97446

Αριθμός τεύχους

5197

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

22/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "** ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ "
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣιΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  ΠΡΜΠΤΗ
  Αιγυπτου
  ΙΙίΠΙΙΙΙΠ
  έτησία λίραι Β
  ίξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίτ,ησία δολ. 16
  22
  ίξιίμηνος » 8
  ΪΙμή
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Λραχ. 2
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. . ΦΥΛΛΟΥ 5197
  ΤΟΥ ΠΛΗΙΥΣΜΟΥ ΤΗΣ 1ΟΡΑΣ
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών
  άναφέρουν ίτι είς τό υπουρ
  γεΐβν τής Έθνικής Οίκονο.
  μίας ήρχισαν καί συνεχίζβν
  ται αί πρβπαρασκευαστιχαί
  εργασίαι δια την γενικήν ά
  πογραφήν τοΰ πληθυβμοΰ |
  τής χώρας Ή άπβγραφή, ώς
  ανεκοινώθη θα γίνη τό έρχό
  μενον έτος θά ληφθή δέ μέ
  ριμνα ώστε τ' άποτελέσμα-
  τά της νά είναι απολύτως
  άκριβπ. Ή άπογραφή θα έ
  νεργηθή υπό τής στατιστι-,
  κης υπηρεσίας έν συνεργα
  σία μέ την γεωγραφικήν ύ
  πηρεσίαν στρατοΰ καί μέ
  τάς δημοτικάς καί κοινοτι-
  κάς αρχάς ώστε νά έξασφα
  λισθή πλήρως ή έπιτυχία
  της.
  Ημείς ήσχολήθημεν καί
  άλλοτε πρό καιροΰ μέ τό
  ζήτημα αύτό καί έξεφράαα
  μέν την γνώμην ·τι ήτο
  οχι μόνον ωφέλιμον άλλά
  καί επιβεβλημένον νά διε¬
  νεργηθή ή γενική άηογρα
  φή τού πληθυσμοΰ τής χώ¬
  ρας. Δι' αύτό καί αίαθανόμε
  θα τώρα Ιδιαιτέραν όλως Ι¬
  κανοποίησιν πληροφορούμε
  νοι «τι ή Κυβέρνησις έλα
  βε σχετικήν απόφασιν καί ο
  τι αί άρμόδιαι υπηρεσίαι ήρ
  χισαν τάς προκαταρκτικάς έρ
  γασίας διά την εκτέλεσιν τής
  χυβερνητικής αποφάσεως.
  Ή γενική άπογραφή τού
  πληθυσμοΰ είναι άπαραίτη
  τος διότι άπαραίτητος είναι
  διά την οργάνωσιν επί ά
  οφαλών βάσεων τής οίκονομι
  κης καί πνευματικής ζωης
  τής χώρ«5» ή στατιστική.
  Ούτε ειμπορεί νά εννοηθή
  σύγχρονος οργάνωσις καί
  συστηματοποίησις τής οίκονο
  μίας καί ύγιής διάρθρωσις τού
  κράτους χωρΐς πλήρη, άσφα
  λή καί αυγκεκριμένα στα
  τιστιχα στοιχεϊα. Τουτο άλ
  λωστε κατηνβήδη άπό έτών
  υπό όλων των προηγμένων
  χωρών. Καί δι' κύτό παντοΰ
  ·π«υ ύπάρχει οργάνωσις, ού
  στημα, συγχρονισμένον Κρά
  τος, άποδίδεται μεγίστη οη
  μ α σία είς την στατιστικήν.
  Άκόμη καί αί μεμονωμέναι
  ίπιχειρήαεις, Ιχουν βάσιν
  καί σύμβουλον τάς στατιστι
  κάς.
  Ιδιαιτέρως δμως είς την έπο
  χήν μας καί είς κράτη κυβερ
  νώμενα μέ τό σύστημα τής
  διευθυνομένης οίκονβμίας,είς
  κράτη βλοκληρωτικά, ή στα-
  τιατική είνε άπαραίτητβς.
  Αυτή θά δώση τόν άκριβή
  καθρέπτην της ζωής μας είς
  δλας τάς έκδηλώσεις της.
  Αυτή θά μάς έμφανίση την
  πραγματικήν είκονα τής κα¬
  ταστάσεως μ«ς, μέ τάς προο-
  δούς της, μέ τάς ανάγκας
  χαί τα άσθενή σημεΐα της.
  Καί αυτή, π στατιστική, δα
  μάς καθοδηγποη εΙ$ τόν δρ*
  μόν τόν οποίον πρέπει
  V
  ακολουθήσωμεν είς την πο¬
  λιτικήν την οποίαν οφείλο¬
  μεν νά έφαρμόσωμεν διά να
  επιτύχωμεν είς τί|ν προσπά-
  θείαν μ«ς, διά
  V
  άναδιοργα-
  νώοωμεν την οικονομικήν
  καί την πνευματικήν ζωην
  μ«ς, διά ν' αύξήσωμεν τό ε¬
  θνικόν είσόδημά μας, δια να
  «νυψώσωμεν την στάθμην
  τού πολιτισμοδ μ«ζ, δ"*
  V
  ά-
  ναδημιοϋργποωμεν την χώ-
  ραν? διά νά καταστήσωμεν
  τί,ν 'Ελλάδα καθ' ίλα σύγ-
  χρόνον Κράτος. Αυτήν δέ
  την στατιστικήν, την πλήρη,
  την άκριβή κ«ί άλάνθαστον
  Βά κάς την δώση μόνον μί«
  γενική χ«ί *«8 ίλ« έι"τ°·
  σμοϋ τής χώρας. Τοιαύτη α-
  πογραφή ενηργήθη κατά τό
  1928 Άλλά ύπάρχουν πολ¬
  λαί αμφιβολίαι ώς πρός την
  ακρίβειαν των άποτελεσμά·
  των της. Καί τουτο διότι τό-
  τε δέν υπήρχαν έπαρκεϊς ύ·
  πάλληλοι είδικοί διά τοιαύ¬
  την εργασίαν, διότι έλειπεν
  ή πεΐρα, διότι 'ίαως δέν ώρ·
  γανώθη καλώς, ή τουλάχι¬
  στον δίον καί δπως Ιπρεπε.
  Έκτος τούτου, είς τό διάστη
  μκ τής μεσολαβήσεως δεκκε-
  τίας, ό πληθυσμό; ηυξήθη
  κατά έν έκατομμύριον, έ-
  πήλθον δέ καί κολοσσιαϊαι
  μεταβολαί είς την έν γένει
  ζωήν της χώρας. τΗτο λοιπόν
  έπιβεβλημένη μιά νέα άπο·
  γραφή.Κα! ορθώς απεφασίσθη
  νά γίνη τό ερχόμενον Ιτο£.
  Καλώς δέ έπίσης πιστεύεται
  ότι θά επιτύχη· "Ηδη ύπάρ¬
  χει πλήρη;, ωργανωμένη ύπη
  ρεσία βτατιστικής. Ύπάρχουν
  είδιχοί μέ πείραν καί επι¬
  στημονικήν κατάρτισιν. Γί·
  νεται δέ καί συστηματική
  καί καλώς ωργανωμένη ηρο
  εργασίαι. Επί πλέον σήμερον
  ε νέ περισσότερον ώριμος
  καί παρεακευασμένος ό λαός
  νά βοηθήση είς τό έργον της
  απογραφης. Πράγματι δέ, εί¬
  νε άνάγκη νά δειξουν προ¬
  θυμίαν ολβι καί νά παρά¬
  σχουν την ενίσχυσιν καί την
  συνδρομήν των διά νά επι¬
  τύχη η άπογραφή. Πρέπει
  προ πάντων, νά φανοΰν πρό
  θυμβι, οχι μόνον αί δημοτι¬
  καί καί κοινοτικαί αρχαί
  καί υπηρεσίαι, άλλά καί οί
  πολίται. Διότι ή έπιτυχία
  της άπογραφής θά εξαρτηθή
  έν πολλαίς άπό την προθυ¬
  μίαν χ αί την καλήν θέλησιν
  τοΰ λαοΰ. Άπό την έπιτυχί
  αν δέ τής άπογραφής θά έ
  ξαρτηθή ή καλή Χ«ί επί ά
  σφαλων βάσεων οργάνωσις
  τής δημιουργικής καί εκπο¬
  λιτιστικάς μας προσπαθείας
  καί κατά συνέπειαν ή οίκο-
  νομική καί πνευματική πρό
  οδος τής χώρας μας.
  πολλάκις δχι μόνον διά νά μνημο |
  'εύωνται οΕ ίδιοι άλλά <αΙ δλα :ά πρόαωπα κχί πράγματα τής έ- ποχής των. —"Ωστε τα τραπεζάκι δέν είνε δπως έπιμένουν μερικοί τό πρώ· τον καί τελευταίον μέσον διά νά έπικοινωνοθμε μέ τού; νε· κρούς ;... —Καθόλου. Ή νεωτέρα μετα- φυαιχή μπορεΐ νά έχπλήττη χαί νά παρηγορή τιολλούς. Διά νά έχωμεν δμως Ινα άποτέλεσμα εύ ρυτέρας σημασίαν διά την κοινιο νίαν, τό καλύτερον μεταφυσικως είνε νά άνατρέχωμεν μέ τταρατη ρητικότητα καί ψυχολογιχήν τέ νην είς τάς αχέσεις νεχρων χαί ώντων. —Άλλά μποροθμ» νά δνομάσω μέν τό μέσον αύτό μεταφυσικόν; Διά τόν συζητητήν ή άπορία ήτο ιύνόητος Ό άνθρωπος επί¬ στευεν είς τδ τραπεζάκι. Άλλά μήπως διά τού τελιυταίου αύ τοθ οί νεκροι λέγουν έξυπνότε ρα πράγματα, άπό 8αα παρατάσ σουν είς τους διαλόγους των; Τουναντίον αυμβαίνει νά όμιλοθν είς τό τραπεζάκι διά πράγματα τα δποϊα καλά-χαλά δέν σχετί ζονται ο5τε μέ την παροθσαν ζω ήν άλλά καί ςδΐε μέ την μέλλου σ<χν. Ένώ δ νιχρδς δταν την ζωντανεύση Ινας ίστορικός ή χρο νογράφος φίρμας χαί πρό πάν των μέ τό λεπτό χαί ξεκούραστο μέσ3ν τοθ διαλόγου, τοθ άπλοθ καί συγχρόνως μετρημένου, Ιρ χεται είς άληθινήν επικοινωνί αν μαζί μας. Καί διά την ζω ήν τού έγκαταλείπει τα πρχ χτικώτερα των διδαγμάτων καί ΟΠΒΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΟΜΙΑΟΥΝ Είς την «Ζουρνάλ» ό Κλιμάν Βίοτέλ δημοαιεύει τελευταίως Ινα χαριέατατον νεκριχόν δΐάλο γον. Όμιλοθν οί Κλεμανσώ χαί Ζίφρ έπ' ευχαιρία των άποχαλυ πτηρίων τοθ άνδριάντος τοθ τε- λευταίου. Τό υφος τοθ Βωτέλ είνε τέτοιο πάλιν πού χωρίς νά θέλης ίνθυμεΐσαι τόν Λουκιανόν καί τον Κονδυλάκην! Άλλά τό ζήτημα, κατά τόν Ηρακλειωιην ποί» μετέ- δωκε την πληροφορίαν, ήτο άλ· λο: "Αν όμιλοθν έπειδή τό θέλουν διάφοραι «&πνωτισταί», είς τους νεκρικούς διαλόγου{, αί όμιλίαι των είνε καί περισσότερον πνευ μαΐώδεις καί βαθύΐερα διδακτι- καΕ. ■Υποθέ-.