97406

Αριθμός τεύχους

5189

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

13/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  — ~—"—————■——————■■^■■■^■^εΐΜΜΐι^εΒΗεΐεΐΒΒΒΒΒΒΐεΐΒ·^ε^ΜΗπΐΠΜεε^εΠΠΠΗΗε·]επΒ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίρα» 3
  βξάμηνος ϊ
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΤΡΙΤΗ
  13
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1959
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "- ολοε
  ΥηΕΥΟΥΗΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5189
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ
  ΤΟΥ ΒΕΣΜΟΥ ΤΗΣ
  ΑΠΟΚΕΗΤΡΏΣΓΟΙ
  ^ Ή έπιτυχία τού θεομοΰτής
  άποκεντρώαεως είνε τόσον
  ίκδηλος, όσον καί άναμφι-
  σβήτητος. Πλείστα ζητήματα
  παραμένοντα ά πό μχκροΰ
  έκκρεμή, ρυθμίζονται καθη¬
  μερινώς. Ήμέρα δέν παρέρ·
  χεται χωρ,; νά γίνη γνω-
  οτόν ότι ή Γενιχή Διοίκη¬
  σις η οιί νομαρχίαι Ιδωσαν
  λύσεις είς προβλήματα μεγί¬
  στη; σπουδαιότητος δια τόν
  τόπον. Καί έφόσον παρέρχε-
  ται ό καιρός ή συντκλουμένη
  μεταβολή γίνεται περισσότε¬
  ρον αίσθητή καί καταφανές.
  Ή κρατική μηχανή χινεΐται
  καλυτέρα μέ συνεχώς έπιτα-
  χυνόμενον ρυθμόν. Ή ά πό
  συμφόρησις τού κέντρον συ-
  νεχίζεται, ό ύδροκέφαλος τής
  πρωτευούσης παύει νά ύφίστα
  ται καί ν' άπορροφά χάθε
  Ικμάδα της χώρας κκί νά πα·
  ραλύη τας δημιουργιχας δυ¬
  νάμεις της.Άφ' οτβυ ή έπαρ
  χία άπηλλάγη ά πό την κηδε
  μονίαν τής πρωτευούσης καί
  έχειραφετήβη, άνέπνευαε καί
  ήρχισεν αναπτυσσομένη φυ·
  σιολογικώς. Απέκτησε πρω¬
  τοβουλίαν καί όντότητα, ε-
  γινε κυρία των τυχών της
  καί δημιουργή; της Ιδίας προ
  όδου της. Έργάζεται δι" ε¬
  αυτήν, ταχτοποιεϊ τα ζητή¬
  ματι της, ρυθμίζει ολα δσα
  την άφοροΰν Ιδιαιτέρως, έ¬
  γινεν είμπορεΐ ά είπη κα·
  νείς— άν έπιτρέπεται ή έκ¬
  φρασις—κυρία τοΰ οί κου της.
  Οί Γενικοί Διοικηταί καί οί
  νομάρχαι έπεμβαίνουν είς ο¬
  λα καί λύουν.σχεδόν δλα τα
  τοπικά προβλήματα καί θε
  ραπεύουν όλας τάς ανάγκας,
  έ ν ώ προηγουμένως έπρεπε
  να'παρέλθουν έβδομάδες καί
  μήνες καί έτη μακρά πολ¬
  λάκις διά νά εύδοκήση τό
  μέ ρυθμόν χελώνης κινού-
  μβνον κέντρον νά επέμβη
  καί νά ταχτοποιήση μίαν ύ
  πόθεσιν διά την οποίαν ηρ·
  κει άπαοχόλησι; ολίγων μό-
  νόν ώρών, αδιάφορον άν ήτο
  μεγάλης ή μικράς τοπικής
  οημασίκς.
  Αί ύποβέσβις των πολιτδν
  έπίσης διευθετοϋνται «πό τ»ς
  τοπικάς αρχάς. Καί ετοι «Ι
  έπαρχιώται δέν είναι πλέον
  ύπβχρεωμένβι νά μεταβαί-
  νούν εί{ την πρωτεύουσαν,νά
  χάνουν επί ημέρας τάςέργασί
  «ς των νά υποβάλλωνται είς
  κόπους καί εξοδα,νά προσφευ
  γουν είς μεσάζοντας καί δια
  τό άΐτλούστερβνάκόμηζήτημά
  των. Καί τό κέρδος είνε μέ¬
  γα καί διά την εθνικήν
  καί διά την Ιδιωτικήν βΐχονβ
  μίαν. Είνε άλλωστε φ«νε-
  ρόν ότι ίσα έργα τοπιχήζ
  φύαεως κ«ί σημ«βίας κατε·
  ακευάσθησαν είς τό όλίγβν
  σχετικώς διάστημα πού έμε-
  οολάβησβν άφ' ότου έφηρμο-
  οθη τόσύστημα.τήδ διοικη·
  τικής άποσυγκεντρώσεως, 0*ν
  κατβσκβυοίζβντβ άλλοτε είς
  μίαν ολόκληρον δεκαετίαν.
  Καί είνε αναμφισβήτητον
  καί πβνθομβλβγούμενβν «τι
  ή παρατηρουμένη τελευταΐ
  ως άναδημιουργικη προσπα¬
  θεία είς την ύπαιθρον οφεί-
  λεται έν πολλβϊς καί είς την
  εισαγωγήν τοΰ νέου θεσμβυ
  τής άπβκεντρώσεως π«ύ οι-
  ηυκόλυναν την κανονικήν
  λειτβυργί«ν τής κρατικάς
  μηχ«νής, άφΛρΐβ» ».μπό-
  δια πβύ υπεχρέωναν τα παν-
  τα είς χ«ρκιν*β*αίαν, Μ-
  πτυίε τόν δημιουργικήν ζή¬
  λον καί την ευγενικήν «-
  μιλλαν μεταξύ των δια-
  Φόρων διαμεριοματων της
  χώρας κ«ί ανέπτυξε την ηρω
  ?·βΡου5λί«ν καί την δραατη-
  ριότητακαί των τοπικων αρ·
  χών καί τοΰ λαοΰ. Δι αυτό
  καί ό έλληνιχός λαός ηγ«·
  πηακ τόν θεσμόν και έξετΐ-
  μηο« την ώφελιμότητ» χ«Ι
  την αξίαν το»
  Άλλ' 8
  φυσικόν νά παρουσιάση κ«ί
  ελλείψει; κκί κενά. "Οπως
  ήτο φυσικόν νά δημιουργή
  ση καί πλουσίαν πείραν. Πο·
  λύ ορθώς λοιηόν απεφάσισεν
  ή Κυβέρνησις νά συγκαλέση
  έντό; τοϋ θέρου; συνέδριον
  των νομαρχδν τής χώρ«ς
  διά ν ά άναλυθοΰν είς αύτό
  τ' άποτελέσματα πού είχεν
  ή είσαγωγή τοΰ θεσμοΰ καί
  νά μελετηθοδν αί ελλείψει;
  τού καί ό τρόπος τής συμ-
  πληρώαεώς των. Καί δικαίω;
  ή έλληνική έπαρχία αποβλέ¬
  πει πρός τό συνέδριον αύτό
  με πίστιν άλλά καί μεγάλας
  προσδοκίας. Δέν ύπάρχει δέ
  άμφιββλία ότι τό συνέδριον
  αύτό θχ επιτύχη πλήρως καί
  δτι £Γ αποβή πραγμκτικά
  ευεργετικόν διά την χώραν.
  Τό ενδιαφέρον τής κυβερνή-
  ως διά την χώραν, ή στορ-
  γή της πρός την ύπαιθρον,
  ή μέριμνά τη; διά την μέγα
  λυτέραν επιτυχίαν τοΰ θε¬
  σμοΰ τη; άποκεντρώσεως καί
  την πλήρη χειραφέτησιν τη;
  επαρχίας, καί τα επιτευχθέν¬
  τα μέχρι τοΰδε έξαιρετικώς
  εύχάριστα άπο;ελέσματα, ά
  ποτελοΰν άαφαλη όσον καί
  άρκετήν εγγύησιν ότι τό
  συνέδριον των νομαρχών θά
  πρβσλάβξϊ εθνικήν σημασίαν
  χαί θά συντελέση είς την
  πλήρη αναδημιουργίαν τή;
  Ελλάδος.
  ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖβΗ
  ΤΟ ΚΕΦΠΗΣ ΑΤΑΟΗΣ
  "Ας ψίλλωμε λοιηόν καί μεΐς
  την άγάπη άφοθ αύτό είνε τί θε
  λημχ καί τό. . κέφι τοθ χαιροθ.
  Αυτή ή αύτοχτονία τοθ Φαλήρου
  ϊίχεν άπήχηαι σ' δλο τό Πανελ-
  λήνιο. Άτΐό τάς Ισχατιάς τής αυ
  νοιχίας, δπου κλαίει άκόμη τό
  σανΐοθρι καΐ άνθίζει σέ γλάστρες
  —κουτιά σολωμιΰ, ή γαρδίνια καί
  τό γα( ύ^αλλο, ίως τα κέντρα δ
  που τό άπεριτίφ είνε θεσμός— ό
  Φιλιππίδης καί ή Λίλλα τού άπα
  σχολοθν νίους καί γέροι»;.
  —'Υπάρχει κάποια έλληνικότη
  τα στήν αύτοκτονΕα αύιή, δπε
  γράμμισεν Ινα; ρωμαντιχός.
  —Έλληνικόιητα; .. ΆστεΤα
  πράμματα.
  —Καθόλου. Μιά πνοή άπό τό
  πνεθμ» τής τραγωδίας περν? μέσ'
  άπο τίς φάσεις της. Κάτι τώ επι
  κολυρικό χαρακτηρίζει την έξέλι
  ξί της. Άνανεώνονται οί οϊώνιοι
  τραγιχοί δεσμοί των άνθρώπων μέ
  την μοίρα τοθ δόσμου. "Επειτα
  τό πλαίσιο τής θαλάσσας είνε θά
  {λεγα τό ελληνικώτερο. Τό κθμα
  χοθ Φαλήοου ίρχεται μέ άρμονία,
  μέ πλαστικότητα, μέ μεγαλοπρί-
  πειά νά σχεπάση αυτή την άθό?υ·
  βη, τή σεμνή αύ:οκτον£α μέ τό
  φλ&1σ6ό τ&υ.
  "Αν είχεν δπ' δψίν χον την Ή
  ρώ χαί τό Λέανδρο 6 ρωμαντικός,
  δέν μποροϋσα νά ξεύρω. 'ϋιχόοο
  ή παρατήρησί τού άπό τούς άρ-
  χαίους θρύλους μέ ξεμπάρκαρε στή
  «Νοσταλγό» τοθΠαπαδιαμιίντη χαί
  τό ώραΐο έχεΐνο είδύλλιο τής νη
  σιώτικης «σκαμπαδίας». Τό έλλη
  νιχό άκρογιάλι απλωνε τίς δαν-
  τέλλες τού χαί δ θάνατος μαζύ μέ
  τόν Ιρωτα—τα δυόέξαιρετιχάπράγ
  ματα που ϊχει 6 κάσμος, ούμγωνα
  μέ τόν Αεοπάρντι, εδένοντο μέ τόν
  παληό έχεΐνο τόπο τής περιγρα¬
  φάς τοθ μυστιχοπαθοθς Σχιαθίτη:
  «δποιι τό φώς τής σελήνης τό μιλι
  χρόν, περιαργυροΐ δλην την δπει
  ρον δθάνην τοθ γαληνιώντος πελά
  γους χαί κάμνει νά χορεύουν φω
  σφορίζοντα τα χύματα». "Αν ή 6ρα
  δυά τότε ήτο σχοτεινιααμίνη χαί
  τό ελληνικόν πέλαγος τριχυμιώδες
  τόσο τό καλύτερον. Τό πλαίσιο
  ΐής τρικυμίας είνε τό μόνο πού
  άπομένει σήμερο για τα δρίματα
  των άτέμων πού περνοθν άσήμαν-
  τα χαί μηϊαμινά μέαα σιή βΐή
  τίδν μεγάλων δρόμων.
  Ούσιδδες στό σημεΐο αδτό είνε
  ή συνένωσι των σκοτίων καί των
  χατιυθύνβεων. Ή μοντίρνα άγάπη
  κάθε 5λλο παρά άπό τέτοιου εΐδους
  παραδείγματα έμπνέεται. Παρ' δ-
  λον δμως τόν πληθωρισμό της'
  σήμερο, ξεχωρίζουν άχόμη οί έκλε
  χτοί. Κανείς δέν μποριΐ νά αρνη
  θή νομίζω, δΐι τίτοιες ί5εολογι
  χές χαί αίαθηματιχές σϋνταυτΕσεις
  δημιουργοθν χακοια παρηγορία
  καί ϊχουν κάτι τό οίχουμενικό.
  Τα 503 φθλα ξεφεύγουν άπό τοίις
  φυσιολογικούς δεσμού;, τούς σε-
  ξοι»αλιχούς, πού ή έποχή μας
  τούς θεωρεΐ βααιχούς, χαί έπα
  νέρχονται στήν δημιουργιχή ένα
  τένισι τοθ πάθους' καί τής θυσίας
  Ή θυαία είνε δυνατόν νά ξε
  φεύγη τα δρια τοθ στενώς άτο
  μικοθ κα! νά γίνιται πανανθρώ
  πίνη. Άπό την προσήλωσι τοθ
  ανδρ» χαΐ χής γυναίκας σ' §να
  ίδανιχό, τής ελευθερίας ή τής ά·
  γάπης ή χαί των δύο μαζύ, προ
  ήλθον αί φυσιογνωμίαι τδν ή-
  ρώων χαί των ήρωΐ?ων σέ πολ
  λές περιπτώσει τής διχής μα;
  χαί τής ξίνη; ίστορίας. Άπό την
  συνταύτισι αυτή, ή οημερινή χοι
  ιΊβνία πιριμένει ίαω; άκόμη πολ
  λά καί ό σύγχρονος παλιτισμός
  δέν ίχει δΐόλου νά ζημιωθζ.
