97426

Αριθμός τεύχους

5193

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

17/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  —————————————ι————ε—————ιε-ε-εεε—εππνπ——■εππΗΠΜΠΠΒΒ——
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ πΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΪΗΕϊίϊΙΟΣ χηΤΜΤΗΙ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  γ
  Ιτησία λίραι 3
  ίξάμηνος ι
  Άμερικής
  Ιτησία δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΣΑΟΟΠΟΝ
  17
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5193
  Η ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΕΜΜΕΡΟΪ ΦΒΗΗΕΙΑΣ
  Ό Ύΐτουργος Διοικητής
  Πρωτευούσης κ. Κοτζιάς είς
  την πρωτοβουλίαν καί την
  φωτεινήν αντίληψιν τοΰ
  όττθίου τόσα όφείλουν αί
  Αθήναι, ό Πειραιεύς καί
  ή χώρα γενικώτερον εΐχε
  καί πάλιν μίαν ωραίαν
  οποίων έχει ανάγκην είς χά-
  μηλάς τιμάς. Είναι δέ γνω-
  στόν ότι ή φθήνεια αύξάνει
  την άγοραατικήν δύναμιν
  καί κατά συνέπειαν ένιοχύ·
  εί την εμπορικήν κίνησιν.
  Καί πρέηει νά σημειωθή ίτι
  είς τ« δεκαήμερον τής'φβή.
  Ιμπνευσιν: Την οργάνωσιν, νειας θ* μετάσχουν ολβι οί
  ενός δεκαημέρου φθήνειας. Ι εμποροι ασφαλώς, άφοϋ δέν
  ,τερεύων παράγων. "Αν
  [θήσετε άνθρώπους οί έποΐοι
  I-
  χοιιν ώς κατεύθυνσιν, την οποίαν
  ουδέποτε παραβχίνουν, την ίλην
  άρχιτεκτονικήν τής ζωτ)ς. είτε ή
  θιχήν την ονομάσωμεν, είτε οίχο
  νομικήν, θχ πεισθήτε ε!ς τό τί
  λος δτι οί άνθρωποι αύΐοί είνε
  μονον τυχη^οί ή ίτυχοι. Ή μοί
  ρ» είνε έ«ίνη πού θά γελάση
  μ*ζ6 τους, είτε πρώτη, είτε τε
  λευτχΕα. Ή ζωή είς τδ βάθος
  της καιαντδ μία κυβοπαιξία. Δέν
  «ίναι ολίγα τα τΐχραϊείγμαια τής
  υστάτης στιγμής: Γεγονότα χαΐ
  αυμβάντα περιπλίχονται μίαα είς
  Ινα παιγνίδι άναλλοίωτο παντοτΐ:
  τδ παιγνίδι τής τύχης.
  υί«θέτησεν ό
  κ. Μεταξάς καί
  είς εφαρμογήν ή
  Καί την έμπνευσιν αύτην ο
  πω; καί κάθε ωραίαν Ιδέαν,
  πρωθυπουργός
  θέτει ήδη
  κυβέρνη¬
  σις. Υπό τοΰ ύιτουργοΰ τής
  Έθνικής Οίκονομίατς κατηρ
  τίσθη μεγάλη επιτραπή ή
  όποία συνήλθε προχθές υπό
  την προεδρίαν τοΰ κ Κο-
  τζιά καί έμελέτησε άπό πά¬
  σης -πλευράς ολα τα σχετι
  ζόμενα μέ την οργάνωσιν
  τβΰ δεκαημέρου φθήνειας ζή
  τήματα. Απεφάσισε δέ όπως
  τό δεκαήμερον περιλάβη δέ-
  κα πλήρεις εργασίμους ήμέ
  ρας όπως οργανωθή είς τας
  Αθήνας, τόν Πειραια καί
  τας άλλας πόλεις τής περι¬
  φερείας τής Διοικήσεως πρω¬
  τευούσης καί όπως διαφημι-
  σδή κατά τόν έντονώτερον
  κχί τον αποτελεσματικώτε-
  ρον τρόπον. Τό δεκαήμερον
  φθήνειας θ' αρχίση κατά πα¬
  σάν πιθανότητα άπό 1ης Ι¬
  ουλίου. Καί θ' αποβή κατά
  τας υπαρχούσας προβλέψεις
  έξαιρετικώς ευεργετικόν καί
  δια τούς έμπέρου; καί διά το
  καταναλωτικόν κοινόν. Είς
  τό δεκαήμερον αύτό, οί έμ-
  ποροι πού θά δηλώσουν συμ¬
  μετοχήν θά ειμπορούν νά
  πωλούν είς χαμηλάς τιμάς
  τα έμπορεύματά των, χνρίς
  βεβαία ή φθήνεια καί ή έκ¬
  πτωσις των τιμών νά προσ-
  λαμβάνη τήνμορφήντδν«ραμ
  πέδων» τοΰ παρελθόντος η ν'
  άποβαίνη άθέμιτος συναγω
  ξιδίου, τό οποίον βέβαικ θά
  χρησιμοποιήσουν καί δι' ά·
  ναψυχήν. Ελπίζομεν ομνς
  ότι ό θεσμός των δεκαημέ
  ρων φθήνειας, θά μονιμοποι
  ηθή καί θχ έπεκταθή άργό-
  τερα είς τάς επαρχίας Δι¬
  ότι οί ΐδιοι λόγοι πού ύπηγό
  ρευσοιν την οργάνωσιν των
  είς την πρωτεύουσαν ύφίσταν
  ται καί είς τάς πλείστας, αν
  όχι είς όλας, τάς έπαρχια
  κάς πόλεις της χώρας. "Ε
  πειτα, ή έπιτυχία τοϋ θε
  σμοΰ είς τάς Αθήνας θά
  άποδείξη την ώφελιμότητά
  τού καί θά δημιουργήση
  παντοΰ όπαδούς καί θιασώ
  τ«ς τού.
  Διότι Α οργάνωσις τοΰ δε¬
  καημέρου θά άποδειχθή τό¬
  σον ώφέλιμος ίσον υπήρξεν
  επιτυχώς καί έμπνεισμένη ή
  ίδέα τοΰ κ. Κοτζιά περί ορ¬
  γανώσεως τού. θά αποβή ώ-
  φέλιμος κ*ί διά τόν εμπορι¬
  κόν κόσμον καί διά τούς κα
  ταναλωτάς πού θά εύγνωμο·
  νοΰν τόν υπουργόν τής Πρω¬
  τευούσης πού εϊχε την ώραί-
  γούσ«ς ανάγκας των
  V
  «ν- «ν Ιμπνευσιν καί τόν Προ..
  ταποκρίνωνται. Καί τό κοι- θυπουργον πού την υΐβθετη
  νισμός μεταξύ
  δεδομένου ότι
  νωνται μέ τόν
  των έμπόρων
  ολ* θά γί
  έλεγχον τοϋ
  κράτους κχί των έμπορικών
  ουλλόγων.
  'Ετσι οί έμπορβι θά πω¬
  λούν μεγάλας ποσότητας έμ-
  πορευμάτων είς μικρόν διά-
  στημα, θά πραγματοποιοΰν
  άξιολόγβυς είσπράξεις καί θά
  ειμπορούν κατόπιν καί είς
  άνακαινίσεις χαί βίς πλβυτι»
  σμόν των καταστημβτων νά
  θά φοβοΰνται κλονισμόν
  τής πίστεως των, όπως συνέ
  βαινε μέχρι σήμερον π«ύ
  ηθελαν πολλοί ίμποροι νά
  πωλήσβυν μέ έκπτώσεις άλλ'
  έφβββϋντο μην πιστευθή Ι
  τι πρεβχίνουν είς την ενέρ¬
  γειαν αυτήν άπό ανάγκην,
  άπό πίεσιν των πιατωτών,
  άπό την λήξιν γραμμκτίων,
  δ;ι ευρίσκοντο είς τα πρό
  θυρα πτωχεύοεως. "Ετσι χά¬
  ρις είς τό δεκαήμερον αύτό
  αί Αθήναι καί ό Πειραιεύς
  θά κινηθοϋν έμπορικώς, θά
  ζωογονηθοϋν οικονομικάς,
  θά'συγκεντρώσουν πλήθη ξέ
  νων, διότι αναμφισβητήτως
  θά μεταβοϋν πολλοί έκ των
  έπαρχιών διά προμηθείας, ά
  φοΰ—θά σχεφθοΰν— έκ τβΰ
  χέρδους πού θά έχουν έκ
  τής διαφοράς
  λυφθοϋν τα
  τιμων,
  έξοδα
  θά κα-
  τοΰ τα
  προβαίνουν καί είς τάς έπει-
  _ θυπουργον πού την ι
  νόν'έπίαη'ς θά ώφελήται διότι σε μέ στοργήν καί προθυ-
  θά προμηθβύεται τα εϊδη των μίαν.
  ος είχε τό έπιχείρημά τού. Καί
  τό έπιχείρημα αύτί—τό τελιχόν—
  ή« μάλλον δπέρ τής μοίρας πα-
  ρα δπέρ τήί λυγικής. Έπανελάμ
  βάνε δ,τι έπαναλάμβαναν άλλοτε
  καί οί θαλερές γιαγιάδες ατά έκ-
  στατικά προσωπάκια των παιδιών
  ΟΠΒΪ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  διατύ
  Ένα αιώνιον ζήτημα
  ληαε προχθές μεριχούς έγχωρίους
  άμπελοφιλοαίφου;:
  —Ή μαρα τ) ή λογική διέπει
  τα τοθ χόαμου τούτου;
  Αί άπαντήσεις άλληλοσυνεκρου
  οντο Καί δι«αίως· Τό ζήτημα εί
  νέ περίπλοχον. 'Έχει τόσας υπο·
  θίσεις, έχει τόσας λύσιις!
  νας μπορεϊ νά διατυπώση καί
  ιδικήν τού. Κατά κανόνα ή δι
  πωσις αύ;ή διαφέρει χαί είς των
  τύπον χαί είς την θυσίαν. Αλλα
  τότε ποία ή αχοπιμότης τής συζη
  τήοεω ; Σήμερον άπό κάθε ου,η
  τΥριν, χαί την μάλλον οίΧ°Υ«
  νειαχήν είνε δυνατόν νά
  θουν ώφιλήματα. Νά Γ . .
  άντιλήψεις χαί νά ρυθμιοθοθν τρ6
  ποιζωής. Μέμίαν συζήτησιν μ«αί
  αν, μάτβιος είνε καί 6 χίπος της
  χαί τα άποτελίσματα-
  —Έν πάοη πβριπτώσει ή
  τησις περί μοίρας Χ*'
  πβραμένει χαί έπίχαιροί
  δαχτιχή
  —Διδαχτιχή; ·■
  —Φυσιχά Διότι χα' .
  τηβις αυτή φθάνει είς ίνα συμπί
  ρααμα. Καί είνι πίστεψί μ« ·ν·'>
  λόγον τί βιιμπίρΛβμ01 *«το.
  •Ο μορφώί«ς γνώμην τΐλευταΐ-
  προέλ-
  γ
  κ«1 δι
  πού άίουαν πάντοτε μέ συγχίνησι
  τό παραμύθι των:
  — Μή πονοχεφαλιόίτε παιδία
  μοί*. "Ολαι είνε τής τύχη; ατον
  ντουνιά. "Εχετε τύχη δπως τό^β*
  σιλίπουλο χαί ή πεντάμορφη; "Ε
  γετεχαί μπορεση...
  Όμολογουμίνως οί χαιροί μας
  —τί παράξενοι άλήθειβ!—Ιρχον
  ται νά ιπισφραγίσουν μέ «τετρά
  γω<ες αποδείξει;» τό παραμυθένιο ρεφραίν. Ούϊίποτ» άλλοτε έχεΐνο τδ περίφη'ΐο «Συν Άθηνδ χαί χεΐ ρα χίνει» απεδείχθη τίσον άνωφε λίς Καί ουδέποτε άλλοτε ό δημο αιολίγος τής ημέρας ίηέτυχεν ιΐς τόν καθορισμόν τού τόσην ά? μονίαν μέ τα πράγματα τής ζω- ί){: Αύτοι πού χουνοθν τβ χέρια χους «"ύν Άθηνίϊ» κινδυνεύουν νά τα.. δγάλουν. Καί νά πεθάνουν ατ!( χλινι>ε; καί τα νοσοχομεΐ»!
