97466

Αριθμός τεύχους

5201

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

27/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗΈΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  βτησία λίρηι 3
  έξάμηνος 8
  Άμερικής
  •τη σία βολ. 16
  ίξά μηνός » 8
  μή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  27
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  .939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ '
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5201
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΛΙΑΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
  ΚΑΙ ΛΙΕ ΑΥΤΟΝ ΩΦΕΛΕΙΑ,
  Αί δύο παγκρήτιοι γεωρ-
  γοκτηνοτροφικαί έκθέσεις
  πού θκ άνοίξουν έντός τού
  βέρβυί, ή μία είς Άγιον Νι¬
  κόλαον καί ή ετέρα είς τό
  Ρέθυμνον καί πού θά συγ-
  Χβντρώσουν ασφαλώς πλβύ-
  σιχ δείγματα βλων των προ-
  ϊόντων τής κρητικής ύπαί-
  θρου, θκ δώσουν την ευκαι¬
  ρίαν νά διαπιστωθη δι' άλ¬
  λην μίαν άκόμη φοράν, πό¬
  σον άνεξάντλητος είνε ό
  πλοΰτβς τής νήσου μας καί
  πόσον μεγάλαι είναι αί συν-
  τελεσθεϊσαι κατά τα τελευ¬
  ταία Ιτη πρόοδοι είς ολα τα
  ίϊδη των καλλιέργειαν. Θά
  δώσουν όμως έπίσης καί την
  ευκαιρίαν νά φανοΰν αί έλ·
  λείψεις μας, νά διαπιστωθοΰν
  τ« κενά καί νά ληφθούν τα
  άνάλογα μέτρα πρός θερα¬
  πείαν των υφισταμένων ά-
  ναγκων. Καί άπό τής από¬
  ψεως αυτής ή ίδέα τής ορ¬
  γανώσεως των έκθέοεων υ¬
  πήρξεν απολύτως έπιτυχής.
  Καί ή αυμμετοχή όσον τό
  δυνατόν περισσοτέρων έκθε
  των είνε έπιβεβλημμένη.Ό-
  χι μόνον 6ιά νά ένισχυθοΰν
  αί πόλει; πού όργανώνουν
  τας έκθέσεις αύτάς άλλά καί
  δια νά είνε πληρεστέρα καί
  άκριβεστέρα ή εικών τής
  γεωργικής; καί κτηνοτροφι·
  κης καταστάσεως.
  Καί ώς πρός την γεωργίαν
  δ*ν γεννάται άμφιβολία ότι
  ή είκών θά είνε απολύτως
  Ικανοποιητική. Διότι καί ή
  Ματάσταοις των καλλιεργειών
  είνε ευχάριστος. Ή Κρήτη,
  παρά τό ότι στερεϊται άκό-
  μη έπαρκοΰς όδικοΰ δικτύου
  καί παραγωγικών—άντιπλημ
  μυρικών—άποξηραντικών άρ
  δευτικών έργων, έν τούτοις
  ίχει καλλιεργηθή έντατικά,
  Ιχει άναδημιουργηθη καί ε-
  χει μεταβληθή είς εν» άλη-
  θινόν, απέραντον περιβόλι.
  Ενε άπό τα καλύτε-ι
  ρον καλλιεργημένα διαμερί
  σματα της χώρας κα Ιχει με
  γαλυτέραν κατάστρέμμα άπο
  δοτικότητα. Καί παράγει ό·
  χ μόνον άφβονα είς ποσότη
  τα άλλα καί έκλεκτά, μονα-
  δικα είς πβιότητα προϊόντα.
  Μετ* ολίγα δ' ετη θά Ιχη ά-
  ποκτήσει καί ολα τα ακα-
  ραίτητα έργοστάσια καί
  τας καταλλήλους βιομηχα-
  νίκας έγκατα-στάσεις διά ·;ον
  έξευγενισμόν καί την τυπο-
  ποίησιν των προιόντων της,
  πού θά καταστοΰν τότε άσυ ·
  ναγώνιστα.
  Διά την κτηνοτροφίχν 8-
  μως δέν είναι έξΐσουίκα-
  νοποιητική ή κατάστασις. Ή
  κτηνοτροφία, έξ αίτίας των
  μακρών πολέμων, των έσω
  τερικών άνωμαλιων καί τής
  κρατικής έξαρθρώσεως τής
  τελευταίας περιόδου, πού έ-
  ξέθρεψκν καί ύπεβοήθησαν
  την ζωοκλοπήν καί έξ αί·
  τίας των άμελετήτων νό·
  μων πού εγίνοντο δ.ά νά
  ένιαχύσουν δήθεν την γεωρ¬
  γίαν καί έκήρυαααν έν δι¬
  ωγμω την κτηνοτροφίαν, υ¬
  πέστη μεγάλας ζημίας. Καί
  εμειώθη σημαντικά. ©ά εύρί
  σκετο δέ είς πολύ χειροτέ¬
  ραν θέσιν εάν ή σημερινή
  κυβέρνησις δέν έπάτασσε
  σκληρώς την ζωοκλοπήν καί
  δέν ελάμβανε τα οσα έλαβε
  υπέρ των κτηνοτρόφων μέ¬
  τρα. Διότι όμολογουμένως
  κατά την τελευταίαν τριε-
  τίαν έγιναν πολλά πρός έ
  νίσχυσιν τής κτηνοτροφίας
  τόσον τήςΓ νομαδικής οαον
  καί τής οίκοσίτου. Άλλ' είπο
  μέν. Ή κτηνοτροφία έχει ά
  κόμη πολλάς έλλείψεις καί
  ανάγκας. Όπως έχη καί με-
  γάλα περιθώρια άναπτύξεως.
  "Ολα αύτά θχ καταφανοϋν
  είς τάς δύο έκθέσεις ·που
  έπίσης θά θαυμάση ό κό-
  σμος τα έξαισίας, τα απα¬
  ραμίλλου ποιότητος, κρητι·
  κά τυριά. Καί έτσι αί έκθέ¬
  σεις αυταί καί τό μελετώ-
  μενον νά συνέλθη αργότε¬
  ρον παγκρήτιον κτηνοτρο-
  φικόν συνέδριον θά δώ¬
  σουν την ευκαιρίαν νά μ ε
  λετηθοΰν καλύτερον τα προ ■
  βλήματα άπό την λύσιν των
  οποίων έξαρταται ή μεγβλυ-
  τέρα ανάπτυξις της κρητικής
  κτηνοτροφίας.
  Κρητικά δειλινά
  ΣΤΗγΙΑΚΤΗ
  Χρόνια πολλά τή λαχταρού
  σαμεν αυτή τή μερά πού θά
  γινόταν ή συμφιλΐωσις τοθ
  ΚαστρινοΟ μέ τό ύγρό στοι-
  χεϊο. Καί νά την τώρα. "Εφθα
  σεν επί τέλους. Παρακολού-
  θησα την τελετή αυτής τής
  συμφιλιώσεως, πού εγινε την
  περασμένη Κυριακή. Πόσον ώ·
  ρα(α, γραφΐκή, κεφάτη άλλά
  καί συγκινητική. Σωσιή έπα
  νάστασις πού έχει ολα τα στοι
  χεΐα τής καταστροφάς άλλά
  καί τής δημιουργίσς. Μιά
  έπανάστασις πού κλεΐ τό ττα
  ρελθόν κι' άνοΐγει μιά νέα σε
  λΐδα ζωης χσρούμενης, άλλεγ
  κρας, γερής καί ρωμαλέας.
  Ένσς όλόκληρος στρατός,
  πλήθος άνώνυμο, παρδσλό,
  άνδρες, γυναΐκες, Ιφηβοι. παι
  διά, ξανθοί, μελαχροινοί, στα
  ρένιοι, μέ τό φύλλο τής συκής
  μόνη στολή, χωρΐς καμμιά διά
  κρισι τάξεως, προχώρει στήν
  άμμουδιά, άντικρύζει τό κθμα
  καί όρμα στή θάλασσσ. Κάνει
  την πρώτη όμαδική προσπα¬
  θεία νά την καταστήση, να
  συμφιλιωθβ μσζ( της. νά τρυ
  νήσΐί τα θέλγητρά της νά χά
  ρβ τή δροσιά καί την υγεία
  τίς. Καί σμΐγουν οί φωνές
  τοθ πλήθους μέ τό μουρμου·
  ρισμα τοθ κύματος που σπάει
  καί οβύνει πάνω στήν άμμο,
  στά βοτσαλάκια καί τα βρά
  χια καί διατονίζεται τό ώραιό
  ίερο τραγοθδι, δ γλυκυτερος
  Ομνος τής χαρούμενης ζωής.
  Γεμίζει ή άμμουδια πολύχρω
  μα μαγιώ. Περνει ζωή καί χρώ
  μα κσΐ κίνησιή άκτή.Θάλασσα
  κι' άνθρωποι ένώνονται σ' Ινα
  γεμάτο πάθος, χσρά καί ήδο
  νή έναγκαλισμό. Πάνω στ"
  άτλάζι τής άκύμαντης γαλη
  νημένης θαλάσσας — πού λές
  κι' έχει τιθασσευθή άπ' τό πά
  θος των νέων έραστών πού
  κάνουν πρώτη φορά τή γνωρι
  μ(α της—προβάλλουν άμέτρη
  τα κεφάλια λουομένων. Σγου
  ρά. ξανθά, παιδΐστικα, όντου
  λαρισμένα ντεμουαζελΐστικσ,
  άναμαλλιασμένα άνδρικά.
  Κι' άνάμεσα σ' 8λα αύτά
  ενα κάτασπρο γεροντικό πού
  άστράφτει ώσάν πλατΐνα κά
  τω άπ' τίς θερμές άχτϊνες
  τοθ πυροθ ηλίου πού παΐζει
  κι' αύτάς μέ τό ύγρό στοι·
  χεΐο καί θωπεύει κορμιά σφι-
  χτοδεμένα ηού Βέν τάγγιξεν
  άκόμη οϋτε χέρι, οΰτε βλέμ
  μα άνθρώπινο. Κι' είνε τό
  πλέον σομπαθητικό κι' ένδια
  φέρον τόθέσμα αύτό. Θάπρεπε
  νά τόν δήτε τόν θαλερό πρεβύ
  τη τής άσΐτιλης λευκότητος, δ
  ταν κατέβσινε στή θάλασσα,
  δταν ήλθε σέ έπσφή μαζΐ της
  κι' οτανέχωρίστηκε.
  Άληθινή μυσταγωγΐα εμοια
  ζε. Διστακτικά έβγήκεν άπό
  την κσμπίνα τού. Καί μέ ά¬
  κόμη μεγαλύτερο διστσγμό
  έπροχώρησε κάτω άπ' την ά-
  ψΐδα πού εσχημάτιζον τα δι·
  ασταυρούμενα ώς βέλη βλέμ·
  ματα τοθ πλήθους, πού ίπε-
  σαν δλα επάνω τού. Τό
  βήμά τού δμως ήταν στσθε
  ρό, άκλόνητο. Κι' δ ίνανκα-
  λισμός τού μέ τή θάλασσα
  γεμάτος λαχτάρα καί αύτο-
  πεποΐθησι. Τόν καμαρώνω καί
  τόν χαΐρομαι αύτό τόν πρε-
  σβύτη. Έκπροσωπεΐ τό πα¬
  ρελθόν. Δέν είναι δμως συμ
  μαζεμμένος στή γωνιά τού,
  παράξενος, ύστεοικός, άρνη
  τής τοθ μέλλοντος, ύμνω&ός
  τοθ παλαιοθ καλοθ καιροθ,
  έμπόδιο στήν έξέλιξι. Πατεΐ
  τό ένα πόδι στό παρελθόν.
  Καί τείνέι τό άλλο πρός τό
  μέλλον. Έτσι Ιχει διασκελΙ-
  σει τό παρόν καί τό έ'χει ύ·
  ποτάξει. Έχει νοιώσει τό
  άληθινό καί βαθύτερο νόημα
  τής ζωτ]ς τιού είναι μιά δι
  αρκής κίνησις, μιά άέναη ε¬
  ξέλιξις,μιά άδιάκοπη, τραχεΐα
  πολλές φορές, πορεΐα πρός
  τα έμπρός. Καί δέν έπιχει
  ρεΐ ματαιοπονώντας, νά στα¬
  ματήση μέ γκρΐνια καί μιζέ-
  ρια την πορείαν αυτή. Την
  άκολουθεϊ. Καί συνδέει τό
  παρελθόν μέ τό μέλλον καί
  κάνει γονιμώτερο τό παρόν.
  ΧαΊροααι πού βλέπω αυτή
  την δνωσι μέσα σ' αύτό τό
  πανηγθρι τής συμφιλιώσεως
  των Καστρινων μέ τό ύγρό
  στοιχεϊο καί σκέφτομαι πό
  σο θά ήταν πλούσια, χαρού-
  μενη καί γόνιμη ή ζωή όν
  ήξεραν οί δνθρωποι νά τή
  ζοθν, άν τα γεράματα δέν
  ζήλβυαν τα νειάτα καί άν
  τα νειάτα ήξεραν νά χρησι
  μοποιοθν δλη τή δύναμι καί
  την όρμή τής δημιουργικότη·
  τος πού κρύβουν μέσα τους.
  Μά έλπΐζω πώς δλα σύτά τα
  μυστικά τής ζωής θά τα άπο
  καλύψη ή θάλασσα, τό βου
  νό, ή φύσις πού είναι ή μη
  τέρςτ κι' ό δάσκαλος καί
  πρός την όποία στρέφονται
  πάλι οί άνθρωποι.
  Μ.—
  Γνωρίσωμεν την ιστορίαν μας
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΠΙ ΕΝΕΤΌΚΡΑΤΙΑΣ
  4 αν
  Διατήρηοις καί συνέχισις της παραδόσεως.