  * *
  Άδιαφιλοκίνητο, θά έπαναλά
  βουν οί εύΐράπελοί, τό κέφΐ, σ'
  δλη αυτήν την ίατορία. Άλλά γι
  ατί δχι; Άπό τό χέφι ώρμήθη-
  σαν δλοι οί δύναται διά νά χά
  λυβδώαουν τίς μεγάλες άποφά
  σεις. "Αν αί άποφάσεις αυταί ή
  ααν τέρματα ή άποφχαί δέν έσή
  μαινεν. Ένα ώ?αίο φινάλε άξίζει
  κάποτε δσο χαί μία ώ?αία άρχή.
  Κλεΐ μέσα τού κάποιο ψοχολογι-
  κό καί χοινωνιχό παράδΐιγμα.
  Πρό πάντων δταν διαγράφεται υπό
  τό φλογάτο λάβαρο τίίς άγάπης:
  Ύπάρχει άκόμη χαιρός διά νά
  την αίσθανθοΰν οί άνθρωπο βα
  θύτερα χαί ώ; διαφορετιχά φθλα
  χαί ώ; τέκνα ενός καί τοθ αΰτοθ
  πλανήτου.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τα διεθνή ζητήματα
  ΕΙΝΑΙ ΑΥΚΑΤΗ Η ΣΥΙΚΑΙΙΣΙΣ
  ΕΙΡΗΝΙΠΚΗΣ ΔΙΑΣΙΕΤΕΩΣ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 ΊουνΙου (ίδιαι
  τέρα ύπηρεσΐσ).—ΆνσσκοποΟ
  σαι σήμερον την τελευταίαν έ
  ξέλιξιν ιής καταστάσεως αί
  έφημερΐδες παοατηροθν δτι ή
  παρελθοθσα έβδομάς υπήρξε
  πλουσία είς διπλωματικήν
  δραστηριότητσ, άγονος δμως
  είς άποτελέσμαια κοί πτωχή
  είς γεγονότα. ΑΙ άγγλοσοβιε
  τικαί διαπραγματεύσεις τιαρέ
  μειναν στάσιμοι, μή σημειώσσ
  σαι ουδεμίαν ούσιαστικήν
  πρόοδον. Τώ τΐροβλήματα τής
  "Απω Ανατολάς μάλλον πε
  ριεπλάκησαν περισσότερον καί
  τό'Ισαανικόν παρέμεινεν είς τό
  σκότος, καί την άβεβαιότητα.
  Είς την Ίβηρικήν παραμένουν|
  εισέτι ξένα στρατεύματα, άε·
  ροπλάνα, πυροβόλσ, πολεμι'
  κάν υλικόν. Καί ή στάσις τής
  Κυβερνήσεως τοϋ Φράνκο κα
  θίστσται επί μάλλον καί μάλ
  λον άβεβαΐα καί άκαθόριστος.
  Άγνωστοι έτιίσης παρέμειναν
  καί αί πραγματικαί προθέ-
  σεις των δύο άρχηγών των
  κρατών τοθ άξονος, τοθ Γερ
  μανοΟ Φϋρερ καί τοθ Ιταλοί)
  Ντοθτσε καί κανείς δέν δύ
  ναται νά είπη άν παρητήθη
  σαν Ιστω καί προσωρινώς
  των σχεδίων ήγεμονευσεως
  επί τοθ κήσμου, ή άν παρα
  σκευάζονται διά νά έπιδιώ-
  ξουν νά πραγματοποιήσουν
  τα σχέδια αύτά μόλις τΐαρου
  σιασθ{) ευθετος ό χρόνος καί
  ευνοικαί αί περιστάσεις. ΟΟ
  τω τα σημαντικώτερα γεγονό
  τα τής παρελθούσης έβδομά
  δος παρέμειναν ή επίσκεψις
  των Άγγλων Βασιλέων είς
  τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί
  αί συνομιλίαι τοθ ΓεωργΙου
  ΣΤ' μετά τοΰ ττροέδρου ΡοΟ
  σβελτ καί τοΰ ύπουργοθ των
  "Εξωτερικών κ. Κόρντον Χάλλ
  επί τής παγκοσμίου καταστά
  σεως, αί ουνομιλΐαι τοθ στρα
  τάρχου^Γκαμελέν καί τώνΤούρ
  κων έπιτελών μετά των άρχη
  γων των ένόπλων δυνάμεων
  τής Αγγλίας καί ή διαπιστω
  θεΐσα δι' άλλην μίαν φοράν ά
  πόφασις τής Πολωνίας ν' άν
  τιστβ δι'δλων της των δυνάμε
  ών είς ττάσαν πραξικοτιημα
  τικήν ενέργειαν τής Γερμα-
  νίας.
  ΑΙ έφηαερίδες δημοσιεύουν
  έπίσης σήμερον μακράς άν
  ταποκρίσεις έκ Δάντσιγκ, ά-
  φιερωμένας είς τούς τελεσθέν
  τας χθές άθλητικούς αγώνας
  καί τάς έκδηλώσεις των Γερμα
  νων. Συμφωνοΰν 6έ δλαι οί
  άνταποκρίσεις είς τό δτι έπε
  κράτησε τάξις είς ιήν ελευ¬
  θέραν πόλιν καί Βτι ήρχισαν
  ήδη ν' άτίοχωροθν οί Πρωσ
  σοι άθληΐσί καί τα μέλη των
  Χιτλερικών ταγμάτων έφόδου
  πού είχον μεταβή διά νά λά·
  βουν μέρος Είς τάς άθλητικάς
  εορτάς. Καί προσθέτουν χά
  ρακΐηριστικως, αί έφημερΐδες
  βτι ό έφιάλτης πού εΐχε 6η
  μιουργήσει ό φόβος πραξικο
  πηματικής ένσωματώσεως τοθ
  Δάντσιγκ είς τό Γ' Ράϊχ, δια
  λύεται ήδη καί δ κόαμος πού
  εΐχε ζήσει υπό την πίεσιν τού,
  άρχίζει ν' άναπνέη έκ νέου
  μέ ανακούφισιν. Πράγματι δέ,
  είναι γενική δσον καί εκδη
  λος ή χαρά σήμερον. Όπως
  είναι καί γενική ή άντίλη
  ψις δτι είμπορεΐ μέν νά μην
  έξέλιπαν οί φόβοι καί αί πι
  θανόιητες τοθ πολέμου, πάν
  τως δμως φαίνονται ένισχυ-
  μέναι αί έλπίδες περισώσεως
  τής είρήνης. Ή γνώμη δτι οί
  κ. κ. Χίτλερ καί Μουσολίνι
  ήλλαξαν τακτικήν καί δτι επι
  ζητοθν Ενα άξιοπρεπή τρόπον
  συνεννοήσεως καί συνδιαλλα-
  γής μέ τάς άλλας εύρωπαϊκάς
  δυνάμεις ύποστηρίζεται σήμε
  ρον άπό πολλούς.
  Λέγεται μάλιστα δτι ή αγ
  γλική κυβέρνησ.ς έχει άντι-
  ληφθή σαφώςτήν μεταστροφήν
  αυτήν καί δι' αυτόν τόν λό¬
  γον προέβησαν οί κ. κ. Τσάμ
  περλαιν καί Χάλιφαξ είς τάς
  γνωστάς δηλώσεις των διά
  των οποίων έρριψαν την ιδέαν
  τής συγκλήσεως μιάς παγκο¬
  σμίου είρηνιστικής διασκέψίως
  Είναι δέ χαρακτηριστικόν δτι
  καί αί αγγλικαί έφημερίδες
  καθώς άναφέρουν σχετικά τη
  λεγραφήματα έκ Λονδίνου
  γράφουν σήμερον δτι ό καιρός
  διά μίαν παγκόσμιον διάσκε¬
  ψιν επιλύσεως δλων των προ
  βλημάτων παρουσιάζεται σή
  μερον εΰθετος καί εύνοΐκός.
  Άλλ' είνε έπίσης χαρακτη
  ριστικόν δτι καθ" 6ν χρόνον
  δ κ. Στράγκ κομΐζει τάς νέας
  προτάσεις τής Αγγλίας πρός
  τα Σοβιέτ διά την σύνα
  ψιν τριμεροθς άγγλογαλλοσο
  βιετικοθ στρατιωτικοθ συμφώ
  νού συμμαχίας, ή κυβέρνησις
  τής Μόσχας ΰτιέβαλε αίτη¬
  σιν είς την Κ.Τ.Ε. νά συζητη
  θη τό τσεχοσλοβακικόν καί νά
  ληφθή απόφασις διά την τύ
  χην των Τσεχοσλοβάκων καί
  τοΟ κράτους των. Δι' αύτό
  καί οί κρίνοντες άντικειμενι-
  κώτερον τα πράγματα,μεταξύ
  των οποίων καί οί περισσότε
  ροι έκ των Γάλλων ύπουργων
  καί πολιτικών, πιστεύουν δτι
  καί άν άκόμη κατορθωθή τε-
  λικως ή σύγκλησις είρηνιστι-
  κης διασκέψεως, θά χρειασθή
  χρόνος πολύς διά νά προπα-
  ρασκευασθρ, χωρίς δμως καί
  νά ύπάρχουν μεγάλαι βεβαία-
  τητες ώς πρόςτήν έττιτυχΐαν καί
  τ' άποτελέσματα της." Διότι
  ύπάρχουν τόσαπροβλήματακαί
  είνε τόσον περιπλεγμ^να πού
  είνε αμφίβολον άν ή σημερινή
  λογική είνε (κάνη νά τα λύση.
  Έν πάση δέ περιπτώσει έν τφ
  ΑΙ ΣΥΗΕΤΑΙΡΙΚΙΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΟ1ΙΟΡΟΥ
  Είς τα γραφΕΐα τής 'Εθνι
  κης ΣονομοσκονδΙσς των Συ
  νεταιρισμών τής "Ελλάδος, έν
  Αθήναις, συνεκροτήθη πρό ή
  μεοων είδική σύσκεψις δια τα
  ζητήματα τής ϋπαίθρου Κρή
  της καί τόν καθορισμόν των
  θεμάτων πού θά συζητηθοθν
  είς τό συγκληθέν Βιά την 2
  Αύγούστόυ Β' "Εθνικόν Σ,υνε
  ταιριστικόν Συνέδριον. Ή σύ
  σκέψις εγένετο υπό την προε
  δρίαν τοθ κ. Άλιβιζάτου Ι
  λαβον δέ είς αυτήν μέρος οί
  πρόεδροι δλων των Ένωσε
  ών Γεωργικων Συνεταιρισμων
  Κρήτης καθώς καί είδικοί Συμ
  βουλοι τής Έθνικής Συνομο-
  σπονδΐας καί άνώτεροι ύπάλ
  ληλοι τής Άγροτραπέζης.
  Καί συνεζητήθησαν δλα τα
  ζητήματα. Τό σταφιδικον καί
  κυρίως ή προσΐασία των τι
  μων τής σουλτανίνας καί ή έ
  ξεύρεσις τρόπου έξαγωγής
  της είς χώρας έλευθέρου συ
  ναλλάγματος κυρίως δέ είς
  Αγγλίαν καί "Ολλανδίαν.
  Τό σταφυλικόν καί ή όργάνω
  σις καί αύξησις των έξαγω-
  γών τόσον είς Αίγυπτον δ¬
  σον καί είς Ευρώπην (δία δέ
  είς χώρας τοθ Βορρα, είς
  την Αγγλίαν καί τα Σκανδι-
  ναυϊκά, την ΝορβηγΙαν, την
  Σουηδίαν καί την Φινλαν-
  δίαν. Ή επέκτασις τοθ θε
  σμοθ τής συγκεντρώσεως τοθ
  σίτου καί ιδία είς Μεσσα¬
  ράν, διά την ένθάρρυνσιν των
  καλλιέργειαν πού έττεξετάθη
  σαν καί έσυστηματοτιοιήθη-
  σαν κατά τα τελευταία Ιτη.
  Καί επί τοθ ζητήματος αύτοθ
  ό κ. Άλιβιζάτος παρέσχεν
  εΰτυχώς καθησυχαστικας πλη
  ροφορίας. Τό κιτρικόν καί ή
  ένσωμάτωσις καί των κιτρο
  παραγωγών Νάξου καί Δια-
  κοφτοθ είς την Ένωσιν Κιτρο
  παραγωγών Κρήτης, ωστε νά
  υπάρχη ένιαία διεύθυνσις καί
  διαχεΐρισις τής παραγωγής
  δλης τής χώρας. Τό έλαϊ
  κόν καί ή δημιουργία παν-
  τοθ συνεταιρικων έλαιουργεί
  ών διά την Ικθλιψιν των ε¬
  λαιών καί την βελτίωσιν τής
  ποιότητος τοθ ελαίου. Τό κτη·
  νοτροφικόν καί τυροκομικόν,
  ή ενίσχυσις τής οίκοσίτου καί
  νομαδικής κτηνοτροφίοις, ή ί¬
  δρυσις κτηνοτροφικών καί τυ-
  ροκομικων συνεταιρισμων καί
  ή άπ' εύθείας υπό των παρα
  γωγών γάλακτος—κτηνοτρό-
  φων τυροχόμησις ωστε νά έ·
  ξασφατλισθθ ή διατήρησις των
  γνωστων τύπων κρητικοθ τυ·
  ΐ'ροθ καί άνθοτΰρου καί είς
  τό μέλλον, πού δχουν ίδιαιτέ
  ραν προτίμησιν λόγω τής έ-
  ξαιρετικής ποιότητος των καί
  ποΰ κινδυνεύουν νά έκλεί·
  ψαυν τελείως, μετά την έμφά
  νισιν έπιχειρηματιων τυροκό-
  μων πού παρά γουν κασσέρια,
  γρσβιέρες καί δλλα εΤδη τυ·
  ριών καί δχι τύπους κρητι-
  κούς. Τέλος δέ ή σύσκεψις
  ήσχολήθη καί μέ τό πρόβλη
  μα τής ένισχύσεως καί καλυ-
  τέρας οργανώσεως των «Οί¬
  κον τοϋ Άγρότου» καί τής
  συγκλήσεως τοπικοθ παγκρη
  τίου γεωργοσυνεταιριστικοθ συ
  νεδρίου κατά τό φθινόπωρον.
