97421

Αριθμός τεύχους

5192

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

16/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ιτηοια λϊραι 3
  Ιξάμηνος 3
  Άμεοιχής
  Ιτ,ησία 8ολ. 16
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν3ΤΑΥΡΟΥ
  ΤΠΕΥΒΥΙΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ »*Οκ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5192
  ΣΧΟΑΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
  ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  Ή έχπαίδευσις αποτελεί—
  πρέπει ν' άποτελή—δι' έν έ
  βνβς καλώς κυβερνώμενον
  καί συνεχώς άποβλέιτον είς
  τό μέλλον, την βάσιν τής πό
  λιτιχής τού. Αυτή είνε μία
  άλήθεια την οποίαν παρεδέ¬
  χθησαν καί έφή»μοσ«ν ©λ»
  τα κράτη πού έμεγαλούργη-
  σαν, ολοι οί λαοί πού έπέτυ
  χαν νά ύψωθοΰν, νά δημι-
  ουργήσβυν πολιτισμόν, νά
  διχλάμψουν, νά γίνουν πρω·
  τοπόροι κχί πρωτεργάται τής
  πρβόδβυ, τής έπιστήμης, τής
  σοφίας καί των τεχνών. Πρό·
  ·■ πβλλά μέχρι σήμβρβν.
  Είσήγαγε νέα συστήματα, έ-
  μερίμνηοε δια την άνέγερ-
  σιν νέων σχολικήν χτιρίων
  κρατιχή μέριμνα υπέρ τής
  παιδείας, υπέρ τής προοτα·
  οίας τή; ύγείας των μάθη·
  των καί τής βελτιώίεως των
  μαθητιχών συβσιτίων των ό·
  πβίων μονιμοπβιεΐται πλέβν
  ή λειτουργία καθ* όλον τό
  κρίτβς. Τό γεγονό; είνε υ¬
  ψίστης σημασίας καί άξίζίΐ
  νά έ|βρθΟ »δ»«ιτέρως. Ύγιει
  νβ' ανετα» αύμφωνα μέ τάς
  ««««ήσεις καί τού; κανόνοτς
  τής συγχρόνου παιδαγωγι
  ρι«,ϊδρυσε τα μαθητικ*;συσ·
  σίτια δια τβύς απόρους μάθη
  ΐ!ί^Ιίβ^«,«Ρ«νμ«τικ«
  νσεδιά^ννπλ^Γά^απροα-
  αρμογήν τής παιδείας πρός
  τάς συγχρόνβυς άλήψ
  σία καί τάς παλαίατροτς, μέ
  τάς ελευθέρας άκαδημίνς, μέ
  τα στάδια καί τούς στίβους
  οαου οί νέοι άνέπτυσσαν τό
  πνεΰμα, εσφυρηλάτουν τόν
  χαρακτήρχ, διέπλασααν τό
  σΰμα.
  Πρότυπον μένει ή Ελλάς
  πού έδωκε τό μέτρον τοΰ κα
  λοΰ καί τοΰ ώραίου, τό πνεΰ¬
  μα τής ερεύνης, τό φώς της
  γνώσεως είς όλον τόν κό¬
  σμον. Καί αύτό τό πρότυπον
  έχουν ώ; ύπόδειγμα έκτοτε
  ολοι οί λαοί, ολα τα έθνη
  τής γής, όλαι αί κυβερνήαεις
  κρατών πού διέπρεψκν όπωσ
  δήποτς. Μόνον ή Ελλάς, δυ
  ατυχώς, ή νέ« Ελλάς, έλη-
  σμόνησεν είς τό κεφάλαιον
  αύτό τάς ύποθήκας καί τάς
  παραδόσεις των προγένων
  τη£. Καί εΐχε. παραμελήσει
  τελείως την παιδείαν
  Τα σχολειό: έστεγάζοντο
  αίς αποθήκας, είς τρώγλας,
  είς έρείπια, είς οίκήματα ύ·
  γρά, οίχήματα άνθυγιεινά
  στενά οπου οί μαθηταί καί
  οί διδάακαλοι έστεγάζοντο
  συνωθούμενοι ώς σαρδέλλαι.
  Κατά τάς έπισήμους σταπστι-
  κάς μέχρι τοΰ 1900, είς διά-
  στημα δηλαδή 70 έτων έλευ
  θέρου κρατικοΰ βΐου, μόλις
  περί τα 500 σχολεϊα άνη
  γέρθηβαν υπό τοΰ Δημοσίου.
  Καί ή κατάστασις αυτή διε¬
  τηρήθη μέχρι πρό όχταετί-
  ας. Άρχεϊ ν' άναφερθή «τι
  άπό τοϋ 1927 καί εντέυθεν
  άνηγέρθησαν πολύ περιβσό-
  τερα σχολεϊα άπό οσα είς τό
  διάστημα τής παρελθούσης
  πρώτης έχατβνταετίας από
  τής έθνικης παλιγγενεσίας
  Σύστημ» έπίσης παιδαγω-
  γικόν δέν ύπήρχε Προγράμ
  ματα κατηρτίζοντβ κάθε τό¬
  σο, μεγαλβπίββλα. Καί βίση-
  γοντβ πρός εφαρμογήν. ΤΗ·
  οαν βμως άντίγραφα ξένων
  πρβτύπων, άπροσαρμοστων
  πρός τόν χαρακτηρα τού £λ
  ληνος καί πρός τάς υλικάς,
  ηθικάς, βιωτικάς συνθήκας
  μας. Καί άπετύγχ«νον. Δέν
  άπίδιδαν καρπούς. Καί κα-
  τηργοΰντο διά ν' άντικατα·
  σταθοΰν άπό άλλα. Τό χει-
  ρότβρον δέ. Εδίδετο μεγαλη
  βημ«σ(α είς την κλασσικήν
  μόρφωσιν επί ζημί« "φβ «Ρ*
  κτικής. Έστρέφβτβ ίλη η
  πρβσοχή καί ή προσπαθεία
  είς την έκμάθηβιν της «ρΒ«·
  γραφίας, καί των νεκρων
  γραμματικών κανόνων *«»
  «αρημελεϊτβ ή ζωντανή επ -
  στήμη, ή γνώσις των χρηβΐ-,
  μων είς την ζωήν «ρ«ΥΗ«
  των. Σχβλαστικιαμός καί α
  ποστέωσις άπό τής πρωτης
  τάξεως τοΰ δημοτικβυ σχο·
  υγείαν, σω
  μχτικήν διάπλασιν καί πνβυ
  ματιχήν ανάπτυξιν είς τούς
  Ό τα ν δέ τα παιδία
  καί διαπλάσ
  ιαλδς, ψυχιχϋς, β»
  μχτικϋς, διανοητιχως, τότβ
  θά είνε έξησφαλισμέχον τό
  *ε?Α«««, τό οημεΡιΥ*.ν
  τόν πλήρη
  ζουσα την προσπάθείάν"^, *£* » Ρ^«»*6. ""* °ω
  κατήρτισε νβμβυς, ώς άνε· ***τιΧΜ5 πολίται θα μέγα
  κβίνωσβν ό πρωθυπουργός κ. λβ»ΡΥήαβυν ασφαλώς καί ώς
  Μεταξάς, διά των οποίων έκ «τβμα καί ώς εθνικόν σύνο
  δηλούται έναργέστερον ή λον.
  Τα διεθνη ζητηματα
  ΕΝΩ ΑΦΥΠΝΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Ίουνίου (ίθ.
  ύπηρεσίο).—Ή έφαρμογή πλή
  ρους άποκλεισμοθ των κινεζι
  κων παραλίων την οποίαν ήρ¬
  χισεν ά~ό προχθές ή Ίαπω
  νία καί ή συνεπεία αυτής έκ-
  τράχυνσις των άγγλοϊαπωνι·
  κων σχέσεων Ιφερε καί πάλιν
  είς την πρώτην γραμμήν τής
  έπικαιρότητος τα προβλήματα
  τής Άπω Άνατολής. Ό αγ
  γλικός τ ύ τίος άφιερώνει μα¬
  κρά άρθρα χαί σχόλια είς την
  δημιουργηθείσαν είς την Κ(-
  ναν κατάστασιν καί είς τούς
  κινδύνους πού έγκυμονεΐ. Ή
  κυβέρνησις δέ άντιμετωπίζει
  τα γεγονότα μέ αποφασίση
  κότητα βεβαία άλλά καί μέ
  περίσκεψιν. Διότι πράγματι,
  ώς όμολογεΐται, ή θέσις τής
  Μεγάλης Βρεττανίας .είνε δύ
  σκολος.
  Όχι τόσον διότι φοβείται
  την έκβασιν μιδς πιθανώς
  ρήξεως μέ την Ιαπωνίαν, δσον
  διότι τρομάζει την γενικωτέ
  ραν εξέλιξιν των λαών τής
  Άπω Άνατολής εξέλιξιν
  πού μέλλει ν' αποβή είς βά
  ρος των εύρωπαΐκών εθνών
  όπωοδήποτε. Υπό τό πνεθμα
  αύτό Ιχουν γράφη καί πολλά
  άρθρα κατά τόν τελευταίον
  καιρόν υπό μεγάλων ίστορι
  κων καί δημοσιολόγων, πού
  έκθέτουν ώς εξής έν περιλή
  ψει, τάς άντιλήψεις των:
  Ή Ίαπωνία αποτελεί μίαν
  δύναμιν 72 περίπου έχατομμυ
  ρΐων πληθυσμοθ πού εύρισκε
  ται είς περίοδον όρμητικής ά
  νόδου κσί άναπτύξεως. Τοθ
  το άποδεικνύεται καί άπό την
  γονιμότητα τοθ λαοθ, καί ά
  άπό την τεραιστίαν πρόοδον
  τοθ έμπορίου, τής ναυτιλίας
  καί τής βιοαηχανίας πού συν
  τελεΐται κατά τα τελευταία Ι
  τη μέ διαρκώς έπιταχυνόμενον
  ρυθμόν.
  Άλλ' ακριβώς διότι ό πλη
  θυσμός αύξάνει καί διότι ά
  ναπτύσσεται ή βιομηχανΐσ, τό
  εμπόριον καί ή ναυτιλΐα έν ώ
  6 χβρος των άπροσμετρήτων
  νήσων πού άποτελοθν τό ία
  τΐωνιχόν περιδέραιον τοθ εΐρη
  νικοθ παραμένει βεβαία ό αύ
  τος γεννάται άνάγκη έπεκτά
  σεω'ς καί είς άλλας χώρας
  καί διά την άποσυμφόρησιν
  τοθ πληθυσμοθ καί διά την
  διοχέτευσιν των βιομηχανίαν
  ττροϊόντων. Κσί ώς τοιαύτη
  νώρα εκρίθη καταλληλοτέρα
  α ΚΙνα πού είνε άφ' ενός μέν
  ,ΐλησιεστέρα καί άφ' ετέρου
  άνοργάνωτος βιομηχανικώς
  Κα1 οίκονομικθς. Έπεχειρήθη
  λοιπόν ή έκστρατεία κατά τής
  νώρας αυτής τοθ υίοθτοθούρα
  νοθ,καΐ διά νάάνοιχθβ μία διέ
  ξοδός, αλλάκαί δια να γίνη, ή
  *ΡΧή έφαρμογής των κοσμο
  κρατορικών όνείρων τής Αύ
  το^ρατορΐας τοθ Άνατέλλον-
  τος ηλίου. Ή έκστρατεία δ
  μως δέν έπέτυχεν. Ή Κίνα εί
  νέ μέν άνοργάνωτος, έχει ά-
  νακτήσει δμως εθνικήν ένότη
  τα. Καί 6 λαός της 6χει πλέ
  όν δημιουργήσει συνείδησιν
  τής ελευθερίας καί τής άνε
  ξαρτησ,ας τού. 'Υπεχώρησε
  λοιπόν, άλλά δέν έκάμφθη.
