97376

Αριθμός τεύχους

5183

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

6/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "* ΟΛΟΣ ΜΙΝΡΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έΐησία λίραι 8
  βξάμηνος 3
  Άμερικής
  ίτησίσ δολ, 15
  ίξάμηνο; » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  β
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑ'ΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5183
  ΗΗΜ! ΙΒΙΙΜΗΙ!
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΛΣ
  ίϊΐβ.ΐ Αγρβτική Ι μάλιστα είς ικανοποιητικάς
  επρομηθεύθη οχτω .τιμάς , Μία απόδειξις τής κυ-
  χιλιάδας αμερικανικάς κυ- βερνητικής μερίμνηΥ είναι
  φέλοις καί τάς Ιδωσεν επί καί ή άκοφασ ς όπως έπε.
  πιστωσει είς αγρότας μελισ-ΐκταθή άφ' ενός κ*ί είς
  σοχομους Τώρα, ή Ιδία Τρά νομόν μ«ς χ,,! - δ
  πεξα, ως πληροφορεΐ τα
  ύποκαταστήματα ό ύποδιοιχη
  τής της κ. Άλιβιζάτος, π»
  ρήγγειλε τρείς χιλιάδας δια
  κοσίας σπαρτικάς μηχανάς
  τάς οποίας καί θά χορηγή
  ση είς προοδευτικούς καλλι¬
  εργητάς δημητριακών, επί πι
  στώαει, καί είς τιμήνκόστουζ.
  έξωφλητέαν διά τοκοχρεωλΰ-
  τικών δόσεων. Άπό τάς Ι¬
  δίας μηχανάς καί διά τόν
  ίδιον σκοπόν παρήγγειλε χι·
  λί«ς τετρακοσίας καί τό υ¬
  πουργείον τής Γεωργίας. Έκ
  παραλλήλβυ δέ, μελετάται
  καί ή προμήθεια καί χορή-
  γηαις είς τούς αγρότας καί
  άλλων μηχανών καί έργα-
  λείων, θεριστικών, άλωνιστι-
  κών, μελιτοεξαγωγικών κ.
  λ. π. ώβτε νά γενικευθή ή
  μηχ«νική καλλιέργεια πού
  ώς απεδείχθη Ιχει μεγαλυ
  τέραν απόδοσιν καί συντε¬
  λεί είς την βελτίωσιν τής
  ποιότητος των παραγομένων
  προιόντων.
  Άποδεικνύκται
  έξ δλων
  αυτών ότι τό Κράτος καί ή
  Άγροτική Τραπέζα καταβάλ-
  λουν κάθε δυνατήν προσπά
  θείαν καί
  μέριμναν
  λαμβάνουν κάθε
  διά την συστημα
  τής
  τικήν εκμετάλλευσιν
  γής, διά την επέκτασιν
  ουατηματοποίηβιν των καλλι¬
  έργειαν, διά την επί συγ¬
  χρόνων ©ρθολογιστικών βά-
  σεων οργάνωσιν τής γεωρ¬
  γίας καί τής άγροτικής έν
  γένει οίκονομίας. Καί 8ά
  πρέπει νά λάβουν σοβαρώς
  ύπ' όψιν οί αγρόται μας τό
  ενδιαφέρον αύτό τής κυβερ
  νήοεως καί τής Άγρβτραπέ
  ζης. Πολύ περισσότερον μά-
  λιστα έφόσον ή μέριμνα δέν
  περιορίζεται είς την συστημα
  τβποίησιν τής γεωργίας μό¬
  νον, μέ άμεσον βεβαία σκο
  πόν καί επιδίωξιν την αΰ|η
  σιν καί βελτίωσιν τής παρα
  γωγής άλλά έχδηλώνεται,
  καί ώς πρός την έξβσφάλι
  σιν τής καταναλώσεως καί
  μ5 διαιτέρως
  είς Μεσσαράν ό θεσμός τής
  συγκεντρώσεως σίτου άΐΐβ τής
  έφετεινής εσοδείας καί όπως
  προμηθευθή άφ' --*■— ---
  Ικανοποιητικάς
  ετέρου
  τιμάς
  εις
  ή
  παρα-
  άπ' εύ
  Μεραρχία Κρήτης όλην την
  άναγκαιοΰσαν διά την δια
  τροφήν των κτηνών της πό-
  σότητα κριθής καί βρώμης,
  άπό την έπιτόπιον
  γωγήν καί μάλιατα
  θείας άπό τούς παραγωγούς.
  Καί ή απόφασις αυτή θά έ-
  πιδράση αναμφισβητήτως εύ
  εργετικώς επί των τιμών των
  δημητριακών καί κατά φυ
  σικήν συνέπειαν επί τής οί
  κονομικής καταστάσεως των
  καλλιεργητων δημητριαχών
  καί τού τόπου γβνικώτερον
  Έφόσον λοιπόν τό Κράτος
  καί ή άσκοΰσχ την γεωργι-
  κήν πίστιν Άγροτική Τρα¬
  πέζα έ/«δεικνύουν τόσον εν¬
  διαφέρον διά την συστηματο
  ποίησιν των διαφόρων άγρο-
  τικών εργασιών, διά τόν συγ
  χρονισμόν τής γεωργίας, την
  αύξησιν της παραγωγής καί
  την εξασφάλισιν Ικανοποιη¬
  τικόν τιμών διά τα άγροτι-
  χά μας προΐόντα, έχομεν
  χρέος ολοι νά βοηθήσωμεν
  την προσπάθειαν αύτην. Οί
  δέ γεωργοί μας, δέν πρέπει
  νά διστάσουν νά προμηθευ·
  θοΰν μηχανήματα, έργαλεΐα,
  ί,τι τέλος πάντων θά συντελέ
  ση είς την έντατικωτέραν έκ
  μετάλλευβιν τής γής.
  Ή Ελλάς, τό έπαναλαμβά
  νομεν, είνε χώρα κατ' εξο¬
  χήν γεωργική. Ή ζωή της,
  καί ή τύχη της, ευρίσκεται
  είς την γήν.Ή γή είνε ήτρο
  φός, ή ελπίς καί τό στήριγμά
  μας. Καί πρέπει καί ν' άγα
  πήαωμεν την γήν αυτήν καί
  νά προαηλωθώμεν είς αύτην
  καί νά την καλλιεργησωμεν
  έντατικά διά νά την γονιμο
  ποιήσωμεν καί νά την κατα¬
  στήσωμεν τόσον άποδβτιχήν,
  ώστε νά είμπορή νά διαθρέ
  ψη μέ ευχέρειαν τόν πληθυ
  σμόν πού την κατοικεΐ.
  Τα διεθνή ζητήμοτα
  ΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗ! ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 ΊουνΙου (ίδ.
  ύπηοεοίτ) — Ό άγγλικός λα-
  ός ευρίσκεται εΐσέΐι υπό την
  επήρειαν τής βαθυτάτης συγ·
  κινήσεως καΐ τοΟ ψυχικοθ
  συγκλονισμοθ πού έπροξένηαε
  τό δράμσ τοΟ ναυαγίου τοΟ
  ύποβρυχίου «Θέτις» καί ό
  πνιγμός 50 αξιωματικών καί
  άνδρών τοΟ πληρώματός τού
  καί πλείστων μηχσνικών καίάλ
  λων τεχνικών των ναυτιηγεΐων
  πού είχον έπιβή τοΟ σκάφους
  διά νά παρακολουθήσουν ιόν
  πρώτον —κα* τελευταίον φεθ!
  —δοκιμασηκόν πλοθν τού, 98
  ε"ν δλω ναυτικών καί τεχνι
  κων. Όλόκληρος δέ ό τύπος
  άσχολεΐται μέ την θαλάσσιον
  αυτήν τραγωδΐαν πού επληζε
  τό αγγλικόν ναυτικόν καί έ
  βύήισεν είς πένθος τό βρετ¬
  τανικόν έθνος. Πολλαί μάλι
  στα έψημερίδες ήρχισαν άπό
  χθέι, δριμυτάτην εκστρατείαν
  κατά των ύπευθύνων τοΟ με·
  γάλου δυστυχήματος καί ζή
  τοθν την διενέργειαν συστη
  ροτάτων άνακρίσεων διά την
  ανακάλυψεν καί την παραδειγ
  ματικήν τ.μωραν των ύπευ
  θύνων. Υπό πολλών έπίσης
  βουλευτών κατετέθησαν είς
  την Βουλήν των Κοινοτήτων
  σχετικαί επερώτησις καί κα
  τα τάς υπαρχούσας τΐληρο
  φορίας θά διεξαχθή μακρά
  συζή'ησις δεδομένου δτι πρό
  κείται περΐ ζη'ήματος σοβα
  ρωτάτου άφοθ άφορά δχι μό
  Ι νόν την ζωήν των πληρω
  Ι μάτων τοθ ύποβρυχίου στό
  λου άλλά καί την άσφάλει
  αν τής αύτοκρατορίας καί τό
  ' γόητρον τοθ ναυαρχείου καί
  τοθ βρεττανικοΟ ναυτικοΟ
  •πού υπέστη ή5η (σχυρότατον
  κλονισμόν. Πολλοί μάλιστα
  έκφράζουν την αντίληψιν δτ
  5έν άποκλείεται, ή υπόθεσις
  αύΐή. νά Εχη καί γενικωτέ
  ρας συνεπείας διά τούς δι-
  ευθύνοντσς τό ναυζρχεΐον
  καί τό υπουργείον των Ναυτ
  κων.
  Όίΐωσδήποτε, ή τραγωοία
  αυτή, Εγινεν άφορμή ν' άτο
  νήση κατά τάς τρείς τελευ
  ταίας 1^Ρ°<1 τό ενδιαφέρον τής κοινάς γνώμης καί τοθ τύπου διά τα διεθνί) γεγονότα καί την πορείαν των άγγλο- ρωσσικών διαπραγματεύσεων έκ τής εκβάσεως των οποίων έξαρτάται κατά μέγα μέρος ή τύχη τής είρήνης τοθ κόσμου. Άπό σήμερον 6μως ό τύπος ήρχισε ν' ασχολήται καί πά λιν μ* την εύρωπαίκήν κατά στάσιν καί τάς κατββαλλομέ άς προσπαθείας πρός άρσιν ΟΠΒΙ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ών διαφωνίαν Μόσχας—Λον ίνου καί υπογραφήν τής τρι μεροθς άγγλογαλλορωσσικης στρατιωτικής άμυντικης συμ¬ μαχίας είς τό συντομώτερον ρονικόν διάστημα. Κατά σχε ικάς δέ πληροφορίας των ε¬ φημερίδων, ή αγγλικη κυβέρ¬ ησις δχι μόνον δέν θεωρεΐ άνέφικτον την συμμαχίαν μέ ήν Μόσχαν άλλ' αντιθέτως πιστεύει ότι συντόμως θά ε¬ πέλθη πλήρης συνεννόησις. Έγράφη μάλιστα ή είδησις Β π ή5η εξεεθ ό έ εξευρεθή τρόπος εγ¬ γυήσεως των Βαλτικων χωρων κατά τρόπον πού νά μην θί ΥΠ την ούδετερότητά των. Σύμφωνα μέ τό σχέδιον αύ τό, ή Αγγλία θά ύπονρεοθ ται νά σπεύση είς βοήθειαν ής Ρωσσίας δχι μόνον είς την περίπτωσιν άμέσου έπιθέ σεως κατ' αύτΜς έκ μέρους ής Γερμανίας ή άλλης δυνά ιιεως άλλά καί είς την περ! πτώσιν έμμέσου άπειλής. δι" πιθέσεως κατ' άλλης, όμόρου πρός την Ρωσσίαν χώρας. 'Υπάρχουν ομως πληροφορίαι δτι ή σοβιετική κυβέρνησις κρί εί λίαν άσαφή τόν όρον αυτόν. Καί δτι ζητεί νά είνε σαφεΐς καί συγκεκριμένοι οί δροι τού συμφώνου, άλλως δέν στέργει είς την υπογρα¬ φήν τού. Καί έδώ ακριβώς ϋ πάρχει ή δυσκολία είς την ου εννόησιν. Πιστεύεται έν τού τοις ότι δισφωνΐα υφίσταται δχι τόσον ώς πρός την θυσίαν τοϋ ζητήματος, δσον ώς πρός την διατύπωσιν των δρων τοθ συμφώνου. Καί έλπίζεται δτι θά ευρεθή* είς τό τέλος τρόπος νά υπερπηδηθούν δλα αύτά τα έμπόδια. Πρός τόν σκοπόν αύ τόν μάλιστα, ή κυβέρνησις τού κ. Τσάμπερλαιν φαίνεται άποφασισμένη ν' αποστείλη είς Μόσχαν είτε τόν ύφυπουρ γόν των Εξωτερικών κ.Μπάτ· λερ είτε τόν μόνιμον διπλω ματικόν σύμβουλον της κ. Βάντσιταρ, διότι φρονεί δτι διά τής προσωπικάς έπκοινω νίας μετά τοΟ κ. Μολότωφ θά καταστή δυνατή ή άρσις των διαφωνιών καί ή επίτευξις συ νεννοήσεως πρός υπογραφήν τής τριμεροθς συμμαχίας. Φαί νεται *>έ άκόμη δΐι ή Αγγλία
  είνε άιτοφασισμένη νά κάμη
  τάς μεγαλυτέρας δυνατάς ϋ
  ποχωρησεις Εναντι τής Ρωσ
  οίας διότι έπιθυμεϊ ν ά σώση
  την ειρήνην έ*σιω καί διά με
  γάλων θυσιών καί παραχωρή
  σεων. Καί φαίνεται άκόμη δ τι
  παρά την επιφανειακήν Οφεσιν
  πού παρατηρΕϊται τόν τελευ
  ταϊον καιρόν, οί κίνδυνοι τής
  έκρήξεως τής πολεμικής θυέλ
  λης δχι μόνον δέν έξέλιπαν
  άλλ' οϋΐε έμειώθησαν ποσώς.
