97436

Αριθμός τεύχους

5195

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

20/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙΐ
  Αιγυπτου
  Βτησισ λίραι 3
  έξθ μηνός 3
  Άμερικής
  ίτησια δολ. 15
  ίξάμηνος > 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  20
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5195
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣτΙΤαΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΚΑ ΙΗΑΡΑΓΟΓΙΙΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ
  Είς την συνελθβΰσχν τάς
  ημέρας αύτάς είς Γενεύην
  Διεθνή Διάσκεψιν εργασίας
  επρόκειτο νά συζητηθή μετα
  ξύ αλλων θεμάτων καί'ή μεί-
  ωσις των ώρών εργασίας. Κα¬
  τόπιν έμως προτάσεως των
  άντιπροσώπων Γαλλίας κ«,
  Ήνωμένων Πολιτειών, ή συ¬
  ζήτησις ανεβλήθη διά την
  προσέχη διάσκεψιν.
  Τό γεγονός |κει μεγίστην
  αναμφισβητήτως αξίαν καϊ
  άξίζει νά τό προσέξωαεν ίδι
  «ιτέρως, νά τό μελετήσωμεν
  καί νά τό έκτιμήσωμεν όπως
  πρέπει δι* νά αποκομίσωμεν
  έξ αύΐοΰώφέλιμα διδάγματα.
  Καί έν πρώτοις, τό γεγονός
  Ιχει αύτό καθ' έαυτό μέγα
  λην σημασίαν Διότι άποδει
  κνύει ότι ευρισκόμεθα είς μί
  αν περίοδον κατά την ότοί
  αν έπιβάλλεται πρωτίστως ή
  έντασιςτής δημιουργικήν προ
  σπαθείας καί τής παραγωγι-
  κής δραστηριέτητίς διά -ν'
  αντιμετωπισθούν αί άνάγκαι
  τοις οποίας γεννα ή κρίσις
  πού συγ'λονίζει τόν κόσμον.
  Καί δεύτερον, τό γεγονές
  προσλαμβάνει Ιδιαιτέραν α¬
  ξίαν διότι ή αναβάλη τής συ¬
  ζητήσεως απεφασίσθη κατό¬
  πιν προτάσεως ,τών άντιπρο-
  σώπων τής Γαλλίας καί Ά-
  μερικής. Των δύο δηλαδή
  άκριβώ; χωρών πού έπρωτο-
  στάτησαν κκτά τό παρελθόν
  είς την μείωσιν των ώρών
  εργασίας, πού έφήρμοσαν διά
  μίαν περίοδον την έβδομάδα
  των 40 ώρ&ν, ημΙ -ηκολούθη¬
  σαν σοσιαλιστικήν πολιτι¬
  κήν. Εάν δέ λάβωμεν ύα'
  όψιν ότι κ«ί τα όλοκληρωτι-
  κά κράτη έντείουντάς προ¬
  σπαθείας των καί αύξάνουν
  διαρκώς την δραστηριότητά
  των, θά ίδωμεν ότι παντοϋ
  τού κόσμου έχει άνοτληφθή
  μιά πραγματική μάχη άντι-
  μετωπίσεως τής κρίσεως, κκ-
  λύψεως των έλλείψεων, θερα
  πείας των άναγκδν δι' αυξή¬
  σεως τής καραγωγής. Βεβαί¬
  ως, τό μεγαλύτερον μέρος
  τής καταβαλλομένης προσπα
  θείας κα! ενεργητικότητος
  άπορρβφάται άπό τάς πβλεμι
  κάς βιομηχανίαν καί διατί-
  βεϊαι διά την ενίσχυσιν, την
  συμπλήρωσιν, την αύξησιν
  των έξοπλισμών, καί την κα¬
  τασκευήν οχυροματικών Ιρ-
  γων. Μέγα δμως μέρος της
  έργατικης δυνάμεως, τής δι¬
  αρκώς εντεινομένη^ διατίβε
  ται καί διά την παρασκευήν
  χρησίμων αγαθών, διά την
  παραγωγήν σιτηρών καΐ αλ¬
  λων τρβφίμων. Διότι βλα τα
  κράτη, όλαι αί χώραι της γΠ5
  εχβυν θέσει σήμερον ως πρβ-
  γραμμα καί σκοπόν των να
  έξασφαλίσβυν την πλήρη «υ-
  τάρκειάν των, νά παραγβυν
  βσα άναγκαιβύν είς την εσω¬
  τερικήν κατανάλωσιν των
  καί Ιδία είς τρόφιμα, ωστε να
  μην εχβυν άμεσον έ§αρτηβιν
  άπό άλλας χώρας κ«1 νβι μην
  σπαταλοϋν τό συναλλαγμ«τι
  κβν άπέθεμά των δι ϊίθ«-
  γωγήν έξωθεν τρβφίμων, αι-
  τηρών κλπ. ,
  Οί κίνδυνβι άλλωστε νέου
  πολέμου, πβύ αύξάνονται δι-
  «ρκώί, αί πιθανότητες «««·
  κλεισμοϋ, ηβύ θά έ™
  σουν ό άντίπ^λοι, ίΐ
  βτ, ολα τα κράτη ΨΡ
  νά έξασφαλίσουν όσον
  νατβν μεγαλύτερα
  Η πβλιτική λοιπόν τη$
  μειώσεως των ώρών έργ«*ί«|
  καί τής χ«λ«ρώ««5 *" ξ£
  μβδ τη? παραγωγηί
  λείπεται κ«1 «πό τ5
  ενθέρμβυς θιασώται της-
  &*« «ύτό τό -ΐ«βν*ί Γ£
  ί τ«
  τουλάχιστον. Κ«ί όκόσμος ό¬
  λος έντείνει τάς δυνάμεις
  τού καί την παραγωγικήν
  τού δραστηριότητα Είς τάς
  πλείστας χώρας, αί βιομηχα-
  νίκι έργάζονται άδιακόπω,
  ημέραν καί νύκτα.
  Καί παντβΰ, εάν δέν αύξά
  νβνται αί ώραι εργασίας, αύ
  ξάνει έν τούτοις ή δημιουρ
  γική προσπαθεία. Οί άνθρω
  ποι δλοι, εργάται καί έργβ
  δόται, ύπάλληλοι καί έπιστή
  μονες, υφιστάμεναι καί διευ¬
  θυνταί, άρχοντες καί άρχό
  μενβι, έργάζονΐαι δραβτηρί
  ως, άναπτΰσσουν βλα; τάς
  δημιουργικάς δυνάμεις των,
  ίλην τήνδραστηριότητά των,
  Ολην την δημιουργικότητά
  των διά νά αύξήσουν την ά
  ποδοτικότητά των καί κατά
  φυσικήν συνέπειαν κκί την
  εθνικήν παραγωγήν. Καί αύ
  την την πολιτικήν χαράσσει
  καί ή ίδική μας κυβέρνησις.
  Προστατεύει τούς εργάτας
  καί τούς ύπαλλήλους, τούς
  μιβθωτούς έν γένει, ζητεί,
  δμως συγχρόνως εργασίαν,
  ζήλον, έντασιν τής δυνάμε
  ως καί τής δημιουργικήν ίκα
  νότητοςάπό ολους. Καί αυτήν
  την τακτικήν οφείλομεν ν'
  ακολουθήσωμεν δλοι. Είναι
  άνάγκη νά χατανοήσωμεν
  ότι διερχόμεθα περίοδον
  κρίσιμον κατά την οποίαν
  ύψιστον καθήκον μας είναι
  να έντείνωμεν την παραγω
  γικότητα καί την δημιουργι
  κότητά μας καί νά έπιτύχω
  μέν αύξησιν αποδόσεως τής
  εργασίας κατά συνέπειαν
  δέ καί αύξησιν τβΰ έθνικοΰ
  είσοδήματος. Διότι μόνον
  μέ διαρκή έντασιν, μέ άκα
  ταπόνητον εργασίαν θά επι
  τύχωμεν καίθά δυνηθώμεν ν'
  ανταποκριθώμεν είς τάς ά
  νάγκας πού δημιουργεΐ ή
  κρίαις τής έποχής μας καί
  νά όλοκληρώοωμεν την ά
  ναδημιουργίαν τής χώρας.
  ΟΠ0.2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΪΗΜΑΪΙΑ ΤΟΪ- ΔΙΚΓΥΛΟν
  Μιά παλαιά έκφρασις ετέθη
  πάλιν επί τάπητος: Ό δάχτυλος!
  Τα γεγονότα είς χάποιον δίκτιι-
  λον δφείλονται πάντοτε. Έδώ υ-
  πάρχει δ δάκτυλος τής τάδε δυ¬
  νάμεως, έκεϊ τοθ διΐνα συνασπι-
  σμοθ...
  Τό διαβόητον ανατολικήν ζή
  τημα άλλοτε, έβριθε τοιούτων δα
  κτύλων. ΤΑ μέλη κάοε έλληνι-
  «ής γερουοίας—υπή&χον καί τό¬
  τε πολλαί— ήτο αδύνατον κάθε
  πρωΐ. νά μην άναφέρουν την πά
  ρουσίαν ένάς δακτύλου είς τδ γε
  γονός τής ημέρας Άν θυμοθμαι
  καλα, μεγάλον ρόλον έπαιζε τότε
  6 αύστριακές δάχτυλος καί χατ·*
  δεύτερον λόγον 4 άγγλικός. 'Υ
  πήρχον ά*4μη καί δάχτϋλοι άλ
  λοι Εευτϊριύοντες δχι δμως δλι
  γώτερον ούσιαστικοί των πρώ
  των. Άλλά μήπως καί είς την ι
  δίκην μας οπόθεοιν: τής ένώαε
  αίς, πίύ διήλθε άπό την αίιτονο
  μίαν ϊως την πραγματοποίησιν
  τοθ προαιωνίου αύιοθ πόθου των
  Κ&ητών, τόαας φάσεις καί τόσας
  χαμπίς, δ δάκτυλος αυιής ή ίκεί
  ντς τής διπλωματίας ϊέν ή:ο σιι
  ννότατα ϊό σοβαρώτερον άποκαλυ
  πτικόν σΐοιχιΐον είτε των δηαοσι
  ολόγων, εϊΐί των καφενειολόγων,
  —Ή πολιτική των παραακη
  νίων, *ί μηχανορραφίαι χαΐ «
  δολοπλοκίαι. τα διπλωματικα χαί
  πολιτικά συστήματα δπως τα κα-
  θώριοεν ε'νας Μακιαβίλι η ενας
  Μέττερνιχ, δέν είναι ςύσιαστικώς
  σήμερον είς ημερησίαν διάταξιν, ..
  Συνεπώς ούδεμία άπορία είνε δυ
  νατόν νά υπάρχη διά τον χαρ»·
  κτήρα τίθ φραστικοθ αοτοθ τυ
  Ή γνώμη τοθ τυχόντος έξηγτ}
  ϊοΟ ίέν ήτο κοιθόλου άστήρικτος
  Ή έποχή μ»; άνήγαγε πάλιν τδ
  δάκτϋλον είς πολιτικδν σύστημα.
