97386

Αριθμός τεύχους

5185

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

8/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΎΜΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  βξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξά μηνός > 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δοαχ. 2
  8
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1959
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5185
  ΑΙΑΤΟ ΜΕΛΛΟΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Αί συγκεντριιθεΐααι μέχρι
  τής στιγμής είς τό ύπβυρ-
  γεϊον τής Γεωργίας πληρο
  φορίαι ώς πρός την εξέλι¬
  ξιν των διαφόρων καλλιερ
  γειδν είναι λίαν ένθαρρυν
  τικαί, απολύτως ίκανοποιητι-
  καί. Ή παραγωγή πρββλέ-
  πεται πλουσία καί τό άγρο-
  τικόν είσόδημα, άν δέν εί¬
  ναι ανώτερον χάθε άλλου
  έτους δέν θά ύστερήβη πάν¬
  τως διόλου τοΰ παρελθόν τος.
  Αί πεσοΰσαι τελευταίως καθ"
  ίλην την χώραν βροχαί
  δέν έπέφεραν εύτυχνς ουδέ
  την παραμικράν ζημίαν είς
  τας κκλλιεργείας. Τα δημη-
  τριακά δέν ύπέστησαν βλά
  βην. Τα άμπέλια έπίσης.
  Όχι δέ μόνον δέν έζημιώ
  θησαν, έφόσονδέν παρουσι¬
  άσθη ούτε περονόβπορος, βΰ·
  τε εύδημίς, ου τε άλλη φυτο-
  νόσος, άλλά καί ωφεληθή-
  σαν διότι έποτίσθησαν καί
  Βά Ιχουν μεγαλυτέραν δύ¬
  ναμιν νά θρέψουν τάς αφθό
  νού; σταφυλάς των. Καί των
  έλαιων ή ζημία έκ τής καρ
  ποιττώοεως θ' αναπληρωθή
  έκ τής καλυτέρας θρέψεως
  τοΰ καρπβϋ ' πού έμεινεν. ΕΙ
  ναι δ' έπίσης γεγονός ότ
  έκ των βροχων αυτών ώφελή
  θησχν χαί τα καπνά καί τα
  κηπευτικα καί τα ©πωροφό-
  ρα δένδρα. Ή γεωργική έ-
  πομένως παραγωγή,εάν δέν
  πέσουν καί άλλαι δριμεΐ-
  αι βροχαί πού θ' άποβοΰν
  βέβκια, εάν εξακολουθή-
  σουν, βλαβεραί, θά είναι α¬
  σφαλώς πλουσία καί ίκανο
  ποιητική τόσον διά τούς
  αγρότας όσον καί διά την
  εθνικήν οίκονομίαν γενικώ
  τερον. Καί είναι φυσικόν
  τουτο. Διότι κατα τα τελευ¬
  ταία ετη όχι μονον έπε·
  ξετάθηοαν αί καλλιέργειαι
  χάρις είς τα 'έκτελεσθέντα
  παραγωγικα έργα καί την
  άξιοποίησιν έκατοντάδων χι
  λιάδων στρεμμάτων εύφορω-
  τάτης γής άλλά καί ένε-
  τάθησαν καί έσυστηματοποι
  ηθηοαν καί εγένοντο μέ ε¬
  πιστημονικάς μεθβδβυς, πράγ
  μα πού είχεν ώς «πβτέλε-
  σμα την αύξησιν τής στρεμ
  ματικης αποδόσεως καί ι ήν
  βελτίωσιν τής ποιότητος
  τ&ν παραγομένων προϊόν
  των.
  'Αλλ' αί πληροφορίαι δέν
  είνε ώς πρβς την γεωρ¬
  γίαν μόνον ευχάριστον Οί
  οίωνοί είναι καλβί δι' ·λα
  τα ειδή, δΓ δλους τούς κλά-
  δβυς τής έθνικής παραγω-
  Υής κκί τής οίκβνβμίας.
  Καί διά την βιομηχανίαν
  καί διά τα μεταλλεΐα καί
  τα ©ρυχεΐα καί διά την ναυ
  τιλίαν καί την αλιείαν καί
  δι' «ύτό τό εμπόριον τα ση-
  μεΐα τής βελτιώσεως, της ά-
  ναρρώσεως καίτής άναπτύ-
  ξεως είναι έκδηλα, άπτά έν-
  θαρρυντιχά. Ή ανάρθωσις
  ειμπορεί νά είνε βραδεϊ*,
  είνε οαως βεβαία καί άσφκ-
  λής. Ή βελτίωσις τής οικο¬
  νομικάς καταστάσεως είνε
  άναμφισβήτητος. Πιστοποιεΐ-
  ται καί αποδεικνύεται άπό
  την αύξησιν τού έτηβίου έ-
  θνικοΰ είσοδήματος. Καί εί
  νέ σημαντιχωτάτη ή αύξησις
  αυτή. Τό συνολικόν είαόδη-
  μα τής χώρας, άνήλθε κατά
  τό παρελθόν έ τος συμφωνα
  μέ έπισήμους άνακοινώσεις
  τοΰ ύπουργοΰ της Γεωργίας
  κ. Κυριακού είς 65 δισεκα·
  τομμύρια δραχμάς, ένω πρό
  μιάς δεκαετίας έκυμαίνετο
  μεταξύ 36 καί 40 δισεκατβμ-
  μυρίων δραχμών. Επετεύχθη
  δηλαδή αύξησις 28—30 τοίς
  εκατόν είς διάστημα δέκα
  μόνον έτών- Καί δέν είνε
  μικράς ό άθλος. Είνε δέ
  περισσότερον ευχάριστος ή
  αύξησις αυτή και διά τόν
  εξής λόγον: Διότι άπβδεικνύ-
  εί ότι ή προσπαθεία πού κα
  τεβλήθη κατά τα τελευταία
  έτη υπήρξε γόνιμος καί ά-
  ποδοηκή καί διότι πείθει 8τι
  ή Ελλάς δύναται ν' αποδώ¬
  ση πολλά καί νά διαθρέψη
  τόν πληθυσμόν χηζ, «ρκεϊ
  μόνον νά ουγχρονίση την
  παραγωγικήν της πολιτικήν
  καί νά συατηματοποιήβη,
  νά οργάνωσις επί ββσεων
  επιστημονικήν την οίκονο¬
  μίαν της. Άλλά καί διότι
  άποδεικνύει άκόμη πόσον δί¬
  καιον είχεν ή κυβέρνησις
  νά πιστεύη είς τάς δυνάμεις
  της χώρας καί είς την θεω¬
  ρίαν τής έπιτεύξεως της αύ·
  ταρκείας μας.
  Ό λ«ός έπομένως ειμπορεί
  νά είνε ησυχος. Καί νά συ¬
  νεχίση την δημιουργικήν
  τού προσπάθειαν, καί τα εί-
  ρηνικά έργά τού, βέβαιος ότι
  ταχέως θά επιτευχθή τόση
  αύξηαις τοΰ έθνικοΰ είαοδή·
  ματος ώστε νά εξασφαλισθή
  ή αύτάρκεια καί ή άνόρθ»-
  αίς της χώρας.
  0ΠΒ1 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
  ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΠΑΝΙΚΟΙ
  'Υπάρχουν πολλές φορίί είκόες
  είς τό φυσικόν πΐριβάλλ&ν ^ πού
  δεσμεύουν τόν θεατήν. "Ετυχε
  νά δήτε χελιδόνια τί] στιγμή
  μιδς άπροαδοκήΐου μπόρας τοθ
  ώραιοτέρου άπω τούς ^ θερινούς
  μήνας, τοθ Ίουνίου; Ό μήνας
  αύΐος, δπογρΛμμίζουν οί είκονο
  γραφημίνοι ΚαζαμΙαι, είνε τδ γρα
  φικώτΐρο προανάκροασμα τοθ καλο
  καιριοθ: Φυαάει συνήθως μπάχη;,
  ό ουρανός είνε χαταγάλανοί, άν-
  ΒΕζουν τα γιασεμιά, ή φύσις είνε
  σχεϊΐν μία... φρουτιίρα. Και είνε
  επόμενον νά τί χαίρωνται, με
  ίδιαίτερη ένάργεια, μέ δαθειβ *■
  νυποψία καί μακαριότητα, τα «ου
  λι& τής εύταχίας Χ«1 τής καλωσυ
  νηςτ, τα χελιδόνια
  —-<Έως τή στιγμή μή θά ξεσπάοη στίς ήμίρεί ρι α&ΐοθ «0 χαριεστάτουοου ΐ'-υ νίοο ή άνεπάντεχτ, μ™Ρα· ^ " νεξήγητη νεροποντή, «Μ ή π·ρΙ· εργη «τοαπατσαυλιά» τής ^9*1 ϊύηως «ού έρχεται να *°Ρ°';έ ψη τάς προθέοεις μ^ς ϊόαο,σ °? γιχτΐς θυγ«έρας : τής γεννήτρας —-Έως τή στΐγμή «6ϊή... ρ-Είρ», η Αΐδ*νι« Χ«τ βάνονται έξ άπροίπιου. Τρίχουν να βροθν καταφύγιο ή μάλλον προσπαθοθν νά ίσοζυγίσθοθν είς τδ άπειρον σαν άεροπλάνα πού £ χασ^ν ξαφνικά την εύστάθειαν τού;. Μουσχεύουν τα φτερά τους —άναποδογυρίζονταί, σχεδόν γκρε μίζονται' πετοθν αλν άλαφιασμέ να, θέλουν να φυγοιιν μά δέν μπο ροθν, ου αθροίζοντα' συν άπό σάλ πισμα συναγερμοθ γιά ν° άποδη μήσουν πάλιν, σαναισθάνονται βτ: καποια άλλίκοτη μοΐρα άλλάα σει άχατανόητα τάν ρυθμά τής ζω ής τους. Κ»ι οΰιω καθ' εξής. Ή περιγραφή τοθ γνωρίζοντας τό γεγονίς άπό παλαιότερα ίέν ήτο πίλύ διαφορετική τής πραγ ματικόϊητοί. Τό σμήνος των χελι δονιών πού αίωριΐτο επάνω άτιό την παλαιάν Νομαρχίαν έδιδε την ίίκόνα ένίς τοιούτου πανικοθ. 11α νικοθ συμβολικοθ νομίζω, άν πά ρωμε ώς θέσιν αύτοϋ τί άλλο πρδσαλλον ουχνά τής προνοίας πού υηάρχει υπέρ τα πρόσωπα καί (ά πράγματα τοθ κόσμου. Ή πρόνοια αυτή άν δέν απατώμαι συνοψ ζεται άπό χον άνατολίτην είς έχεΐνο τόίπιγραμματικόν«κισμέτ»: Είνε έμολογουμένως μάλλον μοΐρα παρ* ηρίνοια. 'Υπάρχουν άνθρω- ποι ποΐ νοιώθουν την παρουσίαν χης παντοθ χαί πάντοτε. Αυτή ιίνε ττύύ συντομεύει σχεδόν έχ ιά φωΜΐν» Βιάμιβ» τής ζωής τους. Ή προσπαθεία νά ίσϊρροπήσουν τα πίρασμά των μέ σα στή ζωή διαστέλλοντας τίν χλοιό τή; δυσιυχίας ή διορθώ νοντας όπωσϊήποτε, σφάλματα τοθ παρελθόντος, είνε αδύνατον νά φθάση σ' Ινα τέλος Δέν δπάρχει Ιλεος είς «ύτό τό περίφημο «χι- σμέτ» Οί ίνθρωποι εισί συνηθί ζουν μέ τα παϋάξενα χαί ΐά τραγικά τού. Αλλοίμονον ^δμως είς έκεΕνους πού 5έν προβλέπουν τίς πιθανές άνϊΐθίσεις τού καί τούς ίξχφνικους, άδόκητους θυμούς τού. Την παθαίνουν 8πως προχθίς! τα χελιδίνια: Δέν επερίμεναν ποτέ μπόρες σ' Ινα άπειρο, τόσο γαλα νό καί άνυποψίαατο !... * · * Συμβολικός λοιπόν είνε 5 παν ι κός των πτερωτών 5/των μίσα στό βουητό τής καλοκαιρινής νέ ροΐτοντής. ·Υποθίτω 8ΐι δέν τόν έηρόσεξαν μιχροΐ χαί μεγάλαι χω ρίς Ινα συμπέρασμα σημασίας "Αν ή φιλοσ5φ[α τοθ σήμερον πού δέν λογιάζει τό αυριον, «£νε άχό- μη θελκτιχή, ή αλήθειαι είνε δτι κρίνεται έξαιρετικά έπικίνδυνη καί μάλισΐα διά τοϋς χάπως εύχι σθήτους, τοος πολύ ή λίγο αί- σθηματικούς. Είς τό ζήτημια αύΐό ά; έπιστρατεύσωμεν καί είς τόν είκοστόν αίδνα