97441

Αριθμός τεύχους

5196

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

21/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Π *
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  Αίγύπτου
  ίτησία λίραι 8
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίΐησισ δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  21
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟνΟΪ. Μ1ΝΩΓΛΥΡΟΥ "
  ΥΒΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
  ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
  ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΟΗΛΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝΠΡΟΊΌΝΤΟΝ
  'Από την ύπαιθρον μάς
  έρχονται πληροφορίαι έξαι
  ρετικδς εύχάριστβι διά την
  αμπελουργίαν. Κίνδυνος έμ
  φανίσεω; περβνβσπόρου, δέν
  υφίσταται πλέβν διβλου σχε
  δόν. Διότι ή ύγρααία έξέλι
  πε καί ο καρπβς Ιχει άνα
  πτυχθή αρκετά. Άλλαι φυ
  τβνόσοι δέν ενεφανίσθησαν.
  Εαί αί τελευταίαι βροχαί ά·
  πέβησαν έκτάκτως εύεργετι-
  καί. Ή γή έποτίσθη, τα ά-
  μπέλια έδροσίσθησαν καί &
  νεζωογονήθησαν καί άνέκτη
  σαν δύναμιν καί χυμούς ώ
  στε νά θρέψουν τα σταφύλια.
  Δεδομένου δέ ϊτι ή καρπο
  φορία είναι έξαιρετικώς πλου
  σία—πρωτοφανής διά τάς πε
  ρισσοτέρας περιφερείας—ότι
  έκαλλιεργήθηβαν καλώς δ-
  λα τα άμπέλα καί ότι νέχι
  φυτεΐ*ι ήρχισαν νά καρπο-
  φοροΰν ή έσοδεία εφέτος
  θά υπερβή πάσαν προηγου
  μένην καί ή παραγωγή μό
  νόν τής αουλτανίνας σταφί
  δος θα φθάση καί 3* υπέρ
  βή, εάν βεβαίως συνεχισθοΰν
  ευνοικαί αί καιρικαί συνθή
  και καί δέν συμβή τίποτε ά
  πευκταΐον μέχρι τέλους, τάς
  22 χιλ. τόννους. ©ά είναι
  δέ άνάλογος ή παραγωγή
  καί των νωπών έπιτραπεζί
  ών σταφυλών καί των στα
  φίδων τακτά καί των οΐνο
  σταφυλών. Καί εάν υπάρξη
  ζήτησις καί πωληθοΰν τα
  προΐόντα είς καλάς τιμάς,
  τότε οί άμπελουργοί μας
  θά ίκανοποιηθοΰν πλήρ'ως
  καί ό τόπος μας θ' άντιμε
  τωπίση {ύχερως τό οίκονομι-
  κόν π'ρόβλημα.
  Καί έλπίζεται ότι αί τιμαί
  θά είναι ικανοποιητικόν. Διό
  τι ήδη ύπάρχει ζήτησις είς
  όλας τάς άγοράς κατανα¬
  λώσεως, διότι ή αύατραλιανή
  παραγωγή κατεστράφη κατά
  τό μέγιστον μέρος, διότι πα¬
  λαιά άποθέματα δέν ύπάρ-
  χουν καί διότι διά τάς στα-
  φίδας μας έκδηλώνει ενδια¬
  φέρον ή Αγγλία πού πλη-
  ρώνει είς καλάς τιμάς. Ύ-
  πάρχει δέ ή πεποίθησις ότι
  αί αρξάμεναι πρό καιροϋ είς
  Αθήνας διαπραγματεύσεις
  διά την αγοράν υπο της Αγ
  γλίας μεγάλων ποσοτήτων
  έλληνικων προϊόντων καί
  κυρίως καπνών καί σταφί¬
  δων, θά καταλήξουν είς εύ-
  τυχές πέρας είς Λονδίνον δ
  που θά συνεχισθοΰν διά τής
  ύπογραφής νέας έλληνβαγ-
  γλιχής έμπορικης συμβάσε¬
  ως. Πιστεύεται έπίσης δτι καί
  αί σταφυλαί μας 6ά τύχουν
  εφέτος προτιμήσεως είς τάς
  άγοράς Αγγλίας καί _καν-
  διναυϊχών χωρών καθώς καί
  ολων των άλλων χωρών τής
  Βορείου καί Κεντρικης Ευ-
  ρώπης *«* «™ θα <*«βΡΡβ· φηθοϋν έξ ολοκλήρου, καί ίτι αί έξαγωγαί των θ' αύξη- θβΰν καταπληκτικβ. Αί αυ¬ ταί δέ ευνοικαί καΐ αΐίΐοδο- ξοι πρββλέψεις ύπάρχουν καί ώς πρός τούς οΐνους. Διότι ύπολογίζεται δτι θ' άπορρο- φήσουν μεγάλας ποσότητας έλληνικων οΐνων καί ή Μαλ τα καί ή Γαλλία καί ή ΑΙ γυπτος καί ή Γερμανία πού δεικνύει ήδη «ηβ *αιΡ?υ ζωηρόν ενδιαφέρον. Εφ ο- σβν λβιπόν θά έξελιχθουν ε- τσι τα πράγματα, ο νβμ*ς μας θά εισπράξη εφέτος πλέ¬ ον των 500 έκατομμυρίων δραχμών έκ τής πωλήσεως των άμπβλβυργικών πρβΐον των τού, ποσ*ν βέβ*ι« οχι μόνον σββχρόν, άλλα καί ι¬ κανόν νά έπαρχέση -^5 την αντιμετώπισιν καί θεραπείαν δλων των τρεχουσών αναγ- κών καί νά συντελέση εΐ£ την βίλτίωσιν τής έν γένει καταστάσεως, είς την τόνω σιν καί άναξωογονησιν τής αγοράς, είς την οικονομικήν «ν«ρρ«0»ν. Διότι β νομός Ϊ- ματα σημαντικά, όπως είνε τα δημητρικκά, τβ έλαιον, τα κτηνβτροφιχά προΐόντα, τα έσπεριδοειδή καί τα άλ- λα φρβϋτα, τα χαρούπια καί τόσα άλλα Είμποροΰμεν έ- πομένως ν' άπββλέπωμεν μέ πεποίθησιν καί αισιοδοξίαν είς τό μέλλο ν καί νά ελπί¬ ζωμεν είς άοφαλή βελτίωσιν τής καταστάσεως. Έπιβάλλε ται μόνον νά μεριμνήσωμεν καί διά την εξασφάλισιν καλών ποιοτήτων των πρβϊ όντων μας καθώς καί διά τόν έξευγενισμόν καί την τυπβ- ποίηοίν των.. Καί διά μέν τάς σταφυλάς οί παραγωγοί έπραξαν ο,τι έπιβάλλεται διά την κανονικήν ανάπτυξιν τού καρΐϊβϋ καί θά μερι» μνήσβυν ασφαλώς καί διά την καλήν άκβξήρανσιν τής σταφίδος. 'Απομένει λοιπόν νά προΐ ξουν καί οί έμποροι τό Ιδι κόν των καθήκον καί νά έργασθοϋν εύαυνειδήτως κα τα την διαλογήν, την έπε ξεργασίαν καί συσκευασίαν τόσον των νωπών σταφυλών όσον καί των σταφίδων πού θά έξαχθοϋν διά νά έξασφα λισθή ή καλή φήμη των προ ϊόντων καί κατά φυσικόν λό γβν ή προτίμηοίς των. Διά τούς βίνους βμως, δέν εί μπορούμεν νά είμεθα ίκα νοπβιημένοι. Οί βΐνοί μας, οί περισβότεροι τουλάχιστον, μόνον ώς βαφαί άλλων οί νων καί ώ; πρώται ύλαι ά γοράζοντκι έν Εΰρώπη· Καί τουτο παρά τό ότι ή φυσική ποιότης των είναι έξαιρετ κή. Διότι δέν τυγχάνουν ι πεξεργασίας, έξευγενισμοϋ καί τυποποιήσεως. Όφείλομεν λοιπόν νά στρέ ψωμεν την προσοχήν μας καί πρός την κατεύθυνσιν αυτήν. Όφείλομεν νά επι δ.ώξωμεν την "ίδρυσιν ουνε ταιρικών οΐνοποιείων είς ό σας οΐνοπαραγωγικάς περιφε ρείας δέν ύφίστανται τοιαΰ τα. Καί νά όργανώσωμεν β λα αύτά τα οΐνοποιεΐα κατά τρόπον πού νάπαράγουν κρα σία έκλεκτά είς ωρισμένους τύπβυς. Είναι εν ζήτημα σπουδαιότατον, ι ό οποίον δέν πρέηει νά παραβλέψω μέν καί νά παρκμελήσωμεν. Καλώς είτε κακώς, ή άμπε λουργία άπέβη ή κυριωτέ ρα καλλιέργεια καί ή βάσις τής τοπικής οίκονομίας. Επι βάλλεται λοιπόν νά όργα νώσωμεν καί σχετικήν βιο μηχανίαν διά την επεξερ¬ γασίαν των προϊόντων της. Τό Κάστρο άνακαινΙζ€τ_αι ΚΑΤΕ&ΑΦΙΖΕΤΑΙ Η Π Α Λ Η Α γΙ^Ο Μ Α Ρ ΧΙΑ Μι<* παληά Εσιορική μορφή ϊοΟ "Ηρακλείου θά εκλείψη τίς μέρε; αοιές: Πρόχειται γιά τό κτίριο τής παληό*; ΝομαρχΕας. Γιά την περιώνυμη «Πόρτα τοθ Παχιά» '° ΧΡίνοί, άδυαώπητος καταστροφεύς, τδ κατερείπωσε. Καί ή σκαπάνη ,τοθ οίκοδόμου, πού γΐνεται καί γχρεμιστήί, τό κατεδαφίζει άπό προχθίς. Τα τζά μια άφαιρέθησαν άπό τίς πόρτε; καί τα παραθύρια. Τα κουφώμα τα έπίση; Καί τί κτίριο φαντά- ζει τώρα ώσάν ίνα άΐειο κοαφάρι σκρακοφαγωμένο πού μόλις σιέκει οτά γέρικα καί λιπόοαρκα πό· δια τού. Άπο προχθές τό έγκατί λειψχν καί 4 σύλλογος των δεσηοι νίδων *λ δ σύλλογος των ζωοφί- λων τκύ είχαν βρτ] έκεΐ στέγη, μϊτά την άποχώρηοι των δημοαί ών δπηρεσιών. Μίνοι τιιστοΐ τοθ άπόμίΐναν τα πΐριστέρια χαΐ οί σπουργϊτΐς πού εθριοκαν χρόνια τώρα χβταφυγιο κάτω άπ' τα XI ίδ 1 ί» "τα μιοογχρεμι σμένα άετώμχτά τοιι. Τώ;α 5μως σημαίνει ή ώρα τοθ άποχωρισμοθ των. Σήμερο, αδριο θ' αρχίση ή άφαίρεσι των κεραμιδιων χαΐ των σανιδωμάτων τής δροφής. Κι* 0- στερα θχ σΐηθοθν ίκριώματα καί οί σκαπάνες ποΰ ανασχάπτουν τώ ρα τα δάπεδα χι' άφαιροθν τίς «μαλτεζόπλακες» θά πέσουν ατοΰ; τοίχους καί ΘΑ τ&ύς γκρεμίσουν. "Υστερα άπο λίγες μέρες δέν θά υπάρχη παρά μιά νέα μεγάλη πλατεΐα Τό ίστορικό κτίριο πού ύψη νόταν πιρήφζνο θά πέση. Ή «Πόρ τα τοθ Παχιά» μέ την όποία εί ναι ζυμωμίνοι τόσαι θρθλοι, τόσα γεγονίτα, τόαα κακουργήματα, τό σα ϊογια πού δέν μποροθαε νά ζωντανίψη ουιε ή πλέον τολμηρή λα'ική φαντασία, δέν θά κλείση απλώς, θά γκρεμιστ^ δπιος γκρε μίστηκεν ή Βαστίλλη. Τό κτίριο πού έσΐίγ&οε τή νομαρχία, τίς ταχυδρομιχές 6πηρεσ!ΐς, τό δημό σιο ταμεΐο, τή χωροφυλακή, τή δικαιοσύνην καί τόσες άλλες άρ χές καί δπηρεσίις τής ίλεύθε ρης πλέον Κρήτης, θά χαθη^ γιά παντα. Καί σιγά, σιγά, θά σβύ ση καί ή άνάμνησί τού, δπως καί οί θρθλοι χαί ή ΕστορΕα, τού στό αΐσχος τοθ χρόνοι», αύτοΰ τοθ α δηφάγοϋ τέρατος πού δλα τα νίνα χαί τα έξαφανίζει χαί δλα τα μετουσιώνει χαί τα μεταβάλλει σύμφωνα μέ τα χαπρΕτοια πού ά ποκτά κάθε έποχή, στή μακρά κι' άδιάόκοπη πορεία τού. Συμβα! νει καί μέ τα αψυχα, δ,τι περίπου χαί μέ τού; άνθρώπους. Καί άν ΐίστροφα' δημιουργοθνται, έκπλη ρώνουν ίνα προορισμό—μεγάλον ή μικρόν άξιάφορο—κι' υίτερα σβύνουν σιγά σιγά καί χάνονται γιά νά συνεχισθή ή έξέλιξι, ή ά διάκοπη κίνηίΐ πού αποτελεί τό οΊαρχές «γίγνεσθαι». Καί θάπρε πε νά έπωφελο5ν:αι οί άνθρωποι δχι μόνο τή; ιδικής των Εστορίας άλλά καί τής μοΕρας των άψύ χων, των δημιουργημάτων των. θά είχαν πολλά νά ώφελη· θοθν άπό τα διδάγματα τής ζω ής καί τοθ θανάτου. θάβλεπαν δτι κατι πού .' εθεωρείτο χθές πρόοδος, αποτελεί σήμερον εμπό διο σιήν έξέλιξι. Κάτι πού θά θαμπώνη σήμερο μέ τή μεγαλο πρίπειά τοιι, θά λτυπα στά νιθ ρα αδριο μέ την άσκήμια τοιι. Γιατί δλα είνε ρευστά, χινούμε να, μεταβλητί. Καί τα πράγματα καί οί ίδέες. Καί δλα δπόκεινΐαι στήν έιχίδρασι τοθ χρβνου, τοθ δποΕοιι την πορείαν άκολουθοθν. Άλλά σήμερο, £ς σταματήσωμε έμπρός στό παλαιό μίγαρο τή; νομαρχίας. Κι' £; τοθ ρίξωμε Οστατο βλίμμα. Αυριο στή θέσι τού θά φουντώση Ινα; ώραΐο; όλοπράαινο; χήπος, μέ φωτεινού; πΐδακε; καί μινρέ; λιμνοθλε;, μέ σπάνια λουλούδια καί φυτά. μέ ώραΐα δένδρα, δπου θά ύ ψώ^ωνται χαρούμενε; οί φωνέ; των πουλιών χαί των παιδιών πού θά χαΕρωνται την δροσιά καί την ώμορφιά αύτοθ τοθ πάρκου. Αυτή είνε οήμερα ή άνάγκη τή; πόλε ως: ίνα μεγάλο ώραΐο, πολιτισμέ νο πάρκο, Τό παληό κτίριο, δέν χρειάζεται πλέον. Καί χατεδαφΕζε ται. Σίχ τράνζιτ γκλδρια μοθντι. (ϊτσι περνα ή δόξα οτόν χόσμο). Μ.