9747

Αριθμός τεύχους

119

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ηεν νομίζομεν δτι υπάρχει λόγος ν1 «μφιβάλλϊ) κα·
  νείς ότι αί μελλοντικαί εκλογαί έν Ελλάδι θά διρ-
  ξαχθοϋν κατά τρόπον ελεύθερον καί έντιμον. Πάντως
  ό σκοπός τής Βρεττανικής Κυβερνήσεως είναι νά εξα¬
  σφαλίση την τιμίαν καί ελευθέραν διεξογωγήν των έκ-
  λογών».
  [Οί «Τάϊμς» τοϋ Λονδίνου]
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ" άρ. 4-55
  " . 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ1ΊΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 119
  ΠΕΜΠΤΗ.15 Μαρτίου 1945_
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΧΥΝΤΑ8ΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Η ΗΓΡΟΤΙΚΗ ΒΣΦΛΛΕΙΛ
  Τελευταίως ακούονται άπό
  παντοθ παράπονα γιά τό ζήτη-
  μα τής άγροτικής ασφαλείας.
  Ή υπόθεσις αυτή πρέπει νά ά-
  πασχολήση, σοβαρώς τάς άρμο
  δίους αρχάς, διότι πραγματικά
  άπό τής έχθρικής κατοχής καί
  εντέυθεν καθώς καί σήμερον ά-
  κόμη, άγροτική άσφάλεια κατ'
  θυσίαν δέν ύπάρχει. 'Η κατά¬
  στασις αυτή είναι δντως λυπη-
  ρά τοσούτον μάλλον καθ" δσον,
  μετά την αποχώρησιν τοΰ έχ·
  θροθ οί πάντες ήλπιζον δτι επί
  τέλους θά ετίθετο τέρμα στήν
  άναρχΐα πού έπικρατεΐ πάνω
  στό ζήτημα τής άγροζημίας.
  Δυστυχώς ή κακή !ξις των
  έτών τής κατοχής, καθ α
  ή κατάργησις πάσης έννοίας
  τοθ κράτους καί δικαιοσύνης,
  ή άσυδοσΐα καί ή άγροτική ά-
  ναρχία ήσαν τα κύρια γνωρΐ-
  σματα τής έποχής έκείνης, ου¬
  δόλως εσημείωσεν ϋφεσιν, καί
  αντιθέτως ή κατάστασις άπό
  τής πλευρδς αυτής χειροτε-
  ρεώει, καΐ τό κακό προϊόντος
  τοθ χρόνου μεγαλώνει.
  Οί δυστυχεΐς γεωργοί καί οί
  παντός εΐδους καλλιεργηταί
  τοθ άγροθ μετά μεγΐστου πό
  νού παρακολουθοΰν την καθη¬
  μερινήν φθοράν τοΰ κόπου των,
  των προϊόντων των, καί τής πε
  ριουσΐας των, χωρΐς νά γνωρί-
  ζουν πού θά άπευθύνουν ίκέτι-
  δα φωνήν προστασΐας.
  Είςώρισμένας περιοχάς είναι
  νά κλαίη κανείς βλέπων, δι' δτι
  ΐίς βάρος τής γεωργίας, τής
  ίδιοκτησΐας καΐ γενικώτεροντής
  Έθνικής οίκονομίας γίνεται.
  Είς τόν καθημερινόν τύπον
  διάβασα τελευταίως δημοσιεύ
  ιματα διαφόρων οΐτινες διεκτρα
  γωδοθν την κατάστασιν αυτήν,
  άλλ' είς ουδέν των δημοσιεύ
  μάτων τούτων εΤδα νά ύποδει-
  κνΰωνται καί ωρισμένα μέτρα
  πρός περιστολήν τοθ κακοθ.
  Έγώ έν τούτοις γνώστης των
  άγροτικών πραγμάτων, καί έν-
  διαφερόμενος, άμέσως δι' δλα
  τα αφορώντα τόν άγρότην ζη-
  τήματα, θέλω ύποδεΐξει μέτρα
  τινά τα όποΐα κατά την ιδικήν
  μου αντίληψιν, εάν δέν είναι
  τό άλφα καί τό ώμέγα τής θε·
  ραπείας τοϋ κακοϋ, τουλάχι¬
  στον θά συντελέσουν, καί τό
  πιστεύω αύτό απολύτως, είς
  την έν μέρει διόρθωσιν τής κρα
  τούσης ανωμάλου καταστάσε
  ως, καί συγχρόνως θά άποτελέ
  σουν τό πρώτον βήμα διά την
  παγίωσιν τής άγροτικής ασφα¬
  λείας.
