειται δέ
  νά μετακαλέση καί πανελληνΐου
  φήμηι. ντιζέζ καί ντιζέρ.
  —Έν ιφ μεταξύ ήρχιοαν έτοιμα
  ζόμενοι καί οί ύπαίθριοι κινημα-
  τογράφοι τοθ Πουλακάκη καί δ
  «Απόλλων είς τούς δποΐους ώς
  πληροφορούμεθα θά ιτροβληθπ
  σειρα έκλεκτών δργων κατά την
  βερινήν περίοδον
  — Προχθές την εσπέραν εγένε¬
  το ή έκκύβευσις τοθ ΛαχεΙου
  τοθ Συνδέσμου παροχης εργα¬
  σίας είς απόρους κόρας.
  —Οί κερδίσαντες άριθμοί θ' ά-
  νακοινωθοθν διά των εφημερί¬
  δων.
  —Ή Νομομηχανική ύπηρεσία
  προέβη είς τό διάνοιγμα των τοι
  χωμάτων τα όποΐα έχώριζον έσω
  τερικωςτά διάφορα κτιριακά συγ-
  κροτήματα των δικαστηρΐων, τής
  ΝομαρχΙας καί τής Οικονομικάς
  ΈφορεΙας.
  — Κατά τόν τρόπον τούτον διηυ-
  κολύνθη ή έπικσινωνΐα των δια¬
  φόρων υπηρεσίαν μεταξύ των.
  —Κεράσια έκλεκτά ύπάρχουν
  έν άφθονία είς την αγοράν, προ-
  τιμώμενα την εποχήν αυτήν πε¬
  ρισσότερον παντός άλλου «ρρού-
  τού.
  —Σήμερον τό εσπέρας ή Μου
  σική τοϋ Δήαου θά εκτελέση πα·
  ρά τό καφενειον «Εθνικόν».
  —Εκλεκτόν μουαικόν πρόγραμ
  μα.
  —Άπό προχθές ήνοιξεν ή 6κθΐ·
  σις έργων των μαθητών τής Παι
  δανωγικΡ,ς Άκαδημΐας.
  —Μέχρι τοθδε την έκθεσιν ε¬
  πεσκέφθησαν π>ήθη κόσμου, δλοι
  δέ οί έπισκεφθέντες αυτήν έξε·
  φράσθησαν λίαν Ικανοποιητικάς
  διά τα έκτιθέμενα έργα.
  —Χθές εκλήθησαν είς έκτακτον
  συνεδρίασιν είς τα γραφεΐα τού
  ΈπαγγελματικοΟ καί Βιοτεχνι-
  κοθ ΈπιμελητηρΙου δ Σύνδεσμος
  καφεπωλων προκειμένου νά είτε·
  λαμβάνετο τής επιλύσεως ζητη-
  μάτων τρεχούσης φύσεως.
  —Μεταξύ των ζητημάτων τού
  των θά συνεζητεΐτο καί τό ζή-
  τημα τοΰ καθορισμοθ τής τιμής
  των άεριοΰχων πό των.
  — Είς τόν κινηματογράφον Που¬
  λακάκη θά προβληθη άπέψε τό
  εξαιρετικόν έργον ό «Δαίμων τής
  ΣιβηρΙας» μέ τόν γίγαντα τής ό
  θόνης Χάρρυ Μπώρ είς τόν ρόλον
  τοθ Ρασποΰτιν.
  —Την σατανικήν δράσιν τοθ δ
  ποίου ή ημετέρα εφημερίς έξιστο
  ρεϊ λεπτομερέστατα βάσει νέων
  άποκαλυπτικών καί επισήμων στοι
  χε,Ιων.
  —Είς την «Μινδαν» θά προβή-
  θ~ϊ έπίσης σήμερον ίνα εκλεκτόν
  φίλμ: «Τό Ξυπνημα» μέ τόν γόη
  τα Ρομπέρ ,Τίυλορ.
  6 Ρ·ιτβρτ<ρ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Μειοδοτικής Δημοπρασίσς 'Ο 'Επιθεωρητής δημοτικών σχολίίων Γόρτυνος Διακηρύττει δτι, Έκτίθεται είς φανεράν μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή στέ- γασις τοθ μονοταξΐου δημοτ. σχολείου Ρουφά Καινουρίου την 10ην Ίουνίου 1939 ημέ¬ ραν Σάββατον καί ώραν 11 —12 έν τώ Γραφείω τοθ Επι- θεωρητοθ των δημοτικών σχο¬ λείων περιφερείας ΉρακλεΙ ου. Τό έργον προϋπελογίσθη είς δρ. 50 000. ή δέ έγγυο- δοσΐα ωρίσθη είς δρ. 2.500 κατατεθησομένας διά γραμμα τίου. —Είς την μειοδοσίαν γί, νονται δεκτοΐ έργολάβοι κσί έμπειροτέχναι πάσης τάξεως έκπληρώσαντες πάσας τάς έ τοθ νόμου ϋποχρεώσεις των. Οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν τβν δρων τής συγ- γραφής κ. λ. π. δύνανται νά προσέρχωνται είς τό ώς ά· νω γραφείον καθ* εκάστην άπά 11 — 12 π. μ. Έν Άγίω Μΰρωνι τή 29)3) 1939. Ο 'Επιθεωρητής Γόρτυνος Τζ Τααγκιάς Α1ΜΟΗΣΓ.Δ1ΜΙ1Ν1ΚΙΙ! ΛΙΚΗΓΟΡΟΣ Όίός Χάνίακβς Ήράχλιιβν ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός όπηρίτης διά τό γραφείον κ. Εύαγ. 'Ανωνιια νακο.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  »!■
  Τό μεγάλο Ιργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  (
  Οί Άθλιοι.
  585ον
  Ο γέρων έμεινεν επί τινάς στιγμάς άκίνητος ώς
  κεραυνωθείς, μή δυνάμενος ουδέ νά λαλήση, ουδέ
  να Λναπνευση, ώς άν συνέσφιγγε μία νεΐρ τόν
  λαιμόν τού.
  Τέλος πάντων άπεσπάσθη άπό τής καθέδρας
  τού, ετρεξε πρός την θύραν, δσον δύναται νά
  τρέξη ένενηκοντούτης γέρων, την ήνοιξε καί άνέ
  κραξε.
  —•Βοηθεία! τρέξατε!
  Έτρεξεν ή θυγάτηρ τού καί μετ' αυτήν ή ύπη
  ρέτρια. ' '
  —Τρέξατε νά τόν προφθάσετε, ανεφώνησε θρη
  νωδως.
  ΤΙ τοθ Ικαμβ! Αύτός τρελλός είνε; φεύγει; Ά.
  Θεέ μου! ά, Θεέ μου! αύτην την φοράν πλέον δέν
  θά επιστρέψη.
