97381

Αριθμός τεύχους

5184

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

7/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ————■—————■———————·■■———επβπ»βε™ε»—ε«εε~™επ~™™β
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίΐησία λίραι 8
  ίξάμηνος 8
  Άμεριχής
  έϊησίσ βολ, 15
  ίξάμηνος > 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  7
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ -
  ΤΚΥΙΥΙΙΣ ΣΤΗΤλΚΤΗΣ θΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5184
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΑΙΚΟΝ
  ΚΑΙ ΠΑΡΑΓαΠΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  τα
  Είς τάς άναχοινώσεις τβυ
  πρός τβύς άντιπρβσώπβυς τοΰ
  τύπβυ των Χανίων, ό ύπβυρ-
  γβς Γεν. Διοικητής χ. -
  χιανάκης ετόνισεν δτι τα
  ζητήματα πβύ τόν απησχό-
  λησαν χατά την έν Αθήναις
  παραμονήν τού υπήρξαν χυ-
  ρίως τα εξής: Ή χορήγησις
  πιστώσεων δια την έκτέλε»
  σιν των παραγωγέων έργων,
  δια την αποπεράτωσιν των ή-
  μιτελών όδών χαί την κατα¬
  σκευήν νέων, δια την συν¬
  τήρησιν τού οδιχοΰ γενικώς
  δικτύου τής νήσου χαί δια
  την ανέγερσιν νέων σχβλεί
  ών χαί την επισκευήν των
  παλαιών. Καί ή έπίλυσις ό-
  λων γενικώς των ζητημάτων
  πβύ άφοροΰν την Κρήτην.
  Έπ' εύκαιρία δέ εξήρε τό
  ενδιαφέρον τού κ.Πρωθυπβυρ
  γβϋ δια την Κρήτην χαί την
  μέριμνάν τού διά τόν κρη¬
  τικόν λαόν. Καί αί ανακοι-
  νώοεις αυταί τού χ. Σφακιά
  νάκη, ήκούσθηααν μέ χαράν
  άλλά καί απόλυτον Ικανο¬
  ποίησιν ά (ι ό τούς Κρήτας.
  Διότι άνταποχρίνονται χαί
  πρός τα αίοθήματα χαί τούς
  πόθους των χαί πρός τίς α¬
  νάγκας χαί την πραγματιχύ
  ή ή
  γς
  τητα τής νήσευ.
  Ή Κρήτη, έχει
  ά
  πράγματι
  ί
  ανάγκην παραγωγικών καί
  συγκοινωνιακόν έργων πρω
  τίστως. Καί είνε εύτύχημα
  ότι ή κυβέρνησις κατηνόησε
  την ανάγκην αύτην. Ή Κρή
  τη, δια πολλοϋς λόγους, έστε
  ρεΐτο μέχρι πρό τινος άκό-
  μη καϊ των στοιχειωδεστέ-
  ρων έργων πού χαρακτηρί-
  ζβυν'καί βαθμολογοΰν τόν
  πολιτισμόν μιάς χώρας. Αί
  συγκοινωνίαι διεξήγοντο κα·
  τα τρόπβν πρωτόγβνβν. Δρ©
  μοί δέν υπήρχαν. Όλόκλη·
  ρβι επαρχίαι έμεναν Αιτβμο*
  νωμέναι Κβίί τό αυτοκίνη¬
  τον ήτο άγνωστον δια τού;
  κληθυσμούς βλβκλήρων δια-
  μερισμάτων. Έργα έπίυης «-
  ποξηραντιχά, άρδευτικά, άν-
  τιπλημμυρικά, έξυγιαντικά
  δεν ε χον γίνει καί άπέραν·
  τβι έκτάσεις εκαλύπτοντο
  άπό τέλματα καί ελη, ϊμε
  ναν άκαλλιέργητβι καί αγ©
  νβι εντελώς μέ μόνα πρβϊβν
  τα τβύς άνωφελεΐς κώνωπας
  πβύ μετέδιδον την έλβνβσί-
  αν. Τα περισσότερα δ' έ«ί·
  σης χωρία έστερβΰντ© σχβλι
  κων κτιρίων καί ©ί μαθηταί
  έστβιβάζβντ© είς πανάθλια
  καί κατερειπωμέν» ©ίχήμ«·
  τα. Οί λβγβι της άπεριγρ»
  πτβυ αυτής αθλιότητος ύπήρ
  ξαν πβλλοΐ, κυριώτεροι τωι
  βπβίων ήσαν τ© ότι εχβυν
  παρέλθει ολίγα σχετικώς ετη
  άπό τής άπβτινάξεως τβυ ξε-
  νου ζυγβΰ καί τής ενωοεως
  μέ την άλλην Έλλάδα, τ©
  Ιτι είς τ© διάστημ« αυ?ό ε¬
  μεσολάβησαν τόσβι γιγαντι-
  αΐβι έθνικβί άγώνες πρός α-
  πελευθέρωσιν καί των αλλων
  ύπβδβύλων άδελφών μας καΐ
  πραγμάτωσιν των πεπρωμε-
  νων της φυλής κ«ί ,τβ_ ©τι
  τέλβς τβύς έθνικβύς αγώνας
  ηκολούθησαν πολιτικαί δια
  μαχαι καί κβμματικαί ατα-
  σθαλίαι καί κρατικαί βίκτρό
  τητες καί πβλιτικβί καί κβι-
  νωνικβί έκτροχιασμβΐ πβυ α-
  περρόφησαν τάς δυνάμεις της
  χώρας καί άνέκβψαν καθε
  έργώδη πρ©σπάθει«ν καί έμα
  ραναν κάθε δημιουργικήν δ
  αθεσιν. Είνε δέ γνωστόν ίτ
  καί την εκτέλεσιν των καρά
  γωγικών— έξυγιαντικών έρ¬
  γων της, πβύ θά ήσαν άλλω-
  στε τόσον πρβσοδβφόρα καί
  άπβδοτικά. Ασφαλώς δέ
  θα Ιμεναν έκόμη είς την ά-
  πβμόνωσιν βλόκληρβι έιχαρ-
  χίαι, όπως ή Βιάννος καί τ©
  Μονβφάτοι καί δέν θά έτε-
  λείωνε ποτέ ή όδός Λασηδί
  ©" χ«1 ή μεγάλη άρτηρία
  της Σητείας εάν δέν άνελάμ
  βανεν έν τ$ μεταξύ'τήνέξου
  σίαν ή βημερινή κυβέρνησις,
  άν δέν έτβπβθετεϊτ© είς την
  Γενικήν Διοίκησιν έ κ. Σφα
  κιανάκης με τόν δημι-
  βυργικόν ζήλον καί εάν δέν
  έξεδήλωνεν Ιδιαίτερον τό έν
  (ΐαφέρβν τού διά την ταχυ
  έρ«ν καί ριζικωτέραν λύσιν
  των κρητικών πρββλημάτων
  ό κ. Μεταξάς.
  Άλλ' είς τό διάστημα τής
  τριετίας έπετελέσθησκν π©λ
  λά. Καί ήδη ό κ. Σφακιανά
  κης ανακοινοί δτι θά έπιτε
  λεσθοΰν καί ολα Ζσα υπο
  είπονται είσέτι. ©ά συμπλη
  ρωθή τό άδικον δίκτυον, ©ά
  έκτελεσθοϋν τα παραγωγιχά
  —έξυγιαντΐΜά, έκπβλιτιστικά
  έργα. ©' άνεγερθβΰν παν
  τοΰ νέα, σύγχρονκ, άνετα, ύ
  γιεινά, χαρούμενα έκηαιδευ
  τήρια. Καί θά ληφθή φρον¬
  τίς ώστε νά ρυθμιβθοΰν συν
  τω χρόνω βλα τ' αφορώντα
  την μεγαλόνησβν μεγάλα
  καί μικρά ζητήματα. Δέν
  γεννάται δέ άμφιβολία περί
  τούτου. Τό ενδιαφέρον τοΰ
  κ. Γενικοΰ Διοικητβϋ καί ή
  στοργή τοΰ κ. Πρωθυπουργβΰ
  διά την Κρήτην τό πιστβποι
  οΰν καί τό εγγυώνται άπβλύ
  ως.
  Ρ
  τ«ς
  |»ϊο·
  ή Κρήτη υπέστη «
  ρβν τα δεινά «ύτης
  λιτιχήδ διαμάχης
  χύριβν γνώριομ» τ
  χαί την χραιπαλην
  ένώ διεσπ«θίοβηο«ν *»«*«;
  Τβμμύρια όλβκληρ», «ν *»
  τωϊβώθη έν τβύτβΐί να δι»
  τεββδν μερικαί δε*«δ,*ί
  ί δρβιχμων διάι
  τβδ |
  Πεταχτά
  σημειώματα
  Ο ΠΟΛΙΤΗ
  ΤΙΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΥΠΛΙΒΡΟΥ
  Έχουν χαί οί εφημερίδας τίς
  χαρές κ»ί τίς Εχανοποιήσεις των.
  "Οπως έχουν καί τίς πιχρίες καί
  τίς άπογοητεύσεις των. Τραχεϊς
  είναι οί άγίδνές των. Μά γι'
  ϋτό νοιώθουν βαθειΐν ίκανοποί
  ησι, δταν διαπιστώνουν τή δι-
  καίωσί των. Καί δέν δπάρχει
  μεγαλύτερη χαρά γιά τό δημο
  σιογράφο, γιά τόν άνθρωπο τής
  Ιφημερίδος, άπό τή διαπίστωσι
  8τι έ τόπος γιά τόν ίποΐο άγωνί
  ζεται, πασχίζη, δίδει χαί τό
  τελευταίΌ άποθεμα τής ψυχής χαί
  τού πνεύματός τού, προοδεύει, έκ
  πολιτίζεται διαμορφώνεται Ιτσι
  δπως έχεϊνος τόν δραματίζεται.
  Την πιό μεγάλη δμως χαρά τή
  δίδουν οτίς έφημερίδες ' *
  ξιΟι οί άναγνώατες των,
  γράμματά των, τα άπλά
  φελή πολλές φορίς, δπου ξεχει
  οί Ι
  μέ τα
  κι' ά
  ίλαβον αφορμήν νά ένθυμηθώ Ι
  α περιοδικόν πού συνέβη κα¬
  ά τόν παρελθόντα χειμωνα είς
  Κορφές Μκλεβυζίου. Καί έξηγοθ-
  μαι: δ όμοχώριός μου Κωνσταν-
  ιΐνος Γ. Τιτςμ·χελάκης—άνθρω
  πος κχτά πάντα άξιάπιστος χαί
  πολύ σεβασΐός—μετέβη είς Κορ
  φές τόν Δεκέμβριον 1938 διά νά
  λή λαχανιχά. Είς την μι¬
  ήη χχά. Είς την μι
  ράν πλατείαν τοθ χωρίου στα
  μάτηαε πρδ ένίς χαφενιίου, άπήλ
  λαξε το ζώον τού άπό τό φορτί-
  ον καί εισήλθε διά νά πάρη
  /α καφεν καί άναπαυθη^ ίλί·
  ■όν. Άλλά καφφετζής δέν 5
  ιήρχε, μόνον ϊνας γΐρων δσΐις
  ιάπνιζϊ τόν ναργιλίν τού· κ»ί
  ύ·ός τιθ είπεν διι ό καφετζής
  :πήγαιν« είς τοος άγρούς δι*
  ;ργασ£αν τού—ώς συνήθιζι—καί
  τι μποροθαε μόνος τού νά έιοιμά
  ιη 8,τι ήΗελε καί νά ρ[ψη τα
  λεπτά στό συρτάρι, πάλι μίνος
  ού. Καί άκίμη τόν έδιβχίω
  σεν 8χι αΰΐό αυμβαίνει τακτικά
  «αί ποτέ δέν παρεπονέθη ό Ι
  διοκτήτης δι* 6περβασ!ας καί ζή
  μίας. Μετ' ολίγον κατέφθασε κά
  ποίος γνωσ;ός τού Κορφιανός, δ
  'ποΐος τόν ίβοήθηοε νά ζυγίση
  ιαί πωλήση τα λαχανικά τού
  ;Ζς τοΰς σοναθροισθέντας· τόν
  πήρε και τόν περιποιήθη στό
  σπίτι τού καί στήν έπιστροφή
  προσήλθον οί αγοράσαντες πάν¬
  ες καί τόν ίπλήρωσαν ίπιον
  :όν καφέν πού ήτοίμβσαν μί
  οι των καί ανεχώρησεν μέ τάς
  άρΕστας των έντυπώσεων.
  Αύτά μοθ διηγήθϊ] δ Ιδιος κα
  :ά την επιστροφήν τού καί έθαύ
  μασα διά τόν πολιτισμόν των
  Κορφιανίϋν ένθυμηθείς δτι καΐι
  παρόμοιον συμβαίνει χαί είς
  μα
  λίζει ή σκέψις χαί τό αΙσΒη
  χαί καθρεφτίζεται ή _
  τούς πέθους χαί τίς λαχτά
  ρες της, με τίς λύπες καί τίς
  χαρές της, μ» τίς άνατάαεις της
  πρίς τίς δψηΗς χορυφές.
  τοια μίαν έπιστολή ποο
  η
  Τί-
  άπο-
  τοια μ ή
  πνέει άρωμα εύγενείας χαί πολι
  ά έλ δ ΙΙπα Γ
  ηφ
  ακαλος
  γ
  ς έοτειλεν
  έφημέριος
  τής Άγίας
  θέ
  δ ΙΙαπα Γ.
