9744

Αριθμός τεύχους

118

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός Γεωργήεφ είς δηλωσεις
  τουδιακηρύττει τώρα μέ αφάνταστον ·θρασύτητα ό¬
  τι ή Βουλγαρία ρν πλήρει όμοφωνι'ν μέ τόν Στρατάρ¬
  χην Τίτο θά επιδιώξη την αυτονομίαν τής Μακεδονί-
  ας, είς την οποίαν θ/ά περιληφθοϋν φυσικά καί αί
  Μακεδονικαί επαρχίαι μας.
  Περίε,ργο! Τό ΐδιο πρόγραμμα πού έ'χουν καί οί δικοί
  μας Κομμουνισταί εχουν καί οί Βούλγαροι.
  γραφειλ, πλ. αγ. μηνα
  ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗϊ;
  το "
  ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Μαρτίου 1945
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 118
  ΕΘΙΊΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑ_. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  «Νά παραμερισθοθν οίαίσθηΙ
  ματισμοί καί αί άδιαλλαξίαι'
  καί νά κινηθή ή διπλωματίαν.
  Ή έντολή αυτή αποτελεί τόν
  μόχλον επί τοθ όποΐου θά κινη
  θή άπό τοϋδεή όργάνωση. Δέν
  είναι σκέψεις εντοπίου διαφω-
  τιστοθ, άλλά φράσεις μακρο-
  σκελοΰς διαταγής ή όποΐα πρό
  καιροϋέκτοθ κέντρ.ΚΚΕέξεπέμ-
  φθη πρός την περιφέρειαν. Λέ¬
  γει πολλά διά τόν τρόπον τής
  μεταβολής,τόν τρόπον τής δρά¬
  σεώς, άλλά δλα συνοψίζονται
  είς μίαν—την ανωτέρω παρά-
  γραφον. Ό συνθέτης τής δ,ιατα
  γής δχι μόνον μελετημένος φαί
  νεται άλλά είχεν υποστή κατά
  την σύνταξιν της την επίδρασιν
  τής άποθαρρύνσεως έκ τής ά-
  ποτυχΐας τής βίας καί μέ την
  ψυχικήν ορμήν τοθ έπιδιώκον-
  τος παντί-σθένει μίαν επιτυ¬
  χίαν, έρρίφθη επί τού χάρτου
  διά νάμεταβάλλτ) τά σχέδια καί
  νά δώση νέας ελπίδας είς τούς
  άιτοθαρρυθένταςσυναγωνιστάς.
  Ή διαταγή έν τώ συνόλω της
  αποτελεί σχέδιον μεγαλειώ-
  δούς ύπουλότητος καί άναι-
  σχύντου δολιότητος παρακι-
  νοθσα τούς συναγωνιστάς είς
  τόν κρυφόν τόν δόλιοντόν «πα¬
  ράνομον άγώνα»πού άνέπιτύχη
  αλλοίμονον σας άντίπαλοι. Θά
  ταφήτε είς τούς (δίους σας λάκ
  κους μέ,τό γάντι.
  ~Οχι—λέγει—πλέον βία κάτω
  τά τουφέκια των οποίων ή άπο
  τυχοθσα δράσις κατέστρεψεν
  την οργάνωσιν. Ή χρήσις των
  άναβάλλεται. Όσα δέν παρα< δοθοθν νά τεθοΰν «παρά πό' δα». Νά περιορισθούν αί άντεγ κλΐσεις, αί υβρείς καί αί απει¬ λαί καί νά αρχίση ή διπλωμα- τ(α Ή λίμα θάέλέγαμεν ημείς. Διατάσσεται γενικόν πλεύρι- σμα πρός πάντας μέ τρόπον άψογον, εύγενή έφ' δσον τουτο είναι δυνατόν, έξυπηρετικόν καί τΐροσεκτικόν. Κατόπιν τούτου περιμένομεν τό γενικόν πλεύ- τος. Έκτοτε θά αρχίσωμε νά τρώγωμεν τό δηλητηριασμένο ψωμί μας γλυκασμένο μέ τό μέλι τό οποίον θά στάζη άπό τό στόμα τοθ συναγωνιστοθ καί στό τέλος ϊσως ευρεθώμεν