97401

Αριθμός τεύχους

5188

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

11/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  «τησία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  'Λμ^ριχής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » Β
  Τιμή
  Νατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΧΥΡΙΑΚΗ
  11
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  0ϊ. Μ!Ν1ί>ΤΑΥΙ'ΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί«ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5188
  ΥΠΕΥθΥΗΟΣ ΣτΝΤαΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΣΕΟΣ
  Σ
  καί
  δχι την
  τάσεως
  νά ί!χουν ώς απάντησιν
  αποδοχήν τής προ-
  συγκλήσεως δισσκέ
  ψεως, άλλά πραξικοπηματι-
  κός ενεργείας ^ καί κατάληψιν
  τής ελευθέρας
  Δάντσιγκ,
  Κατ' ανακοίνωσιν τής γε·
  νίκης στατιστικης υπηρεσίας
  ό τιμάριθμβς εσημείωσε κατά
  τόν παρελθοντα μηνα Μάϊον
  έλαφράν πτδσιν, οφειλομέ¬
  νην κυρίως είς την μείωσιν
  ωρισμένων είδών διατροφης,
  ίπως τοϋ γάλακτος, τοϋ τυ·
  ροΰ, τοΰ βουτύρου, τοΰ κρέα-
  τος, των αύγών καί των ψκ
  ριών. Έλπίζεται δέ ότι ή
  μείωσις θά συνεχισθή καί
  κατά τόν τρέχοντα μηνα καί
  καθ' όλον τ· θέρος. Έξ αλ·
  λου κατά τάς δοθείσας β&·
  βαιώαεις, ή κυβέρνησις θά συ
  νεχίση την προσπάθειαν καί
  τόν άγώνά της κατά τής α¬
  κριβείας της ζωης. Ό ΐδιος ό
  πρωθυπουργός κ. Μεταξάς θά
  συνεργασθή έκ νέου μέ την
  πρό καιροΰ συαταθεΐσαν έπι-
  τροπήν.κχί θ' αναλάβη αυ¬
  τοπροσώπως τόν άγωνα αυ¬
  τόν. Άλλωστε καί μέχρι σή¬
  μερον έπέδειξεν ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον καί επέτυχε ν ί-
  κανοποιητικά άποτελέσματα.
  Πρέπει δέ νά όμολογηθή
  ότι είς την Έλλάδα έν
  συγκρίσει ποός άλλας χώ
  ρας, ή ζωή είνε άρκετά εύ-
  θηνή. -Όμολογεϊται τουτο
  καί άπό οσους ταξιδεύουν
  Είς τό εξωτερικόν καί άπό
  τούς ξένους πού μάς έπισχέ-
  πτονται καί πού ευρίσκουν
  ότι κυρίως τα ^εΐδη διατρο-
  φης πωλοϋνται είς έξαιρ&τι-
  κά χχμηλάς τιμάς. Καί τό
  *κόμιτ ΰιά την-
  σκευήν τοΰ όποίου προμη
  θευόμεθα έξωθεν σιτηρά,
  είνε εύθηνότερον έδώ παρά
  είς όλας τάς άλλας εύρω
  παϊκάς χώρας, είς πολλάς
  των οποίων μάλιστα χορη
  γεΐται μέ δελτίον άφ' 45-
  του έξερράγη ή πολιτική
  κρίσις.
  Εάν δέ φαίνεται όπωσδή
  ποτε άκριβή ή ζωή είς τούς
  Έλληνας, είνε διότι τό είσέ
  δημά των είνε μικρόν. Καί
  διότι μέ τό πνεΰμα τής οίκο
  νομίας χαί τής άποταμιεύσε-
  ως πού τούς διακρίνει θε
  λουν έχι μόνον νά ζοΰν μέ
  τόν μισθόν ή τό ημερομί¬
  σθιον των άλλά καί νά έ
  χούν περισσεύματα, διά ν
  άποκτήσουν Ιδιόκτητον κα·
  τοικίαν ή νά σχηματίσβυν
  άλλην περιουσίαν καί νά ε-
  χβυν εν στήριγμα, ορθώς βε¬
  βαία έφόσβν μέχρι πρό τινος
  άκόμη δέν έτύγχανον ουδε-
  μιάς πρβστασίαξ, δέν είχον
  β&τε ταμείον προναίας βυτε
  άσφάλισιν, βυτε κανέν βς εϊ
  δβυς περίθαλψιν. Άλλ' ακρι¬
  βώς διότι είνε έδώ μι
  κροί οί μιοθβί καί τα ήμερρ
  μιβθικ, έν συγκρίοει πρός
  την Αγγλίαν έιτί παραδείγ
  ματι, δι' «ύτό είνε δυνατόν
  νά συγκρατηθή χαί ό τιμά·
  ριθμος είς χαμηλά έπίπεδα
  καί νά μειωβή άκόμη. Διό¬
  τι έδώ τό κόστος τής παρα-
  γωγής,'ωρισμένων είδων καί
  Ιδία βιομηχανικώς είνε όν¬
  τως μικρόν. Καί πολλών
  έκ των είδών αυτών, ό¬
  πως είναι τα δέρματα, τα
  ύφάσματα, τα λιπάσματα
  καί άλλκ, ϊϊνε δυνατή ή
  μείωσις τής τιμής, βπως διε-
  πίατωσε καί ή επιτραπή ή ει¬
  δικώς πρός τουτο συσταθεΐσκ
  υπό τής κυβερνήσεως. Καί εί< τουτο τείνουν ηδη δλαι α! κυβερνητικαί πρβοπάθειαι. Πρέπεινά σημειωθή άλλωσ Έπικσλοθνται δέ πρός έπίρ ώσιν τής γνώμης των καί τό γεγονός δτι ένώ ή Αγγλία κάμνει τάς είρηνοφίλους προ τάσεις της, ή μέν Γερμανΐα συγκεντρώνει στρατόν καί στόλον είς Δάντσιγκ καί όχυ ρώνει τα πρός την ΠολωνΙ αν σύνορά της έσπευσμένως, ό δέ Ιταλός πρωθυπουργός ρ τε ότι τό δέν άρκεϊται νέον Κράτος είς τάς επιτυ¬ χίας τού. Έπιζητεϊ διαρκώς καί νέκς. Είναι αύτό έν ά¬ πό τα κύρια χαραχτηριστικά γνωρίσματά τού. Πολύ περισ σότερον ίταν πρόκειται διά ζητήματα πού άφοροΰν την ζωήν τοΰ λαοΰ υπέρ τοΰ ο· ποίου έχει άφιερώσει όλην την στοργήν, όλην την μέ< ριμναν καί την σκέψιν της Ή μείωσις άλλωστε τοΰ κό στους τής ζωής, ή διατήρΠ' σις της εύ9ην(«ς δέν άφορά τόν λαόν μόνον. Ένδιαφέ- ρει καί τό κράτος καί την εθνικήν οίκονομίαν γενικώ τερον. Έχει δέ επί πλέον μεγάλην σημασίαν καί διά τόν τουρισμόν, διά την προσέλευσιν ξένων είς την χώραν μ»ς.; Διότι, έφόσβν θά διατηρούμεν τό κόστος τής ζωής είς χαμηλά Ιπίπε- δα, θά συγκεντρώνωμεν πλή θη ξένων άηό όλας τάς άλ λας χώρας πού θά έρχων ται έδώ όχι μόνον ώς δια- βατικοί επισκέπται, άλλ' ώς παραθερισταί πού θά παρα τείνουν την διαμονήν των διά νά χαροΰν τα θέλγη τρα καί τό απαράμιλλον κλΐ μα καί τό κάλλος τής Έλλά δος, νά γευσθοΰν καί νά χορτασθοΰν άπό τούς ώραίους κκρπούς των άμπελιών κα των δένδρων της, νά ύποβλη θοΰν είς θεραπείαν είς τά{ λουτροπόλεις της, νά γνω ρίσουν τόν τόπον τοΰ πνεύ ματος, τα μνημεΐκ καί τα λείψανα τοϋ άρχαίου θαυμα τος πού σκορηίζουν άκόμη μέ τήν' άκτινοβολίαν των τό φ$ς τής γνώσεως καί τής επιστήμην. Καί θά είναι τό κέρδος μέγα. ΔΓ αύτό καί ό αγών τής κυβερνήαεωι κατά τής ακριβείας τής ζω ής δέν είναι απλώς μία φι λολαϊχή προσπαθεία. Είναι αγών πραγματικά έΐνικός Τα διεθνή ζητήματα Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ίουνίου (16. ύπηοεσία).— Οί χθεσινοί λό γοι των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιψαξ σχολιάζονται σή μερον ευρύτατα ύφ δλοκλη ρου τοθ άγγλικοθ τύπου. Ή ριφθεΐσα δμως υπό των διευθυνόντων την έξωτερικήν πολιτικήν τής Μεγάλης Βρετ¬ τανίας ίδέσ τής συγκλήσε¬ ως παγκοσμίου διασκέψεως πρός επίλυσιν των μβταξυ των διαφόρων εθνών διαφό¬ ρων, ευρίσκει τόσους κριτάς δσον καί Ό τύπος έχει διχασθί) οϊπολαικοί καί διπλωμα,τι κοί άρθρογράφοι έπίσης 16«α καί Ή μιας παγκοσμίου διασκέψεως, εΤνα βεβαία προσφιλής είς 6λου δσοι ένδιαφέρονται διά τή είρήνην, την άνθρωπότητα καί τόν πολιτισμόν της, παρα τηροθν δλοι οί ΠολλοΙ 8μως άρθρογράφοι φρονοθν τι ή ίδέα αυτή, προτεινομέ νη σήμερον, είναι ένδεχόμε νόν νά φέρη τ' άντΐθετα τώ έπιδιωκομένων άποτελέσματί καί ν' αποβή πρόξενος κα κοθ, άντί καλοθ. ΟΙ πιστεύ όντες είς την αντίληψιν αύ την έπεξηγοθν δτι είναι ένδ πόλεως τοΟ πιέζεται υπό καί πολλών τής ^Γερμανΐας έκ των φΐλων τού νά καταγγείλη τό άνγλοί ταλικόν σύμφωνον διά ν' άνα λάβη ελευθερίαν ενεργείας καί δράσεώς είς την Μεσό γειον. Αντιθέτως, άλλοι—οί περισ σότεροι—φρονοθν 6τι οί χθε σινοί λόγοι των κ. κ. Τσάμ περλαιν καί Χάλιφαξ ύτιήοξαν έξ ολοκλήρου σύμφωνοι καί πρός τό κοινόν αΤσθημα καί πρός τάς σημερινάς ττεριστά· οεις. Ύπήοξσν—λέγουν—ψυ· χολογημένοι. ΟΙ Άγγλοι κυ¬ βερνήτι, βλέποντες δτι ό κό σμος βαδΐζει πρός τόν 6ε θρον τοΟ πολέμου, ηθέλησαν νά προσφέρουν μίαν άκόμη ευκαιρίαν άνακοττής τής τρα γικής αυτής πορεΐας, £στω καί την τελευταίαν στιγμήν. Καί έρριψαν την ίβέαν τής συγκλήσεως τής παγκοσμίου είρηνιστικής διασκέψεως. "Εάν ή 15έα γίνη δεκτή άκό τούς ηγέτας των φερομένων ώς φι- λοπολέμων κρατών, τότε ή είοήνη θά σωθή. Εάν δχι τότε θ' άποκαλυφθή τιλήρως ποϊοι θά είναι οί ύπεύθυνοι τής νέας άνθρωποσφαγής καί θά καταδικασθοθν άπό την παγ κόσμιον συνείδησιν. Έν τοιαύ τη δέ περιπτώσει τό ηθικόν κέρδος τής Αγγλίας καί των άλλων είρηνΌφίλων κρατών θά είνε μέγα. Ώς πρός δέ τόν (σχυρισμόν ότι ή πρότασις τής διασκέψεως είνε δυνατόν νά έκληφθή ώς ένδειξις άδυναμί άς οί όπαδοΐ τής πολιτικάς των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ άπαντοθν δτι τοθτο δέν ειμπορεί νά ύποστηρίζε ται σοβαρώς. Ή Αγγλία — γράφουν—έ"χει τόσας δυνάμεις σήμερον καί μαζί μέ τούς συμμάχους της δύναται ν' αντιτάξη τόσον δγκον, ώστε νά εμπνέη τό δέος είς δλ,ους. Αύτό τό γνωρΐζουν καλώς οί άντίπαλοί της είς Ενα πιθανόν πόλεμον. Έπομένως, δύναται νά προβαίνη £Ις διαλλακτικάς προτάσβις διά των ύπουργων της, χωρίς νά φοβήΐαι μείω σιν τοθ κύρους της τ) δημιουρ γ!