97491

Αριθμός τεύχους

5206

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡ^ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύΐττου
  βχησια λίραι 3
  ίΕάμηνος 9
  Άμεριχής
  Ιΐησια δολ. 15
  •ξάμηνος > 8
  Τιμή
  κατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΕΙΑ
  " ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ΤΗΕΪΒΥΙΟΣ ΣΥ1ΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΙ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5206
  Ι ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
  Παγκόσμιον ρεπορτάζ
  Ύπάρχβυν είς την Ιστορί¬
  αν τής ανθρωπότητος σελί-
  δες μεγαλείβυ καί δόξης,
  ακτινβββλοΰσαι φώς καί ευ¬
  γένειαν, σελίδες γραμμένον
  μέ αίμα καί δάκρυα πού μέ
  νούν καί θά μένουν άκατά
  λυτβι καί θχ συγχινοϋν είς
  τούς αίώνας Είναι αί αελίδες
  αί άφιερωμέναι είς την φω-
  τεινήν δράσιν των ολίγων
  λαών πού εΐχαν τό προνό¬
  μιον άπό την Ιδίαν των φύ¬
  σιν καί τήνν δημιουργικήν
  δύναμιν πού περιεχλειαν εν
  τος των, ν' άνοίςΌυν τόν
  δρόμον πρός τόν πολιτισμόν
  καί τάς κορυφοίς τού ίδεώ-
  δούς. Καί μεταξύ των λαών
  αυτών των οποίων πηγήν έμ
  πνεύίεων καί μεγαλουργοΰ
  δημιου»γικότητος αποτελεί
  ή Ελλάς, συγκαταλέγεται ά
  ναμφΐοβητήτως καί ό γαλλι
  χ«ς Ύπέροχονέπος ήρωΐσμοϋ
  χαι αύτοθυσίας καί συνάμα
  λυρικόν ύμνον εύγενείας κ«ί
  πολιτισμόν αποτελεί ή ίίτο
  ρία τοΰ Γαλλικοΰ εθνους.
  Καί άν είναι αληθής—καΐ
  είναι—ή θεωρία ότι οί λαοί
  δημιουργοΰν μόνοι των την
  μοίραν των, τοτε ό Γαλλικός
  λαός είναι άκόμη περισσό¬
  τερον άξιοθαύμαστος καί
  άξιαγάπητος.
  Επί μακρούς «ίώνας ό λα
  ός αύτός ευρέθη πάντοτε είς
  την πρωτοπορείαν. Καί ή'πο-
  ρεία τού διά μέσου τοΰ χρό-
  νού υπήρξε μία φωτεινή δια
  δρομή ώραίων δημιουργίαν
  χαί εύγενών έκδηλώσεων.
  Όταν άκόμη όλος ό άλλος
  κόσμος έζη ναρκωμένος είς
  τό σχότος πού εΐχαν άπλώ-
  05ΐ αί αντιδράση ναΐ δυνά¬
  μεις τού Μκσαίωνος, ό λα·
  ός αύτός ϋψωαε τόν δαυλόν
  τής γνώσεω;, τόν ήναψεν
  είς την έστίαν τοΰ έλληνι·
  κου πνεύματος καί έδωκε
  τ* φϋς είς την άνθρωπότη-
  τα. Διέλυσε τα σκοτη. Άφύ
  πνισε την ανθρωπίνην συνεί
  δησιν. Εκίνησε την σκέψιν.
  Έζωογόνησε τό αίαδημα τής
  ελευθερίας καί τής άξιοπρε
  πείας Άνέστηαε την πίστιν
  της δικαιοκρατίας καί εδη¬
  μιούργησε τό ίδεώδες τής
  δικαιοσύνην τής ίβότητος καΐ
  τής άνεξαρτησίας. Συνεχώς
  μαχομενος έκτοτε ό λαός αύ
  τος, άλλοτε πίπτων καί πάν¬
  τοτε έγειρβμενος έσάλπιζεν
  αδιακόπως τής ελευθερίας τό
  κήρυγμκ κ«ί έμάχετο καί
  έχυνε τό *»μ* τού καί έθυ-
  σιάζετβ καί προαέφερεν όλο-
  καύτωμα την ζωήν τού διά
  τό ίδεώδες τής ανθρωπίνης
  αξιοπρεπείας, διά τόν πολι¬
  τισμόν καί την επικράτησιν
  των Ιδανικών τοΰ άνθρωπι-
  σμοΰ. Ευρέθη πάντοτε είς
  τό πλειρόν των μαχομένων
  διά τή ν ελευθερίαν καί την
  ανεξαρτησίαν των εθνών.
  Προσήλθεν αυθορμήτως έπί-
  κουρος των καταδυναστευο-
  μένων καί αδικουμένων. Ό-
  που ύπάρχει μία πλάξ έν-
  τειχισμένη καί άφιερωμένη
  είς την ελευθερίαν, έκεΐ ύ¬
  πάρχει γραμμένον καί τό
  όνομα τής Γαλλ'ας. Όπου
  ύψώνεται ένοτς τύμβος είς α¬
  νάμνησιν ενός εΰγενοΰς α¬
  γώνος, έκεΐ ευρίσκονται
  χαί όατά Γάλλων πού έπε-
  σαν μαχόμενοι.
  Καί, τύχη άγαθη! Ό Γαλ¬
  λιχός λαός συνεχίζει καί σή
  μερον τό έργον των προγό-
  νων τού πιστος είς τάς πα-
  ραδόσεις τού. Κράτει ύψη-
  λά την σημαίαν της δικαιο¬
  κρατίας καί των άνθρωπί-
  νων δικαιωμάτων. Μοχθεϊ
  διά τόν πολιτισμόν. Άνη-
  φορίζει διαρκώς καί άνοίγει
  τόν τραχύν δρόμον πού φέ-
  ρει πρός τάς κορυφάς τοΰ
  ίδεώδους. ΈπαγρυπνεΙ καί
  φρουρεϊ την ειρήνην, φορέα
  τοΰ πολιτισμόν καί της προ-
  όδου.
  Τό αισθανόμεθα καλυτέ¬
  ρα ύμ»1ξ *ί "Ελληνες πού τό
  βην έχομεν συγγένειαν σκέ¬
  ψεως καί ψυχής'μέ τούς Γάλ-
  λους πού συνδεόμεθα διά δέ
  σμών σφυρηλατηθέντων είς
  τάς φλόγας κοινών άγώνων
  καί κοινών έπιδιώξεων είς
  τόν τομέα τοΰ πνεύματος
  καί είς τό πεδίον τοΰ πολι·
  τισμοΰ καί τής προόδου.
  Καί οχύτά τα αϊσθήματα θά
  εκδηλώση σήμερον ό λαός
  τής πόλεώς μας πρός τούς ά-
  ξιωματικούς |καί τα πληρώ-
  ματα των πολεμικών πού κα
  ταπλέουν εί; τόνλιμένα μας.
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΓΗΣ
  Σ ΕΙΣ ΤΗΝ
  Ή σουλτσνίνα αποτελεί ώς
  γνωστόν τό κυριώτερον προί-
  ον τοθ νομοΟ μας. Ή παρα-
  γωγή της αύξάνει άπό έτους
  είς έ'τος καί ή καλλιέργειά
  της συνεχίζεται πάντοτε έν
  τατιχά. Εφέτος ύπολογΐζεται
  ΰτι ή παραγωγή τής σταφΐ
  δος σουλτανΐνας θ' ανέλθη
  είς 22—23 χιλ. τόννους. Καί
  μετά μίαν πενταετίαν θά υπέρ
  βί) τάς 25 χιλ. ϊσως δέ φθά
  σπ κοΐ τάς 30 χιλ. τόννους
  Δικαιολογημένως λοιπόν στρέ
  φ£ΐ ό τόπος όλην την προ¬
  σοχήν τού ποός τό προίόν
  αΰτό καί ορθώς ένδιαφέρεται
  διά ΐήν τύχην τού. Διότι έκ
  τής καλής διαθέσεως τής σία
  φΐδος έξαρταται έξ όλοκλή
  ρου ή οΐκονομική ζωή τής πό
  λεως κσί τής ύπαίθρου. Ό
  ταν ή έσοδεία τής σταφίδος
  ιΐναι πλουσΐα καί αί τιμαί ύ·
  ψηλαΐ ιότε εύημερεΐ καί τό
  χωριό καί ή τιόλιΟ Καί άντι
  θέτως. Είναι άλλωστε γνω¬
  στόν, δ τι εάν έχρεώθη ό νο
  μός μας είς τό παρελθόν καί
  άν έδοκιμάσθη οικονομικάς,
  τουτο όφρΐλεται βεβαία καί
  είς διαφόρους θεομηνΐας, άλ
  λεπαλλήλους καταστρεπτικούς
  σεισμούς, πλημμΰρας κ.λ.π.
  άλλά πρωτΐστως καί κυρΐως
  όφεΐλεται είς την κρίσιν τ—ν
  τιμών τής σταφίδος, πού δέν
  έκαλυπταν πολλάκις ου τε τα
  ίξοδα τής παραγωγής. Καί
  ωφείλετο ή πτώσις των τιμών
  «Ις πολλά αϊπσ, είς την οίκο
  νομικήν κρίσιν πού συνετάρα
  ξε τόν κόσμον, είς την νομι
  σματικήν άναταραχήν, είς
  ιήν πολιτικήν τής αύταρκείας
  καί είς τούς περιορισμούς των
  είσαγωγων πού έφηρμόσθησαν
  είς τα περισσότερα κράτη. Ό
  φεΐλεται δμως έπΐσης καί είς
  τό δ τι περιωρίσθημεν είς ώρι
  σμένας μόνον άγοράς, είς τό
  ΰτι δέν κατεβάλομεν προ
  σπάθειαν νά κατακτήσωμεν
  την κατανάλωσιν καί άλλων
  χωρών καί είς τό δτι σιγά—σι
  γά εχάσαμεν καί την άγγλι
  κήν αγοράν, δπου έξάγομεν
  ήδη ασημάντους σχετικώς πό
  σότητας καί μάλιστα δχι είς
  καλάς τιμάς. Καί είς τουτο
  Ιπταισαν εξ Ισου καί αί κυβερ
  νήσεις τοθ παρελθόντος καί
  οί Ιμποροι έξαγωγεΐς.
  Εύτυχώς σήμερον γίνεται
  μία προσπαθεία κατακτήσεως
  νέων άγορθν καί (δία τής
  Άγγλικής. Ή κυβέρνησις διε
  ξάγει πρός τουτο σχετικάς
  διαπραγματεύσεις. Καΐ ύπάρ
  χούν πολλαί έλπΐδες ν' ά
  πολήξουν είς την ύπογρΐφήν
  νέας έμπορικής συμβάσεως εύ
  νοούσης την εισαγωγήν μέγα
  λων ποσοτήτων σουλτανίναν
  μας είς Αγγλίαν. Άλλά διά
  νά είνε συμφέρουσα ή ρ(σαγω
  γή των σταφίδων μσς καί ν'
  [αποδώση καλάς τιμάς είς τούς
  ίπαραγωγούς μας πρέπει νά
  μβιωθβ, ώς παρατηοεί ό ΟΙ
  κος τοθ Άγρόΐου, ό ε(σαγω
  γικός δασμός^ πού είνε πολύ
  Διά τού φακοϋ
  Ή ςρλογ» τπ5 *«οΛφ^α6ωϊ τδν λ«ών.—Ό λοχογός Μαραμπί-
  νι επί κεφαλής των Γαριβιλδινών τής Άργκόν, συνοδευόμενοζ καί
  άπό πολλους Ίταλούς των Παρισίων άνάβει την Φλόγο. κίς τόν
  τάφον τοθ αγνώστου στρατιώτου, επί παρουσΐα τοθ Γάλλου στρατη
  γοθ Γκουρώ.
  όψηλός καί έν πάση περιπτώ¬
  σει μεγαλύτερος άπό τόν δα¬
  σμόν πού πληρώνει ή σταφίς
  οΐσσδήποτε άλλης. προελεύσε¬
  ως. Καί επί τοθ οημεΐου αύ
  τοθ θά δείξη ασφαλώς Ι¬
  διαίτερον ενδιαφέρον ή κυβέρ
  νησίς μσς, κατά την διεξαγω
  γήν των διαπραγματεύσεων μέ
  την κυβέρνησιν τοϋ ΛονδΙ-
  νού διά την σύναψιν τής νέας
  έμπορικής συμβάσεως. Διότι
  έκ τής μειώσεως τοθ δασμοθ
  έξσρτάται καί ή -ί αϋξη
  σις των έξαγωγών μας είς
  Αγγλίαν καί η βελτίωσις των
  τιμών των σταφίδων μας. Καί
  ώς είνε φυσικόν δταν ή Αγ
  γλ(α αγοράζη είς καλάς τι¬
  μάς, τότε θά σημειωθή Υενι
  κή ανατίμησις. Άλλ' έφόσον
  τα ζήτημα ευρίσκεται είς χεΐ
  ρας τής σημερινής κυβερνή
  σεως πρέπει νά είμεθα ήσυ
  χοι. Θά ρυθμισθή ασφαλώς
  κατά τόν καλύτερον καί έπω
  φελέστερον τρόπον.