αίχμάλωτοΐ τού. Τοιουτοτρό¬ πως δ λαγός πού διέφυγε τό δπλον, κρατεϊται μέ την θηλι- άν στόν λαιμόν. Τό πνεΰμα αύτό τής διαταγής μαζί μέ την οργήν της κατευθύνεται Ι¬ δίως εναντίον των προσκόπων, οί όποΐοι «διέλυσαν την έπόν». ΟΙ νεοσσοί αύτοι οί όποΐοι έξέ φυγαν άπό τό κλουβί τής δο λιότητος καί μέ τα φτερά των χρυσών έλπΐδων πετοϋν πρός τό Ινδοξον εθνικόν μέλλον, πά γιδεύονται καί πάλιν. Πρό- σκοποι γρηγορεΐτε. ΟΙ συμμα- θηταί σας τής έπόν, θά σάς πλησιάσουν, θά σδς καλέσουν σέ άθλητικάς συγκεντρώσεις σέ παραστάσεις, σέ φιλανθρω πικές ένέργειες καί έορτές έ" ως δτου σδς παρασύρουν. Αύ τα τα λέγει ρητώς ή διαταγή Θά έπιδιώξουν διά παντός τρ' που νά σάς προσελκύσουν εί την όργάνωσΐν των διά νά σδ έξασκήσουν είς την μιαρότητα των σκοπών της καί νά σάς έ- πιδεικνύουν κατά τάς πολιτι κάς της διαδηλώσεις. Ποία άν τίθεσις μέ τόν σκοπόν καί τό πνεϋμα σας. Οί έθνικά σκεπτό μενοι όνθρωποι σάς παρακο- λουθοΰν μέ εθνικήν ευχαρί¬ στησιν, διότι δέν πολιτικολο- γεΐτε, διότι δέν τρέχετε μέ σημαιοστολισμέμα ποδήλατα κα τα τάς άντεθνικάς εορτάς, δι- τι έργάζεσθε σεμνά, σοβαρά, άλτρουϊστικά. πιστά είς τόν δρκον σας τόν οποίον έδώσα τε είς την πατρίδα. Μείνετε είς τάς θέσεις σας. Δέν πρέ- πει νά καταδεχθήτε καί σεΐς νά ρίπτετε χειροβομβίδας, νά κρατατε μπογιές καί πινέλα γιά νά διαφημΐζετε στούς άπομεί- ρισμα. Συναγωνισταί ή μάλλον άνταγωνισταί θά μάς πλησιά¬ σουν θά τεθοθν είς την διάθε¬ σιν μας ΐσως ίδεολογικώς καί θά άνβζητοΰν κάθε ευκαιρίαν νά μδς έξυπηρειήσουν είς οι¬ ανδήποτε ανάγκην μας διά νά μδς άναγκάσουν νά τούς είπω μέν· έν εύχαριστώ, διά νά τοΰς προσεγγίσωμεν ψυχικώς διά νά θεωρηθοθμεν ύποχρεωμένοι. Την στιγμήν αυτήν είναι ή εύ· καιρία νά δοθή ή πρώτη δόσις τοθ έπονικοθ δηλητηρίου μέ την έλπίδαδτι ήτύφλωσις έκ τής υποχρεώσεως μας θά μδς επι¬ τρέψη νά τόκαταπΐωμεν εύχαρΐ στως.'Η άρχή τό ήμισυ τοθ παν ναντας όρθίους τοίχους τής πόλεως μίαν οργάνωσιν τής οποίας ή φήμη δέν θά μετα¬ βληθή μέ τό μουτζούρωμα των τοίχων. Ξέρετε δτι διαφημΐζον ται δυνατά τα κακής ποιότη τος ειδή. Τό σημερινό μας σημεΐωμα περιορίζεται Ιως έδώ καί εφι¬ στώμεν καί πάλιν την προσο χήν των έθνικοψρόνων είς τό πλεύρισμα. 'Εκβΐνοι πού θά σάς πλησιάσουν διά νά|σάς πω λήσουν μεγάλας |έκδουλεύσεις είναι λαθρέμποροι δηλητηρί- ών. Φυλαχθήτε. Τοθ εϊδους αύτοθ τούς Δαναούς νά τούς φοβήσθε καί δώρα φέροντας. Ε. Γ. ΚΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Μαρτίου "Οπλα καί ττολεμοφόδια ρΐχνονται μέ άλΕξΙτπωτα άπό άεροττλά- να της ΒΑΡ πάνω στήν Γιουγκοσλαυία ττρός έξοπλισμό παρτιζάνων πού έτοιμάζουν μιά έττίθεση