αν παρανοήσεων. Αύται εΐ νέ αί άντιλήψεις των δύο πά ρατάξεων. Γενικόν δμως συμ πέρασμα είνε δ η οί χθεσινοί λόγοι των χειριζομένων την αγγλικήν πολιτικήν θά έ"χουν αποφασιστικήν επίδρασιν επί τής περαιτέρω εξελίξεως τής διεθνοθς καταστάσεως. ΥΦΟΪ ΚΑ.ΜΙΡΙΙΟΤΡΑΦΙΑ Πλ,ησιάζϊΐ πάλιν ή μεγάλη στιγ ιή των έξιΐάσκον καί των απο ελεσμάιων. Καί οί έκπαιδευτι ,ο βρίσκονιαι μπροστά στο δι ,ημμα: Νά προτιμήσουν, προχει ένου νά βχθμολογήσουν τί γρα :τα, τή σκέψι, τό στοχασμό τή νώσι ή να δώσουν άξία στό ς καί την δρθιγραφίο, Αίώνιο ήΐημα πού βασανίζει τή φυλή αί μίνει άλυτο. Τό δΐΰτιρί δρό μο ακολουθήσαν ώ; τώρα στή με άλη πλειονίτητα οί ίκπαιϊευτι ,οί μας. Τό Ορος χι' ή όρθογρα ιία έχουν την άξία. Χρίνια τώ ια ακούεται αυτή ή σογχορδία.Το ξωτερικον πΐρίβλημα ίνδιέφερε αί σιήν έχπαίδευσί μας. Τ ο Ιδιο πως καί στή ζωή μας. Μάς £ ρωγαν οί κανόνες καί οί τύΐτοι. Αύτοι πού τρδνε καί την οΰσία. Δέν έσχεφθήκαμεν δτι Επΐυ δέν ίνε δυνατόν νά συνυπάρχουν τύ ποι χαί ούίία—αύτό βεβαία θάΐαν ό ίδεώδες — θίπριπε νά προσί ωμε την ούσΕα. Κι' έχρίναμι ήν άξία ενός γραφΐοθ άπό την ,ήρησιν των όρθϊγραφικών κανό ών καί άπό τό Οφο-ς, παραβλέ ποντες την ούσία, τέ περιεχίμε ο, τή σχέψι, τή διανόησι τοΟ 'ράφοντος. Τό ϊδιο δπως δίδομε ιημασία καί στήν έξωτεριχήν έμ ΤΑ ΒΑΑΚΑΗ1ΚΑ ΚΡΑΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Χθίσ ναί τηλεγραφικαί πλη¬ ροφορίαι μας άνέφεραν ότι είς δηλώσεις τού ενώπιον τής ρου βλί| ό ύό πλήρης καί ίκανοποιητική συν εργασία ώς πρός τάς μεταφο ράς, την κίνησιν των σιδηρο δρόμων καί των άτμοπλοίων μανικής βουλί|ς ό ύπουργός τής Ρουμανίσς καί πρόεδρος καθώς καί είς τάς ταχυδρο τοθ ΣυμβουλΙου τής Βαλκανι μικάς, τηλεγραφικάς καί άερο κης Συνεννοήσεως κ. Γκσφέν ,πορικάς συγκοινωνίαν. Έπε κο, ετόνισε μεταξύ άλλων τεύχθη δέ ή συναψις συμφω δτι τα Βοτλκανικά Κράτη εί γ, μ6ταξύ των έχληνικών ά ναι πρόθυμα νά δεχθοθν ε* £ ' τόν συνσσπισμον των καί την, ^ ι» ι·» Βουλγαρίαν καί νά συνεργα ναυτιλιακής υπηρεσίας τοθ όν ΟίκονομικοΟ τής Βαλκανικής ως σθοθν μέ ούτήν έν πνεΰματι ίσοτιμίας καί άμοιβαιότητος. Έτΐικαίρως δέ εδημοσιεύθη καί τό ανακοινωθέν τοθ συνελθόν τος εσχάτως είς Βουκουρέστι ΣυμβουΜου Συνεννοήσε- Καί άναφέρεται είς αύ τό, ώς πρός τάς σιδηροδρομι κάς συγκοινωνΐσς, δτι«ί) Βουλ γαρία είναι διατεθειμένη νά μετάσχη £ίς τό κοινόν τιμο- λόγιον διά την μεταφοράν τα ξιδιωτών, άποσκευων καί έ μπορευμάτων». Πρέπβι λοι- τι5ν, κρΐνοντες άπό τος άνα κοινώσεις αυτάς, νά πιστεύσω μέν δτι εχει σημειωθή οημαν τική βελτίωσις είς τάς σχέσεις τής Βουλγαρίας μέ τα άλλα Βαλκανικά κράτη καί νά έλ πίσω-ΐεν δτι θά καταστή δυ νατή ή εϊσοδος καί τής χώ ρας αυτής " ρουμανικοθ κράτους διά την άπ'εύθεΐας συγκοινωνίαν μετα ξύ των Ήνωμένων Πολιτει ών τής Άμερικής καί των Βαλκανικών χωρών. Κυρίως δέ ή διάσκεψις αυτή Ιλσβε πολλάς άποφάσεις διά την διρυκόλυνσιν των συγκοινω ταχέως είς τόν χόμενον νά λόγοι των παρεζηγηθοθν οί Αγγλων υπουρ¬ ώ άδ λόγο γγ γόν, νά εκληφθούν ώς άδυ ναμΐα καί ώς ττολεμοφοβΐα συνασπισμόν τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως. Ανεξαρτήτως ομως τής θέ¬ σεως την οποίαν εχει σήμερον Λ Βουλγαρία καί έκείνης την οποίαν θά λάβη ενδεχομένους είς τό μέλλον, τό έγγύς ή τό απώτερον, έχεΐνο πού διαπι στοθται, είνε ή συνεχής βελτί ωσις των οΐκονομικών σχέσε ών των τεσσάρων συμμάχων χωρών τοθ Συμφώνου, έκ τια οαλλήλου πρός την πολιτικήν συνεργασίαν των. Ή διαπΐστω σις αυτή εγένετο καί είς την διάσκεψιν τοθ Βουκουρεστίου κοί διατυπώνεται καΐεΐς τό έκ δοθέν ανακοινωθέν.Ούτω άτΐο δεικνύεται δτι ή έκτασις των έμπορικών άνταλλαγών καί των οΐκονομικών έν γένει συ ναλλαγων μετσξύ των τεσσά ρων χωρών αΰξάνει διαρκώς παρουσιάζουσα μεγάλην δια φοράν κατά τό παρελθόν έτος έν συγκρίσει πρός τό τιροπα ρελθόν. Έτΐί πλέον επετεύχθη νιών Τ.Τ.Τ. καί την ελευθέραν κυκλοφορΐανκατ' ευθείαν ταχυ δρομικών όχημάτων καθ' δλην την έκτασιν των χωρών τής Συνεννοήσεως, διά την Ικδο σιν δύο κλάσεων κοινών γραμματοσήμων κ.λ.π. Ώς πρός δέ τόν τουρισμόν ένέκρ νέ την ίδρυσιν κοινοθ γραφε ου τουριστικής προπαγάνδας είς την Νέαν "Υόρκην. Ή διάσκεψις λοιπόν τοθ οΐκονομικοΰ συμβουλίου τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως, ύ πήρξε γόνιμος είς άποφάσεις πρακτικως έφαρμόσίμους. Έ θεσε δέ τάς βάσεις στενωτέ ρας συνεργασίας επί τοθ οίκο νομικοθ έκπολιτιστικοθ έπιπέ- δου, των τεσσάρων χωρών εί τό μέλλον. Καί Ιχει τουτο ι¬ διαιτέραν δλως σημασίαν. Ή οΐκονομική συνεργασία δέν χει μόνον ύλικά όφέλη. Έχε καί ήθικά καί πολιτικά. Ε1 ναι ή βάσις επί τής ότΐοία θά στηριχθή ακλόνητον τό ο κοδόμημα τής ΕΙρήνης. 'Επ πλέον δέ ή οίκονομική συνερ γασία θά έξαλείψη τόν συνα γωνισμόν μεταξύ των τεσσά ρων όμόχων χωρών καί θ' ά ποβή πολύτιμος παράγων καί συντελεστής τής περισυλλο- Αί άσφαλ·σεις. Μετά τάο Αθήνας, τήνθβσ σαλονίκην καί τόν Πειραια, 6 θεσμός των κοινωνικών άσφα λίσεων έπεκτεΐνεται τώρα καί είς τάς Πάτρας, τόν Βόλον τάς Καλάμας δπου θά λει- τουργήσουν παραρτήματα τοθ ίδρύματος. Τό γεγονός είναι αξιοσημείωτον καί άξίζει νά πανηγυρισθή. Άποδεικνύει την μέριμναν τοθ σημερινοθ Κράτους υπέρ των έργαζομέ νων. Καί ή μέριμνα αυτή, ή στοργή αυτή θ' άγκαλιαση συν τώ χρόνφ Κλους τούς μισθωτούς, θά γίνη αίσθητή είς δλην την χώραν. Διότι πολΰ γρήγορα, αί κοινωνικαί άσφαλίσεις θά λειτουργήσουν καί είς τάς άλλας πόλεις, είς δλα τα κέντρα οπου ύπάρ χούν έαγαζόμενοι, καί ήμερομίσθιοι. μισθωτοΐ Τα Άμυρά. Ένα άπό τα μεγαλΰτερα φάνισι των στόν ψοχικό χόσμο. Καί άνθρώπων χι' δχι χαί πνευματικό των ίμως £έν θάΐτρεπε >ά ξεχνοθμε δτι φροντίζουν γιά
  την άψίγη εσωτερικήν έμφάνιαί
  των αυνήθως 2σοι θέλουν νά κα
  |)3ΐ>ν την εσωτερικήν κενότητα
  ή χαί την άσκήμια των. Γιατΐ
  είνε γνωατό ϊτι δχι οπανίως χάτω
  άπ' τόν χομψΐυίμενον δανδή κρύ
  βεται δ άπατεώνας καί δ κοθ
  φός. "Οπως είνε έπΐόης γνωστόν
  βσο πλουτίζεται τό έξωτερικό,
  τόσο άδιιάζει τό έσωτερικό. Δέν
  βγήκε χωίίς λόγο χαί άβασάνιστα
  τό συμπίρααμα ότι ή εύφυΐα είνε
  αντιστρόφως άνάλογη πρός την
  ώμορφιά.
  "Αν τό θυμώμαοτΐ παντα αύτό,
  αν τό χάναμι αυνείδησι χαί άν
  τό εφαρμοζαμι, τότε θά δίδαμ*
  τόσην τουλάχιστον αξίαν στό πε
  ριεχέμενο ενός γραφτοθ, δση καί
  στήν όρθογραφία καί στό ΰφος
  τού. Κι' άκόμη θά φροντίζαμε
  άτλοποιήσωμΕ υφος καί δρθο
  γραφία. ΐό Ϊ5ιο δπως καί οί γυ
  ναΐχες θά φρέντιζαν νά μην έξαν
  τλοθν δλο τό άπόθεμα τής σκέ-
  ψΐως χαί τής ψ.ιχής των γιά την
  μόδα πού δέν είναι τίς περισσό
  καί τα ιιλουσι-
  τής επαρχίας
  γραφικώτερα
  ώτερα χωρία
  Βιάννου, άληθινός παράδει-
  σος δπου τό τραγοθ&ι των
  άη5ονιών, τό μουρμούρισμα
  τοθ νεροθ καί τό ψιθύρισμα
  τοθ δάσους συνθέτουν την
  γλυκύτερην άρμονίσ, είναι καί
  τ' Άμυρα. Κσί άξίζει, όμολο
  γουμένως τό πολυθέλγητρο
  αύτό χωριό ιδιαιτέρας μερΐ-
  μνης καί στοργής. Πιστεύο¬
  μεν ομως δτι τα δύο σοβα
  ρώτερα ζητήματα πού τό ά·
  πσσχολοθν, ή κατασκευή άμα
  ξιτής όδοΰ καί ή ανέγερσις
  νέου σχολικοθ κτιρΐου θά τα
  κτοτιοιηθοθν καί θά λυθοθν
  οριστικώς πολύ σύντομα. Ή
  δή άλλωστε, χάρις είς. τό
  ενδιαφέρον των αρμοδίων καί
  τάς ενεργείας των κατοίκων
  καί αί δύο αύται άνάγκαι
  ευρίσκονται είς τό στάδιον
  τής θεραπείας των.
  τερες φαρές ούτε
  σόμφωνη
  με την αίσθητιχή τοθ υφιυς. Καί
  θά γινόταν περισσότερον άπλές
  στήν έξωτεριχήν ίμφάνισι χαί
  πλούσιες στόν έσωτερικό τους κό
  σμο. Δέν θάχαν νά ζημιωθοθν τί
  ποτε, δπω; δέν θάχε νά ζημιω^
  τίποτε χαί ή γλωσσα άπό την
  άπλούίτευσι τής όρθΰγραφΐας.