  χαί διδά-
  Βαρβάρας.
  λ
  ακς ή
  Καί την παραθέτομεν όλόχληρη
  ς *2χ Υι«χ1 άξίζβι πραγμ*
  τιχά νά πάρη ευρύτερη δημο
  σιδτητα. Είναι ίνα ατοιχεΐο ά-
  διάσειστο πού φανερώνει «ίοο
  ίχει μεταβληθή ή ζιοή, πόσο
  {νούν εξελιχθή τα ήθη χοιί Τά
  ίΧ, πίο° «Χε' δψιοθή ή στάθ
  μη τοθ ΐίθλιτισμοθ οτό νηοί μας
  καί Ιδιαιτέρα οτήν Οπαιθρο.
  Ή Κρήτη γίνεται μία μ
  •Ελβετία, Ιπιγράφιι την έπιστολή
  τίυ δ καλός Λιιιίτης: Καί ου
  νιχίζει:
  «Άπό τόχθεσινόν κύριον 5ρθρον
  σ(Χς «Ινδβιξις πολιτιομοθ χ. λ. π,»
  τάς Έλβετικάς Άλπεις δπο^ είς
  οικίας ά,ευ ιδιοκτήται· παρόντος
  ευρίσκει τις διι χρειάζεται, πλη
  ρώνει χαί τό λαμΰάνει, χωρίς πό
  τέ νά παρατηρηθή ή παρβιμιχρά
  κατάχρΓ,σις. Καί έσχΐφθηχα: νά,
  οί Κορφές είναι μία μικρά Έλ
  βετία. Εύγε! τρίς εύγε των Κορ
  φιανων».
  Ή ίστορΕα, είναι πραγματιχά
  σ^γκινητιχή, δαο είναι χι' άλη
  θινή. Καί πρέπει νά οημειωθ^
  δτι δέν είναι μοναδιχό φαινόμε
  νο. Ή περίπτωσις των Κορφδν
  δέν αποτελεί έξαίρεσι τοθ κανό
  να. Τέτοιες περιπτώσιις θά συναν
  τήση απειρε; Ικεϊνος πού θά τα
  ξιδεύση στά χωρία τή; Κρήτης.
  Ό Κρητικός είναι φιλότιμος. 'Αρ
  χεΐ νά τοθ δείξης ίμπιστοσύνη.
  Δέν θά φανη^ άνίξιίς της ποτέ.
  Δέν θά την προδώση σέ καμμιά
  περίπτωσι. Πάνω στήν εμπιστοσύ
  νη πού δημιουργεΐ ή φιλοτιμία,
  έσπρΐζαν άλλοτε οί χωρικοί μα;
  τίς συναλλαγές των Οί συμβολαι
  ογράφοι ήταν ίγνωστ,οι τότε. Ά
  χρείαστοι >άναι. Πάνω στήν ι
  δια ίμπιαχοσύνη, στό Ϊ5ιο φιλότι
  μο, οίκοδομεΐται τώρα δ νεώτερος
  πολιτισμόν Είναι Ε^ας πολιτι
  σμός γνησΕως κρητιχος. Καί κα
  τα τοθτο μόνο δέν ουμφωνοθμε με
  τόν χαλό δσο χαί σεβάαμιο φίλο
  Παπά Σηφάκη Ή Κρήτη δέν γί
  νεται Ελβετία. Απλώς ή Κρή
  τη ξαναβρίσκει τόν έαυτό της. Γί
  νεται πάλιν Κρήτη, πατρίδα δχι
  μονάχα τοθ απαραμίλλου ήρωϊσμοδ
  άλλά χαί τοθ άληθινοθ πολιτι
  σμοθ. Τέτοια πού ήταν πάντα,
  χι' ίσχίρπιζε τό φώς χαί τή λάμ
  ψι της σ' δλο τόν άλλο κδσμο κι'
  δταν άκόμα δλες οί άλλες χώρες
  ήταν βουτηγμένες οτό οχοτάδι
  τοθ βαρβαρισμοθ. μ.
  Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ
  ΤΑΙΥ1ΡΟΜΚΟΪ «ΕΓΑΡΟ1
  "Εν άπό τα μεγαλύτερα
  προβλήματα πού άτιησχόλουν
  έξ ΐσου την πόλιν μας καί τό
  δημόσιον — ή στέγασις των
  κρατικών ύπηρεσιών —ελύθη,
  ήδη διά τής διαρρυθμίσεως
  τοθ Μεγάλου στρατώνος. Είς
  τα δημιουργηθέντα τρΐα μέγα
  λα οΐκοδομήματα·, έστεγάσθη
  σαν μέ κάθε άνεσιν κσί εύ
  πρέπειαν ή ΝομαρχΙα, τα Δι
  κσστήρισ, Πρωτοδικεΐον, Πλημ
  μελειοδικεΐον, ΕΙσαγγελία, Κα
  κουργιοδικεϊον, Είρηνοδικεΐον,
  Πταισματοδικεΐον, ή Διοίκησις
  Χωροφυλακήν ή Νομομηχανι
  κή ΎτιηρεοΙσ,τό 'Υγειονομικόν
  Κέντρον, τό Δημόσιον Ταμεΐ
  όν. ή 'ΕφορΙα, ή Διοίκησις καί
  ύποδιοΐκησις χωροφυλακής, ο
  λαι οΐδημόσιαι υπηρεσίαι. Κσί
  εΤνετοΟτο μέγα κέρδος καί διά
  την πόλιν καί διά τό κράτος.
  Διά τό κράτος διότι άπαλλάσ
  σεται των ένοικΐων πού έπλή
  ρωνε πρίν είς τα διάφορσ Ιδι
  ωτικά οΐκήματα πού έξεμΐσθω
  νέ πρός στέγσσιν των ύπηρε
  σιών τού* καί διότι επί τέ
  λους αί έκπρ'σωποθσαι αύτό
  άρχοί στεγάζονται είς οΐκή
  ματα εύπρεπή, άνετα, ύγιει
  νά, άνάλογα πρός τό κθρος
  καί τόν σεβασμόν πού πρέπει
  νά εμπνέη τό κράτος είς τόν
  λαόν, είς τούς πολίτας τού.
  Διά την πόλιν διότι χάρις είς
  την διαρρύθμισιν καί την άνα
  καίνισιν των οΐκημάτων αυτών
  έξωραΐσθη τό κεντρικώτερον
  σημείον της.
  Έμειναν δμως κσί πάλιν
  χωρΐς σΐέγην αί υπηρεσίαι
  των Τ.Τ.Τ. Καί σΐεγάζονται
  είς Ιδιωτικά οΐκήματα στενό
  χωρα, καί έν πολλοΐς άνθυγι
  βινά. Τό χειρότερον δέ: άλλοθ
  βΤνσι τό άνταλλσκτήριον, άλ
  λοθ αί κεντρικαί υπηρεσίαι,
  αί έπιταγαί, τα δέματα, οί
  τηλέγραφοι κα» οί τηλεφωνι
  κοί θάλαμοι.
  Καί φυσικά αύτό αποτελεί
  πρόβλημα διά την κανονικήν
  Βιεξαγωγήν τής υπηρεσίας καί
  βσρύνει επί τής άποδοτικότη
  τος καί των δρων εργασίας
  των ύπαλλήλων, δπως άνε
  γνώρισαν καί ολοι οΐκατά και
  ρούς επιθεωρηταί καί οί αλλοι
  άρμόδιοι. Δι' αύτό δέ , καί εί
  χε ληφθή πρό καιροθ ή άΐιό
  φασις τής ανεγέρσεως Μέγα
  ρου Τ.Τ.Τ. είς την πόλιν μας.
  'Εκρίνετο δέ άπαραΐτητος ή
  ανέγερσις τοθ μεγάρου αύτοθ
  καί διά λόγους τουριστικούς.
  Καί πολύ ορθώς καί δικαΐως
  βεβαία.
  Τό Ηράκλειον συγκεντρώ·
  νει χιλιάδας ξένων έξ Βλων
  των μερών τοϋ κόσμου κατ'
  2τος. Ήμέρα δέν παρέρχε·
  ται χωρίς νά ύπάρχουν όλΐ
  γοι ή πολλοί ξένοι είς την
  πόλιν μας. Καί φυσικά ολοι
  αύτοι κατ' ανάγκην συναλ-
  λάσσονται μέ τάς υπηρεσίας
  τοθ ΤαχυδρομεΙου καί τοθ Τη
  λεγρσφεΐου. Καί άπό την εμ¬
  φάνισιν τής στέγης των ΤΤΤ.
  βαθμολογοθν έν πολλοΐς τόν
  κρατικόν πολιτισμόν μας. Ό
  πως δμως τόσαι καί τόσαι
  ώραΐαι σκέψεις καί άποφά-
  σεις Εμειναν είς τα χαρτιά
  καί τα σχέδια μόνον έξ αί
  τΐας τής αθλιότητος τοθ κομ
  ματικοθ κράτους, συνέβη τό
  Ιδιον καί μέ την ύπόθεσιντής
  άνεγέρσεως'μεγάρου τριών Τ.
  είς την πόλιν μας. Άλλ' 6,τι
  δέν έγινεν είς τό παρελθόν,
  ΰπάρχει ελπίς νά γίνη τώ
  ρα, χάρις είς Βτήν σημερινήν
  κυβέρνησιν. "Ηδη εμελετήθη
  τό πρόβλημα τής άνεγέρσε
  ως παντοθ Ταχυ&ρομικών—Τη
  λεδραφικών μεγάρων. Καί
  απεφασίσθη ή ανέγερσις δΰο
  κατ' αρχάς: Ενός είς τάς
  Αθήνας καί τοθ ετέρου είς
  τα Χανιά. Την απόφασιν τής
  ανεγέρσεως μεγάρου τριών
  Τ. είς Χανιά, ανεκοίνωσεν
  ήδη όϊ νέος περιφερειακός έ-
  πιθεωρητής κ, ΔαμαρΙας, ό
  οποίος καί θά μελετήση τ ό
  πρόβλημα τής στέγης των υ¬
  πηρεσίαν Τ. Τ.^Τ. δλης τής
  Κρήτης. Τό γεγονός δέ τοθ
  το δημιουργεΐ την βασιμωτέ
  ραν έλπίδα Βτι θά έξευρε
  θ{( τρόπος ανεγέρσεως Ταχυ
  δρομικοθ μεγάρου καί είς την
  πόλιν μας,
  ΑΙ ΑΤΜΟΟΛΟΠΙΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΚΑΙ ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ
  Την έβδομάδα αυτήν πιθα
  νώτατα δρομολογεΐται είς την
  Κρήτην καί πάλιν τό πετρε-
  λαιο<<ίνητον θαλαμηγόν «Ά- κρόπολις», περατωθεισών των άνακαινϊσεών τού καί τής μη νιαίας τού επιθεωρήσεως. Καί . ήτο καιρός. Ό έπιβητικός κό Ι σμος ήρχιζε νά εκδηλώνη σο βαράς ανησυχίας μέ την ση· μειωθεΐσαν άοριστίαν είς την έπαναδρομολόγησιν τής «Ά- κροπόλεως» —καί άς τό εϊπω μέν συγκεκριμένως— εΐχε φο· )ηθή μήττως ή «Άκρόπολις» μετετοπΐζετο είς την έξυπηρέ τησιν άλλων γρααμών έκτός τής Κρήτης. Άλλ' ήδη ήοχι σεν έφησυχάζων μόλις έπλη ροφορήθη Οτι διά τάς άτμο πλοϊκάς γραμμάς τής μέγα λονήσου καί την εξασφάλισιν τής επαναλήψεως των δρομολο γΐων τής «Άκροπόλεως» είς Κρήτην ένδιεφέρθη προσωπι κώς ό Ύπουργός Γεν. Διοικη τής κ. Σφακιανάκης, ό περισ σότερον παντός άλλου δυνά μενος νά κρίνη τάς ανάγκας τοθ έμπορΐου μας καί τής ε¬ πι βατικής κινήσεως άφ' ενόι, καί τόν καλύτερον άφ' ετέρου τρόπον εξυπηρετήσεως των. Τό γεγονός τό οποίον δύνα ταΐ τις νά έξάρη την στιγμήν αυτήν είνε ότι, μίαν ολόκλη¬ ρον πενταετίαν ή «Άχρόπο- λις» έξυπηρέτησε χιλιάδας επι βατων, προήγαγε τα συμφέ ροντα τοθ τοπικοΰ έμπορϊου, εξησφάλισε μεταφοράς τοπι- κων προϊόντων, ωφέλησε διά των τακτικών δρομολογΐων της την τοπικήν παραγωγήν, ε&ωσεν είς τόν τόπον την α¬ σφάλειαν, τόν ρυθμόν, την τα ξιν ταξιδίων άνελλιπών καί έν καιρώ είσέτι βαρυτάτου χειμώ νος, μέ όλ,Ιγσς λέξεις, προσέφε ρεν υπηρεσίας άνυπολογΐστους είς τα συμφέροντα τής μέγα λονήσου. . Καί ε"νας έκ των κυριωτέ¬ ρων λόγων δι* ούς μετα πολ λοθ ένδιαφέροντος ζητεϊται παρά τοπικων όργανώσεων περιωπής ή επέμβασις τοθ Γε νικοθ ΔιοικητοΟ πρός άμεσον δρομολόγησίν της εΤνε ή πε ποίθησις δ τι θά συνεχίση τάς υπηρεσίας πού προσέφερεν είς τό παρελθόν, υπηρεσίας πράγ ματι μεγάλας καί λίαν σημαν τικάς. Σχολαί Ε.Ο.Ν. Ή απόφασις της Ιδρύσεως είς την πόλιν μας σχολών έκ παι&εύσεως ανωτέρων καί κα τωτέρων στελεχων τής Ε.