  Αντιθέτως μάλιστα οί φόβοι
  πραξικοπηματικών ένεργειών
  ύφίστανται έπαυξανόμενοι.
  Τουτο δέ είκάζειαι καί έκ
  τοθ περιεχομένου των χθεσι
  νών λόγων τοθ προέδρου τής
  Γαλλικής Δημοκρατίας κ Λεμ
  πρέν καί τοθ πρωθυπουργοΟ
  κ. Νταλαντιέ καθώς καί έκ
  τής ένισχύσεως καί συμπλη
  ρώσεως των άμυντικών μέ
  τρών έν Γαλλία. Τούς φόβους
  δέ αύτούς δικαιολογεΐ καί ή
  παοαμονή των άεροπλάνων,
  των άεροπόρων καί των άλ
  λων τεχνικών, Ίταλων καί
  Γερμανών, είς Ισπανίαν καί
  μετά την αποχώρησιν των λε
  γεωναρίων, κα6ώς καί ή κα
  θημερινή δημιουργΐα αίματη
  ρών έπεισοδίων μεταξύ Γερμα
  νών καί Πολωνών είς τό Δ άν
  τσιγκ καί τόν δ άδρομον καί ή
  γενίκευσις των μαχών είς τα
  Οί ντιζέρ καί ντιζέζ τίθενται
  ώ; μανθάνομεν &πό έλεγχον. Αί
  χορηγούμΐναι είς αΰτοΰς ε!δικαί
  άϊειαι απεφασίσθη νά περιορισθή
  αι. Καί τοΟ:ο δ ότι οί καθημερι-
  νοί α&τοΐ τραγουϊισταΐ— γενικόν
  τί κακόν—αύξάνονται καί πληθύ
  νονιαι άΐιακρΐτιος. Παρέστη δηλ.
  ανάγκη νά προστατευθή τα αύ·
  τιά τοθ κόσμου — καί τα νεθρα
  τού φοσικά— άπό ώρισμένες καί
  έδδ παριξηγήαεις, είτε καθαρώς
  μουσικίς, είτε απλώς... πολυφω·
  νικές.
  Βίββαια τί εΐδος αυ;ό τής άνα·
  ψχής είνε άπό τα μάλλον άξιο-
  πρόοεκτα σήμερον: Κομψχ κίντρα
  σε ώραΤες τοποθισίις παρουσιά
  ζουν μέ τους βιαλεχτούς ντιζέρ ή
  ντιζέζ τ4 τελειέτερβν συμΐιλήία)
  μά των. Ή μουσική πού τού; συν
  οδεύιι, τό τραγοθδι τους πού δια
  κυμαίνεται μεταξύ τοθ σοβαροθ
  καί τοθ έλαφροθ, πού άγγίζει δ¬
  λα τα μοτίβα, δλους τού; λιϊκούς
  χαρακτήρε;, £λα τί σκέρισα καϊ
  ίλους τού: τύπουί, ευφραίνει καί
  ένθουσιάζει. Ένας Μώϋζυ ή
  ΤΑ ΕΦΕΙΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΟΣΙΝ ΤΩΝ
  Τίνο Ρίσσι
  θρωποι τής ημέρας
  γίνονται 5ν-
  Ή κυανή ά
  κτή διτοις καί κάθε κοσμική ά-
  κτή, αυτή την έποχή, δέν νοιΖται
  χωρίς τόν νίον μέ τα μπάντζο
  τόν κιθαρω5ά« ό
  ονέβη μάλιστα
  ντιζέρ—αί ντιζέζ
  Είς δύο προηγούμενα φύλ
  α μας, έδημοσιεύσαμεν
  :εριληπτικόν άπολογισμόν τής
  ράσεως των 'Εφεδρικων Τα
  ιείων Κρήτης κατά τό λήξαν
  (κονομικόν Ιτοο 1938—1939,
  ττως μας έστάλη παρά τής
  Ένικής Διοικήσεως. Άπεδεί
  χθη δέ έκ τοθ άπολογισμοθ
  αύτοθ πόσον πλουσία καΐ εύ
  εργετική υπήρξεν ή δράσις
  ών έφεδροταμείων κατά τό έ
  τος σΰτό διά τούς έφέδρους
  παλαιούς πολεμιστάς, τάς οί
  ογενείας των καί τό σύνο¬
  δον γενικώτερον. 'Εκατοντά
  ες χιλιάδων δραχμων διετέ
  ήσαν διάν την προμήθειαν
  φαρμάκων, διά την νοσηλείαν
  καί την Ιατρικήν περίθαλψιν έ
  φέδρων διά την ενίσχυσιν
  παλαιών πολεμιστών. Καί άλ
  λαι έκατοντάδες χιλιάδες
  ϋραχμων έχορηγήθησαν διά
  ιήν δημιουργίαν ή την ένΐσχυ
  σιν εύαγων ίδρυμάτων, διά
  την εξυπηρέτησιν έθνικών καί
  :οινωνικών σκοπών.
  μέ τό σμόκιν,
  ώ; ποός τοιις
  είνε άλλο ζή-
  ζρζζ ή
  τηιια—νά δηαιουργηθοθν νέαι μορ
  φαί έρωτομανίας,δπως καί είς τό θε
  ατρον των σχιών άλλοτε, μέ τούς
  πρωταγωνισχάς των μοασικων συγ·
  κροτημάτων. 'Υπάρχουν σήμερον
  ντιζέρ πού κατέχουν τίς καλύΐε-
  ρες κοθραε; καί τίς πλουσιώτερες
  ΜεσολαβεΙ λΕγος ή πολύς τυχο
  'Ίω<τιομός είς τό είδος. Καί δ "Ελλην ώς γνωστόν τριλλαίνεται διά τόν τυχοδιωχπσμόν. Τα μουσι κά προσόντα τοθ ντιζέρ ή τής ντιζέζ είναι συχνά ζητήματα πεϊ ρας. Πρό παντός σκοπός ίδώ είνε τό ευχολον κέρδ^ς, χρηματικόν ή γενικώτερον. Επόμενον λοι- πόν είνε νά πληθυνθοθν παρ' ημίν ώς ή άμμος τής θαλάσσης Κάθε κέντρον ή απόκεντρον πρέπει ό πωσδήποτε νά έχη τόν τραγουδι- στήν ή την τραγου5(στριάν τού. Άπό ποθ προέρχονται, "Ολαι «ί κοινω/ικαί τάξει; συμβάλλον είς την α,ιιλλαν. Κ»1 δλα τα έπαγ- γέλματα. 'Υπάρχευν τραγουδισιαί πού υπιχρεώθησαν νά γίνουν τζι τζίχια, δεδομένου 6τι έξ ίδιοσυγ κρασίας ήσαν ίλωσΙΗάλου άχατάλ ληλοι είς την βιΐποριστικήν θεώ ρίαν τοθ μύρμηγκος. Τό χρήμα έ κρίνειο γι'»ύ:ούς ζήτημα μιας ήμέ ραςή τα πολύ καί μιάςπαννυχίδος. —"Εττρεπε λοιπόν χάιτοτε νά βουλώσωμε τ' αύτιά μας στό κθμα αύτό των ταγκό, τής ρομάντζβς ή τής χαντσονέττας —δ,τι θέλετε. Τό αυμπέρασμα ήτο λογικόν «'Ό,τι θέλΐτε» ϊέν είνε δυνατόν νά οερδίρεται πάντοτε. Τα καφέ— αμάν υπήρξε μία παλαιά έκτροπή τής μουσικής καί χοινωνικής μας παραδόσεως. Ό ναθημιρ νός τραγουδισΐής είνε σήμερον κα ζήτημα δπωσδήποτε 'μουσική; άλ λά χαί ζήτημα πνεύματος. Είνε μάλλον όμιλητής—κοζερ μελωίι κός. Κάθε χονδροειδής άντιγραφή τού. άπό *.όν 'Έλληνα είνε καταδ κασμένη νά χαλ^ καί τό κέφι χά τό μουσικόν αίσθί;μα χαί την ά ςιοπρέπειαν. ΟΊ διδάοκαλοι. 1Υ πό τοθ ύπουργείου τής Παιδρίας ανεκοινώθη δτι ένε- ρίθησαν οί πΐνακες προαγω ών των διδασκάλων, οί συν αχθέντες υπό των κατά τό· * * * Όρθότατος ό έλεγχος των ντιζέρ ή ντιζέζ άφθθ μεταξύ των ένεφιλι χώρησαν τελιυταίω; καί αμάν τζή^ες. Τό πράγμα ϊέν είνε δυνα σύνορα Μογγολίας—Μαντζου ρίας πού άπειλεί νά έξελι τόν παρά νά σημειωθή ώ; μί επί πλέον ένδειξις προόδου. Κα ρίας πού άπειλεί νά έξελι|μ£α βελτίωσις των έμφανίσεών τω χθή είς επίσημον κήρυξιν ρωσ χατά τρόπον ίχανοποιοθηχ τά< σοϊαπωνικοθ πολέμου. Παρά άπαιτήαεις τοθ χοινοΟ.'Η έπαρχία τούς φόβους ομως αύτούς αί 4 τόπος αύΐός των «μπόν πούρ λ έλπίδες Βιασώσεως τής είρή δριάν», πρέπει νά δείξη πρώτ 'νης διατηροθνται άκέραιαι μεδτι οίδεται χαί ουναιαθάνεται τό ' ταξύ των πολιτικών κύκλων έλεγχον αυτόν, τής Αγγλίας. Ι Λ2,Μ0ΛΛΙ0£ Τα Έφεδρικά Ταμεϊα Επρα ξαν είς τό διάσΐημα αιότό πάν δ,τι ήτο δυνατόν διά ν' άνταποκριθοθν είς τόν σκο πόν των, δια νά έκπληρώσουν τόν προορισμόν των, διά νά φανοθν άξια τής άποστολής των. "Ετσι απεδείχθη πόσον εΤχαν δίκαιον έκεΐνοι πού έττβ δίωξαν καί επέτυχον !τήν διά νόμου άναδιοργάνωσιν των ταμείων αυτών. Καί πρέ πει νά λεχθή δτι ή άναδιορ γάνωσις εγένετο δι' εκδόσεως είδικοΟ άνβγκασηκοθ νόμου τής σημερινάς κυβερνήσεως κατόπιν είσηγησεων καί υπο βολής σχετικοθ σχεδίου όπό τοθ ύπουργοθ Γεν. ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανάκη. Είς την κυ¬ βέρνησιν λοιπόν καί τόν έν Κρήτη άξιον έκπρόσωπόν της, όφείλεται ή άναδιοργάνωσις καί ή τελευταία εύεργετική διά τα μέλη των καί τόν τό πον γενικώτερον δράσις των έφεδροταμείων τής Μεγαλονή σου. πους έποπτικών Καί ηκούσθη ή συμβουλιον, ανακοίνωσις αυτή μέ χαράν καί γενικήν Ι κανοποίησιν. Διότι πράγματι οί διδάσκαλοι έργάζονται, μο χθοθν, συντελοθν είς την δια· παιδαγώγησιν τής νεότητος αί είς τόν έκπολιτισμόν καί την πρόοδον τής χώρας. Καί ξίζει νά πόψεως καί νά τεθί) είς κυ κλοφορίαν είς δσον τό δυνα τόν συντομώτερον χρονικόν διάστημα. *** Ή αποκατάστασις. Άπό προχθές αφίχθησαν είς την πόλιν μας είδικά συνερ- γεΐα τοθ ύπουργείου Γεωργί άς διά την τοπογράφησιν καί διανομήν των γαιών καί την οριστικήν αποκατάστασιν των άκτημόνων γηγενών καί προ σφιόγων επί των μων περιουσιων. άνταλλαξί Τό γεγο· είναι δίκαιον νά άμείβωνται καί ύλικως καί ήθικώς. Ή κα ,υτέρα δέ άμοιβή των είναι ή κανονική καί άνελλιπής προα· γωγή των. Είναι δέ (διαιτέ ρως ευχάριστον ότι μεταξύ των ττροαγομένων περιλαμβά νονται, ώς πληροφορούμεθα, αί άρκετοί Κρήτες. νός είναι ευχάριστον καί ά· έξαρθή ιδιαιτέρως, κσΐ μία απόδειξις ΕΤναι δέ Είς Σεληνάρι. Δαπάναις τοθ έκκλησιαστι κοθ Συμβουλίου Βραχασιου Ι δρύεται είς Άγιον Γεώργιον Σεληνάρι τουριστικόν περίπτε ρον, ανάλογον πρός τος ά νάγ<ας πού δημιουργεΐ ή συγ κέντρωσις πλήθους κόσμου κα θημέραν είς τό γραφικόν έκ κλησάκι. Ή ίδρυσις τοθ περι πτέρου αύτοθ ήτο πράγματι έπιβεβλημένη. Θά έξυπηρετή ση δέ γενικώτερον την ,τουρι στικήν κίνησιν είς τό διαμέρι σμα αύτό Καί είναι όξιον έ παΐνων τό'ΕκκλησιαστικόνΣυμ βούλιον τοθ Βραχαοίου διά την ενέργειαν τού αυτήν. τοθ ΟερμοΟ άφ' ενός ένδια φέροντος τής κυβερνήσεως ύ πέρ των πτωχών άγροτών καί τής όρθής γεωργικής πό· λιτικής της άφ' ετέρου. Οί Λ κτήμονες θ' άποκτήσουν περ* θυσίαν ιδικήν των, θά γίνουν ύριοι των κτημάτων πού κσλ λιεργοθν. Καί ή ΰπαιθρος θά καλλιεργηθί) μέ νέον ζήλον. Κατά συνέπειαν δέ θ' αύξΓ| θρ καί ή παραγωγή. Όδηγός Κρήτης. Ή ελλε ψις τουριστικοθ όδη γοθ τής Κρήτης είναι τόσον καταφανής, όσον υπήρξε κα αδικαιολόγητος. Διότι δ δδη γος αποτελεί τό πρώτιστον στοιχείον δι' 6να τόπον μέ τουριστικόν ενδιαφέρον κα κίνησιν ξένων. Είναι λοιπόν εύτύχημα δτι Εστω καί τώρα μόνον, πρόκειται ν' άποκτή- σωμεν χάρις είς την πρωτο Ή ενετοκρατΐα έν Κρήτη. Έπιμελεία τοϋ καθηγητοθ τοθ Πανεπιστημίου κ. Ιωάν. Καλιτσουνάκη εδημοσιεύθη είς τό έκδιδόμενον υπό τοθ καθη· γητοθ των Μεσαιωνικων καί Βυζαντινών γραμμάτων κ. Ν. Βέη δελτίον, περισπούδαστος μελέτη τοθ αειμνήστου Στεφά νού Ξανθουδιδου, έκδοθεΐσα καί είς ωρισμένων αριθμόν ά νατύπων, υπό τόν ιίτλον: «Ή ένετοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά τών'Ενετών άγωνες των Κρητων». Είς τό έργον αύτό τοθ αειμνήστου σοφοθ μέ την εΰρυτάτην μόρφωσιν καί τόν βαθύν στοχασμόν, ϋπάρχει ^κτύπος ή εικών τής ένετο- κρατουμένης Κρήτης, μέ την ζωήν καί τούς διαρκεϊς ό,γώ νάς της πρός ανάκτησιν τής ελευθερίας καί τής άνεξαρτη οίας της. Κοί αποτελεί τό έργον αύτό την σοβαρωτέραν συμβολήν είς την γνώσιν τή*ς Μεσαιωνικής Κρήτης καί τής (στορΐας της, (στορίας μέ τό σσς λάμψεις πνευματικάς ά κτινοβολίας, άλλά καί μέ τόσους δραματικούς συγκλονι σμούς. Θά ήτο δ' εύχής ίρ βουλίαν τοθ κ. Δημάρχου καί, Υ°ν εάν έπετυγχάνετο κατά τής 'Επιτροπής ΤουρισμοΟ τόν απαραίτητον αυτόν ενα οιονδήποτε τρόπον ή εκ δοσις των απάντων τοθ άει μνήστου Στ. Ξανθουδιδου καί Αδηγόν τής Κρήτης. Καί ελπίζομεν δτι Ιδιαιτέρως των άνεκδότων εί θά καταβληθή κάθε προσπά σέτι Εργων τού. Θά ώφελοθν θεια ωστε ό όδηγός αϋτός νά'το μεγάλως τα έλληνικά γράμ είναι πλήρης άπό πάσης ά' ματα καί ή έπιστήμή.