  Έπορεύθη είς τό παράθυρον, τό πρός την ό
  δόν, τό ήνοιξε διά των τρεμουσών γεροντικών χει
  ρών τού, Εκυψεν έξ αύτοθ όλος, ώστε μόλις κα
  τώρθουν νά τόν κρατώσιν, ό Βάσκος καί ή Σοφΐα
  σύροντες ούτον δπισθεν καί ανεφώνησε.—Μάοιε!
  Μάριε! Μάριε!
  Άλλ' ό Μάριος δέν ηδύνατο ήδη πλέον ν' ά
  κούση, έπειδή, έξελθών τής οίκΐας, εΤχε τραπή πλα
  γΐαν τίνα οδόν.
  Ό γέρων Ιφερε δίς ή τρΐς αμφοτέρας τάς χεΐ
  ρας είς τάς παρειάς τού κοπτόμενος, ώττισθοχώ
  ρησε κλονουμένω βήματι καί έπεσεν επί καθέδρας
  έκιϊ παρακειμένης, άφωνος, άδακρυς, σε(ων την
  κεφαλήν καί σαλεύων τα χίί-νη ώς ήλΐθιος, άλλά
  πλέον μή έχων πρό των όφθαλμών, έν τή καρδΐσ,
  είμή χάος καί έρεβος.
  ΠΟΥ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ;
  Α'.
  Ό Γιάννης Άγιάννης
  Κατ' αυτήν εκείνην την ημέραν πρός τάς τέσ
  σαρας ώρας μετά μεσημβρίαν, ό Άγιάννης έκάθη
  το μόνος'εΐς τό έρημικώτερον μέρος τοθ ΠεδΙου
  τοθ "Αρεως, Ιξω τής πόλεως των Παρισίων. Είτε
  δέ χάριν προφυλάξεως, είτε θέλων νά μελετήση
  τί σχέδιον, ή καί απλώς ένεκα μεταβολάς είς
  τάς έξεις τού, μετοβολής έξ έκεΐνων, αΐτινες ό
  λΐγον κατ' ολίγον εΐσάγονται είς πάντα βίον, νυν
  εξήρχετο σττανίως μετά τής Τιτΐκας. 'Εφόρει την έρ
  γατικήν τού φέσταν καί περισκελΐδα έξ ύφάσμα·
  τος φαιοθ, εκρυπτε δέ την μορφήν τού υπό τό
  τιλατύ σκιάδιον τοθ πελιδΐου τού. ΠερΙ δέ τής Τι-
  τίκας νΟν ήτο πάντη ήσυχος «αί άναπαυμένος' διε
  λυθή όλωσοιόλου ή αίτΐσ, έξ ής εΤχε πτοηθτ] καί
  διαταραχθή επί τίνα καιρόν άλλ' άπό μιας
  δόο έβδομάδων, άλλης φύσεως άνησυχίαι τόν έκυ
  ρΐευσαν.
  Μίαν των ημερών περιπατών είς τό βουλεβάρ
  τον, εΐχε Ιδή τόν Θεναρδιέρον καί δέν άνεγνωρΐ
  οθη μέν ύπ' αύτοθ, χάρις Είς την αλλαγήν τής
  ένδυμασΐας τού, άλλά τόν έπανεΐδε πολλάκις, ώστε
  έβεβαιώθη δτι ό Θενσρδιέρος περιεφέρετο είς την
  συνοικΐαν εκείνην πσραμονεύων.
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δΓ δλους.
  ΚΑΥΣΩΝ
  Α,'
  Ιδού π;ύ έφθασε καί είς την
  πατρίδα μας: Τό χθμα τοθ καύσω
  νος, περί τοθ όποίου όμιλοθν άπό
  ημερών τηλεγρχτήματα άπό τόν
  Βορράν καί άπό την Δύσιν τής
  ήκιίρου μας. Καί ήρχισαν τα ηχ·
  ράπονα: Π&ύφ, τί ζεοϊη! Δέν μπο
  ριΐ νά χινη Βη" χανείς! ΕΙμαι κά
  θιδρω,! Δέν μπορώ νά άναπνεύσω
  καί τα χίλια δυό άνάλον,α επι
  φωνήματα, μέ τα όποΐα, έν μέρει
  καλύπτομεν καί διχαιολογοϋμεν
  την, όπωσίήποτε φυσικήν, άνορε
  ξίαν μας πρός ...εργασίαν: Δέν
  μπορώ νά έργασθώ μέ αυτήν την
  ζέστην!
  "Ας πρασπαθήσωμεν νά βοηθή
  σωμεν ολίγον τού;... χαυςιωνοπλή
  κτους μας, νά Ιδωμεν τί μέσχ &
  ττάρχουν, μέ τα όποΤα ήμποροθμεν
  νά άνακουφισθώμεν ολίγον, νά μει
  ώσωμεν τα διινά πού δημιουργή
  φοβερός αύτός καύσων, ή ια~ιρά
  μας, άλλωατε κατά μικρόν ή με
  γάλο χοονικόν διάατημα τοθ καλο
  χαιριοθ. ΤΙ πρέπει νά κάμνωμεν
  κατά τάς ημέρας τού μεγάλου
  καύσωνος;
  Ό σοφος φαρμαχοποιός τοθ Ναν
  ού, ό περίφημος Κουέ, μας δίδει
  την πρώτην/χαί βασιχήν συμβου
  λήν: βλα τα δεινά, δλα τάένάντια,
  χαί δλαι αί άσθίνειαι θεραπεύον
  ται διά τής αύθυποβολής: Μην τι α
  ραπονεύμεθα συνεχως «:δφ, τί ζέ
  ατη! Τί άϊόρητος χαύσων»· μέ χό
  παράπονον αύΐό ή κατάστασις χει
  ροτερεύϊί. Άλλά ά"; λέγωμεν πρός
  τόν εαυτόν μα(: «Μά δέν είνε χαί
  τόση πολλή ζίσιη! "Εχομεν δπο
  φέρη άπό φοδερωτέρας ήδη! Δέν
  είνε τόσον φοβεράς ό περίφημος
  αύτός χαύαων...».Καί μέ την μέθο
  δόν ούΐήν τής αύθυπο6ολή"ς, κατά
  τάν Κουέ, αισθανόμεθα, πράγμχτι,
  ολιγώτερον ένοχλητικδν τόν άνα
  πόφευχτον αυτόν καύυωνα.
  Άλλά βεβαία, τό'όμολογοθμεν
  ή... ψυχική, ή πνευμκτική αυτή
  προσπαθεία δέν άρχεΐ διά νά... δια1
  σκεδάση πλήρως τόν πόνον μας.
  Χρειάζονται χαί μερικά άλλα...
