97451

Αριθμός τεύχους

5198

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

23/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  δι»1
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  βτησία λίραι Β
  ■ξά μηνός 8
  Άμεριχής
  έτησία δολ. 15
  υ νός » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 8
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ >"
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ1Η1 · Ι.ΓΟΙ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5198
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΙ ΑΙΑΠΙΣΤαΣΕΙΣ
  ΔΙΛΤΑΣΑΜΥΝΤΙΚΛΣΔΥΝΛΜΕΙΣΜΑΣ
  Είς τό Ιβνιον πέλαγος θά το άνάγχη νά χατασχευα-
  διεξαχβουν μεγαλα γυμνά- σθοΰν. Ή άερβπορία έχει έ-
  σια τού έλληνικβΰ στόλον — ·'-.*'--*
  τα
  όποΐα
  λουθήση καί
  θά
  ή
  παρακο-
  Α. Μ. ό
  νισχυθή σπουδαίως δια νέων
  Βασιλεύς Γεώργιος έπιβαί
  νων τής ναυαρχίδος. ©ά δώ
  σουν δέ τα γυμνάσια αύ·
  τα την ευκαιρίαν νά διαπι¬
  στωθη ή συντελεσθεϊσα κα
  τα τόν τελευταίον καιρόν
  έργασία είς τό ναυτικόν καί
  ή επιτευχθείσα 'πλήρης άνα
  διοργάνωσις τοϋ στολου, τό¬
  σον άπό απόψεως έμψύχου
  όσον καί άπό απόψεως άψύ-
  χου ύλικοϋ. Θά άποδειχθή ό¬
  τι ή Ελλάς έχει σήμερον
  ναυτικάς δυνάμεις Ισχυράς,
  άξιομάχου;, ίκανάς νά φρου
  ρησουν τάς θαλάσσας της,
  νά προστατεύσβυν τα παρά-
  λιά της, νά διαφυλάξουν την
  άκεραιότητα ',καί την ανε¬
  ξαρτησίαν της.
  Διότι όντως κατά τα τελευ
  ταΐα έτη, αί κατά θάλασσαν
  δυνάμεις τής χώρας, ετονώ-
  θησαν σημαντικά, όπως καί
  αί κατά ξηράν καί άέρα.
  Καί θά ένισχυθβΰν περισσό¬
  τερον, τώρα όπότε ώργανώ-
  θησαν καί τα ναυπηγεΐα καί
  θ' άρχίσουν νά λειτουργοΰν
  μετ" ολίγον καί νά κατασκευ
  άζβυν μικρά καί μεγάλα
  σκάφη πού θά πλουτίσουν
  τόν πολεμικόν στόλον. Διότι
  ώ; εγνώσθη, θ' αρχίση άμέ-
  σως ή ναυπηγησις άντιτορπιλ
  λικών, τορπιλλοβόλων, βοη-
  θητικών τοΰ στόλου. Καί θά
  καθελκυσθοΰν τα σκάφπ αύ
  τα είς τό συντομώτερον
  δυνατόν χρονικόν διάστη·
  μα. Διότι έκτός τοΰ ότι έ
  πείγεται ή κυβέρνησις νά
  όλοκληρώση τό ναυτικόν
  πρόγραμμα, θέλει νά δοκι
  μάση καί την ταχύτητα έρ
  γααίας καί την δραστηριότη
  σκαφών καί έπαρκοΰς ύλικοϋ
  καίάξιωμ«τικών,τεχνιτΰν καί
  όπλιτών. Και ή άεροπορικη
  μας αμυνα, τόσον ή ένεργη-
  τική ίσον χαί ή παθητική
  έχει έπιτελέσει μεγάλας προ*
  όδους. Τα άποτελέβμκτα άλ-
  λωβτε τής άντιαεροπβρικής ά
  μύνης, κατεδέχθησαν κατά
  τάς μεγάλας άσχήσεις πού
  διεξήχθησαν κατά την νύκτα
  τής παρελθούσης Δευτέρα;
  είς τό λεκανοπέδιβν τής 'Ατ
  τικής καί εσημείωσαν πλήρη
  επιτυχίαν. Απεδείχθη κατά
  τάς άσκήσεις αύτάς καΐ ή ά-
  ξία τβΰ πτητικοϋ ύλικοϋ άλλά
  καί ή αποτελεσματικότης των
  άντιαεροπορικΰν όκλων. Α¬
  πεδείχθη άκόμη ότι ό έλλη-
  νικός λαός είνε πλήρνς πα·
  ρεσχευασμένος ν' άντιμετω
  νάγκην παρά ολίγων μωρεο
  δένδρων καί ενός καθαροθ δω
  ματΐου. Πράγματα πού είμπο
  ρεϊ νά τα έχη ή κάθε άγροτι
  κή οίκογένεια. Ή συλλογή, ή
  δισλογή καί τό κόψιμο τοΰ
  φύλλου καί ή τροφοδοσία των
  μεταξοσκωλή <ων, γΐνεται καί άπό τα μικρά ΆποδΙΒουν δέ άκόμη παιδία, κσί ή μελισσο θά τα των ναυπηγείων μας. Έκ παραλλήλβυ ϊμως συνεχισθεί ή προσπαθεία καί διά την συμπλήρωσιν των κατά γήν καί άέρα άμυντι- κδν δυνάμεών μας. "Αν καί πρέπει νά όμολογηθό δτι τό άμυντικόν πρόγραμμα εύρί σχεται πλέον έν τω περατοΰ σθαι. Ό ατρατός μας έχει όρ γανωθή πλήρως, έχει διδα· χθή την σύγχρονον τακτικήν τού πολέμου, εχει φρονημα- τισθή καί εχει καταστή ένας ά πό τούς καλυτέρους στρα τούς τής Εύρώπηί βεβαία πάντοτε έν σχέσει πρός τόν όγκον τού χαί τα ύλικά μέ σα πού διαθέτει τό κράτος πρός έξοπλισμόν τού. Τα ό- χυρωματιχά έργα έπίβης χβυν αποπερατωθή χατά κομία καί ή σηοοτροφία πολ· λά. Τό μέλι πωλεϊται πρός 25 δρχ. Καί παράγει κατά μέ σον όρον ή κάθε άμερικανική κυψέλη 20 ό<άδας. Άρα ή κάθε κυψελη αποδίδει 500 δρχ. κατ' έτος. Καί τό μετάξι πω λεΐται πρός 400—500 περΐπου δρχ. κατ' οκάν. *Άρα ή κάθε οικογένειαι θά ειμπορούσε νά έχη ίνα είσόδημα 10—15 χιλ. δρχ. άπό μέλι καί 3—5 χιλ. δρχ. άπό μετάξι. Καί θ' άπετέ λει τό είσόδημα αύτό καθαρόν κέρδος. Εύτυχώς, την αξίαν τής πίση οιονδήποτε νόν καί δτι έν άπευκταίου, έν ένδεχόμε- περιπτώσει περιπτώσει μελισσοκομίας καί τής σηρο τροφΐας άντελήφθησαν καί ή σημερινή Κυβέρνησις καί ή Ά γροτική Τραπέζα. Καί μερι- μνοθν διά την οργάνωσιν καΐ ενίσχυσιν των. Ούτω διετέ' συνεταιρισμόν. Γνωρίσωμεν την ιστορίαν μας θησαν 12.500 κυψέλαι είς α¬ γρότας καί 12,500 λίτραι τε χνητών κηοηθρΩν, συνεσΐή θησαν δέ καί 10 συνεταιρικά έργαστήριακηρηθρων καί έλει τούργησαν 20 μεταβατικά με λισσοκομικά σχολεΐα. ΈηΙσης διά την ανάπτυξιν τής σηρο· τροφίας έσυστηματοποιήθη ό ίλεγχος τοθ κουκουλοσπόρου καί ίδρύθησαν μεταβατικά σχο λεϊσ τΐρός διάδοσιν των σηρο τροφικων γνώσεων. Θά συνε δέ καί θά ένταθή ή ά ναληφθεΐσα προσπαθεία καί είς τό μέλλον. Ελπίζομεν λοιπόν ότι θά συστηματοποιη θή καί θά ενισχυθή καί έδώ είς την Κρήτην τόσον ή με λισσοκομία όσον καΐή σηροτρο φΐοτ. Πολύ περισσότερον μάλι στα καθόσον εύδοκιμοθν (δι αιτέρως καί άποδΐδουν πολλά ώς άποδεικνύει ή πεϊρα. Καί θά πρέπει νά λάβουν σχετι κήν μέριμναν καί αί γεωργι καί υπηρεσίαι καί οί «ΟΤκοι τοθ Άγρότου» καί ή Άγροτι κή Τραπέζα. Καλόν θά είναι μάλιστα νά επιδιωχθή ή ΐδρυ σις καί είδικων πρός τουτο Είς την "Απω Ανατολήν ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜγΡΙΚΗΣ τό δηλαδή έμπλοχής τού είς πο¬ λεμικήν περιπέτειαν 8ά δια¬ τηρήση—όπως πάντοτε —την ψυχραιμίαν καί τό θάρρος τού χαί θά χρησιμοποίησις τα μέσα τής αμύνης καί τής προφυλάξεως πού θά έχη είς την διάθεσιν τού. Αί άοκη- σεις πού έγιναν είς τό λεχα- νοπέδιον της Άττιχής έδω¬ καν τό μέτρον τής συντελε¬ σθείσης εργασίας είς τό κεφά¬ λαιον της άντιαεροπορικης αμύνης. ΑΙ άσχήσεις πού θά γίνουν έν αυνεχεία καί εί; τάς ε¬ παρχιακάς πόλεις, θ' άπο δείξουν ίτι όλέκληρες ό έλληνικός λαός είναι ψυχι- χϋς καί φρονηματικ&ς πα- ρεσκευαομένος ν' αντιμετω¬ πίση τόνάπ' άέρες κίνδυνον μέ θάρρος χαί ψυχραιμίαν, μέ καρτεριχότητα καί άτα- ραξίαν, χωρίς πανικόν χαί ήττοπάθειαν. Καί τουτο εχει μεγίστην αξίαν. Διότι είναι γνωστόν πόσον βαρύνοντα ρόλον θά παίξη είς την πε¬ ρίπτωσιν ένές πολέμου ή ψυ· χολογία τοΰ λαοϋ, τό θάρρος ή ό φόβος τοϋ άμάχου πλη θυομοΰ. ΕύΐυχώΓ, όπως άποδεικνύ- εται, ή Ελλάς έχει σήμερον καί τάς άμυντικάς της δυνά μεις',πλήρως ώργανωμέναςκαϊ τον* λαόν της παρεσκευασμέ νονδΓ οίανδήποτε περιπέΐει αν,παρδλην τήνπροοήλωσιν τού είς τό ίδεωδες τής εί- ρήνης. Δι' αύτό καί είμπο ρεϊ νά ί ί ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιον Ή παραγωνή· ή ναοτιλία, ή τΐάιδεία. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 ΊουνΙου (16.' ύπηρεσΐα).— Όλόκληρος 6 αγ γλικός τΰπος άσχολεΐται σήμε ρον μέ τα γεγονότα τής Άπω Ανατολάς παρατηαεΐ δέ δτι ή κατάστασις έπεδεινώθη είσελ θοθσα είς την κρισιμωτέραν φάσιν της. Ή Ίαπωνία ένθαρ ρυνομένη άπό τα εύρωπαίκά κράτη τοθ άξονος, ήρχισεν ε να επικίνδυνον παιχνίδι πού 6έν είνε απίθανον νά οδηγήση τόν κόσμον είς την κόλασιν νέου πολέμου. 'Υπάρχουν ομως έπΐσηςπιθα νότητες, παρατηοοθν οί μάλ λον αίσιόδοξοι, νά φέρη τα εντελώς άντίθετα των έπιδιω κομένων άποτελέσματα, ή θρα σύτης τήςπολιτικής τοθ Τόκιο. Ηδη, ή Άμερική απαντώσα είς τό τελεσίγραφον τής Ία πωνίας περΐ απομακρύνσεως των αμερικανικόν σκαφων έκ των πολιορκουμένων κινεζι κων λιμένων, εδήλωσεν δτι τα σκάφη της θά παραμεΐνουν είς τάς θέσεις των καί κατέ σιησεν ύπεύθυνον την κυβέρ νησιν τοθ Τόκιο διά πάσαν προσβολήν καί ζημίαν των σκα φών, των συμφερόντων καί τοθ γοήτρου των Ήνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται δέ άποφα σισμένη ν' αντιτάξη βίαν είς ς. Δι αύτό καί είμ νά είναι ήβυχος χαί νά μίαν μέ φυχραι- την εξέλιξιν της τβ- ϊουν αποπερατωθή κατά τό μία η ξξ ς ϊένιοτβν σημείον παντοϋ, είς σον τεταραγμένης διεθνους ίλ* τα σημεϊα οπου παρίστα- καταστάσεως.__________^ ΔΥΟ ΛΓΡΟΤΙΚΛΙΛΣΙΟΑΙΑΙ ΗΜΕΑΙΣΣΟΙΟΜΙΑΙΑΙ! Κατά ταύς πρώτους αίώνας τής Ένετικής κατακτήσεω; τό χυριώ τερον πριιΐν τής Κρήτης ήτο ό οϊτος Ή παροιγωγή ίύτοθ δχι μόνον εκάλυπτε τάς ανάγκας τής νήσου, αλλ' δφηνε καί σημαντι¬ κόν πιρίσοευμα πρίς ίξαγωγήν ΟΟτω κ«τά 'δ 1304 έτβξιδεύθη σαν άπο τί Χάνδακα κοΐ τα Χά νιά διά την Ενετίαν περί τα 85. 000 μοοζούρια σίτου ήτοι τα 2 000 000 όκάδίς. Βρα&ύτερον ήρχι σεν νά έπεκτείνεται ώς ίπΐκερδε στέρα ή χαλλιέργεια τής αμπίλ&υ εκάστοτε τα έπιδαλλόμενα μέτρα διά την βελτίωσιν χαί την άνάπτυ ξίν της. Δι* αύτό καί ίέν πρέπει νά μάς έκπλήξη χαί ή υπό τοθ Ξαν θουδίδη μνημονευομένη είδησις χατά την οποίαν τό 1428 ή Γαλη νοτάττ) παρεχώρησεν είς τόν Μα ρΐνον Ζανόνο δεχαετές προνόμιον χτχλλιιργεΕοτς ζαχχαροκαλίμου είς την επαρχίαν Άποκορώνου καί χατασχευής ζαχάρεως. Δυστυχώς ίέν ύπάρχουν άλλαι σχετικαί πληροφορίαι διά νά μας καταστή δραστι (απωνι την βίαν καί νά λάβη κα μέτρα κατά των κων αύθαιρεσιών. Καί διερω τθται 6 άγγλικός τύπος, τί Θά πράξη τώρα ή Ίαπωνία Θά προχωρήση άπό τούς λό γους είς τα εργα; Καί θά με τέλθη βίαν κατά των ξένων καί κατ' αυτής τής Άμερι κης; 'Α,λλ' αύτό θά ή"το η με γαλυτέρα πράξις άφροσύνης την οποίαν θά διέπρατταν οί Ιθύνοντες τοϋ Τόκιο. Διότι θά ένεπλέκοντο είς πόλεμον δχι μόνον μέ τάς εύρωπαϊ κάς δυνάμεις άλλά καί μέ τάς Ηνωμένας Πολιτείας. Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, θά κατηρ γεϊτο αυτομάτως ό νόμσς περΐ ούδετερότητος τής Άμερικής. Καί τό Τόκιο θά προσέφερε την χειροτέραν υπηρεσίαν είς την Ιαπωνίαν καί τούς συμ μάχους της καί την μεγαλυτέ ραν έκδούλευσιν είς την Αγ γλίαν καί την Γαλλίαν. Τό πι θανώτερον λοιπόν είνε δτι ή (απωνική κυβέρνησις δέν θά ακολουθήση μέχρι τέλους πολι τιχήν άδιαλλαξίας καί έπιδεί ξεως δυνάμεως. Θά αναγκασθη νά ϋποχω ρήστ) μέχρις ενός σημείου δ- που θά συναντήση την διαλ- λακτικότητα των κυβερνήσε- ων των Δυτικών Δυνάμεών. Έκτός εάν αί Κυβερνήσεις τοθ τριγώνου ΒερολΙνου—Ρώ μης—Τόκιο Ιχουν άποφασίσει νά δράσουν κερσυνοβόλως καί νά αίφνιδιάσουν τού», άν τιπάλους των προτοθ έπιτευ χθ() ή υπογραφή τής τριμε· ροθς Άγγλογαλλοσοβιετική*ς στρατιωτικής συμμαχίας. Καί τουτο θά συμβή εάν αί κυ· βερνήσεις αυταί εχουν φθά- σει είς άδιέξοδον, λόγςρ ε¬ σωτερικήν προβλημάτων καί περισπασμών. καί'μάλιστα μέχρι τοθ σημείου σουν γνωστήν την τύχην τής πό ώστε νά ελαττωθή σημαντικώς ή >ύ προοδευτικάς διά την εποχήν
  σιτοπαραγωγή, πραγμα πού ήνάγ εκείνην έπιχειρήαεως
  χασε
  τόν Γενικόν ΠροβλεπτήνΙ "Οσον άφο^α τό εμπόριον χαί
  . . ι» ·. « ν . »____' _Λ... _____.*ί_.. Χ _....... — — _.- —_
  η σημαν
  έχαλλιεργιΐτο 6
  ΦισχαρΐΎη νά λάβη διά την άμπε
  λοφυτεΕαν μίτρα πιριοριστικά.
