97496

Αριθμός τεύχους

5207

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/7/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΓΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ϊτηαία λίραι 3
  ίξάμηνος 8
  Άμερικής
  ετήσιαι δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ή
  «ατη φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  4
  ΙΟΥΛΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""- ΟΔΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΒΕΥ8ΥΙΙ0Σ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5207
  Ι
  ΤΗΝ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΝ ΠΗΓΗΝ ΠΛΟΪΤΟΪ
  Παγκόσμιον ρεπορτάζ
  Είς τβν κάμπον τής Μεσ¬
  σαράς επερατώθη ήδη ό θε
  ρισμός καί συνεχίζβται τό
  άλώνισμα των δημητριακών.
  Ή συγκομιδή δέν είναι τό-
  σον πλουσία όσον ανεμένε¬
  το. Καί τουτο λόγω των ζη·
  μιών πού επέφερεν ή άνομ-
  βρία των έαρινΰν μηνών.
  Είναι ίμως έν πάση περιπτώ
  σει άρκετά ίκανοΐτοιητική.
  Ή γή καλληργηθείσα ίντα
  τιχώς, λιπανθκΐσα επιστημο¬
  νικώς, γονιμοποιηθεΐοα άπό
  τβν ίδρώτα καί τόν μόχθον
  των χατοίκων της, απέδωκε'
  είς σημαντικήν ποσότητα
  τούς καρπούς της. Έχτός δέ
  των δημητριακών, καί των!
  άλλων είδών ή παραγωγή
  θά είναι μεγάλη. Είς τα άμ·
  πέλια άρχίζουν νά ώριμά -
  ζουν τα σταφύλια. Καί φαίνε
  ται τώρα πόσον πλουσία ύπηρ |
  ξεν ή καρπβφβρία. Είς τίς1
  εληές, λάμπβυν κάτω άπ'
  τίς άκτϊνες τοΰ θερμοΰ ηλί¬
  ου τ' άσήμια τδν χαρπών.
  Καί είναι είς πλείστα διαμε
  ρίαμκτα, Ιδία δέ είς την πε¬
  ριφέρειαν τβϋ Πλατάνου,
  πρωτβφανής ή κκρποφορία.
  Ή Μεσααρά λοιπόν θά έχη
  καί κατά τό τρέχον ε τος έσο
  δείαν ίκανοποιητικήν. Διότι
  κ«ί τ' άλλα καρποφόρα δέν-
  δρα καί τα κηπευτικά χαί
  ή κτηνοτροφία θά δώσβυν
  άξιόλογα προΐόντα.
  Καί έ κάμπος αύτός μέ
  την εΰνβιαν της φύσεως καί
  την εύλογίαν τού θεοΰ θά
  ζήση καί πάλιν έξ ίδίων, χω
  ρΐς δανειβμούς, χωρις προσ¬
  φυγήν βίς ξένην βοήθειαν
  μέ άνεσιν καί αξιοπρέπειαν.
  Καί όχι μόνον θά διαθρέψη
  τόν πληθυσμόν τού. 'Αλλά
  θά είαφέρη πλούτον καί είς
  τα άλλα διαμερίσματα καί
  είς τό χράτος χαί την εθνι¬
  κήν οίκονομίαν.Εφέτος μάλι
  στα πούθά γίνη συγκέντρωσις
  τοΰ σίτβυ καί θά κρατηθοΰν
  είς υψηλάς τιμάς τα δημητρι
  ακά, οί γεωργοί θχ ΐχβυν
  καί κέρδη άξιόλογα. Καί θά
  ένθαρρυνθοϋν ώ; έκ τού¬
  του καί θά έπιδοθοΰν μέ
  μεγαλύτερον ζήλον καί πε¬
  ρισσοτέραν όρεξιν είς τα έρ-
  γά των. 'Αλλά ή Μβσσκρά
  δέν αποδίδει βσα ειμπορεί ν'
  αποδώση. Ή παραγωγικότης
  της είνε πολύ μεγαλυτέρα
  Διότι ό πλβΰτβς καΐ ή γο.
  νιμότης των εδαφών της εί
  νέ άνεξάντλητος, διότι είνε
  μεγάλοι οί θηβαυροί της,
  διότι ίχβι άκόμη έκτάσεις ά-
  περάντους πού μένουν άκαλ
  λιέργητοι.
  Καί μετ' ολίγα έτη ή πα¬
  ραγωγή τοΰ χάμπβυ αύτοΰ
  θά είνε ασφαλώς πολύ μεγα¬
  λυτέρα. Διότι μετ' ολίγα έ¬
  τη θά Ιχουν κατασκευασθή
  ασφαλώς τα μεγάλα παρα
  γωγικά χαί έξυγιαντικά έρ·
  γα, διά των οποίων θ' άπβ-
  στραγγισθοΰν χιλιάδες στρέμ
  ματα γής πβύ καλύπτκται
  τώρα άπό τέλματα καί θά
  καταστή άρδεύσιμο μεγάλβ
  μέρος τοΰ κάμπου, θά έχη
  δέ όλοκληρωθή καί τό ©δι-
  κόν δίκτυον καί θά έχη λυ¬
  θή τελείως τό συγκοινωνια¬
  κόν πρόβλημα. Ή μέριμνα
  της κυβερνήσεως είνε άρκε-
  τή περί τούτου εγγύησις.
  Έν πάση περιπτώσει πρός
  τόν κάμπον τής Μεσσαράς
  οφείλομεν νά οτρέφωμεν ο-
  λοι την προσοχήν, την μέρι
  μναν,τήν βτοργήν μας. Εί
  ναι τροφός δι' ολους μας.Καί
  θά καταστή πηγή πλούτου
  καί κύημερίας όχι μόνον διά
  τούς Μεσσαρίτας άλλά δι' ο
  λην την μβγαλόνησον, όταν
  όργανώβνμεν *αί συβτημα
  τοποιήσωμεν την έκμετάλ
  λευσίν της.
  Κρητικά δειλινά
  ΣΤΟΝ ηΐΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥ 1ΗΜΟΥ
  ΤΩΝ ΑΓΙΟΝ ΠΑΡΑΣΙΙΟΝ
  Μην πήτε δτι δέν άγγλο-
  φέρνουμε. Θά σας διαψεύση
  μέ σαρκασμό καί είρωνία ό
  ορόμος, τώ Σοββατοκύριακο.
  Τό «γουΐκ έντ» δέν είνε πιά
  -ρονόμιο των Λονδρέζων. Έ-
  γινε καί στόν τό-ο μας θε
  σμός
  τα ύπάρχει τόση ζωή, κίνησις
  παλμός, ενεργεια γύρω μας
  μττροστά μας. "Ας αφήσωμε
  λοιπόν τα ίρεΐπισ καί τούς
  νεκρούς. Τούς ζωντανούς άς
  προσέχουμε πάντα. Κι' 6χε
  τόσον ένδιαφέρο ή σύγχρονη
  ζωή κοΐ μάλιστα στόν τόπο
  Άκολουθοθμε λοιπόν κι' έ |αύτό. Έντονη την αίσθάνετα
  «Μ·*
  μεΐς τό ρεθμα τοθ έκδρομι-
  σμοθ. Είνε άλλωστε μιά άπό
  τΐες λΐγες περιπτώσεις πού δέν
  έπιτρέττεται νά πά Γ) κανεΐς
  κόντρατ στό ρεθμα. Ένα έκ-
  δρομικό λεωφορεΐο μάς παρα
  λαμβάνει. Άνόμοιο καί άνώ-
  νυμο πλήθος, πού φεύγει τό
  καμΐνι τής πόλεως είς άνοζή
  τησι λΐγης δροσιάς στό ΰιαι-
  θρο. Έπιστήμονες, έμποροι, έ
  παγγελματίες, έογάτες, άν-
  δρες, γυναΐκες, παιδία. Σέ δυό
  λεπτά ίσοπεδώνονται, συμφιλι
  ώνονται γΐνονται οίκεΐοι σάν
  νάναι χρόνια γνώριμοι. Τα
  πρώτο άγαθό τοθ έκδρομι
  σμοθ. Καί προχωροθμε. Τό έκ
  Βρομικό κυλφ τιάνω στό δρό-
  μο μουγκρίζοντας. Κάτω άπό
  τόν ή"ιο τοθ ΊοιΛιανοθ πρωί
  νοθ ύψώνονται τα έρεΐπια τής
  ΚνωσοΟ καί πέφτουν οί σκιές
  των σέ σχήματσ περΐεργα,
  καββαλιστικά. Γρΐφος χά δι-
  πλα κέρατα. ΟΙ άρχαιολόγοι
  τώ θέλουν «χείρας Ικέτιδας ύ-
  ψωμένας» στόν οΰρανό. Πρα-
  κτικώτερος ομως ό λαός τα
  θεωρεΐ σήμα κατατεθέν πού
  συμβολίζει τα συζυγικά «αθή
  ματα. Νά ποθμεν Βτιδέν σφάλ
  λει οθτε σ' αύτό τό λοΐκό αί
  σθητήριο; ΤΙ ένδιαφερΕΐ! Μή
  κΐνει τα κακώς κεΐμενα ϊλε·
  >«ν καΐ οί άρχαΓοι. Κι' Ιπβι-
  κανεΐς. Νοιώθεις έδθ σ' αυτόν
  τόν τόπο δτι καί μέσα στή
  κυλοθνε καί κοχλάζουνε οί χυ
  μοί τής γονιμότητος καί τής
  δημιουργΙας.Φυτά καί δένδρα
  χώμα καί βράχοι καί χωρία
  κι' έρημοκκλήσια δίδουν δλα
  εντονα την είκόνα μιάς ζωής
  παλλομένης άπό γιγαντιαία
  δύναμι καί όρμή. Επάνω άπ'
  τό Οψωμα τοθ 'Αγίου Βασιλε
  ου καί τοθ ΧουδετσΙου άντι
  κρύζομε τό θαθμα τοθ λεκανο
  πεδΐου τοθ Δήμου των ΆγιΛν
  Παρασκιών. Βλάστησις όργισ
  στική Πράσινο πέλαγος τ
  άμπέλια οπου ώσάν άφρός κύ
  ματος λάμπουν τα κάτσσπρα
  σπίτια των χωρίων, Κουνά
  βαν, ΠεζΛν, Καλλονής, Αγ
  ου Βατσιλεΐου, Άγιών Παρα
  σκιών. Δάσος όλόκληοο οί έ
  ληές, τα έστιεριδοειδή, οί καρυ
  διές, οί δεσπολιές, οί βερυκοκ
  κιές, οί δρομηλιές κατάφορτε
  άπό τούς ωριμους καρπού
  καί χά χιλιών λογιών άλλα
  καρποφόρα. Κι' άνάμεσά τους
  Φρουροί τιτανικοί τα κυπαρΐσ
  σία μέ τίς λυγνές κοομοστα
  σιές των πού λογχΐζουν τό
  γαλάζιο τοθ ούρανοθ καί ο
  λεθκες καί οί πλατάνοι οί πλα
  τύφυλλοι πού ίχνογραφοθν
  οττΐς ρβμματιέζ μέ τίς σκιές
  των. σάν μαθητές Καλών τε-
  Αιό τοΰ φακοϋ
  Εθνικόν γεγονός,
  Χαρμόσυνον^άλλά καί έθνι
  κόν γεγονός Ιδιαιτέρας σημα-
  σ(ας υπήρξαν οί γάμοι τής Α. Β.
  Υ.τήςπριγκηηΙσσηςΕίρήνηςμβτά
  τοθ Δουκός τοθ Σπολέττο. Ό
  Ελληνικάς λαός, δπως πάντο
  τε, άπέδειξε καί ' πάλιν την
  εΐλικρινή τού συμμετοχήν είς
  την χαράν τής ΔυναστεΙας
  καί ηύχήθη την ευτυχίαν των
  νεονύαφων. Ακριβώς δηως
  καί ή ΔυναστεΙα ήνωμένη
  μέ την εθνικήν συνείδησιν δέν
  παραλεΐπει νά εκδηλώνη τό
  ενδιαφέρον καί την στοργήν
  της διά τόν λαόν, βασιζομένη
  είς την παράδοσιν τοθ έθνο
  μάρτυρος Βασιλέως ΓεωργΙου
  τοθ Α.' θεσπίσαντος ώς γνω
  στόν επί τοθ λαοθ την έννοι¬
  αν καί γενικωτέραν σημασίαν
  τής Βασιλικής Ισχύος.
  Π«ρά τίΐν νευρΐΜοτητίχ τής διεθνονς άτμβοφ*(ρας.—ΟΙ Άγγλοι δέν παρα.λειπουν νά έπισκέ
  πτωνται άνΐλ.λι«δς τάς τόσον τϊροσφιλίϊς των Ιπποδρομίας. Ανωτέρω άπεικονΐζονται ΆγγλΙδες άρι·
  στοκράτι&ες μεταβαίνουσα! έτητροχάδην μετά συγγενων των είς τάς Ιπποδρομίας τοΟ'Ασκοτ. ^
  χνών δπως λέγει κι'ό ποιητής.
  Έδώ £να συνεταιρικό έργο
  στάσιο οίνοποιΐας κι' έκεϊ οί
  τεράστιες βιομηχανικές έγκα
  ταστάσεις τής Ενώσεως Γεωρ
  γικών Συνεταιρισμών Πεζων.