την αντίληψιν τοΰ μακαρίου άνατολίτη: Α£ θεότητες των φαινομένων χαί των γεγονό των είνε σήμερον περισσότερον αίνιγμοιτικαΐ χαί περισσότερον ά· νεξήγητοι άπο κάθε άλλην φοράν. Ό σκληρός Ίιχωβά των Εβραίων έχει τοποθετηθή γενικώτερα είς την ζωήν τοθ σύμπαντος. Τραγι¬ κάς τιμωρίας άλλά χαί τραγικάς άπορίας συναντώμεν κάθε τόσο είς την πορείαν των, έγκοσμίων, είς τα σύνολα καί τα άτομα. Άς πρασπαθήσωμεν νά περιαρίσιομεν χοΰς πανικούς των Τό «<ισμέτ» των χελιδονιών προχθέί, ίσον έ- φήμερον κκΐ φευγαλέον άν τό φαντασθοθμε, είνε πλούσιον είς διδάγματα. ΑΣΜΟΛΑΙΟΣ) Τάδιεθνή ζητήματα ΜΕΤΛΞΥΑΠΩΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΕΗΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΟΗΗΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ίουνίου (Ιδιαι τέρα ύπηρεσΐσ) — Ή τιροσο χή τοΟ γαλλικοϋ τύτΐου όπως κσί των λαών δλου τοΰ κό· σμου στρέφεται αυτήν την στιγμήν είς την Άπω Άνα τολήν, δπου διαδραματΐζονται γεγονότα μεγίστης σημασΐας καί βαρύτητος. Είς την ΚΙ- ναν συνεχΐζεΐαι ή τραγωδΐα τοθ άκη ύκτου πολέμου καθη μερινίς δέ ευρίσκουν τόν θά νατον είς την κόλασιν τοθ πυρός χιλιά&ες Κινέζων καί Ίαπώνων. Καί φαΐνεται δτι τό ιέλος τής τραγωδίσς δέν ευρίσκεται εγγύς. ΟΙ Ί άπωνες δέν ήμποροΰν νά κατοβάλουν τούς Κινέζους πού άνασυνετάχθησαν, ώργα νώθησαν καί ανέλαβον την πρωτοβουλίαν των μαχών δι' όρμητικών καί έν πολλοΐς νι κηφόρων έπιθέσεων. Ό κινε ζοϊαπωνικός πόλεμος έττομέ νως κατά τος προβλέψεις των είδικών θά διαριέση έ- —1 πολύ, οιαδήποτε καί άν είναι ή εκβασίς τού. Ή πι- θανωτέρα δέ συνεπεία τού πό λέμου αύτοθ θά είναι νά έμ φανισθη μία νέα Κίνα ψυχι κώς καί φρονηματικώς ήνωμέ- νη καί ίσχυρά, μέ εθνικήν συ νείδησιν καί ανεξαρτησίαν έ νεργείας καί κατευθύνσεων. Άλλ' έ ώ συνεχίζεται ή πυρ καϊά είς την Κεντρικήν Κίναν, έδηαιουργήθη καί άλλη έστία πολεμικοΟ πυρός είς την "Α¬ πω Ανατολήν καί σογκεκρι μένως είς τα σύνορα Μαν τζουρίας καί Μογγολίατς. Καί ή λάμψις των φλογών τής έστίας αυτής προκαλεΐ τό ενδιαφέρον καί συγκεντρώ νει την προσοχήν δλου τοθ κόσμου τάς ήαέρας αύτάς. Καί δικαιολογημένως. Διότι όπισθεν της Μαντζουρίας κρύ πτεται ή Ίαττωνΐα. δττισθεν δέ τής Μσγγολίας ή Σοβιετική Έ νωσις. Καί αί συμπλοκαί γί νονται μεταξύ ρωσσικών καί ίαπωνικβν πολεμικήν δυνά μεων. Έκφράζονται δέ φοβοι δΐι δέν είναι απίθανον αί συγκρούσεις αύται νά έξελι χθοθν είς £να άγριον, άδυ σώπητον πόλεμον Ίαπωνίας καί Σοβιέτ. Τούς φόβους δέ σύτούς δι καιολογεΐ τό γεγονός βτι άμ φότεραι αί χώραι ίχουν τε ράστια οίκονομικά καί . στρα τηγικά συμφέροντα τόσον έ- πΐ τής Μαντζουρίας όσον καί επί τής Μογγολίας καί τοθ ΕίρηνικοΟ καθώς καί τό γεγονός ότι τα Σοβιέτ τρο φοδοτοθν μέ πολεμικόν υλικόν έκ των παρά τό Βλαδιβοστόκ, την λίμνην Βαϊκάλην καί τό περίφημον δάσος τής Ταϊγάς πολεμικών έργοστασίων δχι μόνον την έξωτερικήν Μογ- γολΐαν πού είνε σοβιετοκρα τουμένη, άλλά καί την ΚΙναν τοθ Τσάν—Κάΐ—Σέκ διά την άμυναν των κατά τής (άπω νίκης έπιδρομής. Φυσικά δέ εάν επέλθη ρήξις μετσξύ Ία πωνΐας καί Ρωσσίας θά είνε δύσκολον νά εντοπισθή τό πϋρ είς την Άπω Ανατολήν. Μάλλον πρέπει νά θεωρήται βέβαιον 8τι ταχέως αί φλόγες θά έξαπλωθοθν είς δλον τόν κόσμον καί θά έπεκταθοϋν ά πό τόν Ειρηνικόν μέχρι τής Βορείου θαλάσσης, τής Βαλτι κης καί τοθ ΆτλαντικοΟ. Καί είς την Δύσιν άλλωστε λαμβάνουν χώραν γεγονότα πού άποτελοθν σοβαράν άπει λήν κατά τής είρήνης. Δι' αύ τό καί ή προσοχή τοθ κόσμου περισττδται μεταξύ "Απω Ά νατολης καί Κεντρικάς Εύρώ τιης Διότι οί κίνδυνοι έκρήξε ως τοθ πολέμου είς τό σημεϊ όν ο ύτό τής πολυταράχου ή πείρου μας δχι μόνον δέν έξέ λιπαν άλλά καί διατηροθνται εισέτι άχέραιοι διά νά μή εϊπωμεν δτι ηυξήθησαν κατά τάς τελευταίας ημέρας. Τό δτι άλλωστε ή Αγγλία απεφάσισε νά προβή είς νέας παραχωρήσης πρός τα Σοβι¬ έτ διά νά έπισπευσθπ ή υπο γράφη τής τριμεροθς άγγλο σοβιετικής στρατιωτικί)ς συμ μαχίας, τό δΐι ή Γαλλία ελα βε νέσ στρατιωτικά μέτρα καί ώνόμασε στρατάρχην τόν άρ χηγόν τοϋ έττιτελεΐου κ. Γκα μελέν, τό βτι ό κ. Γκαμελέν μεταβαίνει είς Λονδίνον διά νά συνεργασθή μετά των Αγ γλων έπιτελαρχών καί τό δτι είς την Πολωνίαν εκηρύχθη ου σιαστικώς ή χώρα είς έμπόλε μόν κατάστασιν, δλα αϋτά ά ποτελοθν κατά την κρίσιν των γαλλικών εφημερίδων στοιχεΐα πείθοντα δι υπό την φαινομε νίκην Οφεσιν κοχλάζει τό ή φαΐστειον τοθ πολέμου καί δέν εΤναι απίθανον εάν δέν κατσβληθοθν νέαι άποτελε σματικώτεραι προσπάθειαι νά επέλθη ή μοιραία έκρηξις. Πά ρά ταυτα δμως, οί Γάλλοι δέν {[χασάν οϋΐε την ψυχραιμίαν των, οϋτε καί τάς ελπίδας πβ ρισώσεως τής είρήνης. Καί αί γαλλικαΐ έφημερΐδες τονίζουν σήμερον βτι οί Γάλ λοι λαμβάνουν δλα τα μέτρα άντιμετωπΐσεως καί τοθ πλέ όν όδυνηροΟ ένδεχομένου, δτι είναι άποφασισμένοι νά πολε μήσουν καί νά θυσιασθοθν άν καταστή τουτο άναγκαΐον διά τα ίδεώδη των. Άλλ' 8τι 8λα αύτά δέν σημαίνουν καί άπω λειαν κάθε έλπΐδος διατηρήσε ως τής είρήνης. Αντιθέτως, ύ πογραμμίζουν, έφόσον θά συμ πληρώνωνται οί έξοπλισμοί καί τα άμυντικά μέτρα των είρηνοφίλων κρατων, θά άπο μακρύνεται ό κίνδυνος τοθ πό λέμου. ΚαΙ αύτά γΐνεται ήδη. Αποσκοπούσα είς την ενί¬ σχυσιν καί ανάπτυξιν τής πνευματικάς κινήσίως τής χώ ρας ή Κυβέρνησις, έτροποποί ησε τόν οργανισμόν τοθ υπουρ ' γείου τής Παιοείας καί ϊδρυ σε Γενικήν Διεύθυνσιν Γραμ- μάτων καί Καλών Τεχνων. Είς την διεύθυνσιν δέ αυτήν θά ύπάγωνται βλοι οί πνευ ματικοί καί καλλιτεχνικοί όρ γανισμοί πού ένισχύονται καί προστατεύονται καθ* οιονδή¬ ποτε τρόπον άπό τό Κράτος, βπως είνε ή Στέγη Γραμμά των και Τεχνων, ή έτησία καλλιτεχνική έκθεσις, ό ήμι- κρατικός θίασος Κοτοπούλη καί άλλοι όργανισμοί. Καί ή διεύθυνσις αυτή θά φρον¬ τίζη διά τόν συντονισμόν δλων των προσπάθειαν καί βλων των έκδηλώσεων πού τείνουν είς την πνευματικήν καί αίσθητικήν καλλιέρ¬ γειαν τοθ £θνους, είς την δή μιουργΐαν νέας ελληνικάς δι ανοήσεως, έπιστήμης καί τέ χνης. ΤΗτο δέ δντως έπιβεβλη μένον νά γίνη τουτο. Διότι ή Ελλάς έχει μίαν μεγάλην πνευματικήν κληρονομΐαν την οποίαν πρέπει δχι μόνον νσ διαφυλάξη άλλά καί νά την διαιωνίση καί νά την προα γάγη. Έχει έπίσης τα τελευ ταΐα Ιτη πνευματικήν καί καλ λιτεχνικήν κίνησιν σημαντι κήν. ΚαΙ Ιχει χρέος νά την ενισχύση, νά την τονώση, νά την έπαυξήση. ΚαΙ αΰτό θά επιτευχθή βεβαία ειόκο λώτερα βταν υπάρχη ή κρα τική άρωγή καί ή μέριμνα. Αυτή δέ ή άρωγή καί ή μέρι μνα όργανοθται τώρα διά τής Ιδρύσεως τής Γενικής Δι ευθύνσεως των Γραμμάτων καί Καλών Τεχνων. ΚαΙ εΤ ναι εΰτύχημα, βτι ή μέριμνα δέν θά περιορισθή είς την πρωτεύουσαν μόνον. Διότι καί είς τάς επαρχίας παρατηοεΐται εσχάτως άνθη σις πνευματική καί άνάτασις πρός ύψηλότερες διανοητικές καί αίσθητικές σφαϊρες. Ίδιαι τέρως μάλιστα είς την πόλιν μας μέ την μεγάλην βσον καί μακράνπαράδοσιν, μέ την πλειάδα των διανοουμ'ίνων, των καλλιτεχνων, των συγγρα φέων καί των φΐλων των γραμ τω^ καί των τεχνων. ΚαΙ πιστεύομεν βτι θά ενισχυθή κάθε προσπαθεία τής έλληνι κης επαρχίας νά όργανώση καί νά ζωογονήση την πνευ¬ ματικήν καί καλλιτεχνικήν της ζωήν. Ειδικώτερον διά την πόλιν μας, πιστεύομεν βτι θά ενισχυθή ή εκδηλωθείσα ήδη δημοτική διάθεσις καί πρωΐο βουλία ανεγέρσεως συγχρονι σμένου θεάτρου, αιθούσης συ ναυλιων, στέγης γραμμάτων καί τεχνων, άφοΟ αύτάς εί¬ ναι καί ό προορισμός τής δή μιουργηθείσης Γενικτΐς Διευ· θονσεως παρά τώ ϋπουργείφ τής 'Παιδείας. Δέν ζητούμεν άλλωστε νά υποβληθή τό Κρά τος είς δαπάνας. Διότι την δαπάνην θά τήΛ. αναλάβη δ Δημος. Απλώς έπιθυμοθμεν νά διευκολυνθή ό Δήμος είς την εξεύρεσιν των χρημάτων πού χρειάζβ ται δια* την δημιουργίαν των πνευματικόν καί καλλιτεχνι κων (δρυμάτων καί νά έχη την ηθικήν ενίσχυσιν τοθ Κρά τους καί των μεγάλων πνευ ματικων καΐ καλλιτεχνικων όργανισμών τής χώρας είς την προσπάθειαν τού. ΚαΙ θά τήν έχη ασφαλώς. Διότι έχει την στοργήν καί την αγάπην καί τό ιδιαίτερον ενδιαφέρον τής κυβερνήσεως καί μάλι στα τοθ προέδρου της κ. Μεταξα. ΡυμοτομΙαι. Είς την προσέχη συνεδρία¬ σιν τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλί ου θά συζητηθή μεταξύ ό λων καί τό ζήτημα τής ρυμο τομήσεως ωρισμένων κεντρι κων 66ών καί τής καταβολάς άποζημιώσεως είς τούς ίδιο κτήτας των ρυμοτομουμένων οίκιών. 