  Καί κατά τάς υπαρχούσας
  πληροφορίας δι' δλλα μέν
  ζητήματα, τής αποκλειστικώς
  άρμοδιότητός της απέληξεν
  άμέσως είς συμπεράσματα καί
  άποφάσεις, δι" αλλα δέ ά-
  πετάθη διά τοθ κ. Άλιβιζά
  τού είς την Κυβέρνησιν μέ
  την παράκλησιν νά μεριμνή¬
  ση διά την διευθέτησιν των.
  Υπήρξεν άπό τής απόψεως
  αυτής γόνιμος ή σύσκεψις.
  Δέν γεννάται δέ άμφιβολία
  δτι ή Κυβέρνησις θά φροντί¬
  ση μέ κάθε τρόπον, μέ κά¬
  θε μέσον, μέ δλας τάς δυ
  νάμεις πού διαθέτει, νά τα
  κτοποιήση τα άγροτικά προ
  βλήματα τής Κρήτης. Τό έν
  διαφέρον της υπέρ τής Με
  γαλονήσου είναι γνωστόν. Έ
  χει δέ εκδηλωθή κατ' έπανά
  λήψιν μέχρι σήμερον. Καί αύ¬
  τό αποτελεί την καλύτερον
  εγγύησιν ότι τα κρητικά προ
  βλήματα θά εύρουν ταχέως
  την οριστικήν καί (κανοποιη-
  τικήν λύσιν των. Όταν δέ
  ρυθμισθοθν δλα τα ζητήμα
  τα τής ύπαίθρου, τότε ή Κρή·
  τη θά γνωρίση νέαν περίοδον
  άνσδημιουργΐας πού θά έξα
  σφαλίση την ευτυχίαν είς τούς
  κατοίκους της καί θά άποφέ-
  ρη μεγάλα δφέλη είς την ε¬
  θνικήν οίκονομΐαν καΗ τό σύ¬
  νολον.
  Γεωτρήσεις
  είς τόν Ν. Λασηθίου.
  Είς τό ΚαββοΟσι τής Ίερα-1
  πέτρας, σονεχΐζονται ώς καί
  άλλοτε έγράψαμεν, αί έργα
  σίαι πρός άνόρυξιν άρτεσια
  νοθ φρέατος διά την ύδρευ¬
  σιν τοθ χωρίου. Άργότερα
  Θά γίνουν γεωτρήσεις καί είς
  Γράν Λυγι&ν καθώς καί είς
  άλλα διαμερίσματα τοθ νο-
  μοθ Λασηθίου, ποϋ στεροθν
  ται τιηγαΐων υδάτων καί ύ
  ποΦέρουν άπό λειψυδρίαν.
  Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι αί
  γεωτρήσεις θά επιτύχουν, Οτι
  θά έχουν ώς άποτέλεσμα ν'
  άναβλύση άφθονο νερό άπό
  τα άρτεσιανά καί δτι τό
  πρόβλημα τής υδρεύσεως καί
  άρδεύσεως θά λυθ{) πλέον ο¬
  ριστικώς. Διότι ομολογουμέ
  νως τό τιρόβλημα αύτό είναι
  άπό τα σοβαρώτερα τοθ νο·
  μοΟ Λασηθίου καί διά την λύ
  σιν τού δικαιολογεΐται κάθε
  προσπαθεία, θυσία καί δα-
  πάνη.
  Ή σηροτροφΐα.
  Είναι γεγονός 'δτι κατά
  τα τελευταία 6τη ή σηοοτρο
  φία παρουσιάζει σημαντικάς
  μεταξύ, τα έθνη θά συνεχί
  σουν τούς ίλιγγιώδεις έξοπλι
  σμούς των καί δ κόσμος θά ζή
  υπό την σκιάν τοθ φάσματος
  τοΟ πολέμου·
  προόδους είς την χώραν μσς
  καί ή παραγωγή κουκουλΐων
  σημειώνει διαρκή αύξησιν άπό
  έτους είς έτος, χάρις είς την
  ενίσχυσιν πού παρέχει καί
  ή Κυβέρνησις. Καί ήτο ορθόν
  νά ληφθοθν μέτρα προστασί
  άς καί τονώσεως τής κουκου
  λοπαραγωγής. Δι' αύτό καί
  ηκούσθη μέ ανακούφισιν ή ά
  πόφασις την οποίαν έλαβεν ή
  Αγροτράπεζα κατόπιν έντο
  ής τής Κυβερνήσεως ν' άγο
  ράση σημαντικήν ποσότητα
  κουκουλίων διά νά συγκρατή
  ση τάς τιμάς είς καλά έπίπε
  6α. "Ελπίζομεν δέ ότι είς τό
  μέλλον θά λάβη καί μέτρα
  ένισχύσεως κσΐ επεκτάσεως
  τής παραγωγής. Ή σηροτρο
  φία είναι επιχείρησις ευκολος
  καί συμφ'φουσα.
  ΟΙ ψεκασμοί.
  Όρθοτάτη ή ύπόδειξις τοθ
  διευθυντοθ τοθ Φυτοπαθολογι
  κοθ Σταθμοθ κ. Γάβη νά έ-
  παναληφθοθν καί νά συνεχι
  σθοθν έκ νέου οί ψεκασμοί
  των άμπελιων διά θειΐκοθ
  χαλκοθ. Ό καιρός συνεχΐζε-
  ται ύγρός μέ τάσεις άνόδου
  των θερμοκρασιων. Ό κίνδυ-
  νος έπομένως εμφανίσεως πε
  ρονοσπόρου είναι μέγας. Καί
  θά έξουδετερωθη' δ κίνδυ-
  νος αύτός μόνον διά ψεκα
  σμών. Άς μή παραλείψουν
  λοιπόν νά έκτελέσουν τό ερ
  γον αύτό οί γεωργοΐ
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ9
  ΘΕΆίΛΆΤΆ Ι Όσατανας καλόγηρος'
  Κινημοπογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Σήμερον «"Ερωτες Φοιτητών» μέ
  τούς Ρομπέρ Τίυλορ, ΜορΙν Ο'
  Πουλακάκη μέ' τό μεγάλο φΐλμ:
  «'Ηρως τοϋ Μάρνη»
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινόθ κινηαατο-
  γρθφίς.— Σήμερον ό Χονδρίς-Λι
  γνός στό Εργον «Δουλειές μέ
  Φοθντες». Την Πέμπτη «θη'λασσι
  νή περΐπολος» καί Κυριακή ώρα
  2 μ. μ. έτιεισοδιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ Τ2ΑΡΟΝ
  86βν
  Ό
  κρυά.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'
  τσάρβς ευρίσκετο μα
  'Έτσι ό Ρασποθτιν εΐχε
  στήλη τού ώραιόκοσμου
  Σχέδια καί χρωματισμοΐ
  πού κυρισρχοθν στή θερινή μόδα.
  Σταθμδς Αθηνών
  Πρόγραμμα 13η;Ίο»νίου.
  12 25 Σήμα—Έθνικός
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12 30 Ποικίλη μουσική (δίσκοι)
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σιις. "Ωρα Άστεροακοπείου Α¬
  θηνών.
  13.45 Μουσική χοραθ (δίσκοι).
  14.10 Λίϊχές χαντάδες (υπό
  τοθ όμίλου Τσαχίρη—Κοντογιώρ-
  γου).
  14 40 Είδήσεΐς— Μετεωρολογι-
  κόν δελτίον—Κίνησις αγοραίς Πει
  ραιως.
  19.10 Έπιλογή άπό την δπε-
  ρα «Μαντάμ Μπαττερφλάϋ» τοθ
  Πουτσίνι (δίσχος)
  19 20 Δημοτικό τραγοθδι (υπό
  τοθ χ.: Κωνστ. ΖακυνθινοΟ συνο
  δεία λαϊχών όργάνων).
  19.45 Όμιλία διά φ Ε.Ο Ν.
  20 Έργα δι' ορχήστραν (δί¬
  σχοι).
  20.50 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—-Χρηματιστήριον.
  21 05 Ρεαιτάλ τραγούδιε (δπό
  τοθ χ. Πέτρου Μπόταση βαρυ-
  τόνου).
  21 30 Ή ώρα τοθ τουρισμοθ.
  21 50 Καυαρτέττο Αθηνών.
  22.15 Νυκτιριναΐ ιϊδήσεις.
  22 30 Μικρά όρχήστρα.
  23 30 Μουσική χοροθ (Δίσκοι).
  0.15 Τελευταίαι ιίδήσεις.
  ΩΡΑ
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  15
  ΠΕΜΠΤΗ
  ΡΑ 1Ο μ. μ
  ΕΝΑΡΞΙΣ ΘΕΡΙΝΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ένα εργο ποΰ τό ά-
  φθαστο μεγαλείο τού καί
  ή απροσμάχητη δύναμις
  τού άναβλυζουν μέαα άπ'
  τόν μεγάλο τού τίτλο:
  ΗΡΩΣΤΟΥ
  Μ
  Τέν κυριώτερο ρόλο
  τοΰ συγχλονΐστΐΜοΰ αύτοΰ
  έργου έμψυχώνει σάν γί¬
  γας ό μεγάλας:
  περισσότερον την συναίσθησιν
  πώς αύτός ήταν πραγμοττικός
  κύριος τής ΡωσσΙας. Ή πολι
  τική καί κοινωνική έπιρροή
  τού ή"ταν μεγίστη. Τό ήξευρεν.
  ΎπουργοΙ, στρατηγοΐ, αύτός
  ό πρωθυπουργός τής χώρας
  έκαμπταν μπροστά τού την
  σπονδυλικήν στήλην των. ΕΤ
  χε δεΐξει είς τούς έχθρούς τού,
  καί πρώτον άπό δλους τόν
  πρΐγκηπα ΠαΟλον Τσεγκόντι-
  εφ, ποιές (σχυρές προστασίες
  τόν περιέβσλλαν. Ό πρωθυ-
  πουργός Στύρμερ— εύνοούμε·
  νός τού—είχεν έπιστήσει Ιδι¬
  αιτέρως την προσοχήν τοθ άρ
  χηγοθ τής μυστικής άστυνο-
  μΐας Γηλομπίτσεφ επί τής προ
  σωπικής ασφαλείας τοθ Ρα¬
  σποθτιν. Τοθ είχεν είπη:
  —Ό Ρασποθτιν πρέπει νά
  φρουρήται ώς νά ήτο μέλος
  τής τσαρικής οικογενείας. Τοθ
  το είνε έπιθυμΐα τοθ αύτοκρά
  τορος καί τής αύτοκρατορΐας.
  Καί ή μυστική άσυνομΐα
  έφρόντιζε νά λαμβάνη 2κτα-
  κτα μέτρα ασφαλείας διά την
  ζωήν τοθ Ρασποθτιν. "Οίαν ό
  τσάρος έφυγε καί ό ΡασποΟ
  τιν γύρισεν είς τό ταπεινό
  σπίτι τού τής πτωχής συνοικί
  άς, τό πρώτον πού είπεν είς
  την υπηρέτριαν τού την Ν τού-
  νισ, ή"ταν:
  —Τώρα μάζευέ τα! Θά φύ
  γωμεν άπό αυτή την τρώγλη.
  Εΐχε βάλει άπό κσιρό στό
  μάτι ίνα σπίτι πιό εύπρόσω-
  πον, τό ύπ' άριθμ. 64 οίκοδό
  μημα τής όδοθ Γκοροτσοβά
  για. Έκεϊ πήγε καί έγκατεστά
  θη. Τίς σκάλες τού τίς άνεβο
  κατίβαιναν έπίσημα πρόσω
  πά, άλλά καί άφανεΐς άνθρω
  ποι τής μεσαίας τάξεως. Καί
  ιδίως γυναΐκες. Έπήγαιναν δ
  λοι νά έτικαλεοθοθν την μεσο
  κόβησίν τού. Ό καθένας εΤχε
  κάτι νά τοθ ζητήση... Καθημε
  ρινώς σχεδόν οί μυστικοί ά
  στυνόμοι είς τούς όποίαυς εί
  γεν ανατεθή ή άσφάλεια τοθ
  Ρασποθτιν ύπέβαλλαν λεπτο
  μερεϊς άναφορός γιά τάς επι
  σκΐψεις πού εδέχετο. Μιά ήμέ
  ρα—άναφέρουν υπό ήμερομη
  νΐαν 3ης Νοεμβριού οί άστυ
  νομικοί—είχεν επισκεφθή τόν
  Ρασποθτιν μία άγνωστηκυρία
  γιά νά τόν παρακαλέση νά με
  σολσβήση νά μή άπομακρυν
  θί) άπό την Πετρούπολιν δ
  άνδρας της, έ"νας ύπολοχαγός
  πού ένοσηλεύετο είς ίνα νο
  σοκομεΐον τής πρωτευούσης.
  Άπό τα λόγια πού τής πή
  ραν δταν βγήκε άπό τό σπίτι
  εΐχε γίνει δεκτή υπό τάς εξής
  συνθήκας, δπως άφηγήθη ή
  ιδία:
  (συνεχ(ζεται)
  Την έποχή αυτή , ___
  πολυ τα μονόχρωμα φορέματα
  Θά προτίμήσετε τούς εξής χρωμα·
  τισμούς: ςρρχίζ, κίτρινο, μπλέ
  νατιέ γιά τό πρωι. Μπλέ ρουά
  πράσΐνο, φυστιχί γιά τό άπόγιυ
  μα. Γιά τίς βραδυνές τουαλέττες
  Ιπιτρίπεται ή μάλλον έπιβάλλεται
  άπόλυτη ελευθερία είς την έχλο
  γή των χρωμάτων.