  Κι' δλα μαζί ΰψώνονται ώς
  μνημεΐα τής ανθρωπίνης δη-
  μιουργικότητος, ώς δεΐγματα
  τής έργατικότητος τοθ λαοθ
  πού κατοικεΐ στόν τόπο σΰτό,
  ώς δμνος στόν αγιο μόχθο
  καί την έργασΐσ. Κι' είναι ώ
  ραΐ,ος κι' έτιιβλητικός καί μβ
  γαλόπρεπος ό ϋμνος αύτός
  όπως τό κάθε τραγοθδι τής
  δημιουργίας. Είναι ή ρεμμα
  τιά αυτή μέ την πλουσία
  βλάστησι καί την έξαίσια ή
  μερότητσ, τό ώραιότερο με·
  τάλλιο εργασίας καΓ< τιμής πού άπέκτησαν ποτέ *άγρό- τες. Άπό την ταρώτσα τοθ άρ χοντικοθ τοθ κ. Άρ. Νικολου 5άκη στΐς Μελέσσες δπου έ φιλοξενηθήκσμε, άπολαμβάνο με τό τοπεϊο. Ό ηΆιος, 61- σκος άπό πυρακχωμένο μέταλ λο, κυλοθσε κι' έκρυβότσν πί σω άπ' χήν κορφή τοθ Γιού¬ χτα κι' έχρύσωνε τό έκκλησά κι Τοθ Χριστοθ. Οί λοφοσει ρές πού άκλώνονταν ή μιά δίπλα καί πΐσω άπ' την άλλη, σέ μιά δαντέλλα άτέλειωχη, μαβιοστεφάνωτες εττερναν £ να τόνον άπαλόχητος καί γα λήνης καί μοναχά στά πιό ψηλά πού έπυρπολούντσν οί εληές άπ' τίς στερνές ήλιοα χτΐνες. Καί Βταν Ιπεσαν οί σκιές παντοθ, ύψώθηκεν άπό τούς κάμπους κι' άπό τίς ρεμ ματιές ενας θαμπός άχνός καί αιά πνοή δροσιάς καί άρώμα τος πού φέρ^ει ή&ονή καί πά θος γιά τή ζωή καί γιά χήν ΰπαιθρο. Έχομε τή/ είκόνα τοθ μυρωμένου δειλινοθ τοθ κρητικοθ ύπαίθρου, σ' δλη της την πληρόχηχα, σ' 6λη χήν ά συλλήπτου γοητεΐας ώμορφιά της. Καί σκέφτομαι πόσο θά ήταν εύτυχεΐς οί χωρικοΐ μας, πόσο θά ήταν δυνατοί στό σώ μα καί σιό φρόνηαα άν μπο ροθσαν νά χαίρωνται δλες τίς ώμορφιές, να δοκιμάζουν δλες τίς ήδονές τού περιβάλλοντός των.Μά εΐνεσκληρή ή ζωή των. Σκυμμένοι όλημερΐς σχή γή, έξαντλημένοι άπ' χή σκληρή δουλειά, γυρνοϋν χά βράδυα μέ χαμηλωμένο βλέμμα καί κυρχωμένους ώμους, χωρΐς νά δοκιμάζουν τό αΐσθηχικό μεθύσι χοθ δειλινοθ, δπως δέγ τρυγοθν καί τής αύγής την ήδονή, τιαρά άσυναίσθητα μο νάχα. ΛΙγες στιγμές μποροθν κι' άποθαυμάζουν τα θέλγη τρα τοθ κόσμοο μέσα στόν όποΐο ζοθν. Σπάνια καρφώ- νουν τό βλέμμα πρός τίς βου νοκορφές καί τα λαγκάδια τα ήλιοβασιλέμματα. Καί σπα νιώτερα τό στρέφουν μ' έκστα .σι πρός τόν ίναστρο ούρα ' νό γιά νά αίσθανοθν τή νάρ κη τής ψυχής πού φέρνει ή σχϊΐαν νά διαλύη τάς πλάνας χου. ώμορφιά κ.αί τό μυστήριο τοθ Χρονογραφικός ίπΕλογος — δ σύμπαντος. Καί βμως αύτές αίώνιος ϊπίλογος — ήτο ή παρου οί λιγοστές χαρές, τούς κά-!σΕα τοΰ άδιορθώτου χοινωνικοθ νούν τόσο ρωμαλέους είς τό παρατηρητοθ, ΑΟτβς έπρόαεξ» φρύνημα, τόσο ύγιεΐς στό τους ναύτας οί ίποΐοι άπό χον σώμα, τόσο διαυγεΐς σΐή σκέ πυργίοχον τού δποβρυχΕου είχον '-ΛΧ καρφώ«ι χά χιάλιά τους οτό —λί, θος. Όταν οί φακοί ανικάλυψεν όμάδα άπό ώραΐα κορί ψι καί μεγάλους στά αϊσθή- ματα. 'Η έργασΐα τούς άνα- δεικνύει δημιουργούς. Τό πε· ρφάλλον τούς ΰψώνει σ' ή ρωας κι' ήμιθέους. Πώς εΐμ πορεΐ νά μην τούς άγαπφ κανεΐς αύΐούς τούς χωρικούς, πώς εΐμπορεΐ νά μην τούς σέ βεται καί νά μην τούς θαυ- μάζη; Μά νά! δλη την εύγέ- νεια καί τή χάρι καί την άρχοντιά τοθ χωρίου τή βρΐ- σκομεν έδώ, γύρω μας, στό σπΐτι αύτό οπου ύπάρχουν πλούσια χά έλέη καί παροιμιώδης ή τοθ οίκοδεσπότη καί τής οί- κογενείας τού. Μ.— ΟΠΒΙ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ ΚΑΤΑΠΑΟΥΕΠΕΙΣΟΔΙλ Μία στρατιωτική τ) ναυτική κί¬ νησις είνε έξαιρετικά έΐτίκαιρος σήμερον. Διά τόν λόγον αυτόν καί ή συρροή κόσμου εί; τόν λι- μινοβραχίονα καςά την παρελθοθ- σαν Κυριακήν είχε τάς βαθυτέ¬ ρας αφορμάς της. Έξ ίλλου τό δποβρύχιον είνε Ινα ϊπλον άπό τα μάλλον ένδιαφίροντα. Άλλά καί τα μάλλον ήρωϊ<ά. θχ £λε· γι κανΐίς δτ,ι έ άνθρώπινος μικρήν ----- τσια, μΐτικινήθησαν διαδοχικως άπό τόν πρώτον είς τόν τελευ ταΐον ναύτην και αέ ταχύτητα σχεδόν... άατραπής. — 'Υπβρχΐι μία ποΕησις πάν τοτε στίς σχέσει; ναυτικών καί ώραιοκόσμου. Άν αφήσωμεν τούς δρου; τής πραγματικότητος τού; δποίους κάποτε οί ρΐαλισ'ταΐ ά- ναμασοθν σάν καραμέλλα άλλά καί μέ τίς δπερβολές των, θά τοθ θεοθ σταθμίσωμϊν μίαν άπεριόριστον φιλοξενΐα «ύγένειαν οτΐς σχέσιις αυτίς. Έκολάκευε τίποτε 5 παρατηρη- τής; 'Υποθέτω καθίλου Μέ τα λόγια τού, ίζωντάνευσε πάλιν ατήν φαντασία μα; τίς ώραΐες σ<ηνέ; τού επάνω στό Ιδία θέμα ό Ίου λιανάς Βιώ, δ παθητικώτερο; ψάλ τη; τής ναυτικής ζωής. Ό «ίδελ φός μου "Υ6» καί δ «Ψαρα; τή; Ίσλανδίας», μας δίδουν έδώ τή φινέτσα τή; αίσθηματολογίας, χω ρί; νά άποφεύγουν τί; παραχωρή σιις καί στό ρεαλισμΐ. Γύρω άπό την γυναϊκα δ ναυτικό; δέν άφιέ ρωσεν μόνο τίς αίσθήαεΐς άλλά καί τόν παλλόμενο άπό,αϊαθημα τιαμό εαυτόν τού. Στά μεγάλα κοομοπολιτικά λιμάνια, άλλά καί τα μικρότερα, τόν ναυτικόν κατα διώκει θά ελέγαμεν ή γυναίκα, σάν σύ,ιδολο περισαότερο καί ήρωϊσμός είς τα δποβρύχια είναι άπό τού; συγκλονιοτικά τραγικού; άλλά καί τους άληθινά ύπερόχους. Ή ανθρωπίνη 'αΰτοθυσία, ίδελογι κή ή πατριωτική, παίρνει έδώ τόν χαρακτήρα ενός ίπου;—μέ τί; άναλογίε; φυοικά χαΐ τα δρια τοΰ σημερινοθ, πολύ αημαντικώτΐ ρα κατά την γνώμην μου, άπό τόν παλαιότερα. Κατά την ώ?αν χο3 προχθΐσι νοθ κατάπλου, τό πλήθος πού πα- ρεστάθί] δέν είχεν περιέργειαν ά πλώ;. ΕΙχε καί φλόγα μαθήσεως. Νέοι καί μεσήλικε; εζήτουν νά πληροφορηθοθν έδώ τα δεδομένα τής έπιστήμη;. Οί τεχνικοί τα δεδομίνα τή; τεχνικής. Οί πρώ τοι και Ιδία οί σπουδαζοντες διε φώτιζον τούς δευτέρου;. Άλλά καί οί δεύτεροι, οί ήλικιωμίνοι, είχον καί είς τό πεδίον αύτό, τα έπιχειρήματα, είτε τή; πιίρας, είτε τής μιλέτης. 'Υπήρχε καί δ άγρίτης, δ ξεκινήσα; κύριο; οίδε άπό ποθ, διά νά παραοτή εί; τόν χατάπλουν των περιέργων αυτών προϊόντων τής συγχρόνου ναυτι- κής πολεμικής. ΑύτοΟ ή γλώοαα προέτρεχι τής διανοίας. 'Αλλά ίέν ίσήμαινεν. "Αν τό περισχάπιαν ύ π*ΐΡΧ* δι* αυτόν ,.«Υ'ά νά άπορρο Φ^ τό νερό» καί τό ταχυβολον «γιά νά πετ£ τί; τορπίλλες», ύπήρ χε παραπλεύρως τού χαί δ παντο γνώατη; δ οποίος καί ,έγέλα χαί ϊοπευδε συγχρόνως μέ αϋταρί ό- πτασία. Στό κίνημα των ναυτών των ύκοδρυχίων προχθές εμείς ά νεχαλύψχμεν καί κάποιου; δρα- ματισμούς: Ποίος ξέριι άπό ποία Βρεττάνη ή ποιό αημιΐο των πή γών τοθ Ροδανοϋ ίσειοΰσε αυτή τή στιγμή τό μανδηλάχι της πρός τα χύματα, μιά άλλη μορφή ή μιά άλλη δμάδα τοθ τύπου έ κεϊνης πού απησχόλησε τούς ναύ τας άπό τόν δικό μας λιμινοβρα χίονα!... Δέν είνε μόνο ή έρωμίνη ποθ διατονίζιι την ναατική φαντα σμαγορία. Είνε καί ή μητέρα Ή καί ή μητέρα καί έρωμίνη Έ «εί α τίς μακρυνε; άκρογιαλιίς ή πρώτη ίχει κάποιο φϋλαχτό ή κάποιο ίπίκαιρο σαμβουλευτικό γράμμα γιά νά την θυμίση οτό θαλασσοδαρμένο παιδί της. 'Η δεύ τΐρη πάλιν έρχεται σάν παραπονε μένη "Οσο μιγάλο ,δμως χι' άν είνε τό παράπονό της ύπάρχει τό δικαίωμα γιά τό ναυτικόν νά άνα νιώση τρόπον τίνα την έπιθυμίατης σ' έ'να άλλο πρδτυπο, πού τή; μοί άζιι πολύ ή λίγο. Τα λορνιδν των Γάλλων ναυτικών αυτήν την άλήθιιχ πρό παντός έθύμιζαν μέ¬ σα στά φαιδρά, τα σοφά ή τα χαρακτηριστιχά χαί γραφιχά τοθ προχθισινοθ χατάπλου. Ή Έμπορική Σχολή Κατόπιν αποφάσεως τής κυ¬ βερνήσεως, αί Έμπ?ρικαΙ Σχολαί, ώς γνωστόν, άπέ¬ κτησαν πάλιν εκπαιδευτικήν αύτοτέλειαν καί τοθτο ίνα τό σπουδαίον έκπαιδευτικόν έργον των συνεχισθή άπερΐ σπαστον καί καρποφόρον. Διά την Εμπορικήν Σχολήν τής πόλεώς μας, καλόν θά ήτο μετά την άπό πάσης άπόψε ως αρίστην ταύτην κυβερνη¬ τικήν απόφασιν, νά συντονι σθώσ»ν αί τοπικαί φροντΐδες διά την συμπλήοωσιν τοθ κτιρΐου της. Ό Δήμος καί 6 εμπορικάς μας κόσμος άπε δεΐχθη δτι διατηροθν επί τοθ προκειμένου τάς άρΐστας των προθέσεων. Θά ήτο έν πάση περιπτώσει καλόν νά άνακι νηθ[] σήμερον τό ζήτημα καί νά έξευρεθοθν τό συντομώτε ρον οί πόροι ινα τό κτίριον τής Εμπορικάς Σχολής κατα στή ανάλογον τής σημασΐας της διά τό μέλλον καί των δσων άναμένει άπό αυτήν ή πόλις μας, ή κατ' εξοχήν έμπορική καί επαγγελματικήν Έκπαιδευτικά. Μέ την λήξιν των μαθημά- των των δημοτικών σχολείων συνεκλήθησαν είς δλα τα κέν τρα τής ύπαΐθρου των νομών •Ηρακλείου καί Λασηθίου παι δαγωγικά συνέδρια είς τα όποΐα επιθεωρηταί καί διδά σκαλοι άνέπτυξαν διάφορα θέματα, άπαύγασμα τής κτη· θεΐσης πεΐρας των, καί άντήλ λαξαν τάς γνώμας των διά την καλύτερον λειτουργίαν των σχολείων, την άποτελε σματικωτέραν διδασκαλίαν καί την πληρεστέραν μόρφωσιν των μαθηχων. Τα συνέδρια αύτά έχουν πράγματι μεγί- στην αξίαν καί πρακτικήν σκοπιμότητα. Δίδουν δέ την ευκαιρίαν νά διαπιστωθη* καί ή έργασία πού έπιτελοθν οί διδάσκαλοι. Καί είναι όντως μέγα τό έργον των διδασκά- λων μας. Είς τό Ρέθυμνον. Είναι ευχάριστον δτι είς τό Ρέθυμνον συντβλεϊται τε¬ λευταίως μία έντατική προσ¬ παθεία άνακαινίσεως καί έξωραϊσμοΟ τής πόλεως. Η¬ μείς πού παρηκολουθήσαμεν πάντοτε τάς προόδους τής τόσον συμπαθοθς πρωτευού¬ σης τοθ γείτονος νομοθ μέ ευχαρίστησιν, ευχόμεθα νά συ νεχισθή" ή έκπολιτιστική αυτή προσπαθεία. Ευχόμεθα δέ νά ληφθοθν συντόμως πρακτικαί άποφάσεις καί νά τεθοθν βίς • εφαρμογήν καί ώς πρός την κατασκευήν νέου λιμένος καί τόν έξωραϊσμόν τής Φορτέ- τσας καί την μετατροπήν της είς τουριστικόν κέντρον δπως ' ϋποστηρΐζουν οί άνακινήσαν ,τες τό ζήτημα. Έκ τής ρυθ μίσεως των δύο αυτών ζητη- μάτων θά έχη νά ωφεληθή πολλά τό Ρέθυμνον,
  ΠΟΥΛΜν,ΑΚΗ.- Σήμερον «Σ
  ράτι Δ τρομεράς» μέ τόν Χά
  ρυ Μηώρ. Την Πέμπτην Χονδρό
  —Λιγνός στήν τελευταίσν τω
  δημιουργία: «ΕΟΘυμοι Τυρολέζοι
  ΑΠΟΛΛΩΝ.— Σήμερον «ή Γυ
  ναΐκα μέ τα δύο ιΐρόσωπα».