ω δτι τό μδλλον άγνο ούμενον ϊίδος λογοτεχνίας είναι οί διάλογοι των νικρών. Μετά τόν Λουκιανόν μόνον Ινας Μάρχ Τουαίν, άν δέν απατώμαι, κατώρ θωσε νά παρουσιάση μέ εύθυμον δσον χαί παιδαγωγιχόν χαραχτή ρα τό υπερπέραν. Άλλά χαί «λ- λοι ίν υπάρχουν, ϊχουν λησμονή θή, Σήμερον οί τίφοι ένδιαφέρουν μόνον τους ρωμαντιχού; χαί τού; πισσιμιστάς, ουδέποτε δέ σχεδόν τοΰ; οτυλίστας χαί τού; χοινωνι ολόγους. Καί 8μω; άπό Ινα νε¬ κριχόν διάλογον μποροθμι νά επι κοινωνήσωμεν άρκετά σοφά μέ τό πνεθμα των νεκρών. Οί διάλογοί των, βασιζίμενοι επάνω είς την άκριβή θέσιν τής διογραφία; των, χοθ περιβάλλοντδ; των, των τότε γεγονότων, καλών ή χαχών, των ελαττωμάτων χαί προτερημάτων των, χατορθώνουν νά παραδειγμα τίζουν χαί νά διδάσχουν: ΟΕ νέ κροί, ά; μή λησμονοθμε, άποτε λοθν φυοιογνωμία; τοθ παρελ· θόντος. Ή μνήμη των χρησιμεώει διά την εποχήν τού. Άλλά χαί διά την μέλλουσαν ζωήν άφή νει χάποίο συγκριτικόν, ηθικόν, ή υλικόν, συμπίρασμα. ΆρχΕ ζει πολλάκις άπό τόν αύτοέλεγ χον πού είνε χάποτε άρχετά χαυ στιχό; καί διά τόν εαυτόν τού χαί διά τους ίμοίους τού. θέτει Ιται τάς πρώΐας άληθινά; βάσει; διά νά κρίνωμεν ποίαν σημασί αν Ιχίΐ σήμερον ή ζωή καί ποί αν ί θάνατος. * * * "Ας μην αύΐαπατώμεθα. Άσχέ τω; πρός την δύναμιν των μέν τιουμ—δέν θέλω νά άναιρέ σω ίδώ τίποτε, άπλούσταΐα δι¬ ότι δέν εΐμαι παρεαχευχιμένο; —διά την εκπολιτιστικήν θέσιν τοθ αιώνος δ «έγρηγορών» δνθρω πος χαί πρό πάντων £ εμψυ χωμένος, ό πνευματώδη; καί ί εγκυκλαπαιδιχό'ς, είναι έκεϊνος ποϋ θά χρησιμεύση εί; τό πραγ ματιχώτερον μέσον έπιχοινωνί- α; μέ τού; νεχρού;. Μπορεΐ χαί νά μή γράφη διαλόγους. Μπο ρεΐ ώστόσο νά μεταφέρη τού; νεκροΰς άπό τόν άλλον κόσμον χαί μέ τόν προφοριχόν λόγον χαί καθώ; ακριβώς συνέζησε μαζύ τού; αύτός ή χαί μία όλόχληρος έποχή δημιουργιων χαί άποτυ- χιών. Μέ τόν τρόπον αυτόν οί νεχροί θά ίμιλήσουν ϊχι έ- λέφ ίδπνωτιστοθ άλλ' ώ; ζωντα- νοί πλέον καί σαφώ; σχεπτό- μινοι άνθρωποι. Καί ώ; τοιοθτοι υποθέτω θά χρησιμιύσουν ώρι- σμένω;, περισσότερον, διά τού; ζώντας. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Είς τόν κάμπον τής Μεσσαράς Κρητικά δειΑινά ΟΙ ΔΟΥΑΕΥΤΑΔΕΣ Γαλττνερένο, άκύμαντο τό" πέλαγος άντιφέγγιζε μέ τίς μαρμσρυγές τού.. Άκίνητες οί φυλλωσιές των δένδρων Ιχνο γραφοθσαν μέ τό κάρβουνο των σκιών των πάνω στή γή τα πιό άπΐθανα κι' έξαΐσια σέ συνδυασμούς σχεδιασμα- τα. Στεφανωμένα τα βουνά μέ μενεξέδες. Καί οί κάμποι ολοπράσηοι. "Ωρα πού πέ- φτουν οί σκιές κι' άπλώνεται ή θε(α γαλήνη τοθ δειλινοθ ττού αποτελεί την άποθέωσι τοθ κρητικού θελγήτρου. Ου τε τραγοϋδι ό,ηδονιοθ ακούε¬ ται άκόμα οΰιε φάλτσο τζι- τζικιοθ. Μονάχα ό ρόχθος τοθ αΰτοκινήτου βουΐζει είς τ' αύτιά μας καθώς κυλάρουφών τας τίς άτέλειωτες κορδέλ- λες τοθ φθαρμένου χωρίς σκθ ρα, δλο λάκκους δρόμου Ή ρακλείου—Μεσσαράς, πού έλ πίζομε νά έπισκευασθ[" σύντο μα, άφοθ μεταφέρεται τώρα τό σκθρο ϊσ' δλο τού τό μή κος. Κι' είναι παρ' δλα^ τα σκαμτανεβάσματα καί τ' αγ κομαχητά τ5 αύτοκινήτου, ύπέ ροχα ώραΐα ή διαδρομή. Ξε κούρασμα ψυχής, χαρά ματι- ων αύτό τό πράσινο βελοθδο των άμπελιων καί των έληών πού άπλώνεται καί καλύπτει κάμπους καί λόφους καί ρεμ ματιές, μέσ' στό όποΐο ά- στράφτουν ώσάν μαργαριτά- ρια τα χωρία. Κι' είναι έκ- πληκτικό τό θαθμα τής καρ ποφορΐας των άμπελιων. Κα τάφορτα τα κλήματα άπό σταφύλια, γέρνουν κάτω στή γή άπό τώρα, παρ' δλο τό υπο στήλωμα. Πραγματική εύλογία των ούρανών οί τελευταΐες βρο χές μετουοιώνονται τώρα σέ χρυσάφΐσ πού θά κιτρινΐσουν «αί θά λάμψουν ΰστερα άπό λΐγο άνάμεσα άπό τα πράσι σινα φύλλα των άμπελιων. Γονιμοποιημένος ό άνθρώπι νος μόχθος έμφανΐζει την ώ ραιότερη καί πλουσιώτερη δή μιουργΐα τού. Μά νά καί οί δημιουργοΐ: Τούς συναντοθμε καθώς πλησιάζομε στά χω ριά. Κατάκοποι, ήλιοκαμμέ νοι κατεβαίνουν άπ' τίς πλα γιές, άνεβαΐνουν άπό τίς ρεμ· ματιές, προχωροθν μ' άργό αλλά σταθερό βήμα. Έδώ ενας δδηγεΐ τα ζώά τού ψορ τωμένα μέ τα ξανθά στάχυα πού έθερίσθηκαν καί μεταφέ ρονται στ' άλώνι. ενας της άκολουθεΐ πΐσω άπό τα βόδια πού μσσουλοθν ήσυχσ, σιωΐκά καί προχωροθν άργο σάλευτα επάνω στόν άμαξη τό. Πιό π(σω μιά όμάδα μέ δρεπάνια είς τούς ώμους καί μπροστά άλλη όμάδα^ μέ τίς σκαπάνες καί τίς τσουγκρά- νες των. Σέ μιά στροφή τοθ δρόμου, επάνω σέ μιά πέ τρα ψηλή, άπ' δπου φαΐνεται 8λη ή έπαρχΐα τοθ Μσλε βυζΐου, —άπέραντο πέλσγος πρασΐνου—ενας ψηλόσωμος, λεβέντης γέρος, άκουμπισμέ νος πάνω στή διχσλόβεργά τού, μέ τή χαρακτηρισθή— γεμάτη περηφάνεια — στάσι των λεβεντόκορμων Κρητικών, άγναντεύει γύρω, καί πέρα στό βάθος των όριζόντων. Μδς ρΐχνει μιά ματιά έξετα στική καθώς περνοθμε άπό μπροστά τού* καί πάλι καρ φώνει τό βλέμμα τού πέρα στό βάθος δπου ϋψώνονται οί γιγαντιαΐοι δγκοι τής όρο σειράς τοθ ΨηλορεΙτη, θα- ρεϊς κι' άναμετράται μέ αύ τούς. Νοιώθωμε τώρα γιατί μδς κύτταξε μ' αύτό τό βλέμ μα—τούς καλαμαράδες—κα- ταλαβαΐνομε γιατί ό τόιτος αύτάς δέν ύποτάχθηκε ποτέ ψυχικά καί φρονηματικά σέ τύραννο. Τόν προσπερνοϋμε. Καί συναντοθμε άλλους, κι' άλλους, μελΐσσι όλόκληρο πού βομβίζει μέ φωνές, μέ γέλια καθώς γυρνά είς τό χωριό, αύτό τό μυρωμένο ήσυχο δεί λινό. Καί στό χωριό οί νέες, συγυρισμένες, πρόσχσρες προ βάλλουν άπ' τα ποτραθύρια καί στέκουν είς τίς αύλόπορ τες, λυγερές, δροσάτες. Καί είναι δλοι ύπερήφανοι καί αί σιόδοξοι. Μάς χαιρετοϋν—&■ γνωστοι, άγνώστους—είς τα χωρία βλέπετε δέν εΐσεχώ ρησεν άκόμη 6 πολιτισμός πού άπανορευει στοΰς άνθρώ πους τόν χαιρετισμό—καί ά παντοϋν μ' έλπΐδα στίς έ ρωτήσεις μας γιά τή χρονιά: Καλή, πολύ καλή! Μακάρι μο ναχά νά ξετελέψη. Θά πληρω θοθμε τούς κόπους μας καί μέ τό παραπάνω. Είναι αύ τοί πού μδς μιλοθν, οί δου λευτάδες, οί δημιουργοί. Μ.— Η ΕΝΟΣΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΚΑΙ Η 2ΥΓΙΈΝΤΡΟ2Ι! Σ ΜΟΙΡΑΙΣ Ίούνιο; (άνταποκρι τοθ μας).—Την παρελθούσαν Κυρι αχήν 18ην τρέχοντος συνήλθον εί; γενικήν συνέλευσιν εί; τα γραφεία τής Ενώσεως Γεωργικων μει; '-'να προΐτοιμάσουν τού; ά· γρού; αυτών διά την έπιχειμένην σποράν χαί έπιδοθοθν είς την ά· ποξήρανσιν τοθ σταφιδοχάρπου, ίατις λόγφ των εύνοϊκών χλιματο Συνεταιρισμόν Μεσααρα; οί είς | λογιχων συνθηχων τή; Μεοσαρβ; την δύναμιν αυτής ανήκοντες συ νεταιρισμοί, Γνα συζητήαουν χά! λάβουν αποφάσει; 1) διά την άγο ράν παρά τής Ενώσεως άλωνιστι χοθ συγχροτήματο; πρός έξυπηρέ τψιν των παραγωγών χαί 2)|;διά την λήψιν άποφάσεων .διά την χαλυτέραν διεξαγωγήν των έργα σιών τής σιτοσυγκεντρώσιως, έσχά τω; έπεκταθέντος τοθ θεσμοθ τού τού εί; Μεσσαράν. Είς την συνέ λευσιν παρέστησαν άντιπρίσωποι δλων των αυνεταιρισμών των ύπα γομένων εί; την "Ενωσιν, άνθρω· ποι διακρινόμενοι διά την πρόο¬ δον καί άγωνιζόμενοι άνιδιοτε λώς διά την ανάπτυξιν τή; Μεσ σαράς. Έκτό; των μελών τή; Έ νώσεω; παρέστησαν έ προϊστάμε νο; τοθ Πραχτορείου Α'ΓΕ Μοί ρών χ. Τζαγχρουνάκης, δ Έπό πτης Συνεταιρισμόν Ηρακλείου χ Φούμης χαί δ γεωπδνος τής ΑΤΕ χ. Αποστολίδης. Την έναρξιν των εργασιών τής Συνελεύσεως εκήρυξεν δ πρόεδρος τής Ενώσεως χ. Χρ. Καμαριανά χης χαί κατόπιν ήρχισεν ή έξέτα αίς ενός εκάστου θέματο; επί τής ημερησίας διατάξεως. Απεφασίσθη παμψηφεΐ παρά τής Συνελεύσεως ή άγορά άλωνιστικοθ συγχροτήμα τος διά τού; συνεταιρισμόν; τή; Ενώσεως πρός ανακούφισιν αυτών καί κατάργησιν των πρωτογόνων μέσων άλωνισμοθ. Ή απόφασις αυτή τή; Συνελεύσεω; ήτο πράγ ματι έπιβεβλημένη, θά στεφθή δέ δπό πλήρου; έπιτυχία;. Καθώ;ά_ νεκοίνωσεν νώσεως χ. νωαις έντός βραχυτάτου χρο νικοθ διαοτήματος θά προμηθευ¬ θή καί άλλα άλωνιστιχά συγκρο τήματα, ινα δι' ούτών απαλλάξη άνθρώπους καί υποζύγια έκ τοθ έπιπόνου Ιργου τοθ άλωνισμοθ είς εποχήν χατά την οποίον ϊχουν ανάγκην αναπαύσεως χαί προφυλά ξεως έχ των διαφόρων ασθενει ©ν. Άναπαυόμενοι οί πχραγωγοί κατά τδ δίμηνον χρονικόν διάστη μα, δπερ άπαιτεΐται διά τόν άλω ό πρίεδρος τής Έ Καμαριανάχης ή Έ· μεγάλως εύδοχιμεΐ χαί αποδίδει ποιότητα; αρίστα;. Επί τοθ δευτέρου θέματο;, ήτοι τή; σιτοσυγχεντρώσεως δ προϊ3τά μενος τοθ Πραχτορείου χ. Τζαγ χρουνάχης, άπαριθμεΐ τα άγαθά τής έπεχτάσεω; τοθ θεσμοθ τού τού χαί εί; Μεσσαράν χαί συγχαί ρει την "Ενωσιν χαί ίδιατέρω; τόν Πρόεδρον αυτή; διότι άπ' άΡΧήί μ«ΧΡ' τέλους ενήργησε χαί συνετόνισε τα; προσπαθείας τής Ενώσεως, εν συνεννοήσει μετά των διαφόρων υπηρεσιών (ΑΤΕ, Γεωργιχή; 'Υπηρεσία;, Οϊκου Ά· γρότου, Ίνσΐιτούτου καλυτερεύσε ως φυτων), ούτω; ώοτε επέτυχε τό επιδεχόμενον. Έπιτευχθεί ] τής επεκτάσεως τοθ θεσμοθ τούτου ή "Ενωσις θά ουγχεντρώ νη τόν σίτον έχ των παραγωγών διά λογαριασμόν τής Κεντριχή; Έπιτροπή; Προστασία; Έγχωρίου Σίτου ήτι; θά πληρώνη 8—9 δραχμάς χατ' βχάν αναλόγως τής ποιότητος αυτοθ. Ή χειρΐνομΕα αϋΐη τής κυβερνήσεως θά βοηθή οη τόν παραγωγόν Μεσααρ&ς νά περιορίση είς τό ελάχιστον την καλλιέργειαν χριθή; "χαί βρώμης χαί νά στραφή εί; την σ πό ράν τοθ αίτου διά την διάθεσιν τοθ δποίου θά είνε ίξηαφαλισμένος είς τό έξη; αμα τφ άλωνιομφ. Επί τοθ θίματο; τούτου ή Γ*.