97456

Αριθμός τεύχους

5199

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

24/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ——————————μ—■■—■—^—ΐΗΜεε—ι—αε>Ηε——ε—■
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "^ ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΛΥΡΟΥ "
  .ΠΙιΟϊΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  ίτηοία λίραι 3
  έξάμηνος 1
  Άμρρικής
  εΊησια δολ. 16
  ΐξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΪΑΒΒΑΤΟΜ
  24
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Β4Ον
  ΑΡΙΘΜ.' ΦΥΛΛΟΥ 51<5=>
  ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
  Είνε γνωστή ή προσπαθεία
  τής σημερινης κυβερνήσεως
  πρός βελτίωσιν των οικονο¬
  μικήν καί έμπορικών σχέσε¬
  ων μας μετά των άλλων χω-
  ρών. Καί Ιχουν ύποπέσει είς
  την αντίληψιν ©λων των πο-
  λιτών αί ενέργειαι τας οποί¬
  ας κατέβαλεν είς τό τριετές
  διάστημα πού άσκεΐ την ε¬
  ξουσίαν καί διευθύνει την
  χώραν πρός βελτίωσιν των
  συναλλαγων μας μετά των
  άλλων χωρών, καί αύξησιν
  των έξαγωγών μας. Όπως έ-
  πίσης είναι γνωσταί καί τα
  άποτελέσματα των κυβερνή¬
  τι κων αυτών προσπάθειαν.
  Αί λήξασαι έν τω μεταξύ
  συμβάσεις άνενεώθησαν. Αί
  υφιστάμεναι έβελτιώθησαν.
  Καί νέαι συνήφθησαν μέ
  χώρας μέ τοις οποίας δέν
  ευρισκόμεθα πρίν είς εμπο¬
  ρικάς σχέσεις καί συναλ¬
  λαγάς. Προχθές άκόμη έκυ·
  ρώθη ή άνανεωθεΐσα μέ την
  Σουηδίαν συμφωνία. Προη¬
  γουμένως συνήφθησαν συμ-,
  βάσεις μέ άλλας χώρας. Αί1
  συναλλαγαί μας μέ την Γαλ
  λίαν έβελτιώθησαν. Αί σχέ¬
  σεις μας μέ τα Βαλκάνια
  είναι στεναί είς πλείστα δέ
  σημεΐα ακολουθούμεν κοινήν
  εμπορικήν πολιτικήν. Μέ
  την Αγγλίαν διεξάγομεν
  διαπραγματεύσεις διά την [
  τόνωσιν των οίκονομικών καί
  έμπορικών μας αυναλλαγών
  καί την αγοράν υπό τής Με
  γάλης αυτής χώρας τής Λύ·
  σεως σημαντικήν ποσοτήτων
  έκ των γεωργικών προϊόν-
  των μας καί ιδίως σταφίδος,
  νωπών σταφυλών καίχαπνοϋ.
  Καί τώρα εγνώσθη έπ' εύ·
  καιρία τοΰ ταξιδίου τοΰ Αίγυ
  γυπτίου ύπουργοϋ των Εξω¬
  τερικών είς τάς Βαλκανικάς
  πρωτεύουσαν, ότι πρόχειται
  νά συναφθοΰν συντόμως νέαι
  έμποριχαί συμφωνίαι μεταξύ
  τής Αιγυπτου, τής Σββιετι
  κης Ρωοσίας καί των Βαλκα
  νίων, φυσικά δέ καί μετά
  τής Ελλάδος. Ή πληροφο
  ρία δέ αύτη ίχει έξαιρετι
  κήν σημασίαν διά την χώραν
  μας καί Ιδιαιτέρως διά τόν
  νομόν μας. Καί άξίζει νά
  την «ροσέξωμεν περιοσοτε-
  ρον.
  Μέ την Αίγυπτον Ιχβμεν
  μεγάλας συναλλαγάς. Ή 'Α-
  λεξάνδρεια είνε μία άπό τάς
  καλυτέρας άγβρας «ατανα-
  λώσεως, των πρβϊόντων μας.
  Καί τό έλληνβαιγυπτιακβν
  εμπόριον Ιχει μακράν Ιστο¬
  ρίαν, μεγάλην παράδοσιν.
  'Από των αρχαιοτάτων άκό-
  μη χρόνων ή Κρήτη τβΰ Μί¬
  νωος καί ή Αΐγυπτβς των
  Φαραώ ευρίσκοντο είς στε¬
  νήν επαφήν, είς διαρκεϊς
  συναλλαγάς. Χαρακτηρίση-
  καϊ είναι αί άπεικονίσεις ε-
  πί άγγείων της Κνωσού, ά-
  πεσταλμένων τής Αιγυπτου
  πού κβμίζβυν δώρα είς τόν
  Κρήτα ήγεμόνα. Καί ή πά-
  ράδοσις «ύτη συνεχίσθη μέ-
  χρι καί των ημερών μας.
  'Η Αϊγυ«τβς άπβρροφά
  τό μέγιστον μέρος τής οτα-
  φυλβπαραγωγής μας, αημαν-
  τικας πβοότητας άλλων φρβυ
  των, κρασιδν, ελαίου καί
  άλλων πρβϊόντων τής κρητι
  κης γής· Καί ημείς προ-
  μηβευβμεθα πλείστα οσα εί
  δή έκ τής Χώρας τβδ Νεί-
  λβυ. Έξ άλλβυ είς την φίλην
  αυτήν χώραν ύπάρχβυν έ-
  κατβντάδες χιλιάδες 'Ελλή
  νων ασχολουμένων κυρίως
  μί τό εμπόριον. Ιδιαιτέ¬
  ρα μκλιβτα ή Άλίί«νδρεια
  εχει καί σήμερον άκόμη χά
  ρακτήρα ελληνικόν καί επι
  κρατεστέραν γλώσσαν την
  ελληνικήν. Μέ την χώραν
  αυτήν έπομένως, μέ την
  οποίαν άλλωστε καί γειτονεύ
  ομεν, είναι ορθόν καΐ φρό
  νιμον νά έχωμεν σήμερον
  καί πάντβτε εμπορικάς συμ¬
  βάσεις πού νά έξασφκλίζουν
  την ομαλήν διεξαγωγήν
  τΰν έμπορικών καί των οί-
  κονομικών έν γένει συναλ
  λαγών. Ή συναψις δέ νέας
  έμπορικής συμφωνίας θχ συν
  τελέοη σπουδαίως είς την
  άρσιν ωρισμένων έμποδίων
  καί είς την διευκόλυνσιν
  τής μεγαλυτέρας βελτιώαε
  ως τοΰ έμπορίου μεταξύ των
  δύο χωρών. Διότι πρέπει νά
  σημειωθή (τι τα τελευταία
  Ιτη καί προχθές άκόμη, έψη-
  φίσθησαν νόμοι αυξήσεως των
  είακγωγιχών δασμών επί των
  ελληνικήν πρβϊόντων καί
  ιδιαιτέρως επί των σταφυλών,
  πού είχον δυσμενή επίδρα¬
  σιν επί των συμφερόντων
  μας. Καί βλα αύτά θά προ
  βλεφθοΰν ασφαλώς καί θά
  τακτοκοιηθοϋν διά μιάς νέας
  έμπορικης συμβάσεως. Δι' αύ
  τό καί ημείς, πού γνωρίζο¬
  μεν ότι ή κυριώτερα άγορά
  καταναλώσεως δι' ωρισμένα
  προΐόντα μας καί ιδίως διά
  τάς σταφυλάς, πχραμένει πάν
  τοτε ή Αϊγυπτος, εδέχθημεν
  μέ μεγάλην χαράν την εί¬
  δησιν αύτην. Άλλά καί την
  άν-εμέναμίν* Διότι γνωρί¬
  ζομεν μέ πόσην θερμήν καί
  δραστηριότητα έργάζεται ή
  Κυβέρνησίς μας διά την βελ
  τίωσιν των μετά των άλλων
  χωρών συναλλαγων μας καί
  διά την τόνωσιν. των έξα,γω
  γών μας.
  ΟΠ02 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
  ΤΟΥ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
  Ό Κλήδωνας 2χϊΐ την ευιργετι
  κή τού άπόψε. Άλλά χαΐ δ Άη
  Γιάννης. Α Ε προλήψεις τής ήμέ
  ρας τοθ ήλιοτροπίου αυνεταυτί-
  σθησαν μέ τόν Πρόδρομον διά λό
  γους τους δΐτοίοιις συνήθως κρα
  τεΐ μυστηρΐώδειςή λαική οίωνοαχο
  πία. Ό μακαρίτης Πολίτης είς ΐό
  γνωστόν έργον τού, τό καϊ κυρί¬
  αι; αύθεντικόν, μας έδωκε δλον
  τόν πλοθτον των προλήψεων τής
  φυλής μας χ«1 των θρύλων της
  χωρίς... μεταφυσική. "Η άκριβέ
  στερα μ έ 8λην την ποίησιν των,
  τόν ήθογραφικόν των χαρακτήρα
  άλλά καί τό άνιξερεύνητον καί
  άλληλοσυγκρουόμενον των πηγων
  των.
  Έν πάση περιπτώσει χθές τό
  συνοικιακό καντοθνι άνεστα
  τώθη «πό τίς φωτιές τ' Άη Γιάν
  νη. Ακολούθως θά γίνη μέ δλην
  τή»· τάξιν τής παραδόσεως καί τού
  θρυλικοθ τύπου, ή μυσταγωγία
  τοθ άμίλητου νεροθ. Άπό τό νε·
  ρό αυΐό θά εξαρτηθή ή τύχη τό
  σων κοριτσιών. 'Αφοθ ή φωτία
  τάς καθαρίση άπό τα κακά πνεύ
  ματα, θά τάς περιλάβη πρόθυμη
  και οτοχαοτιχή ή Πυθία τής γει
  τονιδς. Τό άμίλητο νερό πού κρα
  τεΤ τόσο χαλά τα μυστικά
  τού, θά δεχθή επί τέλους νά τα
  ίμπιατευθί σέ μεγάλες καί μι¬
  κράς, οέ μελαχροινές καί ξανθές,
  όϊ τσαχπίνις καί φρόνιμες.
  —ΤΙ παράξενη ή άντίθεσι βύ-
  τή! Ή φωτία στό τρίστρατο εί
  νι Ινας περίφημος διονυσιακό; πί
  ναξ Χαρακτηρίζεται άπό τό
  συμβολικό στοιχΐΐο τοθ φωτός,
  ώς άποκαλυπτικοθ χαρακτήρος
  5ιά την κοιμισμίνην ζωήν τοθ
  ένστίκτου καί τής φαντασιώαιω;,
  καί άπό την λαθραν τοθ αίσθηαι
  αομοθ. "Εχ«ι κάτι άπό την 6αλ
  πουργίαν νύκτα τοθ Φάουστ. Τα
  χαχά πνεύματα είνε ζήτημα ά"ν
  εξέρχονται μέ τόν τρόπον αυτόν
  άπό τό περιβάλλον καί την ψυ¬
  χήν τής συνοικίας, βεαματιχώ;
  τουλάχιστον μιλοθν γύρω άπό τίς
  φωτιές χίλιοι πειρασμοΕ.
  Έτσι αύθαίρετα χαθώριζεν Ι-
  νας παλαιά;, σάν άπίψε, τα γε
  γονότα των άποκίντρων δρόμων.
  "Ισω; δέν είχε άδικον. "Ιοως
  δμως δέν είχε καί ίλωσδιόλου
  δίκαιον. Ό Κλήδωνας είνε κυρί
  ως αίοθηματικός. Τό σεξουαλι
  στικόν στοιχείον τό οποίον θά
  άνεύρισκον καί έδώ οί Φροϋίι-
  σταί, είνε ολιγώτερον ίκδηλον
  5πό την σκηνογραφίαν τού. Έ-
  πικρατεί 6 εδγενικίς τύπος. Ή
  πχράδοσι θίγει τίς βασιχώΐιρες
  άρετές τοθ Έλληνος ώς κοινωνι-
  κοθ άνθΐώπου, Σκοπός τοθ Κλή-
  δόνου είνε ή διευχρΕνησις των
  προθέσεων τής ' ΜοΕρας ίπάνω
  είς τα ίδεώδη τοθ έλληνικοθ νοι-
  κοκυριοθ. Τό κορίτσι όραματίζΐ-
  ται την άποκατάσταοι. Καί τό
  άμΕλητο νιρό έρχεται κάποτε άρ
  «ετά εύνοικδ μπροστά στους δ-
  ραματΐσμους αδτούς. Μιλ»ϊ γιά
  αεντούκια μέ προικιά, γιά πί
  πλους μέ λιμονάνθια καί πρό παν¬
  τός γιά νοικοκυρεμίνα σπΕτ,ια
  I-
  που ίχει φωληάσει ή άγάπη καί
  ή άλληλεγγύη Είνε μιά άληθι
  νή ποίησι τής έλληνικής ζωής
  καί τής έλληνικής πραγματιχότη
  τος δΐαν δέν την πολιμοθν έναν
  τιοί δνεμοι. *
  * *
  Κατά τα χρονικά των προλήψε
  ών ή ήμέρα τοθ ήλιοτροπΕου κράτει
  μαζύ της δλας τάς άίταισιίτητας.