  Παραλλήλως ιπιξιτάθη ή καλλιέρ
  γεια τής έλαίας χαί απ,ο τό παρα
  γίμενον ϊλαιον 1000 πιρίπου μί
  στατα—10 οκάδες Ιναστον—έπε
  ρίοσευαν πρός εξαγωγήν. Άξιάλο
  γος ήιο καί ή παραγωγή τής με
  τάξη; μάλιστα είς το διαμίρισμα
  Ρεθύμνης, ώς καί ή παραγωγή έ
  οπεριδοειδών, τριαχϊσια δέ καί
  πλέον ^αρίλια χυμοΰ λιμονίων
  ίξήγοντο ετησίως διά την Κων
  σταντιν&ύπολιν. 5Β1-'"«" ·'»· ηνιιιβΜ
  τικήν ποοότητα
  βάμβαξ έξαγίμενες είς Ενετίαν
  Άλλα σημαντιχά προιόντα τής νή
  αοα, των οποίων εγίνετο ίξαγωγή,
  ήσαν τό μέλι, ό χηρό; χαί δ τυ
  ρός. Τα δπάρχοντα ποίμνια ήσαν
  επ αρκή διά την ίπιτόηιον χατα
  νάλωσιν χαί εξαγωγήν. τυροθ, ή
  μεγάλη δμως χτηνοτροφία ήτο φαί
  νεται περιωρισμένη χαί δι' αύτό
  βλέπομεν άλλον Γενικόν Προβλε
  πτήν, τδν Γαρζώνην, ν'άπαγορεύη
  επί τριετίαν την σφαγήν βοών.
  Άλλά τα κυριώτερον των έξ»
  γομένων πριιίντων ήτο δ οΐνος.
  Ή έξαγωγή τού ίφθανε χάθε
  την ναυτιλίαν δ συγγραφεύς πά
  ρατηριί, δτι ή Ένετία ηκολούθει
  πολιτικήν μονοπωλοθσαν υπέρ τής
  πολιτείας της καί των πολιτών
  της τα τεραστία χέρδη τοθ έμπο-
  ριχοθ ναυτικοθ διά των οποίων
  κατώρθωσε νά άντεπεξέρχεται άφ'
  ενός είς τάς κολοσσιαίας κρατικάς
  τη; δαπανά; χαί νά διεξαγάγη
  άφ' ετέρου πολυχρονίους αγώνας
  χατά γήν χαί χατά θάλασσαν. Εί;
  την εμπορικήν αυτήν πολιτικήν
  Κρήτη προσέφερεν είς τόν χυ
  ρίαρχον θαυμασία; υπηρεσίας, ώς
  χειμένη εί; την έπιχαιροτάτην θε
  σιν των πρό; την Αίγυπτον, την
  Συρίαν χαί την Ανατολήν θαλασ-
  σίωνΐίμπορικων δρόμων. Αί άπο
  στελλόμεναι τακτικώς έξ Ένετία;
  εί; ωρισμένα; εποχάς τοθ ί
  τους έμπορικαί συνοϊεϊαι άπο
  τελούμεναι άπό αρκετόν αριθ
  Ή μελισσοκομία καί ή σηρο
  τροφίσ, άποτελοθν, δτιως κατ'
  επανάληψιν ετονίσαμεν, έπιχει
  ρήσεις έξαιρετικά κερδοφόρους
  καί είνε δυνατόν ν' άνσπτυ
  χθοθν καί ν' άποτελέσουν δύο
  άπό τούςσπουδαιοτέρους κλά
  δούς τήςάγροτικής οΐκονομίας.
  Τόσον ήμελισσοκομία δσον καί
  ή σηροτροφία εύδοκιμοθν είς
  την χώραν μας καί Ιδιαιτέρως
  είςτήν Κρήτην.ΚαίεΤνε εθκολον
  κάθε άγροτική οίκογένεια νά
  έχη καί ολίγας Ιστω κυψέλας
  μελισσών καί νά ασχολήται
  μέ την σηροτροφΐαν
  καθόλου νά παραμελή ή
  νά
  εγκαταλείπη τάς άλλας έργα
  οίας της. την καλλιέργειαν
  ττ*ις γής καί τήνκτηνοτροφίαν.
  Ή περιποίησις των μελισσών
  νίνεται είς ωρισμένας πβριό
  6ους. Καί ή σηροτροφία επί
  οηςΐχβι άπασχόλησιν ολίγων
  μόνον μηνων τό Ιτος. Είς άν·
  θρωπος είμπορεΐ νά περιποι
  ήται ανέτως, χωρίς νά χάνη
  τάς άλλας εργασίας τού, 20—
  30 κυψέλας μελισσών.
  Καί ή κάθε οίκογένεια είνε
  εθχολον νά παράγη 5—10. ό
  κάδες μετάξι κατ' ετος χωρίς
  καθυστέρησιν άπό τα κύρια
  έργά της. Διά την μελισσοκο
  μίαν δέν χρειάζεται πσρά εν
  καλόν, κατάλληλον μέρος διά
  την τοποθέτησιν των κυψελων
  καί επίβλεψις άπό καιροθ είς
  καιρόν, ενίσχυσις ή άραίωσις
  των κυψελων καί σπανίως
  τροψοδότησις. Τροφή ύπάρχει
  εύτυχβς άφθονος χειμωνα καί
  καλοκαΐρι. Διότι πάντοτε, είς
  όλας σχεδόντάς εποχάς, ύπάρ
  χει είς την γήν μας ή εύλογία
  τής φύσεως πού έκδηλώνεται
  μέ διαρκτ] άνθησιν. Καί ή ση
  ροτροψΐα έπίσης δέν Εχει ά-
  χρδνθ
  λαι αι
  Έκτός των ανωτέρω ή
  χατά τούς χρόνους αύ
  τα 6000 βαρέλια χαί δ
  άγοραΐ τής Εύρώπης χαί
  έκτός αυτών αί άγοραΐ τής Άλε
  ζανδρεί« χαί τής Κωνσταντίνου
  πόλεως εκαμνον μεγάλην χατανά
  λωσιν των περιφήμων χρητιχων
  οΐνων τοθ Μχλβ*ζία χαί «Ο μο
  σχάτου
  τούς είχε καί άφθονον ξυλείαν
  προερχομένην ιδίως άπό τα δάση
  των άγριοχυιαρί001"* πού 6πήρ
  νόν είς τό διαμέρισμα των Χανί
  ών, την όποιαν οί ΈνετβΙ έχρη
  βιμοποίοιιν διά τ'χς ανάγκας τοθ
  έμπορικοθ καί πολεμικοθ στίλου
  ιων χ*1 διά τοθτο ίνίοτε άπηγό
  ρευον την εξαγωγήν της. Άπό
  πολλάς δέ σωζόμενα; πληροφορί
  α; άποδεικνύεται, δτι τόσον αί
  αρχαί τής νήσου δσον χαί ή κεν
  τρική διοίκησις τής Ένετιχής πό
  λιτείας παρηκολούθίυν μέ ίδιαι
  τέραν προσοχήν καί φρονιίδα
  την χίνηοιν τής χρητιχής γεωρ
  γιχής παρ«γ«βγΐς "«Ι Ιλάμδανον
  πλοί
  Μεθώ
  μόν γαλερών καί φορτηγών
  ών κατηυθύνοντα άπό την
  νην χαί την Κορώνην πρός
  λιμένας τοθ Χάνδακος χαί των
  Χανίων διά νά προμηθευθοθν δλα
  τα έγόδια πού έχρβιάζοντο 05ωρ,
  τρίφιμα κλπ. χαί συνεχίσουν χά
  τόπιν τό ταξίδιον πρό; την Κύ
  προν, την Αλεξάνδρειαν την Βη
  ρυττόν, την Αίγυπτον χχί λοιπήν
  Βίριιον Άφριχήν, είτε πρό; την
  Κωναταντινούΐτολιν, τόν Πόντον
  χαί την Άζοφιχήν. Εί; τού; ίδί
  ου; λιμένα; υπήρχον χαί μεγάλαι
  αποθήκαι είς τάς οποίας άπεταμι
  εύοντο διά νά παρουσιασθέν την
  κατάλληλον εποχήν είς τάς άγο
  ράς είτε τα άλλα τα έξ Ένε
  τ'ας ερχόμενοι έμπορεύματα
  είτε τα άλλα τα δποϊα ή;·
  χοντο είτε άπό τας Ίνδίας μέσω
  ΒηρυττοΟ, είτε άπό τα παράλια
  τοθ Εύξείνου, τής Ανατολή; χαί
  τής Βΐρείου Άφρικής καί προωρί
  ζοντο διά την Ευρώπην.
  Τό' εμπορικόν αύτό σύστημα ώς
  είνε φανερόν, λέγει δ ΞχνθουδΕδης,
  άφηνε περιθώριον ασήμαντον καί
  μή δυνάμενον νά^έλκύση πρός τό
  εμπόριον καί την ναυτιλίαν τού;
  νησιώΐας.
  Διά τόν λόγον αυτόν επί Ένε
  τοχρατίας έλάχισχοι ήσαν οί Κρή'ράτίίαν
  ΑΊ συντάξεις.
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά-
  ναφέρουν ότι υπό τοθ ύπουρ-
  γείου των ΟΙκονομικων μελε-
  τάται ή έξεύρεσις τρόπου ά
  πλοποιήσεως τής πληρωμάς
  των συντάξεων είς τούς δι·
  καιούχους. Πολΰ ορθώς. Διό¬
  τι ιό (σχύον σήμερον σύστη
  μα είναι πράγματι πολύπλο¬
  κον καί συνεπάγεται μέγα
  λην γραφειοκρατΐαν. Νά ε¬
  ξευρεθή λοιπόν νέον σύστη-
  μα άπλοθν, πού νά επιτραπή
  ταχείαν πληρωμήν, ώστε καί
  ή ύπηρεσία να μή κοπιάζη
  καί τό κράτος νά μην ύπο-
  βάλλεται είς περιττάς δα¬
  πάνας καί οί συνταξιοθχοι
  νά μην υποβάλλωνται είς 6-
  ξοδα καί καθυστερήσεις.
  Τό ελαιουργείον
  Αγ. ΒασιλεΙου.
  Ή υπόθεσις τής κατασκευ-
  ής σονεταιρικοθ έλαιουργεΐου
  είς Άγιον Βασίλειον τής Βι¬
  άννου ευρίσκεται είς καλήν
  οδόν όπως πληροφορούμεθα.
  Ή είδησις μάς χαροποιεΐ. Δι·
  τι ή δημιουργία μεγάλου '
  διαιτέρως διά τούς μετόχους
  τοθ συνεταιρισμοθ. Ελπίζο¬
  μεν δέ ότι θά έπισπευσθοθν
  αί εργασίαι ώστε νά άποπε
  ρατωθή τό ελαιουργείον μέχρι
  τοϋ προσεχοθς φθινοπωρου,
  όπότε θ' αρχίση ή συγκομιδή
  τοθ έλαιοκάρπου.
  Τό θέατρον.