  μοιραΐα δλα στόν κόσμο;
  Μοιρα αναμφισβητήτως ή αχε
  δόν. Άκριδώς μέσα άπό τον λογι
  Άς άφήνουμε τή
  ν*
  τρίχη «ϊπως ξέρει τ' άίρι, οπου
  θέλει τ' άίρ:». Τό ώραϊο τρα
  γοθδι χοΰ Χατζοπούλου είνε κχί
  είς τον αίώνά μας μία πραγμχτ:
  Καί μία λογιχή: Επί τί
  η μ γή
  λους βίαν χινοθμεν χέρια καί πό
  δια είς τό κενόν—γιατί νά τα χι
  νοθμιν; "Ας αφήσωμεν τόν άνε
  μόν νά κινγ] έμάς. Ή μοίρα μπο
  ρεΐ είς τό τέλος νά βαρεθ^ αυτή
  την πχλινδρομικήν κίνησιν. Διότι
  Ιχει ίδιοτροπίες ή μοΐρα. Είνε
  ρωμαντιχή! Τής αρίσει νά περι
  θάλττη τα άπροστάτευτα δντα, δ
  πιβς ή γεοονχοκόρη, Ινα ακυλλά
  χι ή ίνα γατάκι τοθ δρόμου. "Αν
  ή κατάστασίς των την εϋθόνει έξ
  ολοκλήρου, αύιο είνε ζήτημα πού
  Σέν την ένϊιαφίρει.
  Λ2Μ0ΔΛΙΟΣ
  Ζητήματα τής ύπαίθρου
  ΓΕΟΡΠΚΟΙΣΥΗΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
  (ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΙΙ ΘΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  Τα θέματσ τής συγχροτηθεΐ φαρμακευτικής περιθάλψεως
  σης χθές είς την μεγάλην αί¬
  θουσαν των γραφείων τής
  προσκοπικής οργανώσεως, συ¬
  σκέψεως ι&ν προέδρων των
  Γεωργικθν Συνεταιρισμών τοθ
  νομοθ μας ύηήοξαν πολλά
  καί σπουδαϊα. Διότι άφεώρων
  δλα τα μεγάλα προβλήματα
  τοθ νομοϋ: Τό σταφιδικον, τό
  έλαϊκόν, τό σταφυλικόν, τό
  οίνικόν, τό σαικόν, τό κιτρι
  κόν, την άγροτικήν πίστιν, την
  συνεταιριστικήν οργάνωσιν,
  την ενίσχυσιν των «ΟΤκων τοθ
  Άγρότου» την έττεξεργσσΐσν,
  τόν έξευγενισμόν καί την τυ
  τιοποΐησιν των κυριωτέρων
  προϊόντων,τήν οργάνωσιν το6
  αγώνος κατά των φυτονόσων,
  την τόνωσιν των ίξαγωγών
  καί την εξασφάλισιν τής πω
  λήσεως των προϊόντων είς κα
  λάς τιμάς. Καί ή σύσκεψις,
  άντεμετώπισε τα προβλήμστα
  είς τα μέλη των, διά την έκτέ
  λεσιν έξυγιαντικΔν έργων
  καί διά την ίδρυσιν μεγάλου
  συνεταιρικοθ ΘεραπευτηρΙου
  —Πολυκλινικής, είς κεντρικόν
  σημείον ώστε νά είναι εΰ<ο- λος ή μεταφορά πρός νοση¬ λείαν των ασθενών καί έκ των τριΰ>ν έπαρχιών, πού είναι
  τόσον άηομεμακρυσμέναι άπό
  την πόλιν. Παραγωγικών διά
  την εκτέλεσιν έγγειοβελτιω
  τικΔν Ιργων, διά την ρύθμισιν
  ζωνών καλλιεργείας, διά την
  ίδρυσιν συνεταιρικών έργοστα
  σΐων, έλαιουργΐας, οίνοποιΐ
  άς κ. λ. π. "Εχομεν έπίσης
  τονΐσει, 6τι είς τόν τόπον μας
  καί γενικώτερον είς την Έλ
  λάδα δχι μόνον ύπάρχουν αί
  προϋποθέσεις άλλά καί έπι-
  αύτά άπό πάσης πλευράς καί βάλλεται νά δημιουργηθή σο
  τα έτοποθέτησεν επί βάσεων βαρά άγροτική βιομηχανΐα
  διά την επεξεργασίαν, τόν
  έξευγενισμόν καί την τυποποΐ
  ησιν διαφόρων προϊόντων, ό¬
  πως είναι τό Ιλαιον, ή στα·
  καί Ικα
  έγγυωμένων ταχείαν
  νοποιητικήν λύσιν.
  Δέν θ' ασχοληθώμεν
  πόν ημείς σήμερον μέβλααΰτά ' φίς, ό οΤνος, διά την παρα-
  τα προβλήματα. Διότι κοί χρό σκευήν ζακχάρεως καί άλλων
  λθι
  τα πλείστα έξ
  εκθέσει κατ' έ-
  νος καί χώρος πολύς θά άτιη
  τεΐτο καί τα περισσότερα εί¬
  ναι τής άτιοκλειστικήςδικαιοδο
  σ(ας τής κυβερνήσεως. Άλλά
  καί διότι διά
  αυτών έχομεν
  πανάληψ^ν τάς άντιλήψεις μας
  πού συμπΐπτουν καί μέ την
  γνώμην τής πλειονότητος των
  άγροτων μας. Θ" άσχοληθω
  μέν μέ δύο μόνον θέματα, μέ
  6ύο μόνον ζηιήματα διά τα
  όποϊα χρειάζεται μόνον των
  άγροτών ή ττρωτοβουλΐα καί
  τής Άγροτικής Τραπέζης ή ε¬
  νίσχυσις καί διά τα όποΐα
  δέν είνε άπαραΐτητος ό πά
  ρεμβατισμός τοθ κράτους.
  Καί τα ζηχήματα αύτά, στε
  νά συνδεδεμένα καί έν πολ
  λοϊς άλληλοεξαρτώμενα, εί
  ναι 1) ή ίδρυσις παραγωγι¬
  κών καί ύγειονομικων συνε
  ταιρισμών καί 2) ή δημιουργΐα
  βιομηχανΐας έπεξεργασΐας καί
  βελτιώσεως τής ποιότητος των
  διαφόρων άγροτικών προϊόν-
  των μας, Έχομεν άλλωστε
  τονΐσει καί είς προηγούμενα
  άρθρά μας κατ' επανάληψιν
  8τι έδω, ιδίως δέ είς την Με
  σαράν, δηλαδή είς τάς επαρ¬
  χίας Μονοφατσίου, Καινουρί¬
  ου καί Πυργιωτίσσης Βπου έ-
  πικρατεΐ ή ποικίλη καλλιέρ
  γεια καί οί κάτοικοι είναι καθ"
  δλα σχεδόν αύτάρκεις, δέν
  ύπάρχει άνάγκη οργανώσεως
  πιστωτικών συνεταιρισμών. Έ
  κεΐ έπιβάλλεται ή "ίδρυσις συν
  χον είρμον είνε δυνατόν νά προίλ | αιρισμών ϋγειονομικών καί
  μίντ] ίοίρροποί λογιχή είνε ίΐυ διά την παροχήν Ιατρικης καί
  τιροϊόντων έκ των χαρουπΐ
  ών, διά ιήν εξαγωγήν, συσκευ
  ασίαν καί συντήρησιν νωπθν
  όΐτών έκτΔνπορτοκαλλιών,τών
  σταφυλιών καί άλλων φροΰ-
  των πού έχουν μεγΐσιην ζήτη
  σιν παντοθ τοθ κόσμου καί
  πωλοθνται πανάκρφατ, διά
  την έτιεξβργασΐαν των άνα
  ριθμήτων άρωματικών φυτων
  μέ τα όποΐα είναι κεκαλυμ
  μένη ή έλληνική γή, διά την
  παρασκευήν αΐθερΐων έλαιων,
  φαρμακευτικων εΐδων, άρωμά
  των. Καί εχομεν ύποδεΐξει δ-
  τι έπιβάλλεται νά επιδιωχθή
  ή δημιουργΐα των βιομηχανι
  ών αυτών διά τής Ιδρύσεως
  συνεταιρισμών των παραγω
  γων, χρηματοδοτουμένων υπό
  τής Άγροτραπέζης, έφόσον
  τό Ιδιωτικόν κεφάλαιον άδια
  φορεΐ. Διότι χωρίς την βελ
  τίωσιν τής ποιότητος των προ
  ϊόντων, χωρίς την βιομηχα
  νίκην επεξεργασίαν των, ή
  ποσοτική αύξησις τής πσραγω
  γής ιων, δέν θά Ιχη καί μέγα
  λην αξίαν.
  Κα, διότι άκόμη δέν πρέπει
  ν ά λησμονώμεν δτι ή δημι
  ουργΐα άγροτικής βιομηχανίας
  θά συντελέση είς την οίκονο
  μικήν μας άνάπλασιν καί πε
  ρισυλλογήν καί άνόρθωσιν.
  Οί άπόστολοι λοιπόν τής συ
  νεταιριστικής ίδέας, οί πραγ
  ματικοί (δεολόγοι πού ποθοθν
  την αναδημιουργίαν τής έλλη
  νίκης ϋπαίθρου καί ή Άγρο
  τραπέζα, άς στρέψουν τάς
  προσπαθείας των πρός αυτήν
  την κατεύθυνσιν. Θά προσφέ
  ρουν ύψίστην υπηρεσίαν είς
  τόν τόπον.
  Η Ι.ΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ο1ΟΥ
  ΤΥΜΠΑΚΙ ΟΥ ΜΕΛΑΗΠαΗ
  Μ(α έξαιρετικά ευχάριστος
  πληροφορΐα μάς εδόθη τάς
  ημέρας αύτάς: "Οτι ττρόκειται
  νά έπαναληφθοθν αί έργασί
  αι προεκτάσεως τής όδοθ Μοί
  ρών—Τυμπακίου είς Κόκκι¬
  νον Πύργον. Πρός τόν σκο
  πόν μάλιστα αυτόν θά μετέ
  βαινε χθές είς Τυμπάκι ό μη
  χσνικός Κοινοτήτων κ. Καληω
  ράκης καί κυρΐως διά νά με¬
  λετήση τό ζήτημα τής διαβά¬
  σεως τής όδοϋ έκ Τυμπακίου
  καί νά Τδη κατά πόσον ή κοι
  νότης καί οί κάτοικοι θά ήσαν
  διατθε'μένοι νά δεχθοθν ρυμο
  τόμσιν 15 περίπου οίκιών, μέ
  μικράν αποζημίωσιν καταβλη
  θησομένην υπό τοθ κοινοτικοθ
  ταμείου. Διότι άλλως ή όδός
  θά διέλθη εξω τής κωμοπόλε¬
  ως, δεδομένου δτι τό Δημό¬
  σιον δέν ειμπορεί ν' άποζηαι
  ώνη ιδιοκτήτας ρυμοτομουμέ
  νων οίκιών. Φανταζόμεθα δέ
  ότι τό ζήτημα αϋτό θά ρυθμι
  σθβ ταχέως καί κατά τόν κα
  λύτερον καί τόν μάλλον έξυ·
  πηρετικόν, διά τα γενικά συμ
  φέροντα τοθ Τυμπακίου τρό¬
  πον. Δέν πρόκειται άλλωστε
  νά εξετάσωμεν ημείς σήμερον
  άν πρέπει νά διέλθη μέσω τής
  κωμοπόλεως ή εξω αυτής ό
  άμαξιτός δρόμος.
  Ημείς ένδιαφερόμεθα κυρΐ
  ως διά την κατασκευήν τής
  όδοϋ, διά την προέκτασίν της
  καί πέραν τοθ Τυμπακίου
  πρός δυσμάς.
  Καί αισθανόμεθα ιδιαίτερον
  χαράν πληροφορούμενοι ότι
  εί ληφθή απόφασις νά έκ
  τελεσθή τό Εργον αύτό. Διό
  τι ή έπανάληψις των έργασι
  ών καί ή προέκτασις τής ό
  6οΟ μέχρι Κοκκίνου Πύργου
  θ' αποτελέση γεγονός μεγί¬
  στης σημασίας. Θ' αποτελέση
  την άπαρχήν διανοΐξεως τής
  μεγάλης άρτηρΐας, ή όποία,
  διερχομένη διά Κοκκίνου Πύρ
  γου, Άγίαο Γαλήνης καί Με
  λάμπον, θά ένώση την Μεσσα
  ρδν μέ τό Ρέθυμνον. Καί θά
  ΙχΠ Α άρτηοία αυτή τεραστί¬
  αν όντως αξίαν. Θά συντε¬
  λέση £(ς την εμπορικήν άνά
  πτυξιν τοθ Κοκκίνου Πύργου
  καί τής Άγίας Γαλήνης, είς
  την ταχυτέραν καί δι* ελαχί¬
  στης δαπάνης μεταφοράν των
  προϊόντων τής Μεσσαράς είς
  τούς λιμένος τής έξαγωγής,
  είς την οικονομικήν ανάπτυ¬
  ξιν τοθ τόπου κυρΐως δέ είς
  την αθξησιν τής παραγωγής.