  ΑΗ0ΡΘΩΣΙ2
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Απολύτως έμπιστευτι
  κόν» μέ τούι; "Ολγα Τσέχοβα. '
  βάνΠέτροβιτς.
  Την Πέμπτην «Ή "Ανάστασις
  τού Τολστόϊ νέα Εκδοσις μέ τού
  "Αννα Στέν, Φρένΐερικ Μάρς.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «ΎποπλοΙ
  σργος Ραντόλ·», μέ τόν Ρομττέ
  Τέϋλορ.
  Δευτέρα, Πέμπτ", Σάββατον
  Κυριακή ώρα 6 1)2 άπογευματινή
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Πράγραμμα 6ης'Ιο»ν{ου.
  12 25 Σή-μα—Έθνιχός
  —*ϊινοζ Νεολαίας.
  12 30 Ποιχίλημουσική (δίσχοι)
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σεις. "ίϊρχ Άστεροσχοπείου Α¬
  θηνών.
  13.45 Βΐεννέζ'χη μουσιχή (δι
  σχοι).
  14 10 Έλαφράμουσιχή
  στρα Δημ. Ποθητοθ).
  14 40 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς θε
  ραιως.
  19 10 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι)
  19.20 Δημοτιχό τραγοθδι
  ΐί)ς χ. Νίτσας Μωρέττη— Άνα
  γνωσταρά, συνοδεία λαϊχων όργά
  νων).
  1945 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
  «Πρός τόφώς διά τό φω(».Όμιλία
  τοθ χ. Κυρ. Μ. Καραμάνου.
  20 Άπεσπάσματα άπό την 5π
  ρα «Όθέλλος» τοθ Βέρντι (δίακοι)
  20 30 Δυωδίαι άπό δπερέττε
  (Υπό τοθ χ. Μιχ. Κοφινιώιη χά
  τής χ. Μαοίχσς Άνδρονίχου).
  20.50 Είδήσεις— Μετεωρολογ
  χον δελτίον—Χρηματιστήριον.
  21 05 Ρεσιτάλ πιάνΐυ (δπό τοθ
  χ. Γ. Γεωργιάδη).
  2130 Ή ώρα τε Ο τουρισμοθ
  «Ταξίδια στήν Πελοπόννηαον»
  (δπό τοθ Διευθυντού τοθ Τουρ
  στιχής "Οργανώσεως τοθ 'Γ^υπουρ
  γείου Τύπου χαί Τουρισμοθ χ
  Στέλ. Χιλιαδάχη).
  2105 Μικρά δ; χήατ&« (δπό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιτάλη)
  22 15 Νυχτεριναί είδήσεις.
  22.25 Συνέχεια μικράς δρχή
  στ^α; χαί τραγοθδι δπό τής δίδος
  Λουκίας Νεφελούδη.
  2330 Έλαφρό τραγοίδι (δπό
  τής χ. Μαριάννα; Λάζου συνοδεία
  πιάνου δπό τής ιδίας) χαί μουσι·
  χή χοροθ (δίακοι).
  0.15 Τελευταίαι είδήσεΐί.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ολγα Τσέχοβα
  Ίβάν Πέτροβιτς
  Ζομπινέ Πετερς
  Στήν τελευταίαν δραματι
  κίιν δημιουργίαν των:
  ΑΙΙΟΑΪΤΒΣ
  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό άριστούργημα τού
  Λ. ΤΟΛΕΤΟ Ι·
  Η ΑΝΑΣΤΑ
  ΣΙΣ
  (ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙ})
  Ή ίστορία ενός 'Αγγέ-
  λου πβύ χυλίσθηχε στή
  λάσπη, γιατί άγάπησεκαϊ
  πίστεψε στήν άγάπη! "Ε-
  να ρωμάντζο πού άρχησε
  άπό ένα κλεμμένο φιλί,
  σέ μιά σεληνοφώτιατη
  νύχτα, γιά νά τελειώση
  μέ τό δάκρυ μιάς άτέ-
  λειωτης δυστυχίας.
  Μέ πρωταγωνιστάς την
  ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  χαΐ τόν
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  50όν
  Τα νέα άπό τό μέτωπον έ
  ξηκολούθουν νά είνε δυσάρ
  σία. Ό ύπουργός των Στρα
  τιωτικών επεσκέφθη τόν τσά
  ρον καί εγένετο άμέσως δέ
  κτός είς τό Ιδιαίτερον γραφε
  όν τού.
  —Μεγαλειότατε, ή κυβέρνη
  σις μίαν διέξοδον βλέτιει είς
  την κατάστασιν.
  —ΠοΙαν; ηρώτησεν ό τσά
  ρος μέ τόν φόβον τοθ άνθρώ
  που, πού δέν περιμένει πιά
  ν' ακούση παρά δυσάρεστα
  πράγματα.
  —Νά μετοβή ή ημετέρα με
  γαλειότης είς τό μέτωπον.
  Ό ύπουργός χωρΐς νά περ
  μένη απάντησιν έξηκολούθη
  σεν:
  —Είνε ό μόνος τρόπος διά
  νά αποκατασταθή ή ένότης
  μεταξύ τοθ λαοϋ. Διότι πολύ
  περισσότερον έπικΐνδυνος κα
  άπό τάς στρατιωτικάς μβς ά
  τυχΐας είνε ό διχασμός τοθ
  εθνους. Τα μέχρι τόθδε άτυχή
  ματά μας ήμποροϋν νά έπά
  νορθωθοθν, άλλ' άν άφεθή ή
  διαίρεσις νά συνεχισθή δύνα
  ται νά οδηγήση είς άνεπανορ
  θώτβυς καταστροφάς. Ό λαός
  καί ό στρατός ϊίχβτίν ανάγκην
  νά έπανακτήσουν την πίστιν
  των. Ή πσρουσΐα τής ύμετέ
  ρας μεγάλειότητος πλησίον
  τοθ στρατοΟ θά τοό άνυψώ
  σ[) τό ηθικόν τού, ένώ οί δ
  πισθεν των γραμμών ζώντες
  πληθυσμοί θά είνε ήαυχοι κα
  άσφσλεΐς συλλογιζόμενοι δΐ
  ό αϋχοκράτωρ των είνε είς τό
  μέτωπον.
  Ό τσάρος χωρΐς συζηΐή
  σεις εδήλωσεν δτι θά συνεμορ
  φοθτο μέ την γνώμην τής κυ
  βερνήσεως. Την επομένην μέ
  βαρεία κσρδιά ό αύτοκράτωρ
  Νικόλαος ήτοψάζετο ν' άπο
  χαιρετΐση την σύζυγον τού
  καί αναχωρήση διά τό μέτω
  πον.
  Μέσα είς τό βαγόνι τής αύ
  τοκρατορικής άμαξοστοιχΐας
  π«·ύ έπερΐμενεν είς τόν σταθ
  μόν Αλεξάνδρου, πρίν ανα¬
  χωρήση διά τό μέτωπον έκά
  θητο ό τσάρος, μικροκσμωμέ
  νος: θλιμμένος, έμπνέων την
  συμπάθειαν καί τόν οΤκτον,
  ένώ ή τσσρΐνα Ικινεΐτο διαρ¬
  κώς πάνω—κάτω δΐδουσα ό
  δηγίσς είς τάς θαλσμηπόλους
  πώς νά τακτοποιήσουν τα
  πράγματα πού θά επαιρνε
  μαζ( τού ό σύζυγός της, πού
  νά βάλουν 8,τι εβγαζαν άπό
  διάφορα μπαοθλα.
  —Βγάλε μου άπό τό μττα
  οΰλο έκεϊνο μιά μετα€ωτή
  ρόμπα, είπεν, ή τσαρΐνα σ'
  να θαλαμηπόλο.
  —Πότε θά φθάσωμεν είς τό
  μέτωπον; ήοώτησεν ό τσάρος
  έ"να των ύπασπιστών τού.
  (συνεχίζεται)
  Εθνικόν Λαχεΐον
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Φέρομεν είς γνώσιν των κ.
  κ. συνδρομηταί τοθ 'ΕθνικοΟ
  ΛαχεΙου δτι ή ανανέωσις των
  'ραμματίων τής Β' κληρώσε¬
  ως τής Δ' εκδόσεως ήρχισεν
  τ)5η καί λήγει την 10 τρέ
  χοντος. Πέραν τής άνω προ
  θεσμΐας τό Πρακτορείον θά
  διαθέτπ τσθτσ.
