97396

Αριθμός τεύχους

5187

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

10/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Αμερικήν
  Ιτησία βυλ, 15
  ϋξάμηνος » 8
  μή
  Ματά φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  ιο'
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΙ21ΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ »4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5187
  ΥΠΕΥΟΥΗΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΓΟΠΚΑ ΕΡΓΑ
  'Από τβν κάμπον τής Μεα
  σαράς μδς ερχονται *αλ*
  μηνύματα. Ό θερισμός των
  χρυσών σταχυών πβύ ήρχισεν
  άπό καιρβΰ, συνεχίζεται άπο
  περατούμδνος έντός όλίγβυ.
  Καί ή συγκομιδή των καρ-
  πών, μολονότι δέν θά είνε
  όσον ανεμένετο πλουσία, λό¬
  γω τή; ξηρασίας πού έπεκρά.'
  τησε κατά τβύς μήνας τής
  ανοίξεως καί τής πτώσεως
  «ν.ιθέτως τόαων βροχών ε¬
  σχάτως, έν τούτοις θά είνε
  ίκανοποιητική. "Η καρπβφο-
  ρί« των έλαιων έπίαης δέν
  είνε έξαιρετική. Ή παραγω
  γή βμως θά .είνε σημχντική,
  διότι αί τελευταίαι βροχαί
  θά ουντελέσουν είς την άνά-
  πτυξιν τοϋ καρπβΰ καί είς
  την αύξησιν της άποδοτικό·
  τητος. Των άμπελιών δέ κχί
  των καπνών ή έσοδεία προ-
  βλέκεται εφέτος έξαιρεπχά
  πλουαία. Τ' άμπέλια είνε
  κατάφορτα άιτό σταφύλια πού
  θά τραφοΰν τώρν μεγάλως
  μέ τάς βροχάς πράγμα πού
  θά έχη καλάς συνεπείας όχι
  μόνον ώς πρός την ποσότητα
  άλλαι καί ώς πρός την ποιό-
  τητα τής σταφίδος. Κα'ι τ«
  καπνά πού καλλιεργοϋνται
  είς τό Μβνοφάτσι έχουν με¬
  γάλην ανάπτυξιν.
  Ό κάμπος λοιπόν αύτός
  πβύ έχει την εύλβγίαν τής
  φύσεως καί την στοργήν,
  την φροντίδα καί την προ.
  βήλωσιν των έργατικών καί
  φιλοπροόδων κατοίκων τού,
  θ' αποδώση καί εφέτος πολ-
  λά* θά τροφοδοτήση καί πά < λιν ολόκληρον την Κρήτην μέ τα σιτηρά τού καί θά συντελέση είς την βελτίωσιν τής οίκονομικής καταστάσε¬ ως τού τόπου μέ τα άλλα προΐοντα τού. Ή συστηματι- κή κκλλιέργειά τού κατά τα τελευταία έτη, ή διαρκής ά- ναμόχλευσίς τού, άντΐ νά έλ- λαττώνη έπαυξάνει την άπο- δοτικότητά τού. Καί τόν καθ· ιατά ενα τόπον πραγματικά προνομιούχον, ενα τόπον ©- που ή μεταβολή συντελεί- ται ραγδαίοτ, έπου έκτάσεις τεράστιαι φυτεύονται κατ' I- τος μέ άμπέλια καί εληές, οπου χέραιχι μέχρι πρό ©Μ- γου άκόμη περιφέρειαι μετα- μορφώνονται είς περιβόλια, όπου έδάφη έγκαταλελειμμέ να γονιμοποιοΰνται χ,αί άπο- βαίνουν πηγή άστείρευτος πλουτιαμοϋ. Δικαιολογημέ· νως λοιπόν πρέπει νά προσ- ελκύη ό κάμπος αύτός την προσοχήν καΐ τό ενδιαφέρον καί την μέριμναν ϊλων μ«ς. Καί τοΰ Κράτους, καί των τοπικ&ν εκπροσωπών τού, καί τής 'Αγροτραπέζης καί των αλλων πιστωτικών ίδρυμά- των καί των γεωργικών ©ρ- γανισμών καί ύπηρεαιών. Διότι ή Μεσσχρά μάς ά«ο- δίδει σήμερον καί θά είνε καί αυριον καί είς τό μέλλον ή τροφός καί τό στήριγμα καί ή ελπίς μ«ς· Ή Μεσσκρά μέ τα άφθονα προ'ίόντα της, μέ τόν ανεξάντλητον πλοΰ τόν της, θχσυντελέση είς την άνόρθωσιν των οίκονομικων τού τόιτου μας, είς την βελ¬ τίωσιν των βιωτικών ουνΒη- κων μ«ς, είς την πρόοδβν κ«1 τόν εκπολιτιστικόν συγ- χοονισμβν μας. Ή Μεσσαρα Ιχβι τάς δυνατβτητας έξασφα λίσεως τής αύταρκεία$ μ«δ· Ή Μεσσαρά κράτει είς τβυς κόλίΐβυς της τα μέσα καί τα μυστικά τής εύτυχίας μ«ς Καί έξαρτάται άπό ηΜ«5 άπο την επιμονήν καί την μκθοδικότητα μ«ς να τ *πβ οπάσωμεν. „ . Εύτυχώς δέ, τό Κρατβς ε¬ πιδεικνύει τόν τελευταίον καιρόν Ιδιαίτερον ενδιαφέ¬ ρον διά τβν τόπον αυτόν καί :μ«τά τού Πρβχ84{ κ«τά την τ$λ«»τ«ί«ν είς Αθήνας διαμονήν τού, ό ύπουργός Γενικβς Διοικητής κ. Σφακιανάκης συνειργά σθη μετά των αρμοδίων τής Άγροτραπέζης .διά την χρη ματοδότησιν των παραγωγι κων έργων τβΰ κάμπβυ. Καί διά τό ζήτημα αύτό έξεδήλω σε τό ενδιαφέρον τβυ καί ό πρωβυττουργός χ. Μεταξάς. Καί ειμπορεί νά θεωρήται πλέον βεβχί» ή συναψις τού μεγχλου δανείου διά την εκ¬ τέλεσιν τδν παφκγωγικων— έξυγιχντιχών έργων τής Κρή της,μεταξύ των οποίαν πρωτευ ουσκν θέσιν κατέχουν τα έρ γα Μεσσαράς. > Έν τώ μετα·
  ξύ άποπερατοΰται υπό των
  μηχανικόν ή άποτύπωσις, ή
  πασσάλωσις καί ή έν γένει
  προεργκσία διά την σύντα
  ξιν τής όρισπκής, τής τελι-
  κης μελέτης των έργων αύ
  των. Καί πιατεύεται ότι μ έ
  χρι τού προσεχούς φθινοπώ
  ρου θά είναι ολα έτοιμα,
  σχέδια, μελέται, χρήματα,
  διά την ταχυτέραν έναρξιν
  των έργων, των οποίων ή
  κατασκευή θ' απαιτήση βε¬
  βαία αριθμόν τίνα έτών καί
  θά γίνη τμηματική·
  Έτσι ή υπόθεσις των με·
  γάλων έργων τής Μεσσαράς
  πιστεύεται ότι 6ά τακτοποιη
  θή κατά τβν καλύτερον τρό¬
  πον χάρις είς την μέριμναν
  της σημερινάς Κυβερνήσε¬
  ως. Είναι δέ περιττόν νά
  τονίσωμεν καί ν' άναλύσω-
  μέν την τεραστίαν σημαί¬
  αν καί την αξίαν των έρ¬
  γων αυτών. 'Αρκεΐ νά άνα-
  φερθή 2τι χάρις είς τα έργα
  αύτά θά δοθούν πρός καλ¬
  λιέργειαν νέαι έκτάσεις γής
  50 περίπου χιλ. στρεμμάτων,
  ότι θά καταστοΰν άρδεύσιμα
  μεγάλα διαμερίσματα τοϋ
  κάμπου, ότι θ' άπαλλαγοΰν
  οί κάτοικοι άπό. την μάστι-
  γα της έλονοσίας διά νά γί¬
  νη άμέβως κατανβητϊι ή κο·
  λβσβιαία ά£ί« των. Άρκεΐ
  άίόμη νά λεχθό ίτι π εκτέ¬
  λεσις των έργων αυτών θά
  βοηθήση *αί είς την όλοκλή
  ρωσιν τού συγκοινωνιβκοδ
  δικτύου τής πεδιάδος, διά
  νά γίνη περισσότερον έκδη-
  λος ή σημασία των. Έν τω
  μεταξύ άλλνστε θά έχβυν
  οργανωθή κ«ί οί Μεσσαρϊται
  είς συνεταιριομούς καί θά
  δύνανται ν' άναλνβουν καλ
  λίτερα την εκμετάλλευσιν
  κκί την συστηματικωτέραν
  καί δι' επιστημονικώς μεθό·
  δών καλλιέργειαν αυτής τής
  γής της έπαγγελίας. Καί
  ειμπορούμεν νά πιστεύωμεν
  άπό τώρα βασίμως, ότι μετ'
  ολίγα ετη, ή Μεσσαρά θ'
  άποτελϊ» ενα πρ«γματιχά ζή
  λευτόν τμήμα τής έπιχρα-
  τείας, ενα άληθινόν παράδει
  σβν μέ απαράμιλλον ώμορ
  φιάν χαί ανεξάντλητον
  πλβϋτον.
  0Π02 ΔΙΑΒΑ1ΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΕΥΘΥΜΟ! ΚΑΙ ΑΘΥΜΟΙ
  Έξ άφορμής ένάςβιδλίου τοθμα
  καρίτου Μπϊμπτ/|Άννινου, τοθ «Έ
  δώ"κ' έκεΐ», το δποΧον γνωρίζουν
  πολλοΐ παλαιότεροι καί τοθ όποί
  ου ή χιουμοριστική σημασία έξήρ
  θη έπ'εύκαιΜα τοθ φιλολ&γκοθ
  τού μνημοσύνοιι, ετέθη επί τάπη
  τος ίνα ζήτημα: Πώς καί διατί
  οί μεγάλοι δημιουργοί τοθ χιοθ·
  μορ ναΐορθώνουν νά κρύβουν τδν
  έαυτιί τους. Ό "Αννινος 8πως κ»!
  4 Ρί.ΐ5ϊ)ς δέν δπήρξχν καί τόσο
  ιοτυχισμένοι στή ζωή τους. Διά
  χον τελευταίον μάλιστα, 8πως 6
  πενθύμισϊ γνωοτός Ήρακλειώτης,
  τα γεγονότα κατώρθωσαν κάποτε
  να τόν κάμουν νά παρουσιασθή έ
  πί τίλους καί κάπω; μελαγχολι-
  χος διά τοΰς βιογράφους τού.
  Πάντως τό χιοθμορ καί 6 λογοτ»
  χνιχόί τού σαρκασμός δΐ
  άμΐίωτος, ώιτε ή κτυπητή αυτή Ι
  άντίθεσις νά μένη στή σχιά
  Άλλά τό πράγμα είνε σΐνηθες
  «αί είς την καθημείΐνήν ζωήν.
  "Ανθρωποι πού περιτριγυρίαθησχν
  άνίκαθεν άπό γεγονότα έ<τάκτως τραγικί, διατηίοθν παντοδ «αί πάντοτε την φρεσ^άξα το3 πνεύ ματός των. Είναι είτε απλώς θυμό σοφοι, είτε άσΐιΐοι δλως £ιίλου. Τό αντίθετον ουμβαίνει δι' άνθρώ- που: των οποίων ή ζωή δπήρξΕ μία διαρκής αλυσις ΐύΐυχών συμ· βάντων. Αύτοι καί άμίλητοι είναι πολλές τορέ; καί άκεφοι. Είναι οΕ έλάχιστα πρκετοιμασμένοι νά άναμιχθοθν είς μίαν συζήτησιν πό λθ ή ολίγον πνευματώϊη Νά κά μουν τούς άλους νά γελάσουν ή απλώς νά ικανοποίησιν άπό εν* σπινθ»;ρο6όλημ5ΐ φχιδρίτητος, «πό Ινα καλοτοποθίΐημίνο σΐοιχιΐ? Ηυμοσ'>φίας, άπό καμμιά ίλαρή
  κοινωνική ϊίχόνα ή ίνα πεταχτό
  άδ
  η ζωή; καί έδδ χαί
  έκεΐ, παρετήυησιν 6 έρμηνευ
  τής των «αθημιρινών φαινόμενον,
  πού εί/ε 6 πρώτος πού έπ&ιχβχΕνει
  είς τοιούτου εΐοευ; ζητήμχτα.
  Άλλ' είνε πράγματι σύσιηυ,α
  τό φαινόμενο ούτό; Έγώ τό θεώ
  ρώ ζήτημα μάλλον χαρακτήρος.
  Άν τό μελε:ήσετε θά πεισθήτε
  βτι προιχεΐ έβώ ίνας μοιραίως
  αύθίρ,Λητισμίς Οί ά,θρωΓϊοι που
  τραβιθν, είπε κάποιος, είναι άπό
  την κούνια τους τέτοιοι. Δέν είνε
  δυνατόν νά έπιτηδεύεΐαι κανείς
  αιωνίως τάν ψύχραιμον ή τόν 5
  περάνω καχαατάαιων καϊ προε
  λεύσεων. Ή μάσχα θά πίαη κάπο
  τε καί θα φαν^ ί άληθινός άν
  θρωπος. Άν ύ δυστυχεΐς γελοθν
  καί οί ιύτυχεΐζ κλαΕουν, γι' αυΐό
  εύθύνεται ή σύστασις τους. Καί
  οί μέν ναΐ οί £έ είναι είλικρι
  νεΐς. 'Υπακούουν είς βιολογικούς
  δρους οί ίποϊοι τοΰς καθιατοθν
  τοιούτους. Δέν κρύβουν τόσον τόν
  έαπό τού; 8σ·3 νομίζουν μερι
  κοΕ. Άπεναντίας τόν έχδηλώνϋυν
  δλόχληρον 5πω; είνε. Καταντ£
  δύσκολον νά τού; άναγκάαουν τα
  πράγματα τής ζωής νά άλλάξτυν
  τρ'-πους Μίνουν πάντοτε οί ι
  διοι.
