97391

Αριθμός τεύχους

5186

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι .
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1;
  ΑΙγύπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 8
  Άμερικής
  έτησία δολ, 1Β
  δξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ, 2
  ΠΑΡΑΪΚΕΥΗ
  9
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ολοϊ: μινωτλυρου
  ΗΙΆΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΙ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5186
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΗΤΛΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
  ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  Είς τό λεκανοπέδιον τής
  Άττικής 8ά λάββυν χώραν]
  μετ' ολίγας ημέρας μεγάλαι
  άσκήσεις «ντιαεροπορικής α¬
  μύνης. Γυμνάσια δέ καί ά- ι
  σκήσεις αμύνης κατά έπιδρο
  μών ά πό αέρβς θ* γίνουν
  έν συνεχεία κα. είς όλην
  την άλλην χώραν, είς όλας
  τάς μικράς κκί μεγάλας πό
  λεις πού ε ναι ενδεχόμενον
  ν' άιτοτϊλέσουν στόχονέχθρι-
  κών έξ αέρος έπιδρομών έν
  περιπτώσει πολέμου. Τουτο
  δέ καί διά νά συνηθίση
  νά μάθη νά προφυλάσσ&τα'ι
  ό άμαχος πληθυσμός χαί
  διά νά δοκιμασθή ή Ικα
  νότης της άντιαεροπορικής
  μας αμύνης ώς ώργανώθη
  ύαό τής σημερινής κυβερνή
  σίως. Καί θά δοθή ή εύκαιρία
  ν' άποδειχθή καί έμπράκτως
  κόσον άποτελεσματιχή ύιτήρ
  ξεν ή προσπαθεία τής κυβερ¬
  νήσεως νά όργανώση την ά¬
  μυναν τής χώρας. Διότι, α¬
  ναμφισβητήτως, ή κυβέρνη¬
  σις έπέδειξεν ιδιαιτέραν μέ
  ριμναν κχί ζήλον είς την
  οργάνωσιν των αμυντιχών
  μέσων. Καί έπέτυχεν άξιό-
  λογα άποτελέσματα είς τό
  διάστημα τής τριετίας πού
  διευθύνει την μηχανήν καί
  τάς τύχας τβΰ Κράτους. Ά
  ναδιωργάννσε τόν στρατόν
  καί συνεπλήρωσε τόν οπλι¬
  σμόν τού. Ένίσχυσε τόν στό
  λον μέ νέα σκάφη επιφα¬
  νείας καί ύποβρύχια καί μέ
  άναχαίνισιν των παλαιών.
  Άναδιωργάνωαε καί ένίσχυ
  σε την άεροπορίαν διά τής
  προμηθείας σημαντικόν ά-
  ριθμοΰ άεροαλάνων, κατα-
  » διωκτικών καί βομβαρδιστι
  κων, διά τής μορφώσεως
  τεχνικοΰ προσωπικού καί
  στελεχών, διά της κατασκευ-
  ής νέων άεροδρομίων. Τέλος
  δέ κατεσκεύασε μεγάλα όχυ
  ρωματικά Ιργα είς τα ού
  νορα καί πέριξ των μεγά-
  λων καί έπικαίρων κέντρων
  κ*θ' όλην την χώραν, έιτρο
  μηθεύθη πυροβολιχόν κα)
  άλλα μέσα αμύνης καί έ-
  τοποθέτησεν άντιαερβπβρικά
  τηλεβόλα είς τα κατάλλη
  λα σημεϊ». Βαί έχει τούτο
  ιδιαιτέραν σημασίαν. Είναι
  δέ απολύτως σύμφωνον καί
  πρός την θέσιν της Ελλά¬
  δος έναντι των διεΒνών
  πραγμάτων. ιΗ Ελλάς είναι
  χώρ« ειρηνόφιλος, δέν τρέ-
  φει έπιθετικάς διαδέσεις κατ'
  ουδενός καί δέν θ' άνα
  μιχθή είς πόλεμον εάν δέν
  υποστή επίθεσιν, εάν δέν
  δοκιμάση προσβολήν της ά
  κεραιότήτος καί τής άνεξαρ
  τησίας της. Φυσικβν είναι
  έπομένως νά φροντίζη πε¬
  ρισσότερον διά την οργανω
  σιν τής αμύνης της κ«ί νά
  μεριμνά διά την συμπλή-
  ρωοιν των άμυντικών μέ¬
  σων πρωτίστως καί κατόπιν
  των έπιθετιχων. Άλλ' έ-
  πειδή εάν έχρκγή πόλεμος
  έν Εύρώπη θά είναι δύΐχο
  λον νά κρατηθή μακράν
  τού πυρός, όπως δέν 9χ κρα
  τη9ή ασφαλώς καί καμμιά
  άλλη χώρα Καί έπειδή οί
  κίνδυνοι τού πολέμου όχι μό
  νόν δέν έξέλιπαν, άλλ' άν-
  τιθέτως διατηροΰνται άκέ-
  ραιοι, διαρκώς μάλιστα έ
  παυξανόμενοι, δι' αύτό καί
  έπιβάλλετκι έκ λόγων στοι-
  χειώδους συνέσεως κχί προ¬
  νοίας νά είναι έτοιμος ό
  λαός μας ν' αντιμετωπίση
  οιονδήποτε ενδεχόμενον, οί
  ανδήποτε περιπέτειαν, άχόμη
  καί την πλέον θλιβεράν.
  Δι' αύτό καί έπρεπεν όιτωα-
  δήποτκ νά γίνουν αί άντι
  αεροπορικαί άβκήσεις. Καί
  είναι άνάγχη είς τάς ασκή
  σεις αύτάς νά λάβουν μέρος
  όχι μόνον αί ένοπλοι δυνά
  μεις, άλλά κ«ί οί άοπλοι
  πολίται, όλος ό λαός Διότι
  καί οί άμαχοι πληθυαμοί
  θά ύηοστβΰν έπιδρομβς καί
  έπιθέσεις έξ αέρος έν περι
  πτώαει πολέμου, άφοΰ ή τα
  κτική τοϋ μοντέρνου πολέ
  μου συνίσταται είς την κα
  ταστροφήν τδν παραγωγι
  κων έγκαταστάσεων καί έρ
  γοβτασίων τού άντιπάλου καί
  είς την δημιουργίαν πανι
  κου καί την παράλυοιν τοΰ
  άμάχου πληθυαμοΰ διά νά έ
  πέλθη κατάρρευβις ύλιχή καί
  ήθικη ταυτοχρόνως πού φέ
  ρει την ήτταν. Καί είναι
  ορθόν, είς τάς άσκήσεις «ύ
  τάς νά συμμορφοϋνται άπο
  λύτως καί σχολαστιχώς οί
  πολίται πρός τάς όδηγίας
  των ύπευθύνων, αρμοδίων
  άρχών.
  Άλλά διά την επιτυχίαν
  των «ντιαεροποριχών ασκή
  σεων πού θά γίνουν είς την
  χώραν μας δέν γεννάται άμ
  φιβολία Ό λαές μένει
  α
  βροχαϊ, εάν δέν έπακολουθή
  ση άμέσως άπότομος άνοδος
  των θερμοκρασιών πού θά Ι
  χη κακάς συνεπείας, θά ώ
  φελήσουν ασφαλώς καί θά
  συντελέσουν είς την άνάπτυ
  ξιν τοθ καρποθ άοα καί είς
  την αύξησιν τής παραγωγήν.
  Καί ΐσως ή έσοδεΐα νά φθά¬
  ση είς τό αρχικώς προβΚε
  φθέν ποσόν των 8—9 έκστομ
  ρΐων ό<άδων. Δεδομένου δέ 8η οί τιμαί θά είναι ύψηλαί κατά τας υπαρχούσας προ βλέψεις, δικαιολογεΐται κάθε προσπαθεία καί κόθε δαπάνη καί θυσΐα διά την διάσωσιν τής παραγωγής άχόμη καί είς τα μέρη έκεΐνα δπου ή καρ ποφορία είνε μικρά. Άλλ' δ αγών καί ή μέρι μνά μας δέν πρέπει νά περιο σθϋ είς ο,τιάφοςα την προ στασΓαν τής παραγωγής άπό διαφόρους νόσους, μόνον. Ποέ πει νά έπεκταθή κοί είς την βελτίωσιν τής ποιότητος, είς τόν έξευγενισμόν καί την τυ- ποποΐησιν τοϋ ελαίου, είς την συσκευασίαν καί την τυποποί· ησιν έπι-ραπεζίων, βρωσίμων έλαιων. Διά ιήν παραγωγήν μάλισΐα βρωσ'μων ελαιών ό φείλομεν νά καταβάλωμεν Ι διαιτέραν φοοντίοσ, δπως έ γράψαμεν κοΙάλλοτε.ΑιότιεΤνε τό μάλλον προσοδοφόρον καί συμφέρον εΐσόδημα. Καί έ- φβ ς χ©5 διά την ασφάλειαν τού, διότι γιωρίζει ότι άγρυπνεΐ ή κυβέρνησις, «τι ύηάρχουν φρουροΐ ίαχυροί, αί ένοπλοι δυνάμεις. Είναι όμως συγ χρόνως πρόθυμος νά βοηθή- οη εί; κάθε προσπάθειαν τεί¬ νουσαν είς την καλυτέραν οργάνωσιν τής αμύνης. "Ο¬ πως είναι χαί πρόθυμος νά υποστή οιανδήποτε θυσίαν καί δοκιμασ'αν διά την ύ περάσπιοιν τής έθνικής τιμής καί ανεξαρτησίαν. Η ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Η ΠΡΟΣΤΙΣΙ»,Η ΟΡΓΑΗΟΣΙΣΤΗ! Τάς ημέρας αύτάς πρόκει τσι ν' αρχίση ό ψεκασμός των έλαιοδένδρων καί ή τοποθετή σις δακοπαγΐ&ων πρός κατα¬ πολέμησιν τοθ δάκου καί τοθ ρυγχίτου. "Ηδη κατήρτισθησαν υπό τοθ ΓεωργικοΟ Τααείου τα πρωτα σονεργεΐα καί ή^χι σαν τό έργον των, έντός δέ των ημερών τα συνεργβια αύτά θά αύξηθοθν είς έ<α τόν καί θά κατανεμηθοθν είς ολόκληρον τόν νομόν. Τίθενται δ' επί κεφαλής των συνεργίί ών είδικοΐ γεωπόνοι καί γεωρ γοτεχνΐται πρδγμα .™υ ^μ1 ουργεί την πεποίθησιν ότι δ ά γώϊβά διεξαχθή" μέ σύστημα καί μέθοδον καί βτι β* έτατυ XI) απολύτως ώ«ε νά εξου¬ δετερώση κάθε κίνδυνον. Πι¬ στεύομεν άλλωστε δτι ψβκα- σμοΐ θά «νβργηβοθν είς δλφ- κληοον τόν νομόν, είς δλα τα διαμερΐσματσ, καί είς έκεΐνα άκόμη δπου ή καρποφ^ρΐα των ελαιών φαΐνεται μικρά διά νά μή προξενηθοθν ζημ'αι ώς έ γένετο είς παλαιότερα 6τη. Ήπαραγωγή δέν είνε βεβοΐ ως τόσον μεγάλη 6σον έξελή ψθη κατ' αρχάς. Διότι ή γονι μοποίησις δέν έγινε κανονική καί ή κσρποφορΐα δέν είνε ά νάλογος πρός την μεγάλην άν θισιν. Επί πλέον είς πλείστα διαμερΐσματσ, Ιδία δέ είς τα χαμηλά των έπαρχιων Καινου ρίου κσΐ Πυργιωτίσσης, έση μειώθη τελευταίως, Τσως έξ αίτίας των βροχών καί τοθ λΐ βα, μεγάλη, άσυνήθης είμπο ρεΐ νά είπη κανεΐς, καρπόπτω σις. Καί ή παραγωγή εμειώ¬ θη ώς έκ τούτου σημαντικαί ΑΙ συνεχιζόμίναι έν τούτοις πειδή οί παραγωγοΐ δέν Ιχουν βεβαία ουτε τα οικονομικαί μέ σ3 οθτε την άπαιτουμένην είδικήν μόρφωσιν διά νά όργα νώσουν την κατεργασίαν καί συσκευασίαν των προΐόντων τής έλαΐας επί βάσεων επι· στημονικών, θά είνε καλόν ν' άναλάβουν την σχετικήν φρον τίδα ή Άγροτική Τραπέζα καί αί ΓεωργικαΙ'Υπηοεσίαι μέ τούς εΐδικούς γεωπόνους των. Ή έλαία είνε πραγματικά εύ λογημένον δένδρον. Αποδίδει πολλά. Καί εϋδοκιμεΐ είς τόν τόπον μας Ιδιαιτέρως. Πρέπει λοιπόν καί νά την καλλιεργή σωμεν έντατικά—πρδγμα πού ήρχισεν εΰτυχως νά γίνεται —καί νά όργανώσωμεν την έ πεξεργασΐαν των προΐόντων της. Θά ώφεληθοθν μεγάλως έκ τής οργανώσεως τής έλαιο παραγωγής καί οί γεωργο' καί ή έθνική έν γένει οΐκονο μ(α. Έν πάση περιπτώσει τό ενδιαφέρον τής κυβερνήσεως υπέρ τής γεωργίας καί τής έλαιοπαραγωγής Ιδιαιτέρως είνε άσφαλής εγγύησις δτι θά οργανωθή καί ή κατεργασΐα των προΐόντων τής έλαίας. Τα διεθνή ζητήματα Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΤΟΠ ΑΓΓΛΟΝ ΒΑΣΙΑΕΟΗ Ή πολιτική τής Άμερικής ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Ίουνίου Ιδι¬ αιτέρα ϋτιηρεσΐα). —Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος Στ" καί ή Βασίλισσα 'Ελισσάβετ, συνο δευόμενοι υπό τής άκολουθίας των έγκατέλειψαν τόν Κανα δάν καί είσήλθον ήοη είς τό έδαφος των Ήνωμένων Πολι τειών τής Άμερικής, γενόμε νοι ένθουσιωδως δεκτοί υπό των επισήμων Άμερικανών πού Ισπευσαν είς προϋτάντη σΐν των κοί τοθ λαοθ. Καθώ, δέ άναφέρουν σχετικά τηλε- γραφήματα, οί Β ΐσιλεϊς θά φθάσουν τό άπόγευμα είς Βασιγκτώνα δπου τούς έπιφυ λάσσεται μεγαλειώδης ύποδο χή ΟΙ Βασιλείς θά μετοβοθν είς την πρωτεύουσαν των Ή νωμένων Ποληειών, άφοθ επι σκεφθσθν τοΰς τιεριφήμους κατσρράκτας τοϋ Νιαγάρα καί τα μεγάλα έργοστάσια ού τοκινήτω> έν Ντητρόϊτ κοί θά
  Φΐλοξενηθοθν είς τόν Λευκόν
  Οίκον υπό τοθ Προέ&ρου καί
  τής κ. Ροθοβελτ. Ακολούθως
  θά επισκεφθούν διάφορα μέρη
  τής Βορειαμερικανικής συμπο
  Μτείας καί τέλος την Νέαν
  Υόρκην δπου καί θά παραμεί
  νούν έπ' ολίγον διά νά περι
  έλθουν την παγκόσμιον έκθε¬
  σιν μεθ' δ θά έπιβοθν καί πά
  λιν τοθ ύπερωκεανεΐου «Αύτο
  κράτειρα Αϋστραλίσς» καί θά
  έπιστρέψουν είς Αγγλίαν.