  Άλλά γιά τα μεγάλα έφέλη χρει
  άζονται καί μεγάλες προσπάθειες.
  "£νας
  των. "Εάν δέ κατορθωθή τε-
  λικως ( εϊσοδος κσί τής Βουλ
  γαρΐας είς τάν οργανισμόν
  τής Βςίλκανικής Συνεννοήσε
  ως, τότε είς την γωνίαν αύ
  την τής Εύρώπης, πού άτιετέ
  λει άλλοτε την πυριτι&αποθή
  κην τής'Ηΐτείρου μας, θά παγι
  ωθη πλήρως ή τάξις καί ή ά
  σφάλεια καί θά δημιουργηθή
  καθεστώς εΐρήνης καί δημι-
  ουργικής προσπαθείας. Θά εΐ
  ναι δέ διδακτικόν τό παρά
  δειγμα δι* δλον τόν κόσμον,
  νά χρησιμεύση ώς
  Καί 'ίσως ηη
  πρότυπον διά μίαν νέαν ορ
  γάνωσιν τής Εύρώπης. Ίσως,
  δηλαδή ν' άνοίξουν τα ΒαλΙτ6Ρου
  ΡυμοτομΙαι.
  Άπό ημερών ήρχισεν ή κα
  τεδάφισις των πρό τοθ μητρο
  πολιτικοθ ναοθ τοθ Άγίου
  Μηνα παλαιών οίκιών. Πιστεύ
  ο μέν λοιπόν δτι θά συνεχι-
  σθοθν αί ρυμοτομικαί έργασΐ
  αι είς τόν τομέα αυτόν μέ¬
  χρις όλοκληρώσεώς των συμ
  φωνα μέ τό νέον σχέδιον τής
  πόλεως ώστε νά δημιουργηθή
  μ(α νέα πλατεϊα, νά φΰγουν
  τα έρείπια καί νά έξαρθή ό
  μητροπολιτικός ναός μέ δλην
  την μεγαλοπρέπειαν τού. Άλλ'
  ελπίζομεν έπίσης δτι έκ πα-
  ραλλήλου πρός την αξιέπαι¬
  νον αυτήν προσπάθειαν τοθ
  Δήμου θά ληφθή μέριμνα καί
  διά την διαρρύθμισιν καί τόν
  έξωραϊσμάν τής πλατείας Ά
  γίας Αικατερίνης καί την επι
  σκευήν καί μετατροττήν τοθ
  τεμένους είς Βυζαντινόν Μου
  σεΐον.
  ***
  Εύγενής χειρονομΐα.
  Μάς εδόθη άλλοτε ή εύκαι
  ρία νά εξάρωμεν τάς έπιδιώ·
  ξεις καί τούς σκοποΰς τής Έ
  ταιρεΐας Κρητικων Μελετών
  καί νά τονίσωμεν τό καθήκον
  ολων νά συνδράμουν τό Ερ¬
  γον της. Ήδη, χορηγός τής
  έταιρεΐας ήλθεν ή 'Εθνική
  Τραπέζα καί 6 Διοικητής αύ
  τής κ. Δροσόπουλος. Καί ένί
  σχυσαν την Εκδοσιν τοθ δευ
  τόμου της έπετηρΐ
  κάνια τόν δρόμον τής φήνης δο« τΠ«. άφιερωμένης είς
  αυ
  τούς δικαίως. Πρόκειται περί
  μιας εύγενοθς χειρονομίας τοθ
  μεγάλου πιστωτικοθ ίδρύμα
  καί τής συναδελφώσεως, δι"
  δλους τούς λαούς. Αυτή δέ
  θά είναι καί ή μεγαλυτέρα ύ ]
  πηρεσία την οποίαν θά προσ χήν 6 < . {λ χω φέρη δχι μόνον είς τούς λα | ^ ! , ,_ Ύ . ούς της άλλά καί είς την άν ΥΡαμματων *αΙ Ιδιαιτέρως οί -— μ λ * ^ . ■—» ^ ^υ[ £^ £λ λλ μ λ Λ λ^ ,■.§ ι ■ μ* ^%% Λ ρΐ φ*Λ ΛΛ β & ^^ο * ^ && ^εν γής καί των δημόσιον καί θρωπότητα ολόκληρον, ή Βαλ Κρήτες, έκτιμοθν βαθέως κατ' των (διωτικών οίκονομικών κανική Συνεννόησις, αξίαν.
  ΑΠ0ΡΘΩΖΙ9
  Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον ή ξεκαρδιστική μουσικ"
  Φάρσα: «ΟΙ άσσοι της ΚομνΕνας»
  Μέ τόν Ζώρζ Μιλτω«. "Ωρα 10 π
  μ. δ νειραματιστής Τ. Βουδούρη
  καί τό μέντιουμ Ζωή, μέ νέο
  πρόγραμμα.
  Την Δευτέραν «"Ερωτες Φοι
  τητών», Ρομπέρ Τέύλορ—Ο'Σού
  λιβαν.
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον: «Έξέγερ
  σις στό Μαροκο». Κυριακή ωρα
  2 μ. μ. νέον έπεισοδιακδν.
  Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββατον
  Κυριακή ώρα 6 1)2 άτΐογευματινή
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ξΈκκρδιατιχή μουσική
  φάρσα:
  ΟΙ ΑΣΣΟ
  ΤΗΣ
  ΧΟΙΙΝΑΣ
  Μέ τούς Σώρζ Μίλτων (Μπου¬
  μπούλα -ϋλ Μπερρύ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Το γοητευτικώτερο φίλμ
  της έςρετεινής παραγωγήν μέ
  τον
  Ρομπέρ Τέΰλορ
  την γοητευτική
  Μωρίν Ο' Σούλιβαν
  καί τβν μεγάλονχκλλιτέχνην
  Λιονέλ Μπάρρυμορ
  ΕΡΩΤΕΣ
  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  "Ολα τα σπόρ τβδ στίβου.
  Ό θρίοτμβος της νεοτητος καί
  τού έρωτος.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Γιά πρώτη φβρά στό Ήρά-
  χλειο. Ή μεγαλείτερη κινη
  ματογραφική αποκάλυψις:
  ΝΤΙΑΝΑΝΤΑΡΜΠΙΝ
  Α χρυσή φωνή τού αιώνος
  μ«ς σΐο φίλμ—χάρμα πού [ήν
  έδοξαβε:
  100 ΑΝΔΡΕΣ
  ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ιδνα άπό τα ώραιότβ
  ρα φίλμ:
  Μιά μεγάλη περιπέτειαι
  στή λεγεώνα των ξένων:
  ΕΞΕΓΕΡΣ
  ΣΤΟ
  Ο
  Τ
  Ω
  Ν
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ένα μουσικό ρωμάντζο:
  Νέ τβν
  Ρσμόν Νοβάρρο
  ΧΚΐ Την
  ΊΕβελιν Λέην
  ΕΝ01ΚΙΑΖΕΤΑΙ απο 24ης Ί·
  ουλίου οίχία έν τη* όίώ Άριάδνης
  17, συγχΐΐμέντ) έχ πίντε δωμάτ¬
  ιον, δωματίου λουτροθ χαΐ δλων
  των χρΐιωϊβν. Πληροφορίαι π«-
  /* Τώ χ, Ιωσήφ _όρπ*0,
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τού "Αρμστρογγ,
  85ον
  Επί πλέον είχεν άρχίσει ν' ί
  ναμιγνύετοτι είς τον ίδιωτικόν βί¬
  ον τοθ Μουσταφά" Κεμάλ, εδείκνυε
  την αποδοκιμασίαν τού διά τούς
  φίλους μέ τούς όποίους δ πρόεδρος
  έκανε παρέα, χαί την έχθρότητα
  πρός τους «παλληκαράδες», δπως
  ώνομάζοντο οί φίλοι τοθ Κεμάλ
  πού ίτρομοκράτουν > την έθνοσυνέ
  λευσΐν. Μίαν ή δύο φοράς 4 Ισμέτ
  •Γχε παρει τό μέρος τής Λατιφέ
  χατά τοθ Κεμάλ. Μέ την α¬
  νωμαλίαν καί τάς δυσαρεσκείας
  ποΰ δπήρχαν είς την χώραν, ή με
  ταβολή ένεδειχνύετο.Ό Φετχή, μέ
  τούς συνεσταλμίνους τρόπους τού
  καί την άγαθότητα έχαιρε γενικων
  συμπαθειών. Ό Κεμάλ απεφάσισε
  νά καταστήση τόν Φετχή πρωθυ
  πουργόν! Ή άντιπολίτευσΐ{, έθεώ
  ρησε μέν την λύσιν αυτήν, ώ; Ινα
  άπλοθν συμβιβασμόν, άλλά την
  ήρμήνευσεν ώς νίκην της. Καί έν
  θαρρυνθεϊαα, ήρχισε νά έπιτίθεται
  κατ' αυτοθ τοθ Μουσταφά Κεμάλ.
  Οί πληρεξούσιοι ήσαν άποφχσι
  σμένοι νά κοιταλύσουν την δικτα
  υρίαν τού χαί*" ν' άναλάβουν αύ
  τοί την διεύθυνσιν τής χώρας.'Υ
  πέβαλαν πρότασιν νόμου διά τής
  οποίας περιωρίζοντο αίσθητως τα
  προεδρικά δικαΐώματα. Ή συζή
  τησις πού προεκάλεσε το νομοοχέ
  διον, υπήρξε σφοδρά χαί μόνον
  μετά μεγάλας δυσκολίας χατωρθώ
  θη νά μή ψηφισθή τό νομοσχίδι
  όν. Διά τόν Μουσταφά Κεμάλ ή
  στιγμή ήτο κρίσιμος, Όλόκληρος
  ή χώρα άντέδρα εναντίον τού, τόν
  μνησιχακ&Οαεν. Οί Λαζοί ήτοιμά
  ζοηο πρός εξέγερσιν. Τό λαϊκόν
  κόμμα έχανε την συνοχήν καί πει
  θαρχίαν τού. Πολλοί έκ των χαλλι
  τέρων φίλων τού, θεωρούντες 3ΐι
  ή πλάστιγξ είχεν άρχίσει νά χλί
  νη πρός την άλλην πλευράν, τόν
  είχαν έγχαταλείψει χαί προσχωρή
  σει πρός τόν Ραούφ,
  —Έχρεωχόπησε, έξώφλησε, §έν
  είνε πιά τίποτε !—είπΐ μέ σαρχα
  σμό μιά έχ των γυναικων μέ τάς
  οποίας διεσκέδαζε· μάζευσε τα
  πράγματά της. τόν <Χφησε, χαί άνε χώρησεν είς Κωνσταντινούπολιν. Δέν ηδύνατο νά υπολογίση επί τοθ στρατεύματος. Είς τάς άνατο Λιχάς επαρχίας οί ίερεΐς έφανάτι ζαν τόν δχλον εναντίον τού. Τόν περΐεβαλλε παντοθ ή άπειλή τής έπαναστάσεως χαί επάνω είς δλα ή Αγγλία έπέδωσε τελεσίγραφον περΐ τής χατοχής τής Μοσσούλης, καί τό τελεσίγραφον ήτο πλήγμα χατά τοθ κύρους τού. (συνεχΕζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ή κρίσιμος στιγμή τής ζωής. Τά εΐκοσι χρονια. Όλίγοι άνθρωποι χαταλαβαί- νουν πόσο αυγχινητιχή, πόσο τα- ραγμένη στιγμή τής ζωής είνε, γιά την γυναΐκα, ή ήλιχία των εί κοσι έτών. Ή ζωή άνοΕγίται έμπρός ττίς «μέσα άπό μ(α πύλη πλαισιωμί- νη μέ δαντέλλες χαί ρόζ μεταξω τά»... Τό πδν είνε δυνατόν, τά πάν είνε πραγματοποιήαιμο. Ή άναζήτησις τοθ ϊρωτος, τό δνειρο ενός καλοθ συντρόφου, ή φιλο5ο- ξια μΐάς πλουσίας ζωής άπό προΐ χά (διότι ή" γυναίκα προτιμά πάν τοτε, μάλλον νά δίδη παρά νά λαμβάνη), ή ελπίς δτι θά κάνη καλυτέρα πράγματά άπό τού; άλ λους, ή έπιθυμία νά πραγματο¬ ποιηθή μία φΐογιρ^ι χαί δικαία φιλοΒοξία, ιδού τί άπασχολεί την σκίψι κάθε κοριτσιοθ' είνε ή στιγ μή των άποφάσεων, ή ατιγμή πού θά έχλέξη την οδόν πού θά α¬ κολουθήση. Είνε ή κρίσιμη στιγ· μή τής ζωής, τά εϊχοσι χρό· νια!... Πόσΐς γυναΐχΐς, πόσα κορίτσια ήπατήθησαν είς την έχλογή τής δδοθ πού ώφειλαν νά άκολουθή· σουν! Ή κοινωνία άπησχολημίνη αποκλειστικώς μέ την έξωτεριχή κατάσΐασι. των άτόμων, μέ τούς τίτλους, την περιουσία, τά πλού τη οί έσωτερικές σκέψεις, τά προ βλήματα τής καρδίας ίχουν πολύ όλίγην θέσιν. 