  Αντιθέτως, είς τάς φλόγας
  τοθ πολέμου έσφυρηλατήθη καί
  έχαλυβδώθη τό φρόνημα τοθ
  κινεζικοθ λαοθ. Καί ή Κίνβ
  άντιτάσσει άμυναν πού θ' ά
  ποβή κατά πάσαν πιθανότητα
  είς τό τέλος, άποτελεσματι-
  κή. "Ηδη 6χει άναλόβει είς
  πλείστα σημεΐα την πρ,ωτο
  βουλίαν των έπιχειρήσεων κοί
  έκιφέρει τηομακτικήν φθοράν
  είς τούς Ίάπωνας.
  Πρό τής καταστάσεως λοι
  πόν αυτής ή ΊατπωνΙα άπεφά
  σισε νά εφαρμόση την τακτι
  κήν τοθ όλοκληρωτικοθ πολέ
  μου, ν' άποκλείση πανταχό
  θεν τα κινεζικά παράλισ, νά
  καταργήση τα προνόμια των
  ξένων επί των πόλεων πού
  εχει καταλάβει καί νά μην
  υποχωρήση πρό ουδενός. Καί
  ή τακτική αυτή δημιουογεϊ τώ
  ρα τούς μεγάλους κινδύνους.
  άλλά κσί τούς μεγάλους δι
  σΐαγμούς. Είς την Κίναν ή
  Αγγλία έχει τεραστία συμφέ
  ροντα, τα ότοΐα καταπατοΰν
  ται ήδη Τό ίδιον καί ή Άμε
  ρική καί ή Γαλλία. Σκέπτον
  ται λοιπόν νά έπέμβουν, νά
  θέσουν φοαγμόν είς την δρβ
  σιν τής ΊαπωνΙας καί έν ά
  νάγκη νά άντιταχθοθν διά
  των οπλων. Άλλά τοιαύτη ε¬
  νεργεια, Ιχει βεβαία τα κ α λ. ά
  της: Θά περιφρουρήση τα συμ
  φέροντά των καί τό γόητρόν
  των είς την Άπω Ανατολήν.
  Άλλά €χει καί την κακήν της
  πλευοάν: Θί 6χη κατά πάσαν
  πιθανότητα, ώς άποτέλεσμα
  την γενΐκευσιν τβθ πολέμου
  είς δλον τόν κόσμον, διότι αί
  φόγες τού θά ύψϋθοθν αύτο
  μάτως, επάνω άπό Βλας τάς
  ^ώρας, πραγμα πού θέλουν
  ν' άττοφύγουν μέ κάθε τρόπον
  αί τρείς ένδιαφερόμεναι δυνά
  μεις, Αγγλία, Άμερική καί
  Γαλλία
  Καί Ιπειτσ, £νας πόλεμος,
  ανεξαρτήτως των άλλων τρο
  μερων συνεπειών πού θά έχη
  δι' δλον τόν κόσμον, θά δή
  μιουργήση μίαν νέαν εντελώς
  κατάστασιν είς την Άπω Ά
  νατολήν. Θά οδηγήση μέν πι
  θανώτατα είς καταστροφήν
  την Ιαπωνίαν. Θά δημιουργή
  ση ομως μίαν νέαν Κίναν, νι
  κήτρισν, μέ άναπτερωμένον
  φρόνημα. μέ εθνικήν συνείδη
  σιν, μέ 400 έχατομμύρια λα
  ου άφυπνισμένου καί άποφασι
  σμένου νά συνεχίση τόν άγω
  να διά την πλήρη άνεξαρτη
  οίαν τού. Άγωνα πού θά
  στραφή κατά φυσικόν λόγον
  εναντίον των ξένων, δηλαδή
  εναντίον των ΕύρωπαΙων καί
  Άμερικανών.
  Καί έν τοιαύτη περιπτώσει
  ποίον θά είναι τό κέρ&ος των
  Δυτικών Δυνάμεων. Βεβαίως
  κανέν. Μάλλον βεβαία ζημΐα
  καί ζημία τεραστία θά προκύ
  ψη. "Υπό τό ηρΐσμα αύτό,
  ^λ*-ουν οί ΆμερικανοΙ καί
  οί Εύρωπαϊοι τα γεγονότα
  τής "Απω Άνατολής. Άντι
  λαμβάνονται δτι όπωσδήποτε,
  ό,τι δήποτε κσί άν συμβή σή
  μερον, έκεΐ πέραν είς τό άλ
  λο ήμισφαίριον δημιουργεΐται
  ενας νέος κόσμος πού λσμβά
  νει συνείδησιν τής δυνάμεως
  καί τής θέσεώς τού είς την
  γήν καί πού θά ύψωθή άργά
  ή* γρήγορα άντιμέτωηος τής
  Λύσεως. Καί έπειδή αί στιγ
  μαΐ αυταί είναι κρίσιμοι, δι
  ότι έκ των άποφάσεων πού
  θά ληφθούν θά κριθή έν πολ
  λοϊς ή τύχη τοθ μέλλοντος,
  δι' αύτό παρατηρεΐται τόση
  διστακτικότης. ΕΤνε ή διστα
  κτικότης πού προηγεΐτσι των
  μεγάλων άποφάσεων.
  Άλλ' ή Εύρώπη καί ή Ά
  μερική, δέν θ' άργήσουν νά
  καθορΐσουν την στάσιν των
  καί νά λάβουν οριστικήν θε
  σιν έναντι τής Ίαπωνίας καί
  των προβλημάτων τής Άπω
  Άνατολής γενικώτερον. "Υψι
  στα συμφέρονΐά των τάς ά-
  ναγκάζουν νά λάβουν ταχείας
  καί οριστικάς άποφάσεις.
  Ο
  ΒΑΣΙΣ ΤΟΪ
  ΟΟΑΙΤΙΣΜΟΥ
  ΤΩΝ
  Είναι γνωστόν 6τι είς την
  'Ελλάδα ίσχύει μέχρι σήμε-
  ρον ό ποινικός νόμος τόν
  οποίον εισήγαγον οί Βαυα-
  ροί σύμβουλοι τοθ πρώτου βα
  σιλέως Όθωνος, τιρο εκατόν
  ταετΐας καί πλέον. Καί εΐνε
  έτιΐσης γνωστόν 8τι ό νόμος
  αύτός, δηως συμβαίνει άλλω
  στε καί μέ τό Αστικόν μας
  Δίκαιον, περιέχει διατάξεις
  άναχρονιστικάς, άπροσαρμό-
  στους πρός τάς σημερινάς
  συνθήκας καί άντιλήψεις περί
  ζωής· 'Υπάρχουν μάλιστα ιτολ
  λοί πού ύποστηρΐζουν δτι οί
  ν ό μοί αϋτοΐ όντί νά περιορΐ
  ζουν τα άδικήματα, τα υπο
  θάλπουν καί τα ενισχύουν. Τό
  χειρότερον δέ είναι ότι πε·
  ριέχουν καί διατάξεις βαρβα
  ρικάς, αντικρυς άντιθέτους
  πρός τάς αρχάς τοθ συγχρό¬
  νου πολιτισμοθ. Τοθτο κατε¬
  νόησε κσί ή σημερ^νή κυβέρ¬
  νησίς πλήοως. Καί μέ την
  | χαρακτηρίζουσαν αυτήν τόλ¬
  μην, άποφασιστικότητα καί τα
  χύτητα οράσεως καί ένεργεί
  άς, επεδόθη είς την μεταβο
  λήν τής καταστάσεως αυτής.
  Έδωσεν όδηγΐας είς την ύ
  πάρχΐιυσαν επιτροπήν συντά¬
  ξεως τοθ Άστικοθ Κωδικος,νά
  περατώση τό ταχύτερον τό
  Ιργόν της. ΈτιΙ πλέον δέ
  παρέσχεν είς αυτήν καί κάθε
  διευκόλυνσιν. Καί συγχρό¬
  νως ένΐσχυσε την επιτροπήν
  τροποποιήσεως τοθ ποινικοθ
  νόμου καί την παρεκάλεσε
  νά επισπεύση τάς εργασίας
  της.
  "Ηδη καθώς άναφέρουν σχε
  τικαί πληροφορίαι έξ Αθηνών
  ή έπιτροπή αυτή περατώνει τό
  έργον της, έντός των ημερών
  δέ θά υποβάλη είς την Κυ
  βέρνησιν τό κείμενον τοθ νέου
  κώδικος. Ή έπιτρρπή έπίφβ·
  ΤΟΥ Κ. Π. Σ
  ΟΡΟΣΤΟΥΕ ΚΡΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  Άπό τάς κβσμοκόλεις τάς
  πέραν τού Άτλανπχοΰ ξε·
  'πήδηβε γιά μιά άχόμη φορά
  |έρμητικός χ«1 βνθβυοιωδης ό
  πατριωτιχός σας παλμός.
  Ή άνήσυχη νοσταλγία σχ(
  μέ την θέρμη τής ψυχής σ«ς
  καθρεκτίζεται σ' έλες τίς εύ-
  γενεΐς έχπολιτιατιχέ; καί
  γενναΐε- χειρονομίες αας γιά
  την έλληνιχη μας πατρίδκ
  κκί ίδικιτέρω; γιά την γενέ-
  τειρά μας Κρήτη.
  Έαιστέγασμα των μέχρι
  σήμερον εύγενΰν σας προ
  στταθίΐών αποτελεί ασφαλώς
  ή γεαάτη ψυχιχής άνωτερό-
  τη τος πρωτοβουλϊχ σ«ς γιά
  την ανέγερσιν είς την ίδιαι
  τέραν σας πατρίδα Σανατο
  ρίου.
  Ή κρητική ψυχή είνε γε
  μάτη άπό συγκίνησιν άλλά
  καί ύπερηψχνειαν.
  Ή μέχρι σήμερον συλλο
  γή τοΰ πβσοϋ των 100 χιλιά
  δνν δολλκρίων χαί ή άπόφα
  αίς σας γιά την ανέγερσιν σα
  νατορίου μέ τα χρήματ» αύ
  τα τα όιτοϊα άντιπροσωπεύ
  ουν καί τό πλεόνασμα άλλά
  καί τέ) ύστέρημκ τοΰ ξενη
  τευμένου Κρητός δικαιώνει
  την ύηερηφάνειά σας.
  Τό έργον εΐνε τεράστιον
  καί άνυπολόγιστβν είς εύερ
  γετιχχς συνεπείας.
  ΔΓ αυτόν ακριβώς τόν λό·
  γβν έκ μέρους των Κρητων
  ουμΐτατριωτών σχς τολμω νά
  σάς ζητήαω καί νέ«ς υλικάς
  θυσίας
  Είνε άνάγχη τό έργον α«ς
  νά όλοχληρωθό·
  Μιά μικρά άχόμη έκ μέ·
  ρους σας θυαία θά είνε άρχε
  τή γιά νά συμπληρωθή Ινα
  ΐδρυμα άρτιον, άνταποκρινό
  μ&νον απολύτως εί; τόν προ
  ορισαόν τού.
  Εΐμχι απολύτως βέβκιος Ι-
  τι ή Ιερότης τού σχοποΰ θχ
  συγκινηθή την ψυχήν σας
  ώς πρέπει καί θ' άποδείξετΐ
  ότι είς την σημερινήν άνα-
  δημιουργικήν προσπάθειαν ύ
  πό την αίγίδα της Αύτοΰ Μκ
  γχλειότητος χαί την μέγα·
  λουργόν πνοήν τοΰ χυβερνή
  τού ή Έλληνιχη μας πατρίς
  δύναται νά ύπολογίζη πάν·
  τοτε είς την πίστιν καί τόν
  ενθουσιασμόν καί των έχτός
  .τήςΕλλάδος Κρητων.
  Έν Χανίοις τή 14η Ίουνί-
  ου 1939.