  "Επί πλέον δέ ή όδός αυτή θ'
  αποτελέση τό κεντρικόν τμή-
  μα, την σηονδυλικήν στήλην
  τής μεγάλης άρτηρίας πού
  Εχει αποφασισθή νά κατα¬
  σκευασθή κατά μήκος τής νο·
  τΐας πλευρδς τής Κρήτης άπά
  Ιεραπέτρας καί Β.όννου μέχρι
  των Σφακίων. Καί είναι εΰ<ο λον ν' αντιληφθή πάς τις πα¬ σην άνυπολόγιστον πράγμα- τι αξίαν θά Εχη αυτή ή άρτη- ρία. Θά συντελέση είς την πλήρη αναδημιουργίαν τοθ τόπου, είς τεραστίαν ανάπτυ¬ ξιν των καλλιέργειαν, είς αύξησιν τής ιταραγωγής, είς τόν πλήρη συγχρονισμόν τής Μεγαλονήσου. Θά αποτελέση δ' επί πλέον, τό μέτρον τής στοργής καί τοθ ένδιαφέροντος τοθ κρά¬ τους υπέρ των άγροτων. Κσί εϋτυχώς, ή στοργή καί τό ένδι αφέρον ύπάρχουν. Καί έκδη λώνονται καί έκ μέρους τοθ Γεν. ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανάκη καΐέκ μέρουςτοθπρωθυπουργοθ κ. Μεταξά. Εκδήλωσιν τής ά- πείρου στοργής των θά άποτε λέση καί ή έπανάληψις των εργασιών κατασκευάς τής 6· δοθ Τυμπακίου—Κοκκίνου Πύρ γου—'Αγίας Γαλήνης—Μελάμ πων. Οί δρόμοι. Τό Δημοτικόν Συμβουλιον ενέκρινε είς τελευταί¬ αν συνεδρίασιν πίστωσιν διά την επισκευήν καί άσφαλτό· σΐρωσιν τής τιρό τοθ έστιατο- ρίου Γιαμπάμττα πλατεΐας καί τής λεωφόρου Βασιλέως Κων¬ σταντίνου. Καί Επραξε βεβαία καλώς. Καί ολοι δμως σχε¬ δόν οί άλλοι κεντρικοί δρόμοι τής πόλεως χρήζουν ριζικής επιδιορθώσεως. Καί ελπίζομεν ότι τό Δημοτικόν Συμβούλιον θά διαθέση τσ<· άναγκαιού σας πιστώσεις τό ταχύτερον. Διότι αί εργασίαι έπισκευής πρέπει νά γίνουν τό συντο- μώτερον καί, έν πάση περιπτώ σει, πρίν αρχίση Π περίοδος μεταφοράς καί έξαγωγής των σταφυλών πού δημιουργεΐ με¬ γάλην κίνησιν είς τούς δρό μους μας. Τα σχολειό, τής πόλεως. Τώρα όπότε έκδηλώνεται ένεργώς καί έμπράκτως τό ενδιαφέρον τής κυβερνήσεως διά την εκπαίδευσιν πιστεύο¬ μεν δτι θά καταβληθή φροντίς ν' αποκτήση καί ή πόλις μας νέσ, £νετα, ύγιεινά σχολικά κτΐρια. Μεΐ' ολίγον άλλωστε θά κατεδαφίσθη τό κτίριον τής παλαιάς ΝομαρχΙας καί έν συνεχεΐα καί τό κτίριον τού παλαιοθ Δημαρχείου, ο¬ που στεγάζεται τώρα τό Γυ μνάσιον, ΈπεΙγει λοιπάν ή διευθέτησις τοθ ζητήματος αύτοθ, ωστε άπό τοθ προσε- χοθς σχολικοΟ Ετους νά ίχουν στέγην μόνιμον καί τό Γυμνά- σιον καί τό Πρακτικόν Λύ· κειον. Καί πιστεύομεν ότι τό ζήτημα θά διευθετηθή διά τής αποπερατώσεως καί χρησιμο¬ ποιήσεως τοθ ΚαπετανακεΙου μεγάρου, ποΰ προωρίζετο έν άρχ|) δι* ορφανοτροφείον αρ¬ ρενων καί απεφασίσθη νά στεγάση τα σχολεΐα. Τα γαλλικά σκάφη. Μετ" ολίγας ημέρας θά κα· ταπλεύση είς τόν λιμένα μας Ε» γαλλικόν άντιτορπιλλικόν τοϋ όποΐου έπιβαΐνει ό ναύ- αρχος—Διοικητής τοϋ στόλου τής 'Λνατολής κ. Καρπαντιέ. Θά συνοδεύεται δέ τό σκάφος καί άπό τρία ύποβρύχια. Ό Κρητικός λαός άναμένει μέ χαράν τόν κατάπλουν των γαλλικον πολεμικήν καί την άποβίβασιν των αξιωματικών καί τώνπληρωμάτων των. θά εύρη την ευκαιρίαν νά εκδη¬ λώση δι* άλλην μίαν φοράν τα αίσθήματα τής άγάπης καίτης εύγνωμοσύνης τού πρός τό ειόγενές Εθνος πού ευρέθη πάντοτε παρά τό πλευρόν τής Ελλάδος καί πού ήγωνΐ σθη άνέκαθεν διά τόν πολιτι σμόν καί τόν άνθρωττισμόν. ΟΙ παντοπώλαι. Πληροφορούμεθα δτι τό συ νελθόν τελευταίως είς Αθή¬ νας πανελλήνιον συνέδριον των Παντοπωλών απεφάσισεν έχτός των άλλων καί την ΐ δρυσιν ΌμοσπονΒίας παντο πωλων. Ή απόφασις ένέχει μεγάλην σημασίαν διότι ή ε νωσις δλων των παντοπωλών τής χώρας είς μίαν ισχυράν οργάνωσιν θά συντελέση είς την καλύτερον εξυπηρέτησιν των συμφερόντων των, πολύ περισσότερον μάλιστα έφόσον ή οργάνωσις Ιδρύεται μέ την Εγκρισιν καί την συνδρομήν τής Κυβερνήσεως πού τόσον δεικνύει ενδιαφέρον διά την κατ' εξοχήν συμπαθή όσον καί φιλόνομον καί φίλεργον τάξιν των παντοπωλών,
  ΛΠΘΡΘΩ219
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θεοινός).— Σή
  μερον: «Ήρως τού Μάρνη» μέ τόν
  Ραιμύ. Έκτός προγράμματος ζουρ
  νάλ. Την Δευτέραν «Τρείς Εξη έν·
  νέα». Σημ. Έκαστην Δευτέραν,
  Πέμητην κοί Κυριακή άπογευμα
  τινή ώρα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) κινηΜατο-
  γράφος.— Σήμερον «θσλασσινή
  περΐπολος» Την Κυριακή ώρα 7
  μ. μ. απογευματινήν
  ΜΙΝΩΑ.— Την Κυοιακήν ώρα
  2 μ. μ έπεισοδιακόν. "Ωρα 4 μ. μ.
  ή κωμωδΐα «Δουλειές μέ Φοθν
  τες>: Χονδρός καΐ Λιγνός.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΩΝ ϊϊίΡΟΝ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμδς "Αθηνών
  Προγραμμα 17η;Ίουνίου.
  12 25 Σήμα—Έθνικός "Υμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Τραγςύδια μέ φ Λύς
  Γκωτύ (δίσχοι).
  13 'Αποσπάσματα άπό την δ-
  περέττα <<ή Πριγχίπισσα τής Τσαρντας» τοθ Κάλμαν (δίσκοι). 13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή σεις. "Ωρα Άστεροοχαπείου Ά·· θηνών. 13.45 Έλαφρό τραγοθδι (δπό τής χ. Ελένης ντέ Ροζέ) καί μουσική χοροθ (Δίσκοι)· 14 40 Είδήσεις— Μετεωρολογι¬ χόν δελτίον—Κίνησις άγορας Ηει ραιως. Έθνικός "Υμνος—"Υμνος Νεολαίας. 19.10 Μουσική μπαλλέττου κα! 99 ο ν ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ' Μέσα είς την Πετρούπολιν αί φήμαι όργιάζουν... Οί κα· κές γλώσσες διασπεΐρουν πώς ό Ρασποθτιν έχει ιώρα σχέ σεις μέ την τσαρίνα. Λένε ά κόμα πώς στρέφει τα βλέμμα τα πρός τίς μεγάλες δούκισ σες—τίς κόρες τοθ' αύτοκρατο ρικοθ ζεύγους... ΟΙ μεγάλες δούκισσες έχουν ξεπεταχθή". Τό σΛμά τους Ιχει δέσει.. Ώ ριμάζουν.. —Ό Ρασποθτιν... — διηγεΐ ται ε*νας καλοντυμένος κύριος είς τόν σύνοδον τού καθώς δι ασχΐζουν τόν δρόμο. —Ντροπή, ντροπή νά πι· στεΰετε καί νά έπαναλαμβά· νετβ, έξοχώτατε, κ' έσεΐς αύ τάς τάς κακοηθεΐας. Ό άνθρωπος πού προσαγο ρεύεται άπό τόν σύνοδον τού «έξοχώτατος» είνε ενας άνώ τερος δικαστικός. Ό συνοδός τού είνε ό Άρόν Σιμάνοβιτς, ό Έβραΐος. Είνε ό έμπιστος τοθ Ρασποθτιν καί (διοΐτερος γραμματεύς τού. 'Από την ήμέρα πού ό τσά ρος ανεχώρησεν είς τό μέτω πον ό Ρασποθτιν δέν έπάτη σεν τό πόδι τού είς τό άνά- κτορον. ΚαΙ ή τσαρΐνα τόν δέχετσι πάντοτε κοί μόνον Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Μεγάλη ποικιλία εις τούς χρωματισμους τουαλεττών. αίς 5πό τή; φιλαρμονικής τοθ Βε ρολίνου κ» Ι υπό την διεύθυνσιν τοθ Σμίτ—"Ισσερστιτ. 19.20 Έ ώρα τοθ ΠαιδιοΟ, 19.50 Δημοτιχό τραγοΰδι (υπό τοθ όμίλου Κυριακάτη). 20 20 Μονωδίαι καί δυωδίαι. 20 50 Είδήσεις.— Χρηματιστή ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον. 2105 ΣυμΤωνιχή τζάζζ (δπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Β. Βιτάλη). 21.30 ΌμιλΕα. 21.45 ΝυκτεριναΙ είδήσεις. 22.15 Συνέχεια συμφωνικής τζάζζ. 22.30 Έλαφρά μουσική (υπό τής έρχήστρας Κορινθίου). 23. Μουσική τζάζζ (δίσχοι). 0.15 ΤελΐυτοΤαι είδήσεις. ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΕΛϋΑΙΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Ένα έργον πού θά μείνη άξέχαστ© γιά πάν τα. ΗΡΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΙΜΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ή πιχάντικη Παρισι νή φάρσα μέ την οποίαν ξετρέλλανε πέρυσι την 'Αθήνα ό θίασος τής Μα ρίκας ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ. ΤΡΕΙΣ... ΕΞΗ... ΕΝΝΕΑ. Νέ τέ ν γβητευτικώτερο, άλ λά *αι τόν χομψότϊρο παιρα σμβ τίκ Παριζιάνικης σκηνής καΐ οθόν ής. Ρενέ ΣαΙν Σύρ Μέγκ Λεμονιέ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ 100 ΛΚΔΡΕΣ ΕΚΛ ΝΡΙΙΙΙ ΝΕ ΤΗΝ ΝΤΙΑΗΑΗ ΤΑΡΜΠΙΗ "Οσον προχώρει είς την συ ζήτησιν ό Σιμάνοβιτς γίνεται πιό θερμός. — Ό Ρασποθτιν όλον αύ τόν τόν τελευταΐο καιρό ζή £να βίον οίκογενειακόν... Θά δήτε μέ τα μάτια σας κσΐ θά πεισθήτε. Τί άλλη απόδειξιν θέλετε άφοθ αύτές ακριβώς τίς ήμέρες ήλθεν άπό την Σι- βηρία νά ιδή τα παιδία της πού μένουν μέ τόν πατέρα τους, ή γυναϊκα τού; —Ή γυναϊκα τού; ΌλΙγα βήματα χωρίζουν ά- κόμη τούς δύο περιπατητάς άπό τό ύπ' αριθμόν 64 άκΐνη τον τής όδοθ Γκροτσοβάγισ. Έχουν φθάσει Ιξω άπό τό σπΐτι τοθ Ρασποθτιν. Ό Σι· μάνοβιτς μέ ϋφος άνθρώπου πού είνε έλεύθερος νά μπαι- νοβγαΐνη στό σπΐτι, σπρώχνει την πόρτσ: —Περάστε, έξοχώτατε. Άφήνει τόν ξένον πού συν- οδεύει νά περάση πρώτος.