  Είς την Βασιγκτώνα καθώς
  καί είς τάς άλλας πόλεις
  θά έπιδαψιλευθοθν έξαιρετι-
  <αί όλως καί πρωτοφανεΐς είς την ιστορίαν τής Άμερι¬ κής τιμαί είς τούς Άγγλους ήγεμόνας χάριν των οποίων θά όργανωθοθν έορταί καί δέ' ξιώσεις, έκθαμβωτικήςλαμπρό τητος καί μυθώδους μεγαλο[ πρεπείας κσί παρελάσεις ποω τοφσνοθς έπιβληηκότητος. "Η δή άπό καιροθ γίνονται συν- τονοι προετοιμασίαι πρός τοθ το, τό ττρόγραμμα δέ Ιχει καταρτισθή κατά τοιοθτον τρόπον ώστε ώς αί έφηαερΐδες γράφουν, κατά τάς ήμέ ρας ττ)ς διαμονήν των "Αγ γλων Βασιλέων είς Αμερικήν θά λάβουν χώραν αί λαμπρό τεραι έορταί έξ οσων εΐδε ιΐοτέ ό κόσμος. Ώς είνε δέ ευνόητον, ήι οργάνωσις τής ύποδοχής αθ·1 τής είς τούς Άγγλους ήγεμό νας δέν είνε άμοιρος πολιτι κή*ς σημασίσς καί δέν όπηγο ρεύθη έκ πνεύματος φιλοξενί άς καί φιλοφρονήσεων μόνον. Αντιθέτως μάλιστα καθώς γράφουν, αί έφημερΐδες, ό σκοπός των έκδηλώσεων αυ¬ τών είνε σαφως πολιτικάς.Ό· κως έπίσης πολιτικάς είνε καί ό σκοπός τοθ ταξιδίου. Ή έ πΐσκεψις δέ τοΰ Καναδδ ύπήο ξε μάλλον τό πρόσχημα διά Την μετάβασιν είς Ηνωμένας ΠολιτεΙας. Διότι σύμψωνα μέ τό πρωτόκολλον καί τα Ιθιμα τής Αύλής τοϋ Λονδίνου, ό Βα σιλεύς, μετά την στέψιν τού πρέπει νά επισκεφθή πρώτον τάς ΊνδΙας διά νά στεφθή είς Δελχί αύιοκράτωρ καί κατό πιν νά μεταβή είς άλλας κτή σες ή άποικίας. Έν τούτοις ό Γεώργιος Στ' δέν μετέβη είς ΊνδΙας άλλ' έταξίδευσεν είς Καναδ&ν. Καί είνε χά ρακιηοιστικόν ότι άπό τόν Καναδάν απηύθυνε τό διάγ γελμά τού υπέρ τής εΐρή- νης τοθ κόσμου. "Ηθελε προφανώς νά εύρί σκεται πλησίον των Ήνωμέ νων Πολιτειών οταν θά έξε φώνει αϋτό τό διάγγελμα. Καί τώρα πάλιν γράφοισαι αί έφημερίδες διά την άφιξιν των Άγγλων ήγεμόνων είς την Βορειοαμερικανικήν συμπολι τείαν, τονίζουν δτι τό γεγο νός αϋτό άηοτελεΐ τό διάγγελ μα τής συναδελφώσεως καί τής ουνεργασίας δλων των άγγλοφώνων λαών, τοθ Ήνω μέν ου Βασιλείου κοί των Ή νωμένων Πολιτειών. Μολονότι δέ ό Βασιλεύς εΤ ναι θεωρητικώς άμέτοχος προ σωπικως τής πολιτικάς την ό ποίαν άσκεΐ διά των ύπευθΰ νων ΰπουργων τού έν τούτοις υπό πάντων άνομολογεΐτα δτι ή παραμονή τού είς Βσσιγ κτώνα θά παράσχη ΤΙΊν £ύκα ρ(αν δι9 εΰρυτάτας συνομιλίας Ραδιόφωνα. Τό ύφυπουργεϊον Τύπου καί Τουρισμοϋ καταβάλλει προ' σπάθειαν διά την εξασφάλισιν 8σον τό δυνατόν εύθηνοτέρων ραδιοφώνων, ώστε νά κατα στ[) ευ<ολος καί δυνατή ή' προμή9ειά των καί υπό των άπορωτέρων τάξεων καί υπό των κατοίκων τής ύπαίθρου δία. Καί είνε κατά πάντα έ παινετή καί άξ(α έξάρσεως ή προσπαθεία αυτή. Διότι τό ρα διόφωνον αποτελεί τό καλύτε ρον μέσον ψυχαγωγίας καί μορφώσεως. Καί πρέπει νά είνε προσιτόν είς δλους καί είς τόν πλέον πτωχόν πολΐ την. Καί έφόσον δέν έχομεν ελληνικήν βιομηχανίαν κατα σκευής ραδιοφώνων, είνε όρ θόν νά μεριμνήσωμεν διά την προμήθειαν των έκ τοθ έξωτε ρικοΰ είς εύθηνάς τιμάς. Αύτό ακριβώς πού προσπαθεΐ νά επιτύχη η^η τό ύφυπουργεϊον Τύπου καί ΤουρισμοΟ. Καί θά τό κατορθώση ασφαλώς. Ορθόν. Είς τοϋ; κληθέντος πρός έκ- γύμνασινάγυμνάστους των κλάσιων 1928—1935, χορηγοθνται κατό¬ πιν αποφάσεως τής κυβερνήσεως πλεΐυται ευκολίαι, πραγμαιικά προνόμια. Καί πολυ ορθώς βε¬ βαία, έφόαον άποσπώνται πρόσω ρινώς των εργασιών των διά νά υπηΐετήσουν την πατρίδα καί νά έκπαιδευθοθν διά την προάαπισιν των έθνικών συνόρων άν χαρα- ^ άνάγκη. Πάντως, είναι καί τουτο μία απόδειξις τοθ πνεύ¬ ματος τής δικαιοσύνης πού διέ¬ πει τίς σχέψεις χαί τας πρά¬ ξει; τής σημιρινής χυβερνήαε ως. Πνεθμχ προστασίας των στρα τευομίνων σύμφωνα πρός την άν τίληψιν τοθ διχαίου χαί των χά νόνων τής ήΒιχής. Προατίθεται δέ χαί τοθτο είς τό ενεργητικόν τοθ νίοιι χράτους. τού μετά τοθ ΆμερικανοΟ Προέδρου κ. Ροθσβελτ καί τοθ ϋπουργοθ των Εξωτερικών κ. Χάλλ, έφ' δλων γενι κως των προβλημάτων ποθ ά -ασχολοθν την στιγμήν αύ την τα Ιθνη τής γής. Πιστεΰε ται δέ γενικώς ότι αί συνομι λ(αι αύται θά έχουν άμεσον καί αποφασιστικήν έτιίδρασιν επί τής εξωτερικάς πολιτικής των Ήνωμένων Πολιτειων. Καί έλπίζεται 6τι θά συντελέ σουν είς την ταχυτέραν κατάρ γησιν τοθ περιφήμου νόμου τής ούδετερότητος, κατά λο γικήν δέ συνέπειαν καί είς την περιφρούρησιν τής εΐρήνης τοθ κόσμου καί την άπομάκρυν σιν κάθε κινδύνου έκρήξεως τοθ πολέμου. Ή επίσκεψις των "Αγγλων Βασιλέων θά γίνη άφορμή ν' άνανεωθοθν οί δεσμοί συμπαθείας τοθ ά μερικανικοθ λαοθ πρός την Αγγλίαν καί τα άλλα εΐρηνό φιλατ Ιθνη τής Εύρώπης καί νά ενισχυθή ό Πρόεδρος Ροθ σβελτ είς τήν-ροσπάθειάν τού καί είς την εφαρμογήν τής πό λιτικής τού. "Ηδη μάλιστα είς τάς "Ηνωμένας ΠολιτεΙας παοατηρεΐται σημαντική μετα στροφή είς τα φρονήματα καί τάς άντιλήψεις. Καί πολλοΐ γε ρουσιασταί, άντίπαλοι τοθ Ροθσβελτ, όπαδοί τής «λαμ πρθς άπομονώσεως» άναγνω ρίζουν την ανάγκην τής κα ταργήσεως τοθ νόμου περί ούδετερότητος καί τής ένεργο τέρας άναμίξεως τής Άμερι κης είς τα εύρωπαΐκά πράγ ματα. Άπό τής απόψεως δέ αύ τής τό ταξίδιον των "Αγ γλων Βασιλέων προσλαμβάνει οικουμενικήν σημασίαν καί Ε χει τεραστίαν αξίαν. Ή επ τυχία δέ των σκοπων τοθ τα ξιδίου αύτοθ θά εΤναι ή μέγα λυτέρα ύπηρεσΐα τοϋ Γεωργί ου ΣΤ'. δχι μόνον πρός τό εθνός τού άλλά πρός την ά θρωπότητα όλόκληοον. Διότι θά την σώση άπό την φρίκην τής κολάσεως νέου πολέ μου. ΟΙ δημοτικοϊ ύπάλληλοι. Μδς εδόθη άλλοτε ή θλι βερά άφορμή νά διαπιστώσω μέν δτι οί δημοτικοϊ ΰπάλλη .οί δέν είχον τύχει οΰδεμιδς ύσιαστικί)ς προστασίας καίπε ιιθάλψεως. Καί έγράψαμεν τό ε ότι έπιβάλλετο ν' άναδιορ γανωθ|| τό Ταμείον Προνοί ς καί Συντάξεως των δημο ικων καί κοινοτικών ΰπαλλή ων καί νά ληφθή ' γενικωτέ ια μέριμνα υπέρ αυτών. Εύ υχώς, τώρα ή Κυβέρνησις στρέφει καί πρός τούς ύπαλ- ήλους αϋτούς την στοογήν (αί τό ενδιαφέρον της. Ζητεί άπό τούς νομάρχας νά υπο βόλου ν καταστάσεις των ημοτικων καί κοινοτικόν ύ παλλήλων των περιφέρειαν ών, μεθ' δλων των στοιχείων των, προκειμένου νά ρυθμίση προφανώς τα τής δισβαθμίσε ώς των καί τα τής καλυτέρας ειτουργΐας τοθ ταμείου Προ οίας καί Συντάξεως των. Καί ασφαλώς, πολύ γρήγορα θά ηφθοθν σοβαρά μέτρα βελ τιώσεως τής θέσεως των ύ παλλήλων αυτών. *** Καί οί ξένοι τιμοϋν τόν κ. Τσουδερόν. Υπό τοθ άντιβαοιλέως τής ϊουγκοσλαυΐας πρΐγκηπος Παύλου, απενεμήθη κατόπιν είσηγήσεως τής Κυβερνήσεως τοθ Βελιγραδίου, Δ μεγαλό σταύρος τοθ Άγίου Σάββα είς τόν Διοικητήν τής Τραπέ ζης τής Ελλάδος, καί μεγά¬ λον τής Κρήτης τέκνον κ. Εμμ. Τσουδερόν. Πρόκειται περί Ιδιαιτέρας εκδηλώσεως μεγάλης τιμής, έξ ολοκλήρου δμως δικαιολογημένης. Διότι ό κ. Τσουδερός δέν προσφέ ρει είς την χώραν μας μόνον τάς υπηρεσίας τού καί την φωτεινήν τού πείραν. 'Εργά ζετσι καί διά την βελτίωσιν των σχέσεων των βαλκανι κων χωρών καί διά την άνόρ θωσιν των οίκονομικων των διά κοινάς προσπαθείας, Είς τάς διασκέψεις δέ των Διοι κητών των Έκδοτικών Τραπε ζων των τεσσάρων συμμάχων Κρατών τοθ ΒαλκανικοΟ συα φώνου, ή γνώμη τού έβάρυνε πάντοτε καί οί λόγοι τού έ- χάρασσαν την οδόν πού επρε πε ν' άκολουθήσουν αί τέσ σαρες χωραι επί τοθ οίκονο μικοθ πεδίου. Παγκοσμίου κύ ρους οΐκονομολόγος, χαίρει Φήμης καί εκτιμήσεως παντοΟ. Εκδήλωσις δέ τής έκτιμήσε ως τοθ γιουγκοσλαυΐκοθ Ι- θνους είναι καί ή άπονομή είς αυτόν τοθ μεγαλοσταύ ρου τού Άγίου Σάββα. "Η Κρήτη, ή τοσάκις εύεργετη θεΐσα άπό τόν κ. Τσουδερόν, αίοθάνεται ϋπερηφάνειαν. Διό τι ή τιμή πού γίνεται είς τό έ κλεκτόν τέκνον της, άντανα κλά καί έπ' αυτής, είναι τι μή καί δι' αυτήν.: ΒροχαΙ. Αί βροχαί συνεχΐζονται ρα γδσΐαι, καταρρακτώδεις, άδιά κοποι ώς εάν ήτο Δεκέμβριος. Καί σκέπτεται κανείς δτι οί άστρονόμοι καί οί φυσκοί (· σχυρΐζονται δτι είς την Κρή την άρχΐζρι ή άνοιξις ιάν Φε βρουάριον, δτι καθυστερεΐ τ5 φθινόπωρον, δτι αί βροχαΐ τό θέρος είνε άγνωστοι! Τί νά υποθέσωμεν λοιπόν; Άνετρά πησαν μήπως καί οί νόμοι τής φύσεως, απέκτησε κακί άς καί 6 πολυθμνητος κρητι κάς ούρανός, γ) έπλανήθη ή έπιστήμη είς τάς παρατηρή σεις καί τα συμπεράσματά