Ο.Ν. είναι απολύτως όρθή Ή σχο λή αυτή θά δώση την άπαι τουμένην μόρφωσιν ρ(ς τούς άξιωματικούς καί ύπαξιωματι- κούς τής "Οργανώσεως καί θά συμβάλη είς την καλυτέ ραν διαπαιδαγώγησιν τής νεό τητος καί είς την πλήρη κα! τανόησιν των άρχων τοθ νέου Κράτους. Καί είναι καλόν είς τάς σχολός αύτάς νά φοιτή σουν δσον τό δυνατόν περισ¬ σότερον καί νά δοθή ή δέου- προσοχή καί υποστηρί¬ ξη Αόο λουτροπόλεις. Καθώς μδς τηλ,εγραφεϊ ό έν Αθήναις άνταποκριτής μας, κατόπιν είσηγήσεως τοΠ κ. Λέκκα, τό ύφυπουργεΐον Τύ· που καί ΤουρισμοΟ άπεφάσι σεν δπως όργανωθοθν έν Κοή τη δύο λουτροπόλεις. Είς Λέν τα καί είς Πλουτήν, δπου ύ¬ πάρχουν αί γνωσταί ίαματι- καί πηγαι. Καί αί δύο λου- τροπόλεις θά δημιουργηθοθν είς την Μεσσαράν, ή μΐα είς την γραφικήν άκτήν τοθ Αι- βυκοθ, ή άλλη βορειοδυτικως τής Γεωργικής Σχολής. Ό κάμπος λοιπόν της Μεσσα ράς έχει καί αύτό τό προνόμι όν. Όπως μάς δίδει τούς καρπούς των εδαφών τού, μας δίδει καί τα Ιαματικά νερά των πηγών τού. Άλη θινά εύλογημένος τόπος. δι καΐως Λξίζει δλης της στορ γης καί της άγάπης καί τής προσοχης μας. τάχωρία τήςΒιάννου, ώ στε νά τακτοποιηθή συντόμως τό ζή τημα τουτο. «** Ή έπιβράβευσις.. Αί προχθεσιναί εκλογαί τοθ Έμπορικοθ μας 'Επιμελητη ρ ου, τοθ δντως λάμπρου τού τού όργανισμοθ τοθ τόπου, ά- νέδειξαν καί πάλιν πρόεδρον τόν κ. Αλέξανδρον Γεωρ¬ γιάδην, διά παμψηφίας μά· λιστα. Ή τοιαύτη έκλογή τοθ κ. Γεωργιάδου, τιμητική ει¬ μπορεί νά υποστηρίξη κανείς, αποτελεί ώρισμένως μικράν έπφράβευσιν δχι μόνον τής ωραίας προσπαθείας τού ή όποΐα τόσους άπέδωσε καρ πούς υπέρ τοθ έμπορικοθ μας κόσμου, άλλά καί των ά- τρύτων κόπων καί τοθ πολυ ετοθς Ιργου τοθ έπανεκλεγέν τος προέορου τοθ άρτίου τού τού ί&ρύματος. Ό κ. Αλεξ. Γεωργιάδης διά τής έπανεκλογης τού, α¬ σφαλώς Ιχει νά αποδώση πολ λά μέ τό κθρος τής πείρας καί των προσόντων τού καί είς τό κράτος καί είς τόν όρ γανισμόν καί είς τόν έμτιο ρικόν κόσμον τοθ τόπου μας. Είς τόν Κρεββατά. Μάς γράφουν άπό τόν Κρεβ βατβ της Βιάννου δτι τό σχο λεΐον τοθ χωρίου στερεΐται καταλλήΚου οΐκήματος καί δτι στεγάζεται είς κτΐριον μή πλη ραθν τούς δρους τής . ύγιεινης καί της παιδαγωγικης. Προ- σθέτουν δέ δτι διαθέτουν καί χρήματα καί οικόπεδον καί προσωπικήν εργασίαν διά την ανέγερσιν έκπαιδευτηρΐου καί δτι τό «έργον καθυστερεΐ έν άναμονή τής μεταβάσεως τοθ σχολικοθ άρχιτέκτονος, διά ν'αποφασίση επί τής καταλλη λότητος τοθ οΐκοπέδου κσί νά δώση τό σχέδιον. Άλλά πι στεύομεν δτι θά εθρπ ταχέως τόν καιρόν ό κ. Σταυρίδης νά μεταβή έκεΐ δεδομένου δτι ύ ,πάρχουν καί άλλα σχολεΐα πρός επισκευήν ή άνέγβρσιν είς Αύο δικασταί. Τό πρωτοδικεΐον Νεαπόλε ως, στερεΐται δύο ίκανωτά των δικαστών τού: Τοθ προέ δρου κ. Νικ. Τερέζη, προα- χθέντος είς 'Εφέτην καί άνα χωροθντος είς Ναύπλιον καί τοθ πρωτοδίκου κ. Γιαννουρά κου μετατιθεμένου είς Ρέθυ μνον. Καί είναι βαθεΐα ή λύ πή καί ή συγκίνησις δχι μό νόν τοθ δικηγορικοθ κόσμου καί των εχόντων σχέσιν μέ τα δικαστήρια άλλά έιλοκλή ρου τοθ λαοθ τοθ νομοθ Λα σηθΐου. Διότι τόσον ό κ. Τε- οέζης δσον καί ό κ. Γιαννου ρδκος δέν είναι μόνον δικα¬ σταί αξιοί της ύψηλης άπο- στολης των. Είναι συγχρό¬ νως καί ανθρωποι μέ σαφή όσον καί εύρεΐαν αντίληψιν τοθ μεγάλου κοινωνικοθ προο ρισμοθ των, ανθρωποι πού ί- χούν θέσει ώς σκοπόν των νά πράττουν τό καλόν καί νά έπεκτεΐνουν την φωτεινήν καί άγαθοτιοιόν δράσΐν των πρός ολους τούς τομεΐς. Είς όλας τάς έκδηλώσεις καί τάς προσπαθείας της προόδου, της εύποιΐας, της έκπολιτιστικής άνατάσεως τού νομοθ καί Ι διαιτέρως τής Νεαπόλεως, δχι μόνον συνέ&ραμαν, άλλά έ- πρωτοστάτησαν. Δι' αύτό καί εκέρδισαν την γενικήν ά γάπην καί εκτίμησιν, τόν σε βαομόν καί τόν θαυμασμόν. Δι' αύτό καί ή άναχώρησίς των γεννφ τόσην λύπην.
  ΛΗΘΡΘΩΣΙ8
  Ό σατανάς καλόγηροςί
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Απολύτως έμπιστευτ
  κό»μέ τούς Όλγα Τσέχοβσ, '
  βάνΠέτρΓβι-ς.
  Την Πέμπτην «Ή "Ανάστασις
  τοϋ Τολστόι νέα Εκδοσις μέ τού1
  "Αννα Στέν, Φρέντερικ Μάρς.
  . ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «ΎποπλοΙ
  αρχος Ραντόλφ», μέ τόν Ρομιέ
  Τέϋλορ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγραμμα 7η;Ίοονίου.
  12 25 Σήμα—Έθνιχδς "Υμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ή ώρα τού έργάτου
  Είδήσεις καί άνακοινώσείς. Μου-
  σική χοροθ.
  13 Ποικίλτ] μουσική (ξ(σκοι).
  13 30 Χρηματιστήριον— ΕΣδή
  σεις. 'Ώρα Άστεροσκοπείου Ά
  θηνδν.
  13 45 Μουσική Τζάζζ (δπδ τόθ
  κ. Νβοκλή, πιάνο).
  14.15 Έλα*ρο τραγοθδι (δπό
  τής κ. Χούλας Σΐήβενς).
  14 40 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  κόν δελτίον—Κίνησις άγορές Πει
  ραιως.
  ι 19 10 Στρατιωτική μουσική
  (δ(σχοι)·
  (19 20 Ή ώρα τίΟ παιδιοθ:
  «Ό μικράς τοιγγάνος καί οί
  τρείς γίγαντιτ,». (Ε&θυμο παραμύ
  θι τής δίδος Α. Σέερ). Μουσική
  πιάνου. Τό μάθημα «κατ' οίκον»
  (εδθυμο διήγ. τής δ)5ος Α ΣΙεε).
  19 50 Μουσική^άπο την ταινί¬
  αν: «Ή Χιονάτη 'καί οί έπτά νά
  νοι» (δίσκοι).
  20 Ή ώρα τής δγείας: «ΤΙ
  πρέπει να ξίρουμε σχετικώς μέ τα
  κουνούπια». Διάλογος. (Έκ μέ-
  ρους τοΟ Υπουργείον Κρατική;
  'Υγιιινήί)·
  20.15 Μικρά ό',χήστοα (δπό
  την διεύθυνσιν τοΟ χ. Γ. Βιτάλη)
  20.50 Είδήσεις— Μϊτβωρολογι
  κδν δελτίον—Χρηματιστήριον.
  21.05 Δτ]μοτικΐ τραγοθδι (δπό
  τοΟ κ. "Άλκη Παπακωνσταντίνοιι
  καί τής κ. Φρόαως Κοκκόλα, συν
  οδεία λαϊκων έργάνων).
  21 35 Όμιλία: «Δραγατσάνι.
  Μιά τραγΐχή αδτοθυσία τής έλλη
  νίκης νεότητος» 6πό τοΟ κ. Γεωρ.
  Άσπρία.
  21 50 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δπό
  τοΟ κ. Γ. Μου>ά, βαθυφώνου).
  22 15 Νυκτεριναί είδήσεις.
  22.25 Μικρά δρχήστρα.
  23 20 Πειραϊκή χορωϊία (δπό
  την διεύθυνσιν τοΟ κ. Γ. Τσαρή).
  23.50 Μουσική χοροθ (δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι είδήσεΐί.
  ΠΟΥΛΛΙΜΐ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ολγα Τσέχοβα
  Ίβάν Πετροβιτς
  Σσμπινέ Πέτερς
  Στήν τελευταία*!1 ίραματι
  Μην δημιουργίαν των:
  Σ
  ΕΜΠΙΧΤΕΥΤΙΚΟί
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό άριστβύργημα τβΰ
  Λ. ΤΟΛΣΤΟ Ι-
  Ν ΑΝΑΣΤΑ
  ΣΙΣ
  (ΝΕΑ ΕΚΔΟΖΙί)
  Ή ίατορία ενός 'Αγγέ-
  λου π«ύ κυλίσθηκε στή
  λάσπη, γιατΐ άγάηηαεκαί
  πίστεψε στήν άγάπη! "Ε-
  να ρωμάντζο κου άρχησε
  άπό Ινα κλεμμένο φιλί,
  σέ μιά σεληνοφώτιστη
  νύχτα, γιά νά τελειώση
  με τό δάχρυ μιά; άτέ-
  λειωτης δυστυχίας.
  Μέ πρωταγωνιστάς την
  ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  χ«1 τβν
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  51 όν
  —Είς τάς έννιά καί μισή,
  μεγαλειότατε, απήντησεν έ-
  κεΐνος.
  Βλέποντας την ρόμπσ, κα
  θώς ή τσαρΐνα την κρατοΰσεν
  άτΐλωμένη μπροστά της, ό
  τσάρος ήοώτησ*:
  —ΤΙ είν' αύτό, "Αλεξ;
  —Σοιοχω έδθ κάτι γιά νά
  τυλΐγεσαι, εΤπεν ή τσαρΐνα
  προχωροθσα μέ στοργήν πρός
  τόν σύζυγον της" νά έτσι δα
  σέ τυλΐγει ή άγάπη μου κάθε
  φσρά πού άναπνέεις.
  Τόν έκύτταξε μέ μάτια λα·
  τρεΙας κα! έπρόσθεσε μέ φω
  .νήν διακοπτομένην άπό την
  συγκίνησιν:
  —Κάθε φορά πού θά ρίχνης
  τή ρόμπα αυτή επάνω σου νά
  θυμασαι τούς βρσχίονάς μου
  πού σ' άγκαλιάζανε.
  Ένας ύπασπιστής έκαμε
  νεθμα ίίς τούς θαλαμηπόλους
  οί όποϊοι εξήλθον άπό τό δια
  μέρισμα. Τούς ηκολούθησε καί
  βγήκε καί αύτάς άφήσας τόν
  τσάρον καί την σύζυγον τού
  μόνους.
  —Μή μοϋ λές αύτό, είπεν
  ό αύτοκράτωρ.
  —ΓιατΙ; ηρώτησεν ή τσα-
  ρίνα.
  —Διότι έν τοιαύτη περιπτώ
  σει δέν θά βγάλω ποτέ άπό
  πάνω μου τή ρόμπα αυτήν.
  ΚσΙ φαντάσου τό πώς θά φαι-
  νόμουνα στόν στρατό φορών
  τας ρόμπα μέσα στά χσρακώ
  ματσ!
  Ηκολούθησε μιά μικρά παΰ
  σις, έπειτα οί δύο σύζυγοι έ
  κυττάχθησαν καί έγέλασαν.