  πρακτιχώϊερα, άς είπωμεν, πράγ
  ματα Αύτά δέ δέν είνε τόσον αύ
  τονόηια, δσον νομίζει ό χαθένας.
  Επί παραδείγματι: "Ολοι θά συμ
  βουλεύσουν: Ένα ψϋχρο ντούς.
  "Ε, λοΐπόν! Τό ψιιχρό ντούς δέν
  είνε τό ένδεδειγμένον χαί ημείς
  συμβουλεύομεν: Κάμετε καλλίτερα
  χ... θερμό λουτρό!
  Μίλιστα, Ένα θερμό λουτρό.
  Ό δργανισμός μας είνε ώσάν ίνα
  έκχρεμές: "Οσον περισσότερον τό
  τραβήξετε πρός τό Ινα μέρος, τί
  σιν περισσότερον θά πεταχθη' δ
  ατερώτερα πρός τό ά'λλο' χαί διά
  τοθτο μόλις σταματήση ή έΐτίδρα
  αίς τής ψυχρολουσίας, ή θερμοκρα
  σία τοθ σώματός μας θά γίνη Ιτι
  μεγαλειτέρας τουναντίον θά υπο
  χωρήση, δταν εξέλθωμεν άπό ΐό
  θερμό λουτρό.
  (ουνεχίζεται).
  Τό Λασήθι
  καί ή φαντασμαγορία τού
  Ί'ΥΧΡΟ, Μάιος (χνταποχριτοθ!—Κουδουμαλιάς — Άβραχόντε—
  μας).—Είχόνα απαραμίλλου ώραι
  ότητος χαί γοητείας παρουσιάζει
  την εποχήν αυτή τό οροπέδιον τοθ
  Λασηθίου. Τό πράσινο τοθ χάμ
  που, άιτ' τα περιβόλια χαί τού;
  χήπους των πατατών χαί των κη
  πευτικών διατονίζεται κατ' ά-
  ραιά διαστήματα άπό τό κίτρινο
  των σταχυών πού τώρα άρχίζουν
  νά χρυσώνωνται. Άπέραντο πέλα
  γος μ' ώραίους κυματισμούς στό
  φύσημα τ9 άνίμου, οί χήποι τοθ
  όροπεδίου Κι' οί μθλοι στό φόρτε
  τους. Έξη χιλιάδε; μθλοι ώοάν
  βαρχοθλες μ' άΐτλωμένα τ' δσπρα
  πανΐά σ' αύτό τό πέλαγος τοθ πρα
  οίνου ποο χλείεται τριγύρω άπό
  ίς ώραιότερες βουνοχορυφες ότε
  φανωμένις άπό τα μυρωμένα α
  ρια λοϋλούδια των. ϋρέττει νάρ
  ^) χανιίς αύΐή την εποχή είς τό
  Λασήθι γιά ν' αντικρύση δλο τό
  μεγχλείέ τού, γιά νά ίδη ώς ποθ
  ιθάνει τό υπίροχο πραγματιχά
  άλλος τή; κρητική; φύσεω;. Καί
  ύτυχοθς τό Λασήθι άρχίζει νά
  ;ίνε πλέον προσιτο χαί είς τού;
  ξένοιις. Ή ό5ό; ΆγίοΙι Νικολάου
  —Νεαπόλεως— Λασηθίου, άποπε
  ρατοθται ήδη. Κΐί εν τώ μεταξύ
  χατασχευάζονται οδοί πού θά συνδέ
  ουν χαί τα χωρία τοθ όροπεδίου με
  ταξύ των.'Ήδη διά προσωπιχής έρ
  γασία; των χατοίχων ϊχιι διανοι
  χη τό μεγαλύτερον μέρος τής
  όδοθ Κρουσταλλένιας — Άγίου
  ^"^/"^«*^*
  •^ "«Ο^»^ ^
  ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
  22 ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ
  ^->- ^-^ /Ί^>. /~^*^~»
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  'ΣΙΤΥ ΠΑΑΛΑΣ
  Όδός Σταδίου 24 Αθήναι
  Τηλέφωνον 23 044
  Συμπατριώται ποθ έπισχέπτεαθε τας Αθήνας,
  προτιμήσετε τό σύγχρονο Βενοδοχεϊον ΣΙΤΥ
  ΠΑΛΛΑΣ. Ευρίσκεται στό Κέντρον τής πόλεως
  διευθυνόμενον άπό τον όέκτι,ν Ήρακλειώτπν κ.
  Γεώργιον Δασκσλάκην
  τρεχάμινα, ζεστά καί κρυα, βέρμανσις
  ,, λβυτρα ίδιαίτερα, ντούς ε ς τα δωματια,
  ίνίλχυστήρ. ΑΙθουσαι δια #ξ*Χ1 Υ«μ·»5 *[**«·
  λ. π. Δωμάτια εύρύχωρα ευηλια μβ θέαν την Α-
  κρόπβλιν καί τβν Λυκαβηττβν.
  Τιμαί άσυναγώνιστβι. Δια παραμονήν μβχρβ-
  χρβνίαν Ιδιαίτβραι ουμφωνίαι.
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ
  ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ
  ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  Πλατεϊα Όμονοίας
  Τηλ. 3£*95
  70 ΔΩΜΑΤ1Α
  Όδος Σταδίου
  Τηλ 30236
  70 Δ1ΠΛΑ καί 70 ΝΟΝΛ
  Καμινάκι— Μ*γουλά —ΨκχροΟ.
  Έχορηγήθτ] δέ χαί υπό τοθ έπαρ
  χιαχοθ ταμείου πίστωσις διά την
  κατασκευήν διαφόρων τεχνιχών
  μιχροίργων, ώστε νά εξασφαλισθή
  ή συγχοινωνία χατά τρόπον ίνε
  τον, μόνιμον, ^άπρόσχοπτον. Έκ
  παραλλήλου δπό των χατοίχων 4*υ
  χροθ χαί τής κοινότητος, μέ πρω
  τοβουλίαν τοθ ίατροθ χ. Κασαπά
  %η, καταβάλλεται φροντίς ν' άπο
  περατωθή" τδ συντομώτερον χαί νά
  λειτουργήση δ ξενών. Καί Ιτσι οί
  ξένοι θά ευρίσκουν μετ' ολίγον
  Ινα ωραίον κέντρον διαμονής, ίνε
  τον, ευχάριστον, πολιτισμένον. ΔΓ
  αύτό χαί πιστεύεται γενικώς δτι
  φ τό Λασήθι θά προσελκύση
  πλήθη παραθερισΐών έξ δλων των
  χρητικών πόλεων.
  "Ενα ζήτημα 8μω; που άπασχο
  λεϊ σοβαρδ; πάντοτε τού; Λαοηθι
  ώτας, είνε ή προστασία τής πατα
  τοπαραγωγή; πού χαταστρίφεται
  τα τελευταία έ τη άπό σαπίλλαν.
