97476

Αριθμός τεύχους

5203

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

29/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  βτησία λίραι Β
  βξάμηνος ϊ
  Άμερικης
  ετησία δολ. 15
  Ιξάμηνος > 8
  Τΐμή
  »ατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΟΕΜΟΤΗ
  29
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "- ΟΛΟΣ ΜΙΝΩ1ΛΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24 ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5203
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΒΜΙΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Αί νέαι έκπαιδευτιίκαί με·
  ταρρυθμίσεις τής κυβερνήσε¬
  ως προΐόν μακράς μίλέτης
  καί απαυγασμα πείρας, είναι
  όμολογουμένως άξιαι πολλής
  προσοχής. Άποβλέπβυν όχι
  μόνον είς τόν συγχρονισμόν
  -ής παιδείκς άλλα καί είς
  την προσαρμογήν της εί; τάς
  Ιδιαιτέρας συνθήκας καί α¬
  νάγκας τής χώρας μας,
  εις την έναρμόνισίν της πρός
  την ελληνικήν πραγματικό¬
  της, πού ηθελαν οί θεωρητι
  κοί κιχίοί όπαδβίτηςκφηρημέ
  άγνοοΰν είς
  νης ίδέας ν'
  ιό παρελθόν.
  Μία
  σημαντι-
  φοίτησις
  τριετής
  θά είνε
  κή καινοτομία των μεταρ
  ρυθμίσεων αυτών είνε ή άνα
  διοργάνωσις των άστικών
  σχολείων. Τα σχολεΐα αύτά
  θ* ίδρυθοΰν καί θά λειτουρ-
  γήσβυν είς δλβς τάς άνω των
  3000 κατοίκων πόλεις. Ή
  είς αύτά θκ είνε
  Καί ή διδασκαλία
  άνάλογος πρός* τάς
  υφισταμένας τοπικάς ανάγ¬
  κας καί συνθήκας. Είς τα
  αχολεϊα αύτά οί μαθηταί θά
  διδάσκωνται τάς στοιχειώδεις
  έγκυχλοπαιδιχάς γνώσει;, ε¬
  πί πλέον δέ εάν τα σχολεΐα
  λειτβυργοΰν είς γεωργικά
  χέντρα οί μαθηταί θά διδά-
  σκωνται την επιστημονικήν
  χαλλιέργειαντής γής. Έάνδέ
  είς άστικά κέντρα, οί μαθη¬
  ταί θά διδάσκωνται διαφό¬
  ρους τέχνας, αί δέ μαθήτριαι
  θά διδάσχωνται οϊχβχυρι-
  κήν, ραπτικήν, κέντημα, βρε
  φοκομικήν, ο,τι πρέπει νά
  γνωρίζη μιά σΰζυγος, μιά μη
  τέρα μιά καλή οίχοκυρά.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον, θχ
  κτυπηθή ό άγονος χαί στεΐ
  ρος κλασσικισμές, θά παύ-
  σουν τα σχολεΐα νά είναι φυ
  τώρια θεσιθηρών καί «χαλα
  μαράδων» καί θά γίνουν
  πραγματικάς έθνικά έχπαι-
  δευτήρια, ίδρύματα ώφέλιμχ
  είς την χώραν, όργανισμοί
  ζνντανο), δημιουργοί τής
  προόδου κα) τοΰ πολιτισμόν.
  διάτήν λειτουργίαν της κρα
  τικής καί κοινωνικής μηχα·
  νης.
  Οί άλλοι, οί πολλοί, θά Ι-
  χούν τα άβτικά—έπαγγελμα-
  τικά σχολεΐα *ά φβιτοΰν κα)
  νά μορφώνηται. Καί έχο¬
  μεν πράγματι ανάγκην τοι
  ούτων σχολείων. Έχομεν α¬
  νάγκην σχολείων είς τα ό-
  ποϊα νά μορφώνωνται γεωρ-
  Υβί, μηχανουργοί, άλιεϊς,
  ναυΐτηγοί, βιβτέχναι. Διότι
  πρέηει ν' άναίΐτύξωμεν βλους
  αύτβύς τούς κλάδους τής οί
  κονομίας μας. Καί όχι μόνον
  νά τβύς άναΐϊτύξωμεν, άλλά
  νά τούς άνανεώσωμεν, νά
  τούς «ναγεννήσωμεν, νά
  τούς συγχρονίσωμεν. Καί αύ-
  τό βεβαία θά γίνη δταν έχω
  μεγ τ«ύς καταλλήλου; άν
  θρώπους, τβύς επιστημονικάς
  κατηρτισμένους πόύ θ' άνα-
  λάββυν νά όργανώσουν καί
  νά κινήσουν όλας αύτάς τάς
  εργασίας.
  Άλλ' ή κυβέρνησις δέν με
  ριμνά διά τόν συγχρονισμόν
  τοΰ έκπαιδευτικοΰ συστήμα< τος μόνον. Φροντίζει καί διά την άνακαίνισιν των πα¬ λαιών χαί την απόκτησιν παν τοΰ νέων έχπαιδευτηρί- ών. Όπως φροντίζει καί διά την μονιμοποίησιν τοΰ θε- σμοΰ των μαθητιχών συσσι- τίων καί διά την οργάνω¬ σιν τής ίατρικής περιθάλψε¬ ως των μαθητών. Έργάζεται δηλαδή ί*«Α διά την έξασφά λισιν της σωματικής ύγείας των μαθητών. Καί έτσι όλο- χληρώνει τό εκπαιδευτικήν της έργον. Ειμπορούμεν λοι πόν νά ελπίζωμεν ϊτι μετ ολίγα έτη άπό τα σχολεΐα τοΰΈθνβυς θά έξέλθουν νέ- οι, σωματικώς καί φρονηματι κώς, εΰρωστοι, μορφωμένοι, μέ όλας τάς είδικάς καί τάς γενικάς γνώσεις πού χρειά- ζονται είς την Νέοι ίκανοί ν' εποχήν μας άναλάβουν τό έργον τής οίχβνομικης ά- ναδιοργανώβεως καί τής πνευ Τα χλασσιχά γυμνάσιά θά,ματικής καί έκπολιτιστικής περιορισθούν καί οί μαθηταί άναπλάβεω; τής χώρας. Καί των έπίβης. Θά φοιτοΰν εί; θά είνε αύτό ενας άπό τούς αύτά βσοι Ιχουν τάς δυνατό-1 μεγαλυτέρουςάθλους, μία άπό τάς καλυτέρας καί έπωφελε- στέρας νίκας τής φολής είς τό πεδίον των ειρηνικων επι τητας, κυρίως τάς πνευματι¬ κάς, νάάκολουθήσουν ανωτέ¬ ρας βπουδάς, νά γίνουν έπι- στήμονες, νά χρησιμεύσουν διώξεων. ΑΙΑ ΝΑ Χ4ΡΗ Ο Λ40Σ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΗ! ΥΟΑΙΘΡΟΥ Ή Διοίκησις Πρωτευούσης Είς τάς ωραίας έμττνεύσενς τής οποίος τόσα πολλά όφείλουν οί ΆθηναΊοι κσΐ ,οΐ Πειραιεΐς, ανέλαβε, πάλιν 'τάς ημέρας σύτάς μίαν εύγενή δσον καΐ μεγάλην προσπάθειαν: Ν λ προπαγανδίσπ. τό ύπαιθρον, τόν έκδρομισμόν, την φυσιο- έπρεπε νά πκριορισθπ είς την περιφέρειαν τής Διοικήσεως Πρωτευούσης μόνον. Θά έπρε πε νά έπεκταθη καί είς τάς ε¬ παρχιακάς πόλεις, παντοθ Β •που ύπάρχουν άνθρωποι πού έργάζονται σκληρά μέσα είς περίβολον άνθυγιεινόν, πού των Αθηνών ._ τοίκους των δΰο πόλεων νά άγατιήσουν την ζωήν των κή πων κσί των δσσων, νά έξέλ θουν είς την Οπαιθρον, νά ά ποκτήσοον συνείδησιν τής ά- ζίσς τοθ ηλίου, τοθ καθσροθ λατρείαν. Μέ όλοσελίδους 6ι ε[ς ανήλια σπ1τια κα[ π06 „*„...-----.ΐε. τΑγ —η-.οΙβα«»6έν6ιστρέφοντσ, πλθϋσίως/},σ, επαρκώς. Φυσικά δέ καί είς την πόλιν μας. Καί την τιρω τοβουλίαν τής Διοικήσεως Πρω τευούσης θά έπρεπε ν' άκολου θήσουν καί νά μιμηθίθν οί Δή μοί των έπαρχιακών πόλεων. Άλλ' έπβιδή έδω ημείς, δ πως καί αί περισσότεραι β παρχιακαί πόλεις, δέν εχομεν μβγάλους κήπους, ου τε καί τράμ Π άλλα εύθηνά μετα- φορικά μέσα διά την μετάβα¬ σιν είς τάς έξοχάς'δπως συμβαίνει μέ την πρωτεύου- αέρος, τοθ νεροθ, τοθ όξυνό νού. Καί όρίζει τα μέρη εΐζ τώ όποΐα εΐμποροθν νά κατα φεύγουν τόσον κατά τάς κα· θημερινάς όσον καί κατά τας Κυριακάς καί τάς άλλας ήμβ· ρσς άργίας δσοι θέλουν δρο σιά, χαρά, άναγέννησι. Ή προσπαθεία εΤνε όμολο νουμένως ώραΐα. συγκιντιτι- κή όσον καίώφίλ.μος. ΕΤνε προσπαθεία πού αποβλέπει εις την ψυχαγωγΐαν. την άνάπαυ οί, την άνσγέννησι καΐ ύνεία των ηολιτων. Κσί ούτό είνε ηροσηάθβι Φρονοθμεν δμως ότι την δι' έξέρχωνται είς τάς έξοχάς. Έδώ βέβσια έχομεν την θά¬ λασσαν πού αποτελεί εύλο- γίαν τοθ θεοθ καί πηγήν χά ρδς καί ύγείας. Χρειάζεται ομως καί τό βουνό, τό χω- ριό, τό δάσος. Καί διά ν* Τα διεθνή ζητήματα είναι ευκολον είς έξέρχωνται είς τό δλους νά ύπαιθρον, νά κάμνουν συχνά έκδρομάς, θά είς είναι καλόν συνεννόησιν νά έλθουν αί τοπικαί αρχαί μέ τάς διευθύνσεις καί τάς συνεργατικάς των λεωφο ρεΐων αύτοκινήτων καί νά κα- θνερώσουν τουλάχιστον διά τα Σαββατοκύριακα έκδρομι κά εΐσιτήρια, νά τιυκνώσουν δέ καί τα δρομολόγια κατά τάς ημέρας αύτάς είς ώρισμέ να τουλάχιστον χωρία πού συγκεντρώνουν ξένους, πού Ιχουν την προτίμησιν των έκδρομέων καί των φυσιολσ- τρών. Τό Τδιον θά ήτο δυνα¬ τόν νά γίνη καί μέ τόν σύν- δεσμον των λεμβούχων καί μέ τούς Ιδιοκτήτας μικρων πλοιαρίων καταλλήλων διά θα λασσΐαςέκδρομάςείςτάς ακτάς δπως είς ΠαλαΙκαστρον, την Αγίαν Πελαγΐαν, την Λίαν, ιήν Φόδελε καί άλλοθ. Άλ λά πρός τουτο πρέπει νά έργα σθοθν καί τα έκδρομικά καί φυ ολατρικά σωματεΐα καί δλαι αί άλλαι ενδιαφερομένη όο γανώσεις. Είμεθα βεβαιοί ότι θά επιτύχουν. Ή άκτή, τό βουνό, .