97431

Αριθμός τεύχους

5194

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

18/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤ1ΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ΚΥΡΙΙΧΗ
  •ΐηοία λίραι
  ίΐάμηνος
  Άμεριχής
  ετησία βολ.
  Β
  8
  15
  18
  Ιξάμηνος »
  8
  Τιμή
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν3ΤΑΥΡΟΥ "
  ΤΠΕΥΒΥΗΟΣ ΣΎΚΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΙΆΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · ΡΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5194
  ΔΙΡΥΘΥΜΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΟΡΓΑΝΟΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
  άπομεμακρυσμένα μέρη δπβιι θ' άν
  [τιχρύζουν δλο τα μεγαλείον τής
  ηή" ύ τα σπήλαια μέ
  θεών τής μυθο
  Τό πρόβλημα τής καλυτέ
  ρας οργανώσεως καί τονώ
  αεως των έξαγωγών των
  οταφυλών, απησχόλησε καί
  πάλιν εσχάτως την Κυβέρ
  νησιν. ΚαΙ πολύ δικαίως βέ
  βκια. Πρώτον διότι διά τής
  έξβγωγής των σταφυλών εισ
  έρχεται είς την χώραν ί
  νόν συνάλλαγμκ οεδομένου
  ότι μέγα μέρος των έξαγομέ
  νων ποσοτήτων, κατκναλί-
  βκβται είς την "Αγγλίαν,
  την Σουηοίαν καί την Νορ
  βηγίαν κ«ί είς άλλας χώρας
  πού κληρώνουν δι* έλευ9έρου
  ουναλλάγματος καί όχι μέσω
  χλήριγκ, διά τού συστήμά
  τος των ανταλλαγήν. Καί
  δεύτερον διότι ή έξαγωγή με
  γάλων ποσοτήτων νωπών
  αταφυλων επιδρα εύνοΐκώς
  επί των τιμών των σταφίδων,
  άφοΰ χατά φυσικήν συνέπει
  αν μειοΰται ή παραγωγή
  των χαί δέν μένβυν περισσεύ
  ματα άζήτητα δέν γίνεται
  δέ χαί πληθωριχή προσφορά.
  'Αλλά, τό πρόβλημα τής
  έξαγωγής των οταφυλών έν
  διαφέρει ιδιαιτέρως τόν τό
  «•ν μας χαί θά πρέπει ν'
  ασχοληθώμεν χαί ημείς μέ
  αύτό χαί νά λάβωμεν σειράν
  μέτρων πρός χαλυτέραν λύ
  σιν τού.
  Καί τό μέν υπουργείον
  τής Γεωργίας υπέδειξε την
  άμεσον επισκευήν "των άμα'
  ξιτων όδών τοΰ νομοΰ μας
  διά των οποίων θά μεταφέ
  ρωνται αί σταφυλκί είς τόν
  λιμένα πρός εξαγωγήν χά
  8ώ{ χαί την έπίσπευσιν των
  εργασιών αποπερατώσεως των
  κρηπιδωμάτων τού λιμένος
  ωστε νά γίνεται άπ' εύθεί
  άς ή φόρτωσις των χιβωτι·
  δίων χωρίς την μεσολάβησίν
  λέμβων, νά έξασφαλίζεται τό
  προϊβν «πό ζημίας καί φθο
  ρ«ς χαί νά φθάνη είς τάς ά
  γβράς τής καταναλώσεως έν
  καλή χαταστάσει. Καί έλπί
  ζεται ότι χαί τα δύο ζητήμα
  τ« θά διευθδτηθοδν σύμφωνα
  μέ τάς ύποδείξεις τοΰ υπουρ
  γείου. Έπίσης ελήφθησαν κα)
  άλλ« μέτρα υπό τής Κυβερ
  νήσενς γενιχώτερον, όπως
  είναι ή χαθιέρωσις τοΰ έξα
  γωγιχοΰ δώρου, ή διάθεσις έ
  παρχών άτμοπλοίων καί βα
  γονίων—ψυγείων, ή μείωβι;
  των κβμίστρων, ό Ιλεγχος
  τής συσχευασίας χαί ποιότη
  τητβς των έξαγβμένων πρβϊ
  όντων, πού θά ένισχύβουν ά
  σφαλδς τάς έξαγωγάς. Με-
  λετάται δ1 έπίσης ή άτελής
  είσαγωγή τής ξυλείας και
  τβΰ χάρτου καΐ των άλλων
  υλικών πβύ χρησιμβποιοΰν
  ται διά την συσκευασίαν των
  εισαγομένων σταφυλων κα» ή
  λήψις διαφόρων άλλων μέ
  τρών, έκ παραλλήλου πρέ-ς
  την προσπάθειαν συνάψεως
  είδικών συνθηχών μετά των
  χωρων τής Δύαεως καί τβϋ
  Βορρά, διευχβλυνουβων την
  εξαγωγήν είς αύτάς των
  σταφυλών μας. Έχει βμως τό
  πρόβλημα καί άλλας πλευ-
  Ρ"5», οχετιζομένβς όχι τόσον
  μέ τό εμπόριον όσον μέ την
  παραγωγήν.
  Καί πρέπει νά τάς έρευνή-
  σωμεν ημείς έδώ επί τόπου,
  οί ένδιαφερόμενοι. Καί έν
  πρώτοις, έπιβάλλεται νά φρον
  τίσωμεν διά την εξασφάλισιν
  καλών πβιοτήτων. "£πειτα,
  νά μελετήσωμεν, ποία ειδή
  σταφυλων προτιμώνται άπό
  την κατανάλωσιν, Ιδία τής
  Εύρώπης, διά νά τα χαλλιερ
  γ ή σωμεν. Καί τέλβς έπιβάλ
  λεται νά φροντίσωμεν νά ε¬
  ξασφαλίσωμεν έξαγωγάς είς
  τάς αρχάς καί είς τό τέλβς
  τής έποχής, όηότε χαί ύπάρ-
  χει μεγάλη ζήτησις χαί προ
  σφέρονται ύψηλαί τιμαί. Τό
  πράγμα δέ* είνε δύσκολον.
  Έδώ εύτυχ^ς ειμπορούμεν νά
  έχωμεν σταφύλια άπο τα μέ
  σα Ίουνίου. "Ηδη, μέ την
  πρωτόγονον καλλιέργειαν,
  ώρίμαακν τα σταφύλια είς
  τα παραβαλάσσικ, είς τα νό
  τια, χαμηλά μέρη τής νή¬
  σου. Είς τα Πιτσίδια επί πά
  ραδείγματι έχουν μαΰρα σία
  φύλια. ©ά ήτο δυνατόν λοι-
  πόν νά ουστηματβπβιηθή ή
  καλλιέργειά των είς τα μέρη
  αύτά καί νά έπιτυγχάνεται
  ή ώρίμανσις καί ή έξαγωγή
  άπό των άρχών τού Ίουνίου
  Όπως έπίβης θά ήτο δυνατή
  ή χρησιμοποίησις σταφυλων
  είς άλλα μέρη καί μέχρι τοϋ
  Νοεμβριού καί Δεκεμβριού
  καί η έξαγωγή των τότε πού
  θά έπληρώνοντο πανάκριβκ.
  Μέ μίαν συστηματικήν προ
  σκάθειαν τό πράγμα θά επε¬
  τύγχανε™. Κοιί τό κέρδος
  θά ήτο τεράστιον. Τό ζήτη·
  μα ομως είνε μεγίστης σπου¬
  δαιότητος καί χρήζει εύρυτέ
  ρχς μελέτης. ΔΓ αύτό καί ΐ-
  αως επανέλθωμεν έπ' αύτοΰ
  άλλοτε άναλυτικώτερον.
  Η οργανωθή τού τουρισμο"
  ΔΙΑ ΜΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΜΕΗ ΞΕΝΟΥΣ
  1(1 ΙΛ ΤΟΥ! ΚΡΑΤΗΣΗ!» ΠΕΡΙΣΙΙΙΕΡΟΗ
  Άνάνκη προγράμματος.
  Αί αποφάσει; τάς βιτοίας Ιλ«·
  βεν είς την τελευταίαν συνεδρίασιν
  της ή Τοπιχή Έπιτροπή 1β«ρι·
  ομοθ, άνταποχρΕνονται πράγματι
  πρός τάς μβλλβν έπΐιγουσας «
  νάγχας μας ««Ι θά βυντελΐβουν
  «αφαλως είς την ανάπτυξιν τής
  «υριστικής κινήσεωί,είς την προο
  έλχ,,οιν περισσοτέρων ξένων χ*1
  είς άποχόμισιν ««ρ' «ύτδν καλυ
  τέρων έντυπώσεων. Ή Ι«8«»«ί «ϋ
  ριβτικοθ όδηγοθ διά τάς 4ρχ«β·
  τηταί, τα Εστορι** μνημβΐα «αί
  τβάξιοθίαχα τ<)ς νήσου, ή «Ρ ουλλογή των «ιμηλίων τ« 6υ ζαντινΐ) χέχντ,ς %Λ ή οις χαί ταξινόμηοίς τα>ν
  Χ* ΜοσιΙβν ή ?8(»"βί«
  τουρισπκών συνδέσμων εί; ς
  τάς κοινότητος πού παρουσιάζουν
  κίνησιν ξένων καί προσελκύουν έ
  πισχέπτας, δι' οιονδήποτε λίγον,
  χαί τόσα έλλα, αποτελο3ν άναμφι
  σβητήίως καλάς βάσεΐς, πραχτι
  χά μέτρα χάρις είς τα ίποϊα χαί
  περισσοτέρους ίπισχίπτας θά προ
  οιλκύωμεν καί καλυτέρα; έντυ
  πώσει; θά τού; παρέχωμεν.
  'Υπολείπονται 3μω; νά γίνουν
  «χίμτ) πολλά, δ»ά νά Ιχωμεν ώρ
  γανωμένον πράγματι τόν τουρι-
  ομόν. δι» νά προαελχίσωμεν ξέ·
  νους, δνά νά τςύ; χρατοθμεν δσίν
  χό δυνατόν περισσότερον εί; τον
  τόπον μ«(. διά νά είμποροθμεν νά
  τού; ίδηγοθμιν Ιω; είς τί πλέον
  κρητική"; φύσεως,
  τού; θρύλου; των ής μ
  λογίας, τα έρείπια των γκριμι
  σμίνων χάστρων, τ4 αίματάβρε
  κτχ φρούρια, τα φχράγγϊα δπου
  εγράφησαν τα ϊπη των κρητικών
  έπαναστάσεων, οί βουνοκορυγές
  8που 6ψώθηκΐ χαί έλαμψεν ό
  πλέον άπαράμιλλος πατριωτιομ4ς
  κΐ' έϊρώτισε μέ τάς άστραπά; της
  τίν κόσμον ολόκληρον ή θυσία
  καί ή δλοκαύτωσι; διά την έλΐυ
  θερίαν. Κα[ δέν είνε βεβαία δυνα
  τίν νά γίνουν αύτά άπ4 τής μ!(χ;
  ημέρας είς την άλλην. Διότι χρει
  άζονται χρήματα πολλά χαί χρό
  νος^ακρίς Διότι είνε άνάγχη νά
  κατασκευάσωμεν δρόμοιι; πρός δ-
  λας τας χατίυθύνσεις, —χαί βέν
  δπάρχει δρόμος ςδτε μέχρι τοϋ
  Δΐχταίοϋ "Αντρου μέ τούς δπερό
  χοιις σταλαχτίτα; τού χαί τάν πε
  ριώνυμον «μαν&ύχν τοθ Διός» οδ
  τε μέχρι τοθ περιφήμου απηλαί
  ου των Καμάρων — νά Ιδρύσωμεν
  λουτροπόλεις, νά έξωραίσωμεν
  τοΰς άρχαιολογιχεύ; χώρου;, νά
  δημιουργήσωμεν ξενώνα; χαί χα-
  ταφύγια, ν" άποκτήσωμεν χίντρα
  άναψ^χής καί διαακεδάσεω;. Καί
  αύτά άπαιτοθν, επαναλαμβάνομεν,
  χρδνον μακρον χαί χρί)μα πολύ
  Είμποροθμΐν δμω; χαί επιβαλ
  λεται νά κάμωμεν τώρα τα ατοι
  χειώδη. Νά έχδώσωμεν βεβαία τόν
  ΟΎ,γόν, νά ιδρύσωμεν τό βυζαντι
  νόν Μουσείον, νά δημιουργήσωμεν
  παντοθ τουρισΐικ&ύ; συνδέαμους
  Άλλά χαί νά τοποθετήσωμεν —λέ
  γομεν ημείς—πινακΕδας είς δλους
  τοϋ; δρόμους πού νά δεικνύουν
  τάς κατειιθύναει; χαί τάς χιλιο
  μετρικάς άποστάσεις. Νά προσπα
  θήοωμεν νά μετατραποθν αί υπο
  διάλυσιν μοναι εί; τουριστιχά χέν
  τρ*, δπω; τοθ Βροντησίου χαί ν'
  άίΐοκτήσοιιν δλαι αί άλλαι, δπω;
  τοθ Έπανωσήφι^, τής Κρουσταλ
  λένιας, τοθ ΤοπλοΟ, ξενδνας πλή
  ρω; ώργανωμένσιι;, μέ ειδικήν ύ
  πηρεσίαν, βάσει σχεδίων τοθ
  ί Τύ ί Τ
  η
  πουργείου Τύπου ί
  δαου οί "Ελληνες
  ί ξέ
  φ
  ΤςυρισμοΟ,
  έχδρομεΐ; χαί
  ης ρμ;
  οί ξένοι πεσιηγηταί νά ευρίσκουν
  ϋτνον, φαγητδν, άναψνχήν μέ ολί
  γα σχετικώς ίζοδα.