  Ώς άντίρροπο Ιχει την ώμορ
  φιά τοθ Κληδόνου. Καί αν άκδ
  μη μαραθή τό φύλλο τής συ
  χιάς ποΰ τοποθετοθν οί προλη
  πτιχοί στό^ μαξιλάρι τοα; άπό
  χθές, θά"?θη ή στάμνα νά χαθα
  ρίση μέ τα δίστιχά της τόν χρη
  αμό άπό κάθε άσυνέπιια. Νά
  τόν μετριάση ή χαί νά τόν έξου
  δετερώση. Διόΐι βάσις τοθ Κλη-
  δίνου' είνε ή αίσιοδοξία. Άλλως
  τι καί έ χαρακτήρ τού δπως
  τόν θέλει ή λαϊκή ψυχολογία
  —μία ψυχολογία ίαογυζισμένη
  σκχνά μέ τό βάθο: των πραγμάτων
  —είνε πανηγυριχός χαί θριαμβι
  χδς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τα διεθνη ζητήματα
  Γνωρίσωμεν την ιστορίαν μας
  ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ
  2ον
  'Η τταραγωγή, ή ναυτιλία, ή παιδεία.
  Μετά την γεωργίαν χαί τό έμ
  πόριον 6 συγγραφιύ; άσχολεΐται
  διά μακρών περί τής χαταστά
  σεως τής παιδείας,των γραμμάτων
  καί τής λογοτεχνίας τής νήσου
  κατά την ίδιαν εποχήν. Οί πρωτοι
  λέγει αίώνες τή; έν Κρήτη Ένετι
  κή; κυριαρχία; ί έν παρουσιάζουν
  καμμίαν πνευματικήν κίνησιν. Ου
  τε σχολεΐα πρό; εκπαίδευσιν τοθ
  λαοθ άναφέρονται,ουτε καί λόγιοι
  Κρήτες πρό των χρόνων τή; έ
  νώσεως. Είς τα μοναοτήρια μόνον
  ίδιδάσκετο ή στοιχειώδης γράφη
  καί άνάγνωσις εί; τού; δποψηφί
  ου; κληρικούς.
  Δι' αύτό καί τα «λάχιστα δια-
  σωύέντα γραπτά μνημνεΐα άπό
  τού; χρόνου; αυτού; μίγμα τής
  Βυζαντινή; λογΕα; καί τή; λαλου
  μένη; χοινή;, μαρτυροθν άπλω;
  την πνευματικήν κατάπτωσιν καΐ
  την άμάθειαν των γραφόντων. Έ
  πνευματική άφύπνιαις τή; Κρήτη;
  άρχίζει ολίγον πρό ντή; άλώσεως
  καί μετ' αυτήν δτε καί αί πρώ¬
  ται ημέραι τή; λεγομένη; άναγεν·
  νήσεω; των γραμμάτων εί; τό
  Βυζάντιον καί την Πελοπόννησον
  τό πρώτον καί την Δυτικήν Εύ
  ρώπην Ιπειτα διά των περιφήμων
  Έλλήνων λογίων Πλήθωνος, Βην
  σαρίωνος, Χρυσολωρα χαί άλλων.
  Τότε άραιω; κατ' άρχά; χαί πυ·
  κνότερον κατόπιν άρχίζουν ν' άνα
  φαίνωνται ΐί; την Κρήτην άνδρε;
  ανωτέρα; άνθρωπιατικής μορφώ
  σΐως, την οποίαν άπέκτησαν εί;
  τό εξωτερικόν. Μεταξύ αυτών δ
  Γεώργιο; Τραπεζούντιο;, οί δύο
  Μοσχόπουλοι, δ Μ. Αποστόλη;
  καί υίό;"του Άριστίβουλος, δ μέ¬
  γας κριτικό; Μάρκος Μουσοθρος,
  τόσοι άλλοι λδγιοι καΐ πατριάρ-
  χαι.
  Μετά την αναγέννησιν οί παΙ·
  δέ; των Κρητών έδιδάσχοντο ιΐΐε
  ϊί; μικρά ίδιωτικά σχολεΐα είτε
  εί; τα; πολυαρίθμου; μονάς δπου
  καί διδάακαλοι καί μοναχοί δ
  πήρχον καί βιβλία άρκετά λδγφ
  τή; μεγάλη; άναπτύξιω; την δποί
  αν είχε τέτε σ>)μειώαει εί; την
  νήσον τό βιοποριστικόν έπιτήδευ
  μα τοθ άντιγραφέω; Σχολή δμω;
  παρέχουσα ά/ωτέραν κάπω; μόρ¬
  φωσιν εί; την άρχα'αν ελληνικήν
  καί Λατινικήν, την θεολογίαν
  καί την Φιλοαοφίαν καί χρησιμε6
  ούσα τρόπον τινά ώ; προπαρα
  ακευαστική διά την φβίτησιν εί;
  τα ανωτέρα επιστημονικαί ίδρύμα
  τ* ττ)ς Ρώμης, τή; Ένετία; καί
  τοθ Παταδίου, ήτο ή σχολή τή;
  Σιναίχής μονής τή; Άγία; Αίκα
  τερίνη; εί; τόν Χάνδακα, εί; την
  οποίαν έδίδαξαν διαπρεπεΐ; λό
  γιοι δπω; ό Μοροζίνης, δ Βλα
  στό;, δ Πηγάς, δ Λούκαρι;, δ Μαρ
  γούνιο;, δ Νε<τάριο; κλπ. Ήσαν δέ κάρα πολλοί οί Κρήτε;, οί δ ποΐοι ώ; μ3; πληροφορεϊ δ Πά παδδπουλο; εί; την ιστορίαν τοθ περιωνύμου γυμνασίου τοθ ΙΙατα δίου καί δ Σαθα; «ί; την νεοελληνι κήντου Φιλολογίαν οί δποϊοιΙΊυχΐν διπλώματος μι«ς ή καί δ6ο επι , οί δποΐοι αναλόγως των σπουδών των ή ίτρέποντο είς τό ίερατικόν στάδιον, ή εγίνοντο κα θηγητοί, ή" ήικουν την ιατρικήν, ή τό δικηγορικόν ίπίγγελμα, είτε είς αυτήν την Ιταλίαν είτε εί; άλλα; φραγχοκρατουμίνα; καί τουρ κοχρατουμίνα; επαρχίας. Πολλοί έξ αυτών υπήρξαν καί αυγγραφεΐ; παντοία; φύσεως βι βλίων θιολογικών, φιλοσοφικών, γραμματικών καί λεξικογραφικών τ) κατέγιναν εί; την έπεξεργασί αν καί έκδοσιν διά τή; τυπογρα φία; άρχαίων ποιητών καί πεζο γράφων. Τα βιβλία αύτά των Κρη των λογίων ίτυπώνονΐο εί; την Ενετίαν εί; τό περίφημον τυπο γραφείον τοθ 'Άλδου Μανουτίου καί των διαδδχων τού εί; τό δ ποίον ειργάσθησαν άρκετοί Κρή τε; καί μεταξύ αυτών δ περικλε ή; Μάρκος δ Μουαοθρο;. Άλλά καί Ιδιον τυπογραφείον κρητικόν ιδρύθη εί; την Ενετίαν την επο χήν αυτήν άπό τόν Ζαχ. Καλλέρ γήν γδνον ευγενοθ; Κρητική; οικογενείας καί άριστοτέχνην καλ λιγράφον καί τόν Νικόλαον Βλα στόν έπίση; έξ εύγενοθ; Ρεθυμνι ακή; οικογενείας δαπανήσαντα 6 πέρ τοθ τυπογραφείου ολόκληρον την σημαντικήν περιουσίαν τού. Εί; τό τυπογραφείον αύτό έγινε μεταξύ αλλων μέ τεχνίτα; καί έο γάτα; Κρήτα; ή καλλιτεχνική έκ δοσι; τοθ Μεγάλου Έτυμολογίχοθ τό 1499 μέ προλεγομενα τοθ Μάρ κου Μουαούρου, δ όποΐο; παραθέ τει εί; αύτό καί θαυμάσιον επί γραμμαί ίξϊίρων τό έργον των αυμπολιτών τού. Γενικώς είς τό σημείον αύτό, σιιμπεραίνει δ Ξανθουδίδης, ήμπο ρεΐ νά λεχθη^ δτι ή Κρήτη χατά τόν 165ν χαί 17ον αίώνα έπρωτο ατάτησε των άλλων έλληνικών χω ρων είς την πνευματικήν άναγέν νησιν καί άνθρωπιατικήν κίνησιν. Πρός τιμήν τής Ένεπκής Δημο χρατίας ή νήσος κατέστη υπό την εξουσίαν τη; ή πρωταγωνίαΐρια τοθ έλληνικοθ πολιτισμοθ. Παρά τοθτο, ίέν πρέπει ν' άρνούμεθα 8 τι δ Αίων τοθ Άγίου Μάρκου δέν ήμπόρεοε νά κρατήση εί; την φωλεάν τού τους άιτιδεΐς αύ τούς. "Ολοι σχεδόν οί μιγάλοι Κρή τες των δύο αυτών αιώνιον έζη σαν μακράν «5ς πατρίδος των καί άν κανείς ήλθεν έκεί, Ιφευγε γρή γορα άπηλπιαμένος ή κατέψευ γεν είς μοναστήριον δπου ήτο δ λιγώτερον αίαθητή ή έλλειψις πνευματικής ζωής. Έκεΐ είς την ξένην ήγήθηααν τής άνθρωπιστικής κινήσεως καί τής έπιδδαεως είς την άρχαιομάθειαν, τάς κλαασι κάς σπουδάς καί τάς επιστήμας, είτε ώ; ερμηνευταί χαί έχδόται τής άρχαίας έλληνικής καί λατι νίκης φιλολογίας, είτε ώς έξηγη ταί τής άρχαίας φΐλοσοφίας, είτε ώς διδάκτορες τή; ίατρική;, τής νομική;, των μαθηματικών καί φυσικών επιστήμων, είτε ώ; μίμη ταί των άρχαίων ποιητων. Είς την πατρίδα παρέμιιναν δ Η ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ! ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 ΊουνΙου (ίδιαι τέρα ύιτηρεσία).—Άσχολούμε- ναι μέ την ύπογραφομένην σή μερο» γσλλοτουρκικήν συμφω νΐαν, αί έφημερίδες έξαΐρουν την σημασίαν τη; καί τονΐ- ζουν τα μέλλοντα νά προκύ ψουν έξ αυτής άγαθά δχι μό¬ νον διά τάς δύο συοβαλλομέ- νας χώρας άλλά διά την εύ ρωπαϊκήν ειρήνην γενικώτε- ρον. ΟΙ διπλωματικαί συνερ- γάται άφιερώνουν μακρά άρ- θρα είς τα όττοϊα άναλύουν την αξίαν τής γσλλοτουρκι· κης συμμαχίας καί συμπράξε ως καί τονίζουν δτι θά είνε δύσκολοντΐλέον νά τολμήση κα νείς νά διαταράξη την γσλή νην της ανατολικώς λεκάνης τής Μεσογεΐου. Ή γαλλοτουρ κική συμμσχία παρατηοοθν, δέν αποτελεί μεμονωμένον γε γονός. Προστίθεται είς τάς υ¬ φισταμένας συμμαχίας τής ΤουρκΙας μετά τής Σοβιετικάς Ρωσσίας, μετά τής Αγγλίας, μετά των Βαλκανικών χωρών καί ιδιαιτέρως τής Ελλάδος, μετά τοΰ Ίράκ τής ΠερσΙας, καί τής ΑΙγύπτου ή μετά τής οποίας συμμαχΐα συνε πληοώθη προχθές άκόμη ό πό τε μετέβη 6 ύπουργός των Εξωτερικών τής χώρας αυτής είς Άγκυραν. Καί δλοκληρώ νει τό σόστημσ ασφαλείας, τό απροσπέλαστον φρούριον εΐρή νης καί τάξεως πού συγκρο τοθν τα κράτη τής Άνατολι- κης Εύρώπης, τί|ς^γγύς Άνα τολής καί τής ΑΙγύπτου, τόν δρόμον πρός την Ασίαν καί επί τοθ όπο(ου ϋποχωρεΐ κά θε άπόπειρα διαταραχής ά- φοθ είναι καταδικασμένη είς άποτυχίαν. Όλοι δέ άπό κοι- νοθ χαρακτηοΐζουν την υπο¬ γραφήν τής συμφωνίας ώς νΐ κην τής γαλλικής καί τής τουρκικής διπλωματίας, ώς νί κην τοθ πνεύματος τής είρή- νης είς βάρος των σκοτεινων δυνάμεων τοθ κακοθ πού ώ- θοθν τόν κόσμον πρός νέον πόλεμον. Πολλαί έπΐσης έφηαερΐδες έκφράζουν την έλπίδα Κτι ή ύττογραφή τί)ς γαλλοτουρκικη^ συμμαχίας καθώς καί αί συ νομιλΐαι τοθ ΑίγυπτΙου ύ- πουργοθ είς την Άγκυραν καί τάς λοιπάς βαλκανικάς πρωτευούσης θά συντελέσουν καί είς την ταχυτέραν επί τευξιν συμφωνίας μεταξύ της Αγγλίας καί των Σοβιέτ καί είς την έντός όλΐγου ύπογρα φήν τής τριμεροθς Άγγλο γαλλοσοβιετικής στρατιωτικής συμμαχίας. Διότι ήοη θά Ι¬ χουν την ευχέρειαν μεσολα βήσεως μεταξύ Λονδίνου καί Μόσχας αί κυβερνήσεις τής Άγκυρας καί τβν Παρισίων. Θά μείνη δέ καί ή Αγγλία άπερΐσπαστος άπό ζητήματα τής έγγύς Άνατολής καί