'Ελ"ίζομεν δέ 8τι θά ληφθούν όριστικαί άποφάσεις ωστε νά κατορθωθή ή άμεσος έναρξις των ρυμοτομικών έρ γασιών. Διότι είναι άνάγκη ώρισμένοι τουλάχιστον κεντρι κοί δρόμοι, νά ρυμοτομηθοθν καί νά έξωραϊσθοΠν τό συν· τομώτερον, σύμφωνα μέ τό σχέδιον πόλεως, ώστε ν' άπαλ γπ τό Ηράκλειον άπά μερι κάς άσχημίας. Ή έπετηρϊς Κρητικών Σπουδών. Εξεδόθη έν Αθήναις καί εκυκλοφόρησεν 6 Β'. τόμος τής έπετηρίδος τής Έταιρείας Κρητικών Σπουδων μέ ώραι αν εμφάνισιν καί έπιμεμελη μένην εκτύπωσιν. Είς τάς έξακοσΐας σελίδας τοθ τόμου αύτοθ, περιλαμβάνεται υλη ποικίλη καί έκλεκτή, άρθρα διακεκριμένων έπιστημόνων καί άνθρώπων των γραμμά των σχετικά μέ την ιστορίαν καί την ζωήν τής Κρήτης κα θώς καί λαογραφικά, άνέκδο τα, δημοτικά τραγούδια, το πωνυμικά, θρθλοι, μύθοι τής Κρήτης, όλόκληρος πνευμαη κός θησαυρός. Καί είναι άξι· α τής εύγνωμοσύνης τοθ ,κρη τικοθ λαοθ οί ίδρυτσΐ τής Έταιρείας Κρητικών Σπουδών καί ιδιαιτέρως ό έκ των πρω τεργατών αυτής κ. 'Εμμαν. Τσουδερός, Διοικητής τής Τρα πέζης τής Ελλάδος πού βοη θεΐ καί ύλικώς βσον καί ήθι κώς τό έργον της, διά την έκ δοσιν τής έπετηρίδος. Διότι χά ρις είς την έκδοσιν αυτήν θά περισυλλεγοθν, θά ταξινο μηθοθν καί θά περισωθοθν οί πνευματικαί θησαυροΐ τής Κρήτης. *** Ή όδός Κρουσώνος. Διά την συνέχισιν των έρ γασιών κατασκευής τής όδοθ Κρουσώνος, ή Γενική Διοίκη σις επέδειξαν είς τό παρελ θον εξαιρετικόν ενδιαφέρον έ χορήγησε δέ καί σημαντικάς τνιστώσεις. Διατηρεΐται δέ καί τώρα αμείωτον τό ένδια φέρον τοθ ΰπουργοθ Γεν. Δι οικητοθ κ. Σφακιανάκη διά την οδόν αυτήν. Είς την κα τανομήνλοιπόν των πιστωσεων πού εδόθησαν διά την έκτέ λεσιν Ιδικών έργων έν ΚρήτΓ), δέν θά λησμονήση βεβαία τόν Κρουσώνα. Έτσι έλπΐζεται 8· τι ή όΒός Ηρακλείου—Κρου· σώνος πού θά εξυπηρετήση πραγματικά ενα άπό τα πλου σιώτερα διαμερίσματα τοθ νο μοθ μας, θ' αποπερατωθή τα¬ χέως. Αγροφύλακος καΐ δένδρα. Τό υπουργείον τής Γεωργ! άς απηύθυνε καί πάλιν νέαν εγκύκλιον πρός τούς επόπτας αγροφύλακος διά τής οποίας ύποδεικνύει την ανάγκην 8πως τα κατωτέρα &ργανα τής ά γροτικής ασφαλείας έπιδοθοθν μέ ζήλον είς τό έργον τής έ ξημερώσεως άγρΐων δένδρων. Όρθοτάτη ή ύπόδειξις. Άν καί πρέπει νά όμολογηθή βτι έδώ τουλάχιστον είς την Κρή την οί άγροφύλακες επέδειξαν ζήλον καί ώς πρός τό Εργον αύτό. Καί έξημέρωσαν δι' έμβολιασμοθ χιλιάδας δέν δρων. Καί θά συνεχίσουν ά σφαλως—τό έργον είναι ω¬ ραίον καί ευχάριστον. Είναι δέ καί έργον πολιτισμοθ, δ πως είναι καί ωφέλιμον διά τό σύνολον, διά την χώραν ολόκληρον. .."■Ι
  ΑΠΘΡΘΩ2Ϊ1
  Ό σατανας καλόνηρος
  ΚινηματογράΦος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Ανάστασις», "Άννα
  Στέν-Φρέντερικ Μάρς.
  Την Δευτέραν «"Ερωτες Φοι
  τητων», Ρομπέρ Τέυλορ— Ο' Σού
  λιβαν.
  Προσεχώς: «ΚΟ δνδρες Μνα
  κορΐτσι».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Εξέγερ¬
  σις στό Μαρόκο». Κυριακή ώρα
  2 μ. μ. νέον έπεισοδιακόν.
  Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατον,
  Κυριακή ώρα 6 1)2 απογευματινή
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  * Πρόγραμμα 8ης'Ιοονίου.
  12 25 Σήμα—Έθνιχδς
  —"Υμ^οζ Νεολαίας.
  12.30 ΙΙοικίλη μοιισική (δίσχοι);
  13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σεις. "Ωρα 'Αστεροσκοπείου Α
  θηνών.
  13.45 Άποαπάσματα άπδ τη
  όπερέττα «Ό Βαρωνος τσιγγάνος»
  τοθ Γιοχ. Σΐράους (δίσκοι).
  14 Έλαφρό τραγοθδι (6πό τή
  δίδος Σόνιας Κουρτίδου) χαΐ μου
  σική χοροθ (δίσκοι).
  14 40 Είδήαεις— Μετεωρολογι
  κδν δελτίον—Κίνησις άγορδς Πε
  ραιως.
  19 10 Μελωδίαι τής Βοημίας
  19 20 Ή ώρα τεθ παιδιοθ:
  «Ό αοφδς» (παραμύθι). Πίλκα
  (πιάνο) «Ό Στρατάρχης» (ποίη
  μα). Ό χορδς τής χούκλας (πιά
  νο). «Ό σκύλος χαί ή γάτα» (κω
  μική ίστορία). Γχαβέττα (πιάνο)
  (υπό τοθ κ. Δ. Μοναστιριακή).
  19.50 Έλαφρό έλληνιχέ) τρα
  γοΒδι (δίσκοι).
  20 Όμιλία: «Πολυφωνιχή ή
  εκκλησιαστικήν μουσική μας» (δπ
  τοθ κ. Γ. Πονηρίδη).
  20 20 Έλαφρά μουσική (δπδ
  τήί <5ρχήστρας Α. Άθανασιάδη) 20.50 Είδήσεις— Μετεωρολογ χον δελτίον—Χρηματιστήριον. 21.05 Ρεσιτάλ διολιοθ (δπδ τοθ χ. Βύρ. Κολάση). 2130 Όμιλία: Λάφια χαί ά γρίμια. (Άπό τα ήμερα χαί τα άγρια τοθ δουνοθ χαί τοθ λόγγου) 21.45 Συμφωνιχή δρχήστρα τοθ σταθμοθ. 23.15 Μουσική Τζάζζ (δίσχοι) 0.15 Τελευταίαι είδήσεις. ΗΟΥΑΑΚΑΚΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό άριατβύργημκ τού Λ. ΤΟΛ5ΤΟΨ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ (ΝΕΑ ΕΚΔ0ΣΙ5) Ή ίβτορία ενός 'Αγγέ- λου πβύ χυλίσθηκε στή λάσπη, γιατΐ άγάπησε καϊ πίστεψε στήν άγάπη! "Ε- να ρωμάντζο κου άρχισε άπό Ινα κλεμμένο φιλί, σέ μια σεληνοφώτιστη νύχτα, γιά νά τελειώση μέ τό δάκρυ μιάς άτέ- λειωτης δυστυχίας. Μέ πρωταγωνιστας την ΑΝΝΑ ΣΤΕΗ καΐ τβν ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ρομπέρ Τέΰλορ Μορΐν Ο' Σούλιβαν £τήν ΕΦΕΤΕΙΝΗΝ των δημιουργίαν: εΡΟΤΕΙΦΟΙΤΗΤΟΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 1ΟΟ ΑΝΔΡΕΣ ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ Μέ την ΝΤΙΛΝΛ ΝΤΛΡΠ1Ν ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΙΡΟΝ 82 όν — Άλλά δέν έσυλλογΐσθηκες ενα πράγμα. -ΤΙ; —Πώς μπορώ έγώ ν' άνσ λάβω την ευθύνην τής γενικής διοικήσεως δλων των στρατευ μάτων; Ή εύθύνη αυτή μέ τρομάζει, διότι συλλογίζομαι πώς ύπάρχουν άλλοι καλλίτε ροί μου, μερικοί των οποίων μέχρι τοθδε απέτυχον! 'Έπειτα ύπάρχει καί Μν άλλο ζήτημα Δέν μπορώ νά βαστάξω την σφαγήν. Ό πόλεμος είνε κάτι πού δέν συμβιβάζεται μέ την Ιδιοσυγκρασίαν μου. —Άγαπημένε μου, άνέκρα ξεν ή σύτοκράτειοσ, μην ξε χνας τα λόγια τοθ πάτερ Ρα σποϋτιν, πού εΐπε: «Θ' άπο καταστήση τό θάρρος καί τό ηθικόν τής Ρωσοίσς». Δέν εί νέ μονάχα ή στρατηγική λοι πόν τής οποίας έχει ανάγκην ό στρατός μας, άλλ" έμψυχώ σεως. Σ' άγαποθν αύτοι οί στρα τιώται σου, σέ λατρεύουν καί μόλις σέ αίσθανθοθν επί κε φαλής των θ' άλλάξουν, θά μετσμορφωθοθν. Θά ιδής δτι 6λαι αί μέχρι τοθδε άποτυχί αι μας θά έπανορθωθοθν, θά γίνουν νίκαι. Θ' άρχίσουν νά προχωροθν άπό νίκης είς ί κην μέχρις δτου ούτος ό φρι καλέος πόλεμος τελειώση. —Άληθινά φρικαλέος, έψι θύρισεν ό τσάρος ώσάν νά μ λοθσε μόνος τού. Έπειτσ πάντοτε μέ σιγανήν φωνήν στρεφόμενος πρός την σύζυ ·>όν τού, είπε μέ στοργήν καί
  συγκίνησιν:
  —Φαντάζεσθε δτι θά ξανα
  βρεθοθμε πάλι ετσι ήσυχα κα
  θισμένοι οί δυό μας, ό Ενας
  πλάϊ στόν άλλον, βτιως τώ
  ρα, δπως πάντοτε κατά ιτό
  •παρελθόν; Θυμάσαι τί ειρήνη,
  τί γαλήνη εΐχαν οί ώρες πού
  παίρνσμε τό πρόγευμά μας
  στόν κήπο κάτω άπό τα δέν
  δρα. Κατά την άπουοία μου
  θό φρονιίσης έσύ νά μεταφυ
  τευθοθν εφέτος οί άζαλέες.
  —Νσί, δ,τι θέλεις. Πώς θά
  θελα νά μποροΰσα νάρθώ μα
  ζί σου καί νά σέ βοηθήσω νά
  φέρης έλσφρότερα τα βάρη.
  Άλλά δέν γΐνεται.
  —Βεβαία δχι.
  —"Επειτα θάχω τόσα νά
  κάμω έδώ.
  —Νσί.
  —Νά μοθ γράφης δταν θά
  χης καιρό.
  — Θά σοθ γράφω κάθε μερά.
  Την στιγμήν εκείνην μιά
  μορφή έπρόβαλεν άπό ιά βε
  λούδινα παροπετάσματα τοθ
  διαμερίσματος. Δυό μάτια με
  γάλσ, μυσχηριώδη έκύτταξαν
  τό αύτοκρατορικόν ζεϋγος.
  ΤΗταν ό Ρασποϋτιν.
  Ό τοάρος κα! ή σύζυγός
  τού σιωπηλοί έκύτταξαν τόν
  κσλόνηρον.
  —ΤΗρθα, μεγαλειότατε, εΤ
  πεν ό Ρασποθτιν, νά σοθ υ
  πενθυμίσω κάτι. Πρόσεχε τόν
  Μεντσικώφ.Δέν τιρέπει νά τόν
  έμπιστεύεσαι.