  0Π0.Ι ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΧΟΡΟΙΜΟΗΤΕΡΝΟΝ
  Είς ίνα Ιξοχιχόν κέντρον —ά
  ναφέρει ό άομόδιος πληροφοριο-
  δότης—οί θαμώνε; ιίχαν την ευ¬
  καιρίαν νά παραχολουθήσουν «τ?ο
  φαντού; μοντίρνους χορού;, μετα
  ξΰ των οποίων καί ίνα χορόν καν
  νιβάλων πού έχόρευαν δύο—τρία
  ζιύγη μέ αδιάπτωτον κέφι».
  Δέν ίξετίζουμε ποθ ίγινε αύτο
  άφοθ κάτι παρόμοιον εγινΐ καί έ
  δώ παλαιότερα. Δέν συμμιριζόμε
  θα 8μω; ου:ε την απορίαν, ουτε
  την αγανάκτησιν—την όποιαν έχ
  δηλώνει ολίγον χατωτέρω 6 γρά-
  ψχς. Μΐταπολεμιχως ίχομεν δια
  μορφωθή πολύ περ(εργα. Έ δια-
  μόρφωσις μάλιστα αύ:ή αυνεχίζε
  ται χατά προιοθσαν κλίμακα. "£
  τα ι άντιοτάσεως μή ουσης έφθά
  σαμεν έχΐΐ ποθ είμεθα σήμερον.
  Καί άλλοτε ετονίοθη 8τι ίσυνηθί-
  σΐμιν (ίς δλα τα πράγματα. "0-
  λα επάληωσαν, άπό τό μικρότερο
  Ιω; τό μεγαλύτερο. Άπό ίλα έμ
  πουκώσ^με. Έτσι εγεννήθη ή
  «νεομανία»— μία νεομανΕα χωρίς
  τίλος, ού τε άρχή.
  —Άλλ' είνε δυνατόν χαι μΐ
  την νιομανίαν σοα έστω νά χατα
  λήξωμΐν είς τούς χαννιβαλιχοΰ;
  χοροός;
  —Γιατί δχι; Καί αύτοι νέοι
  είναι ϊι' ημάς.
  —"Εχοιιν θί πζς λίγο ί) πολυ
  σουρεαλισμόν...
  'ΪΓ άνάγχη
  τούς δυσπίστους. Άλλά μή
  δλα τα είς—σμός σήμερον
  έκτός ελαχίστων δέν είνε προι-
  όντα μεταπολιμικά, ΜΕα άπέ-
  ραντος άνία ίχει κατχλάβει την
  οίχουμένην. Μ.'α υπερευαισθησία
  άφ' ενός χαί μία άναισθησία άφ'
  ετέρου. Άποτίλισμα είνε χαί. ή
  μόδα τελευταίως των «χχατα-
  λαβίστικων πραγματων» μέ τα ό-
  ποϊα γοητεόονται οί )σνίμπ. Είς
  τα άθηναικά Δαρδανέλλια, άλλά
  καί τα έπαρχιαχά, είνε ψυχιχή
  άνάγχη συχνά καί τα παγερά χά
  λαμπούρια άλλά καί αί δήθεν
  άλληγορικαί συνεννοήσεις είς τάς
  οποίας άλληλοσυγκρούεται επί
  παραδείγματι ή δσφαλτος μέ τό
  χαπέλλο χαί τα κεραμίδια μέ
  τίς μετχξωτέ; χάλτσες.
  *Όλα αύτά δμως ίνδιαφέρουν
  εύτυχ&ς μίαν μερίδ» άνθρώπων.
  Αί εξαιρέσει; είνε πολυάριθμον
  Οί υγιεϊς δργανισμοί καί αί 5
  γιέστεραι διανοήσεως δίν μΐτροθν
  ται είς τα δακτυλα. Άπεναντί
  άς είναι πολλοΐ χαί φροντίζουν
  νά χατατοπίζουν ααφως τα πράγ
  ματα καί νά περιορίζουν την
  ροπήν ωρισμένων θνητών νά γί
  νωνται σήμερον νούμερα έπιθΐω-
  ρήσεω; ή νά άποτελοθν σοβαράς
  περιπτώσεις ψυχοπαθολογικών έ
  ρΐυνών.
  * ·
  Ή πίστα ενός έξοχιχοθ χέν
  τρου είνε νομίζω τό εύκολώτερο
  των πραγμίτων νά φιλοξενζ
  θεαματα δχι απλώς έλαφρά άλ¬
  λά χαί έξωφρενιχά. Ό υστερισμός
  τής έποχής, διότι περί αύτοθ
  πρέχειιαι, ζητεί χάπου νά ξι
  σπάση, χάπου νά εκδηλωθή ό-
  λόχληρος χαί νά... λησμονηθη
  Ποίος ξίρει 5ν μέ τόν τρόπον
  αύιόν δέν θεραπΐυθη' μεθαύριον!
  Άν οί εύφάνταστοι άποβλέπουν
  εί; τόν πόλεμον προχειμέν^υ νά
  άκοχρυσταλλωθοθν αί ψυχιχαί ά-
  ναζητήσει; χαί νάίσορροπηθοθν οί
  δργανιαμοί, οί θετιχοί άποβλέ-
  ποι»ν άλλοθ: Είς την εξάντλησιν
  ακριβώς των μίσων διασχεδασεως
  τής ζοφερβ; άνία; μα; ΆκριβΦς
  άπό τοος χαννιβαλιχούς χορςύ;
  τού; όποίου; ανεχόμεθα ευχαρί¬
  στως ή αιωπηρώ;, θά βυθομιτρή
  σωμεν αργότερον τόν πολιτισμόν
  χαί την αξίαν τού. Καί άντΐ των
  πολλών αίσθήσιων, θά διβτηρή
  αωμεν μόνον έχείνα; διά τάς ό
  ποίας ομιλεί ή άνθρωπολογία.
  Λ£ΜΟΔΛΙΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΚΡΙΝΕΤΑΙ
  Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ιουλίου (ίδιαι
  τέρα ύπηοεσΐα) — Ή Γαλλία
  καθώς καίΤόλόκληοος ό κό¬
  σμος ζή πάλιν τος ημέρας αύ
  τάς υπό τόν υψηλόν πυρε
  τόν πού δημιουργεϊ ή κρισιμό-
  της τής διεθνοθς καταστάσεως.
  ΑΙ έφημερίδες κυκλοφοροθν
  συνεχεΐς έκτάκτους έκδόσεις
  των διά νά δώσουν είς τόν
  λαόν τάς λεπτομερείας τής
  εξελίξεως των γεγονότων καί
  παντοθ διεξάγοντσι συζητή-
  σεις διά την νέαν έπιδείνωσιν
  τής καταστάσεως. Έν τούτοις
  τόσον οί έπΐσημοι κύκλοι 8-
  σον καί ή κοινή γνώμη δέν
  έκδηλώνουν ουτε νευρικότητα
  ουτε πανικόν.
  Ή Γαλλία ήνωμένη παρα·
  κολουθεϊ μέ έντεταμένην βε¬
  βαία προσοχήν άλλά καί μέ
  ψυχραιμίαν τα διαδραματιζό
  μενά, ετοίμη κσί άποφασισμέ
  νη ν' αντιμετωπίση οΐοδήποτε
  ενδεχόμενον άκόμη καί τό πλέ
  όν θλιβερόν γεγονός.
  Πάντως, άν κρίνη κανείς
  άπό τάς είδήσεις καί τα σχό·
  λια των σημερινών εφημερί¬
  δων, συνάγει τό συμπέρασμα
  δτι είς την Ευρώπην συντε
  λοθνται ζυμώσεις τεραστίας
  εκτάσεως καί άποφασιστικής
  σπουδαιότητος καί δτι ή αν¬
  θρωπότης είσήλθεν είς την κρι
  σιμωτέραν καμπήν τής Ιστορί-
  ας της. Τό ήφαΐστειον κοχλά
  ζει καί πάλιν είς την περιο
  χήν τής Κεντρικάς Εύρώπης
  καί ή έκρηξΐς τού φαΐνεται
  πλέον λίαν πιθανή.
  Είς τό Δάντ<ηγκ συγκ««τρώ νονται τάς τελευταίας ημέρας τεράστιαι στρατιωτικαί δυνά μεις τής ΓερμανΙας, μεταφερό¬ μεναι διά'ξηρδς καί θαλάσ¬ σης. Άπό προχθές δέ μεταφέ- ρονται καί βαρέα πυροβόλα, τοποθετούμενα επί είδικών έκ μπετόν άρμέ κατασκευαζομέ· νων φρουρΐων. Καί αί γαλλι καί έφημερίδες συνδυάζουσαι τα γεγονότα αύτά μέ την είδησιν επικειμένης μεταβάσε- ως τοθ κ. ΧΙτλερ είς την έλευ θέραν πόλιν, συνάγουν τό συμπέρσσμα 8τι ευρισκόμεθα είς παραμονάς πραξικοπημα- τικών ένεργειών. Τάς άντιλήψεις αύτάς των Γαλλικών εφημερίδων συμμε- ρΐζεται καί ό άγγλικάς τΰπος καί ή κυβέρνησις τής Μ. Βρβτ τανίας καθ* ά τηλεγραφείται έκ Λονδίνου. Τα σχετικά μά¬ λιστα τηλεγραφήματα προσθέ· τουν Βτι ή αγγλικη κυβέρνη σις φοβουμένη πραξικοπημα έντός των προσεχών ημερών απεφάσισε νά καταβάλη καί την ύστάτην προσπάθειανπρός ματαίωσΐν τού. Πρός τόν σκο πάν αυτόν καί εκάλεσεν είς Λονδινον τούς έν Βερολίνω καί Ρωμη πρεσβευτάς της διά νά ζητήση την γνώμην των καί νά διαβιβάση κατόπιν δι' αυτών έντονωτέρας καί πλέ¬ ον κατηγορηματικάς τάς άπο- φάσεις των είς τούς κυβερνή· τας τής ΓερμανΙας καί Ιτα¬ λίας. Εγνώσθη μάλιστα ΰτι ό κ. Τσάμπερλαιν σκέπτεται νά διαβιβάση διά τοϋ κ. Νέ· βιλ Χέντερσον προσωπικόν μή νυμα είς τόν κ. ΧΙτλερ περί τής σταθεράς καί άμετακλή- του αποφάσεως τής Αγγλίας νά εξέλθη είς πόλεμον εάν παραβιασθη* τό καθεστώς τοθ Δάντσιγκ κατά τρόπον θΐγον τα τα συμφέροντα καί τό γόη τρον τής ΠολωνΙας καί τουτο διά νά διαλυθή πάσα τυχόν ύφισταμένη πλάνη ή παρανόη σις ώς πρός τάς πραγματικάς προθέσεις καί την πολιτικήν τής Μ. Βρεττανίας. Δυστυχώς, γράφουν αί έφη μερΐδες, ή καθυστέρησις τής ύπογραφής τής Άγγλογαλλο- σοβιετικί)ς καί ή ούσιαστική διατήρησις τοθ νόμου περί ού- δετερότητος τής Άμερικής καί μετά την χθεσινήν ψηφοφορίαν τής Βουλής των Ήνωμένων Πολιτειών, άφήνουν χάσματα είς τό μέτωπον των είρηνοφΐ λων κρατών καί δημιουργοθν σοβαρωτάτους κινδύνους διά την είρήνην καί τόν πολιτι¬ σμόν. Αί πλημμυραι. Πρωτοφανής κακοκαιρΐα έν- σκήψασα είς την Στερεάν Έλ λάδα επέφερεν άνυπολογί- στους υλικάς ζημίας καί κατα στροφάς είς την περιφέρειαν ΛαμΙας—ΠαρνασΙδος εΐχε δέ καί δέκα άνθρώπινα θύματα. Τό πλήγμα είνε βαρύ διά την πτωχήν καί μικράν χώραν μας. Καί ό Κρητικός λαός αί- σθάνεται βαθύτατον πόνον έκ τής συμφοράς αυτής των ά- δελφών στερεολαδιτών. Εύτυ χώς ή κυβέρνησις έδειξε καί έν προκειμένφ στοργήν, ένδια φέρον, μητρικήν πράγματι μέ ριμναν. Φροντίζει μέ κάθε τρόπον νά περιθάλψη τούς παθόντας νά παραμυθεύση τούς άτΐορφανισθέντας. Καί είνε άρκετή παρηγορΐα αυτή ή κυβερνητική μέριμνα. Τό Τ.Ε.Β.Ε. Ή τροποποΐησις τοθ κατα στατικοθ καί τοθ κανονισμοθ τοθ Ταμείου ΆσφαλΙσεως Έ παγγελματιών καί Βιοτεχνών διά τής οποίας άποσβαΐνονται παλαιαί όφειλαί καί παρέχον- ται ευκολίαι είς την πληρω μην τής καθωρισμένης είσφο- ράς διά την αναγνώρισιν τοθ γάμου, αποτελεί μέτρον εύερ γετικόν, όφειλόμενον είς την φιλολαίκήν πολιτικήν τής κυ βερνήσεως. Πιστεύομεν δέ δτι τα μέλη τοθ Τ.Ε.Β.Ε. θά έπω φεληθοθν των εύκολιών διά νά τακτοποιήσουν τάς όψει λάς των ώστε νά μή χάσουν τό δικσίωμα τής άσφαλίσεως, Μία αύτοκτονΐα. Εί; τα Χανιά ΙρρΙφΰη εί; την θάλασσαν χαί έπνίγη μία μάθη τρια τοθ γυμνασίου διότι άπερ ρίφθη χατά τάς έξετάσει;. Ή τι μιορία την όποιαν έπίβαλεν εί; τόν εαυτόν τη; ή τραγιχή αύτό χειρ, υπήρξε βεβαία τόσον άδι χαιολόγητο; δσον χαί αχληρά. Άλλά μία νέ» πού έ"χει τόσον φι λότιμο ώστε νά προτιμα τόν θά νατον άπό την εντροπήν τή;, ά πορρίψεώς της είς τα μαθήματα, δέν θά ήτο ασφαλώς χαχή μάθη τρια. Καί άν δστέρησεν είς τα μαθήματά τη; θά υπήρχον λόγοι. Καί αύτό θά έπρεπε νά τό είχαν αντιληφθή ίχεΐνοι πού δέν ίπρε πε νά τό άγνοοθν. Άλλά τό ζήτη μα είναι σοβαρώτατον. Καί πρί πει νά τό προσέξουν, νά τό μελΐ τήσουν, νά τό έρευνήσουν χαλώ; οί παιδαγωγοί. Ή όδός Πλουτής. Πληροφορούμεθα δτι έντός των ημερών θ' άρχίσουν εργαζόμεναι οί χάτοικοι τής Πλουτής διά την κατασκευήν ά.ιαξιτή; , όδοθ άπό τό χωρίον των μίχρι τής χεντρι κης άρτηρία; Μεσσαράς πχρά την Γεωργιχήν Σχολήν. Δεδομένου δέ δτι ή απόστασις είνε μικρά, ή ό¬ δός θά διανοιχθή έντός όλίγου χρονιχοθ διαστήματος. Πιστεύομεν λοιπόν δτι θά διαθέση χαί τό Τα μεϊον επαρχιακάς όδοποιίας τα σχθρα χαί τόν δδοσΐρωτήρα διά την κυλίνδρωσιν τής όϊοθ αυτής ώσΐε νά εξασφαλισθή μόνιμος, ταχτιχή, θέρος χαί χειμώνα ή συγ χοινωνία, Ηολύ περισσότερον έφό- σον απεφασίσθη νά οργανωθή είς τό χωρίον αύτό χαΐ Λουτρόπολΐί,
  ΑΜβΡθΩΪΙ-
  Ι ΘΕΗΜγΠΠ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θερινός).- Σή
  μερον τό ψίλμ χάρμα «Ροζαλί
  μέ τούς "Εληνωρ Πάουελ Νέλσω
  "Κντυ.