  Καί πρώτον, άγροτική άσφά¬
  λεια θά πή άγροφύλακες, καί
  ΛγροφύλακΕς, ούσιαστικώς δέν
  ύπάρχουν,δχι διότιτοιοθτοι δένέ
  χούν διορισθεϊ,άλλά διότι έκτών
  διορισθέντων έλάχιστοι έκτε-
  λοθν εύσυνκιδήτως τό καθήκον
  των. Τό γιατί τό όμολογοθν καί
  ϊδιοΐ" δέν μάς πληρώνουν σοθ
  άπαντοΰν, δέν μδς δίδουν τίπο-
  τε πώς θέλετε νά έργασθώμεν;
  Πράγματι ουδείς έκ τούτων έ¬
  λαβε άπό τετραμήνου, καΐ πλέ
  όν, περισσότερον τού ενός καΐ
  ήμίσεος χιλιοδράχμου, είς ου¬
  δένα εδόθη Ιστω καί έ"να ύπο-
  κάμισον, έστω καΐ εν ζεΰγος
  σόλες γιά νά μποροθν νά περι-
  έρχωνται τούς κάμπους καί τα
  βοονά καΐ νά προστατεύουν
  τάς περιουσίας καί την καλλι¬
  έργειαν τοθ κόσμου. Πώς θέλο
  μέν νά εχωμεν έν τοιαύτη περι,
  πτώσει άγροτικήν ασφάλειαν
  άφοΰ τα εντεταλμένα πρός τοθ
  το δργανα είναι γυμνα καί ά-
  νυπόδητα καΐ μ' άδειανό τό στο
  μάχΐ; Πώς θά ^'ζητηθοΰν εύθύ-
  ναι καΐ θ« άπειληθοθν μέ κυ-
  ρώσεις καί έκ μέρους των γεωρ
  γών καΐ έκ μέρους των προ ι¬
  σταμένων των, καΐ πώς νά μή
  μ*εροληπτοΰν καί νά μή δωροδο
  κοθνταιτά τοιαθταδργαναάφοθ
  πεινοθν καί γυμνητεύουν; Καΐ
  έν προκειμένω ή γνωστή παροι
  μία δέν πίπτει έ'ξω «νηστικό
  άρκοΰδι δέν χορεύει».
  "Ας μεριμνήσουν οί ΰπεύθυ-
  νοι καί άρμόδιοι διά την βελτί¬
  ωσιν των δρων τής ζωής των
  άγροφυλάκων, άς <*>ροντίσουν
  νάδοθοΰν,δπως καίείς τούς χω-
  ροφύλακας, έπαρκής μισθός,
  ενδυμα, ύπόδησις καΐ τροφή,
  καΐ τότε άς άξιώσουν άπό τα
  δργανα αύτά την πιστήν εκτέ¬
  λεσιν τοϋ καθήκοντός των. Ό
  ταν ίκανοποιηθοθν αί δίκαιαι
  αξιώσεις των αυτομάτως θά έ-
  πιδοθοθν μετά ζήλου είς τό κα¬
  θήκον τους καί τό έπιδιωκόμε-
  νον άποτέλεσμα θά επέλθη τα
  χέως. "Αλλως τε τα δργανα
  άγροφυλακής άπό απόψεως
  προορισμοϋ ουδόλως ύστεροθν
  των όργάνων τής δημοσίας α¬
  σφαλείας, τα όποΐα πλείστα
  κις συνδράμουν διά την τήρη¬
  σιν τής τάξεως καί την σύλλη
  ψιν επικίνδυνον στοιχείων. Με
  ριμνήσετε συνεπώς διά τούς ά-
  γρο φυλακάς καΐ θά έχετε ά¬
  γροτικήν ασφάλειαν.
  Δεύτερον, δώσετε είς τούς
  κατά τόπους άγρονόμους έν-
  τολάς, ίνα περιέρχωνται συνε
  χώς καί μέχρις άποτελέσματος
  την ύπαιθρον μεθ' ομάδος ά¬
  γροφυλάκων, τό μέν διά νά έ-
  πεμβαΐνουν άποτελεσματικώτε-
  ρον, τό δέ, διά νά έλέγχηται έ
  πιτοπίως ή έργασία των ύπ'
  αυτών όργάνων*
  Τρίτον, περιορΐσετε είς τό
  κατώτερον δυνατόν δριον την
  οίκόσιτον κτηνοτροφίαν, διότι
  αυτή κυρίως είναι πού προκα
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  δρόμιον Ηρακλείου.
  λεΐ τό μέγιστον των άγροζη
  μιών καί δχι τα όργανωμένα
  ποίμνια, άτινα κατά τό πλεΐ
  στον διατρεφόμενα είς μή καλ
  λιεργησίμους περιοχάς άση
  μάντους είς την γεωργίαν προ-
  καλ·οϋν ζημίας.
  Τέταρτον, έφαρμόσετε την
  ίσχύουσαν περί άγροτικής α¬
  σφαλείας νομοθεσίαν μέ την
  ενδεδειγμένην αύστηρότητα καΐ
  τότε νά είσθε βεβαιοί δτι θά
  συντελεσθή τό θαϋμα, είς τό
  οποίον καί μόνον ελπίζομεν σή¬
  μερον διά την σωτηρίαν τής
  παραγωγής μας.