θά δυνηθή νά στρέψη δλην την προσοχήν της πρός την σοβι¬ ετικήν πρωτεύουσαν. Πολύ περισσότερον καθόσον καί είς την Άπω Ανατολήν ή κατά¬ στασις παρουσιάζεται (^λτιω μένη κάπως χάρις είς την ά ποφασιστικήν στάσιν των με· γάλων Δυτικών δυνάμεων έ¬ ναντι τη"ς Ίαπωνίας. Όηωσ δήποτε κατά τάς προσεχεϊς η¬ μέρας ή διπλωματική δραστη ριότης θά ένταθή πβρισσό τερον καί ή κατάστασις δέν θ' άργήση νά διευκρινησθή. Ή όδός Λασηθίου. Διά την πλήρη αποπεράτω¬ σιν τής όδοΟ Άγίου Νικολά- ου—Λασηθίου, άπαιτεΐται ώς πληροφορούμεθα, μικρά πΐστω σις ολίγων έκατοντάδων χιλι¬ άδων δραχμών. Ελπίζομεν δτι τό ποσόν αύτό θά δοθή κατά την κατανομήν των χο· ρηγηθεισών υπό τής Κυβερνή¬ σεως πιστώσεων, δι' όδικα έρ γα, ίίιστε ή ολη έργασία νά τελβιώση έντός τοθ θέρους καί νά εξασφαλισθή μονίμως πλέον καί κατά τούς χειμερι νοΰς μήνας ή συγκοινωνία μέ τό γραφικόν οροπέδιον Λα σηθίου. Ή όδός άλλωστε αυ¬ τή δέν έξυπηρετεΐ παραγωγι- κάς ανάγκας μόνον άλλά καί τουριστικούς σκοπούς ά- φοθ τό οροπέδιον συγκεν- τρώνει πλήθη ξένων καί λόγω των αρχαιολογικήν θησαυρόν τού καί λόγω τοθ ύπερόχου φυσικοθ κάλλους τού καί τοθ θαυμασΐου κλΐματός τού. Επιβάλλεται. ΑΙ εργασίαι πρός άνέγερ σιν καί τής άλλης πτέρυγος καί δλοκλήρωσιν τοθ κτιρια κοθ συγκροτήματος τοθ νέου Μουσείου προχωροθν μέ τα χύτατον δντως ρυθμόν. Δέ- λίγοι χαί μεταξύ αυτών δ διάση μο; άρχίατρο; τοθ Χάνδακος κα τα τούς χρόνους τής τουρκικής έπιδρομής Άθανάοιος Σκληρός υ) Πιχρός, δ γνιοστό; ποιητή; τοθ «Κρητιχοθ πολέμου». Περαιτέρω δ συγγραφεύς ε*ςε τάζει τα τής δηιιοτιχής ποιήσεω; τής Κρήτης, τα τοθ περιφήμου Κρητικού θεάτρου καί τί τή; ά ναπτύξεω; των καλών τεχνών καί ίπιστημών, ζητήματα δηλα δή άξίζοντα να δώαουν τό θέμα ενός άχόμη πιριληπτιχοθ σημιιώ ματος. Γ. ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΕ δομένου δέ δτι διατίθενται κανονικώς πιστώσεις πιοτίύ· εται δτι είς τό συντομώτερον δυνατόν χρονικόν διάστημα θά είναι έτοιμον καθ) δλα τό βλον οΐκοδόμημα, πού θ' άποτελ{) άνεκτίμητον θησαυ¬ ρόν καί στόλισμα διά την πό λιν. Έφόσόν δμως έξοδεΰον ται τόσα έκατομμύρια (δεκά- δες όλόκληροι) δι' ανέγερσιν νέου μουσεΐου, επιβάλλεται νομίζομεν νά έξωραΐσθοθν καί ολοι οί πέριξ χώροι καί ( δίως οί Εναντι τής δυτικής πλευρσς τοθ κτιρίου εύρισχόμε νοι καθώς καί ό πρό τής πλατείας Ελευθερίας καί τοθ κήπου. Διότι δέν είναι έποικο δομητικόν διά την καλήν φή μην μας νά βλέπουν οί ξένοι αύτάς τάς άθλιότητας. Οί ύπάλληλοι τ ών ανταλλαξίμων. Ή πληροφορΐα καθ* ήν ήΚυ βέρνησις ελαβενείδικήν πρόνοι αν διά τούς έφέδρους πολεμι στάς ύπαλλήλους τής υπηρε¬ σίας ανταλλαξίμων ώστε νά μή θιγοϋν έκ τής ύπαγωγής τής διαχειρίσεως τής άνταλ·' λαξίμου -περιουσίας είς τό υ¬ πουργείον Οικονομικήν, είναι καθ* δλα ευχάριστος. Καί ή απόφασις τής Κυβερνήσεως είναι σύμφωνος καί πρός τό κοινόν αΤσθημα καί πρός τάς ' αρχάς τοθ δικαίου. Διότι δντως επιβάλλεται νά λαμβα νεται είδική πρόνοια 'βιά τούς έφέδρους πολεμιστάς.. Άλλ' ή Κυβέρνησις δέν θ' άγνοήσπ ασφαλώς τούς άλλους ύπαλ¬ λήλους ανταλλαξίμων, τούς μή έφέδρους πολεμιστάς. Καί θά λάβη μέτρα προστασίας καί αυτών, ωστε νά μή μεί νούν χωρίς εργασίαν χαί χω ρίς πόρον ζωής. "Αλλωστε περί αύτοθ Εδωκεν ήδη σαφή υπόσχεσιν ό κ. Πρωθυπουρ] γός.
  ΛΠ9ΡΘΩΣΙ9
  , Όσατανας καλόγηρος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).- Σή
  μερον γιά πρώτην φοράν στό Ή
  ράκλειο, ή Ντιάνα Ντώρμπιν στό
  φίλ—χάρμα : «ΚΟ άνδρες ίνα
  κορΐτσι». Την Δευτέραν: «Πρώτη ά
  γάπη τιρώτα δάκρυα».
  Ιημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  ιττην κσί Κυριακήν απογευματιναί
  ώρα 7.30" μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) κινηυατο·
  γράφος.— Σήμερον «Λευκή Βα
  οίλισσα». Μέ την Σόνια Χένυ.Δι-υ
  τέρα, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή
  ώρα 7 μ. μ. απογευματινή.
  Την Δευτέραν ό Ούάλας Μπηρ
  ρυ σ' Ενα μεγάλο περιττετειώδες
  φΐλμ: «Χαλύβδινες Καρδιές».
  «Μινδα» Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
  ολόκληρον τό έπεισοίηακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  Προγραμμ» 24η;Ίουνίοι>.
  "Υμνος
  12 25 Ση>α—Έθνικός
  —Τμνος Νεολαίας.
  12.30 Ποικίλη μουαιχή (δι-
  σκαι).
  , 13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  αεις. "Ωρα Άστιροακοπείου Α¬
  θηνών.
  13.45 Χαβίγιες Γρυπάρη.
  14.10 Είδήσεις—Μετεωρολογι-
  χόν δελτίον—Κίνησις άγορά; Πει
  ραιώς. Έθνικός "Υμνος—"Υμνος
  Νιολαίας.
  19.10 Είσαγωγή άπό τό «"Ονει
  ρον Βερινής νυκτίς» τοθ Μέντελ-
  σον (ϊίσχοι).
  19 20 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
  19 50 Βάλς (δίοχοι).
  20. Όμιλία (Ν. ΛανίτΥ)).
  20.20 Μικρά δρχήστρα (&πό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιτάλη).
  20 50 Είδήσεις — Χρηματιστή
  ριε-ν—Μετεωρολογιχόν δελτίον. >
  21 50 Ρεαιτάλ πιάνου (υπο τής
  Κσς ΛΕ?ας Λαλαούνη—Καραντι
  νοθ).
  21 30 Όμιλία.
  21 50 Δημοτιχά τραγοθδι (υπό
  Τί.0 χ. Χρήστου Κοντοπούλου συ
  ν^δεία λοϊχών ίργάνων).
  22 15 Νυχτερινα! είδήσεις.
  22.35 Έλαφρά μουσιχή (δπδ
  τής Όρχήστρας Κορινθίου).
  23.15 Μουσιχή χοροθ (δίακοι).
  0.20 Τελευταίαι ιίδήσεις.
  0 30 Έλαφρό ιραγοθδι (δπδ
  τής δίδος Σόνιας Κουρτίδου).
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  1ΠΙΛΙ1ΙΙ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ή ΗΤΙΑΗΑ ΤΑΡΜΗΙΝ
  στό φίλμ—χάρμα:
  100 ΑΚΑΡΕΣ
  ΙΙ' ΕΗΑ ΙΙΡΙΤΣΙ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΟΗ
  ΙΡΩΙΑ ΔΑΙΡΙΑ
  Μέ την νέαν υπέροχον ά-
  κοκόλυψι της Γαλλικής οθο-
  νπς:
  ΜΠΑΑΝΣΕΤ ΜΠΡΪΗΟΥΑ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Όπερέττα θαΓμσ:
  ΡΟΖΑΛΙ
  ΜΕ ΤΟΥΣ
  ΕΛ1ΝΩΡ ΠΑΟΥΕΛ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ϊίΡΑΙΙ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ
  (ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ)
  ΕΥ1ΥΜ0ΙΤΥΡ0ΑΕ20Ι
  (ΧΟΝΔΡΟΣ—Λ1ΓΝΟΣ)
  95 9 ν
  — Έσύ, άδελφέ, τόσην &ρα
  δέν μας λές τΐποτε!— λέγει ό
  Ρασποθτιν αποτεινόμενος είς
  τόν δικαστικό πού μή εύρισκον
  τας κανένα άλλο κάθισμα
  μέσα είς την τραπεζσρΐσ, καί
  μή θέλοντας νά τραβήξη μιά
  καρέκλα άπό τό τραπέζι, στέ
  κεται ΰρθιος κοντά στό παρά-
  θυρο. Έκτός άπό τό τραπέζι,
  τίς κσρέκλες πού είνε γύρω
  τού, καί τό ντιβάνι, κανένσ
  άλλο επιπλο δέν είνε μέσα
  είς την τραπεζαρΐα τοθ Ρα
  σποθτιν. Άναγκαστικβς οί
  κύριοι—άκόμη καί άν είνε ύ-
  πουργοΐ καί στρατηγοί—στέ-
  κονται δρθιοι μπροστά τού. Ό
  Ρασποθτιν Ιχει συνηθίσει, εύ
  χαριστεΧται νά βλέπη τούς κυ
  ρ(ους όρθΐους μπροστά τού.
  —Ήοθα γιά ν' άκούσω, ά
  δερφέ Γρηγόρη, δχι γιά νά μι-
  λήσω! άπαντφ άπαθής ό δι
  καστικός.
  —Έξυπνη απάντησις γιό
  ν' άηοφύγης ν' απάντησις! —
  λέγει ό Ρασποθτιν Έσύ θά
  κανες γιά νά βγάζης λόγους
  στή Δούμα!
  —Ό έξοχώτατος είνε δικα-
  στής!—έξηγεϊ ό Σιμάνοβιτς,
  ό γραμματεύς τοθ Ρασποθτιν.
  Ήρθε...
  —Τό στΐίτι μου είνε άνοι
  κτό σ' δλο τόν κόσμο. Άλλά
  δέν θά κρύψω, άδελφέ, ττώς
  δέν άγαπω τους δικαστάς...
  Αύτοι βάζουν τούς -φτωχούς
  άνθοώπους ίίς την φυλακή
  Έγώ άγωνΐζομαι νά δΐνω
  στούς φυλακισμένους την έλευ
  θερΐσ τους... Μόνον ό Θεός
  είνε άρμόδιος νά τψωρη" Πι·
  στεύω στή ΘεΙα δικαιοσύνη
  Ή ανθρωπίνη δικαιοσύνη δέν
  είνε άλάθητος... 'Εσύ ό δικσ
  στής ΰποβάλλεις στόν τσάρο
  πρός υπογραφήν έκτελεστικάς
  άποφάσεις, τόν βάζεις ν' ά
  μαρτάνη άφαιρών άπό τούς
  άνθρώπους 'ήν ζωήν πού τούς
  έσωσεν δ Θεός. Έγώ τόν βά
  ζω καί άπονέμει χάρι στούς
  καταδΐκους- Τρέμει γιά τή
  ζωή τού παιδιοθ τού. Πώς
  μπορεϊ, έγώ πού παρακαλώ
  τόν Θεό γιά την ζωή τοθ Τσά-
  ρεβιτς, ν' άφήνω τόν τσάρο
  νά έπισύοη την όργή τού ά¬
  φαιρών την ζωή των όλλων;
  —"Ωστε άρνεΐσαι την δικαι
  οσύνη των άνθρωπον, Γρηγό
  ρη Γιεφήμοβιτς; ρωτα τόν Ρα·
  σποθτιν ό δικαστής.
  —Την άρνοΰμαι.
  —Άν 8μως φύγουν άπό την
  μέση οί δικασταί, τί γΐνονται
  οί έγκληματΐαι; Δέν φοβάσαι
  τούς κακούργους;
  (συνεχΐζεται)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενικής Συνελεύσεως των
  μελΰν τοΰ Συνδέσμου Παν-
  τοπωλών Ηρακλείου.