  ΘΧ Ιλιγα μ«λιστα 8τι άπο τής
  άνακωχής τοθ μεγάλου πολέμου
  μέχριτών τελευτα'ων ίτων δπόΐε δ
  διΐτλωματικός δίχτυλος ήρχισε,
  χάρις είς τό σύστημα τής σαλλο'
  γικής άοφαλείας νά διέρχεται κά
  ποιαν μεσοβασΐλείίχν, έπεκράτησεν
  είς τάς κοινωνικαί σχέσε:ς. Ό 5-
  πολογισμδς ποιι έγινε τής μόδας
  καί τής άνάγχης ιίς χάθε υπόθε¬
  σιν μέ μικρόν ή μεγάλον συμφέ¬
  ρον, καθιέρωσεν καί έδώ αυτήν
  ή εκείνην την άπωΐέραν επέμβα¬
  σιν. Είς |»α ζητηματάκι ποο αφε¬
  ώρα παλαιότερα την παράστασιν
  ή τα οίκονομικά ενός τμηματάρ-
  χου δΐτου&γείου υπήρχεν δ δάκτυ
  λος τής. . δχκτυλογράφου Έξ άλ
  λου παλοΐίότερα παρίστατο άνάγ-
  <ιη δι' ωρισμένου εϊδους συναλλα γάς νά άναζηιηθοθν δχι τδοον δ δάχτυλος τοθ πρώτου ή τοθ τελευ ταίου ένδιαφερομένου, ίσον τα δα κτυλικά άποτυπώματα πολλών. Τώ?α ή σημασία τοθ δαχτύλου ήοχισε νά γίνεται πραγματική «ίς τα διεθνή" παρασκήνια καί νά ενδιαφέρη αναλόγως την κοινήν συζήτησιν. —Έν πάση πιριπτώαει, έπανέ λαβεν δ έξηγητής, δ δάκτυλος τής ίποχής μας είνε διαφορετΐκός καί περισσότερον έπΐκίνδυνος άπ4 τόν παλαιόν δάκτυλον ΐής γερουσίας τοθ Ζχχαράτου. —Γιατί, —Άπλούσταχα διότι κάποτε κατευθύνεται πρός μίαν πυριτιδα ΐτοθήχην ή παίζει μέ την φωτία έν γνώσει ή έν άγνοία των συνε πιιών πού θά έχη κ»ί δι' αυτόν τόν δάχτυλον ή έπικειμένη ϊκρη ξις; Ωμίλει άλληγοριχά δ συμπολί της. Ή άλληγορία τού δμως δέν ήτο διόλου περίπλοκος, άλλά κα Κημερινή. "Ολοι οί ρήτορες, δ σοι υπαινΕασονται αυτόν ή έκεΐ νόν τον διπλωματικόν δάκτυλον, ϊχουν δπ' ϊψιν των μάλλον τόν μηχανισμόν ενός έκρηκτιχοθ μη χανήματος. * • * Ό λαός άρχίζει νά ταυτίζη σή μερον τόν ίάκτυλον μέ τάς... έφευ ρέσεις. Διά νά υπάρχη αυτός έ δάκτυλος πού δδηγιι σταθερά τό σπίρτ<3 πρός την Ισχα, κάτι βαθύ τέραν μισολαβΐΐ. Κάποια έφεύρε σις τόν χαθιστα τόσον άποφασιστι χον. Άλλά χαί άν άχδμη υποθέ σωμεν δτι, επί παραδείγματι, αί άχτΐνες τοθ θανάτου, ϊέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ την υπόθεσιν, ή αλήθειαι είνε δτι 6 δάκτυλος τής έποχής, άνήχει πλέον είς τόν Άρην, τόν μέχρις οδόντων έξω πλισμένον χαί δχι εί; τόν μονυε λοφοροΰντ» άβρόν διπλωμάτην. Ό δάκτυλος είνε πολύ περισσότερον σήμερον ζήτημα αϋτοπεποιθήσεως παρά άπλοθ δπολογισμοθ. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τα διε&νή ζητηματα ΟΙΑΟΩΗΙΙΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Ή ανθρωπότης έν κινδύνω ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 ΊουνΙου (( διααέρα ύπηΓεσΙα) — Τό προ κτορεΐον Ρώυτερ πληροφορεϊ ται έκ Τιέν—Τσίν ότι ό ά- ποκλεισμός συνεχίζεται καθι¬ στάμενος όλονέν στενώτερος καί δτι παρατηρεΐται ήδη με γάλη έλλειψις τροφίμων ΟΙ κάτοικοι ήρχισαν νά έκδηλώ νούν ζωηράς ανησυχίας διά τό μέλλον άπευθύνουν δέ διά των άρχών συνεχίΐς έκ κλήσεις π(ΐός τόν αγγλικόν στόλον νά σπεύση είς ένΐσχυ σίν των, νά διασπάσπ την πο- λιορκΐσν καί νά προστατεύση τα έμπορικά πού θά προμηθεύ σουν τρόφιμα. Άλλα τηλε- γραφήματα τοθ Πρακτορείου Ρώυτερ καί των άνταποκρι των των εφημερίδων έξ Ά¬ πω Άνατολής άναφέρουν 8τι αί αύθαιρεσίαι των Ίαπώνων έγενικεύθησαν καί δτι έθΐγη σαν τα συμφέροντα καί τό γόητρον τής Αγγλίας καί είς την Καντώνα καί είς τό Ά μοί κσί είς την Σαγκάην καί είς πλείστας άλλας κινεζικάς πόλεις. Ήδη μάλιστα οί Ίάπωνες στρέφονται καί κατά των γαλ λικών ζωνών έκχωρήσεως καθ" δλας δέ τος ενδείξεις έτοι- μάζονται νά έπεκτείνουν τα μέτρα τοθ άποκλεισμοθ καί κατά των άμερικανικών έκχω ρήσεων καί κατά των διεθνών ζωνών. Κοΐ αί ενέργειαι αύ¬ ται τοθ [απωνικοϋ ίμπεριαλι- σμοϋ Ιχουν προκαλέσει ένταϋ θα σοβαράς ανησυχίας καί μεγάλην νευρικότητσ, έπαυξα νομένην καί άπό την επιβρά¬ δυνσιν των διεξαγομένων δια πραγματεύσεων έν Μόσχα κα θώς καί άπό την άπροθυμίαν τής Άμερικής νά δράση άπό κοινοΟ μετά τής "Αγγλίας καί Γαλλίας είς την Άπω Άνατο λήν. Χαρακτηριστικόν των ά· νησυχιών αυτών είνε καί τό γεγονός δτι ό λόρδος Χάλιφαζ πού επέστρεψεν έκ Γιορκσάίρ έσπευσμένως τδ Σάββατον, παρέμεινε καθ" δλην την ημέ¬ ραν χθές Κυριακήν είς τό Φόρείν Όφφις· ευρισκόμενος ίίς διαρκή επικοινωνίαν μέ τόν πρωθυπουργόν κ. Τσάμπερ¬ λαιν, μέ τό υπουργείον των, "Εξωτερικών τής Γαλλίας καί μέ τούς διευθύνοντας τό τμή μα των ύποθέσεων τής Άπω Άνατολής. Χαρακτηριστικόν έπίσης είνε καί τό δτι ό πρω θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν ε¬ κάλεσεν είς αλλεπαλλήλους συσκέψεις τούς κυριωτέρους έκ των ύιΐουργων καί συνερ γατών τού διά την λήψιν ά ποφάσεων πρός αντιμετώπισιν τής καταστάσεως ώς έμφανί ζεται αυτή σήμερον. Πιστεύεται δέ ότι κατά την απογευματινήν συνεδρίασιν τής Βουλής ό κ. Τσάμπερλαιν θ' ανακοινώση την λήψιν δρα στικων μέτρων διά τής έφαρ μογής των οποίων θά περι φρουρηθοθν τα συμφέροντα καίτό γόητρον τής Μ. Βρετ τανίας καί θά παύσουν αί αύ θαιρεσίαι καί παρανομίαι τής Ίαπωνίας είς τα κινεζικά πά ράλια. Την πεποίθησιν αυτήν ένι σχύει καί τό δτι είς την Σιγ γαπούρην συνέρχεται σύσκε ψις των άρχηγών των έν "Α πω Ανατολή πολεμικον δυ νάμεων τής Αγγλίας καί Γαλλίας διά την λήψιν άκο φάσεων κοινή~ς δράσεώς καί έ νεργείας. Άλλά πρέπει νά ση μειωθη οτικαί ή εύρωπαίκή κα τάστασις έπεδεινώθη έκ νέου, άπό τοθ παρελθόντος Σαββά τού όπότε εξεφώνησεν είς τό Δάντσιγκ τόν λόγον τού ό ό πουργός τής Λαίκής Διαφωτί σεως κ. Γκαΐμπελς Ό λόγος αύτός, έξοιρετικής βιαιότητος, χαρακτηρΐζεταιώςέμπρηστικός καί ώς προανάκρουσμα νέων πραξικοπηματικών ένεργειών τής Γερμανίας. Φαίνεται δέ δτι ό Φύρερ δέν θά περιορίση τάς διεκδι κήσεις τού είς τό Δάντσιγκ μόνον. Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας, είς τό Μΐχερχτε σγκάντεν οπου διαμένει ήδη έτοιμάζει έν εύρύτατον σχέδι όν διεκδικήσεων τό οποίον καί θά έμφανίση έντός των ήμε ρών, αξιών την δμεσονάποδο Λαϊκά λουτρά. Πληροφορούμεθα δτι έντός όλίγου θά προκηρυχθή ή δη· μοπρασία διά την ανάληψιν τής κατασκευής των δημοτι- κων θερμων λαίκών λουτρών, των οποίων ή δαπάνη πρου πελογίσθη είς ένάμισυ σχεδόν έκατομμύριον δραχμάς. Τα λουτρά αύτά, άπό πάσης άπό ψΐως τελεία, ύγιεινά, άνετα καί άνταποκρινόμενα έξ ολο¬ κλήρου είς τάς ανάγκας τής πόλεως, θ' άποτελέσουν έρ γον πολιτισμοθ καί θά συντε λέσουν είς την υγείαν καί την καθαριότητα των λαίκ&ν τά- ξεων. Διότι τό θερμόν λου¬ τρόν δέν θά στοιχίση πλέον των 3—5 δραχμών καί θά εΤ νέ προσιτόν είς ολους. Άς ελπίσωμεν δέ ότι μετά την προ κήρυξιν τής δημοπρασίας των λουτρών θ' αρχίση άμέσως ή μελέτη ανεγέρσεως καί δημο τικής άγοράς. Πρόκειτσι περΐ ζητήματος σηουδαιοτάτου πού θά συντελέση είς την αποσυμ φόρησιν καί τόν έξωραισμόν των κεντρικώνδρόμων, είς την λύσιν τοθ προβλήματος τής στέγης καί είς την έξυγίανσιν τής πόλεως. Πρόκειται έν όλ) γοις περί τοθ σοβαρωτάτου ζή τήματος τής πόλεως τοθ ό ποίου ή άντιμετώπισις έπεί γει. *** Τα Μάταλλα. Μας γράφουν άπό τα Πιτσί δια, δτι ήοχισαν ή'5η νά συγ κεντρώνωνται είς Μάταλλα οί πρώτοι παραθερισταί. Καί είς τουτο συντελεί καί ή στα θεροποίησις τής καλοκαιρίας άλλά καί ή ώρίμανσις των σταφυλών πού συνελέσθη ήδη έκεΐ κάτω είς την γραφικήν πά ραλίαν τοθ ΛιβυκοΟ. Προβλέ πεται δέ ότι εφέτος θά συγ κεντρώση κόσμον πολύν ό ύπέ ροχος αύτός δρμος μέ τάς ά- χήν τού. Θά ζητήση δέ την άμεσον επιστροφήν των πά λαιθν άποικιώντής Γερμανίας, την αναγνώρισιν κυριαρχικών δικαιωμάτων επί τής Κεντρικάς Εύρώπης, την ένσωμάτωσιν τοθ Δάντσιγκ είς τό Ράίχ καί την πλήρη ικανοποίησιν δλων των ίταλικών ?