  Επιπροσθέτως πληροφορεϊ,ϊτι έ
  κτός των θεωρητικών καί είς τάς
  πρακτικάς επιστήμας διεκρίθησαν
  πολλαί Κρήτες καί ύττενθυιιίζει
  τα όνόματα των ιατρών τοθΧάνδα
  κος Ήρ. Κασιμάτη καί Άθ.Σκλη
  οθ, τής Ρεθύμνης Εύσ. Πατελά
  ρου κα! Γεωρ. Χορτάτζη καί
  των Χανίων Ι. Χαρτοφύλακος,
  δικηγόρων των Χανίων Ιωαν.
  Μουρμούρη καί Γ.ΠαλαιδκαπακαΙ
  τοθ μηχανικόν Σορβόλου, δ οποίος
  χατά τό 1439 πολςμούαης τής Έ
  νετίας κατά τοθ δουκός των Με
  διολάνων μετέφερε διά ξηράς ένε-
  τικάν στόλον ιϊς την λίμνην Γά·
  δαν καί είς απόστασιν 20 μιλλί
  ών, τό ίέ παράδειγμά τού έμιμή
  θη μετά 14 δλα Ιτη 6 Πορθητής
  κατά την αλωσιν τήςΚωνσταντινου
  πόλεως.
  *
  • *
  "Ολαι αί ανωτέρω πληροφορίαι,
  καταλήγει δ Ξανθουδίδη;, μάς 6
  δηγοθν είς τό συμπέρασμα, ίτι ά
  πό τής άλώσεως καί έντεθθεν ή
  Κρήιη 5πή5ξϊ τό άξιολογώτερον
  πνευματικόν κέντρον τοθ Νίοιι'Ελ
  ληνισμοθ καί δτι ή π^ώτη περ'.ο
  δος τής άναγεννήσεω; τής παιδείας
  καί τής νεοελληνικής λογοτεχνΐας
  είνε ή λεγομένη κρητική περίοδος.
  Είς ένίαχυοιν δί τής γνώμης τού
  άναφέρει τούς λόγους τοθ Μ. Πα-
  ρανίκα: «ή Κρήτη χατάτόν 15ον,
  16ον χαί 17ον αίωνα παρήγαγε
  τούς έπίφανεστέροκς άνδρας επί
  τε τί παιδεία καί τ^ άρετ^ καί
  έκχλησιαοτικοΐς άξιώμασι», «ύ;
  λόγους τοθ Δ. θερειανοθ «ή Κρή
  τη μετ» την βυζαντινήν καταστρο
  φήν άηεδείχθ»; αίιτόχρτ,μα Ελλά¬
  δος Ελλάς κ»1 τοθ έλληνισμοθ
  2μπ»δος άκρότίολις» καί χ&ΰ; λό
  λους τοθ Γκερόλα: «οί Κρήτες διά
  τής ίπαφής των μέ τό λατινικόν
  στοιχείον δπέκυψχν είς τόν πολι·
  σμόν τής Άναγεννήσεω; καί μετ»
  δαίνουν είς Ιταλίαν δπου άπο
  κτοθν φήμην εί; τα γράμματα
  καί τάς ίπιστήμας καί ταύτοχρό
  νως μεταδίδουν είς την Ευρώπην
  τα προϊίνΐα τοθ βιιζαντινοθ πολι-
  σμοθ». Οδτω προητοιμάσθη είς
  την νήσον ή νέα Έλληνική Άνα
  γέννησίς μολονότι την διέχοψε τό
  φάσγανον τοθ Τούρκου. Διότι άν
  καί περιέπεαεν ή Κρήτη υπό τόν
  νέον κυρίαρχον είς την έαχάτην
  πνευματικήν κατάπτωσιν, τό έξ
  αυτής ζώπυρον είχε ή"5η μεταλαμ-
  παδευθή άλλαχοθ διά των προσ
  φύγων Κρητών καί μάλιστα είς
  την Έπτάνηαίν δποι» συνεχίζεται
  επί πολύ ή κρητική παράδοσις.
  'Ως χαταχλεϊδα τής εργασίας
  τού 6 Ξανθουδίδης παραθέτει την
  περΐ Ένιτοχρατίας έν Κρήτη
  γνώμην τοθ εγκρίτου (στοριχοθ
  ν7χ11βΓ σύμφωνα μέ την όποί
  αν «ή Ένετία» έτιμώρει σκληρώς
  τάς αντιδράσει;. Δέν προσίδαλεν
  8πω; την θρησκείβν, ούϊέ προίγρα
  ψε την γλώσαν των δπηχόων της
  χαί απηγόρευσε τόν παπιχόν προ
  σηλυτισμόν.
  ΟΙ Έλληνες έλάμβανον μέρος
  είς την διοίκησιν, τό εμπόριον
  ένεθαρρύνετο, καί πολλοΐ των εγ¬
  χωρίων έπλούτισ«ν. Μέγιστον «ο-
  σόν οίνου έξήγετο καί δή εί;
  "Αγγλίαν. Ή παιδεία ήτο έλευθέ
  ρα καί οί Κρήτε; διεκρίθησαν
  εί; τα γράμματα, τάς χαλά; τί-
  χνα; καί τα; επιστήμας... Ή νή¬
  σος ήτο μάλλον προωδευμένη ίπί
  Ένετών παρά κατόπιν χατά την
  Τουρκοκρατίαν. Οί Ένετοί είχον
  χατασκευάσει όδού;, γεφύρας, 5
  δραγωγεΐ» λιμίνας Οί Τοθρκοι
  τα αρησαν νά φθαροθν. Οί Ένε
  τοΐ ουδέποτε 5πήρξαν δημοφιλεΐς.
  Τοθχο έγκειται είς τόν έλλην ι
  κόν χαραχτήρα. "Εχομεν πρόσφα
  τα παραδείγματα τάς Ίονίους νή¬
  σου; καί την Κύπρον. Ό "Ελλην
  πατριώτη; προτιμά νά είνε έλεύ
  θέρος παρά ευτυχή;. Είνε τουτο
  δίδαγμα χά Ι διά την Ένιτιχήν
  κυριαρχίαν».
  Έπίσης παραθέτει τό άποτέ
  λεσμα στατιστιχών τινών άπογρα
  φών τοθ πληθυσμόν τή; Κρήτη;
  χατά την ιδίαν εποχήν. Ή τελευ
  ταία άπογραφή, λέγει, ένηργήθη
  τό 1644 χατά διαταγήν τοθ στρα
  τηγοθ Α. Κορνάρου. Σομφώνως
  πρό; αυτήν 6 πληθυσμος τής νή
  σου τό Ιτος τοθτο άνήρχετο είς
  287165 ψ-ιχά; έχ των οποίων ίν-
  δρες ίκανοΐ 100.705. Έμετρήθη
  σαν πρό; τούτοις 39056 6όες, 17.
  410 υποζύγια.
  * *
  Τής εκδόσεως προτάσσεται ει¬
  κών τοθ Ξχνθουδίδη, φωτοτυπία
  έπιστολής τού, χατάλογος τής 6ι-
  βλιογραφίας την όποιαν είχεν δπ'
  ίψει τού χαί πρόλογος τοθ καθπ-
  γητοθ κ. Ί Καλιτσουνάκη Ό χ.
  Καλιτσουνάκης έξαίρων την σημα
  οίαν τής αγνώστου ταύτης μέχρι
  σήμερον εργασίας τοθ Ξανθουδίδη,
  τή; οποίας τό χειρόγραφον βιβλιο
  δετηθέν πολυτελώς έστάλη πρός
  φύλοξιν είς τό ιστορικόν άρχιΐΐν
  Κρήτη:, μάς πληροφορεϊ 8ΐι 6
  πάρχουν χαί άλλαι χατάλοιπα τοθ
  αειμνήστου πρός έκδοσιν. Ταύτο
  χρόνως έκφράζιι τάς ευχαριστίας
  τού πρός τόν καθηγητήν χ. Ν.
  Βέην άναλαβόντα την δαπάνην τής
  εκδόσεως διά την σειράν των Ββΐ
  ΙιβίΙβ τωνΒ.—Ν. ΙαΙΐΓθίιοΙιβΓ
  καί χαταλήγει μέ τα έξής:«Παραδί
  δω είςμελίτην τοθ τμήματοςτούτου
  τής πολυχυμάντου ίστορίας τής
  Κρήτης τό έργον μέ την έλπίδα
  πολλαπλής έξ αυιοθ έπιστημονι
  κης ωφελείας καί μέ εΰλαβή εύ
  γνωμοσύνην είς την ιεράν μνήμην
  τοθ Κρητός λογίου, ενός των απού
  δαιοτέρων Έλλήνων λογίων, οΕτι
  νες άνεφάνησαν μετά την άπελευ
  θέρωσιν τής γενικωτέρας έλληνι
  κης πατρίδος».
  Είς αύτά ημείς δέν έχομεν νά
  προσθέσωμεν τίποτε. Ή Ιστορία
  τής Κρήτης επί Ένετοκρατίας ά
  σφαλώς κάποτε δταν μεταφρασθοθν
  καί τεθοθν είς την διάθεσιν των
  ίρευνητΦν χά ενετικά άρχεία
  καί μάλιστα τα δουχιχά άρχεΐα
  θά γραφ^ λεπτομερεστέρα χαί πλη
  ρεστίρα άπό εκείνην ποΰ μας ί
  χληροδότησ* ό Ξχνθουδίδης. Π χ
  ρά τουτο τό ϊργόν τοϋ δέν θά χά
  Σ
  ΤΗΣ Π0Λ1ΤΙΚΗΣΤΗΣΜ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 ΊουνΙου(ίδ.
  ύπηρεσΐσ) —Άναφερόμεναι αί
  έφημερΐδες σήμερον είς τάς
  διεξαγομένας έν Μόσχα αγ
  γλοσοβιετικάς δΓατΐραγματεύ·
  σβις πρός σύναψιν τής άγγλο
  γαλλοσοβιετικής στρατιωτικάς
  συμμαχίας, παρατηροθν δτι
  αί συνομιλΐαι εισήλθον είς ά-
  ττοφασιστικόν στάδιον καί έκ
  φράζουν την έλπίδα δ τι ταχέ
  ως θ' απολήξουν είς αΤσιο»
  άποτέλεσμα. Σχετικώς δημοσι
  εύουν την πληροφορίαν δτι οί
  έν Μόσχα άντιπρόσωποι τής
  Αγγλίας καί ΓαλλΙας ύπέ
  βαλον έκθέσεις είς τάς κυ
  βερνήσεις των, συνιστώντες
  την άμεσον αποδοχήν των
  σοβιετικήν άξιώσεων, την πά
  ροχήν εγγυήσεως είς τα βαλ
  τικά κράτη καί την αύτόμα
  τον λειτουργίαν τοθ συμφώ
  νού έν περιπτώσει καθ* ήν
  θά υποστή επίθεσιν 6 είς έκ
  των τριών συμβαλλομένων.
  Τό γεγονός δ' αύτό ηύξησε
  τάς ελπίδας ταχείας ύπογρα
  φής τής τριμεροθς. Ή υπο
  γράφη αλλωσΐε τής άγγλο
  γαλλοσοβιετικής συμμαχίας
  έπείγει κατά τούς άγγλικούς
  καί γαλλικούς έπισήμους κύ-
  κλους διότι ή κατάστασις έπε
  δεινώθη έκ νέου είς την Ευ¬
  ρώπην.
  Ιδιαιτέρως αί σχέσεις τής
  Αγγλίας καί Γερμανίας έξε
  τραχύνθησαν έκ νέου αί έφη
  μερΐδες δέ των δύο χωρών διε
  ξάγουν σφοδράν κατ' άλλή
  λων πολεμικήν. Καί είνε χά
  ρακτηριστικόν δτι καί αί μαλ
  λον συντηρητικαΐ έφημερΐοες,
  δπως οί «Τάϊμς» μεταχειρί
  ζονται δριμυτάτην γλώσσαν,
  ιδιαιτέρως τό σημερινόν άρ¬
  θρον των «Τάϊμς» είνε έξαιρε
  τικής σφοδρότητος, έπροξένη
  σε δέ βαθείαν εντύπωσιν καί
  κατάπληξιν.Πολύπερισσότερον
  καθόσον θεωρεΐται έμπνευσμέ
  νόν άπ' εύθεΐας άπό την κυ
  βέρνησιν. Τό άρθρον τονίζει
  δτι ή αγγλικη κυβέρνησις προ
  έβη είς δλας τάς δυνατάς πά
  ραχωρήσεις, έξήνχλησεν δλα
  τα 8ρια τής ύπομονής, τής άνε
  κτικότητος, τί)ς ύποχωρήσεως
  καί τής λογικάς διά νά συνεν
  νοηθή μέ την Γερμανίαν. Άλλ'ι
  οί άνθρωποι τοθ Γ' Ράϊχ δέν
  εφάνησαν ίκανοί ή δέν ήθέλη
  σαν νά κατανοήσουν την πό
  λιτικήν τοθ Λονδΐνου. Εάν συ
  νεχΐσουν την Ιδίαν τακτικήν,
  έπιλέγει ή εφημερίς, τότε πό
  λύ συντόμως θά καταπλα-
  γοθν άπό την μεταστροφήν
  τής άγγλικής πολιτικής. Καί
  ή έκπληξΐς των θά είνε πολύ
  περισσότερον όδυνηρά άπό ε¬
  κείνην πού εδοκίμασαν κατά
  τό 1914, όπότε ή Ιξαλλος πό
  λιτική τής Γερμανΐας ήνάγκα
  σε πάλιν την "Αγγλίαν νά ε¬
  ξέλθη είς πόλεμον.