  Τό γέλιο τους ήταν βεβιασμέ
  νο σάν μιά 'άκτΐνα φωτός έμ·
  πρός άπό άντάρα πού προαγ
  γέλλει τρικυμΐαν. Τό ταξΐδι έ
  κεΐνο δέν τούς ένεθουσίαζεν.
  Οχι μόνον ή θλΐψις τοΟ άπο
  χωρισμοθ, άλλά τό σύννεφο
  κάποιου κακοϋ προαισθήμα-
  τος έρριχνε την μαύρην σκιάν
  τού Ό ταάρος σέ μιά στιγμή
  ωμίλησε κατά τρόπον πού έ-
  βλεπε κανεΐς δτι ή τσραχή
  τού ζητοθσε μιά διέξοδο.
  —Αλεξ, θέλω νά σέ ρωιή
  σω £να πρδγμα. Άλλά θά
  μοθ απάντησις ειλικρινώς.
  —Λέγε μου.
  —Κάμνω καλά πού πηγαΙ
  ω στό μέτωπο;
  —ΝαΙ, άγατΐημένε μου.
  — Θά φέρω άποτέλεσμσ;
  —Τό έλπΐζω, εΐμαι βεβαία,
  (συνεχ(ζετσι)
  "Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ό πρώτος ρεμβασμές
  τής νεότητος.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Γεωργικός Συν)σμός 'Ε
  ττεξεργασΐας κσί πωλήσεως
  ΣουλτανΙνσς Σητείας έκτΐθη
  σιν είς μειοδοσΐαν δι" ένσφρσ
  γίστων προσφορών την προ
  μήθειαν, των κάτωθι είδών:
  Εκατόν είκοσιπέντε (125) ρό
  λων των 50 χλγ. Εκαστος,
  χάρτου άποξηράνσεως σταφί
  δος.
  2) Δέκα πέντε (15) βσρελί
  ών ριζελαΐου, ήτοι τόννοι πε
  ρίπου δύο καί τιμίους (2)12)
  διά την στίλβωσιν των σουλ
  τανΐνων.
  3) Δύο (2) χιλιάδων δειγμα
  τοφόρων κυτΐων.
  4) Εϊκοσι πέντε (25) χιλιά
  δών άσυναρμολογήτων στσφι
  δοκιβωτΐων 36)ρ(ων τύπου
  Σμύονης, έξ άοΐστης λευκής
  ξυλεΐας Κορινθίας, μονοκόμα
  τα, χωρΐς σπασμένα, διπλο
  πλανιαρισμένα καί βάρους τα
  εκατόν (100) κιβώτια 128—130
  όκάδ. περίπου καί μέ δικαίω
  μα τοϋ Συν)μο0 αύξομειώσε
  ως τής άνω ποσότητος των
  25 000 κατά ιΐκοσι τοίς έ
  κατόν 20 ο)ο) κατά τόν χρό
  νόν τής εκτελέσεως.
  5) Ενός καί ήμΐσεος (1 1)2)
  τόννου σύρματος Γερμανικής
  προελεύσεως, γαλβανισμένου
  Νο 13, πρός συρματόδεσιν
  των σταφιδοκιβωτΐων.
  6) Πεντακοσΐων (500) χιλιο
  γράμμων περίπου βελονοκάρ
  φω».
  7) Εϊκοσι τόννων (20) κώκ
  Άγγλιχοΰ χυτηρΐου.
  8) τριακόσια δεκσπέντε
  (315) βσρέλια ποτασσαν των
  50 γιλιογ. έκαστον κυανην των
  80)85 β^θμών καί λευκήν των
  96)98 βιθμών ανεγνωρισμένης
  μάρκας.
  Αί άνω προσφοραί δέον δ
  πως υποβληθώσι μέ τιμάς τσίφ
  Σητε'αν μέχρι τής δεκάτης δ
  γδόης (18) ΊουνΙου 1939, ήμέ
  ραν Κυριακήν κσί ώραν 10—
  12 πρό μεσημβρίας, όπότε ά
  νοιχθήσονται ενώπιον τού Δι
  ΙοικητικοΟ Συμβουλίου τοΟ
  Συν)σμοΰ.
  Ή παράδοσις των άνω εί
  δών γενησεται ώς άκολού
  θως:
  1) Σταφιδοκιβώτισ: 5000 κιβ
  πρώτον δεκαπβνθήμερον Ίου
  λΐου, 5000 δεύτερον 15θήμε
  ρον Ιουλίου, 10000 δεύτερον
  15θήμερον Αύγούστου. "Υπό
  λοιπον περί τα μέσα Σεπτεμ
  βρίου έ. £.
  2) Σταφιδόχαρτον κσί Βελο
  νόκαρφα: Πρώτον Ιδθήμερον
  Ιουλίου έ. έ.
  Άπαντα τα λοιπά εϊδη δεύ
  τερον δεκαπενθήμερον Ίουλί
  ου έ. Ι.
  Έν ΣητίΙα τί) 18η Μοΐου
  ΚεμάΑ 'Ατατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ_ ΑΥΚΟΣ
  Τού Άρμστρογγ.
  βίον
  Ή παραμονή τοθ "Ισμέτ είς την
  χυβΓρνησιν, χατέστρεφεν— ελεγαν
  —την Τουρκίαν *αί ίζητοθσαν
  την άμεσον εκδίωξιν τοθ Ίσμίτ.
  Ή επίθεσις αυτή των έχθρών
  τού Κεμάλ είς πολλά σημιϊα της
  ή:ο δικαία. Ή φτώχεια ΰστερ» ά·
  πό τόσους πολέμου;, ήτο άναπόφευ
  κτος, μοιραία, α)λ' δ Κεμάλ, δ
  δικτάτωρ, χαί 4 Ισμέτ, δ χυριώ
  τερος συνεργάτης τού, ήΐαν ή ά·
  φορμή τής χειροτερεύσεως της Άμ
  φότεροι ήσαν στρατιώται. Έατε
  ροθντο χαί των σ:οιχειω5εσΓέρων
  οικονομικωσ γνώσεων. Νεώτεοος δ
  Μουσταφά Κεμαλ είχε διαβίσει
  Ρουσσώ καί Τζόν Στούαρ Μ'λλ
  άλλά δέν είχ« κλίσιν πρός τα οί
  κονομικά. Τά οίχονοιιικά ζητήμο
  τα τόν σΐενοχωΐοθσαν. Καί εύχα
  ρίστως τά είχεν άφήσΐι είς τόν Ί
  σμέτ. Άλλ' δ Ίσμίτ είχε μικροΐέ
  ραν άκόμη κλίσιν χαΐ έλιγωτέρχς
  γνώαεις άπό τόν Μουσταφά Κε
  μάλ. Ώς πρός τά οίκονομικά ήξευ
  ρεν ολιγώτερα χαί άπό τόν μετρ
  ώτερον Λεβαντΐ.ον δπαλληλΐσκο
  μιάς των τρ-ίπεζων τής Κωνσταν
  τινουπόλΐως.
  Μαχρυά, είς την Άγκυραν, είς
  τά^ βάθη της μικρασιατικήν έρήμου
  ' ό Ισμέτ έχοντας πάρει διαζύγιον
  άπό την οικονομικήν ζωήν τοθ
  κόσμου, ήταν ένθουσιασμένος μέ
  τόν έχυτίν τού. Είχεν υποσχεθή
  είς τόν Μουσταφά Κεμάλ δτι θά
  τά έβγαζι πέρα είς τά οίκονομι-
  κά. Είχε τό γραφείον τού είς τό
  . υπουργείον των Οικονομικήν. Έ
  κεϊ συνεζήτει περί των οίκονεμ·.
  | κων τής χώρας μέ ύφισταμίνους
  πού ήσαν έξ Γσου άμαθείς μέ
  ' αυτόν.
  Ι Οί Έλληνες χαί οί Αρμένιοι,
  πού εχιιρίζοντο αύΐά τά ζητήμα
  τα είς την Τουρκίαν, είχαν φύγει
  έχτός ενός ή 56ο. ώς π. χ. δ Τζα
  ' βάντ, δ ίξωμότης Έββαΐος τής
  θΐσσαλονίχης, οί όποΐοι δμως
  | ήσαν διά τό πολιτικόν παρελ
  θόν των υπ^πτοι, ουδείς Τοθρ
  | χος ήτο ίχανές ν' άντικαταστήση
  τ&6ς άπελθόντας χριατιανούς. Ό
  Ισμέτ δέν ήθελε νά καλέση ου τε
  ξίνους έμπειρογνώμονας, οΰ;ε
  Τούρκου; νά στείλη είς τό έξωτε
  ρικόν πρός είδικάς σπουδάς Ώ
  μιλοθσε περί μιάς Τουρκίας ίχα
  νής ν' άνβύρη διά των ίδίων αυτής
  δυνάμεων την οικονομικήν της
  ίσορροπίαν, άλλά £έν έκαμε τί
  ποτε διά νά την βοηθήση πρός
  αυτήν την κατεύθυνσιν. Όλοι
  οί νόμοι πού έδημοσίευεν ήσαν
  άμελέτητοι καί άπορροφοθσαν κα
  την τελευταίαν οικονομικήν !χ
  μάδα πού είχεν άπομβίνει είς
  την χώραν, άπεστράγγιζαν τό
  εμπόριον.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΙΗΩΜ
  1939.
  Γεωργικός Συν)μός Έπεξερ
  γασΐας καί Πωλήσεως Σουλ
  τανΐνσς Σητείας
  Ό προεδρος
  Παπά Μιχ. Π «κουτσάκης
  Τό Συν)φον Μέ>ος
  Ιωάν Γ. Γιατζάκος
  ΑΝΕΣΕΙΣ Κ Α
  II
  ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
  ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΑΝ4ΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΓ
  Εκάστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 π. μ.
  'Επίσης Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ.
  'Ακριβής ώρα όφίξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Είς τό ένταδβ» Πρακτορκΐον ίκδίδονται είσιτήρια δι' 2λας τάς Έλληνι-
  Ί7'*,« ερ*«βρικ«ς γραμμάς καί έν ουνκχκίβ δΓ όλας τάς Εύρωπαΐκάς τοιαύτας.
  Εκοίδβνται φβρτωτικαί δι' έμπορεύμκτκ, δείγματα κ.λ,π. Αύθημβρόν παράδοσις
  ■»5 Τ·ν τόπον τ·δ πρββρισμβΰ τ»ν. *
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  ΑΡ.τηλ.ο-ιβ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό με·. άλθί χκλλιτέχνης παΰ
  εγνώρισε τής πβρισσοτεΓβς οό
  ξες στόν κινηακτβγράφβ:
  ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΥΛΟΡ
  σά; παροι>3ΐάζεΓ«ι αήμβ·
  ρον στό ώ;αιβτίρον έργον:
  ΥΠΟΠΑΩΙΛΡ1Ο!
  ΡΑΝΤΟΛΦ
  "Ενα ϊργο ν«μάτο μυστή-
  ριβ καί ηρΜτοτυηί»: "ΑγωνΐΜ·
  δβς γι« τίς συνκρποτστικές
  σκηνές πού φέρνβυν τόν 'ί-
  λιγγο
  Εθνικόν Λαχεΐον
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Φέρομεν είς γνώσιν των κ.
  κ. συνδρομητήν τού ΈθνικοΟ
  Λαχείου 6τι ή ανανέωσις των
  Γραμματΐων της Β' κληρώσε
  ως τής Δ' εκδόσεως ήρχισεν
  ή5 κ οί λήγει την 10 τρέ
  χοντος. Πέραν τής ανω προ-
  θεσμίας τό Πρακτορείον θά
  δια θε τη ταθτα.
  (Έκ τοΟ Πρακτορεΐου)
  Ο ΕΔίίΛΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ «'Α-
  χρόπολις» τοθ χ. Ν. Μηαλτζάκη
  χάπαρι Μ ί
  δρχ. '
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε άερο-
  ττορικώς δι' Αθήνας ή κ. Μαρία
  Έμμ. Τσουδερου, ΔιοικητοΟ τής
  Τραπέζης της Ελλάδος.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. — Την τταρελθοθ-
  σαν Κυριακήν ή κ. Χριστοφόρου
  Παντουβάκη εβάπτισε τό χαριτω
  μένο κοριτσάκι τοθ κ. Γεωργ.
  Τζεδακη δόσασο είς αΰτο τΑ 6
  νομαι ΜαρΙκαν. Είς την ανάδο¬
  χον κοΐ τούς γονεϊς ευχόμεθα
  νά τοίς ζήση
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν
  άνεδέςατο έκ της κολυμβήθρας
  τό κοριτσάκι τού κ. Έμμ. Καλαί
  τζάκη είς τό χωρίον Έληά Λ
  κ. Παναγιώτο Μ. Σαρακινάκη ο¬
  νομάσασα αύτό 'Ελενην. Νά τοϊο
  ζήση
  Μ. Σ.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Μ1ν&·ς Δΐιιια-
  νάκητ, ΠαντελΙα Μιλτ. Μηλιδάκη,
  ήαοαβωνΐσθησαν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τό Διοικη
  τικόν Συμβούλιον τοθ Φιλανθρω
  ττικοϋ Συλ,λόνου «ΆγΙσ Τριάς»
  εύχαριστεϊ θερμώς την οΐκογέ
  νειαν ΣτοατηγοΟ Κατεχάκη διά
  την εκ 1500 δραχμών δωρεάν
  της έττΐ τω τεσσαρακονθημέρω
  μνημοσϋνω αύτοθ.