  Τηλεγραφήματα έκ Λονδί·
  νού άγγέλλουν δτι υπήρξαν
  Θριαμβευτικαί αί παραστασεις
  τοΰ Βασιλικοθ θεάτρου μας
  είς την αγγλικήν πρωτεύου¬
  σαν. Τάς παραστασεις πάρη
  κολούθησαν τα μέλη τής Βα¬
  σιλική^ οικογενείας τής Αγ
  γλίας καί ή καλυτέρα μερίς
  τής λονοινείου κοινωνίας. ΟΪ
  δέ ήθοποιοΐ Ετυχαν πάντοτε
  άποθεωτικαν έκδηλώσεων. Ή
  έπιτυχία αυτή τής κρατικής
  μας σκηνής αποτελεί πραγμα¬
  τικήν εθνικήν νίκην. ΑΙ έκδη·
  λώσεις δέ των Άγγλων, μάς
  συγκινοθν βαθύτατα. Είναι ή
  απόδειξις τής στενής πνευμα
  τικής συγγενείας πού συνοέ-
  ει την κραταιάν Άλβιόνα
  μέ την αίωνίαν Έλλάδα.
  λαιουργεΐου είς Άγιον
  έ-
  Βασί·
  λειον θ' αποτελέση μίαν επί
  πλέον νίκην τής συνεταιρικής
  (δέας, θά συντελέση είς την
  βελτίωσιν τής ποιότητος τοθ
  ελαίου καί θ' αποβή κερδο
  φόρος διά τούς έλαιοπαραγω-
  γούς τής περιφερείας καί Ι
  σαν.
  ΟΟτω άπό νησιώτχι έγιναν
  άποζώντε; άποκλει
  στικώς έκ τής , γεωργίας. Ή δέ
  ηπειρώται
  κατάσιασι; αυτή, «ίς μεγαλειτέραν
  μάλιστα χλίμαχα, έξηκολούθησε
  χαί επί τουρκοχρατίας χαί έξακο
  λουθεί. μέχρι σήμερον. Ούτω, προ
  σθέτει, έπηλήθευσε χατά γράμ
  μα ή παλαιά περΐ των Κρητων
  ρήσις «δ Κρής άγνοεϊ την θάλασ
  σαν», ένω, ώς γνωστόν, αθ:η έλέ
  ά ύ έλλ
  γετο
  , γ
  είρωνιχως χατά τούς έλληνο
  ύ χρόνους, έπιιδή τότ«
  ή ή άλ
  Μία έκδρομή.
  Τό τμήμα έκδρομών καί πε
  ριηγήσεων τής Ενώσεως Γυ-
  μναστικών Όργανώσεων Ή
  ρακλείουόργανώνει μίαν πραγ
  ματικά θαυμασίαν έκδρομήν
  διά την Ιην Ιουλίου είς την
  ανατολικήν Κρήτην. Οί έκδρο-
  μεΐς θά διασχίσουν ολόκλη¬
  ρον τό άνατολικόν τμήμα τής
  Κρήτης έκ τής βορείας πλευ-
  ράς, θά φθάσουν είς Ση¬
  τείαν δπου καί θά σταθμεύ·
  σουν καί εκείθεν θά προχω-
  ρήσουν διά θαλάσσης μέχρι
  τοθ άπωτάτου σχεδόν σημεΐ
  ου τής επαρχίας1 μέχρι τής
  Ιστορικής μονής Τοπλοθ, μέ
  τούς μεγάλους καλλιτεχνι-
  κούς θησαυρούς της. Καί θά
  δυνηθούν έτσι νά γνωρίσουν
  μίαν άγνωστον Κρήτην, την
  ήτΤ πχγχοίνώ'ς γνωστή ^ήμεγάλη! ώραιοτέραν Τσως. Είς τοΰς
  ' -- —. φ1λους τί|ς περιηγήσεως συ·
  ήτο πχγ γ ^ μ
  περί τα ναυτιχά έμπειρία των
  Κρητων χαί μάλιστα είς την πιι
  τις πού επεδόθησαν είς την θάλασ
  Γεώργ. Ι, Λιανουδάκης
  νιστώμεν νά μετάσχουν
  την έκδρομήν αυτήν.
  ΛΠΦΡΘΩΣί»
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).- Σή
  μερον γιά πρώτην φοράν στό Ή
  ράκλειο, ή Ντιάνα Ντάρμπιν στ
  φΐλ—χάρμα : «Κ0 άνδρες ε"να
  κορΐτσι». Την Δευτέραν: «Πρώτη ά
  γάπη πρώτα δάκρυα».
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  πτην καί Κυριακήν απογευματιναί
  ώρα Λ30' μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (Θερινός) κινηυατο·
  γράφος.— Σήμερον «Λευκή 6α
  σϊλισαα». Μέ την Σόνια Χένυ.Διυ
  τέρσ, ΓΙέμτπη, Σάββατο, Κυριακή
  ωρα 7 μ. μ. Ληογευματινή.
  Την Λίϋχέραν 6 Ούάλας Μηηρ
  ρυ σ' ίνα μεγάλο περιπετειώδες
  φΐλμ: «Χαλύβδινες Καρδιές».
  «Μινώα» Κυριακή ωρα 2 μ. μ
  ολόκληρον τό έπεισο&ιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Προγροψμα 23ΐις'Ιουνίου.
  12 25 Σήμα—Έθνιχός "Ύμνος
  —"Υμνος Νβολαίας.
  12.30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  1;{ Λαϊχή μουσιχή (δίσκοι).
  13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σεις. "Ωρα Άστεροσκοπείου Ά
  θηνών.
  13.45 Έλαφρά μουσΐκή (υπο
  τής όρχήστρας Κώστα Σίϊτανίδη)
  14.10 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις· άγορας ΙΙει
  ραιώς. Έθνιχός "Υμνος—"Υμν
  Νιολαίας.
  19.10 Έργα διά διολί (ίίσχοι)
  (μέ ΐχτελεστήν τόν Κούλενκαμπφ
  αυνοδεία πιάνου υπό τοθ Ρούπ).
  19 20 Έ ώρα τής Έλληνίδος.
  19 35 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (υπό
  τής χ. Χριστίνας Κούλη).
  20.05 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
  20 20 Έργα διά 5ύο πιάνα
  (&πδ τίδν δίδων Κάχιας Βεργιοτή
  χαί Άσπασίας Καλλιγα).
  20.50 Είδήσεις.— Χρηματιοτή
  ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
  21.05 Μουσιχές έπιτυχίε; άπό
  πα)η«ς Άθηναϊχές έπιθεωρήοιις.
  21 50 Ή ώρα τοθ τουρισμοθ.
  22 05 Άριες άπό ϊπερες μέ
  τόν Όδιισσία Αάππαν (δίσχοι).
  22.15 Νυχτΐριναι είδήσεις.
  23.15 Μουσιχή τζάζ. (δίσχοι).
  0.20 Τελευταίαι εΕδήσεις.
  30 Έλαφρό ελληνιχό ιραγοθδι
  (δίσχοι).
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΒΟΥΛΑΚΑΚΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ή ΗΤΙΑΚΑ ΤΑΡΜΠΙΗ
  στό φίλμ—χάρμα:
  100 ΑΝ1ΡΕΣ
  ΙΙ' ΕΙΑ ΙΩΡΙΤ1Ι
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΠΡΩΤΗ ΑΓ1ΠΗ
  ΙΡΟΤΔ ΔΑΙΡΥΑ
  Νέ την νεαν ύκίροχον ά-
  πβκόλυψι τής Γαλλικής οθό-
  νης:
  ΜΠΑΝΣΕΤ ΜΠΡΥΗΟΠΑ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Όπερέττα θαθμα:
  ΡΟΖΑΛΙ
  ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΕΛΙΝΩΡ ΠΑΟΥΕΛ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  ΠΡΟΣΕΧΏΣ
  ΣΑΡΑΤΙΟ ΤΡΟΜΕΡΟΣ
  (ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ)
  ΕΥΘΥΜΟΙΤΥΡΟΑΕΖΟΙ
  (ΧΟΝΔΡΟΣ—ΛΙΓΝΟΣ)
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ Η "τ^ τοί *<><»<>*°<>ι>°»-
  Κεμάλ 'Ατατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΑΥΚΟΙ
  94ον
  —ΓιομΙστε τα ποτήρια! λέ¬
  γει σέ τόνον επιτακτικόν. Στό
  τραπέζι μου δέν έχει τιαρά
  μόνον γλυκό κρασί καί τό
  γλυκό κρασί δέν είνε άααρ-
  τ(α. Έγώ συνήθισα νά τό π(
  νω στά μονασχήρια πού πή-
  γσινα γιά προσκύνημα. Ξέρω
  βλα τα μοναστήρια τής Ρωσ
  οίας. Τα γύρισα δλα, μέ τα
  πόδια... Δυό φορές πηγά πε-
  ζός καί Ιως την Ίερουσαλήμ.
  Καί σ' βλα τα μοναστήρια έ¬
  χει γλυκό κρασ(, .
  Καθώς άκουμβθ τό ποτή*ρι
  στό τρσπέζι, δυό χέρια συγ·
  κρούοντσι καθώς αμιλλώνται
  ποιό νά τό πρωτοαρπάξη. ΕΙ
  νέ τό χέρι τής άριστοκρατιδος
  καί τό χέρι τής κοινής γυναί¬
  κας. Ή κάθε μιά τους ήθελε
  νά προφθάση ν' άδειάση αύ
  τή τό άπόπιμα πού ό ΡασποΟ
  τιν άφησε στό ποτήρι τού. Τα
  χέρια των συγκρούοντσι, ή
  μιά γυρΐζει καί κυττάζει την
  άλλη έχθρικά... Τό ποτήρι τό
  τε μέ τό άπόπιμα τοθ Ρα-
  σποθτιν τό άρπάζει ή γυναΐ
  κά τού. Τό σηκώνει καί τοθ
  δΐνει μιά καί κάτω.
  Ό Ρασποθτιν τίς κυττάζει
  θριαμβευτικά.
  —ΤΙ νά σδς κάνω! Άνήκω
  σ' δλες, σ' δλους σ' 8λη την ι
  Ρωσσία! Πρέπει νά μάθετε νά
  μέ μοιράζεσθε ! Ι
  Σηκώνεται άπό τό τραπέζι.
  Δέν τόν άκολουθοθν ολοι. Ή
  άριστοκράτις, ή κοκκότα, ή
  άνεψιά τού—ή Νιούρια καί ή
  Κάτισ, σηκώνονται... Ό δικα
  στικός, ό Σιμάνοβιτς, Α γραμ¬
  ματεύς τοθ Ρασποθτιν, μερι
  κοΐ άλλοι άκόμη σηκώνονται.
  Άλλά ή γυναϊκα τού ή Πρα
  σκόβγισ, κ' ενας δυό άλλοι
  άπό τούς συνδαιτυμόνας μέ-
  νούν άκόμη στό τραπέζι καί
  πέφτοον μέ τα μοϋτρα στό
  αβιάρι, στά παστά ψάρια,
  στά φρέσκα ψάρια, στά φροϋ
  τα...
  —Κυττάξτε την Πρασκό·
  βγια—λέγει ξαφνικά ό Ρα·
  σποθτιν, *αθώς εΤχε κοθήσει
  σ' Ινα χαμηλό ντιβάνι, στό)
  βάθος »ή"ς τρσπεζαρΐας. '
  Τρώγει σάν τό γουροθνι!
  Μέ τέτοια δρεξι τρώγανε καί
  τα γουρούνια πού τοΐζαμε
  στήν ϊσμπα μας, στή ΣιβηρΙα.
  Ολοι οί ταπεινοί άνθρωποι
  έχουν όρεξι. Οί μουζΐκοι τρώ
  ε πάντα μέ μεγάλη δρεξι... ,
  Άφήνει νά περάσουν μερι
  κές στιγμές σιωπής. Καί ϋστε
  ρα συμπληοώνει: '
  —Γιατί οί μουζΐκοι πεινάνε!
  Οποίος πεινςί τρώγει μέ δ
  ρεξι. !
  Κι' 8πως πάντοτε πού 6 Ρα
  σποθτιν μιλεϊ γιά τούς μουζΐ (
  ους τής Ρωσοίας τα μσγνη-1
  ικά μάτιά τού γυαλΐζουν πά
  ράξενα.
  Είνε κοθισμένος στό ντιβά
  η. Κοντά τού, στό ντιβάνι, |
  Τνε καθισμένες οί γυναΐκες. |
  Η κυρ(α τής άριστοκρατΐος
  χει καθήσει κατά γής, μπρο-Ι
  στά στά πόδιά τού. Ό Ρα-'
  σποθτιν, κσθώς μιλεΐ περνςί
  τό χέρι τού πάνω άπό τα μαλ
  ιά της, τάχα τΐώς τα χαϊ·
  δεύει... Πραγματικώς βμως
  σκουπίζει τό λιγδιασμένο άπό
  τα φαγητά χέρι τού επάνω
  στά μαλλιά τής άρισιοκράτι
  6ος.
  (συνεχΐζεται)
  Γίεαραι δεσποινίδες
  και ανοικτόν χρωματισμοί.
  θά άσχοληθώ χαί σήμερον
  μέ τό ντύσιμο των νεαρών δεσποι
  νίδων, γιά τίς οποίες οί παρισι-
  νοΐ ράπται εδημιούργησαν έχτά-
  κτως χαριτωμέι»α μοντέλα τής έ
  ποχής.
  Τα χαλοχαιρινά φορίματα των
  νιαρών δεσποινίδων άκολουθοθν
  αΐίς γενιχές των γραμμές τούς αύ-
  τεύ; κανίνας πού διέπουν τα φο-
  ρέματα των κυρίων. Ή διαφορά
  έγκειται χυρίως είς τα δφάσμα-
  τα χαί τα χρώματα πού θά έκλέ-
  ξουν.
  Ή νεαρά δβσποινΐς θά προτιμή·
  ση τα έλαφρά χαί διαφανή ύφά
  σματα τα όποΐα φοριοθντα: επάνω
  άπό μισοφόρια λενζερί, γαρνιρι-
  σμένα μέ πιΐτάχια, δαντελλίνια
  βολάν κ.λ.π. Οί χρωματισμοί θά
  είνε ίνοιχτοΐ ή ζωηροί χαί άπο-
  κλείονται τελείως γιά τίς δεσποι
  νίδες τα σκοθρα χρώματα.