  Πρέπει δέ σημειωθή ότι υπό
  τό αύτό ττνεθμα γράφουν καί
  δλα τα αλλα δργανσ τής
  δημοσίας γνώμης, τόσον τής
  δεξιάς δσον καί τής άριστε-
  ρας, Ή κυβέρνησις τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν φαίνεται δτι ε¬
  πείσθη περΐ τής άνάγκης άλ·
  λαγής τακτικάς καί επιδείξεως
  τής δυνάμεως τοθ βρεττανι·
  κοθ κολοσσοθ. "Απόδειξις τού
  τού είναι καί τό γεγονός 6τι
  σκέπτεται νά διατάξη γενι¬
  κήν κινητοποίησιν τοθ μητρο·
  πολιτικοό καί άποικιακοθ σΐό
  λου καί μεγάλην ναυτικήν
  επίδειξιν είς τόν Ειρηνικόν.
  ΑΙ προσβολαΐ τάς οποίας ύπέ-
  στησαν τα συμφέροντα καί τό
  γόητρον τής Μ. Βρεττανίας
  είς την Κίναν κατά "τάς τε
  λευταΐας ημέρας, όφειλόμε
  ναι έν πολλοϊς καί είς την
  ένθάρρυνσιν την όποιαν πά
  ρέσχεν ή ΓερμανΙα καί ή Ί
  ταλΐα είς την "Ιαπωνίαν, εί
  χον τάς συνεπείας των. Ά
  φΰπνισαν τόν βρεττανικόν
  λέοντα, πού ήκόνισε τούς ό
  δόντας τού κατά τόν τελευταΐ
  όν καιρόν. Καί ήδη άρχίζει ό
  λέων νά βρυχαται.
  Παρά ταυτα τόσον έδώ δσον
  καί είς τούς Παρισίους, δέν
  άπέλιπεν ή αίσιοδοξία διά τό
  μέλλον τής είρήνης. Άντιθέ
  τως μάλιστα πιστεΰεται δτι
  ή υπογραφή τής τριμεροθς
  άγγλογαλλοσοβιετικής συμ
  μαχίας θ' άπομακρύνη τούς
  κινδύνους τοθ πολέμου. Διό
  τι, καθώς τονΐζουν αί γαλ
  λικαί καί αί αγγλικαί έφημερί
  &ες, μόνον κράτη άποφασισμέ
  να ν' άποθάνουν καί νά άπο
  συντεθοθν τελείως θά έπεχεΐ
  ρουν νά ύψωθοθν άντιμέτω
  πά τοθ τεραστίου αΰτοό συ
  νασπισμοθ δπισθεν τοθ όποί
  ου θά ευρίσκετο καί όλόκλη
  ρος σχεΒόν 6 άλλος, παλαιάς
  καί νέος κόσμοι,.
  Άντιπλημμυρικά.
  Χθές μετέβησαν είς Βιάννον
  ό νομομηχανικός κ. Καυγαλά-
  κης μετά τοθ μηχανικοθ των,
  Κοινοτήτων κ. Καληωράκη προ
  κειμένου νά προβοθν είς την
  μελέτην εκτελέσεως των άπα
  ραιτήτων Ιργων Βιευθετήσε-
  ως των χειμάρρων καί άποξη
  ράνσεως των μικροελών τοθ
  κάμπου, διά την κατασκευήν
  των οποίων έχει άποφασι
  σθή νά διατεθή άμέσως ή
  απαιτουμένη πίστωσις. Έν
  τώ μεταξύ τάς ημέρας αύτάς
  ήρχισεν ή κατασκευή καί τής
  δ&οθ Βιάννου — Άμυρών.
  Έτσι ή ώραία έπαρχία θά
  Ιχτ) άποκτήσει σπουδαΐα Ιργα
  καί θά έχη είς την διάθεσιν
  της δλα τα άγαθά τοθ συγ
  νρόνου -κολιτισμοθ.
  ΌρσαΙ άποφάσεις.
  Αί άποφάσεις τάς οποίας
  Ελαβεν είς την τελευταίαν συ
  νεδρίασίν τού τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον κατ' είσήγησιν
  τοθ Δημάρχου κ. Γεωργιά
  δου άνταποκρίνονται πλήρως
  πρός τό κοινόν αΐσθημα καί
  ση ποτέ ουιε μίαν κεραίαν άπό
  την αξίαν ή όποία τοθ άποδίδεται
  σήμερον, διότι ώ; ϊλα τα ίργα
  των άφωσιωμένων καί ιύσυνεΐδή
  των τής έπιστήμης έργατδν είνε
  προ'ίόν μακροχρονίων χαί προσε
  χτικών έρευνών καί χόπων.
  Γ. Λ1ΑΝΟΥΔΑΚΗΪ
  δι' αύτό ήκούσθησαν μέ χά
  ράν καί ικανοποίησιν. Ίδιαι
  τέρως ή απόφασις τής διαθέ
  σεως πιστώσεως δια την Ικ
  δοσιν των άνεκ&ότων Εργων
  τοϋ αειμνήστου Στεφάνου Ξαν
  θουδίδη, εδημιούργησεν αί
  σθημα γενικής ευχαριστήσε¬
  ως. Διότι τό ίργον τοθ Ξαν
  θουδίδη, τιμφ τόν τόπον, προ
  άγει την επιστήμην, βοηθεΐ
  είς την γνώσιν τής ΙστορΙ
  άς τής Κρήτης. Είναι τό ά-
  παύγασμα βαθέως στοχα·
  σμοθ, εύρείας μορφώσεως, ά
  ληθινής σοφίας. Καί δέν επι
  τρέπεται νά μένη άνέκδοτον
  καί άγνωστον.
  Αύο οδοί.
  Καθώς πληροφορούμεθα έξ
  ΆγΙου Νικολάου χθές καί σή
  μερον επρόκειτο νά γίνη έκεΐ
  ή δηαοπρασΐα διά την κατα¬
  σκευήν δύο επαρχιακήν όδών
  τοθ νομοθ Λασηθίου μεγίστης
  σπουδαιότητος. Ή μία είναι
  ή δδός Λιμένος Σητείας—Ρούσ
  σας Έκκλησιδς — ΚαρυδΙου
  καί ή άλλη είναι ή Ο5ός Ιε¬
  ραπέτρας—Ανατολάς. Ελπί¬
  ζομεν δτι αί δημοπρασΐαι θά
  κυρωθοθν καί δτι θ' αρχίση
  έντός τοθ θέρους ή έργασία
  ωστε ν' άποπερατωθοθν αί ο¬
  δοί αυταί τό συντομώτερον.
  Θά έξυπηρετήσουν δύο πλου-
  σιώτατα διαμερΐσματα των
  άνατολικωτέρων επαρχίαν
  τής Κρήτης, τής Σητείας καί Ί
  εραπέτρας. Καί θά συμβά-
  λουν είς την πρόοδον των 4-
  τιαρχιών αυτών.
  ΑΠΘΡΘΩ2Ι2Ϊ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θβοινός).- Σ
  μερον: «Πρώτη άγάπη πρώτα δ
  κρυα» μέ την Μπλανσέτ Μπριν
  για. Την Πέμπτην ή διτερίτια θα
  μα «ΡοζαλΙ» μέ τούς "Έληνωρ Π
  ουίλ Νέλσων "Εντυ.
  Έκαστην Δευτέραν, Πέμπτη
  καΐ Κυριακή άπογευματινή ώρ
  7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινόθ κινηαατο
  γράφος.—■ Σήμερον «"Ενοχος Π
  θος» Έκαστην Δευτέραν, Πέμτπη
  Σάββατον, Κυριακήν ώρα 7 30 μ.μ
  άπογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμδς "Αθηνών
  Πρόγρικμμο» 27ηςΊουνίου.
  Ύμνο
  12 25 Σή"μα—ΈΑνιχός
  —"Ύμνος Νεολαίας.
  12.30 "Εργα δι1 ίρχήστρα'
  (δίσκοι).
  13 30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  αιις. "Ωρα Άατεροσχοπείου Ά
  ο τινών.
  13.45 Χαβανίζικο Κουαρτέττ
  «Γαλάζιις χιθάρες»,
  14 10 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς Π ε
  ραΐως. Έθνιχός "Υμνος—Τμνοι
  Νιολαίας.
  19.10 Μικρά δρχήστρα (όπ
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιτάλη),
  19.45 Όμιλία διά την Ε Ο.Ν,
  20 Συνέχεια μικράς δρχήατρας.
  20.50 Είδήσεις.— Χρηματιατή
  ριον—Μιτεωρολογικόν δελτίον.
  21.05 Σύγχρονη έλληνιχή επι-
  θεώρησις (υπό την διεύθυνσιν των
  χ. χ. Δ. Γιαννουχάκη χαΐ Γιάννη
  Κυπαρίσση).
  21 50 Ή ώρα τοθ του^ισμοθ
  22 05 Πέντε χοροΐ άπό την
  οουΐτα «Ό χαρυοθρ&ύστης» τοθ
  Τσαϊκόφσκυ (δίσκοι).
  22.15 Νυκτεριναΐ είδήσεΐς.
  22.30 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ)
  23.00 'Ελαφρό ιραγοθδι (υπό
  τί)ς χ. Ελένης ντέ Ρώζέ) χαΐ
  Μουσική χοροθ (δίσκοι).
  0.20 Τελευταίαι είδήσεις.
  0 30 Μουσιχή τζάζζ (δίσκοι)
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μεγάλη Κοσμική
  Π ρε μ ι έ ρ α
  Ή Όπερέττα θαθμσ:
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΕΛΜΝΩΡ
  ΠΠΟΥΕΛ
  Ή γυναίκα—ρυθμόί, ή με
  γαλιίταρη καΐ ώμορφότβρη.
  χορΐυτρια τοθ κέβμου, ή
  γοητευτικώτΐρη φωνη τής β·
  θόνης.
  ΤΟΠ
  ΝΕΛΣΩΝ
  ΕΝΤΎ
  ΚαΙ τα όνβιρώδπ Μιτοιλετ
  τ« ΑίΒΕΚΓΙΝΑ
  2.000 χορίτσικ λαχταριστά.
  "Ενκ οροιμα παροτΰεΐσιο πού
  ποτέ δέν βά λησμονηθή.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΠΡ1ΤΗ ΑΓΑΟΗ
  ΙΡΗΙΑ ΔΑΙΡΥΑ
  Μέ την νέαν υπέροχον ά-
  ηοχ&λυψι της γαλλικής βθό-
  νης:
  ΜΠΑΑΝΣΕΤ ΜΟΡΥΗΟΥΑ
  Την μεγαλυτέραν ποικι-
  λίαν ύφασμάτων τής έποχής
  την Ιχ« μένβν β
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΛΝ
  Μ·Ι Αγ!*» Μην*
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡ1Ν
  97 όν
  Πραγματικά, βταν τοθ εδω
  σαν τό κομμάτι πού εΐχε κό-
  ψει μέ τα μαΰρα, σάπια δόν-
  τια τού ό Ρασποθτιν στό τρα
  πέζι, μέ τρόπο, είς μίαν στιγ
  μην, πού νόμιζε πώς δέν τόν
  Ιβλεπβ κανείς, τό άφησε νά
  πέση κάτω είς τό πάτωμα. Ό
  Ρασηοθτιν δέν ξεκαρφώνει ά-
  πό πάνω τού τα μάτια τού.
  εΎστερα φωνάζει την γυναΐ-
  κά τού:
  —Πρσσκόβγια Γρηγοριέβνα!
  Έλα δώ...
  'Η- χωρική τής Σιβηρΐας, ή
  μάννα των τριών παιδιών τού
  στέκεται μπροστά τού. Ό Ρα
  σποθτιν τής λέγει δεΐχνοντας
  τό στήθός της:
  —Πές, μητεροθλα, τα τρ(α
  μας παιδία πού θήλασαν αύ-
  τό τό στήθος, τό Γδιο γάλσ,
  συχαινόνταν τό ενα τό αλλο;
  —Θεός φυλάξοι! λέγει ή
  χωρική...
  Ό Ρασποθτιν γνέφει τής γυ
  ναΐκας τού νά κάνη στην
  μπάντα. Καί άπευθυνόμενος
  πάλιν είς τόν δικαστικόν, λέ¬
  γει:
  —Δέν συχαΐνονται τα άδέλ
  φια τό ΐδιο στήθος πού μοιρά
  ζονται... Κι' εμείς οί χριστια-
  νοΐ, άδελφοΐ εΤμαστε καί μοί·
  ρσζόμσστε τό ψωμΐ τοθ ϊδιου
  ΟύρανΙου Πατέρσ. Συχαινόμα
  στε ό ένας τόν άλλο; Π' αύ·
  τό οί άδελφοί μου τρώνε τό
  ϊδιο ψωμί ά πό τό στόμα μου,
  μοιράζονται την μπουκιά μου!
  Στό τραπέζι μου μοιραζόμα-
  στε τό ψωμί τοθ ούρανΐου πά
  τέρα. Στό τραπέζι μου 'καθό
  μαστε άθώοι καί άμαρτωλοί.
  Άγάπη, άγάπη λέγω ήμΐν!
  Ό Ρασποθτιν ύψώνει τό
  χέρι τού καί εύλογεΐ τόν κό
  σμο πού τόν περιστοιχΐζει.
  Άπό την άκρη τοθ ντιβα-
  νιοθ πού κάθεται, σηκώνεται
  ή κοινή γυναΐκα.Ρΐχνεται σΐήν
  άριστοκράτιδα πού είνε καθι-
  σμένη κατά γής, στά πόδια
  τοθ Ρασποθτιν, την άγκσλιά·
  εί πνιγμένη στά δάκρυα.
  —Άδελφή μου! άδελφή μου!
  -τής φωνάζει.