ιεκδικήσεων. Αί έφημερίδες, κρίνουσαι τα γεγονότα καί σχολιάζουσαι τάς είδήσεις, γράφουν δτι εύ ρισκόμεθα ενώπιον νέας έπιθέ σεως των κρατών τοθ άξονος είς δλα τα σημεϊα δπου Ιχουν δυνάμεις καί παρατηροθν δτι εάν αί εΐρηνόφιλοι χώραι δέν λάβουν άπό κοινοΟ άμεσα καί δραστικά μέτρα άντιστά σεως, ό χείμαρρος τού πολέ μου θά κατακλύσρ έντός όλί γου ολόκληρον τόν κόσμον. Εάν έντός τής αρξαμένης εβδομάδος δέν υπογραφή ή τριμερής άγγλογαλλοσοβιετι· κή στρατιωτική συμμαχία καί άν δέν εξέλθη τής ούδετερό τητος ή Άμερική, τότε ΐσως έντός την επομένης εβδομά¬ δος θά υπογραφή ή καταδίκη τής είρήνης καί τοϋ πολιτι- σμοθ, γράφουν άπό κοινοΟ δ- λαι σχεδόν αί αγγλικαί έφη¬ μερίδες. Υπό τό πνεθμα αύτό σχολιάζει έτιίσης την κατά στάσιν καί όλόκληρος ό παρι σινός τύπος, ώς τηλεγραφεΐ ται έκ Παρισίων. Γενική δέ είνε ή εντύπωσις καί μεταξύ των πολιτικών καί διπλωματι κων κύκλων, δτι διερχόμεθα τάς ημέρας αύτάς νέαν κρι σιμωτάτην καμπήν καί δτι οί κίνδυνοι τοθ πολέμου έπολλα πλασιάσθησαν αποτόμως. παραμίλλους καλλονάς. Καί θά εξελιχθή είς ωραίον κέν τρον παραθερισμοϋ δταν κα τασκευασθή ή άμαξιτή όδός, πράγμα πού έλπΐζεται νά γίνη ταχέως, άφοϋ μετ* ολίγον θά αρχίση ή κατασκευή καί των παραγωγικών έργων Μεσσα ράς μέ τα όποΐα είνε άλλη λένδετος ή κατασκευή τής ο¬ δοί) αυτής. Δύο οδοί. Ελπίζομεν δτι θά βηί χάθε δυνατή προσπαθεία ώστε έν¬ τός τοθ θέροας νά χατασχευαοθοθν αί Σύί δδοί προσπελάσεως πρός την Χρυσοπηγήν έχ τοθ Βρεφοχο- μείου χαί πρός τόν νέον «υνοιχι- σμόν είς Πατέλλες 'Αλλωστε διά τό ζήτημα αύτά έχει εκδη¬ λώσει ζωηρδτατον ενδιαφέρον χαί ό Δήμος, άναγνωρίζων δτι χωρίς τάς δδους αύτάς χαθίσταται προ βληματική ή έπιχοινωνία μέ τοΰς δύο αυνοικισμοΰς χατά τόν χειμώνα. Αί σχετικαί λοιπίν έρ γασίαι θ' άποπερατωθοθν μέχρι τοθ φθινοπώρου. Είς την Σητείαν. Ή απόφασις των Σητειω- τών νά λύσουν τό συγκοινω¬ νιακόν πρόβλημα των χωρίων των μέ τόν Λιμένα ευρίσκεται έν τή πραγματοποιήσει της. "Η δή άπεπερατώθη ή όδός Μα- ρωνιας—όροηεδίοί, Χανδρα, Άρμένων καί Ζήρου, έχει δέ κατασκευασθή καί μέγα μέρος των όδων Πισκοκεφάλου— Παρασπόρι -Σταυροχωρίου καί τής Ρούσσος 'Εκκλησιάς πού θά προχωρήση πρός την Ζά- κρον. Τώρα έργάζονται καί οί κάτοικοι Κατσιοονίου καί έχουν διανοΐξει τμήμα 300 καί πλέον μέτρων τής αμα¬ ξιτής όδοθ πού θά συνδέση τάς κοινότητος Καρυδίου, Κα- τσιδονίου καί Σταυρωμένου μέ τόν λιμένα Σητείας. 'Ελπί ζεται δέ ότι θά έργασθοθν καί οί κάτοικοι τώ ν λοιπων χωρίων πού θά έξυπηρετη· θοθν έκ τής κατασκευής τής όδοθ, ώστε τό έργον νά τέλει ώση τό συντομώτερον. "Ετσι δημιουργοθν την πρόοδον των οί Σητειώται. Καί είναι διά τουτο αξιοί δχι μόνον έπαί- νων άλλά καί θαυμασμοθ καί μιμήσεως. Λουτροπόλεις. Πληροφορούμεθα 8τι έντός όλίγου πρόκειται νά Ιδρύθη μεγάλη άνώνυμος μετοχική εταιρίαι οργανώσεως καί εκ¬ μεταλλεύσεως των λουτροπό λεων Λέντα καί Πλουτής. Πιστεύομεν δτι τα κεφάλαια τής έταιρίας θά είναι κρητι κά καί δτι αί λουτροπό¬ λεις θά όργανωθοθν δχι μό¬ νον σύμφωνα μέ τα σχέδια καί τάς όδηγίας τοθ ϋφυ- πουργείου Τύπου καί Τουρι· σμοθ άλλά καί μέ προοπτι- κήν ότι τουλάχιστον ό Λέν· τας, θά εξελιχθή μίαν ημέ¬ ραν είς μεγάλην κοσμοπολι- τικήν λουτρόπολιν. Τό Μπεντενάκι. Επαναλαμβάνομεν καί πά¬ λιν διά μίαν άκόμη φοράν δτι είναι άνάγκη νά έπανα- ληφθοθν καί νά έπιταχυν- θοΰν μάλιστα α{ εργασίαι δι μορφώσεως καί έξωραισμοθ τής παραλίας τοθ Μπεντενα- κιοθ. Διότι ή παραλία Ιχει καταστή έξ αίτίας των γενο¬ μένων άνασκσφων, άδιάβα- τος καί έξαποστέλλει σΰννε- φα σκόνης είς την πόλιν. Έ¬ πιβάλλεται Βμως συγχρόνως ν' άναθεωρηθή τό σχέδιον των έργων αυτών καί νά προσαρμοσθή πρός τό γενι- κώτερον σχέδιον τής πόλε¬ ως, πρός τάς πολεοδομικάς ανάγκας τοθ Ηρακλείου. Καί έν προκειμένφ θά ήτο καλόν νά συνεργασθή ή μηχανική ϋπηρεσΐα τής Λιμενικής μέ την άρχιτεκτονικήν τοιαύτην τοθ Δήμου.
  ΑΠΘΡΘΩΣ.2
  ΠΟΥΛΑΚΑΧΗ (θερινός).- Σή
  μερον ή Παρισινή φάρσοτ «Τρείς...
  £ίη . έννέα» μέ τούς Ρενέ Σαΐν
  Σύρ, Μέγκ Λεμονιέ, Ρενέ Λεφέβρ.
  Την Πέμπτην: «100 άνδρες 8να
  κορΐτσι» μέ την 'Ντιάνα Ντάρμπι^
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν. Πέμ
  πτην καί Κυριακήν Απογευματιναί
  ώρα 7.30' μ. μ.|
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦ1! ΤΟΝ Τ.ΣΑΡΟΝ
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινόθ κινηαατο-
  γράφος.-ν Σήμερον «Ό Πρίγκηψ
  των ΌνεΙρων». Την Πέμπτην «Λευ
  κή ΒασΙλισσα». Κάθε Κυριακή ώ
  ρα 7 μ. μ. άπογευματινή. «Μινώα»
  Κυριακή ώρα 2 [μ. μ. έπεισοδια·
  κόν.
  91ον
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα
  12 25 Σήμα—Έθνιχός "Γμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ποιχίλη μοασική (δί-
  σκοι).
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σΐις. "Ωρα Άστεροσκοπείου Α¬
  θηνών.
  13.45 Έλαφρδ τραγοθδι (δπά
  τής δρχήστρας ΙΙλίσκάν—Παγώ
  νη).
  14 10 Είδήσεις— Μίτεωρολογι-
  κόν δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει
  ραιως. 'Εθνικός "Ύμνος—"Υμνος
  Νεολαίας.
  19.10 Άποσπάσματα άπό όπε
  ρέττες (δίσχοι).
  19 20 Δημοτικό τραγοθδι (υπο
  τοθ όμίλου Σιδέρη).
  19.45 Όμιλία διά την Ε Ο. Ν
  20 Μουοιχή διοματίου (δίσκοι)
  20 25 Δυωδίαι άπό όπερέττες
  τοθ β. Σακελλαρίδη (υπό τής
  δίδος Μαίρτς Κουράκου χαί τοθ
  χ. Διονυσ. Θάνου).
  20.50 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
  21 05 Σύγχρονη Έλληνική έ
  πιθεώρησις (όπό την διεύθυνσιν
  των κ. χ. Δημήτρη Ι ιαννουχάκη
  χβί Γιάννη Κυπαρρίσση).
  21.50 Ή ώρα τοθ ΤουμσμοΟ.
  22.05 Ποιχίλη μουσιχή (δί
  σχοι).
  22.15 Νυχτεριναί είδήσεΐί.
  22.30 Ρεσιτάλ ΐιιάνου (δπό τής
  χ. Κλ. Άδεσίδϊ)).
  23 05 Έλβφρό τραγοθδι (δπό
  τής χ. Χούλας Στήβενς χαί μου
  σιχή χοροθ (δίσκοι).
  0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.30 Μουσιχή τζοζ (δίσκοι).
  ΘΕΡΙΝΟΣ ,
  ΠΟΥΛΑΚΑΙΙ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΟΣΜΙΚΗ
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  της Θερινής Περιοδου.
  Ή μεγαλείτερη κινη-
  ματογραφική, αποκάλυ¬
  ψις, τό καταπληκτικώτε-
  ρο ταλέντο πού παρουσία
  σε ώς τώρα ή όθόνη.
  ή ΗΤΙΑΗΑ ΤΑΡΜΠΙΝ
  Ή χρυσή φωνή τοΰ αιώ¬
  νος μας στό φίλμ—χάρ-
  μα πού την έδόξασεν.
  100 ΑΝΔΡΕΣ
  ΙΓ ΕΙΑ ΙΙΡΙΙΙΙ
  Συμπράττϊΐ & περίφημος
  μαέστρβς ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ £ΓΟ
  ΚΟΦΣΚΙ επί κεφαλής τής μβ
  γαλίΐτέρας όρχήστρας τού κό
  σμου της ΖΥΜΦΩΝΙΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
  ΥΟΡΚΗΣ.
  Εκτελεί έλβχληρβτ χον
  σΐρτα τίς άθάνατες μελωδΐϊς
  των χορυφαίοιν τής μοιισική;:
  ΛΙΣΤ (θϋγνριχΐι ραψωδία)
  ΜΟΖΑΡΤ (άλληλούϊα) ΒΑ·
  ΓΝΕΡ (Λβ(γκριν) ΒβΡΝΠ
  (Τραβιάτα) ΓΣΑ Ι ΚΟΦ2ΚΥ
  (5 συμφωνίαι).
  'Εγώ εΤμαι πάντοτε φίλοςτου.
  Πέστε τού δτι δέν κάνει διό-
  λου καλά νά έχθρεύεται τόν
  Ρασποθτιν. Τόν παρεξηγεΐ...
  ΕΤμαι πρόθυμος νά τού δώ·
  σω βσας έξηγήσεις θέλει. 'Ε-
  πΐ τη εύκαιρία τοθ λέτε πώς
  εχω κάτι θαυμασία διαμάν-
  τια. Άν θέλη νά τα Ιδη, εΐ-
  μαι πρόθυμος πάντοτε είς τάς
  διαταγάς τού...
  Ό Σιμάνοβιτς όδηγεΐ τόν
  ξένο είς την τραπεζαρ'α. Γύ·
  ρω άπό έ"να μακρύ τραπέζι κά
  θονται, τρώγουν καί πΐνουν
  πολλά πρόσωπα, άνδρες. καί
  Ιδίως γυναΐκες.
  —Καλώς ώρίσατε! ακούεται
  άπό την άκρη τής τραπέζης
  μιά φωνή. Κάνετε θέσι στούς
  άδελφούς.
  Ό δικαστικός κυττάζει πρός
  τό μέρος άπό τό οποίον άκού
  σθηκεν ή φωνή. ΆναγνωρΙζει
  τόν Ρασποθτιν... Έπωφελεΐ-
  ται τής προσκλήσεως τοθ Ρα
  σποθτιν καί σπεύδει νά καθή
  ση είς μίαν θέσιν άπό την ο¬
  ποίαν νά μπορή νά βλέπη χω
  ρίς νά φαΐνεται... Μιά δυό φο
  ρές, καθώς ό δικαστικός πού
  θέλησε νά μορφώση (6ίαν γνώ
  μην είς αύτό τό άμεσον περι
  βάλλον τοθ Ρασποθτιν διευκο
  λυνθεΐς είς τουτο άπό τόν Σι
  μάνοβιτς, σηκώνει τό βλέμμα
  τού άτιό τό πιάτο, άντιλαμ-
  βάνετσι κσρφωμένα επάνω
  τού τα δυό μαγνητικά μάτια
  τοθ Ρασποθτιν. Άλλά μόλις
  γίνεται αντιληπταί;, ό ΡσσποΟ
  τιν στρίφει άλλοθ τό βλέμμα.
  —Πολυτέλεΐες μή ζητεϊτε
  ο' αύτό τό τραπέζι...—λέγει ό
  Ρσσποθτιν...
  Επάνω στό τραπέζι είνε
  πιατέλλες μέ άκριβά ψάρισ,
  Ενός δίσκος μέ άφθονο χοβιά
  ρι, πολλά φροθτα, ζεστά ψω-
  μάκια. Είνε ·άκόμη πατάτες,
  σουκροθτα, μαθρο ψωμί. Δεν
  λείπει ουτε τό σσμοβάρι. ΕΤ
  νέ στή μέση τοΰ τραπεζιοθ
  καί άχνΐζει...
  —ΜοΟ δίνεις χοβιάρι; άκού
  εται μιά γυναικεία φωνή, μιά
  φωνή άκαλλιέργητη, άσυνήθι
  στη στούς καλούς τρόπους,
  χωρίς μυστικόιητσ...