  Τέλος δέ, δώσετε είς τόν
  κόσμον νά αντιληφθή, καί ι¬
  δίως είς τα άπείθαρχα στοιχεΐα,
  καί τούς συστηματικούς άγρο
  ζημιωτάς, δτι τό κράτος ύπάρ
  χει, δτι οί νόμοι λειτουργοθ-
  σιν καί δτι ή δικαιοσύνη υ¬
  φίσταται. Πρέπει επί τέλους νά
  μάθωμεν δλοι ότι τό κράτος
  δέν είναι άπλή μόνον έννοια,
  άλλά καί ούσία, καί δύναμις,
  καί δτι ή δύναμις αυτή θά ε¬
  πιβληθή έκεΐ δπου αί άνάγ-
  και καί τό συμφέρον τοθ ε-
  θνους τό έπιβάλλουν. Οί πάν
  τες έκορέσθημεν άπό άναρχΐ·
  αν καί γενικός πλέον είναι
  πόθος τής έπιστροφής πρός
  την όμαλότητα, ή παρατηρου
  μένη δέ άγροτική άναρχία
  ΣΚΟΜΠΥ κατά την άφιξίν τού είς τό άερο-
  είναι κι' αυτή μεγίστη άνωμα-
  λία.
  Εάν τα ανωτέρω ύποδεικνυ-
  όμενα μέτρα ληφθοθν ύπ' δ-
  ψιν καΐ τεθοθν είς εφαρμο¬
  γήν, όμοΰ μετ" άλλων τα όποΐα
  αί άρμόδιαι υπηρεσίαι θά κρί-
  νουν συντελεστικά, ασφαλώς
  τότε καί ή άνύπαρκτος άγρο
  τική άσφάλεια θά αποκατα¬
  σταθή καί ή φυγαδευθεΐσα προ-
  θυμία των γεωργών νά έξη-
  μερώσουν άγρια δένδρα, νά
  φυτεύσουν νέα τοιαθτα νά
  καλλιεργήσουν καλύτερον καΐ
  περισσοτέρας γαΐας καθώς
  καΐ ή πεποίθησις των δτι θά
  καρπωθοΰν τούς κόπους των
  θά επανέλθη, δχι μόνον πρός
  δφελος αυτών των Ιδίων, άλλά
  καί τής κοινωνίας ολοκλήρου,
  καί γενικώτερον τής έθνικής οί-
  κομίας τού τόπου.
  Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ μέ
  τό εξωτερικόν.
  Τό υπουργείον Τ.Τ.Τ. δι' άνα-
  κοινώσεώς τού παρακαλεΤ όπως
  επί των διά τό εξωτερικόν επι
  στολών καΐ τηλεγραφήματσ άνα
  γράφεται υποχρεωτικός πλήρει
  τό ονοματεπώνυμον καΐ ή διεύ¬
  θυνσις τοθ άποστολέως καΐ πα·
  ραλήπτου.
  "Ρ1 15"
  Τό άνω Γραφείον μάς παρεχώ¬
  ρησε ευγενώς πρός δημοσί¬
  ευσιν τα κάτωθι:
  ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ
  ΚΑΙ ΔΟΞΑΣ
  Τό «Μοσκΐτο» πού έ'περνε τίς
  φωτογραφίες κάνοντας τρείς γύ·
  ρους πάνω άπό τί; φυλακές εΐδε
  τα ρήγματα τοϋ έξωτερικοϋ τεί¬
  χου άπό τό βομβαρδισμό, τα δύο
  άκρα τοΰ κεντρικόν κτιρίου γκρε
  μισμένα, τούς φυλακισμένους νά
  τρέχουν έξω, Γερμανούς ξαπλωμέ
  νους κάτω, σκοτωμένους, καί στόν
  τελευταΐο γύρω μερικούς πατριώ
  τας νά χάνωνται στά χιόνια στήν
  περιοχή γύρω άπό τή φυλακή.
  Δύο «Μοσκϊτος» άπό τα όποΐα
  τό έ'να έ'φερε τό σμηναγό Πικάρς
  καί άλλα δύο άκόμη άπό τα επι-
  τεθέντα σμήνη έ'πεσαν κτυπημένα
  άπό έχθρικά μαχηΐικά άεροπλάνα.
  Τό άεροπλάνο τοΰ σμη·ναγστ5 ίΐι-
  κάρς εθεάθη την τελευταίαν στιγ¬
  μήν νά τριγυρίζΐ) άφοβα καί περι
  φρονητικά λίγο ψηλότερα άπό τα
  έπιτιθέμενα άλλα άεροπλάνα διευ·
  θύνοντας την επιχείρησιν. Ή τε-
  λευταΐες πληροφορίες πού εδόθη¬
  σαν μετά την άπελευθέρωση τής
  Άμιενης, δίίχνουν, δτι ό σμηνα·
  γός άφοΰ διέταξε τό τελευταΐο κϋ
  μα των βομβαρδιστικών νά άπο-
  συρθϋ, εΐδε ένα άπό τα άλλα τού
  άεροπλάνα νά πέφτη κτυπημένο
  άπό τα όίγρια πυρά των Γερμα-
  νών.