  (Έκ τοθ Πρακτορείον
  - ιι ι ι — ι .ιι-ι ——————
  ι ————————__~*"~^
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος ΤυμπακΙου
  Προκηρύσσει δτ,ι,
  ΈκτΙθεται είς μειοδοτικήν
  ημοπροσΐαν δι" ένσφραγΐστων
  προσφορών ή προμήθεια δύο
  (2) άντλιών άναρροφητικών—
  <αταθλιπτικών μανομετρικοθ ψους 35 μ. άπ' εύθεΐας έ ;ευγμένων μετά κινηΐήρων πε -ρελαιοκινήτων δυνάμεως 8 ππων. Ή δηυοπρασί3 ένεργηθήσε αι την 19ην ΊουνΙου 1939 ΐμέραν Δευτέραν καί ώραν 0—12 π. μ. έν τώ Νομαρχια ώ καταστήματι ενώπιον έ πιτροπής συμφώνως τοίς δροις ής σχετικής διακηρύξεως ών ύνανται να λαμβάνωσι γνώ σιν οί βουλόμενοι προσερχό- μενοι είς τό γραφείον τής Μηχανικάς 'Υπηοεοίας Κοινο ήτων καθ" έκαστην καί κα· :ά τάς εργασίμους ώρας. Έν Τυμπακίω τ(| 1η Ίουνί υ 1939. Ό Πρόεδοος τής Κοινότητος Έμμ. 'Λδλά Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ή μόδα πρέπει νά προσαρμόζεται στήν ιδισίτερη γρσμμή κάθε γυναίκας. Ή Ιμπριμέ τουαλέττα είνε, αύ τή την έποχή, Ινα είδος... καθιε ρωμίνης στολής, πού καθίσταται άπαραίτητη γιά τίς γυναΐκες δλων των τύηων χαί 5λων των ήλιχιών. Άλλά είς τα έμπριμέ ίσχύιι δ κανών πού επιβάλλει στήν μία χαί στήν δλλη διαφορετικά χρώ ματα χαί αχέδια. Μία γυ<αΐχα, πού δέν έχει πολύ λεπτή σ.λουέτ τα, δέν θά φορέση τό έμπριμέ πού έπιτρέπεται είς μίαν κυρίαν την όποιαν ή φύσις ε*χει προιχί σει μέ έκτάκτως χομψές γραμμές. Τα μεγάλα πουά λουλουδια χαί ίλλα διαχοσμητιχά σχέδια προο- ρίζονται γιά τίς δψηλές χαί άδύ νατις γυναΓχες. Οί ίλλες θά περι ορισθοθν είς την έχλογή των στά μιχροσχοπικά πουά τα πολύ μι¬ κρά γεωμετρικά οχέδιαχαι είς τα άνθάχια πού δείχνουν άδάνατο τό σδμα. Τό Ϊ5ιο συμβαίνει μέ τ'ς γραμ μές χαί τα χαρρά τα δΐτοία χαθιέ ρωσε ή χαλοχαιρινή μόδα γιά πρωϊνά φορέματα χαί ταγιέρ. Μιά κυρΐα μέ στ,ρογγυλές γραμμές δέν θά φορέση τΐοτέ Ε α ταγιέρ μέ μεγάλα χαρρί, έμπριμέ σέ άνοι- χτόχρωμο φίντο. θά έχλέξη ά5ι στάκτως ίνα χρέπ ντέ σιν μέ φόν , το μαΰρο ή μπλέ μαρίν, μέ μι· 'κρ^σκοπικά καροά γχρ! ή* μπλί. Είνε ίμως άναμφιοβήτητο δτι τό μόνο Οφχσμα που ταιριάζει πραγματιχά στίς παχειές γυναΐ χες, είνε μονόχρωμο καί κατί προτίμησι μαθρο ή μπ)έ μαρίν... Ή ίφετεινή μόδα χαταργεΐ σέ τΐολλές περιστάσε:ς τα χαθ' αύτό χαπέλλ*, τα ίττοΐα άντιχϊθιστα μέ 5,τι όν3μάζουν «<ουχφύρ»: μπορεϊτε επί παραδείγματι νά φορέσετε άντΐ χαπέλλου τό πρωί'. ίνα μιχρό μπερέ άπό πλικτό με τάξι σέ χρώμα πολύ ζωηρό ή ί¬ να τουρμπάν άπό βελούδινε; χαί ψίθινες πλεκτές κορδέλλες. Οί κορδέλλες είνε είς τρία ζωηρά χρώματα: μπλέ ρουά, πράσινο καί χόχχινο κα! σχηματίζουν ίνα χαριτωμένο, πολύ άρμονιχά πλαί οιο. ή Ντιοτενκέ ό Ρομπέρτ Τέϋλορ και ή Ζάν Πάρκερ Είς το εξαιρετικόν έργον: ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΡΑΝΤΟΛΦ Ποϋ προβάλλϊΐ σήμε ρον ή «ΜΙΝΩΑ». ΑΛΑΤΙ Μαγειρικό Έπιτρατΐέζιο Είς παχέτα 200 δραμίων καί μιάς όχάς Δροχ. 4.60 κατ' οκάν χονδρικώς έκ τού Καταστήματος: Γ. ΜΙ2ΤΙΛΟΓΛΟΥ. Ξ_|1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙ1ϋΙΙΗ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ11Ι111ΜΙ1ΙΠ1Ι ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙ1Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11Ι||^ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟ1Κ1ΛΙΑ Ι Ι ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι Ξ 5 ΕΙδών ταξιδίου κοι έξοχης | Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοϋλα, | Ξ πολυθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα = | τείας κ. λ. π. = Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευών: Ε Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΟΔΟΣ ΑΓ. ΜΗΝ Α = Ύποκατάστημα τοϋ έν Αθήναις, έργοσΓασίου = Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη § § 7Ϊ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΗΙΙΙΙΙΙΙΠΙΐίτ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ Όδό$ Σταδίου Τηλ 30236 70 ΔΙΠΛΑ καί 70 ΜΟΝΑ ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ Πλατείαι Όμβνοίας Τηλ. 30495 70 ΔΩΜΑΤΙΑ Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ Παοέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά· τια, εύάερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον των Αθηνών. Άσανσέρ—ζεστά κσΐ κρύα νερά.—Ύπηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοί. Κεμά Άτατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ Τοϋ ·Αρμστρογγ δθον Ή έχεειάζετο απόρους γ:ά νά σπείρη, ζφα, χρή'ΐατα γιά νά εκμεταλλευθή τα χωράφια τού; Άφορμή δλης τή; δυστυχίας ήσαν αί άσεβιΐς.θρησκευτιχαΐ μΐταρρυθ μίσιις πού παρώργιζαν τόν Άλ λάχ!». Ή προπχγάνδα αυτή έπιαν». Ο λαός έγόγγυζε. Στίσεις είχαν έκ δηλωθή είς διάφορα σημεΐχ. Οί άντίπαλοι τοθ Μουσταφά Κεμάλ είς την έ9νοσυιέλε^σιν είχαν άνα χτήσει τό θάρρος των.Εγένετο γν» δτι τό σΐράτευμ-χ ήταν Ιτ,οιμον νά σΐασιάστι, β τι εί; πολλά χωρία είχαν κατχλυθή αί έπιτροπαί τοθ λαϊκοθ χόμματος, δτι" οί χωριχο! είχαν αρνηθή νά πληρώσουν φό ρου; χαί δτι είχαν επιτεθή κ?τά τοθ δημ·.σ:ου εισπράκτορος! Έπ' αρκετόν δΐάστημα οί πολιτικαί είχαν τρομοκρατηθή χαί δέν ίλε γαν τίΐΐοτε. Άλλ' ήδη έσήχωναν την κεφαλήν χαί ήσκουν άπροκα λύπτω; κριτιχήν χαί έλεγχον. Έ πειίθεντο κατά τοθ Ισμέτ, δστις άπό τή; επιστροφήν τού έχΛωζάν νης ήτο πρωθυηουργός. Έξέφρ» ζαν δυσπιστίαν κατά τής κυβερνή σεως χαί τοθ Ιργου της. Ή συζή τησις μετεβλήθη είς αγρίαν έπίθε σιν χατά τοθ Ισμέτ χαί τοθ Μου σταφά Κεμάλ, πού ίστατο πίσω τού. Ό ίνα; ρήτωρ διιδέχετο έ πί τοθ βήματος τόν άλλον χαί χά τήγγελλεν δτι τα οίχονομιχά τής χώρας ευρίσκοντο είς έλεεινήν χά ΐάστασιν. «'Υπεύθυνος είνε ί Ί σμέτ» ήτο ή επωδός. Έ τουρκική λίρα ίπιπτεν. Ή δημοσία πίστις έξεμηδενίζετο. Δέν ΐίχιν μείνει νεφάλαια είς την Τουρκίαν. Ό Ίσιιέτ δέν άφηνε τα χεφίλαια νά έλθουν είς την Τουρ κίαν. Οί ξέναι τραπ,εζΐται ήσαν οί μόνοι άνθρωποι πού είχαν κεφά λαια χαί μτιοροθσαν νά δανείσου^ την Τουρκίαν, άλλ' 6 Ισμέτ ήρ νεϊιο νά διαπραγματευθή μετ'αύ των, χαί τού; Ιξεδίωχε μέ υβρείς. Ουδείς θά εδέχετο νά δανείση την Τουρκίαν, έφ' δσιν είς την κυβέρνησιν θά παρέμενεν δ Ίσμίτ. Επί δύο έιη δ μέγας λιμήν της Σμύρνης ευρίσκετο είς κατάστα σιν έρειπώσεως καί δμως τίποΐε ίέν ιίχε γίνει πρός άνάρθωσίν τού Ή Κιι>νατ3ντινούπολις είχε χρεωκο
  πήαει άπό τής ατιγμής πού τής άν
  τίταξαν την. Ά·^ κυραν. "Ηδη καί
  αυτή ή μεταγορά τής πρωΐευού
  σης είς Άγκυραν έπεκρίνετο ώς
  μέγα σφάλμα. Οί νίοι έμπορικοί
  νόμοι, αί πρόσθετοι περιπλοχαί
  των τελωνειαχων δασ^ών, τό πνεθ
  μα τής ξενηλασίας ιίχαν νεκρώσει
  τό εμπόριον. Τα έμπορικά ·κατα
  στήματα χρεωκοποθοαν χαί εχλιι
  σαν'τό εν κατόπιν τοθ έλλου.
  Τα ιδρυθέντα χρατιχά μονοπώ
  λια, άπό τα όποϊα προσεδοχωντο
  νέα δημοσία είσοδήματα, δ Ισμέτ
  τα είχε μοιράσει είς τούς πρόσω
  πιχούς φίλους τού.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό μενάλος χαλλιτέχνης ικύ
  εγνώρισε τής περισαότερες δο
  ξ«ς στόν κΐΛηματογρβφο:
  ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΫΛΟΡ
  σάς παρουσιάζεται σήμε·
  ρον στο ά?οηότ<ρον ίργον: ΥΠΟΙΔΟΙΑΡΙΘ! ΡΑΝΤΟΛΦ "Εν« ϊργο γϊμάτβ μυστπ· ριο κ«1 πρ&»τοτυη,«: 'Αγωνιω- δες γιά τίς συνκριταστιχές σκηνές πού φέρνοον τόν ϊ· λιγγο. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒ.ΔΙΣΙΑΝ Είδβποίησις «ναββλής μειοδβτικής δημοπρασίκς Φέρομεν είς γνώσιν των εν¬ διαφερομένων δτι ή διά των εφημερίδων «Ανορθώσεως», «Άνατολής» καί «Έφημερί δος των Δημοπρασιών», 6ημο σιευθεΐσα μειοδοτική δημο- πρασία πίρΐ μεταρρυθμΐσε- ως τής Ίεράς Μονής Κρυστσλ λένιας, καί ορισθείσα διά την 11 ην ΊουνΙου 1939, άνα βλλλεται έπ' άόριστον νομί- μων λόγων ένεκεν. Έν Ίερά Μονί» Κρουσταλλέ νιας τή 31 Μαΐου 1939. Ό Ήγούμενος Έ. Ζ, Κ«αα«κ«Μη{ Κ 01 Μ Ω ΜΙ Κ ΒΙ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίχθησαν χθές άεροπορκώς έξ Αθηνών οί κ. κ. Μιχ. Χουρδάκης καί Μιχ. Σεργά κης δικηγόροι. —Αφιχθη προχθές ή οΐκογένεια τοθ έν Νοτίφ Άφρικί) αρίστα έγκατεστημέντυ ουμπολΐτου κ. Γεωργ. Λεμπιδάκη. —Αφίκετο έπΐσης έκ Καϊρου ή κ. Β. Κολοκοτρώνη μεχά τής δίδος θυγατρός της. ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ - Ό κ. Έμμαν. Ίεραπετοιτάκης μηχανικάς καί ή δνΐς Ελευθερία Ί Μοσχαπιδάκη ετέλεσαν τούς άρραβώνας των την παρελθοϋσαν Κυριακήν, θερ μά συγχαρητήρια. Α. ΘΑΝΛΤΟΙ — Απέθανε καί έκη δεύθη «ροχθίς ό συμττολΐτης Εμ ιιορος Νικόλαος Ε. Βιτσένζος, κα ταγόμενος έκ Λιθινών Σητείας αετοική"»ας καί έγκστασταθβΐς είς Σμύρνην δπου ήσκησε τό έμηορι κόν τού έπάγγελμα μετά μέγα λης δραστηριότητος καί έπανελ θών ενταύθα μετά τό 1922, δπου έηΐσης ήσκηαε άοκβτήν έμπορι κήν δραστηριότητα. Ό μεταστάς έκ των καλών οΐκογενρ.ιαρχών ηύτύχησε ζών νά Ιδη τα τέκνα τού καλώς αποκαθισΐάμενα. 0 Είς τούς οΐκε'οος κσί τα τέ κνα τού άτΐευθύνομεν θερμά συλ λυπητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τό Διοικη τικόν Συμβ ύ.ιον τού Άσόλου τής Γερόντισσος .εύχαριστεΐ δλως Ιδιαιτέρως την κ. Χρυσην Κατε· χάκη διά την πλουσίαν τροφο· δοσίαν την χορηγηθεΐσαν έηΐ τω τεσσαρακονθημέρφ μνημοσύνφ τοϋ ΣτοατηγοΟ καί γενικά διά την τιαρασχεθεΐσαν ύλικήν ένΐ σχυσιν είς τό *Ασυον. (Έκ τοθ ΓραφεΙου) *** Γϋρω στήν πόλι. ΚΙς τό Γυανάσιον θηλέων Ιγέ· νετο ττροχθές έν συρροη κόσμου ή έκκύβευσις τοϋ Λϊχείου τοθ όργανω9έντος Οπερ των άπόρων μαθητριων. —"Εκληοώθησαν άρκετοΐ αριθ· μοί κερί>(σαντες άντικεΐμενο άζί-
  ος: οίκιακά εΐδη, ζωγραφικούς
  πΐνακας καί μπιμπελώ.
  — Είς τό ίδιον σχολείον τό έσπέ
  ρας τοθ τιαρελθόντος Σοββάτου
  εγένοντο ιτρακτικαί Ασκήσεις ά·
  εραμύνης.
  —'Ατιό τάς καθιερωθείσας τβ·
  λευταίως μεταζύ των μελών τής
  Ε. Ο. Ν.
  —Εχρησιμοποιήθησαν προσωπΐ
  δες καί έρρίφθησαν δοκιμαστι·
  κώς δακρυογώνα Αέρισ, είς ε¬
  λαχίστην φυσικά ποσότητα.