  Μεταξύ των ώραιοτέρων μοντέ-
  λων πού έπεδείχθησαν είς τΐλευ
  ταΐες παρισινές συλλογές άποκλει
  στιχώς γιά δεσποινίδες δέχα έ
  πτά ίως είκοσι δύο έτών, ήσαν έν
  Παρισινά μοντέλο.
  πρώτοις: ίνα χομψό ταγιέρ άπό
  δίχρωμο ταφτα μέ φαρδιιές γραμ
  μές κόκκινες χαί άσπρες. Κοντό
  μπολερό ριχτό επάνω εί; τό σώ-
  μα. Καπίλλο άΌπρο σέ φόρμα χά
  νοτΐέ μέ χόχκινο φιόγκο.
  Ένα πρωϊνό ταγιέο φανταιζΐ
  πού αποτελεϊται άπό ίσπρη πιχε
  δένια φούστα, ά'σπρτ] χοντή ζαχίτ
  τα χαί μπλούζα σέ ζωηρό πράσι
  νο χρώμα. Ή ζακέττα συμπληρώ
  νεται μέ δυό μεγάλα πράαινα ρε-
  βέρ, συντονισμένα μέ την μπλού
  ζα. Τό χαριτωμένο αύΐδ αύνοΧ
  θά συνοδεύσετε μέ ίνα μεγάλο
  χανοτιέ λευχό γαρνιρισμένο μέ Ι
  να πράσινο κουτό φανταιζί.
  "Ενα φόρεμα προωρισμίνο επ!
  σης γιά τό πρωί' είνε άπό χρετόν
  έμπριμέ μέ μεγάλα πολύχρωμα
  λουλούδια. Ή φούστα είνε κλός
  τό δέ χορσάζ έφαρμοστό επάνω
  είς τό σώμα, δέν έ*χει μανΕχια
  Μπολερό άπό τό ίδιο ϋφασμα μέ
  χοντά χαί φουσχωτά μανΕχια.
  ή Ντιστβγκέ
  ΤοΟ "Αρμστρογγ.
  95ον
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  Τό Ηράκλειον απέκτησε καί Ιδικόν τού ξε¬
  νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί
  πολυτελές:
  «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ»
  διευθυνόμενον παρα τοΰ συμπολίτου μας κ.
  Γεωργ. —αακαλάκη.
  ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
  Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται δια
  την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ
  στησαν απαράμιλλον.
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  ■Οίός Χταδίου-ΑΟΗΝΑΙ.
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Ε. Ίατρος τοθ ΚαρδιολογικοΟ δβΓνΙοβ της Α'
  ΠκθολογΐΜης Κλινικης τού Ποτνϊπιστημίου Άθηνβν.
  Δεχεται έν τώ ίατρείφ τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικης Γεωργ. Φωτακη συνοικία Περ·
  βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλβφ. 8.25
  Ό Άρίφ, δ μοναδιχός φίλος
  τού, 6 πιστότερος χαί άπό σχυλλί
  πού είχε μείνει παρά τό πλευρόν
  τού χαθ'δλην τήνμαύρηνέποχήν τοθ
  άπελευθερωτικοΰ πολέμου, ιίς την
  ' Σαμψοθντα, είς την Άμάσειαν, είς
  | Έρζερούμ, δ Άρίφ πού δέν τόν
  έγκατέλειψεν ου τε δταν ό σουλτά
  νος τόν χατκδΕχασεν είς θάνατον,
  δ Άρίφ, δ σύντροφος μέ τόν ο¬
  ποίον ίτταΐζε χαρτιά χαί ίπινε, δ
  μόνος άνθρωιτος εί; τόν οποίον
  είχεν άνοίξΐι την χαρδιά τού, δ
  Άρίφ αυτός επρόκειτο ή^η νά
  σταλή πρό; τόν θάνατον. Καί μό
  νόν άπό τόν Κεμάλ Ιξηρτάτο ή
  σωτηρία τού...
  Κάποιος πού ήταν παρώ/ άνέ
  φερεν 8τι δταν δ Γαζής έφθασεν
  είς τό διάταγμα πού αφεώρα τόν
  Άρίφ, ή σταχτειά μάσκα τοθ προ
  σώπου τού δέν ήλλαξε. Ό Κεμάλ
  δέν είπε τίποτε. Δέν εδίστασε. Έ
  κάπνιζι... Άφησε πρός στιγμήν
  τό τσιγάρο τού σ' ένα τασσάχι, έ
  βύθισε την πέννα είς τό μελάνι,
  υπέγραψε τό διάταγμα τή; έκτκλέ
  σεω; τοθ Άρίφ ώσάν νά έπρόχει
  το γιά χάποιον άγνωστον χαί έ
  προχώρησεν εί; την υπογραφήν
  τοθ πάρα κάτω διατάγματος... Δέν
  άφινε ποτέ τού τάς άναμνήσεις
  ή τα αίσθήματά τού νά χάμπτουν
  την θέλησίν τού.
  Τό δεύτερον μέρο; τής δίκης δι
  ίξήχθη εί; την "Αγχυραν.Ή δίχη
  αυτή έχρησίμευσε πρός πολιτικήν
  επίδειξιν, χατά τό σύστημα ώρι
  σμένων διχών κατ' άνωτάτων υ
  παλλήλων πού διεξήχθησαν εί;
  την Ρωσσίαν των μπολσεβίκων.
  Είς τό εδώλιον των χατηγορου
  μένων ήσαν χαθισμένοι δλοι οί άρ
  χηγοί τής αντιπολιτεύσεως, έχτός
  εχιίνων πού ώ; δ Ραούφ χαί δ
  Ραχμή ιίχαν κατορθώσει νά δια-
  φύγουν. Οί φυγάδες κατεδικάσθη
  σαν έρήμην.
  Πρίεδρος τοθ δικαστηρίου ήταν
  δ Άλή, πρώην δήμιος. Είχεν έξω
  τεριχόν ενός άγαθοθ παλαιοθ άρι
  στοχράτου, έθύμιζεν αυστηράν την
  ϊψιν, άλλά χαλοκάγαθον χατά βί
  θος ευπατρίδην τής Σκωτίας.Άλλ'
  έν τή πραγματικότης ήταν Ινα;
  σκανδαλώδηςχαί αίμοδιψής πρώην
  χαταδότης δ κυριώτερο; τίτλο;
  τοθ όποίου ήταν διι είχε κρεμά
  σΐι περισσοτέρους Τούρκους άπό
  χάθε άλλον άπό τότε πού δ σουλτά
  νο; Μαχμούΐ δ Β' είχε θανάτω
  σει έπτά χιλιάδας Γενητσάρων.
  Παρ' αυτόν ίκάθητο άλλο θηρίον
  —δ Άλή; — Ινα; σχληρός κτη
  νώδης τύπος καί δ δημίσιο; χά
  τήγορος. Καί οί τρείς ήσαν μέλη
  τής μερίδος των αδιάλλακτων πού
  ηκολούθουν τόν Κεμάλ. ΚαΙ οί
  τρείς των είχαν λάβει παρ' αύτοθ
  διαταγάς νά χαταίικάσοιιν τού; χά
  τηγορουμένου; είς την βγχδ
  νην. (συνεχίζεται)
  ^1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ131ΙΙΙΙΗΙ ΙΙΙΙΙΗΐη» ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ ΙΊΙΗΐΊΙΙΙΙΙΙ|£
  Ι ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚ1ΛΙΑ
  Ι ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΟΝ Ι
  | Είδών ταξιδίου και έξοχης
  ε
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8
  Πλησίον Χταθ. Νοναοτηράκι
  Παρέχη πάσαν πληροφορί-
  αν ή διευχέλυνσιν Ιατρικής
  φύσεως, είς τούς είς 'Αθήνας
  μΐταβαίνβντας άοθενΕϊς συμ·
  «ολίτοις τού.
  ; Γυναικεΐες τσάντες, ζώνες, μπαοθλα,
  | ιτολϋθρόνες, καρέκλες, κρεββάτια έκστρα
  ; τείας κ. λ. η.
  ι
  ι Ειδικόν Συνεργεΐον έπισκευων:
  !| ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ
  Ξ ΟΔΟ2 ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ;= 'Υποκατάστημα τού έν Αθήναις, έργβσΓααίβυ =
  1 Πολυχρονίδη—-Μπιζιώτη §
  Ι Β
  ~ΙΙΗΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΠΙΕΠΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙ1ΙΙΙΜΙΙ1ΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΗυυΐΓΪ=
  Η ΗΙΚΡ0ΒΙ0Α0Γ02 ΙΑΤΡ02
  ΜΕΡ.1Υ1ΑΚΗ-ΜΔΙΖΛΙΕΤΔΚΙ
  Δέχεται ·1ς τό Ιργαστή-
  ριβν της (Πλατεΐβ Βαλιδέ
  Τζαμθι
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ άπό 24ης Ί
  ουλίου οίχία έν τή οδώ Άριάδνη;
  17, συγχειμίνη έκ πέντε δωματί-
  ων, δωματίου λουτροθ χά! δλων
  τ&ν χρειωϊβν." Πληροφορίβι —<- χ, Την μεγαλυτέραν ποικί¬ λην ύφασμάτων τής έποχής την Ιχχι μονον ό ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ Άγίβυ Νπνί ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ ΦιλανθρωπικοΟ Συλλόγου Κυρίων Ηρακλείου Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων 'Ηρα κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν τι των ΔικαστηρΙων, ύπάρχει διαρκής έκθεσις των βΐδών 'Υφαντηρίου τοθ Ιδρύματος καί πωλοθνται τα τόσον πβρίφημα ύφαντά Μινωίκης καί Κρητικίΐς τέχνης. ΈπΙσης δλα τα βΤδη οίκιακής τέχνης, έξαιρε τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των. ©ΕΡΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Μιά βασίλισσα κου θαμβώνει καί αυτόν τόν 'Ήλιο επάνω οτό χιόνι!! ή ΣΟΝΙΑ - ΧΕΝΕΥ· καί ο ΝΤΟΝΑΜΙΤΣΙ βτό φίλμ έ ϊυμυράττουν: το περίφημο ΜΜμικό Τρ(ο: Ρίτς Μιτρύδερς, το {«χουσμΐνο μβυΐΐΜβ συν κρβτημα: Μίνεβιτς καί ονει ράβη ΚΟΙΠΩΠ ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Δνίς Ελένη Φ^ νιαδάκη. κ. Ιωάννης Δερμιτζάκης έ'δωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά· μου έν Ιεραπέτρα Συγχαρητήρια. —Ό κ. Μιχαήλ Μουλακάκης κοΐ ή δνίς ΕΙρήνη Κουλεντάκη ήοραβωνΐσθησαν. θερμά συγχαρη τήρια. ΓΑΜΟΙ - Ό κ. Νικόλ. Άρ. Λε· νακάκης ίμτιορος καί ή δνίς Ήρώ Μαμαλάκη ετέλεσαν τούς γά· μους των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Ί. Σταυοακάκης ίμπορος έκ Λασηθίου. Συγχαρητήρια είς τούς νεονύμφους. ΓΟρω στήν πόλι. Είς Άρχαναις θα δοθή μεθαύ ριον Κυριακήν πρωτοβουλΐα'τοθ έ· κεΐ ΜορφωτικοΟ Συλλόγου, διά¬ λεξις μέ όμιλητήν τόν Βιαπρεπή καθηγητήν τής αγγλικης αρχαιο λογικης σχολής κ. Ρ. Χόκινσον. —Τό θέμα τής διαλέξεως Θά ίτεριστραφίί είς τάς τελευταίας ανασκαφάς τής Κνωσού" καί τα εύρήματα τούτων μιτά ττροβο· λής φωτεινών εΐκόνων. —Ή διάλεξις θά δοθή ώς συ νήθως είς την αίθουσαν τοθ έν Άρχαναις κινηματογράφου. —Εκλεκτόν καί τό χθεσινόν πρόγραμμα τής Δημοτικάς μος Μοοσικήζ, ή όποία ώς γνωστόν έπαιάνισε είς την παραλί¬ αν παρά τό Ηλεκτρικόν εργο¬ στάσιον. — Ήτις αυτήν την εποχήν άποτε λεΐ συχνά τόπον συγκεντρώσεως πολλοθ καί κολοΰ κόσμου. —Άλλά καί άρκετών φιλομού σων. — Καθ" αί επληροφορήθημεν έξ Αγ. Νικολάου, ή έκεΐ άγορά κα τηνάλωσεν πέρυσι 180.000 όκ. κρα· σιοθτών οΐνοποιεΐων Σητϊίας. —Ή κατανάλωσις αυτή άποδει- κνύει την υποστήριξιν των κρα· σιών τής Σητείας έν τω γείτονι. — Γεγονός διά τό οποίον καί ό νομός μας δέν πρέπει νά ύ· πολεΐπεται, δεδομένης άλλως τε τής έκλεκτής ποιότητος των κρα σ.ων αυτών. —Πλησιάζουν είς τότέρμα των αί έξετάσεις των έκπαιδευτηρί· ών τής μέσης. —Καί οί μαθηταί έτοιμάζονται νά δρέψουν τούς καρπούς των κόπων των. —Σχετικτ3ς πιστεύεται ότι έν τω συνόλω των τα «ΐτοτελίσμα· τα, Θ* είναι χαρακτηριστικά καί εφέτος των προόδων των μάθη· των. —Ή ντομάτα "Ιεραπέτρας μαν¬ θάνομεν δτι έπωλεϊτο προχθές είς Γράν Λυγιάν λιανικώς πρός δρ. 1.50 κατ' οκάν. —Ένω αλλαχού πωλεΐται πρός 5 δραχμάς. —Ή μεγάλη αυτή διαφορά δέν είνε δυνατόν νά έξηγηθί), δεδο- μένου μάλιστα δτι κατά τάς πά ρΐχομένας πληροφορίας, είς Γράν Λυγιάν ύπάρχουν άζήτητοι μέγα λαι ποσότητες ντομάτας. —Ένδιαφέρουσα προμηνύεται ή σημερινή έορτή τοΰ Παλλαδίου Λυκείου. — "Ητις ώς άνηγγεΐλαμβν χθές Θά δοθή επί τβ λήξει των μάθη- μάτων είς τό Θέατρον Πουλακά κη. —Έν τφ μεταξύ αί βκθέσεις χει ροτεχνΐας τοΰ ΓυμνασΙου θηλέ¬ ων καί τοΰ Πραχτικοΰ Λυκείου συνβχΐζονται μέ συρροήν άρκε- τοϋ κόσμου. —Έπανερχόμεθα επί τής άνάγ- κης τής έπισκευής τής παρά τό παλαιόν οΐνοπωλεϊον Σελάτου παρόδου. —Ήτις καί διαβατιχή είνε καί δέν χρήζει .φανταζόμεθα πολλών έξόδων διά νά έπισκευασθή· —Τό ενδιαφέρον τής μηχανι κης υπηρεσίας τοθ Δήμου οι' δ· λον γενικώς τό δίκτυον των δή μοτικων όδών είνε τοιοίτον ώστε νά δικαιολογήται καί διά την μικράν ταύτην οδόν κάθε καλή πρόβλεψις. —ΆζΙα πάσης υποστηρίξεως εί νέ ή διδομένη την προσέχη Κυ ριακην συναυλία πέντε τυφλών, άποφοίτων τής έν Αθήναις σχο λής. —Σημειωτέον δτι άπόψε καί αυριον οί τυφλοί ούτοι Θα εμφα νισθώσιν άπό τοΰ καρά την λε ωφόρον Βασιλέως ΓεωργΕου κέν τρου πατινάζ. — Είς ένδιαφερούοας τό κοινόν διαφόρους έπιδείξεις. ο Ρεηορτιρ ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ 'Α θηνών δπου είχε μεταβή πρός παρακολούθησιν τής μέδας των θ',λέϊγ χαί ματλασέ ή δνίς Μαρία Τζανάκη χομίοαοα πλουσίαν συλ λογήν μοντέλων. 'Εργαστήριον παραπλεύρως Παΐ μανίδη—Κοόρ-τη. Τοχύτοτοι έπισκευο! ώρολογΐων —άσφαλεΐς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ Ή Μόδα θριαμβεύει μόνον είς τα παπού- τσια Νερατζούλη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οΐκΐα, ό οός Πεδιάδος (ΐαρά τό θέατρον Πθϋλακάκτ»,
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  καΐ
  •ινον
  Τό μεγάλοΐρνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Άβλιοι.