  Δ'υτέρα, Πέμπτη, Σάββατο
  Κυριακή ώραι 7 1)2 άπογευματινή
  ΜΙΝΩΑ.— Κυριακή ώρα 2 μ
  μ, «Τα άπόκρυφα τής'Λ·ρικη» ι
  πιισοδιακόν.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών
  Πρόγραμμα «ης'Ιοιιλίο».
  Γμνο
  12 25 Σγ]μα— Έθνικβς
  —"Γμνος Νιολαίας.
  12 30 Ποιχίλη μουσιχή
  αχοι).
  13 30 Χρ»ίματιατήριον—Ειδή
  σιι;:
  "£2ρα Άοΐεροαχοπείβυ Αθηνών
  13 45 Έλαφρβ μουσική (δπδ
  ττ]ς όρχήοτρας Ανδρέα Άθαναο
  η)
  14 10 Είδήσεις— Μιτεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις άγορας 11ε
  ραιώς.— Έθνικος "Υμνος—Τμνος
  Νεολαίας.
  19 10 Μικρά δρχήοτρα.
  19.45 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν
  20 Συνίχεια μικράς ορχήστραν.
  20.45 Είδήσεΐς.— Χρηματιστή
  οίαν—Μετεωρολογικον δΐλτίον.
  21 Συμφωνικά ϊ&γα (5(σ<οι). (Έκτελισιαί: ό βιολοντσελλί στας Κασσαντο καΐ ή φιλαρμονι κή τοθ Βιρολίνου δπο την διιύ Ηυνσιν τοϋ Σμίτ—"Ισσερστετ). 2145 Ή ώρα τοθ ΤουρισμοΟ 22 "Εργα διά τραγοθδι (μέ τάν βαρύιονον Σμίτ—Βάλτερ οανοδεία πιάνου δπά τοθ Ραοχϋζεν (5ί οκοι). 22 15 Νυχτεριναί είϊήσεις. 22 30 Ρεσιταλ βιολιοθ (δπο χ. Γρηγ. Κίρατζά). 23 Έλαβρο τραγοθδι (δπό τής χ. Χούλας Στήβινς) χαΐ μουαική χοροθ (δίαχοι). 0 20 Τελευταίαι είδήσειο. 00 30 Μίυσική Τζάζζ (δίσχοι). ΟΟΥΑ1ΚΑ1Ί ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΛΙΓΝΟΣ ΚΛΙ ΧΟΝΔΡΟΣ Στό χύκνειο άαμα χνρισμοΰ των: τού ΤΥΡΟ ΑΕΖΟ Ντελΐριο χαρας καΐ μοναι ς γελωτο; «αί λύί Κεμάλ Άτατούρκ ΣΤΑΧΤΗΣ ΑΥΚΟΣ Τοθ Άρμστρογγ. 104ον Άλλ' έν τη'πραγματικότη- τ: δέν επετρέπετο είς μή φ£ λους τοθ κόμματος νά έχθέ οοιιν δκοψηφΐοτητα, εί; τρόπον ώ στε μόνον οί ίχοντες έγκρισιν τοθ Μουσταφά Κεμάλ ηδύναντο νά έχτίθενται είς τάς εκλογάς. Κάθε βουλευτής επληρώνετο χαλά.Έχτάς τοϋ τακτικαί] μηνΐαίου μισθοθ τού είσέπραττεν άποζημιώσεις ώ; μέ· λβς διαφόρων επιτροπών χαΐ ά πό ατολων. Κάθε βουλευτής ήσκει ωρισμένην επιρροήν καίήθέσις τού τόν ίβοήθει, επί τή δποθίσει δτι ίνδιεφίρετο είς έπιχειρήσεις. Κά θε χοίνον ο! βουλευΐαί είχαν ά¬ δειαν τιασάρων ή πέντε μηνών μέ πλήρει; άποϊοχάς. Επί πλέον χάθε ^οιιλευτής ελάμβανε έτιίδομα έκ τού ταμείοϋ τού χόμματβς, τόν έλεγχον τοθ οποίον είχεν αυτο¬ προσώπως ά Κεμάλ. Είς άντιστάθ μισμα χάθε (ϋουλευΐής δπεχρεοθτο νά δπακούη τυφλοίς είς τονΜουστα φά Κεμάλ χαί νά ψηφίζη χάθε νομοσχέδιον πού θα επεβάλλετο είς την εθνοσυνέλευσιν κρός ψήφι σιν. Διότι πίσω άπό χάθε νομοσχί διον ήταν ή θέλησις ή ή ίπιθυμία τοθ Μουσταφά Κεμαλ. Έτσι δ μηχανισμος ούτος ελειτουργοθσεν ώ; μιχ χαλά λαϊωμένη, μηχανή. Οιονδήποτε χαί τό έλαφρότερον παράπτωμα άπειθαρχίας εί; τα; ελήαεις τοθ άρχηγοθ έτιμωρεϊτο ι' απολύσεως, είτε άνώτερο; λΐι ουργό; τοθ χράτους ήτο δ τολμή α; να μή συμμορφωθή πρό; την ιέλησιν τοθ Κεμαλ, είτε χατώτα ;ος αστυνέμος, είς τδ τελευταίον ών χωρίων τής Τουρχίας. Καί χι μόνον αύτό, άλλ' άπεχλείετο χ των τάξιων τοθ χίμματος, πράγ μα πού εσήμαινε την χαταδίχην ου είς τόν έξ άσιτία; θάνατον. Το λαϊκόν χόμμα ώμοίαζε ποδς τράτευμα χατοχής, πού διηύθυνεν λάν τόν διοικητικόν μηχανισμίν. Η εθνοσυνέλευσις αντιστοιχοθσε ρός μίαν κεντρικήν επιτροπήν ά- ωτέρων, πειθαρχιχών άξιωματι ών, άσχούντων την διοίκησιν. Οί πουρν,οί ήιαν ίνα είδος έπιτελεί υ τοθ Κεμαλ, χαί ούτος, επί χι· αλής δλων, ή:αν δ άρχιστράτη ο;. Ένας άρχιστράτηγος πού έν ήιαν δπιύθυν&ς ενώπιον χανε οί, πού Σέν δτιεχρεοθτο είς λογο οίαν κρ£; χανένα. "Οσον άφορά ιά τον τουρκικόν λαόν, εί; £λα ύτά Ζέν ίπαιζε χανίνα ίνεργόν όλον. Ό Μουσταφά Κεμάλ ιίχε δια τηρήσει τιΰς ίξωτεριχούς τώπους, την απόφασιν τής ύπευθύνου χυ βερνήσεως, των έχλογών χαί τή; ■Η στήλη τού ώραιάκοσμο». ΤΙ φορεΐ ή γυναϊκοϊ στό Παρίσι. Ό σατανας καλόγηρος κΤαιτέλλα κοί Εί; τί ϋαρίσι ή γυναϊχα ψο ρεϊ... .. Ηολλά φροθτα επάνω εί; τα καπέλλα τη;. "£να μικοό παγια σίν πράσινο τής Σούυυ, είνε γάρ- νιρΐσμένο μέ ίνα τσαμπ'ι χέρα σία σέ φυσική αΐτδχοωσι καί μέ μία βελούϊινη κορδέλλα. ... Ένα μικρά κανοτιέ άτΐό γκρό-γχραίν λευχή γαονιρισμίνο, χάτω άπό τί μπόρ μέ ίνα χονδρό μπουχέτο φράδυλες. ... Ένα μισχροσχοπιχό μπρε τίν, άπά ψάθα μπλέ πού όμοι- άζει μέ πιάτο γεμάτο σταφύ· λια δλων των χρωμάτων. ... "Ενα ςραρδί) πλισαέ άπο ί?- χαντί γύρω άπό ιό μανΕχι άνα σηχωμίνο επάνω άπό τ4ν άγχώ- να μέ ίνα μιχρο φιόγχο' νειβιερι σμός τοθ οΐκου Μρυγιέρ. ... Μεγάλα διαφανή καπέλλ'χ των οποίων τό μπόρ πίφτει ώιάν άχαμπτο 6έλο. ... Τδ Ρράδυ, πελερίνες άπδ τα φτίϊ μέ χαπυαόν. ... Επάνω σέ βραδυνά φορέμα τα, μικρές ζαχέττες άπό σατέν, των οποίων ή μπάσχα σχηματί- ζει φαρδειά πέταλ*. ...Ταγιέρμέ μαχρυέ; βέστες, άπό αΰρα γχρί σανζάν, κορ σίζ έφϊρμοσΐά, γαρνιτοθϊες άπό λενζερί κ»! άηό χορδέλλα, φοίστες'«ίαπρέλλα», άΐμονικ.ύ; σιινδυασμούς άποχρώσεων. Για την πλάζ «νσ*μπλ άπό σχντίύ/κ μονόχρωμο χαί συρά ριγέ ...Γιά τόβράδυ, Ιιχ νεο χτένισμα: δύο ουμμετριχέ; μποΰκλις είς τόν τρίχηλο, διπλώνΐυν ή μία επάνω είς την άλλη, «ϋν άχορτεόν» καί αυγκρατοθνταιι μέ δύο χτίνια. Τα πλάγια χτενΐσμίνα πρός τα 6ττΕ σω άπίλήγουν ίπίση; σέ δύο με- γάλες μποθχλε;. Ή κορυφή έμ πρός,σχηματίζει χέλος μίαν άίαλή μεγάλη μποθχλχ Τό χτένισμα αύ τό συνοδεύει θααμάιια μία τουϊ λίττα εμπνεύσεως 1880. ή Ντιατεγκέ Ικόν πλειστηριασμόν έκποιήσε ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΐως τα έΐτόμενσ άκΐνητα κιήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΗ ΤΣΑΡΟΝ 103ο ν Κάθε γυναΐκα βλέπει πιό ώ ραΐο καί πιό πολύτιμον δ,τι τής χαρίζει έ'να χέρι πού άγα πςτ, τό χέρι τοθ μνηστήρος, είς την περίπτωσιν τής ύμετέ ρα<ι ΰψηλότητος... Έμιρός είς την φλυαρίαν τοθ Έβραίου ή πριγκήπισσα άρχίζει νά χάνη την ύπομο νή της. Βιάζει τόν εαυτόν της νά μειδιάση γιά νά μετριάση κάπως την εντύπωσιν πού θά τοθ κάνουν τα λόγια της. —Πρό όλίγου τοΰ λέγει, Σι μάνοβιτς, σοΰ εΐπα ν' άνοί- ξης τό κουτί γιά νά βάλρ,ς τα σμαράγδια σου. Τώρα μέ άναγκάζεις νά σοθ είπω νά κλεΐσης τό στόμα σου! —Τό ξέρω, ύψηλοτάτη, δτι κάνω κατάχρηαιν τής καλω σύνης σας... Άλλά πώς νά μή πώ δ,τι αίσθάνομαι; Θέλε· τε νά μή σάς πώ πόσο άγα- πώ τόν ύψηλότατον μνηστή· ρά σας; Νά μή σα«, π© πώς διαβάζω στά μάτια σας ΚΟΙίΊΩΜΙΚΠ ΚΙΝΗΣΙΣ.- ΆφΙχΘη άίροπορι κώς έξ Αθηνών δ διευθυντής τής έταιρίας τεχνικδν Εργων κ. Έμμ. Δεραιτζάκης. —Επέστρεψε έξ Αθηνών δ δι· κηγόρος κ. Νικ. Κρασαδάκης. —'Λνεχώοησε δι* Αθήνας ό κ. Εύάγνελος Μαρτάκης τής άντΐϊρο σωπεΐας Παΐιαστράτος. —Ανεχώρησε δι' "Αθήνας άε ροπορικώς δ ξυλέμπορος κ. Ιωάν νης 'Λνυφαντάκης. Ζαχαρίου Γ. Άνδροιιλάκη κατοΐκου Μουκτάρων Πεδιά¬ δος. Κατά Εμμανουήλ Ι. ΒλαστοΟ κα- τοίκου ΡουσοχωρΙων Πεδιάδος Έπειδή ό καθ' ου τό πσρόν πρόγραμμα πλειστηριασμοθ έ- πετάγη μέν νομίμως διά των υπό χρονολογίαν 29 Απριλί¬ ου 1939 άπλής έπιταγής μου καί 21 ΜαΓου 1939 κατασχε· τηρΐου τοιαύτης νομίμως επι δοθεισών αυτών κατά τα ύπ' αριθ. 6783 καί 6860 άποδεικτι κά έπιδόσεως τοθ κλητήρος τοθ Ποωτοδικείου Ηρακλείου Μιχ. Ψιλλάκη όπως μοί τιλη ρώση δυνάμει καί πρός εκτέ¬ λεσιν τής ύπ' 1939 οριστικάς αριθ. 88 τοθ καί τελεσιδΐ· λαϊχής κυριαρχίαν άλλ' στιχώς είχεν ίπφίλει στή την άπολυταρχία τού. Δέν Πού γυρίστηχε στό Τυ· ρόλο μέ συνεργαοία τής Κρατιχης όπερέττας τής Βιέννης. ΣχηνοθΐαΙα καί τραγοώίιβ ζικα κ«1 μιά Σιρΐνάτα Χον· δρού—Λιγνοΰ, ττοϋ θα την θι>
  μώσαστΐ καί θά γελάτε ο' δ-
  λη βας τή ζωή
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ούσιοι
  χώρα
  ίχανε
  τάν χαιρδ τού εί; τάς λετττομερεί
  α;, έδιδε τα; γενικάς γραμμάς
  χαί κυβερνοθοε διά τριών άνθρώ
  πα>ν: Κάθε νύχτα οί τριΐς συνεργά
  ιαι τού έπήγαιναν νά τιν δοθν
  είν Τσάν Καγιά καί νά τοθ ίώ
  α;υν άναφορά.