ό καθαρός άέρας, τό δάσος, τό νερό, πού έξασφα λίζουν ύγεΐα καί χαρούμενΐ)· διάθεσι πρέπει νά είναι προ σιτά είς δλους, κτήμα κοινόν, πλουοίων καί πτωχών. Πεταχτά σημειώματα Βλθύ είνε τδ τταράπονο τοθ Ιρ γενή Πηγάζει άπδ την ψυχή τού καί άνιβαίνει πικρο σιν σφά- κα, βαρύ σάν σιεναγμος στά χεί- λη τού θλιμμένος, άηδιασμίνος, κατάκοπος άπό την άρρυθμη ζωή τού μάς έξομολογήθηκε τόν πό νο τού. Καί είνε τύαο δικαιολο- γημένος 6αο άληθινά είνε τα λό- για τού, δσο πιστα άπιικονίζουν την πραγματικίτητα. Μόνος, βέν μάζα ποΐέ σχεϊόν τή χαρά τής οίκογενιιακής" ζωής. Περνα τί; έορτές μέ σύντροφο τή μονα- ξιά, τή στέρησι καί την άν£α. Αν είναι Χριστοιίγεννα, Πρωτο χρονιά, Ιΐάσχα, ίέν ίχει ίλλο φύγ άπά τό παγερά άπο τή μοναξιά δωμάτιο καί τόν θλιμ μίνον έχυτό τού. Κλειστά μένουν μάλιστα αί; μίρες »6;Ις άκόμα καί τα έστιατίίρίΛ. Καί άναγκά- ζεται νά ίορχάαγ μϊ ντ;στεία κ«1 έι. "Αν ϊΐναι από χρηες γίνιται νιάνσιγχ χαΐ τό καφ»ν»Χο τού, δττοιι »δριοκ*ν αου λο 5λο τόν &λλο χρίνο. Καί γίνε ταΐ αύτάς πού ουντηριΐ τό κέντρο μέ την όλοχρόνια είσφορά τού, αποδοπομπαΓος. Τοθ ίμενε τό καλοκαΐρι Αοι6 τιιά ήΐαν ^ γιά έργί^ηδες τό μάνο χατχψύγιο, ή μοναδιχή παρηγοριά Γιά τόν έργίνη, γιά χδν γαδριά, γιά χά πτηνά τοθ ούρχνοθ ίγιναν &οφχ λώς οί νύχτες οί άστροφώτιστε; οί χλιαρές χαί μυρωμένΐς τοθ κα λοχαιριοθ χι' οί μίρε; οί θερμέ;. Αυτού; χού; μήνες, μποροθσαν κι° ι* τα τρία πλάσματα νά ζή- σουν χωρίς τό τρομερό μαρτύριο χί)ς παγωνιάς, χωρίς την έφιαλ- κκήν άνία τής μοναξιά";, χωρίς ήν πίκρα ποϋ δημιουργεΐ ή ίλ· λειψ ς οικογενειακάς στοργής χι' έσΐΐας. Μποροθσαν τουλάχιστον νά χαίρωνται τ' άφρολουσμίνα ά χρογιάλια ν' άναπνέουν τόν άρω τισμένο άπό θυμάρι χαί αγριο λούλουδα άέ?α τοθ βουνοθ, ν' άπο Ιλαμβά σαν δπου ύπάρχουν έκτός τ©ν άλλων καί τα έκδρομι· κά βαγονσ,θά πρέπει νά εύ- ρεθή £νας ουνδυασμός πού 'τ&ν λιμνών, την ώρα πού ή γαλή νά έπιτρέπη είς δλους; νά νη οΐΐλνιι νιρά.'δις οτΐς άχροπο Ο Ι. ΗΤΑΛΑΙΤΙΕ ΠΡΟΒΛΕΟΕΙ ΕίΙΔΕΙΗΟΣΙΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ Ή άπήχησις τοΰ λόγου τού. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ίουνίου (ίδιαι τέρα ύπηρεσία).— Όλόκληρος| ό γαλλικός τύπος δημοσιεύει| σήμερον τόν χθεσινόν λόγον Ι τοθ πρωθυπουργοθ κ. ΝταλανΙ τιέ ενώπιον τής Βουλής, τόν οποίον καί χαρακτηρίζει ώς μνημειώδη. Ό κ Νταλαντιέ, ομιλών διά τα διεθνή πράγμα τα καί την παγκόσμιον κατά ' στάσιν παρετήρησεν ότι ή άν θρωπότης διέρχεται δυσκόλους | στιγμάς θά ευρεθή δέ κατά Ι πδσαν πιθανότητα ενώπιον νέ άς κρίσεως λίαν συντόμως. Περαιτέρω ό Γάλλος πρω θυπουργός ^ύπεγράμμισεν ότι τα φιλοπόλεμα κράτη θ' ά- ποπειραθοθν νά φέρουν τόν κόσμον ενώπιον νέου διλήμ ματος καί ενώπιον νέας δο- κιμασΐας. Ετόνισεν 8μως 8τι ή σημερινή κατάστασις εί¬ ναι πολύ διάφορος έκείνης πού ύτιήοχε τόν Σεπτέμβριον τοθ 1938, ότε συνεκλήθη ή δι¬ άσκεψις τοθ Μονάχου, καί ό¬ τι οί φιλοπόλεμοι δέν θά ί¬ δουν πλέον τόν κόσμον υπο κύπτοντα είς την βίαν των, άλλά θ' άντιμετωπΐσουν ε- να τεράστιον συνασπισμόν λαων άποφασισμένων ν' άμυν θοθν, νά πολεμήσουν διά την ελευθερίαν καί την άνθρω πίνην αξιοπρέπειαν καί ίκα· νών νά έπιβληθοθν καί νά νικήσουν. Είσερχόμεθα, κατά πδσαν πιθανότητα, ετόνισεν ό κ. Νταλαντιέ, είς νέαν πε¬ ρίοδον δραματικόν περιπετει ών καί σκληρών δοκιμασιών. Καί πρέπει νά είμεθα ε'ΐοι μοί ν' άντιμετωπίσωμεν καί τάς μάλλον θλιβεράς έξελΐ ξεις. Ό λόγος αύτός ένεποΐησε βαθείαν εντύπωσιν καί είχεν Ισχυροτάτην απήχησιν μεταξΰ δλων των στρωμάτων τής γαλ λικής κοινής γνώμης. Κρίνεται ώς μία ώμή αποκάλυψις τής πραγματικότητος, χωρίς περι στροφάς καί ταλαντεύσεις, χω ρΐς φόβον καί δισταγμάν άλ λά καί ώς μία σαφής καί κα ταμιές καί είς τα τρίστρατα καί σιήνουν χορό χαί κάνουν μάγΐα. Μποροθσαν οί ίργένηδες νά τρών τοιιλάχιστο μέ κάποιαν άνεσι στά έοτιατόρια, τα δράδυα. Παράπονο είχε δίβαια δ έργίνης πού δέν έχει σπίτι νά πάη μετά την έρ γασία καί τό ίδρωκόπημα τής μέ ρας νχ ξεκουραστηό νά κάμη Ινα λουτρί", ν' άπαλλαγίί άπί τί{ ΥΡ* δάτες κοί τάλλα χάμουρα, νά έ υθερωθτί καί νά κοιθίοτ} κάτω άπό ίνχ δίνδρι ή μ& δροα$ρ^ δεράντα να πάρ-ί) χ6 δ{.βκτικ6, νά χορτασθί άπό σιτιτιχό φχί. Τοΰ μενε δμως τταρηγοριά το πεζοδρά μιο τού έβτιατορίου Καί νϋ πού έκτοπίζεται τώρα κι' άΓ.' αυτά. Τόν διώχνει δ οί ύ 4 χογενρχηί φαινόμενο ΐοθ τάπου καί τής έ ή- μας. Τόν δλέπετΐ: Πρώτος θ1ζ χαί 7*αλύτερος Οϊρογγ«λοκαθζ«ι κάθε'δράδυ ατά τραπέζια τοθ έ ΐιατορίο" Μέ τή συμβία, μέ τα παιδία, άκόμα κ«ί μέ φ δπη ρίτρίίί- Στοιχείαιμένο χαί ξω?κι αμένο θαριΐς κι' είναι γιά τόν μοντέρνο οίκογίνίΐάρχη τό απίτι την περΐοδο αυτή. Καί χδ έγ χαταλείπει πανιχόβλητος χαί σπεύ δεί στό έστιατδριο άπ' δπου έκ διώχει τόν δϋστυχή έργίνη. Εί ναι μδδα μήπως χι' αύτό; Είναι οίκονομία; Είναι έπίδΐιξις; "Ιαως- Νεοϊτλουτισμό τόν θέλει ό έργέ νης πού τδν έμελίτησε καί πού έρωτοί: Μά γιατί, γι«ϊί λοιπόν παντρ'εύονται δλοι αύτοι οί ά»θρω ποι; Γιά νά διίχνουν μήπως δτι ίχτός άπό δλα τα 5λλα άγαθά ϊχουν κ«1 οίχογένιια;... Α Μ.- τηγορηματική προειδοποίησις πρός έκείνους πού δέν πρέπει νά ζοθν μέ πλάνας καί παρα νοήσεις. Ό λόγος αύτός, γρά φουν αί έφημερίδες, αποτελεί την ρωμαλέαν κσί διαυγή Ικ φράσιν τής θελήσεως καί τής αποφάσεως ολοκλήρου τοθ γαλλικοϋ Ιθνους, αποτελεί την ύστάτην κραυγήν τής Γαλ λ(ας πρός έκείνους πού ώθοΰν τόν κόσμον πρός νέαν κόλα σιν καί συμφοράν, καί τούς καλεΐ νά συνέλθουν. Άποτε λεΐ την εύγενεστέραν Ικκλη σιν πρός τούς φΐλους τής εί ρήνης νά συσπειρωθοθν διά την σωτηρίαν των ύψηλων Ι δανικών καί τοθ πολιτισμοθ. Ύττό τό αύτό πνεθμα γρά φουν καί αί έφημερΐδες τοθ Λονδίνου. Ό δέ άμερικανικός τύπυς, δημοσιεύων τόν λόγον τοθ Γάλλου πρωθυπουργοθ, άφιερώνει εύμενέστατα σχό- λια ώς άναφέρουν σχετικά έξ Ούασιγκτώνος καί Νέας Υόρκης τηλεγραφήματα. Αί έγκυρότεοαι μάλιστα άμερι κανικαί έφημερίδες γράφουν δτι μετά τόν λόγον αυτόν τοθ κ. Νταλαντιέ, μετά την υπο γραφήν τής τριμεροθς άγγλο γαλλοσοβιετικής στρατιωτικάς συμμαχίας πού θά επιτευχθή έντός των ημερών κατά πδσαν πιθανότητα καί μετά την κα τάργησιν τοθ νόμου περι ούδε τερότητος τ&ν Ήνωμένων Πό λιτειών, την όποιαν κατάργη σιν έλπίζεται ν' άποφασίσουν τα νομοθετικά σώματα έντός τής εβδομάδος, ή ΓερμανΙα θ' αναγκασθη ν' άναδιπλωθβ καί νά εγκαταλείψη τα κοσμο κρατορικά σχέδιά της. Πρέπει δέ νά σημειωθή σχε τικως δτι κατά πληροφορίας τάς οποίας συνέλεζαν διά των είδικών ύπηοεσιών των τα ύπουργεΐα των Εξωτερικών καί τα έπιτελεϊα τής Γαλ λΐας, Αγγλίας καί Ήνωμέ νων Πολιτειών, τό γερμανι κόν σχέδιον δράσεώς Ιχει ώς εξής: Ό Φύρερ, μονάζων είς Μπερχτεσγκάντεν δέν πρόκει ται ν' άνακινήση, μέχρι τοθ Αύγούστου ^κανέν σοβαρόν ζήτημα. Κατά τα μέσα δμως τοθ Αύγούστου θά υποβάλη ύπόμνημα, υπο μορφήν τελε σιγράφου είς τάς Δυτικάς Δυ νάμεις διά τοθ όποίου θ' ά ξιοΐ άμεσον επιστροφήν των γερμανικών άποικιων, ένσωμά- τωσιν τοθ Δάντσιγκ είς τό Ράϊχ, πλήοη ικανοποίησιν των ίταλικών διεκδικήσεων είς βά ρος τής Γαλλΐασ, άναγνωρι σιν προνομΐων τής ΊαπωνΙας έν Κίνα, Γσως δέ καί άπο χώρησιν των Άγγλων έκ Γι¬ βραλτάρ καί παράδοσιν τού φρουρΐου είς την Ισπανίαν, άλλως θ' άτιενλί) άμεσον στρα τιωτικήν δρασιν των κρατων τοθ άξονος. Τό σχέδιον δμως αύτό περι ήλθεν είς γνώσιν των κυβερνή σεων Λονδίνου, Παρισίων καί Ούασιγκτωνος. Δι' αύτό καί επισπεύδεται ή υπογραφή τής άγγλοσοβιετική"ς συμμαχίας, 6ι' άποδοχής δλων των σοβνε τικων άξιώσεων καί ή τροπο ποίησις τοϋ νόμου περί ούδε τερότητος των Ήνωμένων Πό λιτειων κατόπιν έντόνου άξιώ σεως τοθ Προέδρου Ροϋσβελτ Καί είναι πιθανόν νά ματαίω θοθν τώρα οριστικώς τα σχέ δια αύτά. Δέν άποκλεΐεται δ μως νά έπιδιωχθ{| ενωρίτερον τοθ Αύγούστου ή έφαρμογή καί πραγματοποίησίς των, καί πρΐν άκόμη επέλθη ή άγγλοσο βιετική συμφωνία. Δι' αύτό καί δέν είνε απίθανον νά εύ ρεθώμεν πάλιν κατά τάς προ σεχεΐς ημέρας πρό νέων ρα γδαΐων έξελίξεων. Γενική πάν τως είνε ή αντίληψις δτι εισ ερχόμεθα καί πάλιν είς νέαν κρίσιμον καμπήν τής (στορΐας Όδικά Ρεθύμνης. Τό Σάββατον