  Δ-.' αύτό χαί γενιχή είνε ή εύχή,
  νά λειτουργήσουν τό συντομώτε¬
  ρον τα ιδρυθέντα είς Άγιον Γεώρ
  γιον άποστειρωτήίΐα πατατών.
  Άλλ' είνε έπίσης γενιχή χαί ή
  ελπίς δτι ή Άγροτιχή Τραπέζα
  χαί αί άρμάδιαι υπηρεσίαι τοθ
  δπουργείου Γεωργίας θά φροντί-
  σουν διά την ταχυτέραν συμπλή
  ρωσιν χαί λειτουργίαν των άπο-
  Κωνσταντίνου— Άγίου Γεωργίου στειρωτηρίων αυτών.
  Τα κ έντρα των απανταχου Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
  Παοέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά-
  τισ, εΰάερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
  τΛν Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—'ΥπηρεσΙα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοί.
  Άριθμ. 13727
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλείου
  Ευστράτιο; θεοδώρου Γαρεφαλά
  χης έν "Ηρακλείω έδρεύων χαί
  χατοιχών δηλοποΐώ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγ
  καστικόν πλειατηριασμόν τό έπό
  μινον άχίνητον κείμενον είς θέ¬
  σιν Άγάκου Μετόχι περιφερείας
  Γάζι τοθ Είρηνοδικείου 'Ηρακλεϊ
  ου αποτελούμενον έκ μιά; αμπέ¬
  λου σουλτανίνας εκτάσεως πεντή
  κοντα στρεμμάτων μετά συνεχομέ
  νού άγροθ εκτάσεως ε*ξ στρεμμά
  των μεθ' ενός φρέατος μΐα; οίχί
  άς άνωγείου μεθ' δλων των παραρ
  τημάτων της χαί παρακολουθημά
  των τοθ οίκοπέδου χαί τής λοι
  πή; έν γένει περιοχή; της έχτάσε
  ως έξήχοντα τετραγωνιχδν μέ
  τρών καί συνορευόμενον Άνατολι
  κώς μέ κληρονόμους Ζαχαρίου Κε
  φαλογιάννη ή Κόντη, Μεοημβρι
  νώς μέ δρόμον άγροτιχόν καί χλη
  ρονόμους Ζαχαρίου Κεφαλογιάννη
  ή Κόντη, Δυτικώς μέ κληρονόμον
  Μ χαήλ Μαυράκη καί Άρχτιχώς
  μέ δρόμον δημόσιον, άνήχον εί;
  τού; καταδιωκομένους όφιιλέτας
  Χαράλαμπον Μιχαήλ Σφακιανά
  κην, Έμμ. Μιχ Σφαχιανάχην
  καί τα άνήλικα Γεώργιον καί Έμ
  μανουήλ Άνδρέου Σφακιανάκη έ
  πιτροπευόμενα δπό τοθ ρηθέντος
  Χαραλάμπαυς Μ Σφακιανάκη χχ
  τοίχους πάντας Ηρακλείου ώς
  χλη ρονόμους τοθ αποβιώσαντος ό
  φειλέτου Γεωργίου Ιωάννου Σφα
  έπισπευσει τής ένυ
  —Τα έξαγόμενα έλαι«λ«δα.
  Εδημοσιεύθη είς την εφημερί¬
  δα τής κυβερνήσεως νύμος διά
  τού όΐτο(οΐ) έ έ'λεγχος των Ιξχ-
  γομενων είς την άλλοδαπίιν έ-
  λαιολάδων άσκεϊται υπό τού Γκ-
  νικοΰ Χημκίου τού Κράτους κα¬
  τά την διαδικασίαν των λεπτο¬
  μερώς καθοριζομένων διά τού
  νομου. Τό έξαγόμβνον βρώσιμον
  έλαιολαδον Δέον νά είναι διαυ
  νές, όομής δέ χαί γεόαί,ως χ"'
  νονιχής. Νά είναι άμιγές σιτο·
  ρελαίων ή άναΜβχαθαρμένον. Νά
  μην «Ινα τβγκόν. Νά μή πιριίχη
  σάπωνα. Ή οξύτης ηύτον, ήτις
  δέον νά δηλούται βίς τα φβρ·
  τωτικά £γγραφκ καί τιμολόγια,
  δέον νά μην είναι ανωτέρα τής
  δηλουμΐνη;, έπιτρεηομάνης άνο
  χης 5 ο)ο, πάντως δέ δέν δύνα¬
  ται νά είναι ανωτέρα τής επι-
  τρεπομένης διά τα βρώσιμα έ·
  λαιόλαδα ίσωτβρικής έμπορίας.
  —Ή μετατροΐτή τής ποινής
  χρηματι
  Άποζηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τοϋ σήματος.·
  Κοινή Διεύθυνσις
  Άτμοπλοϊκών Συγκοινωνιών
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Παρακσλοθνται οί κ. κ. έπιβάται βπως έφοδιά·
  ζονται εγκαίρως μέ τα εΐσιτήριά των έκ τοθ' Πρα·
  κτορείου καθόσον θά απαγορευθή παρά τής λιμενι-
  κής άρχής ή έπιβ'βασις παντός επιβάτου έκ τής ά-
  ποβλθρας άνευ επιδείξεως τοθ εΐσιτηρίου τού.
  Έμ τού ΠραχτορειΌυ Τηλέφωνον 8—31.
  χιονάκη,
  ποθήκου δανειστρίας Έθνιχή";
  . Κτηματικής Τραπέζης τής
  |δος
  νιχής
  Έλλ* Τ*
  Πρός ί
  ά
  ^^^^^^/^
  [άπόληψιν τής ένυποθήκου άπαι
  τήσεώ; της έκ Λιρών 1'τερλινών
  Αγγλίας ϊπτακοσίων πεντήκοντα
  δυο, Σελλινίων τριών καί πέννας
  μιας (£ 752-3—1) είς συνάλ
  λαγμα οψεως επί Λονδίνου χαί
  των Ιξόδαιν έχτελίσεως στηρΐζομέ
  νης εΐς^τό υπ' αριθ. 111467 έ
  τους 1928' συμβόλαιον τοθ Συμ
  βϊλχιογράφου Αθηνών Ιωάννου
  Γ. Οίχονομοπούλου χαί τό δπ' ά
  ριθμόν 2557 ίδίου ίτου; συμβά
  λαιον τοθ Ευμβολαιογράφου Ήρα
  χλείου Κωνσταντίνου Ζαχαριάδου
  ΚΟΠΤΙΚγΙ
  ΡΑΠΤΙΚΗ
  ΚΕΛΛΕΝ
  φυλακίσεις είς
  κήν.