  Δέν πρέπει λοιπδν νά εκπλητ¬
  τώμεθα μέ τού; τύπου; αυτού;,
  &υτε νά τού; παρεξηγοθμε. Πολυ
  πρίτήΐερα άπό την εποχήν τοθ
  βεοφράηου υπ^ρχουν αί άντιθέ
  σΐις εί; τού; ανθρωπίνου; χαρ»
  κτήρα; Άνιξχρτήτω; δέ τοθ δ
  πολογιατικοθ τή; λεγομένη; μόν
  τέρνας κοινωνικότητος, 6 αύθορ
  μητισμό; αύτός διατηρεΐται καί
  αήμεοον. Ό "Ηρακλειώιης πού
  ωμίλησε διά τόν Ροΐίην ωμίλη¬
  σε καί δι' ίλλους πολλού;: Χω
  ρίς νά εί·αι ση ιαντικοί χιουμο-
  ρΕσται, φιλόλογοι ή λογοτέχναι,
  κατώρθωσαν είς τόν κύκλον τή;
  ζωή; τού;, νά άφήσουν ώ; άνά
  μνησιν την θεμελιώδη αυτήν δια
  φοράν "Εμειναν αιωνίως ιθθυμοι
  ή άθυμοι. Τα δυσιυχή ή ευτυχή
  γεγονίτ* δέν τού; έπηρίασαν σχε
  δόν ποτέ διά νά άλλάξουν χαρα-
  κτήΰα.
  * *
  *
  'Υποθίτω δτ' άπό την διαφο¬
  ράν αυτήν μπορεΐ νά ξεκινήιη κα-
  νιί: διά νά κατατοπΕαη τού; άν
  θρώπου; άπό τή; άπίψιως καί
  των ήθικών των προσόντων. Έκτός
  ολίγων έξαιρίσεων, ή εύθιιμία εί
  νέ εκδήλωσις καλωσύνης. Έκεΐ
  νοι πού γελοθν ΰΐτερ' άπό λύπε;
  ναί σιιμφορές σίβονται καί την
  ψυχικήν κατάσταοιν τοθ άλλου, δ
  ταν τουλάχιστον ή' ώρα άπαιτεΐ
  τόν σιβασμδν ούΐ4ν. Ένψ έκεϊνοι
  ποΰ είναι άγέλασται μέ τίς δικέ;
  τους ευΐυχίες, κατανιοθν συνήθω;
  βλοσυροί δταν οί ευτυχίε; αύΐές
  έπεχτχθοθν όπωοδήποτε καί είς
  γειτονικά οίκίπιδα.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή άνήσυχος Εύρώπη
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΥΦΕΣΕΟΣ
  Η ΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 ΊουνΙου (ίδ. ύ·
  πηρεσΐσ). — Αί έφημερΐδες ά-
  σχολοθνται σήμερον κατά τό
  πλείστον μέ τό ταξίδιον των
  "Αγγλων Βςΐσιλίων είς Άμε
  ρικήν καί την έηιφυλαχθεΐσαν
  είς αύτούς άτΐοθεωτικήν πράγ
  ματι ύποδοχήν είς Βασιγκτώ¬
  να. Σχολιόζουσσι δέ την
  ττροσφώνησιν τοθ Προέδρου κ.
  Ροθσβελτ καί την απάντησιν
  τοθ Βασιλέως Γεωργ'ου—των
  οποίων τα κεΐμενα δημοσιεϋ-
  ουν είς τιερΐοπτον θέσιν μέ
  μεγάλα στοιχεΐα—παρατηροθν
  6τι οί λόγοι σύτοΐ άποτελοϋν
  κήρυγμα είρήνης άλλά καί
  προειδοποίησιν στενής συνερ
  γασΐας των δΰο μεγαλυτέρων
  δυνάμεων τοθ κόσμου, την
  οποίαν θά λόβαυν ασφαλώς
  ύπ' όψιν οί ένδιαφερόμενοι
  καί οί ύπεύθυνοι ηγέται δλων
  τΰν εθνών. Έκφράζουν δέ
  την έλπίδα 8τι αί άγγλοαμε
  ρικανικοί έκΒηλώσεις θά συν
  τελέσουν είς γενικόν κατευνα
  σμόν καί ότι αί ζητωκραυ-
  γοί πού ακούονται είς τόν
  Νέον Κόσμον θά πνΓξουν τάς
  πολεμικάς Ισχάς πού ύψώνον
  ται πάλιν είς την γηραιάν ή¬
  πειρον μας.
  "Άλλο ζήτημα μέ τό οποίον
  άσχολεΐται ό τύπος σήμερον
  είνε τό κείμενον των νέων
  αγγλικών προτάσεων είς την
  τελευταίαν απάντησιν τής κυ
  βερνήσεως τής Μόσχας διά
  την σύναψιν τοθ τριμεροϋς
  άγγλογαλλοσοβιετικοϋ συμφώ
  νού. Παρατηοεϊται δμως μαλ
  λον έπιφυλακτικότης ώς πρός
  τάς προβλέψεις' καί αί γνωμαι
  είναι διχασμέναι. ΦαΙνεται
  δέ ότι έπικρατεΐ μάλλον ή
  αντίληψις δτι αί άγγλοσοβιε
  τικαί διαπραγματεύσεις έχουν
  νά διέλθουν άκόμη πολλά
  στάδια μέχρις δτου απολή¬
  ξουν είς οριστικόν άποτέλε
  σμα. Διότι νσί μέν ύπάρχει
  συμφωνία είς τάς γενικάς
  γραμμάς, έφόσον κοινή είνε ή
  έπιθυμΐα τή», προασπΐσεως τής
  παγκοσμίου είρήνης, είς
  τάς λεπτομερείας βμως ύπάρ.
  χούν βαθίΐαι, ρ ζικαί διαφο
  ραί αντιλήψεων καί έπιδιώξε
  ών. Φαίνετσι δέ ότι αί διαφο
  ραί ύφΐσταντηι δχι τόσον κυ
  ρίως ώς πρός τα βττλτικά κρά
  τγ>, δσον ώς πρός την Άπω
  Ανατολήν. ΈλπΙζεται πάντως
  δτι τελικώς αί διαφωνίαι θά
  άρθοΰν καί δτι θά υπογραφή
  ή συμμαχΐα καί τοθτο διότι
  είς τόν διεθνή όρίζοντα συσ·
  σωρεύονται καθημερινώς καί
  νέα νέφη. Καί ή εξέλιξις τής
  καταστάσεως θά προωθήθΓ)
  αυτομάτως τάς άγγλοσοβιετι
  κάς συνομιλΐας:
  Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι
  μολονότι ό καγκελλάριος
  XI-
  τλερ ανεχώρησεν έκ Βερολίνου
  είς Μττερχτεσγκάντεν καί οί
  κύκλοι τής Βιλελμστράσσε τοθ
  ΒερολΙνου βεβαιούν δή μέχρι
  τοθ προσεχοθς τουλάχιστον
  φθινοπώρου, δέν θά υπάρξη
  περίπτωσις Βιαταράξεως τής
  είρήνης, έν τούτοις έοώ καθώ;
  καί είς τό Λονδίνον, έκφρά
  ζονται καί πάλιν φόβοι καί
  δημιουργεΐται ή αντίληψις ότι
  τα θλιβερα γεγονότα δέν ά
  ποκλείονται. Τάς ανησυχίας
  δέ έπηύξησεν ή εΤδησις ότι
  είς τάς εορτάς αί οποίαι θά
  γίνουν την Κυριακήν είς Δάν
  τσιγκ θά λάβουν μέρος καί
  40 χιλ. άνδρες των ταγμάτων
  έφόδου καθώς καί όλόκληαος
  6 γερμανικός στόλος ποΰ θά
  μετσσταθμεύσπ είς τόν λιμένα
  καί Ιξω τοθ λιμένος τής έλευ
  θέρας πόλεως. Ουδείς δέ έγ
  γυάται δτι θ' άποχωρήσουν οί
  Γερμανοί καί δτι δέν θά κη-
  ρύξουν την προσάρτησιν τοθ
  Δάντσιγκ είς τό Γ' Ράϊχ. Διά
  τό ενδεχόμενον δέ αΰτό καί
  ένισχύονται παντοϋ τα πολε
  μικά μέτρα.
  Παρά την παρατηοουμένην
  λοιπόν φαινομενικήν ΰφεσιν,
  τό ήφσίστειον κοχλάζει καί
  δέν άποκλεΐεται νά ευρεθώ¬
  μεν τάς ημέρας αύτάς ενώπι¬
  ον ραγδαΐων έξελΐξίων.
  Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΩΣ
  Ή μέριμνα τής σημερινή"ς
  κυβερνήσεως διά την παιδείαν
  είνε γνωσττ). Καί τό γεγονός
  ότι επί κεφαλής τοθ υπουρ
  γείου τής Πσιδεΐας ετέθη ό
  ΐδιος ό πρωθυπουργός κ. Με·
  ταξδς είνε ενδεικτικόν τής ση
  μασΐας πού αποδίδει τό με-
  ταυγουστιανόν κράτος είς την
  εκπαίδευσιν. Έχουν δέ έπιτε-
  λεσθή πράγματι πολλά είς
  τόν τομέα αυτόν κατά την τε
  λευταίαν τριετίαν. Άλλά, δέν
  είχομεν σύστημα, δέν είχομεν
  πρόγρσμμα, δέν είχομεν συγ-
  κεκριμένην εκπαιδευτικήν πολι
  τικήν, έπομένως δέν είχομεν
  οθτε παράδοσιν οθτε γραμμήν
  ν' ακολουθήσωμεν. Καί ή κυ
  βέρνησις ευρέθη είς την άνάγ
  κην νά έγιςαινιάση νέαν τα
  κτικήν, νά χαράξο νέας κα-
  τευθύνσεις, νά θέση είς έφαρ
  μογήν νέα συστήματα. Έτρο
  ποποΐησε λοιπόν τόν μηχανι
  σϋόνιής έκπαιδεύσεως, κατήρ
  τισε νέον πρόγραμμα καί εισ
  ήγαγε νέα συστήματα, έκ πά
  ραλλήλου πρός την προσπά
  θείαν την οποίαν κατέβαλε
  διά νά πλουτΐση την χώραν
  μέ νέα σχολικά κτίρια καί
  νέα σχολεΐα.
  Καί έν πολλοΐς ή προσπα¬
  θεία της επέτυχε καί άττέφερεν
  ίκανοποιητικά άποτελέσματα.