— Τα διε&νή ζητήματα ΛΡΙΛΙ (ΑΙ ΕΟΙ1ΙΟΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΟΛΙΤΚΗ! ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΑΑΙΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ίουνίου (ίδ. ύτιηρεσίο).— ΑΙ δηλώσεις είς τάς οποίας ττροέβη χθές τό εσπέρας ό τΐρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν, διά ιήν έν "Α¬ πω Ανατολή κατάστασιν υ¬ πήρξαν βεβαία ίκανοποιητικσί δια την κοινήν γνώμην, κατέ δειξαν δμως δι' άλλην μίαν φοράν, πόσον ή κυβέρνησις έ πιθυμεϊ ν' άποφύγτν μέ κάθε τρόπον ιόν πόλεμον καί νά διακανονΐση δλα τα προβλή ματα διά τής εΐρηνικής όδοθ. Μολονότι δέ καί ή κοινή γνώ- μη καί τα δημοσιογραφικόν δρ γανά της κσί όλόκληρος 6 πό λιτικός κόσμος έχουν διαποτι σθή άπό τα Ιδεώδη τής είρή νης, έν τούτοις δλοι διερω ΐωνται πάλιν σήμερον άν διά τής άκολουθουμένης σήμερον τακτικής θά περιφρουρηθή δν τως ή είρήνη, α( έφημερίδες δέ προσπαθοθν νά έξιχνιά· σουν τάς πραγματικάς προθέ σεις καί τάς βαθυτέρας σκέ ψεις τοϋ κ. Τσάμπερλαιν πού χειρΐζεται ύπευθύνως καί προ σωπικώς τάς τύχας τής Αύτο κρατορΐας καί δίδει τάς κα- τευθύνσεις τής εξωτερικάς της πολιτικής. Σχετικώς, λέγεται σήμερον, δτι ό κ. Τσάμπερλαιν θά προ σπσθήση νά αποφύγη όπωσδή ποτε ρήξιν μέ την Ιαπωνίαν είς Άπω Ανατολήν καί μέ οιανδήποτε άλλην δύναμιν έν Εύρώπτι, Ιστω καί άν ύποχρεω θ{) είς τό τέλος είς ύποχωρή- σεις πού θά πιστεύΓ» δτι δέν θίγουν άνεπανορθώτως τό γό ητρον καί τα συμφέροντα τής Μ. Βρεττανίας. Λέγεται έπί¬ σης ότι 6 κ. Τσάμπερλαιν θά προβή είς όλας τάς δυνατάς παρσ.χωρήσεις πρός την Σοβι ετικήν Ένωσιν δ·ά νά επιτύχη την σύναψιν τής τριμεροθς άγ· γλογαλλοσοβιετικής στρατιωτι κης συμμαχίας,την οποίαν θεώ ρεΐ ώς άκρογωνιαΐον λίθον επί τοθ όττοίου θά βασισθή τό άπόρθητον φρούριον προστασΐ άς τής εΐρήνης Είς τάς σκέψίΐς τού δέ αύτάς 6 Άγγλος πρω θυπουργός έμπνέεται άπό τούς εξής κυρίως λόγους: Πρώτον διότι ό πόλεμος, 6 οΐοσδήποτε πόλεμος, καί 6 πλέον βραχύς καί νικηφόρος, θά έδημιούργει τεραστία τραύματα είς τόν όρ γανισμόν τοθ Ήνωμένου Βασι λείου καί θά άφηνε πληγάς πού δέν θά ήτο ΐσως δυνατόν νά κλείσουν ποτέ. Διότι 6 πό λεμος θά συνέτεινεν είς την άφύπνισιν των λαών των κτή σεων καί των άποικιων, είς την ενίσχυσιν των έθνικών κινημά των καί έξεγέρσεων καί είς την δημιουργίαν νέας βαθεΐας οίκονομικής καί ήθικής κρΐσε ως είς ολόκληρον τόν κό σμόν, κρίσεως τής οποίας ή εξέλιξις καί αί συνέπειαι δέν ειμπορούν νά προβλεφθοθν μέ ακρίβειαν. Καί δεύτερον διότι ή Αγγλία δέν είνε παρεσκευ ασμενη διά νά αποδυθή είς •πόλεμον. Καί οταν λέγομεν παρεσκευασμένη πρέπει νά έ¬ χωμεν ύπ' όψιν τοθτο: Ότι ή Μεγ. ΒρεττανΙα σύμφωνα μέ παλαιάν τακτικήν της θέλει νά σΐηρΐζεται είς τάς Ιδίας άπο κλειστιιοΰς δυνάμεις της, διότι οίσύμμα'χοι είνε άπαιτητικοΐ είς άνταλλάγματα πρότοθπολέμου καί είς την διανομήν τής λεΐας μετά τόν πόλεμον. Καί βεβαία δέν είνε δυνατόν νά δημιουρ γήση τόσους έξοπλισμούς ή Αγγλία ώστε νά δύναται νά πολεμήσΓ) μόνη κατά τής Γερ μανΐας, τής ΊαπωνΙας καί Ι¬ ταλίας πού παρουσιάζονται σή μερον ώς άντίπαλοΐ της. Πι στεύει δμως φαΐνεται ό κ. Τσάμπερλαιν ότι μέχρι τοθ 1940—41 θά έχη τόσα πολεμι κά μέσα ώστε, νά έχη συμ μάχους δλους τούς εΐρηνοφΐ λους καί δλα τα μικρά κράτη χωρίς μεγάλα άνταλλάγματα. Έξ άλλου ό Άγγλος πρω θυπουργός πιστεύει φοίνεται ότι τα άλλα κράτη, τα άντίπα λα τής Αγγλίας δέν θά δυ νηθοθν νά παρακολουθήσουν τούς έξοπλισμούς της πού συντελοθνται μέ πρωτοφανή* είς την Ιστορίαν δραστηριότη τα, θά έξαντληθοθν οίκονομι κώς καί θά ζητήσουν συνεννό ησιν καί είρηνικήν συνδιαλλα γήν. "Εάν δέ ληφθή άκόμη ύπ' δψιν ότι έν Αγγλία πρό κείται νά ένεργηθοθν εντός τοθ φθινοτιώρου ή τό πολύ μέχρι τέλους τοθ Ιτους έκλο γαί, είνε εϋκολον νά εξηγη Η ΤΟΥ 11ΜΟΤΚΟΥΙΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Τό ενδιαφέρον τής κυβερνή σεως διά την οργάνωσιν τής Κοινωνικάς Προνοίας καί την Ιατρικήν καί νοσοκομειακήν περίθαλψιν των πτωχων καί των Ινδεων είναι γνωστόν.Ε¬ ξεδηλώθη δμως διά μίαν άκό¬ μη φοράν είς την πόλιν μας. Καθώς άνεγράψαμεν χθές, ή κυβέρνησις διέταξε τό ένταθ- θα Δημόσιον Ταμείον νά κα¬ ταβάλη είς τόν Δήμον ποσόν 300 χιλ. δραχμών διά την προμήθειαν των μηχανημάτων τοθ άκτινολογικοθ έργαστηρί- ου τοθ Πανανείου ΔημοτικοΟ ΝοσοκομεΙου, πρός άναδιορ- γάνωσιν τοθ όποίου τό Κρά- τος απεφάσισε νά διαθέση πλέον τοθ ενός έκατομμυρΐου. Τό γεγονός είναι εξαιρετικήν σημασίαν καί άξίζει νά έξαρ· θή ίδισιτέρως. Τό Πανάνειον Δημοτικόν νοσοκομείον αποτελεί τό μονα δικόν ΐδρυμα είς τό οποίον ευ¬ ρίσκουν περίθαλψιν καί νοση¬ λείαν οί πτωχοί καί οί άπο- ροι άσθενεΐς τής πόλεως καί τής ύπαίθρου τοθ νομοθ μας. Είνε τό καταφύγιον των πα- σχόντων, ή ελπίς των δυστυ χούντων καί των άποκλήρων. Όμολογουμένως δέ έχει βελ τιωθή τόν τελευταίον καιρόν σημαντικά. ΟΙ θάλαμοι έχουν άνακαινι σθη* ριζικά. Όλαι αί αΐθουσαι θερμαΐνονται τόν χειμώνα μέ καλοριφέρ. Τα κρεββάτιαεΤναι καινουργή, τάστρώματα καίτά κλινοσκεπάσματα έπίσης. Αί έγκαταστάσεις τοθ μαγέΊρείου καίτών λουτρων εχουν άνακαι νισθή. Ή τροφή κοίή καθαριό της έ"χει βελτιωθή είς σημείον πλήρως Ικανοποιητικόν. Έχει δέ συμπληρωθή καί τό έπιστη μονικόν επιτελείον καί τό κατώτερον προσωπικόν τοθ ί· δρύματος κατά τοιοϋτον τρό πον ώστε καί ή ίατρική καί ή έν γένει νοσοκομειακή περί θαλψις νά είνε πλήρης καί στοργική. Ή άλλαγή είς τό ΐδρυμα είνε τόσον μεγάλη ώ· στε ή Δημοτική άρχή, εΐμπορεΐ δικαίως νά καυχάται διά ^τό Ιργόν της. Έχει ομως άκόμη καί έλλείψεις τό Νοσοκομείον, πούθά συμπληρωθοθν ταχέως. Μετ" ολίγον θά Ιχη άποπερα τωθή ή νέα πτέρυξ πού άνε γείρεται δαπάναις τοθ έφεδρο ταμείου. Καί είς μέν τό άνώ γειον τής πτέρυγος αυτής θά νοσηλεύωνται άποροι Εφεδροι πολεμισται, είς δέ τα ίσόγεια θά έγκατασταθοθν τό άκτινο λογικόν έργαστήριον, τα πλυν τήρια, οί κλίβανοι καί διάφο ροι υπηρεσίαι τοθ Ιδρυματος. "Ετσι μέ την ενίσχυσιν τοθ Κράτους καί τοθ Έφεδροταμεί ου καί μέ την διαρκή μέρι μναν τής Δημοτικάς άρχής, τό Πανάνειον Δημοτικόν νοσοκο μεΐον άναδιοργανοθνται πλή ρως. Μετ* ολίγον 6έ δτε θά λειτουργήσουν καί ή νέα πτέ ρυξ, καί τό τελειότατον άκτι νολογικόν έργαστήριον καί ή- λεκτροθεραπευτήριον καί θά εχουν συμπληρωθή δλαι αί βελτιώσεις καί αί έγκα ταστάσεις, τό ΐδρυμα αύτόθά είνε ενα άπό τα τελειότερα καί τα μεγαλύτερα νοσοκο· μεΐα τής χώρας μας, μοναδι κόν καθ" όλην την Κρήτην. Ή άλυκή 'ΕΑοϋντας. Ώ; γνωστόν, ε!; ολόκληρον την Κρήτην λιιτουργεΐ μΕα μόνον ά λυκή, τή; Έλούντας. Άλλ' ή λει τουργία τή; άλυκή; αυτή; γίνεται κατά τρόπον πρωχίγονον χαί πά ρίσταται άνάγκη τεχνικοθ έξοπλι σμοθ καί συγχρονισμοθ της. Καί εύτυχώς, ώ; πληροφορούμεθα γίνε ται σκέψις άναδιοργανώσεώ; τη;, βάσει αχιδίου τοθ νομομηχανικοθ Λασηθίου. Ή δαπάνη 5πελογΕσθη εί; Ιν έκαταμμόριον δραχμάς. Άλλά τό χέρδο; θά είναι τόσον μέγα, ώ?τε νά καλύψη ίντός έλα χίστου διαστήματο; την δαπάνην. Ασφαλώς λοιπόν θά διατεθή ή πίστωσις, 'έφόοον άλλωοτε έξεδή λωσε τό ενδιαφέρον τού τό Κρά το; διά των έν Λασηθίω έκπρο σώπων τού. Ή μελισσοκομία. Πληροφορίαι έκ τής ύπαί- θρου άναφέρουν δτι ή κατά¬ στασις τής μελισσοκομίας εί¬ ναι εφέτος έξαιρετικώς ίκα· νοποιητική. Προσθέτουν δέ ότι αί κυψέλαι Ιχουν αυξηθή τε¬ λευταίως καί δτι οί αγρόται μας ήρχισαν νά άσχολοθν ται καί πάλιν συστηματικά μέ την μελισσοκομίαν. Είς τοθ το δέ συνετέλεσε καί ή Ά- γροτική Τραπέζα πού έπρομή θευσεν άμερικανικάς κυψέ- λας καί ένίσχυσε παντοιο- τρόπως τούς μελισσοκόμους. Ελπίζομεν δτι ή Άγροτρά πεζα καθώς καί αί γεωργικαί θή διατί ή κυβέρνησις έπιμέ· νει είς την πολιτικήν τοθ κα τευνασμοθ. Διότι θέλει νά υ¬ ψώση ώς σύμβολον τοθ έκλο γικοθ αγώνος της, την περι φρούρησιν καί την σωτηρίαν τής εΐρήνης. υπηρεσίαι θά ένισχύσουν καί είς τό μέλλον κάθε προσπά¬ θειαν άναπτΰξεως τής μελισ· σοκομΐας πού αποτελεί επιχεί¬ ρησιν έξαιρετικώς προσοδο- φόρον. "Ενα πάρκον. Ή πρό τοθ ίημοτικοθ άγροκη πίου πίυχόφυτος ίκτασι; έχει έγ· καταλειφθή τόν τελευταίον χαι ρόν χαί ΐχει μεταβληθή εί; γήπε δόν παιχνιδιών των μικρών χαί εί; τόπον άπορριμμάτων. Έν τού τοις ή πόλις μας οτερεΐται πάρ¬ υ καί θά έκρεπε νά περιβάλλη μέ στοργήν κάθε δενδροφυτευμί νόν χώρον. Άλλ' ελπίζομεν 3τι ό κ, Δήμαρχος, τοθ όποίου ή ά γάπτ) πρός τό πράσινον είνε γνω στή, θά μεριμνήση διά την προσ τασίαν τοθ πευχώνο; αυτού καί διά την χαλυτέραν χρήσιν τού. Εχει άλλως τι τόσας χαλά; χαί ωραίας ιδίας χαί εμπνεύοιι;. Ή Φόδελε. Τόπος εύλογημένος άπό τόν θεόν, προνομιοθχος άπό την φύσιν ή Φόδελε, απο¬ τελεί πραγματικόν θαθμα, έκπληκτικόν φαινόμενον πα· ραγωγικότητος. Άκόμη έξα· κολουθεΐ νά μάς τροφοδο τή μέ τα θαυμασία πορτο κάλλια της. Καί τώρα ήρχισε νά μας στέλλη τα έζαιρετικά κηπευτικά καί τούς άλλους καρπούς των περιβολιών της. ΑΙ μεταφοραί γίνονται κυ ρίως διά θαλάσσης. Έλπίζο μέν δμως ότι συντόμως θά γίνωνται καί διά ξηρδς πού θά είναι καί τακτικώτεραι. Διότι πιστεύομεν ότι ταχέ ως θ' αποπερατωθή ή όδός Μαράθου—Φόδελε, άφοθ δέν ύπολεΐπεται νά κατασκευάς σθβ είμή μικρόν τμήμα ολίγον χιλιομέτρων,
  ΑΝβΡΘΩΣΙβ
  ΘΕΗΜΗΤλ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).- Σή
  μερον ή Παρισινή φάρσοτ: «Τρείς...