  —Άδελφή... — άπαντςτ ή
  άλλη. Οί δυό γυναϊκες άγκα
  λιάζονται. "Υστερα ή άριστο
  κράτις σηκώνεται. Τρέχει καί
  άγκαλιάζει τή γυνοΐκα τοθ
  Ρασποθτιν. Ή κοκοτα την μι·
  μεΐται.
  —Άδελφή μου!—τής λέγουν
  —δλες εΤμαστε άδελφές!
  Ή Πρσσκόβγια, ή γυναίκα
  τοθ Ρασποθτιν τίς κυττάζει
  σαστισμένη. ΤΙ τίς έπιασε;
  —Εκείνον, νά φιλάτε!—
  τούς λέει. Όχι έμένσ. Δέν
  τό άξΐζω. Εκείνον...
  Καί τούς δεΐχνει τόν Ρα-
  σποθτιν. Τούς δΐνει πρώτη
  τό παράδειγμα. Άγκαλιάζει!
  τόν άνδρά της. Ή κοκοτα την!
  μιμεΐται. Ή άριστοκράτις μή
  εύρΐσκοντας— έφ' όσον καλύ
  πτουν τόν Ρασποθτιν οί δυό
  άλλες γυναϊκες—άλλο μέρος
  τοθ σώματός τού πρόχειρον
  ν' άγκαλιάση, γονατίζει καί
  άγκαλιάζει τίς γυαλισμένες
  μέ ξύγκι μπόττες τού! Τό ξύγ
  κι μένει στά χέρια της, στά
  μεταξωτά φορέματάτης,.Άλλ"
  αυτή σάν παραδεδομένη είς
  ^•στάσιν ψυθυ^Ιζει κατ' έπα
  νάληψ.ν:
  (συνεχΐζεται)
  ————
  Ταχύτοται
  έπΝθΚ€υαΙ ώροΑογΙών
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή βενχάλισ, ή όμπρέλλα, τα κεντήματα
  άπαραίτητα καί πάλιν έξαρτήματα.
  Ή μόδα έπίβαλλε πάλιν πολ
  λά έξαρτήματα τής γυναικείας
  άμφιίαεως πού είχαν επί σειράν
  έτων έγχαταλειφθή.
  Ή βεντάλια κατέστη κατ' αυτόν
  τόν τρόπον άπαραίτητο έξάρτη
  μα τίς βραδύνη; ιδίως τουαλίτ
  τας. ΙΙαρουαιάζει μεγάλη ποικι-
  λία είς τό μίγεθος, είς τό χρώμα
  χαί είς τό ΰφασμα. Ή βεντάλια,
  πού συνοδεύει μιά άπλή βραδύνη
  τουαλέττα είνε άπό βατίστα ζω·
  γραφισμίνη μέ διάφορα σχέδια,
  λουλούδια, πουλιά ή πεταλοθδες
  Μέ την έπίσημη τουαλέττα τοθ
  ι χοροθ θα προτιμήσετε μιά βεντά
  Ι λια άπό φτερά στρουθοχαμήλου
  , σέ πολύ ζωηρά χεώμα, συντονι-
  | σμένη μέ τό ΰφασμα ή τή γαρνι
  ' τούρα τοθ φορέματος.
  Ή όμπρέλλα πού συνοδεύει τό
  πρωϊνό ταγιέρ είνε άπό δίχρω
  μο ταφτά* σχωτσέζιχο μέ χοχχά
  λινο χέρι χίτρινο τ) μαρόν. Τής
  μόδας έπίσης είνε μιά μιχρή όμ
  πρέλλα άπό πυχνή βχτίστα έμ
  πριμέ, μέ μΐγάλα λουλούδια τοθ
  άγροθ.
  Έκαμαν έπίοης την εμφάνισιν
  των τα μεγάλα τούλινα καπέλλα
  οέ χρδμα μαθρο ή άσπρο, πού
  σχηματίζουν ίνα χαριτωμένο πλαί
  σιο είς Ινα ώμορφο γυναικεΤο
  πρόαωπο.
  Οί φορεθίθν έπίσης χαί πολλά
  δαντελλένια καπέλλα, σέ φίρμα
  σαρλόιας, πού θά συνοδεύουν δλα
  τα φορίματα λενζερΐ.
  Τής μόδας έγιναν χαί τα πά
  λαιά χιντήματα χαί μοτιφ πού έ·
  στ,όλίζον άλλοτε τα φορίματα των
  γιαγΐά5ων μας. Είνε έξ άλλου
  πολύ ώραΐα χκί γαρνίρουν χάθε
  Φάρεμα πρωϊνό, άπογευματινό ή
  βραδυνό. Επάνω είς την μιχρή
  τσέπη τοθ πρωϊνοθ σας φορίμα
  τος χεντάτε δύο ώραϊες μαργαρί
  τες μέ τα φύλλα των. Έπίσης,
  χάτω άπό τόν ώμο έμπρός, χεν
  τατε είς τό άπογευματινδ σχς ό
  ρεμα ίνα μπουκέΐο άπό πριμε
  βερ σέ τόνους μπλέ, ρόζ, μώ3
  χαί σιιχλαμέν. Προσθέτουν πο)ύ
  σέ μία τουαλέττα. Ή γαρνιτοθρα
  αυτή δέν σ:οιχίζει τίποτε. Άπαι
  τεΐται μόνον χάποια έπιτηδειίτης
  είς τό χέντημα.
  Μία βραδύνη τουαλέττα άπό
  ρόζ όργχαντζά γαρνίρεται θαυμά
  σ α μέ μοτιφ άπό δύο στάχυα
  χεντημίνα μέ χρυσή χλωστή. Τα
  στάχυα αύ:ά θά είνε διεσπαρμένοι
  σ:ήν φούστα, είς τό ίίσιμο τής
  ζώνης καί είς τα μανΕκια.
  η Ντιοτεγκέ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ -ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται δια την καθαρΐότητα διά την τά¬
  ξιν τού, διά την άκραν περιποίησιν τής υπηρε¬
  σίας τού.
  Τα φαγητά τού παρασκευάζονται μέ άγνά
  απάνια ύλικά.
  ΤΑ ΘΑΑΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ
  άπό τα όποΐα έστερεΐτο τόσα
  χρόνια τό Ηράκλειον.
  ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΣΤΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΚΑΜΠΙΝΕΣ άνατταυτικώτατες, και-
  νουργεϊς, ώραιότατες είς την διάθεσι
  των λουομένων.
  ΜΠΑΡ θσυμάσιο μέ τΐαγωμένα άνα-
  ψυκτικά.—Μέ μιτθρες, ρετσΐνα, οΰζο καί
  μεζέδες.—Παγωτά έξαιρετικά.
  —άσφαλεΐς
  —ηγγυημέναι
  είς τό ωρολογοποιείον
  ΜΙΤΑΚΗ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ /ϋ_:
  θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλσ σκελετ&ν.
  Παρελάβαμε μηχανήματα διά κατεργασίαν κρυστάλλων
  Πρΐν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας.
  ΤιυαΙ λονικαΐ.
  ΑΥΚΕΙΟΝ ,.0 ΚΟΡΑΗΣ"
  ΕΙσιτήριοι έξετάσεις διά την Α'.
  Όκταταξίου Γυμνασίου άπό 1—5
  Ιουλίου. ΟΙ ύποψήφιοι προπαρα-
  σκευάζονται είς τα Φροντιστήρια
  τού Λυκείου.
  ΚεμάΑ Άτατούρκ
  ΣΤΑΙΤΠΣ ΛΥΚΟΣ
  ΚΟΙίΊΩΜΙΚΠ
  Τού "Αρμστρογγ.
  98βν
  Τί διατάγματα τής εκτελέσεως,
  δπογεγραμμίνα, ϊπρεπε νά επι
  στρίψ^υν άμέσως είς "Αγκυραν
  χαί ή εκτέλεσις τής ποινής νά γί
  νη έντός τής νυκτός, άνευ άναβ?
  λής.
  Ό Κεμάλ είχε ψροηίαίΐ νά όρ
  γανώση χαλά την εκτέλεσιν των
  σχεδίων τού. Την ίδιαν νύκτα θά
  ίδιδεν ίνα χοεόν είς την έπαυλίν
  'ου είς Τσάν Καγιά Είχε. χαλέσει
  δλους: Τόν Άλή, τόν πρόεδρον
  τοθ διχαστηρίου, τού; δικαστάς,
  την κυβέρνησιν, τού; πρεσβευτάς
  δλους τούς προυχόντας καί δλας
  τάς ωραίας χυ?Εας. ΑΙ προακλή
  σεις ϊπρεπε ν' άπευθανθοθν άμέ
  σως, διά τής συντομωτέρας όδοθ:
  Διά τοθ τηλεφώνου. Δέν ίηρεπε
  νά λείψη χανείς. "Ολη ή Αγκύρα
  Ιπρεπεν, είς δ.τι είχεν εκλεκτόν
  χαί λαμπρόν, ν' άντΐττροσωπεαθ _
  Ό χορός ήίχισεν ήιυχα. Είχαν
  φθάσιι οί περισσίτεροι των προσ
  κεκλημένων. Ό Μουσταφά είσήλ
  θεν είς την αίθουσαν συνοδιυέμε
  νος άπό ίνα δψηλόν άνθοωττον μέ
  άσθενές, αδύνατον πρέσωηον: Τόν
  Κιαζήμ πασά, πρόεδρον τής έθνο
  συνελεύσεως. Περιβεβλημίνος ίνα
  αψ;γον φράκο, χομμένο δι' αυτόν
  άπό ίνα ράπτην τοϋ Λονδίνου, 6
  Γαζής στάθηκεν είς μίαν γωνιά
  χαί συνωμιλοθσε μέ χάποιον ξέ
  νόν διπλωμάτην.
  Οί προσχεχλημένοι ίχινοΰντο
  έπιφυλαντιχά παρακολουθοθντες β-
  λην την ώραν τόν Γαζήν. Προσπα
  θοθσαν νά μαντεύσουν τάς διαθέ
  σεις τού. 'Ηταν Π3λυ έττιχίνδϋνον
  νά δείξουν χέφι, άν συνέβαινεν 6
  Γαζής, δι' οιονδήποτε λόγον, νά
  μην έχη κέφι έχεϊνο τό δράδυ.Ό
  Σταχτής Λύχο:, οσάκις δέν έγί
  νοντο αί θελήσεις τού ήξευρε νά
  είνε χτηνώδης!
  Άλλά τό βράδυ έχεϊνο δ Γαζής
  είχεν εξαιρετικόν κέφι. Ό χορός
  Σέν έπρεπε νά δεσμεύση χανένα
  μέ τόν επίσημον χαρακτήρά τού.
  Όλοι ευρίσκοντο έκεϊ διά νά δια
  σκεϊάσουν. Όλοι ίπρεπε νά συν
  τελέσουν ώστε ή νύκτα νά είνε
  τρελλή.
  «Πρέπΐι νά είμεθα ιυθυμοι!
  Πρέπει νά νοιώσουμε δτι είμεθα
  ζωντανοί, δτι ζοθμε!» είπεν ό Γα
  ζής, χαθώς Ιπαιρχε τ,ήν πρώτη
  ντάμα τού έκείνης τής βραδυάς,
  διά νά στροβιλισθή μαζί της είς
  τούς ήχους τοθ φόξ-τρότ, είς τό
  χορευτικόν παρχέττο.
  ΟΙ προσχεχλημένοι. δλοι μαζί.
  χαί καθείς διά λογαριασμόν τού,
  τόν ίμιμήθησαν. Έχόρευαν. Καί
  άν άχόμη δέν είχαν ούτοι διάθε
  σιν πρός χορόν, τό ήθελεν ό Γα
  ζής. Καί α&ιό ήΐαν αρκετόν. Έχό
  ρευαν, δέν άφησαν χορό γιά χο
  ρό, προσπαθοθσαν νά είνε τρελλοί
  χαί ευθυμοι, χαί 5 χαθένας χύτ
  ταζε νά τό καταφέρη βσον μποροθ
  σε χαλύιΐρα:
  (αυνεχίζεται)
  ι ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησαν χθές
  , άεροπορικδς οί κ. κ. Π. Παναγιω
  τόιτουλος άντεισαγγελΗύς. Γ. Φουν
  τουλάκης, Ν. Στρατάκης Εμποροι.
  ι —Έττΐσπς ανεχώρησαν οί κ. κ.
  Γ. 'Λκρατος Εμπορος, Σπ. Χατζό
  ηουλος χρηματίσας καί Δ. Άν
  δριώτης παραγγελιοδόχος.
  -ΆφΙχθη προχθές ό κ.καί ή κ.
  Κρομυδακη έργοστοσιάρχου υπο
  καμΐσσων.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ. - ΔνΙς Πόπη
  Μιχ. Τζανάκη, Ιατρός κ. Παθλος
  Φακιολάκης δδωσαν άμοιβ)ίαν
  ύπόσχΕσιν γάμου.
  Συγχαρητήρια.
  ΓΛΜΟΙ.- Έμμ. Ίεραπετριτά-
  κης, Έλευθ. ΜοσχαπιΒάκη έτέλε
  σον τούς γάμους των. Παράνυμ
  φις παρέστη ή κ. Μαρία Γ. Δι
  αλυνα σταφιδεμπόρου. Συγχαρη
  τήρια.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΟΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα διάχυτο άπό ήδο-
  νισμό έρωτιχό ρωμάντζο:
  ΕίίΧΟΣ ΠΟΟΟΣ
  ΟΥ ΜΟΙΧΕΥΣΕΙΣ
  Είναι έ'να δράμα κοι¬
  νωνικόν, παρμένο μέσα
  άπό την ζωήν.
  Μιά γυναΐκα σέ δυό
  άδελφού;. Την άδελφι·
  κήν αγάπην διαδέχεται
  τό μΐσος καί ό φθονος
  καί στό τέλβς νικά ή ό-
  μορφια καί ό πειβ φλβγε-
  ρός ίρως...