  (συνεχΐζεται)
  Κεμάλ Άτατούρκ
  "Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Οί πολύ κοντές φοθστες
  άδικουν υπερβολικαί τάς έμφανισεις σας
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8
  Πλησίον Σταθ. Μοναστηράκι
  Παρέχη πάσαν πληροφορί¬
  αν η διευκόλυνσιν ίατρικής
  φύσεως, είς τβΰς είς Αθήνας
  μεταβ«ίνοντας «σθενεΐς συμ¬
  πολίτας τού.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός οπηρέτης διά
  ό γραφείον κ. Εύαγ. Άνωγεια
  άκη.
  Τα χαλοχαΐρι θά φορεθοΰν πολ-
  λά λευχά φορέματα καί ταγιέρ.
  Καθώς χαί άνοικτδχρωμα επανω¬
  φόρια επάνω άπό σχοθρα ή έμπρι
  μέ Φορέματα
  Ή Σανέλ είς την τελευταία
  της συλλογή, παρουαίασε πολλά
  ταγιέρ άπό ταφτά χρώματος πα¬
  στέλ μέ φοϋστε; ήμίμαχρες διτερά
  νω των σφυρών.
  Ό οΐκος Ρομπέρ Πιγχέ έ λάν-
  σαρε ίνα βραδυνό φόρεμα άπό
  όργκαντζά ριγε μέ μία μιχρή ζα-
  χέ»α ναυτιχοθ, άπό λαινάζ μπλέ
  χαί χρυσα κουμπιά.
  Ή μόδα επιβάλλει τα μισΐφό-
  ρια. . Κάμετε Ινα μιοοφίρι άπό
  μαΰρο σατίν, γαρνίρετέ το μέ μία
  λωρίδα «μπροντερί άνγκλαίζ» είς
  τό επάνω χαί είς τό κάτω μέρος*
  κάμετε ϊπειτα Ινα άπλό φόρεμα
  άπό μουσελίνα μαύρη πού θά δια
  κρίνεται θαυμασία επάνω ά π' αϋ
  τί τό αύτοσχέοΊο φόντο.
  "Ενα νεανικώτατο καλοκαιρινό
  σύνολο άποτελιΐται άπό μία μπλού
  ζα σέ φίρμα σειιζιέ άπό ΰφασμα
  λινό ή λευχή όργκαντί. Μικρά
  βολάν άπό βαλανσιέν δαντελλίτσες
  τής δίδουν πολύ χάρι, Τα μανί-
  χιλ είνε φαρδειά καί μακρυά σέ
  φίρμα «γ/ιγκί». Ή φούσΐα, πολύ
  φαρδειά, είνε άπό λεπτό λαινάζ ή
  θαμπό μεταξωτό μαθρο. Τό σύν¬
  ολον συμπληρώνεται μέ μιά ζώνη
  άπδ χορδέλλα γχρδ—γχραίν κόχ-
  χινη.
  Μην δπερβάλλετε, κυρΕες μου,
  τή μίδα. "Εχετε δπ' δψίν σας
  δτι οί πολύ χοντές φοθστες άΐι
  1 χοθν πολύ την εμφάνισιν σας. Τδ
  άρον τή; φοΰστας σας δέν πρίπει
  νά απέχη περισσότερον των 40 έ
  ' χατοστών τοθ μέτρου άπό τδ έδα
  Ό μοντέρνος τόνος βΐρ/ιχιοθ
  διά τα νύχια είνε τδ «ρδζ—γκρΐ»
  πολύ διαχριτιχό καί άμφίβολο,
  χατ' άντίθεσιν μέ τα άντιαισθη
  τικά, σκοθρα βερνίχια πού έπιμέ
  νούν νά χρησιμοποιοθν πολλές γυ
  ναϊχες.
  'Υπάρχει γιά τδ μασάζ των
  χειρών μία νέα χρέμα τοναπική
  καί θρεπτική. Ή κρέμα αυτή χά
  νει τδ δέρμα λιϊα καί λευχό άφαι
  ρώντάς τού καθε κηλίδα.
  ή Ντιστϊγκέ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΜΥΡί2ΝΑ
  Την 11 Ίουνίου έ. έ. ημέραν Κυριακήν κοί ώραν 9 π. μ.
  τελοθμεν μνημόσυνον έν τώ Ίερώ Νοώ Άγίου Μύρωνος
  Μαλίβίζίου υπέρ αναπαύσεως ττ]ο ψυχής τού άξιολστρεύ-
  τού Στρατηγοϋ Γεωρ·)ίου Καιεχάκη λόγφ των ΰτιέρ τής Πα¬
  τρίδος μας ύπ' αύτοθ προσενεχθεισών μεγίστων ϋτιηρεσι-
  ών, ά^ώλων τόσον έν πολέμοις δσον καί έν ειρήνη, έκτι-
  μώντες την έν γένει πατριωτικήν δράσιν τοϋ έκλιπόντος
  ώς καί τάς άνέκαθεν εύγενιϊς καί φιλοθρήσκους δωρεάς τής
  Έριτίμου Κυρίας τού γενομένας είς την ειρημένην ένορίαν.
  Προσκαλούμεν δθεν τούς βοιλομένους βπως προσερχόμε·
  νοι ένώσωσι μεθ' ημών τος "πρός τόν Θεόν δίήσεις των.
  Ή Ένοριακή Έπιτροπή Άγίου Μύρωνος.
  ΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΗΙΙΙ» ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙ'Ηί
  Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ |
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι
  Πσρελήφβησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
  γες—ζυγσριές—χρηματοκιβώτια τοθ ττεφημισμένου
  έργοστσσΐου "Ελένης Εαχαββυλη, "Εμμ. Παγκά-
  λου, κσί πωλοθνται είς τιμάς έκιός συναγωνισμοθ
  καί μέ ευκολίας π)ηρωμή, ηαρά τώ άντιττροσώ·
  πω κ. Δημ. Λ. Γιαλιτάχη έναντι Δημορχείου. Πρίν
  ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσιν μας.
  Ιιιιιιιιιιιιΐιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιΐιΐ
  ΑΛΑΤΙ
  Μαγειρικδ Έπιτραπέζιο
  Είς παχέτα 200 δραμίων καί μιάς όχάς
  Δραχ. 4.60
  κατ' οκάν χονδρικώς έκ τού Καταστήματος:
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρος τοθ ΚαρδιολογικοΟ 5€Γνίΰο τής Α'
  Παθολογιχης Κλινικής τοθ Πανϊπιστημίου Αθηνών.
  Δεχεται έν τώ ίατρείφ τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ·
  βολά, καθ* εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλε». 8.25
  ΤΟ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ά-
  χρίηολις» τοθ χ. Ν Μπαλτζακη
  άγοράζει κάπαρι διά τουρσί πρός
  10 δρχ, χατ' ίχίν, ι
  ΚΟΠΤΙΚΗ
  ΡΑΠΤΙΚΗ
  ΚΕΛΛΕΝ
  ΣΤΙΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τού Άρμστρογγ.
  82βν
  Έν τοσούτφ έν τ% βχθε'α άμα
  θεία τού δ δαρύκοος στρατΐώτης
  ήταν ένθουσιασμένος. Τό άποτέλε
  σμ·*'βίν« δτι ή Τουρκία χατεδικά
  ζιτο είς οικονομικόν μαρασμόν.
  Ό Ισμέτ ήταν σιενοχωρημένος
  έκ τής πολεμικής πιύ διεξήγετο
  εναντίον τού. 'Αλλ' δ Μουσταφά
  Κεμάλ παρέμενεν είς Τσάν Καγιά
  καί δέν έδιδε σημεΐχ ζωής. Ή άν
  τιπολίτευσΐς ολοέν ένέτεινε τδν ά·
  γώνά της. 'Υιτό την προεδρίαν τοθ
  Ρεουφ οί άντιπολιτευόαενοι συ
  νήλθον είς Κωνσταντινούπολιν, είς
  την οικίαν τοθ Τζαδήτ, τού Έ-
  βραίου έξωμότου τής θεσσαλονί
  κης, καί ί'δρυσαν Ι*α νέον χόμμα:
  «Τό κδμμα των προοδευτικών δή
  μοκρατικών». "Ολη ή άντιπολίτευ
  σ·ς πού είχε συνασπισθή" περί τδν
  Ικπτωτον χαλίφην, μαζι μέ τα δ
  πολείμματα τής «Ενώσεως καί
  Προδδου», προσεχώρησαν είς αύ
  τούς. Πολλοί έκ των παλαιών δ
  ποστηρικτδν τοθ Κεμάλ είχαν με
  ταστή ΐίς τάς τάξεις της άντιπολι
  τεύσεως. Εδημοσίευσεν τό πρό
  γραμμα τοθ κόμματος: Άπέδλε-
  παν είς μίαν συνταγματικήν κυ
  βίρνησιν, άντετίθεντο είς χάθε
  εϊδους διχτατορίαν.Άλλ' δ Κεμάλ
  εξηκολουθεί νά χάθεται ήσυχος είς
  Τσάν Καγιά.
  Ό αγών τής αντιπολιτεύσεως
  εγένετο ολοέν δριμύτερος.Ή σΐωπή
  τοθ Μουσταφά Κεμάλ ήρμηνεύιτο
  παρά των άντιπάλων τού ώς ά5υ
  ναμία
  Ή "Αγκύρα δέν ήταν παρά 2να
  μεγάλο, πληκτικό χωριδ έν τω μέ¬
  σω τής στέππης. Δέν δπήρχαν είς
  την πρωτεύουσαν τοθ Κεμάλ οϋτε
  διασκεδάσεις, ιδιε κίνησις. Ή
  ζωή ήταν πληκτική χαί έστερεΐ
  το χάθε άνέσιως. Έφ' δσον διεξή
  γετο δ πόλεμος, δ πατρΐωτισμός
  άπιρρόφα χάθε άλλην σκέψιν, 6ου
  λευτ*1 χαί δπάλληλοι δέν ϊβλεπαν
  δέν ήσθάνοντο τάς έλλείψεις τής
  νέας πρωτευούσης. Άλλ' ή5η δ πό
  λεμος είχε περάσει, καί αί έλ
  λείψεις ήσαν αισθήτα!. Ήσαν δ
  λοι αύτοι πού είχαν μαζευθή είι
  Άγκυραν, συνειθισμένοι είς την
  ζωήν καί τάς διασκεδάσεις τής
  , Κωνσταντινουπόλεως.
  (συνεχίζεται)
  Κ ΟΙ Μ Ω ΠΙ Κ Η [Ι
  ΚΙΝΗΣΙΣ. - Έποινηλθε προ
  χθές άεροπορικδς 6 κ. Γ. Καλο-
  μενόπουλος τηλεγραφικός τής ΤΗ
  στερν μετά της κυρίας τού.
  —"Ανεχώρησε προχθές οβρο
  τιορικως Βι'"Αθήνας 6 φΐλΐς κ.
  Κωνστ. ΜαρΛκης έκ των ανωτέ¬
  ρων τριατατικών.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα άπό τα ώραιότε
  ρα φίλμ:
  ΕΞΕΓΕΡΣΙ
  ΣΤΟ
  ΜΑΡΟΚ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Ό Γεωργικός Συν)σμός 'Ε
  πεξεργασίας καί πωλήσεως
  Σουλτανίνας Σητείας έκτίθη
  σιν είς μειοδοσΐαν δι' ένσφρα
  γίστων προσφορών την προ
  μήθειαν, των κάτωθι είδών:
  Εκατόν είκοσιπέντε (125) ρό
  λων των 50 χλγ. έκαστος,
  χάρτου άποξηράνσεως σταφί
  δος.
  2) Δέκα πέντε (15) βαρελί-
  ων ριζελαΐου, ήτοι τόννοι πε
  ρίπου δύο καί ήμισυς (2)12)
  διά την στίλβωσιν των σουλ
  τανίνων.
  3) Δύο (2) χιλιάδων δειγμα
  τοφόρων κυτίων.
  4) Εΐκοσι πέντε (25) χιλιά
  6ων άσυναρμολογήτων στοφι
  δοκιβωτίων 36)ρίων τύπου
  Σμύονης, έξ αρίστης λευκής
  ξυλείας Κορινβίας, μονοκόμα
  τα, χωρίς σπασμένα, διπλο
  πλανισρισμένα καί βάρους τα
  εκατόν (100) κιβώτια!28—130
  όκάδ. περίπου καί μέ δικαίω
  μα τοθ Συν)μοΟ αύξομειώσε
  ως τής άνω ποσότητος των
  25 000 κατά εΐκοσι τοίς έ
  κατόν 20 ο)ο) κατά τόν χρό
  νόν τής εκτελέσεως.
  5) Ενός καί ήμίσεος (1 1)2)
  τόννου σύρματος Γερμανικής
  προελεύσεως, γαλβανισμένου
  Νο 13, πρός συρματόδεσιν
  τ©ν σταφιδοκιβωτίων.