  ΛΝβΡΘΩΣΙ-
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Ανάστασις», "Αννα
  Στέν—Φρέντερικ Μάρς.
  Την Δευτέραν «"Ερωτες Φοι-
  τητδν», Ρομπέρ Τέυλορ— Ο' Σού
  λιβαν.
  Προσεχώς: «1Γ.0 ανδρες ίνα
  κορίτσι».
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον: «Εξέγερ¬
  σις στό Μαρόκο». Κυριακή ώρα
  2 μ. μ. νέον έττεισοδιακόν.
  Δευτέρα, Πέμητη, Σάββατον.
  Κυριακή ώρα 6 1)2 απογευματινήν
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμκ 9ης'Ιουνίου.
  12 25 Σήμα—Έθνικό; Τμνος
  —"ϊμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ώρα τοθ έργάτου: Συμ
  βουλαί διά τού; εργάτας. Έλαφρά
  μουσική
  13 Τραγούδια μέ τόν Τίνο Ρόσ-
  σι (δίσκοί).
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σεις. "Ωρα Άστεροσχοπείου Α¬
  θηνών.
  13,45 ρΐουσική χοροθ (δίσκοι).
  14 Έλαφρά μουσική (υπό τής
  δρχήστρας Βίσΐυ Σειΐανίδη καί
  ΙΙάνου Βισβάρδη).
  14 40 Είδήσεις— Μετειορολογι-
  κδν δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
  ραιως.
  19 10 Βάλς άπό τίς όπερέττες.
  19 20 Ή ώρα τής Έλληνίδος:
  «Αί έξετάσεις των παιδιών μας»
  (υπό τής παιδαγωγοθ κ. ΆσπασΕ
  άς Φωτοπούλου).
  19.35 Ρισιτάλ πιάνου (υπο τής
  κ. Λουίζας Κανέλλη—Βάλβη).
  20 05 Όμιλία διά την Ε Ο Ν.
  Εϊδήσεις καί άναχοινώσεις διά
  την Ε.Ο.Ν.
  20.20 Δυωδίαι: (δπό των κ. κ.
  Γ. £Παπαοικονόμου, τενόρου χαί
  Τζών Βλαίκου, βαρυτόνου).
  20.50 Εϊδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Χρηματιστήριον.
  21 05 Μουσιχές επιτυχίας άπό
  παληές άθηνοιχές επιθεώρησις
  21 50 Έ ώρα τοθ τουρισμοθ:
  «Αί άναχαλύψεις των ξένων άρ
  χαιολόγων στήν Έλλάδα» (δπό
  τοθ χ. Ιω. Μηλιάδου).
  22 05 Έλαφρό έλληνικο τρα
  γοθδι (δίσχοι).
  22.15 Νυκτεριναί είδήαεις.
  22.25 Μιχρά όρχήστρα.
  23 15 Μουσιχή Τζάζζ (δίσχοι).
  0.15 Τελευταίαι είδήαεις.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  ΟΙΛΑΚΑΙΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Τό αριστούργημα τοΰ
  Λ. Τ0Λ2Τ0Ι·
  Η
  ΝΑΣΤΑΣΙΣ
  83 όν
  Ή τσαρίνα έκύττοξε τόν
  σύζυγον της μέ Οφος ώσάν
  νά ήθελε νά υποστηρίξη τα
  λόγια τοθ προστατευομένου
  της κσλογήοου. Φοίνεται δ
  μως δτι ό τσάρος δέν είχεν
  ανάγκην παρακινήσεως, διότι
  είπεν:
  — Άληθινά, προτήτερα ένό
  μιζα 8τι ολοι οί άνθρωποι πού
  μέ περιτριγύριζαν μοθ ήσαν
  πιστοΐ καί άφωσιωμένοι μέχρι
  τής ημέρας κατά την οποίαν
  ήλθες σύ, πάτερ Γρηγόριε καί
  μοθ άνοιξες τα μάτια.
  Ό καλόγηρος βεβαιωθείς δ-
  τι ή επίδρασις τού επί τοθ αύ
  τοκράτορος έδούλευεν, ύπεκλΐ
  θη καί έγινεν άφαντος.
  Οί δύο σύζυγοι μεΐναντες
  μόνοι έκυττάχθησαν μέ περΐερ
  γον τρόπον ώσάν νά *εΐχαν
  κάτι νά ποθν, τό οποίον έφο
  βοθντο ν" άντιμετωπΐσουν.
  —Έπρεπε νά γίνη αύτό,
  Νί<υ, είπεν επί τέλους ή τσα ρΐνα. "Επρεπε νά μάθουμε ποιοί είνε οί άνθρωποι, πού μας περιτριγυρίζουν. Τόν κα λόγηρον μδς τόν Ιστειλεν ό Θεός γιά νά μδς φωτίση. —Τό ξέρω, άλλά. —ΤΙ; ηρώτησεν ή τσαρίνα. —Δέν ξέρω. Άλλά άπό τό τε πού έγινεν αύτό, ενας άό οιστος φόβος μοθ σφΐγγει την κσρδιά. Καί ό ϊδιος δέν μπο ρώ νά καταλάβω τί εΐδους είνε αύτάς ό φόβος. Την στιγμήν εκείνην ήκού σθησαν κτυπήματα είς την θύραν. —'Εμπρός! άνέκραξεν ό τσάρος. Ενεφανίσθη Ινας ύπασπι- στής. —ΤΙ ώρα έπιθυμεΐ ν' άνα χωρήση ή ύμετέρα μεγαλειό της; ηρώτησε μέ βαθείαν υπό κλίσιν. Ή τσαρίνα έκύτταξεν έρω τηματικά τόν τσάρον, Ιπειτα στραφεΐσα πρός τόν ύπασπι στήν εΐπε: -Έχουμε καιρό, Τρουμπέ τσκοϊ. „ Όχι προτήτερ*α άπο τίς έννηά καί μισή. —Πολύ καλά, μεγαλειοτά- τη, είπεν ό ύπασπιστής χαιρε τΐσας καί έξελθών έπειτα τοθ διαμερΐσματος. (συνεχΐζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Κομψότης άλλά και άπλότης χσρακτηρίζει τό: νέα καπέλλα. Τά καλοκαιρινό καπέλλα είνε γενικώς κομψά καί άπλά. Είνε |μεγάλχ άλλά δέν έχουν καμμιά σχέσι μέ την κλασσική καπελΐν μέ τό μαλακό μπόρ. Είνε έλαφρά γαρνιρισμένα μέ λουλούδια ή φτε ρά χαί έφαρμόζουν καλά είς τό κετάλι. Ό ευχάριστος ίσον καί πρακτι κός αύτδς νεωτερΐσμός οφείλεται είς την Λουϊζα Μπουρμπόν που προαναγγέλλει τό τέλος τής μό δα; των μικροσκσπικών κχπϊλλων τά δποΐα μόλΐς έγγίζουν τί κεφά- λι. Τά*νέα καπέλλα τή; Λουΐζας Ι Μπουρμπόν στερεώνονται χωρ!; λάστιχο ή μπρίντ. Ή Σιαπαρελλί λανσάρει επί· σης καπέλλα μέ μεγάλα μπόρ, μαλαχά. Γιά τό άπόγευμα ή ιδία λανοάρει ίνα χαριτωμίνο μικρό χαπέλλο άπό μαΰρο παγΐασόν, (γαρνιρισμένο μέ χονδρό τοθλι ά ι σπρο, πού σταυρώνει π£σω καί δένει έμπρός εί; τό λαιμό. Οί λεΐες ψάθες, μπακοΰ, πανα μάδες, πικό, χρησιμοποιοθνται τό* σον δσον κ» Ι τά παγιασόν φαν- ιταιζί. Τά φίτρ έξ 5λλου καθώ; Ι καί οί κρένε; αυναγωνίζονται τίς έργαντΐ χαί τί τοθλι. Γιά γαρνιτοΰρες των χαπέλλων χρησιμοποιοθντχι πολύ τό ρ'άζ, τό μπλέ, τό βιολέ, καθώ; χαί τό κόκχινο: κΐρασί, γχρενά χαί ώ Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΙΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοϋ "Αρμοτρογν. 83ον ρ Αυτή την έποχή βλέπει κανείς είς τό Παρίσι πολλά όλόλευκα καπέλλα, ιδιαιτέρως 'πολλά κανο τιέ άπό βαλανσιέν φρονσέ. Τά τε λευταϊα αύτά άποτελοθν την τε λευταία λέξι τή; μόδα;. Τό πρω'ι οί χομψές Πϊρισινές φοροθν ώ; επί τό πλείστον μικρά παγιασόν μέ δψηλό τετιέ γαρνιρι σμένα όλόγυρα μέ κορδέλλα γκρό —γχραίν. Πολλές έπίσης φοροθν μιχρά φίτρ μέ μπόρ ρελεβέ όλό νυρα. | Τό άσπρο γαρνιρισμίνο μέ μαθ (ρο, τό ροζ γαρνιρισμένο μέ μαϋ ρο, τό μαθρο καί τό μπλέ μαρέν Ιγαρνιρισμένα μέ ρόζ ή ά'σπρο ά- ποτελοθν τού; συνδυασμούς χρω- ' μάτων τή; μόδας. 1 π Ντιστεγκέ Ρ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΗΗΙΙΙΙΙΙΗ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΗΙΐυΐΙΙΙΙ ΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ|£ " ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1 ! ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ Ι μ «ε— Ξ Είδών ταξιδίου και έξοχης | Ξ Ξ = Γυναικεϊες τσάντες, ζώνες, μττ,αοΰλα, 1 Ξ ττολυθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα = Ξ τείας κ. λ. π. = | Ξ Ξ Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευώγ: Ι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ Ξ ΟΔΟ2 ΑΓ. ΝΗΝΑ = Η 'Υποκατάστημκ τοΰ έν Αθήναις, έργβοτασίβυ = Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη | ~1Ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΠΙΙΠ1ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓπ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ >___!