  Μέ τούς ίρμηνευτάί··
  ΡΟΜΠΕΡΤ
  ΤΕΤΛ0Ρ
  ΒΑΡΒΑΡΑ
  ΣΤΑΝΤΓΟΥΊΚ
  Ή ζέσ η τής Κυριακάς ύπίΐρζεν
  πρωτοφανής... άν λάβωμεν ύπ' δ
  ψν την μίχρι τοθδε εξέλιξιν
  τού θέρους.
  —Ή όποΐα εφαίνετο μάλλον
  δροσερά καί κάποτε σχεδόν...
  φθινοπωρινή.
  —Ώς έκ τούτου γενική υπήρ¬
  ξεν ή Εξοδος τού κόσμου πρός
  τα κέντρα άλλά καί τα έξοχι·
  κά περΐχωρα, δεδομένου δτι ή
  πόλις ήτο σχεδόν έξ ολοκλήρου
  «κάμινος».
  —Καραβϊνι κυνηγών Ιξβστρά·
  τβυσε προχθές είς την ΝτΙαν διά
  βενζινοτΐλοΐου.
  —ΟΙ κυνηγοί ίπέστρεψαν τάς
  πρώτας εσπερινάς ώρας συνο·
  δεΐα των κυνών των καί μέ τα
  τρόπαια τοθ κυνηγΐου.
  —"Ατινα ώς επί τό πλείστον
  ήσαν κουνέλια, διά τα όπο(α καί
  κιιρίως νίνεται ή πρός την νη·
  σΐδα κυνηγετική έξόρμησις.
  —Μέ πολλήν επιτυχίαν εδόθη¬
  σαν αί επί τρ λήζει τοθ σχολικοθ
  έτους έορταΐ είς τα δημοτικά
  σχολειό τής πόλεως.
  —ΑΙ έορτσΐ αυταί έν συνδυα¬
  σμώ μέ τα άποτελέσματα των
  έξετάσεων των σχολείων άπέδει-
  ζαν την φιλοπονΐαν τοθ διδάσκον¬
  τος προσωπικοθ καί γενικώς την
  πρωτοβουλίαν τού είς πδν ο,τι ά·
  Φορ§ θετι«ιβς την ανάπτυξιν καί
  πρόοδον των μαθητών.
  —Έκ των σχολείων των ποοα
  στείων Ιδιαιτέραν επιτυχίαν εση¬
  μείωσεν ή επί τ{) λήξει τοθ σχο
  λικοθ Ετους έορτή τοΰ σχολεΐ·
  ου τής Χρυσοπηγής.
  — Είς δλην σχεδόν την παρα¬
  λίαν τοθ Ηρακλείου τάς πρωϊνάς
  καί εσπερινάς ώρας τό θαλάσ-
  σιο μπάνιο παρουσιάζεται καθι·
  ερωμένον πλέον μεταξύ δλων
  των τάξεων αμφοτέρων των «υ-
  λων.
  — Γεγονός τό οποίον πλειοδα·
  τεϊ καί διά την χρησιμοποίησιν
  εΐδικώς των νέων θαλασσίων λου
  τρών είς τάς επ! τούτω άνιγερ
  θείσας έγχαταστ-άοεις τοΰ Δήμου.
  είς την παραλίαν τοθ Πόρου.
  —Τα λουτρά ώλ,λως τε ταυτα
  διαθέτουν Βλα τα κομφόρ.
  — Πολύς καί έκλεκτός κόσμος
  επεσκέφθη προχθές την έκθεσιν
  τής Παιδαγωγικης ΆκαδημΙας "Η¬
  ρακλείου.
  —Τα Ιργα τβν μαθητών τής
  'Λκαδημίας άποτελοθν αλλωςτεέν
  πολλοΐς άντικεΐμενα τέχνης, δι·
  καιολογοθντα πλήρως τό ενδια¬
  φέρον των φιλοτέχνων.
  —Άλλά καί τιμώντα τούς δι·
  δάξαντας πρός τούς δποίους οί
  έπισκεπτέμενοι την Εκθεσιν δια
  τηροΰν μίαν ηθικήν υποχρέωσιν
  καί ίνα επί πλέον ενδιαφέρον.
  — Έξ ΆγΙου Νικολάου πληρο¬
  φορούμεθα δτι ή αύτόθι Λεσχη
  όργανώνει διά την 8ην Ιουλίου
  έ. £. την πρώτην αυτής έκδρο-
  μην είς τόν Νομόν Ηρακλείου.
  —Τό πρόγραμμα της έκδρομής
  περιλαμβάνει επίσκεψιν τής Κνω-
  σοϋ, τοΰ Μουσείου Ηρακλείου,
  τής Γόρτυνος, τής Φαιστού", τής
  Γεωργικής Σχολης Μεσσαράς καί
  όΛλων άξιοθεάτων μερών.
  —Έξ άλλου έκδοομήν είς Κρή¬
  την μανθάνομεν δτι όργανώνει
  καΐ ό Τουριστικές Σύνδεσμος 'Λθη
  νών μέ συμμετοχήν ττολλών Άθη
  ναίων κλΙ Κρητων.
  -'Κξαιρετκήν επιτυχίαν ΙσηυεΙ
  ωσεν ήπροχθεσινή έορτή τοθ Παλ
  λαδίου εΚ τό θέατρον Πουλακά¬
  κη.
  —Ή έορτή οϋ:η καί άπό απόψε¬
  ως έττιλογής καί άπό απόψεως
  εκτελέσεως υπήρξε κάτι τό ώραι
  όν άν,λά καί τό χαρακτηριστι-
  κόν διά την έν τω έκπαιδευτικω
  τούτω Ιδρύματι παιδαγωγικήν καί
  μορφωικήν εργασίαν.
  —Σημειώνομεν τό παίξιμο των
  μικρων μαθητών είς τα «Έπαγγέλ
  μαια», τό «Μάθημα ΤΓ^ς Γαλλικής»
  καί τό «Παραμύθι της Γιαγιάς»
  πού άπό απόψεως σκηνοθεσΐας
  καί σκηνικοθ συνόλου υπήρξε
  μίσ άληθινή έπαυχία.
  —Έξαιρετική πρεμιέρα χθές
  είς τοθ Πουλακάκη μέ τό φίλμ:
  «Πρώτη Άγάπη, πρωτα δάκρυα»
  μέ την Μπλανσέτ Μπρινουά τό νιο
  «άστέρι» τοθ γαλλικοΰ κινηματο¬
  θεάτρου.
  —Έπίσης είς τόν «Άηόλλωνα»
  ανεμένετο κοσμοσυγκέντρωσις μέ
  τό κοινωνικόν έργον: «Ένοχος Πό
  θος»,
  • ΡΙηορτερ
  —Λαογραφικόν περιοδικόν.
  Πληροφορούμεθα δτι κυκλοοο
  ρεΐ προσεχώς τό περιοδικόν «Βι
  τσέντζος Κορνάρος». Τό περιο
  δικόν θά περιλαμβάνη Ιστορίαν
  λαογραφίαν, ποίησιν καί τέχνην
  αποκλειστικώς τής επαρχίας Ση
  τείας. θέλει δέ διευθύνεται υπό
  τής διδασκαλίσσας Σητείας ΕΙοή
  νης Παπαδάκη τής οποίας είνε
  γνωστή ή σπουδαιοτάτη λαογρα
  φική έργασΐα.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Μασταμπά
  παραπλεύρως γχαράζ οίχία νεόδ
  μητος μ! ωραίον α&λιαμόν χ«1
  κήπον. Πληροφορίαι χριοπωλιΐ·
  όν Κωνστ. Κ.ταο».
  Τό μενάλο Εργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΝ0ΡΘΩΣ12
  Οί Άθλιοι.
  598ον
  φέρων άνά
  5
  μο.·
  προχώρει πε
  Έκ τής όργής τού 6τι δέν εΤχε ν' αγοράση Εν
  πλακουντιον, Ισχΐζε τάς αγγελίαι των θεάτρω" ο
  σας άτιήντα τοιχοκολλημένας.
  Β'.
  Ό γέρων θαυμβνζει τό παιδίον.
  ΔιαβαΙνων έμπροσθεν τοθ κουρέως, δστις είχεν
  ,λαιο, τα 6ύ0 -αι51θ |λβ λ(θ ^*
  άποβάλει τα δύο παιδία,
  κατά τΔν ύάλων τοΰ
  μίαν έξ αυτών,
  ψ
  καΐ συνέτριψε
  Εξήλθεν ό κουρεύς άμέσως είς την θύρα,· καί
  εΐδε τόν Γαβριαν τρετιόμενον είς φυγήν.
  —Κοτταξε τώρα, κύτταξε! στρέφεται καί λέγει
  πρός γηραιόν τίνα στρατιωτικόν, Βν έξύριζε κατ'
  εκείνην την ώραν τώρσ, είς αύτό τό χαμΐνι έ
  Κ6ϊ τί εκσμα; τΐποτε. Τό κακόν μόνον νά γίνη ά
  πλώς διά τό κακόν.
  Έπισβίων έν τούτοις ό Γαβριβς τό πιστόλιον
  τού είΐς τόν άέρα, ησθάνετο ολίγον κατ' ολίγον
  έξσπτάμενον τόν πολεμικόν οίστρον τού.
  Όλα θά πανε καλά, ελεγε καί προεχώρει.
  ! Έ
  με ο
  —Όλα θά πανε
  Έγκυκλοττ,α ιδε ία
  Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΜΑΓΙΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ
  Εικός
  Γ.'
  των «μαγικων
  ρΐων» πού αναφέρομεν δπάρχουν
  και άλλα. Πολλαί φυλαί έρυθρο
  ϊέρμων τί)ς Κεντρώας καί Νοτίου
  Άμερικής λ χ. χρησιμοποιοθν
  ίνα δηλητήριο πού δνομάζου*
  <ά'ιαχουάσκα». Τα ναρκωτικόν αύτό ϊχει την ίδιότητα ν' αυξάνη μέχρι σημείου παροξυομοθ ώρι σμίνας ψυχικάς δννάμεις χ»ί νά μεταβάλλη κάθε"ανθρωπον σχεδον είς μέντιουμ! Ό δοκιμάζων τό περίεργον ούΐό ναρκωτιχδν, έ"χει ϊξαφνα την αΤσθηοτν δτι μεταφέ ρεται είς μακρυνά τοτΐία, άκούει ήχους πού τό αϋτί τού συΧλαμβα νει ώ; δπερκόσμιον μουσικήν... Όπταοιάζεται άγνώστους είς αυ¬ τόν πόλεις, γεμάτες άπό ιιιά έχ τάκτως ζωηράν κίνησιν. €ΑπλοΙ ίρυθρόδερμοι πού δέν άπεμακρύν θησχν ποτέ των άπά τώ χωριδ των ή άπό τα βουνά των, άρχίζουν £ ξαφνα, δπδ την επίδρασιν τοθ ναρκοπικοθ αύτοθ, νά περιγρά τεραστία άνάκτορα, μέγα κεντρικάς δ- διασχίζουν ά- αύΐοκινήΐων. ρα μεγαλοπίλεων, δούς, τάς τελείωτοι οποίας σειραί Υπο την επίδρασιν τοθ ίδίίΐ» ναρκακικοθ τό βλτμμα διαπιρα χονδρούς τοίχους, καΐ τό θθμα περιγράφει τί γίνεται πίσω άπό τού; τοίχους αύΐούς. Έπίση; έ χει την ίκανότητα νά αίσθάνεται πράγματχ πιύ είνε θαμμέν» βα θειά είς την γήν. Οί Άσΐτες και τα ζητήματά των. ΑΣΙΤΕΣ ΜΑΑΕΒΥΖΙΟΥ ΊούνιΙκαΙ την άπαράμιλλη χαλλονή τού ος (άνταποχριτοθ μας)— Στό ψη-1 τοπίου. Καί θά μποροθσε νά μετα ΠΑΤΙ...ΧΑΣΜΩΜΕΘΑ Α.' "Οταν εδρίσχεσθε ενώπιον τρί των χαί σας νά χασμουρηθί)- τε, θά σπεύσιτε —άν είσθε χά λοαναθρεμμίνος —νά φέριτε τό χέρι μπροατά είς τό στόμα σας Τουτο άτταιτεϊ ή "χαλή άνατρο φή, ή εύγενής συμπεριφορά. Δυ ατυχώς 8,τι άπαιτεΐ ή εύγενής σιιμπεριφορά δέν συμπίπτει πάν τοτε καί μέ β,τι άπαιτεϊ ή δγεΐο, μας. Καί αύτό ακριβώς συμβαίνει και είς την περίπτωσιν τοθ χά σμήματος. Γιατί; Διά τοθ χασμή ματος 4 όργανιαμός μας έξάγει δφθονα δηλητηριώδη άέρια π' ι» ίχουν συσσωρευθή είς τού; πνεύ μονάς μας, χαί τοποθετοθντες την στιγμήν πού χασμώμεθα, τό χέ Ι ρι μας μπροστά είς τό στόμα μος Καιρός νά έξαφριοθ{) τό ζουμΐ. Έμπρός! Έγώ την ζωήν μου έμπροστά είς την πατρΐδα, δέν την 6χω διά τΐποτε. Κάτω ό δεσποτισμός, νά πάρ' ή όργή! καί άς χαθβ ή καπνοσακκοθλά μου! Άμ' τί θάρρέψες! Κατ' εκείνην την στιγμήν, ώλΐσθησεν ό ίππος ενός έθνοφύλακος έκ τοθ τάγματος των λογχιτών καί έπεσε χαμαΐ μετά τοθ άναβάτου. Ό Γαβριάς ά πέθεσεν επί τοθ λιθοστρώτου τής όδοθ την πιοτό λάν τού, ανήγειρε τόν άνδρα καί έβοήθησεν αύ τόν νά άνεγεΐρπ τόν ίπττον. —Έπειτα, επήρε πάλιν τό πιστόλιον καί έξηκο λούθησε τόν δρόμον τού. Φθάσας είς την αγοράν τοθ ΆγΙου Ιωάννου' ί^διζομεν'τήν "ε'ίαπνόήν _τ.. ήνώθη μετά τινος συμμορΐας έχούσης επί κεφαλής)^ χα9αρο0 αέρος πού χρειάζεται τόν Ένζολωράν, τόν Κουρφειράκον, τόν Κομπε 14 δργο(νιομ4ς μ,ς. Τό χάσμτιμα αυ φέρρην καί τόν ΦυλλΙδην. ΤΗλθαν ε τι είτα καί προ | σετέθησαν είς αύτούς καί ό Βαχορέλης μετά τοθ ΠρουβερΙου. Ό Ένζολωρδς είχεν έν τουφέκιον κυνηγετικόν δΐκανον, ό Κομπεφέρριις τουφέκιον έθνοφύλακος, φέρων αριθμόν τάγματος καί είς την ζώνην δύο ■ηιστόλια άτινα καί έφαΐνοντο ίπειδή τα κομβία τοθ ένδύματός τού ήσαν άνοικτά, 6 Προυβέριος εν παλαιόν χοντοτούφεκον τοθ ΙππικοΟ, έι Βαχορέλης μίαν καραμπΐναν, ό Κουρφειράκος έπέσειεν ύψω μένον £να όβελόν, έξ έκεΐνων οΐτινες έγκρύπτον ται είς ρσβδΐον ό ΦυλλΙδης σπάθην γυμνήν— ούτος δέ προηγεΐτο πάντων, άνακράζων.—Ζήτω ή ΠολωνΙα! (συνεχΐζεται) νισταται είς μίαν πολυ δΐθειά είσπνοήν. Κατά την είίπνοήν αΰ την 6 λάρυγξ πηγαίνει βαθύτερα 5 θώραξ διευρύνΐται χαί τό διά φραγμα χατε6α(νει. ΈπαχολουθεΤ δι, μετά την βαθείαν είσπνοήν, βραχεΤα είσπνοή. Κατ' αυτήν μπο ρεί νά συμβή νά χραδααθοθν αί φωνητιχαΐ χορδαί, χαί τοθτο φείλεται ό χαρακτηρισιιχός ή- χος πού συνοδεύει πολλάκις τό χάσμημα. Διά τού χααμήματος είσάγεται είς τούς πνεύμονας χαί τό «ίμα άφθονον οξυγόνον. Άπό 5λα αύιά βλέπομεν πόσον χρήαι μόν είς την λειτουργίαν τοθ δργα νι-σμοθ μας είνε τό χάσμημα, τό τόσον ποφεξηγημέναν άπό τάς άντι λήψεις πού διέπουν τούς ιύγενικοίι; ιρίπους χαί την χα>ήν συμττε
  λότερο στ]μεΐ3 τοθ ΜαλεβυζΕου
  χτιομένες οί Άσΐτες, δεΐπίζουν
  δλης τής επαρχίας. Πάνω ύψώ
  νονται πελώριοι οί όγχοι τής ό
  ροσειράς τοθ Ψηλορείτη μέ την
  πιρίφημη χορυφή τής Ά>αλθείας
  πού ή μυθολογιχή παράδοσις ίρί
  ζει τόπο θηλασμοθ χαί άνατροφή;
  τοθ θεοθ των θεών καί των άνθρώ
  πων Διός. Καί χάτω άπλώνεται ή
  ίπαρχία τοθ Μαλεβκζίοιι χαταπρϊ
  αινη, κατάφϋτη άπό άμπέλια, έλη
  ς χοί ίΐτωροφίρα, μέ τα ίλά-
  σπρα γραφιχά χωρία της, μέ τίς
  βαθύσκιες ρεμματιές καί μέ τούς
  κάμπους δπου £ μόχθος των
  άνθρώπων γονιμοποιιΐται α' εύχύ
  μους άρωματικούς χαρπΐΐις, 4νο
  μαατευ; α' δλον τόν χόσμο.
