97366

Αριθμός τεύχους

Χρονική Περίοδος

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ιτησία λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  ετησία δολ. 15
  ίξάμηνο; » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  2ΙΟΟΙΤΟΝ
  3
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1959
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5181
  ΥΠΕΥ8ΥΙΙ0Σ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ
  ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
  Άσχολούμενοι μέ τα ά-
  γροτικά ζητήματα τής νή¬
  σου ματς, έγοάφομεν πρό
  καιροΰ ότι θά ήτο εύχής έρ¬
  γον ν* συνεκροτεΐτο είτε έ
  δω είς την πόλιν μας εί¬
  τε είς άλλην πόλιν, παγχρή
  τιον γεωργοκτηνοτροφιχόν
  συνέδριον, ώς εγένετο καί
  είς άλλα διαμερίσματα τής
  χώρας, είς την θεσσαλίαν,
  την Μαχεδονίαν καί την
  θράκην, διά νά μελετήση τα
  προβλήματα πού άπασχο
  λοϋν την ύπαιθρον καί νά
  εύρη τάς καλυτέρας δι' αύ
  τα λύσεις. "Ηδη πληροφορού
  μεθα ότι κατόπιν έγκρίσε-
  ως χαί τής Άνωτάτης Επι·
  τροπής τής Έθνικής Σ,υνο-
  μοσπονδίας των Συνεταιρι¬
  σμόν, ετοιμάζεται ή σύγκλη
  αίς ενός τοιούτου παγχρη·
  τίου συνεδρίου διά τάς άρ-
  χκς τοΰ Αύγούστου. Ύπάρ
  χούν δέ πληροφορίαι ότι είς
  τό συνέδριον χύτό, έκτός
  των άλλων εκπροσωπών τοΰ
  Κράτους κκί των είδικών υ
  παλλήλων τού ύπουργείου
  τής Γεωργίας, θά παρευρέθη
  καί ό ύποδιοικητής τής Α¬
  γροτικάς Τραπέζης καί Γε
  νικός Γραμματεύς τοΰ υπουρ
  γείου Γεωργίας, κ. Μκάμ
  πας Άλιβιζάτος καί θά ό
  μιλήση πρός τούς συνέδρους
  καί τούς άλλους αγρότας ά
  ναιττύσσων την γεωργιχήν
  πολιτικήν τής Κυβερνήσε¬
  ως καί τούς σχοπούς κα)
  τάς έπιδιώξεις των γεωργι-
  κών συνεταιρισμόν καί των
  «Οί κων τοϋ Άγρότου». ©ά
  είσηγηθη δέ κατόπιν είς την
  Κυβέρνησιν την λήψιν των
  μέτρων έκείνων πού θά υπο
  δειχθοΰν υπό τού συνεδρίου
  διά την βελτίωσιν τής γεωρ
  γιχής οίχονομίας καί την ά
  ναδημιουργίαν τής Κρητικής
  ύπαίθρου.
  Πράγματι, είς την Κρήτην
  ύπάρχουν πλείστα δσα ζητή
  ματα γεωργικά καί κτηνο-
  τροφιχά, πού χρήζβυν ίδιαι-
  τέρας μελέτης κ»ί έξετάσε¬
  ως. Διότι ή κυβέρνησις δί¬
  δει τάς γενικάς γραμμάς,
  χαράσσει τάς κατευθύνσεις.
  Τάς λεπτομερείας πρέπει νά
  τάς καθορίζουν αί κατά τό
  πους υπηρεσίαι, έν συνεργα
  σία μετά των εκπροσωπών
  των γεωργιχών όργανώσεων
  των «Οίκων τοΰ Άγρότου»
  των συνεταιρισμών, των Γε-
  ωργικών Ταμείων καί Φυτο-
  παθολογικών Σταθμών. Δι*
  τάς λεπτομερείας άρμοδιώ
  τεροι είναι βεβαία οί ύΐτεύ-
  θυνοι καί οί επί κεφαλής
  ενός εκάστου δικμερίσματος.
  Ό καλύτΐρος δέ τρόπβ{ με¬
  λέτας των λεπτομέρειαν αύ
  των καί άπτοχομίσεως όρθών,
  σωσπχών πράγματι συμπε*
  ρασμάτων είνε τα τοπικαί
  συνέδρια. Τουτο αλλωστε
  χατηνόησε καί ή σημερινή
  κυβέρνησις. Καί δι' αύτό ό·
  χι μόνον έπέτρεψεν—οπου ε¬
  ζητήθη—την σύγκλησιν γε
  ωργικύν^ συνεδρΐων, άλλά
  χαί μετέσχε αυτών δΓ άντι-
  προσώπων της κ«1 συνέβαλεν
  είς την καλυτέρχν επιτυχίαν
  των.
  Έκομένως καί τό παγκρή-
  τιον συνέδριον θά τύχη 2λης
  τής προατασίας, τής έ'νισχύ-
  σεως καί της προσοχής, τής
  κυβερνήσεως. Καί θχ προσ-
  λάβη Ιδιαιτέραν 2λως σημα¬
  σίαν. ®ά μελετήση τβύς
  τρόπβυς συστηματοαήήσεως,
  βελτιώσεως καί επεκτάσεως
  των διαφόρων καλλιέργειαν.
  ©ά άναζητήση τα μέσα κα¬
  λυτέρας οργανώσεως επί συγ¬
  χρόνων βάσεων, τής κτηνο·
  τροφίας, τής πτηνοτροφίας,
  τής μελισαοκομίας, τής ένι-
  σχύσεως καί προστασίαν τής
  δενδροχομίας, τής εκτελέσε¬
  ως έγγειοβελτιωτικών έργων,
  τής οργανώσεως τής άγροτι·
  κης πίστεως καί της προοτα-
  οίας των τιμ&ν των άγροτι-
  κων προΐόντων καί θ' άσχο-
  ληθή μέ πλείστα οσα άλλα
  ζητήματα, διά τα ό ποία οί
  είδικοί θά είνε πλήρως πα·
  ρεσχευασμένοι νά προβούν
  είς τάς σχετικάς είαηγήσεις.
  Επί πλέον δέ τό συνέδριον
  αύτό θά φέρη είς άμεσον έ
  πικοινωνίαν τό κράτος, την
  σημερινήν κυβέρνησιν μέ
  τόν άγροτικόν πληθυσμόν
  τής Κρήτης καί θά δώση την
  ευκαιρίαν νά εκδηλωθή δι'
  άλλην μίαν φοράν τό θερ¬
  μόν ενδιαφέρον τοΰ νέου
  κράτους πρός τού; αγρότας
  ΔΓ αύ:ό ακριβώς καί τό συ¬
  νέδριον αύτό θά έχη μεγί-
  στην αξίαν. Καί δι' αύτό ορ¬
  θώς ήρχισεν ά πό τούδε ή
  προπαρασκευή τού. Ή έπιτυ·
  χία τού πρέπει νά είνε πλή·
  ρης άπό απόψεως οργανώσε¬
  ως καί συμμετοχής άγροτδν
  καί έν πάση περιπτώσει ά-
  νάλογος πρός τούς σκοπούς
  πού έπιδιώχει ή σύγκλησίς
  τού καί πρός τό ενδιαφέρον
  πού δεικνύει ή κυβέρνησις
  διά την γεωργίαν καί την
  ύπαιθρον γενικώτερον.
  Τό αυριανόν μνημόσυνον
  Η ΕΗΕΤΗΡΙΣ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΣΟΟΥΔΟΙ
  ΔΙΛ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΤΟΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗΝ
  [Είς τδν 2ον τόμον τής «Έπετηρίδος τής Έταιρίας
  Κρητιχών Σπουϊών», δ οποίος χυκλοφορεΓ έν Αθήναις
  τάς ημέρας αύτάς, δημοσιεύεται σύντομος βιογραφΓα τοθ
  άεμνήστου Στρατηγοθ Γεωργίου Κατ.χάκη. Η « Ανόρθω
  σις» δημοσιεύει ταύτην είς δύο συνεχείας επί τψ αυ?1ανψ
  μνημοσύνφ τοθ αλησμονήτου φίλου τη<]: ΙΙάντοτε ίίς την ζωήν ενός 2 θνους ή άπώλΐια άνδρών, οί δποΐ οί ίνβοάρκωσαν μίαν ίνδοξον πε¬ ρίοδον τής ίστορίας τού, άποτε λεί πένθος πραγματικώς εθνικόν. Ιδιαιτέρως είς εποχήν, ώς ή αη μερινή, χ«τά την οποίαν άναγεν ναται χαί πάλιν δ τόσον λτβμβ νηθείς τα τελευταία έτη ϋ-λληνι- χός Έθνισμός, ή άπώλεια άνδρων οί δποΐοι απετέλουν διά τό Εθνος ή ™< ««« οί δποΐοι απετέλουν ζωντανά πρότυπα τιμήί ™<< άφήνει κενόν δυσαναπλήρωτον, φαιρεΐ οξυγόνον άπό την άναπνο ή ή Ιθή ψυχής φρεΐ ξγ ήν τής Ιθνΐκής ψυχής Ένα τοιοθτον ζωντανόν διά « Ελληνικόν "Εθνος καί «.«τι- ριος διά την Κρήτην πρότυπον ένεοάρχωνε ό σχρατηγδς ΙίωρΥ' 9$ Κατεχάκης· Όλόκληρος ή ζωή τού δπήρξε μία συνεχής έχπλήρωσίς χά- θήχοντος πρός την πατρίδα είς εκδηλώσει; πολυσχιδεϊς, πολεμι- κάς, στρατιωτικάς, πολιτικάς χαί κοινωνικάς. Καί ή έκπλήρωσίς τοθ καθήκοντος αύτοθ είς πλεί στας περιπτώσει έφθανΐ τα 8ρι« τής θυσίας. Γεννηθεί; τώ 1878 άπό δοξ... σμένον πολεμάίχον πατέρα εί; τα Λγια τή; Κρήτης χώματα, άνα πνεύσας κατά τα Ιτη τής παιδι- χγ]ς καί έφηδικής τού ήλιχίας τόν βαρον άπό τόν ζυγόν τοθ Τούρκου δυνάστου ίέρα τή; πό λυπαθοθ; ήρωϊκής πατρίδος τού, ϋχαλύβδωνε την νεαράν ψ^χήν τού μέ τάς διηγηθείς τής πιραομέ νης οίχογινιιακή; τού δόξης, μ) τα ήρωϊκά χατοδθώμχτα τοθ πάπ που τού Χατζή Μιχάλη Κατεχάχη, έκ τής ήρωοτόχου γενΚ; τοθ 21, | καί τεθ πολεμιστοθ πατρός τού, τοθ περιφήμου καπετάν-Άποστό λη Κατεχάκη, τοθ τοσακις δια· χριθίντος κατά τάς πολλαί*; έξ·( γίρσεις τής Κρήτης εναντίον τοθ Τούρκου χαταχτητοΰ. 'Υπερήφανος διά την οικογε¬ νειακήν τού δόξαν είχεν ώς άντι κείμενον των πχιδικών τού όνει· ροηολήσεων νά ιτεριβληθ^) την στολήν τοθ Έλληνος άξιωματι- κοθ καί μέ έφόοΊον την οίκογενεια κήν τού παράδοσιν νά φαν^ άντά ξιος των προγόνων τού, δημιουρ γών ιδικήν τού ιστορίαν. Καί τώ κατώρθωσεν. Ό Γεώργιις Κα τεχάκης δΐιερίβη την δόξαν των προγόνων τού δημιουργήση ιδι¬ κήν τού άχατάλυτον δόξαν. Είσελθώ/ είς τό Σχολεΐβν των Εύελπίδων, τα λαμπρόν αύτό φυ ιώριον των έλπίδιον τοθ Έθνους, εξήλθε τί 1902 μέ τάν βαθμόν τοθ άνθυπολοχαγοθ. Άπΐ την στιγμήν αυτήν 6 Γεώργιος Κα τεχάκης άποχτα Ιδικήν τού όντε τητα. Είνε 22 Ιτων, είναι άξιωματι χος τοθ ΈλληνικοΟ ΣτρατοΟ, μέ την ψυχήν γεμάΐην άπο τα τολ· μηρότερα πατριωτιχά βνειρχ. Ό Ελληνικάς Στρατός διετέλει τότε διτό την εντροπήν τής ήττης τοθ ατυχοθς πολέμου τοΰ 1897, ή 6 ποία έβάρυνεν άχόμη τόν ελληνι¬ κόν άέρα Καί πέραν, μακράν των συνό ρων, μία χώρα άπό χιλιετηρίδων έλληνική, εστέναζεν υπό τό πέλ μα διπλής συμφοράς· υπό την πτέρναν τοθ Τούρκου καταχτητοθ καί την μάχαιραν τοθ Βουλγά [ έπιδρομέως. Καί δ Έλληνι σμός τής χώρας ί»ύτής εκινδύνευε νά έξουθενωθή τελείως. ΈχεΤ, πρός την ίνδοξον αυτήν καί δεινοπαθοθσαν άδελφήν γήν, έτττερύγιζαν αί σχέψεις τοθ νεα ροθ άνθυπολοχαγοθ. Άναμειγνύε ται καί πρωτοστατεΐ μέ τόν άεί μνηστον "Ιωνά Δραγούμην καί τόν έθνΐμάρτυρα Παΰλον Μελάν είς την άρχίσασαν τίτε πατριωτικήν κίνησιν μέ σκοπόν τό δυσχερέστα τον έργον τής διατη&ήσΐως τοθ έλληνικοθ έν Μικεδονία φρονήμα τος χαί τής προατασίας των κα ταπιεζομένων υπυδυύλω/ άδελφών μα«. Ζήσας δπόδουλος αύτός τα πρώ τα έτη τής ζωής τού, υπό τόν σ*λη ρόν τουρκικόν ζυγόν, ίνοιωθε χά λύτερον παντός άλλου τόν σιτα ραγμόν τής Μαχεϊονιχής ψυχτίς Καί τό 1904 καταρτίσας θώμα Κρητδν άνταρτών είσβάλλει είς την Μαχεδονίαν. Επί δύο Ιτη δ χαπετάν — Ρί-ύβϊς έγινεν δ τρδμος των Βουλγάρων κομιτατζηδων, δ προστάτης των καταπιεζομένων ά δελφων μας, δ χύριος αυντελε- στής τής άναπτερώσεως τοθ έθνι χοθ φρονήματος είς την Δυτικήν Μακεδονίαν. Άπό τής Καστορΐίϊς μέχρι τοθ Μοναστηρίου τό πίρα σμά τού ίμοιαζε τό πέρασμα τοθ άετοθ. Είτε συνεπλέκετο χαί χατε νίχα τούς Βουλγάρους λησταντάρ τας, είτε έξεδίκει αδικοσκοτωμέ νο·ος άδελφού; μας, είτε ίπροσιά τε^ε χαταπιεζομένας περιοχίς, πό λΐμιστής ή τιμωρός, προστάτης ή έχδικητής, δ λαμπρός αύτός τής Κρήτης υιός είχε καταστή θρύλος, ιίχε καταστή εΐδωλον. Ή Μχκείο νίκη Μοθσχ έψαλλε τόν νεαρόν ή?