  Νά άναστηλώσωμεν τα (στορικά
  μνΐ}μεϊα χαί χτίρια, νά τοποθετή
  ί λ ξθέ
  σωμεν παντοθ, είς δλα τα
  χιλ πιναχίδας μέ> σύντομον έπεξή
  γησιν χαί μέ τάς σΐοιχειώδιι;
  πληροφορίας. ΚαΙ τέλος νά χαταρ
  τίσωμεν Εν πλήρες πρέγραμμα δέ
  χχΐτοθ; ή πενταιτοθ; δράσεώς, ώ
  στ* νά γνωρίζωμεν επ! ποίων βα
  σε«ν θά σΐηριχθώμιν χαί θά προ
  χωρήσωμεν. Τό έργον αύτο θά
  είμποροθν νά τό άναλάβουν ή Το
  πιχή Έπιτροπή ΤουρισμοΟ, ή Έ
  ταιρία των Φίλων τοθ Μουσείον
  καί δ Δήμος, έν σονεργασία μέ
  τάς κοινέτητας, τού; διδασχά
  λους τή; ύπαίθρου καί τού; ταπι
  κου; τουριστιχού; χαί προοδευτι
  χού; συλλίγου;. Τό
  Τύκου χαί ΤουρισμοΟ θά παράσχη
  αμέριστον την συνδρομήν καί την
  ενίσχυσιν τού. Ιΐολύ περισσότερον
  βεβαία έφέσον πρέκειται περί τής
  Κρήτης πού αποτελεί ίνα «πέραν
  τον χαί μοναδικόν εί; τόν κόσμον,
  καλλιτεχνικόν χαί ιστορικόν μου
  σεΐον.
  Τα διεθνή ζητήμστα
  ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΕΙΡΗΞΕΟΣ
  III
  ΗΦΑϋΙΕΙΩΥ Τίϊ ΑΒΙΙΗ1ΤΙΔΙΙ;
  Ό άξων έν δράσει.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 ΊουνΙου (ίδ.
  ύπηρεσίο).—'Ετιείγοντα τηλε-
  γραφήματα έκ διαφόρων πό¬
  λεων τής "Απω Ανατολάς
  πρός τό Πρακτορείον Χαβάς
  κσί τάς παρισινάς εφημερίδας
  πσρουσιάζ€υν την κατάστασιν
  είς τό τμήμα σύτό τής ύδρο
  γείου ώς είσελθοϋσαν είς κρι
  σιμωτάτην φάσιν, συνεπεία
  τοθ έφσρμοσθέντος υπό τής
  ΊαπωνΙας άποκλεισμοθ των
  τάς (απωνικάς δυνάμεις ν' ά
  ναοιπλωθοθν καί ν' ύποχωρή
  σουν.
  Αί έφημερίδες έν τούτοις,
  κρίνουσαι τα γεγονότα, έκ-
  φράζονται μέ πολλήν άπαισιο
  δοξίαν έκδηλώνουσαι φόβους
  δτι ή σύρραξις καθίσταται
  πλέον άναπόφευκτος. Αί ένέρ
  γειαι τής Ίαπωνίας, γράφουν,
  δέν είναι άσχετοι πρός την
  πολιτικήν καί την δρασιν τοϋ
  Είνε
  κινεζικών πσραλΐων. Ίδιαιτέ- άξονος έν Εύρώπη.. Είνε δέ
  ρως, είς τό Τιέν Τσίν τάπράγ χσρακιηοιστικόν 6τι αί Ιαπω
  ματα έπεδεινώθησαν είς βαθ- νικαΐ αύθαιρεσΐαι ένετάθησαν
  μόν έγκυυονοθντα άμεσωτά ^ ά
  τους κινδυνους διά την εΐρήνην,
  Ό άλό
  ρ η
  ^ ημέρας ανεχώρησε διά
  Μόσχαν ό άτιεσταλμένος
  ^ άγγλικης ΚϋβερνήσεαΓς κ,
  τοθ κόσμου. Ό άποκλεισμός. -τράγκ διά νά διαπραγματευ
  τής διεθνοθς έκχωρήσεως συ
  νεχίζβται στενάς, τα έτΐεισόδια
  μεταξύ Ίαπώνων καΓΑγγλων
  είναι συχνά, ή θέσις των εύ
  ρισκομένων είς την άποκεκλει
  σμένην ζώνην καθΐσταται κρί¬
  σιμος. Οί Ίάπωνες παρά τα
  ενχονα διαβήαατα τής ΆγγλΙ
  άς, τής Γαλλίας καί Άμερι-
  κης προχωροθν είς την έφαρ
  μογήν τ©ν σχεδίων των, πε
  ριφρονοθν τα συμφέροντα των
  άλλων, θίγουντό γόητρόν των,
  όλοκληοώνουν τόν πόλεμον.
  Έξ άντιθέτου οί άποκλεισμέ
  νοι είς τάς διεθνεΐς ζώνας,
  άπευθύνουνΊκκλήσεις έπβμβά
  σεως καί σωτηρίας. Καί γεννδ
  ται ζήτημα επεμβάσεως δχι
  πλέον έκ λόγων συμφέροντος
  καί γοήτρου μόνον, άλλά καί
  έκ λόγων άνθρωπισμοθ. ΦαΙνε
  ται δέ ότι τό Λονδίνον έχει
  ήδη άποφασΐσει την λήψιν κε·
  ρσυνοβόλων μέτρων την άντΐ
  τάξιν βΐας είς την βίαν, την
  παράταξιν τοθ βρεττανικοθ
  κολοσσοθ, πρό των δυνάμεων
  τής χώρας των χρυσανθέμων
  Ιστω καί άν αναγκασθη ένΐέ
  λει νά εΙσέλθ[) είς πόλεμον τόν
  οποίον είνε γνωστόν πόσον
  δέν έπιθυμεΐ καί φροντΐζει ν'
  αποφύγη· Έλπίζει άλλωστε
  κατά τάς υπαρχούσας πληρο
  φορίας, δτι εάν ή κατάστασις
  έκτραχυνθ{) περισσότερον καί
  άπειληθή άγγλοϊαπωνική σύρ
  ραξις, θά σπεύση άμέσως καί
  γ) Άμερική καί θ' αναγκάση
  θ[} τούς τελικούς δρους τής
  συνάψεως τριμεροθς άγγλο
  γαλλοσοβιετικής στρατιωτική"ς
  συμμαχίας—δπως είνε καί βέ
  βαιον δτι εάν ή κυβέρνησις
  των Σοβιέτ δέν καθυστέρει
  την συμφωνίαν αυτήν, ή "Ιατ
  πωνία δέν θά ήτο σήμερον
  τόσον προκλητική. Τό τρΐγω
  νόν ΒερολΙνου — Ρώμης— Τό
  κιο §θεσεν είς εφαρμογήν
  απειλάς τού, τονΐζουν αί γαλ
  λικαί έφημερίδες. "Ηρχισε
  την επίθεσιν είς δλας τάς ή
  πείρους, δπως είχεν έξαγγεΐ
  λει δτι θά έκαμνεν εάν συνή
  πτετο άγγλογαλλοσοβιετική.
  Θά συνεχίση
  τΐΊν έπ1θε
  σιν καί θά την γενικευθή μέ
  χρις ότου ώθήση τόν κόσμον
  είς την συμφοράν καί την κό
  λασιν τοϋ πολέμου,Ό,τι δήπο
  τε καί άν συμβή παρατηοοϋν
  άπό συμφώνου δλοι οί άρθρο
  γράφοι τό χρέος των είρηνο
  φίλων κρατών αυτήν την στιγ
  μην είνε σαφως καθωρισμέ
  νόν. Νά ένωθοϋν είς κοινόν
  μέτωπον διά την άναχαίτισιν
  τοΰ πολεμικοΰ χειμάρρου πού
  άπειλεΐ νά κατακλύση καί νά
  έρημώση τόν κόσμον. Καί τό
  χρέος αύτό όφείλουν νά κατα
  νοήσουν καί νά έκπληρώσοον
  ττρόπάντων ή Αγγλία, ή Γαλ
  λία,ή Άμερική καί ή Ρωσσία.
  Η ΚΕΗΤΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ
  III
  ΤΟ ΤΙΙΙΚΙ ΙΙΑΡΗΙΡΙΥ- ΜΙΑΑΗΙΗ
  'Υπάρχει ϊν τμήμα τ^ς κβν
  τρικής άρτηρΐας Ηρακλείου
  Λασηθίου, μεταξϋ Σταλίδος
  καίι Μσλλίων, τό γνωστόν
  καί τμήμαΝτσρμάρου — Μαλ-1 στρέφονται. Καί οί
  λ(ων, πού ευρίσκεται διαρκώς ι γοί καί οί Ιμποροι
  σχεδόν είς αθλίαν κατάστα¬
  σιν. Τό άσταθές τοθ έδάφους
  καί ή κακή έξ άρχής, προφα
  νως, κατασκευή, συντελοθν ώ
  στε νά κστσστρέφεται τό κα
  τάστρωμα είς ελάχιστον διά-
  στημα καί νά καθίσταται δύ
  σκολος καί μαρτυρική ή διά
  βασίς τού.
  "Εχει δέ μεγΐστην σημασίαν
  ή κατάστασις τοΰ τμήματος
  αυτού τοϋ δρόμου. Διότι έ-
  κτός τοθ δτι παρακωλΰει την
  γενικωτέραν συγκοινωνίαν των
  νομών "Ηρακλείου—Λασηθίου,
  προξενεΐ μεγάλας ζημίας καί
  είς τούς Μαλλιώτας. Δι" αύ¬
  τοΰ διέρχονται ϋποχρεωτικώς
  τα όχήματα πού μεταφέρουν
  είς τό Ηράκλειον τα φροθτα
  καί τα λαχανικά των κήπων
  πού ή έργατικότης καί τό
  Φιλοπρόοδον των Μαλλιωτων,
  των αυτοκίνητον, μέ τάς τα
  λαντεΰσεις καί τα κτυπήμστα,
  τα φροθτα καί τα κηπευτικά,
  Ιδίως δέ οί ντομάτες, κατα·
  παραγω-
  ΰφίσταν-
  ται ώς έκ τούτου μεγάλας ζή
  μΐας. Ή ριζική έττομένως έ-
  πισκευή τοθ τμήματος αύτοϋ
  τής όδοθ είναι καί έπιβε-
  βλημένη καί έπείγουσα.
  Άλλά θά ήτο καλόν, έπ'
  εΰκαιρία νά μελετηθή έκ νέ·
  ου τό τμήμα αύτό παρ' άρ·
  μοδΐου μηχανικοθ. Νά υπο·
  στηριχθή τό κατάστρωμα έκεΐ
  οπου τό έδαφος είναι άστα¬
  θές. Καί νά γίνη ριζική επι-
  σχευή, άν είναι άνάγκη, ωστε
  νά μην παρουσιάζη κάθε τό¬
  σον φθοράς πού στοιχΐζουν
  καί είς τό δημόσιον καί είς
  την τοπικήν οΐκονομΐαν. Πρό
  κείται περί έργου πού θ' α¬
  παιτήση μικράν δαπάνην καί
  πού έχει έν τούτοις μεγίστην
  σημασίαν. Καί θά τό προσέ-
  ξοον ασφαλώς όσον πρέπει
  οί άρμόδιοι, άφοθ άλλωστε
  Ιχουν μεταβάλει είς πραγ-|εΤναι γνωστόν τό εξαιρετικόν
  ματικούς πσραδεΐσους. Καί ενδιαφέρον τοθ σημερινοθ
  μέ τα «σκαμπανεβάσματα» Κράτους διά τα όδικά έργα(
  Ό Αγ. Νικόλαος.
  Πληροφορούμεθα ότι μετ* ό
  λίγον πρόκειται ν' άρχΐσουν
  είς τόν "Αγιον Νικόλαον αί
  εργασίαι ανεγέρσεως θ«ά-
  τροι. Έν τ© μεταξύ συνεχί-
  ζονται έντατικά αί εργασίαι
  γενικωτέρας άνακαινίσεως καί
  πλήρους έξωραΐσμοθ τής ώ
  ραίας πολιτειούλας. Πνονται
  δέ σχέδια έξωραΐσμοθ καί
  των πέριξ τής λίμνης, πού έ
  κτελουμενα, θά προσδώσουν
  φαντασμαγορικήν δψιν είς την
  πόλιν. "Ετσι ό Άγιος Νικόλα
  ος έξελίσσεται διαρκώς καί
  καθίσταται συν τώ χρόνω θαυ
  μάσιος τόπος διαμονής καί
  διά τούς εντοπίους καί διά
  τούς ξένους τού.