  ("Εκ τοθ ΓραφεΙου)
  Γύρω στήν πόλι.
  Τά συνβργεϊα καταττολεμήσεως
  των κωνωποειδών συνεχίζουν έν-
  τατικώς τάς έργοσίας των μέ
  λίαν ίκανοποιητικά Αποτελέσμα·
  τα
  —Έν τφ μεταξύ τό Ύγβιονομι-
  κόν Κέντρον τέλει έν άναμονπ
  τής άπσστολής έκ τοθ άρμοοίου
  ύπουίγεΐου νοσοΰ 80 00^ δρ. διά
  την ενίσχυσιν τοθ αγώνος.
  —Άλλά καί άπό^τής απόψεως των
  έτπδημικών νόσων ή ύνιειονολο·
  γική κατάστασις τού νομοΰ μας
  είναι αρίστη.
  —Ή Οίκονομική ΈφορεΙα Ήρα·
  κλεΐου μετεφέρθη είς τά γραφεϊα
  τοθ πρώην 'ΥαοθηκοφυλακβΙου.
  —Είς τά μέχρι τούδε παρ' αυ¬
  τής κατεχόμενα γραφΕΪα θά έν
  κατασταθίσιν ήδη ή Στρατολο·
  γική Λεσχη καΐ τό Στρατολογι¬
  κόν Γραφείον Ηρακλείου.
  — Μβτά ιήν επιτευχθείσαν σύ¬
  ναψιν τού νίου δανεΐου τής Λι·
  μενικής Έιτιτροπής ή κατασκευή
  των κρηπιδωμάιων έπανήρχισε
  καί συνεχίζεται μέ ταχύν ρυθ¬
  μόν.
  —ΈλπΙζεται δέ δτι μέχρι τής
  ενάρξεως τής ποοσεχοθς σταφυ
  λικής περιόδου θά είναι δυνα·
  τή ή χρησιμοποίησις τμήματος
  των κρηπιδωμάτων διά την Ανευ
  της μεσολαβήσεως λέμβων φόρτω
  σιν των σταφυλων έπΐτων άτμο-
  πλοΐων.
  — Είς τάς προχθεσινάς έπιδεΐ-
  ξεις των δημοτικήν σχολείων Από
  πάσης απόψεως έπιτυχούσας ώς
  κσί χθές έγράφομεν
  —'Λξίζει όμολογουμένως νά 6-
  ξαρθή ή καθ' δλου δράσις τοθ
  διΕάσκοντος προσωπικού καί συγ¬
  κεκριμένως των διδασκάλων Α.
  Βρετάκη, Σ. Χελιδώνη. Ζ. Γυαλι
  τάκη, Γ. Παπαδάκη, Μ. θεοδω-
  ρομανωλά·η καί Α. ΒαισιλεΙου.
  —Ώς καί των διδασκαλισσών
  Κατινας Παπαδάκη, "Αδαμ, Βεν7·
  ρη, ΕόαγγελΙας Σφακιανάκη, "Αν
  νας Στρατιδάκη, Σοφ. Μαυροπού-
  λη καί Γ. "Αλέξη.
  —Ό ύπνωηστής καί ή δνΐς Ζωή
  Βουδούρη θά συνεχΐζουν καί την
  προσεχίΐ Κυριακήν τά μετά τόσου
  ένδιαφέροντος παρακολουθούμεν»
  υπό τοθ κοινοϋ Ηρακλείου ύπνον
  τιστικά πειράματα.
  — Κατόπιν της άκυρώσΐως τής
  ποοχθεσινής ποδοσφαιρικής συναν
  τήσεως μεταξύ «Ηρακλέους» καί
  «ΌλυμπιακοΟ».
  —Καθΐστατσι άδύνατος ή 4ξ<Χ γωγή άποτελέσματος διά τό έφβ τεινόν ποδοσφαιρικόν πρωΐάθλη· μα. — Συνεπώς οί φΐλαθλοι καί οί ένδιαφερόμενοι γενικώς διά τάς άθλητικάς έπιδόσεις τοθ τόπου επιθυμοθν νά πΛηοοφορηθοϋν συγ κεκρ'μένως διατί παρημποδΐσοη ί| έξαγωγή τοϋ άηοτελέσματος τούτου. —ΣυνεχΓζετσι μέ πολλήν επι τυχίαν ή προβολ,ή είς τόν κινη· ματογράρον Πουλακάκη τοθ δρα ματικοΰ ίργου «Απολύτως έμ«ι στευτι·νόν·. —Ό κινηυατογράφος«Άπό') λων» κάμνει 6 αρξιν των προβολών τού της θερινής περιόδου λίαν προσεχώς. ό Ρέκορτεο ΖΗΊΌΥΝΤΆΙ χορίτσια έγγράμ ματα πρός ίκμάθηαιν τής τυπο γραφιχής. ΔΓ άποφοίτους γυμνα σίου άμεσος μισθοϊότησις. Γίνον- ται δεχτά χαί παιδία άπό έπαρ ΟΙ βουλόμενοι δέον ν' άποτα θοθν είς τά γραφεΐα τής «Άνορ θώσεωζ» ίντός 10 ημερών. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ ΑΟΗΝΑΣ8 Πλησίον Στκθ. Μβναστηράκι Παρέχη π«σ«ν πλπρβφορί- αν η δκυχολυνοιν Ιατρικής φιίσεωί, ιΐς τούς είς Αθήνας μΐταβαίνοντας «οβϊνιΐς συμ¬ πολίτας τού. Τοχύταται έπιοκευαΙ ώροΑογΙων <ί$ τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ (β··* Τε)
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο §ργΟν
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  587ον
  Τό κατάστημσ, έξ οδ εΤχε δανεισθή επί ένε
  χυρω των χαλκογραφικΛν ττλακών τοϋ πονήματός
  τού ίπί)λτσεν αύτάς μετά παρέλευσιν δεκατριών
  μηνων. Γ
  Χσλκουργός τις μετέβαλε τάς πλάκσς ταύτας
  είς χυτρας καΐ οϋτω δέν τώ άπέμεινε πλέον τίπο
  τε έκ τού εργου ολης τού τής ζωής.
  Ηρξατο νά τρώγη. τό έκ των τελευταΐων άντι
  τυπων τού άργύριον βλέπων δέν δτι καΐ ό μικρά
  τατος ούτος πόρος τού εζηντλεΐτο, ήμέλησε τόν
  κήπον τού καί τόν άφή<ε νά μεταβληθή είς χέρ σον. Πολύ πρότερον εΐχε παοσει τοϋ νά τρώγη. τα δύο ώά καί τό βόειον κρέας, περιώρισε την τροφήν τού είς ψωμΐον κσΐ γεώμηλα. Έπώλησε δέ καί τα τε>ευταϊα έΐϊΐτιλά τού, επώλησεν έπειτα καί παν
  ο,τι εΐχε διπλοθν διά την κλΐνην καί την ένδυμασί
  αν τού, τέλος δέ τάς χαλκογραφΐσς τού καί έΌχατα
  αυτών άντΐτυπα.
  Είχεν δμως ίΐσέτι τα πολυτιμότερα των β βλ(
  ών τού, έν οίς καί τίνα σπανιώτατα- έκ τούτων ή
  το είς Διογένης Λαέρτιος, έκδοθεΐς έν Λουγδούνφ
  έν ετει 1644, μετά των περιφήμων παραλλαγΛν
  τοϋ έν Βατικανώ εύρισκομένου χειρογράφου τοθ
  δεκάτου τρΐτου αιώνος καί δύο άλλων χειρογρά
  φων τής Ενετίας, άτινα ό Έρρΐκος Στέφανος έ
  ξηρεύνησε τοσοϋτον καρποφόρως.
  Ό κ. Βοίδάς ουδέποτε τ)ναπτε πϋρ είς τόν
  θάλαμόν τού, καί εκοιμάτο πρΐν έτι νυκτώσπ, ϊνα
  μή καΐη κηαΐον.
  Ένόμιζε δέ τις δτι δέν εΤχε γείτονος- τόν άπέ
  φευγον οταν εξήρχετο, καί τοθτο δέν τοθ διέφυγε
  την προσοχήν.
  Ή ένδεια παιδίου κινεΐ μητέρπ τινά είς έΛεος,
  ή ένδεια νέου κινεΐ είς Ιλεος νέαν τινά, ή δέ Ιν
  δεια γέροντος ουδένα είς έλβος κινεΐ Τό γήρας
  είνε έξ δλων των δυστυχιών ή ψυχροτέρα. Άλλ'
  δμως ό κ. Βοϊδας δέν άπώλεσεν όλωσδιόλου την
  παιδικήν γαλήνην τού. Ό όφθαλμός τού άπέκτα
  ζωηρότητά τίνα εισέτι προσηλούμενος είς τα βι-
  βλΐα τού, οσάκις μάλιστα παρετήρει τόν Διογέ-
  νην Λαέρτιον, τό μοναδικόν τουτο αντίτυπον. Ή
  ύαλόφρακτος βιβλιοθήκη τού ύπήρχε τό μόνον επι
  πλον, δ διετήρει, πλήν των ανυπερθέτως άναγ-
  καΐων.
  Μίαν ημέραν τώ λέγει ή κυρά Πλουτάρχου.
  —Δέν εχω π©ς ν' άγοράσω νά φάγωμεν.
  Δέν εΤχε δηλαδή ν' αγοράση τό ψωμίον καί τα
  γεώμηλα κατά τό σύνηθες.
  —Πάρε, καί είπέ δτι πληρώνομεν ακολούθως.
  —Ξεΰρεις πώς δέν μοθ δίδουν μέ πίστωσιν.
  Ό κ. Βοϊδάς ήνοιξε την β βλιοθήκην τού, παρε
  τήρησε πολλήν &ραν τα βιβλΐα τού, τοθτο μετ'
  έκεϊνο ώς πατήρ ήναγκασμένος νά δώση εί ν έκ των
  τίκνων τού είς θυσίαν καί μή άποφασίζων ποίον
  έξ σύτων, Ιπειτα έλαβεν όρμητικώς Εν, τό έθεσεν
  υπό την μασχάλην τού, καί εξήλθε. Μετά δύο ώ
  ρας, επέστρεψεν ουδέν πλέον φέρων β βλΐον, α¬
  φήκεν επί τής τραπέζης τριάκοντα σολδΐα καΐ ε^
  •πε.—Πάρε νά φάγωμεν.
  (συνεχίζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αν* έκεΐνους ποίι θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΚΑΙΡΙΚΑ...ΠΕΡΙΕΡΓΑ
  Γ.'
  Δεδίμένου 5τι κατά μέσον
  δρον ή άνοιξις είς την Β έ-νην ά?
  χίζει την 29»]ν Απριλίου, είς Ά
  θήνας, πού ϊχουν έν σχέσει μέ την
  Β έννην προτέρα!ότητα 66 ημερών
  δ άνοιξις άρχίζει ή?η άπό των τε
  λευταίων ημερών τού Φίβρουαρίου
  Διαρκοθντος τοθ Φίβρουχρίθϋ δέν
  άνθίζουν τάχα είς τα; Αθήνας οί
  νυφοθλες τοθ άττιχο1) χειμώνος, οί
  μυγδαλιίς,
  Τό ρεκάρ δμως τής προτεραιί
  τητος είς την έναρξιν τή; άνοίξε
  «Κ το έχουν ή νήίος Κρήτη καί
  τό Γιβραλτάρ. Ή 1η Ίανουαρίου
  των άντιστοιχεΐ πρός την Ιΐην
  Μαρτίου των βορειοτέρω; ιύρω
  παιχών χωρων! Είς την Κρήτην
  κ*1 τό Γ.βρχλτίρ ή άνοιξις άρχ£
  ζει — ίν αυγκρίσει μέ την Βιέννην
  επί παραδείγματι — έβίομήντα
  ημέρας ενωρίτερον! Ό μέσος δρος
  τής θϊρμοκρ*οίας καθ' δλον τδ
  ίτο; »Γνε δια την Κρήτην καί τό
  Γιβραλτάρ 19 βχθμοί Κελαίου
  Καί άπό εΐκοαι βαθμούς άρχίζουν
  ήίη οί τροπικοί. . Ρα^οθαα, Άθή
  ναι, Μχλάγ», Κρήττ] καί Γιβραλ
  τάρ είνε τα πέντε θερμδτερα μέ
  ρη τής Εύρώπη;. Άπνράλλαχτα
  δπω; ή άνοιξις είς τα πέντε
  αύ:ά μέρη άρχίζει ενωρίτερα, έ*
  τα ι καί τό φθινόπωρον άργει νά
  έλθη χαί φθάνει είς αύτά μέ
  χαθυστέρηαιν 00 Ιω; 70 ήμε
  ρών ..
  ΠΛΗΓΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
  "Αγιος Βασίλειος
  τό κέντρον της Βιάννου.
  Α.'
