97481

Αριθμός τεύχους

5204

Χρονική Περίοδος

1939

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  «τησια λίραι 3
  ίξάμηνος Ι
  Άμερικής
  Ιχησια δολ. 1Β
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  «ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΟΑΡΑΣΧΕΥΝ
  30
  ΙΟΥΝΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "~" ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
  ΙΒΕΪΟΥΙΟΣ Σ,ΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ! ΚΡΙΠΗΞ · ΕΤΟΣ 8 4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5204
  Ρεπορτάζ
  ΟΙΑΤΡΙΚΒΣ ΚΟΣΜΟΣ
  ΙΑΙΗ ΕΞΪΓΙΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ή συνελθούσα είς τάς Ά-
  βήνας γενική συνέλευσις των
  πρβεδρείων των ίατρικών συλ
  λόγων της χώρας, ήσχολήθη
  με ζητήματα καί κατέλη¬
  ξεν είς συμπεράσματα πβύ
  άξίζβυν Ιδιαιτέρας πράγματι
  προσβχής. Οί μετασχόντε
  τής συνελεύσεως άντιπρόσω-
  πβι τοΰ ίατρικοϋ χβσμου δέν
  ησχολήθησαν μέ έπαγγελμα
  τιχά ζητήματα, άλλά μέ επ
  βτημβνικά καθαρώς θέματα.
  Καί τό γεγβνός αύτό, πού
  άιτετέλεσε καί τό χαραχτηρι
  στιχόν τής συνελεύσεως, εί¬
  ναι έξαιρετικώς ευχάριστον.
  Επιστοποίησεν ίτι εί ίατροί
  μας, δέν θεωροΰν τούς ε¬
  αυτούς των έπαγγελματίας
  ίργαζομένους πρός βιοπβρι
  σμόν μόνον, άλλ' έπιστήμο
  νας άσκοΰντας υψηλόν κβι
  νωνικόν λειτβύργημα κα
  άποβλέκοντας είς την έξύ
  ψωσιν της έπιστήμης, είς την
  εξυπηρέτησιν τής κοινωνίας,
  είς την καταπολέμησιν τής
  νβσηρότητος καί είς την έ-
  ξυγίανσιν τού τόπβυ. Καί τό
  γεγονός αύτό έξύψωσε τόν
  ιατρικόν κόσμον είς την
  συνείδησιν τοΰ χ οίνου χά
  τόν περιΐβαλε μέ την εκ¬
  τίμησιν τού εθνους. Έπε
  τα ή συνέλευσις αύτη προ
  σεφερε καί μίαν μεγίστην
  υπηρεσίαν είς την "χώραν
  χαί την κυβέρνησιν. Υπέ¬
  δειξε τόν καλύτερον τρό
  πον οργανώσεως τοϋ άγώ
  νβς έξογιάνσεως τής χώρας
  χαί τα μέβα καταπολεμή¬
  σεως καί περιβρισμβϋ των
  διαφόρων νόσων χαί ιδία
  των κοινωνιχών, όπως εί
  ναι ή φυματίωσις, τα άφρβ
  δίσια καί διάφορβι άλλαι
  μολυσματικαί χαί μεταδβ
  τιχαί άσθένειαι. Καί ή χυ
  βέρνησις θά έπωφεληθή α¬
  σφαλώς των πορισμάτων τής
  ίκτρικής συνελεύσεως, διά
  νά οργανωθή καλύτερον χαί
  νά όλοχληρώση τό ύγειβνβ
  μικόν της προγραμμα. Διότι
  ή κυβέρνησις χαί παρηκο
  λβύθησε μέ ενδιαφέρον τάς
  γενομένας συζητήσεις χαί
  εζήτησεν άπό την συνέ-
  λευβιν τβϋ ίατρικοϋ χόσμου
  νά ακούση τάς γνώμας τβυ
  νά Εχη τάς συμβουλάς χαί
  τάς αντίληψις τβυ, «ντιλή
  ψεις πού ν' άπβτελβΰν άιταύ-
  γαβμα πείρας, μελέτης, π«-
  ρατηρήσεων, θεωρητικής καί
  πρακτικής εργασίας.
  Καί έπραξε
  ή κυβέρνησις
  είναι οί άρμβδιώτεροι νά ό-
  μιλήσουν χαί νά Ιχβυν γνώ
  μην διά τα ύγειβνβμικά ζητή
  ματα. Αύτβί ίρχβνται είς κα
  σημερινήν επαφήν μέ τόν
  λαόν. Αύτβί γνωρίζβυν καλυ¬
  τέρα τάς συνθήκας τής δια-
  βιώσεώς τβυ. Αύτβί Ιχβυν ά-
  μεαβν αντίληψιν των νόσων
  καί των αΐτίων πβύ τάς «ρβ·
  καλβθν. Αύτβί ίχβυν άκρι-
  βή Ιδέαν περϊ τήί εκτάσεως
  τής νβοηρότητβς γενικώς καί
  μιάς έκάστηί νβσβυ χωριστα.
  Αύτβί επβμένως είμηβρβΰν
  κκί νά ββηβήσβυν θετικδς είς
  *όν καταρτισμόν ενός *ρτί-
  βυ προγράμματβς έξυγι«ντι-
  χης πβλιτικής. Πβλύ περισ-
  οότερβν μάλιστα ίταν ι
  τ«ι διά μίαν χώραν, ως
  κή μας, ίπβυ ή *---■
  »»νε είς τρομακτικόν β
  μεγάλη, ίπβυ ή έλβνβσί*£
  οανίζει
  βεβαία &ριατα
  Διότι οί ίατροί
  έκ φυματιώσεως, οπου τα ά
  φροδίσια κάμνουν θραϋβιν
  καί 2που αί έπιδημικαί νόσοι
  β δ«γκειβς, ό τύφος, ή γρ{Λ.
  πή χαι «λλαι άσθένεικι εύ
  ρίσκονΓαι συνεχδς σχεδόν έ< δράβει. Άλλ' ή συνέλευσις τβϋ ΐα τριχοΰ κβσμου έκαμε κα μίαν άλλην διαπίστωσιν, έ ξαιρετικά ευχάριστον: Ότι κατά τό τελευταίον διάστη μ« ή κατάστασις τής χώραι ίχει βελτιωθή σημαντιχά ά πό ύγιεινης απόψεως. Ή έ λονοσία, χάρις είς τα έκτελε σθέντα παραγωγιχά—έξυγιαν τικά εργα καί χάρις είς τόν αγώνα των άνθελονοσιακών συνεργείων εχει μειωθή. Ή φυματίωσις, Ιχει περισταλή, αί άλλαι έπιδημικαί νόσοι έ- χουν ύποχωρήσει καί ή κατά στάσις παρουσιάζεται συνε- χώς βελτιουμένη. Διεπίστωσε δέ έπίση; ίτι ή βελτίωσις αύ τή όφείλεται είς τα ληφθέν τα χατά την τελευταίαν τριε τίαν μέτρα καλυτερεύσεω των ορων εργασίας, διατρο φή?, στεγάσεως καί διαβιώ σεως έν γένει τού λαοΰ, εί την οργάνωσιν τής ίκτρικης τής νοσοχομειακής καί φαρ μακευτικής περιθάλψεως των άπορωτέρων ιδία τάξεων, είς την οργανώθεισαν καθ* όλην την χώραν σταυρβφορίαν υ¬ πέρ τής ύγείας τοΰ λαοΰ. Ή διαπίατνσις, τιμητική διά την σημερινήν κυβέρ νησιν, είναι, , επαναλαμβά¬ νομεν ευχάριστος όσον κα ίκανοποιητική. Δέν ύπάρχει δέ αμφιβολίαι ότι ή προσ¬ παθεία τής κυβερνήσεως πρός πλήρη έξυγίανσιν τής χώρας θά συνεχισθή μέχρις όλοκληρωτιχής επιτυχίας. Ή δή άλλωστε έρχεται βοηθός είς την προσπάθειαν αυτήν χαί ό ίατρικός κόσμος μέ τα πορίσματα τής συνελεύ σεώς τού, πορίσματα πού άποτελοΰν άπαύγασμα θεώ· ρητικής γνώσεως καί πρακτι- κης πείρας χαί πού δα χρη- σιμεύσουν ώς βάσις τής ύ- γειονομικης πολιτικής μας ΟΠΩ2 ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Ι ΠΡΟΠΑΓΑΗΑΑ_ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ Είπαν γιά" τίς άντιθέσεΐς τη"ς ζωής — γιά πράγματα μεταφορι κως χά Ι ουσιαστιχώς άσήμαντα χά Ι μως είς την πραγματικότης... σημαντικώτατα. '£2στόσο την άξία τοθ αέρος μόνον τελευταία την έ- θυμήθηκαν. "Επρεπε νά γίνουν τα δυατυχήμβτα των δποβρυχίων—ή μοΐρα των άνθρώπων χαθορίζει πολλές φορές την μοϊρα των πραγ μάτων —γιά νά άκευσθή άπό την χρονογραφιχήν στήλην ώς σύνβηια πλέον μεγάλης κοινωνικάς σημα- [ας τό αλησμόνητον: —Άέρα! Άέρα! "Οίαν τό έφώναζον άλλοτε οί φαντάροΐ, τό «ίέρα, άέρα» αύΐό χατεΐχε μέσα τού χάτι άπό τόν σα? χασμόν τής ζωής άλλά χαί χάτι άπό τή δόξα των μεγάλων στρα τιωτιχών χατορθωμάτων. Σήμερον ιχετίζιται περισσότερον — μέχρι ;ής στιγμάς τοδλάχιστον—μέ την συσκευήν Νταϊδις ή τδν κώδωνα ασφαλείας Άλλά χαίμέΐήν κοινω νιχή ζωή ολόκληρον ώς σύνολον ;νθρώπιον μέ γεριύ; πνεύμονας αί άτσαλένια νεθρα. Προχθές τό βράδυ δταν ίχνιζ» ό διιλινό Ινα ποσόν βαθμών Κελίίου άσυνήθιστον άλλοτε διά τ4ν Ιούνιον, τόν μήνα των πρώ νων δροσερών μΐλτεμιων, ήκού σθη άπό τα χείλη δμοτραπέζου ταυτοχρόνως μέ βαθύτατον άνα Ή ΤβυρΜ(« Κωνσταντινουπόλεως. τού Κεμάλ,—Τό θέρος είς την «Φλώρια» την καλυτέραν της 'Λγγλΐκές άθλητΐαΐΐές. — "^νας "Αγγλοι, κυΛυμμηιηι, είι, ιυ ημι ιαιον ι&υ Λονοινου πίπτων είς την θάλασσαν άπό μεγάλον ϋψους την ώραν τής προοθαλασσώσεως ενός ύδροπλάνου. τής ζωής. "Ολοι όρμεμφύτως ϊ- στριψχν άπό ίλα τα τραπεζάκΐα μέ μίαν χαραχτηρΐστικήν χατάφα σιν. Ήσαν ίλοι σκλάβοτ πού ζή· τοθααν άέρα! Άν μποροθαβν νά λυτρωθοθν χαί άπό τόν τελευταΐο χοινωνιχό τόττο χωρίς άντιρρήσεις καί μικροσυμβιβασμούς, θάΐτρεχαν 8λοι πρός τό περιγιάλι, πρός τόν πλησιέστερο λόφο, πρός τόν εύρό τιρα ανοικτόν ίρίζοντα 8που χαί μεγαλύτερος καύςων Σέν χατορ- θώνει νά περιορίζη την ζωογόνον πνοήν μέ τό ραφιναρισμένον δξυ- όνον χαί τό άναζωογονητιχό δρό σισμα. ΟΓΕλληνις ίχουν νά ποθν 8τι ε! αι οί πλέον περιεργίτεροι χων ά στών Κρατοθντά ωραιοτέρα οημεΐα χαί τίς ώρί;ό:ερες μορφέςτών άνοι κτών ίριζάντων. Άλλ' είνε ζήτη μα άν άποφασίζοιιν οί περισαί τεροι νά πάρουν τα πόδια τους 8ταν οί άνοιχτοί αύκί όρίζοντες ίνονται χά Ι σωματιχή χαί πνευ ματιχή άπαίτησις. Προτιμοθν νά χαί 5ιά τό μάλλον «ίπουσιώδις>
  —χατά την άντίθισιν τοθ τύπου
  χαί τής ιύσίας τοθ... αέρος—χά
  θημερινόν ζήτημα. Διότι χαί αύ
  τό τό πνιθμα τοθ έχδρομισμοθ
  δέν κατώρθωσεν άκόμη νά επιβά¬
  λη διά ζωήν μας την σημασίαν
  τοθ χαθαροθ χαί δροσεροθ οξυγί
  νού. Βυθιζέμεθα σιιχνά είς τα
  πάθη μας, τάς παριξηγήσεις χ»Ι
  τάς ψυχώσεις τοθ χειροτίρου τύ·
  που ή τα έλαττώματα τής πλέον
  άοΊορθώτου άλλά χαί σφαλεράς
  ταχτιχής, άπό έλλειψιν αέρος.