  Την Δευτέραν «Σαράη δ Τρο
  μερός» μέ τόν Χάρρυ Μπώρ.
  Σημ Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  πτην καί Κυριακήν άπογευματιν'
  ώρα 7.30 μ. μ.
  ΑΠΟΛΛΩΝ (θερινός) κινηαατο
  γράφος.—Σήμερον τό άριστούργτ
  μα: «Χαλϋβδινες καρδιές». Δευ
  τέρα—Πέμπτη—Σάββατον— Κυρι
  κή ώρα Τ 1)2 απογευματινήν
  ΘΕΡΙΝΟΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΙΑΡΡΥΗΟΟΡ
  Ή μεγαλείτερη δόξα
  τού κινηματογραφου, στό
  γνωατό έργο τοΰ —άν
  Βινιώ:
  ΣΑΡΑΤ
  Ο ΤΡΟΜΕΡΟ!
  "Ενα έργο ζωντανό,
  ρεαλιστιχό, γύρω άπό την
  μυστηριώδη'καί γεμάτη
  περιπέτειες ζ«ή τοϋ ύττο-
  κέσμου τοθ 'Αλγερίου.
  Έπίσης λαμβάνουν μέ
  ρος καί εί-ΪΙΡ" ΡΙΓΚΩ
  καί ΖΑΚΕΛΙΝ ΛΩΡΑΝ.
  •ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή Όπερέττα θαθμα:
  ΡΟΖΑΔΙ
  ΜΕ ΤΗΝ
  ΕΛΗΝΩΡ ΠΑΟΥΕΛ
  Ή γυναϊκα—ρυβμος, ή μϊ
  γαλεΐτερη καί ώμορφοτερη
  χορπυτρια τβθ κόσμον, ή
  νοητευτικώτΕρη φωνή της β-
  θβνης.
  ΤΟΝ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  Καί τα βνειρΜδη Μκαλέτ
  τ« ΑίΒΕΗΤΙΝΑ 6ΙΚΙ.5.
  2 000 χορίτσια λ«χτ«ριατά.
  "Ενα δραμα παραδεΐσιβ «ού
  ιτοτέ ίβν 8ά ληβμονηθη.
  ©ΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το φίλμ ποΰ επιβληθή
  βτόν παγκοσμιο θαυμαομό:
  Μεγαλειώύες σκηνοθετικύ
  άριβτούργημα τού περιφήμου
  Β ΑΝ ΝΤΑ Ι Κ:
  ΧΑΑΥΒΔΙΗΕΣ
  ΚΑΡΔΙΕΣ
  "Ενα εργο εξόχως δρα·
  ματικό πβύ άπειχονίζει
  μέ τόν πιό ώμό ρεαλισμό
  μιά άγνωστη ανθρωπίνη
  κόλασι της έποχής μας.
  Δυό ανδρες πού θυσιά
  ζουν τα πάντα γιά μιά
  γυναΐχα ποδ αγάπησαν.
  Πρνταγωνιστοΰν:
  ΦΡΑΝΣΟΤ Τ
  ΣΙΕΝΣΕΡ ΙΡί
  Π-ΛΕΠΆΙ είς Μασταμπά
  παραπλεύρως γκαράζ οίκία νεόδ
  μητο; μέ ωραίον αθλΐομον καί
  κήπον. Πληροφορίαι χριοπιβλΐ!
  βν Κ»νβΤ. **'
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΛΡΟΝ
  102ον
  Κυττάξτέ τα πώς λάμπουν
  κυττάξτε πόσες άποχρώσεις έ
  χει τό πράσινό των στόν ήλιο
  προσέξτε, προσέξτε αυτή τή
  μαορη άπόχρωσιν... Τόσο βα-
  θύ πράσινον, ώστε νά καταν
  τα μαθρο, είνε σπάνιο.
  '—Τό ξέρω, τό ξέρω, Σιμά
  νοβιτς. Τό άναγνωρίζω, άλλά
  δέν θέλω .. Άλλοτε... "Ισως...
  —Κυττάξτε,ύψηλοτάτη. Δέν
  σόΐς θυμΐζουν βαθειά πράσινα,
  άκύμαντα νερά, Έσδς ε!χα
  ύπ' δψει μου δταν τα έπαιρ
  να. .
  — Άρόν Σιμάνοβιτς, σέ πα·
  ρακαλω, βάλε τα δυό σμαράγ
  δια μέσα στό κουτί σου, βά
  λε τα στή θέσι τους...
  Ή θέσι τους είνε μόνον έ
  πάνω σας ύψηλοτάτη .. Καί
  άν μοθ έπιτρέπετΕ μιά συμβου
  λήν... Πάρτε τα ύψηλοτάτη,
  είνε μιά έξαιρετική εύκαιρΐα...
  "Η μήΐτως,... Ό Έβραΐος κό
  λάξ χαμογελά ..
  —"Ισως Ιχετε δίκηο, πριγκή
  πισσα...
  —Κρύψε τα σμαράγδια Σι
  μάνοβιτς.
  Έχετε δίκηο πριγκήπισσα,
  λέγει ό Σιμάνοβιτς καί βάζει
  τα σμαράγδια είς την θήκην
  των. Ό Έβραΐος τής Ρωσσί
  άς ξέρει πώς είνε έπικίνδυ
  νόν νά επιμένη μπροστά είς
  οιονδήποτε Ισχυρόν. Βάζει τό
  κουτί είς την τσέπη τού ..
  —Ξέρετε, ύψηλοτάτη, γιατΐ
  έτόλμησα νά εΐπω^τιώς ή ύψη
  λότης σας δέν έχει άδικον;
  Γιατί έκανα λάθος είς την πόρ
  τα ·ιϊοΰ κτύπησα.
  —ΕΤσθε φλύαρος Σιμάνο-
  βιτς, καμμιά φορά ..
  — Φλύσρος... καί ένοχλητι
  κός.,. τό ξέρω... Πάντα ένο-
  χλεΐ κανείς άάα κάνη λάθος
  στήν πόρτα πού χτυτια... "Ω
  φειλα νά ξέρω πώς τώρα καί
  ή καρδιά τής ϋψηλότητός σας
  άνοΐγει μόνον δταν χτυπά κα
  νεΐς στήν πόρτα τοθ ύψηλοτά
  τού μνηστήρος σας, τοθ πολυ
  τίμου φίλου καί προστάτου
  μου, τοθ πρίγκητιος Παύλου...
  Επρεπε νά ξέρω πώς ώραΐο
  ιώρα πιά ή ύψηλότης σας δέν
  ευρίσκει παρά δ,τι τής δίδει
  τό χέρι τοθ πρίγκηπος. Γι' αύ
  τό τόλμησα νά είπω πώς ή ύ
  ψηλότης σας δέν Ιχει άδικον,
  (συνεχ(ζεται)
  Ή οτήλη τού ώροιάκοσμου.
  Τί θά φορέσετε τό πρωΐ.
  Ή φοΰστα, ή Εοκέττο, τα τογιέρ.
  Οί νεαεέ; κυρίε; κα! δεσποινί-
  δΐς θά φορίαουν ίνα πρωινο φί·
  ρεμα άπό κρετάν άνθισμίνη μέ
  υεγάλα λουλούδια. Τ4 φϊρεμα
  θά είνε μονοκόμματο μέ φούστα
  κλός καί ζώνη τοθ αύτοθ &φάαμα
  τος. Την άΐιλή χαΐ χαριτωμένη
  αυτή τουαλέττα θά συμπληροί
  ση ίνα καπέλλο άπό ψίθα μέ
  μεγάλους γύρους στολισμινο μέ
  λουλούδια τοθ αγροθ.
  Όλα χά βαθύχρωμα φορέματα,
  ταγιέρ, άνοάμπλ, καπέλλα, ή
  κομψή Πχριζιανα τα αντικατί
  στησε μέ δφάσματχ διαφανή καί
  άνθισμένα, μέ ταγιέρ πικεδένια
  καί λινά, μέ φορέματα μπατιστέ
  νια καί καπέλλα μεγάλα «α
  νοτιέ ή μικρά κλος γαρνιρισμί-
  να μέ άνθη καί φροθτϊ.
  Τα χρώματα π?.ύ ηυνοήθτ)σ*ν
  περισσότερον άπό τούς κυριωτέ¬
  ρου; ραπτικ^ϋ; οϊκοι»; τ(όν Παρι
  σίων καί άντικατέστησχν τα
  χρώματα παστέλ, είνε τό ρίζ έκ
  λατάν, τό βέρ-τιγιιλ, μπλέ-κομ
  πάλ καί κίτρινο
  Γιά τό πρα>1 ατήν πλίζ ή στήν
  λουτρόπολι θά φβρέσετε έ'να τα-
  |γιέ?, σέ ττολϋ άηλή'γραμμή άπό
  Ιλινό Ορασμα άνοιχτοθ χρώματο;
  |και κατά ποοτΕμησιν κΕτρινο,
  μπλέ πάλ ή ρόζ Ή ζχκίτΐα θα
  είνε κοντή καί ή φούστα θά έχη
  μεγάλε; γαζαπές πιέτε;. (Μπλού
  ζα άπό μπχτΕατα τοθ !5Εου νΛώ
  χρώ
  χρ
  λεπτά
  ώ
  φρΐ
  μα
  ματος, γαρνιρισμένη μέ
  πιετάχια ή αζούρ
  Τα ταγιέρ τή"; μόξας Ιχουν
  μου; καρρέ, οί φοθστές των άπό
  μπχτίστ* ή όργαντζά θυμίζουν,
  καθώ; είνε φχρδειές, μέ την
  ακά5α καί τα χρώματά των,
  γευτιχά λουλούδια.
  Τό έφετεινο καλοκαΐρι θά φο
  ρεθοθν πολυ τα μονάχρωμ» φορί
  ματα άπό μιτυξωΐή ζωρζέΐτα
  σέ 8λε; τί; άποχρώαει; παστέλ:
  οί μεγαχροινέ; κυρίε; θά προτιμή
  σουν τό κΕτρινο χρώμα, οί ξανθέ;
  χαί οί χαατανές τό μπλέ πάλ καί
  τό ρόζ Τα άσπρα ταιριάζουν
  σ' δλε; τί; ήλικίες, άνιξ*ρτήτω;
  τύπου, ώμορφιάς καί ήλικίας
  Τα καλοκαιρινό επανωφόρια
  τή; μίδας είνε σέ σχέδιο ρεντιγ
  κόΐας άπό λινό έμπριμί.
  ή Ντιστίγκέ
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των Κρητών λογΐων δτι ό τρΐτος
  τόμος τής 'ΕπετηρΙδος τής 'ΕταιρΕίας θά αρχίση έκτυπούμε
  νος άπό τοθ προσεχούς ΌκτωβρΙου. Παρακαλοθνται κατά
  ταυτα ο( έπιθυμοθντες νά συνεργσοθώσι διά πρωτοτύπων
  πραγματειών άναφερομένων είς την Ιστορίαν, την φιλολογΐ
  αν, καί την λαογροφΐαν τή"ς Κρήτης, ώς καί ο' έχοντες ά-
  νέκδοτον λαογραφικόν υλικόν πρός δημοσίευσιν δπως άπο
  στεΐλωσι τα χειρόγραφα οΰτών πρός τόν κ. Έμμ. Τσουδε
  ρόν, Διοικη'ήν τής Τραπέζης τί)ς Ελλάδος είς "Αθήνας τό
  βραδύτερον μέχρι καί τοθ προσεχοθς ΣεπτεμβρΙου.