  ΔΓ ένκυκλίου τβΰ ύχουρνΐίου
  Δικαιοσύνης ορΐζεται βιτως άνα·
  βτέλλεται επί ♦δωρον ή £κπσις
  τής ποινής είς άς περιπτώοϊΐς
  γίνεται μετατροπή τής ποινής
  φυλαχίσϊως είς χρηματικήν. Τέ
  μέτρον τούτο θά ισχύση μόνον
  έφ' ββον λόγω τής ώρας το Ταμεΐ
  όν είναι κλειστόν καΐ ό κατα
  δικασθβΐς αδυνατεί νά πληρώ¬
  ση.
  χαί δι' η/ άπαίτησιν 'έπετάγησαν
  εί είρημένοι όφειλέται Χαράλαμ
  πος Μ Σφακιανάκης, τα άνήλικα
  Γεώργιος χαί Εμμανουήλ Α.
  Σφακιανάκης καί Εμμανουήλ Μ.
  Σφακιανάκης διά τής δπό χρονο
  λογίαν 17 Μαρτίοιι
  ά
  1932 έπιτα
  1932
  22 ίδίου μηνός
  καί
  καί έπιδοτηριΊον
  η
  τοθ διχαοτιχοθ κλητήρο; τής πε
  ρΐφερείας τοθ Πρωτοδιχείου Ήρα
  κλείου Εμμανουήλ Άρχουλάχη.
  Ό πλειστηριασμός γενησεται έ
  νώπιόν μου ή τοθ νομίμου άνα
  πληρωτοΰ μου την 30 Ιουλίου έ
  νεστώτος ίτους ημέραν Κυριακήν
  χαί ώραν 10—12 π. μ. χαί έν
  τώ ενταύθα καί παρά την οδόν
  Χάνδακος ίδιοχτήτφ Συμβολαιο
  γραφείψ μου ένθα χαί διε χά
  λοθ*ται οί βουλόμενοι νά πλειό
  δοτήσωσιν.
  'ύς πρώτην προσφοράν ώρισεν
  ή έπισπεύδουσα τό ποσόν των
  δραχ. 100.000 δστι; δέ προσφί
  ριι την αναγκαίαν ασφάλειαν δι
  χαιοθχαι νά πλειοδοτήαη.
  Ό τελευταίας υπερθιματιστής
  ύποχρεοθται νά καταβάλη τό έχ
  πλειοτηρίασμα πρός την δανείοτρι
  αν Τράπεζαν συμφώνως τώ νόμφ.
  Ή παροθσα δημοσιευθήτω είς
  τάς Ινταθθα έχδιδομένας έφημερί
  δας «Ανάρθωσις» την Ιην Ίου
  νίου ένιστώτος ϊτους, «'Ίδην» την
  8ην Ιουλίου Ιδίου ίτου; καί «Δρόί
  σιν» την 23ην ίδίου μηνός χαΐ
  ίτ&υς.
  Έν Ήραχλΐίφ τη~ 30η Μαΐου
  1939.
  Ό Συμβολαιογράφος Ήραχλεί
  ου.
  Ε. «. Γκβε·«λ«Μΐ|4
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρα>ΐσ Πέμπτης
  1 Ίουνίου 1939
  123 Ώρα
  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΓΑΑΑΙΑΣ ΚΑΙ Τ Ο Υ Ρ ΚΙ ΑΣ
  ΕΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ .11 ΛΙαΐου (τού άντ»·
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα #*κ
  τού εξωτερικόν άναφέρουν ότι έντός
  τής εβδομάδος ύπογράφεται ή γαλλο¬
  τουρκικη συμφωνία συμμαχίας.
  Ό τύπος Παρισίων καΐ Λονδίνου έ-
  ξακολουθεϊ νά άφιερώνη εύμενέστατα
  σχόλια είς την συμφωνίαν καΐ τούς σκο-
  πούς αυτής, οΐτινες διασφαλίζουν την
  περιφρούρησιν τής είρήνης έν τή έγγύς
  "Ανατολή.
  Τό Λονδινον καιό λόνοςτοΰ Μολότωφ.
  Καί άλλαι συνομιλίαι εις Μόσχαν.
  ΑΝΑΧΟΡΟΥΝ ΕΚ ίΑΛΕΙΡΟΝ
  ΠΟΛΛΑΙ ΧΙΛΙΛΔΕΣ ΙΤΑΛΟΝ
  ΕΒΕΑΟΜΤΡΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άνταπο·
  χριτού μας.)— Κατά τάς σημερινάς
  πληροφορίας είς τοΰ λιμένος τού Κάδιξ
  άναχωρούν σήμερον σώματα Ίταλών
  έθελοντώνύπηρετησάντων είς τας τάξεις
  τού Φράνκο. Οί αναχωρούντες Ιταλοί
  ύπολογίζονται είς εΐκοσι χιλιάδας.
  ΠΟΤΕΚΑΑΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΑΑ
  ΟΙ 1ΜΛΣΤΟΙ ΑΙΑΦ1ΡΟΝ ΚΑΑ2ΕΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Κατ' αρμοδίας άνακοι
  νώσεις οί άγύμναστοι οΐτινες πρόκειται
  νά προσκληθούν 6ι'όλιγόμηνθν βιάστη-
  μα έκγυμνάσεως, προβλέπεται ότι Θά
  προσέλθουν υπό τα όπλα κατά τό πρώ¬
  τον δεκαήμερον τού Ίουνίου.
  ΙΣΧΥΡΑΙ ΣΕΙΣΜΙΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΙΣ
  ΕΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Είς Πάτρας συνέβησαν
  κατά ι ην παρελθούσαν νύκτα ισχυραί
  σεισμικαί δονήσεις. Αί δονήσεις έπέ
  φερον έλαφράς ζημίας είς οικίας τινάς.
  άνθρώπινα θύ-
  ΡΩΜΗ 31 Μαΐου ((δ. ύπη
  ρεσ(α).— Τούς άναχωρούντας
  σήμερον έκ τής Ίσπανίας Ίτα
  λούς λεγεωναρίους συνοδεύει
  ό ύπουργός τώ»· Στρατιωτι¬
  κών τής ΊσπανΙας μετά πολ-
  λών ανωτέρων αξιωματικών.
  Οί ανωτέρω Ίσπανοί πρόκει-
  ται νά 'παρακολουθήσωσι την
  μεγάλην στρατιωτικόν παρέλα
  σιν είς την Νεάπολιν τής Ίτα
  λίας.
  —Ή ίταλική κυβέρνησις α¬
  πεφάσισεν όπως φιλοξενηθώ-
  σι κατά την θερινήν περίοδον
  είς τάς παιδικάς έξοχός καί
  άλλα συναφή ϊδρύματα τής
  ΊταλΙας,ΙΟ.ΟΟΟΆλβανόπαιδες.
