97471

Αριθμός τεύχους

5202

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

28/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ί ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""**- ΟΛΟΣ ΜΙΝ52ΤΑΥΡΟΥ ·-
  ΥΠΕΥθΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ΤΕΤΙΡΤΗ
  ίΐησία λίραι 8
  Εξάμηνος 8
  Άμεριχής
  έτησία δολ, 15
  28
  ■ξάμηνος > 8
  Τιμή
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜΛ ΦΥΛΛΟΥ 5202
  ΤΗΣ ΕΘΗΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΒΜΙΑΣ
  ιμαδικώ;,
  φορμαί της.
  Αί Ιγχρωμοι φυλαί είνε σήμε-
  ον τό ζήττ;μα τής ημέρας. Άνά·
  ογον είνε καί τό ζήτημα των Ι
  ίγχρώμιον γυναικδν τής έποχής. φορμαί τού δέν είνε απλώς,
  Τό αοκολατί χρδμα είνε είδος δια |ολογικαί ή επιστημονικαί. Δέν
  Αί συγκεντρούμεναι είς τό
  υπουργείον τής Γεωργίας
  πληροφορίαι σχετικώς μέ
  την εφετεινήν άγροτικήν
  παραγωγήν είνε πλήρως ίκα-
  νοποιητικαί. Ή βυγκομιδή
  των δημητριακών ήρχισε
  παντοΰ άπο καιροΰ καί ή έ-
  σοδεία δέν θά στερήση διό-
  λου τοΰ προηγουμένου ε-
  τους. Ή καρποφορία των
  αμπέλων καί των έλαιων εί¬
  ναι έξαιρετική, ή εξέλιξις τής
  καπνοκαλλιεργητάς βαίνει κα
  λδς καί ή παραγωγή ολων
  έν γένει των γεωργικών
  είδων προβλέπεται μεγάλη.
  Ή έλληνιχή γη, χαλλιερ-
  γηθεΐσα καλώς, γονιμοποιη-'
  θεΐσα άπό τόν μόχθον των|
  άγροτών αποδίδει πλουσίους
  καρπούς. Διαψεύδει έκείνους'
  πού την ένόμιζαν %γονον, Ι
  πτωχήν, ανίκανον νά διαθρέ-
  ψη τούς κατοίκους της χαί
  δι'χαιώνει ίσους έπίστευαν
  είς την αύξησιν της παραγω-
  γιχότητος καί τής άποδοτι-
  χότητός της. Άλλ* ή "Ελλάς
  ώς χράτος, ώς ώργανωμένον
  σύνολον δέν πρέπει νά απο¬
  βλέπη είς τί|ν γεωργίαν μό-
  νόν. Ή γεωργία είνε βεβαία
  ή βάσις. Δέν είνε ομως, δέν
  πρέπει νά εϊνε, τό απαντον.
  Όπως ορθώς παρετήρησεν ή
  σημερινή κυβέρνησις καί διε
  πίστωσε τό Ανώτατον Οικο¬
  νομικόν Συμβούλιον έκ πα·
  ραλλήλου πρός την ανάπτυ¬
  ξιν τί& γεωργίας πίέπ,ει νά
  συντεληται καί ανάπτυξις καί
  Τής βιομηχανίας καί τού έμ-
  πορίου καί της ναυτιλίας καί
  τής άλιείας καί ολων γενι¬
  κώς των πλουτοπαραγωγικών
  κλάδων τής έθνικής βίκονο-
  μίας. Πβλύ περισσότερον μα-
  λιστα σήμερον πβύ διερχο-
  ' μεβ* περίοδον διευθυνβμέ-
  νης βίκβνβμίας, πού βλα τ«
  κράτη Ιχβυν ώς βάσιν χαί
  δογμα τής πολιτικης των την
  θεωρίαν της αύταρκείας. ΚαΙ
  ίτι περισσότερον έφόσον ή
  Ελλάς Ιχει τα περιθωρια
  καί τάς δυνατότητας* τας βα-
  σεις καί τα οτοιχεϊα που ε-
  ϊαοφαλίζουν την ανάπτυξιν
  χαί όλω ν των άλλων, έκτός
  της γεωργίας, κλάδων της οί
  χονομίας.
  •Η Ελλάς περιβρεχβμένη
  πανταχόθεν σχεδβν άπό θά¬
  λασσαν καί έχουσα μακρών
  αίώνων, χιλιετηρίδων βλο-
  χλήρων, ναυτικόν παράδοσιν
  ειμπορεί καλλιστα νά ανα¬
  πτύξη περισσότερον την νού
  «λίαν της, την άρκετα αξι-
  όλβγβν άλλωστε. Καί θα τό
  επιτύχη ασφαλώς, τωρα όπό-
  τε απέκτησε κ*ί ίδικά της
  ναυπηγεΐα Διότι η»βτευβμεν
  ότι θά όργανώση καλύτερον
  τα ναυπηγεϊά της, θ« τα έπε
  κτείνη συν τώ ΧΡ·νω, θ* ΧΡΠ
  βιμοποιήοη «« *β» "Χί ,ε!γ
  μέταλλα, οίδηρβν, χαλυβα,
  ορείχ«λκον, ηβύ παράγει εύ-
  τυχδς «ν άφθονία καί πβυ
  βά κατεργάζεται δι' Ιδρύσεως
  ύψιϊαμίνων καί έργοατασί
  «ν μετ«λλ.υργί«ς νενικωτε-
  οβν Ή Ελλάς έπίσης ε-
  ?ίι είς τό ύπίδαφός της τε-
  ϊ ποσότητας λιγνίτβυ,
  τής παραγωγης τοιαύτης έκ
  χαρουπίων. Πρέπει δέ νά ση.
  μειωθή δτι ή βιομηχανοποί-
  ησις τδν χαρουιτίων χαί τδν
  χαρουποσπόρων δέν θά λύ¬
  ση μόνον τό πρόβλημα τής
  παραγωγης ζαχάρεως άλλά
  χαί τό πρόβλημα της παρα
  Υωγής χρωστικών ύλδν,
  ζελαπνων καί διαφόρων άλ
  λων προΐόντων καί παρα-
  γώγων. Επί πλέον ή Ελ¬
  λάς έχει την δυνατότητα
  νά δημιουργήση σοβαρωτά¬
  την βιομηχανίαν άρωμάτων,
  αίθερίων έλαίων καί φαρμα
  κευτιχδν είδων, «φοΰ έχει
  τό προνόμιον νά καλύπτε-
  ται άπό άρωματικά καί φαρ
  μακευτικά φυτά, πού είτε
  μένουν άνεκμετάλλευτα, εί¬
  τε έξάγονται είς μικράς μό
  νόν ^ποσότητας καί ώς πρω
  ται ύλαι διά τάς βιομηχα
  νίας : άλλων χωρΰν. Τέλος
  δέ ειμπορεί έκμεταλλευομέ
  ν η τούς θησαυρούς τής
  θαλάσσης της, τούς μυχούς
  καί τούς κόλπους της, καΐ
  όργανώνουσα την αλιείαν,
  όχι μόνον νά καταστή αύ
  τάρκης εί; ψαριχά, άλλά
  καί νά κάμνη μεγάλας έ
  ξαγνγάς.
  Φυσιχά Ζλ» αύτά, άπαι
  τοΰν χεφάλαια χαί δέν είμ
  ποροΰν νά γίνουν άπό τής
  μιάς ημέρας είς την άλλην.
  Άλλά πρωτίστως πρέπει νά
  πιστεύσωμεν ότι είναι δυ
  νατόν νά. γίνουν. Ή πίστις
  θά τα πραγματοποιηθή κα¬
  τόπιν ίλα. Καί αυτή ή πί¬
  στις ύπάρχει εύτυχως είς
  τούς κυβερνώντας σήμερον
  την Έλλάδα. Όπως ύπάρ
  χει καί ή αντίληψις ώς πρές
  την άναγκαιότητα της όρ
  γανώσεως τής έθνιχής βίχο
  νομίοις χαί τής παραγωγήν
  επί όρθβλογιστιχών βάσεων.
  Καί αύτό δημιουργεΐ την
  έλπίδα δι' Ινα καλύτερον
  μέλλον τής χώρας. Διότι
  η συστηματοποίησις τής έ
  θνιχήί οίκονομίας καί ή έ
  πίτευξις της αύταρχείας θά
  εξάλειψη κάθε κίνδυνον ά-
  νεργίας, θ' αυξήση την πά
  ρχγωγήν, 8ά άνυψώση τό
  βιωτικόν επίπεδον τοϋ λαοΰ
  μας χαί γενιχά θά ώθήση
  την χώραν πρός τα έμπρός
  πρός τόν πολιτισμόν.
  β'
  ."ν.
  0ΠΒ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΟ ΟΡΑΙΟΤΕΡΟΝ "ΑΣΣΟΡΤΙ'
  Συναγερμίς είς τάς ιάξεις τοθ
  ώραιόκοσμου: Κάτω άπό χαραχτ»)
  ριστκά φωτογραφικά έφφέ τοθ
  καθημερινοθ ριπορτάζ, προστίθε
  ύ
  ται - -γ -
  «Είς τάς λουτροπόλεις . ..
  ή ήλ'.οθεραπεία, είς την ίποί
  αν υποδάλλονται α£ κυρίαι διά
  νά δώσουν είς την έπιδερμίδα
  των τό χρωμα τής μίδας, τό
  αοκολατί»
  Αύιό. είνε. Άπό την πρώτη
  κοσμιχή *λ*ζ ϊως την... έπαρ
  χιωτικώτερη—διά νά μεταχειρι
  σθοθμε τόν ίρον των ονόμπ— άπό
  τήν Ντωδίλ ϊως την Γλυφάδα
  χαί τό Ηράκλειον, ίοχύΐι τό
  αδτό χρώμα! Ή σοκολατένΐα κυ
  ρ[Λ ή· δεσποινίς είναι τοθ συρ
  μοθ κάθε καλοκαΐρι. Ή λευκή
  άβρά οάρξ, πιΰ προυποθέτει νορ
  βηγικά φιέρντ, έλλειψιν ήλιακδ;
  άκτίνων, τίθεται είς τό περιθω
  Ρ"-_Άλλά γιατΐ τίθεται είς τι
  πιριθώριον ;...
  Ό περίεργος επέμενε. Καί δέν
  .{γΐν άδικον. Δέν μεσολαβεί έδώ
  ζήττίμα δγείας μόνον. Άλλά χα'
  Μχημ« εμφανίσεως καί ψυχολο
  γίας. Ή μίδα, αυτή ή άκατανίη
  τος χ«1 χουραοτική θεά, ϊχει εΐι
  τό βάθος της, την αίτιολογίαν της
  Ίατοριχά αΓτια, κοινωνικαί δια-
  μορφώβεις. γοθβτα κατατοπισμένα
  φρικήν είς τόν Ίλισαόν.
  *
  * *
  "Ας μην άποροθμεν λοιπόν. Καί
  2; μή πολυσυζητοθμεν διά τό πε
  ρίφημον σοκολατί χρώμα. Αί ά-
  ί δ
  δατηρίου. Χωρίς αύτό είνε αχε·
  ΐόν αδύνατον νά εισέλθουν είς ίνα
  ίυγχρονισμίνον σαλόνι. Συμβάσει
  [ό ίγχρωμον τή; μόδας νά ενδια¬
  φέρη δχι μόνον τό ώραιόκοσμον
  άλλά καί τόν άσχημόκοσμον.
  Τό σοκολατί χρώμα είνε χρω
  μα γερής ράτσας πρώτον. Κατά
  δεύτερον λόγον έρχεται άπό τα
  6άθη των τροπικόν — ή ζοθγκλα
  αποτελεί πάντοτε αδυναμίαν τής
  κοινωνικάς ζωής—καί κατά τελευ¬
  ταίον άλλάσαει την μονοτονίαν
  τής Καυκασιακής φυλής. Επί τί-
  λους ενθυμούμεθα χαί την Άραπί
  ναν μέ τα φλογερά πάθη, τίς δρ
  γιαστιχές ίρχήσεις, τόν νέον τύ¬
  πον έρωτισμοθ! Τό κακόν πνεθμα
  τοθ Αενορμάν, πρέπει διά λό
  γους εναλλαγάς εντυπώσιων,
  διά λέγους πνευματικής καί δλι-
  κής άνανεώσειος, νά μετατοπίζε-
  ται κάθε καλοχαΐρι άπό τήν Ά-
  είνε Εστοριχώς έπίκαιροι μόνον.