πρόκειται νά μεταβή είς τάς επαρχίας Άμα ρίου καί Αγ. Βασιλείου 6 νεος Νομάρχης Ρεθύμνης διά νά μελετήση τα ζητήματα καί τάς ανάγκας των. Μεταξύ δέ των αλλων θά επισκεφθή" καί τα χωρία Νίθαυριν, Πλάτανον, Κουροθτες Άπο δόλου πού Ιχουν ζητήματα ό δικά κυρίως, χρονίζοντα άπό καιροθ. Καί δέν ,άμφιβάλλο μέν δτι ό κ. . Νομάρχης θά φροντίση διά την άμεσον ρυθ μισιν των ζητημάτων αυτών, άφοΟ μάλιστα προσφέρονται καί οί κάτοικοι νά έργασθοθν διά την κατασκευήν τοθ έν λόγω όδικοϋ δικτύου, πού θά εξυπηρετήση σπουδαίως ίνα κόσμον ολόκληρον. *** Είς τάς Αθήνας. Προχθές ανεχώρησε δι' Ά θήνας πρός τακτοποίησιν δια φόρων ύποθέσεων τοθ Δή μου ό Δήμαρχος κ. Μηνδς Γεωργιάδης. Δέν γεννάται δέ άμφιβολΐσ δτι τό ταξίδι όν αύτό θ' αποβή* γόνιμον καί δημιουργικόν καί ότι θά συντελέση είς την ρύθμισιν πλείστων προβληαάτων έκ τής λύσεως των οποίων έξαρτά ται έν πολλοΐς ή πρόοδος καί ή άναδημιουργία τής πόλεως. Ή δραστηριότης τοθ κ. Δή μάρχου, ή έκτίμησις τής ό ποίας χαίρει παρά τη* κυβερ νήσει καί τό θερμόν ένδια φέρον τοθ κ. Πρωθυπουργοθ διά την πόλιν μας, άποτε λοθν άσφαλτ) περί τούτου έγ γύησιν. *** Οί ύπάλληλοι Τ. Τ. Τ. Πλησοφορίαι έξ Αθηνών ά ναφέρουν δτι ενεκρίθη ό πίναξ των προαγομένων ύπαλλήλων Τ·Τ Τ. Είναι δέ ώς άνεκοι νώθη έξακόσιοι οί προαγόμε νοι. Άριθμός σηααντικός. τΗτο δμως καί επιβεβλημένον νά γίνουν αί προαγωγαι αύ ταί διά νά έπφραβευθοθν καί ήθικως καί ύλικώς οί ύπάλ¬ ληλοι αύτοι πού έργάζονται νυχθημερόν καί όλοχρονίως διά την καλύτερον .'έξυπηρέ τησιν τοθ κοινοθ. Δέν άμφι βάλλομεν δέ δτι μεταξύ των προαγομένων θά είναι καί πολλοί Κρήτες των οποίων εί χε καθυσΐερήσει κατά τό πά ρελθόν ή προαγωγή. Ο ήλεκτροφωτισμός. Ό καταρτισθείς άναγκαστικδς νόμος διά την μεταβίβχσιν τοθ ή· λεχτρικοΰ έργοστασίου τής πίλε ώ; μα; υπό τοθ ΛιμενικοΟ Ταμεί είς τδν Δήμον, ενεκρίθη υπο θ 'ΥπουργιχοΟ Συμβουλίου χατά την συνεδρίασιν τού τής παριλ ύστ}; Δευτέρα; χαί δτ^μοσΐεύε ται είς την εφημερίδα τής αυδερ νήοιω;, ώ; άνχφίρουν πληροφιρί αι έξ Άθηνδν. Κατ' αυτόν χον τρόπον λήγει μία υπόθεσις χρονί ζουσα άπό μικροθ, χάρις ε!; τάς ενεργείας τής δημοτιχής άρχτ]ς κα! τό ενδιαφέρον τής κυδΐρνήσε ως Καί ή τακτοποίηιις τοθ ζή τήμχτος αύτοθ θά έχη ασφαλώς ώ·ρέλιυ.α αττ,οχελίαματα καί δια τόν Δήμον καί διά τούς δημότας καί διά τόν ηλεκτροφωτισμόν τής πόλεως. Σταφυλικά. Είς χά γραφεϊα τής Νομαρχί· άς συνήλθε προχθέ; τ) Σταφυλιχή Έττιχροτιή καί ήιχολήθη μί διά- φορα ζψήιιχτχ τής άρμοδιότητό; της Πολύ ορθώς βεβαία. Διότι ή ώρίμανοις των σταφυλιον ήρχισε χαί μΐχ' ολίγον θ' αρχίση χαί ή ίξαγωγή είς Αίγυπτον καί Ευρώ¬ πην. Καί πρέπει βεβαία νά ίχουν ληφθή δλα χά μέχρα, νά ϊχουν γίνει δλαι αί προετοιμασίαι ώ- αΐε ή έξαγωγή νά μην προσχίψη είς ίμπόδια χαί νά μην συναντή- ση δυσχολίας. Έπιδίλλεχαι αλ- λωστε νά πράξωμεν παν τό δυνα¬ τόν διά νά επιτύχωμεν την τόνω οιν χαί αύξησιν των έξαγωγδν των οΐαφυλών μας. 4 1!
  ΛΠ0ΡΘΩ2Ι1
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).- Σή
  μερον τό φΐλμ χάρμα «Ροζαλί»
  ιιέ τούς "ΚΛηνωρ Πάουελ Νέλσων
  "Εντυ.
  Την Δευτέραν «Σαράη ό Τρο-
  μερός» μέ τόν Χάρρυ ΓΛτιώρ.
  Σημ Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  πτην καΙ Κυριακήν απογευματιναί
  ώρα 7 30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερίνόζ) κινηιιατο·
  γράψος. —Σήμερον τό άριστούργη
  μα: «Χαλφδυνες καοδιές». Δευ¬
  τέρα— Πέμτιτη—Σάββατον— Κυρια
  κή ώρα 7 1)2 άπογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόνρβμμ* 2*ίηςΊουνίο».
  12 25 Σήμα—Έθνιχός Ύμνος
  —"Υμνος Νεολαίας.
  12.30 Ποικίλη μουσιχή (δί
  σκοι).
  13 30
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΙ ΜΜ ΐβΗ Τ»Ρ1Η
  ή
  13 45 Έλαφρά μουσική (υπό
  τήί δρχήστρας Πλβσχάν—ΙΙαγώ·
  νη).
  14 10 Είδήσεις— Μίτεωρολογι-
  χόν δελτίον Έθνικός "Υμνος—Ύ-
  μνος Νϊολαίας.
  19.10 "Έ?γα δι' όργανον τοθ
  Ρέγχερμέ έχτελεατήν τόν Άλφρ.
  2ά;δ)
  ;()
  19.20 *Η ώρα τοθ παιδιοθ.
  19 50 Τσιγγάνιχα τραγούδια
  (δίσχοι).
  20 Ή ώρα τοθ άγρότου.
  20 20 Δημοτιχό τραγοθϊι (υπό
  τοθ""χ. Άλκη Παπαχωνσταντίνου,
  ουνοδεία λαϊκών αρχανών).
  20.50 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον—Μετεωρολογιχόν δελτίον.
  21.05 Ρίσιτάλ τραγουδιοθ (δ
  πό τής δίδος Λουχίας Νεφελούδη,
  δψιφώνου)
  21 30 Όμιλία.
  21 45 Συμφωνική δρχήατρα τοθ
  σΐαθμοθ .(υπό την διεύθυνσιν τοθ
  κ Φ. Οίκονομίδϊ)).
  23.15 Έλαφρό τραγοΟΪΕ (άπό
  τής χ. Μαριάννας Λάζου) χαί μου
  σιχή χοροθ (δίσκοι).
  0.20 Τελιυταϊαι είδήσεις.
  0 30 Μουσιχή ιζάζζ (δίοκοΐ)
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μεγάλη Κοσμική
  Π ρε μ ι έ ρ α
  Όπερέττα θαθμα:
  Ό Ρασποθτιν τόν μπάζει
  είς τό παραπλεύρως δωμάτι¬
  ον. Είνε τό γραφείον τού. Σ'
  αύτό δέχεται τόν κόσμο είς
  ίδισίτερες άκροάσεις. Είνε τό
  μόνο δωμάτιον τοθ σπιτιοΟ
  τού πού όπωσδήποτε είνε κα-
  λοβαλμένο. Ένα, μεγάλο γρα
  φεΐο... Δυό πέτσινες πολυθρό-
  νες... Ένας πέτσινος κανα-
  πές. Στόν τοΐχο ενας Έσταυ-
  ρωμένος.
  —Ξάπλωσε άδελφέ μου! λέ
  γει μέ φωνή μελωδική ό Ρα-
  σττοθτιν είς τόν έπισκέπτην
  τού καί τοθ δεΐχνει τόν πέτσι
  νο κανατΐέ, χωρΐς νά παύη
  νά τόν κυττάζΓ) ,κατάμματα..
  Ό δικαστικός προχώρει πρός
  τόν καναπέ άβουλος, σάν μα
  γνητισμένος. Μήπως τόν έχουν
  ύπνωιίσει τα δυό μάτια τοθ
  Ρασποθτιν πού είνε, καρφωμέ-
  να επάνω τού; Ηκολούθησε
  τόν Ρασποθτιν, δταν άκόμη
  ευρίσκοντο είς την τραπέζα
  ρ(α, γιατΐ ούτό τοθ ύπηγόρευ
  εν ή λογική τού. Τόν ήκολού
  θησε γιατΐ ό Σιμάνοβιτς τόν
  παρουοίασε γιά άρρωστο καί
  καταλάβαινε τιώς τόν συνέφε
  ρε ν' άποκοιμΐση τάς ύποψΐας
  τοθ Ρασποθτιν. Τώρα δμως
  κσθώς δέν φέρει καμμιά άντΐ
  στάσιν είς δ,τι τοθ λέγει ό
  Ρασποθτιν, τώρσ, κσθώς διευ
  θύνεται πρός τόν καναπέ κα
  ταλαβαΐνει τιώς δέν είνε ή λο
  γική τού πού τόν καθοδηγεΐ
  κι' ουτε ή θέλησίς τού. . Είνε
  ή θέλησις ενός άλλου, ή θέλη
  σις τοθ Ρασποθτιν... Αίσθάνε
  τσι τιώς β,τι νά τοθ ζητήση ό
  Ρασποθτιν αυτήν την στιγμήν,
  δέν θά έχη την δύναμιν νά
  τοθ αρνηθή·.. Ξαπλώνει στόν
  καναπέ, σάν ε"νσς άρρωστος.
  Ό Ρασποθτιν τόν πλησιάζει
  κάθεται Ιξω—έ"ξω στόν κανσ
  πέ, τοθ πιάνει τό χέρι, τό χαΐ
  δεύει, ΰστερα περνςί τό χέρι
  τού άπαλά, μέ προσοχή επά¬
  νω άπό τό στομάχι τού...
  Ό δικαστικός αίσθάνεται
  τώρα τό χέρι τοθ Ρασποθτιν
  ν' άνεβαίνπ, τό αίσθάνεται
  στό σιήθος, στόν λαιμό τού...
  στό πρόσωπό τού... στά μαλ
  λιά τού... .Ό Ρασποθτιν δέν
  παύει νά τόν κυττάζη μέσα
  στά μάτια...
  (συνεχ(ζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή επίδρασις
  των πρώτων ήλιακων άκτίνων
  επί τού σώματος.
  Σχεδόν δλες οί γυναϊκες έπιθυ
  μοθννά μαυρίσουναύτ,ή την έποχή:
  ΟΕπερισσότερις πιστεύουν, δτι ξεό
  ρουν την τέχνη· δέν δπάρχει, έν
  τούτοις, μ!α στίς εΐχοσι ττού
  ν' άρχίζη δπως πρίπει. Παρατη
  ρήσετε πόσον γυν,αιχών ή μύτη,
  οί βραχίονες, οί ώμοι, μαοοθν ά
  ξιολύπητα.
  Άγνοια, σπουδή, ϊπαρσις!
  Πολλές γυναϊχες νομίζουν δτι
  άναπαυόμενες μαυρίζουν Είνε λά
  θος. Εάν δέν πρόχειται περί μυ
  ΐχής εργασίας, έν τούτοις είνε
  μία πολύ εντονη όργανιχή έργα
  σία τό μαύρισμα, μία κινητοποί-
  ησΐς τοθ αΓματος καί τοΰ ήΊτατος.
  Άλλωστε, έν ω μαυρίζη τό δέρ
  μα σας άλλες άόρατες άχτινοβο
  λ£ες σας διαπεροθν Ιως τα όστα
  Άκόμη καί 4ν λαδώνοντας τό
  δέρμα σας, είσθε βεβαία δτι ?έν
  θ£ μαδήσετε διόλου, θά έΊτρεπε
  ν' άποφιύγετε νά δίδετε είς τό
  ήιταρ χαΐ τα νεθρά σας πολύ έρ
  γασία. Νά μαυρίσιτε υπό χαχούς
  δρους, σημαίνει δτι ί—ιζητβϊτ*
  την ήμιχρανία, την χρίσι τοθ ή"
  πατος καί την άϋπνία.