  Καί ίξω άπ' τό χωριό, ή (στο
  ριχή Μονή τοθ Γοργολαίνη, ουν
  εδεμίνη μέ τέαους θρύλους χαί
  ήρωϊσμ:ό;, ίρημη πιά, υπό διάλυ
  σιν, δπου ύΐτάρχει τώρα τό χίν
  τρον των άνχρριονυόντων τής Με
  ραρχίας Κρήτης χαί δποιι 50
  στραΐιδτες άαθενιχοΐ, ύττό την
  έπίβλεψί χαί την έπιστημονική
  περίθαλψι %*1 χαθοδήγησι τοθ ά·
  κούρασχου άνθ»πιάτ3ου, χ. Γ. Πά
  ηαμαατοράχτ], λαμπροθ ίπιστήμο
  νος καί οτρατιώτου, άναχτοθν διι
  νάμεις, επανευρι'οχουν την ιιγεία,
  την δρεξι χαί τή χαρούμενη διά
  θέσι. Γιατί τό Γοργολαΐνη άποτε
  λιί πραγματικά ίνα φυοκό σα
  νατίριο μέ τό ϋπέροχο χλΐμά τού
  ριφοράν.
  (συνεχίζεται)
  ι_
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής άπολότοο
  •Ηρακλειωτεβν.
  δλ·ν τ·ν
  Τό κεντρικώτερον των Άοηνών.
  βξασφαλίζει »λα τα
  ευχαρίστου δια-
  • Ανακαινιοββν κ«ί
  «λβ·νβκτήμ«τα της ανέσϊ«{
  βέρμανσις—λουτρα κ. λ. π.
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνβ
  τού σήματος.·
  ΦΙΣλΕ.3.
  τραπή ή Μονή είς ξενώνα χαί νά
  θ Έ
  ή ξ
  άπό την Έπιτροπή Τουρι
  σμοθ ώ; κίντρο παραθερισμοθ
  χαί περιηγήΌειος. θά ήΐαν μέγα
  λο τό χίρδβς χαί διά τόν τόπον
  μας χαί ιδία διά τα γύριο χωρ ά
  καί διά τού; ξένους πού διήρχον
  το εί; τό μίρος αύτό όλΐγες ί-
  στω ήμέρες.
  Άλλά πρωτίστως βεβαία χρειά
  ζεται νά εξασφαλισθή ταχτιχή δι*
  αύτοχινήτου σαγχοινων!α. Καί
  έλπίζεται δτι θά κατορθωθή συν
  τόμω;. "Η5η* Ιχει διανοιχθ^ ή ό-
  δίς Καί δέν δπολείπονται παρά
  τα τεχνιχά χαί ή αχυρόστριοσις.
  Προσφίβονται δέ νά ίργασθοθν οί
  χάτοιχοι διά Γ την αποπεράτωσιν
  τής βδοθ, ώΐτι, προχωροθσα έξ
  Άγίου Μύρωνος είς Άοίτες χαΐ
  ένΐεθθεν εί; Πρινια νά φθάση μί
  χοι τή; ,Άγία; Βχρβίρα; καί νά
  ένωθή μέ την κεντρικήν άρτηρίαν
  Ηρακλείου—Μεσσαράς."Οταν άπο
  περατωθή ή δδός αυτή, τότε δ-
  λόχληρος ή ίκαρχία Μαλεβυζίου
  θά αποκτήση ίξοδον πρός την Μισ
  σαρ£ν, θ' άναπ εύ θ' άθ
  ΟΙ ΆοΙτες δέ
  ρ η
  θ' άναπτυχθη
  χαί Πρινιβς χαί
  πρό πάντων τό Γοργολαΐνη θά χά
  ταστοθν χίντρα παραθεριομοθ προ
  αιτά εί; δλους. Καί θά χαρίζουν
  την υγεία είς τοΰς παραθεριστάς
  μέ τα δπίροχα φροθτα χαί τα
  ίχλεχτά τρόφιμά των χαί μέ χό
  άπαράμιλλο χλΐμά των.
  Γενική αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Άθήνβι—Πΐσματζόγλοι» 5
  43·ν Σύν)μα Πϊζικοϋ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό 43ον Σύν)μα Πεζικοϋ
  προκηούσσει δημόσιον επανα¬
  ληπτικόν μειοδοτικόν διαγωνι¬
  σμόν διά την επί εν έ τος ά
  νάδειξιν χορηγητοθ καυσοξύ-
  λων διά τάς ανάγκας τής
  Φρουράς Ηρακλείου.
  •Ο διαγωνισμός ενεργηθή
  σεται την Ιην Ιουλίου ημέ¬
  ραν Κυριακήν χαΐ ώραν 10—
  12 παρά τό καφενειον «Κέν
  τρον».Όροι συμφωνιών είσΐ
  κατατεθειμένοι είς τα γρα-
  φεϊα τής διαχειρίσεως τοθ
  Συν)τος καί Φρουραρχείου ών
  οί βουλόμενοι δύνανται νά
  λαμβάνωσι γνώσιν καθ" έκά ι
  σΐην.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό τιαρά τό Κέντρον καταστή·
  μα (κρώην κ. Έμμ. Μεθυμάκη) τε
  λεΐως ανακαινισθέν κάμνει προσε
  χώς Εναρξιν των εργασιών τού
  υπό νέαν διεύθυνσιν. "Ακρα περι
  ΙποΙησις καί καθαριότης θά διακρΐ
  ι νη τό κατάστημα ώστε νά Ικανο
  ! ιτοιηθπ καί ό δυσκολώτερος πε
  λάτης.
  —Ή λειτουργία των όχτα-
  ταξίων Λυχείων.
  Έξ άφορμής δημοσιευθιίση; ά
  νακριβοΰς είδήσεως δτι ή ϊναρ
  (ις τής λΐιτουργίας των οχτατκ
  |ίων λυκΕίΜν θά γίνη άπό τού
  σχολικοΰ ετους 1943-1944, άν·
  κοινώθη ύκό τοΰ ϋπουργιίου
  της Έθνιχης Παιδεία; ότι είς τα
  λύχβια αύτά Βά ϊΐααχδοΰν μκ
  βηταΐ άπόφοιτβι τοΰ νέου τύπβυ
  έξαταξίων γυμνασίων. τ« όπβϊα
  μόλις άπό τοΰ σχολιχβΰ ίτους
  1942-1943 θά ίχουν όλοχλπρωβή.
  ΟΙ μαθηταί των ηδη λειτουρ
  γοϋντ&ιν παλκιοΰ τύπου έξατα
  ϊίαν κλασσιχών γυμνασίων καί
  πρακτικών λυκΐί&ιν, άαοφοιτών
  τες, θά λάβουν «κολυτπριον πά
  ρέχον όιχαίωμα βίσαγΜνϋΐ είς
  τό Πανεΐχιστήμιον άνευ ίιηβχρί
  ώσεως φοιτήσβΜς είς τα νΐοδιορ
  γανούμενα λύχοα.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 27ην Ίουνίου βέλουν
  διαννχτερεύβΓΐ τα φαρμβχΐΐα Γ,
  Νκδαριωτόιχη καί Θεοδ. βεβύω
  ρίδη.
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣ!ΑΝ
  — Πειραματικαί καλλιέργει-
  αι καπνβΰ.
  τοϋ υπουργείον της Γεωρ
  ι γ'βς απεφασίσθη όπως καίτοι την
  ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οΐκΐα, ό εφετεινήν χαπνιχήν πβρΐοδβν
  Βός Πεδιάδος (καρά τό θέατρον
  Πουλακάκη).
  Ο ΙΑΤΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟ2ΗΜΑΤΑ ΕΑΡΔΙΑΣ
  Κβ,ρδ.βλβγ,χβΟ 8«ΓνΙο* τπί Α'
  Π«ν.«,στημί·υ 'ΑΒε,νβν.
  Τ Ε. Ίατροί τβδ
  Ι1«β.λβγ.χής Κλ,ν,χής
  έν τώ Ιατρεΐφ τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μογ ΚΧινιϊΐΚ ^^^ ™™ Π^
  Βολά. καθ" εκάστην 8-12 π. μ. 3-/ μ. μ.
  •Αριβ. τηλεφ. 8.25
  ^.ΗΙΗΙΙΙΙ»! ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗ»
  ΙΠΛΑΓΠΓΓΈ5:
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
  εις το0 ημισμένοϋ
  . Π
  νςζ
  έργοστασΐου
  λου. καί πωλούνιο
  κα1 ^^
  Γ
  συναγωννομο0
  άντιπροσώ-
  Πρΐν
  μσς·
  1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙ
  ίΚιί _
  ΙΗΙΙΙΙΜΙΒΠΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙ-·"-"^^
  ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΑΥΤΕΑΕΙΑ
  ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΑΝΑΧΟΡΗΣΕ1Σ ΑΙ' ΑΘΗΝΑΣ
  Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 καί 30 π. μ.
  'ΕττΙσης Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ.
  'Ακριβής ώρα άφΐζεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Είς τβ ένταδβα Πρακτβρϊϊβν έκδίδβνται ·1σιτπρ« Λ' *λας τβ}ς Έλλην··
  ·ΑεοβπβΡΙκαί ΥΡ«μμ*ί »*«» *ν σ»ν.χ»ί« δι* ·λα5 τάς ΕύρΜπαϊχας τοιαύτας
  τ.ν τ.π.ν τα προ.ρ.ομ.8
  Άρ. Τηλ. β-15
  γίνη πειραματική καλλιέρνειβτ
  καπνοθ «Βιρτζίνια» είς μεγάλην
  έκτασιν. Την πειραματιχήν ταύ
  την καλλιέργειαν Θά άνειλάβα
  τό χαπνελογιχόν Ινστιτοΰτον,
  την ιίιοχειριατικήν δέ η 'Λγρβτι
  κπΤράπίζα είς την οποίαν καί διε
  βιβάσβη η σχετιχπ πίστΜβις/
  —Ό νέος ναυτιχβς ποινικός
  κώοιξ.