'Αφίνουν νά τίς δδηγοθν χίλια αίσθήματα, προτροπές, συμδου- λές ολίγον ή διόλου χρήσιμες· λη σμονοθν Ινα πραγμα γιά τό όπεΐ όν θά μετανοήσουν πικρά άργό- τερα: την φωνή τής καρδίας, την γνωριμία των πραγματιχών ίχα- νοτήτων των. Είς πολλά χορίτσια τό πρόβλη μα τίθεται χαθαρά: άφοθ τά έ- μόρφωσαν οί γονεΐς των, τά πιέ- ζουν νά πανδρευθοθν, συχνά μάλι στα, μέ άνθρώπου: πού δέν συμ- παθ&ύν. Έν ώ τά χορίτσια αύτά θά ήθελαν νά διαττ;ρήσοϋν γιά χαμποσο την ελευθερία των μέ δ· πλο την μόρφωσι πού τούς Ιδω σαν. Κάποτε συμβαίνει τό άντίθετο ή δ(αψ:υ5ομέντ) ψιλο$οξία των γ νέων στρέφεται πρός τό χορίτσ τής οικογενείας άπό τό οποίον, : πό διτερηφάνειαν, ζητοθν νά δημ ουργήση μία σταδιοδρομία, μία έπιτυχία, μία δόξα πού είνε άδύ νατον νά πραγματοποιηθή" έν' ί: τά ιϊχοσι χρόνια αύτοθ τοθ %ρ ταιοΰ ζητοθν τόν ήλιον, την ζωή την άγάπη, μία έστία· τής επ βΐλλουν παρατεταμίνες χαί άνια ρές μελέτες άπό τίς οποίες έξέσ χεταΐ ίξηντλημένη, έκνευρισμένη χατάχοπη... Σφαλμα καθοδηγήσι ως, σφαλμα έκκινήσεως πρός την ζωή. Είς τά εΐχοσι χρόνια άηοφα σίζεται δ δρόμος πού θά άχολου θήση είς την ζωήν τού κάθε χο ρίτσι1 έπιβάλλεται ασφαλώς νά έμ πνευσθή άπό τάς κοινωνικάς συν θήχας καί άπό τάς συμβουλάς τοθ περιβάλλοντό; της' έπιβάλλεται 8 μως, έπιβάλλεται πρό πάντων νά γνωρίση καλά τόν εαυτόν της πρέπει νά ζητήση βσον τό δυνα τόν περισσότεεα άπό την δρασΐη ριότητα των εϋκοσι έτών της· άλ λά νά μην ζητήση πάρα πολλά Είνε ακριβώς άπό την πραγμαΐ κή γνωριμία των (κανοτήτων της πού θά δυνηθή νά καθορίση αϋτό τό δριον. ή Ντιστίγκέ Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ. Ε. Ίατρος τού Κοιρίιολογικοΰ δβτνΐεβ τής Α' Παθολογιχής Κλινικης τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δέχεται έν τφ ίατρείφ τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογικής Κλινικης Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ- βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ. Αριθ. τηλεν. 8.25 Ι ε) ι ι ι Ι Ι ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙ ΑΘΗΝΑΣ 'κάστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 καί 30 π. μ. 'Επίσης ΤρΙτηνι Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.50 μ. μ. 'Ακριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. ενταύθα Πρακτορείον ««δίδονται κίσιτήρια δι' όλας τάς Έλληνι- ρΐ*βδ ΥΡ^ΗΗάς ««. έν σ«νεχεί« δΓ όλας τάς Εύρωπαϊκάς τοιαύτας, φορτωτικαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις τ·ν τόπον τβν πρββρισμβΰ των. ' Πράκτωρ Ηρακλείου Ό σατανας καλόγηρος' ΚΟΙΜΩΜΙΚΠ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΗ Ι ΚΙΝΗΣΙΣ. - Αφίχθησαν χδές ' άεροπορικδς οί κ. κ. Κ. Φαλκω νάκης, Α. Καστρινάκης, Γ. Περδι Ι κάρης, Έμμ. Μαρκόπουλος, Έ, 'Λρ. Τηλ. 8-18 ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ 85 όν Μέ Ικφρασι πόνου τόν ένο ωσε νά σαλεύη μέσα στήν αγ καλιά της, πού τόν κρατοθσε Άντεμετώπισε τόν ύπασπι στήν ήρωϊκώς. —Φεύγω άμέσως, είπεν ή αύτοκράτειρα. Ό ύπασπιστής ύπεκλΐθη καί εξηφανίσθη έπειτα οπίσω | άπό τά παραπετάσματα. —Άγαπημένε μου, είπεν ή τσαρίνα καί έσταμάτησε κα θώς έ"νας λυγμός έπνιγε τόν λάρυγγα της καί προσέθεσε κυττάζοντάς τον στά μάτια —"Εχε γειά! Ό τσάρος έτέντωσε τούς βραχίονάς τού καί την κρατοθ σε σφικτά. Τό κεφάλι τού ταν άκουμπισμένο πάνω είς τό στήθος τής συζύγου τού. —Όχι άκόμη, τής εΐπε μέ Ικετευτικόν τόνον. —Πρέπει νά φεύγω. 'Εσήμα νεν ήδη ή ώρα. —Μιά στιγμή άκόμα! —Όχι, άγαπημένε μου, σέ καθυστερώ άπό τό (ερώτερόν σου καθήκον, άπό τό καθήκον σου πρός την Ρωσσίαν, τοθ εΤπε καθώς έσηκώθηκε σιγά άπό κοντά τού. Έστάθη έμ πρός τού καί τοθ εΤπε: —Πολέμησε γενναϊα, αύτο κράτορά μου! —"Αλεξ, άρχισεν ό τσάρος μέ έξησθενημένη φωνή. —ΦοβοΟ τόν Θεόν μονάχα καί κανέναν άλλον. Πήγαινε έκεϊ πού δρέπουν οί ή^ωες την δάφνην τής αθανασίας Πήγαινε νά φέρης δόξες κα νΐκες γιά τή μεγάλη μας Ρωσ σία. Ένηγκαλίσθησαν μέ δακρυ σμένα μάτια. —Καί νά γυρΐοτις γρήγορα σέ μενά, έψέλλισεν ή αύτο κράτειρα. Τόν άφησε μέ γρήγορο β μα μή τολμώσα νά κυττάξη πΐσω της. Ό τσάρος έκαμε έ να βήμα πρός αυτήν καί έ πειτα έσταμάτησεν. Ηκούσθη τό πρώτον σφύριγμα τής άτμο μηχανής. Μετά μίαν στιγμήν ή άμαξοστοιχΐα ί)ρχισ€ νά σύ ρεται άργά 2ξω άπό τόν σταθμό. Τό πρόσωπο τοθ τσάρου ταν άκουμπισμένο πάνω στό τζαμι τοθ παραθύρου. Τό τραΐνο δλο καί εφευγε. Ο συγκεντρωμένοι είς τόν σταθ μόν, καΐ υπήρχεν άρκετό πλή θος, τό οποίον δυσκόλως συν εκρατει ή άστυνομία καί ό στρατός, έκινοϋσαν τά καπέλ λα των καί έζητωκρσύγαζον έν ώ ή τσαρίνα τόν χαιρετοθ σε μέ τεντωμένους τούς βρα χίονατς. Μετά μιά στιγμή τό τραΐνο βγήκεν άπό τόν σταθμό καί επροχώρει τώρσ γρηγορώτερα Ό τσάρος Νικόλαος επήγαινε είς τό μέτωπον. Τά πλήθη έζητωκραύγσζον άκόμη. Ή μετάβασις τοθ τσά ρου είς τό μέτωπον ή'ταν ή τελευταία των έλπΐδα... (συνεχΐζεται) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8 Πλησίον ίταθ. Νοναστηράκι Παρέχη πάσαν πληρβφορί- αν ή ίιβυχόλυνσιν Ιατρικης φύσεως, είς τοΰς είς Αθήνας μίταβαίνοντας άσθϊνεϊς συμ¬ πολίτας τού. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟλΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟϊ ΜΕΡ.ΛΥΔΑΙΗ-ΜΑΤΖΑΟΕΤΑΙΗ Δέχιται ιΐς τ6 Ιργαστή- ριον της (ΠλατεΙα Βαλιδέ Τζαμί!. Την μεγαλυτέραν λ(«ν ύφασμάτων την Ιχει μόνον · ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ 'Αγίβϊ» Μην» ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά τό Μπ,ντενάχι: α) μί« μιγάλη άηο θηχη εκτάσεως 300 χ. μ. 6) μία ίν«ποθ^ («ί««) μέ δαρέλια ωρητικότητος 45.000 <3χ. Ιΐληροφορίαι είς ΪΛ Γρ«φι1θί Χ· Α, 1, ΙλβίΛΟΧΟ κάρης, Έμμ. Μαρκόπουλος, Έ Πετράκης, Έμμ. Στρατάκης, Α. Ίατράκης, Π. Άνδρουλάκης καί Δ. Άνδρουλάκης. —Έττίσης αφίχθησαν οί κ. κ. Κ ΜαυρΙδης. Μ. Πετρόιΐουλος καί Κ. Παναγόπουλος. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Απέθανε κβΐέκη· δεύθη την παρελθούσαν έβδομο· δα είς τό χωρίον 'Αχεντριδ Μο¬ νοφατσίου χρηστόι,· καί ένάρετος πολίτης ό Μιχ. Γρηγ. Παπαδάκης παντοπώλης. Ό μεταστος ήγαπά το καί έξετιμδτο υφ' δλων των χωριανών τού λόγφ τοθ έξαιρέ* τού χαρακτηοός τού. Την δοκι μασθεϊσαν οΐκογίνειάν τού καί 1· διοιιτέοως τόν υϊόν τού κ. Δημ Παπαδάκην διδάσκαλον Πραιτωοϊ ών συλλυπούμεθα θερμώς. -Έξευέτρησεπροχθές είς Κρου σδνα τό ζήν δ Ιωάννης Δρίκου λάκης έκ των συμπαθεστέρων οΐκογενειαρχων καί μεγαλοκτη. ματι63ν τής κωμοπόλεως. Την κη δείον τού γενομένην την έπομβ νην τοθ θανάτου τού παρηκολού θησεν δλόκληρος ή κοινωνία τοθ Κρουσωνος τιμώσο την μνήμην τού ί- ιε· ι τού ύ. Είς τά τέκνα καί τούς συγγε νεϊς τοθ μεταστάντος ή «Άνόρ θωσις» άπευθύνει θερμο συλλυπη τήριο. ' Γύρω στήν πόΑι. Μετ* επίσκεψιν καί τοθ νομοθ Χανίων επέστρεψε ι(ς την πόλιν μας τό ζεθγος τοον καλλιτεχνών φωτογράψων Σεραϊ^άρη, άπεσταλ μένων τοθ ύφυπουργεΐου Τύττου καί ΤουοισμοΟ, πρός λήψιν καλ λιτεχνικών φωτογραφιών διά τό διαφημιστικόν περιοδικόν «έν Έλ λάδι». —Υπό των ανωτέρω ελήφθησαν φωτογραφίαι διαφόρων τοπείων τής Κρήτης, γραφικών ναΐσκων καί έξω<κλησ(ων, ίστορικων σπη· λα,Ιων, άρχαιολογικών χώρων, χω ρίων καί κωμοπόλεων τής μέγα- λονήσου, αί όττοϊαι θά κοσμήσουν τό περιοδικόν, —Μέ πολλήν επιτυχίαν εδόθη προχθές τό εσπέρας είς τό θέ¬ ατρον Πουλακάκη ή ερασιτεχνι- κή παράστασις τοΰ ΜορφωτικοΟ Συλλόγου υπέρ τοθ Άσύλου τοθ ΠαιδιοΟ μέ τό δργον τοθ Μολιέ- ρου: «Ό ,οπατημίνος σύζυγος». —Τό πρώτον μέρος τοϋ προ- γράμματος ιτεριελάμβανεν επι· δίΐξεις τίΐς δρχήστρας καί χορω- δίας τής Άκαδημίας Ηρακλείου υπό την διεύθυνσιν τοθ καθηγη τού κ. Νουφράκη, τό δεύτερον δέ τδν «Άπατημένον σύζυνΌν» διδα χθέντα υπό τοθ καθηγητού* τοθ Ώδείου κ. ΚαρυστινοΟ. —Τό ϋργον ηρμήνευσαν οί κ. κ. Εύγένιος Κανδυλης, Ιωάννης Δαΐλάκης, Ιωάννης Άλφιερης, Κώστας Λεμπιδάκης καί Μανν>·
  λης Σφυράκης καί αί δίδες Λέ·
  λα ΚαβροΟ, ΚαΙτη Γιαννακουδά
  κη καί Κοθλα ΤσακΙρη.