εναντίον των Γερμανών στήν βόρβιο Γιουγ κοσλαυΐα. ., ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΑΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΗΡΰΦΒΡΙΩΝ Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι: ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣ Τό πρώτο κΰμα άπό 6 άεροπλά- να ήταν προορισμένο γιά νά κτυ- πήση καί νά κρεμίση τα εξωτερικά τρίχη Τό β' κΰμαήταν προορισμέ¬ νο νά κρεμίση τα δύο άκρα τοϋ κτιρίου καί νά ανοίξη τό δρό- μο στούς κρατούμενοι^ νά" φύ- γουν κτυπώντας τό διαμέρισμα τής φρουράς καί καταστρέφον- τάς την, καί έ'να, τρίτο κϋμα θάά- κολουθοϋσε τα δύο πρώτα γιά νά προλάβη όποιαδήποτε άναπο- διά θά συνέβαινε. "Ολα τα βομβαρδιστικά έπρεπε να κτυπήσουν τούς στοχους των άπό πολύ χαμηλά καί κάθε κϋ¬ μα έπρεπε νά ενεργήση πολύ προσεχτικά χρονικώς ώστε τα ά· ποτελέσματα νά κατωρθωθοϋν μέ την ακριβώς καθορισμένη χρο- νική τάξι καί νά άποφευχθοΰν δυ- στυχήματα συγκρούσεως άερο- πλάνων, πολύ επίφοβο επάνω άπό έ'να τόσο μικρό στόχο. Έ- να Μοσκΐτο ήτο προορισμένο γιά τή λήψι φωτογραφικών φίλμ. Τα σμήνη άφισαν τό χιονισμέ νο τους άεροδρόμιο στίς II, Π. Μ., πάταξαν χαμηλά πάνω άπό τή θάλασσα πρός τή Γαλλική άκτή, έστριψαν γύρω πρός βορ¬ ράν τής Άμιένης καί πλησία- σαν τούς στόχους των κατά μή- κος τοθ ΐσιου δρόμου Άμιένης —Άλβέρτου επί τοϋ όποίου ευρί¬ σκεται ή φυλακή. Τό δεύτερο κϋμα πλησιάζοντας τόν στόχον πά ρετήρησε, δτι τό πρώτο εΐχε κά¬ μει πολύ καλά τή δουλειά τού μέ θαυμασία άποτελέσματα. Έκτύπη σαν δέ καί αύτοι τα καθωρισμέ- να οημεΐα άκριβέστατα. Τόσο καλά έκαμαν τή δουλειά τους τα δύο πρώτα κύματα πού ό έπικεφαλής τής Ιπιχειρήσεως σμη ναγός Πιλιάρ τριγυρίζοντας μέ τό άεροπλάνο τού πάνω άπό τό στόχο διέταξε τό τρίτο καί τε λευταΐο κΰμα άεροπλάνων, δταν έπλησίαζε, νά επιστρέψη πίσω χά ρίς νά κτυπήση. (συνεχίξεται) ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ Ολοι ενθυμούμεθα τόν ήρω'£· κόν άγώνα, την άνδρείαν, την αυταπάρνησιν καί τάς θυ¬ σίας των δπλιτών Χωροφυλα- κής κατά την μάχην τής Κρή¬ της. Έπίσης κατά την τετρα- ετή κατοχήν ή πατριωτική στά σις καί ή έξαίρετος διαγωγή των, σχεδόν έν τώ συνόλω, είναι γνωστή είς δλους καί Ι¬ διαιτέρως είς έκείνους οί όποΐ οί Ιλοβον ένεργόν μέρος είς τόν άγώνα κατά τοϋ κατακτη τοθ, διότι σέ κάθε τους βήμα καί σέ κάθε τους ενεργεια εί- χαν βοηθούς καί συμπαραστά τας των τούς ύπαξιωματι· κούς καί χωροψύλακας. Ένεκα τούτου, σήμερον δτε οί άξιωματικοί άποκαθίσταν- ται βαθμηδόν, νομίζομεν δτι ΐναι δίκαιον καί επιβεβλημέ¬ νον νά ληφθή μέριμνα καί δι* αύτούς υπό τής Κυβερνήσεως, άφοθ άλλωστε τα δίκαια