  Ένώ παρακολουθοϋσε τόν τρο-
  μερό κρότο τοϋ κτιοπημένου άερο
  πλάνου γιά νά συμπεράνει ποία
  τύχη, περίμενε τό πλήρωμα τού, έ
  δεχθή την έπίθεσι δύο Γερμανικών
  καταδιωκτικών πού άνυψώθησαν
  γιά νά έμποδίσουν τίς 'έπιχειρή-
  σεις. Πλεγμένος ε'τσι καί άπησχο
  λημένος σέ μιά ξεχωριστή ά'νιση
  μάχη, άπομακρύνθηκε άπό τα άλ
  λα τού καταδιωκτικά, τα όποΐα έ·
  προσπαθοΰσαν νά καλύψουν την
  άποχώρηση των κυρίων σχηματι-
  σμών καί τό μοιραΐο κτύπημα
  τοΰ ήλθε. Τό άεροπλάνο Ι'πεσε
  μερικά μίλια Ι'ξω, άπό την Άμιέ
  νη καί τό πτώμα τού καθώς καί
  ενός συντρόφου τού ευρέθη έ'πει-
  τα άπό τούς γύρω χωρικούς πού
  εΐχαν παρακολουθήσει όλόκληρη
  την έπιχείρηαη. Οί Γερμανοί τούς
  έξανάγκασαν νά ^παραδώσουν τα
  δύο πτώματα, άλλά δέν μπόρε-
  σαν νά τούς έμποδίσουν νά πα·
  ρακολουθήσουν την κηδεία.
  Μόλις οί σύντροφοι των Ρ,σκοτω
  μένων έφθασαν στήν Άμιένη με¬
  τά την άπελευθέρωση, οί χωρικοί
  τούς εδοσαν μαζί τίς φωτογρα¬
  φίες των ΐάφων καί μερικά πρόσω
  πικά άντικείμενα των σκοτωμέ-
  νων πού κατώρθωσαν νά άπο-
  κρύψουν άπό, τούς Γερμανούς.
  (ρυνεχίζεται)
  νά σδς είπω τό* τϊ αΐσθάνομαι. Ι
  Εΐμ' ύπέρήφανη γιά σας. ΣάνΙ
  Βλα τα παιδία μου πού πέντ'ι
  ε£η νιλιάδεο γοόνια τώοα. ιιέι
  λεύτεροι τώρα τή νιορτ1^θΌΐ7"ίόρτο:ζομ£ν αύτό τ)(^?ν
  Κι' άπ' τή χαρά μας, ξεχνοΰμε τής σκλαβιάς τόν ττόνο.
  Διοό λευτεριές μπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε.
  Ημέραι παρουσιάσεως τών
  κοττοτνοιιένων ίκ τοΠ ΝηιιηΠ Ή
  κης 'ΐαΤΓανΐΤτΤΓσσ»*»)»,
  κά καί έμπορι^
  ττοτοώτηιιυίτν τΛν 'Αν
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ |ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜαρτΙου 1943
  ΑΙ ΕίϊΐΤδΝΤΟΙΧΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΕΙΣ
  Ή Διοίκησις χωρ)κής Ηρα¬
  κλείου ανακοινοί ότι ετέθη1 είς
  αυστηράν εφαρμογήν ή ύπ'
  αριθ. 9 τοθ 1938 άστυνομική
  διάταξις, δι' ής άπαγορεύεται ή
  τοιχοκόλλησις ή' άναγραφή δια
  φημήσεων πα.νΐός εΤδους επί
  των τοΐχων δημοσΐων καί ίδιω-
  τικών κτιρίων, καί άλλων χώ-
  ρων.
  Ωσαύτως διά τής ύπ' άριθμ
  2)45 άστυνομικής διατάξεως ύ
  ποχρεοθνται οί Ιδιοκτήται ή έ-
  οικοι οίκιών, καταστημάτων
  ν -_^-— , , , . . ..----
  Ικ,λ.π. είςτόός τοίχους των ο¬
  ποίων ύπάρχουν δισ'φΐμήσεκ:,
  αγγελίαι, επιγραφαί, άπεικονή
  σεις κλπ. δπως ίντός 48 ώρών
  άπό τής νομίμου δημοσιεύσεως
  αυτής, προβούν είς την έξάλει
  ψιν αυτών δι' ύδροχρωματι
  σμοΟ.
  Πάσα παράβασις των άνωτέ
  ρω άστυνομικών διατάξεων θά
  συνεπάγεται την παραπομπήν
  των ύπευθύνων είς τό έπ' αύτο-
  ψώρω Πταισματοδικεΐον.