  Ή δημοσιευτέα Ολη ΰπόχίΐται είς την κρίσιν τής Συντακτι
  κης Επιτροπείας.
  (Έκ τής ΓραμματεΙας)
  Έντδς των ημερών κυκλοφορεΐ
  ΤΟ ΝΕΟΝ' ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
  ΠΡΩΤΟΝ Α ΣΙΓΑΛΑ
  ΔΡΑΧΜ. 13.
  ^λ^ν^^^λ^^χ'^^γ^^ν^'^λ^'^^''^^ν*. «~>»»<~» ι »«>^~»_>~»_ι».ι"~»_»^ υυ~υ ο^ί>~^_> υυ>
  ΑΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ }
  ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
  ΑΝΑΧΏΡΗΣΕΙΣ ΔΙ ΑΘΗΝΑΣ
  Έκαστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ έκτάκτως 11 καί 30 π. μ.
  'ΕπΙσης Τρίτην, Πέμπτην καί Σάββατον ώραν 3.30 μ. μ.
  Άκριβής ώρα άφΐξεως είς Αθήνας 5 μ. μ.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον έκδίδονται είσιτήρια δι' όλας τάς Έλλπνι-
  ™!Α*Ρ·™Ρ™*ζ ΥΡ«μμ«5 καί έν συνεχεία δι" ολα$ τάς Εύρωπαϊκάς τοια»τας
  Εκδίδονται φορτωτικαί δι' έμπορευματα, δκίγματα κ.λ.π. Αυθημερόν π«οάόβαι£
  ΐΙ{ ΤΦν τίπον τοδ προοριομοΰ τ«ν. "»Ρ«β·σΐ5
  Πράκτωρ Ηρακλείου
  Άρ. Τηλ. 8-18
  ΓΕΩΡ. ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ
  ΚεμάΑΙ'Ατατούρκ
  ΣΤΑΙΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ "Αρμστρογν
  103βν
  Διέταξε νά φέρουν άμέσω; κα
  άλλα ποτά, εκάλεσε τού; φ
  λου; τής τακτικάς παρέας τού
  έπαιζε μαζί τού; πόκερ Ιω; τί
  πρΐίύ, κάπνισε, νευρΕασι, Οβρισι
  καί δταν δ ή'λιο; είχεν άνατείλε
  πρό πολλοθ, σηκώθηκε νά πάι;
  οτό γραφείό τού γιά νά συνεχίση
  τό έργον των μεταρρυθμΕσεων διά
  των ϊποίων ήΐελε νά μεταβάλη
  την Τουρκίαν εί; Ινα ού /χρόνον
  Ιθνος.
  Είχε μείνει πλέον άαόλυτος κύ
  ριο; τού πεδίου. Ήταν δικτάτωρ
  Τού; έχθρού; τού τού; είχεν 8
  λους καταδιχάσει εί; θάνατον, τού;
  είχε κρεμάσει καί δσιι είχαν προ
  φθάσει νά διαφύγουν, ήναγχάβιθτ
  σαν νά πάρουν την οδόν τή; έξ«
  ρία;. Ό τουρχκό; λαό; ήταν α
  πάθη; καί πειθαρχιχός. "Ολαι α
  εξουσίαι είς την χώραν είχαν συγ
  κεντρωθή εί; χείρας τού Τό λα'ι
  χον κόμμα τοθ όποίου ήταν ί5ρυ
  τή; χαί πρόεδρος, κυβερνοιΐσε τή1
  χώραν, ήταν δ μόνο; μηχανισμό.
  τή; διοικήσεως. Άπό τοθ κατωτά
  τού υκαλλήλου, άπό τοθ άφανεστί
  ρου γραφέω; εί; τό μικρότιρο'
  χωριό μέχρι τοθ πρωθυπουργοθ
  κάθκ άνθρωπο; πού εί; την Τουρ
  χίαν χατεΐχεν ίνα οιονδήποτε άξΕ
  ωμα, οιανδήποτε θέσιν, ίπρεπε νά
  είνε μέλο; τού λαιχοθ κόμματο;.
  Αί κατά τόπου; έπιτροπαί τοθ
  κόμματο;, ήσαν τα διοικητικά δρ
  γανα, εδρΕσκοντο είς διαρκή έπα
  φήν μέ την κεντρικήν επιτροπήν
  άνέφεραν είς αυτόν κάθι τι τό ά
  ξιον μνείας, χαί εξετέλουν τυφλώς
  τάς διαταγάς της. Είχαν την ϊργά
  νωσιν καί ,τήν πειθαρχίαν ενός
  στρατεύματο; καί υπήχουαν καθ'
  δλην την γραμμήν άσυζηχητί είς
  τόν Μουσταφά Κεμάλ.
  Έκ τοθ λαίχοθ κόμματο; δ Μου
  σταφα Κεμάλ έξέλΐγε τού; υπουρ
  γούς τού. Καί αύτοι ήσαν μάλλον
  μόνιμοι ύΐτάλληλοί παρά. ύπου|
  γοί, άφοθν δέν υπήρχεν 'άντιπολ
  τευόμενος. Έκ των μελών τοθ
  χόμματο; έξέλεγεν έπίση; τού;
  άντιπροσώπου; διά την εθν.ουνέ
  λευσιν. Κατά τύπου; ή έθνοσυνέ
  λευσι; {ξελέγΐτο 5πό τοθ λαοθ δι
  έλευθϊρων έχλογών 3 |
  (συνεχίζεται)
  Εθνικόν Λαχεϊον
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Ή ανανέωσις των γραμμα-
  τΐων διά την Γ' κλήρωσιν τοθ
  ΈθνικοΟ ΛαχεΙου, λήγει την
  6 Ιουλίου καί παρακαλοθντα
  οί κ. κ. συνδρομηταί νά άνα
  νεώσωσι ταθτα έντός τής προ
  θεσμΐας.
  Πέραν τής ώς άνω προθε-
  σμΐας τό Πρακτορείον οϋδεμί
  αν υποχρέωσιν άναλαμβάνει
  (Έκ τοθ ΠρακτορεΙου).
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Προκειμένου ό Γεωργικός
  Συνεταιρισ'ίός ΈπεξεργασΙας
  καί Πωλήσεως Σουλτανίνας
  Σητείας νά προσλαβη, έμπορο
  τεχνικόν διευθυντήν καί άλλη
  λογράφον προσκαλεΐ τούς έν
  διαφερομένους διτως ύποβάλω
  σι τό βραδύτερον μέχρι 18ης
  Ιουλίου 1939 τα σχΐτικά πι
  στοποιητικά έξ ών νά έμφαί
  νηται διά μέν τόν έμποροτε
  χνικόν διευθυντήν δτι κατέχει
  εΐδικάς γνώσεις διά την έπε
  ξβργασίαν καί γενικώς διά
  τό εμπόριον σουλτανίνας καί
  προυπηρεσίαν είς' άνεγνωρι
  σμένους σταφιδικούς έξαγω
  γικούς οΤ,κους ή όργανώσεις
  άσχολουμένας μέ τό εμπόριον
  τής σταφίδος εί δυνατόν δέ
  νά είνε καί κάτοχθς ξένων
  γλωσσών, Γαλλικής, Άγγλι
  κης καί Γερμανικής.
  Διά δέ τόν άλληλογράφον
  νά είνε τελείως κάτοχος τής
  Γαλλικής καί Άγγλικής εί δυ
  νατόν δέ καί τής Γερμανικής.
  Έκτός των ανωτέρω προ-
  σόντων άποδεικνυομένων διά
  σχετικών πιστοποιητικών δέ¬
  ον απαραιτήτως νά συνυπο-
  βληθώσι καί τα εξής:
  Ιον) Πιστοποιητικόν κοινω·
  νίκων φρονημάτων,
  2ον) Π στοποιητικόν στρα-
  τιωτικής καταστάσεως.
  3ον) Αϊιησιν έν τ^ σαφώς
  ΚΟΓΤΤΙΚΗ
  ΚΕΛΛΕΝ
  ΠΛΑΤΒΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΝ 4
  ΑΟΗΝΑΙ - ΤΗΛΕΦ. 24.Ζ63.
  Η ΜΟΝΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
  ΚΟίΜΩΠί ΚΡΑ
  ΓΑΜΟΙ.- Ιωάννης Γ. Τρουλλι
  νός, ΆμαλΙα "Αλεξ ΤοουλλινοΟ
  ετέλεσαν ενταύθα τούς γάμους
  των. Παράνυμφος παρέστη ό κ,
  Πρίαμος Άβραμάκης.
  Γύρω στήν πόλι.
  Άπό προχθές την εσπέραν ίση.
  μειώθη καί πάλιν *ττότομος με·
  ταστροφή τοθ καιοοθ.
  —Χθές δέ καθ" δλην την ήμε
  ραν ό οΰρανός έκαλύτττετο άιιό
  σύννεφα καταδιωκόμενα 4 πό
  τόν βορράν ποθ φυσοθσε διαρ¬
  κώς.
  —Διά τόν Ιούλιον, οί οΐωνοΐ αύ·
  τοΐ δέν έκρίνοντο ειόνοικοί άπό
  τούς πρακτικούς καιροσκόπους.
  —Είς την αίθουσαν τοθ Δημο·
  πκοθ Συμβουλίου έξετέθη τό πρό·
  πλασμα τοθ μέλλοντος ν" άνε·
  γερθ{) νέου σανατοοΐου «Ίερου·
  σαλήμ», έκπονηθέν ώπό τοθ άρχι
  τέκτονος κ Κ. ΠαλιγγΙνη.
  —Τό ϋ«ό ανέγερσιν θεραπευτή
  ριον θ' αποτελί) όμολογουμένως
  την τελευταίαν λέξιν τής άρχιτε·
  κτονικής.
  — "Αν κρίνωμεν, τουλάχιστον ά·
  «ό τό πρόπλασμα, πρόκειται πε·
  ρΐ ενός κ,τιριακοθ συγκροτήμσ-
  τος χαρακτηριζομένου κυρίως δ ά
  την άψογον καλαισθησΐαν τού
  καί δυναμένου έκ τιαραλλήλου νά
  πληροΐ δλους τούς δρους τής ϋ·
  γιεινίΐς.
  — Σήμερον εκλήθησαν είς Γενι
  κήν Συνέλευσιν τα μέλη τοθ Συν-
  δέσμου Σταφιδεργατων.
  —Κατά την συνέλευσιν θά γ(
  νη λογοδοσία τής Διοικήσεως
  τοΰ Συνδέσμου καί έκλογίι έ-
  φορευτικής έτιιτροπής διά την δι¬
  ενέργειαν αρχαιρεσιών.
  —Καιοοΰ εύδοκοθντος εκατόν
  τάδες φυσιολατρών θα έγκατα-
  λείψουν καί σήμερον την πόλιν
  τρεπόμενοι πρός τάς έξοχάς καί
  πρΑς τα γραφικώτερα χωρία τοθ
  νβμοθ μας.
  —Τό σωματείον έπιπλοποιών
  ώργάνωσεν ώς γνωστόν σήμε¬
  ρον μεγάλην έκδρομήν είς Σπυ·
  ριδιανό είς την οποίαν με'έχουν
  υπέρ τούς εκατόν πεντήκοντα Ή
  ρακλειώται.
  —Χθές την μεσημβρίαν έξ άλ
  λου εξέδραμον μέσφ Νεαπόλεως
  καί ΆγΙου Μικολάου είς Σητείαν
  υπέρ τούς 50 έκδρομβϊς τής Ε.
  Γ. Ο. Η.
  —Είναι βέβαιον έπίσης δτι τα
  προάστειά μας άκόμη κοΐ τα πλι·
  όν άπομεμακρυσμένα δέν θά μεί
  νούν χωρίς επισκέπτας.
  — ΟΙ καλοκαιρινοΐ πνιγμοΐ ήρ¬
  χισαν πάλιν νά σημειώνωνται έδώ
  καί έχεϊ.
  —Τό γεγονός άποδεικνύει 8τι
  οί κολυμβηταΐ δέν ύπάγονται
  είς κανένα νόμον καί δέν τη·
  ροθν ουδεμίαν τάξιν πράγματα
  όλέθρια δι' αύτούς τούς Ιδίους
  πρωτΐστως παρά διά τούς άλ
  λους.
  —Έν τω· μεταξύ ή άστυνομΐα
  άκτών, ή συστηματικώς ώογα
  νωμένη έννοεΐται, γΐνεται ζήτη
  μα καί διά την νήσον μας καί
  εΐδικως καί διά τάς παραλίας
  της ϊτιόλεώς μας.
  —Είς τό τερραίν τοθ τέννις άνε
  μένετο χθές τό εσπέρας έκλε
  κτή κοσμοσυνκέντρωσις.
  —Εδίδετο ώς γνωστόν τό εδζο
  τού συλλόγου δεσποινίδων ύηέο
  των σκοτίων ένισχύσεως τοθ ό
  ποίου άνίκαθεν έχει ταχθ{) άλ
  ληλέγγυος ή κοινωνία μας.
  — Διά τελευταίαν φοράν προ
  βάλλετσι σήμερον είς τοθ Που
  λακάκη ή φαντασμαγορική όαε
  ρέττα «Ρΰζαλί» την οποίαν πρέ
  τει νά παρακολουθήσουν δ·
  λοι.
