97361

Αριθμός τεύχους

5180

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

2/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  1 "ε-——ε——-—-—-—-ειπ————ε—ε—ε—εεεεεεεεε—κεε-εε-εε-εε-εε-^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν
  ΪΗΕΪ8ΥΙ0Σ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία λ(ραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΗΙΡΑΣΚΕΥΗ
  2
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1959
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5180
  ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΠΟΑΙΤΙΣΜΟΥ
  Κ ΑΙΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Η1ΟΝ
  Πρό καιροΰ είχεν άγγελ-
  θη ότι είς μίαν φυλακήν τής
  Βορείου Ελλάδος υψώθη
  λευκή οημαία είς ένδειξιν
  ότι δέν ίΐχε τροφίμβυ;.
  Είχε δέ γνωσθή έπίσης ότι
  κ*ί είς μίαν εισαγγελίαν
  δέν υπήρχεν βύδ&μία σο¬
  βαρά υπόθεσις πρός έκδίκα-
  σιν. Καί ό τύπος έχαιρέτισε
  τό γεγονός ώς μίαν πιστο.
  ποίησιν τοΰ περιοριαμοΰ τής
  έγκληματιχότητος, ώς μίαν
  απόδειξιν άνυψώαεως τοΰ πο·
  λιτισμοΰ μας. Ιδού ομως τώ¬
  ρα ότι έρχεται καί άλλη Α¬
  πόδειξις. Κατά την σύνοδον
  τοΰ μηνές Ιούνιον, τό κα-
  κουργιοδικεΐον τής πόλεώς
  μας, δέν εχει ν ά έ.κδικάαη.
  ουτε μίαν υπόθεσιν, ένώ άλ
  λοτε έξεδίχαζε τουλάχιστον
  τέσσαρας—πέντε. Καί κατά
  τας συνόδους των άλλων μη
  νων έξεδικάσθησαν έλάχισται
  έπίσης ύποθειεις όχι δέ σο-
  β«ρδν έγκλημάτων. Κοχί ή
  ιδία δικαστική άπραξία—άν
  έηιτρέπεται ή έκφρασις—πά
  ρατηρεΐται καί εί; τα άλλα
  κακουργιοδιχεΐα. Έπίσης δέ
  καΐ τα πλημμελειοδικεΐα χ»)
  τα πταιοματοδιχεΐα έκδικά-
  ζουν πολύ όλιγωτέρας ύποθέ·
  σεις κ«τά τόν τελευταίον
  καιρόν άπό ο,τι άλλοτε. Α¬
  ποτελεί τουτο την χαλυτέ-
  ραν απόδειξιν τής μειώσεως
  τής έγκληματικότητος είς τό
  ελάχιστον. Καί είνε εύχάρι
  ατον όσον καί Ικανοποιητι¬
  κόν τό γεγονός άπό γενικω
  τέρας έθνιχής άπ«ψεω£.
  'Αποδειχνύει έξευγενισμόν
  καί έξημέρωσιν των ήθ&ν,
  προσήλωσιν τοΰ κόσμου είς
  τα εργά τβυ χαί αποφυγήν
  των άντεγχλήσεων χαί των
  διενέξεων πβύ ώδήγουν είς
  βιαιβπραγίας, είς φόνβυ;,
  είς έγχλήμιχτα. Όφείλεταα
  δέ κατά πρώτιστβν λόγβν
  ή μείωσις τής έγχληματικό
  τητβς είς τα μέτρα τα ό
  ποία έλαβεν ή Κυβέρνηακς
  πρός έμπέδωΐιν τής τάξεως
  χαί τής άσφχλείας, είς την
  άπαγόρευσιν καί την διαχο
  πή ν τής πολιτιχολογίας πού
  έξήπτε τα πάθη χαί τα μίση,
  «1ς την έξάλειψιν ,της ζωο-
  χλοπής, εΙ$ την αυστηράν έ
  φκρμογήν των νόμων χαί
  είς την ευρυθμον, ταχεΤκν
  καλ άνβκηρεαβτον λειτουργί
  αν χαί απονομήν τής διχκι
  οσύνης. Καί άνήχει ή τιμή
  τοΰ έκιτευχθέντος έργου είς
  την Κυβέρνησιν. Ή μείω-
  αίς τής έγχληματιχότητο;
  άνήχει είς τό ενεργητικόν
  τού θημερινοΰ Κράτους. Δέν
  ύιτάρχει δέ άμφιβολίκ ότι ή
  μείωσις αύτη θά συνεχισθή
  μέχρις ότου περιορισθή είς
  τό ελάχιστον ή έγκληματι
  χότης. Είς τουτο άλλωστε
  θχ συντελέσουν άποτελεσμα
  τιχώς καί ό έπιχειρούμενος
  ήδη συγχρονισμός τής νομο
  θεοίας μας, άστικής καί πβι
  νίκης καί ή δημιβυργία παν
  τοϋ νέων φυλαχών άνταπβ
  κρινομένων είς τάς σημερι
  νάς άντιλήψεις τής ζωής καί
  ή ΐδρυβις έταιριων προστα-
  σίχς των άιτοφυλακιζβμένων
  καί ή έν γένει βελτίωσις των
  ίρων τής ζωής χαί ή διαπαι
  δχγώγησις τοΰ λαοΰ.
  ΕΝ ΕΤΟΕ ΔΡΑΣΕΩΣ
  Τ* ΕΦΕ1ΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΝΑΔΙΟΡΓΑΗΩΣΙΗ ΤΩΝ
  'Υπδ τής Γενιχής Διοικήσεως
  Κρήτης εδόθη πρός δημοσίευσιν
  ή κάτωθι ανακοίνωσις περί των
  πεπραγμένων καίτοθεπιτελεσθέντος
  ίργου παρά των πέντε Έφΐδριχών
  ΤαμεΕων Κρήτης κατά ΐ* χρονι-
  χον διάστημα άπό 1 "Απριλίου
  1938 μέχρι 31 Μαρτίου 1939 (Οι¬
  κονομικόν έτος 1938 39).
  Μειά τόν Α. Ν 802 τής 21
  Σ)5ρίου 1937 «ΠερΙ άναδιοργα-
  νώσεως Ταμείων Έφέδρων Πολε
  μιοτώ« Κρήτης» τα πίντι Έφε
  δροταμεϊϊ, Χανίων, Ρεθύμνης, Ή
  ραχλείου. Λασηθίου καί Σητείας,
  λειτουργήααντα πρός τάς καθίρι-
  ζομέΜες &*·> χοΟ Νόμοι» τούτ υ
  χατευθύνσεις παρουσιάζουσι κατά
  τό οικονομικόν έ τος 1938 39 τα
  κάτωθι άποτελίσματα είς εξυπη¬
  ρέτησιν των Εφεδρικήν Οικογέ¬
  νειαν καί τής Κοινωνικάς προ¬
  νοίας έν Κρήτη είς έργ* *-°'νής
  ωφελείας καί γενικώς είς ένίσχυ
  σιν παντός σκοποθ Έθνικί,ς σχο-
  πιμοτητος και προόδου.
  α'. Ταμείον Έφέδρων Πολε.
  μιστών Χανίων.— Δι' αξίαν
  χορηγηθίνιων φαίμάχων είς Ε
  φεδριχάς οικογενείας δραχ. 58
  171.15.— Διά νοσήλεια κατ' άτο-
  μ», είς Δημοτικόν Νοσοκομείον ή
  ίατρούς δραχ. 61.750.— ΟΊκονο
  μιχας ένιαχύσεις. βοηθήμβτβ άπο
  ρ!ας ή πάσης φύσεως έιέρ« «νάγ
  κάς καί τοιαθτα κατά τάς ίορχάι
  τ&ν Χριστουγέννων καί τοθ Ιΐάσχα
  δραχ. 422 346 60.— Είς Συλλέ
  γους έχοντας φιλανθρωπικόν σκο
  ποΰς δραχ. 15 000.— Είς Μ°Χϋ
  σιν βυααιτίων καί γενικώς «««αν
  κατεύθυνσιν κοινωνικάς προνοίας
  δραχ. 42.700.- Υπέρ τής ίΡΥ«
  νώσεως Έθκιχής Νεολαίβς δραχ
  100.000 — Υπέρ τής Βασιλική;
  Άεροπορίας δραχ. 300.000
  Είς τό Δημόσιον παρεχώρησε
  τό χτί)μα «Λαφακιανών» «5<«ί δραχμών 300 000 διά την_Γδρυ οιν έλαιοχομιχοθ ΣταθμοΟ. Είς σχολιχάς 'Επιτροπάς δι β νέργΐοιν Σχολιχών χτιρίων χαί Ι^ 4γροχτ}τϊίων τ) *♦)■ πων πρός γεωργικήν εκπαίδευσιν τδν μαθητών χαι είς Κοινοτικάς Έπιτροπάς δι* ανέγερσιν Νεκρο ταφείων παρεχωρήθηααν δωρεάν ή έναντι μιχροθ τιμήματος χτήματα άξίας συνολικώ; δραχ 148 300. β'. Τσαεϊον Έφέδρων Πολε μιστων Ρεθύμνης —Δι" αξίαν φαρμάκων δραχ 71 639 Διά νο σήλεια μελών Έφΐδρικών οίκογε νεΐών δραχ 219 025 Δ·.' οίκονο μικήν ενίσχυσιν καί δοηθήαατα είς εορτάς Χριαιουγέννων καί Πά σχα 59 156. Είς Φι/α<θρωπικους Συλλόγου; χαί ίδ;ύματα, συσσίτια χαί έν γένει πάντα σκοπόν χοινω νικί)ς προνοίας χαι Έθνικής ακο· πιμότπτος δρ^χ 125 500 Υπέρ τηςδργανώσεως Έθνικής Νεολαίας δρχ. 72 ΟΟΟ.'Υηέρ Β. Άεροπορία; δραχμάς 200 000 Είς Κοινοτικας ή Σχολιχάς Έ πιτροπίς δι' έργα χοινής ώρε λείας ήφιλανθ;ωαικοΰς σχοττ,ουςπι ριχωρήθησαν διορεαν ή έναντι μι χροθ τιμήματος κτήματα άξίας 65 000 δραχμων. γ' Ταμείον Έφέδρων Πολε μιστών Ηρακλείου —Δι' αξίαν φχρμάκων Έφιδρικών οίκογενει ών, νοσήλεια καί γενικώς ένίσχυ σιν ίφεδρικών οίκογενειώνδρχ 99. 708 50 Είςπάντα σκοττόν κοινωνι κης προνοίας χαΐ Ιξυπηρετήσεω; Έφεδρικών οίκογενειών δραχμάς 431. 759, έξ' ώ; δραχμαΐ 394 759 δι' ανέγερσιν είς το Πανί νιιον Νοσοκομείον είδικής πτέρυ γος νοσηλείας έφεδρικών οίχογε νειών.'Υπέρ τής οργανώσεως Έθνι χί]ς ΝεολαΕας .δραχμαί 50 000. Είς Συλλόγους Έθνικί)ς σκοπιμό- τητος δραχ. 37 600 "Υπέρ Βΐσι- λικής Άιροπορίκς δραχ. 100 000. Είς κοινοτικάς ή σχολικάς έ πιτροττάς κ»1 δι' Ιργα κοινής &ψι λείας, φιλανθρωπικούς ή έκπαιδευ τιχους σκοποος πχρεχωρήθησαν δωρεάν ή έναντι μικροθ τιμήαα τος κτήματα άξίας δραχμων 118.000. δ' Ταμείον Έφέδρων Πό Λασηθίου.—Δι' ένί σχυσιν, νοαήλεια ή ετέρας άνάγ χα« έφεδριχών οίκογενειών δραχ. 69 666. Είς ενίσχυσιν παντός ακοποϋ κοινωνικής προνοίας χαί εξυπηρετήσεως έφείρικων οίκογε νειών χαί τοθ συνόλου δραχ. 55 000 Υπέρ οργανώσεως Έθνικής Νεολαίας δραχ. 20 000 Πρός ένί σχυαιν τής Βααιλιχής άεροπορίας δραχ. 100.000. Είς τό Δημόσιον παρεχω?ήθη τό Κτήμα τοθ ΚαλοΟ ΧιβριοΟ άξί άς δρ 500.000 διά την λειτουργίαν τοθ άγροκηπίου ΝομοΟ Λχσ«ΘΕ ου. ε'. Ταμείον Έφέδρων Πο- λεμιστών Σητείας.— Δι' ίνί σχυσιν χαί περίθαλψιν, φά'ρμακα χαί νϋσήλεια Έτεδρικών οίκογε νειών δραχ. 46 286.— Είς φιλαν- θρωττικά ίίρύματα χαί Συλλόγςυ; πρός Ινίσχυσιν παντός σκοποθ κοι νωνικής προνοίας δραχ 34 000 Είς τή* Ρυμνααιακήν Έτςιτροπήν Σητείας δι' ανέγερσιν αυγχρονι- αμένοα μεγαρον δραχ. 300.000. Υπέρ οργανώσεως Έθνικής Νεο λαίας δραχ. 25 000.— Υπέρ τής Β—(λιχτ]ς Άεροπορίας δραχ. 250. 000 Συνολικώς 6πό των πέντε Έφε δρικών Ταμείων Κρήτης δ ι ετέθη σχν χανά τό λήξαν οικονομικόν έ τος, κατά τ' άνωιέρω, καί πρός τάς κατευθύνσε ς τοθ Α Ν. 862)37 ποσά ώ; κάτωθι. Ταμείον Έφίδρων Πο^ιμιστών Χανίων δ5αιχ. 999 967.75. ΤαμεΤ όν Έφ. 11ολ)ατών Ρεθύμνης δραχ 747.220 Τα^εΐϊν Έφ. Ι1ολ)σΐών ΉρακΛεί&υ δοαχ 719.067.50 Τα μιίον Έφ 11ολ)στών Λασηθίου δραχ. 244 666 Ταμείον Έφ Πολ) στών Σητιίας δραχ 655 286". Σύ¬ νολον δρ*χ. 3 366 207 25. (συνεχίζιται) 0ΠΒ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Είς τόν Μαραθώνα έξήρθη ή με γάλη συμδολή τής δημοσιογρα φίας είς τέ ν άγώνα υπέρ τής έ- πανόδου είς την φύσιν. Καί δι- καίως. "Οχι μόνον ό Χατζόΐτου λος, β Κααπούρογλου χαί 6 Καρ βούνης υπήρξαν πεζοπίροι. ΚαΙ & Κονδυλάχης ήτο άπό τούς φχ· νατικιΰ; ςίλους τοθ 6παίθρου Αί πεζοπορίαι τού είς τα Χανιά, συνήθω; μοναχικαί καί στοχαστι καί, εί ε γνωίταΐ εί-, τούς βετε ράνους Άλλχ καί οί μεγάλαι «χά ρεκλοκέντααροΐ» άπήίξαν δημοσιο γράφοι. Καί έ5ώ ακριβώς είνε τό ενδιαφέρον τοθ ζητήμαΐος, άνεξχρ τήΐως των φιλιππικών εναντίον τής χαθιστιχής ζωής πού συντάσ σουν άκόμη άπό τα βίθη τώ/ δή μοσιογραφικών των ά»τρω/: Πρό κείται περί ίπαναστάσειο;. Καί έπχναστάοιως συνολική";. Είνε γε γονός πλέον δΐι ί "Ελλην έγκατέ λειψε την καρέκλαν ώ; κοινωνι- χόν χαΐ παραγωγιχόν σταθμόν. Είς τάς έχδρομάς δέν συναντί τε μόνον νίους. Συναντάτε πολ λούς άπό τ&ϋς παρακάμψχντας τόν Μαλέαν. "Αλλως τε τα σωμα- τεΐα χαί οί έκδρομιχοΐ σύλλογοι διαχρίνονται διά τα μέλη μέ τούς άργυροθς κροτάφοκς.Τά μέλη αύτά συμβΐίνει νά είνε επί πλέον οί φχνατιχώτεροι θιασώται τοΰ έκδρο μισμοθ. Κάποτε μάλιστα τούς ά- νή<ει δλη ή πρωτοβουλία. Τα χαφενεΐα άρχίζουν νά χάνοιιν τού; πελάτας έχείνους ο! δποΐοι δέν &φψ%ν την καρέκλαν Οί πελάται τώρα ένχλλάσοονται. "Ενας άμε ρόληπτος παρατηρητής θά ή5ύ νατο νά τό παρακολουθήση είς τα χαφενεία μας. Διότι καί τό Ήράχλειο σιιχνά πυκνά υπήρξε καφενειακή πόλις. Ή παράδοσις το3 Ζχχαράτοι», ποίι ήΐο μία πά ράίοσις άνατολίτικη, ευρήκε πρί αφορον έ*>αφος σονιχίσειος καί
  άφ' δτου δ κοφινέ; έγινε χαφε
  νεΐον.