  Υπό τής αρμοδίας νομοπβρβ
  ακευαιατιχής έπιτροπης έπβρκτώβη
  ή έΐχεξιργααία τού νέου ναυτιχού
  ί ποινΐΜθΰ κώδιχοςχαΐέχαταρτιομβς
  σχετιχοΰ νομοσχεδίου τό οποίον
  ' καί θά τεθή ύπ' όψιν των άρμοίί
  ών υιτουργών. Ό νέος ποινΐΜβς
  ικώδιξ βά τεθή είς εφαρμογήν
  συντόμως.
  — Αρχαιρεσίαι Συλλέγβυ.
  Γενομένων πρβχθές άρχβιρε
  σιών τού Προοδευτικβύ Συλλβ
  νού Καββουσίου έξίλέγηοαν: Ορό
  ΐδρος ο κ. Στυλ. Πλακαντωνά
  κης, 'Αντιπρόϊίρος ό. χ. Γ. Πετ
  λιουδάκης. Ταμίας ό χ. Μβν*λ.
  Δερμιτζάκης, Γβν. Γραμματεύς ο
  χ. Χρ. Γιαντζάκης καί μέλη τού
  έποπτιχοΰ οί χ. χ. Γβώργ. Σουρ
  γιαδάχτκ, Ανδρ. Λερμιτζάκης
  χαί Άλχιβιάδης ΛαηόχΗβ,τοιντβι
  κης.
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΪ ΑβΗΝΑΧΒ
  Πλησίον ϊτκβ. Νονκοτηράκι
  Παρέχη π*ο«ν κληροφορΐ·
  «ν η διευχβλυνοιν (ατριχης
  φύσεως, είς τούς είς 'ΑΒιίνβις
  μεταβκίνοντας άοβϊνεΐς βυμ*
  κολίτβις τβν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οΐναποθήχη
  (θτΕβα) μέ δαρέλια χωρητικότητος
  45.000 δχ.
  Πληροφορίαι είς τα Γ
  χ, Α. Γ. Καλοκαιρινό*.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΓϊΟΡΘΩΣΙΣ
  Πραοΐσ Τρίτης
  27 Ίουνίου 1939
  120 Ώρα
  ΚΑΙ ΟΑΑΙΙ
  ΕΠΕΙΣ0Α1Α ΕΙΣ ΤΙ£Μ ΤΣΙΝ;
  ΑΗΕΙΑΑΙΤΟΗΙΑΙΟΙΟΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤ1ΛΙ·ΙΗ ΙΛΟΙ
  111 «[Μ ΠΙΙΠίΙΙ» ΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ * β Ίουνίου (τού άντ*·
  ποκριτοΰ μας). — Άνεπιβεβαίωτοι εί-
  δήσεις έκ τής "Απω Άνατολής λέγουν
  ότι είς Τιέν—Ταίν, συνέβησαν νέα έ-
  «ειβόοια μεταξύ "Αγγλων καί Ίαπώ·
  νων.
  Κατά τάς ιδίας είδήσεις ή Ίαπωνία
  άπειλεϊ νά καταλάβη όλας τας άγγλικας
  έκχωρήσεις είς την Κίναν καί γενικώς
  παρουσιάζεται καί πάλιν άδιάλλακτος
  άπέναντι των "Αγγλων.
  Η ΜΟΣΧΑ ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΕΙ
  ΤΑΣΟΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΤΟΝΙΑΠΩΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΑ! ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΪΡΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ *«5 β Ίουνίου (τού άντα·
  «οχριτού μας.)—Ανακοινωθέν τού σο-
  β
  μς)
  πρακτορείου «Τάς» άναβκευά-
  ζει τά(, πληροφορίας των Ίαπώνων περί
  καταρρίψεως ηολλών σοβιετικών άερο·
  ηλάνων. Είς τό ανακοινωθέν τονίζεται
  ΐ>ϊΐ έγιναν άεροκοριναί έπιθρομαί των
  Ίαπώνων είς τό Εδαφος τής έξωτερικής
  Μογγολίας άλλ' ότι τελικώς αυται άπε
  κρούσθησαν, καταρριφθέντων περισσοτέ¬
  ρων ίαπωνικών άεροπλάνων. Διαψ»ύ·
  δονται έπίσης καί άλλαι τίνες λεπτομέ¬
  ρειαι «ναφερθεΐσαι υπό των Ίαπώνων
  έν σχέσει μέ την κατάστασιν είς την
  μογγολομαντζουριανήν μεθόριον.
  β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ Ο ΔΐΜΧΟΣ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΝ
  Βί ΑΜϋΧΒΡΗΙΟΥΗ Α1Α ΤΗΜ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «6 Ίουνίου (τού άντ*·
  ποκριτού μας).— Ό Βασιλεύς χαΐ ό
  Διάδοχος παρακολουθήσαντες ώς γνω¬
  στόν τα γυμνάσια τού στόλου μεταβαί-
  νούν ήδη είς Κέρκυραν. Έκ Κερκύ¬
  ρας έπιβιβαζόμενοι τού τουριστικοΰ ά
  τμοπλοίου «'Έλλάς» θέλουν μεταβή
  είς Ιταλίαν ινα παραστούν είς τούς
  γάμους τής πριγκηπίασης Έίρήνης.
  Ο ΠΡΟ8ΥΠ0ΥΡΓ0Σ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΕΠΕΣΤΡ£Ψ£Η ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2<> Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός κ.
  Ί- Μεταξάς παρανολουθήσας τα γυμνά
  σία τής ναυτικής μοίρας επέστρεψεν είς
  Πειραια έπιβαίνων τού άντιτορπιλλι·
  κου «Βασιλεύς Γεώργιος».
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙ ΤίΝ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ
  Δ01ΙλΐΛΙ * β Ίουνίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Άπό χθές ήρχισαν
  αί εργασίαι τής συνελεύσεως των ίατρι-
  κων συλλόγων έξετασθέντων διαφόρων
  ζητημάτων ένδιαφερόντων τούς ίατρούς.
  ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ Ο ΠΙΝΑΞ ΠΡΟΑΓΟΓΟΝ
  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΤ.Τ.
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Ίουνίου (τοβ άντα
  ποκριτοΰ μας).-- Κατηρτίσθη καί ύπε
  βλήθη πρός τόν αρμόδιον ύφυπουργόν
  πρός έγκρισιν, ό πίναξ των προαγωγών
  των ύπαλλήλων των Τ.Τ.Τ.
  ΠΟΤΕ ΟΑ ΠΕΡΑΤΟΘΟΥΝ
  ΑΙ ΕΞΕΤΑίΕΙΪ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
  Νέαι ύττ.οχωρησεις της Αγγλίας
  πρός την Σοβιετικήν Ρωσσίαν.
  ΡΩΜΗ 26 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσία).—Κατ' είδήσεις έκ Σαγ
  κάης αί ίαπωνικσί αρχαί τοΟ
  Σούα Τόου απηγόρευσεν είς
  τούς "Αγγλους πλοιάρχους
  νά άποβιβάσουν τα έμπορεύ
  ματά των καί τουτο διότι
  τα πλοϊά των εισήλθον είς
  τόν λιμένα χωρίς νά ύποβλη
  θώσινείς τάς διατυτΐώσεις τάς
  οποίας άπήτησαν αί ίσπωνι
  καί αρχαί.
  —*Εξ ίαπωνικής πηγής αγ
  γέλλεται καί άλλη άερομαχΐα
  είς χά ρωσσομαντζουρ ανά
  σύνορα. Δεκαπέντε ίαπωνικά
  άεοοπλάνα περιπολοθντα ευ¬
  ρέθησαν άντιμέτωπα σοβιετι
  κων τοιούτων των οποίων ό ά
  ριθμός δέν εξηκριβώθη. Έ
  πηκολουθησεν άερομαχία καθ*
  νν 3 άεροπλάνα των Ρώσσων
  κατερρ'ψθησαν. Τα λοιπά έ
  τράπησαν είς φυγήν.
  ΡΩΜΗ 26 Ίουνίου (16. ύπη
  ρεσία).—Αίτεχνικαί συνομιλίαι
  των αξιωματικών των έπιτε
  λείων Γαλλίας καί Αγγλίας
  είς Σιγκαπούρην έληξαν μέ
  ττλήοη εκατέρωθεν συμφωνίαν.
  —Μεγάλη σύγχυσις έπικρα
  τεΐ άκόμη είς Λονδίνον έκ
  των τρομοκρατικόν άποπει
  ρών τοΟ παρελθόντος Σαββά
  είς διάφορα σημεΐα τής άγγλι φιτΐι μέ μΐσος εναντίον τοΟ
  κης πρωτευούσης τραυμστί
  σασαι 40 άτομα, έξ ών τινά
  βαρέως είς τούς
  Είς την αγγλικήν
  οφθαλμούς,
  κυβέρνησιν
  υπεβλήθη αίτησις των Ίρλσν-
  δών δημοκρατίαν |ζητούντων
  την πλήρη ανεξαρτησίαν τής
  χώρας των.
  ΙΪΧΥΡΟΤΑΤΟΣ ΣΕΙίΜΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ίουνίου ((δ.
  ύπηρεσΐα).— Κατ' είδήσεις έκ
  Σάν Φραγκΐσκο (σχυρότατος
  σεισμός έλσβε χώραν καθ"
  8λον τό μήκος τής πρός τόν
  Ειρηνικόν παραλΐας ό οποίος
  δμως δέν προεκάλεσεν οΰτε
  θύματα, ου τε μεγάλας ζημΐ
  άς.
  Η ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ
  ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
  ΡΩΜΗ 26 Ίουνίου (Ιδ. ύ~η
  ρεσίσ). — Είς τό γεθμα τό ο¬
  ποίον εδόθη είς Μόναχον πρός
  τιμήν των Ίταλών παλαιών
  πολεμιστών ό Φύρερ προιτΐ-
  νων πσρετήρησεν ότι ή επί¬
  σκεψις των Ίταλών παλαιών
  πολεμιστών είς Γερμανίαν συμ
  τιίπτει μέ μίαν κρίσιμον περίο
  τού. Έξ βόμβαι έξερράγησαν δόν καθ' ήν είς κόσμος στρέ
  φασισμοϋ καί τοΟ έθνικοσοσι
  σλισμοθ, των δύο μεγάλον
  ίδεολογικών στρατών, οί ό·
  ποΐοι βαδίζουν ηνωμένοι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηθϊσο).—Αί νέαι πρός τόν
  κ. Στράγκ οδηγίαι τής άγγλι·
  κης κυβερνήσεως είναι σχετι
  κσί μέ την αυτόματον έγγύη
  σιν των βσλτικών κρα-
  τβν.
  Οί ανταποκριταί των γαλλι
  κων εφημερίδων τηλεγραφοθν
  εκ Λονδίνου δτι οί άγγλικοΐ
  κύκλοι εΤνβ τής γνώμης δτι
  εάν τό Λονδίνον καί οί Παρί
  σιοι ηκολούθουν τάς ύττοδεί
  ζεις των έν Μόσχα άντιπρο·
  σώπων των ή συμφωνία δέν
  θά έβράδυνεν νά επέλθη.
  Ό «Φιγκαρώ» γράφει έξ άλ
  λου 8τι ή αγγλικη κυβέρνη
  σις" προβαίνει καί είς νέας πά
  ραχωρήσεις πρός την Μόσχαν
  διότι ύπάρχουν πληοοφορί
  αι δτι ή Γερμανία επρότεινεν
  είς τα Σοβιέτ νά διεξαγάγουν
  όμοθ μέ τάς προσεχεΐς οίκο
  νομικής φύσεως συνομιλίας
  καί πολιτικής φύσεως τοιαύ¬
  τας δι' εύρυΐέραν συνεργασί
  αν Γερμανίας καί Σοβιέτ.
  Δηλώσεις τού κ. Τσάμπερλαιν
  διά την έν *Απω Ανατολή κατάστασιν.
  ΡΩΜΗ 26 Ίουνΐου (ίδ. ύπη
  ρεσ(α).—Κατ' είδήσεις έκ Σαγ
  κάης ή κυβέρνησις τοΟ Τόκιο
  άνσμένει έκθεσιν έκ Τιέν Τσίν
  επί των έκεΐ γεγονότων διά
  νά απαντήση είς τάς άγγλι
  κάς διαμαρτυρίας διότι φρονεί
  ότι ύπερβάλλονται τα περί
  κσκοποιήσεων "Αγγλων υπό
  Ίαπώνων, ώς" ίσχυρίζονται αί
  αγγλικαί αρχαί τοΟ Τιέν Τσίν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Ίουνίου
  (Ιδ. ύπηρεσία).— Άπό χθές
  έπικρατεΐ έκ νέου αίσιοδοξία
  είς Λονδίνον διά τα Ίαπωνι¬
  κά. Οί άγγλικοί κύκλοι συζη
  τοθν ώς πιθανήν την έναρ
  ξιν διαπραγματεύσεων μετά
  τής Ίαπωνίας, δέν εγνώσθη
  δμως ποίον βάσιν είνε δυνα
  τόν νά έχουν οί διαπραγμα
  τεύσεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ίουνίου (Ιδ.
  ύπηρεσία) — Οί «Τάϊμς» είς
  τό σημερινόν άρθρον των έν
  σχέσει μέ τάς τελευταίως δια
  τυπωθεΐσας γερμανικάς άπει
  λάς, τονίζουν δτιοί Γερμανοί
  αΐτινες ίσχυρΐζονται δτι παρήκ
  μασεν ή Αγγλικη ούτοκρατο
  ρία, πρέπει νά γνωρΐζουν «ότι
  τό μπουλντώκ δέν γαυγΐζει
  ττροτοΰδ αγκώση καί οταν δαγ
  κώση δέν φεύγει» Ένσυνεχεία
  άναφέρουν τα εξής: «Τό ονει
  ρον μιδς μακράς είρηνικής πε-
  ριόδου θά μείνη όνειρον, ώς
  είπεν ό κ. Τσάμπερλαιν, έ
  άν, ή Γερμανία συνεχίση την
  Ιδίαν πάντοτβ τακτικήν της».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Ίουνίου (ίδ.