  (συνεχίζεται)
  κου αποφάσεως τοθ ΕΙρηνοδι
  κείου ΚαστελλΙου Πεδιάδος
  νομίμως κηρυχθείσης εκτελε¬
  στής έν δλφ μέχρι τής-ώς
  άνω κατασχετηρίου έπιταγής
  δραχ. 3196, άλλ' Λπέσχε μέ-
  χρι σήμερον νά πράξη τοθτο.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ άνωτέ
  ρω ποσοΟ των δρχ. 3196 των
  νομίμων τόκων αύτοθ καί των
  συμβησομένων έξόδων έκτελέ
  οεως μέχρις άττοπληρωμής, έκ
  τΐμημι είς δημόσιον αναγκάση ι
  τα τού ήτοι 1) Είς θέσιν «Άμ
  μόν» τής κτηίΐατικής περιφε
  ρεΐας ΡουσοχωρΙων Πεδιάδος
  αγρόν εκτάσεως 4 στρεμμά
  των συνορ. κτήμασι ΖατχαρΙ
  ου Άνδρουλάκη, ΊακώβουΆν
  δρουλάκη υπό δρόμου καΐ
  βάγκας καί 2) Είς θέσιν «Μνή
  ματα» τής Ιδίας κτηματικής
  περιφερείας αγρόν εκτάσεως
  πέντε στρεμμάτων συνορ. κτή
  μασι Γεωργίου Άνδρουλάκη,
  'ΕλληνικοΟ Δημοσίου κσί υπο
  δρόαου.
  Ό πλειστηριασμός ούτος
  γενησεται ένώτιιρν τοθ συμβο
  λοιογράφου ΚαστελλΙου Πεδιά
  δος Γρηγορίου Σταθάκη ή Πά
  πσδάκη ή τούτου κωλυομένου
  ενώπιον τοϋ νομΐμου αύτοθ ά
  ναπληρωτοθ καί έν τώ έν Κα
  στελλίω Πεδιάδος δημοσίφ
  γραφεΐφ τού την 6ην Αύγού
  στου 1939 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10—12 π. μ. δτε
  κσί ΰπου καλοθνται οί βουλό
  μενοι νά πλειοδοτήσουν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα επί
  τοθ προκειμένον
  Έν ΚσστελλΙ(ρ Πεδιάδος τή
  19π ΊουνΙου 1939.
  Ό πληρεξούσιος
  δικηγόρος
  τοθ έπισπεύδοντος καί παραγ
  γέλλοντος.
  Άντ. Π Γαλανάκης
  Εθνικόν Λαχεΐον
  Πρακτβρεΐον Ήραχλείβυ
  Ή ανανέωσις των γραμμα-
  τίων διά την Γ' κλήρωσιν τοϋ
  ΈθνικοΟ ΛαχιΙου, λήγει την
  6 Ιουλίου καί τιαρακαλοϋνται
  οί κ. κ. συνδρομηταί νά άνα-
  νεώσωσι ταυτα έντός τής προ
  θεσμίας.
  Πέραν τής ώς δνω προθε-
  σμίας τό Πρακτορείον ουδεμί¬
  αν υποχρέωσιν άναλαμβάνει.
  (Έκ τοθ Πρακτορεΐοι.).
  ΜΕ ΤΟΝ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΧΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΣ ΑΟΗΝΑΣ8
  Πληαίον £ταβ. Μοναατηράκι
  Παρέχη πάσαν πληροφβρΐ-
  αν ^ ίιΐυχολυνσιν Ιβττριχής
  φύσ«»*ς( είς τοϋς (Ις Αθήνας
  μίταββΐνοντας άαβ*ν«Ις συμ¬
  πολίτας τού.
  ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ
  ΕΙΔΩΝ ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΥ
  ΦιλανθρωπικοΟ Συλλόνου
  Κυρίων Ηρακλείου
  Είς τό Πρστήριον, τοθ Συλλόγου Κυρίων Ήρα
  κλείου επί τής Λεωφόρου Κουντουριώτου καί έναν
  τι των Δικαστήριον, ϋπάρχίΐ διαρκής έκθεσις τθν
  είδΔν ΎψαντηρΙου ταθ Ιδρύματος καί πωλοθνται
  τα τόσον περΐφημα ΰφαντα Μινωΐκής καί Κρητικής
  ΈπΙσης Βλα τα βΓΒη οΐκιακής τέχνης, έξαιρε
  τικά διά την κατασκευήν καί στερεότηιά των.
  πόσο
  τόν άγαπατε κι' έσεΐς; Ή ά
  γάπη, ύψηλοτάτη, είνε τό μό¬
  νον πράγμα των μεγάλων
  πού μποροθμε νά νοιώσωμε κ'
  εμείς οί άσήμαντοι, οί ιαικροΐ,
  οί κοινοί θνητοί. Γιατί ό έρως
  είνε ό Τδιος γιά δλους τούς
  άνθρώπους. Τό κεφάλι μόνον
  φορεΐ στέμμα ύψηλοτάτη... Ό
  χι Βμως καί ή καρδιά. Π' αύ
  τό καί των έστεμμένων ή καρ
  διά κτυπότ στόν έρωτα μέ τούς
  ίδίους παλμούς πού κτυτιδ ή
  έρωτευμένη καρδιά καί τοϋ τε
  λευταίου κοινοθ θνητοθ... Καί
  τώρα θά σωπάσω, άφοθ σάς
  ζητήσω την αδεία νά πάω νά
  προσφέρω τα δυό σμαράγδια
  είς τόν ύψηλότατον μνηστήρά
  σας. Γνωρίζω ότι θά τον κα-
  ταστήσω ευτυχή παρέχων είς
  αυτόν την ευκαιρίαν να κάμη
  πρός την ύψηλότητά σας ίνα
  τόσον σπάνιον δώρον...
  —Όχι, Σιμάνοβιτς! Όχι!
  Δέν θά πας μέ τα σμαράγδια
  σου είς τόν πρίγκηπα. Σοθ ά-
  παγορεύω νά τιάς... Δέν θέ-
  λω...
  —Όπως έπιθυμεΐ ή ύψηλό
  της σας! Θέλω μόνον νά σάς
  διοβεβαιώσω ότι θά κρατήσω
  τα δυό σμαράγδια είς την διά
  θεσΐν σας. Καταλαβαίνω 8τ
  ή ύψηλότης σας προτιμά νά
  έπωφεληθή ή (δία τής εύκα
  ρίας γιά νά χσρΐσετε σεΐς εί
  τόν πρίγκηπα τα δυό σμα
  οάγδια... Καίτώρα δέν θά μοθ
  ηρνείτο μιά τελευταίαν έκδού
  λευσιν ή ύψηλότης σας.
  Ό Σιμάνοβιτς βγάζει άπό
  την άλλη τού τσέπη Ενα άλ
  λο κουτί. Τό άνοΐγει: Βγάζε
  8να θαυμάσιον άδαμαντοκόλ
  λητον σταύρον...
  (συνεχΐζρ.ται)
  Έντός των ημερών κυκλοφορεΐ
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΙΓΑΡΕΤΤΟΝ
  ΠΡΩΤΟΝ
  Α. ΣΙΓΑΛΑ
  ΔΡΑΧΜ. 13
  αΡΟΛΟΓΟΠΟΛΒΙβΝ
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  Ν 1ΙΚΡ0ΒΙ0Α0Γ0Ζ ΙΑΤΡΟΙ
  ΜΕΡ.ΑΥΔ1ΚΗ-Μ1Ϊ21ΒΕΙ1Ι1
  Λέχιται είς τό Ιργαστή-
  ριδν της (ΠλατεΙ· Βαλιδέ
  Τζαμί!.
  (άκρα τφ Μεΐντβινο,
  Παρελήφθησαν παντός εΐδους , Ή ΜόδθΙ
  ωρολόγια των πλέον φημισμίνων ι
  Έλβίτικών έργοστασίων είς πλου
  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ
  ΤΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ-
  Άδελφών Σ. Μαρνιέρου
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ
  Φημίζετα» διά την κ«8αριότητ« δια την τα.
  σία "ου ΤΛΥ "κΡ"ν ηβριηβίησιν τί». ώπηρΐ.
  λαμβάνΐι την ίπιδιόρθωσιν παντός _ _, ,., ν ,,
  Αρολογίοι». ΈρναβΓα ΐγγυημένη. ιοχχχ περατζουλη.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ό ΜίϊΠΣ ΣΕΒΑΛΙΕ καί
  ή ΜΑΙΡΗ ΓΚΑΟΡΥ σ' βνα
  χομψοτβχνημκ της Γαλλικής
  κινηματογραφίαί:
  Μέ τό
  ΧΑΜΟΓΕΑΟ
  Τβ δροαερώτΐρο, τβ κωμικώ
  Τ»ρο φίλμ τής σοτιζβν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή γυναϊκα
  μέ τα δύο ττρόσωπα
  Ένα
  ρβντβς δράμά,,χΐ'
  *' " πρβν την ςΜπ .νβ5 ΠΤΜ
  «ΡΥ«ζβμίνο« κοριτβιβϋ,
  Γίΐρο στήν ττόλι.
  —Κόσμος άτειρος παρηκολού
  θηαε τό άπόγευμα τής παρβλθού
  σης Κυηιακής τόν κατάπλουν των
  ΓσΛλκών ύποβρυχ'ων.
  —ΆντΙ δύο ύιιοβρυχίων ώς άνηγ
  γέλθη—κατέπλευσαν καθ' ά γρά
  φομεν καί εί; άλλην στήλην, τρία
  τοιαθτα.
