97486

Αριθμός τεύχους

5205

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΈΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 15707
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύΐττου
  έτησία λίραι Β
  ΐξάμηνος 9
  Άμερικής
  ίΐησία δολ, 1Β
  Ιξάμηνος » 8
  Χί
  «ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΪΑΒΒΑΤΒΗ
  1
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1939
  ΐΊΚΥβΐΙΙΟΣ ΣτΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ:
  ΥΠΕΡ ΤΑ ΕΝΔΟΞΑ
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
  Αί κουρασμέναι ψυχαί των λ*ών στρέφουν αυτήν
  την στιγμήν βλέμμ* ανήσυχον, βλέμμ* βέους πρός
  τας κινητοπηιήσεις έκείνων πού άπεργάζονταιι νυχθη·
  μΐρόν τόν όλεθρον τής ανθρωπότητος καί έκείνων
  «ου καταβαλλουν αυνεχή, άγωνιώδη, άπεγνωομένην
  προσπάθειαν δια νά προλάβουν τόν όλεθρον αυτόν
  Το φ&αμ-α τού πολέμου ύψώνετ*ι άπειλητικόν
  πανταχόθεν ενω αι μυριάδες των τάφων πού ήνοί-
  χθησαν δια την ειρήνην των λαών είς ^ας χαράδρας
  τής Ανατολάς, εκ, τα οχυρά τού Βερντέν, είς τάς
  έκτάαεις τής Φλάνδρας καί τού Σόμ, συνταράααον-
  ται ώς άπό σεισμόν φρικαλέας άπογνώσεως.
  Ή εύγενής πνοή τού πολιτισμόν πού υψώθη μετά
  τα έτη τού μεγάλου πολέμου ώς σύμβολον πάρη·
  γορον δια τούς λαούς πού έδεκα,τίσθησαν καί δι' έ-
  κείνους πού κατέβαλον βαρύν φόρον α'ίματος είς τας
  αυ·(κρθύσεις παραφρόνων ίμπ.εαια.λιστών, σβύνει, υπο
  χωρεΐ, τ*έν«β νά έ'κλείψ^.
  Πυκνή νέφωσις έχχυνετυιι υπέρ τούς ορίζοντος
  πού έφώτισαν αί δέσμαι τοθ έκπάγλο^υ φωτός τής εί-
  κοσαετούς είρήνης καί κατακαλύπτει τας ελπίδας
  αΐτινες έξεπήδησαν μετ* την φρικαλεόχηχα τού μεγάλου
  έκείνου πολέμου καί σκοτίζει την όρατότητα τού
  μέλλοντος.
  Άλλ' επάνω «πό την άδιαηίραατον, την τρομώ·
  δή αυτήν νέφωαιν πού καλύπτει την υφήλιον ώς προ·
  άγγελος μιάς νέας συμφοράς, τής συμφοράς πού επ·
  έρχεται ακάθεκτος κατα των πάντων, άναπηδά ώς
  κυρίαρχος κ»1 φεγγοβολούσα ελπίς άΧλα καί ώς 'στή·
  ριγμα των έκπεμπομένων τελευταίων κυμάτων τής
  γαλήνης κ»1 ήσυχίας τού κόσμου, ή ίσχυρα δύναμις
  τής Άλβιόνος.
  Παράδοσις αίώνων, γεγονότα καί άγώνες αίμά-
  των, τίτλοι σφυρηλατηθέντες μέ την σφύραν τού αν¬
  θρωπίνου ίδεώδους επάνω είς τόν άκμονα τής έλευ
  θερίας των λαών, πλάκες ίδανικών πού ένετειχίσθη·
  σαν επάνω είς τόν γρανίτην βράχον των άνθρωπίνων
  δικοε,ίων, την Εταξαν είς την κορυφήν τού ανθρωπί¬
  νου ίδεώδους πού ποτέ δέν έλύγιβε καί ποτέ δέν ήμ·
  βλύνθη άπό την φθοραν τής διαδρομής τού χρόνου.
  Καί την έθεοποίηααν ώς δύναμιν άκαταγώνιστον.
  Καί την έξύψωσαν είς τάς συνειοήσεις των λαών είς
  προστάτιδα καί βοηθόν καί φροορόν καί φύλακα α¬
  κλόνητον των ίδανικών αυτών, πού «ατέλυσαν τας
  δουλείας αίώνων.
  Τα παγκόσμια Γ γεγονότα
  ***
  "Ηδη είς τα Κρητική πελάγη, έκεϊ είς τόν δρμον
  τής Έλούντας, παράπλευρα καί καταντικρύ τού μέ·
  λανος βράχου τής κολάσεως τής Σπιναλόγκας, τόν
  οποίον κάηοτε κατέστησε όλοπόρφυρον τό αιμα των
  άθανάτων μαρτύρων τής Έλληνικής αυτής [γωνίοις,
  των μαρτύρων ήρώων πού ήγωνίζοντο διά την ε¬
  λευθερίαν των, ναυλοχεΐ μέ τα χαλύβδινα στόμια
  των τηλεβόλων της, ώς επιβλητικόν έμβλημα τού
  μεγαλείου τής Άλβιόνος, μία μοϊρα τού Άγγλι-
  κου στόλου.
  Καί υπέρ τα λεύκά ένδοξα σχάφη, πτερυγίζουν
  δικαίως άπό προχθές αί ψυχαί των ήρώων της νή¬
  σου μας, έκείνων πού έπεσαν, έκείνων πού έσφά-
  γησαν, έκείνων πού υπήρξαν τραγικα θύματα των
  ολοκαυτωμάτων των Κρητικών άγώνων. Άλλά καί
  στρέφονται αί διάνοι^ι ημών των έττιζώντων ν αί
  χαιρετίζουν μέ την άγνότητα, πού έμπρέπει την
  ισχυράν φίλην, την κρνταιάν προστάτιδα, την κυ¬
  ρίαρχον των θαλασσών δύναμιν.
  Είς τα σκότη των ώρών τού πνιγηροΰ δια την
  άνθρωπότητοχ παρόντος, καμμιά Κρητική ψυχή δέν
  θά μείνη πού νά μή σκιρτήση, πρό μόνης τής
  άναγγελίας τού κατάπλου των Αγγλικών σκαφών
  είς τα Κρητικα πελάγη.
  Καί τό κθμα τό Ελληνικόν πού θά θωπεύη
  αυτήν την στιγμήν τα Άγγλι*ά πολεμικά^θα &.·
  ποθέτη είς κάθε τού επαφήν καί Οά φέρη άπό ενα ά·
  σπασμόν Κρητικόν, '&** φίλημα ιδικόν μ*ς» πρός
  τόν εύγενή Αγγλικόν λαόν.
  ΤΟ
  ΤΠΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ01Ι0ΤΕΙΝΙΙΙ
  ΟΙ επαγγελματιαι καί οί
  βιοτέχναι;, άποτελοΰν άναμ-1
  φισβητήτως, όπως καί άλλο
  τε κατ' επανάληψιν ετονί¬
  σαμεν, την πλέον συμπαθή
  κοινωνικήν τάξιν. Είναι οί
  ανθρωποι πού έργάζονται ή
  μέραν καί νύκτα όλοχρονί-
  ως, πού μοχθοΰν, πού πασχί
  ζουν, πού δημιουργοΰν καί
  εΐοφέρβυν καί είς τό κράτος
  καί είς την κοινωνίαν. Φί·
  λκργοι καί νβμοταγεΐς, ά-
  φοσιωμένοι είς τα Ιργά των,
  ίχουν ώς πρώτιστον καί
  ύψιστον καθήκον την εργα¬
  σίαν. Δι' αύτό καί δέν κά¬
  μνουν ποτέ τόν πόνον των
  διαδήλωσιν. Δι' αύτό χαί δέν
  ύψώνβυν τόν βτβναγμόν των,
  έν ώρα κακβτυχίας, είς λά-
  βαρον άνταρσίας. ΕΙοφέρουν
  είς τό κράτος, είς τό σύνο¬
  λον, είς την πατρίδα, αίμα,
  χρήμ«, θυσίας, χ«ρ»β ν* άν-
  τιλαμρανωντοιι Τβ χ«9ή*·ν
  ώ; συναλλαγήν.
  Δι' αυτόν ίμως ακριβώς
  τόν λόγον ήσαν χαί τα Βύ
  ματα τοΰ κομματιχβϋ κρά-
  τους. Δι' αύτό καί Ιμεναν
  ερμαια τής τύχης χαί των πε
  ριστάσεων. Δι' αύτό καί έπιέ
  ζβντο πανταχβθεν χαί συνε
  θλίβοντο χαί χατεστρέφοντο
  καί βπάθαιναν μαρασμόν,
  χωρί; νά αίσθανθοϋν ποτέ
  καμμίαν πνοήν προστασίας.
  Διότι τό κομματιχόν κράτο;
  έφήρμοζε μέν τόν παρεμβα·
  τισμον τού οσάκις επρόκειτο
  νά εξυπηρετήση τα Ιδιχά
  τού συμφέροντα ή τούς φί·
  λους των κρατούντων, άφη-
  νεν ίμως απόλυτον ελευθε¬
  ρίαν εί; την διαξαγωγήν των
  ταξιχών άγώνων. Δέν έσχε-
  πτετο ότι άπό τούς αγώνας
  αύτούς μόνον κακόν προήρ·
  χετο. Δέν ίστοχάζετ© Ιτι οί
  άγώνες αύτοι ϊφθειραν τα
  θ#μέλι« κ«ί τάς 9*0*1$ τού
  Διά τού φακοΰ
  ΚΛΕ1ΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 240*
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5205
  Αί,άαχήαίΐς άεραμ»νη(.—"Αγγλοι (μαθηταί τοθ Λονδίνου είς'ωραν άσκήσεων άεραμύνης δια·
  κόατοντες τα μαθήματά των.
  καί ύπέβκαπταν τό όλον κοι¬
  νωνικόν οίχοδόμημα. Δέν
  άντελαμβάνετο, ή δέν ήθε-
  λε ν' αντιληφθή (τι οί επαγ¬
  γελματιαι χαί οί βιοτέχναι
  άποτελοΰν την σπονδυλικήν
  στήλην τοΰ κοινωνικον μας
  όργανισμοϋ, τό βάθρον πού
  έξασφαλίζει την ίσορροπίαν
  τοΰ ίλβυ κρατιχβΰ συγκρο-
  τήματος. Καί οί ήρωε; αύτοί
  της βιοπάλη; εγίνοντο τα θύ·
  ματα τής κρκτική; αθλιότη¬
  τος.
  Εύτυχως, δέν συμβαίνει τό
  Ιδιον καί μέ ,τό σημερινόν
  κράτος. Ή αημερινη κυβέρ
  νησίς, ίφαρμόσασα τόν χρχ
  τικόν παρεμβατισμόν είς ο
  λην την έχταοιν καί εί; ο
  λα; τάς εκδηλώσει; τή; ζω·
  ής τής χώρας, δέν περιωρί
  σΒη εί^τό^ νά απαγορεύση
  τού; ταξικούς αγώνας, άλλ'
  έλαβε χαί μέτρα ρυθμίοεως
  των σχέσεων των πολιτών με
  ταξύ των καί μέ τό Κράτος
  καί μέτρα βελτιώσεως κκί
  προοτασία; δλων των κοινω
  νίκων τάξεων, καί των έρ
  γατιχών χαί των έργοδοτι-
  κών, καί των εύπόρων καί
  των άπέρων καί των πλου
  σίων καί των πτωχών. Καί
  φυσικά περιέβαλε μ έ την
  στοργήν χαί τό ενδιαφέρον
  τη; καί τούς έπαγγελματί
  άς καί βιοτέχνας.
  Ήδη έλαβεν υπέρ αυτών
  πλείστα οσα μέτρα. Καθιέ
  ρωσε τάς κοινωνικάς άσφα
  λίσεις. Εψήφισε τόν νόμον
  περί κορεσμοΰ των έπαγγελ
  μάτων. Έρρύθμιβε τό ζήτη
  μα τή; άποζημιώσεω; των
  άχρηστευομένων συνεπεία
  τή; τεχνική; προόδου χαί
  τή; βιομηχανική; εξελίξεως
  έπαγγελμάτων. Έμερίμνη-
  σε διά την χαλυτέραν όργά
  νωσιν χαί ενίσχυσιν τή; βιο
  τεχνία; χαί έθεσεν έν ολί
  γβι; τάς βάβεις ενός προ
  γράμματος προστασίας των
  έπαγγελματοβιοτεχνών.