  1 Ό "Υπουργός Γβνικός Δι·
  Όικητής Κρήτης.
  Π. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ρε πλείστας δσας ριζικάς
  τροποποιήσεις είς τάς δια τα
  ξεις τοθ παλαιοθ νόμου, προ
  σέθεσε νέα άρθρα καί έηε
  δίωξε τόν πλήρη συγχρονι
  σμόν τού, σύμφωνα μέ τα πό
  ρίσματα τής έγκληματολογι
  κης έπιστήμης, μέ τόν χαρα
  κτήρα τοθ Έλληνος,μέ τάς Ιδι
  αιτέρσς υλικάς συνθήκας τής
  χώρας καί μέ τα ήθη καί Ιθι
  μα τοθ λαοθ μας. Προσεπά
  θησε δηλα&ή καί έπέτυχεν ή
  έαιτροπή νά δημιουργήση κα
  θαυτό ελληνικήν ποινικήν νο
  μοθεσΐαν. Καί Ιχει τό γεγο
  νός τοθτο μεγίστην σημασίαν
  Αποτελεί μίαν γιγαντιαίαν
  προσπάθειαν συγχρονισμοθ, ά
  νυψώσεως τήο στάθμης τοθ έ
  πιπέδου τοθ πολιτισμοθ μας.
  Ήδη, χάρις είς τα μέτρτ
  καί την πολιτικήν τής σημε
  ρινής κυβερνήσεως, ή εγκλη
  ματικότης έχει μειωθή σηααν-
  τικά κ^Ι τα ά&ικήματα |<ουν περιορισθή Μέ τον συγχρονισμόν τής ποινικής νομοθεσίας, μέ την ταχυτέραν λειτουργίαν των δικαστηρΐων καί την άπονο μην τής δικαιοσύνης, μέ την βελτίωσιν των φυλακών καί την προστασίαν καί παρακο λούθησιν των άποφυλακιζο- μένων, ή έγκληματικότης θά περιορισθή άκόμη περισσότε¬ ρον, ή Ιδέα τοθ δικσίου θά πρυτανεύση, ή τάξις θά πά γιωθή καί ή στάθμη τοθ πολι τισμοθ μας θ' ανέλθη σύτο μάτως. Δεδομένου δέ δτι έν τφ μεταξύ θά Ισχύση καί ό νέος αστικάς κώδιξ, μέ τάς τελείως συγχρονισμένας δια τάξεις τού, θά έξσλεΐφθοθν καί πολλά αϊτια πού ύποβο- ηθοθν την διάπραξιν άδικιών, την παρανομίαν καί την έγκλη ματικότητα. Καί ετσι ό συγ χρονισμός τής ποινικής καί τής αστικάς νομοθεσίας θά προαγάγη καί ύλικως καί ήθι κώς την χώραν. Θά όφείλε ται ιοθτο καί είς τάς έπιτρο πάς πού συνέταξαν τούς νέ ! ούς κώδικας άλλά καί είς την ■ κυβέρνησιν πρωτίστως, πού ένδιεφέρθη διά την σύνταξιν κ αί την εφαρμογήν τ»ν, Κατεφυγμένα. Κατόπιν αποφάσεως τής Κυβερνήσεως ό δασμός των εισαγομένων έκ τοθ έξωτερι κοθ κατεψυγμένων κρεάτων, εμειώθη είς τό ελάχιστον. Ώς έκ ΤΓύτου ή χοήσις των κρεάτων αυτών, πού έρχον- ται κυρίως άπό την Αύστρσ λίαν, θά γενικευθή. Πρέπβι 6έ νά σημειωθή δτι βσοι Ιφαγαν έμειναν ένθουσιασμένοι. Τα κατεψυγμένα κρέατα εΤναι ύ γιεινά, γευστικά καί σχετικώς εύθηνά. Θΐ δοθή άλλωστε ή εύκαιρία ταχέως καί είς τούς συμπολίτας νά δοκιμάσουν. Καί τότβ θά είπουν τή* γνώ¬ μην των. Ή Ζάκρος. Εύχοτοίστως πληο-ιφοροόαε θα δτι ή προσπαθεία Ιδρύσε ως συνεταιρικοθ έογοστασ ου έλαιουργ'ας καί ή^ΡΚ'θθφωτι σμοθ είς Ζάκρον, 6ιά τής χοη σιμοποιήσεως των ϋδατοπτώ σεων, εύοδοθται. Ή (δέα εύ ρίσκει συμφώνους δλ€υς τούς κατοΐκους. Έλπίζεται δέ δτι θά συγκινηθή καί την Άγρο τικήν Τράπεζαν, ωστε νά χο ρηγήση τό απαιτούμενον διά την ίδρυσιν τοθ έργοστασίου δάνειον. Άλλωστε ή παραγω γή είναι πλουσία καί τό έρ γοστάσιον θά εργασθή καί θά ανταποκριθή έξ όλοκλήοοο είς την εξυπηρέτησιν τοθ δα· νεΐου, είς την άπόσβεσιν των κεφαλαίων καί είς την δημι¬ ουργίαν κέρδους Ό ή.εκτρο· φωτισμός δέ τής κωμοπόλεως θ' αποτελέση πρδοδον πού θά τιμ9 καί την Τράπεζαν. Άγορανομικά. Νέα μέτρα Ιλαβε πάλιν τό ύφυπουργεΐον ΆγορανομΙας διά την εξασφάλισιν τής κα· λής συσκευασίας των μετα- φερομένων προϊόντων καί Ι¬ δία των όπωρικών καΐδιά τόν έλεγχον των τιμών άγοράς παρά των παραγωγών καί πωλήσεως είς την κατανάλω σιν. Καί πιστεύεται δτι χάρις είς τα μέτρα αύτά θά εξα¬ σφαλισθή ή καλή ποιότης των προϊόντων καί θ' αποφευχθή πάσα προσπαθεία αισχροκερ¬ δείας καί έκμεταλλεύσεωςεΐτβ τον παραγωγών είτε των κα· χοναλωτβν υπό τ&ν έμπορον·
  ΑΠΟΡΘΩΣΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).- Σή
  μερον: «"Ηρως τού Μάρνη» μέ τόν
  Ραιμύ. 'Εκτός προγράμματος ζουρ
  νάλ. Την Δευτέραν «Τρείς Εξη έν
  νέα». Σημ. Έκαστην Δευτέραν,
  Πέμπτην καΐ Κυριακή άπογευμα
  τινή ώρα 7.30 μ, μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) κινηυατο-
  γράφος.— Σήμερον «θσλασσινή
  περίπολος» Την Κυριακή ωρα 7
  μ. μ. απογευματινήν
  ΜΙΝΩΑ.— Την Κυοιακήν ώρα
  2 μ. μ έπεισοδιακόν. "Ωρα 4 α. μ.
  ή κωμωδΐα «Δουλειές μέ Φοθν
  τες>: Χονδρός καΐ Λιγνόο
  Ό σατανάς καλόγηρος |
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟ! ΤΟΝ ΤΣ1ΡΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρύγραμμα Ιέης'Ιουνίου.
  Ύμνος
  12 25 Σήμα—Έθνιχός
  —"Γμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13. Τραγούδια χαΐ ρωμάντσες
  (δίσχοι)·
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σεις. "Ωρα Άστεροσχοπιίου Ά
  θηνών.
  13 45 Μουσιχή χοροθ (Δίσχοι)
  ' 14. Έλαφρά μουσιχή (δπό τής
  ό'ρχήστρας Βέλλα).
  ι 14 40 ΕΖδήσεις— Μετεωρολογι-
  κόν δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
  ραιως. Έθνιχός "Υμνος—Τμνος
  Νιολαίας.
  19.10 "Εργα διά χορωδίαν
  (Δίσκοΐ).
  19 20 'Η ώρα τής έλληνίδος,
  19.35 Ρεαιτάλ τραγουδιοθ ('Υ
  πό τοθ κ. Ζαννή Καμπάνη).
  20 05 Όμιλίαδιά την Ε Ο.Ν
  20 20 Ρεσιτάλ "Αρπας. ("Υπό
  τής Κάς Καίτης Άναστασάχτ)
  —Πρωτόπαπαν).
  20 50 Είδήσεις— Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογιχδν δελτίον.
  21.05 Μουσικέ; έπιτυχίες άπό
  παληές άθηναιχές έπιθεωρήσιις.
  21 50 Ή ώρα τοθ τουρισμοθ
  (δπό τοθ άρχαιολόγου χ. Ιωάν
  νού Μηλιάδη).
  22 05 Τραγοόδια μέ τ4ν τ·νί
  ρο Τζίλλι (δίσκοι)
  22 30 ΝυχτΐριναΙ είδήσεες.
  22 30 Μικρά όρχήστρα (Υπό
  την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ. Β'τάλη)
  23.15 Μουσιχή χοροθ. (Δίαχοι)
  0.15 Τελευταίαι είδήσεις.
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα έργον πβύ θά
  μείνη άξέχαστ© γιά πάν
  τα.
  ΗΡΩΣ ΤΟΥ
  ΜΑΡΝΗ
  ΜΕ ΤΟΠ Ρ Α Ι Μ Υ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή πιχάντικη Παρισι
  νή φάρσα μέ την οποίαν
  ξετρέλλανε πέρυσι την
  'Αθήνα ό θίασος τής Μα
  ρίκβς] ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.
  ΤΡΕΙΣ...
  ΕΝΝΕΑ.
  Μέ τέ ν γοπτβυτινώτβρο, άλ
  λά χαι τέ ν χβμψβτβρο πβιρα
  σμβ τήί Παριζιάνικης σκηνής
  μκΙ οθβνης.
  Ρενέ Ιαΐν Σύρ
  Μέγκ Λεμονιέ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  100 1Κ1ΡΕΣ
  ΙΙ' ΕΗΑ ΗΡΙΙΣΙ
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΗΤΙΑΗΑΗ ΤΑΡΜΟΙΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έξ Ά
  θηνων δπευ είχι μεταβή πρό;
  παεκχολοΰθηοιν τή; μό5«ς των
  σολέΐγ χαί ματλασέ ή δνΐ; Μαρία
  Τζανάκη χομίσασα πλουσίαν συλ
  λογήν μοντέλων.
  Έργαοχήριον παραπλεύρως Πατ
  89 όν
  Σέ τέτοιες στιγμές άν(ας
  καί κόρου ά πό τίς διεφθαρ
  μένες άριστοκράτιδες κσΐ τίς
  ώραΐες θεατρΐνες, είς τάς ό
  ποίας έκήουσσε στερρ.οτύπως
  πώς γιά «νά ,σώσουν την ψυ
  χή τους Επρεπε νά άμαρΐή
  σουν μέ τό κορμΐ τους», ό Ρα
  σττοθτιν έστελνε καί μηνοϋσε
  τής «μασσέζ» Ού ηλίας, μέ
  την οποίαν συνεδέετο έρωτι
  κώς, νά πάη νά τοθ κρατή
  ση συντροφιά.
  Καί πεονοϋσε μαζ( της άκό
  λαστες ώρες ήδονής καί κραι
  πάλης.
  'Εκτός τής Ούτιλΐας συνεδέ
  ετο δι' Ιρωτικων σχέσεων καί
  μέ μία άλλη «ταπεινή» γυναΐ
  κα: Την ράπτρια Κάτια πού
  κατοικοθσε λΐγα τετράγωνα
  πάρα κάτω, στόν Ιδιο δρόμο,
  στό ύπ' αριθ. 31 στιΐτι... Πολ
  λ,ές φορές, δταν νύκτωνεν, ό
  ΡασποΟτιν διέσχΐζε σάν μιά
  σκιά τόν δρόμο, σύρριζα στά
  σπίτια καί πήγαινε νά περά
  ση την νύκτα μέ την ράφτρα
  είς τό σπΐτι της...