  —Τό θέατρον εΐχε κατακλυοθή
  Απδ κόσμον καταχειροκροτήσαν
  τα επανειλημμένας τούς έκτελε-
  στάς.
  —Τά συνεργεΐα τά άπασχολού·
  μενά μέ την τοποθέτησιν των 0·
  δρομέτρων έργάζονται ήδη επί
  τής δδοθ 25 ΑΟγούσιου.
  —Μίχρι τοϋδε £χει εκτελε¬
  σθή τό μεγαλύτερον σχεδόν μέ·
  ρος τδν εργασιών.
  —Είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά κα
  τέλθουν σήμερον είς ποδοσφαι
  ρχκόν άγώνα πρωταθλήματος (αί
  δμάδες «Ήρακλίϊς» καί «Έργοτέ-
  λης».
  — ΟΙ φΐλαθλοι άποδΐδουν είς
  τόν άγώνα τούτον εξαιρετικόν
  ενδιαφέρον.
  —Ή κίνησις τής άγορας Ή
  ρακλεΐου συνεχισθή καί κατά την
  διαρρεύσασαν έβδομάδα μάλλον
  ήσυχος.
  —ΑΙ κατ' αυτήν σηιιειωθεΐσαι
  έξαγωγαί Εχουν ώς εξής: Σουλ¬
  τανίναι 270.000 χιλιόγραμμα τα¬
  χτάδες 1Ο.Ο0"1, ελαια 70 000, οΐνοι
  75.ΟΟΟ.
  — Είς τόν κινηματογράφον Που¬
  λακάκη θά προβληθη άπόψε διά
  τελευταίαν φοράν ή ξεκαρδιστική
  φάρσα οί «Άσσοι τής ΚομπΙνας»
  μέ τόν Ζώρζ Μίλτων· Είς πρωϊνήν
  παράστασιν τό μέντιουμ Ζωή καΐό
  ύπνωτιστής Βουδούρης θά ίκτελέ-
  σουν νέα κειράμστα.
  —Είς την «Μινώα» συν?χ(ζεται
  μέ επιτυχίαν ή προβολή τής «Έ
  ξεγέρσεως στό Μαρόκον».
  β Ρεκβρτερ
  —Ποΐες ταινΐες θά ίδητε την
  έρχομένη έβδομάδα.
  Δευτέρα — Τετάρτη «"Ερωτες
  Φοιτητών» τό γοητευτικό φίλμ
  των Ρομπέρ Τίϋλορ — Μώριν Ο'
  Σούλιβαν. Πέμπτη—Κυριακή: «100
  έίδ ^α κορΐτ Τί θθ
  λβ ΠμηΚρακή: 100
  έίιδρες ^να κορΐτσι». Ταινία θαθ
  μα μέ την νέαν κινηματογραφική
  άποκάλυψι Μτιάνα Ντάρμπιν.
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά
  θηνών δπου είχε μιταβή πρός
  παρακολούθησιν τή; μό5ας των
  σολίϊγ χαί ματλασέ ή δνΐς Μαρία
  Τζανάκη χομίσασα πλουσίαν συλ
  ογήν μοντέλων.
  Έργοσΐήριον παραπλεύρως
  μανΕδη—Κύ
  ΑΑΜ00ΣΓ.ΛΑΜΜΝ1Μ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Χάνδαχβς
  Ηράκλειον
  ΤΟ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ά-
  ρόπολις» χοθ χ. Ν. Μπαλτζακη
  γοράζΐι χάπαρι διά τουροΐ ηρδϊ
  Ο δρχ. κατ' 4χίν.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «51
  Τ6 μεγάλο €ργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Μ^^^^-%
  589«ν
  ,ά.ποτελέσ^τα
  άνσ
  τοθ ν' άνατρέ
  ,. τ* ί Τήν- °χ0λήν τσύτην' βπάσσ στά<Ίς κλεΐ εί τα έργοτστηοια, κρημνΐζει την αξίαν των δημοσί ών χρεωγράφων, διακόπτει τό εμπόριον, έμποδΐζρι τος επιχείρησις, έπιφέρει χρεωκοπΐας, άμέσα* δ' έπέρχεται άναργυρΐα, αί ίδιωτικαΐ κατσστάσεις άνη συχοϋν, ή δημοσία πίστωσις κλονεΐται, ή βιομηνα νΐα άμηχανιΐ, τα κεφάλαια άποδειλιοθν «αί κρύ πτονται, τό ημερομίσθιον ύποτιμδται, φόβος παντα χοϋ Εντέυθεν ζημίαι. 'Υπελογίσθη 8τι ή πρώτη ή+ιέρα μιάς τινος στά σεως είς τήν Γαλλίαν έζημΐωσε τόν τόπον είκοσιν έκατομμύρια φράγκων, ή δευτέρα τεσσαράκοντσ ή τρΐτη έξήκοντα. ΜΙα τριήμερος στάσις άπορρο φδ έ<ατόν είκοσιν έκατομμύρια· τούτέσπν, υπό μό νην τήν οικονομικήν έτιοψ ν, μΐα στάσις είνε επιζή μιος δσον καί μεγάλη τις καταστροφήν τό·ναυάγι όν ενός στόλου, παραδεΐγματος χάριν, ή μΐα ναυ μαχΐα καθ" ή^ήφανΐζετο στόλος συγκείμενος έξ έξη κοντα πλοΐων τής γραμμής». Ή αυτή σχολή λέγει4 «Βεβαίως, έχουσι καί τι καλόν αί στάσεις, διότι άνι,ψουσι τήν πολιτικήν άνδρεΐαν άλλά τό καλόν τοθτο δύναται άρά γε νά Ισομετρηθπ πρός τό χυνόμενον αϊμα, πρός τήν διακοτιήν τής προόδου; Όχι βεβαίως. "Ωστε αί στάσεις είνε όλέθριαι». Τό καθ" ημάς, άποβάλλομβν την λέξιν στάσιν, ώς λίαν εύρεΐαν έχουσαν έννοιαν, διάκρισιν ποι οθντβς μεταξΰ δημοτικοθ καί δημοτικοθ κινή ματος. Δέν ερωτώμεν ημείς, όν μΐα στάσις ζημιοϊ δσον μΐα μάχη. Καί πρώτον μέν, μάχη διατί; 'Ερχόμεθα ένταθθα είς τό περΐ πολέμου ζήτημα. Μή ό πόλεμος δέν εί νέ μάστιξ δεινή Οσον καί ή στάσις; Καί έΊτειτα, & λαι αρά γ& αί στάσεις είνε συμφοραί; "Εάν ή στά σις τής 14 Ιουλίου έζημΐωσε κατά εκατόν είκοσιν έ κατομμύρια τήν Γαλλίαν, ή αποκατάστασις ΦιλΙπ που τοθ Ε' είς τήν Ισπανίαν Εζημίωσεν εκείνην κα τα δισχΐλια έκατομμύρια. Άν καί άλλα τόσα έζη μίου την Γαλλίαν ή στάσις έκεΐνη τής 14 Ιουλίου θά έπροτιμώμεν αυτήν. "Αλλως τε, ημείς άπορρΐπτομεν τούς άριθμούς τούτους, οΐτινες φαίνονται μέν ώς έπιχειρήματα, είναι δέ άπλαΐ λέξεις. Ημείς εξετάζομεν αυτήν καθ1 εαυτήν την στάσιν. Δέν θέλομεν νά μάθωμεν τα άποτελέσματα, άλλ' έρευνώμεν την αφορμήν. Β'. Τό βάθος τοΰ ζητήμκτος. Δύο ύπάρχρυν όργατ-, ή σάσις καί ή άνταρσΐα· ή μέν άδικος, ή δέ δικαία Είς τα δημοκρατικά Κρά τη, τα μόνα, έν δικαιοσύντ» καθιδρυμένα, συμβαΐνει ένΐοτε νά σφετερΐζηται τήν εξουσίαν μΐα φατρΐα' τότε εξεγείρονται πάντες καί ή άναγκαΐα διεκδΐκη σις τοθ δικαιώματος ενός εκάστου καταντ§ πολλά κις μέχρι τής των δπλων χρήσεως. Είς πάντα τα ζητήματα Βσα άφορώσι τήν * νήν κυριαρχίαν, ό πόλεμος τοθ Ολου κατά τοθ μέ ρους είνε άνταρσΐα1 ή επίθεσις τοθ μέρους κατά ίόΟ δλου είνε στάσις. (συνεχίζεται) Β' Ένας ίλλος Ρωμαΐος, δ 'Αοι» σίνιους επεχείρησε νά περιγρά ψη είς έν* σύγγραμμά τού δλα α ψίρια πο£ι την εποχήν έ κείνην ε&ρίσχοντο είς τόν ποτα μόν Μοζίλαν, καί δ Άπίχ'ους πού έζησεν έΐ;1 των ημερών τοθ Τι δερίου, άναφίοει δτι είχε μεταβή έχΡώμης είς Μιντοθρνο μόνον καί μόνον διά νά γευσθζ τού; περιφή μοιις άστακούς πού εψαρεύοντοέχεί! "Οταν έφθασεν έκεΐ ίπληροφορή θη ίτι είς την θάλασσαν έξω των παραλίων τής Άφρικής έπιασαν κατά |πολύ μεγαλειτέρον κ«ί γευστικωτίρους άσΐαχούς Χωρίς νά διστάση καθόλου έτβξίδευσεν είς Άφρικήν, μόνον καί μόνον διά νά ίκανοποιήση τήν λαιμαρ γίαν τού. Τδ κρέας τοθ φρέσχου δαχαλάου έξετιματο κατά τ4 Σουετόνιον είς τίτοιον σημείον άπό >τούς ΡωμαΙους, ώστε έτιί
  των ημερών τοθ αδτοκράτορος Σε
  βίρου, τό ψίρι αύτό μετεφέρε
  το είς τδ τραπέζι επί δίσχων
  τούς ίποίους κρατοθοαν δοΰλοι
  φέροντες στεφάνους είς την κιφα
  λήν των καί ακολουθούμενοι άπό
  μουσικούς.