των είχον αναγνωρισθή άκόμη καί άπό την Γερμανόδουλον Κυ¬ βέρνησιν Ράλλη, ή όποία εΤχε ψηφίσει νόμον δια τοθ όποί¬ ου προεβλέπετο άπονομή ήθι- κών άμοιβών είς τούς έξ αυ¬ τών προκινδυνεύσαντας κατά την μάχην τής Κρήτης. Η ΜΕΓΑΐΤΕΡΗ. ΑΠΟΡΙΑ Είς την Έλβετίαν, ποϋναι ή χώ ρα τής καθαρας δημοκρατί¬ ας, οί άνθρωποι ψύχραιμοι, πρα- κτικοΐ καί μυαλωμένοι έκαμαν πρό καιροϋ Ινα Δημοψήφισμα: «Είναι θεμιτός ό Κομμουνισμός είς την Έλβετίαν;...» Καί τό Δη· μοψήφισμα απήντησεν: "Οχι. - Αύτό δέν έγινεν οϋ'τ' έδώ, ού'τε άλλοϋ πουθενά καί έ'τσι ό Κομ¬ μουνισμός παρουσιάζεται παντοϋ ώς κόμμα, τό οποίον υπό την προ¬ στασίαν των νόμων, έργάζεται κρυφά καί φανερά εναντίον των νόμων καί των έθνικών παραδόσε- ών καί ϊδεωδών. Μέχρις ότου λοιπόν κάποια Κυ¬ βέρνησις καταλάβη την πραγματι κότητ» καί κάμη τό Δημοψήφι¬ σμα αύτό, τό Κομμουνιστικό κόμ· πά θά εΐναι κόμμα καί θά έχη έφημερίδες καί άντιπροσώπους καί «καθοδηγητάδες» καί θά μάς κοροϊδεύη σήμερο γιά νά μάς κόψη την κεφαλήν αυριον μόλις βρή την ευκαιρίαν. Άλλά τό ΕΑΜ;...Είναι ήδέν εί ναι τό ΕΑΜ εκεΐνος πού ώργά· νωσε την άνταρσίαν τοϋ στρατοϋ μας στή Μέση Ανατολή; Είναι ή δέν είναι εκεΐνος πού ώργάνω- σε τόν ΕΛΑΣ καί Ιστρεψβ τα 8· νά σδς είπω τό τί αισβάνομσχΐ £ύτεροι τώρα τή ^ιορτη σου έορταζομ£ν αύτό τά Εΐμ υπέρήφανη γιά σας. ΣάνΙ Κι· άπ· τη χαρά μαςι ξεχνοθμε τής σκλαβιάς τόν π δλα τά παιδία μου πού πέντ Ι .... νιλιάδΕΓ νοόνια τώοα. υέ Λ"0 λ?υτεΡιέζ μπροστά στόν Αγγελο μέ σέ σταθήκανε. '^+τ Ι ν/η κης των ιιμπο Ι κης ΈΤανστχσ8^ί ^ _, ννΐΑΛν κά καί ρμπορικά^β14*<^ροόρων εξαγωγέων
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρβχ.;
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Μαρτίο»
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΔΙΑ Τ1Ν ΜΕΤΑΦΟΡΑΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
  Έπειδή'δέν επετεύχθη εισετι ή
  παρά τοθ ΎπουργείουΣυγκοινω-
  νΐας μΐσσωσις των Ταχ. Γραμμων
  ή ΜεραρχΙα Κρήτης εξέδωκε δι¬
  αταγήν διά τής οποίας υποχρε¬
  ούνται άπαντα τα έξ Ήρακλεί
  ου άναχωροθντα καΙ δι" Ηρά¬
  κλειον προοριζόμενα αύτοκΐνητα
  όπως παραλαμβάνωσι παρά των
  Ταχυδρομικών Γραφείων τούς ά-
  ποστελλομένους Ταχυδρομικούς
  σάκκους.
  Διά τόν σκοπόν αυτόν έκα¬
  στον αυτοκίνητον πρό τής ανα¬
  χωρήσεως τού δέον όπως είνα
  έφοδιασμένον μέ αδειαν κυκλο¬
  φρή έκδιδομένην παρά των
  συνεργατικών αύτοκινήτων των
  Νομών Ηρακλείου καΙ Λασηθίου,
  ήτις δέν δα χορηγεΤται τώ όδη-
  γώ αύτοθ εάν πρότερον δέν
  προσκομίση βεβαίωσιν τής Ταχυ·
  δρομικής υπηρεσίας ότι παρέλα¬
  βεν πρός μεταφοράν τάς Ταχυ
  δρομικάς αποστθλάς.