  Άλλ' οί έπαγγελματίαι
  καί βιοτέχναι καί λόγω τής
  φύσεως των εργασιών των
  χαί λόγω τή; ιδιαιτέρα; θε
  οεώ; των έν τή κοινωνία καί
  λόγω τής εγχαταλείψεως των
  εί; τό παρελθόν άπό τό χομ
  ματικόν κράτος, εχουν πλή
  8ο; ζητημάτων πού χρήζβυν
  ρυθμίσεω;, όριοτικής καί δι
  καίας. Πρό; τόν σκοπόν δέ
  χύτόν, ή βημερινή Κυβέρνη
  σις απεφάσισε κατ' είσήγησιν
  τού κ. ύφυπουργοΰ τή; έρ
  γασίας νά συγκαλέση ίντός
  τοΰ άρχομένου σήμερον μή
  νό; πανελλήνιον συνέδριον
  των άντιπροαώπων των έπαγ
  γελματοβιοτεχνικων Έπιμε
  λητηρίνν διά νά έξετασθοΰν
  εί; αύτό «λα τα ζητήματά
  των καί νά ληφθούν άποφά
  σεις διά την καλυτέραν καί
  αποτελεσματικωτέραν άντιμε
  τώπισίν των.
  Εί; τό συνέδριον μάλιστα
  αύτό θ' αποφασισθή ώ; εγνώ
  |σθη καί ή τροποποίηοι; τοδ
  πού διέπει τα Έπι-
  μελητήρια κατά τρόπον πού
  νά χαταστοϋν τα Έπιμελη·
  τήρια αύτά όργβνισμοί μελέ-
  της έλων των τοπικών ζητη¬
  μάτων πού άφοροΰν τα μέλη
  των, νά προβκίνουν είς σχε¬
  τικάς είσηγήσει; πρό; την
  κυβέρνησιν πρός ρύθμισιν
  των καί νά έξελιχθοΰν είς
  όργανα άμέσου έπικοινωνίας
  τοΰ έπαγγελματοβιοτεχνικοϋ
  κόσμου μέ τό κράτβς. Διότι
  τό κράτος τό σημερινόν θέ¬
  λει νά στηρίζεται εί; τάς
  συντεχνίας, να έρχεται δι'
  αυτών είς επικοινωνίαν μέ
  τόν λαόν καί δι' αυτών νά
  λαμβάνη γνώσιν ολων των
  ζητημάτων μιάς έκάστης πε¬
  ριφερείας χαί μιάς εκάστη;
  τάξεως τοΰ λαοΰ.
  Τό ουγχαλούμενον επομέ¬
  νας συνεδριον των Έπαγγελ
  μντοβιοτεχνικών Έπιμελη
  τηρίων προσλαμβάνει μεγί
  στην σημασίαν. Καί εύχόμε
  θα νά έχη πλήρη επιτυχίαν
  έπ' άγαθώ των τόσον συμ πά
  θών έπαγγελματιών καί βιο-
  τεχνών.
  Τα διεδνή ζητηματα
  ΑΙ ΑΥΤΙΚΑ1 ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΚΑΒΟΡΙΖΟΥΗ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ίουνΐου ((δ.
  ύπηρεσΐα).—Ό λόγος τόν ο¬
  ποίον εξεφώνησε χθές ό ύ-
  πουργός των Εξωτερικών λόρ
  δος Χάλιφαξ, σχολιάζεται σή
  μερον ευρύτατα άπό τόν τύ¬
  πον καί την κοινήν γνώμην,
  ένεποΐησε δέ αρίστην έντύπω
  σιν καί εγένετο άκουστός μέ
  βαθείαν Ικανοποίησιν άπό ο¬
  λόκληρον τόν Αγγλικόν λαόν.
  Διότι ό λόγος αύτάς, σαφής
  καί κατηγορηματικάς, έξέφρα-
  ζε τα βαθύτερα αίσθήματσ,
  τάς πραγματικάς σκέψεις τοθ
  ΒρεττανικοΟ Έθνους. Καί αί
  έφημερΐδες δημοσιεύουσαι τόν
  λόγον αυτόν είς περΐοπτον θε
  σιν παρατηροθν δτι ό λόρδος
  Χάλιφαξ προσέφερε μεγΐσιην
  υπηρεσίαν δχι μόνον είς την
  Αγγλίαν καί τούς δλλους φί·
  λους τής είρήνης άλλά καί
  πρός έκεΐνους πού διά τής τα
  κτικής των ώθοθν τόν κόσμον
  πρός πόλεμον. Ό λόρδος Χά
  λιφαξ γράφουν αί έφημερΐδες,
  απηύθυνε μίαν σαφή προειδο¬
  ποίησιν την οποίαν ελπίζομεν
  δτι θά έκτιμήσουν δεόντως
  καί κατ' αξίαν οσοι ευρίσκον¬
  το μέχρι σήμερον έν πλάνη,
  οσοι έκ κακής εκτιμήσεως των
  πραγμάτων, παρηννόουν την
  στάσιν καί την πολιτικήν τής
  Μ. Βρεττανίας. Ό λόρδος
  Χάλιφαξ, δέν αφήκε καμμίαν
  αμφιβολίαν καί πρός την θέ¬
  σιν πού λαμβάνει σήμερον
  καί θά λάβη εΙ<· τό μέλλον ή ΑύτοκρατορΙα. Κατά τουτο ό λόγος τού ήλθεν ώς συμπλή ρωμα τοθ τελευταΐου λόγου τοθ Γάλλου πρωθυπουργοό κ. Νταλαντιέ. Καί είς όλοκλήρω σιν των διακηρύξεων αυτών θά έλθη ° λόγος τόν οποίον θά έκφωνήστ) την Κυριακήν ό "Άγγλος πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν. Ή Αγγλία καί ή Γαλλία, δέν άρνούνται ου- τε τώρα καί δέν θ' άρνηθοθν μέχρι τής τελευταίας στιγμής νά έλθουν είς συνεννόησιν μέ τα Κράτη τοθ άξονος επί μι άς βάσεως λογικής καί δικαί άς. Άλλά καί δέν θά έπιτρέ ψουν πλέον παραβιάσεις των διεθνών νομίμων, καταστρα τηγήσεις συνθηκών, ύποτα γήν καί κατάκτησιν λαών έ ξευτελισμόν τοθ ίδεώδους τής ελευθερίας, τής άνεξαρτησίας καί τής ανθρωπίνης άξιοπρε πείας. Δυστυχώς, παρατηροθν αί πλείσται των εφημερίδων, φοΐ νεται δτι μετά είκοσιν έτη άπό τής συνομολογήσεως τής άνα κωχής πού έθεσε τέρμα είς τόν παγκόσμιον πόλεμον, ή ανθρωπότης θά οδηγηθή καί πάλιν είς νέαν σφαγήν. Αί Δυτικαί Δυνάμεις καί οί φΐλοι των, καί φΐλοι τής τάξεως καί τοθ νόμου, δέν θά ήθελαν νά διαταραχθή ή είρήνη· Δέν θ' άρνηθοθν δμως καί νά πολε μήσουν άλλην μίαν άκόμη φο ράν διά την προάσπισιν τοθ ίδεώδους τής ελευθερίας, διά την άμυναν κατά τής βίας καί τής άδικίας. ΔυστυχΔς, έπιλέγουν, φαίνε ται δτι οί κυβερνήται τής'Ιταλί άς καί τής ΓερμανΙας έ'φθα σαν είς τό άπροχώρητον. Καί θά ζηιήσουν διέξοδον διά τοθ πολέμου.Είνε βεβαία τρομερόν ότι θά παρασύρουν τόν κόσμον είς την φρΐκην νέου,πολυμου. Άλλά καί δέν είμποροθν ν άποφύγουν την τραγικήν των μοίραν. Τόσον τό χειρότερον δέ δι' αύτούς άν δέν εΐμπο ροθν νά τό έννοήσουν. Έν τούτοις δ χθεσινάς λόγος τοθ κ. Χάλιφαξ καί ό προχθεσινάς λόγος τοθ κ. Νταλαντιέ ττρέ- πει νά τούς εχουν άπαλλάξει άπό κάθε άπατηλήν σκέψιν, άπό οΐαν&ήποτε παραίσθησιν. Ο άν&ελονοσιακός. Ή ύγειονομική ύπηρεσία Ηρακλείου συνεχΐζει τα μέ¬ τρα της πρός έξάλειψιν των έστιών των άνωφελών κωνώ- πων κσΐ περιορισμόν τής έλο νοσίας. Τό συνεργεϊον τής ύ- γειονομικής υπηρεσίας περιέρ- χεται τάς συνοικίας καί υπο- δεικνύει άνάλογα μέτρα είς τούς Ιδιοκτήτας. Συμβαίνει δ¬ μως πολλάκις οί τελευταΐοι ούτοι είτε άπό καλήν είτε άπό κακήν θέλησιν νά μή συμμορφοθνται. Καί θά Ε- πρεπε ή ενίσχυσις των πρώ· των καί ή νουθεσία ή καί τιμωρΐα των δευτέρων νά μή παραλεΐπεται ή νά χρονΐζτ). Δά νά είνε φυανκά συντονν- σμένος (ό άνθελονσσιακός αγών κατά την εποχήν αυτήν καί τό άποτέλεσμά τού έπωφε λέστερον διά την δημοσίαν υ¬ γείαν. *** Αί ΰπδνομοι. Αυτήν την εποχήν καί είς την πόλιν καί είς τα προά· στεια ώς έγράψαμεν χθές, έπιπολάζουν αί βλάβαι των ύπονόμων. Καί μάλιστα είς μέρη κεντρικά, οπου ύ· πάρχουν καφενεΐα ή ζυθεστια τόρια είς τα δποΐα ή συγ¬ κέντρωσις κόσμου είνε σημαν τική. Είνε άνάγκη λοιπόν νά λαμβάνεται εκάστοτε φροντίς υπό των αρμοδίων όπως οί ύ πόνομοι ούται έπιδιορθώνων ται άμέσως διά νά μή παρου- σιάζουν την γνωστήν άνθυγι- εινήν καί άντιαισθητικήν α¬ σχημίαν, θά ελέγαμεν μάλι- στα δτι θά Ιπρεπε νά ύπάρ χη είδικόν συνεργεϊον τοθ Δήμου πρός συστηματικήν ε¬ πιθεώρησιν των ύπονόμων καί πρόληψιν εκάστοτε των δυ- σωδών των άναθυμιάοεων ά- νά την πόλιν. *** Ή συγκέντρωσις. Άπό αυριον άρχίζει ή συγ¬ κέντρωσις τοθ σίτου τής Μβσ σαρας είς Μοΐρες. Ό θεσμός έπεξετάθη ώς γνωστόν καί είς τόν νομόν μας δπου καί έφαρμόζεται ήδη διά πρώτην φοράν. Καί θά καταδειχθοθν τα εύεργετικά άποτελέσματά τού ευθύς έξ άρχής. Ό σΐ τος θά πληρωθή είς καλάς τιμάς, οί καλλιεργηταί των δημητριακών θά ίκανοποιη· θοθν καί θά συνεχίσουν είς τό μέλλον μέ μεγαλύτερον ζήλον τό έργον των. Έτσι θά ωφεληθή καί ή έθνική οΐ- κονομία γενικώτερον. Καί θά όφείλεται ή ωφελεία αυτή έξ ολοκλήρου είς 4τά εΰστο χά μέτρα τής σημερινάς κυ¬ βερνήσεως. Τό Σανατόριον. Πληροφορίαι έξ Αθηνών άνα φέρουν 8τι ενεκρίθη υπό τοθ ίι πουργείου Προνοίας καί 'Υγιει νής τό σχέδιον καί ή δριστική μελίτη τοθ σανατοοίοι» Ίερουαα λήιι. Ελπίζομεν λοιπόν δτι κ« τόπιν τούτου θ' αρχίση τό συν τομώτ,ερον ή έργααία άνεγέρσε ως τής νέας πτέρυγος χαί άπο περατώσιως τοθ παλαιοθ χτιρίου, ώστε να κατορθωθή ή λειτουργίοι τοθ σανατορίου αΰτοθ, τό ταχύτι ρον. Διότι ή λειτουργία τουάποτ» λείάνάγκην έηείγουσαν, αφοθ χαί είς τόν νομό^ μας, ή φυματίωσις κάμνει θραθσιν δυστυχδς. Καί αυ την την ανάγκην θά φροντίση νά θεραπεύση τό υπουργείον "Υ γιεινής έφόσον την διάγνωαε χαί έφόαον εξεδήλωσε τόσον ένδια φίρον. *** Ζέστη. Είς τούς 41 βαθμούς δπέρ τό μηδέν έφθασεν ή θερμοχρασία είς τα Τρίχχαλα, αγγέλλει δ τηλέγραφος. Έδώ δέν διεχδιχιί ΐύτυχώς ρεχόρ ή ζέστη. Έν τού τοις γίνεται ΐνυπόφορος μέ την συνεχή ίνοδόν της. Καί ό χό σμος πού Ιχει τα μίσα χαί την ευχέρειαν τρίπεται πρός τάς έςο χάς χαί τ' αχρογιάλια 8που ·ί ναι δυνατόν νά ιΰ>η ίλίην
  δροσιαν.