  '^
  V
  *|*
  ΟΊ Τριατατικοί.
  Είναι γνωστόν καί άναγνω
  ρΐζεται άπό δλους δτι οί
  ύπάλληλοι των Τ. Τ. Τ. έρ·
  γάζονται ύττερανθρώπως, κα
  ταβάλλοντες κάθε προσπά'
  θείαν διά την καλύτερον καί
  ταχυτέραν εξυπηρέτησιν καί
  τοθ Δημοσίου καί τοϋ κοινοθ.
  Δι* σύτό καί ύπόκεινται είς
  διαφόρους νόσους. Έπεβάλ
  λετο λοιπόν ή λήψις (διαιτέ
  ρων μέτρων προστασίας των,
  διά παροχής, Ιατρικής, φαρμα
  κευτικτ)ς, νοσοκομειακής περι¬
  θάλψεως. Καί τα μέτρα αύ¬
  τά, λαμβάνει ή5η ή σημερι-
  νή κυβέρνησις. Επί [πλέον
  δέ μεριμνά καί διά την βελ
  τίωσιν των δρων εργασίας
  των ύπαλλήλων κυρίως άπό
  ύγιεινής απόψεως. Είναι καί
  τουτο μ(α απόδειξις τής στορ-
  γής τής κυβερνήσεως πρός
  τούς δημοσίους ύπαλλήλους.
  ή ένωσις των τεσσάρων
  αυτών χωρων θά είνε τόσον
  Ισχυρόν, ακλόνητον καί άρρα
  γές ώστε νά συντριβή κάθε
  άπόπειρα προσβολάς τού καί
  έξανεμισθή πρό αΰτοθ καί τό
  όρμηηκώτερον πολεμικόν μέ·
  νος.
  Εάν ομως καθυστερήση τ)
  1" ναυαγήση ή συναψις τής τρι·
  * μεροθς συμμαχίας καί άν συ
  νεχισθή ή πολιτική τής ούδετε
  ρότητος καί τής άδιαφορίας
  τωνΉνωμένωνΠολιτειων, τότε
  ό πόλεμος θά έκραγί) άναπο
  φεύκτως. Τό γεγονός άλλωσ
  τε ότι ή Γερμανία προβαίνει
  έσπευσμένως είς τεραστίας τιρο
  μηθεΐας τροφίμων καί δημι
  ουργεϊ μεγάλα άποθέματα κρ(
  νεται ώς άσφαλέστερος δεί
  κτης των προθέσεων τής κυ
  β&ρνήσεως τοθ ΒερολΙνου. Καί
  κστά τάς γαλλικάς έφημερΐ
  6ας, τό γεγονός πρέπει νά
  σΐαθμισθή καί νά έκτιμηθή δέ
  όντως διά νά χρησιμεύση
  είς την εξαγωγήν όρθων συμ
  περασμάτων. Μερίς έπ(σης τοϋ
  τυπου, ασχολουμένη μέ τα
  άλλεπάλληλα ναυτικά δυστυ
  χήματα τής Άμερικής, Αγ
  γλίας καί Γαλλίας καί μέ
  τάς καταβυθΐσεις ύποβρυχίων,
  διερωτάΐαι εάν τ" άτυχήματα
  αύτά πού εττληξαν τάς δημο
  κρατικάς
  χαΐα καί
  δυνάμεις
  έκφράζει
  είνε τυ
  ΰπονοΐας
  μήπως όφεΐλονται είς λόγους
  πού δέν έχουν έρευνηθή όσον
  Τό μέτωπον πού θά σχημα ϊσως θά ίπρεπε
  Ή άμπελουργΐα.
  Είς 22—23 χιλιάδας τόννους
  ύπολογΐζεται δτι θ' ανέλθη
  εφέτος ή παραγωγή τής σουλ
  τανίνας είς τόν νομόν μας.
  Άνάλογος δέ θά εΤνε καί ή
  παραγωγή ταχτσ, νωπών στα
  φυλων καί οίνοσταφυλών, έφό
  σον βεβαία θά συνεχισθοϋν
  εύνοΐκαί αί καιρικαΐ συνθή¬
  και μέχρι τέλους. Ή διαπί-
  στωσις τής καταπληκτικώς αυ¬
  τής προόδου τής άμτΐελουργί
  άς είνε ευχάριστος. Διότι ά-
  ποδα^νύει πόσον οί αγρόται
  έχουν προσηλωθή είς τα Ιρ-
  γά των, πόσον εχουν άγαπή-
  σει την γήν των. "Ας εύχηθώ
  μέν μόνον νά είναι καλαί καί
  αί τιμαί των προίόντων, ωστε
  οί άαπελουργοΐ μας ν' άπο·
  κομίσουν κέρδη, νά άνακουφι
  σθοθν καί νά αίσθανθοϋν κά¬
  ποιαν χαράν.
  *«*
  Ή ϋδρευσις
  Αγ. Μύρωνος.
  Μέ την Ιλίυσιν τοθ θέρους,
  άνακύπτει καί πάλιν διά
  τόν Άγιον Μύρωνα όξύ τό
  πρόβλημα τής λειψυδρίας.
  Καί καταβάλλει μέν ή κοι-
  νότης μεγάλας όμολογουμέ
  νως προσπαθείας διά την
  λύσιν τοθ προβλήματος τού¬
  του. Άλλ' αί προσπάθειαι
  προσκρούουν είς την ελλει
  ψιν έπαρκών χρημάτων καί
  είς την άρνησιν των πιστωτι
  κων οργανισμόν νά χορηγή·
  σουν δάνειον, μολονότι ή κοι
  νότης προσφέρει έπαρκή α¬
  σφάλειαν καί θετικήν εγγύη¬
  σιν. Πιστεύομεν πάντως ότι
  τάς ενεργείας τής κοινότη¬
  τος θά ενισχύση ήθικώς Κ°<1 τό Κράτος ωστε νά κατορθω θή ή μεταφορά ύδατος καί ή κατασκευή ϋδραγωγεΐου είς την ωραίαν πρωτεύουσαν τοθ Μαλεβυζίου, τό συντο μώτερον, Α
  ΛΠ0ΡΘΩ2Ι9
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θβρινός).- Σή
  μερον: «Ήροος τού Μάρνη» μέ τόν
  Ραιμύ. Έκχός ττρογράμματος ζουρ
  νάλ. Την Δευτέραν «Τρείς ε"ξη έν·
  νέα». Σημ. Έκαστην Δευτέραν,
  Πέμπτην κοΐ Κυριακή άπογευμα
  τινή ώρα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινόθ κινηαατο-
  γράφος.— Σήμερον ««©σλασσινή
  περίπολος» Την Κυριακή &ρα 7
  μ. μ. άπογευματινή.
  ΜΙΝΩΑ.— την Κυριακήν ώρα
  2 μ. μ έπεισοδιακόν. "Ωρα 4 α. μ.
  ή κωμωδία «Δουλειές μέ Φοθν
  τες>: Χον&ρός καΐ Λιγνός.
  Η ΠΡΩΤΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΙΔΟΣ
  Προκήρυξις διαγωνισμοΰ διά
  την προσληψιν Δοκίμων
  Ευρίσκεται είς την ευχάρι¬
  στον θέσιν ν' αναγγείλη είς
  τό ελληνικόν αναγνωστικόν
  κοινόν, 6τι προέβη είς πλήρη
  κοΐ ριζικήν άνακσΐνισιν των
  Ιδιοκτήτων τεχνικών της έγκα-
  ταστάσεων διά προσθήκης των
  τβλειοτέρων συγχρόνων τυπο¬
  γραφικήν εΐδών καί μηχανη*
  μ ά των.
  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ
  'Εξασφαλίσασα την συνκρ-
  γασΐαν τοΟ διαπρεποθς δημο
  σιογράφου κ. Κώστα Άθανά-
  τού ώργάνωσε μεγάλην περι¬
  οδείαν αύτοθ άνά την Ευρώ¬
  πην
  Έντός δέ τής εβδομάδος
  άρχΐζει καθημερινή ά,νταπό
  κρίσις τοΟ κ. Κώστα Άθα
  νάτου επί ερεύνης, την οποί¬
  αν άνέλαβεν άνά τάς εύρωπσ
  'ίκός πρωτευούσης, έκ τής ο¬
  ποίας θά διαπιστωθη εάν φε-
  ρώμεθα πρός πόλεμον ή πρός
  παγίωσιν τής ρΐρήνης.
  ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥ-
  ΤΑ άρχΐζει ή δημοσίευσις των
  περιφήμων μύθων τοθ Λαφον
  ταΐν, μέ εΐκόνας τοθ μεγάλου
  Γουσταύου Ντορέ.
  ΑΛΛΑ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ
  Είς τό υπό εντελώς νέαν
  καλλιτεχνικήν τού εμφάνισιν
  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ»
  θά δημοσιευθή κ αί δύο νέα
  μυθιστορήματα καί έγκσινιά-
  ζει δύο νέας στήλας εντελώς
  ■πρωτοτύπους δια την νεό
  τητσ.
  Άγοράσατε τό αυριανόν
  «ΕΛΛΗΜΕΟΝ ΜΕΛΛΟΝ»
  καί §ά πεισθήτε.
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  πουλακακη
  Ν
  θ»
  Ενα έργον πβύ
  η άξέχαστο γ»« παν
  τα.
  ΗΡΩΣ ΤΟΥ
  ΜΑΡΝΗ
  ΜΕ
  ΡΑΙΜΥ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ή πιχάτιχη Παρισι
  νη φάρσα μέ την οποίαν
  ξετρέλλανβ πέρυσι ι ήν
  Αθή«α ό θίασος τής Μα
  ρίχας ΚΟΤΟΠ6ΥΛΗ.
  ΤΡΕΙΣ...
  ΕΞΗ...
  ΕΝΝΕΑ.
  Μέ τέ ν γοητευτινώτερο, «λ
  λά καί τόν χομψέτϊρβ πειρα
  ομβ τηΐ Παριζιανικης σκηνάς
  χ«1 βββνπ(.
  Ρενέ ΣαΙν Σύρ
  Μέγκ Λεμονιέ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  100 ΙΙ1ΡΕΣ
  Η' ΕΝΑ ΙΘΡΙΤΣΙ
  ΝΕ ΤΗΝ
  ΝΤΙΑΝΑΝ ΤΑΡΜΙΙΝ
  •Η Τραπέζα τής Ελλάδος
  προκηρύσσει διαγωνισμόν διά
  την πρόσληψιν 7 Δοκίμων *(μι
  σθάς δραχ. 2.200 μηνιαίως)
  πρός ενίσχυσιν τοθ προσωπι
  κοθ τοΰ ενταύθα 'Υποκαταστή
  μσΐος.
  Ό διαγωνισμός θά διεζα
  χθη χήν 9ην Ιουλίου έ. έ. ήμέ
  ραν Κυριακήν, προθεσμία δέ
  ύποβολής αιτήσεων μετά των
  σχετικών πιστοποιητικών , όρί
  ζετσι μέχρι καί τής 1ης Ίου
  λίου έ. έ.
  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
  1) Δέον νά έχωσιν έκπλη
  ρώσε; την στρατιωτικήν άύ
  των υποχρέωσιν ή νά μή ύπέ
  χωσι τοιαύτην ώς νομίμως ά
  παλλαγέντες, άποκλειομένων
  δμως των έξαιρεθέντων ώς ά
  νικάνών διά την ένεργόν τοθ
  στρατοθ υπηρεσίαν.
  2) Ήλικία 21 — 27 έτών (γεν
  νηθέντες τα 6τη 1912—1918).
  Κατ' εξαίρεσιν, διά τούς κε·
  κτημένους πτυχίον Πανεπιστη
  μίου ή Άνωτάτης Σχολής
  Οίκονομικών κοΐ 'Εμπορικών
  Επιστήμων, καθορίζεται άνώ
  τατον όριον ήλικίσς τό 30όν
  συμπεπληρωμένον (γεννηθέν
  τες κατά τό 1909 καί μετέ
  πειτα).
  3) Απολυτήριον ΓυμνασΙ
  ου ή Δημοσίας Έμπορικής
  Σχολής ή άλλου ίσοτίμου
  έκπαιδευτηρίου.
  4) Πλήοης ύγεία πιστοποι
  ουμένη παρ' ίατροΟ όριζομέ
  νού υπό τής Τραπέζης μετά
  την επιτυχίαν.
  Οί ύποψήφιοι δέον προσέτι
  νά είναι μονίμως έγκατεστη
  μένοι είς την περιφέρειαν των
  Νομών Λασηθίου, Ηρακλείου
  καί Ρεθύμνης.