  Οί πλούσιοι Ρωμαίοι, συνην
  τηροθσαν είς δεξαμεναί τάς δ
  ποίας έγέμιζαν μέ θαλάσσιον
  νερό, τό οποίον κάθε τόσον ά
  νανίωναν ψίρια τα δποΐα έτρε
  φαν μέ οηχόιι χήνας διά νά
  παχαίνουν καί νά ίχουν κρία;
  ευγεστον Τα ψάρια αύτά τα
  σερβίριζαν εί; άσημένιοιις δί
  σκους, έτοποθετοθσαν δέ χάριν
  διακοσμήσεως, είς τό κεφάλι
  των ίνα μικρόν χρυσοθν σχέμ
  μα "Οίαν έτρωγαν τα ψάρια
  αύτά οί πλούσιοι Ρωμαίοΐ, δέν
  παρέλειπαν νά πιοθν καί τό έκ
  ^Τό γν< γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεβς δλων των Ηρακλειωτών, Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. •Ανακαινισβέν καί πάλιν έςαοφαλίζει ϊλα τ« «λβονεκτήματα τής άνίβί«ς καί εύχαρίατβι» δια- •ερμανσις—λβυτρβ χ. λ. κ. ριΐιιηΐιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐ| Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ § ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι ^(ΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι — ε πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ- Ξ ■οκιβώτια τοθ πεφημισμένου Ξ Κακαβούλη, Έμμ. Παγκά- 8 συναγωνισμοθ "" ή επισκεφθήτε ||.Η.ΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙ^ ΑΛΑΤΙ Μαγειρικό Έπιτρατιέζιο Είς π«κέτ« 200 δρ«μί»ν καί μ»δ5 «3**3 Αρσχ. 4.«50 κατ' ***ν χβνδΡ.χδς *χ «δ Καταστήματι Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ. Έγκυκλοπαιδεία Αι* έκεΐνους πού δέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ λεχτάν «*ρασί τής "Ιβιδος» πού είοήγετο άπό την Μέμφιδα. * * * Άλά καί εί; μετβγενεσΐέρα; έττοχάς λ. χ. χαχά την Άνα γέννηαιν, τό ψίρι εθεωρείτο ώς έκλεκτή τροφή. "Οίαν χάποτε είς τήν ίχθιυιγοράν τή; Ρωμη; επί τής έποχή; τή; Άναγεννήσεω;, έξετίθη^ πρός πώλησιν Ινα ίξαι ρετικά·. μεγάλα νψίρι μέ χρέας ιυγεστον, οί ψχράδες τό έχά ρισαν είς τούς άγορανίμους.Ή είδησις έφθασεν είς τα αύπα ενός διασήμου κοιλιοδούλοι» όνό ματι Ταμ'σιο. Μιά καί δυδ δ χοιλιόδουλος έσπεασεν εί; τό Κα πιτώλιον διά ν' αγοράση τδ ψί ρι. Έν τψ μεταξύ δμω; τό ψί ρι είχε'διατεθή άλλοθ: Τό εί χιν άποκτήσει άλλο; διάσημος χοιλιδδουλος τής έαοχής, δ χαρ δινάλιος Ριάριο. Ό Ταμίσιο έ απευσεν είς την κατοικίαν τοθ χαρδιναλίου, διά νά εξασφαλίση τουλάχιστον τήν πρόσκλησιν τού είς τό τραπέζι τοθ ρασΐφέρου. Άλλ' δ καρδινάλιος είχε στείλη τό ψάρι ώ; δώρον εί; ίνα φί λον τού. "Ετσι δ διάσημο; χοιλιό δουλο; ίτρεχεν άηό ε'να σπίτι είς τό άλλο πρός αναζήτησιν τοθ έχλεκτοθ ψχριοθ, Ι ως δτου τό έ πίτυχεν είς τό οπίτι τού τραπε ζίτου Γκίντζι. Άλλά καί έδω τόν ίπερίμενε άπογοήτευσις: Ό πλού αιο; τραπεζίτη; είχεν ήδη διατά ξει ν' άΐτοστχλή τό εκλεκτόν ψάρι επάνω εί; άαημένιον δίσχον εί; τήν ωραίαν φίλην τού, τήν Ίμ περια. Ό Ταμίαιο έσπευσεν εί; τό σπΕτι τή; Ίμπέρια ή δ· ποία ΐοθ ύπεσχίθη νά τόν κα λέση στό τραπέζι της, ώστε νά γευσθη' τό ψίρι! (συνεχΕζεται) ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ Ή νέα Άπογευματινή Εφημερίς των Αθηνών: Μ Δίδει έξετάσεις: Πρωτοτυπίας 'Εγημερότητος Ενδιαφερούσης ϋλης Καλλιτεχνικής εμφανίσεως Πλούτου είκονογρσφήσεως Ενώπιον τοθ προηγμένου Έλληνι κου άναγνωστικοϋ κοινοϋ Ζητήσατε ιήν Δευτέραν 12 Ίουνίου τόν ΑΣΥΡΜΑΤΟΝ καί βαθμβλογήβατέ τον. «ΑΛΜΑ» Γυμναστικαί έπιδείξεις τοΰ τμήματος Πόμπιας. ΠΟΜΠΙΑ Ίούνΐος (άνταποχρι τού μα;).— Μέ εξαιρετικήν έπιτυ χίαν έγιναν τήν παρελθούσαν Κι>
  ριακήν χοιναί γυμναστικαί έπιδεί
  ξεις των μαθητών των δημο
  τιχών σχολείων Πόμτιιας, Πέτρο
  χεφάλι, Μοιρδν, Αγ. Άντωνίου,
  Γαλιάς, Πέρι, Άληθινής καί Κουσ
  σέ. ΟΙ μαθηταί ήρχισαν συγχεν
  τρούμενοι άπό τή; 2 μ. μ. εί; την
  αύλήν τοθ δημοτικοθ σχολείου
  την 4 μ. μ δέ μετέβησαν έν παρα
  τάξει εί; τό μνημεΐον των πεσόν¬
  των χαί κατέθεσεν στέφανον. "Η
  μαθήτρια Πόμπια; Ίωχννα Σ^ακι
  ανάκη, προαεφώνησε τού; νέ
  κρούς μέ λίγΐα γιματα πατριω
  τικό παλμό καί σιιγχίνησι.
  Ακολούθως παρήλασαν διά
  των χεντριχωτέρωιΐ ίδιόν τής
  κωμοπόλεως καί χατηυθάνθησαν
  ίς τό εΰρύχωρον, Γυμνασΐήριον
  τοθ ΓιιμνασΕου δπου τό συγχεντριο
  μένον ηλήθος δπεδέχθη την άφιξιν
  των μέ χειροκροτήματα χαί έ κ δή
  λώσεις χαρά; καί σΐοργής. Πάρη
  λασαν πρό των επισήμων χαί ά
  φοθ παρεταχθησαν ίδωσαν τόν ά-
  θλητικόν δρκον. Ό έπιθεωρητής
  Γόρτυνος κ. Τζάνος Τσαγκια;
  απηύθυνεν έμπνευσμένου; λδγους
  πρό; τού; μαθητάς, έδωσε πχτρι
  χά; συμβουλάς, εξήρε την ση
  μασίαν τή; γυμναστιχή*; καί έ-
  τόνπε την σΓ,μασίαν τήν δποίαν
  αποδίδει ή κυβέρνησις χαί είδι
  χώτερον δ πρόεδρος κ. Μεταξάς
  εί; την σωματικήν ϊπως χαί είς
  τήν ψυχικήν διαπαιδαγώγησιν τή;
  νεδτητο;. Ακολούθως δ θεοφιλέ
  στατος Άρχαδίας κ. Βασίλειος
  ηύλδγησε τους μαθητάς καί έχη
  ρυξε την έναρξιν των άγώνων.
  Οί μαθηταί ήγωνίαθησαν είς
  τα άγωνίσματα: 1) "Αλμα άπλοθν
  μεΐά φοράς μέ πρώτον νικητήν
  τόν μαθητήν Γεωργιλαδάχην Νικ.
  Πόμπιας χαί δεύτερον νικητήν τόν
  Κουρτικάκην Α. Κουσοέ. 2) Δρό
  μος αρρενων 80 μ. μέ πρώτιν νι
  χητήν τόν Σμπώχον Ιωάννην Μοί
  ρών χαί δεύτερον τόν Σταματά
  κην Κ. Πετροχεφάλι. 3) Δρόμος
  θηλέων 60 μ. μέ πρώτην νικήΐρι
  α.) τήν μαθήτριαν Σφακιανάκη
  Ίωίννα Πόμπιας χαί δευτέραν
  τήν Στυλιανάκη Λ. Μοιρών 4)
  Κρηΐιχό Βόλι μέ πο&τον νιχη
  την τδν μαθητήν Φίυατανάκην
  Εύίγ. Πόμπιας χαί δεύτερον
  τόν Σμπώχον Ιωάννην Μοιρών.
  Μετά τα άγωνίσματα έξετελέ
  σθη σειρά σαυηδιχων άσχήσεων
  6πό τα παραγγέλματα τοθ διευθυν
  τοθ τοθ δημοτιχοθ σχολείου Πό
  μηιας χ. Κ. Μαρχάχη κΐίί ήκολοώ
  θησαν χοροί ' Καλαματιανός, Χ»
  νιώτης, Πεντοζάλης χορευθέντες
  δπά των μαθητών κατά σχολεΐα.
  "Εγινεν άπονο^ή έπάθλων χαί
  έψάλησχν οί "Υμνοι Νεολαίας,
  4ης Αυγούστου χαί δ Έθνΐκός
  βστις χαί εαήμανι τήν λήξιν τής
  εορτής.
  Έ επιτυχία τδν γυμναστικήν
  αυτών έπιδείξεων υπήρξε πλήρη;,
  έδωκε δέ τό μέτρον τής άναδημι-
  ουργιχής προσπαθείας πού κατα¬
  βάλλεται τόσον υπό των διδασκά¬
  λου χαί διδασχαλισσών τής 6
  παίθρου δσον χαί 6πό τοθ επι
  θεωρητοθ χ. Τσ»γχι2. Καί ά
  πέδειξεν δτι δταν ή νεότης εΰρί
  σχεται είς χείρα; έμπνευσμίνων
  παιδαγωγών, δπως δ χ. Τσαγχιάίς
  χαί οί συνεργάται τού διδάαχα
  λοι χαί διδασχάλισααι, τότε τό
  "Εθνος ειμπορεί νά είναι ήσυχον
  διά τό μέλλον. Τό «αίέν άριστεύ
  ειν χαί βελτίωνι γίγνεσθαι» των
  άρχαίων Έλλήνων ευρίσκει τήν*έ
  φαρμογήν χαί την πραγματοποΕη
  σιν τού.
  —Όργανοΰνται έργατικαί έκ Ι
  δρομαί. ,
  Κατά την σύσκεψιν τού ΰφυ-
  πουργοΰ Εργασίας μ. Δήμητρα-
  το» μετά τοΰ προεδρίου της ίδνι,
  Κης συνομοαιτονδΐας των ίργατων
  Ι τής Ελλάδος άπΐφασίσθη Ιίανς &· ι
  λαι αί ώργανώσεις αί ΰπαγόμιναι
  είς την δυναμιν τής Όμοοπονδί-,
  *ς, άνβρχομενατ είς 1287, ύποχρε- {
  θοΰν κατά τό θβρο; νά όργανώ-1
  ι σουν έκδρομάς των μελων αυτών
  1συνεννοούμεναι σχιτικ&ς μετά
  {τής Εργατικάς 'ΕστΙας. Κατά την
  αύτην σύσκίψιν άπ&φαοίοθη ή
  προικοδοτηοις 120 έργατριών έξ
  ίλων των έργατικων .κβντρων της
  ι Ελλάδος έκ τοΰ Εΐδικβϋ λογαρια
  ομού πρβικοδοτήσεΜς της Όμο-
  οΐτονδίας.
  γνωστοποιησισ;
  Συνδέσμου Λεμβούχων Λιμένος
  •Ηρακλείου.
  Γνωρίζομεν πρός τδ σεβαστόν
  κοινόν Ηρακλείου, τούς έμπόρους
  νωπών καρπών χαί οιονδήποτε
  έπιδιβαζόμενον χαί άποβιβαζόμε
  νόν διά των λέμβων τοθ υφ' ή
  μας συνδέσμου δτι παύει τοθ λοι
  ποθ κάθε πίστωσις τα δέ λιμ-
  βουχικά διχαιώματα θά καταβάλ
  λωνται είς τό ταμείον μας πρό
  τή; άποβάθρα; πρό; αποτροπήν
  των άνωμαλιών πού παρουσιάζον
  ται είς τό διαχιιρισΐικόν τοθ
  Συνδέσμου. ·
  (Έκ τοθ γραφείου)
  Ό ϋρόεδρος
  Μύρων Ν. Παιταδάκπς
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬
  νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
  πολυτελές:
  «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ*
  διευθυνόμενον παρά τοΰ ουμπβλίτου μας κ.
  Γεωργ. — ασκαλάκη.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
  Πάλλας». Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζεται διά
  τήν υπηρεσίαν τού. Αί άνβκαινίοεις τού τό κατέ
  στηοαν απαράμιλλον.
  ΪΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  Όδός Στ«δίβ»-Α©ΗΝΑΙ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ?
  Ό Σύνδεσμος Παροχής Έργα
  οίας είς απόρους κόρας, εύχαρι
  στεΐ θερμώς τό κοινόν τοθ 'Ηρα
  κλείου διότι ευγενώς προσφερόμε
  νόν οπεστήριξε τούτον ιί; τό λα
  χεΐόν τού, ελπίζει δέ δτι μέ
  τήν αυτήν προθυμίαν θά υποστή-
  χθ-ζ καί πάλιν εί; διδομίνην
  περίστασιν.
  (Έκ τοθ Γραφείου τοθ Συνδέσμου)
  —Αί κλάσεις αύτοκινήτων.
  ΔΓ αποφάσεως τοδ ΰπουογοΰ
  των Σιδηροδρόμων κβθορίζβται
  6 τι άπό 1ης Ιουλίου πάντα τα
  τιθίμενα βΐς κυκλοφορίαν φορτη
  γά «ύτβκίνητα θά ΰπάγωνται είς
  τάς κλάσεις τάς οποίας εχει ηδη
  όρίσει το ϋιτουργβΐον. Α! ορισθΐϊ-
  σαι κλάσεις είνε τρείς έκ των ο¬
  ποίων είς τπνα' θά ύπάγωνται τα
  αΰτοκίνητκ 2 τόννων, ίΐς τήν β'
  3 1)2 καί είς τήν ν' 5 τόννων.
  —Ό τιμάριθμος κατά τόν
  μήνα Μάϊον.
  Κατ' ανακοίνωσιν της γενικής
  στατιστικής ύΐτπρϊσίας ό γενιχός
  τιμβριθμο; κόστβυς ζωής κατά
  τον μην» Μάϊον υπέστη μικράν
  μείωσιν. Ό τιμάριθμος κατά τόν
  μήνα τούτον ήτο 2 155 έναντι
  2.157.7 τοΰ προηγουμίνβυ^μηνος
  Απριλίου.
  —Τροποποίησις τδν αφορών-
  των τας έ,ετάσ&ις καί έγ·
  γραφάς.