ωά της μέ τούς ωραιοτέρους της στίχους, χαί ή ένδοξος δράσις τοθ γενναίου άξιωματικοθ, δ οποίος άνάλισκε την σφύζουσαν νεδτητά τού είς τό ευγενέστερον των καθ*] κίντων, έκράτυνε καρδίας χαί συ νειδήσεις. Άπό δλον τό δάφνινον διάδημα τό οποίον ή άμάραντος δόξα ϊχει έ πιθέσει επί τοθ μετώπου τού στ?α τηγοθ Κατεχάκη, ή περίοδος αύ τή τής σταδιοδρομίας τού χατέχει τόν λαμπρίτερον κλάδον. Διότι νέχει τό μεγαλείον τή; έχουσίας θυσίας. Εάν άπό δλην την δπέροχον έ ποποιΐαν των άπελευθερωτιχων έ θνιχών άγώνων μας τοθ παρελθί' τος αιώνος, κλείνιομεν εύλιβέσΐε ρον τό γύνυ είς τα τέσσαρα δλοκαυ τώματά μας, τό Κιοθγχι, τα Ψχρ ρά, τό Μεσίλδγγι χαί τό Άρ· χάδι, τό πράττομεν χυρίω; διότι ίνέχουν την μεγαλειώδη λαμπρό τητα τής έχουσίας θυσίας. Διά τόν Ιδιον λόγον, άπό δλην την δπέροχον σταδιοδρομίαν τοθ στρα τηγοθ Κατεχάχη, δποχλινόμεθα περισσότερον ιίς τα δύο αύτά Ι τη τοθ Σταυραετοθ των Μαχεδο νίκων έρέων. Είς τό διασωθέν πολεμικόν ή μερολόγιον τοθ νεαροθ Μακεδο νομάχου ξεχωρίζουν ωρισμέναι γραμμαί αί δττοϊϊΐ ίμφανίζουν ά νάγλυφα τα αίαθήματα τής με γάλης έχείνης ψιιχτ,ς. "Οταν, την πρωΐαν τής 24ης Όχτωβρίου! τοθ 1904, άντικρύζει άπό τοθ ΰ' ψοιι; τοθ τελευταίου επί των συ νόρων έλληνιχοθ βϊανοΟ, παρά τό οποίον μετά τοθ άνταρτιχοθ τού σώματος είχε διανυκτερεύσει, νά άπλοθται πρό των έφθαλμών τού ή μαγευτική θέα τής σκλαβωμέ νη; Μαχεδονικής γής, γράφει: «θπόσον συσφίγγεται ή χαρ· διά τού "Ελληνος, βλίπονΐος όποί «; θισιις την σήμερον οί Ίούρκοι κατέχουσι καί τίνας ή έπάρατος τοϋ 17 συμφορά μάς έκληροδότη 0£. Πρέπει νά ίδη τις Ιδΐοις έμ μαοΐν έντβς πβίων λάκκων έχου βι καταβιβασΒή τα ορια τού Έλ ληνικοΰ κράτους, νά διακρίνη πόσον εΰχϊρή; έντώς τού ήμετέ ρου έδάφους καθίσταται π ΐΐσβο λη τού αίωνίου ημών έχθροΰ. διά νά συναισθανθή άχομη περισσό τβρον την ανάγκην της όσον τό δυνατόν ταχυτέρας στρατιωτικάς της χώρας ανασυντάξεως, τής τό σον άδικχιολογήτως επί όκταϊτί «ν (ίδη άναβληθΐίσης, Κυριος δέ οίδε, πότβ συντελεββησομένης». "Οταν, πρίν εισέλθη είς τό Μ» χεδονιχόν έ5αφος, μετέβη διά προσκύνημα είς τό μέρος, είς τό όοιαν χατηυλίσθη διά τελευταί¬ αν φοράν έντός Έλληνιχοθ εδά φους δ άείμνηστος Ηαθλος Μελας, γράφει: <ιΠώς β!νε δυνατόν νά μπ άνα μιμνήσκΐταί τις μετά βαθιίας λύ πης χα| ψυχικοϋ αλγους την άπω λκιαν άνδρας όστις τα πάντα έ- θυσίαοβν υπέρ τού μεγαλείου της Πατρίδος μ«ς; Π ώς είναι δυνα¬ τόν νά μη θλίβεταί τις διά την άιτώλϊιαν τού τόσον καλοϋ συν- κδέλφοιι καί πιστοΰ φίλου; Π ώς είναι δυνατόν νά μίι λυπηταί τι« διά την διά τοΰ θανάτου αύτοΰ προσγενομένην τή πατρίδι απώ¬ λειαν; Πλήν χαι πΔς είναι δυνα τόν νά μή ζηλεύση τις τόν θάν« τον «ύτοϋ, θάνατον εντιμον καΐ βνδβίον υπέρ τού μεγαλϊίβυ της δυστυχοΰς Ελλάδος; ΕΰτυχεΤς δ- σοι θά δυνηθ&σιν, δπως αΰτός, νά θυΐιασθϋαιν υπέρ της πατρί δος, Εύτυχείς 6σοι θά δυνηβ&σι νά ποτίβωσι διά τοΰ αϊματβς αυ¬ τών τό λίαν αίμοβόρον της έλευ θιρίας τής Μακβδονίας δένβρον. Εΐθΐ νά τύχωμεν τού τίλους τού». "Οίαν την νύκτα τής ιδίας ήμέ· ρχς διέβη άνευ άπευχταίου την επικίνδυνον ζώνην των συνόρων, γράφει: •Ό Μέγας τής Ελλάδος βεός μάς έκάλυψεν «Ις «ύτόν στηρί ζομεν χαί τάς διά τό μελλον έλ πίδας μας». Είς τας ολίγα; αύτάς γροτμ μάς φαίνεται δλη ή ψαχοσύνθεσις χοθ Γεωργίου Κατεχάχη. Άκλό νητος πίστις πρός τόν Θεόν, φλο γερός Ιρως πρός την πατρίδα, απόφασις πρός την θυσίαν, έξι ν,νουμένη μέχρι σημείου ώστε νά είίχεται διά τόν εαυτόν τού νά λάβη τό τέλος τοθ Παύλου Μελά. Τοιούτοι ήιαν οί πρωτοπόροι τής άνατάσειος τής έθνιχής ψ!»χής, τής άναγεννήσεως των έθνικών έλπί διον, τής προπαρασχευή; τή; με γάλης έποποιΐας τοθ 12 χαΐ 13. Καί δ Γ. Κατεχάκης πρώτος με ταξΐ) των πρωτοπάρων. ΕΝ ΕΤΟ£ ΔΡΑΣΕ&2Σ ΤΑ ΕΦΕ1ΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΤ* ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΟΣΙΝ ΤΩΝ Λουτροπόλεις. Όιαν μετέβη πρό ημερών είς Λένταν ό διευθυντάς τοθ ΎφυπουργεΙου ΤουρισμοΟ κ. Λέκκας, εζήτησε καί έλαβε πρός εξέτασιν νερό καί άπό [την θειοθχον πηγήν πού εΰρΐ σκεται μεταξύ Πλουτής καί Μορώνι. Πιστεύομεν λοιπόν δτι θά μελετηθή καί τό ζήτη μα τής εκμεταλλεύσεως τί|ς πηγής αυτής μέ τάς ίσματι κάς Ιδιότητος. Τα θειοθχα νέ )ά τής πηγής είναι θαυμασία, ό τοττεΐον είνε εξαίρετον καί Ι ίδρυσις μικράς έστω λου τροπόλεως δέν είνε τόσον δύ σκολος δσον Ισως φαντάζον ται πολλοΐ. Άλλά δέν πρέ πει νά τα περιμένωμεν δλα άπό τό Κράτος. Πρέπει νά κι νηθοθν καί αί πλησίον τής πή γής κοινότητες καί νά δεΐξουν τό έπιβαλλόμενον ενδιαφέ¬ ρον. *** Δίκαιον. Ή έκδοσις άναγκαστικοθ ομού διά τοθ όποΐου έπιτρέ- πεται ή μετάθεσις περιφερεια κων οΐκονομικών ύπαλλήλων είς κεντρικάς υπηρεσίας καί τάν ά πάλιν καί χορηγεΐται τό δικαίωμα τή"ς έθελουσίας έξό 6ου μετά συντάξεως, μετά δέ καπενταετή υπηρεσίαν, είς τούς ύπαλλήλους αύτούς, ά ποτελεϊ μέτρον δικαιοσύνην Θά συντελέση δέ ασφαλώς είς την άρσιν υφισταμένων ά τόπων καί είς την καλύτερον ρύθμισιν των ζητημάτων των οΐκονομικών ύπηρεσιών. Β'. (τελευταίον) "Ομοίως παρεχωρήθησαν δωρε άν ή έναντι μιχροθ τιμήματος είς τόΔημόαιον,ΣχολικάςΈπιτροπάς ή; Κοινοτιχάς, χτήματα χρησιμοποιή θησόμενα δι' έργα χοινής ωφελεί¬ ας «αί φιλανθρωπικούς ακοπούς άξίας ώ; κάτωθι: Ταμείον Έφ Πολ)σΐών Χανίων δραχ. 448.300. Ταμείον Έφ. Πολ)στών Ρεθύμνης δραχ. 65.000. Ταμείον Έψ. ΙΙολ)στών ΉρχκλΐΕ ου δραχ. 118.000. Σύνολον κτή ματα άξίας δραχ. 631.000. Έκτός των ανωτέρω κατά τό ί¬ διον χρονικόν διάστημα τοθ οίκονο μικοθ έτους 1938—39 ελήφθησαν κατ' αρχήν άποφάσεις ένισχύσεως υφισταμένων φιλανθρωπικών ίδρυ μάτων καί γενικώς σχοπών κοινω νίκης προνοίας υπό δρους προνο μιαχής νοσηλείας μελών έφεδρι χών οίκογενειών ώ; κάτωθι: Έν Χανίοις έξετάζεται ή δυνατδτης ανεγέρσεως χαί έπιπλώ σεως δευτέρου όρόφου είς τό Δή μοτικόν Νοσοκομείον δαπανά·; τοθ Έφεδρικοθ Ταμείου καί χορηγή σεως είς αύτό έτησίας έπιχορηγή σεως υπό τόν δρον συνεχοθ; δια θέσεως κλινών πρός νοσηλείαν με λών Έφιδρικών οίκογενειών καί δωρεάν έξετάσεω; δπό των ιατρών των εξωτερικών ασθενών Έφ Πολ)σ:ών. Οί προσφεύγοντες είς τα τα- μεΐα έφέδρων πολεμιστων Κρή της εδρίσχουσι πρόθυμον την προ στασίαν των "Οργανισμόν, σταθε ρά δέ έδημιουργήθτ] σήμερον ή αντίληψις είς πάντας χαί ιδία είς την εφεδρικήν δλότητα, δΐι οί χαιροί των προτιμήσεων, έξαιρέ σεων ή χαριστικών πράξεων π* ρήλθον. Τα φάρμαχα Ιξοδα^νοση λείας έγχειρήσεων, άχτινοσκοπή σεων χαί γενικώς, »( αποφάσει; ένισχύσεως χαί περιθάλψεως .των έφεδρικών οίχογενειων χαί ένισχύ σεως σκοτίων κοινωνικάς προνοίας συνεχώς άπασχολοθσι τα Συμβού λια των Ταμείων καί την Γεν ι κήν Διοίκησιν Κρήτης. Όλιγόλογοι καί πρός κατευ θύνσεις έξυπηρετικάς τοθ συνόλοιι καί των οργανισμόν αί αποφάσει; των διοικητιχών συμβουλίων, σταθ μίζονται χαί χατευθύνονται τελι- χώ; δπό τής έποπτευούσης χαί έλιγχο69τ]ς Γινιχή; Διοικήσεως. Τα ίξοδα διοιχήαεως χαί τα γινικά τοιαθτα είναι έλάχιστα ϊν παραβολ'ζ πρός τούς άστρονο μικούς άριθμούς τοθ παρελθόντος, >πό τό βαρος των οποίων συνε
  θλίβοντο οί Όργανισμοί ούτοι.