  Μέ ίνα έρατεινόν χατελαμβίνε
  το ή γωνιά. Τό γκαρσόνι άχολού
  θω; δέν είχεν νά.. άνησυχή^η
  Ό πελάτης θά Ιμενε έ<εΐ μέχρις δτου έλύίντο δλα τα ζητήματα, μέχρις ότουίλοι οί πολιτιχοί άγώ νες έλάμβχνον σίρκα χαί όστα χαί ώς έκφρασις καί ώ; σχοιτός.Ό άρ θρογράφος ήτο δπως εΐπαμεν καί αύτος χαρεκλοκένταυρος. Καί ήτο φυσική αυτή ή συνεπεία Ή χαρέ κλϊ ήτο τό παρατηρηΐήριον. Άπό την καρέκλαν άνεσκοποθντο τα πάντα καί άπό την καρέκλαν έ λύοντο. Είς μάτην θά έφώναζεν ενας «άντικαταστχσιαχός» τής έπο χής έκείνης: Περισσότερον φώς!. . Οί καπνοί, τα μεράχια, ή έλλει ψις καθαοοθ αέρος, τό ήμίφως ήιαν 2τι έχρειάζετο διά την ·υ χολογίαν χαί την νοοτροπίαν τοθ Έλληνος. Χάρις είς τόν έκ δρομισμόν οί χαρέχλες των χαφε νείιον μετεφέρθησαν τώρα έν χο ψ είς τα πεζοδρέμια. Άλλά καί άπό έχεΐ τάς έγχατέλειψχν οί συμπολίται. Αί σχιαΐ των με γάλων πρωτοπόρων τής πεζοδρο μίας—προπαγανδιστών καί τής θε ωρίας καί πράξεως — θά χαίρων- ται αυτήν την στιγμήν Οί καρ- ποί των προσπαθειών των έγι¬ ναν επί τέλους άξιέλογοι. * Τό ζήτημα λοιπόν δέν είνε πλέ όν δτι τα χαλαμπούρια είνε χοινά είς Ινα γλέντι έξοχικόνχαί μεταξύ άλλων θνητών χαί μετα ξΐ> δημοσιογράφων οί δποΐοι μπο
  ρεΐ νά σερβίρωνται: «%ρνί ά λά
  παλλη*άρ πού έπεσεν ίντός τοθ
  πυρός—είς τάν Μχραθώνα—χάριν
  αυτών ή χοχορέτ-αι πού τό έτρύπη
  πεν "εχθρικόν βέλος». Τό ζήτημα
  είνε δτι δ τύπος έπαυσε πλέον νά
  έξ»σ«τ] «ψιλήν έηικυρΐαρχΐα» είς
  ίνα. πρέβλημα τή( ζιοής έξαιριτικά
  ζωτικόν διά την φυλήν. Τό περι
  βίλλον ενός θρυλιχοθ τοπείου, χαί
  δή ίστιριχοθ, ήρχισε νά έμ
  πν(η έδώ τάς σχέψΐις χαί τάς
  πρίξεις. Μέ την ανάπτυξιν τοθ
  έχδρομιχοΰ πνεύματος χαί των ά
  ληθών τουρισπκών ακοπών, μέσα
  ιίς την ίξοχη ρευστόιητα τοθ
  έλληνικοθ φωτός, ό Έλλην έτο
  ποθετήθη πάλιν είς τό μεγάλο δή
  μιουργι«όν τού πλαίσιον. Ό χαρε
  χλοχένταυρος ήρχισε νά πεθαίνη
  Τόν επήρεν ή κίνησις χαί ή
  ζωή π-ύ έφθασεν ώς χείμαρρος
  άπό τα (ίάθη τοθ έλληνικοθ δρυ
  μθ'3.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  «ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΧΟΜΑΤΟΝ
  Μ^ά άπά τάς νόσους πού 6
  χούν τρομακτικήν διάδοσιν
  είς την χώραν είναι καί χά ]
  τραχώματα. Είς ωρισμένας >
  περιφερείας δλοι σχεδόν οί
  κάτοικοι είναι τραχωματικοΐ.'
  Ύΐτάρχουν χωρία καί κωμο-
  πόλεις είς τάς οποίας τό πο¬
  σοστόν των πασχόντων άπό
  τραχώματα άνέρχεται είς 70
  τοίς εκατόν τοθ συνόλου τοθ
  πληθυσμοθ. Καί έδώ είς την
  Κρήτην ή νόσος Ιχει εύρυτά
  την διάδοσιν. Είς τόν Νομόν
  Λασηθίου Ιδίως ή νόσος εΐχε
  λάβει κατά χά τελευταία 2τη
  έξάπλωσιν μεγάλην. Είς τόν
  Αγιον Νικόλαον, είς την Ίε
  ράπετραν καί είς πλείστα
  άλλα δισμερίσματσ υπήρχαν
  τόσα άρρωστα παιδία ώστε νά
  παρΐσΐαται άνάγκη ιδρύσεως
  άντιτραχωματικών σχολείων.
  Καί είς τόν νομόν μας ομως τα
  κροοσματα είναι παρά πολ
  λά. Καί έδώ είς την πόλιν καί
  τούς συνοικισμούς καί ίξω είς
  •την ύπαιθρον, όπως είς την
  Βΐγιωνια καί είς ά.λα χωρία
  διτου οί περισσότεροι έκ των
  καχοΐκων πάσχουν.
  Είναι λοιπόν εϋτΰχημα ότι
  ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά
  όργανώση καί νά συστηματο
  ποιήση τόν άντιτραχωματικόν
  άγωνα καθ* βλην την χώραν
  καί νά έντεΐνη τάς προσπα
  θείας της πρός έξάλειψιν τής
  άπαισίας νόσου. Διότι μειά
  την έλονοσΐαν, την φυματίω¬
  σιν καί τα άφροδίσια ή με-
  γαλυτέρα πληγή διά τόν τό
  πον είναι τα τραχώματα.