  Οί. άστυνομικοί ήσαν υπο
  χρεωμένοι νά τόν παρακο
  λουθοθν είς όλας αύτάς τάς
  μετακινήσεις τού. ΤΗσαν ύπεύ
  θυνοι γιά την ζωή τού. Τό
  σύνθηματ πού τούς εΐχε δοθή
  ή*ταν.· Δέν πρέπει νά πάθη οθ
  τε τρίχα τής κεφαλής τού!
  Χάριν τής ασφαλείας τού
  ήσαν ύποχρεωμένοι καί προσ-
  παθοΰσαν νά είσχωροθν άκό
  μη καί μέσα στό σπίτι τού νά
  παρακολουθοΰν κάθε έπισκέ-
  πτην τού. .
  —Τό ξέρω... τό ξέρω... έλε
  γεν ό ^ΡασποΟτιν. Τα «παι¬
  δία» έχουν τόν νοϋ τους γιά
  την ζωή μου... Ξέρουν πόσον
  χρειάζσμαι είς την Ρωσσίαν...
  Μόνο πού δέν είνε άνάγκη νά
  κάθωνται καί νά γράφουν
  στΐς άναφορές των ποία δέ-
  χθηκα καί μέ ποία κοιμήθηκα
  την νύκτα. Αύτό είνε κουτσο
  μττολιό...
  (συνεχΐζετσι)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή μόδα κατά κανόνα
  προτιμά την απλότητα.
  Είς τας τελευταίας θερινάς
  συλλογά; των μεγάλων παρισινών
  οΐχων μόδας έπιδεικνύονται ώ?αιό
  τατα παλτά χαΐ ταγιέρ τής επί
  Χήί·
  Τα λαινάζ πού χρησιμοποιοθν
  ται γιά τα καλοκαιρινό παλτά £
  χούν ώραϊες άποχρώσεις: ρόζ,
  μώβ, φραμπουάζ, μπλί. Τα χαλο
  καιρινά παλτά γίνονται έπίσης
  χαί άιτό μιτζξωτά ύφάσματα. Ό
  οΐΑος Παχέν λανσάρει Ινα παλτό
  από λειικό μεταξωΐό, πού σανό
  δεύει Ινα φόρεμα άπό λινό έμ
  πριμέ. Τα παλτό αύτό φαίνΐται
  σάν ταγιέρ. ή μέση είνε έφαρμο
  σΐή καί ή φούστα πολύ κλό;.
  Ό Λυσιέν Λελόν λανσάρει χομ
  ψί άνοιχτόχρωμα ταγιέρ μέ πολύ
  κοντές ζακέττες, καθώ; καί άρκε
  τα σκοθρα, γαρνιρισμένα είς τόν
  λαιμό άτό λευχή λενζερί.
  Ό Ζίχ Έμ έχθέτει άπογευμα
  τινά μεταξιοτά ταγιέρ μέ ζαχέτ
  τες &περ6ολιχά σεντρέ καί πλι
  σέ φοθτβτες πολύ φαρδειέ;. Ό
  «υιός οΐκος λανσάρει έπίσης τα
  γιέρ άπό τυσδρ άνοιχτόχρωμα:
  χρέμ χ αί ααμπανί.
  Ή Λανβέν επιδεικνύει ίνα υπέ
  ροχο μαθρο ταγιέρ άμπιγιέ, γάρ
  νιρΐσμένο μέ ρενάρ μπλέ.
  Γιά τίς πολύ θερμέ;, ήμέ?ες
  ή μόδα άποφεύγει τίς πολυσίν
  θετες κούΐΐ, επάνω είς τα φορέ
  μαΐα χ χ. προτιμά την άιτλό-
  τητα
  Ή Μίγ-γυ Ρούρ λαναάρει ίνα
  άναάμπλ άπό έμπριμέ μεταξωτό
  μπλέ—τυρχουάζ μέ ίιπρες χαρ
  διές* ώ; μόνη γαρνιτούρ», μία ά
  σ/ΐ3η ζώνη.
  Ό Μϋλυνέ επιδεικνύει ίνα άπο
  γευματινό φόρεμα άπό λευχό κρέπ
  μέ μαθρα πουά. Κορσίζ μέ μυτβ
  τερό ντεχολτέ χχΐ φοθσΐα φρονσέ.
  Ζώνη άπό τό ί5:ο ΰ-ρχζμχ γαρνιρι
  σμένη μέ πολύχρωμα τριαντάφυλ
  λα. Ό αύτός οίχος λανσάρει, γιά
  τό πρωΐ, 'ί·>% φόρεμχ έντελώςάπλό:
  κορσάζ μέ ά^δριχό γιαχα άπό χεέπ
  λευχό μέ μπλέ ρίγες καί φ:ύ3τα
  άπόχρέΐτ μπλέ μέ λευχές ρίγες.
  Ζώνη δερμάτινη μπλέ.
  ή Ντιστϊγκέ
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τοθ σήματος:
  Γενική άντιπροσωπεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Αθήναι—Πεσματζόγλοο 5
  ΤΟ ,22'ΑΝΤΙΝΙΪΟΤ
  γίνεται άπό έκλεκτά καπνά, ειδι¬
  κώς επεξειργασμένα κατά τής Νικοτί-
  νης κκί της Πυριδίνης.
  Προσφέρεται σέ κουτί πολυτελές ποΰ
  ξεφεύγει άπό τα βυνηθισμένα άσπρκ
  καλούπια.
  Δρ. Ιίί.—
  ΜΑΡΡΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
  Τό ξενοδοχείον προτιμήσεως ολων των κατ' ϊτος λουομένων 'Ηρχκλετωτβν είς
  Κεμάλ Άτοτούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ "Αρμστρογγ.
  ΚΟΙΜΩΙΊ
  89ον
  Οί πληρεξούσιοι, είς
  όποίους ό Μουσταφά Κεμάλ λέγων
  αύτά εδείκνυε; την επιστολήν, ώ
  φειλαν νά μή ξεχάσουν δτι έβδομά
  δα; πρό τής έπΐναστάσεως ό Κια
  ζήμ Καρά Μπεκήρ καί ό Άλή
  Φουάτ είχαν 6ποβάλει παραίτησιν,
  είχαν παραιτηθή άπ,δ τής διοιχή
  σεως των στρατιωτικών μονάδων,
  αί οποίαι θ' απεστέλλετο χατά
  των Κούρδων. Είχαν εγκαταλείψη
  τάς θέσεις των, επέστρεψεν είς
  την εθνοσυνέλευσιν, καί μέ άρχη
  γόν τόν Ραού?, μέ την άλλην άντι
  πολίτευσιν, είχαν επιτεθή χατά
  τής κυβερνήσεως. Ή κυβέρνησις
  ήΐαν άπαράσ<ίυος· ή χουρδική έ πανάστασι; την κατέλαβεν έξ άπί νη;. 'Υπεύθυνος διά τουτο ήτο ή αντιπολίτευσις. Τό χειροτέραν δμως άπ' δλα ή· ταν—^εξηκολούθησεν ό Κεμάλ— δτι, πίαω άπό δλα αύτά Γσταΐο ή* 'Αγγλία.Ή Αγγλία πάντοτΐ έχρη σιμοποίησε τού; Κούρδους δπως πλήξη την Τουρχίαν. Κατά τόν εύρωπαΐχόν πόλεμον είχεν απο¬ στείλει τού; πράκτορας της, τδν Λώρενς χαί τόν Νόελ, νά ξεσηχώ σουν τούς Κούρδους καί νά τούς ρίψουν χατά των νώτων τή; άγω νιζομένη; Τουρκία;. Κατά τα; διαπραγματεύσεΐς τή"; συνθήχης των Σεβρών, τού; είχεν υποσχεθή νά τού; αναγνωρίση ώς κράτος α¬ νεξάρτητον. Οί πράκτορές τη; έθεάθησαν καί πάλιν έν τώ μίσφ των Κούρδων έξοπλίζοντες καί έξωθοθντες αύ τού;. Ή Αγγλία ήθελε την Μοσ σούλην καί τα πετρέλαιά τη;. Οί Κοθρδοι ήσαν ή κλείς τής Μοσ σούλης καί τοθ πετρελαίου τής Μεσοποταμίας. Ή Αγγλία είχε χρησιμοποιήσει τούς Κούρδους διά νά πιέση την Τουρκίαν νά τής παραχωρήση την Μοσσούλην. Μή πως ό σείχης Σιϊη δέν είχε έξε γερθή έν ονόματι τοθ σουλτάνου καί χαλίφευ, υπέρ τοθ προδοτου Βαχεντίν; Ήσαν πασίγνωστοι αί σχέσε'ς πού δφίσταντο μεταξύ Αγ γλίας καί τής γηραιά; έκείνης ά λώπεκος. Καί δμως οί ηγέται τής αντιπολιτεύσεως δέν έδίστασαν νά αυνΐννοηθοθν μέ τούς Κούρδους διά νά καταστροφήν την δημοχρα τίαν καί την Τουρχίαν. Ήσα προδόται καί είχαν εργασθή εί; ολόκληρον την χώραν διά νά έξε γείρουν τόν λαόν. Οί Κοθρδοι ήτ τήθησαν, άλλ' ή Τουρχία εδρίσχε το άχόμη έν κινδύνω. Παρίστατο άνάγχη εκκαθαρίσεως. Δι1 δλου αύΐούς τούς ίσχυρισμού; τού ό Κεμάλ δέν ιίχε καί τάς άΐτοδε ξεις, άλλά τα πνεύματα ήσαν ήρε θισμένα διότι ή εντύπωσις έχ τής έπαναστάσεω; ήΐαν ά κάμη νωπή, χαί οί βουλευταί επήραν φωτία (συνεχίζιται) ΚΙΝΗΣΙΣ. -- Άνεχώοησε υρο· χθές άεροιιορικώς δι' "Αθήνας ό έμπορος κ. Γ. Διαλυνδς. -Έπανήλθβν προχθές έκ τής ο· δείας^ τού ό κ. Κωνστ. Μαυράκης έκ των ανωτέρων Τριατατικών Ή ρακλεΐου. ..Γ£«α^λθεν άεροπορικως έξ •Αθηνών ή κ. Ελένη Μιχ. Κοζυρά κη, 6ιοικηΐοΟ τοθ άεροδροαίου Ή ρακλείου. —Αφιχθη άεροπορικδς ββίσης ό έμπορος κ. Άριστ. Ί. Κουφάκης. Γύρω στήν πόΛι. ΘΕΡΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό ύπερκολβσσβς: ΘΑΑΑΣΣΙΝΗ Ή ζωντανώτερη,η μ«γ«λώ· τερη ώς τώροτ άναπαράστασις τής ζωής των άνθρώπων πο« άφιίρωσαν την υπαρ{ί τβυς βτή γοητεία της βάλασσας χαΐ των κινίύνων της κατά την παγκόσμιον αόρραςΊ! Έ- να μβγ«λ«ι6.ο»ς σέ θίμα καί Λρ*βΐ '* Μέ την συνέχισιν των Ιργων τοθ ΜπεντβνακιοΟ κατωοθώθπ τοθτο: ' -Ότι μέ τό χαμήλωμα τοθ ένετικοθ τβίχους καί τής Ισοπι- Βώσεως της λεωφόρου Νόελ έξυ· πηρετήθη πρωτίστως ή θέα τοθ μέρους. — "Ωιτε νά προσπίπτη άμέσως είς την αντίληψιν ή γραμμή τής θαλάσσης άπό τό Μνα μίρος καί είς τό βάθος ή γραφκωτάτη κο ρυφογραμμή τοθ «μπουρουνιοθ τής Ρογδιάς». —Μέ την συμπλήοωσιν των ίρ γων καί την έν καιρφ δενδροφύ τευσιν ή παραλΐα. αυτή θά α¬ ποτελέση, τό καλύτερον έπιχεΐρη μα διά νά καθιερωθβ οριστικώς ό παραθαλ,άσσιος περίπατος των "Ηρακλειωτών. —Ό καιρός παρά την άνρίαν νοτιά τής προηγουμένης, ή όιοία ήτεΐλει συνέχισιν, εφάνη χθές β«λ· τιοΰμκνος. —Άς ελπίσωμεν «τι ίξελιξίς τού θά είνε τοθ λοιποθ όμαλή, πρός ομαλήν βπίσης εξέλιξιν καί της παραγωγής. —Ήτις παρουσιάζβται ώς γνω¬ στόν καί μέχρι τής στιγμής 1ξαι· ρετική είς απόδοσιν καί δικαιο- λογουσα άρίστας πάλιν οικονο¬ μικάς προυιτοθέσεις. -Δέν ίλειψεν προχθές οϋτε θά λείψη αυριον ή κίνησις είς την λαϊκήν αγοράν. —Ή όποία άποδεικνύει *κόμη την σκοπιμότητα τοθ θεσμοΰ άλ¬ λά καί την ανάγκην των μεσων τής εοθηνΐας. —Διά τα ΟΓτο"α τόσον φρον τίζει τό κράτος σήμερον, συμπλη ροϋν αύτά διά παντός τρό που δυναμένου νά καταστήση την εύθηνίαν πραγματικότητα διά τάς λαϊκάς τάξεις. —Τα εξοχικά κίντρα άρχίζουν νά κινοθνται περισσότερον τοθ συνήθους καί τοθτο βεβαία λό¬ γω τοθ άποκαθισταμίνου πλέον θε ρους. —Όπότε γίνεται άπαραίτητος μία έξόρμησις Ιδ(
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  τού Βίκτωρος^ύνκ^
  θΡΑθλιοι.