  Συνδίονται μέ τήν σημερινήν ψϋ
  χοσύνθεσιν τοθ άνθρώπου τοθ κό-
  σμου, τοθ οίκουμενικοθ. Καί δ
  "Ελλην συγκεκριμένως βαρύνεται
  συχνά τήν λευκέτητα τοθ μαρμά-
  ρου, τήν άπαλάτητα καί τήν άγνί
  τητα τοθ τοπείου τού. Έπιθυμεΐ
  κάτι τό άϊρότερο, τό θερμάτερο
  χαί έλκυατιχώτερο. 'Υποβάλλεται
  τό πνεθμα τής έποχής: Ξέρει
  τί κάνει τό πνεθμα αύτό 8
  ταν έγκαταλείπει πέτε—πέ¬
  τε τήν άρχιτεκτονικήν τοθ Παρθε
  νωνος. Ένθυμούμενον τάς έγχρώ
  μους φυλάς— τό σοκολατί χρώμα
  —ενθυμείται τα προτερήματατοθώ
  μοθ'ρεαλισμοθ. Καί τήν αξίαν τού
  καί είς τήν ιδικήν τού φυαιογνωμί
  αν καί είς τήν φυσιογνωμίαν των
  άλλων. Αί ϊγχρωμοι γυναΐκες εί
  νέ τό ώραιότερον... άσσορτί τού.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΑΙ ΟΑΙ1ΙΙΙΙ ΕΞΟΙΑΙ
  III
  Η ΑΝΑΙΚΗ ΕΗΙΣΙΥΣΕΟΣ ΤΟΗ
  Τα διε&νή ζητηματα
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΑΙ
  ΚΑΙ Η ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίουνίου (Ιδ. ύ
  πηρεσΐα).—ΑΙ έφημερΐδες, δη·
  μοσιεύουν σήμερον έγκύρους,
  ώς γράφουν, πληροφορΐας,καθ'
  είς αί δυσχέρειαι πού συνήν
  των α Ι άγγλοσοβιετικαί δια
  πραγματεύσεις παρεκάμφθη·
  σαν καί επίκειται ή επίτευξις
  πλήρους συμφωνίας καί ή ύ
  ή ί θ στ
  τίογραφή τίτς τρνμεροθς στρα¬
  τιωτικάς συμμαχίας. Κατά
  τάς αύτάς πληροφορίας ή αγ
  γλική κυβέρνησις κατόπιν υπο
  δεΐξεως καί τής γαλλικής κυ¬
  βερνήσεως, απεφάσισε νά προ
  βή είς Βλσς τάς έκχωρ' —
  πέναντι τής σοβιετικής
  κάί νά δεχθή δλας
  τάς αξιώσεις της. ΠροστΙθε·
  ται μάλιστα δτι ή απόφασις
  αυτή εΐχε ληφθή άπό τής πά
  ρελθούοης εβδομάδος καί δτι
  απλώς ένεκρ.θη χθές υπό τοθ
  ύπουργικοθ συμβουλΐου μετά
  την έκδηλωθεΐσαν συμφωνί
  αν επί τής πολιτικάς αυτής
  τής εργατικάς καί φιλελευθέ
  ρας αντιπολιτεύσεως καθώς
  καί των κ. κ. Τσώρτσιλ καί
  ΤΗντεν των οποίων ή γνώμη
  βαρύνει αποφασιστικώς επί
  τής πολιτική-ς τής Μεγάλης
  Βρεττανίας. Κατόπιν τούτου
  κιστεύεται ακραδάντως πλέον
  δτι έντός τής εβδομάδος θά
  συνταχθήτό κείμενον τής τρι-
  αεροθς άγγλογαλλοσοβιετικής
  συμμαχίας καί θά υπογραφή
  είς Μόσχαν κατάτιδσαν πιθα
  νότητα.
  Την αισιοδοξίαν αυτήν των
  ναλλικών δημοσιογραφικόν
  όργάνων, συμμερΐζονται κα
  οί πολιτικαί καί διπλωματικοί
  ,ογράψοι των λονδινεΐων
  ερΐδων καθώς καί οί επί
  σημοι κύκλοι τής Μόσχας
  ώς άναφέρουν τα σχετικά έ
  εΐθεν τηΧεγραφήματα. Την
  αισιοδοξίαν δέ αυτήν ένισχυ
  εί καί μΐα *λλη, ίπΐοημο^ώς
  διευκρινήζεται πληροφορΐα έκ
  ΛονδΙνου κσθ' ήν ή Κυβέρ
  νησίς τοθ κ. Τσάμπερλαιν δ
  Υ1 μόνον απεφάσισε ν άπο
  δεχθή1 δλας τάς σοβιετικάς ά
  ξιώσεις καί νά διευκολύνη
  την ταχυτέραν υπογραφήν τής
  τριμεροθς, άλλ' εδέχθη καί ν
  αρχΐσουν ευθύς άπό τής έπο _________ ._.,-.
  μένης τής υπογραφάς τού ( αςαύτή, Πιστεύεται δμωςδτι
  συμΦώνου συμμαχίας συνο ^
  μιλίαι καί συνεργασιαι μετα
  Κατά τάς ιδίας δέ πληροφο
  ρίας ϋπάρχουν πολλαί έλπΐ
  δες δτι τό νομοσχέδιον θά ψη
  φισθή παρά τήν έκδηλουμέ
  νην σοβαράν αντίδρασιν τής
  αντιπολιτεύσεως. Τάς ελπίδας
  αύτάς ένισχύει ή παρατηρου
  μένη μεταστροφή τής κοινάς
  γνώμης άντιληφθεΐσης δτι τα
  προβλήματα τής Εύρώπης εί
  ναι συνδεδεμένα μέ τα συμφέ
  ροντα καί τήν τύχην καί
  Άμερικής. Χαρακτηρίση
  μάλιστα κρίνεται σημερι
  νόν άρθρον των «Τάϊμς» τής
  Νέας Υόρκης είς τό οποίον
  τονίζεται δτι τα νομοθετικά
  σώματα τιρέπει νά τροποποιή
  σουν τόν νόμον περί ούδε
  τερότητος τής χώρας ώστε
  νά Ιχη την ευχέρειαν ή Κυ
  βέρνησις νά παρέχη ένίσχο
  σιν είς τάς δυτικάς δυνάμεις
  τόσον είς την προσπάθειαν
  των πρός διάσωσιν τής είρή
  νης δσον καί είς την περίπτω
  σιν πού θά έμπλακοθν, είς
  πόλεμον. Ό νόμος τής ούδε
  τερότητος πρέπει νά τροπο
  ποιηθ{;, γράφει ή μεγάλη έ·
  φημερΐς, διότι μόνον Ιτσι θά
  σωθή η είρήνη.
  Ό πόλεμος έπιλέγει θ' άπο
  τραπή μόνον δταν οί διευθύ
  νοντες τα όλοκληρωτικά κρά
  τη άντιληφθοθν δτιόάντίπαλος
  συνασπισμός είνε ίσχυρότε
  ρός των. Καί αύτό θά συμβή
  δταν είς τόν δγκον των Δυτι
  κων Δυνάμεων προστεθβ καί
  ό άμερικανικός κολοσσός.
  Σχολιάζουσαι αί γαλλικαί
  έφημερίδες τάς πληροφορίας
  αύτάς, γράφουν δτι ή παροθ-
  σα έβδομάς, θ' αποτελέση πε
  ρίοδον σημαντικόν γεγονότων
  πού θ' άσκήσουν άναγκαστι
  κώς αποφασιστικήν επίδρασιν
  επί τής περαιτέρω εξελίξεως
  τής παγκοσμίου καταστάσε¬
  ως. Δι' αύτό, παρατηροθν,
  καί θά είνε κρίσιμος ή έβδο-
  Ή μέριμνα τής κυβερνήσε¬
  ως διά τήν μητέρα καί τό παι
  δι είναι γνωστή. "Εξεδηλώθη
  κατ' επανάληψιν καί κατά
  τόν έναργέστερον τρόπον.
  Διά νόμων έπροστατεύθη ή
  μητρότης, καθιερώθη ή υπο
  χρεωτική αδεία μετ" άποδο
  χων διά τάς επιτόκους ύ
  παλλήλους καί έργατρίας, Ι
  δρύθησαν μαιευτήρια καί έ
  λήφθησαν διάφορα άλλα μέ
  τρα. Διά νόμων έπίσης έπρο
  στατεύθη τό παιδι, καί έτέ
  θησαν αί βάσεις νέας πολι
  τικής προστασίας καί σωμα
  τικής καί πνευματικής άγω
  γής τού. Επί πλέον δέ καθιε
  ρώθησαν παντοθ αί παιδι
  καί έξοχαί, έδημιουργήθησαν
  κέντρα παιδικής χαράς, παι
  δικαί έστίαι, παιδικοί καΐβρε
  φοκομικοί σταθμοί καί κήποι,
  παιδικά λουτρά ,'καί παιδικά
  νοσοκομεΐα. Προχθές άκόμη,
  ό Τδιος ό κ. Πρωθυπουργός έ
  νεκαινίασε δύο τοιαϋτα (δρύ
  ματα είς τάς Αθήνας καί
  άλλα παρόμοια είς τα προά
  στεια τής πρωτευούσης καί
  είς τόν Πειραια. Τελευταίως,
  έπίσης ανεκοινώθη δτι άπε
  φσσίσθη ή ίδρυσις δύο παιδι
  κων σταθμών καί είς τήν πό
  λιν μας καί ή δημιουργΐα μο
  νΐμων έγκαταστάσεων παιδι
  κων έξογ,ων είς την μεταξύ
  ΚοκκΙνι Χάνι καί Χερσονήσου
  γραφικήν δσον καί ύγιεινήν
  καί δροσόλουστον άκτήν. "Η¬
  δη δέ παντοθ είς δλας τάς
  πόλεις τής χώρας ήρχισεν ή
  λειτουργία παιδικών έξοχ&ν
  καί ή αποστόλη άπόρων, ά
  σθενικών παιδιων πού έχουν
  ανάγκην αναπαύσεως, κα·
  λή"ς τροφής, καθαροθ αέρος,
  χαρούμενης ξένοιαστης ζωής,
  στοργικής περιθάλψεως καί
  περιποιήσεων, είς τάς έξο
  χάς αύτάς. Καί είς τα Χά
  νιά, δημιουργοθνται ήδη έξο
  χαί, κατασκευάζονται νέαι έγ
  καταστάσεις. Ελπίζομεν λοι
  πόν δτι έντός των ημερών,είς
  τάς αρχάς τοθ Ιουλίου, θ' άρ
  χ(ση ή λειτουργΐα καί των παι
  δικών έξοχών τής πόλεώς
  μας καί θά γίνη, ή πρώτη άπο
  στολή παιδιων είς αύτάς
  Τό τμήμα τοθ ΠατριωτικοΟ Ί
  δρύματος τής πόλεώς μας,
  έν συνεργασΐα μέ τόν Δήμον
  καί τάς λοιπάς τοπικάς άρ
  χάς θά λάβη σχετικήν μέρι
  μναν ασφαλώς.
  Άλλά αί παιδικαί έξοχαί
  δέν πρέπει νά θεωροόνται
  ώς αποκλειστικόν καθήκον
  τοθ Κράτους μόνον. Ή ένΐ
  την καλύτερον
  των, αποτελεί
  σχυσις διά
  λειτουργίαν
  καθήκον δι' ολόκληρον την
  κοινωνίαν καί Ιδιαιτέρως διά
  τάς εύπορωτέρας τάξεις. Καί
  ή ενίσχυσις αυτή δέν άμφι
  βάλλομεν βτι θά παρασχεθή
  μέ προθυμίαν καί γενναιοφρο
  σύνην, άπό τούς δυναμένους
  έκ των συμπολιτών μας, άπό
  τα φιλανθρωπικά (δρύματα
  καί τούς όργανισμούς κοινάς
  ωφελείας.
  Αί παιδικαί έξοχαί πρέπει
  νά λειτουργήσουν μέ εύχέρει
  αν. Καί νά περιλάβουν όσον
  τό δυνατόν περισσότερα παι
  δάκια. Διότι πρέπει νά σημειω
  θβ δτι καί έδώ είς την πόλιν
  μας, είς τάς συνοικίας ιδίως,
  ϋπάρχουν πάμπολλα παιδία
  πτωχά, καχεκτικά, άδύνατα,
  άσθενικά πού μαραίνονται ά
  πό έλλειψιν έπαρκοθς τροφής,
  γάλακτος, καθαροθ αέρος,
  φαρμάκων καί περιποιήσεως.
  Καί δλα αύτά τα παιδία
  πρέπει νά σταλοϋν είς την ε¬
  ξοχήν διά νά εύρουν έκεΐ τόν
  άέρα καί την χαράν καί ν*
  άνακτήσουν υγείαν καί δυνά¬
  μεις.
  Ή περΐθαλψις των παιδιών
  αυτών έπιβάλλεται δχι μόνον
  έκ λόγων φιλανθρωπΐας άλ¬
  λά καί έκ καθήκοντος πρός
  τό εθνος καί πρός την φυλήν.
  Διότι τα παιδία άποτελοθν
  την έλπΐδα καί τό μέλλον τί|ς
  φυλής. Καί πρέπει νά είνε 1-
  κανά νά βαστάσουν τό βάρος
  τής έθνικής κληοονομΐας καί
  νά συνεχίσουν τόν δρόμον πού
  όδηγεΐ είς την πραγμάτωσιν
  των πεπρωμένων τής Ελλά¬
  δος.
  ή
  όδων τοθ νο
  Ιχουν υποστή
  Ε
  Οί δρόμοι.
  Άπό ημερών ήρχισε καί
  συνεχΐζεται ή μεταφορά καί
  τοποθέτησις κατά μήκος των
  περισσοτέρων
  μοθ μας, πού
  φθοράς, σκύρων. Ελπίζομεν
  λοιπόν δτι συντόμως θ' άρ
  χίση καί ή έργασϊα τής κυλιν
  δρώσεως καί δτι θά συντε
  λεσθή ή έπισκευή των δρόμων
  αυτών έντός τοθ θέρους. Πι
  στεύομεν μάλιστα δτι καί θά
  έπαλειφθοϋν μέ πίσσαν δ¬
  πως προβλέπουν αί σχετικαί
  συμβάσεις ώστε ή έπισκευή νά
  εΤναι πλήρης καί τό έπΐστρω
  μα μακράς διαρχεΐας.
  ι,ι/ των τριών πολεμικων επι
  τελεΙωνΆγγλίας, Γαλλίας καί
  Σοβιέτ.
  Αί έφημερίδες πληροφοροθν
  ται έπίσης έκ Νέας Υόρκης
  καί Ούάσιγκτων δτι κατόπιν
  έπιμονής τοθ προέδρου Ροθ
  δέν θά παρουσιάση όδυνηράς
  έκπλήξεις.ΉπερΙοδος των πρα
  ίικοπημάτων καί των αίφνιδι
  ασμων παρηλθε. Διότι ό κό
  σμος δέν αποτελεί πλέον άπε
  ριτεΐχιστον χώρον. Φρουρεΐται
  άπό τάς δυνάμεις των είρηνο
  σβελτ απεφασίσθη δπως έντός | φ[ων κρατων. Καί μετ1 όΜ
  τής τρεχούσης έβ6ο^ά5°$Ασυ5ϋ, γον οί ψρουροί θά είνε περισ
  Τα σχολεΐα.