  ΚαΙ είναι περισσότερον ευ¬
  χάριστον διότι ό αγών όργα
  νοθται κατά τοιούτον τρόπον
  ωστε νά έχη. τσχέα καί θετι
  κά άποτελέσματα, Ώς έγνώ
  ΕΛΟΙΔΕΣ Κ ΑΙ ΦΟΒΟΙ
  1ΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΗΗΗ ΤΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ίουνίου (Ιδι¬
  αιτέρα ύκηρεβία τής «Άνορ
  θέσεως») —Κύριον θέμα τής
  άρθρογραφία; των έφημερί
  δών καί των συζητήσεων
  των πολιτικών κχΐ διπλωμα
  τικών κύκλων είναι σήμε¬
  ρον αί δηλώβεις είς τας ό
  ποίας προέβη χθές την νύ¬
  κτα έν Μόσχα πρός τούς έκ
  προσώΐΐου; τοΰ λχοΰ τής '£
  νώσεως των £οβιετικων _ο-
  σιαλιστικών Δημοκρατιών,
  ό πρόεδρος των επιτροπών
  καί έιτίτροκος επί των Έξω
  τερικών χ. Μολότωφ, έν σχέ
  σει μέ την διεθνη κατάατα
  σιν καί την θέσιν των άγ-
  γλοσοβιετιχών διαπρνγμα-
  τεύβεων. Υπήρξε δέ τό πε¬
  ριεχόμενον των δηλώσεων
  αυτών τόσον απροσδόκητον
  καί αντίθετον πρός <5,τι ί- λοι άνέμεναν ώιτε νά προ¬ καλέση αϊβθημα όχι μόνον εκπλήξεως άλλά καΐ πικρί- ας. Διότι ένώ ολοι έφκντά ζοντο 2τι ό κ. Μολότωφ θά Ιξήγγελλε την πλήρη συνεν νόησιν Λονδίνβυ—Μόβχας κχί την έ ν τος των ημερών αυτών υπογραφήν τοΰ άγ· γλογοιλλοσοβιετικοΰ άμυντι κου συμφώνου, εδήλωσεν άν τιθέτως ότι μεταξύ των κυ· βερνήσεων Αγγλίας καί Σο βιέτ ύφίστανται εΐσέτι πολ λκί καί μεγάλαι δικφορχί ά πόψεων καί ότι δέν είναι δυνατόν νά υπογραφή ούδε μία συμφωνία, εάν δέν άρ θοΰν αί διαφοραί αυταί καί «ν δέν γ'νουν πλήρως άποδε κτοί οί ίροι τής Μόσχας. Καί οί πολιτικοΐ καί δι- πλωματικοί κύχλοι διερωτων ται σήμερον τί τέλος πάν¬ των έπιδιώκει ή Σταλινική Ρωσσία καί ποίας ουνεπεί Σ άς είμπορεΐ νά έχη διά την ειρήνην τής Εύρώπης ή ού- σιαστιχή απόρριψις των αγ γλικϋν προτάσεων καί ή μή υπογραφή τού τριμεροΰς συμ φώνου. Τινές φρονούν ίτι ό ούσιαστικός λόγος διά τόν οποίον πραγματικώς άρνεϊται ή κυβέρνησις της Μόσχας νά υπογράψη τό τριμερές σύμφωνον, ιϊνε τό | ότι καί ή Αγγλία καί ή Γαλλία άρνοΰνται νά έγγυ- ηθοΰν την ά<εραιότητα καί ανεξαρτησίαν των Βκλτικών κρατων. Καί αύτό τό ζήτημα έχει κεφατλαιώδη σημασίαν διχ την Ρωσσίαν. Διότι τα Βχλτικά κρκτη άκοτελοϋν τόν θώρακα της Ρωσσία;. Είνε λοιπόν φυσικόν νά έ- πιδιώκη ή Μόσχα την ενί¬ σχυσιν τοΰ θώρακος αύτοδ διά των δυνάμεων τής Αγ¬ γλίας χαί Γαλλία;. Καί πι· στεύεται ίτι τελιχώς θά τό επιτύχη. "Ηδη αλλωστε α! περισαότεραι έκ των γαλλι· κων καί άγγλικδν εφημερί¬ δων συνιστοθν είς τάς χυβερ νήβεις των χωρων των ν' άποδεχθοΰν την αξίωσιν αυ¬ τήν των Σοβιέτ διά νά ε¬ πιτευχθή τό ταχύτερον ή υπογραφή τοΰ τριμεροΰς στρα τιωτικοΰ συμφώνου. Σήμε¬ ρον, τονίζουν, παρίσταται άνάγκη νά ενισχυθή τό μέ τωπον τής ειρήνη;, δι' οσων τό δυνατόν μεγαλυτέρων χαί περισσοτέρων δυνάμεων, έστω καί διά θυσιων της Αγγλίας χαί Γαλλία;. Διότι αχοπος δέν είνε νά χερδη- θή ό πόλεμος, άλλά ν' άπο- τραιτή καί νά κεριφρουρηθ^ ή ειρήνη. Καί χάριν τής εί- ρήνης δικαιολογοΰνται οίαι· δήποτε ύκοχωρήσεις. σθη, ή Κυβέρνησις απεφάσισε νά Ιδρύση είς τάς Αθήνας κεν τρικόν [νστιτοθτον πρός με¬ λέτην καί καταπολέμησιν τοθ τραχώιιατος, Τό 'ίδρυμα δέ αύτό θ' άνα λάβη την κοθοδήγησιν καί την οιεϋθυνσ.ν των είς τάς ε¬ παρχίας Ιδρυθησομένων άντι τραχωματικών συνεργείων,τών όφθαλμολογικών τμημάτων των πολυΐατρεΐων, των είδι κων Ιατρών των σχολείων κηΐ κάθε εργασίαν καί προ σπάθειαν άποβλέπουσαν είς την περισΐολήν καί την έξά· λειψιν τής νόσου. "Επί πλέ όν δέ τό ΐδρυμα αύτό θά συν εργάζεται στενώς καΐ μέ τό υπουργείον τής ΠαιδεΙας καί μέ τό Πατριωτικόν "ΐδρυμα Προστασίας τοθ ΠαιδιοΟ. ΚαΙ έλπΐζεται δτι ευθύς άπό τής λειτουργΐας τού θά σημειώση μεγάλας επιτυχίας. Δέν ύπάρ χει δέ άμφιβολΐα ότι ή προσ πά'θεια καταπολεμήσεως των τραχωμάτων θά έπεκταθβ, θά συστηματοποιηθ{) καί θά έν ταθπ καί έδώ είς την Κρήτην. Ηδη άλλωστε ή Κυβέρνησις Ιχει εκδηλώσει τό ενδιαφέρον της καί Ιχει ίδρύσει άντιτρα χωματικά (ατρεΐα καί συνερ γεϊα είς την πόλιν μας, είς Αγιον Νικόλαον καί Ίεράπε τραν. ΚαΙ προχθές άκόμη έχο ρήγησε σημαντικάς πιστώσεις διά τόν άντιτραχωματικόν ά γώνα. Άλλ' είπομεν: Τα τρα χώματα έχουν διαδοθή καί είς την ύπαιθρον. Έπιβάλλε ται λοιπόν νά καταβλη9[} προ σπάθεια θεραπεΐας καί των άγροτών άπό την απαισίαν νόσον. ΚαΙ αύτό θά γίνη α¬ σφαλώς τώρα διά τή δημιουρ γ(ας τοθ κεντρικοθ άντιτραχω ματικοθ Ιδρύματος, διά τοθ καταρτισμοθ άντιτραχωματι κων συνεργείων καί διά τής συστηματοποιήσεως καί έντά σεως τοθ άνιτραχωματικοθ ά γώνος καθ' δλην την χώ¬ ραν, ΑΙ ταινίαι. Ή κοινοποιηθεϊσα τάς τε¬ λευταίας ημέρας είς τάς τε· λωνιακάς αρχάς, απόφασις Ι τοθ ύπουργεΐου των ΟΙκονομι κων περί παροχής εύκολιων είς την εισαγωγήν καί κυκλο¬ φορίαν των μορφωτικων κινη- ματογραφικων ταινιων, είνε απολύτως όρθή καί άνταπο- κρίνεται πρός μίαν υπάρχου¬ σαν άπό πολλοθ ανάγκην. 'Ελ πίζομεν δέ Οτι θά ληφθβ φρον τίς καί διά την προμήθειαν τοιούτων ταινιων μορφωτικοθ περιεχομένου διά τούς άγρό τας μις κυρίως καί διά την λειτουργίαν περιοδευόντων κι νηματονοάφων είς την ϋΐται- θρον. ΟΙ κινηματογράφοι αύ τοί, πού θά Επρεπε νά λειτουρ γοθν καί είς δλα τα σχολεΐα των μεγάλων χωρίων καί κω μοπόλεων, θά έμόρφωναν καί θά έψοχαγωγοθσαν τούς χω ρικούςμος καί θά συνέβαλλον θετικώς είς την πρόοδον καί τόν έκπολιτισμόν τής χώρας. *** Τάφοΐ. Είς τάς Θερμοπύλας άπεκα λύφθη υπό των ένεργούντων ανασκαφάς άρχαιολόγων, 6 τάφος τοθ Λεωνίδα. ΚαΙ τό γεγονός πανηγυρΐζεται' καί δικαΐως. Ό Λεωνίδας υπήρξε τό ύπόδειγμα τοθ ήρωϊσμοθ καί τής φιλοπατρΐας. θά ά- σχολοθνΐαι δμως άραγε καίοί μεταγενέστεροι μέ τούς τα- φους των ήοώων; Άλλά άν να(,·τότε θά πρέπει ν'άνα σκαφή όλόκλήρος ή γή. Διό¬ τι είνε τόσον τραχεΐα ή ζωή σήμερον ωστε νά χρειάζεται άληθινός ήρωϊσμός δχι διά νά πολεμήση κανεΐς άλλά διά νά άγωνΐζεται νά παρατείνη την ζωήν τού. Κι' έπειτα άν γίνη πόλεμος είς τόν οποίον ολοι βεβαία θά κάμουν τό καθή¬ κον των μέ ηρωϊσμόν, όλόκλη ρος ή γή θά μεταβληθή" είς νι κροταφεΐον ήρώων. ιΉΙ ΐΜΙ
  ΛΠΘΡΘΩΣΙ-
  ΘΕΆίΛΆΊΆ
  Κινηματογοάφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον δ Ρωσσικός κολοσσός
  «ό δαΐμων τής ΣιβηοΙας» (Ρασποϋ
  τιν) Μέ τόν Χάρρυ Μπώο.
  Την Δευτέραν ίνα δραματικό
  δημιούργημα «Απολύτως έμπιστευ
  τικόν».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον: «τό ξύπνη
  μα». Μέ τόν Ρομπέρτ Τέϋλ,ορ.
  Κυριακή ώρα 2 μ.μ.ολόκληρον τό
  έπεισοδιακόν έργον.
  Δευτέρα, Πέμΐϊτ", Σάββατον
  Κυριακή &ρα 6 1)2 απογευματινήν
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγρκμμα 2ας'1ουνίου.
  Ύμνος
  12 25 Σί)μα—Έθνικός
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή δρατοθ εργάται».
  Είδήαεις καί άναχοινώαεις. 2) Έ
  λαφρά μουσική.
  13 ΙΙοικίλη μουσική (δίσκοΐ).
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σεις. "Ωρα Άστεροσκοπείου Ά
  θηνων.
  13 45 Μΐυσική χοροθ (δίσχοι)
  14 Έλαφρά μουσική (υπό τοΰ
  Όμίλου Κ. Μπίζου).
  14 45 Είδήσεις— Μετεωρολογ:·
  χον δελτίον.
  19 10 Χρηματιστήριον— Κίνη¬
  σις άγορας Πειραιώς.
  "Ω?α Άστεροακοπείου Αθηνών.
  19.20 Έ ώρα τής Έλληνίδος.
  «Ή φιλοξενία στό Έλληνικό σπ£
  τι». Υπό τής δημοσιογράφου κ.
  Αλεξ. Μαυρογένη.
  19.35 Μπαλαλάϊκίς Ρουσλάν.
  20.05 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
  Άνακοινώσεις Έθνικής "Οργανώ¬
  σεως Νιολαίας.
  20 20 Δυωϊίαι. (Υπό των κ
  κ. Διονυσίου θάνου τενόρου καί
  Δημ. Εύστρατίου βαρυτόνου).
  20 50 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον.
  21 05 Μουσιχές έπιτυχίες άπό
  παλαιες Άθηναϊχές έπιθιωρήσεις.
  21 50 Ή ώρα τοθ ΤουρισμοΟ:
  «Ό λαος καί τ' άρχαΐα. Πως τα
  βλέπΐι, τΐώ; τ' άγαπάει». Υπό
  τοθ χ. Ιω. Μηλιάδη, αρχαιολά·
  γου.
  22 05 Έλαφρό έλληνικό τρα-
  γοθδι (δίσκοι).
  22 15 ΝυχτεριναΙ είδήσεΐς.
  22 25 Μικρά δρχήστρα (δπδ
  την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ. Βιτά
  λη) χαί τραγοθδι (6πό τοθ κ. Με
  λΐτη Ρ&ύσσου, βαρυτόνου).
  23 15 Μουσική χοροθ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι είδήσεις.
  ΜΙΑΜΜ1
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό Ρωσσινός Κβλοσαός
  Ο
  ΤΗΣ
  ΣΙΒΗΡΙΑΣ
  Νέ τοΰς
  ΧΑΡΥ
  ΜΠΩΡ
  Μαρσέλ Σαντάλ
  Πιέρ Ρισάρ ΒίΑμ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ί6άν Πέτροβιτς
  "Ολγα Τσέχοβα
  Στήν δραματιχή δη¬
  μ ιβυργία τού ΠΩΛ ΒΕΓ-
  ΚΕΝΕΡ:
  ΑΠΟΛΥΤΩΣ
  ίείΙΪΙίΠΙΙΙΙΙ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΙΚΟΣ
  Τοΰ Άρμστρογγ.
  77βν
  Τστερα άπό αδτά δ Κεμάλ έ
  γινεν είς μεγάλο σημείον χαχύπο
  πτος. Ουδέποτε εξήρχετο χωρϊς ν'
  άχολοιιθήται άπό τούς Λαζοΐις σω
  ματοφ6αχάς τού. Είχεν έγκατα-
  στήσει ήλεκτρικοϋς προβολεΐς είς
  τα σπίτι τού ώσΐε την νύκτα νά
  έρευνωνται τα πέριξ είς μεγάλην
  άκτϊνα, καί Ιδωσε διαταγάς δπως
  ανευ είδικής αδείας είς ουδένα έ-
  πιτρέπεται νά πλησιάζη την οι¬
  κίαν τού. Όοάκις άπό τό Τσάν
  Καγιά χατήρχετο είς "Αγκυραν,
  καΐά μήκος τής όδοθ, είς έκτασιν
  τεσσίριον χιλιομέτρων, .ήσαν παρα
  τεταγμίνοι στρατιώται με τάς ξι
  φολόγχας ατερεωμένας ιίς τα 8·
  πλά των. Άν επρόκειτο νά επι
  σκεφθή £ναεστιατόριον ή Ισΐω καί
  μίαν ιδιωτικήν κατοικίαν, πρό
  τής άφίξεώς τού τό κέντρον έγέμι
  ζε μέ μυστικούς άστυνόμου;. Έ
  χτός των μελών τής5κυ6ερνήσεως,
  ώς ο Ισμέτ καί των κυριωτέρων
  συνεργατών τού, δέν ίβλιπε χανέ
  να άλλον άνθρωπον.
  Άνέκαθεν υπήρξε μονόχνωτος,
  άγαποθσε την άπομόνωσιν κα! δέν
  είχεν εμπιστοσύνην είς χανένα.
  Δέν έννοοθσε ν9 άκούη γνώμας άν-
  τιθέτους πρός τάς διχά; τού. "Υ
  6ριζ« πάντα δστις ετόλμα νά μή
  συμφωνή μαζί τού. 'Έκρινε κάθε
  ενέργειαν μέ προσωπικά έλατή
  ρια. Έταν φοβερά ζηλ4τυπος."Ε
  νας ιύφυής ή ίχανος άνθρωπος ε¬
  κινδύνευεν πάντοτε νά περιπέση
  είς την δυσμένειάν τού, νά προ
  καλέση την μήνιν τού. Έπέκρινε
  χωρίς οίκτον οίανδήπονε ίκανότη
  τα κάθε άλλου άνθρώπου έκτός
  έϊυτοΰ.