  — Τα ύτιοβρύχια εσημειώθησαν
  παρά την Ντίαν την 5ην <οΙ ήμί σειαν απογευματινήν περΐ την 6ην 5έ περίπου καί ήμίσειαν εΤχον άγκυροβολήσει δλα είς τόν λιμέ να μας. —Τα ύποβρύχια φέρουν τούς ά. ριθμούς 111, Π2, 113, » μεταφερό μενά δέ τα όνόματά ι ών είς την ελληνικήν είνε τοθ πρώτου «Δελ φίν», τοθ δευτέρου «Φάλαινα» καί τοθ τρΐτου «Καοχαρΐας». —Επί τοθ «Καρχαρίου» ύπάρχει καί τό σίϊμα—πράσινονμετά σταυ ροθ—τσϋ άρχηγεθοντος τοθ σΐολί· σκου. —Πληοοφοοούμεθα δτι είς την Αγίαν Τριάδα τής Μεσσαράς α¬ νευρέθησαν υπό Ίταλίδος άρχαιο λόγου τοιχογραφίαι ετνήκουσαι είς την ύστερομινωϊ.<ήν εποχήν. —ΑΙ τοιχογραφίαι οδται ήσαν κατεχωσμέναι είς Ικανόν βάθος. Διατηροθνται πάντως αρίστα καί ή 5η ευρίσκονται είς τό Μουσείον μας. —Ή μεταφορά εγένετο μετά πάσης προσοχής καί υπό την έπο πτεΐαν τοΰ τβχνικοθ οπαλλήλου τοθ ,Μουσείου κ. Ζ. Κανάχη. —ΑΙ τοιχογραφίαι παρουσιά· ζουν συνθέσέΐς θαλασσογοαψιών χαρακτηρισΐικάς διά την έξαιρβτι κήν τέχνην των. —Άπο τοθ παρελθόντος Σαβ βάτου δ καιρίς εφαίνετο βελτιω θείς. — Πρός Ικανοποίησιν των συμ· πολιτών, των οποίων καί διεσκε δάσθησαν αί πρσηγούμεναι άνη συχίαι. —Έκτός τδν Τριτ3ν Καμάρων καί των πέριξ δπου παρουσιάσθη προχθές ή συνήθης κυριακάτικη ίξοδος. —Εσημειώθησαν συγκεντοώσεις κόσμου καί είς τα έξοχικά κέντρω δπου μάλιστα άρκετοΐ πσρέμει ναν μέχρι των νυκτερινών ώρων καί πέραν. — Καί είς τόν γείτονα νομόν συ νεχΐζονται μανθάνομεν άνασκα φαϊ σημασίας. — Διά τος ανασκαφάς ταύτας μετέβησαν είς τόν νομόν Λασηθι ου δ διευθυντής τοθ Μουσείου μας κ. Πλάτων καί δ έπιμβλητής αύτοθ κ. Πέτρου- —Κάθε Κυριακήν δέν λείπουν οί κυνηγοί πού ζητοΰν διέξοδον είς τό μεράκι των είς την Ντίαν —Όπου ύπάρχουν άκόμη κουνέ λια καί άγριοκάτσικα. —ΑΙ έκδρομαΐ αυταί δπωσδήυο τί ποικίλλουν άπό Κυριακής είς Κυριακήν καί .αναλόγως των δια Θέσεων καί τοθ άριθμοΰ των κυ νηγών. —Έξαιρετική πρεμιέρα χθές είς τοθ Πουλακάκη μέ τό άριστοτε χνικόν 6ργον «Σαράτι ό Τρομε ρώζ· είς τό οποίον πρωταγωνι σΐοθν δ μεγάλος Χάορυ Μπώρ. — Είς τόν Άπόλλωνα ττροβάλλε ται έπίσης τό άριστουργηυατικόν Ιργον «Ή γυναϊκα μέ τα δύο πρό σωπα» 4 Ρέηορτΐρ ίΔιανυκτερεύοντα φαρμα· κεΐα. Σήμερον 4 Ιουλίου Θά διανυ κτερευσουν τ* φαρμσκεία Χριστ. Ζουράρη καί Γεωργ. Σφακιανάκη. ΚΙΝΗΣΙΣ - Επανήλθεν έξ *Α θηνών ίπου »!χε μεταβή πρός παρακολούθησιν τής μάΐας των σρλέϊγ καί ματλαοέ ή δνΐς Μαρία Τζανάκη χομίσασα πλουαίαν αυλ λογήν μοντίλων. Έργαστήρ-ον παραπλεύρως Πατ μανίδη— Κούρτη. Τοχύταται έπισκευα! ώρολογΐων —άσφαλεΐς τ· ώρολογοποιβΐον ΜΙΤΑΚΗ Την μεγαλυτέραν πβιχι- ι{ανύφασμ«τ«ντϋ5 έπ.χήί ην ίχκι μονβν λ ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΑΙΣΙΑΝ Άνίβυ Μαν« ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 45 000 & 6αρίλΐ Πληροφορίαι είς χά ΓραφεΙα κ. Α. Γ. Καλοκαιρινό!). ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρός διά τί Ξΐ' νοδοχιΐον «ΕΛΛΑ2», Γυ δέ Ι γένεισ, δυσε Ό ΥέΡ° Λυκ αύτοθ δέ συναη ν· Ή σύζυγός αλλά κακώς- Ι άνδρ6ς της, κατ. κσί ζθντος τοθ ίη<ολού3ησϊν νά κΤφ φερόμενοι, Δ Δύο θβράπαιν δέ Στυφάδω. βιόι ννωστά, ήχ κυρά Λύκαινσν ζας τάς λαγηνοι νάχΐα·· Ή Τηγανίτσ. κίνη καί φωνοκό Γ) 8σ3ν—ποίον νί Αδιάφορον πάνΐ Λύκαινας. Ή Στυφάδω, φατικής, μέλαναι των κσί βεφαρίδ ηάντοτε κατάκοικ ιη κσί κοιμωμένη δέ χαί την άλλφ ότητι μειδιώσσ σ(ας εΤδος τι μειΙ Είς την εΤσοδο φαγητόν, ό Κου( κιμωλίας γής τόν «Άν είμπορίο ί Προ «11 Ώς εΐκομεν κ Χον είς τό έωμάτι "διον κατάλυμ τοθ ούρανοθ, εν » Οί δύο φ λοι σι νεκοιτάζοντο. Τα πάντσ εΐχοι δέν έξαιροθμβν τίτ ου, άπήλθον Ινα < θον. Τοθ ΆετοΟ τ<5 άλλ' ό Εύμορφίδηι τΗτο ή ώρσ Ινι ιΐς την Κόρινθον* μα, δπου τούς ύπεΙ ψάδω. 'ΐχή «ντιπρ·ββ< Άβ' Τό Υνωοτόν - ί|»ΙΗΐΙϋΙΙΙ,Ι11Ι|Ι|1|Ι11Ι11Ι ΙΓΓΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕ ΧΡΙ β·ς ηλ<
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  δι.
  Παχ
  Τό μεγάλο £ργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  60*ον
  Γυναΐκα δέ εΤχε τή κυρά Λΰκαιναν, ε'ν δν έχον
  κσί γένεισ, δυσειδέστατον δν.
  Ό γέρο Λύκος απέθανε περί τό έτος 1830, μετ"
  αυτού δέ συναπωλέσθη καί ή μαγειρική των κυπρΐ
  νων.
  Ή σύζυγός τού έξηκολούθηιε τα κσπηλεΐον,
  άλλά κακώς· δέν έ*ληρονόμησε την τέχνην τοθ
  άνδρός της, κατά δυστυχίαν καί ό οίνος δέ, όστις
  καί ζώντος τοθ μακαρΐτου ήτο κακός, τώρα ήτο
  χείριστος. < Άλλ' δμως ό Κουρφειράκος καί οί φίλοι τού έ ξη<ολού9ησαν νά ερχωνται είς την Κόρινθον—οί κτω φερόμενοι, ώς έλεγεν ό Άετός. Δύο θβράπαιναι, ή μέν καλουμένη Τηγανίτα, ή δέ Στυφάδω, διότι τούτων άλλα όνόματα δέν ήσαν γνωστά, ήρχοντο καί άπήρχοντο βοηθοϋσαι την κυρά Λύκαιναν καί έπιθέτουσαι είς τάς τραπέ ζας τάς λαγηνούς τοθ οίνου καί τα κεράμεια πι νάκια. Ή Τηγανίτα, κόρη χονδρή, όλοστρόγγυλος, κοκ κίνη καί φωνοκόπος ήτο δυσειδής δσον καί πλέον ή δσ3ν—ποίον νά είπωμεν τέρας ςής μυθολογίας; Αδιάφορον πάντοτε δμως καλλιτέρα τής κυρδς Λύκαινας. Ή Στυφάδω, ύψηλή, λευκή, καθό κράσεως λυμ φατικής, μέλανας έχουσα γύρους πέριξ των όμμά των κσί βΚεφαρΙδας καταπιπτούσσς έπ' αυτών, πάντοτε κατάκοπος κσί βεβαρηαένη, έξυπνοθσα πρώ τη καί κοιμωμένη τελευταία, ϋπηρέτει πάντας, Ιτι δέ καί την άλλην θεράπαιναν, έν σιωπή καί ηρα όιηη μειδιώσα υπό τόν κόπον τής πολλής έργα σΐας εΐδος τι μειδιόματος άποκεκοιμημένου. Είς την είσοδον τής αιθούσης δπου εδίδετο τό φαγητόν, 6 Κουρφειράκος εΐχε γεγραμμένον διά κιμωλίσς γής τόν έπόμενοή στΐχον: «"Αν είμπορέσης κάλεσε καί άν τολμήσης φάγε». Προηγοΰνται τα άστεΐα. Ώς είπομεν καί άλλοτε, ό Άβτός κατώκει μαλ λον είς τό δωμάτιον τοθ Εύμορφίδου ή άλλαχοθ ""διον κατάλυμα είχεν, ώς έχουσι τα πατεινά τοθ ούρανοθ, έν κλαδίον. Οί δύο φ'λοι συνέζων, συνέπινον, συνήβων, συ νεκοιτάζοντο. Τα πάντα είχον κοινά, καί λέγοντες τα πάντα δέν έξαιροθμεν ιίποτε. Την πρωΐαν τής 5ης Ίουνί ου, απελθόν ίνα συγγευματΐσωσιν είς την Κόριν θον. Τοθ ΆετοΟ τό Ινδυμα ήτο ήδη πεπαλαιωμένον, άλλ' ό Εύμορφΐδης εΤχε καλήν την περιβολήν. τΗτο ή ώρα έννάτη τής πρώτας, δτε είσήλθον ίίς την Κόρινθον άνέβησαν δέ είς τό επάνω πάτω μα, Βπου τούς ύπεδέχθησαν ή Τηγανίτα καί ή Στυ φάδω. (συνεχ(ζβται) Καί δ τρανδς Εατρός λέγει πε ρΕ τής νόσϊυ αυτής, είς την επο¬ χήν εκείνην, πράγματα, τα δποΐα παραδέχεται καί ή σημερινή επι α:ήιιη, κυρίως ,δέ τοθτο, δτι ή έ πιληψΕα δφεΕλεται (ι; κληρονομι κότητα καί ίτι ή αίτίας τής ά σθενείας αύ:ής ευρίσκεται είς τόν εγκέφαλον, ίτι δήλαδή ή νόσος αυτή είνε νευρική πάθησις. Ταθτα διατεινόμενος ό Ίππο κράτης ευρίσκει σύμφωνον την σύγχρονον ιατρικήν επιστήμην, παράδοξος έν τούτοις χαί ουχί έν τελώ; χαταληπτή δι9 ημάς σήιε ρον είνε ή θιω;ία τού περί των έκχύσεων, δηως λέγει, τοθ έγχε φάλου, αί οποίαι προχαλοθν την Άττοξηράνσεως σταφίδος είνε τού σήματος: Γενική αντιπροσωπείαι. Α. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Αθηναι—Πεαματζόνλου 5 Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: ' ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου ττροτιμήσεβ>ς δ λ» ν χ&ν
  Ήρακλειοτόν.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Αναχαινισθίν χαί πάλιν έζασφαλίζκι Ιλα τα
  πλβονβκτήματα της άνέσεως καί εύχβρίατου δια-
  μβνής
  Φέρμαναις—λβυτρα μ. λ. κ.
  ^ΗΗΗΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΐυΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  Ι ΠΛΑΣΤΙΓΓΕΣ
  ΖΥΓΑΡΙΕΣ
  ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ
  ΠαρΕλήφθησαν είς πλουσίαν συλλογήν, πλάστιγ-
  γες—ζυγαριές—χρηματοκιβώτια τοθ πεφημισμένου
  έργοστασΐου "Ελένης Καχαβούλη, Έμμ. Παγκά-
  λου, καί πωλοθντσι είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
  καί μέ ευκολίας π>ηρωμτ)ζ. παρά τφ άντιπροσώ-
  πφ κ. Δημ. Λ. Γιαλιτάχη έναντι Δημορχείου. ΠρΙν
  ή προμηθευθήτε επισκεφθήτε την Ικθεσίν μας.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΕΠΙΛΗΨΙΑ
  Β.'
  Τα μικρ! παιδία ειδικώς, λέ
  γει ό Κώος σοφός τής άρχαιότη
  τες, προσβχλλόμεΛχ άπό την άσθί
  νειαν ταύτην, άιοθνήσχουν 8ταν ή
  1<χυσις αική τοθ έγχεφάλου είνε ιδιαιτέρως άφθονος χαί δια ν πνέη νίτιος άνεμος. Όταν πνέη δ,ιω βόρειος άνεμος, ή κρίσις δέν είνε πάντοτε θανατ^φόρ^ς. Έπίσης δέν είνε θανατηφόρος, λέγει ό Ίππο κράτης, ή'ΙπιληψΕα διά τούς ήλι κιωμένους, ούΐε προσβάλλει τόν οργανισμόν, ώσΐε νά άφΕνη σημιϊα τής διαβάσεως της. Ενδιαφέρον είνε τό μίρος τοθ έργου τοθ μεγάλου σοφοΰ, διά τοθ οποίον χαταδεικνύει, ποΕαν σχέσιν έχει ό δνεμος— βόρειος ή νότιος, δπως άνενέραμΐν — μέ την έπιλη ψ'.αν, ολίγα !μω; χαί δχι όριστι χά είνε έχεΐνα,τά δποϊα λέγει πε ρί τής Θερχπείας τής βνόσου. την ίποίαν, ώ; ελέχθη, παραδέχεται ώς θιραπεύαΐμον. Ή άσθίνεια αυτή, λέγει, χειρο τερεύϊΐ συνεπεία αυγγενών α ονθη κδ>ν τοθ όργανισμοθ καί 5ποχωρεΙ
  προσκρύουσα επί εναντίον συνθη
  κώ>, έκεΐνος δέ δ ίχτρός, ό οποίος
  είνε ίχανός, νά δώση είς τόν έργα
  νισμόν ΐοθ πάσχοντος την έναντίαν
  πρός την νόσον διάθεσιν, αύτός
  ημπορεί νά την θεραπεύση.