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινόςΐ- Σή
  μεοον τό οΐλμ χάρμα «ΡοζαλΙ»
  μέ τούς Έληνωρ Πάουελ Νελσων
  "Εντυ.
  Την Δευτέραν «Σαράτι 6 Τρο
  μερός» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.
  Σημ "Εκάστην Δευτέραν, Πέμ
  «την καΐ Κυριακήν άπογευματινή
  ώρα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινόθ κινΤ) ιατο-
  γράφος. —Σήμερον τό άριστούργη
  μα· «Χαλ,ύβδινες καοδιές». Δευ¬
  τέρα—Πέμπτη—Σάββατον— Κυρια
  κή ώρα 1 1)2 άπογευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα 1η;ΉουλΙου.
  "Υμνος
  12 25 2ή>α—Έθνΐχός
  —Τμνος Νεολαίας.
  12.30 Έλα»ρό τραγοθδι (δπο
  τής Δίδος Σόνιας Κουρτίδου) καΐ
  μςυσική χοροθ (δ(οκοι).
  13 30 Χρηματιστήριον—Είίή
  σιις:
  13 45 Άττιχές κιθάρις.
  14.10 Είδήθϊΐς— Μετειορολογι-,
  *4ν δ^τίον—Κίνησις αγοραίς Π*ι
  ρβιώς.— Έθνιχός/Υμνος—Ύμνος
  Νεολαίας.
  19 10 Καινούργιις έλληντχές
  ίπιτιιχίε; (δίακοι).
  19 20 Ή ώ?α '<τοΟ ΠαιίιοΟ 19 50 Έμβχτήρια (δίσκοι). 20 Όμιλίί. 20 20 Δημοτικό τραγ&Οδι (δπό τ·ί]ς κ. Νίτσας Μωρέττη— Άνα γνωσταί συνοϊεία λαικών ίργά νων). 20 50 Είδήσει; — Χρηματιστή &ιον—Μετεωρολογικόν δελτίον. 2105 Μικρά ίρχήστρα (δπό την διεύθυνσιν τοθ κ. Γ. Βιτάλη) 21 30 Όμιλία. 21 45 Ρεστταλ βιολονταίλλου (υπο τής δίδος Λήδας Κουρεύκλη) 22.15 ΝιικτεριναΙ είδήσεις. 22.30 Έλαφρά μουσική 23.15 Μουσική χοροθ (δίσκοι) 0 20 Τελευταίαι είδήσεις. Ο 30 Έλαφρό έλληνικό τραγοθ δι (δίακοι). ΘΕΡΙΝΟΣ ΟΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΙΑΡΡΥΜΟΟΡ Ή μεγαλείτερη δόξα τοΰ Μΐνηματβγράφου, στό γνωστό έργο τού -άν Βινιώ: ΣΑΡΑΤ Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ "Ενα έργο ζωντανό, ρεοτλιστιχό, γΰρω άπό την μυστηριώδη χαί γεμάτη περιπέτειες ζυή τβΰ υπο- κέσμου τοΰ Άλγερίου. Έπίση; λαμβάνευν μέ ρος καί οΙΐαΡΖ ΡΙΓ&& καί ΖΑΚΕΛΙΝ ΛΩΡΑΝ. ΣΗΜΕΡΟΝ Ή Όπερέττα θαθμσ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΗΝίίΡ ΠΑΟΥΕΛ Ή γυναΐκα—ρυβμόί, ή μΐ γοτλ*ιτ«ρη καί ώμορφώτϊρη χορεύτρια τοΰ κόσμον, ή νοπτευτικώτίρη φωνίι τής 4· ββνπς. " ΤΟΝ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ Καί τα όνειρύδη Μπ«λέτ τα ΑίΒΕΒΜΝΑ ϋΙΚίδ. 2 000 χορίταια λαχταριστ*. "Ενα ίραμα παραίΐΐοιο πβύ πβτβ δέν βά λησμονή^. Ό σατανάς καλάγηρος ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ το ΑΥΚ0Φα|_ταΗ τσαρον ΙΟΙον Έχει την έμτιιστοσύνη της. Έχει την διπλήν εμπιστοσύ¬ νην της μέ τό νά είνε φΐλος καί δμπιστος τοθ Ρασποθτιν μέ τόν οποίον γνωρΐζεται πρΐν ό «στάρετς» έλθη είς την Πετρούπολιν. Τόν ήξευρεν ά- ττο τό ΚΙεβον. Είς τόν Σιμά- νοβιτι, καταφεύγουν στρατη γοΐ καί μεγάλοι δούκες δταν θέλουν νά χαρΐσουν £να έξα ρετικόν κόσμημσ στΐς έρωμέ νες των. §Ο Έβραϊος δέν τούς πιέζει ποτέ.. —Νομίζω ύψηλοτάτη— λέ γει 6 Σιμάνοβιτς είς την πριγ κήττισσαν Νατάσα πού περιέρ γως σΰτήν την φορά τόν υπο δεχεται ψυχοά— ττώς σήμερα θά Ικσνοποιή-τω έξαιρετικά τό γοϋστό σσς.. Βγάζει άπό την τσέπη τού ε"να μικρό κουτάκι άπό βελοθ 6ο. Τό άνοΐγει... Κάνει δυό βήματα ώστε νά στέκετσι ά κριβως έντός τής δέσμης των άκτίνων τοθ ηλίου πού μπσί νούν άπό τίς μισόκλβιστες γρΐλλιες. ΑΙ άκτΐνες τοθ ήλί ου τΐέφτουν επάνω σέ δυό θαυμασία μεγάλα σμαράγδια Ή πριγκήπισσα Νατάσα τρελ λσίνεται γιά τα κοσμήματα γιά τα άληθινά λσμπερά ιτε τράδια. Άλλ' αυτή την φο ρά δέν ζέρει ουτε ούτή νά προσδιορίστ) τί ακριβώς σΐσθά νεται απροστά είς τα δυό σμα ράγδισ πού κράτει ό Έβρσΐος μέσα στήν φωτεινή δέσμη των ήλιακων άκτίνων... Τής κάνει κακό νά τα βλέπη··· Την ζσ λΐζει τό άστραποβόλημά των Περίεργον! Τα δυό σμσράγ δια τής έμπνέουν φόβσ... Κ Εξαφνα άνακαλύπτει ή πρι κήπισσα γιατί φοβάται τα δυό έκεΐνα σμαράγδια... Άνακα λύπτει γιατί τα μισεΐ... Ναί τα μισεΐ, σάν κάτι τό ζωντα νόν... Τα δυό σμαράγδια πού άστραποβολοθν είς τάς άκτΐ νας τοθ ηλίου, τής θυμίζουν τα δυό αίνιγματικά, μαγνητι κά μάτια τοθ Ρασποθτιν... —Όχι, δχι. Άρόν Σιμάνο βιτς... Δέν θέλω τα σμαράγ· δια σου... Κρύψε τα, δέν τα θέλω, δέν μοθ χρειάζονται. —Κι' βμως τα σμαράγδια μου εΤνε μόνον γιά μιά τΐριγ κήπισσα σά.» κι' έσας, ύψηλο τάτη... (συνεχίζεται) Ή στήΑη τοΰ ώροιάκοσμο». Ή μόδα τής μτιλούζας. Τοχύτοτοι έττιοκευοΙ ώροΑογΙων —άσφαλεΐς τ· ωρολογοποιείον ΜΙΤΑΚΗ Μΐβ·* Ι* "Αριθ 8650 Περίληψις πρβγράμματος Πλειβτηριασμοϋ Ό Συμβολαιογράφος Μοί ρών Εμμανουήλ Α. Κονιωτά κης, έν Βόρροις Πυργιωτίσσης κατοικοεδρεϋων Δηλοποιεΐ δτι Έκτΐθησιν είς δημόσιον ά ναγχσστικόν πλεισιηριασμόν τα έπόμενα άκίνητα κτήματα κείμενα έν τή κιη-ατικη πε ριψερεΐα Βόρρων ΠυργιωτΙσ σης τής ΕΙρηνοδικειακής τι ε ριφερεΐας Μοιρών ήτοι 1) είς θέσιν «Μπαμπσκιστριές» ά γρόν εκτάσεως ιεσσάρων στρεμμάτων μέ όκτώ ελαιό δενδρα συνορειόοντα κτήμα σιν ανατολικώς μέκτήμα Έμ. Μηλολιδάκη, δυτικώς κληρο νόμων Ιωάννου Μακρυδάκη, νοτίως Ιωάννου Κοτσιφάκη καί Βορεΐως Νικολάου Λαμ πράκη 2) Είς θέσιν «Κεράτιδο» αγρόν εκτάσεως έννέα στρεμ μάτων συνορεύοντα κτήμαση ανατολικώς κληρονόμων Ιω άννου Μακρυδάκη, βορεΐως τής Μονής Καρδιωτΐσσης δυ τικως Έμμαν. Παπαδάκη καί νοτίως Άντωνίου Γρηγοράκη. 3) Είς θέσιν «Μπενετένας» ά γρόν δΰο καί ημίσεως στρεμ μάτων μέ δέκα έξ έλαίας καί δύο χσρουπέας συνορεύοντα κτήμασι μέ ρύακα δυτικώς, μέ δρόμον βορείως Γεωργ (ου Καπελάκη καί νοτίως Γεωργί- ου Άνδρουλάκη. 4) Είς θέσιν ' »·Άνδριγιαδινό— Πέραμσ» α¬ γρόν εκτάσεως έπτά καί ημί¬ σεως στρεμμάτων μέ δέκα £ξ ελαιόδενδρα συνορεύοντα κιή μασι νοτίως μέ ποτσμόν, βο¬ ρείως μέ δρόμον άγροτικόν, δυτικώς μέ κτήμα Δράκου) ι Τζωρτζάκη καί ανατολικώς 1 Ι Εμμανουήλ Φασουλάκη. 5) ] Είς θέσιν «Κουτσουνάρσ» ά-, γρόν εκτάσεως τεσσάρων καί ημίσεως στρεμμάτων μέ είκο¬ σιν έπτά ελαιόδενδρα συνορεύ οντα κτήμασι ανατολικώς Α¬ ριστείδου Νικολουδάκη, βορεί ως Μονής Καλυβιανής, 8υτι κως ,Ιδίου όιειλέτου καί νο¬ τίως μέ ποταμόν. 6) Είς θέ¬ σιν «Βρυσίδια ή Κεφάλα» ά- Χαριτωμένη μπλοθζα άπό^ρίζ χρέτ χαί μανΕχια μέ προσθετά χεντήματα. Ή χαριτωμένην αυτή μπλοθζα είνε τής εμπνεύσεως τής δίδος Ροζβιέν πού την φοριΐ μέ τίση χάρι. γρόν εκτάσεως δέκα πέντε καί ημίσεως στρεμμάτων μέ εκα¬ τόν έπτά ελαιόδενδρα συνο ρεύοντα κτήμασι ανατολικώς Μιχαήλ Πολυχρονάκη, δυτι¬ κώς Γεωργίου Καπελάκη νοτί ως καί βορείως μέ δέτην. 