  Ησθάνετο ιδιαιτέραν ε&χαρίστη
  σιν ν' «νατέμνη τουσ χαρακτήρος
  καί τάς πράξεις των άλλων, άκό
  χη κα! έχείνων πού τόν δπεσΐή
  ριζαν. Σπανίως ίλεγε τό καλό γιά [
  τούς άλλους, καί δταν δέν μπο!
  ροθσε παρά νά τό πή, τό ελεγε
  πάντοτε είς Ινα είρωνικόν τόνον
  πού άφαιροθσε την αξίαν τής όμο
  ογίας. Δέν ήΐαν ευγνώμων. Δέν
  είχεν εμπιστοσύνην εί; τούς
  άλλοις. Δέν είχεν εμπίσιου;. [
  Οί οτενοΐφίλοι τού τοθ εφαίνετο
  σάν άνθρωποι μικροί πού τοθ Ιχα
  μαν παρέα εί; τό νά πίνη, πεύ έγί
  συνένοχοι των όργίων τού
  έκολακευαν την ματαιοδοξί
  αν τού.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Τελευταϊες έκθέσεις θερινών ^μοντέλων
  Οί παρισινοί οίκοι τής "Ω:—
  Κουτυρ λανσάρουν πολύ νεανικά
  χαί χαριτωμένα φορίματα χαί άν
  σαμπλ γιά τί; ώραϊες θερινές ήμέ
  ρες τοθ Ίουνίου καί τοθ "Ιουλίου
  θαυμασία εμπριμέ
  έ
  μ μ φρμ
  άπό κρέπ, μουσελίνα ή δργκαντί.
  Τα ά ί
  Τα «πογευματινά
  νοδεύονται, σχε5όν
  γ
  φορίματα συ
  πάντοτε, άπό
  ζ-χκέττες, τρουά κάρ, άπό τό ϊδιο
  Οφασμα, χωρίς φόδρα καί μα
  νίκια πού φαίνονται νά προσθέ
  τουν στήν σιλουέίτα δύο πτέρυ
  γες.,.Τά βραδυνά μοντέλα; Ιχουν
  έξαιρετιχά λεπτή καί δψηλά το·
  ποθετημένη την μέση.
  Ο£ χρωματισμοί των έμπριμέ
  τής μίδας είνε ώ; επί τό πολύ
  ζωηροΐ καί μαζί μέ τα λευκά καί
  γκρέζ δφάσματα άποτελοθν την
  πιό χαριτωμίνη σ^λλον,ή άΐτογιυ
  ματινων φορεμάτω/ προωρισμένων
  γιά_ τίς πολύ ζεστές καλοκαιρινέ;
  ήμέρες.
  κρέ; κάπε;,
  γιαχάδε; πλισέ,
  ζί
  επανωφόρια καί ζαχίτες άπό τό
  ίδιο Οφασμα θά φορεθοθν πολύ έφέ
  τος τό καλοκαϊρι. Θά φορεθοθν έ
  πίσης ρεντιγκίτες χωρίς φό5ρα,
  άπόσαντούγκ, κρέπ ντέ σΐν,τουάλ,
  μουάρ καί ςράίγ σέ· ϋλους τού;
  χρωματισμού;. Ή κούΐτ των κο
  λακεύιι πολύ.
  Είνε έλαφρώς σΐντρέ καί παρ'
  8λο πού δέν φαίνονται νά άγγί-
  ζουν τό σ5μα, λεΐτταίνουν, έν τού
  τοις, έξαιρετιχά την σΐλουέΐτα.
  Είς τίς τελευταϊες εκθέσει; θε
  ρινων μοντέλων, ξεχωριστή ϊντύ
  πωσι επροκάλεσε Ινα ώρχΐο άπο
  γευματινό φόρεμ* τοθ ΙΙιγκέ άΐτό
  έ έ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΙΡΟΝ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ
  ταφτά, ιγαρνισμίνο μέ για
  κά καί μανίκια άπά γκΐπύρ.
  Έπίαης ήρεσε πολύ Ινα πρω'
  νό φόρεμα τοθ Λννβέν άπό μπλ
  ζερσί: ή φιύστα είνε φρονσέ όλ
  γυρα σΐή μέση. Τα κορσάζ είν
  γαρνιρισμένο μέ ίνα μικρ
  ΐϊλαστρόν άπό όργχαντί κα
  κοντά είς τόν λχΐμό μέ μπλί
  γκάνς χαί χόκχινο ντρά Τέ
  λος πραγματικό θρίαμβο έση
  μείωσε Ινα βραδυνδ' μοντίλο το
  Λελόν: ή φούσΐα μαύ?η μέ πιέτες
  γαρνιρισμένη μέ μπάντες άπό δα
  τέλλα"· κορσάζ
  κοντά μανίκια
  άπλό, άσπρο, μ
  καί φαρδειάκόχκ
  νη ζώνη Μισοφόρι άπό φάϊ
  πλισί.
  ή Ντιστεγχέ
  Κοινή Διεύθυνσις
  Άτμοπλοϊκών Συγκοινωνιών
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Παρακαλοϋνται οί κ. κ. Ιπιβάται δπως έφοδιά-
  ζοντσι εγκαίρως μέ τα είσιτήριά των έκ τοθ Πρα-
  κτορείου καθόσον θά απαγορευθή πσρά τής λιμενι-
  κής άρχής ή έπιβ'βασις παντός επιβάτου έκ τής ά-
  ποβάθρας άνευ επιδείξεως τοΰ είσιτηςίου τού.
  Έμ τού Πρακτορεΐου Τηλέφωνον 8—31.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΉΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρός τοϋ Βαρδιολογικοΰ 5βι*ν!οβ της Α'
  ΠαθβλβγΐΜης Κλινικής τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Δεχεται έν τώ ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ·
  βολά, καθ' εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλβςρ. 8.25
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΕΙΙΕΡΙΙΙ_]ΤΠ[Ι
  Άσφάλεια 100 ο)ο
  ταχύτης - πολυτέλεια
  , άνεσις =
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ' ΑΘΗΝΑΣ
  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
  Έκαστην Δευτέραν, Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον
  ώραν 5.50 μετά μεσημβρίαν.
  'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Μην χάνετε τόν πολύτιμον χρόνον Σας.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έχδίδονται εΐσιτήρια δι* ίλας τάς Ελληνι¬
  κάς Άεροκορικάς γραμμάς καί έν συνεχεί» δι* όλας τας Εύρωπα'ίκάς τοιαύτας.
  Έχδίδβνται φβρτωτιχαΐ δι' έμπβρειίματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  κΙ$ τόν τόπον τβδ προορισμόν των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  Άρ. Τηλ. 8-18
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  57ον ' "
  "Ηξεραν, δή άν μιλοθσσν
  καί έπέσυρον την οργήν τοθ
  {καλογήρου * ή έκδΐκησΐς τού
  . θά ήτο τρομερά. Είχον τό πά
  (ράδειγμα άλλωστε δυό — τρι
  ών γυναικών, αί οποίαι, τολ
  μήσασαι νά καταγγεΐλουν τα
  δργια τοΰ Ρασποθτιν εΤδαν
  τούς συζύγοι,ς των νά χάνουν
  Ι την θέσιν των. Άλλες πάλιν
  ' έπήγαιναν, χωοίς νά εχουν
  γνώσιν τοθ πράγματος οί σύ
  | ζυγοί των ή οί γονεΐς των.
  Άπό σνομπισμόν έπεφταν μέ
  σα είς τόν χειρότερον βοθρ
  κον. Έξω τοθ άθλΐου σπιτιοθ
  έκεΐνου Ιβλεπε κανείς νά πε
  ριφέρωνται καμμιά δεκαριά
  άνθρωποι, οί όποΐοι μέ πολ
  λήν διάκρισιν διά νά μή έλκύ
  σουν την προσοχήν των δια
  βατών παρηκολούθουν δσους
  είσήρχοντο. έπλησΐαζαν ή περ
  νοθσαν άκόμη έμπρός άπό
  τό σιτίτι τοθ Ρασιτοθτιν.
  Ήσαν μυστικοί τοποθετημέ
  νοι διά την προσωπικήν άσφά
  λειαν τοθ καλογήρου Μέσα
  είς τό σπίτι τού ήσαν έπίσης
  πέντ' εξ κρυμμένοι είς διάφο
  ρα μέρη, δλοι ένοπλοι, δλοι
  ε"τοιμοι νά σπεύσουν καί σκο
  τώσουν εκείνον ό οποίος θά
  ενεφανίζετο μέ ΰΐτοπτα σχέ
  δια.
  Ό πρίγκηψ Παθλος εΐχε
  μαντεύσει καλσ ότι έπανάλη-
  ψις τής δολοφονικής άποπεΐ
  ρας κατά τοθ Ρασποθτιν ήτο
  υπόθεσις απολύτως καταδικσ
  σμένη έκ των προτέρων. Ό
  καλόγηοος επέστρεψεν είς τα
  άνάκτορα έπ'αύτοκινήτου συν
  οδευόμενος άπό τρείς—τέσσα
  ρες μυστικούς. ΟΙ άλλοι μο-
  στικοΐ επί τής όδοθ άν έβλε¬
  πον τΐποτε ύποπτον θά στα·
  ματοθσαν άμέσως τό αυτοκί¬
  νητον, ένώ ό ϋτΐοπτος ή οί υ-
  ποπτοι θά εΐχαν συλληφθή.
  Πολλές φορές συνέβη κατ' αύ
  τόν τόν τρόπον >ά συλλη
  φθοθν ^άθώοι πολίται άττλώς
  διότι περνοθσαν άπό τό σπΐτι
  τοθ Ρασποθτιν καί έκύτταζαν
  περιέργως τα παράθυρσ, είς
  μίαν δέ περίπτωσιν κάποιος
  μεθυσμένος πτωχός έργάτης
  πού έφθασε πρό τής θύρα
  καί επεχείρησε νά εισέλθη
  συνελήφθη παρά τάς διαμαρ
  τυρίας τού καί ωδηγήθη είς
  τό πλησιέστερον αστυνομικόν
  τμήμα. Ένόμιζσν 8τι ήτο κα
  κ οποίος ύποκρινόμενος τό
  μεθοσμένον. Είς τό τμήμα έξυ
  λοκοπήθη μέχρις δτου έπεσε
  άναΐσθητος πάνω στό πάτω
  μα.
  (συνεχίζεται)
  Ι ΚΙΝΗΣΙΣ.- Έτιανήλθεν ίξ Ά
  θηνών άεοοττορικώς ή κ. Χριστ. "Ι.
  Ανεμογιάννη.
  ι —Έπίσης αφίχθησαν αεροηορι
  , κώς οί κ. κ. Τάκης Βαΐας μηχο
  νικός, Γ. Καρούζος Βικηγόρος
  καί Εύαγ. Χατζάκης Ιατρός.
  —Ανεχώρησαν άεροπορικβς
  οί κ. κ. Έμμ. Μαρκόπουλος άρχι
  ίτέκτων καί Γ. ΤρανταλΙδης Ια
  τρός.
  ♦**
  Γύρω στήν πόλι.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα ρωμάντζο, Ινα
  χάρμα, μια πνοή ά^νής
  άγάπης, μι« παρθενική
  καρδιά:
  ΤΟ ΞΥ-
  ΠΝΗΜΑ
  "Ενα φίλμ γεμάτβ νειά
  τα καί δροσιά.
  Μέ τέν γόητα ΡΟΜ-
  ΠΕΡΤ ΤΕΥΛΟΡ καί
  την 2ΑΝΕΤ ΓΚΕΊΝΟΡ.
  πρβγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ηιηιιιηιι
  ΡΑΗΤΟΛΦ
  Προσεχώς:
  8ΙΜΣΣΙΝΝ ΟΕΡΙΙΟΛΟΣ
  Μέ ΤΦύς Ριτβάρ Γκρήν
  Νανβύ Κέλλυ.
  Ό Μάίος δέν εννσεϊ Φα'νεται
  νά άλλάίπ κοτιρικούς τρότιους.
  — "Αν κρίνωμεν άιτό τα χθεσινά
  συννεφΐάσματα καί την ψιλήν βρο·
  χήν·
  —Άλλά καί γενικώς την άτμο·
  σφαιρικήν κατάστασιν ή όποία τό¬
  σον άντΐθετος άηοβαΐνει πρός μί¬
  αν ομαλήν καί ευεργετικήν έξέ
  λιξιν τοθ «αιροθ.
  —Ό τΐερίβολος τής παλαιάς Νο·
  μαρχΐας δ.ά λόγους 'πρό παντός
  τουριστικοθς άλλά καί γενικωτέ¬
  ρας εύκοσμίας καί καθαριότη¬
  τος.
  — θά Ιιτρεπε νά μή χρησιμοποι¬
  ή ται άττό Ιδιώτας καί μή, διά
  στάθμευσιν αύτοκινήτων, κάρρων
  καί ώς τόπος άκοθη^εύσεωςήαιτορ
  ρΐψεως παντός εϊδους πραγμά-
  των.