  Κ 15
  Ι!
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ελπίζομεν δτι τα μαθήματα
  Αγγλικών θά άρχίσουν την
  21ην ΜαρτΙου. Τό άντίτιμο τής
  σειράς 36 μαθημάτων θά είναι
  1000 δρχ. τό ποσόν δέ α&τό
  πρέπει νά πληρωθή μέχρι τής
  μεσημβρίας τής 18ης Μαρτίου,
  πρΐν άρχίσουν τα μαθήματα
  Ή πληρωμή θά γίνεται είς τό
  άναγνωστήριον τής εκθέσεως
  τής ΑΓΓΛΟ—ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ υ¬
  πηρεσίας πληροφοριών άπό αυ¬
  ριον καί ώραν 2—6 καθ" εκά¬
  στη θά άκούη. 3 μαθήματα την
  έβδομάδα καί ή σειρά των 36
  μαθημάτων θά διαρκή 3 μήνες.
  ΟΙ ώρες των μαθημάτων, τα
  όνόματα των διδασκόντων, καί
  ό τόπος πού θά δίδωνται τα
  μαθήματα:, θά γνωστοποιηθοθν
  άργότερσ.
  ΟΙ τάξεις ϊχουν κανονισθεί
  μέ την εξής σειράν ήλικιών:
  12-----15 έτών, 15—20, 20—35,
  καί άνω των 35. Παιδία κάτω
  των 12 έτών δέν θά γίνουν δέ
  κτά. "Εάν μερΐκοΐ άπό τούς υπο
  ψηψίους συμπέσει νά είναι φ(
  λοι άλλά διαφορετικήν ήλικίας
  καί έπιθυμοϋν νά εγγράψουν είς
  την ίδια τάξη παρακαλοθνται
  νά μθς τό γνωστοποιήσουν τό
  ταχύτερον.
  Πρέπει νά εννοηθή δτι τα μα
  θήματα αύτά όργανώνονται ά¬
  πό τούς διδασκάλους των Αγ
  γλικών τής πόλεως "Ηρακλείου,
  καί μέ την βοήθειαν τής Άγγλο
  ελληνικάς υπηρεσίας πληροφο¬
  ριών (ΑΤΣ) καί δχι άπό την
  Βρέττβνική Κυβέρνηση.
  Είναι τελείως άδύνατο διά
  την ώρα στήν Βρεττανικήν Κυ
  βέρνησιν νά όργανώστ] Άγγλι'
  κές σχολές στήν Ι/Ελλάδα. Καί
  τα μαθήματα αύτά οργανωθή
  σαν γιά νά Ικανοποιήσουν μία
  κοινή λαϊκή έπιθυμΐα Οπως ήτο
  δυνατόν καλλίτερον. "Ανω των
  600 αιτήσεων ελήφθησαν.
  Παρακσλοθνται δσοι ϊχουν
  στεΐλει αίτήσεις νά περάσουν
  άπό τό Λΰκειον ό Κοραής την
  Παρασκευή 16 Μαρτίνου καί ώ
  ραν 4 μ. μ. διά νά τακτοποιη-
  θοθν είς τάς τάξεις τους.
  αν μετά τής "Ενώσεως Συνεται¬
  ρισμόν καί τής προσωρινής Έπι-
  τροπής 'Αμπελοκτημόνων έφρον-
  τίσαμεν διά την ομαδικήν διά¬
  θεσιν των σουλτανινών είς την
  ΕΜ —ΕΛ καί ύπεβάλαμεν την
  γνωστήν προσφοράν 4 000 τόν
  νυν κατά την 4—1—45. "Εκτοτε
  κατεβάλαμεν άπό κοινοθ διαρκείς
  προσπαθείας διά την ταχείαν
  πραγματοποίησιν τής διαδέσε
  ως των σταφίδων Τάς ένεργεΙ
  άς μας ταύτας έγνωστοποιήσα-
  μεν είς τάς έν "Αθήναις Κεντρι¬
  κάς Διευσύνσεις μας δσον κα!
  είς τα άρμό5ια ΎπουργεΤα, παρά
  των οποίων ένεκρΐδησαν κα!
  έσυνεχίσσησαν αί ενέργειαι έν
  'Αδήναις είς τρόπον ώστε άπό
  ημέρας είς ημέραν ανεμένετο
  ή εΰνοική απάντησις. Παρ' έλ·
  πίδα σήμερον επληροφορήθημεν
  ότι ιδιώται τινές καί συγκεκρι¬
  μένως οί κ κ Γραίκης καί Λια-
  νάκης τής πόλεώς μας ώς καί
  λοιποί έν Πειραιεί έμποροι παρα
  βλέποντες την κοινήν προσπά-
  δειαν των οργανισμόν μας έπώ-
  λησαν πρός 'Αγγλικάς "Υπηρε¬
  σίας 900 τόννους σουλτανινών
  είς τιμάς πολύ χαμηλωτέρας τής
  προσφοράς ημών
  Δηλούμεν ότι ή ημετέρα ορ¬
  γάνωσις ουδεμίαν ανάμιξιν έχει
  είς την άνω ενέργειαν καί άπο-
  δοκιμάζει ταύτην 'Από κοινοθ
  μετά τής "Ενώσεως Συνεταιρι-
  σμών προβαίνομεν είς τα εν¬
  δεικνυόμενα διαβήματα πρός τάς
  αρμοδίας 'Αγγλικάς καί "Ελληνι¬
  κάς "Αρχάς.