  Εξη. έννέα» μέ τοθς Ρενέ Σαΐν
  Σύρ, Μέγκ Λεμονιέ, Ρενέ Λεφέβρ
  Την Πέμπτην: «ΚΟ άνδρες ίνα
  κορΐτσι» μέ την 'Ντιάνα Ντάρμπι^
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  «την κσί Κυριακήν απογευματιναί
  ώρα 7.30' μ. μ.|
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) κινη'αατο-
  γράφος.—^ Σήμερον «Ό Πρίγκηψ
  των Όνείρων». Την Πέμπτην «Λευ
  κή Βασίλισσα». Κάθε Κυριακή ώ
  ρα 7 μ. μ. απογευματινήν «Μινώα»
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. έπεισοοια-
  κόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Ό σατανάς καλόγηρος
  Πρόγραμμ» 2Ιης'Ιβυνίου.
  "Υμνος
  12 25 Σήμα—Έθνιχός
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ωρα τοθ ίργάτου: 1)
  Είδήαεις καΐ άνακοινώσεις. 2)
  Κρητική!"μουσιχή.
  13^ Ποικίλτ) μοιισική (δίσκοι).
  13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σΐις. "Ωρα Άστεροσχοπείου Α¬
  θηνών.
  13.45 Άθηναϊχό τραγοθδι. (Τα
  κη Μαρίνου).
  14 10 ΕΕδήσεΐς— Μΐτεωρολογι-
  χον δελτίον—Κίνησις άγοράς ϋει
  ραιως. Έθνιχδς Τμνος—"Ϋμνος
  Νεολαίας.
  19.10 Έμβατήρια (δίσκοι)
  19 20 Ή ιδρα τοθ παιδιοθ.
  19 50 Τραγούδιε μέ την "Ερνα
  Σάχ. (δίσκοι).
  20 Ή ώρα τής δγείας.
  20 15 Δημοτικό τραγοθδι (υπο
  τοθ όμίλου Εύαγγέλου Νικολο-
  πούλου).
  20.50 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογικδν δελτίον.
  21.05 Έλαφρά μουσιχή. (δπό
  τοθ Όμίλου Κώοτα Μπίζου).
  21. 33 Όμιλία.
  Έργα διά βιολί χαί βιολοντσέ-
  λο. (υπο τοθ κ. Φρειδ. Βολωνίτη
  χαΐ τής δίδος Λ. Κουρούχλη).
  22.15 Νυχτεριναί είδήσεις.
  22.30 Μικρά δρχήστρα. (&πό
  την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ. Βιτάλη).
  22.30 Μουσική χοροθ (δί
  σκοι).
  0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
  Ο 30 Μουσική τζάζ. (υπό τοθ
  κ. Νεοκλή πιάνο).
  0ΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΟΣΜΙΚΗ
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  τής Θερινής Περιόδου.
  Ή μεγαλείτερη κινη»
  μκτογραφική, αποκάλυ¬
  ψις, τό χαταπληκτιχώτε-
  ρο ταλέντο πού παρουσία
  σε ώς τώρα ή όθόνη.
  ή ΝΤΙΑΝΑ ΤΑΡΜΗΙΗ
  Ή χρυσή φωνή τοΰ αίώ·
  νές μας στό φίλμ—χαρ-
  μα πού την βδόξασεν.
  100 ΑΝΔΡΕΣ
  ΙΙ' ΕΙΑ ΚΟΡΙΤϊΙ
  Συμπράττει ο πβρίφημος
  μαίβτρος ΛΚΟΠΟΛ1ΟΣ ΣΙΟ
  ^ΦΣΚΙ επί κεφαλής τής μβ
  γαλβιτέροις βρχήστροΐς τού *ο
  ομού τής ΖΥΜΦΩΝΙΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣ1ΡΛΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
  ΥΟΡΚΗΣ.
  Εκτελεί ίλβχληρα κον
  σίρτα τις άβάνατβς μελωίιες
  των κορυφαίων της μουσική;:
  ΛΙΣΤ (Ούγγριχό ραψωδία)
  ΜΟΖΑΡΤ (άλλπλβύϊα) ΒΑ-
  ΓΝΕΡ (Λώβγκριν) ΜβΡΝΊΊ
  (Τροιβιοιτα) Τ£Α Ι ΚΟΦί,ΚΥ
  (5 συμφωνΐα).
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΡΕΙΣ
  ΕΞΗ.
  ΕΝΝΕΑ.
  ΜΕ ΤβΥΒ
  Ρενέ ΣαΙν Σύρ
  Μέγκ Λεμονιέ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρά οίχία δι' ..
  νβιχίασιν ί) χαί αγοράν τοΓς με
  τρηίοΓς χαί είς οιονδήποτε μέ
  ρος ττ]ς πόλεως *} πιριοχής «&.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  92 ίν
  Αυτή είνε ή γυναΐκα τοθ
  Ρασποϋτιν, ή Πρασκόβγια...
  Ό Σιμάνοβιτς οσάκις τοθ
  δίδεται ή εύκαιρία, έξηγεϊ είς
  τόν δικαστικόν την ίδιότητα
  των διαφόρων γυναικων πού
  είνε καθισμέ,νες είς τό τραπέ-
  ζι τοθ Ρασποθτιν:
  —Τίς βλέπεις αύτές τίς δυό
  κοπέλλες, έκεΐ πρός την ά
  κρη τοθ τραπεζιοθ; Είνε ή,,Νι-
  ούρα κοί ή Κάτια, οί δυό ά
  νεψιές τοθ Ρασποθτιν. Τίς έ
  χει γιά νά περιποιοθνται τα
  παιδία τού. Ή γυναΐκά τού
  έρχεται μιά φορά μόνο τό
  χρόνο είς την Πετρούπολιν...
  —Άφησε τόν άδελφό νά
  φάη!—λέγει έξαφνα ό ΡασποΟ
  τιν αποτεινόμενος πρός τόν
  Σιμάνοβιτς. Έσύ θά τοθ φςχς
  τα αύτιά! Νά!— λέγει ό Ρα·
  σποθτιν αποτεινόμενος πρός
  την άριστοκράτιδα πού εΤνε
  καθισμένη πρός τα δεξιά τού
  —δός τού νά δοκιμάση άπό
  σύτά τα κριθαρένια παξιμά-
  δια μέ τό άλάτι!
  Καΐ κόβοντας μέ τα λΐγα
  γερά δόντια πού άπομένουν
  άκόμα στό στόμα τού έ"να με
  γάλο παξιμάδι, δίδει τό μισό
  στή γυναΐκα πού έχει πλάϊ
  τού γιά νά τα μετσβιβάση ά¬
  πό χέρι σέ χέρι, είς τόν ξένο.
  —Δέν τρώς, άδελφέ—λέγει
  6 Ρασποϋτιν αποτεινόμενος
  πρός τόν δικσστικόν. Έδώ μή
  περιμένεις νά σέ περιποιηθοϋ
  νέ. Ό καθένας άπλώνει καΐ
  παΐρνει μόνος τού. Έκτός άν
  θέλης καΐ ού νά σέ τοΐσω
  στό στόμα σάν τα περιστε
  ράκια...
  Κσί κόβοντας 8να άλλο
  κομμάτι άπό τό παξιμάδι πού
  τόσην ώρα τό έσάλιωνε μέσα
  στό στόμα τού, πού δταν μι-
  λοθσε καΐ άνοιγε, έδειχνε κά-
  τι μαθρα, σάπια δόντια, τό
  δίδει στήν άριστοκράτιδα πού
  κάθεται πλάϊ τού. Ή άριστο
  κράτις τό παΐρνει μέ εύγνωμο
  σύνην κσί τό φέρει είς τό στό
  μα της. Ή κοινή γυναΐκα πού
  είνε καθισμένη ολίγον πάρα
  κάτω, πλάϊ είς την χωρικήν
  Πρασκόβγια, κυττάζει μέ ζή
  λεια... Άλλ' ό Ρασποθτιν μο
  λονότι την βλέπει, κάνει πώς
  6έν καταλαβαΐνει. Είς τό τρα
  πέζι τού δέν μεταχειρίζεται
  σχεδόν μαχαιροπήρουνα. Τρώ
  γει μέ τα χέρια τού. Άρπά
  ζει μέ τα χέρια τού άπό τίς
  πιατέλλες, πλησιάζει τα κομ
  μάτια στό στόμα τού, τα τρα
  βφ μέ τα δόντια τού, μοιρά-
  ζει—κόβοντας κατ' αυτόν τόν
  τρόπο—είς τάς άριστοκράτι
  δας πού έχει ώς όμοτραπέ-
  ζους τού.
  Ή γυναΐκά τού πού κάθεται
  είς τό τραπέζι, είνε σάν νά
  μην υπάρχη γι' αυτόν...
  (συνεχΙζεΓαι)
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  "Ανθη και φροθτα διακοσμουν
  τα θερινά ϋφάσματα και καπέλλα.
  Ή μόδα γιά δλες τίς ώρες.
  Μέ μπλούζ» χαί φούστα άπό
  ίσπρο πιχέ θά φορέσετε τό πρωΐ
  Ινα έπανωφόρι άπό λεπτό μάλλι
  νο ΰφασμα, τό όποιαν θά μίνη
  ξεχούμπτωτο. Τό ίδιο έπανωφόρι
  μπορεί νά γΕνη ίνα χαριτωμένο
  πρωϊνό φόρεμα τής πλάζ. Άντί
  χαπέλλου θά φορέσετε ϊνα φαρδί)
  τρΕγωνο φουλάρι έμπριμέ μέ πουά
  ζωηροθ χρώματος.
  Τα έμπριμέ παρουσιάζουν χαί
  εφέτο; μεγάλη ποικιλία σέ σχέ
  δια χαΐ σέ χρώματα. Ηροτιμ£ται
  Ινα άσπρο, ρόζ πάλ ή 'χίτρινο
  φόντο μέ διάφορα διακοσμητιχά
  σχέδια καΐ άνθτ), μεταξύ των ο¬
  ποίων προεξέχουν τα £νθη τοθ ά
  γροϋ. Τα έμπριμέ φορέματα συμ-
  πληρώνουν χαπλίν μέ μεγάλιχ
  μπδρ γαρνιρισμένες μέ άγριολού
  λουδα.