  Είμεθα μολυσμΐνοι άπό τόν μολυ
  σμίνο άερα των πόλεων. Πρίπει
  νά έλθουν ρήτορες χαί ρήτορες
  διά νά μας άνατττύξουν μέ ζδσαν
  φωνήν την σημασίαν τοθ αέρος
  Τό χθμα τοθ καύσωνος έξακολου
  θιϊ νά είνε ή άσθενεστέρα προπα-
  γάνδα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή άνηουχος Εύρώπη
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ
  ΟΔΥΝΗΡΟΝ ΕΞΕΛΙΞΕΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 ΊουνΙου (ίδ.
  ύπηρεοία).—ΑΙ έφημερΐδες δή
  μοσιεύουν σήμερον πληροφο¬
  ρίας καθ" άς ή ανθρωπότης
  δόν άπό άσφυξίαν, είς τούς περιω
  ίΐσμένους ή ήμιεπεριωρισμίνους
  (ώρους των πόλεων. "Η δταν άντι
  Ιηφθοθν την ανάγκην αύΐήν τής
  λευθίρας άναπνοής, περιορίζον-
  ;αι νά άναστενάζουν άντί νά έπα
  αστατοθν. Ό κώδων ασφαλείας
  ευρίσκεται είς τό
  Καί δμως &ϋΐε
  νά ξεψυχοθν σχ» ε(οέρχεται κσ1 πάλιν ε(ς νέαν
  είς τοος περιω
  φ
  πλευρόν των.
  τόν ίνθυμοθν-
  οί.
  Άν έδιάβαζε χανείς είς τους
  περίοδον κρίσεως μεγαλυτέ¬
  ρας καί χειροτέρας οίασδήπο
  τε άλλης. Διά πρώτην φοράν
  όλόκληρος ό άγγλικός τύπος,
  ώς έκ συμφώνου έκφράζεται
  μέ τόσην άπαισιοδοξΐαν. Διά
  πρώτην φοράν όμολογεΐται ώ
  μως καί άπεριφράστως δτι εύ
  ρισκώμεθα είς παραμονάς συν
  ταρακτικών γεγονότων, είς πσ
  ραμονάς όδυνηρών έξελίξεων.
  — ...Γ-- άέρα!
  Ή τόσον οοφ^ΐ χαί ψυχολογημε
  Τβ«
  τοθ
  Πρωτευούσης δέν
  καλύτερον έπιχείρημα.
  στρογγυλοχαθισμένους προχθές συμ ΑΙ πληροφορίαι έκ τής Άπω
  πολίτας, δταν γύρω των δεν έ·]Άνστολής παρουσιάζουν την
  χουνιόταν ουτε φύλλο χαί οί στα κατάστασιν είς τα κινεζικά
  γόνες τοθ ίδρωτα άνεμιγνύοντο ' πσράλια ώς ατάσιμον καί μάλ
  μέ τό άπεριτΐφ, τάς παραγγελίας Χον βελτιωμένην. Ό άποκλει
  διά την χοινήν απόκτησιν τοθ σμός τοθ Τιέν ΤσΙν έχαΧσρώ
  μεγάλου άγαθοθ τοθ αέρος—ϊέν θη καί ή τροφοδοσΐα των κα
  ί ό άά ΐ αλήν έ
  ------,-._____ ------- . . όν. χαλ6τ,ρον
  «λιιβυσμβδ, *πβυ επί *«ταμι- ομμι ^ίπιζ
  ο* ίχατομμυρίων **£Ε£™ ϊοθ άίρος ώς βασιχοθ

  οημβσίαν μσ
  οιοιχιίοο |
  θά Ικαμνι τίποτε τό άνάγωγον τοΐκων τής άγγλικής έκχωρή
  Η.'ή τό τρελλόν. Ταπεινή μου γνώ- σεως συνεχΐζεται. 'ΕπΙσης καί
  ρ ή
  είνε 8τι ή ρητοριχή διατηριϊ
  χοίις λίγοος της π«ρ ημίν
  είς τάς άλλας περιοχάς, ή κα
  τάστασις αν δέν εβελτιώθη,
  δέν έχειροτέρευσεν. ΑΙ είς βά-
  ρος των Άγγλων βαναυσότη
  τες των Ίαπώνων εσταμάτη¬
  σαν. Καί τιαρά τάς απειλάς
  κσΐ τάς διακοινώσεις των, αί
  ναυτικαι καί στρατιωτικαί μο
  νάδες των Ίαπώνων δέν έτόλ
  μησαν νά θΐξουν τα άγγλικά
  σκάφη τα ευρισκόμενα είς
  τούς λιμένος καί τα παρά-
  λια τής ΚΙνας.
  Ή Ίαπωνία ευρεθείσα πρό
  αποφασιστικώς στάσεως τής
  Μεγάλης Βρεττανίας, της Γαλ
  λίας καί Άμερικής δέν ετόλ¬
  μησε καί δέν τολμφ νά πραγ
  ματοποιήση τάς απειλάς της.
  ΣυμπεραΙνεται δέ δτι ουδέποτε
  ή κυβέρνησις τοθ Τόκιο εσκέ¬
  φθη πράγματι σοβαρώς νά
  φθάση είς ρήξιν μέ τάς δυτι
  κάς δυνάμεις. Απλώς έμπλο
  φάριζε, ένισχυομένη καί παρο
  τρυνομένη άπό την Γερμανίαν
  κσΐ Ιταλίαν διά νά δημιουρ
  γήση άντιπερισπασμόν καί νά
  ματαιώση την σύναψιν τής
  Ήέορτη τούΔιαδόχου.
  Χθές ήγε την όνομαστικήν
  εορτήν τού ή Α. Β.· Υ. ό πρίγ¬
  κηψ Διάδοχος Παθλος. Καί
  έστράφησαν πρός αυτόν αι*
  εύχαΐ ολοκλήρου τοθ εθνους.
  Ό Διάδοχος Παθλος, μέ τα
  εύγενή αΐσθήματα καί την
  μεγάλην υπέρ τής χώρας δρά
  σιν, Ιχει γΐνει ό λατρευτός
  τοθ λαοθ, ή ελπίς καί τό στή
  ριγμα τοθ Ιθνους. Δι' αύτό
  καί χθές ηκούσθη πανελλή·
  νιος, διάπυρος, έκ βαθέων
  ή εύχή υπέρ τής ύγεΐας καί
  τής μσκροημερεύσεως τοθ Δι
  αδόχου τοθ θρόνου έπ' άγα-
  θώ τής πατρίδος.
  άγγλοσοβιετικί)ς συμμαχίας.
  Άλλ' ή μπλόφσ, έφϊρε τα
  άντίθετα των έπιδιωκομένων
  άποτελέσματα. ΑΙ άγγλοσοβιβ
  τικαΐ διαπραγματκύσειε, άντ!
  νά διακοποθν ή νά ματαίω
  θοθν ^τελείως, έπεταχύνθησαν.
  Καί ήδη ευρίσκονται έν τώ
  περατοθσθαι, επίκειται δέ ή
  υπογραφή τή"ς σχετικής συμ¬
  φωνίας.
  Ή άποτυχΐα ομως τοθ παι·
  γνιδιοθ είς την "Απω Άνα
  τολήν, παρατηροθν αί αγ¬
  γλικαί έφημερΐδες, μετετόπι·
  σε τό κέντρον τοθ βάρους
  έκ νέου είς την Ευρώπην
  καί έκαμε τόν Γερμανόν Φ0·
  ρερ ν* αναλάβη πρωτοβουλί¬
  αν δράσεώς. Έκ τούτου δέ
  δημιουργοθνται καί οί νέοι
  κΐνδυνοι διά τό καθεστώς τής
  εΐρήνης. Ήδη, ό καγκελλάρι-
  ος ΧΙτλερ, βλέπει δτι ή επί¬
  θεσις τοθ [άξονος είς την
  Απω Ανατολήν άντί νά μα
  ταιώση έπισπεύδει την δημι¬
  ουργίαν καί την όλοκλήρω-
  σιν τοθ μετώπου των εΐρη
  νοφΐλων χωρών. ΚβΙ σκέπτε¬
  ται νά ενεργήση κεραυνοβό-
  λον επίθεσιν είς την Εύρώ
  πην πρίν κλείση τό μέτωπον
  αύτό, πρίν υπογραφή τό άγ·
  γλογαλλοσοβιετικόν σύμφω¬
  νον. ΟΟτω καθ" ά άναφέρουν
  σχετικαί Ιγκυροι πληροφορ!
  αι, 6 κ. Χίτλερ είς τελευ
  ταΐαν συνεργασίαν τού μετά
  των κυριωτέρων πολιτικών
  καί στρατιωτικών συνεργά¬
  την τού, ετόνισεν Οτι δέν
  ΰπάρχει πλέον όδός ύποχω
  ρήσεως καί δτι έπιβάλλεται
  ά επιδιώξη τό Ράϊχ την
  διά παντός τρόπρυ προσάρ
  τησιν τοθ Δάντσιγκ καί επι¬
  δίωξιν των σκοπών τού, οί
  αδήποτε καί δν είναι τ*
  άποτελέσματα.
  "Ηδη μάλιστα, χθές μετε¬
  φέρθη δύναμις 10 χιλ. Γερμα-
  νών είς Δάντσιγκ πραγμα πού
  φανερώνει δτι εΰρισκώμεθα
  είς παραμονάς πραξικοπήμα¬
  τος. Τοιαύτη δμως ενεργεια
  θά οδηγήση αφεύκτως είς πό¬
  λεμον. Αί αγγλικαί καί γαλ·
  λικαί έφημερίδες, άπηχοθσαι
  προφανώς τα γ έπισήμους γνώ
  μας των κυβερνήσεων των
  δύο χωρών, γράφουν δτι προ
  σάρτησις τού Δάντσιγκ είς την
  "ερμανίαν θά σημάνη οικονο¬
  μικήν καί πολιτικήν καταστρο
  φήν τής ΠολωνΙας καί κυριαρ
  χΐαν τοθ Ράίχ είς όλην την
  Ευρώπην. Καί τότε δέν θά
  μένη είς την Γαλλίαν καί την
  Αγγλίαν παρά νά άναμένουν
  τάς διαταγάς τοθ Βερολίνου.
  Αύτό δμως τονίζουν δέν θά
  γίνη ποτέ. Ή ΠολωνΙα θ' άν
  τιστή. Καί θά σπεύσουν άμέ-
  σως είς βοήθειαν της ή Γαλ
  (α καί ή ΆγγλΙθτ καθώς καί
  ή Σοβιετική Ρωσσία καί τα δλ
  α εΐρηνόφιλα κράτη. Ή Γερ
  μανΐα, έπιλέγουν αί έφημερ!
  δες θά παρασύρη ε'ί κατα¬
  στροφήν τό καθεστώς τής ε(·
  ρήνης. Πρώτη &μως πού θά
  μετανοήση δι* αύτό θά είνε ή
  ιδία. Διότι πρώτη πού θά πέ
  ση είς τό βάραθρον τοθ πολέ
  μου καί θά συντριβό* άνεπα
  νορθώτως θά είνε αυτή ή ύ-
  περφίαλος καί έγωϊστική Γερ
  μανΐα. Καί μαζΐ της θά παρα
  σύρη καί τούς συμμάχους της,
  ΑΠ©ΡΘΩ_Ι_
  Κεμαλ Ατατουρκ
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΚΟΙΓΊΩΜΙ Κγλ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θβρινός).- Σή
  μερον τό φίλμ χαρμα «Ροζαλί»
  υέ τούς "Εηνωρ Πάουελ Νέλσων
  "Εντυ.
  Την Δευτέραν «Σαράτι δ Τρο·
  μερός» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.
  Σημ Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  ητην καΙ Κυριακήν άπογευματινή
  ώρο 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) κινηυατο·
  γράφος.— Σήμερον τό άριστουργ
  μα: «Χαλίβδυνες καρδιές». Δευ¬
  τέρα— Πέμπτη—Σάββατον— Κυρι
  κή &ρα 7 1)2 άπογευματινή.
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ ΤΩΝ ΤΪΛΡΟΗ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός "Αθηνών
  30ής'Ιουν(ου.