  —ΑΙ άσχήσεις ούται υπήρξαν
  δ έπίλογος προηγουμένηζ διδα-
  σ<αλ'ας υπό τού έπιφορησμένου άξιωματικοθ κ. Νουμάκη άνα· πτύξαντος ειδικώς την καταοτρκ πτικήν σημασίαν των αερίων καί την ενδεδειγμένην Αμυναν έναν· τΐον των. —Μέ πολλήν επιτυχίαν έστέ· Φθησαν αί γυμναστικαί έττιδεί- ξεις των δημοτικών σχολείων την παρελθοθσαν Κυριακήν. —ΠερΙ των έτπδείξεων τούτων γράφομεν είς άλλην στήλην. —Ή κακοκαιρΐα τοϋ Σοββάτου πρός την Κυριακήν, δέν ήαπόδι· σε τούς φίλους τοϋ ύκαίθρου. —Άπό τα κοθιερωμένα «γουήκ- έ'ντ» είς τα ηλησιόχωρα. — Είς ωρισμένα έπίσης προά- στεια δπως 6 Μασταμπάς καί δ "Αγιος "Ιωάννης δέν ίλειψε κά ποία κίνησ ς τάς απογευματι¬ νάς ώρας δπότε καί εσημειώθη βελτίωσις τού καιροθ. — "Υφεσις παρουσιάζεται κατ' αύτάς είς τάς συζητήσεις >ύρω
  άπό τα εξωτερικώ ζητήματα.
  —Ό πόλεμος ήρχισε νά άπο·
  μακρύνεται ώς έπιχείρημα αφο¬
  ρών τουλάχιστον τό έ/γύς μέλ
  λον.
  — Καί ώς γνωστόν μόνον τό 6·
  πιχείρημα αύτό ήΐκει διά νά...
  άνάψη τάς συζητήσεις.
  —ΟΙ ϋπαίθριοι κινηαατογράφοι
  ακίμη νά έγκαινιασθώσι.
  —Ό "Ιούνιος άπιδείκνυε £ως
  ττροχθές μάλλον χειμερινάς διαθέ
  σεις ;τιαρά «αλοκαιρινάς,
  — ΚοΙ είνε επόμενον νά δι·
  στάζουν οί έπιχειρηαατίαι.
  — Μεγάλην έπιιυχίαν εσημείω¬
  σεν ή προχθεσινή πνευματιστι·
  κή ματινέ τοϋ κ. Βουδοΰρη.
  — Τα πειτάματά τού διά τοθ
  αέντιουμ Ζωή κατεχειροκροτήθη·
  σαν.
  — ΑΙ πνευματιστικαΐ έπιδείξεις
  θά έπαναληφθ£·σιν έντός τής ε¬
  βδομάδος χάριν έκείνων οί όποϊ
  οί δέν τος παρηκολούθησαν.
  — Συγκινητικόν τό θίαμα των
  έκ ΡωσσΙας «προσφύγων οί δποΐ
  οί ώς γνωστόν άπηλάθησαν έ·
  κείθιν
  —ΟΙ άφιχθέντες «ρόσφυγες, Καυ
  κάσιοι ώς επί τό πλείστον, δια·
  κρίνονται διά ιήν έλληνικότητά
  των κατανοητήν άμέσως καί άπό
  τάς δμιλίας των καί άπό τος
  συνηθείας τω ·.
  —Είς τό κινημ^τοθέατρον Που
  λακάκη προβίλλεται άπό χθέςτό
  5ραματι»ώτατον καί βαθύτατα
  ενδιαφέρον κοινωνικόν φΙ> μ: «Ά
  πολθτως έμπιστευτικόν».
  — Είς την «Μινώαν» προβάλλε
  ται τό άριστοτεχνικόν ϊργον
  «Ύποπλοίαρχος Ράντολφ» μέ τόν
  Ρομπέρ Τέϋλορ.
  β ΡέιτορΜΡ
  Ρίσιτάλ Ξένης Μπουρεξάκη.
  Σήμερον είς τάς 7.30' μ. μ- ή δι·
  ακεκριμμένη Κρήσσι άρπΐστρια
  δνίς Ξένη Μπουρεξάκη θά δώση
  τό προαγγελθέν εκλεκτόν ρεσι
  τάλ «ρπας. '-ζ έγράφομεν καί
  προχθές τό ρεσιτάλ τής δνίοος
  Μπουρεξάκη προμηνύεται δτι θά
  σημειώση εξαιρετικήν επιτυχίαν
  συγκεντρώνον είς τ ό θέατρον
  Πουλακάκη εκλεκτόν κόσμον καί
  5λους γενικώς τούς φιλομούσους.
  Τό ρεσιτάλ τής δνίδος Μπουρβ
  ξάκη θά επαναληφθή αυριον την
  Ιδίαν ώραν χάριν τοθ μαθητι
  κου κόσμου.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε Ια
  Οί Άθλιοι.
  Γ
  ί?«! τ , κρ,0υσ^στσ-
  587βν
  φωνήν άνακράξας.—
  ... - _ μάλιστα έττιτακτικοΰ
  ια απόκρισις. Τετέλεσται. Ουδείς είς τόν κή¬
  πον καί ουδείς έν τή οΐκία Π
  Έμεινεν ό Μάριος βλέπων άσκαρδσμυκτί την
  πένθιμον οίκΐαν εκείνην, την ώς μνήμα ο-οτεινήν,
  καίσιωπηλήν καί κενήν. '
  'Ητένισεν είς τό πέτρινον εδώλιον οπου καθήμε
  τΙ°«πία?^«07Λ«Ρασμ1,σς ώΡσς πλησί°ν Τ<1ς Τΐ *ΐατον δέν συμπίπτει μέ την 21ην τΐκσς^καΐ τότε έκάθισεν είς τάς βαθμΐδας τής θύ " " μ ' ' ρας, έχων την καρδίαν μεστήν γλυκύτητος καί ά ποφάσεως. Ηΰλόγησεν έν τώ βάθει τής διανοίας ρωτά τού, καί εΐπε καθ* νά Αι* έκεΐνους πού θέλουν πλουτ,ζουν τάς γνώσεις των. Άττό δλα δι' δλους. ΚΑΙΡΙΚΑ...ΠΕΡΙΕΡΓΑ Πότε άρχίζε: ή Ά<αιξ'ζ; ΕΓς την πραγματικότης ή ίναρξις τή; άνοίξεος διά την Ευρώπην τούλα Μίρτιου, ημέραν τής έαμνής Ιοη μερίας Είς άλλας χώρας τής Εύ Τα όδικά Βιάννου καί ή κίνησις ξένων. καί τόν χειμδνα ά<όμη, θαυμάίΐ όν χλίμα. Είς την γαλλικήν Κιια νήν Άχτή» ή άνοιξις άρχίζει ένω' Β άννος. Διότι ή" όδδς έσκυροστρώ ρίτερα άπό δ,τι άρχίζει είς την θη πλήν μιχροθ τμήμαΐος μεταξύ ΒΙΑΝΝΟΣ Ί-.ύνιος (άντ*ποχρι τοθ μας) —Είνε τό πρώιον ε"τος πού εξησφάλισεν ανετον καί δπωσ τακτικήν συγκοινωνίαν ή ή μετοιξί· Ριπάλλο Γενούης, Ριβιέρχν, 26 ϊω; 35 η¬ μέρας πρΐν άπό την ήαερομηνίαν Ρης ή τού τόν Ι 2ΙϊίςιΜα? ο ή Τΐ ' ' - ρώπης ή άνοιξις άρχίζει πρό τή; ι πού ά/θΕζουν είς την Β.έννην χαΐ κα ανεχώρησεν, άλλο δέν τώ άπελεΐπετο πλέον ειμή ό θάνστος. Αίφνης άκούει φωνήν, ηπς τοθ εφάνη προεοχο μένη έκ τής όδοΟ· φωνήν καλοθσαν άνά μέσον των δένδρων. ** —Κύριε Μάριε! Ό Μάριος άνορθοθται —Τί λέγει, τί, —Αυτού είσθε, κύριε Μάριε; —Ναί. —Κύριε Μάριε, σδς περιμένουν οί φ[λοι σας είς ·τό όδόφραγμα τής όδοΟ Κανναβίδος. Ή φωνή αυτή δέν ήτο διόλου άγνωστος είς τόν Μάριον ώμοΐαζε τή βραχνώδει καί τραχεΐα ^4ι?τΐ01,, ΐις άλλας αρκετάς ΤιτΙ 1 Ημέρας ή καί εβδομάδος μετά την ίην ι οι«,.. ιιΐ____γ... »Α. *_«._ _.'______ φωνή τής "ΕπονΙνης. Τρέχει πάραυτα πρός την κιγ κλΐδσ, τεΐνει γοντα ος τις, μετατοπΐζει την κι-.ητήν την κεφαλήν τού, καί δρομαΐως είς τό σκότος. Τώ ράβ^ον της, προ [εί τινά φεύ εφάνη ώς νέ Γ'. Ό κ. Βο'ίδάς. Τό βαλλάντιον τοθ είς τόν κ. Βοίδάν. Ό κ. Άγιάννη άπέβη άνωφελές Βοίδάς, άξιοσέβαστος έν τή νηττιώδβι αϋστηοότητΐ τού, δέν ηθέλησε νά δέ χθή τό δώρον των αστέρων, μή πιστεύσπς δτι ά στρον δύναται νά νομισματοποιηθή είς χρυσά λου δοβίκισ. Πώς νά μαντεύση δτι τό έξ ούρανοΰ -εσόν χρή" μα έκεΐνο προήρχετο έκ τοθ Γσβριδ; "Εφερε λοι πόν τό βαλλάντιον είς την αστυνομίαν, ώς πράγ μα άπολεοθέν παρά τινος άνθρώπου καί ύττ' αυ τοθ ευρεθέν, καί τό αφήκεν είς τάς χείρας της, Ίνα αποδοθή είς τόν παρουσιαζόμενον καί ζητή σαντα. Είνε βέβαιον δτι τό βαλλάντιον τουτο άπωλέ οθη' άλλ' ουδείς δμως τό άνεζήτησε καί ούτως ουδόλως έβοήθητε τόν κ. Βοίδδν. Άλλως τε, ό κ. Βοιδάς έξηκολούθησε βυθιζό μενος επί μάλλον καί μάλλον είς την πε> ι ΐν. ΑΙ ά
  πόπειραι δσας έκαμε πρός καλλιέργειαν τοθ ΙνδικοΠ
  απέτυχον καί είς τόν Βοτανικόν Κήπον, καθως ιΤ
  χον άποτύχει είς τό έν ΆουσιερλΙτση κηπάριόν
  τού.
  Πέρυσιν έχρεώστει τούς μισθοΰς τής θεραπαΐ
  νης τού νυν, ώς είδομεν, έχρεώσΐει καί τάς τριμη
  νΐας τοθ ένοικΐου τού.
  (συνεχΐζεται)
  Κοινή Διεύθυνσις
  Άτμοπλοϊκών Συγκοινωνιών
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  ΠαρακαλΓθνται οί κ. κ. έπ.βάται όπως έφοδιά
  ζοντσι εγκαίρως μέ τα είσιτήριά των έκ τοθ Πρα-
  κτορείου κοθόσον θά απαγορευθή παρά τής λιμενι-
  κπς άρχής ή έπιβ βάσις παντός επιβάτου έκ τής ά
  ποβάθρας άνευ έπιδίΐξεως τοθ είσαη.ίου τού.
  ■Εχ τού Πρακτορείον Τηλέφωνον 8-31.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεβς
  Ηρακλειωτών.
  δλων των
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακα.νισΒεν καί ηάλχν έξασφαλίζει ίλα τβ
  μβνής. , , „
  •έρμανσις—·λβ«τρ« κ. α. π.
  21ην Μαρτίοα. "Ας δοθμε σήμερα
  πόΐε άρχιζει ή άνοιξις είς την
  Νότιον Εύίώπην Όλάκληρος ή
  Νότιος Εύρώπη είνε άπό τή; ά
  πόψίως αυτής προνομιοθχος: Ή
  άνοιξις άρχίζει είς ραύτήν έγκαι
  ρότερον. ΙΙρΙν φθάσωμεν είς την
  καθ' έαυιδ ιύρωπαικήν Μεαημ6?ί
  αν—τας περί την Μεσόγειον χώ
  άς—άς ίδοθμε πότε άρχίζεΐ ή ά
  οιξις είς την Γαλλίαν. Περιίργως
  άπό βύΐή; απόψεως ή Γαλλία
  έν ευρίσκεται εί; καλλιτέραν θε
  σιν τής τέως Αυστρίας ή Ο&γγαρί
  άς, δπου ή άνοιξις άρχίζει μεταξι»
  22ΐς καί 29^; Ά-τριλίου Μίνον
  ή επί τοθ Άτλαντικοΰ άχτή τή;
  Γλλί ^ ί ό θ
  άλλας αρκετάς Βίυδαπέστη,ν άνθίζουν εί; τοΰς
  κήτου; των Καννων ή τής Μαντόν
  τής γαλλικής Κυανής 'Αχτής, τα
  Ιδία φυτά Είς τού; χήπους δμως
  τής ίιαλικής Ριβιέρας τα 15ια φυ
  τα άνθίζουν 16 Ιω; 25 ημέρας άρ
  γότερα άιτό 3 α άνθίζουν είς την
  γαλλικήν Κυανην Άκτήν. Ή Μ»ν
  τόν άπο τής απόψεως τής ένάρξι
  ως τής άνβίξεως ε5ρίσ<εται είς Ι οψ μ,οϊρχν μέ την Νεάπολιν καί την Λισσαβδ/α. ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ .. Έχπληχτική άπέναηι δλων αθ των είνε πρα>ιμίτης τής ανοίξεως
  είς τί ν Δαλματίαν χαί την Έλλά
  δα. Αμφότεραι άπό άπίψοος έγ-
  ή μάλλον προώρου άνοίξε-
  Γαλλίας, —
  είς τό θερμόν
  χ
  Κόλπεΐον Ρεθμα—γνιορίζει 6 ϊως
  25 ημέρας έ ωρίτερα την άνοιξιν
  Τό ίδιον προνόμιον έ"χει καί ή
  Είς τό Παρίσι ή
  τέσσαρα; ημέρας
  «οιλάς τής Πώ.