  Είς την εφημερίδα της κυβερνη
  σΕω, Ιδημοβιεΰθη άναγκαστικός
  νόμος διά τοΰ όιτβίου τροποποι
  οΰνται καί συμπληροΰντΜΐ ώρι
  σμέναι διατάξεις αφορώσαι τάς έ< ξβτάσβις καί έγγραφάς είς τα σχο λβϊ« της Μέβης 'ΕκπαιδβύσβΜς. Συμφώνως πρός τόν νόμον τοθ τον παρίχβται είς τόν ΰιτβυργόν τής Παιύΐίας τό διχαίωμα νά πά ρατβίνη την πίββϊσμίαν των έν γράφων μίχοι τέλους ,Όκτωβρίου. Καβορίζεται έπίσης 'ιτβιθαρχική «ΰθύνη διά τούς έ£ (δΐΜτικών βχο λϊίων έκπαιδευτικοΰ; οί όκοίοι μετέχουν έξβταβτικών επιτροπών. —Διημερεύοντα καί διανυ· κτερεύοντα φκρμακεΐα. Σήμερον Κυριακήν 11 Ίουνίου θά διημερβύσουν τα 'φαρμακβΐα Γ. Γεηβσάκη,Χρ. Ζουράρι! κ»Ι Σωκρ. Χανιωτάκη, Οά διανυκτερεύσουν δέ τα φαρμαπεϊα Γοωρ. Μαώαριω τάκη καί Θεοδ Οεοδωρίδπ. Αυρι όν θά διανυκτβρεύσουν τα φκρμα κΐϊα Έμμ. Ματζαΐτίτάκη καί Μιχ Τζομπανάκη. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ ΦιλανθρωπικοΟ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλείου Είς το Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν τι των ΔικαστηρΙων, ύπάρχει δισρκής έκθεσις των είδών ΎφαντηρΙου τοθ Ιδρύματος καί πωλοθντσι τα τόσον περΐφημσ ύφαντά Μινωϊκής καί Κρητικής τέχνης. ΈιχΙσης δλα τα εΤδη οΙκιακί|ς τέχνης, έξαιρε τικά διά τήν κατασκευήν καί στερεότητά των. 11
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακης
  11 Ίουνίου 1939
  120 Ώρα
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ ΕΧΗ
  ΕΗΤΟΣ ΜΗΝΟΝ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ
  ΠΕΡΙ ΤΡ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΑΟΥ
  ΥΠΟΥΡίΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι ό ύηουργός
  των Στρατιωτικών κ. Χόρ ΙΑΙπελίσα
  προέβη είς δηλώσεις επί των τελευταί·
  ων'στρατιωτικών^μέτρων τής Αγγλίας.
  Ό κ. Μπελίσα εδήλωσεν ότι ή Αγ¬
  γλία θά έχη έντός μηνών υπό τα δπλα
  71»Ο χιλιάδας βτρατού.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΟΧΥΡΟΝ Ο Υ Ν
  ΕΝΤΑΤΙΚΩΣ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα
  ηοκριτού μας).—Καθ* α αγγέλλεται ή
  Γερμανία όχυρώνει έντατικώς τα άνα
  τολικά σύνορα καί συγκεκριμένως τή
  πρός την Πολωνίαν μεθόριον τής άνα·
  τολικής Πρωσσίας. Ή οχύρωσις αυτή
  των άνατολικών συνόρων τής Γερμανί-
  άς δέν Θεωρείται άσχετος μέ την πολι¬
  τικήν τού Ράϊχ έν σχέσει πρός τό καθε-
  στ ώς τού Δάντσιγκ.
  οι προ™ ολυμπιακο
  Ολ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΣ Τί ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας.) —Πληροφορίαι έκ τού
  έξωτεριχοΰ άναφέρουν ότι,οί Όλυμπια
  κοΐ αγώνες τού 1944
  τό Λονδίνον.
  θά γίνουν είς
  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΧΟΕΣ ΕΦΘΑΣΑΝ
  ΟΙ ΑΙΤΑΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΙΣ ΜΕΑΗ ΥΟΡΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας.) — Τηλεγραφήυχατα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι οί "Αγγλοι
  Βασιλείς φθάνουν τό άπόγευμα σήμε¬
  ρον είς την Νέαν Υόρκην όπου καί έ-
  τοιμάζεται είς αύτούς μεγαλοπρεπεστά
  τη ύποδοχή.
  ΜΕΤΑΞΥ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚΟ
  ΙΝΤΗΑΑΙΓΗϊϋΜ ΙΗΑΕΤΡΙ ΦΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίουι(τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—ΈκΒερολίνου τηλεγρα
  φείται ότι μεταξύ τού καγκελλαρίου Χί
  τλερ Μοί τού στρατηγού Φράνκο άντ ηλ
  λάγησαν τηλεγραφήματα. Είς τα τηλε¬
  γραφήματα ταύτα γίνονται βεβαιώσεις
  περί τής συνδεούσης τας δύο χώρας ά-
  δελφικής φιλ{ας.
  Ο ΣΤΡΑΓΚ ΟΑ ΑΝΑΧΟΡ»¥
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφορί
  αι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ό κ.
  Στράγκ θά αναχωρήση μεθαύριον διά
  την Μόσχαν, δεδομένου ότι έν τώ με
  ταξύ θά διατυπωθούν αί νέαι αγγλικαί
  προτάσεις κατόπιν τών^έπηνεχθειβών υπό
  τής γαλλικής κυβερνήσεως τροπολογιών.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΓΓΕΑΛΟΥΝ
  ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΕΟΙΒΕΣΙΝ ΕΙ! ΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗΝ
  Ό Ροΰσβελτ και ό Άγγλος Βασιλεύς
  εξήτασαν την διεδνη κατάστασιν.
  έκ ΛονδΙνου τό εργατικόν σε
  κόμμα εξεδήλωσε ζωηροτά-!σε
  ΡΩΜΗ 10 Ίουνΐου (ίδ. ύπηΐλΐας κ. Μπονέ ενώπιον τοθ
  ρεσΐα).— Κατά πληροφορίας Ι ύπουργικοθ συμβουλΐου, έτόνι
  δτι ή Γαλλία άπεφάσι
  νά παραχωρήση είς την
  την δυσφορίαν διά τόν λόγον | Τουρκίαν την Άλεξανδρέτταν
  τόν οποίον εξεφώνησεν ό λόρ- καί ότι ή υπογραφή τοθ γαλ-
  &ος Χάλιφαξ δεδομένου δτι (λοτουρκικοΟ συμφώνου ~Τ"
  οθτος άνέφερε προθέσεις τής ζήτημα ημερών.
  Αγγλίας νά έλθη είς συνεν¬
  νόησιν μέ τα κράτη τοϋ άξο-
  νος.
  είνε
  ΡΩΜΗ 10 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα) — Κατ' είδήσεις έ< Βου ΡΩΜΗ 10 Ίουνίου (Ιδ. ύπη'κουρεστΐου ό ύπουργός των ρεσΐσ)— Βεβαιούται έκ Λον-ι "Εξωτερικών τής Ρουμανίας κ, δΐνου δτι ή άναχώρησις τοθ Γκαφένκο θά μεταβή έκ τής κ. Στράγκ διά την Μόσχαν τουρκικής πρωτευούσης είς ανεβλήθη την τελευταίαν στιγ Αθήνας. μην διά την προσέχη Δευτέ'ί^,—Τηλεγραφοθν έξ Ούασιγ· ραν (μίθαύριον) κατόπιν άπο κτώνος δτι ό κ. Ροθσβελτ έξη φάσεως τής αγγλικήν κυβερ- τασεν όμοθ μετά τοθ Άγ- νήσεως. |γλου Βασιλέως την διεθνή κα ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΠΟΝΝΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ι Τάστασιν. Ι Κατ' άλλας πληροφορίας ή άμερικανική γερουσΐα δέν διέ ——— | κοψε τάς εργασίας της τό έ ΡΩΜΗ 10 ΊουνΙου ((δ. ύπη- σπέρας κσθ' ήν εδόθη είς τόν ρεσίσ).— Είς δηλώσεις τάς Λευκόν Οίκον ή μεγάλη πρός οποίας έκαμε χθές 6 υπουρ τιμήν των "Αγγλων βασιλέων γός των "Εξωτερικών τής Γαλ δεξίωσις. Ή γερουσΐα δέν η¬ θέλησε νά παρασταθή είς την δεξΐωσιν διότι ώς έδήλωσεν'Λ μερικανός βουλευτής σκοπός τοϋ ταξιδΐου των Άγγλων Βασιλέων είς Αμερικήν είνε νά παρασύρη την είς πόλεμον. Αμερικήν ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 10 ΊουνΙου (ίδ. ύπηρεσΐα).— Την 6 45' α¬ νεχώρησαν διά Νέαν ".Υόρκην οί Άγγλοι Βασιλείς. Κατά την αναχώρησιν των έγιναν αντικείμενον ζωηρων εκδηλή- σεων έκ μέρους χιλιάδων λα· οθ. ΎπολογΙζεται δτι υπέρ τα δύο έκατομμύρια λαοΟ άνα- μένουν νά έπευφημήσουν είς Νέαν^'Υόρκην την άφιξιν των Βασιλέων. * Τούς Βασιλείς τής Αγγλί¬ ας θά ύποδβχθή επισήμως ό Δήμαρχος τής άμερικανικής μεγαλουπόλεως. Όλόκληρος ή Νέα Ύόρκη είνε έπιβλητικώ τατα διακεκοσμημένη διά των αγγλικών κσί αμερικανικόν χρωμάτων. Διατί άνεβλήδητόταξίδιοντουΣτράγκ 'Ανησυχίαι διά τό Δάντσιγκ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Ίουνίου((δ. ύπηρεοία.)— Ή αίτΐα τής ά- νοβολής τοθ ταξιδίου τοϋ κ. Στράγκ είς Μόσχαν όφίίλεται είς τό δτι αί νέαι αγγλικαί προτάσεις δέν είναι τελείως κατηρτισμέναι. Ή αγγλικη κυ βέρνησις μελετςτ εισέτι τάς προτάσεις τής Γαλλίας βάσει των οποίων θά γίνουν τροπο- ποιήσεις επί των κυρίων προ- τάσεων. Κατ' άλλας έκ ΛονδΙνου πληροφορίας ή άναβολή τοθ ταξιδίου τοθ κ. Στράγκ δέν είναι άσχετος μέ την γνώμην μελών τίνων τής άγγλικής κυ βερνήσεως άτινα έπιμένουν, νά μεταβή είς την Μόσχαν ύ· πουργός άντί τοθ κ. Στράγκ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ίουνίου (Ιδ. ύπηρεσία.) —Άνώτεροι ύπάλ ληλοι τοθ ύπουργείου τής Ε¬ θνικήν Οίκονομίας τοϋ Ράϊχ μετσβαίνι,υνείς ιήν Ισπανίαν πρός διακανονισμόν των έμπο- ρικών καίοίκονομικών σχέσεων τής Ίσπσνίσς μετά τού Ράϊχ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ίουνίου (ίδ. ύπηρεσία).—Διετάχθησαν αύ· στηρόταται άνακρΐσεις διά τάς σημειωθείσας χθές έκρή ξεις είς Μπίρμιγχαμ καΐ είς Μάντσεστερ. ΑΙ έκρήξεις αυ ται, δέκα τόν αριθμόν άτιοδί δοντσι είς Ίρλανδούς αύτονο μ στάς. Κατά τα έκ Παρισίων τηλε γραφήματα σχολιάζεται υπό των διεθνών κύκλων τό χθε σινόν άρθρον τοθ «Χρόνου» κατά τό οποίον δέον νά δικαι ολογηθώσιν ωρισμέναι άμφιβο λίαι διά την Ισπανικήν ούδβτε ρότητα. ΑΙ αμφιβολίαι αυται προέρχονται α) έκ τής μή ό- λοκληρωτικής άποχωρήσεως των έθελοντών έκ τής Ίσπα νίας, β) έκ τής έγκαταλείψεως τοθ γερμανικοΟ καί (ταλικοθ πολεμικοθ ΰλικοθ είς την Ι¬ σπανίαν καί γ) έκ των προ σφάτων δηλώσεων τοθ στρατη γοθ Φράνκο χαρακτηρισθει σών ώς έχθρικών πρός τάς δυ τιχάς δυνάμεις1 — ΟΙ άγγλικοΐ κύκλοι έκ φράζουν κοί ουθις ανησυχίας διά την έν "Απω Ανατολή κατάστασιν καί τάν έντεινό μενον υπό τής ΊαττωνΙας ναυ τι* όν άποκλεισμόν των κινεζι κων παραλίων. Τόν άποκλει σμόν τοθτον ή αγγλικη κυβέρ νησίς 6έν είνε διατεθεψένη νά ανεχθή, λέγεται δέ δτι διε ταχθή ή βάσις τής Σιγκαπού ρης νά ενισχύση καί δι" άλ λων πολεμικών πλοίων τάς ευρισκόμενος είς κινεζικάς θα λάσσας μοίρας των αγγλικών πολεμικών. —Έκ Ρώμης μεταδΐδεται πε ρίληψις άρθρου τοθ κ. Γκόϋν τα έπαναλαμβάνοντος δτι ού- δεμία πίεσις έξασκεϊται έν Ισπανία δπως ή χώρα αΰιη ταχθή μέ τόν άξονα, άλλ' δτι απλώς ή Ισπανία αδυνατεί νά λησμονήση τόν ρόλον τόν οποίον Ιπαιξαν κατά τόν εμ¬ φύλιον πόλεμον ή Αγγλία, ή Γαλλία καί αί Ηνωμεναι Πο¬ λιτειαι. —Υπο τών.