  Τό χοβιάρι τό ζήτησε μιά
  γυναΐκα μέ ττριίσωπο ήλιο-
  καμμένο, μέ άρκετές ρυτίδες,
  μέ ενδύματα χωρικής. Είνε
  καθισμένη άνάμεσα σέ μιά
  κυρΐα πού άπό τούς τρόπους
  της, άπό ιό ντύσιμό της, άπό
  δλα της, φαίνεται γυναϊκα
  τής άριστοκρατΐας, καί σέ
  μιά άλλη μέ βσμμένα μαλλιά,
  μέ βραχνή φωνή, μέ κουρα-
  σμένα χσρακτηριστικά πού μέ
  δλα της προδΐδετσι ώς κοκό
  τα. Ή κυρΐα τής άριστοκρα
  τΐας κάθεται πρός τα δεξιά
  τοθ Ρασποθτιν πού έχει την
  τψητική θέσι, στήν κεφαλή
  ττΤ,ς μακράς τραπέζης.
  Ό δικαστικός γυρίζει κσί
  κυτάζει την χωρική... Ό Σι
  μάνοβιτς πού εφρόντισε νά
  καθΐση πλάϊ τού, τοθ ψιθυρΐ
  ζει σκυμμένος στό πιάτο τού:
  (συνεχΐζεται)
  Ή οτήΑη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Ή πειό κομψή (Χπογευματινή τουαλέττα.
  Προσοχή είς τα άζεσουάρ.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΙΚΟΣ
  Τοθ Άρμστρογγ.
  92ον
  Τώ πρωϊνά φέρεμα μιάς~ώραία
  μελαχροινής χυρΕας, θά είνε άπ< χρέπ ντέ σιν γχρί μπέζ μέ άσπ&α πουά, διότι είνε γνωστόν 8ί τό χρδμα αύτό έναρμονίζεται θαυμ αιχ μέ τό ιδικόν της θερμό χρώ μα. Ή φούστα τοθ φορίματος θά είνε γαρνιρισμίνη μέ μιά μεγάλη ι πιέτα έμπρός χαί τό χορσάζ θ* ,κουμπώνη έμπρός μέ τρία μέγα λα άσπρα κοκχάλινα κουμπιά. ι Σΐό χορσάζ θά έχη μ[« μ[Χρή τοίπη, ρελιασμένη μέ μεταξωτί; ίσπρη κορδέλλα, πολύ στενή. Ή πιά χομψή άπογευματινή τουχλέττα είνε άπό μαθρα κρέπ μαροκέν έμπριμέ μέ άραιά άσπρα πουί. Τα χορσάζ είνε σταυρω'ό χαί στολίζεται μέ δύο πλατβιά ρεδέρ. "Ασπρο ζιλέ χαί γιά αυμ πλήρωμα μιά στΐνή χόχκινη χορ δέλλα γκρό—γκραίν. Τό ώραιότερο πρωΐνό κοσΐοδμι πούμία κυρία θά φορέαη σέ μία λουτρόπολι αυτή την έποχή, είνε Ινα ταγιέρ άπό τουάλ ή πιχέ μο νόχρωμο, μπέζ, μπλέ γχρί ή 5 οπρο μέ μπλούζα άπό άΌπρη βα τίστα, γαρνιρισμίνη μ. μικρά πιε τάκια ή άζούρ χεντημένα μέ τό χέρι. Ή καλοκαιρινή ' μπλούζα συμπληρώνεται μέ ίνα ζαμπό άπό τοθλι ή μία γραβέτα δαντελλί- νια. Ζώνη δε&αάτινη μέ άσημί- νια άγκράφ Ένα μαντήλι έμπρι- μέ μέ μικρά πουά ζωηροθ χρώ- ματος είνε άπαραΕτητο έζάρτημα τής πρωϊνής αυτής τουαλέττες. Τα έξαρτήματα τής τουαλέττες παίζουν πάντοτε τόν πρώτο Γσως ρόλο γιά την άπόλκτη έπιτυχία τής εμφανίσεως κάθε γυναίκας. Τα έξαρτήματα αύτά είνε: ή τσάν τα, τα γάντια, τα παπούισΐα, ή έσαρπα, ή έποία χαθίσταται οίλ λωιτε τό άπαραίτητο σιιμκλήρω- μα μιας χαλοκαιρινής τοιιαλέττας. Τό μπλέ μαρίν χρωμα ίχει την έξαιρετική ευ^οια τής μίδας, 5ταν μάλισΐα είνε συνδυασμένο μέ άσπρο. Τα λευχά φίρίματα πού εύνο- οθντα: έπίαης άπό την μόδχ, δέν συνοδεύωνται πλέον μέ μπλέ μα- ρίν επανωφόρια ή αξεσ^υάρ, άλ- ",ά άπό καφέ ή βαθύχρωμον κόκ χινα. Τα μώβ φορέματα συνδυάζον- :αι μέ επανωφόρια χαί χανοτιέ άπό παγιασόν γυαλισ:ερό χρώμα :ος γκρενά. ή Ντιστεγκέ ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,, Ν Τό διευθυνόμενον υπό τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ· Δασκαλάκη. ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ _______ Ι (παρά τφ Μεϊντάνι) Παρελήφθησαν παντός εϊδους ωρολόγια των πλέον φημισμίνων Έλβετικων έργοστασίων είς πλου σιωτάτην συλλογήν ώς καί τοιαθ- το τσέπης άθραυστα. Έιΐίσης άνα λαμβάνει την ίπιδιόρθωσιν παντός ώρολογΐου. Έργασία ιγγυημένη. 19—26 Ίουνίου έβδομάδα φτήνιας; Είς τό Ύφασματοπωλεΐον ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΟΥ Πωλοθνται τα έμτΐορεύματα λόγω τττωχεύσεως. Εκπτώσεις πρωτοφανεϊς. ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΡΕΙΣ... ΕΞΗ. ΕΝΝΕΑ. ΝΕ ΤΟΥ5 Ρενέ ΙαΙν.Ιύρ Μέγκ Λεμονιέ Τ122ΆΝΤΙΝΙΚ0Τ γίνεται άπό κκλεχτά καπνά, ειδι¬ κώς επεξειργασμένα κατά τής Νιχβτί- νης χ* τής Πυριδίνης. Προσφέρεται σέ κουτί πβλυτελές πβδ ξεφεύγει άπό τα συνηθισμένα ασπρα καλβύπια. Δρ. !«.— ^ Έπίστευε μέ φανατισμόν είς την αποστολήν τού χαί είς τόν έαυ τόν τού. —Έγώ είαχι ή Τουρκία! έλε¬ γεν. Ή ίδιχή μου χαταστροφή θά είνε χαταατροφή καί τής Τουρ κΕας! Καί απεφάσισε νά λάβη τοΐαθ τα μίτρα ώστε νά άποκλείιται οίαξήποτι άντεπχνάστασις είς τό μίλλον. Εγνώριζεν δλου; τούς παράγον τ*ς τοϋ αγώνος. Είς την Τουρκίαν ήστν πάντοτε οίίδιοι. Δέν δπήρ χε μορφωμένη μεσαία τάξις.'Υπήρ χαν δλίγα μόνον ίχανά άτομα, καί οί άλλοι Τοθρχοι ήσαν άμαθεΐς καί άαλοϊκοΕ. Καί αύτοι πού α¬ πετέλουν χαί την πλβιοψηφίαν, ή μεγάλη μδζα των Τούρκων, χαί ϊίί τάς χειροτέοας στιγμάς, πχ;έ μενεν άπαθής, ήαχεΐτος είς τόνρό λον τοθ άαλοθθεατοθ. Οί Τοθρχοι δέν ήσαν επαναστάται ,έξ ένστί- κτου ή ίδιοσυγκρασΕας ώς οί Ίσπα νοί ή Ίρλανδοί. '1<ανοί δμως χαί άδίοτακτοι άρχηγοί μποροθσαν ε υ κολα νά έξεγείρουν την τουρκικήν μάζαν, ή όποία έν τοιαύτη περιπτώ αει τούς ηκολούθει τυφλως. Ό Μιυσταφαΐ Κεμάλ ϊπρεπε λοιπόν νά συγχβντρώση δλην τού την προ σοχήν χαί δλας τάς δυνάμεις τού χατά των άρχηγών. Ό κίνδυνος δι' αύτέν δέν προ ήρχετο έκ τοθ λαοθ, άλλ' έκ των ελαχίστων ίσχυρών άντιπάλων τού. Άν βέν προσίκρουεν είς την άδυ ναμίαν τοθ Φετχή, θά τού; είχεν είσαγάγει είς δίκην καί θά τούς είχε κρεμάσει δλους! Ό Ραούφ καί διίο ή τρείς άλλοι έξηκολοό θουν νά τόν δπονομεΰουν καί νά ίργάζωνται κρυφά εναντίον τού Κατά τούς τελευταίου; μήνας μυ ατικαί όργανώσεις είχαν συμπηχθή εναντίον τού είς δλας τάς μεγά¬ λας πόλεις καί ιδία ΐίς Κωνσταν τινούπολιν. Τα κομιτατα τοθ πά λαιοθ χόμματος τής «Ένώσεωςχαί Προίδου» είχαν άνασυγχροτηθή. Οί άνθρωποι τοθ παλαιοθ χαθε- στώτος σάν βρυκόλαχες είχαν προ βάλει είς την μέση. Ήτο δέβαιος δτι πίσω άπό δ¬ λας αύτάς τάς μηχανορραφίας ή ταν δ Τζαβήτ, ό Έβραΐος τής θεσσαλονίκης, φίλος, τοθ Έμβέρ καί τοθ Ταλαάτ, ό πρώην ταμίας τοθ κομιτάτου τής «Ενώσεως χαί Προόδου». Ό μιχρός Έβραΐος μέ τούς μοσσώνους φίλους τού καί τάς σχίσεις τού καί την επαφήν τού μέ τούς δκθνεΐς τραπεζιτι χούς χύχλους, αύτός ήταν έ άνθρω πος μέ τόν οποίον 6 Κεμάλ είχε ν' άναμετρτ,θη Αύιός, δ Τζαβήτ, ήταν είς δ¬ λας ίχείνας τάς μηχανορραφίας ό διευθύνων νοθς... (συνεχίζεται) ΚΟΙΠΩΠΙ ΚΙΝΗΣΙΣ—Άνβχώρησεν οΐκονε νειπκώς είς Αθήνας δπου έγκα Βίσταται οριστικώς ό συμπολΐ- Τη3.!μ^ορος κ· Νικ· Γιαλεοά«ης. ΓΑΜΟΙ— Προχθές έτελέσθη. σαν είς Αγίαν ΕΙοήνην οί γά· μοί τού κ.Έμμ. Κ. Κ(χρυωτάκη δι κηνόρου καί της δίδος Μαρίκας 9 Χανδ*ν°υ· Ποράνυμοος παρέ- στη ή ΒνΙς Γεωργία Χανδάνου. Συνχαοητήρια. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ— Ό κ. Μίμης Ίω Περουλιός ίμπορος άνεΒέξατο είς Νεάπολιν τό άγορσ.