  Απολύτως έτιιτυχεΐς αί έορ
  ταί πού ώργάνωσαν τα δημο
  τικά σχολεΐα της πόλεώς μας
  επί τή λήξει των μαθημάτων.
  "Εδωκαν τό μέτρον καί την
  απόδειξιν τής συντελεσθείσης
  είς αύτά εργασίας. Παντοθ
  είς δλα τα σχολεΐα παρου
  σιάσθη θέαμα έξαιρετικώς
  ευχάριστον καί ίκανοποιητι
  κόν. Διδάσκαλοι καί μαθηταί
  ειργάσθησαν διά νά παρουσ
  άσουν κάτι τό άρτιον. Καί έπέ
  τυχαν. Οί γονεΐς καί οί κη
  δεμόνες των παιδιών καί οί
  δλλοι πολίται πού παρηκολού
  θησαν τάς εορτάς έμειναν ά
  πολύτως ίκανοποιημένοι.
  τής τρεχούσης εβδμς ζή
  τηθή υπό τής βουλής τό νο|
  Ισχυρότβροι και ήνω
  ως
  των
  -
  'Ηνωρένων Πολιτειών. άς καί συνεργασίας.
  Τα δενδρύλλια.
  Χαρά θεοθ τα δενδρύλλια
  πού έφυτεύθησαν κατά τα
  δύο τελευταία Ετη είς τάς ό
  δούς καί τάς πΧατείας τής
  πόλεως καί των προαστεΐων.
  άς τελευταίας έν τούτοις
  μέρας πού εσημειώθη ανοδος
  ών θερμοκρασιων καί έπνευ
  σε λΐβας, έμαράνθησαν άπό
  ήν δίψαν. Έπιβάλλεται λοι
  πόν νά ποτίζωνται τακτικά,
  ουλάχιστον άπαξ τής έβδο
  άδος, διά νά μή ξηρανθοθν.
  (αί είμεθα βεβαιοί δτι ή
  ρμοδία ύπηρεσία τοθ Δήμου,
  τού τόσην στοργήν καί μέρι
  ναν δεικνύει πρός τό πρά
  ινον θά έκτελβ τακτικά τό
  ργον αύτό, έφόσον μάλιστα
  φέτος δέν θά παρατηρηθ{) έλ
  ειψις ύδατος.
  ***
  Είς "Αγ. Νικόλαον.
  Θά οργανωθή λοιπόν καί
  είς τόν Άγιον Νικόλαον παγ
  ρήτιος γεωργοκτηνοτροφική
  έκθεσις κατά τόν προσέχη μη
  να, δπως θά οργανωθή καί
  είς τό Ρέθυμνον τόν μεταπρο
  σεχή. Καί ύτιάρχουν πολλαί
  έλπΐδες δτι ή έκθεσις αυτή
  θά σημειώση εξαιρετικήν επι
  τυχΐαν καί δτι θά ώφελήοη
  σπουδαίως καί τούς έκθέτας
  καί την πόλιν τοθ Άγίου Νι
  κολάου. Αί έτοιμασΐαι πού
  γΐνονται υπό των άρχών Ά
  γίου Νικολάου καθώς καί των
  κατοΐκων τής τόσον γραφικής
  πρωτευούσης τοθ γείτονος νο
  μοθ, άποτελοθν τόν καλύτε
  ρον οίωνόν περί τής έπιτυ
  χΐας τής εκθέσεως. Δέν άμφι
  βάλλομεν δέ δτι είς την ίκθε
  σιν αυτήν θά μετάσχη καί ό
  νομός μας άπστέλλων δεΐγμα
  τα δλων των προΐόντων τού.
  ΑΠΘΡΘΩΣΙΒ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).— Σή
  μερον: «Πρώτη άγάπη πρώτα δα
  κρυα» μέ την Μπλανσέτ Μπρινό
  για. Την Πέμπτην ή όπερίτ'α θαΰ
  μα «ΡοζαλΙ» μέ τούς "Εληνωρ Πά
  ουελ Νέλσων "Εντυ.
  Έκαστην Δευτέραν, Πέμπτην
  καΐ Κυριακή άπογευματινή ώρα
  7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινόθ κινηιατο·
  γράφος.— Σήμερον «"Ενοχος Πό
  θος» Έκαστην Δευτέραν, Πέμιΐτη,
  Σάββατον, Κυριακήν ώρα 7 30 μ.μ
  άπογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  23ης'Ιουν1ου.
  12 25 Σήμα—Έθνικός
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ώρα τοθ
  λ
  "Υμνος
  ρ ρ^
  13 Ποικίλη μουσική (δίσκοι).
  13.30 Χρηματιστήριον— Ειδή
  σεις. "Ωρα Άσΐΐροσχοπείου Α¬
  θηνών.
  13.45 Ρεσιταλ σχξοφώνου.
  14.10 Είδήσεις—Μετεωρολογι-
  κόν δελτίον—Κίνησις αγοραίς Πει
  ραιως. 'Εθνιχός Τμνος—"Υμνος
  Νεολαίας.
  19.10 Έμβαφια (δίσκοι).
  19.20 Ή ώρα τού παιδιοθ.
  19 50 Μουσική διοματίου (5[
  )
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  98 όν
  —Άγιε άνθρωπε! Πατέρα
  μου, άδελφέ μου!
  Καί δέν ξεκολλςΐ άπό τα
  πό δια τοθ Ρασποθτιν πσρά
  μόνον δταν έκεΐνος άρκετά ά-
  πότομα την σπρώχνει μέ τό
  £να πόδι...
  Ό δικαστικός μένει σαστι
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μ ι ά κομψή
  άπονευματινή τουαλεττα.
  Συνδυασμοί είς τα κοπέλλο σας.
  Τής μόδας είνε Ινα ταγιέρ άπό
  ΰφααμ* έταμίν σέ ζωηρά χρωμα
  τισμό. Την βέστα μπορεΐ νά άνα
  σμένος μπροστά σ αύτό τό πληρώση 2να χοντό^ μπολερό,
  θέαμα. Μποοστά στό πσραλή γ«ρνιρ.βμένο μέ δυο μεγάλ*.
  ρημα έκεΐνο των γυναικών, <"Ρ°ΥΥ"λα Ρΐ5έ,ρ . . μπροστά στό θέαμα τής άρι-| , Η *ϊβΙ»1ν. ίίνβ τ] »*?9ν* Π™ στοκράτιδος πού άγκάλιαζε ευνοεϊ ιδιαιτέρως ή καλοκαιρινή την άμαρτωλή γυναΐκα, μπρο μ««· Χρηβιμοπο«ΐτ«ι γιά Ηε< στάστό θέαμα αυτών των δύο,τ'ί ω?·β ,^« ^«β- άχό^ ι- .....ι ...ι. ο._«... ι. έπίσημες καί τής συζύγου τοθ ΡασποΟ ??1 Υίά ^αδϋΝ|ς , , τιν τριών γυναικών πού άντί λί"ι«· Εί« την «λευταία νά χωρίζη ήνωνεν ό Τδιος άν | στα πιρίπτωσι ή έταμίν τουα μαλι πού θά δρας, ό δικαστικός δέν ςέρβι' χρηβιμοποιησετε είνε μετ*ξωτη δφασμίνη μ» πουχ άπό χρυσές ή 20.05 Ή ώρα τής δγείας. 20.20 Δημοτικό τραγοθϊι (υπό τοθ χ. Κωνσταντίνου ΖαχυνθινοΟ, αονοδεία λαϊκών όργάνων. 20.50 Είδήσεις.— Χρηματιστή ριον—Μετεωρολογιχον δελτίον. 21.05 Μικρά ορχήατρα (6πό την διεύθυνσιν τοθ κ. Ρ. Βιταλη). 21.05 Όμιλία (υπό τοθ κ. Μιχ. Άργυροπούλου. 21.50 Συνέχεια μικράς δρχή ατρας. 22.15 Νυκτεριναί είδήσεις. 22 30 Τελευταίας έπιτυχίις. (υ πό των Άμεριχανών τραγουδιστών Λόρισσον χαί Κόουντυ μετά τή; μίς Ρούθ). 23. Βιεννέζιχη μουσιχή (δι 22.50 Ρεαιτάλ τραγουδιοθ) 0.20 Τελευταίαι είδήσεις. 0.30 Έλαφρό έλ/ηνιχό τρ» Οδι (δίσκο:). ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΟΥΛΑΚΑΚΙΙ ΑΥΡΙΟΝ Μεγάλη Κοσμική Π ρε μ ι έ ρ α Ή Όπερέττα θαθμσ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΜΝΩΡ ΠΠΟΥΕΛ Ί1 γυναίκα—ρυθμό;, ή μβ γοιλείτιρη καΐ ώμβρφβτερη χβρΐύτρια τοδ κοσμβυ, ή γβητβυτικώτβρη φωνη της ο- θόνπς. ΤΟΝ Ν ΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ Και τα όνβιρώίη Μπαλέτ Τ« ΑίΒΕΚΜΝΑ 6ΙΒί5. 2.000 κβρίτσια λαχταριατά. "Εν» 2ραμ« παραίίΐσιβ «ού ποτέ δέν θά λησμονηβή. ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΡΟΤΗ ΑΓΑΠΗ ΟΡΗΙΙΔΙΙΡΥΑ Νέ την νέαν «οκάλυψι τή νπς: υπέροχον ά- λλή «θό· ΜΠΑΑΝΣΕΤ ΜΠΡΥΗΟΥΑ τί νά συμπεράνη. Τόν ΡασποΟ τιν τόν βλέπει μπροστά τού πότε ώς άγιο καί πότε ώς δι- άβολο... Ό Ρασποθτιν τρσβιέται ά¬ πό τίς γυναϊκες. Σηκώνεται. Αυτής τής στιγμής έπωφελεΐ- ται ό γραμματεύς τού, ό Σι¬ μάνοβιτς, ό 'Εβραϊος καί τοθ λέγει: —Γρηγόρη Γιεφήμοβιτς! Ό έξοχώτατος πού ήλθε σπΐτι σου, μαζΐ μου, δέν είνε— δ¬ πως τόν ώνόμασες άδΐκως— εχθράς σου. "Αν ήταν εχθράς σου, δέν θά έρχόταν σπΐτι σου πάντως μαζί μου. Είνε £■ νας άρρωστος ανθρωπος... Ό δικαστικός πού δέν είνε άρρωστος πού δέν εΐπβ ποτέ τού στό Σιμάνοβιτς τιώς είνε άρρωστος, τόν κυττάζει σα- στισμένος... Δέν πιστεΰει τα αύτιά τού... Ό Σιμάνοβιτς έ ξακολουθεΐ. —Είνε Ενός άρρωστος άν· θρωπος... 'Υποφέρει άπό φο- βερούς πόνους στό στομάχι... Π' αύτό δέν έφαγε σχεδόν τί ποτα στό τραπέζι σου. Γι' ,αύ τό δέν δοκΐμασε καί τό κομ- μάτι τό παξιμάδι πού τοθ έ δωσες μέσα άπό τό στόμα σου. Είνε ίνα δυστυχισμένος ανθρωπος πού έχει άπελπι- σθβ άπό τούς ίατρούς. Δέν πι στεύει είς τούς (ατρούς καί την επιστήμη τους: Π' αύτό ήρθε σέ σένα. Αν εχρ την πΐστι, θά γίνη καλαί λέγει ό Ρασποθτιν. Καί κατευθυνόμενος πρός τό πά ραπλεύρως δωμάτιον, καλεΐ τόν δικαστικό νά τόν άκολου θήση. —Άν έχης την άνάγκη μου άδελφέ μου, εΤμαι είς ιήν διά θεσΐν σου. Θέλοντας καί μή θέλοντας ό δικαστικός τόν άκολουθεΐ. ΚαταλσβαΙνει τιώς ό πονηρός Έβραΐος τόν παρουσΐασε γιά άρρωστο γιά νά καλύψη την γκάφα τού. Καί φοβείται νά καταστή μέ μιά άρνησΐν τού περισσότερον ΰποπτος είς τόν Ρασποθτιν. (συνεχΐζεται) η μη μ» πουχ άπό χρυσές ή άσηυιένιες χλωστές Ή πιδ χομψή άπογευματινή τουαλεττα είνε άπό ταφτά έμπρι μέ μέ ζωηρά πουά ή λουλούδια επάνω σέ φόν:ο άσπρο ή μαθρο. Τό φόρεμα αύτό θά συμπληρώ σετε μέ μία χοντή βίστα μέ χον τα μανΕχια. Κακέλλο σέ φόρμα χανοτιέ άπό ψχθα άσπρη ή μαύ ρη μέ γαρνιτούρα 2να μεγάλο φιόγκο, έπίσης άπό ταφτα. Γιά τί άπίγευμα είνε χαί Ινα φίρεμα άπό βατίσΐα άνοιχτοθ χεώματος, έμπριμέ πολύχρωμα σχέδια, λουλούδια ή πουά. Ή βατίστα πρέπει νά είνε λεπτή καί διαφανής. Πέφτει επάνω σέ Ι να φόντο άπό ταφτα ή συρά ζωη ροθ χρώματοί, μέ ζώνη καί κα πέλλο άσσορτί. Γιά τό πρωϊ είνε Ινα ταγιέρ μέ κοντή ζαχέττα άπό ασπρο πι κέ μέ μπλούζα άπό όργχαντί ζωη5οΟ χρώματος καί κατά προ τΕμησιν, πράσινη, πορτοκαλλιά ή κόκκινη. Τό μπουχ άναπληρώνΐι αυτή την έποχή δλες τίς άλλες γοθνες, πού συνώϊευαν ίως τώρα τα ντε μί—σαιζόν χαί τα καλοκαιρινό φορέματα. Τό λιυκό μπουά θά φορεθη" μέ μ(α μαυρη ή λευκή τουαλεττα, μέ μαχρυά γάντια άσ σορτί. ή Ντιστίγκέ ΑΓΩΓΗ Ευστ. Κυριαχοθλας τό γένος Ρίππα σκζύγου Άργκρίου Παπά δΌπούλου χατοίχου Λιγόρχυνες Μονοφατσίου. Κατά ΆργυρΕου Παπαδοπούλου χατοΕ χου τέως μέν Λιγόρτυνος, ήξη δέ αγνώστου διαμονής. Ενώπιον τοθ Ορωτοδιχείου Ή ραχλείου. Μετά τοθ έναγομίνου συνήψ νόμιμον γάμον χατά τούς χανό νας τής Όρθοδίξου Άνατολικής Έκχλησίας έν τω χωρίφ Λιγόο- τυνος Μονοφατσίου χατά τόν Σ) βριον 1929 καί ουνεζήσαμεν άρ· μονιχως ώ; σύζυγοι έν τί] έν Λι- γορτύνφ συζυγιχη" οίχία 2ν έξά μηνον περίπου όπότε ςύ;ος 5 λω; άναιτίως χαί άΐτροόπτως μέ έγκατίλειψε χαχοβούλως άνα χωρήσας έχεΐθεν- είς άγνωστον διεύθυνσιν, χωρΐς νά επανέλθη μέχρι σήμερον ιυτ* όπωσδή- ποχε νά ενδιαφερθή* δι' εμέ καί¬ έχουσι παρέλθει όκτώ καί ί ί ά δυνη· ούιος ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 8 Πληοίον £τ«θ. Νοναατηράκι Παρέχη ηκβαν πληροφορί¬ αν η ύιβυκόλυνσιν Ιατρικης φύσβως, αίς τους είς Αθήνας μεταβαίνοντος άσθινβΐς συμ¬ πολίτας χον. έγχατάλειψΐς μου γομένου συζύγου τοι χ πλέον έτη χαί χωρίς νά θώ νά πληροφορηθώ ποθ διαμίνει. ΈπειΕή ή τοιαύτη χαχέβουλος παρά τοθ ένα- μου, παρατα- θεϊσα ύτέρ τριετίαν, γεννά υπέρ έμοθ συνωδά τψ έδ. ι' τοθ άρθρου 53 τοθ 6π' αριθ. 276 χαταστατι- χοθ τής έν Κρήτη Έχχλησίας Νίμου, δικαΕωμα δπως ζητήσω την λύσιν τοθ μΐταξύ μας γά- μου. Έπειδή ή παροθσα μου, διά την Ιγερσιν τής οποίας έτηρήθη ή νόμιμος προδιχασία ενώπιον τοθ άρμοδίου Έπισκόπου, τυγχά νει νόμιμος χαί βάσιμος. Διά ταθτα Επί τή έπιφυλάξει παντός έτέ ρου διχαιώματός μου. ΑΕτ&Ομαι Νά γένηται δεχτή ή παροθσα μου. Νά αποφανθή τό δικαστήριον τουτο δτι βάσιμος εστίν 6 έν τω ίστοριχψ προτεινόμενος λόγος δια ζεύξεως, ή:οι επί τριετίαν καχο βούλου έγκα'αλείψεώς μου υπό τοθ έναγομένου συζύγου μου χαί Νά επιβληθή είς βάρος τοθ εναγομένου ή διχαστιχή έν γένει δαπάνη. Ηράκλειον τη" 10 Ίουνίου 1939 Ό τής έναγούσης πληρεξού σιος δικηγόρος Δημήτρ. ©. Χαλκιαδάκης Δημοσιευθήτω ή παροθσα διά εφημερίδος «Ανάρθωσις» διά τόν αγνώστου διαμονής έναγόμενον Άργύριον Παπα?