  5%βν
  ηητίβί»ΐΑΟλί'Κΐς ^άλιστα· έν *« άμεριμνηοία τού
  οϋτβ όοόν λέγει, άλλά μόνον—Κάπου.
  Ακολούθως, δταν άκουσθώσιν αί έκπυρσοκρο
  τακτικοθ στρατοθ, 6 έργσσΐηριοθχος
  * Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  ▲ι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλσ δι' δλους.
  Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤ - ΠΟΣΤΑΛ
  Ώς φαΐνεται, αύξάνει καί πάγει.
  Μβτά μίαν δέ στιγμήν, άν ή στάσις πλησιάση
  •πρός τό μέρος τού. κλεΐει τό έργαστήριόν τού
  μετά σπουδή^, δηλαδή θέτει έν άσφσλεΐα τα έμπο
  ρεόματά τού καί τρέχει νά εκθέση την Ιδίαν τού
  ζωήν είς τόν κίνδυνον.
  Συμβαίνει είς τίνα οδόν ή τρΐοδον, νά κυριεύ
  σπ ό στρατός, νά χάση, καί πάλιν νά άνακτή
  ση όδοφράγματα, τό. αΐμα ρέει, τα σμυδράλλια
  καταμαστΐζουν τάς δψεις τΟν οΐκιών, τα μολυβδο
  βολά θανατοθν άνθρώπους είς την κλΐνην των
  τό έδαφος τής όδοθ στρώνεται υπό πτωμάτων
  καί ολίγον παρέκει είς έγγυτέρας όδούς, ακούεται
  έντός των καφενειον ή σύγκρουσις των σφαιρών
  τοθ σφαιριστηρΐου.
  Τα θέατρα άνοίγουν τάς θύρας των καί διδά
  σκουν κωμφδΐας· οί φιλοπράγμονες συνδιαλέγονται
  καί γελοθν ολίγον παρέκει των όδών, 6που μαίνε
  ται ό πόλεμος' τα άγοραΐα όχήματα έξακολου
  θοθν τό έργον των οί είς γεϋμα προσκεκλημένοι
  πσρεύονται είς την πρόσκλησιν, καί πολλάκις τό
  γεθμα δίδεται είς την αυτήν συνοικΐαν, Βπου συγ
  κροτεϊται μάχη.
  Τώ 1831 διεκόπησαν οί τουφεκισμοί, μέχρις οθ
  διαβή ή συνοδεΐα ενός γάμου.
  ΟΙ περιφερόμενοι καί πωλοθντες είς τάς όδούς
  παντοΐα ποτά, συμβοΐνει νά μεταβαΐνωσιν άπό τής
  γραμμής των στρατετυμάτων είς τοϋς ύπερασπι
  οτάς των όδοφραγμάτων, καί τάνάπαλιν, προσφέ
  ροντες άμερολήπτως ποτήριον μελικράτου νυν μέν
  πρός την αρχήν, νΟν δέ πρός την άναρχΐαν.^
  Είς ποΐαν πόλιν άπαντα τοιοθτο φαινόμενον;
  Δύο τινά άπαιτοθνται είς τοθτο" τό μέγεθος τής
  πόλεως των Παρισίων κσί ό φαιδρός αυτής χαρσ
  κτήρ.
  Άπαιτεΐται νά είνε ή πόλις τοθ ΒολταΙρου καί
  έν ταύτώ ή τοθ Ναπολέοντος.
  Άλλα τό γε νυν έχον ή μεγαλούπολις" ησθάνθη
  τι ανώτερον τής καρτεροψυχΐας της. Την 5 ΊουνΙου
  1832, κατελήφθη υπό φόβου.
  Είς τάς άπωτέρας καί τάς μάλλον άδιαφόρους
  ένορΐας εκλείσθησαν τα πσράθυρα των οΐκιών, ένφ
  ήτο ετι ήμέρα-
  Οί άνδρειότεροι ώπλίσθησαν, οί δέ δειλότεροι
  έκρύβησαν. Οί διαβάται έλειψαν. Πολλαί των όδών
  ήσαν έρημοι. Διεδίδοντο είδήσεις άπαίσιαι·— Ότι ό
  Λοβώ καί ό Βουζώ συνεκέντρωσαν τόν στρατόν, καί
  πρός τό μεσονύκτιον ή πρός την αύγήν ίμελλον νά
  κινηθώσι ταυτοχρόνως τέσσσρες φάλαγγες κατά τοθ
  κέντρου τής στάσεως, ή μέν έκ τής Βαστιλλίας, αί
  δέ άλλαχόθεν δτι ουδείς έγίνωσκε τί έμελλε νά
  συμββ, άλλ' δτι τα λαμβανόμενα μέτρα ήσαν λΐ
  αν σπουδαΐα.
  (συνεχΐζεται)
  ΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑΙ ΠΟΤΑΣΙΑΙ
  Άττοξηράνσεος
  σταφίδος είνε
  τοϋ σήματος:
  Β.'
  Πόσην έκπληξιν θά προκαλέση
  είςπολλούς ή μιχρά αυτή είδησις.
  Απέθανε πρό μηνών μόλις δ ε-
  φευρέτης των χάρτ-ποστάλ; Ήταν
  λοιπόν σύγχρονός μ«ς; Μά τότε
  θά πή δτι τα κάρτ·πο·τάλ δέν
  δπάρχουν είς τδν κόσμον καί πολύ
  καιρό, ΚαΙ δμως έπιιδή ακριβώς
  ποτί δέν πηγαίνει δ νοθς μας νά
  διερωτηθώμεν άπό πότε μποροθν
  νά δπάρχουν είς τδν κόσμον τα
  κάρτ'πσστάλ, δέν θά μας έφχΕνε
  το διόλου παράδοξον αν αίφνης
  μάς ίλεγαν δτι τα χάρτ ποοτάλ
  είς αυτόν τόν κόσμον υπήρχαν πε
  ρ(ποιιλ..άν{χαθεν!
  Ό έφευρέτης των χάρτ ποστάλ
  απέθανε πρό ημερών καί απέθανε
  είς ηλικίαν 80 έτών Έπειδή δέ
  χανένας άνθρωπος ϊέν έπινοιϊ έ
  φευ;έσεις είς την... βρεφικήν ήλι
  χίαν τού, τό ποώτον συμπέρασμα
  είνε &τι τα κάρτ-ποστάλ δέν μπο
  ροθν νά χπονολογοθνται ου τε άπο
  80 έτ&ν. Είνε νεώτερα άχόμη! Δι
  ότι βεβαία πρίν τα ίπινοήση δ έ
  φευρίτης των, είχεν άφίσει πίσιο
  τού τα παιδικά χαί νεανιχά σ:ά
  δια τοθ βίου τού. Ό έφευρέτης δ
  πατέρα; των κάρτ-ποστάλ πού ά
  πέθανε πρό μηνών υπήρξεν δ
  «έπαγγελμοτιχό; σύμβουλο; (γε
  βερμπεράτ) Άλφδναο; "Αντολφ ά
  πό τό Ηάσσαου τής Γερμανία;
  Αύτάς πρώτος μεταξύ των συγχρό
  νων τού είχε την Ιμπνευσιν νά
  έγκαινιάση ώ; μέσον άνληλογρα
  φία; «είχονογραφημένα δελτάρια»
  (χάρτ-ποστάλ) μέ άπδψει; πόλεων
  άρχαιοτήτων, ίστορικών τόπωι, ε¬
  πί τή; οπισθίας πλευράς των δποί
  ών δ άλληλογράφος μποροθσε νά
  σημειώση ολίγας λέξεις, ολίγας
  γραμμάς τό πολύ. Σήμερα βεβαία
  δπάρχουν διαφόρων είδών καί ποι
  κιλιών χάρτ ποστάλ, άπό χάρτ-
  ποοτάλ είς τα δποία άπαθανατίζον
  ται έρωτιχά ζεύγη ένώνοντα τα
  χείλη των ή καρδιές περααμένες
  άπόΐνα βέλος είς ϊνδειξιν 8τι είνεϊ
  ρωΐοχτυπημένες ίωςτάχάρτ ποστάλ
  γιά τάς εορτάς. «Καλά Χριστοΰγεν
  να» ή Εύτυχιομίνο Πάσχα» χαί
  τα χάρτ-ποστΐλ π;ύ άπαθανατίζουν
  αστέρες τοθ χινηματογράφου. Είς
  τόν Άλφδναον "Αντολφ τοθ Πάσ
  σαου άνήχει ή τιμή 5τι πρωτος έ
  πενόησε τα «άρτ-ποστάλ, παρουσι
  άζοντα έκτός των άλλων τό προ
  σόν δτι δ άλληλογράφος ΙξοφλεΙ
  τα χαθήχοντά τού πρός τού; φί
  λους τού μέ ολίγας λέξεις: «Ο6λ
  λούς χαιρετισμούς». ΚαΙ άν είνε
  χαί διαχυτιχώτερος βάζει: «Πολ-
  λά φιλιά!»
  ΦΙΣλΕ.δ.
  Γενική άντιπροσ»πεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  •Αβήναι-Πίσματζογλου 5
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου ·_ροτι*ήσβ·ς δλ·ν χΑψ
  ΉρακλβΐΦτΑν.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακβινισβίν καί πάλιν ί{αβφ«λίζΐ.ι ίλβ τ*
  πλ..νκτήμ«τ« της ***■->. κ«ι .ώχ«ρΙατ.» δ«-
  •ίρμβνβις—λουτρ- κ. λ. η.
  .
  ΑΛΑΤΙ
  Μσγειρικό Έπιτρσπέζιο
  Ε1( πακέτ» 200 δρ«μί·>ν χ«. μ»*ί *κί
  Αροχ. 4.60
  κατ' βχβν χβνδριχδς «κ τοδ Ε«τ«οτήματβ,:
  Γ. ΜΙ-ΤΙΛΟΓΛΟΥ.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Γιωργίου Ί Δρακάκη δικηγό
  ρου κατοίκου Καστελλίοα Πεδιά¬
  δος. Κατά
  Νιχολάου Γ. ΚαβουσανοΟ χά
  τοίχου ωσαύτως.
  Ό χαθ' ού τό παρόν μου πρό
  γραμμα πλειστηριασμοθ καίτοι έ
  πετάγη νομίμως διά τής δπό χρο
  νολογίαν 17 Μαΐου 1939 άπλής
  έπιταγής μου χαί ακολούθως διά
  τί); δπό χρονολογίαν 28 Μβΐου
  1939 κατασχετηρίου μου τοιαύ
  της ίνα δυνάμει χαί πρός ίκτέλε
  σιν τή"; δπ' αριθμόν 253 τοθ 1939
  αποφάσεως τοθ χ. Είρηνοδίχου
  Καστελλΐου Πεδιάδος, νομίμως
  περιβεβλημένη; τόν τύπον τή; έκ
  τελέσεω; μοί πληρώση τό ποσόν
  τής τελευταία; μου επι ταγή; δρχ.
  2 208 καί τού; τόκους των τοχο
  φόρων κονδ-ιλίων άπό τής χρονο
  λογίας τής έπιταγής ταύτη; δ
  περ άπέσχε νά πράξη μέχρι σή
  μερον.