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλα σκελετών. ■
  Παρελάβαμε μηχανήματσ διά κατεργασίαν κρυστάλλων
  Πρΐν προμηθευθήτε έπισκεφθτ)τβ μας.
  Τιμαί >ον«κ«1.
  Μέ τβύς
  ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Τβ νβπτευτικώτερο φίλιι
  της έφετεινης παραγωγής μέ
  τβν
  Ρομπέρ Τέϋλορ
  την γβητευτιχή
  Μωρίν Ο' Σούλιβαν
  καΐ τόν μεγάλβνκαλλιτέχνπν
  Λιονέλ Μπάρρυμορ
  ΕΡΩΤΕΣ
  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Όλα τα σπόρ τού στίβον».
  Ό θρίαμβος τής νεότητος καί
  τβϋ ϊρωτος.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Γιά Λρώτη φορά στο Ήρά-
  Μλειο Ή μεγαλείτερη κινη
  ματογραφικη «ηοκάλυψις:
  ΝΤΙΑΝΛΝΤΑΡΜΠΙΝ
  Α χρυσή »ωνη τού αίώνβς
  μας στό φίλμ—χάρμα πού (ήν
  έδέξααΐ:
  100 ΑΝΔΡΕΣ
  ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ
  Είς την Άγκυραν ή μό
  νη άσχολία ήταν ή πολιτι-
  χή. Έρρίπτοντο λοιπόν είς αυ¬
  τήν μέ μεγαλειτέρον άκόμη πάθος
  οί άνθρωποι. Όλη την ήμίρα δέν
  ήσχολοθντο παρά μέ την πολιτι
  κήν.
  Καί μέσα είς την πλήξιν τή;
  Αγκύρα;, καί αυτή άκόμη ή
  αντιπολίτευσις καταντοθσεν 2>α
  ευχάριστον σπόρ διά νά περνά ή
  ώρα.
  Οί υποστηρικταί τοθ Μουσταφά
  Κεμάλ ήσθάνοντο νά τούς πεοιδάλ
  λη έχθρότης. Είχε διαμορφωθή
  μία Ιπιχίνδυνος χατάστασις, ίφ'
  δσον 6 δικτάτωρ δέν ήμποροθσε
  νά επιβληθή οΰΐε είς τού; έχθρους
  ευτε είς τού; φίλου; τού. Τά πνεύ
  ματα ήσαν έξηρεθισμίνα. εί; τού;
  δρόμου;, εί; τά έστιατόρια, εί; τά
  καφενεΐα, Ιλάμβαναν χώραν άντιγ
  κλήσεις καί συγκρούσεΐς. Οί άντι
  πολιτευόμενοι ίκαλοθντο άπό τού;
  φίλου; τοθ Κεμάλ προδόται, δπα
  δοί τοθ προδοτου σουλτάνου. Εί;
  τάς υβρείς αύτάς οί άντιπολιτευό
  μενοι άπήντων χαρακτηρίζοντες
  τούς φίλους τοθ Κεμάλ ώ; Ινα έ
  σμόν κολάκων πού είχαν μαζευθί]
  γύρω άπό ϋνα άπολυταρχιχόν άν
  βρυ>πον. Είς την εθνοσυνέλευσιν
  κατ' επανάληψιν έλαβον χώραν θλι
  βεραί σκηναί. ΤοΟρχ3ι έττρότειναν
  χατά Τούρκων τά περίστροφα. Κά
  ποίος συνταγματάρχης Χαλίλ είχε
  χατηγορήσει τόν Ισμέτ. Έπυροβο
  ληθή είς τό σΐομάχι άπό χοντά
  μέσιχ είς την (Αίθουσαν των συ/ε
  δριάαεων τής εθνοσυνελεύσεως, χά
  τω άπό την έδραν τοθ προέδρου,
  άπό Ινα άπό τούς φίλου; τοθ Κε
  μάλ. Καί δμω; ή άστυνομία δέν
  συνέλαβε τόν δολοφόνον.Ένας άλ
  λος βουλευνής, χάποιος Άλή Σ?υ
  χρή, επετέθη κατά τοθ Μουσταφά
  Κεμάλ.Ήταν Ιν«ς ρήτωρ ποο δέν
  έφείδετο των άντιπάλων τού, κατά
  των οποίων μετεχειρίζετο πάντοτε
  δριμείας έκφράσεις. Ό Όσμάν Ά
  γά, ό άρχηγός των Λαζών σωμα
  τοφυλάκων τοθ Κεμάλ, απεφάσισε
  νά τοθ δώση 2να μάθημα. Ό Ό
  σμάν ήταν άλλοτε ληστής, καί εί
  χ« διατελέσει δήμαρχος εί; Κερα
  σοθντα, μίαν πόλιν τής Μαύρης
  θαλάσσης. Τά 1920 είχεν άποκτή
  σει απαισίαν φήμην διά την κτη
  νωδίαν μέ την οποίαν συμπεριε
  φερθή πρός τούς χριοτιανούς, Έλέ
  γετο δτι είχε φονεύσει πεντακοσί
  ου; χριστιανού; διά νά έχδιχηθζ
  διά τάς βιαιοπραγίας τώνΈλλήνων
  χατά των Τούρκων τής Σμύρ
  νης.
  Υπέφερεν άπό άφροδίσια νοσή
  ματα, τά όποΐα τόν είχαν κτυπή
  σει είς τό κεφάλι. Ήταν ε.αεί
  βο; μανιακοθ πού ησθάνετο ίδιαι
  τέραν ιύχαρΕστησιν είς τό νά φο
  νεύη Ή,ο άγριος, χιηνώίη; χαί
  ΙϋεΐΛρζϊτο σκάνδαλον εί; την "Αγ
  χιιραν δίΐ ίνα; τέιοιο; ά,θρωπο;
  ίίχεν εκλεγή ώς άρχηγός τής σω
  ματοφυλακής τοθ προέδρου τή;
  "ημοκρατίας.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα άπό τα ώραιότε
  ρα φίλμ;
  Μιά ν»εγάλη περιπέτε:α
  ιτή λεγεώνα των ξένων:
  ΚΟί ΜΩΓιΙ ΚΡ
  ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
  ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ ΑΟΗΝΑΣ
  Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 καί 30 π. μ.
  'ΕπΙοης Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.50 μ. μ.
  'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  ΖΗΤΕΙΤΑ1 μικράς όπηρέτης διά
  τό γραφείον κ. ΕΟαγ, 'Λναγιια
  *βκΐ)
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έκδίδονται είσιτήρια δι' ίλας τας Ελληνι¬
  κάς 'Αεροπορικάς γραμμάς καί έν συνεχεία δι* όλας τάς Εύρωπαΐκάς τοιαύτας.
  'Εχδίδβνται φορτωτικαί δι' έμπορεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  «Ις τόν τόπον τβδ πρββρισμβδ των.
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  ΑΡ.τηλ.β-ΐί ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  ΕΞΕΓΕΡΣ
  • ΣΤΟ
  ΜΑΡ
  ΓΑΜΟΙ.— Ό κ. Κωνσ. Μαστορά
  κης δμπορος έκ Νεαπόλεως καί
  ή δνίς Μαρίκα Άνδρουλάκη έ
  τέλεσαν τούς γάμους των είς
  Σεληνάοι. Παοάνυμφοζ παρέστη
  δ κ. "Κλευθ. Βουκυκλάρης.
  Συγχαρητήρια.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΚαΙ χθές ό Ίούνιος έσυνέχιοβ
  τό κατσούφιασμά τού, πού έτοτιο·
  θετοΰσε μέσα είς τό θέρος τόν
  Ιανουάριον.
  —Τουτο δέ διότι καί ή βερ·
  μοκρασΐα είχεν υποστή σημαντι¬
  κήν πτώσιν ώστε νά συμπληρώ
  νεται καί μέ τό αι άλογον ψϋ-
  χος—ή.. παραίσθησις αυτή.
  — Νά πιστεύσωμεν δτι δ κσι
  ρός θά βελτιωθή συντόμως ώστε
  νά δικαιολογηθή δ «περί παραι·
  σθήσεως» καθορισμός; Οί οΰρανο·
  σκδποι χθίς πρωΐ-πρωί έξεδήλω
  ναν σχετικώς καί προβλέψεις καί
  εύχάΓ.
  —Ώς γράφομεν είς άλλην στή
  λην θά γίνη. λ(αν ηροσεχως Λ
  διανομή των κουμπαράδων είς
  τούς μαθητάς τούς ύΐΐοβαλόντας
  τάς καλυτέρας έκθέσεις περί ά·
  τΐοταμιεύσεως.
  —Τό μέτρον τούτο συμπΐπτον
  μέ τος έξετάσεις τδν μαθητων
  έίχει γενικωτέραν ηθικήν σημα¬
  σίαν καί θά συμβάλη ασφαλώς
  είς την διαμόρψωσιν κατάλλη¬
  λον προθέσεων.
  —Οϋτως ώστε τό τόσον φιλο
  κοινωνικόν πνεθμα τής άποταμι
  εύσεως νά έπεκχαθπ ενωρίς με·
  ταξύ τής στΐουδαζούσης νεολαΐ*
  άς, άττοτελοΰν βάσιν τής ζωής
  των νέων.
  — Προχθές ενώπιον πυκνοθ Λ·
  κροατηρΐου μαθητών καί μάθη-
  τριών καί παρουσ'α των διδα*
  σκόντων ωμίλησεν δ πρόεδρος
  έρυθροσταυριτων τής μαθητιώσης
  νεολαίας Έμμ, Τσοπσαρωνάκης.
  —θέμα τής δμιλΐας ήτο ό έρυ
  θρός σταύρος καΐ ή εύεργετι-
  κή επίδρασις τοϋ θεσμοθ είς
  την άγωγήν τοθ παιδιοθ.
  —Προχθές τό ΛΟκειον δ «Κορα¬
  ής» έξέδραμεν είς την Ιστορικήν
  μονήν τοθ ΒροντησΙου δπου καί
  διημέρευσε.
  —Ή έκδρομή αυτή έπιτυχοθσα
  άπό πάσης απόψεως, τιμά καί
  την Διεύθυνσιν τοϋ λσμπροθ
  τούτου έκπαιδευτικοΰ μας Ιδρύ
  ματος, διά την πρωτοβουλίαν της.
  —Ή πρωτοβουλΐα άλλως τβ αύ
  τή υπήρξεν Ανέκαθεν μεστή γε¬
  νικωτέρας σκοπων, προκειμένσυ
  νά οργανωθή μία έκδρομή μέ
  περιεχόμενον παιδαγωγικόν καί
  μορφωτικδν πρωτίστως.