  Τού λοιποθ άπαγορεύεται πάσα
  απολύτως μετακΐνησις αύτοκινή-
  τυυ μή έφοδιασμένού διά τής α¬
  δείας κυκλοφορίας τού, εΐδική δέ
  ύπηρεσΐα θέλει έλέγχει την άκρι-
  6ή εφαρμογήν τής οιαταγής ταύ
  της.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΝ
  Την 26ηνΜαρτ(θυ 1945 ημέ¬
  ραν Δευτέραν καί ώραν ΙΟην π.
  μ. θέλει διεξαχθή διαγωνισμός
  των ύποψηφίων δικηγόρον τής
  περιφερείας Ηρακλείου ενώπιον
  Έπιτροπής Προεδρευομένης
  παρ' ημών καί έν τώ καταστή¬
  ματι £τοϋ Πρωτοδικείου Ηρα¬
  κλείου.
  Καλοθνται πάντες οί ύποψή-
  φιοι δπως καταθέσωσιν έμπρο-
  θέσμως τα δικσιολογητικά των
  διά την συμμετοχήν των είς τόν
  διαγωνισμόν τοθτον.
  Έν'Ηρακλείφ τή 7 Μαρτίου 1945
  Ό Προεδρεύωντών Πρωτοδι-
  κών Ευστ. Μπλέτσας
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙ-
  ΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Μή πραγματοποιηθείσης τής
  πλειοδοσίας διά την εκποίη¬
  σιν, 1) 5.600 περΐπου οκάδων
  σουλ)νών Βιομηχανίας, 2) 4.
  600 περίπου οκάδων άέρηδων,
  3) 7.000 περίπου οκάδων λικιών
  καί 4) 6.000 περίπου οκάδων λι-
  κιών καί άέρηδων άναμεμιγ
  μένων, έπαναλαμβάνεται αυ¬
  τή την προσέχη Πέμπτην 15ην
  Μσρτίου 1945 καί ώραν 11 π.
  μ. είς τα Γραψεΐα τής Ύποεπι-
  τροπής Ενώσεως 'Εξαγωγέων
  Σουλτανίνας (Σταφιδική Άκρα
  τού καί Βασιλάκη).
  ΟΙ δροι πλειοδοσίος εύρίσκον
  ται είς τα Γραφεΐα τής Ύποε-
  πιτροπής καί δύνανται οί βου
  λόμενοι νά λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν αυτών καθ" εκάστην 10
  —12 π. μ.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Ν. ΦΛΩΡΟΣ
  ΗΠΕΚΤΡΠ
  Σήμερον άπογεΐ'ματινή ώρα 6.30
  μ. μ. βραδύνη ώρα 9 μ. μ. Ένα
  ώραιότατον φίλμ τής Κράρα Τόλ-
  ναϋ «Ό Πυργος των Φσντασμά-
  των».ΤάςΚυριακάς απογευματιναί:
  2.30', 4.30', 6.30'. Βραδύνη ώ-
  ρα 9 μ. μ.
  ΕΙΝΕ ΓΠΙΜ3Η
  Χήμίρον «Κυνηγώκτας θησαυ·
  ρούς» καθημερινώς 5—7 καί 7—9
  Προσεχώς «Ριγκολέτα».
  Την Παρασκευήν κυκλοφορεΐ
  ή Ιβδομαδιαία σατυρική [εφημερίς
  «ΡΟΠλΠΟΝ»
  Η ΠΛΗΡΩΜΗτών Συντά-
  ξεων.
  Τό Ταμείον Ηρακλείου άνακοι
  νοΓ ότι άπό αυριον 8ά αρχίση ή
  πληρωμή των συντάξεων τού μη
  νός ΜαρτΙου. Θά πληρωδοϋν δέ
  οί άνάπηροι 1 ?40 κα! 1912—22
  κα! ΣτρατιωτικοΙ πολιτικοΙ πόλε
  ως Ηρακλείου. Τα θύματα πολέ¬
  μου 1940 την 15. Θύματα πολέ
  μου 1912—22 καΙ άγωνισταΙ Κρη-
  τικής ΠολιτεΙας την 16. Θύματα
  ίδιωτών 1940 την 17, Θύματα
  πολέμου 1940 καΙ ίδιωτών ύπαΙ
  σρου την 20. ΣτρατιωτικοΙ καΙ πό
  λιτικοΙ ύπαΐθρου την 21 καΙ 8ύμα
  τα πολέμου 1912—22 ύπαίδρου
  την 22.