  Διά ταθτα
  Πρό; είσπραξιν τοθ ανωτέρω
  ποσοθ των δραχμών 2.208 των
  τόχων των τοχοφόρων χονδυλίων
  μέχρις δλοσχεροθ; έξοφλήσεω;
  καί των ίξόδων έκτελέσεω; έκτίθε
  μέν εί; δημόσιον αναγκαστικόν
  πλειστηριασμόν τα έπόμενα άχίνη
  τα χτήματα τοθ έν λόγω όφειλί
  τού μου κΐίμενα εί; την κτηματι
  κήν περιφέρειαν Α) Γερακίου Πε
  διάίο; τέως Δήμου Παναγίας καί
  Είρηνοδικιίου Κασΐελλίου Πεδιά
  δο; ήτοι Ιον) Έντό; τοθ χωρίου
  «Γεράκι» οικίας αποτελούμενη;
  έκ πορτέγου, κάμερα;, κουζίνα;,
  καί άνωγείου μετά συνεχομένου ά
  γροκηπίου, μέ 2 μωρέα;, 5 ροιά;
  καί μίαν συκήν συνορευομένην
  κτήμασι κληρονόμων Ί Κουρλε
  τάχη έκ δύο μερών, Γεωργίου
  Κοϋρλετάκη, Εμμανουήλ Μαρκά
  κη χαί ρύαχι. 2ον) Εί; θέσιν
  «Βρωμονερό» αγρόν Ινό; στρέμμα
  τος συνοριυίμενον κτήμασι Ζαχα
  ρίου Παπαδάκη, Ιωάννου Μαρκά
  κη, βάγκας, Γεωργίου Γερογιαν
  νάκη τα 3)4 έξ άδιανεμήτου. 3=ν)
  Είς θέσιν «Άλωνοχώραφο> αγρόν
  μέ άλώνιον εκτάσεως 1)2 στρέμ
  ματος συνορ. κτήμασι ^ Κωνσταν
  τίνου Μαρκάκη, Ιωάννου Μαρκά
  χη καί δρόμφ, 4ον) Εί; θέσι
  «Λουργιά^ αγρόν μέ 30 έλαιόδε
  δρα συνορευόμ. ικτήμχσι Ί. Κορ
  ναράχη έκ δύο μερών, Νιχολάου
  Κουρλετάχη καί Ιωάννου Κουρ
  λετάκη. όον) Είς θέσιν «Τέρο
  Δρθ» ελαιόφυτον εκτάσεως πέντε
  στρεμμάτων μέ 160 ελαιόδενδρα
  συνορευόμ. χτήμασι Δημητρίου
  Σαϊτάχη, Γεωργίου Κουρλετάχη
  Νιχολάου Παπαδάκη χαί κληρο
  νόμων Στυλιανοθ Καλουδάχη Γ>ον)
  Έντός τοθ χωρίου Γεράχι χά
  είς θέσιν «Δηόφυτο» τό 1)2 έξ ά
  διανεμήτου ενός έλαιοτριβείου
  μεθ' δλων των Γμηχανημάιων χά
  Ιξαρτημάτων αΰτοθ πρός χανον
  κήν λειτουργίαν συνορευόμ. κτή
  μασι Βασιλείου Σαμωνάχη καί
  δρόμφ. 7ον) Είς θέσιν «Μαχρ
  πρίνο» ελαιόφυτον εκτάσεως ενός
  στρέμματος μέ 9 ελαιόδενδρα
  συνορευόμ. κτήμασι Ιωάννου Κου
  λετάκη, Νικόλαον Κουρλετάχη
  Δράκοιι Σχϊτάχη καί Δ. Μπου
  τζάκη. 8ον) Είς θέσιν «Αειβαδ
  κια» αγρόν 4 στρεμμάτων τα 3)
  έξ άδιανεμήτου συνορευόμ. κτήμ
  σι Ιωάννου Κοϋρλετάκη, Μιχαή
  Μχρχάχη χαί Ματθαίου Κουρλετ
  χη 9ον) Είς θέσιν «ΑάχκοΒρωμονι
  ρό» αγρόν εκτάσεως τριών δκάδω
  σπόρου τα 3)4 έξ άδιανεμήτου σι
  νορευομένου κτήμασι Έμμανουή
  Γερογιαννάκη, Μαρίας Κορναρί
  χη χαί Νικολάου Κοϋρλετάκη
  ΙΟον) Είς θέσιν «Σελειά» άγρό'
  εκτάσεως μιας μουζουράς συνορει
  ομένου δρόμου έχ δύο μερών, τι
  3)4 έξ άδιανεμήτου, 1 Ιον) Εί; θέσι
  «Ξιρόκαμποζ» άμπελον ενός έργ:
  τού συνορευομένη; χτήμασι Μαρ
  α; Έμμ. Παπαδάκη, Μαρία; Ν
  Κουρλετάχη χαί δρόμφ. Β ) Είι
  την κτηματιχήν περιφέρειαν Ρουι
  σοχωρίων, τέως Δήμου Παναγ
  άς χαί Είρηνοδιχείου Καστελλ
  ου Πεδιάδο; ήτοι 12ον) Εί; θέσι
  «Κουτσούμπαρι» αγρόν έχτάσεω
  4 στρεμμάτων συνορβυομ.,χτήμο
  σι Σταύρου Καλουδάχη, Έμμα
  νουήλ Φαλαλάχη χαί ρύακι τα
  Ή Αύγενική
  και τα πέριξ χωρία.
  ΑΥΓΕΝΙΚΗ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ Ί
  ύνιος (ίνταποχριτοθ μας).—Μαρ
  αριτάρι πααγματικό, άνάμεσα
  ιτά «πεντοχώρια» τοθ Μαλεβιιζί
  υ ή Αύγενιχή, ίχει θέσι δμολο
  'ουμένως ζηλευτή χαί πλοθτον ά
  εξάντλητο. Παράγει είσοδήματα
  Ιονα. Σταφίδα, λάδι, χρασί,
  ωπά σταφύλια έπιτραπέζια,
  :αι άλλα φροθτα εί; μέγα·
  .ην ποσότητα χαί έκλεχτή ποιότη
  α. Παράγει δέ χαί άρχετά δημη
  ριαχά. Τό διαμέρισμα αύτό τής
  παρχίας τοθ Μαλεβυζίου είναι
  ξαιρετιχά πυχνοκατωχημένο, ά-
  55)0 εί; απόστασιν ολίγων χιλιο
  έτρων βρίσχονται πέντε άπό τα
  ιεγαλότερα χωρία, ή Αύγενική,
  ά Κεράσσα, τό Βινεράτο, ή ΣΙ&
  ία χαί οί Δχφνέ; πού είναι κτισμέ
  «ε; στά σύνορα Τεμένους καί Μα
  ^ιβυζίου:
  Έν τούτοις, χάρις εί; την έργα
  τιχότητα των χατοίκων χαί την
  συστηματοποίησιν των χαλλιερ
  ειών, τα είσοδήματα είναι τόσον
  πλούσια ποίι έπαρχοθν εί; τα; ά
  νάγχα; των χατοίχων. ΚαΙ 5ν έ
  φέτο; είναι καλαί αί τιμαί των
  άμπελουργιχών, καί ϊλθουν είς
  τό μέλλον δύο άχόμη χαλές έσο
  δεΐες δ κόσμος θά έξωφλήση τα
  χρέη τού χαί είς τα χωρία αύ
  τα θ' αρχίση πάλι νέα περίοδος
  χαλής, χαρούμενη; ζωή;. Διότι
  είναι γνωστόν δτι, λόγω των
  καταστροφήν πού υπέστη εί; πά
  λαιδτερα ε*τη ή παραγωγή έκ
  πλημμυρών καί φυτονδαων καί
  λόγφ τή; πτώσεω; των τιμών
  οί χάτοικΐΐ των χωρίων αυτών
  δπως χαί δλης τής επαρχίας
  έχρεώθησαν είς την κτηματιχήν
  καί είς τοκογλύφους. Άλλ' ε!
  πχμε: Μέ δύο άχόμη έσο·
  δείες ώσάν την έφετεινή, δπως
  τούλάχιστο προοιωνίζεται, τό Μα
  λεβύζι θά έζωφλήση μέγα μέ
  ρος των χρεών τού χαί θ' άναχου
  φισθή. ΚαΙ τότε θά συνεχισθή
  κ»ί πάλιν ή πρόοδος των άνθρώ
  πων τού τόπου αύτοθ. Διότι παν
  τοθ βλέπει κανείς τή σφραγΐδα
  -το3 πολιτισμοθ καί τής προόδου.
  Καί ϊξω στοΰ; χάμπου; χαί μέ
  σα στά χωρία. Τα σπίτια είναι
  ώραΐα, χαθαρά, συγυρισμένα. Οί
  δρόμοι χαθοιροΕ. ΚαΙ παντοθ, ώ
  ραΐα χαταστήματα χαί χέντρα ά
  ναψυχής, παντοθ χοινοτιχά ϊργα,
  δδραγωγεΐα, νέα σχολιχά χτϊρια,
  νέοι μεγαλοπρεπεΐ; ναοί, παντοθ
  γεωργιχοί συνεταιρισμόν μέ χο
  ρωνίδα τό συνεταιρικόν έλαιουρ
  γιϊο πού ευρίσκεται μεταξύ Βε
  νεράτου καί Αΰγενική; ίνα άπό
  τα μεγαλύτερα καί τα καλυτέρα
  τή; Κρήτης. Είναι δλα αύτά ή ά
  πόδειξι; δτι έδώ είς τόν τόπον
  αυτόν κατοικεΐ λαός πού ίργάζεται
  καί μοχτ)εΐ πού δημιουργεϊ καΐ
  παράγει, πού συντελεί εί; την γι
  νίκην πρόοδον.
  3)4 έξ άδιανεμήτου 13ον) Είς Θε
  σιν «Άγιος Γεώργιος» αγρόν έχτά
  σεως 20 οκάδων σπόρου μέ 9 ε¬
  λαιόδενδρα συνορ, χτήμασι Έλλη
  νΐχοθ Δημοσίου χαί δρόμφ τα 3)4
  έξ άδιανεμήτου. Γ.') Εί; την χτη
  ματιχήν περιφέρειαν Άγία; Πά
  ρασχευή;, τέως Δήμου Καστελλίου
  Πεδιάδος χαί &ιωνύιου Είρηνοδι
  χείουήτοι: 14ον) Είς Θέσιν «Άγία
  Παρασχευή» [αγρόν πέντε οκάδων
  σπόρου τα 3)4 έζ άδιανεμήτου συ
  νορευομένου χτήμασι Έμμανοήλ
  Φραγχιαδουλάκη, Ιωάννου Κουρ
  λετάχη χαί Γ, Χουρδάκη. 1Γ>ον)
  Είς Θέσιν «Άγιον Νικόλαον» ά
  γρόν εκτάσεως ενός στρέμμκτο;
  μέ 15 ελαιόδενδρα συνορευόμ. χτή
  μασι κληυονόμων Κωνσταντίνου
  Παζαράχη, Ιωάννου Χατζάχη, Γε
  ωργίου Χουρδάκη χαί ρύαχι τα
  3)4 έξ άδιανεμήτου. Δόν) Εί; την
  χτηματιχήν περιφέρειαν Καστελ¬
  λίου Πεδιάδος τέως Δήμου Κα¬
  στελλίου χαί δμωνύμου Είρηνοδι
  κείου ήτοι: 16ίν) Εί; Θέσιν «Κα
  μαρία» άμπελον 4 έργατών συνορ.
  χτήμασι Εμμανουήλ Γκιαουράχη
  χαί Άντωνίου Γιαγαλάκη.
  Ό πλειοτηριασμό; των κτημά
  των τούτων γενησεται άνυπερθέ
  τω; ενώπιον τοθ Συμβολαιογρά
  φού Καστελλίου Πεδιάδο; Έμμα
  νουήλ Ιδομενέως ή τοθ νομίμου
  αύτοθ άναπληρω:οθ καί έν τώ έν
  Καστελλίφ Πεδιάδο; δημοσίφ αύ
  τοΰ γραφείω την 30ήν Ιουλίου
  1939 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν
  10—12 π. μ. ίνθα χαί δτε κα·
  λοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδο
  τήσωσι.
  Άρμόδιο; διχαστιχός κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα επί τοθ
  προχειμένου.
  Έν Καστελλίφ Πεδιάδο; τή 17
  Ίουνίου 1939
  Ό πληρεξούσιο; διχηγόρο;
  Γεώργ. Ι. Δρακάκης
  ΠΩΑΕΙΤΑΤ εί; Μασταμπαν
  παραπλεύρως γχαράζ οίχία νΐόδ
  μήτε; μέ ωραίον ' αδλισμόν χαί
  κήπον. Πληροφορίαι χρεοπωλεΐ-
  ον Κωνστ. Κίταου.
  —Οί άγύμναστοι Ιδιωτικοί ύ
  πάλληλοι.
  Υπό τοΰ ύφυιτουργεΐΌυ της Έρ
  γασίας κατηρτίσθη καί άηοατπλ
  λεται πρός όλας τάς εργατικόν;
  χαί έργοδοτιχάς όργανωσεις λΐ
  πτομερής διαφιιτιστικη έγκύχλι-
  «ι. σχετικώς μέ την παρβχομένην
  υπό τής χειμβνης έργκτιχής νο
  μοθεσίας προστασίαν είς τοϋς
  βτρατβυομένους άγυμνάστους Ι
  διωτικοϋς ΰπαλληλους κβΐ τό έρ
  γατοτπχνικόν προσωπικόν των πά
  σης φύσεως έπιχβιρηβΕων, ώς καί
  τοϋς κληρωτΰΰς. Ειδικώτερον δια
  τής έγκυκλίου άναλύονται α!
  διατάξεις τοΰ ίνέμου, όσον άφο
  ρά, τάς άποδοχάς, τάς οποίας δι
  Μαιοΰνται οί άγΰμναβτοι κατά
  την διάρκειαν τής στρατευοεώς
  των, αί περίπτωσις τής έπανβλή
  ψεως τής εργασίας των μβτά την
  αιτόλυσΐν των έκ τοΰστρατοΰ, τής
  καταγγελίας συμβάσεως εργασίας,
  κ.λ π.
  — Αρχαιρεσίαι ^Σωματείον.
  ' Γενομένων γεν. αρχαιρεσιών
  τοΰ διοιχητικοΰ ΣυμβουΧίου τής
  Συντιχνίας Πλακουντοποιωχ'Ηρα
  κλϊίου πό Άγιος Σπυρίδων» «ξε
  λέγηβαν: ίΠρόεδρβςβ κ. ι,Άθανά
  σιος Μ. Σφακιανάκης. Γραμμα
  «ύς 6 κ. Γ.Γρ. Τζερνιάς, Ταμίας
  ό κ. Σταύρος Τσιμιτούκης, καΐ
  Σϋμβουλοι οί κ. χ. Άργύριος
  Ταβανης, Χρηοτος Πανταζής καί
  Έμμαν. Δααενάχης.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σημερον 22αν Ίουνίου θέλει
  Ι διανυχτϊρεύοη τό φαρμακείον
  Γ. Γεπεοαχη.