  Όλίγον μαυρισμένη άπό τόν
  προηγούμενο χρόνο, πισιεύετε ότι
  είσθε πολύ σκληραγωγημένη, πά
  ρατείνετβ άπό την άρχή την ήλιο
  θεραπεία: θά μαδήσετΐ, έν τοιαύτη
  περιπτώσει χαΐ εφέτος, θελήσα
  τε νά βρεθήτε ετοίμη γιά τίς πρω
  τες ήμέρες τής εμφανίσεως σα>
  είς την πλάζ, γιά νά αυναγων
  σθήτε είς τό μαύριβμα μέ τίς
  φίλες ή τάς άντιπάλους σας: τό
  άποτέλεσμα δέν μπορεί παρά νά
  είνε έλέθρΐο.
  Βλέπομεν δλλωσϊΕ, έπίσηί,^χ
  τα άντίθετο γΐγονός: γυναϊχες
  πού προσπαθοθν νά μαυρίσουν
  επάνω σέ μία ταράΐσα, έντός
  τής πόλεως, καί μίνουν Ιχπλη
  χτες διότι ίέν έπιτυγχανουν παρά
  «σήμαντα άποτελέσματα. Άγνο
  οθν λοιπόν 8« οί χατΐνοί τής
  πόλεως άιτορροφουν ίντονα τίς
  ήλιαχές άχτΐνες;
  Τα μανίχια, τα γάντια, τα χει
  μωνιάτιχα φορέματα, τα χακέλ
  λα, ή άπομονωμίντ) ζωή έκαμαν
  τό δέρμα σας νά χάση, ίχι μέ
  νόν την συ»ήθεια τοΰ ηλίου, άλ
  λά καί τοΰ αέρος άκόμη.
  Προΐοΰ νά μαυρίσετε, πρέπει
  νά έπανεάρετε μία κανονιχή επι
  δερμίδα. Πρέπει λοιπόν νά χάμε
  τε άερόλουτρα. Ή γυμναστιχή
  χωρίς ένδύματα, άχόμη χαΐ εάν
  δέν ϊχϊτε ά π' εύθβίας επάνω σας
  τόν ήλιον, είς τώ δωμάτιον σας,
  είνε ήδη μία προετοιμασία.
  Τίς πρώτες ήλιακές άκτΐνες δέν
  πρέπει νά δέχεσθε πλαγιασμένη,
  μέ νυσταγμένους μθς καί δργ
  να. Πρέπει νά τίς λαμβάνετε
  δρθία χαΐ έν κινήσει.
  ή Ντιατεγκέ
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζεται διά την καθαριότητα διά την τά¬
  ξιν τού, διά την άκρα ν περιποίησιν τής υπηρε¬
  σίας τού.
  Τα φαγητά τού παρεσκευάζοντο^ μέ άγνά
  σπάνια ύλιχά.
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΕΛΗΝΩΡ ΠΑΟΥΕΛ
  Ή γυναϊκα-ρυβμόί, <» με γαλιίτϊρη καί ώμβρφβτίρη χβρεύτρια τού κόσμου, ή νοπτευτικώτϊρη φωνή τής ο¬ θόν ής. ΤΟΝ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ Καί τα όνειρώδη Μποτλέτ τα ΑίΒΕΚΙΙΝΑ 2.000 χορίτσια λαχταριστά. "Εν« έραμα παραίϊίοιβ πού ηοτέ όέν β« λησμονπθα· Σήμερον πρεμιίρο» άτέλϊΐαι δέν ισχύβον. ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ Ο ι Ι V Ι Ε Γνωστοποιεϊ δτι άτιό τού ττροσεχοθς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έγκαινιάζει τακτι¬ κάς άνά δεκοήμ^ρον άνοχωρήσεις ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ—ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ διά των κάτωθι νεοτεύκτων καί ταχυπλόων άτμοττλοίων — ΨΥΓΓΕΙΩΝ τής γνωστής Έταιρείας: ίΑυΡΙΤΖΕΝ πρός μεταφοράν ΣΤΑΦΥΛΩΝ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ά)π. ψυνεΐον ϋΟΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ϋΟΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ϋΟΝΝΑ 1η 10η 20ή 1η ΙΟη ' 2Οή 1η 10η Αύγούστου Σεπτεμβρίου Όκτωβρίου Διά περισσοτέρας πληροφορίας παρακαλοΰνται οί ένδιαφερέμενοι ίπως άπευθύνωνται είς τέ: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΟίΐνΐΕΡ & Σ* Τηλέφ. 3—91. ΤαχύτοτοΝ ώροΑογΙον είς το ύρολογοποιεΙ«ν ΜΙΤΑΚΗ «■•β* τ ΑΥΙΕΙΟΝ ,.Ο ΚΟΡΑΗΣ" ΕΙσιτήριοι έξετάσεις διά την Α'. Όκταταξίοϋ Γυμνασίοο άπό 1—5 "Ιουλίου. ΟΙ ύποψήφιοι προπαρα- σκευάζονται είς τα Φροντιστήρια τού Λυκείου. Κεμάλ Άτατοθρκ ΣΤΑΙΤΙ2 ΛΥΙΟΣ Τοϋ "Αρμστρογν· ΙΟΟβν Κχ διβχίως ίπριπε' νά χρ αν^. ΕΙχ* χοιθτικον να χορβύαιτι. Ό παοάίς πού ταθ τί ίπέΐχσσιν, ίΐχκ δίκαιον. 'Όλοι οί πολιτισμένοι αν θρωποι χορεύουν. Ό χορός είνε εκδήλωσις χοινωνικότητος χαΐ πό λιτισμοθ. Καί.ίκεϊ μέσα ήσαν πό λιτιομένοι ά'νθρωποι... Ή αίθουσα ήΐαν γεμάτη άπό την άτμόσφαιρα πού δημιουργεί ή έρεθΐσμίνη σάρξ, γεμάτη κα· πνούς, γεμάτη ποία χαΐ μιθυσμέ να κτήνη. Την Ιδία νύκτα, είς απόστασιν τεσοάρων μιλλίων, ΐίς την "Αγχυ ραν, ή μεγάλη πλατβΐχ ,τής πόλι ως ήταν φωτισμίνη μέ τό λευκόν φώς δώδεχα λαμπτήρων. Γύρω άπό την πλατείαν, χαί είς τάς δδους πού χατέληγαν είς αυτήν, ίίχ« συγχεντρωθή πυχνόν πλήθος. Κάτω άπό τοο; λαμπτή ρας, επάνω άπό τούς πέτρινου; τοίχους τής φυλαχής, ήσαν οτημί να Ινδεκα τεραστία ξύλινα τρίγω να. Κάτω άπό χάθε τοίγωνον ή¬ ταν χρεμασμίνος άπό 2νας ά"νθρω πος μέ τό σώμα χλεΐσμένον είς Ινα δεμένο οαχχί: Οί έχθρο'ι τοθ Κεμάλ οί όποΐοι είχαν χαταδιχα σθή εί; άγχόνην. Ό Σταχτής Λύ χος είχε δείξιι τα δόντια τού. Ή ζέστη τής νυχνός έχείνης τοθ Αύγούστου ήταν μεγάλη. Δέν ίπνεεν ουτε ριπή άνέμου... Μιά βαρεία χαταθλιητιχή άτμόσφαιρα έπίεζε την Άγκυραν χαί τα πέριξ αυτής... Σέ λίγο θά ξημέρωνε... Άλλ' άκόμη είς τόν ουρανόν έφαί νετο ή λιυκή θαμπάδα τοθ Γαλα ξίου... Έχτός άπό τα γαυγίσματα χάποιου σχυλιοθ πού ίφθαναν ά πό χόΐΐτοιο μαχρυνόν κτΐΐμα, ουτε Ινας ήχος ίέν ηκούετο.Έβασίλευε βχθειά αιωπή. Όλίγον πρίν ξεψυ χήσουν οί ά'νθρωποι πού είχε χά ταδιχάσει είς θάνατον δ Κεμάλ, άπηυθύνθησαν πρός τό πλήθος: Άλλος γιά ν' άπαγγείλη χάΊιοιο ποΐημα, άλλος γιά ν' άπαγγείλη χάΊτοια προσευχή, άλλος γιά νά ειπή δτι ήταν νομιμόφρων υιός τής Τουρχίας χαΐ άγαποθοε την ζωή χαί τα γέλια χαΐ τίς γυναΐ χες χαί άγαποθσε χαΐ την έξου οίαν δταν μποροθσε νά μηχανορ ρφ% έχ τοΰ άφαν,οθί, έκαμε χά ποιο ίλαφρόν μορφασμόν. Είχεν αρνηθή νά προπηλαχισθ^ άπό τούς δικαστάς τού χατά την διάρ χεια τής δίχης χαϊ είχεν ίχφωνή σει ίνα μακρόν λόγον άποκρούων την κατηγορίαν. (συνεχίζεται) ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ένα μεγαλειώδες σέ θέμα καί δράσι φίλμ: Πρωταγωνιστοΰν: ΝΤΟΛΟΡΕ! ΗΤΕΑ ΡΙΟ ΖΩΡΖ ΣΑΝΤΕΡΣ ΣΗΜΕΡΟΝ* Τό φίλμ ποΰ έπεβλήδη στβν παγκόσμιβ θανμκβμό: ΧΑΔΥ11ΙΝΕΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΚΟΙΠΟΠΙΚγΙ ΟΰΑΕΙΤΑΙ είς Μασταμπά παραπλεύρως γχαράζ οίχία νεόδ μητος μΐ ωραίον αύλισμόν χά! κήπον. Πληροφορίαι χρεοπωλεΐ· αν Κωνστ. Κίτσου. ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίκετο έζ Άθη· νών ό κ. Μιχαήλ Σκουληκάρης. —'Λνιχώρησε δι" Αθήνας οΐκο γενειακώς 6 σταφιδέμηορος κ. Γ. Διαλλυνδς, ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν Πέ τρου Ναΐ Παύλου δέν έορτάίει ό κ. Παθλος Παλίδης δικηγόρος λό >φ τιένθους.
  ΑΡΡΑΒαΝΕΣ -Μαρίκα. Δ Πά
  παδάκη Έμμ. Μαλλιωτάκης 6δω
  καν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  θερμά συγχσρητήρια.
  Γύρω στήν πόλι.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίναποθήχη
  στίδα) μέ δαρίλια χωρητικότητος
  45.000 δκ.
  Πληροφορίαι είς τα ΓραφιΙα
  . Α. Γ. - *
  Είς τό γυμνάσιον, τό πρακτι¬
  κών καί τα [5ιωτικά Λύχεια συνε
  χίζονται εΐσέτι αί γραπταΐ έξβτά-
  σεις.
  —"Επερατώθησαν δέ είς την Έμ
  πορικήν σχολήν καί την Παιδαγω·
  γικήν Ακαδημίαν Ηρακλείου.
  —'&κΐ τη λήξει των μαθημάτων
  σημειούνται άθρόαι άναχωρήσεις
  είς τος έστίας των τδν έκ των β-
  «αρχιών μαθητών, οΐτινες κατο
  την διάρκειαν τοθ σχολικοΰ ϊτους
  διέμενον ενταύθα ώς οΐκότρσφοι.
  —ΑΙ υπηρεσίαι τοθ Στρατολο·
  γικοΰ ΓραφεΙου καί τής Στρατιώ¬
  τας Λέσχης, έγκατεσΐάθησαν
  ά,τό προχθές είς τα γρββεϊα δβου
  μέχρι τούδε ήτο έγκατεστημένη ή
  οΐκονομική έφορΐα.
  —Είς τα έγκαταλειφθέντα δέ
  υπό τοθ Στροτολονκοϋ ΓραφεΙου
  εγκατεστάθη τό Δασονομεΐον, αρ¬
  γότερον δέ θά έγκατασταθο καί
  ή Γεωργική Ύιτηρεσία.
  —Τόσον τό κέντρον Παπακο»·
  λιατάκη δσον καί τό «Εθνικόν»
  συγκεντρώνουν κάθε βράδυ πολύν
  κόσμον μέ τάς άρτιας δρχήστρας
  των τάς μετακληθεΐσας έξ Αθη¬
  νών ή σχηματισθεΐσας άπόκαλούς
  μουσικοθς τής Φιλαρμονικής.
  —Έκ παραλλήλου οί "Ηρακλει¬
  ώται πού ζητοθν δλΐγην δροσιάν
  καί ψυχαγωγΐαν κατακλύζουν κά·
  θε βράδυ καί τούς ύπαιθρΐους κι·
  νηματογράφους οί όποΐοι προβάλ
  λςυν σειράν έκλεκτων έργων.
  —Μεγάλην έκδρομήν έτοιμάζουν
  διά την προσέχη Κυριακήν είς
  Σπ,υριδιανά οί έπιπλοποιοΐ Ηρα¬
  κλείου,
  —Τό λαμπρόν αύτό σωματείον
  επ" εύκαιρία τής έκδρομης του,θά
  όργανώση καί προαιρετικήν άνά·
  βάσιν είς τούς άρχαιολογικούς
  χώρους τής Λήτου την οποίαν οί
  περισσότεροι "Ηρακλειώται ασφα¬
  λώς άγνοοθν.