Άλ λά πρΐν προχωρήσουν είς τό εσωτερικόν τοθ σπιτιοϋ ευρί¬ σκει τόν τρόπον καί τοθ ψ θυ ρ!ζει: —Θά σχηματίσετε μόνος σας γνώμην. Άλλ' άν πεισθή¬ τε γιά οσα οάς εΤπα, δέν θά ξεχάσετε νά τα έπαναλάβετε είς τόν πρΐγκηπα Παθλον. (συνεχΐζεται) Πολύ τής μόδας είνε γιά τό ά· πόγευμα μιά τουαλέττα άπό κρέπ ντέ σιν άσπρο ή κίτρινο έμπριμέ μέ μεγάλα μαθρα αχέδια: άΎθη πουά ή γεωμιτρικά σχίδια. Γιά τό άπογευμα έπίσης είνε ε"να ταγιέρ άπό σκωτσέζικο ταφτά μέ πολύ μεγάλα χαρό, είς τρία χρώματα: μαθρο, άσπρο καί πρά- σ.νο ή μαθρο, άσπρο καί κόχκινο. Συνηθίζονται πολύ άπό τίς κομ ψίτερες παριζιάνες καπέλλα μέ μεγάλα μπόρ σέ φίρμα μπρετόν χωρίς καμμιά άλλη γαρνιτοΰρα άπό Ινα πλούσιο μονόχρωμο φι- ίγκο. Ή καλοκαιρινή μόδα παρουσι· άζει μεγάλη ποιχιλία είς τούς χρωματισμους ποΰ είνε ώς επί τό πλείστον ζωηροί. Δέν εύνοεΐ μό νο τα έμπριμέ, άλλά χαί τα μονό χρωμα φορέματα Τό ώραιότερο πρωϊνό κοστοθμι είνε Ινα ταγιέρ άπδ δίνπρο ή μπέζ Καλοκαιρινό μόδα πιχέ, τό οποίον θά συνοδεύσετε μέ μιά άσπρη μπλούζα άπό δχτί- στα. Ή μπλούζα, αυτή γαρνίρε ται μέ σΐενά δαντελλένι* άντραν τέ καί συμπληρώνεται μέ Ινα ά- φράτο ζαμπό έπΐΌης δαντελλένιο. Γίά τό πρωΐ έπίσης είνε ίνα ταγιέρ μέ χοντί) ζαχέττα ή μπο λερό σέ χρώμα μπλέ μαρίν έμ- πριμέ μέ μιχρά άσπρα πουά. Ζώ ντ] άπό δέρμα άσπρο μέ τετράγω νη άσημένια άγκράφ Μπλούζα ά- σπρη γαρνιρισμένη μέ πολύ λε· πτά πιετάκια λενζερί. Μέ τό τα¬ γιέρ αύτό θά φορέσετε ίνα μέγα λο χανοτιέ άπό άσπρη ψάθα γάρ νιρισμένο μέ όμοιόχρωμα ^πτερά. Τό ρόζ πάλ είνε τό χρώμα πού εύνοεϊ περισσότερον ά<τό δλα τα άλλα ή φιτεινή παριζιάνιχη μό δα "Οχι μόνον γιά καπέλλα χαί φορέματα άλλά χαί ώ; γαρνιτού ρα των μο όριον ή μπλέ μαρίν φο ρεμάτων. ή Ντιστΐγκέ Κεμάλ 'Ατατούρκ ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοΰ "Αρμστρογγ. ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πολυτελές: «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρά τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ. Αασκαλάκη. ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά την υπηρεσίαν τού. Αί άν«καιν(οεις τού τό κατέ στησαν απαράμιλλον. ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όδβς ϊταίίου-ΑΟΗΝΑΙ. . αΛατι Μαγειρικο Έπιτραπέζιο Είς παχέτα 200 δραμίων καί μιάς οχάς Αροχ. 4.60 κατ' οκάν χονδρικώς έκ τοΰ Καταστήματος: Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ. Τ0.22ΑΝΤΙΝΙΚ0Τ γίνεται άπό έχλεκτά καπνά, ειδι¬ κώς επεξειργασμένα κατά τής Νικοτί- νης καί της Πυριδίνης. Προσφέρεται σέ κουτί πολυτελές ποΰ ξεφεύγει άπό τα συνηθισμένα άσπρα καλούπια. Δρ. 15.— εΐκ ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρά οίκία δι' ε¬ νοικίασιν ή χαί αγοράν τοΤς με τρητοΐς χαί είς οιονδήποτε μέ ρος χ*ίς πόλεως τ) περιοχάς «δ· !*!$ Πληροφορ£«» πβρ' ημίν, 90ον 'Υπό τό πρίαχημα 2τι είχε δια πραχθή προδοσία διέλυσαν τό χόμ μα τής αντιπολιτεύσεως καί τό ε¬ ξεδίωξαν. Οί άρχηγοί τής άντιπο ίλιτεύσεως, ό Ραούφ, & Ραχμή, ό Ι'Αδνάν, ή Χαλιντέ ΈντΙπ, μόλις έπρόφθασαν νά φύγουν, την τελευ ταίαν στιγμήν. Τ^ αίιήαει τοθ Μουσταφά Κεμάλ ή έθνοσυνέλευ αίς άνέστειλε προσωρινώς την ι σχύν τοθ συντάγματος καί έσωσεν είς τόν Κεμαλ εντολήν έν λευχψ νά διαχειρισθή απεριορίστου την εξουσίαν, ώ; δικτάτωρ, χαί νά σώ ση την χώραν. Ή άσυλία των βου λευτών ήρθη. Κατά τού τύπου ή σκεΐτο αύσΐηρά λογοκρισία. ΟΕα δήποτε πράξις χαί κριτική χατά τής κυβερνήσεως εθεωρείτο π?α ξις έσχάτης προδοσίας. Τα διχα στήρια τής άνεξαρτησία; άνέλαβαν νά ίκχαθαρίσουν την χώραν χαί ετέθησαν άμέσως ίπΐ τό Ιργον.Ό Μουσταφά Κεμάλ απεφάσισε νά είααγάγη τού; ήγίτας τής άντιπΐ λιτεύσεως είς δίκην, επί εσχάτη προδοσία. Άλλ' ί Φεεχή, ό πρω θυπουργός, τα άλλα μίλη τής χυ βερνήσεως χαί ττολλοΐ έκ των όπα δών τοθ Κεμάλ, άντετάχθησαν είς τουτο. Πολλαί έκ των άντιπολιτευ ομέ/ων ήταν προσωπιχοί φίλοι των. ΙΙολλοί έκ των άντιπολιτευο μένων, ώς Ραούφ, ί Άλή Φουάτ, δ Κιαζήμ Καρά Μιτΐχήρ, ήσαν γεννάται χαί τίμιοι άνδρες, οί & ποίοι είχαν προσφέρει μεγάλας υπηρεσίας είς την Τουρκίαν. Αί άποδείξεις περί προδοσίας δλων αυτών δέν ήσαν σοβαραί δέν μπο ροθσαν νά σΐαθοθν είς ίνα διχα στήριον. Τό ιπολύ-πολύ μποροθσε νά τάς μεταχειρίζεται 6 Κε μάλ πρός πολιτικήν έκμετάλλευ σιν. Έπ' ουίΐνί λόγφ —δπεστήρι ζαν—τα πράγματα Ιπρπε νά έξω θηθοθν ίως έχεΐ. Ό Μουσταφά Κε μάλ συνεκάλεσε την κεντρικήν έ πιτροπήν τοθ λοϊκοθ κόμματος & πως συζητήση επί τοθ θέματος τού τού. Άλλά καί τής έπιτροπής τα μέλη ήσαν διηρημένα. Ή συζήτη σις έξεφυλιΌθη είς έριδα χαί περί στροφαί'έπροτάθ^σαν. Ό Φετχή χατηγορήθη άπό τα ζωηροτέρα μέλη τής έπιτροπής ώ; ε*νας προ δέτης πού άφινε την άντιπολίτευ σιν νά τοθ ξεφύγη άπό τα τρέ μοντα χέρια τού. Πολλά βμως έκ των μελών τής έπιτροπής έτάχθη σαν παρά τό πλευρόν τοθ Φετχή. Ό Μουστφά Κεμάλ βλέπει 5τι δέν μποροθσε νά βάλη χέρι είς τους έχθρούς τού χωρίς τόν κίνδυνον νά διασπάστ; τούς φίλους τού. Έπρε πε νά παρουσιασθή καλλιτέρα εύ καιρία. Δέν ήταν δμως εφεξής δι ατεθειμένος &υτε είς ήμίμετρα, ού» είς πειραματ». (συνεχίζΐται) ΚΙΝΗΣΙΣ- Αφίχθησαν άερο πορικώς έξ Αθηνών οί κ. κ. Ά ριστ. Κουφάκης, Φ. Φαλκωνάκης καί Μ. Καγιαμπάκης. *** Γύρω στήν ττόλι. ΟΕΡΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό ύπερκολοσσές: Ή ζωντβνώτερη, ή μιγαλύ· χερη 4>« τώρα «νοτπαρκστασις
  τής ς«ιη{ των άνθρώπων ποΰ
  άφΐΙρΜβαν την ϋπαρξί τους
  στπ γοπτβία τής θαλάσσας
  μ»ϊ των χινδύνων της χ«τα
  την η«νχ·)βμιον σϋρρ«{ι! Έ¬
  ν» μΐν«λει6δε{ σέ Οίμ« ν«1
  δρίβι «ίλμ,
  Ό κοιρός άπό χθές εφαίνετο με
  ταβαλλόαενος είς δροσερόν,
  —Συμβάλλοντος είς τοθτο τοθ
  μελτεμιοθ «ού θβωρεΐται κάθε
  θέρος ή καλθτερη φυσικη δροσιά.
  —Άλλά καί τό καλΰτερον δεδο·
  μένον διά την όμαλότητα πάν·
  τοτε των παραγωγικών συνθη·
  κων.
  —Τα κέντρα τής λεωφόρου βα
  σιλέως ΚωσνταντΙνου ('έως Κουν
  τουοιώτη) καί της πλατεΐας Έλευ
  θερίας.
  —Έξακολουθοθν κάθε βράδυ
  νά παρουσιάζουν ζωηράν κίνησιν.
  —Έξ ίίλλου κόσμος έξ αμφοτέ¬
  ρων των φΐΜων δέν λησμονοϋν
  τόν περΐπατον είς την λεωφόρον
  Γεωργίου Β' (τέως Κνωαοΰ) παρά
  τό δτι ή έπισκευή της συνεχΐ-
  ζεται καί τα έκεΐ τοττοθετημένοι
  σκΰρα παρεμποδΐζουν όπωσοήπο·
  τε την κυκλοφορίαν.
  —Την παρελθούσαν Πέμπτην
  καθ" ήν συνε&ρΐασε τό Πλημμε·
  λειοδικεΐον Ηρακλείου αί υπο·
  θέσεις πρός έκδίκασιν δέν ήσαν
  ολίγαι.
  — Τής συνεδριάσεως αύτοϋ πά
  ραταθεΐσης μέχρι τής 10ης νυκτε
  ρινής.
  —Έξεδικάσθησαν μικρουποθέ·
  σεις ώς επί τα πλείστον καί
  μικροπλημμελήματα.
  —ΟΙ μέλλοντες νά παραθερί·
  σουν καί εφέτος προβλέπονται
  δχι ολίγοι.
  —Έννοεΐται δτι μεταξύ των
  καραθεριζόντων συγκαταλέγονται
  δχι μόνον οί έξερχόμενοι καί έγ
  καθιστάμενοι είς διάφοραι χωρία
  τ] έξοχικούς συνοικισμούς.
  —Άλλά καί οί μεταβαΐνοντει,
  πρός λουτροθεραπείαν είς διαφό
  ρους λουτροκθλεις τής άλλης
  Ελλάδος.
  —Ή φρουταγορά μας καϊ ή *■
  γορά μας γενικώς θά παρουσι¬
  άση ώς συνήθως σήμερον άγο-
  ραστικήν ζωηρότητα.
  — Είνε Σάββατον καί οί συμ¬
  πολίται λόγω τής άργΐας τής
  Κυριακής φροντίζουν νά ουμπλη
  ρώνουν τάς προμηθείας των εγ¬
  καίρως.
  —ΚαΙ συγκεκριμένως άπό των
  πρωΐνών άκόμη ώρων τής προη¬
  γουμένης ημέρας.
  —Ή άεροπορική κίνησις θά ση
  μειώσρ, πάλιν άξιόλογον αριθμόν
  έπιβατών.