  Για τίς βραδυνές έμφανίσει?: μα
  κρυέ; τουαλέττες άπό όργκαντί
  έμπριμέ μέ μεγάλα πολύχρωμχ
  πουά, τριαντάφυλλα χαί γενικά
  8λα τα άνθη τεθ χήπου. Τής μβ
  δας είνε έπίσης οί έμπριμέ μετα
  ξωτές μουσελίνες, μέ άνάλογα δια
  χοσμητιχά οχέδια.
  Γιά τό άπόγευμα είς την έξοχή
  προορίζίται Ινα φόρεμα άπό όρ
  γκαντΐ, μπλέ ααρΐν μέ μικρά πουά
  ή άνθαχια. Ζώνη στενή άπό δίρ
  μα χαί μεγάλο χαπίλλο σέ φόρ·
  μα χανοτιέ άπό ψάθα μπλε μαρίν
  γαρνιρισμένη μέ αιπρα βατιστένια
  λουλούδια. Τό ί5ιο φδρεμα μπο
  ρεΐ νά γίνη σέ φίντο άσιτρο ή
  ρόζ μέ πουά μπλέ μαρίν ή
  μαθρα
  Την τελευταία λέξι τής μίδας,
  αντιπροσωπείαι Ινα μικρό χανο
  τιέ άττό γκρό—γχρέν λειική γαρνι
  ρισμίνο είς τόν τεπέ μέ Ινα
  μπουχέτο άπό φράουλες.
  Τής μόδας γενιχά είνε χαπέλ
  λα γαρνιρισμίνα μέ φροθτα δπως
  Ινα τελευταίο παρισινό μοντέλο
  άπδ παγιασδν πράσινο, σέ μικρή
  φόρμα, μέ τα μπόρ γυρισμένχ
  είς τα πλάγια, γαρνιρισμίνο μέ
  Ινα μπουχέτο άπό χεράσια.
  Καί τα «μπρετόν» άχόμη γάρ
  νίρονται μέ σταφύλια, μ'δλοπού
  δίδουν την εντύπωσιν πιάτων μέ
  φροθΐα!
  ή Ντιστεγκέ
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσββς δ λ» ν τ·ν
  Ήρακλεια>τΜν.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακκινιοθέν καί πάλιν έξασφαλίζει Ιλα χ*
  πλεβνεχτήματα τής άνέοεως καί δύχαρίστου δια-
  μονής.
  @Ιρμαναις—λουτρβ κ. λ. κ.
  ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙ ίϋΙΙΙΠΙΠΙ ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ3ΗΙ1ΟΙΙ1ΙΙΈΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1»
  Ι ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚ1Λ1Α |
  ! ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ !
  - Ξ
  = Είδών ταξιδίου κσι έξοχής Ξ
  Ξ §
  Ξ Γυναικεϊες τσάντες, ζωνες, μπαοϋλα, §
  5 πολυθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα §
  Ξ τεΐας κ. λ. π. |
  Ξ
  Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευών:
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά τό
  Μπεντενάχι: α) μία μεγάλη άπο
  θήχη εκτάσεως 300 τ. μ. 6) μία
  οίναποθήκη (στίβα) μέ βαρέλια
  χωρητικότητος 45.000 δχ.
  Πληροφορίαι είς τα Γραφίϊα
  χ. Α. Γ. ΚαλοχαιρινοΟ. ,
  ΟΔΟ2 ΑΓ. ΜΗΝΑ
  Ξ Ύποκατάστημα τού έν Αθήναις, έργοστασίου =
  | Πολυχρονίδη—-Μπιζιώτη |
  ~ ιιΐίΐιπιΐιιι Ηΐιιιιιιιιι ΐιΐΐπΐΐιπι ιιιιιιιιιιιι ιιηπιιιπι ιιιιιιιιΐιΐ! π ηιυιιιιιιιΐιΐ
  Κεμάλ Άτοτούρκ
  Χε^~^»Τ^εν~%ε<»^~^*Λ«^ ΐνΐΑΡΡΕΙΟΝΕ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ Τοΰ Άρμστρογγ. 93ον "Ολοι τοιις λογάριαζαν δτι δ Κεμάλ είχε χρεωχοπήσΐι, δτι εί¬ χεν έξοφλήσει... Έταν άποφασι σμένος νά τους άποδείξη πόσον ήΐιατωντο... Ήταν άποφασισμένος νά τούς ανατρέψη 5λους, άλλ' ίδι αιτέρως τόν Τζαβήτ... Άν δέν τό κατώρθωνι, ίέν ηύιαπατατο: Ηά τόν συνίτριβαν αύτοι. Άπό την στιγμήν δμως ποϋ θά τοΰς συνάτρι βε, πού θά ήσαν πλέον πτώματα, θά είχε πλέο' εδραιώθη επί δί- σεων άσφαλών. Όπωσδήηοτε, πρός τό παρόν, έΐτρεπε νά ένεργή σιγά, μέ περίσκεψιν, θχ χατέφε ρε τόν γρόνθον τού, μόνον την στιγμήν ποϋ θά ήταν βέβαιος πώ; μποροθσε νά συντρίψη Πίσω άπό την αταχτιά μάσχα τοθ προσώηου τού — γιατί μάσκα ήταν ή αύστηρά, άνέκφραστος, β ταν ήθελε, μορφή τού— έκρυψε την λύσσαν χαί τα σχέδιά τού. χαί επέστρεψεν είς Τσάν Καγιά. Εφαίνετο ώς νά είχε παραιτηθή άπό οιανδήποτε βλέψιν νά τα βά λη μέ τούς άρχηγους τής άντιπο λιτεύσεως. Έν τή πραγματικότης δμως έ χιΐνος καραδοκούσι, έπεοίμενε νά έλθη ή κατάλληλος στιγμή. Χέχοι ος ήταν πάντοτε: Ό συνωμίτης πού ξεύρει νά είνε ψύχραιμος καί υπομονητικός, άλλ' έ οποίος, παρ' δλην την πάροδον τοθ χρόνου, δια τηρεΐ δλην την μνησ ι κακίαν τού, δλον τό μϊσός τού. Ή Το,ιρκία έ- γέμισΐ άπό μυστικούς άστυνόμους κατασχόπους, ώΐαχουστάς, πράχτο ρας. Τό σύσΐημα αύτό τής χατα σχοπείας δ Μουσταφά Κεμάλ τό ιΐχε κληρονομήσιι άπό τόν σουλ τάνονκαί ήξη τόάνέπτυασε καί τό έπεξέτεινε. Τοθ έχρειάζετο. Τό ϊ- στρεψε κατά των έχθρών τού. Τοθ έχρειάζοντο τεκμήρια περί τής έ- νοχής των έχθρών τού. Οί χατά σκοποι καί οί πράχτορές τού ίπρε πε νά τοθ προμηθεύσουν τα τεκμή ρια αύτά. Σάν μιά άράχνη πού έ- ξυφαίνει ^ είς τίς γωνιές των τοί- χων, είς τό σκοτάδι, τούς ίστού; της χαί περιμίνε: νά πιάση μέσα είς αυτού; την λείαν της, ό Μου σταφά Κεμάλ άπλωνε τα δίκτυά τού καί έηερίμενε νά πέσουν μέσα είς αύτά οί Ιγβροί τού. Ή εύχαιρία δέν εβράδυνε νά τού παρουσιασθή. Έσκόπευε νά έ- πιχειρήση μίαν επίσημον έπίσχε ψιν είς Σμύρνην. Δύο ημέρας πρό τής άφίξιώς τού ή άστυνομία συνέ λαβε δύο πρόσωπα ώ; ΰποπτα.Έπ' αυτών των κατεσχέθησαν βόμβαι. (συνεχίζεται) ΚΟΙίΊΩίΊΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφίχθησαν άεροπο ρικώςέξ Άθηντ3ν οί κ. κ. Σ. Μα χράκης καΐ Γρ. Ζβρβουδάκης Ιά τρός μετά τής αδελφής τού. ΓΑΜΟΙ— Φαιδων Κεδίκογλου, Κούλα θρ. "Ανδρεαδάκη ετέλεσαν τούς γάμους των την 18 τρέχον¬ τος. Παράνυμφος παρέστη ή κ. ΕΙρήνη Έλ. Κρασσάκη. Συγχαρη· τήρια Μ. Ν. Λ. —Ό κ. Ελευθέριος Βουκυκλά ρης καθηγητής καΐ ή διδασκάλισ σο Εύαγγελία Σηφάκη έτέλίσβν τοΰς γάμους των έν Φουρνη Με ραμβέλλου Παράνυμφος παρέστη ή κ Ερασμία Χοισ. Κουτουνάχη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον μου θεωρώ, ίνα έκφράσω καΐ δηαοσΐσ τάς ευχαριστίας μου, πρός τόν διακεκριμένον όφθαλ- μολόγον Ιατρόν κ. Γεώργιον Φωτάκην, δστις διά τη,ςέτπστη· μονικής Ικανότητός τού μοί έθβ ράτΐϊυσε χρονίαν σοβαράν ττάθη- σιν τού οφθαλμού μου, συνεπεία τραύματος κατά τόν εύ,ωτταϊ· κόν πόλεμον τοθ 19ι7 καΐ συγκε· κοιμενως είς την επίθεσιν τοθ Σκρά. Έν Θο6ν<ϊ> Ρεθύμνης τή 17 Ί·
  ουνΐου 1939.
  Ό ευχαριστών
  Γεώργιος Σηφακάκης
  Γύρω στήν πόλι.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
  Μιά βχσίλισαα πού
  θαμβώνει καί αυτόν τόν
  "Ηλιο επάνω στό χιόνι!!
  ή ΣΟΝΙΑ-ΧΕΝΥ στό
  φίλμ "Εκστασΐ£!!
  Σ' Ινα ρυμάντζο ά-
  γνής άγάπης!!
  Σ' ένα θαΰμα γεμάτο
  δροσιά—ώμορφιά.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τβ εργβ πού ουνβκίνησϊ
  περιοσότβρβ άπω κάβε &λλβ
  την ανθρΜπΙνπ ψυχή, για
  τϊ είναι η)ο μεν4λη Λΐί)
  υπεροχη θυσίοτ ατό βνμό τού
  ερωτβς.
  ΟΠΡΙΓΚΗΨ
  ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΟΝ
  Μέ τέν ΡΑΜΟΝ ΝΟΒΑΡΡΟ
  «αί την "Εβίλιν-Λίην.
  ΠΩΛΕ1ΤΑΙ
  παραπλεύρως
  Ή Ραδιοφο3νική ΎπηρεσΙα Άθη·
  νδν μετέδιδε προχθές την εσπέ¬
  ραν εΐδήσεις σχετικώς μέ τόν
  ύηοθετικόνβομβαρδισμόν τής πρω
  τευούσης.
  —ΑΙ πληροφορίαι ήσαν λεπτο-
  μερέσταται άναφέρουσαι τάς ό·
  δούς καί λοιιΐούς χώρους δνθα
  έξεορηγνύοντο αί βόμβαι, τάς προ
  καλουμένας πυρκαϊάι;, τάς καταρ
  ρεύσεις κτιρΐων καΐ τόν αριθ-
  μόν των θυμάτων.
  —Ή αντιαεροπορική άσκησις
  εσημείωσεν άπό απόψεως παθητι-
  κης άεραμύνης εξαιρετικήν επι¬
  τυχίαν, αν μεταχειρισθώμεν την
  έκφρασιν αυτήν.
  —"Ηρχισαν αί εργασίαι τής κσ
  τεδαφΐσιως τοϋ οΐκήματος τής
  παλαιάς ΝομαρχΙσς.
  —ΑΙ εργασίαι θο άποπερατω-
  θοΰν ταχέως ώστε αμίσως ν·
  άρχΐσπ καΐ τό ίργον τοθ έξω·
  ραίσμοϋ είς τό κεντρικώτατον
  τουτο σημείον τηι; πόλεως.
  —Συνεργεϊα στρατιώτην άσχο
  λοΰνται α τι ό ημερών μέ τόν ύ·
  δροχρωματισμόν των αΐθουσών
  είς τάς οποίας θά έγκαταστα-
  θοθν αί υπηρεσίαι τής Στρατιω-
  τικής Λέσχης καΐ τοθ Στρατολο¬
  γικαι) ΓραφεΙου.
  —Είς την γενομένην έκποΐησ ν
  των έμττορευμάτων τοθ καταστή
  ματος τοθ κ. Γρ. Κωνσταντινί¬
  δου παρετηρήθη μεγάλος συνω·
  στισμός Ιδία γυναικόκοσμου.
  —Οί προλαβόντες δμως νά ιιρο·
  μηθευθώσιν ύφάσματα τής άρε·
  σκείας των ήσαν ώς λέγεται όλί
  γοι καΐ τούτο βεβαίως λόγφ
  τοΰ συνωστισμοΰ.
  —Ή έπισκευή τής λεωφόρου
  Βασιλέως ΓεωργΙου Β'. συνεχίζε-
  ται μέ ταχύτατον ρυθμόν.
  — "Ωστε νά έλπΐζεται δτι Α άπο
  περάτωσις της θά είναι ζήτημα
  ολίγων άκόμη ημερών.