  —Ή Γεωργοκτηνοτροφική
  έκθεσις Ρεθύμνης.
  Υπό την προεδρίαν τοΰ χ. Νο
  μάρχου Ρεθύμνης συνήλθε προ
  χβές είς την αύτόθι Νομαρχίαν
  ή αρμοδία διά την γεωργοκτηνο
  τροφΐχην έκθεσιν Έπιτροπη, Α 6
  ποία χαί απεφάσισεν όπως εφέτος
  οργανωθή διά την 27ην Αΰγου
  ότου ημέραν Κυριακήν η τρίτπ
  παγκρπτιος ΓεωργοχτηνοτροφΐΧΓΐ
  εκδεσις. Επί της οργανώσεως ταυ
  της καθωρίοθησαν αί γινικαι
  γραμμαί, ακολούθως δέ εξελέγη
  έκτελεστιχή έπιτροπή υπό την
  προεδρίαν τοΰ Δημάρχου Ρεβύ
  μνης χ. Πετυχάκη.
  Τ0.22 ΑΝΤΙΗΙΚΟΤ
  γίνεται άπό έκλεκτά καπνά, είδι-
  κ&ς επεξειργασμένα κατα τής Νικβτί-
  νης καί τής Πυριδίνης.
  Προσφέρβται όϊ κουτί πολυτελες πβϋ
  ξεφεΰγει άπό τα ουνηθιαμένα άβπρα
  καλβύπια.
  Δρ· ΙΚ·—
  ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡ1Σ
  Τό μεταπροσεχές Σάββατον
  Ιην Ιουλίου εορτήν των Άγίων
  Άναργύρων πανηγυρίζει δ έν Κοκ
  χίνι Χάνι φερώνυμος ^ίδιόχτιστος
  ναός τοθ άρχιμανδρίτου προηγου
  μένου Άνωπόλεω; χ. Καλλινί
  χοτ Δασχαλάχη, δπου χαί θά τι
  λεσθη άρχιερατική λειτουργία
  μετ* άρτοκλασία;. Είς την Ιεράν
  ταύτην πανήγυριν προσχαλοθνται
  άπαντες οί φιλέορτοι καί φιλό
  χριστοι.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά, τό
  Μπεντινάχι: α) μία μεγάλη άπο
  θήχη εκτάσεως 300 τ. μ. β) μία
  οίναποθήκη (στίβα) μέ δαρέλια
  χωρητικότητος 45.000 δχ.
  Πληροφορίαι είς τα Γραφεΐα
  χ, Α. Γ. Καλοχαιρινοθ.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρά οίχία δι' ε¬
  νοικίασιν ή χαί αγοράν τοίς με
  τρητοΐς χαΐ είς οιονδήποτε μί
  ρος .% πόλιως ί) περιοχτ]ς «&·
  τής. Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρ—ΐσ Παρασκευής
  23 Ίουνίου 1939
  ΑΙ ΙΑ Π Ω ΗΙΚ ΑΙ ΑΡΧΑΙ
  ΕΠΕΑΟΣΑΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ
  ΕΙΣ ΣΟΥ-ΤΣΟΟΥ ΑΞΙΟΥΣΑ!
  ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΝ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΥΝΑΜΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Ίουνίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Έκ νεωτέρων πλη
  ροφοριών πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο
  ρεϊον βεβαιούται ή πληροφορία περί έ-
  πιδόσεως υπό των ίαπωνικών άρχών
  τού Σού Τσόου τελεσιγράφου. Διά τού
  τού οί Ίάπωνες άπήτησαν όπως αί ξέ¬
  ναι ναυτικαι πολεμικαι δυνάμεις, αί
  ναυλοχοθσαι είς τό Σοΰ Τσόου άποσυρ
  ΟοΏν εκείθεν, δεδομένου ότι ώς τονί
  ζουν οί Ίάπωνες, ή παραμονή των εί
  νέ αδικαιολόγητος.
  1 Ή γαλλοτουρκικη θά συντελέση
  είς την σύναφιν τού άγγλοσοβιετικοΰ.
  ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΔΟΒΕΙΣΑ
  1ΟΑΝΤΗΣΙ2 ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ
  ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΕΙΣ ΣΟΥ-ΤΣΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 92 Ίουνίου (τού άντα
  ποχριτού μας).— Κατά τα έκ τής "Α·
  πω * Ανατολής τηλεγραφήματα οί κυ¬
  βερνήτι» των έν ΣοΟ Τσόου όρμούντων
  ξένων πολεμικών διεμήνυσαν είς τάς ία·
  ιτωνικας αρχάς ότι άρνοΰνται νά συμ·
  μορφωθοθν πρός τούς δρους τού δια-
  τυπωθέντως παρ" αυτών τελεσιγράφου
  διά την απομάκρυνσιν των έκ τού λιμέ¬
  νος.
  Η ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΑΙΑΨΕΥΔΕΙ
  ΤΑΣ ΑΙΟΞΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφέρουν.ότι ή κυβέρνησις
  τής Βαρσοβίας διέψευσε κατηγορημα¬
  τικάς ότι γίνονται οιωγμοί των Γερμα
  νών είς την Πολωνίαν, όπου επεκράτει
  αντιθέτως ήσυχία.
  ΧΑΡΑΚΪΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΒΡΑ
  III
  ΤΗΝ ΤΑΛΑΟΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΣΥΜΦΟΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Ίουνίου (τού άντ*-
  ποκριτού μας.)— Τηλεγραφοΰν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ό γαλλικής «ύπος βφιερώνει
  χαρακτηριστικά άρθρα είς την επελθού¬
  σαν γαλλοτουρκικήν συμφωνίαν. Διά
  των άρθρων τούτων έξαίρεται ή σημα-
  βία τής συμφωνίας ώς καί ή στρατηγι
  κή θέσις τής Τουρκίας έν τή έγγύς Α¬
  νατολή.
  8Α ΔΙΑΚΑΝ8Ν1.ΘΗ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΑΓΓΛΩΝ ΧΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Ίουνίου (τού άντ*.
  ποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Λονδί
  λί λδ
  ΡΩΜΗ 22 Ίουνίου (15. ύπη
  ρ-σία).—Τό σοβιετικόν πρακτο
  ρεΐον «Τάς» επιβεβαιοί την
  είδησιν δτι ό κ. Μολότωφ έ
  δεχθή χθές τόν κ. Στράγκ πά
  ρουσΐα των πρεσβευτήν Αγ¬
  γλίας καί Γαλλίας, οί όποΐοι
  τοϋ έπέδωσαν νέας προτάσεις
  των Δυτικών Δυνάμεων.
  Καθώς ανακοινοί τό αύτό
  Πρακτορείον ουτε αί νέαι αυ¬
  ταί προτάσεις παρουσιάζουν
  ούσιώδη διαφοράν άπό τάς
  προηγουμένας, ωστε νά σημει
  ώνουν, κατά τούς Ρώσσους,
  «βελτίωσιν είς περιεχόμενον».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ίουνίου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα).— Κατ' είδήσεις έξ
  Άπω Άνατολής ή Τραπέζα
  τής Σαγκάης έκήρυξε τριήαε
  ρον χρεωστάσιον τοθ όποΐου
  ή ίσχύς άρχΐζει άπό αυριον
  (σήμερον).
  ΡΩΜΗ 22 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα). —Αυριον (σήμερον) υπο
  γράφεται οριστικώς είς Αγ
  κυραν τό γαλλοτουρκικόν συμ
  φωνον διά τοθ όποΐου ή Γαλ
  λΐα παραχωρεϊ είς την Τουρ
  κ(αν τό σαντζάκιον τής Άλε
  εανδρέττας.
  Συγχρόνως ύπογράφεται είς
  Παρισίους £ν σύμφωνον άμοι
  βαΐας βοηθείας ύπ' άμφοτέ
  ρων των κρατών ΓαλλΙας καί
  Τουρκίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ίουνίου (ίδ. ύ
  πηρεσΐσ).— Έν σχέσει πρός
  τα άρθρα των γαλλικήν έφη
  μερίδων επί τής ύπογραφομέ
  νης γαλλοτουρκικη^ συμφωνί |
  άς, ύπογραμμίζεται ή γνώμη
  των άρθοογράφων ή όττοίσ χά
  ρακτηρΐζει τό σύμφωνον ώς
  μέγαν συντελεστήν τής πα-
  γιώσεως τοθ ΜεσογειακοΟ
  καθεστώτος.
  Ή εφημερίς «Ζουρνάλ» γρά
  φεΐ δτι ή συμφωνία αυτή
  θά συντελέση είς την ασφά¬
  λειαν καί την άκεραιότητα
  τής ΣυρΙας καί είς την ταχεΐ
  αν υπογραφήν τής άγγλογαλ
  λορωσσικής συμμαχίας.
  ΤΗΣ ΜΟΣΧΑ!
  [Ν ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΟΜΑΛΩΣ;
  Επέτυχε πλήρως ή αποστόλη
  τοΰΆϊγυπτίουύπουργουεϊςΆγκυραν
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 22 Ίουνίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Αναφορικώς μέ
  τα αναγραφέντα είς τόν γερ
  μανικόν τύπον περί τοθ θανά
  τού ενός Γερμανου^ κατοικοθν
  τος είς τό χωρίον Σλούμπια
  καϊ ύποκύψαντος δήθεν είς
  κακώσεις τάς οποίας ύπέ
  στη υπό Πολωνών, έξηκρΐβω
  σαν α( πολωνικαι αρχαί δτι ό
  χωρικός ούτος δγι μονον εύρΐ
  σκεται έν τή ζωή άλλά καί
  είνε απολύτως ύγιής των έν
  λόγω πληροφοριών τοθ Βερο
  λίνου όφειλομένων ώς συμπε
  ραίνεται είς την γερμανικήν
  προπαγάνδαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ίουνίου ((δ
  ύπηρεσΐα).*— Σήμερον άφίχθη
  σαν είς Αγγλίαν Ιπστρέφον
  τες έκ Καναδά οί Βρεττανοί
  Βασιλείς.
  —Έξαίρεται υπό των γαλ
  ,ικών καί αγγλικών έφημερΐ
  6ων ή σπουδαιότης τής έπελ
  Θούσηςσυμφαηίας μεταξύΤουρ
  χίας καί Αιγυπτου καί ή δλη
  έπιτυχία τής άποστολής τοθ
  Αίγυπτίου ύπουργοθ των'Εξω
  τερικών είς την Άγκυραν. Ή
  συμφωνία σϋτη θεωρεϊται ώς
  συμπληοώνουσα καί διασφαλΐ
  ζουσα τό κοινόν μέτωπον τής
  είρήνης. Επιπροσθέτως αγ¬
  γέλλεται δτι μεταξύ Τουρκίας
  —Αίγύπτου θά έπακολουθή
  σουν καΐ άλλαι συμφωνίαι
  εμπορικάς φύσεως. Παρόμοιαι
  συμφωνίαι θά ύπογραφοϋν καί
  μεταξύ Αίγύπτου, ΡουμανΙας,
  Έλλάδοο, Ίράκ καί Σοβιέτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ίουνίου ((δ.
  ύπηρεσΐα).— ΑΙ αγγλικαί έφη
  μερίδες άνσσκοποθσαι την έν
  Άπω Ανατολή κατάστασιν
  ώς οΰτη διαμορφοθται μετά
  τα έπεισόδια Τιέν Τσίν καί
  ΣοΟ—Τσόου δέν άποκρύπτουν
  δτι ή είρήνη διατρέχει άπό
  τής πλευρας ταύτης σοβαρω
  τάτους κινδύνους. Ή στάσις
  των Ίαπώνων θεωρεϊται πλέ¬
  ον ή άπειλητική άπέναντι δέ
  ταύτης αί ΔυτικαΙ Δυνάμεις
  καί ή Άμερική δέν είνε δυνα¬
  τόν νά ύποκύψουν ένδέχεται
  δέ τελικώς νά έγκαταλείψουν
  κσΐ την τελευταίαν επιφύλα¬
  ξιν καί νά πολιτευθώσι δρα
  στικώς άπέναντι τής Ίαπω
  νίας.
  —Κατ' είδήσεις έκ Σαγκάης
  είς ΣοΟ Τσόου κατέπλευσεν
  καί έτερον αμερικανικόν πο¬
  λεμικόν διελθόν διά μέσου
  τοθ Ιαπωνικοσ στόλου.
  Έξ άλλου εδηλώθη υπό τοθ
  έν Κίνα άρχηγοΰ των ναυτι
  κων δυνάμεων τής Άμερικής
  δτι τα άμερικανικά σκάφη
  δέν θά έγκαταλείψουν τό
  ΣοΟ Τσόου εάν δέν έξασφαλι
  σθοθν οί αύτόθι ΆμερικανοΙ ύ
  πήκοοι.
  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΡΕΣΡΟΣ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διωρίσθησαν τακτικά μέλη
  τοθ γνωμοδοτικσθ συμβουλ!
  ου τοθ γραφείου εύρέσεως έρ
  ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ
  ΑΠ0ΖΗΛ1ΙΩΣΕΩΣ_ΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥΣ
  Υπό τής πσρά τώ Πρωτοδι
  κείω Ηρακλείου Περιφερεια
  κης Έτπτροπής τοθ Άναγκ
  νόμου 405 εξεδόθησαν
  γοσίας Ηρακλείου οί κ. κ. Δ. όποβληΘεισών οπό των ένδια
  Νικολόπουλος, Μ. Γαρεφαλά φερομενων α{τήσεων αί κα
  κης, Α. Καστρινάκης Μ. Γκο Τωΐερω ά-Οφάσεΐς άποζημιώ
  λέμης, Κ. Χαιζημανώλης καΓ άρτοποιών: Υπέρ των
  άναπληρωματικά ο[ κ. κ.
  Χανΐι
  Έμμ. Σουργιαδάκης.
  ν .„ Κΐ 1*·, Ε·|Σπύρ Κανταϊφάκη δραχ. 45.
  Χανιωτάκης, Δ. Βιτσαλάκης 000 Έλένης χήρσς Γ. Μαυρι
  δόγλου 45.000 καΐ Ιωάν. Έμ.
  Βασιλάκη 45.000. Υπό τής
  αυτής έπιτροπής απερρίφθη
  σαν αί αίτήσεις χορηγήσεως
  άποζημιώσεων είς τούς Νικόλ.