  —Άλλως τε οί τοξιδιώται τής
  έποχής Μχουν λόγους πλέον καί
  προτιμοΰν τό άεροπλάνον.
  —Άφήνομεν δτι καί ή ίντασις
  έν τφ μεταξύ της έμπορικής
  καί παραγωγικής κινήσεως θά
  καταστήση την άεροπορικήν συγ¬
  κοινωνίαν άκόμη χρησιμωτέραν
  διά τό κοινόν. ^
  —Τό γνωστότατον πλέον μέν-
  τιουμ Ζωή καί ό πειραματιστής
  κ. Βουδούρης πρός καλύτερον
  παρακολούθησιν υπό τοθ κοινοθ
  τοθ Ηρακλείου των καταπληκτι¬
  κήν των πειραμάτων.
  — "Ηρχισεν άπό χθές έμφανΐ·
  σεις άπογευμα καί βράδυ είς
  τό Κέντρον «Πανελλήνιον» (Παπά
  καλιατάκη) ομού μετά των ντι-
  ζέζ άδελφών Παπαδάκη καί τοθ
  ντιζέρ κ. Άνδροκλή, μέ έπιβάρυν
  σιν τοθ κοινοθ μόνον είς τό πο·
  τόν.
  — ΣυνεχΙζεται είς τόν θερινόν
  Πουλακάκη «Ό ήρως τοϋ Μάρνη»
  £να έργον πού δέν πρβπει νά χά
  ση κανείς.
  —Έξ δλλου είς τόν «Άπόλλω-
  να» κόσμον πάντοτ« συγκεντρώ·
  νει ή «θαλασσινή περίπολος».
  ο Ρίπβρτΐρ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ.— έχ τ&Ο μέγα
  ρου λευχή γάτα Άγκυρας. Ό εύ
  ρών άς άποταθή είς τα γραφιΐχ
  μας χαί αμοιφθήσεται.
  Ή Μόδα θριαμβεύει
  μόνον είς τα παπού-
  τσια Νερατζούλη.
  Η ϋΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΙ
  ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχ.ται είς τό Ιργαστή-
  ριόν της (Πλατιΐα Βαλιδέ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΣ Α©ΗΝΑΧ8
  Πλησίον £τ«θ. Νονκοτηρκκι
  Παρέχη πάσαν πληροφορί¬
  αν η διβυχόλυνσιν ίατρικής
  φύσβως, είς τούς ΐΐς 'Αβήνοις
  μ« τ«β«(νοντ«ς άοθενεΐβ συμ¬
  πολίτας τον.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24ης "Ι¬
  ουλίου οίχία έν τή όϊψ Άριάδνης
  17, συγχειμίνη έχ πέντε διοματϊ·
  ών, δωματίου λουτροθ χαί δλων
  χριιωϊών. Πληροφορίαι πα¬
  χφ χ. Ίισσήφ Κόρπη,
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Άθλιοι.
  / ^^/' Ν^^^>^^^™%
  592βν
  π^Γχ^ μσθΓΓσ1 Τ0° Π3λϋτ«χνικοθΣΧοΛ
  προσελθόντες πάτρα την γενοαέ η, αύΓΟΐς άπαγό
  ρευσιν, αί φωναί αί ά,ουσθεϊσαι είς την έαφΛνισ ν
  αυτών «Ζήτω τό Πολυτεχνικόν Σχολείον!» ταυτα
  καί τα τοιαϋτα συνέβησαν κατά τή> κηδείαν. Είς
  την Βαστίλλην μικραί γραμμαί κα1 αλλων περιέ
  γων άνθρώπων δεινών την δψιν έφ5νη7αν καταβατΐ
  νουσαι άπό τοΟ προαστείου τοθ ΆγΙου 'Αντω
  νΐου '
  Τα νέα πλήθη ήνώθησαν μετά τή-; έ<φορας, καΙ τότε ΐρξατο διαχεόμενος παντανοθ άναβρα σμός τις. Λ ^ "Ηκούσθη τις λέγων πρός Ετερον — Βλ,έπεις έ κεΐνον έκεΐ μέ τα γενάκι τό κόκκινον; Αΰτός είνε δπου θά είπη πότε πρέπει να πυροβολήσουν. Τό φέρετρον διήλθε την Βαστίλλην, προέβη καΙ αφίκετο είς την πλατείαν τή μ -ρό της γεφύρας τής Άοοστερλίτσης ,1 ι «ι Ί Γ η Έκεϊ έστάθη· κύκλος δέ τις εσχηματίσθη περί αΰτό. Τό άπειρον πλήθος ίσίγησεν. Έλάλει 6 Λαφατ γέτης άποχαιρετΐζων τόν Λαμάρκον τό ύστατον, άπασαι δ' αί κεφαλαί άπεκαλυφθησαν μετά σε βατσμοθ, κσί άπασαι αί καρδΐαι Ιτταλλον. Παρου σιάσθη τότε αιφνιδίως ίττπεύς τις μελανείμων έν μέ σω τοθ πλήθους, φέρων σημαίαν κοκκΐνην τινές λέ γουσιν δτι έ κράτει δόρυ κοΐ έπ' αύτοθ σκοΰφον κόκκινον. Ό Λαφαγέττης άπέστρεψεν άπ' αύτοθ τό πρό σωπον. Ή ερυθρά αυτή οημαΐα δ ήγειρε τρικυμΐαν καΐ έχάθη έντός αύλής. Μία φοβερά ηγέρθη κραυγή, κρσυγή συνταρσξοτσα δλον τό πλήθος. Είς τό Πάνθεον τόν Λσμάρκον! είς τό Πάνθε όν!—Είς τό δημαρχείον τόν Λαφαγέττην! Πολλοί ή δή νεανΐαι εσυρον τόν νεκρικόν δΐφρον πρός την γεφυραν τής Άοι,σιερλΙτοης, άποζεύξαντες τούς ϊΐτπους, καί άλλο πλήθος τόν Λαφαγέτιην πρός τό δημαρχείον, έντός άγοραΐου δχήματος. Έν τούτοις, άπό τοθ άλλου άκρου τής γεφύρας ί^λθε καΙ 'έκλεισε την Ιξοδοναυτής Ιπνικύν Ετερον ν~ΛΥί6ν, οί Ϊ>ρα·γ6ο, £ ϊ.φα.νΛσθτν, £αΊΐο·ν "ν(ϊ>ν ου
  ρόντων τόν Λσφαγέττην.
  _ ΟΙ δραγόνοι προσήρχοντο βραϊ>έως, σιωτιηλοί
  -εριμένονχες μετά βλοσυροϋ ήθους την προσέλευσιν
  τοθ λαοθ, όστις έ'συρε τό δχημα τοθ Λαφαγέτ-
  του.
  . (συνεχίζετσι)
  ΑΙ ΚΑΑΥΤΕΡΑΙ ΠΟΤΑΣΙΑΙ
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τοΰ σήματος:
  φιια 6.8
  Γενική αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Άβήναι—Πεσματςόγλου 5
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής (χπολύτοο προτιμήσεβς δλβν τ·ν
  Ηρακλειω τε» ν.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  • Ανακαινισβέν καί πάλιν έςασφαλίζει ίλα τβ
  πλεονεκτήματα της <*νέ««5 καί ευχαρίστου δια- μονϋς. . «ίρμανσις—λβυτρα χ. Α. π. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟ5ΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Κ<χρδι«λβγ·«β5 5*ι·νιβ* ττΐς Α' »« Πανεπιστημίου Άβηνδν. α ί , τΛ [ατοε(<ρ τού παραπλεύρως όφθαλ- Δεχεται έν τώ ϊα!Ρε'* φωτάκη συνοικΐα Περ· μολογικής Κλινικής Γεωργ. ^« ι Βολά, καθ1 εκάστην 8-12 π. μ. 3 μ. Μ- 'Αριβ- τηλίςρ. 8.25 - . ; Ι Κλ,νίίΐς ΠαΘβλογΐΜϋς Κλ»νιχ«ς Β' ΚαΙ Ιπιστοποίησχν: Πρώτη; γραμμή; είνε ή λεττΐς ή ίποία χοειάζεται πίεσιν 350 χαί ολίγα) τίριον «κοππκώ> μονάδων» δια
  κόψη χήν ώ; ά/ω κλωσΐήν.
  ΑΕ λεκίδες, πού χριάζονται πΕε
  σιν άπό 350 μέχρι 600 «κοπτι
  κων μονάδω/» διά να έπιφέρουν
  τό αυΐό άποτέλεσμ* ίί/( μίτρ-οι,
  τρίτης δέ ποιότητος, άλλ* πάντως
  χρησιμοτιοιήσιμοι άκόμη είνε »Ε
  λεττίδες πίύ χοειά^νται διά νά
  κίψιυν την κλωσΐήν πίεσιν 600
  — 1000 κοπτικίδν μονάδων. Αί λε
  πίϊες π:>υ χρειάζονται, διά νά κό
  ψ3ΐ»ν την κλωστήν αυτήν, πίεσιν
  1000 κοπτικώ/ μοναξω* καΙ ανω
  δέν είνε ξϋΐισκκα! λεπίδες πλέον,
  άλλά .. έργαλεΐχ βχσά-ων!
  ΚλΙ πώ; (χετββάλλεται ή κοπή
  πτ:κή δύ/αμ'ς μι5ς καί τής αυτής
  λεπίδίς ίίστερα «πό τα διαφορα
  ξρίσαίτ», Οί ώ; £*ω μηχχ<ικοΙ Εχαναν σχετικά πειράματα μέ λε ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία Αι* έκεΐνους ηού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άττό δλα δι' δλους. ΛΕΠΙΔΕΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ Ι —ίδχς 590 «κοητιχίδν μονάδων» Μιτα το ποδΐον ξόρισμα ή λεπίς αυτή εχρειάαθτ) πίεσιν 625 κοπτι κδν μονάϊων διά νά κόψη την κλωστήν 723 μετά τό δεύτερον, 819 μετά τό τρΕτον, 836 μετά τό τίταρΐίν, 867 μετά τό πέμπτον, 896 μετά τό Ι«τον καΕ. . 983 με τα τό Ιβξομον Πέραν τούτου ή λε π!ς απεδείχθη ώς μή κατάλληλος πλέον νά χρτριμοποιηθη ΤΙ μά; διδάσκουν οί ώ; άνω άριθμοί, "Οΐι ή ξυρΐαΐ-.κή λεπ!ς μας χάνεΐ σταθερώς την κοπτικήν τη; δύναμιν κατά τα τρΕα πρώτα ξυρίσμαΐα, την διατηρεΐ, έλάχι σία αλλοίμονον κατά τδ τέταρτον πίμιτον καΐ |«τον ξύρισμα καί χειροτερεύει άλματωίώς μεΐά τα ϊ65ίμον ξύίΐσ,ια, μεθ' ί καί κα καθισΐατα άχρηιτος Τώρ», λοιπόν, ξεύρομεν πόσες έ πρέπει νά 4ή·μ,πορι;Ομ»ν νά θ μέ μίαν καλήν ς"ι»ρ: ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΝΕ Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ... Α Όλίγοι ασφαλώς θά γνωρίζουν ποίαν κολοσσιαίαν σηαασίαν διά τόν άνθρωπον, διά τόν χαρακτήρα τού, διά την υγείαν τού ίχει— ποίος νομίζίτε, δ... άντΐχειρ, δ φααομενικως άοήμαντος αύ:ος δα κτιιλος τοθ ιχεριοθ μας. Τα μό νόν πού ξεύρουν βλοι είνε 8τι τα δακτυλιχά άποτυπώματα, τα δ· ποι* Οσχερα άπό την ανακάλυψιν τοθ Μπε3τιγιό<', παίζοιιν τέτοιον ρόλον είς είς την σύγχρονον έγχλη ματολογίαν, >αμβ«νοντ«ι άπό τδν
  άνχίχειρα καί ίχι άπό έναν άλ
  λον άπό τούς πέντε δακτύλοιις
  τοθ χβριοΰ μας Έκτός άπό αΰτό
  δ πβλύ; κδσμος δέν γνωρίζει ποί
  αν σπουδαιότητα έχει δ δάκτυλος
  αΰΐδς.
  Οί άρχαΐοι τ& έγνώριζαν. Δι'
  αύτό καί τοθ Ι'ωσαν είς την κα
  θημερινήν ζωήν τω«, κάτιοιαν ί-
  διαιτέρα^ θίαιν καί σημασίαν. Οί
  Ρωμβϊοι λ χ έξέφραζαν έπιδοκι
  μασίκν κρατοθντες χαί έπιδεικνυ
  όντες αναλόγως τάν άντίχειρα εί
  τε πρός τα άνω είτε πρ&ς τα χά
  τω τειαμένον.