  Ο ΦΑΝΟΣ των Συντακτών
  Αυτήν την έβδομάδα έπ' εύκα
  ρΐα των "Απόκρεω κυκλοφορεΐ «Ο
  ΦΑΝΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η
  ΡΑΚΛΕΙΟΥ» ένα εύδυμογραφικό
  καΙ σατυρικό φύλλο έξαιρετικό
  καΙ πρωτότυπο. "Ολο χιοΰμορ καΙ
  λεπτήσάτυρα γιά πρόσωπα καΙ
  πράγματα τοϋΉρακλεΙου. Θά κ υ
  κλοφορήση γιά μιά μόνη φορά.
  ΟΜΠΑΜΠΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ
  Πληροφορούμεθα δτι έντός
  των ημερών ό Α.Κ.ΣΗ. θά άνα
  βιβάση είς τό θέατρον «Ήλέ-
  κτρα» τό κοινωνικόν έργον «Ό
  μπαμπάς έκπαιδεύεται». Αί εί
  σπράξεις θά διατεθοθνύπέρ τού
  Ε.Ο.Χ.Α.
  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΏΝ
  Πλατεΐα Άγίοτς Αικατερίνης
  Άφίχθη έξ Αθηνών ό κ. Αν¬
  τώνιος Βογιατζής κομίσας
  πλουσίαν συλλογήν έμπορευ-
  μάτωνήτοι.-Κάλτσες γυνσικών,
  άνδρών, μοτλλιά, πλεκτά, τσάν-
  τες, κομπινεζόν, κυλώτες, μαν
  τήλια λαιμοθ, φανέλλες γυναι
  κων, άνδρών, καλλυντικά, σα-
  πουνάκια βαφής καί διάφορα
  εϊδη ψιλικών. Τηλ. 3.83.
  πλα τού εναντίον τής Ελλάδος
  καί εναντίον εκείνον πού τού τα
  έ'δωκαν γιά νά πολεμήσϋ τούς Γερ
  μανούς; Πώς ουμβαίνει λοιπόν αύ
  τος ό Στασιαστής νά είναι άκόμη
  οργάνωσις καί νά έχη άντιπροαώ-
  πους καί όργανα καί νά έργάζεται
  υπό την προστασίαν των Νομώ-
  γιά την ΙπιρΌλή τής
  Οί Ρώσσοι εισήλθον είς Κεστρίν.
  Γό Συμμαχικόν πολεμικον ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ.—'Ε·
  συνεχίσθη καί χθές ή προέλα-
  σις τής υπό τόν Στρατηγόν
  Κότζετς 1ης Στρατιάς είς τό
  προγεφύρωμα τοθ Ρεμά·γλεν.©ί
  Άμερικανοί προήλασαν άλλα 2
  χιλιόμετρα καί άπέχουν 5 χιλ.
  άπό τοθ αύτοκινητοδρόμου Κο·
  λωνίας-Φραγκφούρτης. Μάχον-
  ται τώρα έντός τοθ Χένιγκενκαΐ
  τό προγεφύρωμα έχει πλά
  τος 17 καΐ βάθος 7 χιλ.
  Ή 3η στρατιά πλησίασ» τόν
  Μοζέλλα καί μόνον 15 χιλ. έ-
  λέγχουν οί Γερμανοί. Είς τό βό
  ρειον άκρον τοθ μετώπου συγ-
  εντροθντσι Συμμαχικά στρα-
  ιεύμστα κα. τεράστιαι πσσότη-
  «ς πολ. ύλικοθ καί άρμάτων.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:-
  Τα υπό τ£>ν στρατάρχην Ζου-
  κωφ στρστεΰματα έκυρίευσαν
  τό Κεστρίν ©χορόν προοσπίξον
  τό Βερολίνον 80 χιλ. ανατολι¬
  κώς αύτοθ. Συνελήφθησαν πολ-
  λοί αίχμάλωτοι καί εκυριεύθη-
  σαν αποθήκαι πολ. ύλικοθ.
  Μεταξύ των λαφύρων περι-
  λαμβάνονται 150 πεδινά πυρο-
  βόλ«.
  Είς τό μέτωπον τού Ντάντσιγκ,
  στρατεύματα τοθ Στρατάρχου
  Ροκοσόφσκυ έφθασαν τάς ακτάς
  τού κόλπου τού Ντανσιγκ καΙ ά-
  πεμόνωσαν μΐαμεγάλη Γερμανι
  κήν δύναμιν. Κατέλαβον τάς πο'
  λεις Χούτσικ καί ΝόΤστατ.