όπουλον τέως κάτοικον Λιγόρτυνος Μονοφατσί- Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΠΗΣ ΑΤΚΟΣ Τοϋ "Αρμστρογγ. 99ον Διότι δέν ήσαν δεινοί χορευ¬ ταί... "Ιδρωναν, μεταξωτά μανδή λια έσφόγγιζαν χάθε τόσον τα μί τωπα χαί τίς φαλάχρες, σωματώ δεις χαί μεσόχοποι χύριοι ήσθμχι ναν. Άλλ' έως τό τέλος προσπα θοθσχν νά σϋγχρονίζουν τό βήμά των μέ τόν ρυθμόν τής τζάζ— μπάντ των μαύρων, προσπαθοθσαν έν γένει νά φανοθν «πολιτισμένον δπως είχε διατάξει ό Γαζής. Όσον προχωροθαεν ή νύκτα, ή τρέλλα ένετείνετο. 'ΥπηΌχεν άφθο νία ποτών: 'Υπήρχε ραχί, μπύρα, σαμπάνια— μ£α άνεξάντλητος πή γή ποτοθ, ενός ποταμοθ ποτοθ... Ό Ισμέτ καί ό Γαζής είχαν μιά φιλιχή συζήτησιν σχετικώς με την αφθονίαν των σαρκίδν κά" ποίας χονδρής Τουρκάλας π'.ύ έ- στροβίλιζε τόν δγχόν της δΐτό τού; ήχους τής τζάζ μπάντ... ΟΕ υπαινιγμόν των ήσαν άρκετά τολ μηροΕ... Μόλις τούς άντελήφθησαν δτι είχαν σΐαθί) είς τδ μέσον τής αιθούσης χαί επάνω είς τό θέχμα τής εδσίρχου χυρίας πάντοτε, έ- πεΕραζαν ό Ενας τόν άλλον, οΕ χο ρευταί σταμάτησαν τόν χορόν χαί ή ίρχήατρα έπαυσε νά παίζη. "Ο λοι έπρεπε νά έχδηλώσουν μέ γέ λωτα τόν θαυμασμόν των πρός ιούς δπαινιγμίύ; τοθ Γαζή, τα γέλια των έπρεπε νά είνε ή απόδειξις δτι ο£ υπαινιγμοΐ τοθ Γαζή ήσαν χαριτωμένοι, πνευματώδεις... Ό Άλής, & ποόιδρος τοθ δικα στηρΕου, πού έπαιζι πόκερ είς ίνα παραπλεύρως δωμάτιον, έπρί βαλι χαί έχύτταξε χαί αύτός μέ περιέργειαν πρός τό μέρος τοθ Γαζί|... Είς »ά χιίλη τού ήταν τό αιώνιον άγαθόν μειδίαμα .. Ό Γαζής είχεν εξαιρετικόν χέ φι .. 'Υπεχρίωνε χάθε τόσον τού; προσχεκλημένους πού τόν έπλησί- αζαν, άφίνοντες πάντοτε άρκετήν απόστασιν μεταξύ αυτών καί τοθ Γαζή, είς ένδειξιν σεβασμοθ, τούς δπεχρέωσί προσφέρων είς αυτού; νά πιοθν. Ό Τΐφήκ Ρουσδή ό δπουργός των Εξωτερικών, ευρίσκετο είς τό μπάρ. Κάθε τόσο περνοθσε τό χούφϊ,α ΙΚ Ο ί ΓΝ Ο ίΊ Ι Κ Ρ ρ[Π~ πρ4ς χά πίσω χών μαυρωνι γϋαλισμένων μαλλι ύ | 6 πιον «Ο ανωτέρω δημοσία έν χψ Διχαστηοίου ί αύτοθ πρό Κάθι τόσον ίιΐστελλε τα Αίθίοπος χείλη τού, π{σω φι* τη, χαίχα τού. άζοντος φ 22 Νοεμβριού 1939/ ημέραν Τετάρτην χαί ώραν συνήθη! «Χόριυσε!» τοθ έφώναζεν ό Γα των αυνεδριων,πρός συζήτησιν τής ' <*)« «Χόρευσε! Ολοι πρέπει νά παρούσης συζητηθησομένης άλ νά παρούσης συζητηθησομίνης άλ λως τε χαί έρήμην αύτοθ. Έν Ηρακλείω τή 14 Ίουνίου 1939. Ό τής χαλοΰσης χαί γελλούσης πληριξούσιος ρος. Δημήτριος Θ. Χαλκιαδάκης παραγ- διχηγό ζής. «Χόρευσε! Όλοι πρέπει χορεύσουν!» Ό Ρουσδή έκαμε πώ; έχινήθη πρός τό χορευτικόν παρκέττο, εί δέ τόν Σουμπχή βέη, έκαμε νά τόν φΐλήση, χαί έγΰρισε πίλι πρός τό μπάρ. «Χόρευσι!» (συνεχίζεται) Ταχύτοται έττιοκευαΙ ώρολογΐων —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι κίς τό ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ ΕΗΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οΐκία, ό δός Πεδιάδος (ναρά τό θέατρον Πουλακάκη). ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πολυτελές: -ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ* διευθυνόμενον παρά τοϋ συμπολίτου μας κ. Γεωργ. Δασκαλάκη. ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοϋν τό «Σίτυ Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ οτησαν απαράμιλλον. ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όδός Σταδίου-ΑΟΗΝΑΙ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ ϊε"* θά βρήτε δλα τα νέα μοντέλσ σκελετών. Παρελάβαμε μηχσνήματα διά κατεργασΐαν κρυστάλλων. ΠρΙν προμηθευθήτε επισκεφθήτε μας. Τιμαί λογικαί. ΠΩΛ ΕΙΤΑ Ι είς Μαοταμπάν ηαραηλεύρως γχαράζ οίχία νεόδ μητος μέ ωραίον αύλισμόν χαί κήπον. Πληροφορίαι χρεοπνΑεΤ· Κ Κί ..Ο ΙΟΡΛΗΣ' ΕΙσιτήριοι έξετάσεις διά την Α'. Όκταταξίοο Γυμνασίου άπό 1—5 Ιουλίου. ΟΙ υποψήφιοι προτΐαρα- σκευάζονται είς τα Φροντιστήρια τοϋ Λυκείου. ΘΕΡΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα διάχυτο άπό ήδο- νισμό έρωτικό ρωμάντζο: ΕΝΟΧΟΣ1080! Είναι ενα δραμα κοι¬ νωνικόν, παρμένο μέσα άπό την ζωήν. Μιά γυναΐκα σέ δυό άδκλφούί. Την άδελφι- κήν αγάπην διαδέχεται τό μϊσος καί ό φθόνος καί στό τέλος νικά ή ό- μορφιά καί ο πειό φλογκ- ρός έρως... Μί τού: ίρμηνβυτάς: ΡΟΜΠΕΡΤ ΤΕΤΛΟΡ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΤΑΝΤΓΟΥΤΚ ΚΙΝΗΣΙΣ. — "Ανεχώρησε χθές άεροπορικώς δι' Αθήνας ό φΐΑος κ. Δημοσθένης ΣτεφανΙδης συν ταξιοθχος Διευθυντής ΓερουοΙας, —Ανεχώρησεν άτμοπλοϊκώς εντέυθεν δι" Αθήνας ή κ. "ΑΘηνοΟ λα Φυτάκη ΈπιθβωρητοΟ τής Τοα πέζης Ελλάδος. ρ -Ανεχώρησεν βπίσης χθές δι' Αθήνας άβροττορικώς ό κ. Κωνστ. Λιναρδάκης ίιευθυντής κινηματο γραφου. — •Ανεχώρησε προχθές άερονο ρικδς δι' Αθήνας ό κ. Ανδρ. Λα διανός χρυσοχόος. ΒΛΠΠΣΕΙΣ —Ό κ Γεώργ. Άν τωνΐου μηχανικάς εβάπτισε τό κο ριτσάκι τού κ. Έμμ. Ματζαπβτά· κη φαρμακοττοιοϋ ονομάσας αυτώ ΆλΙκην. ΓΑΜΟΙ.— Ό κ. Μιλτιάδης Παν- τελης έκ Μαλλίων καί ή δνΐς ΕύαγγελΙα ΣαματρεΙτου ετέλεσαν τούς γάμους είς "Αθήνας. Συγ· χαρητήρια. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ— Ό κ. καί ή κ. Γ. Τερζάκη δέν Θά δεχθοθν οϋρι όν έπισκέψεις γιά τόν Παθλο τους. *** Γύρω στήν πόλι. Εσυνεχίσθη καί χθές ή ϋψωσις τής Θερμοκρασίας. —Κατά τάς πρωϊνάς ώρας του¬ λάχιστον ή ζέστη εφαίνετο μαλ. λον συνεχιζομένη. —Παρά τό δτι εγένοντο πόιε- πότε αΐσθηταΐ έλαφρόταται πνο αί άνέμου. —ΟΙ κανταδόροι ήρχισαν άπό τινος νά πληθύνωνται είς τος συνοικιακάς όδούς. —Συνοδεία κιθάρας είτε καί λύρας άλλά καί μέ τάς άπα· ραιτήτους κακοφωνίας. —Πάντως ή άναβΐωσις αύτη τοθ «μουσοφίλου» αΐσθήματος δέν εί¬ νε δυσάρεστος, τουλάχιστον αέχρι των πρώτων νυκτερινών ώρών. —Ώς γνωστόν περΐ τα τέ)η τής εβδομάδος αυτής, άν λάβω¬ μεν ϋπ" δψιν την σχετικήν προ ειδοποίησιν, καταπλέει είς τόν λιμένα μας γαλλικής στολΐσκος. —Άποΐελούμενος έξ ενός άν τιτορπιλλικοθ καί τίνων ύποβρυ· χίων. —Ό στολίσκος, καθ" & ανηγ¬ γέλθη, θά παραμείνη αρκετάς η¬ μέρας είς τόν λιμένα μας. —Συμπληρωματικΰς μέ την έκ- δρομήν τού ΤουριστικοΟ Συνδέ· ομού 'ΑΘηνδν περί τής οποίας έγράψαμεν χθές. —Πληροφορούμεθα δτι οί έκδρο μεΐς Θα διασχΐσουν ολόκληρον την Κρήτην δι" αύτοκινήτων επι- σκεπτόμενοι κυρΐως τα Χανιά, Μαλάξαν, Μουρνιές, Ρέθυμνον, Μονήν ΆρκαδΙου, "Ηράκλειον, Κνωστόν, Φ^ιστόν, Γόρτυνα, Νεά πολιγ, "Αγιον Νικόλαον, Δικταϊ όν "Αντρον. —Έν σχέσει μέ την έκδρομήν των θεσσαλονικέων φυσιολατρθν ήτις Θά συμπέση κα' αυτή έντός τοθ μηνός "Ιουλίου, δπως καί 3πρώτη έκδρομή, μανθάνομεν τι εζητήθησαν πληροφορίαι πά ζηήη ηρφρ τοθ ενταύθα ΌρειβατικοΟ συν μου αναφορικώς μέ την δι· ευκόλυνσιν των εκδρομέων καί ί α ώ την μετάβασίν των είς τα ώραι· ότερα κρητικά τοιεϊα. —ΑΙ Ιστιοδρομίαι δέν λείπουν άπό την περιοχήν τοθ λιμένος μας. —Τό πανάκι δι" ωρισμένους συ νειδητούς φίλους τής Θαλάσσης είνε άδυναμία. —Καί ώς έκ τούτου εύκαιρίας τυχούσης καί καιροΰ έπιτρέ- ποντος ή γραφική τού παρουσία είς τό γαλανό τελλάρο τοθ Κα στρινοθ πελάγους άποβαίνει χά ρακτηριστική... — ΟΙ μεμονωμένοι ξένοι Ερχον ται καί άναχωροθν πάντοτε ωστε ή κίνησις αυτών νά μην διακό· πτεται. —ΟΙ ζένοι ούτοι έπισκέπτονται καί μελετοΰν τούς άρχαιολογι κούς χώρους τόσον τοϋ νομοΰ μας δσον καί τοθ γείτονος. —Έτΐιστρέφοντες είτα καί ανα¬ χωρούντες δι" Ηρακλείου δπου «αί την τελευταίαν στιγμήν 8· χούν κάτι νά συμπληρώσουν. —Αυριον Πέμπτην καί ώραν 10 30' π. μ. πρόκειται νά γίνη είς τό Θέατρον Πουλακάκη. —Τό ρεσιτάλ των παρεπιδη. μούντων ενταύθα τυφλων άποοοί των τής έν "Αθήναις σχολής. —Διά λόγους κοινωνικούς καί φΐλανθρωπικούς έπιβάλλεται νο¬ μίζομεν ή ΰποστήριξΐς τού. — Είς τό άποψινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγραμμα (ή ώρα της Ύγεί άς) παρέχονται όηό τοϋ υπουρ· γεΐου Κρατικής 'Υγιεινής. —Ένοιαφέρουσαι οδηγίαι πε ρί τοθ πως πρέπει νά γίνων ται τα Θαλάσσια λουτρά καί ή· λιόλουτρα. —Τό Θέμα μάλιστα διά τούς λουομένους είνε σχεδόν υποχρε¬ ωτικόν καί πρέπει νά τό προ σέξουν. —Πυκνοτάτη ή Απογευματιναί καί εσπερινή κίνησις είς τα κέν τρα τής ΠλατεΙας. — Είς τό καφενειον Παπακα λιατάκη τό ακροατήριον των νέ ών ντιζέζ είνε πυκνόν. —Άλλά καί τα άλλα κέντρα δέν ύπολείπονται είς κόσμον, επί πλέον δέ καί ή πλατεΐα Βενιζέ¬ λου, τό παλαιόν Άμνάρ Άλτί, δπου έκ παραδόσεως ϊπιπολά- ζουν οί ξενοκτηδες. • ΡΙηβρτεο ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά θηνών δπου είχε μεταβή πρός παρακολούθησιν τής μόδας των σολέϊγ χαί ματλασέ ή δνΐς Μαρία Τζανάκη χομίσασα πλουσίαν συλ λογήν μοντέλιον. Εργαστήριον παραπλεύρως Πατ μανίδη—Κού&τη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίναποθήχη (στίβα) μ! δαρέλια χωρητικότητος 45.000 δκ. 1Ιλη£οφορ£«ι είς τα χ, Α.