  Έν Ηρακλείω τή 13 ΜαρτΙου
  1945
  ΕΝΩΣΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΣΟΥΛ)ΝΑΣ
  Ύποεπιτροπή "Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή 'Υποεπιτροπή Ηρακλείου τής
  Ενώσεως 'Εξαγωγέων Σουλτανί
  νας φέρει είς γνώσιν των ένδια
  φερομένων σταφιδοπαραγωγών
  δτι άπό τού παρελδόντος μηνός
  Δεκεμβριού ή ημετέρα οργάνω¬
  σις εκπροσωπούσα δλους τούς
  σταφιδεργοστασιάρχας τής πόλε
  ώς μας είς στενήν συνεργασΙ
  ΚΟΙΝΩΗΙΚΠ
  ΑΦΙΞΕΙΣ.— Αφιχθη έξ Αθη¬
  νών ή κ. Έλλη Δαμαλά.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Παρακαλοθνται τα μέλη τοθ
  Συνδέσμου Έφέδρων Άξ)κών
  Ν. Ηρακλείου δπως σπεύσουν
  καί καταβάλουν τάς μηνιαίας
  συνδρομάς των είς τόν ταμίαν
  τοθ Συνδέσμου κ. 'Ελευθ Μα¬
  λαγαρδήν, καθ" δσον μετά την
  συμπλήρωσιν εξαμήνου φπό τής
  έγγραφής θά διαγράφωνται
  συμφώνως τώ καταστατικώ οί
  μή έχοντες έκπληρώσει τάς οι¬
  κονομικάς των ύποχρεώσεις
  Τα έν ταίς επαρχίαις μέλη
  παρακαλοθνται δπως φροντί-
  σουν διά την αποστολήν ττ2)ν
  συνδρομών των εγκαίρως.
  Έν Ηρακλείω τή 2—3—45
  (Έκ των γραφείων τοθ Σιν
  δ*)σμου).
  Μ Ρ Οί Ν"
  'ΕηίΒεσις κατά τού Βερολίνον
  Τό Συμμαχικόν πολεμικον όν«κοΐ¥ω8έγ.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: ΕίςΙχθές 100 Γερμανικήν άεροπλά
  τόν βόρειον Ρήνον σαγκεντρώ νων είς τό Δυτικόν μέτωπον
  - - ■ " κατϊρρΐφθησαν 41. Λ_ΛΚ.
  ΑΝΑΤΟΛ1ΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  άν-
  νονται Ισχυραί δυνάμεις
  δρών καί άρμάτων.
  Μία συμμαχική περίπολος
  διέβη τόν Ρήνον βορείως. τοθ
  Ντούισμπουργκ άλλ' ε¬
  πέστρεψε συναντήσασα σφο¬
  δράν Γερμανικήν αντίστασιν.
  Καί οί ΓερμανοΙ έστειλαν μίαν
  περίπολον πρός τάς συμμαχικάς
  γραμμάς ή όποία δμως δέν ε¬
  πέστρεψεν.
  Ή 1η Άμερικανική Στρατιά
  προελάσασα έκ τοθ προγεφυ-
  ρώματος τοθ Ρεμάγκεν άπέχει
  σήμερον 3 μόνον χιλιόμετρα έκ
  τοθ αύτοκινητοδρόμου πρός την
  Φραγκφούρτην. Ή 3η Στρατιά
  συνέλαβεδ 1)2 χιλιάδες αίχμα
  λώτους. Έκ των έπιδραμόντων
  Ό Στρατάρχης Ζούκβιφ συγ·.
  κεντρώνει ^δυνάμεις Ισχυράς
  είς την Φραγκφούρτην επί
  τοθ Όντερ διά την προσέ¬
  χη κατά μέτωπον επίθεσιν ε¬
  ναντίον τοθ Βερολίνου. Κατ' ά-
  νεπιβεβαιώτους πληροφορίας ή
  επίθεσις ήρχισεν ήδη.
  Κατά τηλεγραψήματα έκ Μό
  σχας είς τό φρουράν τοθ Κε-
  στρίν συνελήφθησαν 3 χιλιά·
  δες αίχμάλωτοι καί 6 διοικη·
  τής τής φρουράς συνταγματάρ
  χης φόν Κροόγκερ. Είς τό μέ¬
  τωπον τοθ Ντάντσιγκ κατά την
  νέαν των προέλασιν οί Ρώσ-
  σοι συνέλαβον άλλους χιλί¬
  ους αίχμαλώτους.