7) Είς την ιδίαν θέσιν αγρόν Εξ στρεμμάτων μέ έννέα ελαιό¬ δενδρα συνορεύοντα κτήμασιν ανατολικώς μέ κτήματα Μι¬ χαήλ Πολυχρονάκη, νοτίως-Γε ωργίου ΣκορδαλοΟ, βοραως κληοονόμων Γεωρ·) (ου Άσκο- ξυλάκη κσί δυτικώς Κωνσταν¬ τίνου Στσυρουλάκη. 8) Είς θέ¬ σιν «Βρυσίδια ή Κεφάλσ» ά γρόν τριών στρεμμάτων μέ δέκα τέσσαρας έλαίας συνο ρεοοντσ κτήμασι ανατολικώς Ιωάννου Μισυρλάκη, βορείως Γεωργίου Σπυριδάκη, νοτίως καί δυτικώς κληρονόμων Γεωρ γίου Γκερεδάκη, 9) Είς θέσιν «Ταράτσα» αγρόν έπτά στρεμ μάτων μέ άκτώ έλαίας συνο ρεύοντα κτήμασιν ανατολικώς Άριστοιέλους Νικολιδάκη, βο ρείως Ίίράς Μονής Καλυβια νής, δυτικώς ίδίου όφειλέτου καί νοτίως μέ ποταμόν καί 10) Είς θέσιν «Ρουσές» αγρόν ποτιστικόν τεσσάρων στρεμμά των μέ είκοσιν εξ έλαίας συνο ρεύοντα κτήμασι κληρονόμων Ιωάννου Μακρυδάκη δυτικώς, Αριστείδου Νικολουδάκη νο τίως μέ δρόμον άγροτικόν καί κατατιότην άνήκοντα είς τόν καταδιωκόμενον όφειλέ- την Γεώργιον Γεωργίου Πιπε ράκην δικηγόρον, κτηματίαν κάτοικον τέως Βόρρων Πυρ- γιωτίσοης καί νΟν Νεύς Άμα ρίου τοθ νομοθ Ρεθύμνης, τή έπισπεύσει τής ένυποθήκου δα ειστρίας Έθνικής Κιηματι- κης Τραπέζης τής "Ελλάδος έν Αθήναις έδρευούσης πρός άπόληψιν τής ένυποθήκου ά παιτήσεώς της έκ λιρων σ«ρ λινών Αγγλίας τετρακοσίων έννέσ, σελλινίων είνδεκα κσ πεννών έννέα (£ 409—11—9) είς συνάλλαγμα δψϊως επί Λονδίνουή τό Ισότιμον αυτών είς δραχμάς κατά την ημέραν τής οριστικάς καταψηφίσεως τής άπαιτήσεως τής Τραπέζης στηριζομένης είς τα ύπ' αριθ μούς 16364 τής 17 Ιουλίου 1929 καΐ 16384 τής 23ης Ίου λίου 1929 συμβόλαια τοθ συμ ^ολσιογράφου Ηρακλείου Έμ μανουήλ Ζ Μηλισρδ δι* ήν ά παίτησιν έτιετάχ3η 3 'είρημέ νος όφειλέτης Γεώργιος Γ. Πι περάκης πρός πληρωμήν δυ νάμει τής υπό χρονολογίαν 12 Ιουλίου 1938 έπιταγής τής είρημένης Τραπέζης ώς δεί κνυται έκ τοθ ύπ' αριθμόν 7406 τής 12 Αύγούστου 1938 άποδεικτικοθ τοθ δικαστικοθ κλητήρος τής περιφερείας τού ΠρωτοδικεΙου Ρεθύμνης Μι χαήλ Κασιμάτη. Ό πλειστηοιασμός των άνω τέρω άκινήτων γενησεται την 6ην Αύγούστου ένεοτώτος 2- τους ενώπιον μου ή τοθ νομί μου άνσπληρωτοθ μου ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. έν τφ ένταθθβ συμβο λαιογραφείω μου (διοκτησΐα Μαρίας Ν. Κρασαγάκη ένθα καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν. Έν Βόρροις τί) 10π Ίουνίου 1939. Ό Συμβολσιογράφος Μοιρών Έμ. Κονιωτάκπς Έντάς των ημερών κυκλοφορεΐ ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ Α ΣΙΓΑΛΑ ΔΡΑΧΜ. 13 Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, τής απολύτου προτιρήσββς δλ·ν τβν ΉρακΔβιβτβν. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. ΆναχοΗνιβοίν κ«1 πάλιν «{«αφαλίζΐι ίλβ τί πλεονκχτήματα τής άνεαεω( καί ευχαρίστου δια- μ·νβί ίρμβνβις—λ·«τρ« η. λ. κ. ΚεμάλΙΆτατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ_ΛΪΚΟΣ Τοϋ Άρμστρογγ 102ο»τ Είς την Θέσιν εκείνην τόν ε( 5εν, ά πρέσβυς των Σοβιέτ, άλλδ ϊίέταξε τόν σωφέρ τού ν' άπομα κρυνθοθν μέ δλην την ταχύτηΐί/, γΐά νά 'ξεχάση δ,τι είχαν Σή τ» ιάτια τού. Είνε πάντοτε Ιπικίνδυ -όν νά στϊματα κανείς κοντά είς Ινα άνθρωτΐϊν, ξαπλωμίνον μέσα «ίς μίαν χαράδραν, είς την χώ 5αν αύ'ήν. Ό διευθυντήν τής άστυνομίας Ανέφερεν δτι αί έκτελέσεις είχαν γίνει. ΐά σώματα ποΰ ίκρίμοντο υπό τάς άγχόνας είχαν παύσει νί {χούν καί τόν ελάχιστον σπασμόν Ό Μουσταφά Κεμάλ, δταν ήκουσε την αναφοράν τοθ διευθαντοθ τήί άστυνομίας, διέσχισε την αίθουσαν «αί επλησίασε πρός ίνα έκ των παραθύρων. Ή ίψίς τού ήταν ατυ γνή, σταχτειά... Τα μάτια τού χω '!; Ικφοασιν. Τα πρόσωπον τού 5έν έΐειχνε σημιία κοπώσιω;. Τό φράκο τού Ισΐρωνε επάνω τού ίπως την στιγμή πού τό πρωτοφό ρισιν: Ήταν άψογον. Ξημίρωνε .. Επάνω άπό τούς κάμπους έφαίνον το τα ττρωτα ρσδίσματα τής αύ γί)ς, αί πρώται άνταύγειαι τής με γάλης πυρκαιάς τής άνατολής τοθ ηλίου. Μέ περιφρόνησιν γύρισεν δ Κεμάλ καί κύτταξ* πρός τό μί των ολίγων κυρίων πού έστροβιλί ζοντο άκόμη είς τό πχρκέττο, πρό; τό μέρος των άνδρών πού συμμα ζευμένοιείς τής γωνιές, κουβίν τΐαζαν ή από την μέθη τού; ήμιλ λωντο είςΒιαχύσεις δ Ινα; πρός τόν άλλον. «Παληοτέμαρα» τεύς είχεν άπο καλέσει κάποτε δλους αύτούς τούς άνθρώπους, αύτούς ποϋ χόρευαν ή ήσαν προσκεκλημένοι τού καί μποροθσαν αρίστα νά ήσαν τώρα χρεμασμένοι. ητώματα χωρίς κα νένα σπασμόναά'νκαΐαύτούς πού ή σαν χρεμασμίνοΐ, χαί πού θά μπο οοθσαν αρίστα νά ήσαν προοχε <λημένοι τού κι' αύτοι χαί νά χό ρευαν Ιχείνη την ατιγμή .. Τί αξίαν μποροθσε νά ίχη δλο αύτό τό πλήθος; Άπλοθν υλικόν είς τα χέρια τού. Άπλοθν πρόσχη μι γιά νά υπάρξη αυτάς. Αυτήν την φιλοσοφίαν εκανεν 4 σταχτής λύχος τής Άγκυρας χυττάζων πρός τα πρ&βατα, των οποίων ή ζωή έξηρτάτο άπό αΰ τόν .. Άλλ' αύτοι ποϋ ήσαν μέσα είς τό απίτι τού, δέν ήσχν έχθροί τού. Τούς έχθρου; τού τού; είχε ξεκάμει. Τού; έξόντωσε. Τοθτο ά- έφερεν 6 διευθυντής τής άοτυνομί άς. Κΐί τό ούσιώβες ήταν αύτό Είχε συντρίψιι τούς ίχθρού; τού. Ήταν χόριος τοθ πεδίου. Ήταν άλλην μ(αν φοράν νιχητής. *■ (συνεχίζεται) ΟΕΡΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Τέ ςρίλμ πβϋ έπββλήβη στόν παγχόαμι© θαυμασμό: Μεγαλιιώίΐς σκηνοθΐτιχύ άριστβύργημα τού περιφήμου ΒΑΝ ΝΤΑΙΚ: ΧΑΛΥΒΑΙΝΕ! ΚΑΡΛΙΕΣ Ένα έργο εξόχως δρα- ματικό πού άηεικονίζει μέ τόν πιό ώμό ρεαλισμό μιά άγνωστη ανθρωπίνη κόλασι τής έποχής μας. Δυό άνδρες πού θυοιά ζουν τα πάντα γιά μιά γυναΐκα ποδ άγάπησαν. Πρωταγωνιστοΰν: ΦΡΑΝΣΟΤ ΤΩΝ ΣιΊΕΝΣΕΡ ΤΡΕίΣΥ ΚΟΙΜΩΠ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ — Ό κ. Γεώργιος Καπελλάκης έκ Βόρρων καί ή 61ς "Ελένη Κοκκαράκη έκ Κλήμα τος έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχε¬ σιν γάμου την παρελθούσαν Κϋ ριακήν. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό είς Πόρτ- Σάιδ έγκατεστημένος κ. Ίάκωβος Βασιλάκης ανεδίξατο τόν υϊόν τοθ κ. Μηνά Λ "Ανεμογιάννη δώ- σας είς αυτόν τό δνομα Λεωνί¬ δας. ΚύχΛμεθα νά τοίς ζήση, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Σπεύδω νά διαδηλώσω καί διά τοϋ τύπου την βαθείαν μου ευγνωμοσύνην πρός τόν διακεκριμένον Ιατρόν <. Κωνστ. Καρυωτάκην, σώσαν ό £κ βεβαίου θανάτου τόν υϊόν αου Νΐκον δστις εΤχπ προσβληθή έκ τετάνου. Ή έπισιηαονική άξία τοϋ είρη αένου επιστήμονας μέ ύποχρεώ νει καί νά τόν Ευχαριστήση καί νά τόν εύγνωμονώ οίωνΐως. Άγία Σεμνή Ίούνιος. Ξενοφών ΈλευθεριάόΊις Μ % Μ Γύρω στήν πόλι. ΑΙ τόσην επιτυχίαν σημειώση σαι έ»θέσεις χειροτεχνίας των μαθητών τής Π&ιδαγωγικής Άκα δημΐας καί τοθ ΠρακτικοΟ ΛυκεΙ ου κλείουν σήμερον. —ΟΙ έττισκεφθέντες αμφοτέρας τάς έκθέσεις δσον καί τάς έκθί- σεις άΛλων σχολείων τα όποΐα «ροηνήθησαν έξεφράσθησαν έν θουσιωδως διά την συντελουμένην είς τα διδακτήρια μας εργασίαν καί άπό τί^ απόψεως αυτής. —Την 8ην εσπερινήν σήμερον δρ γανοθται είς τό γήπεδον άντι- σφαιρίσεως συζο νρολονζέ ϋ πό τοθ Συλλόγου ΔεσποινΙδων. —Διά την επιτυχίαν ττϊς έσιτερί δος δέν ύπάρχει άμφιβολία διότι είνε βέβαιον δτι οί "Ηρακλειω ται θά ίσπεύσουν νά ένισχύσουν τό λαμπρόν αύτό φιλανθρωπικόν σωματείον της πόλεώς μας είς την προσπάθειαν τού όπερ των ντωχων. —"Ετοιχοκολήθησαν καί είς την πόλιν μας μεγάλαι δγχρωμοι ■ροκηρύξεις καλοθσαι εθελοντάς πρ6ς κατάταξιν είς τό πολεμικόν μας ναυτικόν. —ΟΙ καλούμενοι Ιθελονταί προ ορίζονται τόσον διά τα πλοΐα λ πιφανείας δσον καί διά τα υπο βρύχια- —01 κ. κ Μανώλης Πιτυκάκης καί Κώστας Λογαριαστάκης διευ θυντής ό τΐρώτος τοΰ λαογραψι κου καί φιλολογικοϋ περιοδικοθ «Δρήρος» τής Νεαπόλεως καί εκ τώνέκλεκτων νίων ζωγράφων τοθ γείτονος ό δεύτερος —Έτοιμάζουν σπουδαίαν Εκδο¬ σιν μέ λαογραφικών περιεχόμε νόν κοΐ έκ παραλλήλουΐνδιαφϊρον την ανάπτυξιν τής έν Κρήτη χει ροτεχνίας καί διακοσμητικής εν γένει. —Αμφότεροι περιοδεϋουν ήδη την Δυτικήν Κρήτην πρός συγκέν τρωσιν τοθ λαογραφΐκοθ καί εί καστικοΰ ϋλικοΰ, άπό τούδε δέ δύναται νά θεωρηθή πλήρως έξη σφαλισμένη ή έπιτυχΐα τοθ ώραι ου πράγματι καί πρωτοτύπου διά την Κρήτην βργου των. —Έξ άφορμή'ς των μετεωρολο γικων Ανακοινωσεων άνησύχησαν οί. . βροχόφοβΉ. —Διότι αυτήν την εποχήν ή βροχή είνε επί μάΛλον καί μδλ κον άνεπιθύμητος. —'Εξορκιζομένη Ιδίως υπό των αμπελοκτηματιαι καί άλλου κό σμου σχετιζομένου οΐκονομικως ή μή μέ τούς πρώτου^. —Σήμερον καί αυριον θά σημει ωθοθν ασφαλώς τα «γουήκ 6ντ» των συμπολίτην είς μΐγαλύτε ρον βαθμόν τοΰ συνήθους. —Λαμβανομένου ύπ' δψιν τοθ τελευταίου καύσωνος δστις συ νεχίζεται όπωσδήποτε καθιστώνά παραίτητον την έξόρμησιν πρ6ς τό ύπαιθρον καί την διαμονήν έκεΐ κατά τό Σαββακοκύριακο. —Έν τφ μεταξύ τα μπάνια τοθ Πόρου εξακολουθοθν νά συγκεν τρώνουν κόσμον έξ αμφοτέρων των ψύλων κοΐ νά σημειώνουν κί νησιν άπό ημέραν είς ημέραν ζωη ρϋν. —Έκδόσεις. Έκυκλοφόρησε τό τελευταίον τεθχος τοϋ έκλεκτοθ περιοδικοθ τού Μεραμβέλλου «Δρήρος» μέ ,αογραφικήν καί φιλολογικήν ϋ ην ώς καί άξιόλογον άνασχόπη σιν τής πνευματικής κινήσεως καί κριτικήν τοθ βιβλΐου. ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Ά θηνών δπου εΐχ· μΐταδή" πρός παραχολοόθηοιν τής μόδας των σολίϊγ χαί ματλαοέ ή δνΐς Μαρία Τζανάκη κομΐσαοα πλουσίαν ουλ λογήν μοντίλων. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΔΟ2 ΑΦΗΝΑΣ8 Πλησίον £ταΒ. ΜοναατηραΜΐ Παρέχη η«α«ν ιτληροφορί. ■ν ϋ διιυκβλυναιν Ιατριχης φύσεως, «ίς τον{ ,,ς Άθπνοις μεταβαίνοντος «οθινεις συμ- τβυ. Την μεγαλυτέραν ποιχι· ,,, ,,.- Λ Λ .λίαν ύφαομάτων Η.Μόδα βρι«μβεύεΐτπν ιχ«. μ·ν·ν μόνον είς τα ηαηού- τσια Νερατζούλη. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ •Αθ| ΆγΙον Ναν· Λ Γορο<; τόν χ ς νέος Τ άναστήμ' δυμασία Ούτος <*η<: —Δέν ξ -θά ελθπ — Δέν γνωρ Ό άγνωστ< τόν Κουρφειρ< Διατί; —Διατί. Δι —Τώρα τιοθ —'Εσένα τί -Θέλετε ν<) τό κιβώτιον ο* —'Εγω πάγ θλ ! -Άν θέλρ δρόμος είνε ε ΚαΙ Ιφυγε λου< τού. Φθόσας α τό κιβώτιον το 6ί μϊτά δίκατ κτρός νέος έ«ε Τα τοιαθτα θέλωσιν. Είπομεν ά τα φυοησΓ) Διέ ευρέθησαν α(·)' νυοΐου. II ΚΑΑΥΤΙ ΧΡ6νια νεα: ΕΓΚΑ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  602ον
  ι
  Δ'ερχόμβνοι την οδόν των ΎαλοπωλεΙων, διέβη
  σαν έμπροσθεν τής θύρας τοθ Κουρφειράκου.
  —Τό πράνμα ήλθε δεξιά, είπεν οθτος- έλησμό
  νησα τό πουγγί μου καΐ έχασα τό σκιάδι μου.
  ΚαΙ άφήσας τό πλήθος άνέβη είς τό δωμάτιον
  τού, τρείς τρείς διασκελΐζων τάς βαθμίδας καΐ
  έ'λσβε"παλαιόν τίνα πΐλονκαί τό βαλάντιόν τού. "Ε
  λαββ δέ πρός τούτοις καί κιβώτιον τι εύμέγεθες,
  δπερ 7ό κεχωσμένον είς τα άπλυτα φορέμσ-
  τά τού.
  Ένώ κατέβσινε πάλιν τρέχων, ή θυρωρός τής
  οικίας τού κράζει πρός αυτόν.
  —Κύριε Κουρφειράκο.
  —ΤΙ θέλεις;
  —Είνε κάποιος οπου ζητεί, νά σάς μιλήση.
  —Ποίος;
  —Δέν τόν ξεύρω.
  —-ΠοΟ είνε τον;
  —Μέσα είς την καμάρα μου.
  —Δέν Ιχω καιρόν!
  —Άλλά σάς περιμένει τώρα υπέρ την μίαν ώ
  ραν νά έπιστρέψίτε! προσέθεσεν ή θυρωρός.
  Συγχρόνως δέ παρουσιάσθη έξελθών τοθ οίκιδΐ
  ου της νέος τις εΤδος Ιργάτου, (σχνός, ώχρός, μι
  κροϋ άναστήματος, έχων επί τοθ προσώπου στϊγ
  μαχα ερυθρά, φορών μίαν τρυηημένην [βέσταν καί
  περσκελΐδα έκ βελούδου βαμβακίνου παμπάλαιον,
  καί τέλος όμοιάζων μάλλον πρός κόρην φοροθσαν
  ενδυμασίαν παιδΐου ή πρός νέον.
  Ούτος άποταθεΐς πρός τόν Κουρφβιράκον διά
  φωνή"ς. ήτις βύΡέν εΐχε κοινόν μετά τής γυναικε!
  άς φωνής, βραχνώδους.—Σάς παρακαλώ, τώ εί
  πεν, ό κ. Μάριος ποθ ευρίσκεται;
  —Δέν ξεύρω" δέν εΐν* έδώ.
  —Θά έλθη άπόψε;
  —Δέν γνωρίζω. Έγώ δέν θά Ιλθω, βεβαία.
  Ό άγνωστος νέος παρετήρησεν άσκαρδαμυχτί
  τόν Κουρφειράκον, καί πάλιν τόν ηρώτησε.—
  Διατί;
  —Διατί; Διότι.
  —Τώρα ποθ πηγαίνετβ;
  —Έσένα τί σέ μέλλει;
  —Θέλετε νά μοθ δώσετε νά σηκώσω έγώ αύτό
  τό κιβώτιον δπου κρατεϊτε;
  —Έγώ πάγω είς τα όδοφράγματα.
  —Θέλετε νά έλθω μοζΐ σας;
  —"Αν θέλ-ς! άπεκρίθη ό Κουρφειράκος. Ό
  δρόμος είνε είς δλους άνοικτός.
  Καί έφυγε τρέχων, ίνα προφθάσπ τοϋς φΐ-
  λους τού.
  Φθσσας αύτούς έδωκεν είς ενα έκ τούτων
  τό κιβώτιον τού, ίνα τό βαστάζη, αύτός. Μόλις
  δέ μετά δεκαπέντε λεπτά παρετήρησεν δτι ό οί
  κτρός νέος έκεΐνος τούς ηκολούθει τφόντι.
  Τα τοιαθτα πλήθη δέν πορεύονται δπου άν
  θέλωσιν. '
  Είπομεν ανωτέρω ότι τρέχοΤ/ν ίπου ό άνέμος
  τα φυσήση Διέβησαν την οδόν ΆγΙου Μέρρη κοί
  ευρέθησαν αιφνιδίως είς την οδόν τοθ ΆγΙου Διο
  νυσΐου.
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Άποξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τού σήματος.·
  ΦΐΐλΠ
  Γενική άντιπροσωπεία.'Ν. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  Άβήνοιι—Πεαμοιτζόγλου 5
  ΤΑ
  άτΐό τα όποΐα έστερεΐτο τόσα
  χρόνια τό Ηράκλειον.
  ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΣΤΑΣ Ν Ε ΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΚΑΜΓΝΝΕΣ άνατιαυτικώτατες, κσι-
  νουργεϊς, ώραιότατες είς την διάθεσι
  των λουομένων.