  Τούς Άλβανόπαιδας τούτους
  θά έκλέξουν πέντε Ιταλοί ίατ·
  τροί μετσβαΐνοντες επί τούτω
  έκ Ρώμης είς Αλβανίαν.
  —ΟΙ κύκλοι τοθ Λονδίνου
  άνσμένουν μετ* έξαιρετικοθ
  ένδιαφέροντος τόν σημερινόν
  λόγον τοϋ έπιτρόπου επί των
  Εξωτερικών τίΐς ΡωσσΙσς κ
  Μολότωφ ενώπιον τού άνω
  τάτου συμβουλΐου των Σοβι¬
  έτ. Ώς γνωστόν εκ τοθ λό-
  γου τούτου θά εξαρτηθή ή
  περαιτέρω εξέλιξις τοθ άγγλο
  σοβιετικοθ ζητήματος.
  —Ό πρεσβευτής τής Αγ¬
  γλίας έν Μόσχα κ. Σήντς
  εΐχε χθές τό άπόγευμα δΐωρον
  συνομιλΐαν μετά τοθ γενικοθ
  γρσμματέως τοΰ ύπουργεΐου
  των Εξωτερικών των Σοβιέτ.
  Την συνομιλίαν ταύτην προε¬
  κάλεσαν οί δισταγμοί ώς λέ·
  γεται τής σοβιετικάς κυβερνή
  σεως νά δεχθητάς άγγλογαλλι
  κάς προτάσεις.
  ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΜΗ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΙΑΣ
  ' -——————.
  ΡΩΜΗ 31 Μσΐου 15. ύπηρε·
  σία).—Είς Βερολίνον ύπογρά-
  φεται σήμερον τό σύμφωνον
  μή έπιθέσεως μεταξύ ΓερμανΙ
  άς καί ΔανΙας.
  —Τα τελικά άποτελέσμα
  τα των ούγγρικών έκλογών
  παρουσιάζουν κατά τα έκΒου
  δατΐέστης τηλεγραφήματα με
  γάλην πλειοψηφίαν υπέρ τής
  ί κυβερνήσεως Τελέκυ. Επί
  266 έδρών ή κυβέρνησις κερ
  δΐζει τάς 180 έναντι των 130
  τάς οποίας κατεΐχεν είς τό
  παρελθόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Μαΐου (ίο. ύπη
  ρεσ(α).—Ό «Μικρός Πατρισι
  νός» δημοσιεύει σήμερον δτι
  ή ρωσσική απάντησις είς τάς
  τελευταίας άγγνογαλλικάς
  προτάσεις θά ληφθή έντός
  τής ημέρας είςτό Λονδίνον καΐ
  τούς Παρισίους.
  —ΑΙ έφημερίδες τοθ Βερο
  λίνου άφιερώνσυν ένθουσιώ
  δεις κρΐσεις είς την έπΐσκε
  ψιν τοθ άντιβασιλέως τής Π
  ουγκοσλαυΐας Παύλου.
  Οί όροι τοΰ ύτχογραφησομένου
  τριμερους άμυντικοϋ συμψώνου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Μαΐου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Ό άνταποκριτής
  είς Παρισίους τοΟΠρακτορεΙου
  Τρανζόνσεαν τηλεγραφεΐ 6ί ό
  «Χρόνο<» προσπαθεΐ είς σημε ρινόν άρθρον τού νά μειώση, την εντύπωσιν την οποίαν προεκάλεσαν οί φιλοπόλεμοι λόγοι τούς όποΐους έξεφώνη σαν ό Γάλλος πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ καί ό πρεσβευ τής των Ήνωμένων Πολιτει τρεχούσης εβδομάδος θά έχη ι τερλόου. Τόν κ. Ούατερλόου διακανονισθή ή άγγλογαλλο σοβιετική ύπογραφομένου τοθ τριμερους συμφωνου,μέ μικράς παραλλαγάς των αγγλικών προτάσεων. Κατά πληροφορίας τοθ ίδί- ου πρακτορεΐου ή χθεσινή με τάβασις τοθ πρεσβευτού των Σοβιέτ κ. Μαΐσκυ είς τό Φό ρεϊν "Οφφις σκοπόν εΐχε την διευκρίνησιν ωρισμένων σημεί προέπεμψαν είς τόν σταθμόν οί έπΐσημοι καί τό προσωττι κόν τής πρεσββίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Μαΐου (ίδ. ύπηρεσίσ).— Ό έν Μόσχα Άγγλος πρεσβευτής κ. Σήντς επεσκέφθη χθές τό έσπέραςτόν επί τώνΈξωτερικωντών Σοβιέτ 'ΕπΙτροττον κ. Μολότωφ. Κατά τήνσυνάντησιν ταύτηνόκ.Μολό τωφ εξέθεσε πρός τόν κ. ών κατά την τελετήν των άπο ών επί τθν προτάσεων τής Σήντς τάς επί των άγγλορωσ- καλυπτηρΐων τοθ μνημείου Αγγλίας καί ΓαλλΙας τα ό'σικών διαπραγματεύσεων ά- τών πεσόντων είς τόν μέγα ποία προεκάλεσαν είς Μό λον πόλεμον Άμερικανών. Ό σχαν ανησυχίας. «Χρόνος» έπεξηγεΐ 8τι οί λό ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Μαΐου ((δ. γοι οδτοι έσήμαιναν απλώς ύπηρεσίσ).—Κατ' εΐδήσεις έκ την πρόθεσιν τής ΓαλλΙας καί Τόκιο νέαι (απωνικαί δυνά Άμερικής νά προτιμήσουν τόν μεις απεβιβάσθησαν είς Άμόϊ πόλεμον άπό την δουλεΐαν. ! πρός ενίσχυσιν των εύρισκο· —Έκ Μόσχας έπιβεβαιοθ μενων έκεΐ. ται δτι συνελήφθησαν έκεΐ | _Τήν μεσημβρίαν σήμερον μέλη τοθ γενικοθ έπιτελείου υπεγράφη τό σύμφωνον μή έ τοθ ρώσσικου στρατοϋ. Μετα —θέσεως μεταξύ Γερμανΐας ξύ αυτών σογκαταλέγεται ό Κα1 Δανίας. Άπό μέρους τοϋ έπίτροπος ΤσακοκνΙνωφ τοθ ρα(χ ύπέγραψεν ό ύπουργός όποίου μάλιστα άγνοεΐται ή των Εξωτερικών φόν Ρίμπεν τύχη,Έΐνε έπίοης βέβαιον δτι έτυφεκίσθησαν άλλα άτομα συλληφθέντα διά προδοοίαν κατά την 15ην Απριλίου. ΡΩΜΗ 31 Μαΐου (Ιδ. ύπηρε τροπ. ΑΘΗΝΑΙ. 31 Μαΐου (ίδ. ύπη ρεσία).—Διά τοθ Σεμπλόν Ό ριάν ανεχώρησε σήμερον επι- Πάντως δέν ύπάρχουν ματα. ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντα· ποκριτού μας).