  Ώς ήτο Βμως φυσικόν, τταρου
  σιάσθησαν καί κενά καί ή κτη
  θεϊσα έν τώ μεταξύ πεΐρα
  έδω<ε πλούσια καί ώφέλιμα διδάγματα. Καί τα διδάγματα αυτής τής πλουσΐας δσον καί γονΐμου πείρας θέτει ή5η είς έ φαρμογήν ή κυβέρνησις. Ώς μάς ετηλ,εγράφησεν ό έν Άθή ναις ανταποκριτάς μας, άπεφα σίσθη ή τροποπο!ησις[δχι μόνον τοθ όργανισμοθ τοϋύπουργεΐου τής ΠαιδΕίας άλλά καί τοθ δ λου έκπαιοευτικοΰ μας συστή ματος. Τα πρό διετίας ίδρυ θέντα καί λειτουργήσαντα έκ τοτε όκτατάξια άστικά γυμνά σία καταργοθνται. Άντ" αϋ των δέ Ιδρύονταιτετρατάξια ά¬ στικά σχολεΐα καί έξατάξια γυμνάσια. Επί πλέον δέ ίδρύ ονται καί διτάξια έπιγυμνασι- ακά λΰκεια πρός πληρεστέραν μόρφωσιν έκείνων πού θά θε λουν ν' άκολουθήσουν άνωτέ ρας σπουδάς. Καί έλπίζεται ι δτι διά τοθ συστήματος ' αϋτοθ, ή μόρφωσις των μάθη των τής Μέσης έκπαιδεύσεως θά είνε πληρεστέρα καί θ' άνταποκρίνετάι καλύτερον καί Ι πρός τάς σημερινάς άπαιτή σεις τής τιαιοαγωγικής καί τής έπιστήμης καί πρός τάς Ι¬ διαιτέρας έθνικάς συνθήκας. Έξ άλλου, κατά τάς Ιδιαιτέ. ροΐς πληροφορίας μας, ή κυ βέρνησις έπιδιώκει τώρα καί την ενίσχυσιν τής πρακτικί)ς μορφώσεως των έλληνοπαίδων καί τής τεχνικής καταρτΐσεως έκείνων πού θά έπιδοθοθν είς πρακτικά έπαγγέλματα, είς την γεωργίαν, την βιοτεχνίαν, την μηχανολογίαν καί τας χει ρωνακτικάς έν γένει|έργασ(ας. Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν θά μεριμνήση καί διά την ί¬ δρυσιν είδικών σχολών είς την ύπαιθρον καί τα διάφορα έπαρχιακά κέντρα καί διά την εισαγωγήν τής διδασκαλί άς σχετικών μάθημάτων είς νά διάφορα δλλα ;, σχολεΐα. Όντως δέ εΐνεόρθοτάτη ή σκέ ψις αυτή τής κυβερνήσεως. Καί άνταποκρίνετάι έξ όλο κλήρου πρός τάς ανάγκας καί τάς Ιδιαιτέρας συνθήκας τής χώρας μας καί πρός τάς κατευθύνσεις άλλά καί τάς βάσεις τής συγχρόνου οίκονο μ(ας. Προσπαθοθμεν νά συστημα- τοποιήσωμεν την οίκονομίαν καί νά όργανώσωμεν επιστη¬ μονικώς την παραγωγήν.Άλλ' Ι^αύτό δέν είνε δυνατόν νάγΐνη χωρίς νά ύπάρχουν οί είδικευ μένοι τεχνικοί καί εργάται καί οί μορφωμένοι γεωργοΙ. Δι' αύτό καί ήτο έπιβεβλημέ νόν νά τούς άποκτήσωμεν. Καί αύτό θά επιτευχθή τώρα διά τής καταλλήλου οργανώσεως τής έκπαιδεύσεως, διά τής προ σαρμογής τοθ έκπαιδευτικοθ προγράμματος πρός τάς συν θήκας καί τάς ανάγκας τής συγχρόνου έλληνικής πραγμα τικότητος. Καί ϊχει τουτο με γΐστην αξίαν. Αποτελεί μίαν νέαν γιγαντιαίαν προσπάθει· αν άναδιοργανώσεως καί τής πνευματικής καί τής οΐκονομι κης μας ζωής επί συγχρόνων άρχών καί βάσεων. ΟΙ παντοπώλαι. Είς τάς Αθήνας συνήλθε προχθές τό Πανελλήνιον Συνέ δριον των Παντοπωλών. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολΐα ότι τα πορΐσματα τού συνεδρΐου αύ τοθ θά υΐοθετηθοθν άπό την Κυβέρνησιν άφοθ άλλωστε εί¬ ναι απολύτως σύμφωνα καί πρός τό πνεϋμα καί την κοι¬ νωνικήν πολιτικήν τοϋ νέου Κράτους. Άλλωστε οί παντο πώλαι άποτελοθν τάξιν κατ' εξοχήν συμπαθή, νομιαόφρονα εργατικήν καί πολλά είσφέ- ρουσαν είς την κοινωνίαν καί τό Κράτος. Καί είναι δι- καιολογημένη απολύτως κά- θε μέριμνα καί φροντίς υπέρ αυτών. Ή Αεωφόρος ΓεωργΙου Β'. Ή άνάγκη τής ταχυτέρας έπισκευής καί τής πισσοστρώ σεως τής λεωφόρου Βασιλέ¬ ως Γεωργίου Ιχει καταστή πλέον τόσον έκδηλος όσον καί έπείγουσσ. Καί πιστεύο¬ μεν δτι ό κ. Δήμαρχος θά δώση σχετικήν εντολήν είς την τεχνικήν υπηρεσίαν. Τα σκθρα ύπάρχουν εΊοιμσ, ή σχετική πίστωσις Ιχει άνα γράφη είς τόν προϋπολογι σμόν τοθ Δήμου, ή άδός ά ποτελεΐ τόν μοναδικόν τόπον περιπάτου των Ηρακλειωτών καί τό μόνον σχεοόν σημεί¬ ον διελεύσεως των ξένων πού μεταβαίνουν είς Κνωσόν, δρα, ή ταχυτέρα έπισκευή δέν είναι δύσκολος ένφ είναι έ· πιβεβλημένη. Καί πιστεύομεν, επαναλαμβάνομεν, δ τι θά εν¬ διαφερθή προσωπικώς ό κ. Δή μαρχος. Φιλανθρωπία. Είς τό θέατρον Πουλακά κη εδόθη χθές τό εσπέρας θεατρική παράστασις έρασι- τεχνών πρός ενίσχυσιν τοθ ταμείου τοθ Άσύλου τοθ Παι διοθ ποΰ ΐδρυσε καί συντη· ρεΐ ό Μορφωτικός Σολλογος Γυναικών. Υπήρξε καί ή πα¬ ράστασις αυτή μία εκδήλω¬ σις τής φιλανθρωπικής δρά σεως πού άναπτύσσεται τε¬ λευταίως είς την πόλιν μας μέ τόσον εΰχάριστα καί ίκανο ποιητικά άποτελέσματα. Ή ενίσχυσις δέ την οποίαν τια- ρέχει ή κοινωνία μας είς τα φιλανθρωπικά σωματεΐα, μάς κάμνει νά ελπίζωμεν δτι τα χέως θ' άνασυγκροτηθη* καί ή Ιδρυθείσα άλλοτε φιλόπτωχος έταιρία ~ού εΐχε σκοπόν την περίθαλψιν των ένδεών καί την έξάλειψιν τής έπαιτεΐας. Διότι οί έπαΐται έπληθύνθη- σαν πάλιν καί κυκλοφορούν παντοθ. Καί πρέπει, χάριν των άποκλήρων αυτών άλλά καί χάριν τοθ πσλιτισμοθ μας νά κινηθή ή ώργανωμ! νη Φιλανθρωπία, ι 11 ■ ι1!
  ΑΠ9ΡΘΩΣΙ9
  , Ό σατανάς καλόγηρος
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «Ανάστασις», "Αννα
  Στέν—Φρέντερικ Μάρς.
  Την Δευτέραν «Έρωτες Φοι·
  τητών», Ρομπέρ Τίυλορ—Ο'Σού·
  λιβαν.
  Προσεχώς: «ΚΟ δνδρες ίνα
  κορΐτσι».
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον: «Εξέγερ¬
  σις στό Μαρόκο». Κυριακή ώρα
  2 μ. μ. νέον έπεισοδιακόν.
  Δευτέρα, Πέμπτπ, Σάββατον.
  Κυριακή ώρα 6 1)2 απογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  * Σταθμός "Αθηνών
  Προνραμμοι ΙΟης'Ιουνίου.
  12 25 Σήμα—Έθνικός
  —Τμνος Νεολαίας.
  12 30 Ηοιχίλη μουσική (δίσχοι)
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σεις. "Ωρα Άστεροσχοπείου Α¬
  θηνών.
  13 45 Έλαφρό τραγοθδι (6πό
  τής Κάς Ελένης Ντέ Ροζέ) χαί
  Μΐυσική χοροθ (δίσχοι).
  14 40 Είδήσεΐς— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
  ραιώς.
  19.10 Μουσιχές
  19.20 Ή ώ?α τοθ ΠαιδιοΟ: 'Η
  βραδυά τής Μπούλης. Παραμύθι
  —τραγοθδι—Σχέτς—Μουσιχή.
  19.50 Έλαφρό έλληνικό τρα¬
  γοθδι (δίσχοι).
  20 'Η ώρα τοθ άγρότου: «Πώς
  θά προφυλάξωμε τίς θημωνιές στ'
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟ! ΤΟΠ Τ2ΑΡΟΝ
  άλώνια άπό τίς πυρχαιί(».
  20 20 Δημοτικά τραγοϋδι
  «ό τοθ Όμίλου ΣιδέρΥ)).

  20 50 Είδήσεΐς— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Χρηματιστήριον.
  21.05 Τρ(ο Βάμπαρη.
  21 30 Όμιλία: «Έντυπώσεις
  άπό την Αϊγυπτε». Υπό τοθ χ.
  Αλεξάνδρου Φίλαδελφίως.
  21.45 Μιχρά δρχήστρα.
  22.15 Νυκτεριναί είδήσεις.
  22 25 Έλληνιχή χορωδία: (Α'
  άνδριχόν τμήμα). (Υπό την διεύ
  θυνσιν τοθ χ. Γλυχοφρύδη).
  22 55 Μουσιχή χοροθ (ΔΕσκοι).
  0.15 Τελευταίαι είδήσεις.
  ΠΟΥΑΑΚΑΚΗ
  τού
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστούργημα
  Λ. ΤΟΛΕΤ©·!·
  Η
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  Νέ τοΰς
  ΑΝΝΑ ΣΤΕΝ
  ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΑΡΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Το γοητευτικώτερο φίλμ
  τής έφετεινή; παραγωγής μέ
  τον
  Ρομπέρ Τέΰλορ
  την γβητβυτική
  Μωρίν Ο' Σούλιβαν
  καΐ τόν μεν&λονχ»λλιτέχνην
  Λιονέλ Μπόρρυμορ
  ΕΡΩΤΕΣ
  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  "Ολα τα σπ2>ρ τοδ στίβον.
  Ό Βρίομβος τίς νϊότητος καΐ
  τού έ{«τβ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Γιά πρώτη ψΐρά ο τί) Ήρά-
  χλειο Ή μεγαλείτερη κινπ
  ματογρβφΐχή αποκάλυψις:
  ΝΤΙΑΝΑΝΤΑΡΜΠΙΝ
  αιώνος
  [ήν
  Λ χρυσή ?ωνή τού
  μ*ς σχο φί>μ-χάρμα
  έδοξασβ:
  100 ΑΝΔΡΕΣ
  ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά
  Μπεντινάχι: α) μία μεγάλη
  θήχτι εκτάσεως 300 τ. μ. 6) μ{α
  οίναποθήχη (στίβα) μέ δαρίλια
  χωρητικότητος 45 000 δχ.
  Πληροφορίαι είς χά Γραφιία
  χ.$Α. Γ. Καλοκαιρινό!)_________
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός Οπηρίτης διά
  «δ γραφείον κ. Βθαγ. Άνοογε.α
  8ίον
  —Πόσος καιρός τάχα θά πε
  ράση, είπεν ό τσάρος μέ με
  λαγχολικόν τόνον είς την φω
  νήν τού μέχρις ότου ξαναβρε
  θοϋμε δπως εϊμαστε πρΐν;
  Έγειρε τό κεφάλι τού κου
  ρασμένος, θλιμμένος καί τό
  άκούμπησεν επάνω είς τό
  στήθος τής συζύγου τού.
  —Άγατιημένε μου, εΐμαι
  βεβαία δτι ό Θεός δέν θ' α¬
  φήση νά παραταθή επί πολύν
  καιρόν ή φοβερά αυτή σφαγή.
  Μόλις ό έφιάλτης αύτός πε¬
  ράση θά τόν λησμονήσωμεν
  σάν £να κακό δνειρο, θά τόν
  διώξωμεν άπό την μνήμην
  μας, θά τόν αφήσωμεν ν ά
  κρημνισθή στή ληθή.
  Δέν θά μιλοθμε γι' αύτό τό
  πραγμα άκόμη καί δτσν θά
  γυρίσουμε νά βροθμε άνά-
  παυσι καί ήσυχία στίς μακρές
  θερινές ήμέρες στό Τσάρκοε
  Σέλο. Δέν θά θυμόμαστε καί
  6έν θά μιλοθμε παρά γιά την
  ευτυχία μας πού ξανασμ(ξα-|
  με—έσύ, έγώ καί τα παιδία
  μας, Νίκυ. ι
  —Πότε θά γίνη αύτό; είπεν
  ό τσάρος μέ χαμηλήν φωνήν.
  Ή αύτοκράτειρα έν τούτοις
  επηκολούθησε νά τοθ ομιλή
  είς τόν ανωτέρω τόνον. Ή θω
  πευτική καί προύντική φωνή
  της έλΐκνισαν τόν κουρασμέ-,
  νόν τσάρον καί τοθ έφεραν,
  Οπνον. Τόν έκύττσζε τρυφερά ι
  σάν έρωμένη τού. Άνέπνεε
  κανονικά ό σύζυγός της, σάν
  κουρασμένο παιδί. 'Η δψίς
  της έφωτίσθη άπό τό φώς μι
  άς άπείρου τρυφερότητος.
  —Κοιμήσου, μικρή μου Ρα-σ
  σία, κοιμήσου, εΤπε σιγανά,
  νανουριστά.
  Εξω ήκούσθησαν θόρυβοι
  καθώς οί φρουροΐ έξεφώνουν
  την ώραν.
  —Έννέα καί μισή! εφώνα¬
  ξεν Ενσς άξιωματικός τής αύ
  τόκρατορικής φρουρας,
  —Έννέα καί μισή, έπανέλα
  ν άλλη φωνή σάν ήχώ.
  Μιά όμνάς αξιωματικών έ
  πλησΐασεν πρός τό αύτοκρα
  τορικόν βαγόνι. Ένας ύπα
  σπιστής άπεσπάσθη άπό τούς
  άλλους, άνίβηκεν, έπροχώρη
  σε πρός τό ούτοκρατορικόν
  διαμέρισμα καΐ έκτύτιησε μέ
  διακριτικότητα την θύραν.
  Ή τσαρίνα κρατοθσεν άκό
  μη τό χέρι τοθ σΐνζύγου της,
  πού κοιμόταν,
  —Σιγά — σιγώ! έψιθύρισε
  •πρός τόν αξιωματικόν.
  Ή θύρα ήνοιξε καί ό ύπα
  σπιστής ενεφανίσθη. 'Η τσα
  ρίνα έθεσε τόν δάκτυλόν της
  επί των χειλέων της διά νά έ
  πιβάλη σιωπήν.
  Ό ύπασπιστής έκύτταξε μέ
  μεγάλην τρυφερότητα τόν αύ
  τοκράτορά τού, έπειτα άνέλα
  βε πάλιν τό στρατιωτικόν
  τού υφος.
  —Είνε έννέα καί μισή, με
  γαλειοτάτη, ανέφερεν.