  6) Πεντακοσίων ροθ) χιλιο'
  Γύρω στήν πόλι.
  Δυσμενέστατοι οΐωνοΐ προεκλή
  θηυαν άπό την χθεσινήν καί
  προχθεσινήν κακοκαιρίαν.
  —Ή δποία κάθε δλλο παρά μέ
  Ιούνιον έσχετίζετο
  —Μάλλον ένόμιζε κανεΐς δτι 4·
  πρόκειτο περί ΊανουαρΙου ή Φε·
  βρουαρίου άνατραπέντων των συ·
  νήϋων ήμερολογιακων δρων.
  —Καί χθές ημέραν της Λαικής
  "Λγορας δέν έλειψαν οί έκστρα
  τεύσαντες πρός την Καινούργιαν
  Πόρτα.
  —Μολονότι 6 καιρός ήμπόδι·
  σε κατά τάς πρωϊνάς ώρας την
  έκθεσιν καί πώλησιν των προ·
  ιόντων ώς συνήθως.
  —Πάντως αργότερον ή κΙνησΤί;
  διετηρήθη, πληθυνθέντων σχετι¬
  κώς των πωλοΰντων καί αγο·
  ραζόντων,
  —Τό σχολικόν έΊος προσεγγί-
  ζει πρός τό τέρμπ τού των μά¬
  θη τ ών άψιερουμένων ήδη είς τάς
  προσπαθείας τας διευκολυνούσας
  την βαθμολογΐαν.
  —Καί' καθιστώσας βέβαιον μέ
  ολίγον άκόμη κόπον, την προα-
  γωγήν καί συνεπως τάς «ήοέ·
  μος» θερινάς διακοπάς.
  —ΑΙ άνησοχίαι τάς οποίας διε¬
  τύπωσεν χθές πρωΐ—πρωΐ οί
  συμπολίται.
  —Περιεστρέφοντο κυρΐως είς
  τα σιτηρά, δεδομένου ότι ήρχι¬
  σεν δ θερισμός καί ή χειμαρρώ
  δης βροχή άττοβαΐνει έν τοιαύτη
  περιπτώσει πλέον ί καταστρεπτι
  κή.
  —Άς ελπίσωμεν ότι τα πράγ
  ματα δέν θά αττοβοΰν όπως τα
  προέβλεπαν οί άπαισιόδοξοι
  —Άπό ώνακοινώσεις τοθ Κρη¬
  τός θαλασσοπόρου ΔημητρΙου Συγ
  γελάκη μέ τόν δνοΐον άπησχολή·
  θη τελευταίως δ Άθηναΐκός τύ·
  πος.
  —ΈπεΙσθημεν δτι τό έτοιμαζδ
  μενον τόλμημά τού προώρισται
  νά τιμήση την" Κρήτην καί την
  ελληνικήν ναυτικήν παράδοσιν.
  —Λαμβανομένης ύπ' δψιν καί
  τής παλαιοτέρας ναυτικής δράσε
  ώς τού ή ό ποία έγγυαται κάθβ
  επιτυχίαν λόγφ τής τόλμης τού,
  τής έμπειρίας καί των έν γένει
  ναυτικόν τού προσόντων.
  — Είς τόν έκ Πετροκεβάλι Μεσ
  σαράς ναυτικόν έττιβάλλεται κά·
  θε ύλική καί ή9ική ενίσχυσις διά
  νά καταστή δυνατή ή πραγμα¬
  τοποιηθή τοθ τολμήματδς τού.
  — Κόσμος έκλεκτός καί πολύς
  ετίμησε τό προχθεσινόν ρεσιτάλ
  τής άρπιστρίας δνΐδος _ένης
  Μπουρεξάκη.
  —Τό πρόγραμμα περιλαμβά-
  νόν έκλεκτά μουσικά ίρνα έξε
  τελεσθή μέ μαεστρίαν καί αίσθη
  μα.
  —Δικαιώσαν την φήμην τής καλ
  λιτέχνιδος προκειμενου πΐρΐ τοθ
  ώραίου αΰτοθ καί ύποβλητικοθ
  δργάνου.
  —Ό ύπνωτιστής κ. Βουδούρης
  έτοιμάζει νέας έκπλήζεις την
  προσέχη Κυριακήν..
  —Διά τού μέντιουμ Ζωή καί
  δι" άλλων πειραμάτων δ κ. Βου¬
  δούρης θά εΐσαγάγπ τόν θεατήν
  είς μυστηριώδεις κόσμους, γνω-
  στούς μόνον είς τούς φακΐρας
  καί τούς Άσιάτος μάγους.
  —Τιμαί λαϊκαί: θεωρεϊσ, αί
  τρείς πρώται σειραί δρ. 15, ΑΊ
  θέσις δρ. 10, γαλσρΐα δρ. 5.
  ό Ρεκορτερ
  γράμμων περίπου βελονοκάρ
  φω».
  7) Είκοσι τόννων (20) κώκ
  ΆγγλιχοΟ χυτηρίου.
  8) τριακόσια δεκαπέντε
  (315) βαρέλια ποτασσαν των
  50 χιλιογ. έκαστον κυανην των
  80)85 βαθμών καί λευκήν των
  96)98 βαθμών ανεγνωρισμένης
  μάρκας.
  ΑΙ άνω προσφοραί δέον δ
  πως υποβληθώσι μέ τιμάς τσίφ
  Σητείαν μέχρι τής δεκάτης ό
  γδόης (18) Ίουνίου 1939, ήμέ
  ραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 πρό μεσημβρίας, ό πό τε ά
  νοιχθήσονται ενώπιον τοθ Δι
  οικητικοθ ΣυμβουλΙου τοθ
  Συν)σμοΰ.
  Ή παράδοσις των άνω εί
  δών γενησεται ώς άκολού
  θως:
  1) Σταφιδοκιβώτια: 500Ό κιβ.
  πρώτον δεκαπενθήμερον Ίου
  λίου, 5000 δεύτερον 15θήμε
  ρον Ιουλίου, 10000 δεύτερον
  15θήμερον Αύγούστου. "Υπό
  λοιπον περί τα μέσα Σεπτεμ
  βρίου έ. ι.
  2) Σταφιδόχσρτον καί Βελο
  νόκσρφα: Πρώτον 15θήμερον
  Ιουλ'ου έ 2.
  "Απαντα τα λοιπά ειδή δεύ
  τέραν δεκαπενθήμερον Ίουλί
  ου έ. Ι.
  Έν Σητίία τβ 18η Μαΐου
  1939.
  Γεωργικός Συν)μός Έπεξερ
  γασίας καί Πωλήσεως Σουλ
  τανίνσς Σητείας
  Ό πρόεδρος
  Παπά Μιχ. Π«πουτα«Μτις
  Τό Συν)φον Μέλος
  _________Ιωάν. Γ. Γιατζάκης
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΛΙΣΙΑΝ
  Μην·
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  Τ6 μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  587βν
  . τής στιγμής, ή κυρά Πλουτάρχου
  καταβαΐνουσαν επί τής άφελοθς
  ντοζ σκοτεινήν τίνα σκέπην, ϊίτΐΓ
  όν δέν ήρθη άπ' αυτής.
  Τρ επαύριον, τή μετά την επαύριον, καθ" έκά
  στην ήτον άνάγκη νά πωληθβ καί άΚλο τεθχος. Ό
  κ. Βοιδδς ίξήοχετο τής οίκίας τού μεθ' ενός βι-
  ρλΐου, καί επέστρεψε μεθ' ενός νομΐσματος άργυ
  ροϋ. Βλέποντες αυτόν οί των βφλΐων μεταπράται ή·
  ναγκσσμένοι/ νά πωλ{], ήνόρσζον παρ' ούτοθ άνθ'
  ενός ψράγκου βιβλί-, δι' άτινα αυτός εΐχε πληρώσει
  φράγκα είκοσιν, ένίοτε μάλιστα καί είς τούς ούτούς
  έκεΐνους β βλιοπώλας.
  Τεθχος πρός τεθχος έξεκενοϋτο άπασα ή βι
  βλιοθήκη τού. "Ηρχοντο στιγμαί, καθ" άς Ελεγεν.—
  Εχει ό Θεός· εΤμαι όγδοηκοντούτης. Τουτο δ' έσή
  μαινεν είς τόν νούν τού, ότι εΤχε την έλπΐδα νά
  φθάση είς τό τέρμα τής ζωήο, πρίν ή φθάση ε'<: τό τέλος των βιβλίων τού. Ή κατήφειά τού ηυξα νεν. Έλαβεν 8μως καί μίαν χαράν κατ' έκείνας τάς ημέρας. Εξήλθε μεθ' ενός βιβλίου, δ επώλησεν άντΐ τριάκοντα κσί πέντε σολΒίων κοί επέστρεψε φέρων όλλο, δ ήνόρασεν άντΐ σολ&Ιων τέσσαρα κοντςχ. Χρεωστώ καί πέντε σολδιά, εΐπε περιχαρβς πρός την κυρίαν Πλουτάρχου. "Εκείνην την ημέραν 6έν Ιφαγε τΐποτε. Ήτο μέλος τής Βοτανικής ΈταιρεΙας, δπου ή το γνωστή ή δυστυχία τού" ήλθε λοιπόν ημέραν τινά πρός επίσκεψίν τού ό πρόεδρος τής έΐαιρείας τού της, καί τώ υπεσχέθη νά ομιλήση υπέρ ούτοθ είς τόν επί τής Γεωργίας υπουργόν, ώς καί έπραξε ΠΛς γΐνεται! άνέκραξεν 6 ύπουργός. Βεβαίως! £ νας γέρων όνθρωπος επιστήμων! βοτανολόγος! Μ νας άνθρωπος τόσον άκακοτ,! Πρέπει νά γίνη κάτι δι' αυτόν άναμφιβόλως! Την έπιοθσαν ό κ. Βοΐδάς έλαβε προσκλητή ριον είς τό γεθμα τοϋ υπουργοΟ καί εδειξε τρέ- μων έκ τής χαρδς τό γράμμα πρός την κυράν Πλου τάρχου. —Έσώθημεν! τί) λέγει. Την δέ προοδιωρισμένην ημέραν έπορεύθη είς την οικίαν τοθ ϋπουργοθ. Παρετήρησεν 8π τα φο ρέματά τού, τα υποδήματα τού, έν γένει ή ένδυ μασία τού, επροξένουν παντοΐων είδών απορίαν είς τούς ύπηρέτας. Ουδείς τώ απηύθυνε τόν λόγον, ούδ' ό υπουρ γός αύτός. Περί την δεκάτην ώραν τής νυκτός, ένώ είσέτι πρριέμενεν Ινα λόγον, ήκουσε την γυνοΐκα τοθ ύ πουργοΡ, ωραίαν κυρίαν έχουσαν τόν τράχηλον δ λον ανοικτόν, λαμπρόν κυρίαν, τιρός ήν ουδένα πλησιάσπ ετόλμησε, την ήκουσεν έρωτβσαν. — Καλέ. δέν μοΰ λέτε, ποίος είνε έκεΐνος έκεΐ ό κύριος; Επέστρεψεν είς την οικίαν τού περί τό μεσονύ κτιον, πεζός, υπό ραγδαίαν βροχήν. ΕΤχε πωλή σει εν καλόν βιβλίον ινα πληρώση τό δχημα, ρευόμενος είς τοθ ύπουργοθ την οίκίαν. (συνεχ(ζεται) πό ~ι ■* Η1ΙΗ11ΙΙΙ1111Ι111ΗΠΙΠ1111ΙΙ1Ι11Ι0111ΙΙΙΙΙΙ1ΠΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ111ΙΠΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙ1ΜΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^ Ι ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ | ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ | | Είδών ταξιδίου καί έξοχής Ι Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μτταοθλα, _ | πολυθρόνες,καρέκλες,κρεββάτιαέκστρα | Ε τείας κ. λ. π. Β - Ειδικόν Συνεργεϊον έπισκευων: Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΟΔΟ3 ΑΓ. ΜΗΝΑ Ύποχατάστημα τβθ έν Αθήναις, ίργοστασίβυ = Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη ΙΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......■ΗΙ1ΙΙ» ΙΙ1ΙΙΙ11ΙΗ1ΙΙΙ1ΙΗΙΙΙΗΙΙΙΗ1ΙΙ1ΙΙΙ II 1Η1ΗΙ1Η1Ι ΐΙΚ ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ ε 5 ■■ Ε ΤΤΑΛΛΑΣ 4,«»8υνίμεν.