  Ή διαχείρισις των Όργανι
  σμών άιτοχατεστάθη σήμερον νοι
  χοχυρευμένη καί τέλει δπό τόν
  έλεγχον τή; Γενικής Διοικήσεως
  'Η έχποίησις τής άγροτική;
  περιουσίας ήρχισε καί προχώρει
  μετά τής ενδεδειγμένης περισκέ
  ψεως άποδίδεται δέ αυτή είς χεΐ
  ρας των Έφέΐρων πολεμιστων,
  υπέρ ώ/ ποονομιαχάς διευχολύν
  σει; καθορίζει δ Α. Ν. 862.
  Αί είσπράξει; των έσόδων των
  ταμείων ένεργοθνται άνευ έξαιρέ
  σεων, έπαυσε δ' ή παντοδυνχμία
  τοθ παρελθόντο; ωρισμένων έπιτη
  δείων, οί δποΐοι είχον άναγάγει
  εί; έπικερδή επιχείρησιν πάσαν
  συναλλαγήν αυτών πρός τα έφεδρο
  ταμεΐα.
  Έν συντομία ώ; ανωτέρω ϊχει,
  τό επιτελεσθέν έργον υπό των
  πέντε έφεδρικών ταμείων Κρήτη;
  κατά τό πρώτον άπό τής έφαρμο
  γής τοθ Α. Ν. 862 οικονομικόν
  έτος 1930-39. Οί ανωτέρω πά
  ρατεθέντες άριθμοί τώνδιατεθέντων
  ποσών πρός πάσαν κατεύθυνσιν έ-
  ξυπηρετικήν τοθ συνόλου των
  έφενρικών οίκογενειών χαί τής
  κοινωνικής προνοίας, άλλά καί οκο
  πών έθνικής σχοπιμότητος πεί
  θουσι πιρί τοθ έπιτελουμένπυ
  άναδημιουργιχοθ έργου, έφ' ού
  σημείου τονίζομεν δτι χατά τό
  πλείστον τα ποσά ταθτα διετέθη
  σαν έκ των πραγματιχών έσόδων
  διαχειρίσεως τής περιουσίας αύ
  των (ένοίχια τόχοι) ώς άποτέλε
  σμα ίέ φέρονται χαί δπόλοιπα ιΐα
  θαρά χέρδη είς ενίσχυσιν των χι
  φαλαίων τούτων.
  Καί μετά ταθτα σοβαρώτατα
  ποσά άπομένουσιν ώ; διαθέσιμα
  είς τ',ύ; Όργανισμούς, είς ένίου;
  των οποίων είς τό παρελθόν δέ
  υπήρχον κάν ολίγα έχατοντά
  δραχμα.
  Εί; εσχάτως ενεργηθείσαν επ
  θεώρησιν των Έφεδροταμείων ιδ
  ρέθησαν, μετά τάς άνωτέρφ γενι
  μένας διαθέσιις, είς τα πέντ
  ΤαμεΙα Έφέδρων Πολεμιστων Κρή
  της μετρητά δραχμαί 6.395 000.
  (Έχ τής Γενικής Διοιχήσεακ.
  Κρήΐης).
  Ηλεκτροφωτισμός.
  Ή έπιτροπή εκμεταλλεύσε¬
  ως ηλεκτρικήν έγκαταστάσε-
  ών, απεφάσισε προχθές τόν
  ηλεκτροφωτισμόν των προα-
  στεΐων Φορτέτσας, Τεκέ καί
  Μεσαμπελιές. Δέν ύπάρχει δέ
  άμφιβολία ότι την απόφασιν
  αυτήν θά έγκρίνη καί τό Δη¬
  μοτικόν Συμβούλιον καί τό υ¬
  πουργείον των Σιδηρόδρομον.
  Έτσι μετ" ολίγον θά ήλεκτρο
  φωτισθοθν καί τα μόνα άπο-
  μείνσντα μέχρι σήμερον χωρΐς
  φως προάστεια "τής πόλεως.
  Καί τό Ηράκλειον θά είμπορή
  νά καυχάται ότι Ιχη τόν κα¬
  λύτερον ηλεκτροφωτισμόν έξ
  δλων των πόλεων τής Ελλά¬
  δος.
  ***
  Ύπάλληλοι
  ανταλλαξίμων.
  Ή άνάληψις τής διαχειρΐσε
  ως τής έξ άνταλλαγής των
  πληθυσμόν περιουσίας υπό
  τοΰ Δημοσίου εδημιούργησεν
  έν σοβαρώτατον ζήτημα διά
  τούς ύπηρετοθντας είς την υ¬
  πηρεσίαν αυτήν ύπαλλήλους,
  τό οποίον δμως ή κυβέρνησις
  φροντΐζει νά ρυθμίση κατά
  τόν καλύτερον τρόπον. Πράγ-
  ματι είνε δίκαιον οί ύπάλλη¬
  λοι αύτοι πού ειργάσθησαν
  Χρι σήμερον τόσον εύσυνει-
  δήτως, νά έξακολουθήσουν νά
  προσφέρουν τάς υπηρεσίας
  των, ώς δημόσιοι ύπάλληλοι
  πλέον, μονιμοποιούμενοι είς
  τάς θέσεις πού κατέχουν, υπό
  την μέλλουσαν ν' αναλάβη
  την διαχείρισιν των άνταλλα
  ξίμων εΐδικήν διεύθυνσιν τοθ
  ύπουργεΐου ΟΙκονομικών. Έ"
  άν δέ είνε πολλοΐ, οί ύπερά-
  ριθμοι ν' άποζημιωθοθν, νά
  λάβουν σύνταξιν ή νά τοποθε
  τηθοθν είς Αλλας θέσεις. Καί
  εύτυχώς μέ τό πνεθμα αύτό
  έξετάζει τό ζήτημα ή κυβέρνη
  σις, ώς ανεκοινώθη επισήμως.
  ΛΠ0ΡΘΩΖΙ2
  Κινηματογοάφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον δ Ρωσσικός κολοσσός
  «ό δαΐμων τής Σιβηοίαο» (Ρασποΰ
  τιν) Μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.
  Την Δευτέραν ϊνα δραματικό
  δημιούργημα «"Απολύτως έμπιστευ
  τικόν».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «τό ζύπνη
  μα». Μέ τόν Ρομιτέρτ Τέύορ.
  Κυριακή ώρα 2 μ.μ.ολόκληρον τό
  έπειθοδιακόν έργον.
  Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατον
  Κυριακή ώρα 6 1)2 απογευματινήν
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Προγραμμα 3η{Ίουνίθϋ.
  12 25 Σήμα—Έθνιχός
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ποιχίλημουαιχή (δίσκοι)
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σΐις. "Ωρα Άστεροσχοπείου Ά
  θηνδν.
  13 45 Έλατρό -τραγοθδι (δπό
  τής δ)5ος Σδνιας ^Κουρτίδου) χαί
  μουσική χοροθ (δίσχοι)
  14 45 Είδήσεις— Μετεωρολογι-
  χον δελτίον.
  19 10 Χρηματιστήριον— Κίνη¬
  σις άγορδς Πειραιώς.
  19.20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ: Ή
  δθετηρίς τοθ χ. Ξενοπούλου 1)
  Όμιλία διά τό παιδικόν έργον
  τοθ χ. Ξενοπούλου χ. λ. π.
  1950 Έλαφράμουοιχή (δίσκοι).
  20 Ή ώρα τοθ άγρότου: «Πρέ
  πει νά γίνωμεν αυτάρκεις είς δα·
  ττριο».
  20 20 Δημοτικό τραγοθδι (δπό
  τοθ χ. Αλεξ Μόσχου, συνοδεία
  λαϊκδν όργανον).
  20 50 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον.
  2105 Μικρά δοχήατρα (δπό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιτάλη).
  21.30 ΌμιλΕα: «Άνίχδοτα άπά
  τόν Στρατά» υπό τοθ κ. Γεωργίου
  Καλογεροπούλου.
  21.40 Συνέχεια μικράς δρχή
  στρας.
  22 15 Νυχτΐριναί είδήσεις.
  22 25 Έλληνιχό χουϊντέττο.
  (Υπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γλυ
  χοφρύδη).
  23 15 Μουσική χοροθ (δΕσχοι).
  0.15 Τελευταίαι είδήσεις.
  ΙΟΜΑΙΜΐ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό Ρωσσικός Κολοσσός
  ΛΑΙΜΩΝ
  ΤΗΣ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  Νέ τού;
  ΧΑΡΥ
  ΜΠΩΡ
  Μαρσέλ Σαντάλ
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ίβάν Πέτροβιτς
  "Ολγα Τσέχοβα
  Στήν δραμχτιχή δη·
  μιουργία τού ΠΩΛ ΒΕΓ-
  ΚΕΝΕΡ:
  Σ
  ΕΜΗΙΙΤΕΥΤΙΚΝ
  78ον
  Άν είς τό παράθυρο των
  σπιτιών των πλησίον πρός τό
  σπίτι τοθ Ρασποθτιν ενεφανί¬
  ζετο κανένας άνθρωπος, ό
  μυστικός τόν παρηκολούθει
  κρατών μέσα στήν τσέπη τού
  τό πιστόλι καί εΊοιμος νά ε¬
  πέμβη μέ την παραμικράν κί¬
  νησιν. Έτσι εΐχαν γίνει πολ-
  λές παρεξηγήσεις, μέχρις δτου
  είς τό τέλος οί γίίτονες άκέ-
  φευγον καί νά κυττάζουν ά-
  κόμη τό σπίτι τοθ «άγΐου»
  άνθρώπου.
  Ή εξέλιξις των γεγονότων
  έδικαίωσε πλήρως τάς προ
  βλίψεις καί τούς φόβους τοθ
  πρΐγκηπος Παύλου Τσεγκόν
  τιεφ. Είς τάς αρχάς οί Ρώσ
  σοι εσημείωσαν νίκας τόσον
  είς τα Καρπάθια 8σον κα
  είς τα μέτωπα τής Γαλικίας
  Αί έπιτυχΐαι αυται έμέθυσαν
  τόν λαόν, συντελούσης φυσ
  κά καί τής προπαγάνδας διά
  τοθ τύπου, ό οποίος έξώγκω
  σε την σημασίαν των έπιτυχ
  ών. Καί έφθασεν ό κόσμος
  νά νομίζη δτι άπό τούς πρώ
  τους μήνας εκρίθη ό πόλεμος
  Ή Ρωσσία δέν ήμποροθσε νά
  νικηθή. ΚαΙ αύτός ό Μέγας
  Ναπολέων, πού κατέκτησε τόν
  κόσμον, κατεστράφη είς την
  Ρωσσίαν.
  —ΚαΙ άν άκόμη χρειασθοθ
  με μποροθμε νά ρίξωμεν είς
  τόν άγώνα έκατομμύρια στρα
  τοθ.
  —Ή Αυστρία καί ή Γερμα
  νία έκάμφθησαν. Θά ζητήσουν
  είρήνην γρήγορα.
  —Έντός τοθ Ετους ό πόλε
  μος τελειώνει.
  —Τόν άλλον μήνα θά εϊμε
  θα είς την Κωνσταντινούπο
  λιν.