  Τό πρακνό ταγιέρ τής μόδας
  είνε άπό έλαφρό μάλλινο Οφασμα
  έμπριμέ μέ μικρά κάρρο, μηέζ
  καί άσπρο μέ γχρί. Μπλούζα άπό
  άσπρη βατίστα, γαρνιρισμίνη μέ
  Ινα τούλινο ή δαντελλένιο ζ»μ-
  πό. Κανοτιέ άπό ψίθα ά'σπρη μέ
  μεγάλα μπόρ, γαρνιρΐσμίνο μέ Ι
  να βατιστένιο λευκό φιόγκο.
  Τό πιό σίκ πρωϊνό ταγιέρ είνε
  άπό πιχέ άσπρο ή ρόζ πάλ μέ
  μπλοθζα λενζερί, ποϋ γαρνίρεται
  μέ μιχροσκοπικά πιετάκια ή ά
  ζούρ κεντημένα είς τό χέρι. Κα
  πέλλο χανοτιέ
  θα μαύρη μέ
  φιίγχο.
  άπό γυαλιστερή ψά
  λευχά ταφταδένιο
  Τό χαλοχαίρΐ, την άνοιξι, δπως
  χαί χάθε άλλη έποχή, είνε άπα
  ραίτηττ} γιά την χομψή χυρία μία
  μαύρη τουαλέιτα. θχ προτιμηθή
  εφέτος ή μαύρη δαντέλλα, μέ πό
  λύ λεπτά λουλούδια καί φύλλα,
  πού φοριέται μέ χάρι επάνω σέ
  φόντο άπό μπλέ πάλ ή ρόζ ταφτά
  Την τουαλέττα αύΐή συμπληρώνει
  μΐά πλατειά πτυχωτή ζώνη άπό
  ταφτά άσορτί μέ τό φόντο της.
  Τό φόριμα πού προορίζεταΐ
  γιά μιά δπαιθρία έορτή, μιά δι
  ξίωσι ή ένα χορό, είνε άπό κρέπ
  ντέ σιν γκοφρέ, έμπρ-μέ μέ μέγα
  λα πολύχρωμα λουλούνΐα.'' Θ*
  προτιμηθή Ινα άνσάμπλ πού άπο
  τελείιαι άπό ίνα μονοκόμματο φό
  ρεμα χαί χοντή ζαχ είτα ή μπολε
  ρό. Τό φόρεμα ϊχει φοιίστα γαρνι
  ρισμένη μέ ίνα πλατύ πυκνό πλισ
  σέ. Μανίκια χοντά χαί ίσΐα, δχι
  πιά φοασκωτά. Ή ζαχέττα γαρνί
  ρεται μέ Ιΰο μεγάλα τρίγωνα ρε
  βίρ.
  ή Ντΐοτβγκέ
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΪΚΟΣ
  Τοθ "Αρμστρογγ.
  ΑΙ ΚΑΑΥΤΕΡΑΙ ΠΟ,ΑΣΣΑΙ
  Άποζηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τοθ,,σήματος:
  ΦΙΣΑ Ε. δ.
  Γενιχή αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕ1ΡΙΔΗΪ
  Αθήναι—Πβσματζόγλου 5
  ΑΛΑΤΙ
  κατ
  Μαγειρικδ Έπιτραπέζιο
  Είς παχέτα 200 δραμίων καί μιάς όκάς
  Δροχ. 4.60
  οκάν χονδρικώς έκ τού Καταστήματος:
  Γ. ΜΙΪΤΙΛΟΓΛΟΥ.
  Μ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΡΩΤΕΣ
  ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Ρομπέρ Τέΰλορ
  Μωρΐν Ο' Σούλιβαν
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΑΖσθάνομαι υποχρέωσιν νά
  εύχαρισιήσω έχφράζων την βα
  θιΐαν μου ευγνωμοσύνην χαί
  διά τ γ. Ο τύπου, πρίς τόν διαχε
  χριμένον χειροθργον ιατρόν χ.
  Μάρκον Α. Μπριλάχην 8σης διά
  τής ταχείας έπιστημονιχής έπεμ
  βάσεώς τού καί τής φωτεινής δι
  αγνώσεως κατώρθωσε νά μέ
  σώση έχ σοβαρωτάτου στομαχι
  χοθ νοσήματος άπό τό δποΐον
  επί ολόκληρον δεκαι-ξαετίαν 5πέ
  φιρον. Έπίσης Ζί·> παραλείπω
  νά άπ»ϋθύω τάς ευχαριστίας μου
  πρός ά'παν τό προσωπικόν τής
  κλινικής, διά τό ατοργιχόν ένδΐ
  φέρον, την άμεμπτον χαθαριότη
  τα χαί τοίς έν γένει περιποι-
  ήσεις των, χατά την εϊκοσαήμε
  ρον παραμονήν μου. Τοιοθτοι ί
  πισχήμονες τιμώσι δχι μόνον
  τόν ιατρικόν κλάδον, άλλά καί
  την κοινωνίαν είς την οποίαν έ
  ξασκοθσι τό έπάγγελμά των.
  Ό ευχαριστών
  Ήραχλής Ββτουλάκης
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
  νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
  πολυτελές:
  -ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ-
  διευθυνόμενον παρά τοϋ ουμπολίτου μοΐςκ.
  Γεωργ. Δασκαλάκη.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
  Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά
  την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ
  στ ήσαν απαράμιλλον.
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  Όδός Σταίίου-ΑΟΗΝΑΙ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΔΟΪ ΑΟΗΝΑΣ8
  Πληο(«ν Χτ«8. Μοναστηράχι
  Παρέχη πάσαν πλπροφβρί-
  «ν ίί ίιβυκβλυνοιν Ιατριχης
  βύοεΗς, είς τβύς είς Άθηνοΐί
  μϊταβαίνβντ«| άββενεΐς συμ¬
  πολίτας τού.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟΖ
  ΜΕΡ.1Υ11ΙΗ-ΜΛΙΖΛΟΕΙΔΚΗ
  Δέχιται είς τό έργαστή-
  ριον της (Πλατιΐα ΒαλιΒέ
  Τζαμί).
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό^ 24τϊ« Ι¬
  ουλίου οΐχΐα έν τή όϊφ Άριάδνης
  17, συγχειμέντ] έκ πέντι δωμάτ¬
  ιον, διοματίου λουτροθ καί δλων
  των χρΐιωίών. Πληροφορίαι π»-1
  ρά τφ χ. Ίωοήφ Κόρπη, Ι
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ||||||||||||||£
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ |
  Ι ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ί
  Είδών ταξιδίου κοι έξοχης ε
  Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοϋλα,
  πολϋθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα
  τείας κ. λ. π.
  Ειδικόν Συνεργεϊον έπισχευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΟΔΟ3 ΑΓ. ΜΗΝΑ
  Ύποχατάστημα τοΰ έν Αθήναις, εργοστασιον
  Πολυχρονίδη—-Μπιζιώτη |
  _ ♦ Ε
  ~ΙΙΙ1ΙΙΐυΐΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1111 ΙΙΙΙΙΗυΐΙΙΐΪΗ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  θά βρήτε Ολα τα νέα μοντέλα σκελετών.
  Είς τό σπίτι τού είς Τσάν Κα
  γ:ά, χουρασμίνος, ίρρωστοί, ίξψ
  τλημίνος άπό τα δργια χαί τό πό
  τίν, 4 Μουσταφά Κεμάλ παρέμενε
  άπαθής. Περιβαλλόμενος άπό την
  έχθρότητχ τής κοινής γνώμης μέ
  την επιβολήν τού μειωμένην καί
  μέ τάς προσχωρήσεις των φίλων
  τού είς τάς τάξεις των έχθ;ων τού
  εφαίνετο ώς νά εΐχε κλίνει πρός
  την δύσιν τού.
  Αιφνιδίως, οί Κοθρδοΐ, αί πολε
  μικαι φυλα! πού ζοθσαν μα<ρυά επάνω είς τα δουνά, κοντά είς την περσιχήν μεθόριον, Ιπανεστάτη σαν. Ό σείχτς* Ζί'ιντ, ό κληρο- νομικίς άρχηγίς των δερβισών έ σήκωσε την σηααΕαν τής έπαναστά αεως μέ τό σύ,θημα: «Κάτω ή άπίστος. δημοκρατία τής Άγχύ ρας. Ζήτω ό" σουλτάνος καί χαλί- φης!» Οί Κοθρδοι ήσαν πρωτόγονοι, άγριοι, όρεσίδιοι καί φανατιχοί είς την θρησκείαν των. Μέ τούς ίερεΐς των επί κεφαλής κα! την πρασί νην σημαίαν τοΰ προφήτου έξεχί ντ]σαν διά νά σώσουν τόν μωαμε θανισμόν χαι νά συντρΓψ^υν τούς άπίστευ; Τούρκους. Επί δύο μή" νας είχον πλημμυρίσει μέ τα στί φη των τάς επαρχίας Καρπούτ καί Μαρμουρίέν—έλ Άζίζ, έσάρω σαν τάς τουρκιχάς φρουράς, καί ηπείλησαν την μεγάλην πόλιν Δια βερκήρ Όλόχληρον τό Κουρδιατάν είχεν εξεγέρθη. "Ολαι «Ε άνατολι χαί επαρχίαι τής Τουρχίας έχιν δύνευαν. Τό τουρκικόν έθνος, ή δή μοχρατία, ή νέα Τουρχία τοθ Κε μάλ ευρίσκετο έν κινδύνω. Τότε δ Κεμάλ σηκώθηχε άγρι ος, καί μέ ίνα λάχτισμα πίταξε άπό χοντά τού τίς γυνοϊκες καί τ'ς μποτίλλιες μέ τό ποτόν. Ό χίνδυ νος χαί ή άνάγκη πρός δμεσον έ νέργειαν ήσαν τό σάλπισμα πού έ κάλεσε τάς δυνάμεις τοθ έργανι- σμοθ τού. Ό Κεμάλ άπέσειαε την χαύνωσίν τού, ηγέρθη Ιτοιμος διά τόν άγώνα. Παρίστατο άνάγκη νέ ου πολέμου, στρατιωτών. Όλαι αί δυνάμεις τοθ δργανιαμοϋ τού ήλ- θαν είς την επιφάνειαν Άπέσεισε τόν )ήθαργον. Άνέλαβεν μέ στι βαρόν χίρ: χαί πάλιν τα ήνία. Ά πηύθυνε την έκλησίν τού πρός τό έθνος: Ή Τουρκία ε&ρίαχιται έν χινδύνφ. Πίσω άπό τους Κούρ- δούς ί'στατο δ χληρονομιχός έχ θρός, ή Αγγλία. Αυτή τούς δ ποχινοθσε. (συνίχίζεται) ΚΟΙΠΩΓϋΚλ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνεχώρησιν κορικδς δι' Αθήνας ό διευθυν τής της Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Γεώργιος Λουΐζος. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Μόλις α¬ ναρρώσας άπό την σοβαρωτάτην εγχείρησιν την οποίαν μοΰ Εκα¬ με μετά μεγάλης επιστημονικάς ίκανότητος ό διαποεπής χε^ροθρ· γος κ. Στυλιανός Γιαμαλάκης, αί- σθάνομαι βαθείαν υποχρέωσιν <·ά τοθ έκφράσω την ευγνωμοσύ¬ νην μου'καΐ δημοσία Έτιίσης νότον συγχαρώ διά την οργάνωσιν τής Πολυκλινικης είς τής οποίας τό προσωπικόν άπευθύω θερμάς εύ· χαριστίας. Νικ. Μανιουδάχης έκΖαροΟ —Πάντας τούς μετασχόντας τού πένθουι, μας συγγενεΐς καί φί λους επί τφ θανάτω τοΰ προσ- φΐλοθς μας συζύγου, πατρός κσΐ πάαπου Ιωάννου Δρακουλάκη, τούς παρακολουθήσαντας την κη¬ δείαν τού κατοΐκους Κρουσωνος, τούς προσκομίσανταζ &ν6η επί τής σοροθ τού, τούς άποστεί· λαντας συλλυπητήρια τηλεγρα· Φηματα, ευχαριστούμεν θερμώς. Ιδιαιτέρως Ευχαριστούμεν τούς θεράποντας ίατρούς κ. κ. Φουν¬ τουλάκην καί Σουλτατον, τόν πρό εδρον καί τό συμβούλιον τής κοι¬ νότητος διά την συμμετοχήν των είς τό πένθος μας. Κρουσώνακ 12 ΊουνΙου. ΑΙ πενθοϋσαι οικογένειαι Ιω. Δρακουλάκη, Κωνστ. Στλ ματάκπ ΘΑΝΑΤΟΙ.- Άιτέθανε καί 6κη- δεύθη είς Στάβιες έν συρρορ πλή θους κόσμου έκ τοΰ χωοίου καί των πέριξ, επάνω στήν άνθησι των 18 χρόνον, ώραϊος έφηβος, ό Αν¬ τώνιος Γεωργ. Μουντράκης. Τούς βπαρηγορήτους γονείς, τούς ά· δελφεύς καί λοιπούς οΐκεΐους τοθ μεταστάντος, συλλυπούμεθα ερχόμενοι την εξ ϋψους παραμυ ΘΙαν. —Άπέθΐνε καί εκηδεύθη προ χθές έν συρροη πολλοΰ καί έκλε κτοΰ «όσμου ό Ιωάννης Κανε τάκης έκ των παλαιοτέρων έπαγ γελματιων τής πόλεώς μας δια κριθεΐς επί έντιμότητι. Την σύ ζυγόν καί τα τέκνα τοΰ μεταστάν τος καί Ιδιαιτέρως τόν υϊόν τού κ. Γ. Κανετάκηντραπεζιτικόν ουλ λυπούμεθα θιρμως. Γίιρω στήν πόλι. ©ΕΡΙΝ02 ΣΗΜΕΡΟΝ Ή μεγαλυτέρα χωμ»χή ταινία τής Σαιζόν: ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ ό ΧΟΝΔΡΟΣ καί ό ΛΙΓΝΟ2.. διπλοϊΙΘύελλα «κατάσχετης 6ύ8υμίας πού ξεσπά άπ' την πρώτη είκονα τοϋ εργου, παρα- ούρει στέν τρελλό δρέμο της χαΐ τόν σκ«θρωπότε- ρο θεατή. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ό ύπερχολβσσός: ΒΑΑΑΣΣΙΝΗ Σ ΤΟ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ά- χρόπολις» «Ο χ. Ν. Μπαλτζακη άγοράζει χάπαρι 0(α τοϋρσΐ πρός 10 δρχ. κατ' δχίν. Ό ώραϊος καιρός τής Κυριακής συνετέλεσεν είς αθρόαν έξοδον τοΰ κόσμου. — Συγκεκριμένως οί ύπαιθριόφι λοι δέν ύστέρησαν είς έξορμή- σεις άνά τα περΐχωρα, τιμήσαν- τες έκτός των κέντρον τής πό¬ λεως καί τα έξοχικά τοιαΰτα. —Τουτο άλλως τε έπέβίλλε καί ή άπότοαος ϋψωσις τής θερ μοκρασΐας, η όποΐα κατά τάς απογευματινάς Ιδίως ίύραζ, επί- βαλλε κάποια ευρύτερη άναψυ· χή καί δροσιά. ' —Ό λόγος τοΰ κ. πρωθυπουρ· γοθ είς "Αμφισσαν μετεδόθη έκ τοθ ραδιοφωνικοϋ μας σταθμοθ τάς πρώτας μεταμεσημβρινάς ώ¬ ρας τής προχθές. —Τόν ήκουσε δέ καί είς την πόλιν μας αρκετάς κόσμος κατά την μετάδοσιν τοϋ ραδιοφωνικοϋ προγράμματος τής μεσημβρίας. —Καί μέχρι νέρατος τοό λό· γου τόν οποίον εκάλυψαν παρα· τεταμένα χειροκροτήματα καί ζητωκραυγαΐ τοΰ λαοΰ τής Άμ- φίσσης. —Άπό άρκετων ημερών ήρχισεν ή έπισκευή τής λΐωφόρου Βασι¬ λέως ΓεωργΙου άπό τοθ Νεκροτα φείουκαΐ εκείθεν πρός την πόλιν. —Ή έπισκευή αξίζει νά ση¬ μειωθή πρός έααινον τοθ Δήμου, ό οποίος σπεύδει νά α^ταποκρι· θί) είς μίαν άπαίτησιν τής κοι· νής γνώμης. — Παραδίδων έπισκευασμένην την ωραίαν αυτήν οδόν διά τόν συνήθη καλοκαιρινόν περίπατον των Ηρακλειωτών άλλά κοί την κίνησιν ιών ξένων, ή όποία ώς γνωστόν συνεχΐζεται κατά τό θε ρος «αί τό φθινόπωρον. —Ή παραθαλασσΐα κίνησις ζω ηρεύει δσον παρέρχονται αί ημέ¬ ραι. — Καί οί λουόμενοι αύξάνονται. —Όλίγον άκόμη καί θά καθιε· ρωθη τό μπάνιο συστηματικώς καί ή κίνησις τής άκτής θά αποκτή¬ ση, την συνήθη κοσμικήν δψι. —ΑΙ έξετάσεις τδν σχολείων τής μέσης εκπαιδεύαεως ήοχι* σαν άπό τής χθές. —Ώς έκ τούτου περιΐστάλη ό πωσδήποτε ή ύπσιθρία μαθητι κή κίνησις, των μαθητήν άπα σχολουμενων είς την άνακεφα λαίωσιν των διδαχθέντων, —Καί την απόκτησιν των άπαι τουμένων βάσεων δι' έξετάσεις έ πιτυχεϊς. —Την Κυριακήν τό άπόγευμα έντεμπουτάρισε είς τοΰ Παπακα λιστάκη τό ζεθγος ττ3ν ντιζίζ ά δελφων Παπαδάκη. —ΑΙ οποίαι καί κατεχειροκρο τήθησαν διά τα ώραΐα τους τρα γούδια. —Άπό τόν κατοκλόσαντα τό κέντρον τουτο κόσμον. β Ρεκβρτερ —Ή παράστασις τοθ Μορ· φωτικοθ Συλλόγου. Σήμερον Τρίτην 13ην τρίχ. καί ώραν 6 1)2 μ. μ. έπαναλαμβάνβ ται ή μέ τόσην επιτυχίαν δοθεΐ σα έρασιτεχνική παράστασις τοθ ΜορψωτικοΟ Συλλόγου μέ τό ίρ γον ό «Άπατημένος σύζυγος», δι δασκαλία κ. Ν. ΚαρυστινοΟ, εύγε νώς προσφίρθέντος. ΕΙσιτήρια άγοράζονται είς τό ταμείον τοθ θεάτρου δρ. 13 ϊκαστον. ΕΙσοδος γενική. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕ&ΙΣΙΛΝ Άνίβυ Μηνί
  ■ Ι Ι.
  II
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  590ον
  η 46«ογ ί*,Α Κ.βΡ^ειϊο0."Ρ«>σββλή είνε δικαία
  ΚόΓ τήνΒ«α,Ϊ Τ^ ^^ 3* περΐέΧ£1 6 Κ£Ρ«μεΐ
  Τός—ί?ν βασΐοχ'? περιέ*ει· ^ τίΐν Εθνοσυνέλευσιν;
  τ* ,?*„ ε πυΡκ°β°λ°ν στημένον κατά τοθ πλήθους 6
  σύτΛ βαΓ ι ΛσΐΟν' ΟΤέ 6Ι άδΐΚΟν· Έ^Φάνεια ή
  ύΐυ (Γ°ς 6ιάφ°Ρ°ν' Τσ μ'σθοφόρα στρστεύματα
  υπερασπΐζονται τό ψευδές- δ Βοναπάρτης, τό άλη
  Πρδγμα δ έπλασεν ή κοθολική ψηφορ[α |ν τή
  αυτής ελευθερία καί κυριαρχΐα, δέν δύναται νά με
  ταποιηθή ύττό των τριόδων.
  Τό αύτό συμβαΐνει καί είς τα τοθ πολιτισμοθ
  απλώς πράγματα' χθές τό πλήθος Εβλεπεν έναρ-
  γώς τό κοινόν συμφέρον, αυριον ένδέχεται νά τό
  βλέπη, θολερβς.
  Ή θραϋσις μηχανών, ή διαρπσγή άποθηκων, ή
  συντριβή σιδηρόδρομον, ή κατσστροφή άποβαθρών
  οίπεπλανημένοι δρόμοι τοθ πλήθους, ό λαός άνανεύ
  ών πρός την πρόοδον, ό Ράμος φονευόμενος υπό
  των μαθητών, ό Ρουσώ άποβαλλόμενος 'άπό τής
  Ελβετίας καί λιθοβολούμενος, είνε ή στάσις. Ό
  Ισραήλ κατά τοϋ Μωϋσέως, αί Αθήναι κοτά τοθ
  ΦωκΙωνος, ή Ρωμη κατά τοθ ΣκηπΙωνος, είνε ή στά
  σις· ΟΙ Παρίσιοι κατά τοθ φρουρίου τής Βαστιλίας,
  είνε ή άνταρσία.
  ΟΙ στρατιώται κατά τοθ Αλεξάνδρου, οί ναθ
  ται κατά τοθ Χριστοφόρου Κολόμβου, είνε μΐα καί
  αύτήάποστσσΐσ· άποστασία παράνομος· διατί; διό
  τι ό Άλέξανδρος πράττει πρός ιήν Ασίαν διά
  τοθ ξΐφους β,τι πράττει ό Κολόμβος πρός την Ά
  μερικήν διά τής ναυτικής -υξίδος- δ τε Άλέξανδρος
  καί ό Κολόμβςς άνακαλύπτουν £να κόσμον. Αυται
  αί δωρεαι ολοκλήρου ενός κόσμου πρός τόν πολιτι
  σμόν, ρ.ΐνε τοιαθται προσθήκαι φωτός, ώστε τιάσα
  κατ' αυτών άντΐστασις ύπάρχει ένοχος. ΈνΙοτε
  ό λαός άπιστεΐ πρός εαυτόν.
  Τό πλήθος προδίδει τόν λαόν · ένΐοτε. Ό σει-
  σμός έκ των παθών των άμαθειών είνε άλλος πά
  ρα την ώθησιν τής προόδου.
  Έγέρθητε έστω1 άλλ' έγέρθητε δπως ' μεγάλον
  θήτε.
  ΔεΙξαιέ μοί ποΟ κατευθύνεσθε; Μόνον πρός τα
  έμπρός ύπάρχει άνταρσία. Πάσα άλλη εξέγερσις
  είνε κακή' τι α ν βήμα βΐαιον πρός τα οπίσω είνε
  στάσις, ή ίέ όπισθοδρόμησις είνε άπόπειρα κατά
  τοθ ανθρωπίνου γένους. Ή άνταρσία είνε ή όργή
  τής αληθείας.
  Ό Δαντών κατά τοθ Λουδοβίκου τοθ δεκάτου Ι
  κτου, είνε άνταρσΐα' ό Έβέρτος κατά τοθ Δαντω
  νος είνε άνταρσία· ή κατάλυσις τοθ 'Εβέρτου είνε
  στάσις.
  Διά τοθτο είπεν ό Λαφαγέττης, δτι, άν ή άν
  ταρσΐα είνε έ» τινι περιστάσει τό Ιερώτερον των
  χρεών, ή στάσις ένδέχεται ν' άποββ τό όλεθριώτα
  τον των τολμημάτων.
  (συνεχ(ζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους.
  Σταδερά
  Π εξέλιξις των Πραιτωρίων.
  ΦΚΛΟΙ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ
  Γ.
  Ηερίφημο; είς τα χρονιχά των
  κοιλιοδούλων πού είχαν ίδιαιτέ
  ραν αδυναμίαν πρδς τα ψάρια
  είνε Ινα; άνώτερο; χληριχό; τής
  Άμβέρα,α;, τοθ δποίου ό δπηρέ
  της είς μίαν ημέραν νηστείαο
  δέν εύρεν είς την αγοράν ου τε ,.
  λέπι, γιατί δλα τα έκλεκτά ψί
  ρια είχαν προλάβη καί τα ήγό
  ρασαν οί δημογέροντε; τής πόλεως.
  Άπογοητευμένος δ δπηρέτης επέ
  στρεψι καί άνέφερε τό πρά*γμα είς
  τον κύριον τού. Τότε αύτδ; τοθ
  πέταξε τό φουσκωμένο βαλάντιόν
  τού καί τοθ είπε: «Πάρε το καί
  τρέψη νά μοθ "φέρη; ψίρι! Μέ
  τώ περιεχόμενον τού ίχι μόνον
  τα ψάρια των δημογερόντων ημ¬
  πορεί; ν' αγοράση;, άλλά χαί
  τοΰς ίδίους τούς δημογέροντας!».
  Καί είς την αρχαίαν Έλλάδα
  τό ψίρι έξετιμίίτο ίξαΐρετιχά ώς
  έχλεκτή τροφή. Την πτώσιν τής
  Τροία; ό Σαρπίδων την παρομοι
  άζει μέ δίχτυχ, ποθ σύρονται ά¬
  πό την θάλασσαν γεμάτα ψίρια».
  Άλλά καί δ "Ομηρο; εγνώριζε
  τό ψάρευμα μέ τα δίκτιια. Στή»
  «Ίλιάδα» περιγράφει το άγκίστρι,
  καί ιίς την «Όδύσσειαν» σιιγ-
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ΜΠΑΓΚΕ1ΟΝ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  Πλατειαι Όμονοίκς
  Τηλ. 30495
  70 ΔίϊΜΑΤΙΑ
  Όδός Σταδίου
  Τηλ. 30236
  70 ΔΙΠΛΑ χαΐ 70 ΝΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχου Κρητων
  Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά-
  τισ, εύάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—'ΥπηρεσΙα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοί.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟ-ΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ Ε Ί«τρβί τού Κβρδιβλβγιχου 5βΐ·νίεβ τής Α'
  Παββλβγιχπς Κλινιχής τοθ Πανεπιστημίου Άβηνδν.
  Δίχεται έν τώ Ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογϊκής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ-
  βόλα, καθ* εκάστην 8-12 π. μ. 3—7 μ. μ.
  Άριβ. τηλεφ. 8.25
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  Φιλανθρωπικοθ Συλλόγου
  Κυρίων Ηρακλείου
  Είοτό Πρατήριον τοθ Συλλόνου Κυρίων Ήρα
  , Ι ι ,λγ ΛεωΦόρου Κουντουριώτου καί έναν
  καταλίγει τόν πλοθτον τής θαλάσ
  α*]ς είς ψχρια, είς τάς εύλογί
  άς μι5ς χώρας.
  Διάσημο; φαγδς, ήΐαν δ ρή
  χωρ 'Υπερείδτ);. Ό Παυοανία;
  άναφέρει, δτι 8ταν κάποτε τον
  κατηγορήση επί δωροδοχία, δ
  συνήγορός τού Τιμοκλής δέν
  εύρε νά φέρη καμμίαν άλλην
  δικαιολογίαν, παρά, δτι δ 'Υπε
  ρΐίδης είχεν αδυναμίαν πρός τα
  ψάρια καί γι' αύτό: τα είσοδή
  ματά τού δέν τοθ έφδαναν.Άν
  — είπεν δ ' συνήγορός— τοθ έ-
  πίβαλλαν καί πρόστιμον, τότε
  θά κατεστρίφοντο ολοι οί ίχθυ
  έμποροι των Αθηνών, των δποί
  ών δ διάσημος ρήτωρ ήταν δ
  καλλίτερος πελάιης.