  (συνεχίζεται)
  19—26 Ίουνίου
  έβδομόδα ψτήνισς:
  Είς τό 'Υφασματοπωλεΐον
  ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚαΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΟΥ
  Πωλοΰνται τα έμπορεύματα λόγω
  πτωχεύσεως.
  Έκπτώσεις πρωτοφανείς.
  Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
  Ι ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι
  | ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1
  5 Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλόστιγ- Ξ
  2 γες—ζυγσριές—χρηματοκιβώτια τοθ τιεφημισμένου 3
  Ε έργοστασΐου Ελένης Κκχαβούλη, Έμμ. Πογκά- Ξ
  3 λου, καί πωλοθνιαι είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ Ξ
  β κσί μέ ευκολίας π ηρωμήο, παρά τώ άντιτιροσώ- =
  α ττφ κ. Δημ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημορχείου. ΠρΙν Ξ
  5 ή ττρομηθειθΓΐτε επισκεφθήτε την εκθεσίν μας. Ξ
  ΙΐΙΙΙΙΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΙΠΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΓ.
  Ή κίνησις των Μοιρών
  άπό έμπορικης απόψεως.
  ΜΟΙΡΑΙΣ "Ιίόνιος (άνταποχρι-
  τοθ μας) — Τού; δύί τελεκταίους
  μήνας Μάϊον καί Ί^ύ/ιον δέν πά
  ρουσιάζοιιν μεγά,λην κίνησιν οί
  Μο'ραις Οί ΜεσσχρΤτες είνε άπη·
  χιλημένίΐ μέ τόν θερισμό τδν δή
  μητριακών καί μέ την περιποΕτρι
  —τό ψίκασμα τδν άμπελιων. Καί
  δέν ίρχονται οϋΐε τα Σίβ,ϋατα
  είς την αγοράν. ΌλΕγος κόσμος
  σχετικώς σιιγκεντρώνεΐχι σ:ήν ά-
  γορα. Μετ' ολίγον 5μω; πού θ'
  αρχίση τδ άλώνισμ» καί ή αυγ
  κομιδή, ή κίνησις θά ζωηρεύση
  πάλιν. Οί γεωργοί θά γίρνονν έ
  δώ τα προιίντ,α των νά τα παιλή
  σουν καί ν' άγοράσουν τα εΠη
  των δποίω/ Ιχου^ ανάγκην. Έ
  φίτος μάλιστα θά έχη με(·αλυτέ
  ραν άχόμη κίνησιν ή κωμόπολις,
  λόγφ Τ3θ 8τι θά γ!νη συγκέντρω
  σις τοθ σίτοι». ΚαΙ φυσιχά ή συγ
  έπρωσις θά γίνη έδδ πού είνε
  κέντρον άφ'ενος καί Ε>τιάρχουν άφ'
  ετέρου αποθήκαι κατάλληλοι πρός
  ίιπο^ήχευοΐ τού.
  Έν τφ μεταξΰ ή κωμδπολις ση
  μειώνει καθημερινώς καί νέα; προ
  ου;. Οίχοδομαί νέαι ά .ιγΐίρον
  ται. Καταστήιιατα νέα άνοίγουν.
  Κέντρα άναψυχή; δημιουργοθντΐι.
  Τα παντί άνακαινίζονται καί άνα
  δημιου&γοθνται. Πραγματικίς δρ
  γασμδς παρατηΐεΐται ί5ώ κάτιο,
  φαινόμενον μοναδικόν δσΐν καί
  ευχάριστον. Δέν θά πχρέλθουν δέ
  πολλά Ε*τη καί οί Μοίρας θ' άηο
  τελοθν μία άπό τάς ωραιοτέρας
  κωμοπόλεις τής Κρήτης. Τό σχέ¬
  διον πόλεως ποϋ συντάσαεται ή¬
  δη δέν θ' άργήση νά εγκριθή
  καί νά τεθή είς εφαρμογήν. Ή
  έφκρμογή ξ'ε τοθ (σχεδίου, δ έ
  ξ'οραισμίς τής κεντρική; άγορά-
  καί ή σιιμπλήίωαίς της δι' άνε
  γέρσεα); νέων κομψΰν ύυοσΐέγων
  καθώ; καί ή λύσις τοθ προβλήμα
  τος τοθ ήλε<τροφωτισμοΟ θά δώ σαυν νέαν όψιν καί νέαν ζωήν είς την κωμίπολιν. ΈλπΕζεται δέ !τι καί τα δύΐ αύΐά ζητήματι θά δι ϊυθεΐηθυΰ,ί ταχέω;. ΐδ σχέδιον, εΐπομιν, σ^ΐάσαεται ή5η Καί δ ήλε<τροφωτΐ3μίς ευρίσκεται υπό μελέτην. Γίνονται δέ σχετικαί δια πραγματεόσεις μέ έπιχε'ρηματίαν καί έλπίζεταί νά ευοδοθίΟν.Έλττίζε ται έπΕση; δτΐ καί άλλαι Τράπε¬ ζαι έχτδς τή; Αγροτικάς ποϋ ίοκοθν εμπορικήν πίστιν θά ί- δρόσουν έδω πρακτορεΐα διά την εξυπηρέτησιν τού έμπορίου, δεδομένου δτι τδ πρακτορείον τής Άγρυτική; ουΐε έηιταγάς έκδίδιι οϋίτε δάνεια έμπορικά χοοηγεΐ, ιϋτε δίματα δέχεται. Ύπάρχει άλλωστε τέση κίνησις έμ πορική έδώ, ώΐτε οίαδήιτοτε Τρά πεζα ήθελεν Εδριίσε: πραχτορεΐ όν θά ε!χε πολλά νά κερδίση Επί πλέον δέ θά ιίχε καί την εΰ γνωμοσύνην των Μισσαριτων. Βασίλίΐον της Ελλάδος Γεωργικ&ν Ταμείον Λ«βηθ(ου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΆνακοινοΟται δτι έκποιοθν ται διά φανερδς τιλειοδοσΐας βιεξαχθησομένης έν ιω γρα φεΐφ ΈπαρχιακοΟ Γεωπόνοο Ιεραπέτρας την 25 τρέχοντος καί ώραν 10 — 12 π. μ. 76 ψε κασ-ιτν,ρες αχρτν,στον <6.αψ6ρω τύττων. Πληροφορίαι καί παρ' ημίν. Έν Αγ. Νικολάφ τη 12 Ί ουνίου 1939. Ό Διευθυντής Β. Ξανβάχο; ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ε.Ο.Ν Προσκαλοΰνται άπαντα τα έξω σχολίκά μέλη τής Ε Ο Ν. βαθμο φίροι καί μή πόλεως Ηρακλείου καί προαατείων έν στολτ^ την οίί ριον Κυριακήν καί ώραν 9.30' πρωϊνήν έν τοίς γραφείοις τής πιριφερεΐακής βΐοΐκήσεω;. Σοναφώς γνωρίζομεν δτι είς ού δένα απολύτω; θέλει δικαιολογη θ^ άττουσία άνευ προηγουμένης αδείας. (Έκ τής Διοικήσεως). ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά θηνών δπου εΐχε μεταβή πρδς παρακολούθησιν τής μδϊας τδν αολίιγ καί ματλαοέ ή δνίς Μαρία Τζανάκη κομίσασα πλουσίαν συλ λογήν μοντέλων. Έργαστήριον παραπλεύρως Πατ μανίδη—Κύ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο ί Ι V Ι Ε Ρ —Αί έμποριχαΐ συναλλαγαί μέ την Γαλλίαν. ΑΙ ελληνογαλλιχαΐ έμτορικκΐ ουναλλαγαΐ άπετέλεβκν τελευταί ως αντικείμενον μελέτης μετα^ύ των αρμοδίων ύπηρεσι&ν των υ¬ πουργείων Εξωτερικών χαΐ 'Εθνι κης ΟΙκονομίας. 'ΕιτΙ των ζητημά των των συναλλαγων τούτων συν Ειργάσθη μετά των Ιώίων ύπηρεσι ών έ έν Αθήναις «αρΐπιύημών πρεαβϊυτήί μχς εί; Παρισίους κ. Ν. Πολίτης. ——ΐανυχτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον 17 Ίουνίου θά <5ι«νυ ΜΤΕρβύβουν τα φαρμχκεΐα 'Αριατ. Χαλκιαδάκη καί Άποστ. Ζαφΐι ρίβυ. —Καταβάλη τοΰ μισθοΰ τοθ Ιουλίου είς τούς στρατευο μένους. Τό Ύπουρνεΐβν των Οίκον© μικΰν διέταξε τους ^ταμΐας όπως χαταβάλλουν τόν μισθόν τού Ίου λΐον Είς τους ατρατευομίνους άγυ μνάστους .ύιταλλήλους. Τοΰ μέ τρου τούτου δέν θά έξαιρεθοΰν ίόκιμοι ΰπάλληλοι ΰπηρετοΟντΕς όλιγώτεοον έξ μπνών. Τό Ίδιον μέτρον θα ισχύση καί διά τους όργανισμου; δημοσίου δικκίου ϋποχρεουμβνους να καταβάλλουν μέχρι τοΰ Σαββίτου (απμερον) τε ν μισθόν τοΰ Ιουλίου είς τού; στρατευομένους ΰπαλλήλους των. ΟΙ λοιποί δημοσιοι ύπχλληλοι θά λάβουν τόν μισθόν τού ποοαι χοΰς μηνός την Ηην τρέχον τος. Γνωσ τοποιεΐ δτι ανδ τού προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τακτι¬ κάς άνά δεκαήμερον άναχωρήσεις Ε-. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοπλοίων —ΨΥΓΕΙΩΝ τής ννωστίϊζ Έταιρείας.· πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ά)π. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ1Σ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ψυγείον _ΆυΚΑ 5ΟΝΝΑ ΜΑΚΙΑ 5 ΜΑΚΙΑ Ι,ΑϋΚΑ 1η 10η 20ή 1η 10η 20ή 1η 10η Αύγούστου » » Σεπτεμβρίου » >
  ΌκτωβριΌυ
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παραχαλούνται οί ένδιαφερομενοι όπως
  άπευθύνωνται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΟυνΐΕΡ & Σ'Α Τηλέφ. 3-91.
  —Ή ίατριχή περίθαλψις είς
  τούς ύπαλλήλους των Τ.Τ.Τ.
  Ό ΰφυπουργός τής Συγκοινω
  νίας συνερνασθεΐς τελίυταίω; με
  τα τού δευθυντού τού ταμείου ά
  ρωγή; υ παλλήλων Τ Τ.Τ. διεκα
  νόνισε διάφοβα ζητήμοιτκ άφο
  ρώντα τό ταμείον χαΐ την άπό Ο
  γιεινης απόψεως βελτίωσιν της θε
  σεως τού προσωπικού των Τ.Τ Τ.
  Συγκεκρι μέναις ελήφθη ή άπόφα
  σις τής ίδρΰαιως παρα τή διΐυθύν
  σει τοϋ Τα μείου Άρωγής κετί κλά
  δου άσφκλίσεω; των ΰιτκλλήλων
  κατά τής άαθινείας. Πρό; τό και¬
  ρόν σ<ιοπός τοΰ κλάδου αύτοΰ θχ Είναι ή παροχή Ιατρικής καΐ φ»ρ μακΕυτικής περιθάλψεως ίϊς τους άσθϊνείς άπαλλήλους Τ. Τ. Τ. καί τκ μέλη των οΐχογενΐΐ&ν αυ¬ τών. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προακαλοΰνται άιταντες οί πό δοσφκιρισταΐ τού Όμίλου Φιλά θλων όπως προσέλθωσι την προσϊ χή Κυριακην 18)6)39 καί ώραν 3 2)1 ακριβώς είς τα άποδυτήρια τού Συλλόγου πρός ανακοίνωσιν καί λήψιν διαφόρων άποφάσεων. (Έκ τοΰ Γραφείου τού Όμίλου Φιλάθλων) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά τό Μπε/τενάκι: α) μία μεγάλη άπο θήκη εκτάσεως 300 τ. μ. 6) μία οίναποθήκη (στίδα) μί δαρέλια χωϊητικότητος 45 000 δκ. | Πληροφορίαι είς τα Γραφεΐα χ. Α. Γ. ΚαλοκαιρινοΟ βΡθΛθΓθΠΒΛΕΙθΝ ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤ2ΑΚΗ (παρά τώ Μεϊντάνι) Παρελήφθησαν παντός εΐδους ωρολόγια των πλέον φημισμένων Έλβετικών έργοστασίων είς ηλου σιωτάτην συλλογήν ώς καί τοιαθ· τα τσίτιης δθραυστα. ΈηΙσης άνα λαμβάνει την έπι&ιόρθωσιν παντός ώρολογίου. ΈργασΙα ήγγυημίνη<
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι ΠαΧ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  17 ΊουνΙου 1939
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ
  ΤΟΚΠΡΡΒΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΗ
  ΠΑΡΕΚΛΟΗΣΕΝ ΕΙΣ ΠΡΟΓΕΥΜΑ
  Α08ΕΗ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΣ
  Διατί δέν υπεγράφη εισέτι
  τό γαλλοτουρκικόν σύμφωνον.