  ΜΠΑΡ θαυμάσιο μέ παγωμένα άνα-
  ψυκτικά.—Μέ μιτθρες, ρετσίνα, οθζο καί
  μεζέδες.—Παν<°τά έξαιρετικά. Αι* έκεΐνους πού θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ Α'. Τό γέλιο—τό ξεύρο,ιεν δλοι καί δχι μόνον άπό τότε, πεύ μάς ΐό «Ιπεν ό Μπίρξον—είνε στοιχείον δγείας. Γελώμεν δταν αισθανόμεθα χαράν χαί ευτυχί¬ αν, δταν αίσθανώμεθα τόν έαυ τόν μας έν δγεία. "Ενας ο.ρρω- ατος βέν ημπορεί νά γελάση. Καλά—χαί τό δάχρυ; Τί είνε τό δάκρυ; Είνε στοιχείον ασθε¬ νείας αύΐό, άφοθ είνε τό αντίθετον τοθ γέλιου; Πλάνη! Περισσότερον άπό τό γέλιο είνε τό δάχρυ στοι χεΐον δγείας, άναγκαιίτατον στοι χεΤον δγείας. Δέν έχομεν μόνον υπ' δψει μας την άπδ χαιροΰ γνωστήν ενέργειαν των δακρύων, χάρις ι ι; την οποίαν ξένα σώματα πού διειαέδυσαν είς τό ματι καί τό ένοχλοθν, έχβάλλονται άπό αύτό χάρις είς τα δάχρυα. Δέν μας ένδιαφέρει, δηλαδή, απλώς ή μη χανική, ή έξωτεοιχή επίδρασις των δαχρύιον. Ή τοιαύτη ένέρ γε<α παρατηρείΐαι καί είς τα ζώχ, γνωστά Σέ είνε τα «χροκο δείλια» δάκρυα, τα όποΐα, ώ; γνωστόν, δέν μαρτυροθν ποσώς τιερί έσωτερικής τινος λύπης, συγχινήσεως τοθ τρομεροθ αύ τοθ θηρίου, πού τα χύνει άρθό ν ως. Μάς ένδιαφέρουν τα δάκρυα έχεϊνα των άνθρώπων, τα όποϊα χύνονται παρά την θέλησίν μας δταν μας χυριεύη κάποια μέγα λη συγκίνησις, δταν ή ψυχή μας είνε θλιμμένη, δταν πονή ή καρδιά μας. Πώς συμδϊίνει νά χύνωμεν ίάκρυα τότε; Πώς χαί διατί έπιδρά ή ψ,ιχική κατά στάσις επί τοθ όργανισμοθ χαΐ πώς προκαλιΐ ή ψυχή ωρισμένην σωματικήν, δλικήν ενέργειαν τοθ δργανισμοθ; Καί ιτως καί γιατί συμβαίνεΐ, ή ενεργεια αυτή ή σω ματιχή, ή δλιχή νά έχη πράγ μχπ ψυχικόν αντίκτυπον, νά μάς άνακουφίζη πράγματι συναΐσθημα τικως. Ή άλληλεπίδρασις αυτή αώμα τος καί ψυχής, Ολης χαί άύλου, είνε άκρως ένδιαφέρουσα, γιά τοθτο καί χαταγίνεται άπό πολ λοθ ή έπιστήμη μέ την διευ χρίνηαίν της, 'χωρίς δμως νά χά τορθώση σχετικώς πολλά πράγμα- τα. Τελευταίως εδημοσίευσεν έ Βιεννέζος ίατρός δόκτωρ Βΐλι χόφσχυ μίαν μελέτην, ή δποία χαταγίνεται μέ την επίλυσιν τοθ προβλήματος αύτοθ χαί έπιλέγει: ΕΝΕΣΕΙΣ ΔΑΚΡΥΩΝ. Χερσόνησος, ή ϊδεώδης έξοχική διαμονή. συγκίνησις πού αίσθανό μεθα, γίνεται άφορμή νά οχημα τιαθοθν έντός τοθ Οργανισμοθ μας, είς τό σίμά μας, ούσίαι αί οποίαι είνε βλαβεραί διά την υγείαν μας, βλαβεραί διά την διάθεσιν μας. Ή θλϊψίς μας, β ί,πόνος μας προκα λοθν κίποιον δηλητηριασμόν τοθ όργανισμοθ μας, αύτοδηλητηρια σμόν, τα δάκρυα δέ είνε δ έ*5η λητηριασμός, ούτως ειπείν τοθ δρ γανισμοθ μας, ή έξοδος τοθ δηλη τηρίου άπό τό σώμά μας καί έπι- φέρουν, συνεπώ;, την... άνακούφι σιν μας, την θεραπείαν μας. Δι' αύνό, προσθέτει ό δόκτωρ Βελι κόφσκυ, είνε έπιβλαβές τό νά προσπαθή χανείς νά συγκροτήση τα δάκρυά τού, πού θέλουν νά χυ θοθν, διότι τοιουτοτρόπως; δέν χά μνει τίποτε άλλο, παρά νά μην αφήνη τό δηλητήριον, πού είνε είς τό σώμά μας νά εξέλθη διά των δακρύων άπό αύτό. (συνεχίζεται) ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Ίούνιος (ίν- ταποχριτοθ μας) — Διά τάς προό δούς τής Χερσονήίου μας Ιχει δο θή χαί άλλοτε ή εύχαιρία νά έμι λήσωμεν. Είς τό διάατημα μιας είχοσαετίας Ιχει εξελιχθή* άπό ενα άσημο χωριουδάχι είς μίαν ϋαυμασίαν άπό πάσης απόψεως χωμόπολιν. Έ5ρχ Είρηνοδιχείου, Υπαθηκοφυλαχείου, 'Α-γρονομιίου, ελωνείου, άστυνομιχοθ σταθμοθ, αχυδρομείου καί τηλεγραφείου, σαγκεντρώνει ώς έκ τούτου χά ημερινως πολλούς ξένους έκ των πέριξ καί παρουσιάζη κίνησιν μεγάλην, Σταθμός των αύτοχινή ών πού έκτελοθν την συγχοινω/ί αν Ηρακλείου— Νομοθ Λασηθίου, χει συγκοινωνίαν πυχνοτάτην χαί μέ τό Ηράκλειον χαί μέ τϋς ίνατολιχάς επαρχίας. Κέν τρον εμπορικόν εχει μεγάλην είσαγωγικήν καί έξαγωγικήν χί νησιν. Άπϊ τόν λιμένα τής Χερ σονήσου ειΌάγονται δλα τα έμπο ρεύματχ π.ύ Ιχει ανάγκην ό πληθυσμός τής Λαγκάδος χά! τοθ δροπεδίου τοθ Λασηθίου. Ά πό τόν λιμένα αυτόν έξάγονται χαί τα ίφθονα προί'όντα τής πε ριφερε'ας, λάδΐ, χαροθπι χλπ. Αυτή δέ κυρίως ή έμποριχή κίνη σις είνε πού δημιουργεΐ την πρό οδο καί, την έξίλΐξι τής Χερσονή σου. Καί είναι έχδηλος ή πρόοδος ,Τά κέντρα ψυχαγωγίας Αί συμπαθεϊς χαλλιτέχ νιδες τοθ τραγουδιοθ άδε φαί Νάντ α χαί Λίντα Μπελλίνη ποθ συγχεντρώ νούν κάθι βράδυ είς τό δροσόλουστον «Πανελλήνι όν» των Άδελφών Παπά καλιάτη δλη την άφρόκρ μα τοθ Ηρακλείου, μέ τα ώραΐα τραγοόδΐα των. ΚΡΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬ νοδοχείον είς Αθήνας. Τό κεντρικώτατον καί πολυτελές: -ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθυνόμενον παρά τοΰ συμπολίτου μας κ. Γεωργ. Δασκαλάκη. ΰΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ στησαν απαράμιλλον. ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Όίός "δτβδίου—ΑΟΗΝΑΙ. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ αυτή είς δλα. Οίχήματα ώραΐα Ι χούν άνεγερθή, καταατήματα μι γάλα έχουν ιδρύθη. Κέντρα άνα Ψ'ΛΧήί θαυμασία Ιχουν δημιουρ γηθή. Ή Χερσίνησο; διαθέτει ώραΐα ξενοδοχεΐα ΰπνου, έστια τόρια, καφενεί», έξοχιχά χίντρα στήν άκροθαλασσιά, είτε πάνω πρός τό βουνό μέσα είς τα πι ιβόλια, δπου δ ξένος ευρίσκει άνάΐταυσι, πιριποίηαι, δ,τι χρειά ζεται γιά νά περάση εϋχάριοτα. Πρό πάντων δέ, είς την Χερσίνη σον ό ξένος ευρίσκει δροαιά, άέ ρα καθαρό, χλΐμα ύγιεινό :χαί περιβάλλον πραγματιχά ώραίο, γοητευτιχό. Γιατί ή Χερσόνησος αυνδυάζει τή θάλασσα μέ τό βου νό. Άπέραντες είνε ή άμμουδιες στά γραφιχά χερσονηαιώτιχα ά χρογιάλια, δπου δ κόσμος βρίσκει τή δροσιά χαί τή χαρά τής θά λασσας. Καί πάνω άπλώνιται δ μιχοός κάμπος χαί ΰστερα ή βου νοπλαγιά, κατάφυτα άπό εληές, άπό χαρουπιές, άπό όπωροφόρα δένδρα, άνάμεσα άπ' τα όποΐα ξε προβάλλουν τα σΐτίτια των τριών συνοικισμών τής Χερσόνησον καί τοθ Κουτουλουφάρι. Γι' αύτό ά χριβώς χαί ή Χερσόνησος συγκεν τρώνει πλήθίς παραθεριστών χά θε χρόνο. Γιατί έδώ ό ξένος ευρί σχει την ίδεώδη πραγματιχά έξο χή χαί δλας τάς άνέσεις μιάς ευχαρίστου διαμονής. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Πρός αποκατάστασιν τής αληθείας Ελάβομεν την κάτωθι έπιστο λήν: Πρός την ενταύθα εφημερίδα «Άνόρθωσιν». Άξιότιμε χ. Διευθυννά, Παρακαλώ δημοσιεύσατε είς την Ιγχριτον 5μών εφημερίδα τα κάτωθι πρός αποκατάστασιν τής αληθείας χαί πρός άρσιν των είς βάοας μου διαδοθεισων ψευδών χαί συχοφαντιχων διαδόσιων. Τήνΐην Αύγούστου 1934 ίδρύ σαμεν Εταιρείαν υπό την έπωνυ μίαν Ιωάννης Ξενάκης, Αντώνιος χελιδώνης, Μιχ.Τζωρακολευράχης καί Γεώργιος Ξενάκης μέ έδραν τό Ηράκλειον «χαί σκοπόν την εμπορίαν εγχωρίων προιόντων, υπογράψαντες σχετικόν έταιρικόν. Διά τοθ έταιρικοθ τούτου έγώ μέν ό Ιωάννης Ξενάκης χατέθη κα συνολικώς την Ιην Αύγού στου 1934 δραχμάς 950 000, οί ϊέ Αντώνιος Χελιδώνης 84 000, Γ«ώργιος Ξενάκης 150 000 χαί Μιχαήλ Τζωρακολευθεράκης 76 000. Έκ των ανωτέρω συνεταί ρων δ Αντώνιος Χελιδώνης συνε πλήρωσε περί τό τέλος τοθ ί- τους τό ποσόν των δρχ. 537.000 δ- Μιχαήλ Τζωίακολευθεράχης τό ποσόν των 276 000, ό Σέ Γεώργι ος Ξενάκη; τό ποσόν των 350. 000 έγώ δέ τό ποσόν των δραχ. 1.092 000. "Εκτοτε έργαζόμεθα χανονικώ- τατα μέχρι τοθ Ιτους 1938 δ- πότε δυσκολευθίντες νά έκπλη^ώ σωμεν ωρισμένας 5ποχρεώσεις μας καθ' δτι χατέστη αδύνατον νά ε¬ νεργήσωμεν είσπράξεις παρά των άγροτών χρεωστών μας χαί έκ διαφόρων έμποριχών ζημιών ύπε χρ«ώθημ«ν νά λύσωμεν την μετα ξό μας εταιρείαν, συμφωνήσαντες νά άναλάβωμεν χατ' αναλογίαν έκαστος την πληρωμήν τοθ πάθη τικοθ τής έταιρεία;, διανέμοντις συγχρόνως τό ενεργητικόν μας βά σει των βιβλίων χαί τοθ χατα- οτατικοθ μας. Έχάλεσα έκτοτε πλειστάκις τούς συνεταΕρους μου διά τοθ δι κηγόρου χ. Μιχαήλ θαλασαινοθ, χαί αύθις χαλω τούτους διά τής —Οί πόροι των τέως Γεωρ- γικών Έπιμελητηρίων. "Υπό τού ύπουργείου των Οί· ΜβνβμΐΜΝν κοινοΐτοιεϊται έγκύ- κλιος, διά της οποίας όρίζ«ται ότι οί πόροι των τέως Γεωργικϋν Έπιμελητηρίων, οί προΐρχομενοι έξ εΐδικών υπέρ αυτών φορολογι ών, πΐριίρχονται είς τό Κιντρι χον Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτρο φίας χα'ι Δασών τού ϋηουργεϊου Γεωργία(·, διά λογαριασμόν τού οποίου καΐ θά ένβργωνται «Ι σχετικαί είσπράξεις. Κατόπιν τούτου, αί έκ τοιούτον είδικών ςρορολογιών εΐσπράξεις, δέον νά κατατίθενται έφβξης είς τα Δημοσία Ταμΐϊα έκ' ονόματι τβΰ ΚεντρΐΜοΰ Ταμείβυ Γβωργί άς, Κτηνοτροφίας καί Λαβών. — Αί λέσχαι είς Κρήτην. Καθωρίσθη έ άριβμός των λε· σχών μικτ&ν παιγνίων αί οποίαι δύνανται νά λϊΐτουργήσΜσιν κ« τα την πβρίοδβν 1939 — 40 μοί! κατά περιφερείας, Ό άριθμός αύ τος κατ' άνώτατβν βριον έν Κρπ τ^ έχϊΐ ώς εξής: Χανιά 3. Ήά κλΐιον 3, Ρέθυμνον 2. ■Ή σύμβασις Ελλάδος Νοτιοσλαυΐας. καί Πληροφορούμεθα ότι πρόκβιτ«ι νά παραταθί) μέχρι της 30ης προ- σίχοΰς Σεπτβμβρίου ή ΐσχϋς τής ληγβυσης την 30ήν τρέχοντος έλ Ι ληνο νοτιοσλαυϊ>(ής έμπβριχης
  συμβάσεως, ινα έν τω μκτ«(ύ {δο¬
  θή καιρός κ»1 διεξαχθοΰν δι«
  πραγματβύσεις.
  —Ή άπορροή των χειμάρ·
  ρων.
  Τό υπουργείον της Γεωργίας
  έκβινοποίησβ πρός τάς δασιχάς
  αρχάς τόν εσχάτως δημοσιβυθίν
  τα αναγκαστικόν νόμον διά τοθ
  όποίου έξαιροΰνται τοΰ κατά
  τβν άγροτικον χώδικα έριστι
  χοΰ η καΐ πρβσωρινοΰ ιταρα-
  χωρητηρίου υπέρ άκτημόνων γπ·
  γενων καί προσφύγων, αυνΐταιρι
  σμών, χοινοτήτΜν κ. λ. π., β'ι επι
  χλινεΐς κβΐ φέρουσαι προατκτΐυ
  τιχόν χαρακτήρα έκτάαεις αύται
  τής λεκάνης «πορροής των χβι·
  μάρρων. Διά τής έφκρμογής ί,τοδ
  ανωτέρω νομου άπβσκοπϊϊται ή
  βελτίωσις τής έπιχώοεως των
  χειμάρρων.