  12 25 Σή-μα—Έθνιχός 'Ύμνο
  —Τμνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ωρα τοθ έργάτου.
  13 Έλαφρά μουσική (υπό τή
  δρχήβτρας Βέλλα)."
  13.30 Χρηματιστήριον—Ειδή
  αιις:
  13 45 Έλληνικά τραγοιιδάχι
  (ϊίσχοι).
  14.10 Είδήσεις—Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις «γοράς 11ε
  ραιώς.— Έθνιχος "ϊμνος—"Υμνο
  Νιολαίας.
  19.10 Άποσπάσματα άπδ τή
  οπβρα: «Τα παραμύθια τοθ Χόφ
  φμαν» τοθ "Οφφενμπαχ (δίσχοι)
  10.30 Ή ώρα. τής Έλληνίδος
  19.45 Ποιχίλη μουσιχή (δ
  αχοι).
  20.05 Όμιλία διά την Ε. Ο.Ν
  20.20 Κρητική μουσιχή (υπό
  των χ. χ. Δημητρίου'Καβαλλιερά
  χη, λαοθτο, καί Κωνσταντίνου ΙΙα
  παδάκη βιολί).
  20.50 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον—Μετΐωρολογιχόν δελτίον.
  21 05 Μουσιχές έπιτυχίες άπδ
  παληές αθηνάΊ>έ; επιθεώρησις
  (Έχτελεσταί: αί χ. Σωτηρία Ίατρί
  δή χαί Ελένη ντέ Ροζέ χά Ι οί
  χ. Όρέστης Μακρής χαί Γεώργ.
  Γαβριηλίϊης. Είς τό πιάνο δ κ.
  Ηιόφρ. Σαχελλαρίίης).
  21.50 Ή &ρχ τοθ ΤουρισμοΟ.
  22 05 Ταιγγάνιχες με)ω5ίες.
  22 15 ΝυκτεριναΙ είδήσεις.
  22 30 Ρισιτίλ τραγουδιοθ (6πό
  τής δίδος Αφροδίτης Πατρέλλη.
  ίιψιφώνου).
  23 Έλαφρά μουσιχή Τ(δίσχοι)
  23.54 Μικρά όρχήστρα (υπό
  την διεύθυνσιν τοϋ χ. Γ. Βιχάλη)
  0.20 Τελευταίαι είδησις.
  Ο 30 Συνέχεια μικράς δρχή
  στρας. .
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ίΟΥΑΑΚΑΙΙ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΙΑΡΡΥΜΟΟΡ
  Ή μεγαλείτερη δόξα
  τού κινηματογράφου, στό
  γνωστό Ιργο τού —άν
  Βινιώ:
  ΣΑΡΑΤ
  Ο ΤΡΟΜΕΡΟ!
  'Ένα έργο ζωντανό,
  ρεαλιστιχό, γύρω άπό την
  μυστηριώδη καί γεμάτη
  περιπέτειες ζωή τού ύιτο-
  κέσμου τού Άλγερίου.
  Έπίση; λαμβάνουν μέ
  ρος καί οί-ίίΡΙ ΡΙΓ&ίί
  καί -ΑΚΓΛΙΝ ΛΩΡΑΝ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή 'Οπερέττα θαθμα:
  ΡΟΖΑΛΙ
  ΜΕ ΤΗΜ
  ΕΛΗΝίίΡ ΠΑΟΥΕΛ
  Ή νυναΐχα-ρυθμβς, Α μι
  ν·λε(τ·ρη μιχ) ώμορφοτίρη
  χβρΐύτρια τ*Ο χέσμου, ή
  νοηχευτιχώτΐρπ φωνή τής ·-
  βόνπς.
  ΤΟΝ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  Καί τα ύνειρώδη Μκκλέτ
  τ« ΑίΒΕΚΜΝΑ 6ΙΚ1.5.
  2.000 κορίτσι» λαχταριστ».
  "Εν« ορ«μ« ηαραοεΐοιο κου
  ποτέ δέν θά λησμονηβή.
  ΙΟΟον
  "Υστερα γονατΐζει καί μέ
  ψιθυριστή φωνή προσεύχεται
  πλησιάζοντας κάθε τόσο τό
  χέρι τού είς τό μέτωπον τοϋ
  «αρρώστου»... Είς αυτήν την
  στάσιν γονατιστός, προσευχό
  μενος, ό Ρασποθτιν μένει άρ
  κετά λεπτά τής ώρας... "Υστε
  ρα σηκώνεται. Στέκει επάνω
  άπό τό κεφάλι τοΰ αρρώστου
  καί τόν κυττάζει, τόν κυττά
  ζει μέσα στά μάτια τού... Ό
  €άρρωστος» αίσθάνεται £να
  παράξενο μούδιασμα στά μέ·
  λη τού, μια παράξενη, εύχάρι
  σΐη θερμόιητα ν' άπλώνεται
  είς όλον τό σώμά τού, κάνει
  νά κινήση την γλώσσά τού κά
  τι ν' άρθρώστ), άλλ' ή γλώσ
  σά τού είνε σάν νά παρέλυσεν
  άνήμπορη γιά κάθε κίνησι...
  Τα δυό μαγνητικά μάτια τοθ
  Ρασποθτιν τόν κυττάζουν πάν
  τοτε... Ό δικαστικός τα βλέ
  πει νά φωσφορίζουν... Κ' 'έξα
  φνα αίσθάνεται τα βλέφαρά
  τού βαρεία σάν νά τοθ έρχε
  ται ϋπνος...
  —Σήκω τώρα! τοθ λέγει ό
  Ρασποθτιν. Μπορεΐς νά πηγαΙ
  νης. Δέν έχεις τΐποτα.
  Ό Ρσσποθτιν τόν βγάζει
  στόν διάδρομο, τοθ άνοΐγει
  μόνος την πόρτα...
  Μόνον δταν ευρίσκεται 6
  ξω στόν δρόμο, ό δικσστικός
  μπορεΐ καί άναπνέει έλεύθε
  ρα... Θέλει ν' άπομακρυνθβ
  μιά ώρο άρχήτερα άπό τό
  σπίτι έκεϊνο τοθ μυστηρΐου...
  Κάνκι νά έπιταχύνη τό βήμα.
  Περίεργον! Αίσθάνεται τα μέ
  λη τού βαρεία σάν άπό μολύ
  βι... Τό μούδισσμα έξακολου-
  θεΐ... Φωνάζει τόν πρώτο ά
  μαξα πούβλέπει είς τόν δρό¬
  μο. Πηθφ είς τό άμάξι.
  —Γρήγορα! γρήγορα! λέγει
  είς τόν άμαξα.
  Καί τοθ δίνει μιά διεύθυνσι.
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 19ον
  —Μέ συγχωρεΐτε, ύψηλοτά
  τη, γιά την [ενόχλησιν...
  Ό Σιμάνοβιτς στέκεται μπρο
  στά είς την πριγκήπισσαν Να
  τάσα, μέσα είς τό μεγάλο, πό
  λυτελέστατον σαλόνι της. Ό
  Σιμάνοβιτς είνε γραμματεύς
  τοθ Ρασποθτιν. Άλλά συνεχί-
  ζει τό παλαιόν τού έπάγγελ-
  μα: Τό εμπόριον των πολυτί-
  μων ΧΙθων. Χάρις είς αύτό Ι-
  χει άποκτήσει σχέσεις μέ στρα
  τηγούς, μέ μεγάλους δοθκες,
  μέ μεγάλες δούκισσες. ΟΙ πό
  λύτιμοι λΐθοι τοθ άνοιξαν τάς
  πύλας καί αύτοθ άκόμη τοθ
  άνακτόρου τοθ τσάρου. Ή
  τσαρίνα συμβουλεύεται αυτόν
  κάθε φοράν πού θέλει ν' αγο¬
  ράση ενα κόσμημα.
  (συνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Απογευματιναί και βραδυνά φορέματα.
  Χρώματα καί συνδοασμοί.
  ΣΤΑΧΤΗΣ_ ΑΥΚΟΣ
  Τού "Αρμστ,ρογγ
  ΕΝϋΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίναποθήχη
  (στ 16α) μέ βαρέλια χωρητικότητος
  45.000 οχ.
  Πληροφορίαι είς τα Γραφΐΐα
  χ. Α. Γ. Καλοκαιρινό!).
  Τα πλέον μοντέρνα άπογευμα
  τινά φορέματα: ριγέ τριανταφυλ
  λι ή μαθρο, χανοτιέ μεγάλο
  ρόζ· ταγΐέρ άπό πιχέ έμπριμέ
  μέ λουλούδια μπλέ μαρίν, γκρινά,
  πράσινα' σεμιζιέ άπό ταφτα σχω
  τσίζιχο σέ χρώματα ρόζ, φυστιχΕ,
  κόκχινο, μπλέ ρουά.
  Τής μόδας είνε έπίσης άπο
  γευματινά φορέματα άπό μουσε
  λίνες έμπρΐμέ ρόζ ή μπλέ σιέλ,
  μανίχΐα μχχριιά. Τό κορσάζ πό
  λύ άπλό μέ σειρά άπό χΐυμπια.
  Τα φορέματα αύ:ά συνοδεύωνται
  μέ μεγάλα καπέλλα σέ σχήμα
  χανοτιέ
  Χαριτωμένα είνε τα άπογΐυμα
  τινά φορέματα άπό λοργκαντζά
  μονόχρωμη, μπλέ μαρίν, μέ για
  χά σμόκιν άπό βαλανσιέν.
  Μέ τα βαθύχοωμα χαί πολύ ά
  πλά μπλέ μα;ίι καντριγιέ ψιρί
  ματα θά φορέσετε μία χόκκινη
  ζ^ώνη, μιχρό χανοτιέ ά'σπρο, γάρ
  |νιρΐσμίνο μέ χεράσια κέκχινα
  Τα καπίλλο, πού συνοδεύιι την
  χομψή έμπριμέ άπογευματινή
  τουαλέττα, ,είνε άπό μαύρη, ψί
  θα, στολισμένη μέ ίνα πλούσιο
  φιόγχο μαθρο άπό βελοθδο ή τα
  φιδ.
  Ή βραΒυνή τουαλέττα τής θερι-
  νής σαιζόν είνε άπό μουσΐλίνα
  μονόχρωμη, σέ άπόχρωσι παστέλ.
  Γαρνίρεται μόνο μέ πιετάκια
  ραμμένα είς τό χέρι.
  Ή πλέον σΐχ χαλοχαιρινή τού
  αλέττα είνε σέ χρώμα μπλέ πάλ,
  μέ πλεκτή ζώνη άπό ταφτ£ μπλέ
  ρουά ή μαύρη, τής οποίας οί ά
  χρες φθάνουν ιω; τό στρίφωμα.
  Γιά βράδυ προορίζεται μία
  τουαλέττα άπό άσπρο σατέν μπρι
  γιάν. Τό κορσάζ είνε ντραηέ χαί
  ή φούστα μαχρυά, γαρνίρεται μέ
  τρία μεγάλα βολάν. Τό τελιυ
  ταίο βολάν σχηιιατΕζει μία μι
  χρή στρογγυλή ούίά. Την λευχή
  αυτή τουαλέττα θά φορέσετε μέ
  γοβάχΐα πράσινα σέ πολύ ζω
  ηρό χρωμα καί πράαινη όμοίό
  χ ρωμη βέστα ταφταδίνια.
  Γιά τό βράδυ προορίζεται τέ
  λος χαί ίνα φόρεμα άπό δαντίλ
  λα κρέμ ή μπλέ ροζέ, ή όποία
  πέφτει μέ χάρι επάνω σέ ίνα
  Φουρό άπό ταφτά ρόζ σιομόν
  ι χίτρινο.
  ή Ντιστβγχέ
  Έντός των ημερών κυκλοφορεΐ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
  ΠΡΩΤΟΝ Α ΣΙΓΑΛΑ
  ΔΡΑΧΜ. 13.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡ1ΆΣΜΟΥ
  Δευκαλΐωνος Έμμ. Μανασ
  σάκη ή Χατζιδάκη κατοίκου
  Γέργερης.
  Κατά _
  Γεωργίου Στυλ. ^ττγοραρά-
  κη κατοίκου Καστέλλι Καινου
  ρ(ου.
  Ό καθ* ου τό παρόν μοί),
  καίτοι έπετάγη νομίμως τί)
  -διά τής υπό χρονολ. 2116^2
  άπλής έπιτσγής μου, μετάΤοΟ
  ετέρου συνοφειλέτου μου Ιω.