  —Ό αύστριακός στρατός έ
  χει άποσυντεθή.
  —Τα στρατεύματά μας μετ"
  ολίγον θά ευρίσκωνται μέσα
  είς την καρδιά τήςΓερμανίας.
  Αύται ήσαν φράσεις πού ή
  κουε κανείς είς δλα τα κέν
  τρσ, έν μέσω διασκεδάσεων
  καί ζητωκραυγών, δπου ή βότ
  κα έρρεεν άφθόνως. Τό πιοτό
  συνεπλήρωνε την μέθην άπό
  τάς πρώτας, εύκόλους άλλως
  τε, επιτυχίας Ρτών ρωσσικών
  δπλων.
  Ό πρίγκηψ Παθλος παρί
  στατο άηδιασμένος είς τάς έκ
  δηλώσεις αύτάς. Δέν έτολμοθ
  σε νά έλπΐση δτι θά μποροθ
  σαν νά πραγματοποιηθοθν αί
  προβλέψεις τώνβ αίσιοδόξων,
  διότι ήξερε καλά την αξίαν
  τοθ ρώσσικου στρατοϋ κσθώς
  καί την αξίαν των άντιπάλων.
  Κα) έκεΐνο πού έφοβιΐτο δέν
  άργησε να εκδηλωθή. Αί στρα
  τιαί τοθ τσάρου ηναγκάσθη
  σαν νά ύποχωρήσουν ενώπιον
  στρατοθ μέ καλλιτέραν πει
  θαρχΐαν, καλλίτερον όπλι
  σμόν, καλλίτερα καί άφθονώ
  τερα πυρομαχικά καί έφόδισ,
  ασυγκρίτως καλλιτέρους άξ>ω
  ματικούς. Ή σύστηρά λογο
  κρισία δέν επέτρεψε την άνα
  γραφήν των πρώτων άτυχιών,
  οΰτε ό κόσμος ήτο είς ψυχολο
  γικήν κατάστασιν τοιαύτην
  ώστε νά τάς πιστεύση. Διότι
  ή ήίτα, αί δυσ<ολίαι πού άν τεμετώτΐιζεν ό στρατός ήοχι σαν νά ψιθυρίζωνται, νά δια δίδωνται πσρά τα μέτρα τής λογοκρισίσς. Τραυματίαι έπέ στρεφον άπό τα μέτωπα καί τταρίστανον τα πράγματα παν άλλο ή ρόδινα. (συνεχίζεται) .Κεμάλ 'Λτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ό νεανικός τόνος κυρισρχεΐ καΐ στά μοντέρνα θερινά καπέλλα. ΤΟ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ά- κρόΊτολις» τού κ. Ν. Μπαλτζακη ίγοράζει κάπαρι διά τυυρσί πρός 10 δρχ. χατ' έχον. Τα καπέλλα τής μόδας συμξάλ- λουν έπΕ'σης είς την δημιουργίαν νεανικοθ συνίλου. ΟΕ τεττέδες εί τε δψηλοί είνε, είτε «έκραζέ», δέν καλύπτουν τό χεφάλι. Τα σχήμα καί ή περίμετρο; τής χε φαλής δέν παίζουν πλέον κανένα ρόλο. Τό Εδιο κεφίλι ημπορεί νά ψορίοχί τα πλέον διαφορετικά σχή ματα χαί τό ΐ5ιο καπέλλο ταιριά ζει είς τα πλέον διαφνρετικά χε φάλια. Πολύ τής μόδας είνε γιά τό βράδυ μία τόκα άπό σουρωτό τοθ- λι, γαρνιρισμίνΤ) μέ δύο μποιιχέ- τα άπό ρόζ καί χόχκινα τριαντά φυλλα. Τα δύο αύΐά μποκέτα το· ποθετοθνται είς τό Ινα χαί είς τό άλλο πλάϊ τής καλότας, πού είνε πολύ χαμηλή, στρογγυλή ή τε- τράγωνη. Μέ μιά κομψή άμπιγιέ τουα- λέττα, προωρισμένη γιά Ινα γεθ μα ή τό θίατρο, θά φορέσΐτε μιά μικρή τόκα άπό ψίθα άΌπρη ή μαύρη, στολισμένη μέ λουλοΰ δια: όρτανσίες, γαρύφαλλα άΌπρα, ή τριαντάφυλλα ρόζ πάλ. Ή Ρόζ Βχλουά λανσάρει έ'νχ χαριτωμένο καπέλλο άπό μαύρη πικά ψίθα, μέ μικροσχοπιχό τε- πέ γαρνιοισμένο μέ τοθλι. Ό Λεγ κρού έχθίτει ίνα χαπέλλο άπΐ μχύρη όργχανιί μπουγιονέ άνφε- στόν. Ή Μηλάνς-Σιμόν συμπλη- ρώνει πολλά καπέλλα μέ γαρνι τοθρες λενζερί. "Ενα χαριτωμένο μοντέλο, τοθ έν λόγψ οίχου, άπό μαύρη ψίθα είνε γαρνΐρισμίνο είς τόν τεπέ μέ χορδέλλα άπό ίσπρο λινό σχεπασμένη έν μέρει άπό μαύρη βαλανσιέν. Ή χαπλΐν τίίς μό5ας είνε άπό ίταλική ψαθα, γαρνισμένη μέ τρία μεγάλα τριαντάφυλλα σέ χρδμα φραίζ χαί κορδίλλα βελουδένια μαύρη ή μπλέ ρουά. Τό χαπέλλο μέ πλατειά μπόρ συνοδεύει συνήθως την έμπριμέ τουαλέττα πού θά φορίσετε σέ μία δπαιθρία δεξίωσι. Χό πρωϊνό ταγιέρ συνοδεύεται άπό ψίθινο χαπέλλο σέ φόρμα χανοτιέ άπό γυαλιστερή ψάθα. Ή γαρνιτούρα τού είνε Ινας με- γάλος βελουδίνιος φιόγχος. ή Ντιστεγκέ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ή ύποφσινομένη Μαρία χήρα Ιωάννου Κοκολάκη κά- τοικος Νεαπόλεως, καθήκον μου θεωρώ νά ευχαρίστησιν) καί Δημοσία τό Εθνικόν "Ιδρνμα Άσφοχλειών Ρώμης καί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρήτης κ. Μηάν Μαρκάκην διά την προθυμίαν μεθ' ής έΌττευσαν νά μοθ καταβάλουν διά τοθ ύπ' άριθμ. 13 719 συ,-βολοίου τοθ Συμβολαιογράφου Ή ρακλείου. κ. Εύστρστΐου Γσρεφαλάκη τό ποσόν των Δραχ- μών Πεντήκοντα Χιλιάδων (50.000) διά τό οποίον ήτο άσφαλισμένος πσρ' αυτώ ό μακαρίτης σθζυγός μου. Έν Νεατιόλει ιή 25 Μοΐου 1939. Μαρία Χήρα Ιωάννου Κοκολάχη. Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεως δλων των "Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινιαθέν καΐ πάλιν έξασφαλίζει ίλα τα πλεβνεκτήματα τής άνέσεως χαί ευχαρίστου δια- μονής. βέρμκνσις—λβυτρβ χ. λ. π. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΑΙΜΗΗΣΙΔΑΜΙΑΝΑΚΒ2 ΔΙΚΗΓΟΡΟΖ Όδβ( Χάνδακος ΚΟΠΤΙΚΗ ΡΑΠΤΙΚΗ ΚΕΛΛΕΝ ΤοΟ "Αρμστρογγ 78βν Έξ»ιρουμένων τοθ Ισμέτ είς τόν δποΐον είχε τυφλήν πεπο θησιν, τοθ Φεβζή, είς χεΐοας το δποίου είχεν έμπιστευθή τό στρά τευμα χαί ελαχίστων δουλεατών— ϊλοι οί άνθρωποι άξίας, οί ά" θρωποι πού είχαν ευρεθή παρά τό πλευρόν τού χατά την διάρχε αν τοθ άπελευθερωτιχοθ πολέμου 6'χι μόνον είχαν άπομαχρυνθή άπ αύτοθ, άλλ' ήσαν εναντίον τού Όλους, τόν ίνα κατόπιν τοθ 5 λου, τούς είχεν άπομαχρύνει. Είς ούνήν την ψϋχολογικήν κα τάστασιν τόν ΐύρεν ή άπειλή μ άς χαταιγίδος. Τό έδαφος δπ τοιις πόδας τού είχεν άρχΐσει νά σείε:αι. Ήκούοντο οί ψίθυροι τή δυσαρεσκείας—προμήνυμα τής λα κης θυέλλης. Ό Ισμέτ, ό Φεδζή οί φίλοι τού καί οί πραχτορές τού τοθ έιτέατησχν ,τήν προσοχήν. Ο Τοθρκοι χωρικοί καί αστοί, ήσ*ν άνθρωποι άπαθεΐς, όλιγαρχεϊς, συ νειθισμένοι νά ύποφίρουν χωρί νά γογγύζουν, μοιρολάτραι. Άλλά καί δι" αύτούς 5ΐτί)ρχαν δρια δ«ο μονής καί δι' αύτούς υπήρχεν Ινα τελευταίον. Καί αθτό τό είχα' περάσει. Ή Τουρκία κατέκειτο είς έρε πια. Άπέραντοι περιοχαί της εί χαν έρημωθή κατά τόν πόλεμον ΠαντοΟ δπήρχι φΐώχεια χαί ό λαός είχεν άρχίσει νά ζητή ε θύνα;. Κατά τόν πόλεμον πού έ χρειΐζοντο τό οΐμά τού, τοθ είχα' δώσει μυρίας δσας δποσχέσεις τοθ παρίσταναν 8τι επέκειτο δ χρ σοΟς_ αίών. Καί είχε κάμει δλα« τάς θυσίας πού τοθ είχαν ζητθ διά νά σώση την χώραν τού. Εί χεν έκδιώξει τού; "Ελληνας καί τούς ξένους, είχεν ταπεινώσει τή Αγγλίαν καί τούς ξένους χεφαλα οχράτας. Ήχαν πλέον έλεύθΐρος Άλλ' ένω τιθ είπαν 8τι μόλι θ' άνέχτα την ελευθερίαν τού, ή τύχη τού θά έχαλυτίρευΐν, αύτό δέν Ιβλεπε καμμίαν προχοπήν. Ά πεναντίας' ή κατάστασις είχε χε ρατερεύσει. Ήταν χειροτέρα κα άπό τάς ημέρας τής βχσιλείας το Άβδούλ Χαμήτ. Τόχε τούλάχισΐο1 καί δ τελευταίας Τοθρχος είχ χάτι νά φάη καί δέν τοθ Ιλειπαν ού τε ό χαπνός, ουΐε δ χαφές. Μπ ροθαι ν'άγοράζη «σεκέρια», (ζαχ< ρωτά) είς τα παιδία τού καί άπι χαιροθ είς κα ρόν ίνα νέον φού στάνι είς την γυναϊκά τού. Τό μ σημερι μποροθσε νά χάθεται εί την σχιά γηραιών πλατάνων, εί τό καφενειον χαί νά πίνη μέ δλ τό ραχάτιί,του τόν χαφέ τού κα νά συζητη" μέ 8λην την ήσυχία τού, περ ιμένοντας νά Ιρθη ή ώρα διά νά μεταβή είς τό τζαμί κα νά προσ«.υχτ}θη Ή ζωή ήταν τότ ίυ<ολη καί δ τελευταΐος των άν θρώπων είχι τάς άπολαύσεις τού (συνεχίζεται) ΜΙΝ2Α ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα ρωμάντζο, Ινα χάρμα, μιά πνοή άγνής άγάπης, μιά παρθενική καρδιά: ΤΟ ΞΥ- ΠΝΗΜΑ Ένα φίλμ γεμάτο νειά τα καί δροσιά. Μέ τον γόητα ΡΟΜ ΠΕΡΤ ΤΕ-ΥΛΟΡ καί την ΖΑΝΕΤ ΓΚΕΊΝΟΡ. Έκτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΥΠ0ΙΑ1ΙΑΡΙ0Ι ΡΑΗΤΟΛΦ Προσεχώς: ΟΑΑΑΣΣΙΝΝ ΠΕΡΙΗΟΑΟ! Μέ τούς Ριτοάρ Γκρήν Ν«νσύ Κέλλυ. ΚΟΙΠΩΙΊΙ ΚΡ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την «αρελθοΰ· σαν Κυριακήν 28ην Μαΐου ή κ. Κατίνα Γ. Νεονάκη Ιατροϋ έβάιιτι σεν είς Κάτω 'ΑσΙτες τό χαριτω μένο αγοράκι τοθ κ. Άστρινοϋ Γ. Χριστοδουλάκη ονομάσασα σύτό Γεώργιον. Είς τ· την ανάδοχον καί τούς γονίϊς εόχόιιεθα νο τοίς ζήση ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.- Ό κ. "Ιωάννης Σκορδύλης υΐός τοθ έν ά. άντισυνταγματάρχου τής Χωροφυλακής κ. Αλεξ. Σκορδύ¬ λη, δούς τας νενομισμένας έξε- τάσεις ένώιχιον των καθηγητήν τής Νομικης σχολής τοΰ Πανε¬ πιστημίου Αθηνών άνηγοοεϋθη διδάκτωρ τοθ δικαΐου μέ των ε¬ πίζηλον βαθμόν λίαν καλώς. θερμά συγχαρητήρια. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Τελοΰντες αϋριβν Κυριακην ώ ραν 9ην κ. μ. είς τόν Μητροιτολι τικόν ναόν τβϋ 'Αγίου Μηνά τεα σ«ρκκονθήμ(ρον άρχιεροΐτικόν μνημόσυνον τού πρβσφιλοϋς μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ καλβΰμβν πάντας τού; τιμων· τας την μνήμην αυτού ίπκς π« ρ«στΜ9ΐν >({ τουτο.