  —Σηαειωτέον δτι άπό χθές ήρ
  χισ«ν ή προβολή είς τόν Ιδιον
  κινηματογοάφον, τοθ νέου ζουρ
  νάλ τό οποίον δέν τΐροεβλήθη
  την παρελθοθσαν Πέμπτην λό
  γφ καθυστερήσεως.
  —Έπίσης είς τόν «Άπόλλωνα»
  κόσμον θά συγκεντρώσουν καί είς
  την απογευματινήν καί είς την έ·
  πεσρινήν παράστασιν οί «Χαλύβδι
  νες Καρδιές.
  6 Ριπβρτερ
  νά έμφαίνωνται τα προσόντα
  τα όποΐα συγκεντρώνει Ζνας
  έκαστος καθώς καί αξιώσεις
  (άντιμισθία) των αίτούντων τ}
  καί τα ποσοστά επί τοϊςέκατόν
  προκειμένου μόνον περί τοθ
  ΔιευθυντοΟ επί τής καθαράς
  υπό των συνεταίρων διδομέ·
  νης τιμής.
  Ή πρόσληψις τοθ μέν Διευ
  θυντοθ θά είνε μονοετής δυ·
  ναμένη καί νά ανανεώθη επί
  πολλά Ιτη αναλόγως τής δι-
  αθέσεως τοθ προΐόντος είς κα
  λάς τιμάς, τοθ δέ άλληλογρά
  φού θά είνε έξάμηνος ή καί
  μονοετής, έφ' δσον ήθελε δι
  αρκέσει η άσθένεια τοθ μονί·
  μου άλληλογράφου μας.
  Αί αίτήσεις δέον νά άπευ-
  θύνωνται είς τόν Συνεταιρι¬
  σμόν ν' άνσγράφεται δέ επί
  τοθ φακέλλου δτι πρόκειται
  περΐ αΐτήσεως.
  Διά περισσοτέρας πληροφο¬
  ρίας οί ένδιαφερόμενοι θά ά-
  πευθύνωνται πρός τόν Συνε¬
  ταιρισμόν.
  Έν ΣητεΙα τβ 200 Ίουνίου
  939.
  Γεωργικός Συνεταιρισμός
  Έπεξεργασίας καί Πωλήσεως
  ΣουλτανΕνας.
  Ό Πρόεδρος
  Ο' Μιχαήλ- Παπουταάκη^
  Τό Συν)φον Μέλος
  Ιωάννης Γιατζ«κης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρό; διά τό Ει·
  «ΜΛΑΣ»,
  α
  χευτσΐος
  Λύ Είς τ
  κα.
  ρ ,
  μαλιστα <«>«Ρ< Ι ν6Ρο Λ6κος· Ουδέν έκ « •Ο τιερΐ 1 "ΐ" 6^ν τοθ καιρ^ Ετβι 1847 ύφ Ι ΡθτοΟ αερον, ο0τ* η Έκ των συ) ποωτος "Εηινον οί ψ έκραύγαζον, κ κώς ίπλήρωνο ίχύγχανον δεί Ό >έρο Λύ
  τραχύς κατο
  ώς αν εζήτει
  αν ήτο πρό^μ
  μα τοθτο τοθ ^
  θόννας άκοζ ι
  ΕΤχε μεγάλ
  ιΐτΐρξϊ διδάσκα
  λη οίφνιδίους
  ί(ς την Γαλλία-
  Βάθος «ωμι
  τού ήτο νά σοΙ
  θηκαι έί
  βητρον.
  II
  ΚΑΑΥΤ
  ^■"""ΠΙβΙΙ,,,Μ,,,
  ΠααστιγΓΕ
  ΖΥΓ,
  >
  με
  Γι
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ2
  Τό μεγάλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  603ον
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ
  Α'.
  Ίστορία τής Κορίνθου «πό κτίσεως αυτής.
  Είς τής Καννσβΐδος την οδόν, ύπήρχε κατ' έχε(
  νην την εποχήν καπηεϊόν τι, έκτοτε γενόμενον
  περίφημον εκαλείτο Κόρινθος. Τό όδόφραγμα δ
  είχεν άνεγερθή αύτόσε, κατέχει είς την ιστορίαν
  των πραγμάτων, άτινα διηγούμεθα, τόπον μέγαν,
  καίτοι ηλαττώθη ή φήμη αύτοθ υπό τοθ 65οφράγμα
  τος τοθ ΆγΙου Μέρρη, ύπερτερήσαντος κατά τα
  δθλα.
  Κόρινθος δέ έπωνομάσθη τό μνησθέν καπηλεΐον
  άπό βότριός τινος κορινθιακής αταφυλής, όν επι
  τήδειος ζωγράφος, πελάτης ποτέ τοθ καιτηλεΐου.
  εΐχε ζωγραφ'σει άνωθεν τής θύρας αύτοθ. Έκτοτε
  άπό ΚαττηλεΙου τών^Ρόδων, ώς ήτο ή παλαιά έπω
  νυμία τού, ελέχθη Καπηλεΐον τής Κορινθιακής
  στσφυλή'-, καί χάριν βραχυλογίας Κόρινθος. Ό τε
  λευταΐος των διαδόχων αύτοθ ώνομάζετο γέρο
  Λύκος.
  Είς τό καπηλεΐον τοθ γέρο Λύκου, δπου εύρί
  σκετο δχι μόνον ποτόν, άλλά καί προσφάγιον, 2
  τρεχε τότε πολύς κόσμος ινα γευθή ίχθός τινάς,
  μάλιστα κυπρίνους, ούς έμαγεΐρευε νοστιμώτατα
  ό γέρο Λύκος.
  Ουδέν έκ τούτων δλων σώζεται μέχρι σήμερον.
  Ό περί ιήν Κόρινθον λαβύοινθος τΛν στενων
  όΒών τοθ καιροθ έκεΐνου διεσχίσθη καί ήνοίχθη έν
  Ιτει 1847 υφ' ενός καί μόνου δρόμου πλατέος, τής
  όδοθ ΡαμβοτοΟ· ώστε ουτε Κόρινθος ύπάρχει σή
  μερον, οϋτε Καννσβ'ς.
  Έκ των συχναζόντων είς την Κόρινθον ήσαν' ό
  Κουρφειράκος καί οί φΐλοι αύτοθ. . Ό Μέγαρος
  πρώτος είχεν άνακαλύψει τό καπηλεΐον τουτο.
  'Έπινον οί φΐλοι έντός αύτοθ, καί Ιτρωγον, καί
  έκραύγαζον, καί είτε ολίγον επλήρωνον, είτε κα
  κώς επλήρωνον, εϊτε καί δέν .επλήρωνον τΐποτε,
  έτύγνανον δεξιώσεως άγαθής.
  'Ο γέρο Λύκος ήτο καλάς άνθρωπος, καίτοι
  τραχύς κατά τούς τρόπους, καί μάλλον εφαίνετο
  ώς άν εζήτει αφορμήν έριδος πρός αύτούς, ή ώς
  άν ήτο πρόθυμος νά τούς φέϋΓ-τι τό ζουμί. Τό ίίίω
  μα τουτο τοθ γέρο Λύκου ήρεσενείς τούς νέυος. μα
  θόννας άπαξ τόν χαρσκτήρά τού.
  Εΐχε μεγάλους μύστακας, καί άλλοτε ποτε ύ
  τιήρξε διδάσκαλος τής ξιφομαχΐας. Συνείθιζε νά βά
  λη αίφνιδΐους γέλωτας. Βαρεία δέ, ώς λέγουσιν
  είς την Γαλλίαν, φωνή καλός διάβολος.
  Βάθος κωμικόν, έπιφάνεια τραγική. Ή χαρά
  τού ήτο νά σοί προξενήση φόβον, οίον οί ταμβακο
  θήκαι έκεΐναι, άφ' ών απροσδοκήτως άναπηξφ φό
  βητρον.
  (συνεχΐζεται)
  Άττοξηράνσεως
  σταφίδος είνε
  τόϋ σήματος:
  Γενική αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
  • Άθηνοιι—Πβσματζόγλου 5
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΤΑΞΙΔΙΩΤΑΙ
  Τό Ηράκλειον απέκτησε καί ιδικόν τού ξε¬
  νοδοχείον είς Άθήνβίς. Τό κεντρικώτατον καί
  πολυτελές:
  *ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ*
  διευθυνόμενον παρά τοΰ συμπολίτου μαςκ.
  Γεωργ. Δασκαλάκη.
  ©ΛΟΙ ΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ προτιμοΰν τό «Σίτυ
  Πάλλας». Είναι τό άνετώτερον. Φημίζεται διά
  την υπηρεσίαν τού. Αί άνακαινίσεις τού τό κατέ
  στηοαν απαράμιλλον.
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ
  Όδβς Σταδίου-ΑΟΗΝΑΙ.
  β|1Η1111111Ι111111111111111111Ι1Ι1Ι1ΙΐυΐΙ1ΙΙ1ΐυΐ ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙ111Ι1ΙΙ11111ΙΙ111ΙΙΐυΐ|Β
  Ι ΠΛΑΣΤΙΓΤΕΣ §
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ !
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ Ι
  Παρελήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ- Ξ
  γες—ζυγαριές—χοηματοκιβώτια τοθ πεφημισμένου Ξ
  έργοστασίου Ελένης Κακαβούλη, Έμμ. Παγκά- β
  λου, καί πωλοθνται είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ Β
  καί μέ ευκολίας π>ηοωμτ)ς, παρά τώ άντιπροσώ- Ε
  πφ α. Δημ. Λ. Γιαλιτάκη έναντι Δημαρχείον Πρίν 5
  ή* προμηθευθήτε επισκεφθήτε την εκθεσΐν μας. ·=
  Έγκυκλοπαιδεία
  Δι* έκεΐνους Ποι) θέλουν
  νά πλουτΐζοιιν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
  Β.'
  Οί άρχαΙΌι — αύτοι, πού όπως
  φαίνεται ήξευραν τα πάντα —χά"τι
  ήξκυραν άπό αύΐά τα πρίγμαΐα,
  ποΰ ανεκάλυψε σήμερον δ δόκτωρ
  Βελικόφσκυ καί δι* χύΐό ώνόμα
  σαν την κατάστασιν τοθ τεθλιμμέ
  νού, τοθ λιιπημένου άνθρώπου
  «μελαγχολίαν>· «μαόρη χολή»,
  δηλητήριον, Ιξεχύνετο είς τδ «Γ
  μα, κατά τούς άρχαΕους καί έδη
  μιουργοϋσε την ασθενική> αυτήν
  κατάστασιν. Καί εΐχαν δίκαιον:
  Ό μελαγχολικός κλαίει ποτέ; Ό
  χι. Καί δι3 αυΐό είνε μελαγχολι
  κδς κκί παραμένει " «μελχγχολι-
  κδρ>, δηλαδή άσθενής, διότι δίν
  κλαίιι. Εάν εχλαίΐε, ή «μχύρη χο
  λή» θά έφϊυγβ καί ή «μελαγχο
  λί<χ» θχ Ιπαυε. Ό δόκτωρ Βελικόφσχυ δέν άρ κείται είς την θεωρητικήν διαπί στωσιν των πραγμάτων αυτών άλ λά θέλει χαΐ νά εφαρμόση τα οθ τω θεωρητιχώς δΊαπιστωθέντα. Καί διατείνΐται: "Ιαως άσθενεΐς. ποΰ κατέχονται «πό μελαγχολίαν, πρίπει νά κάμωμεν νά ϊχουν δα- κριια. Καί δή δχι τεχνητά, έξωτε ριχά δάχρυα—θά έδίδαμεν είς τδν άρρωστον νά δ'σφρανθη' Ινα. . χρεμμύίι! —άλλά σωστά δάχρυα, πού χύνουν οί θλιμμένοι άνθρω- ποι. Καί έφχρμόζων την δμαιοπα θηχιχήν δ δόκτωρ Βελικόφσχυ λέ γει! Καταπολεμοθμεν τδ κακόν διά τοθ κακοθ, καταπολεμαθμεν την μελαγχολίαν διά τής μελαγ χολΕας, την μή ροήν των δαχρύων διά τεχνητής είσαγωγής είς τόν οργανισμόν δαχρύιον, δακρύων τα δποία εχυσιν ίνας τεθλ'.μμένος ίνθρωπος, δι* ένέσεως... δα· χρύω; ! Ίδςύ λοιπόν που τα δάκρυα, πούΐχύνομεν, δέν είνε μόνον στοι¬ χείον υγείαν διά τδν εαυτόν μας, άλλά καί φάρμακον διά τούς άόλλους. Η ΕΠΙΛΗΨΙΑ Α.' «Ιεράν νόσον» ώ/όμαζαν οί άρ· χαΐαι την σήμερον υΐτό τδ ϊνομα επιληψία γ ωηήν άσΒένειαν, διότι τα συμπτώματά της ένεΓχον, κατ' αύτούς, κάτι τδ υπέργΐιον, τδ θεΐ όν, τδ υτΐρανθρώπινον, περί αυτής δέ πραγματεύεται είς Ινα άπδ τα σοφώτερα καί σαφέστερα ϊργα τού υπό τδν τίτλον «Περί Εεράς νόσου» δ μέγιστος των ιατρών τής αρχαί ότητος, ό Κώος Ίπποχράτης. Πρό 2400 χρόνων διετείνετο ό Ίπποχράτης δτι ή άνίατος αδτ,ή σήμερον θεωρουμένης νόσος είνε θε ραπεΰσιμος, ταυτοχρόνως δέ έχη ρύσσειο εναντίον τή; «ίερότητος» τή; νόσου ταύτη;. Σήμερον Ιχει ε¬ ξακριβωθή ^δτι ή έπιληψία ήτο πά θησις τοθ νευριχοθ συστήματος. πρδ δΐόμισυ ?έ χιλιάδων χρόνων ]ί μέγας ίατρδς γρ • «Ή νόσος αυτή Σέν είνε διίλου «ίε^ωτίρα» άπδ τάς άλλας νόσοιις πού γνωρίζομεν, οί άνθρωποι μό νόν, πού ϊέν ή'Λποροθν νά διαγνώ σουν τα οϊτιά της την θεωροθν Εε ράν. Ό τρόπος μέ τόν δποϊον νο μίζουν δτι ήμποροθν νά την θερα πίύσουν, καθάρσεις καί ξόρκια, θά έπριπε νά τού; πείσηϊτι ή'έπιλη· ψία δέν Ιχει ού?έν τδ θείον, εάν δμως ήθελε χανείς νά την δνομά ση ιεράν διά τδ θαυμαστόν χαΐ περίεργον των συμπτωμάτων της τότε δέν θά ήτο ή μόνη «Εερά>
  νόσος. Ό τεταρταϊος πυρετδς λ χ
  μοθ φχίνεται έξ ϊσου περίεργο;
  χαί συνεπώς «Εερδ;»5πα)ς ή έπιλη
  φία χαί δμως χανείς δέν τδν θεώ
  ρεΐ τοιοθτον».