— Άναχωρούν σήμερον τό άπόγευμα διά περιοδείαν άνά την Κρήτην οί μαθηταί τού Βαρβακείου. Οί μαθηταί Οά περιέλθουν τάς μεγαλυ τέρας πόλεις τής Κρήτης, τούς άρχαιο λογικούς καί τούς ίστορικούς τόπους. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΝ ΝΟΜΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΜΕΤΑΟΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άνταπο· κριτού μας).—· Εδημοσιεύθη είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως άναγκαατι χός νόμος διά τού όποίου έπιτρέπεται ίνα οί ύπάλληλοι των περιφερειακών οίκον ομικών ύπηρεσιών μετατίθενται είς τάς , κεντρικάς υπηρεσίας καί τ άνά «ιαλιν. Ωσαύτως διά τού νόμου τούτου χορηγείχαι τό δικαίωμα συντάξεως είς τούς παραιτουμένους μετα δεκαπενταε τή υπηρεσίαν. Τό όριον ήλικίας όρίζε ται είς τα βθ έτη. σία).—Τό Πρακτορείον Σίέφα,στρέφων είς Αγγλίαν ό έν νι πληροφορεΐται έκ Λονδί Αθήναις τέως πρεσβευτής τής νού δτι μέχρι τοθ τέλους τής Μεγάλης Βρεττανίας κ. Ούα πόψεις τής Ρωσσίας. Συνα- φώς αγγέλλεται δτι κατόπιν των δοθεισών άμφοτέοωθεν έξηγήσεων ή υπογραφή τοϋ τριμεροϋς, άγγλογαλλορωσ- σικοϋ συμφωνου προβλέπεται άμεσος. Τό σύμφωνον τοθτο κατά τάς μεταδιδομένας >σχε
  τικώς είδήσεις θά περιλαμβά-
  νει δύο κυρίους δρους. Πρώτος
  δρος θά είναι ή περίπτωσις
  είσβολής είς έν έκ ΐών τριών
  σύμμαχον κρατών καί δεύτε
  ρος ή περίπτωσις ,έπιθέσεω
  εναντίον ενός ή περισσοτέραν
  έκ των τυχόντων έγγυήσεων
  μικρών εύρωπαϊκών κρστών.
  Θά προβλέπη έπίσης τό υπο
  γραφησόμενον σύμφωνον τή
  πλήρη συνεννόησιν των τριών
  επιτελείων έφ' δλων των ζή
  τημάτων.
  ΓΜΟΑΟΤΩΦ ΚΑΙ Η ΠΙΘάΗΗ
  Α Π Ο Δ Ο Χ Η ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΟΝ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΒΠΠΟΔΕΙαΙΥΝ ΤΡ Ο ΠΟ ΠΟΙΗΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΧΕΑΙΟΥ
  ""ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντ»-
  ποκριτού μας.)— Νυχεριναί πληροφο
  ρίαι σχετικαί μέ τόν σημερινόν λόγον
  τού έπιτρόπου επί των Εξωτερικών των
  Σοβιέτ κ. Μολότωφ άναφέρουν ότι ου
  τος είνε πιθανώτατον νά αναγγείλη
  την αποδοχήν τού άγγλικοΰ σχεδίου.
  Έν πάση περιπτώσει ό χ. Μολότωφ
  θά ζητήση ωρισμένας τινάς τροποποιή¬
  σεως των αγγλικών προτάσεων.
  ΦΗΜΑΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΑΗΦΒΗΣΑΝ
  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
  ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  * ———__
  ΑΘΗΝ %.! 3 1 Μαΐου (τού άνταπο
  χριτού μας).—Τηλεγράφημα έκ τοΰ έ-
  ξωτερικού αγγέλλει ότι κατά κυκλοφο¬
  ρούσας φήμας συνελήφθησαν τα μέλη
  τού ρώσσικου έπιτελείου. Οί αυλλη·
  φθέντβς κατηγοροΰνται διά προδοσίαν.
  Σ. Σ. Είς άλλην βτήλιτν ή Είδησις αυτή έπιβεβκι
  ς
  ούται έκ Βερολίνον
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΕΔΟΥΑΡΔΟΝ ΕΡΡΙΩ
  ΕΤΡΑΥίίΐαΤΙΣΟΗ ΕΜίΦΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Μαΐου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)— Έκ Παρισίων άγγέλ
  λεται ότι είς τόν Πρόεδρον τής γαλλι
  κης βουλής καί διαπρεπή πολιτικόν κ
  δ έβ
  ης ής
  ρή
  ατυχημα εκ συγ-
  ή ί
  ΑΙ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΑΙ
  ΑΔΕΙΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  Πρός
  έττιθεωρητάς καί
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΙΜΕιλΟ! ΑΡ 8Μ0Ι
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Γενομένης τής χληίώαεως τοθ
  Ο
  ΤΟΝ ΡΡΟΑΓΟΓΟΜ ΤΟΝ Κ4ΒΗΓΗΤΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 ΙΐΜαΐον (τοθ άνταπο-
  χριτοθ μας).—£ Σήμερον εδημοσιεύθη
  (» πίναξ των προαγωγών των καθηγη·
  σχολιάτριυ; τοθ κράτου; έκοινοποι Λαχείου τοθ ΈθνικοΟ Σΐόλου, έ
  ήθη εγκύκλιος τοθδφυπουργοθ τής'ξήχθησαν έκ τίίς κληρωτίδος οί
  Παιδείας διά τής οποίας καθίστα | κάτωθι άριθμοί κερδίζοντες τα Ι-
  αταΐ γνωστόν δτι αί πιστοποιήσεις ναντι αυτών σημειουμένη ποσά:
  σχολιάτρων περί παροχής άδειών) 33678 δραχ, 300 000, 23245
  είς δημοδιδασκάλου; δέον νά συν | δραχ. 40 000, 27774 δραχ. 20.
  τάσσωνται έφ' άπλοθ χάρτου, θεώ 000 Άνά 10 χιλ. χερδίζουν οί
  ροΰμεναι ώς υπηρεαιακά ίγγρα·1 κάτωθι άριθμοί: 17425, 32107
  φα έφ 2σον αί πιστοποιήσεις
  αύται προκαλοθνται Ιξ ένιργεί
  άς τής υπηρεσίας, είς ήν άνήχει
  ό υπαλληλος.
  Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΕΙΔΟΝ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  "Υπό τοθ Άρείου Πάγου εξε¬
  δόθη απόφασις έπιχυροθσα άπόφα
  σιν «ου , ΐϊιαισματοδικείου Άθη
  νών. κατόπιν μηνύσεως τής Ι*
  Αθήναις Ιδρεούίης Πχνελληνίου
  Ενώσεως Όπτικών κατά φαρμα
  κοποιών έν Αθήναις άακούντων
  τό έπάγγελμά των, επί παραβά¬
  σει τοθ νόμου, τοθ απαγορεύοντος
  την διαφήμισιν καί πώλησιν είςτά
  φαρμακεΐα «ίδιον έμπορίου αλ·
  λοτρίων πρός την ιατρικήν καί
  φαρμακευτικήν επιστήμην.
  Διά τής αποφάσεως ταύτη;
  θεωρείται παράνομος ή πώλησις
  υό ί δ ί
  υπό των φαρμαχείων δΐττιχών εί
  δών.______________
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Προχθές την εσπέραν συνήλ¬
  θεν είς συνεδρίασιν άσχολη
  θεΐσα μέ ζητήματα ύπηρεσία
  κά καί τρεχούσης φύσεως ή
  Λιμενΐκή Έπιτροπή Ήρακλεί
  Ι ου.
  Έπίσης άνά 4.000 κερδίζουν οί
  άριθμοί: 10748, 16146, 19464,
  23736, 27405, 27821, 32944,
  34774, 36277, 39963. Άν* 3000
  δραχ. κβρδίζουν οί άριθμοί: 36179
  99, 33344.» 34581, 18745, 2509,
  2217, 816, 24844, 32997,
  37958, 19931, 409 34248,
  35285, 24467, 24810, 10914,
  14879, 32933.
  Οί άριθμοί: 19409, 5540,
  748, 11076, 36433, 39388, 32
  426, 8439, 10093, 1*969, 20
  044, 29271, 23055, 4084, 11310,
  36950, 22338, 33394, 37194,
  30462, 2795, 35960, 30588, 16
  201, κβρδίζουν άνά 2000 δραχμάς
  Εκαστος. Ωσαύτως κερδίζουν άνά
  δρχ. 1000 έκαστος οί έξη; άρ θ
  μοί: 31996, 32744, 14471, 22
  951. 9343, 35201. 36771 11
  478, 2872, 27203, 31218, 21
  313, 26010, 17049, 33840, 17
  789, 34893, ,9207, 23908. 37
  201, 37513, 27742. 21578, 29
  325, 32636, 36215, 9086, 11
  533, 11572 23636.
  Τέλος οί λήγοντε; είς τόν αριθ
  μόν 8 κερδίζουν άνά δρχ. 80.
  ΓΐΛΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΪΑ
  Σήμερον 1 Ίουνίου θά διανυ-
  κτεριύσουν τα φαρμαχεΐα των χ.χ.
  Άριστ. Χαλκιαδάκη καί Άποσ<·. αί ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΟΥΣ Την Αψ απογευματινήν προ χθές ηύτοκτόνησεν είς Χανιά βλη θείς διά σφαίρα; περίστροφον, είς τόν δεξιάν κρόταφίν ό έκ Νέας Χώρας Ιωσήφ Μανουσου5άκης 2- τω/ 66. Ώ; εξηκριβώθη δ αδτό χαρ έπασχεν έκ ρευματισμών δ ξιίας μορφής χατετρύχετο δέ καί υπό νευρασθενείας. .——————; ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ Είς τό ληξιαρχεΐον Ήρα κλείου εδηλώθησαν κατά τόν λήξαντα μήνα 26 γάμοι, 97 γεννήσεις καί 39 θάνατοι. ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ Κατά τόν άρξάμενον μήνα Ιούνιον ούδεμία υπόθεσις θά έκδικσσθή υπο τοθ κακουργι οδικείου Ηρακλείου, ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Υπό τής 'Εθν. Συνομοσπον δίας των Συνεταιρισμών τής Ελλάδος ενεκρίθη ό προϋπο λογισμός χρήσεως 1939—40 τοϋ Οϊκου τοθ Άγρότου Ήρα κλείου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ Σταοίδες α',β' δρ. > γ >
  Ελεμέδες α', β' »
  Ταχτάδες α', β'. »
  •Ελαια 3—5ο »
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ. >
  Μαλεβυζίου »
  Σίτος »
  Κριθή >
  14.-
  16.
  10.
  12—
  6.-
  7.50
  4.50
  6__
  26. 30
  25.-
  28—
  3.50
  7.-
  β.—
  κρούσεως τού αύτοκινήτου επί τού ό
  ποίου έπέβαινεν ούτος. Ό κ. Έρριω
  έτραυματίσθη έλαφρώς.
  ΦΟΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΟ
  Ο ΣΕΡΒΟΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Την ^ εσπέραν τής σήμε
  ρον άναμένεται είς τό Βερολίνον ό
  Γιουγκοσλαύος άντιβασιλεύς Παύλος
  καί ή σύζυγός τού πριγκήπιβσιχ "Ολγα.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΗΡΧΙΣΕΝ
  Η ΝΑΥΟ«ίΗΣΙΣ_Μ[Γ.ρ ΒΟΡ«ΧΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Μαΐου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Λονδί¬
  νου τηλεγραφήματα ήρχισεν έκεί ή ναυ
  πήγησις τεσσάρων θωρηκτών των 4Ο.
  ΟΟΟ τόννων. Ή ναυπήγησις καθ' ά άν*
  φέρουν αί αύται πληροφορίαι γίνεται,έ
  πειγόντως λόγω άναλόγων ναυπηγήσεων
  είς τάς οποίας προβαίνει ή Γερμανία,
  ή Ιταλία καί ή Ίαπωνία.
  Η ΡΩΣΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  ΡΩΜΗ 31 ΛΙαΐου (ίδ. ύπηρε¬
  σία).—-Οί άγγλικοί κύκλοι φρονούν ότι
  τόν τερματισμόν των άγγλοσοβιετικών
  διαπραγματεύσεων θά σημάνη σήμερον
  ό λόγος τού κ. Μολότωφ. Όπωαδήπο
  τε ή ρωασική απάντησις πιατεύεται ότι
  θά φθάση είς Λονδίνον πρίν η ό κ.
  Μολότωφ έκφωνήση τόν λόγον τού.
  ΤΑ ΒΛΛΤΙΚΛ ΚΡΑΤΗ
  ΚΑΙ ΤΡ Α Γ Γ ΛΟ - Ρ ΒΙΕ ΤΙΚ Ο Ν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Μαΐου (
  υπηρεσίαι).—Κατ' είδήσεις εκ Λονδίνου
  ή αγγλικη κυβέρνησις προαπαθεί νά πεί
  βη τα βαλτικά κράτη νά μεταβάλουν
  γνώμην άπέναντι τής άγγλογαλλοσοβι*
  συμφωνίας.