  Έν "Ηρακλείω 3 Ίουνίου 1939
  Ή βαρυπενβοϋαος οίκογένεια:
  ΪΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΑΤΒΧΑΚΗ
  Γύρω στήν πόΑι.
  Είς την πλατείαν ΈλΕυθερΙας
  ΘΔ διεξαχθοϋν οϋριον τό άπό·
  γευμα αί ετήσιαι γυμναστικαί
  έττιδεΐξεις των δημοτικών σχολεί¬
  ων Ηρακλείου.
  — Προβλέπβται δέ δτι καί αί
  έξετάσεις των δημοτικών σχο¬
  λείων θο στεφθοόν ύτό τής αύ·
  τής έτΐιτυχΐας ύϋό της οποίας έ-
  στέψθησαν αί έπιδείξεις των σχο¬
  λείων Μέσης.
  —Έξ άλλου έντίς των ημερών
  άρχονται αί γοαπταΐ ίζετασειι;
  των μαθητών έκ τ£ν οποίων θ^
  κριθοϋν οί προακτέοι είς ανωτέ¬
  ρας τάξεις.
  —Ή άγορανομική ύτιηρεσΐη Η¬
  ρακλείου δ έταξε προχθές την κα
  ταστροφήν μεγάλων ποσοτήτων
  τυροθ Δ οποίος δέν ευρέθη πλη-
  ρών τούς απαιτουμένους δρους
  προσφορας είς την κατανάλωσιν.
  —'ΕτιΙσης διενεργεϊ καθημερινίΤς
  δειγματοληψΐας έφ' δλων των δυ
  ναμένων νά ύποστοΰν νοθείαν εί-
  δών διατροφής.
  — Διά τής συνεχοθς ταύτης καΐ
  ίνδελεχοθς παοακολουθήσεως άψ"
  ενός μέν επατάχθησαν αί κΐρ5ο·
  σ<οττικαΙ τάσεις αψ' ετέρου δέ πε ριφρουρεΐται αγρύπνως ή δημο¬ σία ύγβία. —Κατά χθεσινήν ανακοίνωσιν ή δι' αυριον έξαγγελθεϊσα έκδρομή ομάδος έβαγγελματιών είς Γε· ρακάρι ανεβλήθη διά την μετα- προσεχή Κυριακήν. —Είς τό θέατρον Πουλακάκη επρόκειτο νά δοθή χθές την εσπέ¬ ραν συναυλία υπό μαθητών τοθ ΏδεΙου. — Είς τό κοινόν "Ηρακλείου ε¬ δόθη πολλάκις ή εύκαιοΐα νά έκ τιμήση την εκτελουμένην είς τό Ωδειον μας έρνασΐαν δι* 6 καί χθεσινή συναυλία ανεμένετο τι θά ύπεστηρίζετο υπό των Ηρακλειωτών δπως πάντοτε. —Είς . την αστυνομίαν παρεδό¬ θη προχθές μικρά ποσότης χρυ σών νομισμάΤων «άγιοκωνσταν τινάτων» άν£υρεθέντων έντός πή λίνου δοχεΐου υπό έργάτου έκ των άπασχολουμένων είς τα £ρ· γα τοθ ΜπεντενακιοΟ. —Ή ανεύρεσις των νομισμάτων τούτων ίγινε άφορμή νά αΐσθαν θοθν.-ρίγη συγκινήσεως δλοι οί εργάται οί όποΐοι ειργάζοντο μέ περισσοτέραν όρεξιν καί μυρίας κρυφάς ελπίδας.. — Είς τό γιωατόν έργαστήρι- όν έπισκευης καί πωλήσεως κυ- νηγετικών δπλων τοθ κ. θεοδ. θεοδοσοπούλου παρελήφθησαν με γάλαι νοσότητες άνταλλακτικών καί είδών κυνηγίου. — Μέ μεγάλην επιτυχίαν συνβ· χίζεται είς .τόν κινηματογράφον Πουλακάη ή προβολή τοθ έξαι- ρετικοθ έργου «Ρασκοθτιν». « Ρεκορτερ —Ύπάρχει ζωή μετά θάνατον; Τό έρώτημα αύτό έχει άποσχο λήση άπό πολλοθ, πολλούς διακβ κριμένους έπιστήμοναο, έξακολου θεϊ δέ, καί στήν εποχήν μας νά τούς άποσχολ{)· Αύτό θά τό άπο δείξη αυριον τό ποωί ώρα .0. 45 είς τό θέατρον Πουλακάκη ή δνΐς ΖωΊ Βου5ούρη ήτις Εχει την τιμητικήν της. Είς νίον. πλού σιον καί έπιστημονικόν πρόγραμ μα θά μας παρουσιάση καί μίαν μεγάλην έκπληξιν, θά παραβιΛ ση τούς Φυσικούς νόμους καί ό κ. Βουδούρης θά θόψη την ΖωΛν επί μίαν ώραν. Ή Ζωή έν τω τάφψ θά έπικοινωνήση μέ πνεύ ματα νικρών. ΑΙ τιμαί των θέσβ ών πρσσιτοΐ είς δλουο: θεωοεϊαΐ δρ. 20, διακβκριμ.'δρ. 15 α'. θέσις 10, γαλαρ. 7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Συνίβσμου Έμπίρων Εγχωρίων Πρβϊόντων Ήρκχλείου Καλοθνται άπαντα τα μίλη τοθ ;μετέρου Συνδέσμου την 4ην Ίου (ου 1939 ημέραν Κυριακήν χαί ραν Ιΐην π. μ έν τω παρά Χά ίοις Πόρτα καταστήματι τοθ Έ. Μανουσάκη πρός συζήτησιν θεμά ων λογοϊοαίας Συμβίυλίου χαι άρχαιρΐσίας. Μή γενομένης άπαρ τίας καλοθνται είς^τόν] αυτόν τό¬ πον καί ώραν την 1 Ιην Ίουνίου 1939 όπό:ε θέλουν λάβη χώραν αρχαιρεσίαι μέ δσα μέλη θέλουν προσέλθη. . Έν Ήραχλιίφ τ^ 1η Ίουνίβϋ 1939. Ό Πρόεδροί. Έμμ, Μ.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  «'Ί
  Οί "Αθλιοι.
  »%»*%*■
  587ον
  Ενεΐρεται πάραυτα ό Άγιάννης, άλλά ουδέ
  >α πλέον είδεν οπίσω του' παρατηρεΐ πέριξ, καΐ
  διακρίνει ανθρώπινον τι πλάσμα μεγαλειτέρον ϊέν
  τταιδΐου μικρότερον δέ άνδρας φοροθν φαιάν βλοθ
  ζσν καΐ περισκελΐδα έκ βαμβακίου βελούδου γρώ
  ματος νώμττος, διασκελΐζον ένα τοΐχον, δν ύπε
  ρετπ^ησρ, καί οϋτως έγινεν άφαντον.
  Ο Άγιάννης επέστρεψε πάραυτα είς την οι¬
  κίαν τού περΐσκεπτος.
  Β'.
  Ό Μάριος.
  Ό Μάριος είχεν άναχωρήσει άττό τοϋ πάππου
  τού άπελπις, καίτοι ολίγον ήλπιζεν ερχόμενος είς
  έπΐσκεψ ν τού.
  Τα περί τοθ λογχΐτου Θεοδούλου, τοϋ έξαδέλ
  φού τού, ουδόλως τόν διετάραξαν τουτο δέ νβοϋ
  σιν ευκόλως δσοι παρετήρησαν τάς πρωτοπα-
  θείας τής ανθρωπίνη: καρδίας μετά προσοχής. Ό
  Μάριος ευρίσκετο είς ήν ηλικίαν τό κακόν ούδό
  λως πιστεύεται· βραδύτερον έπέρχεται ήήλιχία καθ*
  χν πιστεύονται ευκόλως τα πάντα. ΑΙ ύποψΐαι άλ
  λως δέν είνε εΐμή ρυτΐδες, Ή πρώτη νεότης ρυ
  τίδας δέν Ιχεΐ' ομοίως δέν έχει ύποψΐας. Νά υπο
  πτευθί; την Τιτίκαν ό Μάριος! Ευκολώτερον θά έ
  πραττε πλήθος άλλων άμαρτημάτων, άλλ' αύτό
  ουδέποτε.
  Περιεπλανήθη είς τάς όδούς, καταφύγιον των
  πασχόντων.
  Μυρ(α ΒιελογΙσθη· ουδέν έξ αυτών έμεινεν είς
  την μνήμην τού. Πρός τάς δύο μετά μεσονύκτιον
  επέστρεψεν είς τόν θάλσμον τοθ Κουρφειράκου
  καί Ιπεσεν είς τό στρώμά τού ένδεδυμένος. Άνέ
  τελλεν ό ήλιος, τότε μόλις κατώρθωσε ν' άποκοι
  μηθ{) τόν άχρεΐον εκείνον ύπνον, τόν βαρύν. βστις
  άφΐνει τάς ίδέας νά μυρμηκιώσιν έντός τοθ έγκε
  φάλου.
  Όταν έζύπνησεν, είδεν όρθίους είς τόν θάλα
  μόν τού, έτοΐμους νά έξέλθωσι, φέροντας επί κε¬
  φαλής τόν πΐλον τόν Κουρφειράκον, τόν Ένζολω
  ράν, τόν ΦυλλΙδην καί τόν Κομπεφέρρην.
  —Έρχεσαι καί σύ, τοθ είπεν ό Κουρφειράκος,
  είς την κηδείαν τοθ στρατηγοθ Λεμάρκΰ"υ;
  —Τώ εφάνη δτι 6 Κουρφειράκος ωμίλει κινε-
  ζιστΐ.
  Εξήλθεν ΰμως μετ" αύτούς, ολίγον έπειτα, έν
  θέσας είς τούς θύλακάς τού τα πιστόλισ, άτινα
  ό Ίαβέρης τώ είχεν έμπιστευθή επί τοθ συμβάν
  τος έκείνου τής 3 Φεβρουαρίου. έκτοτε έμειναν είς
  τάς χείρας τού τα δπλα ταθτα καί ήσαν άκόμη
  φορτωμένα. *
  Δύσκολον νά μαντεύση τις υπό τινος μέλανος
  διαλογισμοθ κατεΐχετο παραλαβών αύτά κατά την
  πσροθσαν ώραν.
  (συνεχ(ζεται)
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  Τό Ηράκλειον απέκτησε καί τό ξενοδοχείον
  τού είς Αθήνας.
  ΤΟ "ΣΙΤΎ ΠΑΑΑΑΣ"
  τό διευθυνόμενον π*ρ* τού συμπολίτου μ«ς
  κ. Γεωργ. Δασκαλάκη.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοδν τό «Σίτυ
  Πάλλας>, είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά
  την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατε
  ατησαν απαράμιλλον.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ▲ι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζοιιν τάς γνώσεις των.
  'Από 6λα δΓ δλους.
  ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
  Α.'
  Τό έφευρετιχόν δαιμόνιον τοθ
  άνθρώπου έπενόησε ηλήθος μηχα-
  νδν, αί οποίαι ήαποροθν νά κά
  νούν λογαριασμόν;.
  Αί μηχαναί αύται άνπκαθι-
  στοθν σήμερον θαυμασία τόν άν
  θρώττινον εγκέφαλον, την πρώτην
  αυτήν μηχανήν γιά λογαρια-
  σμού; !