  Οί τυχόν τφΓϋπηοειήσσν
  τες ή υπηρετούντες ήδη πσρ'
  άλλαις Τραττεζικαΐς Έπιχει
  ρήσεσι 6έν νίνοντσι δεκτοί
  πρός συμμετοχήν.
  ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ
  ΤΙΚΑ.
  Έκαστος ύποψήφιος δέον
  ν ά συνυτιτβόλη μετά ι ής αί
  τήσεως τα εξής πιστοποιη-
  τικά:
  α) Πιστοποιητικόν εγγράφως
  τού Είς τό Μητρώον των Άρ
  ρένων πρός πιστοποίησιν τής
  ήλικίσς.
  β) Πιστοποιητικόν τοθ άρμο
  δίου ΣτροτολογικοΟ ΓροφεΙ-
  ου δτι εξεπλήρωσε την στρο
  τιωτικήν τού υποχρέωσιν ή 8
  τι άτιηλλάγη ταύτης νομίμως,
  πάντως δέ δτι ευρίσκεται
  στρατολογιχβς έν τάξει.
  γ) Άτιίστκ σμα τοθ Ποινι
  •ου Μη· ώ· υ ή πστοτιοητι
  κό τβ»ν άρμοίίων Είσαννε (
  ών ότι ί"έν κατεδικάοθη ή <*έ θιώκετ· ι ϊ»' άξιόποινόν τη ο πράξιν. δ) "Ενδεικτικόν Σττουδ<ϊ>ν
  ε) Πιστοτιοιητ'κόν τοθ Ύτρυ
  πουργείου Δημοσίας Άσφολει
  άς περΐ των κοινωνικών αύ
  τοθ φρονημάτων.
  στ) φωτογραφία.
  ΡΞΕΤΑΣΤΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  α) Έκθεσις ίδεών.
  β) Μαθηματικά» ('Εμτιορι-ή
  Άριθμητικη).
  γ) Λογιστικά.
  6) Μία τουλάχιστον ξένη
  γλώσσα (Γαλλική, Αγγλικη,
  Γερμανική, Ί(σλική)
  Ό πίναξ σειράς επιτυχίας
  τε0 διαγωνισμοθ πούει (σχύ
  ών άμα συμπληρωθώσιν αί
  7^θέσεις, δι" άς προεκηρύχθη
  οδιος διά τής προσλήψεως (
  οαρίθμων ύποψηφΐων κστά
  σειράν επιτυχίας.
  Έν Ηρακλείω τβ 14 Ί.ν
  νίου 1939.
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Άφάνταστη ποικιλίαστή φόρμα
  καί στις άποχρώσεις των κσπελλων.
  Νέαπαρισινά.μοντιτλα.
  Ή παρισΐνή Ώ:— Κουτυρ πα-
  ροιιαιάζει είς τίς τελευΐαΐε; θβρ:
  νές συλλογές της, άφάνταστη ηοι
  κιλία άπό καπέλλα. Ή ποιχιλία
  αϋ:ή πού έγκειται συγχρίνως είς
  την φόρμα καί τάς άποχρώσεις
  ειμπορεί νά ίχανοποιήση τό γοθ
  στο χάθε κυρίοις,
  ευ<ολο νά ικλέξη χοι/ν περάσει την πρώττ] νεότητα. Μέ τό πρακνό,Ίαας ταγιέρ ή τό κοστοθμι τοΟ σπάρ θά φορέσϊτε Ινα κανοτιέ άπό μαύρη ψάθα, γαρν: ρισαένο μέ ίνα κόκκικο κουτό. Την άπογευματΐνή έμπρΐμέ τού αλέττα σας θά συμπληρώση! μέ δ'όΐ: τής είνε μιά καπελίν άπό γυαλιστερή ψα καπέλλο πού θα, γιχρνιρισμίνη μέ ίνα πλούσιο νά συμφωνζ απολύτως μέ τόν τύ· δελουδένιο φιόγκο. Τα άμπιγιε καπέλλα είνε πόν της. Εάν έχετε προτίμησιν είς τα άπό ζωρζέτ ή μουσελίνα ά «λδ καπέλλα δπάρχει όλόχληρη ματα πολύ έντονα. σειρά άπό κανοτιέ είς &λα τα μΐ Άπό τα πλέον χαρχκτηριστιχά γέθη καί τίς άποχρώσεις, περια καπέλλα: τής έποχής είνε τόκ άπό αότερον ή ολιγώτερον άμπιγιέ, γχρό—γκραίν σβ χρώματα μπλέ, αέ χρώ γαρνιρισμένα μέ φιόγκους, μέ κορ ϊέλλες ή μέ λουλούδια. Εάν σας άρέσΐυν οί μικρές τέ κες, θά βρήτε άναρίθμητα μοντέ λα άπό ψάθα, άπό κορδέλλα, άπό μεταξωτό, χαθώς καΐ τόκες πού άποτελοθνται μόνον άπό ά'νδη καί βουαλίττες. Καί τέλος εάν προτιματΐ τίς μεγάλες χαπλίν δπάρχουν μοντέ- λα γιά 5λα τα γοθστα χαΐ δλες τίς ήλινίες. Καπελίν άπό λευχή δργχαντί πεύ ταιριάζουν τόσο ιίς τα νεανιχά πρόσωπα χαί χα· πιλίν άπό σχεθρες ψάθες πού χο- λακεύουν πό)υ τάς κυρίας πού έ- κόχκινο, πράσινο καί ρόζ Ή Μαρσέλ Ρδζ λανσάρει είς την τελευταία της συλλογή καπέλ λα άπό παγιασόν σέ σχέδια χανο τιέ γαρνιρισμένα μέ φιόγχοιις ά"πό σατέν—μπροσί. Ή Ρ4ζ Βχλοαά παρουσιάζει γιά τα προ)ινα σύνολα καπέλλα ψάθινα σέ σχέδια ρεμπούμπλι χά;. Γιά τάς απογευματινάς έμ Φανίσεις καπέλλα άπό χαστόρια μεταξωτά, άμυδρως χλός γαρνιρι σμίνα μέ χορίέλλα χαι δύο με γάλα τριαντάγυλλα σέ δύο ρετιχά χρώματα. ή Ντιστεγκέ Η ΗΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙ ΙΑΤΡΟϊ ΜΕΡ.1Υ1ΔΚΝ-ΜΑΙΖΛΠΕΙΔΚΗ Δίχιτσι είς τό Ιργαστή- ρι·ν της (Πλατείαι Βαλισ· Τζαμί). ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,, ΑΘΗΝΩΝ Τό διευθυνόμενον υπό τού συμπολίτου μας κ Γεωργ. Δασχαλάχη. ! ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΙΔΟΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ Φιλανθρωπικόν Συλλ6ν°^ Κυρίων Ηρακλείου Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα κλείου επί ι ής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν τι των Δικαοτηρΐων, ύπάρχει διαρκής έκθεσις των είδών 'Υφαντηρίου τοθ ίδρύματος καί πωλοθνται τα τόσον περίφημα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής τέχνης. Έπίσης 6λα τα εΤδη οΐκιακής τέχνης, έξαιρε τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των. ΤΡΕΙΣ... ΕΞΗ.. ΕΝΝΕΑ. Κεμάλ 'Ατατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ Τού "Αρμστρογγ. 91ον Άπεμάκρυνε τής άρχής τόν Φετ χή χαί άνΐχάλεοε 'τόν Ισμέτ — τόν άχαμπτον έττιτελή άξιωματι χον, τόν άνοιχτίρμονα χαί σχλη ρόν μικροσκοπικόν άνθρωπον. ' Οί ηγέται τής αντιπολιτεύσεως γλυτωσαν αυτήν την φοράν, άλλ' οί Οπ*δοΕ των δπέφεραν. Ό Μου σταφα Κεμάλ έξαπέλυσεν εναντίον των τα .διχαστήρια τής άνεξαρτη οίας. Τα διχαστήρια αύτά διέτρε χαν πρίς πάσαν κατεύθυνσιν την Τουρκίαν χαί έσπειραν τόν τρόμον χαί τόν θάνατον. "Εστελλαν άν- θρώπους είς την είρχτήν καί πολ λάκις είς την άγχίνην μόνον καί μόνον διότι είχαν τολμήσει νά χά ταχρίνουν ίνα μέερον τής χυβερνή σεω; ή νά μην έγχρίνουν Ινα νό μόν. Μ^λις οί δικασταί ίδίσταζαν ή έχλονίζηντο, δ Κεμάλ τούς επί ΐζΐ χαί τούς ηπείλει. Ήΐαν άπό λυτος δικτάτωρ, χαί ή άνΐξέλεγ χτος δύναμις πεύ είχε ουγχεντρώ σει είς χείρας τού, είχεν ϊξαπολύ σει μέσα τού ελεύθερον τό χτήνος, τό θηρίον..",Δι' άλλην μίαν φορά,ν είςτήν ζωήν τού ό σταχτής λύχος τής Άγκυρας λυσσοθοε. Μέ φυλα κίσεΐς, βασανιστήρια, μέ αίμα καί τρόιιον, &ψψ% τα ϊχνη. χου είς τό σίδμα τής Τουρχίας. 'Υποχρεωμίνος νά περιμένη νά τοθ παρουσιασθή καλλιτέρα εύχαι ρία, ό Μουσταφά Κεμάλ ήταν έν άποφασισμένος νά μην ά- ψ μ μ φήση τούς άντιπάλους τού νά τοθ ξεφύγουν. Ήταν έξ ένστίχτου ου νωμότης χαί εγνώριζε τό πνεθμα των συνωμοσιών. Ή πεΐρά τού ά¬ πό την οργάνωσιν «Β«άν» καί τό χομιτάτον τής «Ενώσεως χαί Προόδου» τοθ εΓχε διδάξει την τε χνιχήν χαί τόν μηχοινισμόν των έπαναατάσεων χαί άντεπαναατάσε ών. Δέν τοθ διέφευγε δτι είχε πά τάξει μίαν άντεπανάστασιν, ή ό- ποία άν επεκράτει, θά εσήμαινε τό τέλος τού. Επίστευεν 8τι ά> είχεν ήττη
  θή, μαζί τού θά κατεστρέφετο ή
  νέα Τουρκία. Παρ' δλον βτι είχε
  δυσπιστίαν είς κάθε άτομον πού
  αυναντοθσεν έν τοσούτφ είχε μίαν
  ακλόνητον πίστιν, μίαν βαθυτάτην
  πεποίθησιν είς τόν λαόν τής Τουρ
  κίας χαί την αποστολήν τού ίπως
  έκ τοθ λαοθ αύτοθ δημιουργήση
  ίνα μέγα έθνος. ίζ)
  Α
  ΟΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό ύπερχολοσσός:
  ΘΑΑΑΣΣΙΝΗ
  «■ν
  Ή ζωντανώτερη, Α μβγαλό·
  τιρη ώς τώρα άναπαράστασις
  τής ζωής των άνθρώπυν πού
  άφΐίρωσαν την υπαρ$ί τους
  οτή γοπτϊίοί τής Βάλασοας
  χά» των χινδύννν της χ«τ«
  Τίιν καγχύομιβν σύρραξι! Έ¬
  ν* μενβτλΐι&δες οέ 0εμ« χαί
  δρ&αι ίλ
  ΚΟΙΓγΩΓ,ΙΚγι
  ΓΑΜθΙ.— ό φίλος έηιθεωρητής
  Δημοτ. Έκπαιδεύσεως κ. Μιχαήλ
  Παπαδάκης καί ή δνΐς Μαρία Με¬
  λισσείδου ετέλεσαν τούς γάμους
  των. Παοάνυμφος παρέστη ό Ια·
  τρός κ. Άιιολλόδωρος Μελισσεί¬
  δης.
  Συγχαρητήριο.
  —Ό κ. Έμμ. Μαραζάκης καί ή
  βνΐς Μαρία Πλαΐτη Ιτίλβσαν τούς
  γάμους των είς Μπαμπαλπ; μβτό-
  χι. Πτχράνυμφος παρέστη 6 υιός
  τοθ φΐλου ϋφασματεαπόρου κ
  Μανώλη Καββαλάκη Μιχαλόκης.'
  -Ό κ. Γβώογιος Για>υμιτάκης
  καί ή Βνίς Έοωφίλη Άσπραδάκη
  ετέλεσαν τούς γάμους των είς
  Ίεράπετραν. Παράνυμφος παρέστη
  ό κ. Δημ. Παπαδάκης.
  —•Ομοίως είς Ίβοάιτετραν ετέ¬
  λεσαν τούς γάμους των ό κ. Γε¬
  ώργιος Άγι&νιωτάκης καί ή | δνΐς
  Ειρήνη Πασαλάκη. Παράνυμφος
  παρέστη δ κ. Ίω· Κονταξάκης.
  Συγχαρητήρια είς τούς νβονύμ
  φους.