  Τα τραύματα τής καρδίας τρο
  φοδοτοθν άτθδνιος τό άατυνομι
  κόν δελτίον. Σοχνά διαβάζωμεν
  είς τας εφημερίδας γιά δράμα
  τα τιμής, ζηλοταπίας κλπ είς
  τα άπ&Τα ό δράσιης «ϊπληξε
  τό θθμα διά μαχαίρας είς την
  καρδίαν» 'Ω; επί τό πλείστον
  ϊέν μανθάνομεν την συνέχειαν,
  ΤΙ άπογίνεται τό θθμα τ&Ο
  δράμαΐος, Ή κοινή γνώμη έρω
  τωμένη, θ' άπαντοΰπεν δτι τό
  θθμα άφεύχτως υπέχυψεν είς
  τό μοιραίον, δτι κάθε τραθμα
  τής καρδίας είνε θανάσιμον,
  καί είς τοθτο ή κοινή γνώμη
  θά είνε σύμφωνος μέ τού; ία
  τρούς" παλαιοτέραν καιρών. Εύτιι
  χώς δμω; είς τό κεφάλαιον τοθτο
  ή χοινή γνώμη απατάσαι εδχο
  λ». Ή φύσις πολλάκις, καί συ
  χνά ή χειροκργική, έπεμβαίνουν
  πρός θεραπείαν των τραυμάτων
  τής καρδίας.
  Έννεεΐται δτι θά ήιαν αύθαί
  ρετον χαί Ιξω τής πραγματι
  χόΐητος τό νά υποστηρ'χθη' τό
  ακριβώς αντίθετον έκείνοζ πού
  παραδέχεται ή χοινή γνώμη
  Συχνότατα τα τραύ,Λατα τής χαρ
  διάς, με οιονδήποτε όργανον
  χαί άν έπροξενήθησαν, είνε πράγ
  ματι μοιραΐα Ό μηχανισμός
  δμως πού προκαλιΐ τόν θάνατον
  ποιχίλλει. Σ,ινήθως όταν άκούω
  μέν πε;ί τραυμάτων τής χαρ
  διάς. δ νοθς μας πηγαίνει είς
  την φοβεράν αίμορραγίαν που
  πρόκειται νά έχη ώς συνέπειαν
  τό ρήγμα πού άνοίγεται είς την
  κεντρικήν αυτήν δεξαμενήν, άπό
  τής ίποίας ξεχινά τό αίμα χαί
  είς την οποίαν τό αίμα έπιατρέ
  φεΐ. Διά νά λάβη χώραν ή αίμορ
  ραγία αυτή, χρειάζονται πολλά
  περισΐατιχά. Ιΐρέπει πρό παντός
  ν3 ανοιχθή πολύ τό περιχαρδια
  χον περίβλημα πού σχεπάζει
  πρός 2λας τάς πλευράς τό όρ¬
  γανον.
  (ουνεχΐζεται)
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Βιάννου,
  ύνιος (ίντβτποκριτοθ μας) —"Ε
  να άπό τα πλουτκώΐερα καί μέγα
  λύΐερα χ<Λριί τής επαρχίας Βίαν νού είνε δ Άγΐος Βασίλειος Κτι σμένον είς τό κέντρον, διστέζει δ λης τής επαρχίας γι' αύτό κι' επί τοιιρκικρατίϊς ήΐο Ιδρα τοΰ έπάρ χου. Καί είνε δπως δλα τα χωρία τής Β άννου πνιγμένο κυοιολεκτι κά οτό πράοινο. Δάαη άπό εληές, άπό καρυδιές χαί άλλα χαρποφί ρα, άπά πρίνους',χαί πεθχα τό πε· ριβάλλουν. ΚιασοΙ χαί δάφνες χαί περιηλοχάδες καί λόχμη φουν τώνουν στΐς ρεμματιές δπου μέ ποφλασμό κυλοθν κρυοτάλλινα τα νερά άμέΐρητων πηγών. Είνε κι' ό Άγιος Βασίλειος £νας «ληθι- νός παράίεισος, μόνο πού είνε ά πομονωμένος, άγνωατος χαί απρέ σιτος στους ξίνους. Καί δμως, πά ρά την άττομόναηί τού αυτή, έκ τής έλλεΐψιιος αμαξιτής συγκοινω νίας, τό ώραΐο αύτό χωριό προο διύιι, έξελίσσιται, συγχρονίζεται άναχαινίζεται συνεχδς, Άληθινήν Εκπληξιν άποτελοθν τα ώραΐα χέν τρα τού, ιδίως τα ίξοχικά στίς βαθάσχιες ρεμματιές, μέ ραδιίφω να, μέ όργάνωαι καί χαθαριόττ) τα χαί περιποίησι ζηλευτή Καί είναι είς δλα φιλοπρόοδοι οί Άγιοβασιλειώΐις. Βλέπει χά νείς έχδηλα τα σημεΐα τής Ιργώ δούς προσπαθείας χαί τής φιλο ΑΛΑΤΙ Έπιτραπέζιο Είς «αχέτα 200 δραμίων καί μιάς Αρσχ. 4.60 κατ' οκάν χονδρικώς έκ τοϋ Καταστήμοιτβς: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ. ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον άαέΗτηβε καί ιδικόν τού ξε- νβδβχεΐβν είς Άθήν»ς Τό κεντρικωτατβν καί πβλυτελές: _ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρ« τβΰ συμπολίτου μ«ςκ. ΓβΟΛΥόΐ ΟΪ"ρΑΚΛΕΙβΤΑΙ προτ,μοδν τό «Σίτυ Παλλας». Είναι τό άνετώτερβν Φπμίζετ«ι δια ίήν ύπηρ"ί«ν τού. Αί άνακαινίσε.ς τού τό κατέ οτησαν απαράμιλλον. χηγ ΠΑΛΛΑ— Σταδίου—ΑΘΗΝΑΙ Άποζηράνσεως σταφίδος είνε τοϋ σήματος: ΦΙΣΑ Θ-5 Γενική άντιπρβ06>»τΒίβ:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Άβήνοα—Π«σματζόγλοο 5
  προόδου τάσεως πχντοθ Τώρα,
  Ιχουν άποφαιίσιι νά Εδρύσουν
  καί συνεταιριχόν ελαιουργείον.
  Καί πρός τόν σκοπόν αΰΐόν θά με
  τατρέψΐυν τόν ποτωτιχ&ν αυνεται
  ρισμόν των είς έλαιουργιχόν. Έλ
  πίζουν δέ δτι ή Άγροτιχή Τρά
  πιζα θά ενισχύση την ωραίαν
  πρασπάθειαν των διά χορηγήσεως
  έπαρκοθς δανείου πρός Γβριιΐιν
  τοθ έργοσΐασίου. Καί πραγματι
  έπιβάλλεται ή" Γξρυσις ενός έλαι
  ουργείου αυγχρονισμένου. Ή έλαι
  οπαραγωγή είνε μεγάλη. Τόση
  ώιτε νά μην δημιουργεΤται ούδε
  μία άμφιβολία ώς πρός την έξυπη
  ρέτησιν τοθ δανείου πού θά χορη
  γηθή διά την Γδρυσιν χαί λιιτουρ
  γίαν τοθ έλαιουργε'ου.
  Άλλά, τό μεγαλύτερον ζήτημα,
  είνε τό συγκοινωνιακόν. 'Υπάρχει
  δμω; ελπίς νά λυθζ σύ/τομα, έφό
  σον θά κατασκευασθή ή δδός Βι
  άννου—Άμυρών. Ή δδός αυτή
  θά έξϋττηρετή δπωαίήποτε χαί
  τόν Άγιον Βασίλειον δΐιως χαί
  τόν Κρε65α:α χαί τό Κεφαλοβρύ
  αι χαί τα άλλα πέ^ιξ χωρία, θά
  είνε δμως εϋχολον χαί νά προεχ-
  ταθή διά προσωπιχής εργασίας
  των χατοίχων Διότι πρέπει νά
  σημειωθή δτι δλοι είναι πρέθιιμοι
  νά έργασθοθν διά την κατασκευήν
  δδοθ που θά λύση την άπομόνω
  σιν χαί θά εξασφαλίση συγκοινω
  ν Ε α ν δι' αϋτοχινήτου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος ΤυμπακΙου
  Προκηρύσσει δτι,
  Έκτίθεται είς μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν δι' ένσφραγΐστων
  ττροσφορών ή προμήθεια δύο
  (2) άντλιών άναρροφητικών—
  καταθλιπτικών μανομετρικοθ
  υψους 35 μ. άπ' εϋθείας έ-
  ζευγμένων μετά κινητήρων πε·
  τρελαιοκινήτων δυνάμεως 8
  ππων.
  Ή δημοπρασία ένεργηθήσε
  ται την 19ην ΊουνΙου 1939
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν
  10—12 π. μ. έν τώ Νομαρχια
  κφ καταστήματι ενώπιον έ-
  πιτροπής συμφώνως τοίς οροις
  τής σχετικής διακηρύξεως ών
  δύνανται νά λαμβάνωσι γνώ
  σιν οί βουλόμενοι προσερχό-
  μενοι είς τό γραφείον τής
  Μηχανικάς Υπηρεσίας Κοινο·
  ιήτων καθ' εκάστην καί κα¬
  τά τάς εργασίμους ώρας.
  Έν Τυμπακΐω τή 1η 'Ιουνί-
  ου 1939.
  Ό Πρόεδοος της Κοινότητος
  Έμμ. 'Λνδρουλαχάκης
  ι
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΑΩΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ .*__■.
  θσ ΒοΠτβ δλα τα νέα μοντέλα σχελβτών
  Παρελ'Χ&αμβ μηχσνήματσ δι* κατεργασΐαν κρυστάλλων
  ΠοΙν »Iρο^ηθ8υθήτβ επισκεφθήτε μας
  ΑΑΜΟΗΣ Γ. 1ΑΜΙΑΝ1ΚΗ!
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Όδος Χάνδακος
  Ήράκλϊΐον
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός δπηρέτης διά
  τό γραφείον κ. Ευαγ. Άνωγεια
  νάκη.
  Τ6 γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου τΐροτιμήσββς δλων τ*ν
  Ήρακλβιωτβν.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  •λ* τ«
  μ#νΙ1ί.ί.μα.νβι$-λ·»τρ. κ. λ. «·
  ΜΑΡΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
  Τό ίβνοδοχΐΐον ηροτιμήσκνς έλων των κατ' Ιτος λουομέννν Ήρακλδΐωτών (1$
  τ· Λουτρβχι. Ές«σφ«λί;»ι &ν·βιν χαί προθυμοτάτη ν ύπηρϊθίβν.
  —ΕΙδοποίησις δια τβύς άμέ
  σους φόρους.
  Τό Γενικόν Λογιβτήριον φέρει
  είς γνώσιν των φορολογουμβνΜν
  δτι τα χρέη αυτών κρός τό Δημό
  οίον έξ άμίσων φόρων έχάιτου
  οικονομικόν έτους, χατββχλλον
  ται είς τέσσαρας ισας δόσβις πλπ
  ρωτέας έντός των μπνών 'Απριλί
  ου, Ιουλίου. Όκτωβρίου καί Ί«
  νουαρίου. Συνιβτ^ δέ βΐς «ύ
  τούς όπως σπεόσουν καί καταβά
  λουν την καταστάσαν ήδη άπό
  διμήνου «πκιτητην πρώτην δόσιν
  πρός αποφυγήν των δημιουργηθή
  σομίνων είς βάρος των έξόδνν.
  —Διανυκτερεόοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 7 Ίουνίου βά διανυ
  κτερίύστ) τό φαρμακείον Γ. Γβπί
  βάκη.
  Ή καταπολέμηβις τοΰ δα-
  κου.
  Αι« την καταιτολίμησιν τού |δά
  κ καθωρίσθηο«ν εφέτος ώς εςής
  αί άμοιβαΐ τού προσωπικού Το
  μεάρχαι δρ. 4.000 μπνιαίοίς. Άρ·
  χιβργάται (καθ' ήμερομίσθια) δρ.
  75. ααραβΜίυασταΙ 60 Γδρ. Ψεκ«
  σταΐ δρ 55. Π«γιδοθέτ«ι μηνιαίως
  δρ. 720.
  —Διά μιταλλευτικας ερεύ¬
  νας.
  ΑΓ άπβφάσΐΜς τής Γενικώς Λι
  οικήσεΜς Κρήτης έχορηνα·Τ| &
  ώεια μεταλλιοτικών έρευνών είς
  τόν κ Σ. ΊατρΙδην κχτοΐΜβν Ά
  θην&ν. ΑΙ έρευνκι θά γίνουν «Ις
  τό χωρίον £κβρδαλοΰ Κυίωνίας
  καί επί έκτάσε»»ς 9 600 βτρΐμμά
  των.
  —Τα πρόσθετα φορολογικα
  ποσοστα διά την κκτασκευ
  ήν καί συντήρησιν ό δών.
  Τό υπουργείον των ΟΙκονβμι
  κων δι' έγκυκλΐβυ τού πρός τάς
  έφοριακιχς, ταμιαχας χαί τβλω-
  νιακάς <χρχ>ς τοΰ -χράτους μοί
  νοποιεΐ τό διατ*νμ« δια τοθ οποί
  ου κ»θορίζοντ«ι κατά σειράν τ*
  πρόβθετα φορολβγικά ηοσοατά
  δια την κατααχϊυπν καΐ συντή
  ρήσιν οδών «Ις περιοχάς δια
  φόρων νομ&ν τοθ κράτβυς
  Είς Κρητην τα ποσοβτά τκθτ«
  καββρίζονται ώς εξής: Ηρακλείου
  2 ο)ο. Λασηθίου (ι ο)ο, Ρεθύμνης
  4 ο)ο καί Χανίων 7 ο)ο
  προσκλησισ;
  Συνδέσμβυ Έμπόρων ΈγχΜρίων
  Προ'ίόντων ΉρακλΐΙου
  Μή γενομένης άπαρτίας χατά
  την παρελθοθααν Κυριακήν χα-
  λοθνται χαί αύθις τα μέλη τοθ
  συνδέαμου είς γενικήν συνέλευσιν
  την προσέχη Κυριακήν Ιΐην Ίου¬
  νίου χαί ώραν 11 π. μ. έν τώ
  παρά την Χανίων Πορτα καταστή
  ματι τοθ Έ Μανουσάκη πρός συζή
  τηαιν θεμάτων: Λογοδοσία. Συμ
  βουλίου χαί αρχαιρεσίαι. Ή συν
  έλευσις θέλει θεωρηθή έν άπαρ·
  τία παρίντων δσωνδήποτε μελών.