  —Ή τουριστική ύπηρεσΐα προβαΐ
  νει τελευταίως είς ΰποδείξεις
  πρός Ιδιοκτήτας κεντρικών οΐκη
  μάτων τα ώποΐα συμβαΐνει νά 8
  χούν ανάγκην μικροεπισκευών,
  συνιστώσα την επισκευήν των.
  ι —Διά τοϋ μέτρου τούτου εύτρε
  1 πΐζονται αί διάφοροι έξωτερικαΐ
  ττροσόψεις των οΐκημάτων καΐ
  δέν πσρατηρεϊται πλέον ή άσχη
  μία ή όποΐα είς τό πρόσφατον
  «κάμη παρελθόν επεκράτει συνή-
  θως είς τάς τΐροσόψεις.
  Ι —Ό καιρός συνεχΐζβται όμαλός.
  —Καΐ ώς έκ τούτου ενίσχυον
  ται οί καλαί έλπίδες των παρα
  γωγών.
  —Έννοεϊτσι δτι αί έλπίδες αύ
  ταΐ σχετίζονται καΐ μέ την όμα
  λήν εξέλιξιν τής διεθνοθς κατα
  στάσεως π^ύ είνε καΐ αυτή £νας
  επί πλέον καλάς συντβλεστής.
  —Είς την Λαϊκήν ό/οράν της
  Καινοόργιας Πόρτας σήμερον θά
  γίνη ή συνήθης έξόρμησις τοθ κοι
  νοΰ.
  —Πρός αγοράν των τροψΐμων
  τής ήαέρας είς χαμηλάς τιμάς.
  —λυνεχΐζεται μέ επιτυχίαν είς
  τόν κινηματογράφον Πουλακά
  κη ή προβολή τοθ φίλμ»: «Τρείς...
  ε"ξ... έννέςχ».
  — Είς τόν «Άπόλλωνα» έξ αλ
  λου σημκιώνει ανάλογον ίπιτυ
  χΐαν τό φίλμ «Πρίγκηψ των Ό
  νείρων» μέ τόν Ραμόν Νεβαρρο.
  6 Ρίκορτερ
  Ή Μόδοχ θριαμβεύει
  μόνον είς τα παπού-
  τσια Νερατζούλη.
  !«■■■■■■■
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΙ
  ΜΕΡ.ΑΥΑΑΚΝ-ΜΑΙΖΑΠΕΙΑΚΝ
  Δέχιται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  ■ ■■■■■■■■■||
  Την μεγαλυτέραν ποικ»-
  λί«ν ύφασμάτων της
  *
  Μασταμπάν
  οϊκία νεόδ
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΛΝ
  ·β«| Άγίβυ
  ΜΟΙ;
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε 1<χ Οί "Αθλιοι. 5%ον ς Άφώπλιζον είς τάς όδούς δσους άπήντων με μονωμένους καί άπέσπων άπό των αξιωματικών τάς έπωμΐδας. Είς την συνοικίαν τοθ Άγϋου Ίακώβου, οί σηου δασταί εξήρχοντο είς σμήνη έκ των κατοικιών των καί διένεμον είς τούς διαβάτας δπλα. Μόνον είς Εν μέρος άνθ^ταντο οί κάτοικοι, καταλύοντες ίδί αίς χερσί τό άνεγειρόμενον όδόφραγμα· καί μόνον είς £ν μέρος έκάμπτοντο οί άντάρται είς την ό δόν Τέμπλου εγκατέλειπον τό άτελές έ'τι όδό φραγμά των, άφοΟ έπυροβόλησαν πρός Εν άτιόσπα σμα έθνοφυλάκων καί έτράτιησαν είς φυγήν. Τό ά πόσπασμα τουτο εδρεν έπ' έκείνου τοθ όδοφράγμα τος μίαν κοκκίνην σημαίαν, ίν δέμα φυσεκίων καί τριακόσια μολυβδοβόλα. —Οί έθνοφύλακες έσχισαν την σημαίαν καί έ' φερον επί τής αίχμής των λογχών των τα ράκη αυτής. Ταυτα πάντα συνέβαινον, ώς είπομεν, ταύτο χρόνως είς δλα τα μέρη τής πόλεως, έν μέσω πολλοθ θορύβου, ώς πλήθος άστραπών έντός μιδς καί μόν ής βροντής. Δέν εΐχε παρέλθει ώρα καί έξεφύτρωσαν άπό τής γής εΐκοσιεπτά όδοφράγματα *1ς μόνην την συ νοικίαν των Άγορών παραλείπομεν τα άναρίθμιι τα άλλα είς τάς εΐκοσι διαφόρους συνοικίας των Παρισίων. Προέβαινεν άλλως τε ή στάσις κατά σοφωτάτην στρστιωτικήν τακτικήν. Οίστενοί καί σκολιοί δρόμοι, ώς πλήρεις γωνιών καί άλλων προσκομμάτων, έξε λέγησαν θαυμασίως' έκεϊνοι μάλιστα *οΐ περί τάς Άγοράς, σχηματίζοντες αληθή λαβΰρ,νθον. Έλέ γετο δτι ή έταιρεία των Φίλων τοϋ ΛαοΟ είχεν ά ναλάβει την διεύθυνσιν τής άνταρσΐας· άλλά τό άληθές εΐν£ δτι ταύτην διευθύνει ή γενική δρμή. Άφ' ενός ήγέρθησαν πανταχοϋ όδοφράγματα ώς έκ θαύματος· καί άφ' ετέρου έκυριεύθησαν σχεδόν δλαι τής φρουράς οί θέσεις. Περί όόοαν τΐέμ πτην ή στάσις εΐχε καταλάβει τό τρίτον των Παρι σίων. Έν τούτοις τα τύμπανα |κρουον τό πολεμικόν, οί έθνοφύλακες ένεδύοντο έν τάχει, κσί ώπλίζον το, αί λεγεώνες εξήρχοντο έκ των τμημάτων τής πόλεως, τα τάγματα έκ των στρατώνων. 'Η άνταρσία κατέστησε τό κέντρον των Παρισ. ων εΐδος άκροπόλεως άδιεξόδου, σκολιδς, γιγαντώ δούς. Έκεΐ υπήρχεν ή έστίσ, έκεΐ έκειτο ττροδήλως τό ζήτημσ. Τα άλλα δλα ήσαν άκροβολισμοί. Ή ά πόδειξις δτι έκεΐ εμελλον τα* πάντα νά άποφασ· σθώσιν, ή"τον άκόμη δτι έκεΐ ήσυχαζον τα πάντα Εϊς τίνα των ταγμάτων οί στρατιώται ίφαίνον το άμφίβολοι, έξ ου παρίστατο ζοφερωτέρα ή έγγ' ζουσα κρίσις. (συνεχίζεται) Β.' ΑΙΧΜΑΑ2Τ0Ι. Πόσην νοημοσύνην Ιχει άναπτύ καί συγκεντρώση τα φυτδν είς άνθος τού! Ό Μαίτερλιγκ θεώ ο εί τα λουλούϊια α αν μικρά έξυ πνα κεφαλάκια! Τί αντίληψις, τί λογική — γράφει είς τδ βιβλίον τού ποί» Ιχει άφιερώσει είς τήν«νο ημοσίνην των λουλουδιών» — δ πάρχει σ' αύτά τα μικρά κεφαλά κια! Είς τα λουλοθδι, ό φυσιοδί φης αύχός ποΰ βλέπει την φύσιν μέ μάτια ποιητοϋ, βλέπει Ινα άπό τα μεγαλείτερα κατορθώματα τής λογικής ε!;.αυτόν χον κόσμον, 6)έ πει την λύσιν τοθ δυσκόλου προ βλήματος πού εΐχαν νά λύσουν γιά νά μή έξαφανιαθοθν άπό τόν πλανήτην μας ..-Ποιό είνε τδ πρό βλημα αύτί; Τό πρόβλημα πρίπει νά τό ζητήσετε είς την ρίζαν :ων. Την ρίζαν π&ύ δένε< τα φυ :ά μέ τό έ*δαφος, ίσίβίους αίχμα λώτους, στερουμίνους δχι πλέον τής ελευθερίας τής κινήσεως, άλλ' αυτής τής κινήσεως. Διότι δ,τι κυ ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πολυτελές: «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρά τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ. Αασκκλάκη. €?ΛΟΙ ©Ι ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτψοδν τό «Σίτυ Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά την υπηρεσίαν τού. Αί άνβκαΐνίοεις τού τό κατέ στηοαν απαράμιλλον. ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όδός Σ,τβδίου-ΑΟΗΝΑΙ. ζ. Ο ΙΑΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Τ Ε Ίατρβί τού Κοιρδιολογικβΰ δβΓνΐεβ τής Α' Ποιθολογ'ικής Κλιν.χής τοδ Πανεπιστημίου 'Λβε,νβν. Δβνεται έν τώ Ιατρείω τού παραπλεύρως όφθαλ- μολογίκής Κλίνης Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ- βόλσ, καθ* εκάστην 8-12 π. μ. 3-7 μ, μ. Αριθ. τηλαφ. 8.25 ΠΡΑΤΗΡ1ΟΝ Ε1ΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ ΦιλσνθρωπικοΟ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλείου τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ηρα λ Γ-ϊϊι ,«ο ΛεωΛΟρου Κουντουριώτου καί έναν κλείου 4-1 ** ^ οπάρχ6ι διαρκής έκθεσις των τι των Δικαστήριον, ^««η*____„ ν#τ, πωλο0νται καί Κρητικής Λλα τά είδη οΐκιακής τέχνης, έξαιρβ ?λκ«τ«σκευήν κ«1 στερεότητά των. Αι" έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ρίως χαρακτηρίζει τα φυτά άπό τα ζδα είνε αύτό: Τα ζωα μπο ροθν νά κινοΟνται.Τά φυιά οχι.'Η μοΐρα των είνε τραγική: "Αν δέν κατώρθιοναν νά έξεύρουν μίαν λύ σιν γιά νά έξουδετερώσουν τα μει ονεκτήματα τής άκιντ/θΕας των, ή σαν καταδικασμένα νά έκλε(ψ3υν άπό τό πρόσωπον τής γής: Διά τόν απλούστατον λόγον 8π άντιθέ τίος πρός 5,τι συμβαίνει είς τα ζώα, δπου τα παιδία Ιχουν άπα ραίτητον ανάγκην των γονέων των ίνα φυτόν γιά νά μπορέση νά με γαλώση καί ν' άναπτυχθ^ πρέπει νά πέση είς ωρισμένην τούλάχι στον απόστασιν άπό^, τοθ γονέως τού είς τό ίδαφος: Γιά νά γίνη 5μως αύτό είνε φανερόν δτι χρει άζεται μετατόπισΐς, κίνησις, καί εΐτταμεν: Τα φυτά είνε άκίνητα. Την, λύσιν τοϋ δυακάλου αύτοθ προβλήματος, άπό την όποιαν έ- ξηρτατο αυτή ή ζωή Ι των, Ιλυσαν τα φυτά δι' αύτοθ τοθ θαύματος πού λίγεται άνθος. (συνεχίζεται) Αί πρόοδοι τού Ζαρού Ύδρευσις και δρόμοι. Αριθ. 6143 Πρόγραμμα έκουσίου πλει- στηριασμοΰ άχινήτων. Ό Συμβολαιογράφος Άρχα νών Νικόλαος Άντωνίου Μαυ βολαιογράφου Αρχανών Νι- κολάου Α. Μαυρογιάννη ή έν κωλύματΐ μου ενώπιον τοθ νομίμου άναπληρωτοΰ μου επί παρουσΐα καί των μελών των νων ιιικοΛαος /νντωνιου ιηαυ , ;~'—,-"*;— — Γ.";---- — ρογιάννης έ&ρείων κβί κατοι Ι αποτελούντων τό Ηγουμενο κων έν Επάνω Άρχαναις Τε»συμβουλιον τής Μονής ταυ μένους. Λαβών ύπ' δψει 1) την πρός με άπευθυνομένην υπό χρονο¬ λογίαν χθεσινή αίτησιν τοϋ Ή γουμενοσυμβουλίου τής Ίεράς Μονής Άγκαρόθου, 2) την ύ πό χρονολογίαν 16 Απριλί¬ ου 1935 απόφασιν τοθ Ήγου μενοσυμβουλΐου τούτου, 3) την ύπ' αριθ. 17α τής 8ης Μα ΐου 1935 απόφασιν τοθ όργα νισμοθ Διοικήσεως Μονασιη ριακής περιουσίας τοθ Νομοϋ Ηρακλείου καί 4) τό ΰτι' άρ. πρωτ. 85630 τής 12ης Νοεμ- βρίου 1935 έγγραφον τοϋ ύ πουργΕίου Θρησκευμάτων καί ΠαιδεΙας ττρός ιόν κ. Πρόε¬ δρον τοθ ανωτέρω όργανι- σμοθ, συνημμένα πάντα ταθ- τα τώ παρόντι έν έπισήμοις άντιγράφοις. Δηλοποιώ δτι Εκτίθημι είς δημόσιον έ κούσιον πλεισΐηριασμόν υπό τούς κατωτέρω άναφερομέ νους δρους τα κατωτέρω ά«ί νητα κτήματα τής Ίεράς Μο νής Άγκαράθου την κτηματικήν κεΐμενα είς περ φέρειαν τοθ χωρίου Άγιών Πορασκι Ον Πεδιάδος, όμωνύμου κοινό τητος καί είρηνοδικειακής πε ριφερεΐσς Αρχανών κατά τάς άκολούθους θέσεις: 1) Είς θε σιν Μαροθοκέφαλο άμπελον 25 περίτιου έργατών συνορίύ ουσαν κτήμασι Δημητρΐου Με λισουργάκη, 1?