  Ό τσάρος άνοιξε τα μάτια
  τού. »^.
  ___ (συνεχίζεται)^
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μοντέρνοι συνδυασμοι
  πού έξασφσλίζουν κομψόσύνολο.
  Μέ ίνα μαθρο ταφταδέν ο τα
  γιέρ θά φορίσετε μία μπλούζα ά¬
  πό λευχή ζωρζέτα, γαρνιρισμένη
  μέ πολύ μικρά πιετάκια, βαμμέ
  να είς τό χέρι. Καπέλλο χανοτιέ
  μέ μεγάλα μπόρ άπό μαύρη γυα·
  λιστερή ψίθα, γαρνιριαμένη μέ
  ίσπρα βατιστένια τριαντάφυλλα,
  Ή μόδα επιβάλλει γιά τό πρωί
  Ινα ταγιέρ άπό άσπρη γραμμωτή
  φανέλλα. Οί γραμμές τού είνε πό
  λύ μιχρές χαΐ χατά προτίμησιν
  πράσινες ή μπλέ μαρίν. Καπέλλο
  σέ φόρμα χανοτιέ μέ πτίρυγες
  πουλιων ίπίσης άαπρες.
  'Ωραιότατο είνε ίνα άπογευμα
  τινό άνσάμπλ άπό κρέπ ντέ σιν
  έμπριμέ μέ μεγάλα μαθρα πουά
  επάνω σέ άσπρο ή χίτρινο φόντο.
  Τό άνσάμπλ άποτελεΐται άπό ίνα
  φόρεμα χά ι μία μαχρυά ζαχέττα
  σέ φόρμα ρεδιγκόΐας.
  Πολύ ώραίο είνε γιά τό ττρα ι
  ίνα φόρεμα άπό ρόζ πιχέ μέ ρε
  βερ άπό πιχέ άσπρο καί χΐπρη
  δερμάτινη ζώνη Καπέλλο άσπρο
  άπό ψάθα, γαρνιριαμένο μέ δύο &
  σπρε; πτέρυγες ή ίνα άσπρο
  χουτό.
  Ένας τελευταΐΐς νιωτερισμός
  τής μόδας είνε τα ζωγραφΐσμίνα
  άνθη1 τριαντάφυλλα, γαρύφχλλα ή
  μικρά λουλούδια τοθ άγροθ γιά
  τίς νεαρές κυρίες χαί δεσποινί-
  δες.
  Μέ ίνα έμπριμέ άνσάμπλ θά
  ψορίακτε ίνα χαπέλλο μέ μεγάλα
  μπόρ άπό ψάθα παναμά είς τό φυ
  σιχό της χρώμα. Μόνη τού γάρ
  νΐτούρα θά είνε μία πλατειά βε
  λουδένΐα κορδέλλα, συντονισμέντ]
  μέ την γαρνιτούρα τοθ φορέματος.
  Ή άνθένια τόχα είνε ό πλέον έ
  πιτυχημένος νεωτερισμός τής θε
  ρινής περιόδου. Μία τόχα γαρνι-
  σμένη όλόχληρη μί λευχές άκα-
  χίες θεωρεϊται ή τελευταία λέξις
  τής παρισινής μίδας.
  ή Ντιστεγκέ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Α ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΑ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  Όδος Σταδίου
  Τηλ 30236
  70 ΔΙΠΛΛ χαΐ 70 ΝΟΝΑ
  ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
  Πλατείαι Όμονοίας
  Τηλ. 30195
  70 ΔίϊΜΑΤΙΑ
  Τα κέντρα των άπαντσχου Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά¬
  τιον, εύάερα καΐ μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—Ύπηρεσία
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καΐ λογικεί.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ΐ_ν
  θά βρήτε 8λα τα νέα μοντέλα οκελετών.
  Πσρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων
  Πρΐν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  Τιμαί λογικα'.
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙ Π ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙ ΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙ ΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙ ΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΪ111ΙΙΙΙΙΙ1111ΠΗΙΠΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐ
  ε
  στο ..ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  ΠΛΑΤΕΙΑ 2ΤΡΑΤΑ
  Παρελήφθησαν 5000 Ζέροεϋ υποκάμισα σέ εν¬
  τελώς καινούργια οχέδια και χρώματα.
  Των καλύτερον ελληνικόν έργοστασΐων «ΛαΤδος»
  «Πλύφα», «Βίίκο» κ.λ.π.
  ^«ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΧΙΙ1ΜΛΒΙΙΙΙ» ΗΙΙΙ-ΙΙΙΙ1Ι ΗϋΙΗΜϋΙ ΠΙΗΒΟΙ1Ι «ΙΙΜΙ1ΙΗΙΠ «ΙΜΙ1ΗΜΙΜ1ΙΙ1ΙΙ1Ι1ΙΜΜΙΜΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙ^ΒΠΙΙ
  Κεμάλ Άτατοόρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΣ
  Τοθ "Αρμστρογγ.
  3ίον
  Δέν είνε γνωστόν κατά πόσον
  δ Όσμάν άγά ενήργησε κατ' επι
  ταγήν τοθ Κεμάλ, άλλ' είνε βέβαι
  όν δτι ήρχισε νά δρα. Έπεδίωξε
  την φιλίαν τοθ Σουκρή, τόν εκά¬
  λεσεν είς γεθμα είς τό φυλαχεΤον
  τοθ Τσάν Καγιά χαι έχεϊ μέ τούς
  Λαζούς έστραγγάλισε τόν Άλή
  Σουκρή καΐ κατεχρήμνισε τό πτώ
  μά τού άπό τοΰς ζράχους.
  Όταν ευρέθη τό πτώμα τοθ Ά
  λή Σιυκρή όλόκληρος ή Αγκύρα
  ησθάνθη φρίκην. Ή έθνοσυνέλευ
  σις εζήτησε την σύλληψιν τοθ Ό
  σμάν. Οί ΛαζοΙ έπεκαλέσθησαν
  την προστασίαν χοθ Γαζή, διότι δ
  Όσμάν ισχυρίζετο 8τι άαλώς είχεν
  έκτελέσει τάς διαταγάς τοθ Κε
  μάλ. Είς τα; αρχάς δ Κεμάλ ήρ
  νήθη νά παραδώση τόν Όσμάν ά
  γά είς τούς ίχθρούς τού. "Υστερα
  ένέδωσΐ.
  Ό Όσμάν ώχυρώθη είς τδ φυ
  λακείον τοθ Τσάν Καγιά χατά των
  άσΐυνομιχων, οί δποΐοι είχαν σία
  λ^ νά τόν συλλάβοιιν. Οί Λαζοί
  σύντροφοί τού έστασίασαν, έπεχεί
  ρησαν νά συλλάβουν τόν Κεμάλ,
  άλλ' αδτός ηρό δλίγων λεπτών
  είχε σηεύσει ν' άπομαχρυνθζ μέ
  Ινα αυτοκίνητον πού τόν έπερίμε
  νεν είς κάποιαν πίσω πόρτα χαί
  κατέφυγε μέ τόν Ραούφ είς τό
  σπίτι τοθ τελευταίου παρά τόν
  σταθμόν. Οί ΛαζοΙ έσπευσαν είς
  ενίσχυσιν τοθ Όαμάν. Είς Τσάν
  Καγιά είχαν σταλή οτρατεύματα.
  Μία μικρά μάχη έλαβε χώ¬
  ραν, χαί'δ Όσμάν εφονεύθη, χατα
  ρασθείς τόν Κεμάλ δ οποίος τόν
  είχε προΒώσα, Μετά τόν φόνον
  τοθ άρχηγοθ των οί ΛαζοΙ σωμα
  τοφύλαχες διελύθησαν.
  Ή είδησις έφθασε Ιως τάς α¬
  κτάς τής Μαύρης θαλάσσης, καΐ
  οί ΛαζοΙ ώρχίσθηχαν νά έκδικη
  θοθν τό Μουσταφά Κεμάλ. Είς
  την Άγκυραν καί δ)όκληρον την
  Τουρκίαν, 8σον καθίστατο γνωστή
  αυτή ή Εστορία, χθμα άγανακτή
  σεα-ς καΐ άποστροφής ήγείρετο
  κατά τοθ Κεμάλ.
  Τότε δ Μουσταφά Κεμάλ έπε
  χείρησε νά συνθηκολογήση. Κα
  τήργησε την φορολογίαν τής δέ
  κάτης έλπίζων νά Ιξευμενίοη
  τούς χωρικους, Άλλ' ή φτώχιια
  ήταν ιύοη, ώατε ή κατάργησις τής
  φορολογίας δέν έσχε καμμίαν σο
  βαράν απήχησιν. Είς τό τέλος δ
  Κεμάλ άντικατέστησΐ τόν Ισμέτ
  διά τοθ Φετχή.
  Είχεν ευρεί τόν μπελά τού μέ
  τόν Ισμέτ. Ό μικροσκοπικός άν
  θρωπος είχε καταστή π&μπώϊης
  καί ιυερέθιστος. Είχε καταστή
  άντΐπαθής είς την κοινήν γνώμην.
  Είχι καταστή στόχος τής έθνοσυνε
  λιύσιως, δπως είχε καταστή στό
  χος είς τό στράτευμα. Έννοοθσε νά
  χυβερνά την εθνοσυνέλευσιν καί
  την χώραν αύταρχικώς. Είχε χά
  τασΐή άλαζονικδς. Είχεν άποδει-
  χθή άδαής των οίκονομικών ζή τη
  μάτων καΐ άναρμδδιος είς την πό
  λιτικήν, καί δμως ηρνείτο ν' ά
  κούση την γνώμην των άλλων.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα άπό τα ώραιότε
  ρα φίλμ;
  Μιά μεγάλη περιπέτεια
  στή λεγεώνα των ξένων:
  ΕΞΕΓΕΡΣ
  ΣΤΟ
  ΜΑΡΟΚΟ
  ΚΟΙΜΩΜ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφίκετο άεροτιορι
  κώς έξ "Αθηνών μετά τής δίδος
  θυγατρός τού "Αννης δ κ. Νικόλ.
  Γιαλεράκης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τό πρόσω
  πικόν τοθ Δημοτ. Σχολίίου Γέρ
  γερης θε&ορεΐ καθήκον έιτιβεβλη
  μένον δπως καΐ δημοσία εύχαρι
  στήση τόν λυκιάρχην Παλλαδί
  ου κ. Σηφάκην διά την φιλοξβ
  ν(αν την οποίαν προσέφερεν είς
  τούς μικρούς μαθητάς τού κατά
  την προχθεσινήν ίκδρομήν των
  είς Ηράκλειον. "Ομοίως τόν κ.
  Σπ. Αλεξίου δστις προθύμως
  εδέχθη καΐ έξήγησε είς τούς μα
  θητάς τόν τρόπον τής στοιχειο
  θετήσεως καΐ
  βιβλΐων
  αύτούς
  κ.
  καΐ
  έκτυπώσεως των
  προσψέρας Είς
  άνά Μν ημερολόγιον
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ένα μουοικό ρωμάντζο:
  Ω
  Ν
  ■|λ. π
  ϊΐ άνί
  ς 1939.
  Τό προσωπικόν Δ. Σ. Γέργερης.
  ***
  Γύρω στήν πόλι. ,
  Εγκατεστάθη επί τοθδημοτικοθ
  σχολεΐου Πόρου ή δευτέρα σει·
  ρήν άντιαεροπορικοθ συναγερ·
  μοΰ, λίαν δέ προσεχώς άρχίζουν
  αί δοκιμαί καΐ αυτής.
  —ΟΟτω ή πόλις μας συμπλη·
  ρώνει την μίαν μετά την άλλην
  τάς διαφόρους έλλείψεις τάς ο¬
  ποίας παρουσιάζει άπό απόψεως
  οργανώσεως τής παθητικής άε- ,
  ραμύνης.
  —"Επί τί) λήξει τοθ σχολικοΰ
  δτους Θά δογανωθοΰν έορταί είς
  τα περισσότερα δημοτικά σχο-
  λεΐα.
  —Επί τούτοις είς μικράςΓμαΘη
  τρ(ας ανετέθη ή άποστήθισις μο·
  νολόγων καί ή εκτέλεσις μικρών
  κωμωοιών αί οποίαι Θά δοθούν
  κατά σχολειό: ενώπιον των γονί
  ών καΐ κηδεμόνων των μαθητών.
  —Μέ σύντονον ρυθμόν συνεχΐ-
  ζονται αί έργασΐα κατασκευής
  καΐτής δευτίρας πτίρυγος τοθ
  Μουσείου. Ηρακλείου τό πλείστον
  αέρος τής οποίας άπ επερατώθη
  ήδη.
  —Λόγορ τής συνεχιζομένης άκα
  ταστασΐσς τοΰ καιροθ ή άναβλη
  Θεϊσα έκδρομή τής παρελθού¬
  σης Κυριακης είς Γερακάρι δέν
  Θά πραγματοποιηθή οϋτε αυριον.
  —Ενώπιον πυκνοθ άκροατηρί·
  ου εδόθη προχθές ή διάλεξις είς
  την Λέσχην Έπιστημόνων τοθ
  "Αγγλου άρχαιολόγου κ. Χόκιν
  σον άναφερθέντος είς τάς τιλευ
  τοΐας ανασκαφάς τής ΚνωσοΟ
  καΐ τα εύρήματα των Θολωτών
  τάφων.
  —Ή διάλεξις εγένετο έλληνι·
  στΐ.
  —'Εξαιρετική είς επιτυχίαν προ·
  εμηνύετο ή χθεσινή παράστασις
  τού Μορφωτικοΰ Συλλόγου μέ
  τό Εργον τοθ Μολιέρου: «'0 άπα-
  τημένος σΰζυγος» είς τό Θέα
  τρον Πουλακάκη.