  Τοθ 'ΥηερεΕδου δέν υστεποθσεν
  είς την αδυναμίαν πρός τό
  κρέας των ψαριών, δ Φιλοξένης.
  Κάποτε είχε φαγει τόσον ψάρι,
  ώσιε παρ' ολίγον νά τοθ έλθι^
  άπό τό πολΰ φαγητόν συμφίρη
  σις. ΟΕ ίατροΐ έφοβήθηααν γιά
  την ζιοή» του.'Όταν τού τδ είπαν,
  δ Φιλοξίνης παρεκάλεσε τούς,ία-
  τρούς νά τόν άφήσουν νά φάγη
  άκόμη ολίγον ψαει, πρΐν περάση
  τα νερά τής Σΐυγός !
  ΠΟΣΟ ΒΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
  ΠΡΑΙΤ2Ρ1Α Ίούνιος (ίνταπο
  κριτοθ μας).—Καταμεαής τοθ κάμ
  που κτισμίνα τα Ιΐραιτώρια εύρί
  σχονται πραγματικά οίον όμφαλδ
  τής επαρχίας τοθ Μονοφατσίου
  Καί είνε άπό τα εύρορώτερα χω
  , ριά τής Κρήτης. Τα έδάφη τού
  1 λιπαίνονται φυσικώς ά π' την ίλυν
  πού παρασύρεται άΚό τα πλάγια
  κοιι καΐακαθίζει έδώ πού δ κάμ-
  πος είνε τελείως έπίπεδος. Άπί
  ραντχ λειβαδια γονιμώιατα «πλώ
  νονται πρός 8λες' τίς κατειιθύν
  σεις. Καί &σα άπ' αύτά άποξη
  ραίνονται καί καλλιεργοθνται πά
  ράγουν πλούσΐα καί έχλεκτά προ ι
  όντα: Δημητριακά, άμπέλια, κα
  πνά εύδοκιμοΰν ιδιαιτέρως χαί ά
  ποδίδουν είσοδήματα πολλά εί;
  τούς καλλιεργητάς των. Καί τα
  χηπευτικά ίπίσης ευδοχιμοθν κα
  ϋώς χαί αί δενδρώδεις καλλιέρ
  ιαΐ, εληές, έσπεριδοειδή καί ά λ
  λα που εύΐυχώς καλλιεργοθνται
  πάλιν τα τελευταία ίιη ίντατικά.
  Εισί τα Πραιτώρια είνε άπό τα
  χωρία ίκεΐνα είς τα δποΐα είμπο
  ρεΐ νά μην δπάρχουν μεγάλοι
  πλούσιοι άλλά δέν ύπάρχει καί
  οϋ:ε ίνας φτωχός. "Ολοι έργά
  ζονται την γήν των χαί ζοθν μέ
  κάποιαν άνεσιν καί μέ πολλήν
  αξιοπρέπειαν. Άλλά ή ϋπαρξις
  των λειβαδιών, των τελμάτων χαί
  των Ιλών, δημιουργεΐ κατ' ανάγ¬
  κην ίνα μεγάλο καχό: την έλονο
  Α.'
  Αυτάς τάς ημέρας ίπεσαν είς
  ολόκληρον την Έλλάδα εύεργετι-
  καί βροχαί διά την γεωργίαν.
  Πρό 4«τατμέρου έβρεξεν είς την
  "Ηπειρον καί την Δυτικήν Έλλά
  δα. Άπό τής παρελθούσης Παρα
  σκευής μέχρι τής Κυρΐαχής ίβ?ε
  ξεν έπίσης είς δλόκληραν την
  Δυτικήν Μακεδονίαν, την Πελοπδν
  νησον χαί την Ανατολικήν Μαχε
  δόν (αν. Άντιπροχθέ, δέ καί προ
  χθές είς την Κεντρικήν Μακεδονί
  αν καί την θράκην. Είς δλας τάς
  περιφερείας ή βροχή χαραχτηρίζε
  ται υπό των γεωπένιον ώ; εύιργε
  τιχή. Αί τελευταίαι βροχαί πού
  ίΠισαν εί; την Έλλάία μάς παρέ
  χούν την ευκαιρίαν ν' άσχοληθοθ
  με μέ Ινα γενικώτερον ζήτημα:
  Πόσο νερό πέφτει κάθε χρόνο επί
  τή; γή{;
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ.
  Επί τής ξηρά; είνε σχετιχως
  άπλοθν νά ύπολογισθ^ πόσο νερό
  πέφτει χάθε χρόνον * έκ δροχων,
  χιίνων, χαλάζης... Είς πλείστα
  δσα σημεΐΛ, είνε Ιγκατεστημένοι
  είς ΰψίιματα, πεδΐάδας χαί £ρη
  μετεωρολογικοί σταθμοί πού προ
  βαίνουν είς Ιξακρίβωσιν τή; ποσό
  τητος τοθ νεροθπίύ πΐπτει κάθεχρό
  νόν έκ καταιγίδων εί; την ξηράν.
  Ούτω δι' ολοκλήρου; ηπείρου; Ι
  χούν καταστρωθ^ βροχομετρικοί
  χάρται, Ιμφαίνοντες την χατανο
  μην των έιησίων βροχών εί; τα;
  διαφόρους περιφερείας των.
  Δυσκολώτερον είνε νά χά
  ταρτισθοθν βροχομετρικοί χάρται
  καί διά τούς ώχεανούς. Αί νήσοι,
  άποτελοθν φυσιχά σταθεράς βάσει;
  διά τάς μετρήαει; αύτάς, τα άπο
  τελέσματα ίμως των μετήαεων τού
  των δέον νά γίνωνται δεχτά μετ'
  έπΐφυλάξεων.
  Δεδομένου 5τι ή διαμίρφωσις
  τή;ξτ](ά;, ή παρουσία επί παρα
  δείγματι όρίων χαί δαοών, παί-
  ζει μεγάλον ρόλον εί; την πτώσιν
  βροχών, αί παρατήρησιν; περί τή;
  πασότητο; των βροχών πού πί
  πτουν εί; μίαν νήσον χατά την δι
  άρχειαν τοθ £του;, δέν ήμποροθν
  νά χρησιμευσουν ώ; άσφαλίς κρι
  τήριον διά την ποσότητα των έ
  τησίων βροχών εί; την περιβάλ
  λουσαν την νήσον θάλασσαν.
  (συνεχίζεται)
  Τό γνωβτόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσε«ς δλ©ν τ·ν
  Ήρακλειωτβν.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'ΑνακαινισΘίν χαί πάλιν έςασφαλίζκι ίλα τβ
  πλβονκκτήματα τής ανέβί»ς χαί βύχαρίστβ» δια-
  μονίίς.
  Φέρμανσις—λβΗΤρα κ. λ. κ.
  οίαν. ΟΕ Πραιτωριανοί, δποφέρουν
  τρομερά άπό τού; πνιρετούς Άν
  χά! χατά τα τελευταία έτη, χάρις
  εί; τα ληφθέντα μέτρα χαί την
  βελτίωσιν των βιαπικών σιινθη·
  κων ή έλονοσία έχει περισταλή*
  κι' έδώ αημαντικά' δπάρχει δμω;
  δπωσ'ήποτε αΰτό; δ φοβερό; έχ-
  θρός άχόμη. Καί πρέπει νά κατα
  πολεμηθή Εύτυχώς, τα παραγω
  γικα έργα χαθώ; πληροφορούμε
  θα θά έπεχταθαθν χαί εί; την έ
  παρχίαν Μονοφατσίου. Καί έτσι
  θ' άποξηρανθοθν καί αί ίλώδεις
  έκτάσεις πού ευρίσκονται έδώ χαί
  θά έξυγιανθή δ τΐπος. Ή χατα
  σχευή άλλωστε τή; αμαξιτής ό·
  δοθ Χάραχα, που διήλθεν έντεθ
  θεν, έγινεν έτσι ώιτε νά διιυχο
  λύνη σημαντιχά την εκτέλεσιν ά
  ποξηραντιχών έργων είς την πε
  ριφέρειαν Πράιτωρίων. Καί έν ά
  νάγκη την κατασκευήν αυτήν θά
  την άναλάβουν καί οΕ.Ιδιοι οί χά
  τοικοι έφόσον θά {χούν χαί την
  ενίσχυσιν τοθ κράτους. Καί πρέ
  πει νά σημειωθή δτι εάν έκτελΐ
  σθοθν τα έργα αύτά, τώρα ποΰ
  εξασφαλισθή καί μόνιμο; ταχτική
  συγκοινωνία, αί καλλιέργΐιαι καί
  θά έπεκταθοθν χαί θά σϋστηματα
  'ποιηθοθν. Καί ή παραγάγη θά
  1 αυξηθή χατά πολύ. Τότε δέ τα
  Πραιτώρια θά καταοτοθν τό χω
  ριό τοθ πλούτου χαί τής χαράς.
  Βααίλβιον της Ελλάδος
  Διοικ. συμβούλιον νοσηλ. λειτρΜν
  "Αγιος Παντελϊήμων
  Αριθ 121)82
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Κατόπιν τής ύπ' αριθ. 51192
  έ. έ. αποφάσεως τοϋ κ. ύ
  πουργοϋ Κρατικάς Ύγιεινής,
  προεκηρύχθη μειοδοτικός δια
  γωνισμός πρός άνάδειξιν έρ
  γολάβου διά την ανέγερσιν
  τής βορ πτέρυγος μιάς πολυ
  κατοικΐας έν Λ)με(ω Σπινα-
  λόγκας συμφώνως πρός την
  έγκριθεΐσαν διά τής ύπ' αριθ.
  27656 έ. έ. αποφάσεως τού
  ύπουργεΐου Ύγιεινής οίκεΐαν
  μελέτην μέ προϋπολογισμόν
  δαπάνης δραχμών ενός έκα-
  τομμυρΐου έξακοσίων έβδομή
  κοντα χιλιάδων (1.670.000). Ό
  διαγωνισμός θέλει διεξαχθή
  έν Άγίφ Νικολάφ καί έν τοίς
  Γραφείοις τής ΝομαρχΙας Λα
  σηθΐου την 2αν Ιουλίου έ. Ι.
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  11 —12 π. μ. ένθα καί όπότε,
  καλοθνται οί έργολάβοι "ίνα
  μειοδοτήσωσιν. Πλείονας πλη
  ροφορίας θέλουσι ζητήση οί
  ένδιαφερόμενοι παρα τή Νο-
  μσρχΐα ή Νομομηχανικώ Λα^
  σηθΐου.
  Ή παροθσα δημοσιευθήτω
  δΐς μόνον παρά των εφημερί¬
  δων «Ανατολή», «Λαός», «Ί-
  δη> καΐ «Ανάρθωσις»" ή δαπά
  νη τής δημοσιεύσεως θέλει βα
  ρύνει τόν τελευταίον μειοοό-
  την.
  Έν ΆγΙω Νικολάφ τβ 10
  Ίουνΐου 1939.
  Ό Νομάρχης ώς πρρΈδρος
  τοΟ Δ. Σ.
  Κ. Παποιδημητρίου
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά τό
  Μπεντενάχι: α) μία μεγάλη άπο
  θήχη εκτάσεως 300 τ. μ. β) μία
  οίναπ&θήχη (στίβα) μέ βαρέλια
  χωρητικότητος 45.000 όκ.
  Πληροφορίαι είς τα Γραφεΐα
  χ. Α. Γ. ΚαλοχαιρινοΟ.
  ΤΟ 22 ΑΝΤΙΝΊΚΟΤ
  γίνεται άπό έκλεκτά χαπνά, είδι-
  κώς επεξειργασμένα κατά τής Νικοτί-
  νης καί της Πυριδίνης.
  Προσφέρεται σέ κουτί πολυτελές ποΰ
  ξεφεύγει άπό τα συνηθιαμένα άσπρα
  καλούηια.
  Δρ* ΙΕ».—
  —ΟΙ μισθοί των προσνιρινων
  εκπαιδευτικήν λειτουργΰν.
  Τό υπουρνβϊον Παιδβ(«ς άκηιί
  βυνί πρός τβϋς Γβνικους Έπιβιω
  ρπτάς της Μεσπς 'Εκπαιδιύσίως
  εγκύκλιον, διά της οποίας καθι
  βτα γνωστόν ότι οί ύιτηρβτουντβς
  ώ; προαωρινοΐ καθηγηταί είς τα
  γυμνάβι», ώ; καί ©ί διοβισθίντες
  δημοδιδάσκαλοι επί τή βάσει άχι
  τικοΰνόμου τού 1938, δικ«ιβθν
  ται μιβθοδοβίας μεχρι της 10ης
  Ιουλίου.
  —Έφεδροι άνβυπολβχαγοί.
  Εδημοσιεύθη εις τδ ύπ' αριθ.