κι τοϋ κ Έμμ. Γ. ΦαιτοΟ ονομάσας αύΐό Κώσταν. Μά τοίς ζήση. Γύρω στήν πόλι. Κόσμος καί κόσ^ος πάλιν την Κυριακήν είς τα κέντρο καί εΐδι- κώς είς την πλατείαν Τριών Κα¬ μάρων καί τα πέριξ. —Άλλά καί είς τα περίχωρα δέν ϊλλειψεν ή κίνησις, την ο¬ ποίαν ώς συνήθως έζυπηρέτησαν τα λεωφορεϊα. —Συγκεκριμένως είς "Αγιον Ι¬ ωάννην καί Μασταμττάν δέν ή¬ σαν ολίγοι οί μεταβάντες έν στ* νω ή έν ευρεί κύχλω καί παρα- μείναντες μέχρι των νυκτερινών ώρών. —Άρκετός κόσμος επεσκέφθη την ϊκθΕσινχειροτεχνΙας τοϋ Γυ· μνασΐου θηλέων είς τάς αΐθού- σας τής Ε. Ο. Ν. —Τα έκτεθέντα χειροτεχνήμαι· τα έν γένει ήσαν άξιόλογα καί προσείλκυσαν τό ενδιαφέρον. —Έκ παραλλήλοιο πολύ ενδια¬ φέρον παρουσίασεν ή έκθεσις ζω· γραψικης καί σχεδίου τοϋ Πρα- κτικοθ Λυκείου ή δποία καί απέδειξεν Ιδιαιτέρας προόδουι; των μαθητών πρός τιμήν φυσικά καί έ δ ώ των διδασκόντων. —ΟΙ φΐλαθλοι άηησχοΧήθησαν προχθές μέ τόν ποδοσφαιρικόν &ΕΡΙΝΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Μιά βχσίλισαα πού θαμβώνει καί αυτόν τόν "Ηλιο επάνω στό χιόνιϋ ή 20ΝΙΑ-ΧΕΝΥ στό φίλμ "Εκστααιςϋ Σ' ένα ρνμάντζο ά- γνής άγάπηςϋ £' ένα θαΰμα γεμάτο δροσιά—ώμορφιά. ΛΕΥΚΗ άγώνα πρωταθλήμοαος μεταζύ «Ηρακλέους»—«Έθνικοΰ», — Όστις καί υπήρξεν άρκετά ενδιαφέρον λόγω τής καλής ουν θέσεως αμφοτέρων των όμάδων, —ΠερΙ τού άποτελεσματοι, τοϋ αγώνος γράφομεν είς άλλην στή¬ λην. — Είς τόν Δημοτικόν Κήπον πά- ρουσιάζεται κάθε ημέραν άλλά καί Ιδιαιτέρως τάς Κυριακάς μέγα λη ζωηρότης. —Συγκεκριμένως τα έκεϊ τοπο θετημενα παιγνίδια άποτελοθν μίαν ωραίαν είκόνα παιδικής άμΐ ριμνησΐας καί χαράς. — Χρησιμοποιούμενα άπό πλή- θος μικρόν οί όποΐοι καί δια σκεδάζουν επί ώρας είς τα σύνεργα αϋιά ενός μικρογραφι· κου «λούνα—πάρκ». —ΣυνεχΙζονται εΐσέτι αί έξετά- σεις των έκπαιδευτηρίων τής μέ¬ ση ς. —ΑΙ έξετάσεις καθ' εί πληροφο ρούμεθα θά συνεχιοθοθν καί την έβδομάδα ταύτην ολόκληρον. —Περπτούμεναι τα μέσα τί}ς δλλης έβ5τ}μά&ος, όττότΐ συγκ«ν· τρουυένης τής βαθμολογίας θά έκδοθοϋν τα άποτελέσματα. —ΟΙ ένδιαφερόμενοι καταστη¬ ματάρχαι παραπονοΓνται δτι τα θερινά εί5η δέν ϊχουν εφέτος πολλούς αγοραστάς. — Μά άποδώσωμεν τουτο είς οΐκονομικούς λόγους ή είς την μέχρι τινος έπιχρατοΰσαν καιρι κήν άκαταστασΐαν; —"Ισως καί είς τάς δύο ταύ τας αφορμάς, αΐτινες εΤνΐ πιθα νόν νά έξουδετερωθωσι καί αυ¬ ταί μέ τόν.. καιρόν. —Τό μέγαρον Άκτάρικα τοθ όποίου ό τέταρτος δροφος ώς γνω στόν άνοικοδομεϊται παρουσιάζη έττιβΧητικότητα άπό τοϋδε. — "Ωστε νά γίνεται άντιλη πτή καί διά τό μέλλον ή έζω ραΐστική τού σημασΐα δι' όλην την περιοχήν τοϋ παλαιοθ Άμ πάρ Άλτί. — Καί γενικώς ή σκοπιμότης τού καί άπό τής πλευρας αύ της έκτός τής ^άλλης τής τε ευρύτερον Εκπολιτισΐικής καί οί κονομικής. — Είς τόν θερινόν τού Πουλα κάκη συνεκεντρώθη χθές πολύς καί έκλεκτός κόσμος παρακολου θήσας την προβολήν τό πρώτον τοθ διασκεδαστικοθ φίλμ: «Τρείς .. Μξ... έννέα» μέ την χσριτωμένη Μβγκ Λεμονιέ καί τόν Ρβνέ ΣαΙν Σύρ. — Είς τόν «Άπόλλωνα» επΐσης προεβλήθη μέ κοσμοσυγκέντρω σιν τό εξαιρετικόν Εργον; «Ό Πρίγκηψ των ΌνεΙρων». 6 Ρίιτβρτεα ΣΗΜΕΡΟΝ Τβ ϊργο «ού συνεχίνησε πίρισσότΐρο άπβ καθ! αλλβ τίιν άνθρ»»π(νη ψ«νή, γι« τί είναι πιβ μβνάλπ «ιβ ύπεροχη θυοίχ στο β«μο τοΰ 'βΤβί —«€Ο Άσύρματος». Ποός τό Πρακτορείον εφημερί¬ δων Ηρακλείου έστάλη χθές τό κάτωθι τηλεγράφημα παρά της διευθύνσεως τής μεγάλης Αθηνά ικής συναδέλφου ^Άσύρμα τος»: «Λόγω άαροόπτου ,'βλά βης των πιεστηρΐων μας, δφειλο μένης είς υπερβολικόν τράβηγ μσ, δέν έπρολάβαμεν σήμερον νά άποστεΐλωμεν φιλολογικόν Κυρισ κης θαυμασίας εμφανίσεως. Τό φύλλον τουτο άποστέλλιται μαζΐ μέ φύλλον Δευτέρας». ΟΠΡΙΓΚΗΨ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΟΝ Μέ τβν ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ μκΙ τίιν "Εβελιν-Λέην. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24ης Ί- ουλίου οίχία έν τή δδψ Άριάδνης 17, συγχειμένη έχ πίντι δωματί- ών, δωματίου λουτροθ χαί δλων των χρειωίών. Πληροφορίαι πα¬ ρά τφ χ. Ιωσήφ Κί ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρά οίχία δι' ε¬ νοικίασιν ί) χαί Αγοράν τοίς με τρητοϊς χαί είς οιονδήποτε μέ ρος τί)ς πόλεως ή πιριοχής αυ¬ τής. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΑΠΩΛΕΣΘΗ — έχ τοθ μέγα ρου λευκή γάτα Άγκυρας. Ό ε& ρών άς άποταθή είς τί μας καί αμοιφθήσιται.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Ι
  Έγκυκλοπα ιδ ε ία
  Οί "Αθλιοι
  595ον
  ·γ*ηΒ*τ'η,ΧΓ* χ. κλ.εΙονται <*ετα «Ροτου αί θύραι. αύλβνηκπ,Ρ >, άκούονται Υελ»^1 έντός των
  αυλβν καΐ λέγουσαι, «Ιχουν νά γίνουν (στο
  όίοας, Κα1 (δού τί διέ
  Εδώ μέν εΐκοσάς νέων, μακρά φερόντων τα
  γενεια καί μακράς τάς κόμας; εΐσήοχοντο είς κα
  πηλεΐόν τι καί μετά μΐατ στιγμήν εξήρχοντο κρα
  τοθντες σημαίαν τρίχρωμον, όριζόντιον καΐ διά μέ
  λανος κεκαλυμμένην πέπλου, ό δέ τουφέκιον, ό
  οε οορυ.
  Έκεϊ δέ καί πολίτης τις, κοσμίως ένδεδυμένος,
  ανθρωπος προγάστωρ, μεγαλόφωνος, φαλακρός ύ
  ψηλόν Ιχοον τό μέτωπον, μέλαν γένειον, άκανθώ
  δή μύστακα, προσέφερε παρρησία είς τούς διαΒά
  τας φυσέκια.
  —ΆλλαχοΟ δέ άλλοι άνδρες, γυμνοΐ, τούς
  βραχΐονσς, περιέφερον μέλαιναν σημαίαν.
  ΕΤς τίνα συνοικίαν διηοπάγη Εν όττλοποικίον,
  είς τρείς άλλας έξεβιάσθησαν τρΐα ότιλοτιωλεΐα,
  καί έντός ολίγων λεπτών τής ώρας αί χΐλιαι χαϊ
  ρες τοθ πλήθους η"ρπαζον καί άπήγον διακόσια τρι
  άκοντα τουφέκια, σχεδόν δλα δίκανσ, έξήκοντα τέσ
  σαρα σπαθΐα, ογδοήκοντα τρΐα πιστόλια. "Ινα δέ
  έξοπλισθώσι περισσότεροι, ό μέν ελάμβανε τό τού
  φέκιον, ό δέ τούτου την λόγχην.
  Έκρουον των οίκιών τάς θύρας, εΐσήρχοντο
  καΐ εκάθηντο νά κατασκευάσωσι φυσέκια. Γυνή τις
  διηγεϊτο. «Δέν ήξευρα τί ή"ταν τα φυσέκια, μοϋ τα
  Ιδειξεν ό άνδρας μου».
  "Εν τινι ό?ώ έκειτο χαμαΐ νεκρός είς κτίστιις,
  θανατωθεΐς έκ βολής τουφεκΐου.
  Έν γένει δέ, δπου δρόμος, δχθη, πλατεΐα ή ά
  γορά, άνδρες ασθμαίνοντες, εργάται, σπου&α-
  σταΐ, παντός εΤδους άνθρωποι, άνεγίνωσκον δια
  κηαύξεις, άνέκρσζον «Είς τα δπλα!» συνέτρ βον
  τούς φανούς των δδών. άπεζεύγνυον τα όχήματα, ά
  νέκαπτον τα λιθόστρωτα, Ιθραυον τάς θύρας των
  οΐχιών, έ€ερρ(ζωνον τα δένδρσ, ήοεύνων είς τα ύ
  πόγεισ, έκύλιον βαρέλια, συνεσώρευον λίθους, έττι
  πλα, σανΐδας, ήγειρον όδοφράγματα.
  'ΕΒΙαζον τούς φιλησυχωτάτους των άστών νά
  τούς Βώσωσι χείρα βοηθείας. Είσήρχοντο είς οΐκί
  άς δπου ήσαν μόνον γυναΓκες, ύπεχρέωνον αύ
  τάς νά φέρωσι τα δπλα των απόντων άνδρών των
  καί τότε Ιγραφον έξωθεν τής θύρας διά κιμωλΐας
  γής· «Τα δπλα παρεδόθησαν». Τινές δέ ύπέγραφον
  διά των όνομάτων άποδεικτικά ότι έλοβον τό τού
  φέκιον τ) την σπάθην, καί έλεγον «Αυριον στεΐλα
  τε είς τό δημαρχείον,νά^τά ζητήσετε.»
  (συνεχΐζεται)
  ΑΙ
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τού σήματος:
  ΦΙΣΛ Β. 5.