  —Έν ιφ μεταξύ τό έξ Ισου συμ
  παθές σωματείον των Σιδηρουρ-
  γών Ηρακλείου, όργανώνει^Ιδικήν
  τού έκδρομήν την οποίαν θ' άναγ·
  γείλ[) έντός των ημερών,
  —Οϋΐω οί σιδηρουργοΐ "Ηρα¬
  κλείου οί περισσότερον ασφαλώς
  κάθε άλλου έπαγγελματΐου μο·
  χθοθντες θά έγκαταλεΐψουν γιά
  μίαν ήμέρα την σκληράν εργασίαν
  των καί θά άναζητήσουν λίγη δρο
  σιάσιό ϋταιθρο.
  —Κσ.1 ασφαλώς καί οί άλοι Ή
  ρακλειώται θά ένισχύσουν την έκ
  δρομήν αυτήν.
  —Τό προσεχές Σάββατον κάμνει
  τα έγκαΐνιά τού είς Μασταμπαν
  ίν νέον κέντρον τό οποίον όμολο
  γουμένως θά τύχη τής έκθύμου
  υποστηρίξεως τοΰ κοινοό.
  —Πρόκειται περί τοθ κέντρου
  τοΰ κ. Κωνστ. Μινάδη |τό οποίον
  εκτός των έκλεκτων μεζέδων τού,
  θά προσφέρη είς τούς πελάτας
  τού καί μίαν. άλλην ευχαρίστησιν.
  —"Εχει άποκτήσει θαυμάσιον
  χορευτικήν πΐσταν είς την οποίαν
  θά δύνανται εύχερώς νά χορεύουν
  υπό τούς παθητικούς ήχους των
  ταγκό, οί λάτραι τής Τερψιχόρης.
  —Άπό τόν περίβολον της πα·
  λαιδς ΝομαρχΙας δπου έζακολου
  θεΐ ή κατεδάφισις τού κτιρΐου, ε¬
  παναλαμβάνομεν δτι θά ήτο κα¬
  λόν νά άκοκομισθοθν έκε'ιΰεν τα
  περιττά πράγματα.
  —Καί νά παύση ούτος νάχρη·
  σιμοποιεΐται ώς σταθμός αύτοκι
  νήτων καί ϋτοζυγίων.
  —Καί τούτο πρωτΐστως χάριν
  εύκολωτέρας διεξαγωγής των έρ
  γσσιών τής κατεδαφίσεως καί τής
  εύκοσμΐας τού χώρου.
  —Ή κίνησις είς τα ϋαλάσσια
  λουιρά συνεχΐζεται.
  —ΣυνεχΙζονται έπΐσης καί τα
  μπάνια των λαϊκων τάξεων.
  —Τα όποΐα γΐνονται λίαν πρωΐ
  ή βράδυ—βράδυ είς ωρισμένα ση·
  μεΐα τής παραλιακής περιοχης καί
  συγκεκριμένως τής άνατολικής.
  6 Ρεκορτιρ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΪΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΔΟ2 Λ0ΗΝΑΣ8
  Πλησίον ϊταθ. Νβναοτηράκι
  Παρέχη πάσαν πληροφορί¬
  αν η δκυχόλυνβιν Ιατρικής
  φύσϊως, (Ις τβύς αίς Αθήνας
  μεταβαίνβντας άοθενε!$ ανιμ-
  «βλίτας τον.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙΙΑΤΡΟΙ
  ΐΗΕΡ.ΛΥΑΙΙΗΜΔΙΖΑΠΕΙΛηΐ
  Δΐχεται είς τό Ιργαστή-
  ■ ριον της (Πλατιΐσ ΒαλιΒέ
  . Τζαμί).
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός διά τό Ξβ
  νοδοχεΐον «Ελλάς».
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά
  θηνών δπου είχε μεταβή πρός
  παρακολούθησιν τής μόδας των
  οολίϊγ καί ματλασέ ή δνΐς Μαρία
  Τζανάκη κομίσασα πλουσίαν αυλ
  λογήν μοντίλ<*ν.
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  %Λ^^^
  Ηκολούθει δέ
  ΜΟον
  είς τάς περισκελΐ
  φαινόμενον ύπέργηρος,
  των.
  διά πιστολίων
  δας των.
  Γέρων τιο, τό
  μετ" αυτών δλων.
  Όπλον οδτος δέν έκράτει. άλλ' Εσπευσε νά
  μή μένΠ °"1σω, καίτοι περΐσκεπτος
  Τοθτον ίδών ό Γαβριας!-Μπά! άμ' αύτός τί
  βΐνε; είπεν είς ,όν Κουμψειράκον.
  —Ποίος; ^ύτός; Ένας γέρος.
  ΤΗτον ό κύριος Βοϊδας.
  Γ.
  Ό γέρων.
  Άλλά καιρός ν' άφηγηθωμεν καί τα πρό τού
  Ό Ένζοέωρας καί οί φΐλοι τού ήσαν μετά των
  συνοδευόντων την κηδείαν. Όταν είχον έξορμήσει
  οί δραγόνοι ό Ένζολωράς. ό Κουρφειράκος καί
  ο Κομπεφέρης ήσαν έκ των πρώτων οΐτινες έ
  κραύγασαν.
  «Είς τα όδοφράγματσ!» Παρέκει είχον άπαντή
  σει πρό αυτών γέροντά τίνα, έλκύσαντα την προ
  σοχήν των, έπειδή εβάδιζεν έλικοειδώς ώς μέθυ
  σος, καί πρός τούτοις έκράτει τόν πΐλόν τού άνά
  χείρας καίτοι εβρεχεν άπό πρωΐας, καί κατ' αυτήν
  εκείνην μάλιστα την στιγμήν ραγδαίως. Ό Κουρ
  φειράκος άνεγνώρισε τόν Βοϊδάν, έπειδή πολλά
  κις τόν είχεν Ιδή συνοδεύοντα τόν Μάριον μέχρι
  τής θύρας τού.
  Γινώσκων 6 Κουρφειράκος τάς φιλησύχους
  I-
  ξεις καί τόν φύσει δειλόν χαρσκτήρα τοΟ πολιοθ
  άνδρός, καί άπορήσσς δτι τόν Ιβλεπε μεταξύ
  τοθ θορύβου, είς απόστασιν ολίγων βημάτων άπό
  τοθ ΙππικοΟ, καί σχεδόν έν τφ μέσφ των μολυ
  βδοβόλων, επλησίασε πρός αυτόν.
  —Κύριε Βοΐδά, τοθ εΤπβ' θά κάμετε κσλά νά
  έπιστρέψητε είς την οΜ3ν σας.
  —Διατί;
  —Ό κόσμος· θά γΐνπ άνω-κάτω.
  —Έστω.
  —Σπαθιά είς τό μέσον κύριε Βοϊδά.
  —Πάγει καλά.
  —Κανόνια.
  —Καλά, πολύ καλά. Σεΐς οί άλλοι ποθ πηγά
  νβτε;
  —ΠηγαΙνομεν νά κρημνίσωμεν την κυβέρνησιν
  —Πολύ καλά.
  Καί έξηκολούθησκ τα προχωρή κατόπιν των.
  Έκτοτε δέν προέφερε λέξιν. Αίφνης τό βήμά τού
  εστερεώθη.
  Εργάται τινές τφ προέτειναν νά στηριχθή είς
  τόν βρσχίονά των, άλλ' αύτός άπεποιήθη τουτο
  δι" άποψατικοθ κινήματος τής κεφαλής.
  (συνεχίζεται)
  Α.'
  Άπό τής έποχής περίπου τοΟ
  παγκοσμίου πολέμου κ»ί εντεύθεν
  ήρχισεν ίξαπλουμίντ} ή νέα διαι
  τη-ική μίδα τί,ς* ώμή"ς τροφής.
  Τρίφιμα, τα ό ποία είνε δυνατόν
  νά χαταναλωθοθν ώμ,ά, Ιτσι λέγουν
  οί όπαδοΐ τής διαιτητιχής αυτή";,
  είνε καλλίτερα δια την δγείαν
  ϊοΟ άνθρώπου, άπδ έχεϊνα τα δ
  ηοΐ» πρέπει νά ψηθοθν, διά νά
  κοταναλωθοθν.
  ΠιρΙ των θεωριών αυτών γρά
  φεΐ τελευταίως ό γνωστός Τσεχο
  αλοβάχο; διαιτολίγο; δόκτωρ Χί
  υτικε, είς τδν «Ιατρικον Κόσμον»
  τής Πραγα;: Οί όααδοί τή; διαι-
  τητικής αυτής ίπιχαλοθνται υπέρ
  τής θεωρίας των τό γεγονός βτι
  πρό ολίγων έχων άχόμη οί α/θρω
  ποι δέν έγνώρΐσαν τίποτε πιρί τ6»ν
  περιφήμων βιταμινβν, των «ήλιχ
  χων ένεργειων» αυτών, δπ<ο; τάς ώνόμασεν ό ΜπίρχερΜπίννερ καί δέν έγνώριζαν δτι μεριχαί έξ αύ των καταατρίφονται με τό ψήσι ΤΑ ΒΑΑΑΣΣΙΑ ΑΟΪΪΡΑ άπό τα όποΐσ έστερεΐτο τόσο: χρόνια τό Ηράκλειον. ΗΡΧΙΣΑΝ ΣΤΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ άνατταυτικώτατ,ες, κοα- νουργείς, ώραιότατες είς την διάθεσι των λουομένων. ΜΠΑΡ θαυμάσιο μέ παγωμένα άνα- ψυκτικά.-ΛΛέ μττϋρες, ρετσίνα, οΰζο καί μεζέδες,-Πανωτά έξαιρετικά. Ι Τ6 γνωστόν Ξενοδοχείον: - ΑΠΟΛΛΩΝ, της άπολότο* «ροτιρήσ··* δλ·ν χ*ν Ήρακλβι·τ·ν. Τ6 κεντρικώτερον των Αθηνών. ηβλιν «ίβιαφβιλίςιι ·λ« τβ ·"%»-«-■»-·* "■»·» Έγκυκλοπαιδεία Αι* έκεΐνους ποΰ Οέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΤΑ -ΜΑ ΦΑΓΗΤΑ | μόν των τροφίμων, είς τα περιίχονται. Διά τοθτο χαί προπα γανδίζουν σήμερον οί όπαδοΐ τής νέας διαιτητιχής την «φυσιχήν» αυτήν τροφήν, είς την όποιαν πε [ριίχεται δλη ή ζωιχή δύναμις 1 τ(δν βιταμινων. Ή «φυσιχή» αυτή τροφή των όπαδβν τής θεωρίας ταύτης ίέγ, είνε, βεβαίως, ή «φυσική» τροφή των βαρβαρων λαώ ν. Οοεοι χατα βροχθίζουν ώμοΰς χαρπούς, ρί· ζας. ώ,ιόν χρέας, διάφορχ Ιντομα κλπ., έν ώ ή φιισιχή τροφή των συγχρόνων αυτών διαιτολόγων είνε περισσότερον περίπλοκος, διό τι τα σχετιχά τρίφιμα χρειάζον ταΐ προπαρασκευήν χαί δέν τρώ γονται άμέαω; είς ν κατααια- σιν ευρίσκονται, δττως τα τρόφιμα των άγρίων. Τό λάδι χαί τα διά φορα φιιτιχά λίττη πρίπει νά προ παρασχευασθίθν, ίπίαης τα δί ρα γαλακτομιχά προ'ιόντα. (συνεχίζεται) ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Φέρομεν είς γνώσιν των εν¬ διαφερομένων ότι την 16ην Ιουλίου 1939 ημέραν Κυρια¬ κήν κοί ώραν συνήθη των Εη μοπροσιών διενεργηθήσεται έν τώ χωρίω Μοϊρες πλειοδο- τικός διαγωνισμός διά την εκ¬ ποίησιν των άνευ γής έλαιο δένδρων τοθ Ταμείου των κει μένων έν τή κτηματικη περι- φερεΐα τοθ χωρίου Άντισκάρι Καινουρίου καί είς θέσεις: 1) «Άρκαλιό» 2 ελαιόδεν¬ δρα άνευ γής είς τόν αγρόν Χ. Σμπώκου πρώιη προσφορά δραχ. 700. 2) «Άργουλίδα» 4 έλαιόδεν δρα άνευ γής είς τόν αγρόν Ιωάν. Κουτσάκη πρώτη προ¬ σφορά δραχ. 1000. 3) «Παναγία» 1 έλαιόδεν¬ δρον άνευ γής είς τόν αγρόν Κ. Ι. Βαρδουλάκη πρώτη προ¬ σφορά δρ. 400. 4) «Γλυκολίδη» 1 έλαιόδεν· δρον άνευ γής είς τόν αγρόν Ιωάν. Κουτσάκη πρώτη προ¬ σφορά δραχ. 500. 5) «Παναγία» 1 έλαιόδεν δρον άνευ γής είς τόν αγρόν Γ. Κυριακάκη πρώτη προσφο ρά δρχ. 500. 6) «Πετρσμυγδαλιά» 1 έλαι όδενδρον άνευ γής είς τόν α¬ γρόν Α. Ζαχαριουδάκη πρώ¬ τη προσφορά δραχ. 500. 7) «Λειβάδι» 2 ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν χή ρας Είρήνης Π. -Γεννϊδάκη πρώτη προσφορά δραχμάς 1000. 