  Ν. Τζαγκαρουλάκη κατοίκθυ
  ωσαύτως, ώς δείκνυται έκ των
  ύπ5 άριθμ. 1156 καί 1158 άπο
  δεικτικών έπιδόσεως τοθ πά-
  ρά τί) πεοιφερεία τού Πρωτο-
  δικεΐοε Ηρακλείου δικοστικοθ
  κλητήρος Νικολ. Μαυρομμά-
  τη, ϊνα δυνάμει καί πρός εκ¬
  τέλεσιν τής ύπ' άριθμ. 812 τθθ
  1932 τελεσιδίκου αποφάσεως
  τοθ Πλημμελειοδικεΐου Ήρα·
  κλείου, νομίμως περιβίβλημέ
  νης τόν έκτελεστήριον τύπον,
  κατσβάλωσι πρός με άλλη
  λεγγύως καί διά πενθημέρου
  προσωιικής των κρατήσεως
  μέχρι τής έπιταγής μου ταύ
  της, δρχ. 1,136, έντόκως έκτο
  τε μέχρις έξοφλήσεως καί β)
  διά τής υπό χρονολ. 3 Μαΐου
  1939 κατασχετηρίου τοιαύτης,
  ώς δεΐκνυται έκ τοθ ύπ' αριθ.
  7986 έπιδοτηρΐου τοθ παρά
  τβ περΐφερεΐςι τοθ Πρωτοδι
  κείου Ηρακλείου δικαστικοθ
  κλητήρος Γεωρ. Μιγκλάκη, Τ
  να δυνάμει καί πρός έκτέλε
  σιν τής αυτής ώς άνω άποφά
  σεως, καταβάλπ πρός με έ τέ
  ρας δρχ, 390, έντόκως έκτοτε
  μέχρι έξοφλτΥσεως, έν τούτοις
  μόνον δρχ. 250 μοί κατέβα
  λεν έναντι διά τοθ κλητήμος
  Τζαγκαράκη.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ποσοθ
  των άνω έπιταγών μβυ έκ
  δραχ. 1136+390= δρχ. 1526
  των άπό των άνω έπιταγών
  μου νομίμων τόκων αυτών
  —πλήν τοθ κονδυλΐου των τό
  κων—καί των δρχ. 250, άς
  μοί κατέβαλεν έναντι, ώς άνω
  είρηται καί των συμβησομέ
  νων έξόδων, εκτίθησι είς 6η
  μόσιον αναγκαστικόν πλειστη
  ριασμόν τό επόμενον άκίνητον
  κτήμά τού, κείμενον έντός
  τοθ χωρίου Καστέλλι Καινου
  ρίου τοθ τέως Δήμου Γόρτυ
  ΙΟΙον
  Ήδη ολίγα βειιτερόλΐπτα πρίν
  σφιγχθ·^ έ βρέχος γύρ» άπό .τόν
  λαιμόν τού, έκαμε πνεθμα χαί ά
  πευθυνόμενος πρός τό κλήθος, μέ
  Ινα σαρχαστιχόν τόνον, έλεγε:
  «Ζητώ την συγγνώμην σας άδε
  φοί, άν χωρίς νά τό θέλω διέπρα
  ξα σφάλματα χαί άν καί^τήν τι
  λευταίαν αυτήν στιγμήν δέν χατορ
  θώσω ν' άποφύγω τα λάθη είς
  τόν ρόλον πού μοΰ άνέθοαν. "Αν
  φρονήτε δτι δέν στέχω καλα, χά
  ϊτιδέν ξεύρω νά περάσω τόνλαιμό'
  μου μέ χομψίτητα μέσα είς τό'
  βρόχον, σκεφθήτε 3τι είνε ή πρώ
  τη φορά πού ΰποδύιμαι τόν ρόλον
  αυτόν χαί έπομένως διχαιοθμαι νά
  επιχαλισθώ την έπιείχειάν σας.
  Πρώτην φοράν καί τελευταίαν!»
  Καί με αυτόν τόν σαρκασμόν
  γελώντας, έβάδισΐ πρός τόν θάνα
  τον.
  Οί περισσίτεροι έ< των προσκε χληαένων ιίχαν άναχιορήσει άπό την Ιπαυλιν τοθ Τσαν Καγιά. Αί αίθουσαΐ ήσαν σχεδόν άδειαναί Όλίγαι μόνον κυρίαι έξακολουθοΰ σαν άχόμη νά χορευουν. Είς τα πρόσωπά των ή χούρασις είχεν ά- φήσει ζωηρά τα Ιχνη της.Έδω χαί έχεϊ είς τής γωνιές, ήσαν καθι σμένοι μεριχοί κύριοι χαί κουβέν τιαζαν... Πολλοί ήσαν άγχαλιασμέ νοι καί έφιλιοθντο. 'Ο Τεβφήχ Ρουσδή είχε φύγει. ΆφοΟ διέσχ σι μικράν απόστασιν έρριψε τό αυτοκίνητον τού μέσα είς μίαν χά ράδραν, χαί ξαπλωμένος άνάσκελα επί τοθ έδάφους, είχεν άποκοιμη θή. (αυνεχίζεται ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΓ ΑΦΗΝΑΣ Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 καΙ 30 π. μ. 'ΕπΙσης Τρίτην, Πέμπτην καΙ Σάββατον &ρα^τ 3.30 μ. μ. 'Ακριβής δρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ. Είς τό ενταύθα Πρακτορείον βκδίδονται είσιτήρια δι* όλας τάς Ελληνι¬ κάς Άερβπβρικάς γραμμάς χαί έν συνεχεία δι' όλας τας Εύρωπαϊκάς τοιαύτας. Έκδίδβνται φορτωτικαί δι' έμπορεύματα, δϊίγματα κ.λ.π. Αυθημερόν παράδοσις ΐί{ Τ·ν τόπον τ·δ προοριομοΰ τ»ν. τ«λ. 8-ιι ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ νος, τής Είρηνοδικειακής περ φερείας Μοιρών, ήτοι οικίαν κειμένην έντός τοθ χωρίου Κα σΐέλλι Καινουρίου καί είς συν οικίαν «Σπυριδιανά» μετά συνεχωμένου έσωχώρου ποτι στικοθ, εκτάσεως μιας μου ζουρας, συνορευομένου τοθ δ λου κτήματος κτήμςσι κληρο νόμων Γεωρ. Δρυμισκιανάκη Είρήνης Ν. Παναγιωτάκη κα δρόμω έκ δύο μερών. 'Ο πλειστηριασμός τοθ κτή ματος τούτου γενησεται την 20ιΊν Αύγούστου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοό Συμβολαιο γράφου Μοιρών κ.. Έμμανου ηλ Κονιωτάκη ή τούτου ^κω ομένου ενώπιον τοθ νομίμου αύτοθ άναπληρωτοθ καί έν τώ έν Μοίραις Καινουρίου συ νήθει τόπφ των δηαοπρασιών δτε ,,καί δπου καλοθνται ο πλειοδοτήσοντβς. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά τής ένταθθα εκδιδομένης εφημερίδος".* Ανάρθωσις» Έν Ήρακλείφ τί) 24 Ίουνί ου 1939. 'Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος τοθ έπισπεύδοντος καί παραγ γέλλοντος. Μιχ. Ά. Νανασβάχη; &ΕΡΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό φίλμ ποϋ επεβλήθη στόν παγχόσμιο θαυμασμό: ΙΑΑΥΒΑΙΝΕΣ ΚΑΡΔίΕΣ ΠΡΟΣΕΧΟΣ 'Ένα μεγαλειώδες σέ θέμα καί δράσι φίλμ: Πρωταγωνιστβϋν: ΗΤΟΛΟΡΕΣ ΗΤ Ε Α ΡΙΟ ΖΩΡΖ ΣΑΝΤΕΡΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Μήτσος Σκορ δυλης Κατίνα Φλσμουράκη 65». σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γόμου Συγχαρητήριο |. Τ μ "Ι"1 ^όγ1α<: *Ρτο«οιός ΔνΙς Μαρίκα Γ. Σκαρβελάκη άντήλλα ζαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάαου είς "Ανω Άρχαναις. Συγχορητήρια χ. θ. -Εμμανουήλ Έργαζοκηςι Έ λευθερίο: ΟΙκονομάκη ετέλεσαν τους άρραβωνας των. Συγχαρητήρια ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφιχθη «ροχθές ό Διευθυντής τού έν Άγ(ω Νικο λάφ ύποκαταστήματος τής Τοα πέζης Άθηνδν κ. Στυλ. Πατΐαδά κης. *** Γύρω στήν π6λι. Καί χθές ή ζίστη εφάνη συνε- χιζομένη. —Παρο τάς προβλίψεις των καιροσκόπων οί όηοϊοι προέβλε ■πον άιιό πρωΐας δρόσισμα. —ΚαΙ ναΐ μέν έδρόσισβν ό1- γον άλά τό δρόσιομα δέν ήτο ανάλογον τής περιστάσεως. —Χθές Πέτοοο καί Παύλου αί εκκλησίαι έπληρώίησαν πιστων, —ΚαΙ είς τόν "Αγιον Μηνδν συνκεκριμένως καί είς τόν "Αγιον Τίτον καί βΐς την Αγίαν Τριά· δα καί τούς άλλους συνοικια κούς ναούς τό έκκλησίασμ* ήτο πυκνόν έξ δλων των τάξε ών καί έξ αμφοτέρων των φύ λων. —Έξ «λλου λόγφ τής έπιτείου τοθ δνόματος τοθ Διαδόχου ή πό λις εΐχε σημαοστολιοθή. —Είς τό άτιοψινόν ριδιοψωνικόν τιρόγραμμο τιεριλαμβάνεται καί Κρητική μουσική —θα παιχθοΰν δλοι οί χοροΐ τής δυτικής Κρήτης άπό τόν Χά νιώτικον καί χαλεβιοινόν £ως τόν συρτόν ρεθεμνιώτικον. — Είς τό τέλος θά παιχθ{) τό πε ρΐφημον: «δ Διγενής ψυχομαχεϊ» τού «οιζίτικου» κρητικοθ. — Ευρισκόμεθα έν όψει τής πά, ραγωγικής κινήσεως ή όποΐα ώς έλπΐζεται θά δώση νέαν ζωήν είς την πόλιν. —ΑΙ σχετικαί προετοιμασίαι δέν λεΐττουν άπό τώρα καί αλλαχού καί Ιδιαιτέρως είς την «ύλην Χά νΐων. —Άπό δπου ώς γνωστόν μετα φέρεΐαι τό μεγαλύτερον μέρος των προϊόντων τής ΰπαίθρου είς τό "Ηράκλειον. —"Ανατολικώς τοθ συνοικισμοθ "Ακ—Τάμπιας, επί τοθ δρομι· σκοθ τοϋ φέροντος είς τό προά σΐειον Χρυσοπηγή, 6χει ύβοστβ βλάβην ή ϋπάοχουσα ϋαόνομος. —Πρός προστασίαν τής ύγείας των περιοΐκων έττιβάλλεται να μεταβή έκεϊ συνβργεΐον τοϋ Δή μου πρός επιδιορθώση. —Πρό ημερών είς τόν Αθηναι κόν Τόπον κατεχωοήθη ονασκό τΐησις, της άνα τάς επαρχίας μ€ΐ>
  σικής'κινήσεωΓ, Ιδιαιτέρως ββον·
  άφορά τάς δημοτικάς φιλαρμονι
  κάς.
  —Άνεφέρθησαν αί καλώς λει
  τουργοϋσαι φιλαρμονικαΙ πολλων
  έλληνικών πόλεων, μεγάλων καί
  μικρών.