  592ον
  φρες κλάδοος
  πλήθος φέοον σημαΐας Ί
  Γερμανικάς, Πολωνκάς. πσι
  λ
  α(5τη παρετήρει
  της λσβλς τοθ
  3 Μ
  φων μέτρω, τη-ς έξ0'ϋσ[ * —
  ρη<ολούθουν τό φέρετρον 6ύο τάγμα-τα τ«ς νοαϊ Α6Τ1ΓοΧίλΐ°1 έθνοφύλα.εςΥμεϊΙτοντος δΓτά τής έθνοφυλακής. Ό νεκρικός Λίφρος έ ουρ«ο ό,ο νέων. Ευθύς κατόττιν αύτοθ ήοχοντο οί «ιωματικοΐ των Άττομάχων, φέροντες κλάδοος δα φνης, επειτα δέ άπειρον λήθ σπανικάς Ιταλικάς, ρμ 61α μετά κλάδων θαλερων, άνδρες μετά ράβδων καί τίνες μάλιστα μετά ξιφών. δλοι άτάκτως, καί ομως ολοι μιφ ψυχβ. Καί άναρΐθμητοι δέ θεαταΐ ήσαν καθ' οδόν τε ταγμένοι, έως επάνω είς τα δενδρα είς τώ παρά θυρα, είς τούς εξώστας, είς τάς στέγας, ώς μύρ μηκες, άνδρες, γυναΐκες κοΐ παιδία. Πάντων τα Ομματα ήσαν πλήρη άνησύχου περιεργείας. Έν πλήθος ένοπλον διέβαινε, καί εν άλλο πλήθος περΐ φροντι Ιβλεπε τό δισβαΐνον. Παρετήρει δέ καί ή Κυβέρνησις· έχουσα την χείρα τεθειμένην επί ξίφους. Ή αύλή τοθ Λούβρου ήτο πλήοης πυροβολικοθ έδώ ΐσταντο Βτοιμοι νά κινηθωσιν είς τό πρόσταγ μα τέσσσρες ΐλαι καρσβινοφόρων {(ΐπέων έκεϊ άλ λαι ΐλσι δραγόνων. Είς τούς στρατώνας ήτο δεδο μένον σύνθημα. Ή Έξουοία έ κράτει αίωρημένας επί τοθ άπειλη τικοθ έκεΐνου πλήθους είκοσιτέσσαρας χιλιάδας στρατιωτών έν τί) πόλει καί τριάκοντα χιλιάδας έν τοίς προαστείοις. Μεταξύ των προπεμπόντων τό λείψανον έκυκλο φόρουν παντοΐαι φήμαι. Τινές Ελεγον δτι οί λεγι τιμισταί κάτι έμελλον νά επιχειρήσωσι. Άγνωστός τις διέδιδεν δτι είς ωρισμένην τίνα ώραν δύο >έρ
  γάται Ιμελλον ν' άνοίξωσιν είς τόν λαόν τάς θύρας
  Δπλοποιείου τινός.
  Τήδε κακεΐσε μεταξύ τοθ πλήθους, κατεχομένου
  υπό των παλμών εύγενοϋς συγκινήσεως διεκρΐνοντο
  καί τίνα πρίσωπα κακοποιών κοϊ άχρεΐα αιόματσ
  λέγοντα' «Ά! νά αρπάξωμεν! Νά αρπάξωμεν!» Διό
  τι σάλοι τινές άνακατώνουσι τό βάθος των τελ
  μάτων καί τότε άνοβαΐνει είς τό ύδωρ άπειρος
  βόρβορος.
  Φαινόμενον, είς δ δέν είνε άλλότρισι αί καλώς
  συγκΕκροτημέναι Αστυνομίαν
  Ή κηδεΐα προέβη βραδεΐ βήματι, πενθίμω βή
  ματι μέχρι τής ΒσστΙλλης. Έβρεχεν έκ διαλειμμά
  των, άλλ' ήδιαψόρει τό πλήθος βρεχόμενον.
  (συνεχ(ζεται)
  2
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιμήσεβς δλβν τ·ν
  Ήρακλβιοτ&ν.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνβκαπνισββν κα» πάλιν «{αβφαλίζβι ϊλ« τβ
  πλίβνεκτήμοχτα τής άνέσ*», καί ευχαρίστου δια-
  μ·νής.
  Φέρμανσις—λβυτρβ κ. λ. π.
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  πβλυτϊλές: - —,
  «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ*
  διευθυνόμενον παρ« τβδ συμπολίτου μβτςκ.
  Γ ΟΛΟΙ ΔθΤΐίρΑκί?λΕΙΩΤΑΙ «ροτ,μοδν τό «ϊίτυ
  Πολλάς» Είναι τό άνετώτερβν. Φημίζεται δια
  την υπηρεσίαν τού. ΑΙ «ν«κ«.νί«»ί τού τό κατέ
  στησαν άτταραμιλλβν. Σΐχγ ΠΑΛΛΑ-
  •θδος Σταδίου—ΑΘΗΝΑΙ-
  ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑ
  ΓΑΛΛΙ_Σ
  ΜΠΑΓΚΕ1ΟΝ
  Πλατείαι ·Ομβνβί«ί
  Τηλ. 30495
  70 ΔΩΜΑΤΙΑ
  ( Σταδίου
  Τηλ. 30236
  70 ΔΙΠΛΑ ι««» 70 ΜΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητων
  •Α.α.α.,.οβΐντα ««. 6* «*|ν νΐαν >-«~—
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ>α
  Έγκυκλοττ. α ιδ ε ία
  Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιό δλα δι' «λους.
  ΛΕΠΪΔΕΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
  Α.'
  Δέν Ιχουν πολλά χρίνια πού
  έφευρέΐηοαναί ξυρισηκαί μηχαναί
  κκί δμω; έχουν κατακτήαει τοδλά
  χιστον τα 3)4 των άτυχων πωγο
  νοφίρων άνδρων, οί ίποΓοι είνε δ
  ποχρεωμένοι νά δποβάλλουν κάθε
  πρωϊ τό πρόαωπ5ν τ όν είς την
  δχι καί τίθ3ν θωπευτικήν επαφήν
  των κοπτερων »ύ:ων λεπίδων αί
  6ποΙ*ι τό άπαλλάοσουν άπό τό άν
  τιαισθητικόν αύΐό τρίχωμ» πού
  η
  περιβίλλει
  δρός
  χμ
  τό πρόσωπον το3 άν
  Κ»! κίθε πριοί τό Ιδιον 6άαχ-
  ν3ν. Ή λάμα δέν κόβει καλά! Γρα
  τσουνίζει τό πρόσωπον! Δέν ξυρί
  ζϊΐ διόλου καλά! Καί γίνονται &ο
  χιμαί μέ άλλην μάρκαν, χωρΐς 8
  ·<ωςνά έπιτυγχάνεται ίχανοποιητι χάκερον άποτέλεσμα, διότι συχνό τατα συμδχίνει ή μία λεπίς τή; Α μάρκας νά ξυρίζη ά>στα, έ-
  νφ ή άλλη λεπίς τής «ύΐής
  κάς γρατσουνίζει άνηλεώς.
  Αί ίαματικαί πηγαι
  Λέντα καί Πλουτπς.
  ΑΜαΕΑΟΥΖΟΣ Ίούνιος (άντα
  ποχριτοθ μας). —Μέ εξαιρετικήν
  χαράν καί ικανοποίησιν εδέχθη
  η ρχ ή
  ώς ά"^ω μηχανικοΐ δμως άνεχάλυ
  ψχν, δτι μία. τέτοια τρ£χα—ά"; εί
  πωιιεν: μήχου; 20 έκατοσΐομέτοων
  —5έ* Ιχει το αύΐό πάχος καθ" ο¬
  λόκληρον τό μήχος της. Μία καί ή
  »&ιή ανθρωπίνη τρίχα ημπορεί νά
  είνε είς ε"να μίρος τρείς καί τέο
  ί ό '
  σαρας φορίζ τόσον
  δί
  άπ'
  δ,τι είνε είς ίνα άλλο μίρος
  !
  της!
  Άρα δέν είνε τί κατάλληλον
  αντικείμενον διά νά μετρηθ^ μέ
  απόλυτον β·βαιότ»}τα ή κοπτική
  δύναμις μιόϊ. ξαριατικής λεπίδος.
  Καί οί δύο μτ}χανικοί έζήΐησϊν νά
  εθρουν μίαν . άλλην τρίχα. Καί
  εδρήκαν: Ή κλιοστή τής τεχνη-
  τής μεΐάξης είνε το υλικόν ίχέΐνο
  τό οποίον είνε τα ολιγώτερον με
  ταβ*λλόμενον άπδ κάθε άλλο Μί
  αν τέτοιαν κλωαιήν, άποτελουμί
  νην ά πό ωρισμένον αριθμόν ίνών,
  ίδ ί δύ Ά
  Δυο Αμερικανο μηχανικοί, οί ϊδί33(ν οί δϋ3 ·Αμεριχαν5ί μεταξύ
  κ^ κ Ουιλλις Ουίν,υ καί Τ Σ Ι δύο μηχανημάτων, 'ώ; «Ιΐος ζυγα
  Φώλλερ σ^γκινηθέντες άπό τα 6* ρ,ά; καί ίπ.ιτα έπίεσαν επί τής
  σανα αυΐά τής πωγονοφόρου άν 1€ΐαμένης κλωσττΐς την διό Ιξίτα
  «ρωπδτητος, απεφάσισαν νά εθ Ι τα0-ιν ξ«9ίαΠκήν λεπίδα, μέχρις 8-
  ρουν τρόπον Ιλέγχου τής... κοπτι, του έκόπη ή κλωσΐή Τό μηχάνη
  Ιΐΐ1Ο1Τ±?1^λ™?λ*^* ~ ίποϊον ήτο δεμίνη ή
  πίδων, βεβαιοί δντες, δτι θχ έγί
  νοντο εάν έπετύγχανον... σωτήρες
  ενός μεγάλου μέρους τής άνθρω
  πότητος. Καί ήρχιυαν μεθοδικώς
  τό Ιργόν των.