  Ο ΝΕΟΣ
  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  Άφ(χθη ό νέος τμηματάρ
  χης* τής Νομαρχίας Ήρακλεί
  ου κ. Ευστρ. Ζαχαρίου.
  ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΝΟΙΥΙΟΙ
  ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΝ^ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
  Κατά παρασχεθείσας αρμοδίως
  πληροφορίας, τί υπουργείον των
  Οίκονομικών προήλθεν είς την
  απόφασιν, δπως προβή είς την
  τακτοποίησιν πάντων των διά δια
  ρ μς) ς
  νού πληροφορίας ο λορδος Χαλιφαξ & ^ιχώννό |πι6λ β|ν
  εις τας σχετικάς μέ το επεισοδιον ι *£ ,,,„ „.μ »ινβΙΙΛ1ιζ'
  τού Τιέν—-Τσίν δηλώαεις τού αφησε
  νά εννοηθή ότι τουτο θέλει διακανο¬
  νισθή βάσει των ίαπωνικών άξιώσεων.
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΡΣ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
  ΑΘΗΝ λ Ι «2 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας). —Ή Α.Μ. ό Βασιλεύς
  αφιχθη είς Πάτρας καί έγινε ένθαυ-
  βιωδώς δεκτό; υπό τού λαού. Ό "Α-
  νοιξ ώς γνωστόν θά έπιβιβαβθή τής ναυαρ
  χίδος τού στόλου διά νά παρακολου¬
  θήση τα είς τό Ίόνιον πέλαγος έκτε-
  λεσθησόμενα ναυτικά γυμνάβια.
  ΜΕΤΕΑΟΒΗ Η ΟΜΙΛΙΑ
  ΤΟΥ ΑΙΕΥΒΥΜΤΒΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 92 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Μετεδόθη ραδΊοφων:-
  κώς έκ Λονδίνου ή όμιλία τού γενικοΰ
  διευθυντού τού Βασιλικόν Θεάτρου κ.
  Μπαστιά τονίσαντος την άναδημιουργι' σεως τοθ άρτου καθώρισε χθές
  κήν εργασίαν τής έλληνικής κυβερνήσεως τάς νέας τιμάς των αλεύρων
  είς ήν όφείλεται καί ή τόσον δια-' καΐ τοθ άρτου ώς εξής: "Αλευ
  τρανωθεΐσα παρά τού εύγενούς άγγλι· ρα λευκά δραχ. 10.21, πιτυ·
  κου κοινού έπιτυχία τού Οεάτρου είς ροθχα 9.12. Άρτος λευκός
  ό Λδί δ 970 θ 830
  (των τελών χαί δικαιωμάτων,
  των είοπραττομένων διά χρήσεως
  φύλλου χαρτοσήμου ή κινητοθ επι
  σήματος ή γραμματίου παραλαβής
  δημοσίου Ταμείου καί διπλοτύπου
  έπιμελητοθ είσπράξεων.
  Επί τούτοις, εζήτησε παρά των
  διαφόρων υπουργείων νά τοθ γνω
  ρίσουν τα υφισταμένα, είς τίς δια
  φόρους υπηρεσίας αυτών, τέλη ι)
  διχαιώματα, τάς δΐαιάξεις δι'ώ/
  επεβλήθησαν ταθτα καΐ άλλα ου
  ναφή στοιχεΐα. Άπέσΐαλε δέ καί
  σχΐτικίύ; πίνακας, παρακαλοθν 8
  πως προβούν είς ιήν ταχείαν συμ
  πληρώσιν αυτών.
  ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ__ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Υπό τοθ ύπουργεΐου των Έ
  σωτερικών ανεκοινώθη δτι ή
  σύγκλησις τοϋ Συνεδρίου των
  Νομαρχών πρός σύσκεψιν επί
  των άποτελεσμάτων τής έφαρ
  μογής τής άποκεντρώσεως,
  θέλει λάβη χώραν κατά Σε¬
  πτέμβριον.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Ή Έπιτροπή τής Διατιμή
  Λονδίνον.
  ρχ
  δραχ. 9.70 πιτυροθχος 8.30.
  η
  Γ. Κατσελάκην, Έμμ, Ν. Π 3
  ρασχάκην, Έμμ. Ι. Χριστά
  κην, Μαρίαν χήοαν Δόξα καί
  Ιωάν. Ψιχολιδάκην. Οί άρτο
  ποιοί είς τούς δποίους έπεδι
  κάοθη άποζημίωσις όφείλουν
  έντός μηνός άπό τής κοινο
  ποιήσεως είς αύτούς των σχε
  τικών άποφάσεων νά δηλώ-
  σουν εάν άποδέχωνται τάς έ
  πιδικασθείσσς άποζημιώσεις
  άλλως θά θεωρηθώσιν ώς άπο
  δεχθέντβς αύτάς.
  Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ Σ_ΓΗΣ_ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ
  Εκυκλοφόρησεν ή έβδομαδιαία
  κατάστασις τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος, £ιπό , ήμερεμηνίαν 15 Ί
  ουνίου. Κατ' αυτήν, ό χρυσός καΐ
  εξωτερικόν αυνάλλαγμα άνέρχον
  τχι είς 3 941.917.753 δραχμάς,
  ήτοι, έμειώθηυαν κατά 113 920
  140 δραχμάς. Ό λογαριασμό; τοθ
  Δημοσίου άνέρχιται είς 6.810,(096.
  008 καί α£ παρά τη" Τραπέζη χά
  ταθίαεις τής Δ Ο. Ε. είς 7 519
  184 ήΐοι παρουαιάζιται μεταξύ
  αύιών διαφορά επί πλέον έκ δραχ
  μών 708.488.159 δραχμών. Είς
  τό παθητικόν άναγράφεταΐ, 5τι ΐό
  κυκλοφοροθν χαρτονόμιαμα 'έμιιώ
  θη χατά 179. 425 350 δραχμάς.
  Τέλος, αί ύποχρεώσεις είς εξωτε
  ρικόν συνάλλαγμα έμΐιώθηοαν κα
  τα 58.625. 822 δραχμάς.
  η π/θητικΠεραμϊνα
  Ληξάντων των μαθημάτων
  τοθ έν Αθήνας λειτουργήσαν
  τος σχολεΐου Παθητικής Άε
  ραμύνης έπανήλθον οί παρα
  κολουθήσαντες αύτά έξ Ήρα
  κλείουκ.κ. Ί. Μουρέλλος Γεν.
  Γραμματεύς τοθ Δήμου καί
  Νικ. Μαράκης (ατρός τοθ Πά
  νανείου ΔημοτικοΟ Νοσοκο-
  μεΕου.
  ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  Αύριον Σάββατον άνοίγει ή έκ¬
  θεσις ζωγραφικής χαί χειροτι-
  χνικής τής Ιΐαιδαγωγικής Άχα-
  δημίας, θά παραμείνη δέ άνοιχτή
  μέχρι τής 2 Ιουλίου άπό 9—12
  π. μ. καΐ 4—7 μ. μ. Εϊσοδος έ
  λευθίρα είς πάντας.
  Ο ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ
  ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΥΑΣ
  Υπό τοθ ύπουργείου των
  Οίκονομικών κοινοποιεΐται ά
  πόφασις διά τής οποίας όρί-
  ζεται, δτι διά τάν έκτελωνι
  σμόν ξυλείας όξυάς, έπιτρέ
  πεται νά λαμβάνεται ώς γε
  νικόν ειδικόν βάρος 687 χι
  λιόγραμμα κατά κ#βικόν μέ
  τρον.
  ΤΗΣ
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΝ
  Κατά πληροφορίας πρός τόν έν
  ταθθα ΣύλλογονΈφέδρων Άξιωμα
  τιχών δπό τής Κυβερνήσεως λαμ
  βάνεται είδιχή πρόνοια διά τού;
  έφέδρους πολεμιστάς ύπαλλήλους
  τής δπηρεοίας ανταλλαξίμων ώστε
  ί&ΐοι νά μή θιγοθν έκ τής δπα
  γωγής τής υπηρεσίας είς ήν έργά
  ζονται είς τό υπουργείον των Οί
  κονομιχων.
  ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
  ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
  Δι' αποφάσεως των ϋπουργών
  Έθνιχής Οίκονομίας χαί Οίχον^
  μιχών, παρατείνεται επί 15 ήαί
  ρας ή ίαχύς τοθ είσαγωγικοθ δι
  καιώματος, τοθ λήγοντος είσαγω
  γιχοθ εξαμήνου διά τάς πρώτας
  Ολας-τής βιομηχανίας, είς όίς πε
  ριπτώσεις οί όριστιχοί πίνακες
  χατανομής αυτών μετοξΰ των δια
  φόρων εισαγωγέαν, εκοινοποιήθη
  ααν μετάτήν Ιην Δεκεμβριού 1938.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  ■Αγβρα
  ϊτοτφίδες α', δρ.
  β' »
  Ελεμέδες α', β' »
  Ταχτάδες α', β'. »
  "Ελαια 3-5ο
  θΐνβι:
  Αρχανών μΐστ, >
  Μαλεβυζίου >
  Σϊτος >
  Κριθή »
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΠΙΦΥΑΑΚΤΙΚΟΤΗΣ
  8ΕΩΡ0ΥΜΕΝΗΣ ΩΣ ΠΡΟΟΡΟΥ
  ΤΗΣ ΕΚΑΗΑΟΒΕΙΣΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίουνίου (τού άντ».
  ποχριτού μας).— Νεώτεραι , πληροφο¬
  ρίαι έκ τού έξωτερικού παρουσιάζουν
  έηιφυλακτικότητα ώς πρός την ομαλήν
  εξέλιξιν των συνεννοήσεων Αγγλίας καί
  Ρωσαέας.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα αί
  συνεννοήσεις δυσχεραίνονται πάλιν καΐ
  ή,,έκδηλωθείσα χθές αίσεοδοξία κρίνεται
  ως αδικαιολόγητος επί τού παρόντος.
  ΤΟ ΣΟΥ - ΤΣΟΟΥ ΕΚΚΕΝΟΥΤΑΙ
  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΓ Α Α ΗΣ
  ΜΑΧΗΣ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΟ.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 9% Ίουνίου (τοθ άντα
  ποκριτου μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Σαγκάης ότι ή πόλις Σού Τσόου την ο¬
  ποίαν ώς γνωστόν προσέβαλον οί Ίάπω
  νες έκκενούται υπό τού πληθυσμού. Τού
  το γίνεται διότι άναμένεται μεγάλη μά-
  χη παρά την πόλιν ταύτην έξ άφορμής
  άντεπιθέβεως είς την όηοίαν άναμένεται
  ότι θά προβούν οί Κινέζοι.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥ ΤΣΟΟΥ
  13.- 16.
  9
  5.- 6.-
  4.-5.-
  26.50
  25.- 28.-
  3.50
  7.— 6.8.-
  5,—-
  12
  ΠΑ.ΡΙΣΙΟΙ22 Ίουνίου (ίδ. ύ-
  πηρεσία).—Αναφορικώς μέ τό επεισό¬
  διον είς Σοΰ Τσόου μεταξύ Ίαπώνων
  καί ξένων ναυτικών άρχών μεταδίδεται
  ή πληροφορία ότι ό κυβερνήτης -εοΰέκεϊ
  όρμούντος αμερικανικόν πολεμικοΰ ε¬
  δήλωσεν επί λέξει είς τούς Ίάπωνας 'ά-
  τι άποκρούει τό τελεσίγραφον των καί
  ότι καθιστα αύτούς ύπευθύνους διά
  το πλοΐόν τού καΐ τό αμερικανικόν
  γόητρον ώς καί δια πάσαν ζημίαν είς
  βάρος των άμερικανικώνίσυμφερόντων.
  Σημειωτέον ότι ό κυβερνήτης ωμίλη¬
  σεν έξ όνόματος τής κυβερνήσεως τού
  άπευθυνόμενος πρός τούς ίθύνοντας τό
  Τόκιο.
  ΜΕΓΑΛΑΙ Ε ΠΙΤΥΧΙ ΑΙ
  ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΙΣΣΑΝΣΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9» Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—· Πληροφορίαι έκ Κί-
  νας μεταδίδουν μεγάλας επιτυχίας των
  Κινέζων είς την επαρχίαν Σανσή όπου
  καί εξεδηλώθη ευρεί» άντεπίθεσις αυτών
  ή όποία κιί συνεχίζεται εισέτι. Οί Κι·
  νέζοι πανηγυρίζουν τάς νίκας τού στρα
  τού των.
  ΑΠΕΑΑΥΝΕΤΑΙ Ο ΑΓΓΑΟΣ
  ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
  ΡΩΜΗ 99 Ίουνίου (ίδ. υπηρε-
  οία).—■ Ή κυβέρνησις τού Ράϊχ είοο-
  ποίησε την κυβέρνησιν τού Λονδίνου ό¬
  πως άνακαλέαη τόν έν Βιέννη πρόξενον
  της δεδομένου ότι αί γερμανικαί αρχαί
  έχουν πεισθή ότι ένέχεται είς υπόθεσιν
  καταακοπείας.
  ΕΝ8ΑΡΡΥΝΤΙΚ0ΝΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΠΡΟΣΤΟΥΣΑΤΓΑΟΥΣΤΟΥΤΙΕΝΠΙί.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίουνίου (ίδ. ύ-
  πηρεσία).—-Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου
  ό Βρεττανός ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών λόρδος Χάλιφαξ απηύθυνεν είς τόν
  'Άγγλον πρόξενον τοΰ Τιέν Τβίν ένθαρ
  ρυντικόν τηλεγράφημα όσον άφορά' την
  τύχην τής άποκλεισμένης άπό τούς Ίά¬
  πωνας άγγλικής έκχωρήσεως τής πόλεως
  ταύτης.
  ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΜΕΤΑΗ1ΙΧΕΙ ΕΙΣ ΦΡΑΓΚΦΟΪΡΤ-Η
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 99 Ίουνίου (ίδ. ύ-
  πηρεσία).— Σήμερον την πρωΐαν ανα¬
  χωρεί έκ Λονδίνου μέσω Βελγίου
  5ιά Φραγκφούρτην ό θίασος τού 'Έλ-
  ληνικοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου πρός συνέ·
  χιβιν τής καλλιτεχνιχής αυτού περιο·
  δείαις άνά την Ευρώπην*