  Γενική άντιπροσωπεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Άβήναι-Πίσματζόνλου 5
  ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ΜΠΑΓΚΕ1ΟΝ
  Πλατείαι Όμβνοίκς
  Τηλ. 30495
  70 ΔίϊΜΑΤΙΑ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  "Οδός Σταδίου
  Τηλ. 30236
  70 ΔΙΠΛΑ καΐ 70 ΜΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών
  Άνακαινισθέντα καΐ υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α
  Πσρέχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μβγάλα δωμά-
  τια εύάερα καΐ μέ θαυμασία θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ-ζεστά καΐ κρύα νερά.-Υπηρεσία
  άρτιωτάτη Τιμαί άνάλογοι καΐ λογικαί.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΕΑΡΔΙΑϊ
  Τ Β Ίβττρβς τβδ Καρβιβλβγικβδ δβΐ-νις* τ«< Α' Κλ.ν,χίίί Τ·6 Π«ν.«.«ημίβ» 'ΑΝνβν. ι έν τώ Ιατρείφ τού παραπλεύρως όφθαλ- μοχίγϊϊ Κλινιΐης Γ-Ρν/--! μΤ1 "" Βολά, καθ1 εκάστην 8—12 π. μ. 3 μ. μ· 'Αριβ. τηλε«. 8.25 Αι* έκεΐνους πού θέλουν νά τΐλουτΐζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους. ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΝΕ Ο ΚΑΟΡΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ... Γ.' Πλήν αυμβαίνει, δχι σπανίως, νά άπατά; τδ χέρι. Ό άντίχειρ ποτέ.-.ΤΑ χέρι καί τα άλλα δα κτυλα ημπορεί νά... ψευσθοθν, δ άντίχειρ ουδέποτε! Ίδίω; τδ Ινα τμήμά τού, τδ τμήμα, π·Λ» φέίει τδ νύχι μας άηοκαλύπτει χίλια δυδ πράγματ» διά τδν χαρακτήρα τοθ άνθρώπου. "Οίαν τδ τμήϋα αύΐδ έχει σχήμα έπίμηκες καί ωραίον, δ δνθρωπος ποΰ Ιχει τέ τοιον άντίχειρα είνε μεγάλης μο?- φώσεως καί έχει ψυχικήν άρμονί αν. Κοντδν χαί παχυ τδ τμήμα αότό τοθ άντίχειρος φανερώνει άν θοωπον χονδροειδώς αίσθησιαχδν, έγωϊστήν καί χυδαϊον. Τδ δεύτε ρον τμήμα τοθ άντίχειρος χαί αθ τδ μαρτυρεϊ 5χι ολίγα. Εάν είνε διαπλασμένον έτσι, ώσΐι νά στε νεύη περί τδ μέσον πρδς τα έντός νά αχηματίζη είδος μέσης, δ άν θρωπος δ έχων τέτοιον άντίχειρα έχει μεγάλην διαλεκτιχήν ίκανό τητα χαί διΐτλωματικδν τάκτ. "Ο ταν ή μέση αδτή δέν δπάρχη, τοθ το είνε σημείον άνυπομόνου χαρα κτήρος. Τάς έξαιρετικάς αΰΐάς ίδίότη τας τοθ άντίχειρος, ώ; χαρακτηρι σιικοϋ τής πρίσωπικότητος, άπο δεικνύει άλλωστε καί τδ γεγονδς δτι ποτέ ϊέν δμοιάζει δ άντίχειρ ένδς άνθρώπου μέ τδν άντίχειρα ενός άλλου, δτι τα άποτυπώματά τού είνε όϊ κάθε άνθρωπον άπί τα δισεκατομμύρΐα άνθρώπων πού |5πάρχουν διάφορα. Έα' αύτοθ ακριβώς τοθ γεγονότος στηρίζεται καΐ ή δακτυλοσκοπία. Κατόπιν δλων αύιών πού έμά θαμεν, ή'ΐποροθμεν νά ίσχυρισθώ- μέν: «Διϊξε μου τδν άντίχειρά σου νά σοθ είπω, ποίος είσαι». Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ Α.' "Ενας Ιάπων αίοθητικδς, δ Κα κοθζο Κακούρα, εϋαίσθητος δτιως δλοι οί Ίαπωνες είς την ώμορ φιά τής φύσεως— ή Ιαπων Ε α δέν είνε τάχα ή χώρα ένδς λουλουδι οθ, ή χώ(:α των χρυαανθέμω^θά ίφρισσε σήμεοα,ί^ έβλΐπιν ί,τι]αύ τδζώνίμασε «προγραφή»καί «σφα γήν των λοιιλοαδιών». Διότι ό Εύαίσθητος αύιος Ιάπων έφθασε νά θεωρ'ζ τό κόψιμο ένδς λουλουδιοΰ ώς άληθινήν σφαγήν. Καί ξιύρετε πώς ώ/ίμααΐ τα άνθοπωλεΐα. «Κρεοπωλεϊα των λουλου^ιών», σφαγιία γιμάτα άπδ τό «ΐμα των λουλουδιων... Νομίζετ,ε πώ; Ινα λουλοΰδι £έν αίσθάνεται: Αίσθάνε ται καί £ταν τδ κέβετε πονεί μέ τδ δικό τού τρόπο... Καί βχι μό νόν αίσθάνονται τα λουλούδια, άλ λά γιά νά ομιλήσωμεν μέ Ινα παι ητήν καί φυσιοδίφην, τδν πολύν Βέλγον Μαίτερλιγκ, καί λογικεύ εται άκόμη... "Εχουν καί τα λου λούδια—γιά νά μεταχειρισθ&μ.ν την λέξιν τοθ Μαίτερλιγκ — την «νοημοσύνηντων»... (συνεχίζεται) ΤΖΕΡΜΙΑΔΩ Ίούνιος (ίνΐαπο κριτοθ μας)—Μέ πραγματικήν α¬ νακούφισιν όλόκληρος δ έφεδρι κός κδσμος τής επαρχίας Λασηθίου έληοοφορήθΓ) την άιΐίφασιν τοθ ΤχμεΕου ίφίϊρων περί έκποιήσε| τής περιουσίας αυτοθ, τής δή ΐιοπρασίας δρισθΕίση; δΐατήν 30ήν "Ιουλίου είς Τζερμιάδω. Ή απόφασις αΰ:η ληρθεϊσα κα τόπιν πολλών συζητήσεων καΐ συ σ<έψεων, είνε αναμφισβητήτως δψίοτης σπουδαιότητος. Διότι "διά, τής έκποιήσεως τής ίφεδρικής πε ριουσίας δχι μόνον θά άποβοθοθν είς εκατοντάδας καλλιεργη των άγροί καΐ εδάφη πρός συ στηματική; καλλιέργειαν έκ τής οποίας τα κέρδη τή; τοπι κή; καί έθνικής οίχονομίας θί είνε σημαντικώς υπολογίσιμα άλ λά καί τδ Ταμείον έφέδρων θά δυνηθή διά τή; ρευστοποιήσειας τής περιουσίας τού νά συμβάλη άκόμη αποτελεσματικωτέραν είς την γενικήν πρόοδον τοθ νομοθ Λασηθίου διαθέτον επί τδ έπωφε λέστερον χά έκ τής πωλήσεως τής Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: 4 ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιμήσεος δ λ® ν τ·ν Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινισθ&ν καί πάλιν έξασφαλίζει δλα τα πλεονεκτήματα τής άνέσεως χαί βύχαρίβτου δια- μβνής. Φέρμανσις—λουτρβ χ. λ. π. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ ΦιλανθρωπικοΟ Συλλόνου Κυρίων Ηρακλείου Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καΐ έναν τι των Δικαστήριον, οπάρχει διαρκής Εκθεσις των εΐδών ΎφαντηρΙου τοθ Ιδρύματος καΐ πωλοθνται τα τόσον περΐφημα ύφαντά Μινωϊκής καΐ Κρητικής τέχνης. ΈπΙσης 8λα τα εΤδη οΐκιακής τέχνης, έξαιρε τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των. ΑΛΑΤΙ Μαγειρικό Έπιτραπέζιο Είς πακέτα 200 δραμίων καί μιάς όκάς Αροχ. 4.60 κατ' οκάν χονδρικώς έκ τοδ Καταστήματος: Γ. ΜΙ2ΤΙΛΟΓΛΟΥ. ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 11Ι1ΙΙΠΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ@ Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ- γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμένου έργοστασΐου Ελένης Καχαβούλη, Έμμ· Παγκά¬ λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ καΐ μέ ευκολίας π*ηρωμής, παρά τφ άντιπροσώ- πω κ. Δημ. Λ. Γικλιτάκη έναντι ΔημαρχεΙου. Πρίν ή προμηθευθίΙτΕ επισκεφθήτε την έκθεσιν μας. ιιι,ιιιιιΐϋΐιιιυιιι^ Ή έκποίησις έφεδρικης περιουσίας Λασηθίου. περιουσίας αύτοθ είσπραχθηοόμε να χρήμαχα. Αί ώφίλειαι λοιπδν έκ τής έκ- ποΐήσιως των κτημάτων τοθ Τα μείου θά είναι πολλαπλαΐ. Ένε κα δέ τούτου δ έφεδρικδς κόσμος Τί; επαρχίας ήκουσε μέ εδ λόγον χαράν την απόφασιν ταύτην •/.αί ησθάνθη την μεγαλυτέραν άνα κούφιαιν άπαλλασσόμενος τής ά- σφυξίας ^% τής οποίας κυριολΐκχι κως ύπίφερε λόγφ των μέχρι χοθ δέ είς τα άγροκτήματα υφιβχαμέ νων αυνθηκίδν. Άλλά ί εφεδρικάς κόσμος τοϋ νομοθ μα; είνε εύγνώμων χαί πρός χήν κυβένησιν καί ιδιαιτέρως πρός τδν υπουργόν Γενικόν Διοικητήν Κρήτης κ. Μπότην Σφακιανάκην είς τοθ ίττοίου χά; ενεργείας ίφεί λει έν πολλοΐς την οριστικήν τα κιοποίησιν των έφεδρικών ζή τη μάτων έν Κρήτη, δοθέντων μάλι- στα των πολλαπλων εύεγετημάτων τα όποϊα & εσχάτως ψηφισθείς νό μος περί έφεδροταμείων προβλί πει υπέρ των έφέίρων χατά τής 5π' αύΐων διενεργουμένας άγοράς έφεδριχών χτημάτων. —· Άγρονομικα Λααηθίβυ. Πληροφορούμεθα έξ 'Αγίου Νι κολάου ότι ανεχώρησεν έκεΐθβν διά Μεσολέγγιον οπου έτοποθε τήθη ό επί τετραβτίβιν έιτόπτης άγρβφυλακης τού Νομου Λασηθί ου κ Γ. Μουλακάκπς. Μέχρι της άφίξϊως τού νέβυ 'Βπόπτου τα κα βιίχοντά τού θκ έκτϊλίί έ άγρονό μος 'Αγίου Νικολάου κ. 'Επιτρο πά κης. 43ον ΣΥΝ)ΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Τό 43ον Συν)μα ΠεζικοΟ προκηρύσσει δημόσιον έπανα ληπτικόν διαγωνισμόν διά την επί 6ν ετος άνάδειξιν χορηγή τοθ έγχωρΐου λιγνΐτου, δι* ένσφραγΐστων προσφορών επί των κάτωθι στοιχεΐων: α) Θερμίδες έν φυσική κα ταστάσει κατά Ββΐ*τΗ6ΐοτ, ΜαΙΙιβΓ. β) Ύγραοίσν (είς 105) γ) Θείον (διά της μεθόδου τής όβίδος) ΒβΓίΙιβΙοΙ:. δ) Τιμήν. ε) Λιγνιτορυχ'εΐον προελεύ σεως καΐ άν πρόκειτσι περί ξυλΐτου ή1 λιγνΐτου. Ό Διαγωνισμός ένεργηθήσε ται την 25ην ΊουνΙου 1939 ή μέραν Κυριακήν καί ώραν 10 —12 π. μ. είς τό συνήθη τό πονδημοπρασιών καφενειον τό Κέντρον. "Οροι συμφωνίαν είσΐ κατα τεθειμένοι είς τα Γραφεϊα τής Διαχειρίσεως τοθ Συν)τος, ό πόθεν, οί βουλόμενοι δύναν ται νά λαμβάνωσι γνώσι καθ" εκάστην καΐ κατά τάς έργα σΐμους ώρας. ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά θηνών δπου είχε μεταβή πρός παρακολςύθησιν τής μόϊας των αολέϊγ καί ματλασέ ή δνίς Μαρία Τζανάκη κομίσααα πλουσίαν συλ λογήν μοντέλων. Έργαστήριον παραπλεύρως Πατ μανίδη— Κούρ,χη. —ΑΙ εξετάαεις είς τας Εμ¬ πορικάς Σχολάς. ι Λτ' αποφάσεως τού ΰπουργείοο τής Παιδείας ωρίσθη έτι αί ΐ'ιαι τήριοι έξετάσίΐς είς τάς τΐτρ«τ«- ξίους μϊσας ίμπορικας σχολάς θά γίνουν τέ τρίτον δεκαήμερον τού τρέχ μπγώς- Έξ άλλου ωρί σθπ δτι είς τάς έξαταξίους έμιτορι κάς σχολάς γίνονται δεκτοΐ έκ τος των έγόντων απολυτήριον πλήρους έξαταξίου δηροτικοϋ σχολείον) κ»ι οί έχοντες ένύκικτι κον προαγωγη; τής β' τάξίως ό' κταταξίου "ννμναΐϊου π άστικβϋ σχολείου. Ό υφυπουργος τής Π «ι δείας ίι' έγκυκλίου τού πρός τας εμπορικάς σχολάς ανακοινοί δτι έπβκτείνΕται η έφαρμογή τοΰ τι λευταίου άναγκκβτικοϋ νόμβυ περί τροποποιήσεως καί συμπλη ρώσεως των πβρΐ έξετάσεων ίι« τάξεων καί είς τάς εμπορικάς σχολάς. —'Απόπειρα άναιρέσεως είς Χανιά. Είς Κάστϊλλον Άποκορώνου συνελήφθη ό Μάρκος Γ. 