· νίκη Συνέλευαι; ίξουσιοδότησε τό Διοικητικόν Συμβούλιον τή*; Ενώσεως δπω; έν συνεννοήαει μετά τή; ΑΤΕ προβ$ είς τόν δια χανονισμόν των σχετικών συμδασε ών διά την σιτοσυγχέντρωσιν. Μετά ταθτα δ χ. Φούμης, έπό πτη; Συνεταιριομών ανέπτυξε διά μακρών την σημασίαν χαί τα άγαθά τοθ ΟΙκου τοθ Άγρότου χαί παρεκάλεσεν δπω; πάντες έγ γεαφώσι μέλη αύτοθ. Μετά τό πέρας τής συζητήσεως απάντων των θεμάτων ή Συνέλευσις παμ- ψηφεί ενέκρινεν ίνα αποσταλή εύ χαριστήριον τηλεγράφημα πρός την Κυβέρνησιν δα τό ενδιαφέρον νισμόν, θά άντλήσουν νέ«ς δυνά αυτής υπέρ τής Μεσσαράς, ΤΗτο καιρός. Όρθή άπό πάσης απόψεως ή άστυνομική διάταξις ή άφο ρώσα τα των νεκρικων πομπών καί των κηδειών έν γένει. Καί πιστεύομεν δτι θά εφαρ¬ μοσθή μέ ακρίβειαν είς τό μέλλον. Πρόκειται περί μέτρου πολιτισμοϋ καί ύγεΐας συγ χρόνως τοθ δποίου ή λήψις επεβάλλετο όμολογουμένως. Έπραξε δέ αρίστα ή άστυ- νομική άρχή πού τό είσηγήθη καί ή Νομαρχία τιού τό ένέ κρινεν. ΤΗτο καιρός νά έκλεΐ ψη Μν θέαμα πού δέν εΤ,χε σχέ σιν ουτκ μέ τα εθιμα οΰτε μέ τούς θρησκευτικούς καί τούς τελετουργικούς κανόνας καί πού άπετέλει αναχρονι¬ σμόν καί δεΐγμα καθυστερή σεοος. Ή σχολιατρική. Ή άναδιοργάνωσις τής σχο λιατρικής υπηρεσίας την όποι¬ αν έπιδιώκει ή κυβέρνησις διά δημοσιευομένου εΐδικοθ νόμου ήτο πράγματι έπιβεβλημένη.Ή Ιατρική επίβλεψις των μάθη των καί τοθ διδακτικοθ προ¬ σωπικού καί ή παροχή είς τούς άσθενεΐς Ιατρικής καί φαρμακευτικής περιθάλψεως ύ· παγορεύεται έκ λόγων γενι· κωτέρου έθνικοϋ συμφέρον- τος. Λαμβάνουσα δέ σχετι¬ κήν μέριμναν ή Κυβέρνησις προσφέρει ϋψΐστην υπηρεσίαν είς την χώραν καί παρέχει μίαν επί πλέον απόδειξιν τής φωτισμένης πολιτικής πού ά¬ κολουθεΐ καί τής στοργής πού αΐσθάνεται πρός τόν λαόν καί Ιδιαιτέρως πρός την νέ¬ αν γενεάν πού αποτελεί την έλπΐδα καί τό μέλλον τής φυλής. *** Ή όδόςΛαωνων. €Η άπό «Στσυρακιανής Κα¬ μάρας» μέχρι Δαφνών όδός έξυπηρετοθσα εν άπό τα πλου σιώτερα διαμερίσματα τοθ νο μοθ μας έχει φθαρτ) διότι έ πί μακράν σειράν έτών δέν έ πεσκευάσθη, λόγω τοθ δτι ύ πήρχεν άμφισβήτησις άν είναι έθνική ή' έπαρχιακή όδός. "Η δή δμως διηυκρινήσθη δτι εΤ ναι έπαρχιακή. Ελπίζομεν λοιπόν δτι τό έπαρχιακόν τα μεΐον όδοποιΐας είς την άρ μοδιότητα τοθ όποΐου ύπήχθη διά γνωμοδοτήσεως τοθ νομι κου συμβουλΐου τοθ ύπουργεί ου ΣυγκοινωνΙας, θά φροντΐ ση διά την ταχυτέραν έπισκευ ήν της. Εξοχαί. Μέ την σταθεροποίησιν τής καλοκαιρίας καί την διακο¬ πήν των μαθημάτων των σχο λεΐων ήρχισεν ή έξοδος είς τάς έξοχάς πρός παραθερι σμόν. Προβλέπεται δέ διι εφέτος θά είναι μεγάλη ή κίνησις παραθεριστων. Καϊ θά ήτο καλόν νά λάβη σΧε τικήν μέριμναν ή Έπιτροπή Τουρισμοθ έν συνεργασ'α με τα τής ύγειονομικής ύπηρεσί άς ώστε νά εξασφαλισθή καί ή καλή διαμονή Είς τα μέρη πού συγκεντρώνουν ξένους καί ή προφύλαξις άπό άσθε νεΐας.
  ΑΠΘΡΘΩ2Ι-
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).— Σή
  μερον γιά πρώτην φοράν στό Ή
  ράκλεΐο, ή Ντιάνα Ντάρμπιν στό
  φΐλ—χάρμα : «100 άνδρες Μνα
  κορΐτσι». Την Δευτέραν: «Πρώτη ά
  γάπη πρώτα δάκρυα».
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  πτην καΐ Κυριακήν απογευματιναί
  ώρα 7.30' μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) κινη ιατο-
  γράφος.—· Σήμερον «Λευκή Βα
  σΐλισοα». Μέ την Σόνια Χένυ.Διυ
  τέρσ, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή
  ώρα 7 μ. μ. άπογευματινή.
  Την Δευτέραν ό Ούάλας Μπήρ
  ρυ σ' έ'να μεγάλο περιπετειώδες
  φίλμ: «Χαλύβδινες Καρδιές».
  «Μινώα» Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
  ολόκληρον τό έπεισοδιακόν.
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμοι 22ης^Ιβονίου.
  12.25 Σήμα—Έθνικός "Υμνος
  —"Γμνος Νεολαίας.
  12.30 Ποιχίλη μουσική (δί-
  σκοι).
  13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σϊΐς. "Ωρα Άστεροαχαπείου Α¬
  θηνών.
  13.45 Χαβάγιες Μαλλίδη
  14.10 Είδήσεις—Μετεωρολογι-
  κόν δελτίον—Κίνησις',άγορα; ΙΙει
  ρκιως. Έθνιχδς "Υμνος—"Ϋμνος
  Νεολαίας.
  19.10 "Αριες άπδ δπερες μέ
  τ&ν Καροθζο (δίσκοι )
  19 20 Ή ώρα τού παιδιοθ.
  19.50 Έλαφρό έλληνικώ τρα
  θδι (ίίσχοι).
  20 Η ώρα τοθ άγρότου.
  20 20 Έλαφρδ τραγοθδι. (Ύπδ
  τής Κάς Μαριάννας Λάζου, συνο
  διία πιάνου υπό τής ιδίας).
  20.50 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογικδν δελτίον.
  21.05 Ρίσιτάλ τραγουδιοθ (υπό
  τής Κάς Σοφίας Κινταυρου.
  21.30 Όμιλία.
  21.45 Συμφωνική όρχήατρα τοθ
  σΐαθμοθ. (υπό την διεύθυνσιν τοθ
  κ 1. ΜπουστίντουΊ. ΣολΙσΐ δ κ
  Βύρων Κολάσσης, βιολί).
  23 15 Μουσική τζάζ (δ(οκοι)
  0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
  0 30 Νυκτερινή Μουσική (δ(
  οκοι).
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΣΜΙΚΗ
  ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Γιά πρώτην φοράν στό
  Ηράκλειον:
  Ή μεγαλείτερη κινη-
  ματογραφική αποκάλυ¬
  ψις, τό καταπληκτικώτε-
  ρο ταλέντο πού παρουσία
  σε ώς τώρα ή όθόνη:
  ή ΜΤΙΑΗΑ ΤΑΡΜΠ1Η
  στό φίλμ—χάρμα:
  Ι ΑΙΔΡΕΣ
  ΙΙ' ΕΝΔ ΙΙΡΙΙίΙ
  Συμπράττει ό ηΕρίφημος
  μαεστρος ΛΒΟΠΟΛΔΟΣ ΣΓΟ
  ΚΟΦΣΚΙ επί κεφαλής τϋς μβ
  γαλΐιτέρας όρχπστρας τοϋ χό
  ομού της ΧΥΜΦΩΝΊΚΗΣ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
  ΥΟΡΚΗΣ.
  Εκτελεί όλόχληρβ χον
  σΐρτα, τίς «θά νοττΐς μΐλωδίες
  των χορυφαΐΜν της μβυσικής:
  ΛΙΣΤ (θύγγρικη ραψωδΐα)
  ΜΟΖΑΡΤ (άλληλούΐα) Β Α-
  ΓΝΕΡ (Λβεγκριν), ΒΕΡΝΤΙ
  (Τροφιάτα), ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΥ
  (5 αυμφωνίοθ.
  Σήμερον Πρεμιέρα
  άτέλειχι δέν ίσχύουν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρά οίχία δι' ε¬
  νοικίασιν ή χαί αγοράν τοίς με
  τρητοΐς χαί είς οιονδήποτε μέ
  ρος ττ]ς πόλιιβς ί) περιοχάς «Ο
  % Ολί παρ'
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΛΡΟΝ
  93 όν
  Σκύβει καί μέ τα λιγδιασμέ
  να χείλη τού φιλεΐ την άρι
  στοκράτιδα. Ύψώνει έ'να πό
  τήρι μέ κρασί. Χτυπα την
  γλώσσαν τού είς τόν ούρανΐ
  σκον τού. Πά μιά στιγμή σκύ
  βει τό κεφάλι τού πρός την ά
  μισΐοκράτιδα. Τα γένεια τού
  έγγΐζουν τό αύτΐ της .. Τα μά
  τια τής άριστοκράτιδος λάμ
  πουν άπό ευτυχίαν καί ύπερη
  φάνειαν. €Η κοινή γυναΐκα λ(
  γο πάρα κάτω κυττάζει μέ ζή
  λεια. Ή Πρασκόβγια, ή γυναϊ
  κα τοθ Ρασποθτιν, τόν κυττά
  ζει μέ θαυμασμό.
  —Δέν ζηλεύεις;— τής ψιθυ-
  ρΐζει ή ξεστηθιασμένη γυναΐ
  κα πού είνε καθισμένη πλάΐ
  της, είς μίαν στιγμήν πού ό
  Ρασποθτιν άδιαφορών γι4 την
  παρουσία των τρΐτων, άΐτλώ-
  νει τα χέρια καί άγκαλιάζει
  τίς δυό γυναΐκες τιού ήταν
  καθισμένες δεξιά κσί άριστε
  ρά τού είς τό τραπέζι...
  —ΓιατΙ νά ζηλέψω; άπαντφ
  ή χωρική τής ΣιβηρΙας. Ίσα—
  ΐσα πού ύπερηφανεόομαι νά
  τόν βλέπω ν' άγκαλιάζη τίς
  κυρΐες τής άριστοκρστΐας!
  Κυττάζει μέ θαυμασμό τόν
  άν&ρά της. Καί μέ αφελεία έ-
  ξηγεΐ:
  — Έγώ εΐμαι δικηά τού μέ
  στεφάνι. ΕΤμαι γυναϊκα τού!
  — Τίς προάλλες—τής λέγει
  ή πρόστυχη γυναΐκα—πού εΐ-
  χε ψαρόσουπα ό άδελφός
  Γρηγόρης—καί μέ αυτόν τόν
  χαρακτηρισμόν έννοεΐ τόν Ρα
  σποθτιν—έρριξε κομμάτια μαΟ
  ρο ψωμΐ μέσα στή σοθπα
  κσΙ τα όφησε νά βουλιάσουν.