  & , (συνεχίζεται)
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  τής απολύτου προτιρύσεας δλον τ·ν
  ΈρακλΕΐα>τ«ν.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άναχκινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ·λα τα
  πλεονεκτήματα τής «νέαε»; καί εύχαρίβτου δια-
  μ·νής.
  βέρμανσις—λ·υτρά κ. λ. κ.
  Παιδαγωγ. συγκέντρωσις
  εις "Αγιον Μύρωνα.
  Την παρελθοΰααν Τετάρτην συν |
  ήλθεν έν Άγίω Μύρωνι παιδαγω Ι
  γικη συγκέντρωσις, βίς ην προο·,
  ήλθον υπέρ τούς 50 διδάσκβλοι;
  των τμημάτων Ναλεβυζίου της
  εκπαιδευτικήν περιφερείας (Γόρτυ,
  νος. Κατ' αυτήν αυνεζητήθηβκν
  τα εξής ^θέματα
  Έν «ρχη έ Έπιθβωρπτής Γόρ¬
  τυνος χ Ιζ Τσαγχιάς έκαμε μα
  «ραν είβήγησιν έτί τού δέματος·
  «Έκπαιδευτιχαι κατευθύνσεις τού
  Κράτους τής *ης Αύγούστου». Ε¬
  τόνισε την σημασίαν την ό
  ποίαν αποδίδει ^ τό νέον Κρά
  το; είς την εκπαίδευσιν της
  νίκς γενεάς μέσα είς τα έθνικά
  καί κοινωνικά πλαίσια καί την
  πρακτικπν στροφήν την οποίαν
  πρέπει νά λ·ίβη· Εξήρε τόν ρό
  λον τού διδασκάλου διά την πραγ
  ματοποίηαιν των ώς άνω κ«τευ
  θυνσεων καί συνέστησε την έντα
  τικην προαπάθειαν διά τόν έκττβ
  λιτισμόν τής ϋπαίθρου. Ίδιαιτε
  ρ»ς έτόνισΐ την σύμβολον των δι
  ώαα;·χλων είς την οργάνωσιν των
  έσωσχολικών καί έξωσχολικών έ
  μάδων Β Ο.Ν. διά την οποίαν
  εινβ καί ςρΰσβι καί θέσει ένδβδεΐγ
  μένον.
  Επηκολούθησεν ή συζήτησις
  επί των θεμάτων της ήμ. διατά-
  ξ
  ς.
  Ή διδασκάλισσα Μαρία Σηφ*
  κη, Άν- Μύρωνος, ανεκοίνωσε
  διά μακρών την έφαρμοσθίΐσαν ό
  λικήν μέθοδον α' άναγνώαεω; καί
  τα επιτύχη άποτελϊσματα της ί
  ςραρμογης έν συνδυασμώ μέ τό
  σχολικόν τυπογραφείον. Παρουσί
  ααε δέ καί άλφαβητάριον τό ό
  ποίον συνετάχθη επί τή βάσει
  της ώ; άνω μεθόδου, έατοιχειοθε
  τήθη καί έτυπώ9η άπό τα ιδία τα
  παιδία. Έν συνεχεία ή διδ)σα Φι
  φίκα Τσιβιδάκη Κβρασιών, άνε
  χοίνωσεν ωσαύτως τα άποτβλέ
  οματα τής έφαρμογής τής αυτής
  μεθόδου είς τό σχολείον της-
  Έηηκολοΰθηβε μαχρά χαΐ διο
  νυχιστική συζήτησις, είς ην ελοτ
  βον μέρος αί διδασκάλισσα· Καλ.
  Κουκουριτάκη (Μοιρών), Εΰρ Σπυ
  ριδάκπ (ΤυμπακΙου), Ειρ Σπύρ ι
  δάκη (Γωνιών) Ριρ. Άτσαλάχη
  (ΐίββας) καί ο! διδ)λοι Κ. Τσαπά
  κης (Τυλίοσου), Γ Πασιλάκη; (Ή
  ρακλείου) καί άλλαι. Έν τέλει
  τό συνεδριον παρεδέχθη τό δυν«
  τόν τής έφαρμογής τής ώς άνω με
  θόδου και είς τα μονοτάξια σχο
  λ&ΐα ώ; άπεδείχθΐι έκ των γΐνο
  μένων άνακοινώσεων.
  Ό διδ)λος Σαρουλάκης Ί (Άν.
  Δέ**) έκαμε σύντομον άλλά αα
  φή ανακοίνωσιν περί των άποτε
  λεσμάτων έφαρμογής ελευθέρας
  ΐχνογραφίας είς τέ σχολείον τού
  έν συνδυασμώ μέ την γραφήν έ
  λευθίρων έκθέσεων των μαθητ&ν
  τού, επέδειξε δέ τα σχβτικά τε
  τράδια Ό κ. Έπιθϊωρητής Γόρτυ
  νος ετόνισε την απουδαιότητκ
  της άπό μνημης ελευθέρας Ιχνο
  νραφίας καί συνέστησε όπως καί
  άλλοι διδάσκαλοι έφαρμόσουν
  την έκτεθεϊααν υπό τού κ. Σαρο)
  λάκη μέθοδον.
  Τό άπόγευμα έγινεν ΰποδβιγμα
  τική διδασκαλία «κερΐ των συγκοι
  νωνούντων άγγείων υπό τοΰ διδ)
  λου Άν· ΝΰρΗνος Λημ. Ανάστα
  σάκη, επηκολούθησεν ή κριτική
  της διδαΐκαλίας καί ΰποδείξϊως
  περί τής διδακτικής τοΰ μαθήμα
  τος υπό τοΰ κ. Έπιθεωρητοϋ. Τέ
  λος εγιβεν ανάλυσις τοΰ βιβλίον
  τής Δος Ν. Άμαριώτου «τό γρά
  ψιμο κ«1 ή Άγωγή» υπό τή! διδ)
  σης Εΐρήνης Σπυριδάχη (Γωνιδν)
  καί εδόθησαν οδηγίαι διά τήνκαλ
  λιτέραν μέθοδον διδ)λ(«ς της γρα
  φής επί τη βάσει των νεωτέρων
  πορισμάτων της Παιδαγωγικής.
  ΑΙ εργασίαι τής συγχϊντρώ
  σεως έληξαν μέ τόν υμνον τής
  Νεολαίας, τής 4η; Αύγούοτου'χαι
  τόν Εθνικόν ΰμνον.
  —Διαγωνισμός διά λιμένι-
  κούς σημαιοφόρους.
  Τό ΰφυπουργεΐον Ναυτιλία;
  προκηρύασει διαγωνισμόν διά τόν
  μήνα Σεπτέμβριον πρός χατάτα
  ξιν 15 λιμβνικών σημαιοφόρων.
  ΟΙ ύποψήφΐοι δέον νά είναι πτυ
  χιοΰχοι τής Νομικης Σχολής η
  Πολιτικών Επιστήμων η Άνωτά
  της Σχολής Εμπορικήν καί θΐχο
  νομικών Επιστήμων καί ήλιχίας
  ουχί ανωτέρας των 23 έτών. Κα
  τα την φοίτησιν των είς την Σχο
  λήν Ναυτιχών Αοκίμων Β^ λαμ
  βάνουν μισθόν έχ δραχμών 4.
  000 περίπου.
  Ο 1ΑΤΡΟ2
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΟΥΣΗΣ
  ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
  Τ. Β. Ίατρός τβΰ Καρδιολογιχοΰ 5ατνΙαα τής Α'
  Παθολογιχής Κλινιχής τοϋ Πανβπιατημίβυ 'Αβην&ν.
  Δεχεται έν τώ ίατρεΐςρ τού παραπλεύρως όφθαλ-
  μολογικής Κλινικής Γεωργ. Φωτακη συνοικΐα Περ·
  βολά, καθ" εκάστην 8—12 π. μ. 3—7 μ, μ.
  Αριθ. τηλΐφ. 8.25
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Προκειμένου ή γαλλική έται
  ρε(α μεταλλευτικών έρευνών
  τής νήσου Κρήτης νά κάμη ε¬
  ρεύνας τοϋ μεταλλεΐου Κεράς
  καί δοκιμάς περΐ των οίκονο
  μικών δρων τής έκμεταλλεύσε ,
  ως τοθ μεταλλείου τούτου
  μετσφέρουσα μετάλλευμα άπό'
  Κε^δς είς Γωνιές διά ζώων
  καί εκείθεν δι" αύτοκινήτων
  μέχρι Χερσονήσου.
  Δέχεται
  προσφοράς διά την Ιργολο
  βικήν ανάληψιν τής μετα-
  φοράς διά ζώων άπό Κερας
  μέχρι Γωνιές υπό τούς εξής
  δρους:
  1) Θά μεταφέρωνται άπό
  300—1000 τόννοι μεταλλεύμα
  τος κατά μήνα.
  2) Ή πληρωμή θά ύπολογΐ
  ζεται κατά μεταφερόμενον τόν
  νόν.
  Πληροφορίαι παρέχβνται
  καθ'^δλας τάς ημέρας υπό τοθ
  κ. Έμμ. Γ. Λυδάκη, πλατεΐα
  Κορνάρου Ηράκλειον. |
  Ή έταιρεΐα ουδεμίαν άνα
  λαμβάνει διά τής παρούσης δέ
  σμευσιν σκοποθσα απλώς νά
  κατατοπισθή επί των τοπικών
  συνθηκών τής εκμεταλλεύ¬
  σεως.
  ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
  ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ -ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ1
  ΟΙκιών — Καταστημάτων — Σαλονιών
  'Ελβιοχρωμβτισμοί, χρωματισμοί ουοτήματος
  Ντουκό.
  Έν γένει άναλαμβάνομ&ν καί έκτελοΰμεν πάσαν
  εργασίαν μετ* ακριβείας καί ταχύτητος.
  ΨΑΡΟΜΗΛίΓΓδΜ « ΛΕΜΠΛΕΤΖΙΔΙΚΑ »
  —ΈπιζητεΙται μείωαις τοΰ
  δασμοΰ των σουλτανίναν
  των εισαγομένων είς 'Αγ
  γλίαν.
  Πρός τα 5πουργεΙα Έθν. Οίχο
  νομίας καΓΕξωτεριχών απευθύνθη
  χθες υπό τοθ Οϊκου τοθ Άγρότου
  έγγραφον διά τοθ δποΕου τονίζε
  ται ή άνάγκη τής μεσολαβήσεως
  αυτών διά την μείωσιν τοθ δασμοΰ
  των είς Αγγλίαν εισαγομένων
  έλληνικών σοιιλτανινών. Ό έν λό
  γω δασμός επί των εισαγομένων,
  είς την Αγγλίαν σουλτανίναν £
  νέρχεται ήξη είς σελλίνια 10
  καί 6 πέννας κατ' αγγλικόν 9ΐα
  ΐήρα, έπιβληθείς είς εποχήν χατά
  την οποίαν ή έτηοία παραγωγή
  των έλληνικών σουλτανινών άνήρ
  χετο είς 4 χιλ. τίννους έν ώ σή
  μερον άνέρχεται είς 35 000 περί
  που. Φρονιϊ λοιπόν ό Οίκος τοθ
  'λγρ6τοι δτι ή μείωσις τοθ δα
  σμοθ θά έδει νά κατέλθη είς τό
  ήμισυ ή τουλάχιστον νά έξισωθη'
  πρός τόν δασμόν τόν έπιβΐβλημέ
  νόν επί των κορινθιακών σταφί
  δών δστΐς άνέρχιται είς 7 σελλί
  νια κατά ατατήρα Διά τής με'.ώ
  σεως ταύτης θά ένισχυθοθν αί έ
  ξαγωγαί μας είς'Αγγλίαν σημαντι
  κώς αί οποίαι ήδη άντιμΐτωπί
  ζουν μεγάλας δυσχερείας.
  —Τα άλεστικά δικαιώματα.