'Αντβυ ράκης έτων 25 έξ Άβή Γννιάς ίι έτι απεπειράθη νά φονεύση την 7ην Ίουνίου τον άγροφύλακβ Α. Σπυριλάκπν, πυροβολήσας έναν τίον τού άνεπιτυχώς. —Ωσαύτως αυνελπφβη είς την περιφίρειαν τοϋ χωρίου Άνώπβ λις Σφακίων ο Νικ. Γ. Μαζαρος έξ 'Ανωπόλεως Χφκκίων ύιύ τι απεπειράθη νά φονεύση την 12ην Ίουνίου διά λίθων κ«ί πι στολίου τόν ομοχώριον τού Ο, Ν. Φυντικάκην. —Συνεταιριστικά. Γενομένων προχθίς άρχαιρεσι ών τοΰ Γεωργικοϋ Συνεταιρισμοϋ ΆνΜτολής—'Ιεραπέτρας εξελέγη σαν Πρόεδρος & .κ. Έμμ. βίοδο αάκης, Άντιπρέεδρος ο Κ. Έμμ. Χανιωτάκης, Ταμίοις ο κ. Έμμ. Μαλαθράκης καί Συμβουλαί όϊ κ. κ. Έμμ. Μαχαίρας καΐ Νικόλ, Καλτσάχης. —Έπίαης γενομένων άρχοιιρϊ σιών τοΰ Γεωργικοΰ Συνϊτκιρι σμοΰ Αγ. Ιωάννου Ίερβπέτρας εξελέγησαν ο μ. Ιω. Μπαχλιτζα νάχη; πρόεδρος. ο κ, Γεώρ. Έμμ. Κοπανάκης άντιπρόβδρος, ό Μ. Άντ. Λαμπράκης ταμίας. ° χ. Ν. 'Κγγλεζάκης συμπράττων συμ βουλβς καΐ άναπληρωτης ό κ. Μ, Βογικτζή;. ______ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά τδ Μπεντενάκι: α) μία μεγάλη άπο θήχτ} έκΛσεως 300 τ. μ. 6) μία οίναποθήκη (στίβα) με βαρέλια χωρητικότητος 45.000 δκ. Πληροφορίαι είς τα ΓραφεΤα —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Γ Σήμερον 20ήν Ίουνίου θέλουν διανυχτερβΰση τα φαρμακεΐα Β. Ματζαπετάκη καΐ Μιχ. Τζομπκ νάκη. ΕΜΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οΐκία, ό δός Πεδιάδος (παρά τό θέατρον χ. Α. Γ. Καλοκαιρινό!). Ι Πουλακάκη). ! —Ι ΐιιιιιιιΐιΐι ΐΐιηΐιΐΐηι ΐΐιιιπιιαι πιιιπιιοι ιιιιιιιιιιιι ιι ιηιιιιιιΐυ ιιιιιιιιιιιι «ΐ! Ι ΜΕΓΑΛΗ ΠΟ1Κ1Λ1Α Ι ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ ι | Είδών ταξιδίου κσι έξοχής - Γυναικείες τσάντες, ζώνες, μπαουλα, πολυθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα τείας κ. λ., π. Ειδικόν Χυνεργε.ον έπισκευών: Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠ1ΖΙΩΤΗΣ Β ΟΔ02 ΑΓ. ΜΗΝΑ ■ Ύηβ)(*τ«στημα τοδ έν 'Αθήναΐ{, Ιργβαίαοίου _ § Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη Ι ΗΪιυιιΐιιιΐΗΐ ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιηιι ιιιιιιιιιηι ΗΜΙΙ1Η1ΙΙ ιιιιιιιιιιιι ιι αηηιιιιιιΐη
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω ΣΙΣ
  ΠρβΙα Τρίτης
  20 Ίουνίου 1939
  ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
  ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ
  ΤΩΝΕΠΙΤΕΑΕΙΟΝΑΓΓΛΙΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΗΙΠΙΣ ΣΙΓΚΑΟΟΥΡΗΝ
  ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΓΓΛΙ&Σ - ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝ «.119 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι άποδίδεται ιδιαι¬
  τέρα σημασία, είς την σύσκεψιν των
  άρχηγών των επιτελείων Αγγλίας καί
  Γαλλίας ήτις ωρίσθη έν Σιγκαπούρη δι*
  αυριον Τρίτην(σήμεοον). Πρός τόν σ<ο πόν τούτον φθάνει είς Σιγκαπούρην έκ Χόγκ-Κόγκ ό «ρχηγός των έν τή "Α¬ πω * Ανατολή αγγλικών ναυτικών δυ· νάμεων ναύαρχος σέρ Πέρσυ Νόμπλ. Είς την σύσκεψιν ταύτην λέγεται ό· τι θα καθορισθώσι κοινά ναυτικά μέ· τρα τής Αγγλίας καί Γαλλίας άπέναν τι τής Ίαπωνίας. Αί διαδηλώσεις είς τό Δάντσιγκ. Τό επεισόδιον είς την ζώνην τοϋ'Αμόϊ. ρεσία).— Τηλεγραψήματα έκ Τόκιο άγγέλλουν δτι σήμερον τό Ιαπωνικόν υπουργικόν συμ βούλιον Θά συνέλθη είς έκτα κτον συνεδρίασιν διά νά έξε τάση την κατάστασιν. Ίαπωνική εφημερίς βεβαιοί σχετικώς πρός την συνεδρΐα τοθ γερμανικοθ στοι σιν ταύτην τοθ Ιαπωνικοϋ ύ ΡΩΜΗ 19 Ίουνίου (15. ύπη ρζσΐα).— Κατ' είδήσεις έκ Βε [ρολίνου δ γερμανικός τύπος Ι άναφέρει απλώς τάς διαδηλώ σεις αΐτινες ενιναν χθές είς ! τό Δάντσιγκ παρουσία τοθ κ. Γκαϊμπελς καί αί οποίαι εί Ι χον έκ των προτέρων ετοιμά¬ σθη χεΐου τοϋ Δάντσιγκ. πουργικοό συμβουλίου, δτι ή ΑΙ έκδηλώσεις αυται έν τού Ίχπωνία δέν προιίθεται νά τοις —γράφει γεομανική έφη.θΐξη τα συμφέροντα των εύρω μερίς — άποτελοθν προειδο παϊκών κρατών είς την "Άπω ποίησιν πρός τα δημοκρατικαί Ανατολήν, κράτη δτι ό Φύρερ δέν πρό κείται νά κσμφθή πρό των α¬ πειλών των. ΡΩΜΗ 19 Ιουνίου ((δ. ύπη ρεσίσ) — Έπισφέφων έξ Ίτα Είς τόν βαρυσήμαντον λό ] λ(ας έφθασεν είς Μποθργκος γον τόν οποίον εξεφώνησεν ό 0 ύπουργός των "Εσωτερικήν Α Π Ο Β ΑΙΝ ΕΙ ΑΠΕΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΙΕΝ-ΤΣΙΝ ΟΙ [ΙΑΠΩΝΕΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ1 ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας.) — Τηλεγραφοΰν πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ή κατά¬ στασις είς τό ΤιένΤσίν άποβαίνει άπελ- πιβτική. Οί πολιορκούμενοι εχουν τρό· φιμα διά 48 μόνον ώρας. Έν τώ μεταξύ οί Ίάπωνες άπέβη· σαν άηειλητικώτεροι, έντείνοντες χά ηιε· βτικα μέτρα εναντίον των "Αγγλων. δρ Γκαϊμπελς είς τό Δάντσινκ ετόνισεν Ιδιαιτέρως, 8τι δ Φύ ρερ έπαγρυπνεΐ προσωπικώς επί τής τύχης τής Γβρμανίας καί τοθ Δάντσιγκ. Οί λόγοι ούτοι έγιναν μέ ιδιαίτερον έν Θουοισσμόν δεκτοί υπό τοΰ λαοϋ τοθ Δάντσιγκ. ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΪΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΡΩΜΗ 19 Ίουνίου ((δ. ύπη την Ίσπανίας κ. Σεράνο Σοϋ νερ. Ό κ. Σοΰνερ συνηντήθη μετά τοθ στρατηγοθ Φράνκο τόν οποίον κατέστησεν ένήμε ρον επί τοθ ταξιδΐου τού είς Ιταλίαν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Ίουνίου (ίδ. ύπηοεσία) — Νέον άγγλοϊαπω νικον επεισόδιον έλαβε χώ ραν τό παρελθόν Σάββατον είς Άμό'ί δπου αγγλικόν πλοΐ όν επρόκειτο νά άποβιβάση Κινίζους ταξιδιώτας τού; δ ποΐους μετέφερεν έκ ΜατνΙλλας των Φιλιππίνων. Ιαπωνικόν πολεμικόν απηγόρευσεν είς τό αγγλικόν ιτλοΐον την άποβίβα σιν των Κινέζων. Είς επιμο¬ νήν δέ τοθ πλοιάρχου νά ά· ποβιβάση τούτους οί Ίάπωνες ήνοιξαν πθρ ώστε νά κατα· στήσουν αδύνατον την άποβΐ- βάσιν, καίτοι τουτο έπεχειρή- θη καί την νύκτα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Ίουνίου (ίδ. ύπηρεσία).— Είς την κοινήν σύσκεψιν των επιτελείων Αγ¬ γλίας καί Γαλλίας είς την Σιγγαπούρην επί τής άντιμε τωπΐσεως τής καταστάσεως είς Άπω Ανατολήν βεβαίου ται δτι πρόκειται νά ληφθούν σοβαραί άποφάσεις. —Καθώς γράφει δ άγγλικάς τύπος, έκ τοϋ αίθιοπικοθ πό λέμου απεδείχθη δτι αί οίκο νομικαΐ κυρώσεις (απνας προ τίθεται νά λάβη ή Αγγλία εναντίον τής Ίαπωνίας) άπε δείχθησαν άκαρποι δεδομένου ότι δέν ύπεστηρίζοντο υπό των δπλων. Ό κ. Τσάμπερλαιν διά την εξέλιξιν της καταστάσεως είς "Απω "Ανατολήν. ΝΕΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΙΣ Α ΜΕΪΟ ΑΓίΑΟΝ Κ»Ι Ι1ΟΟΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ Λον- δίνου ότι είς την έκχώρησιν τού Άμόϊ συνέβη νέον επεισόδιον "Αγγλων καί Ί- απώνων έξ* άφορμής τής "α τάσεως των τελευταίων έννοούντων νά ύποβάλουν υ» πό πλήρη έλεγχον τα δικαιώματα των πρώτων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Ίουνίου (Ιδ. ύπηρεσ(α).—Ό Γάλλος υπουρ !γός των Εξωτερικών κ- Μπον νέ εδέχθη σήμερον την πρωΐ αν τόν Ρουμανον πρεσβευτήν κ. Ταταρέσκο. —Ό ύπουργός των Άποικι ών κ. Μαντέλ έδωσε πρός τι μην τοθ αφιχθέντος είς Παρι σίους Άγγλου συνα&έλφου κ. Μακδόναλδ πρόγευμα είς τό οποίον παρεκάθησαν έκτός τοθ "Αγγλου τιρεσβευτοΟ κ. Φίπς καί πολλαί άλλαι προ σωπικότητες. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ίουνίου (15. ύτιηοεσίσ).— Ό κ. Τσάμπερ λαιν εδέχθη σήμερον τόν άρ χηγόν τοθ έργατικοΟ *όμμα τος τόν οποίον κατέστησεν έ νήμερον επί τής καταστάσε ως είς την "Απω Ανατολήν. Μετά την σονομιλίαν τού τη·1 δ κ. Τσάμττεολαιν ποοή δρευσε τής επιτροπήν επί των εξωτερικών ή δποία έκ νέου συνεσκέφθη επί τής κατασΐά σεως έν Κ(να. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Ίουνίου (ίδ. ύπηοεσίσ) —Ό γενικάς ποόξε νος τής Αγγλίας είς Τιέν— Τσίν διεμαρτυρήθη είς τόν ,Ιάπωνα συνάδελφον τού οιά, την έλλειψιν κρέατος, γάλακτος, λαχανικών έξ αίΐίας τοΰ άποκλεισαοθ τής ζώνης παρεκάλεσε δ' αυτόν- νά επέμβη έξ όνόματος τής τάξεως καί τής είρήνης. Ή διαμσρτυρία τοθ "Αγγλου ποοξένου δέν έλήίθη ύπ' δ ψιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Ίουνίου (ίδ. ύιηρεσία).— Έκ γερμανικής πηνής μεταδΐδεται ή πληρο φορ'α 8τι άφίχθη σήμερον είς Βερολίνον δ ύπουργός των ΟΪ κονομικών τής Βουλγαρίας δ οποίος πρόκειται νά συσκε φθή μετά τοθ ύπουργοθ των Οίκονομικών τοθ Ράϊχ διά την οικονομικήν συνεργασίαν Γερμανίας καΐ Βουλγαρίας. ΡΩΜΗ 19 Ίουνίου (ίδ. ύπη ρεσία).— Ό ύπουργός τών'Α ποικιών τής Αγγλίας κ. Μακ δόναλδ μετοβαίνει είς Γε νεύην πρός εξεύρεσιν λύσεως άπό κοινοθ μετά τής επί τοθ ζητήιιατος τούτου έπιτροπής τής Κ. Τ. Ε. διά τό παλαιστι νιακόν. 