  ΜαταιωθεΙσης, ελλείψει ά-
  'πσρτΐας, τής Γενικής Συνελεύ
  σεως τής 22α^ τρέχοντος, κα·
  λοθνται κοί ουθις άπαντα τα
  μέλη τοθ Συνδέσμου ημών δ
  πως προσέλθωσι την προσέχη
  Κυριακήν 25ην τρέχοντος καΐ
  περΐ ώοσν 9 30 π. μ. ίίς την
  αίθουσαν τοθ 'Ετίαγγελματι-
  κοθ κσί ΒιοτεχνικοΟ 'Ετιιμε-
  ίλητηρΐου Ηρακλείου πρός συγ
  κράτησιν Γενικήν Συνελεύσε¬
  ως μέ τα αύτά απολύτως θε-
  ματα.
  Ιδιαιτέρως τονΐζομεν όπως
  είσθε άκριβείς είς την ώραν
  ΤΓ]ς προσελεύσεως.
  Έν Ηρακλείω τή 23η Ίου-
  νίου 1939.
  Ό Πρόεδρος
  Εύάγγ. Κωνσταντουλάκπς
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  IV
  ικύλαο; Καρανικόλα;
  ι—»
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διά ν' άποκτάτε άτομικότητα
  μέ την έκλογή της τουαλέττας σας.
  Τό γυναικεϊο θέλγητρον.
  Κεμάλ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΙΑΥΚΟΣ
  Τού "ΑρμστρονΥ-
  ΚΟΙΜΩΝ
  Εάν κυοία μου, είσθε προιχι
  σμένη μέ την άγαλματώδη σι-
  λουέττα, που ο£ άρχαϊοι "Ελλη
  νες ήγάπηααν, ιδού τό φδρεμα
  πού σά"; ταιριάζει: Άπό μαλα
  κό συρά μέ πουά, τό χορσάζ, γα?
  νιριαμίνο μέ^ δύο ντεκούπ, έφαρ
  μδζει τελείως επάνω είς τό σδ
  μα χάί ή φυθστ,α πέφτει έμπρός
  καί π(σω μέ ωραίας βαρειες πιέ
  τες ώσάν ίνα ντραπέ Τό μανίχι
  κιμονό άναδεικνύει τόν ώμ,ο, δ δ
  ποίος πρέπει νά είνε στρογγυλδς
  καί χαλοχαμωμένος. Πολλές συρέ;
  άπό βαλχνσιέν δαντελλίτσες προ
  αθίτουν είς τό χορσζζ ίνα πό
  λυ γυναιχιΐο θέλγητρ*ο. ΜΕα με
  γάλη χαπελίν μί μαλακά μπόρ,
  γαρνιρισμένο μέ ίνα βέλο άπό μου
  σελίνα γχρί*τοΟ χαπνοΰ, συμπληροί)
  νει την χομψή έμφανισι
  Γιά την ολίγον παχειά χυρία,
  μέ τό μεγαλοπρεπές ΰφοΓ, προο
  οίζεται ίνα ταγιέρ λευχό μέ ντε
  «οΐπ π;ύ λΐπταίνουν την σ λουέτ
  τα. ΟΕ πιίτες τής φούατας άρχί
  ζουν άπό τούς γοφούς γιά νά
  μην προσθετοσ ιίς δγκον. Ή κομ
  ψίτης τής ζακίττας ϊγχεααι είς
  την ϊλλειψι γΐακά καί ρεβέρ λε
  πτομίρεια πού ταιριάζει μέ την
  άηλότητα τής κούπ. Ή μπλούζα
  γίνεται άπό λινο μαρίν, χαί τό
  κανοπέ άπό παναμά'λευκό γαρνί
  ρεΐαι μέ γκρό—γκρέν έπίαης μχ
  ρΕν Μέ τό σύνολον ταιριάζουν
  καλυτέρα παπούΐσια χρώματος
  μχρΐν άπό λευχ4.
  Ιΐοιό νέο χορίτσι μέ λεπτή χαΐ
  λυγερή σιλουίττα £έν θά έττιθυ
  μοθσε ίνα φίρεμα πολύ δροσερό
  χαί γυναιχιΐο άηό μττροντΐρΐ άν
  γχλαίζ ολίγον άκαμπτο καί άηλό
  τοθ δποίου ή ιύ.ύχωρη φούστα ν'
  ανοίγη ώσάν τον κάλυχαν ενός λου
  λουδΐοθ γύρω στήν σιλουίττα; Χω
  ρΐς διδλου ντεκολτέ τό φόριμα
  αύτό ίχΐι τό παιδιχό θέλγητρο
  τοθ χοριτσΐοθ π: υ μόλι; έξέρχε
  τ»ι άπό την έφηβιχή ήλικία. Γιά
  νά προσθέσΐτΐ είς την δροσερότη
  τα τοθ ώραίου αύτοθ φορέματος,
  τα γάντια άπό 03υέντ κ»θώ; καί
  ή κορδίλλα πού γαρνίρει τό κα
  πέλλο θά είνε χρώματος μπλέ δ
  μοιο μέ τό μπλέ των λουλουδιών
  τοθ άγροθ. Τα παπούτσια χαί ή
  τσάντα θά είνε λευκά.
  ή Ντιοτεγκέ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Α ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ΜΠΑΓΚΕ1ΟΝ
  Πλατβΐοι Όμονοίας
  Τηλ. 30495
  70 ΔΩΜΑΤΙΑ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  Όύος Σταδίου
  Τηλ. 30236
  70 ΔΙΠΛΛ χαι 70 ΜΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχου Κρητών
  Άνακαινιοθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & ΣΙΑ
  Παοέχουσι συγχρονισμένα ώραϊα μεγάλα δωμά-
  τια, εύάερσ καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσέρ—ζεστά καί κρύα νερά.—'ΥπηρεσΙα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικοί.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  Φιλανθρωπικου Συλλόγου
  Κυρίων Ηρακλείου
  Είς τό Πρατήριον τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
  κλεΐου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν
  τι των ΔικαστηρΙων, ύπάρχει διαρκής Εκθεσις των
  είδών ΎφαντηοΙου τοθ Ιδρύματος καί πωλοθνται
  τα τόσον περΐφημα ύφαντά Μινωΐκής καί Κρητικής
  τέχνης.
  'Επίσης δλα τα ειδή οίκιακής τέχνης, έξαιρε
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότητά των.
  ι~
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιρήσεβς δλ·ν τ·ν
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άναχοπνισθίν καί πάλιν έξασφαλίζει )λα τ«
  πλκονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
  μ·νής.
  •έρμανσις—λουτρά χ. λ. π.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Μαβ«μπ«ν |
  ραπλιύρϋκ γχαραζ οίχία νεόδ ι
  μέ ωραίον αύλΐσμόν χαί
  . Πληροφορίαι χρεοπ»λ$ϊ· ]
  Κι»νστ, Κ.τσου, Ι
  Ό Άλή διηύθυνε τόν δίκην χω
  ρίς ιδιαίτερον τίνα σεβασμόν πρός]
  τούς κανονισμούς των &ιχαστηρίων
  Είς "τού; χατηγορουμίνους δέν ε¬
  πετρέπετο νά συνεννοοϋνται διά
  την δπεράβπισίν των. 'Υδρίζοντο
  χυϊαίως. Πολΰ πρίν ή αρχίση ή
  υπεράσπισις, δ πρόεδρος τοθ δικα
  στηοίου προέβη πρός τόν τύπον
  είς δηλώσεις δτι οί χατηγορούμε
  νοι ήσαν ίνοχοι καί δτι είχ*ν ή?η
  στηθή δι' αυτού; οί άγχόναι. Ή
  χ«τηγορΕα δέν έλαβε κίν τόν κδ
  πον ν' άηοδείξη την ένοχήν των
  κατηγορουμένων.
  Τα γεγονός ^δτι είχαν άντιπολι
  τευθή τόν Μουσταφά Κεμάλ έθειο
  ρήθη άρχετή απόδειξις περί τή;
  άναμίξΐώς των είς την συνωμοσί
  αν μέ τόν σκοπόν άν οί οΌλοφδ
  νοι έπετύγχανον είς τα σχέδιά των
  ν' άρπάαουν την εξουσίαν. Άλλ'
  ήτο φανερόν δΐι οί ^,άοχηγοί τής
  αντιπολιτεύσεως δέν είχαν καμμί
  αν σχέσιν μέ τούς συνωμότας. Ή
  κατηγορία συνίστατο είς την περι
  γραφήν τή; ίσιορίας τ<ίς Τουρχί άς χατά την τελιυτχΐαν ιίχοσιε τίαν, δ δημδσιος χαιήγορο; έτδνι σε πώς δ Έμβέρ χαί δ Ταλαάτ, μέ τούς φίλους των, χαί ιδίως δ Τζαβίτ,εΙχαν γίνει χύριοι τήςέξου σίας μόνον διά νά χάμουνχπόπάσης απόψεως χατάχρησιν βύτής, πως είχαν συνόψει ουμμαχίαν μετά τή; Γερμανίας έξωθήσαντες την Τουρ κίαν είς τόν πόλεμον χαί τόν όλε θρον, πώς μετά την ήΐταν εσπευ σαν δλοι νά δραπετεύσουν κατα φυγόντες είς ξένας χώρας διά νά σώσουν τό τομάρι των, καθ' £ν χρόνον δ Κεμάλ, δ Γαζής, είχε μείνει είς την θέσιν τού άντιμετω πίζων τόν νικητήν εχθρόν. Καί τέλος πώς δλοι αυτ&ί οί κατηγο ρούμενο:, οί άνανδροι, οί προδό ται συνησπίσθησαν διά ν9 άντιτα χθοθν χαί άντιδράσουν είς τόν Γα ζήν χαί τό εθνικόν έργον τού. Καί οσάκις άνεφέ'ρετο τό ίνομα τοθ Γαζή, πότε δ είς έκ των δικα στών, χαί πότε δ άλλος, δέν πά ρέλειπαν την ευκαιρίαν νά πλέ ξουν τό εγκώμιον τού, νά ίξά ρουν τάς άρετάς χαί τάς θυσίας τού, νά υμνήσουν τόν πατριωτι¬ σμόν χαί τόν ηρωϊσμόν τού Καί ΰστερα άπό τα έγχώμια αύτά τόν αυνέχριναν μέτους" χατηγορουμέ νού;, τους δποίους περιέλουαν μέ τάς χυδαιοτέρας των ϋβρεων. Οί δικασταί εξετέλουν πιστώς τάς διαταγάς πού είχαν λάβει. Οί λόγοι των έδημοσιιύοντο επί λέ ξει σχεδόν είς τάς εφημερίδας. Ό Μουσταφά Κεμάλ παριστάνετο ώς δ έθνικός ή;ως. Οί χατηγορούμε νοι παριστανοντο μέ τα μελανώ τερα των χρωμάτων, ώς ηροδό- ται. (συνεχίζεται) ©ΕΡΙΝ02 ΣΗΜΕΡΟΝ Μιχ βασίλισία πού θχμβώνκι καί αυτόν τόν "Ηλιο επάνω στό χιόνι!! ή ΣΟΝΙΑ _ ΧΕΝΕΥ· καίοΝΤΟΝΑΜΙΤΣΙστό φίλμ έχστασκ!! Χνμχράττουν: τό «ερίφημβ Χθίμικό Τρίβ: Ρίτς Μ«ρ*ί«ρς, το ξαχουσμίνο μουβικό συν Μρότημα: Μίνΐβιτς καί οναι ρώίπ μπαλλέτα: ΒλΠΤΙΣΕΙΣ. - Ό κ. Κωνστ. Κουβίδης Ιατρός εβάπτισε τό κο ριτσάκι τοθ κ. Μιχ. Παπυράκη ό- νομάσας σΰτό Εύανθίαν. Να τοίς ζήση. ΛΡΡΑΒΩΝΕΣ. — Τό παρελθόν Σάββατον είς Πόρον Ηρακλείου ό κ. Έμμ. Χηρακάκης μπχονουρ· γός καί ή δνΐς ΕύσεβΙα Γ. Πολυ¬ χρονάκη δδωσαν αμοιβαίαν υπό¬ σχεσιν γάμου *** Γύρω στήν πόλι. ΑΙ ώραϊαι ημέραι τού θέρους φαΐνεται δτι θά συνεχισθοθν, ττα· ρά τό δτι οί ττρακτικοΐ οΰρανο· σκόττοι διατηροθν τάς αντιρρή· σεις των. —Έν τψ μεταζύ οί ύπαιθριό φιλοι καί οί θιασώται τής νυκτε οινής Ιδίως ζωής, παρατιονοθνται διά τό αίώνιο... φροϋτο τοθ Ή· ρακλειώτικου κλΐμανος: την ύ· γρασίαν. —Ή δττοΐα πότε πότε δέν λεΙ· πει αποτελούσι! ίνα εΐδος προει δοβοιήσεως διά την παράτασιν ή δχι τής διαμονής είς τό ϋ· παιθρον —Ή άεροπορική κίνησις συνε· χΐζεται πάντοτε πυκνή, των συμ πολιτων έπωφελουμένων τής πά ρεχομένης εοκαιρΐας. —ΔΓ Μνα ταξίδιον μέ έζοικονό μησιν χρόνου καί άρκεχά ευχάρι¬ στον. —Άφήνομεν δτι τό άεροπλά· νόν μέ τθν περιορισμόν των άτ μοπλοκων δρομολογίων καθΐστα ται σχεδόν ίνα τακτικόν μέσον συγκοινωνίας. —Μέ τάς επί θύραις δικαστι- κάς διακοπάς ή έν γένει κίνη¬ σις των δικαστηρΐων θά μειωθ[) άσφαίλώς. — Διά νά επαναληφθή τόν Σβ· πτέμβιον ώς συνήθως μέ πληθώ· ραν ύποθέσεων. —'Απέναντι των οποίων θά δια¬ πιστωθη καί οΰθις ό ακάματος ζήλος καί ή χαρακτηριστική φι· λοττονία των δικαστών μας. —ΑΙ εκδρομαΐ άρχίζουν πάλιν νά είναι είς τό φόρτε των. —"Αν λάβωμεν ύπ' όψιν την έκδρομήν τής μεταηροσεχοθς Κυ· ριακης είς Ξειδά των έπιτιλοτΐοι ών Ηρακλείου. —Ή όποΐα πιθανώτατο θά άπο· τελεση τό προοΐμιον καί άλ,λων