  -Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεΐα.
  Σημερον Ιην Ιουλίου θέλει δι·
  ανυκτερϊύση τό φαρμακείον Γ.
  Γίπεσάκη.
  ^^νβ^Ν^/ν^1 ^^>
  παρούσης μου νά έκχαθαρίοωμιν
  ά'πάντας τούς μεταξύ μας λογα
  ριασμίύς, ούτοι δμως άρνοθνται
  προφασιζόμενοι διαρκώς τούς ά
  πησχολημένους ένώ διαδίδωσιν
  είς 6άρος μου διάφορα ψιύϊη,
  δτι δήθεν τιύ; ΐξεμεταλλεύθην,
  ίσχυριζόμενοι ότι τα χεφάλαια ή
  σαν χατά τό πλείστον ίδιχά των.
  Ταυτα πάντα άναφέρω πρός ά
  ποχατάστασιν τής αληθείας χαί
  προσχαλώ τούς ενδιαφερομένους
  συνεταίρους μου νά μέ διαψιύ
  σουν άπό τής στήλης ταύτης.
  Διατελώ μεθ' υπολήψεως
  Ιωάν. Ν.
  ΟΏΛΕΙΤΑΙ είς Μαοταμπβν
  παραπλεύρως γχαράζ οίχία νεόδ
  μητες με ωραίον αύλισμόν καί
  κήπον. Πληροφορίαι χριοπ«λ·ί·
  ον Κ Κί
  ν.
  < "Ηράκλειον — Κρήτης Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Πρ Σαφβάτου 1 Ιουλίου 1939^ 123 Ώρα ΕΠΡΟΞΕΝΗΣΕ ΜΕΓΑΛΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑΝ ΕΛΑΑΛΑ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΠΛΕΙΣΤΑΙ ΟΙΚΙΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΥΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 30 ΊουνΙου (τοΰ άνταποκριτβϋ μας).— Ή τελευταία χκχοχαιρία είς την ηπειρωτιχήν Έλλάδκ προεχάλεσε σημαντι κάς ζημίας. Ιδιαιτέρως έπλήγησαν αί πε ριφέρειαι Λαμίοις χ α ι Πκρνασβίδος. Λόγω της ένσχηψάσης θυέλλης κατέρ ρευσαν πεντήκοντα οικίαι. Ύπάρχβυν καί άνθρώπινα θύματα «τίνα κατα τάς πληρο φβρίας τβϋ ύπουργείβυ Εσωτερικήν άνήλ θον είς 10. ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΕΡ1ΟΑΛΨΕΟΣΤΟΝΠΑΘ8ΝΤΒΝ ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίουνίου (τοϋ άνταποκρι τβΰ μ«5).— Ή κυβέρνησις άμα τί) λήψει των πληροφοριών περΐ των επελθούσαν έχ τή; χαχοκαιρίκ; ζημιών «ίς τάς περιφερεί άς Λκμίας καί Παρνασσίδος έλαβε μέτρα προνοίας διά τούς παθόντας χατοίχους. Σχετικαί διαταγαί διεβιβάσθησαν ηδη είς τούς άρμοδίους νομάρχας. —ΡΩΜΗ 30 ΊουνΙου (Εδ. ύ πηρεσία).— ΟΙ γαλλικοΐ καί πολιτικοί κύκλοι θεωροθν την σημερινήν κατάστασιν έν Εύ ρώπη ανάλογον μέ τάς παρα μονάς των γεγονότων τής Τσεχοσλοβακίας. Ό ύπουργός των Έξωτερι κων τής ΓαλλΙας κ. Μποννέ, πρόκειται νά δεχθή σήμερον είς μακράν συνεργασίαν τόν πρεσβευτήν τής Πολωνίας. —Ήμιεπΐσημος εφημερίς τοθ Τόκιο βεβαιοί είς σημερινόν άρθρον της ότι δέν -ρέπει νά αναμένονται μεγάλα άποτβλέ σματα έκ των άγγλοϊαττωνι κων διαπραγματεύσεων. Τό Δάντσιγκ ήφα.στεΐον πολέμου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 ΊουνΙου (16. ύπηρεσ(α) —Την παρελθούσαν Τετάρτην καί Πέμπτην εφθα σαν νέα γερμανικά στραχεύ ματα είς Δάντσιγκ. 'Εν-τός των ημερών αναμένονται νά φθάσουν καί νέαι ένισχύσεις. Διά πλοΐων μετεφέρθησαν ήδη είς Δάντσιγκ 200 τηλεβό Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΘΥΕΛΛΑ ΕΠΡΟΞΕΝΗΣΕ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΣ ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίουνίου (τβΰ άνταποκοι- τβΰ μας).— Νεώτεραι πληροφορίαι έκ Σό¬ φιας παρβυσιάζουν βαρυτάτας τάς έκ τής έπελθούοης είς ωρισμένας περιφερείας της Βουλγαρίας τρομακτικάς θυέλλης, κατα· στροφάς.Κατέρρευσαν έν συνόλω 200 οικίαι. Τα άνθρώπινα θύματα άνέρχονχαι είς 100 Σ. £.—Τάς πρώτας πληροφορίας περΐ των κα¬ ταστροφήν έν Βουλγαρία μετϊώώσαμεν χβές. Τ0 ΥΠΟΥΡΠΚΟΝΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 20 Ίουνίου (τού άνταποχρι» τοΰ μας).—Τό συνελθόν σήμερον έβδομαδι- αΐον Υπουργικον Συμβούλιον εξήτασε νομοθετιχά ζητήματα. ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίουνίου (τοΰ ανταποχρι- τοΰ μας).—Την προσέχη Δευτέραν (μεθαύ¬ ριον) άρχ(ζουν, συμφώνως πρός διαταγήν τοΰ ύκουργείου τής Παιδείας, α| είαιτήριο έξετάαεις των γυμνααίων. ΔΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΒΕΑΤΙ.ΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίουνίου (τβΰ άνταποχρι- τβΰ μας).—Κατ' ανακοίνωσιν της μετεωρο λογικάς υπηρεσίας εσημειώθη σήμερον ά- νβδος της θερμοχρασίας χαί γενιχή σχε· δόν βελτίωσις τβΰ καιροΰ έν Ελλάδι. ΗΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΛΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίουνίβυ (Γβϋ άνταιτβχριτοϋ μ«ς).— Κατά τηλεγραφήματα έκ Νέας Ύ όρχης σήμερον θάγΐλη είς την άμεριχαν κήν βουλήν ή ψηφοφβρία επί τού χαταρτ. σθέντβςύπό τβΰ κ Ρβϋοβελτ νόμβυ διά τοΰ β τι οί ου εξέρχονται ωρισμέναι τροπβλογίαι είς τάς νβμοθετικάς διχτάξεις περΐ ούδετε ρότητος τής Άμερικής. ΑΓΝΩ.ΣΤΟΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΒΑΣΙΣ ΤΡ Ν ΑΓΓΛΟΡϋΣΣΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 30 Ίβυνίου (τβΰάντακβχριτοΰ μ«5).—· Πληροφορίαι έκ Μέσχχς χαί Λονδί νού παρβυσιάζβυν επί τβΰ παρόντος ώς ά γνωστόν την τελικήν έκβασιν των άγγλο ρωσσιχών δικπραγμ«τ(ύακ»ν. ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ Ιψαίστεκ Τα άγγλορωσσικά είς την ιδίαν στασιμότητα. λα, των οποίων έτοιμόζονται βάσεις έκ μπετόν άρμέ υπό άνδρΰν των έλευθέρων ταγμά των. 'Ενισχύσεις έτΐΐσης άπο στέλλονται έκ Μέμελ. Ό Πολωνός άρμοσΐής τοθ Δάντσιγκ ανεχώρησεν έσπευ σμένως είς την ΒαρσοβΙαν διά νά εκθέση έκΡι τα δ ατρέ χοντα είς την ελευθέραν πό¬ λιν. ΒΑΡΣΟΒΙ 30 Ίουνίου (ίδ. ύπηρεσΐα).—Ή Γερουσία τοθ Δάντσιγκ χρησιμοποιεΐ 3 000 νέους έκ ΠρωσσΙας καί φοιτη τάς τοθ Δάντσιγκ διά τάς προ προπαρασκκυάς είς τάς όττο( άς προβαίνει. Παρατηοεΐται μεγάλη κΐνησς είς τα γερμα νικά καταστήματα τοϋ Δάν- τσιγκ δπου δίδονται άθρόαι παραγγελίαι δι" ειδή ύτοδή οεως καί άλλα διά σκοποΰς οί όποΐοι τηροθνται μυοτικοΐ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 ΊουνΙου (15. ΰιτηρεσΐα).—Ό κ. Γκρήν γουϊκ ήγέτης τοθ έργατικοθ κόμματος ετόνισεν είς δηλώ σεις τού τα εξής: «Ήκουσα δτι ό πόλεμος θά γίνη ου^ον. Είνε θλιβερόν. Άλλ' ύπάρχει' κά τι υπεράνω τής^ ζωής: ή ελευθερία. Άν 6 πόλεμος ήθελεν έκσπάση αί δυνάμεις .τής ελευθερίας, αί δημοκρατικαί ασφαλώς θά εξήρχοντο νικήτριαι. —Ό πρεσβευτής τής Αγ λΐας είς Βαρσοβίαν φθάνει σήμερον άεροπορικως είς Λον δΐνον. Ό πρεσβευτής θά ένη μερώση την αγγλικήν κυβέρ νησιν επί των γεγονότων τοθ Δάντσιγκ. ^^^^ Αί ΆγγλορωσσικαΙ διαπραγματεύσεις, —Ή εφημερίς «Πράβδα» τής Μόσχας δημοσιεύει άρθρον Ρώσσου βουλευτοθ είς τό ό ποίον γράφει δα ή Γαλλία καί ή Αγγλία δέν έπιθυμοθ- σι συμμαχίαν άμοιβαιότητος μετά τής Ρωσσίας άλλά συμ μαχίαν ή όποία θά δεσμεύη την Ρωσσίαν μέ βαρεΐας υπο χρεώσεις άπέναντι κρατών με τα των οποίων αθΐηουτεκάν διπλωματικάς σχέσεις εχει. 30 Πρωινη ΤΩ ΡΑΙΧ ΔΕΝ Π Ρ ΕΠ ΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΗ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ Λ1ΣΤΑΓΜ0Ν ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΧΑΡ4ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ Λ Ο Γ ΟΥ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Αί άγγλ&καίκαΐ γαλλι- καί έφημερίδες σχολιάζουν σήμερον δια μακρών τόν λόγον τόν ό «οίον εξεφώνησε χθές επί τής καταστάσεως ό Βοεττανό; ύπουργός των "Εξωτερικών λόρδος Χά· λιφαξ. Οί γράφοντες τονίζουν χαρακτηοιβτι- κώς ότι μετά τόν λόγον τού λόρβου Χάλιφαξ τό Ράϊχ δέν πρέπει νά υπο· λογίζη είς δισϊαγμόν τής Αγγλίας. Ο λ. ΧΑΑΙΦΑΞ υπήρξε δριμύς καί έπιδετικός είς τόν χθεσινόν λόγον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ίουνίου (15. ύττηρεοία).—Ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Αγγλίας λόρ δος Χάλιφαξ εξεφώνησε χθές βαρυσήμαντον λόγον ενώπιον χιλιάδων άκροατών είς τό Βα σιλικόν Ίνστιτοθτον τοθ Λον δίνου. Ό λόγος τοθ κ. Χάλιφαζ, κρΐνουν α( αγγλικαί έφημε ρίδες, υπήρξεν 6 είλικρινέ στερος καί ό σαφέστερος άπό οσους έξεφωνήθησαν μέχρι σήμερον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ Βαθυτάτην έντύ πωσιν προεκάλεσεν είς τοΰς διεθνεΐς κύκλους ό λόγος τοθ λόρδου Χάλιφαξ. Ό κ. Χάλιφαξ διηυκρίνησεν είς τόν λόγον τού δτι αί "προετοιμασίαι τής Αγγλίας Ικαθώς καί οί συναφθεϊσαι συμφωνίαι δέν στρέφονται ε¬ ναντίον άλλων κρατων. Στρέ φονται μόνον εναντίον τής βίσς. Ακολούθως ύπεγράμ- μισεν δτι ή ΜεγάληΒρεττανΙα είνε πάντοτε ετοίμη δι' εΐρη νίκας λύσεις. —Έκ ΛονδΙνου αγγέλλεται δτι μεταξύ των άλλων εύμε νών σχολΐων τα όποϊα άφιε ρώνει ό άγγλικός τύπος -είς τόν λόγον τοθ κ. Χάλιφαξ, στ| μειώνει δτι ούτος διηρμήνευσε πλήρως την πολιτικήν, τής αγ γλικής κυβερνήσεως μεταχειρι σθεΐς γλώσσαν την οποίαν ού δεΐς άλλος "Αγγλος ύπουργός μετεχειρΐσθη άπό τοθ 1914. ΡΩΜΗ 30 ΊουνΙου (ίδ. ύπη ρεσΐσ).