  "Υστερα βύθισε, δπως τό έχει
  συνήθεια, τα χέρια τού μέσα
  στή σουπιέρσ γιά νά μάς μοί-
  ράστ) τα ψωμιά. Έμένα μοθ
  έδωσε άπό τίς πρώτες...
  —ΆντΙδωρο γίνεται τό ψω-
  μΐ πού πιάνει μέ τό άγιο χέ-
  ρι τού! λέγει ή γυναΐκα τοθ
  Ρασποθτιν. Καί κάνει τόν,
  σταυρό της...
  Ό Ρσσποθτιν ξαναΥβμ(ζει
  τό ποτήρΐ τού. Ι
  (συνεχΐζεται) Ι
  —»
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα ζωηρά χαρουμενα χρώματα
  προορίζονται γιά τίς νεαρές δεσποινίδες
  Αιοφοροι Οερινοΐ νεωτερισμοΙ
  Τά χαλοχαιρινά φορέματα τών|φαρ5ύτερα καί χοντήτερα. Γι' αύ
  νεαρών δεσποινίδων γίνονται κα-·τά χρησίμοποιοθνται υφάσματα
  τα προτίμησιν άπό όίγχανχί, |άπδ λεπτά κρεπόν ή «ραιγ-όν» μέ
  σέ άνοικτά φόντο μέ πολύχρωμα] λεπτές ρίγε; ή έμπριμε μέ χρω
  σχίδια ή λουλουδάκια. Ή χαρι
  τωμένη αυτή τουαλέττα συμπλη
  ρώνεται μέ μία μεγάλη καπλίν
  στολισμένη μέ Ιναπλουσιο φιόγκο
  άπδ ταφτιί ή βελοθδο
  χρώματος.
  Στήν νεαρά δεσποινίδα
  πεται έΐτίση; νά φορέση
  τό ά
  πόγευμα μία έμπρψέ τουαλίττα
  ή άκόμη Ινα μονόχρωμο φό·
  ρεμα.
  Τά μονόχρωμΛ φορέματα πού
  τόσο εφέτος συνηθίζονται, γίνον
  ται άπδ τοθλι πλισέ, ζωρζέτα σέ
  δλες τίς άποχρώσεις παστέλ, άπδ
  μεταξιοτές ή βαμβαχερές έταμί-
  νες, πού είνε Ινας τελευταίας
  νεωτερισμδς τής παριζιάνικης μό
  δας. Έπίσης οί βατίστες σέ διά
  ματιστά πουά.
  Τά ριγιέ δφίσματα χαί ιδίως
  σέ χρώματα χίτρινα ή μπλέ χο
  πενάγκ, χρησιμοποιοθνται σέ φο
  ρέματα σεμιζιέ.
  Τά μεταξωτά πουχντιγίέ μπλέ
  έπιτρέ'ή άσπρα ή χδχχινα μέ ά'σπρα
  πικώ γίνωνται φορίματα άπλα
  χαί γαρνίρονται μέ πιέτες λεπτές,
  οί οποίες συγκρατοθνται μέ ά
  μπιεσμάν τετράγωνα.
  Γιά Ινα πρόγευμα έξοχιχδ ώ
  είνε £να φίρεμα άπδ με
  ταξω:δ ριγέ μπλέ μαρίν χαί &
  σπρο, μέ γιακά κλειστδ γυριστό
  χαί χαπίλλο άπδ ψάθα άσιτρη' μιά
  μουσιλίνα μπλέ μαρίν, γύτ-ω άπδ
  τδν τεπί, περνα χάτω άπδ τδ
  φορα άπαλά χρώματα, πού γαρ|μπδρ καί καταλήγει σέ μαχρυές
  νίρονται μέ στΐνά άντρεντέ, πιε άκρες. Τδ άνωτεοω φόρεμα συμ
  τάχια, άζουρ χαί έν γένει μ' 8 πληρώνεται μέ Ινα μπλέ—μαρίν
  λις τίς λενζερΐ γαρνιτοθρες. (έπανωφίρι.
  Τά νία φορίματα σπδρ είνε ή Ντιστβγχέ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακησύττει δπ,
  ΈκτΙθεται είς φανεράν πλει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοι
  κίασις διά τό οικονομικόν Ε-
  τος 1939—40 τοθ δημοτικοθ
  φόρου επί των πσραγομένων
  έν τώ Δήμφ άμπελουργικών
  προίόντων ήτοι σταφίδος σουλ
  τανΐνας, σταφίδος ταχτα καί
  λιάτικης κσί σταφυλών έν γέ
  νει (έπιτραπεζΐων καί πρός οί
  νοποίησιν), συμφώνως πρός
  τό άρθρον 318 τοθ Κώδικος
  τής Δημοτικής ΝομοθεσΙας.
  Ό φόρος έχει ορισθή είς
  2 ο)ο επί τής κατ' οκάν τιμής
  χονδρικής πωλήσεως των προϊ
  όντων τούτων ώς ή τιμή οί)
  τη καθωρίσθη υπό τοθ Δημο¬
  τικοθ Συμβουλίου
  Ό τρόπος ι ής βεβαιώσεως
  καί είσπράξεως τοθ φόρου υ¬
  πό τοθ ένοικιαστοθ καθοοΐζε-
  ται διά τοθ άπό 15)20 Όκτω
  βρίου 1926 διατάγματος.
  Ή δημοπρασΐα θά διεξα¬
  χθή είς τό Δημοτικόν Κατά-
  στημα ενώπιον τής Δημαρχια
  κης 'Επιτροπής την 26 ΊουνΙ·
  ου 1939 ημέραν Δευτέραν καί
  ώραν άπό 11—12 κ. μ.
  Πρώτη προσφορά όρΐζεται
  δραχ. 270 000 ή δέ εγγύησις
  δραχ. 20.000.
  Οί σχετικοΐ δροι ένοικιάσε
  ως ευρίσκονται είς την οίκονο
  μικήν υπηρεσίαν τοθ Δήμου
  ένθα δύνανται οί βουλόμενοι
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τ{) 20β Ίου-
  νίου 1939.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο ι Ι
  V
  Ι Ε
  Γνωσ τοποιεϊ -
  δτι άπό τοθ προσεχούς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τακτι¬
  κάς άνά δεκαήμερον άνσχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΚΑΤ'
  ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΙΝ
  διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοττλοΐων
  —ΨΥΓΕΙΩΝ τής γνωστής Έ^αιρείας.·
  Ί-ΑϋΡΙΤΖΕΝ
  πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ.
  ά)π.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  ψυγείον
  ^ΑυκΑ
  ΙΟΝΝΑ
  ΜΑΚΙΑ
  ΙνΑϋΚΑ
  ΙΟΝΝΑ
  ΜΑΚΙΑ
  ^ΑυκΑ
  ΤΟΝΝΑ

  10η
  20ή

  ·; 10η
  . 20ή

  10η
  ΑΟγούστοϋ
  »
  »
  Σεπτεμ βρίου
  >
  »
  Όκτωβρίου
  Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοΰνται οί ένδιαφίρομενβι ίπως
  άπευθύνωνται είς τό:
  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο_ΜΕΡ? &.
  Τηλέψ. 3-91.
  Κεμάλ Άτοτούρκ
  ΣΤΛΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ "Αρμστρογγ.
  9*βν
  Τούς έΊΐιασαν μπροστά άπδ τά πά-
  ράθυρα ένδς σπιτιοθ πού είχε θέαν
  επίτής όδοθ άπδ την όποιαν θάπερ
  νοθσεν δ Κεμάλ. Έχτδς των άλ
  λων κατεσχέθησαν έη' αυτών δλα
  τά σχέδια τής αυνωμοσίας χαί μΐ
  ριχά ένοχοτΐοιητικά γράμματα έ¬
  νδς έκ των βουλευτών τής άντιπο
  λιτεύσεω; τής εθνοσυνελεύσεως, χά
  ποιου Σ%ιϊχ Χουρσίντ.
  Ό Κεμάλ ή'οπασ· την »ύ<αιρί αν άπδ τά μαλλιά. Διά ραβδισμών δι* οιανδήποτε βασανιστρίων, δι δλων των μέσω» ή άσΐυνομία Ι πρεπε πάιη θυσία ν' άποαπάση άπδ τούς συλληφθέντα; έμολογίας ένοχοποιούσχς τούς άρχηγούς τή; αντιπολιτεύσεως, τού; τέσσαρας στρατιωτικούς πασάδες χαί δλους τούς παλαιούς ηγέτας τοϋ Κομι τάτου τής «Ενώσεως χαί Προί δου», ιδίως τού; δΐταδου; τοθ Έμ βερ. Γι' α&τούί, γιά τά μιγάλα ψί ρια, είχε ρίψει τά δίχτυα τού δ Κεμάλ.. Ή άστυνομια ετέθη επί τδ ίρ γον... Όλοι οί ηγέται τής άντιπο λιτευσΐιος συνιλήφθησαν, χαί συ νβχροτήθη 2να «ϊιχαστήριον άν» ξαρτΓ,σίας» 8πως τούς δικάση. «Αυτήν την φοράν παύουν τά ά< στιία. Αυτήν την φοράν έννοώ νά τελειώνωμεν!» είπεν Μουσταφά Κεμάλ πρδς τού; δικαστάς. Ή δι κη έχωρΕοθη. Είς την Σμύρνην έγινεν ή δίκη των δευτερευόντων συνωμοτών, των όργάνων τής σ^ νωμοοίας. Χιορίς πολλάς^δια*)ΐχα σίας τδ διχαοτήριον τούς χατεδ χασιν είς την ποινήν τής άγχό ντ,ς. Είς τδν Μουσταφά Κεμάλ είς την Ιπαυλίν τού ϊξω είς τδ Τσάν —Καγιά έστάλησαν πρδς δπογρα φήν δλα τά διατάγματα τής έχτε λίσεως τής ποινής. Έχάθησεν είς τδ τραπέζι τού, πού ήΐαν τοποθε τημένον χατά τρόπον ώστε χαθή μενος μπροστά είς αυτό νά έχη θέαν επάνω είς τάς πεδιάδας, είς τδ βάθος των οποίων, σκαρ- φαλωμίνη επάνω είς Ινα γυμνδν λόφον, ήταν ή "Αγκύρα. Πίσω ά¬ πδ την ράχιν τού, άνηρτημένη είς τδν τοΐχον ή"ταν ή ηράαινη τσόχα μέ τά απόχρυφα χαβαλλιστιχά ση μεΐα, πού είχε χρεμάσει γιά «γοθ ρι» ή Φΐκοιγιέ. ; Μεταξύ των διαταγμάτων τά 6- ποΐα επρόκειτο νά υπογραφή, ήταν χαί Ινα πού αφεώρα την είς θά νατον καταδίκην τοθ παλαιοθ έμπί σΐου τού, τοθ ^.Άρίφ. Όταν ϊμά λωσεν μέ τδν Μουσταφά Κεμάλ, ό Άρίφ προσεχώρησεν είς τδ στρα τόπεδον τής αντιπολιτεύσεως, (συνεχίζεται) ΘΕΡΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Μι» βχσίλισαα πού θαμβώνει καί αυτόν τόν Ήλιο επάνω στό χιόνιϋ ή ΣΟΝΙΑ — ΧΕΝΕ-Υ· κ«ί ο ΝΤΟΝΑΜΙΤΣΙ οτό φίλμ έκστασι$ϋ ΛΕΥΚΗ Συμπραττουν: το περίφημο κωμ.