έκδρομών ώργανουμένων υπό των σωματεΐων μα^. —Μέ τάς προχθεσινάς καί χθε¬ σινάς είδήσεις ή ατμόσφαιρα ε- πληρώθη πάλιν ήλεκτρισμοθ. —Ζητήματος τής ημέρας καθι- σταμένου καί διά την πόλιν μας των διεΒνών ζυμώσεων καί των έπαπειλουμένων γεγονότων. —Τα ότιοΐα ή δημοσία γνώμη παρουσ(αζεν|πάλιν πολεμικάχωρίς έννοεϊται νά λεΐπουν καί οί τα σντΐθετα φρονούντες. —Ή "Εκθβσιςττΐς Παιδαγωγικής Άκαδημίας ή Οβοία ώς γνωστόν άνοίγει σήμερον. — θα συγκεντρώση ώς προβλε· πεται άρκετους έκ των έν διαφερομένων ειδικώτερον διά τάς προόδους των μαθητων της, άλλά κοί φιλοτέχνους έν γένει. — Οίηνες δέν είνε δυνατόν πασά νά ένδιαφερθοΰΉ. διά τα έκτεθειμένα 2ργα τα όττοία δέν στεροθνται μιάς πραγματικής καλ λιτεχνικής πνοής. —Τα προάστειά μας καί Ιδίως ό Μασταμπδς καί ό 'Λγιος Ιω άννης διατηροθν σχετικώς κίνησιν καί τάς καθημερινώς Ακόμη. —Μεταβαινόντων έκεϊ κατά τα άπογϊύματα καί τα βοαδάκια άρκετων έξ έκείνων οίτινες κατορθώνουν νά συμπεριλαμβά· νούν είς τό πρόγραμμα τής ήμέ ρας καί μίαν ώραν εξοχικάς *να ψυχής. — ΟΙ ένισκεπτόμενοι τόν λιμε νοβραχίονα δέν είνε ολίγοι καί τουτο συν τοίς άΛλοις καί διά την παραμονήν εΐσέτι είς τόν λι μενά ενός ατμοπλοίου μέ Ίσρα ηλίτας. —Άπό τούς περιπλανωμένους σήμερον άνά τόν κόσμον καί επιθυμούντας νά άποβιβασθούν κάπου. —Χωρίς Βμως νά είνε εϋ<ο λη ή άποβ βάσις αυτή. — Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχί ζετοι μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή «ροβολή τοθ έξαιρετικοθ φίλμ «100 άνδρβς κ' ε°να κορΐτσι» μέ την Νΐιάναν Ντάρμνιν. — Είς τόν «Άπόλλωνα» έζ α· λου προβάλλεται ή «Λευκή Βα σίλισσα» τό έργον πού δέν πρέ πει νά χάστ) κανεΐς φίλος τού κινηματογράφου. 4 Ρεκορτιρ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό παρά τό Κέντρον καταστή· μσ (τρώην κ. Έμμ. Μεθυμάκη) τε λεΐως άνακαινισθέν κάμνει προσε χώς έναρξιν των εργασιών τού ύττό νέαν διεύθυνσιν. "Ακρα πβρι ποίησις καί καθαριότης θά διακρί νη. τό κατάστημα ώστε νά Ικανο τιοιηθί] καί ό δυσκολώτερος «ε λάτης. ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά θηνών δπου είχε μεταβή πρός παρακολούθησιν τής μό5ος των λϋ'γ χαί ματλασε ή δνΐς Μαρία Τζανάκη κομίσασα πλουσίαν συλ λογήν μοντίλων. Έργαστήριον παραπλεύρως Παί μανίδη—Κούρτη. Ταχυτοται έπισκευοΙ ώροΑογΙων —άσφαλεΐς —Ηγγυημέναι (ί( τέ ώρολογοποιιΐον ΜΙΤΑΚΗ
  «να
  83
  <Ι φ Ι β"* ο* Εργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. 597βν κ!ι ν Σ'Ρ«««ηκβν υπουρ δεινότερον. Διατί άμέσωο δέν Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. έπέπιπτε κατά σχεδΐαζε; -Τό δέ βέβαιον είνε ότι ό στρατάρχης Σούλτζ υτ,ήρχε περΐοκεπτος. Ό γτραιός λέων εφαίνετο όσφραινόμενος έν τί) σκιθ ταύτη τέρας τί άγνω Κατ' εκείνην την εσπέραν, τα θέατρα δέν ήνοΐ χθησαν αί περΐπολοι τΐεριεφέροντο θυμωδως· οί διαβάται παρεμποδίζοντο ύπ" αυτών, έρευνώντων μη τι είχον κεκρυμμένον υπό τα φαρέματά των οί υποπτοι συνελαμβάνοντο. Μέχρι τής ένάτης έσπερινής ώρας έστάλησαν είς τάς φυλακάς όκτακόσιαι ψυχαί. Έγεμον αί φυ λακαΐ. Άσυνήθιστος τρόμος κατεΐχε τούς κατοΐκους άνεξαιρέτως. Πασά οΐκΐα ώχυροΰτο, έκλείετο καλώς· αί σύζυ γοι καί αί μητέρες ήσαν άνήσυχοι· άλλο δέν ή κουέ τις, είμή —Ά, Θεέ μου! καί ποθ νά είνε αύ την την ώραν! άκόμη δέν φαΐνεται!—Έπειτα έκυ πτον άπό τής έξω θύρας Ιστάμεναι επί τοθ κστω φλΐου καί ήκροώντο τάς φωνάς, τάς κοαυγάς, κρό τους άπωτέρους πραγμάτων, περί ών έλεγον — «Νά, αύτό είνε Ιππικόν!» ή—«Αύτό είνε πυροβο λικόν!» Σάλπιγγες, τύμπανα, τουφεκισμβί, πρό πάν των δέ ό θρηνώδης ή"χος τοθ κώδωνος τής ,έκκλησΐ άς τοθ Άγίου Μέρρη, σημαΐνοντος αδιακόπως δτι ύφΐστατο κΐνδυνος. Περιεμένετο ό πρώτος κανονιοβολισμός. Παρου σιάζοντο άνθρωποι είς τούς ^άγκωνας των δδων καί πάλιν ετρεχον αιφνιδίως καί κράζοντες—Έμ βατε είς τα σπΐτια σας!—Καί έσπευδον οί έν ταίς οΐκίαις νά βάλωσι τα κλιΐθρα .των θυρών. Καθ* όσον δέ ένύκτωνεν, ή πόλις έλάμβανεν άπαι σιώτερον χαρακτήρα. ΜΑΓΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ Δέν άνάγονχαι είς τό βασίλειον τής φαντασίας καί τοθ θρυλου δσα άναφέρονται περί μαγικών δδλητηρίων, πού ίχουν την ί- διίτητα νά περιάγοαν τό θθ· μα είς τάς πλέον παραδίξους ψυχικάς καταστάσεις. Διάσημοΐ τοξικολόγοι είς την Αμερικήν ησχολήθησαν τελευταίως μέ αύ τ* τα δηλητήρια. Ιδιαιτέραν αίσθησιν επροκάλεσαν αί άναχοι νώσεις τοθ δρος Τσέρντον Μπα γιέν, καθηγητοθ πανεπιστημίου είς ΜπογχΕττα, καθώ; χαΐ τοθ ΜεξικανοΟ σοφοθ χαθηγητοθ Ρέχο. Είς τδ Μεξικόν δπάρχει τό «ποτόν τής λήθηί», Ινα δηλητή ριον π'.ύ οί ίθαγενεϊς δνομάζουν «σινικουϊμι». "Οποίος δοκιμάση τδ δηλητήριον αύτό λησμονεΖ: '—σάν ν' άκλώνεται Εξαφνα μιχ χαταχνιά είς την μνήμην τού, τό θθμα λησμονεΐ γεγονίτα καί περιστατικά τοθ προστάτου παρελ θίντος. Αντιθέτως .είς την μνή¬ μην τού ξυπνοθν διάφοραι λεπτο μέρΐιαι, είκόνες χαί γεγονότα τοθ άπωτέρου παρελθόντος. ,"0 σον μαχρυνότερον δμως είνε τό παρελθόν, τόσον ασθενεστέρας ανησυχίας προχαλεΐ, Συνεπδς άπό την ψυχήν τοθ δοχ,ιμάζον τος τδ «ιτοτδν τής λήθης» τοθ Με ξιχοθ, σβύνει xάθε^ ϊγνοια, χάθε φόβος. Αντιθέτως ξυπνοθν άνα μνήσεις τής παιδιχής ήλιχίας. Αυτή δέ ή περίοδυς τής ζωής τοθ άνθρώπου είνε περίοδος ξεγνοι- οιας. Έως σήμΐρα οί χημιχοί χαί οί τοξιχολόγοι δέν κατώρθωσαν ν' άναλύσουν τα συστατικά αΰτοθ τοθ ποτοθ. Άπό ίνα είδος κάκτου πού δ μοίως φ'ίεται, είς τδ Μεξιχδν, πά ράγεται άπδ τού; ίθαγενεΐς ίνα άλλο παράδοξον ναρκωτικόν ποΰ τδ δνομίζουν: «πεΐτόλ». 'Υπδ την επίδρασιν χχΐ ενέργειαν τοθ ναρ χωτιχοθ τούτου, χαταντα κανιΐς νά βλέπη... πνεύματα καί φαντά σματα. Συνομιλεΐ μέ ούιά, ώς νά επρόκειτο περί ζωντανων πλασμά των. (ουνεχίζεται) Κανλί Καστέλλι τό χωριό των δρύλων. ΠΑΣΑ ΠΝΟΗ ΝΥΜΦΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΘΥΕΛΛΑΝ Α'. Ό Γαβριάς ποιητής καΐ πόθεν. Καθ* ήν στιγμήν ό λαός ό ακολούθων τό φέρε τρον συνεκρούοθη μετά τοϋ στρατοθ έξωθεν τοθ όπλοστασΐου κοί οί μέν ωρμων έν κραυγαϊς έφό δου, οί δέ έφευγον έν ώχρότητι πανικοϋ, παιδΐ όν τι ρυπαρόν καί ρακένδυτον, διοβαΐνον Ιμπρο όθεν έργαστηρΐου, δπου γυνή τις επώλει παλαιά πράγματσ, καί ίδόν μεταξΰ αυτών £ν έσκωρια σμένον πιστόλιον, ή'ρπασεν αύτό άνακράξαν. — Κυ ρά πας σέ λέν! αύτό θά σοθ τό πάρω δανεικό. (συνεχΐζεται) ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πολυτελές: Σ|<_γ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρ« τοδ συμπολίτου μαςκ. Γεωργ. Δασκαλάκη. , ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμουν το «Σίτυ Παλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φπμίζεται δια την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ οτησαν απαράμιλλον. Όδος Χτ«δίβυ-Α©ΗΝΑΙ. ΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ! ΠΟΤΑΣΣΑΙ Άττοξηράνσεως σταφίδος είνε τού σήματος.· ΦΙίΑΒ.8 Γενική αντιπροσωπείαι!*. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Άθήν«ι-Π·σμ«τςόγλου 5 ΤΑ 6ΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ άπό χά όττοΐα έστερεΐτο τόσα χρόνια τό Ηράκλειον. ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΑΣ Ν Ε ΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ άπό της αυριον Κυριακής. ΚΑΜΠΙΝΕΣ άναπαυτικώτατες, και- νουρνεΐς, ώραιότατες είς την διάθεσι των λουομένων. ΜΠΑΡ θαυμάσιο μέ παγωμένα άνα- ψυκτικά.—Μέ μπϋρες, ρετσΐνα, οΰζο καί μεζέδες.—Παγωτά έξαιρετικά. ΚΑΝΛΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙ Ίούνιος («νταποκριτοθ μα;).— Στήν πλα γιά τοθ Γιούχτα χτισμίνο τδ χωριό, δεσπίζιι δλου τοθ δυτι χοθ τμήματος τή; επαρχίας Τεμέ νού; χαί αποτελεί πράγματι φυσι χδν φρούριον. Είναι ενα; τόπος αΕματόβρεχτος, ζυμωμένος μέ πά θο; χαί «Γμα, βαμμίνος μίαα στίς φλόγες άγώνων, έπαναστάσι ών χαί απαραμίλλου ήρωιαμοθ μαχών. Τδ φρούριο πού δψώνεται πάνω άπ' τδ χωριό χαί δπδ την σκιάν τοθ δποίου ζοθν οί Καστελ λιανοί, με τα γχριμιομένα χά ατρα χαϊ τίς πολεμίστρες, ύΐιιν θυμίζει άδιάκοπα άλλά χαί εδγλωτ τα, βτι, έδώ πάνω, α' αύΐό τδ μέ ρο; έγράφη μία άπ' τίς χυριώτε ρε; πράξει; τοθ μεγάλου κρητι χοθ δράματο; πού συνεχλάνισε τδν χόσμο. όλόίληρο. Πραγματιχά αίματωμένο φρούριο (Κανλί Κα στέλλι). Άλλά τδ χωριδ αύτδ πού ζή δπδ την σκιάν των θρυλι κων κάστρων τού, δέν έπαναπαύ εται είς τίς δάφνες τοθ παρελ θόντος. Δίδει άξία είς τδ παρδν χαί τδ μίλλον. Καί πασχίζει νά ίχη πάντοτε ίνα χαλδ πά ρδν χι' ίνα καλυτέρα μίλλον. Έρ γατιχοί, φιλοπρόοδον εΰφυεΤ; οί Κανλιχαατελλιανοί, ίχουν προση λωθή εί; τα είρηνικά των ίργα, εί; την γήν χαί τα; δλλα; χαλ λιεργεία; των χαί γονιμοποιοθν τδν μόχθον χαί τδν ίδρώτα των εί; εϊσοϊήματα. Κά:ω στδν χά μπο χαί τίς ρεμ^ατιές ίχουν καλλιεργήσει θαυμασία ' άμπέλια πού άποδίδουν πλουσίους χαί έ· χλεχτούς χαρπούς. Είς τί; πλα γιέ; χαλλιεργοθν δημητριακά καί τρέφουν χοπάδια γιδοιτρέβατα. Χιλιάδε; δένδρα άγρια ίχουν έξημείώσιι χαί χιλιάδε; ή'μερα Ιχουν φυτεύσει κι' ίχουν χαλλιερ γήσει. ΊδΙιο; άφ' δτου χατεσκευ άαθη ή άμαξιτή δδδς κι' ίξησφα λίσθη μόνιμος τακτιχή δι' αύτοχι ήτου συγκοινωνία ή ανάπτυξις των χαλλιεργιιιον είναι ίκπληχτι χή. Καί ή πρόοδος καί ή έξέλι ; τοθ χωριοθ, ουντελεΐται ρα γδαίω;. Σήμερο τδ Κανλί Καστέλλι £· χει πλουτισθή μέ νέα οίχήματα μέ νέα καταστήματι, μέ νέα ώ- ραΐα, ιύπρεπέσταται κίντρα άνα· ψχή";. "Ετσι ή διαμονή είνε ίχι απλώς άνεκτή άλλά ευχάριστος χαί διά τού; εντοπίου; χαί διά τού; ξίνους. Καί πρίπει νά ση¬ μειωθή δτι τα τελευταία ετη ϊρ· χονται έδώ πολλοί ξέναι πρδ; ηα ραθερισμόν. θα £χη ίέ άκόμη με γαλυτέραν εξέλιξιν τδ Κανλί Κα¬ στέλλι δταν προτοθηθή ό άμαξιτδς δρίμος αύμφωνα μέ τδ υπάρχον σχέδιον προ; Καλοθ χαί εκείθεν πρδ; "Αγιον θωμαν, Ααράνι καί τδν κάμπον τή; Μεσσαράς, θά γίνη δέ χά Ι αύτδ μέ την πάρο¬ δον τοθ χρόνου χάρις εί; την μέ ριμναν τή; κυβερνήσεως πρδ; δλο χλήοωοιν τοθ όδιχοθ διχτύου τή; χώρα;. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Προκειμένου ό Γεωργικός Συνεταιρισμός 'ΕπεξεργασΙας καί Πωλήσεως ΣουλτανΙνας Σητείας νά προσλάβη έμπορο τεχνικόν διευθυντήν κσί άλλη λογράφον προσκαλεΐ τούς εν¬ διαφερομένους δπως ύποβάλω αι τό βραδύτερον μέχρι 18ης Ιουλίου 1939 τα σχετικά πι- στοποιητικά έξ ών νά έμφαΐ νηται διά μέν τόν έμποροτεχνι κόν διευθυντήν δτι κατέχει ε( δικάς γνώσεις διά την έπεξερ γασΐαν καί γενικώς διά τό εμπόριον σουλτανΐνας καί προ υπηρεσίαν είς άνεγνωρισμέ- νους σταφιδικούς έξαγωγικοός —Ή διεύθυνσις δημοσίαν κτημά,των. Είς την εφημερίδα τής κυβερνή σεως έύημοσΐϊύθη διάταγμα διά τοϋ όιτοίου οργανούται η πχρ« $ ΰαουργείω των θΐκονομικών Διεύθυνβις Δημοβίων Ή Αιβύβονσις αδτη Κτημάταιν. διαιρείτβι είς έιΐτά τμήματα καΐ βύο (ΐδι Πά γραφϊΐα. —Διαγωνισμόν δια σχολια- τρους. 'Εντός τ&ν ΑμβρΜν πρβκηρύοοβ ται ΰιαγωνισμος διά την πλήρν σιν εκατόν δίχκ έιττά θέβ«&ιν σχο λ ιατρών. ΟΙ θέλοντες νά συμμι τβσχβυν είς τόν διαγωνιομών δέ¬ ον νά μην β'χβυν υπερβή τβ 35βν ίτβς της ήλικΐας των, έξβιρβυμί ναιν των άπβξροίτων των ύγκιβνο ς δ«»βν —Διανυκτερεύοντα κεΐα. φαρμα· ΑΛΑΤΙ Μσγειρικό Έπιτραπέζιο Είς π«κέτ« 200 δρ«μί«ν καί μιδς βχ«{ Αραχ. 4.60 κατ' 4κ»ν χβνδρικδί «κ τβδ Εαταστήμβτοςί Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛβΥ. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΪΣΙΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Τή"; έν Ήρακλείφ έδρευούση; δμορρύθμου έταιρεία; δΐίδ την έ- πωνυμίαν Κ. θ. Κουφάκη; χαί Σία. Κατά Κυριαχής χήρα; Δημητρίου Πά τριχίου τδ γένο; Μαριδάχη ώς νο μίμου έπιτρδπου τοθ άνηλίχου τέ- χνου της Μηνιϊ Πατριχίου χατοί κων αμφοτέρων Ηρακλείου. Καίτοι δ πατήρ χαί δικαιοπά- ροχος τοθ άνηλίκου Μηνά Πατριχί ου, Δημήτριος Πατρίχιος, νομίμω; ίπετάγτ} διά τή; άΐιδ ό Φεδρου αρίου 1936 άπλής έπιταγής μου χατά τδ δπ' αριθ. 236 έπιδοτή ριον τοθ διχαατιχοθ κλητήρος Δημ. Μιγάδη είτα δέ ή νόμιμο; έπίτροπο; τοθ άνηλίχου Κυρια χή χήρα Πατριχίου τό ν,ένο; Μα ριδάχη διά τή; άπδ 5 Ίουνίου 1939 χατασχετηρίδυ τοιαύτης χατά τό δπ' άριθιι. 9514 έπιδοτη ριον τοθ διχαστιχοθ χλητήρο; Άν δρέου Κοντζεδάχη δπω; δ δπ' αυτής έπιτροπειιόμινος άνήλιχο; Μηνάς»Πατρίχιος ώ; μίνο; έξ ά- διαθέτου χληρονδμο; τοθ ποτέ Δημητρίου Πατρικίου, μοί π'η ρώοη δυνάμει τή; δπ' άριθμ. 1308)1935 .δριστιχή; χαί τελεσι δίχου αποφάσεως τοθ Πρωτοδι χείου "Ηρακλείου νομίμω; χη· ρυχθείση; έκτιλιστή; διά κεφά¬ λαιον τόκους χαί ίξοδα μέχρι τή; χρονολογία; τής κ«χαοχ«τη ρίου έπιταγίί; μου δραχμά; έν δλφ 17.765, πλήν άπέσχ» ούιος νά πρίξη τοθτο. Διά ταθτα Μέ την επιφύλαξιν πάντων των νομίμιβν διχαιιομάτων μου. Πρδ; είσπραξιν χο(Γ ώς άνω ποβοθ χΦν δραχμβν 17.765 των ' τόχων των έξ αυτών τοκοφόρον 'ποσωνκαί λοιπων συμδησομίνων Ιξόδιον εκτελέσεως έχθέτω ιί; δή μόβιον «νοιγκκοϊΐχον πλιιοτηρια σμόν τα κάτωθι άχίνητα κτήμα τα τοθ δφειλέτου μου ήτοι τα έξη;: 1) Εί; θέσιν «Κεραλια; Καμάρα» τή; κτηματιχή; περιφε ρεία; Ηρακλείου τοθ δμωνύμου Δήμου καί Είρηνοδιχείου καί ειδικώτερον εί; θέσιν «Κανταρ τζή» μίαν άμπελον εκτάσεως & κτώ περίπου έργατών εΐδους σουλτανί μέ μίαν οικίαν έντδς αδτής συνισταμίνης άπδ ίσδγειον δωμάτιον άνώγειον μαγειρεϊον χαί φρέαρ αυνορεύουσαν χτήμα αι κληρονόμον Καδρή Δουλιανά κη, Μιχρή βέη Τααλικάκη ή5η Έλληνικοθ Δημοσίου, Άνδρέου Ξανθάκη χαί δρέμφ. 2) Εί; θέσιν «Άγάχου Ληίφυ το ή Κεραλΐάς Καμάρα ή Κανταρ τζή» τή; κτηματικής περιφερεί- ας Ηρακλείου τοθ δμωνύμου Δή μου χαί Είρηνοδικείου αγρόν τριών καί ήμίσεος μουζουρίων πεφυτευμένον νθν ιίς άμπελον σουλτανί εκτάσεως δέκα^ έργατών συνορευομ. κτήμασι Άνδρίου Ξανθάκη, Μαντέρ Τσολικοπούλας, Νΐυρή Κααγαδέ χαί Ισμαήλ Δου λιανάχη ήδη Έλληνικοθ Δημοσί ου. Τδ χτήμα τούτο είνε συνηνω μένον μετά τοθ πρώτου χτήμα τος χαί άποτελοθν αμφότερα μί αν συνεχή άμπελον. 3) Είς θέσιν «Κεραλιάς Καμά ρα» τής αυτής ώ; άνω χτημα τιχή; περιφερείας Δήμου χαί Είρη νοδιχείου, μία ποταμίδα εκτάσεως δύο ίως δύο καί ήμίαεοςμουζουρίων πεφυτιυμίνην,ήδη είς άμπελον εί- δούς σουλτανί συνορ. μέ γέφυραν τοθ ποταμοθ Κεραλιάς μέ δρόμον άγροτικδν καί μέ χτήμα Ήρακλέ ούς Ίιρωνυμάχη. Ό πλειστηριασμός των ώς ίνω χτημάτων γενησεται ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Ευστρατίου Γαριφαλάκη ή τοθ Ι νομίμου αύτοθ άναπληρωτοθ χαί ' έν τφ Ινταθθα χατά την οδόν Χάνδακος χιιμένφ δημοσίφ γρ» οϊκους ή δργανώσεις άσχο- »1*?^}^±™ί_ *«·&$ λουμένας μέ τό εμπόριον της σταφίδος εί δυνατόν δέ νά είνε καί κάτοχος ξένων γλωσ- σών, Γαλλικής, Άγγλικής καί Γερμανικής. Διά δέ τόν άλληλογράφον νά είνε τελείως κάτοχος τής Γαλλικής καί Αγγλικήν εί δυ¬ νατόν δέ καί τής Γερμανικής. Έκτός των ανωτέρω προ· σόντων άποδεικνυομένων διά σχετικών ττιστοποιητικών δέον απαραιτήτως νά συνυποβλη θώσι καί τα εξής: Ιον) Πιστοποιητικόν κοινω νίκων φρονημάτων. 2ον) Πιστοποιητικόν σΐρα- τιωτικής καταστάσεως. 3ον) Αίτησις έν ή σαφώς νά έμφαΐνωνται τα προσόντα τα όποΐα συγκεντρωνει ενας έκαστος καθώς Σήμερον 24ην Ίουνίου θέλουν διανυχτβρεύση τα φ«ρμκχ<ϊ« Λάμπρου Κανακάκη καί Έμμ. Ζαχαριάδη. —Κατάργησις φυλαχδν. Διά δι«τάγμ«τος κατηργήθησαν ειι έηανορθωτιχκΐ φυλακαί "Ηρα¬ κλείου καί αί έγκλπμβτιχαΙ Πύ λου, Τό μόνιμον προσωπικόν έτο ποθετηθη είς τάς φυλακάς Κ«α- σάνδρας. —Τό προσωπικόν των νβσπ· λευτικΰν ίδρυμάτων. Δι' εγχυκλΐου τής Γενικάς Δι· (υβόνσεως τού Δημοσίου Λογιστι- κου πρός τα διοιχητικά συμ@ού λια τής Διβυβύνσεως των νοση έκαστς ς λ((χ χής ΔιίυβύνσίΜς τών νοοη (άντιμισθΐα) των αΐτουντων η λίυτιΧ6ν ίδρυμάτων παρ«χ«τ«ι καί τα ποσοσΐά επί τοίς έκα ή πρβκαταβολική Εγκρισις τού ! ύί ω θΐώ τόν προκειμένου * μόνον τοθ Διευθυντού επί τής ράς υπό των συνεταΐρων δι¬ δομένη: τιμής. Ή πρόσληψις τοθ μέν Δι¬ ευθυντού θά είνε μονοετής δυ ναμένη ' κοί νά ανανεώθη επί πολλά δτη αναλόγως τής δι- αθέσεως τοθ προΐόντος είς καλάς τιμάς, τοθ δέ άλληλο γράφου θά εΤνε έξά μηνός ή καί μονοβτής, έφ' βσον ήθελε διαρκέσει ή άσθένεια τοθ μο· νΐμου άλληλ,ογράφου μας. Αί αΐτήσεις δέον νά άπευ· θύνωνται είς τόν Συνεταιρι¬ σμόν ν' άναγράφεται δέ επί τοθ φακέλλου δτι πρόκειται περί αίτήσεως. Διά περισσοτέρας πληροφο¬ ρίας οί ένδιαφερόμενοι θά ά- πευθΰνωντατ πρός τόν Συνε- περί ΰπουργείου των θΐχονομιχων διά Ι τόν διορισμόν νοσηλευτιχοΰ χβιΐ ΰιτπρετιχοΰ προσωπικού των ϋγει ονομικΰν ίδρυμάτων καί έργατι χοΰ προαωκΐΜοΰ, επί ήμερομισθίν· των έθνικών ορφανοτροφείων. οί χοτρβφείων χαί παιδιχων βταθ μων. φείφ τού την 6ην Αυγούατου ' 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ένθα χαί δτε χά λοθνται οί ένδιαφερόμενοι ίπως πλειοδοτήσωσιν. Ι Αρμοδίας διχαατικδ; χλητήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Έν Ήρακλείφ % 22α 'Ιοι»· νίου 1939. Ό πληρεξούσιο; δικηγόρος τοθ έηισηΐύίοντος χαί παραγγέλλοντος ΕΟάγγελβς Ν. Χρνβ»» ταιρισμόν. Έν Σητεία τβ 20π Ίουνίου 1939. Γεωργικός Συνεταιρισμός Έ πεξεργασίας καί Πωλήσεως ΣουλτανΙνας. Ό Πρόεδρος Π' Μιχαήλ Παπβυτσάχης Τό Συν)φον Μέλος Ιωάννης Γιατζάχης ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ παρά τό Μπεντενάκι: α) μία μεγάλη άπο θήκη εκτάσεως 300 τ. μ. 6) μίο» οίναποθήκη (στίβα) μϊ δαρέλια χωρητικότητος 45.000 δκ. Πληροφορίαι είς τα ΓραφεΓα χ. Α. Γ. Καλοκαιρινοθ. Την μεγαλυτέραν ποικι- λίαν ύφασμάτων τής εηοχής την ίχει μονον ο ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΪΣΙΑΝ Άγίου Μ·ν·
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  24 Ίουνίου 1939
  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Ή Ίαπωνία διαφεύδει
  την επίδοσιν τελεσιγράφου.