  Ε{ς την Ού. γ γαρΐαγ β
  νοί έρριψαν μεγάλας δυνάμεις
  καί επετεθησαν κα,χά, τώ-ν. Ρωσ·
  σικων γρριμ^ώ,ν μ£ τό*- σκοπό#
  νά εύρουν άσββνές οικείον.
  ΙΤΑΛΙΑ: Ή 5η στρατιά προ-
  ήλασβ πρός την Γ3ολωνίαν
  κατελήφθη καί άλλβ ϋψ
  Τφάχ; την Πιστόγια.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ* μβ*^
  νικ» ύττίρφρούρ<(« έβριψαν. 2 χιλιάδες τόννο*>ς ββμβώ,ν *~4,
  τοθ Τόκιο καΐ τής, Ναγκόγν».
  Έπίσης έββμβαρδίσ,θ^σαν τώ
  1500 έρ,γο,στβ,σκχ τίς Όζ£κα
  Οί άμ«ρικ«νο1 ενήργησεν ά·
  ποβάσεις καΐ είς 2, άλλας ν%ι
  αοος πλησίον τής Ίβοζ^μα 8-
  -ου οί Ίάπωνες ^^
  ύστάτην προσπάθειαν.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ παρέλα
  σΐς τής Έθνοφυλακής
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Μαρτίου.—Προ-
  χθές εγένετο παρέλασις δλων
  των δυνάμεων τής Έθνοφυλα-
  κης Αθηνών υπό τάς ένθουσιώ-
  δης έκδηλώσεις καί τα χειρο-
  κροτήματα τοθ πιρακολουθή-
  σαντος κόσμου.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Τό Υπουργείον Στρατιωτι¬
  κών διά τής ύπ' αριθ. 123)1945
  έγκυκλίου διαταγάς τού,
  Καλεΐ
  "Απαντας τούς μονίμους ΰ·
  παξιωματικούς καί όπλίτας εθε¬
  λοντάς καί άνακατεταγμένους,
  τούς άπολυθέντας των τάξεων
  τοθ στρατοΰ δι' οιανδήποτε α(-
  τΐαν κατά την διάρκειαν τής
  Κατοχής, δπο»ς παρουσιασθώ¬
  σιν τό ταχύτερον είς την πλη¬
  σιέστερον πρός τόν τόπον τής
  διαμονής των Β Στρατιωτικήν
  Αρχήν πρός ανάληψιν υπηρε¬
  σίας, έξαιρουμένων των κα·
  ταδικασθέντων είς εγκληματι¬
  κήν ποινήν ή τοιαύτην έπα·
  νορθωτικήν τοθ 22 άρθρου Κ.
  Π. Νόμου συμφώνως καί πρός
  τα 179, 180 καί 190 άρθρα τής
  Σ. Π. Νομοθεσίας ώς κ«ί οί ά·
  πολυθέντες κατόπιν γνωμοδο
  τήσεως ΆνακριτικοΟ Συμβου
  λίου.
  Ηράκλειον τή 12 ΜαρτΙου
  1945.
  Ό Μέραρχος
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν)ρχης ΠεζικοΟ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Κ&θίστατβι γνωστόν είς τόν
  εμπορικόν κόσμον τής πόλεως
  καί παντός ένδιαφερομένου δτι
  6 σύλλογος φορτοεκφορτωτών
  πόλεως άναλαμβάνει την τακτι
  κήν καί άπρόσκοπτον εκτέλεσιν
  πάσης εργασίας φορτοεκφορ-
  τώσεως όπουδήποτε έντός τής
  πόλεως.
  Οί ένδισφερόμενοι δύνανται
  νά τηλεφωνοΰν είς τόν άριθ.:524
  (Έκ τοθ Γραψείου).
  ΣνΓτΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕ1Σ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Μαρτίου.—
  Κατ' ανταποκριτάς έκ τοϋ Δυτι
  κου Μετώπου, λέγεται ότι λόγφ
  τής πυκνώσεως τοϋ πυροβολικοΰ
  καί τής ^δράσεώς άναννωριστι-
  κων όμάδων, δέν θά βραδύνη καί
  νέα διάβασις τοϋ Ρήνου. Πιστεύ-
  εται ότι αυτή θά λάβη χώραν είς
  την περιοχήν τής Μπόν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Μαοτίου.—
  Διά 22αν κατά συνέχειαν νύκτα έ-
  βομβαρδίσθη τό Βερολίνον υπό
  άεροπλάνων Μοσκΐτος,
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Μ-αρτίου.— Χθές
  Βρεττανικά άεροπλάνα έρριψαν
  20 χιλιάδες τεμάχια ραυχισμοΰ
  είς Σέρρας καί Δράμα. Πρό 10
  ήμερώτ έρρί'φθησα'ν 24 χιλιάδες
  τεμάχια ρουχισμαϋ είς Πίνόον.