  —Μέ την μεταβολήν τοθ και·
  ροΰ ετέθησαν είς άχρηστΐαν, προ
  σωρινήν φυσικά, τά ψαθακια καί
  οί παναμάδες
  —Έννοείται δτι δέν δλειψαν
  αί έξαιρέσεις, παρά τό δτι ή
  χειμωνική μορφή τοθ καιροΰ ε¬
  πιβάλλει καί γενικωτέρας μετα
  βολάς είς τάς εμφάνισις.
  —Διά τόν φόβον τίς... γρΐβπης.
  —ΏραΙα ή Ιδέα τής έκδρομής
  φαλαγγιτών έξ Ηρακλείου καί
  τής άλλης Κρήτης είς τάς πά
  ραμεθορΐους περιοχάς τής ΒορεΙ·
  ου "Ελλάδος.
  —Ή έκδρομή θά δώση τιΊν ευ¬
  καιρίαν νά γνωρΐσουν οί Φαλαγ
  γΐται τάς άλλας "Ελληνικάς πε¬
  ριοχάς, νά συνομιλήσουν μέ τούς
  έκεϊ «άκρΐτας».
  — ΚαΙ γενικώς νά φέρουν *Ις
  αύτούς τόν χαιρετισμόν τής Με·
  γαλονήαου καί την πίστιν αύ·
  της είς τό συντελούμενον έθνι
  κόν έργον.
  —Άκριβές είς την ώραν τού
  καί χθές τό άεροσκάφος τής ε.
  Ε. Ε. Σ. τόσον ώς πρός την άφι¬
  ξιν τού δσον καϊ ώς πρός την
  αναχώρησιν ούτοθ.
  — Πυκνή έαΐσης καί ή δι' αθ·
  τοΰ έπιβατική κίνησις ώς συμ
  βσίνει άλως τβ σχεδόν κάθ«
  ημέραν άεροπορικής άναχ'ορήσε
  ως.
  —Χθές είς τοθ Πουλακάκη έ
  ξαιθϊτική πρεμιίρα μέ την «Ά·
  νάσΐασιν» τοθ Τολστόι Κνα άπδ
  τά κοινωνικαίιερα καί πάντοτβ
  έττίκαιρα φίλμ
  — Είς την «Μινώαν» μέ τΐυκτήν
  κοσμοσυρροήν προιβλήθη- «ΊΙ"Ε·
  ξεγερσις στώ Μαρόκο» ένα άπό
  ό έν&ιαψέροντα δραματικά Εργα
  της τελευταίας κινηματογραφΐ
  κτ)(, παραγωγής.
  ο Ρέπβρτιρ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  "Ενα μουαικό ρωμάντζο:
  Ο
  Τ
  Ω
  Ν
  Η ύίς ΖΩΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
  ■ Την όποίκν το κοινόν Ήραχλε.
  [ου παρακολβυθίϊ μέ ενδιαφέρον
  βίς τα <5ιάορορ« ΰπνωτιστικά πΐι ράματα, άτινα έπαναλαμβάνον 1 ται μεθαύριον εΐβ/τΰ θέατρον Πβυ λακάκη. Μέ τβν Ραμόν Νοβάρρο ««1 την Έβελιν Λέην ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπδ 24ης Ί· ουλίοιι οίχία έν τή ό!φ Άριάδντ]ς 17, σιιγχιιμένη έχ πέντε δωματί- ών, δωματΕου λουτροθ καί δλιον Ι των χριιωϊων. Πληροφορίαι πβ(' ρά χφ χ. "Ιωσήφ Κί
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  588 β ν
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Μνημόσυνον είς Πόμττοα
  δι· δλους. τοϋστρατηγοΰ Κατεχάκη.
  Ελαβε την έξιν ν' άναγινώσκη κατά πάσαν έ
  σπέραν, πρΐν ή κοιμηθή, σελίδας τινάς τοθ Διο
  γένους Λαερτΐου τού. Έγίνωσκεν αρκούντως την
  αρχαίαν ελληνικήν· άλλη απόλαυσις πλήν αύτ«ς
  πλέον δέν ιω εΐν,ε μεΐνει.
  Πσρήλθον έβδομάδες τινές οθτω πως Αίφνιδΐ
  ως -πΐπτει άσθενής ή κυρά Πλουτάρχου Είνε τι
  θλιβερώτερον τοθ νά μην ε"χΓ| τις πώς νά αγοράση
  ψωμΐον παρά τοθ άρτοπώλου, τοΰ νά μην έχη πως
  ν' αγοράση τα Ιατρικά τοθ φσρμακοποιοθ.
  Εσπέραν τινά, ό ίατρός διέταξε φάρμακον τι
  μεγάλης τιμής· πρός τούτοις δέ, έδεινοθτο ή νόσος,
  έχρειάοθη άλλη τις θεράπαινα διά νά άγρυπνή
  επί τής άσθενούσης. Ό κ. Βοϊδάς ήνοιξε την βι¬
  βλιοθήκην τού· αυτή δέν περιεΐχε πλέον, εΐμή τόν
  Διογένην Λαέρτιον.
  Έλαβεν υπό την μασχάλην τό μόνον άντΐτυ
  πον, καΐ εξήλθε τής οί<1ας· ήτο δέ 4 Ιουνίου 1832. Επέστρεψε φέρων εκατόν φράγκα. Απέθεσε την στήλην των εΐκοσι πενταφράγκων επί τραπε ζ(ου τινός, πλησίον τοθ προσκεφαλαΐου τής γρσίας θεραπαΐνης καΐ οΰιε λέξιν εΐπών, εΐσήλθεν είς τόν κοηώνά τού Την έπιοΓσαν ήτον Ιτι αύγή, ότε εξήλθε καί έκάθισεν είς τόν κη.πόν τού πλησίον τοθ φράκτου, έκεΐ δέ άκΐνητος, κεκλιμένην έχων την κεφαλήν, προοήλωσε τόν άφθαλμόν είς τάς μεμσραμένας πρασιάς τού. "Εβρεχεν έκ διαλειμμάτων, άλλ' 6 γέρων έφαΐ νετο μή οίσθανόμενος τουτο. Μετά μεσηαβρΐαν τής αυτής ημέρας, παράδοξος άνεδόθη έν Παρισί¬ οις θόρυβος, ώς έκπυρσοκροτήσεις τουφεκΐων καί ά μα άλαλαγμοΙ. Ό γέρων Βοϊδας ήγειρε την κεφαλήν ύπερά νω τοθ φράκτου, παρετήρησε διοβΛνοντα Μνα χη -ουράν, καί ηρώτησε—ΤΙ είνε; τί τρέχει; Ό κηττουρός, φέρων επί τοΟ ώμου την δίκελ λάν τού άπεκρίθη έν άταραξία.—Έπανάστσσις, έσηκώθηκαν είς τό πόδι. —Πώς έσηκώθη<αν είς τό πόδι; —Νά" χτυπιοθνται; —Καί διατί χτυπιοθντοι. —Ά! διατί χτυπιοθνται έρω'φς! είπεν ό κηπου ρός· — Πρός ποίον μέρος; έτιηρώτησεν ό κ. Βοΐ δάς. —Έκιΐ, κατά τό Όηλοστάσιον. Ό γέρων Βοϊδάς εισήλθεν είς την οίκΐαν τού, Ελαβε τόν πΐλόν τού, έζή η ΐε μηχανικώς εν βιβλίον 'ινα κρατή αύτό υπό την μασχάλη^ τού, μή ευρών δμως κανέν, είπεν.— "Α, έλησμόνησα! καί ανεχώρησεν ώς έμβρόντητος. (συνεχ(ζεται) ^|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ»ί ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ | - Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ- || Π γες-ζυγαριές-γοηματοκιβώτισ τοθ τ,εφημ.σμένου = Ι έργοστασΐου Ελένης Καχαβούλη, Έμμ. Παγκά- = Ι λου κσί ττωλοθνται ί(ς τψός έκτός σιονσγων.σμοϋ = Ι καί μέ ευκολίας π ηοωμτν. πσρά ^ώ άντιτ,ροσώ - 1 τιω κ Δημ. Λ. Γιαλιτάχη έναντι ΔημορχεΐΓυ. Πρίν - ή- προμη^θήτε επισκεφθήτε την Εκθεσιν μας. ΠΛΗΓΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ "Οταν Γ' πληγή τής καρδίας 2χει πρίξενηθή 5ιά πυροβόλου δπλου, ή ΐύνοϊκή αυτή πιθανό της —ϊηλαδή ή άφ' έαυτή; έ π&ύλωσς τής πληγάς — άπο βα(νει_ ασυγκρίτως σπανιωτέ παρετηρήθη προκειμένου περιπτώσεις είς τάς οποίας έ πήλθεν ά?' έαυτή"; ή έποόλωοις τής πληγής τής καρδ άς. Οί Γάλ ρα Έν τοσούτω σαν καί επί τοθ λοι έπιστήμονε; Ρέ άναφίρουν Λωμιρύ χαί την περίπτω ά· έ γιά πέρα, τί άριστ· τής καρδίας, διά μ:ας λ θ ξ σιν ενός άξιωματιχοθ τοθ ποίου είχε τρυπηθη^ πρό 15 των πέρα ρόν μέρος αφαίρας δηλου ριφθείσας έξ άπο στάσεως 300 μέτρων. "Υστερα ά πό ίνα άρχικόν κλονισμόν, ό ά ξιωματιχό; δέν έΊταθε τίποτε ίλ λο, καί επηκολούθησε νά χα'ρη ά<ρα; ύγείας, χωρ!; ν' άλλοιωθ^ καθόλου δ καρδιαχό; τού ρυθμός. Άφ' ετέρου ϊμως δέν πρέπει χά νεί; νά σπεύδη νά έξάγη συμπε ράσματα έκ τής έπουλώσεω; τοθ χαρϊιαχοθ τραόματο;. Διότι υ ΠΟΜΠΗΑ Ίούνιος (ίνχαττοχρι τοθ μας).— Μέ βαθείαν συγχίντ] πρότυπον ήρωϊσμοθ, φιλανθριοκίας ό ύδί έ ή τιμ'.όΐηιος, σιν χαί κατάνυξιν πλήθους χά γένει πάσης άρετής έν πίρχουν περιπτώαει;, χατά τί; | ^?<:»Φ 4 Ιουνίου εί; τόν ένο δποία; δ θάνατο; επήλθε χαί Ρ'«χδν να4,ν "° ΑγΙου ΙεωργΙ- μετά την έτιούλωοιν. ΌΓάλλος'Οϋ μνημόσυνον, υπέρ άναπαυσε ίατρός Λεγχουέ άναφέρει λ. χ.ιω« τής ψυχή; τοθ αειμνήστου την περίπτωσιν ενός νεαροθ νέ σ:Ρ*"]Υ°ο *«ι «*λ«*»0 τέχνου γρου που ύπέκυψίν εί; τό μοιραΤ1^» Ιΐομπι,αςΐεωργίθϋ Κ«εχά«η ον ΐιι ημέρας Οιτερα άπό τή" εχ πυρσοκρίτησιν χατά τοθ ατήθου; τού ενός κυνηγετιχοθ δπλου. Κατά την γενομένην αύτοψίαν διεπιαΐώ θη ή πλήρη; έπούλωσι; τοθ χαρ διακοΰ τραύματο;. Έν τοσού-ψ παρ' ϊλην την επούλωσιν, 6 θάνα τος ίπήλθεν. Έξ Ισου χαταπληχτιχή είνε ή προοχώρησις ξίνων σωμάτων, ώς λ.χ. σφαΐρα δπλου ή περισ:ρό- νού, ή θραύσματος ίίίδος πού μένου' ένΐφηνωμένα μίαα εί; την χαρδιά, τοθ θύματος, άνεχομίνου αύτά έαί μακρίτατα έ τη. Είς τάς περιπτώσει; αύτά; πρέχειται προ φανώς περί βλημάτων τα όποΐα παραμίνουν ένσφηνωμένα εί; τό τοΕχωμα τοθ όργάνου, μίαα εί; την παρελθοθσαν ] 'Η Πόμπηα σήμερον μετά τοθ χον μ ρ μυ'ίκόν Ιστόν. (συνεχ(ζεται) ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ αριθ. πρωτ. 744 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Πρός άι«ντας κ»1 έίτιχϊΐρπματίας πάσης φύσεως έμπόρου;, βιομηχάνους, έπαγγελ ματίας, βιοτίχνκ;, καταστηματάρ χας, έργολήπτας άνιιν. Έταιρει- ών, Τρααέζα?, έφοηλιστάς καί Γρα φίϊα έν γίνβι. Φέρομεν είς γνώσιν πάντων των ώς άνω άναφερομένων δτι διά τοθ άναγκ. Νόμου 1688 «περί τροποποιήσεως καί συμπληοώσεως των περί Έρ γατικής ΈστΙας διατάξεων» ή έτησΐα συνεισφορά των έρ γοδοτών ύτιέο τής Εργατικάς ΈστΙσς δι' έκαστον παρ' αύ των άπασχολούμενον ύπάλλη λον, εργάτην ή βοηθόν ώοΐ σθη άπό τό 1939 είς δραχ. 10 ετησίως. Επιχείρησις δηλσδή ή κα τάστημα ποθ άπασχολεΐ προ σωπικόν έκ 5 προσώπων κα τα τόν μήνα Απρίλιον θά κα τοβάλη έφ' άπαξ διά τό έτος 1939 δραχ. 50 ώς συνεισφο ράν υπέρ τής Εργατικάς Έ στΐας, επιχείρησις μέ 100 πρόσωπα θά καταβάλη 1.000 δραχμώς κοΐ οϋτω καθ" έ ρων 5 δραχμΔν κατά ύιτάλλη λον ή εργάτην. Ή είσφορά αυτή βαρονει τούς έργοδότας καί είναι ά νέ ξάρτητος τής διδράχμου κα έργοδότοι. τα μήνα έκ τοθ Άναγκ. Νό | ήΛρομηίειθήτε επσφή η -Ι,,,,,,,,Π,,,,Η......1« ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11Ι11ΙΙΗΗΙ11Η1ΠΙΙΙΙΙΙ111ΙΗΙΙΙΙΙ1Ι -■ΙΜΙΙΙΟΙΙ-Μ ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ νο^ε^ πολυτελές: δΐδυθυνομενον παρά τού συμπολίτου μας χ. Γ ©ΛΟΙ Δ0αΓΗΡΑΧκλΕ.«ΤΑΙ προτιμοϋν τό «Σίτυ Πάλλ«»Ε.ν"ι τό άνετώτερον Φημίζ6τ«ι δια "ν ίπηρεοίαν τού. Αί «νακα.νίοε,ς τού τό κ«τέ στηααν απαράμιλλον. ς Δι' έπιχειρήσεις μή λειτουρ γούσσς κστά τόν Απρίλιον μήνα, ώς άρ«θμός τού πρόσω τπκοθ θα λαμβάνεται 6 μέ σος όρος τοθ άριθμοθ τοθ προσωπικού τοθ χρησιμοποιου μένου καθ' δλον τό ίτος_. Ή ανωτέρω είσφορά δέον νά κατατΐθετσι τό αργότερον έντός τοθ προσενοθς μηνός Μτΐου διά τό 1939 παρά τρ Τραπέζη τής Ελλάδος καί τα 'Υιοκατασιήμοτα ούΐής ?>ιά λ)αμόν τής Εργατικάς
  στΐσς.