  Τ6 μεγάλο Εργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΓ.0ΡΘΩΣΙ2
  Οί ΆθλιοΓ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού βέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  599ον
  "Ηρχοντο έκτετραχηλισμένοι. άσκεπεΐς την κε
  φαλήν ασθμαίνοντες, κάθυδροι έκ τής βροχης ά
  παστράπτοντες τούς οφθαλμούς. Ό Γαβρ άς έπλη
  σίασεν βίς αύτούς έν γαλήνρ. ΡΡ ζ η
  —ΠοΟ παμε; ήοώτησεν.
  —'Ελα μαζΙ, άπεκρΐθη ό Κουρψειράκος
  -Οπισθεν τοθ ΦυλλΙδου ήοχετο η. μάλλον έ
  σκΐρτα ό Βαχορέλης, [χθύς έν τώ οδστι τής στά
  σεως.
  Έφόρει δέ έσωκάρδιον κόκκινον, καΐ οί λόγοι
  τού ήσαν έξ έκεΐνων, οΐτινες καταθραύουσι παν
  τό προστυγχάνον.
  Τό χρθμα τοθ έσωκαρδΐου τού κατεφόβισεν Ι
  να των διαβατών, δστις καΐ άνέκραξεν έτιτοημέ
  νος.—Νά οί κόκκινοι!
  —ΤΙ κόκκινοι, καΐ ξεκόκκινοι! είπεν ό Βανο
  ρέλης.
  ΤΙ φόβος είνε άπό μ(α παπσροθνα τάχατες;
  Δέν κάμνεις, κύριε, τόν στσυοόν σου, ν' άφή
  οτ)ς μόνα τα κερασφόρα ζώσ νά φοβοθνται τό κόκ
  κινον!
  ΚσΙ ΙΡών είς τόν άγκωνα μιδς όδοθ τοιχοκολ
  λημένην αγγελίαν τινά τοθ μητροπολΐτου των Πσ
  ρισΐων, έπιτρέποντος είς τό «ποΐμνιόν τού» νά
  τρώγη ώά την τεσσαρακοστήν, ό Βαχορέλης άνέ
  κραξβ.
  —ΠοΙμνιον, εύφημισμός τάχατε, άντΐ νά λέγη
  ζώα τετράποδα.
  —Καί άπέσπασεν άπό τοθ τοίχου την άγγε
  λίαν.
  Τουτο 8β κατέθελξε τόν Γαβριδν, δστις άπό
  τί|ς στιγμής έκεΐνης ένησχολήθη νά σπουδάση παν
  κίνημα τοθ Βαχορέλη.
  —Βαχορέλη, είπεν ό Ένζολωράς, δέν Ικαμες
  καλά- έπρεπε νά αφήσης αυτήν την αγγελίαν είς
  την ησυχίαν της· ημείς έχομεν τιερί άλλον νά
  φροντίσωμεν* δαπάνας, την οργήν σου άνωφε-
  λώς Φύλαξε τό έφόδιόν σου νά τό μεταχειρι¬
  σθείς άλλοθ.
  Ό στρατιώτης δέν πυροβολεΐ ποτέ Ιξω των
  τάξεών τού* καθώς λοιπόν γΐνεται μέ τό τουφέκι,
  ούτω πρέπει νά γΐνεται καί μέ την ψυχήν. Δαπανώ
  μενος Βπου δέν πρέπει. όλίγος'θά εΐσαι έκεΐ δπου
  πρέπει. *■
  —Ό καθείς έχει τάς Ιδέας τού, Ένζολωρά, α¬
  πήντησεν ό Βαχορέλης. Τό Ιδικόν μου τό στομά
  χι, άδελφέ, δέν σηκώνει αυτήν την έπισκοπικήν
  -εζογραφίαν έγώ θέλω νά τρώγω αύγά, χωρ'ζ
  νά μοθ δίδουν διά τοθτο άδειαν. "Αλλως τε έγώ
  δέν δαπανωμαι, άλλά προανακρούω, άκονίζομαι
  Ισχισσ αυτήν την αγγελίαν διά νά ανοίξη μέ τοθ
  το ή δρεξΐς μου.
  Ταθτα δέ είηών, ό Βαχορέλης παρετήρησεν είς
  παράθυρον τι νέον τινά ώχρόν, τό γένειον Ιχοντα
  ιιέλαν καί βλέποντα αύτούς διοβαΐνοντας. 'Ητον,
  ώς φαίνεται, έκ των φΐλων των Άναλφαβήτων.
  διότι ιτρός τοθτον άττοταθείς — Φυσίκια γρήγορα!
  άνβκραξε. ΠροετοιμασΙα ! Προετοιμασίαι
  (συνεχΐζεται)
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΠΑΤΙ...ΧΑΣΜΩΜΕΘΑ
  Β.'
  ΠΡΟΜΗΚΗΣ.
  Διαρκούσης τής ημέρας διά τής
  πνευματικάς ή χειρωναχτικής έρ
  γασίας μας δ όργανισμός μας επι
  6»ρύνεται μέ πλήθος δηλητηριω
  δών άερίων, προ'ιόντων τής έσωτε
  ρικής καύςιιως. Διά τόν λόγον αύ
  τόν τό 6ρά5υ, {κ τής συσσωρεύσι
  ως των προ'ιόντων τής καύαιως
  των δηλητηριωδων άερίων, είμεθα
  χουρασμένοι καί έχομεν ανάγκην
  αναπαύσεως. Κατά τόν ύπνον τα
  δηλητηριώδη άέρια άπομακρύνον
  ται άπό τόν οργανισμόν μας. Τα
  έγκεφαλικά καί νευρικά κύτταρα
  άναπαύονται. Είνε απίστευτον τί
  τεραστίαν διαφοράν είς την μορ
  φήν καί τό μέγεθος μεταξυ ενός
  κουρασμένου καί ενός ξεκούρα
  στου νευρικοθ κυττάρου ενός χαί
  τοθ αύτοθ ζώου άποκαλύπτει το
  μικροσκόπιον. Τα δηλητηριώδη ά¬
  έρια, τα προιόντα τής καύσεως
  τοθ όργανισμοθ μας χυκλοφοροθν
  φυσιχά καί είς τό αΐμα καί δι' αύ
  τοθ φθάνουν είς τόν εγκέφαλον.
  Είς τόν εγκέφαλον, είς τό τελευ
  ταΐον τμήμά τού τόν καλούμενον
  προμήκη, έδρεύει τό άναπνευσπ
  κόν κέντρον, καί συνεπως—έφ'
  δσον ιίδαμεν δΐι τό χάσμτψχ συ
  νίσταται είς μίαν βαθείαν είσπνο
  ήν καί μίαν βραχείαν έκπνοήν—τό
  κέντρον τεθ χασμήματος, Τάδηλη
  τηριώδη συσΐατικά πού κυχλοφο
  ροθν είς τό αίμα καί φθάνουν είς
  ΤΑ ΒΑΑΑΣΙΙΑ ΑΟΥΤΡ*
  άπό τα όποΐα έστερεΐτο τόσα
  χρόνια τό Ηράκλειον.
  ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΣΤΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΚΑΜΠΙΝΕΣ αναπσϋτικώτατες, και-
  νοϋργείς, ώραιώτατες είς την διάθεσι
  των λουομένων.
  _—-_—-—-———■ _______»——————-
  ΜΠΑΡ θαομάσιο μέ τταγωμένα άνα-
  ,ψυκτικ^Μέ μπθρε^; ρετο^να, οοζο καί
  μεζέδες.-Παγωτά εξαιρετικόν
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  4 ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής Ο
  Ήρακλβι·τ·ν.
  Τ6 κεντρικώτερον των
  τ*»
  τόν εγκέφαλον ίρεθίζουν τα κέν
  τρα τοθ χασμήματος καί προκα
  λοθν τό χάσμημα. Τό χάσμημα εί
  νέ μία άξιοθαύμαστος λειτουργία
  τού κουρασμένου όργανισμοθ 8
  συς άνανεώνεται διά τής είσπνοής
  όξυγόνου, διά τοθ έποίου καταπο
  λεμεΐ τα δηλητηριώδη άέρια.
  ΟΤΑΝ ΒΑΡΕΙΩΜΑΣΤΕ...
  Τόν Ιδιον σκοπόν, τόν έφοδια
  σμόν των πνευμόνων μέ άφθονον ό
  ξυγόνον διά τόν επικείμενον μό
  χθον τής ημέρας έπιδιώκει καί
  τό χάσμημα άφοθ ξυπνήσωμε. Την
  ώρα πού χοιμώμεθα ή άναπνοή
  είνε άσθενεστίρα καί μικροτέρα
  συνεπως ή προμήθεια έξυγόνου
  Τό πρωινόν χάσμημα αποβλέπει
  είς τό νά πληρώση τα κινά τοθ
  δξυγίνου'Άλλ' ίσως Ιχει καί ίνα
  άλλον σκοπόν τό χάσμημα, πρω'ι
  πρωί, δταν ξυπνοθμε: "Οπως άφοθ
  ξυπνήσωμΐ κινοθμε χέρια καί πό
  δια «γιά νά ξεμουδιάσουν», έ
  τσι ένδέχεται νά χασμώμεθα γιά
  νά κινήσωμε, νά «ξεμουδιάσωμε»
  στήθος, λάρυγγα, μθς τοθ πρόσω
  που Έχτός τοθ άνθρώπου καί τα
  περισσότερα έκ των θηλαατικών
  ζώων χασμώνται. Τό χάσμημα έ¬
  χει ίνα ψυχολογιχόν χαρακτήρα:
  "Οταν «βαριιώμαστε», 8ταν μία
  διάλεξις, μία ίμιλία, Ινα θεατρι
  κόν έργον κλπ. δέν κατορθώνουν
  νά μάς κινήσουν τό ενδιαφέρον
  μας καί μδς χουράζουν, χασμώ
  μεθ»...