  —'Ηκούσΐμεν δτι διά την απο¬
  κατάστασιν κάποιας τάξεως είς
  τόν χώρον τούτον, «θά ληφθούν
  υπό των ενδιαφερομένων άνάλο-
  γα μέτρα καί σημειώνομεν τό
  πράχμα διά νά επισκεφθούν τα
  μέτρα αύτά.
  —"Η Κρήσσα άρπίστρια δνΐι. Ξέ·
  νη Μτουρεζ^κη πρόκειται νά 6ώ
  σ[ΐ σήμερον είς Ρέθυμνον καί είς
  την έκεΐ αίθουσαν τού Ωδβίου
  ρετιτάλ άρτιας.
  — Ώς γνωστόν ή ΒνΙς Μηου·
  ρεξάκη θά Ελθη μετ1 όλΐνον είς
  Ηράκλειον διά τόν ούτον σκο«όν.
  — Διά τόν οποίον άλλως τε εί¬
  νε δικαιολογημένον τό ενδιαφέ¬
  ρον των φΐλομοοσων καί λόγφ
  τής ποοσωπικότητος τίϊς καλλιτέ
  χνιδος καί λόγω τοθ εϊδους τοθ
  όργάνου, τής άρπας, πού έν Ή-
  ρακλεΐφ τουλάχιστον δέν Εχουν
  άκούσει £ως σήμερον πολλοί.
  —Προμηνύεται έττιτυχής ή ·προ·
  σεχής έκδρομή είς Γερακάρι—
  Μονήν 'Λσωμάτων όμάδων δ·
  ■παγγελματιών τής πόλεώς μας.
  —Τόσον τό Γερακάρι δσον καί
  ή Μονή Άσωμάτων καί ώς τοπεϊα
  καί ώς παραγωγικοί τόποι συγ-
  κεντρώνουν σήμερον αμέριστον
  τό ενδιαφέρον των ύπαιθριοφΐλων
  καί φιλομαθών.
  — "Ωστ* ή επί θύρας έκδρομή
  νά ανταποκριται καί είς τάς
  κατευθύνσεις τοθ έσωτερικού τού-
  ρισμού, οί όποΐοι σήμερον άπο·
  τελοθν συνήθως τάς κυριωτέρας
  είς κάθε καλώς ώογαωμένην
  έκδρομήν.
  —Μέχρι τής Κυριακής άναμί
  νεται ότι θά λάβουν χώραν αί
  προαγγελθεϊσαι άντιαεροπορικαΐ
  άσκήσεις.
  —ΑΙ άσκήσεις <·δτο·ι θά άποτε· λέσουν τό πρώτον γεγονός τό οποίον θά δώση μίαν συγκεκρι μένην πλέον εΐκόνα τοΰ άεροπο- ρικοθ κινδύνου. — Καί τής όογανώσεως τής ά· μύ^ης άπό τής άΐόψεως της ορά σεως των συ^τεταγμένων άντιαε- ροποοικών μονάδων τοθ στρατοθ. — Έννοεΐται δπ καί οί πολϊ· ται έχουν νά ώ|>εληθοΰν άρκβ
  τα άπό τάς άσκήσεις ταύτας.
  —ΑΙ ούτοκτονΐαι αύξάνονται
  καί πληθύνονται άνά την νήσον
  μας.
  —Άνιξαρίήτως των λόγων αυ¬
  τών οΐτινες άποδΐδονται μέχοι
  τής στινμής είς οξείαν νευρα-
  θέ
  — Το φαινόμενον είνε σύνηθες
  γφ της ιϊσόδου μσς «Ες τό
  θέρος όπότε καί αϋξάνίται Δ
  άριθμίς των αύτοκτονούνιων «διά
  διαφόρους λόγους» καί συγκεκρι
  μενως άνά τ ό πανελλήνιον.
  —Ό παλαιστικός αγών τής
  Κυρ ακής μεταξύ τοϋ έπανακάμ
  ψαντος έξ Άμερικής πρωταθλη
  τού παλης ΤαΓζαν καί Ήλιοποϋ·
  λ ου, προβλέπεται λίαν ένδιαφί
  ρων.
  —Τό ενδιαφέρον τοθ αγώνος
  δικαιολογιΐται έκ της άξΐας των
  δύο άθλητών ήτις ύπάρχει λόγος
  διά νά δεχθή κανείς δτι θά πά
  ρουσιάση, πεισματώδεις φάσεις.
  — Καί δτι θά υπερβή τάς προ
  ηγουμένας όσον άφορςϊ την άρ
  τίαν εμφάνισιν τού Ιστορικοθ αυ¬
  τού έΚληνικοθ άγωνίσματος
  —Αναφορικώς μέ τάς έπιδϊΐ·
  ζεις των Δημοτικών σχολείων αϊ
  τίνες θά γίνουν 'τήν προσέχη Κυ
  ριακήν είς Τρείς Καμάρες.
  —Παρεκλήθημεν νά σημειώσω
  μέν δτι ή δργανωτική έπιτροπή
  δέν ιύθύνεται διά την χορήγη¬
  σιν καθισμάτων πέραν ενός ώρι
  σμένου άριθμοθ προσκεκλημένων.
  ο Ρέΐτορτερ
  Η ΜΙΚΡ0ΒΙ0Λ0Γ02 ΙΑΤΡ02
  ΜΕΡ.ΛηΑΚΝΜΑΤΖΑΙΕΤΑΚΝ
  Δέχεται είς τό Ιργαστή·
  ριον της (ΠλατεΓα ΒαλίΒΑ
  Τζαμί».
  Την μεγαλυτέραν ποικι-
  λίαν ύφασμάτων της εποχής
  την ίχει μέμον ο
  ΑΒΕΔΙΣ
  Μην*
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  58<βν Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκείνους πού βέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. Ηρκεσε τουτο νά τόν φέρη είς έσχάτην τινά απόφασιν. Η παρουσία τοθ Θεναρδιέρου συνεπήγε πάντα κίνδυνον. "Αλλως τε καΐ ή πόλις των Παρι σίων εφαίνετο άνήσυχος κατ' εκείνην την εποχήν Ενεκα δέ των πολιτικών ταραχών ή"τον όγρυπνος πολύ καί φιλύποπτος ή άστυνομία, καί είς τοιαύ τας ώρας κινδυνεύει πάντοτε ν' ανακαλυφθή εόκο λώτερον πάς ό έχων Ιδιαιτέρας άφορμός νά κρύ- πτπ την δπαρξΐν τού" ζητούσα ένοχόν τίνα πολιτι κου έγκλήματος, Ινεδέχετο ν" άνακσλύψη άντ" σύ τοθ Ενσ άνθρωπον ώς τόν Άγιάννην. Ό Άγιάν νης απεφάσισε λοιτιόν ν' αναχωρήση δχι μόνον έκ Παρισίων, άλλά καί έκ τής ΓαλλΙσς- νά μεταβή ε1ς Τ1ν ,'ΑΥΥλ1σν· τ° εΤ^ε λοιπόν είς την ΤιτΙκαν καΐ ούδ' ρθελε νά χάση καιρόν έντός όκτώ ημερών ώφειλε ν* αναχωρήση. Είς τό Πεδίον τοθ "Αοεως καθήμενος διενοεΐτο μύρισ πράγματα' τόν Θεναρδιέρον, την άστυνομΐ αν, την άποδημΐαν τού καί την δυσ<ολ(αν τοθ νά λάβη διαβατήριον. Ταθτα πάντα τόν καθίστων περίφροντιν. Άλλά κσί άλλο τι ανεξήγητον τοθ άπησχόλει τόν νούν. Τό πρωΐ τής αυτής έκείνης ημέρας, πρώ τος αύτός έξεγερθείς τής κλίνης, εξήλθε μόνος είς τόν κήπον καί περιεφέρετο. ,Τά παράθυρα της ΤιτΙ κάς ήσαν εΐσέτι κλειστά. Παρατηυεΐ σΐφνιδΐως έγκε χαραγμένας είς τόν τοΐχον, διά καρφΐου βεβαίως, τάς λέξεις1 —Όδός Ύαλοπωλείων 16 Ή έγχάραξις έφοίνετο πρόσφατος· ή"τον έτι λευ κοτάτη επί τοθ παμπαλαΐου κονιάματος τοθ μελα- νοθ τοΐχου έκεΐνου τα χόρτα, τα παρά πόδας τοθ σύτοϋ τοΐχου, ήσαν είς τό μέρος έκεϊνο χοκκινι· σμένα έτι υπό τοθ ξεσθέντος κονιάματος. Προφα- νώς λοιπόν αί λέξεις αδται έχαράχθησαν κατ' ε¬ κείνην την νύκτα. Τί έτρεχε; διατί κατεδεικνύετο ή οΐχΐα έκείνη; δι' άλλους ήτο τοθτο σημίΐον ή* ήτο γνωστοποίη· σις πρός αυτόν; Όττωσδήποτε, ΰπήρχε πρόδηλον ό¬ τι άνθρωποι άγνωστοι εϊσεχώρουν είς τόν κήπον. Ένεθυμήθη καί τάς άλλας παραδόξους ττεριστά- οεις, έξ ών ή Τιτίκα καί ή Παναγιώτα είχον πτοη θή ωστε μυρίαι Ιδέαι ήλθον είς τόν νούν τού* δέν ήθέλησεν δμως νά δείξη είς ιήν ΤιτΙκαν τάς είς τόν τοΐχον έγκεχαραγμένας λέξεις, φοβούμενος μή πά¬ λιν την πτοήσρ. Τό μέρος δπου έκάθητο ήτο λακκώδες' έν τφ μέσω των διαλογισμών τοι, παρετήρησε την σκιάν άνθρώπου, ίστις έστάθη ότιίοω τού, πρός τα επά¬ νω. Ένώ έκινεΐτο ίνα στραφή καί ϊδη τίς ήτο, πί τίτει επί τθν γονάτων Εν χορτΐον διπλωμένον είς τέσσαρα, ώς άν τό έρριψεν άνωθεν τής κεφαλής τού μία χεΐρ. Λαμβάνει τό χαρτΐον, τό άνοΐγει καί άναγινώσκει.—Νά μετοικήσητε. Αί λίξεις οδται ήσαν γεγραμμέναι διά μολυ βδίδος. Μεγάλα τα γράμματα. (συνεχΐζεται) ΚΑΥΣΩΝ Β.' Δ.ν ήιιποροΰμεν, δμω< βεβαία, νά κάμνωμεν αυνεχώ; θερμά λου τρά τό καλοχαΐρι. Δι' αδϊί πρέπει νά κυττάξωμεν νά εύρωμεν χάποι | όν εύχολώτερον τρόπον, νά άνα κουφίαωμεν τα δεινά μας. Διά νά εύρωμεν τδν τρόπον αδϊόν, πρέπει νά γνωρίζωμεν έ*να πράγμα: Δέν εί νέ μόνον δ εξωτερικάς, άτμοσφαιρι κός <αύσων, δ οποίος μάς κάμνει νά αίσθχνώμεθα τόσον έντατικά την ζέστην, κυρίως είνε δ έσοοτε ρικός καύσων, ή θερμοχρασία πού άναπτοσσεται έντος τοθ σώματός μας, πού προαδιορίζει τα δεινά μας. 'Αρα πρέπει νά φροντίσωμεν νά έλαττώσωμεν την εσωτερικήν αυτήν θερμοκ^ασίαν, την θερμο χρασΕαν τοθ αί'ματίς "μχς, διά νά υποφέρωμεν ολιγώτερον άπό τδν καύσωνα. Πρός τούτο πρέπει νά ίιποβοη θδμεν την φυσικήν, άλλωατε, τα σιν τού δργανισμοθ μας, τού αώ ματός μας, νά «Ιλευθερώνεται» ά πό τόν καύσωνα αύ:όν, νά τόν «δι οχετεύη» πρός τα ίξω. Κ«1 σχε τικώς: Ή έφίδρωσις κάμνει πάν τοτε καλό· μέ τόν ίδρωτα φεύγει θερμοκρασία δχι ολίγη άπδ τδ ΗϋΙΙΙΙΙΙΠυΐΙΙΙΠΙΙΙΙΚΙΙΙΙΠυΐΗΙΙΙΗΙΠΗΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΗΙΙΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙΗΙΙΙΠΙΙ^ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ | Ι ΕΙδών ταξιδίου κοΐ έξοχης § £ Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοϋλα, | 5 ττολυθρόνες,καρέ<λες, ββάέστρα | | τείας κ. λ. π. σώμά μας, πρέπει μόνον νά φρον τίζωμεν διά τόν καλόν άΐτοσπογ γισμδν τού οώματός μας καΐ την σιιναφή καθαριότητα. Έπειτα νά φροντΐζωμεν νά μέ νούν ελευθέρα τα μέρη ίκιΐνα τοθ σώματος, διά των οποίων γΕνεται ή καλλιτέρα διοχίτευσις πρός τα ϊξω τή; έσωτεριχής θερμότητος, κυριώτερον δέ τοιούτον μέρος τού σώματος είνε τό τμήμα τού τραχή λου μεταξύ τής βίσεως τού τραχή λου καί έ κ εί πού άρχίζει τό κε φάλΐ' δι' αύτό ίσον περισσίτερον απηλλαγμένον άπό ίμπόδια διοχε τεύσεως τής θερμότητος είνε τό μέρος αύΐό, τόσυν τό καλλίτερον άνοικτοί γιακάδες είνε έπ.