  —Παρελήφθη δμω<·, ώς μή β δεί, ή δράσις τής Ιδικής μας φι· λαρμονικής, ή όποΐα ΙσοφαρΙζει πρός μία πλήρη καί εμπνευσμέ νη άναδιοργανωσιν, άπό τής σπου δαίας ταύτης πλευράς των μου σικών καί δημοτικήν μας προό δών. —Τό τιρώτα Μαλλιώτικα καρ πούζια ενεφανίσθησαν άπό προ χθές είς την αγοράν μας. —Άγόοαζόμενα άπό τούς φ( λους των φρούτω^ καί είδικ£ς τοθ φρούτου αύτοθ. —Τό οποίον συγκαταλέγεται με ταξύ των έκλεκτοχέρων πού πά ράγει ή νήσος μος. —'Εξαιρετική πρεμιέρα χθές είς τόν θερινόν τοθ Πουλακάκη μέ την φαντασμαγορικήν όπερβτ το: «Ροζαλί» καί συνεπδς, ώς προ μηνύετο άπό έ'ωρίί, πυκνή καί έπ(λεκτ<:ς κοσμοσυγκέντρωσ ς —'Επίσης είς τόν «Άπόλλωνα» ανεμένετο κοσμοσυγκέντρωσις υ έ τό φίλμ: «Χαλυβδινις καρδιέο» άπό τα ωραιοτέρα καί έπικαι ρότερα. ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά θηνών δπου είχε μεταβή πρός παρακολούθησιν τής μό^ας των σ-'λέΐγ καί ματλασέ ή δνΐς Μαρία Τζανάκη κομίσασα πλουσίαν συλ γήν μοντίλων. Π&2ΛΕΙΤΑΙ είς Μασταμπά παραπλεύρως γχαράζ οίχία νεό5 μητος μέ ωραίον αύλισμόν χαί κήπον. Πληροφορίαι χρεοτΐ»λεί· Κωνστ. Κίτοου. Η ΗΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΙΙΑΤΡΟΙ ΗΕΡ.ΑΥ1ΑΚΗΝΑΙ2ΑΙΕΙΑΚΝ Δέχεται είς τό Ιργαστή· ριον της (ΠλατιΙα ΒαλιΒέ Τζαμί). Ταχύταται έπισκευα! ώρολογΐων —άσφαλεΐς —ηγγυημέναι 1( τ· ώρολογ·Λ·ιιΙ·»/ ΜΙΤΑΚΗ
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  601βν
  σύτό
  τί λύσσαν
  ,_ · - --» —-.|»—»νν,| ιιρυ»^ τά γαΛ.
  υ μικρός Γαβρ>ας ήγεττο πάντων, άδων δλη τη
  δυνάμει των πνευμόνων: " η
  Ή Σταμάτα
  Πλένβι πιάτα,
  Κι' ό Χατζης την λαχταρβΐ.
  Τό τσιμποθκι
  Στό σεντοθκι
  Άκουμπςτ καί την θωρεί.
  —"Άχ, μωρή!
  "Ωχ, μαρή!
  Μή μοθ κάμνης τό βαρύ.
  Μόνον ενα Θεόν έ'χω
  Βασιλέα μόνον ενα,
  Λεπτό Ινα
  Καί παποθτσι μόνον ε*να.
  —Άμε χάσου!
  Τά ψαρά σου
  Τά μουστάκια δέν μπορώ.
  Έχω φίλο
  Σάν τό μήλο,
  Σάν έμένα δροσερό.
  —"Αγ, μωρή!
  "Ωχ, μωρή!
  Μή μοθ κάμνης τό βαρύ.(
  Μόνον ενα Θεόν 6χω,
  Βασιλέα μόνον ενα,
  Λεπτό Ινα,
  Καί —αποθτσι μόνον
  Καί τό πλήθος κατηυθύνετο πρός τόν "Αγιον
  ΜΙρρην,
  Δ'.
  Οί νεοσύλλεκτοι.
  Τό πλήθος ηδξανε κατά πάσαν στιγμήν. Πά
  ρέκει άνθρωπός τις ϋψηλός, φαιός την κόμην, ουτ
  νος ή βλοσυρά καί θρσσεΐα μορφή προύξένησεν έν
  τυπωσιν είς τόν Κουρφειράκον, τόν Ένζολωρδν
  καί τόν Κομπεφέρην, άγνοοθντας αυτόν, προσετέθη
  «ίς την συμμορίαν των.
  Ό Γσβριας ώς ένησχολημένος είς τό νά άδρ νά
  ουρΐζη καί νά τρέχη έμπρός κρούων τάς θύρας
  καί τά πσρόθυρα των έργαστηρΕων διά τής λα
  βής τής άνευ λύκου πιστόλας τού δέν εΤχε προ
  σίξει είς τόν άνθρωπον τούτον.
  (συνεχ(ζεται)
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Α ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΑ
  ΜΠΑΓΚΕ1ΟΝ
  Πλατείαι Όμβνοιας
  Τηλ. 30495
  70 ΔΩΜΑΤΙΑ
  ΓΑΛΛΙΑΣ
  Όδός Σταδίου
  Τηλ 30236
  70 ΔΙΠΛΑ μκΙ 70 ΜΟΝΑ
  Τά κέντρα των άπανταχου Κρητών
  Άνακαινισθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ»α
  Παρεχουσι συγχρονισμένα ώραΐα μεγάλα δωμά·
  τισ, εύάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσσνσέρ—ζεστά καί κρύσ νερά.— ΥπηρεσΙα
  άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογηςοί.
  ΚλΛ,ΤΕΡΑΙ ΠΟΤΑΣΣΑΙ
  Άτΐοξηράνσεως
  σταφίδος εΐνβ
  τού σήματος:
  ΦΙΣΑ 6.5.
  Γ.ν.κπ βντ.«ρ.α««ί«:Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΪ
  1 *νι*·ι ΙΑ·ήνβ,-Π«βματζ*γλβ» 5
  ΑΛΑΤΙ
  Μσγειρικό
  200
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλ« δι' δλους.
  ΤΑ ΩΜΑ ΦΑΓΗΤΑ
  Β.'
  Διά τοος δγιεΐ; ή ώμή αυτή τρο
  φή δέν είνε πάντοτε χαλή, δι
  ότι περιέχει σχετικώς ολίγον λεύ
  κωμ* ώιθ καί ολίγας θερμίδας
  καί διότι δ τρεφίμενος μ» αύΐήν
  διατρίχει κίνδυνον νά καταβροχθί
  ση ώίρια διαφόρων φθοροπο-.ών
  σκωλήκων, Έκτός τούτου είνε ά
  κριβή καί δυσκολοχώνευτος.ΆΕ δι
  αφοραί της άπδ την αυνήθη τρο
  φήν είνε:
  1) Είνε σχετικώς πτωχή είς
  λεύχωμα καί πλουαία' είς άνθρα
  χούχους θυσίας. Άντί τοΟ,φυσιολο
  γικοθ ποσοΰ των 80 γραμμαρίων
  λευκώματος, δέν περιέχει παρά
  40—50 γραμμάρια, Διά νά συμ¬
  πληρωθή τό έλλιϊπον πρίπιι νά
  καταναλίσκωνται μεγαλείτεραι πο¬
  σότητας καρυδιών. αύγών καί γά
  λακτος. Τά λεύκωμα δμως πού
  περιέχεται είς τά φυτά δέν Ιχει
  δλα τά άναγχαΐα σιιστατικά διά
  τό ανθρώπινον θώμα. 2) Είνε πλου
  σΐα',είς πολύ λάδι χαΐμέ άνθάγαλα,
  έπίσης διότι τρώγονται πολλά κα
  ρύδια. Άλλά τά καρύίια έρεθί
  ζουν είς λίπος, διότι παρασχευά
  ζεται μέ τδν βλενογόνον υμένα
  το5 στόματος καί προξεν%Βνστο
  μαχιχάς διαιαοαχίς, 3) Περιλαμ
  δάνει ολίγον μαγειρικάν £λας καί
  ώς τούτου προκαλεΐ δίψαν, διά
  «Οΐο καί είνε χατάλληλος διά
  το&ς πίσχοντας άπδ υ5ρωπιχίαν
  καί ασθενείας τής καρδίας καί
  των νε?εών. 5) Δέν είνε πολύ θρε
  πτική άλλά χορταίνει καλά, δι' 3
  κο.1 συνισιάΐαι είς τούς θέλοντας
  νά άδυνατίσουν. 6) Περιέχει ολ!
  .γα όξέα, καί είνε ώ; έκ τούτου
  [κατάλληλος διά τού; άσθενοθντας
  άπδ τάς σχετικάς διαταραχάς,
  πού προξενοθνται απ4 την ΰπαρ-
  ξιν πολλών δξέων. 7) Πιριέχει έ-
  | λαχίστας θυσίας έκ των προκαλου
  σών την γένεσιν ο&ρικοθ όξίος,
  Ι δι' δ καί συνιστάται είς τούς άρ-
  θριτικούς.
  Έξ ?λων αυτών συμπεραίνομεν
  δτι ή ώ^ιή τροφή δυνατόν νά είνε
  καλή δι' ωρισμένας ασθενείας, είς
  τάς οποίας δέον νά προστεθή καί
  δ διαβήτης, άλλ' δτι ουΐε είνε α¬
  πολύτως καί δπωσδήποτε άναγ
  καία διά την καταπολέμησιν των
  άσθινειών αυτών, ουΐε είνε καΐ'
  αρχήν καί όΐχωσδήηοτί προτιμη
  τέα τής συνήθους δπτής τροφής.
  Τό διδακτηριακόν
  ζητημα της Φουρνης.
  ΦΟΥΡΝΗ Ίούνίος (άνταποχρι
  τοθ μας).—"Ενα άπδ τά μεγάλα
  γόνιμα, γραφικά καί παραγωγιχά
  δροπίδια πού αποτελοϋν προνό
  μια τοθ νομοθ Λασηθίου, είνε
  καί τό ό'ροπίδιο τής Φουρνής
  Καί Ιχει μεταβληθή μέ την έργα
  τικότητα καί τδν δλοχρϊνιο μό
  χθο των κατο'κων τού είς άληθι
  νδν περιβίλι. Κατάφυτο είνε άπδ
  αμπέλια, άμυγδαλέας καί εληές.
  Καί παρίγει δφθονα προιίντα.'Άλ
  λωστε ϊκτδς τοϋ^λεκανοπεδίου καί
  οί πλαγιέ; είνε έπίσης δλις καλ
  λιεργημένες. Βουνά καί ρεμματι
  έ;, βράχοι καί άπίρραγα μέοη 5
  λα ίχουν άναμοχλευθή και ϊχουν
  φυτευθή μ' άμυγδαλιές. Κι' ϊτσι
  τδ οροπέδιον τής Φουρνής μαζί
  μέ τούς συνοικισμούς τού είνε τδ
  παραγωγικώτερο είς άμύγδαλχ δι
  αμέρισμα τής Κρήτης. 'Αφ' 6του
  δέ τδ διαμέρΐσμα αύιδ απέκτησε
  καί τακτική αύΐοκινητική συγκοι
  νωνία χάρις οτδν άμαξιτδ δρόμον
  ή πρόοδος είνε άλματική. Καί τά
  χωρία τής Φουρνής έξελίσσονται
  προοδεύουν, ίκπολιτίζονται. Είνε
  αλλωστε χωρία των γραμμάτων
  καί των επιστήμων. Έξήντα διδά
  σκαλοι καθηγηταί καί έπιστήμο
  νες διάφοροι συνεκεντρώθησαν πέ
  ρυσι τδ καλοκαΐρι έδώ. "Ολοι τέ
  χνα τής Φουρνής.Έχει δμως μίαν
  μεγάλην έλλειψιν τδ οροπέδιον:
  Πάσχει άπδ λειψυδρίαν. Άλλά χαί
  ή άνάγχη αυτήν θά θιραπευθί
  συντόμως χάρις είς τάς μεγάλας ΰ·
  δατοδιξχ.ϋΐενάς πού χατααχιυά
  ζονται καί θά κατασκευασθέν χαί
  είς τδ μέλλον.
  "Αλλο ζήτημα πού άπααχολοθ
  σε ΙτΐΕσης τα χωρία χοϋ δροπε
  δίου ήΐο ή ανέγερσις νέου, μέγα
  λου, συγχρόνου έκπαιδευτηρίου.
  Καί εύυχως τδ σχολείον θ' άνε
  γερθη^ συντόμως. "Ηδη δ σχολι
  χδ; άρχιτέκτιον καθώρισε καί τδ
  οικόπεδον είς τδ. οποίον θά άνε
  γερθη Καί είνε πράγματι είς τδ
  καλύτερον μέρος. ΕδρΕσκεται επί
  τής αμαξιτής όδοϋ μεταξύ Καστελ
  λίου χαί Κάΐω ΧωριοΟ είς άπό
  στάσιν 500 μέτρων άπδ τοθ πρώ
  τού χαί 300 μέτρων άπδ τοθ δεκ
  τέρου. Έ μετάβασις των παιδιών
  θά είνε ευχολος διά τοθ άμαξιτοθ
  χαί ή έπΕβλεψΕς των θά είνε ευ·
  χολο; διδομίνου δτι τδ σχολείον
  θά φαίνεται καί άπδ τά δύο χω¬
  ρία. Ή πρέπει λοιπδν νά προτι-
  μηθή τδ μέρος αύτδ δρισιικώς
  χαί ν' άνεγερθή εί; αύτδ τδ σχο
  λειον ή πρέπει ν' άνεγερθοθν δύο
  διτάξια αχολεΐα ίνα είς Κασΐέλλι
  χαί Ινα είς Κάΐω Χωρΐό. Άλλά
  λά τδ ζήτημα θά ταχτοποιηθη' α¬
  σφαλώς άπδ τάς τοπικάς αρχάς.
  ΕΠΑΝΑΑΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ Ι-Ή έκδρομή των έκικλοποι-
  --------- ' δν.
  «•ε·»*-**
  ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΣ,,
  ΑΘΗΝΩΝ
  Τό διευθυνόμενον υπό τού βυμπολίτου μας κ. Γεωργ,
  Δβισκκλάχη.
  Πρόυρχμμκ
  Πλειστηριασμοΰ
  Μιχαήλ Α. Μαινσσσάκη Δι
  ;ηγόρου κατοΐκου "Ηρακλείου
  Κατά
  Πσράσχου Ανδρ. Κοκκορ-
  δούλη κατοΐκου Σφβας Μαλε
  βυζίου.
  Ό καθ" € δ τό παρόν μου
  καίτοι έπετάγη ο) διά τής ύ-
  πό χρονολ. 10 ΊανουαρΙου
  1939 άπλής έπιταγής μου, ώς
  δεΐκνυται έκ τοθ ύπ' άριθμ.
  5151 έπιδοτηρΐου, τοϋ παρά
  τ{) περιφερίίσ τοθ Πρωτοδι-
  κβΐου εΗρακλεΙου Δικ. Κλητή
  ρος Νικ. Λασηθιωτάκη, ϊνα
  δυνάμει κσΐ πρός εκτέλεσιν
  τής ύπ' αριθ. 1494 τοθ 1938
  οριστικάς καί προσωρινώς κε·
  κηρυγμένης εκτελεστής απο¬
  φάσεως τοθ Είρηνοδικεΐου Ή
  ρακλεΐου, νομίμως περιβεβλη-
  μένης τόν έκτελεστήριον τύ¬
  πον, καταβάλη πρός με μέχρι
  τής έπιταγής ταύτης δραχ.
  4 517 50 έντόκως ϊκτοτε με¬
  ρίς έξοφλήσβως καί β) διά
  ■ής υπό χρονολ. 3 ΜαΙΌυ
  1939 κατασχειηρΐου τοιαύτης
  ώς δεΐκνυται έκ τοθ όττ' αριθ.
  4346 άποδεικτικοθ έπιδόσεως
  τοθ παρά τ{} Γπεριφερεΐα τοθ
  Πρωτοδικεΐου Ηρακλείου Δικ.
  Κλητήρος Δημ. Άνδριανάκη,
  ίνα δυνάμει καί πρός έκτέλε
  σιν τής αθτής ώς άνω αποφά¬
  σεως καταβάλη προσθέτως
  πρός με μέχρι τής έπιτσγής
  ταύτης ετέρας δρ. 316 έντό¬
  κως έκτοτε μέχρις έξοφλήσε·
  ως. έν τούτοις ουδέν ούτος
  μέχρι σήμερον κατέβαλε
  πρός με.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ ποσοΟ
  των άνω έπιταγών έκ δραχ.
  4517.50! Ι ί ι> 4 833 50 των
  άπά των άνω έπιταγών νο-
  μΐμων τόκων αυτών πλπν τοθ
  κονδυλΐου των τόκων—καΐ
  των συμβησομένων έξόδων έκ
  τελέσεως, έκτίθημιείςδημόσιον
  αναγκαστικόν πλειστηριααμόν
  τά (3)32) τρΐα τριακοστά δευ¬
  τέρα έξ άδιανεμήτου, τα είς
  τόν όφειλέτην μου τοθτον άνή
  κάντα, των ακολούθων άκινή-
  των κτημάτων κειμένων είς
  την κτηματικήν περιφέρειαν
  τοϋ χωρίου Σΐββας ΜαλεβυζΙ
  ου, τοθ τέως Δήμου Δαφνων
  τής ΕΙρηνοδικειακής περιφερεΐ
  άς Ηρακλείου, ήτοι 1) Οικίας
  κειμένης έντός τοθ χωρίουΣΐβ
  βας αποτελούμενης άπό κου¬
  ζίναν, πόρτεγον, καί έσωτερι
  κήν αποθήκην μέάνώγειον καί
  μικράν αύλήν, συνορ. κιήμασι
  κληρονόμων Βασ. Σπανακά
  κη, κληοονόμων Γ. Χρονάκη
  δρόμφ καί άμπέλω κληρονό¬
  μων Γ. Σταματάκη, 2) Άμτιέ
  λου κειμένης είς θέσιν,ΒΙγλαις
  ή μπουλιανά ί) γιοργαντζί
  να εκτάσεως 20 έργατων ή 6
  στρεμμάτων, μέ 20 περίπου έ-1
  λαιόδενδρα καί 5—6 άγρΐας'
  εΐδους τακτα κσΐ κοτσιφάλι, ι
  συνορ. κτήμασιν Έμμ. θαλασ
  σινάκη, Νικ. Λαμπράκη έκ δύο
  μερών καί δρόμφ άγροτικώ
  Ό δημαρχών Ηρακλείου
  Διακηρύττει 8τι,
  Έπαναλαμβανεται ή δημοπρα-
  σία διά την ενοικίασιν διά τδ
  οικονομικόν έτος 1939—40 τοθ
  δημοτικοθ φόρου επί των παραγο
  μέν ών έν τώ Δήμφ άμπελουργι-
  χών προϊίνΐων ήτοι σταφίδος οουλ
  τανίνας, ταχτα' καί λιάτιχης χαί
  αταφυλών ίν γένει (ιπιτραπεζίων
  καί πρδς οίνοποίησιν) συμφώνως
  πρδς τδ άρθρον 318 τοθ χώδικος
  τής Δημοτικάς Νομοθεσίας.
  Ή δημοπρασ!α θά διεξαχθή είς
  τδ Δημοτικόν Κατάστημα ενώπιον
  τής Δημαρχιακής Έπιτροπής την
  προσέχη Δευτέραν 3ην Ιουλίου
  1939 καί ώραν 11—12 π. μ.
  Οί σχετικοί δροι ενοικιάσεως
  ευρίσκονται είς την οικονομικήν
  Υπηρεσίαν τοθ Δήμου ίνθα δύ¬
  νανται οί βουλόμενοι νά λάβωσιν
  γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω % 28 Ίουνίου
  1939
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου
  Μιχαήλ Κκσιμάτης
  3) ΠεριβολΙου κειμένου είς θε
  σιν«Κάτω ιτερβόλια»έκτάσεως
  ημίσεως (1)2) στρέμματος, μέ
  τινάς ροιάς, λεμονέας, δύο
  καρυδέας, καί τινάς πορτο
  καλέας, συνορ. κτήμασι κληοο
  νόμων Θεονύμφης χήρας Κ.
  Φαϊτάκη, Έμμ. Θαλασσινάκη,
  ποταμώ κσΐ δρόμω. 4) Άλω-
  νοχωράφου κειμένου είς θέσιν
  Ποτιστικά παρά τόν ένορια-
  κόν ναόν τοθ χωρίου ΣΙββας
  εκτάσεως 3 στρεμμάτων μέ ά·
  λωνι, καζάνι καί συνεχομένου
  περιβολίου εκτάσεως 1 στρέμ
  ματος περιέχοντος 15 έλαΐας,
  μίαν συκήν, συνορευομένου
  τοθ δλου κτήματος κτήμασι
  κληρονόμων Μαρίας Β. Σπα¬
  νακάκη, Κωνστ. Βλαχάκη καί
  δρόμφ έ* δύο μερών καί 5)
  Άμπελου εϊδους_σουλτανΙ κει
  μένη; είς θέσιν Ξυδδ τό ρυά
  κι εκτάσεως ενός στρέμματος
  συνορ. κτήμασι κληρονόμων
  Θβονύμφης χήρας Κ. Φαϊτάκη,
  έκ δύο μερών κληοονόμων Γ.
  Βλαχάκη καί δρόμω.
  Ό πλειστηριασμός των κτη
  μάτων τούτων γενησεται την
  13ην Αύγούστου 1939 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. ενώπιον τοθ έν Άγίω
  Μορώνι έδρευοντος συμβολαι
  ογράφου Ηρακλείου κ, Έμμ.
  Καλυτεράκη ΐ τούτου κωλυο-
  μένου ενώπιον τοθ νομΐμου
  αϋτοθ άναπληρωτοθ καί έν
  τώ έν Αγ. Μύρωνι κειμένφ
  δημοσΐω γραφείω τού, δπου
  καί ότε καλοθνται οί πλειοδο
  τήσοντες.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα,'
  δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά
  τής ενταύθα εκδιδομένης εφη¬
  μερίδος «Ανάρθωσις».
  Έν Ηρακλείω τβ 24η. Ίου
  νΐου 1939.
  Ό έπισπεύδων καί παραγ·
  γέλλων δικηγόρος.
  Μιχ. 'Α. Νκνκββ«Νηβ
  Ι Τό προγραμμα της έκδρομης
  Ι τού σωματείοο Έπιπλοποιών Ή·
  ρακλίίου μββαύριον Κυριακην
  2αν Ιουλίου 1939. είς Γπυριύιβινβ
  ϊχει ώς έξη; Συγκέντρωσις έκ-
  ίρομιων επί της οδοΰ 1821 (Χ·
  ϊτάν Όγλβδ) την 5ην πρωϊνήν.
  , Έκκίνησΐί 5 30' ακριβώς. Στ«9-
  μευβις κ»1 άποβίβασις είς χωρί
  όν Ξυδά Πεδιάδος. 'Αναχώρη
  αίς διά Σπυριδιανό την 8ην πρω
  ΐνην (πϊζοιτορία ακριβώς ενός τ< τάρτου, 15) Πρέγευμα κ»1 γεύμ« έξ ϋίων. 'Ανάβάσις (προαιρ·τική) επί των έρειπίων τής άρχαίας Ι Λήτοο. 'Αναχώρησις έκ Σπυριδι «νού την +ην απογευματινήν καί έπιστροφη είς Ευδά, εκείθεν δέ είς Καστέλλι Πεδιάδος δι' αύτο κινήτνν. 'Αναχώρησις έκ Καοτελ· λίβυ την 8ην εσπερινήν ακριβώς. | Τιμή Εΐβιτηρίου δραχμαΐ 55 Είσι τήρια θά έκδΐδωνται καρά των Ι κ Η Κκν)νου Παπαδάκη, 'Ανδρί ου Σαριδάκη, Σωκράτους Σπα γουλίύη, ΓεωργΙου Μινιδιαιτη, Έμμ, Φραγχιαδάκη κ«1 Γεωρ γ ί (ου Παπαχατζχκη. —Αί έφειλαί των συνταξιοΰ* Χ»ν. Κατ' αρμοδίας πληρβφβρίας «Ι όφειλαΐ των συνταξιοώχων πρός τί Μβτοχικον Ταμείον στρατβϋ θά άβςραλισθοΰν είς άσφαλιβτι χον οργανισμόν ωστ* έν περιπτώ σει θανάτου τοΰ συντα£ιούχου ή οφείλη αυτού νά μη βαρύνη την οϊκογβνίΐάν τού άλλά νά καταβάλλεται είς τό ΜετοχΐΝόν Ταμβΐον άιτό τόν άσφαλιστικόν οργανισμόν. —Αί είσιτήριοι έξετάσεις είς τό προγυμνάσιον Πόμκηας. ΑΙ βΐβιτήριοι έξϊτάαβις των ά- ποφοίτων Δ' Δημοτικοΰ θά γίνω σιν αίς τό προγυμναβιον ι Πομπι.ι άς δι' άρρενας χαΐ θήλεις μαβη τάς 1—5 Ιουλίου η κβτά τόν Χβ- ΐττΐμβριβν. ΟΙ άιτοφοιτοι τής «' καί οτ' τάξεως τοϋ δημοτικοΰ θά όποβτώσιν έξετάαεις διά την β' τάξιν τοθ ηρογυμναβίου Κβτά ίόν Σεπτέμβριον. —Δά τραύματα. Υπό τοθ σταθμοϋ χωροφυλα κης Άαή Γωνιάς αυναληφβη 6 Ιωσήφ Γύπβρης χατηγορουμβνβς διά τρκυματιομόν όμοχωρίου τιυ. —Έμπρηαμός 6$ άμελβίας. Υπό τοθ Στβθμοΰ ΧΜρβφιιλβι κης Μοιργαριτών συνΐληφβη β Μιχ. Γ. Λεμπιδάκης έξ "Ανω Μ ε τοχίων Ρεθύμνης κατηγορούμενο; —Διανυκτερεύοντα φαρμα- κεΤ«. Σημερον 30ην Ίουνίου βίλουν διανυκτερενβη τά φαρμβκεΐα Ι¬ ωάννου Λογιάδη καί Σωκράτβυς Χανιωτάκη. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΕΑΡΗ ΟΑΟΣ5 ΑβΗΝΛΧβ Πλησίον Χταθ. Μονκβτηράχι Παρέχη παα«ν ηληρβφβρί- αν Α διευκβλυνσιν Ιατρικην φΰβεοις, είς τούς είς Άβηνβις μεταρ*ίνβντ«ς λοβενεΐς συμ· ηβλίτβΐς τβ». ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΛΙΣΙΑΝ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρα>Τα Παρασκευής
  30 Ίουνίου 1939
  12Π Ώρα
  ΧΟΕΣ
  ΑΙ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑΙ ΡΟΗΟΝ
  ΚΑΙΜΠΟΝΟΝ ΕΙΣ ΜΑΗΤΖΟΥΡ/ΑΗ
  ΑΓΝΟΣΤΟΣ Η ΕΚ ΒΑΣΙΣ
  ΤΟΝ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙ! 2
  ΑΘΗΝΑΙ 39 Ίουνίου (τού άντχ·
  ττοχριτθύ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ τού
  έξωτερΐΜοΰ ότι έπανελήφθησαν 2«ειβμα·
  τώΒεις άερομαχίαι μεταξύ Ρώασων καί
  Ίαπώνων υπέρ την ΛΙαντζουρέαν.