  ϋπηρεσία). — Είςτήν άπογευμα
  τινήν συνεδρίασιν τής Βουλής
  των Κοινοτήτων ΰπεβλήθη-
  σαν πολυάριθμοι έπερωτή
  σεις υπό τής άντιπολιτεύσε
  ως (έν οΤς των κ. κ. Χέντερ
  σον καί τΗντεν) διά την κα
  τάστασιν είς την Άπω Α¬
  νατολήν.
  Ό 'Άγγλος πρωθυπουργός
  εδήλωσεν δτι ή κατάστασις
  είς Τσιέν—Τσΐν δέν ήλλαξεν.
  Πολύ ολίγοι διέρχονται τα 8
  ρια τής Άγγλικής έκχωρήσε
  ως ετόνισεν ό κ. Τσάμπερλαιν.
  «Πρέπει μάλιστα ν ά προσθέ
  σω, εσυνέχισεν, 8τι έπανε·
  λήφθησαν πολλά θλιβερά
  έπεισόδια είς βάρος τής Αγ
  γλίας».
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άνεφέρ
  θη κατόπιν είς τα άγγλοσοβιε
  τικά καί τάς έ π' αυτών ένερ
  γείσς τής άγγλικής κυβερνή
  σεως.
  ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΙ
  ΣΧΟΛΙΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Την παρελθοθσαν Κυριακήν δι·
  εξήχθησαν σημΐιώσαοαι εξαιρετι¬
  κήν επιτυχίαν αί έορταί των Δή-
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ενώπιον πυκνοτάτου άκρο|νώσεως τής Νεολαίας Ήρα
  ατηρίου εδόθη προχθές τήν|Κλείου. Κατ' αυτήν παρέστη
  πρωΐαν είς τόν κινηματογρά | σαν πλήν των τοπικών άρ
  ηρ
  Πουλακάκη ή προαγγελ
  μοτιχών Σχολείων Ηρακλείου «Σ' θετσα διάλεξις τής φαλαγγι
  οργανοθεΐσι» επί τή ληξει τοθ ( 6(δ Έλεονώρα<: σχολιχοθ έτους.Καί είς τα 8 *~ χ ή μοτιχά σχολεΐα τής πόλεως δσον χαί είς τάεσχολεΐα των προαστεΐ- ών Χρυσοπηγής, Πόρου, Νίων Βρυούλλων, Νίας ΆλικαρνασσοΟ, Άτσαλένιου καί Μασταμπά συνέρ ριυσαν κατά εκατοντάδας οί γο- νεΐς καί οί χηδεμόνες τωνμαθητών καί παρηκολούθησαν τάς δοθείσας σχολικάς εορτάς χατά τάς οποίας ωμίλησαν επί τή λήξει των μαθη- μάτων καί οί διευθυνταί των δια φόρων σχολείων. Έψάλησαν ακο¬ λούθως υπό των μαθητών οί Ομνοι τής 4ης Αυγούστου κα.1 τής Νοε· λαίας μιθ' δ έλαβον χώραν έκτε λίσεις μικρων κωμωδιών, μονολό γων, άπαγγελιών, διαλόγων καί ποιημάτων έπισφραγισθεισών καί πάλιν των Ιορτών μέ τόν υμνον τής νεολαίας. Είς την μχθήτριαν τ&Ο 8>υ ΔημοτικοΟ σχολείου Χρι-
  αοθλαν Ζ»χ. Τσικριτσή άπενεμή
  θτ} επί τή λήξει τοθ οχολικόθ £
  τους ΙΟΟδραχμον βραβείον διά
  την έπιμίλιιαν χαί τό ήθός
  της διατΐθέν υπο τοθ καθηγητού"
  τής θιολογίας έν Βρυξέλλαις χ.
  Γεωργ. Βουρλάχη. Ή βραβευθεϊ
  σα διίθεσε τα χρήματα υπέρ ά
  πόρου ουμμαθητρίας της. Έν ίδιαι
  ί επίσης τελετή έλαβε χώραν
  ή σχολική έορτή τοθ ΔημοτιχοΟ
  αχολείου τοθ Όρφ
  ία τοθ Δημαρχου
  χ.
  Δή
  ή
  μάκη μέ θέμσ: «Ή συμβολή
  τής γυναικός είς τόν πολιτι
  σμόν. 'Η διάλεξις αυτή ά
  ποτελεΐ ώς έξηγγέλθη την
  πρώτην σειράς διαλέξεων έ
  θνικοό περιεχομένου ώργανου
  μένων υπό τής Έθν. Όργα
  χών καί ό παρεπιδημών είς
  την πόλιν μας Μέραρχος
  Κρήτης ύπθστράιηγος κ. Πά
  παστεργΐου καθώς καί ό Σε
  βασμιώτατος Μητροπολίτης
  Κρήτης κ. Τιμόθεος. Είς την
  διάλεξιν παρίστατο έπίσης ή
  δημοτικήφιλαρμονική άνακρού
  σασα τούς βμνους τής 4ης Αΰ
  γούστου καί τής Νεολαίας.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝ)ΦΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ
  Ό Έφοροο Διεθνών Σχέσε
  ών τοθ Σώματος Άγγλων
  Προσκόπων έν Λονδίνφ κ.
  Ριχάρδος Φρόστ, δι' έπιστο-
  λής τού πρός τόν περιφερεια
  κόν "Εφορον Προσκόπων Ή
  ρακλείου κ. Στυλ. Κατεχάκην
  έκφράζει τάς θερμάς εύ
  ΟΙ ΜΕΣΙΤΑΙ
  ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  τήςξΐευθύναιως τοθ
  Έπιμελητηρίου ουν
  ή δ
  μ
  Εμπορικώ
  θ
  μ μηηρ
  ήλθε προχθίς ή σχεδόν δλομέλεια
  των Μεσιτών Άστικών Συμβάσε¬
  ως νομοθ Ηρακλείου καί άνασυν
  έστησε τό έπαγγελματιχόν αύ
  τής σωματείον, προέβη δέ χαί
  είς άρχαιρεσίας άναίείξασα ταχτι
  χαρισιίας τοθ Σώματος διά Ι χον μέν Πρόεδρον τόν χ. Δρ. Κου
  τάς περιποιήσεις τάς γενομέ βιδάχην χαί άναπληοωματιχόν
  νας είς τούς έπισκεφθέντας
  την πόλιν μας Άγγλους
  Προσκόπους κατά τόν παρελ
  θόντα Απρίλιον καί αΐτινες
  συνετέλεσαν ώστε ή διάβασις
  των έκ Κρήτης νά τούς μείνη
  άλησμόνητος.
  ΘΕΣΣΙΑΟΝΙΚΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ
  ΘΛ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΪΊΓΓΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  Κατά πληροφορίας πρός τό
  γραφείον τί)ς Τοπικής Έπιτρο
  πής ΤουρισμοΟ Ηρακλείου έν
  1Ιοολί°υ
  ΑΘΗΝΑΙ
  Ίουνίου (τού άντα
  μελών τοθ Όμίλου
  λ Θ
  ποκριτού μσις)—Υπό τού ύπουργείου »®ν Δημοτιχιον σχολείων χ. Ί. λαΤρών Θεσσαλονίκης πρός έ
  τής Παιδείχς διετάχθη όπως τα άστικα Β^λέργα. Παρτ5μοιαι ίορταί Ιλα πίσκ£ψιν των άρχαιόλογικών
  σχολεΐα περοιτώαουν τας έξετάαεις *{> δόν χώραν χαΐείς δλα τβ σχολιί» ίστορικών καί ΦυσιολατρικΦν
  των μέχρι των αρχών τού Ιουλίου. |τοΟ νομοθ Ήρβχλιίου. 'μΐρών τής νήσου.
  τόν χ. Βασίλειον Παηαδάχην
  γραμματέα τόν χ. Θ. Βχσιλογαμ
  βράκην χαί άναπληρωματιχόν των
  χ. Γ. Άθανααάχην χαίΐαμίαν τδν
  χ. Γ. Τσιχλήν.
  Ο κ. ΑΗΜΑΡΧΟΣ__ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ανεχώρησε χθές ^άεροπο
  ρικώς είς Αθήνας ό Δήμαρ
  χος Ηρακλείου κ. Μηνάς
  Γεωργιάδης.
  ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ
  Κατά τόν προχθεσινόν πό
  δοσφαιρικόν άγωνα μεταξύ
  των όμάδων «Ηρακλέους»
  καί «ΌλυμπιακοΟ» νικήτρια
  ανεδείχθη ή πρώτη διά τερμά
  των 7—2-
  ΟΙ ΤΑΪΜΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
  ΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΛλϊΚΗΣ Α1ΑΦ0ΤΙΣΕ0Σ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΓΑΥΠΖΕΙ
  ΑΛΛΑ ΑΑΓΚΑΝΕΙ ΚΑΙΡΙΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 86 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Έκ Λονδίνου τηλε-
  γραφοΰν ότι οί «Τάϊμς» άπαντώσιν είς
  σημερινόν άρθρον αυτών πρός τόν Δρ»
  Γκαΐμπελς, όστις απαντών είς τόν κ.
  Τσάμπερλαιν, ετόνισεν ότι ή Γερμα¬
  νία εΐ'ε άήττητος.
  Ό άρθρογράγος άναφερόμενος είς
  τόν λόγον τούτον τού Γερμανοΰ υπουρ-
  γοΦ επί τής Λαϊ«ή; Διαφωτίαεως, τονί-
  ζει ότι ή Γερμανία θά καταπλαγή άπό
  την νέαν αγγλικήν πολιτικήν. «Τό
  μπουλντώκ, έπιλέγει χαρακτηριστικώς
  ό γράφων, δέν γαυγίζεΐ πλέον άλλά δαγ
  κάνει αποφασιστικώς καί καιρίως, οΰ-
  τως ώστε νά προκαλή ^πληγήν ή όι«οίιχ
  δυσκόλως έπουλώνεται».
  ΑΚΑΡΠΟΙ ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΙ ΓΑΛΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚ/Μ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΝΕΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 2β Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι άναφέρουν ότι αί άγγλοσοβιετικαΐ
  διαπραγματεύσεις βυνεχίζονται εισέτι ά-
  καρποι. Έν τω ι>·ταξΰ είς Λονδίνον α¬
  πεστάλησαν νέαι οδηγίαι «τρός τόν έν
  τή σοβιετική πρωΐευούση έκτακτον άπε·
  σταλμένον τής Λΐεγάλης Βρεττανίας κ.
  Στράγκ.
  ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΠΜΜ ΜΠΜ1
  ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΙΙΝ 1136 Ίουνίόυ (τού άντα·
  ποκριτού μας)· — Υπό των βιηλωματι-
  κών κύκλων θεωρείτακ ίδεβλΐτέρας σημα-
  βίας διά την εξέλιξιν τού βινοϊαπωνικού
  πολέμου ή ύπογραφεΐσα ·υνθήκη Κί-
  νας—-Σοβιέτ διά τής οποίας διακανονί-
  ζεται ιδίως ή αύξησις τής παιροχής πο·
  λεμικού ύλικού είς την κινεζΐκήν δημο¬
  κρατίαν πρός συνέχισιν τού πολέμου ε¬
  ναντίον τής Ίαπωνίας.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΖΕΥΓΟΪ ΟΥΐΝΛΣΟΡ
  ΟΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΪΗ ΑΗΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Βεβαιούται ότι τό
  ζεΰγος των δουκών τού Ούΐνββωρ θέλει
  ταξιδεύση είς την Ισπανίαν, μεταβαί-
  νον αρχικώς είς την Βαρκελώνην.
  ΕΙΣ ΙΤΑΛΟΥ, ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΣ
  ΡΩΜΗ 96 Ίουνίου (ίβ. ύπηρε¬
  σία).—Είς έπισκεφθέντας την Γερμανί¬
  αν πεντακοσίους παλαιούς πολεμιστάς
  τής Ιταλίας επεφυλάχθη ένθουαΐώδης
  ύπαοοχή. Είς Μόναχον όπου μετέβη¬
  σαν χθές κατέθεσαν στέφανον είς τό μνη-
  μείον των πεσόντων κατά τόν μέγαν πό¬
  λεμον. Είς την βαυαρικήν πρωτεύου¬
  σαν μετέβη επί τούτω ό Φύρερ πρός
  τόν οποίον εγένετο η παρουσίααια. των
  Ίταλών. Είς γεΰμα παρατεθέν πρός
  τιμήν των αντηλλάγησαν θερμοί λόγοι,
  έξυμνήσαντες την σταθερότητα τής φι·
  λ(ας Γερμανίας χαί Ιταλίας.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ ΛΑΒΗ ΑΝΤΙιΙΝΑ
  ΕΗΑΗΤΙΟΗ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ * β ΊουνίθΟ (ίβ.
  ύπηρεσία)-— Τό πρακτορείον Ρώυτερ
  μεταδίδει ότι ή αγγλικη κυβέρνησις Θ*
  λάβη άντίποινα εναντίον τής Ίαπωνίας
  είς περίπτωσιν καθ' ήν αυτή ήθελε ε¬
  ξακολουθήση τόν άποχλειαμόν] είς Τιέν
  Τβίν. Είς σχετικάς δηλώσεις θα προβή
  σήμερον ενώπιον τής Βουλής των Κοι·
  νοτήτων ό κ. Ταάμπερλαιν.