βεβλη μένοι τό καλοκαΐρι. Είς τό τέλος άς συστήσωμεν καί Ινα «ΐούκ», άς είπωμεν, πού άνα κουφίζει δχι ολίγον. Τοποθετήστε τό κάτω μέρος τού βραχίονός σας έχεϊ δπου περνα ή άρτηρία τού σφυγμού κάτω άπό την δριίσην σας· τί φρέσκα νερό δρισίζει τό αίμα, τό οποίον διαχιινόμενον είς ολόκληρον τό σώμα, σιγά-σιγά φέ ρει αίσθητήν, άληθώς, ανακούφι¬ σιν. Δοκιμάσατέ το. Ξ = Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευώΛ: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖ1ΩΤΗΣ ΟΔΟ3 ΑΓ. ΜΗΝ Α Ξ 9 •Υποχατάατημ* τβδ έν Αθήναις, έργββίασίβυ | Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη | ΙΐΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΜΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙϋΙΐΓΗ •ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ..... III ΙΙ11ΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙ1ΙΗΙ1ΑΙ II Ι1Ι1ΙΙΙΙΙΗΙ1Ι1Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙ11Μ Ξ — Κυλινδρόμυλος καί Άρτοποιεΐα | ΣΤ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ | Ι επιιειρηιιιΑΑ^ΤΡΑΤΑΧΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΪ | Φέρεται είς γνδσιν τβδ κβινβδ ότι έπανήρ- | χισετάς ίργ«σί»ς: τ·υ τό εργοστάσιον μας Μ- | ϊει δέ βίς την κατανάλωσιν τα γνωστα είς έ- — ί«.ρ«τ»κήν «οιότπτ« ο,τάλευρά τού, καθως καί | τονλβυκόν καί μέλανα άρτον τού. - (Έκ τού Έργβστασίβυ). 1ΙΠΙΙΙΙ11-1ΙΗ ΜΠΙΙ1Ι1ΙΙΙ1111111111111ΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΗΙΠΙ1ΙΙΙΙΙΠ ΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΐ 1Ι1ΙΙ1ΗΙΙΙΙ ΙΐΉ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ΑΩΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Πλοϋτος καί πρόοδος τής γραφικής Έμπάρου. ΕΜΟΑΡΟΣ Μάίος (ίνταποχρι ( τού μας).—Μέο*α σε χατάφυττ] ρεμ' ματιά κτισμένη ή "Εμπαρος είνε | κυριολεκτιχά πνιγμίνη στό πράσι ί νο. Άπέραντα δίστ) σχηματίζουν οί εληές, οί πρίνοι, οί χαρουπΐές καί τα ποικΐλα άλλα καρποφόρα δένδρα. Μεθυστικά άρωματισμί' νο; είνε δ άέρας άπό τα μύρα' των λεμονανθών χαί χΐτρχνθών καί των άγριολούλουϊων πού Ι- χούν φουντώσει την έποχή αυτή στού; φράχτε;, στΐς πλαγιέ; καί στ!; β^αγιέ;. Κάτω σ*δν ποταμόν κυλοθν ήβεμα τα, νερά τού ένφ πά νω υψώνονται πελώριοι οί βρά- χοι τού βουνού πού έ*χει σχιστή σέ μιά στιγμή κοσμογονία; κι' άγρία; ηάλης ίτδν στοιχειδν τή; φύσεως. Κι' είνε πραγματικά &· ποβλητικό δσο καί μεγαλοπρε πέ; τό τοπίο. Έδώ ό εϊδυλλιακό; τόνος. ΈκεΤ ή άγρια μεγαλοπρε πειά έναρμονίζουν καί συνθέιουν Ινα ξεχωριαΐό πραγματικά τοπίο. Καί δέν είνε μονάχα ή ώραιότη; ύ τοπίου πού κάνιι έντύπωσι καί δίδει άξία στόν τόπον αύ τό. Είνε καί δ πλούτο; τή; πά ραγωγή; καί ή δπεροχή των παραγομένων προιόντωΛ Όνομα στά είνε καί τα λάδια καί τα κρασιά καί τα δημητριακά καί τα έσπεριδοειδή τή; Έμπάρου Κι' δλα αύτά, ή άφθονία έχλε χτών τροφίμων, μαζί μέ τό ύπέρο χο κλίμα, καθιστούν την κωμόπο λιν αυτή πραγματΐχά θαυμάσιο τόπο διαμονής. Δέν λείπει άλλωα τε άπό τό μέρος αυτό χαί τό άρχαιολογιχό χαί χαλλιτεχνιχό στοιχιίο. Όνομαστοί είνε οί κατά γραφοι βυζαντινοί ναοί τή; Έμ πάρου. Καί ή χχλλινεχνιχή βσο χαί ίστοριχή άξία των ιίχοΎων χαί των επιγραφήν των ναών αυτών είνε μιγάλη. Άλλά ή 'Έμπαρο; δέν εύνοήθη χεν μονάχα άπό τή φύσι. Εύΐύ χησε νά έχη καί χατοίκου; φΐ λεργους καί προοδευτιχούς. Οί ■ΕμπαρΙται είναι πραγμανιχά φαι νόμενα έργατιχότητο; χαί εύφυ ΐας. Προσηλωμένοι είς τα ίργά των, άναμοχλεύουν δλημερίς χαί γονιμοποιοΰν "Ιτήν γί)· των, φυτεύ ουν εληές κι' άμπέλια έξημερώ νούν τ' άγρια δένδρα, δημιουρ γούν χήπου; καί περιβόλω σΐόν κάμπο των χαί τρέφοιιν κοπάδια γιδοπρόβατα είς τό βουνό. Ένα δεΐγμα τή; προοδευτικότητό; των είνε χαί τό θαυμάσιον πραγ ματιχά συνεταιριχό έλαιουργεΐο πού ί'δρυσαν, άπό τα πρώτα, τα μεγαλύτερα χαί τα καλυτέρα στήν Κρήτη. Τώρα δέ πού έξασφαλί σθηχεν μονίμω; πλέον ή συγχοι νωνία, χειμώνα χαλοχαΐρι, ή πρί· οδος χαί ή εξέλιξις τής Έμπάρου είς δλου; τού; τομεΐς συντελεΐται μέ νέον ταχύτερον ρυθμόν, μέ Ιρ γώ5η δημιουργιχόν παλμόν. —Έκδρομή είς Γερακάρι καί Μονήν 'Ασωμάτων. Διά την προσέχη Κυριακην 4ην Ίουνίου οργανούται μκγαλη έκ- δρομη αίς Γκρακάρι καΐ Μονήν Άσωμάτων Ρεθύμνης Τό προ- γραμμα έχει ώ; εξής: 'Εκκίνπσις ωρα ♦ «ι μ. ακριβώς, έκ τής Λϊωφό ρου Καλοκαιρινοϋ. Ανάπαυσις 20 λίπτών Είς Γενή Γκαβέ Άφι (ις είς Γεραχάρι 8 1)2 π. μ. κ«1 άναχώρησις 4 μ. μ. διά την Σχο λήν Άσιιματων. Άναχώρησις ά¬ πό την £χολιΊν είς τάς έμμ. καί επάνοδος είς Ηράκλειον. Δι- καίωμα συμμβτοχής μβτ' έπιστρο φής Δρ 130. Δηλώσεις εως το έ- οπερας τής Πα?«σκευής είς τόν μ. Γ. Ψαρουδάχη (Καμάρα χι). "Εκαίτος των έκώρομέων ό φείλει νά φροντίση καΐ διά τα τρόφΐμά τού. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ, ΑΘΗΝΩΝ Τό διευθυνόμενον υπό τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ. Δασκαλάκη. ΤΟ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 22 ΑΝΤΙΝΙΚΟΤ _ Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: Πρίν ρμ Τιμαί ΧογικσΙ. ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιρήσεος δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άναχαινισβέν καί πάλιν εξασφαλίζει ίλα τα πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια- μονϊΐς. •έρμανσις—λουτρβ μ. λ. π. Τό Έκκλησΐαστικόν Συμ βούλιον ΚουτουλουφαρΙου Πε' διάδος. ι Διακηρύττει 8τι: Ι 'ΕκτΙθησιν είς μυστικήν μειο δοτικήν άνευ όρΐου δημοττοασί [ αν &ι' ένσφρογισΐων πρΓσφο ' ρων την κατασκευήν έ^ός κω δωνοστασίου τοθ ΊεροΟ Να οθ τοθ ΆγΙου Κωνσταντί¬ νου συμφώνως τή μελετη καί τώ σχεδΐφ των μηχανικών ΓεωργΙου Τσαντηράκη κοΐ "Ιωάν. Βαρκαράκη καί τής έγ κρίσεως τοθ μητροπολιιικοθ συμβουλίου. "Ο πρΌπολογισμός τής δα πάνης διά την εκτέλεσιν τοθ Ιργου άνέρχεται είς τό ποσόν των δραχμών έπτά χιλιάδων (7.000). Ή εγγύησις διά την συμμε τοχήν όρΐζεται είς δραχμάς πεντακοσίας (500). Είς την εργολαβίαν γίνον ται δεκτοί έμπειροτέχναι κε κτημένοι σχετικόν δΐπλωμα. Ή δημοπρασία διεξαχθήσε ται είς τό γραφείον τής Ένο· ρίας την 18ην Ίουνίου 1939 ή μέραν Κυριακήν καί Ιί)ραν 11—12 π. μ. καί θά είναι τε λειωτική. Άπαντα τα σχετικά ευρί¬ σκονται είς τό γραφείον τής Ένορίας. Τό 'Εκκλησιαστικόν Συμβοΰ λιον. Ό πρόεδρος Έμμαν. Ι. Μ. Μουντράχης Τα μέλη Π" Έμμαν. Κανέτος Ιωάν. Γ. Μαστοράκης Έμμ Ι· Ν. Μουντράκης Γεώργ. Έμμ. Τσαγκβράκης . —Έ«κύβευσις Λαχείου. Ι Γενομένης τής έκκυβϊύσβως τδν |λ*χε(Μν τοϋ Συνδέβμο» Παρο· χής εργασίας βΐς Απόρους Κό ρας εκέρδισαν οί εξής άβιβμβί: 606. 2011, 1303, 1653, 1854, 1514, 34, 713, 2192, 282, 455, 1261, 1895, 475, 1620, 1478, 748, 1013, 958, 2127 1014, 181, 2051, 2015, 878, 2143, 1947, 1110. 2128, 848, 112. 2072, 1783, 416, 289, 1230. 1559, 1066, 1012, 1901, 1912, 943, 1327, 259. 307, 655, 1169, 1277. 1017, 1328, 399. 2043, 1781, 885, 43, 1550. 1655, 1317, 394, 594, 1316, 1281, 248, 1729, 7005, 1891. 2081, 1520, 121, 1784,473, 2129, 2185. 398, 374, 1141, 1642, 503, 795. 1904, 1956,1321,1481, 1450. 980, 1648. 1307, 1067. 513, 14. 100, 2089, 528, 191. 373 καί 1574. —Διανυκτερεύοντα φχρμα- κεΐα. Σημερον 2 Ίβυνίου 9* διανυ· κτβρβύσβυν τα φχρμακϊϊα Χριστ. Ζουράρη χαΐ Γ«ωργ1ου Σφακιά νάκη. Λ1ΜΗΗΣ Γ. ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ! ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ 'Οδβς Χάνδακος Ηράκλειον ΤΟ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ά- χρόπολις» τού χ. Ν. Μπαλτζακη άγοράζει χάπαρι διά τονροΐ πρ£ς 10 Βρχ. κατ' δχ<9ίν. —Πανήγυρις τδν'ΑγίωνΠάν των. Τίιν Κυριακην 4ην Ίουνίβυ έ ορτάζΕΐ ό βΐς Δυο ΆοράχΐΜ 1<ρός ναά; των Άν- Πάντων τής Μβινό τπτο; Μηαμπαλή Μίτβχι Είς την πανήνυριν ταύτην προοκαλούν τ «ι ο! φΐλέορτοι ϋπεν8ι>μίζϊτ*ι
  δέ 3τι ΰπάρχβι ύρόμος άμα
  ξιτος πέραν των Στρατώνων καί
  μέχρι τού γραφΐκού τούτου έ{«
  κλησίου.
  —Γυμναστικαί έπιδείξεις.
  Την παρελϊοϋσαν Κυριακην δι
  εξήχθησαν έν απολύτω έπιτυχΐα
  παρουσία δλων των κατοίκων
  τού χωρίου, α! γυμναστικαί έ*
  πιδείςΈις τοϋ δημοτ. σχολείου Χου
  δβτβΐου. Πλήν των γυμναστικήν
  άσκήαεΐ)ν το πρόγραμμα πΐρκ-
  λάμβ«νί παιγνίδια, άσματα καί
  Χοροϋς διδβχβίντα υπό τοϋ διδ)
  λου κ Ιωάν- Λαγουδιανάκη κ«1
  της διδ)βης κ. Χρ. Φαμβλιάδου.