  ΘΛΝΑΤΟΙ,— Απέθανε χθές καί
  εκηδεύθη τό άπόγευμα έν συρ-
  ροη κόσμου ή Κατίνα Β Όρβα
  νοθ. Ή μβταστδσα διβκρίνετο Βια
  τάι» άρβτάς αυτής ώς οΐκοδεσποί-
  νης καί μητρός. Την οικογένειαν
  τής αποβιωσάσης καί Ιδιαιτέρως
  τόν σύζυγον αυτής έπαγγελματί·
  αν κ ΒασΙλ. Όρφανόν συλλυπού
  μεθτχ θερμώς, εύχόμενοι την έξ
  ύψους παραμυθίαν.
  Γύρω στήν πδλι.
  ί
  ΚΟΠΤΙΚΗ
  ΚΕΛΛΕΝ
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ «
  ΛΦΗΝΑΙ — ΤΗΛΒΦ. 2«.2ύ3.
  Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
  Καί χθές τό πρωϊ 6 ούοανός κα
  ρουσιάσθη συννεΦΐασαένος.
  —"Ωστε νά διατυπωθοϋν νέαι
  άπορΐαι καί νέαι έλαφραΐ άνη-
  συχίαι διά την περαιτέρω εξέ¬
  λιξιν τού καιροϋ.
  —Πάντως οί αΐσιόδοξοι ήσαν
  περισσότεροι άπό τούς άπαισιοδό-
  ξους.
  —ΑΙ γενικαΐ έπισκευαΐ ή μι«ρο·
  επισκευαί των δημοτικών 65ών
  συνεχΐζονται.
  —Συνεχίζετοι έπίσης τακτικώς
  καί τό κατάβρεγμα ούτως ώατβ
  οί κεντρικοΐ δρόμοι μας νά πα·
  ρουσιάζωνται καθαροί.
  —Μετριαζομένης καί της σκό< νης ή όποΐα άλλοτε άπέβαινεν άληθινή πληγή διά την πόλιν. —Έζωήρευσαν πάλιν αί προ- 3λέψεις καί εΐκασίαι τάς οποίας διατυπώνουν καθημερινώς αίαϊώ νιαι... Πυθίαι των κέντρων: —ΑΙ χθεσιναί πληροφορίαι ,τών εφημερίδων ήσαν μάλλον πολεμι- καί. —Καί συνεπως τό Ιδαφος προ σφορώτερον πάλιν διά νρησμού; φΰντας την καλήν ή κακήν τύχην τοθ κόσμου. —Τό ψάρι δέν ύπάοχει παρά μό νόν σπανίως είς την αγοράν μας. —Καί τούτο λόγω τής καθιε- ρωμένης διά τούς μήνας πού δι¬ ερχόμεθα άπαγορεΰσεως τής ά- λιείας υπό των «μοτοριων». —Οί φΐλοι τοθ έδέσματος τό Αναζητοθν £τσι διά τό μενοϋ των, άλλά ματαΐωζ. —Ή μουσική τοθ Δήμου θά εκτε π ώς συνήθως εκλεκτόν μου· οικον πρόγραμμα είς την πλα¬ τείαν Τριών Καμάρων σήμερον τό άπόγευμα. —Ή μουσική, κατά τούς φιλο· μούσους συμπολίτας, θά ηδύνατο καιροθ Εΐτιτρέιοντος, νά παίζη έναλλάξ καί την πρωΐαν των Κ υ ριακων. —Ώς γίνεται αλλαχού, λαμ- βανομένηζ ΰπ' δψιν καί τής σημι ρινης άναδιοργανώσεώς της ή όποΐα την κατέστησεν μίαν άπό τάς κυριωτέρας τοπικάς ψυχα· γωγίας. —Ή τοποθέτησις των ύδρομέ τρών συνεχίζεται είς τα διάφορα σημεΐα τής πόλεωί. —Υπό των είδικών συνεργβί- ών τοϋ Δήμου, τα όποΐα καί φιλοτιμοθνται νά καθισιοΰν ταύ την όσον τό δυνατόν αρτίαν. — Κατά τα φαινόμενα τό ι μέ τρον θά συνεχισθή επ" αρκετόν άκόμη. —Σήμερον είς τόν θερινόν Που λακάκη προβάλλεται διά τβλευ ταίαν φοράν: «Ό ήοως τοθ Μάρ¬ νη» τό Εργον πού ύπερήρεσε διά την πλοκήν καί την σκηνοθεσί αν τού. — Είς τόν «Άπόλλωνα» έξ αλ λου προβάλλεται διά τελευταί αν επίσης φοράν: «ή θαλασοινή Περίπολος» λίαν καί αύτό ίνδια φέρον καί ι επίκαιρον. 6 Ρίπβρτερ ΚΙΝΗΣΙΣ — Έπανήλθβν έξ Ά θηνών δπου είχε μεταβή πρός παρακολούθησιν τής μόδας των σολέίγ καί ματλαοέ ή δνίς Μαρία Τζανάκη κομίσασα πλουσίαν συλ λογήν μοντέλων. Έργαοτήριον παραπλεύρως Πατ μανίδη—Κούρτη. ΕΝΌΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρα τό Μπεντενάχι: α) μία μεγάλη άκο θήκη εκτάσεως 300 τ. μ. 6) μία οίναποθήχτ] (οτίβα) μέ βαρέλια χωρητικότητος 45.000 ίχ. Πληροφορίαι είς τα Γραφεΐα χ. Α. Γ. ΚαλοχαιρινοΟ. ΕΜΟΙΚ1ΛΖΕΤΛΙ μικρά οΐκία, ό ός Πεδιάδος (παρά τό θέατρον Πουλακάκη). ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρά οίχία δι' έ- ιοιχίασιν ή χαί αγοράν τοίς με ιρητοΐς χαί είς οιονδήποτε μέ ιος τής πόλεως ή περιοχάς αθ· ί)ς. Πληροφορίαι παρ1 ημίν. ΑΠΩΛΕΣΘΗ.— έχ τοθ μιγά ροιι λευχή γάτα Άγκυρας. Ό «δ ιών &ς άποταθή είς τί μας χ«"
  Τ5 μεγάλο Εργον
  χου Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΝΟΡΘΩΣ12
  59+βν
  έττου
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκειΎους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άτΐό δλα δι* δλους.
  ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΝΕ Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ...
  Φθάσαντες μέχρις αποστάσεως διακοσΐων Βηαά
  των, έκΕι εστάθησαν. Τό δχημα το0 Λαφανέ
  προεχώρησε μέχρις αυτών, ήνοιξαν τη 2
  περ'ΐ' αύτ6ΦήΚαν ** *έλθΠ Κσ' π6λΐν
  —Κατ' εκείνην την στιγμήν οί δραγόνοι καΐ τό
  πλήθος προσηγγιζον. Αί γυναϊκες Ιφευγον περι
  .εΤ,1 ™νέβη ««τα την όλεθρΐαν στιγμήν εκείνην,
  ουδείς δύναται νά ε'πη. Δόο νεψέλαι σκοτειναΐ ΛΚ
  θον είς σύγκρουσιν.
  , Οί μέν διηγοθνται δτι ή«ούσθησαν έκ τοϋ Ό
  πλοστασΐου σάλπιγγες παρεκελεύουσσι τούς Ιπ
  τιεΐς νά έπιτεθώσιν, οί δέ, δτι παιδάριόν τι έτραυ
  μάτισε διά μαχαιρΐου έ"να των δραγόνων. Τό άλη
  θές είνε 8τι ήκούσθησαν τρείς έκπυρσοκροτήσεις ή
  μ(α κατόπιν τής όλλης, καί έκ μέν τής πρώτης έ
  φονεύθη είς ϊλαρχος, έκ τής δευτέρας κωψή τις
  γραΐα κλείουσα τό παράθυρον αυτής, έκ δέ τής
  τρΐτης έκάη ή έπωμΐς ενός άξιωματικοΟ. Γυνή τις
  άνέκραξε.
  —Πολύ γρήγορα ήρχισαν! ώφθη δέ αιφνιδίως καΐ
  άλλη Τλη ΙππικοΟ έρχομένη κσλπαζόντων των Ίπ¬
  πων, φέρουσα τάς σπάθας γυμνάς καί σαρώνουσα
  παν δ,τιάπήντα ενώπιον αύτής.
  Τότε δέ τετέλεσται1 επήρε πλέον ή όργή" γενι
  κή τρικυμΐα' οί τιέτραι πίπτουν ώς βοοχή, άρχον
  ται οί τυφεκισμοί, οί πιστολισμοί! Έγεΐρεται τό
  πρώτον όδόφραγμσ, οί νέοι, οΐτινες εσυρον τόν
  νεκρικόν δΐφρον, οιέρχονται την γέφυραν τής Άου
  στερλΐτσης τρέχοντες κοΐ έπηΐθενται κατά τής ά
  στυνομικής φρουράς, όρμοθν οί καραβινοφόροι είς
  βοήθειαν αυτής, οί δραγόνοι κατασπαθΐζουν δεξιό
  θεν καΐ άριστερόθεν, τό πλήθος διασκορπΐζετσι
  παντσχόθεν, πολέμου φήμη άφΐπτσται πρός τα τέσ
  σσρσ των Παρισίων πέρατα. ακούονται κραυγαί.
  «Είς τα δπλα!» τρέχουν πατείς με πατώσε, άλλοι
  φεύγουν άλλοι άνθΐστανται. Ή όργή διαδΐδει την
  στάσιν, καθώς ό άνεμος διαδΐδει τό πθρ.
  Δ'.
  ΟΙ τοϋ χαιροϋ έκείνου κνοιβρασμοί.
  Ουδέν παραδοξότερον τοθ σάλου των στάσεων.
  Τα πάντα εκρήγνυνται διά μιάς. Προεβλέπετο τοθ
  το; ναΐ. ΤΗτο -ροπαρεσκευασμένον; δχι. Καί πόθεν
  εξήλθε τουτο λοιπά ν; εξήλθεν έκ των λΐθων τής
  όδοθ.
  Πόθεν έπεσεν; Ι< των νεφελών έτίεσε. ΠοΟ μέν ή άνταρσΐα έχει χσρακτήρσ συνωμοσίας, ττοΟ δέ ά τιροόπτου συμβάντος. Ό τυχών προσλαμβάνει £ν ρεθμσ τοθ λαοθ καί τό φέρει δπου βούλεται. Άρχή μεστή φόβου, είς ήν άναμΐγνυτοί τις φαιδρότης άπο τρόπαιος. - - - (συνεχΐζεται) Β.' Είς την άγγλιχανικήν Ικχλησί αν υφίσταται άπό παλαιών χρό νων δ τύπος, καθ' δν δταν 6απτί ζβται παιδϊ, τό σχήμα τού σταυ ροθ επί τής κεφαλής τού γίνεται μέ τάν άντ'χειρα, είς την Γερμα νίαν δέ δπάρχει παλαίον έθιμον νά σφίγγη κανεις τϊν άντίχϊΐρά τού δταν θίλη ν» παρακαλέση διά την επιτυχίαν ενός φίλοιι κατ' α>
  την ή εκείνην την πράξιν. «Κα
  λήν επιτυχίαν» ιυχεται ό φίλος
  π»ίς τ4ν φίλον, πού ίπιχειρεϊ τί
  «θ* οφίξω γιά σένα τόν άντίχει
  ρά μου»—τοθτο σημαίνει: θά πά
  ρακαλέσω τδν θίον νά σέ παρα
  στέχη, νά σέ βοηθήση.
  Αύτά τα αρχαί"* Ιθιμα παρεκί
  νησαν άπό έτών ήξη μερικούς δι
  ολίγους, ίατρού; καΐ ψυχολόγους
  να άπασχοληθοθν ειδικώς καί ίδι
  αιτέρως μέ την . μελέτην τοθ άν
  τίχειρος, ή άποσχόλησ'ς δέ αύΐή
  κατέδειξε πράγμβτ* ποΰ ξέν τα
  φανταζόμεθα.
  ΧΕΙΡΟΜΑΝΤΙΑ.
  Νευρολόγοι διεπίστωσαν δτι ή
  αρίστη διάγνωσις ωρισμένων έγκε
  φχλικων άαθενειών ήιπορεΐ νά γί
  νη δι' είδικής έξετάσεως τοθ άντί
  χειρός" άπο τόν άντίχειρα κατα
  λαβαίνοιιν οί ψ,ιχοπαθολάγοι εάν
  είς περίπτωσιν παραλύσεω; τοθ
  έγκεφάλου έπιδάλλεται νά γίνη
  έγχείρησις ή εάν ή έ/χείρηυις
  αυτή θα επιτύχη ή δχι. Ό άνιί
  χειρ πληροφορεϊ τούς ίατρούς αύ
  τούς περΐ τής καταστάσεως ώρι-
  Μεγάλαι ττρόοδοι
  είς την Σίββα Μεσσαράς.
  σμένου μέρους τοθ έγκεφάλου,
  τδ οποίον μάλιστα όνομάζεται
  είς την "Αγγλίαν «έγκεφαλικόν
  κέντρον» τοθ άντίχειρος.