ν «ι* «Ο Ι"*»· στηααν απαράμιλλον. χΐΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όδος Σταδίου—ΑΘΗΝΑΙ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ . Αραοτά Έγκυκλοττ,αιδεία ΑΓ έκεΐνους πού βέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άττό δλα δι' δλους. ΠΛΗΓΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ Β' Έν τοιαύτη περιπτώσει τΕποτΐ φυσικά δέν έμιποίίζξΐ εις τό νά 6γΐ τί αίμα είτε κατά τρόπον ου εχή, είτε νά πετιέται χάθε τό αον, δπίτΐ ολίγον κατ' ολίγον ά- δειάζει ή χαρϊιά. Άν ίμως τα ά" οιγμα τοθ πιρικαρδιακοθ σάκ κου είνε ασήμαντον, τό αΐμα πού βγαίνει έξ αϋτοθ δέν ήμπο ρεΐ νά περάση τα δρια αύτοθ τοθ θύλακος πδύ έχει μέγα ην άντοχήν Συασωρεύεται εντάς αύτοθ, καί έν τοιαύτη περιπτώ σει ή συσαώρευσι,ί «ΰΐή συμ ηιίζει την καρδιά καί καταλή γει είς τόν νά την έμποδίζη ά λειτουργη «Ή καρδιά λέγει κάποιος έπιφανής έπιστήιιω^— στραγγαλίζεται έν τοιαύτη πε ριπτώσει». Άλλ' είτε «χδειάζει» είτε «στραγγαλΕζεται» ή καρ διά, τό άποτέλεαμα είνε τό ίδιον Μποροθμε μάλιστα νά ε6ρεθο0με ενώπιον ^ ενός μηχανισμοθ άλλου εϊδους: Ό θάνατος ίπίρχεταΐ συ νεπε'α μολύνσιω; τοθ περικαρδί ου, οταν τό φονικδν δργα/ον— πρδγμα πού συμβχίνει συχνά— ήταν άχάθαρτον, μολυσυέ·ον."Ετσι λ χ. μπορεΐ νά έξηγηθή δ θάνα τος πού έπέρχεται συνεπεία ενός άπλοθ χεντήματος τή; καρδίας μέ μιά καρφίτσα ! "Οία αναφέρομεν ανωτέρω Ι σχύίυν κυρίως διά τα τραύματα πού προχαλοθνται διά Ι μαχαι ρας. "Οίαν ή καρδιά πληγη" διά σφαίρας, 5πϊρχουν δλλαι άφορ μαί θανάτου. Έν τοιαύτη πε ριπτώσνι, βταν δηλαδή την καρ διά τρυπήση μιά σφαΐρα ή Ινα θραθσμα οφαίρας, ευρισκόμεθα πρό ενός ξένου σώματος πού δία μόνης τής τιαρουσίας τού γ! νεται πολλάκις άφορμή άνατο μιχ&ν χαΐ λειτουργικδν άνωμα λιών σοβαράς φύσεως. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει είς τόν Ι να κίνδυνον προοτίθεται 6 άλ λος * "Ας έλθωμεν τώρα είς την κα λήν δψιν τοΰ ζητήματος: Αυτή είνε πού παρουσιάζει τό μεγαλειτέ¬ ρον ένδιαφίρον. Πρόχειται περι τής θεραπείας τίσον φιδερών πλν] γδν. Ή θεραπεία μπορεΐ πρωτίστω; νά είνε άποτίλεσμα τής Πιας τής φύσεως. Καί δταν μέν ή φύσις έπανορθώνη απλώς έττιφανεια κάς προσβολάς τοθ δργάνου, τό τιραγμα δέν ίχει τίποτε τό έξ«ι ρετικόν. Ή έπούλωσΐς γίνεται καί έκιι δπως καί άλλοθ. Ό κίνδυ νος πού ημπορεί ί% των δατέρων νά προκαλέση ό ίστός αύτίς τής έπουλώσεως είς ίνα δργανον πού έργάζεται συνεχώς, δέν είνε καί τόσον δξύς καί άμεσος, όοά κις πρόχειται περί τραυμάτων όχι βχθέων. Τα τραύματα πού προ καλοθνται διά μαχαίρας, οτενά, σαφή, ε*χουν φυσικά περισσοτέρας πιθανότητας έπουλώσεως άφ' έ- αυτών, παρά τα άλλης φύσεως τραύματα Άλλά δέν είνε καθό λου φρόνιμον νά έπαναπαύεται χανείς είς παρομοίας περιπτώ σεις καί νά περιμένη άπό την φύσιν, νά κάμη τό θαθμα της. Καΐά κανόνα δ χειροθργος, κά θε φορά ποϋ τοθ είνε δυ αιόν, πρέηει νά ιιΐτοκαθίσταται είς την φύσιν, ανεξαρτήτως τής σοβχρίτη τος τοθ τραύματος. (συνεχίζεται) Τό Μονοφάτσι καί τα ζητήματά τού. Άποξηράνσεως σταφίδος είνε τοθ σήματος: ΦΙΣΛ Β.δ. Γενική άντιπροβ«πε(α:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ 'Αβήνοα—Πεσματζόγλου 5 ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ Ίούνιος άνταπο χριτοθ μα?). — "Ερημα είνε τα χωρία τοθ Μονοφατσίου την έπο χήν αυτή Καμμιά σχεδόν ζωή. Μονάχα οί μαΒητές των σχολείων, οί διδάσκαλοι καί οί γεροντέτεροι πού μίνουν την ήμερα. Οί άλ- λοι βρίσχονται στούς άγρού; 8 ι ττου έχει γενικευθή δ θιρισμίς.' Κι' δμω; παρά την έρημίαν αυτή, είνε ίχδηλος ή πράξις πού έχει συντελεσθή κατά τα τελευταία ί· τη. Καί τ'Τδτι άλλωστε δλοι εδ- ρίσκονται είς την έξοχή καί ά· πασχολοθνται μέ τάς γεωργικάς ίργααίας, μέ τόν θερισμόν καί μέ την καλλιέργειαν των καπνών είνε μιά ένδειξις προόΐου, διότι πρδο- δος καί παλιτιαμός είνε άναμφι σβητήτως ή άγάΊττ) πρός την ερ¬ γασίαν χαί ή προσήλωαις είς την γήν Καί είνε πραγματικά δπΐροχο τό θέαμα τοΰ κάμπου την εποχήν αυτή τοθ θερισμοθ. Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι τό παραγωγικώτε- ρον είς αιτηρά διαμέρισμια τής Κρήτης, είνε τό Μονοφί'αι καϊ ιδία τό Άνατολικδ. Τό Μεσοχω ριό, τα Καστελλιανά, δ Φίλιππος τα Καλύβια, τό Νεοχώρι χαί πέ ρα τό "Ινι παράγουν δηαητριακά είς μεγάλας ποσότητας Ή εύρεία χρήσις λίπασμάτων χαί ή ένΐατι χή χαλλιέργεια χαθώ; χαί ή χρη σιμοποΐησις ^xαλ^τέρων σπίρων συνέτεινεν είς την αύξησιν τής άποδοτιχίτητος τίίς γής χαί χί)ς παραγωγής έν γένει. Ή αύξησις δέ τοθ ιίσοδήματος είχεν ώς άμεσον χαί φυσικήν ου νέπειαν χαί την βελτίωσ·ν των δ- ρω> τής ζωής τώ^ χατοίχων. Καί
  παρατηρεΐ χανείς παν τοθ νά χτί
  ζωνται νέα οίχήματα, νά δημιουρ
  γοθνται νέα καταστήματα, ν' ά
  νεγείρωνται οχολεΐα, νά χατασχΐυ
  άζωνται έργα χοινής ώχελείας
  καί πολιτισμοθ. Είνε δέ πιρισσί
  τερον έκδηλος ή άναδημιουργική
  προσπαθεία έδώ είς τό Μονοφά
  τσι. Διότι έδώ ύτιήρχε μεγάλη
  καθυστέρησις είς πλείστα χΐύρΐχ
  καί τοθτο διότι πρό δεχαπενταε
  τίας άχόμη τα χωρία αϋτά χατοι
  χοθντο άπό Τούρχου; μέ την χά
  θυστιρημένην αντίληψιν τοθ άνα
  τολίτοιι. Καί θά είνε έντατιχωτέ
  ρα χαί άποδοτίχωτίρα ή προσηά
  θεια δταν τό διαμέριρμα αΰτό α
  ποκτήση χαί άμαξιτήν βυγχοινω
  νίαν. Καί θ' αποκτήση πιστεύομεν
  σύντομα, έφόσον θά χατασχειια
  α% ή δδός Άρχαλοχωρίου— "Ινι
  —Σκοινιά, πού θά προεκταθή έν
  συνεχεία διά προσωηικής ίργασί
  α; των κατοικίαν χαί μϊ την ένί
  σχυσιν τοθ 'Επαρχιαχοθ Ταμιίου
  "Οδοποιΐας είς Καστελλιανά—Φι
  λίππΐυ—Μεσοχωριό —Ροτάσσι—
  ΙΊύργον καΙ'Χάρακα δπου θά Ι-
  νωθ^ μέ την μεγάλην εθνικήν δ
  δόν.
  —Δωρεά.
  Ύιτό τού έν τη πόλει Κάςρρ—
  Ελ-Ζ*νι«τ της ΑΙγύιττου διαμέ
  νοντος κ. Κωντίνου Ευνιοράκη
  Φαρμακοποιοϋ άπϊστάλησαν υπέρ
  τού Πανανείου Δημοτ. Νοσοκ©
  μίίου Ηρακλείου δΰο λίραι 'Αγ¬
  γλίας είς μνήμην Γεώργιον Κατε
  χάκη Στρατηγοΰ.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σημερον 8 Ιούνιον θά διανυ
  κτερϊΰαουν τα φαρμακεΐα Λάμ
  προο Κανακάκη καί Έμμ. Ζα-
  χαριάίη.
  Εθνικόν Λαχεϊον
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Φέρομεν είς γνώσιν των κ.
  κ. συνδρομητήν τοθ 'ΕθνικοΟ
  ΛαχεΙου ότι ή ανανέωσις των
  ΓραμματΙων τής Β' κληρώσε¬
  ως τής Δ' εκδόσεως ήρχισεν
  ή5η κ αί λήγει την 10 τρέ
  χοντος^ Πέραν τής άνω προ-
  θεσμΐας τό ΠρσκτορΕΐον θά
  διαθέτη ταθτσ.
  (Έκ τοΰ ΠρσκτορεΙου)
  Είς τάς απογευματινάς εφημερίδας των Αθηνών.·
  «ΑΘΗΝ.ΝΕΑ^, «ΒΡΑΔΥΝΗ^, ΕΘΝΟΣ», «ΕΣΤΙΑ», «ΤΥΠΟΣ»,
  ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ο
  ΑΣΥΡιΜΑΤΟΣ
  Κρίνατε
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  12
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  Συγκρίνατε
  — Αί προαγωγαι των ύιταλλή
  λ«ν Τ. Τ. Τ.
  Καθ" & πληροφορούμεθα τό Συμ
  βούλιον των Τ.Τ.Τ. κατήρτισε
  τόν πίνακα προακτέων τής τα
  χνικης υπηρεσίας καί έκοινο-
  ποίησβν αίς τού; ένδιαφερομέ
  νού: τόν πίνακα των κριθέντων
  ώ; σταίίμων. ΟΙ κριθίντβς ώς στά
  σιμοΐ έχβυν δικαίωμα έντος πέν
  τε ημερών νά ύποβάλουν τάς Γεν
  στάσει; των είς το δβυτεροβάθμι
  όν συμβούλιον τό οποίον καΐ θά
  άποφχνθή έπ' αύτ&ν. Άκολού
  θω; θά καταοτισθή έ έριατιχός
  πίναξ προακτέων όστις καί θα υ
  ποβληθίί είς τον ΰφυιτουργον Τ.
  Τ. Τ. Ό κ. ύφυιτουρνος θά προβή
  «1; την προαγωγην τοΰ ενός το(
  τού κατ' εκλογήν καί των δύο
  τρίτων κατ' άρχαιόΐητβ.
  —Δια τούς δικαστάς.
  Το υπουργείον τής Δικαιοσύ
  νης δι' έγκυκλίοο τού πρός τούς
  ■1βαγν«λ&ΐς ίφϊτών εζήτησεν 6
  πως ούτοι μβριμνηβουν ϊν« β{
  δοποιηθοΰν εγκαίρως ο! ύΐτ' αύ
  τούς άντβισαγγελβϊ;, έφίται, πρω
  τοίίκαι καί είρηνοδΐκαι καί υπο
  βάλουν μέχρι τής 20ής Ίουνίου
  αντίγραφον της ληξιαρχικη; πρά
  ξεως τής γεννησίώς των, έφόαον
  «ϋτη εχει βυνταχθη έντος τού Ε
  τους καθ" ο έγβννήθασαν. Έν
  έναντία περιπτύσβι θά ϋποβά
  λουν πιατοιτοιητικον έμφαϊνον
  τόν* χρόνον καθ" όν ένΐγρκφη
  σαν αίς τό μητρφον τ&ν αρρέννν
  τού δήμον η τής κοινότητος είς
  την οποίαν άνήκουν.
  —Οί έργοστασιάρχαι κατειρ
  γασμένων οερμάτων.