  — ΟΙ έρασιτέχναι οίτινες καΐ
  Θά ύπεδοοντσ τούς διαφόρους ρό
  λους τοθ ίργου, είχον έξ άρχής
  μέ τό μέρος των κάθε λόγον,
  δυνάμενον ;νά συντελέση είς την
  αρτίαν απόδοσιν των τόσο λβ·
  πτότατα ψυχολογημένων Μολιε·
  ρικών τύτιων.
  —Πάντως καΐ ανεξαρτήτως κά
  θε κρίσεως, άξΐζιι όμολογουμέ·
  νως να έπαινεθό Θερμώς ή ώ-
  ραΐα πρωτοβουλΐα τοθ Μορφω
  τικοΰ Συλλόγου.
  —Έξακολουθεϊ μέ πολλήν λ
  πιτυχΐαν ή προβολή είς τόν κι
  νηματογράφον Πουλακάκη τοΰ έ
  ξαιρετικοθ φίλμ «Ανάστασις» έκ
  τοθ όμωνύμου έργου τού Λέοντος
  Τολστόι. 2
  —Έπίσης έηιτυχώς συνεχίζ·
  τσι ή προβολή είς την «Μινώαν»
  τής «Εξεγέρσεως είς 'τό Μαρό
  κον».
  —Την Κυριακήν ώραν 1045" π.
  μ. τα μέντιουμ δνΐς Ζωή καΐ δ
  πειραματιστής κ. Βουδοΰρης Θά
  παρουσιάσουν νίαςΐέκπλήξεις.
  —Ό κ. Βουθούρης Θά έκτελέ
  σρ πειράματα τοθ μάγου, Λάμα
  τοθ θιβέτ. Τιμαί 15-10-5.
  ο Ρεπβρτιρ
  —ΈκλεκταΙ έκδόαεις.
  Έκυκλοφόρησε είς έκλεκτήν
  έκδοσιν τό βιβλίον των κ. κ Γ. Λ.
  Βασιλάκη—Χ. Γ. Παπαζήση: «Συν-
  θήκες ζωης καΐ διδακτικά προβλή·
  ματα στήν Οτταιθρο» Τό βιβλίον
  τούτο έχει σκοπύν τή μελέτην
  κ αί έρευναν των πλέον ζωτι·
  κων προβλημάτων τα δποΐα άν
  τιμετωπίζει τό όλιγοτάίιον σχο·
  λεΐον τής ύπσΛΘρου. Ή έργασία
  αυτή, ώς πρώτη επί τού τόσον
  σοβαροϋ αύτοθ;ζητήματος, δύνα¬
  ται νά θεωρηθή ώς μία πραγμα-
  τική, μικρά μέν, άλλά Θετική
  συμβολή είς την 6χι ά>ωστε
  πλουσίαν, πρωτότυπον. παι&αγω·
  γικήν μας φιλολογίαν. ΠρολογΙ
  τει δ καθηγητάς τού Πανβπιστη-
  μίου "Αθηνών κ. Έμμ. Λαμπαδάρι
  ος. Πωλεϊται είς δλα τα βιβλι·
  οπωλεϊα καΐ άπό τούς συγγρα-
  φεϊς δρ. £0.
  Νέ τόν
  Ραμόν Νοβάρρο
  ΚθΐΙ Την
  Λέην
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου,
  Προκηρύσσει δτι:
  Έκτίθεται είς φανεράν μειο¬
  δοτικήν επαναληπτικήν δημο¬
  πρασίαν ή έπισκευή Νοσοκο·
  μείου Μεταδοτικών Νοσημά-
  των την 14ην ΊουνΙου 1939
  ημέραν Τετάρτην καΐ ώραν
  11 — 12 π. μ. ενώπιον τής Δη·
  μαρχιακής Έπιτροτιής.
  Τα σχετικά ευρίσκονται κα¬
  τατεθειμένα είς την Μηχανι-
  κήν Υπηρεσίαν τοθ Δήμου
  πρός γνώσιν των ενδιαφερο¬
  μένων.
  Έν Ηρακλείω τ{] 9 ΊουνΙ
  ου 1939
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γε«ργι«βηε
  ΛΝΟΡΘΩΣΪΣ
  'ηον
  «ΐι.
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Η 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1832
  588ον
  Α'.
  Ή έπιφάνεικ τοϋ
  Έκ τΐνος σύνκειται μ[σ στάσις; έκ μηδενός καί
  εκ πάντων. Εξ ήΚεκτρισμοϋ σχηματιζομένου όΜγον
  κστ ολίγον, έκ μιδς φλογός διερχομένης πνοής.
  Η πνοή αυτή άπαντα κεφαλσς λαλούσας, έγκεφά
  λους όνρ.ιροπολοθντας, ψυχάς πασχούσΐς, πάθη ζέ
  ονΐσ, πενΐας βρυχωμένας, καί έπαΐρει αύΐά.
  Καί τα φέρει ποΰ;
  Είς την τύχην διά μέσου των πολιτειών, των
  νόμων, τής εύημερίας καί ύπεροψ άς των άλλων άν
  θρώπων.
  ΑΙ όργίλαι πεποιθήσει^ οί πσραξυσμένοι ένθου
  σιασμοί, αί ήοεθισμέναι άγανακτήσεις, οί καταστελ
  λόμεναι άρειμάνιοι όρμαΐ, τα έξημμένα νεανικά θάρ
  ρη, αί γεννοΐαι τυφλότητες, ή περιέργεισ, ή πρός
  την μεταβολήν ροπή, ή δ!ψττ διά πράγματα άπροσδό
  κητα, τα άμυδρσ μΐοη, αί μνησικακΐαι, πδσα κενοδο
  ξ(α νομΐζουσα δτι ή τύχη δέν ΐήν βοηθεΐ, τα κενά
  δνειρσ, τιας όστις έλπΐζει νά κρημνισθή τι έκ των
  καλώς εχόντων "ίνα αύτάς ειο,η εξοδον, τέλος πάν
  των, χαμηλότερον, ό συρφετός, αύτάς ό εύφλόγι
  στος βόρβορος, Ιδού τα οτοιχεΐα τής στάσεως.
  "Οτι, μέγιστον καί 8,τι χαμερηέστατον. Ή στά
  σς είνε εΐδος σίφωνος τής κοινωνικής άτμοσφαίρας,
  οίφωνος σχηιαατιζομένου Ιν τινι καταστάσει τής θερ
  μοκρσσΐας είς μίαν στιγμήν. Έν τή περιδινήσει αύ
  τοΟ αϊρεται, τρέχει, βρονιφ, άτΐοστΐα, θερΐζ^ι, κρη
  μνΐζει, έκριζώνει ισρασύρων μεγάλας τε καί μικράς
  φύσεις ίσχυρούς τε καί άδυνατους νόσς, σιελέχη
  6ένΓ>ρων καί άχυρα.
  ΟύαΙ είς δν άφήρπσσεν! ούαί ί5έ καί είς εκείνον
  καθ* ου προστριβί)! ΣυντρΙβει καί έξαφανίζει άμφο
  χερους.
  Είς οϋς άφαρπάζει, μεταδΐδει παράδοξον δύνα
  μιν.
  ΠΚηροΐ τόν τυχόντα έκ τής ίσχύος των περιστά
  σεων' μετσβάλλει άπαντας είς μολυβδοβόλα. Άχθο
  φόρον τόν καθισ'ξτ στρατηγόν.
  Κατά τινάς πολιτικούς πονηρούς, μΐα μικρά στά
  σις ώφελεϊ την καθεστώσαν εξουσίαν. Άρχή ^
  σις παγιώνει όσας των κυβερνήσεων δέν δύναται νά
  ανατρέψη-
  Δοκιμάζει την πίστιν τού στρατοϋ συγκβντρώνει
  τούς πολίτας, τανύει τούς μυώνας τής άστυνομΐας.
  Είνε μ(α γυμνσστιχή· είνε σχεδόν ύγιεινή. Ή
  ξουσΐα αίσθάνεται εαυτήν μάλλον εύεκτοϋσαν μετά
  μίαν στάσιν, καβώς ό άνθρωπος μετά μίαν έπίτριψιν
  τοΟ σώματος αύτοθ
  Πρό τριάκοντα έτων, ή στάσις εθεωρείτο άλλως
  πως' διότι περΐ παντός πράγματος ύπάρχει θεωρ'α
  τις, ήτις κσλιΐ αυτήν εαυτήν «ορθόν λόγον». 'Υ
  τιάρχει τις πολιτική σχολή καλούμεν η μέσος 8ρος
  δηλαδή οΰτε θερμόν ύδωρ, ουτε ψυχρόν, άλλά χλια
  ρόν.
  (συνεχίζεται)
  Γ.'
  Άλλ' δοαι χαί άν είνε α! περι
  πτώσεις αυταί ποίι άναφέρανται
  είς τα χρονικά τή; Εϊτρική; δέον
  'ά θεωρώνται ώς εξαίρεσις. Ώ;
  επί τό πλείστον τα βλήματα αύ
  τα ή έστω καί τα τραύματα διά
  μαχαίρας, άκδμη καί τα άιχλά
  κεντήματα τής καρδίας συνεπά
  γονται απειλήν χαταστροφής κα
  :ά τό μδλλον καί ήΐτον ίμίαον.
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τού σήματος:
  Γενική άντιπρβσωπεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Άθήναι-Πϊσματζόγλου 5
  ΑΛΑΤΙ
  Μαγειρικό Έηιτραπέζιο
  Είς πακέτα 200 δραμίων καί μιδς έχάς
  Αρσχ. 4.60
  κατ' οκάν χονδρικώς έκ τοΰ Καταστηματος:
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ.
  ^^ΠΐΐΙΙΗΪΐΙΗΗΐΗ^^ Ι1Η1ΙΗΙΗΙΜΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙ.ΝΙΙΊΗ|
  ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ- |
  ί ^ ^ 7.... *χιί,ηι· ΚαΜαρουλη, £μμ. ΙΙαγκα-
  Ι
  έργοστασΐο^υ —-α-·, ζ ^ συναγωνισμοθ
  λ0^' Ί? .ύκολΓσΓπΧηοωμήΓ, πσρά τώ άντιπροσώ-
  και με_ ε" Μ «Ί^^-άκη έναντι Δημορχείου. ΠρΙν
  επισκεφθήτε την ίκθεσίν μας.
  1..ΙΙ..ΙΙ1Ι.ΙΠΙ..1ΙΙΗΙΙΙΙ·»"»»»"
  1..ΙΙ..ΙΙ1Ι.ΙΠΙ..1ΙΙΗΙΙΙΙ·»"^
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτχό δλα δι* δλους,
  ΠΛΗΓΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ
  Εδέησε νά αημειωθοθν δλαι αί
  καταπληχτικαί πρόοοδοι τής ία·
  τρικής πού δφείλονται είς την βα
  θβΐχν γνώσιν τής άνατομίας καί
  τής φυσιολογίας, !πρεπε να επι
  τευχθΐθν αί δύο τεράστιαι κατα
  κτήσεις, ή άναισθήτησις καί ή ά-
  σηψία, γιά νά εχουν σήμερον οί
  χειροθργοι την τόλμην νά έπεμ
  βαίνουν έκεΐ, δπου άλλοτε κάθε
  επέμβασις εθεωριΐΐο άδυνατος.
  ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
  Α.
  Έφηαερίδες άνέγραψχν πρό
  τινος την είδησιν δτι παρατηρεΐ
  ται άφθονία ψαιριών ^είς την α¬
  γοράν.
  Τό ξέρετε 8τι εί; τό «μενού»1
  δλων των έποχών καί δλων των
  εθνών τό ψίρι Ιχει μίαν Ινδοξον
  "στορίαν;
  ΟΕ άρχαΐοι Ρωμαΐοι πού έκτδς
  τδν άλλων άνέϊειξαν καί πολλΐύς
  διααήμους κοιλιοίούλους, δέν μπ^
  ροθααν νά κάνουν χωρΐς νά ί
  χούν κτιί ψίρι στό τραπέζι τω*!
  Εννοεϊται δλοι οί Ρωμαΐοι κοιλι
  ίϊουλοι είχαν μεγάλας αξιώσεις
  καί γιά νά έίχουν έκλεκτά ψάρια,
  άηίβάλλοντο είς μεγάλας δαπα
  ν»ί, είτε κομίζοντις αϋτά άπά
  πολύ μαχρυά, είτε τρέφοντες ψί
  θί είς είίικάς δεξαμενάς. Τό
  σον σχανϊαλωδώς δαπανηοά ήτο ή
  προμήθεια έχλεκτών ψιριών ώ
  σιε & άτεγκτος Κάτων ϊιπε κά
  ποτε: «Άποριί χανΐίς τιώ; τα
  καταφέρνει καί υφίσταται ίνα
  κράτος, είς τό (πιοϊον ε^α ψί
  ρι στοιχίζει περισσόΐερον άπό
  Ινα 6ώ5ι !» "£νχ γεθμα άπό
  αυτά ποιι παρέθετε έ περίφημο;
  κοιλιόδουλος Ρωμαίος στρατη
  γος Λούκουλλος έσΐοίχιζε 1.
  200.000 σημερινήν δραχμών!