  "Εάν είς Ινα νεογέννητον παΐδΐ
  5 άνπχειρ μένη, κατά τάς πρώ
  τας ημέρας τής ζιοής τού κολλη
  μένος επάνω είς την παλάμην
  τό παιδί αύτο, θά είνε ασφαλώς,
  άρρωστιάρικο, εάν δέ ή τοιαύ-η
  θέσις τοθ ^άντίχειρος μείνη επί
  έπτά ημέρας καΐ περισσότερον τοθ
  το είνε βεβαία σχείϊν ένδειξις, δ
  τι τό παιδί θά μείνη διανοηπκως
  ανάπηρον.
  Σχήιια καί θέσις τοθ άντίχειρος
  είνε ένδεικτικά τή; θελήσεως τοθ
  άνθρωπον. "Οσον περισσότερον
  τινΐωμένος κραΐεΐται ό άντίχειρ
  μακράν άπδ την παλάμην, τόσον
  ίσχυροτέρα εί/ε ή δύναμις τής θε
  λήσεως τοθ άνθρωπον. Σ.γά-σιγά
  μέ την ηλικίαν, μέ τα γεράματα
  καΐ μέ την γειτνίασιν .τοθ τέλους
  τής ζωής, τοθ θανάτου, δ άντίχειρ
  πληα.άζει ολοέν περισσότερον την
  παλάμην.
  Άντίχε ρ Ιχων σχήμα κορύνης
  είνε ασφαλώς ενδεικτικόν βιαίοιι
  χαρακτήρος καΐ φλογερά; ίδιοσυγ
  κρασίας, ή δποία ημπορεί νά πι
  ρασύ^,η πρό τό έγκλημα. Γενικώς
  είνε τό χέρι ολόκληρον, ή μορφή
  καΐ ή διάπλασίς τουχαρακτηριστι
  κόν ,άψεαίές τοθ χαρακτήρος
  τοθ άνθρωπον. Τό χέρι λ. χ τού
  έγκληματίου διακρίνεται έπίσης
  άπό τούς είδικοίις ώς χέρι τοι
  ούταυ άτδμου.
  (συνεχίζεται)
  ΆτΐΌξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τοϋ σήματος:
  ΣΙΒΒΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, Ίούνιος
  (ίνταποκριτοθ μ*ς) —Την καρϊιά
  τής Μεσσαράς αποτελεί ή περιφέ
  ρεια των χωρίων Πετροκεφάλι,
  Σίββα, Άγιος "Αντώνιος καΐ των
  πέριξ. Έδάφη γονιμώτατα καί
  άΐτίραντα λειβάδια άτιλώνονχαι
  πρός ολες τίς κατειιθύνσεις. Καί
  οί εληές, ϊέν5ρα αίωνίβια, σχη
  ματίζουν δάση ίλίκληρα. Τώρα
  δέ τελευταία καλλ'εργοΰνται ίντα
  τικά καί τα άμπέλια καί τα Ι-
  σπεριδοειδή καί οί μπανάνες, χω
  ρίς νά πχραμελοθνται διίλου καΐ
  τα $ημητριακά. Μεγάλες εκτά
  σεις Ιχουν καλλιε^γηθή μέ σΐυλ
  χνίνες Καΐ κατα τα τελευταία έτη
  χούν φυτευθή χιλΐάδες δενδρύλ
  .ια έσηεριδοειδών, κυρίως δέ
  ιορτακαλλεών καί λιμονεδν, ό
  ω; έπίση; καΐ φυτά μπανανεώ/.
  Διότι πρέπει νά σημειωθή δτο τί
  ον τα έσπεριδοειδή ίσον καί οί
  ιπανάνες εύδοκιμοθν ίδιατέρω;
  δώ κάτω καί έχουν μεγάλην ά
  ιτίδοσιν, Άσφαλώ; δέ θά συνεχι
  θη καΐ είς τό μέλλον ή καλλι
  ργεια των είδών αυτών μέ τόν
  διον ζήλον. "Οίαν μάλιστα ίκτε
  λεσθοθν καΐ τα μεγάλα παραγωγι
  κά Ιργα δπότε θ' άποξηρανθοθν
  καί θά άξιοποιηθοθν μεγάλαι
  έκτάσεις γονιμωτάτης γής, πύ
  μένουν τώρα κεχαλυμμέναι άπό
  τέλματα καί Ιλη καί θά κατα
  στοθν άρδευσιμοι άλλαι μεγάλαι
  έπίσης έχτάσεις, τίτε αί καλλΐέρ
  ειαι θά ίνταθοθν περισσίτερον
  καί θά έπεκταθοθν καί θά σ,ιστη
  ματοποιηθοθν.
  Έν ^τώ μεΐαξύ άλλωστε, θά λν
  θή καί τό συγκοινωνιακόν] ζήτη
  μα κατά τρίπον οριστικόν μέ
  νι^ον καί ικανοποιητικόν, διότι
  έκ παράλληλον πρός τα παραγω
  γιχά θά κατασκευασθή καί ή άμα
  ξιτή δδό; πού θά εξυπηρετήση δ·
  λα αϋτά τα χωρία καί θά προχω
  ήΐη μέχρι Πιτσιδίων καί Μα
  τάλλων.
  Καί σήμερον δμω; παρά την
  έλλειψιν τακπχής άνέτου συγχοι
  νωνίας κχί παρά την έλονοσίαν
  ποΰ μαστίζει τού; κατοίκους, τα
  χωρία προοδεύουν, έξελίσσονται,
  συγχρονίζονται, έκπολιτίζονται.
  'Υπί^ειγμα καί πρωτοπίρος είς
  δλα είνε ή Σίββα Τελευταίως
  μάλιστα έχει σημειώσει προόδους
  έξαιρετιχάς. "Εχει άποκτήσει νέας
  οίκοδομας, νέα κέντρα, νέα κατα
  στήμχτα. Τώρα, μέ πρωτοβουλίαν
  τοθ χοινοτικοϋ Συμβουλίου καΐ ε¬
  νίσχυσιν των κατοικίαν, φροντίζει
  νά διαμορφώση καί νά εξωραΐση
  την μεγάλην πλατείαν της χαΐ ν'
  ά/εγείρηέπ' αυτής επιβλητικόν μνη
  μ«ΐον των έν πολέμοις πεσόντων
  τέκνων τη;.
  Οί Σιβδιανοΐ έπίση;, έν συνερ
  γασία καί μέ τούς κάτοικον; των
  πέριξ χωρίων, έργάζονται καΐ διά
  την ίδρυσιν συνεταιρικοθ ελαιουρ¬
  γείον, τοθ όποίου ή εγκατάστασις
  μελετάΐαι νά γίνη έξω τοθ χωρί
  ου, παρά την ίνομασΐήν Βρύσιν.
  Καί θά τό επιτύχουν ασφαλώς.Ή
  Άγροτική Τραπέζα θά χορηγήση
  τό απαιτούμενον δάνειον, άφοΰ πρί
  κείται νά έξυπηρΐτηθη" έν άπό τα
  πλέον έλαιοπαραγω/ά διαμερίσμα
  τα τή; νήσου.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Γεωργικόν Ταμείον Λασηθίου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ανακοινούται δτι έκποιοθν
  ται διά φανεράς πλειοδοσΐας
  διεξαχθησομένης έν τώ γρα¬
  φείω ΈπαρχιακοΟ Γεωπόνοο
  Ίερστιέτρας την 25 τρέχοντος
  κσΐ &ρα 10-12 π. μ. 76 ψε
  κσστήρες άχρηστοι διαφόρων
  τύπων. Πληροφορίαι καί παρ'
  ημίν.
  Έν Αγ. Νικολάω τ{) 12 Ί
  ουνίου 1939.
  Ό Διευθυντής
  Β. Ξ«ν9άχος.
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕ&ΙΣΙΑΝ
  Γενική άντιπροσΜπεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Αθηναι—Πεσματζόγλου 5
  ΑΛΑΤΙ
  Μσγειρικό Έπιτραπέζιο
  Είς ηακέτα 200 δραμίων καί μιδς όκ
  Δροχ. 4.60
  χ«τ' οκ*ν χβνδΡ»>«δ5 έκ τοδ Καταστήματος:
  Γ. ΜΙ2ΤΙΛΟΓΛΟΥ.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  Μ5ΪΗΜΑΤΑ ΕΑΡΔΙΑΧ
  Α'
  Τ' Ε ϋ
  Δίχεται
  Ά·ηνβν.
  Κ
  » Λ ΐη-τοιΐω τού παραπλεύρως όφθαλ-
  έν τ*1σίζβ'* φωτακη συνοικία Περ-
  ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΑΕΙΑ
  ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  ΕΝΑΕΡ1ΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΙΣ ΑΓ ΑΘΗΝΑΣ
  •Εκάστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως ίί καΐ 30 π. μ.
  'ΕπΙσης Τρίτην, Πέμπτην καΐ Σάββατον ώραν 5.30 μ. μ.
  'Ακριβής ώρα άφΐζεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  —Αί ώραι εργασίας των Δι-
  καστηρίων.
  "Υπο τού ύπουργείου της Δικαι
  οαύνης απεστάλη έγκώκλιβς πρός
  τούς προίδρους κβΐ είβαγγελΕϊς
  των δικαστηρίων τού Κράτβυς
  αναφορικώς μέ τόν κανβνισμβν
  των ώρών εργασίας των δικα-
  στικ&ν γραφείων χ*τίί τό διάατπ·
  μα «πό 1ης Ιουλίου μεχρι 15ης
  Σεπτεμβρίου τρβχ. ετους Συμφώ¬
  νως πρός την εγκύκλιον τα δικκ
  στιχά γραφεϊα των έηαρχιβκών
  πόλεων τοΰ Κράτβυς βά έργάζων
  ται β'ίτβ ώς χαθΜρίσβη είς τάς 'Α¬
  θήνας καΐ τον Πειραια, δηλ. άπό
  της 8 π μ. μβχρι 2 μ. μ , είτε
  άπό της 8-12 μββημβρινης καΐ
  5—7 απογευματινάς πλήν τοϋ Σαβ
  βάτου, οπότϊ παρατείνβται ή
  πρωίνή έργασία μίχρι τής 2«ς μ.
  μ. Τα ανωτέρω ίσχύβυν καΐ διά
  Ι τα ϊίρηνοδιχεΐχ καΐ πταισματοδι-
  Ι κεία τοΰ Κροίτους.
  —_ιημερεύοντα καί διανυ
  κτερεύοντα φαρμακεΐα.
  Σήμερον Κυριοχκίιν 18 Ίουνίου
  θά θιημερεΰσουν τα φαρμακϊία
  Ιωάν. Λογιάδη, Λαμ Κανακάκη
  καί Μιχ Τζομπανακη. ©ά δικνυ
  κτερβΰσουν δέ τα φαρμακβϊα Χρ.
  Ζουραρη καΐ Γεωργ Σφακιανά
  κη. Αυριον θά διανυκτερβύσουν
  τα φαρμακΐϊα Γ. Μαδαριωτάκη
  καΐ ©εοδ. ©ϊοδωρίδη·
  —Τό σχολείον Κρεββατά.
  Έν σχέσει κρός τα άναγραφέν
  τα είς την «Άνόρθωσιν» τής
  2«; τρέχοντος διά τό ζήτημκ
  τής άνεγϊρσϊως κτιρίου πρός
  στβγασιν τοϋ δημοτικοΰ οχολιΐ-
  ου εί; Κρϊββατά Βιάννου, τό
  Ύφυπουρνβΐον παρκ τφ κ. Πρνθυ
  πουργώ γνωρίζει δτι άΐτίστβιλε
  τό σχετικόν άπόκομμα είς τό υ¬
  πουργείον ©ρησκΕυμάΐτων καΐ Έ
  θνικης Παιδείας ώς αρμόδιον κ«ί
  με την παράκλησιν να γνωρΐαη
  τάς ένβργϊίας η άπόφεις τού
  —Οί Γρκμματεϊς Είρηνοδι-
  κείου.
  Υπό τοΰ υπουργείον Δικαιοού
  νης ένετ«λησαν οί πρόϊδροι χ«1
  οί είσαγγελεϊς Έφβτών χβιΐΐΐρωτο
  διχών τού Κρατους, δπως ΰηοβά
  λουν μέχρι τελους Ίουνίου δηλώ
  αεις των ύπογραμμβτίων α' ταΐ{β
  ως, οΐτινες έ,τιθυμοΰν .νά προ*
  χθοΰν είς γραμματεΐς βίρηνοδιχεί
  ών β ξ
  Ή Μόδα θρισμβευει
  μόνον εις τα παπού-
  τσια Νερατζούλη.
  τό
  Πρακτορείον βκδίδβνται ίΐο.τήρια δι' όλας τίς'ί
  αΐιιι&ε καί έν συνεχεία δι* όλας τας Εύρωπκικβις τοιαύτας.