  Οί ή^η καταθίσαντες
  δραχμάς βάσει τταλαιοθ

  νό
  μου-1435)1938 συνεισφοραι; ύ
  πέρ τής Γ.Σ.Ε.Ε. ή όΐιοΐα βα
  ρύνει τό προσωπικόν καί κρα
  τεΐται, δι' ε Ιδικών ένσήμων
  ώς ή ύπ' αριθ. 60534 π. Ι. έγ
  κύκλιος τοθ Ύφ)γεΙου 'Εργα
  γ(ας.
  Έκ τοθ τιοσοθ τούτου ή
  'Εργατική ΈστΙα θά αποδώ¬
  ση είς τό Ταμείον ΆσφαλΙσε
  ως έκ προσώπων 'Εργατικών
  Οργανώσεων τό 1)3 καταρ·
  γουμένης τής εΐδικώς έν τώ
  Άναγκ. Νόμφ 971)1937 υπέρ
  σύτοθ συνεισφορδς των- έργο
  δοτών.
  Είς την Τράπεζαν τής Ελ¬
  λάδος καί υπέρ τής Εργατι¬
  κάς 'ΕστΙας δέον νά κατατΐ
  θενται έπΐσης καί πάντα τα
  πρόστιμα άτινα αί έτιιχειρή-
  σεις έπιβάλλουν έξ οΐασδήτιο-
  τε αΐτΐας είς τό προσωπικόν
  αυτών (ύπαλλήλους καί έρ
  γάτας).
  Καθίσταται γνωστόν δτι είς
  [ήν δεκάδραχμον συνεισφοράν
  όπερ τής Έργατικής "Εστΐσς
  ύπόκειται οΐοδήποτε καταστή
  μα ή επιχείρησις Ισιω καί μι
  £ άό ύάλ
  ΤοΟ μνημοσύνου προίστησαν οί θε
  οφιλέστατοι Άρκαδίας χ. Βχσί
  λειος χαί Ίερα; χαί Σητείας χ.
  Φιλόθεος, βοηθούμενοι 6υό τοθ
  ήγοιιμίνου Μονής Όϊηγητρίας
  πανοσιωτάτου χ. Καλλινίχου καί
  των ίρέων Πόμπηας.
  Είς τό μέσον τοθ ναοθ είχε
  σιηθή επιβλητικόν χενοτάφιον, χά
  τασχευασθέν υπο των μαθητών τοθ
  Γυμνασίου Πόμπηας έπ' αύ:οθ δέ
  είχε τοποθετηθή μεγάλη εί»ώ/
  τοθ έχλιπόντος στρατηγοθ, σΐιφ»
  νωμένη δι' ανθέων τής γενετείρας
  τού. Μιτά την έπιμνημόίυνον α¬
  κολουθίαν, ψαλϊΐσαν έν μίσψ
  κατανυχτική*ς σιγήζ, £ Γυμνασι
  άρχης ΙΙίμπηας χ. ΤαακΕρη; έξε
  φώνησε αυγχινητιχώταΐον έπιμνη
  μίσυνον λόγον διά την πολι-
  σχιδή χαί μεγαλειώϊη δσον -(χαί
  Φΐΰΐεινήν δράσιν" τοθ ήροοος
  σΐρατηγοΰ, είπώ' μεταξυ άλλων:
  «Ό βίος τού, τα έργά τού, ή δρα
  αίς τού, ή πολ^σχιδής ώς στρα
  τιώτου πολεμιστοθ, ώς εϋσυνειδή
  τού χαί τιμίου πολιτιχοθ, ώ;
  φιλανθρώττου καί εϋεργέτοιι χαί
  ώς ευσεδοθς χρισ-ιανοθ θά πρόκει-
  ται αιωνίως είς την σύγχρονον
  χαί τάς επερχομένας γενεά;, ώς πρόσωπχ δλων.
  Γυμνασίου αύΐής έν τώ ίερώ τού
  τψ χώρψ μνημόσυνον τελοθσχ δι'
  δσα υπέρ αυτής χαί γενιχώτερον
  τή; πατρίδος έπραξε, δι' δσην ή
  θιχήν εξύψωσιν εί; αυτήν έπή-
  νεγκε, υπέσχεται νά διατηρήση
  την μνήμην τού αιωνίαν χαί νά
  οτήση δι' αυτήν μαυσωλεΐον ίε-
  ρόν μίαα ^εί; την ψυχήν χαί
  την καρδίαν των συγχρόνων χαί
  των έπιγιγνομίνων γενεών χαί
  τοθ μαρμάρου χαί τού χαλχοθ αί
  ω/ιώτερον...» Ακολούθως εί; μα
  θητή; τοθ Γυμνασίου Ιεραπέτρας
  χατίθηχεν άνθη επί τοθ χενοτα-
  φ!ου προσφωνήσας αυγχινητιχώς.
  Εί; τό μνημίσυνον παρέστησαν
  τό ΐΛιμνάαιον Πίμπηας, τί προγυ
  μνάσιον, τό δημοτικόν σχολείον,
  μεθ' δλων των καθηγητών διδα-
  σχάλων χαί διδασχαλιασών έξη
  χοντα μαθηταί χαί μαθήτριαι έχ·
  δρομιΐς τοθ Γυμνασίου Ιεραπέ¬
  τρα; μετά τοβ Γυμνασιάρχου των
  χ. Ιωαν. Ζ^υράρη χαί άρχετών
  έπιλίχτων μελών τή; κοινωνίας
  Ίεραπίτρα;, ό ύποδιοιχητή; χωρο
  φυλακή; Καινουρίου χ. Σπιτ8;,
  τό κοινοτικόν Συμβούλιον Πόμπη-
  α;, πολλοί διδάσχαλοι των πέ
  ριξ χωρίων μετά των μαθητων
  των χαί πλήθη χόαμου χατακλύ
  σχντο; τ4ν ναόν χαί την ίξα) τοθ
  ναοθ πλατείαν, μέ διαχυτον την
  οδύνην χαί την συγκίνησιν εί; τα
  —Αρχαιρεσίαι Συνδέσμου
  Έργολάβων ίδιωτικών έρ
  γασιών.
  Γενομένυν άρχαιρβσιών τίιν
  παιρελθοϋσαν Κυριακην Ι τρέχον
  τος εξελέγη τό Διοικητικόν Συμ
  βοΰλιον _ τοΰ Συνδέσμου «ποτβ
  λεσθέν έκ των κ, κ. 'Αντωνίβυ
  Σινάνη πρβέύρου, Βασιλβίου
  Νλαζάκη'άντιπροέδρου, Ιωάννου
  Μ ίζ ΐ Μήλ
  —Αί χορηγούμεναι εύκολί
  αι είς τούς κροσκαλουμέ·
  νους άγυμνάστου;.
  Κβτ' άνακοινώσΐις τού κ. Ύ
  ςρυπβυρνοϋ των Στρατιωτικών «Ι
  βυπολίαι αίτινες πρόκειτνι ν4 π«
  ρασχβθοΰν βΐς τού{ κ»λουμίνβι>ς
  ανυμνάστους ί ω ί
  ρχΰν βΐς τού{ κ»λουμίνβι>ς
  ανυμνάστους, περί των βαβίβίν
  κ«1 χθεσινόν μας τηλεγράφημα,
  ι >; Εί δά ό
  Μουλιανακη ταμίοζ καΐ Μιχαήλ | συνίστβνται. «)* Είς τόν διά νό
  Κουτσκφτ&η γεν. Ιγραμματίως , μβυ χαρακκηρισμόν των ώς Ιφέ
  Μίλη τής έξελιγκτικής έπιτροπής Ι ίρων καί τίιν ύπαγωγήν των βΐς
  έξΐλ4γησαν οί κ μ. Χρήστος
  Τριάρχης, Παναγ Φλαροΰτζος
  καί Ιωάννης Βαρδάκης-
  κρά καί μέ
  άκόμη ύπάλ-
  ρ μ
  ληλον καί ΰτι οί πσρτμελοθν
  τες την κατάθεσιν της συνεισ
  φοράς ύπόκεινται είς πρόστι
  μόν 500—5 000 δρ. τής παρα
  λείψεως χαρακτηριζομένης ώς
  άδικήματος ίκδικσζομένου κα
  τα την έη' αύτοφώρφ διαδι
  κασΐαν. Είς τό -πρόστιμον τοθ·
  το ύπόκεινται καί οί καθυσ<ε ροθντες είσφοράς των παοελ- θόντων έτθν 1937 καί 1938. Ό Άντιπρόεδρος τοθ Δ>οι
  κητικοθ ΣυμβουλΙου τής 'Εργα
  τικής 'ΕστΙας.
  Α. Παπαδημητρέπουλος
  μου Ε·έον νά συμπληρώσωαιν
  την κατάθεσΐν των δι' έτέ Νομικός ΣίνβοιΛος τοθ Κράτους
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρος τού ΚαρδιολογιχοΟ δβΓνίςβ της Α'
  Παθολογιχής Κλινικπς τού Π«ν««ιστημίβυ 'Αβπνβν.
  Δεχεται έν τ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβ>ΐα Παρασκευής
  9 Ίουνίοο 1939
  120 Ώρα
  ^ε^,ΐΐβν^^^,^ε^^Πί^^^^^^^^Π^^^ε^^σ^^^^^Ι^^^ε^^β^^^^ε^^^^^^^^^^ΐ^^^ει^^^^εε^^^
  ΟΥΔΕΜΙΑ ΟΥΣΙΟΔΗΣ
  ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΤΟΥ ΑίΤΑΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΟΗί
  ΑΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντ»
  ποκριτού μας.)—Τελευταίαι πληροφο
  ρίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ή Αγ
  γλία είνε άποφασισμένη νά μην έπιτρέ
  ψη τό ναυάγιον των άγγλοσοβιετιχώ'
  συνεννοήσεων.