  Υπήρξαν δμως καί μερικοί
  ά.θρωποι πού ή·αν ίδιοφυία είς
  τδ ζήτημα των λογαριασμόν,
  θ' αναφέρωμεν μερικά παραϊείγ
  ματα δαιμονίαν/ «άριθμομνημί
  ν ών»
  Ό γνωστότερος έξ αυτών υ¬
  πήρξεν ασφαλώς δ περίφημο;
  Ιταλός Ίχκωβος Ίνάουτι. Μπο
  ροθσεν, άΐχό μνήμης, χωρίς καμ
  μίαν Εγγραφον σημείωσιν νά
  προβή είς τδν πολλαπλααιασμόν
  ενός άριθμοθ μέ 12 ψηφία
  μέ Ινα άλλον αριθμόν 12 ψη
  φίων, είς τό χρονικόν διάστη
  μα 17 δευτερόλεπτον! Μέ άλλα
  λίγια ή ταχύτης μέ την ό
  ποίαν δ δνθρωπος αύτός έ«α
  μνε τού; λογαριασμούς τού ή·
  ταν άατραπια{α! "Υπό ομαλάς
  συνθήκας Ινας άνθρωπος χρειά-
  ζεται Ινα τέταρτον τής ώρας
  διά νά προβαίνη είς τάν λο
  γαριασμόν αυτόν μέ μολθβι 'καΐ
  μέ χαρτί. Καί πάλιν δέν θά
  ημπορούμε νά είνε βίβχιος διά
  τό άποτέλεσμα.
  "Αλλο δαιμόνιον αριθμητικώς
  ήταν δ άναλφάβηιος αχεδόν βο
  σκός Έρρΐκος Μοντάν, δστι;
  είχε γεννηθή τό 1825 είς Νεβί
  λέ Ρουά τής Γαλλίας. ΧωρΙς
  νά διδαχθή ποτέ την άριθμηχι
  κήν, χωρΐς ποτέ τού νά μεταβή
  είς τό σχολείον, έλυε μίσα είς
  ολίγα δευτερόλεπτα' προβλήματα
  τοθ ά<ολούθου τύπου: Εύρισκε τόν αριθμόν πού δ κθβος τού αύξανόμενο; κατά 76 έδιδεν ίνα αριθμόν Ισον είς τό πή λΐκον τής διαιρέσεως τοθ άρχι- Χ3ΰ άριθμοθ διά 112 Ό Γερμ-χνός Χάίνχάους εύρι¬ σκε χωρίς δυσκολίαν τό τετράγω νόν τής ρίζης δλων των αριθμών μέχρις οχτώ ψηφίων καί έλεγε καί τό υπόλοιπον. Μέσα είς διάσΐημα 5 δευτε ρολέπτων σάς έδιδε την ηλικίαν σας ίιπολογισμένην είς δευτε. ρόλεπτα ! Ό Νίανς, 6νας "Αγγλος άπε δείχθη δαιμόνιον αριθμητικώς ά πό τότΐ πο-ύ ήταν παιδάχι 6 έτων. Είχε πάντως μίαν είδικό τητα εί; υπολογισμούς σχετικώς ιέ την λίραν καί τάς δποδιαι- ρέσεις της. Έλεγε λόγου χάριν άμέαως πόσον κάνουν 93 627 φορές 7 πέννες καί Ινα τέταρτον τής πέννας. Ό Μπίντερ άλλος Άγγλος, έπεδίδετο είς παντός εϊϊους περιπλόχους λογαριασμούς ά π ό ήλικίας 9 έτών. Δέν έπεφτεν ίξω ποτί τού είς τού; λογαρια ομού; τού, καί δταν άργόχερα έγινε μέλος τής Βικλής των Κοι νοτήτων, εύρισκεν «μέσω;, άπό μνήμης, τα λάθη είς τούς λογα ριασμούς των δημοσίων πρ&υπολο γισμών. (αυνεχίζεται) Τό Αρκαλοχωρι ώς εμπορικόν κέντρον. Όδός Σταίίου-ΑΘΗΝΑΙ »]|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΗΙΙΙΙΙΙΜΊ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||£ Ι Κυλινδοόμυλος κσΐ 'Αρτοποιεΐα — ........-"■ | ΣΤ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΟΙ1ΕΙΡΗΙΙΙΑΑ. ΣΤΡΑΤΑ ΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΪ Φέρεται είς γνώσιν τοΰ κοινοΰ ίτι έπανήρ- χιαε τας εργασίας τού τό εργοστάσιον μας θέ¬ τει δέ είς την κατανάλωσιν τα γνωστά είς ε¬ ξαιρετικήν ποιότητα σιτάλευρά τού, καθώς κα) τβν λευκόν καί μέλανα άρτον τού. (Έκ τοΰ Εργοστασιον). ϋΐιηιιυιΐι» ιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιΐ'ΐι ιιιιιιιιιιιιΐΓΒ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΑΩΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ^± θά βρτΐτε Λλα τα νέα μοντέλα σκελετβν. Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων ΠρΙν προμηθευθήτε έπισκεφθί)τε μας, ΤιυαΊ λονικοτί Άττοξτιράνσεως σταφίδος είνε τοθ σήματος: Γιν,κή άντ,ηΡοσωπεί«:Ν. Α. Π™--- •Αβή-ναι-Πΐσμοιτζόγλβυ 5 _____ Κοινή Διεύθυνσις ζονται κτορείου κγκ άρχής ή ποβ,θρας ^ επιβάτου έκ της ά- ίΐσιτηρίου τού. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Ίούνιος (ίντα ποκριτοθ μα;).— Είς τα σίνορα των ίπαρχιδν Μΐνοφατοίου καί Πεδιάδος κτισμένο τό Άρκαλο χώρι, ευρίσκεται εί; αημεΐον πραγ ματικά επίκαιρον δπου διασταυ ρώνονται οί κάτοικοι πολλών έ- παρχιών μέ έτεροειδή προ'ιόντα καί δΓ αύιό ανεδείχθη καί κέν τρον μέ μεγάλην εμπορικήν κί νησιν. Ή έβδομαδιαία άγορά ποΐ» λειτουργεΐ κατά Σάββατον εδά) συγκεντρώνει χιλιάδας κέσμου έκ των έπαοχιών Μονοφατσίου, Πδιάδος, Τεμένους, Βιάννου καί Λασηθίου καί πολλου; έμπόρους έξ Ηρακλείου που Ιρχονται είτε διά νά πωλήσουν ίμποριύματα είτε διά νά άγοράσουν άγροτικά προ'ιόντα. Ή άγορά άλλωστε αύ τή καί των Μοιρών είναι αί δύο σοβαρώτεραι άγοραΐ απ' 5- σα; λειτουργοθν έν Κρήτη. Καί χάρις είς την έβδομαδιαίαν αύ την εμποροπανηγυριν καί την δρα στηριότητχ των κατοίκων τού, τό Αρκαλοχωρι παρουσιάζει ρα γδαίαν εξέλιξιν κατά τα τελευταία ίτη καί διαρκή πραγματικά άν θησιν. Ευρίσκεται δέ έκεΐνο; πού επι σκέπτεται την χωμδπολιν τώρα, μετά άπουσίαν έστω χαΐ μιχροθ μικροΰ διαατήματος, έκττληκτο; πρό τοθ θεάματος πεύ άντιχρύ ζει. Έ άγορά ίχει διαμορφω θ^, οί κιντρικο! δρίμοι "ίχουν διανοιχθζ χαί έχουν σχυροατρω θζ, χαταστήματα νέα, ώραΐχ μέ δλων των ε!5ών τα έμπορεύμα τα έχουν άνοίξεΐ, κέντρα άνα ψοχής καί καφενεία, έσπατόρια, ξενοδοχεΐχ Οπνου έχουν δημιουρ γηθή, ώραΐαι οίκοδομαί ίχου/ άνεγερθζ, τό πρόβλημα τής 6δρεύ σιως έχει λυθή καί είς δλες τίς αύλέ; καί γύρω στή κωμόπολι δημιουργούσαι κήιιοι, απερι64- λια. Ή πρωτοβουλία χαί ή δρ3 σις τή; κοινοτικής άρχής, πού έπικουρεΐται είς κάθε προσπαθει αν τη; χαί άπό δλου; τού; χά τοίκους, προθύμους καί φιλοπρο όδους πάντοτε. έχει έπιτύχΐι πραγματιχά παρά πβλλά. Είς Αρκαλοχωρι είνε έκδηλος παν τοθ ή σφραγίδα τής φιλοπροό δου καί τή; έκπολιτιστικής προ σπαθείας. Καί εί; την γεωργίαν, ή εξέ λιξις είνε σημκχντική. Μέ άμπέλια καί εληές έχουν φυτευθή μέγα λες ίκτάσιις. Ή χαλλιίργεια τδν δημητριακών έχει συοτηματοποιη θή καί γίνεται χατά τρίπον επι σΐημονικόν. Καί ή παραγωγήέ- χει αυξηθή σημαντιχά. Μετ' ολί γα δέ Ιτη τό Αρκαλοχωρι θά είνε ίνα άπό τα παραγωγικώτερα δια μερίσματα τοθ νομοθ μας, 8πω; είνε καί ίνα άπό τα σημαντιχώ τερα έμποριχά κένΐρα. —Χοροεσπερίς είς Λατσίδα. Είς το χωρίον Λατοίία Μεραμ βέλλου ίιωργανώθη προχθές χορο εσπερίς αί είσπράξεις τής οποίας διίτέθησαν υπέρ της έθνικης νεο λαία;. Ή πρωτοβουλία τής ωραίας ταύτης χοροεσπΐρίίβς, έπιτοχού βης άπό πάσης άποψιν;, οφϊίλϊ τ αι είς τίιν διδασκάλισσαν Ζηνο βίαν Παπαδάκη καί τόν πτυχιοΰ χον των μαθηματικήν χ Γ. Λιου δάκπν μή φειαθέντας κόπων διά νά παςουσιάσουν μίαν είΜόνα προέδου καί πολιτιβμοΰ έν Λα τσίδα καί μέ τοιούτους μάλιβτ» έθνικοΰς οκοπούς. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ ΑΟΗΝΑΣ8 Πλησίον ϊταβ. Μοναστηράκι Παρέχη πάσαν πληροφορί¬ αν ή διευκόλυνσιν Ιατριχής φύσεω;, βΐς τοΰς αίς Αθήνας μεταβκίνοντας άσθϊνείς συμ¬ πολίτας τού. Την μεγαλυτέραν ποικι- λίαν ύφασμάτων τής έποχής την έχει μόμον ό ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕ&ΙΣΙΛΝ όίος 'Αγίου Μην» ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίχία χαι· νουργής, παρά την ίϊόν Άποκο- ρώνου. Πληροφορίαι παρά τοθ χ. Στε· φάνψ Μπλαβάχη, τΐ>οτι[?Καλ-
  λΐργών.
  •^/ν-*
  —Ποίων περιφερειών οί α·
  γύμναστοι καλοΰνται.
  Υπο τού υπουργβίου των £τρα
  τΐΜτιχΒν εδόθη πρ^ς δημοσίευσιν
  ή ανακοίνωσις δι' ής, 6ς προανην
  γϊίλαμϊν. καλοΰντβι υπό τα ί·
  πλα οί άνύμναατοι εφβδροι, Ικ«·
  νοΐ καί βοπθητικοΐ των κλάοεων
  1928—1935. Είς τούς προσκαλουμέ
  νους συμηεριλαμβάνονται ο! έν
  νεγραμμένοι είς τα μητρώα των
  αρρενων: α) των νομ&ν Άττικο
  βοιωτία;, ΆρνολιδθΜορινθΙαις, 'Αρ
  καδίας, 'Αχαΐα;, Ζακύνθβυ, Ήλβί
  α;, Κεφ>λληνία;, Κυκλάδων, Λ«
  κωνίας καί Μίσσηνίας, β) των έ
  παρχιων ΝεσολογγΙου, Ναυπβκτί
  άς. Τριχωνίας, Χαλκίδος καί Κ«
  ρυστίας καί ν) των τίως δήμων Ά
  ατακοθ, ΟΙνι&δος, Παραχαμιτνλί
  ών, Άπιράντων ,καΐ 'Αροΐκυνθί
  ών έκ τοΰ νομοΰ Αίτωλοακοΐρνα
  νίας. Ούτοι ορείλουν νά παρου
  σιααθοϋν την 10 20 Ίουνίου είς
  τα συντάγματα πίζικοΰ, εύζώνων,
  είς ά ΰπάγονται στρατολογΐΜώς έ
  δήμος π ή κοινότης είς τα μη
  τρώατών οποίων είνε ϊγγβγραμ
  μένοι.
  —Διανυχτερεύοντα φαρμα-
  κεϊα.
  Σήμερον 3ην Ίουνίου θά δια·
  νυκτϊρϊύσουν τα φαρμακείω Γ.
  Μαδαριωτάκη κιχί ©ϊοδ. Ιδβοδω
  ρίδου.
  —Δόχιμοι γραμματεϊς.