  Ο[ μαθηταί τού καί οί όπα5οΙ
  τής σχολής τού έθεράπευαν την
  νόσον μέ φλεδοτομίας, μέ μέσα τα
  ό ποία έπροκαλοθααν πταρμόν χαί
  δάχρυα, μέ ειδικήν χοθραν περι
  πάτων μέ γυμνοϋ; τού; πόδας, μέ
  έφιδρώσεις, λουτρά χαί νηστείαν.
  ΕΝΔΕΚΑ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
  Α.'
  Άπό έτών έχει έγχαταλειφθ^ ή
  θεωρία περί των πίντε άνθρωπίνωυ
  αίοθήσεων. Ένψ είς τα σχολιχά
  βιβλία τής άνθρωπολογίας έξαχο
  λουθεΐ πάντοτε νά άναφέρεται δτι
  έ άνθρωπος ίχει πέντε αίσθήσεις
  —δρασιν, άφήν, δσφρησιν, γεθσιν
  χαί άχοήν—οί έπισιήμονΐς άναχα
  λύπτουν χάθε χρόνο σχεδόν χαί
  άπό μίαν νέαν «αίσθησιν», ή ό
  ποία ίω; τώρα 'ιέφευγι την παρα
  τήρησιν μας, "Ηδη άπό άρχετών
  έτών οί έπιστήμονες παραδέχον
  ται διά τόν άνθρωπον Ενδεχα αί
  σόήσεις. Τελευταία ανεκαλύφθησαν
  δμως χαί προσετίθησαν είς τάς
  Ενδεκα χαί νέαι άγνωστον ίως τώ
  ρα αίσθήσεις.
  Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΣ.
  ϋδτω είς την έπιδερμίδα άνεχα
  λύφθη δτι ύπάρχουν πέντε τούλα
  χιστον χωριστά αίσθητήρια δργα
  να. Ένψ άλλοτε ή έπιδερμίς έθε
  ιορεΐτο ώς ενιαίον αίσθητήριον δρ
  γανον τής άφής, τόν τελευταίον
  καιρόν εγκατελείφθη αυτή ή άΊΐο
  ψις. Σήμερα ή έπιστήμη παραδέ
  χεται £τι ή έπιδερμίς χού άνθρώ
  κου είνε Ιδρα πλήθους αίσθητηρί
  ών όργάνων διαφέρου κατασχευής,
  τα όποία δέχονται διαφορετικούς
  κάθε εί^ος έριθισμούς άπό τόν Ι
  ζω κόσμον μεταβιβάζοντα αυτού;
  διά διαφορετικής όδοθ είς τόν έγ
  κέφαλον. Ό άριθμός των νιύρων
  πού έκ τής έπιδερμίδος άγουν
  πρός τόν εγκέφαλον, ύπολογίζΐται
  άπό τούς είδιχςο; επιστήμονας
  είς πέντε έχατομμύρια. Ό χατα
  πληχτικός αύτός άριθμός έξηγεΐ
  ται έχ των πολυάριθμον χαί ποι
  χίλων αίοθητηρίαιν λειτουργίαν
  πού έπιτελεΐ ή έπιδερμίς.
  (συνεχίζεται)
  ΤΟ "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ,,
  ΑΘΗΝΏΝ
  Τό διευθυνόμενον υπό τοδ συμπολίτου μας κ. Γεωργ
  Δασχαλάχη.
  ΑΛΑΤΙ
  Μσγειρικό 'Επιτραπέζιο
  Είς πακέτα 200 δραμίων καί μιας έκας
  Δραχ. 4.60
  κατ' οκάν χονδρικώς έκ τού Καταστήματος:
  Γ. ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ.
  π ;
  Είς την γραφΐχήν περιοχήν
  τής δνομαστής πηγής Σπυριδΐα
  νό εξέδραμον την παρελθούσαν
  Κυριακήν δπέρ τού; 150 Ηρα¬
  κλειώται μετέχοντΓς τής έχδρο
  μής των έπιπλοποιων. Οί έκ-
  δρομεΐς χατήλθον των αύτοκινή
  > των είς Ξειδα δπνυ έστάθ
  μευσαν έπ' ολίγον γενίμινοι άν
  τικείμενον θερμών έκδηλώσεων
  φιλοξενία; έκ μέρου; των φιλο
  προόϊων Ξειδιανών τού; όηοίου;
  ηύχαρίστησε έξ βνόματος των
  έκδρομέων 6 πρίεϊρος τοθ σωμα
  τείου Έπιηλοποιων χ. Κ. Παπά
  δάχης. Ό χ Πϊπαίάκης ώμίλη
  σιν άκολούθας περίπθ ΙκδρομικοΟ
  πνεύματος τό οποίον ήρχισεν έσχά
  τω; νά χατακτά τάς έπαγγελμχτο
  βιοτεχνιχάς τάξεις, ετόνισε τό
  ενδιαφέρον τό όποιαν σχεπχώς
  εκδηλώσει χαί ή κυβέρνησις διά
  τοθ δπουργοθ Πρωτευΐύσης χ.
  Κωνστ. Κοτζ'5 χαί ηύχαρΕσΐη
  σιν έ<|νέουτούς Ξειδιανούς διά την φιλοξενίαν των, την πατρο παράδοτον φιλοξενίαν, ή όποία τού; διακρίνει άνέκαθεν. Άνεφέρ θη έν συνεχεία είς την συμβΐ λήν τοθ Ξειδα* είς τού; μαχροχρο νίους αγώνας πρός άποτίναξιν τοθ ξενικοθ ζυγοθ καναλήγων δέ είπε 8τΐ τόσον οί κάτοιχοι Ξειδβ δσον χαί οί χάτοιχοι των γύρω χωρίων Πολυθέας, Τζίγκουνα, Διαβίϊδί,ΚαστελλΕου, Μπιτζαρια νό, Άαχών χ. λ. π πρέπει νά είνε δπερήφανοι διότι είναι χαί άπέγονοι των χατοίχων τΰς άρ χαίας Λύττου μιας έκ των σπου δαιοτέρων Κρητικών μεγαλοπό λεων πού ήχμασε χατά τούς Μι νιοίχούς χρόνους. Έκ Ξιιίά οί έχδρομεΤς άνεχώ Ή έκδρομή εις ζιειδά των έπιπλοποιών μας. ρησαν είς Σπυριδιανό δπου ϊφθα σαν μετά δεχάλεπτον πορείαν. Ή ίίίς δμως ή δποία ένώνει τόν Ξειδά μέ την πηγήν είνι ά νάγχη νά έπισχευασθη". Τουριβτι χο( λ6γοι τό έπιβάλλουν. Καί ώς επληροφορήθημεν οί χάτοιχοι είναι πρέθυμοι νά έργασθοθν διά την κατασκευήν της ΑρχιΙ νά τό επιδιώξη δ πρόεδρος τής χοινότη τος. Όλ(γον πρό μεσημβρίας έγίνε ιο άνάβχοις * είς τα έριίπια τής άρχαίας Λύττου είς την οποίαν μετέσχον οί περισσότεροι των έχδρομέιβν περιελθόντες δΧόκλη ρον την περιοχήν αυτής. Ή θέα άπό τό μίρος έχεΐνο είναι δπίρο χος. Όλόκληρος ή έκτασις τής επαρχίας Πεδιάδος είναι έρατή μέ τα άναρίθμητα, χοβρία τα δποΐα την στίζουν, διαμάντια κάτω άπό τίς έκτυφλωΐιχές άχτί νις τοθ ηλίου. Σημειωτέον δτι ε¬ πί των έρειπίων τής άρχαίας Λύττου ευρίσκονται σήμερον τα βυζαντινά έκχλησάχια 6 Έαταυ- ρω^,ίνος ' είς τό οποίον ύπάρ· χούν χαί δύο άχέφαλα άγάλ ματα γυναικών τής ΡωμαΙχής έποχής, ή Άγία Παρασκευή χαί 6 Άγιος Γεώργιος χατάσιικτα άπό τοιχογραφίας. Έχτής Αύττου τού οί έκδρσμεΤς χατήλθον είς Σπυριδιανό, τό άπόγευμα δέ άνε χώρησαν χαί πάλιν μέσω Ξειδ£ είς Καστέλλι δπου παρέμεινεν μέχρι τής 8 εσπερινάς όπότε έπιβάντες των αυτοκίνητον των έπέστρεψαν είς Ηράκλειον διατη ροθντες τάς ωραιοτέρας των έντυ πώσεων έκ τής έκδρομής των αυτής. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Προκβιμένου ή γαλλική έται ρεΐα μεταλλευτικών έρευνών τής νήσου Κρήτης νά κάμη ε¬ ρεύνας τοθ μεταλλεΐου Κερας καί δοκιμάς περί των οίκονο μικών δρων τής έκμεταλλεόσε ως τοθ μεταλλεΐου τούτου μεταφέρουοκχ μετάλλευμα άπό Κερας είς Γωνιές διά ζώων καί εκείθεν δι* αύτοκινήτων μέχρι Χερσονήσου. Δέχεται προσφοράς διά την έργολα βικήν ανάληψιν τής μετα· φοράς διά ζώων άπό Κερας μέχρι Γωνιές υπό τούς εξής ορους: 1) Θά μεταφέρωνται άπό 300—1000 τόννοι μεταλλεύμα τος κατά μήνα. 2) Ή πληοωμή θά ύπολογΐ ζεται κατά μεταφερόμενον τόν νόν. Πληοοφορίαι παρέχθνται καθ^δλας τάς ημέρας υπό τοθ κ. Έμμ. Γ. Λυδάκη, πλατεϊα Κορνάρου "Ηράκλειον. Ή έταιρεΐα ουδεμίαν άνα λαμβάνει διά τής παρούσης δέ σμευσιν σκοποθσα απλώς νά κατατοπισθή επί των τοπικών συνθηκών τής εκμεταλλεύ¬ σεως. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Διακηρύσσει ότι: ΈκτΙθεται είς φανεράν πλει¬ οδοτικήν δημοπρασΐ-τν ή ένοι κΐασις των κάτωθι άκινήιων Δήμου: 1) Μ άς άποθήκης κειμένης παρά την ό5όν Άνδρόγεως (δ πισθεν Τεμένους . Δεφτεδάρ) πρώην ένοικος Έμμ. Καβαλ λάκης. 2) Μιδς οικίας κειμένης είς την αυτήν οδόν όπισθεν Τεμέ νους Δεφτεδάρ, πρώην ένοι κος Έμμ. Καβαλλάκης. 3) Ενός οίκΐσκου καί πσρα πήγματος κειμένου παρά την Λεωφόρον Κνωσού, πρώην έ- νοικος Μάρκος Μαθιουδάκης. Ή ένοικΐασις τούτων άρχε ται άπό τής κατακυρώσεως καΐ λήγει την 31ην ΜαρτΙου 1940. Ή ,δημοπρασΐα θά διεξαχθή έν τφ Δημοτικώ Καταστήματι την 8ην Ιουλίου 1939 ημέραν Σάββατον καί ώραν 11—12 π. μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής Επιτροπήν Οί δροι συγραφής ύποχρεώ σεων εισίν κατατεθειμένοι είς τό γραφείον τοθ ΛογιστηρΙου τοθ Δήμου πρός γνώσιν των ενδιαφερομένων. Έν Ηρακλείω τβ 1η. Ιουλίου 1939 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης —Ψυχαγωγική έκδρομή τδν ύποδηματοποιών Νεαπόλεως. Τ6 Σωματείον Ύπβδηματοαβι- ών Νεαπόλβως όργανώνβι ψυχ«· γωγικήν ίκίρομήν την 9ην Ιου¬ λίου είς την γραφικην κωμόπό¬ λιν τόν "Αγιον Μύρωνα. Τ ό πρό· γραμμα τής έκβρομης κατηρτίσθη υπό της οίκίίας έπιτροπης ώς ί· ξη«: Έκκίνησις έκ της πλ«τβία{ Νβοιπόλίως την 3ην π. μ. τής 9ης Ιουλίου 1939."Αφιξις ίίς "Αγ. Νό ρωνα την 6πν π. [μ. Παράστασις Συλλόγου είς λειτουργίαν. Πρό· γκυμα ίίς "Αγ. Μύρων» ωρα 8.30 κ«1 παραμονή Σωματείβυ πρό; έ πίσκεψιν τοΐτΐίων κατά βούλησιν ενός εκάστου μέχρι 11.30. Γεθμκ πίρΐ την 12ην μεσημβρίαν. Άν« χώρησις πίρΙ ώραν 4ην μ. μ. ΑΓ Ηράκλειον καί παραμμνή ένταθ 8« μέχρι της 9 μ. μ. —Σωματειακά Νεαπόλεως. Γενομένων άρχαιρβσι&ν τοθ Τουριστικοϋ Όμίλου Νεαπόλεως εξελέγησαν μέλη τού Διοικη τικοΰ συμβουλίου ο! κ. κ Β. Πι τυκάκη;, Δ. Φινοκαλιώτης, Ί Σβργάχης. Ν. Ηλιάκης, Ν. 'Αλι ξχκης, Κ. Λογαριαστακης, Γ. Π( ρουλιος. Άναπληρωματικά δέ μ* λη ©Ί Δ. Σπανάκη; καί Ί, Πανα γιωτάκης. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ή οΐκογίνϊΐα χ Ιωάννου Χ «λ κιαδάκη προοέφΐρεν είςτβ Πτωχο κομίΐον έχλϊκτόν οαγητονδΓ έξ« μηνον μνημόσυνον τβΰ πατρός καί πϊνθεροΰ των Γεωργίοι» Πά πβτδάκη η Χατζβγιώργη. —Ή οΐχογένεικ Ψαρβπούλοια 'Αντωνίου πρβσεφιρεν βΐς τό Π τω χοκομεΐον έκλΐκτβν φαγητον με τα φρούτων δι' εξάμηνον μνημό συνον τού Γβωρ. Παλίδη. 'Η Αιοι Μβΰσα τό ϊδρυμα έπιτροπή εύχα ριατεϊ θερμώς. —Ή μ 'Ανδρομάχη Πουλιανά κη προσέφεριν είς το «"Ασυλον τής Γεροντισσας» έκλϊκτβν κ«1 πλούσιον φαγητόν μβτά φρβύτων αρτου καί οίνου. Ό ΜορφιιτΐΗβς 2ύλλογβς εύχαριστίϊ θβρμώς. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Άγρονόμος Ηρακλείου Διακηρύσσει ότι, Την 9η ν Ιουλίου τοθ χιλιο στοθ έννεακοσιοστοθ τριακο- στοθ έννάτου έτους (1939) ήμέ ραν τής εβδομάδος Κυριακήν καί ώραν 11—12 π. μ. έν τώ Κοινοτικώ καταστήματι Σκαλα νΐου καί έν τώ συνήθει τόπω των δημοπρασιών, εκτίθησι είς φανεράν πλειοδοτικήν δή μοπρασΐαν επτακοσίας τριά- κοντα (αριθ. 730) οκάδας ξη ροθ χάρτου (άφράτου) κατα- σχεθέντος είς χείρας τοθ Στυ λιανοθ Έμμ. Πρινιωτάκη καρε κλοποιοΟ κατοΐκου Ηρακλείου κατά την 21—6—39, ένθα καί δτε καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι. Ηράκλειον τβ 30—6—39 Ό Άγρονόμος Ηρακλείου Μανβύσαχας Π-ΛΕΠΆΙ είς Μασταμπά ν παραπλεύρως γχαράζ οίχία νΐοδ μητος μέ ωραίον αύλισμόν χαΐ χήπον. Πληροφορίαι χρεοηνλιΐ' όν Κωνστ. Κίτσον.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρω Τρίτης
  4 Ιουλίου 1939
  12π Ώρα
  Ο ΙΙΕΣΙΝΟΣ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΒΕΟΡΕΙΤΑΙ η ΚΑΒΟΡΙΖΟΝ
  ΣΑΦΩΣ ΤΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  ΤΗ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 -Ιουλίου (τού άντα-
  ηοκριτού μας)—Καθ* ά τηλεγραφείται
  •κ τού έξωτερικοΰ ό χθεσινό; βαρυσή·
  μαντος λόγος τού κ. Τσάμπερλαιν με
  τα την γενομένην μεγάλην παρέλασιν
  θεωρείται ως σαφΛς χαθορίζων τάς προ
  Θέσεις τής Μεγάλη; Βρεττανίας.