8) «Καλογρησ» 1 έλαιόδεν· δρον άνευ γής είς τόν αγρόν χήασς Σοφίας Λαδουκάκη πρώτη προσφορά δραχ. 400. 9) «Ρουσσές» 1 έλαιόδεν- δρον άνευ γής ίίς τόν αγρόν 'Εμμαν. Κουτσάκη πρώιη προ σφορά δρ. 1000. 10) «Χάρακος» 1 έλαιόδεν δρον άνευ γής είς τόν αγρόν 'Εμμαν. Μουρτζάκη πρώτη προσφορά δρχ. 300. 11) «Κορφάλισ» 1 έλαιόδεν δρον ά^ευ γής είς τόν αγρόν Γ. Σταυρουλάκη πρώτη προ¬ σφορά δρ. 300. 12) «Νικόλενσς» 1 έλαιό¬ δενδρον άνευ γί)< είς τόν α¬ γρόν κλήρον. Κ. Ζαχαριουδά¬ κη πρώτη προσφορά δραχμαΐ 400. 13) «Νικόλενας» 1 έλαιό δενδρον άνευ γής είς τόν α¬ γρόν κλήρον. Ν. Γαληνάκη πρώτη προσφορά δραχμαΐ 400. 14) «Κοκκινόχωμα» 1 έλαιό· δενδρον άνευ γής είς τόν ά- . γρόν Ε. Βαρδουλάκη πρώτη προσφορά δρ. 300. 15) «Κουτσοβασίλα» 1 έ- λαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Ζ. Κατσιρτάκη πρώτη προσφορά δραχ. 500. 16) «Μπουχαλάκηδων» άμ- πέλι 1 έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Δημ. Μπουχα¬ λάκη πρώτη προσφορά δραχ. 800. 17) «Μπουχαλάκηδων» άμ πέλι 1 έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Αποστόλου Κουτσάκη πρώτη προσφορά δρχ. 300. 18) «Άσάνηδων εληές» 3 ε¬ λαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν Χ. Σμπώκου πρώτη προ σφορά δρχ 1200. 19) «Ληοφυτάκι» 4 έλαιόδεν δρα άνευ γής είς τόν αγρόν Ι. Μιχελακάκη πρώτη προσφο ρά δρχ. 1000. 20) «Παληόμυλος» 3 ελαιό¬ δενδρα άνευ γής είς τόν α¬ γρόν Σ. Σταυρουλάκη πρώτη προσφορά δρ. 1500. 21) «Κοίτη» 2 ελαιόδενδρα άνευ γής είς τόν αγρόν κλη ρον. Μ. Χαμαλάκη, πρώιη προσφορά δραχ. 1100. 22) «Παπά παποθρι» 1 έ- λαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Δ. Μπουχαλάκη πρώ¬ τη προσφορά δρ. 400. 23) «Γρηά έλ[)ό» 6 ελαιό¬ δενδρα άνευ γής είς τόν α¬ γρόν κλήρον. Γ. Μπουχαλά¬ κη πρώτη προσφορά δραχμ. 1500 24)«Κσμ(νι» 1 έλαιό&ενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Ά- δάμ Σμαραγδάκη πρώτη προ¬ σφορά δρχ'. 250. 25) «Στεφανιανά» 1 έλσιό- δενδρον άνευ γής έντός τοθ δρόμου δραχ. 50. 26) «Μέλισσες» 1 έλαιόδεν· δρον άνευ γής είς τόν αγρόν χήρας Καλλιόπης Πετράκη πρώτη προσφορά δραχμαΐ 50. 27) «Κοπράνι» 1 έλαιόδεν δρον άνευ γής είς τόν αγρόν Δ. Μουρτζάκη πρώτη προσφο ρά δραχ. 150. 28) «Καλυβώνι Χάρακος» 1 έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Κ. Σμαραγδάκη πρώτη Αι πρόοδοι των Βόρρων και αί άνάγκαι των. ΒΟΡΡΟΙ Ίούνιος (άνταποχρι- τοθ μας)—Χω;ίς αμφιβολίαν^ ίνα άπό τα πλουσιώτερα χαί τα μάλ λον προωδευμένα χωρία τής Μεσ σαρα; είνε οί Βίρροι. Κτισμίνο τό χωριο αΰτδ στήν χοιλάδα πού σχηματίζει ί ποταμός πιύ χατε βαίνει άπο τόν Ψηλορείτη πεονά άπ' τδν Ζχρδ χαί την Φανερωμί νη χι' ένώνεται λίγο πιά χάτω ά· πό τού; Βίρρους μέ τδν Γέρω πό ταμδ, είνε πνιγμένο χυριολεχτι χά ατό πράσινο των ελαιών, των άμπιλιών χαί των άφθίνων χαρπο φόρων ϊένδρων καί ιδία των έ- σπεριίοειδών. Οί Βίρροι είνε χωριό πρ^γμα τιχά προνομιοθχο άηί τή φ(ιιι. Καί κατοιχείται άπδ άνθρώπου; πού έχουν γίνει παροιμιώδεις γιϊ την έργατικότητα, τή φιλοπρέοδο τάαι των, την πολιτισμίνη διάθε αι χαί την φιλοξινία των. Έδώ εθρισχαν οί ξένοι ποΰ ή9χοντο νά έπισχεφθοθν τα έρείπια τής ΦαιοτίΟ καί τή; Άγίας Τριάδο; ττερίθαψι. στέγτ], τροφή, πΐριποί ησι, ζω/ιανεμένη δλη τή ν παράδο αι τής κρητιχής φιλοξινίας. Βλί πει αλλωσιε χανεί; τα δείγματα τής προίδου τάς αποδείξει; τοθ πολιτισμοθ είς δλα τα σημιία, είς βλας τάς εκδηλώσει; τής ζωή; των Βίρρων. Χάρις είς ^τήν πρω τοβ^υλίαν τής κοινότητος καί την συνδρομήν έκλεκτών τέχνων ! των, οί Βίρροι {χούν άποχτήοΐι ώραία, έχχλησίας, ίργα νοινή; ωφελείας. Χάρις εί; τδν χ. Δημ. • Σΐεγανίδην. τό σχολείον, τό χοι ινοτιχόν κατάστημα, ή χεντριχή πλατεΐχ Ιχει άπό πολλών ίτών η¬ λεκτροφωτίσθη*, λειτουργεί δέ χα{ χινηματογρά^ος, ίώρον τοθ ίδίου πρός τδ χωριό. Χάρις εί; την προοδευτιχοΊητα των χατοίχων, ιδρύθη χαί λειτουρ γε! τδ συνεταιριχόν ελαιουργείον άπδ τα καλυτέρα χαί τα άποδοτι χώτερα τής Κρήτης. Ιδιαιτέρας προσοχής άξιον είνε έπίβης τδ νέ όν σχολείον των Βίρρων. Είνε εν άπδ τα καλυτέρα σχολιχά χτίρια ποΰ ανηγέλθησαν χαχά την τελειι ταίαν δεχαετίαν. Τδ σχολείον αΰ τδ έχει μεγάλονχώρον ποΰπροορίζι ται νά γίνη σχολιχδς χήπος. Άλλά χαθυστερεΐ δυατυχως τό πε ριτείχισμα τοθ χώροιι αύΐοθ λόγω τοθ δτι δέν υπάρχει έγκρισις τοθ σχολιχοθ άρχιτέχτβνο;. Καί είνε άνάγχη , νά γίνη ή σχετιχή με λέτη χαί νά δοθή ή έγκρισις διά νά άνεγερθς τό συντομώτερον τό περιτείχισμα νά προφυλαχθ^ δ χήπυς, νά διαμορφηθη' χαί νά 4· λοχληρωθη τό σχολείον. Διότι ά· παραίτητον συμπλήρωμα ενός σχο λείου τή; υπαίθρου, είνε & χήπος. Άλλά πιστεύομεν δτι θά γίνη χαί αδτό συντόμως. προσφορά δραχ. 100. 29) «Κάτω Χωριά> 11 έλαιό
  δενδρα άνευ γής είς τόν ά
  γρόν Ε. Ρινακάκη πρώτη προ
  σφορά δραχ. 10.000.
  30) «Ποταμό» 19 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  κλήρον. Χατζή Ι. Τζαγκαρά
  κη πρώτη προσφορά δραχ.
  10000.
  31) «Χάρακα» 2έλαιόδενδρα
  άνευ γής είς τόν αγρόν Ι.
  Μιχελακάκη πρώτη προσφορά
  δραχ. 500.
  32) «Χάρακα» 3 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  Γ. Κυριακάκη πρώτη προσφο
  ρά δραχ. 600
  33) «Κεφάλα» 2 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν άγραν
  Δευκαλ. Μανιουδάκη πρώτη
  προσφορά δραχ.7ΓΟ.
  34) «Παναγιά ή Λειβαδάκι»
  2 ελαιόδενδρα άνευ γής "είς
  τόν αγρόν χήρας Κυρ. Ζαχα
  ριουδάκη πρώτη προσφορά δρ.
  1000.
  35) «Άρκαλιό Λάκκους» 1
  έλαιόδενδρον άνευ γή"ς είς
  τόν αγρόν Φανουρ Μουρτζά
  κη πρώτη προσφορά δραχ.
  300.
  36) «Μοιρατό» 1 έλσιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  1. Κουτσάκη πρώτη προσφορά
  δραχ. 600.
  37) «ΘεοδωρΙνη» 2 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  Αδαμ Σμαραγδάκη πρώτη
  προσφορά 8ραχ. 2ϋΟ.
  38) «Κορφάλια»~1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Γ. Σταυρουλάκη πρώτη προ
  σφορά δραχ. 100.
  39) «Καλογρηά» 9 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  Β. Ρινακάκη πρώτη προσφορά
  δραχ. 6000.
  40) «Γλυκολίδι» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Παπά Μιχαήλ Καρουζάκη πρώ
  τη προσφορά δραχ. 500.
  41) «Θοδωρίνες» 2 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  Ι. Νικολουδάκη πρώτη προσφο
  ρά δραχ. 1000.
  42) «Χαλικισ» 5 έλσιόδεν
  δρα άνευ γής £ίς τόν αγρόν
  Ι. Μπουχαλάκη.πρώτη προσφο
  —Απόδοσις φορολογίας είς
  έλκιοπαραγωγούς δήμους.
  Εδημοσιεύθη διάταγμοι δια
  τού όηοίου ρυ3μ(ζΐτ«ι ο τρόπος
  τής «ατβνομής είς τούς έλκιοιιετ
  ραγωγους δήμους κ«1 κοινότη
  τας τού χατά τόν ύπ' άριβ. 1462
  αναγκαστικόν νόμον, ανήκοντος
  είς αύτους χρπματικοΰ (ΐοσοΰ έκ
  τής καταιργήοενς <ρόρων επί τού ελαίου. Τα άναγραφομενοι είς τόν προϋπολογισμόν 1939—40 τού υπουργείον) 'Εσωτϊρικών σχετικβ ποσα, «ποδ.δοντκι είς τούς δΑ μ ούς καί τάς κοινότητβς Μθττκ περιφέρειαν έκ>ρχιαΝ&ν τκμεί
  ών, επί τή βάσει τής άξίβς τής έ
  λοχιοίταραγιιγής εκάστου δήμου η
  κοινότητος κ«τά τό αΰτο [οΐΜβνο
  μικόν 'ετος Είδικαΐ έπιτροκκΐ,
  συνιστώμϊναι κ«τά δήμους κχΐ
  κοινότητ«{, γνωμοδοτοΰν, κατ«
  Ιανουάριον εκάστου ετους, πιρί
  της χξίκς τής ελαιοπαραγωγήν
  είς την πΐριφίρειαν εκάστου τού
  των καί την γνωμοδότοβίν των
  ύπββκλλουν είς το υπουργείον
  των Εσωτερικήν, τό έποΐον^ χκΐ
  καθορίζει τα; άποδόσϊΐς, αί όιτοϊ
  αι Ικαταβάλλοντκι τόν Άπρίλι
  όν είς τούς διχαιοϋχους .δήμους
  Ι καί κοινότητος. Τα άνβγραφέν
  τ« είς τόν προϋπολογισμόν 1938
  Ι —39 τοϋ «ύτοΰ υπουργεΐου σχε
  τικά ποσά, άιτοδίδονται κβτά την
  αυτήν διαδικασίβν έντός διμή
  ου.
  —Ζλιανυατερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σήμερον 29ην Ίουνίου θέλουν
  διανυκτίρϊύστι τα (φοτρμακεΐα Ο.
  Γενργιάιδη καί Κννστ. Κβνβ
  κάχη.
  ρά δραχ. 2900.