  Κατ' άνακοίνΜθΐν τού υπουρ
  γοΰ Γεωρνίβς θά προσληφθοδν
  κατ' αύτάς δόχιμοι νομικοΐ γραμ
  μκτεΐς έποιχισμοΰ, ο! όιτοΐοι β*
  τοποθετηθοθν είς τα γραφεΐα έ·
  ποικιομών Χανίων, Ηρακλείου,
  Ιωαννίνων, Δράμας, Χαλκιδικής,
  Άλεξανδρουπόλεως. ΝεσολοννΙ
  ου, Αικατερίνης καΐ Συντικής.
  Ούτοι θά προσληφθοΰν ανευ δι«
  γωνισμοΰ έφ' &οον έχουν πτυχίον
  νομιχης.
  —Οί Κρήτες 'Αλεξανδρείας
  δια τόν Ί Νταφώτην.
  Ό Πρόεδρος τής έν 'Αλεξαν
  δρβΐα Αδελφότητος Κρητών δι*
  έγγράφου τού πρός την 'Κπιτρβ
  «ήν διά τίιν προτομήν Ιωάννου
  Νταφώτη, γνωρίζϊΐ δτι η Άβ(λ
  φότης—χατόπιν βκκλήσϊως τής έ·
  πιτροπης—προέβη αίς ίρανον μ«
  ταξυ στβνοϋ χΰκλου συμπατοιω
  των, Ό Πρόεδρος τής Άδβλφβτη
  τος χ. Καλοχριστιανάκης τονίζει
  είς τό έγγραφον τού δτι ή έλαχί
  οτη καΐ μιχρά συμβολή είς το
  β'ργον, &ς θίωρηθτ) ώς δβϊγμα Α
  ναγνωρίσιως των έθνικων «γώ
  νων τοϋ άβιμνήστου Ίυάννου
  Νταφώτη, όστις διά των άγώνων
  τού ετίμησε τό Ελληνικόν 2νο
  μα χαί δή τής Ιδιαιτέρας μας π«
  τοίδβς Κρήτης άνά την ϊύρωιτοιϊ
  χήν καί άφρικανικήν ήπειρον.
  Τό συνολικόν προΐόν τού έρά
  νού ανήλθεν είς λίρας Αγγλίας
  40 άιτβσταλβίαας είς τόν Προ*
  δρον τής Έπιτροπής χ. Γ. Κβ
  λάκην.
  ΜΑΡΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
  Τό ξενοδοχείον πρβτιμήβεως βλων των κατ' ίτβς λουομένων Ηρακλειωτών ΐΙ$
  Τ·) Λ««τράχ», Έζασφβλίζει δ,νβτβν κ«. ί.ρ«8υμοτ«τιΐν ύπηρίβίαν,
  ΧΑΡΙΑΗΜ9! ΟΑΕΥΡΙΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  •θδβς Χάνβακο«
  Ηράκλειον
  ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι λιμοναδομηχανή
  έν χαλη χαταστάαει μέ φιάλα;
  τή; μπύλιβς. Πληροφορίαι παρά
  χ. Μάρχφ Τοαφαντάκη Κανλί-
  Κασΐίλλ!,
  1-3
  •Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Σαββάτου
  3 Ίουνίου 1939
  123 Ώρα
  ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΕΣΤΑΛΗ
  ΕΟΙΣΪΟΙΗ ΤΘΥ ι. ΙΙΑΜΗΕΡΑΑΙΙ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ
  ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
  Οί Ιταλοί καί Ίάττ,ωνες
  διά τόν λόγον τού κ. Μολότωφ.
  Επήλθεν άγγλορωσσική συνεννόησις;
  ΛΘΗΝΑ.Ι » Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι άγγέλλουν ότι καθ* ά λέγεται είς
  τάς εύρωπαϊκάς πρωτευούσας,ό κ.Τσάμ
  περλαιν απέστειλεν επιστολήν είς τόν
  κ. Μουσολίνι.
  Διά τής έπιστολής ταύτης ό κ. Τσάμ¬
  περλαιν τονίζει είς τόν Ντουτσε, ότι
  ή αγγλικη πολιτική αποβλέπει μόνον
  είς την περιφρούρησιν τής εύρωπαΐκής
  είρήνης.
  ΠΙΘ Α Ν Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΟΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ * Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Κατ' είδήσεις έκ Σό¬
  φιας είνε πεθάνη ή μετάβασις έκεϊ,προ¬
  σεχώς τού Βουλγάρου πρωθυπουργού
  κ. Κιοσεϊβάνωφ. Κατά τάς κυκλοφο¬
  ρούσας φήμας ό Βούλγαρος πρωθυπουρ
  γός Οά διεξαγάγη έν Βερολίνω συνομι-
  λίας μετά των κ. κ. Χίτλερ κχί Ρίμ-
  πεντροπ. »
  ΡΩΜΗ 2 Ίουνΐου (Ιδιαιτέρα
  ύπηοεσΐσ) — Τό πρακτορεί¬
  ον «Στέφανι» πληροφορεΐται
  έκ Λονδίνου δτι ό άγγλικός
  'τύπος έξακολουθεΐ καί σήμε
  'ρον νά σχολιάζη τόν λόγον
  ' τοθ κ. Μολότωφ. Αί πλείσται
  έφημερΐδες άσχολοθντσι ίδιαι
  τέρως μέ τό σημείον έκεΐνο
  τοϋ λόγου είς τό οποίον 6
  κ. Μολότωφ ωμίλησε περΐ τής
  βελτιώσεως των ίταλοσοβιε-
  τικών σχέσεων καί άνομολο-
  γοθν την έπικρατοϋσσν έν
  Λονδίνω ανησυχίαν ώς πρός
  την έκβασιν των άγγλοσοβιε
  τικών διαπραγματεοσεων. Έ-
  πΐσης ό άγγλικός τύπος σχο
  λιάζει σήμερον την χθεσινήν
  συνάντησιν τού έν Ρωμη Αγ
  γλου πρεσβευτοθ μετά τοθ ύ
  πουργοθ των "Εξωτερικών κό
  μητος Τσιάνο.
  Άλλαι πληροφορίαι έκ Λον
  δΐνου άναφέρουν δτι ό λόρ
  δος Χάλιφαξ έσχε σήμερον
  μακράν συνομιλΐαν μετά τοθ
  πρεσβευτοθ των Σοβιέτ κ.
  Μαΐσκυ, σχετικήν προφανώς
  μέ τάς διαπραγματεύσεις πρός
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΑΙΑΤΗΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ Ο ΔΙΑΔΟΧΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άνταπο·{
  κριτού μας.)— Την προσέχη Δευτέραν (
  (μεθαύριον) αναχωρεί δια Βουκουρέ-(
  στιον ή Α. Β.
  V.
  ό Διάδοχος Ο*5·
  λος. Ό Διάδοχος θά παραστή είς τάς
  εορτάς τής ρουμανικής νεολαίας.
  σύναψιν τοθ τριμεροϋς συμ·
  φώνου.
  ΡΩΜΗ 2 ΊουνΙου (ίδ. ύπηοε-
  σία) — Κατ' Ιδιαιτέρας πλη
  ροφορΐας τα Βαλτικά Κρά-
  τη δέν δέχονται νά τεθοθν υ¬
  πό την εγγύησιν των Σοβι¬
  έτ βάσει τοθ άγγλικοθ συ
  στήματος παροχής έγγυήσε
  ών. Έξ άλλου, καθ" ά τηλε
  γραφοθν έκ Τόκιο οί [άπω
  νικοϊ κυκλοι θεωροθν τόν λό¬
  γον τοθ κ. Μολότωφ ώς ε¬
  πιβεβαίωσιν καί απόδειξιν τοθ
  δτι ή Ρωσσία έπιδιώκει νά
  επιτύχη διά τοθ άγγλοσο
  βιετικοθ συμφώνου πλεονε/
  κτήμστα είς την "Απω Ά
  νατολήν.
  Κατ' άλλας πληοοφορίας
  έκ Τόκιο σί ρωσσοΐαπωνικαί
  σχέσεις είναι πάντοτε τετα
  μέναι, -αί μαχαι δέ είς τα
  σύνορα ΜαντζουρΙας—Μογγο·
  λΐας συνεχΐζονται πολύνεκροι.
  Είς διάστημα μιας έβδομά
  δος αί μαχαι αύται Ιχουν
  στοιχίσει είς τούς Ρώσσους
  χιλίους νεκρούς καί κατα
  στροφήν πολλών άεροπλάνων,
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 Ίουνίου ((δ.
  ύπηρεσΐα).— Κατά πληροφορί
  άς τάς οποίας μετέδωκε την
  μεσημβρίαν τό πρακτορείον
  Ρώυτερ, εξευρεθή έν Λονδίνω
  συμβιβαστική λύσις είς τό προ
  κθψαιν κατά τάς άγγλοσοβιε
  τικάς διαπραγματεύσεις ζήτη
  μα τής εγγυήσεως των Βαλτι
  κων Κρατών, σύμφωνα μέ
  την οποίαν τα Βαλτικά Κρά
  τη θά διατηροθν την ούδετε-
  ρότητά των θά έχη δέ συγ¬
  χρόνως τεθή ή άκεραιότης
  των υπό την εγγύησιν των
  δυτικών δυνάμεων καί τής
  ΡωσσΙας διά την περίπτωσιν
  γερμανικήν είσβολής είς τα
  έδάφη των.