30Πρωϊνή Ο ΧΙΤΑΕΡ ΣΧΕΔΙΑΖΕΪ ΤΑΧΕΙΑΝ ΔΙΑΤΥΠΟΣΙΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΪΧ Κ4Ι ΙΚΛΝΟΠΟΜΚΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου(τού άνταπο κριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Βε- ρολίνου μέσω ξένης ι πηγής άναφέρουν ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ σχεδιάζει ταχείαν διατύπωσιν των άξιώσεων τής Γερμανίας καθ' άς θά^ ζητήται ή α¬ πόδοσις τοΰ Δάντσιγκ' είς την Γερμα¬ νίαν. Έπίσης θά ζητήται ή εγκατάλειψη υπό τής Αγγλίας των οίκονομικών συμφερόντων τής κεντρικής Εύρώπης, η απόδοσις είς^ την Ισπανίαν 4τοΰ Γι¬ βραλτάρ καί ή ίκανοποίησις των άπαι τήσεων τής Ιταλίας. ΑΙ Μ Ε Β ΟΔΟΙ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΕΝΕΠΙΦΕΡΟΥΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΪΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟΗ ΛΟΓΟΗ ΤΟΥ ΓΚΑΙΜΠΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλεται έκ Ι Παρισίων ή εφημερίς «Χρόνος» άναφε- | ρομένηείς τόν λόγον τόν οποίον έξεφώνη Ι βεν είς τό Δάντσιγκ ό ύπουργός τής Λαϊ· κης Διαφωτίαεως τού Ράϊχ δρ. Γι»αΓ· μηελς τονίζει ότι αί μέθοδοι έκφοβι σμού δέν άποφέρουν πλέον τα προσδοκώ μενά άποτελέσματα. Τ€Ν ΙΟΥΛΙΟΝ ΒΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ίΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ ■Λώμ.ΐϊς τηλεγραφήματα τόν προσέχη Ιούλιον θα γίνουν είς τάς ακτάς τής Ισπανίας καί τού Μαρόκου τα άγγελθέντα με· γάλα· γυμνάσια τού ιταλικού στόλου. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Η ΙΑΟΒΡΟΥΤΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Δι1 αποφάσεως τοθ ύπουργοθ τής Έθν. ΟΖχονομιας καθωρίσθη ΠΧλΙΤηΤΓ ηηυΒ»*ΜΐΙ/ΙΙΜ Γ π κ π ν ι β ιι δτι έκ των λψέ-ων Ρεθυμνου, Ση ΠΑΝΤΟΤΕ ΡΟΥιΜΑΝΙΚΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ «ι*, -ιεραπέτρα, ·ΑΥιΟϋ Νιχο Ι λάου, Άγίας Γαλήνης, Καλιιβών, ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτοΰ μβς.)— Καιά τα έκ Βου- χουρεστίου τηλεγραφήματα όΡουμά- νος ύπουργός^ κ. Τιτΐάνο προέβη επ» εύκαιρία των έορτών των Ρουμάνων είς δηλώσεις τονίσας επί τού ζητήμα- τος τής Δοβρουτοάς ϋιι ή περιοχήαϋτη είνε καί θα , είνε ρουμανική μή δυνα μένη ουδέποτε νά αποσπασθή τής Ρου μανίας. Ο ΦΡΑΝΚΟ 6Α ΜΕΤΑΒΗ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ ΕΙΣ ΜΑΡΟΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα «οκριτοΰ μας). — Έκ Μποΰργκος τη· λεγραφείται ότι τό φθινοπωρονό στρατη γός Φράνκο Οά μεταβή είς τό ίσπανι- κόν Μαρόκον. Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοθν έκ Λον δίνου ότι σήμερον πρόκειται νά λη¬ φθούν άποφάσεις διά τα άντίποινα τής •Αγγλίας εναντίον τής Ίαπωνίας κατό¬ πιν τού έν Τιέν—Τβίν διενεργουμένου άποκλειβμού. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΥΠΟ Υ Ρ ΓΡ Σ ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Ανεχώρησε σήμερον προπεμφθείς υπό των μελών τής κυβερ¬ νήσεως καΐ των άρχών τής πρωτευού¬ σης 6 Ρουμάνος ύπουργός των Εξω¬ τερικών κ. Γκαφένκο.; ' Χϊρσονήσου,ΙΙαχείβς Άμμιυ, Εα | λαιοχώρας, Καοτελίου Κισσάμου 1 χαΐ έξά'λλων λιμένων έν τή περι ' φερεία των ίποίων ?Ιν υφίσταται Ι Παράρτημα τοθ Γεν. Χημείου τοθ ι Κράτους έπιτρέπεται ή κατ' εύ Θιϊαν διά την άλλοδαπήν φόρτω σΐς έλαιολάϊιον προ τής ένερ γείας τής αναλύσεως των ληφθέν των δειγμάτων, τής προβλεπομέ νης υπό τοθ άρθρου 2 τοθ Διαχάγ ματος τής 15)22—5—39. ΛΗΞΙΣ ΤΩΝ Μ<ΘΗΜΑΤΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ&ΕΪΣΕΟΣ Άπό τοθ παρελθόντος Σαβ βάτου διεκόπησαν τα μαθήμα τα των δημοτικών σχολείων. Αί σ'χολικαί έορταί των μάθη των τής δημοτικής έκπαιδεύ σεως θά διεξαχθοϋν την προ σεχή Κυριακήν. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Κατά τόν προχθεσινόν πό δοσφαιρικόν άγώνα πρωταθλή ματος μεταξύ των δμάδων «Ηρακλέους» καί «ΈθνικοΟ* νικήτρια ανεδείχθη ή δευτέρα διά τερμάτων 3—2. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ φη τό έβ?ομα διαΓονδίλτίον τιμών καί κινήσεως- τής άγοράςΈρακλείου, τοθ Έμπο- ρικοΰ καί ΒιομηχανιχοΟ Έπιμε λητηρίου Έν αύτω άναφέρΐται δτι ή κίνησις τής άγοράς ίξακο λουθεί ή'συχος. Κατά την παρελθοθ σα έβδομάδα εξήχθησαν αί κά τωθι ποσίτητες εγχωρίων πρ&Ίόν τω'. Σουλτανίναι 260,000 χιλιό γρ*μμϊ, κίτρα (31 000, Ιλαια 130.000, οΐναι 15 000. ΟΙ ΚΑΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Κατά την 6'. κλήρωσιν τοθ ΈθνικοΟ Λαχβίου (15 ΊουνΕου), οί κάτωθι άριθμοί διατίθέντις έν Ηρακλείω χερδίζουν ά-χ 600 δρ. έκαστος, 2947, 2985, 19403, 20594, 32139, 51238, 53037, 53066, 77710, 77762, 77793, 85815. 85835, 85863, 91125, 91143, 91154, 91190 99627, 99654. Ή ανανέωσις των τίων διά την γ'. κλήρωσιν ήρχι αεν ήδη καί λήγει την 6 Ιουλίου. |19453,19476, 20573, 120597, 20599, 27734, 146249, 46293, 46296, 51259, 53002, 53022, 96908, γρχμμα ΔΕΤΑΧΘΗ Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΤΟΥ ΒΟΥΔΟΥΡΗ Διετάχθησαν υπό τοθ κ. Εισαγγελέως "Ηρακλείου είς αναγκαστικήν αναχώρησιν δι' Αθήνας δ ύπνωτιστής Βουδού ρης μετά τοθ μέντιουμ Ζωής καί τοθ Παναγ. Μπακιρτίή. ~0Ι ΑΠΟΡΟΙ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δι' άπΐφάσεως τής Νομαρχίας Ρεθύμνης συνεσιήθησαν έπιτροπαί ίαχρικής βοηθείας κατά ένορίας. "Εργον των Επιτροπών είνε ή κα ταγραφή των πράγματι άπόρων πρός τοΰς όποίους θά χορηγηθοθν δελτΕα τακτικής καί έκτάκτου άπο ρΕας βάσει των ίπο'ων θά πα;έ- χεται δωρεάν ή* επί ήλαττωμένφ άνχιΐίμψ ίατρική περίθαλψις υπό των νοσηλευειχών ίδρυμάτων τής πόλεως. _______________ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ ΤαΝ_ΣΓΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ Τό υπουργείον των Στρατιω τικών απηύθυνε πρός τάς ύπ' αύτό αρχάς εγκύκλιον διά τής οποίας καθορΐζεται ό τρόπος έπιστροφής τοθ χορην/ηθέντος άτόκου δανείου άναγκ, νόμου 980)1937. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Την προσέχη Παρασκευήν θά συνέλθη είς συνεδρίασιν τό ΤΑΝΕΑΑΚΤίΝΟΛΟΓΙΚΙΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Τό Δημόσιον Ταμείον Ήρα κλείου έλαβεν εντολήν υπό τοθ ύπουργείου Κρατικάς Ύγιεινής καί Αντιλήψεως νά κατσβά λη είς τόν Δήμον διά λογα ριασμόν τοθ Πανανείου Νο σοκομείου τό ποσόν των 300. 000 δρσχμών τό οποίον τό ύ πουργεΐον ενέκρινε διά την εγκατάστασιν των νέων άκτι νολογικών μηχανημάτων τοθ θεραπευτηρίου. ΟΙ ΟΙΝΟΛΟΓΟΙ Διά πράξεως τοθ κ. ύπουργοθ τήςΓεωργίας προκηρύσσεται δοκι- μασία δια τήνχορήγηαινάδειώνέξα σχήσεως τοθ έπαγγέλματος οίνολό γου. Ή δοκιμασία σΰιη θά διε νιργηθ^ είς Αθήνας την ΙΟην Ί ουλίου. ΟΙ επιθυμούντες νά συμμε τάσχουν όφείλουν νά ύποβάλουν μέχρι τής 5ης Ιουλίου σχετικήν αίτησιν είς τό δπίυργεϊον Γεωρ γ£ας αυνοδευομένην υπό των πι οΐοποιηπχών των καί διακοσίας δραχμάς δι' εξίτασΐρα. ΖΩΟΝΟΣΟΣ Κατ' αναφοράν τής 'Υποδιοιχή οιως Μαλεβυζίου πρύ ημερών έθα νόν προσβληθέντα έχ σπληνάνθρα κος 3 πρόβατα άνήκοντα είς τό ποιμνιον,τών,'κτηνοτρόφωνΒίριρου δάκη Δ. καί Βχμβΐυχάκη Δ Ύ πό τής νεμοχτηνΐΛΤίΐχής ύπηρε οίας διετάχθη ή λήψΐς των ένδε διιγμένων μέτρων. Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΑΩΝ Τό υπουργείον τής Γεωργί¬ ας δι' εγκύκλιον τού πρός ά πάσας τάς γεωργικάς ύπηρε οίας τής ύπαίθρου έψιστ^ την προσοχήν αυτών διά την έγ· καιρόν καί αποτελεσματικήν καταπολέμησιν των έμφανιζο· μένων τυχόν άκρίδων. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Είς την Νομαρχίαν Ήρα- Ο ΝΟΐνΐθΣ ΠΕΡΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άν- ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Νέας Ύόρνης άγγέλλουν ότι την προσε χή έβδομάδα θέλει συζητηθή ή άναθεώ ρήσις τού νόμου περΐ ούοετερότητος τής Άμερικής, λαμβανομένων πιθχνώ τατα όριστικών άποφάσεων. Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ" ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΑΘΗΝ ΙνΙ 19 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Έκ Λονδίνου τηλε¬ γραφείται ότι ή Αγγλία απέστειλε νέ¬ ας προτάσεως είς τα Σοβιέτ σχετικώς μέ τας συνεχιζομένας έν , Μόσχα άγ- γλοτοβιετικάς βιαπραγματεύσιις. ΡΥΟΜΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΝ ΒΟΡεΐΟΔΥΤΙΚαΗ ΙΣΥΝΟΡΟΝ ΑΘΗΝ%Ι 19 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Καθ' α τηλεγραφείται έκ τής άγγλικής πρωτευούσης διά των νέων προτάσεων τής Αγγλίας πρός την Μόσχα ν ρυθμίζεται επί τό έπωφελέστε ρον διά την Ρωσσίαν ή προατασία των βορειοδυτικών συνόρων αυτής συμπρά ξει τής Αγγλίας κα,Ι Γαλλίας. Η ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΕΓΙΝΕΝ ΜΕΓΙΑΗ ΑΜΤΙΑΕΡΒΠΒΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΙΣ Δημοτικόν Συμβούλιον Ήρα-1 κλείου διωρίσθη γραμμα- κλε(ου, 'τβύς β'. 6 κ, Αρχοντάκης. ΑΘΗΝΑΙ 19 Ίουνίου (τού άντ»· ποκριτού μας).— Την νύκτα σήμερον θά γίνη είς τό λεκανοπέδιον τής ^Άττι- κής ή μεγάλη άντιαεροπορική άσκησις καθ" ήν βύν τοίς άλλοις θα εκτελεσθή πραγματική βολή των άντιαεροπορικών πυροβολείων έναντίονστόχων συρομένων υπό άεροπλάνων. Σήμερον μάλιστα ε¬ δόθησαν υπό τοΰ άρχηγού τής άντιαερο- πορικής αμύνης συμπληρωματιχαί οδη¬ γίαι δια την βολήν ταύτην καί την Ο¬ λην άβκησιν. ;