  43) «Σώχωρο» 5 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  Ε. Βαρδουλάκη πρώτη προ¬
  σφορά δραχ 2000.
  44) «Άλώνια» 7 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  'Αντων. Ζαχαριουδάκη πρώτη
  προσφορά δραχ. 4000.
  45) «Σωχώρα» 2 έλαιόδεν
  δρα ανευ γής είς τόν αγρόν
  Κ. Σμαραγδάκη πρώτη προσφο
  ρά δραχ. 600.
  46) «Σωχώρα» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  θασιλ. Ρινακάκη πρώτη προ
  σφορά δραχ. 400.
  47) «Σωχώρα» 2 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  Δημ. Μπουχαλάκη πρώτη προ
  σφορά δραχ. 1000.
  48) «Άσπες» 3 έλαιόδεν
  δρα άνευ γής είς τόν αγρόν
  Κ. Σμαραγδάκη πρώτη προ
  σφορά δραχ. 1000.
  49) «Καλό Νερό» 5 έλαιό
  δενδρα άνευ γής Είς τόν ά
  γρόν κλήρον. Νικ. Γαληνάκη
  πρώτη προσφορά δρχ. 1500.
  50) «Έκκλησία» 1 έλαιόδεν
  δρον άνευ γής είς τόν αγρόν
  Παπά "Εμμανουήλ Γαληνά
  κη πρώτη προσφορά δραχ.
  500.
  Πληροφορίαι καθ' εκάστην
  παρά τ{) ΓραμματεΙα τοθ Τα
  μεΐου.
  Έν Ηρακλείω τβ 26 Ίουνί
  ου 1939.
  Ό Διευθυντής τοθ ΤσμεΙου
  Μιχαήλ Μ. Σκουντάκης
  Ψι
  *
  ϊ
  ΕΜΟΙΚ1ΑΖΕΤΛΙ μικρά οΐκΐα, Ο
  δός Πεδιάδος (ιαρα τό θέατρον
  Πουλακάκη).
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρβ>ίσ Πέμπτης
  29 Ίουνίοο 1939
  12Ώ/Ώ£α
  ΟΥΡΕΤΩΔΗΣ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΠΑΡΕΤΗΡΗΟΗ ΧΟΕΣ
  ΕΙΣΙΙΙΗΗΕΡΙΙΙΠΙΙΤΟίΑΑΗΠΙίΚ
  ΛΘΡΟΛΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
  ΣΤΡΛΤΟν ΕΚ ΠΡΒΣΣΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτεριχού άναφέρουν ότι χθές την
  νύκτα εσημειώθη πυρετώδης κίνησις είς
  τό Δάντσιγκ χαί την περιοχήν τού.
  Ιδιαιτέρως παρετηρήθη αθρόα μ»
  ταφορα άνδρών καί πολεμικύ ύλικού έκ
  τής ανατολικώς Πρωσσίας. ΛΙέχρι τής
  στιγμής δ έν εξηκριβώθη *σ*φώ.ς ό σκο
  πός των τοιούτων μετακινήαεων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣ
  Η ΤΡΟΜΟΚΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  ΑΘΡΟΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ
  Λ·ΗΝ4Ι »8 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας). — Καθ* αγγέλλεται έκ
  Αονδίνου συνεχίζεται έκεί ή δράσις των
  Ίρλινδών τρομοκρατίαν.
  Είς την αγγλικήν πρωτεύουσαν συνέ¬
  βησαν «αί σήμερον άθρόαε έκρήξεις αΐ¬
  τινες ένέβαλον είς ανησυχίαν τάς άρ·
  χάς χαί προεκάλεσαν κινητοποίησιν τής
  Σκώτλανδ Γυάρδ πρός σύλληψιν των
  ένόχων.
  ΚΑΤΕΤΕΒΗ"¥
  ΠΕΡΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ΒΟΥΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τ«ύ άντα-
  ποκριτοΰ μας).—-Έξ Ούασιγχτ&νος αγ¬
  γέλλεται ότι είς την Άμεοικανικήν
  Βουλήν κατετέθη τό νομοσχέδιον διά
  τού όποίου τροποποιείται ό νόμος
  περΐ ούδετερότητος τής Άμερικής.
  Έλπίζετβι ότι τό νομοσχέδιον θά ψη¬
  φισθή συντόμως.
  ΡΩΜΗ 28 Ίουνίου ((δ. ύττη
  ρεσία). — Άνακοινοθται έξ
  ίαπωνικής πηγής βτι αί έλ
  πΐδες περΐ άγγλοϊαπωνικών
  διαπραγματεύσεων δέον νά
  θεωροθνται πρόωροι την στιγ
  μην καθ" ήν ή Αγγλία 6έν
  δέχεται την διβξαγωγήν συ
  ομιλιών είς εύρεΐαν κλίμα
  κα περιοριζομένων μόνον είς
  Γάν διακανονισμόν τοθ ζή
  τήματος τοθ Τιέν—Τσίν. Δια
  πραγματβύσεις τονΐζεται Οτι
  ύνανται νά διεξαχθοθν μόνον
  Ις την περίπτωσιν καθ" ήν
  Αγγλία θά ήθελε νά πά
  αδεχθ{) την σημερινήν κα
  άστασιν πραγμάτων έν τί)
  Απω Ανατολή.
  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΑΙΓΪΠΤΙΟΙ ΪΒΟνΡΓΟΙ ΤΡΜ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—* Ανεκοινώθη ότι την
  Ά 1 ην Ιουλίου φθάνεβ είς τάς Αθήνας
  ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Αι¬
  γυπτου. Ό Αίγύητεος ύπουργός Θά πά
  ραμείνη είς την πρωτεύουσαν επί τριή·
  μερον.
  ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΑίΓΛΟίΛΠΒΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Ίουνίου (τού άντα,
  ποκριτού μας).— Τελευταίαι πληροφο¬
  ρίαι έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι οί αγ-
  γλικοί χύκλοι είναι αίσιόδοξοι διά την
  ταχείαν διευθέτησιν τής αγγλοϊχπωνικής
  διενέξεως.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας άρχί-
  ζουν έντός όλίγ«ιυ ουνεννοήσεις διάτόν
  οριστικόν τερματισμόν «ου άγγλοϊαπω-
  ν ι κου ζητήματος καί άρσιν των άντιαγ·
  Υλικών μέτρων των Ίαπώνων έν Κίνα.
  ΥΨΗΛΗ Θ£ΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΑΙΜ ΤΟΝ ΤΡΙΚΚΙΑ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 98 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτοθ μας)—Κατά τάς άνακοινώ·
  «εις τής μετεωρολογικής ύηηρεβίας είς
  •Αθήνας σήμερον ή θερμοκρασία ήτο
  3 6 βαθμών. Είς τάΤρ£*καλα τό θερμό
  μέτρον έΒείκνυεν 41 βαθμού,.
  ΣΥΗΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΥΣΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙΪ28 Ίουνίου (τού άντ*.
  ποχριτού μας). —Ό καύσων συνεχισθή
  καΐ βήμερον έν Ελλάδι. Πάντως παρα>
  ρατηροθνται τάσβ.ς ύποχωρήσεως αύ.
  Οί Γερμανοί διά τα άννλοσοβιετικά.
  Νέαι προσίριβαι *Αγγλων-Ίαπώνων.
  ΡΩΜΗ 28 Ίουνΐου (ίδ. ύπη-
  ρεσ(α).—Κατ' είδήσεις έκ Λον
  δίνου οί άγγλικοί κύκλοι έλ
  πΐζουν είς σΐσθητήν βελτίω¬
  σιν τής καταστάσεως έν Ά
  πω Ανατολή μετά τάς συνο
  μιλΐας τοθ "Άγγλου έν Τόκιο
  πρεσβευτοθ καί τοθ Ίάπω
  νος ΰπουργοΟ των Έξωτερι
  κων τής Ίαπωνίας κ. Άρίτα,
  διατεθειμένης τής ΊαπωνΙας εύ
  νοϊκώς είς την ειρηνικήν λύ
  σιν των διαφόρων αυτής με
  τα τής Αγγλίας.
  ΡΩΜΗ 28 Ίουνίου (Ιδ. ύπη
  ρεσ(α).— Αγγέλλεται έκ Σσγ
  κάης ότι συνεχΐζεται ό άπο
  κλεισμός τοθ Τιέν Τσίν υπό
  των Ίαπώνων. Διαψευδονται
  ομως υπό των (απωνικών άρ
  χών τα περΐ κακοποιήσεων ύ
  πό Ίαπώνων, Άγγλων ύπη
  κόων.
  ΡΩΜΗ 28 ΊουνΙου(ίδ. 6ττη-
  ρεσΐα).— Είς κεντρικήν οδόν
  τοθ ΛονδΙνου έξερράγη χθές
  πυρκαϊά έντός μεγάλου κα
  ταστήματος τό οποίον άπετε
  φρώθη τελείως, κατεστράφη
  σαν δέ συγχρόνως καί τρία
  άλλα μεγάλα καταστήματα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ίουνίου ((δ.
  ύπηρεσία) — Βεβαιοθται καΐ
  έκ νεωτέρων πληοοφοριών δ τι
  μεγάλη κίνησις παροττηρεΐται
  άπό χθές την μεσημβρίαν είς
  την πόλιν τοθ Δάντσιγκ. "Η
  άστυνομΐα ευρίσκεται έ αί πό
  δός. Ένισχύσεις απεστάλησαν
  έκ Πρωσσίας.
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΤΟΥ ΡΑΊ Χ
  ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΡαΖΣΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ίουνίου (ίδ. ύ
  πηρεσΐα).— Είς τό Βερολίνον
  προκαλεΐ σοβαράς ανησυχίας
  ή πρόοδος την οποίαν έση
  μείωσαν τελευταίως αί άγγλο
  οωσσικαΐ διαπραγματευσεις.
  Τα πραγμα είνε καταφανές Ι
  δίως έκ των άρθρων των ση
  μερινών γερμανικών έφημε
  ρίδων.
  —Είς Ούασιγκτώνα προε
  κάλεσε βαθείαν εντύπωσιν ό
  λόγος τόν οποίον έξεφώνη
  σε χθές ό Γάλλος πρωθυπουρ
  γός κ Νταλαντιέ ενώπιον
  τής γαλλικής βουλής. ΟΙ Ά
  μερικανοΐ άναφέρονται είς
  τούς λόγους τοΰ κ. Νταλαν
  τιέ δσον άφορςτ την διεθνή
  κατάστασιν διά την οποίαν
  είπεν ότι είνε σοβαρά, δύνα
  ται δέ νά αποβή καΐ σοβατ
  ρωτέρα.
  0 Πρωΐνή
  ^-*»ν/
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΑΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΡ8ΥΠΡΥΡΓ0Υ
  ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ
  ΚΙΙ Μ ΣΥΝΕΧΙΣΙΝ ΤΟΝ Ε!
  Ή κατάστασις είς τό Δάντσιγκ.
  Συνάντησις Μολότωφ καί Στράγκ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ίουνίου (15. ό
  πηρεσίσ) — Υπό τοθ Ίάπω
  νος ΔιοικητοΟ τοθ Σουά Τόου
  απερρίφθη ή αγγλικη πρό τα
  σις δττως έπιτρέπεται είς τα
  άγγλικά πλοΐα νά είσέρχων
  ται είς τόν λιμένα τής περιο
  χής ταύτης. Κατόπιν τούτου
  απεφασίσθη όπως τα πλοΐα
  είσέρχωνται συνοδευόμενα ύ
  πό αγγλικών πολεμικήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ίουνίου ((5.
  ύττηρεσίσ).— Άνεπιβεβαίωτοι
  είδήσεις έκ Δάντσιγκ άνα
  φέρουν δτι οί Γερμανοι έθνι
  κοσοσιαλισταΐ άνεκοίνωσαν
  δτι θά συνεχίσουν τα προ
  ληπτικά μέτρα έν Δάντσιγκ
  δεδομένου ότι οί Πολωνοί έ
  τοιμάζουν πραξικόπημα εναν¬
  τίον τής ελευθέρας πόλεως.
  —Αί υπάρχουσαι σήμερον
  πληροφορίαι έκ Μόσχας διά
  την πορείαν των άγγλοσοβι
  ετικών είνε επί μάλλον καΐ
  μάλλον ευνοικαί. Τονίζεται
  δτι διά των τελευταίων άγγλι
  κων παραχωρήσεων έτιετεύ
  χθη έν μέγα βήμα διά την
  υπογραφήν τοθ τριμεροθς συμ
  φώνου. Ένδιαφέρουσσ σχετι
  κώς θεωρεΐται ή άναμενομένη
  νέα συνάντησις των κ. κ. Μο
  λότωφ καΐ Στράγκ.
  Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΦΘΑΡΜΕΝΟΝ
  ΟΜΟΛΟΠΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
  Τό Γενικόν Λογιαιήριον ανα¬
  κοινοί βτι δυνάμει τοθ Α. Ν.