διπλωματικών κυ κλιον άναμένεται μιτ' ενδιαφέρον τος ό λόγος τόν οποίον θά έκφω νήοη είς τό Δάντσιγκ ό Γκαΐμπελς έπ' εύχαΐρία των έκεΐ τελουμένων έθνιχοσοσιαλιατιχών έορτών. Πάντως εκφράζοντα! άνησυχΕαι διά τάς συνεπείας τάς οποίας διίνα ται νά έχη ή παρουοία τοθ κ. ΓχαΙμπΐλς είς τό Δάντσιγκ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 10 Ίουνίου (Ιδ. ύπηρεσία).— Αγγέλλεται έκ ΛονδΙνου δτι ή απόφασις τοθάγγλικοθ Λοϋδ νά μειώση τα άσφάλιστρα θεωρείται εύ οΐωνον γεγονός. Σημειωτέον δτι τα άσφάλιστρα διά φορτία διερχόμενα διά τής Μεσογεί ου έμειώθησαν άπό 12 σελλί νια καί 6 πέννας είς 2 σελλί νια καί 6 πέννας. Διά φορτία προωρισμένα διά τούς λιμένας τής Έγγύς καί τής Άπω Άνατολής τα άσφάλιστρα άπό 22 σελλίνια καί εξ πέννας καί άπό 25 σελ λίνια καί έ"ξ πέννας εμειώθη σαν είς 7 σελλίνια καί Ιξ πέν νας. ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΠΑΤΩΝΣΤΑΦΥΛΩΝ Δι' έγγράφου τού 6 «ΟΓκος τοθ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΕΙΣ ΜΕΣΣΑΡΑΝ Χθές ό Νομάρχης "Ηρακλεί¬ ου κ. Τσούσης επεσκέφθη διά Άγρότου» πρός τα Ύποι,ργεϊα | φορσ χωρ(α ιί)ς περιοχης τής Εθν. Οίκονομίας χαΐ Ιεωργίας Μ*ηηηΓΆη κ^ο*^ πΐ>ΐπτΠΓ
  ί'εωργίας
  παραχαλεΖ δπως γίνωσι παρά τη"
  Αίγυπτιαχή Κυβερνήσει αί δέου
  σχι παραστάσεις διά την άρσιν
  τής νέας δασμολογικής έπιβαρόναε
  ως ή δποία θα εφαρμοσθή άπό
  τής προσιχοθς σταφυλικής περιό
  δου επί των σταφυλών. Κατά τάς
  πληροφορίας τοθ «Οϊ<ου τοθ Ά γρότου» ή νέα δασμολογιχή επι- ίρυνσις άνέρχεται είς 5 μιλλιίμ κατά χιλιάγραμμον είσαγωμένων ίς Αίγυπτον σταφυλών έν ώ τί υ σιν ίνήρχίτο μόνον είς 2 αύξηθεΐ αχ ου:ω χατά 3 μιλλιίμ. ΑΓΟΡΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΝ Έκ τοθ υπουργείον τής Γιωργί άς ανεκοινώθη δτι κατόπιν κοινής αποφάσεως των αρμοδίων δπουρ· γών, πρός συγκράτησιν των τιμων <αι την προστασίαν έν γένει τή; σηροτροφίας, ανετέθη είς την Ά γροτικήν Τράπεζαν δπως προβή Ι είς την αγοράν ξηρών χουχουλίων ανηκόντων είς παραγωγούς τ) είς ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Ίουνίου (τού άντα γεωργικούς συνΐταιρισμούς, μέχρι ποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βερο·|ποσοθ 200.000 χιλιογράμμων μέ λίνου .τηλεγραφήματα ό γερμανικός τύ-|τάς κάτωθι τιμάς:ΙΙρός 160 δραχ- πος αγγέλλει ότι η Αγγλία άπεπειρά· μάς κατά χιλιόγραμμον διά τα θη να καταλάβη πραξικοπηματιχώς την π;ώτ.ης ποιότητος χίτρινα χου- Ύεμένην. Χϊύλιβ, 150 διά τα δευτέρας ποιό- Τά άγγλιχά ατρατεύματα τα όηοία τι^τος. 140 δια τα τρίτης ποιότη- εισήλθον εις την χώραν ταύτην, καθ* ά τος, 150 διά τα πρώτης ποιότη ίαχυρίζονται οί Γερμανοί, ηναγκάσθη· τος λευκά χουχούλια, 140 διά τα β»ν ν* άηοσυρθούν κατόπιν τής άντιστά- δευτέρας καί 130 ίιά τα τρί:ης ποι των ότητος λευχά κουχούλι». Μεσσαράς δεχθεΐς έπιτροπάς καί Ιδιώτας οί όηοΐ οι άνέπτυξαν διάφορα ζηιήμα τα των. Ό κ. Νομάρχης επέ¬ στρεψε την εσπέραν. ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ Δι' δπογραφεΐσης είς ρέστιον έλληνορουμανικής συμ¬ φωνίας πληρωμών παρέχονται δι- ιυχολύνσεις διά την εισαγωγήν των έλληνιχών πρ&ΐόνιων είς Ρου μανίαν. Μεταξύ άλλων αύξάνεται τό ποσοστόν τής άνταλλαγής των έμπορευμάτων καί μειοθται τό πό σοοΐόν τοθ παρεχομένου συναλ- λάγματος.,Υπεγράφη ίπίοης πρό σθετος συμφωνία είς την εμπορι¬ κήν συνθήκην τοθ 1931, δι' ής έπέρχονται ωρισμέναι δασμολογι- χαί τροποποιήσιις. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Περί τί μεσονύκτιον τής παρελ θούσης Τιτάρτης δ πβντηχονταετής Ηλίας Τζωρτζακης έτραυμάτισε είς τό πρόσωπον κατόπιν λογομα χίας διά σφαίρας περιστράφου την Ζίναν Δεράαυ έντός οικίας παρά την συνοικίαν Χιόνες ΧανΙ ών. Έ τραυμχτισθεΐσα μετΐΐέρθη είς την κλινικήν Γεωργακάχη εί) ρίαχιται δέ έκτύς χινδύνου. Ό δράστης προσήλθεν αυθορμήτως ·ί( τάς αρχάς χαΐ ό ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΙΝ ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκοινοποιήθη πρός τάς δπηρε σίας των υπουργείων έγχυχλιος διά τής οποίας συνισταται είς αυ τάς δπως χατοφάλλουν την δέουσαν προσοχήν διά την ένημέρωσιν των ν&μαρχών επί των εκδιδομί ν ών εκάστοτε αυλλογώ^ καί κω δικοποιήσεων νόμων, διαταγμά- των, ΰπουργικών άποφάσεων καί διαταγών. Η ΣΤΑΦΙΔΑΓΟΡΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Εκοινοποιήθη είς τόν «Οί κον τοθ Άγρότου» τό τε λευταΐον δελτίον τιμών καί κινήσεως τής σταφιδαγοράς Λονδίνου. Έν ιω δελτίφ άνα φέρεται ότι καί κατά την δι αρρεύσασαν έβδομάδα παρε τηρήθη μικρά ζήτησις επί έλληνικών καί κρητικών σουλ τανινών εσημειώθησαν δέ καί τίνες πωλήσεις. 'Η Ιδία άπρα ξΐα παρατηρεΐται καί επί σουλτανινών άλλων προελεύ σεων. Η ΠλΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΩΝ Τό υπουργείον Γεωργίας απο¬ δίδον μεγάλην σημασίαν είς τό ζήτημα τής χαλλιτερεύσεως των βοσχών απέστειλε πρός τάς ύπ' αύτό γεωργιχάς αρχάς συμπλη- ρωματιχάς όδηγίας σχετικώς μέ τόν τρόπον βΐλτιώσιως τής Υωγΐχότητος των βοσχών. 3ΠΠρ^>ϊνή
  ΟΙ ΠΡΟΧΒΕΣΙΝΟΙ Λ Ο Γ ΟΙ
  ΤΩΝ Κ. Κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΚΑΙ ΧΑΛΙΦΑΞ ΕΠΙΔΟΚΙΜΛΖΟΝΤΑ1
  ΗΠΡΟΟΥΜΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝ %.Ι 1Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—-Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ Λονδίνου χαί Παρισίων άναφέ·
  ρουν ότι οί πολιτικοί καί δημοσιογρα·
  φικοί κύκλοι έηιδοκιμάζουν τούς προ·
  χθεσινούς λόγους των κ. κ. Τσάμπερ¬
  λαιν καί Χάλιφαξ επί των εύρωπα'ίκών
  πραγμάτων.
  Ιδιαιτέρως ύπογραμμίζβται ή προ-
  θυμ,ία την όποιαν εξεδήλωσεν ή Μεγά¬
  λη Βρεττανία διά την συνεννόησιν μέ
  την Γερμανίαν καί ήτις αποδεικνύει τα
  φιλειρηνικά αίσθήματα υπό των οποίων
  εμφορεϊΐαι ή κυβέρνησις τού Λονδίνου.
  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΛΑΒΝΟ
  Η ΚΥΟΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΤΣΕίΊΙί
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι συνεπεία των
  αημειωθέντων είς την πόλιν Κλάβνό αο·
  βαρών έπεισοδίων κατά τα όποία εφο¬
  νεύθη εις Γερμανο- άξιωματικός, ή κυ¬
  βέρνησις τού προτεκτοράτου τής Τσε-
  χίας παρητήθη.
  Έχφράζονται φόβοι ότι ή Γερμανία
  Θά προβή είς οριστικήν προαάρτηαιν τής
  Βοημίας καί Μοραβίας καταργούσα
  καί αύτην την σχιώοη τσεχικήν κυβέρ¬
  νησιν.
  ΧΙΑΙΑΑΕΣ Γ£ΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΕΙΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗΠΟΥ ΚΛΛΒΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι πρός ιό
  Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφέρουν ό¬
  τι ή πόλις Κλάβνο χαί ή περιοχή αυ¬
  τής στρατοχρατεΐται. Χιλιάδες γερμα-
  νικού στρατοΰ ευρίσκονται είς την πόλιν
  καί τα πέριξ αυτής έπιβλέπουσαι την
  εφαρμογήν των μέτρων των έπιβληθέν-
  των υπό τού προτέκτορος Νώΰρατ καί
  άφορώντων είς την πληρωμήν υπό τής
  πόλεως προστίμου 5ΟΟ.ΟΟΟ κορω-
  νών καί την άμεσον παράδοσιν των δο·
  λοφόνων τού Γερμανού άξιωματικού.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  1 «ΕΑΙΑ ΤΗΣ ΑίίΛΟίΤΑΛΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ^ΙΟ Ίουνίου(τού άνταπο
  κριτού μας).—-Καθ* α. τηλεγραφείται έκ
  τής γερμανικής πρωτευούσης, αί έφημε-
  ρίδες τού Ράϊχ έπιμένουν επί τής άνάγ
  **ϊί τή? καταγγελίας τής άγγλοϊΐαλικής
  συμφωνίας υπό τού κ. Μουσολίνι.
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ!
  < ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Ίουνίου (τού άντχ- ποκριτού μας).— Κ«τά τα έκ Παρισί¬ ων τηλεγραφήματα κατόπιν τής έξετά- αεως χθές, τού κειμένου τής γαλλοτουρ κικήςσυμφωνίας υπό τού τουρκικοΰ ύ Λθυργικοΰ συμβουλίου, θεωρείται ώς έ πιχειμένη ή υπογραφή τού συμφώνου. ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΣ 1Α ΜΕΤΑΒΗ _ΒΠ_ΪΒ ΑΜΦΙΣΣΑΝ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Αυριον (σήμερον) ό πρωθυπουργός χ. Ί. Μεταξάς θά με¬ ταβή είς τήν'Άμφισσαν όπου χαί θά έκ- φιανήση λόγον. Είτα ό χ. Μεταξάς θα μεταβή είς Ίτέαν χαί Δελφούς. Είς τόν χ. Μεταξάν έτοιμάζεται παντου έν- Θουσιώδης ύποδοχή. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΚΑΦΕΗΚΟ" ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Ίουνίου (τού άν- ταποκριτού μας).—Ό γοτλλικό; χαί άγ- γλικός τύπος σχολιάζει ευμενώς τάς προχθεσινάς δηλώσεις ενώπιον τής ρου· μανικής βουλής τού ύπουργου των Ε¬ ξωτερικών τής Ρουμανίας~χ.Γκαφένχο#