χο Τρίο: Ρίτς Μ«ρβδ8Ρί, το {«κουσμενο μου3ιχβ συγ «ρβτπμα: Μίνββιτς χ«1 ονει ρώδη μπαλλίτα: ΚΟ! ΜΩΓΊΙ ΚΡ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Καθήκον μας θεωρούμεν δπως εθχαριστή σωμεν θερμώς ιΐάντας τούς δ τιωσδήποτε συμμετασχόντας τοθ πένθους μος καί παρακο λουθήσαντας την κηδείαν τοθ προσφιλοθς μας συζύγου, πατρός καί άδελφοθ Ιωάννου Κανετάκη. ΟΙ ευχαριστούντες Οικογένειαι Ι. Κανβτάχο, τέκνα καί αδελθοΐ. —Τόν ιατρόν Πύργου Μονοφα¬ τσίου κ. Αντώνιον Ζαβερδινόν εύ χαριστώ θερμώς διά την άφιλοκερ Βώς παρασχεθβϊσαν Ιατρικήν π·· ρΐθαλψιν κατά την έκδηλωθεϊσαν έκεΐ καί καθ" 8ν χρόνον έζετέ λουν περιοδείαν, ασθένειαν μου μετ* Ισχυροϋ πυρετοϋ, καθώς καί τόν ξενοδόχον της Ιδίας κωμοπό λεως κ. Ν. ΛιζαρΙδην δια τό ένδι αφέρον καί τάς περιποιήσεις τού. "Ηράκλειον τή 21 ΊουνΙου 1939. "Ο εύχαρισττίν Άντ. Ποκταδογαμβράχης εΐσπράκτωρ. Γίιρω στήν πόλι. Μέ την συνεχιζομένην κακοκαι¬ ρίαν, την Αποκατάστασιν^ δηλ. τοϋ θέρους, έντεΐνεται Δλονέν ή ύπαιθρΐο. ζωή καί κίνησις. — Συγκεκριμένως ή ζωή αυτή παρατεΐνεται μέχρι των μεσονυ κτίων ή καί μεταμεσονυκτιον ώρων. —Καθιερωθέντος καί τού ποο- σφ λοΰς διά τούς "Ελληνας ξε· νυχτιοθ μέ; τό διαρκώς έναλλασ- θάμενον κουβεντολόϊ. —Ή τιροχθεσινή έκδρομή συμ· πολιτών είς Γερακάρι Ρεθύμνης συνετέλεσεν ώς πληροφορούμεθα νά διαπιστωθη τόσον ή ,σκοπιμό· της τής έκδρομής ταύτης άπό γε· νικωτέρας απόψεως όσον καί ή φιλοξενία των κατοίκων τοΰ ώ- ραΐου τούτου χωρίου. —Έξ δλλου καί βΐς την Μο¬ νήν Άσωμάτων οί έκδρομεϊς δέν Ετυχον ολιγώτερον περιποιήσεων. — Άς ελπίσωμεν λοιπόν ότι θά συστηματοποιηθίΐ ή έτιικοινωνΐα αυτή των Ηρακλειωτών μέ τά παραγωγικά καί τουριστικά κέν- τρα των φιλοπόνων Ρεθεμνιωτών. —Είς Αθήνας Ιδρύθη πρό τινος παγκρήτιος οργάνωσις αφορώ¬ σαι την έν τω κύκλω τοθ νέου κράτουςπροαγωγήν των κρητικών συμ,φερόντων καί τής κρητικής ζωής. —Είς όλα τά έπΐπεδα των προ ό&ων καί τοϋ πολιτισμοϋ —Ή ίδρυσις αθτη ανηγγέλθη μέ εϋρημα σχόλια άπό τάς Ά· θηναικάς εφημερίδας. —Ή προχθεσινή διά ραδιοφώ- νού μετάδοσις των διαφόρων φά σεων τής έν Αθήναις τόσον επι τυχοθς αντιαεοοπορικής ασκή- σεως. —'Εδημιούργησβν ώς έμάθο- μέν κάποιαν... ούγχυσιν μεταξύ των κατοίκων ενός προαστε^υ μας. —Μή διακρινομενων φυσικά δία την ψυχραιμίαν των οϋΐε έν και- ρφ ίίρήνης!... —Τό γεγονός έννοιΐται ότι προεκάλεσεν εθθυμα οχόλια τής πλειονότητος των κατοίκων, ή ό· ποία ήξευρε προφονώς τόν σκο¬ πόν τής άσκήσεως αυτής καί τά μέσα της. —Μέ την κατίδάφισιν τοθ πσμ παλαΐου κτιρίου τής παλαιάς ΜομαρχΙας, θά ήτο νομίζομεν καλόν νά ληφθή φροντίς ώσΐε ό χώρος τοθ κτιρίου νά παύση νά χρησιμοποιήται δι* άλλην αί- τ(αν. — Διά νά γ'νπ επί τό άνετώ τερσν ή κατεδάφισις καί νά μή παρουσιάζη δ χώρος οδτος την δψιν τόπου άπορρΓψεως παντός περιττοθ ή την μορφήν σταύλου. — Είς τοθ Πουλακάκη άπόψε έξαιρετική πρεμιέρα μέ τό άρι στοτεχνικόν ίργον «100 άνδρες κ' έ'να κορΐτσι» μέ την καταπλη κτικήν Ντιάναν ΓΊτάρμπιν. —Έξ άλλου είς τόν «Άτιόλλω νο» προβάλλεται ή «Λευκή ΒασΙ λισσα» άπό τά νεώτερα και ώραι ότερα φίλμ. Ι Ρΐιτορτ'ρ ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ 'Α θηνών δπου είχε μεταβή πρδς παρακολούθησιν τής μδΐας των λέϊγ χαί ματλασέ ή δνίς Μαρία Τζανάκη χομίσασα πλουσίαν συλ λογήν μοντέλων. Έργασΐήριον παραπλεύρως ϋατ μανίδΐ)—Κούρτη. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟ£ Α©ΗΝΑΣ8 Πλησίον Ζταθ. ΜοναστηράΜΐ Παρέχη η&α«ν πληροφορί¬ αν ή διβθΜέλυνβιν ΙατρΐΜής φώσβως, βΐς τούς είς Αθήνας μεταβκίνοντας «αβινεΐς συμ κολίτας τού. Την μεγαλυτέραν πβικι- λίαν ύφασμάτων τής έποχής την ίχει μόνον ο ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΛΝ βδος Άνίβυ Μην* Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡθΙ ΜΕΡ.1Υ1ΑΙΝΜ1Ι2ΑΟΗΔΚΝ Δέχεται είς τό Ιργαστή- ριον της (ΠλατεΙα Βαλιδΐ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τ6 μεγάλο
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ί
  Οί Άθλιοι.
  5%ον
  ΟΙ Παρισινοί ένβθυμοθντο πόσον ό λσός, κατά
  Ιούλιον τοθ 1830, εΤχε χειροκροτήσει την ούδετερό
  τητα τοθ 53ου τής γραμμής.
  Δύο άτρόμητοιό^δρες δεδοκιμασμένοι έκ των
  παρελθόντων μεγάλων πολέμων, ό στρατάρχης Λο
  ρω καί ό στρατηγός Βουζώ είχον των στρατευμά
  των την άρχηγΐσν ό Βουζώ υπό τόν Λοβώ. Πό
  λυάριθμοι περΐπολοι περιεφέροντο 'ινα ίδωσι τίνες
  των όδών διέκειντο είς άνταρσΐσν, άλλά κσΐ οί
  άντάρται έκ μέρους των έτοποθέτουν κατασκόπους
  είς τάς γωνίας των σταυροδρομΐων καί εστελλον
  τολμηρούς περιπόλους εξω των όδοφραγμάτων.
  Παρεμονεύοντο αμφοτέρωθεν τα διαμαχόμενα μέρη.
  Ή κυβέρνησις ενα στρατόν έχουσα είς την διά
  θεσΕν της έδίσταζεν.
  • ΈπλησΙαζεν ή νύξ καί ήδη ηκούετο κώδων έκ
  κλησΐας σημαΐνων τόν κίνδυνον.
  Ό τότε επί των στρατιωτικών ύπουργός στρα
  τάρχης Σούλτζ, άνήρ δστις εΤδε την μάχην τής Ά
  ουστερλΐτσης, παρετήρκι ταθτα κατηφής.
  ΟΙ παλαιοί ούτοι νσθται, συνειθισμένοι δντες
  είς την τακτικήν των μαχων πυξΐδσ, ίίν καί μό
  νην έχουσιν όδηγόν, περιέρχοντσι είς αμηχανίαν, δ
  ταν τύχωσιν άπέναντι τοΰ άχανοθς έκεΐνου άφροθ
  Οστις καλείται δημοσία όργή.
  Ό άνεμος των έπαναστάσεων χειρισμόν δέν
  Ιχει;
  'Ετρεχον οί έθνοφύλακες των προαστεΐων έν
  τάχει καί αταξία" άπητώντο τβδε κσκεΐσε στρατεύ
  ματα καταβαΐνοντα βήματι γοργώ1 τα πυροβόλα
  τοθ στρατιωτικοθ σχολείου έτοτιοθετήθησαν είς την
  πλατείαν τοθ Καρρουσέλου1 άλλα πυροβόλα ήγον
  το ά πό των Βιγκεννών.
  Είς τα άνάκτορα τοθ ΚεραμεικοΟ καθΐστστο έ
  ρημΐα. Ό Λουδοβίκος Φίλιππος διετέλει γαληνό
  τατος.
  Ε'.
  Ώς είπομεν, έντός δύο έτών ή πόλις των Πσ
  Παρισίων είχεν ίδη καί άλλας άνταροίας. Πλήν
  των συνοικιών, οΐτινες διάκεινται άνάστατοι, συνή
  θως ή φυσιογνωμΐα τής πόλεως ταύτης φαΐνε
  ται παραδόξως ήσυχωτάτη Ιτιί πάσης στάσεως
  ΟΙ Παρίσιοι τάχιστα ουνηθίζουν είς δλα.—ΤΙποτε
  λέγουν Στάσις"— καί τόσας Ιχουν άσχολΐσς ο
  άνθρωποι, ωστε δέν χάνουν την ησυχίαν των διά
  τόσον μικρόν πραγμα.
  Μοναι οί τοιαϋται παμμεγέθεις πόλεις δύναν
  Ται ν ά παράσχωσι τοιαθτα θεαματα. Συνήθως, δ
  ταν ^έκραγή έπανάστασις, δταν άκουσθβ τοθ τυμ
  ττάνου ό κρότος, ή ανάκλησις των στρατευμάτων,
  ή Ιξοδος αυτών, ό έργαστηριοθχος λέγει πρός τόν
  γβίτονά τού—ΦαΙνεται ότι είς την δεΐνα ή είς την
  δεΐνα οδόν τό πράγμα ήναψεν.
  (συνεχΐζεται)
  γ
  πό τάς οποίας
  πρός τάς οποίας
  θ
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  Τό Ηράκλειον άπέκτηοε καί Ιδικόν τού ξε¬
  νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντριχώτατον καί
  "*"**■ «Ζ,ΤΥ ΠΑΛΛΑΣ*
  διευθυνόμενον παρα τοϋ συμπολίτου μαςκ.
  Γεωργ. Δαβκαλάκη.
  •3ΛΟΙ βΐ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοδν τό «Σίτυ
  Π«λλα$». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά
  την υπηρεσίαν τού. Αί άναχαινίσεις τού το χατί
  ατησαν απαράμιλλον.
  Στ«δίου-Α©ΗΝΑΙ
  ΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑΙ ΠΟΤΑΣΣΑ
  Άποξηράνσεος
  σταφίδος είνε
  τού σήματος:
  ΦΙΣΛ 6.$
  Γενική αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Άβήναι-Πϊομ«τζβγλβυ 5
  ΑΛΑΤΙ
  Μαγειρικό Έπιτραπέζιο
  Είς ηβχέτα 200 δρ«μ.Μν χ«ί μι&ς ίχ&ς
  Αρσχ. 4.60
  κατ' βχαν χβνδριχβί ** ™δ -«ταβτήμβτ·;.·
  Γ. ΜΙΙίΤΙΛΟΓΛΟΥ.
  νά
  ▲ι* έκεΐνους ποΰ
  ηλουτΐζουν τάς
  δέλουν
  γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δ*λους.
  νονται επί
  μαλλί των
  μεταγέροντα
  άθωα πρόββτα! Άλλα γιά νά
  Η ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
  Γ.'
  Ώ; γνωοτδν τό άνθος είνε τό
  ιύνολον των όργανον"1 πού χρησι
  εύουν είς την άναπαραγωγήν
  οθ φυτοθ. Εί*; το ίνθος δπάρχει
  γονιμοποιός γθρις: Χρειάζεται
  Ενησιν ή γθρις αυτή χαι ξεύρο
  εν πώς κατορθώνει νά ταξιδεύη. .
  ζΊ Αναλόγως των συνθηχών
  οί εδρίθησαν καϊ
  ίίπρεπε νά προ
  ζή
  αρμοσθοθν γιά νά ζήσουν, τα φυ
  :ά διέπλασαν νά άνθη των κατά
  τρόπον ώστε είς άλλα νά σηκώνη
  καί νά σχορπά την γθριν των ό
  άνεμος, είς άλλα νά την σηκώ
  νούν χαί νά την σκορποθν τα Ιντο
  μα, άλλα πάλιν άνέπτυξαν, σπέ
  ρους έν είδει άγχίστρων πού πιά
  άπό τί
  Δαφναΐς
  ή πλουσία κωμόπολις.