  Ή Ρογδιά,
  όπλοΰτος,αίκαλλοναίτης
  ΡΟΓΔΙΑ Ίούνΐος (άνταποκριτοθ ι γίνα νεροθ των άφθίνων πηγδν,
  μας)—Δέν είνε βεβαία άγνωστη Ιάχρησιμοποίηΐη. Ό μόχθος των
  στούς Ήραχλειώτας ή Ρογδιά,
  Την άντιχρύζουν καθ ε μερά σχαρ
  φαλωμίνη στήν πλαγιά τοθ βου
  νοθ μέ τα χάτασπρα σπίτιά της
  πού ξεπροβάλλουν άνάμεσα άπό
  τό ποϊσινο των έλαιων χαί των
  περιβολιών πού σχηιιατίζουν δάσος
  ολόκληρον, Άλλά την ξέρουν άπό
  μακρυί. 'ϋλίγοι έχουν έλθει ώς
  έδώ πάνω. Καί τοθτο διότι δέν
  ήτο ευκολο τό ταξΐδι. Ή έλλειψις
  άιαξιτοθ δρόμου καί φυσιχά αύ·
  τοκινητικής συγχοινωνίας χαθίστα
  τό χωρία αύτό, πού αποτελεί τό
  φυσικό προάστειο τοθ Ηρακλείου
  άπροσπέλαστο.
  Έν τούτοις πρέπει νά έλθη κα
  νείς ώς έδώ πάνω γιά νά άντιλη
  τό μεγαλείον χαί την ώμορ
  τής χρητιχής φύσεως μέ την
  έναρμόνιαι τής θαλάσσας, τοθ δα
  σους, τοθ βουνοθ, γιά νά ιδή τί
  θαύματα έπιτυγχάνει ή έργατιχδ'
  της, ή φιλοπρόοδος διάθεσις χαί
  ή προσήλωσις των Κρητιχων στή
  γή των. Χωρίς ϋπερβολή, ή Ρο
  γδιά αποτελεί πρότυπο χρητικοθ
  χωριοθ. Ρεμματιές, πλαγιες, βου
  νά, κατσάβραχα δλα έχουν άνα
  μοχλευθή", έχουν γονιμοποιηθήό έ¬
  χουν φυτευθή μέ δίνδρα χαρποφδ
  ρα χιλιών λογιών χαί μέ χηπευτι
  χά χαί χρεββατίνες. Δέν έχει
  μείνει ου τε σπιθαμή γής άχαλλι-
  ίργητη. Δέν Ιχει μείνει οθτε στα
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τοϋ σήματος:
  Γενική &ντιπροα»πεία:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Αθήναι—Πβσματζογλου 5
  άνθρώπων χαί τα νερά των πή
  γων, γονιμοποιοθν την γήν καϊ
  αύξάνουν διαρκώς την παραγωγή.
  Έτ3ΐ ή Ρογδιά αποτελεί σήμερον
  ένα άπό τα πλουσιώτερα, τα πά
  ραγιχώτερα χωρία τοθ νομοθ μας.
  Καί άπό τα πλέον πολιτΐσμίνα.
  Εύΐυχώς δέ τώρα άποχτόΐ χαί μό
  νιμη,',ταχτιχή χαί άνετη συγχοινω
  νία. Ό δρόμος πΐστεύεται δτι θ'
  αποπερατωθή έξ ίλοχλήρου συν
  τομα, άφοθ τό έπαρχιαχόν τα
  μεΐον απεφάσισε νά διαθέση
  την άπαιτουμένην πίστωσι. Έξ
  άλλου χαθώ; πληροφορούμεθα,
  γίνεται σκέψις νά ορισθή χαί ώς
  κέντρον παραθερΐσμοθ,
  Εγνώσθη δέ σχετικώς δτι πρό
  κείται νά έλθη δ χ. νομίατρος
  κατόπιν όδηγιών έξ Αθηνών,
  διά ν' αποφανθή άν είνε άνάν,
  χη νά γίνουν έργα έξυγιαντιχά
  καί νά γνωματεύση τί δλλο χρειά
  ζεται διά νά οργανωθή ή Ρογδιά
  ώ; θέρετρον. Καί ίτχν γίνΐυν
  δλα αύτά, τότε τό γραφιχό αύτό
  χωριό πβύ συνδυάζει δλα τα άγα
  θά τής ίξοχής χαί βρίσχεται είς
  την αύλή τοθ Ηρακλείου θΐ έχη
  άκόμα μεγαλύτερην Ιξέλιξι, θά χά
  ταστ$ δέ προσιΐό χαί είς τούς ξέ
  νους πού θά ευρίσκουν έδώ δροσιά,
  ύγεία, τρόφιμα έκλεκτά καί ιδίως
  φροθτα χαί άπαράμιλλα φυσιχά
  τοπία δπου θά ήρεμοθν χαί θ' ά-
  ναχτοθν δυνάμεις. .
  ΛΑΛ/
  ΑΛΑΤΙ
  Μσγειρικό Έπιτραπέζιο
  Είς κακέτα 200 δραμίων καί μιας όχας
  Αραχ. 4.60
  κατ' οκάν χονδρικώς έκ τού Καταστήματος:
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ.
  Αριθ. 1492
  Περίληψις Προγράμματος
  Πλειστηρκχομβΰ
  Ό Συμβολαιογράφος Πύρ¬
  γου Κρήτης Άλέξανδρος Μι
  χαήλ 'Εληώτης ως, επί τοθ
  πλειστηριασμοθ υπάλληλος δή
  λοποιω δα την δεκάτην τρίτην
  Αύγούστου τοθ έτους χιλιο
  στΟ0 έννεακοσιοστοθ τρια-
  ίοστοθ έννάτου ημέραν
  Κυριακήν, έν Πύργω Κρή¬
  της: κσΐ έν τώ κατά την θέσιν
  «Άγορά» κειμένω Ιδιοκτήτω
  Δημοσία ΓραψεΙφ μου, ενώπι¬
  ον έμοθ τοθ Συμβολαιογρά
  φού Πύργου Κρήτης Άλεξάν
  ?ρου Μιχαήλ Έληώτου ένΠυρ
  νω κατοικοεδρεύοντος. έμοθ
  δέ κωλυομένου ενώπιον τοθ
  νομΐμου άναπληρωτοθ μου,
  έκτΐθενται είς δημόσιον άναγ
  καστικόν πλειστηριασμόν τ
  άκόλουθα άκίνητα κτήματα
  κείμενα κατά την κτηματικήν
  περιφέρειαν τού χωρίου Σωκα
  ράς μέν Μονοφατσίου, τα
  πρώτον, δεύτερον καί έκτον,
  Βελοθλι δέ Μονοφατσίου τα
  τρίτον πέμπτον καί εβδομον
  ίαΐ Τσιφούτ Καστέλλι Μονο
  φατσΐου τα τέταρτον, άνήκον
  Τα είς τόν όφειλέτην ΖαχαρΙ
  αν Γεωργίου Αύγουστάκην
  νεωργόν κάτοικον Σωκαράς
  Μονοφατσίου τί) έπισπευσει
  τής έν "Αθήναις έδρευούσης
  Έθνική·ς Κτηματικής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος Άνωνυμου
  ΈταιρεΙας ίκπροσωπουμένης
  νομίμως υπό τοθ διοικητοΟ αύ
  τής κ. Ιωάννου Δροσοποΰλου
  κατοΐκου Αθηνών πρός άπό
  λήψιν των καθυστερουμένων
  καί έπιταχθεισων ένυποθήκων
  άπαιτήσεών της, έκ Λιρών
  Στερλινών Αγγλίας είς Συ
  ν άλλαγμα δψεως επί ΛονδΙ
  νού έν συνόλω έξήκοντα μιδς
  σελλινΓου ενός καί πεννών
  £ξ (£61.1 6.) καί των έξόδων
  εκτελέσεως, στηριζομένης τής
  άπαιτήσεως είς τα ύπ' αριθ
  μούς 4696 καί 4700 Δανειστι
  κά Συμβόλαια τοθ Συμβολαιο
  γράφου Ηρακλείου Άριστεί
  οου ΤσακΙρη ήτοι 1) είς θε
  σιν «Μουρέλλα» ελαιόφυτον
  εκτάσεως ενός στρέμματοςκαί
  τετάρτου τοθ στρέμματος μέ
  14 ελαιόδενδρα, συνορεύοντος
  κτήμασιν, έξ άνατολων Νικο
  λάου Φραγκιαδάκη, έκ βορρά
  Ελευθερίου Αύγουστάκη έκ
  ουσμών δρόμω καί έκ νότου
  Α. Αύγουστάκη. 2) Είς την
  Ιδίαν θέσιν ελαιόφυτον ενός
  στρέμματος μέ έννέα ελαιό¬
  δενδρα συνορεθον κτήμα-
  σιν, έξ άνατολων Νικολάου
  Φραγκιαδάκη, έκ βορρά Α.
  Κυριακάκη, έκ δυσμών δρόμω
  καί έκ νότου Θ. Αύγουστά¬
  κη. 3) Είς θέσιν «Μεσάρμι» ά
  γρόν εκτάσεως όκτώ στρεμ¬
  μάτων, συνορεύοντα κτήμα-
  σιν, έκ δυσμών καί βορρά
  δρόμω, έκ νότου καί άνατο¬
  λων ρύακι."4) Είς θέσιν «Τρείς
  ποταμοί» αγρόν δέκα πέντε
  στρεμμάτων μέ τΐηγαΐον 0·
  δωρ, συ>ορβύοντος κτήμασιν,
  Ι έξ άνατολων ποταμώ, έκ βορ
  ρά ρύακι καί Α. Αΰγουστακη
  έκ νότου καί δυσμών Θεοδώ
  ρου Αύγουστάκη. 5) Είς θέσιν
  «Καβοθσι» αγρόν εκτάσεως
  6ξ στρεμμάτων, συνορεύοντα
  κτήμασιν, έξ άνατολων δρό¬
  μω, έκ βορρά ρύακι, έκ νό¬
  του καί δυσμών 'Ελληνικοθ
  Δημοσίου. 6) Είς θέσιν«Βολάκ
  κους» αγρόν τριών στρεμμά¬
  των, συνορεύοντα κτήμασιν,
  Νικολάου Φραγκιαδάκη έκ
  βορρά κληρονόμων Εμμανου¬
  ήλ Ψαράκη, έκ νότου Θ. Αύ
  γουστάκη καί έκ δυσμών 'Ε.
  Αύγουστάκη καί 7) Είς θέσιν
  «Μετζιλιανά» αγρόν έκτάσε
  ως 8ύο καί ήμισυ στρεμμά¬
  των, συνορεύοντα κτήμασιν,
  έξ άνατολων Χ. Κωστάκη, έκ
  βορρά Νικολάου Φραγκιαδά
  κη, έκ νότου Ε. Αύγουστάκη
  καί έκ δυσμών δρόμω δημο-
  σΐω. Ό πλειστηριασμός άρ·
  χόμενος την ΙΟην π. μ. ώραν
  περατωθήσεται την δωδεκάτην
  καί £ν τέταρτον τής ώρας με
  σημβρινήν, τής αυτής ημέρας
  συμφώνως τώ Νόμφ. Πρώτη
  προσφορά των πλειστηρια-
  ζομένων όρΐζονται δραχμαΐ
  διά μέν τό πρώτον κτήμα χΐ-
  λιαι διά τό δεύτερον έπίσης
  χΐλιαι, διά τό τρίτον δύο χι
  λιάδες, διά τό τέταρτον πέν
  τε χιλιάδες, διά τό, πέμπτον
  δύο χιλιάδες, διά τό Εκτον χΐ
  λιαι καί διά τό Εβδομον επί
  σης χίλιαι. Ή κατακύρωσις
  γενησεται πρός τόν τα πλείο
  να προσφέροντα συμφώνως
  τώ Νόμφ. Ό πλειστηριασμός
  γενησεται επί πληρωμί) είς με
  τρητά. Έκαστος των παρόν
  των καθ' δσον προσφέρει την
  αναγκαίαν ασφάλειαν δικαι
  οθται νά πλειστηριάση. Ό τε
  λευταΐος πλειοδότης άμα τβ
  κατακυρώσει ύποχρεοθται νά
  καταβάλη τό πλειστηρίασμα
  πρός την έπισπεύδουσαν ένυ
  πόθηκον δανεΐστριαν Εθνικήν
  Κτηματικήν Τράπεζαν τής Έλ
  λάδος συμφώνως τώ άρθρφ
  61 τοθ άπό 17 Ιουλίου 1923
  Νομοθετικοθ Διατάγματος πε
  ρί εΐδικων διατάξεων επί άνω
  ν υμών έταιρειών άλλως θέλει
  ενεργηθή άναπλειστηριασμός
  είς βάρος τού είναι δέ ύπεύ
  θυνος καί διά τούς τόκους ά
  πό της ημέρας τοθ πλειστηρια
  σμοθ καί έν άναπλειστηρια
  σμώ διά τό έλλεΐπον καί τα
  Ιξοδα συμφώνως τώ Νομώ.
  Εγένετο έν Πύργω Κρήτης
  καί έν τφ ένταθθα καί κατά
  την συνοικΐαν «Αγοράν» κει
  μένφ Ιδιοκτήτω Συμβολαιο
  γραφείφ μου, σήμερον την έν
  νάτην τοθ μηνός ΊουνΙου τοθ
  Ιτους χιλιοστοθ έννεακοσιο-
  στοθ τριακοστοθ έννάτου η¬
  μέραν Παρασκευήν καί ύπε
  γράφη παρ' έμοθ τοθ Συμβο·
  λαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογράψος Πυρ
  —Ό μισθός των άρχιφυλά.
  κων 'Αγροφυλακής.
  Υπό τού υπουργείον ΒβΜΗοι
  χΰν ώΐϊτάχθησαν ο! έπόπται α·
  γροτΐΗής άοφκλείας όπ»ς ΐίβηγη
  θοϋν είς τα κατα τόπους έπβπτι
  χά συμβούλιβ τβν καθορισμόν
  τής μισθοδοβΐας .των άρχιφυλά
  κων άγροφυλακης «Ις τούς οπβί
  ούς έχουν ανατεθή καθπκοντ»
  νρκμμκτίων.