  Έν τοσούχφ τα ρεκδρ των κοι
  λιοδ-.ώλων τα είχεν ασφαλώς ό
  ΡωμαΙος αύτοχράτωρ Βιτέλλι
  ούς, πού κατά τό έιττάμηνον
  δ'.άστημα τή; βασίλειος τού
  I-
  ξώδεωσεν είς φαγητά καί ποτά
  120 έχατεμμύρια. Είς Ινα μόνον
  γεθμα παρατεθέν έπ' εύχαιρΓα
  τής άφίξεώς τού είς Ρώμην, ό
  εστεμμένος έκίΐνος χοιλιάδουλος
  παρέθεσε περισσότερα άπό 2000
  ψίρ·α χών σπανιωτέρων είδών.
  Ό Τάκιτος τόν χαραιΐτηρίζει, διά
  την αδυναμίαν τού πρός τό φα
  γητόν καί διά την πολυφαγίαν
  τού, ώς χοΐρον!
  * *
  Περί ενός αλλου αύΐοκράτορος
  τής Ρώμης, τοθ ΔιοκλητιανοΟ,
  λέγεται δτι είς Δαλματίαν άπε
  σύρθη μόνον καί μόνον διότι είς
  Ινα μικρόν ποταμ,όν τής δαλμα
  τικής πόλίω; δπου έγχατεστάθη
  δπήΐχαν, δπως άναφέρει δ Λΐυ
  κιανός, έξαίρετα χέλια! Ένας
  ά^λος ίιτΐφανής ΡωμαΙος, ό
  Κράσσος, ιίχεν είς τέτοιον βαθ
  μόν ερωτευθή Ινα ψίρΐ, ώστε 8·
  ταν τό ψίρι ^ούΐό κατόπιν ψόφη-
  σε έ Κράσσος τό έπένθησε καί πά
  ρήγγειλε καί τοθ έσιησαν καί Ι¬
  να μνημεΐον !
  (αυ,εχίζεται)
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
  ΔΕΥΤΈΡΑ
  12
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  Έκδίδεται έν Αθήναις ή νέα
  Άπογευματινή Εφημερίς
  Άπό τό πρώτον φύλλον τοΟ «ΑΣΥΡ
  ΜΑΤΟΥ» καλείται τό ελληνικόν ανα¬
  γνωστικόν κοινόν νά κρίνη καί νά απο¬
  φανθή εάν ή νέα εφημερίς, Ικανοποιεΐ
  τάς σογχρόνους άποιτήσεις τού, μέ τάς
  καινοτομίας πού είσάγει καί μέ την ένη-
  μερότητά της.
  Ζητήσατε αήν Δευτέραν
  12 Ίουνίου τόν
  ΑΣΥΡΜΑΤΟΝ
  Ι
  «ΑΛΜΑ»
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεος δλον ταν
  "Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'ΑνακαινισΘέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολα τβ
  πλεβνεκτήματα τη$ «νέαεως καί ευχαρίστου δια-
  Φέρμανβις—λουτρβ ά. λ. η.
  Πυργος Μονοφατσίου
  ή ώραία κωμόπολις.
  ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Ί
  ουνος (ίνταποκριτοΰ μας). —Είς
  τάς δπωρείας τής σειρόίς των
  Άατερουσίων, των οποίων δεσπί
  ζει ΰπερήφχνος ή ·»αουγ^ τοθ
  Κόφινα, κτισμένος δ Πυργος ευ¬
  ρίσκεται είς θαυμασίαν πραγμα
  τικά θέσιν καί δεσπόζει μέγα
  λης περιφερείας. ΙΙρωτεάουσα τής
  επαρχίας παρουσιάζει ραγδαίαν
  εξέλιξιν, έκπλη<τικάς δμολογου μένως προόδους. Έ5ρα Είρηνοδι κείου, Άγρονομείου,'Υποδίοιχήσε- ω; χωροφυλακής, Τραφείου Τ Τ Τ. συμβολαιογραφείου καί ύπο- θηκοφυλακείου, ίπαρχιακοθ γεω πόνου, Δασονομείου καί έπιμΐλη τοθ είσπράξεως φίρων, συγχεν- τρώνει πλήθη ξένων καθημερι¬ νώς καί έχει κίνησιν καί ζω¬ ήν έντονον. Αύΐή δέ ή κίνησις καί ή συγκέντρωσις ξένων συνετέ λισε καί είς την δημιουργίαν ώραίων κέντρων άναψυχής, έστι ατορίων, ξενοδοχείων Οπνου, έμ πορικών καταστή .ιάτων καθώ; καί είς την άνοικοδίμησιν ώ¬ ραίων οίκημάτων διά την στέγα σιν ξένων καί εντοπίων. Καί ή πρόιδος σ^εχίζεται ραγδαία, ίκανοποιητική. Πρέαει δέ νά σημειωθή 8τι τα τελευ ταΐα ϊΐη ϊχει καταβληθ^) μέγα; λη άναδημιουργική προοπάθεια καί είς την ύπαιθρον. Φίλεργοι ίσον καί φιλοΐτρόοδοι οί κάτοιχοι τοθ Πύργου, έργάζονται μέ ζή¬ λον, μέ σύστημα καί μέθοδον καί καλλιεργοθν την πλουσίαν καί γόνιμον γήν των μέ στοργήν καί προσήλωσιν. Καί άιτοδίοφ πολλά αυτή ή εϋλογημένη γή. Δημητριακά,*ίλαια, αμπελουρ γΐκά, κηπευτικά, φροθτα καί κα- πνά. Διιστυχώς δμως, τα καπνά ποί) χαλλιιργοθνται κατά τα τε¬ λευταία ϊΐη έντατικά δέν ίπω/ή θησαν εφέτος. "Εμειναν τελείως άζήη:α. Καί αύιό Ιπέδρασεν είς τό νά μεΐωθή κατά πολύ ή καλλιέργειά των.Εφέτος έφυτιυθη σχν όλιγώτιραι έκιάσει; άπό 8,τι άλλοτε, έν πάση περιπτώσει δ- μ«νς, αί χαλλιέργειαι θά επι· κιαθοΰν πΐρισσότερον καί θά συ σΐημαχοποιηθοΰν δταν έκτΐλεαθοΕίν τα παραγωγικά Ιργα,'πού θά έ- πεκταθοθν βεβαία καί είς την ε¬ παρχίαν Μονοφατσίου, όπότε θ' άποξηρανθοθν μεγάλαι έκτάαει; λϊΐβαϊιών πού μένουν τώρα τε λείω; άχαλλιέργηΐοι. "Οπω; επί στ); θα συστημ'χτοποιηθί χαι ή δενδροκαλλιέργεια χάρις είς την ένθχρρυνσιν καί την ενίσχυσιν πηύ παρέχει πρός τοθιο τό κράΐος. Καί σήμερον δ Πυργος είνΐ πνιγ μένος κυριολεκτικα είς τό πράσι νο των περιβολίών μέ,',τά έσπερι δοειδή καί τ' άλλα όπωροφόρα δένδρα. "Εχει δμως δ Πυργος καί δύο ζητήματα σοβαρά: Τής σχυροστρώ σεω; τοθ δρίμου καί τής αποπε¬ ρατώσεως τοθ νέου σχολικοθ κτι ρίου τού. Καί δι* αΰτά εζήτησε την συνδρομήν τοθ ίπαρχιακοθ ταμείοιι όνοποιία; καί τοθ Κρά- τους. Εύτυχώς δέ ή απάντησις υπήρξεν ίκανοπ?ιητική. Θά δο· θοθν πισΐώσεις διά την αποπε¬ ράτωσιν καί των δύο έργων, τό συντομώτερον. Τό κρατικόν ίνδι αφέρον εξεδηλώθη άμεσίν, ζω ηρδν, στοργικόν καί αποτελε¬ σματικήν. Είναι γνωστόν άλλως τε πόσον ένδιαφέρεται ή σημε ρινή κυβέρνησις δι9 δλα τα ζη¬ τήματα τής δπαίθρου. —Νέοι Κρήτες Πάρεδροι. ΟΙ μ. κ. Ν Χρονάκης καί Λ. Βενέρης διωρίσθησαν εμμισθοι πά ρϊδροι τοποθΐτηθβντΕς είς τό Πρω τοδικεϊον Αθηνών. —Ή ίδρυσις νέων ναών. Είς την εφημερίδα της κυββρνή αεω? έδημοσιβΰθη διάταγμα κα θορΐζον τού; ορους ίδρύαεως νέ ών ναών. —Πρόσκλησις. Προβκαλοΰνται α πά ντε ς οί υ ποβαλόντες αίτήαεις άμαξοκαρ ραγωνβϊς δπως προσέρχωνται καθ1 εκάστην καί άιτο τάς ώρας 12—1 μεσημβρινην έν ΐτω καταστήματι τοΰ Άατυν&μΐΜθΰ Τμήματο; Ή ραχλείου πρός έφοδιασμ&ν των δι' αδείας Ανιοχβίνς κομίζβντες τα κάτωθι ΐικαιολογητικά: 1)Χαρ τόαημον κινπτόν δραχμΰν ό«τώ (8). 2) Παλαιάν αδειαν. 3) "Ενα β βλιάριον λευκόν (αδειαν) 5) α ιδιοκτήται διπλότυπον ταμείου είσπραξιν; φίρου ίπιτηδεΰματος. 5) Οί εργάται καρρανωγίϊς χαί μίαν φωτογραφίαν τοΰ Ιδιοκτή τού κάρρου α μή συμμορφωίησώ μβνοι θά διώκωνται ποινιχώς. Έν Ηρακλείω τη 6-6-39 (Έκ τοθ 'Αστυνομικοΰ Τμή ματος Ηρακλείου). Εθνικόν Λκχεΐον Πρακτορείον Ηρακλείου Φέρομεν είς γνώσιν των κ. κ. συνδρομητώτ τοθ ΈθνικοΟ Λαχείου Οτι ή ανανέωσις των ΓρσμματΙων τής Β' κληρώσε ως τής Δ' εκδόσεως ήρχισεν ,ή'ϊη καί λήγει την 10 τρέ χοντος. Πέραν τής άνω προ θέσμΐας τό Πρακτορείον θά διαθέτη ταυτα. (Έκ τοϋ ΠρακτορεΙου) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ Α©ΗΝΑΣ8 Πλησίον Σταβ. Μοναστπράκι Παρέχη πάσαν πληροφορί¬ αν η διευκόλυνσιν Ιατρικης φύσεω;, βΐς τούς είς Αθήνας μεταβχίνοντας «σθενεΐς συμ¬ πολίτας τού. —Πώς τρβποποιεΐται τό εκ- παιδευτικόν σύατημα. Σχετικώς πρός τό χθεσινόν μας τηλβγράφημκ διά την τροποποίη¬ σιν τοΰ έκπαιδευτικοϋ συστήμα- το;, πληροφορούμεθα δτι θά κα· ταργηθοΰν τα ηδη λειτουργοΰν- τα γυμνάσια, προγυμνάσια καί πΜά σχολεϊα ίδρυομένων έξα· ταξίων γυμναβίων μέ βάσιν .την τετροτετή στοιχειώδη ίκπαίδευαιν. Έπίσης θά λειτουργηβουν καί δι- τάξια Λώκεια άτινα θά είνε προ· παρασκευοιστικά της είβόδου είς τάς πανεπιστημιακά; καΐ λοιπάς άνωτάτας σχολάς. Τα άστικά σχο λεϊα θά ΐ'ιναι τοΰ λοιπού τριτάξικ μέ βάσιν την έξαετή στοιχΐιώδη εκπαίδευσιν καί μέ κατεύθυνσιν είτε γεωργικήν, ι'ίτε εμπορικήν, εϊτϊ βιβτβχνικήν ή οΐκοκυρικην. Ή συμφοίτπσις αρρενων καί θη¬ λέων είς τα γυμνάσια θά άιταγο ρευθό. ______ —Διανυκτερεύοντα φαρμα- χεϊ«. Σημερον 10 Ίουνίου θά διανυ κτερβΰσουν τα φαρμαχεΐα^Χριστ. Ζβυράρη καί Γεωρ. Σφακιανάκη. —Ή κλήρωσις τοΰ αναγκα- στικοΰ. Κατά την ενεργηθείσαν έν τφ καταστήματι της Τραπέζης της Ελλάδος 69ην κλήρωσιν των όμο λογιών τού Α' 'ΑνανκαστικβΰΔα νβίου έ 1)2 ο)ο τοΰ 1922 έκληρώ- θησαν οί κάτωθι άριθμοΐ όμολογι ών κβρδίζοντες ώ; εξής Α' 198134 δρ 300 000, ΙΑ' 726839 χαΐ Ιβ' 874618 άνά 100 000. 'Ανά 50.000 οί άριθμοΐ Θ' 496570 ΙΑ' 231044 £Τ' 943817 Ε' 214421. 'Ανά 20 000 οί κριθαοΐ ΙΒ' 757396 Γ' 621025 ΙΒ' 311956 Β 686232 ΧΤ' 266748 ΙΒ' 529141 Η' 670978 ΙΒ' 238706 Δ' 908119 Β' 559816 Η' 206759 Α' 858127 ΙΓ' 957025 Γ' 397702 Α' 862746 ΙΑ' 16613 ΙΓ' 890582 Η' 77751 Α' 777391 Β' 369431 Άνά 10 000 δραχ. οί άριθμοί: ΙΣΤ' 771860 Α' 698630 Ε' 255820 Α' 427056 IV 193400 Δ' 522337 ΙΕ' £565^7 ΙΒ' 704316 ΙΣΤ' 672»2 ΙΑ' 125889 Ζ' 2)7120 ΙΓ' 247967 ©' 735578 ©' 153521 IV 284453 Α' 899214 ΙΔ' 81937 ΙΔ' 808705 ΣΤ 436221 ΙΕ' 142287 Β 300 Ι£Τ 721206 ΙΓ' 140924 ΙΒ' 841706 Θ' 2919*2 Γ' 769219 495146 619781 Ε' ΙΕ' Η' 7595 ΙΒ 186 217764 ΙΓ' 278 435 ΙΕ' 920450 ΙΔ' 852585 Η' 589617 ΙΔ' 665579 ΙΕ 56173 ΙΔ 969150 Ι 581178 ΙΣΤ 142918 Ι 911670. Έξ χθησαν έπίσης καί αλλοι άριθμο, κϊρδίζοντες άνά 5 000, 3 000 1000 δραχ. ί! Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ-^- ΝΌΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Β. Ίατρος τοδ Καρδιολογικοΰ δβΓνΙοβ τής Α' Παβολογικής Κλινικής τοδ Πανεπιστημίο» 'Αθηνδν, Δεχεται έν τφ (ατρείφ τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ· βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ. 'Αριβ. τηλΐφ. 8.25
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρβοΐα Σαββάτου
  10 Ίουνίου 1939
  Ο κ. ΣΤΡΑΓΚ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΟΕΣ ΔΙ» ΤΗΝ ΜΩΣΧΑΝ
  Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ
  ΤΟΥΣΥΜΦΩΝΟΥΑΓΓΑΙΑΣ-ΣΟΒΙΕΤ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφουν έκ Λον-
  οίνου ότι ό άπεσταλμένος τής βρετ-
  τανικής κυβερνήσεως εις την Μόσχαν
  άνώτερος διπλωματικάς ύπάλληλος κ.