  Κατά την αντίληψιν των αγγλικώ1
  κύκλων ούδεμία ούσιώδης διαφορά ύ
  φίσταται μεταξύ των δύο χωρών κα
  συνεπώς είνε εΰκολος ή επίτευξις ίκανο
  ποιητικού άποτελέσματος έφ* δαον Οά
  έπιδειχθή εκατέρωθεν καλή θέλησις
  πρός τούτο.
  Συνομιλίαι Ίταλων καί Ίσττανών.
  Ή πορεία των άγγλοσοβιετικών.
  ΜΕΓΛΛΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
  ΑΦΙΧΘΕΝΤΑΣ ΧΘΕΣ ΕΚΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Βα¬
  σιγκτώνος ότι είς τοϋς Βασιλείς τής
  Μεγάλης Βρεττανίας άφικνουμένους
  σήμερον έτοιμάζεται μεγάλη υπο
  δοχή υπό τής άμερικανικής κυβερνήσε
  ως καί τού άμερικανικοΰ λαου. 'Η Ού·
  άσιγκτων είνε σημαιοστόλιστος. 'Λγγλι
  καί καί άμερικανικαΐ σημαίαι κυματί·
  ζουν παντοΰ, έπιχρατεΐ δέ ζωηρότητος
  ένθουσιασμός διά την άφιξιν των Βρετ
  τανών Βασιλέων.
  ΕΙΣ ΛΑΝΤΣΙΓΚ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ
  ΤΑΓΜΑΤΡ.Ν ΕΦΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Δάν-
  τσιγχ άναφέρουν ότι άναμένεται έκεί ό
  έπιτελάρχης των ταγμάτων έφόδου τού
  Ράϊχ, όστις καί θά έλθη είς συνομιλίας
  μέ τας αρχάς των (θνικοσθσιαλιστών
  ΑΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ι.
  II*
  ΤΗΝ ΜΪΗΑΙΚΙΙΝ ΦΙΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα·
  ποχριτού μας). —Κατ' είοήσεΐς έκ Ρώ·
  μης ό Ιταλός πρωθυπουργός ν. Μου¬
  σολίνι εδήλωσεν ότι ή Ισπανία δύνα¬
  ται να ύπολογίζη θετικώς επί τής φιλί-
  άς τής φασιστικής Ιταλίας.
  ΠΟΣ ΤΡ0Π6Π0ΙΕΙΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΤΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΒΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο
  χριτού μας).—Κατά σημερινάς άνακοι-
  νώσεις απεφασίσθη ή τροποποίησις τού
  ήδη ίσχύοντος έκπαιδευτικού συστήμα-
  τος. Τα υφιστάμενα άστικά όκτατάξια
  γυμνάσια καταργούνται. Συνιστάται τε·
  τρατάξιον αστικόν χαί έξατάξιον γυ-
  μνάσιον. Έπίσης βυνιστάται καί διτά-
  διον έπιγυμνασιακόν λύχειον.
  .ΗΑ02ΕΙΣ ΤΟΥ ΥΗΟΥΡΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΟΡΠΛΣ
  ΕΑΑΧΙΣΤΑΙ
  II
  ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΟΝ ΒΡΟΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).—-Ό ύπουργός τής Γεωρ¬
  γίας χ. Κυριακος επιστρέψας έκ τής πε-
  ριοοείας αυτού εδήλωσεν ότι αί έκ των
  βροχών ζημίαι είναι έλάχισται χαί ότι
  μάλλον ώφέλησαν παρά έβλαψαν ώρισμέ
  νας καλλιεργείας.
  Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΑΚΟΜΗ ΑΗΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα·
  «οχριτού μας).—Κατ' ανακοίνωσιν τής'
  Μετεωρολογιχής "Υπηρεσίας ή κακοκαι- [
  ρίαι φέρεται χαί σήμερον συνεχιζομένη1
  άνά την 'Έλλάδα. καί ιδία την ανατολι¬
  κήν,
  ΡΩΜΗ 8 Ίουνίου (Ιδ. ύπη
  ρεσ(σ).— Μετά την χθεσινήν
  μεγάλην παρέλσσιν των Ίτα
  λών λεγεωναρΐων ενώπιον
  τοθ κ. Μπενίτο Μουσολίνι,
  παρουσΐα τοθ ΊσπανοΟ υπουρ
  γοθ των Έσωτερικών κ. ΣοΟ
  νερ, γαμβροΟ τοθ στρατηγοθ
  Φράνκο, ό τελευταϊος ούτος
  είχεν ιδιαιτέραν μακρά ν~σινο
  μιλίαν μετά τοθ κόμητος Τσι
  άνο.Μετά τό πέρας τής συνο
  μιλΐας ταύτης, επηκολούθησε
  καί άλλη μεταξύ των κ. κ.
  Μουσολίνι, Τσιάνο καΙΣοΟνερ.
  Τό εσπέρας τήςχθές ό κ. Μου
  σολίνι παρέθεσε μέγα γεθμα
  πρός τιμήν τοθ κ. Σοΰνερ κα
  τα τό οποίον αμφότεροι έξε
  φώνησαν ένθουσιώδεις λόγους
  έξάραντες τούς δεσμούς φιλί
  άς οΐτινες συνδέουν την Ίτα
  λίαν καί Ισπανίαν. ΟΙ δέ
  σμοΐ ούτοι έτόνισαν οί κ. κ.
  Μουσολίνι καί Σοθνερ θά εί
  ναι αίώνιοι διότι έσφυρηλα
  τήθησαν είς τα πεδία των
  μαχών.
  Σημειωτέον δτι είς τάς συ
  νεχιζομένας συνομιλίας μετα
  ξύ των κ. κ. Μουσολίνι, Τσιά
  νο καί Σοθνερ άποδΐδεται (δι
  αιτέρα σημασία διότι κατ' αύ
  τάς θά καθορισθώσι σαφώς
  αί ΐταλοϊσπανικαΐ σχέσεις με
  τα τόν τερματισθένταέμφύλιον
  πόλεμον.
  ΡΩΜΗ 8 Ίουνίου (ίδ. ύπηρε
  σία).—Ό άποστελλόμενος είς
  Μόσχαν έκ μέρους τής άγγλι
  κης κυβερνήσεως διευθυντής
  των πολιτικών ύποθέσεων τής
  Κεντρικής Εύρώπης τίαρά τώ
  Φόρεϊν Όφφις κ.Στράγκ, εύρί
  σκεται επί τοθ παρόντος είς
  Βαρσοβίαν δι' Ιδιωτικήν υπό
  θέσιν, θεωρεΐται δέ ό καταλ
  ληλότερος διά νά κομΐση. είς
  Μόσχαν καί έρμηνεύση τάς
  νέας όδηγίας τής άγγλικής κυ
  βερνήσεως πρός τόν 'Άγγλον
  πρεσβευτήν κ. Σήντς παρά
  τώ οποίω καί θά παραμείνη
  ώς τεχνικάς σύμβουλος διά
  την συνέχισιν των άγγλοσοβιε
  τικων διαπραγματεύσεων,
  ΡΩΜΗ 8 ΊουνΕου (ίδ. δπηρεσία).
  —Κατ' ϊίδήαϊΐς έκ Λονδίνου είς
  την Βουλήν των Κσινοτήΐων υπε¬
  βλήθη πρός τόν κ. Τσάμπερλαιν
  επερώτησις ττερΐ τού άν είνε επι-
  τετραμμένοννά γίνεται έκ τή; Αγ
  γλίας αποστόλη δηλών καί πο·
  λεμοφοδίων είς την Ισπανίαν, Ό
  χ. Τσάμπερλαιν απήντησεν δτι ου
  δείς νόμος δπάρχει δστις νά ά-
  παγορεύη είς οιονδήποτε κράτος
  νά προμηθεύη δπλα είς την Ί
  σπανίαν. «Ό νόμος περί μή έπεμ
  βάσεως συνέχισεν δ χ. Τσάμ¬
  περλαιν, ϊέν ίχει πλέον ισχύν».
  ΑΓΚΥΡΑ 8 ΊουνΕου (ίδ. δπηρε
  σία).— Ό πρόιδρος τής Τουρκι-
  κης Δημοκρατίας κ. Ισμέτ Ίνο-
  νοθ ανεχώρησε χθες τό εσπέρας
  διά Γιάλοβαν πρός λουτροθεραπεί
  αν.
  Χθές την πρωΐαν δ χ. ΊνονοΟ
  εδέχθη τόν έν Παρισίοις "Ελλη
  να πρεσβευτήν χ. Ν. Πολίτην,
  δσχις ώ; γνωστόν παρεπιδημεϊ
  ήδη είς την Τουρκίαν. Τό άπό
  γευμα δέ εδέχθη τόν έν Αγκύρα
  πρεσβευτήν τής Γερμανίας φό'
  Πάπεν.
  ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ ΠΑΛΙΝ
  0 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Ίουνίου (ίδ
  δπηρεσία).— "Αγγέλλεται έξ Ου*
  αιγχςώνος δτι χθές συνεζητήθη
  δπό τής έπιτροπής επί τώνΈξωτε
  ριχών τής Άμερικανικής Γερουσί
  άς ή άναθεώρησις τοθ νόμου πι
  ρί ούδετερέτητος.
  Καμμιά όρισΐική απόφασις δεί
  ελήφθη δπό τής έπιτροπής δο
  θέντος δτι τα δύο μέρη της επ
  τροπής, δηλ. τό δπέρ τής «συμμι
  τοχής» χαί τό δπέρ τής «άπομ'
  νώσεως» ήλθον ίοόπαλα είς τήι
  ψηφοφορίαν, μέ πλειοψηφίαν μά
  λιστα μιάίς ψήφου δπέρ τοθ τα
  χθέντος πρός την «πομόνωσιν μέ
  ρους.
  ΡΩΜΗ 8 ΊουνΕου (ίδ. δπηρε
  σία).— Βεβαιούται έκ Λονδίνου
  ή προσεχής μετάβασις είς Παρ
  σίους τοθ κ. Ήντεν.
  Συνάντησις Γκαμελέν-ΤσάμπερΑαιν.
  Ή υπογραφή τού γαλλοτουρκικοΰ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Ίουνίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).—Ό στρατηγός κ.
  Γκαμελέν θά γίνη δεκτός σήμε
  ρον τό άπόγευμα παρά τοθ
  ΒρεττανοΟ πρωθυπουργοθ κ.
  Τσάμπερλαιν.
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΔΝ ΑΓΓΛΩΝ
  ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Σήμερον την 10,
  10* πρωϊνήν ώραν [ή είδική ά
  μαξοστοιχΐα ή φέρουσα τούς
  Αγγλους Βασιλείς έφθασεν
  είς Βαλτιμόρην οπου οί Βασι
  λεΐς έγιναν αντικείμενον ζωη
  ρών έκδηλώσεων. Μετά πά
  ραμονήν οέκα πέντε λεπτβ>ν
  ή βασιλική άμαξοστοιχία άνε
  χώρησε έκ νέου κατευθυνομέ
  νη είς Ούάσιγκτων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσ(α). — Κληθείς υπό τής
  άγγλικής κυβερνήσεως άνεχώ
  ρησε σήμερον την πρωΐαν άε
  ροπορικώς έκ ΒσρσοβΙσς διά
  Λονδίνον ό κ. Ούΐλλιαμς
  Στράγκ.
  Ό κ. Στράγκ άφοϋ πληοο
  φορήοη την Αγγλικήν Κυβέρ
  νησιν διάτάάποτελέσματα των
  συνομιλιών άτινας διεξήγα
  γεν είς Βαρσοβίαν μετά των
  μελών τής πολωνικήν κυβερ
  νήσεως έπ' εύκαιρία τής ΙΟημέ
  ρου παραμονάς τού είς Πολω
  νΐαν, οΰτος θά αναχωρήση
  διά Μόσχαν. Ό κ. Στράγκ
  μετέβη έπίσης είς Δάντσιγκ
  οπου συνωμΐλησε μετά τοθ κ
  Ποθρκα (;) άνωτέρου γραμμα
  τέως τής Κ. Τ. Ε. εύρισκομέ
  νού έπίσης είς Δάντσιγκ. Ό
  κ. Στράγκ αναχωρεί διά Μό
  σχαν κατά πάσαν πιθανότη
  τα τό Σάββατον άεροπορικώς
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ « Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Κατ' είοήσεις έξ
  Άγκυρας ό πρεσβευτής τής
  ΓαλλΙας έσχε σήμερον μακράν
  συνομιλΐαν μετά τοθ υπουρ
  γοθ των Εξωτερικών κ. Σα
  ράτσογλου. 'Η συνομιλΐα αθ
  τη αφεώρα τόν οριστικόν, λε
  πτομερτ) διακανονισμόν τοθ
  γαλλοτουρκικοθ συμφώνου.