  Διά την έκβασιν των άερομαχιών
  τούτων καί των έν γένει συμπλοκών αϊ·
  τίνες φαίνεται πιθανόν ότι έγενιχεύθηιχν
  είς τα ρωσσομαντζουριανα σύνορα δέ*
  ύπάρχουν μέχρι τής βτιγμής θετικαί
  πληροφορίαι.
  ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑΙ ΠΑΛΙΝ
  «111 ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜ4
  ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΑΝΤ2ΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Ίουνίου (τού άντα-
  ποκρετού μας.) — Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ τού έξωτερικού άγγέλλουν ότι
  εκφράζονται σοβαρώτατον πάλιν άνησυ·
  χίαι διά τό ζήτημα τού Δάντσιγκ. οί
  Γερμανοί συνεχίζουν την αποστολήν έκεϊ
  ατρατού καί πολεμικοΰ ύλικού, γεγονό;
  τό οποίον χαρακτηρίζεται ώς προφανής
  πλίον πρόκλησις εναντίον τής Πολωνί·
  2ΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙ0Ν ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΜηΑΥΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τοο άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Πρός τόν έν Φλω¬
  ρεντία ευρισκόμενον μετά τής Α. Μ.
  τού Βασιλέως, Διάδοχον Παύλον. έορ
  τάζοντα σήμερον, ό πρωθυπουργός κ.Ί.
  Μεταξάς απέστειλε Θερμόν συγχαρηχή
  ριον τηλεγράφημα.
  Ή σήμασία τού Δάντσιγκ
  διά την Πολωνίαν καί την Αγγλίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηοεσΐα). — Όλόκληρος ό
  γσλλικός τύπος Θέτει σή
  μερον τα έρώτημα: ΤΙ συμ-
  βαίνει είς Δάντσιγκ; Ό γερ
  μ,ανικός τύπος, γράφει, αγ¬
  γέλλει ότι άποστέλλωνται είς
  Δάντσιγκ 2 000 Γ&ρμανοί διά
  την ύπ' αυτών έκγύμνασιν
  των έλευθέρων σωμάτων τής
  πόλεως Ίνα εύρεθοθν ταυτα
  βτοιμα πρός αντιμετώπισιν
  πραξικοπήματος έκ μέρους
  τής Πολωνίας.
  Ή εφημερίς «Όρντρ» γρά·
  φεΐ τα εξής:
  «Τό ζήτημα έχει τεθή ή5η.
  Εάν ή Πολωνία ήττηθί) είς τό
  Δάντσιγκ είνε χαμένη. Αν¬
  τιθέτως ή ΓερμανΙα θά γίνη
  κυρΐα δλων των κρατΛν τα
  όιτοϊα άνθίσταντσι είς αυτήν
  σήμερον. Ή δέ Αγγλία κσΐ
  ή Γαλλία θ' άφοπλισθοθν κσί
  θ' άναμένουν τάς διαταγάς
  της...
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Όάγγλικος τύπος
  αγγέλλει σήμεραν δτι ή Αγ
  γλία απεφάσισε νά δεχθή
  τάς ρωσσικάς άπόψεις διά νά
  καταστή δυνατή ή σύναψ ς
  συμφωνίας.
  Τα «Νέα Χρονικά»τά όποϊα
  θεωροϋνται ώς άντιπροσωπεύ
  οντα την επίσημον αγγλικήν
  γνώμην γράφουν:
  «Έν τούτοις ,ή Αγγλία δι-
  στάζει άκόμη δσον άφοοα τάς
  έγγυήσεις πρός τα Βστλτικά
  κράτη. Ό κ. Μολότωφ δμως
  έπιμένει πολύ επί τοΟ σημείου
  τούτου».
  ΡΩΜΗ 29 Ίουνίου (ίδ. 6πη
  ρεσ(α).—Σήμερον την πρωΐαν
  έξέπνευσεν ή αδεία πσρααο
  νής είς τούς λιμένας τοϋ Χοϋ
  Τσόου καί Χουάν Τσόου (;)
  Όλοι οί ξένοι οί εύρισ<όαε νοι είς ΧοΟ Τσόου έττεβιβά σθησαν τώνπλοίων των εύρι σκομένων έκεΐ ώς έπικειμένων πολεμικών έΐτιχειρήσεων είς αμφοτέρας τάς περιοχάς. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίουνίου (ίδ. ύπηοεσία).— Έλάχιστα σχό λ'α άφΐερώνουν αί γαλλικαί έφημερ!δες είς τάς άγγλοϊατ πωνικάς συνομιλΐας τοΟ Τό !κιο. Ή «Έποχή» γράφει: «Διατί ή Ίαπωνία θεωρεΐ προώρους τάς διαηραγματεύ σεις; Διά νά κερδίση καιρόν ή διά νά προετοιμάσπ προτά σεις αί οποίαι θά είναι άπα ράδεκτοι υπό τής Αγγλίας; ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 ΊσυνΙου ((δ. ύπηρεσία).— Ό έν Τιέν —Τσΐν άνσπληοωτής τοΟ "Αγ γλου πρεσβευτοΟ καί ό έν τή Ιδία πόλει πρεσβευτής τής ΊαπωνΙας ανεχώρησαν διά τό Τόκιο Ίνα παραστοθν είς τάς άγγλοϊαπωνικάς δι απραγματεύσεις. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ίουνίου (ίδ. ύττηρεσία) — Ενώπιον 50 000 θεατών έν Ν. Ύόρκη ό Τζόε Λούϊς εξήλθε νικητής είς μέ γαν παλαιστικόνάγώνα διατη ρήσας τόν τίτλον τοΟ πρω τοπυγμάχ-ου τοΟ κόσμσυ κα τηγορίας βατρέων βαρων. 30 Πρωϊνή Ό Χίτλερ έλττίζεταιότι δα μεταβάλη άπόφεις είς τό ζήτημα τοϋ Δάντσιγκ. ΕΞΑΙΡΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΒΑΙΙΛΙΚΟΥ ΒΕΑΤΡΟΥ ΕΜ ΤίΡΜΑΗΙΑ ΑΘΗΝΑΙ »9 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας). — Καθ" τηλεγραφείται έχ Φραγκφθύρτης συνεχίζονται βνθουσιώ δή σχόλια τού γερμανιχού τύηου διά την θριαμβευτικήν επιτυχίαν έ*εϊ τού θιάσου τού βααιλικού μας Θεάτρου. ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙ Α ΤΑΣ ΕΚΗΑΙΛΕΥΤΙΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Υπό τού Ύηουργεί ου τής Ηαιδείας απεστάλη πρός τάς έ πιθεωρήσεις τής έκηαιδεύσεως εγ*ύ· κλιος διά τής οποίας δίδονται οδηγίαι διά την εφαρμογήν των νέων μεταρρυθ μίσεων τού έκπαιδευτικού συστήματος. Ο ΠΡΙΙΒΥΟ0ΥΡΓ9Σ ΕΠΕΒΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟΥ 'ΑΒΕΡΟΦ' ΑΘΗΝΑΙ »9 Ίουνίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς έπεβιβάσθη χαί πάλιν σή μερον τού «Αβέρωφ» 'ινα παρακολου θήση την τελευταίαν φάσιν των γυμνασί ών τού βτύλου, μέλλοντος νά εκτελέση ήδη άαΜήσεις πυρών. Ο ΚΑΙΡΟΪ ΜΕΤΕβΑΗΘΗ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΒΡΟΧΕΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).—Εςς την ήηειρωτιχήν, Έλλάδχ άπό τής χθές ό καιρός μετε βλήθη είς βροιερόν. Αί θερμοκρααίο/ι* πίπτουν σχεδόν καθ' όλην την λάδα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίουνίου (ίδ, δ α).—,/Ο Γάλλος δπουργός των Εξωτερικών κ. Μπσννέ εδέ¬ χθη σήμερον τ,ήν προ)ί*ν τόν στρατάρχην χ. Πεταίν πρεσβευτήν ώ; γνωστόν έν Ισπανία καί τόν "Ελληνα πρεσβευτήν κ. Πολίτη λ ΤΟΚΙΟ 29 Ίουνίου (Ζδ. δπηοε σία) —Ό έπιτετραμμίνο; των Σί βιέτ ανήγγειλεν σήίΐερον εί; τόν Υπουργόν των Εξωτερικών τή; Ίχπωνία; δτι θά εγκαταλείψη την θέσιν τίυ την 30?)νΊουλίουμετα«λη θεί; δπο τή; σοβιετιχή; κυβερνή σεως. Έϊήλωσε συγχρόνως δτι 0ά άντικατασταθη" δπό τοθ α.' γραμ ματέω; τήςέν Τόκιο σοβιετιχή; πρε σβεία;. Τό πρακτορείον «Ντομέϊ» εί; σχετικόν ανακοινωθέν τονίζει οΈι είναι «ϊγνωςΐΐοι οί λόγοι ο ί είνε; προεκάλεσαν την άνά<λησιν τοθ Ρώσσου πρεσβευτοΟ. Πάντως κοί- νεται σχετιζομένη μέ την έσωτΐ ρικήν πολιτικήν χαί την άκατα- σΐασίαν τ;«ς δπάρχει εσχάτως εί; την Ρωσσίαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίουνίου (ίδ. δ πηρεσία). — Κατ' είδήσεις έκ Μό σχα; τα στρατιωτικά γυμνάσια τα όΐτοΓα θά γίνουν τόν προσέχη Σε πτέμβριον θά έπεχταθοθν εί; δλην την περιοχήν των συνόρων ή'τι; χρχο^η άπό τό Λένιγκραντ γει τονεύει με τα; Βαλτιχά; χώρα; Χχραχτη^ιατιχή δέον νά θεωρή ται ή λεπτομέρεια, δεδομένου δτι τοθδε τα ρωσσιχα γυμνά Ι σία έξετελεθνχο είς τα αί>νορ% Ριυ'ψιν αλλου συμφώνου επί νέων
  Ιμανία; καί ΙΙβλωνίας. Ιβάσεων. Ή αγγλικη άπάντη
  ΡΩΜΗ 29 Ίουνίου ([*>. ύτη σις έγινε μέ δυσμένειαν δέ
  ρεσΐα).— Κατ' είδήσεις έκ Σό¬
  φιας μεγάλη θύελλα ίκρα·
  γεΐσα είς όοεινήν περιοχήν
  τής Βουλγαοίας προεκάλεσβ
  πλήμμυραν ηας παρέσυοε καί
  κατέστοεψε περΐ τάς 150 οίκί
  άς μιας πόλεως τής περιο
  χής ταύτης. Μέχρι τής σπγ
  μής άνεσύρθησαν 16 πτώματα.
  Οί άπολεσθέντες άνέρχονται
  είς 50
  ΒλΡΣΟΒΙΑ 29 Ίουνίου (16.
  ύπηρεσία).— Κατηρτίσθη νέον
  εμπορικόν
  σύμφωνον
  πσλωνοτουρκικόν
  τό οποίον υπο·
  γράφεταιέντός όλΐγωνήμερών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ίουνίου ((δ.