  112 φύλλον τή; «Εφημερίδος της
  Κυβερνήσεως» Β. Διάταγμα, δι*
  τού οποίου ονομάζονται έ'φΐδροι
  άνδυηολοχαγοί καί <έγγράφονται είς τα στελέχη της ίφβδρϊίβς τοϋ οίχείου οπλου καί σώματός των ο! διά των ΰπ' αριθ. Ε. Π. 16) 1936 καί 212)1937 Ε.^4. Υ. Σ. ένο μααδίντες δόκιμοι εφϊδρβι άξιω ματικοί. 1 —Διά την εξακρίβωσιν τής τιμής των λαχανικδν. Τό ύφυκουργβΐον της Άγβρ« νομίας διά διατάξεως έκανύνι σβ τόν τύπον των τιμολογίων. τα όποϊχ θά προσχομίζωνται (ΐ< τάς αρμοδίας αρχάς διά την ά γοράν έκ των παραγωγήν ηβός μβταπώληβιν διαφόρων προϊβν των καί Ιδία λαχανικών κ«1 ο πωρδν. Τα τιμολόγι« ταυτα δέ όν νά ύπογράφωνται καρά των το πικών αρχήν της άγροτικής ά- σφοιλϊίας καί της άστυνομίας. Κατέΐτιν τούτου θά εξασφαλισθή ή διαπίστωσις της τιμης τής πραγ ματικής άγβράς. —Ή χορήγηβις φαρμάκων είς εφεδρικάς οικογενείας. Δι' έγκυκλίου τοΰ Ύπουργοΰ Γβνιχοΰ Διοικπτοΰ Κ. Σφακιανά χη πρός τούς Νομάρχας καί τα Τβμεϊ» 'Εφέδρων Πϋλιμιβτ&ν Κρήτης κ«6ώ; κα'ι τοΰς προίδρους των Ίατριχών καί Φαρμακευτι κων Συλλόγων καθορίζετκι ό έν· «ΐοί τρόΛος χορηγήσεως [φ«ρμ* κων υπό των ΈφίίροταμιΛκν εις τάς εφεδρικάς ^οΐκογβνείας της νήσου μας. —Αί γραμμαί Κρήτης—έξωτβ ριχοΰ. Είς Χανιά κατέπλδυσε την «α ρελθοϋααν Παρασκευήν τό Δα νιχόν φορτηγβν «Σβφία». Τό ο «ά φός τοίτο θά εκτελή άνά δεκα πενθήμερον την (γραμμήν Χανί ων-Λονδίνου, διωριοθεντος αΰτό θι πράκτορος τού χ. Κωνστ. Ά ναστασάκη. Επί τού ακάφους έ π' βύκαιρί^ των έγκαινίων τή« γρ«μ μ ής ταύτης ίγένιτο δβξίωσις είς ην πβρέστπσαν αί αρχαί Χ«νί»»ν καί έκλϊκτός κοσμος. Σπμΐιωτί όν ότι τό οκά φός εΐνι,νβοτΐυκτον καί διακρίνεται διά την ιΰβτβι θβιαν καί ταχύτητά τού. —Δικνυκτερεύοντα φ«ρμα· κεΐα. Σήμερον 13 Ίουνίβυ βά διβνυ κτβρεύσουν τα φβρμακεΐα Οβοδ. Γεωργιάδη κκΙ Κωνβτ. Κανακά *η- _______ —Αί άερβπορικαί επιστολαί. Ύπϊχθυμίζεται καί πάλιν είς τό κοινόν ότι «Ι διά τοϋ ά«ρο πλάνβυ άπβστελλόμεναι έπιστο λαΐ δέον νά ρίπτωνται είς τ« «ι διχά γραμματοΜΐβώτια τού αβρο ττοριχοδ ταχυδρομβΐου, την μέν Δευτέραν μέχρι τής 10.30' κ. μ , τίιν δέ Τρίτην. Πέμπτην κ«1 ϊάβ Εκτον μέχρι τήί 2.10'μ.μ,τώάργ*τ· ρον, οιτότϊ κλείονν ο! εΙΑικ·) ά
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐσ Τρίτης
  13 Ίουνίου 1939
  120 Ώρα
  ε)^—ι^^^^^|ε^^>^^^^·«^^^^εΗ^^^ε·^^Η^^^^ε^^^^^ε^^^^|Η·^^4ν%^^ε«—§^**^^^)^^Δ^Ι^^
  Ο ΣΤΡΑΓΚ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΔΙΑ ΜΟΣΧΑΝ
  ΚΟΜΙΖΩΝ ΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΜΕΓΛΔΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΕΑΟΙΖΕΤΑΙ Ν ΕΠΙΤΥΧΗ ΤΗ! 1ΠΟΣΤΟΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Σημεριναί είδήσεις
  έκ τής άγγλικής πρωτευούσης άναφέ¬
  ρουν ότι ό διευθυντής των ύποθέβεων
  Κεντρικήν Έύρώπης είς τό Φόρεϊν
  "Οφφις κ. Στράγκ αναχωρεί άεροπορι
  κώς διά Ηαρσοβίαν καί εκείθεν σιδηρο¬
  δρομικώς διά Μόσχαν. Ό χ. Στράγκ
  χομίζει τάς νέας προτάσεις τής Μεγ*·
  λης Βρεττανίας πρός την Ρωσσίαν.
  Αί αγγλικαί προτάσεις θεωρούνται
  πιθανώς αί τελευταίαι. Πάντως ό ν
  Στράγκ έλπίζει είς την επιτυχίαν τής
  άποστολής αυτού καί είς την προσέχη
  συνεπώς σύναψιν τού τριμερούς άμυν
  τικού συμφώνου.
  Νέαι κατευθύνσεις της Αγγλίας.
  Τό ταξίδιον τοΰ Στράγκ είς Μόσχαν.
  ΟΡΟΥΣΒΕΛΤ ΕΔΕΧΘΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ
  ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΗ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντ*·
  ποκριτοΰ μκς). — Τηλεγραφούν έξ Ού
  ασιγχτώνος ότι ό πρόεδρος των Ήνω-
  μένων Πολιτειών κ. Ροΰσβελτ εδέχθη
  πρόσκλησιν των "Αγγλων Βασιλέων
  πρός επίσκεψιν τής Αγγλίας. Τό τα-
  ξίδιον τού Ρούσβελτ είς Αγγλίαν πραγ
  ματοποιούμενον είνε βέβαιον ότι δέν
  Θά στερηθή ευρυτέρας πολιτικάς σημα»
  σ£ας.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΜΟΙΡΑ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—"Εγνώσθη ότι άναμέ-
  νεται είς Πειραια ό χατάπλο>ς τεσσά·
  ρων γαλλικών πολεμικών ανηκόντων είς
  την δύναμιν τού γαλλικοΰ στόλου τής
  Μεσογείου.
  ΡΩΜΗ 12 Ίουνίου (ίο, ύπη
  ρεσίσ).—Κατά τάς έκ Λονδί
  νού πληροφορίας οί τελευταΐ
  οί λόγοι των κ. κ. Τσάμπερ
  λαιν καί Χάλιφαξ Θεωροθνται
  υπό των αγγλικών πολιτικών
  κύκλων ώς βάσις των νέων κσ
  τευθύνσεων τής αγγλίας π)
  λιτιχής.
  Τάς νέας κατευθύνσεις αύ
  τής ή αγγλικη κυβέρνησις
  προτΐθεται νά εφαρμόση πρό
  των έκλογών τοθ ΣεπτεμβρΙου,
  φρονοθσα δτι ή πολιτική τοθ
  σχηματισμοθ δύο μεγάλων
  παρατάξεων έν Εύρώπη, άπέ
  τυχε.
  ΡΩΜΗ 12 Ίουνίου ((δ. ύπη
  ρεσ(α).— Ή άναχώρησις τοθ
  κ. Στράγκ είς Μόσχαν ήτις
  θά γίνη μέσω Πολω
  νίας σιδηροδρομικώς όφείλε
  ται είς πρόθεσιν τής άγγλι
  κης κυβερνήσεως νά καθυστε
  ρήση επί μερικάς εισέτι ήμ%
  ρας την άφιξιν τοθ άπεσταλ
  μένου της είς την σοβιετικήν
  πρωτεύουσαν.
  —Ό ύπουργός των 'Εξω
  τερικών τής ΡουμανΙας κ. Γκα
  φένκο διεξήγαγεν ευθύς μετά
  την άφιξιν αύτοΰ είς *Άγκυ
  ρβν σοβαρωτάτας συνομιλΐας
  μετά τφν πολιτικών άρχηγών
  τής ΤουρκΙας.
  Είς γεΰμα τό οποίον εδόθη
  πρός τιμήν τοθ κ. Γκαφένκο
  υπό τοθ ύπουργοθ των Έξωτε
  ρικών τής ΤουρκΙας κ. Σαρά
  (τσογλου αμφότεροι έξεφώνη
  σαν λόγους έμπνευσμένους
  άπό τούς στενούς δεσμούς
  των δύο κρατών καί έν γέ
  νει τούς δεσμούς πού συνδέ
  ουν δλα τα Βαλκανικά κράτη
  τονΐσαντες δτι ή Βαλκανική
  Συνεννόησις δέν σΐρέφεται έ
  ναντίον ουδενός καί δτι σΰ
  τη είνε άπαραΐτητος διά την
  είρήνην τοθ κόσμου καί την
  εύρωπα'κήν (σορροπίαν.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ
  ΑΝΕΧΟΡΗΣΑΝ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Ίουνίου (Ιδ. ύ
  πηρεσ(α) — Ανεχώρησαν σή
  μερον δι* έκτάκτου άμαξοστοι
  χΐας έκ Νέας "Υόρκης οί Αγ
  γλοι βασιλείς επιστρέφοντες
  είς Καναδδν δπου θά περιο
  δεύσουν άκόμη επί τετραήμε
  ρον άναχωροΰντες τό έσπέ
  ρας τής Πέμπτης έκ Χάλιφσξ
  ■ δι* Αγγλίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Ίουνΐου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Είς την Βουλήν
  των Λορδων θά ι συνεχισθή
  σήμερον ή συζήτησις επί των
  εξωτερικών. Ό λόρδος Χάλι
  φαξ θά απαντήση πιθανβ
  είς τα σχόλια πού έγιναν είς
  βάρΐς ' τού αναφορικώς μέ
  τάν τελευταίον λόγον αύτοθ
  είς δν ώς γνωστόν Εδήλωσεν
  δτι ή Αγγλία είνε ετοίμη νά
  διεξαγάγη συνομιλίας μετά
  τής ΓερμανΙας.
  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΝ ΑΛΓΛΙΑ
  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Ίουνίου
  (Ιδ. ύπηρεσΐα) — Κατ' έξη<ρι βωμένας πληροφορίας έκ τής Σκώτλαντ Γιάρδ δλαι αί τε λευταϊαι τρομοκρατικαΐ έκρή ξεις έν Άγγλ'α όφείλονται αποκλειστικώς είς γυναίκας μέλη τής τρομοκρατικής [ρλαν δικής οργανώσεως. 'Η Σκώ¬ τλαντ Γυάρδ έπεστράτευσε ση μειωτέον γυναίκας διά την παρακολούθησιν των ύπόπτων τούτων γυναικών. Άφΐκνοΰνται είς Άδήναςοιύπουργοί Εξωτερικών Ρουμανίας - Αιγυπτου. ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΝ ΑΘΗΝΑΙ, 12 Ίουνίου(τού -ίν?απο κριτού μας).— Ό άθηναϊχό; τύπος εξαίρει την γενομένην έν Άμφίσση είς τόν χ. Πρωθυπουργόν ένθουσιώδη υπο· Βοχ^ν είς την οποίαν συμμετείχον ό¬ λαι ανεξαιρέτως αί λαϊκαί τάξεις. Ο κ: ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΗΙΖΕ ΤΟΥΣΑΟΤΟΪΣ ΤΗΣ ΚΡΛΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΗΟΑΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντ*· ποκριτού μνς).—Είς -ιόν εκφωνηθέντα έν Άμφίσση βαρυσήυχαντον πολιτικόν τού λόγον ό κ. Μεταξάς άνεφέρθη είς τό παρελθόν έξηγήσις τούς λόγους τής μεταβολάς τής 4ης^ Αύγούστου. Ό κ. Μεταξάς ετόνισεν ότι τό νέον καθεστώς είνε δυναμικόν. Εζήτησε δέ όπως δλοι πράξουν άπέναντι αυτού άνι- διοτελώς τό καθήκον των. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΕΝ ΙΗΕΣϋ ΝΕΟΝ ΕΚΔΗΛΟΣΕΟΝ ' ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίουνίου (τού άντα- ηοχριτού μας.) — Πληροφορίαι πρός τό πολιτικόν γραφείον άναφέρουν ότι ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς συνεχίζει την περιοδείαν τού άνά την επαρχίαν 'Αμφίασης έν μέσω ένθουσιωδών έκδη. λώσεων τού λαού. ΡΩΜΗ 12 ΊουνΙου (ίδ. ύπη ρεσία) — Ό κ. Στράγκ μετα¬ βαίνων είς Μόσχαν Θά προβή ταυτοχρόνως είς διάβημα άπό μέρους τής Αγγλίας καί ίδιαι τέρως άπό μέρους τής ΓαλλΙ- ας, ϋποβάλλων χωριστάς προ τάσεις άπό μέρους των δύο κρατών αΐτινες Θά συζητη- θοθν καί θά κριθοθν αναλό¬ γως υπό τής Μόσχας. Το γεγονός τουτο ποόκει ται ν« Αναφέοτ] είς το «ϋοι- «νον υπουργικον συμβούλιον έν ΠαοισΙοις ο Γβλλβς υπουρ γβς των Εξωτερικών κ. Μπβν νέ. '· κ. Μπβννέ θ« προβή κ«1 είς γενικήν *ν«·κβπησιν τής έξωτεοικής κ«τβ·τα·εως καί ϊ·ως θ* Αναγγείλη την πβββωίκνήν υπογραφήν τβϋ γαλλοτουρκικοθ συμφώνου,διά τό οποίον άλλως τε θά τονίση τήν' ανάγκην τής ταχείας επι οημοποιήσεώς τού. ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (Ιδ. ύ- Ιπηρεσία).— Την προσέχη Πέμ· Ι πτην άναμένεται νά φθάση είς Αθήνας ό κ. καί ή κ. Γκαφέν¬ κο μετά τή άκολουθίας των. Είς Αθήνας ό Ρουμάνος ύ¬ πουργός θά παραμείνη επί τε- τραήμερον. Θά δοθούν πρός τι μην τού έπίσημα γεύματα υ¬ πό τής έλληνικής κυβερνήσεως καί τής Ρουμανικής πρεσβείας. Την μεταπροσεχή έβδομάδα φθάνει έπΐσης είς Αθήνας ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Αιγυπτου άφοθ διέλθη προ ηγουμένως έκ τής Άγκυρας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Ίουνίου (Ιδ. ύ πηρεσ(α).