  Τό πρακτορείον Ρώυτερ
  μεταδίδει έπίσης την πληοο-
  φορίαν καθ* ¥ν οί έπίσημοι αγ
  γλικοΐ κύ<λοι φρονοόν δτι έντός δεκαπενθημέρου θά έχη υπογραφή τό άγγλογαλλοσο βιετικόν σύμφωνον επί τή βάσει τής άρχής τής ίσότητος καί τής πλήρους άμοιβαιότη τος των τριών συμβληθησομέ νων μερών. Σοβαρόν επεισόδιον είς Δάντσιγκ. Έπιστρέφεί είς Άγκυραν ό Πάΐχεν. ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΝ ΚΛΙΜΑ ΣΥΝΕΧ1ΖΕΤΑΙ II ΚΑΘΙΖΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ » Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας.)— Πληροφορίαι έκ Σκο- πέλου άναφέρουν ότι είς τόν συνοικι· : σμόν τής νήσου, Κλΐμα, συνεχίζεται ή καθίζησις τού έδάφους. Είς 7Ο οίκί-' άς τού συνοικισμοΰ τούτου παρετη ρήθησαν ρωγμαί τρομοκρατηθη. Οί κάτοικοι έχουν ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙΕΥΡΕΟ. 0Ν0Μ0Σ ΠΕΡΙ ΑΙίΙΚΗΣΕΒΣ ΤΗΣ ΕΚΙΑΙΚΪΣΕΡΣ ΑΘΗΝ %Ι 2 Ίουνίου (τού άνταπο κριτού μας).— Εδημοσιεύθη άναγκα στικός νόμος διά τού όποίου έπιφέ ρονται πλείσται τροποποιήσεις είς την διοίκησιν τής έκπαιδεύσεως. ΕΝΕΚΡΙΟΗΣΑΝ ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ * Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας.)— Ανεκοινώθη ότι υπό τού ύπουργείου τής Παιδείας ένεχρί- θησαν αί προαγωγαι των δημοδιδα¬ σκάλου αί προταθείσαι υπό των έπο· πτικών συμβουλίων. ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΫ ΒΡ8ΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΙΚΗΝΕΑΛΛΑΑ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άντ α- ποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνωσιν τής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ό καιρός φαέρεται πρός βελτίωσιν. Είς την δυτικήν καί βόρειον Έλ· λάδα έπεσχν σήμερον βροχαί. ΟΙ ΜΗ ΟΡΟΣΕΡΧ0ΜΕΝ0Ι ΑΓΥΜΝΑΣΤΟΙ ΘΑ ΚΗΡΥΧΘΟΥΝ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΑΘΗΝΑΙ * Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Ανακοινούται ότι οί έκ των προσκαλουμένων άγυμνάατων,' μή προσερχόμενοι πρός κατάταξιν έμ·, ηροθέσμως, Οά κηρυσσωνται άνυηόϊα- κτοι. ΒΛΡΣΟΒΙΑ 2 Ίουνίου (Ιδ. ύπηρεσία). — Είς την ελευθέ¬ ραν πόλιν τοθ Δάντσιγκ έφο νεύθησαν σήμερον παρ' άγνώ στων δύο Πολωνοί ναυτόπαι δες. Αί αρχαί τής ελευθέρας πόλεως δεικνύουν πλήρη άδρά νειαν καί αδιαφορίαν μή κα- τσβάλλουσαι ουδεμίαν φρον τίδα πρός ενέργειαν άνακρΐ σεων καί ανακάλυψιν των δρα στών τοθ έγκλήαατος, πού προεκάλεσε μέγαν άναβρα σμόν των Πολωνών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Ίουνίου (Ιδ. ύ¬ πηρεσία). — Αγγέλλεται έκ Λονδίνου δτιή εφημερίς «Ντα! ηλυ Εξπρές» δημοσιεύει ειδή σιν καθ ήν σκοπός τοθ πιθα νοθ είς Μόσχαν ταξιδίου τοϋ λόρδου Χάλιφαξ θά είνε ή άρσις των παρανοήσεων πού παρεμιτοδίζουν την συνεννόη σιν Αγγλίας καί Σοβιέτ. Ή Ιδία εφημερίς πληοοφορεϊται δτι είνε πιθανόν νά μεταβή είς Μόσχαν άντΐ τοθ λόρδου Χάλιφαξ ό ύφυπουργός των Εξωτερικών κ. Μπάτλερ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 Ίουνίου^ίδ. ύπηοεσίσ).— Ό έν Αγκύρα, πρεσβευτής τοθ Γ'. Ράϊχ φόν ΙΠάπεν επέστρεψεν είς την Ι θέσιν τού μετ" άλλεπαλλή |λους συνομιλίας τού μετά τοθ καγκελλαρίου Χίτλερ κσί : τοθ φόν ΝώΟρατ.Ώς γνωστόν Ι ή μετάβασις τοθ φόν Πάπεν είς Βερολίνον ολίγον μετά Ι την τοποθέτησίν τού είς "Αγ κυραν, εΤχε γΐνει άφορμή πολλών σχολΐων τοΰ γαλλι κου καί άγγλικοθ τύπου. ΡΩΜΗ 2 Ίουνίου (ίο. ΰπη ρεσία) — Ό κάμης Τσιανο καί ό πρεσβευτής τής Άργεν τινής υπέγραψαν πρωτόκολ λον έμπορικών άνταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών, Ίτα λίας καί Άργεντινής. Ο ΒΕΖΟΥΒΙΟΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΡΩΜΗ 2 Ίουνίου (ίδ. ύπη ρεσία) —Τό ήφαίστειον Βεζού βιος ευρίσκεται καί πάλιν έν ενεργεια. Καπνοί καί λάβα εξέρχονται έκ τοθ κρατήρός τού, κΐνδυνοι δμως δέν δή μιουργοθνται έπίτοΰ παρόντος. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Ίουνίου (15. ύ πηρεσία).— Νεώτεραι είδήσεις έκ Λονδίνου άναφέρουν δτι μεταξύ των διπλωματικών κύκλων ελέγετο σήμερον δτι δέν προβλέπεται επίτοθ πά ρόντος τουλάχιστον τάχεΐα μετάβασις τοϋ κ. Χάλιφαξ είς Μόσχαν, ώς έγραψον αί έφημρρίδες. Τό ταξίδιον τοθ κ.Χάλιφαξ Τσως ιτραγματοποι ηθή μόνον άφ' οδ διατυπώση σαφώς τάς άντιλήψεις της ί Κυβέρνησις τής Μόσχας δηλα δή μέγρι τέλους τοθ μηνός ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ίουνίου (ίδ ύπηρεσία).—Τέσσαρα ναυαγο σωστικά άναχωρήσαντα έκ Λ βερπουλ έφθασαν είς τόν τό πον δπου εβυθίσθη τό άγγλι κόν ύποβρύχιον. Διά σκαφάν δρων άνειλκύσθησαν είς τή επιφάνειαν τέσσαρες έκ των άνδρών τοθ ύποβρυχΐου μετα ξύ των οποίων καΐ ό κυβερνή της τοθ σκάφους. Ήδη κατα βάλλεται δρσσΐηοία προσπά θεια διασώσεως καί των άλ λων 70 πού ευρίσκονται έντός τοθ ύποβρυχίου. Πάντως έντός τοθ βυθισθέντος υπο βρυχίου άήρ είνε αρκετάς διά την συντήρησιν τοθ πληρώμα τος τού μέχρις αυριον όπότε θά επιτευχθή ασφαλώς ή διά σωσίς των. Ϊ^Πρωϊνή ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΙ ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΒΑΑΤΙΚΑ Ο ΧΑΛΙΦΑΞ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΟΙ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ Υπό τοδ χεντρικοθ έποπτικοθ συμβουλίου τής μέσης έκπαιδεύ σεως κατηρτίσθη ό κάτωθι πί¬ ναξ των προακτίων Κρητών κα- θηγηχών: Είς γυμνασιάρχου οί πρωτοβάθ μιοι φιλόλογοι: Παπαγρηγοράκης Νικόλ , Γεωργουλάκης Έμμ., Φχ Ίτάκης Έμμ., Κοκκινάκις Στ., Σεργεντάνης Άντ., Λουλάκης Γ. καί Γαλετάκης Ιωαν. Είς διευ θϋντάς λυκείων* οί ποωτοβάθμι εί φυσικών: Μουστάκης Γεώργ , Κακαβελάκης Νικόλ, καί Κοπα νάκης Γ. Είς πρωτο6αθμίο.ις θΐ ολίγους οί δευΐεροβάθμιοι Αα ρΐντζάκης Κ., Σκαράκης Δημ. Πενθερουδάχης Άθ. Είς πρωτοβαθμίους φυσι κων οί δευΐεροβάθμιοι: Πλειαϊά κη Ρουμπίνη, Πιτσιγανδάκης θ Παπαδάκης Ανδρέα;, Χαλχια δάχη Ζαχ., Σ:αυρουλάκη Δαν. χαΐ Μαρκογιαννάκης Μιχ. Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΝ Ό Φυτοπαθολογικός Σταθ μός Ηρακλείου ανακοινοί πρός τούς άμπελουργούς τοθ ΝομοΟ Ηρακλείου δτι λόγω τής παρατηρουμένης άκατα· στασίας των καιρικων συνθη- κων έπειδή δέ παρατηρεΐται καί άραιά εμφάνισις περονο· σττόρου είς διαφόρους τοποθε- οίας, έπιβάλλβται ή ταχεΐα διενέργεια πλήρων ψεκασμών | πρός αποφυγήν ζημίαν. ' ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΟΡΗΤΟΥ Τ-ΕΒ.Ε. ΟΜΙΛΤΑΠΡΟΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Άπό χθές ευρίσκεται είς την πόλιν μας ό Έπιθεωρη- τής τοθ Ταμείου Άσφαλίσεως Έπαγγελματιων καί Βιοτε- χνών κ. Κ. Τραυλός. Ό κ. Τραυλός θά ώμιλήση αυριον Κυριακήν καί περί ώραν 10 π. μ. είς τόν κινηματοθέατρον «Μινώα» είς τοΰς έπαγγελμα τίας καί βιοτέχνας τής πόλε ως, θά στραφή δέ ή όμιλία αύτοθ περί των σκοπών καί έπιδιώξεων τοθ Τ. Ε. Β. Ε. θλ ΣΥΓΚΛΗΘΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Κατ' αρμοδίας πληροφορί άς μελετάται ή σύγκλησις παγκρητίου γεωργικοΰ συνε δρΐου διά τάς αρχάς τοθ προ σεχοθς μηνός Αύγούστου. ΚΑΘΟΔΟΣ *· ΑΛ!Β·ΖΑΤΟΥ ΕΙΣ ΚΡΗΤΗΝ Ώς πληροφορούμεθα κατ' αύτάς κατέρχεται είς Ηρά¬ κλειον προκειμένου νά περιο δεϋσπ την Κρήτην ό ύποδιοι κητής τής Άγροτικής Τραπέ ζης τής "Ελλάδος καί πρόε δρος τή"ς Έθνικής Συνομο σπονδίας των Γεωργικών Συνεταιρισμόν κ.Μπάμιτης 'Λ λιβιζάτος. ΑΙ ΑΥΡΙΑΝΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ Κατηρτίσθη χθές τό πρό γραμμα των γυμναστικών έ πιδείξεων των σχολείων δή μοτικής έκπαιδεύσεως, α'ίΐι νεο θά λάβουν χώραν αυριον είς την πλατείαν Τριών Κα μσρών. Τό πρόγραμμα διαιρεΐ ται είς τέσσαρα μέρη. Είς τό πρώτον περιλαμβάνεται ή ~α ρέλασις καί παράταξις των μαθητών καί ό Ομνος τής 4ης Αύγούστου, είς τό δεύτερον σουηδικαί άσκήσεις, είς τό τρίτον παιδιαί καί είς τό τέ¬ ταρτον χοροί. Τό πέρας των έπι5είξεων θά έπισφραγίσρ ό έθνικός ΰμνος. ΑΓΟΡΑ ΚΡΙΘΗΣ ΚΑΙ ΒΡΟΜΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ Υ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ Ή Δΐεύθυνσίς Έπιμΐλητεΐας τής γ Μεραρχίας Κρήτης γνωρί ζει δι' έγγράφου της πρός το Πρακτικών Γεωργικάν 5χολΐΓον Γόρτυνος καί τόν Οίκον τοθ Ά γρότου Ηρακλείου 8τι ή Μεραρ χία θά προμηθευθή κριθήν. 6ρώ μην, δχυρον νομής χαί άχυρον στρωμνής διά τάς ανάγκας των χτηνων της έκ τής έπιτοπίου πά ραγωγής.Ή άγορά θά πραγματο ποιηθή ά π' εύθΐίας άπό τούς πά ραγωγούς είς προσιατΐυχιχάς χι μας αί οποίαι θ' άνακοινωθώσιν ίν καιρώ πρός αύΐούς, ευθύς ώς αυται χαθοριοθώυιν υπό τοθ &· πουργιίου τω Σ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άνταπο· κριτού μας).— Τελευταίαι πληροφο¬ ρίαι πρός τό Αθηναϊκον πρακτορεί¬ ον άναφέρουν ότι τα Σοβιέτ έπιμένουν όπως δοθούν αί έγγυήσεις αί άφορώ· σαι τα Βαλτικά κράτη διά νά άποδε- χθούν την σύναψιν τής άγγλογαλλοσο- βιετικής συμμαχίας. Σχετικώς ύπάρχει ή φήμη δτΐ ό Βρεττανός ύπουργός των Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ θά μεταβή είς Μό¬ σχαν Ίνα διευκρινήση τάς άπόψεις των Σοβιέτ καί επιτύχη την επίλυσιν των υφισταμένων διαφόρων. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΤΙΗ ΣΕΡΒΙΑ ΑΚΟΛΟΥΒΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΤΟΗ ΣΥΝΑΣΙΙΣΜΒΗ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άντα· ηοκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφορί¬ αι έκ Λονδίνου καί Παρισίων τονίζουν ότι γενική γνώμη έπικρατεΐ παρά τοίς εύρωπα'έκοίς κύκλοις, ότι ή γιουγκο· σλαυϊκή κυβέρνησις τηρεΐ πολιτικήν α¬ νεξάρτητον, μή συμμετέχουσα γενικω· τέρων αυνασπισμών έν Έύρώπη. ΤΙ ΕΤΟΝΙΣΕΝ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΔΙΑΤΟΥΣΔΕΣΜΟΥΣΣΕΡΒΙΑΣ-ΡΑΙΧ ΚΑΤΑ ΤΩ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΓΕΥΜΑ ΑΘΗΝ II 2 Ίουνίου (τού άντα¬ πο κριτού μας).— Κατα τα έκ Βερο- λίνου τηλεγραφήματα ό Χίτλερ προ- πίνων υπέρ τού άντιβαβιλέως τής Γι· ουγκοσλαυΐας, είς τό έν Βερολίνω δο- θέν χθές γεθμα πρός τιμήν τού δευ¬ τέρου, εξήρε την φιλίαν των δύο χω¬ ρών. ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΤΟ ΑΠΟΑΕΣΟΕΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣΤΟΥΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άνταπο· ηοκριτού μας).— Ανακοίνωσις τού Άγγλικού Ναυαρχείου άναφέρει ότι τό φερόμενον ώς άπολεσθέν αγγλικόν ύποβρύχιον ανευρέθη, διασωθέντος ο¬ λοκλήρου τού πληρώματος αυτού. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΤΕΑΙΑΝΟ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Μα¬ δρίτης ότι ό στρατηγός Κέϊπο Ντε- λιάνο ανεχώρησε διά Βερολίνον ό· που θά παραστή είς την μεγάλην πα· ρέλαβιν των πολεμησάντων έν Ισπανία Γερμανών έθελοντών. ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ; ΡΩΜΗ 2 Ίουνίου (ίδ. ύπηρεσία). Τό Πρακτορείον «Στέφανι» πληροφο- ρείται μέσω Βαρσοβίας' ότι συνελήφθη¬ σαν, ό έπίτροπος κ.· Σαποσνίκωφ χαΐ πολλαί άλλαι προσωπικότητες μέ την κατηγορίαν ότι προσεπάθουν νά όργα· νώβουν καί νά επιτύχουν την δολοφονί· αν τοθ Στάλιν καί τού Βοροσίλωφ*