  ΡΩΜΗ 16 Ίουνίου (ίδ. ύπηΐπόψεως καΐ αί νέαι προτάσεις
  ρεσΐα).— Τούς άφιχθέντας χθέςΙ τής Αγγλίας καΐ ΓαλλΙας
  είς Ρώμην μέσω Γενούης Ίτα είναι έκ πρώτης δψεως
  λούς άεροπόρους συνώδευαν
  ό Ίσπανός στρατηγός Γκίντε
  λεν, άρχηγός τής άεροπορΐας
  τοϋ Φράνκο, μετ" άλλων άνω
  τέρων Ίσπανων αξιωματικών.
  ΟΙ "Ιταλοί άεροπόοοι πάρη
  λασαν πρό τοϋ Βασιλέως τής
  "Ιταλίας καί τοθ κόμητος Τσι
  |άνο παριστσμένου ώς άντιπρο
  σώπου τής κυβερνήσεως. Ό
  κάμης Τσιανο παρέθεσε τό ε¬
  σπέρας μέγα γεθμα
  μην των άεροπόρων
  συνοδών των.
  ΡΩΜΗ 16 ΊουνΙου (Ιδ. ύτιη
  ρεσ(α).—Κατ' είδήσβις έκ Μό
  σχας καί νέα διάψευσις έλπ(
  δών ανέμενε χθές τάς κυβερ
  πρός τι
  καί των
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντ*·
  ποκριτού μας.) —Ό αφιχθείς χθές είς
  την πρωτεύουσαν ύπουργός των Έξωτε
  ρικών τής Ρουμανίας χ. Γκαφένχο επε¬
  σκέφθη σήμερον παρουβία καί τού μο-
  νίμου ύφυπουργού των Εξωτερικών κ. !
  Μαυρουδή τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. · η «Αγγλίας καί Γαλλίσς.
  Μεταξάν μετά τού οποίου συνωμίληβεν' ■ Ν "' Ν
  έ π' αρκετόν.
  Ό κ. Γκαφένχο παρεχάθησεν άκολού
  θως είς πρόγευμα παρατεθέν πρός τι¬
  μήν τού υπό τής Α. Μ. τού Βασιλέ¬
  ως. Είς τό πρόγευμα παρεκάθηιακν επί»
  αης ό κ. Ηρωθυπουργός καί οί έν Α¬
  θήναις πρεσβευταί των χωρών τής Βαλ
  χανικής Συνεννοήσεως.
  ΟΙ πρεσβευταί των μεταβάντες
  είς τό Κρεμλΐνον όμοθ μετά
  | τοθ ΒρεττανοΟ άπεσταλμένου
  Ι κ. Στράγκ καί συζητήσαντες
  ί επί μακρόν μετά τοθ έπιτρό
  που επί των Εξωτερικών των
  [Σοβιέτ κ. Μολότωφ, έλαβον
  παρ' αύτοθ την απάντησιν δ
  τι άπέναντι των σοβιετικών ά
  Ο ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΕΒΗ
  ΕΙΣ ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΑΙΑΤΗΝΜΕΤΑΡΡΥΟΜΙΣΙ&ΤΗΣΕΚΗΙΙΑΕΥΣΕΟΣ
  άνε-
  παρκεΐς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 ΊουνΙου (Ιδ.
  ύπηρεσΐα).— Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων δτι ή υπογραφή
  τοθ γαλλοτουρκικοο συμφώ
  νού δυσχεραΐνεται δεδομένου
  δτι ή ΤουρκΙα αύξάνει όλο
  νέν τάς άπαιτήσεις αυτής
  Ό γαλλικός τύπος μάλιστα
  έπικρΐνει την Τουρκίαν διότι
  γΐνεται άφορμή νά καθυστερή
  ή υπογραφή τοΰ συμφώνου.
  ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝ ΚΙΝΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 ΊουνΙου
  (ίδ.ύπηρεσ(α).—Κσθ'ά άγγέλλε
  ται έξ Ούασιγκτώνος ή Άμε
  ρική άρνεΐΐσι νά λάβη κοινά
  μέτρα μετά τής Αγγλίας ε¬
  ναντίον των έν Κίνςχ προθέσε
  ών των Ίαπώνων καί τής δημι
  ουργηθεΐσης έκεΐ κατασΐάσε
  ως είς βάρος των συμφέρον
  των των ξένων κρατών. Φαίνε
  ται Βτι ή Άμερική θεωρεϊ άρ
  κετόν δι* εαυτήν επί τοθ πά
  ρόντος τό έν Τόκιοδιάβημάτης
  —Κατά την γνώμην των δ
  πλωματικών καί δημοσιογρα
  φικών κύκλων ή κατάστασις
  έν τή "Άπω Ανατολή έξακο
  λουθεΐ νά έγκυμονή κινδύνους
  διά την είρήνην τοθ κόσμου
  πσραμένουσα κρίσιμος.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ίουνίου (16.
  ύπηρεσ(α). —Έν σχέσει μέ την
  πληροφορίαν διά την στάσιν
  τής Άμερικής άπέναντι των
  έν Κ(νσ. γεγονότων, ανεκοι¬
  νώθη δτι ό 'Άγγλος έν Ούα·
  σιγκτώνι πρεσβευτής είς συ¬
  νάντησιν αύτοθ μετά τοϋ
  Άμερικανοϋ ύπουργοθ των
  Εξωτερικών κ. Χάλ ένημερώ
  θη επί των άπόψεων των Ή
  νωμένων Πολιτειων αΐτινες
  συγκεκριμένως δέν είναι δια
  τεθειμέναι νά μετάσχουν κοι
  νής ενεργείας μετά τής Αγ¬
  γλίας διά την εφαρμογήν άν
  τιποίνων εναντίον τής Ίαπω
  νίας διότι φρονοθν δ'.ι ή δη¬
  μιουργηθείσα κατάστασις έν
  τή "Απω Ανατολή θίγει άπο
  κλειστικώς την Αγγλίαν καί
  ούχι τα άμερικανικά συμφέ-
  ροντα.
  Έππλδε συμψωνία εις Μόσχαν;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Ίουνίου (τού άντ»
  ηοχριτού μας). — Ό πρωθυπουργος
  κ. "Ι. Μεταξάς προέβη είς έκτενείς ά-
  νακοινώσεις επί των νέων έκπαιδεατι-
  κών μεταρρυθμίσεων.
  Αί άνακοινώσεις τού κ. πρωθυπουρ-
  νού λίαν ενδιαφέρουσαν άφεώρων τάς ί^ωνιχή κυβέρνησις κατέστησε
  αφορμάς καί τούς σκοπούς των μεταρ- . δπεϋβυνβν την Αγγλίαν δι 8,τι
  ρυθμίσεων τούτων καί την σημασίαν των συμβαίνη σημερον είς Γιέν-ΤαΙν,
  ΡΩΜΗ 16 Ίουνίου (ίδ. δπηρε
  σία).—Ό 6πουργός των Έξωτερι
  κων τής Αιγυπτου μβταδαίνει είς
  την "Αγκυραν ίνα διεξαγάγη σα
  νομιλίας πρός σύναψιν τουρκοαι
  γυπτιακοθ συμφώνου παρομοίου
  μέ τό συναφθέν άγγλοτουρκικόν
  |τοιοθτον.
  ΡΩΜΗ 16 Ίουνίου ίδ. δπηρ·-
  σί»).—Κατ' είδήσεις έκ Τόχιο ή
  έν σχέσει πρός την
  έκπαιδεύσεως.
  όλην πρόοδον
  Ο ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΚΑΤΕΘΕΣΕ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άν
  ταποκρετοΰ μας).— Μετα τής συνήθους
  έϊτιστ,μότητος εγένετο την πρωΐαν ή κα¬
  τάθεσις στεφάνου είς τό μνημεΐον τού ά
  γνώστου βτρατιώτου υπό τού ύπουργού
  των Εξωτερικών τής Ρουμανίας κ.
  Γκαφένχο.
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΙΤΙΣΤΡΕΦ8ΥΝ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντχ-
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Χά»
  λιφαξ τοΰ Καναδά ότι οί Βρεττανοί
  Βασιλείς ανεχώρησαν σήμερον εκείθεν
  έπιβαίνοντες τού ύκερωκεανείου «%ύ·
  τοχμάτειρα τής Α,ύστραλίας» διά τού ό
  ποίου καί έπιατρέφουν είς τό Λονδίνον.
  Η
  ΤΩΝ
  διϊτι, ώς εδήλωσεν, ή Ιαπωνία
  , ήτο άποφασισμένη νά σεβασθή
  ά'πάντας τούς ξένους χατά τήν|δι
  άρκειαν τοθ σινοΐαπωνιχοθ πό
  λίμου άλλ' ή Αγγλία ίδειξεν έχ
  θρικήν στάσιν έναντι »ύ:ής, τα
  χθιΐσα άναφανδόν υπέρ τοθ Τσάγκ
  —Κάϊ—Σέκ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΓ10 Ιουνίου (ίδ. ύ
  πηρεσ'α).— Κατ' είδήσεις έχ
  Σαγχάης οί Ίάπωνες συνεχίζων
  λαμβάνοντες μέτρα εναντίον των
  Άγγλων. Βεβαιοθται δτι είς την
  Σαγκάην έπεξετάθη δ άποχλει
  σμός κα6ώς χαί είς Κούλαν
  Τσοθ 5που δφίστανται μεγάλα
  άγγλικά αυμφίροντα.
  Ό άμεριχανιχό; τύπος παρα
  χολουθίί μετά μεγάλου ένδιαφέ
  ροντος την ί κατάστασιν είς την
  "Απω Ανατολήν την οποίαν χαί
  χαρακτηρίζει -σοβαρωτάτην.
  ΡΩΜΗ 16 Ίπινίου (ίδ. δΐτηρε
  σία).— Κατ' είδήιεις έκ Τόκιο
  δ ίαπωνιχός τύπος τονίζει δτι
  ή Ίχπωνία δέν φοβϊΐται την αγ
  γλικήν απειλήν περί έφαρμογής
  άντιποΕνων χαί 8τι ταθτα θά άπο
  βοθν μάλλον'είς βάρος τής Αγ
  γλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 ΊουνΙου (Ιδ.
  ύπηρεσΐσ).—"Ερωτηθείς ύπό'Α
  μερικανών δημοσιογράφων είς
  Ούασιγκτώνα ό Άγγλος Βα
  σιλεύς, εάν πιστεύη 8τι θά
  γίνη πόλεμος απήντησεν δτι
  τουτο έξσρτάται ά πό ώρισμέ
  νους εύρωπαϊκούς παράγον
  τας. «Είνε δμως γεγονός συ
  νέχισε δτι ή ΕύρώπηεΤνε μΐα
  πυριτιδαποθήκη ετοίμη νά έκ
  ραγη" είς πρώτην στιγμήν».
  Ό Βασιλεύς έξέφρασεν άκο
  λούθως την πεποίθησιν τού
  δτι οί λαοΐ τής Εύρώπης δέν
  θέλουν τόν πόλεμον. Επί των
  αγγλικών έξοπλισμών ό Βασι
  λεύς ετόνισεν δτι δλα τάκράτη
  καί έπομένως καί ή Αγγλία
  θά έξαντληθοϋν οικονομικάς
  εάν συνεχισθοϋν οί έξοπλι·
  σμοί.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Ίουνίου (ίδ. 6
  πηρεσία) — Είς των εκφωνηθέντα
  χθές βχρυσήμαντον λόγον αύτοθ,
  ό χ. Ήντΐν εδήλωσεν 8τι οί "Αγ
  γλοι άπεχθάνονται τόν πόλεμον
  άλλας ?έν τόν φοβοθνται.
  —Κατά τάς πρώτας αυναντήαεις
  Στράγχ—Μολδτωφ—Ποτέμχιν ' έ
  πήλθεν αρχικώς συμφωνία. Δια
  φωνία εσημειώθη επί των έ
  ξήί σημεΕων:
  Διά τό ζήτημα τοθ έγγυήσεων
  των Βαλτιχών χωρών. Επί τοθ
  σημείου νά μην συνχπτη ουδέν
  των τριών κρατών ιδιαίτερον συμ
  φωνον, μετ3 ά°λλου κράτους, 8που
  ή Ρωσσία ζητεί ωρισμένα πλιο
  νεχτήματα δι' εαυτήν καί επ
  τοθ δπαινιγμοθ τοθ 16
  τής Κ. Τ. Ε.