ίσς Μονής καί κληρονόμων Έμμ. Μελισουρ γάκη κο12) είς θέσιν Σώπα τα άμπελον 25 περίπου έργα των ουνορεΰουσαν κτήμσσιν Άναστ. Παπαδάκη κληρ. Ιω άννου Χαλεπάκη, Γεωργίου Βλασάκη καί Μιχ. Πολιτάκη. Ό ττλειστηριασμός των κτη- μάτων τούτων γενησεται την 9ην Ιουλίου 1939 ημέραν Κυ¬ ριακήν άρχόμενος την δεκά¬ την πρό μεσημβρίας ώραν κσί περατούμενος μετά ούο ώρας καί ενός τετάρτου τής ώρας επί πλέον συμφώνως τώ νομώ χωριστά δι' έκαστον κτήμα έν ι ώ χωρίφ Άγιαϊς Παρασκισΐς Πεδιάδος κοί έν τώ συνήθει τόπω των δημοπρα ενώπιον έμοθ τοϋ συμ- της. Πρώτη προσφορά των πλειστηριαζομένων άκινήτων όρΐζεται διά τό πρώτον κτή"- μα δρ. 80,000 καί διά τό δεύ¬ τερον δρ. 70.000. Ή κατακύ ρωσις γενησεται πρός τόν πλείονα τιροσφέροντα συμφώ¬ νως τφ Νομώ. Ό βουλόμενος νά πλειοδοιήση όφείλει νά κα ταθέσΐ) πσρά τώ επί τοθ πλει στηριασμοθ ύπαλλήλφ λόγω εγγυήσεως τό 1)10 τής ώς ά νω οριζομένης πρώτης προσ φοράς, ήτις εγγύησις έπιστρέ φετοι άμέσως είς τόν κατοθέ- σαντα έφ' ίσον 8έν ήθελε κα τακυρωθή τό πλειοδοτούμε- χον ^τήμα έπ' ονόματι τού, έν περιπτώσει δέ οριστικάς κα τακυρώσεως τό έν λόγφ πό σόν τής εγγυήσεως συμψηφι- σθήσεται είς την τελευταίαν δόσιν ώς κατωτέρω δρΐζεται. Τό έκπλειστηρίασμα θέλει κα τοβληθή είς τρείς ϊσας δόσεις τοίς μετρητοΐς έξ όν ή πρώ τη δόσις θέλει καταβληθή κα τα την υπογραφήν τοθ δριστι κοθ συμβολαίου, ή δευτέρα δόσις μετά τέσσαρας μήνας άπό τής ύπογραφής τοθ συμ βολαίου καί ή τρίτη δόσις με τα όκτώ μήνας άκό τής υπο γρσφής τού συμβολαίου, άτό κως καί ένύπερημερΐα, έννοου μένη καί άνευ έπιταγής πρός ■πληρωμήν ή άλλης όχλήσεως καί μέχρις έντελοθς έξοφλή σεως μετά τοθ νομίμου τόκου ύτΐερημερίσς καί επί νομίμφ ύποθήκη τοΟ κιήματος. Τ6 πρακτικά τής πλειοδοσίας Ιγ κεινται υπό ιήν έγκρισιν τοθ ΌργανισμοΟ Διοικήσεως Μο ναστηριακής περιουσίας Νο μοθ Ηρακλείου, ό δέ τελευ ταϊος πλειοδότης ουδέν δι καΐωμα άποκτά έκ τής τυχόν μή έγκρίσεως τούτων. Ό τε λευταΐος πλειοοότης ύποχρε οθται δπως έντός όκτώ ήμε ρων άπό τής νοποιήσεως πρός αυτόν κοι τής έγκρίσεως των πρακτικών προσέλθη πρός υπογραφήν τοθ όριστικοθ συμ βολαίου, άλλως θέλει ένεργη θή είς βάρος τού άνσπλειστη ριασμός, είνε δέ ύπεύθυνος διά τό έλλεΐπον καί τα έξοδα Άποξηράνσεως σταφίδος είνε τοθ σήματος: φισλΠ. Γκνική άντιπροο«πεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Αθήναι—Πεοματζόγλου 5 ΖΑΡΟΣ Ίούνιος (άνταποκριτοθ μας).—Έν α άπό τα μεγάλα προ βλή'ΐατα πού άπασχολοθσαν άπό ίτών τόν Ζχρόν λύεται ή5η: Τό πρέβλημα τής υδρεύσεως. Διότι δέν ίστερεΐτο μέν ή δροσόλουστος κωμέπολι; νεροθ ποτέ, άφοθ διαρ ρέεται άπό τα νερά άφθίνων πή γών, κυριωτέοα των οποίων είνε ό γνωστός «Βίτομος», τα νεράτοθ ίποίου κινοθν 13 μύλους στή σει ρά Δέν είχεν ϊμω; δίκτυον δδρεύ σεως καί έτσΐ τό νερό ήταν άκα θαρτον καί πολλές φορές έσημει ώθησαν κρούσματα τύφου καί αλ λων μολυσματικ&ν νόσων. Τώρα οιπον κατασκευάζεται όδραγωγεί όν, δπό την επίβλεψιν τής μηχα νίκης υπηρεσίας κοινοτήτων καί υπόθεσις τής υδρεύσεως τακτο ποιείται κατά τόν καλύτερον τρό πον. Έχ παραλλήλου κατασκευχ ζονται καί διάφορα άλλα έργα, άνακαινίζεται ή^κιομίπολις, πλου τίζεται μέ νέας οίκοδομάς, με κα αστήματα καί κέντρα άναψυχής καί συγχρονίζεται πλήρως. Είς τοθτο συνετέλεσε καί ή οί κονομική εύιξία ποί) {δημιουργή σαν αί καλαί έσοδεΐχι ελαίου τα τελευταία έχη. Καί πρέπει νά ση μειωθή δτι καί εφέτος προβλίπε ται ίκανοποιητική ή έσοδεία καί τοθ ελαίου κα! των δημητριαχων καί τής σταφίδος. Διότι οί Ζχρι ανοι είς τούς όποίους άνήκει ή πλουσιωτάτη περιφέρειαι των Κα παριανών εξω των Μοιρών, καλ- λιεργοΰν ένιατΐκά καί σουλτανί νας^. · "Ετσι, ή πρίοδος τοθ Ζαροθ ϋά αυυνεχισθ^ καί ή πλήρης άναδη μιουργία τού θά συντελεσθή έντός ολίγων ίτών. Είς τοθτο άλλωστε θά συντελέση καί ή τακτική αύτο κινιστική αυγκοινωνία με τό Ήρά κλειον καί προέκτασις τής αμαξι τής ίδοϋ διά τής ίατορικής δσον καί γραφικής μονής Βροντησίου πρός Γρηγοριάν, Μχγαρικάρι καί εκείθεν πρός τό Άμάρι δπου θά ένωθή μέ την οδόν Άοωμάτων Ρεθύμνης. Διότι ή όδός αυτή τής οποίας ή κατασκιυή ϊχει κατα¬ σκευασθή όπωσδήποτε καί είς τό σκντομώτερον χρονικόν διάστημα θ' αυξήση την κίνησιν, θά μετα βάλη καί τόν Ζχρόν καί τό Βρον τήσι είς τουριστικά κέντρα, θά συντελέση είς την αύξησιν τής παραγωγής καί θ' ανοίξη νέαν πι ρίοδον πολιτισμοθ καί άναϊημιουρ ]γίας δι' ολόκληρον την περιφί ρειαν. —Χειρβτεχνική έκθεσις. Ώς πληροφορούμεθα το προαΐ χέ; Σάββατον 24ην τρέχοντος καί ώραν 5 μ μ., θ' ανοίξη ή έκ θέσις Ζωγραφικής καΐ Χϊΐροτϊ χνίας τ&νΐ σπουδαστδν τής Παι ώαγωγικής Άκκίπμία;, θχ'παρκ μείνη δέ άνοικτη μεχρι τής 2«ς Ιουλίου άπό τής 9—1? π. μ. καί άπό τής 4—7 μ μ. συμφώνως τώ νόμφ. Εάν έν τος πέντε ήμε,ρών άπό τής ή μέρας τοθ πλειστηριασμοθ γί νη προσφορά 5 ο)ο επί πλέον της υπό τοθ τελευταΐου πλειό δότου γενομένη», τοιαύτης, ό πλειστηριασμός έπανσλαμβά νεται διά τό πλειοδοιηθέν κτή μα την επομένην Κυριακήν 16ην Ιουλίου 1939 έν τώ αύ τξ> τόπω καί χρόνω ενώπιον
  τοθ αύτοθ ύπαλλήλου καί ύ
  πό τούς αύτούς ώς ανωτέρω
  δρους. Πάντα τα έξοδα τα
  αφορώντα τόν πλειστηριασμόν
  δημόσιοι καί κοινοτικοΐ φό
  ροι, κηρύκεια, συμβολαιογρα
  φικά εξοδα καί μεταγραφής
  βορύνουσι τόν τελευταΐονπλει
  οδότην. Έφ' φ εγένετο τό
  παρόν σήμερον την δεκάτην
  έννάτην (19) τοθ μηνός Ίουνί
  ου ημέραν Δευτέραν τοθ χιλι
  οστοΟ έννεακοσιοστοΟ τριακο
  στοθ έννάτου (1939) 6'τους έν
  'Ετΐάνω Άρχαναις Τεμένους
  καί έν τώ ένταϋθα κατά την
  θέσιν Ρυάκι κειμένφ συμβολαι
  ογραφείω μου ίδιοκτησία των
  κληρονόμων "Εμμανουήλ Ρασι
  δάκη, δι' δ καθωρίσθησαν τέ
  λη καί δικαιώματα εΐσπρακτέα
  δραχμαί εκατόν δεκαπέντε
  (115) καί υπεγράφη παρ' έμοθ
  τοθ συμβολαιογραφου.
  Ό Συμβολαιογράφος Άρχα
  νων.
  Ν. Α. Μαυρογιάννης
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΣ ΑΦΗΝΑΣ8
  Πλησίον £τκθ. Μοναστηράκι
  Παρέχη πάσαν ηληροφορΐ-
  κν π δΐίυκόλυνσιν Ιατρική;
  φύσεως, είς τούς είς Αθήνας
  μΒταβαίνοντας άσΒϊνβϊς συμ¬
  πολίτας τού.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έξ Ά
  θηνών δπου εΐχε μεταβή πρός
  παρακολούθησιν τής μόθας των
  σολέϊγ καί ματλασε ή δνΐς Μαρία
  Τζανάκη κομίοασα πλουσίαν συλ
  λογήν μοντίλων.
  Έργαστήριον παραπλεύρως Πατ
  μανίδη—Κούρτη.
  — Ή έκδρομή τής Ε. Γ. Ο.
  Η. είς Σητείαν.
  Ή "Ενωσις Γυμναστικήν Όργ*·
  νώαΐων Ήρβκλείου (τμήμκ έκ-
  δρομων καί περιηγήσβων) βργ«
  νώνβι διά την 1-3 Ιουλίου είς
  Λιμένα Σητείας-Μόν ήν ΤοπλοΒ
  την , έην αυτής έκδρομην. Τό
  πρόγραμμα τής έκδρομής προ
  βλϊίΐει γρβΐφΐχην διαδρομήν είς
  λιμένα Σητείας διά Σχοινοαίλι
  Σφάκα;, παραμονήν είς την Ιστβ
  ρικήν Μονην Τοπλοϋ μέχρι τής
  2 μ. μ. τής Κυριακήν, 2 Ιουλίου
  στεφανιυμα τοΰ μτνπμϊίου τοθ
  Βιτσέντζου Κορνάρου κ.λ.π, έγγυ
  ά ται δέ χάθβ επιτυχίαν.
  —Τό προσωπικόν των Τρια-
  τατικων γραφείων Μαλ-
  λών κοιί Παχείας "Αμμου.
  Τό ϋφυπουργείον παρο» τφ Προ
  έδρω τής Κυββρνήββως, μ«ς έκβΐ
  νοποίησε χθές τό κατωτέρω έν
  γράφον τό οποίον ή Γεν. Διοί
  κησις απηύθυνε πρός αϋτβ σχβτι
  κώς μέ την τοποθέτησιν ΰπαλλή
  λων είς τα Τ.Τ.Τ. γραφβϊα Νβτλ
  λών καί Παχεία; "Αμμου:'
  «Κατόπιν τοΰ ύπ' αριθ. 23634
  έ. έ'. πρός τό 'Υπουργεϊον τής
  Συγκοινωνίαν ΰμετέρου έγγρά
  φού εχομεν την τιμήν νά 'γνωρί
  συμεν υμίν βϋν τή έπιστροφτί τοθ
  διά τούτου διαβιβαοβέντος άκοκόμ
  μκτος τής εφημερίδος «Άνόρθω
  βις» Ηρακλείου, ότι β(ς τα Τ.Τ.Τ.
  Γ' τάξιν; ' τής ήμκτέρας δικαιο
  δοσίας Μαλλών καί Παχ. "Αμμου
  θά τοποβετηθώσιν ΰπάλληλοι ώς
  ηροϊβτάμενοι άμα ώς έπιτρίψΜσι
  τουτο «Ι άνάγκοα τής ΰπηρ*
  οίας.
  Ό ΰπουργός Γεν, Δ)τής Κρήτης
  π. σφακιανάκης;».
  —Δωρεκί.