  Τό σταφιδικον ζήτημα
  καιόθΐκοςτοΰ Άγρότου Ηρακλείου.
  Προχθές ιήν εσπέραν συνήλθεν
  είς συνεδρίασιν ή Διοιχοθσα Επι
  τροπή τ&Ο Οϊχου τοθ Άγρότου
  άσχοληθιΓσα μέ τριχούσης φύσε¬
  ως ζητήματα ιδιαιτέρως Σέ μέ
  τό σταφιδικον. Είς ΐήν συνεδρία
  σιν προσκληθέντες παρέστησαν
  καί έκπρόσωποι τοθ Συλλόγου
  Σταφιϊεξαγωγέων Ηρακλείου.
  Συγκεκριμένως δ Οίκος τοθ Ά¬
  γρότου άνεφέρθη είς τό τελευταίον
  έγγραφον τοθ έν Λονδίνω "Ελλη
  νος έμπορικοθ αυμβούλου τής ή
  μετέρας πρεσβείας διά τοθ όποί
  ου μετεδίδετο ή πληροφορία τής
  άποστολής είς Λονδίνον Εκανων
  ποσοτήΐων σταφίδων ψΐλων Κρή
  Ι της αί οποίαι έμπερι είχον με
  γαλην αναλογίαν πετρων, ζητή
  σας σχετικάς Ιξηγήοεις. Οί πά
  ριστάμενοι σταφιδεξαγωγεϊς δι
  ηυχρίνησαν δτι πράγματι αί άπο
  σταλείσαι εντέυθεν σταφίδες έμ-
  περιεϊχον πέτρας χαθ' δσον ή 6
  λοσχερής αφαίρεσις τούτων χά
  θίσταται άδύνατος μέ τα υπάρχον
  τα ενταύθα μηχανήματα ένφ έξ
  άλλου χαθαρισμός ^τών σταφίδων
  τούτων δι* είδιχών έργατριων εί
  VI
  τελείως άσύμφορος. Πάντω;
  εδήλωσαν δτι θά χαταδληθη" σχε
  τιχως μεγαλυτέρα προσπαθεία είς
  τό μέλλον παρετήρησαν δέ συνα
  φώς βτι χαί οί σταφιδοπαραγωγοί
  θά έδει νά μεριμνοθν διά την χρη
  σιμοποίησιν καταλληλότερον 5ψ'
  γιάδων Ιφ'δσονδύνανται, καθ' δσον
  αί πωλούμκναι είς αυτού; σταφί
  δες έμπεριέχουν ώς επί τό πλεϊ
  στον άκαθαρσίας (χώματα, πέτρας
  κ λ. π ) πράγμα πού καθιστά |
  ξαιρετικά δύσκολον την έπεξεργα
  σίαν των.
  Έν συνεχεία δ Οίκος τοθ Ά-
  γρότου ήσχολήθη μέ άλλα συναφή
  σΐαφιδικά ζηΐήματα διά τα όποΐχ
  άπηυθύνθη καί πρός τάδπουργεΐα
  Έθν. Οίχονομίας χαί Γεωργίας
  διά χθεσινών εγγράφων τού.
  30 Πρωΐνή
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ κ. ΤΣΟΥΣΗ
  Διά τοθ ατμοπλοίου τής
  γραμμής αφίκετο χθές την
  πρωΐαν ό νέος Νομάρχης Ή
  ακλείου κ. Σταθρος Τσού-
  σης Ευθύς άμα τ{) άνόδφ τού
  είς την Νομαρχίαν επεσκέφθη
  σαν τόν κ. Τσούσην ό Δήμαρ
  χος κ. Γεωργιάδης ό Διοικη
  ής χωροφυλακής Ηρακλείου
  . Όρφανουδάκης, οί προϊ
  στάμενοι των διαφόρων άρ
  χών καί όργανώσεων.
  Η ΤΙ ΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  "Υπό τής Έπιτροπής διατι-
  μήσεων καθωρίσθη έν χθεσινή
  υνεδριάσει αυτής ή τιμή των
  αλεύρων καί τοθ άρτου ώς έ
  ξής: Άλευρα λευκά δρχ. 10.18
  κατ' οκάν, πιτυροθχα 9.09.50,
  άρτος λευκός δρχ. 97.0, πιτυ
  ροθχος 8.20.
  ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ
  ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΡΣ
  Κατόπιν συνΐργασίας τοθ φ
  πουργοθ τής ΣυγχοινωνΕας χ. Πό
  λυζωγοπούλου μετά τοθ ΓενιχοΟ
  ΔιευθυντοΟ των Ταχυδρομιχών
  Ταμιευτηρίων χ. ΟίχονομΕδτ] άπε
  στάλη είς άπαντα τα τριατατιχά
  γραφεΐα έγχύχλιος διά τής οποίας
  γνωρίζεται δΐι γενομένης τής επι
  λογής των καλλιτέρων έκθέσεων
  «περί άποταμιεύσεως» των συντα
  χθεισών χατά τόν έορτασμόν τής
  Παγκοσμίου Ημέρας τής Άποτα
  μιεύαεως τής 31ης Όκτωβρίου
  1938, τό Συμβούλιον τοθ Ταχ.
  Ταμιευτηρίου απεφάσισεν δπως
  οί ϊρισθίντις ώς βραβείον χοιιμπα
  ράδες, παραδοθώσιν είς τούς μάθη
  τάς χατά την ημέραν των σχολι
  κων έξΐτάσεων τρέχοντος μηνός.
  ΑίΟΡΙΣΜΟΣ~ ΠΑΡΕΔΡΟΥ
  Διά διατάγματος ετοποθε¬
  τήθη ό δικηγόρος κ. Κωνστ.
  Κοντηγέρης πάρεδρος παρά
  τώ Πρωτοδικεΐφ Ηρακλείου,
  Η 14η ΔΙΕΘΝΗΣ
  ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  Κατ' είδήσεις έκ Θεσσαλο¬
  νίκης συνεχΐζονται έντατικώς
  αί προεργασΐαι διά την οργά¬
  νωσιν τής προσεχούς 14 διε-
  θνοθς εκθέσεως. Κατ'αυτήν ώς
  γνωστόν θά άπονεμηθοθν 800
  επαθλα, τα τελειότερα γεωργι
  κά έργαλεΐα 1395 μετάλλια
  καί 2495 διπλώματα είς τούς
  βραβευθησομένους παραγω-
  γούς.
  "Ηδη άφΐχθη είς την πόλιν
  μας διά την σχετικήν προεργα
  οίαν ό Διευθυντής τής Διε
  θνοθς Εκθέσεως κ. Κύρου.
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΠΡΟΤΟΔΙΚΟΝ
  Είς τό Έφετεΐον Κρήτης έ
  τοποθετήθησαν προαγόμενοι
  είς έφέτας οί πρόεδροι πρωτο
  δικών κ. κ. Στάμου καί Σαρρη
  γιάννην
  ΤΑ ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΑΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΙΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΑΥΤΩΝ
  ΟΙΙίΟΕΗΑΗΗΒΤΕ ΗΡΟΕΡΧΟΜΕΗΗΗ
  ΑΙ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΦΛΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ τού
  έξωτερικού ότι τα Βαλτικά κράτη εδή¬
  λωσαν είς την αγγλικήν κυβέρνησιν ότι
  άηορρίπτουν κάθε εγγύησιν επί τής άνε-
  ξαρτησίας αυτών όηοθενδήποτε προερ¬
  χομένην.
  Κατόπιν τούτου η Αγγλία θά υπο-
  δείξη νά χαρακτηρισθούν ωρισμέναι πε¬
  ριφέρειαι τή^ βορείου Έύρώπης ώς ζώ>
  ναι ζωτικών συμφερόντων διά τας δυ-
  τικάς δυνάμεις χαί την Ρωσσίαν.
  ΠΙΚΡΟΧΟΛΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤ!ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας.) —Έκ Μόσχας αγγέλ¬
  λεται ότι ό σοβιετικάς τύπος άναφερό-
  μενος είς την αποστολήν τού διπλωμα-
  τικού υπαλλήλου κ. Στράγκ, τονίζει ό¬
  τι ό Βρεττανός πρωθυπουργός κ. Τσάμ
  περλαιν μετέβη τρΐς πρός συνάντησιν
  τού Χίτλερ, ένώ είς την Μόσχοχν περι-
  ορίζεται νά αποστείλη ενα άπλούν δι¬
  πλωματικόν ύπάλληλον.
  Ο κ. ΣΤΡΑΓΚ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ΚΟΜΙΖΟΝ ΤΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝ%Ι 8 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ Λον·
  δίνου ότι έντός τής εβδομάδος αναχω¬
  ρεί εκείθεν δια Μόσχαν ό κ. Στράγκ
  όστις καί Θά κομίζη τάς νέας άγγλικάς
  προτάσεις πρός τα Σοβιέτ.
  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ.ΤΟΥ ΣΤΡΑ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ Ι1Ρ0ΣΠΑ0
  Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ίουνίου (τού
  ποκριτοΟ'*μας)-—-Κατά τα έκ Αονδί»
  νού τηλεγραφήματα| ή αποστόλη τού κ.
  Στράγκ, έκ των ανωτέρων ύπαλλήλων
  τού 4>όρεϊν "Οφφις καί γνωστού είς
  την Μόσχαν, αποτελεί γεγονός ένδεικτι
  κόν των προσπαθειών τής ΙΜεγάλης
  Βρεττανίας νά επιτύχη οριστικήν συνεν¬
  νόησιν μέ την Ρωσσίαν.
  ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΑΕΤΤΟΝΙΑΣ ΚΙΙ Ε2ΟΟΝΙΑ!
  ΕΠΕΙΚΕΦ8Η2ΑΗ ΤΟΗ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡ1ΡΗ ΧΙΤΛΕΡ
  ΡΩΜΗ 8 Ίουνίου (ίδ.ύπηρεσία).—
  Χθές μετά την υπογραφήν είς Βερολΐ
  νόν τού συμφώνου μή έτκθέσεως Γερ>
  μανίας—Αεττονίας—Έβθονίας, ό '«1>ύ-
  ρερ εδέχθη τούς ύπουργούς των 'Έξω
  τερικών των δύο Βαλτικών χωρών οΐ¬
  τινες ώς γνωστόν υπέγραψαν άπο μέ¬
  ρους τούτων, τό ανωτέρω σύμφωνον.
  ΤΕ
  ΑΕ
  ΙΣ ΤΣΕΧΟΣ
  ΣΑΧΒΗΕΙΣ Α
  ΕΔΡΟΣ
  Κ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Είς Πράγαν γίνεται ή
  προπαρασκευαστική έργασία διά την ει¬
  σαγωγήν είς δίκην τού κ. Μπένες τέως
  προέδρου τής τσεχοσλοβαχικής δημο
  κραχίας.Ό κ. Μπένες κατηγορεϊται διά
  την τακτικήν την οποίαν ετήρησεν πρό
  τής παραιτήσεως τού.
  Η ΜΟΣΧΑ ΟΑ ΔΕΧΘΗ
  ΤΑΣ ΑΓΓΑΙΚΑΣ ΠΡΟΤΛΣΕΙΣ;
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Ίουνίου (ίδ. υ¬
  πηρεσίαι).— Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου
  ή διατυπωθεΐαα νέα συμφωνία ή όποία
  Θά υποβληθή υπό τής Αγγλίας είς την
  Μόσχαν, είνε μία άμυντική συμμαχία
  προβλέπουσα ευρύτατα την περίπτωσιν
  έπιθέαεως έκ μέρους άλλων κρα-
  τών. Οί άγγλικοί κυκλοι είναι πεπει¬
  σμένοι ότι η Μόσχα θά δεχθή άνεπιφυ·
  λάκτως πλέον τάς «γγλιχάς προτάοεις*