  Στράγκ ανεχώρησε σήμερον έκ τής
  άγγλικής πρωτευούσης κατευθυνόμενος
  είς ΛΙόσχαν.
  Ό κ. Στράγκ θά επιζητήση μετά
  τού έν Μόσχα "Λγγλου πρεσβευ¬
  τού κ. Σήντς νά κατατοπίση πλήρως
  τούς σοβιετικούς κύκλους επί τής ταύ·
  τότητος των αγγλικών αντιλήψεων, ό¬
  σον άφορα τας έγγυήσεις τάς οποίας
  ζητεί ή Μόσχα. Σχετικώς λέγεται
  ότι ή Αγγλία θά δεχθή την επέκτα¬
  σιν τού συμφώνου καί είς την 'Άπω
  Ανατολήν είς ην περίπτωσιν ή Ία-
  πωνία προβχωρήση είς τό σύμφωνον
  συμμαχίας τού άξονος.
  ΑΝΤΙΚΛΒΙΣΤΑΤΑΙ Ο Π Ρ Ο Τ Ο Σ
  ΑΟΡΔΟΣ ΤΟΥ
  II
  ΗΠ Ε
  II
  Τ
  ΑΟΓΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗ! "ΟΕΤΙΑΟΣ"
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα-
  κοκριτού μας).—· Έκ Λονδίνου αγγέλ¬
  λεται πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
  ρείον ότι )όγω τού τραγικού άτυ
  χήματος τού άγγλικού ύποβρυχίου «Θέ·
  τις» πρόχειται νά άντικατασταθή ό πρώ-
  τος λόρδος τού άγγλικοΰ ναυαρχείου,
  λόρδος Στάνχοπ.
  Ό κ. Χάλιοραξ άνεκίνησε ζητημα
  συγκλησεως διεδνοΰς διασκέψεως.
  30 Πρωΐνή
  ΡΩΜΗ 9 Ίουνίου (ίδ. ύπη·
  ρεσΐσ).— Τόν παρεπιδημοθν-
  τα έν Ρωμη Ίσπανόν υπουρ¬
  γόν των Έσωτερικών κ. Σε-
  ράνο ΣοΟνερ μετά των ου
  νοδευόντων αυτόν ανωτέρων
  Ίσπανών στρατιωτικών, έ
  δεχθή χθές ό Ιταλός Βασι
  λεύς όστις πσρέθεσε πρός
  τιμήν των γεθμα.
  ΡΩΜΗ 9 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσία).— Ό άγγλικός τύπος
  διάκειται έχθρικώς είς την
  αποστολήν τοθ κ. Στράγκ
  είς Μόσχαν. ΑΙ αγγλικαί έ-
  φημερΐδες δέν θεωροθν ώς
  Ικανόν τόν κ. Στράγκ παρά
  μόνον διά την απλήν διαβί¬
  βασιν των άπόψεων των εν¬
  διαφερομένων κυβερνήσεων,
  των μέν πρός την δέ καί τ" ά
  νάπαλιν. ΟΙ Άγγλοι άρθρο
  γράφοι έπιμένουν επί τής ά-
  νάγκης τής μεταβάσεως είς
  Μόσχαν τοθ λόρδου Χάλιφαξ.
  —Κατά την χθεσινήν συνε
  δρίασιν τής Βουλής των Κοι
  νοτήτων ό "Αγγλος υπουρ
  γός των Εξωτερικών κ. Χά
  λιφαξ εξεφώνησε λόγον επί
  των εξωτερικών πραγμάτων.
  Ό λόρδος Χάλιφαξ .άνεφέρ
  θη είς τα θρυλοόμενα περΐ
  διενεργουμένης κυκλωτικής πό
  λιτικής υπό τής Αγγλίας,
  δώσας εύρεΐας έξηγήσεις.
  «Τα πρώτα συλλυπητήρια
  τα όποΐα έφθασαν είς τό
  Λονδίνον διά τό άτύχημα
  τοθ ύποβρυχίου «Θέτις», πά
  ρετήρησεν ό Άγγλος υπουρ
  γός των Εξωτερικών, ήσαν
  των κ. κ. Μουσολίνι καί
  XI
  τλερ. Θά ήτο δέ φοβερόν εάν
  έκ παρεξηγήοεως δέν ήο
  χετο ή Αγγλία είς μίαν
  συνεννόησιν μετά τής Γερ·
  μανΐας καί των άλλων κρα
  των μετά των οποίων εύρΐ
  σκετσι είς διάστασιν».
  Ό λόρδος Χάλιφοξ έπέμει
  νέ κατόπιν επί τής σκοπι
  μότητος καί τής επιτυχίας
  μιδς διεθνοθς διασκέψεως
  Άναφερόμενος είς την κσ
  τάστασιν έν τή Άπω Άνστο
  λή εξεδήλωσε τάς άνησυχΐ
  άς τής άγγλικής κυβερνήσεως
  έκ τής στάσεως των Ίαπώ
  νων. Πάντως, προσέθεσεν,
  ή Αγγλία θά λάβη άποφα
  σιστικά μέτρα πρός προστα
  οίαν των ύπηκόων της.
  ΡΩΜΗ 9 Ίουνίου (ίδ. ϋπηρε
  σία) —ΟΙ άφΐχθέντες χθές είς
  την Ούασιγκτώνα "Αγγλοι Βα
  σιλεΐς κατέλυσην είς τόν Λευ
  κόν Οίκον, φιλοξενούμενοι ύ
  πό τής κ. καί τοθ κ. Ροΰσβελτ.
  Σήμερον τό εσπέρας οί Βατσι
  λεΐς άναχωροϋν διά την Νέ
  αν "Υόρκην.
  ΤΟ ΡΑ'Ι'Χ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Ό άνταποκραής
  τοθ Πρακτορείου Τρανσόσεαν
  τηλεγραφεΐ έκ Λονδίνου 8τι
  αύξάνει διαρκώς ό σκεπτικι
  σμός των αγγλικών κύκλων
  δσον άφο^α την ειλικρίνειάν
  τής Μόσχας επί των άγγλο-
  'ρωσσικών. Οί κύκλοι ούτοι
  φρονοθν δτι ή Μόσχα ύπονο
  μεύει τό αγγλικόν γόητρον
  καΐ δτι έπιμένει προσχηματι
  κώς έττΐ των έγγυήσεων των
  Βαλτικών κρατών, άτινας τα
  κράτη ταθτα ουδόλως ζητοθν,
  διά νά μή τερματισθοθν αίσΐ
  ως αί άγγλορωαοικαΐ δια-
  πραγματεύσεις.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Ίουνίου ((δ.
  ύπηρεσία).— Ό άγγλικός τύ
  πος σχολιάζων ευρύτατα τόν
  χθεσινόν λόγον τοθ λόρδου
  Χάλιφαξ τονίζει 8τι εάν τό
  πνεθμα τό οποίον έμψυχώνει
  τόν λόγον τοθ Άγγλου ύ
  πουργοθ των Εξωτερικών εδ
  ρη την πρέΐτουσαν απήχησιν
  είς τούς γερμανικούς κύκλους,
  ούτος θά έχη αρίστα άποτε
  λέσματα επί τής εξελίξεως
  των σχέσεων των δύο χωρών.
  Αντιθέτως αί γερμανικαί
  έφημερίδες δέν πιστεύουν είς
  τας καλάς προθέσεις τής Αγ¬
  γλίας άπέναντι τής Γερμα
  νίας, ύπο^τηοίζουσαι ότι πρό
  κείται περί παιγνιδίου καί τοθ
  το διότι βλέπει άποτυγχά
  νουσαν την πολιτικήν τής κυ
  κλώσεως την όποιαν έπεδΐω
  κε νά εφαρμόση-
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ίουνίου (Ιδ. ύ
  πηοεσία).— Είς τό γεθμα τό
  οποίον παρέθεσεν ή αγγλικη
  πρεσβεία είς Ούασιγκτώνα
  πρός τιμήν των "Αγγλων Βατ
  σιλέων παρεκάθησαν χίλια
  διακόσισ πρόσωπα. Μεταξύ
  των προσώπων τούτων συγ
  κατελέχθησαν πλεΐστοι έξέ-
  χοντες των Ήνωμένων Πολι
  1 τειών.
  Α ΕΙΕΥΡΕΙ
  ΡΘΣΕΓΓΙΣΕΙ!
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑ
  Η ΤΡ
  ΟΝ ΑΠ
  ΣΟΒ
  ΙΠ
  ΙτΈ
  Σ
  Ν
  ΙΕΤ
  Ή συμβολή των Οϊκων τού" Άγρότου
  είς τάς νέας γεωργικάς κατευδύνσεις.
  8ΕΡΜ0Ι ΑΟΓΟ! ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  111 ΤΗΝ ΦΙΑΙΑΗ ΛΤΤΛΙΑΣ■ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  -—————-—■——
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  Καθ' α πληροφορούμεθα δπε-
  βλήΦηβαν ήδη παρά τοθ κατά τό-
  πους Νομαρχών καί των αρμοδίων
  επιτροπών τής Ε. Σ. Σ. Ε. είς
  την υπό την προεδρείον τοθ
  κ. ΠρωθυπουργοΟ Ανωτάτην Ε¬
  ί πιτροπήν των «Οίκων τοθ Άγρό
  Ι του> αί προτάσεις διορισμοθ των
  σμων
  ξη έκ διπ*ασίου αριθμοθ προτα
  * , θέντων δποψηφίων τέσσαρας άντι
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού αντα-' προοώπους των οίχείων συνεχαι
  ηοκριτού μας).— Εις το παρατεθέν ρ[κων όργανώσεων ώς τακτικά
  πρός τιμήν των "Αγγλων Βασιλέων μίλη τής διοικούσης έπιτροπής έ
  γεθμα εις την Ουασιγκτων, ο προεδρος ι κάοτου «οΐχου τοθ Άγρότου» καί
  των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ροΰσβελτ «λλουςτέσσαρ*ς ώ; άναπληρωματι
  εγείρων πρόποσιν υπέρ των Βασιλέων χά. Έπίσης Θά έκλέξη έκ διπλα
  εξήρε την φιλίαν Αγγλίας καί .Άμερι- !σίθϋ άρ[θμο3 μΐμΟνωμένων παρα
  κης. Εις τον κ. Ρούσβελτ απήντησεν γωγων ϊα4ριθμα τακτικά χά! άνα
  ο "Αγγλος Βασιλεύς τονίσας ότι τα δύο
  κράτη βαδίζουν την οδόν τής είρήνης.
  πληρωματιχά μέλη. Τοθ συμβουλί
  ου ίέ θά μετέχη επιπροσθέτως
  καί δ άρμόδιος έπίτροπος τής Ε.
  Σ Σ. Ε. Συναφώς πληροφορούμι
  θα 8τι ευθύς μετά την συγκρότη
  τηαιν των δριατιχών διοιχουσών
  επιτροπών των «ΟΖχων τού Άγρό
  τού» θ'άρχίση χαθ' δληντήν γραμ
  μην ή έναρξις τής λειτουργίας
  αυτών ή δποία θά επιτρέψη νά
  συστηματοποιηθη' άποτελεσματι
  χώΐερον ή συνεργασία δλων
  των γεωργικών δπηρεσιών, των
  γεωργικών συνιταιριστιχών όργα
  νώσεων χαί τής Άγροτιχής Τρα
  πίζης διά την εφαρμογήν τής γε
  ωργιχής πολιτιχή; τοθ Κράτους.
  Ώ; είναι δέ φανερόν ή συνεργα
  σία αυτή των γεωργιχών δπηρβ
  σιών μετά των «Οίχων τοθ Ά
  γρότου» χαί των προοίευτιχών
  γεώργιον οίτινες θά έγγραφοθν
  μέλη αυτών θά άποφέρη αρίστα
  άποτελέσματα διά την έπιτυχ
  αν τοθ έπιδιωχομένου σχοποθ
  Σχετικώς μάλιστα έχοινοποιή
  θη καί είδιχή διαταγή τή; Ε.2.
  Σ.Ε. διά νά τεθοθν τα οίκεΐα τε
  χνικά ίργανα είς την διάθεσιν
  των «ΟΙκων τοθ Άγρότου» διά
  την εκπλήρωσιν των σκοπών των.