— Κατά τάς ύπαρχού σας πληροφορίας έκ Λονδί νού, οί άγγλικοΐ κύκλοι άνα μένουν δτι θά άναγγελθή τα χέως ή γερμανική απάντησις επί τής διακοινώσεως τής Αγ γλΐας ήτις προεκάλεσε δυσά ρεστον εντύπωσιν είς τό Ράϊχ. Ό γερμανικός τύπος κρΐνει δυσμενώς την απάντησιν τής Μεγάλης- Βρεττανίας είς την καταγγελΐαν υπό τής Γερμα νίας τοθ ναυτικοθ συμφώνου αρχικώς διότι εδόθη μετά δ μηνον σιωτιήν καί καθυστέρη σιν καί είς ημέρας έξ άλλου καθ" άς ή Αγγλία τιροσπαθεΐ νά συνάψη συμμαχίαν μετά τής σοβιετικής Ρωσσίας. Ο ΓΚΑΜΕΛΕΝ είς τα σύνορα των "Αλπεων ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ί^υνΙου (Ιδ. ύπηρεσΐο).—ΌΒρεττανός πρω θυπουργός κ. Τσάμπερλαιν με τσβαΐνει αυριον ώς συνήθως είς την εξοχήν έγγύτατα τοθ ΛονδΙνου θά ευρίσκεται δέ είς διαρχή επαφήν μέ τό Φόρεϊν Όψφις. Έπιστρέφων τό άπό· γευμα τής Κυριακάς (ο Οριον) θά έκφωνήση λόγον πρός τόν αγγλικόν λαόν άπό ραδιοφώ- νου έκ της κατοικΐας τού είς Νΐάουνιγκ Στρήτ. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 30 Ίουνΐου (15. ύπηοεσΐα).— Ή άμερικα- νική βουλή συνεζήτησεν έπ.1 13 ώρας χθές συνεχως διά τό ζήτημα τής μετατροηής τοΟ νόμου περί ούδετερότη- τος. Ή συζήτησις διεξήχθη είς ατμόσφαιραν λίαν τετα μέν ην. Άργά την νύκτα ή ψηφοφορΐα ανεβλήθη διά σή¬ μερον. ΡΩΜΗ 30 Ίουνίου (ίδ. ύπη ρεσία) —Είδήσεις έκ Σαγκάης άναφέρουν ότι 26 άγγλικά πολεμικά συνεκεντρώθησαν Ι- ξωθι τοθ ΦοΟ Τσόου δπου ά- ναμένονιαι έπιχειρήσεις Κινέ ζων καί Ίαπώνων. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 ΊουνΙου (Ιδ. ύπηρεσ(σ) — Κατ' εΐδήσεις έκ Τόκιο ό Ιάπων ύπουργός των Εξωτερικών κ. Άρίτα δέν θά μετάσχΓ) των άγγλο· ϊαπωνικών διαπραγματεόσε· ών. Τάς διατιραγματευσεις θά διεξαγάγη ό κ. Σοτομάτσου (;) έκτακτος άπεσταλμένος ιής Ίαπωνίας είς την ΚΙναν. ΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Ιουνίου (Ιδ. ύπηρεοία).— Ό άρχιστράτη- γος κ. Γκαμελέν ανεχώρη σε σήμερον την πρωΐαν δι* επιθεώρησιν είς τα Γαλλοΐτα λικά σύνορα των "Αλττεων. διαπραγματεύσεις είναι πιθα¬ νόν νά καθυστερήσωσιν επί μερικάς ημέρας, ϊσως μέχρι τής 6ης Ιουλίου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Ίουνίου ((δ. ύπηρεοία).— Κατ' εΙδήσΕΐς έκ Τόκιο αναφορικώς μέ τάς αγ γλοΐαπωνικάς διαπραγματεύ σεις, αύτοι θά συμπεριλά βουν συνομιλίας πολιτι κης, στρατιωτικάς καί οΐκονο μικής φύσεως. Ή πολιτική τής Αγγλίας θά εξετασθή εύρύτα τα. Ε[ς τάς διαπραγματεύσεις δέν θά μετάσχη η Κΐνα. ΡΩΜΗ 30 ΊουνΙου ([δ. ύπη ρεσία).— Κατ' εΐδήσεις έξ Ίβ ροσολύμων 11 Άραβες έδολο φονήθησαν υπό Εβραίων είς τα ττροάστεια τής πόλεως τσύ της. Έξωθι της Ίερουσαλήμ έξ άλλου έξετροχιάσθη δι* < κρηκτικών βομβών σιδηροδρο μικός συρμός. —Δύο νέαι μεγάλαι πυρ καϊαί λαβοθσαι χώραν είς τό κέντρον τοΰ ΛονδΙνου διήγει ραν σοβαοάς ύπονοΐας τής Άστυνομίας δτι τόσον αύτα δσον καί προηγούμεναι εΐνα ενέργειαι των τρομοκρατων τής ΊρλανδΙας. Κατόπιν των ύπονοιών τούτων ένεργοθντα έρευναι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ30 ΊουνΙου (16. ύ πηρεσία).— ΑΙ γαλλικαί έφη μερΐδες γράφουσαι διά τόν λόγον τοθ κ. Χάλιφαξ τονί ζουν 6τι ο δ τος ωμίλησεν έκ μέρους τοθ άγγλικοθ Ιθνους. Είς την θαρραλεότητα τοθ λόγου τοθ κ. Χάλιφαξ αί ϊδι αι έφημερίδες άποδΐδουν τή' ματαΐωσιν πραξικοπήματος της Γερμανΐας είς τό Δάν τσιγκ. ΚΑΤΑΒΑΟΥΖ ΑΓΓΑΙΙΟΗ ΙΚ&ΦΟΗ ΕΙΣ ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ Άπό προχθές κατέπλευσαν καί έλλιμενΐζονται είς τόν δρ μόν τοθ Πόρου—Έλούντας Με ραμβέλλου τα Άγγλικά άντι τορπιλλικά άνοικτής θαλάσ¬ σης «Κόσσακ», «ΤουλοΟ», «Μάορι> καί «Νόμπιο» υπό
  τόν πλοίαρχον κ. Ντέ Πάςς.
  Ή αγγλικη μοΐρα εκτελεί
  γυμνάσια είς τα κρητικά ΰδα
  τα είνε δέ ενδεχόμενον μετά
  μικράν ανάπαυσιν νά κατα
  πλεύση. καί είς τόν λιμένα
  μας,άφοΟ χορηγηθή σχετική
  όοεια τοθ ύπουργεΐου των
  Ναυτικών, τ)5η ζητηθεΐσα
  τα τάς πληροφορίας μας.
  Χθές ό κυβερνήτης τής μο
  ρας κ ντέ Πάςς αφιχθείς
  μεχ αξιωματικών δι' αύτοκι
  νήτου επεσκέφθη τάνπρόξενον
  της Αγγλίας κ. Ήλιάδην;
  ΗΑΝΑΤΟΛΙΚΗΠΡΩΣΣΙΑ
  ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΜΙΥΡΕΤΩ&ΩΣ
  ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΡΧΥΡΑ ΖΙΓΚΦΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα·
  ποκριτού μας). — Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ τού έξωτεριχού άναφέρουν
  ότι οί Γερμανοί ένισχύουν πυρετωδώς
  τα σύνορα τής ανατολικώς Πρωσσίας.
  Ισχυραί δυνάμεις έξ άλλου γερμα·
  νικού ατρατού κινούνται κατά μήκος
  των δυτικών συνόρων όπου τα πρός
  την Γαλλίαν οχυρά τής γραμμής Ζίγκ·
  φριδ. Κινητοποιούνται έπίαης πρός
  την ιδίαν γραμμήν στολίακοι άερο-
  κλάνων καί βαρύ πυροβολικόν.
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΚ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
  ΑΜΕΙΩΤΟΣ ΠΡΟΠΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ο.Ίουνίου (τού άντ α-
  ποχριτού μας).— Πληροφορίαι έκ Πα¬
  ρισίων καί Λονδίνου φέρουν την γενι¬
  κήν προσοχήν των πολιτικών καί δι·
  πλωματικών κύκλων στρεφοι*ένην αδια¬
  λείπτως πρός τό Δάντσιγκ λόγω των επι
  κειμένων είς την περιοχήν αύτην γεγονό
  των έξ ένεργού άναμίξεως ιής Γερμα·
  νίας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΔΥΝΙΑΝ ΕΓΙΝΑΝ
  ΠΑΤΡ1ΩΤΙΚΑΙ ΕΚΑΗΑΡΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ
  Βαρσοβίας άναφέρουν ότι είς τόν λι¬
  μένα τής Γδύνιας έγιναν όγκώδεις πά»
  τριωτικαί διαδηλώσεις των Πολωνών
  επ» εύκαιρία τής πανηγυρικής συγκεν-
  τρο>αεως έκεί τού πολωνικού στρατού
  καί τού στόλου.
  ΣΥΝΕΧΙ2ΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΣΪΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΔΑΝΤΣΙΓΚ
  ΑΘΗΝΑ.Ι 3Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας)— Καθ'άί. τηλεγραφείται,
  εις τό Δάντσιγκ συνεχίζεται ή μετα-
  φορά γερμανικού στρατού καί πολε-
  μικού ύλικοΰ έξ ανατολικώς Πρωσσίας.
  Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΗΑΓΓΛΟΣΟΒΙΕΤΤΚΟΝ
  ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΜΙΑί -ΑΠΙΑΕ.
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι υφίστανται πάντοτε δυσ¬
  χέρειαι εις την εξέλιξιν των άγγλοσο·
  βιετικών συνεννοήσεων. Πάντως δέν έκ-
  λείπουν αί έλπίδες ότι ή «γγλορωσ-
  αικη συμφωνία τελικώς θά υπογραφή.
  ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΜΠΟΑΙΑ
  ΔΙΑ ΤΙΗ ΪΥΗΕΗΗΟΗίΙΗ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΙΑΠΟΚΜΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίουνίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)— Καθ' ά τηλεγραφεί¬
  ται εκ τής "Απω Άνατολής μεγάλαι
  δυσχέρειαι υφίστανται είς τάς συνεννο
  ησεις Αγγλίας χαί Ίαπωνίας αίτινες
  καθιστούν προβληματικήν την επίτευξιν
  συμφωνίας καί την άρσιν των άντς*γ-
  'γλικών μέτρων έν Κίν«.
  μ6ίρ«ν τ«ν, τίτε
  ι«*ί ίΐνβι άκβμη
  τιρβν άξιββ«ώμεε
  ι;
  την
  μ«χρβύ{
  ύρέβπ «βνΤι
  την ηρωτρ Κ»ι
  ρι(« τού διά μέσου το
  ν« υπήρξε Η*« |»*ΤΙι'
  δρομη ύ;α(ων δημ··1
  χβί ιύγενδν έχδηλ:
  Όταν κκόμη όλος ό
  χίαμβζ έξη νκρχωμέ'
  •χ 3χότ«ς πβΰ ι'ιχαν
  9ΐι κΐ άνηδρ«στι»π4
  μ»; τοΰ Μεβαιωνο;, ι
  β; αΰτός ΰψναε τόν Ι
  τηΐ γνώαεω;, τόν ιί
  Γΐξ την έπτίαν τού έ
  χβδ κνβύματος Μαί
  τ* φί; είς την άνθ=:
  ι*. Διέλυσκ τα σκβτη.
  «νιοε την ανθρωπίνην
  ί 'Εκίνηοε την α
  τό βίοθπ
  ρς χαί τής ά
  «Ιβς Άνέβτησε την
  τή5 δίς και
  τέ> ϋεώδ
  τής
  ί