  Ή6&*^ΨΦ»™™η*1ίη**ύ»ΛΧ** δ·{ΥΗ«τ« Χ·λ·η· Αώβημ.ρ·ν««ρ«δ·βΐί
  ,Ιί τ.ν τ.«.ν τΛ ηΡ..ρ.βμ.δ τ«ν. ^^ ,^^^
  'Αρ.Τηλ. β-1β
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  0402 Α«ΗΝΑΣ8
  Πλησίον. Σταβ. Μοναστηράχι
  Παρέχη πάοβν πληροφορί¬
  αν η δΐίυχόλυνσιν 1«τριχής
  φύσεως, είς τούς είς Άθήνκς
  μ<ταβ«ίνοντ«ς άσββνεΐς ουμ- ηολίτκς τον.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έίναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΧα Κυριακής
  18 Ίουνίου 1939
  120 Ώρα
  ^^^^^^*^^^^^^^^^^^Ρ^^^^^^ΐε'^^^^^^^^^^_^^Κ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^εν^*^Μ^^^^^ι^^^Α^^ρ^^^^ΔΒ
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΚΤΑΚΤΟΣ
  ΣΟΒΑΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΝΗΝ ΤΟΥ ΤΙΕΝ-ΤΣΙΝ
  Ε
  ΟΡΟΣ 1ΊΛΣΠΙ2ΙΝ ΤΟΥ ΑΗΟΚΑΕΙΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού ά ντα
  ποκοιτού μας).·—■ Σημεριναί πληρορε
  ρίαι έ* τής "Απω Άν-κτολής άναψέ-
  ρουν ότι παραμένει έκτάκτως σοβαρά
  ή κατάστασις είς Τιέν—Τσίν, έγκυμο
  νούσα κινδύνους.
  Οί πολιορκούμενοι απηύθυναν έκκλη
  σιν όπως αγγλικά πολεμικά έφοδιάσουν
  διά τροφίμων καί διαβώσουν τόν δει>
  νοπαθοΰντα πληθυσμόν. Σχετικώς τη
  λεγραφ·ίται ότι δύο άγγλικά σκάφη δι¬
  ετάχθησαν ήδη όπως διασπάσουν τόν
  άποκλεισμοΊ καί έφοδεάβουν τούς λι·
  μώττοντας κατοίκους τής ά,γγλικής έκ·
  χωρήσεως διά ποσοτήτων τροφίμων.
  'Εκτραχύνονται τα άγγλοΊ απωνικά.
  Ή πορεία των άγγλοσοβιετικών.
  ΤΟ ΒΥΘΙΣΘΕΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
  ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ "ΦΟΙΝΙΞ"
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΜΕΓΑ ΒΑΘΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου(τού άνταπο
  κριτου μας).— Τηλεγραφή^ατα έκ Πά
  ριαίων άναφέρουν ότι καθ* α εξηκριβώ¬
  θη τό έν "Απω Ανατολή βυθιαθέν γαλ¬
  λικόν ύποβρύχιον «Φοϊνιξ» παραμένει
  είς βάθος διακοσίων μέτρων.
  Άγωνιώδεις αναζητήσης γίνονται
  είς την περιοχήν όπου εβυθίσθη τό
  ύποβρύχιον, άνευ όμως αοβαρού άπο·
  τελέσματος.
  Α&ΥΝΑΤΟΣ Η
  ΤΟΥ
  ιι
  Ι
  ΚΑΤϋΒΥΟΙΣΕΟΣ
  ΕΛΠΙΛΕΣ ΛΙΙΣΟΣΕΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ίουνίου (15.
  ύπηρεσία) —Ό Γάλλος υπουρ
  γός των "Εξωτερικών κ. Μπον
  νέ Ισχε χθές μακράν συνομι
  λίαν μετά τοθ πρεσβευτοθ τής
  Αγγλίας. 'Η συνομιλΐα αυτή
  αφεώρα την κατάστασιν είς
  την Άπω Ανατολήν.
  ΡΩΜΗ 17 Ίουνίου (£δ. ύπη
  ρεσΐα).— Πρός αντιμετώπισιν
  τής έν Άπω Ανατολή κατα
  στάσεως, ή Γαλλία δεικνύει
  πολύ ολιγότερον ένεργητικό
  ιητα, αφίνουσα είς την Άγγλί
  αν την πρωτοβουλίαν των άπο
  φάσεων καί των ένδεικνυομέ
  νων μέτρων.
  ΡΩΜΗ 17 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα).—Καί ή δευτέρα συνέν
  τευξις Μολότωφ—Ποτέμκιν—
  Στράγκ παρουσία των έν Μό
  σχα πρεσβευτών τής Άγγλ(
  άς κσΐ Γαλλίας, δέν εΐχε 5ιό
  λου Ικανοποιητικά άποτελέσμα
  τα. Ό κ. Μολότωφ ετόνισε
  καί πάλιν είς τούς άντιπροσώ
  αους των δυτικών δυνάμεων
  δτι χά Σοβιέτ δέν ευρίσκουν
  Ικανοποιητικάς ουΐβ τας νέας
  προτάσεις αυτών.
  ρεσ(σ).—Ό άγγλικός τύπος ά
  πασχολεΐτσι Ευρύτατα μέ τα
  δύο μεγάλα ζητήματα τα ό
  ποία ένδιαφέρουν αυτήν ιήν
  στιγμήν την Αγγλίαν: Την
  κατάστασιν είς την "Απω Ά
  νατολήν καί την πορείαν τ©ν
  συνομιλιών τής Μόσχας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Ίουνίου
  ((δ. υπηρεσίαι.—ΠερΙ τα τέλη
  τρέχοντος μηνός φθάνβι είς
  την Γερμανίαν ό πρωθυπουρ
  γός τής Βουλγαρίας κ. Κιοσεϊ
  βάνωφ.
  Ό κ. Κιοσεΐβ&νωφ θά διε
  ξαγάγη κατ' αρχάς συνομιλΐ
  άς μετά των κ. κ. Γκαΐριγκ
  καί Ρμπεντροπ καί κατόπιν
  μετά τού κ. Χίτλερ.
  ΙΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΚΑΦΕΝΚΟ
  ΙΤΑΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΡΩΜΗ 17 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσία)—Κατ' είδήσεις έξ Ά
  θηνών ό Ρουμάνος ύττουργός
  των Εξωτερικών κ. Γκαφέν-
  κο έσχε χθές μακράν συνομι
  λίαν μετά τοθ έν Αθήναις
  πρεσβευΐοθ τής Ιταλίας.
  σία).—Μεγάλην συγκίνησιν προ
  εκάλεσεν είς Παρισίους ή κατα
  βύθισΐς τοθ γαλλικοθ δποβρυχίου
  «Φίΐνιξ» είς χά άνοιχτά τής Ίν
  δοκίνας.
  Μετα 'τήν Αμερικήν καί την
  Αγγλίαν όλόχληρος ή Γαλλία πιν
  θεΐ σημερον την απώλειαν 71
  άνδρών τοθ πολιμιχοθ ναυτικοθ
  οί οποίον εύρον σκληρόν θάνατον
  είς βάθος εκατοντάδας μέΐρων,
  Ιξ μίλλι» ά πό τοθ λιμένος τής
  Σαίνχίν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Ίουνίου (ίδ.
  δπηρεαία).— Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν δπ
  τό όποβρύχΐον «Φοϊνιξ» είχε καθ
  ελκυσθή πρό έηταετίας χαΐ ε6?ί
  σχετο μέ ειδικήν αποστολήν είς
  τα 05ατα τής Άπω Άνατολής.
  Οί λόγοι τοθ δυστυχήματος ά
  γνοοθνται. Ό ύπουργός των Ναυ
  τικών τής Γαλλίας κ. ΚαμπενκΙ
  συνειργάσθη χθές την νύκτα διά
  μακρών μετα τβθ πρωθιιπουργοθ
  κ. Νταλαντιέ διά τό άπολεσθέν
  δποβρύχιον.
  Λόγω τοθ πένθβυς τοθ γαλλι
  κοθ ναυτικοθ ανεβλήθη ή* ναυτι
  χή έδδομάς έν Γαλλία ή όποία
  ΡΩΜΗ 17 Ίουνίου (Ιδ. ύπη ΡΩΜΗ 17 ΊουνΕου (Ζδ. δπηρβ ρχν.
  ή?χιζβ την
  Δευΐέ
  Τό πένδος διάτό ύποβρύχιόν ''Φοΐνι£),
  ΡΩΜΗ 17 Ίουνίου (Ιδ ύπηΐρικών κ. Μαυρουδής
  ρεσία).— Τό πρακτορείον ΣτέΙπρεσβευτής τής Ρουμανίσς κ.
  φανι πληοοφορεϊται έκ Τόκιο| Τζοβάρα. Ό κ. Γκαφένκο θά
  ΑΘΗΝΊΙ 17 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έν σχέσει μέ τό βυθιαθέν ύκοβρύ
  χιον «Φοίνιξ» άναφέρουν ότι καθίστα^
  ται άδύνατος ή άκριβής έπισήμανσις τού
  βηυΐείου παρά τό οποίον κατεβυθίσθη
  τό ύποβρύχιον.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή έλ
  πίς διασώσεως τού πληοώματος τού
  ύηοβρυχίου αποτελουμένου έξ 71 αν
  δρών, έξέλιπεν.
  ΙΣΧΥΡΟΣΣΗΑΝΕΥΖΜ
  ΕΙΣ ιΊΥΡΓΟΝ ΚΑΙ ΚΥΠΛΡΙΣ1ΙΛΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τοΰ άντ*
  ποκριτοΰ μ^ς).— Ίσχυοός σεισμό; έ
  λαβε σήμερον χ<'»ραν είς Πύογον καί Κυπαριασίαν τής Πελοποννήσου. Ό σ«ισμός μολονότι συνεβλόνισε τάς δύο ταύτας περιφερϊ-ας, δέν εγένετο εύτυ- χώς άφορμή ούδεμιάς σοβαράς ζημί¬ ας;_____________________________ Ο ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 17 Ίουνίου (τού αν* ταποκριτοΰ μας).— Ό ύπουργό; των Εξωτερικών τής Ρουμανίας κ. Γκα¬ φένκο έξέδρα>ε σήμερον είς τούς άρ.
  χαιολογικοΰ; χώοους καί τα άξιοθέα»
  τα των πιριχώρων τής πρωτευούσης.
  Ό κ. Γκαφένκο δεχθείς τούς άντι.
  προσώπους τού άθηνα'έκοΰ τύπου ετόνι¬
  σεν ότι επήλθε σνμφωνία είς όλα τα
  ζητήματα μετά τής ελληνικάς κυβερ¬
  νήσεως.
  ΥΙΊΡΒΙΒ&ΣΜ3Σ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΥΠ8ΤΕΑΩΝΕ1ΒΝ
  ΑΘΗΝ %Ι 17 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Δι* αποφάσεως τής
  Κυβερνήσεως ύπεβιβάβθη τό ύποτελω ■
  νείον Χερβονήιου Ηρακλείου.
  Διά τής αυτής αποφάσεως κατηργή
  θη τό ύποτελωνείον Χεια.ου τοθ νο·
  δτι αί ίαπωνικαί έφημερΐδες
  νράφουν δτι ή Ιαπωνική κιβερ
  νησίς έγκρΐνει πλήρως τα μέ
  τρα τοθ άποκλεισμοΰ τα ό
  ποία ελήφθησαν υπό των το
  πικών άρχών τοθ Τιέν—ΤσΙν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσίσ). — Άπό σήμερον την
  πρωΐαν ήρχισε νά γΐνεται αί
  σθητή ή έλλειψις τροφίμων
  είς την άποκλεισθεΐσαν ζώνην
  τοθ Τιέν Τσίν. *
  —Παρά τάς διαμαρτυρίας
  τοθ Άγγλου πρεσβευτοϋ, πά
  ρά ιή κυβερνήσει τοθ Τόκιο,
  οί Ίάπωνες £έν δέχονται νά
  χαλαρώσουν ουδέ κατ' έλάχι
  στον τόν άποκλεισμόν τής ζώ
  νης τοθ Τιέν Τσίν.
  Ο κ. ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΕΙΣ ΣΟΥΝΙ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (ίδ. ύ
  πηρίσία). — Αναφορικώς μέ
  τα σημερινάς έκδρομας τοθ κ.
  Γκαφένκο ανεκοινώθη υπό τού
  άθηναΐκοΰ πρακτορείον δα ό
  Ρουμάνος ΰπουρ>ός των Έξω
  τερικ&ν έξεδρσμε σήμερον τό
  άπόγευμα είς Σούνιον 6που ό
  πρωβυπουργός κ. Μεταξάς
  παρέθεσε φιλικόν γείμσ. £(<, τό γεθμα παρεκάθησαν ό μό νιμος ύφυπουργός των Έξωτε έκδρόμη σήμερον είς Κόρινθον καί Μυκήνσς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ίουνίυυ (ίδ ύπηρεοία).— Ό έν Τόκιο πρε οβευτής των Ήνωμένων Πολι τει£>ν είδοποίησε την ίαπωνι
  κήν κυβέρνησιν δτι ή Άμερι
  κή άπαιτεΐ απόλυτον σεβα
  σμόν των έν Τιέν Τσίν άμερι
  κανικών. συμφερόντων.