  Συνήθως οί πωληταί τοιούτων
  κοπτερων δργάνων παίρνουν μίαν '
  κλωστή Ιδειξιν άμέσως ποία πίε
  σις χρειάζεται διά νά κοπή ή
  κλωστή, πάσαι «κοπτικαί μονά
  δες» χρϊΐάζονται, διά νά κοπή ή
  κλωστή.
  (συνεχΐζεται)
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  Φιλανθρωπικου Συλλόγου
  Κυρίων Ηρακλείου
  Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
  κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν
  τι των Δικαστηρΐων, ύπάρχει δισρκής έκθεσις των
  είδών ΎφαντηρΙου τοθ Ιδρύματος κσϊ πωλοθνται
  τα τόσον περίφημα ύφαντά Μινωϊκής καί Κρητικής
  τέχνης.
  ΈπΙσης 6λα τα εϊδη οΙκιακή·ς τέχνης, έξαιρε
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  τρίχαν των μαλλιδν καί δείχονυν
  μέ ποίαν ευχέρειαν μία ξυρΐσπκή
  λεπΐς, άπό έχείνας τάς βποίας πω . . -
  λοθν, κίπτει την τρίχα αυτήν. Οί ααν οΕ χίτοικοι ^ής Μεσσχράς
  - " την είϊησιν τής «Ανορθώσεως»
  περί προσιχοθς όργανώσεω; καί
  εκμεταλλεύσεως των δύ: μεγάλων
  πηγών το3 Λέντα καί
  τής Πλουτής Ιδιαιτέρως ή άπό
  φχσις τής δημιουργίας λουτροπό
  λεως είς Πλουτήν, ή<ούσθη μέ ενθουσιασμόν άπό τού: κατοίχο-ΐς των πέριξ χωρίων, Πλουΐή;, Μο ρωνίου, Καστελλίου, Άμπελούζου Άγίοι» Άντωνίου, ΖχροΟ. Διότι αυτά τα χωρία θά Ιχουν νά πολλά έχ τής λειτουρ η ή ρ γίας τής λουΐροπίλεως. Πρίπει δέ νά δτι ή οργάνωσις ί ή γς χαΐ έχμετάλλΐϋσις των πηγών Πλουτής δέν παρουσιάζει μεγάλα; δυσκολίας καί δέν θ' απαιτήση με γάλας δαπάνας. Αί θχιιμάσ αι θει οδχοι π»]γαΙ εδρίσ*ονται ολίγον άνωθεν, βορειοδυτικως τοθ Άμπε λούζου, Ιξω τή; Πλουΐής Ή άπί στααΐς άπό τής κεντρικής άρτη?( άς Ηρακλείου — Μ«σααρ3ς είνε μικρά καί τα έίάφη είνε χωματώ δή. Ή διάνοιξις έπομίνω; δρόμου άξ είνε εή/ολωτάΐη περισσότερον μάλιστα κα θίσον διά μέν τίς έχχωματώσιις θ έργασθοθν οί. κάτοικοι προσφί ροντες προσωπικήν εργασίαν διά δέ τα τεχνικά καί τάς κυλινϊρώ σεις δέν θ' άταιτηθοθν μεγάλαι δαπάναι καί έιομίνως θά είνε εύ κολον νά διατεθΐθν είτε άπί τόν κρατικόν προϋπολογισμόν, ιίΐε άπ^ τό ταμείον επαρχιακάς όίοποι ίζς. Ή όδίς διερχομένη άπό την Γεωργιχήν Σχολήν, τόν Άμπελου ζο, τό Καστέλλι καί τόν Λ*6ύ ρινθον, πού ε5:(9κεται βορείως τοθ Κασΐελλίοιι θά παρέχη είς έ- κείνοι*; πού θε ταξιδεύουν δι* αύ τή; θέαμα εξαιρετικόν καί ένΐια φέρον μέγα. "Οσοι θά μεταβ*ίνουν είς τί Αΐυτρά τής Πλουτής, θά διέρχωνται κατ' ανάγκην άπό τα έρείπια τής αρχαίοις Γόρτυνος, ά¬ πό την Γεωργικήν Σχολήν καί την καΐάφυτον ρεμματιάν τοθ Άμπε λούζοιι, άπό τόν Λαβύϋΐνθον μέ τούς θρύλλους το9 Μινωταύρου καί θά έχοιι/ πρό δρθαλμών τό δραμα τοθ κάμπου με την άπαρά μιλλο γοητεία ποΰ άπλώνεται ώς τα κράσπεδα των λόφων τής Φαι- στοθ καί ώ; χάτω σ:ό Λιβυκό. Καί £ται δ έπισκέπτης τίδν λου· τρών τής Πλουτής θ» Εκανοποι^ χαί τό άρχαιολογικόν ενδιαφέ¬ ρον τού. Δέν ύπάρχει βέ άμφιδί λίχ δτι θά δημιουργηθή ευθύς έξ άρχής μεγάλη κίνησις ξένων. Έπιβάλλεται μόνον νά κινηθοθν αί πέριξ των πηγών κοινότητος ώίΐε ή οργάνωσις καί λειτουργία τής λουτροπόλειος νά επιτευχθή τό συντομώτερον. —Δόκιμοι λιμενικοί. Δι' αποφάσεως τού ύφυπουργοΰ Έμιτορικής Ναυτιλίας προεκπρΰ χθη διά τάς αρχάς τοΰ προσεχούς ΐΕπτεμβρίου διαγωνισμός πρός κα ««τάξιν 15 δοκίμων λιμενικϋν ση μαιοφόρΜν. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή "Ενωσις Σουλτανοπαρα- γωγών Κρήτης Α. Ε. είδοποι- εί δτι μέχρι τής 20ής τρέχον¬ τος θά προβή είς προμήθειαν 100 βαρελΐων όριζελαϊων διά την προσέχη σταφιδικον περ(ο δόν κσί κσλεΐ τούς ένδιαφερο μένους νά υποβάλωσιν έγγρά φους λεπτομερείς καί πλήρεις προσφοράς αί οποίαι νά άνο φέρουν έπΐσης τα χαρακτηρι στικά τής ποιότητος τοθ (5υζε λαίου, ("Ενωσις Σουλτανοπαραγω- γών Κρήτης Α. Ε.) —Ή χορήγησις άναστολής προσελεύβεως είς έφέδρους. Κατ'άνακοινώσεις έκ τού ΰτουρ γείοο των Στρατιωτικών ή χυβίρ νησίς έλαβϊ νομοθβτικην πρό· νοιαν καθ* ήν παρέχεται δικαίω μα είς τόν υπουργόν των Στρατι ωτικών νά χορηγή έν εΐρηνη α¬ ναστολήν προσϊλίΰσϊως «Ις εν« των καλβυμένων ίφέδρων έξ έκά- στής οΐΜογενκίας κατά προτίμη σιν έχοντα ΰπηρετοΰντας είς τάς τάξεις τού στρατοΰ επί υποχρεώ· σει θητεΐας ή έκγυμνάσϊυς τι έφέ δρους δΰο η περισσοτίρους άδϊλ φοΰς μή ύπολβνιζομέννν είς τού τού; τών|τυχόν ύπηρΐτουντων ώς μονίμων αξιωματικών η ώς έθι λοντών ή μόνιμον όηλιτ&ν. —Δια τα λαχανικά. Υπο τοΰ ύφυττουργείβυ τής Ά γορανομία; συνβχίζβται ή ληψις μβτρων σχετικώς μέ τάς τιμάς κ«Ι τάς ποιότπτκς των λοτχανιχ&ν καί οηωριχών Ιδιαιτέρα σημασία άπίδίδϊται ηδη ϊΐς τό ζήτημα τη; καλής συσκευ*σίας των δια φόρων προϊόντων είς την όποιαν θ* ύΐτοχοεωθοΰν νά προβαίνουν εΐτβ οί 'ίδιοι οί παραγωγοΐ οσάκις άποστέλλουν είς τα κίντρα κατα ναλώσεως τα προϊύντα των, βϊτί οί έμποροι οσάκις μεταβ«ίνουν είς τοΰ; τβπους της ηαρανωγής δι' ενέργειαν άγορών. Ό ΰφυπουρ γός της 'Αγβρανομία; έπϊξηνών τάς ληφθΐίσας τελϊυταίω; αποφ* ββι; άνβκοίνωβεν δτι ιίς τά« χά τα τώπου; αρχάς καί τα {αγοράν© μικά οργχνα θά |δοθοΰν όδηνΐαι διά την αυστηράν εφαρμογήν των μίτρων τούτων. —Διάλεξις είς Νεάπολιν. Ό κ. Πάνος Βχσιλΐίου κατό πιν πρβσχλήσβως τη; πνευματικης έν Νεαιόλβι κινήββω; <πιτρ·τής, προσβφέρθη νά ομιλήση «Ις την Λέσχην Νεαπόλεως την έρχομ* νην Κυριακήν 18—*>—3*» καΙ ωρκν
  5 μ μ. μέ θέμα: «Ή ζωη -αί τβ
  έργον της ποιητρίας Σοφίας Μα«·
  ρβϊΐδίϊ—Παπαδάκη» Ή διάλεξις
  αυτή ϊΤ>8 έπανάληψι; ομοίας δο·
  θβίσης είς "Αγιον Νικόλαον τβν
  παρΕλθόντα μηνα, σημβΐΜαάβης
  τώ τε όλω; έξχιρΐτιχην επιτυχίαν.
  ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΑΥΤΕΑΕΙΑ
  ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ ΑΓ ΑΟΗΝΑ23
  Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 καί 30 π. μ.
  ΈπΙσης Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ.
  'Ακριβής ώρα όφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Είς τό ένταδθα Πρακτορείον έχδίδβνται εΐσιτήρια δι' όλας τάς Έλλπνι-
  χά£ Άερβπβρικαί γραμμαί κ«ί έν συνεχϊίβ δι" όλας τας Εύρωπαϊχάς τοιαύτας.
  Έχδίδβνται φβρτωτιχαί δι' έμπβρεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις
  ΐΙ{ τ·ν τέπβν τ·0 πρββρισμβΌ τ»ν.
  Πράκτωρ Ηρβκλίίβυ
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  .τηλ. 8-ΐ8
  Ενωσις Σβυλτανοπχραγωγϋν
  Κρήτης Α. Β Ηράκλειον—Κρήτη|
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Μειοδοτική'ς ΔημοπρασΙας
  Ή Ένωσις Σουλτανοπσρα-
  γωγων Κρήτης Α. Ε. προκη-
  ρύσσει μειοδοτικήν δι' ένσφρα
  γΐστων προσφορών δημοπρα¬
  σίαν γενησομένην την 28ην Ί
  ουνίου 1939 ημέραν Τετάρτην
  καί ώραν 11 π μ. έν τοίς
  Γραφείοις τής Ενώσεως Σουλ
  τανοπαοαγωγών (Λεωφόρος
  Νόελ έναντι ΉλεκτρικοΟ Έρ·
  γοστασίου) διά την προμή¬
  θειαν 150 000 σταφιδοκιβωτί-
  ων ξυλίνων διά την σταφιδι
  κήν περίοδον 1939)40, συμφώ
  ν ως πρός τούς είδικούς δρους
  τής συγγάσφής υποχρεώσεων
  τής κατατεθειμένης είς τα
  Γραφεΐα τής Ενώσεως, είς
  τό έν Ηρακλείω Ύποκ)μα της
  Άγροτικής Τραπέζης καί είς
  τό Κεντρικόν τής Αγροτικάς
  Τρατΐέζης Αθηνών, δπου οί
  βουλόμενοι νά μειοδοτήσωσι
  δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω^ 15 ΊουνΙ-
  ου 1939.
  "Ενωσις Σουλτανοπαραγω-
  γών Κοήτης Α. Ε.
  Ό Πρόεδρος τοθ Δ. Σ.