  ΔΑΦΝΑΙΣ Ίούνιος (άνταποχρι-
  τοθ μας).—Είς τα σύνορα Μαλεβυ
  Τεμένους
  παρα,.ιγματί αΐί» τ* ζ£ου χα1 Τ|μ|νβ1|ς χΐι
  περαατικών κοπαδιών ίτ[θλ χ&ν Δ &
  ονται επάνω είς τ* ,ι..λα« ν*ΐΜη« *-«
  υψηλόν
  δεσπίζει άπεράν
  ψ
  , τού περιοχάς καί παρέχει θέαμα
  στοί παντοθ για την έργατικότητά
  των 8πως καί γιά την φιλοπρόοδο
  τάσι των. Διίγματα τής έργατιχί-
  τητός των άποτελοθν οί χαλλιέρ-
  γειις τής υπαίθροι». πραγματικά
  ζηλευτές Απόδειξιν τής προοδευ
  σπαροθν οί σπόροι των, έχρηγνυν ίξβκριΤιχόΛν; Γύρω έχτείνονται κ* ίικίτητός των παρίχει τό περ.φι,
  ται χαί τους τινάσσουν σάν 6όμ
  6ις, άλλα τού; διεμόρφωααν δπό
  μορφήν έλίκων, άλλα στήνουν ά-
  τάφυτοι οί κάμποι καί οί ρεμμα-
  τιέ; των Ιύο έπαρχιών, δπου χυρι
  αρχεϊ τό πράσινο των ελαιών καί
  μόν υξραγωγείόν των, ίνα άπό
  τα μεγαλύτερα έργα πού έξετίλε
  σε ή κοινότης τοθ νομοθ μας χάρις
  ληθείς παγίδας είς ίνΐομα πού(Χίδν αμπέλων καί λάμπουν ποθ | είς τό οποίον οί Δαφναΐς άπέκτη
  σαν νερά άφθονα είς δλα τα ση
  μιϊα τής χωμοπόλεω; δγιεινά, τρε
  χούμενα συνεχώς. "Επειτα άλλο
  δεΐγμα είνε χεντρική ίίίς δπου
  καί ή άγορά, οπου υπάρχουν θαυ
  ά ή έ ά
  ρημ ώ; μεσΐται είς τού; Ι καί πού τα κάτασπρα χωρία—δια
  γάμοιις τδν λουλουδιών. "Ολαι αύ μάντια άληθινά—"Αγιος Μύρων,
  ταί αί έφευρέσεις των λουλουδιών
  είς τό πεδίον τής μηχανικής, τής
  δλητικής, τής άεροπορίας, 8σον
  καί είς τί πεδίον τής παρατηρή
  σεως των έντίμων, γράφει 6 Μαί
  τερλιγκ, προηγήθησαν κατά ποαύ
  των άντιστοίχων γνώσειον καί Ι-
  φευρίσεων τοθ άνθρωπον!
  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤ · ΠΟΣΤΑΛ
  Α.'
  ΤΙ κοινότερον άπδ την κάρτ—
  ποστάλ; Τάς θεωροθμεν ίνα πράγ
  μα τόσον συνηθισμένο, τόσον κα
  θημερινόν, δ καθίνας μας έχε;
  στείλει χαί λάδει είς διαφόρους εΰ
  καιρίας τόσες κάρτ ποστάλ είς την
  ζωήν τού, ώστε δέν μα; περνά
  κάν άπό τόν νοθ ϊτι καί τα κοινέ
  τατα αύτά πράγματα τα οφείλομεν
  είς Ινα εφευρέτην. Μας φαίνεται
  λογικώτατον ν' άκοθμε περί έφιυ
  ρετών τοθ φωνογράφον τοθ άαυρ
  μάτου, τοθ αυτοχινήτου, τοθ ποδη
  λάτου, άλλά μα; φαίνεται τόσον
  παράξενο, άν δχι καί αστείον, νά
  μάς μιλοθν καί περί εφευρέτου
  τοθ κάρτποστάλ! Υπήρξε λοιπόν
  6 άνθρωπο; πρό τοθ έποίου £έν
  δπήρχαν χάρτ-ποστάλ; Τό ίρώτη
  μα είς πολλςύς θά φανή τόσον ά
  φελές, τόσον ολίγον σοβαρόν. Καί
  ϊμως ίχιι καί αύτό την Ιδία άπα
  ράλλαχτη σοβαρότητα πού ίχει τό
  έρώτημα περί τοθ ποίος υπήρξεν
  δ έφευρίτης ενός οίοαδήποτε άλ-
  λου άντιχειμίνου. Τό έρώτημα έ·
  χει χαί την έπιχαιρόττ]τα τού, χαί
  μάλιστα έπικαιρότητα πολύ θλιβε
  ράν: Πρό τινος απέθανεν δ έφευ
  ρέτης τοθ χάρτ ποστάλ, έφυγε χαί
  αύΐός γιά ίνα κόσμον, άπό τόν
  οποίον χανείς μας ίως τώρα δέν
  έλαβεν ουτε ίνα γράμμα, ου:» μιά
  τυπική κάρτ-ποστάλ μέ τους χά
  θιερωμένους «πολλοδς χαιρετι-
  σμούς». Έφυγε γιά τό μεγάλο
  ταξίδι, άπό τό οποίον έν αντιθέσει
  πρός τα άλλα ταξίδια, χανείς άπό
  αυτούς τού; φίλους που μένουν νά
  τόν θυμοθνται δέν μπορεΐ νά λάβη
  ίνα χάρτ-ποστάλ μέ «πολλούς χαι
  Σίββα, Σταυράκια, Βενεράτο, Αυ
  γενική, Κεράσσια κα! πάνω τα
  Βλαχιανά, ίνφ στό βάθος πρός βορ
  ραν άηλώνετ»ι μέσα σέ θολήν όμί
  χλη ή θάλασσα ή πλοιτεΐά χαί
  πρός δυσμάς δψώνονται τιτανικοί
  οί δγκοι των βουνών τοθ 'ί'ηλορεί
  τη μέ τα φαράγχια χαί τίς χορυ-
  φές μέ τίς ώραΐε; δίαταγμένες
  γραμμές, πού δίδουν την αίσθησι
  τοθ ήρωίχοθ στοιχείου. Καί είνε
  οί Δαφναΐς μέ τούς 1500 χατοί
  κου; των, μία άπό τίς πλουσιώτε
  ρες χωμοπόλιις τοθ νομοθ μας.
  Παράγουν μεγάλες ποσέτητες στα
  φίδων σουλτανίνας χαί ταχτα, ά
  φθονα έχλεχτά χρασιά,' έπιτραπέ
  ζιά σταφύλια, ελαια άρχετά χαί
  δημητριακά δχι ολίγα. Δέν ίχει
  μείνει άλλωστε είς δλη την περιο
  χή ουτε μία απιθαμή γής άκαλλι
  έργητη. Οί Δαφνιανοί είνε γνω·
  ρετισμούς»...
  (συνεχίζεται)
  ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι|Β
  ΠΛΑΣΤΙΓΓΈΣ
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
  γες—ζυγαριές—χρημστοκιβώτισ τοθ τιεφημισμένου
  έργοστασίου 'Ελέης Κακαβούλη, Έμμ. Παγκά¬
  λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
  καί μέ ευκολίας π>ηρωμής, παρά ττ5 άντιπροσώ-
  πω κ. Δημ. Λ. Γιαλιτακη έναντι ΔημσρχεΙου. ΠρΙν
  ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την έκθεσιν μας.
  ΙιιιιιιιιπιιιιιιιιΐΗΐηιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιπιιιιΐιιιιιιΐΗΐιιιιιΐιιιιιιυιΐιιπΐιυιίτ!
  ή γρ χ
  μάσια καταστήματα, κέντρα άνα
  ψ, βιοτεχνικά έργαστήρια καί
  άνεγείρονται συνεχώς νέες
  ώραΐες, μεγαλοπρεπεία,
  έ Μί βεβ
  μ μρ
  εντελώς μοντέρνες. Μίνει βεβαία
  νά έξωρα'ισθη~ ή πρό τής έκχλησί
  άς χεντρική, μεγάλη, εύρύχωρος
  πλατεΐα πού ίχει έγκαταλειφθή.
  Άλλά καί αύτό θά γίνη ασφαλώς
  γρήγορα. Έως τώρα τα ϊσοδα τής
  κοινότητος άπερροφοθντο άπό την
  δαπάνην τής κατασχευής τοθ δδρα
  γωγείου. Είς τό εξής δμως ή
  χοινότη; θά εΐνι είς θέσιν νά δια
  θέτη αημαντικά ποσ£ καί δι' έξω
  ραϊσμούς. Καί μεταξύ των πρώτων
  θά είνε ή διαμόρφωσις χαί δ έξω
  ρα'ισμός τής κεντρικής πλατείας.
  —Αί αγορανομιχαί ύποχρεώ-
  σεις των όπωροπωλών.
  Υπό τού ΰπουργείου τής 'Αγο-
  ρανομία; κατηρτίσθη καί εδημο¬
  σιεύθη άγορανομική διάταξις κα·
  θορίζουσα τόν τρόπον τής συντά
  ξεως τιμολογίων των οπωρικών
  καί λοιπήν σχετικών προϊοντων
  ώς και τόν τρόπον συσκευασίας
  αυτών είς τούς τόπους τής παρα-
  γωγής. ΔυνάμεΓταύτης ο! πωλούν
  τες «ίδη βπωροηωλβίου υποχρε¬
  ούνται νά άναγράφουν την τιμήν
  είς ίίν έπρομηθεύθησαν^ ταύτα,
  τα στοιχεΐα τού παρ' ου ήγόρα
  σαν τα ειδή ταυτα, τα. εξβδα με
  ταφοράς καί φορολογικής έπιβα
  ρύνσεω;, νά τα επιδεικνύωσι δέ
  είς τούς άσκούντας τόν έλεγχον
  ά;μοδίουο ΰπαλλήλους. Έξ αλ·
  λου τα είς την κατανάλωσιν κροσ
  φερόμενα οπωρικά δέον νά είναι
  συακευασμένα καλώς κατά μεγ·
  θη*καί ποΐότητας έντός χαφασί-
  ων ίί κιβώτιων άπαγορβυομένης
  τής προσφοράς τούτων πρός πώλη
  σιν καθ' οιονδήποτε άλλον τρο
  πον. Επιπροσθέτως επί τής έξωτε
  ριχής επιφανείας ι
  καί χιβωτίων των
  νά έμφαίνηται
  καΐ ουχί διά κιμωλΐας ο τόπος
  τής προελεύσβως των οπωρικών,
  ποιότης καί λοιπά στοιχβΐα.
  — "Η μουσική τού Δήμου.
  | Ή Φιλαρμονική τού Δήμου σή
  μερον Πέμπτην χαί ώραν 7 μ. μ.
  θά εκτελέση πρό των χαφενείων
  τής παρά το Ηλεκτρικόν Έργο
  στάβιον πλατείας τό κάτωθι πρό
  γραμμαί
  Ύμνος 4ης Λΰγούστου, Σβυβϊ
  νΐρ ντέ Σταμποΰλ (έντυπώσβις &
  πό την Κωνσταντινούπολιν), Έ
  ρωτβυμένοι, όπερέττα Χατζηαπο
  στόλου, Ποιμενικά Ν. Κοκκίνου,
  Κρητική Ραψωδία Γιάννη Δϊλπ
  βασίλη, Ό Βοεβόδας των Τσιγγά
  νων όπερέττα Ετράους, Ζεχρά,
  ταγκό Άνατολίτικο Σουγιούλ.
  —Διχαστικαί μεταβολαί.
  ] Αι' άποφάαεως (τού "Ανωτάτου
  Δικαατικοϋ Συμβουλίου, έκυρώ
  θηβαν αί μβταθέοιις των κάτωθι
  πρι>τοδικών: Χανίων Σταύρου
  Σταυροπούλου <{ς Πάτρας, Ρεθύ μνης Ί. Γιαννουράκου είς Λά ριββαν, Αθηνών Ί. ^Τσαπβγα είς Χανιά, Αθηνών Π Χρυαομάλλη αίς Ρέθυμνον, Χανίων , Σττ. Κοβκι νά είς Καστορίαν. χαλλιέργκια. Υπό τού ΰπουργείου τής Γ«ωρ γίας ελήφθησαν μβτρα συμπληρώ σβως των *1ς μηχανήματα άναγ κων τής Υπηρεσίας Μηχανικάς Καλλΐϊργείας. Συγκεκριμένω; ή ΰπηρβοία επλουτίσθη διά 35 νέων έλκυστήρων χαί διαφόρων μηχα νημάτων μηχανουργβΐου. —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεΐα. Σήμερον 22αν Ίοννίου θέλβυν διανυχτεριύση τα φαρμακεΐα Ιωάν. Λογιάδη χαί Σωκρ. Χανιω τάκπ. ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΑΥΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΧΟΡΗΣΕΙΣ ΑΓ ΑΟΗΝΑΣ Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 καί 30 η. μ. 'ΕπΙσης Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ. 'Ακριβής ώρα άφΐζεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έχδίδβνται εΐσιτήρια δι' όλας τάς Ελληνι¬ κάς 'Λερβπβρικα; γραμμάς καί έν συνεχεί» δι' όλας τας Εύροίπαΐκα; τοιαύτας. 'Εκδίδβνται φβρτωτικαί δι' έμπορεύματα, δείγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις είς τ·ν τίπον τβδ ηρ··ριβμ·δ τβ*ν. Πράκτωρ Ήραχλΐί·» Άρ. Τηλ. 5—1· ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Τό μεταπροσεχές Σάββατον ίψ Ιουλίου Ιορτήν των Άγίων Άναργύρων πανηγυρίζει δ έν Κοχ χίνι Χάνι φερώνυμος ,ίδιέχτιστος ναίς τοθ άρχιμανδρίτου προηγου μένου Άνωπόλεω; χ. Καλλινί χοτ Δασχαλάκη, βπου χαί Θά τι άρχιερατική λεαουργία μετ* άρτοχλασίας. Είς την ιεράν ταύτην πανήγυριν προσχαλοθντχι άπαντες οί φιλίορτοι χαί φιλό χριστοι. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Έπιθεωρητής Δημοτικήν Σχολείων Γόρτυνος. Διακηρύττει ότι, Προκηρύσσεται φσνερά μειο δοτική δημοπρασία διά την α¬ νέγερσιν τοθ μονοταξίου δη· μοτικοθ σχολείου ΜουλλΙων την Ιην τοθ μηνός Ιουλίου 1939 ημέραν Σάββατον καί ώραν 11 — 12 π. μ. καί έν τφ γραφείω τοθ κ. ΈπιθεωρητοΟ των δημοτικών σχολείων Η¬ ρακλείου συμφώνως τή συγ- γραφή υποχρεώσεων τή έκπο; νηθείση υπό τοθ κ. ΣχολικοΟ Άρχιτέκτονος Κρήτης. Τό Ιργον προϋπελογΐσθη είς δραχ. 95.000, ή δέ έγγυο· δοσία ωρίσθη είς δρχ. 5.000. Είς την μειοδοσΐαν γΐνοντσι δεκτοί έργολάβοι πάσης τά¬ ξεως έχοντες έκπληρώσει πά¬ σας τάς ύποχρεώσεις των. ΟΙ βουλόμενοι νά λάβωσι γνώσιν τής συγγραφής δόναν· ται νά προσέρχωνται είς τό ώς άνω γραφείον καθ' εκά¬ στην 11—12. Έν Άγίφ Μορώνι τβ 18[) Ίουνίου 1939. Ό Έπιθεωρητής Γόρτυνος Τ, Τα«γκιί|
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρωίσ Πέμπτης
  22 Ίουνίου 1939
  120 Ώρα
  ΣΥΡΡΑΞΕΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΕΞΑΚΟΛΡΥΘΟΥΝ ΪΦΙΣΤΛΜΕΝΟΙ
  ΟΙ ΙΑ Π Ο Ν £ Σ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ
  ΔΙΑΡΚΩΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουνίου (τού άντ»
  ποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ τής "Απω Άνατολής άναφέ-
  ρουν ότι οί κίνδυνοι συρράξεως έξαχο-
  λουθούν να αύξάνωνται είς Τιέν—Ταίν.