  Ίδίωι, αί δηλώσεις τοΰ κ. Τσάμηερ
  λαιν αί αφορώσαι τάς άγγλικάς «ροπα
  ρασ«ευάς διά τάς οποίας άφησε νά έννο
  ηθή ότι αύται έχουν συμπληρωθή προ·
  εκάλεσεν βαθείαν εντύπωσιν καί άπέδει
  ξε περιτράνως ότι ή Μεγάλη Βρεττα
  νία είνε ετοίμη νά αντιταχθή σ ςερρώς έ
  ναντίον παντός ένδεχομένου κινδύνου
  τής Πολωνίας ή άλλου κράτους.
  ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΙ&ΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΟΡΟΣ ΤΡΪΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτοΰ μας).—-Πληροφορίαι έκ Λον
  οίνου αναφορικώς μέ τό διάγγβλμα τού
  'Άγγλου Βασιλέως τό οποίον ό χ. Τσά
  μπερλαιν ανέγνωσεν έν συνεχεία τού λό
  γου τού επί των εξωτερικών ζητημάτων
  «ναφέρουν ότι τοθτο κρίνεται υπό «ών
  οιεθνών διπλωματικήν κύκλων ώς επί
  σημος πλέον προειδοποίησις πρός την
  Γερμανίαν ήτις πληροφορείται την ατρα
  τιωτικήν οργάνωσιν τής Αγγλίας καί
  την σταθερότητα των άποφάαεών της.
  Είς τό ζήτημα τοθτο οί ΐδιοι νύκλοι
  φρονούν ότι ο έν χωρεί π>έον ουδέ ή
  παραμικρά άμφιβολία.
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΓΙΝΑΝ
  ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
  ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Κατά τάς έκ τής αγ
  γλιχής πρωτευούσης πληροφορίας έγέ
  νοντο αύτόθι άντιαεροκορικά γυμνάσια
  είς μεγάλην κλίμακα. Άντεμετωπίαθη
  &εροηορι»ή έπιορομή εναντίον ι ου Λον
  οίνου «αί ένινητιποιήθτ,σαν ύλαι αί δυ¬
  νάμεις τόσον τής παθητινής όεραμύνης
  όσον *αί τής ένόπλου τοιαύτης. Τα γυ
  μνάσια καθ' ά λέγεται εσκέφθησαν υπό
  επιτυχίας.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  ΕΚ ΒΕΝΕΤΙΑΠΙΣ. ΚΕΡΚΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τοθ άντα·
  πονριτοΰ μας). — Ή Α. Μ. ό Βασι¬
  λεύς άναχωρήαας σήμερον έκ Βενετί-
  άς μεταβαίνει είς την Κέρκυραν. '
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού «.ντα-
  «ονριτοΰ μας.)— Ό Διοιχητής τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Εμμανου¬
  ήλ Τσουδερός δι» επιστολάς τού πρός
  τό Συμβούλιον τής Τραπέζης έδήλω·
  σεν ότι παραιτείται διά λόγους ίδιωτι
  χούς. Ή Διοίκησις τής Τραπέζης ανετέ
  θη προσωρινώς είς τόν χ.Βαρβαρέασον.
  ΕΜΦΑΝΙΖΕΓΑΙ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  Τ Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού άντα·
  ηοκριτού μας).— Ό θίασος τού Βασι·
  λικού Θειτρου θέλει εμφανισθή σήμε¬
  ρον είς Βερολίνον. Σημειωτέον ότι ά
  παντα τα είιιτήρι» έχουν προπωληθή
  άτϊό τής χθές.____________
  ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
  ΕΙ! Τ
  II
  ΒΥΜΑΤΑ ΠΗ
  Η ΣΥΡΡΑΞΙΣ :
  καί πάλιν άπεφεόχθη
  Άγγέλλονται διά τόν /Αύγουστον
  Ίταλογερμανικά γυμνάσια.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ιουλίου.- , καιρόν ^ς^α^οπ^"ιΚ^
  30 Πρωίνή
  ΡΩΜΗ 3 Ιουλίου (Ιδιαιτέρα
  ύπηοεσία τής «Ανορθώσε¬
  ως») — ΑΙ έφημερίδες τής Ρώ
  μης κρΐνουν μέ είρωνικά σχό
  λια την νευρικότητα ή όποία
  εκδηλούται περί τό ζήτημα τοθ
  Δάντσιγκ, γράφουσαι μεταξύ; γάλα γυμνάσια
  άλλων:
  Ο ΗΝΤΕΝ ΚΑΙ Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓήΙΚΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΟΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
  λων:
  «Ήχθεσινή ήμέρατ διήλθενέν
  πλήοει ήοεμία είς Δάντσιγκ
  χή Αυγουστον. Τα ίταλικα
  γυμνάσια θά γίνουν είς την
  κοιλάδα τού Πάδου, ύκό τ«·ν
  ί Οί Γ
  παρ' όλον δτι οί άγγλο στρατηγόν Μιταστίχο. Οί Γερ
  γαλλικοΐ κύκλοι είχον έξαγγεΐ | μκνβί κατά τάς αυτάς πλη-
  λει δτι ή ελευθέρα αΰΐη γερ ροφορίας 9* έχουν μέχριτού
  μανική πόλις θά κατελαμβάνε Αύγβύατου υη« τα βιτλα 1.
  το χθές πραξικοπήματος ύ 400,000 άνδρΰν. 'Η Ιταλία
  ! Δάντσιγκ ό ,
  δέν έγκατέλειψε χθές τό Λον
  δΐνον τΐαραμεΐνας καθ* 6λην
  την ήαέραν είς Φόρεϊν Όφφις.
  Ό πρωθυπουργός κ. Τσάμ¬
  περλαιν επιστρέψας έκ τής
  χς ρξ
  πό τοθ Ράϊχ.
  Καί έπιστοποιήθη έκ τής ήοε
  μ(ας μέ την οποίαν διέρρευ-
  σεν ή χθεσινή ήμέρα δα «δ
  μεγάλος θόρυβος» τόν οποίον
  ηΎϊιρεν ό άγγλικός μετά τοθ
  γαλλικοθ τύπου καθ" όλην την
  παρελθοθσαν έβδομάδα άπε·
  σκόπει είς τό νάποσπάση την
  διεθνή προσοχήν έκ τής δι-
  πλής ταπεινώσεως τοθ άγγλι
  κου γοήτρου είς Μόσχαν καί
  Τιέν—ΤσΙν».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ιουλίου.— Άν
  τιθέτως πρός τούς Ισχυρι-
  δέ έχει σήμερον επί πόδας
  1.250 000 άνδρΰν.
  κώς πρός τό Δάντσιγκ ό Γαλ
  λικόςτοπος κρίνων σήμερον
  ήρεμώτερον την κατάστασιν
  θεωρεΐ ταύτην πάντοτε σοβα
  ράν.
  Ήέφημερΐς «'Όρντρ» γράφει
  είς περΐβλετιτον θέσιν δτι: ,'Η
  ΓερμανΙα ηύξησε την λήξασαν
  έβδομάδα τάς ττροετοιμασίας
  της διότι ήλπιζε βασίμως είς
  την Άγγλοϊαπωνικήν ρήξιν
  σμούς τής Ρώμης άναφορι ή όποΐα θά έ'διδε είς αύΐήν
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού 4ντα·
  ποκριτού μας.)— Νυχτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι οί
  κ. κ. ΤΗντεν καί Τσώρτσιλ θά μετά·
  σχουι προσεχώς τής άγγλικής κυβερνή.
  σεως.
  τάς εσπερινή ώρας
  ναγγελθέντα λόγον τού άπό
  ραδιοφώνου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ιουλίου.— 'Υ
  πάρχουν νέαι πληροφορίαι έκ
  Βοτρσοβίας* περί μεταφοράς
  στρατοϋ καί νέου ύλιχοθ τιο
  λέμου είς Δάντσιγκ, άπό ξη
  ράς καί θαλάσσης.
  Βεβαιούται έξ άλλου δτι ή
  Γερουσία τοθ Δάντσιγκ ϊδωσε
  μεγάλας παραγγελίας είδών
  ΙματισμοΟ καί στρατιωτικών
  κλινοσκεπασμάτων είς τα έρ
  γοστάσια τοθ Δάντσιγκ προο
  ριζομένων διά τόν εφο*ηασμόν
  των άνδρθν των έλευθέρων
  γερμανικόν σωμάτων.
  ΟΙ ΗΝΤΕΝ-ΤΣΩΡΤΣ1Α
  προδάΑΑονται ώς άπαραίτητοι.
  Προέλασις Ρώσσων ^
  είς τό Μαντζουριανόνέδαφος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ιουλίου —
  Δριμεΐαι κρίσεις τοθ Άγγλι-
  κ»0 τύπου ΰπεδέχθησαν την
  τροποποίησιν τοθ νόμου τιερΐ
  ούδετερότητος τής Άμερικής.
  Άνάγκη τονίζουν νά ούξη
  θή ό άριθμός των έργοστα
  σίων κατασκευής πολεμικον
  είδων καί άεροπλάνων είς Αγ
  γλίαν καί Καναίάν διά να
  μή στηριζώμεθα είς χιμαίρ-
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ.—Τό «Νταΐϋλυ
  Τέλεγκραφ» ασχολούμενον μέ
  την προκλητικότητα των κρα
  των τοθ άξονος συνιστά είς
  την Αγγλικήν κιβέρνησιν νά
  σΐ'μτιεριλόβη μετοξϋ των με
  λων της τόν κ. Τσώρτσιλ,
  κοΐ διά νά ίκανοτΐοιήσρ μέ
  την πρόαλτ,ψίν τού μέγα μέ
  ρος τής κοινάς Άγγλικής γνώ
  μης·
  Καί άλλαι έφημερίδες κύ
  ρους συνιστοθν την συμμετο
  χήν των κ. Ήντεν καί Τσωρ
  τσιλ ιίς την Αγγλικήν κυβέρ
  νησιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 "Ιουλίου.—Σχο
  λιάζων ό Γαλλικός τύπος την
  εκστρατείαν των Αγγλικών
  εφημερίδων ύτέρ των κ. κ.
  Τσώρτσιλ κοΐ ΤΗντεν συνεπά-
  γεται τα εξής:
  «Την συμμετοχήν των κ. κ.