  Τους μαθητάς κχτεχβιροχρότησαν
  πάντες διά τό ωραίον πκράστη*
  μά των καί διά την καθόλου
  αρμονιχήν των εμφάνισιν.
  —Οί άγροτικβί διανομεΐς.
  Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης, προ·
  κειμένου νά προβή είς την συμ
  πληρώσιν μιάς κενήςθισ*ως άροτ.
  διανομέω; β' τάξβως, παρά τω
  ΤΤΤ. Καστβλλίου Πεδιάδος χκ·
  λεΐ τοϋς έχ τ&ν Ο ηλ. Πολβμιστ&ν
  χεχτημΐνονς τα νομιμα προσόν·
  τρ ήτοι ενδεικτικόν δ' τάξεως
  δημ. σχολϊίβυ, καί έπιΒυμοΰντας
  νά σρβσληφθώσιν βΐς την θέσιν
  ταύτην βπως έντός μηνός κατα
  θέσωσι αΐτήσΐις μετά των άπαιτβυ
  μένων πιστοπβιητικών είς το α·
  νω ΤΤΤ. Γραφείον.
  Συναφως καθίσταται γνυστόν
  ότι της προσταβίας των περΐ
  Έφέδρνν Παλ. , Πολϊμιστών Νό
  μων δικαιοΰνται, συμφώνως τό)
  άρθρω 1 τού ύπ' άρ. 244)1936 [Λ-
  ναγκ. νομου οί ύποβαλόντϊς βΙ·
  τήοΐις περί διορισμοϋ μίχρι τής
  12 Όκτωβρίου 1936 είς τό υπουρ
  γεΐον Έθν. θΐκονομίας ή τό Ύ·
  φυ«ουργ«ϊον Έργασίκς,
  —Μαθπτική συναυλία.
  Ι Σήμερον Παρασκευήν χ«ι ώ¬
  ραν 7 30' μ. μ. τό Ωδειον τής «ό
  λεως μκς δίδει (Ις τό θέατρον
  Πουλακάκη λίαν ενδιαφέρουσαν
  μαθητικήν συναυλίαν είς την
  .οποίαν θά λάβουν μέρος μάθη
  ταΐ βλων τδν τάξεων.
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ μικράς Οπηρέτης διά
  τό γραφείον κ. Εύαγ. Άνωγΐια
  Ι νάκη·
  'Ί,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πραυΐσ Παρασκευης
  2 Ίουνίου 1939
  Ι^Ώρα
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΒΟΝ
  ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΟΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΟΑΤΟΥΣΥΠΟΔΕΧΟΗΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ
  Ο ΚΑΜΙΟΣ. ΧΙ ΤΑ Ε Ρ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγρβφοΰν εκ Βε·
  ρολίνου ότι σήμερον οί κ. κ. Γκαΐριγκ
  καί Ρίμπεντροπ θά ύκοδεχθούν είς τόν
  σιδηροδρομικόν σταθμόν τόν αφικνού¬
  μενον έκεί Γιουγκοσλαύον άντιβασι-
  λέα καί τήν ακολουθίαν τού. Έπίσης
  τόν άντεβααιλέα θά ύποδεχθή πρόσω-
  πικώς ό χαγκελλάριος Χίτλερ, όστις
  καί θά παραθέση ι ό εσπέρας γεΰμα
  πρός τιμήν τού.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΑΟΝΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
  ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Είς τήν περιφέρεια
  των Καλαβρύτων συνεχίσθησαν κα
  σήμερον αί σεισμικαί δονήσεις. Συγ
  κεκριμένως άπό τής χθές ό άριθμός
  των δονήσεων άνήλθε μέχρι τής ατιγμήι
  είς 14.
  Α έκ των σεισμών έν τούτοις ζημί
  αι είναι άσήμαντοι.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  Ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝ ΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ
  ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τοΰ άνταπο
  κρΐτού μας.)— Είς την εφημερίδα τή< κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σήμερον ό ά ναγχαστιχός νόμος ό άπαγορεύων είς τα έλληνιχά πλοΐα νά μεταφέρουν είς την Παλαιατίνην 'Έβραίους μή έφωδια σμένους δια χανονικών διαβατηρίων. ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ ΟΙΑΓΥΜΝΑΣΤΟΙΚΛ. 1928-1935 ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα ποχριτού μας.)— Διά διαταγάς τού ύπουργείου Στρατιωτικών εκλήθησαν υ¬ πό τα όπλα οί άγύμναστοι οί ανήκοντες είς τας χλάσεις 1928 έως 1935 καί ανήκοντες είς την δικαιοδοσίαν τού Α'. Σώματος Στρατού. ΕΑΑΦΡΑΙ ΒΡΟΧΑΙΑ Π Ο ΧΟΕΣ ΕΙΣ 1ΒΗΝ1Σ η_ΙΛΜ11 ΛΤΤΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο· κριτοΰ μας).— Είς την πρωτεύουσαν χαί την λοιπήν Άττικήν έπεσαν σήμε¬ ρον έλαφραί βροχαί. ΠΟΣ ΣΧΟΑΙΑΖΟΥΝ ΟΙ "ΤΑΪΜΣ,, ΤΑ ΑΓΓΑΟΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΡΩΜΗ 1 Ίουνίου (ίδ. ύπηρεαία). —Οί «Τάϊμς» τού Λονδίνου γράφουν σήμερον ότι ή πρώτη ' εντύπωσις έκ τού λόγου τού κ. Μολότωφ επέφερε ούγχυσιν είς τούς άγγλικούς κύκλους. Ή Ρωσσία δια τής στάσεώς της ταύ¬ της, παρατηροΰν οί «Τάϊμς», ένισχύει την Γερμανίαν καί την Ιταλίαν. Ό δι· πλωματικός συνεργάτης τής ιδίας έφη μερίδος πιστεύει ότι πρόκειται περί έκβιασμού, στρεφο·.ένου εναντίον τής Γαλλίας καί Αγγλίας, σκοπούντος δέ νά έξαναγκάση τάς ού ο ταύτας δυ¬ νάμεις νά δεχθούν πλήρως τάς άπό· ψεις τής Ρωσσία^. Ή έπιστροφή των λεγεωναρίων. Οί Ιταλοί διά τόν λόγον τοΰ Μολότωφ. ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΟΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΕΑΑΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας.)— Άπό τής ηρωΐας σήμερον εσημειώθη γενική πτώσις των θερμοκρααςών είς την "Ανατολικήν Έλ· λάδ*. ΡΩΜΗ 1 Ίουνίου (Ιδιαιτέρα ύπηρεσΐσ).— Κατ' εΐδήσεις έκ Κάδιξ καθ' δλην την πα¬ ρελθούσαν νύκτα έπεβ βάζον το των καταπλευσάντων μετα γωγικθν οί Ιταλοί λεγεωνά ριοι, προκειμένου νά έπιστρέ <|ηυν είς τήν'χώραν των. Έν νέα μεγάλα μεταγωγικά τοϋ ίταλικοθ ναυτικοϋ ύπερεπλη ρώθησαν. Οί κάτοικοι των Γα δεΐρων προέπεμψαν μέ ένθου σιώδεις έκδηλώσεις τούς Ίτα λούς λεγεωναρίους, είς τούς ό ποΐους ό Ίσπανός Ύπουργός των στρατιωτικών άτΐένειμεν άναμνηστικά ι μετάλλια. Τα μεταγωγικά άπέπλευσαν σήμε ρον την πρωΐαν έκ ΓαδεΙρων διά Νεάπολιν οπου άμα τή ά φΐξει των θά γίνη μεγάλη πά ρέλασις των λεγεωναρίων ένώ πιον τοϋ Βασιλέως Βίκτωρος "Εμμανουήλ. ΡΩΜΗ 1 Ίουνίου (ίδ. ύπη ρεσΐα).— Χθές απεβιβάσθησαν είς Αμβουργον οί πολεμήσαν τες είς Ισπανίαν παρά τό πλευρόν τοθ στρατηγοθ Φράν κο Γερμανοί λεγεωνάριοι. Ό στρατάρχης Γκαΐριγκ επί κε φαλής πολλών επισήμων έκ πρόσωπον τοθ Γ' Ράϊχ, ύπε δεχθή τούς έπανακάμψαντας λεγεωναρίους, οί όποΐοι θά παρελάσσυν πρό τοθ Φύρερ την 6ην τρέχοντος είς Βερο λΐνον. ΡΩΜΗ 1 ΊουνΙου (ίδ. ύπη ρεσία).— Αί έφημερίδες γρά¬ φουν δ π είς τόν χθεσινόν λό γον τόν οποίον εξεφώνησεν ό κ. Μολότωφ ετόνισεν, άνα φερόμενος είς τα ζητήαατα τής Άπω Άνατολής, δτι ή Ρωσσία θά προασπίση τό εδά φός τής ΜογγολΙας δι' δλων της των δυνάμεων, ώς εάν ήτο Ιδικόν της εδαφος, τμήαα τής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Ενώσεως. ΡΩΜΗ 1 Ίουνΐου (ίδ. ύπηρε σία).— Τό πρακτορείον «Στέ- φανι» πληροφορεΐται έκ Παρι σίων καί Λονδίνου, 8π μεγάλη δυσαρέσκεια έπικρατεΐ μετα- ξύ των Γάλλων καί "Αγγλων διά τόν λόγον τοϋ κ. Μολό¬ τωφ. Ό λόγος αύτάς χσρα- κτηρΐζεται ώς μία διάψευσις των έλπίδων των Γάλλων κυ ρίως, πού συμπεραίνουν ήδη δτι ή Ρωσσία άποσκοπεϊ νά δώση είς την τριμεοή συμμα¬ χίαν καθαρώς μπολσεβικικόν χαρακτήρα. Έπίσης καί οί πολιτικοί κύκλοι τής Βαρσοβί άς, κατά τάς πληροφορίας τοθ πρακτορείου «Στέφανι», φρονούν δτι ή ήμέρα τής συνά ψεως τοθ τριμεροθς συμφώνου ευρίσκεται εισέτι πολΰ μα¬ κράν. Οί Τδιοι κύκλοι λέγουν 8τι έλάχιστα βασίζονται είς την άποτελεσματικότητα τοθ πιθανοθ αύτοΰ συμφώνου, δι ότι γνωρίζουν καλώς την υ πουλον τακτικήν τής Μόσχας ΡΩΜΗ 1 Ίουνίου (ίδ. ύπη ρεσία).— Ό άγγλικός τύπος φοονεΐ διά τάν λόγον τοθ κ Μολότωφ δτι ουδέν περιέχε ούτος δυνάμενον νά παρεμ ποδΙσΓ) τήν σύναψιν τοθ τρ μεροθς συμφώνου. Δυσχερέ στερον πρόβΚημα άπομένει μό νόν ή επίτευξις συμφωνίας επί τής υποθέσεως των έγγυ ήσ&ων των Βατλτικών χωρών Γενικώς αί έφημερίδες τοθ Λονδίνου άνασκοποϋσαι τήν κατάστασιν πιστεύουν τελικώς δτι δλαι αί παρεμβαλλόμενα δυσχέρειαι θά ύπερβΚηθοϋν καί 8τι θά ουναφθή τό τρ.με ρές σύμφωνον. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Ίουνίου (Ιδ ύπηοεσία) — Τό ημιεπίσημον γερμανικόν πρακτορείον με ταδΐδει δτι ό λόγος τοϋ κ. Μο λότωφ διέψευσε τάς ελπίδας των αγγλικών κύκλων έν σχέ σει μέ τήν εύχερή σύναψιν τοθ τριμεροθς, ώς τούλάχ στον καταφαίνεται έκ των σχολίων των αγγλικών έφημε ρίδων. Ύπάρχει έτταφη Βερολίνου-Μόσχας; Ή διεδνής θέσις τής Γιουγκοσλαυΐας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ίουνίου (ίδ. ύ πηρεσία).— Οί «Τάϊμς» τοθ Λονδίνου έκφράζουν μεταξύ των όλλων την γνώμην δτι ή νέα απόρριψις των αγγλικών προτάσεων υπό τοθ κ. Μολό τωφ άπέβλεπεν είς τό νά πεί οη τό ακροατήριον τού 8τι ουδέν σύμφωνον πρόκειται νά υπογραφή υπό των Σοβιέτ πρό τής πλήρους άποδοχής των ρωσσικών άπόψεων. —Οί διπλωματικαί κύκλοι τοθ Λονδίνου φρονοθν 8τι ή Αγγλία καί ή Ρωσσία Θά προβοΟν είς νέαν ανταλλαγήν γνωμών, διενεργουμένων νέ ών διαπραγματεύσεων διά τήν άρσιν των υφισταμένων έμποδίων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Ίουνίου (ίδ. υπηρεσία).— Τόσον οί άγγλι κοί δσον καί οί γαλλικοί κύ κλοι βλέπουν μέ δυσαρέσκει αν την έπιχειρουμένην ανα¬ νέωσιν των έμπορικών σχέσε¬ ων Γερμανίας καί Ρωσοΐας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ίουνίου ((δ. ύ· πηρεσΐσ).