  Τούτο όφείλεται είς την προκλητικό·
  τητα των ίαπωνικών περιπόλων καί τάς
  Γαλλοϊσπανικαί συνομιλίαι.
  Αί συσκέφεις είς Σιγκαπούρης.
  ΡΩΜΗ 21 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσίσ). Κατ' είδήσεις εκ Μό
  σχας ό κ. Στράγκ συνειργά¬
  σθη επί μακρόν μετά των πρε
  σβευτών τής Αγγλίας καί
  νίκη κυβέρνησις διαμαρτόρε
  ται.
  ταπεινώαεις τας οποίας ύφίστανται
  "Αγγλοι έκ μέρους αυτών.
  οί
  ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
  ΕΠΛΕΥΣΑΝΕΙΣΤΙΕΝΤΣΙΝ
  ΥΠΟ ΤΑ ΣΤΟΜΙΑ_Τ_ΟΝ ΠΥΡΟΒΟΑΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουνίου(τού άνταπο
  κριτοΰ μας).—Κατ' είδήσεις έκ Λονδί¬
  νου άγγλικά άτμόπλοια έπλευσαν είς τό
  Τιέν—Τσίν υπό τα στόμιο, των ίαπωνι-
  κων πυροβόλων.
  Κατόπιν τούτου ή κατάστασις των
  πολιορκουμένων είς την αγγλικήν ζώ-
  την το3 Τιέν—·Τσίν άπό τής απόψεως! Ρώυτερ μεταδίδει δτι οί Έλ
  τροφίμων, ^εβελτιώθη. Πάντως έκφρά-
  νες προτΐθενται νά άποκλεί
  σουν καί τόν λιμένα τοθ Χόγκ
  Κόγκ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ίουνίου (ίδ.
  ΰπηρεσΐα).— Έκ Χόγκ—Κόγκ
  αγγέλλεται ότι τα Ιαπωνι
  κά στρατεύματα άπεβιβάσθη
  διαπραγματεύσεων. Ό κ.' κάς έκχωρήσεις λόγω των κυ σαν £κ δύο διαφόρων σημεί
  Στράγκ δέν είχεν έν τούτοις κλοφορουσών _ άνησυχητικών ων ε{ς -ο0 Τσόου καί προχω
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ιουλίου ((δ.
  ύπηρεσΐα).— Ή Αγγλία προ
  ή ΐ
  Γαλλίας μετά των οποίων έ; έβη είς προληπτικήν κινητοποί
  ξήτασε τούς νέους δρους των ησιν βίς τάς έν Κίνα άγγλι
  καμμίαν νέαν συνομιλίσν με· διαδόσεων καθ" άς ή ΊοιπωνΙα
  τα των μελών τής σοβιετικής πρόκειται νά έπεκτεΐνη τόν
  κυβερνήσεως. (άποκλεισμόν.
  Κατ' Ιδιαιτέρας πληροφορίας !---------
  των ίταλικών κύκλων, έκ Μό ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Ίουνίου
  ροΰν πρός τό εσωτερικόν. Ο
  Ίάπωνες προελαύνουν έναντί
  όν τής πόλεως ταύτης παρά
  την ζωηράν αντίστασιν των
  κινεζικων 'στρατευμάτων.
  σχας, προβλέπεται δτι αί αγ (Ιδ. ύπηρεσία).— Ή γαλλική] ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ίουνίου (ίδ
  γλορωσσικαΐ διαπραγματεύ· εφημερίς «Φ.γκαρώ» γράφει
  σεις θά διαρκέσουν άκόμη έ σήμερον διά τάς άγγλορωσσι
  πί πολύ. _____ κάς συνεννοήσεις ότι τό μέγα
  ,.- σφαλμα τό ότοΐον διεπράγ,θη
  Γάλλος πρεσβευτής στρατάρ -»
  χης Πεταίν διεξήγαγε σοβα
  ρωτάτας συνομιλΐας μετά των
  Ε Ν
  Υδμμοα-α. ΚαΙ είνε
  ώ δξά
  κ. κ. Μποννέ καί Νταλαντιέ *ύΐ6χημα 6τι τώρα διεξάγον
  επί τοθ ζητήματος τής έφαρ τσι υπο τ"ν σκιάν·
  μογής τής συμφωνίας Μπεράρ 0| ,ΑΠΒΝΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
  καί Γιορντάνα καί τής άποδό ΚΑ| Το χυΓΚ;-κ0ΓΚ;
  σεως τοθ ίσπανικοθ χρυσοθ ----
  τοθ εύρισκομένου είς γαλλι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ίουνίου ([δ.
  κάς τραπέζας, διά την μή ύτιηρεσία).— Ύτιάρχουν πληοο
  παράδοσιν τοΰ όποίου ή ίσπα φορίαι έκ Κίνας δτι οί Ίάπω αν.
  ύπηρεσΐα) — "Εφθασε σήμε
  ρον είς Σιγκαπούρην ό άρ
  χηγός των γαλλικών δυνάμε
  ων τής Άπω Άνατολής διά
  την διεξαγωγήν συζητήσεων
  επί τοθ τρόπου τής έξασφα
  λίσεως τοθ μετώπου αμύνης
  άπό κοινοθ μέ την Αγγλίαν
  ΑΓΚΥΡΑ 21 Ίουνίου (ίδ. ι
  πηρεσια).— Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Αίγύπτου θά
  έκφωνήσπ σήμερον άπό ραδ
  οφώνου λόγον είς τόν όπο
  όν θά εκθέση τούς σκοπούς
  τοθ ταξιδίου τού είς Τουρκ
  "Εκθεσις τοΰ λόρδου Χάλιφαξ
  επι της καταστάσεως έν Άπω Ανατολή.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ίουνίου (ίδ.
  ύτιηρεσίο).— Τό Πρακτορείον
  ζονται φόβοι ϋτ& οί Ίάπωνες θά έπε·
  κτείνουν χον «ποκλεισμόν, άποβλέπον
  ληνες διέρχονται ημέρας έ
  Θνικής ύπερηφανείας είς την
  αγγλικήν πρωτεύουσαν. Ή
  τες πάντοτε είς τόν έξαναγκασμόν των]παράστασις ιδίως τοθ «Άμ
  "Αγγλων νά δεχθοΰν τας
  ξιώβεις.
  ιαπωνικιχς α-
  ΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΤΣΟΟΥ
  ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ Α Γ Η Μ Α Τ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίουνίου (τού άντα-
  ύ ) λ έ
  νικόν Θέατρον τονίζουσοι δτι
  δλοι οί νέοι/Αγγλοι ήθοποι
  οί πρέτιει νά παραδείγματι
  σθοΰν άπό την τέχνην των
  ποκριτοΰ μας.)—^ Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ ' Έλλήνων καλλιτεχνών. Σήμε
  έξωτερικού ότι είς τόν λιμένα τού Σου ρον δίδεται ή τελευταία πά
  κολουθήση ή βασιλική οίκογέ
  νεια τής Άνγλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ίουνίου (ίδ
  ύπηρεσία).— Κατόπιν έντολής
  τής άγγλικής κυβερνήσεως ό
  "Αγγλος είς Τόκιο πρεοβευ
  τής συνηντήθη χθές μετά τοθ
  λετ» έπροξένησε καταπλη Ίάττωνος ύπουργοθ των 'Εξω
  κτικήν εντύπωσιν διά την άρ τερικών είς τόν οποίον ύ
  τΐαν απόδοσιν τοθ Ιργου ύ πέβαλε διαμαρτυρίαν διά τόν
  πό των Έλλήνων έκτελεστΛν. | άποκλεισμόν τοθ Τέν—Τσίν.
  Όλαι αί αγγλικαί έφημερίδες , Ό Ίάττων ύπουργός άπεδέ
  πλέκουν έγκώμια είς τό έλλη'χθη τόν τοπικόν διακανονι
  ταόου οί Ίάπωνες άπεβίβασαν ισχυράς ράστασις υπό τοθ έλληνικοϋ
  δυνάμεις πεζοναυτών.
  Ή άπόβαβις αυτή άποδίδεται είς τα
  τελευταία έν Κίνα γεγονότα καί "'
  ρς η
  θιάσου την όποιαν θά πσρα
  σμόν τοθ ζηιήματος τοθ Τιέν
  —Τσίν. Έξέφρασεν δμως την
  επιθυμίαν δττως τούτοχρόνως
  διευθετηθοθν καί δλαι αίύπάρ
  χουσαι μεταξύ των δύο κρα
  των διαφοραί.
  ΑΓΚΥΡΑ 21 "Ι-.υνίου (ίδ δ
  πηρισία). — Αί γαλλοτουρχικαί
  συνομΐλίαι δι'» την παραχώρησιν
  τοθ Σαντζακίου τής Άλεξανδρέτ
  τας είς την Τουρκίαν ετερματίσθη¬
  σαν χοί κατήρτισθησαν τα οχετι
  χά πρωΐόχολλα.
  Τό σύμφωνον είς πβρίπτωσΐί
  χαθ' ή'ν Σεν θά δπογραφη" αυριον
  θά δπογραφί δριοτιχώς την
  ραοκευήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ίουνίου (ίδ.
  δπηρεοία) —Είς την Βουλήν των
  Λορδων Ιγινε χ6ές συζήτησις επ
  τής καταστάσεως είς την "Απω
  Ανατολήν. Ό δπουργδς των Έ
  ξωτεριχών κ. Χάλιφαξ άνέφερ
  τάς ενεργείας είς τάς οποίας προ
  έδη ή αγγλικη κυβέρνησις χατό
  πιν τε.0 άποκλιισμοΰ τής έκχωρή
  σεως τοθ Τιέν—Τσίν καί την δ
  λην πορείαν τοθ ζητήματος μέχρ
  τής στιγμής.
  ΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΙ
  προθέσεις των Ίαπώνων νά πιέσουν τας --■-·
  αρχάς των διεθνών έκχωρήόεων δίλ ώρΐ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΑΠΟΓΡΙΦΗΣ
  σμένους σχοπούς.
  Τό υπουργείον τής Έθνικής
  ΟΙκονομίας δι5 έγγράφου τού
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΠΟλΙΟΡΚΟΥΜΕΝΝΗ Ζ Ο Ν Η Η 5ΐ?.1^^!=
  ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΒΗΣΛΗ ΑΓΓΛΟΙ ΕΒΕΛΟΝΤΛΙ
  φ
  τής Άγορανομίο'ς γνωρίζϊΐ δτι
  3 δάξ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού εξω¬
  τερικόν τηλεγραφήματα είς την έν Τι-
  έν—Τσίν πολιορκουμένην εισέτι αγγλι¬
  κήν ζώνην, διετάχθη ή κινητοποιήση έ·
  θελοντών διά πάν ενδεχόμενον καί αυγ·
  νεκριμένως πρός αΛυνΛν αυτής είς πε¬
  ρίπτωσιν επεκτάσεως τής ίαπωνικής ά-
  πειλής.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
  ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ίουνίου (τοΰ άντα.
  ποκριτού μας).— Χό άπόγευμα σήμε¬
  ρον αναχωρεί διά Πάτρας ή Α. Μ. ό
  Βασιλεύς.