  Κατόπιν άκβφάσεως τοΰ ύφυ
  πουργοϋ τής Άγορανομίβς υπο
  χρϊοϋνται οί έργοστασιάρχαι κ«
  τϊΐργασμένων διρμάτων ίνα Α
  ναγράφΜσι διά σφρκγΐδος έφ' έ
  χάστου δέρματος πωλουμίνου:
  Ι) Την έπΜνυμίαν τού έργοατα
  οίον παραγΝγής, 2) την διευθυν
  σιν καί 3) την είς τετραγωνικούς
  πίδας επιφάνειαν αυτού. Είς τάς
  αύτάς ΰιτοχρβώαβις καί Ευθύνας
  κανονικάς μϊτρήθΐω; ύπάγονται
  καί ο! πάσης φύσεως [ εμποροι, με
  ταπράται καί μεταπωληταΐ δερμά
  των εγχωρίων καϊ Εύρωπαϊκων.
  Διά τής αύτη; άγορανομΐΜής δια
  τάξεως θεωροΰνται συνυπεύθυνοι
  των έργοστασιαρχών, έμπορων
  κλπ. καί ο! μετρηταΙ των διρμά
  των.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24ης Ι¬
  ουλίου οίχία έν τή άϊω Άριάδνης
  17, συγχειμένη έχ πέντε δωματί-
  ών, δωματίου λουτροθ χαί Βλων
  των χρειω^ών. Πληροφορίαι πα¬
  ρά τω χ. Ιωσήφ Κόρπη,
  ΤνμβΙ
  »ϋ Β1ΙΙΙΗΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ ΒΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐ 1111ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΗ1ΙΙΗ11ΙΗΙ1ΙΙΙΙ11ΙΙ11ΙΗ11Ι1ΙΙ111ΙΙΒ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ11ΗΙ11ΙΙΙ111Η
  [ στο .ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ" Ι
  Ι ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΑ |
  | Παρελήφθησαν 5000 Ζέρσεϋ υποκάμισα σέ έν-
  Ι τελώς καινούργια σχέδια καΐ χρώματα.
  | Των καλύτερον ελληνικόν έργοστασΐων «ΛαΤδος»
  § αΠλίιφα», «Βΰκο» κ.Α.π.
  ^ι ιΐιιΐπΐιιυ ιιιιΐιιιιυι ιιιιιιιιιιμ ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιηιιιι ΐιιιιαιιιυ ιιιιΐιιιιιιι ιιιιΐΗυιΐιιι ΐιιιιυυιυ ιιιιΐυΐιιυ
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χορΕτοιαέγγράμ
  ματα προ; έχμάθησιν τής τ υπο
  γραφικής. Δι' άποφοίτους γιιμνα
  αΐου άμεσος μισθοδότησις. Γίνον-
  ται δεχτά καί παιδία άπό έπαρ
  ΟΕ βουλόμενοι δέον ν' άποτα
  θοθν είς τα γραφεΐα τής «Άνορ
  θώαεω;» έντος 10 ήιιερών.
  Ταχΰταται
  έπιοκευα! ώρολογΙον
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  τέ>
  •Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβΐα Πέμπτης
  8 Ίουνίου 1939
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΚΑΜΕΛΕΝ
  β ΑΝΛΓΝΟΡΙΣΒΗ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
  ΤΟΝ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΔΥΝΑΜΕΟΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΑΙ Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ ΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα.
  ποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγραφή¬
  ματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ό γε.
  νικός έπιτελάρχης τής Γαλλίας στρατη-
  γός Γκαμελέν θά αναγνωρισθή υπό τής
  άγγλικής κυβερνήσεως άρχιστράτηγος
  των άγγλογαλλικών στρατιωτικών δυνά-
  μεων.
  Έν τώ μεταξύ αγγέλλεται ότι είς
  τό Λονδίνον ό στρατηγός Γκαμελέν θά
  συζητήση σοβαρώτατα ζητήματα τεχνί¬
  κης φύσεως ένδιαφέροντα την εθνικήν ά¬
  μυναν Μεγάλης Βρεττανίας καί Γαλ-
  λίας.
  ΜΑΧΑΙ ΑΓΓΛΩΝ ΚΛΙ ΑΡΑΒΟΝ
  ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  ΕΦΟΝΕΥΘΗΣΑΝ 14 ΑΡΑΒΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας.) — Κατά πληροφορίας
  έκ Παλαιστίνης παρά την Ίερουσαλήμ
  διεξήχθησαν μαχαι μεταξύ "Αγγλων
  καί Άράβων. 14 "Αραβες εφονεύθη¬
  σαν.
  ΑΝΕΛΚΥΕΤΑΙ ΤΩ ΒΥΒΙΣΒΕΝ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ιουνίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφορίαι
  έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι τό βυθισθέν
  αγγλικόν ύποβρύχιον «Θέτις» θέλει ά-
  νελκυσθή έντός δύο ημερών.
  ΧΟΕΣ ΘΑ ΥΠΕΓΡΑΦΕΤΟ
  ΤΟ ΙΥΜΦΡΗΟΗ ΤΕΡΜΑΙΙΙΑΣ-ΟΙΑΤΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκρΐτού μας).—Τηλεγραφείται έκ Βε
  ρολίνου ότι σήμερον θά υπογραφή τό
  συναφθέν σύμφωνον μή έπιθέσεως μετα·
  ξύ Γερμανίας άφ' ενός καί άφ* ετέρου
  τής Λεττονίας καί 'Έσθονίας.
  Ο κ. ΠΛΛΑΙΡΕΤ ΕΠΕΔΩΚΕ
  ΧΟΕΣ ΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο
  κοιτοΰ μας).—-Ό νέος "Αγγλος πρε-
  σβευτής κ. ΐΐάλαιρετ επέδωκε σήμερον
  τα διαπιστευτήριά τού πρός την Α. Μ.
  τόν Βασιλέα.
  ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ ΕΙ! ΤΟΝ Κ. ΕΜ. ΤίΟΥΛΕΡΟΝ
  Ο ΜΕίΑΑΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΣΑΟΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Ό άντιβασιλεύς τής Γι
  ουγκοσλαυ?ας άπένειμεν είς τόν Διοικη¬
  τήν τής" Τραπέζης τής Ελλάδος κ.
  Έμμ. Ταουδερόν, τόν μεγοχλόσταυρον
  τού Άγίου Σάββα.
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ «ΗΤΙΣ «ΤΥΜΝΑΣΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Αρμοδίως ανακοινοί
  ται ότι είς τούς προσκληθέντας άγυμνά-
  ατους των κλάβεων 1928 — 193ε»
  θά παρασχεθούν σημαντικαί ευκολίαι.
  Ή Πολωνία και ή στάσις των Σοβιέτ.
  Πώς κρίνεται ή πολιτικήτοΰ κ.Χίτλερ.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΛΕΓΕΟΝΑΡΙΟΙ
  1Α ΗΑΡΕΛΑΣΟΥΙΙ ΗΡί ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ
  ΡΩΜΗ 7 Ίουνίου (ίδ.ύπηρεαία)__
  Σήμερον άναμένεται νά φθάσουν είς Ρώ>!
  μην οί Ιταλοί λεγεωνάριοι μετα των
  Ίσπανών συναδέλφωντων,οΐτινες παρήλα
  σανχθές ενώπιον τού Ιταλού Βασιλέως
  είς την Νεάπολιν. Οί λεγεωνάριοι θά
  παρελάσουν ενώπιον τού Ντούτσε. Μ».
  τα την παρέλασιν θά λάβη χώραν επι-'
  βλητική έορτή πρό τού μνημείου τοΰ
  αγνώστου στρατιώτου.
  ΡΩΜΗ 7 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα).— Σήμερον υπεγράφη
  είς τό Βερολίνον τό σύμφω
  νόν μή έπιθέσεως μεταξύ τής
  ΓερμανΙσς, τής Λεττονίας καί
  Έσθονίας.
  —Κατ' είδήσεις έκ ΛονδΙ
  νού ό λόρδος Χάλιφαξ έσχε
  χθές ιδιαιτέραν συνομιλίαν
  μετα τοθ ΊταλοΟ πρεσβευτού
  κόμητος Γκράντι.
  —Κατά πληροφορίας έκ
  ΒαρσοβΙας ό πολωνικός τύ-
  πος εξηκολουθεί νά διάκειται
  έχθρικώς είς την Ιδέαν τής
  άναμίξεως τής Ρωσσΐας είς
  τα εύρωπαϊκά πράγματα. Αί
  πολωνικαι έφημερΐδες χαρακτη
  ρίζουν ώς [μ-εριαλιστικήν την
  πολιτικήν τής Ρωσσΐας.
  Η κ. ΤΣΑΓΚ-ΚΑ'Γ-ΣΕΚ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΓΚ-ΚΟΓΚ
  ΡΩΜΗ 7 Ίουνίου (ίδ. ύπηρε
  σία).— Έκ Τόκιο αγγέλλεται
  «τι ή κ. Τσάγκ-Κάϊ—Σέκ έ
  φθασεν άεροπορικώς είς τό
  Χόγκ—Κόγκ δπου διεξήγαγε
  σοβσρωτάτας συνομιλΐας με
  τα κινεζικών καΐ αγγλικών
  προσωπικοτήτων.
  —Έκ Λονδίνου αγγέλλεται
  8τι ό συλληφθείς διά την ά
  πόπειραν δολοφονίας έναντι
  όν τής Δουκίσσης τοθ Κέντ
  κατεδικάσθη μόνον είς πέντε
  ημερών φυλάκισιν επί παρα
  νομώ όπλοφορία.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρίοία).—Τό σύμφωνον τό
  οποίον υπεγράφη σήμερον
  μεταξύ Γερμανίας, Λεττονίας
  καί Έοθονίας θεωρεϊται υπό
  των γερμανικόν κύκλων ύ
  ψΐστης σημασΐας, δοθέντος δ-
  τι τα Σοβιέτ πιέζουν τα Βαλ
  τικά κράτη νά δεχθοθν έγγυ
  ήσεις. Σχετικώς ύπάρχει με
  γάλη Ικανοποίησις είς τό Βε
  ρολΐνον λαμβανομένου συν
  τοίς άλλοις ύπ' δψιν 8τι ή
  Ρωσσία έπεδίωκε μέ τό πρό
  σχημα τοθ κινδύνου νά προσ-
  αρτήση, τα Βαλτικά κράτη
  καί νά δημιουργήση οθτω βά
  σεις σοβαράς έπιθέσεως αύ
  τής εναντίον τοθ Ράϊχ.
  «Ήπολιτική τοθ Φύρερ, γοά
  φουν αί γερμανικαί έφημε
  ρίδες, απεδείχθη δημιουργική
  διά την εΐρήνην καί πολύ ά
  ποδοτικωτέρα άπό την σπα
  σμωδικήν κυκλωτικήν πολιτι
  κήν τής Αγγλίας».
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΚΑΙ ΠΟΛΒΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ίουνίου (ίδ. ό
  πηρεσία).— Ή «Ήχώ» των
  Παρισίων», πληροφορεΐται έκ
  ΛονδΙνου ότι κατά την χθεσι
  νήν συνάντησιν των κ. κ.
  Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ καί
  τοθ έν Λονδίνω ΠολωνοΟ πρε
  σβευτοθ, διεπιστώθη δΐι δέν
  έπείγει ή διαπεραίωσις των
  άγγλοσοβιετικών διαπραγμα
  τεύσεων.
  Ή Ιδία εφημερίς πληροφο
  ρεΐται 8τι ή συνομιλΐα τοθ
  ΠολωνοΟ πρεσβευτού μετά
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί
  Χάλιφαξ αφεώρα τόν έφοδια-
  σμόν τής χώρας δι' δπλων,
  πολεμικοθ έν γένει ύλικοϋ καί
  καουτσούκ υπό τής Μεγάλης
  Βρεττανίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ίουνίου ([δ.
  ύπηρεσία).— Διενεργουμένου
  άπό χθές έράνου υπέρ των
  [θυμάτων τού ύποβρυχΐου «Θέ¬
  τις», συνελέγη τό ποσόν των
  20 000 στερλινών.
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα).— Ή μοΐρα γυμνασί-
  ων τοθ έλληνικοθ στόλου
  κατέπλευσε χθές τό άιτόγευ-
  μα είς Κέρκυραν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 ΊουνΙου (ίδ
  όπηρεσίσ) —Ό "Αγγλος πρω
  θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν
  ανεκοίνωσε σήμερον ενώπιον
  τής Βουλής των Κοινοτήτων
  δτι άντιπρόσωπος τοθ υπουρ
  γεΐου των Εξωτερικών τής
  Αγγλίας μεταβαίνει προσε¬
  χώς είς Μόσχαν
  Ανεκοίνωσεν έπίσης 8τι είς
  την τελευταίαν κοινήν άναθε
  ώρησιν των άγγλορωσσικών
  άπόψεων διεπιστώθη πλήοης
  συμφωνία καί δτι τα Σοβιέτ
  είναι ε'τοιμα νά συνάψουνσυμ
  φωνίαν μετά τής Αγγλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 ΊουνΕου (ίδ. δ
  πηρεσία)— Τό σύμφωνον μή έ
  πιθέοεως Γερμανίας ,Λεττονίας καί
  Έσθονίας υπογραφή είς τό Βερο
  λϊνον σήμερον την 10 30' π. μ
  Άπό μίρους τοθ Ρϋ'χ ϋπέγραψίν
  δ δπουργός των Εξωτερικών φόν
  Ρίμπε^τροπ. Άπό μίρους τής Λετ
  τονίας δπέγραψ» τό σύμφωνον
  Λεττονίας—Γερμανίας 5 δπουργός
  των Εξωτερικών τής πρώτης, πά
  ροιισία τοθ δπουργοθ των Έξωτε
  ρικων' τής Έσθονίας. Τό αύτά ου
  νέβη καί διά τό σύμγωνον Έσθο
  νΕας ΓερμανΕας.