  άνοιξις άρχίζει
  ενωρίτερον -ήί Β έννης δπου
  μέν δτι άρχίζει την 29ψ Άπρι
  λΕου Ή Γενεύη εχει άνοιξιν 12
  ημέρας ενωρίτερον άπό την Βιέν
  ην, ή Τεργέσΐη δμως 24 'δλοχλή
  ρων ημερών προτεραιότητα είς την
  έναρξιν τής ανοίξεως.
  Τα περίεργον είνε βτι διαφορά
  είς την ά»οΐξ ν παραΐηοεΐΐαι καί
  μίταξϋ τής γαλλικής Ρι6ιέρ?ς ή
  Κυανής Ά «τής χαί τής ίταλιχής
  πού έν τοαςύΐψ ίχϋυν τό Ιδιον,
  ή μ ξ
  ως Είνε περισσότερον προνομιοθ-
  χοι τής Ριβιέρας καί τή; Ιταλί¬
  ας. Είς την ^αλματικήν νήσον
  Χβίρ—την Λεζίνα των Ίΐαλδν—
  ή άνοιξις άρχίζει 52 ημέρας ένω
  ρίτερον άπό δ,τι άρχίζει είς την
  Β.έννην (26 Απριλίου). Είς Ντουμ
  πρόβνικ—τή·* Ραγοθσα^—τής Δχλ
  ματία; ή άνοιξις άρχίζει 59 ήμέ
  ρας ενωρίτερον. Καί άχόμη έ/ω
  ρίτερον—μέ πρ3ΐεριχιόΐηΕα 65 η¬
  μερών—άρχίζίΐ ή άνοιξις είς τάς
  Αθήνας μας πού άπ' αΰ:ής τής
  άαίψίΐος έρχεται είς ΐσην μοίραν
  μέ την Μχλίγα τής νοτίου Ίσπα
  νίας.
  (οιινεχίζεται)
  μ — Έμπάΐοιι διά την
  αποπεράτωσιν τοθ οποίαι* άπαιτεΐ
  εισέτι πίστωσις 500 χιλ. δρ.
  ται
  περίπ?υ πού θά οοθς ασφαλώς
  Έντός δέ των ημερών θά προε-
  κταθή τό δρομολίγιον καί τοθ
  ταχυϊρομικοί λεωφορείοιι Έμπά
  ρου μέχρις έδώ, ώηε νά είνε τα
  κτικωτέρα ή σιιγκοινωνία. Καί μέ
  λις έτακτοποιήθη ή συγχοινιονία
  ήρχισεν άμέαως πυκνή τουρισυι
  κή κίνησις. Πρό ημερών είχαμε
  την επίσκεψιν των μελΦν τής Αί
  σχης Έιτισ:Υ}ΐόνων. ΚαΙ σήμερον
  μά; επεσκέφθησαν καί τα μέλτ]
  Συλλόγου δεσποινίδων Ηρα¬
  κλιίου Καθημερινώς δέ χαί ιδίως
  τάς Κυριακάς καί εορτάς έρχον
  ται ξένοι άπό παντοθ διά νά άπο
  λαύσουν τα θέλγητρα τής Βι
  άννου χαί νά ζήσουν την ώίαία
  καί είδυλλιακή ζωή της. Όφε!
  λεται ϊμω; ή προσέλκυσις ξένων
  καί είς τάς προσπαθείας χαί τάς
  άχαταπονήτους φροντίδας τοθ τού
  ριστιχοθ προοΐευτικοθ ϊμίλου ό
  «Δΐαβατης» χαί τοθ συμβουλίου
  τού μέ επί κεφαλής τού; χ. χ. Ν.
  Κατσαράκην, Ι Ιΐαπαμαστοράκην
  ίξ όλοχλήρου.
  Τώρα άλλωΐτε λύεττι χαΐ τό
  ζήΐηιια τής συγκοινωνίας όλοκλή
  ρου σχιδόν τής επαρχίας, δια τής
  χατασχεαή; ό5οΰ μέχρις Άμυρών.
  Καί αύτό θά συντελέση είς μέγα
  λυτέραν πρ6&ον, είς ραγϊαιοτέ
  οαν εξέλιξιν τής χωιοπόλεως τής
  Βιάννου. Ή5η αφίχθησαν πρό
  ημερών Ινταθθα £ αναλαβών τό
  ϊργον ίργολάβος χ. Πολέντας με
  τα τοθ μηχανιχοθ χ Φ9ενάκη
  καί προέβησαν είς την καταμί
  τρησιν χαί παασχλτασιν τής £δοΟ.
  Έντός τίάν ήβερών δέ θ' αρχίση
  ή έργασία Καί θά έχη είπομεν,
  μεγίστην σηιιασίαν ή προέχτασις
  τή; όδοΟ θά ρυμοτομήση τό νο
  τιανατολιχόν μέρος τής κωμοπό
  λε<ος. Καί θά συντελέση είς την δημιουργίαν μι3ς νέας θαυμαοίας πλατείας χάτω άπό τόν πελώριον ιστορικόν πλάιανον. Επί πλέον δέ θά γεφυρώση χαί τούς ίύο χειμάρρους, τόν «Γκαμπριέλλε» καί τόν «Βράσκον» Καί θά έξυπη ρετήση άκοπερατουαένη ολόκλη¬ ρον την επαρχίαν Βιάννου. Ορέ· πει νά σημειωθή άκόμη δτι άρ' δτοο ήνοίχθη ή ό5ός χαί ήρχισεν ή δι' αύτοχινήτου σαγκοινωνία, οίχοδομικός όργχ- σμός είς την κωμόπολιν. Έντός δ' δλίγου ή Βιάννος θά Ιχη πλου τισθή μέ νέα θαυμασία οίχήματα, Α Πϊπχδάκην, ΦΊχρολογάκτιν, Ικχταστήματα, χέντρα άναψκχής, Κονδυλάχην, Α. Παπαδογιάν- 'έστιατόρια, ξενοδοχεΓα Οπνου. Έν νην, Κονδυλίχην χαί τού; άλ·|τός δέ «όΟ θέρους ίλπίζεται δτι λοας, ποΐι φλέγονται άπό τόν,θά επιτευχθή χαί ή διαμόρφωσις πόθον νά χαταστήαουν την δροσδ καί δ ίξωραισμός τής χεντριχής λουστον Βιάννον την πλέον πολι πλατΐίας δπΐυ ή προτομή τού ά- τισμένην χαί ωραίαν χωμδπολιν ειμνήττου Διαβάτη, δεδομένου δ· τ^ς Κρήτης, τόν ίδεωδέστερον τό- τι έντός τβθ θέρους θά γίνουν τ' πον δΐαμονής, τό πλέον ευχάρι άποκαλυπτήρια τής προτομής μέ ατον θέρετρον καί τουρισΐιχόν χάθε επισημοτάτα χαί μέ την επι κέντρον. Καί θά τό επιτύχουν βχλλομένην μεγαλοπρέπειαν. ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΑΑΑΣ,, ΑΘΗΝΩΝ Τό διευθυνόμενον υπό τοϋ συμπολίτου μας κ. Γεωργ. Δασκαλάκη. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ι ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ Ό Γεωργιχός Συν)σμός Έ πεξεργασίας καί πωλήσεως Σουλτανΐνας Σητείας έκτΐθη σιν είς μειοδοσίαν δι' ένσφρα γΐστων προσφορών την προ μήθειαν, των κάτωθι είδών: Εκατόν εΐκοσιπέντε (125) ρό λων των 50 χλγ. έκαστος, χάρτου άποξηράνσεως σταφΐ δος. 2) Δέκα πέντε (15) βαρελΐ ών ριζελαΐου, ήτοι τόννοι πε ρίπου δύο καί ήμισυς (2)12) διά την στΐλβωσιν των σουλ τανΐνων. 3) Δύο (2) χιλιάδων δειγμα τοφόρων κυτΐων. 4) Είκοσι πέντε (25) χιλιά ι/ άσυναρμολογήτων στ^φι β 36)ρΙων ιύττου Σμύονης, έξ αρίστης λευκής ξυλεΐας ΚορινθΙας, μονοκόμα τα, χωρίς σπασμένσ, διπλο —Διάλεξις τής Ε. Ο. Ν. είς Αρχάναις. Είς ΐτυκνήν συγκέντρωσιν κό· ομού τής κωμοπόλεως Αρχανών εγένετο προχθε; Κυριακην ή δι «λέξις τού αύτοβι Μορφωτικοϋ συλλόγου υπό τού διευθυντού των γραφείων Έθνικής Νβολκί άς μ. Βαρβογλη, μέ θίμ« τοΰς οσκοιτου; χαΙ τάς έθνΐΜάς έπιδιώ ίΐις τής Ε. Ο. Ν ». Είς την διά λέξιν παρέστησαν τό τμήμα Ε. Ο. Ν κάτΜ "Αρχανών έν στολή, ό Πβριφ Διοικητης τής Ε. Ο. Ν. κ. Ίχτρίδης καί άςΊωματιχοΙ τοθ ενταύθα συντάγματος. —Μεταθέσεις δικχστικων. Αιά διατάγματος μετετέθη 6 πρωτοΜκης χ. £. Στβυρόπουλος εί; Χανιά, Ί Γιαννουράκος είς Ρεθυμνον, Χρ. 2ωτηρόπουλος είς Λασήθι Μετετέθηβχν Ιξ άλλον ο! Κρη τις πρωτοδίκαι κ. κ Ί. Μαριδά κης είς Τρί^καλα καί Γ. Χαν δα κης είς Καλάμας. Είς Ρέθυ¬ μνον έξ άλλου ετοποθετήθη ό Εισαγγελεύς Πρωτοδικών κ 'ΛΘ. Γκαζέττας Ωσαύτως μττετβθη ό εΐρηνοδί πλανιαρισμένα καί βίΐοους τα ] κης Αθηνών χ. ε Καραβελάκη; εκατόν (100) κιβώτια 128—130 «|ί Πάτρας Είς Κ«στορί«ν μετβ ό<άδ. ττεοιπου «αί μέ δικαίω τεθή έ είρηνοδίχης Άλικικνοΰ Κρήτης κ. Μ. Τριμανδήλης καί μα τοϋ Συν)μοΟ αυξομειώσε Βίμου ^κ Βρβττος είς Μ*κρυ ως τής άνω ποσότητος των 25 ΟΟΟ κατά είκοσι τοίς έ κατόν 20 ο)-)) κατά τόν χρό νόν τής εκτελέσεως. 5) Ενός καί ήμΐσεος (1 1)2) τόννου σύρματος Γερμανικήν προελεύσεως, γαλβανισμένου Νο 13, πρός συρματόδεσιν των σταφιδοκιβωτΐων. 6) ΠεντακοσΙων (500) χιλιο γράμμων περίπου βελονοκάρ φω>.
  7) Εϊκοσι τόννων (20) κώκ
  ΆγγλιιοΟ χυτηρΐου.
  8) τριακόσια δεκαπέντε
  (315) βαρέλια ποτασσαν των
  50 γιλιογ. έκαστον κυανην των
  80)85 βοθμών καί λευκήν των
  96)98 βαθμων ανεγνωρισμένης
  μάρκος.
  ΑΙ δνω προσφοραί δέον 6
  πως υποβληθώσι μέ τιμάς τσΐφ
  Σητείαν μέχρι τής δρκάτης ό
  γδόης (18) ΊουνΙου 1939, ήμέ
  ραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 πρό μεσημβρίας, όπότε ά
  νοιχθήσονται ενώπιον τοθ Δι
  οικητικοθ Συμβουλίου τοθ
  οπτικων ειδων
  ΙΑΩΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε Βλα τα νέα μοντέλσ σκελετών.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων.
  ΠρΙν προμηθευθήτ* έπισκεφθήτβ μας
  Τιμαί Χονικτί
  ΐ£Ι1 Π1ΙΙΙΙΙΗΙΙ1ΠΙΙΙΙΕΙΙΠ
  II
  ΙΙ11ΙΙ11ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι11ΙΙ1ΧΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΗΙ1ΙΙΙΙΙΙ11Ι1Ι11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Η
  ! στο ..ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ" !
  = ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ §
  Ι ---------------------—
  Ι Πσρελήφβησαν 5000 Ζέρσεϋ υποκάμισα σέ έν-
  Ι τελώς καινουργια σχέδια καί χρώματα.
  Ξ Των καλύτερον ελληνικόν έργοστασΐων «ΛαΤδος»
  | «Πλύφα», «Βϋκο» κ.Α π.
  ί^ι ιιιιιιιιιιιι ιιιιιηιιιιι ιιιιιιιιιιιιπιιπιιιπιιιιιπιιιιη ππιαΐιαι ιιιιιιιιιιιιπ ιιηιιιπιιι πΐιΐηΐιαιπιιιπιΐιΐΐι~υπιηΓΐηοιΐ
  νβίαν.
  —Διά τό «"Ασυλον τηςΓερέν
  τισσας».
  Σηιιερον έην τρ*χ. τροφβδοτεϊ
  ται το «"Άσυλον τής Γερόντια
  ααςη ολόκληρον την ημέραν μέ
  πλούσιον κιι εκλεκτόν φαγητον,
  άηο την οικογένειαν Παπαδακη
  ί) Ποταμιανοΰ εί; μνημόσυνον
  τρίμηνον τή; προβφΐλοΰ; των νκ
  κράς Άγνελική;. Ό Σΰλλογος έξ
  άλλου των Δεσποινίδων έτροφοίό
  τησε προχθές μέ κρίας τό 'Άσυ
  λον. Ό Μορφωτικί; ϊύλλος βΰχ«
  ριβτεϊ δβρμώς.