  Σήμερον θά ριφθοΐν είς Κβμοτι·-
  νήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Μαρτίου.—Ό
  Σέρ Τζαίημς Γκρίγ>κ ύπέβαλεζ είς
  την Βουλήν χον νέον προυπολογι¬
  σμόν τοϋ υπουργείον Στρατιωτι¬
  κών. Εξήρε τα νέα Συμμαχικ«
  όπλα καϊ τάς προόδους πού έπε-
  τέλεσαν οί Σύμμαχοι καί άνέ
  φερεν ότι 30 χιλιάδες τόννοι τρο-
  φίμων έστάλησαν είς Γαλλίαν,
  Βέλγιον καί "Ολλανδίαν. Έπίσης
  μέχρι των μέσων τοϋ Φεβρουαρί< όν έστάλησαν είς Έλλάδα 2 χιλιάδας τόννοι τρβφίμων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Μαρτίου. — Σήμερον είς την Βουλήν των Κόι νοτήτων ό κ. *Ηντεν θά έρωτηθή σχετικώς [μέ τάς τελϊυταίας Ρου- μανικάς έξελίξεις. Πιστεύεται δτι θά ρίψχι λίγο φώς εις την κατά¬ στασιν. Είς όμιλίαν τβυ ό κ. Βι- σίνσκυ είς την πρωτεύουσαν τής Τρανσυλβανίας ;Κλούις εξέφρασε την εμπιστοσύνην τής Σοβιετικής Κυβερνήσεως πρός την Ρουμανι- κήν Κυβέρνησιν ή όποία ώς εΐπε θά εξασφαλίση την τάξιν καί τό Δημοκρατικόν Πολίτευμα είς την χώραν. Αντικατάστασις Γερμανών στρατηγών ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Μ«ρΐίο.υ.- Είς Στοκχόλμην Ικυκλοφόρησαν φήμαι, ότι ή υπηρεσίαι τοΰ έλευ· θέρου ΓερμανικοΟ τύπου άνήγγει λεν ότι δ Χίτλερ άντικατέοτησεν τόν Ροϋνστεντ διά τοΰ Μόντεν καί έδικάσθη ύπρ τοΰ Στρατοδι- κείου ό Διοικητής τής 1ης θωρα- κισμένης Γερμανικής Μεραρχίας. Έπίσης, κατά τάς Ιδίας φήμας άντικατεστάθη ό Γκουντέριαν διά τοΰ Σέρναι ό δέ, Χίμλίβ αύτοίΐροσώπ<ος τη ίτομέως Φραγκφουρτης— κ. κΛ /τΥακ Μίλλαν καί Πρωθυπουργόν ΑΘΗΝΑΙ 14 Μαρτίου.Υπό τοθ ΠολιτικοΟ γραφείου εξεδό¬ θη σήμερον ή κάτωθι άνακο(νω σις: Ό κ. Χάρολδ Μάκ—Μ1λ· λάν, ύπουργός τίτς Άγγλικττς Κυβερνήσεως είς την Μεσόγειον επεσκέφθη τόν κ· Πρωθυπουρ¬ γόν Στρατηγόν ίτλαστήρα μετά τοθ όπο,ίου παρέμεινε συνομι- λών επί 45 λε,πτά. Ή συνομι- λία ήτο άνεπίσημρς καί έσυζη· τήθησαν πλείστα ζητήματα κοι· νοθ ένδιαφέροντος. Τό άπόγευμοτ ό κ. Μάκ—^Ιλ. λον ουνω,μίλησε μετά τοό ή- πουργ·0 τφν Οίκανο.μικών, κ. Σίδβρη, τό δέ εσπέρας ό κ,. Ιϊθ φιανόπουλος πβρβκώβϊΗΓε §($ γ«0μα μετά των κ.κ. Μ«Κ—ΜΙλ λάν καί Λί}περ είς την Αγγλι¬ κήν Πρεσβείαν. Έ^υζητήθι^ΐβν ζητήματα κοινοθ ένδιαφέροντος. Κστά καλώς ν·υς κύκλρρς 4θΜζητήη τό ζήτημα τής οίκονομικί^ γ συατάσΜ*: τής χ<^ρας κρί ή ά· ναδημιουργία τοΰΈθνικρΡ Στρα ΐοθ. Ό κ. Μ,άκ—Μίλλαν διεβε βαίωσεν τούς έκπροσώπους τ^ 'Ελληνιιςής Κυβερνήσεως ^ ή Μεγάλη ΒβεττανΙα θ,* π^ρά(?χβ καθ* συνδρομήν ε,ίς τώ -μέτοςγ ιΐού έ-ιτρέπβι ή Σρμμαχική Πό Ιλιτική.