—Οί κύκλοι τοθ Ρά ϊχ άποδΐδουν μεγάλην σημα σΐαν είς τό ταξΐδιον τοθΓιουγ κοσλαύου άντιβασιλέως είς Γερμανίαν. Ό τύπος τοθ Βε ρολίνου έξοίρει τάς σχέσεις των δύο χωρών άπό οίκονομι κης ίδ'α απόψεως. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ίουνίου ((δ. ύ πηρεσία).— Ό άντιβασιλεύς τής Γιουγκοσλαυΐας Παθλος καί ή πριγκήπισσα "Ολγα α¬ φίχθησαν μετά τοθ κ. Μάρκο βιτς καί τής άκολουθίας των ι είς Βερολίνον τήν 4ην άπογευ Ιματινήν τυχόντες έτπβλητικής ύποδοχή"ς υπό τοό Φύρερ, τοθ Γκαΐριγκ καί άλλων επισήμων Γερμανών. Ή διά των όδών τοϋ Βερολίνου διέλευσις έπ' αύτοκινήτων τοθ άντιβασιλέ ως,τοθ Φύρερ καί τής άκο- λουθίας των ύτιήρξε θριαμβευ τική. —Ώς προκύπτει έκ των συμ περασμάτων τοθ τύπου τοθ Βελιγραδίου ούδεμία δυνατή άλλαγή θά προκύψη έκ τοθ ταξιδίου τοθ άντιβασιλέως Παύλου είς Γερμανίαν. Ή Π ουγκοσλαυΐα φαίνεται άποφα σισμένη νά μην άπομακρυνθ{) έκ τής θέσεως τήν οποίαν κα θώρισεν αρχικώς, τηροθσα αύ στηράν ούδετερότητα. Η ΝΟΜΑΡΧΙλ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΟΝΟΙΠΟΡΟΥ Ή Νομαρχία Ηρακλείου άηηύ θυνε χθές πρός τε-ύς προίδρους τίον Κοινοτήτων τοθ νομοθ τηλε γρα^ιχώς συστάσεις διά την δι ε νέργειαν είς εύριϊαν χλίμαχα ψεκασμών πρός πρόληψιν έμγα σεως τοθ ηερονοσπόραυ. Ή Νομαρ χία δποδεικνύει έν προκειμένψ νά συμμορφωθώσιν οί άμπελουρ γοί πρός τάς σχετικάς συατά σεις των γεωργιχων δπηρεσιών. ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΥΠΟ. ιΥΙΙΘΗΤΟΝ ίΚΔΡΟΜΕΩΝ Αφίχθησαν χθές είς την πίλιν μας πρός επίσκεψιν των άρχαιοτή των οί μαθηταί τοθ ΒζρβακείΌυ Αθηνών. Αφίχθησαν έπίσης αί μαθήτριαι τοθ Γυμνασίου θηλέων Άμαρουσίου. Τήν πόλινμας έξ άλ λ,ου επεσκέφθησαν οί μαθηταί ού δημοτικοΰ σχολείου Γέργερης' Υπο των έκ δρομίων μαθητών ών ανωτέρω σχολείων εγένετο (θές σΐίψιςτοθ αγνώστου στρατιώ :ου. ΕΝΕΚΡΙΘΗ 0 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΝ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ Ή Έπιτροπή Έκμεταλλεύ σεως ήλεκτρικοθ δικτύου Ήρα κλείου διά χθεσινής άποφάσε ώς της ενέκρινε τόν ήλεκτρο φωτισμόν των προαστεΐων Τε κέ, Μεσαμπελιές καί Φορτέ- τσας. Ή σχετική απόφασις θλ υποβληθή είς τό Δημοτικόν Συμβούλιον πρός έγκρισιν καί ακολούθως θά εγκριθή τελι· ς υπό τοθ υπουργείον Σιδη ροδρόμων, ΟΙ ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ Ι Είς τα σχολεΐχ τής Διοικήσεως Πρωτευούσης μετατίθενται (κατά τό προσεχές σχολικόν έτο<) οί κά τωθι λειτ,ουργοί μέσης έ*παιδεύ σεως: Γυμν^σιάρχαι: Έκ τοθ ήμι γυμναοίου Ηαλαιοχιίιρας Κρήτης ό Χ/ Βχαίλ. Κουζινόπουλος καί Άμφικλείας δ κ. Στέφ. Μουζουρά κης. Φιλόλογοι: ΖαχάκηςΔημ. Διυ τερεβάθμιοι φιλόλογοι: Δαρμπαρά κης Παν , Πετράκης Γ. Βζσιλάχης Έμμ., Λ'ωνή Σπύρ. Πρωτοβάθμιοι μαθηματιχίί: Μαρούλης Άνασΐ. Δευτεροβάθμΐοι μαθηματιχοί: Ξχν θάκης Άναστ., Δΐαχάχης Γεώργ. Πρωτοβάθμιοι φασικοΐ: Μιχελιδά κης Έμμ. Δευτεροβάθμιοι φυσι κοί: Σταυράκη; Εύαγ., Τυράκη; Κωνστ. Καθηγηταί τή; γαλλικής Κουτσουδάκη; Εύαγ. Τεχνικών μαθημάτων: Δερβεράκη ΕυγενΕα. Καθηγηταί ώ5ιχής: Γ. Κορώνα ΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Την προσέχη Κυριακήν περί ώραν 5.30 μ. μ. τελοθνται αί έ τήσιαι γυμναστικαί έπιίείξεΐς των δημοτικών σχολείων Ηρακλείου είς τήν πλατείαν Ελευθερίας (Τρ: ών Καμάρων). Είς τας έπιδείξεις προσικλήθησαν νά παραστοθν αί αρχαί χαί οί γονεϊς χαί κηδεμό νις των μαθητών. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ Κατά όν παρελθόντα μην* Μί ϊον κατέπλευσεν είς τόν λιμένα Ηρακλείου 49 έν βλφ άτ όπλοια έξ ώ/ δπό ελληνικήν σημαίαν ή σαν 28, υπό 2-αλιχήν 9, υπό γερμανικήν 3, δπό νορβηγιχήν 2, δπό αγγλικήν 2, δπό παναμαϊ χήν 2, ύαό γιουγκοσλαυΐ'χήν 1 δπό όλλανδιχήν 1 χαί δηό 8«νι χήν 1, Ο ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ Α'. ΑΝΑΓΚΗΣ Ή άξία των κατωτέρω εί?Λ α' άνάγκης διά τόν δπολογισμό, τοθ φίρου κύχλου εργασιών κα θωοίσθη διά τόν άρξίμενον μή να ώ; κατωτέρω κατά χίλιόγραμ μόν: Σϊτος δρ. 4.60 κριθή 3, 6ρώ μη 2.80, άραόίαιτος 3, φασίλια κοινά 12.30, τσάλια πάσης προε λεύσεως 14, τύπων τέτοβας, γΐά κοβας, έλίφαντες χ. λ. π. πχρεμ φέρη εΐδη δρ. 15 50, ριδύθια, 15, μπιζίλια μετά φλοιοθ 7.501 άνευ φλοιοθ 9 50, φακαί 10, πι πίρι 15, μπαχάρι 42, Χανέλλα 32, καφές 23 50, τέϊον 88, ζάχα ρις 7 50, δρυζα καρολίνα 9, λοι πά ε15η έρύζης 6, δρυζα με'ά φλοιοθ πάντυ 4. β.χχλάο; δγράλα τος χαί ξηοίς εχτάς στοκοφίσι 12. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ Ανεχώρησεν εντέυθεν δττως άν τιπροσωπεύση τόν Σύνδεσμον Παν τοπωλών Ηρακλείου είς τό συνερ χίμενον τήν προσέχη Κυριακήν έν Αθήναις Πανελλήνιον συνέδρι όν των Πανΐοπωλών, 6 γενικός γραμματεύς τοθ συνδίσμου των κ. Νικόλ. Καρανικόλας. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Συνελθοθσα χθές ή επί των δι ατιμήσεων τοθ άρτου έπιτροπή προέβη είς τόν καθορισμόν των τίμιον των αλεύρων καί τοθ $ρ τού ώς εξής: Άλευρα λευκά δρ. 10,18 κατ' ό ««ν, πιτυροθχα 9 09. 1)2. άρτος λευκός δρ. 9 70, «ιτυ ροθχος 8 30. ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Αί είσπράξεις το3 Τιλωνείου Ή ρακλιίου χατά τόν μήνα Μάϊον τρίχ. ίΐους ανήλθεν είς δρ, 7.232. 495. Π Πρωϊνή ΔΙΑΤΙ Ο ΜΟΑΟΤΟΦ ΑΠΕΡΡΙΨΕΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΔΙΑΦΟΝΙΑΙ ΕΙΣ ΤΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕίΓΥΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άντα. ποκριτοΰ μας).— Αί σημεριναί εύρω· παϊκαί έφημερίδες σχολιάζουν ζωηρώς τόν χθεσινόν λόγον τού κ.Μολότωφ, ά* πορρίψαντος τάς άγγλικάς προτάσεις. Φαίνεται ότι μεταξύ Σοβιέτ, Αγ¬ γλίας καί Γαλλίας ένεφιλοχώρησαν δι- αφωνίαι ώς πρός τό ζήτηιε,α τής εγγυ¬ ήσεως των Βαλτικών χωρών, επί τού όποίου έπιμένει ή κυβέρνησις τής ΛΙό- σχας. Πάντως, παρά τήν απογοήτευ¬ σιν πού εδημιούργησαν αί δηλώσεις τού κ. Μολότωφ. αί έλπίδες δια την υπο· γραφήν τού τριμερούς δέν έξέλιπον. ΑΙ ΣΕΡΒΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙ&ΕΣ ΕΞλΙΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΒΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΑΝΗΒΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο· κριτοΰ μας).— Κατα τηλεγραφήματα έκ Βελιγραδίου όλόκληρος ό γιουγ· κοσλαυϊκός τύπος άσχθλ·ίται ^σήμερον μέ τό ταΕίδιον τού άντιβασιλέως Παύ· λου είς Βερολίνον καί τούς σκοπούς τούς *^ποίους έπιδιώκει τό ταξίδιοναύ· τό καί εξαίρει τήν σημασίαν τού. Οί διπλωματικαί συνεργάται των έφημε* ρίδων τονίζουν είς σχετικά άρθρά των ότι τό ταξίδιον τού πρίγκηπος άντι¬ βασιλέως αποβλέπει είς τήν στενωτέ- ραν αύσφιγξιν των σχέσεων Γιουγκο- αλαυΐας καί Γερμανίας καί είς τήν α¬ νάπτυξιν τής φιλίας πού [συνδέει τάς δύο χώρας κατα τάς κρισίμους στιγ¬ μάς πού διερχόμεθα. ΟΙΑΓΓΛΟΙΚΑΙΓΑΑΛΟΙΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΟΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΤΟ ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΣΥΜΦΡΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 Ίουνίου (τού άνταπο· κριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδήσεις έχ Παρισίων χαί Λονδίνου άναφέρουν ότι τό αΐσθηαα τής εκπλήξεως καί τής πικρίας πού προεκάλεσαν κατ' αρ¬ χάς αί δηλώσεις τού κ. Μολότωφ ή'ρ χισε νά ύιτοχωρή καί νά γεννάται καί πάλιν αΐσθημα αίσιοδοξίας. 'Ήδκ], έκ- φράζεται καί πάλιν ή πεποίθησις ότι, αί υφιστάμεναι διαφωνίαι μεταξύ 'Λγ γλίας καί Σοβιέτ θ' άρθοΰν ταχέως καί ότι τό τριμερές' άγγλογαλλοσο- βιετικόν σύμφωνον θά υπογραφή έντός των προσεχών ημερών. ΟΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΜΟΑΟΤΟΦ ΤΟΝ ΕΚΦΟΝΗΟΕΝΤΑ ΕΝ ΜΟΣΧΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Ίουνίου (ίδ. ύπηρεαία).— Κατ' είδήσεις έκ ^Παρισί¬ ων ό γαλλ,ικός τύπος άναφερόμενος σήμερον εί<, τόν λόγον τού χ. Μολό¬ τωφ γράφει ότι αί ρωσσιχαί άπόψεις προσκρούουν επί τού ζητήυιατος τής άμέσο» εγγυήσεως των Βαλτικών χω¬ ρών. Ό «Μικρός Παρισινός» χαθώς καί ό «Δημοκράτης» έπιχρίνουν τόν χ. ολότωφ. Ή «Έποχή» τονίζει ότι οί Γάλλοι έξακολουθοΊν νά Θεωρούν α¬ ναγκαίαν τήν συνεργασίαν μετά τής Ρωσσίας. Τ Ο ΤΣΟΥ - ΚΙΑΓΚ ΕΚΥΚΑΟΟΗ υπο τού κιηΥ -Τρατου ΑΘΗΝΑΙ 1^'Ιουνίου (τού άνταπο- κριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ τής "Απω Άνατολής άναφέρει ότι ή πό¬ λις Τσοΰ—Κιάγκ την οποίαν κατέχουν οί Ίάπωνες έκυκλώθη υπό τού κινεζι· κου στρατού.