  Έν Ήραχλείφ τ^ 1η ΊουνΙου
  1939. Ό Πρί5εδρος
  Έμμ. Ν. Μανουσάκης
  Την μεγαλυτέραν ποικί¬
  ύφασμάτων τής
  την εχει μόνον ο
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραψεΐα έ'ναντι Παλ, Νομβρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  7Ίουν(ου 1939
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΔΗΛΩΣΕ
  ΟΤΙ ΑΕΝΠΡΟΚΕΙΤΑΙΝΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΊΚΗΗ ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΑΗ
  ΟΙΟΑΝΟΣ ΕΙΣ ΜΟίΧΙΗ Β λ ΜΕΤΑΒΗ
  Ο ΑΤΤΑΟΣ ΤΙΝΜΠΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ί» Ίουνίου (τού άνταπθ
  κριτού μας).— Είς χθεσινάς δηλώσεις
  τού ό "Αγγλος πρωθυπουργό; κ. Ταά
  μπερλαιν ετόνισεν δτο δέν πρόκειται νά
  μεταβή είς ΛΙόσχαν, ή όποία άλλως τε
  δια της στάσεώς της δέν διευκολύνει
  διόλου την κατάστασιν.
  Είνε πιθανόν είς την Μόσχαν νά με
  ταβή ό'Άγγλος ύπουργός των Εξω¬
  τερικών λόρδος Χάλιφαξ διά νά έλθη
  είς επαφήν μετά τού κ. Μολότωφ, ανα¬
  φορικώς μέ την συνέχισιν των δ
  ύ δα η ύψ
  Ό γαλλικός τύτχος φέγει
  τούς κ. κ. Τσάμπερλαιν και Νταλαντιέ.
  φρς μ η χ
  πραγματεύσεων δια την σύναψιν
  τριμερούς συμφώνου.
  δια-
  τού
  ΥΐΊΟΙΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΜΗ ΕΠΙΒΕΣΕΟΣ ΓΕΡΜΑΗ1ΛΣ
  ΛΕΤΤΟΜΙΑΣ ΚΛΙ ΕΣΒΩΝΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Βερολί-
  νου ότι έντός τή% εβδομάδος πρό
  κείται νά υπογραφή σύμφωνον μή επι·
  θέσεως μεταξύ Γερμανίας, Λεττονίας
  καί Έαθονίας.
  Ο ΓΚΛΜΕΑΕΝ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  &ΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—-Ό Γάλλος γενινός έ
  πιτελάρχης στρατηγός κ. Γκαμελέν ά
  νεχώρησε οί ά τό Λονδίνον. Ύποτίθε
  ται ότι τό ταξίδιον τού κ. Γκαμελέν
  είς την αγγλικήν πρωτεύουσαν σχετίζε
  ται μέ τάς νέας έπιτελικάς βυνομιλίας
  μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλίας.
  Ο ΗΝΤΕΝ Ο Α ΜΕΤΑΒΗ
  Σ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίουνίου (τού άντ*.
  ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Αο»
  δίνου άναφέρουν ότι ό τέως ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Αγγλίας κ."Αν·
  το%υ ΤΗντεν θέλει μεταβή έντός των
  ήμ ερών είς Παρισίους. Ό κ. *Ηντεν
  θέλει διεξαγάγη συνομιλίας μέ προ·
  αωπικότητας τού γαλλικού πολιτικού
  κόσμου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ίουνΐου (Ιδ. 6·
  πηοεσία) —Σήμερον την μεσημ
  βρίαν έφθασεν είς τό Καλαί
  ό στρατηγός Γκαμελέν δ α τε
  ραιωθείς τάς πρώτας άπογευ
  ματινάς ώρας είς Ντοθβερ.
  Είς Αγγλίαν ό κ. Γκαμελέν
  θά παραμείνη μέχρι τής προ¬
  σεχούς Παρασκευής.
  ΡΩΜΗ 6 Ίουνίου (ίδ. ύπηρε
  σία).—Ό κ. ΤΗ^τεν ταξιδεύ
  ών είς Παρισίους, δπου θά συν
  αντηθβ μετά Γάλλων πολιτι
  κων, αποβλέπει είς τό νά επι
  βάλη δι' αυτών τάς προσωπι
  κάς πολιτικάς τού άντιλήψεις
  είς την κυβέρνησιν Τσάμπερ¬
  λαιν.
  —Καθ" ά πληροφοροθνται
  οί ΙταλικοΙ κύκλοι ή δυσα
  ρέσκεια εναντίον των κ. κ.
  Τσάμπερλαιν, Νταλαντιέ καί
  Μποννέ δικαιολογεΐται μέ
  τό έπιχεΐρημα δτι οδτοι δέν
  άπέβλεψαν μετ" αποφασίση-
  κότητος πρός την ολοκλήρου-
  σιν των συνεννοήσεων μέ
  την Ρωσσίαν άλλ' δτι μάλ¬
  λον εφάνησαν έφεκτικοΐ πρός
  την Ιδέαν τής συγκλήσεως μι·
  3ς πενταμεροθς διασκέψεως
  ώς υπέδειξε τό Βατικανόν. Αί
  γαλλικαί έφημερΐδες είς τό
  σημείον τουτο ψέγουν μέ ά·
  συνήθη δριμύτητα την τακτι
  κήν των κυβερνήσεων Ντα-
  λαντιέ—Τσάμιτερλαν μετά την
  άγγελλομένην ήδη συμφωνίαν
  τής Γερμανίας μέ 'τά Βαλ-
  τικά κράτη.
  ΕΚΤΑΚτίΡΪΫΓΚΛΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ίουνίου (Ιδ. ύ·
  πηοεσΐσ).— ΤηΧεγραφοΟν έκ
  Τόκιο δτι συνήλθε σήμερον είς
  έκτακτον σύσκεψιν τό ίαπωνι
  κόν υπουργικόν συμβούλιον.
  Ή σύσκεψις διήρκεσεν επί μα
  κρόν, ελήφθησαν δ' ώς φαΐνε
  ται δριστικσί άποφάσεις επί
  τής στάσεως τής Ιαπων Ιατς ά
  πίναντι τής έν Εόρώπ() κ«τα
  στάσεως. Πάντως αί άποφά-
  σεις αδται τη3θ0νται άπολύ
  τως μυστικαΐ.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 6 Ίουνίου «δ.
  ύπηρεσΐα).—Μεγάλη πυρκαϊά
  άπετέφρωσε σήμερον την πρωΐ
  «ν τό κτΐριον τοθ σιδηοοδρο
  μικοθ σταθμοθ της Βαρσοβί-
  ας. Σημειωτέον δτι τό κΐίριον
  τουτο ήτο ήμιτελές επρόκειτο
  δέ νά αποπερατωθή έντός όλΐ
  γων μηνων.
  ΤΑ ΓΑΑΛΟΊ'ΣΠΑΝΙΚΑ
  ΛΗΛΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΡΩΜΗ 6 Ίουνίου (Ιδ. ύπηρε
  οΐα).— Ό στρατηγός Φράνκο
  εξεφώνησεν χθές λόγον Ανα¬
  φερόμενον είς τάς Γαλλο'ίσπα
  νίκας σχέσεις. Είς τόν λόγον
  τού ό Φράνκο ετόνισεν 8τι
  ή Ισπανία ζημιοθται σοβαρώ·
  τατα έκ τής βραδύτητος μέ
  την οποίαν έφαρμόζεται ή
  συμφωνία Μπεράρ—Γιορντάνα
  πρφνμα τό οποίον δέν συμ-
  βάλλει εύνοϊκώς οοτε είς την
  αποκατάστασιν όμαλών σχέ
  σ§ων των δύο χωρών.
  33 Πρωϊνή
  ι
  ΝΑΜΕ
  ΤΗΣ ΔΙ
  ΦΒΗ Α
  ΑΛΙΑΣ 2
  ΑΣΧΙ
  ΙΡΥΓ
  ΤΟΥ ΣΥΜ
  )Σ ΤΟΥ
  1
  ΙΣ
  ΥΣ
  IV
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ίουνίου (ίδ. ύ-
  πηρεσία).— Σήμερον τήν πρω
  ΐαν συνήλθεν τό Γαλλικόν Ύ
  πουργικόν συμβούλιον υπό τήν
  προεδρΐαν τοθ πρωθυπουργοΟ
  κ. Νταλαντιέ. Ό κ. Μποννέ
  προέβη είς έκθεσιν επί τής έ
  ξωτερικής καταστάσεως.
  Ή πορεία των καλλιεργειωντοϋΝομοϋ
  κατά τόν παρελδόντα μπνα Μάϊον.
  Ο ΝΕΟΣ ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΙΟΝ«. ΜΑΥΡΟΥΔΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Ίουνίου (τού άντα< ποκριτού μας.)— Ό νέος "Αγγλος πρε σβευτής χ. Πάλαιρετ} επεσκέφθη σήμε ρον τόν μόνιμον ύφυπουργόν των Έ ξωτερικών κ. Μαυρουδήν. Α ύριον (σή μερον) ό κ. Πάλαιρετ θά επιδώση τα οιακιοτευτήριά τού είς την Α. Μ.' τόν Βασιλέα Γεώργιον. ΒΡΟΧΑΙ Α Ν Α ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΤΩΣΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ1ΩΝ ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Άνά την ανατολικήν 'Κλλάδα παρατηρείται άπό των πρωϊ· ν ών ώρών σήμερον πτώσις βροχών. Έξ άλλου εσημειώθη πτώσις θερμοκρασιών. Κατά συναφεϊς πληροφορίας είς την Θράκην *αΙ την Μικράν Ασίαν πί¬ πτουν χειμαρρώδεις βροχαί. Ο ΧΙΤΛγΡ ΩΜΙΛΗΣΕ ΟΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΕΑΑΣΑΝΤΑΣ ΕΒΕΑΟΝΤΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ βΊουνίου (ίδ. ύ- πηρεσία).— Πρός τούς παρελάσαντας σήμερον 18.ΟΟΟ Γερμανούς εθελον¬ τάς τούς πολεμήααντας έν Ισπανία, ό καγκελλάριος Χίτλερ εξεφώνησε μα¬ κρόν λόγον εξάρας τόν έν Ισπανία άγώ να καί την πολιτικήν τού άξονος άπ* άρχής τής έκρήξεως τοθ έμφυλίου ίβπα- ννκού πολέμου» Ή Γεωργιχή Ύπηρεσία Ηρα¬ κλείου υπέβαλεν είς τήν Νομαρ¬ χίαν καί τό υπουργείον Γεωργίας έκθεσιν περ! τής πορείας των χαλ λιεργειών κατά τόν παρελθόντα μήνα Μάϊον. Έν τή εκθέσει άναφέρονται αί επικρατήσασα! μετεωραλογικαί συν θήχαι αί οποίαι υπήρξαν δυσμε νεΐς, άστατοι, μεταπίπτουσαι άπό δψηλής θερμοχρασίας είς ψυχρόν καί δγρόν καιρόν. Ό έπισυμβάς λίβας τής 20ής Μαΐου εση¬ μείωσε θερμοκρασίαν υπό σκιάν 36ο χαί χατέστρεψε τήν άνθησιν των ελαιόδενδρα^ είς τα όρεινότε ρα διαμερίσματα τοθ νομοθ. Κατά τήν 28ην τοθ μηνίς επεσε χάλα ζα μεγέθους /επτοκαρύου είς Γω νιές Μαλιβυζίου προξενήσασα ζή μίας είς δλας τίς χαλλιεργείας χαί ιδίως είς τάς άμτιέλους. Όλι χον ποσόν ζημίας 900 000 δραχ· μών. Έν συνεχεία άναφέρεται ή χά τάστασις των σιτηρών επί των οποίων έπέδρασαν ιύμενώς αί χαι ριχαί συνθήκαι. Ό οϊτος παρου σιάζεται ά'ριστος διότι χάρις είς τόν ξηρόν καιρόν τοθ Απριλίου διέφυγε τοθ χινδύνου των σκωρι άσεων αΐτινες άποδεχατίζουσι κατ' ϊτος τήν παραγωγήν τού. Ή 6ρώ μη παρουσιαζεται έπίσης μέ ίκα ναποιηΐιχήν απόδοσιν. Πάντως δ- στερεΐ έν σχέσει μέ τάς περυσι- νάς άποδόσεΐς, οΐτινες υπήρξαν έ- ξαιρετικαί. Ή κριθή ϊμιινε μέ μικράς άποδόσεις μέτριον μέοτω μα καί μικρόν άνάατημα διότι ή ςηρασία τοθ Απριλίου έπέδρασε δυσμενώς. Τα ψυχανθή (μαγειρο ψίματα) είναι μέν άπηλλαγμένα των συνήθων άσθενειών (χολέρας, ψύλλων) άλλά μετρίας άναπτύξεως καί αποδόσεως. Σημαντικήν καθυ στέρησιν τής άναπτύξεως έν σχέσει μέ την περυσινήν παραγωγήν πά ρουσΐάζουν ιδίως οί κύαμοι, άντι θέτως ή ανάπτυξις των έρεβίνθων είνε