  Ή "Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμόν
  καίτάζητήματατοΰάγροτικοΰκόσμου
  κ. κ. ΣΤΡΑΓΚ-ΜΟΛΟΤΩΦ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφούν έ« Μό·
  σχας ότι ό έπέτροπος επί των Εξωτε¬
  ρικών κ. Μολότωφ συνωμίληαεν επί δίω
  ρον μετά τού "Αγγλου άπεσταλμένου κ.
  Στράγκ επί των νέων προτάσεων τής
  Αγγλίας καί των αντιλήψεων των Σο
  βιέτ έπ' αυτών.
  ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ι"Κ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Ο ΙΙίΥΗΤΙΟΣ ΥΗΟΥΡΤΟ! ΤΙ» ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ
  ! Την 11 ην π. μ. χθές συνε
  κροτήθη είς τα γραφεΐα τοθ
  Σώματος των Προσκόπων γε
  νίκη συνέλευσις των Γεωργι
  κων Συνεταιρισμών νομοθ Ή
  ρακλείου παρ ισταμένων τοθ
  δημάρχου κ. Μην α Γεωργιά
  Ι δου, τοϋ ΔιοικητοΟ τής Χωρο
  φυλακής .κ. Όρφανουδάκη,
  ι τοθ ΔιευθυντοΟ τής Άγροτι
  | κης Τραττέζης κ. Πσπαπολυ
  ' χρονίου καί
  λων άρχών.
  ή Γεν. Συνέλευσις μέ ύπηρεσι
  ακά ζητήματα έν άρχή καί ά
  κολούθως μέ την εξέτασιν
  γενικωτέρου ένδιαφέροντος
  ζητημάτων τα όΐτοΐα άπετέλε
  σαν καΐ τα κυριώτερα θέμα
  τα τής Συνρλεύσεως.
  Ούτω είς την Γεν. Συνέλευ
  σιν των Γεωργικών Συνεταιρι
  σμων έτονίσθη υπό τοθ Προέ
  δρου τής 'Ενώσεως κ. Γ. Βα
  εκπροσωπών άλ
  Άηησχολήθη δέ
  ρούχα τό ζωηρόν ενδιαφέρον
  τό οποίον άπ' άρχής τής ύπ'
  σύτοθ άναλήψεως τής έξουσί
  άς ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσε
  ως κ. Μεταξάς επιδεικνύει υ¬
  πέρ των άγροτών, έξήρθη διά
  μακρών ή σημασΐα τής συστά
  σεως των «Οϊχων τοθ Άγρό
  τού», έν συνεχεία δέ έξετέθη
  σαν αί άπόψεις τοθ Διοικητι
  κου Συμβουλίου τής Ένώσε
  ως ώς πρός την επιδίωξιν τής
  οργανώσεως καθ" δλον τόν
  νομόν Ηρακλείου ύγειονομι
  κων συνεταιρισμών, οί όποΐοι
  θά παρέχουν την Ιατρικήν,
  φαρμακευτικήν καί νοσοκομει
  ακήν περίθαλψιν είς τούς συν
  εταιρισμένους αγρότας επί μι
  κρα άμοιβή των [ατρών καί
  ήλαττωμένη τιμή των φαρμά
  κων. Ακολούθως ό 'Επόπτης
  των Συνεταιρισμών κ. Φούμης
  έκαμεν έκθεσιν περί τής ορ¬
  γανώσεως καί τοθ συστήμα
  τος λοιτουργΐας τήςΈνώσεως.
  Επηκολούθησεν ή έγκρισις
  των πεπραγμένων καί συνοπτι
  κή έξέτσσις τοθ σιτικοθ ζηΐή
  ματος διά τό οποίον άνεκοινώ
  θη ή επέκτασις τοθ θεσμοθ τής
  συγκεντρώσεως τοθ σίτου καί
  έν τώ νομώ Ηρακλείου όρι
  σθέντων κέντρων συγκεντρώ
  σεως τοθ σίτου τό Άρκαλο
  χώρι καί ή κωμόπολις Μοιρών,
  τοθ σταφΐδικοθ καί τοθ οίνι
  κου καί είτα εγένετο έκλογή
  τοθ νέου Διοικητικοθ Συμβου
  λίου τρθ ό ποίου καί πάλιν
  πρόεδρος εξελέγη ό κ. Βαρού
  χας νέα δέ μέλη οί κ. κ. "Ι.
  Παπαχαριλάου, Νικ. Βογιατζά
  κης καί Έμμ. Καλυτεράκης,
  έξελθόντων λόγω λήξεως
  τής θητείας των των κ. κ. Ί
  Σπινθουράκη καί Γ. Περογαμ
  βράκη.
  ΔΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΗ
  Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου(τού άνταπο
  χριτού μας).—Σήμερον τό έσπέραςδιέρ
  χεται έκ Πειραιώς ό >%.ίγύπτιος υπουρ
  γός επί των Εξωτερικών όατις μεταβαί πίστωσεν ό α μεταξΐι τιμής χό
  νει είς "Αγκυραν ινα διεξαγάγη ώρισμέ στους έχτελωνισμένου έμπορεύμα
  Τό Ύφϋπουργ.ΐον τής Άγορα
  νομίας έν τή έρεύνη τής τιμή;
  των πωλουμΐνων ραοΊοφώνων διε
  νας πολιτικάς συνομιλίας μετα των
  Τούρκων επισήμων.
  01 ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΙΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΜΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα-
  «ιοχριτού μας).— Ό ύπουργός των Έ
  ξωτερικών τής Αιγυπτου θά έπισι-εφθή
  τάς Αθήνας έντός τού προσεχούς μη¬
  νός Ιουλίου.
  τος έν τ% άποθήχη τοθ είσαγωγέ
  ως καί τής υπό τοθ άγοραστικοθ
  χοινοθ καταβαλλομίνης. υφίσταται
  διαφορά κυμαινομένη άπο 48ο)ο
  μέχρις 113φ τοίς μετβητοΤς καί
  μέ πιστώσεις άηό 51ο)ο μέχρις
  127ο)ο. Κατόπιν τούτου θά χαΗο
  ρίση δι' άγορανομικής διατάξεως
  τα ποσοστά κέοδους χονδρικής
  καί λιανικήζ πωλήσϊως χαί των
  τοίς μετοητοΐς καί επί πιστώσει
  ούτως ώστε νά επιτευχθή ή άγο
  ρά υπό τοθ καταναλωτιχοθ χοινοθ
  μέ ενθηνάς τιμάς.
  Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
  ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
  ΥΠϋΛΛΗΛΩΝ
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΚΛΩΣΤΩΝ
  υπουργείον των Οίχονομι
  πρός τάς
  Τά
  ν ών
  χάς
  τά λοιπά δπουργεϊ* έγχύχλιον,
  διά τής οποίας χαθορίζεται ό τρό-
  πος τής μισθοδοσίας των καλου
  μένων πρός έχγύμνασιν άγυμνά
  αΐων, μονΕμων τχχτιχών χαί δι-
  χίμων δημοσίων ΰιταλλήλων, Διά
  τής ιδίας έγχυχλίου δρΕζεεαι δτι
  οί μόνιμοι ταχτιχοί δημόσιοι 6-
  πάλληλοι καΒώ; χαί οί δόκιμοι
  τοιοθτοι θά λαμβίνουν ολόκληρον
  τόν μισθόν των έφ' 8σον ίχουν
  συμπληρώση ενός ίΐους υπηρεσίαν,
  τό ήμισυ δέ Ιφ' δσον ίχουν μό
  νόν εξάμηνον υπηρεσίαν.
  Τα δφυπουργεϊον τής Άγορα
  νομίας, ουνεχίζον τάς προσπαθεί
  άς τού διά την διευχόλυνσιν τοθ
  καταναλωτιχοθ χοινοθ προήλθεν
  είς συνεννοήσεις μετά τής άγγλι
  τιμών των φρ
  ραφής. Ή έταιρεία έ τι
  θιιμοθσα -νά Εκοινοποιήθη την προ
  σπάθειαν ταύτην, ύπιβίβΐσΐ διά
  φορα εί5η χλωστών ώ; εξής:
  Κλωστάς τριχλώνους χ:<ί διχλώ νους γλασσέ χατά 10 ο)3, χλω στάς τουπωμάτων χατά 10 ο)ο, χαί χλωστιχά ιΐδη [μεραεριζέ] χαί καλτσονήματα χατά 16 ο)ο. Σϋνεπώς οί ϊμποροι λιανιχής πωλήσεω; δέον νά προβώσιν είς ανάλογον μείωσιν, έν έναντΕα πε ριπτώσει θά χαταγγελθώσιν επί υπερβολ'.χφ χίρδίΐ. ΠΩΣ ΚΡΙΗΟΥΝ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΤΛΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΗΡΟΣ ΤΑΣ ΡΩΣΣ1ΚΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΐΣ ΕΚΔΟΣΙΣ_^ΙΑΚΩΙΝΩβΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα- πο*ριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληοο- φορίαι έκ Μόσχας άναφέρουν ότι εξε¬ δόθη ανακοινωθέν έπίτών βημερινών βυν ομιλιών των κ. κ. Μολότωφ καί Στράγκ. Είς τό ανακοινωθέν τονίζεται ότι τα άποτελέσματα των συνομιλιών τού των έκρίθησαν^ύπό τού έπιτροπάτου επί των Εξωτερικών ώς μή πλήρως ίκανο ποιητικά. Ύηοτίθεται ότι οί Ρώσσοι δέν έκριναν ου τε τάς νέας άγγλικάς προ τάσεις έξυπηρετικάς των αντιλήψεων των επί τής διατυπώαεως των κυρίων ό ρων τού συναφθησομένου άγγλοσοβιετι κου συμφώνου. ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΚΙΝΑ Ο ΑΗΟΧΑΕΙΣΜΟ: ΥΠΟ ΤΟΝ ΙΑΚΟΙΙ1Ν ΤΩΝ Α1ΕΘΝΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1β Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Άνατολής ότι οί Ίάπωνες ένέ- τειναν τόν άποκλειβμόν είς Τιέν— Τσίν άποσκοπούντες είς τόν έξαναγκασμόν των 'Άγγλων νά δεχθούν τάς αξιώσεις των επί των διοικητικών ύπηρεσιών τής ζώνης καί τής συμμετοχής είς αυτήν τής ιαπωνικής άβτυνομίας. ΕΟΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΟΟΚΛΕΙΣΜΟΗ ΕΙΣ ΟΑλΙ ΤΑΣ ΞΕΗΑΣ ΕΚΧΙΙΡΗΪΕ1Ι' ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).-- Κατά τα έξ "Απω Άνατολής τηλεγραφήματα ή Ίαπωνία απεφάσισε νά έπεκτείνη τόν «ποκλει- σμόν είς όλας τάς έν Κίνα ξένας έκχω· ρήσεις. ΤΩ ΙΑΠΩΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚθΓ ΕΤΟΙΜΟΝ ΑΙΑ ΠΑΝ ΕΗ-ΕΧΟΜΕΝΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έχ Τό κιο άναφέρουν ότι ό ίαπωνικός στόλος έκινητοποιήθη είς τά χινεζικά υδατα έ τοιμος νά αντιμετωπίση κάθε ένδεχόμε νόν δυνάμενον νά) προέλθη έκ τής συνε χίσεως τού άποκλεισμοΰ των οιεθνών ζωνών υπό τού ίαπωνικοΰ στρατού. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΑΗ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έχ τού έξωτεριχού ότι άντιμετωπίζεται ή έπιβο λή αύστηρών οίχονομιχών αντιποίνων ύ πό τής Γαλλίας χαί Αγγλίας εναντίον τής Ίαπωνίας. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΟΕΒΗ ΕΙΣ ΑΙΑΒΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟΚΙΟ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίουνίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έξ Ού ασιγ*ϊώνο; ότι ή κυβέρνησις τής συμπο λιτε'ας προέβη είς διπλωματικόν διάβη μα είς τό Τόκιο ζητήσασ» την άρσιν τοΰ άποκλεισμοΰ υπό τής Ίαπωνίας των διεθνών έ«χωρήσεων έν Κίνα. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΝΕΙ ΜΕΓΑΛΑΣ ηθΣΟΤΗΤΑ- ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΑΘΗΝ%Ι 16 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας.)— Κατά τάς έκ Βερο- λίνου πληροφορίας ή Γερμανία συγ- χεντρώνει πυρετωδώς μεγάλας ποσότη· τας τροφίμων άποβλέπουαα είς τόν σχη« ματισμόν αηοθεμάτων πιθανώτατα διά την περίπτωσιν τής έκρήξεως πολέμου.