  Νικ. Κρ«β«βέ>κη|
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙσ Παρασκευής
  16 Ίουνίου 1939
  12Π Ώρα
  Ο ΣΤΡΑΓΚ Α Ρ ΧΙΖ ΕΙ
  ΣΥΗΟΜΙΑΙΑΣ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
  ΤΟΝΙΖΕΤΛΙ ΟΤΙ ΑΙ ΡΩΣΣΙΚΑ
  ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΡλΜΕΗΟΥΝ
  ΠΑΝΤΟΤΕΑΜΕΤΑΒΑΗΤΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλέγραφον ν έκ Μό
  σχας ότι σήμερον ό 'Άγγλος άπεσταλ'
  μένος κ. Στράγκ θά αρχίση^ τάς συ-
  νομιλίας αυτού μετά των ίθυνόντω
  τα Σοβιέτ.
  Έν τω μεταξύ τονίζεται ότι αί ρωσ
  σικαί άπόψεις παραμένουν «μετάβλη·
  τοι όσον άφορα τας έγγυήσεις των Βαλ-
  τικών χωρών καΐ 'τήν ίσότητα των ά-
  ναλαμβανομένων εκατέρωθεν ύποχρεώ
  σεων.
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙ1 ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έξ Αγ
  κύρας ότι έφθασεν έκεϊ αγγλικη στρα·
  τιωτική αποστόλη ήτις θέλει συζητή¬
  ση μετά τού τουρκικού έπιτελείου
  την στενήν συνεργασίαν "Αγγλων^· καΐ
  Τούρκων είς την Μεσόγειον βάσει τού
  συναφθέντος τελευταίως συμφώνου.
  ΕΙΣ
  ΑΙ
  ΣΥΝίΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  ΑΘΗΝ Ι1» Ίουνίου (τού αντα¬
  ποκριται ύ μας).— Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ τού έξωτερικού είς την Πολωνίαν συ
  νεχίζονται αί βυλλήψεις των Γερμα
  νών.
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Κατά τα εξ Άγκύ-
  ρας τηλεγραφήματα είς τάς έκεί £συνο«
  μιλίας τού ύπουργού των Εξωτερι¬
  κών τής Ρουμανίας κ. Γκαφένκο μετά
  των Τούρκων επισήμων διεπιστώθη ή
  σταθερότης των ρουμανοτουρκικών δε·
  αμών όσον χαΐ των Βαλκανικών χρατών
  γενικώτερον άπέναντι οίασδήποτε δο
  κιμασίας.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΥ ΡΟΥΜ1ΝΟΥ ΥΟΟΥΡΓΟΥ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου(τού άνταπο
  κριτου μας).— Σήμερον τό άπόγευμα
  φθάνει ΐίς Αθήνας ό ύπουργός των
  "Εξωτερικών τής Ρουμανίας κ. Γκαφέν
  χο όστις καΐ θά γίνη επισήμως δεκτός.
  φιλοξενούμενος υπό τής κυβερνήιεως.
  ΣΗΜΕ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΩΝ Α
  !Α ΚΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Αυριον (σήμερον) ό
  ύπουργός των Εξωτερικών τής Ρου¬
  μανίας *. Γκαφένκο θέλει καταθέση στέ¬
  φανον είς τόν άγνωστον στρατιώτην.
  Ο ι. ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΒΑ ΠΐΓ
  ΔΕΚΤΟΣ ιίΑΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού "μας).— Σήμερον ό Ρουμά·
  νος ύπουργός των Εξωτερικών θά γί¬
  νη δεκτός υπό τής Α. Μ. τού Βαβι·
  λεως.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕΤΑξΓα
  Κ ΑΙ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας.)— Ό πρωθυπουργός
  κ. Ί. Μεταξάς έβέιθη σήμερον τόν
  "Αγγλον πρεσβευτήν κ. Ηάλλαιρετ με¬
  τ* τοθ ί>«θ(ου καΐ συνομίλησε.
  Συνεχίζεται πάντοτε σοβαρά
  η κατάστασις είς Τιέν-Τσίν.
  Αί ζυμώσεις διά τό άγγλοσοβιετικόν.
  ΡΩΜΗ 15 Ίουνίου ((δ. ύπη
  ρεσΐα).—Ό ύπουργός των Ε¬
  ξωτερικών τής ΊσπανΙας κ.
  Σοθνερ έγκατέλειψε την Ίτα
  λίαν επιστρέψας άεροπορικώς
  είς Βαρκελώνην.
  Είς τόν κ. Σοθνερ έπεφυλά
  χθη έν Εσρκελώνη ένθουσιω
  δεστάτη ύποδοχή. Ό κ. ΣοΟ
  νερ Ιγινε αντικείμενον λαίκών
  έκδηλώσεων. Έξ όλλου 120.
  000 Ίσπανών φαλαγγιτών ά-
  πέδωσαν είς αυτόν τιμάς δέ
  δομένου δτι είνε ό πρώτος δ
  στις αντεπροσώπευε την νέαν
  Ισπανίαν είς τό εξωτερικόν.
  ΡΩΜΗ 15 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα).— Μεγάλην εντύπωσιν
  προεκάλεσαν είς τούς άγγλι-
  κούς καΐ γαλλικούς κύ<λους ή είδησις τοθ τοξιδΐου τοθ στρα τηγοϋ Φράνκο είς την ΊταλΙ αν. Τα κόμματα τής άριστε- ράς φαΐνονται άνησυχοθντα καθ" δτι φρονούν δτι έκ τής επισκέψεως τοθ Φράνκο είς Ιταλίαν ή έν γένει διαμόρφω σις των σχέσεων τής ΊσπανΙας μετά των κρατών τοθ όξονος θά αποκτήση ούσιαστικΛς τόν τύπον μιάς στενής συνεργασί- ας μή διαφερούσης πλέον τής συμμαχίας, προσχωροθν τος τοθ Φράνκο είς τό στρα¬ τιωτικόν σύμφωνον Ρώμης— ΒερολΙνου. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΙΥΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΚΙΟ ΡΩΜΗ 15 Ίουνίου (15. ύπη ρεοία).—Κατ' είδήσεις έκ Τό κιο τό ίαπωνικόν υπουργικόν συμβούλιον συνεδρΐασε χθές επί μακρόν διά τό ζήτημα τοθ Τιέν—ΤσΙν. "Ελήφθη απόφασις δπως ή ΊαπωνΙα προβή είς μίαν ριζι κήν αναθεώρησιν τής έν Τιέν —Τσίν καταστάσεως καθα ρώς έδαφικοθ χαρακτήρος. —Κατ' είδήσεις έκ ΛονδΙ νού τό αγγλικόν υπουργικόν συμβούλιον συνεδρΐασεν επί σης επί μακρόν μέ θέμα την έν Τιέν—Τσίν κατάστασιν. ΡΩΜΗ 15 Ίουνίου (15. ύπη ρεσΐα).—Μετά την άφιξιν τού είς Μόσχαν δ κ. Στράγκ έ σχε πολύωρον συνομιλΐαν με τα τοθ Άγγλου πρεσβευτού κ. Σήντς τόν οποίον καί κατε τόπισβν ΙπΙ των νέων άπόψε ών τής Αγγλίας. Χθές έπΐσης ό κ. Στράγκ διεξήγαγε μα κράν συνομιλΐαν μετά τοθ έν Μόσχα πρεσβευτού τής Γαλ λ(ας. Σήμερον ό κ. Στράγκ συν οδευόμενος υπό τοθ "Αγγλου πρεσβευτού θά μεταβή πρός συνάντησιν τοθ κ. Μολότωφ. Οί σοβιετικοΐ κύ<λοι τη ροθν απόλυτον έχεμύθβιαν διά τόν σκοπόν τής μεταβάσε ως τοθ κ. Στράγκ είς Μόσχαν καί τα άναμενόμενα άποτελέ σματα επί τής πορεΐας των άγγλοσοβιετικών. 0 ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 15 ΊουνΙου (16. ύ· πηρεσ(α). — Τόν αφικνούμε¬ νον σήμερον Ρουμανον υ¬ πουργόν των Εξωτερικών κ. Γκαφένκο θά ϋποδεχθή ό μόνι μος ύπουργός τών'Εξωτερικών κ. Μαυρουδής μετ* άλλων εκπροσωπών τής έλληνικής κυ βερνήσεως καί των πρεσβευ- τών των Βαλκανικών κρατών. Πρός τιμήν τοθ κ. Γκαφένκο θά παρατεθή σήμερον τό έ σπέρας γεΰμα είς τό ξενοδο χεΐον τής Μεγάλης Βρεττανί άς έκ μέρους τής κυβερνήσε ως. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 ΊουνΕου (ίδ. ύπηρεσΐα) — Τό πρακτορείον Χαβάς πληροφορεΐται έκ Ν. •Υόρκης 8η οί «Τάϊμς» τής Άμερικής διαβλέπουν είς ση μερινόν των αρθρον δτι μετα ξύ Γερμανίας καί Ίαπωνίας υφίσταται συμφωνΐα κοινής ενεργείας καί δτι αμφότερα τα κοάτη ταθτα έπιβάλλουν βίαν τό μέν έν είς την Εύρώ πην, τό δέ άλλο είς την "Απω Ανατολήν. Ή ταύτόχρονος αυτή ένέρ γεια, γράφει ή [δία εφημερίς στρέφεται εναντίον των Δυτι κων Δυνάμεων. Ή ΓερμανΙα ώθεΐ συγκεκριμένως την Ίο πωνΐαν νά δημιουργήση περι σπασμούς είς την "Απω Άνα τολήν είς β&ρος τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας καθ* ήν στιγμήν ή έν Εύρώπη κατάστασις δέ ν είνε διόλου ίκανοποιητικη. Ό γαλλικός τύπος άσχολούμενος μέ την έν "Απω Ανατολή κα τάστασιν καί τόν άποκλεισμόν τής άγγλικής έκχωρήσεως είς τό Τιέν Τσΐν γράφει υπό τό ίδιον μέ τόν αμερικανικόν τύ πον πνεθαα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ίουνίου (ίδ. δπη ρεσία) — Ή χθεσινή μακρά συνο μιλία τοθ Γάλλου πρωθυπουργοθ κ. Νΐαλαντιέ μετα τοθ πρεσβιυ τοθ τίίς Αγγλίας κ. Φίπς άφιώ ρα έξ ολοκλήρου τόν αποκλείομεν τοθ Τιέν—Τσίν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Ίουνίου (ίδ δπηρεοία) — Άγγλικά καί γαλλι· κά πολιμικά πλίουν εαπευσμένως πρός τα κινβζικά ϋδατα ίνα ένι σχύσουν τάς έκεϊ ναυιικάς μοίρας των δύο δυνάμεων παραμένοντα έ π' άόρισιον καί μέχρι διευκρ νήσεως τής καταστάσεως. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ίουνίου (ίδ δπηρεσίβ).—Σήαερον την πρωΐχ οί πρεσβευταί Γαλλία;—Αγγλίας διεξήγαγον ίμοθ μιτά τοθ χ. Στράγχ χαί νέαν πολύωρον συν ομιλίαν έν Μόσχα. Μέχρι τή Ιστιγμής ούδεμία συνέντευξις έζη τήθη δπ' αύιών μετά τοθ χ Μ λότωφ. Άποφάσεις της Έπιτροπής Τουρισμοϋ. Καταγραφή των βυζαντινήν κειμηλίων. Καθ' α πληροφορούμεθα κατά την γενομένην προχθές συν«5ρία σιν τής Τοπικάς Έπιτροπής Τού- ρισμοθ Ηρακλείου ενεκρίθη δ κα· ταρτισθεΐς Τουρισΐικός Όϊηγίς τής Κρήτης απεφασίσθη δέ ή τα- νιΐα ϊκδοσις αύτοι), καταβαλλο μένης φροντίδος δπως άρθ&Ον τα παρουσιαζόμενα τεχνικά καί οίχο νομικά έμπόδια. Όμοίως απεφασίσθη ή χατα γριφή πάντων των βυζαντινήν κει μηλίων τής νήσου των εδριαχομέ νων είς τας διαφόρους έκκλησία;, μονάς, χαί διαφόρους τοποθεαίας των πόλεων χαί τής δπαίθρου χαί ό χαταρτισμός λευχώματος περι- λαμβάνοντος ταθτα, επί τω σχοπφ δπως ληφθή φροντίς διατηρήσεως χαί συγκεντρώσεως αύ ώΛ Απεφασίσθη επί σης ή ί'δρυιΐς είς τίς διαφόρους Κοινότητας τή>,
  Κρήτηςαί'τινες παρουσιάζουν τουρι
  στιχόνένδιαφέρον, Τοπιχών Τουρι
  στιχώνΣυνδέσμω; εχόντων σκοπόν
  τήνπαροχήν πάσης εξυπηρετήσεως
  είςτοδς έκ τής Κοινόιητες διερχο
  μένους ξίνους χαθώ; χαί την δημι
  ουργίαν είς τα χωρία των, των ά
  παραιτήτων έχείνων δρ ών δγΐει
  νής, καθαριότητος χαίίξωραϊσμοθ
  οίτινες θά συντελίσουν ώσΐι ο
  παντός, είδους επισκέπται ν' «ποκο
  μίζουν ευχαρίστους χαί αυμπαθεΐι
  έντυπώσεις.