  Η Α ΠΟ Φ ΑΣ ΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΩΝ ΣΤΟΛΟΝ
  ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΤΟΥΣ ΙΑΠΟΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »3 Ίουνίου (τού άντ*·
  ποκριτοΰ μας).—-Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ τής "Απω Άνατολής παρουσι-
  άζουν ώς αίσθητώς βελτιωθείσαν την κα
  τάστασιν είς Τιέν—Τσίν καί γενικώς έν
  Κίνα.
  Προφανώς μετα την αποφασιστικήν
  στάσιν των άρχηγών των δυτικών δυνά-
  μεων καί τής Άμερικής, οί Ίάπωνες
  μετέβαλον άπόψεις. "Ηδη δέν επιμέ-
  νούν είς την απομάκρυνσιν των ξένων πό
  λεμικών, δηλοΰβι δέ ότι είνε πρόθυμοι
  νά προατατεύσουν τα ξένα συμφέροντα.
  Η ΗΟΛΟΝΙΛ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  XII
  ΤΟΥ ΡΚΙΑ
  ΐΊΙΠΡΛΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΕΙΣ Λ Ο Η ΑΙΗ ΟΝ
  ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ Π0ΑΕΜ1ΚΡΪ ΥΑΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ »3 Ίουνίου (τού άν^α-
  ποκριτού μας.)— Τηλεγραφούν έκ Λον
  δίνου ότι άντιπρόβωποι τής Πολωνί·
  άς, τής Ρουμανίας καί τής Τουρκίας οί
  τίνες εύρίσχοντα,ιέκεί άπό τίνων ημερών
  διαπραγματεύονται την προμήθειαν πο·
  λεμικού ύλικού. Λί διαποαγματεύσεις
  αύται συνεχίζονται, έντός όλίγου δέ θά
  πραγματοποιηθοΰν ,αί πρώται αποστο¬
  λαί τού ύλικού τούτου έξ Αγγλίας είς
  τας ένδιαφερομένα^ χώρας.
  ΕΠΗΑΒΕ ΠΑΗΡΗΣ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΜΕΤΛΞΥ ΛΓΓΛΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΝ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΑΙΑΜτΊΗ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ «3 Ίουνίου (τού άντ»
  ποκριτού μας).—Κατά τας έκ τής ναυ·
  τικής βάσεως τής Σιγκαπούρης πλη¬
  ροφορίας είς την έ*εί συνελθούσαν διά¬
  σκεψιν ιών επιτελείων τής Αγγλίας καί
  Γαλλίας επήλθε πλήρης συμφωνίαι επί
  των ούσιωδών σημείων των ένδει
  κνυομένων στρατιωτικών μέτρων είς
  την *Άίτω Ανατολήν πρός περιφρού¬
  ρησιν των συμφερόντων των δυτικών ου
  νάμεων.
  ΡΩΜΗ 23 ΊουνΙου (ίδ. ύπη
  ρεσΐα) —ΑΙ μεταδΓθεΐσαι χθές
  υπό ξένων πρακτορειον έκ
  Τόκω είδήσεις καθ* άς ή ία
  πωνική κυβέρνησις έπέδωσε τε
  λεσΐγραφον είς τα έν τώ λι
  μένι τοθ ΣοΟ Τσόου εύρισκό
  μενά πλοϊα των ξένων δυνά
  μεων άτινα καί εκλήθησαν δ
  πως έγκαταλείψουν τόν λιμέ
  να διαψευδονται υπό των (α
  πωνικών κύκλων.
  Είνε πιθανόν μεταδΐδει τό
  πρακτορείον «Ντομέϊ» τό διά
  βημα τουτο νά υπήρξε πρόσω
  πική πρωτοβουλία τοθ τοπικοΟ
  δ.οικητοθ.
  Ή κατάστασις είς Τιέν
  Τσίν παραμένει πάντοτε ή Ι
  δία. Έν τφ μεταξύ άγγλικός
  στρατός μετέβη πρός ενίσχυ
  σιν των υφισταμένων φρου
  ρών.
  ΡΩΜΗ 23 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσ(α).— 50 έν συνόλω άξιω
  ματικοΐ "Αγγλοι καί Γάλλοι
  συνεκεντρώθησαν χθές είς Συγ
  καπούρην συσκεφθέντες διά
  μακρών επί τής καταστάσεως!
  είς την Κΐναν. !
  — Κατά τάς έκ Παρισίων
  είδήσεις παρά την κρίσιμον
  κατάστασιν είς την Άπω
  Ανατολήν ύπογράφεται έντός
  των ημερών εμπορικόν συμ-1
  φωνον μεταξύ Γαλλίας καί
  Ίαπωνίας.
  ΔΗΛΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΔΙΑ ΤΟΑΓΓΛΟΊ'ΑΠΟΝΙΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ίουνίου (ίδ.:
  ύπηοεσΐα).— Ό Άγγλος πρω
  θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν!
  προέβη , χθές είς δηλώσεις ε¬
  νώπιον τής Βουλής των Κοι·
  νοτήτων, επί τής καταστάσε
  ως είς την ΚΙναν. Ό κ. Τσάμ
  περλαιν ετόνισεν δτι έλπΐζει
  άκόμη είς την διευθέτησιν
  των διαφόρων μετά τής Ί
  απωνΐας διά τής όδοθ των
  διαπραγμστεύσεων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 (ίδ. ύπηρε
  σία).—Έπ' εύκσιρΐα γερμανι¬
  κήν τσπικής εορτής ό δόκτωρ
  Γκαΐμπελς εξεφώνησε λόγον
  άναφερθεΐς είς τάς έκ μέρους
  τής Αγγλίας κατηγορΐσς ε¬
  ναντίον τής Γερμανίας περί
  δήθεν κατακτητικήν αυτής βλέ
  ψεων. Ό Γκαΐμπελς ετόνισεν
  δτι ή ΓερμανΙαελαβεν δ,τι τής
  άνή<εν καί δτι έκεΐνα τα ό ποία ζητεί σήμερον δέν ε!νε δυνατόν νά αμφισβητήση ού δεΐς δτι τα δικαιοθται. Ώς πρός τό Δάντσιγκ κσμ μΐα άπειλή, εΐηε, δένθά κατορ θώση νά άποτρέψπ την Γερμα νΐαν άπό τάς σθενσράς άποφά σεις αυτής καί επί τοθ έν λό γω ζητήματος. 30 Πρωϊνή «Τ»—^Ι» ^εε»#ε ε^^^ε>^ ^~^~^"
  Ό διεδνής τύπος και ή βραδύτης
  των άγγλοσοβιετικών συνομιλιών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 ΊουνΙου (ίδ.
  ιύπηρεσία)— Κατ' είδήσεις έκ
  «Σαγκάης ή κατάστασις είς
  ΣοΟ Τσόου είνε ήδη ήοεμος.
  Ό Ιαπωνικός στρατός τ{)
  βοηθεία πυρκαϊών τάς οποίας
  προεκάλεσε σκοπίμως ήδυνή
  θη νά καταλάβη έντός τής νυ
  κτός την πόλιν.
  Τα άγγλικά καί άμερικανι
  κά πλοϊα ευρίσκονται άκόμη
  έντός τοθ λιμένος. Συνεστή
  θη κινεζοΐαπωνική έπιτροπή
  ή όποία ανέλαβε την πρόσω
  ρινήν διοίκησιν τής πόλεως.
  Πρώτη πράξις υπήρξε νά δια
  ταχθή ή κανονική έκανάληψις
  των εργασιών καί τό άνοιγμα
  των κατσστημάτων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Ίουνίου
  (Ιδ. ύπηρεσία) — Τηλβγραφοθν
  έκ Μόσχας δτι ό Άγγλος
  πρεσβευτάς κ. Σήντς μετά τοθ
  άπεσταλμένου τεχνικοθ συμ-
  βούλου κ. Στράγκ άναμένουν
  νέας όδηγίας τής άγγλικής
  κυβερνήσεως διά των όποί.
  ών θά καταστή δυνατή ή άρ
  σις των παρεξηγήσεων τάς ο¬
  ποίας εδημιούργησαν ο( τε¬
  λευταίαι αγγλικαί προτάσεις
  Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΗΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
  81 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΑΣ ΙΣΚΗΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς μετέβη σήμερον είς Πά¬
  τρας όπου έγινεν ένθουσιωδώς δεκτός
  υπό τού λαού.
  Ό κ. Μεταξάς διεπεραιώθη επί τού
  «*Αβέρωφ» άπό όπου θά παρακολουθή¬
  ση μετά τού Βασι>έως τα γυμνάσια τής
  μοίρας γυμνασίων τού στόλου μας.
  ΒΑ ΕΠΙΟΕΟΡΗΣΗ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑΝ
  ΕΞΩΘΙ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ
  Α.Θ1ΙΝΑΙ 23 Ίουνίου (τού άν
  ταποκριτού μας). —Υπό τού κ.'Πρωθ-
  υπουργοΰ, εγνώσθη ότι θέλει ενεργηθή
  επιθεώρησις τής ναυτικής μοίρας. Ή
  Α.Μ. ό Βασιλεύς κιί ό κ. Μεταξάς
  θ» έπιθεωρήαουν άπό κοίνον έχ τού
  «Αβέρωφ» την μοίραν παρά τάς Σπέ
  τσας.
  ΤΟ
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μ*ς).—Τό σημερινόν έβδομα
  διαίον υπουργικόν συμβούλιον ανεβλή¬
  θη λόγω τής άτίουσ.ας τού κ. ΠρωΟ*
  υπουργοβ
  αί οποίαι άπερρίφθησαν διό¬
  τι είς αύτάς δέν άνεφέροντο
  αί έγγυήσεις πρός τα Βςχλ
  τικά κράτη
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηοεσία).— ΟΙ «Τάϊμς» έκ-
  φράζουν την Ικανοποίησιν αυ¬
  τών διά την σθεναράν στά¬
  σιν τής Άμβρικής ή όποία ά-
  πέρρ'ψε τό ίαπωνικόν τελε
  σίγραφον είς Σοΰ Τσόου καί
  εϋχονται νά συνεχισθή ή τα
  κτική αθτη άπό μέρους της.
  Έκ Σαγκάης αγγέλλεται ό¬
  τι ή ίαπωνική κυβέρνησις σ<έ πτεται νά εγκαταστήση έκ νέου ίαπωνικήν πρεσβείαν είς ΣοΟ Τσόου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 Ίουνίου (Ιδ. ύπηρεσία).— Κατ' είδήσεις έκ Λονδίνου αί άγγλορωσσι· καί διαπραγματεύσεις είσήλ θον είς κρίσιμον σημείον. Ό «Ήμερήσιος Κήουξ» δέν ά ποκρύπτει την θλίψιν τής κοι νής γνώμης διότι ό κ. Μο λότωφ δέν απέστειλε νέας άντιπροτάσεις είς την Άγγλί αν. Έξ άλλου καί ό γαλλικός τύπος είνε πολύ άπαισιόδοξος διά την έκβασιν των άγγλο ρω^σικών. Ή εφημερίς «Ζουρ νάλ> γράφει ότι είνε καιρός
  νά έρωτηθί) ή Ρωσσία εάν
  πραγματικώς έπιθυμή την σύ
  {ναψιν συμφωνίας καί διά ποΐ
  Όν επί τέλους λόγον διεξάγει
  διαπραγματεύσεις.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ίουνίου (Ιδ.