  Διά νεωτέρας άγορανομικής δια
  τάξεως ετροποποιήθη προγενιστέ
  ρα ώς πρός την φύραν των έπ' ά
  λεσ'ΐκω εργαζομένων άλευρομύ·
  λων ώς εξής: Δέν άναγνωρίζιται
  τοθ λοιπού φύρα διά τόν πλυνόμε
  νόν καί άλιθόμενον σϊτον κ. λ. π.
  δημητρΐακά υπό των άλευρομύλων,
  Άναγνωρίζεται φύρα 1 )2ο)ο διά
  τόν έτοιμον, πρός ά°λΐσιν προσκο-
  μιζόμενον 6πό των χωριχών αίτον
  χαί 2 ο)ο διά τούς λοιπούς δημη-
  τριακούς χαρπους (άραβόσιτον,
  σμιγόν, κριθήν).
  —Πνιγμοί είς Χανιά.
  Κατ' είδήσεις έκ Χανίων προ
  χθές έπνίγη είς Καλαθάν Άχρω
  τηρίου ό ποιμήν Στυλ. Τζούγχα
  ρης. Έπίση; ηυτοκτόνησε πνιγιϊ
  σα ή μαθήτρια τής 5ης τάξεως
  τοθ ΓυμνασίουΚασΐελλίου θυγάτηρ
  Γεωργίου Δερμιτζάχη διότι άπερ
  ρίφθη χατά τάς έξιτάσιις.
  —Σχολική έορτή είς Μητρό
  πόλιν.
  Επί τή λήξαι τοΰ οχολιχοθ ί
  τους ώργανώθη την παρελθούσαν
  Κυριακήν έορτή είς τό σχολείον
  Μητροπόλεως ουμμετοχή τδν πβ
  ρισσοτέρων κατοίκων τοΰ χωρίου,
  των κβινοταρχών καί των άρχών
  της Ε.Ο.Ν. Έν άρχά έψάλη: ΰ
  μνος τής Έθν. Νεολαίας άκβλού
  θως δέ ο διδάσκαλβς κ. Άντ. Έμ.
  Μαρκάκης ανέπτυξε το πϊρΐϊχόμί
  νόν τοΰ ϋμνου τής 4ης Αύγούοτβυ
  εξάρας έπ' εύκαιρία τό έργον της
  Έθν. Κυββρνησεως. Έπίοης ώμίλη
  βεν έ έπόπτης τής Ε Ο.Ν. των τιιη
  μάτων Γόρτυνος κ. Μιχ. Μυλω
  νάκης περί τοΰ θεβμοΰ της Όργα
  νώσεως τής Έθν. Νεβλαίας ή ό'λη
  δέ έορτή ελη{« μέ ζωηράς έκδη
  λύβεις τδν μάθη των κ«1 τδν χ«
  τοΐκων υπέρ Τβΰ Βαοιλ(Μ( κ«| τής
  Έθν, Κυβίρνήαίως.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρ'χίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  2 Ιουλίου 1939
  123 Ώρα
  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΟΒΑΡΑ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΔΑΝΤΣΙίΚ
  ΕΜΠΝΕΕΙ ΠΛΝΤΟΤΕ ΜΕΓΑΛΑΣ
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΟΠΑΤΚΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)—■ Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Αάντσιγκ άναφέρουν ότι ή κα¬
  τάστασις έκεί παραμένει πάντοτε έξαι-
  ρετικώς σοβαρά.
  Αί «ροβλέψΐις διά την εξέλιξιν τής
  καταστάσεως δέν είναι επί τού παρόντος
  άποσαφηνισμέναι. Πάντως τα πράγμα-
  τα είς την ελευθέραν πόλιν έμπνΐουν α¬
  νησυχίας διά την εύρωπαΐκήν ειρήνην.
  ΤΟΝΙΖΟΥΝ
  ΟΤΙ ΠΑΣΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  8Α ΒΕ0Ρί)8ί) ΠΟΑΕΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τοθ άντα·
  ποκριτοΰ μας.)— Τηλεγραφοΰν έκ Βχρ
  σοβίας ότι οί ΙΙολωναΙ τονίζουν ότι
  πάσα άπόπειρα των Γερμανών διά την
  μεταβολήν τοΰ καθεστώτος είς την ελευ¬
  θέραν πόλιν τού Δάντσιγκ θά θεωρηθή
  πολεμική ενεργεια.
  Περί τής έν Δάντσιγκ καταστάσεως
  οί πολιτικοί κύκλοι τής Βαρσοβίαςείναι
  είς άκρον άπαισιόοοξοι.
  Η ΠΟΛΩΝΙΑ
  θάντιστή είς Δάντσιγκ
  Οί Γερμανοί έτοιμάζουν.
  πραξικοπηματικήν κατάληφιν.
  53 Πρωΐνή
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Ιουλίου (ίδ.
  ύπηρεσία , ^Ανορθώσεως»).—
  Είς συνέχειαν των πληροφο¬
  ριών τοθ πρακτορεΐου Ρώυτερ,
  αναφορικώς μέ την διαμορφου
  μένην είς τό Δάντσιγκ κατά¬
  στασιν, ό Λονδίνειος τύπος
  δημοσιεύει είδήσεις λίαν άνη
  συχητικάς. ΑΙ πληροφορίαι τοθ
  ΆγγλικοΟ τύτΐου συμπίπτουν
  απολύτως μέ τάς κυκλοφο¬
  ρούσας είς Παρισίους έντό
  νους Φήμας, καθ* άς οί Γερμα
  νοί τοθ Δάντσιγκ έτοιμάζουν
  πυρετωδως ελευθέρα σώματα
  κατά τό έφαρμοσθέν άλλοτε
  σιόσιημα είς τάς Σουδιτικάς
  περιφερείας πρός δημιουργίαν
  -ερισπασμων καΐ δράσιν τοι¬
  αύτην ώστε νά προκληθή ή 6
  πέμβασις τής ΠολωνίαΓ, ότΐό
  τε αύτη θά εξετίθετο ώς έττιτι
  θεμένη κατά Γερμανικήν πό
  λεως.
  Συμπληρωματικώς τονίζεται
  δτι ή ΓερμσνΙα έτοιμάζει κ(νη
  μα είς τό Δάντσιγκ πρός πρα
  ξικοπηματικήν τούτου κατά
  λήψιν.
  Ό Άγγλικός καί 6 Γσλ-
  λικός τύττος τονίζουν έν τού
  τοις δτι τό έθνικοσοσιαλιστι
  κόν κΐνημσ τοϋ Δάντσιγκ θά
  θεωρηθή ώ; πραξικοτΐηιιοί
  στρεφόμενον έξ ολοκλήρου
  κατά τής Πολωνΐας κσΐ θά
  προκαλέση άμεσον την έπΐμβα
  σιν των συμμάχων αυτής κρα
  των.
  Τονίζεται ωσαύτως δτι ή
  Πολωνΐα θ' άντιστΜ ώς είς
  άνθρωπος τοθ όΐΐοίου κατα
  πατεΐ ή αύθαιρεσία τα δι
  καιώματα καί θά πεοιφρουρή
  ση μέ κάθβ θυσίαν τό Δάν¬
  τσιγκ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ιουλίου.—Άνα
  γράφεται είς τάς σημερινάς
  εφημερίδας δτι ή λαθραΐα
  σαγωγή δπλων είς
  συνεχΐζεται.
  Δάντσιγ
  «Δέν ϋπάρχει πλέον καμμΐ
  άμφιβολία, γράφουν τα Γαλλ
  κά φύλα, περί τής δημιου'
  γίας έλευθέρων σωμάτων εί
  Δάντσιγκ κατά τό πρότυπο
  των Σουδιτικών περιφέρειαν»
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ. 1 Ιουλίου.—Ά
  νακοινώσεις ήαιεπΐσηαοι βε
  βαίΐοϋν δτι ή κατάστασις όλ^
  νέν καί έπιδεινοθται. Πυροβ
  λα έτοποθετήθησαν καθ" δλη
  την έκτασιν των συνόρων τοι
  Δάντσιγκ. Κινήσεις Γερμαν
  κοθ στρατοθ σημειούνται κατά
  μήκος των Πολωνικών συνό
  ρων. Ή λαθρςχΐα είσαγωγή 6
  πλων καί πυρομαχικών συνί
  χίζεται είς την ελευθέραν πό
  λιν. ΈπΙσης ή μβταφορά στρα
  τοθ.
  Ο ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  έξηλδε μειωμένος
  έκ της φηωοφορίας της Βουλης
  ΙΣΧΥΡΑ ΓΑΑΛΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
  ΟΑ ΚΑΤΑΒΑΕΥΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας.)— Τηλεγραφούν έκ Πα¬
  ρισίων ότι ίσχυρά μοίρα τού γαλλικοσ
  ατόλου τού Άτλαντικού Οί επισκεφθή
  την Αμερικήν.
  Ή επίσκεψις τής γαλλικής μοίρας
  θεωριϊται ώς ι*.ία έπιηλέον εκδήλωσις
  κ»ί των έγκαρδίων σχέσεων καί τής γε¬
  νικωτέρας συνεννοήσεως ήτις έπικρατεϊ
  «άντοτε μεταξύ τής άμερικανικής συμ
  πολιτείας καί των δυτικών δυνάμεων.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 1 Ιουλίου.—
  Ή Άμερικανική Βουλή έτερ-
  μάτισε χθές τάς εργασίας της
  άφοθ ενέκρινε κατ' αρχήν τρο
  ποποίησιν τοθ νόμου περί ού
  δετβρότητος. Αί σχετικαί συ
  ζητήσεις Βιεξήχθησαν είς άτ
  μοσφαϊραν πλήρη }" νευρικό
  τητος.
  Κατά την έπακολουθήσασαν
  ψηφορίαν ενεκρίθη διά ψήφων
  200 κατά 188 ή τροποποΐησις
  Βόρις επί τοθ συστήματος
  Μπλούμ, δυνάμει τής οποίας
  έπιτρέπεται ή προμήθεια πολε
  μικοθ 'όλικοθ δευτερευούσης
  σημαοΤας είς άλλα κράτη, ά
  παγορεοεται δμως ή προμή
  θεια δπλων καί πολεμοφο-
  δίων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ιουλίου.— Ό
  Παρισινός τύπος γράφει σήμε
  ρον 6τι 6 Ροθσβελτ εξήλθε
  μειωμένος έκ τής συζητήσεως
  καί ψηφοφορίας τής Άμερικα
  νίκης Βουλής.
  Τοθτο άποδΐδετσι είς την
  συσσωμάτωσιν των κομμάτων
  τής αντιπολιτεύσεως, λόγω
  τής έντυπώσέ,ως την όποιαν
  έπεδΐωξαν νά προκαλέσουν εί
  βάρος τού είς τάς παραμο
  νάς των έπικειμένων προεδρ'
  κων έκλογβν.
  Ή τροποττοΐησις χοθ νόμου
  επεβλήθη είς τό Αμερικανικόν
  κογκρέσον πρός Εγκρισιν.
  Τό περίεργον είνε, γράφει ό
  Γαλλικός τύπος, βτι ή χθεσινή
  συνεδρΐασις τής Άμερικανική-
  Βουλής άντΐ νά διευκρινήση
  τόν νόμον περί ούδετερότητος
  τόν κατέστησε περισσότερον
  συγκεχυμένον.
  ΕΓΙΝΑΝ ΕΙ! ΦλΟΡΕΝΤΙϋΜ ΟΙ ΓΑΜΟΙ
  ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτοΰ μας.)— Είς Φλωρεντίαν τής
  Ιταλίας έγιναν σήμερον μετά τής δεού
  ση; μεγαλοπρεπείας οί γάμοι τής Α.
  Β. Υ- τής πριγκηπίσσης Είρήνης τής
  Ελλάδος μετά τοΰ Δουκός τού Σπο-
  λέτο ανεψιού τού Βασιλέως τής Ιτα¬
  λίας^___________________
  ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΟ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ .ΙΜΪΛΑΝ'
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μ«ς Σήμερον κατέπλευσιν
  εΐςΠεΐραιά τό γαλλιι όν ίντιτορπιλλικόν
  «Μιλάν».
  Τό άντιτορπιλλικόν τουτο αναχωρεί
  μεθαύριον, κατευθυνόμενον είς "Ηρά¬
  κλειον Κρήτης.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΙΡΑ
  ΑΓΓΛΙΚΟΥΣΤΟΛΟΥΤΙΣΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας). — Είς Πειραια καθ* ά
  ανακοινούται, άναμένεται καί μοίρα
  τού άγγλικοΰ στόλου τής Μεσογείου.
  ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙΝ
  ΑΙ ΒΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα.
  ποκριτοΰ μας).—Κατ' ανακοίνωσιν τής
  ^ΐΙ άνίρχοντ.ι
  ΕΝΤρΝΟΣ ΔΡΑΣΙΣ
  τής Άννλικης διπλωματίας.
  Ποία ή άπήχησις των λόγων
  Νταλαντιέ καί Χάλιφαξ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ιουλίου.— Μδ·
  ταδίδεται έκ Λονδίνου ότι
  κατ' αύτάς πρόκειται νά ση
  ιιειωθή 2ντονος διπλωματική
  δράσις ύπ6 τής Αγγλίας. "Η¬
  δη μετεκλήθησαν πλεΐστοι ση
  μαίνοντες Άγγλοι διπλωμά¬
  ται είς Λονδίνον προκειμέ-
  νου νά μετάσχουν μεγάλης
  διασκέψεως τοθ ΛανΕίνου ήτις
  πρόκειται νά περιστραφή είς
  την εξέτασιν τής διεθνοθς κα
  ταστάσεως. Μβταξύ αυτών
  συμττεριλαμβάνονται καί οί
  άφιχθέντες Άγγλοι πρεσβευ
  τσΐ Βαρσοβ!ας καί Βουκουρε
  στίου.