  Έν τέλει απεφασίσθη νά επ
  διωχθτ] δ στενώτερος συνΐονισμόι
  των διαφόρων ένεργειών των άρ
  χών των εχουσών σχέσιν μέ τί
  τουρι σμόν είς τρόπον ώστε νά χά
  ταστή εδχερεστίρα ή Ιπιδιωκομέ
  νη τουριστιχή οργάνωσις τής νή
  σου.
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Συνεχισθείσης τής συνεδριά¬
  σεως τοθ Δημοτιχοθ Συμβουλίου
  προχθές την εσπέραν απεφασί¬
  σθη ή κρομήθεια διαφόρων είδών
  άναγχαιούντων είς τόν Δήμον χά
  τα την διάρκειαν τού τρέχοντος
  οίκονομιχοθ ίτους. Έπίσης απε¬
  φασίσθη ή ενοιχίααΐς διαφό
  ρων άχινήτων τοθ Δήμου έγ
  κριθέντιον των σχετινών ίρων
  ενοικιάσεως. Τέλος τό Δημοτι¬
  κόν Συμβούλιον ενέκρινε τα πρα
  χτιχά τής ϊημοπρασίας διά τα τέ
  λη σφαγίων την οποίαν χαί κατε
  ,ΰρωαεν είς τίν άναδειχθέντα τι
  λευταϊον πλειοδίνην χ. Γεώργ.
  Μοσχολάχην. Ή συνεδ^ίασις τοθ
  Δημοτιχοθ Συμβουλίου διεκόπη α¬
  κολούθως διά τό εσπέρας τής σή
  μερον.
  ΠΡΟΣΕΧΗ!ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  Καθ' αρμοδίας πληροφορίας
  μεταξύ τής 4 καί 6 Ιουλίου
  θά κατσπλεύσουν είς τα κρητι
  κά ΰδατα τό γαλλικόν άντι-
  τορπιλλικόν «Μιλάν», οΰιινος
  έτπβαΐνει ό Διοικητής τής μοί-
  ρας τής Άνατολής ύποναύαρ
  χος ντέ Καρπαντιέ, καί τρία
  ύποβρύχια. Τ' ανωτέρω πολεμι
  κά θά έπισκεφθοθν τούς λι
  μένας Σρύδσς καΐ'Ηρακλείου.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΟΡΠΚΟΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  1 Σήμερον την πρωΐαν συγκα
  λεΐται γενική συνέλευσις των
  Γεοοργικβν Συνεταιρισμόν τοθ
  νομοθ Ηρακλείου. Ή συνέ
  λευσις θά λάβ[) χώραν είς τα
  γραφεΐα των προσκόιτων κατ'
  αυτήν δέ θά έκτεθώσι τα πε
  πραγμένα τής ενώσεως κατά
  τό λήξαν ετος, θά υποβληθή
  πρός έγκρισιν ό (σολογισμός
  1938—39 καί θά καταρτισθή
  ό προϋπολογισμός τοθ τρέχ.
  έτους, μεθ' δ θά διεξαχθώσι
  συζητήσεις επί τρεχούσης Φύ
  σεως ζητημάτων. Ούτω ή
  συνέλευσις θ'άσχοληθη μέ την
  σύναψιν καί τόν καθορισμόν
  ανωτάτου ποσοθ δανείων διά
  τάς καλλιεργητάς ανάγκας
  των συνεταιρισμών, διά τ ήν
  άπό κοινοΟ συγκέντρωσιν καί
  πώλησινγεωργικών προίόντων,
  ίδρυσιν έργοστασΐων έπεξερ
  γαοίας γβωργικών προίόντων,
  καί άποθηκών καί μέ άλλα
  συναφή ζητήματα. Ιδιαιτέρως
  θά συζητηθοΰν τό σιτικόν ζή
  τημσ,τό σταφιδικον,τό έλαιουρ
  γικόν καί τό οίνικόν.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ£ΥΟΝΤΑ~"φΛΡΜΑΚΕΙΑ
  Σήμερον 16 Ίίυνίου θά διανυ
  χτερεύσουν τα φχρμαχεΐα Αίμ
  πρου Κανακάκη χ«> Έμμ, Ζ
  ΑΙ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕΙΣ_ΤαΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
  ΤΑ ΔίΚΑΙΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
  Καθ' άρμοΜαν ανακοίνωσιν τοθ
  δπουργοθ τής Δικαιοσύντ;ς, είς τόν
  Πρόεδρον των Πρωτοδιχών παρέ
  χεται τό διχαίωμα τής έπιδιχά
  σεως μέρους των πάσης φύσεως
  άπαιτήσεων. Ό ϊχων την άπ»ί
  ττ,σιν, θά δύναται νά προσαγάγη
  τα στοιχεΐα τα όποΐα θά έχη εί;
  χείρας τού, βάσει των οποίων
  ό πρδεδρος των Πρωιοδιχών θά
  έκδίδη την απόφασιν τού περί έ-
  πιδιχάαεως μέρους τής άπαιτή
  σεως, ή οποίος θά είνε χαί άμέ
  σως ε<τιλεστή. Διά τοθ μέτρου τούτου τοθ δπουργείου Δικαιοσύ νης, θά^παρέχεται σημαντική διευ κόλυνσις διά τοδς έγείροντας δί χην πρός ικανοποίησιν μ ι άς άπαι τήσεως, δοθέντος δτι αί δίχαι ου ται, ώς γνωστόν πολλάκις χρονί ζουν. Τύ έν λόγφ μίτραν, 8περ παρέχεται είς τόν Πρόεδρον των Πρωτοδικών, είχε καί χαχά τό η% ρελθόν μεριχώς αναγνωρισθή διά νομολογίας των Διχασιηίίων, ήίη δμως χαθιεροθται πλέον όριστι κώς. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Ή Έπιτροπή τής διατιμήσιω; τοθ άρτου καθώρισε χθές τάς νίας τιμάς των αλεύρων καί τοθ άρτου ώς εξής: "Αλευρα λευχά δρ. 10 18 χατ'όχίν, πιτυροθχα 9.09 1)2, άρ τοςλ·ι»χό{ δρχ. 9,70, 0 Πρωΐνή ΦΟΒΟΙΣΥΓΙΡΟΥΣΕΟΝ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΙΑ Π Ω Η Ο Ν ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΟ ΑΠΟΚΑΕΙΣΜΘΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΚΧΟΡΗΣΕΟΣ ΑαΙΑΛΑΑΚΤΟΣ Ο ΜΟΙ» ΤΥΟΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού .άντα· ποκριτού μας.) —-Νυκτερινά τηλεγρα· φηματα πρός τό Αθηναϊκον πρακτορεί¬ ον παρουσ&άζουν πάντοτε ώς έκτάκτως κρίσιμον την κατάστασιν είς Τιέν-Τσίν. Ύπάρχουν αοβαροΐ φόβοι συγκρονσε· ών μεταξύ "Αγγλων καί Ίαπώνων. Έν τώ μεταξύ συνεχίζεται αύστηρός ό ά- ποκλεισμός, υπό των Ίαπώνων, τής αγ γλικής έκχωρήσεως. *Ε* παραλλήλου ό τύπος τού Τόκιο τηρεί αδιάλλακτων γλώσσαν επί τού ζητήματος τούτου, τονίζων ότι ή στά σις τής Ίαπωνίας οέν θά μεταβληθή έφ* όσον δέ ν μεταβάλλεται καί ή έν Κί · ν« άντιϊαπωνική προπχγάνδα ή«ς διε· νεργεϊται συστηματικώς υπό των αγ¬ γλικών άρχών. ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΟΒΑΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΙΣ ΤΙΕΝ-ΤΣΙΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΠ1ΘΕΤΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας). — ΣυμπληρωματικαΙ πληροφορίαι εκ τής "Απω Άνατολής άναφέρουν ότι είς τό Τίέν-Τσίν καί κα¬ τά την διάρκειαν τού διενεργουμένου υπό των Ίαπώνων άποκλεισμοϊ τής αγγλικήν έκχωρήσεως έλαβον χώραν σο· βαρά έπεισόδια. Ή αυτόθι αγγλικη άρχή τηρεί άπο· φασιατικήν στάσιν, λέγεται δέ ότι τό Λονδίνον απεφάσισε την εφαρμογήν άντιποίνων εναντίον τής Ίαπωνίας. ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ; ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άν ταποκριτού μας).— Καθ' οί άγγέλλε· ται έκ τού έξωτερικού φήμαι κυκλο φορούν ότι επίκειται ή κατάληψις τής ιγγλικής ζώνης είς τό Τιέν—Τοίν. Πάν τ ως ούοεμέα έπίσημος έπιβεβαίωσις ύ· πάρχει επί τής πληροφορίας ταύτης. ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΟΙΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίβυ (τβδ άνταποκρι- τοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν ίη Παρισίων καί Λονδίνου ότι κατηρτίσθη κοινή διακοίνω¬ σις τής Γαλλίας καί Αγγλίας ήτις έπιδίδε- ται έντός τής ημέρας είς τό Τόκιο. Είς την διακοίνωσιν ταύτην έφιστάται ή προσο- χή της Ιχπωνικής κυβερνήσεως επί των συ νεπειών τάς οποίας δύναται νά έχη ή στά¬ σις αυτής είς Τιέν— Τσίν καί ή συνέχισις τής έκεϊ επικινδύνου καταστάσεως μετκξυ Αγγλίας—Ίαπωνίας. Είς την διακοίνωσιν τονίζεται έπίσης ή κοινότης των συμφέρον των έν Κίνα τής Αγγλίας καί Γαλλίας. ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΝΟΤΛΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντ α- ποκριτού μας).— Έ* Νέας Υόρκης τηλεγραφούν ότι είς Τόκιο θά επιδώση νόταν καί ή Άμερική θεωρούσα ότι άπε:λε!.αι τό εμπόριον τη; έκ τής «τάσεως τής Ίαπωνίας. Ω ΗΝΤΕΝ Β Α ΜΕΤΑΒΗ ΠΡΟΣΕΧΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 15 Ίουνίου (τού άντα,· ποκριτού μ«ς).— Έ* Λονβίνου βεβαι¬ ούται ότι ό τέως ύπουργός των Έξω- ούται ότι ό τέως ύργός των Ε τερικών τής Αγγλίας κ. 'Άντονυ Ήν· τεν θέλει μεταβή έκ νέου είς την »Αμ· ρικήν.