  —Διανυχτερεόοντα φαρμα-
  κεϊα.
  Σήμερον 6 Ίουνίου θ» διοινυ
  κτερίύαουν τα φαρμακεϊα θεοδ.
  Γεωργιάδου καί Κωνστ Κανα¬
  κάκη.
  Συν)σμο0.
  'Η παράδοσις των άνω εί
  δών γενησεται ώς άκολού
  θως:
  1) Σταφι&οκιβώτια: 5000 κιβ.
  πρώτον δεκαπενθήμερον Ίου
  λΐου, 5000 δεύτερον Ιδθήμε
  ρον Ιουλίου, 10000 δεύτερον
  Ιδθήμερον Αύγούστου. Υπό
  λοιπον περί τα μέσα Σεπτεμ
  βρίου έ. 6.
  2) Σταφιδόχσρτον καί Βελο
  νόκαρφα: Πρώτον Ιδθήμερον
  Ιουλίου έ Ι.
  | "Απαντα τα λοιπά εΤδη δεό
  τερον δεκαπενθήμερον ΊουλΙ
  ου έ. Ε.
  Έν Σητ£(α τ{) 18η Μαΐοι»
  1939.
  Γεωργικός Συν)μός 'Επεξερ
  γασΐας καί Πωλήσεως Σουλ
  τανΐνσς Σητείας
  Ό τιρόεδρος
  Παπά Μιχ. Π««βυταάΜη{
  ΤΑ Συν)φον Μέλος
  Ιίίάν. Γ, Γι«τ{άκπβ
  •Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τρίτης
  6 Ίουνίου 1939
  123 Ώρα
  ΝΕΑ ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΑ
  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΙΟΡΑ
  1Σ Κ ΑΙ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΛΙ ΑΙ ΣΥΜΠΛΟΚΑ
  ΡΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ί» Ίουνίου (τού άντα·
  ηοκριτού μας).—Κατά τηλεγραφήματα
  έκ τής "Απω Άνατολής είς τα σύνορα
  Ρωσσίας καί Μαντζουρίας συνέβησαν
  νέα αίματηρα έπεισόδια.
  Αί συμπλοκαί, κατα τας αύτάς πλη¬
  ροφορίας, συνεχίζονται μέ βαρυτάτας
  απωλείας εκατέρωθεν. Εις τάς συμπλο·
  κάς μετέχουν ισχυραί στρατιωτικαί μο·
  νάοες καί άεροπλάνα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΒΙΑΙΟ ΤΑ Τ Η
  ΑΡΒΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ Ι ΤΑ Α Ω Ν
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίουνίου (τού άνταπο-
  κριτοθ μας).— Κατά τα έκ Ρώμης τη¬
  λεγραφήματα ή έγκαινιααθείσα άπό τι·
  νων ημερών βιβιοτάτη άρθρογραφία των
  ίταλικών εφημερίδων εναντίον των δυ·
  τικών δυνάμεων συνεχίζεται.
  Αί ιταλικαι έφημερίδες σχολιάζου·
  σαι τάς ανακοίνωσις είς άς προέβη προ
  χθές ό βτρατηγός ΛΙηολάττι είς την
  «Τζιορνάλε ντ' Ίτά) ια» διατυπώνουν
  νέας απειλάς εναντίον των δύο δυνάμε¬
  ων. Λ ί έφημερίδες σχετικώς, άναφέρον·
  ται ιδία είς την άεροπορικήν ισχύν καί
  τόν ύποβρυχιακόν στόλον
  καί Γερμανίας.
  Ή ττολιτική των Σοβιέτ
  άνεξήγητος διά τούς
  Ή στάσις των Βαλτικών Κρατών.
  ΡΩΜΗ 5 Ίουνίου (16. ύπη
  ρεο(α)._ Είς τόν λόγον τόν
  οποίον εξεφώνησε χθές πρός
  250 χιλιάδας παλαιών πολεμι
  στών 6 καγκελλάριος Χίτλερ,
  ετόνισε μεταξύ των άλλων δ
  τι ή Γερμανία δέν είνε διόλου
  ΰπεύθυνος διά τόν παγκόσμι
  όν πόλεμον καί δτι δέν ένική
  θη διά των δπλων. «Ή Γερ
  μανία, εδήλωσεν ό κ. ΧΙτλερ
  ενικήθη διά τής συμφωνίας
  των Βερσαλλιών, βάσει τής
  οικίας ή Αγγλία καί ή Γαλ
  λία αφήρεσαν άπό αύτην τάς
  άποικίας της».
  ΤΑ ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΡΩΜΗ 5 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσίσ).— Αί έφημερίδες των
  Βαλτικών χωρών Λεττονίας—
  Λιθουανίας καί Έσθονίας, επι
  τίθενται εναντίον των Σοβιέτ
  καί αναφορικώς πρός την επι
  μονήν των τελευταΐων είς τό
  ζήτημα των έγγυήσεων αύ
  των. Ή έπιμονή οβτη, υπο-
  γραμμίζουν αί ϊδιαι έφηαερί
  6ες, αποβλέπει είς τό νά άπο
  σπάση τα κράτη ταυτα άπό
  την ούδετερότητα την όιοίαν
  είναι άποφασισμένα νά τη
  ρήσουν.
  —Έκ Μόσχας φέρεται ώς
  βεβαία ή πληοοφορΐα 8τι ή
  σοβιετική κυβέρνησις δέν άττε
  δεχθή την πρόσκλησιν δπως
  ό στρατάρχης Βοροσίλωφ πά
  ραατή είς τα μεγάλα φθινο
  πωρινά γυμνάσια τού άγγλι
  κου στρατοθ.
  ΟΙ άγνλικοί κύκλοι φαίνον
  ται θορυβημένοι άπό την α¬
  ποδοχήν ταύτην τής προσκλή
  σεως πρός τόν Βοροσίλ,ωφ, έν
  Μόσχα, την όποιαν καί χαρα
  κτηρΐζουν ανεξήγητον.
  Είς τόν λόγον τόν οποίον
  εξεφώνησε "χθές ό Γάλλος
  πρωθυπουργός, εξέφρασε συν
  τοίς άλλοις την δυσαρέσκειαν
  τής Γαλλικής Κυβερνήσεως
  άπέναντι τής τσκτικής τής σο
  βιετικής κυβερνήσεως είς τό
  ζήτημα των άγγλοσοβιετικών
  διαπραγματεύσεων.
  ΡΩΜΗ 5 Ίουνίου ((δ. ύπη
  ρεσΐσ).— Τελευταίαι έκ ΛονδΙ-
  νού πληροφορίαι ά^σβιβάζουν
  τα θύματα τοθ ναυτικοθ άτυ-
  χήαατος τού ύτΐοβρυχ'ου «Θε
  τις» είς 99. Τό ύποβρύχιον
  τουτο δέν είχεν άκόμη παρα
  δοθή είς τό αγγλικόν ναυαρ·
  χεΐον υπό τής έταιρίίας των
  ναυπηνήσεων, ήτο δέ παρ' αΰ
  τής ήσφαλισμένον είς τό αγ"
  γλικόν Λοϋδ. ^
  ΙΤΑΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ
  ΡΩΜΗ 5 Ίουνίου ([δ. ύπη·
  ρεσΐα) — Ό Ιταλός ύπουργός
  τής ΠαιδεΙσς μετέβη χθ4ς είς
  Β,έννην 8που συνηντήθη με-
  ,τά τοθ ύπουργοθ τής Λαϊκής
  Διαφωτίσεως τοθ Ράϊχ δρος
  Γκαΐμπβλς μετά τοθ όποίου
  συνεζήτησε διά την στενωτέ
  ραν μεταξύ των δύο χωρών
  συνεργασίαν επί τοθ καλλιτε·
  χνικοΰ κ_αί έκπαιδευτικοθ επι·
  έδ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
  ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ
  ΕΓΓΥΗΣΙΝ ΠΑΡΟΜΟΙΑΝ
  ΤΗΣ ΔΟΘΕΙΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  ΣΥΖΗΤΗΤΑΙ Η ΣΪΗ1ΊΊΣ ΣΥΜΦΟΗΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίουνίου (τού άνταπο·
  χριτού μας).-—Νυκτεριναί πληροφορίαι
  έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ή Αγγλία
  προτείνει όπως παράσχη είς τα Σοβιέτ
  εγγύησιν παρομοίαν τής δοθείσης είς
  την Πολωνίαν.
  "Ηδη συζητεϊται ή συναψις συμφώ-
  νού άμοιβαίας ασφαλείας μεταξύ Άγ-
  |γλ(ας καί Ρωσιίας, έλπίζεται δέ ότι
  Ι αί σχετικαί διαπραγματεύσεις θά'εύοδο·
  ιθώσιν.
  !
  τής Ιταλίας
  ΑΦΙΧΘΗ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΆΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ κ. ΠΛΛΜΡΕΤ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Σήμερον αφίκετο είς
  •Αθήνας ό νέος πρεσβευτής τής Μέγα·
  λης Βρεττανίας κ. Πάλαιρετ.
  Ο ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΝΕ1Ι0ΡΗ2Ε ΔΙΑ ΤΑ ΚΑΜΜΙΗΑ ΒΟΥΡΛΑ
  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟΝ
  Καταρτισθείσα υπό τοθ Τε
  λωνεΐου Ηρακλείου υπεβλήθη
  είς τό υπουργείον Έθν. Οίκο
  νομΐας στατιστική περΐ τής
  εμπορικάς κινήσεως ΉρακλεΙ
  ου κατά τόν παρελθόντα μή
  να Μάϊον. Κατά τα έν τή στα
  τιστική διαλαμβανόμενα στοι
  χεΐα αί συνολικαί είσαγωγαΐ
  Ηρακλείου κατά τόν μήνα
  τοθτον άνήλθον είς 1 581 408
  χιλιόγραμμα διαφόρων έμπο-
  ρευμάτων άξίας δρ. 7.855.
  589 αί δέ έξαγωγαί είς 2 088.
  ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Γ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ
  Μετά πάσης έπιβλητικότη χων καί πλήθη κόσμου τι
  τος έτελέσθη την παρ. Κυρια μώντος την μνήμην τοΰ μετα
  κήν είς τόν Μητροπολιτικόν' στάντος. Έπίσης παρίσιαντο
  ΝΕΑΙ ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΑΟΥ
  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΣΑΜ1
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΣΟΒ
  ΕΡΑΑΙΝ
  ΕΤΙΚΟΝ
  ναόν τοθ ΆγΙου Μηνα τό
  431 χιλιόγραμμα
  εγχωρίων εΐδών
  διαφόρων
  άντιπροσω
  πευόντων αξίαν δρ. 35.974.
  292 δρ. "Ητοι αί
  περέβησαν τάς
  έξαγωγαί ύ
  είσαγωγάς
  ΑΘΗΝΑΙ
  Ίουνίου (τού άντα·
  (
  ποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς ανεχώρησε σήμερον επι*
  στρέφων είς τα Καμμένα Βουρλά όπου
  Θά συνεχίση την λουτροθεραπείαν τού.
  ΓΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  κατά 28 118 703 δραχμάς.
  Άναλυτικώτερον αί έξαγω
  γα( μας κατανέμονται ώς έ
  ξής: Γερμανία 14.130434, Ά
  μερική 5 963.061, Αγγλία 5.
  231.215, Γαλλία 4.195.976, Ί
  ταλία 4.375,845. Ή υπόλοιπος
  άξ(α κατανέμεται μεταξύ
  των χωρών Αιγυπτου, Βελγί
  ου, "Ολλανδίας, Αργεντινήν,
  Γιουγκοσλαυΐας, Δανίας, Σου
  ηδίας, Αύστραλίας καί Έλβε
  τίας.
  άντα-
  ΑΘΗΝΑΙ
  ποκριτού μας.)
  κοινώσεων έγινε
  βά
  - ΑΘΗΝΑΙ Κ Ίουνίου
  ποκριτού μας).—Εγνώσθη ότι διά την
  3ην Ιουλίου οργανούται γεύμα τοί
  προσφυγικόν κόσμου δοθησόμενον πρός
  τιμήν τού πρωθυπουργού κ. Ί. Με·
  ταξά.
  ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΛΕΝΤ1 ΚΙΙ ΤΗΣ ΠΛΟΥΤΗϊ
  ______ΜΕΛΛΟΝΤΙ!
  Ίουνίου (τού άντα-
  Έξ αρμοδίων άνα·
  γνωστόν ότι κατόπιν
  τής μεταβάσεως είς Κρήτην "τοΰ διευ¬
  θυντού τού ύπουργείου Τύπου καί
  Τουρισμού κ. Λέ*κα καί τής γενομέ¬
  νης παρ' αυτού επιτοπίως μελέτης, προ
  χύπτει ότι μόνον αί πηγαι Λέντα καί
  Πλουτής τοΰ νομού Ηρακλείου δύναν
  ται νά όργανωθούν μελλοντικώς, λαμ
  βανομένων έν καιρώ «ναλόγων άποφάσι
  ών υπό τού ύπουργείου.