  Είς την Ούγγαρίαν, βορεΐως
  καΐ ανατολικώς τήχ; λΐμνης Μτ,ή
  λοτον οί Γερμανοί έρριψαν 2 Με
  ραρχΐας είς τάς άντεπιδέσεΐς
  των. "Εφονεύθησαν 3 χιλιόδες
  Γερμανοί.
  ΙΤΑΛΙΑ: ΣυμμαχικαΙ δυνάμεις
  βαδίζουν έκ 3 κατεύθυνσιν
  πρός τα Βερτάγκο τού όποΛ3υ ά-
  ναμένεται ή πτώσις. Ή Γερμανι
  κή άεροπορία προσεπάθησε νό
  παρεμποδΙσΓΐ τάς κινήσεις των
  συμμάχων.
  ΕΣΟΤΕΡΙΚη
  Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου.— Κατέ
  πλευσεν είς τόν λιμένα Πει¬
  ραιώς προερχόμενον έκ Θεσ)κης
  τό έπίτακτον φορτηγόν «Ελένη
  Έμπειρίκου» μέ 580 επιβάτας.
  Μεταξύ αυτών συγκαλέγον-
  ται πολλοί άνώτεροι κρατικοΐ
  ύττάλληλοι ώς έπίσης κσί μία
  ύγειονομική αποστόλη τοϋ Έρ.
  Σταυροϋ.
  Τα έξ Αγγλίας έμβάσματα
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίοο. —Ή
  Τραπέζα τής Ελλάδος ανεκοί¬
  νωσεν δτι ή Αγγλία καί ή Ά-
  μερική έπέτρεψαν την αποστο¬
  λήν χρηματικών έμβσσμάτων
  πρός τούς έν Ελλάδι συγγενεϊς
  των έν Αγγλία καί Άμεριχή
  διαμενόντων μέχρι ποσοΰ 500
  δολλαρίων μηνιαίως έξ Άμερι-
  ρικής διά κάθε άτομον ή οικογέ¬
  νειαν, καί μέχρι 30 λιρών κατ'
  άτομον μηνιαίως έξ Αγγλίας ή
  125 λιρών κατά οικογένειαν
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙ
  ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου.— Ό
  Στρατηγός Πλαρτήρας εξέδω¬
  κεν έπΕίγουσαν, διαταγήν διά
  τ()ς οποίας άπαγορεύονται αί
  πολιτικαί συζητήσεις είς τό
  Στράτευμα.
  Όμιλών χθές ό κ. Πρωθυ·
  πουργός πρός τούς άξιωμστι-
  κοΰς τής φρουράς Αθηνών
  έκαμε έκκλησιν δπως τόν βοη-
  θήσουν είς τόν ώς άνω σκοπόν
  διά τό καλόν τής Πατρίδος.
  ΣνΓ,ΤΟΜΟΙ ΕΙΑΗΣΕΙΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Μαρτίου.—
  Την τρέχουσαν έβδομάδα θά
  λάβη χώραν είς Λονδίνον σύ-
  σκεψις τοθ κόμματος των Συν-
  τηρητικών. Κατά την σύσκεψιν
  θά έκφωνήστ) λόγον ό κ. Τσώρ
  τσιλ ώς άρχηγός τοθ Κόμματος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13. —Επανήλθε
  ό κ. Άτλυ έκ τής περιοδείας
  είς Ήπειρωτικήν Ευρώπην. Έ¬
  σχε συνομιλίας μετά των μελών
  Δηλώσεις τού Υπουργόν
  τής Δικαιοσύνης.
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΜαρΓίου.— Ό
  ύπουργός τής Δικαιοσύνης κ.