  — Ό άμερικανικός τύπος το
  νίζει δτι ή Ιαπων (α έπιδιώκει
  διά τιιέσεων νά έξαναγκάσπ
  τάς δυτικάς δυνάμεις νά άπο
  συρθοθν άπΟ" τάς έν Κίνα κτή
  σεις των.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Ίουνίου (Ιδ.
  ύπηρεσία). — Ή κατάστασις
  των "Αγγλων είς Τιέν Τσίν
  ήρχισε άποβαΐνουσα δυσχερε
  στατη, διότι οί έν τή αγγλικη
  ζών[) Κινέζοι επανεστάτησαν
  εναντίον των "Αγγλων. Οί τε
  λευταϊοι άποπειρώνται ήδη νά
  διέλθουν την άποκεκλεισμένην
  ζώνην ότιότε ύποβάλλονται
  Ο τι ό των Ίακώνων ι2ς μυρίας
  έξαντλητικος διατυπώσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ικονίου (ίδ. δπη
  ρεσία).— Το πρακτοριΐον Χαβάς
  μετα&ι&ει Οτι τό άπολισΐέν υπο
  6ρύχιον «ΦιΙνιξ» έχτελοϋν γυμνά
  σία μιτ'α/λου 6πιβρυχί&υ κα
  τεδύθτ, την 10 30' τής πριυΐας
  τής' Πίμπτης 15 Ίουνίου. Άπό
  τής στιγμής ταύτας τό δποδρύχι
  όν {έν ανήλθεν είς την έπιφά
  νειαν. Ά έσιος μετά την διαπί
  στωσιν τοθ δυστυχήματος ήρχισαν
  προσπάθειαι πρός ανεύρεσιν καί
  παροχήν βοηθείας είς τούς έν
  κινδύνω τελοθντας 71 άνδρας
  τοθ πληρώματος. Αί ίρευναι δ
  μως απέβησαν μάταιαι διότι τό
  ύποβρύχιον δέν κατέστη δυνατόν
  νά ανευρέθη λόγω τοθ μεγάλου
  δάθους τής Βχλάααης είς το ση
  μιϊον τίθτο καΐ διότι δέν 6ΐςήρχε
  ναυαγοσωστικόν κατάλληλον διά
  την περίστασιν.
  Τα άεροπλάνα τής γαλλικής βά
  σεως τής Σαιγκόν ένεργοθν άκόμη
  ερεύνας χωρΐς δμως νά δπάρχουν
  πλέον έλπίδες διασώσεως.
  —Ό Γάλλος πρΐνθυπουργος κ.
  Νταλαντιέ προέβη σήμερον την
  μεσημβρίαν είς δηλώσεις επί τοθ
  υχήματος, εκφράσας την βαθυτά¬
  την Λύπην τής γαλλικής κυβερνή
  σεως καί ολοκλήρου τής Γαλλίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Ίουνίου (ίδ.
  υπηρισία). Σήμερον ανεχώρησε
  διά τό Δάντσιγκ ό δπουργίς τής
  Λαΐιιή; Διαφωτίσεως χ. Γκαίμ-
  πελς, δηου καί θά ίκφωνήση
  σπουδαιότατον λόγον.
  ΑΓΚΥΡΑ 17 Ίουνίου (ίδ. δπη
  ρεσία).— Ό Αίγύπτιος δπουργός
  των Εξωτερικών άφίχθη τό άπο
  γευμα είς Κωνσταντινούπολιν γε
  νόμενος ένθουσιωδώς δεχΐός.
  Ή προχδεσινπ συνεδρίασις
  τού Έμπορικοΰ Έπιμελητηρίου.
  Προχθές την εσπέραν συν¬
  ήλθεν είς συνεδρίασιν τό Δι-1
  κητικόν Συμβούλιον τοθ Έμ
  πορικοθ καί ΒιομηχανΐκοΟ Έ
  πιμελητηρίου Ηρακλείου κα
  τα την οποίαν εξητάσθησαν
  πλείστα ζή ήματα.
  Μετά ψήφισιν τοθ άπολογι
  σμοθ ιής οργανώσεως χρήσε
  ως 1938—39 τό Συμβούλιον έ
  ξέλεξεν άντιπροσώπους τοθ
  "Επιμελητηοίου παρά τή Στα
  τό υπουργείον Δικαιοσύνης
  την έκδοσιν διαταγής πρός
  τούς Είρηνοοίκας τούς ύπηρε
  τοθντας είς τόν νομόν Ήρα
  κλείου ίνα ούτοι έκ περιτρο
  τιής κατέρχωνται είς Ήρά
  κλειον καθ' έβδομάδα καί έκδι
  κάζουν δηώσεις άγροτικών
  χρεών πρόςταχυτέραν διεκπβ
  ραίωσιν αυτών.
  Τό Συμβούλιον τοθ Έπιμε
  λητηρίου ήσχολήθη βν συνε
  φυλικρ Έπιτροτιπ τούς κ. κ. Ιχείςι μέ τό ζήιημα τής έπιβο
  Έμμ. Βορεαδην ώς τακτικόν
  μέλος καΐΆνδρ. Καστελλάκην
  ώς άναπληαωμαπκόν. Κατήρ
  τισεν έηίοης επιτροπήν ή ό·
  ποία θά εξετάση τό τιμολόγι
  όν τής κομιστικης υπηρεσίας
  τοθ Τελωνείου Ηρακλείου
  καί συνεζήτησε διά μακρών τό
  ζήτημα των καταβαλλομένας
  ά μοί β ών είς τούς φορτοεκφσρ
  τωτάςτών όχημάτων έν προκει
  μένω £έ έλαβε σχετικάς ά
  ποφάσεις αι* οποίαι θά έκτε
  λεσθώσιν έντός των ημερών.
  Ιδιαιτέρως τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τοθ ΈμπορικοΟ
  Έπιμελητηρίου ήσχολήθη μί
  τό χρονΤ,ζον ζήΐημα τής έ<δι κόσεως των δηλώσεων των άνροτιχών χρεών δεδομένου δτι δέν κατέστη εισέτι έφικτή ή τοποθέιησις ένταθθα καί έ τέρου ΕΙρηνοδίκου έλαβε 6β την απόφασιν νά ζητήση λής προοθέτου είσαγωγικοθ δασμοθ επί τ&ν εισαγομένων είς Αίγυπτον έλληνικών στα φυλων. Επί τοθ ζητήματος τούτου απεφάσισε νά συντο νίσπ τάς ενεργείας τού ζητοΰν άπό την ελληνικήν κυβέρνησιν ΕΙΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΖΩΝΗΝ ΤΟΥΤΙΕΝ ΤΣΙΗ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΕΣιΙΕΥΣΜΕΝΒΣ ΟΧΥΡΡΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΥΟΟΥΡΠΚΟΥ ΕΙ! Τ8 ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).— Νυκτεριναί είδήσεις έκ Λο^δίνου άναφέρουν ότι είς την αγγλικήν ζώνην τού Τιέν—·ΤαΙν άνεγεί· ρονται έσπευβμένως όχυρώματα καθ* όλον τό μήκος τής έκχωρήσεως. *Εν τώ μεταξύ τό αγγλικόν υπουργι¬ κόν συμβούλιον θά συγκληθή έκτάκτως προκειμένου νά εξετάση την έν "Απω Ανατολή κατάστασιν καί νά λάβη έπ' αυτής τελικάς άποφάσεις. ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗ ΟΤΙ εΠΙΚΕΙΝΤΑΙ Α Υ Σ Τ Η Ρ Α ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ^ΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτού μας.)— Κ*τά τάς έκ Λον. δίνου πληροφορίας ή αγγλικη κυβέρ¬ νησις είδοποίησε τό Τόκιο ότι θά λάβη έντός όλίγου αύστηρότατα μέτρα διά την περιφρούρησιν καί υπεράσπισιν των έν Κίνα συμφερόντων της. ΚΑΙ II ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΑΜΕΣΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντ*· ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ τού. έξωτερικοΰ άναφέρουν δτι καί ή Άμεριχή είδοποίησε τό Τόκιο ότι θά συννονιΌη την στάσιν αυτής μέ την * Αγ¬ γλίαν καί ότι θα λάβη άμεσα μέτρα χα.1 υπέρ των ΐδίων αυτής συμφέρον- των. ΕΠ ΙΚ Ρ Α Τ ΕΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφορί αι έν σχέσει μέ τος οιαπραγματεύσιις τής Μόσχας χαρακτηρίζουν μέ ««αισι¬ οδοξίαν την εξέλιξιν αυτών καί τό δυτ νατόν τής έπιτεύξεώς συμφωνίας χαί τούτο λόγω ωρισμένων άξιώβεων των Σοβιέτ. Ο ΖΗΤΕΙ ΤΥΠΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ νά προβή είς τα ένδεδειγμέ να πρός την αίγυπτιακήν δια βήματα ή έφ' ΰσον ταυτα δέν τελεσφορήσουν νά καΘιερωθΓ] νέον εξαγωγικόν πρίμ καθ' ί¬ σον άλλως τό εμπόριον των σταφυλώ ν θά δια τρέξη κατά την προσέχη εσοδείαν σοβαΙ ρόν κίνδυνον. Τέλος συνεζητήθησαν διάφο ρα ύπηρεσιακά ζηιήματα είθι κώτερον δέ τό τής άνεγέρσε ως έπιμελητηριακοϋ μεγάρου κατόπιν τής έγκρίσεως των ύ ποβληθέντων άρχιτεκτονικών σχεδίων υπό τής αρμοδίας κρι ΐικής έπιτροπής παρά τώ Τεχνι κώ Έπιμελητηρίφ τής Έλλά όος. ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τοθ άντα· ποκριτου μας).—- Έκ Τόκιο άγγέλλε» ται ότι ό ίαπωνικός τύπος ζητεί δρα· στικώτερα μέτρα είς Τιέν—-ΤσΙν καί ίλλαχοθ, πρός εξαναγκαβμόν τής Αγ¬ γλίας νά υποκύψη είς τάς ίαπωνικάς ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ -ΚΘΕΣΕΙΣ Σήμερον Κυριακήν χλΙ ώραν 5 μ. μ. άνοίγιι ή "Εκθεσις ζωγ&α φικής καί σχεδίου των μαθηιων των 'ό ανωτέρων ταξεων τοθ ΐίρα κτικοθ Λυχιίου. Ή ίκθεσις θά ιί ναι άνοικτή καθ' έκαστην καί μέ- χρι τής 2 Ιουλίου. Άπο σήμερον ίπίσης Κυριακήν 5 μ. μ. θα ανοίξη ήΈκθεσις των έργων χοθ Γιιμνασίου Θηλέων Η¬ ρακλείου είς τάς αίσούσας τής Ε 0. Ν. τεο>; Βχλιδέ Τς«μ|. Ή Ικ
  θιοις θα διβρχίοτ^ όκτώ ημέρας
  ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΑ
  Σήμερον Κυριακήν ώραν 7 μ.
  μ. είς τό θίατ^ο/ «Κοσμιχόν»
  Κά τελεσθή ό μέγας παλαιστικος
  αγών Ν. Ήλιοπΐύλου κατα Γρη
  γορίου Γαϊτανίδη, έκ των χαλυ
  τέριον πρωτοηαλαιστών τής^Έλ
  λάδος.
  καί ή εΐσοδος θά είναι ελευθέρα
  καθ' εκάστην χκτά τάς άπογευμ^
  τινάς ώρας δ—7 κατά δέ τάς Κ υ
  ριαχάς κ«( κατά τάς πρωϊνάς ώ¬
  ρας Π — 1.
  ΕΚΛΡΑΤΒΜΗΒΗ Ο ΣΤΥΓΕΡΟΣ
  Κ Α Κ Ο Υ Ρ ί Ο Σ Β ΑΙΝ Τ Μ Α Η
  ΑΘΟΝΑΙ 17 Ίουνίου (τού άντυΐ-
  ποκριτού μας.) — Αγγέλλεται έκ Πα¬
  ρισίων ότι εγένετο ή καρατόμηβες τού
  Γερμανοΰ Βάϊντμαν όστις ώς γνωστόν
  εξετέλεσε φρικώοη έγκλήματα είς την
  παρά τούς Παρισίους «κόχκινην βίλ-
  λάν τού» καί την περιοχήν της καί τού
  όηοίου ή δίκη πρό μηνών συνεκέντρω·
  σε τό π*γκόσμιον ενδιαφέρον.
  ΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΑΟΝ
  ΣΥΡΡΑΞΙΝ
  Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίουνίου (τοθ άντα
  ηοχριτού μας). — Έκ τής ίαπωνικής
  πρωτευούσης τονίζεται ότι αί απόπειραι
  των "Αγγλων νά διασπάσουν την ζώνην
  άποκλεισμοΰ είς Τιέν—Τσίν, θά προ
  χαλέαουν αύρρ*ξιν.