  ύ.τηοεσία).-
  βουλευτής
  ΕΓς Ίρλανδός
  προέβη είς δηλώ
  σεις τονίσας την 0εβ-ϊΐότητά
  τού δτι άν συμββ επίθεσις
  εναντίον τής Αγγλίας ουδέ¬
  να απολύτως κράτος θά ήρχε
  το είς βοήθειαν της (;).
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίουνίου (ίδ. ύ
  πηρεσία).— Χθές τό εσπέρας
  αγγλικη κυβέρνησις άαηύθυ
  νέ την απάντησιν της είς την
  Γερμανίαν κατόπιν τής κα·
  ταγγελίας ώς γνωστόν τελευ
  ταίως τοΟ άγγλογερμανικοθ
  ναυτικοθ συμφώνου. Είς την
  απάντησιν της ή Αγγλία προ
  κτή είς τούς γβρμανικούς κύ
  κλους.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 ΊουνΙου (ίδ.
  ύπηοεσία).—Πολλά σχόλια ά
  φιερώνουν αί αγγλικαί έφηαε
  ρΐδες διά τούς προσφάτους
  λόγους των κ, κ. Νταλαντιέ
  καί Τσώρτσιλ. Συγκεκριμένως
  διά τόν λόγον τοΟ κ. ΤσΛρ
  τσιλ, γράφουν:
  Ίσως συντελέσΓ) ούτος είς
  τό νά μβταπεισθή ό Χίτλερ
  προιοθ είνε πλέον πολύ άργά.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 29 Ίουνίου (ίδ.
  ύπηοεσία).— Σήμερον την με
  σημβρίαν ό πρόεδρος τί}ς πό
  λωνικής δημοκρατίας έξεφώνη
  σε λόγον έπ' εύ<αιρ(α των έ ορτών τής θαλάσσης άναφερ θείς κυρΐως είς την σημασί αν τοΟ Δάντσιγκ διά τα πό λωνικά συμφέροντα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ίίυνίου (?δ. δ- πηρεσία).— Κατ' ΐίδήσεις έχ Τό χιο αί άγγλοϊαπωνιχαί διαπραγ ματιύσεις άρχονιαι την ηροα$χη Δευτέραν, ΜΟΣΧΑ 29 Ίουνίου (?δ. δπη ρεσία).—Δεκαπίνΐι ίαπωνιχά άε· ροπλάνα διήλθεν τα μαντζουρΐανά σύνορα χαί έρριψαν βόμβχς επί τοθ ρώσσικου έϊάφου; Καταδιωκί μενά επέστρεψεν είς ΜχντζουρΙαν. ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ Ο ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΟΤΙ ΕΛΑΒΕ 111 ΤΕΡΜΙΗΙΚΟΝ ΜΙΜΜ ΑΘΗΝ %.! 29 Ίουνίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Κατά "'τά έκ Παρι· σίων τηλεγραφή «.ατα ό Γάλλος πρωθυ· πουργό; κ. Νταλαντιέ ανεκοίνωσεν είς, συνελθαάβ— ν έκεΐ έ'κτακτον μυσΐΐκήν ού σκέψιν ότι έτοιμάζειαι δράσις τού Ι*άϊχ είς τό Δάντβιγκ. Περί τής επικειμένης δράσεώς των Γερμανών είς την περιοχήν το5 έπιμά χου λιμένος, ό κ. Ι¥ταλαντιέ ετόνισεν ό« ϊχει θετικάς πληροφορίας μή έπιδε χθ[λίνας άμφισβήΐηιιν. ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Ϊ0Ν ΚΙΗ 0Π0Χ ΤΟΥ ΡΑΠ ΕΙΣ Τ0 ΔΛΝΤΣίΓΚ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τού «ντα- ποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Λον- δίνΐιυ καί Παρισίων ιάναφέρουν ότι ή Γαλλία καί ή Αγγλία έλαβον προλη π.ικά μέτρα εναντίον πάση; κινήσεως τού Ράϊχ είς τό Δάντσιγκ. Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ Β!Α ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΑΜΕΣΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗ! ΣΥΜΜΑΧΟΝΤ1Ν τείνει νά διεξαγάγουν δια- [Δόϊ μόνον κατερρίφθησαν ύηά των πραγματεύσεις διά την σύνα μογγολιχών πολυβόλων. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ Διά πράξεως τοθ ύφυπουρ- γοΰ κ. Σπέντσα μετατίθενται οί δημοϋιδάσκαλοιΚ. Τριαντα φυλίδης είς τό 5ον δημοτικόν σχολείον Ηρακλείου καί ΣταΟ ρος Πινακουλάκης είς τό ΙΟον δημοτικόν σχολείον τής περι φερείας Ηρακλείου. Μετατίθενται έπΐσης οί Κρή τες διδασκάλου Βαρδάκη Όλ γα είς Κοτσελιοϋ Ιωαννίνων, Λαμπράκης Ιωάννης είς Κα στανοθλαν Αγρινίου, Κωστου ράκη Δέσποινα είς Α' Χσνί ών, Γιαννακάκη; Δημ. είς τό Β' Άσβεστοχωρίου Θεσσαλο νίκης καί Σταματάκη Έλπινί κη είς 'Εκανωχώριον . Β' Χά ν(ων. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ Ε. Ο. Ν. τής Ε.Ο.Ν. Ελλάδος προ εκηρύχθησαν παγχρήααι άθλητι χοί άγώνες ένιργηθησόμενοι έν Χανίοις την Ιϋψ προσεχούς μη¬ νός Ιουλίου. ΑΝΑΦΛΕΞΙΣ ΑΪΤΟΚΙΝΗΤΟΥϋ Κατ' είδήσεις Ιχ Χανίων προ χθές άνεφλέγη χαέν τελείως τό έχτελοθν την συγκοινωνίαν Άλμυ ρίδας—Χανίων λεωφορείον. '&( καύματα υπέστη μία έπιβάτΐς τή; οποίας χατεστρίφηΐαν χαί αί ά ποσχβυαί. Ό ίδ/,γάς βίμα τή ανα· φλίξα τοθ αύτοκΐνήτου ετράπη είς φυγήν, μή συλληφθείς ίίσίτι. ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΙ ! ΤΟΝΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ Κατά πληροφορίας παρασχε- θείσας αρμοδίως, δ χ. δπουργός τής Εργασίας άπησχολήθη μέ την κατάστασιν των επαγγελμχ- τικών καί βιοτίχνιχών Έπιμελτ;· τηρίων τής χώρας, την έν γένει αυτών οργάνωσιν χαί την απο¬ στολήν των. Έ< τής έξετάσεως τή; δργανωτικής αυτών καταστά σεως διεπίστωσε την ανάγκην τής καλυτέρα; αύ:ών λειτουργί- ας, ώ; όργάνων έριύ/ης χαί με- λέτη; των προβλημάτων, πνύ ένδιαφέρουν τού; έπαγγελματι'α; καί βιοτέχνα;, άλλά καί ώ; τοΐτΐ κων συνϊέσμων, δυναμίνω/ νά έ- ξυΐιηρετήαουν κατά τρίπον στα- θερόν την επαγγελματικήν καί διοτεχνιχήν υπόθεσιν, χαθώ; χαί τού; όπό τοθ ίσχύοντο; νόμου προ βλεπομένου; σχοπου;. Διά την καλυτίραν λειτουργί¬ αν των Έπαγγελματιχών χαί Βίοτεχνικών Έτιμελψηίίων καί την γενιχωτέραν ανύψωσιν των όργανιαμών των, απεφάσισε την σύγκλισιν συνδιααχίψεω; δλων των προεδρείων ή έχπροσώΐκον των Έπαγγελματιχών χαί Β:ο τεχνιχων Έπιμελη'ηρίων τής χώρας διά την 17«ν Ιουλίου εί; 'Αβήνας. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ Ή επί τής διατίμησεως τοθ άρτου έιτιτροπή καθώρισε γθές τάς νέας τιμάς των άλεύ >ων καί τοθ δίρτου ώς" έζ?)ς:'
  Αλευρα λβυκα'-δρχ.- 1θ 15 50
  .«ιτυρόθχα 9
  ρχ ^
  ίρτος λευκός δρχ· 9.70, πιτυ
  >αΟχος 8.20,
  1315
  ΤΑ ΜΕ:ΤΡΑ *
  ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
  Υπό τοθ ύπουργείου των Έσω
  τιριχών διετάχθησαν οί έπόΐτται
  άγροφυλαχής δπως εί; εφαρμογήν
  των διατάξεως τοθ νόμου περί
  προστασίας τή; μελισσοχομίας,
  προβούν ούΐ:οί άμίσω; είς την τρο
  ποποίησιν των σχετικών άγρο·
  νομικών διαταγών, είς τρόπον
  ώΐΐε νά επιτραπή ή τοποθέτησι;
  των μελισσίων είς απόστασιν μό¬
  νον είχοσιπέντΐ μίτρων άπό των
  δημοσίαν όδων.
  ΤΑ ΔΙΤΑΞΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
  Το δπίυργεϊον τή; Πχιδείας, ά
  φορμήν λαμβάνον έχ δημοσιευ
  θείση; άνοκριβίϋς είδήσιωτ, χαθ'
  ■ί* τα προβλεπόμενα νά £δρυθο3ν
  διτάξια Λύκεια θ' άρχΐοουν λει
  τουργοθντα άηό τοθ αχολικί3 έ
  τού; 1943—44,ανεκοίνωσεν δτι τα
  έν λόγω Λυ<εια θά λειτουργήσβυν άπό τοθ σχολιχοθ ϊτου; 1942— 43. Εί; χχϋιχ θά βίσ*χθοΟν Λ μαθηταί, οί μέλλοντες ν' άποφοι- τήίουν των νέου τύπου έξαταξίωι* Γυμνασίων, τα όποΐχ θά Ιχουν, πρό τοθ έΐοιις έχείνου όλοχλη ρωθή. Η. ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ Ό ύφυπουργός τής Άγορα νομίας έκοινοποίηοε πρός τάς άγορανομικάς αρχάς τοθ Κρά- τους εγκύκλιον διά τής οποί¬ ας έντέλλεταιδΐτως αυται προ- Ροϋί» είς έμπερισΐατωμένην μ^λέ|την τοθ ζητήματος τής τι- ψς ϊοθ πάγου έν πνεύματι προστασΐας τοθ καταναλωτι· θ ΚοινοΟ, ΑΘΙΙΝΑ.Ι 99 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι καθ* α γράφουν αί γαλλι καί εφημερίδες ♦) Γ«λλί*βι χάΙ ή Αγ γλία θά έπέμβουν είς περίπτωσιν δρά σεως τής Γερμανίας είς τό Δάνταιγ*. Αί εφημερίοες τονίζουν ότι ή βοή· θεια αυτή των δύο Δυτικών Δυνάμεων πρό; την Πολωνίαν Θά είναι άμεσος συνεπεία, τού πραξικοπήματος είς τό ό ποίον τυχόν θά προβή τό Ράϊχ είς την περιοχήν τού έλευθέρου λιμένος. ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΓΑΥΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΒΥΝΟΝΤΑΙΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 99 Ίουνίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).Κατά τα έκ τού έξωτερι κου νεώτεραι τηλεγραφή ι.ατα πολωνικά στρατεύματα κατευθύνονται πρός τόν πολεμικόν λιμένα τής Πολωνίας, την Γδύνιαν. Έπίσης είς τόν ίδιον λιμένα συνεκεντρώθη ό πολωνικός στόλος. Ά φορμή τής αυγκεντρώβεως ταύτης φέρε ζιχ'. έκ Βαραοβίας ό έορτασμός τής έ τής θαλάσσης. Ο ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΣΥΝΗΝΤΗΟΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ! ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ; ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίουνίου (τού άντα ποκριτού μας).— Ώς άναφέρουν φήμαι κυκλοφορούσαι είς τό εξωτερικόν, είς τα σύνορα Γερμανίας καί Ιταλίας ου νηντήθηααν την παρελθούσαν έβδομά δα οί κ. κ. Χίτλερ καί Μουσολίνι. Την είδησιν ταύτην μετοτδίδει ώς 6* σιμον ό ανταποκριτάς των «Τάϊμς» είς την Ρώμην προσθέτων ότι αί ίταλι καί εφημερίδες άπέφυγαν ολόκληρον την παρελθούσαν έβδομάο» νά άναφέρουν τας κινήσεις τού κ. Μουσολίνι, ενφ τουτο γίνεται τακτικά. 70 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίουνίου (τού άντα ποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Βερολί νού τηλεγραφήματα εβδομήκοντα γερμα νικά ύποβρύχια εύρίβκονται είς την Βόρειον θάλασσαν κι*1 την Βλχ^ν Λ, .Η ,