  1717)1939 επετράπη ή έξαγορά
  μολογιών Έθνιχών Δανείων έ
  ϊθαρμίνων είς βαθμόν χαθιστών
  τα αδύνατον την κυκλοφορίαν
  αήτων ώς χά Ι των δμολογιων
  των δανείων 5 ο)ο 1881, 5 ο)ο
  .884, 5 ο)ο 1893 χαί 4 ο)?
  902 ώ/ οί χομισταΐ ϊέν ϊλα
  ίον την έν ενεργεια σειράν
  ών φύλλων τοκομεριδίων. Ώς
  τιμή έξαγορας λαμβάνεται ή τι-
  μή χλιισίματος τοθ Χρηματιατη
  ρίου τής τελευταίας ημέρας χαθ'
  ήν εγένοντο τοιαθται πράξεις.
  Σχετικαί αίτήσεις θά υποβ/ήθοθν
  υπό των ενδιαφερομένων άπό 1ης
  Ιουλίου έ. ί. είς την Τράπεζαν
  τής Ελλάδος (τμήμα «Ύπηρεσία
  Δανείων»).
  "* ___________
  Η ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
  ΡΟΤΑΚΤΩΝ ΕΙΣ 'ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  Τό υπουργείον Ναυτικών διά
  προχηρύξεώς τού χαλεΐ τού; επι
  υμοθντας νά καταταγοθν ώ; πρό
  :ακτοι είς τό ναυτικόν επί τριΐτεΐ
  ΐητεία,δπως ύποβάλουν μέχρι τή;
  30ής Αύγούστου καί είς την Δ)σιν
  Στρατολογίας τοθ όπουργείου
  σχετικάς αίτήσβις, συνοδευομίνας
  πό των άναγκαίων πιστοποιητι
  ών. Ή χατάταξ'ς θά γίνη άπό
  5—20 Σεπτεμβρίου. Οί κατατα-
  θηαόμενοι θά είναι 142, κατανε
  ιόμενοι είς διαφόρους είδικότη
  άς. Δι' ετέρας προκηρόξιως τοθ
  πουργείου Ναυτικών όρίζεται
  ίροθισμία άπό 6—8 Σεπτεμβρί
  ιυ πρός ύποζολήν αιτήσεων διά
  :ήν κατάταξιν ή άναχατάταξιν
  11 έθελονΐών διαφόρων είδιχο
  ήτων διά πλοΐα επιφανείας, 6πο
  Ιρύχια χαί υπηρεσίας ξηρβς.
  ΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΤΥΡΙΚΑ
  Διά τροποποιητικής άποφά
  σεως όρίζεται δτι εφεξής ή
  είσαγωγή τυροθ έν άλμη, κε
  ιαλοτυρίου, μυζήθρας, κασερί
  υ καΐ μανουρίου θά έπιτρέ
  πετσι μόνον έκ χωρών άνταλ
  λσγής άδείςι τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος μετά σύμφωνον
  γνώμην καΐ τής έπιτροπής πά
  θητικών ύπολοίπων,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΖΩΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμων τοΰ Έμ
  ττορικοΰ καΐ ΒιομηχανικοΟ Έπιμε
  λητηρίου Ηρακλείου αί τιμαί των
  διαφόρων εγχωρίων προϊόντων εί
  χον χθές ώς ακολούθως:
  £τ«φίδες α',β δρ. 12.—14.
  ν'
  » 9-12
  Ελεμέδες α', β' >
  5.- 6.-
  Ταχτάδες α', β'. >
  • 4 50-5.-
  Ελαια 3—3ο
  26.60
  θΐνοι:
  Αρχανών μΐοτ. »
  25,- 28.-
  ΜαλεβυζΙου »
  3.50
  Σΐτος
  » 7.- 6 8.-
  Κριθή
  Βρώμη ·
  560 6.50
  Βΐκος
  Μέταξα >
  550.-
  Κουκούλια
  Ελαιοττυρήναι >
  1.15
  Σάπωνες:
  ΛευκοΙ α' »
  21.50
  β' »
  20.-
  Μουργελαίου α' »
  17.-
  » β' »
  16.-
  Πυρηνέλαια »
  15.-
  ΔΙΑΤΗΝ+πν ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  Άπό ημερών καταρτίζονται
  οί δμιλοι των νέων καΐ νεα-
  νΐδων αί οποίαι θά άντιπρο-
  σωπεύσουν τό Ηράκλειον είς
  τάς εορτάς τής 4ης Αύγού¬
  στου έν "Αθήναις. Ιδιαιτέρα
  προσοχή καταβάλλεται ώστε
  εφέτος ό καταρτισμός των
  δύο όμάδων νά παρουσιασθή
  άρτιώτερος καΐ διά τουτο συ-
  νιστδται είς τούς βουλομέ
  νους νά συμμεθέξουν των
  έορτών, δπως συνεννοηθώσι
  μετά τοθ κ. Γεν. Γραμματέ
  ως τοθ Δήμου προσωπικάς
  καΐ άνευ χρονοτριβής διά νά
  τοίς δοθούν αί είδικαί ό δή
  γίαι.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ
  Τό υπουργείον τής Έθν.
  Οίκονομίας διέταξε δι' έγκυ
  κλίου τού τάς τελωνΐακάς
  αρχάς νά έπιτρέπωσι μέχρι
  τέλους Σεπτεμβρίου έ. έ την
  εξαγωγήν ελαίου τυποποιημέ
  νού έμπεριεχομένου είς δοχεϊα
  έκ των οποίων προκύπτει δα
  τό ελοιον είναι έλληνικής προ
  ελβύσβως,
  0 ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΎ .ΑΙΜΟΣ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΤΑΦΥΛΟ.Ν
  Ό ΟΤκος τοθ Άγρότου α¬
  πηύθυνε χθές πρός τό έν Άλε
  βανδρεί^ Ελληνικόν Έμπο-
  ρικόν'Επιμελητήριον έγγραφον
  διά τοθ όποίου. προκειμένου
  νά συντονίση τάς ενεργείας
  τού διά την άρσιν τοθ έπιβλη
  θέντος επί των ελληνικήν στα
  φυλών προσθέτου είσαγωγι,
  κου δασμοΟ υπό τής αίγυπτια
  κης Κυβερνήσεως, ζητεί νά
  πληροφορηθή τό Ιστορικόν τής
  έπιβολής τοθ δασμοΟ καΐδιά πό
  σον χρονικόν διάσιημα ούτος
  επεβλήθη.
  οι βιοτεχνΙΓγΓρακλειου
  ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  , Ενώπιον των προίδρων των έ
  παγγελματικών κοί βιοτεχνικών
  Όργανώσεων Ηρακλείου, συγκεν¬
  τρωθέντων κατόπιν προσκλήσεως
  τοθ ΈπαγγΐλματοδιοτεχνιχοΟ Επι
  μελητηρΐου καΐ τής Ό^ιοσπονδίας
  Έπαγγελματιών ωμίλησε προχθέ;
  δ παρεπιδημών είς την πόλιν μαςκ.
  Ν.Γαβαλας διευθυντάς τής εφημε¬
  ρίδος «Βιοτέχνης,» περί των χα·
  τευθύνσεων τοθ ύφυπουργεΕου Ερ¬
  γασίας καί των μέτρων τα ό ποία
  τοθτο λαμβάνει πρός εξύψωσιν τή;
  επαγγελματικής καΐ βιοτεχνική;
  τάξεω;. Μετά τό πέρας τής έμι
  λίας οί συγχενιρωθίντες παρΐχά-
  λεσαντόν κ. Γαβχλάν νά διαβιβίση
  χαχά την επάνοδον τΐιυ είς Άθή
  νας τάς ευχαριστίας τού διά τό
  6πέρ αύΐών έπιδΐιχνυίμενον ένδια
  φίρον, πρός τόν χ. ΰφυπουργόν
  τής Εργασίας.
  ΟΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Διά διατάγματος δημοσιευομέ-
  νου είς την εφημερίδα τής χυβερ-
  νήσεω; όρίζεται δτι ή δοχιμααϊα
  των μιτεχπαιδΐυομένων είς τό
  Πίνεπισΐήμιον δημοδιδασκάλου
  γίνεται μετά τό πέρας τής διετοθς
  φοιτήσιώ; των έντϊς τοθ πρώτου
  159ημίρου τοθ Ίουνίου·
  Η ΠΡΟΣΤΑΙΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως δημοσιεύεται έκτε
  λεστικόν διάταγμα διά τοθ ό
  ποίου καθορίζεται ό τρόπος
  τής προστασΐας των φυματι-
  κών ύκαλλήλων των Τ, Τ.Τ·
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας.) — Τηλεγραφήματα έκ
  )των εύρωπαϊ«ών πρωτευουσών άναφέ·
  |ρουν ότι σχολιάζονται έκεί ευρύτατα αί
  χθεσιναί δηλώσεις τού Γάλλου πρωθ-
  υπουργαΰ κ. Νταλαντιέ.
  'ΈξαίροντΐΑΐ ιδίως αί φράσεις τού
  χ. Νταλαντιέ αί άναφερόμεναι είς τ ό
  καθήκον των Γάλλων, τό οποίον, ώ; ε¬
  τόνισεν,πρέπει νά είνε έξοπλισμός, ένω·
  αίς, έπαγρύηνηαις.
  Η ΙΛΠΟΝΙΑ Βλ ΖΗΤΗΣΗ
  ΓΕΝΙΚΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΝ
  ΤΟΥΖ-ΤΗΜΑΤΟΪ ΤΒΝ Ξ€ΗΡΗ ΕΧΧΟΡΗΣΕΟΙΙ
  ΑΘΗΝ-Ι 28 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Τόκιο
  είδήσεις ή Ίαπωνία πρόκειται νά ζη¬
  τήση γενικήν διευθέτησιν τού ζητήματος
  των ξένων έκχωρήσεων έν Κίνα επιμέ¬
  νουσα επί τής χορηγήσεως ωρισμένων
  προνομίων είς αύτην.
  ΕΙΣ ΤΟ ΤΙΕΝ ΤΣΙΝ ΕΠΕΤΡΑΠΗ
  Η ΕΙΣΛΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ Σαγ
  κάης ϋτι οί Ίάπωνες έπέτρεψαν την
  τροφοδοσίαν των άποκεκλεισμένων είς
  την αγγλικήν έκχώρησιν κατοίκων. Είς
  την αγγλικήν ζώνην συνεχισθή σήμερον
  ή 'μεταφυρά άρκετών ποαοτήτων τρο·
  φίμων.
  Τί ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΔΗΛΐϊΓ
  ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΠΡΰΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΡΩΜΗ 98 Ίουνίου (ιδιαιτέρα
  ύπηρεσία). — Πληροφορίαι έκ τής
  αγγλικη; πρωτευούσης άναφέρουν ότι είς
  την Βουλήν των Κοινοτήτων έγινε χθές
  νέα συζήτησις επί τής έν "Απω Άνα·
  τολή καταστάσεως. Ό κ. Τσάμπερλαιν
  ανεκοίνωσε σχετικώς ότι δέν έχει νά
  γνωστοποιήση ουδέν νέον πλήν των συνο
  μιλιών τού "Αγγλου πρεσβευτού μετά
  τού Ίάπω νος υπουργόν των Εξωτερι¬
  κών κ. Άρίτα.
  ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η
  ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 8 Ίουνίου (ίδι-
  αιτέρα ύπηρεσία).—· Ήμιεπίσημος έ·
  φηυνερΐς τοΰ Τόκιο συνιστά όπως είς ση¬
  μερινόν άρθρον αυτής όπως ή Ίαπωνία
  «ροσχωρήση είς την συμμαχίαν των
  δυνάμεων τού άς" αν άς, γεγονό; τό ο¬
  ποίον θά έχη μεγαλιτέραν σημασίαν καΐ
  σοβαρωτέρας συνεπείας άπό τόν άπο·
  κλεισμόν των ξένων έν Ανατολή έκ·
  χωρήσεων καΐ άπό αυτόν τόν πόλεμον
  έν Κίνα.
  ΟΙ ..ΤΑΪΜΣ,. ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ
  ΤΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσία).—· Οί «Τάϊμς» δημοσιεύουν
  σήμερον άρθρον επί τής έν "Απω Α¬
  νατολή καταστάσεως. Ό άρθρογράφος
  τονίζει ότι ή Ίαπωνία εξέλεξε τας τε¬
  λευταίας έβδομάδχς διά νά προκαλή
  συνεχώς την Αγγλίαν. «Ή Ίαπωνία,
  επι λέγει, είνε δυνατόν νά συνεχίση άλλ'
  ή ύπομονή τού άγγλικοΰ λαοΰ έχει καΐ
  τα δριά της». Περαιτέρω ή ιδία ε¬
  φημερίς γράφει ότι δύναται νά τονισθή
  από τούδε ότι εάν έξερηγνύετο πόλεμος
  είς την "Απω Ανατολήν θά ήτο εΰ·
  κολον νά ζημιωθώσι καιρίως τα έμπο·
  ρικά συμφέροντα τής Ίαπωνίας χωρΐς
  νά ένισχυθούν *1 έν "Απω Ανατολή
  δυνάμεις των Δυτικών χωρών*