  Κολυβδς ερωτηθείς άπό δημσ-
  σιογράφους σχετικώς μέ τάς
  ποινάς πού επεβλήθησαν είς
  πράκτορας των 38 είπεν δτι
  είς τα δικαστήρια δυστυχώς έ-
  πικρατεΐ πνεΰμα επιεικίας. Καί
  εσυνέχισεν: Είς την χώραν μας
  ευκόλως λησμονοθμεν καί δέν
  κστενοήθη ότι οί δοσίλογοι. εί¬
  ναι συνένοχοι των Γερμανών
  διά τάς χιλιάδας φόνους πού
  διέπραξαν. Είς τό Βέλγιον δ-
  λοι οί συνεργασθέντες μέ τόν
  εχθρόν έθανατώθησαν. Έ6&
  δμως οί πράκτορες των 55
  κρίνονται έπιεικώς. Δέν έχω
  τό δικαίωμα νά έπέμβω είς
  τάς ύποθέσεις αύτάς· απλώς
  μόνον έκφράζω την δυσφορί¬
  αν μου. Δέν κατενοήθη δτι εί¬
  ναι άνάγκη νά τελειώνομεν
  γρήγορα καί ή Ελλάς νά κσ
  ταστή Κράτος.
  Δι'αύτό εΤμαι ύποχρεωμένος
  νά είσηγηθώ μέτρα διά τόν τα·
  χύ τερματισμόν αύχ^ζ τής κα¬
  ταστάσεως ώστβ νά μην ευρε¬
  θώμεν μίαν.ημέραν είς την κα¬
  τάστασιν νά ανοίξωμεν τάς φυ
  λακάς καί νά αφήσωμεν ελευ¬
  θέρους τούς δοοιλόγους. Τα
  προσεχές Σάββατον είς την συ¬
  νεδρίασιν τοϋ Ύπουργ«οθ2Συμ
  βουλίου θά έκθέσω σιχρά νο
  μοθβτημάτων:
  1 Νομοσχέδιον ηερΐ τύποο, 2)
  πΕρΙέξυγιάνσεως ',τής Δικαιοαύ
  νης,3)περίι'ένοικιοσταστου^4)ιΐ6ρ1
  εκμισθώσεως κατεστραμμενων
  οίκιών, 5) τΐίρί ταμείου στέγης,
  6) περί ΌργανισμοΟ ύπουργεί-
  ου Δικαιοσύνης, 7) περί εφαρ¬
  μογήν ποινικοθ Κώδικος, 8)
  περί αυξήσεως των άττοδόχβν
  των Δικαστικών, 9) περί άκι>
  ρώσεως τ<&ν Νομοθετημάτων τής ΙΓερμσνι.κής κατοχής. ΚαΙ περαίνων ό κ. ύπουργός είπεν: "Ηδη λ«ιτουργο0ν τα δικαστή· ρισ, έντός όλίγου δ« ή Δικαιο- σύνη θά έξασκηται είς ολόκλη¬ ρον την χώραν, τής Γαλλικής καί Βελγικής Κυ¬ βερνήσεως καί των Συμμάχων Στραταρχών καί έπληρβφορήθη τάς ανάγκας των τροφίμων ά- ττινα άπαιτοθνται διά τάς ώς άνω χώρας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Μαρτίου.— Άπό τής ενάρξεως τής έτηθέ- σεως κατά τοθ Ρόερ, πρό 16 ημερών, αί 1η καί 3η Άμερικα νικαί στρατιαί συνέλαβον 80 χιλιάδας αίχμαλώτων καί έξα λόθρευσαν τό 1)2 της 7ης Γερ¬ μανικήν στρατιάς. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Μαρτίου.— Βρεττανικά Μοσκϊτος έβομβάρ δισαν δι' 21 ην κατά συνέχει¬ αν νύκτα τό Βερολίνον. Πλέ¬ ον των 1200βαρέων βομβσρδι- στικών έρριψαν άνω των 5χι λιάδων τόννους βομβών επί τοθ Ντόρτμουντ είς διάστημα 29λεπτβν, Πρόοδος είς τό Μιντανσο ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Μαρτίου.— "Εκτακτον ανακοινωθέν χοδ Ναυάρχου Νίμιτς ανήγγειλε την κατάληψιν τής Ζαμπουάγκα «αί τ*Λ άεροδρομίου Λαρώ επί τής νήσου Μιντανάο. Έξαπελύθπ. νέα Ρωσσική επίθεσις ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Μαρτίου.— Κα τα Γερμανικάς πληροφορίας ό Στρατάρχης Ζοώκβφ, μετά την κατάληψιν τοθ Κεστρίν εξαπέ- λυσε τριπλήν επίθεσιν έκ των θίσεων τοθ προγεε^υρώματος τοθ "Οντερ κατά μήκος τής συν τομοτέρας όδοθ πρός τό Βε¬ ρολίνον, (κονομικής ΓΤο-|εΙς"τό Υπουργικόν ΓυυπηιΊλ^