  Ή οίκογβνεια Ιωάννου Κανι
  τάκη προβέφβρεν «Ις τίς Γερόν
  τιοσες πλούσιον κβ| εκλεκτόν
  φαγητόν μετά φρούτων, &ρτου
  καί οίνου, είς μνημόσυνον έν
  νεαήμκρον τοΰ αλησμονήτου των
  Ιωαν Καννετάκη Έπίσης η οΐκο
  γένεια Παπαδιανοΰ προσίφερεν
  πλούσιον φαγητόν μβτά φρούτων,
  άρτου καί οίνου είς τρίμηνον
  μνημόσυνον τοΰ προβφΐλοΰς της
  πατρός καί συζύγου. Ό Μορφω
  τικός Ζύλλογος βϋχαριστεΐ θβρ
  μώς τούς δωρητάς.
  — Έπίσης ή οΐκογίνεια Ί. Κο
  σμβδάκη προσέφβρεν υπέρ τδν
  έν ταίς έπανορθωτικαϊς φυλκ
  καΤς κρατουμένων δραχμάς π<ν τακοσίας (500) είς μνήμην τής προβφΐλοΰς της Εύαγγϊλίας ΟΙ φυ λκκιβμένοι εΰχαριστοϋν θερμώς. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Σημερον 21ην Ίουνίου θέλουν διανυκτβρεύβη τα φαρμακεΐα θεοδ. Γεωργιάδη καί Κωνστ. Κα νακάκη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκΐα, 6 δός Πεδιάδος («αρά τό θέατρον Πουλακάκη). 3Ι1Ι1Ι11ΙΙΙ1Ι1ΙΙΙ111ΙΙΙΙ1ΙΙ111ΙΙ1ΙΙΙΙΙ1Ι11ΙΙΙΙ1Ι11ΙΙΙ111Ι1Ι11ΙΙ II ΙΙΙΙ11Ι1ΙΙ1ΙΙ1Ι11ΙΙΒΙΙ1Ι||—ι Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ Ι Ι ΖΥΓΑΡΙΕΣ Ι Ι ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1 2 Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ- 3 γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμένου Ξ έργοστασίου Ελένης Κακαβούλη, Έμμ. Παγκά- 3 λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ καί μέ ευκολίας πληρωμάς, παρά τώ άντιττροσώ- πφ χ. Δημ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρχείου. ΠρΙν ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την ίκθεσίν μας. Ϊ1Ι1ΙΝΒΙΙΙΙΙΙ11111011111ΙΙ1ΙΙ1Ι11ΗΙ111ΙΙΙ1ΙΙΙ1111Ι11ΙΙ1Ι11ΒΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι0ΙΗΙΙ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΓίΟΡΘΩΣΪΣ
  ΠρβΙα Τετάρτης
  21 Ίουνίου 1939
  120 Ώρα
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙΟ κ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΙΝ
  ΤΟΝ ΕΡΓΑ2Ι0Ν ΤΟΝΝ0Μ08ΕΤΙΚΟΝ
  ΣΟΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΔΙΑ ΤΟΗ ΗΟΜΟΗ ΤΗΣ ΟΥΑΕΤΕΡΒΤΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντ*·
  ποκριτού μας).·— Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι έξ Ούασιγκτώνος βεβαιούν ότι
  ό πρόεδρος των Ηνωμένον Πολιτειών
  κ. Ρούσβελτ, έπιμένει είς την συνέχι
  χιαιν των εργασιών τής Βουλής καί
  Γερουσίας τής Άμεριχής μέχρις ότου
  ψηφισθή ό νόι*-ος περί ούδετερότητος
  Ό νόμος ούτος ώς γνωστόν θά περι
  έχη ούσιώδεις τροπολογίας τού πάλαι-
  ού, ώστε νά δύναται ή κυβέρνησις
  τής Συμπολιτείας νά έφοΰιάζη τα κράτη
  άτινα ήθελον υποστή επίθεσιν καί νά πο·
  λιτεύεταε αναλόγως πρός εξασφάλισιν
  τής είρήνης.
  Πως καδορίζεται ή στάσις
  τής Αγγλίας έναντι της Ίαττωνίας.
  ΠΡΟΒΛΕΠΈΤΑΙ ΖΩΗΡΑ
  Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ 1ΝΤΙΟΟΛΙΤΕΥΣΕΟΣ
  ΕΙΣ Τ Ο ΑΜΕΡΗ1 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝ %Ι 2Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κατά τάς έξ Ούασιγ¬
  κτώνος πληροφορίας ή αντιπολίτευσις
  έν Άμερική προτίθεται νά αντιδράση
  εναντίον τής πολιτικής τού κ. Ροΰ
  ββελτ.
  Ή αντίδρασις μάλιβτα αυτή τής ά
  μερικανικής αντιπολιτεύσεως, προβλέ-
  πεται ζωηροτάτη.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΑΗΟΚΑΕΙΣΜΟΪ ΤΟΥ ΤΙΕΗ-ΤΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας)— Καθ* ά* τηλεγρα,φούν
  έκ τού έξωτεριχού ή έν Τιέν—Τσίν κα
  τάσταισις λόγω τού διενεργουμένου εί
  βέτι άποκλεισμού τής διεθνοΰς ζώνης
  υπό των Ίαπώνων έπεδεινώθη. Οί πό-
  λιορκούμενοι στερούνται καθ* ολοκλη¬
  ρίαν σχεδόν, είδών πρώτης άνάγκης
  κνί τροφίμων.
  Η ΙΑ Π ΰ ΝΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ
  ΚΑΘΕ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι είδήσεις
  έκ τής "Απω Άνατολής άναφέρ,ουν ό¬
  τι ή Ίαπωνία είνε άντίθετος πρός
  κάθε μεσολάβησίν τρίτου πρός ρύθμι¬
  σιν των έν Τιέν—Τσίν καί αλλαχού
  προχυψάντων ζητημάτων μεταξύ αυτής
  καί τής Αγγλίας. Ή Ίαπωνία, κατά
  τας ιδίας πληροφορίας, έπιμένει επί
  τής άμέσου άποοοχής των άξιώαεων
  αυτής ύτφ των "Αγγλων.
  ΕΠΕΤΥΧΕ ΠΛΗΡΩΣ
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΑΣΚΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—■ Είς την χθεσινήν άν
  τιαεροπορικήν άσκησιν έλαβον χώραν
  τρείς άλλεπάλληλοι είκονικαΐ έπιδρο*
  μαί άεροπλάνων εναντίον τής πρωτευ¬
  ούσης.
  Κατά τούς ειδικούς τού βτρατού
  καί τής άεροπορίας, ή άσκησις αυτή έ-
  αημείωσε πλήρη επιτυχίαν.
  ΤΗΝ ΑΙΚΗΣΙΝ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥβΗΣΑΝ
  Ι*.Μ..1 ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙΟ». ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα,·
  ποκριτού μας).— Τάς φάσεις τής χθεσι-
  νής άντιαεροπορικής επιδείξεως παρη¬
  κολούθησαν ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς καί
  ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς.
  ΟΡΙΑΜΒΕΥΤΙΧΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
  ΤΟΥ ΟΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΕΑΤΡίΥ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα
  «οκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται έκ Λον-
  δίνου ότι υπήρξεν θριαμβιυτιχή ή έπι-
  τυχίχ τού θιάσου τού Βασιλικού μας
  Θεάτρου ό οποίος άνεβέβασε χθές την
  «Ήλέκτραν» είς αγγλικόν θέατρον.
  ΡΩΜΗ 20 ΊουνΙου (ίδ. ύπη
  ρεσΙα).Τηλεγραφήματα έκ Λον
  δΐνου άναφέρουν ότι χθές με
  τα την συνεδρίασιν τής επι
  τροπής επί των εξωτερικών ή
  τις διήρκεσεν επί μακρόν, συ
  ζητηθείσης αποκλειστικώς τής
  έν Άπω Ανατολή καταστά
  σεως, ό κ. Τσάμπερλαιν προέ
  βη είς δηλώσεις ενώπιον τής
  Βουλής των Κοινοτήτων.
  Ή κατάστασις έν Τιέν—
  Τσίν, ετόνισεν ό Άγγλος
  πρωθυπουργός, δέν έχει άκό
  μη διευκρινησθή. Ούδεμΐα δια
  κοΐνωσις τής κυβερνήσεως τοθ
  Τόκιο άφορωσα τό ζήτημα
  τοθτο ελήφθη μέχρι τής ώρας
  είς τό Λονδίνον.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν συνεχΐ
  ζων ανέφερεν δτι ή έπιτροπή
  επί των εξωτερικών έπεφόρτι
  σε τόν λόρδον Χάλιφαξ νά
  προσκαλέοη τόν Ίάπωνα πρε
  σβευτήν καί νά υποβάλη είς
  αυτόν άπό μέρους τής Άγγλί
  άς ερωτηθείς επί των συμ
  βαινόντων είς Τιέν Τσίν καί
  ειδικώς επί των σκοπών οΰς
  έπιδιώκει ή Ίαπωνία.
  ΡΩΜΗ 20 Ίουνίου (Ιδ. ύπη
  ρεσία) — Έκ Σαγκάης άγγέλ
  λεται δτι έπειδή είς Τιέν—
  Τσίν παρ' δλα τα μέτρα τα
  όποΐα λαμβάνουν αί ίαπωνι
  καί αρχαί οί Κινέζοι κατορθώ
  νούν νά έξέρχωνται έκ τής
  άποκεκλεισμένης ζώνης τήςπό
  λεως, εδόθη διαταγή καί έτέ
  θη γύρω άπό τα φράγματα
  ηλεκτρικόν σύρμα ίσχυροτά
  της εντάσεως διά νά κατα
  στβ τοθ λοιποθ άδύνατος
  ή διέλευσις των Κινέζων.
  ΡΩΜΗ 20 Ίουνίου (ίδ. ύπη-
  ρεσία).—Κατ' είδήσεις έκ Μό
  σχας αί άγγλορωσσικαΐ συν-
  εννοήσεις παραμένουν στάσι
  μοί. ΚαμμΙα. νέα συνάνιησις
  δέν επραγματοποιήθη μεταξύ
  των κ.κ. Μολότωφ καί Στράγκ
  δεδομένου δτι ό τελευταΐος ά
  ναμένει όδηγΐας τής κυβερνή
  σεώς τού
  Σχετικώς μέ τό ζήτημα των
  άγγλοσοβιετικών διαπραγμα
  τεύσεων ήοωτήθη χθές είς την
  Βουλήν των Κοινοτήτων δ κ.
  Τσάμπερλαιν. "Ο κ. Τσάμπερ
  λσιν απήντησεν δτι διά την
  τελικήν επίτευξιν συμφωνίας
  Εν μόνον έμπόδιον ύπάρχει έκ
  τος άπό τό ζήτημα των έγγυή
  σεων πρός τα βαλτικά κρά¬
  τη· ______
  ΡΩΜΗ 20 ΊουνΙου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα).—Βόμβα εκραγείσα είς
  την πλατείαν των Ίεροσολύ
  μων έφόνευσε 18 καί ετραυ¬
  μάτισεν 24 "Αραβος. Οί Ά
  ραβες προέβησαν είς άντεκδι
  κήσεις είς βάρος των ΈβραΙ
  ών.
  ΡΩΜΗ 20 Ίουνίου (15. ύπη
  ρεσία).—Ό δόκτωρ Γκαΐμ-
  πελς επέστρεψεν έκ Δάντσιγκ
  είς Γερμανίαν. Αναχωρών ό
  Γερμανός ύπουργός προεπέμ
  φθη έπευφημηθείς ένθουσιω
  δώς, υπό τοό λαοθ τοθ Δάν·
  τσιγκ. Σημειωτέον ότι οί έθνι
  κοσοσιαλισταί διεκήρυττον κα
  τα την αναχώρησιν τοθ κ.
  Γκαΐμπελς δτι έπιθυμοθσι την
  παρουσίαν τοθ Φύρερ είς
  την πόλιν των.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΊΣ ΕΙΣ ΤΙΕΝ-ΤΣΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσΐο).—Ή εφημερίς «Έ-
  ττοχή» γρόφει δτι πρέπει νά
  ληφθοθν σοβαρώς ύπ' 6ψιν τα
  συμβαΐνοντα είς Τιέν—Τσίν,
  διότι συμτΐίπτει μέ τάς έντό,
  νους, πολεμικός προετοιμασί
  άς τής ΓερμανΙας καί διότι
  είνε κοινή ενεργεια τής Ίαπω
  νΐας καί ΓερμανΙας άποσκο
  ποθσα νά άποσπάση την προ
  σοχήν τής Αγγλίας έκ τής
  Εύρώπης. Ή εφημερίς «Όρ·
  ντρ» παρατηρεϊ δτι οί άγγλι
  κοΐ κύκλοι έφαίνοντο (κανο
  ποιημένοι κατόπιν τής χθβσι
  νής συναντήσεως τοΰ κ. Χάλι
  φαξ μετά τοθ Ίάπωνος πρε
  σβευτοθ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίουνίου (ίδ. δ
  πηρεσία.)— Ή «Έποχή» γράφου
  ο% επί των άγγλοσοδιετιχων τονί'
  ζει δτι δέον νά θεωρηθή προσε-
  χής ήσυμμαχία'Αγγλίας—Σοβιέτ.