  —Οί ΰπάλληλοι γεωργικών
  ταμείων.
  Πληροφορούμεβ» 3τι το υπουρ
  γεϊβν Γεωργίηο δι' έννρβφβυ τού
  κρός τα κατά τόποος Γεωρνικά Τ«
  μεΐκ γνωρίζίΐ δτι οί ύπάλληλοι
  αυτών ΰπάγβνται ΰπβχρ«ωτ»«δς
  *Ις την άσφάλιοιν τού Ιδρύματος
  των Κοινωνικήν 'Ασφαλίσεων.Έν
  συνιχεία αυνιβτάται όπως οί προ!
  οτάμενοι τϋν ΓεΜργικών Τβμΐί
  ων έπιμεληθοϋν τής ενεργείας
  των νομίμων διατυπώοεων πρός
  έγγραςρην είς τα μητρδβ ήσφαλι
  σμένων των ύπαλλήλων των Γεωρ
  γικών Ταμεί&ιν.
  —Οί άγύμναστοι κτηνίατροι.
  Τό &πουργεϊον των Στρατιωτι
  κων έχορηγησβν άνκβτολήν προ
  βελβύαεως είς εξ κτηνιάτρους έκ
  των άγυμνάστων. Ή άναστολή
  πβιρεαχεθη κατόπιν είσηγηβεΜς
  τού ύπουργεΐο» Γϊωργίβς, ίνα μή .
  ή κτηνοτροφία της χώρας οτερπ
  8ή άπαραιτητων ύπαλλήλων.
  —Ή καταπολέμησις τοΰ δά·
  κου.
  Υπο τής αρμοδίας υπηρεσίας
  τού ΰπουργβίου Γεωργίας ανεκοι
  νώθη ότι ήρχισε καΐ συν«χίζ«τβι
  έντατικώς είς τάς διαφόρους έ-
  λαιοκομικάς περιφερείας τού κρά
  τους 6 αγών πρός καταπολέμποιν
  τού δάκου.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κε.α.
  Σήμερον 28ην Ίβυνίου Βέλουν
  διανυχτβρβύση τα φαρμβκεΐα Έ.
  Ματζβπετβκη καί Μιχ. Τζομπβ-
  νάκη.
  ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
  Σήμερον Τετάρτην 29ην λήγον
  τος εορτήν των άγίων ένδίξων
  καί πανευφήμων Άποστόλων Πέ
  τρου χαί Ωαύλου ίορτάζει δ είς
  θέσιν«θόλους» φερώνυμος ναός τοθ
  σιναΐτικου μετοχίου Σπηλιωτίσ·
  ης. Τής ίερα; λειτουργίας θί
  λει προστη δ πανοσιολογιώτα
  τος άρχιμανδρίτης χ. Εύγ. Ψχ
  λιδάκης τής Μητροπόλεως Κρήτης
  χαί χαλοθνται πάντες οί φιλέ
  ορτοι δπως τιμήσωσι την ιεράν
  ταύτην πανήγυριν.
  Ό Οίκονόμος Σπηλιωτίσσης
  ©ϊβφϋλακτοί ΣμυρνΐΜίίικης
  Άρχιβρατικός ΈηΙτροπος
  Την μεγαλυτέραν π·ικι-
  λίαν ύφαβμάτων τής έποχής
  την ίχει μόνον ο
  ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Μοί Ανίεηι Ν«ν·
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβΐσ Τετάρτης
  28 Ίουνίου 1939
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΒΕΛΤΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ 1ΑΓΓΑΙΑΣ-ΙΑΠΟΝΙΑΙ
  ΒΑ ΛΥΒΟΣΙΝ ΕΙΡΗΗΙΚΟΣ
  ΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥΤΟΥ ΑΠΟΚΑΕΙΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝ.%1 27 Ίουνίου (τοΰ άντα·
  ποκριτού μας).—Σημεριναί πληροφο¬
  ρίαι άναφέρουν ότι ή κατάστασις εις
  την "Απω Ανατολήν βελτιοΰται.
  Αέγεται ότι οί "Αγγλοι καΐ Ίά·
  πωνες συνεννοούμενοι, θά έπιλύαουν κ»·
  τα τρόπον ειρηνικόν τάς διαφοράς των.
  Οί Ίάπωνες έν τω μεταξύ θά λύαουν
  τ όν άποκλεισμόν των αγγλικών έκχωρή
  σεων καΐ θά παύσουν νά παρεμποδί-
  ζουν την αγγλικήν ναυσιπλοΐαν είς τα
  κινεζικά ΰδατα.
  ΤΟ ΖΗ ΤΗ Μ Α ΤΟΥ ΑΑΝΤΣΙΙΚ
  ΘΑ ΤΕΘΗ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ
  ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2.7 Ίουνίου (τού άντ*·
  ποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού έ-
  ξωτερικού τήλεγραφήματα τό ζήτημα
  ΐού Δάντβιγκ βά τεθή σοβαρώτερον
  έ«1 τάπητος.
  "II
  άνβεκίνησις τού ζητήματος τού
  Δάντσιγκ, κατά τάς αύτάς είδήσεις, θά
  συμπέση μέ τάς αρχάς τού φθινόπω¬
  ρον»
  ΓΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
  ΤΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΑΣ,
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντ*·
  ποκριτοθ μας).— Ύ«ό την προεδρί-
  α,ν τού κ. Ηρωθυπουργοΰ συνήλθε σή¬
  μερον ούβκιψις άσχοληθεϊβ» μέ την σύν¬
  ταξιν τής νέας γρανμματικής τής δημο
  τικής γλώσσης.
  Κατά την ιδίαν σύσκεψιν εξητάσθη
  καΐ τό γλωααικόν έν γένει ίδίωμα των
  νέων άναγνωστικών βιβλίων, τα όποΐα
  Θά ίσχύσουν ά«ό τού προσεχούς βχο·
  λικού έτους.
  ΕΙΣ 10 ΒΕΡΜΙΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙΑΙΔΟΝΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα·
  -ποκριτού μας). — Είς τό θέρμιον Α¬
  γρινίου συνεχίζονται ισχυραί σεισμι¬
  καί δονήσεις. Πολλαί οικίαι κατέστη¬
  σαν έτοιμόρροποι.
  ΙΊΡΟΕΦΥΛΑΚΙΣΟΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΤΗ! ΣΗΕΙΡΑΣ ΤΟΜ ΟΛΑΣΤΟίΡΑΦΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ίί7 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας.)—■ Τα συλληφθέντα μέλη
  τής σηείρας των πλαστογράφων τού
  Πρωτοδικείου καί τού Ταμείου Ηα·
  ρακαταθηκών καί Δανείων Αθηνών ά¬
  τινα είχον κατορθώσει επί τή βάσει
  πλαστών άποφάσεων καί πιστοποιητι·
  κων νά είσπράξουν έγγυήσεις ενός καί
  πλέον έκατομμυρίου δραχμών, προεφυ
  λακίσθηααν. Οί προφυλακισθέντες μετα
  ξύ των οποίων ύπάλληλοΐ τοΰ Πρω«
  τοδιχείου, κτηματομεσίτα;, μία φοιτή-
  τρια τής φιλολογίαν, εις δικηγόρος
  κ. λ. π. άνέρχονται έν συνόλω είς 2Ο.
  ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
  ΟΙ
  Τό περιεχόμενοντώννέωνπροτάσεων
  τής Αγγλίας πρός την Ρωσσίαν.
  ΡΩΜΗ 27 ΊουνΙου (15. ύπη
  ρεσία).—Ή ίαπωνική κυβέρνη
  σις δι* ανακοινωθέντος αυτής
  έγνωστοποίησεν 8τι τα πολεμι
  κά της πλοΐσ θά επιθεώρησιν
  είσερχόμενα είς τόν λιμένα
  τοθ Σουά Τόου τα ξένα πλοΐσ.
  Πρό τή έμμόνου έπιμονής
  των ύπ' αγγλικήν σημαίαν
  πλοΐων, νά μην έννοοθν νά 'ύ
  πακούσουν είς την διαταγήν
  αυτήν, ή Ιαπωνική κυβέρνησις
  λαβούσα αύσΐηρότερα μέτρα
  απηγόρευσε νά είσέρχωνται
  τοθ λοιπού ξένα πλοΐα είς
  τόν ανωτέρω λιμένα κατά την
  διάρκειαν των πολεμικών επι
  χειρήσεων.
  ΡΩΜΗ 27 Ίουνίου (ίδ ύπη
  ρεσία).—Αί (απωνικσί αρχαί
  έχαλάρωσαν απαισθητώς χθές
  τόν άποκλεισμόν τοθ Τιέν
  ΤσΙν έπιτρέψαντες την μετα
  φοράν (κάνης ποσότητος τρο
  φΐμων έντός τής άποκεκλεισμέ
  νης ζώνης.
  ΡΩΜΗ 27 Ίουνίου ((δ. ύπη
  ρεσ(α). —Είς τα ρωσσομαν
  τζουριανά σύνορα συνήφθη ά
  'ερομαχία κατά την οποίαν
  ' τρία ίαπωνικά άντεμετώπισαν
  επιτυχώς 60 ρωσσικά άεροπλά
  να, έκ των οποίων έρριψαν 6.
  ΤΑ ΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΑ
  ΡΩΜΗ 27 Ίουνΐου (ίδ. ύπη
  ρεσία).— Είς την χθεσινήν συ
  νεδρίασιν τής Βουλής των
  Κοινοτήτων είς Λονδίνον, ό
  κ. Τσάμπερλαιν εδήλωσε τα
  εξής:
  «Παρ' όλον δτι αίσθανόμε
  θα τάς δυσκολίας των στιγ
  μθν άς διερχόμεθα σήμερον,
  έν τούτοις άονούμεθα ν' άπο
  στεΐλωμεν μέλος τής κυβερνή
  σεως είς Μόσχαν».
  ΡΩΜΗ 27 Ίσυνίου (ίδ. ύπη
  ρεσ(σ).—Καθ' ά άνακοινοθται
  έκ Σόφιας, ή Βουλγαρία διά
  κείται έχθρικώς έναντι τής
  Τουρκίας καί τής Βαλκανικών;
  γενικώς Συνεννοήσεως διότι
  τα κράτη αυτής υπέγραψαν
  σύμφωνα κοινής αμύνης μετά
  των δημοκρατικόν δυνάμεων,
  —Κατά την επάνοδον τού
  είς Λονδίνον ό κ. Στράγκ αγ
  γέλλεται 6τι θά διέλθη έκ Ρή
  γας ('ΕσθονΙας) δπου θά διε
  ξαγάγη συνομιλίας έπιβεβλη
  μένας κατόπιν των έγγυήσεων
  τάς οποίας ή Αγγλία άπεφά
  σισε νά δώση είς τα Βαλτικά
  κράτη.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Ίουνίου
  ((δ. ύαηρεσίσ). —Αί αγγλικαί
  έφημερίδες άσχολούμεναι μέ
  τάς άγγλορωσσικάς διαπραγ
  ματεύσεις έπιβεβαιοθν δτι ή
  Αγγλία υπέβαλε νέας προτά
  σεις μέ πλήρη σχεδόν άποδο
  χήν των σοβιετικήν δρων. Ό
  γαλλικός τύπος βεβαιοί έπίσης
  ότι αί οδηγίαι αΐτινες έστάλη
  σαν υπό τής άγγλικής κυβερ
  νήσεως είς τόν κ. Στράγκ πε
  ριέχοον την πλήρη καί αύτό
  ματον εγγύησιν πρός τα βαλ
  τιχά κράτη, παρομοίαν μέ τάς
  δοθείσας υπό τής Αγγλίας
  έγγυήαεις πρός τα άλλα εύ
  ρωπαϊκά κράτη. ΑΙ έγγυήσειο
  αυταί, άναφέρουν αί νέαι ό5η
  γίαι θά συμπεριληφθοθν όμοθ
  υετά των έγγυήσεων πρός τα
  5 άλλα κράτη τής Εύρώπης
  είς πρωτόκολλα άτινα θά
  συνοδεύσουν τό τριμερές συμ
  φωνον.
  3ΠΠρωίνή
  Οί Άγγλοι διέσπασαν έκ νέου.
  τόν άποκλεισμόν είς Σουά-Τόου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίουνίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).—Ή εφημερίς «Ζουρ
  νάλ» προβλέπει είς σημερινόν
  1 άρθρον της δτι ή ύπομονή καί
  ή άνεκτικότης των Δυτικών
  Δυνάμεων θά ύποστοθν καί
  νέον πλήγμα πρό τοθ προσε
  χοθς φθινοπώρου.
  ΡΩΜΗ 27 Ίουνίου (ίδ. ύπη
  ρεσία).—Ό έν Τόκιο Άγγλος
  πρεσβευτής εΤχε μακράν συνο
  μιλίαν μετά τοθ Ίάπωνος ύ-
  πουργοθ των Εξωτερικών κ.
  Άρϊτα επί τοθ ζητήματος τοθ
  Τιέν—Τσίν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Ίουνίου
  (ίδ. ύτιηοεσίσ) — Ή αγγλικη
  έφημερ!ς«Χρονικά»γράφεισήμε
  ρον ότι εάν δέν δοθή υπό τής
  Αγγλίας απάντησις είς τάς
  ίαπωνικάς προκλησεις, τό αγ
  γλικόν γόητρον θά (Λιωθή έν
  Εύρώπη. Ή [δία εφημερίς φρο
  νίΐ 6τι πρέπει νά ενισχυθή
  οίκονομικΰς ή Κίνα υπό τής
  Αγγλίας διότι καί άν ή Ία
  πωνία παραιτηθή έκ τής έν
  Τιέν Τσίν εκστρατείας, έν τού
  τοις αυτή δέν θ' άργήση νά
  επαναλάβη την δράσίν της
  είς την έκχώρησιν ταύτην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίουνίου (15.