  χανικά Έπιμελητήρια συνέσιη
  σεν δπως έπισπεύσουν την ά
  ποστολήν των άναγκαίων στοι 0[ ΒγαροιναμΙΛ7ίί> βιι
  χείων διά την έναρξιν τής ά- ούσης άπδ σήμερον
  - πογραφής των βιομηχανικών'όττονοϊΐοτίνι/Τΐ'; Λ παοα
  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΑΝ
  Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΩμ
  ΕΚ ΓΕΒΜΗΛΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
  Διά τηλεγραφήματές τού πρός
  τας Νομαρχίας καΐ τάς διοΐ*ή
  αειςΧωροφυλακής τό δ
  Άί
  βιομηχανικών'οτΐοχρΐωτ[χως ή κχρασκευή
  ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
  Τό ύφυπουργεΐον ΤΤΤ άπε
  φάσισεν δτίωςάποσύρη τής κυ·
  κλοφορίας άπαντα τα έν χρή
  σει κοινά γραμματόσηαα πά
  λαιοτέρων έκδόσεων: 1) Λε
  πτών 5, γαλκογραφικής έκδό
  σεως 1927, παραστάσεως τοθ
  ΊσθμοΟ τής Κορίνθου. 2) λε-
  έπιχβιρήσεων. τουλάχισΐον φαγηΐοϋ έ« γεωμή πτών 25 χαλκογραφικής παρα
  Έν τώ μεταξύ συνεχΐζεται' χων δ(; χί|ς ημέρας ήτοι την Ι στάσεως Σίμωνος Πέτρου. 3)
  είς τό υπουργείον Έθνικής! μίοΓ/μ6ρ£8ν γεθμα χαί τό έσπέ 25 δραχμων χαλκογραφικής
  ΟίκονομΙας ή προπαρασκευα-
  στική έργασία διά την γενικήν
  απογραφήν τοθ πληθυσμοθ
  τής χώρας. Ή άπογραφή θά
  γίνη τό ερχόμενον έτος, θά
  λαμβάνεται δέ μέριμνα ώατε
  τα άποτελέσματά της νά εί
  νέ απολύτως άκριβή. Ή άπο¬
  γραφή θά γίνη έν συνεργασία
  μέ την γεωγραφικήν ύπηρε
  | οίαν στρατοΰ καθώς καί μέ
  τάς δημοτικάς καί κοινοτικάς
  αρχάς. _____________
  ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
  Δι' ίγχυχλίου τού πρός τούς
  προέδρους χαί είσαγγελεϊ; των
  _ τάς έκτελειθησομένας α·
  σκήσεις τοΰ στόλου μέχρις αναχωρήσε¬
  ως αύϊθΰ είς την Ιταλίαν διά νά πα-
  ραστή είς τούς γάμους τής πριγ«ηηίσ-
  "Λ" -·;-ή..^- μ.β,χ& τού Δουκός τού
  σης Έίρήνης
  Σπολέττο.
  ΜΕΤΑΛΙΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ
  ΟΡΙΑΜΗΟΝ ΤΟΥ ΒΙΣΙΛΙΧΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
  πά
  ραγγίλλΐΐ δπως άπαντα τα δικα
  σΐικά άντίγραφα, άπόγραφα ή
  πιστοποιητικά δπογράφωνται άπω
  τούς άρμοδίους γραμματεύς των
  δικασιη^ίων ή ιίσαγγελιών, κω
  λυομένιον Σέ τούτων άπό τούς
  προϊσταμένους των τμημάτων των
  γραμματειών ή άπό τον άρχαιό
  ιερόν κατά βαθμόν δπάλληλον ού
  χί δέ άπό τού; γραφείς των δι
  κασΐηρίων.
  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουνίου (τού άντ».
  ποκριτου μας).—Τό Πρακτορείον Ρώ¬
  υτερ μεταδίδει συνεχώς λεπτομερείας
  των θριάμβων τού θιάσου τού Βασιλι-Ι Αυριον Παρασκευήν καί ώ
  κου Θεάτρου είς τό Λονδίνον δ;ά τούς Ραν ^ Ρ' δίδεται έν τώ θεα-
  όποίους ό άγγλικός τύπος αφιέρωσεν τρφ Πουλακάκη ή έιησια σχο-
  καΐ άφιερώνει ένθουσιώδη σχόλι». Ί5« λική έορτή τοθ «Παλλαδίου»
  Λονδίνου θά μεταδοθή έπίσης ραδιο· Λυκείου επί τή λήξει των μα-
  φωνική διάλεξις υπό τού Διευθυντού Θημάτων. Είσαήρια διατίθεν-
  τού Βασιλικόν Θεάτρου κ. Μπαστιά τα^ έν τώ Γραφείφ τοθ «Παλ-
  μ.έ θέμα: Ό Μεταξάς θεμελιωτής τού λαδίου» καί είς τό ταμείον
  'Έλληνικού πολι θ Θά
  μ ξς
  'Έλληνικού πολιτισμόν.
  τοθ Θεάτρου»
  ρας δείπνον είς άπαντα τα έστια
  τόρια καί τα οίνομαγειρεΐ» ολων
  γενικώς των κατηγ:-ριών.
  ΑΡΣΙΣ ΑΤΕΛΕΙΑΣ
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών έκοινοποίησεν εγκύκλι¬
  ον πρός τάς δικαστικάς αρ¬
  χάς καί τούς οίκονομικούς έ-
  φόρους τοθ κράτους διά τής
  οποίας όρΐζεται δτι τα υπο-
  μνήαατα των κατηγορουμέ¬
  νων καί αί αίτήσεις έξετά-
  σεως μαρτύρων τής ΰπερασπί-
  σεως ύπόκεινται είς πάγιον
  τέλος δρ. 15καί ούδεμία έξαί
  ρεσις υφίσταται άρθεϊσης τής
  μέχρι τοθδε ύψισταμένηι, α¬
  τελείας των.
  Η ΕΘΝΙΚΗ
  ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  Είς την εφημερίδα τής κυ¬
  βερνήσεως οημοσιεύεται νόμος
  δια τοΰ όποίου ρυθμίζονται
  τα τής έθνικής καί ήθικής
  άγωγής τής νεολαίας καί
  τα τής συγχωνεύσεως τοθ
  σώματος των Προσκόπων είς
  την Ε. Ο. Ν.
  Ο ΕΠΟΠΤΗΣ
  ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ5 ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΆφΕχετο είς "Αγιον Νικόλαον
  χαί άνέλαβεν υπηρεσίαν ύ νέος'Ε-
  πόπτης Άγροφυλαχής Λασηθίου
  χ. Αθαν. Διδ&ύοης.
  εκδόσεως 1927 παράστασις Ά
  κροπόλεως. 4) 50 δραχ. χαλ¬
  κογραφικής εκδόσεως 1933
  ναυάρχου Κουντουριώτου. 5)
  8 δραχ. χαλκογραφικής εκδό¬
  σεως 1934 ΠαναθηναϊκοΟ Στα
  δίου. 6) 4 δραχ. 1935 παρα-
  στάσεως ναοθ Μυστρθ. Αί
  λοιπαί κλάσεις των έκδόσεων
  τούτων διετέθησαν έξ όλοκλή
  ρου είς την ταχυδρομιον κα
  τανάλωσιν.
  ΜΒΛΕΤΑΤΑΙ Η ΑΠΛΟΠΟΙΗ3ΙΣ
  ΠΛΗΡΩΜΗΣΤΩΝ 2ΥΝΤΑ5ΕΩΝ
  Κατ' είΣήσεις έξ Αθηνών δπό
  τοθ δπουργείου των Οίκονομικών
  μελετάται ό τρόπος τής άτλοποιή
  σεως τής πληρωμής των σϋντά
  ξεων εκδιδομένων εκάστοτε πρός
  τουτο τσέ* άνΐί των σιινταξιοξο
  τικών φυλλαδΐων χαί των άποδεί
  ξεων.
  Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΓΕΡΜΗΛΟΝ
  Τό ύφυπουργεΐον Άγορανο
  μίας παρεκάλεσε δι' έγ
  φού τού τα ύπουργεΐα Σ
  τιωτικών. Ναυτικών, Παιδεί
  άς καί Ύγιεινής πρός υποστή
  ριξιν των παραγωγ&ν, πρός
  κατανάλωσιν τής μεγάλης ~α
  ραγωγής καί πρόληψιν βλά
  βης λόγω τής εύπαθείας της
  να αύξήσωσι τα έκ των γε-
  ωμήλων συσσίτια τοθστρατοθ
  ναυτικοθ, μαθητικών συσσιτί'
  ων, νοσοκομείων, πτωχοκομεί
  ων, γηροκομείων κ. λ. π. φι-
  λανθρΜτκκών Ιδρυμάτων.
  33 Πρωίνή
  Ι^ε>^«ε^^^^ε^^.^^^ε^^^^εΤ^^_εε4^ε^^_^ει^_ε^^ε^_^^Ι^^_^
  ΠΛΗ Ρ ΗΣ ΑΙΣΙ0&0Ξ1Α
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΡΟΣΣΙΚΑ
  ΠΑΡΕΚΑΜΦΒΗΣΑΝ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
  ΒΕΒΑΙΑ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΤΟΥ ΣΥΜΦΠΝΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Νυκτεριναί πληροφοβ
  ρίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  άναφέρουν ότι ήρχισε νά επικρατή βίς
  Λονδίνον καί Παρισίους αίσιοδοξία
  διά τάς συνεννοήσιις μεταξύ Ρ^ισιίας
  καί Αγγλίας.
  Αί δυσχέρειαι παρεκάμφθησαν, ό δέ
  άγγλικός τύπος γράφων σχετικώς θεώ·
  ρεί την υπογραφήν τού άγγλοσοβιετι·
  κου σομφώνου συμμαχίας βεβαίαν
  πλέον.
  ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΐΙ
  ΚΑΙ ΟΧΥΡΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΙΝΩϋ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΑΤΟΑΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  21 Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Είδήσεις έκ Βερο-
  λίνου μέσω ξένης «ηγής έπιβεβαιοΰν την
  γερμανικήν στρατιωτικήν δραστηριότη·
  τα είς τα άνατολικά σύνορα.
  Είς τα σύνορα ταύτα οί Γερμανοί
  ένεργούν αυγκεντρώβεις καί μετακινή·
  σεις ατρατού καί γενικώς όχυρούνται πυ
  ρετωδώς.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
  Η ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΜΜΑ1
  ΑΘΗΝΑΙ 91 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκρβτοΰ μας).— Καθ' α τηλεγραφοΰν
  έκ τού έξωτερικού «ΰριον (σήμερον) ύ·
  πογράφεται ή συμφωνία Γαλλίας καί
  Τουρκίας ρυθμισθέντων των εκατέρω¬
  θεν ζητημάτων πρός βμοιβαίον οφελος.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
  ΥΙΟΒΕΤΕΙ ΤΑΣ ΑΗΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — ΤηΚεγραφήματα έκ
  τής Μκω Άνατολής άγγέλλουν ότι ε¬
  πί των προκυψάντων είς Κίναν άγγλοϊα
  πωνι·<ών ζητημάτων ή κυβέρνησις τοΰ Τόχιο υίοθετεί τάς άπόψεις των ατρα· τιωτικών παραγόντων. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΐΊΗΑΠΟΝίΑ! ΡΩΜΗ 2 1 Ίουνίου (ίδ. ύπηρε¬ σία).— Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου ή αγ γλική κυβέρνησις δέν καθώριβεν άκόμη τα μέΐρα τα ά «όϊ α θά λάβη άττέναντι τής 'ίαπωνίας δια τόν άποκλεισμόν τής έν Τιέν Τσίν άγγλικής έκχωρήσιως. Ήρκέσθη μόνον είς την αποστολήν δια¬ μαρτυρίας είς την κυβέρνησιν τού Τό*- κιο. ΗΙ ΕΗΊΜεΐΝΟΥΗ ΕΙ! ΤΟΝ ΑΗΟΚΑΕΙΣΜϋ ΡΩΜΗ 21 Ίουνίου (ίδ. ύκηρε· σία).—Κατα τάς έκ Τόκιο τελευταίας πληροφορίας οί κυβερνητικαί κυκλοι τής Ίαπωνίας έμμένουν πάντοτε είς τας άπόψεις των επί τού ζητήματος τοΰ. άποκλειβμού έν Τιέν Τσίν προτιθέμ*· νοι νά συνεχίβουν τούτον μέχρις ότου Αγγλία, εκδηλώση διαθέσεις μετα¬ βολάς τής τακτικής αυτής έναντι τής Ί* πωνίας. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΪΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ Α1Α ΤΗΝ ΕηΑΗΕΚΛΟΓΗΗ ΤΟΥ ΡΟϊίΒΕΛΤ ΑΘΗΝ Ι%1 Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Καθ» α αγγέλλεται έξ Ούασιγκτώνος, έν Άμερική παρατηρεϊ ται αντίδρασις διά την έκ νέου έχλογήν τού προέορου Ρούββελτ σημειουμένου μάλιστα άπό τούδε άπό μέρους πολιτι κων τινών, δημοαιογριχφικού αγώνος έ- ν«ντίον|τής έπαινεχλογής τούτου.