  —Ό «Δημοκρατίας» δημοσιιύει
  άρθρον τοθ κ. Μπλούμ συνιστων-
  τος μετριοπάθειαν είς τα δημο·
  κρατιχά χράτη καί θετιχήν προ
  σπάθειαν άποφυγής τοθ πολέμου
  έν αντιθέσει πρός τα κράτη τοθ &
  ξονος. Συνεχίζων δ κ. Μπλούμ δ
  πογραμμίζει δτι ή Γερμανία ώ;
  άποδεικνύεται τελευταίως τείνει
  πάλιν νά έπαυξήση τόν θόρυβον
  γύρω άπά τό ζήτημα τοθΔάντσιγκ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ίουνίου (ίδ. δπη
  ρεσία.)—Κατ' είδήσεις έξ Άθη
  νων ή έπιτυχία τή; προχθεσινάς
  άντιαεροπορικής άσκήσεως όφείλε
  ται είς την τυφλήν δπακοήν τοθ
  λαοθ τής έλληνικής πρωτευούσης
  είς τάς διαταγάς %αλ όδηγίας των
  άρχών έπιδειχθείσης παρ' αύτοθ
  παραδειγματικής πειθαρχίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 ΊουνΕου (ίδ
  δπηρεσία).—Έκ Λονδίνου δια
  ψεύδεταΐ ή πληροφορία 8τι θά δ
  ποβληθώσι νέαι προτάσεις είς Μό
  σχαν.
  —"Επί των άγγλορωσσικών δ
  κ. Τσάμπερλαιν θά προβή πιθανώ
  ταΐα είς νέας δηλώσεις εντός τής
  εβδομάδος.
  —Ιάπων στρατηγος προέβί} είς
  Σαγκάην είς δηλώσεις επί τοθ
  ζητήματος τοθ Τιέν—Τσίν τονί¬
  σας 8τι είνε τό σοβαρώτερον τό
  οποίον άντιμετωπίζει ή Ίαπωνία
  είς την Βόρειον Κίναν, φοβουμένη
  δτι ή αγγλικη έκχώρηαις θά γ[
  νη άντιϊαπωνική βάσις. Πάντως ή
  Ίαπωνία, «ατά την γνώμην τοθ
  ίδίου, δέν σκέπτεται νά χαταλά
  βη διά τής 6ίας την έκχώρη
  σιν τής Αγγλίας.
  Ή επί λύσις ύττοδέσεων των πολιτών.
  Έγκύκλιος Ύπουργείου Εσωτερικόν.
  Ό ύπουργός των Έσωτερι
  κων κ. Δουρέντης απηύθυνε
  πρός τούς Νομάρχας καί άλ¬
  λην εγκύκλιον σχετικώς μέ
  την ταχυτέραν διεκπεραΐωσιν
  καί επίλυσιν των ζητημάτων
  των πολιτών τα όποΐα έξαρ-
  τώνΐαι έκ των διοικητικών άρ
  χών> Ή έν λόγω έγκύκλιος
  έχει ώς εξής:
  «Αφορμήν λοβόντες έξ υπο
  βαλλομένων είς τα ύποι,ργεΐα
  άναφορών πολιτών περί ζητη
  μάτων, ών ή έπΐλυσις άνάγε
  ται είς την άρμοδιότητα υμών
  παρακαλούμεν δπως μεριμνή
  σητε ίνα, διά Εημοσιεύσεων έν
  τώ τύπω, διά διαλέξεων, δι'
  άναγνώσεων άπ' άμβωνος
  καί διά παντός .ετέρου προσ·
  φόρου μέσου, καταστή είς πάν
  τας γνωστή ή έκ των κειμέ-
  νων διατάξεων εύρεΐα άρμο-
  διότης υμών ώστε νά παύση
  τοθ λοιποθ ή προσφύγη πολι
  των είς τα ύπουργεϊα διά
  τοιαθτα ζητήματα.
  Επί τούτοις καί πρός τόν
  σκοπόν τής ταχείας εξυπηρε¬
  τήσεως των πολιτών, παρακα
  λοθμεν όπως γνωστοποιήσητε
  έπΐσης δτι, προκειμένου καί
  περί ζητημάτων, άναγομέ
  νων είς την άρμοδιότητα των
  υπουργείων, δέον οΰτοι ν' ά
  πευθύνωνται πρός ταθτα δι
  υμών, Ίνα έν τοίς δΊοβιβοστι
  κοΐς έγγράφοις πρός τα οίκεΐα
  ύπουργεϊα πσρέχωνται πάσαι
  αι* άπαιτούμεναι πληροφορίαι
  πρός πλήρη τής υποθέσεως διά
  γνώσιν, άποφευγομένης ούτω
  τής διεξαγωγής άσκόπου άλ
  ληλογραφίας, έξ ής έπιβραδύ
  νεται ή έπίλυσις των ζηχημά
  των. Ό Ύπουργός
  Ι. ΔΟΥΡΕΝΤΗ2»
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΓΓΛΟΥ
  Αφίκετο χθές άεροπορικώς
  είς την πόλιν μας ό Άγ-
  γλος τέως ύπουργός καί νυν
  βουλευτής χ. Χάρολδ Μίκκελ
  καταλύσας είς τό ξενοδοχείον
  «ΜΙν&κ». Τόν διακεκριμένον
  Αγγλον ύπεδέχθησαν είς τό
  αεροδρόμιον αί αρχαί Ηρα¬
  κλείου. Την μεσημβρίαν πά
  ρετέθη είς τό αγροκήπιον γεΟ-
  μα δοθέν πρός τιμήν τού υ¬
  πό τοθ Δήμου. Τό άπόγευμα
  δέ ό Άγγλος βουλευτής έπε
  σκεφθή την Κνωσόν καί τό
  Μουσείον συνοδευόμενος υπό
  τοθ Δημάρχου κ. Γεωργιάδου
  καί τοθ προέδρου τής Τοπικής
  Επιτροπής Τουρισμοΰ κ. Βοΐ
  λα.
  ΑΙ ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
  Ή Νομαρχία Ηρακλείου έ-
  κοινοποίησε πρός τάς ένδι
  αφερομένας αρχάς διαταγήν
  τοθ ύπουργείου Έσωτερικών
  διά τής οποίας γίνεται γνω
  στόν δτι δέν είναι δυνατή
  ή υπό των Δήμων καΐ Κοινο
  τήτων άνάληψις των δαπα
  νων προμηθείας σφραγΐδων
  πρός σφράγισιν σφαζομένων
  ώων.
  ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΗΛΙΑΚΗ
  Άφίχθη είς ιήν πόλιν μας
  μεταβαίνων είς ΧανΙα ό κ.
  Ιωάννης Ηλιάκης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  Άγβρά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών τοθ Έμ
  πορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμε
  λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίώϊς σ', δρ. 13.— 16.
  ρ" > 9-12
  Ελεμέδες α',β' » 5.-6.—
  Ταχτάδες α', β'. » 4-5.—
  "Ελαια 3—5ο * 26.50
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ. » 25,— 28.—
  Μαλεβυζίου ' » 3.50
  Σΐτος » 7.— 6 8.—
  Κριθή / - 5.-----
  Βρώμη » 5 60 6.50
  ΒΙκος »
  Μέταξα » 550.-
  Κουκούλια »
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ
  σωματείου _τεχνιτόν ζαχαρο
  πλαστών εξελέγησαν: Πρόε
  δρος Χρ. Σπύρτζης, . άντιπρό
  εδρος Ιωσήφ* Μπαρμπσρΐγος,
  γεν. γραμματεύς Θεοδ. Σασ
  λόγλου, ταμΐας 'Ελευθ. Μο
  νουσάκης, μέλη Ιωάν. Τσι
  κουράκης, ΒασΙλ. Λιοδάκης
  καί Γεώργ. Μαγδαληνός.
  Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ίΐΡΓΑΣΙΑΣ
  Ανεχώρησεν εντέυθεν προ
  κειμένου νά εκπληρώση τάς
  στρατιωτικάς τού ύποχρεώ
  σεις ό Έπόπτης Εργασίας
  Ηρακλείου κ. Νικολόπουλος,
  ΜΕΤΡΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΚΗΔΕΙΟΝ
  Δι9 άστυνομιχής διατάξεως ίγ
  χριθείσης δπό τής Νομαρχίας ά
  παγορεύεται ή ίκφορά δι' οίασ
  δήποτε δημοσίας όϊοθ ? άλλου
  δημοσίου μέρου; νεκρών μέ
  εκτεθειμένον είς κοινήν θέαν
  πρόσωπον τό οποίον δέον νά
  είνε χεκαλυμμένον καί έντθς
  των ναών χατά την νΐχρώσιμον
  άχολουΒίαν, έφ' ίσον δπάρχει
  πράς τοθτο άποχρών λόγος. Έπί-
  ση; άπαγορεύεται ή έκφορά ή με
  ταφορχ νΐκρών δι' όχημάτων μή
  ειδικώς πρός τοθτο προωρισμέ/ων
  Ήδιέλευσις κηδειών έκ τήςΔεωφό
  ρου Βασιλέως Γεωργίου καί τή;
  πλατείας Ελευθερίας απηγορεύθη
  άφ' ετέρου, δπως έπίσης άπηγο
  ρεύθη ή άνάρτησις καί τοποθετή
  σις νεκριχών είδών έξω των πω
  λούντων αυτά καταστημάτων τα
  όποία επιπροσθέτως όφείλουν νά
  καλύπτουν τάς προθήκας των δι'
  δφάσματος ή δι' άδιαφανοϋς δα
  λου. Διά τής αυτής διατάξεως
  άπαγορεύεται ή ίξω των θυρών
  καί έξωστών των οΐχι&ν έξ ώ>
  πρόχΐιται νά γίνη έκφορά νεκροθ
  άνάρτησις μελανών παραπετασμά
  των καί περιβλημάτων.
  Η ΣΧΟΛΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως δημοσιεύεται νό
  μος διά τοθ όποίου άναδιορ-
  γανοθται ή σχολιατρική ύπη
  ρεσία,
  0 Πρωϊνή
  ή
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΔΕΧΘΗ
  ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΕΠΙ ΤΟΝ ΕΠΊ» ΤΡΗ ΒΑΑΤΙΚΟΗ
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΝΤΟΤΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφούν πρός
  τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ή αγ¬
  γλικη κυβέρνησις απεδέχθη τάς άπό·
  ψεις τής Ρωσαίας όσον άφορα την εγ¬
  γύησιν πρός τα βαλτικά κράτη.
  Αί αυνεννοήσεις έν τω υιεταξύ είς
  την Μόσχαν συνεχίζονται ώατε νά έλ·
  πίζεται ή επίτευξις όριστικής αυμφω·
  νίας.
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΥΣΦΟΡΕΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΙΝ
  ΤΗΣ ΣΥΜΗΗΙΕΟΣ ΤΟΥ «ΟΙΝΟΥ ΜΕΙΟ!1|Ϊ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Ίουνίου(τού άνταπο
  κριτοΰ μας).— Έξ Άγκυρας αγγέλλε¬
  ται ότι ό τουρκιχός τύπος έκδηλώνιι
  την δυσφορίαν τού διά την επιβρά¬
  δυνσιν τής συνάψεως τής άγγλοσοβιε·
  τικής συμφωνίας τονίζων ότι κατόπιν
  τούτου τό μέτωπον τής είρήνης μένει
  εκτεθειμένον είς σοβαρούς χινούνους.
  ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΚΙΟ
  ΑΘΗΝΑΙ.2Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας.)— ^Τηλεγραφούν έκ τού
  έξωτερικού ότι ή ΛΙεγάλη Βρεττανία
  απηύθυνεν έντονον διαμαρτυρίαν πρός
  την ίαπωνεκήν κυβέρνησιν τής οποίας
  έφιβτά χαΐ πάλιν την προσοχήν επί
  της έν Κίνα καταστάσεως ήτις έξελίσσε·
  ται πάντοτε είς βάρος των βρεττανι-
  κών ■ συμφερόντων.
  Ο ΛΘΓΟΣ ΤΟΥ ΧΑΛΛ
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Π^ΡΓ^Ϊ__ΤΗ Η ΙΑΟΟΝΊΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Κατά τάς έχ τού έξω-
  τερικού πληροφορίας ό λόγος τού Ά'
  μερικανού ύπουργού των Εξωτερικών
  κ. Χάλλ επί τού άγγλοϊαπωνιχού ζη¬
  τήματος θεωρείται ,προειδοποίηιις διά
  την αποφασιστικήν στάσιν τής Άμερι-
  κης έναντι τής Ίαπωνίας.
  ΑΥΡΙΟΝ ΦΒΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝ01 ΒΑΣΙΛΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ %Ό Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι την προσέχη
  Πέμπτην (αύριον) άφικνούντα,ι είς την
  Αγγλίαν έπανερχόμενοι έξ Άμερικής
  οί ΒρεττανοΙ βασιλείς.
  Ο ΖΩΓΟΥ ΕΓΚΑΤΕΣΤΑΘΗ
  ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  *2Ο Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Λον¬
  δίνου πληοοφορίας ό βασιλεύς τής Άλ·
  βανίας Ζώγου εγκατεστάθη οριστικώς
  είς την Αγγλίαν.
  ΠΟΤΕ ΟΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΟΣΙ
  ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α Ν ΤΙΠ ΟΙΗ Α
  ΡΩΜΗ 2Ο Ίουνίου (ίδ. υπηρε¬
  σίαι).—· Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου
  ή αγγλικη κυβέρνησις μελετα άντίηαι»
  να εναντίον τής Ίαπωνίας. Πάντως,
  είς τα άντίποινα. ταύτα ή Αγγλία δέν
  σκέπτεται νά σπεύση πρίν ή1 διαφωτι-
  αθή επί τής έν γένει καταστάσεως είς
  την 'Άπω Ανατολήν. Έκ παραλλή-
  λου οί γαλλικοί κύκλοι έλπίζουν ό-
  "86 ή Αγγλία θα δεχθή τας ίαπωνικάς
  άπόψεις διά νά προστατευθή ή λευκή
  φυλή κ»1 τ* συμφέροντά της είς την
  "Απω Ανατολήν.