  ύπηρεσία) — Χθές την πρωΐ¬
  αν συνήφθη καί άλλη άερο
  μαχία είς τάΛ. μογγολοϊαπω·
  νίκων σύνορα μεταξύ δθίατΐω
  νίκων καί 50 σοβιετικών άερο
  πλάνων έκ των οποίων κατερ
  ρίφθησαν 25 σοβιετικά καί 3
  μόνον [άπω κά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Ίουνίου ([δ.
  ύπηρεσία). — Άνακοινοθται
  δτι απεφασίσθη δπως ό Αγ
  γλος έν Μόσχα πρεσβευτής
  κ. Σήντς ζητήση νέαν ουνάν
  τησιν παρά τφ κ. Μολότωφ
  είς τόν οποίον θ' ανακοινώση
  έκτός τής πρός τα Βαλτικά
  κράτη εγγυήσεως καί την άπό
  φατσιν τής Αγγλίας δπως δέ
  χθή άμέσως διεξαγωγήν συ·
  νομιλιών μεταξύ των επιτε¬
  λείων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίουνίου ((δ.
  ύπηρεσία).—Εφημερίς τής Νέ
  ας'Υόρκης γράφει Ιπίτήπροόψει
  συζητήσεων είς την άμερικανι
  κήν Βουλήν περί τής άναθεω
  ρήσεως τοθ νόμου περί ούδε
  τερότηΐος, τα εξής:
  Μόνον δταν αί στρατιωτικαί
  δυνάμεις των Δυτικών Δυνά
  μεων θά ύπερτερήσουν των
  στρατιωτικών δυνάμεων τοθ
  άξονος, τότε θ' αποσοβήθη
  ό κίνδυνος τοθ πολέμου άπό
  την Ευρώπην....
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ίουνίου (Ιδ. ύ
  πηοεσία).— Άγγλικά έμπορι
  κά πλοϊα προστατευόμενα υ¬
  πό αγγλικών πολεμικων παρε-
  βΐασαν σήμερον την Ίαπω
  νίκην διαταγήν, έχουσαν μορ
  φήν τελεσιγράφου καί ίίσήλ
  θον είς Σουά Τόου, τής Αγ¬
  γλίας άποφασισμένης νά συνε
  χίσπ. τό εμπόριον της μετά
  τής περιοχάς ταύιης είς την
  οποίαν είχεν σημαντικά συμ
  φέροντα.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΥΛίΚΗΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Συνήλθε χθές είς συνεδρία
  σιν είς την Νομαρχίαν ή Στα
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—· Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έξ Αγρινίου άναφέρουν !>τι οί
  χάτοικοι τής σεισμοπλή«του περιοχής!
  τού Θερμίου διαμένουν είς (.τό ύπαι¬
  θρον άπό τής ενάρξεως των σειαμών.
  _______________
  ΧΥΜΑ ΚΑΥΣΩΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΑΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τοΰ άντα.
  ποκριτού μας).—Κΰμα καύσωνος ενέ·
  αχηψεν άπό της χθές είς Ίϋλλάδα. Αί
  θερμοκρασίητ,ι άνέρχονται διαρκώς.
  άσχοληθείσα μέ ζητήματα σχε
  τιζόμενα μέιήν επί θύραις στα
  φυλικήν περίοδον.
  Η ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΏΝΥΜΙΏΙΜ
  Κατ'άνακοίνωσιν έκ τοθ Έμ
  πορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Έ
  πιμελητηρίου την 30ήν τρέχον
  τος λήγει ή ταχθεΐσα προθε
  σμία άνανεώσεως των έμπο
  ρικών έπωνυμιών πέραν τής ό
  ποίας οί έμποροι θάΰποχρεοθν
  ται είς την καταβολήν500?>ράχ
  μουτέλους θεωρούμενοι ώς τό
  πρώτον έγγραφόμενοι είς τα
  μητρώα τοθ Έπιμελητηρίου.
  ΟΙ ΠΕΡίΦΕΡΕΙΑΚΟΙ
  ΕΠΟΠΤΑΙ ΑΓΟΡΙΝΟΜΙΑΣ
  Διά Β Δ. χαθωρίσθησαν τα χα·
  θήκοντα των περιφερειακών έπο
  πτών άγορανομίας ώ; έξη;: Οί
  άγορανομικοί έπόπται τελοθν υπο
  τόν έλεγχον τοθ οίχιίου Νομάρ
  χου, έχτελοθν δέ την δπηρε
  οίαν των συμφώνως πρός τάς 65η
  γΐας τοθ δγυπουργείίυ Άγορανο
  μίας. ΈπΕση; ιίοηγοθνται είς τούς
  Νομάρχας την λήψιν των κχταλ
  λήλων μέτρων πρός εκτέλεσιν των
  όδηγιών τοθ δφυπουργείου, δυνά
  μενοι νά άλληλογραφοθν μετά των
  έν τώ νομώ δημοσίων, δημοτιχών
  χαί έηαγγελματικών ή άγροτικών
  άρχών ή χαί μεταξύ των. Τέλος,
  προδαίνουν είς τάς ένδεικνυομί
  νας έττ,ιθεωιήσιις έντο; των όρίων
  τής δικαιοδοσίας των.
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
  Μετετέθη έκ Λασηθίου είς
  Ηράκλειον ό δασοφύλαξ Ί.
  Χρηστάκης.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Γενομένης τής κληρώσεως τοθ
  Λαχείου τοθ Στόλου εκέρδισαν οί
  αριθμοί:
  7999 δρχ. 300 000 1770 δρ
  40.000 27169 δρχ. 20.000 31090
  χαί 569 άνά δρ. 10 000. Άνά
  4.000 δραχμάς κερδίζουν οί άοιθ
  μοί: 2654 3493 25357 22742
  33193 34939 31749 25970 3525
  8836, άνά 3000 δρχ.οί άριθμοί:
  23218 5667 12847 8271 23519
  13674 18206 12515 344 16719
  30909 125 12911 1910 29264
  2705 39501 3386 32144 21140
  άνά 2000 δραχμάς οί άριθμοί:
  26929, 13103, 21006, 25822,
  25532, 20112, 13053,
  21689, 25833, 6855,
  6574, 19376, 16114,
  18817, 29846,
  15757, 3628,
  18782, χαί άνά 1000 οί άριθμοί:
  13034, 13277, 36256, 29997,
  19945, 6810, 2176, 11022, 12072
  23245, 39443, 3897, 13478,
  ,
  36819,
  11360,
  21034,
  24236, 36755,
  35437, 16839,
  22067, 6400,
  11300, 22309,
  22994, 10868,
  37368, 18437,
  21673, 32779,
  27480. 29020,
  37993. 14572, 5875, 4798,
  36216.
  Τέλος άνά δραχμάς 80 χερδί
  ζουν πάντες οί άριθμοί οί λήγον
  τι; είς τό τελευταίον ψηφΐον τοθ
  πρώτου άριθμοθ.___________
  ΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Κατά τόν διενεργηθέντα προ
  σφάτως διαγωνισμόν πρός προ
  αρωγήν των εχόντων χρόνον υπη¬
  ρεσίας δοχίμων τής 'Αγρβτιχής
  Τραπέζης είς βοηθούς επέτυχον
  οί κάτωθι Κρήτες: Ν. Άλιξαν
  δράχτ}{, Κ. Βιολάχη, Δημ. Β*
  ρούχα;, Β Γχατζάχης, Δ. Δροσά-
  κης, Ευίγγ, Νιαχάχης, Κωνσι.
  Ουσταμανωλάχης, Άντ. Τσιχλά¬
  κης, Φ. Τρουπάχης, Φ. Τσά*α>
  νας, Έμμ. Φωτακη; χαί Δ. Χοκρ
  »ί......
  ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΣΤΟΙΧΕΙΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ
  Αυριον θά συνεδρισση επί
  τί) λήξει τοθ σχολικοθ έτους
  τό Εποπτικόν Συμβούλιον
  Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως
  Ηρακλείου.
  Η,ΠΑΡΑΛΑΒΗ
  ΕΡΓΟΝ ΕΓΓΕΙΟΝ ΒΕΛΤΙΟΣΕΟΝ
  Δι' αποφάσεως τοθ χ. Υπουρ
  γοθ τής Γεωργίας όρίζονται Επι
  τροπαί παραλάβη; των μιχρων
  έργων έγγείων βελτιώσεων, τα
  ίποία εξετελέσθησαν", τή ίπιχορη
  γήσει των Γεωργιχων Ταμείων
  διά ποσ^Ο ούχι μεγαλυτέρου των
  25 χιλιάδων δρχχμών. Αί έπιτρο
  παϊ αύται θ' άποτελοθνται έχ των
  οίχείων προΪ3:αμίνων Ρεωργικής
  Υπηρεσίας χαί των Διευθυντήν
  των Γεωργικών Ταμείων, Ώς άνα
  πληρωταί δέ αυτών όρίζονται οί
  βοηθοί προϊσταμένων των Γεωργι-
  κων 'Υπηιεσιών καί οί οίκΐίοι Έ
  ιταρχιαχοί Γεωπόνοι είς τάς περι
  φερείας των οποίων έξετελέαϋη
  σαν τα ίργα.
  Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  'Υπθ τοθ Έπιθεωρητοθ των Δή
  μ,οοίων Ταμείων Κρήτης χ. Γοβα
  τζιδϋχη έπερατώϋτ] ή επ ι θεωρή
  αίς τοθ Δημοοίου Ταμείου 'Ηρα
  κλείου, τοθ χ.Έπιθεωρητοθ άναχω
  ρήβχντος διά την Ι5ράν τού.
  ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΒΟΚΘΗΤΙΚΟΝ
  Διά διαταγάς τοθ υπουρ-
  γείου των Στρατιωτικών ά
  πολύονται οί βοηθητικοί ό
  πλΐται κλάσεως 1937 β' σει
  ράς, άπό τής συμπληρώσεως
  πραγματικάς υπηρεσίας εΐκο
  σιν ενός μηνών ύπολογιζομέ
  νης άπό τής ήμερομηνίας κα
  τατάξβως εκάστου,
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ ΔΕΧΘΗ
  ΟΙΑΣ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΡΟΠΙΛΣ
  ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΛΙΑ ΤΗΗ ΠΟΡΕΙΑΝ
  ΤΟΗ ΔΙΑΠΡΑ ΓΜΑ ΤΕ ΥΣΕϋΗ
  ΛΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άνχα-
  ποκριτού μας).— ΝυκτεριναΙ είδήσεις
  πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον άγ-
  γέλλουν ότι ή αγγλικη κυβέρνησις προ-
  τίθεται νά δεχθή όλας τας αξιώσεις τής
  σοβιετικής Ρωσαίας.
  Κατόπιν τούτου έπικρατεί ,αίσιοβο·
  ξία δια την πορείαν των άγγλοσαβιετι-
  κών Βιαπραγματεύσεων,καί την ταχείαν
  υπογραφήν τού συμφώνου συμμαχίας με
  ταξύ των δύο χωρών καί τής Γαλλίας..
  ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΑΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΙΣ
  ΛΙΙ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΟΝ ΒΙΛΤΙΚΟΝ
  ΥΠΟ ΤΗ! ΜΕ,ΛΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΗΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Κατά τας υπαρχού¬
  σας πληροφορίας έκ Αονδίνου δίδεται
  υπό τής ΛΙεγάλης Βρεττανίας είς τα
  Βαλτικά κράτη σαφής εγγύησις, σνιμφώ
  νως πρός τας επί τού ζητήματος τού·
  τού σοβιετικάς άπαιτήσεις.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΑΜΒΛΝΕΙ ΣΕΙΡΑΝ
  ΠΡΟΑΗΠΤΙΚ0Ν ΜΕΤΡΟΝ
  ΙΑΙΟΙ ΕΙΣ ΙΠίΟΛΟΝ ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μ*ς).— Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερικού ότι ή Αγγλία λαμβάνβι
  σειράν προληπτικών ^μέτρων ιδίως είς
  τό ναυτικόν της. Τα πολεμικά ταύτα
  μέτρα άφορούν την σημερινήν θέσιν τής
  Αγγλίας καί τας έπειγούιας ανάγκας
  τής αμύνης της.
  ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤεΡΟΜΑΧΙΑ
  ΡΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίουνίου (τού άντ*,
  ποκριτού μας).—Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ Τόκιο άγγέλλουν ότι διακόσια
  σοβιετικά άεροπλάνα έπεχείρησαν επι-
  δρομήν σήμερον είς την ϋΐαντζουρίαν-
  Οί Ίάπωνες άγγέλλουν πάλιν ότι κατέρ
  ριψαν 98 ρωσσικά.
  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
  ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ ΤΣΙΑΝΟ
  ΡΩΜΗ 27 Ίουνίου (ίδ ύπηρεσία).
  —· Αιφνιδίως απέθανε χθές ό κόμης
  Κονστάντο Τσιάνο πρόεδρος τής Ί-
  ταλικής Βουλής άπό τούς ίκανωτέρους
  αυνεργάτας τού κ. Μουσολίνι καί πα¬
  τήρ τού κόμητος Γκαλεάτο Τβιάνο,
  ύπουργθΰ τών*Έξωτερικών τήςΊταλίας.
  Η ΜΥΣΤΗΡΙΟΔΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
  ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Ίουνίου (ίδ.
  ύηηρεσία).— Τό καϊαστραφέν μυστηρι-
  ωδώς έν Βελγίω, μέγα φράγμα είχεν
  προσφάτως έγκαινιασθή υπό τού Βα¬
  σιλέως Λεοπόλδου καί έφερε τό όνο
  μα Άλβέρτος. Έιχε στοιχίαει 1£{ έ«
  κατομμύρια λιρών στερλινών καί έθε·
  οιρεΐτο τελειότατον. Τα Ούματα δέν
  είνε πολυάριθμα λόγω τοΰ ότι ή περι·
  οχή ή όποία κατεκλύβθη είνε άραιο-
  κα.ωκημένη. Πρώτον θΐμα υπήρξεν ό
  μηχανι»ός όστις είχεν έκτελέβει τό ό¬
  λον έργον.