  ύπηρεσία) —Σήμερον την 7 μ
  μ. υπεγράφη είς τό Καί ντ'
  ΌρσαΙ υπό τοθ κ. Μπον
  νέ καί τοθ πρεσβευτοθ τής
  Τουρκίας ή δήλωσις άμοιβαίας
  βοηθείας Γαλλίας —ΤουοκΙας.
  Την ιδίαν ώραν είς Άγκυ
  ραν υπεγράφη υπό τοθ κ.
  Σαράτσογλου καί τοθ Γάλ
  λου πρεσβευτοθ τό σύμφωνον
  διά τοθ όττοίου ή Γαλλία πά
  ραχωρεΐ είς την Τουρκίαν τό
  σαντζάκιον τής Άλεξανδρέτ
  τας.[Συγχρόνως ό Τοθρκος ύ
  πουργΛς των Εξωτερικών ύ
  πέγραψε πρωτόκολλον διά
  τοθ όποίου ή Τουρκία άποποι
  εΐται κάθε διεκδίκησιν επί τής
  ΣυρΙας.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
  ΤΗΣ Ε. Ο. Ν.
  / ΰριον Κυριακήν καί περί
  ώραν ΙΟην καί ήμίσειαν θά ό
  μιλήση είς τό θέατρον Πουλα
  κάκη ή φαλαγγΐτις δνΐς Έλε
  ονώρα Δημάκη επί «τής συμ-
  βολής τής γυναικός είς τόν
  πολιτισμόν».
  Ή διάλεξις τής δίδος Δή
  μάκη έγκαινιάζει μίαν καινο
  τομίαν, διότι θά συνδυασθβ
  μέ έμφανίσεις έθνικών ένδυ
  μασιών καί την άνάκρουσιν
  πατριωτικών έμβαχηρΐων υπό
  τής Δημοτικής μουσικής.
  Ή τοπική οργάνωσις τής
  Έθνικής Νεολαίας θά Ιχη ύ
  πέρ αυτής καί την αυριανήν
  τελετήν —διότι περί τελετής
  πρόκειται—ίίς την οποίαν θά
  παραστοθν ά,πασσι αί αρχαί
  καί πλήθη κόσμου.
  ΝΕΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
  ΤΗΣ ΓΕΝ- ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Ό μέχρι τοθδε Δΐευθυντής τής
  Νομαρχίας Λασηθίου κ. Βασ. 11ε
  λεχάνος μετατιθιίς είς την χεντρι
  κήν υπηρεσίαν τής Γεν. Διοική
  σεως Κρήτης ανέλαβε την διεύ
  θυναιν τοθ Α' γραφείου
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
  Τα οχολεΐα Μέσης Έκπαιδεύ
  σεως ΐελοθσιν αδριονΚυριαχήν καί
  ώ;αν 8 1)2 έν τψ Ναώ τοθ Νέ
  κροταφείου μνημόσυνον υπέρ άν*
  παύσεως τής ψυχή; τ&0 δωρητοθ
  αυτών Γεωργίιυ Χατζηστυλια
  νάκη καί παραχαλοθνται οί ΐιμων
  τες την μνήμην τού δπως παριυ
  ρεθώαιν είς αδιό.
  ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ * ΜΕ^ΑΡΧΟΥ
  Άφΐχθη είς την πόλιν μας
  πρός επιθεώρησιν των ύπηρε-
  σιών τοθ συντάγματος ό Μέ-
  ραρχος Κρήτης ϋποστράΐηγος
  κ, Παπαστβργίου.
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΗΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  Είς την εφημερίδα ιήςΚυβερ
  νήσεως εδημοσιεύθη Β. Δ.
  διά τοθ όποίου καθορΐζετσι
  ό τρόπος διοικήσεως καί λει
  | τουργίας των τοπικών τμημά
  των των έπαγγελματικών καί
  ! βιοτεχνικών ΈπιμεληιηρΙων.
  Διά τοθ διατάγματος τούτου
  είς τό Έπαγγελματικόν καί
  Βιοτεχνικόν Έπιμελητήριον Ή
  ρακλείου ύτιήχθησαν καί τα
  τμήματα Χανίων καί Ρεθύ¬
  μνης. _____________
  ΑΓΓΛΙΚΑ
  ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΙΣ ΣΟΥΔΑΝ
  Είς τόν λιμένα τής Σούδας
  προσεθαλασσώθησαν προχθές
  4 άγγλικά ΰδροπλάνα προερ¬
  χόμενα έκ Ναυαρίνου. Τα άγ¬
  γλικά άεροσκάφη άνεχώρη
  σαν χθές κατευθυνόμενα είς
  Φάληρον.
  Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς τό κυκλοφορούν σήμερον
  έβϊομαδιοΐον δελτίον τιμών χχΐ
  κινήσεως τής άγορδς ΉρακλΐΕου,
  τοΰ ΈμπορικοΟ χ»ί Β.ομηχανι
  κοθ Έπιμεληΐηρίου, άναγραφεται
  δτι ή κίνησις τής άγοράς μας
  συνβχίζεται ή'συχος;. Καΐά την πά
  ρελθοϋσαν έδδομάδα εξήχθησαν
  έντεθθΐν 180.000χιλιόγραμμα σουλ
  χανινων, 25 000 ταχτά, 120 000
  ελαίου καί 130.000 οίνου.
  αι κλΤσεΙΓτοΓφορτηγων
  Δι9 αποφάσεως τοθ κ. υπουργόν*
  των Αύϊοχινήτων, άπό τής 1ης
  Ιουλίου τα τιθέμενα είς κυκλοφο
  ρίαν φορτηγά αύΐοχίνητα θά Ιγ0
  διάςωνχαι δι' αδείας, είς την όπο[
  αν θά άναγράφβται ή κλάσις είς
  ήν άνήκουν, αναλόγως Το0 ώρΐ
  λίμου φορτίου των. Κλασεις ώρί
  οθησαν αί εξής τρείς: Πρώτη μέ
  ωφέλιμον φορχίον 1—2 τόννων,
  δευτέρα μέ φορτίον 2 1)2—3 1)2
  τόννων χαι χρίττ, μέ φορτίον ίνω
  3 3)4 τόννων.
  ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
  ΓΕΟΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΟΝ
  Ή Άγροτική Τραπέζα καθι
  σία γνωστόν ότι έμειώθησαν
  τα άσφάλιστρα πυρός διά τα
  δημητριακά είς 10 ο)οο, προ
  κειμένου περί θημωνιών άλω
  ινιζομένων διά μηχανων καί
  4 ο)οο προκειμένου περί θημω
  νιών άλωνιζομένων διά ζώων.
  Διά τα καπνα είς 5 ο)οο έναν
  τι 7 ο)οο. Σκοπός των μειώ-
  σεων αυτών είναι ή διευκό-
  λυνσις τής είς μεγαλυτέραν
  κλίμακα άσφαλίσεως των γεωρ
  γικών προϊόντων.
  ΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Σήμερον Σάββατον θά λά
  βωσι χώραν αί προφορικαί έ
  ξετάσεις επιδείξεως των τελΒΐ
  οφοίτων τής Δημοτικής Έμπο
  ρικής Σχολής άπό τής 9ης π.
  μ. μέχρι τής 12ης.
  ΠΟΔΗΛΑΤΟΝ ΚΑΤΑ ΙΠΠΟΥ
  Κατ' είδήσεις έκ Χανίων πό
  δή.ατον τού όποίου έπέβαινεν
  ό θυρωρός τοθ ψυχιατρείουΣού
  δας Ί. Σπηλιανάκης, έπέπε-
  σε προχθές επί τοθ Ιππέως Ί.
  Βογιατζάκη ίατροθ τοθ Πυρο·
  βολικοθ. Τόσον ό άνσβατης
  τοθ ίππου 6σον καί ό ποδηλα
  τιστής πεσόντες κατά γής
  ετραυματίσθησαν. Έκ τούτων
  σοβαρώτατα έτραυματίσθη ό
  Ί. Σπηλιανάκης Ιλαφρότερον
  δέ ό (ατρός.
  ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
  Κατ' αναφοράν τής ύτιοδιο1.-
  κήσεως Χωροφυλακής Βιάννου
  προχθές ηυτοκτόνησε δ.' άγνώ
  στους λόγους λαβών δόσιν
  άροενικοθ ο επαρχιακάς γεω-
  πόνος Βιάννου Γεώργ. Μαυ
  ρομματάκης. Ένεργοθνται ά-
  νσκρΐσεις.
  ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΣ Α ΕΡ Ο Μ Α ΧΙΑ
  ΡΩΣΣΩΝ ΚΑΜΑΠΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ *3 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Νυκτερινά τηλεγρα·
  φήιε,ατα έκ τού έξωτεριχού άγγέλλουν
  ότι εκατόν πεντήκοντα σοβιετικά άερο-
  πλάνα ύπιρέβησχν την μαντζουριανήν
  μεθόριον.
  Εναντίον των άεροπλάνων τούτων
  παρετάχθησαν 9Ο ίαπωνινά. ' Επηκο¬
  λούθησε πεισματώδης άερομαχία, κα·
  ταρριφθέντων εκατέρωθεν |5Ο άερο*
  πλάνων. Ή νέα αυτή συμηλοκή Ρώσ·
  σων καί Ίαπώνων Κένίσχυσε τούς ύφι·
  σταμένους φόβους περί γενικεύαεως τού
  πολέμου είς την "Απω Ανατολήν.
  Α
  Ε
  ΨΕΙΣ
  1ΙΤΕΑΕΙ
  ΜΥΣΤΙ
  ΗΣ ΔΙΑ
  ΙΝ ΣΙΓΚ
  Α
  ΚΕΨΕ
  ΠΟΥΡ
  ΑΘΗΝ%Ι 93 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ την
  έν Σιγκαπούρη διάσκεψιν, ανακοινούται
  νεώτεραι πληροφορίαι ότι αί ληφθείσαι
  αποφάσεως των ούο επιτελείων άπέναντι
  τής έν Κίνα καταστάσεως τηρούνται α¬
  πολύτως μυατιχαί.
  ΒΑ ΣΥΝΕΧΙΣΒΟΥΝ ΑΚΟΜΗ
  ΑΙ ΑίίΑίΡΟΣΣΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝ Ν ΡΗΣΕΙΣ
  ΕΑΑΚΙΣΤΑΙ ΕΑΟΙΔΕΣ ΣΥΜΗΙΒΑΣΜΟΥ;
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ίουνίου (τού άντ»
  ποκροτού μας). — Αγγέλλεται πρός
  τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι καί με
  τα την μή αποδοχήν των τελευταίων
  αγγλικών προτάσεων υπό τής Ρωσαίαις
  συνεχίζονται αί εκατέρωθεν συνομιλίαι.
  Πάντως καθ* α άνα,φέρουν αί αυταί
  πληροφορίαι έλάχισται έλπίδες συμβι-
  βασμοΰ ύπάρχουν.
  ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟ
  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΕΡΙΠΑΙ
  Ε
  ΚΟΝ
  ΕΙΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «3 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Παρά την έπιδεικνυο·
  μ έν ην υπό των Ίαπώνων έφεκτικήν ατά
  σιν έκ τής οποίας διαπιστούται ήοη βελ¬
  τίωσις τής έν "Απω Άνατολής κατα¬
  στάσεως, τηλεγραφείται έκ Παρισίων
  καί Λονδίνου ότι δέν έξέλιπον εισέτι
  οί κίνδυνοι περιπλοκών συνεπεία} τής έν.
  Κίνα καταστάσεως.
  Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 93 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—-Έξ Άγκυρας άγγέλλε
  ται ότι σήμερον ύπογράφεται ή γαλλο¬
  τουρκικη συμφωνίαι διά τής οποίας τό
  σαντζάκιον τής Άλεξανδρέττας παρα-
  χωρεΐται είς την Τουρκίαν ρυθμιζομέ-
  νης επί ευρέων βάσεων τής έν ειρήνη
  καί πολέμω συνεργασίας των δύο χω-
  ρών.
  ΠΟΤΕ ΒΕΛΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΘΗ
  ΑΙ ίΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΤΟΝ ί
  V
  Μ Η *ΣΙΡΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 93 Ίουνίου (τού άντ».
  ποκριτού μας).— Αί είσιτήριοι έξετά·
  σέις των Γυμνασίων Θέλουν ενεργηθή
  κατ' απόφασιν τού ύπουργείου τής Ηαι
  δείας κατά τούς μήνας Ιούλιον χαΐ Σε
  πχέμβριον.
  ΑΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΑΙ ΑΠίτΕΙΣ
  ΡΩΜΗ 23 Ίουνίου (ίδ. ύπηρε¬
  σία.).—Κατά τάς έχ Λονδίνου πληρο¬
  φορίας θλιβεράν εντύπωσιν προεκάλε¬
  σαν είς την αγγλικήν πρωτεύουσαν «ί έχ
  Μόσχας είδήσεις καθ' άς άπερρίφθησαν
  υπό των Σοβιέτ κχΐ αί νέαι άγγλογαλλι»
  καΐ προτάσεως.