  τΗντεν καί Τσώρτσιλ είς την
  ί Αγγλικήν κιβέρνησιν συνιστά
  μει' έπιμονής ό Άγγλικός το
  πος ώς μέσον δυνάμενον νά
  συντελέση (ίς τόν κατευνα
  σμόν τής νευρικότητος των
  κρατών τοθ αξονος. Τότε μό*
  νόν γράφουν αΐγαλλικαί έφη
  μερίδες θά τιεισθή απολύτως
  | ή ΓερμανΙα τιερί τής άλλα
  γής τής Άγγλικής πολιτικάς
  τής μετριοπαθείας καί τής ά
  ποφασιστικόιητος μεθ' ής άν
  τψετωπΐζει ήδη τό έν&εχόμε
  νόν πολέμου, ή Αγγλία έφ'
  δσον οί κ. κ. Τσώρτσιλ καί
  ΤΗντεν θεωροϋνται οί σφοδροί
  πολέμιοι τής μετριοπαθοθς
  τκ)λιτική*ς.
  ΣΑΓΚΑΗ 3 Ιουλίου— Ή
  κατάστασις είς Τιέν—Τοίν εί
  νέ ήρεμος εξαιρέσει μικροεπει
  σοΒΙων, άτινα είνε φυσικόν
  νά συμβαίνουν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ιουλίου — Τα
  πρακτορείον «Ντομίϋ» μεταδΐ-
  δει έκ Τόκιο πληροφορίας
  καθ" άς συνεχΐζονται οίματη
  ρόταται συγκρουσεις μετοξύ
  "Ιαπωνών καί σοβιετικήν δυ-
  νάμεων. 'Εττίσης αγγέλλει 6τι
  αί Σοβιετικαΐ δυνάμεις αΐτι¬
  νες διέβησαν τα σύνορα καί
  εισήλθον Είς τό Μαντζουρια
  νόν εδσφος άνέρχονται είς
  τρείς πλήρεις μεραρχΐας. ΑΙ
  σοβιετομογγολικαί μεραρχίαι
  προχωρήσασαι μετά μικροσυγ-
  κρούσεις είσεχώρησαν περί
  τα 20 χιλιόμετρα είς τό έσω
  τερικόν τής Μαντζουρίας.
  Ή είδησις μεταδίδεται μετ*
  έπιφυλάξεως καθόσον προέρ
  χεται άπό Ίαπωνικόν πρα¬
  κτορείον.
  ΡΩΜΗ 3 Ιουλίου.—Κατ' εί
  δήοεις έκ Τόκιο τα Σοβιετικά
  στρατεύματα τα όποΐα είσ
  έβαλον έντός τοθ Μαντζου
  κουό περιεκυκλώθησαν. Εΐκο
  σι άρματα μάχης καί πολύ
  άλλο υλικόν πολέμου περιήλ
  θε είς χείρας των Ίατιώνων.
  'Αναμένεται ή Ρωσσική απάντησις.
  Ό Γκαμελέν επανήλθεν ίξ Άλπεων.
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού άντα·
  ποκριτού μας.)— Ό Βασιλεύς διά τη
  λεγραφήματός τού συνελυπήθη τας οι¬
  κογενείας των θυμάχων των τελευταίων
  ΡΩΜΗ 3 Ιουλίου — Ό έν
  Μόσχα επιτετραμμένος τής
  Αγγλίας απέστειλεν υπό
  μνημα είς Λονδίνον δι' ο δ
  έκθέτει τα διαμειφθέντα κατά
  την συνάντησιν τοϋ Σαββά
  τού των κ. κ. Μολότωφ,
  Στράγκ καί τοθ πρεοβευτοθ
  τής Γαλλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ιουλίου.— Μέ
  χρι τοθ χθεσινοθ μεσονυκτίου
  ούδεμίσ απάντησις εΐχε σταλή
  είς τό Καί ντ' Όρσαί έκ Μό
  σχας υπό τοθ κ. Μολότωφ
  είς τάς νέας άγγλογαλλικάς
  προτάσεις.
  ΡΩΜΗ 3 Ιουλίου.—ΑΙ Γαλ
  λικαί έφημερίδες άσχολοόμε
  ναι καί σήμερον μέ τάς άγ·
  γλοσοβιετικάς διαπραγματεύ
  σεις, άναγράφουν την πληρο
  Ο ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ
  ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡνΧΙΟΝ
  Τάς απογευματινάς ώρας
  τΓ]ς προχθές κατέπλευσαν είς
  τόν λιμένα μας τα Γαλλικά
  ύποβρύχια «Μαρσουέν», «Ναρ
  βάλ» καί «Ρεκεν». 'ΕπΙ τοθ
  όποβρυχίου «Ρικέν» άν ήλθον
  ΠΑΡΙΣΙ£Ι 3 Ιουλίου.-
  I
  Σήμερον την 6ην άπβγευμοι
  τινήν εί έν Μόσχα πρεοββυ
  ταί Αγγλίας, Γαλλίας μετά
  τοϋ κ. Στραγκ θά συναντη-
  θοΰν μετά τοϋ κ. Μολότωφ,
  οοτις βά τούς επιδώση την
  απάντησιν τής ΡωσαΙας είς
  τάς νέας ά γ γλικάς προτάσεις.
  φορίαν ότι ό επί των 'Εξωτερι
  κων έπΐτροπος των Σοβιέτ κ.
  Μολότωφ υπεσχέθη ν' άπαν
  τήση ταχέως είς τάς νέας άγ·
  γλικας προτάσεις δι' ών Ικα-
  νοποιοθνται είς εύρεΐαν κλίμα
  κα αί ρωσσικοί άπόψεις.
  Ό γσλλικός τύπος φαΐνε·
  ται πάλιν αίσιόδοξος ώς πρός
  τό άποτέλεσμα των διαπραγ
  ματευσεων, τό οποίον προβλέ
  καί έχαιρέτισαν τόν αρχηγόν
  τ Ης μοΐρας ό πρόξενος τής
  Γαλλίας κ. Εύαγ. Τζολάκης
  καί ό λιμενάρχης Ήρακλεί-
  οκ κ. Βλαδίμηρος. Σήμερον
  άναμένεται έπίσης τό γαλλι
  κόν εΰδρομον «Μιλσν» έφ'
  οδ έπιβσίνει ό ναύαρχος κ.
  ντέ Καρπαντιέ.
  πει έγγύς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ιουλίου.— Ό
  στρατάρχης Γκομελέν έτΐέστρε
  ψε χθές έκ τί,ς έπιθεωρήσε
  ώς τού των γαλλοϊταλικών
  συνόρων των Άλπεων.
  Ευθύς άμα τή αφίξει τού
  συνηντήθη μετά τοθ κ. Ντα-
  λαντιέ καίΐόν κατέστησεν ένή
  μερον των πορισμάτων τής έ
  πιθεωρήσεως ταύτης.
  ΡΩΜΗ 3 Ιουλίου.-Κατ'
  είδήσεις έκ Βαρσββίας ή Πό
  λωνία ευρίσκεται είς πυρετώ
  δεις πολεμικάς προετοιμασί
  άς, λαμβάνουσα έκτακτα μέ
  τρα. Αί κινητοποιήσκις αύ
  ται παρουβιάζουν την Πολ»
  νίαν ώς ευρισκομένην είς
  παραμονάς πολέμου.
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ
  Αφίκετο είς την πόλιν μας δ
  καρά τη Γεν. Διοικήσει Κρή-'
  -— μηχανολόγος %, Κ. Τσαχίρης
  ; εξέτασιν των τ,οπιχών
  __^______^ _ _ . ή ανά¬
  θεσις ιίς τούς δύο' διακεκριμένον "Αγ·
  γλους πολιτικούς πολευ,ικών ύπουργεί
  ών ή" υπουργείων ΈφοΒβασμού, δέν ει·
  νέ άπίθανος.
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΛΒΗΜΑΤΟΣ
  ΤΟΥ ΓΑΑΑΟΥ ΥΟΟΥΡΤΟΥ ΤΟΝ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ
  ΑΙ» ΤΑΣ ΥΒθΊίΡΕΟΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤίΣ ΗΟΑΟΝΙΛΣ
  ΑΘΗΝ %Ι 3 Ιουλίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Οί πολιτικοί καί δι-
  «λωματικοΐ κύκλοι τής Αγγλίας καί
  Γαλλίας τονίζουν την σημασίαν τού
  διαβήματος τού Γάλλου ύπουργού των
  Εξωτερικών χ. Μποννέ πρός τόν πρε·
  σβευτήν τού Ράϊχ. 'Ως γνωστόν ό κ.
  Μποννέ έπέστησε την προσοχήν τής
  Γερμανίας επί τού ζητήματος τού Δάν-
  τσιγκ καί εδήλωσεν ότι ή Γαλλία χαί
  ή Αγγλία θά έκπληρώσουν τάς] υπο·
  χρεώσεις αυτών έναντι τής Πολωνίας
  είς περίπτωσιν έπιθέσεως εναντίον αυ¬
  τής ή* άλλου τινος κράτους.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΜΕΤΕΒΑΛΕ ΓΝΩΜΗΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΙΙΡ<:ΐΚΟΗΙΜΑ ΤΟΥ ΑΑΝΤΣΙΤΚ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας.)—Τελευταίαι πληροφο¬ ρίαι έκ Βερολίνου μέσω ξένης πηγής ά· ναφέρουν ότι ή γερμανιχή κυβέρνησις μετέβαλεν γνώμην χαί απεφάσισε νά α¬ ναβάλη τό πραξιχόπημα τού Αάντσιγχ. ΝΕΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΡΩΣΣΟΝ ΚΑΙ ΙΑΠΡϋΡΝ ΕΙΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μ«ς). — Τηλεγραφείται έκ τού έξωτερικού ότι έλαβε χώραν νέα σύγχρ^ουσις μεταξύ Ρώσσων *αΙ Ίαττώ- νων εις Μαντζουρίαν. Άγνοοΰνται μέ· χρι τής στιγμής τα άποτεϊέσματα τής συγχρούσεως ταύτης. ΑΥ2ΜΕΝΗΣ Η ΑΠΗΧΗΣΙΣ ΤΟΝ Ι1ΒΟΦΑΣΕΒΝ ΤΟΥ ΚίίΚΡΕΣΣΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτού μας). — Κ»τα τηλεγρα· φηματα εκ Λονδίνου ότι είς την Αγγλίαν έσχον δυσμενή απήχησιν αί αποφάσεις τού κογκρέσσου διά την ούδε τερότητα τής Άμερικής.Αί έν λόγω ά ποφάσεις θεωροϋνται έν Αγγλία ώς μάλλον δεσμεύουσαι την κυβέρνησιν τής συμπολιτείας άπό τοΰ νά ασκήση πολι¬ τικήν αποτελεσμάτων έναντι τής παρού· σης κρισίμου καταστάσεως. ΕΗΤΕΙΝΕΤΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣΤΟΥΤΙΕΝ-ΤΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τού άντα· ποκριτοΰ μας).— Καθ* α. αγγέλλεται έκ τής "Απω Άνατολής έντείνεται πά¬ λιν ό «ποκλεισμός είς τό Τιέν—-Τσίν. ΖΟ ΚΙΝ ΡΟΤΑΤΗ ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΗ Σ Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ιουλίου (τοβ άντοι- *">'«Ρ«ού μ*ς).— Εις Λονδίνον βεβαι-
  * ΟΧ6 3^ές «σημειωθή ζωηροτάτη
  ΚΑΘ
  ΜΕΤΡΑ Π
  τις ε:*γ
  { τών ι
  * νοτια μ«λ
  ώ?ίμ«νβ·5α«ν
  'ί την β
  πιΤί
  έν.
  τών
  ΐδβιρ·τι
  «ν τ« μ
  δυναμιν κα
  κ«λΐ,ν «νάπτ.
  νιι
  μ Λ
  ώ?Ιμ«νβιν. Μετ
  λβιπόν πμέρ«ς β«
  «ρχ«τ«έ ΐτβιβτπ
  &ν ετο.μβι καί η·Χ
  Κ
  κρχίοο βοφκλώς π αηββτ< &χα ηολύ <ν»ρ(τερ« ι ίτη. Δεδβμενβυ δ4 ή «αρβγωνή «·ν· έ{οιιρ·η πΛουσίοΐ καί αί π·ο4)Τΐ| ίχλεΜΤβΙ Βά ύίΐάρχ·«ν τ* ρ»8ώρ»« χ«' *| δυνατότη νά ίιηερβοΰναί ίίαγωγαΐ 8ι «ρβηγ«ύμ·ν·ν όριον. Α ακριβώς δι' ·λβι>ς ειύτ< τούς λβγβυς οφείλομεν πρβοέξκμεν άκό τ ώρα σ«( ρίζ το ζητημα τούτο καΙ λάβωμεν ίλ« τα άκαραίτρ μέτρα κρος,αποτελεσματι* τέραν χαί Ικωφελεστερ άντιμϊτώηιαίν τού. Ευτυχή, κατόπιν ένεργ 5ν τοϋ υηβυργείβυ της Τε γίβ;, «Η δρόμβι δια τών η«ίνν βά μεταφέρεται Π(Μίβν (κ τής ύκαίβρ ιΐί τβν λιμένα μας έπιακι «ζβντβι, ύβτι ή μ.ταφ· να γίνεται μέ >·φ«λ<ι< «Ι βνεαιν κ«1 χ*,ρί «$· Έκίαης χατοκιν βι«ί τής Χ«ί τάς Η. ι!