  Αναφορικώς μέ την Ιγγραφήν
  άγροτών έχ τοθ νομοθ Ηρακλείου
  ώς μελών είς τον «Οίκον τοθ
  Άγρότου» πληροφορούμεθα δτι ή
  αχΐτιχή 'έργασία ήρχισε, μέχρι
  τοθδε ίέ εζήτησαν νά εγγραφώσι
  πλείστα προοδευτικάς οτοιχεϊα τα
  όποΐα έκτθς των πολλαπλών προ
  νομίων των οποίων θά"1 διχαιοθν
  τα ι θά τύχωσι καί διαφόρων έξυ
  πηρετήσεων συμφώνως πρός τάς
  διατάξεις τοθ σχετιχοθ νόμου.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΙ ΤΗΡΕΙ
  ΕΠΙΦΥΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ! ΤΑ 1ΓΓΛ0ΡΟΣΣΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βερο·
  λίνου τηλεγραφήματα ό γερμανικό;
  τύπος εξακολουθή νά τηρή έπιφυλα·
  κτικότητα έν σχέσει πρός τα άγγλο-
  σοβιετικά κιΐ την πορείαν των διεξα-
  γομένων διαπραγματεύσεων δια
  οριστικήν ρύθμισιν αυτών.
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Χθές την πρωΐαν δ Νομάρχης
  Ηρακλείου κ. Στ. Τσούσης έπε
  σκεφθή τα διάφορα έργοστάσια
  ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ
  Είς τό Εμπορικόν Έπιμελητή
  Ηρακλείου ελήφθη έγγρα¬
  'Υί Έ Ο
  ρ ρ ήφη γρ
  φον τοθ 'Υπουργείου Έθν. Οίχο-
  νομίας διά τοθ δηοίου υπομιμνή
  τής πόλεως παρακολουθήσας την ι οκ«αι δτι έντος τοθ τρέχ. μηνός
  εργασίαν τοθ προσωπιχοθ χαί τόνΙ8«βν άπαντες οί έξαγωγεϊς οί έγ
  τρόπον τής λειτουργίας των μηχα γεγραμμένοι είς τα μητρώα τοθ
  \
  νημάτων. ΟΟιω έπεσχέφθη ά'ΐταντα
  σχεδόν τα σταφιδεργοστάσια, τούς
  κυλινδρομύλους Καστρινάκη, καί
  Τζωρτζάκη, τό εργοστάσιον πυρη
  νελαιουργίας «Αθηνά» κ. & άπο
  κομίσας έχ τής επισκέψεως τού
  ταύτης ικανοποιητικάς έντυπώσεις.
  Κατά τάς έπισχέψεις τού αύτάς δ
  κ. Νομάρχης συνωδεύετο καί υπό
  τοθ Έπδπτου Εργασίας 'Ηρα
  κλείου κ. Νικολοπούλου χαί τοθ
  Προέδρου τού Έργατικοθ Κίντρου
  κ Γκολέμη. Αργότερον δ κ.
  Ταούσής έπεσχέφθη τάγραφεία τή;
  Γεωργιχής Υπηρεσίας καί τοθ
  Γεωργικοθ Ταμείου. Έξά°λλου καί
  χθές συνεχίσθτραν αί ίνοδοι είς
  την Νομαρχίαν επιτροπών καί
  προεδρείωνϊιαφίρων σιιλλόγων καί
  δργανώσεοβν χαιρετίσασαι τόνκ. Νο
  μάρχη^ έξ όνόματος των διαφόρων
  έπαγγελματικών χαί βιοτεχνικών
  τάξεων. Έπίσης έτεσχέφθησχν
  τόν κ. Νομάρχην δ Ιΐρόεϊρος τής
  Αιμενιχής Έπιτροπής Ηρακλείου
  κ. Γερωνυμάκης, δ Ιΐρδεδρος τής
  Λέσχης χ. Νικ. Βογιατζακης,
  ----------------------- | αί έχπαιδευτικαί άρχαίχαί πολλοί
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο ιδιώται.
  κριτού μας).— "Επανελήφθη καΐ σήμε-| Σήμερον την πρωίαν δ χ. Νο
  ρον ότι αί ^ζημίαι ι* των τελευταί-'μάρχης Θά έχδράμη είςΜοΙρες προ
  ών βροχών είναι εντελώς άνεπαίαθητο:. κειμένου νά διαπιστωθη την έχτα
  Ειδικώς μέ την κατάστασιν τής σι· σιν των γεωργιχών χαί έκπολιτι
  τοπαραγωγής, βεβαιούται δτι »ΰτη θά στιχών γενιχώτερον προδδων τ£σν
  Η
  ΑΣΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντχπο
  κριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι κατα
  την προσέχη μεγάλην άντιαεροπορι·
  κήν άσχησιν είς τό λεκανοπέδιον τής
  Άττικής θά γίνη πλήρης άναπαράστα·
  -άς άεροπορικής έπιορομής καί όργα-
  ώϊβεως άεραμύνης.
  ΖΗΜΙΑΙ
  ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΒΡΟΧΟΗ
  είνε όμοία μέ την περυαινήν.
  γενιχώτερον
  χατοίχων τοΟκάμπουτήςΜισσαραΙς.
  Επιμελητηρίω νά προβούν είς
  την υπό τοθ νόμου προβλεπομένην
  ανανέωσιν τής δηλώσεως έπωνυ
  μίας των. Κατά την ανανέωσιν
  δέον νά δηλωθήδπό εκάστου ίξΐγω
  γέιος δ πραγματοποιηθείς χύχλος
  εργασιών, ήτοι τα εξαχθέντα υφ'
  εκάστου ειδή χαί τα ποσά χατά
  χώρας. Τα εΐβη δέον νά δηλιοθοθν
  κεχωρισμένως καί ούχι κατά ποι
  ότητας. ΟΟτω θά δηλωθοΰν χεχω
  ρισμένως, σταφίς χορινθιακή, σουλ
  τανίνα, ταχτάδες, ελεμέδες, χαί ού
  χί αί ποιδτητες,σουλτανίνα άρ.6,7
  κ. λ. π- τα ποσά δέ δέον νά έκ
  φρασθοθνείς χιλιόγραμμα, τόννου;,
  τεμάχια κ. λ. π. αποκλείομεν^;
  οίλθϊήποϊζ έτΐρας μονάδος (ίκά
  δες, κιβώτια). Έπίσης δέον νά ά
  ναφέρωνται, λεπτομερώς αί χώραι
  προορισμοΰ.
  0 ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΠΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΨΕΚΑΣΜΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ
  Φυτοπαθολογικοΰ ΣταθμοΟ
  Ηρακλείου λόγω τής άνόδου
  των θερμοκρσσιών δηαιουργεΐ
  ται σοβαρώτατος κίνδυνος έμ
  φανίσεως περονοσπόρου. Κατ'
  ακολουθίαν έτιιβάλλεται άμε¬
  σος ψεκασμός των αμπέλων
  πρός πρόληψιν ζημιών έκ τής
  φυτονόσου.
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΜΜΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 ΊουνΙου (ίδ. ύπη-
  ρεσίσ).— Καθ' ά ανεκοινώθη
  επισήμως απεφασίσθη υπό τής
  γαλλικής κυβερνήσεως ή ναυ
  τιήγησις 14 πολεμικήν σκα-
  φών.
  —Αγγέλλεται έκ Βουκουρε
  στΐου 8ΐι είς λόγον τού τόν
  ϊ οποίον εξεφώνησε σήμερον ό
  ύπουργός των Εξωτερικών
  τής Ρουμανίας κ. Γκαφένκο
  ετόνισε μεταξύ άλλων ότι τα
  κράτη τής Βαλκανικής Συνεν
  νοήσεως είνε πάντοτε έτοιμα
  νά δεχθοθν την Βουλγαρίαν
  είς κοινήν συνεργασίαν.
  Ό κ. Γκαφένκο αναχωρών
  έκ ΒουκουρεστΙου θά ευρίσκε¬
  ται ο Οριον είς Σταμπούλ οπό¬
  θεν θ' αναχωρήση σιδηροδρο¬
  μικώς δι' Άγκυραν.
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Κατά την ενεργηθείσαν έν τώ
  καταστήματι τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος 75ϊ}ν κλήρωσιν των δμο
  λογιών τοθ δανείου των 300 έχα·
  τομμυρίων, έχληρώθησαν'οί κάτω¬
  θι άριθμοί δμολογιών, χερίίζοντες
  τα έναντι ούτών ποσά: Γ'. 101
  967 δρχ. 200.000, Γ'. 495.284
  δρχ. 100 000, Άπδ 25 000 δρ. έ¬
  καστος οΕΓ. 185 575, Β' 65 644
  Α'. 313 865, Β'. 494 934, Επί-
  σης οί κάτωθι 10 άοιθμοί χερδί-
  ζουν άνά 10 000 Ιχαστος: Α'. 453
  375, Β'. 112.116, Α'. 275 162.
  Β'. 147.419, Β'. 471.559, Γ,
  431.326, Δ'.263.763, Γ'. 185
  922, Β'. 137.099, Γ'. 123,047."
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έχ
  τής άγγλικής πρωτευούσης ϋάναφέρουν
  ότι εις συνάντησιν τού λόρδου Χάλι¬
  φαξ μετά τού έν^Λονδίνω .πρεσβευτού
  των Σοβιέτ κ. Μαΐσκυ θά εξευρεθή
  τρόπος προσεγγίσεως των άγγλοσοβι·
  ετικών άπόψιων.
  Κατά τάς αύτάς πληροφορίας τα
  Σοβιέτ αίσιοδοξούν διά την προσέχη
  σύναψιν τού τριμεροΰς άμυντικού συμ¬
  φώνου Ρωσσίας καί Δυτικών Δυνάμεων.
  Ο ΣΤΑΛΙΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΙΕΣΙΝ
  ΔΙΑ ΝΑΑΡΗΗ8Η ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΡίΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΣΪΜΦΟΗΙΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού ^ άντα-
  ποκριτού μας).— Κατ" είδήσεις έκ Μό·
  σχας μέσω ξένης πηγής ό δικτάτωρ Στά
  λιν υφίσταται πίεσιν υπό κύκλων τού
  κομμουνιστικού χόμματος νά αρνη¬
  θή την υπογραφήν τού συμφώνου Αγ¬
  γλίας καί Σοβιέτ. Προβτίθεται έπί-
  αης ότι οί κύκλοι τής Μόσχας έξα·
  κολουθοΰν νά έκδηλώνουν άμφιβολίας
  διά τό δυνατόν τής χαλής εκβάσεως
  των άγγλορωααικών αυνεννοήσεων.
  01 1ΗΟΡΡΙΦΟΟΥΝ ΥΟΟ Τ1Ν ΣΟΒΙΕΤ
  ΚΙΙ
  II
  ΝΕΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΝ1ΙΝΟΥ;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τοθ άντα-
  ποκριτού μας.) — Πληροφορίαι μετα-
  διδόμεναι διά των ξένων πρακτορ«ί·
  ών παρουσιάζουν ώς πιθανήν την άπόρ
  ριψιν Κ9ΐ των νέων αγγλικών ^προτά-
  σεων υπό τής σοβιετικής^κυβερνήσεως.
  ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΑΙΓΛΟΥ ΥΗΟΜΟΠΟΝ ίΖΟΤΕΡΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άνταπο
  κριτού μας).— Τελευταίαι είδήσεις έκ
  τού έξωτερικ.ού άναφέρουν ότι ό πρόσ¬
  φατος λόγος τού λόρδου Χάλιφαξ έ ·
  πΐ των διεθνών ζητημάτων βχολιάζε·
  ται εύρέως. Ό λόγος τού κ. Χάλι·
  φαξ τονίζεται ότι θά χρηιιμεύση ώς
  βάσις διά την διευθέτησιν των έν Έύ·
  ρώηη διαφόρων.
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΟΑ ΜΕΤΑΠΕΙΣΟΗ
  ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΗ ΤΗΗ^ ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΗΗ
  ΑΘΗΝ%Ι 9 Ίουνίου (τού άντ».
  ποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Ρώμης
  πληροφορίας ό κ. Μουσολίνι φέρεται
  πιθανόν ότι Οά μεταπεισθή υπό τής Γερ-
  μανί«ς να προβή προσεχώς είς
  την καταγγελίαι τής άγγλοϊταλικής βυμ·
  φωνίας.
  ΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΚΑΙ Η ΥΠΟΑΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)—Τηλεγραφουν έκ Νέας
  Υόρκης ότι όλόκληρος σχεδόν ό άμε·
  ρικανικός τύπος ύπογραμμίζει διά ζωη-
  Ο ών έκφράσεων τό αυθόρμητον καί ομό¬
  θυμον τής συμμετοχής τούάμερεκανικοϋ
  λαού είς την ύποδοχήν των Βρεττανών
  βασιλέων είς Αμερικήν.
  ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ^ΦΥΛ4ΡΧβΝ
  ΡΩΜΗ 9 Ίουνίου (ίδ.ύπηρεσία).·-
  Κατ' είδήσεις έκ Καΐρου πολλοί φύ-
  λαρχοι ένισχυόμενοι «πό τούς όπαδούς
  αυτών επανεστάτησαν,ζητούντες την πλή
  ρη ανεξαρτησίαν τής Αιγυπτου.
  ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίουνίου (τοθ άντα·
  ποκριτού μας). —Κατ' ανακοίνωσιν τής
  μετεωρολογικής υπηρεσίας άπό τής σή¬
  μερον ήρχισε νά βελτιούται 6 καιρόβ
  έν Ελλάδι. '