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΜΗΝ Α
  ΒΑΟΡΓΑΝΒΟΗ ΤΡ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΝ ΦΟΗΝΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝ ΛΙ 5* Ίουνίου (τού άνταπο-
  χριτού μας).— Μετά την δημοσίευσιν
  είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως τού
  νομοθετικόν διατάγματος απερΐ δέ-
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΛΙΑΛΕ3ΙΣ
  Ό διακεκριμένον καθηγητής τής
  αρχαιολογικήν Σχολης Αθηνών
  κ Ριχ Χόκινοβν συνεχίζων τάς
  ανασκαφάς τοδ Σέρ "Αρθουρου
  Έβανς έν Κνωσφ έοχβ κατά τον
  παρελθόντα χειμΐινα σπουύαιοτά
  την επιτυχίαν άνακαλύψχς τούς
  περιφήμους θολωτούς τάφους τούς
  ό α οΐους μελετοΰν οί άρχαιολόγοι
  μεΐά ιτολλης πρβσοχής. Οί τάφβι
  ούτοι έχουν εξαιρετικήν αημα
  οίαν κυρίως διότι ίι' αυτών κα
  ββιΐζίτοίΐ πλέον «βί« ή σχέσις
  τοΰ Μυκηναΐκοΰ πολιτισμοϋ καΐ
  τού Μινωϊκοϋ τοιούτου. Επί τοδ
  , . , . , , " '-.. τόσον ένίιαφέροντος θέματος θά
  καημέρου πωλήσεως επι έκπτωσει λόγω έμιλή,η παρακληθείς ό χ. ρ,χάρ
  τίλους τής εποχής κατ' έτος», αρχίζει ίβς Χοχινσον έλ*πνιστ1 βίς την
  ΑΙ ΣΧΟΛΑΙ
  ΕΚΠΙίΙΔΕΥΣΕΟΣ ΤΗΣ Ε. 0· Ν.
  Καθ' α πληροφορούμεθα προ
  σιχώς άρχεται ενταύθα ή λειτουρ
  γεία των ούλαμών καί σχολειό»
  Έκπαιδεύσεωςτίδν κατωτέρων χ«
  ανωτέρων στελεχών τής Ε. Ο. Ν
  είς α θά φοαήσουν άπαντα τα ήδ
  δπάρχοντα στελέχη τής δργανώ
  σεως χαί τα μελλοντικά τοιαθτα
  πρός απόκτησιν γνώσεωντεχνικήι
  στρατιωτικάς προπαιδεύσεως κα
  θεωρητικών μαθημάτων έθνικήςκα'
  ήθικής άγωγής
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΝ
  Μετετέθη είς Ναύτιλιον ό ,κ,
  Ν. ΤσικαλάκηΓ, Ιφορος Κα
  πνοθ καί διευθυντής Κσπνερ
  γοστασΐοο Χανίων, είς την
  θέσιν τού δέ ετοποθετήθη ό κ.
  Στ. Παπαδάκης, μετατεθείς έξ
  Ηρακλείου.
  οί κ. κ. διευθυνταί των έν
  40θήμερον μνημόσυνον τοθ ταθθα τραπεζών, ό Διοικητής
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίουνίου (τού άνταπο
  χριτού μας)·— Ό Βρεττανός πρωθ¬
  υπουργός -κ. Τσάμπερλαιν θα προβή
  σήμερον είς νέας δηλώσεις επί τή^ πο·
  ρείας των άγγλορωσσικών συνεννοήσεων.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άναπτύσσων τάς
  άγγλικάς άπόψεις, θά καθορίση τα ση·
  μεϊα έκεΐνα είς τα όποϊα πρόθεσις τής
  Αγγλίας είνε νά προβή είς τας δυνατάς
  πρός την Ρωσσίαν ύποχωρήαεις, ούτως
  αειμνήστου στρατηγοθ Γεωρ Χωροφυλακής κ. Όρφανουδά ώστε να εξασφαλισθή ή συναψις τού τρι
  γίου Κατεχάκη, χοροστατοθν [ κης, αντιπροσωπείαι όργανώ |μερο«ς συμφώνου συμμαχίας έη» άγα
  ,^ »λ.λ ΤίΚη,Λ.,. Μη.ηη™ιι ««««^ α ήώ τ^ς *ύρωπαικής είρήνης.
  τος τοθ Σεβασμ.
  τού Κρήτης κ.Τιμοθέου βοηθου
  μένου υπό άπαντοςτοϋκλήρου.
  Είς τό μνημόσυνον παρ(
  σταντο ή έρίτιμος κ. Χρυσή
  Κατεχάκη μετά των υίών της
  Ζαχαριά καί Άνδρέου,αί άδελ
  φαΐ τοθ μεταστάντος, ή θεία
  τού ΙρΙτιμος κ. Μαρία Καλο
  καιρινοθ, ή γυναικαδέλφη τού
  έρίτιμος κ. Μαρία Τσουδερου
  έηΐ τούτω έλθοθσα έξ Άθη
  νών, ό Δήμαρχος Ήρακλεί
  ου, ό Διοικητής τοΰ Συντάγμα
  τος μετ" αξιωματικών τής
  φρουράς εΗρακλείου πλεΐστοι
  έκπρόσωποι των τοπικών άρ
  ά.
  Μετά την ψαλεΐσαν έν μ!
  σφ βαθείας ουγκινήσεως δέη
  σιν υπέρ αναπαύσεως τής
  ή
  ψυχής τοθ έκλιπόντος έπιφα
  νοϊ?ς Κρητός, οί συγγενεΐς τού
  έδέχθησαν τα συλλυπητήρια
  των παρευρεθέντων.
  Επί τώ 40θημέρφ μνημοσ
  νφ ή κ. Χρυσή Κατεχάκη προι
  έφερεν €ίς μνήμην τοθ άλη
  σμονήτου συζόγου της έκλι
  κτόν φαγητόν την ήμέρα
  τής Κυριακής είς τό Πτωχοκ
  μεϊον, τάς Φυλακάς, τό ">
  συλον τής Γερόντισσας κα
  τα μαθητικά συσσίτια.
  ΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  Μέ πολλήν επιτυχίαν διεξήχθη
  σαν την παρελθούσαν Κυριακήν είς
  Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
  Συνελθόν χθές τό άπόγευ
  μα είς συνεδρίασιν τό Διοικη
  την Πλατείαν Ελευθερίας αί έ | τικόν Συμβούλιον τοθ Έμπο
  τήσιαι γυμναστικαί έπιδείξεις των
  δημοτικών σχολείων Ηρακλείου
  ρικοϋ καί Βιομηχανικοϋ Επι
  μελητηρίου Ηρακλείου προέ
  παρουσία των άρχών καί πλήθους βη είς την εκλογήν τής Δ οικού
  κόσμου. Είς τάς έξετάσεις έλαβον σης Έπιτροπής τής όργανώσε
  μέρος αί τρείς τελευταία τάξεις
  των σχολείων ήιοι Τετάρτη, Πέμ
  πτη καί Έκτη, εσημείωσαν δέ
  μεγάλην απόδοσιν είς την γενομέ¬
  νην παρέλααιν καί τάς διεξαχθεί
  σας άσκήσεις, τάς παιδιάς καίτους
  ΜΕΤΕΚΠΜΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
  < ΚΡΗΤΕΣ ΔΗΜ0ΔΙΔΑΣΚ4Λ0Ι Έκ τής Διευθύνσεως στοιχειώ δούς έκπαιζεύσιω; ανεκοινώθη ί καλοθνται διά νά μετάσχουν τοθ διαγωνισμοθ διά την κατάληψιν 50 θέσεων διετοϋ;μετεκτται.5εύσεως είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών με ταξύ άλλων καί οί κάτωθι δημο διδίσχαλοι: Ά. Άδριανάκης, Γ. Άδριανάχης, Κ. Άνδυεάχης, Ά Βρετάκης, Εύδ. Γεωργιλάκη τ Πρωτοπαπαξάχη,Κ. Έπιτροπάκης, Γ. Κωστά<ης, Κ. Κωστάχης, Ι Λανιτάχης, Ειρ. Μ*ντζουράχη, Κ. Μαρκάκης, Έμ. Περάκης, Γ. Πά παδάκης, Ί. Χαλικαδάχης, Σί· φία Χατζηξά^η, καί Μαρία Χαρα λαμπάαη. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Δι* έγχυκλίου της την όποιαν απηύθυνε πρίς τούς Π?οέ5ρους των Κοινοΐήτων τοθ Νομοθ, ή Ν3 μαρχία Ηρακλείου ζητεί νά πλη ροφορηθή την προβλεπομένην πά ραγωγήν ιίς οκάδας κατά τό τρέ¬ χον ί τος των είδών λαθουρίου, κυάμων καί χρομαύων. Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ Αυριον θά συνελθη είς συνεδρία- ή «ροεργασία διά την οργάνωσιν των Λβσχην Έ«ιοτΐ,μ©νΜν αυριον Τβ σιν ή Διοικοθσα Έΐτιτροπή τοθ δεκαημέρων τούτων. Τό πρώτον 6εκ«. ' «^«'2ν *&&*?*% 01«™ "° ' ήμερον φθηνειας θ» γίνη εντος τοί προ- ,ϊ.σβ5β{ ,ΐν«ι ίλϊ«θβρ« β{£ 'η&ν V άοχοληθϊ μηνός Ιουλίου. τ«$, ζητήματι»· ως ώς κάτωθι: Πρόεδρος εξελέγη παμψηφε ό κ. Άλ. Γεωργιάδης, άντ πρόεδροι οί κ. κ. Άντ. Άνε μογιάννης καί Αδαμ. Κων σταντινΐδής, τα^ίας ό κ Εύαγ Χάλαρης καί γραμματεύς ό κ. Έμμ. Βορεάδης. Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΟΡΗΤΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Β Ε. Την πρωίαν τής παρελθούσης Κυριακής ωμίλησεν Έίταγγελματιών ενώπιον των καί Βιοτεχνών Ηρακλείου συγκεντρωθέντων είς την αίθουσαν τοθ κινηματογράφου «Μινωχ» περΐ τοθ τιχμείου Συντά ξεως αυτών δ έπιθεωρητής τοθ Τ Ε. Β. Ε. άναπτύξα; λεπτομερώς σκοτιους καί τάς ίπιδιώξεις ξς τοθ ταμείου καί συσιήσας την ίγ γραφήν είς αύϊό των μή έγγραφέν *.ων εισέτι επαγγελματιαι. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Τό άπόγευμα αυριον θά συνέλ· θη είς συνεδρίασιν τό Διαρχές Στρατολογικόν συμβούλιον Ήρα κλείου.. Κατά την συ,νεδρίαοίν τού τ»ύτ»5ν τό Συμβούλιον θά προβ$ είς την εξέτασιν τής σωματιχής ίκανότητος χαί την διόρθωσιν ήλι κιών ατρατευσίμων. ΑΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΦ3ΡΙΑΚ0Ν Διωρίσθησαν δόκιμοι έφο- ριακοί γραμματεΐς Α' τάξεως ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΑΝΤΙΓΕΡΜΛΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΣ ΕΙΣ Π ΟΛΩ Ν1Α Η ΑΘΗΝ ΛΙ Η Ίουνίου (τού άνταπο κριτού μας).—Κατά τα έκ τοΰ έξωτερι κου τηλεγραφήματα συνεχίζονται αί άν- τιγερμανικαί έκδηλώσεις είς την Πολω¬ νίαν καί τα έπεισόδια μεταΐύ Ηολω· νών καί Γερμανών. ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΙ Λ Ο ΓΟΙ ΤΟΗ ΛΕΜΠΡΕΗ- Ν ΤΑΛΛ Η ΤΙΕ ΑΘΗΝΑΙ !» Ίουνίου (τού άνταπο· κριτού μας).—Είς προσφάτους λόγους αυτών, ό πρόεδρος τής γαλλικής δημο¬ κρατίας κ. Λεμπρέν καί ό πρωθυπουρ¬ γός κ. Νταλαντιέ έτόνισαν αότι ή Γαλ¬ λία ήνωμένη καί ηρεμος θά υποστή α¬ νέτως 'κάθε δοκιμασίαν έπιβαλλομένην τυχόν άπό τα διεθνή γεγονότα». ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΑ. ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΣ ΑΘΗΝΑΙ II Ίουνίου (τού άνταπο κριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Βερολί- νού ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ ομιλή· σας πρός τούς παλαιούς Γερμανούς πο^ λεμιστας άνεφέρθη είς την στρατιωπκήν όογάνωσι-ι τοΰ Ράϊχ καί τα έξ αυτής πλεονεκτήματα τής Γερμανίας. Ο ΟΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΟΓΟΝ ΕΙΣ Τί ΛΙΝΤΙΚ ΑΘΗΝ %.! Ϊ5 Ίουνίου (τού άνταπο κριτού μας).—-Κατά τα σηΆερινά τηλε γραφημ*τα ό κ. Γκαϊμπελς μεταβαίνων είς τό Δάντσιγκ την 18ην Ίουνίου θά έκφωνήση πολιτικόν λόγον έπ' εύκαιρία των έκεί τελουμένων έορτών υπό των Γερμανών κατοίκων τής περιοχής.' 8 Α II ΚΑΙΕΙ ΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΕΓΓΥ ΤΑΣΚΑΝ&ΙΝΑΥΙΚΛΚ ΙΣΕΙΣ ΆΤΗ ΑΘΗΝ %Ι 5 Ίουνίου (τού άνταπο οί τοΰ μας).—Παρά τό οϊι έλλείπουν πίσημοι πληροφορίαι περί των επί τού καί ετέθησαν είς την διάθεσιν αημείου τούτου συγκεκριμένων διαθέαε τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης Ι ων τ^ς Μεγάλης Βρεττανίας, τηλεγρα- Ν' ί ό ή λί δέ μέ τρεχούσης φύσεως πανδριανός καί λΐνας. ρήης ων τ^ς Μεγάλης Βρεττ οί κ κ. Λ. Κ. Λβοντιάδης, Ν.'φείται έκ Παρισίων ότι ή Π. Παπαδόπουλος, Α. Χ. Πα· θα ηρνείτο νά εγγυηθή Αγγλία δέν τής Ρωσ· Ί5. Χ. Τσο· σία;*τα σύνορα ού μόνον των Βαλτικών άλλά καί των Χκαν&ιναυΐχών