πλέον ή ίκανοποιητική. Έν τή εκθέσει τονίζεται κα¬ τωτέρω ή μείωσις των καλλιεργου μέν ών έκτάσεων διά καπνοθ καί ή κρίσις τοθ προϊόντος χαθ' δσον δ- λη ή περυσινή παραγωγή μένει άπώλητος είς χείρας των παραγω γών. Καί ή πωληθίϊσα μικρά πό σότης έτυχεν άσυμφόρων όλως τι μών. Ιδιαιτέρας σημασίας χαί ά ναλυτκής έπεξηγήσπος έν τή εκ¬ θέσει τυγχάνει ή ελαιοχίμική κα¬ τάστασις τοθ νομοθ. Ή έφετεινή παραγωγή προβλέπεται Ιση μέ 7 —8 έκατομμύρια οκάδας ήτοι μέ ισην μι#ς μέσης παραγωγήν τής τελευταίας πενταετίας. θά ήτο δέ απείρως πλουσιωτέρα εάν έ ψυ χρός καί δγρός καιρός τοθ τε- λευταίου δεχαημέρου τοθ Μαίου καί δ πνεύσας ισχυράς λίβας δέν κατέστρεφον τήν άνθοφορίαν πολ λών όρεινών διαμερισμάτων. Είς τήν παραγωγήν πρώτη έρχεται εφέτος ή έπαρχία Πυργιωτίσσης, άκολουθιϊ ή έπαρχία Βιάννου, έπεται ή έπαρχία Καινουρίου είτα ή έπαρχία Πεδιάδος καΐ,χα τόπιν αί τοθ Τεμένους καί Μαλε δυζίου, τής επαρχίας Μονοφατσίου παρουσιαζομένης μέ μικράν παρα γωγήν. Ή κατάστασις τής άμπιλουρ γίας μέ δλους ζοίις φόβους πού εγέννησαν πιρί περονοσπόρου α τελευταίαι βροχαΐ καί ό δγρό καιρός τοθ Μαίου έξελίσσεται ά ρίστη. Τό δέσιμο χαί ή άνάπτυξκ των σταφυλών είνε έμαλά, αί θε ώσεις χαί οί ψεκασμοΐ ένηργήθη σαν εγκαίρως καί ομαλώς χαί ή τιμή τώνάμπελουργιχώνπροϊόντων παρουσίασε ζωηράν κίνησιν τα ι τελευταίας ημέρας δχι μόνον επ των σταφίδων άλλά χά Ι επί τώ εϊνω,ί. Διά την ανάπτυξιν τής δέ δροκομίο-ς τονίζεται ιδιαιτέρως ή συμβολή των καταρτισθέντων δπό τήςΓεωργιχής Υπηρεσίας 9μετα6α τιχών σχολείων έμβολιασμών διά των οποίων δχι μόνον έξευγενίζον ται αρκεταί χιλιάδες άγρίων δέν δρων τοθ νομοΰ, άλλά καί μορφώ νοντ?ι θεωρητικώς χαί πραχτικώς τα τοπικά οργαναάγροφυλακής κα θιστάμενα οϋΐω πολύτιμα στοι- χεία τής γεωργικής προόδου χαί τής άναπΐύξεως τοθ δενδροκο μικοθ μας πλούτου. Σημειώνεται έν ιέλβι ή ευχάριστος διαπίσιω σις τής άνυπαρξίας διαφόρων επι ζωοτιών χαί τής εύνοϊκής έν γέ νει άναπτύξεως τής κτηνοτροφίας μας. ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ ΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Συνεκλήθη είς συνεδρίασιν διά τήν προσέχη Δευτέραν τό Δημοτι κόν Συμβούλιον Ηρακλείου. Κα τα τήν συνεδρίασιν τού ταύτην τό Δημοτικόν Συμβούλιον θά άσχο ληθή μέ πλείστα δπηρεσιακά χαί τρεχούσης φύσεως ζητήματα. Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛ. ΕΛΑίΟΒΙΟΜΗΧΑΝΏΝ Συνελθόν χθές τό Διοικητι κόν Συμβούλιον τοθ Συλλό- γου Έλαιοβιομηχάνων κσί Ά λευροβιομηχάνων Νομοϋ Ήρα κλεΐου εξέλεξε Πρόεδρον αυ¬ τού τόν κ. Εμμανουήλ Λαση· θιωτάκην Άντιπρόεδρον τόν κ. Αντώνιον Άνεμογιάννην, Γενικόν Γρσμματέα τόν κ. Δη· μήτριον Λ. Γιαλιτάκην καί Τα- μίαν τόν κ. Εμμανουήλ Ντα- γκωνάκην. ΣΚΥΛΛΟΙ ΚΑΤΪΓπΡΟΒΜΡΝ Κατ' είδήσεις έκ Χανίων κα τα τοθ ποιμνίου των Ιωάννου Λαδάκη καί Ανδρ. Παπουτσά κη έκ τοθ χωρίου Μεσκλών Κυδωνίας έπέδραμον κύνες έ- πιτεθέντες κατά πολλών προ· βί»τ<ΰν. Έκ των δηγμάτων των κυνών τούτων, ανηκόντων είς τούς Νικ.Κωνσταντουλάκην καί Π. Χαζιράκην προεκλήθη ό θάνατος 16 προβάτων. Κατά των Ιδιοκτηιών των κυνΛν 6πβ βλήθη αρμοδίως μήνυσις. 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών τοθ Έμ ττορικοΰ καί Βιομηχανικοϋ Έπιμε λητηρΐου Ηρακλείου αί τιμαί των διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί χον χθές ώς ακολούθως: α',β' δρ. 14.- 16. 6.- 7.50 » 5.50.- 26.10 25.- 28.- 3.50 7.- 6 8.- » 5.----- 560 6.50 » » 550.- Ελεμέδες α', β' Ταχτάδες α', β'. Ελαια 3—5ο θΐνοι: Αρχανών μΐστ. Μαλεβυζίοϋ Σϊτος Κριθή Βρώμη Βϊκος Μέταξα Κουκούλια Ελαιοπυρηναι Σϊ Λευκοί α' β' » ΜουργελαΙου α' » » β' » Πυρηνέλαια » 1.15 21.50 20.— 17.- 16.- 15.- ΕΚΔΡΟΜΑΙ Αφιχθη ένταθθα έκτελοθν εκπαιδευτικήν έκδρομήν τό Γ' Γυμνάσιον Αρρενων Αθηνών. ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΓΕΙ5 ΤΗΝ Ε.Ο.Ν. Διά διαταγής τοθ κ. Πρωθ υπουργοθ ώς Γεν. Έπιθεωρη- τοθτής Ε. Ο. Ν. έπιτρέπεται ) έγγραφή είς τάς τάξεις τής Ε. Ο, Ν. Φαλαγγιτών πέραν τοθ καθορισθέντος όρΐου ήλι- κίας καί μέχρι τοθ 35 Ιτους, ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ Διά διατάγματος χορηγεΐται νέα προθεσμία μέχρι 31 Δεχεμδρίοι» πρός αντικατάστασιν των πρό τής 12ης Ίανουαρίου 1930 εκδοθέν των διπλωμάτων, πτυχίων καί ά- δειών ναυτιχής ίκανότητος έν τφ εμπορικώ ναυτιχψ διά νέων τοιού¬ των. Εργάται θαλάσσης κεχτημί νοι διηλώματα ναυτιχής ίχανότη- τος καί συμπληρώσαντες τα άπαι τούμινα προσόντα πρός απόκτησιν άνευ έξετάσεων ανωτέρας τάξεως τοιαθτα, δύνανται εφάαον ι&ΐοι δΐαμένουν είς την άλλοδαπήν ή είνε ναυτολογημένοι επί άτμο- πλοίβυ μή προσεγγίζοντος είς ελ¬ ληνικόν λιμένα,, νά έφοδιασθοθν μέσφ οίασδήποτι ελληνικάς προ ξενικής άρχής διά τοθ ανωτέρας τάξεως διπλώματος &υ;ινος διχαι- οθνται. ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ό Γεν. Διοιχητής Κρήτης Σφακιανάκης συνειργάσθη χατ4 την είς Αθήνας επάνοδον τού έκ Γερμανίας μετά τής Διοιχή<,ΐως τής Αγροτιχής Τραπέζης σχετι- κώς μέ τα πρόγραμμα έκτΐλίσεως των παραγωγικών Ιργων ιίς τήν Κρήτην. Ιΐληροφορούμ&θα σχ€τ(- κώς δτι ή δλη προιργασία εδ· ρίσκεται είς τό τέρμα της, ωσΐ6 συντόμως νά έξαγγελθ&Ον δριαπ- χαί έν προχΐφένω άά ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άντα- ποχριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ το# έξωτερικοΰ ότι ή Ίταλςκή Κυβέρνησις υπέβαλεν αί'τησ¥ν «ρός τό συμβουλιον τής ' Έτ«ιρίας τής διώρυγος τού Σουέζ. Δ«α τής αίτήσεως ταύτης ή Ί ταλία εζήτησε νά μ»τάςχη τού συμβου λίου. Κατα τας υπαρχούσας πληροφορί¬ ας ή αίτησις τής ,1'Ιταλίας απερρίφθη σχεδόν άνευ συζητήσεως. Τό γεγονός δι τούτο προεκάλεσεν «ΐαθησιν έν Ρωμη. ΤΟ ' ΗΤΑΙΗΛΥ ΕΞΠΡΕΣ,, ΖΗΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡ [ΤΤΑΝΙΑΣ-ΡΩΣΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας.)— Καθ" α αγγέλλεται έκ Λονδίνου ή εφημερίς «Νταίηλυ Έξ πρές» ζητεί διακοπήν των άγγλοσοβιετι κων δεαπραγματεύσεων κατόπιν τής στά σεως τής Ρωσσίας τήν οποίαν χαρα- κτηρίζει ώς μή βυμβιβαζομένην μέ τήν καλήν πίστιν τήν οποίαν απέδειξεν έξ άρχής των διαπραγματεύσεων άπέναν τί της ή Μεγάλη Βρεττανίας ΧΟΕΣ ΠΑΡΗΛΑΣΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ β Ιουνίου (τού άνταηο κριτού μας).— Κατά τας έκ Βερολίνου πληροφορίας σήμερον θέλουν παρελά ση ενώπιον τού καγκελλαρίου Χίτλερ οί ΓερμανοΙ έθελονταΐ οί έπιβτρέ· ψαντες έκ τής Ίσπανίας. ΚΑΤΑΡ ΠΡΟΣ Τ ΙΖΟΝΤΑΙΝΕΑΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1Ν ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ ΡΩΜΗ β Ίουνίου (ίδ.ύπηρεσία).— ΈκΗαρισίων άγγέλλεται|ότι όλη ήπροσο χή τής γαλλικής καί άγγλικής κυβερνή¬ σεως στρέφεται αυτήν τήν στιγμήν είς τόν καταρτισμόν νέων προτάσεων διά των οποίων αυται προσπαθούν να διατυ. πώσουν έγγυήιεις είς τας Βαλτικάς χώ¬ ρας Ικανοποιούβας τάς σοβιετικάς άπό- ψεις χωρΐς να θίγουν τα κράτη ταύτα. ΝΤ1Α1ΝΤΙΕ ΚΑΙ ΤΪΑΜΠΕΡΛΑΙΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΤΕΡΜΑΝΙΑΣ-ΒΑΛΤΙΚΩΪ ΡΩΜΗ β Ίουνίου (ίδ. ύπηρεσία) Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουνότιή εΐδησεςτού συμφώνου μή έπιθέσεως Γερμανίας—Βαλτικών χωρών προεκάλεσεν κατάπληξιν. Οί πολιτικοΐ χαί δημοσιογραφικοί κύκλοι καθιστοθν συν τοίς άλλοις ύπευθύνους τούς Γκ. κ. Τσάμπερλαιν, Νταλαντιέ καί Μποννέ. Οί ΐδιοι κύκλοι ίσχυρίζονται ότι οί πολιτικοί ούτοι δέν επέδειξαν τήν εν¬ δεικνυομένη ν δραστηριότητα όσον άφορά την διεξαγωγην ;τών άγγλορωσσικών διαπραγματεύσεων. Η ΥΠ ΓΕΡΜΑΝ ΣΥΜΦ ΑΣΛΕΤΤΟΝΙΑΣ-ΕΣ ΝΟΥ ΟΝΙΑΣ ΡΩΜΗ β Ίουνίου (ίδ. υπηρεσίαι). —Ό καταρτισμός συμφώνου μή ίπιθέ· σεως^ μεταξύ Γερμανίας άφ' ενός καί άφ' ετέρου των Βαλτικών χωρών Λετ¬ τονίας καί 'Εσθονίας προΰκάλεσεν βα¬ θείαν εντύπωσιν είς Παρισίους. Οί γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι φοβουνται ότι θά είναι δυσμενείς αί συνέπειαι τού συμφώνου τούτου επί των άγγλορωσσι· κων διαπραγματεύσεων. ΑΣΚΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ β Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Ανακοινούται ότι τήν 1 Οην Ίουνίου θά γίνη είς τό λεκ«· νοπέδιον τής »Αττικής μεγάλη άντιοι·· ροπορική άσκ