—Σήμερον την πρω ΐαν ανεχώρησεν ό κ. Στράγκ διά Μόσχαν. Ό κ. Στράγκ μετέβη άεροπορικώς είς Βαρ σοβΐαν άπ' δπου ώς άνηγγέλ θη θά συνεχίση τό ταξΐδιόν τού σιδηροδρομικώς διά Μό σχαν. Ό κ. Στρόγκ μεταβοίνει είς την σοβιετικήν πρωτεύου σαν μέ τόν τίτλον τοθ είδ κου άπεσταλμένου καί ή πά ραμονή τού θά εξαρτηθή απ° τάς προόδους πού θά σημειώ σουν αί άγγλορωσσικαί δια πραγματεύσεις. —•Κατά τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου φέρεται ώς άνακρι βής ή άγγελθεΐσα έκ Βερολ νού πληροφορία δτι οί "Αγ γλοι έπεχεΐρησαν νά καταλά βουν την Ύεμένην. —Αί γαλλικαί έφημερίδες είς τάς εσπερινάς έκδόσεις αύ των είνε μάλλον αίσιόδοξο διά την πορείαν των άγγλοσο βιετικών. Μόνον τα ΰργανα τής άκρας άριστερδς έκδη λοθν ωρισμένας άμφιβολίας συσχετίζοντα τάς έκ Μόσχας διαπραγματεύσεις μέ γενικώ τερα εύρωπαϊκά ζητήματα ώς καί την σημειωθεΐσαν τελευ ταίως ποιάν τίνα μεταστροφήν τής άγγλικής πολιτικής. ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ· ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1* Ίουνίου (τού άντα. ποκριτοΰ μας).—Αυριον (σήμερον) ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς έπιστρέφει είς Αθήνας έκ τής άνά την δυτικήν Έλλάο* περιοδείας τού. ΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤίΞΙΟΔΟΤΙΚΟΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 'Υπό τοθ 'ΥπουργεΕου των Έαω τεριχδν εξεδόθη διαταγή πρός τούς Νομάρχας δπως διαβιβάσ .υν ούτοι αυστηράς όδηγίας πρός τούς Προέδρους των Κοινοτήτων έν σχέ 1 σει μέ την διενέργειαν πλήρους έλέγχου την πρός θεώρηαιν προ- σχομιζομένων αυτοίς συντοξιοδο- τιχων άποδείξεων, καθόσον κατηγ γίλθη δτι πρόεδροι τινές Κοινο τήτων βιβαιοθν άνακριβώς, άνευ τοθ προσήκοντος έλέγχου, πεεΐ τοθ άμεταβλήτου τοΰ είσπρακτέου ποσοθ συντάξεως τό οποίον δικαι· οθται δ συνταξιοθχος. ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΓΕΡΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΪΧΗΣ ΕΠΙΖΤΗΜΟΝ&Ν Ι ϊ Ί Γ. Ι ι_^ 1 Ι Ή Λέσχη Έπιστημόνων δι οργανωθέν έκδρομήν είς Γερα κάρι μέ δικαΐωμα συμμετοχής δρ. 150 κατ' άτομον. Αί δή λώσεις συμμετοχής δέον νά ύποβληθοθν μέχρι τής Πέμ- πτης. Ή άναχώρησις εντεύθεν ωρίσθη την 4 απογευματινήν τοθ προσεχοϋς -Σαββά ου, ή δέ έτπστροφή τό εσπέρας τής Κυριακής. Οί έκδρ#μεΐς θά δι ανυκτερεύσουν είς Ρέθυμνον. ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ι Μετά διήμερον έν Χανίοις παραμονήν επανήλθε χθές ό Δήμαρχος Ηρακλείου κ. νάς Γεωργιάδης. Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τό Γεωργικόν Ταμείον Ή ρακλείου ενέκρινε πίστωσιν 25.000 δραχ. διά την ένίσχυ σιν των οίκονομικών πόρων ΕΞΕΚΕΝΟΘΗΙΑΝ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 1Ε66, ΕΚ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Άπό χθές έφηρμόσθη ή διά τάξις περΐ εκκενώσεως τ<3ε>
  πεζοδρομίων των κατεχομένων
  υπό των έδωδιμοπωλεΐων των
  κειμένων επί τής όδοθ 1866 δέ
  δομένου δτι ή όδός αύτη έχα
  ρακτηρίσθη ώς" τουριστική.
  Πρός άρσιν τής διατάξεως
  ταύτης υπεβλήθη υπό των έν
  διαφερομένων ύπόμνημα άρ
  μοδΐως
  Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Ό Γενικός Γραμματεύς τοθ
  'Υπουργείου τής Γεωργίας διά δια
  ταγής τού πρός τα κατά τόπους
  Γεωργιχά Ταμεία, εντέλλεται δπως
  οσάκις άναφΰανται ζητήματα διοι
  κητικά ή διαχειριστικά των όποί
  ών ή λύσις έςαρταταιέκ των Κεν
  τρικων 'Υπηρεοιών άλλων Υπουρ
  γείων, ή σχετική άλληλογραφία
  διαξάγεται μέσφ τοϋ 'Υπουργείου
  Γεωργίας καί ούχι άπ' ευθείας
  μέ τα έν λόγφ Υπουργείω καί
  τούτο διά νά υπάρχη σονοχή είς
  τάς διαφόρους υπηρεσίας.
  Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙλ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΏΝ
  Τό "Υπουργείον τής Γεωργίας
  πρός παρακολούθησιν των άποτε
  λισμάτων τής εντάσεως καί έπεχ
  τάσεως τής χαλλιεργείας των
  δσπρίων χαί τοθ άραβοσίτου διέ-
  ταξι τάς κατά τόπους γεωργικας
  υπηρεσίας δπως δποβάλουν τό τα
  χύτερον πΐναχας έμφαίνοντας την
  σπαρεΐσαν χατα τό παρελθόν χαί
  κατά τό τρέχον ίτος έκτασιν δι*
  οσπρίων καί δι' άραβοσίτου. Επί
  σης μιτά την συγκομιδήν νά
  ύποβάλουν πίνακαςεμφαίνοντας την
  οιν τώνοΓκονομικών πόρων υποδάλουν πίναχαςέμφαίνοντας την
  τής 14ης Διεθνοθς Εκθέσεως Ι ««ρυοινήν χαί εφετεινήν παραγω.
  θεσσαλονίκης. 'γήν.
  ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΙ
  ΑΓΡΟΙ ΓίΏΜΗΛΩΝ
  Τό 'Υπουργιϊον τής Γεωργίας
  άποβλέπον είς την ανάπτυξιν τής
  [χαλλιεργείας των γεωμήλων διέτα-
  ' ξε τάς Γεωργιχάς Υπηρεσίας των
  Νομων δπως φροντίσουν διά την
  διάδοσιν χαι είς εύρεϊαν χλίμαχα
  χρησιμοποίησινέκλεκτών <αί δγιών π2ΐχιλιων σπόρου γεωμήλων πρός χρησιμοποίησιν αυτών είς τούς ά ποδειχπκού; άγρούς. 'Η προμήθεια των σπόρων τού των θά παραστη" άνάγκη νά γίνη χαί έξ -ϊλλων περιφέρειαν ή παρά τής Άγροτιχής Τραπέζης τής Έλ λάδος χαί ένεκεν τούτου θεωρεΐται σχόπιμον δπως αί ΓεωργιχαΙ 'Υ πηρεσίαι έπιβαρυνθοθν χαί μέ τό επί πλέον κόστος τής έκλεκτής χαί χαταλλήλου ποιχιλίας σπόρου γεω μήλων. Πρός. τόν σκοπόν τούτον, χαθίσταται γνωστόν δτι τό "Υπουρ γεΐον Γεωργίας έγκρίνει δαπάνην έννΐαχοσίων δραχμήν δι έκαστον άποδεικτιχόν αγρόν γιωμήλων. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ Τό Ανώτατον Εποπτικόν Συμ βοιίλιον Στοιχειώδους Έκπαιδεύ σεως Χανίων άπιφίσισε τάς χά τωθι μιταθέσεις δημοδιδασ<ά λων άνά την Κρήτην, ίδίαις δα πάναις των μετατιθεμίνων, αί'ΐι νες μερίμνη των χατά τόπους Νο μαρχών θά έχτελεσθοθν δημοσιευό μεναι είς την εφημερίδα τής Κυ¬ βερνήσεως: Έμμ. ΧρυσοΟ είς Πρι νι« Μονοφατσίου, Καλλιόπης Π* παίάχη «ίς Ανώπολιν Πεδιάδος, Είρήνης Καλιχάκη είς Μοχόν Πε διάδος, Μαρίας Καλιατάκη είς Πλά χαν Μεραμβέλλου, Έμμ. Σκαρβε λάχη είς Κάτω Έπισχοπήν Σητι! άς, Σοφίας Ροβίθη είς Λβυκόγεια Ρεθύμνης, Εύριδίχης Αποστολάκη είς "Αγ. Βασίλ. Πεδιάδος. Είρή νης Παπαδάκτ} είς Πλάκαν Άπο χορώνου, Έμμ. Περάκη είς Κα μαράχι Γίρτυνος, Σοφίας 2χουλ8 είς Μετόχια Καμαριώτου. 30 Πρωϊνή Ι^^ε^^Τ^^^^ε^^Ιι^^ε^^^^ε^^^Ι^^ε^^^^ε^^εε^ε^^^^ε^^^^^^^^Β^^^^^^^ ΓΑΑΑΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΥΠΟτΊΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΙΝ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣΚΑΙ ΣΟΒΙΕΤ ΑΦΟΡΩΣΗΣ_Τ Η Ν ΙΑΠΩΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άν ταποκριτού μας).— Τελευταία τηλε« γραφήματα έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ή εφημερίς «Δημοκρατίαν έκφράζει την ύποψίαν μήπως ύπάργει μυατιχή γερμανο^ωσσική^ συνεννόησις άποβλέ- πουσα είς την απομάκρυνσιν άπό τής Ρωσσ·*ς τής ί*πωνικής άπειλής. Είναι άγνωστον κατά πόσον ή υπο- ψία αυτή τής γαλλικής εφημερίδος στη- ρίζεται επί τής πραγματικότητος. ^"* 'Α^ί __^———. ΕΞ4ΙΡΟΝΤΑΙ ΑΙ ΘΕΡΜΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΜΕΤΑΞΥΡΟΥΜΑΝΩΝ-ΤΟΥΡΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).—Πληροφορίαι έξ Ά¬ γκυρας άναφέρουν ότι έξαίρονται αί θερμαί ρουμανοτουρκικαί προσφωνή. σεις κατά την άφιξιν έκε! καί φιλοξενίαν τοΰ Ρουμάνου ύπουργού των "Εξωτε¬ ρικών κ. Γκαφένκο. Η ΡΩΣΣΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕΝ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΥΠΟΤΗΣΚ.Τ.Ε. ΤΟΥΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίουνίου (τού άντ*, ποκριτού μας).—Αγγέλλεται ότι ή σο· βιετιχή κυβέρνησις εζήτησεν όπως είς την Κοινωνίαν των Εθνών συζητηθή τό τσεχοσλοβαχικόν ζήτημ*. Συγκεκρι¬ μένως ή ρωσική κυβέρνησις άπαιτεΐ να έπανασυζητηθή ή άπορριφθείσα γνωστή πρότασις τού τέως προέδρου τής Τσε¬ χοσλοβακίας κ. Μπένες. ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙΚΥΚΛΟΙΠΙΣΤΕΫΟΥΝ ΕΙΣΤΗΗΣΚΟΗΙΜΟΤΙΙΤΑΜΙΑΣ.ΙΑΣΚΨΕΒΣ ΑΘΗΝ%Ι 19 Ίουνίου (τού άντ*· ποκριτού μας).— Έκ Λονδίνου τηλε¬ γραφείται ότι οί άγγλικοΐ χύχλοι άνα- φερόμενοι είς τα τελευταΐ* διεθνή γεγο νότα φρονούν ότι είνε χατάλληλος ή στιγμη δια την ούγχλησιν μιάς διεθνούς διασκέψεως πρός οριστικήν επίλυσιν των εύρωπαΐχών ζητημάτων. ΕΙΣΤΟΣΑΝΤΟΥΓΚΕΚΥΚΛΟΒΗΣΑΝ ΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας.) — Τηλεγραφήματα ίκ τής " %ι«ω » Ανατολής άναφέρουν ότι οί Ίάπωνες έχύκλωσαν τάς έν Σαντοΰγκ χινεζιχας δυνάμεις. Η,ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΑΓΓΑΙΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΣ ΜΙΠηΐ ΕΙΡΗΝΗ. ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Έκ Παρισίων αγγέλ¬ λεται ότι ό γαλλικός τύπος άπασχολού μενος μέ τάς τελευταίας διεθνείς ζυμώ- σεις καί τας γνώμας των γαλλικών πο¬ λιτικών κύκλων επί τής διεθνούς κατα¬ στάσεως τονίζει ότι ή όλονέν αυστη<·.α· τοηοιουμένη άγγλογαλλική συνεργασία άπομένει ή μόνη σταθερ* βάσις τής εύ· ρωπαϊκής είρήνης. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣ ΝΕΑ ΕΠΕΙΣ8ΔΙΑ ΕΙΣ ΙΕΡΩΥΣΑΛΗΜ ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίουνίου (τού άντ*. ποκριτοΰ μας).— Καθ* ά τηλεγραφεί¬ ται ή αγγλικη διοίκησις έλαβε τελευταί¬ ως σειράν νέων μέτρον είς την Πάλαι- ατίνην πρός εμπέδωσιν τής τάξεως. Πάν τως είς Ίερουσαλήμ συνεχίζονται ιά έπεισόδια, των Άράβων προσπαθούν- των πάλιν νά τρομοκρατήαουν τούς Έ· βί