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 ΊουνΕου (ίδ
  δπηρεαία).— Σήμερον τό εσπέ¬
  ρας θά δίέλθουν τα σύνορα των
  Ήνωμένων ΓΠολιτειών οί "Αγγλοι
  Βασιλείς. Έξ Ούασιγχτώνος άνε
  χώρησιν άντιπροαωπεία τής Ά
  μερικανικής κυβερνήσεως διά νά δ
  ποδεχθοθν τούς Βασιλείς.
  "Ηρχισαν αί εργασίαι
  καταπολεμήσεωςτώννόσωντηςέλαίας.
  Ύτιό τοΟΓεωργικοΟ Τσμείου
  Ηρακλείου κατήρτισθησαν τα
  πρώτα συνεργεΐα διά την κα¬
  ταπολέμησιν τοϋ δάκου τής έ-
  λαΐας τα όποΐα καί ήρχισαν
  ήδη τάς εργασίας των άπό τής
  περιφερείας Μαλλίων. Τα συ
  νεργεΐα ταυτα θά ούξηθοθν
  κατ' αύτάς είς 100 καί θά κα
  τανεμηθεΰν είς ολόκληρον τόν
  νομόν ώστε ή καταπολέμησις
  τοθ δάκου νά ενεργηθή παν
  τοθ κανονικά καί μέ σύστη
  μα, είς δλα τα διαμερίσματα.
  "Εξ άλλου υπό τοθ Γεωρ
  γικοθ Τσμείου ήρχισεν ή δια
  νομή των σχετικών φαρμά
  κων καί υλικών διά την δι
  ενέργειαν άπό μέρους των
  γεωργών τής καταπολεμήσε
  ως τοθ ρυγχίτου υπό την άμε
  σον επίβλεψιν γεωπόνων καί
  τάς όδηγίας είδικών γεωργι
  κων ύπαλλήλων οί όποΐοι θά
  περιέλθουν δλα τα έλαιοπα
  ραγωγά διαμερίσματα τοθ νο
  μοθ καθοδηγοθντες τούς ά
  γρότος σχετικώς.
  Ή άκαταστασία έν τούτοις
  τοθ καιροθ καί συγκεκριμένως
  αί άπό προχθές συνεχώς πΐ
  πτουσαι βροχαί έπαπειλοθν
  την ελαιοπαραγωγήν καί προ
  καλοθν φόβους περΐ μειώσε
  ως τής έλαιοεσοδεΐας. Κατά
  σχετικάς πληροφορίας τής
  Γεωργικής "Υπηρεσίας καί τοθ
  ΜετεωρολογικοΟ ΣταθμοΟ Ή
  ρακλείου ή πεσοθσα κατά τό
  τελευταίον διήμερον βροχή ά
  νέρχεται είς 20 περίπου χιλι
  οστα είς την περιφέρειαν Ή
  ρακλείου. Βροχή επεσε καί
  είς τα περισσότερα διαμερί
  σματα τοθ νομοθ.
  ΕΚ4Ρ0ΜΗ
  ιην <λλκη φ»μγπτιιν ΘΑ βΕΛΤ|ΰθΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ίΜΐω Τ(1Ν ΑΗΜ0ΉΚηΝ ΚΛ| ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κατ' αρμοδίας πληροφορίας υπό τοθ Γεν. Γραμματέως τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης κ. Ξυ δια διοργανοθται μεγάλη έκ- δρομή φαλσγγιτών έξ δλων των περιφερειακώνΔιοικήσεων Κρήτης είς Αθήνας, Θεσσα λονΐκην μέχρις Άλεξανδρουπό λεως. Είς την έκδρομήν ταύ την θά συμμετάσχουν 700 φα λαγγΐται έκτός των άξιωματι κων συνοδών ού των. Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ Έκυκλοφόρησε τό ύπ' αριθ. 212 φύλλον τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, είς τό οποί¬ ον δημοσιεύεται ό νόμος περΐ τροποποιήσεως των περΐ δικη γόρωνκαί ταμείου νομικών δια τάξεων. Διά τοθ νέου νόμου καθορί- ζονται τα τής άσκήσεως των ύπεψηφίων δικηγόρων, τα των μεταθέσεων καί τα τής δια- γρσφής των δινηγόρων. ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΜίΠΑΛΛΗΛΟΙ Τό Υπουργείον τής Γεωργί¬ ας καθισ'α γνωστόν είς τας ύπ' αύιό υπηρεσίας δτι ή με¬ τάβασις ύτταλλήλ,ων είς κτη μστικάς περιοχάς ή πειραματι- κούς άγρούς θεωρεϊται ώς εκ¬ τέλεσις των κυρίων αυτών κα θηκόντων καί δέν δικαιοθνται συνεπθς ούτοι όδοιπορικών έ- ξόδων τα όιτοΐα καταβάλλον¬ ται οσάκις ό ύπόλληλος έξέρ- χεται τής εδράς τού πρός έκτέ λεσιν είδικής διαταχθείσης ύ πηρεσίας, Προχεΐμένου τό δπουργεΐον των Έσωτερικών νά προβή είς μελέτην των δυναμένων νά γίνουν τροπο ηοιήσεων επί τού άρχικοθ νόμου «περί καταστάσεως των δημοτιχών δπαλλήλων», διίταξε τούς νομάρ¬ χας τοθ Κράτους, δπως ΰποβάλουν ίκθισιν, διαλαμδάναυσαν λεπτομε¬ ρώς τάς κατά την γνώμην των έ- πενεκτέας είς τό σημερινόν καθε στώ; των δημοτιχών καί κ&ινοτι- κων ύπαλλήλων τροηοποιήσεις.· Κατά τό υπουργείον, ή έκθεσις αυιη πρέπει νά συνοδεύεται δπό πίναχος δλων των είς έκαστον Δή μόν ύπηρετούντων ύπαλλήλων και δπηρετών έν γένει, έμφαίνοντος είς ιδίας στήλας τό ίνομα καί έ- πώνυμον εκάστου δπαλλήλου, την ηλικίαν, γραμματικάς γνώσεις, βαθ μόν ,όργανικόν μισθόν, τυχόν κα¬ ταβαλλόμενον έπίδομα, διάταξιν επί τής οποίας έβασίσθη ή χοεή γησις τοθ έπιδόματος, υπηρεσίαν είς ήν είνε διατεταγμένος, τρόπον είσόοου είς την δημοτικήν δπηρε σίαν, χρόνον δημοτικής υπηρεσίας ϊ* συνόλω, χρόνον προγενεστέρας τυχόν δημοσίας πολιτικής δπηρε οίας ή στρατιωτικής τοιαύτης, χρόνον παραμονής είς τόν τελευ ταΐον βαθμόν καί τέλος διάταξιν, δυνάμει τής οποίας δπηρετεΐ. Περαιτίοω τό υπουργείον έν τέλλεται δπως οί νομάρχαι 6πο- βάλουν χαί έτερον πίναχα, άφο ρώντα μόνον τάς χοινότητας αί οποίαι πραγματοποιοθν όμολογου μένως τακτικά Ισοδα άνω των τριαχοσίων χιλιάδων δραχμών έ τησίως, επί πλέον δέ χαί τάς ά πίψιις των περί τής ίχανότητος καί τής υπηρεσιακάς .αποδόσεως εκάστου χοινοτιχοθ δπαλλήλου. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΟΙπΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ Πρός τα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί τάς Κεν τρικάς καΐ περιφερειακάς ύ πηρεσίας τοθ ύπουργείου Γεωρ γίας, εκοινοποιήθη έγκύκλιος διά τής οποίας καθίσταταιγνω στόν Οτι διά τό εργατικόν προσωπικόν των, τό μέ ήμερο μΐσθιον άμειβόμενον, δέν ά- παιτεΐται πισΐοποιηΐικόν κοι- νωνικών φρονημάτων, Τό ώς άνω πιστοποιηπκόν είναι α¬ παραίτητον διά τούς τακτι- κούς εργάτας καΐ διά τούς ε¬ πί συμβάσει^ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ Υπό τοΰ Ύπουργείου των Έ- σωτεριχών άπηυθύνθη πρός τούς Νομάρχας έγκύκλιος διά τής όποί άς ζητεΐται 8πως ούτοι ΰποβάλουν λεπτομερείς έκθίσεις είς τάς όποΕ άς ν'άναφέρωνται αίΚοινότητες είς άς δέν επετεύχθη ή όριστιχή ρύθμι σιςτών όρίων χαί οίλόγοι είς τούς δΐτοίους όφείλεται ή μή περαίω σις τοθ ζητήματος. ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πρός τούς Οίχονομιχούς φ ρους τό δπουργεϊον των Οίχονομι- χών απέστειλεν εγκύκλιον διά τής οποίας παρέχει λεπτομερείς όδη¬ γίας έν σχέσει μέ τόν προσδιο ρισμόν των κερδών των διαφόρων ών έπιχειρήσιων. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗ! ΑΓΓΛΙΚΗ! ΑΠΑΝΤΗΣΕΟΣ Π^Σ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΥΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΑ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ιΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Λθν δίνου άναφέρουν ότι σήμερον τό αγγλι¬ κόν υπουργικόν συμβούλιον θά έγκρίνη τό κείμενον τής απαντήσεως τής Αγ¬ γλίας πρός την Μόσχαν. Διά τής απαντήσεως ταύτης υίοθε- τεϊται ή παροχή βοηθείας είς τα κράτη τα γειτονικα μέ την Ρωσσίαν. ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΕΡΝΙΚΗΘΩΣΙ ΤΑ ΚΒΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑ Τί ΣΥΜΦΟΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας.)—Τελευταίαι πληροφο¬ ρίαι έκ Λονδίοου καΐ Παρισίων άναφέ¬ ρουν ότι καθ9 άπιστεύεται έκεΐ, θά υπέρ νικηθώσι τα κωλύματα μεταξύ Άγγλί άς καί Σοβιέτ, έπιτύγχανομένης τής συ νάψεως τοΰ άγγλοσοβιετικού συμφώνου. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ Η ΗΕΡΙΗΤΟΣΙΣ ΒίΑΕΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα. ποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βαρβοβί- ας τηλεγραφήματα συνεχίζονται άνά την Πολωνίαν τα μέτρα ασφαλείας. Είς περίπτωσιν πολεμικής άπειλής, καθ1 α άναφέρουν αί αύται πληροφορίαι, θέλει κηρυχθή είς την Πολωνίαν ό στρα τιωτικός νόμος. Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ ΠΑΡΑΣΧΗ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα,πο κριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έκ Λον* δίνου ότι ή αγγλικη κυβέρνησις θέλει παράσχη είς την Πολωνίαν δάνειον καί πολεμικόν υλικόν. 9 ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΒΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΑΘΉΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας). —Αγγέλλεται έκ Λον¬ δίνου ότι είνε πιθανόν ό κ. Τσάμπερ¬ λαιν νά προβή είς νέας £δηλώσεις ενώπι¬ ον τής Βουλής των Κοινοτήτων διά την πορείαν των άγγλοσοβιετικών καΐ τάς παρουσιαζομένας ήδη ελπίδας τα¬ χείας συνάψεως τής συμφωνίας. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΗ! ΕΙΕΑΙΙΕΟΣ Τ1Η ΙΙίΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι οί γερμανι- κοΐ κύκλοι φέρονται ώς ίκανοποιημέ- νοι έκ τής εξελίξεως των άγγλοσοβιετι¬ κών. οΤΤαΑΑΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦϋΗΟΗ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΛ ΤΙΚΟΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Ίουνίου (ίδ. ύ¬ πηρεσία).—Ευρύτατα σχολιάζεται υπό τοΰ άγγλογαλλικού τύπου ή βημερινή υπογραφή συμφώνου μή έπιθέσεως τής Γερμανίας μετά των Βαλτικών χωρών. Ή εφημερίς «Ποπυλαίρ» γράφει δτι ή υπογραφή τού συμφώνου τούτου δέν εί νέ άποτέλεβμα συμπαθείας των βαλτι¬ κών χωρών πρός την Γερμανίαν άλλ» απλώς άποτέλεσμα φόβου έκδηλώνει 'βέ προσπάθειαν τής Γερμανίας ;νά διασπά· βη τόν συνασπισμόν των Δυτικών Δυνά·