  Σχετικώς διευκρινίζεται δτι
  οί "Αγγλοι διπλωμάται θά ζή
  τήσουν παρά τής κυβερνήσε
  ως νά τοίς διευκρινίση έκ νέ
  ου σαφέστερον την θέσιν τής
  Αγγλίας έναντι των άναφυο·
  μέν ών εκάστοτε ζητημάτων,
  καθορΐζουσα σταθερώς την ά-
  πόφασΐν της εάν πρόκειται νά
  έμπλακίϊ είς πόλεμον καί είς
  περίπτωσιν καθ' ήν θά έθ(-
  γοντο συμφέροντα φίλων της
  κρατων.
  Καθόσον αί δυνάμεις τοΰ
  άξονος φαίνονται νά μή κατε
  νόησαν εισέτι την άποφασι-
  στικότητα τής "Αγγλίας ώς
  πρός τό σημείον τοθτο τής
  'Αγγλικής πολιτικάς, γεννών
  ται δέ σοβαρώτατοι κίνδυνοι
  διεθνών περιπλοκών, έκ ι ής
  πλάνης των δτι μάλλον άδια
  δόν την '
  οον την
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Επανήλθε χθές άεροπορι
  κως έξ Αθηνών ό Δήμαρχος
  Ηρακλείου κ. Μηνάς Γεωργι
  άδης. _____________
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΚΑΑΛΟΥ
  άνακοΐνω
  ου
  ΡΩΜΗ 1 Ιουλίου.- Αγ
  γέλλεται έκ Βερολίνου δτι
  οί Γερμανιχοΐ κύχλοι άπο-
  χρωματίζοντ&ς τό πνεϋμα της
  Αγγλικη; άΐϊαντητικής δια¬
  κοινώσεως επί τής καταγγελ
  θείαης'Αγγλογερμανικής συμ
  φωνίας καβώς καί την σημα
  οίαν των λόγων των κ. κ.
  Ντχλαντιέ καί Χάλΐφκξ, το¬
  νίζουν δπ απετέλεσαν ού·
  τε ι τα πρώτα βήματα έχ·
  θρ·πρ«ξιών έκ μέρους των
  δύο οημοκρκτιών κατά των
  κρατων τού άξονος. Οί Γερ-
  μανικβί κύκλοι συνδυάζουν
  τάς άπέψεις των ταύτας μέ
  την νέανδριμυτάτην έκστρκ
  τεί«ν τοΰ Άγγλι>·*οΰ τύπον
  κατά τοΰ άξονος.
  φορεϊ ώς πρός τα θιγόμενα
  συμφέροντα τρίτων.
  Δέν είνε απίθανον ή διά-
  σκεψ ς αυτή των Άγγλων δι
  πλωματών νά άποκουσταλ·
  λωθ^ είς άμεσον διάβημα είς
  Βερολίνον περί τοθ άμετα-
  τρέτιτου των Αγγλικών άπο
  φάσεων είς περίπτωσιν νέων
  πραξικοπημάτων δπως τοθ
  θρυλουμένου διά τό Δάντσιγκ.
  Τα Άγγλοσοβιετικά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Ιουλίου.—
  Συνεχίζεται ή άβεβαιότης επί
  των άγγλορωσικών διαπραγ-
  ματεύσεων παρά την άποστο
  διά τής οποίας επετράπη ή εί
  σαγωγή βακαλάου έκ χωρών
  άνταλλαγής διά πληρωμής τής
  άξίας τού είςέλεύθερον συνάλ
  λαγμα δέν πρόκειται νά δο
  θβ νέα παράτασις.
  ΛΗΞΙΑΡΧΪΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Είς το Ληξιαρχιϊον Ηρακλείου
  εδηλώθησαν κατά τόν λήξαντα μή
  ν* 100 γιννήαιις έξ ώ/ 44 θη
  λί,ςον, 24 γάμοΐ καί 33 θάνατοι.
  λήν νέων όδηγιών είς Μόσχαν
  πρός τόν κ. Στράγκ.
  ΡΩΜΗ 1 Ιουλίου.—ΑΙ έφη
  μερΐδβς τής Μόσχας άναγρά·
  φουν ότι ή Αγγλία παρατεί
  νει την έκκρΒμότητα των Αγ
  γλοσοβιετικών διατραγματϊύ
  σεων κα( ουχί τα Σοβιέτ. Διό
  τι τονίζουν ή "Αγγλία ή ό
  ποία συνήψε είς ενα είκοσιτε
  τράωρον συμμαχίας μετά τής
  Πολωνίας καί τής Ρουμανία;
  κάμνει διαπραγματεύσεις επί
  76 ολοκλήρους ημέρας μετά
  τής Ρωσσίας χωρίς νά κατα
  λήγη είς κανέν άποτέλεσμα
  Καί τοθτο λέγουν διότι ή Αγ
  γλία θέλει νά μεταχειοισθβ
  την Ρωσσίαν ώς άπλοθν ϋργα
  νόν τής πολιτικάς της.
  ΡΩΜΗ 1 Ιουλίου.— Είς τό
  άναγγελθέν ταξίδιοντοθ πρωθ
  υττουργοθ τής Βουλγαρίας
  είς Γερμανίαν διά την 5ην Ί
  ουλίου, άποδίδεται μεγάλη
  στμασΙα έν Βερολίνω.
  ΑΓΚΥΡΑ 1 Ιουλίου.— Διά
  334 ψήφων ολων των παριστα
  μένων βουλευτών ή τουρκική
  βουλή ενέκρινε χθές τό συ¬
  ναφθέν Γαλλοτουρκικόν σύμ¬
  φωνον καθώς καί την προσάρ
  τησιν τοθ Σαντζακίου τής Ά
  λεξανδρέττσς είςτήνΤουρκίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ιουλίου— Ή
  Ρουμανική κυβέρνησις έπεβε-
  βαίωσε την πληροφορίαν τής
  άγοράς πολεμικοΟ ύλικοθ άξί
  άς 25 έκατομμυρΐων λέϊ.
  ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  Σήμερον Κυριακήν περΐ ώ¬
  ραν 2 μ. μ. θά καταπλεύσουν
  είς χον λιμένα μας δόο γαλ
  λικά ύτιοβρύχια. Την Τρίτην
  4ην ΊοιΛΙου θά καταπλβυσπ
  τό άντιτορπιλλικόν «Μιλάν»
  συνοδευόμενον υπό τρίτου ύ ι
  ποβρυχίου. Τοθ άν)κοΟ «Μι!
  λάν» θά έτπβαίνη 6 Ναύαρ
  χος κ. Ντέ Καρπεντιί,
  ΕΑΝΤΕΘΗ ΕΝ ΙΣΧΥΪ
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΑΝΤΣΙΓΚ
  ΟΙ ΠΕΡΙΠΑΙΜΙΠΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΤΙ ΓΡΑΦΕΝ Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΗΛΕΤΡΛΦΒΣ
  ΑΘΗΝ%Ι 1 * Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Λονοί-
  νού τηλεγραφή*ατα ό «Ήμερή'κος Χη
  λέγραφος» είς σημερινόν άρθρον τού
  γράφει ότι άναμφιβόλως πάν κίνημα
  τής Γερμανίας είς τό Δάντσιγκ άποτε·
  λεϊ απειλήν εναντίον τής πολωνικής ά
  σφαλείας.
  αΈν τοιαύτη περιπτώσει, συνεχίζει
  ή ιδία εφημερίς, θά τεθή άναγκαίως έν
  ισχύϊ ή αγγλικη εγγύησις, πρός την πό
  λωνίαν όπότε καί θά περιπλακώμεν είς
  πόλεμον».
  «ΝΑΜΕΤΡΑΤΗΣΠΟΛΟνΊΑΣ
  ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΝ ΑϋΝΤΣΙΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝ %.Ι 1 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Βαρσοβίας άναφέρουν ότι υ
  πό τής Πολωνίας λαμβάνονται σύντο·
  να μέτρα πρός αντιμετώπισιν τής έν Δάν
  τσιγκ καταστάσεως.
  Πληροφορίαι έξ άλλου έκ Λονδίνου
  άναφέρουν σχετικώς ότι ή Αγγλία προ
  τίθεται σταθερώς, νά τηρήση άποφασι
  ατικήν σΐάσιν, τιθεμένη παρά τό 'πλευ
  ρον τής Πολωνίας. ..
  ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΑΑΝΪΣΙίΚ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ιουλίου (ίδ. ύπη
  ρεσία.)—>Τό αγγλικόν πρακτορείον Ρώΰ
  τέρ ανακοινοί ότι ή κατάστασις θά έπι-
  δινωθή προσεχώς καί τούτο διότι καθ*
  ά πληροφορίαι έκ Γερμανίας Θά
  έκραγή είς Δάντσιγκ κίνημα υπέρ τής
  συσσωματώσεως αυτού είς τό Ράϊχ.Κα
  τα τάς κυκλοφορούσας φήμας τό κίνημα
  θά συνδυασθή μέ την αναγγελλομένην
  μετάβασιν εις Δάντσιγκ τού Φύρερ
  ήτις ώς λέγεται θά πραγματοποιηθή
  την 2Οήν Ιουλίου.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΣΙ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτοΰ μας). — Οί "Αγγλοι, καθ* ά
  τηλεγραφείται, έκδηλώνουν ανησυχίας
  διά την τύχην των άγγλοσοβιετικών βυ
  νομιλιών τής Μόσχας κατόπιν των δυσ¬
  χερειών αΐτινες άνέκυψαν πάλιν δι* ώ·
  ρισμένα ζητήματα.
  ΜΟΝΟΝ ΚΙΤΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΘΑ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)._Πληροφορίαι έξ Ούα
  αικτώνος σχετικώς μέ τό ζήτημα τής
  ψηφίσεως τής τροπολογίαΥ Γίς τάς πΐ
  ρι ουδετεροτητος νομοθετικάς διατά-
  ξεις, άναφέρουν ότι ή άμερικανική 6ου-
  λη παρ.δέχθη νά επιτραπή έξ Άμερι-
  κης η εξαγωγή πολεμικών είδών δευ-
  ερευουσης σημασίας.
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΤΑΒΑΗΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας)._ι¥υκτερινα1 είβήσεις «κ
  Δαντπγκ μέσω Βτρσοβίας καί Λο5β"
  ου «ναφέρουν ϋτι ή έν Δάντσιγκ κατά.
  τάσις παραμένει άμετάβλητος καθ* δ-
  ^ιν την ημέραν σήμερον. Οί στρ*τολογ«-
  Ηντ.ςΓ.ρμ«νοί ένδύονται ώ ίβ2:
  ούνται στρατιωτι*ώς.
  όργα·
  ΝΑΥΑΓΙΟΝ
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΡΩΣΣΙΚΑΙ;
  ΡΩΜΗ 1 Ιουλίου.— Κατ' βΐδήβεις έκ Μύσχας
  κ. Στάλιν βίχβ χθές μακράν σονομιλίαν μβτά
  ;βΰ Μβλότωφ επί τίιν νίων 'Αγγλικών προτβσβων.
  Βεβαιούται σχβτικνς ϋτ αί νέαι προτασβις βά
  κριββδν &νεπ«ρχ«Ι{ υπό τής £οβΐ(τικί|; κυβιρνή
  σενς. Άλλως τε β τυιτος τής Μόσχα; είνε λίαν
  επι*υλαικτικ(>{ είς το ζήτπμοι τ&ν βι«πρ«γμ«
  ΚΑΘΗ^
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ
  ΙΐϊϊίΤΕΙΡίΙϋ
  ϊτάθπμ- »
  Εεί ίΐνβι «ίί ηλεΐβτα δι«μ·
  » ϋί« «έ «|< τ*ν π«- ν τ·δ Πλαετανον, «ρ««φ«νή5 ή κΡφΡ Η Μίβατρά λβι«όν 5« Ιχρ χε»<<τ« τ· τρέχον Ιτος λο· ίίΐαν ίχβνοκοιητιχήν. Διότι καί τ' άλλα χαρπβφορα δίν- {ρα χαΐ τ« κηπευτικα κα» ή χΐηνβτροφία θ« δώσουν ίξιίλογα κροΤβντα. Καί ό χοτμπος αύτ·ς μέ την εύνοικν τής φύσεως κ«ί την ενλογίαν τοΰ βε«ΰ Ο— ξήθΓΙ χαΐ «άλιν έξ ίδίων, χ·* ρ!{ δβνειβμούς, χωρίς πρ·ο· φυγιήν είς ξενην βοήβειειν, μιάνϊβινχαί «ξιοηρέπειαν. Κ«1 όχι μόνον θά διαθρέψφ ΐ.ν «ληβνομβν τού. Αλλ* (« είβφέρ- πλβθτβν καί είς τκ άλλα διαμιρίαματα καί •ι; τό χράτος καί τ*ν έθνι- "ήν βΐκβνομίαν. Εφέτος μάλ« δειΑινά ίΐ ΠΑΡΑΑΕΙ! 111 ΛΠΙ1 ομάς. θε Το° κι' μιά μ°10 μβς ,ο οι